1.

Giới thiệu Đề tài tập trung đi sâu nghiên cứu về cách xây dựng mạng phân cụm kết hợp hai hướng mờ - FBACN. Mạng này được phát triển phục vụ cho vấn đề tối ưu các ràng buộc với các hàm mục tiêu. Cấu trúc mạng bao gồm hai lớp mạng hồi quy được đưa ra cho phân cụm mờ dựa trên phương pháp hàm mục tiêu. 2. Phân cụm mờ 2.1. Vấn đề phân cụm mờ Thông thường, mỗi phương pháp PCDL phân một tập dữ liệu ban đầu thành các cụm dữ liệu có tính tự nhiên và mỗi đối tượng dữ liệu chỉ thuộc về một cụm dữ liệu, phương pháp này chỉ phù hợp với việc khám phá ra các cụm có mật độ cao và rời nhau (phân cụm rõ). Tuy nhiên, trong thực tế, các cụm dữ liệu lại có thể chồng lên nhau, nghĩa là một số các đối tượng dữ liệu thuộc về nhiều các cụm khác nhau, người ta đã áp dụng lý thuyết về tập mờ trong PCDL để giải quyết cho trường hợp này, cách thức kết hợp này được gọi là phân cụm mờ. Trong phương pháp phân cụm mờ, độ phụ thuộc của đối tượng dữ liệu xk tới cụm thứ i (uik) có giá trị thuộc đoạn [0,1]. Ý tưởng trên đã được giới thiệu bởi Ruspini (1969) và được Dunn áp dụng năm 1973 nhằm xây dựng một phương pháp phân cụm mờ dựa trên tối thiểu hoá hàm mục tiêu. Bezdek (1982) đã tổng quát hoá phương pháp này và xây dựng thành thuật toán phân cụm mờ c-means có sử dụng trọng số mũ. K-means là thuật toán PCDL rõ và c-means là thuật toán phân cụm mờ tương ứng, hai thuật toán này cùng sử dụng chung một chiến lược phân cụm dữ liệu. Thuật toán c-means mờ hay còn gọi tắt là thuật toán FCM (Fuzzy C means - FCM) đã được áp dụng thành công trong giải quyết một số lớn các bài toán PCDL như trong nhận dạng mẫu, xử lý ảnh, y học, … Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của thuật toán FCM là nhạy cảm với các nhiễu và phần tử ngoại lai trong dữ liệu, nghĩa là các trung tâm cụm có thể nằm xa so với trung tâm thực của cụm. Đã có nhiều các phương pháp đề xuất để cải tiến cho nhược điểm trên của thuật toán FCM bao gồm : Phân cụm dựa trên xác suất (keller, 1993), phân cụm nhiễu mờ (Dave, 1991), Phân cụm dựa trên toán tử LP Norm (Kersten, 1999). Thuật toán ε - Insensitive Fuzzy C-means ( ε FCM). 2.2. Hàm mục tiêu Một cách phổ biến trong PCDL là tối thiểu hoá hàm mục tiêu nhằm để đo chất lượng của phân hoạch. Trong phân cụm mờ, tổng tất cả các phân hoạch mờ có c cụm dữ liệu của tập dữ liệu có N đối tượng trong không gian D chiều được xác định như sau:
-----------------------Lê Minh Hoàng, Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm-------------------

1

v2.1]. V ) = ∑∑ (u ik ) i =1 k =1 c N m d 2 ik (2) Trong đó : U ∈M fc . -----------------------Lê Minh Hoàng. i =1 c ⎫ ⎪ 0 < ∑ uik < N ⎬ (1) k =1 ⎪ ⎭ N R cN là không gian của tất cả các ma trận thực cấp c*N.M Trong đó : ⎧ ⎪ = ⎨U ∈ RcN | ∀ fc ⎪ 1≤ i ≤ c ∧1≤ k ≤ N ⎩ u ik ∈ [0. m là trọng số mũ nằm trong (1. uik là các phần tử của ma trận U. Cấu trúc của FBACN được đưa ra như hình 1. không gắn trực tiếp các công thức của fuzzy c-means. ∞ ). Kết hợp layer1 và layer2 tạo thành lớp hồi quy 3 (recursion3). Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm------------------- 2 . Hàm mục tiêu của phân cụm mờ được định nghĩa như sau : Z m (U . Hơn nữa. Lớp hồi quy layer1 (recursion1) được thực hiện bởi một mạng Hopfield để tối ưu hoá các trung tâm cụm. ∑ uik = 1.k recursion2 ui’s Hình 1 : Mô hình FBACN FBACN sử dụng các mạng nơron đa khớp nối. vc] ∈ R pc là ma trận mẫu biểu diễn các giá trị đối tượng tâm của cụm. …. xác định như sau : d ik được d ik = | x k − vi| = ( x k − vi) G( xk − vi) 2 T G (3) Trong đó : G là ma trận hữu hạn dương 3. Xây dựng mạng nơron phân cụm kết hợp hai hướng mờ (FBACN) bằng việc sử dụng mạng đa khớp nối recursion3 Layer 1 Tối ưu các trung tâm cụm vi recursion1 Layer 2 vi’s Tối ưu các độ thuộc ui. V=[v1. Trong khi đó lớp hồi quy layer2 (recursion2) được thực hiện bởi một mạng nơron đa khớp nối để tối ưu các độ thuộc.

