Vijek trajanja stalnog sredstva je 6 godina. Izračunati stopu amortizacije?

Stopa amortizacije (% a) = 100 / Vijek trajanja (n)
%a = 100/6 = 16, 67%

Vijek trajanja (n) = 100 / % a
Ako je stopa amortizacije 16,67%, onda vijek trajanja stalnog sredstva je: Vijek trajanja (n) = 100 / % a = 100 / 16,67 = 5,99 ≅ 6,00 godina

1) godišnji iznos amortizacije (A): Se može izračunati po formuli: A = Na x %a / 100 ili A = Na / n gdje je: Na = Nabavna vrijednost, n = broj godina