. Thứ 2... chức năng tối ưu hóa các trung tâm cụm. w 2s ⎥ . dựa trên việc nhận được các độ thuộc thành viên. Quá trình lặp diễn ra cho tới khi nào đạt tới một tiêu chuẩn tới hạn. Ma trận đại diện tổng đầu vào mạng: NET = W. với g là chỉ số hồi quy -----------------------Lê Minh Hoàng. Thứ 4.. 3.1. W = NET = ⎥ ⎢M ⎥ ⎢ ⎣net s ⎦ ⎡ w11 ⎢ ⎢ w21 ⎢M ⎢ ⎣ ws1 w 12 . w ss ⎦ ⎡v1 ⎤ ⎢ ⎥ ⎢v 2 ⎥ và I = ⎢M ⎥ ⎢ ⎥ ⎣v s ⎦ ⎡i1 ⎤ ⎢ ⎥ ⎢i2 ⎥ (5) ⎢M ⎥ ⎢ ⎥ ⎣i s ⎦ . Thứ 3... Xây dựng lớp mạng layer1 cho tối ưu các trung tâm cụm v1 i1 w11 w21 w1s 1 i2 2 w2s wss is s net2 f v2 net1 f v1 v2 M w12 w22 ws1 ws1 M nets f vs vs Hình 2: Layer1 của FBACN Lớp mạng Layer1 sử dụng mô hình mạng Hopfield. thực hiện quá trình hồi quy để thu được độ thuộc thành viên tối ưu mới. Việc hoàn tất quá trình trên từ bước 2 đến bước 5 được gọi là quá trình lặp. Thứ 5.Tính động của mạng (cho mỗi nơron thứ j). layer1 thực hiện quá trình hồi quy để thu được các trung tâm cụm tối ưu mới. các trung tâm cụm mới của layer1 truyền sang layer2. V= M O M ⎥ ⎥ w s2 . Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm------------------- 3 .Hoạt động của FBACN được mô tả như sau: thứ nhất là khởi tạo ngẫu nhiên các trung tâm cụm và độ thuộc thành viên của layer1 và layer2 tương ứng. khởi tạo các độ thuộc thành viên trong layer2 sẽ được truyền sang layer1. w 1s ⎤ ⎥ w 22 .V +I (4) Với ⎡net1 ⎤ ⎥ ⎢ ⎢net 2 ⎥ . dựa trên việc nhận được các trung tâm cụm mới.

∆vj = v (j g +1) - -----------------------Lê Minh Hoàng. loại bỏ thành phần hằng số) Z m (U.Biến đổi hàm mục tiêu (*) để phù hợp quá trình đối sánh với hàm năng lượng của mạng (loại bỏ sự tồn tại dạng véc tơ. I.Xây dựng hàm kích hoạt rời rạc v ( g +1) j j =1 + f net j ( (g ) ) ⎧v (jg ) + δ j if net (jg ) ≥ 0 ⎪ = ⎨ (g ) (g ) ⎪v j − δ j if net j < 0 ⎩ (13) Với δ j là hệ số cập nhật giá trị dương nhỏ để điều chỉnh vj.Tính toán vectơ năng lượng gradient của (4) ta được ∇E = − NET (11) . ta s được (7) 1 s s E=w ji vi v j − i j v j (7) 2 ∑∑ j =1 i =1 ∑ j =1 . ΔE = −∑ net Δv j ≤ 0 trong công thức (12) có giá trị âm. Khi netj j =1 s (g) <0.l + (ui .k ) m v(i −1)× p +l xk . Chi tiết như công thức (10) (10) • Quá trình tối ưu của Layer1 .k ) m v(2i −1)× p +l k =1 i =1 l =1 n l p [ ] (8) . Quan sát rằng nếu netj(g)≥0 thì ∆vj = v (j g +1) .Sự thay đổi trong mỗi bước tiến hoá của mạng ΔE = −∑ net j Δv j s (12) .Đối sánh giữa hàm năng lượng E và hàm mục tiêu Zm tìm ra các giá trị của các ma trận W.v (j g ) = δ j >0. Điều này dẫn đến sự thay đổi năng lượng. gán lại nhãn. sự cần thiết phải xây dựng hàm năng lượng tính toán E cho Layer1 bằng các thêm các thành phần tương ứng vào công thức (4).(6) . Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm------------------- 4 . V) = ∑∑∑ − 2(ui .Để tối thiểu hoá hàm mục tiêu Zm.

U + I .δ j <0. .Ma trận đầu vào mạng: NET = W.Chức năng là tối ưu các uik .Biến đổi hàm mục tiêu Zm thuận lợi cho quá trình đối sánh sau này bằng các loại bỏ các thành phần hằng số. điều này cũng đem lại ΔE = −∑ net Δv j < 0 . -----------------------Lê Minh Hoàng. và gán lại nhãn.2.Tồn tại dưới dạng bậc cao. Khuynh hướng đạt đến năng lượng thấp sẽ tác động làm cho các vi’s xuất hiện tốt hơn. ta thiết lập hàm năng lượng. một cách tương tự như Layer1. I.U<m-1> + Z. Xây dựng lớp mạng layer2 cho tối ưu các độ thuộc . Z. dạng véc tơ.Mô hình mạng đa khớp nối được sử cho Layer2 u1 w11 u1m −1 i1 z11 i2 2 net2 f 1 net1 f u1 h u2 m u 2 −1 w31 w21 z21 u1m−1 u2 h m u 2 −1 M us zs1 is s M nets f us h u sm −1 Hình 3: Layer2 của FBACN u sm −1 (15) . Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm------------------- 5 .Tính động của mạng: ⎛ s u (j g +1) = f net (j g ) = f ⎜ ∑ w ji ui( g ) ⎝ i =1 ( ) ( ( ) m −1 ⎞ + z ji ui( g ) + i j ⎟ ⎠ ) (16) . sau đó đối sánh để tìm ra các giá trị của các ma trân: W.Để tối thiểu hóa hàm mục tiêu. (14) . ta được công thức (14). thúc đẩy phát triển mạng đa khớp nối.v (j g ) = . Do đó một hàm kích hoạt j =1 s rời rạc như (13) bảo đảm rằng giá trị của (8) sẽ giảm xuống trong quá trình hồi quy layer1. 3.

• Quá trình tối ưu của Layer2 .y ∈ X. với x. Trước khi đưa ra tính ổn định của mạng FBACN.y.z∈ X Dịnh nghĩa 2. sao cho d(Φ(x). 3) d(x. Định nghĩa 3.d(x.y).Φ(y)) ≤ c*. 2) d(x. chúng ta sẽ bắt đầu với một vài định nghĩa về không gian metric và định lý đưa ra bởi Steck và sau đó là một định lý hội tụ phổ quát. Định nghĩa 1. 4.y)≥0. đảm bảo mạng Layer2 sẽ tối ưu trong quá trình tiến hoá.Vectơ năng lượng gradient được tính toán liên quan đến uj δE = − net j δu j .y)+d(y.y ∈ X. x.y ∈ X. với x. 4) d(x.z) ≤ d(x.y)=0. nếu x=y.Hàm kích hoạt rời rạc được đưa ra u ( g +1) j ⎧u (jg ) + δ j if net (j g ) ≥ 0 ⎪ = f (net j ) = ⎨ ( g ) (g ) ⎪u j − δ j if net j < 0 ⎩ (g ) (17) . Φ là một sự thu gọn (contraction) nếu tồn tại một điểm c*. Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm------------------- 6 . X là một không gian metric với một metric d và đặt Φ là một hàm xác định từ X vào X.Với vectơ năng lượng gradient luôn âm và công thức (17). Định lý 1: Ứng với một mạng nơron hồi quy kết nối đầy đủ gồm s nơron với tính động kích hoạt sau: -----------------------Lê Minh Hoàng. Sự hội tụ của FBACN Một yếu tố quan trọng cho mạng hồi quy đó là khả năng ổn định của mạng. 0<c*<1. (18) phương pháp ánh xạ thu gọn : Một ánh xạ thu gọn của không gian metric đầy đủ có chính xác một điểm cố định [19].y)=d(y.z).x). với x. có một số tính chất sau: 1) d(x. Một không gian metric trên tập X nếu trên nó có một hàm giá trị thực d xác định trên XxX. thì điểm x ∈ X được gọi là một điểm cố định nếu Φ(x) = x.

mạng thoả mãn giả thuyết của định lý 2. Giải thuật của FBACN Các bước thực hiện sau: 1). m. ta có được kết quả sau: . mạng thoả mãn giả thuyết của định lý 1. có các điều kiện sau thoả mãn (f ) m −1 ' max ′ w ji + f max w ji < c ** < 1 s với 1 ≤ i&j ≤ s (23) Thì mạng hội tụ tới một điểm cố định duy nhất với bất kỳ giá trị khởi tạo nào. nên mạng hội tụ 5. một phương pháp hội tụ phổ biến cho mạng nơron đa khớp nối được đưa ra như sau: Định lý 2: (đối với mạng nơron đa khớp nối) Ứng với mạng nơron đa khớp nối gồm s nơron có hai trọng số wji và zji và có tính động kích hoạt sau net j ( g +1) = ∑ w ji f net i i =1 s (( (g ) )) m + z ji f net ig + i j ( ) (22) với f là hàm thực khả vi. Bổ đề: Với f là hàm thực khả vi liên tục có giới hạn thì với mọi x. λ.Với Layer2. có giới hạn và nếu các điều kiện sau thoả mãn ′ f max w ji < c ** < 1 với 1≤ i & j≤ s s (20) thì mạng hội tụ tới một điểm duy nhất với bất kỳ giá trị khởi tạo nào [20][21]. định lý và bổ đề ở trên. iδu trong các layer1. y ∈ R ta có ' f (x ) − f ( y ) ≤ f max x − y (21) Dựa vào các định nghĩa. nên mạng hội tụ . Kết luận Quá trình tính toán và chứng minh. layer2 tương ứng -----------------------Lê Minh Hoàng. layer2 tương ứng 2). ∆u cho layer1. Thiết lập các giá trị c. liên tục và có giới hạn. Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm------------------- 7 . Thiết lập các hệ số ∆v.net (jg +1) = ∑ w ji f net i( g ) + i j i =1 s ( ) (19) Với f là hàm thực khả vi liên tục. ε và các hệ số iδv.Với Layer1.

Thực nghiệm • Input .2. Trong layer2: Tính ma trận W theo công thức (3. Trong layer1: Tính ma trận W theo công thức(3... Z theo công thức (3. với 53 điểm dữ liệu.11). For j = 1 to s if net g . If ((δ u1 ≤ Δ u ) & (δ u2 ≤ Δ u ) & . Đặt g=1 cho layer2 11).23).3).p và các độ thuộc thành viên [ui. trong layer1 với i=1. If U (g) − U (g−1) ≤ ε Then terminate algorithm Else goto Step4 δ uj 2 6.…. Khởi tạo ngẫu nhiên v(i −1)* p +l ..k]Є Mfc trong layer2 với i=1.. và ma trận NET theo công thức (3.cxn và ma trận NET = W.2…. 2λ.Hai tập dữ liệu + Tập dữ liệu Butterfly..n 4). kích thước 2 cho mỗi điểm. & (δ vs ≤ Δ v )) then goto Step10 Else g := g + 1 and goto Step 6 δ vj 2 10). For j = 1 to s if net g ≥ 0 then u j := u j + δ uj j else u j := u j − δ uj 14)..c và k=1. net g −1 < 0 then δ vj := j j 8).U +I 12). -----------------------Lê Minh Hoàng...U<m-1> + Z. For j = 1 to s if net g ≥ 0 then v j := v j + δ vj j else v j := v j − δ vj 9). IF ((δ v1 ≤ Δ v ) & (δ v2 ≤ Δ v ) & .4) 7). Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm------------------- 8 .…. Thiết lập chỉ số hồi quy g=1 cho layer1 6).2. net g −1 < 0 then δ uj := j j 13)..2.c và l =1. 2λ]T1.s (s=c*p trong layer1 và s=n*c trong layer2) 5). ma trận I theo công (3.24) và I=[2λ. Gán δvj = iδv và δuj = iδu và net(0)j =0 với mọi j=1. & (δ us ≤ Δ u )) then goto Step15 Else g := g + 1 and goto Step11 15).….12). For j = 1 to s if net g .2.

60948 536.3 cụm (57. 125. SPIE Int.J. Germany: Springer-Verlag. “Supervised adaptive clustering: A hybrid neural network clustering algorithm.Các thông số sử dụng: + Trọng số mờ: m=2 + Hằng số nhân Lagrange: λ = 1000 + Hệ số giới hạn: ε = 0.5 và iδu = 0. vol.+ Tập dữ liệu về loài hoa Iris.1998.Butterfly: Lặp toàn mạng 15 lần .H. [2] J.27014 . Soc. -----------------------Lê Minh Hoàng.2 cụm (26.70799 171. and W.90185 144.Đánh giá: Kết quả đạt được tốt.76932 402. với 150 điểm dữ liệu.0001 • Ouput .” neural Comput.. vol.Wang and C. pp.Kohonen. [5] T.Gong. Conf.40243 154.. Man.35-48 [4] M.94389 199. “Optimal clustering using neural network. 1.50.99175 125. pp.87851 142.Hàm mục tiêu Zm 1361.Steck.44207 148. 1998..7.Iris: Lặp toàn mạng 35 lần .Y.62118 536.” in Proc.Eng.” in Proc.98195 536.1625-1630 [3] Y. PWS Publishing Company. IEEE Int.26199 303.2 + Hệ số ổn định hồi quy: ∆v=0. “Self – organization and associative memorry”. Demuth “Neural network design”.Peng.00039 .Guo. pp. kích thước 4 .16007 535.F. 1998.00069 536.28219 227.99992 536.00108 536. vol.Hàm mục tiêu Zm 489.76015 125. Tài liệu dẫn [1] Martin T.37927 549.001 + Khởi tạo hệ số cập nhật: iδv=0.0001 và ∆u=0. Syst.00138 .01463 536.57204 536.Augusteijn and U.no. Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm------------------- 9 .Applicat.0014 535. Hagan and Howard B.Yin.01987 … 125. 2. “ART2 neural network clustering for hierarchical simulation. 1984. Cybern.33943 773.40) 7. 1996.. Berlin. 26) .Opt. X.78-89.28857 536.2.67501 1211.

lần thứ nhất. “An ε -Insensitive Approach To Fuzzy Clustering”. [12] MARIA HALKIDI.43. IEEE Trans.. pp.[6] E. Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm------------------- 10 . Hà nội 8-9/11/2006. “Spatial Clustering Methods in Data mining : A Survey”. K. [14] Jacek Leski (2001). No 5. Rhee amd K. [10] Jiawei Han and Micheline Kamber.J and Bezdek J. IEEE Trans.” in Proc.H. no. pp. “Fuzzy Order Statistics and their application”. mạng nơron và ứng dụng. Vol.”. Symp. mạng nơron mờ. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. [15] Kersten P.CNTT (2000). hệ các luật mờ phân tích dự báo các mặt hàng chiến lược”. Hội thảo khoa học Hệ mờ. Patterm Recognition. [13] Hoàng Tuỵ.Z. C. Greene. C. 1983. J. vol. 2001. IEEE Trans.S. Al-Suntal and S.576-582.R. “Hệ mờ. E. USA.1 -----------------------Lê Minh Hoàng. [8] Vũ Thanh Nguyên. mạng nơron và ứng dụng ”.Selin. 2001.5. R. “A fuzzy Hopfield neural network for medical image segmentation”.993-1007. and C.4.Han. Patterm recognition. Tsao. M. and N. Bezdek. [19] R. New York: Saunders. 2002 . no. 2001. 2003. [11] J. Hacours Science and Technology Company.Mao. pp. vol. 26. NXB Khoa học và kỹ thuật. Tung..S.W. Simon Fraster University. [17] K. International Journal Applied Mathematics and Computer Sciences.Kamber and A. Pal. “On Clustering Validation Techniques”. No 6. 1994.(1999). “Performance measure for the fuzzy cluster validity.Asian Fuzzy Syst. “Introduction to Topology”.Oh.K. Canada. Kluwer Academic Publishers. [16] Hathaway R. No. Holland.9. Lin. “A global algorithm for the fuzzy clustering problem. “Data Mining: Concepts and Techniques”. [18] H.27.Fuzzy Syst. 1357-1361. 1996. ch.Fuzzy Syst. vol. 1993. “Ứng dụng logic mờ. “Generalized fuzzy c-means clustering Strategies using LP Norm Distances”. 1996. Nuclear Sci. “Hàm thực và giải tích hàm”.11.757-764. [9] Bùi Công Cường và Nguyễn Doãn Phước. 2006. pp. Cheng. “Fuzzy Kohonen clustering network”. [7] J.

“Convergence of recurrent networks as contraction mappings.462-467 [21] J. pp 287-293. Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm------------------- 11 ..Electron.E.30. Syst. Int.” IEEE Trans. Newral Networks. “Use of Hopfield newral networks in optimal guidance.1. Steck.Joint Conf.[20] J.Balakrishnan. vol. Jan. Aerosp.Steck and S.III. 1992. pp.1994. vol. -----------------------Lê Minh Hoàng.N.” in Proc. E. no.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful