SMAIL ^EKI

]

AGRESIJA NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU
- PLANIRANJE, PRIPREMA, IZVO\ENJE -

Sarajevo, 2004.

IZDAVA^I: Institut za istra`ivanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava, Sarajevo KULT/B, Sarajevo ZA IZDAVA^A: Prof. dr Ismet Dizdarevi} UREDNIK I REDAKTOR: Prof. mr Muharem Kreso RECENZENTI: Prof. dr Mustafa Imamovi} Prof. dr Norman Cigar Prof. dr Nijaz Durakovi} Prof. mr Muharem Kreso NASLOVNA STRANA: KULT/B, Sarajevo LEKTOR I KOREKTOR: Azra Fi{er REGISTRI: Azra Fi{er DTP: Meldijana Arnaut [TAMPA: [tamparija Fojnica, Fojnica ZA [TAMPARIJU: [ahzija Buljina TIRA@: 1.000

AGRESIJA NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU
- PLANIRANJE, PRIPREMA, IZVO\ENJE -

SADR@AJ

UVODNE NAPOMENE ................................................................. 9

K NJ I G A P R V A
I UDAR NA USTAVNI KONCEPT ODBRANE SFRJ 1. Ustavno odre|enje Oru`anih snaga SFRJ ................................... 17 2. Razbijanje ustavnog koncepta odbrane SFRJ ............................. 34 3. Ilegalni [tab Vrhovne komande ................................................. 71 4. Smanjenje Teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine ............... 87 5. Razoru`anje Teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine ............ 117 6. Od antifa{isti~ke do velikosrpske vojske .................................... 148 II SRPSKI VELIKODR@AVNI PROJEKAT I PLANIRANJE ZLO^INA 1. Obnova i eskalacija Velikosrpskog pokreta ................................ 175 2. Metodi, mehanizmi i postupci planiranja i pripremanja zlo~ina ... 194 III VELIKOSRPSKI POKRET I PREDSJEDNI[TVO SFRJ DO MARTA 1991. 1. Predsjedni{tvo SFRJ i njemu paralelna neformalna grupa .......... 233 2. Neuspjeh uvo|enja vanrednog stanja i dogovorenog vojnog udara marta 1991. .................................... 272
757

IV OME\AVANJE GRANICA VELIKE SRBIJE 1. Ratni plan “RAM” ...................................................................... 325 2. Realizacija ratnog plana “RAM” ................................................ 373 3. Neuspjeh mobilizacije i njena nadoknada .................................. 449 V KONSTITUISANJE VELIKOSRPSKE PETE KOLONE U BOSNI I HERCEGOVINI 1. Petokolona{ka aktivnost i organizovana destrukcija vlasti u Bosni i Hercegovini ........................................................ 477 2. Krizni {tabovi srpskog naroda - organi okupacione vlasti ......... 523 3. Velikosrpski strate{ki ciljevi u Bosni i Hercegovini ................... 547 VI NEPOSREDNE PRIPREME ZA AGRESIJU 1. Naoru`avanje pete kolone .......................................................... 577 2. Objedinjavanje komandovanja na okupiranim teritorijama ....... 659 3. Zauzimanje polaznih pozicija ..................................................... 695

K NJ I G A D R U G A
VII ORU@ANE FORMACIJE VELIKOSRPSKOG AGRESORA I NJIHOVA LOGISTIKA 1. “Jugoslovenska narodna armija” / Vojska Jugoslavije ................ 765 2. Dobrovoljci i dobrovolja~ke jedinice JNA ................................. 795
758

3. Oru`ane formacije Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine ................................................................ 4. “Vojska Srpske Republike BiH” ............................................... 5. Ostale oru`ane formacije i grupe iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske ................................................................ 6. Oru`ane formacije Saveza komunista — Pokreta za Jugoslaviju ........................................................... 7. Strani pla}enici ......................................................................... 8. Logisti~ka podr{ka i poja~anja u `ivoj sili ................................ VIII

802 836 871 899 901 906

UKLJU^IVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U AGRESIJU NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU 1. Hrvatska nacionalisti~ka ideologija .......................................... 935 2. Dogovori u Kara|or|evu i Gracu ............................................. 942 3. Velikohrvatska peta kolona u Bosni i Hercegovini ................... 950 4. Zauzimanje dijela Republike Bosne i Hercegovine .................. 972 a) Prikrivena agresija (novembar 1991. — januar 1993.) .... 973 b) Otvorena agresija (januar 1993. — mart 1994.) ............ 1018 5. Logisti~ko obezbje|enje kolaboracionisti~kih jedinica Hrvatske vojske ........................................................... 1075

Z A K LJ U ^ A K Z A K LJ U ^ A K ....................................................................... 1119 I Z V O R I I L I T E R A T U R A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 9 S K R A ] E N I C E ............................................................ 1161 R E G I S T R I - Registar li~nih imena ....................................................... 1173 - Registar geografskih naziva ............................................ 1237 - Registar relevantnih dr`avnih, vojnih i ostalih pojmova .. 1287

759

AGRESIJA NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU
- PLANIRANJE, PRIPREMA, IZVO\ENJE -

KNJIGA DRUGA

VII ORU@ANE FORMACIJE VELIKOSRPSKOG AGRESORA I NJIHOVA LOGISTIKA

.

u cilju realizacije i prikrivanja srpskog velikodr`avnog projekta. da dijelu bosansko-hercegova~kog rukovodstva. str..Vojska Jugoslavije Rukovodstvo Velikosrpskog pokreta se. D.1. Domazet. nav. To mu je. “Jugoslavenska narodna armija” . Stoga je general Kadijevi} smatrao da “bez Jugoslavije ne}e biti nikakve jedinstvene dr`ave Bosne i Hercegovine” (“. Na taj su na~in rje{avali i “barem donekle. izazvane neuspjehom mobilizacije u drugim dijelovima zemlje”. naturi koncept budu}e jugoslovenske dr`ave. tj. Bo{njacima.. 146. koriste}i i vojna sredstva. 146). “omogu}ilo da mobilizacija u srpskim dijelovima Bosne i Hercegovine bude vrlo uspje{na”. Beograd 1993. Kadijevi}.. str. po ocjeni tog rukovodstva.)”. posebno sa srpskim narodom u Bosni i Hercegovini. Velike Srbije. orijentisalo “na konkretnu ‘saradnju’ sa predstavnicima srpskog naroda i sa srpskim narodom u cjelini”. da ne}e biti jedinstvene Bosne i Hercegovine van jugoslovenske dr`ave.. u poku{ajima da ga prika`u subjektom sukoba. Na taj je na~in general Kadijevi} nastojao. Hrvatski vojnik. velja~a 1998. str. “{to je za JNA bilo od vitalnog zna~aja”. posebno vojnog. bio jedan od kamena temeljaca formiranja zajedni~ke dr`ave svih Srba. za vrijeme agresije na Hrvatsku. pored ostalog. Time je osiguralo da. Kadijevi}. ULOGA JNA KAO SRPSKE IMPERIJALNE SILE U BOSANSKOHERCEGOVA^KOM RATU.VOJSKA BEZ DR@AVE.1 Srpski narod u Bosni i Hercegovini je. dj. ubla`ili probleme u JNA. MOJE VI\ENJE RASPADA .2 1 V. 6. Pri tome je isklju~ivao svaku pomisao na postojanje jedinstvene dr`ave Bosne i Hercegovine (V. S tim u vezi. 2 Isto. vr{i manevar i pokrete snagama JNA preko Bosne i Hercegovine. str. uglavnom.. 765 . on je “ulagao” “velike napore” “da rukovodstva Bosne i Hercegovine i prije i poslije vi{estrana~kih izbora. izmijene svoj odnos prema Jugoslaviji i da shvate da bez Jugoslavije ne}e biti nikakve jedinstvene dr`ave Bosne i Hercegovine”. 147.

“ne sme se dozvoliti bilo kakvo formiranje oru`anih sastava van snaga MUP-a i JNA. na osnovu 3 ARHIV INSTITUTA ZA ISTRA@IVANJE ZLO^INA PROTIV ^OVJE^NOSTI I ME\UNARODNOG PRAVA U SARAJEVU (u daljem tekstu: AIIZ). decembra 1991. 29. 2-2818. 694-1. na`alost. Beograd. “Bosna i Hercegovina je du`na da izvr{ava sve obaveze prema Jugoslovenskoj narodnoj armiji. u Sarajevu general Kadijevi} je iznio stavove o ulozi JNA u aktuelnoj politi~koj situaciji u Jugoslaviji. inv. a jedinice pod njegovom komandom su uni{tavale Bosnu i Hercegovinu. On je govorio o “me|unacionalnim sukobima”. jula 1991. Svaki poku{aj formiranja paravojnih formacija mora se najenergi~nije spre~iti”. najobi~niju podvalu. inv. i to iz vi{e razloga. 29. kako “Armija ne}e re{enja diktirati upotrebom oru`ja”. decembar 1991. juli 1991. uputio prijete}e pismo Predsjedni{tvu Republike Bosne i Hercegovine.General Kadijevi} je. Infantilan je zaklju~ak o neophodnosti istra`ivanja zlo~ina “na ratom zahva}enom prostoru Bosne i Hercegovine” i vo|enja krivi~nih postupaka protiv izvr{ilaca. Naime. 4 AIIZ.4 Te je stavove on “konkretnije” razradio u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Kadijevi}evi stavovi o ulozi JNA u aktuelnoj politi~koj situaciji u zemlji nisu odgovarali stvarnom stanju u Jugoslaviji. 21372. Br. “Konkretnija” razrada tih i drugih Kadijevi}evih stavova u odnosu na Bosnu i Hercegovinu predstavljala je. itd. Isto. inv. decembra 1991. Sramotno je i la`no najenergi~nije spre~avanje svakog poku{aja “formiranja paravojnih formacija” u vrijeme kada su u Bosni i Hercegovini upravo regularne jedinice JNA masovno naoru`avale i stvarale srpske formacije. savezni sekretar je. 766 .5 Po{to je “zapazio” da su stavovi iz izlaganja rukovodilaca Bosne i Hercegovine “neuskla|eni i sukobljeni”. godine. ocjene da JNA “ne}e upotrebiti silu radi nametanja politi~kih re{enja” i da su osnovni zadaci Jugoslovenske narodne armije u tada{njem trenutku “spre~avanje daljeg {irenja me|unacionalnih sukoba i obezbe|enja uslova za {to mirniji rasplet jugoslovenske krize” (Isto). pa do finansiranja”. 5 Isto.3 Na sastanku sa rukovodstvom Bosne i Hercegovine 24. tra`e}i da se odmah povu~e Odluka o neupu}ivanju julske partije regruta u komande. kao {to su. odr`anom u Sarajevu 24. ZABELE[KA iz izlaganja saveznog sekretara za narodnu odbranu generala armije Veljka Kadijevi}a na sastanku sa rukovodstvom SR Bosne i Hercegovine. na primjer. br. izme|u ostalog. br. po~ev od regrutovanja. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. Beograd — Predsjedniku Predsjedni{tva Republike Bosne i Hercegovine. br. 2-2817. nagla{avaju}i. radilo se o izno{enju praznih fraza. u skladu sa takvim ocjenama. Kabinet SSNO. jedinice i ustanove JNA izvan teritorije Bosne i Hercegovine. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. 26.

str. 3) Organi MUP-a Bosne i Hercegovine i Organi bezbednosti JNA treba za par dana da utvrde broj. Me|utim. Jugoslovenskom narodnom armijom }e i dalje komandovati Vrhovna komanda i Predsedništvo SFRJ kao Vrhovni komandant. ve} rukovodstva Velikosrpskog pokreta. 767 . 5) Neophodno je istra`iti zlo~ine na ratom zahva}enom prostoru Bosne i Hercegovine. to nije bila “orginalana” procjena vojnog. dj. S tim u vezi. 2) Vrhunski princip svake vojne organizacije je da vojska uvek mora imati komandanta. formulisao vi{e zaklju~aka i zadataka. u okviru svoje nadle`nosti. procjenjuju}i dalji razvoj doga|aja. ja~inu i lokaciju paravojnih formacija na prostoru BiH i preduzmu efikasne mere za njihovo razoru`avanje. insistirala i Evropska zajednica. 147. ne samo na prostor isto~ne Hercegovine. smatralo da. Prekid rata je i osnovni preduslov za dovo|enje mirovnih snaga Ujedinjenih nacija na krizna podru~ja.. Vojnoprivredni sektor i Sektor pozadine SSNO formiraju zajedni~ku radnu grupu (tim) koja }e se najneposrednije baviti pitanjima ukupne ekonomske saradnje. Autonomno nismo delovali ni ranije. Kadijevi}. JNA ne}e preuzimati obavezu i odgovornost institucija politi~ke vlasti za donošenje politi~kih odluka. ~ije je procjene i prijedloge vojno rukovodstvo u praksi sprovodilo. 148). koji nisu odgovarali ~injeni~nom stanju. nav. 4) Jugoslovenska narodna armija }e.stavova iznijetih tokom rasprave. Uspešnom realizacijom ovog zadatka stvori}e se pretpostavka za mirno razrešenje problema u Bosni i Hercegovini.7 To je navodno “odgovaralo svakoj realnoj 6 Isto. 6) Potrebno je da Vlada Bosne i Hercegovine. pru`iti pomo} u organizaciji povratka iseljenih lica. Formulisani u vrijeme zaklju~enja mira u Hrvatskoj i preno{enju sukoba u Bosnu i Hercegovinu ti su “zaklju~ci i zadaci” u cjelosti glasili : “1) Klju~na ta~ka za ukupno smirivanje stanja u zemlji je prekid rata i stvaranje uslova za razre{enje jugoslovenske krize mirnim putem. 7) Organi Bosne i Hercegovine i organi bezbednosti JNA utvrdi}e me|usobne obaveze i razrešiti sporna pitanja u vezi realizacije Odluke Predsedništva SFRJ o obezbe|enju saveznih robnih rezervi od strane JNA na prostoru ove republike” (Isto). str. na odre|eni na~in. general Veljko Kadijevi} tvrdi da je ta procjena bila prijedlog vojnog rukovodstva. niti smo prihvatili takvo delovanje iako je na tome. na ~elu sa Milo{evi}em.6 Rukovodstvo Velikosrpskog pokreta je. a protiv njihovih po~inilaca povesti zakonski postupak. Pouke iz rata koji se vodi upozoravaju da po svaku cenu treba spre~iti širenje ratnih sukoba na druge delove zemlje. ve} na sva podru~ja sa kojih je izvršeno iseljavanje. nakon “napu{tanja” Hrvatske. u Bosni i Hercegovini “treba imati jake snage JNA”. 7 V. s kojim se “Predsjedni{tvo SFRJ” slo`ilo i prijedlog usvojilo (Isto.

inv. br. . 199. inv. april 1992. Isto. Centar za mir. kada je na Aerodrom Mostar stigla crnogorska mje{ovita brigada sa kompletnim ljudstvom i tehnikom u punom formacijskom sastavu. AIIZ. 9 V. br. “odbrane” srpskog naroda u Hrvatskoj i izvla~enja njenih garnizona iz te republike. Oslobo|enje. jer mu apsolutno nije prijetila nikakva opasnost.11 Na 8 Isto. juli 1992.8 Jedan od zadataka JNA. sastojao se i u zauzimanju Republike Bosne i Hercegovine. Upad “rezervista” iz Srbije i Crne Gore izvr{en je 19. Navedenom odbranom srpskog naroda i njegovih nacionalnih prava.10 U septembru 1991. dva korpusa JNA sa teritorije Slovenije predislocirana. posebno na podru~je uz granicu prema Hrvatskoj.Vojna po{ta 5027 Sarajevo. radi garancije da }e i Hrvatska po{tovati Vensov plan”. na ~ijoj je regiji velikosrpski agresor skoncentrisao velike potencijale u ljudstvu i tehnici.mogu}oj politi~koj opciji razvoja doga|aja u Bosni i Hercegovini. ustvari. inv. br. br. Jedna brigada je preba~ena u Zenicu. “sa krajnjim ciljem da se odbrani srpski narod i njegova nacionalna prava” (Isto). inv. str. april 1992. 93. Taj se zadatak. br.. brdske brigade potpukovnika JNA Asima D`ambasovi}a. Zagreb 1993. poslije njenog poraza u Sloveniji. Antiratna kampanja Hrvatska. br. 2-175. 11 AIIZ. sastojao u “punoj kontroli” Bosne i Hercegovine. 147-148. (u daljem tekstu: ∴ RATNI ZLO^INI U BOSNI I HERCEGOVINI). nav. 2-2809. br. Pov. 2-2129. 08. ∴ RATNI ZLO^INI U BOSNI I HERCEGOVINI. 2.. 32/205. posebno artiljerijskih i protivoklopnih oru|a i municije (dijelovi Rije~kog korpusa stigli su u Bile}u i Kalinovik). Kadijevi}. dj. 74. Ured za informisanje Vlade Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Dnevni izvje{taj). sa ogromnom koli~inom tehnike. 10 DNEVNI IZVJE[TAJ O AGRESIJI I TERORIZMU PROTIV REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE. Izjava na~elnika [taba 216. u Bosnu i Hercegovinu. 2-793. str. inv. Veljko Kadijevi} vje{to prikriva tihu okupaciju Bosne i Hercegovine i otvorenu agresiju koja je kasnije izvr{ena. Isto. po Kadijevi}u. 2-2128.28. Biblioteka Dokumenti. sa 768 . br. 2-510. U {iri rejon Bile}e stigle su snage JNA iz Slovenije i Hrvatske. inv. kao i potrebi postojanja gotovih i jakih snaga na granici prema Srpskoj Krajini. nenasilje i ljudska prava. septembra 1991. 7. Srpskom narodu u Bosni i Hercegovini nije bila potrebna nikakva odbrana niti za{tita.Vojnoj po{ti 8248 Knin i drugima.9 U tom su cilju nakon neuspjele agresije (“avanture”) u Sloveniji. 5. Izvje{taji Amnesty Internationala i Helsinki Watcha. Brigada je bila mje{ovitog sastava. iz Srbije i Crne Gore dva korpusa JNA (U`i~ki i Podgori~ki) su upala u jugoisto~nu Bosnu i Hercegovinu. Isto. uglavnom. Isto. str. br.

2-175. Pona{anje jednog broja pripadnika rezervnog sastava JNA iz Crne Gore. april 1992. br. dislociran na podru~je Bosanske krajine. Komanda OG bila je u Trebinju.) predislociran u Bosnu i Hercegovinu. inv. Du`nost komandanta od Milana Torbice preuzeo je general Ojdani}. septembra otpo~ela napad na Dubrovnik. izazvalo je revolt i reagovanje stanovnika hrvatske i muslimanske nacionalnosti koji su u ve}ini `ivjeli na tim dru{tveno-politi~kim zajednicma. bez kompletne opreme. 30. naro~ito drskim i bahatim pona{anjem i odnosom. str. a U`i~kog korpusa u Nevesinju.) — AIIZ. .13 Dio jedinica JNA iz Hrvatske je krajem 1991. br.14 ljudstvom iz sjeverne Crne Gore.. Isto. br.podru~je Mostara stiglo je oko 10. 7. Vi{egrada i Bratunca. uz u~e{}e vi{e srpskih i crnogorskih oru`anih formacija. br. Podgori~ki i U`i~ki korpus ~inili su Operativnu grupu. Tako je. kame i dr. br. bilo slu~ajeva otvorenog nacionalisti~kog pona{anja i pjevanja ~etni~kih pjesama. br. inv. inv. nevojni~kog dr`anja. zatim na logorskoj prostoriji i u gradskim sredinama (^apljina i Stolac). a Torbica je. otvaranja vatre iz vatrenog oru`ja. sa komandom u Vi{egradu. inv. 32/205. 2-5325). april 1992. u Bosni i Hercegovini se uo~i agresije nalazio i veliki broj “rezervista” i “dobrovoljaca” iz Srbije i Crne Gore. ulaska u prodavnice i ne pla}anju artikala kupljene robe i dr. (AIIZ. 2-2456). inv. 74. 08. Vojna po{ta 5027 Sarajevo. na primjer. 2-5325 i 2-2130). uz mirovno posredovanje UN-a.28. 2-2130. inv. dislociran na podru~je Fo~e. br. juli 1992. Oslobo|enje.000 naoru`anih vojnika. ∴ RATNI ZLO^INI U BOSNI I HERCEGOVINI. 2-793. Njihova spoljna obilje`ja bila su ~etni~ka (kokarde. u pijanom stanju i sl. 199. posebno u Tuzlu. izazvao je “uslo`njavanje politi~ko-bezbjedonosnog stanja u Hercegovini”. 12 Isto. Pored toga. br. na ~elu sa generalom Jevremom Coki}em (na~elnik [taba bio je general Pavle Strugar). U`i~ki korpus je po~etkom 1992. bio je general Milan Torbica (AIIZ. {ajka~e. umjesto generala Ratka Mladi}a. Isto. 2-2129. br. imenovan za komandanta Kninskog korpusa (AIIZ. 5. te susjednih mjesta isto~ne Hercegovine.12 Ta su dva korpusa.Vojnoj po{ti 8248 Knin i drugima. br. 14 Dnevni izvje{taj. Vojne snage JNA sa jednog dijela hrvatskog fronta (dio Hrvatske progla{en za “ru`i~aste” zone) su. inv. Komandant U`i~kog korpusa 1991. 2-2129.. Isto. Tako|e. br. Derventu i Br~ko. 2-510. AIIZ. dio jedinica JNA je. predislocirane u Bosnu i Hercegovinu. u ~ijem sastavu je veliki broj rezervista iz SR Crne Gore”. pored nepravilnog vojni~kog izgleda (neobrijani. inv. Gora`da. 13 AIIZ.) najprije za vrijeme prevo`enja kroz naseljena mjesta. Pov. inv. 769 . Upad “jednog broja sastava JNA titogradskog i titovou`i~kog korpusa. nakon postizanja dogovora o napu{tanju Makedonije (po~etkom marta 1992.

Kninski i Tuzlanski korpus. april 1992. koji su izvodili ofanzivna borbena dejstva. 253. 5352. Komanda Bile}kog korpusa. dj. Divjak. Zapovijest za artiljerijska dejstva.. 2-793 /Informacija General{taba Armije Republike Bosne i Hercegovine/. zagreba~kog. (Tuzlanski). c) te dijelovi mariborskog. Sarajevo 1997. br. 8. dj. (Banjalu~ki) i 17. D. A. stacionirani sljede}i korpusi JNA : a) mati~ni korpusi u organizacijsko-formacijskoj strukturi u Bosni i Hercegovini: 4. 19. J. i 14. U skladu sa dostupnim dokumentima nije mogu}e utvrditi ta~an broj korpusa i drugih snaga JNA. ~iji su dijelovi. BESMISLENA YU RATOVANJA. (Biha}ki). Efektivi agresorskih snaga na rati{tu Bosne i Hercegovine. pored ostalih. 770 . PROKLETSTVO MUSLIMANA. kao ni broj i vrstu oru|a i oru`ja koje su Srbija i Crna Gora anga`ovale u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. br. Dopuna izjave \. JNA BEZNA\E ZLA. Z. podgori~kog. 8485 i 91-92. Bile}a — Svim artiljerijskim jedinicama. br.) na njenoj teritoriji su. inv. nav. Po brojnom stanju i ratnoj tehnici najja~i su bili Biha}ki. 5. br. jedinica i ustanova JNA. To }e biti jedino mogu}e tek kada bude dostupna sva originalna gra|a svih komandi. Banjalu~ki. valjevskog i novosadskog. str. 2-169. 126-127. (Rije~ki. (Sarajevski). Sarajevo 1993. \. niti ta~an broj agresorskih vojnika. Ademovi}. 25/142-760. korpus RV i PVO. nap. b) izvr{enom predislokacijom komandi. Sarajevo 1993. str. Durakovi}. str. Isto. Vojna po{ta 5027 Sarajevo. Zapisnik. 32.Na li~nost komadanta. JEDINSTVENI U OCENI GLAVNIH KRIVACA ZA RAT u: F. Prva i ^etvrta). inv. Str. 11-12 i 14. vr{e}i brojne zlo~ine. Inv. 21. Isto. kninskog. Kazivanja potpukovnika JNA Asima D`ambasovi}a data autoru. u okviru tri vojne oblasti (Druga. inv.Neposredno uo~i i na po~etku agresije na Bosnu i Hercegovinu (krajem 1991. br. Kreso. nav.. M.15 Od ukupno sedamnaest korpusa JNA na teritoriji Bosne i Hercegovine djelimi~no ili u cjelini bilo je stacionirano ~etrnaest. vojne oblasti u{li su i novoformirani korpusi: 13. protiv Republike Bosne i Hercegovine. inv. Domazat. 16. . jedinica i ustanova JNA iz Slovenije i Hrvatske u organski sastav 2. 5. Radakovi}. N. 2-2870. dijelovi 9. pov.. str. 259. uklju~uju}i i genocid nad Bo{njacima. pa Bile}ki). kao i odre|ene snage ratnog vazduhoplovstva i protiv-vazdu{ne odbrane i Vojno-pomorske oblasti. i po~etkom 1992. ^INJENICE KOJE UKAZUJU NA AGRESIJU NA REPUBLIKU BOSNU I HEDRCEGOVINU OD STRANE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I NJENIH POMAGA^A (rukopis). Beograd 1997. Draganovi}. u`i~kog. april 1992. Isto. 10. str 6. u~estvovali 15 AIIZ. (Kninskog) i 5. I. Suljevi}. POLITI^KO-VOJNA SITUACIJA UO^I AGRESIJE NA BOSNU I HERCEGOVINU (rukopis). str. str.

odre|eni broj borbenih aviona (oko 100) i helikoptera (oko 50).18 16 Isto. dj. U punu funkciju su stavljena sva dotada{nja raspolo`iva komandna mjesta i centri veze. 27. str. opskrbiti armiju osrednje zemlje od sto hiljada vojnika. 771 . Savezni sekretarijat za narodnu odbranu i Savezni sekretarijat za unutra{nje poslove su. pod vo|stvom Slobodana Milo{evi}a. u vrijeme “razbuktavanja ratnog po`ara” u Hrvatskoj i uo~i agresije na Bosnu i Hercegovinu. zatim nekoliko hiljada razli~itih artiljerijskih sredstava za podr{ku. iz Libana uvezli ogromne koli~ine naoru`anja i opreme. Svim tim ljudskim i materijalnim sredstvima. Po{iljalac navedenog “tereta” je sa Kipra. oja~an i potom aktiviran. sredinom 1991. preko 1. februar 1992.. Prijedor i Udbina. 18 Oslobo|enje. oko 900 tenkova. 17 Z.000 naoru`anih vojnika. Njihovi efektivi su bili: preko 100. Objedinjen je. koji je bio u slu`bi Velikosrpskog pokreta.16 JNA je izvr{ila i manevar dijela avijacijskih jedinica. vi{e raketnih pukova. municije. prema nekim procjenama. Suljevi}. gdje je izvr{ena velika koncentracija `ive sile i materijalno-tehni~kih sredstava. Sistem VOJIN zadr`ao je svoj raspored na teritoriji Bosne i Hercegovine onakav kakav je bio prije po~etka agresije.17 Pored ogromnih koli~ina savremenog naoru`anja. aktivirao ga u potpunosti i pripremio rezervne polo`aje za manevar mobilnih sistema. opreme i drugih materijalno-tehni~kih sredstava kojima je raspolagala JNA. kao i ogromne koli~ine ratnih rezervi. Naime. 84-85. Zapadno od rijeke Drine avijacijske jedinice su ostale na aerodromima Banja Luka. te druge tehnike. starje{ina i pitomaca. Taj arsenal mogao bi. prebacivanjem sa aerodroma u Bosni i Hercegovini na aerodrome u Srbiju i Crnu Goru. je u Luku Bar “prispjelo” sedam brodova sa 15. nav. direktno je rukovodio i komandovao General{tab Oru`anih snaga SFRJ u Beogradu.000 oklopnih transportera i drugih borbenih vozila. Tako je na teritoriji Bosne i Hercegovine JNA imala mo}nu vojnu silu i ogromni ratni i sna`ni vojnoindustrijski potencijal. kojima je izvr{ena tiha okupacija Republike.i u agresiji na Republiku Hrvatsku. Sistemu protiv-vazdu{ne odbrane oko Banja Luke poklonjena je naro~ita pa`nja. a “tovar” je ukrcan u Bejrutu.000 tona naoru`anja i vojne opreme. Glamo~.

Radakovi}.Navedeni ljudski potencijal. te najve}i dio namjenske vojne industrije. jer nije opasni materijal u predvi|enom roku preuzeo. januar 1993. kao i materijalno-tehni~ki efektivi JNA su. Br. 2-2727. U Bosni i Hercegovini su postojali i sna`ni kapaciteti vojne industrije. zatim skladi{ta ratnih rezervi SFRJ. Zajednica industrije naoru`anja i vojne opreme Jugoslavije.Vladi Republike Srpske. uklju~uju}i i vojne formacije petokolona{ke Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine. jer su. Slobodan Princip — Seljo. va`ne strategijske komponente vojne mo}i. uklju~uju}i i mnoge srpske oru`ane formacije. Slavko Rodi}. polaze}i od vojnih procjena da je Republika Bosna i Hercegovina bila predvi|ena kao centralno podru~je za vo|enje odsudne odbrane u eventualnoj agresiji na SFRJ. poslije Drugog svjetskog rata izgra|eni brojni strate{ki vojni infrastrukturni objekti. Konjicu i Bugojnu — preduze}a za proizvodnju municije i minskoeksplozivnih sredstava. radio-relejna ~vori{ta. u Vitezu — fabrika za proizvodnju eksploziva. str. istekli (do tog datuma va`ile su dozvole Saveznog sekretarijata za inostrane poslove. Gora`du. u Vogo{}i. pogonskih goriva.19 Mnogo je bilo nejasno}a u vezi sa tim kako i za{to se taj opasni teret na{ao u Jadranskom moru. INICIJATIVA ZA STVARANJE PREDUSLOVA FUNKCIONISANJA INDUSTRIJE NVO U REPUBLICI SRPSKOJ. a s obzirom na to da su rokovi uskladi{tenja krajem 1991. Istovremeno. br. po odluci vojnog i policijskog rukovodstva SFRJ i politi~kog i dr`avnog vrha Srbije i Crne Gore. Polaze}i od “ocjene” da je biv{i vlasnik navodno izgubio prava na raspolaganje. Saveznog sekretarijata za unutra{nje poslove i Savezne uprave carina) ~ime su se. Danima su brodovi sa libanskim oru`jem bili usidreni u vodama Crnogorskog primorja.. Tako je na teritoriji Bosne i Hercegovine izvr{ena najve}a koncentracija vojne sile na svijetu na tako uskom prostoru. nav. inv. 25. Pobjeda. Rudi ^ajavec. posebno da li mu je odredi{te bila luka Bar ili neka od sjevernih luka. nakon prikrivene (tihe) okupacije. U Bosni i Hercegovini su egzistirala sljede}a preduze}a vojne industrije: Pretis. prije njihovog iskrcavanja morali biti obezbje|eni i papiri o skladi{tenju u luci Bar od nadle`nih saveznih organa. Kosmos i Travnik (AIIZ. 19 I. stavljeni u funkciju agresije na Bosnu i Hercegovinu. osnovnih i intendantskih sredstava i druge opreme. Soko — Vazduhoplovstvo i remontni zavodi Orao. . Na njenoj teritoriji je. u Sarajevu — 772 . Zrak. po rije~ima direktora Savezne uprave carina dr Radoslava Sekuli}a. skladi{ta municije. U Novom Travniku se nalazila fabrika za proizvodnju artiljerijskog naoru`anja. 127. “ispunili svi uslovi da ono (oru`je) pre|e u vlasni{tvo dr`ave Jugoslavije” (Isto). Bratstvo. ratna komandna mjesta. Had`i}i. 3-29. dj. Igman. Famos. fa{isti~ke formacije iz Srbije i Crne Gore. JNA je pod svoju komandu stavila i sve militantne.

Bosna i Hercegovina. zatim remontni zavodi Orao. 25. dj. Srbin). . U Fo~i i Konjicu podignuti su pod zemljom objekti za rad vojnih ili saveznih institucija. op{tina ^ajetina. Banja Luke i aerodrom za civilno vazduhoplovstvo kod Sarajeva. povezan sa manjim centrima i TV relejima i repetitorima. generali Nikola fabrike za proizvodnju sklopova za tenkove. dj. a u Rajlovcu (kod Sarajeva) — Zavod za potrebe RV i PVO (I. Radakovi}. . a oko Han Pijeska (ispod planine @ep) komandno mjesto za strategijskooperativnu komandu. sposobnu da djeluje i u uslovima nuklearnog rata. 20 I. str. (Sarajevskog) korpusa. Srbija. Rudi ^ajavec. u Mostaru — fabrika {kolskih i borbenih aviona i helikoptera.JNA je u Bosni i Hercegovini izgradila i komandnu infrastrukturu. . U rejonu Bjela{nice izgra|en je centar veze velikih mogu}nosti. . Travniku i Banja Luci remontni zavodi za odr`avanje i opravku raznih vrsta borbenih sredstava.komandant 4.. INICIJATIVA ZA STVARANJE PREDUSLOVA FUNKCIONISANJA INDUSTRIJE NVO U REPUBLICI SRPSKOJ). vojne oblasti. (Banjalu~kog) korpusa. inv. na podru~ju kolaboracionisti~ke Republike Srpske nalazila su se sljede}a preduze}a koja su radila vojnu proizvodnju: Pretis. u Had`i}ima. Zajednica industrije naoru`anja i vojne opreme Jugoslavije. transportere. str. 127). Tuzle. Radakovi}. generalpukovnik Milutin Kukanjac (ro|en na Zlatiboru.komandant 2.. Famos (lokalitet Pale i Hrasnica). “Jugosloven”).20 U planiranju i pripremanju zlo~ina i u~e{}u u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu anga`ovano je najvi{e vojno rukovodstvo i visoki komandni kadar JNA : . Had`i}i i Kosmos (AIIZ.na~elnik General{taba Oru`anih snaga SFRJ i zastupnik saveznog sekretara za narodnu odbranu. Izgra|ena je i mre`a aerodroma sa radarskim i drugim instalacijama — aerodromi kod Biha}a i Mostara (sa podzemnim hangarima). 3-29. 2-2727. Hrvatska. Srbin). u Banja Luci — fabrika za izradu elektronskih ure|aja i instrumenata. general Blagoje Ad`i} (ro|en u Gacku. nav. 773 . br. Br. general Veljko Kadijevi} (ro|en u Imotskom. . generalmajor Vojislav \ur|evac (ro|en u Pe}i.savezni sekretar za narodnu odbranu. nav. januar 1993. opti~ke i druge instrumente. 127.Vladi Republike Srpske. Srbin). Kosovo.komandanti 5. Januara 1993. Srbija. Na podru~ju Sarajeva je postojalo komandno mjesto za operativno-strategijsko komandovanje.

Bosna i Hercegovina. pukovnik Branko [ovagovi}. . generali Milan Torbica (ro|en u Lici. . Srbija. 7. AIIZ. Srbin). generali Savo Jankovi} (ro|en na Cetinju. (Biha}kog) korpusa.komandanti 37. Hrvatska.komandant 10. Bosna i Hercegovina. Srbin). Srbija. Crna Gora. . general Radomir Eremija (ro|en u Hrvatskoj. Srbin) i Drago Vukosavljevi} (ro|en na Sokocu. . 774 . Bosna i Hercegovina.21 O~igledno je da su na sva klju~na mjesta u strukturi JNA u Republici Bosni i Hercegovini imenovani oficiri koji su. Srbin). . . Crnogorac).komandanti Republi~kog {taba Teritorijalne odbrane SR Bosne i Hercegovine: generali Milo{ Baj~eti} (ro|en u Gacku. 2-2643. generalmajor [piro Nikovi} (ro|en u okolini Bara. ro|en u Zagrebu. (Kninskog) korpusa generali Savo Kova~evi} (Crnogorac) i Ratko Mladi} (ro|en u selu Bo`inovi}i. . . Komanda 5. korpusa (Bile}e). Hrvatska. Srbin). br. Srbin). maj 1992.komandant 5.komandant 4. Crna Gora. (U`i~kog) korpusa. Srbija.komandanti 17. Srbin). Srbin) i Dragoljub Ojdani} (ro|en u Titovom U`icu. Bosna i Hercegovina. osim generala 21 Dnevni izvje{taj.Uzelac (ro|en u Hrvatskoj. Crnogorac) i Milan Nedeljkovi} (ro|en u okolini Ni{a.komandanti 9. (Tuzlanskog) korpusa.komandant 13. koji su imali posebno mjesto i zna~aj u pripremi i izvo|enju agresije. vojne oblasti (Podgorica). Srbin). Srbija. op{tina Kalinovik.. br. generalmajor Mom~ilo Peri{i} (ro|en u Gornjem Milanovcu. Srbin). inv. 1. . Kosovo. general Milo{ Baro{ (ro|en u Bosanskom Grahovu.starje{ine na du`nostima komandanata brigada i op{tinskih {tabova Teritorijalne odbrane i mnogi drugi.na~elnik Pje{adijskog {kolskog centra “Mar{al Tito” u Sarajevu. Crnogorac). vazduhoplovnog korpusa. general-pukovnik Pavle Strugar (ro|en u okolini Pe}i.komandant 2. . Srbin) i Vladimir Vukovi} (ro|en u Srbiji. . Srbin). (Podgori~kog) korpusa.

Durakovi}. dj. naro~ito u Bosanskoj krajini.. DOKUMENTI O AGRESIJI NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU (u daljem tekstu : Agresija. prema strogo povjerljivim dokumentima JNA (“VOJNA TAJNA”) “obezbje|ivale” “va`nije komunikacije i objekte. br. dj. 2-793 . Vukosavljevi}a i Baro{a bili iz Srbije. masovno mobilisala srpsko stanovni{tvo. str. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. 164) i 81 (nap. zaposjela vitalne objekte oko gradova i naselja. 3.). nav. Str. AIIZ. str. Istovremeno. Sarajevo 1993. Sarajevo 2000. 80 (nap... Kabinet SSNO. gorivo. Ured za informisanje Vlade Republike Bosne i Hercegovine. potpuno kontroli{u}i sve zna~ajnije komunikacije (raskrsnice i `eljezni~ke ~vorove). nav.22 Neposredno pred po~etak agresije na Bosnu i Hercegovinu JNA je. Dominacija srpsko-crnogorskog kadra s razlogom je dovodila do nepovjerenja i podozrivosti kod najve}eg dijela aktuelnog dr`avnog i politi~kog rukovodstva Bosne i Hercegovine (I. dj. 22. 165). dj. Radakovi}. N. (AIIZ. nav. 26. decembar 1991.Ad`i}a. I. 30. 775 . Tako|e je i vo|a Srpske demokratske stranke u Bosni i Hercegovini Radovan Karad`i} ro|en u Crnoj Gori. Pitanje nacionalne strukture starje{inskog sastava na komandnim polo`ajima u Bosni i Hercegovini. Radakovi}.. dok je u pojedinim krajevima. Domazet. D. str. postavljala mitraljeska gnijezda i stra`e. ~ime je izvr{ila blokadu cjelokupnog saobra}aja izme|u gradova i naseljenih mjesta. dovla~ila novo naoru`anje. Crne Gore i Hrvatske (nijedan nije bio Bo{njak niti Hrvat). — Komandi 30. JNA je ukopavala artiljerijsko naoru`anje. prije svega. jedinice JNA su na ~itavom prostoru Bosne i Hercegovine. isto~noj Hercegovini i Bosanskoj posavini. dj. br. ZABELE[KA…). 12... str.. a blokirale su i glavne punktove na ulazu i izlazu u Sarajevo… korpusa. pod izgovorom izvo|enja vojnih vje`bi. 2-2818. municiju i druga materijalno-tehni~ka sredstva. Beograd. He}o. nav. pov. str. Baj~eti}a. inv. 279-280. 31). 22 I. pravila fortifikacijske linije na svim strate{kim mjestima oko gradova. 23 AGRESIJA NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU IZ DANA U DAN. ULOGA JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE U AGRESIJI NA BOSNU I HERCEGOVINU (rukopis magistarskog rada). zauzela sve strate{ke polo`aje. izmje{tala vojnike i glavninu te{kog naoru`anja iz kasarni. Radakovi}. 31 i 126. komanda armije i komande korpusa. Fakultet politi~kih nauka. F.23 Sredinom aprila 1992. bilo je jedno od spornih pitanja u razgovoru koji je general Veljko Kadijevi} vodio sa rukovodstvom Bosne i Hercegovine 24. nav. septembar 1991. str. br. 15-163. decembra 1991. str. part d “R” /partizanska divizija “R”/. Mladi}a. inv.

17. br. inv.26 Jedinice JNA su neposredno u~estvovale u planiranju i pripremanju zlo~ina. Str. april 1992. br. br. — Komandi 2. br. 25 AIIZ. Sarajevo. 6. 32-33.. br. 25/25/142-760. JNA je (do sredine maja 1992. inv. Tako je. Int. br. korpusa. 2-169 i 1279. br. 2-1274. zaposjela je sve “vitalne objekte” u Bosanskom [amcu. Komanda 30. Izvje{taj o stanju u zoni korpusa. kao i upotrebu bojnih otrova. str. Isto. pa je informisanje. svedeno na sarajevsko-zeni~ki bazen. 2-793. inv. radio i TV signala. Operativni centar. zajedno sa kolaboracionisti~kim jedinicama srpske Teritorijalne odbrane i policije. 279-280. br. vojne oblasti i dr. br. partizanske brigade. vojne oblasti. Izvje{taj o stanju na teritoriji. br. 17.) zauzela ~vori{ta i druge izdvojene objekte veze. — Komandi 1. Str. Majevici. part/izanske d/vizije. 16. Komanda 2. str. 11/4-3. 22. Komanda 17. Sarajevo 1994. 16. zaposjele predajnike RTV Sarajevo na Kozari. Str. april 1992. izazivanja panike i prisiljavanja postoje}e vlasti na kapitulaciju. AIIZ. inv. a “artiljerija je posela polo`aje u cilju spre~avanja prelaska Save iz Republike Hrvatske”. br.. pov. JNA prilikom napada 24 AIIZ. Str. aprila dr`ao Bosanski [amac. pov. Komanda 2. dj. primjera radi. br. april 1992. — Operativnom centru General{taba oru`anih snaga SFRJ. po svim objektima infrastrukture u naseljenim mjestima. str. 2-1245. Vele`u i drugim mjestima. inv. inv. Str. Takti~ka grupa 17. inv. 2-2547. 26 Agresija. maja 1992. korpusa. Vla{i}u. vojne oblasti. 10/36-1987. 174-140. te direktno u agresiji i drugim oblicima zlo~ina u Bosni i Hercegovini.. N. . 5. korpusa je 17. pov. vojne oblasti (Operativnom centru). april 1992. uglavnom.25 Sa kru`ne osnovice blokiranih gradova agresor je otpo~eo napad dejstvom iz svih oru|a i oru`ja. Vojna po{ta 5027. Komanda 17. u cilju paralisanja `ivota ljudi. pov. april 1992. Plje{evici. Isto. — Komandi 2. blokirala i isklju~ila veze MUPa i Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine. Dio snaga 17. pov. uklju~uju}i oklopno-mehanizovane snage i avijaciju. 2-1239. zajedno sa kolaboracionisti~kim srpskim oru`anim formacijama.. Bile}kog i Podgori~kog korpusa uspje{no izvode b/d”. 2-1260. 776 . . — General{tabu Oru`anih snaga SFRJ — Operativni centar.Na li~nost komandanta. 11/43-460. Isto. Time je krvotok Republi~ke radio i TV mre`e bio presje~en. Isto. S. Durakovi}.Jedinice Kninskog. 10/362298. ^eki}. AGRESIJA NA BOSNU I GENOCID NAD BO[NJACIMA 1991. br. Operativni de`urni tim.1993. te iskop~ala i presjekla telefonske i po{tansko telegrafske komunikacije. “vrlo hitno”. nano{enja masovnih gubitaka. nav.24 Jedinice JNA su.

28 General Momir Tali} je 1. Pismo pukovnika JNA O. IT-94-I-T. juni 1996. kao i u Prijedoru. pozadinske baze JNA) bio jedini Musliman na tom sastanku.. Po imenu tog komandanta kasnije je Kozarac preimenovan u Radmilovo. sa novoformiranim srpskim ratnim brigadama (AIIZ.27 Tim jedinicama je. str. inv. pod rukovodstvom “Vrhovne komande”. Predmet: Br. S. maja naredio da “paravojne” formacije moraju napustiti Manja~u (ICTY. juni 1996. maja likvidirala 800 ljudi i li{ila slobode 1..na Kozarac (343. S. inv. Naime. General Momir Tali} je 28. 2-2559. 17. Predmet: Br. 777 .200. juni 1996. 2-2563.. maj 1992. izvijestio generala Momira Tali}a (komandanta korpusa) da je tog dana u Kozarcu ubijeno 800 i zarobljeno 1. 57-58). 7 i 26). u~estvovala u agresiji na Sloveniju. 19. S.. O tom je zlo~inu bilo govora 27. 28 ICTY. Predmet: Br. Hrvatsku i posebno Bosnu i Hercegovinu.29 Teritorija Srbije i Crne Gore je. juni 1996. Na`alost. Na tome su anga`ovane vlade i drugi organi tih republika. Muharemu /Krzovi}u/. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. juni 2003. juna 1992. “bezrezervno i nesebi~no” poma`u}i 27 ME\UNARODNI KRIVI^NI SUD ZA BIV[U JUGOSLAVIJU (u daljem tekstu: ICTY). kraji{kog korpusa u Novoj Gradi{koj (zgrada Kazneno-popravnog doma. 29 AIIZ.. 19. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. str. IT-94-I-T. S. 5. 59-60.500 ljudi. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. IT-94-I-T. ICTY. Radna zabilje{ka pukovnika JNA O. str. motorizovana brigada JNA. IT-94-I-T. 5. po naredbi generala Momira Tali}a. Predmet: Br. str. Hrvatska). ICTY. str. kada je pukovnik Dragan Mar~eti} (na~elnik operativno-nastavnog organa komande korpusa.. Predmet: Br. ~injenica je da je tog dana “ubijeno /i zarobljeno/ preko 2000 Muslimana u Kozarcu”. 18. 19. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. motorizovana brigada iz Prijedora). S. Te je zlo~ine. juni 1996. juni 2003. 7 i 26. Tom je prilikom do{lo do malog incidenta pri izno{enju te informacije. de`urni rukovode}eg tima za taj dan u korpusu). Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. komandovao major Radmilo Zeljaja. str. maja 1992. br. Slobodna Bosna. str. br. str. samo u toku 27. izvr{ila 343. na referisanju kod komandanta 1. 238. 57-58.200 ljudi. S. 5. jer je pukovnik Osman Selak (komandant 993. S. 5. naredio da se formira logor na Manja~i za 2. 5. Slobodna Bosna. bila njena strategijska osnovica i pozadina sa kompletnom logisti~kom podr{kom. IT-94-I-T. kada je general Momir Tali} ~uo informaciju o broju ubijenih Bo{njaka podsvjesno je usmjerio pogled ka Osmanu Selaku i upitao pukovnika Dragana Mar~eti}a: “Valjda misli{ da je poginulo 80 ljudi i tako napi{i u izvje{taju”. za {to je trebalo izvr{iti sve pripreme. Za komandanta logora postavljen je penzionisani potpukovnik Bo`o Popovi}. za svo vrijeme u kome je JNA.

dj. maja 1993. Na front i u “oslobo|ena” podru~ja odlazili su ~lanovi “Vrhovne komande”. nav. (nakon deklarativnog povla~enja JNA) obezbijedila ve}inu tehnologije i izvora potrebnih njenoj kolaboracionisti~koj vojsci (“Vojska Srpske Republike BiH”). str. Slobodan Milo{evi} je izjavom da su Srbi u Bosni. po Saop{tenju Vlade Republike Srbije od 11.svoju kolaboracionisti~ku tvorevinu. predsjednici op{tina. relevantni faktori Savezne Republike Jugoslavije i Srbije priznali u~e{}e u agresiji i drugim oblicima zlo~ina u Republici Bosni i Hercegovini. izdala Saop{tenje u kome se. 31 I. nakon {to je JNA okupirala najve}i dio Bosne i Hercegovine.32 Vojska Jugoslavije je. 465-466). lideri politi~kih stranaka. Maci}. “analiziraju}i posledice koje su nastale iz odluke Skup{tine Republike Srpske na Palama da ne prihvati VensOvenov plan”. zahvaljuju}i velikoj pomo}i iz Srbije. str. pored ratnih rezervi. 468-469). Slobodan Milo{evi} je tog 11. 778 . str. izjavio (TANJUG-u) da je Srbija “pru`ila veoma mnogo pomo}i Srbima u Bosni” i da joj je “te{ko da podnosi teret velike pomo}i koja ide za Bosnu” (Isto.Ta je podr{ka. JULA 1995. Istoga je dana i Vlada Savezne Republike Jugoslavije. u svojstvu predsjednika Srbije. poslije maja 1992. motivirana ~vrstim uvjerenjem (“~vrsto vjeruju}i”) “da se u Republici Srpskoj vodi pravedna borba za slobodu i jednakost srpskog naroda” (Isto. 32 Isto. Njeno materijalno obezbje|enje je. poslanici republi~kih skup{tina. Republika Srbija je “bezrezervno i nesebi~no pomagala Srpsku Republiku”. 468-469. GENOCID U SREBRENICI. O~igledno je da su 1993. pored ostalog. Za njene potrebe radila je i vojna industrija na teritoriji tih republika.30 JNA je finansirana iz sredstava Srbije i Crne Gore. “postigli ve}inu onoga {to su `eleli” eksplicite priznao da su time postignuti ciljevi radi kojih je vo|en osvaja~ki rat protiv Bosne (“Ve}ina teritorije u biv{oj Bosni i Hercegovini sada pripada srpskim provincijama”) — Isto. predstavnici Srpske pravoslavne crkve i mnogi drugi. pru`aju}i joj “veliku pomo}”. 467). 465-470.. ministri republi~kih vlada. ^eki} — M. maja 1993.31 I politi~ka podr{ka osvaja~kim ratnim dejstvima JNA iz Srbije i Crne Gore bila je intenzivna i svestrana. Radakovi}. str. pored ostalog. navodi kako je Savezna vlada “primorana” “da prilagodi svu budu}u pomo} Republici Srpskoj svojim objektivnim ekonomskim mogu}nostima i da je ograni~i isklju~ivo na hranu i lekove” (Isto. 168. “SIGURNOJ ZONI” UJEDINJENIH NACIJA. str. Sarajevo 2000. osiguravano iz njihovih resursa (gorivo. ishrana i drugo). str. Kreso — B. Ta je pomo} i podr{ka bila sistematska i {iroka i sastojala se u: direktnom 30 S.

posebno u isto~noj Bosni (decembar 1992. te obavje{tajni i sigurnosni sistem. Ademovi}. kadrovskoj. vojnicima i kompletnim jedinicama. zatim komunikacionoj. logisti~koj. obavje{tajnoj. dj. paragrafi 406-407. paragrafi 434-435. nego ih je popunjavala starje{inama.). maja 2002. IT-02-54-T.33 Vojska Jugoslavije je snabdijevala svoje grupacije u Republici Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj.38 U tom je cilju Vojska Jugoslavije koristila i svoje tajne komunikacije i radio tehni~ko izvi|anje. naoru`anjem i drugim materijalnim sredstvima.35 zatim oko Sarajeva (u opsadi Grada. ne samo ratnom opremom.39 33 ICTY. 38 Isto. . nav. pru`aju}i i na taj na~in zna~ajnu pomo} “Vojsci Republike Srpske”. 37 Isto. 35 ICTY. tehnika . te finansirala cijeli taj personal. obu~avanje vojske i borbenih pilota na aerodromima u Srbiji i dr.37 RV i PVO. Predmet: Br.avgust 1995. 39 Isto.) u agresiju i druge zlo~ine u Bosni Hercegovini. IT-02-54-T).u~e{}u u agresiji (borbenim operacijama).36 te zapadnoj Bosni (naro~ito juli-novembar 1994. Predmet : Br. [arac. str..helikopteri.piloti.). paragrafi 411-418. u sadejstvu sa njenim kolaboracionisti~kim formacijama (“Vojska Srpske Republike BiH” i “Vojska Republike Srpska Krajina”).). paragraf 419. paragrafi 421-424 i 428-433. je bilo uklju~eno (u~e{}e `ive sile . kao jedinstveni sistem protiv-vazdu{ne odbrane Vojske Jugoslavije i njene dvije kolaboracionisti~ke vojske. 779 . 34 D`. 122. snabdijevanje i upotreba tih snaga protiv Republike Bosne i Hercegovine bila je u nadle`nosti General{taba i re`ima u Beogradu. paragrafi 436-442. Hag (u daljem tekstu : ICTY. naro~ito u periodu oktobar 1993. SUROVA STRATEGIJA NASILJA u: F. TU@ILAC PROTIV SLOBODANA MILO[EVI]A. IT-02-54-T. 31.34 Vojska Jugoslavije je. Predmet: Br. finansijskoj i medicinskoj podr{ci. bila neposredno uklju~ena u vojne operacije u Bosni i Hercegovini. 36 Isto. Organizacija. septembar 1994. vazduhoplovnoj i protiv-vazdu{noj podr{ci.

Predsjedniku SR Jugoslavije. br. “u cilju pomo}i Vojsci Republike Srpske i Republike Srpske Krajine”. Kabinet na~elnika General{taba. br. 8. Izvje{taj o obuci dobrovoljaca u KSJ /Korpus specijalnih jedinica/. od 5. br. paragraf 450. 2-2670. 28/16-746. usvojio odre|ene beneficije. paragrafi 450-451. pored ostalog. 42 Isto. 43 AIIZ. septembar 1995. — Vojnom kabinetu predsjednika Jugoslavije.42 Vojska Jugoslavije je. jula 1993. br.Brojne aktivne starje{ine (aktivna vojna lica) i radnici pripadnici Vojske Jugoslavije bili su anga`ovani u “Vojsci Srpske Republike BiH”. 29. Savezna Republika Jugoslavija. u pove}anom broju pojedina~no upu}ivali zahtjeve za rje{avanje statusa u Vojsci Savezne Republike Jugoslavije. inv. Oni su. 964-2. Gospodinu Zoranu Lili}u. Predmet: Br.41 Vojska Jugoslavije je. Slobodana Milo{evi}a. 2-2872. Pov. pored ostalog. General{tab Vojske Jugoslavije je u cilju obezbje|enja oficira za slu`bu u “Vojsci Srpske Republike BiH”. stajalo : “ . 845-851 (nap. pov. a u su{tini su bili raspore|eni 40 AIIZ. pov. 780 . u aktu br. nema potrebe za pojedina~nim zahtevima za regulisanje statusa Vojske Jugoslavije” (Isto). lake pje{adijske divizije. Str.S obzirom da G[ vojske Republike Srpske i G[ VJ radi na iznala`enju sistematskog re{enja za jedinstveno postupanje u re{avanju statusa svih AVL i radnika pripadnika Vojske Jugoslavije anga`ovanih u ‘Vojsci Republike Srpske’.43 Jedan broj oficira Vojske Jugoslavije zvani~no je slu`io u toj vojsci. u kome je. br. 29. IT-02-54-T. — Komandi 19. 2-2872. gdje su i ostvarivali svoju karijeru. avgust 1993. 1734-1. posebno 1993. Detaljnije o tome vidi: str. inv. Isto. 41 ICTY. pru`io odgovor na to pitanje i dostavio ga ni`im jedinicama. Na~elnik General{taba Vojske Jugoslavije /Str. partizanske brigade i drugima.40 Oficiri Savezne Republike Jugoslavije (JNA/VJ) “dobrovoljno” su se priklju~ili “Vojsci Srpske Republike BiH”. organizovala i izvodila obuku rezervnog sastava dobrovoljaca u Korpusu specijalnih jedinica Vojske Jugoslavije. Komanda 30. “Glavni {tab Vojske Srpske Republike BiH” je. inv. 282-289) ovog rada./ . a na osnovu odobrenja predsjednika Republike Srbije. Savezna Republika Jugoslavija. Na~elnik General{taba Vojske Jugoslavije. septembar 1995. 244-251) i 865-869 (nap. 1734-1. obu~avala vojna lica kolaboracionisti~ke Vojske Srpske Republike BiH. br.

8. 45 ICTY. izme|u ostalog. UKAZ broj 1/2-01-001/94-39 PREDSEDNIKA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE OD 30.45 Savezna Republika Jugoslavija je svo vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu pomagala svoju kolaboracionisti~ku tvorevinu Republiku Srpsku Bosnu i Hercegovinu. bez ikakve blokade na Drini. IT-02-54-T. zatim ne~inovane oficire. Vladika Irinej Bulovi} se na pomenutnom sastanku u Dobanovcima.000 takvih oficira u Bosni i Hercegovini. ZABELE[KA sa sastanka predstavnika najvi{eg politi~kog i vojnog rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske odr`anog 25. SEPTEMBRA 1991. ICTY. te brojne oru`ane formacije i grupe iz Srbije i Crne Gore. bilo je oko 26. U julu 1992. koji su bili pla}eni od Vojske Jugoslavije. 26. Predmet: Br. Na to mu je predsjednik Milo{evi} rekao da je ta blokada samo formalna. “zalo`io za pre}utno ukidanje blokade na Drini. inv. inv. kao i “Vojske Srpske Republike BiH”. br.44 Vojska Jugoslavije je vodila personalna pitanja (administrativne usluge) oficira “Vojske Srpske Republike BiH”. kao i strani pla}enici. avgusta 1995.47 Vojska Jugoslavije je i svoje medicinske kapacitete (Vojno-medicinska akademija u Beogradu i dr. uklju~uju}i i obezbje|enje hrane i odje}e. paragrafi 434 i 974. Predmet : Br. 11 i 14. IT-02-54-T.u “Vojsku Srpske Republike BiH”. GODINE. IT-02-54-T. paragrafi 457-458 i 687.46 Savezna Republika Jugoslavija je finansirala profesionalne oficire JNA. 781 . 46 AIIZ. te penzionisanja. Savezna Republika Jugoslavija.Isto. Beograd. Svi su oni u kontinuitetu dobijali plate od JNA/VJ u Beogradu. Kadrovski centar General{taba Vojske Jugoslavije u Beogradu) . br. vojnike pod ugovorom i aktivna gra|anska lica u JNA/VJ. str. 2-2876. ustanove) i zdravstveno osiguranje podredila svojim osvaja~kim ciljevima. 47 ICTY. paragrafi 454-455. Ta je pomo} svakodnevno tekla. avgust 1995. DT Broj: 12-4. uklju~uju}i i policiju Ministarstva unutra{njih poslova te kolaboracionisti~ke tvorevine. kao i ugovore o radu. koji su u~estvovali u agresiji i drugim oblicima zlo~ina u Bosni i Hercegovini. Pripadnici te vojske. da pomo} svakodnevno te~e” (Isto). General Stanislav Gali} i mnogi drugi su bili oficiri Vojske Jugoslavije (VP 3001 30. Predmet: Br. 2-2889. Vrhovni savet odbrane. godine u rezidencijalnom objektu Vojske Jugoslavije u Dobanovcima. koji su u~estvovali u agresiji 44 AIIZ.

52 Isto. br. 50 AIIZ. Podr{ku tim snagama vr{io je artiljerijom grupisanom u tri topovsko-haubi~ke divizijske artiljerijske grupe kalibra od 122 do 155 mm.50 Glavne snage u Bosni i Hercegovini agresor je anga`ovao na prostoru Bosanske posavine i u blokadi Sarajeva. AIIZ. 782 .na Republiku Bosnu i Hercegovinu. zatim u isto~noj Hercegovini.. a pomo}ne u Podrinju. 2-793. CJB /Centar javne bezbjednosti/ Zvornik. Radakovi}. koristili su medicinske i zdravstvene ustanove Vojske Jugoslavije. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu lije~eno je 6. — SJB [ekovi}i. te na desnoj obali rijeke Une prema Cazinskoj krajini. Broj : 01-16-02/1-350/95. inv.51 U Bosanskoj posavini (oko Grada~ca i Br~kog.Lon~ari . 51 Isto.895 bolesnika dopremljenih sa ratnih prostora Kninske krajine i Bosne i Hercegovine. anga`ovao oklopno-mehanizovane sastave u ja~ini {est brigada. u cilju zauzimanja Grada~ca i pro{irenja koridora Br~ko . 2-3030. Odjeljenje za strance. Srebrenica i drugima.bataljona. 49 I. Te brojke ne obuhvataju ranjenike i oboljele iz “Vojske Srpske Republike BiH” koji su pro{li kroz trija`ne ambulante VMA. anga`ovao i formacije specijalne namjene iz Korpusa za specijalna dejstva iz Ni{a.52 48 Isto. a {to je posebno karakteristi~no za period od kraja 1992.834 ranjenika i 7.49 Agresorske snage su stalno dopunjavane u `ivoj sili i materijalnotehni~kim sredstvima iz Srbije i Crne Gore. Od 1991. 6. upravne i kadrovske poslove. dobojskom i vrbasko-kupre{kom boji{tu.48 Savezna Republika Jugoslavija pru`ala je i cjelokupnu medicinsku za{titu ranjenim i oboljelim pripadnicima “Vojske Srpske Republike BiH” tokom cijelog vremena izvo|enja agresije na Bosnu i Hercegovinu. 168.Bosanski [amac) agresor je. Osim toga. inv. dj.Modri~a i spajanja Srbije sa Bosanskom i Kninskom krajinom. te u zahvatima komunikacije Br~ko . dva raketna diviziona Luna R-65 i organskom artiljerijom u sastavu brigada . novembar 1995. nav. i po~etka 1993. br. Vlasenica. Mili}i.Lon~ari . a lije~enje su nastavili u drugim zdravstvenim ustanovama u SR Jugoslaviji. Bratunac. do 1995. agresor je po potrebi. paragraf 459. str. kao i prostora SAO Krajine.

48 topova-haubica. plin). voda. upale su u Bosnu i Hercegovinu. 6. Kreso.55 Navedene jedinice JNA i srpske “dobrovolja~ke snage”. 2-2130. agresor je grad dr`ao u okru`enju.53 Osnovni cilj dejstava agresorskih snaga na pomo}nim pravcima bio je osvajanje teritorija i uspostavljanje organa vlasti kolaboracionisti~ke Republike Srpske.54 Pod izgovorom ugro`enosti aerodroma u Mostaru. Srpske snage na dobojskom i vrbasko-kupre{kom boji{tu agresor je podr`avao organskom artiljerijom iz brigada i sa pojedinim raketnim divizionima Luna R-65. razarao i uni{tavao. a u Podrinju tako|e organskom artiljerijom iz anga`ovanih brigada. 55-57. uglavnom. Da bi to realizovao. te oru|a i oru`ja. vi{e protivavionskih topova jednocijevnih i trocijevnih od 20 mm i drugih artiljerijskih oru|a za podr{ku. ipak. 39 oklopnih transportera. jedinice JNA U`i~kog i Podgori~kog korpusa. dj. koji je komandovao jedinicama u isto~noj Hercegovini. u prvoj polovini oktobra 1991. dr`anja civila u izolaciji od svijeta i drugih podru~ja Republike Bosne i Hercegovine i onemogu}avanja elementarnih egzistencijalnih `ivotnih potreba (hrana. nakon ~ega su zaposjele isto~nu i srednju Hercegovinu i time otpo~ele sa otvorenom agresijom. prema dostupnim podacima. uz korpusnu artiljeriju sa teritorije Srbije (sa prostora Bajine Ba{te. str. razru{ile su i sravnile selo Ravno u 53 Isto. 27 Praga. sa etni~ki isklju~ivo srpskim stanovni{tvom. D. Pu{onji}. Podr{ku tim snagama agresor je. Bosna i Hercegovina ogledalo razuma. inv.. pod komandom generala Radomira Eremije (komandanta Podgori~kog korpusa). 54 Isto. 55 AIIZ. nad bo{nja~kim stanovni{tvom. struja. nano{enja masovnih gubitaka stanovni{tvu. nav. 783 .Radi zauzimanja Sarajeva. koji su bili anga`ovani u cilju zauzimanja Sarajeva. POSLJEDNJI “TALAC” JUGOSLAVIJE. popunjene velikim brojem rezervista iz Srbije i Crne Gore. ne pru`aju mogu}nost da se utvrdi ta~an broj srpskih vojnika. 19. Beograd 1992.000 vojnika). agresor je vr{io genocid i druge te{ke povrede me|unarodnog humanitarnog prava. Ljubovije i Malog Zvornika). Komandno mjesto U`i~kog i Podgori~kog korpusa bilo je u Kifinom Selu kod Nevesinja. vr{io sa oko 120 tenkova. sa snagama ukupne ja~ine sedam brigada iz sastava Sarajevsko-romanijskog korpusa ({to je iznosilo ukupno oko 10. septembra 1991. br. str. M. Raspolo`ivi podaci.

. Sve ku}e koje smo mi vidjeli su uni{tene. str. str. str. protjerali oko hiljadu.. zatim “napalm” i “fugasnih bombi”. 58 Agresija. str. Pri tome su na raspolaganju imali sve vrste avionskih projektila. ni Evropske posmatra~ke misije. Sarajevo.Tamo ima i nesahranjenih ljudi... 57 Oslobo|enje. pu{~anom paljbom iz pje{adijskog naoru`anja o{tetili dva autobusa i munaru Jalske d`amije.op{tini Trebinje sa desetak okolnih sela. 500 i 1. Rotim. koje u dodiru sa zemljom izbacuju nekoliko stotina manjih bombi. Sljede}eg su dana rezervisti iz Srbije i na podru~ju Kalesije izazvali o{te}enja na miljanova~koj d`amiji (Isto). dr Ejupom Gani}em. [iroki Brijeg 1998. 1.000 kg.. oktobra 1991. str.58 od po~etka agresije bila poligon za velikosrpske pilote.avijaciju i helikoptere. {to je izazvalo strah i ogor~enje stanovnika Tuzle. br.. Nakon {to je Komisija vidjela samo jedan dio sela... U selo Ravno nisu pu{teni ni ~lanovi Vlade Bosne i Hercegovine. na prolazu kroz Tuzlu i Kalesiju.. intenzivno upotrebljavala i vazduhoplovne snage . Selo je prije agresije imalo 120 ku}a i izgledalo je stravi~no. te ubili vi{e civila Hrvata. 5 .. Grada~cem i Vi{egradom agresor 56 Agresija. Nakon razaranja i paljenja sela Ravno. Nad Jajcem.. knj. oktobar 1991. 7.. Polaze}i od ocjene da je u selu Ravno izvr{en zlo~in nad civilima. JNA nije dopustila ulazak u selo. sa ve}inskim hrvatskim stanovni{tvom.. kao i raketa “vazduh-zemlja”. majaugust 1992. Tom prilikom je potpuno uni{tena i crkva (Agresija. a koje se kasnije aktiviraju na dodir ili pra`njenje baterije. K. I.” (Isto). zapaljene ili pogo|ene projektilima. dok je JNA izjavljivala da je samo izvr{ila svoj zadatak. doktor Gani} je izjavio kako je to “u`as... oktobra pucali po d`amijama. od kasetnih bombi.. i 14. 274-277. ODBRANA HERCEG BOSNE. oni su izvodili i od 45 do 50 avio polijetanja dnevno. na ~elu sa prof. usljed nedostatka odbrambene avijacije kojom je raspolagala isklju~ivo JNA. vra}aju}i se sa podru~ja Banja Luke svojim ku}ama. 7. Na prolazu kroz Tuzlu rezervisti iz Srbije su 13. 14. str. pa do zapaljivih i razornih avio-bombi “krma~a” i to od 250. sa obrazlo`enjem da im se ne mo`e garantirati sigurnost.. 155-157. Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine formiralo je mje{ovitu dr`avnu komisiju.56 Rezervisti iz Srbije su. 784 . dj. 2. Tako je Republika Bosna i Hercegovina. 13. 1-2). M. radi podr{ke kopnenim snagama. Pravna misao (~asopis za pravnu teoriju i praksu).57 JNA je od po~etka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Po{to nisu imali protivnika u vazduhu. “Na surovom hercegova~kom kamenjaru ostalo je jedino ogromno crno zgari{te koje jo{ pomalo tinja”. ∴ GENOCID U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI 1992. nav. Kreso.8.

60 Agresorska avijacija je. avgusta. polijetala sa banjalu~kog aerodroma.150 letova. Podgorica. 15. 61 Isto. Agresor je. Ina~e. br. kao i borbene mlazne avione tipa Jastreb J-21. 8.61 Srpsko-crnogorski agresor je tokom avgusta i septembra 1992. avgusta bacila tri “kasetne bombe” velike razorne mo}i na rejon Igmana. La|evci kod Kraljeva. a u drugim gradovima koristio je nadra`ljiva hemijska sredstva. uglavnom. br. bombardovala i {ire podru~je Biha}a i Cazina. maj 1992 i br. Prva linija (list Armije Republike Bosne i Hercegovine)..59 Avijacija JNA je u periodu od aprila 1992.700 do 11. septembra 1992. (II). Od ukupnog broja navedenih letova 95% su ~inili letovi sa vatrenim dejstvima po objektima na zemlji. na vi{e rati{ta u Bosni i Hercegovini upotrijebio avijaciju. str. 2-800. decembar 1992.62 Sljede}eg dana agresorska avijacija je vi{e 59 AIIZ. Sombor. br. kao i Udbine (u Republici Hrvatskoj). do 30. uglavnom. Na taj su na~in fa{isti~ki re`imi u Srbiji i Crnoj Gori drsko potvr|ivali pred cijelim svijetom svoje anga`ovanje i umije{anost u agresiju na samostalnu. Batajnica. 36/37. 60 Isto.. na bo{nja~ka naselja i privredne objekte.je izbacivao “fosforne” i “napalm-bombe”. od ~ega 2. Ve}inu letova agresor je izveo nad civilnim ciljevima i gusto naseljenim gradskim ~etvrtima. januara 1993. a 450 letova izvr{eno je nakon dono{enja Rezolucije 781 Savjeta bezbjednosti OUN o zabrani letenja iznad Bosne i Hercegovine. oktobra 1992. nezavisnu i me|unarodno priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ni{. 1. a i kasnije. 31. sa tog aerodroma su. Avioni koji su istresali taj smrtonosni teret polijetali su sa aerodroma u Podgorici. 62 Agresija. inv. koristio poljoprivredne avione prera|ene za no{enje vazduhoplovnih ubojnih sredstava. 2-793. tako|e. Dnevni izvje{taj. i prije 3. avijacija JNA je koristila i aerodrom u Glamo~u. Mig-21 i Orao. Ti aerodromi su: Ponikve kod Titovog U`ica.. Od druge polovine 1992. ustremljuju}i smrtonosni teret u vidu “kasetnih bombi” i raketa “vazduh-zemlja”. AIIZ. str. odakle je 10. izvr{ila 3. avgust 1992. Tako je avijacija JNA 3. 785 . koji su trajali i po 70 minuta i u kojima je izba~eno po nekoliko tona bombi. Pri{tina. 113. ali i aerodroma i heliodroma iz Srbije. Crne Gore i okupiranih dijelova Hrvatske. br. 12. 15. inv.

Njeno ja~e dejstvo registrovano je na podru~ju Me|e|e. septembra sa aerodroma u Banjoj Luci izvr{ila preko 34 avio-polijetanja u raznim pravcima. str. avgusta bombardovala Te{anj (“krma~ama”. gdje je od posljedica bombardovanja poginulo 25 lica. 64 Isto. septembra u vi{e navrata bombardovala podru~je gora`danske op{tine. izbacuju}i “krma~e” i “kasetne bombe”. 18. Zanimljivo je ista}i da su u drugoj polovini juna 1992. izazvali smrt i ranjavanje civila i velika razaranja.63 Od dejstva avijacije JNA. Istog dana agresorski avioni borbeno su djelovali na podru~ju op{tine @ep~e. ispaliv{i pri tom {est raketa (Isto). od ~ega je veliki broj civila nastradao. U nastojanju da slomi otpor branilaca @epe agresor je koristio. koji su 15. juna 1992. a avioni su “krma~ama” i “kasetnim bombama” zasipali Rogoj. i 10. Vinca i Zalu`je. i avijaciju. 786 . ustremili su se “kasetnim bombama” i raketama “vazduh-zemlja” na biha}ka naselja Sokolac. 37-38. borbeno djelovala po slobodnim teritorijama Br~kog. Bjela{nicu i Trnovo. gdje su. u crnogorskom dnevnom listu Pobjeda “ukinute” ~itulje u kojima se spominje da je neki Crnogorac poginuo u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu (Isto).64 Agresorska avijacija je 9. me|u kojima jedna trudnica i dvanaestoro djece. a materijalne {tete i razaranja su velika. pored raspolo`ivih artiljerijskih oru|a. dok su 32 civila ranjena. Momir Bulatovi} (predsjednik Crne Gore) je 23. raketama “vazduh-zemlja” i “napalm bombama”) ranjeno je mnogo civila i pri~injena velika materijalna {teta. 65 Isto. septembra u dva navrata polijetali sa banjalu~kog aerodroma. 59). Orahova i Gora`da. na zatvorenom sastanku sa opozicijom priznao da sa podgori~kog aerodroma uzlije}u avioni na ubita~ne akcije u Republici Bosni i Hercegovini (Isto.puta povrijedila zra~ni prostor Republike Bosne i Hercegovine. 13. “Napalm” i “kasetnim bombama” razoreni su mnogi privredni i stambeni objekti na podru~ju Br~kog. Avioni JNA. 14. str. koja je 7. i 15. Igman. Grada~ca. Gra~anice i naseljima u dolini Drine. uzlijetali avioni JNA i borbeno djelovali u Bosni i Hercegovini. Agresorska avijacija je 17. 63 Isto. septembra 1992. U napadu na slobodnu teritoriju op{tine Srebrenice agresor je pozvao i avijaciju. Tog su dana registrovana 22 polijetanja iz Banje Luke. 17-19.65 Avijacija JNA je 12. str. ~iji su napadi usmjereni protiv civila. str.

septembra po civilnim ciljevima slobodne br~anske teritorije upotrebljavao zapaljive projektile. a desetine ku}a je zapaljeno. Od ubojnih sredstava kori{tene su “kasetne bombe”. bombarduju}i mnoga gradska naselja. septembra 1992. septembra 1992. Po{to agresor nije uspio probiti linije odbrane u Jajcu. koja je dva puta bombardovala ciljeve u gradu i prigradskim naseljima. “fugasne” avio-bombe i tzv. agresor je sa aerodroma Banja Luka izvr{io 45-50 avio polijetanja. Avioni jugo-vojske su djelovali i na podru~je Velike Kladu{e. ~ije je ga{enje znatno ote`avala neprekidna paljba po vatrogascima. bila je 20. te je vi{e civila zadobilo opekotine. septembra samo je u Br~kom ubijen tridesetjedan civil (dvanaest `ena. Jajce i Br~ko. U Jajcu su 24.000 civila. dejstvuju}i po naselju Karadaglije kod Te{nja i na gradove Jajce i Vitez (fabrika Slobodan Princip Seljo). krma~e i “kasetne” bombe. septembra u pet navrata borbeni avioni istresali smrtonosni teret nad tim gradom. U drugom naletu agresorski avioni su na gradske ~etvrti bacali bojne otrove. Tom prilikom agresor je koristio sljede}e naoru`anje: rakete “vazduh-zemlja”. a osamdeset{est ih je ranjeno. septembra 1992. Slobodna teritorija br~anske op{tine. prilikom kojeg su od posljedica dejstava “kasetnih” i “napalm bombi” poginula ~etrdesetdva civila. Tesli}. Tako su po slobodnoj teritoriji br~anske op{tine tog dana agresorski avioni istresali teret u ~etiri navrata. Agresorska avijacija je sljede}eg dana (27. dok ih je pedeset ranjeno. me|u kojima i osnovna {kola. osmero djece i jedanaest mu{karaca). Tokom 28. a razru{eni su mnogobrojni objekti. Avionima sa banjalu~kog aerodroma agresor je 29. izvr{io 30 avio poljetanja (27 sa aerodroma u Banja Luci i 3 iz Batajnice). upotrebljavaju}i “kasetne” i “napalm” bombe.tako {to su avioni uzastopno dva puta istresali “kasetne bombe” i tzv. pribjegao je ponovo upotrebi avijacije. septembra popri{te `estokog vazdu{nog napada. Agresor je 26. uslijed ~ega je stradalo naselje Brka.) izvr{ila 27 aviopolijetanja sa aerodroma u Banja Luci i 3 sa Batajnice. Posljedice tog napada na selo Zovik bile su katastrofalne. Na br~anskom rati{tu agresor je 18. u vi{e navrata dejstvovao po @eljezari Zenica. septembra 1992. uglavnom u ve}im stambenim naseljima i samom centru grada. Ciljevi su bili: Maglaj. na kojoj se nalazilo oko 40. “krma~e” po polo`ajima boraca Armije Bosne i Hercegovine. Poginulo je petnaest mje{tana. Zapaljivim bombama izazvano je vi{e po`ara. U napadu na Jajce u~estvovale su dvije grupe aviona tipa Orao i Galeb. 787 . Bosanski Brod. U bombardovanju mnogih gradova u Bosni i Hercegovini od strane avijacije JNA 19. “krma~e” od 250 kg.

oktobra 45-50 avio polijetanja. plamene bombe “napalm” i “kasetne bombe”. AIIZ. koja je za sobom ostavljala smrt i pusto{. agresor je. i br. uglavnom sa banjalu~kog aerodroma i u manjem broju sa Batajnice. br. Naime. br. oktobra zabilje`eno vi{e od 40 letova. Grada~cu i Zenici. br. koje su izazvale velike materijalne {tete. dok je najte`a razaranja pretrpjelo naselje Bukve. raketna zrna kalibra 57 mm. septembar 1992. 102/02-05-57. Tako je. oktobra 1992.. br. oktobra. septembar 1992. a koristili su mitraljeze. 3. punih ~etrdeset minuta agresorski avioni su istresali smrtonosni teret na centar grada i okolna naselja.. “napalm” i “kasetne bombe”. “krma~e”. septembar 1992. Ispod novih ru{evina ostalo je 14 mrtvih i oko 40 ranjenih civila.. 17. septembar 1992. Grada~ac. br. oktobra vladao pravi pakao. 102/02-98.66 U periodu od 2.. 102/02-57. 154. oktobra 20-25. 146. podru~je planine Igman. 158. septembar 1992. vo|ene rakete “vazduh-zemlja”. 2. avioni su pojedina~no ili u grupama polijetali sa Banjalu~kog aerodrome koji je od po~etka agresije na Bosnu i Hercegovinu bio pod kontrolom srpskih zlo~inaca. 25. Prilikom tih napada bacane su “kasetne bombe” kao i tzv. 23. 153. oktobra) u dva navrata bila meta agresorske avijacije. 18. U Grada~cu je 9. 15 ih je bilo sa borbenim dejstvom po Te{nju. I Srebrenica je tog istog dana (9. 147.. Meta avionskih napada tom prilikom bili su Zenica. Te{anj i Olovo. br. razorne bombe “krma~e” od 250 i 500 kg. 10. Pri tome je agresor koristio mitraljesko naoru`anje kalibra 12. Dnevni izvje{taj. br. bili civili (`ene i djeca). 29. Grada~ac. 21. br. agresor je izveo 170-200 avio polijetanja. Agresorska avijacija tada je sravnila sa zemljom na desetine ku}a u Te{nju. br. septembar 1992. 152. Isto. bili su meta bestijalnih napada jugoavijacije. septembra 1992. 14. str. Punih pet sati “napalm” i “kasetnim bombama” agresor je bombardovao postrojenja zeni~ke @eljezare.. septembar 1992. ilustracije radi. str. Tako je samo 3. septembar 1992. a “pretpostavlja se da je bilo i ljudskih `rtava” (Isto). uglavnom. oktobra izvr{eno 30-35. 2-793.U toku 30. 39-51. Jastreb i Mig-21). br. br. Rejoni dejstva bili su: Zenica. Te{anj. 26. 53-54. inv. Mnoga naselja i gradovi u Republici Bosni i Hercegovini su 3. Od 20 do 25 avio polijetanja (avioni Galeb-2. br. septembra 1992. Agresija. 67 AIIZ. br. izvr{io 45-50 avio polijetanja sa ~etni~kog aerodroma u Banja Luci. Maglaj. 3.. oktobra 1992. 2-793. itd.. 15. Press-centar Armije Republike Bosne i Hercegovine. septembar 1992. 788 .67 66 Agresija. do 10. itd. inv. @rtve su. {to je imalo za posljedicu velika materijalna razaranja stambenih objekata i veliki broj ubijenih i ranjenih civila. Jajce. 24. 17. 144. Isto. tako|e.142/143.7 mm. 149/150. septembar 1992.

Gora`du 60. Grada~cu 76. Bratunca. oktobra 1992. Ostali letovi aviona i helikoptera imali su za cilj izvi|anje i prevo`enje ljudstva. od ~ega 38 letova aviona (tipovi: Jastreb i Galeb) i 65 letova helikoptera (tipovi: Gazela i MI-8). u dva navrata bombardovali Konjevi} Polje sa dvanaest bombi “krma~a”. od ~ega je petnaest civila poginulo. Avioni tipa Jastreb borbeno su djelovali “kasetnim bombama”. marta 1993. Bijeljine. u Jajcu je registrovan 191 avio polet. a dvadeset i ~etiri ranjeno (devet te`e i petnaest lak{e). a 14. Zavidovi}a. Klipni avioni su 7. u rejonu Srebrenice poginulo je 56. Sarajevo 1995. Tokom tog mjeseca uo~ena su 103 leta agresorske avijacije. mitraljezima dejstvovali po zbijegu civila u selu Poto~ari kod Srebrenice.68 I pored Rezolucije 781. Dejstvuju}i borbeno po Srebrenici 9. Tuzli i Maglaju 21. Grada~ca i Maglaja). br. Pri tome su 32 leta aviona (od 38 registrovanih) bila sa vatrenim dejstvom po neza{ti}enim naseljenim mjestima i nenaoru`anom civilnom stanovni{tvu (podru~ja Srebrenice. Od tih dejstava poginulo je 81. 789 . Dva klipna aviona su 15. Kladnju 15 i manji broj u ve}im gradovima u Republici 68 AIIZ. januara 1993. a ranjeno preko 100 civila. Savjeta bezbjednosti OUN o uspostavi zabrane za vojne letove u zra~nom prostoru Bosne i Hercegovine (9. i u prvoj polovini 1993. Samo u periodu od 1. februara 1993. Batajnica i drugi) i aerodroma i heliodroma u Banjoj Luci nesmetano koristio avijaciju i helikoptere.Klipni agresorski avioni su tokom novembra i decembra 1992. dejstvovali po Srebrenici i Konjevi} Polju. str. od ~ega osamnaestero djece. Od sredine aprila do prve polovine novembra 1992. 69 ∴ REZOLUCIJE VIJE]A SIGURNOSTI UJEDINJENIH NACIJA O BOSNI I HERCEGOVINI. u Br~kom 90. Doboja.)69 velikosrpski agresor je sa teritorije Srbije (s aerodroma La|evci i Ponikve. a ranjeno vi{e od 200 civila i boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. od dejstava avio bombi agresorske avijacije. novembra 1992. decembra (u selima Piri}i. 47-48. do 10. 2-793. raketnim i mitraljeskim zrnima na podru~ju Srebrenice. inv. Upotrebu avijacije i borbeno djelovanje iz vazduha agresor je posebno intenzivirao februara 1993. Br~kog. kao i transport municije i drugih ubojnih sredstava. Tegare i Lozni~ka rijeka) sedamdeset civila. Posebno velik intenzitet letova agresorskih helikoptera uo~en je na pravcu [ekovi}i-Majevica (17). ubili su petnaest.

paragrafi 424 i 434.Bosni i Hercegovini. inv. 72 Isto. Bijeljina . br. br. Ozren (Tumare).Pelagi}evo i obratno. ICTY. Tada je registrovano 53 polijetanja helikoptera u grupama od jedne do tri letjelice na liniji: Bijeljina .-1995. paragrafi 416-417. 73 AIIZ. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine).70 Tokom 1993. Bratunac. inv. izvi|a~ki i protivoklopni helikopteri) masovno koristio prete`no za vatrenu podr{ku iz vazduha i manevar trupa. str.73 Agresorski helikopteri letove su obavljali. Pale. Tako je nova poja~anja u rejonu Grada~ca 70 AIIZ. 2-793. Doboj i Nevesinje. 71 ICTY. no}u u grupama od dva do ~etiri helikoptera.. od kojih su ve}ina dejstvovali po civilima. IT-02-54-T. Isto.borbene avione (protiv 5. 12. evakuaciju ranjenika. Bijeljina . uglavnom. snabdijevanje jedinica i prevo`enje novih snaga i dotur ubojnih i materijalno-tehni~kih sredstava. Ta je praksa nastavljena i u toku 1995. marta tri aviona iz Savezne Republike Jugoslavije preletila rijeku Drinu i izbacila nekoliko bombi u okolinu mjesta Gladovi}i i Osatice (jugoisto~no od Srebrenice). Agresija. IT-02-54T. [ekovi}i. paragraf 416. povrije|enih i bolesnih.Br~ko.. Predmet: Br. 790 . U oktobru 1994. Tako su 13. Interesantno je ista}i da za vrijeme upotrebe helikoptera nije bilo letova aviona Ujedinjenih nacija iz sastava snaga NO FLY. Za te potrebe kori{teni su sljede}i heliodromi: Zalu`ani (Banja Luka). Predmet: Br. u toku 12. Transportni helikopteri MI-8 dnevno su pravili po nekoliko letova i redovno snabdijevali jedinice koje su izvodile ofanzivna dejstva. 2-800. maja 1993.. i 13.Ora{je. Bijeljina . pove}an je broj letova iz Savezne Republike Jugoslavije u Bosni. Primjera radi. Bijeljina. Za to vrijeme je ukupno napravljeno 1300 letova. inv.71 Srpski kolaboracionisti iz “Republike Srpska Krajina” upotrebljavali su i vazdu{ne napade . agresor je masovno upotrebljavao helikoptere tipa Gazela i MI-8 za prevo`enje ljudstva i ratnog materijala u ofanzivi na br~anskom rati{tu.72 Velikosrpski agresor je helikopterske jedinice (transportni. Prva linija . 1. 2-793. Sokolac (Bjelosavljevi}i). str 47. br. Velikosrpski agresor je koristio i avijaciju. br.Modri~a.

Tako su helikopterski desanti su izvedeni: 8. i 19. AIIZ. na selo Bogovac (na putu Br~ko . itd.. gdje su dejstvovali po okolnim naseljima. kao i samom gradu. 47. novembra po biha}kom regionu.Tuzla). 791 . 2-793 i 2-800. i 9. dok je u isto vrijeme.agresor u drugoj polovini oktobra 1992. koristio i helikoptere sa oznakama UNPROFOR-a i Ujedinjenih nacija. dok je transportni MI-8 mogao u prepravljenoj verziji ponijeti 16 mitraljeza ili isto toliko raketnih zrna (JNA je jo{ od kosovskih “doga|aja” 1981. br. inv. inv. br. 2-800. imala varijante i za hemijsko oru`je). u drugoj polovini juna 1992. marta na kotu 733 Komin. marta po rejonu Mrkonji}-Planje (kod Jelaha). u selo Bukovik (podru~je Br~kog) je sletio jedan takav helikopter... marta 1993. 12. polo`aje branilaca Bosne i Hercegovine u op{tini Grada~ac raketirao iz helikoptera. zatim 28. zatim 23. Sa heliodroma Zalu`ani su 18. 1. Tako su helikopteri Gama 7. na kalesijsko selo Memi}e u tuzlanskoj regiji. prebacivao transportnim helikopterima iz pravca Br~kog i Bosanskog [amca. br. Krajem juna 1992. br. od ~ega je petnaest lica ubijeno i {est ranjeno. 26. Borbeno djelovanje tih helikoptera posebno je bilo izra`eno u rejonu Grada~ca. 77 Agresija. novembra i 7.76 Interesantno je ukazati na ~injenicu da je srpski agresor. str. 17. sve su ~e{}e slijetali helikopteri sa oznakom Ujedinjenih nacija koji su agresoru donosili hranu i municiju.. 75 Prva linija. koje su dr`ale srpskoagresorske snage. maljutkama dejstvovali po Grada~cu. 10. str. Prva linija. novembra 1992. u cilju prevo`enja novih snaga iz Srbije i dovla~enja materijalno-tehni~kih i drugih sredstava. marta 1993.75 Agresor je naro~ito koristio helikoptere Gama vo|ene protivoklopnim raketama maljutka. 76 AIIZ. decembra ponovo po Grada~cu. 11.77 Srpsko-crnogorski agresor je u vi{e navrata koristio helikopterske desante. 1. U isto selo. str. maja 1992. 74 Agresija. 12.74 Na helikoptere Gazela agresor je montirao ~etiri protivoklopne rakete velikog u~inka. str... Game djelovale maljutkama po selu Miljanovi}i. 11.

14.bolnice. Elektroprivrede. oktobra u rejonu Brda (Bjela{nica . Zapaljivo oru`je agresor je koristio od po~etaka agresije.. inv. AIIZ.Treskavica). Ilustracije radi. Grada~cu. 2-800. inv. odnosno {irem podru~ju Sarajeva. 80 AIIZ.5%. kao i Unisa. Te{nja. 2-793. Jajcu i dr. str. Od tada pa do 31. dok je 85-90% po naseljenim mjestima. Br~kom. te d`amiju u Donjim Raincima. 2-793. Narodne i Univerzitetske biblioteke. Hemijsko oru`je agresor je najmasovnije koristio po gradovima. Prilikom helikopterskog desanta na Memi}e iskrcano je 80 srpskih “dobrovoljaca” koji su zatim napali okolna sela.78 Objekti dejstva agresorske avijacije i helikoptera bili su civilno stanovni{tvo. O tome svjedo~e brojni zapaljeni objekti u Sarajevu (zgrade Skup{tine i Vlade Republike Bosne i Hercegovine. glavne PTT. u otvorenim naseljenim mjestima. juna 1992. uglavnom `ena i djece. Srebrenice. Maglaja. palili i ru{ili ku}e. Br~kog. @eljezni~ke stanice. tj. 40. od ~ega je oko 100 izvr{eno u {iroj okolini Sarajeva. br.000 tona razne municije.80 U agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu velikosrpski nacisti su uporno koristili zapaljiva i hemijska oru`ja. zatim Orijentalnog instituta. dje~iji dispanzeri. inv. Hemijsko oru`je agresor je prvi put upotrijebio 6. stambeni. br. Energoinvesta i drugi).79 Od ukupnog broja vatrenih dejstava 10-15% je bilo po jedinicama Armije Bosne i Hercegovine. Grada~ca. br. zabranjena @enevskom konvencijom i drugim odredbama me|unarodnog prava. porodili{ta. srpsko-crnogorski agresor je samo u prvih sedam mjeseci agresije potro{io oko 108. Gora`du. 792 . 41. kada je bojni otrov ubacio u podrum `eljezni~ke stanice u Podlugovima (20 km sjeveroisto~no od Sarajeva). 78 Isto. U naletima agresorske avijacije po civilnim naseljima u kojima nije bilo nikakvih vojnih ciljeva na meti su bili: civili i objekti . Press-centar Armije Republike Bosne i Hercegovine. januara 1993. 79 AIIZ. gdje je bila zato~ena grupa logora{a od oko 50 civila Bo{njaka. kulturno-sportskih centara Zetra i Skenderija. 22. uz ogromne ljudske `rtve. registrovano je 255 hemijskih udara. uglavnom bo{nja~ke nacionalnosti. br. {kole.jula na Treskavicu (u rejonu Ljuta). 102/02-715. januar 1993. industrijski i drugi objekti. domovi zdravlja. i materijalne {tete i razaranja.

septembar 1992. juli 1993. Najve}a koncentracija upotrebe hemijskog oru`ja zabilje`ena je u avgustu 1992. Pitomci tre}e i ~etvrte godine Vojne akademije kopnene vojske Jugoslavije su sredinom jula 1993. 102/02-272. 147.. Postoje indicije da su kori{teni i plikavci. 3. br. a najmanja u novembru iste godine. inv. Glasilo Dr`avne komisije za prikupljanje ~injenica o ratnim zlo~inima na podru~ju Republike Bosne i Hercegovine.81 Naj~e{}e su kori{tene fosforne i “napalm” avio-bombe. br. koji su u stanju da i jedinici potpuno obezbje|enoj protiv ABH-oru`ja nanesu gubitke do 50%. odnosno nadra`ljivce. Jajce i Grada~ac. 20. Sarajevo. specijalna padobranska jedinica iz Ni{a. kao i nervni otrovi. 2-793. august 1993. Sredinom septembra 1992. koji su u Prvom svjetskom ratu kontaminirali nekoliko stotina hiljada vojnika i nanijeli osam puta ve}e gubitke nego svi drugi otrovi zajedno.82 Zapaljiva i hemijska sredstva agresor je do 31. 5. str.Gora`da i Jajca. u podmajevi~kim selima izvodili ga|anja na `ive ciljeve (Oslobo|enje. uz rakete “vazduh-zemlja”. mart 1993. Bilten. Prva linija. u~estvovala je i borila se 83. str.84 81 AIIZ. kao i pitomci Vojne akademije kopnene vojske iz Beograda. 17. 13.. br. 1. Br~ko i dr. 18. Fosfornim avio-bombama i artiljerijskim granatama najvi{e je bilo izlo`eno Sarajevo (naselje Pavle Goranin.). kao i artiljerijske granate sa bojnim otrovima. stra{na razaranja u Jajcu. u sastavu agresorskih snaga na biha}kom rati{tu. “Kasetne” i “napalm” bombe. br. Na vi{egradskom rati{tu JNA je koristila nervno-paraliti~ke bojne otrove. br. U velikim urbanim sredinama agresor je naj~e{}e koristio “humane” bojne otrove tipa suzavac i kijavac. Press-centar Republike Armije Bosne i Hercegovine. 84 Dnevni izvje{taj. 83 Isto.83 Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu velikosrpski fa{isti koristili su i specijalne padobranske jedinice i pitomce vojnih {kola. Na polo`aje boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i u manjim naseljima kori{teni su fozgen i iperit. @u~ i dr. 82 Isto. novembar 1992. zatim Jajce. nakon ~ega su uslijedili artiljerijski napadi.). maja 1993. (77). koji su najvi{e upotrebljavani u Prvom svjetskom ratu. pri~inile su sredinom avgusta 1992. Jevrejsko groblje. 793 . 3. upotrijebio ukupno 365 puta. a “napalm-bombama” Gora`de.

br. Ukrajine i drugih isto~noevropskih zemalja. kao {to su i avio-bombe tipa OFAB-250. Borbenu tehniku (oru|a.Na privremeno zaposjednutoj teritoriji Republike Bosne i Hercegovine velikosrpski agresor je anga`ovao i fabrike za proizvodnju vojne opreme i skladi{ta municije i goriva. Bugarske. 2-793. 794 . Rumunije. oklopna borbena vozila. inv. municiju i druga ubojna sredstva) i pogonsko gorivo agresor i njegovi kolaboracionisti dobavljali su i dovla~ili iz Srbije.85 85 AIIZ.

Po~etkom decembra 1991. koji su bili u okviru JNA”.2. 795 . jedinice i ustanove JNA. naoru`ale. u skladu sa Uputstvom o prijemu dobrovoljaca u JNA (septembra 1991. 87 AIIZ. Dobrovoljci i dobrovolja~ke jedinice JNA U Bosni i Hercegovini su od druge polovine 1991.) i drugim dokumentima. Oktobra 1991. Svrha njihovog regrutovanja (primali su platu) bila je da se nadoknadi neuspjeh mobilizacije za realizaciju plana RAM. formirale. Na osnovu tih dokumenata mo`e se utvrditi da je tada u Bosanskoj krajini (na primjer u Bosanskom Petrovcu) vr{ena mobilizacija “vojnih obveznika i dobrovoljaca. opremile i obu~ile komande.86 I dokumenta vojne provenijencije visokog stepena povjerljivosti tako|e potvr|uju postojanje “dobrovolja~kih jedinica” krajem 1991. posebno na podru~ju Bosanske krajine. vrbovale. AIIZ. su po op{tinama objedinjene u “lake brigade” i tada su mogle imati vi{e od 100.000 dobrovoljaca JNA. inv. pored JNA.. razorile i sravnile selo Ravno. “dosta se odgovorno” pona{ali prema ratnim materijalnim sredstvima. 1. u sadejstvu sa snagama JNA. “{titili” je “gde je to objektivno mogu}e”.. 86 Agresija. br. dejstvovale i srpske “dobrovolja~ke jedinice”. 3-311. u JNA postojale brojne dobrovolja~ke jedinice koje su. odazivali se u ratne i dobrovolja~ke jedinice. maksimalno sara|ivali sa komandama. br. JNA je mobilisala jedan broj “dobrovoljaca” JNA i sa podru~ja Sarajeva i smjestila ih u vojne kasarne u Lukavici. U 1992. inv. na dubrova~kome rati{tu su. str. Isto.87 Rukovodstvo SDS-a Bosne i Hercegovine i srpski narod prihvatili su JNA. 2-232. 2-489 i 491. inv.. koje su. br.

Spremamo je u slu~aju da Tu|man krene da ostvari svoje zle namjere i silom uzme ono {to mu ne pripada. 3. Odjeljku 4. tehni~kog skladi{ta municije Rudo i 6. oktobar 1991. tokom januara 1992. On je. kako on tvrdi. februara 1992. izme|u ostalog.90 Dobrovoljaca je bilo u svim komandama. Odjeljku skladi{ta municije Renovica. inv. 20. tehni~kom skladi{tu municije Vi{egrad. 2. korpusu svakim danom broj “dobrovoljaca” sve vi{e pove}avao. tehni~kom skladi{tu municije Koran — Pale. 91 AIIZ. Odjeljku 5. sa saradnicima vi{e puta boravio u Drvaru (oko 5. 4. Intendantskom i Sanitetskom skladi{tu. Takvo je dr`anje rukovodstva SDS-a i srpskog naroda. bio anga`ovan na formiranju “dobrovolja~kih i ratnih jedinica” u Bosni i Hercegovini. br. tehni~kom skladi{tu pogonskog goriva Ilija{. Komanda 2. bilo “sasvim normalno”. po ocjeni generala Kukanjca. i 20. Odjeljenju 1. inv.itd. 4. 2-1965. pov. str.88 Na poziv JNA “dobrovoljci” su se masovno odazivali. 21. PREGLED PODATAKA O RAZMJE[TAJU I KAPACITETIMA POZADINSKIH JEDINICA I USTANOVA 2. br. tehni~kom skladi{tu pogonskih sredstava Vardi{te. str. Mi tu jedinicu spremamo zbog onog zlu ne trebalo. br. te intendantskom bataljonu Butile. u 5. 4. Mladi} je 20. Obra}aju}i se prisutnima na poligonu Sportsko-rekreativnog centra.89 I generalmajor Ratko Mladi} je u svojstvu komandanta 9. jer je. 796 . rekao da su proveli mobilizaciju i popunili “redove borcima iz Drvara i susjednih op{tina”. s tim u vezi. 90 Oslobo|enje. 5. . (Kninskog) korpusa JNA. 89 Slobodna Bosna. januara. 908-1. br. motorizovane brigade stacionirane u Drvaru. februara 1992. tehni~kog skladi{ta municije Krupanjska Rijeka — Pazari}. Samo u 744. 3. jedinicama i ustanovama JNA u Bosni i Hercegovini. “i ovde sasvim objektivno srpski narod ugro`en i analogno tome” JNA {titi “interese srpskog naroda”.” i da bi “stali na branik mira na{oj djeci i neja~i”... 2-75. bilo je 11 vodova dobrovoljaca.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ (“na li~nost NG[“). na samom po~etku 1992. tehni~kom skladi{tu municije u Had`i}ima. tehni~kog skladi{ta pogonskog goriva Semizovac. januar 1992. a nakon obilaska mobilizacijom popunjene 11. januara)./ Po jedan vod dobrovoljaca bio je u: 1. pozadinskoj bazi (Sarajevo) 17. tehni~kom skladi{tu municije Ustikolina — Fo~a. VOJNE OBLASTI /17. mart 1992. Tada je Ratko Mladi} naglasio kako “nema potrebe da se bilo ko u Bosni i Hercegovini nervira zbog toga {to smo proveli mobilizaciju i popunili ovu na{u ratnu jedinicu. Str. 14. Tako se u drugoj polovini 1991. vojne oblasti.91 88 AIIZ.

vojne oblasti. I uprava. br.000 pripadnika. kao i druge srpske oru`ane formacije.844. inv. do tog dana iznosilo je 69. Str. pod direktnom komandom JNA. Str. Fo~a. ^ajni~e i Gora`de do 20. korpus (Tuzla) 8. korpus (Biha}) 2.500.800. 20.761. odrede i bataljone i bile su. General{tab Oru`anih snaga SFRJ.240 4. br. imali 3. 93 Isto.500 ljudi.400. bilo je uklju~eno 6. ~inili ve}insko stanovni{tvo. korpus (Knin) 2. primjera radi. marta 1992. generalu Ad`i}u). pov.95 92 AIIZ. Najve}i broj “dobrovolja~kih jedinica” bio je uglavnom. u onim op{tinama u kojima su Bo{njaci. april 1992. Novom Gradu 2. Kaknju 1.94 Navedene “dobrovolja~ke jedinice” su.750 17. 2-769. bile formirane u ~ete. prema navedenom dokumentu generala Kukanjca.270 i dr. AIIZ. prema popisu stanovni{tva iz 1991.000. upu}enim General{tabu Oru`anih snaga SFRJ (li~no na~elniku General{taba. Stupanje u dobrovoljce je stimulisano na razne na~ine.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ (“na li~nost NG[“).92 Broj “dobrovoljaca” u zonama korpusa izgledao je ovako : 9. vojne oblasti u op{itnama: Kalinovik. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. vojne oblasti. korpus (Banja Luka) 16. 2-75. korpus (Sarajevo) 33. Tako su. pov. mart 1992. u skladu sa odlukama najvi{eg vojnog rukovodstva.970. inv. Gora`du 2. br. 585-2. Komanda 2. Novom Sarajevu i Ilid`i 2.198 ljudi. 94 Isto. . korpus JNA na prostoru 4. 03. 908-1. Travniku 1.300 5.200 10. Uveliko su to bili obveznici Teritorijalne odbrane. vojne 797 . Zenici 1. marta 1992. Ilustrativan je raspored tih jedinica. od 20. — Komandi 2. br.Brojno stanje “dobrovolja~kih jedinica” (dobrovoljaca JNA) u zoni odgovornosti 2.93 U “dobrovolja~kim jedinicama” koje je formirao 4. 95 Isto. Doboju 1. “dobrovoljci JNA” u Fo~i.200. Had`i}ima 1. vojne oblasti je. prema “strogo poverljivim” (“Vojna tajna”) zaklju~cima generala Kukanjca iz Procjene stanja na prostoru Bosne i Hercegovine u zoni odgovornosti 2.

Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. 25. vojne oblasti na RKM. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. odreda i brigada dobrovolja~kih jedinica smanjenog sastava i njihovoj adekvatnoj popuni starje{inskim kadrom iz JNA i naoru`anjem i opremom”. pov. septembar 1991. vojne oblasti. tako|e vojnog porijekla. inv. Isto. pov. Isto. Pov. 585-2. Isto. paragraf 386. inv. inv. br. Zapisnik. br. Vojna po{ta 4509 Beograd. trebalo “vojno organizovati i povezati sa komandama JNA u zoni njihove odgovornosti”. 4. ^. Str. Slobodna Bosna. 2-2280. Str. na osnovu drugih podataka. inv. 46. Str.. nije bio “predvi|en za popunu RJ 2. vojne oblasti prim. 2391-1. general-pukovnik Blagoje Ad`i}. Sve “dobrovolja~ke sastave” je do 15. inv. 2-110. Na~elnik General{taba Oru`anih snaga SFRJ. a naro~ito zaklju~ka generala Ad`i}a od 25. februar 1992. a samo manji dio je iz TO Bosne i Hercegovine”. 798 . Pomenute “dobrovolja~ke jedinice” po generalu Milutinu Kukanjcu.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ i Komandi 2. 26. 26. br. Dopuna izjave \. General{tab Oru`anih snaga SFRJ. str./. IT-94-I-T. april 1992. Isto. 11-9. 7-50. marta 1992. inv. Operativni de`urni tim. Komanda 2. .. 11/2-89. str. a i kasnije. Predmet: Br. 2-770. 07. juni 1996. vojne oblasti. 10/36-2050. 13. br. br. br.96 oblasti. Predmet: Br. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . III Uprava. 3. 781. nijedan “dobrovoljac”.Formiranje {tabova. marta 1992. inv. br. Vojnoj po{ti 9808 Pan~evo. br. 7-49. \.Na li~nost komandanta ili N[ i Komandi 2. UPUTSTVO O PRIJEMU DOBROVOLJACA U JUGOSLOVENSKU NARODNU ARMIJU. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. april 1992. po{to je saslu{ao informacije i prijedloge “o stanju i mogu}nostima jedinica JNA na prostoru Bosne i Hercegovine . naredio da se “u {to kra}em roku” pristupi “formiranju {tabova. vojne oblasti. nap. I uprava. Komanda 17. o povezivanju “dobrovolja~kih sastava” “sa komandama JNA u zoni njihove odgovornosti”. ICTY. 5352.Operativni centar i Komandi 2. General{tab Oru`anih snaga SFRJ. VO /ratne jedinice 2.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . april 1992. br. br. Pov. Isto.. 07. po njemu. pouzdano se mo`e zaklju~iti da su u drugoj polovini 1991. . Str. aprila 1992. S. 96 AIIZ. br. odreda i brigada dobrovolja~kih jedinica smanjenog sastava i njihova “adekvatna” popuna starje{inskim kadrom iz JNA i naoru`anjem i opremom utvr|ena je u General{tabu Oru`anih snaga SFRJ. br. Komanda 2. 2-90. april 1992. Isto.. br.Operativni centar i drugima. ICTY. 14. 03. 2-769. IT-02-54-T. nisu ulazile u formacijski sastav ratnih jedinica JNA. 2-769. sve srpske oru`ane formacije i druge “dobrovolja~ke” jedinice bile pod neposrednom komandom JNA (Isto). 5. oktobar 1991. tj. 25. inv. Tako je zastupnik saveznog sekretara za narodnu odbranu (general Blagoje Ad`i}). marta 1992. vojne oblasti. AIIZ. Isto. inv. Isto. 2-224. korpusa. pov. S. br. br. br. inv. Me|utim. br. ni u sastav srpske Teritorijalne odbrane. odnosno bile su “van formacijskog sastava JNA i TO”. . . pov. Operativni de`urni tim.. 10/36-2501.

2-89. korpusa JNA je. inv. radi njihovog osposobljavanja “za izvr{enje osnovnih borbenih zadataka”. Str. vojne oblasti.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . tako da je do tada na aerodrom Biha} stiglo ukupno 587 vojnika. Str. aprila stiglo je 497 vojnika za popunu 9. br. aprila 1992. vojne oblasti. kao i formiranju snaga milicije. izradi plana upotrebe i kontroli teritorije. Na biha}ki vojni aerodrom. Str. vojne oblasti.Po~etkom aprila 1992. 2-88. pov. primljeno “dosta dobrovoljaca”. stanja u jedinicama. Na aerodrom Biha} 11. Komanda 2. 10/36-2050.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . 02. . 2-86.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . april 1992. Isto. Nosioci tog zadatka bili su Komanda 2. Str. Operativni centar. br. pov. br. Komanda 2. inv. pov. . Prihvat preostalog kontingenta raspore|enih vojnika za popunu korpusa i njihovo raspore|ivanje i prevo`enje do jedinica izvr{eno je sljede}eg dana. aprila. Operativni de`urni tim. 2-1238. 10/36-2025. inv. 10/36-1905. u toku 2. 97 AIIZ.Operativni centar i drugima. Operativni de`urni tim.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . inv. br. vojne oblasti.. Isto. Isto. pov. br. vr{ena ubrzana obuka “dobrovoljaca”. koji su za obilje`je na kapama imali ~etni~ke kokarde. Isto. marta i 1. 02.Operativni centar. vojne oblasti. 98 Isto. 10/361987.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . inv. inv. 799 . br. korpusa. 2-116. april 1992. 05. vojne oblasti. april 1992. Komanda 2. br. sa te`i{tem njenog ja~anja. br. pov. april 1992. izvo|enjem obuke “na zemlji{tu u vje`bovnim reonima”. 2-85. 07. aprila je sletio vojni avion sa 200 uvje`banih zlo~inaca.OP 44). br. Komanda 2. 10/36-2000. br. Isto. Isto. Operativni de`urni tim. br. 10/36-1940. . vojne oblasti i jedinice “u kriznim podru~jima zona odgovornosti” bile su u punoj borbenoj gotovosti. pov. 02. br. vojne oblasti je u prvoj polovini aprila 1992. inv. primljeno 40 “dobrovoljaca” sa kojima je “odmah zapo~eta intenzivna obuka”. inv. 10/36-1957. 03. Isto. 06. br. Komanda 2. 01. inv. 2-94. u saradnji sa General{tabom Oru`anih snaga SFRJ. Operativni de`urni tim. U kasarni Bijeljina je u toku 31. br. april 1992. Komanda 2. Komanda 2. Str. Operativni de`urni tim. april 1992.Operativni centar.Operativni centar. april 1992. pov. vojne oblasti. april 1992. vojne oblasti. br. aprila do{lo je 90 vojnika.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . pov. Str. 22. U jedinice 4. 10/36-1941.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . 2-84. inv. vojne oblasti. Dana 12. Komanda 2.. . Str. br.98 — Komandi 2. vojne oblasti. Komanda 2. i 10. Str. br.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . br.Operativni centar. .Operativni centar i drugima. 2-87. 2-90. vojne oblasti. . Operativni de`urni tim.97 U jedinicama 2.Operativni centar. Isto. Personalna uprava i Sektor pozadine SSNO-a.Za sektor pozadine (Pozadinski izvje{taj . Komanda 2.

april 1992. Str.99 Sredinom i krajem druge sedmice aprila 1992. i drugima.Operativni centar. . Operativni de`urni tim. str. 32.. inv. Komanda 2.. vojne oblasti. 12. radile na opremanju “vojnih obveznika”. Str. Tako je u Kalinovik iz Bile}e.. br. Agresija. izme|u ostalog. 800 . br. i 9.haubicama od 120 mm. 99 AIIZ.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ Operativni centar. aprila 1992. partizanske divizije.100 Krajem aprila 1992. korpusa isti~u da “na moral negativno uti~e napu{tanje polo`aja” komandanta i 155 “vojnih obveznika” iz 17. Str. pov.. Interesantno je ista}i da je po~etkom aprila u nekim jedinicama JNA do{lo do pojedina~nog i grupnog napu{tanja polo`aja. april 1992. pov. koje su anga`ovane u rejonu Kupresa. ^ajni~a i Gacka 22. aprila 1992. 2-95. 2-85. koji su pozvani u jedinice korpusa. Operativni de`urni tim. vojne oblasti. Tako je kod jedinica 5. neposredno je uo~i agresije svaka srpska ku}a primila od tri do pet “dobrovoljaca” iz Operativni de`urni tim. Str. stiglo 200-250 srpskih “dobrovoljaca”. korpusa..General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . sve jedinice 2. 30. vojne oblasti bile su u punoj borbenoj gotovosti. 10/36-2150. pov. Isto. br. do{lo do pojedina~nog napu{tanja polo`aja.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . . Agresija. i drugima. Operativni de`urni tim. kojima se odmah priklju~ilo i 50 mje{tana. april 1992. 2-93. Operativni de`urni tim. Komanda 2. Str. posebno u naselju ]erezluk. 10/36-2000. vojne oblasti. Nakon {to su se opremili u Vojnoj po{ti 3550 oti{li su za Mostar sa 33 vozila. br. Komanda 2. inv. str. 10/36-2180. General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . 100 AIIZ. Te`i{te aktivnosti jedinica van borbenog dodira bilo je.Komande i jedinice 4. april 1992. 10. 2-94. partizanske brigade 38. pokretnom radionicom. br. U Kalinoviku je tokom aprila ubrzano izvo|ena obuka srpskih “dobrovoljaca” artiljerijske specijalnosti na topovima .. Iz iste vojne po{te je pomenutog dana prema Fo~i (u Vojnu po{tu 4120) krenula jedinica JNA sa oko 25 motornih vozila i topovima. vojne oblasti. 11. vojne oblasti svakodnevno su pristizali “dobrovoljci”. . Isto. inv. br. 10/36-2125. koji se “odmah upu}uju na obuku i na taj na~in se brojno stanje znatno pobolj{alo”. i na pripremi i obuci mobilisanog ljudstva “za izvr{avanje borbenih zadataka”. br. inv. 10/36-2150. pov.. april 1992.Operativni centar i drugima. pov. br. Kod jedinica 17. 11. Na podru~ju Fo~e.Operativni centar.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . Komanda 2. u jedinice 2. 05. bolnicom. br. korpusa su 5. 2 mala komandno-{tabna kola i 6 topova. i drugima. gdje ih je u Staroj Kasabi ~ekalo 400 “rezervista” JNA.Operativni centar.

801 . inv.102 101 AIIZ.Srbije i Crne Gore. korpusa su. str. br. Sa izvo|enjem obuke “dobrovoljaca” na Manja~i se po~elo krajem 1991. juni 1996. Tom je obukom u novembru 1991. 5. Komandanti 9. AIIZ. U 14. juli 2003. 26.10/36-2501. Komanda 2.. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. br. br. ICTY. Str. br. U garnizonu Banja Luka je do 27. rukovodio pukovnik Bogdan Suboti} (pomo}nik na~elnika Centra vojnih {kola u Banja Luci (Isto). Stoga je u svim jedinicama nastavljeno sa “intenzivnom obukom radi ja~anja borbene gotovosti”. 3-1259. Str. br. 2-110. Komanda 2. 4. 19. S. referisali o borbenoj gotovosti vr{iocu du`nosti Saveznog sekretara za narodnu odbranu generalpukovniku Blagoju Ad`i}u u Banjoj Luci. vojne oblasti. . vojne oblasti. aprila “vr{i ubrzana obuka dobrovoljaca i osposobljavanje za izvr{enje osnovnih borbenih zadataka”. str. aprila obu~eno 240 “vojnih obveznika”. i drugima. Predmet: Br. krajem aprila. .General{tabu Oru`anih snaga SFRJ Operativni centar i drugima.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . 10/36-2525.Operativni centar. 2-113. april 1992. Operativni de`urni tim. IT-94-I-T. 2-109. motorizovanoj i 216. pov. Slobodna Bosna. i 10. april 1992. 30. Isto. inv. pov. inv. Operativni de`urni tim. br. inv. 102 AIIZ. 2-1238. brdskoj brigadi se 25. 19.101 Mnogi su “dobrovoljci” obu~avani i na Manja~i. 1-2.

je. svim op{tinskim odborima izdao naredbu da se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju oru`ane formacije i “pri|e organizovanom naoru`avanju srpskog naroda”.3. u selu Br|ani-Konjic).103 Glavni odbor Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine. izme|u ostalog. 3-240/1. Zapisnik sa Pete sjednice Izvr{nog odbora Srpske demokratske stranke.104 Na sjednicama najvi{ih organa petokolona{ke SDS Bosne i Hercegovine u drugoj polovini 1991. radi obaranja svih legalnih organa vlasti Bosne i Hercegovine i formiranja srpske Bosne i Hercegovine i njenog priklju~enja Srbiji i Crnoj Gori. pripremanju i izvo|enju genocidne agresije na Bosnu i Hercegovinu pripada petokolona{koj Srpskoj demokratskoj stranci Bosne i Hercegovine. inv. br. Oru`ane jedinice Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine Posebno mjesto u planiranju. novembra 1991. 2-794. razmatrano je pitanje formiranja srpskih oru`anih formacija i vojnog organizovanja srpskog naroda. je. a posebno Slobodana Milo{evi}a li~no. na ~elu sa Radovanom Karad`i}em. odr`ane 7. Naime. ta stranka je. 802 . u skladu sa instrukcijama Velikosrpskog pokreta. U cilju realizacije navedene naredbe trebalo je uspostaviti neposredne kontakte sa JNA. i uz neposrednu pomo} JNA. Izjava Sabrije Pojski}a data autoru. Taj zadatak za podru~je op}ine Konjic dobio je Strahinja (\or|a) @ivak (ro|en 1932. Na sjednici Izvr{nog odbora SDS-a 6. uklju~ila u aktivnosti na formiranju oru`anih formacija i naoru`avanju srpskog naroda. sredinom 1991. zaklju~eno da Srbi “idu u dobrovoljce JNA”. nakon izbora i dolaska na vlast. kako bi se kontinuirano 103 AIIZ. odmah. br. septembra 1991. 104 AIIZ. inv.

.400/1-1. 106 AIIZ. u skladu sa navedenim naredbama. NAREDBA SRPSKE DEMOKRATSKE STRANKE /BOSNE I HERCEGOVINE/. naro~ito u gradovima. “paravojne formacije. 72. Polaze}i od ocjene da su “opredijeljeni za Jugoslaviju. 5. a u cilju formiranja kolaboracionisti~ke “Republike Srpske Bosne i Hercegovine” kao “federalne jedinice u sastavu savezne dr`ave Jugoslavije”. Isto. Politi~ki savjet SDS-a na sjednici od 15.106 Nakon tzv. je ukazao i na zna~aj vojnog organizovanja. Zabilje{ke sa sjednice Savjeta Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine. Sarajevo. poja~ala svoje zlo~ina~ke aktivnosti u vezi sa formiranjem oru`anih formacija. Za “ve}i uspjeh kompletne akcije” predvi|eno je odre|ivanje i ratnih poreza. Tom je naredbom. koja je objelodanjena 26. “plebiscita” srpskog naroda u Bosni i Hercegovini (9. u potpunosti prihva}ena i od “Autonomne Regije Krajina”). po toj naredbi. otpo~ela sa formiranjem oru`anih formacija.) SDS je. trebalo formirati jedinice za front i komande mjesta. Zaklju~eno je da treba “u tom smislu dati uputstva op{tinskim i mjesnim odborima”. a posebno one o formiranju “jedinica za front” i drugim odlukama o organizovanju paradr`avnih organa. za 105 AIIZ. oktobar 1991. br. “sve mla|e ljude do 40 godina prevesti iz civilne za{tite u Teritorijalnu odbranu” i pretpo~initi je korpusu “kao ratne jedinice”. odmah rasformirati i prevesti u Teritorijalnu odbranu”. Zanimljivo je ista}i i ~injenicu da je na toj sjednici nagla{eno da treba upozoriti JNA da osigura komunikacije. 3-110. 3-206. 107 Dnevni izvje{taj. izme|u ostalog. U tom smislu je Milivoje Tutnjevi} upozorio kako “treba pozvati Jugoslovensku narodnu armiju da obezbjedi mostove na Drini”. br. i 10.obezbijedilo da “Srbi idu u kasarne”. inv. “uspostaviti punu mobilnost Teritorijalne odbrane”. 26. inv. uz neposrednu pomo} i podr{ku JNA. trebalo “obavezno sprovesti”. br. Rasformiranje paravojnih formacija (“ako postoje”) i njihovo prevo|enje u Teritorijalnu odbranu je. 3. 803 . inv.107 Srpska demokratska stranka je u drugoj polovini 1991. ako postoje. oktobra 1991. uz neposrednu saradnju i podr{ku JNA. od “dezertera prikupiti svo oru`je i opremu” i dr. br. tako|e. novembra 1991. oktobra 1991.105 Nakon toga. u Banja Luci (Naredba je. oktobra 1991. juli 1992. uslijedila je nova naredba SDS-a. odr`ane 15.

2-232.. Tako je ve} u drugoj polovini 1991. str.022 vojna “obveznika” (546 iz Drvara. Ti paradr`avni organi SDS-a formirali su vojne jedinice “od srpskog naroda”. februara 1992.2. februara iznosilo 6. Brojno stanje jedinica “od srpskog naroda” na podru~ju “pojedinih op{tina rubnog podru~ja Okruga Biha}” je do 18.108 U vezi sa formiranjem srpskih jedinica interesantno je ukazati na podatke koji upu}uju na zaklju~ak da su jo{ u toku 1990. nav. koje su brojale 300 naoru`anih ljudi.Biha}. Srbi su na teritoriji Bosne i Hercegovine formirali paravojne op{tinske. Grahovo 350 i Glamo~ 410 kompleta). a posebno u drugoj polovini te godine.500. Lu{ci Palanka i dr. br. str. Pritoka . 109 N. Bosanska Krupa . Me|u organizatorima tih jedinica zna~ajno mjesto je zauzimao Nedeljko Prstojevi}. dj. formirani su posebni ~etni~ki odredi. br. 804 .620 odnijelo kompletnu vojnu opremu (Drvar 420 kompleta.000 i Lu{ci Palanka . 11. 412 iz Grahova i 480 iz Glamo~a).Biha}. na ~elu sa “vojvodom” Arsenijem Grahovcem. 06/1-1/92. inv. Okru`ni {tab teritorijalne odbrane Biha}. Borba. i sredinom 1991. Glamo~.448 vojnih “obveznika”.110 108 AIIZ. na podru~ju isto~ne Hercegovine. Durakovi}. u nekim mjestima Bosne i Hercegovine s prete`no srpskim stanovni{tvom.Komandi 405.950 vojnih obveznika).109 Sredinom 1991. funkcioner Srpske demokratske stranke Ilid`e. Od ukupnog broja vojnih “obveznika” u tu jedinicu je 1. Tako je u julu 1991. na podru~ju Ilid`e postojale su jake srpske oru`ane formacije. rejonske i okru`ne {tabove “teritorijalne odbrane”. mart 1992. nakon njenog formiranja.3. kao {to su: Bosanski Petrovac. br. 12. 110 Slobodna Bosna. . Brojno stanje tih vojnih jedinica na podru~ju op{tina: Drvar. kao {to je slu~aj sa ~etni~kim odredom Kara|or|e u Nevesinju. Str. Petrovac 440. odnio u kasarnu spisak “dobrovoljaca” sa podru~ja Ilid`e koji su bili “spremni staviti se na raspolaganje JNA”. motorizovane brigade JNA. 584 iz Petrovca. Bosanski Petrovac. prije izbora. iznosilo je 4. 270. 4. 20. jo{ u toku 1990. Nedeljko Prstojevi}. str. pov.450 vojnih “obveznika” (Pritoka . Sa podru~ja tih op{tina u sastav 11.JNA i spremni da prihvate razmje{taj i smje{taj jedinica JNA”. 1-5. pozadinske baze. juni 1991. u{la su 2. Bosansko Grahovo. Bosansko Grahovo i Glamo~ do 18. februar 1992. centralne Bosne i Bosanske krajine ve} postojale i “djelovale” takve formacije. 18. na podru~ju Bosanske krajine formirano vi{e ilegalnih op{tinskih i okru`nih {tabova srpske “teritorijalne odbrane”. Bosanska Krupa. Naime.

bilo govora i o srpskim paravojnim formacijama. Blagoje [akota. nadgledao i organizaciju tzv. u svojstvu predsjednika Mjesnog odbora SDSa Tu{nji}i. Zagorice i Grajani izvr{io anketiranje za “dobrovoljce” u JNA. Povodom toga u Saveznom izvr{nom vije}u je pokrenuto pitanje o ulozi JNA u Bosni i Hercegovini. ispred “Autonomne regije Bosanska krajina” u Banjoj Luci. Sabrija Pojski} i Mustafa ^engi} su upozorili na djelovanje tih formacija i ukazali na opasnost ukoliko se bude tolerisalo njihovo djelovanje. a po zadatku Op{tinskog odbora SDS-a Visoko.za kakvu se to Jugoslaviju ona bori. U formiranju srpskih vojnih formacija u~estvovali su i @ika Dabi}. 805 . koje su bile potpuno vojni~ki ustrojene. re~eno je. tj. Ilija{a. u jeku mobilizacijske krize za plan RAM.Radoslav Br|anin je 18. srpske okupacione vojske. Pojski} je tada predlo`io da sve paravojne formacije treba razoru`ati. u selima: Gorani. Pojski} i ^engi} su insistirali da se uloga JNA u odnosu na Bosnu i Hercegovinu izvede na ~istac . septembra 1991.112 Raspolo`ivi podaci pokazuju da je na teritoriji Bosne i Hercegovine formiran veliki broj srpskih oru`anih formacija. u okviru razmatranja politi~ko bezbjednosne situacije u Jugoslaviji. 112 Izjave Sabrije Pojski}a i Mustafe ^engi}a date autoru. a Vanovac je. septembra 1991. Za formiranje srpskih oru`anih formacija na podru~ju Visokog bili su zadu`eni kapetan I klase Mom~ilo Goran~i} i Stevo Haramba{i} iz viso~ke kasarne i Nenad Vanovac. srpskih kriznih {tabova. Blagoja [akota je. Pomenuti oficiri su pravili spiskove “dobrovoljaca” sa podru~ja Visokog. pored toga. Me|utim.111 Sljede}eg je dana (19. sa “Rejonskim {tabom TO”. Me|utim.) je i na sjednici Saveznog izvr{nog vije}a. Tu{nji}i. Na osnovu zaplijenjene gra|e SDS-a pouzdano se mo`e utvrditi da je na podru~ju Visokog formirano vi{e takvih jedinica. Brojno stanje tih jedinica iznosilo je 470 ljudi (sa~uvan je spisak pripadnika tih 111 Oslobo|enje. bilo je o~igledno da JNA zastupa velikosrpski koncept o formiranju “Velike Srbije”. Branislav Krsmanovi} i drugi. Tom prilikom je izjavio da “istinski mir u Jugoslaviji zavisi od ja~ine JNA”. ko je taj koji to mo`e u~initi. 19. Oni su pod paravojnim formacijama tretirali i “srpsku teritorijalnu odbranu”. pored pitanja naoru`avanja srpskog stanovni{tva u Bosni i Hercegovini od JNA. S tim u vezi. Na podru~ju Zim~e formirano je vi{e takvih formacija. posebno sa stanovi{ta na~ina njihovog naoru`avanja. pozvao sve “dobrovoljce” iz Bosanske krajine da se odmah jave najbli`oj kasarni. Vare{a i drugih mjesta. septembar 1991.

114 AIIZ. maj i drugim lokacijama. 27. br. zatim na Alpa{inom Polju. Dnevni izvje{taj. br. str. juli 1992. br. 85. inv. mjesnim zajednicama M. 2-545. inv. i br. Obradovi}. 547 i 803. 18. Vojkovi}ima. Brije{}u. Bla`uju. Hrasnici. 113 AIIZ. u selu Bogovi}i (Pale).115 Oru`ane srpske formacije SDS-a djelovale su i na podru~ju sarajevskih mjesnih zajednica Omer Masli}. tako|e se mo`e utvrditi da je rije~ o vojnim oru`anim jedinicama koje su uklju~ivale veliki broj Srba (na hiljade). juli 1992. njegov zamjenik Goran Smiljani}. Komandir te jedinice u po~etku je bio Slavko Petrovi}. 72.17-22/02-375/91. 2-549/5. ~inom. okotbar 1991. 21. Osijeku. 26.114 Srpska demokratska stranka je i na lokaciji Kromolj i Slatina u Sarajevu formirala oru`anu formaciju. bio nastanjen u ul. zatim referenta za op{te poslove. adresom stanovanja. [tab se sastojao od tri ~ete (“~eta TO Topuzovo Polje”. Centar slu`bi bezbjednosti. Komandir oru`ane jedinice na podru~ju mjesnih zajednica Omer Masli} i Blagoje Parovi} bio je Budimir Obradovi}. prije agresije na Bosnu i Hercegovinu. 115 AIIZ. br. a sva naoru`ana lica u{la su u sastav ~eta “Srpske teritorijalne odbrane”. br. Mesar Ninkovi} je ro|en 1941. dok su mnoge grupe djelovale i u drugim prigradskim naseljima oko Sarajeva. Me|u njenim ~lanovima od marta 1992. koje su se sastojale od po ~etiri do pet odjeljenja. Stanica javne bezbjednosti Visoko.113 Na osnovu sa~uvanih spiskova srpskih oru`anih jedinica na podru~ju Sarajeva (sa imenom i prezimenom. a kasnije Ranko Tadi}. inv.. te da su u vojnom pogledu izuzetno dobro organizovane. Dobrinji. Bu}a Potoku. mesar. Blagoje Parovi} i Otes. bio je i Jovo (An|elka) Ninkovi}. Slatina br. Slobodna Bosna. stacioniranih na Ilid`i. komandanta za pozadinu. koja je u po~etku brojala 12. 2-795. br. Navedene jedinice su bile dobro naoru`ane.). 5. 41 Sarajevo. radiofonistu i kurira. godinom ro|enja.jedinica). mart 1992. Doglodima. a pripadnici: Branislav [trbac. “Rejonski {tab TO” sastojao se od komandanta i zamjenika. Mladen Mandi}. 806 . Grlici. Brije{}e Brdu. posebno na podru~ju Vogo{}e. AIIZ. koji je izvr{io mnoge zlo~ine nad Bo{njacima. Slobodan Mandi}. Pionirskoj Dolini i drugim. Lu`anima. a stalno je. Rade Ivankovi}. zatim komandanta za obavje{tajne i bezbjednosne poslove. ta~nom evidencijom zadu`enog naoru`anja i dr. Doglodima. 5. 22. Vrelu Bosne. 2-804. Otesu. “~eta TO Zim~a” i “~eta TO Paljike”). br. inv. a kasnije 50 ljudi.

548. organizacija. 807 . AIIZ. inv. inv. Dragan [oji} i Miro [arovi}. juli 1992. U svakom vodu je bilo pet odjeljenja. inv. 4. Vezu izme|u JNA i tih formacija odr`avali su Marko Gari} i Krstovi}. 2-543). i vi{estruki izvr{ioci te{kih krivi~nih djela. 28. U organizovanju jedinica na podru~ju navedenih mjesnih zajednica posebno su bili aktivni Slavko Jovanovi}. br. 2-796 . Slobodan Ninkovi}. 2-538. 118 Posebno izdanje. AIIZ. 3-2905. inv.119 Te su jedinice bile organizovane u odjeljenja. Jadranko Sekuli}. br.120 Na Alipa{inom Polju je. sa po deset naoru`anih ljudi. vodove i ~ete. Savo Lale. Dnevni izvje{taj.121 116 AIIZ. Te oru`ane formacije bile su pot~injene pukovniku Tomislavu [ip~i}u. 543. br. na podru~ju Dobrinje tri. vodove i odjeljenja). 545. 3-320. 3. 2. inv. pored ostalih. mogu se identificirati Srbi koji su sa~injavali odjeljenja i vodove. br. Prilikom pretresa porodi~nih ku}a na podru~ju Bu}a-Potoka prona|en je spisak lica raspore|enih po “~etama” (AIIZ. 20. april 1992. a koji su prona|eni u stanu Dragana Ignjatovi}a. br. evidencija naoru`anja i dr. 117 AIIZ. dugogodi{nji registrovani narko-dileri. 120 Isto. br. inv. novembar 1991. Goran Koprivica. i projektant Goran (Milovana) Smiljani}. prona|enih u stanu Dragana Ignjatovi}a.Miodrag Nikoli}. prema dosada{njim podacima. inv. u Pionirskoj Dolini i Kromolju po jedna srpska oru`ana formacija (sve su bile organizovane u ~ete. 87. U sastavu tih formacija nalazili su se. 121 AIIZ. br. rezervni oficir JNA. mo`e se sagledati njihov sastav.116 U Mjesnoj zajednici Otes Srbi su formirali vi{e oru`anih jedinica. Isto. Mladen Ninkovi}. Na osnovu sa~uvanih spiskova tih jedinica. br. ~lan Op{tinskog odbora SDS-a. 2-548. koji je stanovao na Otesu. 119 AIIZ. br. br. Na osnovu sa~uvanih spiskova sastava jedinica koje su formirali srpski zlo~inci u Mjesnoj zajednici Otes. narkomani i siled`ije. inv.117 Jedan broj oficira organa bezbjednosti JNA neposredno je radio na organizovanju oru`anih formacija SDS-a na podru~ju sarajevskog naselja Grbavica. 2-538. 3-326 i 335. djelovala jedna. 540 i 543. str. Me|u njima je posebnu aktivnost ispoljio pukovnik Jadranko Jandri}. u Bu}a Potoku ~etiri.118 Srpskim oru`anim formacijama na podru~ju Pofali}a komandovao je Vukota Vukovi}. Dragica \oki}. Slobodna Bosna. br. Svaka ulica u Gornjim Pofali}ima je imala po jednu do dvije ~ete. 21.

3-2905. Izjava Branislava Heraka. br. formirali oru`anu jedinicu u Pionirskoj Dolini. primjera radi. Naime. 4. formirao srpske oru`ane formacije na Ilid`i. 23. 1. naoru`avanje i obuku srpskih jedinica.Za vojna pitanja na Dobrinji bili su zadu`eni Jovan Pejovi} i Ne|o Bosni}. Radi} je bio u stalnom kontaktu sa oficirima JNA koji su bili zadu`eni za formiranje. Isto. str.125 Komandant garnizona JNA u Han Pijesku. inv. zvani Coka. me|u prvima je radio na organizovanju srpskih vojnih formacija u Vogo{}i. 28. 124 AIIZ. koja je brojala osamdeset ljudi. br. Komandant ~ete u Gornjoj Bio~i. inv. inv. 3-375. 3-385. postojali naoru`ani srpski odredi. br. Tako su. br 2. br. bio je Du{ko Pustivuk. JNA je u mjestima sa ve}inskim srpskim stanovni{tvom formirala i ni`e jedinice van mobilizacijskih zbori{ta i van stalnog mjesta komande (kasarne). 123 AIIZ. 3-2592. brdski bataljon na podru~ju Mili}a. inv. brdski bataljon na podru~ju 122 AIIZ. bio u neposrednim kontaktima sa rukovodstvom SDS-a Bosne i Hercegovine. novembar 1991. zajedno sa ~elnim ljudima SDS-a. 126 Posebno izdanje. brdske brigade formirali takve jedinice: 3. br. u neposrednoj vezi sa JNA. direktno je u~estvovao u organizovanju srpskih oru`anih formacija na {irem podru~ju Romanije. tri brdska bataljona 216. 127 Slobodna Bosna. inv. rezervni kapetan JNA. Petar Radi} i Miroslav Kraji{nik su. Press-centar Armije Republike Bosne i Hercegovine. u drugoj polovini 1991. 125 AIIZ. 3. predsjednikom Izvr{nog odbora stranke. oktobar 1992. 2-540. koja je brojala oko {ezdeset ljudi.127 Krajem 1991. on je jo{ od septembra 1990. april 1992.122 Major Pero Despotovi} je. 21. 102-02/15.123 Predrag Radovanovi}. br. i po~etkom 1992. br. Dragomir Milo{evi}. bio je Simo Crnogorac. posebno sa Rajkom Duki}em. 808 .126 Na Sokocu su.124 Na podru~ju Gornje i Donje Bio~e (ilija{ka op{tina) formirane su dvije srpske oru`ane ~ete. a njegov zamjenik Rade Vrlje{. Komandir ~ete u Donjoj Bio~i.

3. Slobodna Bosna. 74. odrede i bataljone. 30. Komanda 30. Od tih jedinica JNA (u Mili}ima. 157-1. brdski bataljon na podru~ju Sokoca. predsjednika Srpske demokratske stranke Fo~e. partizanske divizije. postojale srpske oru`ane formacije organizovane u vodove. Rajko Ku{i}.130 Raspolo`ivi podaci ukazuju na zaklju~ak da su na podru~ju Fo~e 1991. formirala punktove. juli 1992. “rade}i na vojni~koj organizaciji srpskog naroda”. inv. vrlo brzo formirao 8 bataljona.. marta 1992. Desimir Petrovi} i Rajko Kova~evi}. koji je bio posebno poznat po svirepom odnosu prema logora{ima. januara 1992. predsjednika SDS-a Fo~e. inv. 2-2586. br. 130 Dnevni izvje{taj. Na tom je podru~ju ta jedinica silom preuzimala pojedine dru{tvene objekte. izvjesnog [kobe. 7. 131 Intervju Miroslava Stani}a. Juna mjeseca 1991. od formiranog bataljona u Gu~evu sebi “odabrao” jedinicu i stacionirao je na Borike. Ratko Kusmuk. str. smotra jednog bataljona na planini Zlataj. koji se i prije agresije na Bosnu i Hercegovinu isticao u maltretiranju i zlostavljanju Bo{njaka.131 128 AIIZ. Izjava na~elnika [taba 216. korpusa) u januaru 1992. br. inv. br. 4. aprila 1995. — Komandi 30.129 Na Palama su Srbi formirali vi{e oru`anih jedinica. ~ete. 809 . 21. izvr{ena je. zatim Novice Stanara. na “TV Srni” 8. prema kazivanju Miroslava Stani}a. obe}ao je predsjedniku Op{tine Klju~ i njegovim saradnicima da }e sa podru~ja te op{tine mobilisati jedinicu ja~ine bataljona. partizanske divizije. 129 Isto. postavljala barikade i dr. To su bila jezgra za formiranje jedinica Srpske demokratske stranke. br. plja~kala i otimala imovinu Bo{njacima. Gu~evu i Sokocu) izdvojene su jedinice pod vo|stvom SDS-a. Op{tinski odbor SDS-a Fo~a je. 2-2809.Gu~eva (SO Rogatica) i 2. te Bobana Petrovi}a (radnika Saveznog sekretarijata za unutra{nje poslove u Beogradu). Organizatori tih formacija bili su: Radomir Koji}. novembar 1991. Milo{ Vukadin [vabo.128 General Vladimir Vukovi} (komandant 5. sa kompletnim naoru`anjem i opremom. br. zatim izvjesnog Jovi~i}a. Neophodno je ista}i da su oni zna~ajnu podr{ku dobijali od biv{ih radnika MUP-a Vlastimira Kusmuka. Rajko Ku{i} je 4. brdske brigade potpukovnika JNA Asima D`ambasovi}a.

Prije pogibije odredom je komandovao Pero Elez.134 132 AIIZ. Mladen (Koje) Koji}. ^lanovi te jedinice bili su: Ljubinac. te Zoran (Ratka) Ne{kovi}. Mi{o Bojevi} i mnogi drugi. Miljevini i drugim mjestima. Trnova~i. Boro Ivanovi}. Pripadnici navedenih oru`anih formacija. Odred Elez bio je sastavljen. Joja Zoranovi}. 21. 133 AIIZ. pod okriljem JNA. Milo{ (zvani Tri{o) Ne{kovi}. Odred Nika~evi} ~inili su pripadnici aktivnog i rezervnog sastava srpske milicije.Na podru~ju Fo~e je djelovalo vi{e dobro naoru`anih ~etni~kih odreda. Vodio ga je Miodrag Nikoli} (biv{i milicioner Stanice javne bezbjednosti Fo~e) i smatran je specijalnom jedinicom. Nika~evi}. pod vo|stvom zlo~inca Rajka Ku{i}a. formirala specijalnu jedinicu u koju su regrutovali pedeset “najagresivnijih srpskih ekstremista”. Jedinicu Zaga je vodio Dragoljub Kunarac (`ivio je u Tivtu). Zdravko i Slavko Lubarda. \e|evu. br. Elez. Mladen Vasiljevi} (komandir milicije u Rogatici) i dr. kao {to su odredi Dragan Nikoli}. br. Prijedora.. Zaga i dr. zatim izvjesni Ne{kovi} (sin Milo{a).. Dbr. inv. 810 . a bio je sastavljen od fa{ista SDS-a Fo~e. 2-2132. direktor Osnovne {kole u Godijenu formirao je i naoru`ao ~etni~ku jedinicu u tom mjestu i uklju~io je u agresorski napad na Fo~u. Veljko Bojovi}. zvani Pijano (sin Vese). br. izvjesni Ne{kovi} (sin Du{ana). januar 1993. Odred Jankovi} predvodio je Gojko Jankovi} iz Fo~e (`ivio je u HercegNovom). Glavni organizatori u njihovom formiranju bili su: Mile Sokolovi}. 134 Isto.133 Srpska demokratska stranka Rogatice je januara 1992. 42. izvr{ili su mnoge masovne zlo~ine nad bo{nja~kim civilnim stanovni{tvom na podru~ju Fo~e. Jankovi}. Goran Kanostrevac. 102/02-795.132 Na podru~ju Rogatice je djelovalo vi{e vojnih formacija SDS-a. 2-746. inv. br.. sastavljenu od Crnogoraca i Srba iz Fo~e. Dnevni izvje{taj. AIIZ. 328. inv. 24. gdje je u~estvovao u zlo~inima nad Bo{njacima na tom podru~ju. 16-21-1. Press-centar Armije Republike Bosne i Hercegovine. zvani Kinja. br. br. a bio je sastavljen od srpskih pla}enika iz Crne Gore i Fo~e i vr{io je zlo~ine na podru~ju Tjenti{ta. Republika Bosna i Hercegovina. Odred Dragan Nikoli} dobio je naziv po poginulom “vojvodi” Draganu Nikoli}u. uglavnom. 5. Komanda 1. Miroslav (Jove) Zoranovi}. juni 1992. januar 1993. od ~lanova porodice Elez iz Miljevine. Oni su na podru~ju Rogatice izvr{ili brojne zlo~ine nad Bo{njacima. Broda na Drini. pov.

koje su bile organizovane u odjeljenja.135 Organizatori formiranja srpskih oru`anih formacija na zeni~kom podru~ju.136 Na podru~ju Bugojna formirano je vi{e srpskih oru`anih formacija. 136 Dnevni izvje{taj. vo|e SDS-a Bosne i Hercegovine. krajem marta 1992. organizacijom i pripremanjem zlo~ina. br. 2-785. u Konjicu organizovao dogovor sa Damjanom \or|i}em. juli 1992. 137 Dnevni izvje{taj. 64. br. 13. Radovan Glogovac. 8. AIIZ. o pripremi za oru`anu pobunu. na podru~ju Bradine realizovao naredbu Radovana Karad`i}a. kojima je povjeravao poslove u vezi sa daljim naoru`avanjem. 4. Tom prilikom je odlu~eno da Rajko \or|i} “preuzme vode}u ulogu vojnog organizovanja naoru`anih pripadnika u Bradini i njihovu pripremu za oru`anu pobunu”. Bo{ko Jefti} i Zarije [ar~evi}. ~lan Izvr{nog odbora SDS-a Konjic. inv. koji se nalazio na du`nosti komandanta ~etni~kog odreda. 106. te njegov zamjenik Tihomir Gligori}. Snje`an Gligorijevi} i Radoslav Kuljanin. To potvr|uje da je @ivak tokom 1991. juni 1992. ~ete i odrede. avgust 1992. i br.138 Formiranje oru`anih formacija na podru~ju Konjica organizovao je Strahinja @ivak. uz svesrdnu pomo} oficira JNA iz zeni~koga garnizona. 811 . br.. Za komandira ~ete imenovan je Damjan \or|i}. 27. avgust 1992.Srpske oru`ane formacije na podru~ju Doboja predvodili su Drago Ljubi~i}. br. sa 135 Dnevni izvje{taj. U cilju {to boljeg organizovanja oru`anih jedinica SDS-a. a komandiri vodova bili su Dragan Vuji~i}. inv. 111. 71. Te formacije izvr{ile su masovne zlo~ine na podru~ju Doboja. obezbijedio preko stotinu cijevi pje{adijskog oru`ja koje je podijelio Srbima u Bradini. vodove. br. on je te godine u Bradini formirao ~etu sa tri voda. Nakon {to je tokom 1991. U tom je cilju. Desimirom Mrkaji}em i Vasom Vuji~i}em. ~lanovi u`eg rukovodstva SDS-a Zenica. 2-785. bili su: Slobodanka Hrva}anin. @ivak je pa`ljivo odabirao saradnike. Na istom sastanku Strahinja @ivak je Damjanu \or|i}u predao spisak vojnih obveznika iz Bradine. 138 AIIZ. korpusa JNA) je na podru~ju sjeverne Bosne formirao vi{e srpskih oru`anih jedinica.137 General Savo Jankovi} (komandant 17.

dok za 1. Drugi minobaca~ od 82 mm nalazio se iznad Mrkaji}a ku}a. 141 Isto. Komandiri 1. koga su zvali komandir ili vojvoda. Taj strogo povjerljivi materijal je 29. ~ete Dragan Mrkaji} i 3. To potvr|uje i dokument o preuzimanju strogo povjerljivog materijala pod {ifrom Vatra. br. voda 1. ~ete bio je Milovan Kuljanin. ~ete Rajko. i 3. Navedene jedinice su. voda 1. imale i 60 ru~nih bombi. Njegov zamjenik je bio Nedeljko Samoukovi}. Formirao je dvije ~ete sa po tri voda i jedan prate}i vod. 2. Zdravko i An|elko Kuljanin. uklju~uju}i i plan mobilizacije i odr`avanja veza.naznakom vojno-evidencionih specijalnosti (VES-ova). 2. Rajko \or|i}. Damjan \or|i}. Nenad Dragutinovi} i Pero Mrkaji}. ~ete Slobodan. Ni{and`ija je bio Zoran Kuljanin. a koji se odnosio na plan mobilizacije ljudstva i odr`avanja veza. Komandir prate}eg voda bio je Vuka{in Mrkaji}. inv. voda 1. voda 1.141 139 AIIZ. pored pomenutog naoru`anja. Milan i \uro Gligorijevi} (3. Mihajlo i Gojko Mrkaji} i 3. Jedan minobaca~ od 60 mm du`io je @eljko Mrkaji}. Komandiri odjeljenja u 2. voda 2. ~ete bio je Mladen Gligorijevi}. vod). U okviru tog voda bio je raspore|en i jedan minobaca~ od 82 mm. vod nije utvr|en. a pomo}nik @eljko Mrkaji}. Komandir 1. a 2. a njegov pomo}nik Goran Gligorijevi}. ~ete Ranko @u`a. te Milivoje. a Radovan Mr{i} pomo}nik za organizacijske i mobilizacijske poslove. 2-521. voda 2. Komandir 1. u cilju {to efikasnijeg organizovanja oru`anih jedinica. Ni{and`ija je bio Damjan Gligorijevi}. avgusta 1991. 140 Isto. a drugi Branislav Gligorijevi}. Komandir 1. ~ete Snje`an Gligorijevi}. Velimir Miljani} je isklju~en iz {taba nakon {to je sklonio `enu sa djecom u Nevesinje. 2. Sve te aktivnosti oko organizacije i formiranja tih formacija. voda 1. i predao ga \uri Kuljaninu. 812 . vod) i Mirko \or|i}. voda u prvoj ~eti bili su Boro Koprivica.139 Za koordinatora borbenih dejstava na podru~ju Konjica imenovan je. koji je bio lociran na Baraku{i. Goran Gligorijevi}. ~ete bio je Dragan Vuji~i}. poslije dolaska u Bradinu aprila 1992. ra|ene su u saradnji sa JNA. Desimir Mrkaji} preuzeo od predsjednika op{tine Bile}a.140 Rajko \or|i} je ustrojio vojnu organizaciju pripadnika srpskog naroda. ~ete Branislav Beko Gligorijevi}. voda 2. ~eti bili su Milenko i Nedeljko Kuljanin (2. naslovljen na “Centar Konjic — SDS”.

Vojno-istra`ni organi Armije Bosne i Hercegovine prona{li su i pregledali dvije zemunice. On je sa spiska koji mu je predao Momir Vukadin od oko 140 mladi}a srpske nacionalnosti odabrao 25 i prebacio ih u kasarnu u Ned`ari}ima. da se naoru`ani Srbi iz tog sela organizacijski pove`u. Sli~ne formacije postojale su i u Krivajevi}ima.Pomenute oru`ane formacije su.144 U formiranje oru`anih srpskih formacija u Dobro{evi}ima bili su uklju~eni Maksim Mili}evi}. Nakon {to su dobili i zadu`ili naoru`anje Rakanovi} ih je prebacio na Pale radi izvo|enja obuke. Veljko Mirkovi}.145 Na podru~ju Podlugova je. U~estvovali su u napadu i zlo~inima u Ahatovi}ima. I u Ni{i}ima je formirana ~etni~ka ~eta. Stevo Petri~evi} sa sinom Draganom. u drugoj polovini 1991. te uklju~io u oru`ane formacije SDS-a po~etkom 1992. juli 1992. zatim Ne|o Vuji~i} i drugi. Tom prilikom @ivak je nagla{avao da se nacisti~ka ideja “svi Srbi u jednoj dr`avi” mo`e ostvariti samo uz upotrebu sile. br. te gradili zemunice. Na ~elu te formacije nalazio se penzionisani pukovnik JNA. te nisu mogli sami voditi oru`anu borbu. 145 Dnevni izvje{taj. na {irem rejonu Bradine izvr{ile kopanje rovova za ljudstvo i tehni~ka sredstva. 813 . 144 AIIZ. jer je u Zuki}ima bilo malo Srba. i Cvijan Petri~evi} sa sinom Mi{om. 143 Isto. Na isti na~in su u organizaciju vojnih jedinica u Bradini uklju~eni i naoru`ani Srbi iz Br|ana. djelovala srpska oru`ana formacija koja se sastojala od nekoliko odjeljenja. pripremaju}i se za agresiju na Bosnu i Hercegovinu. iz sela Zuki}i. 19. ~lan Srpske demokratske stranke.143 Organizator i vo|a oru`anih srpskih formacija u Ned`ari}ima bio je Uro{ Rakanovi} iz Sarajeva. br.142 Tokom provo|enja priprema za agresiju na Bosnu i Hercegovinu Strahinja @ivak je nastojao okupiti {to vi{e naoru`anih lica. 142 Isto. 86. Oni su organizovali i seoske stra`e u kojima su. pored ostalih. inv. sa sinom. U tom se cilju dogovorio i sa Miladinom \or|i}em. Vare{u i mnogim drugim mjestima Bosne i Hercegovine. 2-797. u~estvovali: Drago Vuji~i}.

151-1. korpusa. 03/87-104./. korpusa JNA. septembra 1991. krajem 1991. vojne oblasti. vojne oblasti. od Bijeljine do Bosanskog Broda po dubini do [ekovi}a i naoru`ao ih sa kompletnim naoru`anjem do minobaca~a po teritorijalnom principu. i po~etkom 1992. marta 1992. na podru~ju Ozrena formirao vi{e srpskih oru`anih formacija . 2-2584. direktno radili na organizovanju i formiranju srpskih paradr`avnih i oru`anih jedinica SDS na teritoriji Bosne i Hercegovine.. JNA je formirala i Ministarstvo unutra{njih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine (srpsku miliciju). Tako je. — Komandi 2. Komanda 30. br. Karad`i} je u govoru u Klubu delegata 30. izjavljuju}i da je “kona~an cilj prekid sa Muslimanima i Hrvatima zauvijek. marta 1992. motorizovane brigade u Lukavici. Kazivanje generala Sefera Halilovi}a dato autoru. u skladu sa odlukama najvi{eg vojnog vrha SFRJ. partizanske divizije. 5. Predmet: Br. — Komandantu 2. br. korpusa JNA. br. inv. mje{ovitu protivoklopnu artiljerijsku brigadu (ta je brigada 17. ICTY. br. br. pov. Brojni su podaci koji to potvr|uju. br. Komanda 2. ^. inv.146 JNA je u~estvovala i u formiranju srpske milicije i osiguravala materijalna sredstva za popunu njenih organa i jedinica. april 1992.ljudi su razmijenjeni. 28. S. Isto. komandant 17. Isto. pov. u telefonskom razgovoru obavijestio Slobodana Milo{evi}a o planiranoj podjeli MUP-a SR Bosne i Hercegovine. inv. 26. koji je za vrijeme srpsko-crnogorske agresije na Hrvatsku u \akovu (Slavonija) izgubio kompletnu 158. str. 814 . IT-02-54-T.Oficiri JNA su. Komanda 2. Generalmajor Savo Jankovi}. primjera radi. DT broj /bez broja — prim. Str. 31/103-41. komandant 4. Karad`i} je septembra 1991. a tehniku. januara 1992. Str. 2-2689. Komanda 10. inv. br. generalmajor Vojislav \ur|evac. 22. br. koje je bilo kolaboracionisti~ki organ Velikosrpskog pokreta u preuzimanju i odr`avanju vlasti u Bosni i Hercegovini. vojne oblasti. — SSNO — Tehni~ka uprava. 2-2690. sredstva i opremu zadr`ali su Hrvati) i u Vinkovcima predao (postignut je dogovor o izvla~enju ljudi i sredstava) 12. 24. paragrafi 258-261. naglasio va`nost milicije u ostvarenju genocidnih namjera. Najva`nija stvar je da imamo {to vi{e mogu}e rezervne milicije”. vojne oblasti. preko majora Milovana Stankovi}a i kapetana prve klase Radi}a iz 49. septembra zarobljena . mart 1992. S tim u vezi. 7. Isto. Slobodna Bosna.147 146 AIIZ. pov.devet odreda sa po hiljadu ljudi. formirao je brojne srpske oru`ane jedinice na podru~ju sjeverne Bosne. br. 28. 147 AIIZ. pri ~emu su potvrdili da je strategija “regionalne” organizacije Srba u Bosni i Hercegovini bila prethodnica formiranja MUP-a u kona~noj podjeli Bosne i Hercegovine (Isto. inv. artiljerijski puk. paragraf 260). Str. 2-198. 2-785.

126. Sarajevo 23. oktobra 1991. u skladu sa ~l. Ta saradnja se odnosila “naro~ito na me|usobno pru`anje pomo}i u izvr{avanju poslova i zadataka obavje{tavanja. br. marta 1992. uskla|ivanja aktivnosti i dogovaranje o izvr{avanju poslova i zadataka iz svog djelokruga koji su od interesa za bezbjednost zemlje” (ZAKON O UNUTRA[NJIM POSLOVIMA. pukovnik Dragomir Milo{evi} 31. Mom~ila Mandi}a. 2-2809. uradilo dokument “Mogu}nosti organizacije srpskog Ministarstva za unutra{nje poslove”. paragraf 262. brdske brigade potpukovnika JNA Asima D`ambasovi}a). informisao je svoju komandu da je 30. Na sastanku srpskih pripadnika MUP-a Socijalisti~ke Republike Bosne i Hercegovine u Banja Luci 11. “Slu`beni glasnik srpskog naroda u Bosni i Hercegovini”. marta formirana srpska milicija u Han Pijesku. Ovo tijelo podr`ava sva kadrovska postavljenja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. 4. 149 ZAKON O UNUTRA[NJIM POSLOVIMA.148 “Skup{tina srpskog naroda u Bosni i Hercegovini” je 28. inv. aprila 1992. tako i u drugim dr`avnim organima. br. Sarajevo 23. Predmet: Br. februara 1992. milicionarima Bo{njacima davala otkaze i istjeriva ih s posla. 4. 148 ICTY.. usvojila Zakon o unutra{njim poslovima. saveznim organima uprave.149 JNA je. IT-02-54-T. organima za unutra{nje poslove u drugim republikama i pokrajinama i organima oru`anih snaga koji vr{e poslove i zadatke bezbednosti”. Zakona i u skladu sa Direktivom izdatom od strane “ministra” pravde. februara 1992. marta 1992. 76 i 82). Predmet: Br. Izjava na~elnika [taba 216. Izvr{ni odbor Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine je 3.Rukovodstvo Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine je 17. aprila 1992. 815 . br. U “vr{enju poslova i zadataka nacionalne bezbednosti” Ministarstvo unutra{njih poslova je sara|ivalo “sa odgovaraju}im (Savezni sekretarijat i republi~ki i pokrajinski organi za unutra{nje poslove). marta 1992. str. a milicionerima Bo{njacima dat otkaz (AIIZ. izdao SAOP[TENJE ZA JAVNOST.. Formalno preuzimanje policijskih stanica na “srpskim” teritorijama otpo~elo je 1. Slu`beni glasnik srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. u kome “u potpunosti podr`ava odluku Skup{tine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini o formiranju srpskog Ministarstva unutra{njih poslova u ovoj republici. IT02-54-T. brdske brigade. u~estvuju}i i u formiranju i opremanju srpske milicije. ICTY. koji je stupio na snagu 31. paragraf 263. Komandant 216. preporu~uju}i da srpski MUP bude organizovan kao paralelan dr`avni organ. prisutni su dobili zadatke “da provode sve potrebne pripreme za funkcionisanje srpskog MUP-a nakon progla{enja Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine”. marta 1992. kako u Ministarstvu unutra{njih poslova.

u koordinaciji i saradnji sa bezbjednosnim snagama Srbije. 7. zatim hapsio. da svi kadrovi srpske nacionalnosti. primjera radi. 6. Srpska Republika Bosna i Hercegovina. IT-02-54-T. kao i drugim dr`avnim organima Bosne i Hercegovine. ispitivao. 154 Isto. Srpska milicija je u~estvovala u borbenim dejstvima i u zauzimanju “srpskih” teritorija. koji rade protivno odlukama Skup{tine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. prisiljavao na rad. Ministarstvo za unutra{nje poslove. 152 Isto. pri ~emu je “otu|ena velika koli~ina materijala i robe”. 5352. br. vi{e ne predstavljaju kadrove Srpske republike Bosne i Hercegovine niti srpski narod” (AIIZ. AIIZ. vjerske i druge objekte. u~estvovao u formiranju konclogora. od Jevrejskog groblja do Milinkladske ulice (u Sarajevu) bilo uklju~eno 3. Zapisnik izjave \. inv.Srpski MUP je.154 Stoga isti~emo.151 U borbenim dejstvima je sredinom 1992. inv.i vojne i paravojne formacije). juli 1992. 7. u skladu sa Zakonom o unutra{njim poslovima.000 milicionara.153 U plja~kama “svih vrsta” u~estvovali su i vojnici i (rezervni) milicionari (uniformisana lica . Sarajevo. 11 i 13. a u koordinaciji i saradnji sa snagama SFRJ (Savezni sekretarijat za unutra{nje poslove) i srbijanskim snagama (Ministarstvo unutra{njih poslova Srbije). razoru`ao nesrpsko stanovni{tvo. uglavnom Bo{njake. 150 ICTY. kao. ili se prilikom smjene formira kolona kojom se odvla~i roba. 2-2878. paragrafi 258-269 i 272-273. str. zaposleni u Ministarstvu unutra{njih poslova. br. u~estvovao u osvajanjima. na podru~ju Doboja. igrao jednu od klju~nih uloga u svim aspektima zlo~ina150 protiv Bosne i Hercegovine. Sarajevo. ~ije je u~e{}e “bilo veliko (~ak i 70% sastav milicije)”. \. 151 AIIZ. Na taj je na~in MUP srpskih kolaboracionista u Bosni i Hercegovini. str. br. zlostavljao i ubijao civile u logore. itd. KRA]I OSVRT NA DOSADA[NJI I NEKI OSNOVNI PRAVCI DALJEG RADA MUP-A (Rezime sa sastanka rukovodnih radnika MUP-a od 11. pa kad se na punktu 816 . 10 i 16. str. ograni~avao slobodu kretanja. deportovao. “Bilo je slu~ajeva da starje{ina vozi oplja~kanu robu. Predmet: Br. inv. posebno u vojnoj policiji. 153 Isto. uklju~uju}i i genocid nad Bo{njacima. 8. 3-319).).152 Milicija je anga`ovana i u vojnim jedinicama. plja~kao i ru{io stambene. ubijao i masakrirao civile (Bo{njake). str. tukao i protjerivao civile. jula 1992.

broj 21.) da se organizuje milicija.159 zaustave ili im se suprotstave ovla{tena lica. 19. maja 1992.156 u~estvovale u agresiji i drugim oblicima zlo~ina. str. 155 Isto. 2-521. 156 Isto. str. Kalinovik. te RUP-3. 159 Slobodna Bosna. Klju~ za razgovornik.Srpska milicija je pru`ala pomo} “u prvim borbenim linijama”. Plan rada radiostanica veze. 9 i 13. mart 1992. 817 . sistem radioveza je bio u skladu sa planom veza pod {ifrom Vatra. koje su u saradnji sa drugim jedinicama. donijelo posebnu naredbu (Broj: 01-1/92. 21. Srpska demokratska stranka je. br.158 Na podru~ju Ravne Romanije postavljen je i relej. Pale. str. Konjic. 12. uz neposrednu pomo} JNA. Stariji vodnik Milan Mati} (iz kasarne Viktor Bubanj) je Vladi SAO Romanije “poklonio” PUH sa kompletnim sredstvima veze. organizovala uspostavljanje ilegalnog sistema radioveza.157 Za organizovanje i odr`avanje radioveza nabavljena je i odgovaraju}a oprema vojnog porijekla (radiostanice RUP-12. uklju~uju}i i Vojsku Srpske Republike BiH. i oru`je se potezalo da se sprije~i organ za unutra{nje poslove u vr{enju slu`bene radnje . Naime. Ilija{. Isto. Sokolac. ~iji je domet bio od 12 do 15 km zavisno od antene. Polaze}i od ocjene da je za uspje{no ratovanje neophodno imati i efikasan sistem radioveza. od 15. kao na primjer u isto~noj Hercegovini. Taj plan je sadr`avao : Razgovornik. inv. 4. dometa 3 km). kojim su povezana gotovo sva podru~ja u Bosni i Hercegovini.onemogu}avanje plja~ke…” (Isto). br. 4. 158 Isto. azimute za postavljanje radioantena i drugo. Trnovo. Tablicu za legitimisanje. koji je bio neprestano obezbje|en oru`anom posadom. kao i druge slu`be MUP-a. novembar 1991. gdje je dr`ala “prve borbene linije”. Sve srpske oru`ane formacije u Bosni i Hercegovini su dobro razradile sistem organizovanja i odr`avanja veza. koje “veoma dobro funkcioni{u” i povezuju Olovo. 3. u ratne jedinice. Visoko i druga mjesta.155 U tom je cilju Ministarstvo za unutra{nje poslove Srpske Republike Bosne i Hercegovine sredinom maja 1992. 157 AIIZ. str.

pa mu je bila potrebna za{tita JNA. 818 . korpusa JNA. 2-110. naoru`ale i kontrolisale srpsku Teritorijalnu odbranu u provo|enju vojnih akcija protiv Bosne 160 AIIZ. br. te poru{ila most na Savi . ICTY. Komanda 2. Isto. april 1992. IT-94-I-T. br. vojne oblasti. 46. 5. AIIZ. Isto. 119. na osnovu nare|enja i uputstava General{taba Oru`anih snaga SFRJ i Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu.agresije na Bosnu i Hercegovinu. izme|u ostalog. pozadinska baza). I uprava. 11/2-89. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. pov. br. 03. Isto. uklju~uju}i i odluke komandi i jedinica JNA. . br. izvodila ofanzivna i druga raznovrsna agresorska dejstva u Bosni i Hercegovini i “~istila” bosanskohercegova~ke gradove. Vojna po{ta 4509 Beograd. a u cilju ostvarivanja svoje osvaja~ke nacisti~ke politike .Operativni centar i Komandi 2.jedinu preostalu vezu izme|u Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. . inv. vojne oblasti. Operativni de`urni tim. Str. februar 1992. . Komanda 17. Isto. Str. 2-769. ICTY. br. april 1992. br. Tako su. 4. opremane i bile na pozadinskom obezbje|enju (993. sve takve jedinice. obu~ile. 03. I uprava. Str. Komanda 2. april 1992. 585-2. 2-90. vojne oblasti. 908-1. . Str. inv. zajedno sa vojnim i politi~kim rukovodstvom Srbije i uz neposrednu saradnju petokolona{ke Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine. mart 1992. gdje je JNA. br. str. Komanda 2. potvr|uju da je JNA. 3. 20. 10/36-2501. odakle su naoru`avane. br. To se mo`e vidjeti i na primjeru Bosanskog Broda. vojne oblasti. na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine formirala brojne oru`ane formacije (jedinice teritorijalne odbrane i milicije) od pripadnika srpskog naroda. pov. br. vojne oblasti. 781. vr{e}i genocid i druge te{ke povrede pravila me|unarodnog prava. Str.160 Jedinice JNA su formirale. pov. bile u sastavu i direktno pod komandom 5. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. 07. 14.. Slobodna Bosna. Pored toga. pov. april 1992. vojne oblasti. ilustracije radi. br. 585-2. juni 1996. General{tab Oru`anih snaga SFRJ. S. 2-224. 26. br. “u sadejstvu sa srpskim jedinicama TO i milicije i uz avio i artiljerijsku podr{ku”. Isto. 26. 07.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ i Komandi 2.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ (“na li~nost NG[“).General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . 2-769. nap. inv. br. General{tab Oru`anih snaga SFRJ. br. inv. 10/36-2050. br. paragraf 386. br. Vojnoj po{ti 9808 Pan~evo. Pov. — Komandi 2. inv. april 1992. pov. brojni dokumenti.Na li~nost komandanta ili N[ i Komandi 2. jer je navodno taj narod bio ugro`en. vojne oblasti na RKM. Isto. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. str. 2-770.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ Operativni centar i drugima. inv. 2-75. oktobar 1991. . Predmet: Br.Na osnovu raspolo`ivih podataka pouzdano se mo`e utvrditi da je srpsko-crnogorska JNA. u drugoj polovini 1991. pov. Str. korpusa. Operativni de`urni tim. Predmet: Br. IT-02-54-T. “o~istila” i ovladala gradom. inv.

pov. Izvje{taj o stanju na teritoriji. Tako su. 819 . 10/36-1987. Komanda 2. br. jasno pokazuje model i metode primijenjene od strane velikosrpskog agresora i njegovih izvr{ilaca. 25/25/142-760. vojne oblasti i dr. 17. 163 ICTY. Isto. vojne oblasti. april 1992. vojne oblasti. Predmet: Br. partizanske divizije preuzele kontrolu na teritoriji. pov. pov. 2-169 i 1279. jedinice JNA “uspje{no” izvodile borbena dejstva zajedno sa kolaboracionisti~kim jedinicama srpske Teritorijalne odbrane. Jedinice 17. gdje su jedinice raspore|ene u Bosanskoj Krupi. bile uklju~ene u operacijama za Kula Grad. Komanda 17. nap. Int. 11/4-3. . br. Isto. Str. koje su rezultirale zauzimanjem Grada. IT-02-54-T. korpusa. br. vojne oblasti (Operativnom centru). u sadejstvu sa srpskom Teritorijalnom odbranom. — General{tabu Oru`anih snaga SFRJ — Operativni centar. Vojna po{ta 5027. nego su bile dio veoma dobro pripremljenih strategijskih planova u cilju zauzimanja Bosne i Hercegovine i formiranja jedinstvene srpske dr`ave. Sarajevo. Operativni dr`avni tim. Sli~na je situacija bila i u drugim mjestima. Jedinice srpske Teritorijalne odbrane iz Zvornika su. 2-1274. paragraf 391. pov. “Vrlo hitno”. brigada 10. zajedno sa oklopnim bataljonom JNA. 6. i vlast predale SDS-u. policijom i elementima Takti~ke grupe 17. 16. april 1992 — Komandi 2. To je posebno bilo o~igledno u zoni odgovornosti 5. taktika koja je bila kori{tena i najva`nije od svega lokacija op{tina koje su napadnute.161 Izvje{taji JNA o tim osvaja~kim akcijama govore o saradnji JNA sa srpskom Teritorijalnom odbranom i drugim naoru`anim srpskim snagama za vrijeme tih operacija (izvo|enje borbenih dejstava).163 161 ICTY. — Komandi 2. primjera radi. inv. Predmet: Br. Komanda 17. paragraf 386. korpusa. IT-02-54-T. Operativni centar. paragraf 389. O~igledno je da te operacije nisu bile izolovane niti spontani napadi. Te operacije su imale za cilj zauzimanje teritorije i istrebljenje Bo{njaka. br. 2-1245. korpusa JNA su 18. april 1992. korpusa JNA. 162 AIIZ. Predmet : Br. Str.162 Hronologija tih operacija osvajanja i snage koje su bile uklju~ene. Str. kao i na drugim podru~jima. 781. 5. aprila 1992. 2-1260. 2-1239. Isto. Komanda 2. april 1992. ICTY. 10/36-2298. — Operativnom centru General{taba oru`anih snaga SFRJ. april 1992. 17. pri ~emu je rukovo|enje i komandovanje bilo u rukama JNA. 6. vodile operacije u Bosanskom [amcu. IT-02-54-T. aprila 1992. Izvje{taj o stanju u zoni korpusa. br. Isto. Str.i Hercegovine. 11/43-460. br.Na li~nost komandanta.

ta praksa je napu{tena i 164 AIIZ. korpusu “za pomo} u formiranju jedinica TO i njihovo obezbe|enje intendantskim i tehni~kim MS (prvenstveno naoru`anje i municija)”. br. korpusa raspolo`vih rezervi u 530. br. Generalpukovnik Milutin Kukanjac je. inv. br. 359-1) od 21. 2268-1 od 30. Komanda 2.Komandi 2. br. Operativnom centru i drugima. PoB” izdaju naoru`anje. ^. u telegramu (Str. Ministarstvo odbrane. april 1992. Komanda 10. obratila Komandi 530. pov. februara 1992. pov. Str. 19/81-442. Isto. 2-2689./ Bosanska Krupa”. aprila 1992. vojne oblasti.166 Me|utim.prim. S. pov. 10/36-2467. Srpska Republika Bosna i Hercegovina./. korpusa i Komandi 530. . br. br. br. 2-108. sa “pozivom na nare|enje Na~elnika G[ OS SFRJ (pov. 23. obezbje|ivala i intendantska i tehni~ko-materijalna sredstva (uglavnom naoru`anje i municiju) srpskim jedinicama Teritorijalne odbrane. 23. pov. Tom prilikom general Kukanjac je posebno naglasio da “nedostaju}a sredstva” . pov. pored formiranja. korpusa.Komandi 10. 03/87-104. godine. pov. — Komandi 2. godine.165 Komanda 2. Isto. 2-196. 27. pozadinske baze da iz “vi{kova u jedinicama 10. kao i trenutnu politi~ku situaciju na teritoriji ove op{tine”. S. decembra 1991. vojne oblasti.telegramom tra`e od Tehni~ke uprave Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu. Str. br. inv.) iznio mi{ljenje “da im treba odobriti odre|ena MS koje bi izdala 530. marta 1992. april 1992. 2-2696. 28. ^. “imaju}i u vidu hitnost realizacije zadataka na formiranju jedinica TO srpske op{tine Bosanska Krupa”. Str. . 820 .Komande. aprila 1992. br. pov. pov. Komanda 10. 165 AIIZ. br. pru`aju}i pomo}. pukovnik Grujo Bori} je. municiju i opremu za “novoformirane jedinice TO SO /teritorijalne odbrane Skup{tine op}ine . obavje{tavaju}i Komandu 2. (Str. april 1992. korpusa. Komanda 2. — Komandantu 2. PoB” /pozadinska baza — prim. vojne oblasti. ne samo u formiranju srpskih organa vlasti. godine) i moju saglasnost” (AIIZ. vojne oblasti. ve} u maju 1992. br. 2-2690. br. Komanda 10. Tako se “srpska op{tina Bosanska Krupa” u drugoj polovini aprila 1992. inv. 19/31-442. 7. br. br. 24. korpusa. inv. 24. Operativni de`urni tim. vojne oblasti je “u skladu sa postignutim dogovorom i obe}anjem iz Beograda”. aprila 1992. ^. Komanda 2. vojne oblasti. pov. 359-1) od 21. br. ve} i snaga Teritorijalne odbrane. korpusa i Komandi 530. 31/103-40-1) naredio Komandi 10. Isto. inv./. aprila 1992. 2-1674. — Komandi 2. 31/103-40-1. vr{ila i kadrovsku popunu (sa aktivnim vojnim licima) u Teritorijalnoj odbrani Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Pomo}nik komandanta za pozadinu Komande 10. Broj: 21-89/92. marta 1992. “imaju}i u vidu nare|enje Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu (Str. br. br. S. vojne oblasti. 24. Str. — Komandi Druge vojne oblasti. DT broj /bez broja — prim. vojne oblasti. korpusa. vojne oblasti. pozadinske baze i 10. 2-195. jedinice i ustanove JNA bile su anga`ovane i na formiranju i razvoju jedinica srpske Teritorijalne odbrane u Bosni i Hercegovini. a u skladu sa nare|enjem Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu (Str.164 JNA je. inv. Sarajevo. 19/81-442 od 23. Str. pozadinske baze (na li~nost komandanta). februara 1992. inv. — G[ OS SFRJ. 166 AIIZ.

komandant oblasnog {taba TO “SAO Romanija” (potpukovnik Jovo Bartula) 3./.srpska Teritorijalna odbrana uklju~ena u Vojsku Srpske Republike Bosne i Hercegovine. sa AVL” /aktivna vojna lica — prim. Pukovnik Bogdan Suboti} (ministar “ministarstva odbrane” kolaboracionisti~ke Srpske Republike Bosne i Hercegovine) je 27. a “na osnovu neophodnih potreba za popunom najosnovnijih kadrova u TO Srpske Republike BiH.komandant {taba TO (major Milovan Stankovi}) . MOB. vojne oblasti da im “u {to kra}em roku” pomogne u popuni sljede}ih starje{ina : 1.organ ORB. Za starje{ine koje su prihvatile ponu|ene du`nosti bilo je. MOB. Komandi 2.obavje{tajac . GRADSKI [TAB TO SARAJEVO : .na~elnik veze .komandant (potpukovnik ^edomir Sladoje) . S. aprila 1992.zamjenik komandanta {taba Teritorijalne odbrane (kapetan Nenad Gari}) — Isto.na~elnik {taba .bezbjednost (major [piro Pereula) . REPUBLI^KI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE : .operativac . a ostale starje{ine prona}i po mogu}nosti sa ove teritorije i po pristanku tako|e uputiti na rad” (Isto). .na~elnik pravne slu`be 2. ZA REGIJU DOBOJ : . a u skladu sa postignutim dogovorom i obe}anjem iz Beograda”.na~elnik avijacije (potpukovnik ^aslav Mihajlovi}) .~etiri komandanta brigada TO . vojne oblasti dostavio “Zahtjev za kadrovsku popunu. S tim u vezi.pomo}nik za pozadinu .organ za ORG.na~elnik in`injerije .pomo}nik za pozadinu . po pukovniku Suboti}u.komandant R[TO .na~elnik veze (potpukovnik Obrad Daljevi}) . ^.na~elnik RV i PVO . (major \or|e \uki}) . pukovnik Suboti} je molio Komandu 2.~etiri na~elnika {taba-zamjenika komandanta brigada TO . potrebno “odmah napisati naredbu o upu}ivanju na rad.na~elnik artiljerije . 821 .

“Odbrambene” srpske strukture u potpunosti su zavisile o podr{ci i snabdijevanju od JNA (naoru`anje. paragraf 384.168 Nacionalni savjet bezbjednosti Srpske Republike Bosne i Hercegovine pod dominacijom Srpske demokratske stranke objavio je (do 15. uglavnom. Zakon o narodnoj odbrani je progla{en 28. Komandu nad tim snagama imao je “ministar” odbrane pukovnik Bogdan Suboti} (srednje rangirani oficir JNA prije peruzimanja njegovog novog politi~kog imenovanja). Formiranje takve teritorijalne odbrane bilo je u suprotnosti sa Ustavom SFRJ i SR Bosne i Hercegovine. 381 i 386. zajedno sa Proklamacijom Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine. odnosno Savezne Republike Jugoslavije od 3.Teritorijalna odbrana srpskih kolaboracionista je bila uspostavljena od postoje}ih jedinica Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. kao na primjer. kao jednu od “tri srpske vojske”.169 Oru`ane jedinice SDS-a (srpska Teritorijalna odbrana i srpska milicija) su. 822 . uklju~uju}i Nacrt planova razvoja. 169 Isto.). 168 Isto. I jedinice Teritorijalne odbrane iz Srbije su upadale u Bosnu i Hercegovinu. prema “pouzdanim” podacima generala Milutina Kukanjca. u mjestima sa znatnom srpskom populacijom. nelegalnog “Predsjedni{tva SFRJ”. koja se maja 1992.) neposrednu ratnu opasnost. aprila 1992. oprema i dr. Predmet: Br. 167 ICTY. paragraf 372. uklopila u jedinstvenu Vojsku Srpske Republike Bosne i Hercegovine. zasnovanim na instrukcijama General{taba Oru`anih snaga SFRJ. Ta je pomo} nare|ena i organizovana sa najvi{eg komandnog nivoa JNA. snabdjevanja i obu~avanja snaga.167 JNA. kao i punu mobilizaciju snaga Teritorijalne odbrane kolaboracionisti~ke Srpske Republike Bosne i Hercegovine. paragrafi 373. oktobra 1991. jedinice Teritorijalne odbrane iz Loznice i Valjeva. pru`aju}i podr{ku srpskoj Teritorijalnoj odbrani i drugim srpskim oru`anim formacijama. 781. IT-02-54-T. februara 1992. nap. 375. vojna tehnika. MUP Srbije i Ministarstvo odbrane Srbije su formirali i naoru`avali srpsku Teritorijalnu odbranu. Tim je zakonom oformljen okvir za formiranje kolaboracionisti~kog Ministarstva odbrane u kontekstu formirane “Republike” i artikulirana njegova uloga na osnovu Zakona.

Tako su po~etkom septembra 1991. me|u kojima i iz najvi{eg rukovodstva te stranke. 908-1. ~iji je broj samo po tom osnovu iznosio oko 70. samo na podru~ju Bosanske Krupe imala 5. brojale oko 70. stariji vodnici Vlastimir Plazini} i Miladin Mati}. odrede. Iznose}i tvrdnju da su se. 172 ICTY. sa prete`no srpskim stanovni{tvom (Drvar. taj broj je u stvarnosti bio zaista mnogo ve}i. 93). IT-02-54-T. u kancelariji kapetana prve klase Momira Tom~i}a.000 ljudi”. interesantno je ista}i da je u nekim op{tinama Bosne i Hercegovine. general Milutin Kukanjac iznosi “pouzdane” podatke o tome: “Muslimani = oko 60.na li~nost NG[ /na~elnika General{taba/ -. Suljevi}. svakodnevno su dolazili ~lanovi i simpatizeri SDS-a. dj. Nevesinje.000.. G[ OS /General{tabu Oru`anih snaga/ SFRJ . nav. narodi Bosne i Hercegovine “dobro naoru`ali na strana~koj osnovi”. zatim u kasarnu Viktor Bubanj i druge. i koli~ine podijeljenog naoru`anja Srbima (Isto). 171 General Zi}ro Suljevi} tvrdi da su ukupne snage Srpske demokratske stranke. br. Trebinje). bataljona Vojne policije 4. i prije izbora (1990. Komanda 2. paragraf 783. posebno kada su bili u pitanju Srbi. mart 1992. br. bilo je sasvim druga~ije. u lukavi~ke kasarne Slobodan Princip-Seljo i Slavi{a Vajner-^i~a. jer general Milutin Kukanjac u istom dokumentu iznosi i podatke o “dobrovolja~kim jedinicama” u zoni odgovornosti 2. vojne oblasti. zatim kapetan Boro Milkovi}. inv. odr`avani sastanci kojima su prisustvovali: pukovnik Slavoljub Belo{evi}.170 Me|utim. ~injeni~no stanje. poru~nik Perko Alimpi}. Predmet: Br. major Janko Trivi} (on je rukovodio sastancima). bataljone i ~ete. komandanta 228. Glamo~. marta 1992. Str. 2-75. Me|utim.) polutajno vr{ena obuka kninskih ~etnika sa dosta doma}ih “dobrovoljaca”. prema “pouzdanim” podacima.172 Za izvo|enje agresije na Bosnu i Hercegovinu JNA je (uglavnom putem aktivnih i penzionisanih oficira) u sarajevskim i drugim kasarnama organizovala i izvodila specijalnu obuku civila srpske nacionalnosti (“srpskih dobrovoljaca”). [ipovo. Major Janko Trivi} (saradnik KOS-a) bio je zadu`en za 170 AIIZ. S tim u vezi. 20.000 ljudi. korpusa JNA.000 ljudi pod svojom kontrolom. vojne oblasti. Bosanska Dubica. Tim prije.000 borbeno spremnih ljudi (Z. Hrvati = oko 35. zastavnik Nedeljko Lizdek. U drugoj polovini 1991. penzionisani pukovnik Budimir \or|i} i dr. pov. 823 . str.do 20. grupisane u pje{adijske brigade.000 ljudi. Grahovo.000 i Srbi = 20. brojale 20.171 Srpska demokratska stranka je u septembru 1991.

iz Fo~e. stariji vodnik Mati} i dr.). i za oko 250-300 taksista srpske nacionalnosti za rukovanje minobaca~ima. korpusa JNA). izme|u ostalog. N. poru~nik Perko Alimpi} i Nedeljko Martinovi}. “osama” i minobaca~ima od 60 mm. nav. je bio u stalnim kontaktima i sa jednim brojem nastavnika i asistenata na Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu. Slobodna Bosna. mart 1992. 824 . koji je bio organizator i rukovodilac tih aktivnosti. Pukovnik \or|i}. br. ^elinca i drugih mjesta Bosne i Hercegovine. br. Poru~nik Alimpi}. februar . Dnevni izvje{taj br. a prakti~ni. 2-785. Durakovi}.. novembar 1991. kao i svi pi{tolji i mitraljezi. juli 1992. koji su prihvatili velikosrpsku ideologiju i politiku. 3-334 i 374. br. str. Zenice. Nakon toga. 3-2905. inv. inv. AIIZ. (svi ti oficiri su bili iz 228. br. “zoljama” i “osama”. mart 1992. 21. br. Obuku su izvodili major Trivi}.174 Obuka je. br. 8. dj. AIIZ.173 Na navedenim sastancima. 3. br. str. Slobodna Bosna. 2-785. Tilavi i Pazari}u. 4. 22. 175 Isto. kako bi {to bolje savladali sve tehni~ke detalje oko blokiranja Sarajeva. 26. Sokoca. Te`i{te na obuci dato je izvo|enju ga|anja sa “zoljama”. Isto. a u skladu sa stavom JNA da se ~lanovi SDS-a i ostali Srbi “dobrovoljno” prijavljuju na vojnu obuku i ga|anje. odnosno bojevo ga|anje. kao sekretar Saveza komunista-Pokreta za Jugoslaviju (SK-PJ). inv. Istovremeno. 374.2. izvo|ena u trajanju od dvije sedmice. str. u kasarne su stalno pristizale grupe od 15 do 20 ljudi. major Pero Despotovi} je u istu kasarnu doveo oko hiljadu srpskih “dobrovoljaca”.. AIIZ. Major Trivi} je u lukavi~kim kasarnama organizovao obuku. 21. a zatim sa Pala. br. uglavnom. 26. 270.175 173 Slobodna Bosna. zatim kapetani Momir Tom~i} i Boro Milkovi}. dogovoreno je da oficiri JNA.obu~avanje ~lanova i simpatizera Srpske demokratske stranke. a povremeno su se uklju~ivali i poru~nik Bogoljub Pelemi{. u Vojkovi}ima. Detaljno je prou~avan snajper. inv. vojni policajac iz kasarne Viktor Bubanj je realizator obuke za u~esnike na barikadama u Sarajevu (29. 93. 19. najprije iz Sarajeva. Teorijski dio obuke izvo|en je u navedenim kasarnama. inv. Pukovnici Belo{evi} i \or|i} su bili u neposrednoj vezi sa Saveznim sekretarijatom za narodnu odbranu i li~no generalom Blagojem Ad`i}em. pod vidom “dobrovoljaca”. mart 1992. bataljona Vojne policije 4. str. 174 AIIZ. 4. izvode obuku oru`anih jedinica SDS-a za agresiju i druge zlo~ine.

14. inv. br. str. partizanske divizije. u organizaciji SDS-a i predsjednika Ratka Ad`i}a. na podru~ju Kovanj .. ga|anje iz svih borbenih vozila JNA i obuka pje{adijskih jedinica). 3.180 JNA je krajem septembra 1991. Nakon zavr{etka obuke i poslije odlaska “dobrovoljaca” iz Vojkovi}a (grupa od 70 do 80 Srba. bataljona vojne policije 4. stigla velika grupa “dobrovoljaca” iz Ilija{a (250 . Radna zabilje{ka pukovnika JNA O. General Momir Tali} je 1. 19. inv. str. 3-318. 2-2563. br. partizanske brigade 30.176 U sarajevskoj kasarni Slobodan Princip Seljo (u Lukavici) srpski “dobrovoljci” su obu~avani i za dejstva sa oklopno-mehanizovanim sredstvima. 30. br. februara 1992. u skladu sa dogovorom sa visokim oficirima JNA. partizanske divizije organizovano je 1. 825 .~lana u`eg rukovodstva SDS-a u Vojkovi}ima. S.178 Komanda 13. inv. Komanda 30. 182 AIIZ. 179 AIIZ. oktobar 1991. 181 AIIZ. br. Slobodna Bosna. korpusa. br. i 2. 177 AIIZ. inv.182 176 Isto. uz pomo} Mo~evi}a .181 Za obu~avanje Srba na podru~ju Mjesne zajednice Otoka bio je zadu`en zastavnik Nedeljko Lizdek iz 228. juni 2003.Kramer Selo (SO Rogatica) organizovala obuku za 800 Srba u rukovanju automatskim naoru`anjem. januara 1992. razli~itih vojnih specijalnosti) u navedenu kasarnu je. posebnu pa`nju usmjerio na obu~avanje vojske. izvodila obuku u garnizonu Mrkonji} Grad (selo Kula)179. korpusa JNA. 2-2585. 19. 178 AIIZ. maja 1992. Pov.300 Srba).Poslije zavr{ene obuke “dobrovoljci” su. minobaca~ima i protivavionskim mitraljezima. Taj korpus je “teritorijalce i dobrovoljce efikasno i brzo obu~avao”. 2-538. 180 AIIZ. dok im je naoru`anje vojnim vozilima dovla~eno u porodi~ne ku}e i stanove.177 Banjalu~ki korpus JNA (pod komandom generala Milana Uzelca) je u drugoj polovini 1991. str. — Komandi 5. inv. Slobodna Bosna. br. br. inv. juna 1992. li~no vr{io odabir i regrutaciju “dobrovoljaca” iz tog mjesta. 238. 2-785. 156-1. 18. 4. 3-328. odlazili ku}ama sa zadu`enom opremom. br. naredio da se naoru`aju svi vojnici koji su bili na obuci na Manja~i (obuka u vo`nji sa tenkovima. Kapetan Dunji} (komandant te oklopno-mehanizovane jedinice) je.

183 Obu~avanje u rukovanju oru`jem na podru~ju Dobrinje vr{ili su Ne|o Bosni}. marta. kada je izvedeno i bojevo ga|anje iz pje{adijskog naoru`anja na streli{tu u Vojkovi}ima. kojoj je prisustvovalo 80-90 ljudi. a koju su sa~injavali pripadnici srpskog naroda sa podru~ja Mjesnih zajednica Ko{eva i Ko{evskog Brda (Isto). vi{e puta organizovala obuku. Jedna od tih obuka je organizovana krajem februara 1992.186 183 Isto. marta 1992. koji su svakodnevno razarali porodi~ne ku}e u naseljima Sokolje i Brije{}e. zatim automatskih pu{aka. gdje je svaki polaznik dobio po 30 metaka za jedina~nu i rafalnu paljbu. Prilikom izvo|enja bojevog ga|anja u Vojkovi}ima (oko 10. br. 826 . inv. 3-326. 185 AIIZ. pu{komitraljeza. inv. Obuka je izvo|ena na streli{tu Vojkovi}i. U obuci Srba u rukovanju protivavionskim topovima. Organizovano je ga|anje iz pi{tolja svih vrsta. br. a druga oko 10. u kasarni Viktor Bubanj. 186 AIIZ. koje je Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine “kupila” za potrebe obezbje|enja Vazduhoplovnog zavoda Orao.184 Masovno i intenzivno obu~avanje u rukovanju oru`jem naoru`anih pripadnika Srpske demokratske stranke i drugih Srba sa podru~ja sarajevskih op{tina Novi Grad i Novo Sarajevo organizovano je februara i marta 1992. “Srpske Bosne i Hercegovine” koju je predvodio Miroslav Kraji{nik. Obuka je izvo|ena u Tilavi.) sa pripadnicima srpskih oru`anih formacija sa podru~ja Alipa{inog Polja istovremeno je izvodila ga|anje (na drugoj strani streli{ta) jedna grupa pripadnika paradr`avne teritorijalne odbrane tzv. 2-540 i 541. Te topove ^ekrlija je ustupio Srbima.185 U obu~avanju u rukovanju naoru`anjem posebno su bili aktivni pripadnici srpskih oru`anih formacija sa Alipa{inog Polja. Naime. 2-538. aktivno je u~estvovao i Neboj{a ^ekrlija. Na jednom bojevom ga|anju u Vojkovi}ima bilo je oko hiljadu ljudi. br. 184 AIIZ. “osa” i bombi.Obu~avanje srpskih oru`anih formacija Mjesne zajednice Bu}a Potok vr{ili su kapetani Momir Tom~i} i Boro Milkovi}. Dragutin Mihajlovi} i drugi. “zolja”. za njih je JNA. zatim na Tilavi i drugim mjestima. inv. direktor tog zavoda (za direktora je postavljen od Srpske demokratske stranke). Lukavici i Vojkovi}ima.

ru~nim baca~em i bombom. pored Kontraobavje{tajne slu`be. a “ukratko su ponovili i rukovanje automatskom pu{kom”. pripremi i izvo|enju agresije na Bosnu i Hercegovinu. inv. inv. Tada je Mijatovi}. Tu obuku je. u Tilavu oti{li Gojko Kne`evi} i Mile Babi} (sa Alipa{inog Polja). Iz tog arsenala naoru`anja najprije su starje{ine. br. inv. “zoljom”. br.187 JNA je i u Tilavi izvodila kra}u obuku i ga|anje. U tim aktivnostima posebno mjesto je pripadalo Drugoj (obavje{tajnoj) upravi General{taba Oru`anih snaga SFRJ. 189 AIIZ. pored ostalih. Me|u brojnim ~injenicama koje to nedvosmisleno potvr|uju ukazat }emo na instruktivni dogovor za obavje{tajce iz sastava 2. raspolo`ivi izvori ukazuju i na ~injenicu da “neki kapetan {alje ljude iz Lukavice i Tilave u Pan~evo na obuku”. Na tom poligonu je izvedeno obu~avanje u rukovanju minobaca~ima. gdje su im oficiri JNA demonstrirali rukovanje automatskom pu{kom. zavr{io i Nikola Briga. kojoj je prisustvovalo oko 60 ljudi (svi iz ~ete Rajka Cerovine).189 187 AIIZ. 3-354 i 356.U Kalinoviku (na poligonu u Grajsovi}ima) je sredinom marta organizovana obuka.188 Specijalna obuka vr{ena je u Pan~evu. Tako su. inv. Tako je tokom 1991. za pripadnike navedenih srpskih formacija 20. imala zna~ajnu ulogu u planiranju. i komandiri vodova i odjeljenja. Krajem marta 1992. U organizaciji navedene obuke sa pripadnicima JNA u~estvovali su i Mi{o Mijatovi} i Mile Babi}. tjelohranitelj Jovana Tintora. 2-538. u stanu Gojka Krnjaji}a (ulica Cetinska 17) odr`an je sastanak na kome je prisustvovalo oko trideset Srba. Isto. koja je trajala 17 dana. S tim u vezi. pored ostalih Srba. Obu~avanje u Pan~evu za izvo|enje genocidne agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu organizovano je po instrukcijama najvi{eg vojnog rukovodstva SFRJ. br. “zoljama”. ispalili po nekoliko projektila i vi{e metaka. Interesantno je ista}i da je vojno-obavje{tajna slu`ba JNA. marta ponovo je organizovana obuka iz pje{adijskog naoru`anja. U Lukavici na poligonu u Tvrdini}ima. na kojoj su ozna~ena podru~ja grada koja su navodno trebala pripasti pod upravu srpskih zlo~inaca. gdje je prisustvovalo oko ~etrdeset Srba. kao i “zolja”. a zatim i “dobrovoljci”. pokazivao kartu grada Sarajeva. vojne oblasti JNA koji je odr`an u 827 . bestrzajnim topovima. Tom prilikom je izvedeno i bojevo ga|anje iz automatske pu{ke. me|u kojima. 3-326. 334 i 356. br. kao i nekoliko puta ranije. Obuku su izvodili kapetan Dragan i poru~nik Boro. organizovana obuka Srba (sa podru~ja Sarajeva) u tom mjestu. 3-356. zatim ru~nih baca~a i minobaca~a. ru~nim baca~ima. pored ostalih. 188 AIIZ. Na pomenutom sastanku prezentiran je i plan napada na RTV-dom i Stanicu milicije Novi Grad (Isto).

Slavi{a i Ljubi{a Vrlje{ iz Bio~e drugoj polovini marta 1992. 3-335. 828 . br.191 U kasarni Rajlovac JNA je organizovala obuku za ga|anje iz minobaca~a. br. Bile}kog (iz sastava 4. po instrukcijama Druge (obavje{tajne) uprave General{taba Oru`anih snaga SFRJ. vojne oblasti) i U`i~kog korpusa JNA. davala oru`je i municiju. u skladu sa zahtjevom JNA da se Srbi “dobrovoljno” javljaju na vojnu obuku. Tako su. a bojevo ga|anje na vojnom streli{tu u Vojkovi}ima.190 Vojna obuka i bojevo ga|anje za Srbe sa podru~ja op{tine Centar. 2-535). Pri tome su. Tada je u Obavje{tajnom [kolskom centru Pan~evo. odre|eni prioritetni ciljevi napada (AIIZ. vojne oblasti). organizovano vojno obu~avanje ~lanova i simpatizera Srpske demokratske stranke i drugih Srba. Nakon toga su u sela Gornji i Donji Malovan. 3-2905. To je bio povod za ve} pripremljeni dolazak Kninskog korpusa na Kupre{ku visoravan kojim je tada komandovao Ratko Mladi} (Isto). najprije je preko mas-medija {irena veoma perfidna propagandna aktivnost. Biha}kog i Kninskog korpusa (iz sastava 2. veoma je karakteristi~an i po monstruoznosti nevi|en metod obavje{tajaca primijenjen na Kupre{koj visoravni. inv. Obuka je izvo|ena u kasarnama Viktor Bubanj i Mar{al Tito. o ugro`enosti Srba na Kupresu. na~elnika odjeljenja za obavje{tajne poslove u komandama korpusa. predsjednik Op{tinskog odbora SDS-a SO Centar i Miroslav Kraji{nik iz Mjesne zajednice Pionirska Dolina. S tim u vezi. uba~ene grupe specijalaca JNA. Evidenciju “dobrovoljaca” za vojnu obuku i ga|anje vodili su Petar Rudi}. organizovan sastanak za obavje{tajce iz Sarajevskog. izme|u ostalog. sa isklju~ivo srpskim stanovni{tvom.I na podru~ju sarajevske op{tine Centar je. 190 AIIZ. Za taj dogovor odabrani su obavje{tajci razli~itog nivoa (od na~elnika odjeljenja za obavje{tajne poslove komandi vojnih oblasti. inv. odr`avano je od jeseni 1991. Banjalu~kog. uz svesrdno anga`ovanje SDS-a. Obu~avanje u rukovanju naoru`anjem u selu Kromolj organizovao je “neki Vlado”. Koordinator tih aktivnosti bio je Slavko Baji}. u organizaciji SDS-a i JNA. uloga i zna~aj vojnoobavje{tajne slu`be i specijaliziranih izvi|a~ko-diverzantskih jedinica u izvo|enju agresije na Bosnu i Hercegovinu. Na tom sastanku su razra|eni mjesto. da bi zatim plasirali vijest kako su ta sela napale usta{e i izvr{ile masakr nad Srbima. inv. 191 AIIZ. ~lan Mjesnog odbora SDS-a Ko{evo II. Na tom streli{tu JNA je. ali i fizi~ki obezbje|ivala streli{te. Tuzlanskog. pored ostalog. Naime. koje su izvr{ile pokolj nad jednim brojem starijih i iznemoglih civila srpske nacionalnosti. do obavje{tajnih oficira u brigadama i specijaliziranim ~etama). br. Polaznici tog kursa su prije i u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu organizovali razne obavje{tajne i borbene aktivnosti i formirali grupe obavje{tajacaspecijalista za psiholo{ko-propagandna djelovanja. primjera radi.

uglavnom mla|ih lica. 3-3335. inv. a kasnije su u agresorskim jedinicama opslu`ivali minobaca~e na Paljevu. ~lanova Srpske demokratske stranke. 829 . koji su bili obu~eni u rukovanju sa protiv-avionskim mitraljezima i protiv-avionskim topovima. br. lica su raspore|ivana u tenkovski. Tako je. veliki broj majstora iz tenkovskog pogona poslat u Hrvatsku (Glina. U istom periodu su i sva stru~na lica. Oni su. 4. br. tako i vr{enju popravki. Nakon zavr{ene obuke. str. 12. inv. oni su upu}ivani na rati{ta u Hrvatskoj. intervencija na artiljerijskim oru|ima i sli~no. Obuka se sastojala od obu~avanja u li~nom naoru`anju. jedan od najvatrenijih zagovornika SDS-a me|u vojnicima JNA u Lukavici. 195 Isto.195 Krajem marta 1992. u~estvovao i ve}i broj majstora svih specijalnosti. u skladu sa njihovim VES-om (vojno-evidenciona specijalnost) i strukom. uglavnom. U agresiji na Republiku Hrvatsku je iz Tehni~ko remontnog zavoda u Had`i}ima. Jedan broj “dobrovoljaca” iz strelja~kog pogona. primljen ve}i broj srpskih “dobrovoljaca”. Izvedena je na lokaciji Malog Kri`a. mjesta prema Tvrdini}ima. gdje su u~estvovali u agresiji na tu Republiku. po~etkom juna 1991. raspore|ivan je po mitraljeskim gnijezdima koja su bila izgra|ena u cilju navodne odbrane TRZ. upravljanju oklopnim vozilima. Masleni~ki most. 194 AIIZ. Obuku su izvodili kapetan prve klase Milo{ Radosavljevi} i kapetan Dragan [iljegovi}. br. raspore|ivani po pogonima. 193 Slobodna Bosna. ilustracije radi. majstori i 192 AIIZ. 20. remontovanju motora na oklopnim vozilima. Zadar.(ilija{ka op{tina) poha|ali tu obuku. pukovnik Nenad Ba}anovi} organizovao je obuku za 100 civila iz sarajevskog naselja Kasindol.192 Po~etkom februara 1992. kako u rukovanju pojedinim vrstama oru`ja i oru|a. strelja~ki.194 Ta. u TRZ se “vr{i masovan prijem rezervista sa podru~ja Had`i}a. uglavnom mla|a. mart 1992. 3-2592. Vukovar i dr.193 Obu~avanje srpskih “dobrovoljaca” za izvo|enje agresije na Republiku Hrvatsku i Republiku Bosnu i Hercegovinu vr{eno je i u Tehni~ko-remontnom zavodu (TRZ) u Had`i}ima. isklju~ivo srpske nacionalnosti”. pored tih “dobrovoljaca”. Tokom 1991. auto i artiljerijski pogon. dok ih je kontrolisao major Novica @ivanovi}.). radi obu~avanja. Uprava Tehni~ko remontnog zavoda je zaposlenim radnicima rekla da su to mladi majstori koji su do{li na doobuku iz vojnih {kola. radi obu~avanja i osposobljavanja. u TRZ je.

te zajedno sa “dobrovoljcima”. na primjer. AIIZ. 21. br.199 Za pripadnike srpskih oru`anih formacija sa podru~ja Han Pijeska. koje je zarobila u agresiji na Republiku Hrvatsku. te zgrade koristila kao logor za ratne zarobljenike. Fo~a. br. Sokoca.196 Mnogi srpski “dobrovoljci”. br. oklopna vozila. inv. 3-1173. major Stankovi} i potporu~nik Ili}.drugi. na li~nost generalpukovnika Blagoja Ad`i}a. na Ni{i}ima (u obli`njem mjestu Bukva) obu~avao srpske “dobrovoljce” (~etni~ke jedinice). 29. nalazila na obuci u garnizonu Kalinovik (AIIZ. 4. 200 Isto. Srpska skup{tina op{tine Fo~a — General{tabu JNA. 197 RATNI ZLO^INI U BOSNI I HERCEGOVINI. on je obu~avao jedan broj Srba (400) iz Fo~e u kasarni u Kalinoviku. Slobodna Bosna. str. Naime. Od aprila ili maja 1992. 199 Dnevni izvje{taj. Uprava Zavoda je to obja{njavala ~injenicom kako je to navodno u funkciji odbrane Tehni~ko remontnog zavoda. str. novembar 1991. Srpska oru`ana jedinica iz Fo~e (oko 400-500 ljudi) se u toku marta 1992. u januaru 1992. 17. 3. vi{e puta dolazio u Sarajevo kod generala. avgust 1992. Tako je. Rogatice.). 21. JNA je zgrade na farmi za uzgoj stoke na Manja~i koristila za obu~avanje srpskih fa{ista. i br. 29. me|u kojima i znatan broj iz Bugojna.200 196 Isto.197 Kapetan Boro Milkovi} je. Te`i{te obuke bilo je na minobaca~ima od 82 i 120 mm. Major Stankovi} je u tom cilju stalno kontaktirao sa generalom \ur|evcem. juli 1992. br. 2-785. Cijeli februar 1992. po naredbi i u dogovoru sa generalom \ur|evcem. formirali posade za artiljerijska oru`ja. Nakon obuke polaznici su izvr{ili ga|anje “zoljom” i “osom”. 4. prage. 3. tenkove i sl. povu~eni iz pogona. JNA je tokom ljeta i jeseni 1991. su poha|ali specijalnu obuku na Manja~i. Vukovoj pe}ini. br. poslije prijema kod generala \ur|evca. 213. inv. Peri{inom brdu i Luburi} Polju na Romaniji. 96. novembar 1991. 198 Slobodna Bosna. ti objekti su kori{teni za smje{taj logora{a iz Bosne i Hercegovine. Vlasenice i Pala obuka je izvo|ena na Crvenim stijenama. 127. u februaru 1992. Istovremeno je na pojedine kote iz Tehni~ko remontnog zavoda izvu~en i ukopan jedan broj te{kog artiljerijskog oru|a. 830 .198 Obuku jedinica Srpske demokratske stranke u regionu Doboj organizovali su i njome rukovodili. str. Organizator i rukovodilac obuke je kapetan Rvovi} kao i “marti}evci”. marta 1992.

12/X) u kojoj su svi stanovali.30 sati) sa krova stambene zgrade (ulica Gruje Novakovi}a br.202 Poslije zavr{etka obuke svi su pred “vojvodom” \uji}em polo`ili zakletvu. sklapanje i rasklapanje {atora. 831 . Po~etkom marta 1992. snajperom pogodio jednu djevoj~icu. ka [vrakinom Selu. {to u civilnim odijelima”. mjesto zvano @drijelo . Dolaskom na ovo mjesto pred njih se pojavio vojvoda \uji} Dragan nazvav{i im ‘Pomoz bog junaci’. Po zavr{etku obuke svi polaznici su raspore|eni u ~etiri grupe i upu}eni ku}ama. pucao snajperom na prolaznicu koja se kretala iz pravca RTV Sarajevo. dogovoriv{i se da }e po potrebi biti pozivani. gdje su poslije kra}eg vremena li{eni slobode i privedeni u Dom milicije. 202 Isto. br. izgovaraju}i ‘zaklinjem se bogu i kralju da }u vjerno slu`iti srpskom narodu. zatim rukovanje snajperom i dr. S. gdje su ostali sedam dana. poha|ali i zavr{ili bra}a Milo{ i Momo Gluhovi}. Milo{ Gluhovi} je.tri do ~etiri puta i da je. gdje su se prijavili Radomiru Pandurevi}u. a oni su odgovorili ‘Bog ti pomogo’. 3-336 i 356. Navedenu vojnu obuku su. aprila 1992. na Romaniji (Crvene stijene. Tada su Milo{ Gluhovi} i Gordan Iveti} oti{li u selo Bogovi}e. ^. Tom prilikom Milo{ je izjavio da je i ranije pucao na prolaznike i to u predve~ernjim satima . Nakon nekoliko dana “dobrovoljci” su izveli bojevo ga|anje u vre}e napunjene slamom na udaljenosti od 150 do 200 m. 5. Nakon toga pobjegli su u stan. prije tog doga|aja. inv. gdje su od istih uzete parafinske rukavice. Tako|e. mjesto zvano @drijelo) organizovano je obu~avanje srpskih “dobrovoljaca” u rukovanju naoru`anjem. pri tome ne `ale}i na{e `ivote’”. Milan Furtula i Dragan Mla|en iz Sarajeva. a onda dobili isti odgovor. Nakon deset dana pozvani su telefonom da se jave u svoje grupe i ponovo do|u na Romaniju na doobuku. pored op{tine Novi Grad. Crvene stijene. a onda je od istih zatra`io li~ne karte da bi se uvjerio u njihov identitet” (Isto)./ po ranijem dogovoru.203 201 AIIZ. 203 Isto. gdje se javio Rajku Ku{i}u. “Kada su do{li na navedeno podru~je /tj.Krajem 1991. Na toj obuci su se dogovorili i o na~inu daljeg komuniciranja. ispod {kole kod [vrakinog Sela (Isto). (oko 19. Polaznici vojne obuke su najprije vje`bali rasklapanje i sklapanje naoru`anja i na~in punjenja municijom. obuka je obuhvatila i na~in upotrebe no`a. “tako {to ih je isti postrojio i jedan po jedan su prilazili srpskoj zastavi sa kamom. na obuci je bilo oko sto ljudi. me|u kojima je bio i jedan broj Srba iz Sarajeva. oglasili su se ranije dogovorenim znakom. a Ranko Gluhovi} na @drijelo.201 Obuka je trajala oko dvadeset dana. a potom u prostorije Centra slu`bi bezbjednosti. “{to u uniformi. u pratnji bra}e Mome i Gordana Iveti}a 10. aprila 1992. te Gordan Iveti}. snala`enje u prirodi pomo}u busole i kretanje po azimutu. pored ostalih.prim. bljeskom baterije od po dva puta.

organizovao je i izvodio obuku srpskih oru`anih formacija u Bojniku i mjesnoj crkvi u Reljevu.Na Palama i Romaniji se. u rukovanju i ga|anju raznim vrstama naoru`anja obu~avane grupe od oko 150 i 200 “rezervista” iz okolnih srpskih sela. 3-1004. 832 . major Dragojlo To{i}. 75. dok su u krugu kasarne smje{teni i topovi od 155 mm. kao i dr. Obuka je izvo|ena na haubicama 155 mm i VBR 128 mm.204 Organizatori srpskih oru`anih formacija na Palama su regrutovali srpske fa{iste i odvodili ih na vojnu obuku u Pazari} i Pan~evo (Srbija). juli 1992. rezervni oficir JNA (trgovac iz Semizovca. srpski fa{isti su i u krugu kasarne na Palama vr{ili obuku za rukovanje trocijevnim topovima od 105 mm. 26. a posebno u periodu i nakon organizovanja martovskih barikada od strane JNA i Srpske demokratske stranke. u kasarni JNA u Semizovcu intenzivirana je obuka srpskih “dobrovoljaca”. str. Iz kasarne JNA u Semizovcu je. Naime. na njima su obu~avani “dobrovoljci JNA” srpske nacionalnosti sa bojevom municijom. 208 Isto. 7. br. iz Dobro{evi}a. ^itavom akcijom rukovodili su pukovnik \ukanovi}. br. pri ~emu su cijevi bile okrenute na Sarajevo. 8. i po~etkom 1992. juli 1992. obavljala obuka. Takva 204 Slobodna Bosna. 22. 207 AIIZ. U obu~avanju Srba u Dobro{evi}ima bili su uklju~eni i Maksim Mili~evi} sa sinom Mi{om. 19. na oru|ima iz Kiseljaka i Lukavice koja su postavljena za dejstvo. br.205 Zlo~inac Ne|o Vuji~i}. Obu~avanje u rukovanju vatrenim oru`jem svakodnevno je izvo|eno u Krivoglavcima. star oko 55 godina). Dnevni izvje{taj. izvr{eno “prekomandovanje” svih lica nesrpske nacionalnosti. 8. 74.208 U garnizonu u Visokom su u drugoj polovini 1991.207 Me|u njenim organizatorima bio je i Mom~ilo [o{ki}. mart 1992.206 Po~etkom 1992. 206 Dnevni izvje{taj. br. prije dolaska srpskih “dobrovoljaca”. zvani “]ur~ija” (iz Semizovca). Pored toga. 86. kao i baca~i od 120 mm. juli 1992. inv. 205 Dnevni izvje{taj. U obu~avanju je u~estvovao i Mirko (Du{ana) Jovanovi}. te kapetani prve klase Radomir Pe{i} i Dragan Petkovi}. br.

u selu Smoljani formiran je “vojni {tab”. kao i djeca od 12 do 16 godina. inv. u organizaciji Komande garnizona u Br~kom. “Svako jutro su i{le na tu obuku i uve~e se vra}ale”. 72. Jovanka (50). 211 H. Slobodna Bosna. 210 AIIZ. Hamur . Tako je za srpske `ene iz sela Jezero (op{tina Kalinovik) u Ulogu organizovana obuka za rukovanje oru`jem. 2-549/4 i 549/5. juli 1992. 22. njihov vo|a Branislav Gavrilovi}. Obukom su.. 5. str.210 Nakon sprovo|enja mobilizacije u Bosanskom Petrovcu. juli 1992. te posebno u konclogoru Luka (J. Kadri}. pored sposobnih mu{karaca. br. Jedan broj Srba s podru~ja Br~kog je. gdje su dugo obu~avani.GENOCID I SVJEDO^ENJA..“obuka” ponavljana je i sa drugim grupama “rezervista” koji su sukcesivno upu}ivani u viso~ku kasarnu. str.E. Svaka srpska ~obanica iz tog sela je nosila bombu sa sobom. Sarajevo 1998. obuhva}ene i `ene.212 Nakon {to su. Vaska (50) i Sava Golijanin (45). ZLO^INI U BOSANSKOM PETROVCU (rukopis). Tako je. jedinice 209 Dnevni izvje{taj. Avdi}. J. str. br. 8. 85. 56... aprila 1992. To {to su Srbi nau~ili u Bubanj Potoku kasnije su i prakti~no demonstrirali prilikom zauzimanja Br~kog. dj. 2. AIIZ. mart 1992. koji je organizovao obuku za srpsko stanovni{tvo i ujedno dovla~io te{ko naoru`anje. u~estvovale u zlo~inima nad Bo{njacima u okolini Vlasenice. inv. rekao da se “jedanaest mjeseci obu~avao za ovaj rat i da }e sa svojim borcima izvr{iti sve zadatke”. Kadri}. te Sava Govederica (55). 3-2828. zavr{io specijalnu obuku u Bubanj Potoku. 27. 212 Agresija. zajedno sa “dobrovoljcima” iz [ekovi}a. maja 1992. br. BR^KO . Zenica 1993. izme|u ostalog. Oru`je su nosile: Radmila (20). i br. Nakon zavr{ene obuke Srbi su odnosili sa sobom oru`je koje su dobili tokom obuke. “Niko od Srba nije krio oru`je.. prilikom smotre grupe “{e{eljevaca” na Spomen-parku Vraca 18. Provjera ste~enog znanja u Bubanj Potoku vr{ena je svakog mjeseca po nekoliko dana. str. 833 .211 Specijalnu obuku za izvo|enje agresije i vr{enje zlo~ina nad Bo{njacima pojedini Srbi su zavr{ili u Srbiji (Pan~evo i Bubanj Potok). br. 26. 27). str. nav.209 Interesantno je ista}i i ~injenicu da su u rukovanju oru`jem obu~avane i `ene. nego su ga javno nosili”. 18.

juli 1992. sa Grbavice. zv. i li~no Slobodana Milo{evi}a. “Vule”.Novosadskog korpusa su za pripadnike “Srpske TO Vlasenica” organizovale obuku na oklopnim transporterima. 214 Dnevni izvje{taj. Sredinom juna 1992. Na tu obuku oni su transportovani kombijima JNA. br. Srbi su organizirano obu~avani za genocidnu agresiju. na lokalitetu Manja~e organizovana je obuka za oko 10.214 Pripadnici JNA sa pripadnicima Srpske demokratske stranke su organizovali posebnu obuku za snajperiste i pripremili mnoga snajperska gnijezda u Sarajevu. koji su pucali po nedu`nim i nenaoru`anim civilima (i djeci) pred Skup{tinom Republike Bosne i Hercegovine. 16. i br.217 Raspolo`ivi izvori pouzdano pokazuju da je JNA. municijom. br.216 Jedan broj oficira iz Odjeljenja bezbjednosti Komande 2. 53. april 1992. opremom i drugim sredstvima JNA.215 Potpukovnik Dejan Pavlovi} je sa svojim najbli`im saradnicima 15. na osnovu direktiva i smjernica najvi{eg vojnog rukovodstva SFRJ i dr`avnog i politi~kog rukovodstva Srbije. Zenici i drugim mjestima Bosne i Hercegovine. uz neposrednu podr{ku Srpske demokratske stranke. u Sarajevu pripremio vi{e snajperskih gnijezda. 217 Isto. 2. 216 Isto. vojne oblasti. Obu~avala ih je i popunjavala starje{inskim kadrom. 18. uz pomo} Branislava Vu~eti}a. nakon toga. povezala ih sa komandama jedinica i ustanova JNA u zoni njihove odgovornosti.213 Juna mjeseca 1992. formirala i vojno organizovala brojne srpske oru`ane formacije u Bosni i Hercegovini. 20. 215 Posebno izdanje. 834 . Tako su srpski snajperisti obu~avani na poligonu iznad Crvenih stijena. odakle je. Prvom polovinom juna 1992. br. obezbje|ivala mobilizaciju 213 Dnevni izvje{taj. u pratnji tenkova i oklopnih transportera. marta 1992. upu}en u pravcu sjeverne Bosne. Nakon zavr{ene obuke jedan broj je kamionima. u Sarajevu su otkrivena tri snajperska gnijezda. avgust 1992. 116. organizovao je izvla~enje snajperista iz hotela Holiday Inn. 28. svakih deset dana na br~ansko rati{te upu}ivano po ~etiristotine vojnika. juni 1992. naoru`anjem. u Bijeljini je izvo|ena obuka. Krajem aprila 1992. 64.000 “rezervista”.

U vezi sa tim navedenim pojavama on ukazuje da }e se i o “ovim problemima uskoro razgovarati sa ~elnicima SDS-a Sarajevo. Kraji{nik. bilo je poku{aja da se neke “dobrovolja~ke jedinice” “otrgnu ispod kontrole”.218 218 AIIZ. Komanda 2. Str. general Milutin Kukanjac je preduzeo “neke konkretne mere”. vojne oblasti. 2-75. br. posebno na planu popune jedinica sa ljudstvom”.G[ OS SFRJ . Sve su te “jedinice” bile pod komandom i kontrolom JNA. S tim u vezi. itd. Duki})”.(“na li~nost NG[“). br. 835 . 20. 908-1. Pored toga. S obzirom na to da su brojni ljudi SDS-a kontaktirali sa vlastima i drugim strukturama u Srbiji. inv. mart 1992. .na podru~jima gdje je ve}insko srpsko stanovni{tvo i dr. bilo je i pojava da “pojedini aktivisti. zagovaraju stavljanje armijskih sastava pod nekakve njihove komande na u`im prostorima. jer ukoliko se desi da se neka od ovih dobrovolja~kih jedinica otrgne ispod kontrole. general Milutin Kukanjac je smatrao da bi bilo dobro da se “sa nivoa SSNO-a uka`e rukovodstvu Srbije na ove pojave i preporu~i njihov konkretniji uticaj na eliminisanje devijantnih pona{anja na ovim prostorima”. Istina. Plav{i}. pov. zagovarali “distanciranje od JNA i stvaranje druge vojske”. Koljevi}. Polaze}i od ocjene da to mo`e imati “negativne posledice za JNA. Tako su pojedini ~elnici Srpske demokratske stranke po~etkom 1992. Brojni su dokumenti koji to potvr|uju. mogu nastati te`e posledice”. nekakva radna tela i razne skup{tine SAO postavljaju nekakve uslove-ultimatume Armiji. ({to se posebno odnosi na Ozrenski region)”. general Milutin Kukanjac je obavio razgovor sa “~elnim rukovodiocima srpskog naroda (Karad`i}.

aprila me|unarodno priznatoj Republici Bosni i Hercegovini.. bio “vrlo bitan”.-9. Radakovi}. I. Biserko. Zbornik saop{tenja i diskusije sa Okruglog stola. Su{tinski bi i takve oru`ane snage ostale jedinstvena oru`ana sila novoprogla{ene Savezne Republike Jugoslavije. nav. inv. Beograd. i zadr`ala se na do tada za Veliku Srbiju osvojenim teritorijama. po njemu.4. dj. pod komandom njenog General{taba i krnjeg Predsjedni{tva kao Vrhovne komande Oru`anih snaga u Beogradu. “predstavljala osnovu iz koje su formirane tri vojske — Vojska SRJ. koga je “rukovodstvo JNA utvrdilo kao prioritetni”. OD JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE DO SRPSKE VOJSKE. 2-2559. S. str. Obrazlo`enje za utvr|ivanje tog “prioritetnog” zadatka koje iznosi Veljko Kadijevi} je vi{e nego smije{no: 836 . Predmet: Br. str. dj.. paragrafi 395-396. Taj je zadatak. novembar 2001. . Beograd 2002. te UNPA (United Nations Protected Aeria) zonama u Hrvatskoj. S tim u vezi. “Vojska Srpske Republike BiH” Politi~ko i vojno rukovodstvo Savezne Republike Jugoslavije. str. iznalazilo je nova organizaciona rje{enja. general Kadijevi} navodi kako je to “ura|eno u skladu sa datim unutra{njim i me|unarodnim okolnostima veoma organizovano”. Kadijevi}. Tom reorganizacijom rukovodstvo Savezne Republike Jugoslavije bi formalno izvr{ilo “transformaciju” JNA u “tri srpske vojske” (Vojsku Jugoslavije. IT-02-54-T. u uslovima nemogu}nosti daljeg javnog zadr`avanja svojih trupa u suverenoj i od 6.219 S tim 219 AIIZ. kako bi pogodnom formom maskirala kontinuitet i apsolutnu kontrolu nad svim vojnim potencijalima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. br. V. ICTY. Vojska Republike Srpske i Vojska Republike Srpske Krajine”. 137138. u: RATOVI U JUGOSLAVIJI 1991. 162-163. na ~elu sa vo`dom Slobodanom Milo{evi}em. Vojsku Republike Srpska Krajina i Vojsku Srpske Republike Bosne i Hercegovine). 227. U tom je cilju odlu~ilo da izvr{i jo{ jednu reorganizaciju svojih oru`anih snaga.1999. nav. JNA je po Kadijevi}u. 7.

POSLEDNJI DANI SFRJ. {to je Milan Pani} izjavio da se vojska iz Bosne i Hercegovine ne}e 837 . iz Narodnooslobodila~kog rata 1941. “nije ni tehni~ki ni saobra}ajni problem”.221 “zato {to su drugi narodi u Jugoslaviji po~eli da na razne na~ine stvaraju svoje vojske. str. te su se bojali da JNA ne dovedu “u poziciju da je proglase stranom ili agresorskom vojskom”. Ta je.u vezi. kao {to su i Jugoslovensku dr`avu smatrali svojom dr`avom. ve} ni `ivota” (V. kao i tradicija glavnih {tabova Narodnooslobodila~kih partizanskih odreda. S obzirom na to da je tada Evropska zajednica ve} priznala Bosnu i Hercegovinu.220 Predmet navedenog sastanka je bilo i pitanje “povla~enja” “gra|ana SRJ iz JNA” u Bosni i Hercegovini. To su Milo{evi} i Jovi} “o~ekivali i predvideli”. str. zloupotrijebljena je i tradicija termina “vojska”.).-1945. 163-164). jer su “dobili svoju vojsku” (Isto). donesena je odluka o formiranju vojske “za Srbe u BiH”. S tim u vezi. operacija. str. kako u zna~enju oru`anih snaga dr`ave. bez koje na ovim prostorima i u uslovima koji su neprijatelji nametnuli. u Prvom svjetskom ratu: U`i~ka vojska Kraljevine Srbije i Sand`a~ka vojska Kraljevine Crne Gore. i obaveza JNA bila da novoj Jugoslaviji i cjelokupnom srpskom narodu obezbjedi njegovu vojsku. AIIZ.000 ljudi”. dr Branka Kosti}a. po Jovi}u. bilo i rukovodstvo petokolona{ke SDS Bosne i Hercegovine i “Republike Srpske Bosne i Hercegovine” (Radovan Karad`i}. Borisava Jovi}a. tako i u zna~enju njenog operativnostrategijskog tijela (na primjer. U tom okviru. na sastanku u Beogradu 30. Formalna “transformacija” JNA u “tri srpske vojske” napravljena je u III Upravi General{taba SFRJ/SRJ. za {to je trebalo malo organizacionih napora (radilo se samo o izmjeni vojni~kih simbola i zastava (Isto. nav. odnosno glavnih {tabova Narodnooslobodila~ke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. inv. ve} je problem “{to je Branko Kosti} nedavno neoprezno izjavio da on. a tako|e. gdje je. br. 448. aprila 1992. za rukovodstvo Velikosrpskog pokreta. od velikosrpskog rukovodstva je tra`eno da povu~e JNA iz te dr`ave. drugo izdanje. Jovi}. Dopuna izjave A. nema ne samo slobode.). Momira Bulatovi}a i generala Milana Pani}a (na~elnik General{taba JNA). K. dj. {to predstavlja “svega oko 10. “10-15% preostalih gra|ana SRJ iz JNA u BiH”. nav.. “bila isuvi{e zna~ajna. kao ‘potpredsednik Predsedni{tva’ SFRJ. jo{ zna~ajnija”. nikada ne}e potpisati nare|enje o povla~enje JNA iz Bosne i Hercegovine. Mom~ilo Kraji{nik i Nikola Koljevi}). Jovi} navodi smije{nu ocjenu da povla~enje. dj. vjerujem. Kragujevac 1996. 448. 221 Isto. po njemu. 220 B. pa je. a za Srbe u BiH. pored Slobodana Milo{evi}a. shodno tome. Kadijevi}. Zapisnik. a srpski i crnogorski narodi su JNA smatrali svojom vojskom. 5339.

Istoga je dana (tj. Ocijenjeno je da to ne prestavlja problem. u Bosni i Hercegovini “ostaje oko 90.224 Na tom sastanku u Beogradu. iako je ta republika me|unarodno priznata kao nezavisna dr`ava. Like. itd”. iznosilo ukupno oko 10. po Borisavu Jovi}u. 222 Isto.000 ljudi. Kako mi mo`emo na silu dr`ati svoju armiju u nekoj drugoj nezavisnoj dr`avi mimo njene volje. nad kojima mo`e preuzeti politi~ko rukovo|enje srpsko rukovodstvo iz BiH”. dogovoreno je. uglavnom srpske nacionalnosti. po rukovodstvu Velikosrpskog pokreta. Korduna.da “tri srpske vojske” i dalje ostanu jedinstvene oru`ane snage Savezne Republike Jugoslavije (sa tri operativnostrategijska tijela).” Blagoje Ad`i} je izbjegao da ka`e bilo {ta o tome. su se navodno slo`ili. {to.225 povu}i za 5 do 7 godina. Javnost je to vrlo ozbiljno primila. Banije. na ~elu sa Karad`i}em. a da ne bude progla{ena nepo`eljnom” (Isto). ali nije opredeljuju}i za na{ razgovor”. 30. 838 . {to je. 223 Isto. iznesen je la`ni podatak da je tada u Bosni i Hercegovini bilo oko 10-15 odsto gra|ana SRJ iz JNA u toj dr`avi. pi{e Jovi}. ko }e im davati plate. 224 Isto. 225 Isto. Ratka Mladi}a (Kninskog) i [pire Nikovi}a (Biha}kog) korpusa i dogovorio se oko obrazovanja “nove vojske srpske BiH. aprila) general Blagoje Ad`i} u Banja Luci saslu{ao izvje{taje o situaciji od generala Momira Tali}a (komandanta Banjalu~kog). a oni obojica uop{te nisu ozbiljno razmi{ljali kad su takve izjave davali. jer. pored ostalog. ko }e im obezbediti penzije. Borisav Jovi} pogre{no navodi (ili je u pitanju tehni~ki propust) da je tada dogovoreno da se na mjesto generala Vukovi}a postavi general Ratko Mladi}.000 vojnika JNA.223 Za sprovo|enje te obmane svjetske javnosti navodno je bio dogovoren i rok (oko koga su se tobo`e dosta natezali) od 15 dana za “povla~enje”.222 Srpski kolaboracionisti. ali su to uradili lokalni srpski politi~ari (kao na primjer Radoslav Br|anin). “sve kao problem postoji. koji su izjavili: “Mi moramo ovdje odmah anga`ovati kraji{ko stanovni{tvo radi obrazovanja jedinstvenih oru`anih snaga za za{titu Kninske krajine. Mom~ilo Kraji{nik je. postavljao “seriju pitanja: kako }e se ta vojska finansirati. da se na mjesto generala Milutina Kukanjca postavi general Ratko Mladi}.U vezi sa povla~enjem “preostalih” gra|ana SRJ iz JNA u Bosni i Hercegovini. gdje je izvr{ena instrukta`a za prikrivanje stvarnog stanja . i bez njih.

137-138). U “Odluci” o formiranju te vojske vje{to je izbjegnuta formulacija o tome da su komande. 28. Skup{tina srpskog naroda Bosne i Hercegovine je 12. tvrdi general Ratko Mladi}. str. EKSPOZE komandanta Glavnog {taba. IT-02-54-T. “stvoreni uslovi da se od naoru`anog naroda i pripadnika srpskog naroda iz redova biv{e JNA i raspolo`ivih sredstava i opreme izvr{i transformacija jedinica i formira Vojska Srpske Republike koja se stvarala u jeku borbi od Grahova do Trebinja” (AIIZ. br.. na sjednici u Banjoj Luci.” (I. Umjesto toga. 12. dj. Dopuna izjave \. Predmet: Br. Radakovi}. 226 AIIZ. paragraf 397. pomo}nik za pozadinu general major \or|e \uki}. Sarajevskog.. general-potpukovnika Ratka Mladi}a. donio je SSNO. str. usvojena je konstatacija da se dotada{nje “jedinice i {tabovi teritorijalne odbrane preimenuju u komande i jedinice Vojske”.. inv. Banjalu~kog. maja 1992. po generalu Ratku Mladi}u. inv.. 227 AIIZ. dj. nav. \. ICTY. 14. str. Ta je “odluka”. vojne oblasti. IT-02-54-T. nap. dj. Srbima u biv{oj JNA i raspolo`ivom materijalu i opremi da transformi{e jedinice i formiraju Vojsku Republike Srpske” (ICTY. na~elnik {taba general major Manojlo Milovanovi}. Zapisnik. ~ija bi organizacijska struktura bila prilago|ena konkretnim uslovima. maja 1992. septembar 1992. na~elnik bezbjednosti pukovnik Zdravko Tolimir i na~elnik za mobilizaciju pukovnik Mi}o Grubor.) general Kukanjac generalu Mladi}u predao postrojenu Komandu 2. inv. nav. Tom je naredbom formiran “Glavni {tab” u sljede}em sastavu: komandant general potpukovnik Ratko Mladi}. Glavni {tab Vojske Srpske Republike.”. a u “sastavu vojske na{le bi se snage Kninskog. Tom su “odlukom”. jedinice i ustanove JNA ~inile ki~mu “Vojske Republike Srpske” (V. pomo}nik za moral i informisanje general major Milan Gvero. general Milutin Kukanjac je “sjeo u helikopter i oti{ao” (vjerovatno u Srbiju) — Slobodna Bosna... Tuzlanskog.Naredbu o ustrojavanju “Vojske Srpske Republike BiH” 10. maj 1992. omogu}ila “naoru`anom narodu. a potpisao je zastupnik saveznog sekretara za narodnu odbranu (general Blagoje Ad`i}). Domazet. Kadijevi}. br. Bile}kog i petog korpusa RV i PVO. nav.. problemima i zadacima u narednom periodu. 3-1217. 1). 148). 2-2681. paragraf 399). februar 1998. stanju vojske Srpske Republike. o ostvarenim rezultatima na frontu. br. ~iju }e organizaciju i formaciju navodno utvrditi “Predsjednik Republike” (AIIZ. Predmet: Br. 22. 28. str. Slobodna Bosna.227 formalno zapadne Slavonije i Bosanske krajine. Biha}kog. “Vojna tajna. Sljede}eg je dana (11. vojne oblasti.. februar 1998. inv.. Strogo povjerljivo”.226 Izvr{avaju}i navedene “dogovore” iz Beograda. Odmah nakon {to je generalu Ratku Mladi}u predao postrojenu Komandu 2. 5352. maja 1992. D. gdje su doneseni “strate{ki ciljevi” srpskog naroda. Odluka o formiranju Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine Broj: 03-234/92.. 839 .

koju je do tada. Radna zabilje{ka pukovnika JNA O. D. uga{ena 19. preuzeo je funkciju najvi{e komande Vojske Savezne Republike Jugoslavije na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na taj su na~in srpski kolaboracionisti nastojali da prikriju pravo ~injeni~no stanje. maja 1992. Vojska Srpske Republike BiH zvani~no je progla{ena 18. br. Vidi {emu 2 kod D. 5353. imala Komanda 2. uglavnom. Domazeta. maja imao dvojnu funkciju: bio je na ~elu 2. juni 1996. dj. namjeravalo ista}i izvornu suverenost Srpske Republike Bosne i Hercegovine i njenih oru`anih snaga. 14. Dopuna izjave \. Odluka o formiranju Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine Broj: 03-234/92.). \. vojne oblasti je. S. S. maj 1992. {to je dogovoreno 30. Radakovi}. Predmet: Br. br.. \.). br. nare|enjem General{taba Oru`anih snaga SFRJ. 5. 227. IT-94-1T. 3-1217. 14.. Novoformirani Glavni {tab Vojske Srpske Republike BiH od 19. uga{ene 19. str. maja 1992. Komanda 2. str. Domazet. str. 205). str. 18. po kazivanju generala \or|a \uki}a. dj.. . Zapisnik.. nav. Zapisnik. 14. maja 1992. inv. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. Biserko. na pomenutom sastanku u Beogradu. postavljen za komandanta 2. 137-138. uz istovremenu u neupitnu pripadnost oru`anim snagama Savezne Republike Jugoslavije. nav. Samo se izmjestila na “srpske” prostore i zauzela polazne polo`aje za operaciju pacifikacije neefektivno okupiranog dijela Bosne i Hercegovine. “Odluka” o formiranju Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine stupila je na snagu “danom dono{enja” i va`ila je “do progla{enja Zakona o vojsci Srpske Republike Bosne i Hercegovine” (Isto). ICTY.. 5.228 Tako se Vojska Jugoslavije nije povukla iz Bosne i Hercegovine. maj 1992. kojim je konkretizovano njeno “transformisanje” u “Vojsku Srpske Republike BiH” (AIIZ. maja. Time je obezbije|en br. vojne oblasti i od tada je do 19. 228 I. General Ratko Mladi} je u takvoj konstelaciji 10. Inaugurisanje tog {taba upu}uje i na zaklju~ak da se. vojne oblasti. Domazet. inv.formirala Vojsku Srpske Republike Bosne i Hercegovine i generala Ratka Mladi}a imenovala za komandanta “Glavnog {taba” te vojske.1945. S. 229 AIIZ. nav. str. D.. maja 1992. dj.229 Imenovanje Glavnog {taba Vojske Srpske Republike BiH je jo{ jedna potvrda jedinstva oru`anih snaga i poku{aj obmane me|unarodne javnosti. analogijom ustrojstva oru`anih snaga Narodno-oslobodila~kog pokreta iz 1941. 5352. aprila 1992. 840 . str. Dopuna izjave \. inv.. i novoformirane Vojske Srpske Republike BiH. 2-2563. vojne oblasti. nav. 12. str.. nav. dj. (AIIZ. dj.

u{le su u sastav “tre}e srpske vojske” (Vojska SR Jugoslavije). o ostvarenim rezultatima na frontu. vojne oblasti. — Komandi 10. vojne oblasti i manji dio 4. tako i onih koji `ive van Republike”. nap. 17. Strogo povjerljivo”). EKSPOZE komandanta Glavnog {taba. (Tuzlanskog).. (Bile}kog) i Petog vazduhoplovnog (RV i PVO) korpusa JNA. str. partizanske divizije i drugima. 2-2681.”. kraji{ki korpus (od jedinica 5. kraji{kog korpusa. Glavni [tab Vojske Srpske Republike (“Vojna tajna. Op. Zavedena je i op{ta radna obaveza. i 3. Domazet. 13. juna 1992. inv. . ostavljaju}i mogu}nost dvostrukog tuma~enja. 231 AIIZ. maja 1992. korpusa JNA). inv. br.1. 230 Isto. Tako je ta vojska (u po~etku) bila sastavljena od {est korpusa. na teritoriji Srbije i Crne Gore ukinute su vojne oblasti i armija postala najvi{a strategijska organizacijska cjelina Vojske Jugoslavije. 232 AIIZ.. problemima i zadacima u narednom periodu. 467-2. vojne oblasti. proglasilo op{tu mobilizaciju “svih gra|ana SR BiH. (Kninskog). te materijalna sredstva koja su podlijegala mobilizaciji. Na taj je na~in organizacijska struktura JNA.kontinuitet rukovo|enja i komandovanja oru`anim snagama Savezne Republike Jugoslavije u Bosni i Hercegovini. donijelo “Odluku” o formiranju. armija korpusnog i brigadnog sastava (D. (Biha}kog). kako na teritoriji Republike. br. 23. vojne oblasti formirana je Vojska Republike Srpska Krajina. Predsjedni{tvo Srpske Republike BiH je 20. kraji{ki korpus (od jedinica 9. general-potpukovnika Ratka Mladi}a. (Sarajevskog). a snage 1. “prilago|ena konkretnim uslovima. 841 . zasnovanim na korpusima 2.. dj. organizaciji i formaciji Vojske Srpske Republike BiH.230 Prikrivaju}i dotada{nje vojne aktivnosti i u nastojanju da istakne vlastiti subjektivitet.232 U sastav te vojske u{le su snage 9. U cilju obmane javnosti 16. 4. korpusa JNA). nav. a `ene od 18-55 godina starosti. raspore|ene na teritoriji Srbije i Crne Gore. 14. i 10.). Toj su mobilizaciji podlijegali svi mu{karci od 18-60. U nadle`nost novoformiranog Glavnog {taba ulazila je glavnina 2. 3. stanju vojske Srpske Republike. 1-3. Od ostalih dijelova 2. str. maja 1992. 10. str. 2-2654. 5. a ~inile su je tri armije: 1. Komanda 1. ~ime je reorganizacija svedena na preimenovanje korpusa JNA u korpuse Vojske Srpske Republike BiH : . vojne oblasti. pov.231 Predsjedni{tvo Srpske Republike BiH je juna 1992. i 4. 21. 2. (Banjalu~kog). septembar 1992. br.2.

Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. 8-12 pje{adijskih brigada.. — 11. EKSPOZE komandanta G[. juni 2003. AIIZ. juni 1996. nav. 1. septembar 1992. inv.Hercegova~ki korpus (od jedinica 13.Isto~no-bosanski korpus (od jedinica 17. str. te ustanove i po potrebi druge specijalizovane jedinice. str. 5352. Isto. juni 1992.. Strogo povjerljivo”). 237. br. 1. dj. IT-94-1T. D.Vazduhoplovstvo i protiv-vazdu{na odbrana. 14. D.. Radakovi}. kraji{ki korpus. po jedan bataljon vojne policije. Str. 17 i 19. pov. str. po jedan in`injerijski puk. sa pri{tapskim jedinicama. Zapovijest za artiljerijska dejstva. 2. sa novom oznakom. pov..800 ljudi. slika 6. str. 5. general-potpukovnika Ratka Mladi}a. 13. kraji{ki korpus Vojske Srpske Republike BiH. po jedan bataljon veze. 235 ICTY. — ICTY. Komanda Bile}kog korpusa. ne ra~unaju}i snage sa po 1. sa sjedi{tem 233 AIIZ. Tako su njihove pri{tapske jedinice i jedinice korpusne podr{ke ostale u istoj ulozi. po jedan ili dva artiljerijska puka. S. 19. kraji{kog korpusa.. juna 1992. koji je preuzeo mobilizacijsku i teritorijalnu infrastrukturu. po jedan sanitetski bataljon. inv. po jedan protivoklopni artiljerijski puk. Zapisnik.800 ljudi s podru~ja dvije op{tine ([ipovo i Srbac). Domazet. i 5. Komanda 2. inv. br. Radna zabilje{ka pukovnika JNA O. 32. Predmet: Br. te 15. br. Domazet. sa najva`nijim skladi{tima koja su i dalje popunjavana iz Srbije i Crne Gore. str. Dobojske grupe . br. 24. po jednu ili dvije automobilske ~ete. odnosno 1.000 tzv.. ICTY. str. 234 AIIZ. bilo 78. 227.. . On je 1. juni 1992. . po jednu-dvije mehanizovane ili tenkovske brigade. str. korpusa JNA). Biserko. S. dj. Ratno vazduhoplovstvo je formirano od 2. S.Sarajevsko-romanijski korpus (od jedinica 4. br. Bile}a — Svim artiljerijskim jedinicama. juni 1992. nav. Slobodna Bosna. 2-2663. 2-2563. str. inv.233 Navedeni korpusi kopnene vojske su imali: komandu korpusa. je bio izuzetno jak. Predmet: Br. dj. Str. dj. u zavisnosti od zone odgovornosti i topografsko-takti~ke konfiguracije zemlji{ta. 237. S. paragrafi 398 i 679. juni 1996.234 Peti (Banjalu~ki). korpusa ratnog vazduhoplovstva i protiv-vazdu{ne odbrane JNA. stanju vojske Srpske Republike. april 1992. 32-1. 5. nav. 2-2870. Predmet: Br.000 ljudi. problemima i zadacima u narednom periodu. zatim ABHO i pozadinske jedinice. Glavni [tab Vojske Srpske Republike (“Vojna tajna.. Radna zabilje{ka pukovnika JNA O. 3. inv.AIIZ. \. korpusa JNA). 2-2563. AIIZ. S. IT-94-1-T. 2-2681. str. Na hrani je 1. br. . 137-138.. 24. korpusa JNA). brojao (u ratnom stanju) preko 78. po jedan artiljerijskoraketni puk PVO. I. nav. br.235 2. Dopuna izjave \. inv. IT-02-54-T. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. o ostvarenim rezultatima na frontu. juna 1992. 19. 842 . brigadi. br.. str.

str. 238 D. tada nije postojao Drinski korpus. juni 1992. IT-94-1-T. tj ukupno oko 120. Podatak o brojnom stanju 2. a ne {est) su djelovali od 19. str.).236 Tri dana kasnije 1. 13. Domazet nije uzeo u obzir i snage Vazduhoplovstva i protiv-vazdu{ne odbrane. slika 6). 26. Isto~nobosanski. S. pri{tapske jedinice) i jedinice Vazduhoplovstva i Protiv-vazdu{ne odbrane bile su 236 ICTY. str. br.000 ljudi. 2-2563. str. 13. str. kraji{kog korpusa (oko 22. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. 2-2563.000. (sveska 2). kraji{ki. (AIIZ. pomo}nik komandanta 1. nalazilo 6 korpusa (1.000 vojnika i starje{ina. 237 AIIZ. 843 . nav. 2-2563. S. Snage oba korpusa. 14).000 ljudi. kraji{ki korpus brojao 55. te{ko utvrditi. 26).000 ljudi. kada je formirana Vojska Srpske Republike BiH. Stanje popunjenosti jedinicama bilo je razli~ito. Radna zabilje{ka pukovnika JNA O. 6.. a ne “u prvoj polovini 1992. Navedeni korpusi (pet. juni 1996. juni 1992. Radna zabilje{ka pukovnika JNA O. 6. vi{e od 1.000 i Sarajevskoromanijski 12. maja 1992. br. str. Kontra-admiral D.000 ljudi. kraji{ki korpus je brojao preko 100. Radna zabilje{ka pukovnika JNA O. pozadinska baza. inv. juna 1992. Domazet. brojao 22... Domazet tvrdi da se na podru~ju Bosne i Hercegovine u prvoj polovini 1992. slika 6. 13. bez stavljanja na uvid cjelokupne dokumentacije svih njenih komandi. juni 1992. Hercegova~ki i Drinski). je brojao oko 22.000.300 topni~kih oru|a u 430 oklopnih prevo`njaka (Isto. S. kao i 15.. i str. iznio pukovnik Vaso Tep{i}. sveska 2. i 2. inv. 241. S. “sa jasno razgrani~enim zonama odgovornosti. Domazeta o tome da je 1. AIIZ.u Drvaru. Jedinice i ustanove neposredno pot~injene “Glavnom {tabu” (tzv. pomo}nik komandanta tog korpusa za logistiku. sa 135. Pored toga. maja 1992. slika 6. br. prema raspolo`ivim podacima. Predmet: Br. str. logisti~ki je obezbje|ivala 993. Prije svega.237 Hercegova~ki korpus je. kao ni druge snage iz Savezne Republike Jugoslavije. kao ni vrijeme njihovog djelovanja niti njihove ukupne snage. inv.000 ljudi) iznio je pukovnik Mini}. Taj je podatak 4. zadacima i nadle`nostima”. Dobojske grupe. nav.238 Pod neposrednom komandom Glavnog {taba Vojske Srpske Republike BiH septembra 1992. na sastanku u Komandi korpusa (Isto).000 iz sastava tzv. Stoga nije ta~an podatak kontra-admirala D. Sarajevskoromanijski. 4. juna 1992. kraji{ki korpus 14. 550 tenkova. kraji{kog korpusa za logistiku. a 2.” (vjerovatno je Domazet mislio na period od 19.800 ljudi s podru~ja op{tina [ipovo i Srbac.. te po 1. bilo je {est operativnih sastava (pet korpusa kopnene vojske i Vazduhoplovstvo i protiv-vazdu{na odbrana). dj. na sastanku 6. Domazet.000 ljudi (D. dj. Ta~an broj ukupnih snaga Vojske Republike Srpske BiH je. 5. Isto~no-bosanski 23. Navedeni broj korpusa u nazna~enom periodu nije ta~an. 24. jedinica i ustanova.

inv. br. EKSPOZE komandanta G[. maja 1992. 19. 30. u: ZLO^INI NAD BO[NJACIMA U SREBRENICI ZA VRIJEME AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU 1991. IT-98-33. 240 AIIZ. a osnovnu oznaku na kapama ~inila je “Srpska zastava. Sarajevo 1999. Glavni [tab Vojske Srpske Republike (“Vojna tajna. ili jo{ nisu bile formirane ili su bile minimalno popunjene. part/izanske d/ivizije/. na prostoru koji je bio uvr{ten u prioritete velikosrpske osvaja~ke strategije. vojne oblasti). pozadinske baze.241 Vojska Srpske Republike BiH je nosila uniforme i ~inove koje su nosili pripadnici JNA i Teritorijalne odbrane. str. str. na primjer. Dokumenti i svjedo~enja. “zbog pomanjkanja vojnih obveznika odre|enih specijalnosti”. Hag. Ranije je bila zastava plavo-bijelo-crvena i pisalo je “JNA”. o ostvarenim rezultatima na frontu. Op. partizanska divizija i 993. Predlog za prestanak aktivne slu`be u JNA pukovniku Osmanu Selaku. 30. Drinski korpus je formiran. septembra 1992. To je bila posljedica negativnih pojava. protiv-vazdu{na odbrana. 955-2. To se posebno odnosilo na jedinice tehni~kih rodova (artiljerija. 844 . izazovom razvu~enog lanca isto~nobosanskih enklava: Gora`da. Predmet: Br. 2. Komanda 993. pozadinska baza 2. Operativni sastavi bili su popunjeni od 76-108%. — Komandi 1. maja oznaka “JNA” je skinuta. juni 1992.239 Pojedine jedinice i ustanove tada (nepostoje}e JNA) su i poslije 19.1995. str. 2-2549. pov. br. Me|utim. in`injerija i veza). problemima i zadacima u narednom periodu. br.najslabije popunjene (33-44%). kao i sam naziv JNA. pa i ~itave jedinice bile vezane isklju~ivo za lokalna op{tinska i seoska podru~ja i nije ih bilo mogu}e pomjeriti ~ak ni na teritoriju susjedne op{tine (Isto). part/izanske/ b/rigade/. gdje su vojni obveznici. Srebrenice. Strogo povjerljivo”). 27-11/2. 2-2561. Neke su brigade bile popunjene i do 400% u odnosu na propisanu formaciju. maja zadr`ale dotada{nje nazive (kao. te termine “vojna lica i gra|anska lica na slu`bi u JNA”. s tim {to je promijenjena oznaka na kapama. izme|u ostalog. br.Drinski korpus. te Konjevi} Polje — Cerska. general-potpukovnika Ratka Mladi}a. br.240 Krajem 1992. inv. AIIZ. Komanda 30. 550. Poslije 19. a na lijevoj nadlaktici srpska 239 AIIZ. 2-2681. Optu`nica. . septembar 1992. 241 ICTY. pojedine zdru`ene takti~ke jedinice unutar korpusa. oktobar 1998. formiran je i {esti korpus kopnene vojske . @epe. inv. Tu`ilac suda protiv Radislava Krsti}a. stanju Vojske Srpske Republike. 1-3.

” (AIIZ. “pristupilo svega 21. br. EKSPOZE komandanta G[. nav. septembar 1993. septembar 1992.. ratne tehnike. 243 AIIZ.30% (bilo 4. AIIZ. stanju vojske Srpske Republike. septembar 1992. IT-02-54-T. 2-2571. paragrafi 450-451. “~inile ki~mu Vojske Republike Srpske. jedinice i ustanove JNA su. sa kompletnim naoru`anjem i opremom”.206. 244 V. S. problemima i zadacima u narednom periodu. nav.. IT-94-1T.. “preuzela front JNA” u Bosni i Hercegovini.. str. 148.242 Nepopunjenost komadni i jedinica Vojske Srpske Republike BiH sa aktivnim starje{inama je bio “svojevrstan problem”. dj. br. inv. inv. AIIZ. Strogo povjerljivo”). Kadijevi}. srpskim velikodr`avnim interesima i ciljevima zlo~ina~kog karaktera. tj. 2-2571). o ostvarenim rezultatima na frontu. Glavni [tab Vojske Srpske Republike (“Vojna tajna. Od ukupnog broja oficira Srba porijeklom iz Bosne i Hercegovine “Vojsci Republike Srpske” je do septembra 1992.zastava na kru`noj podlozi sa natpisom ‘Vojska Srpske Republike Bosne i Hercegovine’”. 2-2681.. Banja Luka. str. Tako je tih preko 21 odsto oficira JNA pristupilo “Vojsci Srpske Republike BiH”. opreme i drugog od biv{e JNA. o ostvarenim rezultatima na frontu. uklju~uju}i i njegovu. Tom tvrdnjom on nastoji da prikrije odgovornost politi~kog i vojnog rukovodstva Velikosrpskog pokreta. 1-3. br. za agresiju. dj. 5.. maj 1992. “uz puni oslonac na srpski narod i njegovu svestranu podr{ku”. ICTY. septembra 1993. br. Ta je vojska. Glavni [tab Vojske Srpske Republike (“Vojna tajna. Predmet: Br. Informacija o doga|ajima u Banja Luci od 10-17. 12. 148). 2-2681. Kadijevi}.. juni 1996. str. Srbi u Bosni i Hercegovini su zadr`ali “sve {to se moglo od naoru`anja. inv. To je bila jedna polovina od formacijskih potreba te vojske. inv. Uporedo sa intezivnim borbenim dejstvima. br. genocid i druge oblike zlo~ina u Bosni i 845 . vazduhoplovstva. vr{eno je organizaciono ustrojstvo Vojske. a do{lo 900)”. ICTY. str. Izlaganje generala Milana Gvere na sjednici Narodne Skup{tine Republike Srpske. IT-02-54-T. problemima i zadacima u narednom periodu. General Veljko Kadijevi} pi{e da je Vojska Republike Srpske “za{titila srpski narod i stvorila vojni~ke pretpostavke za adekvatna politi~ka rje{enja koja }e odgovarati njegovim nacionalnim interesima i ciljevima” (V. EKSPOZE komandanta G[. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O.243 Komande. general-potpukovnika Ratka Mladi}a. Strogo povjerljivo”). u skladu sa odlukama Velikosrpskog rukovodstva i li~no Milo{evi}a. str.. Predmet: Br.244 242 AIIZ. Odluka o formiranju Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine Broj: 03-234/92. stanju vojske Srpske Republike. uz preuzimanje svih i svega {to je moglo pomo}i ja~anju fronta. paragraf 62. ICTY. 3-1217. Predmet: Br. general-potpukovnika Ratka Mladi}a. 29. 1. inv. 48-49.

— njihov odlazak iz jedinice mogu} je samo po odobrenju komandanta korpusa. . {to on nikako nije mogao da “shvati” (Isto). 2-2745. maja 1992. {to nije ta~no. jedinicama i ustanovama Vojske Republike Srpske postavljali pitanja o svom premje{taju. Emisija MOJ GOST — MOJA ISTINA. U Vojsci Republike Srpske je maja 1992. to zabranio. Jedan broj takvih se izjasnio da bude premje{ten na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije. 246 AIIZ.000: Srbi. partd i drugima. br. maja 1992. kao na primjer: lijeva obala Neretve. Albanci. Mojmilo. dr`avljana SRJ. U toj je emisiji general Milutin Kukanjac. maj 1992. Me|utim. br. @u~.245 Starje{ine (srpski oficiri i podoficiri) porijeklom iz Srbije i Crne Gore ni poslije 19. maja (Pov. br. Crnogorci i Muslimani) i pitomci vojnih {kola. kraji{kog korpusa. starje{ine koji nisu bili dr`avljani Bosne i Hercegovine. 25/143-1. br. 2. jer je Glavni {tab Vojske Republike Srpske Bosne i Hercegovine nare|enjem (Pov. oni nisu mogli napustiti Bosnu i Hercegovinu. 846 . : “1. Pov. br.Komandi 10. To je. Vojnici Srbi porijeklom iz Bosne Hercegovini. Zbog toga je Komanda 1. 12. stalno su komandama. kraji{kog korpusa 30. Pored toga. 25/143-1) 19. 30. 245 TV SRNA. predala efektivno okupiranu teritoriju Bosne i Hercegovine. porijekom iz Srbije i Crne Gore. Komanda 1. itd. juli 1994. od 19. — Zamjena preostalih pripadnika JNA.. organizovano i planski uz propisanu dozvolu i naredbu o premje{taju. izrazio `aljenje {to su neka podru~ja koja je JNA zauzela kasnije izgubljena. navodno nezavisan od Savezne Republike Jugoslavije. on time poku{ava da tu odgovornost prebaci na politi~ko i vojno rukovodstvo kolaboracionisti~ke Srpske Republike BiH. svako samovoljno napu{tanje jedinice i polo`aja predstavlja dezerterstvo i bi}e na teritoriji Srpske Republike BiH spre~eno. 3. a izjasnili su se da budu premje{teni na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije. nastoje}i da ga prika`e kao samostalan subjekt.JNA je predavanjem fronta Vojsci Srpske Republike BiH. autora Riste \oge. po njemu iznosilo “najmanje 50 odsto” ukupne teritorije Bosne i Hercegovine. inv. pozivaju}i se na akt Glavnog {taba Vojske Republike Srpske Bosne i Hercegovine. prema generalu Milutinu Kukanjcu. 12/1-291. ni iz daleka nisu napustili Bosnu i Hercegovinu. koji su izrazili `elju da odu u tu dr`avu izvr{i}e se kada se steknu uslovi za to i dobiju odgovaraju}u zamjenu. 12/1-291) dala sljede}e obja{njenje. Krajem maja 1992.246 Bosnu i Hercegovinu su napustili vojnici na odslu`enju kadrovskog roka (oko 8. maja 1992. Prema istim }e biti preduzimane mere i u Saveznoj Republici Jugoslaviji i u JNA” (Isto). pored ostalog. Pov. bilo dosta starje{ina koji nisu bili dr`avljani Bosne i Hercegovine. a prema pojedincima }e se preduzimati odgovaraju}e mere.

l. inv. 11. vojnici i gra|anska lica koji su ro|eni na tom podru~ju. 2-2559. generala @ivote Pani}a. rezervnim oficirima i podoficirima. odnosilo i na njenu kadrovsku strukturu. Komanda 4. jedinice i ustanove JNA ~inile “ki~mu” novoformirane Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine. juna 1992. 159251. 19. 59. od 11. Popuna je vr{ena i od oficira srpske nacionalnosti koji su ro|eni u Bosni i Hercegovini. ostale starje{ine. 2-2563. Komande. Popuna sa oficirskim kadrom je vr{ena i sa drugim oficirima iz Savezne Republike Jugoslavije koji su se “dobrovoljno” javili za anga`ovanje u Bosni i 247 AIIZ. formiranih po op{tinama od “dobrovoljaca JNA” u koje su apsorbovani odredi dotada{nje Teritorijalne odbrane. korpusa i 4. — Komandi 5. mogao se zadovoljiti manjim brojem aktivnih oficira i popunjene su. vojnoj oblasti na znanje). str. radi rje{avanja njihovog statusa u slu`bi” (AIIZ. uglavnom. I Uprava. S. OVLA[TENJE. br. prema planu Personalne uprave SSNO-a i Nare|enja (zamjenika) na~elnika General{taba Oru`anih snaga SFRJ. vojne oblasti (2. to se. 2-2856. inv. ozrenskoj lakoj pje{adijskoj brigadi nalazio se aprila 1994. 847 . 5. Stotinjak lakih pje{dijskih brigada. maja 1992. Radna zabilje{ka pukovnika JNA O. To se. u Kni}aninu. maj 1992. vojnici i gra|anska lica JNA. br. radi popune Teritorijalne odbrane i milicije Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Pokrenite postupak za njihovo upu}ivanje u Vojsku SR Jugoslavije. Slobodna Bosna. na tom su prostoru. pored ostalog. jedinice i ustanove Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine u osnovi je ~inio oficirski kadar komandi i jedinica JNA od kojih su preimenovanjem nastale. i potporu~nik Dragan (Petar) [trkalj iz Zrenjanina (ro|en 13. 2-1374. Predmet: Br. 10. inv. a slu`bovali su na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. prije svega. inv. k.. ozrenske lake pje{adijske brigade. SUP Zrenjanin) — AIIZ. 31. S. juni 1996. Upravni centar. op{tina Zrenjanin. br. kao i na teritoriji Republike Srpska Krajina. 34 i 77-78. te komande korpusa i njihovih pri{tapskih jedinica i ustanova. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. maja 1992. april 1994. izdao naredbu o otpu{tanju Bo{njaka i Hrvata iz JNA: “Starje{ine muslimanske i hrvatske nacionalnosti odmah uputiti na godi{nji odmor. 10. br. oktobra 1968. U 4. i 17. Broj: 407-1/94. General Ratko Mladi} je 9.53-3. kao i Republike Srpske Krajine (AIIZ. juni 2003. ICTY. str. General{tab Oru`anih snaga SFRJ.. 18).i Hercegovine koji su se nalazili van Bosne i Hercegovine vra}eni su u Bosnu i Hercegovinu i u{li su u jedinice Vojske Republike Srpske. Pored toga. nastalih od istoimenih brigada.247 Kao {to su komande. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. str. odnosilo na oklopne i mehanizovane brigade. Na podru~ju Bosne i Hercegovine su i poslije 19. IT-94-1T. ostale i starje{ine. sveska 2. 13.

7. zvorni~ke pje{adijske brigade). nav. iz Vojne po{te 3001 Beograd (bio je komandant 6. str.. sanske pje{adijske brigade u 1. na li~nost komandanta. kraji{kog korpusa general-major Momir Tali}. iz Vojske Jugoslavije anga`ovao aktivne vojne starje{ine u komande. komandant 2. Komanda 1. br. 2-2748.pukovnik Nikola (Nikole) Kajtez. He}o. 1652-2/3. na~elnik {taba general-major Manojlo Milovanovi}. kraji{kom korpusu). . do novembra 1995. Pov.potpukovnik Vinko (Jovana) Pandurevi} (od 7. .Komandi 6. komandant Drinskog korpusa general-major Milenko @ivanovi} i komandant Hercegova~kog korpusa general-major Radovan Gruba~ (F. iz Vojske Jugoslavije. Komandna struktura kolaboracionisti~ke Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine je bila sljede}a: komandant general-major Ratko Mladi}. KK. nav. komandant 1. u~estvovali i sljede}i : . 248 AIIZ. inv. Komandanti Sarajevsko-romanijskog korpusa bili su generali: Vojislav \ur|evac.249 Me|u njima su. pomo}nik komandanta za mobilizaciju pukovnik Mi}o Grubor.Hercegovini. He}o. pomo}nik komandanta za moral i informisanje general-major Milan Gvero. IT02-54-T.248 General{tab Vojske Jugoslavije je. 12/1-468. inv. 271. br. po ~l. Spisak AVS anga`ovanih po ~lanu 271. Tomislav [ip~i}. Vojna po{ta 7421. do avgusta 1994. br. komandant Sarajevskoromanijskog korpusa general-major Stanislav Gali}. nap. Zahtev za povratak u VJ. jedinice i ustanove Vojske Republike Srpske. septembar 1993. br. juna 1994. str. 848 .) — ICTY. brdske brigade potpukovnika JNA Asima D`ambasovi}a data autoru. kraji{kog korpusa general-major Grujo Bori}. bio je komandant 1. pomo}nik komandanta za logistiku general-major \or|e \uki}.) i pukovnik Dragomir Milo{evi} (od avgusta 1994. paragrafi 398 i 679.general-major Stanislav (Du{ana) Gali} (komandant Sarajevskoromanijskog korpusa). inv. 2-1082 do 2-1104. 2-2749. dj. u izvo|enju agresije na Bosnu i Hercegovinu i drugim oblicima zlo~ina. 123. . kao i iz Savezne Republike Jugoslavije. sanske lpbr /laka pje{adijska brigada/. oktobar 1993. Stanislav Gali} (od septembra 1992.Komandi 1 KK /kraji{ki korpus/. br. pored ostalih. 249 AIIZ. 123. Isto. . F. Pov.. 19. 228). Predmet: Br. Ni`e formacijske du`nosti u komandama su bile popunjavane sa rezervnim oficirima srpske i crnogorske nacionalnosti iz Bosne i Hercegovine. pomo}nik komandanta za bezbjednost pukovnik Zdravko Tolimir. dj. Kazivanja na~elnika [taba 216. komandant Isto~no-bosanskog korpusa general-major Novica Simi}.

inv. br. SEPTEMBRA 1994. decembar 1992.. 5. kraji{kog korpusa. General{tab Vojske Jugoslavije. marta 1943. 5-41. izdao UKAZ O PRESTANKU PROFESIONALNE VOJNE SLU@BE generalu Stanislavu Gali}u. inv. 183-2. 14-2649-162. 1. Zakona o Vojsci Jugoslavije (“Slu`beni list SRJ”. inv. inv. ta~ka 3. inv. Izvod te odluke glasi : “UKAZ broj 1/2-01-001/94-39 PREDSEDNIKA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE OD 30. br. SEPTEMBRA 1994. KK Drvar.potpukovnik Ratko (Petra) [krbi} (iz Vojne po{te 2270 Kru{evac). RJE[ENJE. . Han Pijesak. Vojna po{ta 7421. 2-2751. godine. GODINE. godine Na~elnika G[ VJ /General{tab Vojske Jugoslavije/. VES 31401). Isto. Naredba br. 2-2752. Komanda 15. od 11. septembra 1994. inv.kapetan I klase Marko (Nedeljka) Mari~i} (OMJ. mart 1994. Ustava Savezne Republike Jugoslavije (“Slu`beni list SRJ”. Isto.Komandi 2. na slu`bi u 30. 849 . Isto. april 1995. /Iz/vod. Kajtez Nikola. Isto. 24/94 i 43/94). 67/93. Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. general-majoru. 2-2754. Sektor za popunu. Bpbr. Isto. 1778-2/20. pukovnik ARJ PVO. Naredba pov. Sanski Most. mart 1994. 2-2747. 2-2750. Bpbr.potpukovnik Slobodan (Puni{e) Radonji}. Zoran Lili}. br.Komandi 2. 2-2753. septembra 1994. broj 183-2.250 250 Isto. Pov. br. 05/2-112. kadrovskom centru VJ. broj : 06-143 komandanta 1. IZVJE[TAJ O PRIJEMU DU@NOSTI. Personalna uprava. inv. 15. mobilizaciju i sistemska pitanja. . 5. 3. Zvorni~ke pbr. br. Pov.GALI] Du{ana STANISLAVU. inv. juli 1994. br. Isto. GODINE Na osnovu ~lana 136. Komanda 15.Komandi 1. 2-2757. februara 1994.). br. VOJNA PO[TA Broj 7111. 2-2876. decembar 1993. Vojna po{ta 3001 Beograd.major Gojko (Jove) Star~evi} (iz Vojne po{te 3001 Beograd). 2-3046. Pov. broj 1/92) i ~lana 151. ro|enom 12. inv. br. Isto. Pov. 7. . br.. je 30. 2-3047. Isto. 6/8-59-12. inv. br. . br. br. Pov.poru~nik Miomir (Novaka) Jasikovac i mnogi drugi. UKAZ broj 1/201-001/94-39 PREDSEDNIKA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE OD 30. br. 30. br. RJE[ENJE. avgust 1994. Isto. br. od 6. . RJE[ENJE. Int. br. . . RE[ENJE. KK Drvar. donosim ukaz PRESTAJE PROFESIONALNA VOJNA SLU@BA Vrsta promene 07 6. AIIZ.

juna 1994. Zakona o Vojsci Jugoslavije. Naredbom na~elnika Personalne uprave General{taba Vojske Jugoslavije. ve} se mo`e pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog vojnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja. oktobar 1993. Pov. od 7. r. zvorni~ke pje{adijske brigade Vojske Republike Srpske (AIIZ. inv. inv. 7111. Ovaj ukaz dostaviti imenovanom najkasije do 10. u dva primerka. s. br. na primjer. neposredno Sudu ili po{tom preporu~eno. pa je odlu~eno kao u dispozitivu ovog ukaza. da ima vi{e od 30 godina sta`a osiguranja i da je nadle`ni stare{ina ocenio da potrebe slu`be zahtevaju prestanak njegove profesionalne vojne slu`be. RJE[ENJE). Nadle`ni stare{ina razre{i}e ga od profesionalne vojne slu`be u skladu sa odredbama ~lana 113. stav 2. Han Pijesak. pri ~emu im je prije}eno vojnim sudom ukoliko samostalno napuste jedinicu. 7. godine. Zahtjev kapetana I klase Marka Mari~i}a i vodnika I klase Milovana Todorovi}a za povratak u Vojsku Jugoslavije je razmatran na sjednici kod komandanta 850 .Jedan broj starje{ina. Obrazlo`enje Iz dokumenata slu`bene evidencije utvr|eno je da je imenovani u profesionalnoj vojnoj slu`bi neprekidno od 23. inv. oktobra 1994. april 1995. 1652-2/3. jula 1961. Zakona o Vojsci Jugoslavije. i 3. KK. Vojna po{ta 7421. 2-3046. PREDSEDNIK Zoran Lili}. njihovi su zahtjevi odbijeni. Tu`ba se predaje. br. br. Potpukovnik Vinko Pandurevi} je. br. 251 AIIZ. godine. Ovaj je ukaz kona~an te protiv njega nije dopu{tena `alba. 1. 2-2876).251 Razlog prestanka: navr{io 30 godina sta`a osiguranja a potrebe slu`be zahtevaju prestanak profesionalne vojne slu`be. kao {to su. je tra`io povratak u Vojsku Jugoslavije. u skladu sa op{tom praksom. 2-2749. Int. stav 2. Marko Mari~i} i Milovan Todorovi}. postavljen na du`nost komandanta 1. 05/2-112. Me|utim. br.” (AIIZ. broj : 5-186. — Komandi 1. Na osnovu izlo`enog zaklju~eno je da je nastao razlog da imenovanom prestane profesionalna vojna slu`ba po ~lanu 107. Vojna po{ta Broj.

19. koje je bilo smje{teno u dva civilna skladi{ta).). Sva pokretna i nepokretna imovina JNA je.Komandi 6. dj. 137. \. 137.. Zapisnik.200 tona kerozina. opremu). preimenovanjem 2.253 1. Za ona lica koja se pona{aju samovoljno i nedisciplinovano. ICTY. autora Riste \oge. 28-29 i 47-49. br. paragrafi 62. JNA je “vi{e od 90 odsto naoru`anja ubojnih sredstava svih vrsta i druge opreme” izmjestila na “sigurne” prostore i sve to predala Srpskoj Republici BiH. dobila “cjelokupno naoru`anje. \. Predmet: Br. Zapisnk. JNA je..” i druga sredstva (gorivo. Dopuna izjave \.000 i 1. sanske lpbr /laka pje{adijska brigada/.. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. Tom prilikom “ocenjeno je. treba preduzeti mere iz svoje nadle`nosti. na li~nost komandanta).. S. kao i shodno potrebi pokretati postupak za stavljanje pod Vojno-disciplinski sud” (AIIZ. septembar 1993. “koja je time naoru`ala svoju vojsku”.252 Srbi u Bosni i Hercegovini su “dobili gotovo cjelokupno naoru`anje. Isto. paragrafi 62. inv. 252 I. Emisija MOJ GOST — MOJA ISTINA. jula 1994. te izme|u 1. municiju. KK /kraji{ki korpus/. br.Vojska Srpske Republike BiH je. juni 1996. IT-94-1T. oko 70% naoru`anja predala Vojsci Srpske Republike BiH. municiju…” i druga sredstva s kojima su raspolagale komande. vojne oblasti) je na TV “SRNI” 12. ICTY. shodno nare|enju komandanta 1. pored `ive sile. osigurav{i joj na taj na~in vi{estruku nadmo}nost i strate{ku prednost (Isto). Pov. 5. dj. KK. 5348. naro~ito aktivnih oficira. 12/1-468. 12. 398. 406 i 679. da shodno potrebama slu`be i nare|enju komandanta G[ VRS /Glavni {tab Vojske Republike Srpske/ da se imenovani i dalje zadr`e u jedinici do zavr{etka rata. juni 1996. 851 . s kojima je u Bosni i Hercegovini raspolagala JNA. juli 1994. Zapisnik. nav. 28-29 i 47-49. po ocjeni genarala Ilije Radakovi}a. vojne oblasti. Istovremeno su i savezne rezerve (oko 40. general Milutin Kukanjac (komandant 2. inv. Radakovi}. Predmet: Br. Izjava \. IT-94-1T. Isto. 5352. Isto. IT-02-54-T. predate odgovaraju}om odlukom u nadle`nost te kolaboracionisti~ke tvorevine. javno izjavio: “Mi smo vam dali oru`je. inv. 5. 398. sa pra}kama” (TV SRNA. str. jedinice i ustanove JNA na teritoriji Bosne i Hercegovine. odlukom SSNO-a predata Vojsci Srpske Republike BiH. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O.. str. kraji{kog korpusa. IT-02-54-T. ICTY. nav. 5350. Predmet: Br. 2-2748. str. br. inv.. AIIZ. S. Predmet: Br. 3/4 dizela i 1/2 benzina. \. br. 253 I. Radakovi}.. str. . br.000 tona goriva. Sa ~ime bi vi ratovali da nije bilo nas.. 406 i 679. S tim u vezi. Dopuna izjave \. JNA je srpskim kolaboracionistima u Bosni i Hercegovini obezbijedila kompletno naoru`anje i opremu. Komanda 1.

Radakovi}. 686 i 967.JNA je Vojsci Republike Srpske. 255 AIIZ. izjavio da je pomo} srpskim kolaboracionstima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini bila njegova ~vrsta orijentacija i direktiva. IT-02-54-T. Dok je general Milutin Kukanjac “komandovao ni jedan top ni tenk. ozrenske lake pje{adijske brigade. pored ostalog. 1. Vojska Srpske Republike BiH je od JNA i Vojske Jugoslavije dobila i sve oklopne kapacitete. oru`je. vidio sam ga na TV-u. da sada ne nabrajamo. velike (savezne) ratne rezerve opreme i dr. pogonska goriva i maziva. 8. februar 1994. Emisija MOJ GOST — MOJA ISTINA. IT-02-54-T. osigurala velika skladi{ta. 23. 127. Broj: 256-2/94. 443-444.255 General Milutin Kukanjac je u navednoj emisiji. 852 . materijalno-tehni~ka sredstva i drugu robu na podru~ju Savezne Republike Jugoslavije.. OVLA[TENJE.. posebno od lakog naoru`anja i opreme do helikoptera i drugog oru`ja. februara 1994. municiju. O toj otima~ini general Milutin Kukanjac. on je naveo da su ti tro{kovi predstavljali dr`avnu tajnu. primjera radi. inv. naoru`anje. artiljeriju. logisti~koj bazi JNA. zatim sna`an vojno-industrijski potencijal. Slobodan Milo{evi} je u svom obra}anju protiv Odluke Okru`nog suda u Beogradu za njegovo dr`anje u zatvoru.” (ICTY. juli 1994. te da je on obezbje|ivao opremu “od igle do utvr|enja za bezbjedonosne snage i specijalne antiteroristi~ke jedinice. koji je bio uskladi{ten u 993. bili “pravi definisani neprijatelji” iznosi: “Mi smo vam stvorili izvanredne uslove. paragrafi 415. To su bila jedna stra{na sredstva…” (TV SRNA. str. OVLA[TENJE. preuzeo tenkove i oklopna borbena vozila.). 2-2858. Broj: 197-1/94. autora Riste \oge. Predmet: Br. S tim u vezi. aprila 2001. paragraf 967).. te podr{ku i u odr`avanju borbene tehnike. 2-2857. dj. br. nav. JNA je otela i oru`je Teritorijalne odbrane Grada Sarajeva iz Faleti}a. za koga su “od po~etka Muslimani i Hrvati i njihovo vo|stvo i njihov narod”. sanitetski materijal. izjavio i sljede}e: “… {to vi ne ka`ete negde da sam vam ja dao kompletnu opremu i da ste s njom po~eli emitovati Dnevnik” (Isto). vojnu opremu. niti su ga dobili” (Isto). Komanda 4. 254 ICTY. helikoptere. inv. gorivo i drugi materijal. Predmet: Br. I. Tako je. onim nekim Koji}em. inv. municiju. jedinice i ustanove kolaboracionisti~ke Vojske Srpske Republike BiH i kasnije su u kontinuitetu preuzimale pogonsko gorivo. Komanda 4. br. 12. nakon hap{enja 1. Ja sam ~ak njima ispred nosa oteo njihovo naoru`anje TO zajedno sa onim va{im teritorijalcem. koji je sa mojim ljudima fantasti~no obavio posao oko evakuacije Faleti}a. ni minobaca~ nije ostavljen Muslimanima. ozrenske lake pje{adijske brigade. pored otetog naoru`anja Teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i rezervnog sastava policije (milicije). kraji{ki korpus maja 1992. Isto. sanitetski materijal. Isto.254 Komande.

OVLA[TENJE). br. ozrenske lake pje{adijske brigade. Zavidovi}i) “da mo`e u ime 4. Broj: 393-1/94. ZE 100-325. Broj: 394-1/94. februara 1994. 12 volti) “namjenjeni i da }e se koristiti isklju~ivo za potrebe VP — 7029”. .JNA je. Br. februara 1994. inv. Istoga je dana kapetan Nikoli} uputio “molbu za pomo}” @iroskopu Beograd u Beogradu. inv. april 1994. br. 2-2860. Kapetan I klase Novoslav Nikoli}. 2-2857. ozrenske lake brigade izdao ovla{tenje za tri vozila (TAM 130 I-II. ZE 190-50. POTVRDA. Isto. izdao POTVRDU. br. Komanda 4. uklju~uju}i padobranske br. br. inv. maja 1994. Golf. ovlastio Radu (Radisava) Todorovi}a (ro|en 8. (AIIZ. Jedinice JNA i Vojske Jugoslavije su u~estvovale u ofanzivnim dejstvima na teritoriji Bosne i Hercegovine. Kapetan Nikoli} je 4. Broj: 407-1/94. koordinirala. ozrenske lake pje{adijske brigade. br. inv. Petrovo Selo. “za dizanje goriva od Vojske Jugoslavije zbog prevoza ranjenika i sanitetskog materijala” za potrebe 4. inv. u Vozu}oj. br. april 1994. kao i druge robe potrebne za rad i `ivot jedinice kod nadle`nih ustanova. ozrenske lake pje{adijske brigade. 10. 6. ozrenske lake pje{adijske brigde na podru~ju Savezne Republike Jugoslavije potra`ivati materijalna tehni~ka sredstva. Komanda 4. OVLA[TENJE). 2-2861. institucija i privrednih organizacija” (AIIZ. reg. ovlastio je 8. ozrenske lake pje{adijske brigade. Komanda 4. Br. Komanda 4. 657/1/94. kojom je potvrdio da su akumulatori (12 komada tip specijal od 143 Amper ~asa. februara 1994. Radenka (Berka) Luki}a “da mo`e izvr{iti uplatu i preuzimanje pogonskog goriva (D2 i benzin) na podru~ju Republike Srpske Krajine i Savezne Republike Jugoslavije” (AIIZ. ozrenske lake pje{adijske brigade. ZE 103-002). ozrenske lake pje{adijske brigade. septembra 1962. 2-2859. usmjeravala i vodila borbene operacije protiv Bosne i Hercegovine. 2-2859. Isto. Te akumulatore je iz tvornice akumulatora Trep~a Sombor trebalo da preuzme firma PO — Komerc [ID iz [ida i isporu~i za VP-7029 (AIIZ. OVLA[TENJE). Broj: 407-1/94. lake pje{adijske Ozrenske brigade na podru~ju SR Jugoslavije nabaviti materijalno-tehni~ka sredstva i druge robe potrebne za rad i opstanak jedinice” To ovla{tenje je va`ilo do 4. 2-2860. juli 1994. Broj: 406-1/94. jula 1994. operativno planirala. 853 . reg. 2-2861. Kapetan Nikoli} je 23. POTVRDA). a kasnije Vojska Jugoslavije. Petrovo Selo.@iroskop Beograd Beograd). inv. pripremala. Komanda 4. 6. 8 komada prigu{iva~a za AP i 1 prigu{iva~ za {korpion (AIIZ. Komanda 4. . sa zahtjevom da im za potrebe 4. 4. Broj: 197-1/94. komandant 4. Broj: 406-1/94. Isto. 10. br. br. Vojna po{ta 7029. april 1994. Vojna po{ta 7029. OVLA[TENJE. [est dana kasnije kapetan Nikoli} je izdao ovla{tenje potporu~niku Draganu (Petar) [trkalju (iz Zrenjanina) “da mo`e u ime 4. inv. inv. Ozrenske lake pje{adijske brigade. juli 1994. Novoslav Nikoli} je u svojstvu majora i komandanta Vojne po{te 7029 Petrovo Selo 6. reg. 657-1/94. br. br. 10. april 1994. OVLA[TENJE. Komanda 4. aprila 1994. 2-2862. 2-2861. 10. 8. br. ozrenske lake pje{adijske brigade.“@IROSKOP BEOGRAD” Beograd. TAM 200 I-T 80. april 1994. 4. april 1994. ozrenske lake pje{adijske brigade ustupe sljede}a sredstva: 8 komada prigu{iva~a za snajper.

. Operacija Pancir 2 je na podru~ju Vogo{}a-Radava izvo|ena od 15. ~iji je cilj bio spajanje snaga Sarajevsko-romanijskog i Hercegova~kog korpusa. K. na trnovskom pravcu: na {irem podru~ju Jahorine. 2-2559. pozadinska baza raspolagala sa tim granatama (kalibra 60. Zapisnik. inv. S. planiranja i drugih potreba za vo|enje agresije. 5341 i 5344. te zauzimanje putne komunikacije Lukavica . inv. Dopuna izjave A. Zapisnik.256 Tim putem je nare|ivana i zabranjena upotreba hemijskih257 i 256 Isto. romanijska pje{adijska brigada. kao i telefonske veze. br.18. i{la i redovna slu`bena korespondencija. juni 1996. — 25. br. juni 2003. pod komandom pukovnika Lazi}a. sarajevska laka pje{adijska brigada. 5341). inv. ICTY. 1.200 vojnika) . pod komandom potpukovnika Milorada [ehovca (AIIZ. Zapisnik.. sarajevska mehanizovana brigada. Treskavice i Igmana. 5339. 32. U toj su operaciji hemijske granate upotrebljavale (protiv jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine) sljede}e jedinice: Takti~ka grupa Fo~a. U toj su operaciji u~estvovale i padobranske i diverzantske jedinice Vojske Jugoslavije iz Ni{a (1. a zatim su. K. 19. br. Vojska Srpske Republike BiH je koristila i minobaca~ke granate punjene hemijskom smjesom. str. Pancir 1. AIIZ. pod komandom potpukovnika Vlade Lizdeka. br. str. 854 . 80 i 120 mm). korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.Trnovo . dostavljani Glavnom {tabu Vojske Srpske Republike BiH. Ta je vojska (JNA/VJ) sve naredbe izdavala u Beogradu i dostavljala ih i svojim snagama u Bosni i Hercegovini (Vojska Srpske Republike BiH). Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. 443-444. proizvedene u Rusiji i Saveznoj Republici Jugoslaviji. pod komandom pukovnika Marka Kova~a. februara 1994. 5. kao takti~kom nosiocu na realizaciju i izvr{enje. Tako je 27. 686 i 976. 5345. Te su dvije vojske bile jedna armija. br. Pancir 3 i Brgule-94. 257 AIIZ.93. gardijska motorizovana brigada. 18. Operacija Pancir 1 je na podru~ju Ni{i}ke visoravni i Crne Rijeke izvo|ena oktobra 1993.Fo~a. Te su hemijske granate upotrebljavane u toku operacije Lukavac . 5341). inv. Isto.Dobro Polje . paragrafi 62. inv. 1. 1.. br. kadrovskog centra (V. inv.i diverzantske snage. Slobodna Bosna. juna 1993. Isto. Svi strate{ki i operativni planovi upotrebe komandi i jedinica Vojske Srpske Republike BiH su izra|ivani u General{tabu Vojske Savezne Republike Jugoslavije u Beogradu. K. Dopuna izjave A. 3001) u Beogradu. Dopuna izjave A. decembra 1993. odnosno razdvajanje jedinica iz Gora`da sa glavninom snaga 1. pod komandom pukovnika Veljka Stojanovi}a. 415. Bjela{nice. i 2. po ve} razra|enoj liniji rukovo|enja i komandovanja. avgusta 1993. Operacija pod tajnim imenom Lukavac — 93 je operacija koju je Vojska Srpske Republike BiH izvela u periodu od 28. (AIIZ. pored ukupne logisti~ke podr{ke. P. koje su redovno izvje{tavale svoju vrhovnu komandu (u Beogradu). odakle je (preko Beograda). sa natpisom na ruskom jeziku. Kadrovska politika je vo|ena preko 30. Predmet: Br.Isto. IT-94-1T. Pancir 2.

Isto. 18. Pov. izvo|ene od 9.mine 60 mm 5. Isto. Zapisnik.. 23. Predmet: Br. novembra 1993. juni 1996. 258 AIIZ. str. komunikacije.. juni 2003. minsko-eksplozivna i druga ubojita sredstva. Zapisnik. inv. uklju~uju}i i mine za minobaca~e. Zapisnik. stru~nu pomo}. inv. (Isto). Ugradnja raketnih motora je vr{ena u Pretisu u Vogo{}i. februara 1994.24. naoru`anje. na prijedlog komandanta korpusa. Izjava \. IT94-1T.62 mm za automatsku i poluatomatsku pu{ku 2. kao {to su: Prvi partizan (U`ice). br.Srednje izvo|ena u periodu od 1. Njihovu upotrebu je. Dopuna izjave \. . odobravao li~no general Ratko Mladi} (Isto). septembra 1994. koje su lansirane sa ugra|enim raketnim motorom (na avio bombu) te`ine od 100-250 kg. S.000 komada . Izjava \. opremu) za Vojsku Srpske Republike BiH. inv.Krivajevi}i . potpisalo ugovor sa Tehni~ko remontnim zavodom u Kragujevcu o nabavci sljede}e vrste sredstava naoru`anja i vojne opreme : .metak 7. Predmet: Br. 19. 2-2733.. Cilj Operacije Brgule-94.000. br. \. str. 855 . a u Srpsku Republiku Bosnu i Hercegovinu transportovani su preko Jugoslavije (avio bombe su ostale u skladi{tima JNA koja su ustupljena Vojsci Srpske Republike BiH). je bio stabilizacija fronta na Ni{i}koj visoravni. IT-02-54-T. juna .drugih sredstava. — Ministarstvu odbrane RS. br. januar 1994. 5349. 5347-5354. Vojska Srpske Republike BiH je koristila i modifikovane avio bombe.259 Republika Srpska BiH je od preduze}a iz Savezne Republike Jugoslavije nabavljala naoru`anje i vojnu opremu.FAB 100 100 komada . br. inv. municiju. \. inv.25.mine 82 mm 5. Sektor za pozadinu. jula 1995. AIIZ. 5348. Preduze}e Unis Holding Pretis iz Vogo{}e je 20. Sloboda (^a~ak) i Kru{ik (Valjevo) . Vojska Srpske Republike BiH je u kontinuitetu obezbje|ivala od proizvo|a~a municije u Jugoslaviji. vazduhoplovne baze. \. Glavni {tab Vojske Republike Srpske. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O.258 Savezna Republika Jugoslavija je i preko preduze}a iz Srbije i Crne Gore osiguravala logistiku (najsavremenije radarske centre. paragrafi 62 i 406.FAB 250 100 komada .000 komada . 5. br. 32. 5348. obavje{tajnu slu`bu. Municiju. ICTY. br. Slobodna Bosna. 12/10-22.0000 komada Operaciji Pancir 3 je na podru~ju: Ni{i}ka visoravan .AIIZ. Ti motori su nabavljeni u inostranstvu. 259 ICTY.

br.rezana gra|a 500 m3 . inv.000 komada .261 Vojska Srpske Republike BiH je gorivo i mazivo nabavljala u Jugoslaviji i Republici Hrvatskoj. br. inv.gra|evinsko `eljezo 500 tona . Zapisnik. Zapisnik. 2-2735. izme|u: 1) Tehni~ki remontni zavod Kragujevac koga zastupa direktor pukovnik Todorovi} Borisav (kao prodavac) i 2) Unis Holding Pretis — Vogo{}a koga zastupa direktor Motika Milorad.. Isto.osnovno punjenje M-74 5. Tehni~ko-remontni zavod \or|e Dimitrijevi} . 5347.\ura. br. br. a u najve}im koli~inama od po~etka 1995. Vlada Srpske Republike BiH je u vezi sa kupovinom i isporukom goriva i maziva direktno ugovarala sa Vladom Republike Hrvatske. 262 AIIZ. \. Dopuna izjave \. Dopuna izjave \.835 komada. KOMPENZACIONI UGOVOR. 24.FAB 100 100 komada .metak 7.mina 60 mm 5..~eli~ni profil 0 14 100 tona .000. /Kompenzacioni/ ugovor zaklju~en dana 20. (kao kupac).000 komada. 819-1.mina 82 mm 5. inv.osnovno punjenje M-74 za minu 128 mm 18. 2-2734. po kome je Vojno tehni~ki zavod bio obavezan da isporu~i sljede}u robu : . jula 1995. Pov.banda`i za vagonske to~kove 100 komada .FAB 250 100 komada .okvir za automatsku pu{ku 2. juli 1995. Zapisnik. \. Ministarstvo odbrane Srpske Republike BiH je bilo zadu`eno za realizaciju dopremanja goriva iz Republike Hrvatske i to iz Splita (putnim pravcem preko Grahova) i iz Plo~a (putnim pravcem preko Stoca). Gorivo (uglavnom D-2) je u periodu od sredine 1993. 856 . inv. Izjava \. inv.262 260 AIIZ.62 mm 2.000 komada .vagonski le`aj 250 komada (Isto). Tvornica Unis Pretis Vogo{}a je bila u obavezi da Tehni~ko remontnom zavodu isporu~i sljede}u robu : .000 komada .motor 1600 ccm golf benzinac 50 komada . br. in`.260 ^etiri dana kasnije ponovo je izme|u navedenih preduze}a sa~injen Kompenzacioni ugovor. 5348. Isto. br. dopremano civilnim cisternama na podru~je Srpske Republike BiH. 5350.000 komada . \. 261 Isto. dipl..

265 Isto. boravio u Rusiji. pored ostalog. Taj je transport obavljen isklju~ivo preko Stoca.264 Srpski kolaboracionisti iz Bosne i Hercegovine su. Zapisnik. u Rusiju je 27. i{ao i general \or|e \uki}. granate. posebno u toku napada Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane na Armiju Republike Bosne i Hercegovine (Isto). bio aktivno uklju~en u izmje{tanje hrvatskog stanovni{tva iz centralne Bosne).263 Pored toga. 857 . Taj je zadatak realizovan. dobijali naknadu u gorivu koja je iznosila 50% koli~ina goriva koja je transportovana. radi obezbje|enja municije i minsko-eksplozivnih sredstava. br. br. rezervne dijelove za oru|a i drugu opremu. Zapisnik. 5350. pored pomo}i iz Jugoslavije i Republike Hrvatske odr`avali odre|ene kontakte i sa Rusijom. preko podru~ja koja su kontrolisali. Pukovnik Petar Salapura (na~elnik Obavje{tajne uprave Glavnog {taba Vojske Srpske Republike BiH) je bio zadu`en za kontakte sa Ivicom Raji}em iz Kiseljaka (koji je. U tom je cilju general Ratko Mladi} u martu 1995. Sastanci su na tom nivou odr`avani u selu Rujan (na liniji dodira u op{tini Bosansko Grahovo) — Isto. Te su aran`mane ugovorili li~no predsjednici kolaboracionisti~kih vlada Vladimir Luki} i Jadranko Prli}. formiran prihvatni centar. decembra 1995. Dopuna izjave \. Srbi su za transport goriva za potrebe Hrvatskog vije}a obrane Kiseljak. inv. 263 AIIZ. Izjava \. \. 264 Isto. “Vojska Srpske Republike BiH je.Srpski kolaboracionisti su gorivo od Hrvata dobili i prilikom transporta hrvatskog stanovni{tva sa podru~ja centralne Bosne. tra`e}i municiju. transakcija sa gorivom je ostvarivana i preko kontakata koje su dogovarali i vojno obavje{tajni i drugi oficiri Vojske Srpske Republike BiH i Hrvatskog vije}a obrane. sklopila trgova~ke dogovore i sa kolaboracionisti~kom Hrvatskom Zajednicom (Republikom) Herceg-Bosnom.265 Kolaboracionisti~ka Srpska Republika BiH je u vezi sa nabavkom goriva 1993. a koje je ispra}eno na podru~je op{tine Sokolac. u dogovoru sa vladom Srpke Republike BiH osigurala prevozna sredstva za iseljavanje Hrvata iz centralne Bosne u Mostar i Republiku Hrvatsku (preko Bosanske Gradi{ke). gdje je za iseljavanje Hrvata. Na taj je na~in (samo po tom osnovu) Vojska Srpske Republike BiH dobila blizu 400 tona goriva. \. 5348. zajedno sa pukovnikom Spasojem Uro{aninom (na~elnik Uprave za proizvodnju Ministarstva odbrane Republike Srpske) i izvjesnim Sa{om (porijeklom Rus. Pored toga. nastanjen u Beogradu). mine. u dogovoru izme|u politi~kog i vojnog rukovodstva Srpske Republike BiH i Hrvatske Republike Herceg-Bosne. {to zna~i da su i jedinice HVO-a dobile istu koli~inu. za {ta je Vojska Srpske Republike BiH dobila oko 60 tona goriva od Republike Hrvatske. inv.

679. 452. 7-53). 2-2559. imala rukovode}u ulogu u borbenim operacijama protiv Bosne i Hercegovine. 447. 18. Ona je osiguravala `ivu silu (gdje je hiljade vojnih lica bilo na platnim listama Vojske Jugoslavije) i time popunjavala Vojsku Srpske Republike BiH starje{inskim sastavima iz Vojske Jugoslavije (te starje{ine su za svo vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu dolazile iz Beograda).Vojska Jugoslavije je od maja 1992. postavljene i unapre|ene sljede}e starje{ine : (AIIZ. primjera radi. br. br. 687 i 967. izme|u ostalih. juni 2003. paragrafi 398. inv. Predmet: Br. inv. 19. str.266 266 ICTY. 858 . Slobodna Bosna. Tako su. Starje{ine te kolaboracionisti~ke vojske su postavljane i unapre|ivane od strane predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i na~elnika General{taba Vojske Jugoslavije. IT-02-54-T. do kraja 1995. 407. AIIZ.

juli 1994. Lanikor. zatim hrana. br. 1. ru~ne busole. Broj: 256-2/94.). Zavidovi}i) “da preveze ranjene borce u Beograd i nazad. Komanda OG/Operativne grupe/Doboj. ma~ije oko za no}no artiljerijsko ga|anje. kapetan I klase Novoslav Nikoli}. analgetici oralni. kao i starje{ine. april 1994. medicinske podr{ke i obavje{tajne slu`be Vojske Jugoslavije. uklju~uju}i i lako oru`je. br. br. I vojnici i starje{ine “Vojske Srpske Republike BiH” su lije~eni u bolnicama te dr`ave. gorivo). Komanda 4. 21.1995. septembra 1992. 687 i 967.4. dopremana materijalno-tehni~ka i druga borbena sredstva (topografske karte raznih razmjera.267 Iz Savezne Republike Jugoslavije (Srbije. 11. jedinice i ustanove Vojske Srpske Republike BiH. ozrenskoj lakoj pje{adijskoj brigadi. sanitetski materijal i lijekovi (antibiotici oralni. ampulirani lijekovi. vazdu{nih i protiv-vazdu{nih dejstava. Prvog janura 1993. Kompletna logisti~ka podr{ka. sa vozilom marke Golf. 859 . juni 2003. inv. izdao OVLA[TENJE vojniku Zlatku (Stojan) Jovi}u (ro|en 2. 2-2856. vozila i drugo stizala je iz Savezne Republike Jugoslavije. rezervni dijelovi. ozrenske lake pje{adijske brigade. Broj: 4101/94. izvi|a~ki dvogledi. . februar 1994. br. Vojvodine i Crne Gore) su za potrebe Vojske Srpske Republike BiH u periodu od 1992. OVLA[TENJE). inv. IT-02-54-T. iz Srbije i Crne Gore dobila velike koli~ine materijala. .ICTY. ozrenske lake pje{adijske brigade. br. IT-02-54-T. ICTY. str. tablice ga|anja za minobaca~e. Isto. Pripadnici Vojske Srpske Republike BiH su slati na preglede i lije~enje na Vojno medicinsku akademiju u Beogradu (AIIZ. Doboj. OVLA[TENJE). tenkovsku i raketnu municiju. avgusta do 14. Lanitop. je 29 teglja~a bilo raspore|eno za transport materijala iz Savezne Republike Jugoslavije (za 1. inv. Predmet: Br. registarski broj ZE 102-999. komandant 4. 18. paragrafi 446447. snopari. april 1994. januara 1959. posebno borbena sredstva (naoru`anje. Broj: 410-1/94. finansiranja kadrova. 11. 3524-1. Popravka vojne opreme je vr{ena u Saveznoj Republici Jugoslaviji. artiljerijske busole. razmjernici. odr`avanja transporta. Isto. odakle su snabdjevane komande. ozrenske lake pje{adijske brigade. sedativi oralni. 2-2856. Komanda 4. kraji{ki korpus) . OVLA[TENJE. Persantin. primjera radi. Komanda 4. 23. Predmet: Br. aprila 1994. Sva je logistika. kardiotonici: Isoptin. za svo vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu stizala preko Beograda (te veze nisu nikako prekidane) — Slobodna Bosna. municija. Tako je Operativna grupa Doboj u periodu od 5. Tako je. ni{anske sprave i dr. 2-2858. u Vozu}oj. dezinfekciona 267 Isto. kao i to~enje goriva za povratak” (AIIZ. artiljeriju. 11. 452. inv. paragrafi 445-447 i 686.Obezbje|ivanje podr{ke i pomo}i za Vojsku Srpske Republike BiH izvo|eno je po planu logisti~kog obezbje|enja. Pov. 2-2855. ozrenske lake pje{adijske brigade.

srpske ozrenske brigade — Rudine. Pov. Vojna po{ta 2143. javlja da je dana 21. inv. Str. br.). br. 22. br. 131-16/2. SPROVODNI LIST — Trebovanje — Revers. . 4-108. 271 Isto. — Vojnoj po{ti 2143 Beograd. — Vojno-geografskom institutu Beograd. januara 1993. Isto. 270 AIIZ. 4578. srpska ozrenska brigada. bataljon “Rudina” Bo~inja. avgust 1992. godine utovareno 12 cisterni motornog 860 . kao i odre|ene koli~ine municije. Vojnoj po{ti 4798 Beograd izdala nalog da. 15. bataljon “Rudina” Bo~inja. avgusta 1992. 1. predsjednik doktor Savo Stupar. Pov. obavijestio generala Milovanovi}a.5 20 komada . Isto. inv. Beograd — Vojnoj po{ti 4795 Beograd. Komanda brigade.269 Vojna po{ta 4578 Beograd je 26.akumulatorske baterije 5TB-5. 2-2713. avgust 1992. 1. 2-2711. i 2. OVLA[TENJE. 7. 46-452/1. 6. da “iz Skup{tine Autonomne pokrajine Vojvodine.270 Skup{tina Vojvodine je krajem novembra 1994.telefonska centrala TLC1-10 1 komad . novembar 1994. 11. ozrenska laka pje{adijska brigada. 5.komplet KLK-2 1 komad . 7. s tim u vezi. mart 1993. br. inv. br. Pov. br. Ratno predsjedni{tvo Op{tine Petrovac. 4578.Kabl Pk@P-12/250 m 1 komad.268 Vojna po{ta 4578 Beograd je 6. osigurala 12 cisterni motornog goriva D-2. 2-2715.kabl PTK-56 6 komada.sredstva. 269 Isto. Vojnoj po{ti 2143 Beograd izdala nalog da za potrebe Vojne po{te 4022 Banja Luka izda sljede}a sredstva : . inv. Vojna po{ta Br. Predsjednik Ratnog predsjedni{tva Op{tine Petrovac (Nikola Kecman) je. 1994. u vezi sa zahtjevom Komande 1. novembra 1994. 534/94. decembar 1992.PKON-10A 1 komad . 1. inv. srpska ozrenska brigada. n/r general pukovnika Manojla Milovanovi}a Jasenica. inv. 2-2712. Vojna po{ta Br. 2-2710. 2-2717. Str. 2-2719. pov. pov. br. 22. za potrebe 1.Komandantu zdru`enih snaga VRS Biha}ko-krupskog rati{ta. januar 1993. te oprema. 26.Centrala TLCI-10 1 komad . Isto. izda sredstva veze : . inv. broj: 01-791-1/92. zavonji materijal. korpusa Vojske Srpske Republike BiH. br.telefon M-63 5 komada . 5. br. br. br. serumi i dr. SPISAK POTREBNIH SANITETSKIH MATERIJALA I LIJEKOVA. komandanta Zdru`enih snaga Vojske Republike Srpske.271 268 AIIZ.PKON-10 1 komad .

najve}u oskudicu trpimo u energentima. inv. pogotovo nam nedostaje motorno gorivo. korpusa Vojske Republike Srpske.Postoje indicije da je i Vlada Republike Crne Gore kolaboracionisti~koj Republici Srpskoj neposredno osiguravala materijalno-tehni~ka sredstva. Izvr{ni odbor. u svojstvu predsjednika Skup{tine op{tine Petrovac. Obavje{tavamo Vas da se skoro cjelukupno mu{ko stanvni{tvo op{tine Petrovac nalazi na linijama fronta i da sjetvu mogu obaviti samo tokom nekoliko dana kada se nalaze na odmoru. Republika Srpska. Nikola Kecman se 23. da bi ratna privreda mogla proizvoditi neophodna sredstva za vo|enje rata i za pre`ivljavanje stanovni{tva. K. prema posljednjim informacijama. Mnogo {to nam nedostaje da bi odr`ali Vojsku u borbenoj gotovosti. takve mogu}nosti ne}e ni biti. Budu}i da je na{ imperativ da sebi obezbjedimo samodovoljnost u prehrani moramo zasijati planirane povr{ine. 2-2731. materijalna dobra i teritorija ugro`eni su od na{eg neprijatelja. sa zahtjevom za isporuku 90 tona motornog goriva D-2. 21. K. i 2. april 1994. kako u pogledu odbrane naroda i teritorija. pogotovo zbog toga {to smo nabavili i raspodjeli repro-materijal za sjetvu. n/r gospodinu Bojovi}u Podgorica. — Vladi Republike Crne Gore. 272 Isto. Isto tako javlja da je utovarena tra`ena koli~ina municije za potrebe istog korisnika i da }e biti upu}ena brzo” (Isto). maja 1995. br. zbog te{ko}a u snabdijevanju. Mobilisano je sve {to pu{ku nositi mo`e. Taj zahtjev je obrazlo`en na sljede}i na~in : “Molimo Vas da prihvatite istinu da se nalazimo u krajnje te{kom polo`aju. Narod. Ministarstvu energetike. a to je nemogu}e obaviti u tako kratkom roku bez ma{ina. Tako|e bi izvjesnu manju koli~inu ovog goriva koristili za potrebe ratne bolnice 2. Ipak. obratio Skup{tini Vojvodine. u Petrovcu jer ovih dana o~ekujemo ozbiljnije neprijateljske napade na biha~ko-petrova~kom rati{tu. se sa molbom da nam za potrebe Vojske i funkcionisanja ratne privrede Petrovac isporu~ite 90 tona motornog goriva D-2” (Isto). Republika Srpska. tako i u pogledu funkcionisanja ratne privrede.272 goriva D-1 za potrebe 1.000 litara motornog goriva D-2 za potrebe proljetne sjetve i funkcionisanje javnih slu`bi u op{tini Petrovac. Broj: 01-110-1-83/94. nije bila u mogu}nosti isporu~iti planirano motorno gorivo op{tini Petrovac za proljetnu sjetvu i da. Obzirom da direkcija za robne rezerve. 861 . Obra}amo Vam. molimo da hitno odobrite nazna~enu koli~inu motornog goriva za na{e potrebe. Taj je zahtjev Bogdan Latinovi} (predsjednik Izvr{nog odbora Skup{tine Op{tine Petrovac) obrazlo`io na sljede}i na~in: “Molimo Vas da izdate odobrenje za isporuku 32. Skup{tina Op{tine Petrovac.

maja 1994. Tako je. gdje je vr{eno ispitivanje metka 105 mm sa TE granatom (ispitivanje sigurnosti municije) . gdje je obu~avana i posluga. na primjer.TVORNICA SARAJEVO . 12/10-22. koje bi bilo upu}eno na HOLDING ‘Kru{ik’ Valjevo. inv. br. oznake TD-139-95 i cisternom reg. — TOC — NIKINCI). UNIS . br. br.274 I oru|a za operativnu podr{ku su nabavljena u Vojnotehni~kom institutu u Beogradu. br.276 Motorno gorivo bi za Petrovac preuzeo preduze}e ‘Grme~produkt’ iz Petrovca. inv. 47. na li~nost generala Mladi}a. januar 1994. br. “Pretis” Holding Vogo{}a. 2-2728. — Glavni {tab Vojske Republike Srpske. avgust 1992. 2-2736. ISPITIVANJE METKA 105 mm sa TE GRANATOM. 275 AIIZ. a prevoz }e obaviti voza~ Zoran Grbi} sa {lepom reg. 2-2730. Pov. 10. 273 AIIZ. a za potrebe HOLDING ‘PRETIS’” (Isto). 2-2737. O tome je Ministarstvo odbrane Srpske Republike Bosne i Hercegovine sa nadle`nim institucijama Savezne Republike Jugoslavije potpisalo ugovor. inv. 2-2729. “Pretis” Vogo{}a. sa TOC KoV — Poligon Nikinci. 17. 22. Va{ dopis na 1. PROTOKOL GA\ANJA. Molimo za razumijevanje i hitnost isporuke” (Isto). TOC KoV — Poligon Nikinci. br. 274 AIIZ. UNIS .275 Srpska Republika je u Saveznoj Republici Jugoslaviji koristila usluge i opremu ispitnih poligona za ispitivanje artiljerijske municije i drugih sredstava naoru`anja i vojne opreme. postojao ugovor.273 Uprava za snabdijevanje Vojske Jugoslavije je Vojsci Republike Srpske obezbje|ivala i eksploziv. avgust 1993. TOC /Tehni~ki opitni centar/ NIKINCI otpremila odre|ene koli~ine mina 120 mm i baruta (AIIZ. 23. Pale. Broj: 02-99.000 kom. oznake 13-70-TD. NALOG — OTPREMNICA br.I raketni motori 122 mm GRAD su nabavljani u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Glavni {tab Vojske Republike Srpske. NAREDBA predsjednika Vlade Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Peri{i}a. inv. Str. inv. inv. — Na~elniku [taba VRS general-majoru Manojlu Milovanovi}u. br. obratio Glavnom {tabu Vojske Republike Srpske. br. Sektor za pozadinu.TVORNICA SARAJEVO — VOGO[]A je 22. raketnih motora 122 mm ‘GRAD’ bude upu}en pomo}niku ministra odbrane SRJ za Vojno-privredni sektor na odobrenje. 2-2733. avgusta 1993. pov. “na li~nost generala Mladi}a”. — Ministarstvu odbrane RS.AIIZ. 862 . maj 1994. Motika Milorad (direktor Pretis Holdinga u Vogo{}i) se 10. za ~ija ispitivanja nije imala poligona na podru~ju te kolaboracionisti~ke tvorevine. gen. 779/93. 19. sa molbom da urgira “kod na~elnika General{taba VJ.VOGO[]A. septembar 1993. 20. februar 1994. 276 AIIZ.

Isto. Branko \eri} (predsjednik “Vlade”) naredio Ministarstvu privrede “da se preduze}ima namjenske proizvodnje iz Srpske Republike i organa iz SRJ izna|u zadovoljavaju}a rje{enja naplate potra`ivanja po realizovanim doma}im i izvoznim poslovima” (Isto). izdao 24. br. str. TNT. od 23. str./. oktobra 1993. 2-2731. pov.Srpski kolaboracionisti su u Saveznoj Republici Jugoslaviji po osnovu ugovora obezbje|ivali sredstva i robu. komande jedinica Vojske Srpske Republike BiH su. po {emi PoOb-a /pozadinsko obezbje|enje — prim. Od kraja 1993. bakar. Pov. oktobra 1993.prim. 20. 2-2733. hrane. Asignacioni nalog. inv. br. — Komandi 1. zajedni~ki zauzeli stav i dogovor o nabavci svih vrsta materijalno-tehni~kih sredstava (municije. S.) iz Vojske Jugoslavije. oktobra 1993. 2-2732. br. ^. br. 2-2811. Ministarstvo odbrane. Str. inv. General Momir Tali} je. maj 1995. dr. pov. Na~elnik General{taba Vojske Jugoslavije i komandant Glavnog {taba Vojske Srpske Republike BiH su 1993. januar 1994. br. S. 277 AIIZ. inv. br. te nabavljali i ~elik. 22. br.278 Obezbje|ivanje materijalno-tehni~kih sredstava i kompletne logisti~ke podr{ke i pomo}i Vojsci Srpske Republike BiH od strane Vojske Jugoslavije bilo je na najvi{em nivou utvr|eno i dobro razra|eno. To je nare|enje komandant 1. nare|enje kojim je detaljno regulisan postupak oko nabavke materijalno-tehni~kih sredstava iz Vojske Jugoslavije. “Pretis” Vogo{}a.279 sve zahtjeve za izuzimanje Navedenom je naredbom prof. Komanda 1. 4. rezervnih dijelova. 05-21-2179/95. ecc. u skladu sa tim i nare|enjem komandanta Glavnog {taba Vojske Srpske Republike BiH. Glavni {tab Vojske Republike Srpske. 279 AIIZ. 02/2-860. 278 AIIZ. ^. Sektor za pozadinu. te nare|enja komandanta Glavnog {taba Vojske Srpske Republike BiH od 23. — Ministarstvu odbrane RS./. kraji{kog korpusa. barut. br. april 1995. 24. — Glavnom {tabu Vojske Republike Srpske. Sektor za pozadinu. — Preduze}ima namjenske proizvodnje i remontnim zavodima. 2-2740. pov. lijekova i dr.277 Transport roba iz Savezne Republike Jugoslavije u Republiku Srpsku i obratno predstavljao je stalnu aktivnost za preduze}a namjenske proizvodnje i remontne zavode u sastavu Vojske Republike Srpske. 18/1-15/1. u dosada{njem toku rata. ~aure i ambala`u. 419/94. upalja~e. decembar 1994. 12/10-22. br. minsko-eksplozivnih sredstava. “Unis Pretis” Vogo{}a. kraji{kog korpusa (general Momir Tali}) obrazlo`io na sljede}i na~in : “Naime. br. u skladu sa zajedni~kim stavom i dogovorom na~elnika General{taba Vojske Jugoslavije i komandanta Glavnog {taba Vojske Srpske Republike BiH. pored redovnog snadbevanja jedinica i komandi VRS /Vojska Republike Srpske . Isto. javili su se i paralelni kanali snadbevanja 863 . goriva. 23. — EI “Bira~” Zvornik Zvornik. {ipovske lake pje{adijske brigade. PS/]S. pov. inv. Str. inv. oktobar 1993.

bez odobrenja i li~nog potpisa na~elnika General{taba Vojske Jugoslavije” (Isto).280 Pozadinski sektor Glavnog {taba Vojske Srpske Republike BiH je prispjele zahtjeve objedinjavao po granama i slu`bama i tri puta ih mjese~no (10.178 litara . od UNHCR-a (Komesarijat za izbjeglice) primila sljede}e artikle hrane : .bilo koje vrste materijalno-tehni~kih sredstava od Vojske Jugoslavije dostavljale komandama korpusa (organi za pozadinu). Od 23. {to je kod pripadnika VJ i VRS izazivalo duboko nezadovoljstvo” (Isto). 280 Isto. Poslije odobravanja iz Beograda. kao i to da su pojedina TMS dolazila u ruke neprijatelja. a pojedine komande i jedinice stavilo u neravnopravniji polo`aj. a zatim ih proslje|ivao na~elniku General{taba Vojske Jugoslavije na odobrenje. uklju~ili razni snabdeva~i donatori i sli~no. oktobra 1993..535 kilograma jedinica u koja su se pored ovla{}enih lica.. ^. S. Uz zahtjev je navo|ena ta~na vrsta i koli~ina materijalno-tehni~kih sredstava i izvor . uz propisanu materijalno knjigovodstvenu dokumentaciju. 864 . i 30./. Tako je 1. “Protiv lica koja podnose zaheve direktno jedinicama Vojske Jugoslavije bez potpisa napred navedenih lica pokreta}e se krivi~ni postupak”. ^. bratuna~ka laka pje{adijska brigada za period januar ./ iz VJ /Vojska Jugoslavije — prim. Od tada nijedan zahtjev komandi i jedinica koji nije upu}ivan navedenim putem i bez li~nog potpisa komandanta Glavnog {taba Vojske Srpske Republike BiH i na~elnika General{taba Vojske Jugoslavije nije razmatran ni odobravan. koje su ih objedinjavale i dostavljale Glavnom {tabu Vojske Srpske Republike BiH (Sektor pozadine). 281 Isto. u mjesecu) podnosio komandantu (generalu Mladi}u) na potpis. Ovakav dodatni na~in snadbevanja komandi i jedinica prouzrokovao je nekontrolisano.vojna po{ta u Vojsci Jugoslavije iz koje su materijalno-tehni~ka sredstva obezbje|ivana. “nijedna komanda i ustanova Vojske Jugoslavije ne}e odobravati ni izdavati bilo koju vrstu materijalno-tehni~kih sredstava.ulje 1.riba 2. pozadinski sektor Glavnog {taba Vojske Srpske Republike BiH je preko pozadinskih baza anga`ovao izuzimanje i distribuciju odobrenih materijalno-tehni~kih sredstava jedinicama. 20.281 Vojsku Srpske Republike BiH logisti~ki su pomagali i podr`avali UNHCR i UNPROFOR. S. a pojedinci su se na taj na~in sramno bogatili. neplansko i nenamensko odlivanje svih vrsta TMS i drugih MS /materijalna sredstva — prim.juni 1995.

svinjska mast .meso . General \or|e \uki} (pomo}nik komandanta Vojske Srpske Republike BiH za pozadinu) je na sastanku u Komandi 1.. 4. 10-723/95.000 litara . brlpbr /bratuna~ke lake pje{adijske brigade/. 2. br. 2-2556.narezak . 2-3032. juli 1995. br. kraji{kog korpusa u Banja Luci. koje je bilo na njenom ra~unu”. 281b AIIZ.krompir . br. do 31.281b Vojska Srpske Republike BiH je finansirana iz Beograda. inv. Pov. 5348. od Vojske Jugoslavije.MB (motorni benzin) 400 litara.razlika”.667 kilograma 75 kilograma 200 kilograma 1. br. inv.D-2 (dizel-gorivo) 30.662 kilograma 50 kilograma 1.. 23/35-273/1.sjemena 18 kilograma 4.281a Navedena bratuna~ka brigada je u periodu od 1. Komanda 2. 282 AIIZ. 2-2743.~aj . br. S tim u vezi. jula 1995. Izjava \. 26. Na platnom spisku Vojske Jugoslavije u Saveznoj Republici Jugoslaviji nalazile su se sve starje{ine JNA koje su raspore|ene ili kasnije upu}ene u Vojsku Srpske Republike BiH. inv.282 281a AIIZ. on je. Isto. 2-3031. maja 1992. Pov.suhi kvasac . br. podoficiri i gra|anska lica u JNA) te vojske redovno je primao plate i penzije iz Beograda. izvr{nu i platnu funkciju obavljala preko Vojske Jugoslavije. Aktivni sastav (oficiri. 4. juli 1995. — KDK. pored ostalog. u vrijeme genocida nad Bo{njacima u i oko Srebrenice. juna 1992.500 kilograma 1. — 1. Komanda lpbr /laka pje{adijska brigada/ Bratunac. 10-558/95. br. \. odnosno Savezne Republike Jugoslavije. Isto. brigadi 865 . Pov. te da je “Vlada Srpske BiH donijela odluku o finasiranju vojnih obveznika . kraji{kog korpusa. govorio o finasiranju Vojske Srpske Republike BiH. Zapisnik. inv. od UNHCR-a dobila sljede}e koli~ine pogonskih goriva : .500 paketa. inv. Komanda 1. tada rekao: “Savezna vlada }e finansirati ovu vojsku sa brojnim stanjem od 19.pa{teta . Ta je vojska naredbodavnu. mart 1993. — KDK /Komandi Drinskog korpusa/. br.

To je ura|eno novembra 1993. mart 1993. 283 AIIZ. april 1993. kraji{kog korpusa.600. 2-2742. 285 Isto. \. 314.285 Isplata ~ekova Po{tanske {tedionice Beograd aktivnim vojnim licima. 86-76. 20. Pov. str. br. Naredbe o penzionisanju aktivnih vojnih lica potpisivalo je Ministarstvo odbrane Savezne Republike Jugoslavije. 5348. juni 1992. S.To je zna~ilo da }e “vlada” kolaboracionisti~ke Srpske Republike Bosne i Hercegovine finansirati samo razliku. juni/lipanj 2003. — Komandi 10. i 1997. br. 284 AIIZ. br. kadrovskog centra (ustanova Vojske Jugoslavije). Zapisnik.000 oficira u Vojsci Srpske Republike BiH (Dani. 2-2743.. 14). 2-2744. Pov. 28-29. a kojim je upravljao Slobodan Milo{evi}. br. str. 26. 23/35-301. zadu`enim za odbrambenu politiku SR Jugoslavije (sastavljen od saveznog i predsjednika dvije republike). — 1. Int. br. lpbr.. inv. 4. 5. Isto. vojnicima po ugovoru i radnicima u toj kolaboracionisti~koj vojsci realizovana je preko Vojno-ra~unskog centra General{taba Vojske Jugoslavije dva puta u toku mjeseca (za teku}i mjesec). inv. mart 1993. juni 1996. 243. radi isplate). juni 2003. S.Zavoda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Vojske Jugoslavije u Beogradu (Isto). Rje{enja o penziji dobijana su od SSNO-a . br. ICTY. 23/35-273/1. 286 Isto. Predmet: Br. 17-18. inv. str. inv. 6. lpd. str.. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. inv.283 Aktivna vojna lica (oficiri. Izjava \. 54 i 61). Mjese~na davanja za taj centar iznosila su oko 1. brigadi i drugima. kraji{kog korpusa. Komanda 2. nalazilo se oko 4. Komanda 30. brigadi i drugima. br.286 i drugima. 19. 5. podoficiri i vojnici po ugovoru) i radnici u Vojsci Republike Srpske dobijali su li~ne dohotke od Vojske Jugoslavije (radne liste su dostavljane u Vojno ra~unski centar General{taba Vojske Jugoslavije Beograd. Pukovnik Selak tvrdi da su rezervni oficiri i vojni obveznici Vojske Republike Srpske dobijali platu od “vlade” kolaboracionisti~ke tvorevine Republike Srpske (Isto. Radna zabilje{ka pukovnika JNA O. Na platnom spisku Vojske Jugoslavije izme|u 1993. Slobodna Bosna. 49 i 62-64. str. Pla}anje oficirskog kadra Vojske Srpske Republike BiH je od kraja 1993. — 1. odlukom Vrhovnog savjeta odbrane. Komanda 2. 866 . 2-2563.284 I isplatu naknada tro{kova aktivnim vojnim licima i radnicima za trupno putovanje za vrijeme provedeno na izvr{enju zadataka u komandama i jedinicama Vojske Republike Srpske vr{io je Ra~unski centar Ministarstva odbrane Vojske Jugoslavije u Beogradu.000 DM. IT-94-1T. br. Br. vr{eno preko 30.

4.. odmarali{ta i dr. Zakona o Vojsci Jugoslavije. Zakona o Vojsci Jugoslavije (“Slu`beni list SRJ”.Svim aktivnim vojnim licima u Vojsci Srpske Republike BiH upla}ivan je li~ni dohodak iz Beograda preko po{tanskih teku}ih ra~una. 2-2563. broj 67/930. inv. 6. lije~enje. O tome je postignut sporazum izme|u Savezne Republike Jugoslavije i Srpske Republike Bosne i Hercegovine. mobilizaciju i sistemska pitanja. novembra 1993. inv. avgust 1994. Isto. avgust 1994. juli 1994. br. br. Sektor za popunu. br. koji je tra`io priznavanje prava na sta` osiguranja u dvostrukom trajanju.. Radna zabilje{ka pukovnika JNA O. Izjava \. Zapisnik. Zapisnik. IZVE[TAJ O PRIJEMU DU@NOSTI komandanta lake pe{adijske brigade. Beograd. Komanda 2. inv. 14-2649/162. pukovniku. General{tab Vojske Jugoslavije. mobilizaciju i sistemska pitanja. Isto. Obja{njenja u vezi sa regulisanjem sta`a osiguranja u dvostrukom trajanju za profesionalne vojnike (profesionalni oficiri. koji su vo|eni u 30. Tako je. Pov. Kadrovskog centra General{taba Vojske Jugoslavije u Beogradu obra~unavana je plata i druge prinadle`nosti. donio : “R E [ E NJ E Priznaje se pravo KAJTEZ Nikole NIKOLI. Pandurevi} Jovana Vinko. Isto. — Komandi 15. primjera radi. 5348. juni 1992. 1992. na osnovu ~lana 156. major pje{adije.. Pov. br. 30. 2-2751. iz Vojne po{te 3001 Beograd na sta` u dvostrukom trajanju u vremenu od 07. inv. str. profesionalni podoficir. 288 AIIZ. Kadrovski centar General{taba Vojske Jugoslavije. dana 10. 5339. br. u General{tabu Vojske Jugoslavije. i 157. oficiri i podoficiri po ugovoru i vojnici po ugovoru) davao je 30. Pov. jedinicama i ustanovama Vojske Republike Srpske je. odvojeni `ivot. Isto. primali su iste plate kao i te kategorije vojnih lica u Saveznoj Republici Jugoslaviji. 2-1082 do 2-1104. kraji{kog korpusa. Kadrovskom centru. 243-244. u Korpusu KoV. u General{tabu Vojske Jugoslavije. Personalna uprava. br. 18. godine i sada. Dopuna izjave A. 2-3045. 12. na osnovu ~lana 156. br. 867 . General{tab Vojske Jugoslavije. 142649/162. Kadrovskom centru. avgusta 1994. br. pbr /pje{adijska brigada/. {kolovanje oficira. rje{avaju}i po zahtjevu pukovnika Nikole (Nikole) Kajteza. br. inv. 2-2755.287 Profesionalnim vojnicima (profesionalni oficir. oficir po ugovoru. priznavano pravo na sta` osiguranja u dvostrukom trajanju288 i pravo na naknadu za slu`bu pod ote`anim (posebnim) 287 AIIZ. S. Sektor za popunu. \. Oficiri i civilna lica u Vojsci Srpske Republike BiH. i 157. 6/8-73. Preko 30. u 30. Isto. kao {to su: penzijski sta`. molbe za stanove. inv. br. inv. podoficir po ugovoru i vojnik po ugovoru) Vojske Jugoslavije na slu`bi u komandama. RE[ENJE. ovjera zdravstvenih knji`ica. 30. K. Personalna uprava.

Pov. izvr{avali zadatke “na kriznom podru~ju”. br. Zakona o Vojsci Jugoslavije (“Slu`beni list SRJ”. 92. PRIZNAJE SE PRAVO STAR^EVI] Jove GOJKU. 289 Isto. 15. rje{avaju}i u predmetu priznavanja prava na naknadu za slu`bu pod ote`anim (posebnim) uslovima. 2-2754. i 2. pa je odlu~eno kao u dispozitivu ovog re{enja. 10. majoru na slu`bi u VP 3001 Beograd na naknadu za slu`bu pod ote`anim /posebnim/ uslovima i to : a/ U visini od 30 % od osnovne plate /~lan 24. Vojna po{ta 3001 Beograd. br. u roku od 30 dana od dana uru~ivanja. primjera radi. juli 1994. na osnovu ~lana 156. (Pov. decembar 1993. br. stav 3. Sanski Most. inv. kada se za to ispune uslovi. 2-2752. 10. koji su na osnovu odluka General{taba Vojske Jugoslavije. stav 1. 1992. iz Vojne po{te 3001 Beograd. 6/8-59-12). pripadala je naknada pod ote`anim (posebnim) uslovima.uslovima od 34-38 odsto./ od 31. broj 67/93) i ~lana 71. 1778-2/20. godine zahtev za priznavanje prava na sta` osiguranja u dvostrukom trajanju za period od 07. donijela : “R E [ E NJ E 1. Uvidom u prilo`ena dokumenta slu`bene evidencije utvr|eno je da su ispunjeni uslovi iz ~lana 264. Vojna po{ta 3001 Beograd 15. 07. 868 . 12. broj 38/93). Starje{inama na slu`bi u “Vojsci Republike Srpske”. inv. stav 3. Uve}anje naknade u visini od 4 % od osnovne plate /~lan 24. stav 1. inv. jula 1994. 3. Tu`ba se podnosi u dva primerka neposredno sudu ili po{tom preporu~eno” (AIIZ. Isto. godine i sada. Tako je. Ovo re{enje je kona~no u upravnom postupku i protiv njega nije dopu{tena `alba ve} se mo`e podneti tu`ba Vrhovnom Vojnom sudu — Beograd. RE[ENJE. 2-2751). RE[ENJE. stav 3. Zakona o Vojsci Jugoslavije za priznavanje prava na sta` osiguranja u dvostrukom trajanju. 1992. b/ Uve}anje naknade u visini od 4 % od osnovne plate /~lan 24. 1994. br. O b r a z l o ` e nj e : U postupku je utvr|eno da STAR^EVI] Jove GOJKO. godine./ vr{iti analogno datumu navedenom u alineji pod b. podneo je dana 24. c/ Ukupna visina naknade po ovom re{enju iznosi 34 % od osnovne plate. godine.289 O b r a z l o ` e nj e : KAJTEZ Nikole NIKOLA. br./ koje mu je priznato ranijim re{enjem. Vojna po{ta 7421. 6/859-12. Pov. broj. Pravilnika o naknadi putnih tro{kova u VJ (“Slu`beni vojni list”. major na slu`bi u VP 3001 Beograd obavlja du`nost na teritoriji odre|enoj odlukom Na~elnika General{taba Vojske Jugoslavije na kojoj se slu`ba vr{i pod ote`anim /posebnim/ uslovima od 31. pukovnik.

maj 1993. Komanda 2. inv. 31. 2-2746. maja 1992. i 3. mjesto i vrijeme odlazaka za Beograd. radi obilaska porodica. regulisan Visina naknade navedene pod a/ i b/ u dizpozitivu ovog re{enja je odre|ena na osnovu ~lana 24. 2. br. i 2. stav 1. Na osnovu napred iznetog stekli su se uslovi za priznavanje prava na naknade propisane odredbama ~lana 24. na sastanku sa pomo}nicima komandanata za logistiku 1. jula 1992. 291 AIIZ. IZVE[TAJ (“STROGO POVERLJIVO”). 15. KK /Kraji{ki korpus/. zatim komandanta 14. RE[ENJE). juni 2003. — Komandi 1. Poslije toga i preko tog broja ispla}uju DPZ iz koje je do{ao”. br. prijevoza po{te i “obavljanja slu`benih zadataka”. br. u kome je precizirano uvo|enje stalne autobusne linije. maja 1993. Radna zabilje{ka pukovnika JNA O. 61.291 Podru~je Republike Srpske BiH je bilo (fakti~ki) u istom privrednom sistemu kao i Savezna Republika Jugoslavija. ponovo naglasio ~injenicu da je “finansiranje aktivnih vojnih lica i gra|anskih lica ostalo na saveznom nivou”. 292 AIIZ. stav 1. br. lije~enja u zdravstvenim ustanovama. Slobodna Bosna. S. inv. juli 1992. i 3..292 Sredinom februara 1993. i 3. te komandanta Vazduhoplovstva i Protiv-vazdu{ne odbrane “Vojske Srpske Republike BiH”. 19. 1-9. pozadinske baze.General \or|e \uki} je 5. a “finansiranje vojnika sa brojnim stanjem do 20. @alba se podnosi redovnim putem” (AIIZ. inv. 869 . Vojna po{ta 3001 Beograd. 6/8-59-12. stav 1. Na osnovu napred iznetog stekli su se uslovi za priznavanje prava na naknade propisane odredbama ~lana 24.290 Za sva vojna lica koja su odlazila za Saveznu Republiku Jugoslaviju. 290 AIIZ. komande. str. lpbr i drugima. 2. str. 2-2563. 2. br. Pravilnika. br. tj. izdala nare|enje o prijevozu vojnih lica za Beograd i obrnuto. juli 1994. sveska 2. te povratak iz Beograda i dr. 21-70/1. Narodna banka Jugoslavije. ostalo na saveznom nivou. inv. kraji{kog korpusa. koja je vr{ila funkciju centralne banke za to podru~je. jedinice i ustanove Vojske Republike Srpske organizovale su centralizovani transport na nivou te kolaboracionisti~ke tvorevine. 2-2759. 5. 18. Pravilnika o naknadi putnih i drugih tro{kova u VJ/SVL broj 38/93 pa je re{eno kao u dispozitivu ovog re{enja. Pravilnika. Narodna banka Jugoslavije je obrazovala Narodnu banku Republike Srpske. finansiranja su obavljale dru{tveno-politi~ke zajednice iz kojih su vojnici dolazili. Pov. Pov. 2-2754. str. U tom je cilju Komanda 2. PRAVNA POUKA O @ALBI: Protiv ovog re{enja dopu{tena je `alba u roku od 15 /petnaest/ dana od dana uru~enja re{enja. kraji{kog korpusa i 31.

na podru~ju Srpske Republike Bosne i Hercegovine djelovale su jo{ tri pozadinske baze: 35.. nivo eskontnih stopa. ZAPISNIK. godine). (u Bijeljini). pozadinska baza Banja Luka preimenovana u 14. 4 u Banja Luci. Narodna banka Republike Srpske. juna 1992.. inv. od 15. zatim politika obavezne rezerve. koriste}i i opremu te banke. br. Za komandanta te baze je. (AIIZ. U tom su cilju kamatne politike. Naloge za kori{tenje deviznih rezervi sa podru~ja narodnih banaka “srpskih republika” davala je Narodna banka SR Jugoslavije. imenovan vr{ilac du`nosti guvernera i ~lanovi Savjeta). \. a razrije{en du`nosti pukovnik Osman Selak. juli 1992. pozadinske baze. godinu. Tako je 993. pov. Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Naredba broj 2-18 Ministra odbrane Srpske Republike Bosne i Hercegovine. pozadinske baze. 295 AIIZ. izrada nov~anica i sl. iz koje je. Devizne rezerve narodnih banaka navedenih “republika” bile su sastavni dio deviznih rezervi Narodne banke SR Jugoslavije. Zapisnik. Komanda 14.. imenovan pukovnik Milan [kondri}. pozadinsku bazu Banja Luka. 294 AIIZ. br.295 Narodna banka Republike Srpske je formirana 12.. kori{tena stru~na pomo} i metodologija rada. odnosno stope obavezne rezerve narodnih banaka Republike Srpske i Republike Srpske Krajine bile potpuno usagla{ne sa odgovaraju}im instrumentima Narodne banke SR Jugoslavije. 2-2555. juna 1992. AIIZ. 870 . Banja Luka.294 Pored 14. — Komandi 14. inv. Izjava \. (na Sokocu) i 30. br. pored ostalog. (u Bile}i). maja 1993. 293 Isto. Marije Bursa}. br. inv. koje su knjigovodstveno vo|ene na posebnim ra~unima u inostranstvu i podra~unima kod Narodne banke SR Jugoslavije. 2-2760.293 Rukovodstvo Velikosrpskog pokreta je sve pozadinske baze JNA predalo Vojsci Srpske Republike BiH. 28-24. u skladu sa naredbom ministra odbrane Srpske Republike Bosne i Hercegovine. 5348. Banka je po~ela sa radom u prostorijama ekspoziture Narodne banke Bosne i Hercegovine u ul. (donesen je Zakon o Narodnoj banci. 10. maja 1992.je jedinstveni monetarni sistem i jedinstvena monetarna politika na podru~ju Savezne Republike Jugoslavije. Posebnu podr{ku u po~etku rada Narodna banka Republike Srpske je imala od Narodne banke Jugoslavije. br. Narodne banke navedenih kolaboracionisti~kih dr`ava usagla{avale su sve instrumente monetarno-kreditnog regulisanja sa odgovaraju}im odlukama monetarno-kreditnog regulisanja Narodne banke Jugoslavije. 2-2555. GODI[NJI IZVJE[TAJ za 1992. 27. inv. od 15. br.

Crne Gore i Hrvatske koje su. u~estvovale su i razne druge oru`ane jedinice i grupe iz Srbije. pod vo|stvom S. kao i jedan od instrumenata u realizaciji velikosrpske politike. Na osnovu raspolo`ivih podataka mo`e se utvrditi da su u agresiji i drugim zlo~inima u Republici Bosni i Hercegovini sa teritorije Srbije i Crne Gore u~estvovale sljede}e oru`ane formacije i grupe : . uz regularne jedinice JNA/Vojske Jugoslavije i srpske kolaboracionisiti~ke oru`ane formacije iz Bosne i Hercegovine. predstavljale otjelotvorenje hegemonisti~kih ciljeva stranaka i partija kojima su pripadale. prije svega. . predsjednika Srpske radikalne stranke. pod vo|stvom Mihajla Mla|enovi}a. pod vo|stvom Mirka Jovi}a. . pod vo|stvom Vojislava [e{elja. . pod vo|stvom @eljka Ra`natovi}a-Arkana.5.[e{eljevci (Srpski ~etni~ki pokret).Srpska garda. Lajinovi}a.Rojalisti.Arkanovci (ili Srpska dobrovolja~ka garda). 871 . . sa svim svojim obilje`jima (genocid i drugi zlo~ini najstra{nijih razmjera).Beli orlovi. bila je ~etni~ka ideologija i ~etni{tvo. predsjednika Srpskog rojalisti~kog bloka. ustvari. predsjednika Srpske (stranke) narodne odbrane. koje su imale svoja sjedi{ta i logistiku u Srbiji i Crnoj Gori. Srpskog pokreta obnove Vuka Dra{kovi}a. Osnovna zajedni~ka karakteristika svih tih formacija i grupa. vladaju}ih krugova u Srbiji i Crnoj Gori. Crne Gore i Hrvatske U agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ostale oru`ane formacije i grupe iz Srbije.

juli 1995. Republika Bosna i Hercegovina. . B. Sarajevo 2001. 5. 19. 19. str. ICTY. gorivo. br. 297 Isto. To se. 22. br. juli 1995. uz stru~nu. iako su one. ogledalo u formiranju. 16. Posebno izdanje. To. 80. — Vladi Republike Bosne i Hercegovine. 2-2565. juni 1992. i br.. i br. Vojna jedinica 5001/5. IT-02-54-T. U toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. pored ostalog. Predmet: Br. obuci ljudstva. . u nekim izvorima i literaturi navedene oru`ane formacije se tretirju kao “paravojne”. 13. uglavnom. jedinice Milana Marti}a iz Knina. Raspolo`ivi podaci pokazuju da su sve te oru`ane formacije naoru`avane i uvje`bavane na teritoriji Srbije. br. Predmet: Br. 30. Armija Republike Bosne i Hercegovine.. naoru`avanju. 25.Vukovarci . 13. maj 1992.Marti}evci. 235-236. 62. april 1992. ZLO^IN PROTIV MIRA. Vojna jedinica 5001/5. juni 1992. a specijalci MUP-a su ih obu~avali i zajedno sa njima u~estvovali u zlo~inima. br. finansijsku. juli 1992. Republika Bosna i Hercegovina.298 296 Dnevni izvje{taj. Broj: 09/29-35. Maci}. br. AIIZ. potvr|uju pripadnici tih formacija. odnosno visokim oficirima JNA i legalnim vlastima u Jugoslaviji. itd. planiranju. prije svega. AIIZ. juni 1996. inv.. IT-94-1-T. te Srbiji i Crnoj Gori.pripadnici razli~itih oru`anih sastava koji su u~estvovali i u agresiji i zlo~inima na podru~ju Vukovara i {ire. a ~esto i kasnije. Dnevni izvje{taj. 10. br. S. naoru`anje i vozila. inv. Broj: 09/29-35.@ute ose i dr.296 Od po~etka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu postojao je odnos pot~injenosti navedenih oru`anih formacija i grupa General{tabu Oru`anih snaga SFRJ. Armija Republike Bosne i Hercegovine. br. 3-317. 22. paragrafi 313-314 i 374. 1. Sarajevo 1. vo|enju i realizaciji globalnih i konkretnih ratnih dejstava i vojnih operacija. 298 AIIZ. 6. materijalnom opremanju. Predmet: Br. 24-25. ICTY. logisti~ku i kadrovsku podr{ku JNA (Vojske Jugoslavije) i MUP-a Srbije. br. bile sastavni dio Jugoslovenske narodne armije/Vojske Jugoslavije i pod neposrednom komandom General{taba Oru`anih snaga SFRJ/SRJ. — 872 .specijalci Ministarstva unutra{njih poslova Republike Srbije. 1. 5.dobrovoljci razli~itih pro~etni~kih organizacija iz Srbije i Crne Gore. juni 1992. maj 1992. paragrafi 135. . pripremanju. .. Sarajevo. maj 1992. str. finansiranju. br. . inv.specijalci Saveznoga sekretarijata za unutra{nje poslove. jedinstvenom komandovanju. ICTY. IT-02-54-T. 7.297 Tako je general Mom~ilo Peri{i} [e{eljevcima dao uniforme. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. 2-2565.. 139 i 374.

uglavnom. juli 1992. 30. vodom.. podr`avaju}i sve njihove “paravojne” aktivnosti. I potra`ili smo pomo} li~no od generala Peri{i}a. vozilima. ve} su teritorijalci Skelana pozvali ~etnike. ne{to naoru`ala Jugoslovenska armija. ICTY. AIIZ. zajedno Vladi Republike Bosne i Hercegovine.. kako u grupama. za {ta imam dokumenta. 3-317. S tim u vezi. br. 16. cigaretama. Branislav Vaki}. maj 1992. Tako|e mogu da dokumentujem da smo na tom delu rati{ta. br. br. koji su u kasarnu Lukavica dolazili “cijelo vrijeme bez prestanka. Pripadnici srpskih oru`anih formacija stalno su dobijali oru`je i municiju iz Srbije.. Iz Skelana sam tri puta odlazio kod njega. kao i tada{nja JNA bile smje{tene u Kumboru kod Herceg-Novog. tako i pojedina~no”.. 7. Tada nas je. ja sam li~no dobio jedno. i naoru`anje smo dobili od TO Trebinja. 19. 6.Sve ove oru`ane formacije i grupe iz Srbije. inv. iz U`ica i Kragujevca. 62. 13.. krenuli u ofanzivu i tamo napali JNA. 1. br. ne{to hrane. dvogled za no}no osmatranje koji mi je bio potreban. za {ta je izdato nare|enje od predsjednika SAO Hercegovine gospodina Vu~urovi}a. JNA je sve srpske oru`ane formacije i grupe obezbje|ivala oru`jem.. 10. godine su poturice. pored ostalog. Vo|a [e{eljevaca Branislav Gavrilovi} je za “usluge” koje je u~inio JNA dobio ~in majora od te Armije. 80. ve{om i ostalom opremom. uglavnom. Crne Gore i Hrvatske bile su. dakle u Hercegovini. juni 1992. izjavio: “. Po~etkom 93. obe}ao mi je i zaista dao uniforme za 80 boraca.. General Ojdani} me je kasnije uputio na generala Mileta Mrk{i}a. april 1992. maj 1992. donji i gornji ve{. hranom.. maj 1992. koji je bio skoncentrisan u Skelanima. gdje sam sara|ivao sa starje{inama i dobijao benzin. Oru`je od njega nisam dobio. U to vrijeme smo bili potrebni jugoslovenskoj vojsci i saradnja je bila dobra. od JNA su dobijajali oru`je i druga materijalnotehni~ka sredstva. koji je tada bio komandant Tre}e armije u Ni{u. godine smo krenuli u srpsku Hercegovinu. Srpski “dobrovoljci”.. ~etni~ki vojvoda i poslanik [e{eljeve Srpske radikalne stranke u Skup{tini Srbije. sa ~etnicima ulazio u kasarnu ‘Mar{al Tito‘ u Podgoricu.. Nije bilo dovoljno oru`ja i uniformi za sve nas. komandantom U`i~ke armije. Od generala Bo`ovi}a smo dobili i vozila. i br. Ona tada nije reagovala.“ (Isto). sara|ivali sa jedinicama JNA iz Crne Gore. da ih ne ~astim nazivom Muslimani. Milo{evi} i Vlada Republike Srbije su rasporedile u Bosni i Hercegovini razne oru`ane formacije i grupe. br. pi}em. bar na po~etku. posteljinom. 13. sada{njeg. Gorivo i uniforme smo dobili od specijalnih jedinica vojne policije. IT-02-54-T. od general-majora Bo`ovi}a koje su. Vi{e puta sam svojim vozilom. ali me je povezao za general-majorom Ojdani}em. a kasnije MUP Srbije. Predmet: Br. je u septembru 1994. po~etkom 92. te opremu. paragrafi 135. municijom. 25. 139 i 374. u sastavu i pod jedinstvenom komandom i kontrolom vi{ih oficira JNA. na~elnika General{taba Vojske Jugoslavije. br. Vozila koja su bila u kvaru slao sam u Danilovgrad na popravku. gdje je vr{ena i njihova opravka i ~i{}enje. gorivom.. 873 .299 Pripadnici tih formacija su. 299 Dnevni izvje{taj.

Zanimljivo je ista}i da su gotovo sve prisilno raseljene osobe i izbjeglice iz Bosne i Hercegovine koje su intervjuisali predstavnici Helsinki Vo~a (Helsinki Watch) isticale da je JNA igrala klju~nu ulogu u napadu na njihov grad ili selo. Predmet: Br. tj. paragrafi 127-132. 302 ICTY. IT-02-54-T. paragraf 135). 874 .sa oficirima i podoficirima JNA. Go~ i Erdut). juna 1992. Ministarstvo odbrane i Slobodan Milo{evi} su bili neposredno uklju~eni u obuku.302 Pripadnici navedenih oru`anih formacija su obu~avani u “centrima za obuku” u Han Pijesku. izvr{ila napad na selo Hrustovo (na podru~ju Sanskog Mosta). Predmet: Br. 6. Bijeljini. su odr`avale bliske veze sa Srbijanskim MUP-om. te brojnim zlo~inima. posjedovao dokument kojim je bio ovla{ten da prima isporuke oru`ja od JNA. posebno u Vukovaru. posebno Arkanovi Tigrovi. Srbijanski MUP je preko Stoj~i}a i Simatovi}a na podru~ju Srbije organizovao centre za obuku te paravojske i dobrovoljaca u specijalnim vojnim kasarnama (planina Tara. ICTY. Bile}i. On je posjedovao vozilo JNA. 1. prije nego su upu}ivane u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. paragrafi 125. pod komandom kapetana JNA Dragana Mijatovi}a. radile sa jedinicama za specijalne operacije Slu`be dr`avne bezbjednosti Srbije i bile klju~ni u~esnici u oru`anim napadima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. gdje je u novembru 1991. na primjer. te pobila i zaklala oko 150 mje{tana. bilo prethodnim naoru`avanjem srpskih oru`anih formacija (Isto). Tako je. te obavije{teni o njihovim aktivnostima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. grupa i dobrovoljaca. IT-02-54-T. 300 Isto. U~estvuju}i u agresiji na Republiku Hrvatsku. [e{elj je na podru~ju kolaboracionisti~ke Republike Srpske imao “slobodu kretanja” (ICTY. {to je potvr|ivalo da ga JNA snabdjela transportnim sredstvom za oru`je. str. nastanjeno muslimanskim stanovni{tvom. IT-02-54-T. brigada Banjalu~kog korpusa. uklju~uju}i i genocid nad Bo{njacima.301 Srbijanski MUP. svi su bili pod jedinstvenom komandom JNA (Isto.300 Navedene oru`ane formacije i grupe. planiranje. [e{eljevaca i pripadnika Belih orlova. 301 ICTY. paragrafi 127-132 i 144. 135. 139 i 315. u~estvovali u masovnim zlo~inima nad Bo{njacima. u ~ijem je sastavu bilo i oko sto Arkanovaca. Kula. Banjoj Luci i Sarajevu (Lukavica) Vojislav [e{elj je. Bubanj Potok. paragraf 530). ∴ RATNI ZLO^INI U BOSNI I HERCEGOVINI. bilo direktnim u~e{}em u agresorskim napadima. on je izjavio: “Mi smo svi jedna armija”. Predmet: Br. ilustracije radi. 139 i 316. bio i [e{elj. raspored i operacije pomenutih jedinica. Predmet: Br. IT-02-54-T. 37.

ICTY. Predmet: Br. bila prilika za zadovoljenje najni`ih poriva. br. br. Arkanov zamjenik “Legija” na Ilid`i i u kasarni u Lukavici dobio priznanje od generala Ratka Mladi}a i pukovnika Milisava Gagovi}a. a kojima je u~e{}e u agresiji i drugim oblicima zlo~ina. {to je. prvenstveno. br. 135. Podr`avani su od srbijanskih vlasti. i br. br. 3-317. 19. 19. juli 1992. br. bili obuhva}eni i problemati~ni tipovi.. inv. ICTY. pored ostalog. maj 1992. 1. u~inio [e{elj u Bijeljini i Arkan na Ilid`i. 37. Armija Republike Bosne i Hercegovine. za {ta je. kao {to je to. str. br. vikendica i automobila.. primjera radi. Oni su vr{ili smotre i dr`ali govore. br. {to su. pored redovno mobilisanih “dobrovoljaca”. 144. psihopate i poznati kriminalci razli~itih profila. od odvo`enja velikog broja {lepera za odvoz oplja~kanih nekretnina. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. Vojna jedinica 5001/5. Sarajevo. posebno od Ministarstva unutra{njih poslova i Ministarstva odbrane. 22. Iz tih su razloga mnogi od njih. S. AIIZ. distribuiranje droge i falsifikovanje novca. Tako|e su rukovodili organizovanjem “srpskih kriznih {tabova” i borbenom obukom. Republika Bosna i Hercegovina. ugovarali distribuiranje oplja~kane robe. maj 1992. IT-94-1-T. april 1992. na primjer. Predmet: Br. do velike zainteresovanosti za “~i{}enje oslobo|enih sela i kvartova gradova”. 62. 10. 22. u osnovi. Potvrdu takve konstatacije nalazimo i u 303 Dnevni izvje{taj. 5. cijene}i pri tome. te na drugim mjestima. 13. maj 1992. zlata i drugih vrijednosti od neza{ti}enog stanovni{tva. str. obilje`ja pla}eni~ke vojske. juni 1992. 13. da }e “uskoro do}i do velikog bogatstva”. 80. juli 1995. sa ortacima i ~lanovima rodbine izvan Bosne i Hercegovine. 313-314 i 374. juni 1992. i br. 139. 5. 30. kao i imovinska korist koju su ostvarivali plja~kom dru{tvene i privatne imovine. kupovinu ku}a. ru{enje raznih objekata i sli~no. 25. AIIZ. 24-25. paragrafi 127-132. kojim su. po samom dolasku na teritoriju Republike Bosne i Hercegovine. predstavljalo neograni~enu mogu}nost za nezakonito oduzimanje novca. juni 1992. 16. juni 1996. 6. ∴ RATNI ZLO^INI U BOSNI I HERCEGOVINI.303 Zajedni~ka karakteristika navedenih oru`anih formacija bio je i njihov sastav. kao {to su zvjerska ubijanja i maltretiranja civilnog stanovni{tva. 2-2565. br. Broj: 09/29-35. O tome ilustrativno govori niz ~injenica. IT-02-54-T. 7. inv. 875 . — Vladi Republike Bosne i Hercegovine.na borbenim sredstvima JNA i uz pomo} njenih glavnih instruktora (vi{i i ni`i oficiri u`ih specijalnosti). Posebno izdanje. 1. Gotovo svim pripadnicima tih formacija osnovni motiv za anga`ovanje bila je obe}ana i nesmetana plja~ka i ugovorena isplata u gotovom novcu.

U Banjoj Luci su 25. 305 ∴ RATNI ZLO^INI U BOSNI I HERCEGOVINI. 37. koji su se preko Vi{egrada uputili prema Sarajevu. zajedno sa regularnim jedinicama JNA.) iz Srbije i Crne Gore prvi put su. kao i u kasarnama JNA u Srbiji i Crnoj Gori. prema do sada prikupljenim podacima. pucano je u no}i 24. preba~eni iz navedenih republika na podru~je Republike Bosne i Hercegovine. ICTY.njihovim planovima da }e nakon “brzo obavljena posla” i napu{tanja Sarajeva “oti}i na Kosovo gdje se zakuhava”. koje su bile raspore|ene i po grani~nim “kraji{kim linijama” sa {ipova~ke strane. U toku 31. prema raspolo`ivim podacima. U`ice i Valjevo) u Bosnu i Hercegovinu je krenulo pet autobusa sa srpskim “dobrovoljcima”. prije svega. koje su izvr{ile agresiju na Bosnu i Hercegovinu. IT-02-54-T. ~ija je obuka obavljena. marta 1992. u ve}em broju su. 306 ICTY. Po~etkom marta 1992. paragrafi 313-314. krajem marta 1992. 876 . na specijalnim vojnim poligonima u centralnome dijelu Srbije. bio pla}en po “u~inku”. str. Iz grani~nog mjesta Stupna. Arkan je otvoreno podr`avao vr{enje zlo~ina i za to obu~avao svoje pripadnike. kame i dr. odnosno po broju ubijenih lica. paragrafi 127-130. iz Srbije (Priboj. marta po jaja~kim selima ^erkazovi}i i Ljalji}i. upale u Bosnu i Hercegovinu krajem 1991. krajem marta i po~etkom aprila 1992. civila. marta /1. specijaliziranih za odre|ena dejstva.304 O profilu pripadnika navedenih oru`anih formacija govore i podaci da su pokolje civila vr{ili radi “obuke” i “~eli~enja” novoprido{lih istomi{ljenika. 304 Isto. uglavnom.305 Arkanovi Tigrovi su bili me|u najbrutalnijim izvr{iocima zlo~ina u Bosni i Hercegovini. Predmet: Br. Pripadnici navedenih oru`anih formacija. uglavnom. prema dostupnim podacima. koje samo rijeka Pliva dijeli od jaja~ke op{tine. gdje je `ivjelo oko ~etiristo stanovnika muslimanske i srpske nacionalnosti. odnosno u vrijeme eskalacije agresije na isto~ne i unutra{nje dijelove Bosne i Hercegovine i masovnih zlo~ina nad muslimanskim stanovni{tvom./25. te da je jedan broj njih. primije}ene grupe Arkanovaca i [e{eljevaca.306 Oru`ane “dobrovolja~ke” formacije sa ~etni~kim obilje`jima (~etni~ke kokarde. Predmet: Br. IT-02-54-T. Prve formacije Arkanovaca na podru~je Bosanske krajine i sjeveroisto~ne Bosne stigle su.

april 1992. . vojne oblasti. Isto. pov.Operativni centar. 28. Operativni de`urni tim. 15. Isto. str.Operativni centar. u Bijeljinu je. Agresija. zaklale dva lica nao~igled prisutnih. nakon izlaska muslimanskih vjernika iz Sulejmanije d`amije. 25. vojne oblasti. str. 1. vojne oblasti. mart 1992. 308 Isto.. paragrafi 660-661. mart 1992. 03. april 1992. inv. inv. br.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . 2-89. . generalu Pra{~evi}u (koji je na Arkanov raport vojni~ki uzvratio). Predmet: Br. Predmet: Br. Operativni de`urni tim.. Str. april 1992. april 1992. 25.aprila 1992. 1. Komanda 2. str. br. maj 1992. 21. pov. 2-88. Str. i br. Str.Operativni centar. Komanda 2. {to su zabilje`ile i TV kamere. Arkanovi Tigrovi su stigli u Zvornik. Tada su Arkanove oru`ane formacije. i dr. br. ICTY. br. br. a kada su se ostali povukli u d`amiju za njima je ba~eno vi{e bombi. stigao Arkan sa grupom uniformisanih i dobro opremljenih snaga i po~eo sa ubijanjem bo{nja~kih civila. predao je raport komandantu bijeljinskog garnizona. me|unarodni kriminalac. On je 7. Vo|a Arkanovaca @eljko Ra`natovi}-Arkan. IT-02-54-T. 35. BILTEN MINISTARSTVA ZA NARODNU ODBRANU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE O AKTUELNIM ZBIVANJIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE (u daljem tekstu Bilten MNO). Oslobo|enje. IT-02-54-T. paragraf 138. 2. Dnevni izvje{taj. rade}i blisko sa srbijanskim MUP-om.307 Grupe Arkanovaca su. br. pored JNA i drugih srpskih oru`anih grupa. nastavile sa zlo~inima nad Bo{njacima Bijeljine. april 1992. paragraf 266). IT-02-54-T. 22. 877 . U napadu na Bijeljinu u~estvovali su. maj 1992. 10/36-1940. . 16. 02. br. aprila bio na sastanku sa bo{nja~kim politi~kim rukovodstvom u hotelu Jezero u Malom Zvorniku. 13. AIIZ.. Arkan se grlio sa Biljanom Plav{i} dok su sa strane . me|u njima je bio i Arkan. Posebno izdanje.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . br. paragrafi 783 i 812. april 1992. IT-02-54-T. Slobodna Bosna. 10/36-1957. Predmet: Br. 4. 19. str. aprila 1992. inv. Predmet: Br. pov. 1. ICTY.. br. 2. 309 ICTY. Operativni centar. 37. Tom je prilikom Arkan predao ultimatum bo{nja~kom rukovodstvu za predaju ili }e Zvornik biti napadnut trupama koje su bile stacionirane sa druge strane rijeke Drine.. i snage Saveznog sekretarijata za unutra{nje poslove (ICTY. br. od kojih su svi nastradali. 7. 01. br.. gdje se ~ula “eksplozija i pu{~ana paljba”. 10/36-1905. 19.po ulicama le`ali le{evi ubijenih Bo{njaka. maj 1992. br. Komanda 2. 2-84.309 307 ∴ RATNI ZLO^INI U BOSNI I HERCEGOVINI. 25.308 Po~etkom aprila 1992. zajedno sa [e{eljevcima i pripadnicima JNA.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ .

stigle su 10. u{le i Arkanove i [e{eljeve jedinice. 312 Isto. Rogatice i drugih mjesta u~estvovale su snage JNA (posebno U`i~ki korpus). paragrafi 410. srpska kolaboracionisti~ka Teritorijalna odbrana i policija. aprila uputila poziv Arkanu da sa svojim jedinicama do|e u Sarajevo. uklju~uju}i i [e{eljevce. zatim Br~kog (po~etkom maja 1992. aprila. 311 Isto. paragrafi 625-628. posebno na Grbavici i Ilid`i.313 Prve grupe Arkanovaca na podru~je Sarajeva. zatim Arkanovici. vr{e}i brojne zlo~ine nad Bo{njacima. 267. Te i druge srpske snage na tom podru~ju.U zauzimanju Zvornika (8. pod nadimkom Legija. paragraf 659. [e{eljevci i Beli orlovi. njihova ve}a koncentracija (uz Arkanovce evidentno je prisustvo Belih orlova i drugih dobrovoljaca. odakle su se. obavljenoj 18. Zvorniku i Skelanima (Srebrenica). sa generalom Mladi}em i komandom kasarne u Lukavici. maja). u~estvovale su i Arkanove jedinice i ubile mnogo civila. uklju~uju}i i Arkanovce.-11. izvr{ile su brojne zlo~ine nad Bo{njacima. Nakon {to je obi{la Arkanove jedinice u Bijeljini. rasporedili po Republici. nakon smotre dijela jedinica JNA i pripadnika srpskog ~etni~kog pokreta iz Srbije i Crne Gore. 640-641. i drugim mjestima. 878 . srpske Teritorijalne odbrane i drugih srpskih formacija. kao i jedinica specijalne policije iz Beograda. te specijalne jedinice MUP-a Srbije. gdje Srbi nisu imali ve}inu. gdje su jedno vrijeme imali svoju komandu. paragrafi 138.) i drugih mjesta. nakon po~injenih zlo~ina u Bijeljini. Biljana Plav{i} je 23. odnosno masovnim zlo~inima i plja~kama na podru~ju Sarajeva. pored jedinica JNA.312 U napadu i zauzimanju Fo~e. 390 i 664. 652 i 725. Tada su u Bratuncu bili i Arkan.310 Arkanovci su aprila 1992.311 U Bratunac su u prvoj polovini aprila 1992. zauzeli fabriku “Alhos” u industrijskoj zoni Karakaja. 310 Isto. kao i velikog broja jedinica aktivnog i rezervnog sastava JNA) zapa`ena je na Palama 15. Me|utim. pored JNA. Vlasenice. Otada zapo~inje njihovo u~e{}e u borbenim dejstvima. aprila 1992. preciznije na lokalitet Aerodroma. 313 Isto. Vojislav [e{elj i Radmilo Bogdanovi}. vjerovatno. Kao rezultat bliske saradnje njihovog vo|e. posebno maja 1992. aprila kod Spomen-parka Vraca.

br. nije mogao. pomenuti Legija. vojne oblasti. Milisav Gagovi}. 25. pov. od “vlade” te oblasti i 314 ∴ RATNI ZLO^INI U BOSNI I HERCEGOVINI. maj 1992. lokalnu srpsku TO i policiju. kao i Arkanove Tigrove. br. 4. Str. IT-02-54-T. 7. pov. str. maj 1992.. maj 1992.314 Razne srpske snage. Arkanovci i Beli orlovi su. 19. br. te jedan broj ni`ih rukovodilaca SDS-a.200 djece i `ena koji se uputio u Split. april 1992. str. br. AIIZ. br. maja i narednih dana napad na Br~ko. i prije dolaska u Sarajevo. bile su uklju~ene i u zauzimanju Ilid`e (ICTY. — General{tabu Oru`anih snaga SFRJ — Operativni centar. inv. br. br. 15. inv. 21. 1. 1. Me|utim. IT-02-54-T. Oslobo|enje. 2-88. br. vojne oblasti. jeste zaustavljanje i zadr`avanje konvoja od 7. april 1992. april 1992. Operativni de`urni tim. 19.315 O “ugledu” Arkanovaca u petokolona{koj SDS i JNA svjedo~e neposredni kontakti i dogovori koje su sa Legijom tra`ili i ostvarili Radovan Karad`i}. 10/36-1957. br. jer Mladi}. 25. br. Agresija. izvele su 1. maja na Ilid`i. Isto. 10/36-1940. posebno u logoru Luka. 35. 1. april 1992. pov. Operativni centar. Posebno izdanje. Predmet: Br.. uklju~uju}i aktivne i rezervne pripadnike JNA. Razli~ite srpske oru`ane grupe. 3. Str. Dnevni izvje{taj. Ned`ari}a i Lukavice (Kotorca). — General{tabu Oru`anih snaga SFRJ — Operativni centar. pod komandom @ivojina Ivanovi}a. vo|a “arkanovaca”. dobio je od Arkana podr{ku u zahtjevu da povu~e svoje ljude iz Bosne i Hercegovine. Komanda 2. iako je prihvatio. 2. 879 . 16. str.. 19. mart 1992. inv. str. 315 ICTY. Nezadovoljan razvojem doga|aja oko toga. imali reputaciju ste~enu zlo~inima na podru~ju Srpske autonomne oblasti Hercegovina. mart 1992. zbog pritiska javnosti.odnosno pukovnikom Milisavom Gagovi}em. 2-84. gdje su izvr{ile genocid nad Bo{njacima. Slobodna Bosna. Komanda 2. 1. Str. te “nesposobno{}u” i “neorganizovano{}u komandnog sastava i boraca na Ilid`i”. 22. uklju~uju}i i Arkanove Tigrove. — General{tabu Oru`anih snaga SFRJ — Operativni centar. paragraf 702). intervencija i molbe Mladi}a i Gagovi}a presudile su da Arkanovci ostanu i pre|u u kasarnu u Lukavici. br. Komanda 2. kao i “kukavi~lukom Srba na Ilid`i koji ne}e da se bore”. 28. gdje su obu~avali mobilisane ljude i dobrovoljce i u~estvovali u borbenim dejstvima i zlo~inima. 2. april 1992. vojne oblasti. april 1992. Operativni de`urni tim. odnosno zlo~inaca u srpskim “kriznim {tabovima” Ilid`e. 37. 25. i br. 13. Predmet : Br.. br. za {ta su. Isto. da udovolji njegovim zahtjevima da konvoj “zarobi i razmjeni za vojsku u kasarnama”. 2-89. Bilten MNO. Ratko Mladi}. 10/36-1905. paragrafi 633-639. te pripadnike specijalnih snaga MUP-a Srbije.

maj 1992. vojne oblasti. br. br... 21.. i dr. 16. 2-84. br.Operativni centar. br. Agresija. gdje su u~estvovale u borbama i drugim oblicima zlo~ina u zapadnoj Bosni. januar 1992. na podru~ju Sanskog Mosta vr{ile zlo~ine.. april 1992..Operativni centar. 25. april 1992. Str. br. General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . paragrafi 131 i 896-897. Komanda 2. 13. april 1992. 2-89. vojne oblasti. 25. maj 1992. Bilten MNO. br. april 1992. pov. 22. Dnevni izvje{taj. paragraf 138. pov. april 1992. inv.317 Pripadnici Belih orlova318 predvo|eni Milanom Luki}em do{li su na podru~je Bosne i Hercegovine. br. Komanda 2. Posebno izdanje. U avgustu 1994. 15. ICTY. i dr. Str. 2-88. ICTY. Isto. 7. 10/36-1905. Str. po~etkom aprila. str. maj 1992. AIIZ. 1. 37. 25. str.. inv. Agresija. Posebno izdanje. br. 03. Dnevni izvje{taj. IT-02-54-T. General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . 01. 10/36-1905. maja 1992. dobili i “posebno priznanje”. april 1992. br. maj 1992. br. a srpska narodna obnova posta}e srpska narodna odbrana” (Oslobo|enje. br. br. br. Bilten MNO. 35. 15. br. 37. Operativni centar.. Isto. vojne oblasti. Operativni de`urni tim.. Predmet: Br. i br. Operativni de`urni tim.. str. 4. i br. Zapisnik. 03. 1. Arkanove trupe su septembra 1995. 21. 4. str. pov. Slobodna Bosna. \. po~etkom septembra 1991. IT-02-54-T. inv. april 1992. Tigrovi su formalno stavljeni pod komandu jedinica za specijalne operacije Slu`be dr`avne bezbjednosti MUP-a Srbije.316 Arkanove jedinice su krajem septembra 1992. 02. br. Slobodna Bosna. General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . br. br. april 1992. Str. 10/36-1957. dopuna izjave \.. str. 7.Komande garnizona u Bile}i. str. 28. 13.. vojne oblasti. 25.Operativni centar.. 317 ICTY. mart 1992. 880 . pov. inv. 1. 10/36-1940. april 1992. Isto. Komanda 2. br. Mirko Jovi}. maj 1992. 22. br. paragrafi 648-651. Oslobo|enje. u velikom broju ponovo stigle u Sanski Most. 19. br. 02. Oslobo|enje. 5352. mart 1992. inv. IT-02-54-T. 2. inv. 25. inv. vojne oblasti. General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . 316 ∴ RATNI ZLO^INI U BOSNI I HERCEGOVINI. mart 1992. 21. Operativni de`urni tim. Komanda 2. 10/36-1940. AIIZ. Str. br. 1. pov. 4. General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . br. 1.Operativni centar. iz U`ica. Predmet: Br. AIIZ. 19. vojne oblasti. 25. Operativni de`urni tim. 2. 19. Komanda 2. 6). 28. tako|e. Str. str. 01.Operativni centar. Operativni centar. 19. april 1992. 2-89. 318 ∴ RATNI ZLO^INI U BOSNI I HERCEGOVINI.. mart 1992. u Me|unarodnom press-centru u Beogradu je izjavio: “Ukoliko neka dr`ava prizna suverenitet Bosne i Hercegovine i Hrvatske u njihovim administrativnim granicama i time omogu}i okupaciju sada oslobo|enih srpskih teritorija Srpska narodna obnova mora}e da pribegne nasilju . str. Isto.. str. br. br. Predmet: Br. 16. Komanda 2. april 1992.Operativni centar. 1. pov. br. General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . maj 1992. hrvatske i bosanske ambasade u tim zemljama lete}e u vazduh. 2-84. 2-88. predsjednik Stranke narodne obnove. 10/36-1957. april 1992. 35. poznate kao Crvene beretke.

Me|u njihovim svirepim zlo~inima valja izdvojiti neposredno u~e{}e u likvidacijama. april 1992. dok su drugi ve} ostavljali “tragove krvavih zlodjela po Gacku”. Nakon toga. Bratuncu i drugim dijelovima Republike. na podru~ju Vi{egrada i drugih mjesta isto~ne Bosne. Bile}i. gdje su 18. AIIZ.preko Vi{egrada i Rogatice.. Gacku. Doboju i drugim mjestima. 30. inv. krajem aprila 1992. maja 1992.319 319 Posebno izdanje. maltretiranju i plja~kama bo{nja~kog stanovni{tva na podru~ju Zvornika i Srebrenice tokom aprila. juni 1992. na zahtjev SAO Hercegovine. br. u~estvovali su u borbenim dejstvima. maja 1992. Isto. Mostaru. 224-225. plja~kama i paljevinama u Bijeljini. aprila 1992. U selo Tilava je 5. br. br. Beli orlovi su. aprila oplja~kali konvoj humanitarne pomo}i. aprila. 19. u~estvovali u napadu i ru{enju Bosanskog Broda. me|u kojima i Beli orlovi. u sadejstvu sa JNA i drugim oru`anim formacijama. br. do 13. izvr{ile brojne zlo~ine. ∴ RATNI ZLO^INI U BOSNI I HERCEGOVINI. koji su se stavili “na raspolaganje” Bo`idaru Vu~urevi}u i pridru`ili “ve} pristiglim pripadnicima (petsto) ~etni~ke bande Vojislava [e{elja.. str. U selo Tilava (na staru farmu za uzgoj koko{ki) 8. aprila. zlo~ina~kim snagama SDS-a i drugim ~etni~kim formacijama. Beli orlovi su zajedno sa ostalim ~etni~kim formacijama u~estvovali u smotri na Palama. me|u kojima je ve}i broj pu{tenih zatvorenika iz Srbije i Crne Gore”. 23. zajedno sa pripadnicima JNA. plja~kanje ku}a i radnji Bo{njaka i paljenje ~itavih sela. zatim u Rogatici. Ujedno je jedna njihova grupa uba~ena i na podru~je Mostara. radi “sijanja straha” me|u stanovni{tvom.. u Sarajevu. 3-317. Bilten MNO. tenkovskim granatama i haubicama od 155 milimetara) postrojenja Rafinerije u Bosanskom Brodu. 40-41. str. Te su snage. oko 200 novih pripadnika Belih orlova. te u Trebinju. april 1992. 15. Mirko Jovi} (predsjednik Srpske narodne obnove) je poslao oko 400 Belih orlova na podru~je Gacka. 21. Agresija.. Na podru~je sarajevskog naselja Grbavice dovedeno je 4. 28. Vi{egradu. 38. inv. te Vlasenici. aprila 1992. 269. zauzeli Fo~u i vr{ili svirepa ubistva.500 “dobrovoljaca” iz Srbije. Tom su prilikom raketirali (vi{ecijevnim raketnim baca~ima. Modri~i. br. aprila 1992. stiglo dvjestopedeset Belih orlova... 5. Bile}e i Trebinja. Beli orlovi su. maja 1992. zajedno sa JNA i zlo~incima SDS-a i drugim srpskim oru`anim formacijama. na podru~ju Vraca i Grbavice. Krajem aprila 1992. iz Srbije stigla jedinica “arkanovaca” od oko 300 zlo~inaca. zlo~inima. uklju~uju}i i genocid nad Bo{njacima. zatim u Bratuncu u periodu od 10. 19. 272 i 274. maja 1992. 881 . 7. stiglo je oko 1. U Dobojsku kasarnu JNA je 23.

odlazili u neke djelove Mostara. Tom su prilikom ~etni~ke vojvode dale zakletvu. br. kojoj se “radovala” Romanija planina koja “razgovora sa du{manima nema”. br. zaklinjem se Bogom i svetim Savom. 322 AIIZ.322 320 ICTY... br. zajedno sa drugim ~etni~kim jedinicama. 716 i 737. povremeno..320 I [e{eljevci su do kraja aprila 1992. radi diverzija i oru`anih napada. Bilten MNO. da }u se svim svojim snagama boriti za slobodu srpskog naroda i obnovu jedinstvene Srpske dr`ave na Balkanu. “kao jedini srpski ~etni~ki vojvoda. 7-59. Todor Lazi}. Jovo Ostoji}. veliko juna{tvo i pokazanu ratnu ve{tinu najistaknutijih ~etni~kih komandanata”. Amin” (Isto). str.321 Srpski ~etni~ki vojvoda i predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav [e{elj je 29. juna) i drugih mjesta. a “koju nije ~ula pedeset godina”. u civilnim odijelima. Fazlagi}a Kule (17. Agresija. Oslobo|enje.. inv. Nedeljko Vidakovi}. Ta je zakletva glasila: “Zaklinjem se kao srpski ~etni~ki vojvoda.Beli orlovi su u~estvovali i u napadu na Trnovo (1. mart 1992. Naredbom 124. aprila 1992.. Mirko Blagojevi}. paragrafi 714. koji je neposredno anga`ovan u sada{njoj oslobodila~koj borbi srpskoga naroda. 910. juna 1992. 5. april 1992. Milisav Dakovi} . Zoran Dra`inovi} . na podru~ju SAO Hercegovine.^eko. 25. Miroslav Vukovi} . 3. stigao u Bosnu i Hercegovinu. Na podru~ju Bune (regija Mostar) [e{eljevci su stigli 12. Tako su u ~in ~etni~kog vojvode proizvedeni sljede}i “srpski junaci iz svih krajeva srpstva”: Zdravko Abramovi}. februara 1992. Sre}ko Radovanovi}. juna 1992. proglasio 18 novih ~etni~kih vojvoda. tako mi Bog pomogao. za izvanredne zasluge u ovom ratu. IT-02-54-T. 19. slede}i tradiciju srpskih ~etnika. Slavko Crni}. on je. Branislav Baki}. juni 1992. Transkript priloga emitovanog na Srpskoj televiziji. Mitar Maksimovi} . 13.^i~a. Hodbini i Dubravama). Ljubi{a Petkovi}. Dragan Cvetkovi} i Branislav Gavrilovi} — Brne.Manda. Milan Lan~u`anin — Kameni. Slavko Aleksi}.). koja }e obuhvatiti sve srpske zemlje. na prvi dan referenduma za nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu. Predmet: Br. 321 Posebno izdanje.). str 15. tra`e}i od pripadnika srpske stanice milicije da im se priklju~e u napadima na bo{nja~ko stanovni{tvo na lijevoj strani Neretve (u Rotimlju. 882 . zatim u zauzimanju Bile}e (10.^ele. “obezbje|ivali granicu” da bi. Tomislav Nikoli}. U selu i manastiru Kne`ini.

Pukovnik Tau{an odgovara ‘Ja se {to ka`u uzdam u boga i ja odoh u brdo’”.323 JNA im je. Minirali smo im ovaj put gore iznad Sokolovi} Kolonije. Pa kad im prekinem struju i vodu.. Ne mogu nigde ~ove~e. 5. i 15. u sastavu od pribli`no 200 zlo~inaca. Mi{om Jovanovi}em i Radomirom Spahi}em. Grupa “{e{eljevaca”. br. me|u kojima su se nalazile i Gavrilovi}eve jedinice u maskirnim uniformama i sa bijelom trakom oko glave. posebno oficir Krstovi}. posebno u banjalu~ku regiju. izdaje se nare|enje za mobilizaciju terorista i naoru`anih formacija SDS-a.. br. [ta sad misli taj Kukanjac? Znate li gdje je granica srpska. Vraca i Grbavice. Istovremeno su i na podru~je Bosanske krajine. bre. koji je. stigli na Pale i podru~je Sarajeva. tako|e. Novo Sarajevo i Centar.) operativnom pripremom zlo~ina~kih formacija SDS-a rukovodio je major JNA Dragomir Krstovi} “U [tabu SDS-a svi planovi se detaljno razra|uju. Uo~i napada na Sarajevo (20. aprila 1992. Mojmila. Prije napada izvr{ena je smotra svih agresorskih jedinica na lokalitetu Spomen-parka Vraca. 35. pod vo|stvom Branislava Gavrilovi}a (poznat po zlo~inima izvr{enim nad hrvatskim stanovni{tvom Vukovara. usmrdit }e se. Na podru~ju Sarajeva oni su locirani. Isto. br. sve im je blokirano. 21. sve to treba pobiti’. radi raspoznavanja. 21. 28. uglavnom. izjavljuje: ‘Osveti}emo to. aprila kod pukovnika Tomislava Tau{ana. na~elnika Vojne bolnice u Sarajevu interesuje o zdravlju dvojice pogo|enih vojnika JNA. Zvorniku i Skelanima. u artiljerijskom napadu na terminal Grasa. rukovodio je major Dragomir Krstovi} zajedno sa Gavrilovi}em. Borovog Sela i Borovog Naselja) prvi put je dejstvovala po Sarajevu 14. 21. juni 1992. Ta grupa je. sa oficirima JNA. br. Pa neka sad mrdnu. Zvornik i Bijeljinu. 883 . 19. zajedno sa drugim srpskim fa{isti~kim formacijama. aprila 1992. na podru~ju Lukavice. stigle grupe [e{eljevaca. april 1992. Ta granica je ~itav grad ~ove~e’ i nastavlja: ‘Ma oni su ina~e u grotlu. dogovorio daljnje “borbene aktivnosti”. pored toga {to je imao glavnu komandu nad naoru`anim srpskim formacijama i koordinaciju oru`anih dejstava sa komandama JNA. pru`ila podr{ku. 2. gdje je Vojislav [e{elj izvr{io smotru i u kasarni. neprestano 323 Posebno izdanje. aprila 1992. 25. kao i njegovim operativnim pripremama. i br. [e{eljevci su po~etkom aprila 1992. Bilten MNO. april 1992. razru{ili sve. Tim napadom. april 1992. u~estvovala u zlo~ina~kom pje{adisjkoartiljerijskom napadu na podru~je op{tina Novi Grad. april 1992. Nakon po~injenih zlo~ina u Bijeljini.Jedna grupa [e{eljevaca pre{la je krajem marta 1992. 1. koji se 20. iz Srbije u Bratunac. Krstovi}. 26. to im nije jasno.

327 ICTY. generalmajor Vojislav \ur|evac. stigla je grupa od tristo “{e{eljevaca”.a|utant generala Kukanjca i drugi. IT-02-54-T.otvarao vatru iz tenka. Bilten MNO. U ve~ernjim satima 21. Od ispaljenih granata stradaju majke. paragraf 687. april 1992. komandant 2. april 1992 i br. u tom napadu na Sarajevo. direktno su u~estvovali i sljede}i oficiri JNA: pukovnici Gagovi}. predvo|ena Slavkom Aleksi}em. juni 1992. odvo|enjem i likvidacijom Bo{njaka. pretrpjeli vi{e poraza od strane branilaca Republike Bosne i Hercegovine. [e{eljevci su na podru~ju Sarajeva. Stojanovi} i drugi. Kova~evi} i Tomislav Tau{an.326 Grupa [e{eljevaca. Zna~ajnu ulogu odigrali su i generalpukovnik Milutin Kukanjac.325 U napadu na Sarajevo Branislav Gavrilovi} je ranjen. aprila stigle ve}e grupe srpskih oru`anih formacija — [e{eljevci i Arkanovci. bombardovanje artiljerijom nedu`nog stanovni{tva Sarajeva koje to u dosada{njoj istoriji nije zapamtilo. 325 Isto. br. nakon uzurpacije vlasti u Bratuncu. po~etkom maja 1992. Vojislav [e{elj je. U lukavi~ke kasarne (kraj Sarajeva) krajem maja 1992. zatim kapetani Petkovi}.327 324 Isto. 884 . 5. uz ve}e gubitke. Tako su u Banjoj Luci 24. koji su na to podru~je stigli u sastavu Novosadskog korpusa JNA. ina~e }e u protivnom povu}i sve svoje ljude sa svih frontova”. 19. 25. 35. Arkanovci.. Na podru~ju Bosanske krajine [e{eljevci se u ve}em broju pojavljuju krajem aprila 1992. bila je uklju~ena i u snajperisanje Sarajeva sa Jevrejskog groblja na Grbavici. 1. ultimativno poru~io zlo~incu Radovanu Karad`i}u “da se njegovi ljudi moraju izvu}i iz okru`enja sa Grbavice. zapo~inje prava kanonada. vojne oblasti major Krstovi} bje`i na Pale. interesuju}i se za njihov polo`aj iz Beograda.. u kontaktu sa Gavrilovi}em i zlo~ina~kim {tabom SDS-a na Palama. zatim Dule Parezanovi} . 25. otpo~eli su sa hap{enjem. a njegova se grupa na{la u okru`enju branilaca Sarajeva. Predmet: Br. vojne oblasti. 326 Posebno izdanje. kao i pripadnici oru`anih formacija SDS-a. Za svakog ubijenog Bo{njaka rukovodstvo Srpske demokratske stranke im je ispla}ivalo po 100 DM.324 Pored njega. aprila 1992. br. Nakon {to su branioci i gra|ani Sarajeva odbili agresorski napad i pre{li u ofanzivu na dojavu pukovnika Pere Simovi}a iz Odjeljenja bezbjednosti Komande 2. djeca i nedu`ni gra|ani”. Srpski zlo~inci “uvidjev{i da Krstovi} bje`i tra`e da ga likvidiraju vri{te}i kako je on to ‘zakuhao’. Beli orlovi i [e{eljevci.

paljevinama i drugim zlo~inima.331 328 Posebno izdanje.000 agresorskih vojnika na Kupre{kom platou i me|u 300 vojnika na Komaru nalazili i pripadnici specijalne jedinice Saveznog sekretarijata unutra{njih poslova (SSUP-a). posebno u oru`ju i municiji”). 74. 22.. @rtve su tako unaka`ene da ~ak ni neki zlo~inci iz grupe to nisu mogli gledati. br. maj 1992. 83. 7.330 U pripremi i izvo|enju agresije na Bosnu i Hercegovinu zna~ajnu ulogu imao je Savezni sekretarijat za unutra{nje poslove. juni 1992. juli 1992. juli 1992. 19. Hajvazi.328 Rojalisti i pripadnici Srpske garde bili su locirani. juni 1992. juni 1992. plja~kama. je iz konclogora na Palama izvela 39 Bo{njaka i masakrirala ih u jednoj pe}ini na Romaniji. 10. i br. {to je trebalo da predstavlja “vatreno kr{tenje” i “obuku” za jedan broj novih zlo~inaca. br. br. pokazuju}i im li~no “kako se to radi”. 3-385. Grbavica. grupa [e{eljevaca na ~elu sa Branislavom Gavrilovi}em. u selima: Bulatovci. pored materijalne pomo}i (“uspostavljanja saradnje i svih vidova pomo}i. br. a u sadejstvu sa JNA.329 Tzv. na podru~ju Fo~e. maj 1992. ispoljavaju}i naro~itu agresivnost u odvo|enju i fizi~kom maltretiranju gra|ana bo{nja~ke nacionalnosti u fo~anskim koncentracionim logorima. u agresiji na Bosnu i Hercegovinu i u borbenim dejstvima na podru~ju Kalesije. Sarajeva (Hrasno. 16. Vraca) i drugim mjestima. maja 1992. 19. me|u 5. kao i obuci kadrova “Srpskog ministarstva unutra{njih poslova”. prema raspolo`ivim podacima. na teritoriji Bosne i Hercegovine upu}ivao i specijalne odrede milicije. Po nalogu Petra Gra~anina u Bijeljinu su krajem jula iste godine stigle dvije ~ete specijalaca SSUP-a. gdje su od po~etka agresije vr{ili svirepe zlo~ine nad civilnim stanovni{tvom. aktivno u~estvovali u genocidu. 10. 885 . zbog ~ega se Gavrilovi} naljutio i pod prijetnjom oru`jem primoravao ih da i oni kolju nedu`ne ljude. genocidu i drugim zlo~inima. br. inv. Bilten MNO. 5. Posebno izdanje. koji su anga`ovani u borbenim dejstvima.Krajem maja 1992. Tako je. br. koji je. AIIZ. 330 Isto. Vukovarci su kao “iskusni borci”. uglavnom. Tako su se sredinom 1992. 331 Dnevni izvje{taj. 57-58. br. jedna jedinica Vukovaraca 10. Memi}i i Brda izvr{ila brojne zlo~ine nad Bo{njacima.. 16. 22. 329 Posebno izdanje. posebno njegov sekretar Petar Gra~anin. primjera radi. 5.

izme|u “ministra” Mi}e Stani{i}a i generala Ratka Mladi}a. 22. otkrivaju i Gra~aninove kontakte sa pojedinim pripadnicima ~etni~kih oru`anih formacija. sa Radmilom Bogdanovi}em na ~elu. u~estvovale u agresiji. septembra 1991.332 Ministarstvo unutra{njih poslova Srbije (javna i dr`avna bezbjednost) imalo je zna~ajnu ulogu u planiranju i izvr{enju zlo~ina u Bosni i Hercegovini. 886 . ICTY. 22. 333 ICTY. IT-02-54-T. Frenki Simatovi}. Zvorniku. maj 1992. tako|e.^injenice o u~e{}u u agresiji na Bosnu i Hercegovinu i kontinuirani dolasci i upadi jedinica “Specijalne brigade” SSUP-a u Bosnu i Hercegovinu. Radovan Stoj~i} i Radmilo Bogdanovi} (iz MUP-a Srbije). paragraf 105 i 107. 19. br. kao sa generalima @ivotom Pani}em (komandant Prve vojne oblasti). U MUP-u Srbije je 1991. posebno u oru`ju i municiji”.. jer je general Ad`i} odbio da preuzme Kadijevi}evu poziciju u SSNO-u (Isto. Sarajevu i drugim mjestima). a preko ministara unutra{njih poslova (Radmila Bogdanovi}a i Zorana Sokolovi}a). sa zadatkom da u~estvuju u “~i{}enju terena”. lociranih na Vracama u Sarajevu i drugim mjestima.. u cilju sinhroniziranja borbenih aktivnosti. neuspje{an pu~ protiv generala Kadijevi}a. IT-02-54-T. formiran “Vojni {tab”. Bo`idarom Stevanovi}em (komandant Prvog vazduhoplovnog korpusa. Raspolo`ivi podaci. 13. juni 1992. imao neograni~enu vlast nad srbijanskim MUP-om. u sadejstvu sa JNA i drugim srpskim oru`anim formacijama i grupama. i br. ^lanovi tog komiteta bili su jo{: Jovica Stani{i}. Posebno izdanje. paragraf 284). Predmet: Br. Njegove su specijalne jedinice. Slobodan Milo{evi} je u svojstvu predsjednika Srbije. Predmet: Br. paragrafi 268-269. 1. Predmet: Br. Ti su oficiri JNA bili veoma lojalni Slobodanu Milo{evi}u (ICTY. 7. a osnovu mu je ~inio Kadrovski komitet na ~elu sa Zoranom Jana}kovi}em. dovoljno govori i o dugoro~nijim planovima Saveznog sekretarijata za unutra{nje poslove na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine.333 332 Isto. Dnevni izvje{taj. Gra~aninovo posredovanje kod “uspostavljanja saradnje i svih vidova pomo}i. paragrafi 279 i 283). nedvosmisleno govore o ulozi tog saveznog organa i njegovoj umije{anosti u planove za osvajanje Bosne i Hercegovine i pripajanje “oslobo|enih srpskih teritorija u Bosni i Hercegovini” Saveznoj Republici Jugoslaviji. a kasnije komandanta RV i PVO) i Slavoljubom \uki}em (komandanta Teritorijalne odbrane Republike Srbije). Oni su uspostavili bliske veze sa visokim oficirima JNA. te {efa Slu`be dr`avne bezbjednosti (Jovice Stani{i}a) i Slu`be javne bezbjednosti (Radovana Stoj~i}a). maj 1992. Navedeni oficiri organizovali su 29. br. genocidu i drugim oblicima zlo~ina u Bosni i Hercegovini (u Bijeljini. IT-02-54-T.

To obu~avanje je organizovano od strane Frenkija Simatovi}a. 338 Isto. 335 Isto. IT-02-54-T. 8. u~estvovali u napadu na Bosnu i Hercegovinu. Frenki Simatovi} i Radovan Stoj~i}) je rukovodilo i organizovalo srpske snage u (Hrvatskoj i) Bosni i Hercegovini. Najvi{e rukovodstvo MUP-a Srbije (Novica Stani{i}.335 Srbijanski MUP je bio uklju~en u formiranje i podr{ku brojnih oru`anih formacija. zajedno sa “paramilitarnim” formacijama. Ta grupa je nakon obuke u potpunosti integrisana u Slu`bu dr`avne bezbjednosti MUP-a Srbije. novembar 1991. radi pru`anja podr{ke i oko formiranja specijalnih jedinica policije i vojnih struktura u Hrvatskoj (Krajina) . 337 Isto. SRPSKA VOJSKA. (ICTY. Gaji}-Gli{i}. paragraf 115.339 koji je obu~avao Srbe iz Hrvatske krajine u Bubanj Potoku (u Nastavnom centru . paragraf 285. te podr`avali i olak{avali vr{enje zlo~ina i dr. 339 Isto. nap. Beograd 1992. 336 Isto. 241.338 Jedna od prvih grupa koja je sadr`avala te specijalne snage bila ja iz Knina (Hrvatska) i bila je poslana u Fru{ku Goru (Srbija) na obuku sa SDB. str. i drugim oblicima zlo~ina. 334 Isto.vojnoj bazi JNA blizu Beograda). paragraf 117. Frenki Simatovi} je bio komandant jedinica za specijalne operacije (ICTY. nap. 340 Isto. 103. paragrafi 420 i 423). paragraf 114. paragraf 119). kada je u Bosanski [amac stigao jedan od vo|a Dragan \or|evi} (Crni) sa svojim ljudima. 241. IT-02-54-T. obezbje|uju}i kompletno logisti~ku i drugu podr{ku.334 Sredstva i kadrovi srbijanskog MUP-a bili su direktno uklju~eni kao sredstvo u rukama Milo{evi}a za u~e{}e u zauzimanju Bosne i Hercegovine (i Hrvatske) i drugim oblicima zlo~ina. kao. naoru`avalo i koordiniralo razne paramilitarne formacije. 887 . Prislu{kivani razgovor Radovan Karad`i} . kao {to je to bilo i u aprilu 1992. kao i niz drugih oficira. u Skelanima i protiv Srebrenice. Gra~anin i Mamula. koje su u~estvovale u zlo~inima. Predmet: Br.337 Pripadnici MUP-a Srbije su. anga`ovanim u vr{enju zlo~ina. To je ministarstvo. i 21. paragraf 108.340 Reaktivirani su generali Ljubi~i}. kao januara 1993.336 To je ministarstvo u Bosnu i Hercegovinu slalo oru`ane formacije i grupe. paragraf 115.Novica Stani{i}. decembar 1991.Isto. Predmet: Br. paragraf 119. 12. na primjer. Vidi : D. uklju~uju}i i one pod komandom Arkana. avgusta 1991.Jovica Stani{i} je u ime Milo{evi}a (pod njegovom kontrolom i ovla{tenjem) kontaktirao sa rukovodstvom SDS-a Hrvatske i Bosne i Hercegovine.. u sadejstvu sa JNA i Ministarstvom odbrane podr`avalo.

br. 24. MUP. inv. 2-2126. Predmet: Br.. IT-02-54-T. me|u kojima su i ubistva velikog broja gra|ana ne-Srba. 341 ICTY. 113/95. ~ija je kontrola nad njima bila provo|ena kroz napredovanje u ostvarenju ciljeva u zajedni~kom zlo~ina~kom poduhvatu. IKM — Trnovo. 2-2127. Oslobo|enim kriminalcima su bile izdate SDB knji`ice. Specijalna brigada policije. uklju~uju}i i oficire Slu`be dr`avne bezbjednosti. juni 1995. Predmet: Br. IKM — Trnovo.342 Pripadnici specijalnih jedinica Slu`be dr`avne bezbjednosti MUP-a Srbije (Crvene beretke) pod komandom Frenkija Simatovi}a su u toku 1991. U toku 1994. Kajman. paragraf 120. “Srpskoj Republici BiH” i “Republici Srpskoj Krajini”.Srbijanski MUP je povremeno pu{tao zatvorenike i hap{enike pred su|enjem iz zatvora za zamjenu za njihovo u~lanjivanje u specijalne jedinice. inv. [korpije. ICTY. koje su im dozvoljavale prolaz kroz policijske kontrolne ta~ke i grani~ne prelaze. inv. — [tabu policije Pale i dr. Belim orlovima i drugim formacijama. IT-02-54-T. IT-02-54-T. Isto. br.i drugima. IKM /Istureno komandno mjesto/ . jula 1995. bile su anga`ovane u vr{enju brojnih zlo~ina. 2-2125. Plavi i druge. 30.Trnovo. Predmet: Br. Oficirima specijalnih snaga bile su izdate identifikacijske karte SDB u Republici Srbiji.341 U Slu`bi dr`avne bezbjednosti su bile uklju~ene i jedinice kao {to su: Sivi Vukovi i Crvene beretke. genocidu nad Bo{njacima i drugim oblicima zlo~ina. uzele u~e{}a u operacijama sa JNA. tajno raspodijelili oru`je. 343 ICTY. br. paragraf 122. — Ministarstvu unutra{njih poslova RS /Republike Srpske/ i dr. Specijalna brigada policije. Crvene beretke su u sadejstvu sa JNA. U toku tih operacija srpske snage. 342 AIIZ.343 Specijalne snage srbijanskog MUP-a bile su uklju~ene u zlo~ine u Bosni i Hercegovini. Te jedinice postale su mo}ne oru`ane formacije u srbijanskom MUPu pod kontrolom Slobodana Milo{evi}a. Isto. Depe{a br. 888 . broj: 150/95. [tab policijskih snaga. ru~ne granate i drugu opremu upotrebljenu za podsticanje zlo~ina na podru~ju Knina. u Mostaru u maju i junu 1992. koje su im dozvoljavale putovanje {irom teritorije bez zaustavljanja. MUP /Ministarstvo unutra{njih poslova/.. One su odr`avale prisustvo i aktivno u~estvovale u ime Milo{evi}a u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Te identifikacione karte dozvoljavale su im skrivanje ~injenica da su bili iz Srbije (Isto). paragrafi 121 i 420. broj: 118/95 — MUP.

. paragraf 613. 123. 345 Isto. Jedinice specijalnih snaga tako|e su sara|ivale sa srpskim oru`anim grupama. Pripadnici specijalnih snaga Dr`avne bezbjednosti Srbije upali su no}u 7. IT-02-54-T. 889 . Predmet: Br. paragrafi 21. 6.. dejstvovale po Sarajevu i drugim mjestima. maja 1992. 687 i dr. protiv 5.Hrvatska i isto~na Slavonija. inv. Broj: 56/95. Republika Srpska. kao i od Arkanovih Tigrova (Isto. gdje je bilo zato~eno 52 ~ovjeka. Oni koji su ranije bili ~lanovi Arkanovih Tigrova.346 Specijalne jedinice MUP-a Srbije su i u toku 1994. 56). 347 Isto. Pristalice Fikreta Abdi}a su pomagani od raznih jedinica za specijalne namjene. Ministarstvo unutra{njih poslova.344 Specijalne snage Srbijanskog MUP-a kolaborirale su sa JNA u mjestima. Oni su bili instruirani da nikada javno ne priznaju da su bili iz Srbije.. Pre`ivjeli zato~enici su morali utovaravati tijela na kamion i po~istiti krv i dijelove tijela u skladi{tu). jo{ su primali pla}u od Arkana. “bilo gdje u biv{oj Jugoslaviji ili ako je potrebno u svijetu”. izvode}i ofanzivna dejstva (primjera radi: novembra 1994. paragraf 125. i ubili najmanje 16 zato~enika (Isto. str.Crvene beretke su se borile u Bosni i Hercegovini pod komandom Frenkija Simatovi}a. jer su oni bili ovla{teni da operiraju u ime interesa Srbije. Jedinice specijalaca iz Ni{a su. 268-269.345 Crvene beretke su obu~avale srpsku miliciju iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i sara|ivale sa SDS-om. Ta saradnja je uklju~ivala i uvje`bavanje i stvarnu borbu. mada je njihov novac za `ivotne potrebe bio ispla}ivan od Crvenih beretki. br. kao {to su Plitvice . u zgradu Poljoprivredne kooperative u Crkvini (Bosanki [amac). sa Vojskom Republike Srpska Krajina i sa pristalicama Fikreta Abdi}a. i 1995.348 344 Isto. AIIZ. juli 1995. 2-1653.347 Specijalne snage srbijanskog MUP-a snadbijevao je Milo{evi} u svemu {to je jedinica zahtjevala. Slobodan Milo{evi} je u aprilu 2001. ubijaju}i nedu`ne civile (Agresija. [tab policijskih snaga — Pale. — CJB /Centru javne bezbjednosti/ [tab policijskih snaga Vogo{}a. paragraf 124. 346 Isto. 258). u zoni Sarajevo — Trnovo). “snage sigurnosti i antiteroristi~ke snage” (Isto). nap. 348 ICTY. priznao da je obezbje|ivao finansije za. kao {to su Beli orlovi i grupom Branislava Vaki}a. tako|e. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i juna 1995. kako je on rekao. u~estvovale u borbenim operacijama u Bosni i Hercegovini. paragrafi 420 i 423.

IKM — Trnovo. 5. 2-2871. 890 .350 Snage MUP-a Srbije su u~estvovale i u zlo~inima u i oko Srebrenice. Okupljanje jedinice izvr{iti 11. juli 1995. 10. jula 1995. IKM Trnovo. 350 AIIZ. “sigurne zone” Ujedinjenih nacija (od poslijepodnevnih sati 11.Snage Ministarstva unutra{njih poslova Republike Srbije (po dva voda iz odreda policije Kajman. . 07. juni 1995 — [tabu policije Pale i drugima. i tokom mjeseca jula u~estvovale u ofanzivnim borbenim dejstvima na “trnovskom” i “sarajevskom rati{tu”. Srbije i Republike Srpske sa trnovskog rati{ta izvr{iti u toku no}i. inv. juli 1995. a u cilju slamanja neprijateljske ofanzive iz za{ti}ene zone Srebrenice”. br. br. Ministarstvo unutra{njih poslova. u sastav jedinica ulaze drugi specijalni odred policije iz [ekovi}a. izdalo sljede}e nare|enje : “1. br. 2-2722. 24. 10. Broj: 118/95. [tab policijskih snaga. inv. Plavi i [korpija) su. 07. IKM-Trnovo. — Ministarstvu unutra{njih poslova RS i drugima. Broj : 150/95. komandant jedinice je du`an po dolasku na odredi{te stupiti u vezu sa na~elnikom {taba korpusa generalom Krsti}em” (Isto). krajem juna 1995. br. i kasnije). br. Republika Srpska. inv. g. Ministarstvo unutra{njih poslova. Ministarstvo unutra{njih poslova Republike Srpske je 10. “na osnovu nare|enja vrhovnog komandanta Oru`anih snaga Republike Srpske. 30. 2. Isto. 1. Isto. 4. Specijalna brigada policije. godine u popodnevnim satima. jula 1995. 1995. inv. prva ~eta pjp cjb Zvornik. u~estvovala u borbenim operacijama protiv Armije Republike Bosne i Hercegovine na objektu Lu~evik (na komunikaciji Trnovo-Sarajevo). inv.Komandantu specijalne brigade policije i drugima.349 Jedinice MUP-a Srbije su sa zdru`enim snagama Ministarstva unutra{njih poslova Republike Srpska Krajina i Republike Srpske. juli 1995. Republika Srpska. za komandanta jedinice MUP-a odre|ujem Ljubi{u Borov~anina zamjenika komandanta Specijalne brigade policije. Kabinet ministra. u sadejstvu sa drugim jedinicama. Srbije i Republike Srpske i ~eta iz kampa Centra za obuku na Jahorini. Broj: 64/95. izdvojiti dio snaga MUP-a RS koji u~estvuje u borbenim dejstvima na sarajevskom rati{tu i uputiti kao samostalnu jedinicu u rejonu Srebrenice u toku sutra{njeg dana 11. 3. Depe{a br. izvla~enje ~ete zdru`enih snaga MUP-a RSK-a. 2-2871. juli 1995. 1995. 113/95. 2-2127 i 2723. MUP. 351 AIIZ. — Komandantu Specijalne brigade policije i drugima. Kabinet ministra. MUP /Ministarstvo unutra{njih poslova Srpske Republike BiH/ Specijalna brigada policije. mje{ovita ~eta zdru`enih snaga MUP-a RSK-a.351 349 AIIZ. 2-2723. Broj: 64/95.

vr{e}i brojne zlo~ine nad Bo{njacima (Isto). Beograd 2002. . a ovom fazom zavr{avamo i vje`bu koju smo uspje{no zavr{ili ovdje u Titovom Drvaru. poluautomatsko. Zbornik saop{tenja i diskusije sa Okruglog stola. ZADAH ZLO^INA — SRPSKE PARAVOJNE FORMACIJE 1990. demonstriraju}i na taj na~in silu.. u : RATOVI U JUGOSLAVIJI 1991. pa ~ak i topovi od 120 mm). Vasi} — Filip [varm. Informacija Ministarstva unutra{njih poslova Socijalisti~ke Republike Bosne i Hercegovine o nekim pojavama i doga|ajima koji su posebno uticali na uslo`njavanje bezbjednosne situacije u Republici. 354 Isto. gdje su u Drvaru odr`ali smotru svojih pristalica (oko ~etiristo pripadnika. uz podr{ku i znanje najvi{eg vojnog i policijskog rukovodstva SFRJ. Marti}evi specijalci su jo{ 8. kao i politi~kog rukovodstva Srbije. me|u kojima je bio i jedan vod `ena).352 Fa{isti Milana Marti}a iz Hrvatske (Knina). tako|e su.354 Tokom druge polovine 1991. prvi put upali u Bosnu i Hercegovinu (Titov Drvar i Bosansko Grahovo). u cilju priprema agresije vi{e puta upadao u Bosnu i Hercegovinu. juna 1991. inv. — 2000. od 11. radi daljeg {irenja Milo{evi}eve nacisti~ke tvorevine u kojoj }e “svi Srbi `iveti u jednoj dr`avi”. str. Milan Marti} je. juni 1991. 2-551. u~estvovali u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Poslije Milana Marti}a govorili su predsjednici skup{tina op{tina Titov Drvar (Dragan Kne`evi}) i Donji Lapac (David Rastovi}). 245.1999. Prilikom smotre jedinica na Sportsko-rekreativnom centru u Drvaru. U centralnoj Bosni i drugim mjestima srpske i hrvatske oru`ane formacije su sara|ivale. Marti}eva formacija je bila dobro naoru`ana razli~itim tipovima naoru`anja (automatsko. br. 891 . 11.353 Njegove pristalice su ~inili i dr`avljani Bosne i Hercegovine pripadnici SDS-a. 353 AIIZ. ru~ni baca~i. i da ovo ne}e biti posljednja vje`ba na ovom podru~ju i da se ovom prilikom ukida vje{ta~ka granica izme|u srpskog stanovni{tva Titovog Drvara i Kninske krajine”. Marti} se na improvizovanoj govornici obratio jedinici i prisutnim gra|anima rije~ima: “Mi smo ovdje do{li kod bratskog naroda u posjetu. mitraljezi. u vr{enju zlo~ina nad Bo{njacima.Jedna oru`ana jedinica bliska Slu`bi dr`avne bezbjednosti Ministarstva unutra{njih poslova Srbije koordinirala je na podru~ju Kiseljaka i Kre{eva veoma uspje{no sa snagama HVO-a. Grupa Marti}evaca (15 do 20 uniformisanih lica u 352 M. pod komandom Ivice Raji}a. juna 1991. Borba.

decembar 1991. 892 . krajem maja 1992. mart 1992. pu{ten i isporu~en Komisiji SSUP-a i SSNO-a na ~elu sa generalom Aleksandrom Vasiljevi}em (na~elnik bezbjednosti JNA). vojnim helikopterom spustio i Milan Marti}.maskirnim uniformama) 8. “Oni ve} danima obilaze ku}e i stanove ~lanova i simpatizera SDA. 356 Slobodna Bosna. 16. mart 1992. mart 1993.”. ispred pje{adije.-1. 4. 24-25. 26. u ~ijim su se redovima. 22. U [ipovo se u drugoj polovini marta 1992.356 Iz Knina je krajem marta 1992. ali i SDP i ostalih nesrpskih stranaka. juni 1992. 358 Dnevni izvje{taj. Po nare|enju Petra Gra~anina Marti} je 9. Tako se Milan Marti} u Knin vratio uz pomo} vojnog i policijskog rukovodstva SFRJ. 4. Istog dana milicija je u vojnom vozilu uhapsila Marti}a. str. upadale su grupe vojnih lica u {arenim maskirnim uniformama. 31.358 355 Vreme. br. str. str. izvr{ila je napad na Stanicu javne bezbjednosti i oslobodila trojicu maskiranih i naoru`anih pripadnika TO Banja Luka koji su uhap{eni i privedeni. mart 1992. Njihov dolazak donio je nemir na pomenutim podru~jima s obzirom da su otpo~eli sa zlo~inima nad bo{nja~kim i hrvatskim stanovni{tvom. str. 1. na podru~je Bosanske krajine. mart 1993. str. posebno na prostor {ipova~ke i jaja~ke op{tine. prilikom njegovog dolaska u Bosansku Krupu. i 2. 3.355 U toku marta 1992. septembra 1991. u Ilija{ stiglo oko pedeset policajaca SAO Krajine. u Bosanskoj Otoci. br. dok su ih tre}i nazivali Marti}evci. poru{ili su 70% stambenih objekata. koji su ga vojnim helikopterima ispratili za Knin. iako je za njim bila raspisana potjernica. Tom prilikom agresor je koristio i tenkove. 26. septembar 1991. Isto. str. Isto. 5. 5. drugi “crvene beretke”. str. 22. a Marti}evci su.. 29. Oslobo|enje. br. 3. To je pove}alo uznemirenost gra|ana i dovelo do blokade puteva. sa `utim petokrakama koje su jedni zvali “vojna policija”. 24. septembra. 357 Slobodna Bosna. te neovla{teno legitimiraju. 38. nalazili Marti}evci. uglavnom. postavili “`ivi zid” od ~etrdeset zarobljenih Bo{njaka iz Bosanske Krupe. Oslobo|enje. 25. januar 1992.357 Agresorske jedinice. nakon “dramati~ne no}i” u Bosanskoj Krupi.. pretresaju i prijete.

. 19. silovali su dvije djevojke pred njihovom majkom”. Marti}eva srpska milicija iz Kninske krajine je juna 1992.. i br. 361 Posebno izdanje. zajedno sa pripadnicima JNA i drugim zlo~incima. 127. br.. zajedno sa specijalcima SSUP-a. aprila 1992. 82. a u Celjskoj ulici br. Sljede}ega dana JNA je otpo~ela sa mobilizacijom srpskog stanovni{tva u op{tini Rudo. 19.000 “marti}evaca”. 360 AIIZ.. u~estvovala u barbarskom pohodu na Br~ko. u borbenim dejstvima i zlo~inima nad civilnim. juli 1992. u Han-Pijesak su. zajedno sa ostalim agresorskim jedinicama. str. pored srpskih kolaboracionista iz Bosne i Hercegovine (tzv.361 Na Pale je u no}i izme|u 12.. sredinom 1992. juni 1992.. 83. 2-1346/24 od 29. uglavnom Bo{njaka. br. br. i 13. juli 1992. posebno u selu Hambarine. a mobilisani su krenuli u pravcu Vi{egrada i Kalinovika. vr{e}i “ubistva. helikopterima JNA stigla nova grupa srpskih dobrovoljaca iz Srbije i Crne Gore. stigli i Marti}evci. 16. nakon zavr{ene obuke u Kninu. u~estvuju}i.. 20. str. Pripadnici kninskih crvenih beretki su u~estvovali i u zlo~inima nad Bo{njacima na podru~ju Prijedora i Kozarca. uzimanje talaca i odvo|enje civilnog stanovni{tva u koncentracione logore”. odnosno ~etnika) bili su locirani na svim privremeno okupiranim dijelovima Republike Bosne i Hercegovine. Arkanovci. 25. br. avgust 1992. 59. Avgusta 1992. 15. Beli orlovi i drugi). koji su “plja~kali i otimali sve na {to su nai{li i tukli i ubijali one koji bi se tome suprotstavili. Informacija MUP-a.362 359 Agresija. Sredinom jula Marti}evci su anga`ovani i u pohodu na Od`ak. do{lo oko 2.Tzv. 5. uglavnom. 362 Agresija. Poslije okupacije Dervente u Doboj je 12. 29.359 Marti}eve jedinice su u~estvovale i u osvaja~kim napadima i zlo~inima na podru~ju sjeverne Bosne. vr{e}i masovne zlo~ine. br. jula 1992. bo{nja~kim stanovni{tvom. doma}i ~etnici) i znatnog broja agresorskih vojnika iz Srbije i Crne Gore (me|u kojima su bili i [e{eljevci. gdje su srpski fa{isti poklali na hiljade civila.360 Tzv. jula 1992. 118. 893 . u~estvovala u zlo~inima na podru~ju Donjeg Vakufa. Dnevni izvje{taj. avgust 1992. dobrovoljci iz Srbije i Crne Gore (kao posebne grupe oru`anih formacija. Dnevni izvje{taj. Grupa Marti}evaca iz Srbije je.

Jankovi}. br. najdalje do 28. br. br.. 25. 22. ~iji se “nedostatak osjetio u odlu~uju}im borbama. Ti dobrovoljci u svojoj ekstremnosti nisu nimalo zaostajali za pripadnicima naprijed spomenutih oru`anih formacija. da. 9. maj 1992. 894 . i br. br. januar 1993. miliciji Dragoslava Bokana. ukoliko se hitno ne dobave nove snage i borbena sredstva.363 Velikosrpski agresor je. Mladi} je detaljnije izlo`io “te{ku situaciju” i nagovijestio neuspjeh “operacije Dobrinja”. kao i tzv... “okretanja UNPROFOR-a na njihovu {tetu”. granate za artiljeriju. krajem juna 1992. u saradnji sa rukovodstvom SDS-a. posebno Sarajeva. 74. Ned`ari}a. juli 1992. 16. zbog katastrofalnih rezultata. 19. april 1992. Nikola Koljevi}. na sastanku su iznesene brojne optu`be na 363 Dnevni izvje{taj. ubijanje bo{nja~kih `ena i plja~kanje dru{tvenih i privatnih dobara koje su organizovano u kolonama teretnih kamiona-{lepera odvozili u Srbiju i Crnu Goru. kao i “iskusni oficiri”. Na tom sastanku. kako su zaklju~ili. zbog sve ja~eg pritiska svjetske javnosti kao i. juna moraju zauzeti Dobrinju i dio Ned`ari}a {to bi. 21. omogu}ilo da Aerodrom ostane pod srpskom kontrolom. 18. Oslobo|enje. mada im je “u`a specijalnost” bilo klanje Bo{njaka. 22. intenzivirao dovo|enje “svje`ih ~etni~kih jedinica” iz Srbije i Crne Gore na podru~je Bosne i Hercegovine. april 1992. juni 1992. izvr{ena je dodatna mobilizacija oru`anih formacija na podru~ju Lukavice. Presscentar Armije Republike Bosne i Hercegovine. prije svega. Nakon {to je general Mladi} sredinom 1992. Bilten MNO. 35.. zatim ~etni~kom Gvozdenom puku Pavle \uri{i} i ~etni~kim odredima Vuk Kalajit. ocijenio da su “srpske snage” nedovoljne za realizaciju njegovog fa{isti~kog plana za zauzimanje Dobrinje i zadr`avanje kontrole nad Aerodromom. 102/02-795. tako|e. br.Me|u dobrovoljcima iz Srbije i Crne Gore posebno mjesto je pripadalo Srpskim sokolovima Sini{e Vu~ini}a. Ocijenjeno je. 18. 24. 12. Ina~e. veteranima iz agresije na Hrvatsku. str.15. Dragan Nikoli}. april 1992. 8. {to je bio slu~aj sa Pofali}ima i brdom @u~”. zlo~inac Ratko Mladi} je tra`io hitan sastanak sa Karad`i}em i ostalim ~elnicima Srpske demokratske stranke. kako su smatrali. Zaga. br. vikenda{ima. Ilid`e i Rajlovca. maj 1992. Me|utim. licima koja su bila u Legiji stranaca i drugim ~etni~kim formacijama neutvr|enih naziva. Mom~ilo Mandi} i general Ratko Mladi} sa saradnicima).. oktobar 1993. 7. i dr. 13. Posebno izdanje. koji je odr`an u “sjedi{tu srpskog MUP-a i pravosu|a” u prostorijama biv{eg zatvora na Kuli (kome su prisustvovali Radovan Karad`i}..

Rajlovca i Aerodroma. a Ratko Mladi} i Mom~ilo Kraji{nik su bili zadu`eni da istog dana iz Srbije i Crne Gore obezbijede hitan dolazak novih jedinica. obavije{ten da je u garnizonu JNA u Kremnima kod U`ica jedan {leper natovaren granatama. Ilid`e. municije i hrane. Da bi im se obezbjedio smje{taj.366 Sa druge strane. po~elo je pregrupisavanje raspolo`ivih “srpskih snaga” na lokalitetu Lukavice. jer “toga ima dosta”. “ako treba. vjerojatno. 365 Isto.364 Nakon toga. juna) i zahvaljuju}i novoprido{lim fa{istima. do}i i vi{e hiljada”. uz napomenu da }e ih. juni 1992. Mladi} je preko Karad`i}a izdejstvovao da se jo{ jedan broj logora{a (`ene i djeca) iz Dobrinje i Had`i}a premjesti u zatvor na Butmiru. br. iz ~ega se. uz napomenu da su “odmah spremni za borbu”. Dr`e}i se preciziranog roka (28. general Mladi} je odmah organizovao ofanzivu prema “neosvojenom” dijelu Dobrinje. 366 Isto. polaze ~etiri autobusa dobrovoljaca. Po nare|enju Mom~ilovog brata Mirka Kraji{nika ta grupa “mora kako god zna da bude u Sarajevu u subotu 27. Kasindola.365 Poslije toga 24. do 10. i 25. 24. {to je i u~injeno. juna 1992. uslijedio je dolazak 300 [e{eljevaca u kasarnu Lukavica.00 sati”. Mom~ilo Kraji{nik je. bez problema uspostavio kontakt sa {tabom Arkanovaca i obezbjedio veliku grupu ~etnika. prije svega. Kraji{nik je. preko “prijatelja”.ra~un UNPROFOR-a u tonu otvorenog neprijateljstva. nedvosmisleno moglo zaklju~iti da su srpski fa{isti bili spremni i na oru`ane incidente i sukobe sa pripadnicima UNPROFOR-a. te je zatra`en njihov prihvat na Palama. {to Mom~ilo Mandi} nije rado prihvatio zbog “pretrpanosti prostora”. 28. dijela Dobrinje. juna 1992. 895 . dok bi se ostatak logora{a u kasarni. bra{na. Pored toga. Zbog nedostatka prostora u kasarni. dok su {leperi koji su oti{li u Kragujevac po municiju i granate spremni za 364 Posebno izdanje. koristio kao `ivi {tit u slu~aju napada na kasarnu. juna 1992. odnosno Belih orlova. odlu~eno je da se jedan broj logora{a sprovede do Vrbanje mosta i pusti. uz zahtjev da se po{alje jo{ jedan kamion. iz Stare Pazove je u kasarnu Lukavica stiglo obavje{tenje da sa Starog sajmi{ta 27. tako|e.

juli 1992. posebno artiljerijske.369 U prvoj polovini jula 1992.367 Raspolo`ivi podaci potvr|uju upu}ivanje ~etni~kih jedinica iz Srbije i Crne Gore i na podru~je isto~ne Hercegovine gdje je. kojima su komandovali vi{i oficiri JNA. a koji su bili naoru`ani 367 Isto. zapa`eno je pregrupisavanje i poja~avanje artiljerijskih polo`aja oko Sarajeva. U kasarni Lukavica. posebno Dobrinje. juna 1992. ne mogu isporu~ivati ovu “robu” zbog “doma}ih potreba”. knind`i. vjerojatno. U vezi sa tim. oko Sarajeva. Istovremeno. do 10. intenziviranjem agresorskih napada na lokalitetu Aerodroma i obli`njih naselja. jula spalili vi{e gora`danskih sela protjerav{i. iz Crne Gore sletjeli helikopteri dovla~e}i nove dobrovoljce. tako|e. a u sklopu Karad`i}evog zahtjeva da u krugu od 5 km od Aerodroma svi lokaliteti moraju biti “etni~ki ~isti”.polazak u Sarajevo. juna. 25.000 ~etnika. bilo je i novih oficira JNA. juli 1992. To je potvr|eno i tokom 27. po ve} ustaljenom scenariju.000 vojno sposobnih lica. koji su. “situacija kriti~na” i “mo`e da ugrozi kompletnu teritoriju Srpske republike BiH i ~itavu koncepciju stvaranja zajedni~ke srpske dr`ave”. 1. srpske oru`ane formacije na Palama brojale su oko 10. 200300 Arkanovaca. 68. odnosno zgradi Klimamonta. ulja i {e}era pristiglo je u Rajlovac i Lukavicu i istovareno u UPI-jevom distributivnom centru. 369 Dnevni izvje{taj. Ned`ari}a i Butmira. vi{e {lepera bra{na. stigao na odredi{te. 896 . oko 300 pripadnika “specijalnih snaga” iz Srbije je preba~eno na podru~je sjeveroisto~ne Bosne. Crepoljskog i Vu~je Luke pristiglo oko 5. a koji su od 8. i 26. po mi{ljenju Karad`i}a i Mladi}a. 368 Isto. Pored toga. i br. dok je na podru~je Hre{e. za sada. koje su ru{ile Gora`de. U Vogo{}i se tada nalazila ve}a grupa oru`anih formacija: Arkanovci. uz veliku nov~anu nadoknadu. br. cjelokupno bo{nja~ko stanovni{tvo. te 100-150 tzv. u poruci je nazna~eno da u Kragujevcu.368 Krajem juna i po~etkom jula 1992. kao i ~injenice da je prije nekoliko dana jedan {leper upu}en u kasarnu Lukavica. stigli iz Srbije i odmah raspore|eni na polo`aje. [e{eljevci i Beli orlovi. 10. U isto vrijeme su na polo`aje srpskih oru`anih formacija. 77.

br. 79. 897 . juli 1992. koji su. odakle su vr{ili neprekidne napade na podru~ja Breze i Visokog. u ugostiteljskim objektima i motelima na podru~ju Pala. juli 1992. avgust 1992. kod Zelena je prona|en i bed` s natpisom Ba~ka Palanka — Gerila. 80. Renovice. 72. krajem juna 1992. Valjeva i drugih gradova Srbije. br. 10.371 Upu}ivanjem ljudstva i tehnike iz Srbije i Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu rukovodio je SSNO. br.373 370 Dnevni izvje{taj. iz Ba~ke Palanke. u kojoj stoji da se pomenuti “vojni obveznik” nalazi na rati{tu u sastavu dobrovolja~ke ~ete iz Novog Sada. Korana. U to vrijeme na Pale su svakodnevno autobusima i kamionima stizali dobrovoljci iz Beograda. kod njega je prona|ena potvrda Vojne po{te 9840 Br~ko. zvani “Kriger”. 1. 13. juli 1992. juli 1992. uz saglasnost generala Mladi}a odobrio poja~anje agresorskih jedinica u Pelagi}evu. 5. Me|u pripadnicima Belih orlova je bio i Vasilije Popovi}. obavijestio Sre}ka Radovanovi}a (rezervnog majora) kako je general Deli} iz Beograda.savremenim pje{adijskim naoru`anjem (svi su nosili i duge no`eve) brojnosti oko 300 pripadnika. kojom je komandovao Mirko @ugi}. po hotelima na Jahorini. To potvr|uje i ~injenica da je potpukovnik Stevan Nikoli}. br. 77. 68. Carevim Vodama i u Mokrom. 107. 371 Isto. a koji je poginuo na rati{tu u Br~kom.370 Ratko Ad`i} je svakodnevno vr{io smotru ~etni~kih formacija brojnosti oko 500-600 ljudi. uglavnom. br. 9. 12. 373 Dnevni izvje{taj. 372 Dnevni izvje{taj. smje{teni zajedno sa Arkanovcima i [e{eljevcima. Na tom podru~ju nalazili su se i {tabovi i centri za obuku (u Mokrom je bio smje{ten regrutni centar srpskih oru`anih snaga). i br. juli 1992. koji je u~estvovao i u agresiji na Republiku Hrvatsku (oko Knina). Me|u njima ukazujemo i na dokumenta koja su prona|ena kod agresorskog vojnika Petra Zelena. ^a~ka. koji je tu potvrdu i potpisao. Naime. u domu na Majdanima. koje je upu}ivao na borbene polo`aje oko Ilija{a.372 O u~e{}u oru`anih formacija i grupa iz SR Jugoslavije u agresiji na Bosnu i Hercegovinu govore brojni dokumenti. Pored toga. u Kalovitim brdima.

RATOVI U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI 1991. uglavnom su u~estvovale u zlo~inima u Bosni i Hercegovini i borile se u sadejstvu sa JNA i kasnije Vojskom Jugoslavije. 2-3042. br. poslao “oko 30.Novi Sad .376 374 ICTY.Zagreb 2002. ponekad i nezavisno. Milo{ Mini} tvrdi da je samo do 14. avgusta 1992. 898 . Republika Srpska. kao i Republike Hrvatske. znaju}i da su vr{ile brojne zlo~ine. 3.375 Vojislav [e{elj je. Mini}.000 ljudi iz Srbije ratovalo na “rati{tima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini”. 376 M. 374a AIIZ..374a Broj srpskih oru`anih formacija i grupa iz Srbije i Crne Gore. Ministarstvo unutra{njih poslova. Crne Gore i Hrvatske. te{ko je utvrditi. Sarajevo — Minhen . davao im na raspolaganje kasarnu u Bubanj Potoku. paragraf 21. SLU@BENA ZABILJE[KA.Srpske oru`ane formacije i grupe iz Srbije. u : F. 1995. Predmet: Br. po njegovom iskazu. nav. str. te drugim oblicima zlo~ina. 375 M. te kolaboracionisti~kom Vojskom Republike Srpske. a Milo{evi} ih opremao oru`jem. Od tog broja samo je iz Vojvodine bilo 40. inv. aprila 2004. oko 100. 101. Boji}. Slobodan Milo{evi} je podr`avao i ostvarivao uticaj nad tim formacijama i grupama. Ademovi}. JNA JE RADILA NA RU[ENJU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE. str. prijevoz do frontova i dr. IT-02-54-T. 9. dj. Policijska stanica Bratunac.000 dobrovoljaca gde god su se Srbi borili”.374 Jedna formacija dobrovoljaca iz Srbije pod komandom izvjesnog “Peki”-a izvr{ila je ve}i broj egzekucija Bo{njaka iz “sigurne zone” Ujedinjenih nacija Srebrenica jula 1995. koje su u~estvovale u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad Bo{njacima. 87.000 ljudi “u tim ratovima i na tim rati{tima”. rangirane od jedinica specijalnih snaga srbijanskog Ministarstva unutra{njih poslova do ve}ih organizovanih grupa i manjih jedinica. municijom. nap.

str. U tim aktivnostima posebno su bili anga`ovani general Stevan Mirkovi}. zna~ajnu aktivnost usmjerila na formiranje posebnih vojnih jedinica. 245-246. 378 Isto.PJ na formiranju i naoru`avanju vojnih formacija. dj. Dnevni izvje{taj. koja je. koje su se “odmah stavile pod rukovodstvo prve nadle`ne komande JNA”. nakon propasti jugoslavenske komunisti~ke organizacije.PJ direktno u~estvovao u planiranju. br.378 Djelatnost SK . uglavnom. rije~ je o politi~koj partiji. linijom komandovanja okupila sve oficire i gra|anska lica na slu`bi u JNA. podr`avali Milo{evi}evu politiku i bili spremni da se za “spas” Jugoslavije i vojno anga`uju.377 S obzirom na to da je SK . ~inio poluvojnu organizaciju pod okriljem JNA. ustvari. ta partija je. 1. pripadnike JNA i time. Durakovi}. odnosno produ`enu ruku JNA.PJ okupljao. Oru`ane formacije Saveza komunista .PJ) i njegov Narodni front. Saveza rezervnih vojnih starje{ina. u neposrednoj saradnji sa najvi{im vojnim rukovodstvom SFRJ i politi~kim i vojnim vo|stvom Srbije i Crne Gore.Pokret za Jugoslaviju (SK . Ta ~injenica pokazuje da je SK . 899 . dijela Semberije i Posavine. Naime.6. uglavnom. U redovima te partije bilo je 99 posto Srba. 377 N. 7. nav. pripremanju i izvo|enju agresije na Bosnu i Hercegovinu. deklarisanih Jugoslavena i sve one koji su. posebno je bila evidentna na podru~ju Bosanske krajine. maj 1992.. te Dobojske regije. kao i zna~ajan broj bora~kih organizacija. zatim penzionisani pukovnik Budimir \or|i} i drugi.Pokreta za Jugoslaviju Jedan od koordinatora i neposrednih organizatora formiranja i naoru`avanja srpskih oru`anih formacija na teritoriji Bosne i Hercegovine bio je i Savez komunista .

br. br. S. 5. 900 .PJ. Zenica.379 Op{tinski odbor SK . marta 1992.150 lica.. primjera radi. u~estvovao je u zlo~inima nad Bo{njacima Pala. dostavio dopis Jugoslavenskom odboru SK . 3. za koje je 20. br. zatim biv{im logora{ima i penzioniranim oficirima JNA. str. Me|u pripadnicima SK . RAT U OD@A^KOJ POSAVINI (rukopis). oktobar 1992. januara 1992. avgust 1992.PJ je bio izvjestan broj neposrednih izvr{ilaca “razularenog velikosrpskog nacionalizma i fa{izma”. u te jedinice anga`ovao oko 5. Dugo Polje.PJ je. maj 1992.PJ za Modri~u. Tako su. u ~emu je svoj “doprinos” dao i SK . 26. Botajica i Milo{evac. u~estvovali u osvaja~kom pohodu na Modri~u. maja 1992. 184/185.381 JNA je naoru`avala pripadnike i simpatizere SK . Specificiraju}i po op{tinama jedinice i njihove pripadnike. koje im je obezbje|ivala i izda{no dijelila njihova “mati”. 1993. 50 komada automata “{korpion” i dr. Stanicu milicije i dr. Gavro Drini} iz rukovodstva SK . 380 Isto. taj odbor je 15.PJ. u{ao je u grad sa {est transportera i zauzeo Radio. na podru~ju Bosanske krajine. [ator. 9-11. 12. i br. 382 Dnevni izvje{taj. zgradu Skup{tine op{tine. i B.Regionalni odbor SK . kao i odgovaraju}a municija. u svoje spiskove je uveo 445 lica.PJ iz sela Vranjak. sa svojim predsjednikom Vojom Radi{kovi}em (komercijalni direktor PP Hemija). Predrag Lasica. ~elnik paljanskog odbora SK . 40 pu{komitraljeza. 4.380 I na podru~ju Doboja i Tesli}a pravljeni su spiskovi lica koja su se prijavila kao dobrovoljci za popunu ratnih jedinica JNA. tra`e}i da im obezbjedi isto toliko komada cijevi. raniji na~elnik policije u Modri~i. Tom je prilikom zatra`eno 300 automatskih i 100 poluautomatskih pu{aka. 110. koristili u agresiji na Bosnu i Hercegovinu i zlo~inima nad nenaoru`anim civilnim stanovni{tvom. u saradnji sa pojedinim ~lanovima Saveza udru`enja boraca narodnooslobodila~kog rata — SUBNOR-a. zajedno sa JNA i drugim srpskim zlo~incima. Dnevni izvje{taj.PJ. na~inio specifikaciju potrebnog naoru`anja i opreme.PJ. koji se aktivno uklju~io u pripremu agresije na Bosnu i Hercegovinu. juli 1992. pripadnici SK . 381 Isto.PJ. 10 pu{aka M-48. 75. Oni su to naoru`anje. 8.382 379 Dnevni izvje{taj.

br. progla{en “za instituciju republike. 102/02-239. dolazak stranih novinara i politi~ara koji su obilazili Republiku Srpsku i dr.384 gdje je bio 383 Press-centar Armije Republike Bosne i Hercegovine. a kasnije je odlukom R. zatim Mom~ilo Mandi}. zatim prihvat humanitarne pomo}i iz Jugoslavije i inostranstva. predsjednika Republike Srpske. AIIZ. odakle je preba~en helikopterom JNA u Beograd na 901 . a ne Vlade”. i 1. Prvi {ef je bio Dutina. 5342 i 5352. Ukrajinci. zbrinjavanje ranjenika pri izlasku iz bolnica i rehabilitacionih centara. ranjen na Jahorini. mart 1993. br. Bio je smje{ten u Ulici Mo{e Pijade u zgradi saveznih robnih rezervi i imao je oko 25 zaposlenih (AIIZ. Strani pla}enici U nedostatku potrebnog broja ljudstva na frontu velikosrpski agresor i njegovi kolaboracionisti dovodili su i uklju~ivali u borbena dejstva i strane pla}enike (strani dr`avljani).). On je februara 1993. br.7. 2-793. oktobar 1992. Dopuna izjave \. 28.102/02-79.. Tako su u tom organu obezbje|ivane razli~ite putne isprave i organizovane posjete za predstavnike Republike Srpske drugim zemljama. Oslobo|enje. \.383 Organizovano regrutovanje stranaca u jedinice Vojske Republike Srpske i{lo je preko Biroa Republike Srpske u Beogradu.pla}enici. Isto. Biro se bavio pitanjima vezanim za potrebe gra|ana i rje{avanjem brojnih pitanja za potrebe kolaboracionisti~ke Republike Srpske. \. uglavnom. inv. Zapisnik. Dopuna izjave \. 13. 384 AIIZ. Karad`i}a. inv. 5352. br. Taj biro je formiran 1992. br. Anga`ovanjem stranih dr`avljana u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu bavila se jedna specijalizovana agencija u Beogradu. Rusi i Rumuni. inv. Biro je jedno vrijeme formalno bio u nadle`nosti “vlade” Republike Srpske. Major \ogo je bio zadu`en za rje{avanje svih vojnih pitanja za potrebe Vojske Republike Srpske u Beogradu. kojom je rukovodio Vojislav [e{elj. mart 1994.. Zapisnik. Na osnovu raspolo`ivih podataka pouzdano se mo`e utvrditi da su se u sastavu agresorskih jedinica borili i strani dr`avljani .

zatim 1. 386 Isto.500 Republiku Srpsku. Dopuna izjave \. odakle su upu}ivani u korpuse. pod komandom Ratka Ad`i}a. od iste agencije dobije 3. AIIZ. mart 1994.zaposlen i major Jovan \ogo. je identifikovano devet vojnika dr`avljana Ukrajine. sredinom 1992. koji je na jaja~ko rati{te stigao iz Ukrajine.387 Agresor je u kontinuitetu dovodio stalne kontingente stranih pla}enika na bosansko-hercegova~ko rati{te i time popunjavao svoje jedinice. Oslobo|enje.” (Isto). On je bio zadu`en za vojna pitanja od interesa za tu kolaboracionisti~ku vojsku. Jedinice odre|ene za prijem i prihvat pla}enika bile su: Beli orlovi.. 385 AIIZ. Na taj je na~in iz Jugoslavije prisilno mobilisano i preba~eno u Bijeljinu u kasarnu (4.500 mobilisanih za Republiku Srpsku Krajinu i 1. mart 1993. AIIZ. Isto. inv. inv.. gdje su. br. 5342. navodi se da je anga`ovan preko jedne specijalizirane agencije u Beogradu. 5342. Tako su. te da je on sa 15 svojih prijatelja trebalo da. Zapisnik. Rusije i Rumunije. 102/02-239.). te “ponekad neka od brigada Sarajevsko-romanijskog korpusa .000 DM. Zapisnik.. koji je vr{io du`nost na~elnika personalne uprave Glavnog {taba Vojske Republike Srpske). uklju~uju}i i prihvat vojnika dobrovoljaca iz Savezne Republike Jugoslavije i drugih isto~noevropskih dr`ava i njihovo upu}ivanje u Bosnu i Hercegovinu. krajem oktobra 1992. djelovale Vojno medicinsku akademiju.. nakon ulaska u Jajce. 387 Press-centar Armije Republike Bosne i Hercegovine. Diverzantsaki odred Sarajevsko-romanijskog korpusa kojim je komandovao major Sr|an Kne`evi}. koja se bavi anga`ovanjem stranih dr`avljana u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. br. inv. U iskazu jednog od zarobljenih vojnika. Dopuna izjave \. oktobar 1992. 28. sarajevska brigada (u jedinicu vojvode Slavka Aleksi}a. 902 . Sli~ne izjave septembra 1992. u Glavni {tab Vojske Republike Srpske (li~no general majoru Mi}i Gruboru. uglavnom. u redovima srpskih “dobrovolja~kih jedinica” na podru~ju Ilija{a. \. i 1. vozilima prebacivani u jedinice u koje su raspore|eni (Isto.385 Iz tog su Biroa strani pla}enici upu}ivani. br. po dobivanju vojni~ke odje}e. 102/02-79. istra`nim organima Armije Republike Bosne i Hercegovine dali su i rumunski dr`avljani uhap{eni u toku agresorskog napada na sarajevsko naselje Stup. Nakon oporavka preuzeo je pomenutu du`nost u Birou. br. 2-793. 13. koji je dr`ao liniju na Jevrejskom groblju).386 Me|u `rtvama u agresorskom napadu na Jajce. br. \. Preko njega su obezbje|ivani svi dogovori ili veze sa kojima su vojni obveznici vra}aju u Republiku Srpsku.

i predmete za mu~enje i nano{enje te{kih tjelesnih povreda. juni 1992. br. Taj dokument (izdat od World Service Authority Administration of the World Govermment of World Citizens) je bio va`e}i za putovanje u sve zemlje. koji je izdat 21. inv.i vojne formacije iz Ukrajine. 389 Press-centar Armije Republike Bosne i Hercegovine. po povratku sa “mirovnih” zadataka. aprila 1993. komandant 2. kao {to su. april 1993. Suharov je imao paso{ od World Service Authority. septembar 1993. je 20. od USA kancelarije u Va{ingtonu (Washington D. pomo}nik komandanta za obavje{tajno-bezbjednosne poslove Komande 2. 56. 2-3033.. 903 . koji su odatle odmah preba~eni na neuralgi~na podru~ja u rejonu Srebrenice”. lake pje{adijske brigade. Komanda 2. 08357/93. Pla}enici iz Rumunije. lake pje{adijske brigade.388 U prvoj polovini novembra 1992.389a Agresor je u osvaja~kome pohodu na brdo @u~ u drugoj polovini januara 1993. septembra 1993. lake pje{adijske brigade. u~estvovali i u napadima na @u~. Rusije i Ukrajine. 389a AIIZ. Ti su pla}enici. obu~eni u crnim uniformama. duhan” (AIIZ. osim pje{adijskog naoru`anja. koji su u Bosni i Hercegovini bili anga`ovani u sastavu jedinica UNPROFOR-a. izuzev ukoliko nisu zahtijevale vizu. oktobra 1992. 233108. 102/02. br. izdao ODOBRENJE da Sergej Suharov “za svoje vlastite potrebe mo`e u vrijednosti od 200 DM da kupi : kafa. ODOBRENJE). je 25. br.” (Isto). Komanda 2. a u Zvornik “stiglo 17 ruskih specijalaca. 20. 2-3033/2-6). 2-3033/1. lake pje{adijske brigade. Rajko Mijanovi}. C. 388 Dnevni izvje{taj. izdao POTVRDU kojom je potvrdio da je Suharov u navedenom periodu “u~estvovao u borbenim dejstvima Vojske Republike Srpske” i naveo da “i dalje zadr`ava status vojnika Vojske Republike Srpske. aprila 1993. br. Major Boro Antelj.389 Sergej Viktor Suharov (Rus) je od 25. oktobra 1991. agresor je doveo novi kontingent stranaca: 600 Rumuna na Ozren i 200 Rusa u Vogo{}u. USA). Dokument se nije mogao prenijeti na drugu osobu. cigarete. novembar 1992. Neophodno je ukazati i na ~injenicu da veliki broj Ukrajinaca. POTVRDA. koriste}i pri tom. br. 25. 09-666. 16. Broj ev. Pov. inv. su u prvoj polovini novembra 1992.. 19. “u~estvovao u borbenim dejstvima Vojske Republike Srpske”. do 26. br. br. na primjer. Istovremeno se i jedan broj Ukrajinaca nalazio na Ilid`i. vr{ili masovne zlo~ine nad Bo{njacima. inv. u svojim redovima imao i oko 200 Rusa. dok je u Kalinovik po~etkom februara stigao kompletan odred od 600 Rusa. {ipke za va|enje o~iju i dr. Na zahtjevu za vizu adresa je bila : LEGIJA STRANACA (AIIZ.

gdje su ruski pla}enici bili anga`ovani kao posada i komandiri artiljerijskih baterija. Pored toga. br. gdje su ubijali Bo{njake. kao {to je slu~aj na podru~ju sjeveroisto~ne Bosne.390 Po~etkom 1993. I na Grbavici je bilo vi{e ruskih jedinica. Jedan strani novinar je uo~io prebacivanje vi{e ruskih jedinica na Grbavicu. br. U borbenim dejstvima na pravcu Lon~ari . ru{ili. 904 . Rije~ je. Nakon {to je to “otkrio” poku{ao ih je snimiti.102/02-780. je u~estvovala u ofanzivnim dejstvima na podru~ju Ora{ja i Grada~ca.391 Tokom srpske ofanzive na Olovo “pominjao se dolazak” 2. mart 1994. te vr{ili i druge zlo~ine. u agresorskim redovima u~estvovalo je i oko 2..394 Pored toga. silovali njihove `ene. 13. \. pod komandom Mihaila Posthimanova. 1.500 ruskih pla}enika na frontu u Bosni i Hercegovini. Oslobo|enje. br.). 5342. plja~kali i palili njihova sela i gradove. na primjer. u prvoj polovini marta 1993. borci Armije Republike Bosne i Hercegovine primjetili da su se srpski zlo~ina~ki komandanti posebno anga`ovali kako bi na boji{tu sklonili tijela pojedinih poginulih fa{ista. Dopuna izjave \. Nakon {to je u~estvovao u agresorskim redovima u sjeveroisto~noj Bosni oti{ao je u Drvar i uzeo u~e{}a u ofanzivnim dejstvima na Grabe`u kod Biha}a.mijenjali su odje}u sa oznakama UN-a odje}om srpskih fa{isti~kih dobrovoljaca. 392 Oslobo|enje. 391 Oslobo|enje. 1. U toku 1993. inv. 394 Isto. me|utim. dva Bugara i jedan Rumun (AIIZ. 393 Press-centar Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zapisnik. kod Teo~aka. 26.000 ruskih pla}enika u Ilija{. mart 1993.392 Neki potporu~nik Bikov je u “vojsci bosanskih Srba” postao kapetan i “komandir tenka”. za artiljerijskim oru|ima bili su ruski pla}enici u sklopu dvije ~etni~ke brigade. Kozaci su 390 Press-centar Armije Republike Bosne i Hercegovine. u Sarajevsko-romanijski korpus stigla su ~etiri Rusa. po~etkom marta 1993. naime. U velikoj srpskoj ofanzivi na Teo~ak. Od tog broja samo na Majevici bilo ih je oko 150. 7. Interesantno je ista}i da su. zbog toga je do`ivio niz neprijatnosti. mart 1993. januar 1993. na strani srpskog agresora u~estvovali su i drugi ruski specijalci.393 Jedna grupa Kozaka (oko 400) predvo|enih desetoricom ruskih oficira-specijalaca. Specijalac Igor Vasiljevi} Guskov je obu~avao specijalne jedinice u Bijeljini. mart 1994. 102/02-1054.Ora{je u~estvovao je i odred koji je bio sastavljen od ruskih pla}enika. o tijelima ubijenih Rusa iz bataljona pla}enika ja~ine oko 300 ljudi (Isto).

Jurij [arapov. inv. 11. — 11. Str. br. inv. Str. inv. br. Dnevni izvje{taj RI. pov. juli 1995. Tako su te godine u Sarajevsko-romanijski korpus do{la tri Rusa i jedan Grk (Isto). br. IZVJE[TAJ. 2-3070. Armija Republike Bosne i Hercegovine. \). 09/11795. 905 . 5342. oktobar 1994. Denis Kvarcov i drugi) je i u drugoj polovini 1994. 5342. Armija Republike Bosne i Hercegovine. br. Zapisnik. strani pla}enici su stizali u Bosnu i Hercegovinu. Str. Te je godine u Sarajevsko-romanijski korpus do{lo pet Rusa i jedan Bugar (AIIZ. zatim u blizini Vrbanja mosta i na Stupskom brdu na podru~ju grada Sarajeva. Komanda odreda SRK. Armija Republike Bosne i Hercegovine. pov. Komanda 2. 7. uz sadejstvo jedinica iz Savezne Republike Jugoslavije.Obavje{tajnom organu 2. Komandi SRK. Nakon {to su oru`ane snage Srpske Republike (jedinice vojske i policije). 397a AIIZ. od 6. . br. Armija Republike Bosne i Hercegovine. 2-3072. treba mu to radi nekih stvari) naredio da se u Srebrenici. mart 1994. 11. korpusa. 01/511. inv. Komanda 2. 09/11795. u~estvovalo je nekoliko Rusa i Grka.397a 395 Oslobo|enje 1. juli 1995. br. inv. u~estvovali u napadu i zauzimanju Srebrenice (Isto. 11.397 U napadu i zauzimanju “sigurne zone” Ujedinjenih nacija Srebrenice. ~iji su pripadnici (tj. 59. RRPSt “OKRESANICA”. 396 AIIZ. Dnevni izvje{taj RI.395 Jedan broj Rusa (Roman Mali{ev. 17. 2-3072. Dopuna izjave \. juli 1995. u~estvovao u napadu na Mo{eva~ko brdo. Str. Isto. 397 AIIZ. 2-2390. Dopuna izjave \. jula 1995. br. pored drugih. Karad`i} je li~no (radi marketinga. 05/1107. pored srpske. Grci). inv. pov. VJ 5022/5. KONJUH. Str. postavi i gr~ka zastava. Zapisnik. jula 1995.396 I u toku 1995. Komanda 2. RRPSt “OKRESANICA”. korpusa. korpusa. 2-3071. — Obavje{tajnom organu 2. br. pov. str. br. br. sigurnu zonu Ujedinjenih nacija. 06/7795. juli 1995. te dobrovoljaca iz Rusije i Gr~ke. 11. \. RRPSt “OKRESANICA”. br. br.uzeli u~e{}a i u agresorskom napadu na Trebevi}. korpusa. zauzele Srebrenicu. Dnevni izvje{taj RI). korpusa. pov. Isto. inv. — Obavje{tajnom organu 2. gdje su u~estvovali u oru`anim napadima protiv Republike. korpusa.

. Predmet: Br. JNA je formalno povu~ena iz Bosne i Hercegovine.398 U tom pogledu nije se ni{ta promijenilo sa progla{enjem Savezne Republike Jugoslavije. te pozadinskih baza sa njihovom mre`om skladi{ta. sve ono {to je podrazumijevalo logisti~ko obezbje|enje jedne armije. IT-94-1-T. intendantsko obezbje|enje. Svaka pozadinska baza je bila odgovorna za odre|eno geografsko podru~je i davala je logisti~ku podr{ku jedinicama JNA koje su bile stacionirane na tom podru~ju. municija. Logisti~ka podr{ka i poja~anja u `ivoj sili Velikosrpska agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i poslije progla{enja Savezne Republike Jugoslavije imala je njenu svestranu logisti~ku podr{ku. i dalje su stvarno ostale dio jedinstvenih oru`anih snaga Jugoslavije.8. 4-5. lijekovi. Reorganizacijom Oru`anih snaga. 4. 906 . str. Pozadinsko obezbje|enje JNA bilo je bazirano na materijalnim rezervama koje je posjedovala JNA i privrednim resursima Jugoslavije. tj. Vojska Srpske Republike BiH i Vojska Republike Srpske Krajine. To su: naoru`anje. juni 1996. usluge u domenu remonta. Dokazni materijal svjedo~enja pukovnika JNA O. Formacijski su pripadale SSNO-u. 399 Isto. decembra 1989.399 398 ICTY. Pozadinske baze su formirane 28. Logisti~ka podr{ka oru`anih snaga SFRJ i kasnije Savezne Republike Jugoslavije bila je strogo centralizovana i odvijala se preko organa pozadinskog obezbje|enja u komandama vojnih oblasti. S. po saop{tenju rezultata referenduma u Bosni i Hercegovini i ostvarenju nezavisnosti zemlje. gorivo. oprema (li~na i zajedni~ka). Hag. Ukupno ih je bilo 16. koje su. odnosno Srbije i Crne Gore. “osamostaljene”.

br. odje}a. pozadinska baza iz 5. str. Kreso. 07. na 530. pomo}nik Saveznog sekretara za pozadinu generalpotpukovnik mr Vladan [ljivi} je tog dana komandama 1. Privremenog pravilnika o nadle`nostima organizacijskih jedinica SSNO. sredstava veze. uz maksimalno anga`ovanje organa pozadine. 10/36-2051. 17-18. Uporedo sa borbenim povezivanjem organizovano je i logisti~ko uvezivanje komandi. inv. nav. donio odluku o formiranju pozadinskih baza TO Republike Srpska Krajina. rezervni dijelovi. preko SSNO-a snabdijevane su iz Srbije. pov. pozadinske baze . u skladu sa ~l. . aprila 1992. decembra 1991. naoru`anje. automobila. hrana. Str.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . jedinica i ustanova JNA sa srpskim paradr`avnim tvorevinama i oru`anim formacijama.). S tim u vezi. jedinice i ustanove JNA u Bosni i Hercegovini i dijelu Republike Hrvatske svim materijalnotehni~kim sredstvima i opremom: municija. pozadinsku bazu {emom pozadinskog obezbje|enja osloni i paradr`avni [tab teritorijalne odbrane Srpske autonomne oblasti Krajina. Tako je 1991. 993. “zbog preoptere}enosti 993. komandi vojnih oblasti i pozadinskih baza”. naoru`anja. 2-121. 45. Komanda 2. iz pozadinskih baza i dru{tvenih preduze}a te Republike.Sve pozadinske baze koje su bile locirane na teritoriji Bosne i Hercegovine (744. izdao nare|enje o pozadinskom obezbje|enju svih jedinica i ustanova na teritoriji Republike Srpska Krajina. formirana je privremena pozadinska jedinica za pozadinsko obezbje|enje TG-11 (AIIZ. vojne oblasti. april 1992. Za rje{avanje problema 400 M. vojne oblasti. pozadinske baze i Vojnomedicinskog centra Banja Luka. sa mre`om svojih skladi{ta. SSNO je 7. te oprema. Pozadinsko obezbje|enje svih jedinica i ustanova koje su locirane na teritoriji Republike Srpska Krajina i pripreme za njihovu predislokaciju u nove rejone razmje{tanja trebalo je izvr{iti “sopstvenim snagama i sredstvima. i 2. vojne oblasti i paradr`avnom Glavnom {tabu Teritorijalne odbrane Republike Srpska Krajina u Kninu. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu je 20. pov. dj. koja su bila razmje{tena na vi{e od 30 mjesta. u prvoj polovini aprila 1992. Od kapaciteta 993.Banja Luka i problema koji mogu nastati u vezi s tim”. i 530.za Sektor pozadine).400 Te su pozadinske baze snabdijevale komande. tj. 904. br. zatim remont tenkova. 683-165) o preduzimanju mjera da se. U skladu sa tom odlukom. 907 . lijekovi i dr.. u Bosanski Petrovac predislocirana 530. donio odluku (Str.

vojne oblasti i Glavnom {tabu Teritorijalne odbrane Republike Srpske Krajine u Kninu. . Vr{ilac du`nosti na~elnika General{taba Oru`anih snaga SFRJ general-pukovnik @ivota Pani} sa ekipom SSNO-a i teritorijalnom odbranom Republike Srpska Krajina je 15. vojne oblasti je sa~inila i dopunu {eme pozadinskog obezbje|enja. april 1992. 2-165. 2-163. i 2. 2-164. 9. Pri tome je u tu aktivnost trebalo “maksimalno uklju~iti pozadinske organe korpusa u zoni njihove odgovornosti i Pob VO”. pov. trebalo se obratiti nadle`noj upravi Sektora pozadine SSNO-a. Operativna uprava pozadine. pov. Isto. inv. i 10. kao i 530. a prema zahtjevu Glavnog {taba teritorijalne odbrane Republike Srpska Krajina. inv. Pomo}nik Saveznog sekretara za narodnu odbranu za pozadinu. Izme|u ostalog je naredio da formiranje pozadinske baze Glavnog {taba teritorijalne odbrane Republike Srpska Krajina i pozadinskih baza operativnih zona i njihovu popunu sa materijalnim sredstvima treba izvr{iti iz rezervi 2. br. korpusa i drugima. Str. i 993. . vojne oblasti.koje komande vojne oblasti nisu bile u mogu}nosti da rije{e vlastitim snagama i sredstvima. 07. br. upoznao komande 5. 683-165. 31/103-30. Str. Str. sa navedenim nare|enjem SSNO-a i izdao uputstva u vezi sa realizacijom postavljenih zadataka. br. br. U cilju oslanjanja jedinica i {tabova teritorijalne odbrane Republike Srpska Krajina Komanda 2. Formiranje pozadinske baze paradr`avnog Glavnog {taba Teritorijalne odbrane Republike Srpska Krajina i zonskih baza i njihovu popunu sa materijalnim sredstvima po formaciji. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. vojne oblasti preko njene pozadinske baze. izvr{iti iz rezervi vojnih oblasti putem pozadinskih baza. april 1992. br.402 Ispomo} u organizovanju pozadinskih baza teritorijalne odbrane Republike Srpska Krajina vr{ena je od strane Operativne uprave SSNOa. general-pukovnik Milutin Kukanjac je 8. br. vojne oblasti. inv. 20.komandama 1. decembar 1991. aprila 1992. Oslanjanjem jedinica teritorijalne odbrane na pozadinske baze vojnih oblasti preduzeto je obezbje|ivanje pokrivanja potreba za finansijskim obezbje|ivanjem jedinica Teritorijalne odbrane na teritoriji Republike Srpska Krajina. . korpusa. aprila 1992 obi{ao Teritorijalnu 401 AIIZ. pozadinsku bazu.1. 08. pov. Komanda 2.401 Komandant 2.Komandi 5. 402 AIIZ. Vojnoj oblasti i drugima. 908 . na osnovu njihovog zahtjeva. trebalo je. Svi tro{kovi pripreme jedinica i predislokacije “padaju na teret godi{njeg plana finansiranja jedinica”. 8-20.

za Sektor pozadine). u saradnji sa komandama 12. aprila je primljeno 20. pored ostalog. br. tj. aprila 1992. br. motornih vozila i drugih materijalno-tehni~kih sredstava za komande. kao i za srpske dobrovoljce. od pet ~lanova. aprila 1992.405 U intendantsko skladi{te 993.Operativnom Centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . br. Dan ranije. korpusa. i 793. Str. april 1992. 10/36-1906. inv.za Sektor pozadine). br. . pov. vojne oblasti.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . 172-11. br. pozadinske baze primljeno je. dvije su upu}ene u kasarnu “Kozara”. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. jedinice i ustanove 2. i 9. br. 993. Str. 17. novembar iz Subotice. 404 AIIZ. pored ostalog. 09. 530. goriva. aprila 1992. Komanda 2. vr{eno je. 909 . april 1992. Str. 02. br. 2-167. u organizaciji Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu. . Komanda 2. br. 10/362105.3 tone svinjske masti iz DP 29.komandama 1.odbranu Republike Srpska Krajina. pozadinskom bazom obezbijede organizacijsko-formacijsko konstituisanje pozadinskih baza. a jedna za Oku~ane. sa zadatkom da. pozadinske baze primljeno 5 tona konzervi za pse (AIIZ. Na osnovu tog obilaska i postavljenih zadataka na realizaciji pozadinskih baza teritorijalne odbrane i milicije Republike Srpska Krajina formirana je radna grupa Sektora za pozadinu SSNO-a. Komanda 2. municije. pozadinske baze 2. primljene u garnizonu Banja Luka. . april 1992. raspore|ivanje kadra po formacijskim postavljenjima. iz Srbije i Crne Gore i srpskih kolaboracionisti~kih krajina.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . vojne oblasti. inv. pov. naoru`anja. regrutovanje potencijalnih obveznika milicije i ratnih jedinica koje ostaju na teritoriji. Od tri cisterne mazuta koje su 2. . Od dobavlja~a iz Srbije je u intendantsko skladi{te 744. kao i 405. pov. inv. pozadinske 403 AIIZ. 2-116. 10. 405 Isto. i 2. 5. april 1992. inv.403 Snabdjevanje i osiguranje artiklima hrane. pozadinske baze 4. Operativna uprava za pozadinu. i 8 tona konzervi za pse (AIIZ. 1. pov. vojne oblasti. 2-115. u intendantsko skladi{te 993. tj.404 Istog dana su u kasarnu Igmanski mar{ Butile i Garnizon Banja Luka primljene po tri cisterne mazuta. Str.za Sektor pozadine. Brojni dokumenti to potvr|uju. vojne oblasti i drugima. Istog dana je u intendantsko skladi{te 530. 10/36-1941. a u intendantsko skladi{te 904. 01. primljeno 19 tona mesnog nareska iz Banskih Karlovaca i 5 tona masti iz Dru{tvenog preduze}a Banat iz Kikinde. 2-123. vojne oblasti.

000 litara vo}nog soka i 5 tona keksa. april 1992.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ .000 komada svje`ih jaja. 409 AIIZ. br.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ .Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . br. Str. 2-91. aprila 1992. br.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . inv. bilo je usmjereno na “doturu osnovnih potreba jedinica razmje{tenih na {irem prostoru Pale-Sokolac. 406 AIIZ.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . inv. 10/36-2050. 114 kg bibera. 04. 910 . Iz garnizona u Loznici vr{eno je snabdijevanje svje`im mlijekom svih jedinica i komandi na teritoriji 17. Istovremeno je u sastav pozadinskog voda za potrebe 11. br. Komanda 2. pozadinske baze primljeno 8 tona tvrdog sira. 2-90. pov. . 10/36-1999. 410 AIIZ.054 kg slanine. april 1992.409 Za potrebe jedinica u garnizonu Banja Luka je u toku 7. Isto. Str.baze 60 tona bra{na iz Sremske Mitrovice. Komanda 2. 3 tone ~ajne kobasice.407 Istog dana je u Intendantsko skladi{te 530. 3. br. april 1992. br. inv. vojne oblasti 9.za Sektor pozadine. Str. 70 tona krompira. aprila primljeno: 108. inv. br. . 10/36-2082. . april 1992. 07. . br. Operativne grupe izvr{ena popuna artiklima ishrane i drugim intendantskim materijalnim sredstvima. pozadinske baze primljeno: 60 tona {e}era. 407 AIIZ. br. inv. aprila dobila 60 tona {e}era u kristalu. br. april 1992. br.10/36-2051. 05. Str. pov. .3 tone marmelade. 10/36-2083. 2-119. april 1992. vojne oblasti. vojne oblasti. Komanda 2. 11. pozadinska baza je u toku 5. pov. pov. pov.za Sektor pozadine.2 tone sira u kri{kama. Komanda 2. br. i drugima.408 Sljede}eg dana je u Intendantsko skladi{te 993. Operativni de`urni tim. 10/362051. br.za Sektor pozadine. 2-118. 4.Operativni centar i drugi. Komanda 2.410 Te`i{te rada u pozadinskom obezbje|enju Komande 2. 2. 500 kg paprike u prahu i 1. 07. 07. korpusa. a u garnizon Banja Luka 52 tone mazuta. 2. Isto. Komanda 2. . br.za Sektor pozadine. . inv.2 tone topljenog sira. vojne oblasti. . 08. br. br. inv. pov. vojne oblasti. inv. Komanda 2.406 Od Vojne ustanove Kara|or|evo 993. vojne oblasti. 40 tona koncentrata za svinje i 70 tona svje`eg krompira. april 1992. 06. kao i doturu goriva iz skladi{ta Ilija{ u skladi{te Li~ka Kaldrma”. vojne oblasti. vojne oblasti. pov. Komanda 2. 2-120.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ .za Sektor pozadine.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . inv.8 tona mlijeka u prahu.Operativni centar. Str.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . april 1992. br. 408 AIIZ. 2-122. 2-121. Str. Str. 10/36-1986. 08. 2-121. Str. 1 tona kranjskih kobasica i vir{li i 2. pov. Isto. Operativni de`urni tim. vojne oblasti. 10/36-2024.za Sektor pozadine.000 kg vegete.

1 tona maslaca i 42 tone mazuta (dvije cisterne). Isto.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . br. ^. 412 AIIZ. realizaciju tih zadataka ote`avala je “sve lo{ija popunjenost sa gra|anskim licima i delom AVL /aktivna vojna lica . 10/36-2105. Garnizon Knin je 11. vojne oblasti se u prvoj polovini aprila sa organima Intendantske uprave Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu i dru{tvenih preduze}a sa teritorije Srbije usaglasila da se za potrebe njenih jedinica iz sastava 9. 09. pov. Komanda 2. naoru`anja i drugih materijalno-tehni~kih sredstava jedinicama 2.7 tona maslaca i 100. S. 1. aprila iz garnizona Sarajevo “pod punim borbenim obezbe|enjem” izvr{ila dotur i popunu jedinica. Tom prilikom u garnizon Banja Luka primljena su sljede}a intendantska materijalna sredstva: 178 tona p{eni~nog bra{na (tip-850). 2-124. vojne oblasti. br. vojne oblasti. iz Tuzle je preve`ena za potrebe jedinica u garnizonu Sarajevo i Rajlovac. Me|utim. 2-92. prvenstveno artiklima hrane. pov. 11. Str.S tim u vezi. aprila krenuo konvoj od 20 do 25 motornih vozila sa artiklima hrane i 3 cisterne mazuta za garnizon Banja Luka i jedinice u Republici Srpska Krajina. br.5 tona mlijeka u prahu.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ .Operativni centar.411 Komanda 2. april 1992. 0.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . 10/36-2105. Komanda 2. Str.prim. pov. vojne oblasti. inv. Operativni de`urni tim. 11 tona suhomesnatih proizvoda. Str. Isto. br. 10/36-2126. april 1992. koji napu{taju slu`bu”.1 tona raznih sireva. Komanda 2. . br.2 tone suhomesnatih proizvoda. Jedna hladnja~a sa suhomesnatim proizvodima Poljoprivredno-industrijskog kombinata “Kikinda” iz Kikinde 12. . br.412 411 AIIZ. 09. 2-123. 10. U skladu sa tim dogovorom iz Srbije su mnoge snabdjeva~ke kolone motornih vozila SSNO-a dovla~ile ogromne koli~ine hrane. aprila primio: 17 tona raznih sireva. 10. inv. . br.za Sektor 911 . vojne oblasti i Republici Srpska Krajina. april 1992. april 1992. . br. prvenstveno muslimanske i hrvatske nacionalnosti. u {irem rejonu Pala i Sokoca. vojne oblasti je u toku 10. 20 tona konzervi (gotovo jelo). preko Sremske Ra~e i Bijeljine. Komanda 2. aprila 1992. inv.000 komada svje`ih jaja. 5. 10.za Sektor pozadine.za Sektor pozadine. pov. i drugima. 10/362704. 09. vojne oblasti.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . 2. Komanda 2. korpusa redovno vr{i dotur artikala hrane i goriva. i 17. 6 tona jetrenih pa{teta. 19. 2-123. goriva./. Str. Tako je iz Srbije. inv. “preduzete su mere za organizaciju kretanja snabdeva~kih kolona uz jaku oru`anu pratnju”.

72. 800 kg maslaca. aprila u garnizon Knin. Str. 18.000 komada svje`ih jaja. Komanda 2. Komanda 2. aprila vr{eno snabdijevanje Komande. Komanda 2. Operativni de`urni tim. br. vojne oblasti artiklima hrane. 18 tona konzervi mesnog nareska. Komanda 2. Od strane Dru{tvenog preduze}a PIK Kikinda iz Kikinde je u toku 15. 12. 24 tone tjestenine. inv. vojne oblasti. . 4 tone svje`eg mesa i 3 {lepera prehrambenih artikala za potrebe Vojne ustanove Romanija. 912 . Komanda 2. aprila iz Srbije primljena sljede}a intendantska materijalna sredstva: 30 tona graha u zrnu. 12 tona svih vrsta sireva. 19.za Sektor pozadine. 2-103. . 10/36-2126. pov. Str. vojne oblasti. 195 tona p{eni~nog bra{na (od ~ega 71 tona za Knin i 46 tona za Glinu) i 90 tona mazuta. Kretanje jedne kolone u Ljuboviji. 40 tona konzervi gotovog jela.000 komada svje`ih jaja i 4 tone svje`eg kvasca. . 2-125. Isto. Komanda 2. 11. 10/36-2148. 10/36-2181. inv. Str.5 tona mesnih konzervi (gotova jela). 4 tone mlijeka u prahu. vojne oblasti. 6 tona svje`eg mesa. br.Operativni centar.5 tona raznih cigareta.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . br. vojne oblasti. 20 tona konzervi mesnog nareska. 10/362125. i drugima. 2-129. br. br. april 1992. Povratnim transportom iz Intendantskog skladi{ta 904. Za potrebe garnizona Biha} 17.za Sektor pozadine. pov. 35 tona jetrene pa{tete. april 1992. prvenstveno snabdjevanje svje`im mesom i suhomesnatim proizvodima. pov. april 1992. 18 tona jestivog ulja. aprila primljeno je 108. inv. aprila stigla u garnizone Banja Luka i Biha}. 20 tona masti.. 10 tona suhomesnatih proizvoda. vojne oblasti. Kolona od preko 100 motornih vozila iz Srbije je 17. april 1992. Isto. 5 tona cigareta. april 1992. 4 tone cigareta i 250 litara glicerinskog ulja. br. pov.za Sektor pozadine. 8 tona su{enog kvasca. upu}ene iz Srbije. Isto.000 komada vo}nih sokova. vojne oblasti. Istog dana je za potrebe garnizona Sarajevo primljeno 37 tona jetrene pa{tete. 10/36-2248. U garnizon Tuzla su 17. 9. a 18. 15. vojne oblasti su 14. Str. pozadinske baze u garnizon Kragujevac 18. Isto. 14 tona kukuruznog griza.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ -Operativni centar i drugi. 36 tona svje`eg krompira. Za potrebe garnizona Banja Luka primljeno je: 20 tona suhomesnatih proizvoda.Dvije kolone SSNO-a za snabdijevanje jedinica 2.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . Isto. aprila preve`ene su dvije ma{ine za pranje pozadine.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . Str. 2-124.za Sektor pozadine. br. br. . 10. 5 tona svje`eg mesa. inv. Operativni de`urni tim.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . pov. Isto. inv. pov. 16 tona kukuruznog griza. 10. . a druge u Sremskoj Ra~i se “nastavlja po planu”. 2-93. 7. aprila 1992. br. april 1992. Str. br. 10/36-2357. jedinica i ustanova 2. 10 tona pirin~a.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . 2-126. br.

za Sektor pozadine.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ .Klju~ . Str. Komanda 2. Isto. 2-130.Pale. . 2-131. Isto. pov. 2-128. br.za Sektor pozadine. pov. 10/36-2296. vojne oblasti. pov. Str. Komanda 2. 17.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . 10/36-2401. inv. 10/36-2272. br.Tuzla . zatim: Bijeljina . 10/36-2225. april 1992. . ~iji je prijem izvr{en 20. pov. inv. br. pov. 16. U Intendantsko skladi{te 530. inv. te lo{ijim putem do Sarajeva.za Sektor pozadine. Str.Doboj . Str.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . VO dolaze organizovano 21. br. 20. Komanda 2. 15. br. pozadinske baze u Ustikolini dovezeni su helikopterima 20. aprila u garnizone na pravcu: Tuzla . Komanda 2.Bosanski Petrovac i dalje prema Biha}u i Kninu. Preraspodjelom Saobra}ajne uprave SSNO-a jedinicama 2.Tuzla . 18 tona tjestenine. 18.Prijedor Banja Luka . . Ujedno je organizovan “prihvat i obezbe|enje kolone od 26 motornih vozila koja na prostor 2. 413 413 AIIZ.za Sektor pozadine. april 1992. vojne oblasti. aprila “izvr{en je istovar materijalnih sredstava sa motornih vozila koja su do{la sa prostora 1.000 kg i jedna ma{ina za fazonsko peglanje rublja.Sokolac . br. Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . .Sarajevo iz Srbije su stigle kolone motornih vozila koje su za jedinice 2. 10/36-2356. vojne oblasti. VO i utovar materijalnih sredstava koja treba evakuisati”. 10/36-2383. Komanda 2. inv. br. . br. inv.selo Stanari . br. inv. 2-129. 2-134. godine iz 3.Sarajevo. april 1992.za Sektor pozadine. Isto. Str. pov. inv. vojne oblasti. Str.za Sektor pozadine. artiljerijskog-nastavnog centra dodijeljeno je 32 motorna vozila. pozadinske baze od dru{tvenih preduze}a iz Srbije je primljeno: 20 tona {e}era. br. br.Vlasenica . inv. april 1992.za Sektor pozadine. pov.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . aprila. 19. 21. vojne oblasti. br. Najnu`niji artikli hrane za 3.Podromanija .za Sektor pozadine. VO”. Str. Str.selo Tekija . april 1992.Bijeljina .10/36-2248. Isto. pov. Komanda 2. .Operativnom centru Oru`anih snaga SFRJ . br. Za kretanje motornih vozila JNA je koristila puteve: Sremska Ra~a . Komanda 2. a u garnizon Knin: 40 tona tjestenine. U toku 19. vojne oblasti iz Saobra}ajnog nastavnog {kolskog centra i 341. aprila 1992. april 1992. br. 2-132. aprila 1992. 14 tona kukuruznog griza i 3 tone suhog kvasca. 14. Isto. . U toku 18. vojne oblasti.Kladanj . 2-135.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . 21 tona konzerviranog |uve~a i 250 litara glicerinskog ulja. br.Olovo .Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . tehni~ko skladi{te municije 744.rublja od 1. vojne oblasti. 20 tona {e}era. 2-133. br. Komanda 2. vojne oblasti. april 1992. kao i put: Ljubovija . april 1992. Isto. 10/36-2320.Mrkonji} Grad .Bratunac .Bijeljina Knin i Ljubovija . 913 . vojne oblasti dovezle razne artikle hrane. Isto.

vojne oblasti. . pov.za Sektor pozadine. 17. Tako je. vojne oblasti. br. inv. april 1992. Komanda 2.za Sektor pozadine. . pov. inv. 21. 11. Isto. 4. vojne oblasti. Isto. april 1992. aprila je primljeno: 6. 2-137. Tako je 65 motornih vozila za Biha} i Knin prevozilo hranu. 2.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . 2-100. inv. 21 tona konzervi gotovog jela. pov. . br. pozadinske baze 22.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ .9 tona trajnih kobasica i 3.1 tona slanine. april 1992. vojne oblasti. 10/36-2297. u toku 25. Konjic. snabdjeva~ke grupe motornih vozila SSNO-a iz transportnih preduze}a iz Srbije poja~ale su svoju aktivnost na snabdijevanju jedinica. na primjer. april 1992.4 tone salame. br.415 Krajem aprila 1992. Str. pov. Str. 10/36-2488. Operativni de`urni tim. 10/36-2466. i drugima. Komanda 2. br.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . aprila iz 524. br. Komanda 2.1 tona marmelade. pozadinske baze 1. inv.500 kg june}eg mesa. vojne oblasti. pov. Str. br. br.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . 10/36-2401. br. Komanda 2. 24. april 1992. te prijemu i prevo`enju intendantskih materijalnih sredstava u komande. . 2-138. 415 AIIZ. 25.9 tona vir{li. 2-129.za Sektor pozadine. Derventa. 10/36-2248.Operativni centar. Komanda 2.za Sektor pozadine. jedinice i ustanove 2. br.8 tona kranjskih kobasica. . inv. pov. br. 4. Isto. i 26. b) u garnizonu Banja Luka : 15 tona suhomesnatih proizvoda. br. Ustikolina i dr.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . Str.Organizovanim kolonama pod borbenim obezbje|enjem je u toku 21. . Iz Dru{tvenog preduze}a Takovo iz Gornjeg Milanovca redovno je vr{ena isporuka hrane u garnizone: Travnik. 914 . Str. 2-136. 2-135. inv.5 tona mlijeka u prahu (od ~ega 1.414 U garnizonu Banja Luka 22. Str. april 1992. a u garnizon Biha} 3 tone mlijeka u tetrapaku i 16 tona vo}nog soka. br. pozadinska baza je preuzela 60 tona bra{na.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . vojne oblasti izvr{en prijem sljede}ih intendantskih materijalnih sredstava : a) u garnizonu Tuzla : 5 {lepera intendantsko-materijalnih sredstava (nisu poznate vrste i kolii~ina svih sredstava). U toku 24.6 tona sireva svih vrsta. Komanda 2. aprila iz @itoprometa Zrenjanin 904.7 tona za [kolski 414 AIIZ.za Sektor pozadine. 1. 23. Za jedinice 993. aprila “vr{eno snabdevanje pot~injenih jedinica”. vojne oblasti. vojne oblasti. 10/36-2441. 15. 2. aprila je primljeno 3. Isto.

i drugima. . br.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . gdje su istovarene. 10/36-2489. vojne oblasti primljeno je : a) u garnizonu Banja Luka : 19 tona vo}nih sokova. do Pala je stiglo i 50 tona mazuta za potrebe kasarne Lukavica i Rajlovac. br.5 tona sireva svih vrsta. pov. 3 tone gusto kuhanog paradajza. 10 tona dvopeka i 500 kg suhog kvasca po nalogu vojne po{te 2082 Beograd.416 Tokom 29. a dio se u organizaciji Komande 2. aprila 1992. . vojne oblasti. dove`ene su do Pala. 2-109.za Sektor pozadine. 2-139. 10 tona sireva svih vrsta. Komanda 2. Navedene koli~ine artikala hrane su doturene u garnizone Republike Srpska Krajina. 25 tona konzerviranog |uve~a. b) u garnizonu Biha} : 7 tona komponenti za u`inu i jedno motorno vozilo sa istim artiklima za potrebe 200.centar oklopnih i motorizovanih jedinica) i 112 kg bibera. 2-142. c) u garnizonu Sarajevo i okolnim garnizonima : 53 tone konzervi jetrene pa{tete. Operativni de`urni tim. 417 AIIZ.General{tabu oru`anih snaga SFRJ . Tom prilikom dio je zadr`an na Palama i Han Pijesku. vojne oblasti.Operativni centar. te 45 tona mazuta.417 416 AIIZ. vojne oblasti “razvozi do krajnjih korisnika”. 11 tona svje`eg krompira. “ali iz bezbednosnih razloga nije istovareno. br. Str. 2 tone mesa i 314 tona bra{na. br. 10 tona konzervirane boranije. br. inv. inv. preko Ljubovije i Han Pijeska. 18 tona kiselih krastavaca. vojne oblasti. Vojne bolnice. 26.za Sektor pozadine. 13 tona mlijeka u prahu. Str.5 tona vo}nih sokova.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . 14. d) za garnizon Biha} jedan broj vozila je dopremio odre|ene koli~ine intendantsko-materijalnih sredstava (nisu poznate dopremljene koli~ine). inv. 15. u jedinice 2. c) u garnizonu Sarajevo : 30 tona jestivog ulja. Str. pov. Isto. 30. april 1992. 22 tone kisele paprike iz vojne po{te 1119 Ni{. Navedene koli~ine artikala hrane. 5 tona svje`eg mesa i 4 tone suhomesnatih proizvoda. 915 . Istog dana je iz Banja Luke za Srbiju oti{lo 18 {lepera sa povratnim transportom. 19 tona koncentrata za ishranu koka nosilica. 10/36-2500. april 1992. Preduzimaju se mere i tra`e re{enja da se isti bezbedno dopremi do mesta istovara”. 25. . april 1992. Komanda 2. pov. Komanda 2. Pored toga. br. 10/36-2539.

22 tone kukuruznog griza. S. Isto. inv. aprila 1992.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . korpusa su aprila 1992. br. Interesantno je ista}i da je zastupnik komandanta za pozadinu Komande 2. april 1992. 30. u svom Pozadinskom izvje{taju . a 12 u Benkovac. 10/36-2539. opremanju i popuni tih jedinica sa materijalno-tehni~kim i drugim sredstvima (oprema. br. aprila zavr{eno farbanje 64 motorna vozila TAM 110 T-7. Tada je “realizovano planirano snabdevanje jedinica sa sve`im mesom i suhomesnatim proizvodima” iz Poljoprivredno-industrijskog kombinata Kikinda iz Kikinde i Slavije iz Beograda. 916 . br. Nakon {to je zavr{eno farbanje svih motornih vozila tokom 23. maj 1992. Str. izvr{en je prijem 32 motorna vozila iz Saobra}ajnog nastavnog {kolskog centra i 341. 10/36-2549. vojne oblasti.prim. .418 Komande i jedinice 9./ u Banja Luci” (AIIZ. 419 AIIZ. 2-130. ^. pov. 16. inv. pukovnik Du{an Kova~evi}. br. vojne oblasti.za Sektor pozadine. maja 1992.za Sektor pozadine. Komanda 2. vojne oblasti. pov. inv. april 1992. 2-142. inv.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . Str. . Za potrebe mobilizacije te paradr`avne tvorevine je do 19. vojne oblasti. br. bile “te`i{no anga`ovane” na “konsolidaciji organa vlasti” i pru`anju pomo}i paradr`avnom Glavnom {tabu Teritorijalne odbrane i Ministarstvu unutra{njih poslova Republike Srpska Krajina u formiranju. 60 tona bra{na. Str. 2-143. Komanda 2.U toku 30. 20. Istog je dana iz 405. . “uspe{no se vr{i prihvat materijalnih rezervi koje se doturaju sa teritorije 1. 13.za Sektor pozadine.5 tona koncentrata supe. br. vojne oblasti. koja su preraspodjelom Saobra}ajne uprave SSNO-a. Tog je dana primljeno i najve}im dijelom istovareno na Pale: 14 tona konzervi gotovih jela. 01. inv.5 tona vafl proizvoda i 1. 2-134. pozadinske baze Knin “izvr{en dotur” intendantskih materijalnih sredstava za pozadinske baze “Zonskog {taba teritorijalne odbrane” Vojni}. br.160 komada svje`ih jaja. naoru`anje i dr. br. Jedinicama milicije Republike Srpska Krajina je u periodu od 23 do 26. vojne oblasti. 2-143).). 10/36-2272. k /korpus . dodijeljena jedinicama 2. tra`io od General{taba Oru`anih snaga SFRJ da se “preko DP sa teritorije Republike Srbije {to hitnije obezbedi 150 tona krompira sve`eg za potrebe 5. 25. Komanda 2. br.600 litara vo}nih sokova. od 1. aprila predato 45 motornih vozila TAM 110 T-76V i to: 20 komada Kninu.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . Str. aprila 1992.419 418 AIIZ. pov. Komanda 2. 12 Benkovcu i 13 Petrinji. VO”. U toku 20. artiljerijskog nastavnog centra. i 10. pov. aprila 22 motorna vozila su odvezena i predata u Knin. 10/36-2383. 47. Isto.OP 71.

Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ .420 U Intendantsko skladi{te 993. pov. pozadinske baze 1. Komandi 2. Isto. pov. br. br. inv.Operativnom centru Oru`anih snaga SFRJ . Komanda 2. 10/36-2500. Operativni de`urni tim. 30. Komanda 2. pov. “anga`ovanih na kriznom podru~ju”. Za sektor pozadine.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . 2-102. 2-2699. 47-126. br. 18. 29. 2-92.040 komada pe{kira. Isto. Str. Komanda 993. br.700 kapa planinskih. Komanda 2. 09. inv. primljeno 15. pov. april 1992. 01. Str. 47-120. inv. — Komandi 2. za potrebe jedinica 17. br. br. 2-93. inv.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . vojne oblasti). Str. inv. april 1992. br. Str. vojne oblasti. . i drugima. Str. — Komandi 2. Sljede}eg su dana predstavnici Vojni}a preuzeli 12 komada. 2-2700. pozadinske baze. vojne oblasti. 421 AIIZ.421 Od dobavlja~a iz Srbije (iz Dru{tvenog preduze}a Cveta Dabi} iz Titovog U`ica) je u intendantsko skladi{te 744. vojne oblasti je 1. vojne oblasti.Operativni centar. broj 1114-2. Komanda 2. Komanda 2. april 1992. Komanda 993. 47-124. pov. Str.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . inv. 422 AIIZ. Isto. — Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ. br. 10/36-2539. br. . pozadinske baze 2. korpusa. Komanda 2. Str. dostavljaju}i svoj Pozadinski izvje{taj Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ. 10. 2-115. Operativni de`urni tim. april 1992. pov. a 30. korpusa. pov. Str. Isto. 10/36-1941. inv. 10/36-1906. inv. Str. Sp. br. . april 1992. br. aprila 1992. 26. 2-142. vojne oblasti i Komandi 5. Komanda 2. 02. 27. inv. aprila 1992. 2-162. br. za miliciju Republike Srpska Krajina predala 55 motornih (farbanih) vozila. Komanda 405.General{tabu Oru`aniih snaga SFRJ . 10/36-2321. — Komandi 2. april 1992.za Sektor pozadine. Komanda 993. aprila je 15 komada predato Korenici. . vojne oblasti je. 2-2707. Operativni de`urni tim. osigura iz njihovih rezervi 700 kompleta odje}e i obu}e. pri ~emu je svakodnevno anga`ovano 15 motornih vozila (AIIZ.za Sektor pozadine. Isto. pozadinska baza je 27. vojne oblasti.za Sektor pozadine. br. 2-116. . 23. vojne oblasti. br . Str.993. vojne oblasti i dr. 405. Isto. 420 AIIZ. inv. vojne oblasti. vojne oblasti. br. april 1992. br. General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . 30.Operativni centar. Isto. je primljeno 1.za Sektor pozadine. Pozadinske baze. 10/36-2125. pov. tra`ila od Sektora za pozadinu da Tehni~ka 917 . aprila 1992. pozadinska baza je svakodnevno vr{ila popunu jedinica Zonskog {taba Teritorijalne odbrane i jedinica milicije Republike Srpska Krajina. Komanda 2. vojne oblasti. april 1992. 10/36-2704. br. pozadinske baze. pored ostalog.422 Za potrebe “obla~enja dobrovoljaca” i mobilisanih jedinica april 1992. april 1992. april 1992. pov. april 1992. pov. aprila 1992. zatra`ila od General{taba Oru`anih snaga SFRJ (Sektor za pozadinu) da. br.Operativni centar. br. i drugima. pozadinske baze. Komanda 2. i drugima.

Kalesija)”. br. Operativne grupe 10. Str. 2-129. .5. Krajina”. 918 . Str. Str.za Sektor pozadine.425 U toku 14. 425 AIIZ. vojne oblasti je 3. april 1992. “kao i redovnu isporuku mazuta”. br. 10/36-1958. april 1992. inv. Komanda 2. 1. Komanda 2. pov. aprila od General{taba Oru`anih snaga SFRJ hitno tra`ila “dotur artikala hrane za teku}i obrok za 3. Pukovnik Du{an Kova~evi}. 10/36-2148. S. vilju{ka.424 Ista komanda je 11.426 Iz garnizona Biha} je istoga dana uprava Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu “interveni{e kod DP Ljubi{a Miodragovi} za isporuku 300 metara ceradnog platna. korpusa iz intendantskih skladi{ta 530. vojne oblasti.423 Za opremanje “vojnih obveznika” koji su mobilisani u jedinicama 5.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . 2-124. vojne oblasti. aprila za potrebe “vojnih obveznika” 5. Komanda 2.579 pari cipela sa povi{enim saricama i 1. vojne oblasti je tra`ila da joj se obezbijedi: 5. 1.000 kompleta odje}e. .500 kompleta pribora za jelo M-64 (no`. radi dovo|enja u ispravno stanje m/v TAM 110 T7 koji se predaju miliciji R. 10/36-2248. .000 borbenih ranaca. 5. Komanda 2. ulje DS-50 100 litara i ulja HIP-90 600 litara”. 10/36-2126. pov. . motorizovanu brigadu 4.za Sektor pozadine. april 1992. koji se primaju u 49. zastupnik pomo}nika komandanta za pozadinu Komande 2. 2-125. br. korpusa Komanda 2. korpusa.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . br. 426 AIIZ. inv. april 1992.000 ljudi za 30 dana. 03. pov.za Sektor pozadine. aprila 1992. tom prilikom je molio da im se za potrebe obla~enja dobrovoljaca. Od jedinica Teritorijalne odbrane 6. koje su ulazile u sastav Teritorijalne odbrane Republike Srpska Krajina povu~ena je u garnizon Biha} intendantska oprema u sljede}oj koli~ini: 2.355 vojni~kih vjetrovki smb M-77. vojne oblasti. pov. inv. 90 tona.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ .Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . General{tabu Oru`anih snaga SFRJ uputila zahtjev da se za potrebe garnizona Banja Luka obezbijedi 5. Komanda 2.585 vojni~kih pantalona smb M-77. vojne oblasti. 2. 10. 423 AIIZ. Str.127 vojni~kih ko{ulja smb M-75. korpusa osigura 500 pari cipela sa povi{enim sarama broj 43 do 46 (Isto). vojne oblasti. ka{ika). goriva D-2.za Sektor pozadine. inv. br. Ta sredstva “hitno je potrebno doturiti u rejon [ekovi} (na putu Zvornik . 2-117. kao i manje koli~ine ostale opreme. MB-86. i 993. pozadinske baze izdato je 503 kompleta odje}ne opreme. 30 tona.703 vojni~kih bluza smb M-77. korpusa. br. 424 AIIZ. 11.000 transportnih vre}a i 1. br. br. 15.

427 Za obla~enje “vojnih obveznika” mobilisanih u jedinice 5. vojne oblasti. pov.za Sektor pozadine. april 1992. inv.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . br. br. 2-136. inv. str. 132. juni 2003. 2-139. br. br. br. inv. vojne oblasti Str. pov. 19. . inv. br. april 1992. Str. . Komanda 2. inv. Isto. pov.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . Isto. .429 427 Isto.za Sektor pozadine.za Sektor pozadine.428 Kolone vozila 993. april 1992. 21. br. . 429 Slobodna Bosna. inv. 25. Str. . Komanda 2. pov. pov. 10/36-2466. 10/36-2441. Za garnizon Banja Luka je u toku 25. Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . inv. 2-138. april 1992. 18. vojne oblasti.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . april 1992. april 1992.za Sektor pozadine. br.000 komada zimskih potko{ulja i 10. 428 AIIZ. vojne oblasti. 20. 2-135. Str. . aprila 1992. Komanda 2. br. 18. april 1992. pov. 2-134. Komanda 2. Komanda 2. vojne oblasti. inv. 10/36-2401.215 i dio trpezarijskog pribora za potrebe jedinica u Mrkonji} Gradu i 21. Isto. vojne oblasti. odakle su dovozile neophodnu logistiku. 20. Komanda 2. pozadinske baze 1. inv.za Sektor pozadine.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ .Operativnom centru Oru`anih snaga SFRJ .za Sektor pozadine. i 19. br. Komanda 2. Str. br. inv. . 21. 10.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . uz artikle hrane. 10/36-2383. vojne oblasti. 24. Str. Isto. i sljede}a oprema za odijevanje: 10. Str. 12. 18. april 1992. br. Str. 10/36-2383.za Sektor pozadine. vojne oblasti. aprila iz 524. 2-133. 20. april 1992. 10/36-2320. br. Komanda 2. 10/36-2488. Isto. pov. Str. vojne oblasti. Komanda 2. 10/36-2500. Isto. aprila 99 kompleta opreme za odijevanje. Komanda 2.000 komada ljetnih ko{ulja. 2-134. pov. br. . Operativnom centru Oru`anih snaga SFRJ . Isto. Komanda 2. 19.povratnim transportom upu}eno na opravku 1. pov. 26. pov. Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ .za Sektor pozadine. pozadinske baze svakodnevno su i{le za Beograd.200 pari cipela sa povi{enim sarama obu}arskoj radionici 993. 10/36-2401. vojne oblasti. Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . br. br. br. Komanda 2.za Sektor pozadine. Isto. vojne oblasti primljena. 10/36-2320. izdato je 299 kompleta opreme za odijevanje.za Sektor pozadine. Str. br. 19. br. inv. uklju~uju}i i naoru`anje. 2-137.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . 132.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . Isto. pozadinske baze. 2-135. aprila 1992. br.000 kratkih vojni~kih ga}a. april 1992. br. 23.za Sektor pozadine. inv. 2-133.000 pari ~arapa. vojne oblasti. korpusa 18. br. Str. pov. 10/36-2356. Str.za Sektor pozadine. april 1992. april 1992. br. . 10/36-2356. pov. Isto. Isto. br. vojne oblasti. i 26. 919 .

Komanda 2.Ta je baza 23. pored ostalog. “i dalje su pove}ani zahtevi za obezbe|enje ode}ne opreme i obu}e za obla~enje dobrovoljaca”. vojne oblasti.432 Krajem aprila 1992.900 komada kratkih ga}a. pov. pozadinske baze. vojne oblasti. inv. Komanda 2. 432 Isto.000 komada vre}a za spavanje. 433 Isto. 25.za Sektor pozadine.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . .000 komada bluza. april 1992. — Komandi 2. za potrebe 9. 1. inv. pored vojnih pokreta i poja~anog broja vojnih 430 AIIZ. 01. 2-138.000 komada potko{ulja. 23. Str.888 komada metaka 122 mm za D-30. pov. 10/36-2500. 2-139. Komanda 993. april 1992.000 pari dokoljenica. inv. 2-143. vojne oblasti.500 kompleta odje}e i obu}e i 1. vojne oblasti. i 9.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . 26.430 Zbog op{te mobilizacije na podru~ju Bosanskog Grahova i mobilizacije dva bataljona u {irem rejonu Drvara iz rezervi koje su bile namijenjene za popunu Glavne pozadinske baze Republike Srpske Krajine u Kninu. izvr{ila prihvat kolone od 18 teretnih motornih vozila koja su od 3.431 U garnizon Tuzla su 26. aprila 1992. 25. br. iz Mladenovca primljena sljede}a materijalna sredstva: 1. br. 5. inv. 2-162. korpusu 26. a iz skladi{ta Zuce: po 3. Dnevni operativni izvje{taj. 1. 10/36-2508. maj 1992. korpus. br. 3. br. Komanda 2. br. inv.530 komada planinskih kapa.za Sektor pozadine. 9. aprila izdato je 1. . 27. pov. br. Str. Dru{tveno preduze}e “Bosna” (Banja Luka) 30. vojne oblasti. aprila 1992. 2.140 komada kapa M 77. 920 . 10.500 pari cipela sa povi{enim sarama. . . Str.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . br. 500 komada opasa~a za starje{ine. 2-140. 5.000 pari rukavica. pantalona i vjetrovki. 431 AIIZ.za Sektor pozadine. aprila je izvr{ilo kontrolu i prijem 100 pari cipela sa povi{enim sarama. br. br. pov. aprila je izdato 40 kompleta odje}e. korpusa. poja~ani su vojni pokreti i vozila na teritoriji Bosne i Hercegovine. 10/36-2549. pov. vojne oblasti dovozila municiju (2.433 U toku marta i aprila 1992. Tako je.000 komada ljetnih potko{ulja i 10. april 1992. 10/36-2488.513 komada metaka 155 mm h1 i 592 komada metaka 128 mm za vi{ecijevni raketni baca~ “Plamen”). Isto. Za obla~enje “vojnih obveznika” u 5. Prvog maja je za obla~enje “vojnih obveznika” izdat 41 komplet odje}e i obu}e i po 300 kompleta za obla~enje u 4. ilustracije radi.000 komada kratkih ga}a. br.za Sektor pozadine. april 1992. Str.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . 47-120. Komanda 2. Str.000 komada pe{kira. 9.

Dnevni izvje{taj.. aprila 1992.. aprila 1992. 10.434 U poslijepodnevnim satima 9.. 12. 25. dovezeno 30 oklopnih vozila (tenkova i transportera). aprila je pristiglo 10 tenkova sa istaknutim srpskim zastavama sa ~etni~kim obilje`jima. Avioni JNA su sredinom aprila 1992. Isto.436 U drugoj polovini aprila 1992. a helikopteri prevozili municiju na brdo Hum. vojnu opremu i sredstva u srpska sela na podru~ju op{tine Vi{egrad.. 7. april 1992. JNA je iz Srbije za potrebe njenih komandi i jedinica u Bosni i Hercegovini dovla~ila i municiju i minsko 434 Agresija. 3-2829. sa prika~enim artiljerijskim naoru`anjem. 436 Isto. br.. april 1992. 20. br. 1. april 1992. zauzele grad i uspostavile kontrolu nad hidroelektranom Vi{egrad. inv. april 1992. 14 i 27. tenkova i drugih oklopnih vozila.. br. april 1992. 13.. br. aprila primije}en pokret ja~ih vojnih efektiva JNA. april 1992. br. AIIZ. br.. 1. Isto. Iz U`ica je tog dana krenula vojna kolona od 100 te{kih kamiona za Vi{egrad. 18. 20. Sarajevo 1993. slijetali na aerodrom Butmir i prevozili srpske fa{iste iz Srbije i Crne Gore. 10. april 1992. Istoga su dana helikopteri JNA dovozili ljudstvo. 1. 921 . Na aerodromu Dubrave kod @ivinica 18. 15. pod komandom generala Dragoljuba Ojdani}a. br. Isto. 15. 7. april 1992. iz Bile}e krenulo prema Stocu.. 15. 435 Bilten MNO. Isto. 13. 13. prema Fo~i kretao 1 pje{adijski bataljon. marta iz pravca Nik{i}a prema Trebinju. aprila 1992. iz Srbije je prema Vlasenici upu}en veliki kontingent jedinica JNA. dok je na relaciji vojnog garnizona Butile-selo Osijek registrovano oko dvadeset poleta helikoptera. 14. 13. br. odnosno Mostaru. aprila je registrovano 15 takvih letova. Isto. kroz Tuzlu su u pravcu Doboja pro{le dvije kolone JNA sa oko 50 vozila .kamiona. 13. april 1992. Jedinice U`i~kog korpusa. Oko 30 vojnih kamiona je 12. 09. br. 9. br. aprila 1992. koji su prevozili ratnu opremu i ljudstvo. tako|e. Istoga dana su tenkovi JNA krenuli prema Podvele`ju. pri ~emu su posebno bili opremljeni protivavionskim i drugim borbenim sredstvima. Isto. Iz pravca Pljevalja se.. Samo u toku 15.435 U toku 13. str. aprila su u{le u Vi{egrad. kao i iz pravca Knina prema Kupresu.vozila u Sarajevu. radi napada na grad. Jedinice JNA su sljede}eg dana okupirale Stolac. 15. april 1992. Na podru~ju Ilid`e je 22. Isto. od ~ega je jedan broj bio stacioniran ispred restorana Kristal i oko [umarske {kole. br.

pov. Komanda 2.za Sektor pozadine. april 1992.eksplozivna sredstva. Str. iz Saobra}ajnog nastavnog {kolskog centra Kraljevo preuzela 15 vojnika saobra}ajaca. br. pov. vojne oblasti i Komandi 5.metak 122 mm za d-30 puno barutno punjenje 2.OP 62). 2-135. u jedinice 9. inv.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . vojne oblasti dovezlo je municiju u Komandu 993. Str. Tom prilikom su dovezene sljede}e koli~ine municije : . 10/36-2508. april 1992. Str.888 komada . Komanda 2. pov. pozadinske baze. br. inv. Navedene koli~ine municije su ve}im dijelom smje{tene u 1. vojne oblasti. april 1992. Isto. Ujedno se “vr{i utovar r/d za prevoz u Pan~evo i Kragujevac”. vojne oblasti. Komanda 993.344 komada .za Sektor pozadine. 2-138. a 437 AIIZ. 10/36-2488. aprila 1992. primjera radi. br.eksplozivna sredstva za Tuzlu i Banja Luku. pozadinske baze u Banjoj Luci. pov. br. br. Tako je. Krajem aprila je “opravljena borbena tehnika na livanjskom polju”. 2-162..Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ .za Sektor pozadine (pozadinski izvje{taj . 23. vojne oblasti.169 komada . april 1992. aprila 1992.metak 122 mm za d-30 smanjeno barutno punjenje 2.za Sektor pozadine (pozadinski izvje{taj OP 65). a dijelom u 2. inv. iz 3. koje su odmah upu}ene na zadatak.Komandi 2.438 U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu iz Srbije su stizali i voza~i. Tako je.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . br.437 Ekipe stru~njaka iz tehni~ko-remontnih zavoda iz Srbije su radile na pregledu i opravci borbene tehnike JNA u Bosni i Hercegovini. 47-120. br. vojne oblasti. . vojna oblast 3. Tako su. inv. br. 25. korpusa stigle dvije takve ekipe (ekipa Sever iz Subotice i druga iz Tehni~ko-remontnog zavoda ^a~ak). 21. br. korpusa. 2-138. 922 . Komanda 2. ilustracije radi. 438 Isto. Komanda 2. Isto. Str. april 1992. 25. inv. . . 10/36-2401. . pov.metak 155 mm hemijski 1. 2-140. tehni~ko skladi{te municije Komande 993. 27. U toku 23. 25.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . Isto. aprila 26 motornih vozila preko Sremske Ra~e prevozilo municiju i minsko . 10/36-2488. . br. Str. 2. pozadinske baze (Banja Luka). aprila 18 motornih vozila od 3. vojne oblasti 21.metak 126 mm vi{ecijevni baca~ raketa “plamen” 529 komada.

923 . april 1992. 2-92. 10/36-2704. . aprila 1992. Te`i{te anga`ovanja 10. 12. vojne oblasti. inv.voza~a”.Operativnom centru General{taba Oru`anih snaga SFRJ . Svi su u toku dana razve`eni po jedinicama. 443 AIIZ. Sredinom maja 1992. 10/36-2125. br. agresor je. 03. april 1992.iz Artiljerijskog nastavnog centra Kovin “upu}eno nam je u prekomandu 15 vojnika . izvodili agresiju na Bosnu i Hercegovinu i vr{ili brojne druge zlo~ine. april 1992. vojne oblasti. nakon {to su prihva}eni i raspore|eni u jedinice 2. bilo je u prihvatu vojnika na aerodromu Biha} i njihovom raspore|ivanju do jedinica.”.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . 441 Isto. inv. i drugima. Str. br. br. vojne oblasti (iz Srbije) “izvr{en prihvat obu~enih vojnika” koji su raspore|eni u jedinice 10. motorizovanu brigadu 9. aprila stiglo ukupno 587. vojne oblasti JNA. 2-95. U tom cilju su iz pravca Pljevalja.Operativni centar.Operativni centar.442 U toku 11.440 Istoga je dana iz 1. vojne oblasti.439 Srpsko-crnogorski agresor kontinuirano je slao starje{ine i vojnike koji su. br. primjera radi. korpusa. 10/36-2180. Komanda 2. aprila 1992. pov. aprila 1992. 2 -117. korpusa 12. i 10. mobilisao nove ljude u Srbiji i Crnoj Gori. aprila bile. april 1992. Komanda 2. korpusa su tokom 10. U toku tog dana prihva}en je i raspore|en 791 vojnik. . i drugima. Toga dana stiglo je ukupno 90 vojnika. O tome postoje nedvosmisleni dokazi. Str. iz 1. vojne oblasti izvr{en prihvat dijela starje{ina i obu~enih vojnika za 1. inv. pov. Tako je. br. . br. br. pov. dok je na aerodrom Biha} do 12. Str. aprila na aerodrom Biha} stiglo je 497 vojnika za popunu 9.443 Po~etkom maja 1992. izme|u ostalog. Operativni de`urni tim. i 3. 10/36-1958.Operativni centar.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ . . 2-93.441 Jedinice 9. posebno nad Bo{njacima. 440 AIIZ. br. radi ja~anja snaga u Bosni i Hercegovini. Nije utvr|en broj. iz Srbije je preko Sremske Mitrovice na Romaniju stiglo 50 tenkova. korpusa. vojne oblasti. inv. 442 AIIZ. Bijelog Polja i Prijepolja prema 439 AIIZ. vojne oblasti JNA. Operativni de`urni tim. pov.za Sektor pozadine. a “preostali deo sti`e 12. Operativni de`urni tim. anga`ovane i na prihvatu vojnika iz 1. 09. i 3. korpusa. Komanda 2. 10. i drugima. Komanda 2. 9. Str.General{tabu Oru`anih snaga SFRJ .

444 Republika Srbija je redovno doturala naoru`anje i municiju srpskim fa{istima. br. i br. ilustracije radi. Stani{i}a. 18. Istovremeno. tj.tromblonska mina 160 komada . 924 . juli 1992.kumulativna mina M-57 4 komada . po nare|enju pukovnika N. br. i pored oznake Crvenog krsta. predao Miroslav Janji}. prevozili ljudstvo i naoru`anje iz kasarne Husinska buna. br.metak 20 mm GMZ 1. pristiglo oko 150 srpskih vojnika. 64. kolone vojnih vozila kretale su se i na pravcu Simin Han-Dubrave i od Kalesije prema Tuzli.ru~na bomba M-75 108 komada . 24. br. juna 1992. Radivojevi}. iz Beograda je. a primio ih pukovnik M. za potrebe garnizona u Br~kom iz Vojne po{te 505319 iz Beograda dostavljena sljede}a materijalno-tehni~ka sredstva : . koji su u~estvovali u genocidnoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. 68. 73.ru~na bomba PPM-79 12 komada. O tome postoje brojni podaci.100 komada . 446 Isto. 25. koji su u~estvovali u “borbama na podru~ju Knina”. 445 AIIZ. i br. 27.metak za top kalibra 20 mm 2. juli 1992. br. br. Slanje srpskih zlo~inaca na br~ansko rati{te agresor je obrazlagao ~injenicom da se “Bijeljina brani u Br~kom preko kojeg se Srpska Republika Bosna i Hercegovina mora povezati sa kninskom krajinom”. Na br~anski front je u prvoj polovini juna 1992. prema Me|e|i upu}ena jedinica od 35 tenkova.trenutna mina 600 komada .62 mm 74.446 Krajem juna 1992.metak 7. komandanta kasarne u Br~kom. 6. 2-507.400 komada . 72. u agresiji na Republiku Hrvatsku. a prema Kalesiji su bila upu}ena vojna vozila i helikopteri. 62. koji su.500 komada . maj 1992. 13. maj 1992. Tako su. 5.445 Iz U`ica je 1. 444 Dnevni izvje{taj.Gora`du krenule nove kolone vojnih vozila. juni 1992.600 komada . Navedena materijalno-tehni~ka sredstva je. na osnovu obavje{tenja potpukovnika Predraga Manojlovi}a. 14.metak za protivavionski top 30 mm 1. juli 1992. maja 1992. inv. 20. 1. juni 1992.

juli 1992.447 Na br~ansko rati{te su sredinom 1992. juli 1992. Srpskoj ~etni~koj formaciji iz Vogo{}e koja je brojala oko 450 dobro naoru`anih fa{ista. Novi dobrovoljci su bili razmje{teni na polo`ajima 447 Dnevni izvje{taj. JNA je srpskim zlo~incima na br~anskom rati{tu pru`ala i kadrovsku pomo}. radi pohoda na Bosnu. 25. sa ciljem da probiju koridor. 87. Radivojevi} i Stani{i}. 73. Zna~ajno je ukazati na ~injenicu da je na br~ansko rati{te agresor konstantno dovodio nove snage iz Srbije i Crne Gore. konsolidovao svoje jedinice i opremio ih novoisporu~enim koli~inama oru`ja i municije iz Srbije. juli 1992. u vi{e navrata je helikopterima stizalo naoru`anje i oprema.449 Agresor je na bosanskohercegova~ka rati{ta stalno dovla~io nova poja~anja u `ivoj sili i tehnici iz Srbije i Crne Gore... anga`uju}i vojne starje{ine iz Srbije. inv. juna 1992. 64..za potrebe garnizona u Br~kom i Bosanskom [amcu dovezena municija. raspolagali i raketama “zemlja-zemlja”. 68. koji su u~estvovali u zlo~inima u drinskom regionu. br. Bilten MNO.. 5. dopremaju}i i nove koli~ine oru`ja i municije. koji su. 68. 1. 1. 24. i br. juni 1992. br. br. 6. Nove koli~ine municije za potrebe “srpske teritorijalne odbrane Br~ko” odobrile su starje{ine JNA iz Beograda: Janji}. tokom 21. stigla je pomo} vojnika Kninskog korpusa sa punom ratnom opremom i jedna tenkovska jedinica. izme|u ostalog. 448 Isto. u prvoj polovini jula 1992. radi spajanja SAO Krajine sa Srbijom. 2-507. Me|u va`nijim centrima distribucije ljudstva i tehnike u Republici Bosni i Hercegovini bili su garnizoni JNA u Nik{i}u i Pljevljima. Tako su. pristizale nove snage u ljudstvu i naoru`anju iz Srbije. Nakon dobijanja poja~anja u ljudstvu i naoru`anju iz Srbije i Crne Gore. Pored toga. srpski fa{isti iz gora`danske regije su preduzimali novu ofanzivu na Gora`de. u okolini Priboja koncentrisane velike snage dobrovoljaca (nekoliko hiljada ljudi) iz Srbije i Crne Gore. 101. sa pje{adijskim i te{kim naoru`anjem. juni 1992.448 Velikosrpski agresor je krajem juna 1992. juli 1992. AIIZ.Romanija dovezeni ~etnici sa Sokoca. 72. br. 27. 20. br. Na {ire podru~je Doboja srpskim fa{istima. Vojnim helikopterima su koridorom Zvijezda . gdje im je {leperima stizalo naoru`anje i municija.Konjuh i Vozu}a . U okviru priprema za op{ti napad na Gora`de agresor je na tom podru~ju koncentrisao zdru`ene snage JNA i oru`ane formacije iz Srbije i Crne Gore. 449 Isto. i 22. juli 1992. br. juni 1992. br. 62. br. 925 .

Na vojne i civilne aerodrome u Srbiji i Crnoj Gori dovezena je i raspore|ena odre|ena vojna oprema. aktivno u~estvuju}i u agresiji. br. 118. i br. 15. 94.452 Ubacivanje svje`ih agresorskih snaga iz Srbije posebno je bilo karakteristi~no sa teritorije Ljubovije i zone koju je kontrolisao Novosadski 450 Isto. 20. oklopnih transportera i samohodnih artiljerijskih oru|a. avgust 1992.450 U napadu na Gora`de (prva polovina jula 1992. kako bi pomogao srpskim fa{istima u napadu na Gora`de. juli 1992. na teretnoj `eljezni~koj stanici u Prijepolju iskrcao 58 oklopnih borbenih vozila .). Pored tih jedinica. 10. 77. Kontingent je u Prijepolje stigao specijalnim vozom iz unutra{njosti Srbije i odmah. Dragomir Arsi}. juli 1992.. Du{ko Kornja~a i Zoran Vukodragovi}) i{li su u Crnu Goru. dvije oklopno-mehanizovane brigade. Jedinice oklopno-mehanizovanog korpusa iz U`ica i Novog Sada su. Na podru~ju Kraljeva i Po`arevca je sredinom avgusta skoncentrisan veliki broj oklopnih jedinica. upu}ivane i djelovale na rati{tima u Bosni i Hercegovini. avgust 1992. br. Iz U`ica je krajem jula pristigla kolona motornih vozila sa municijom i oru`jem. ~ime je u velikoj mjeri bila pove}ana borbena gotovost ratnog vazduhoplovstva Srbije. na teritoriju Bosne i Hercegovine bio je upu}en i jedan broj elitnih jedinica iz Ni{a.451 Agresor je u no}i izme|u 15. jula iz Srbije pristigao novi kontingent od 40 tenkova. {est artiljerijskih baterija. 27.) agresor je koristio avijaciju. koje je agresor povremeno upu}ivao na bosanskohercegova~ka i slavonsko rati{te. napale su u drugoj polovini augusta 1992. upu}en u Pljevlja. 452 Agresija. U Rudo je 19. Dnevni izvje{taj.tenkova. 40 kamiona sa municijom i {est divizija. i br. bo{nja~ka naselja na suprotnoj obali rijeke na podru~ju Srebrenice (Dnevni izvje{taj. te podru~ju Rogatice. 12. na desnoj obali Drine. juli 1992. 80. str. 79. avgust 1992. br. 7 (II). 926 . juli 1992. juli 1992. juli 1992.. 12. 13. te gardijske jedinice iz Beograda i Po`arevca. 106. i 16. 8. 79. br. jula 1992. tako|e. kao i specijalizovane jedinice. br. 451. Isto. Dnevni izvje{taj. Dnevni izvje{taj. Po~etkom avgusta iz pravca Bijeljine na br~ansko rati{te je stiglo osam autobusa sa dobrovoljcima iz Srbije. Te{kom artiljerijskom vatrom iz tenkova agresorske snage sa desne obale Drine (iz Republike Srbije). ~etiri baterije vi{ecijevnih raketnih baca~a. U cilju dobivanja poja~anja u ljudstvu i naoru`anju srpski fa{isti na gora`danskoj regiji (Dobro Stankovi}.. a kasnije prema ^ajni~u i Gora`du. br. 113.oko ^ajni~a. 20. br. 87. nakon iskrcavanja. U to vrijeme i srpski zlo~inci Brane Petrovi} i Stanko Stojanovi} iz Rogatice i{li su u Srbiju da dovedu “nove” fa{iste i dovuku materijalno-tehni~ka sredstva.

Dnevni izvje{taj. 35 pravcem Grada~ac-Tuzla i 30 pravcem Caparde-Zvornik. Od 100 tenkova Novosadskog korpusa. Tako|e je agresor sa teritorije Srbije vr{io artiljerijske napade po naseljima Podrinja. br. Po~etkom oktobra u Bijeljinu je iz Srbije do{lo 50 tenkova TR-77 i TR-80 (predstavljali su rumunjsku modifikaciju tenka T-55). 35 je djejstvovalo na br~anskom pravcu. septembar 1992.454 Svje`e snage iz Srbije. 139. 927 . Sarajevo.korpus. 102/02-68 i br. upali na teritoriju Bosne i Hercegovine. novembar 1992. Isto.453 Sredinom septembra 1992. septembar 1992. str. Na dobojskom rati{tu je uz povremene topni~ke napade po linijama odbrane i civilnim ciljevima prema Usori. Tako je na podru~je Gacka i Bile}e stiglo novih 12 agresorskih tenkova iz sastava jedinica JNA koje su se povla~ile sa Prevlake. 10. ljudstvo i oprema Podgori~kog korpusa. oklopno-mehanizovanim i drugim borbenim sredstvima. opremom i drugim materijalnotehni~kim sredstvima. 16.. septembar 1992.. iz pravca Pljevalja prema Gora`du i Fo~i stiglo i 40 tenkova. U drugoj polovini septembra 1992. Agresija. 454 Isto.. Fo~e i Gora`da. 13. 102/02-54.. agresor je iz Srbije i Crne Gore intenzivno dovla~io nova poja~anja u `ivoj sili. pored ostalog. oklopnim transporterima. Pored toga. br. 455 Isto. sa tenkovima. oktobar 1992. bilo primjetno koncentrisanje novih i 453 Press-centar Armije Bosne i Hercegovine. 102/02-127. municijom. Tjenti{ta. Sredinom oktobra koncentracija agresorskih snaga (jedinice Novosadskog korpusa) naro~ito je bila izra`ena na podru~ju Grada~ca i Br~kog. 39 (II). 102/02-375. koji se povla~io sa Prevlake. 16. 102/02-69. Ljubinja i Nevesinja. 18. br. br. uz podr{ku njihove avijacije. br. te na podru~ju Stoca. Tako je tokom oktobra.. Ofanziva srpskih fa{ista iz Srbije i Crne Gore. Tako je. koji su septembra 1992. i novembra 1992. nastavljena je krajem septembra na podru~je Vi{egrada. Dnevni izvje{taj. 5.. posebno u drugoj polovini. br. Crne Gore i SAO Krajine. na podru~ju Gacka. Sarajevo. Isto. koncentrisano je u isto~noj Hercegovini. 174. 15. velikosrpski agresor je dovodio i krajem 1992. 102/02-36. oktobar 1992. Iz Srema su na podru~je Bijeljina . septembar 1992. br.455 Prilikom prebacivanja svojih snaga na ta podru~ja agresor je koristio i helikoptere. na podru~ju Vi{egrada agresor je izvr{io ve}u koncentraciju snaga iz pravca U`ica. vr{eno pregrupisavanje i koncentrisanje novih snaga.Br~ko pristigle oklopno-mehanizovane snage.

Kremna. oktobar 1992. Na svim linijama fronta oko Jajca u toku vikenda tre}e sedmice oktobra 1992. 6. 174.Olovo . na putu od Br~kog prema Bijeljini.Sokolac . 14. oktobra 1992. 19. I na br~anskom rati{tu agresor je iz Srbije i Crne Gore dovla~io nova poja~anja. 204. 457 Isto. novembar 1992. br. novembar 1992. zbog nemogu}nosti da koristi drumski transport zbog prekinutih komunikacija na pravcu Br~ko-Lon~ari. Krajem oktobra i po~etkom novembra 1992. 3. br. 180. i br. Metaljke i Mratinja. Crne Gore i kolaboracionisti~kih krajina. posebno u rejonu Bajine Ba{te. poja~ane su snage agresora.Fo~a i Nevesinje . 193. Nova poja~anja u rejonu Gora`da agresor je prebacivao transportnim helikopterima iz pravca Br~kog i Bosanskog [amca. br. i br. tako da je samo na prostoru Vranova~e i Omerbegova~e. oktobar 1992. sa ciljem da izvr{i prodor na slobodnu teritoriju Srebrenice i otvori koridor Rogatica .). srpsko-crnogorski agresor je vr{io novo pregrupisavanje snaga i dovodio svje`e iz Srbije (jedinice Novosadskog korpusa). 18. 21.pregrupisavanje agresorskih snaga. Uslijed neprekidnog granatiranja iz pravca Bajine Ba{te i obronaka Tare u Srbiji zabilje`ena su nova stradanja civila na slobodnoj teritoriji Srebrenice.Mostar. gdje je 14.458 Agresorske snage na prostoru Vi{egrada snabdijevane su ljudstvom. 21. dok se iz Banje Luke prema tom gradu i Travniku “kre}e ja~a oklopno-mehanizovana neprijateljska formacija” (18.Stolac . oru`jem i municijom iz Srbije (Bubanj Potok. stiglo 50 kamiona ~etnika.457 Sredinom novembra 1992. Cilj ja~anja agresorskih 456 Dnevni izvje{taj. oktobar 1992. 928 . ^a~ak i iz Beograda . br.Banjica i Top~ider).456 U drugoj polovini oktobra agresor je nastavio sa prebacivanjem oklopno-mehanizovanih snaga sa dubrova~kog rati{ta u isto~nu Hercegovinu i to na pravcu Gacko-Tjenti{te . br. Za nova poja~anja u ljudstvu i naoru`anju koja je prebacivao iz Srbije i Crne Gore. agresor je upotrebljavao transportne helikoptere. oktobar 1992. Dobruna. 180. oktobra 1992. 458 Isto. oktobra stiglo novih 12 tenkova. 15. 196. novembar 1992. posebno u predjelu Kostajnice i Rudanke. 177/178. agresor je vr{io novu koncentraciju jakih oklopno-mehanizovanih snaga na granici Savezne Republike Jugoslavije prema Bosni i Hercegovini.Zavidovi}i prema “krajinama”.

O tome svjedo~e brojni podaci. br.000 srpskih vojnika iz sastava U`i~kog i Valjevskog korpusa sa svim raspolo`ivim sredstvima upalo je u Bosnu i Hercegovinu.461 Po~etkom februara 1993. januara 1993. Te snage su 18. 4. i kasnije. januar 1993. pripremaju}i novu ofanzivu. U`i~ke i valjevske fa{iste 459 Isto. oko 7. 30. 461 Isto. januar 1993. 29. municije. gdje je u~estvovao u likvidaciji oko 150 Albanaca tokom “doga|aja” na Kosovu. 460 Press-centar Armije Bosne i Hercegovine. 219/220.459 Poja~anje u `ivoj sili i dostavljanje materijalno-tehni~kih sredstava iz Srbije i Crne Gore srpskim zlo~incima je nastavljeno i u toku 1993./16. Tako je s teritorije Srbije preba~eno 29 tenkova. 19. 102/02-840. Preko Drinskog mosta kod Bajine Ba{te u Republiku Bosnu i Hercegovinu je krenulo 12 tenkova. koji se “proslavio” u Prizrenu.Zorovi}i . koji potvr|uju konvoje vojnih kamiona punih ljudstva.000 vojnika.Gora`de. opreme.Me|e|a i Trnovo . br. koji su svakodnevno ulazili i pristizali u Bosnu i Hercegovinu. 102/02-157. Iz sastava Valjevskog korpusa preko Ljubovijskog mosta i iz U`i~kog korpusa preko Skelanskog mosta na teritoriju Republike Bosne i Hercegovine pre{le su tri do ~etiri pje{adijske brigade sa 5. 224. decembar 1992. sa ciljem napada na Bratunac i Srebrenicu.000-7. U no}i 15. 7 transportera i ve}a kolona motornih vozila.Grebak . novembar 1992. Operacijom je li~no komandovao general Ojdani}.460 Krajem januara i po~etkom februara 1993. agresor je nastavio koncentraciju oklopno-mehanizovanih jedinica i pje{adije na teritoriju Srbije na granicu prema Republici Bosni i Hercegovini i njihovo prebacivanje preko Drine. od ~ega 17 kod [ljunkare (^elopek) i 12 preko brane HE Bajina Ba{ta. Na biha}kom rati{tu agresor je po~etkom decembra. snage U`i~kog korpusa iz Bajine Ba{te napale su slobodnu teritoriju srebreni~ke op{tine. br. kao i ve}i broj borbenih oklopnih vozila i “praga”.potencijala na tom podru~ju bila je ofanziva na komunikacije Ustipra~a . januara poja~ane sa jo{ jednom oklopno-mehanizovanom jedinicom U`i~kog korpusa. 929 . dovla~io nova poja~anja iz Knina i Like. i br. U tom cilju agresorskim snagama je krajem novembra pristigla pomo} U`i~kog korpusa Vojske Jugoslavije. oru`ja i druge tehnike. komandant U`i~kog korpusa.

102/02-1006. kako bi slomila odbrambenu borbu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Isto. 3. krajem februara 1993. na bosanskohercegova~ko rati{te uputila 120 tenkova sovjetske proizvodnje T-64 i T-72. a ako je pratio i ometao 4 avionska radara istovremeni domet mu je oko 60 km. 464 Isto.464 Agresor je iz Srbije. napadale su brojne srpske oru`ane jedinice i dijelovi jugoslavenske vojske iz Kraljeva i 462 Isto. 25. 6. u cilju zapo~injanja {iroke ofanzive. 930 .na Drini su prihvatili pripadnici Srpske nacionalne garde. maj 1993. Tako su na mostovima i va`nijim saobra}ajnicama na teritoriji Jugoslavije. U specijalnoj opremi koju su posjedovali bili su zastupljeni radioometa~i SPB-7 i SPO-8 (ruskog porijekla).462 Fa{isti iz Srbije stizali su i u Posavinu. srpska artiljerija je djelovala svim raspolo`ivim sredstvima sa teritorije Srbije. 102/02-1119. 463 Isto. u Bosnu i Hercegovinu dopremio i razmjestio sredstva za izvi|anje i elektronsko ometanje djelovanja lova~ko-bombarderske avijacije NATO-a. kao i na privremeno okupiranoj teritoriji u Bosni i Hercegovini raspore|ena dva samostalna bataljona za elektronsko djelovanje. 102/02-864. Oni su slu`ili za ometanje ni{anskih i panoramskih radara na juri{nim i lova~ko-bombarderskim avionima. koji je za agresora bio od posebnog zna~aja u trenutku kada je namjeravao pru`iti ve}u pomo} svojoj “bra}i” u Kninskoj krajini. Oni su bili raspore|eni po ~etama.. 2. br. mart 1993. br. SPB-7 ni{anske radare na avionima otkrivali su na daljini od 150 km. Istovremeno. februar 1993. br. Cilj njihovog dolaska je bio u~e{}e u borbama za pro{irenje “sjevernog koridora”. februar 1993. a ometali ih do daljine od 80 km i to zasljepljivanjem radarskog ekrana. str. a svaka ~eta je {titila po jedan va`an objekat. 465 Prva linija. 23.465 Slobodnu teritoriju Gora`da sredinom 1993. vjerovatno u prvoj polovini 1993. koji su izvr{ili mnoge zlo~ine na br~anskom i bratuna~kom rati{tu. br. radi intervencije i pomo}i ~ajni~kim fa{isti~kim jedinicama u njihovim zlo~ina~kim akcijama. Srbija je. te radara za navo|enje projektila vazduh-zemlja. gdje ih raspore|ivao [tab za prihvat dobrovoljaca (sa sjedi{tem u Bijeljini). Svaki bataljon je imao po 83 specijalna i 10 terenskih vozila.463 Sredinom i krajem februara 1993. 28. koje je opslu`ivalo 40 oficira i 280 vojnika. na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore locirane su jake snage Vojske Savezne Republike Jugoslavije. SPO-7 ometao je avionski ni{anski radar do daljine od 300 km.

obezbediti uslove za podjelu Sarajeva na dva dijela”. Orli} i Hum . 14/93 od 3. Komanda SRK /Sarajevsko-romanijski korpus/ DT. mart 1993. prese}i komuniciranje Muslimana iz Sarajeva ka Igmanu i centralnoj Bosni. Orli} i Hum. intendantskim. u sadejstvu sa kolaboracionisti~kim snagama Srpske Republike BiH (oja~ane snage Sarajevsko-romanijskog korpusa sa po jednom brigadom iz Hercegova~kog i 1. oja~ani grupama stranih pla}enika iz Rusije i Rumunije. TG Vogo{}a i drugima. inv.Pofali}i — Lukavica . 468 Oslobo|enje. 15. 16. 20/15-1409. koji su za svoj krvavi posao.u drugoj etapi ovladati prostorom Hrasnice i Butmira” (Isto).u prvoj etapi ovladati objektima @u~. br.Pljevalja. Zadatak te operacije je bio : “Razbiti muslimanske snage na pravcima napada i nanijeti im {to vi{e gubitaka. sanitetskim. Tako je.Hrasnica. decembar 1993. 11.468 O~igledno da je Savezna Republika Jugoslavija predstavljala osnovni izvor za popunu u `ivoj sili i snabdijevanje materijalno-tehni~kim. ovladati objektima @u~. 1993. na okupiranom dijelu Grbavice stiglo desetak “strijelaca”. uklju~uju}i i genocid nad Bo{njacima. ovisno o u~inku.467 Na privremeno zaposjednutim podru~jima Bosne i Hercegovine i snajperistima su stizala poja~anja iz Srbije. Dopuna zapovesti za izvo|enje Operacije OP Br. 21. ~lanova jednog strelja~kog udru`enja. br. utvr|uju}i pri tom ste~ena teoretska znanja ga|aju}i u “`ivo meso”. — Komandama svih brigada. koje su opslu`ivali pitomci zavr{nih godina {kolovanja. po pravilu bili enormno visoko pla}eni. saobra}ajnim i drugim sredstvima i opremom komandi. juli 1993. Podr{ku tim jedinicama davalo je 40 oklopnih transportera. jedinica i ustanova koje su izvodile agresiju na Bosnu i Hercegovinu i vr{ile brojne zlo~ine protiv civilnog stanovni{tva. izvodile aktivna ofanzivna dejstva protiv Republike Bosne i Hercegovine na pravcu: Vogo{}a @u~ . i na taj na~in stvoriti uzlove za nesmetan rad fabrika ‘Famos’. 466 Press-centar Armije Bosne i Hercegovine. primjera radi. 31 tenk. ‘Orao’ i ‘Pretis’. kraji{kog korpusa.466 Specijalne snage Vojske Jugoslavije (do 120 ljudi i odjeljenje helikoptera) su u drugoj polovini decembra 1993. te 500 pripadnika Ministarstva unutra{njih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine). 2-2726. veterinarskim. 12 “praga” i veliki broj artiljerijskih oru|a. Br. 102/02-1511. 467 AIIZ. Tu je opreaciju trebalo izvesti u dvije etape : “. 931 . a po mogu}nostima i Mojmilom.

.

VIII UKLJU^IVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U AGRESIJU NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU .

.

i Bo{njaka. dj. smatrala je da je Bosna i Hercegovina hrvatska zemlja. str. ~iji je autor dr Ante Star~evi}. 2 E. pa do dr Franje Tu|mana. kao naroda. a Muslimani Hrvati. Star~evi}eva velikohrvatska nacionalisti~ka ideologija odre|ivala je “smisao i pravac hrvatske nacionalne dr`avne politike u svim politi~kim razdobljima koja su obilje`ila povijest Hrvatske u drugoj polovini XIX i prvoj polovini XX stolje}a”. nav. od asimilatorskih te`nji (“cvije}e hrvatske nacije”) do potpunog odricanja nacionalnog identiteta i dr`avno-pravnog subjektiviteta. dr Ante Star~evi}a. 935 . Sarajevo. 6. Sarajevo 2000.2 1 ∴ BOSNA I HERCEGOVINA I BO[NJACI U POLITICI I PRAKSI DR FRANJE TU\MANA (u daljem tekstu: BIH I BO[NJACI). odnosno narod “naj~istije i najplemenitije krvi hrvatske”.1.1 Hrvatska velikodr`avna ideologija. u razli~itim periodima. po~ev od “oca Domovine” i utemeljitelja savremenog hrvatskog nacionalizma. u kojoj “`ivi strana na{eg naj~istijeg naroda”. 144-145. marta 1998. U svim politi~kim pogledima hrvatskih nacionalista. Vije}e Kongresa bo{nja~kih intelektualaca. preko bra}e Radi} i Hrvatske selja~ke stranke. kao dr`ave. nastala u borbi protiv Austrougarske prevlasti i suparni{tva sa sli~nom velikodr`avnom srpskom ideologijom {ezdesetih godina XIX stolje}a. 133-154. prisutno je kontinuirano negiranje Bosne i Hercegovine.. Red`i}. E. Red`i}. str. str. te dr Vlatka Ma~eka i usta{kog poglavnika Ante Paveli}a. i na razli~ite na~ine. Po njegovoj nacionalisti~ko-politi~koj ideji Bosna i Hercegovina je navodno historijski ~inila sastavni dio Hrvatske. STO GODINA MUSLIMANSKE POLITIKE U TEZAMA I KONTROVERZAMA ISTORIJSKE NAUKE. Na osnovama te ideologije Ante Star~evi} je izgradio svoju koncepciju o historijskom pravu Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska nacionalisti~ka ideologija U hrvatskoj nacionalisti~koj ideologiji je. pitanje Bosne i Hercegovine i Bo{njaka bilo uvijek aktuelno.

zastupao stanovi{te da mora do}i do sjedinjenja Bosne sa Hrvatskom. pri ~emu sjedinjenje Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom predstavlja prirodnu te`nju “bosanskohercegova~kih Hrvata”.kneza Pavla i Cvetkovi}eve vlade. {to }e ih odvesti na poziciju hrvatske nacionalne politike da Bo{njaci u Bosni i Hercegovini ~ine dio hrvatskog naroda. Muslimane nije smatrao formiranom nacijom. ve} je postala organizovanija i u Bosni i Hercegovini dobila legitimno nacionalno vo|stvo”. i u prvoj politi~koj organizaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini (Hrvatskoj narodnoj zajednici) prihva}eno je stanovi{te da su Muslimani po narodnosti “neprijeporno” Hrvati. i Zagreba Ma~ekova hrvatskog vo|stva). 936 . Stjepan Radi} je nagla{avao pravo na Bosnu i Hercegovinu. u samostalno dr`avno tijelo Austro-Ugarske. Bosna i Hercegovina je podijeljena. Na taj na~in “hrvatska politika u Bosni i Hercegovini nije mijenjala pravac. vo|a HRSS. Stjepan Radi}. Hrvatska politika je sve do kraja Prvog svjetskog rata zastupala stanovi{te o ujedinjenju svih hrvatskih zemalja. pod uticajem Star~evi}eve nacionalisti~ke doktrine. str. vo|a HSS. odnosno te`nja za priklju~enjem Bosne i Hercegovine Hrvatskoj. uz potpuno ignoriranje Bo{njaka: dogovoreno je da 13 njenih srezova 3 Isto. U hrvatskim politi~kim krugovima egzistirala je misao o integrisanju Bosne i Hercegovine u dr`avnu i nacionalnu hrvatsku maticu. 148.3 Za vrijeme Kraljevine SHS. avgusta 1939. smatrao Muslimane “naj~i{}im Hrvatima”. uklju~uju}i i Bosnu i Hercegovinu. predsjednikom Vlade Kraljevine Jugoslavije. Dr Vlatko Ma~ek. iako je imao u vidu njihov politi~ki zna~aj.4 Srpsko-hrvatskim sporazumom. “koja mora postati sastavni dio ujedinjene Hrvatske”. kao i prava{i. a Bosna i Hercegovina etni~ki i dr`avno-pravno hrvatska zemlja. 146-147. I on je. Tvrdio je da se muslimanska inteligencija “priznaje hrvatskom”. od 26.Po~etkom XX stolje}a. Biskup Josip [tadler je. (pregovori izme|u Beograda . je smatrao da Bosna i Hercegovina predstavlja “poluplemensku i poluhistorijsku domovinu”. tako|e. 4 Isto. str. Ma~ek je prihvatao mogu}nost autonomije Bosne i Hercegovine u okviru Hrvatske. te da su Muslimani — “Hrvati islamske vjeroispovijesti”. u toku priprema Sporazuma sa Cvetkovi}em. kada je hrvatska politika dosljedno insistirala na samostalnoj hrvatskoj dr`avi.

novi “otac Domovine”.5 Pod pokroviteljstvom fa{isti~ke Italije i nacisti~ke Njema~ke. str. nav. 6. str. 153. odnosno Musolinija i Hitlera. 937 . anektiraju}i prakti~no cijelu Bosnu i Hercegovinu.8 Franjo Tu|man. dj. Grada~ac. tvrdio da su “Muslimani cvije}e hrvatskog naroda” i da je NDH nacionalna dr`ava svih Hrvata. Fojnica. histori~ar. str. odnosno Banovinu Srpske zemlje.. koja je trebalo da realizira program Nacionalisti~kog pokreta u Hrvatskoj od Jadrana do Drine. aprila 1941. Tridesetosam preostalih srezova je bilo predvi|eno za srpski dio Jugoslavije. “sublimirao je navedene historijske ideje i poglede prema Bosni i Hercegovini u ideolo{kopoliti~ki bastard koji je rezultirao neskrivenom te`njom za cijepanjem Bosne i Hercegovine i pripajanjem njenih zna~ajnih teritorija Hrvatskoj”. 9 BIH I BO[NJACI. Za vrijeme fa{isti~ke tvorevine . hrvatski nacionalist. s Mostarom. 149-150. NDH Bo{njaci nisu imali nikakvu fakti~ku vlast u toj marionetskoj dr`avi.9 Stalno je osporavao i negirao dr`avno-pravni 5 BIH I BO[NJACI.. 6 Isto. 8 E. Red`i}. Stjepan Radi} i Dr Vlatko Ma~ek do`ivjela je. str. 7 E.tzv. str. historijski poraz. str.budu uklju~eni u Banovinu Hrvatsku (cijela zapadna Hercegovina. Travnik. 6. dj. zatim Bugojno. uklju~uju}i i “Hrvate islamske vjeroispovijesti”. Sarajevo 1991. POSEBNOST BOSNE I HERCEGOVINE I STRADANJA MUSLIMANA. Od tada je reducirana na podjelu Bosne i Hercegovine. 39-40). Red`i}. kada je njema~ko-talijanska okupacija Hrvatske progla{ena nacionalnim oslobo|enjem hrvatskog naroda. Had`ijahi}. s nestankom kolaboracionisti~ke Paveli}eve NDH. Ante Paveli} je.7 Star~evi}eva velikohrvatska nacionalisti~ka ideologija koju su slijedili Josip Franko. 10. BIH I BO[NJACI. Br~ko i dr. 7-9. osniva~ Hrvatske demokratske zajednice. formirana je kolaboracionisti~ka tvorevina Nezavisna Dr`ava Hrvatska (NDH). i pored toga {to se u slu`benoj Paveli}evoj doktrini govorilo o njima kao o “cvije}u hrvatske narodnosti” (Detaljnije o tome vidi: M.).6 Za vrijeme Drugog svjetskog rata. nav. Derventa.

.. jer je povijesno vezana za Hrvatsku i “da je muslimansko pu~anstvo u svojoj golemoj ve}ini. jer se Bosnu nije smjelo stvarati poslije Drugog svjetskog rata” (M. Ona treba da bude podijeljena izme|u Srbije i Hrvatske”. PRESUDA (u daljem tekstu: ICTY.) Franjo Tu|man tvrdi da Bosna i Hercegovina treba biti dio hrvatske federalne jedinice. U njegovim “nau~nim” radovima. stalno zagovarao podjelu Bosne i Hercegovine. Mini}..10 Franjo Tu|man je tvrdio da Bosna i Hercegovina nema budu}nosti i da je treba podijeliti. Tu|man. 11 M. ~lancima. 92 i dr. Bio je “opsjednut idejom Banovine Hrvatske”.11 Profilirao se u politi~ara nacionalisti~kih shvatanja i retorike u negiranju Bosne i Bo{njaka. paragraf 103. str. U ocjeni “da Bosnu treba podijeliti sa Srbima”. str. 21-104. Split 1999.”. nav. Split. Tu fa{isti~ku tvrdnju generala Tu|mana potvr|uje i Mika Tripalo (Feral tribjun.). politi~kim govorima. intervjuima. 7-9. “povijesna potreba. koja je “postala poznata {iroj javnosti tek koncem osamdesetih”. avgust 1997. po Tu|manu.. neprijeporno hrvatskog podrijetla. IT-95-14-T. DOGOVORI U KARA\OR\EVU O PODJELI BOSNE I HERCEGOVINE. Podjela Bosne je. Franjo Tu|man je jo{ dok je bio general JNA u svojim radovima. Predmet Br. str. U svojoj knjizi “NACIONALNO PITANJE U SUVREMENOJ EVROPI” (Zagreb 1990.subjektivitet dr`ave Bosne i Hercegovine i nacionalni identitet Bo{njaka.. 12. Hag 3. mart 2000.). 21-22. ME\UNARODNI SUD ZA KRIVI^NO GONJENJE OSOBA ODGOVORNIH ZA TE[KA KR[ENJA ME\UNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA PO^INJENIH NA TERITORIJI BIV[E JUGOSLAVIJE OD 1. Predmet: Br. str.. koji “Bosnu koriste kao podlogu za {irenje svoje ideologije u ~itavoj Evropi. po svom etni~kom sastavu i govoru. Stoga je smatrao da Bosna i Bo{njaci moraju nestati. Sarajevo 1998. 25. pa ~ak i u Sjedinjenim Dr`avama. 120-121. JANUARA 1991. na konferencijama za novinare u kontinuitetu je prisutna tvrdnja kako Bosna nije dr`ava niti su Bo{njaci narod. Bo{njaci su za Franju Tu|mana bili opasni fundamentalisti. Jo{ {ezdesetih godina XX stolje}a Tu|man 10 Isto. 938 . a kasnije i u praksi. str. dj. on je “iznosio polujavno. M. dj. PRED PRETRESNIM VIJE]EM I. Citirano prema: BiH I BO[NJACI. 41. u privatnim politi~kim konverzacijama. 55. Bio je “siguran da Bosna i Hercegovina i bosanski Muslimani ne mogu opstati kao samostalni povijesni i politi~ki subjekt”. str. on je ostao dosljedan. IT-95-14-T). TU@ILAC PROTIV TIHOMIRA BLA[KI]A. Mini}.ANATOMIJA NEPROSVIJE]ENOG APSOLUTIZMA.” (F. Bosna nikad nije postojala stvarno kao dr`ava. Civilizirane zemlje treba da se ujedine kako bi otklonile ovu prijetnju. str. Tu ideju. ^uli}. jo{ ranih {ezdesetih godina. TU\MAN . nav.

je zastupao tezu da je Bosna i Hercegovina komunisti~ka izmi{ljotina, te da je “najbolje tu iluziju zatrijeti jo{ u zametku, dok jo{ nije uhvatila korjene”. Tvrdio je kako su “republi~ke granice nepravedne, kako je Bosna umjetna Titova tvorevina i kako je trebala pripasti Hrvatskoj”.12 [ezedesetih se godina Tu|man zainteresovao za Banovinu Hrvatsku, te zauzeo afirmativan stav prema njoj. Bio je opsjednut tobo`njom ~injenicom da je Sporazum Cvetkovi}-Ma~ek (1939.) “bio pozitivan za hrvatski narod”. Do{ao je do zaklju~ka da “istu takvu teritorijalnu i etni~ku komasaciju treba, uz manje modifikacije, obaviti i danas”. Bosna i Hercegovina je, po njemu, “nekada bila ~isto hrvatska i katoli~ka zemlja”, koja je “izmijenjena silom turske i srpske penetracije”,13 te da Hrvatskoj po “prirodnom pravu nisu priklju~eni ~isto hrvatski krajevi iz Bosne i Hercegovine (koji su bili u{li ~ak i u Banovinu Hrvatsku 1939.), ...”.14 Bosna i Hercegovina je, po Franji Tu|manu, “stvorena turskom okupacijom hrvatskog teritorija”, na koji Hrvatska ima navodno legitimno pravo do dana{njih dana.15 Zastupao je tezu da Bosnu i Hercegovinu treba podijeliti izme|u Hrvatske i Srbije.16 Radikalno je negirao i etni~ki subjektivitet Bo{njaka (po njemu Muslimana), najbrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, uvjeren da je “muslimanska vjera nastala stjecanjem povijesnih okolnosti u okviru njegovog /hrvatskog prim. M. ^./ nacionalnog bi}a”. Vi{e puta je izjavio da su “Muslimani povijesno, govorno i geopoliti~ki izvorno prete`no Hrvati”.17 Bo{njaci, po Franji Tu|manu, “`ele stvoriti islamsku fundamentalisti~ku dr`avu, i to tako {to }e Bosnu preplaviti s
12 Isto, str. 56-57. 13 Isto, 57-61. 14 Isto, str. 63. Tu|man je za tu grani~nu “otima~inu” o{tro napao komuniste, a

posebno hrvatske. Fasciniran Milo{evi}evom pojavom, bio je spreman da, uglavnom, na toj osnovi Bosnu i Hercegovinu podijeli sa njim. Upla{en njegovim usponom bio je spreman i na ustupanje dijelova Hrvatske, a onda i na “humano preseljenje” stanovni{tva, o ~emu je 1992. potpisao dogovor sa Dobricom ]osi}em.
15 Isto, str. 64. 16 Isto. str. 64-65. 17 Isto.

939

500.000 Turaka... Uticaj islamske Bosne }e se onda pro{iriti kroz Sand`ak i Kosovo na Tursku i Srbiju. Izetbegovi} je fundamentalisti~ki predstavnik Turske, s kojom zajedno kuje urotu o stvaranju Velike Bosne... Velika muslimanska dr`ava nije opasnost samo za Srbiju i Hrvatsku. Ona predstavlja opasnost i za Evropu i Sjedinjene dr`ave... Nove granice }e rije{iti njihove probleme i smanjiti napetost”.18 Franjo Tu|man je tvrdio kako Muslimani nisu samostalni narodni subjekt, nego “islamizirani izdanak dviju pribre`nih nacija, Hrvata i Srba”. Nakon opredjeljenja Bo{njaka za takvo nacionalno ime, Franjo Tu|man se “obradovao” toj promjeni. S tim u vezi, on je na 4. saboru Hrvatske demokratske zajednice, februara 1998, izjavio kako }e to “olak{ati psihi~ko opredjeljenje Muslimana u Hrvatskoj, jer ako su u Bosni Bo{njaci muslimanske vjere, jasno je da u Hrvatskoj ne}e biti Bo{njaci hrvatske vjere, nego da mogu biti Hrvati muslimanske vjere”.19 U razgovoru sa francuskim filozofom Bernar Anri Levijem (Bernard Henri Lévy) i francuskim ministrom za humanitarna pitanja Bernarom Ku{nerom (Bernard Kuchnard), u Zagrebu, 18. januara 1993, Franjo Tu|man je zastupao rasisti~ku ideju u vezi sa postojanjem Bosne: “Bosanska nacija ne postoji. Ona nema ni prava ni pro{lost nacije, jer nacija je teritorij, ali isto tako i isto podrijetlo, ista krv. A koliko je na teritoriji navodne Bosne ljudi razli~itog podrijetla, razli~ite krvi. Kako ti narodi, izmije{ani, dakle ne~isti, mogu ~initi cjelinu? Ne, gospodo, Bosna mora nestati kao nacija”.20 Svoju nacisti~ku ideologiju i politiku u vezi sa Bosnom i Bo{njacima Franjo Tu|man je iznio i ameri~kom diplomati Vorenu Zimermanu (Warren
18 Isto, str. 67-68. 19 Isto, str. 76-77; Slobodna Bosna, 31. juli 1999, str. 49. 20 Nacional, Zagreb 30. avgust 1996, str. 38-40. Za vrijeme navedenog sastanka

Hrvatska vojska je, sa jedinicama kolaboracionisti~kog HVO-a, `estoko napala Gornji Vakuf. Tu|man je, na Ku{nerovo insistiranje “zaustavio rat u srednjoj Bosni”. Naime, “podi`u}i slu{alicu starinskog telefona u hotelu ‘Esplanade’, predsjednik Tu|man je, da bi zadivio francuskog ministra Ku{nera s kojim je ve~erao, zaustavio rat u srednjoj Bosni”. Vra}aju}i se do svog mjesta i nakon {to je sjeo, Franjo Tu|man je rekao: “Eto, gospodine Ku{ner, mo`ete biti zadovoljni, zaustavio sam rat. To je moj poklon koji Vam dugujem” (Isto).
940

Zimmermann), tvrde}i da “Bosna nikad nije postojala kao dr`ava. Ona treba da bude podijeljena izme|u Srbije i Hrvatske”. Bo{njaci su, po njemu, “opasni fundamentalisti”, koji “i Bosnu koriste kao poligon za {irenje svoje ideologije u Evropi, pa ~ak i u SAD. Civilizirane zemlje trebaju se ujediniti kako bi otklonile ovu prijetnju”.21 Istu tvrdnju Tu|man je ponovio i 16. avgusta 1995. u Zagrebu, u razgovoru sa Ri~ardom Holbrukom (Richard Holbrooke) i Karlom Biltom (Carl Bildt), kada je Holbruku “odr`ao predavanje o navodnoj opasnosti od Muslimana i ponovio da Bosna kao samostalna i ujedinjena zemlja nema nikakve budu}nosti”.22

21 M. Mini}, nav. dj., str. 40-41, S. Omeragi}, DOGOVORENI RAT, Sarajevo 2000, str. 6. 22 K. Bilt, MISIJA MIR, Sarajevo 1998, str. 139. “Bila je to”, pi{e Bilt, “umjereno

~ak i u tu|manskim razmjerama, jedna neobi~na drskost. Holbruk je bio malo {okiran” (Isto).
941

2. Dogovori u Kara|or|evu i Gracu Nacionalisti~ko vo|stvo Republike Hrvatske, na ~elu sa Franjom Tu|manom, imalo je osvaja~ke teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini, nastoje}i da Hrvatska kao minimum zauzme teritorije Bosne i Hercegovine koje su Sporazumom Cvetkovi}-Ma~ek (1939.) pripale Banovini Hrvatskoj. O podjeli Bosne i Hercegovine Franjo Tu|man je pisao: “Turci su jedan veliki dio teritorije Hrvatske inkorporirali u Bosnu. Pored toga, Bosna i Hercegovina je, povjesno gledano, vezana za Hrvatsku i one zajedno tvore nedjeljivu geografsku i ekonomsku cjelinu. Bosna i Hercegovina zauzima sredi{nji dio te cjeline, odvajaju}i gornju Panoniju od donje Panonije. Stvaranje Bosne i Hercegovine kao zasebnog entiteta ~ini da se Hrvatska, teritorijalno i zemljopisno, nalazi u izuzetno te{koj situaciji u gospodarskom pogledu, i s toga u politi~kom pogledu u {irem smislu, veoma nepovoljnoj za `ivot i razvoj, a u administrativnom pogledu, neprilago|enoj i nepovoljnoj. Ti ~imbenici u velikoj mjeri obja{njavaju za{to je sporazum koji je 1939. g. sklopljen izme|u Beograda i Zagreba (Banovina) predvidio inkorporiranje sljede}ih regija Bosne u Banovinu Hrvatsku: ~itave Hercegovine, Mostara i onih kotara Bosne u kojima Hrvati ~ine ve}inu”.23 Franjo Tu|man se, u skladu sa (svojim) hrvatskim nacionalizmom, izra`enim u antibosanskoj i antibo{nja~koj politici, i `eljom da anektira jedan dio Bosne i Hercegovine, 26. marta 1991. susreo sa Slobodanom Milo{evi}em u Kara|or|evu, gdje je u tajnosti dogovorena “normalizacija hrvatsko - srpskih odnosa”, odnosno podjela Bosne i Hercegovine izme|u Srbije i Hrvatske, radi formiranja “velike Srbije” i “velike

23 ICTY, Predmet: Br. IT-95-14-T, paragraf 103; I. Radakovi}, BESMISLENA

YU RATOVANJA, Beograd 1997, str. 120.
942

Hrvatske”.24 Tada je, po kazivanju Stipe Mesi}a, dogovoreno da }e Hrvatska dobiti “teritorije Banovine i zapadnu Bosnu, Kladu{u i Biha}”. Milo{evi} je, kako tvrdi Mesi}, tada rekao: “Franjo, uzmi jo{ i Cazin, Kladu{u i Biha}, to je takozvana turska Hrvatska, a to Srbiji ne treba”.25 Pregovori i dogovori o podjeli Bosne i Hercegovine nastavljeni su i poslije Kara|or|eva, na nivou dvojice dr`avnika i njihovih, odnosno hrvatskih i srpskih eksperata. Naime, nakon dogovora u Kara|or|evu Franjo Tu|man i Slobodan Milo{evi} susreli su se vi{e puta, me|u kojima i u Tikve{u (Baranja) 15. aprila 1991, {to je rezultiralo formiranjem hrvatskih i srpskih petokolona{kih organizacija i kolaboracionisti~kih tvorevina u Republici Bosni i Hercegovini i koordiniranom agresijom Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu.26 Nakon Kara|or|eva formirani su, u skladu sa tim dogovorom, srpsko-hrvatski timovi, radi detaljnije razrade politike podjele Bosne i Hercegovine (“da usaglase mape podjele Bosne i Hercegovine izme|u Srbije i Hrvatske”). Sa hrvatske su strane bili: dr Du{an Biland`i}, Josip [entija (ubrzo je dao ostavku) i Zvonko Leroti}, a sa srpske: akademik dr Smilja Avramov, akademik Kosta Mihailovi} i
24 BiH I BO[NJACI, 116-119; C. Ribi~i~, GENEZA JEDNE ZABLUDE,

Ustavnopravna analiza formiranja i djelovanja Hrvatske zajednice HercegBosna, Zagreb-Sarajevo-Idrija 2000, str. 23, 97 i 98, nap. 174; I. Radakovi}, nav. dj., str. 120-123; L. Silber - A. Litl, SMRT JUGOSLAVIJE, Beograd 1996, str. 147-148. Detaljnije o tome vidi: M. Mini}, nav. dj., str. 21-104; H. [arini}, SVI MOJI TAJNI PREGOVORI SA SLOBODANOM MILO[EVI]EM, Zagreb 1999, str. 41-42. I Tu|man i Milo{evi} su dogovor u Kara|or|evu o podjeli Bosne i Hercegovine priznali Anti Markovi}u, predsjedniku Saveznog izvr{nog vije}a SFRJ, izjavio je ovaj pred Ha{kim tribunalom januara 2004. godine. 25 Isto. Franjo Tu|man je zapadnu Bosnu smatrao sastavnim dijelom Republike Hrvatske. Takav stav on je potvrdio i na sastanku sa svojim najbli`im saradnicima u Predsjedni~kim dvorima 22. oktobra 1993. Tada je, pored ostalog izjavio kako je Republika Hrvatska sa Fikretom Abdi}em imala sporazum da, “ako do|e do razlaza, odnosno kada do|e do razlaza, da ta zapadna Bosna je sastavni dio Hrvatske…” ((ARHIV INSTITUTA ZA ISTRA@IVANJE ZLO^INA PROTIV ^OVJE^NOSTI I ME\UNARODNOG PRAVA U SARAJEVU - u daljem tekstu: AIIZ -, inv. br. 2 — 2474, Stenogram sastanka Franje Tu|mana, Janka Bobetka, Imre Agoti}a, Josipa Luci}a i Gojka [u{ka u Predsjedni~kim dvorima, 22. oktobra 1993, Dani, 25. oktobar 2002, str. 23). 26 Isto.
943

Vladan Kutle{i}. Zadatak tih grupa je bio da “dijele Bosnu, ne na tri nego na dva dijela - srpski i hrvatski. Muslimanski se dio nije spominjao”.27 Oktobra 1991, dok je artiljerija Novosadskog korpusa ru{ila Vukovar, u Zagrebu je boravila delagacija rukovodstva Srbije, na ~elu sa dr Smiljom Avramov (specijalni savjetnik Slobodana Milo{evi}a), a u Beogradu delegacija Hrvatske, na ~elu sa Hrvojem [arini}em ({ef kabineta Franje Tu|mana).28 Franjo Tu|man je poslije Kara|or|eva tvrdio da Bosna veoma te{ko mo`e opstati i da }e se Hrvatska vratiti na granice Banovine i obuhvatiti i Cazin, Kladu{u i Biha}. Odr`ani su tajni preliminarni razgovori na kojima su kori{tene geografske karte za sklapanje sporazuma sa Milo{evi}em o podjeli Bosne. Intervju koji je Du{an Biland`i} 25. oktobra 1996. dao Nacionalu potvr|uje da su se Franjo Tu|man i Slobodan Milo{evi} na pregovorima u Kara|or|evu dogovorili “da se sastanu dvije komisije koje bi raspravljale o podjeli Bosne i Hercegovine: ‘Tu|man nam je tada rekao da se on s Milo{evi}em na~elno dogovorio, a da mi to moramo konkretno razraditi na mapama...’”.29 Na tim je osnovama potvr|en sporazum o podjeli Bosne i Hercegovine izme|u srpskih i hrvatskih kolaboracionisti~kih vo|a, Radovana Karad`i}a i Mate Bobana, u Gracu 5. maja 1992.30 Uo~i Nove 1992. godine, prilikom razgovora sa novinarima hrvatskih medija, Franjo Tu|man je otvoreno iznio svoj stav o podjeli Bosne i Hercegovine. Naime, govore}i o mogu}nostima uspostavljanja mira (dogovoreno primirje je potpisano u Sarajevu 2. januara 1992.) izme|u Hrvata i Srba, Tu|man je naveo da se to “mo`e ostvariti tako da se nacionalni ciljevi Srbije ostvare i da ona vi{e nema razloga za ekspanziju, a ujedno bi se Hrvatskoj priklju~ilo njezine krajeve, jer je sada{nji hrvatski perec neprirodan..... U hrvatskom je interesu da se taj problem rije{i na naravan na~in, kako je bila

27 BIH I BO[NJACI, str. 116-117; S. Omeragi}, nav. dj., str. 13; M. Mini}, nav.

dj., str. 33-39.
28 S. Omeragi}, nav. dj., str. 13-15. 29 BIH I BO[NJACI, str. 116-117; ICTY, Predmet: Br. IT-95-14-T, paragraf 105; M. Mini}, nov. dj., str. 33-35. 30 ICTY, Predmet: Br. IT-95-14-T, paragraf 105; M. Mini}, nav. dj., str. 33-35; I.

Radakovi}, nav. dj., str. 123.
944

rije{ena Banovina. Pri tome bi mogao ostati dio ‘zemlje Bosne’, gdje bi Muslimani imali ve}inu i ta bi dr`ava Bosna mogla biti tampon izme|u Hrvatske i Srbije. Time bi ujedno nestala i kolonijalna tvorevina Bosna i Hercegovina”.31 Za operacionalizaciju podjele Bosne i Hercegovine po izvr{enoj stvarnoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu konkretnije su zadu`eni Radovan Karad`i} i Mate Boban. Oni su se, u skladu sa dogovorima i razgovorima izme|u Milo{evi}a i Tu|mana o podjeli i uni{tavanju Bosne i Hercegovine, krajem aprila 1992. tajno sastali u Gracu. Na tom je sastanku (sporazum Karad`i} - Boban) izme|u srpskih i hrvatskih kolaboracionisti~kih vo|a, objavljenom 6. maja, postignuta odlu~nost “da sva sporna pitanja, uklju~uju}i razgrani~enje dviju konstitutivnih jedinica - hrvatske i srpske u Bosni i Hercegovini, rije{e miroljubivim sredstvima i dogovorom”.32
31 Slobodna Bosna, 23. januar 1992, str. 8. Na tom je skupu Franjo Tu|man, u

veoma opu{tenoj atmosferi, govorio i o priklju~enju Cazinske krajine i zapadne Hercegovine Republici Hrvatskoj, tvrde}i da “za takvo {to me|u gra|anstvom tih krajeva postoji velika zainteresiranost”. Tada je Franjo Tu|man u dobrom raspolo`enju i{ao od jednog do drugog novinarskog dru{tva i pravio viceve, tako {to “vlastitu dr`avu nalik na perec, zaokru`uje u bosanski somun” (Isto).
32 Z. Tomac, TKO JE UBIO BOSNU ?, 2. dio, Zagreb 1994, str. 35-36; ICTY,

Predmet: Br. IT-95-14-T, paragraf 105; str. 40; K. Begi}, nav. dj., str. 69 i 93, nap. 12; L. Silber - A. Litl, nav. dj., str. 338; M. Boji}, nav. dj., str. 381. Komentari{u}i taj susret, Va{ington Post je 11. maja 1992. podsjetio na pakt Hitlera i Staljina uo~i Drugog svjetskog rata o podjeli Poljske, navode}i da su na tom susretu bili predstavnici Tu|mana i Milo{evi}a. Pri tome je Va{ington Post Saveznu Republiku Jugoslaviju i Republiku Hrvatsku kvalifikovao kao “razbojni~ke dr`ave” (K. Begi}, nav. dj., str. 93, nap. 12). Ribi~i~ tvrdi kako su formiranje Hrvatske zajednice Herceg-Bosna, a posebno sporazum o razgrani~enju teritorija izme|u Bobana i Karad`i}a, “pridonijeli izbijanju rata izme|u Hrvata i Muslimana, utoliko vi{e jer se povezivao sa {iroko rasprostranjenim mi{ljenjem da su Milo{evi} i dr Tu|man u Kara|or|evu razgovarali o mogu}nosti podjele Bosne i Hercegovine bez i na ra~un Muslimana” (C. Ribi~i~, nav. dj., str. 47 i 97-98). Takva ocjena je u suprotnosti sa svim dokumentima Hrvatske zajednice Herceg-Bosna i Hrvatske demokratske zajednice za Bosnu i Hercegovinu koja je analizirao Ribi~i~. Ukoliko su formiranje Hrvatske zajednice Herceg-Bosna i sporazum u Gracu izme|u velikohrvatskih i velikosrpskih kolaboracionista o podjeli Bosne i Hercegovine bili “bez i na ra~un Muslimana”, onda u tom slu~aju ne mo`e ni biti govora o ratu kome su “pridonijeli” Bo{njaci. Rije~ je
945

“Predstavnici hrvatske i srpske nacionalne zajednice” postigli su me|usobnu saglasnost “da se u razgrani~enju dvije konstitutivne jedinice na podru~ju Kupresa, kao i u Bosanskoj posavini (Derventa, Bosanski Brod, Bosanski [amac, Od`ak, Ora{je, Modri~a i Br~ko), vodi ra~una o kompaktnosti prostora i komunikacija”.33 Me|utim, “u odnosu na radnu mapu o razgrani~enju”, utvr|eno je postojanje nesuglasica, kao {to su granice u i ju`no od Mostara.34
o osvaja~kim planovima i pripremljenim zlo~inima protiv Bosne, a posebno Bo{njaka, zbog njihove nacionalne, etni~ke i vjerske pripadnosti. Srpsko-hrvatski kontakti u vezi sa ratom u Hrvatskoj i podjelom Bosne obavljali su se, po Stipi Mesi}u, “na dvije razine. Jedna su razina bili kontakti Milo{evi}a i Tu|mana, a drugi kontakti predstavnika RS i HZ H-B, Karad`i}a i Bobana, koji su se sastali u Gracu. Boban se vratio i rekao kako nema vi{e nerije{enih pitanja izme|u bosanskih Hrvata i bosanskih Srba” (M. Mini}, nav. dj., str. 88). Mesi} se, odmah poslije sastanka u Gracu, sastao u Zagrebu (u Predsjedni~kim dvorima) s Franjom Borasom, funkcionerom Hrvatske zajednice Herceg-Bosna, i Nikolom Koljevi}em. Zajedni~ki su objedovali sa Tu|manom. Kada je Mesi} ugledao Borasa i Koljevi}a rekli su mu “da su to neslu`beni sastanci s Tu|manom, jer je pitanje Bosne ve} odlu~eno. Nisam pozvan na slu`beni sastanak, samo na objed” (Isto). 33 Z. Tomac, nav. dj., str. 36-37. Na tom je sastanku Karad`i} jasno stavio do znanja Bobanu zna~aj koridora za Srbe kroz sjevernu Bosnu, u Posavini, dolinom rijeke Save, stalno govore}i “da ni jedno rje{enje ne}e biti prihvatljivo bez {irokog koridora u Posavini”. S tim u vezi, on je smatrao kako je “najbolja granica ona koju prirodno formira rijeka Sava” (L. Silber - A. Litl, nav. dj., str. 338). “Hrvati su tra`ili Br~ko - koje je, prema popisu iz 1991. godine, bilo muslimansko, srpsko i hrvatsko. ‘Srbi su odbili po{to su ga oni izgradili i ono je u cjelosti srpsko’, izjavio je Karad`i}” (Isto). 34 Isto. Naime, “u odnosu na radnu mapu o razgrani~enju postoje nesuglasnosti u sljede}im slu~ajevima : 1. U gradu Mostaru srpska strana smatra da granicu predstavlja rijeka Neretva, a hrvatska strana smatra da je cijeli grad Mostar u hrvatskoj nacionalnoj jedinici. 2. Ju`no od Mostara hrvatska strana smatra da u hrvatsku nacionalnu jedinicu spada podru~je odre|eno 1939. godine, tj. granica Hrvatske Banovine. Srpska strana smatra da je granica izme|u hrvatske i srpske jedinice granica rijeke Neretve”. (Isto). Karad`i} je, prema pisanju L. Silber i A. Litl, “u ovom ratu za kontrolu nad rijekama” “predlo`io da rijeka Neretva, koja proti~e kroz Hercegovinu, bude granica. Ali Boban je predlo`io da to bude glavna ulica u Mostaru - ulica Mar{ala Tita. Obavezali su se da }e uzeti u obzir nacionalni sastav teritorije i saglasili da prihvate arbitra`u EZ-a - ukoliko to ne budu mogli sami da rije{e - za zapadni region oko Kupresa i za sedam gradova na sjeveru u Posavini” (L. Silber - A. Litl, nav. dj., str. 338).
946

Obje strane su postigle saglasnost da }e, na osnovu njihovog odlu~nog ustrajavanja na principima usvojenim na Konferenciji Evropske zajednice o Bosni i Hercegovini, u odre|ivanju spornih i drugih podru~ja po{tovati “dogovorene kriterije za definiranje nacionalnih teritorija, uz arbitra`u Evropske zajednice”. S tim u vezi, dogovoreno je da se arbitra`no razgrani~enje izvr{i u dogovorenom roku do 15. maja 1992.35 Stoga je, u skladu sa navedenim dogovorima, postignut sporazum o prestanku razloga “za oru`ane sukobe izme|u Hrvata i Srba na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine”, te je objavljeno “sveop}e i trajno primirje pod kontrolom Evropske zajednice, koje stupa na snagu dana 06. svibnja 1992. u 24.00 sata”.36 Nakon sporazuma Karad`i} - Boban i konkretizacije teritorijalnog razgrani~enja, odnosno srpsko-hrvatske podjele Bosne i Hercegovine, po kome su srpski kolaboracionisti dobili koridor kroz sjevernu Bosnu i znatan dio Bosanske posavine, koja je neposredno poslije toga trampljena za Kupres,37 stvorene su osnove za koordinirano
35 Isto. Tim su dogovorom prestali razlozi za prekid Konferencije Evropske zajednice o Bosni i Hercegovini, te su Karad`i} i Boban tra`ili hitan nastavak Konferencije. 36 Isto. Z. Tomac tvrdi da je sporazum Boban - Karad`i}, krajem aprila 1992. u

Gracu, “bio velika strate{ka pogre{ka”, koja je, po njemu, pridonijela stvaranju nepovjerenja Bo{njaka prema Hrvatima i raskidu savezni{tva, te da je rije~ o ratu “izme|u Bo{njaka - Muslimana i Hrvata...” (“krvavi i bespotrebni rat izme|u Muslimana i Hrvata, u kojem znatan dio krivnje ide i na du{u Bo{njaka Muslimana i osobito svjetske politike”). Navedene ocjene i procjene Z. Tomca, koji ima pretenzije da odgovori na brojna pitanja o tome, kako on ka`e, ko je ubio Bosnu, su najbla`e re~eno neozbiljne i ne mogu ih potvrditi izvorni dokumenti, uklju~uju}i i sporazum Boban - Karad`i}, o kome on govori i koga je objavio. Sama analiza tog sporazuma, da ne navodimo druge ~injenice, ukazuje na suprotne zaklju~ke od onih do kojih je do{ao Z. Tomac.
37 Isto, str. 36 i 37 i 69-70; M. [pegelj, SJE]ANJA VOJNIKA, Zagreb 2001,

str. 335-336. O sporazumu Karad`i} - Boban, o kome je 7. maja HINA dostavila slu`beno saop{tenje i temama o kojima se razgovaralo, govori i Martin [pegelj, posebno o ta~ci 3. (“obje strane su saglasne da se u razgrani~enju dvije konstitutivne jedinice na podru~ju Kupresa, kao i u bosanskoj Posavini (Derventa, Bosanski Brod, Bosanski [amac, Od`ak, Ora{je, Modri~a i Br~ko) vodi ra~una o kompaktnosti prostora i komunikacijama” (Isto). S tim u vezi, on pravilno zaklju~uje da je “kompaktnost prostora i komunikacija” egzistencijalno va`an problem kada se posmatra iz srpskog ugla, “jer bez koridora kroz Posavinu nema prostorne (teritorijalne) veze Srbije sa pobunjenim podru~jima u Bosanskoj krajini, nastanjenima ve}inskim
947

djelovanje Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) i Republike Hrvatske, te njihovih kolaboracionista, na okupaciji i uni{tavanju Bosne i Hercegovine, pri ~emu je Tu|manov re`im sveden na saradni~ki odnos prema osnovnom velikosrpskom agresoru.38 Krajem dvadesetog stolje}a Franjo Tu|man je, u skladu sa njegovom dubokom mr`njom prema muslimanima i svom stavu “da sve Hrvate ujedini u jednu dr`avu, pod jednu zastavu - pod njegovim vo|stvom”,39 posebno aktuelizirao njegovu fa{isti~ku politiku o podjeli Bosne i Hercegovine sa Srbijom, nakon dolaska na vlast - 1990. Te`nje Franje Tu|mana za priklju~enjem “hrvatskih” podru~ja Bosne i Hercegovine nastavljene su i za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Tako je, primjera radi, 6. maja 1995. Tu|man na jednoj ve~eri, na kojoj je sjedio do Pedija E{dauna (Paddy Ashdown),
srpskim stanovni{tvom, i srpskom paradr`avom u Hrvatskoj. A bez te komunikacije Srbi zapadno od crte Derventa - Bosanski Brod ostaju odsje~eni i izolirani od matice, de facto u hrvatsko-bo{nja~kom okru`enju, nesposobni da se vojno i ekonomski odr`e na imalo du`i rok”. U svjetlu toga, nastavlja [pegelj, “mo`e se razumjeti i spomen Kupresa, koji su Srbi ve} tada dr`ali u svojim rukama, potpuno razbiv{i u borbama 7.-10. travnja neorganiziranu i neopremljenu obranu, i koji je s njihove strane o~ito bio ponu|en u zamjenu za Posavinu. Cijela formulacija o uva`avanju kompaktnosti prostora i komunikacija svodi se tako na obi~nu trampu Posavine za Kupres” (M. [pegelj, nav. dj., str. 335-336).
38 Tu|man je u vrijeme, kako to Mesi} navodi, “izbijanja rata u Bosni i

Hercegovini”, govorio : “Mi sa Srbima vi{e nemamo prakti~no nijedno nerije{eno pitanje. Ostala su samo neka marginalna pitanja. Principijelno, mi smo se sa Srbima prakti~no razgrani~ili”. To je, tvrdi Mesi}, ~esto ponavljao i Mate Boban, koji je, kao i Tu|man, govorio : “Mi sa Srbima vi{e nemamo nerije{enih pitanja. Srbi su nama bili trenutni neprijatelji, a balije (tako je on nazivao Muslimane - prim. S. M.) su stalni” (Dani, 1. juni/lipanj 2001, str. 42-43). Rukovodstvo Republike Hrvatske, prije svega, predsjednik Tu|man, je nakon okupacije jedne tre}ine svoje dr`avne teritorije, zamrznulo (trajnim primirjem, 2. januara 1992.) bilo kakvo djelovanje protiv velikosroskog agresora i njegovih kolaboracionista u Kninskoj krajini (“tre}ina teritorija Hrvatske ~etiri godine je ostavljena okupiranom...”) i, u saradnji sa agresorom na vlastitu dr`avu, vodilo, zajedno sa velikosrpskim agresorom i njegovim kolaboracionistima, agresorski rat na Republiku Bosnu i Hercegovinu, radi osvajanja teritorija u susjednoj dr`avi (M. [pegelj, nav. dj., str. 359-360).
39 R. Holbruk, ZAVR[ITI RAT, Sarajevo 1998, str. 165-166. Prema Holbruku,

Franjo Tu|man je izra`avao “duboku mr`nju prema Muslimanima” (Isto).
948

predsjednika Liberalne demokratske stranke Velike Britanije, jasno potvrdio da Republika Hrvatska ima teritorijalne pretenzije prema Bosni. Naime, nakon {to je na pole|eni jelovnika ugrubo nacrtao kako }e izgledati Bosna za deset godina, Franjo Tu|man je objasnio E{daunu da je ne}e biti, odnosno bi}e podijeljena izme|u Srbije i Hrvatske (jedan dio Bosne }e pripasti Hrvatskoj, a drugi Srbiji). Pored toga, on je rekao “da tada vi{e ne}e biti muslimanske oblasti u biv{oj Jugoslaviji, te da }e ova biti samo jedan minorni element... hrvatske dr`ave”.40

40 ICTY, Predmet: Br. IT-95-14-T, paragraf 106; M. Mini}, nav. dj., str. 44-45.

Franjo Tu|man je bio uvjeren da }e Srbi na kraju mijenjati Banja Luku za Tuzlu.
949

3. Velikohrvatska peta kolona u Bosni i Hercegovini Neposredno nakon Kara|or|eva i Tikve{a Franjo Tu|man je, pod parolom “za{tite ugro`enog hrvatstva u Bosni i Hercegovini” i “za{tite strate{kih interesa dr`ave Hrvatske”, inicirao i mobilizirao politi~ki pokret Hrvata u Bosni i Hercegovini - petokolona{ku i potom kolaboracionisti~ku stranku Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine i njenu vojnu komponentu - Hrvatsko vije}e obrane.41 Raspolo`iva dokumenta pokazuju stvarne politi~ke ciljeve te stranke - formiranje hrvatske dr`ave u Bosni i Hercegovini i njeno priklju~enje Republici Hrvatskoj, “bez obzira na sredstva i bez obzira na cijenu”. Cilj je bio “dose}i ve}u Hrvatsku, Hrvatsku u ‘maksimalno mogu}im granicama’, a taj je cilj toliko va`an da daje blagoslov svim raspolo`ivim sredstvima, bez obzira na stra{ne posljedice do kojih mo`e do}i”. Ta politi~ka odluka je “unaprijed i svjesno uklju~ivala te`nju za podjelom Bosne i Hercegovine, bez obzira na sredstva, bez obzira na cijenu, bez obzira na `rtve, {to uklju~uje i nasilno stvaranje etni~ki homogenih podru~ja”,42 uz brojne zlo~ine, me|u kojima i genocid. Franjo Tu|man i HDZ su “na nastojanja za stvaranjem Velike Srbije odgovorili nastojanjem za stvaranje Velike Hrvatske”.43 U cilju realizacije tog dugoro~nog zadatka - formiranja “zajedni~ke hrvatske dr`ave” Hrvatska demokratska zajednica Bosne
41 BIH I BO[NJACI, str. 7-9; M. Mini}, nav. dj., str. 21-104; C. Ribi~i~, nav. dj.,

str. 26, nap. 6.
42 S. ^eki}, AGRESIJA NA BOSNU I GENOCID NAD BO[NJACIMA 1991.

- 1993, Sarajevo 1994, str. 33-36 i 307-318; C. Ribi~i~, nav. dj., str. 25.
43 C. Ribi~i~, nav. dj., str. 25.

950

i Hercegovine je, u skladu sa velikodr`avnom politikom, instrukcijama, procedurom i direktivama Franje Tu|mana, predsjednika Republike Hrvatske i HDZ-a, od koga su dobijana nare|enja kako da se postupa, preduzela niz organiziranih aktivnosti. Tim prije, jer je prema Statutu, od 18. avgusta 1990, HDZ Bosne i Hercegovine bila “konstitutivni dio jedinstvene HDZ organizacije sa sjedi{tem u Zagrebu”.44 Tako su na radnom sastanku predsjednika kriznih {tabova Hercegova~ke regionalne zajednice i predsjednika i predstavnika kriznih {tabova Travni~ke regionalne zajednice, odr`anom 12. novembra 1991. u Grudama, usvojeni sljede}i zaklju~ci : 1) da “hrvatski narod u BiH mora kona~no povesti odlu~nu, aktivnu politiku, koja treba dovesti do realizacije vjekovnog sna zajedni~ke hrvatske dr`ave”. Da bi taj “povijesni” cilj bio i realiziran (“.... bio uskoro i na{a stvarnost...”) navedene “regionalne zajednice” su usvojile stav “da se pristupi formuliranju i objavljivanju pravnih i politi~kih akata (progla{enja Hrvatske dr`ave u BiH, provo|enje referenduma za priklju~enje Republici Hrvatskoj u njenim etni~kim i povijesnim (sada mogu}im) granicama”.45 2) Polaze}i od ocjene da “u dijelu vo|stva HDZ za Bosnu i Hercegovinu jo{ uvijek postoje snage koje se protive ovim povijesnim interesima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini” i da se te snage “zala`u za nepostoje}u suverenu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj bi hrvatski narod bio osu|en na genocid i povijesni nestanak”, predsjednici i predstavnici “regionalnih zajednica” “tra`e odlu~ne poteze koje na{ narod o~ekuje i zbog kojih se i stopostotno opredjelio za HDZ”.46 Predstavnici navedenih “regionalnih zajednica” su ocijenili da bi “svaka daljnja i{~ekivanja” slabila njihove pozicije, kako u hrvatskom narodu, tako i na me|unarodnom planu. Stoga su zaklju~ili da moraju
44 S. ^eki}, nav. dj., str. 33-36 i 307-318; C. Ribi~i~, nav. dj., str. 46 (nap. 47), 47,

77, 92, 144 i 151. U pripremanju formiranja HDZ, Franjo Tu|man je “napravio mre`u ogranaka HDZ, kako u Hrvatskoj, tako i u iseljeni{tvu i BiH” (K. Rotim, ODBRANA HERCEGBOSNE, knj. 1, [iroki Brijeg 1997, str. 265).
45 S. ^eki}, nav. dj., str. 33-34 i 306-309; M. ^uli}, nav. dj., str. 70-71. 46 S. ^eki}, nav. dj., str. 33-34 i 306-309.

951

“Evropi i svijetu pokazati koji su to hrvatski prostori u BiH i gdje je na{a budu}nost”. Usvojili su zaklju~ak da hrvatski narod “ne}e prihvatiti ni pod kakvim uvjetima bilo kakvo drugo rje{enje osim u granicama slobodne Hrvatske”.47 Da bi realizirali donesene zaklju~ke predsjednici i predstavnici navedenih “regionalnih zajednica” su imperativno usvojili sljede}e stavove : “a) jasno profilirati strana~ku politiku HDZ u Bosni i Hercegovini, kadrovski je oja~ati i izabrati one ljude koji }e mo}i ove zadatke dovesti do kraja; b) pokrenuti politi~ke i pravne akcije na unutarnjem i me|unarodnom planu; c) vojni~ki se jo{ bolje pripremiti za sukobe sa svim onim snagama koje }e poku{ati zaustaviti ovaj neminovan proces u stvaranju slobodne hrvatske dr`ave; d) unaprijed odlu~no sprije~iti svaku javnu ili tajnu aktivnost u vo|stvu HDZ za Bosnu i Hercegovinu koja bi se protivila ovim odlukama ili bi im mogla nanijeti bilo kakvu {tetu”.48 Zna~ajno je ukazati na ~injenicu da su pomenute “regionalne zajednice” sli~ne zaklju~ke donijele i na “ranijim odvojenim sjednicama”. Jo{ je interesantnije ista}i da se na osnovu navedenih zaklju~aka od 12. novembra 1991. pouzdano mo`e utvrditi da “hrvatski narod ovih regija ostaje i dalje uz jednoglasno prihva}ena opredjeljenja i zaklju~ke, usvojene na dogovorima s predsjednikom Republike Hrvatske, Franjom Tu|manom, odr`anim 13. i 20. juna 1991. u Zagrebu”.49 Na navedenim sastancima Franje Tu|mana sa ~elnicima HDZ Bosne i Hercegovine i HDZ, odr`anim nakon susreta sa Slobodanom Milo{evi}em u Splitu (12. juna) i Beogradu (19. juna), na kojima je bilo govora o podjeli Bosne i Hercegovine, donesena je politi~ka odluka o formiranju “hrvatske dr`ave” u Bosni i Hercegovini.50

47 Isto, str. 33-35 i 306-309. 48 Isto. 49 Isto. 50 M. ^uli}, nav. dj., str. 69-70.

952

Ideju Franje Tu|mana, formulisanom 13. i 20. juna 1991, o “progla{enju Hrvatske dr`ave u Bosni i Hercegovini” i njenom kona~nom priklju~enju Hrvatskoj dr`avi (Republici Hrvatskoj) Dario Kordi}, Mate Boban i drugi {est mjeseci su “krvavo razra|ivali”.51 Pored toga, te dvije regionalne zajednice sli~ne stavove su zauzele i 15. oktobra 1991. u Grudama i 22. oktobra 1991. u Busova~i. Sve to svjedo~i o kontinuitetu takve politi~ke opcije u HDZ.52 [est dana nakon usvojenih zaklju~aka u Grudama HDZ Bosne i Hercegovine je, u cilju “progla{enja Hrvatske dr`ave u Bosni i Hercegovini” i njenog “priklju~enja Republici Hrvatskoj” (“... u granicama slobodne Hrvatske”) donio, s osloncem na Republiku Hrvatsku, “cijelu paletu zakona”. Tako su “izabrani predstavnici hrvatskog naroda”, na sjednici, odr`anoj 18. novembra 1991. u Grudama donijeli “povijesnu” Odluku o uspostavi Hrvatske zajednice Herceg-Bosna - kolaboracionisti~ke dr`avne tvorevine Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, gra|ene po “uzoru na srpska autonomna podru~ja”, a “zasnovanoj na nacionalnoj i vjerskoj diskriminaciji”.53 Odlukom je utvr|eno da sjedi{te Hrvatske zajednice HercegBosna bude u Mostaru; da “zajednici” mogu pristupiti i druge op{tine Bosne i Hercegovine, “uz saglasnost op}ina utemeljitelja”; da }e Zajednica “{tovati demokratski izabranu vlast Republike Bosne i Hercegovine dok opstoji dr`avna nezavisnost Bosne i Hercegovine u odnosu na biv{u ili svaku budu}u Jugoslaviju”, te “sve va`e}e me|unarodne akte, koji su temelj suvremenih civilizacijskih odnosa u dru{tvu”.54
51 S. ^eki}, nav. dj., str. 33-34 i 306-309; C. Ribi~i~, nav. dj., str. 26, 157 i 166;

M. ^uli}, nav. dj., str. 70. Priklju~enje “hrvatskih zajednica” Republici Hrvatskoj je, po Rai}u, njihov ideal, njihova `elja (C. Ribi~i~, nav. dj., str. 148).
52 S. ^eki}, nav. dj., str. 306-309. Predstavnici HDZ Bosne i Hercegovine,

uklju~uju}i i predstavnike naselja i op{tina, odr`avali su vezu sa dr Franjom Tu|manom i i{li su kod njega “i to u velikim sastavima”, tra`e}i smjernice za njihovo djelovanje (BIH I BO[NJACI, str. 38; K. Rotim, nav. dj., I, str. 269).
53 S. ^eki}, nav. dj., str. 34-35 i 310-311; C. Ribi~i~, nav. dj., str. 13, 18 i 36-39.

Odluka o uspostavi Hrvatske zajednice Herceg-Bosna izmijenjena je i dopunjena na sjednici Predsjedni{tva Hrvatske zajednice Herceg-Bosna 3. jula 1992, ~iji je pre~i{}eni tekst objavljen u Narodnom listu HZ Herceg-Bosna, br. 1/1992, Mostar rujan 1992, str. 2-3.
54 S. ^eki}, nav. dj., str. 310-311; Odluka o uspostavi Hrvatske zajednice Herceg-

Bosna, Narodni list HZ Herceg-Bosna, br. 1/1992, Mostar rujan 1992, str. 2-3.
953

Odlukom je “formirana” Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, kao “politi~ka, kulturna, gospodarstvena i podru~na cjelina”, i odre|ena joj teritorija. Njenu teritoriju “~ine podru~ja op}ina” - ukupno 30, sa razli~itom nacionalnom strukturom (u najve}em broju Hrvati su bili u ve}ini, u drugima nisu predstavljali ve}inu, a u nekima nisu imali ni relativnu ve}inu) : Jajce, Kre{evo, Busova~a, Vitez, Novi Travnik, Travnik, Kiseljak, Fojnica, Skender Vakuf (Dobreti}i), Kakanj, Vare{, Kotor Varo{, Tomislavgrad, Livno, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Prozor, Konjic, Jablanica, Posu{je, Mostar, [iroki Brijeg, Grude, Ljubu{ki, ^itluk, ^apljina, Neum, Stolac i Trebinje (Ravno).55 U teritoriju Hrvatske zajednice Herceg-Bosna ovdje nije uklju~ena Bosanska posavina i Prekounje, odnosno “turska Hrvatska”. To bi moglo biti posljedica postignutih dogovora izme|u Tu|mana i Milo{evi}a, od kojih su neki ve} bili realizovani (Srbi iz zapadne Slavonije su pod vidom “preventivne evakuacije” premje{teni u Bosnu). Bosanska posavina je za Veliku Srbiju klju~no pitanje. Bez koridora kroz Posavinu nema teritorijalne i komunikacijske veze Srbije i okupiranog Podrinja sa Bosanskom i Kninskom krajinom. Slobodan Milo{evi}, uz to, nije imao rje{enje za Prekounje, odnosno “tursku Hrvatsku”, pa je to velikodu{no poklonio Franji Tu|manu. Kao posljedica neiskrene me|usobne saradnje izme|u Tu|mana i Milo{evi}a, te njihovih kolaboracionista, krajem 1991. i po~etkom 1992. i na tim prostorima su formirane “hrvatske zajednice”,56 koje su
55 Isto. Odlukom je utvr|eno da }e se unutra{nje ustrojstvo Hrvatske zajednice Herceg-Bosna i odnosi s drugim zajednicama regulisati posebnim propisima. Odluka je stupila na snagu odmah, tj. danom dono{enja, odnosno 18. novembra 1991. 56 U Bosanskom Brodu je 12. novembra 1991. utemeljena Hrvatska zajednica

Bosanska Posavina, “sa svrhom objedinjavanja politi~kih aktivnosti na odbrani hrvatskih prostora” (K. Rotim, nav. dj., knj. 2, [iroki Brijeg 1998, str. 270 i 280-281). Glavni odbor Hrvatske demokratske zajednice za Bosnu i Hercegovinu je, na sastanku, pro{irenom s ministrima i zastupnicima u Skup{tini Bosne i Hercegovine, 28. novembra 1991, potvrdio, sankcionisao i strana~ki legalizovao formiranje “hrvatskih zajednica” u Bosni i Hercegovini: Hrvatske zajednice Herceg-Bosna i Hrvatske zajednice Bosanska Posavina. I Predsjedni{tvo Hrvatske demokratske zajednice za Bosnu i Hercegovinu je istoga dana “strana~ki legaliziralo obe hrvatske zajednice” (C. Ribi~i~, nav. dj., str. 127-128). Formiranjem “hrvatskih zajednica” (Hrvatska zajednica Herceg-Bosna i Hrvatska zajednica Bosanska Posavina) podjela Bosne i Hercegovine je nastavljena i
954

novembra 1992. u{le u jedinstvenu “hrvatsku zajednicu” - Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu.57 Tu|man je, u cilju progla{enja Hrvatske dr`ave u Bosni i Hercegovini, stalno imao na umu da to podrazumijeva priklju~enje "hrvatskih zajednica" i Cazinske krajine Republici Hrvatskoj. Op{tine koje su “u{le” u Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosna (“Op}ine utemeljice HZ H-B”) imale su, prema Mati Bobanu, po popisu 55% Hrvata (sve zajedno), 27% Muslimana, 9% Srba i ostalo “Ostali”. Da bi pove}ao broj Hrvata u Hrvatskoj zajednici HercegBosna Mate Boban je, na sastanku sa predsjednikom Republike Hrvatske, 27. decembra 1991. u Zagrebu, “otkrio” klju~ pove}anja broja Hrvata za 11% - “~i{}enjem pograni~nih podru~ja, fakti~no pograni~nih podru~ja te Herceg-Bosne”. Na taj na~in - zlo~inima bi se “stvorilo” “otprilike 65 posto hrvatskog pu~anstva u toj Herceg-Bosni”, {to je, po Mati Bobanu, 2% ve}i broj od Srbije (63%).58 Uspostavljanje Hrvatske zajednice Herceg-Bosna je imalo za cilj formiranje posebne “mini dr`avne zajednice”, a ne odbrana od “bezobzirne agresije”, kako se to navodi u preambuli Odluke o razlozima uspostave. Formiranje vlastitih oru`anih snaga, “koje, izme|u ostalog, brane ‘suverenitet’ HZ H-B, a suverenitet Republike Bosne i Hercegovine ni ne spominju, zna~ajan je element osamostaljivanja
dobila “dodatni podstrek” (Isto, str. 47). Sredinom januara 1992. u Siv{i je, “na specifi~nom hrvatskom etnikumu ‘Usora’” formirana Hrvatska zajednica Usora, koju su ~inili dijelovi op{tina Doboj, Tesli} i Te{anj (K. Rotim, nav. dj., knj. 1, str. 519 i knj. 2, str. 263; Slobodna Bosna, 22. maj 1999, DOSJE, str. 17). Dva dana nakon dono{enja Odluke Skup{tine Bosne i Hercegovine o raspisivanju republi~kog referenduma za utvr|ivanje statusa Bosne i Hercegovine (K. Begi}, nav. dj., str. 73-74), 27. januara 1992, progla{ena je Hrvatska zajednica srednja Bosna, sa ~etiri op{tine (Zenica, @ep~e, Zavidovi}i i Maglaj), sa sjedi{tem u Zenici (K. Begi}, nav. dj., str. 65 i 74; K. Rotim, nav. dj., knj. 2, str. 78; C. Ribi~i~, nav. dj., str. 47). Na podru~ju hrvatskih naselja u op{tinama Banovi}i, Lopare, Lukavac, Tuzla i @ivinica djelovala je Hrvatska zajednica Soli ( K. Rotim, nav. dj., knj. 2, str. 309).
57 Sve su navedene “hrvatske zajednice”, kao i Vrhbosna, na osnovu Odluke Hrvatske zajednice Herceg-Bosna, od 17. novembra 1992, u{le u jedinstvenu “hrvatsku zajednicu” - Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosna (K. Rotim, nav. dj., knj. 1, str. 517 i knj. 2, str. 266). 58 C. Ribi~i~, nav. dj., str. 133.

955

HZ H-B i njenog izdvajanja iz Republike Bosne i Hercegovine”. Najzna~ajniji “element osamostaljivanja HZ H-B jest postupno izgra|en cjelovit i samostalan pravni sustav, potpuno odvojen od pravnog sustava Republike Bosne i Hercegovine”.59 Formiranje kolaboracionisti~ke Hrvatske zajednice Herceg-Bosna i njeno otcjepljenje od Republike Bosne i Hercegovine imalo je za cilj - priklju~enje susjednoj dr`avi, Republici Hrvatskoj. Hrvatski narod u Travni~koj regionalnoj zajednici, po izjavi Daria Kordi}a, na sastanku predsjednika Republike Hrvatske, Dr Franje Tu|mana, sa delegacijom HDZ Bosne i Hercegovine, uz prisustvo du`nosnika Republike Hrvatske, u Zagrebu, 27. decembra 1991, “`ivi sa idejom kona~nog priklju~enja Hrvatskoj dr`avi i spreman je da to ostvari svim sredstvima i u mladi}ima vrije hrvatski duh”. Priklju~enje Republici Hrvatskoj je, po njemu, jedina opcija u koju Hrvati moraju vjerovati, “pa bilo to za tri mjeseca ili godinu dana”. Samo kroz “jasan dr`avni mehanizam Dr`ave Hrvatske, koja bi bila garant herceg-bosanskim Hrvatima”, mogu}e je ome|iti “hrvatsko tlo na podru~ju Herceg-Bosne” i za{tititi “uni{tenje hrvatskog korpusa”.60 Na osnovu dokumenata Hrvatske zajednice Herceg-Bosna (od Odluke o uspostavi, pa do formiranja “Hrvatske Republike HercegBosna” i kasnije) mo`e se utvrditi da je osamostaljenje i izdvajanje iz Republike Bosne i Hercegovine, radi priklju~enja Republici Hrvatskoj, bio krajnji cilj te kolaboracionisti~ke tvorevine. Mogu}nost priklju~enja Republici Hrvatskoj je poslije formiranja “Hrvatske zajednice HercegBosna” “bila preovladavaju}a, kako u tijelima HZ H-B i HDZ Bosne i Hercegovine (poslije smjenjivanja Stjepana Kljui}a), tako i u vladaju}im strukturama Republike Hrvatske”. I u aktima te tvorevine “ima mnogo elemenata koji na razli~ite na~ine izra`avaju povezanost izme|u HZ H-B i Hrvatske”.61

59 Isto, str. 86-89. 60 Isto, str. 157-158. 61 Isto, str. 89-92. Krajnji cilj Hrvatske zajednice /Republike Herceg-Bosna je bio

pripajanje Republici Hrvatskoj. To je potvrdio i Jadranko Prli} u svojoj diskusiji na zajedni~koj sjednici Predsjedni~kog vije}a Hrvatska Republika Herceg-Bosna, Predsjedni{tva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Izvr{nog odbora HDZ BiH, odr`anoj 6. marta 1994. u Mostaru, na kojoj je vo|ena rasprava o pregovorima
956

izme|u ostalih. 62 Isto. na drugoj redovitoj sjednici 23. Konstatuju}i da nema nikakvih li~nih sukoba izme|u vo|stva HZ H-B i predsjednika HDZ-a. 26 i 124. ocijenjeno je “da je Stjepan Kljui} odstupio od utvr|ene i dogovorene politike”.63 Monopartijski monopol Hrvatske zajednice Herceg-Bosna je. 63 Isto. mart 1994. predsjednika op}inskih odbora HDZ-a. br. donose}i povijesnu odluku o uspostavi Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. inv. ZAPISNIK sa zajedni~ke sjednice Predsjedni~kog vije}a Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Mostar. 957 .Formiranje nacionalno homogene HZ H-B. “na temelju kvalitetne i sveobuhvatne rasprave”.62 Predsjedni{tvo HZ H-B je na navedenoj sjednici Stjepanu Kljui}u “oduzelo” legitimitet samostalnog nastupanja. donesen zaklju~ak po kome se “ovla{}uje predsjednik gospodin Mate Boban. str. ponovo je potvr|eno mjesec dana kasnije. on je naglasio da “ukoliko se u ovom momentu ne ispunjava krajnji cilj — pripojenje Republici Hrvatskoj. ne zna~i da je ovo poraz” (AIIZ. 6). godine (kao i ubudu}e oko daljnjeg programskog djelovanja HercegBosne i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine”. 126. 30 op}ina konstituanta te Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. dopredsjednici Bo`o Rai} i Dario Kordi}. Predsjedni{tva HDZ BiH i Izvr{nog odbora HDZ BiH. izra`enu 18. te da “interes Hrvata nije isti na svim prostorima BiH”. Stjepana Kljui}a. str. str. te da se radi o “sukobu dvije politi~ke koncepcije dosada{nje politike”. s obzirom na ~injenicu da su sva njena tijela ~inila u cjelini i samo u Va{ingtonu (“Izvje{}e o pregovorima u Va{ingtonu”). prosinca 1991. i tajnik Ignac Ko{troman. Na toj je sjednici odr`an “sastanak svih predsjednika op}ina. koja predstavlja pravnu podlogu za ulazak ovih teritorija u Republiku Hrvatsku”. Tada je. u cilju priklju~enja Hrvatskoj. da s punim legitimitetom zastupaju Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu na dogovoru u Zagrebu 27. na kojoj su bili “sve legalno izabrani predstavnici hrvatskog naroda u Herceg-Bosni ili kroz stranku ili na demokratskim prvim izborima kao legalni predstavnici vlasti”. zastupnika u Parlamentu bosansko-hercegova~kom iz tog prostora”. Predsjedni{tvo Hrvatske zajednice Herceg-Bosna je. studenog 1991. Naime. decembra 1991. u Grudama. Govore}i o Va{ingtonskom sporazumu. 2-2945. u Tomislavgradu. 6. ~ime je “izazvao velika nesnala`enja ~lanstva i hrvatskog naroda na terenu”. me|u kojima i sljede}i : “Hrvatska zajednica Herceg-Bosna jo{ jednom potvr|uje volju cjelokupnog hrvatskog naroda Herceg-Bosne. donijelo vi{e zaklju~aka.

bez obzira na to ho}e li na kraju (p)ostati samostalna dr`avna zajednica. sa stanovi{ta povezivanja i priklju~enja Republici Hrvatskoj. bio od odlu~uju}e va`nosti. 18. jer je HDZ BiH “konstitutivni dio HDZ organizacije sa sjedi{tem u Zagrebu (~l.66 Nakon toga. str. “prevladalo pragmati~no stajali{te da treba uspostaviti i za{tititi samostalnost i suverenitet HZ H-B. str. uz u~e{}e du`nosnika Republike Hrvatske. na sastanku u Zagrebu. 90-92. 4. jula 1992. od 3. Ribi~i~ navodi kako je o tome govorio Mate Boban na sastanku najvi{ih funkcionera HDZ Hrvatske i HDZ BiH. Pru`aju}i odgovor na pitanje “kako je vode}a struktura HDZ BiH i HZ H-B shvatila i ostvarivala tu statutarnu odluku”. 65 Isto. dakle (kon)federalnom modelu dr`avnog ure|enja”. pojavljuje se i “rezervna opcija ostajanja u Bosni i Hercegovini. kada je Predsjedni{tvo te tvorevine usvojilo pre~i{}eni tekst Odluke o uspostavi.65 Na sastanku predsjednika Republike Hrvatske. ali da }e o trenutku priklju~enja tog prostora Hrvatskoj odlu~ivati ‘hrvatsko vrhovni{tvo’”. Uz opciju izdvajanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosna iz Bosne i Hercegovine i priklju~enja Republici Hrvatskoj. sa delegacijom HDZ Bosne i Hercegovine. 958 . koji je podre|en centralnom rukovodstvu stranke u Zagrebu i predsjedniku stranke Dr Franji Tu|manu”. hrvatski 64 Isto. po Ribi~i~u. Na toj je osnovi Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine poslije smjenjivanja Stjepana Kljui}a. u stavu da se “HZ H-B proglasila nezavisnim hrvatskim prostorom. decembra 1991. kolovoza 1990. koja }e biti osnovana na neunitarnom. nego i dio HDZ Hrvatske. 26 i 92-93. decembra 1991.kandidati HDZ (HDZ je jedina politi~ka stranka HZ H-B). 27. samostalni dio nove (kon)federalne Bosne i Hercegovine ili }e se priklju~iti Hrvatskoj kao njena autonomna pokrajina ili `upanija s posebnim statusom”. godine)”. Franjo Tu|man je izdiktirao opciju priklju~enja Hrvatske zajednice Herceg-Bosna Republici Hrvatskoj.64 O~igledno da HDZ Bosne i Hercegovine nije predstavljala nikakav samostalni politi~ki faktor. Statuta HDZ BiH donijetog u Sarajevu. kada su pora`ene pristalice politi~ke koncepcije suverene i nezavisne Bosne i Hercegovine. 27. Franje Tu|mana. pri ~emu je. 113-171. str. odr`anog u Zagrebu. “postala ne samo konstitutivni dio HDZ Hrvatske. 66 Isto.

i srpski kolaboracionisti nastavili su sa kontaktima.70 67 Isto. To tijelo je. 68 S. Narodni list HZ Herceg-Bosna. radi konkretizacije dogovora o podjeli Bosne i Hercegovine izme|u Franje Tu|mana i Slobodana Milo{evi}a (8. Grude.). polaze}i od ocjene kako je “hrvatski narod bio prepu{ten sam sebi”. je po~etkom aprila 1992. prema Zapovijedi predsjednika HZ H-B i HVO. 1.stvarao svoju obranu . nav. april 1992. inv. aprila 1992. Ribi~i~. Predsjedni{tvo HZ H-B je. str. 4. februara i 6. sa sjedi{tem u Mostaru. dj. Time nije prihvatio Teritorijalnu odbranu Republike Bosne i Hercegovine. “kao vrhovno tijelo obrane hrvatskog naroda u Hrvatskoj zajednici Herceg-Bosna”.Svim op}inskim sto`erima Hrvatskog vije}a obrane. Mostar.. str. Odluke o uspostavi te tvorevine. ZAPOVJED. u Gracu i dr.67 Naime. travanj 1992. 10. istoga dana kada je Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o formiranju Teritorijalne odbrane — legitimne vojne organizacije Republike Bosne i Hercegovine. aprila 1992. Broj: Z-01-11. inv. “jedino legalno” i taj termin je “jedino slu`ben”./. ^eki}. Hrvatsko vije}e obrane. “formalno nezavisnu. dj. 2-1679. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. upu}enoj svim op}inskim sto`erima HVO. 70 Isto. Glavni sto`er. ZAPOVJED. 8. u Zagrebu.68 Odluku o formiranju Hrvatskog vije}a obrane.HVO. uspostavio u Bosni i Hercegovini vojnu formaciju . 7.formirao svoje obrambene snage”. br. 27. donijelo Odluku o formiranju Hrvatskog vije}a obrane. br. ^. nav. AIIZ. str.69 Dva dana kasnije Predsjedni{tvo “Hrvatske zajednice HercegBosna” je.. . 10. Grude. Hrvatsko vije}e obrane. donijelo “Odluku da vrhovno zapovjedni{tvo nad tim snagama ima samo HRVATSKO VIJE]E OBRANE” /velika slova u originalu . Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Politi~ki vrh Republike Hrvatske. na vanrednoj sjednici u Mostaru. januara 1992. na osnovu ~l. str. . te da je sam “organizirao i branio . jer ona “za Hrvate u Herceg-Bosni ne postoji”. 54-55. C. Mate Boban je u svojstvu predsjednika HVO-a i Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. 12. a stvarno dio oru`ane sile susjedne dr`ave”. aprila 1992. Glavni sto`er. Broj: Z-01-11. 35 i 223. na ~elu sa Franjom Tu|manom. Mate Bobana. S. maja 1992.Svim op}inskim sto`erima Hrvatskog vije}a obrane.prim. nezakonito donio 8. 2-1679. 69 AIIZ. br. rujan 1992. 959 . od 10.

i “svi drugi nazivi se bri{u iz slu`bene uporabe”. Pov. Glavni sto`er. Na tom su prostoru. “komunicira samo sa op}inskim sto`erima Hrvatskog vije}a obrane”. a licima koja ne po{tuju ovu zapovjed suditi i razbiti formirane postrojbe”. Sve druge vojne jedinice su bile obavezne da na prostoru te kolaboracionisti~ke tvorevine “pristupe u jedinstven sistem obrane i priznaju Sto`er HVO kao glavno zapovjedni{tvo”. 2-2114. “postrojbe HVO” — “jedino legalne vojne postrojbe”. primjera radi. na osnovu koje su jedinice Hrvatskog vije}a obrane „na prostoru Op}ine Kiseljak“ postale “jedino legalne vojne postrojbe”. Zabranjeno je “formiranje privatnih postrojbi. inv. Op}inski sto`er HVO. nare|enje o “ukidanju” Teritorijalne odbrane (Republike) Bosne i Hercegovine. ZAPOVJED. Glavni sto`er HVO.72 Tihomir Bla{ki} („Zapovjednik ORU@ANIH FORMACIJA HVO“) je 11. 73 AIIZ. 2-1106. izdao Naredbu kojom je realizovao zapovjed Ante Rose. Hrvatsko vije}e obrane. br. dj. a u op}inama HZ H-B svoje op}inske sto`ere.71 General-bojnik. K. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. u skladu sa Bobanovom nezakonitom odlukom od 8. broj: 01-33/92. 11. prijete}i da }e je dignuti u zrak ako je Armija Republike Bosne i Hercegovine napadne. smatraju}i je na prostoru Hrvatske zajednice Herceg-Bosna ilegalnom. Ante Roso. 8. Rotim. U Bugojnu je. maj 1992. aprila 1992. zapovjednik Glavnog sto`era HVO-a. Kiseljak. Tako je naredba generala Hrvatske vojske Ante Rose brzo sprovedena. maja 1992.73 Jedinice HVO su. a Teritorijalna odbrana progla{ena nezakonitom. ICTY. maj 1992. u nekim mjestima Bosne i Hercegovine suspendovale legalne organe Republike i uzurpirale 71 Isto. IT-95-14-T. 72 AIIZ. aprila. Tom su zapovjedi stavljene “van snage sve zapovjedi zapovjedni{tva TO i ista se na ovim prostorima smatra nelegalnom”. inv. str. br. Pov. Br. po toj naredbi. 960 . nav. Predmet: Br. a “sve druge vojne formacije na podru~ju HZ Herceg-Bosne su ili nelegalne ili neprijateljske”. ZAPOVJED. Grude. 8.Hrvatsko vije}e obrane imalo je svoj Glavni sto`er. Predsjednik Franjo Tu|man i Tihomir Bla{ki} primijenili su istu politiku ~ak i u pogledu kontrole nad fabrikom municije u Vitezu. maja 1992. u prvoj polovini 1992. paragraf 118. Od 10.. 11 — 05/92. aprila uspostavljen Op}inski sto`er HVO-a. Svaki pripadnik vojnih postrojbi HVO bio je “obavezan da nosi obilje`ja HVO (grbovnica na kapi i platneno obilje`je HVO na rukavu lijeve ruke)”. 176. izdao je 8. prema navedenoj naredbi Mate Bobana.

po ocjeni Ribi~i~a. sa predsjednikom. uklju~uju}i stavljanje obilje`ja HVO-a”. Ribi~i~. str. dj. maj 1992. br. i zapovjednik op}inskog sto`era HVO Busova~a. Dario Kordi}. Hrvatsko vije}e obrane. S tim u vezi. Ribi~i~. 314-316.76 74 AIIZ. prema navedenoj Statutarnoj 961 . maja 1992. rujan 1992. nav.. u skladu sa naredbama HVO HZ H-B. pod prijetnjom oru`ja. Op}inski sto`er Busova~a. 54. jula 1992.vlast. C. 5-7. Tim dokumentom ukinuta je legalna vlast u Busova~i. te vojarne od snaga HVO-a”. 1. str.. 10. 35 i 314-316. C. str. sve funkcije vlasti. od “posebnog zna~aja za uspostavljanje dr`avne vlasti na cijelom podru~ju HZ H-B”. dopredsjednicima. kao i svaki njegov ~lan. legalne jedinice TO Busova~e su progla{ene paravojnim formacijama i dat im je ultimatum da “predaju sve naoru`anje koje posjeduju ili da se sve te snage stave pod zapovjedni{tvo HVO-a. 76 S. opreme i sredstava. {to je. Ivo Brnada. zavedena potpuna blokada grada Busova~e i. 75 S. Hrvatsko vije}e obrane je postalo najvi{e tijelo izvr{ne i upravne vlasti na podru~ju HZ H-B. nav. dj. 2-1105 i 1277.75 HVO je organiziran kao vlada. Na taj je na~in Predsjedni{tvo HZ H-B osiguralo kontrolu nad op}inskim HVO i jedinstveno provo|enje svojih propisa na cjelokupnom teritoriju HZ H-B. poni{ten je sporazum izme|u HVO-a i TO Busova~a o raspodjeli naoru`anja i donesena odluka “o preuzimanju cjelokupnog naoru`anja. 53-56.. Ono je. Hrvatsko vije}e obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna je. nametnuta volja “ekstremisti~ke skupine” na cijelom podru~ju.. Narodni list HZ Herceg-Bosna. za svoj rad odgovorno Predsjedni{tvu HZ H-B. HVO obavlja centralni nadzor nad radom svojih odjela i op}inskih HVO. od 15. te ih raspustiti. odjelnim predstojnicima i drugim. Poslove izvr{ne vlasti i uprave na podru~ju Hrvatske zajednice Herceg-Bosna obavljali su predstojnici odjela. pri ~emu predsjednici odjela imaju status polo`aja ministara u vladi. maja 1992. ZAPOVJED. ^eki}. dj. ^eki}. Mostar. br. te izmijenjene od 3. str. str. mo`e poni{titi i ukidati njihove akte. Broj: 62/92. a HVO preuzeo. trebalo je uspostaviti kontakt “sa srpskom vojskom na Kaoniku” (sa garnizonom JNA u Zenici). koju su potpisali dopredsjenik HVO. nav.74 Na osnovu Statutarne odluke o privremenom ustrojstvu izvr{ne vlasti i uprave na podru~ju Hrvatske zajednice HercegBosna. posebno je indikativna “ZAPOVIJED” od 10. inv. dj. nav.

kada je Mate Boban. inv. tijela uprave HZ H-B i pravnih osoba u poslovima obrane (HVO. Mostar rujan 1992. Tako je primjera radi op}inski HVO Bugojno formiran 7. 1. Odjel unutarnjih poslova. str. Pavo Pavlovi} (zamjenik predstojnika Ureda za op}u upravu). str. te “u slu`bi motrenja i obavje{}ivanja”. Ante Bagari} (dopredsjednik HVO). tijela uprave i pravnih osoba. br. nav. kao “temeljni nositelj oru`anog otpora”. jula 1992. predsjednik HZ H-B i HVO-a. odlukama. Uredbom o oru`anim snagama Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. pravne osobe.HVO su. 6-112. Hrvatsko vije}e obrane. 962 . vo|enje i zapovijedanje odluci. jula 1992. Mostar. br. Odjel finansija. Statutarnom odlukom o privremenom ustrojstvu izvr{ne vlasti i uprave na podru~ju Hrvatske zajednice HercegBosna. vojna i materijalna obaveza. 6-112. Leon ]osi} (predstojnik Ureda za gospodarstvo) Branko [ari} (predstojnik Ureda obrane). ovlasti HVO. dj. jula 1992. U Hrvatsko vije}e obrane tada su imenovani: Vladimir [olji} (predsjednik HVO). @eljko Zeli} (zapovjednik policije) i Zvonko Brajkovi} (zamjenik predstojnika Ureda za finansije). Naime. nap. 77 Narodni list HZ Herceg-Bosna. rje{enjima i zaklju~cima ure|ivati “gospodarske i druge odnose na podru~ju HZ H-B”. uspostavilo oru`ane snage. Odjel gospodarstva. C. 2. inv. 1. ovlasti Hrvatskog vije}a obrane (u daljem tekstu HVO). Mostar. 7). rujan 1992. Broj: 444. Odluka o imenovanju op}inskog HVO Bugojno. tijela uprave i ostala tijela HZ H-B). u obrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta Hrvatske zajednice HercegBosna (u daljem tekstu HZ H-B) i druga pitanja zna~ajna za obrambeni sustav”. tako|e. Mihovil Struji} (predstojnik Ureda za dru{tvene djelatnosti). 7. Uredba ure|uje “prava i du`nosti gra|ana.78 Predsjedni{tvo HZ H-B je. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna.. 46. Odjel dru{tvenih djelatnosti i Odjel pravosu|a i uprave (Narodni list HZ Herceg-Bosna. imalo 6 odjela: Odjel obrane. zatim obaveza sudjelovanja u civilnoj za{titi. ure|uje: du`nosti gra|ana u obrani (radna. 3. 78 AIIZ. br. koje {tite suverenitet HZ H-B i brane “njenu teritorijalnu cjelovitost”. data velika ovla{tenja po osnovu kojih mo`e uredbama. Statutarne odluke o privremenom ustrojstvu op}inske izvr{ne vlasti i op}inske uprave.77 Op}inski HVO formirani su sredinom 1992. br. 48). 7. u skladu sa ~l. Navedena odluka je stupila “na snagu danom dono{enja” (AIIZ. str. Ribi~i~. Uredba. donio Odluku o imenovanju.

po Ribi~i~u. “{to se oru`anih snaga ti~e. popuna oru`anih snaga. 963 . dakle. Ribi~i}.profesionalni sastav oru`anih snaga pravo na naknadu. str.. 83 Isto. nap. zastava i znamenje oru`anih snaga.82 HVO je. Hrvatska vojska je. ipak radio na opciji priklju~enja HZ H-B Hrvatskoj” (C. Mostar. rujan 1992. str. str.83 HVO nije predstavljao nikakv poseban samostalan politi~ki niti vojni faktor u Republici Bosni i Hercegovini.oru`anim snagama. 56-58 i 95. koja se izdvojila iz Republike Bosne i Hercegovine.dj. Ribi~i}a da je HZ H-B. 1. 230. Republike Hrvatske. paragraf 109. 80 Isto. br. IT-95-14-T. djelatni .. posebno Sabor i Vlada (demokratskog jedinstva). nav. paragraf 112. nav. 82 ICTY. slu`beno su. koje su bile pot~injene Hrvatskoj vojsci i izvr{avale njene (okupacione) zadatke. str. Ribi~i}. C. okupirala dio teritorije Republike Bosne i Hercegovine (Hrvatska zajednica Herceg-Bosna). podr`avala cjelovitost i suverenitet Republike Bosne i Hercegovine. mobilizacija oru`anih snaga. 96). I pripadnici HVO-a su Franju Tu|mana smatrali za svog predsjednika i vrhovnog komandanta. dj. “ali je dio dr`avnih struktura i vladaju}e HDZ.. odnosno u jedinstvenom sistemu rukovo|enja i 79 Narodni list HZ Herceg-Bosna. kaznene odredbe i prijelazne i zavr{ne odredbe. Me|utim. Predmet: Br. gdje je politi~ko i vojno rukovodstvo Republike Hrvatske imenovalo vo|e. smatraju}i ga hrvatskim. To su bile kolaboracionisti~ke snage pod komandom Republike Hrvatske. tj. odnosno onoga ko je i formirao. uskla|ivala svoje djelovanje s Republikom Hrvatskom i predstavljala temelj za financijsku. ta podr{ka je bila deklarativnog karaktera. nego izvr{avanje zadataka dobijenih od njenih rukovode}ih struktura. kadrovsku i drugu pomo} Hrvatske HVO-u” (C. sa kolaboracionisti~kim formacijama HVO-a. ta je tvorevina u stvarnosti izvr{avala nare|enja pretpostavljenog. 81 Imaju}i u vidu tu realnost. To nije bilo “uskla|ivanje djelovanja” sa Republikom Hrvatskom. bio u slu`bi i pod neposrednom kontrolom Zagreba. nije mogu}e prihvatiti ocjenu C. dj. Najvi{a dr`avna tijela Republike Hrvatske.79 Uredba o oru`anim snagama HZ H-B nastoji da se tu kolaboracionisti~ku tvorevinu predstavi kao samostalnu i suverenu dr`avnu zajednicu. radi priklju~enja Republici Hrvatskoj. 56). visoke funkcionere HVO-a.80 Me|utim. Ribi~i~. nav. 12-23.81 HVO je bio u slu`bi realizacije velikodr`avnih ciljeva Republike Hrvatske.

85 Tijela kolaboracionisti~ke Hrvatske zajednice Herceg-Bosna su donosila uredbe. nap. propise i mnoge druge akte. ustanovama i dr. 77 i 93-95. OPTU@NICA (u daljem tekstu: ICTY. IT-95-14/1-T. Sva usvojena akta HZ H-B samo su modifikovana. 182. 964 . sugerisao i nare|ivao Franjo Tu|man (sve njegove zamisli i upute HZ H-B je realizirala). 22. ali su done{ena po nare|enjima predpostavljenih instanci Republike Hrvatske.84 Republika Hrvatska je imala i vr{ila ukupnu kontrolu (formirala. poznatog i kao Viktor Andri}. paragraf 744. TU@ILAC PROTIV ZLATKA ALEKSOVSKOG. koja je na razne na~ine. Slu`beni jezik je bio “hrvatski”. preuzimala pojedina rje{enja i nazive tijela iz savremenog hrvatskog ustavno-pravnog ure|enja i historijske tradicije. 40 i 42. poslovnike. Hag. Ribi~i~. 75. TU@ILAC PROTIV RAJI]A). septembar 1996. IT-95-14/1-T. 13. Organizacija vlasti u HZ H-B je. 85 ICTY. IT-95-14/1-T). mart 2000. Predmet: Br. 182. paragraf 78. Predmet: Br. ICTY. nap. te uop{te nad hrvatskim politi~kim i vojnim vlastima u Republici Bosni i Hercegovini. Hag. dj. odluke. Ta tijela su ostvarivala dr`avnu politiku i provodila 84 ICTY. izdr`avala HZ H-B. Zastava oru`anih snaga i grb HZ H-B (“povijesna zastava” i “povijesni grb”) su. 24. uglavnom. TU@ILAC PROTIV IVICE RAJI]A. koji su ure|ivali materiju koju u dr`avama ure|uju zakoni. zna~ajni za djelovanje svake dr`avne zajednice.. izdr`avala) nad Hrvatskom zajednicom Herceg-Bosna i Hrvatskim vije}em obrane. IT-95-14-T. str. Takvo ure|enje je izraz cjelokupnih odnosa izme|u HZ H-B i Republike Hrvatske.86 Tijela HZ H-B su prihvatila pravne akte koje je izdavao.komandovanja Hrvatske vojske. Mnoga dokumenta te kolaboracionisti~ke tvorevine propisuju upotrebu hrvatskog jezika u {kolama. nare|ivala. identi~ni rje{enju iz Ustava Republike Hrvatske iz 1990. @ALBENO VIJE]E. 37. I najvi{i oficiri Hrvatske vojske su imenovani u Hrvatsko vije}e obrane. nav. PRESUDA (u daljm tekstu: ICTY. 86 C. Slu`bena valuta je hrvatski dinar. Predmet: Br. uglavnom. paragraf 78. IT-95-12. paragrafi 34-35. Uvoz robe iz Hrvatske u HZ H-B je na poseban na~in reguliran (na uvezenu robu iz Hrvatske se ne primjenjuju odre|eni carinski propisi). opremala. naoru`avala. Predmet: Br. pa i neposredno finansijski. radi prikrivanja su{tine. ICTY. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna i Hrvatsko vije}e obrane su bili u potpunosti pot~injeni zagreba~kom re`imu. itd. Predmet: Br.

on je. onda va{a zapovjed da ostanemo .neposredne upute tijela Republike Hrvatske. tvrdi Boban. str. avgusta 1993. bila konstitutivni dio HDZ Hrvatske. 6. avgusta 1993.. to nije bila suverena dr`avna zajednica. str. Biskup Franjo Komarica je. kao odlu~uju}a politi~ka snaga HZ H-B.90 Zastupni~ki dom “Hrvatske Republike Herceg-Bosna” je ~etiri dana kasnije. tvrdi Boban. S tim u vezi. br. 965 . te dokumenata. Njegova ~estitka je. inv. str. na {to. 85. “otprilike kazao: ‘Ako ne mognemo druk~ije. 25. “sukladno politi~kim odlukama Hrvatske demokratske zajednice za Bosnu i Hercegovinu. Begi}. Stenogram sastanka Franje Tu|mana sa Prli}em. novembra 1993. koji je imao funkciju parlamenta. 75-77. jer su njena najvi{a tijela bila podre|ena drugoj dr`avi. iza koga je stajala inicijativa (zajedni~ki prijedlog) Milo{evi}a i Tu|mana.).Republike Hrvatske. Sarajevo 1997. po Mati Bobanu. 127-165. 5. dj. 89 K. 88 Isto. str. oktobar 2002. A. br.88 Krajem avgusta 1993. “u biti jedna lijepa poema prema hrvatskoj borbi i slobodi hrvatskog naroda”.Stoltenberg). U Livnu je 24. Time je “svoje vladaju}e strukture unaprijedila” formiranjem hrvatske republike.89 opet nezakonito transformisana u “republiku”. podr`ao progla{avanje kolaboracionisti~ke tvorevine Hrvatske Republike Herceg-Bosna. C. nego kolaboracionisti~ki organ susjedne dr`ave.1996. upu}uje i ~injenica da je HDZ Bosne i Hercegovine. 2-2475.87 Prema tome. okupacione sile .ostati }emo do zadnjega. BOSNA I HERCEGOVINA OD VANCEOVE MISIJE DO DAYTONSKOG SPORAZUMA (1991. 25). neustavna i kolaboracionisti~ka tvorevina HZ H-B je. Dani. koji je izvr{avao dr`avnu politiku i provodio odluke te — kao okupacione njoj nadre|ene dr`ave. u vili Dalmacija u Splitu. 101-111. Praljkom i Petkovi}em. . Sredi{njica Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine proglasila kolaboracionisti~ku tvorevinu Hrvatsku Republiku Herceg-Bosna i konstituisala “zastupni~ki dom”. kao 87 Isto. odnosno 28. nav.i}i }emo tamo gdje nam ka`ete da idemo’” (AIIZ. va{a zapovjed da idemo . 90 Slu`beni list R BiH. sa sjedi{tem u Zagrebu. pored mnogih autora i pojedinih funkcionera HDZ Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ribi~i~. u skladu sa dvostrukom ulogom posrednika me|unarodne zajednice i novim mirovnim planom (Plan Oven . str. Bobanom.

u kojoj vlast “proizilazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih dr`avljana”. 966 . listopad 1993. Predsjednika 91 Narodni list Hrvatske Republike Herceg-Bosna.91 Temeljna odluka govori o tome da “narod ostvaruje svoja prava u Republici”. Me|utim. pri ~emu se nagla{ava da je “suverenitet Republike nedjeljiv. Rije~ je o novom imenu za “zajednicu” koja ima isti teritorij (podru~je Hrvatske zajednice Herceg-Bosna). 1. ustrojena na na~elima parlamentarne demokratije i podjele vlasti na zakonodavnu (zastupni~ki dom). je predvi|eno da se “Republika” slobodno udru`uje u savez republika. U Odluci se HR H-B naziva “republikom” i “dr`avnom zajednicom”. Na taj je na~in dotada{nja “zajednica” (HZ H-B) postala “republika”.92 Temeljnom odlukom o uspostavi i progla{enju Hrvatske Republike Herceg-Bosna (u daljem tekstu: HR H-B) predvi|eno je dono{enje Ustava. po Temeljnoj odluci. donio Temeljnu odluku o uspostavi i progla{enju Hrvatske Republike Herceg-Bosna. 6. gdje se “odre|ena prava i du`nosti Republike” mogu ostvariti “u zajedni~kim tijelima saveza republika”. i pored toga {to je dopunjena na~elima o ljudskim pravima i slobodama. zasnovana na ljudskim pravima i slobodama. mononacionalna definicija “Republike” (“dr`ava hrvatskog naroda”) je i dalje prisutna. zastava i himna. vladavini prava i socijalnoj pravdi. listopad 1993. sa Mostarom glavnim gradom “republike”.93 Dr`avna vlast u HR H-B je. kojim }e se. C. izvr{nu (vlada) i sudsku (nezavisni sudovi). “{to pokazuje na ambiciju uspostavljanja njene dr`avnosti”. zatim grb. neotu|iv i neprenosiv”. 1. str. br. Ribi~i~. 93 Narodni list Hrvatske Republike Herceg-Bosna. 92 Isto. definirana kao “jedinstvena i nedjeljiva demokratska dr`ava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. br. dj. Mostar.legitimiranog prezenta politi~ke volje hrvatskog naroda”. pri ~emu “narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlu~ivanjem”. vladavini prava i socijalnoj pravdi”. izme|u ostalog. nav. odrediti i njene “kona~ne granice”. 101-103. {to je zna~ilo “korak dalje u procesu osamostaljivanja u odnosu na HZ H-B”. str. Tako|e.. Mostar.

Mostar (sredi{te HR H-B) je postao glavni grad. Predsjednik republike “zastupa i predstavlja Republiku u zemlji i inozemstvu. dj.Republika Bosna i Hercegovina. str. kao {to: prvo. 94 Isto. drugo. peto. godine.i ~lanove vlade bira i razrje{ava zastupni~ki dom na prijedlog predsjednika republike. u Temeljnoj odluci se za Republiku Bosnu i Hercegovinu koristi izraz “dosada{nja”. Na osnovu konstatacije koja odre|uje podru~je na kome }e postojati ta “hrvatska dr`ava”. (u daljem tekstu: ∴ REZOLUCIJE …). koje su imale za cilj formiranje “hrvatske dr`ave”. Du`nost predsjednika “Republike” je do njegovog izbora obavljao predsjednik HZ H-B. 102-103. C..96 HR H-B je logi~an nastavak kontinuiteta aktivnosti Hrvatske demokratske zajednice. mo`e se zaklju~iti da HR H-B ostaje u njenom okviru. uz pribavljeno mi{ljenje Vlade Republike”. “Republika” je formirana i organizirana samo i isklju~ivo kao dr`ava jednog naroda . Do dono{enja ustava i konstituisanja njenih tijela primjenjivani su propisi HZ H-B. teritorijalne cjelovitosti i politi~ke nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine Rezolucijom Savjeta sigurnosti (br. tre}e. On je “vrhovni zapovjednik Oru`anih snaga Republike.94 Uprkos reafirmaciji suverenosti. a to je . 859) od 24. avgusta 1993. Funkcije dr`avne vlasti do izbora i imenovanja tijela.formiranje hrvatske dr`ave (“jedinstvene i nedjeljive”). HR H-B je djelovala protiv suvereniteta i cjelovitosti R BiH. Ribi~i~. 86 — 88.. “kao i propisi dosada{nje Republike Bosne i Hercegovine kada nisu u suprotnosti s propisima Hrvatske Republike Herceg-Bosna”. po odredbama Odluke. str. Sarajevo 1995. ~etvrto. itd.95 HR H-B je imala sva dr`avna obilje`ja. za koji su srpski kolaboracionisti upotrebljavali izraz “biv{a”. postavlja i razrje{ava vi{e vojne du`nosnike. nav. imaju}i u vidu vi{e ~injenica. Me|utim. obavljala su tijela vlasti HZ H-B.hrvatskog. ustoli~en u “prijestonicu” HR H-B. 95 ∴ REZOLUCIJE VIJE]A SIGURNOSTI UN O BOSNI I HERCEGOVINI 967 . 96 Isto. koji je marta 1994. o~igledno pokazuje da je cilj . izra`ava njeno konstitutivno jedinstvo i brine se za jedinstveno djelovanje svih tijela dr`avne vlasti”. upotreba pojma “ustav”. “kao legitimnog prezenta politi~ke volje hrvatskog naroda”. HR H-B je nastala u skladu sa politi~kim odlukama Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.

koje su ve} sadr`avali akti HZ H-B. vlada. 1. nav. nav. Na taj je na~in “HR H-B dobila novu organizacijsku strukturu. dopredsjednika i ~lanova vlade.99 Svi akti HR H-B sadr`e sve bitne elemente dr`avne organizacije.98 Zastupni~ki dom HR H-B je 20. listopad 1993. 99 Narodni list Hrvatske Republike Herceg-Bosna.97 Deklarativnog je karaktera konstatacija o hrvatskoj dr`avi u okviru Bosne i Hercegovine. Ribi~i~. rije~ o formiranju nove dr`avne zajednice.. Vlada je za svoj rad odgovorna Zastupni~kom domu HR H-B i predsjedniku HR H-B. 968 . kojim je utemeljena (Vlada) “kao najvi{e tijelo izvr{ne vlasti i uprave na podru~ju Hrvatske Republike Herceg-Bosna” i njeno “ustrojstvo i nadle`nost”. 98 Narodni list Hrvatske Republike Herceg-Bosna. str. koji polazi od prava i obaveze da zastupa i ostvari njegovu “nacionalnu. dj.sa uspostavljenom dr`avno{}u. predsjednik HVO “HZ H-B”. dj. 4. Mostar. 21-23. koja je zami{ljena kao trajna i nije vi{e ograni~ena na vrijeme dok traju rat i ratna opasnost”. vrhovni sud. prethodnik vlade. kulturnu i gospodarsku slobodu i samostalnost” i o~uva “povijesnu i kulturnu ba{tinu” i o`ivotvori njegovu dr`avotvornost u okviru 97 Isto. Mostar. unijela je zna~ajne sadr`ajne promjene u djelovanje HR H-B. Nedostaje samo jo{ me|unarodno priznanje. 108. novembra 1993. februara 1994. Zastupni~ki dom HR HB je na svom drugom zasjedanju 30. donio Zakon o Vladi HR H-B. za svoj rad bio odgovoran Predsjedni{tvu HR H-B. Za predsjednika “Vlade” je izabran Jadranko Prli}.. str. dok je HVO. kao {to je slu~aj i sa tvrdnjom o udru`ivanju te republike u savez republika (taj stav je nastao pod uticajem razgovora i dvoli~nih prijedloga me|unarodne zajednice o rje{enju bosanske “krize”. C. br... od 8. Ribi~i~. te da je u njima. zastupni~ki dom. br. vjersku. donio odluku o izboru predsjednika. septembra 1993. zapravo u njenoj podjeli). str. jedina legitimna zakonodavna vlast hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini”.100 Deklaracija Zastupni~kog doma HR Herceg-Bosna. 105. prosinac 1993. sadr`ajno i terminolo{ki (ustav. predsjednik republike). 100 C. U toj deklaraciji stoji da je “Zastupni~ki dom.

te socijalnom statusu”. Radi se o nevje{tom poku{aju da se u postoje}im politi~kim prilikama (na 101 Narodni list Hrvatske Republike Herceg-Bosna. nap. pod uticajem i konstelacijom postoje}ih politi~kih i vojnih prilika u Bosni i Hercegovini i na me|unarodnom planu. 8. odnosno unutarnje ure|enje dr`ave na na~elu formiranja unije tri republike Bosne i Hercegovine.103 Pravo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini “na samoopredjeljenje i o`ivotvorenje dr`avnosti. neovisno o nacionalnoj pripadnosti. br. Begi}. Srba.101 Zastupnici Zastupni~kog doma HR H-B su se. vi{estrana~ka parlamenatarna dr`ava. U svakoj od tri republike Zastupni~ki dom se zalo`io “za kulturnu. Ribi~i~. dj. str. samostalnosti i neovisnosti” je. je pod uticajem novog stanja i odnosa u Bosni i Hercegovini. fa{istoidna tvorevina Hrvatska zajednica /Republika Herceg-Bosna.102 Takva unija “mora biti ure|ena kao demokratska. 104 Isto. Muslimana) i svih zajedno”. po Zastupni~kom domu. mogu}e je. 969 . Mostar. po Zastupni~kom domu. kroz Uniju republika Bosne i Hercegovine. 103 Isto. o`ujak 1994. koja je nastala i funkcionisala na zlo~inima. 4. “kao dr`ave tri jednakopravna dr`avotvorna naroda”.nezavisne Bosne i Hercegovine.. 339-341. str. Muslimana) da isto osiguraju na jednakom principu”.. bilo mogu}e “ostvariti i jam~iti” samo “kroz Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu u Uniji Republika Bosne i Hercegovine. a posebno me|unarodnih. kao i gra|aninu. zauzeli “za hitnu obustavu rata” i “politi~ko rje{enje dr`avne krize u Bosni i Hercegovini”. politi~kom uvjerenju. K.104 Kolaboracionisti~ka. O~uvanje dr`ave Bosne i Hercegovine. str. Me|utim. C. u me|unarodno priznatim granicama. 168. prihvatila normativno i deklarativno zna~ajan programski politi~ki dokument. vjersku i nacionalnu autonomiju i lokalnu samoupravu svakog naroda”. 102 Isto. nav. vjerskom svjetonazoru. koja osigurava i jam~i sva osnovna prava i slobode svakom njenom dr`avotvornom narodu. dj. nav. spolnoj pripadnosti. 108-109. po{tuju}i pravo druga dva dr`avotvorna naroda (Srba. jedino i uz pristanak “svakog od tri jednakopravna dr`avotvorna naroda (Hrvata. stvarno se ni{ta nije promijenilo.

uklju~uju}i ne samo odr`avanje u `ivotu. ali i ponovno istaknuti zna~enje Washingtonskog sporazuma za opstojnost Hrvata u BiH”. izjavio: “Dok ne do|e do uspostave Federacije i Konfederacije. nakon potpisivanja Va{ingtonskog sporazuma. s jednim ~lanom sporazuma (istina neobaveznim). Herceg-Bosna treba ostati jamstvo interesa hrvatskog naroda”. ravnopravno sa srpskim entitetom i Bo{njacima uspostavio (kon)federalnu Bosnu i Hercegovinu u obliku unije tri republike. od ~ega 3 s hrvatskom ve}inom. zadr`ane su strukture vlasti koje su prethodile tom sporazumu. te 2 mje{ovite. stalno opstruirao adekvatno rje{enje problema u Bosni i Hercegovini. [arini}. 108 M. 167. str. 3 s bo{nja~kom. str. Va{ingtonskim sporazumom formirana je. Ostao je u uvjerenju svoje ekspanzionisti~ke nacionalisti~ke politike. 970 . kako je to predvi|eno Ustavom Federacije. str. 105 C. kojim je otvorena mogu}nost da se taj dio Bosne i Hercegovine konfederalno pove`e sa Hrvatskom (M. i pored toga {to je potpisivao mirovne planove za Bosnu i Hercegovinu. ^uli}. 106 H. predstavnike Crkve i pojedine opozicione vo|e. nav. nav. dj. izme|u ostalog.unutra{njem i me|unarodnom planu) obmane doma}a i svjetska javnost i iznudi priznanje HR H-B. kao posebnog entiteta. Hrvati u BiH pristali su na Federaciju samo pod uslovom da njihovu opstojnost kroz konfederalnu povezanost s Hrvatskom jam~i ona sama. na kojoj je pozvao ~elne ljude HR H-B.. 13. nav. dj. umjesto formiranja legalne strukture organa i institucija na svim nivoima. dj. nego i ja~anje Herceg-Bosne.nav. nav. septembra 1994.. 14. 135. sazvao sjednicu u Zagrebu.. bo{nja~ko-hrvatska Federacija.. Ribi~i~. 109 Detaljnije o tome vidi: K.106 Franjo Tu|man je. dj. str.108 Ni poslije potpisivanja Va{ingtonskog sporazuma. 108-111. 107 Isto.107 Franjo Tu|man je. str.. 194-197. po ocjeni Marinka ^uli}a. prilikom zvani~ne posjete Sarajevu. dj. 72-73. Na tom je sastanku Franjo Tu|man. ^uli}.109 Postojanje Herceg-Bosne potvrdio je i Franjo Tu|man.105 Va{ingtonskim sporazumom Federacija Bosna i Hercegovina je ure|ena po na~elu kantona/vele`upa. str. Cilj je bio da se “pobli`e upozna sa trenutnom situacijom u Herceg -Bosni. 68-69). a koji bi. Begi}.

Naime. Tu|manovi snovi o hrvatsko-bo{nja~koj konfederaciji su propali (M..110 Franjo Tu|man je smatrao da on (oni) nikada ne}e pristati na federaciju bez konfederacije. nav. “jer je tada opasnost od majorizacije i islamizacije golema”. 111 H. u razgovoru sa britanskim ambasadorom Hevitom (Gavin Hewitt). Tu ocjenu je iznio i 18. str. 178. kako za samu Federaciju. izjavio “da Herceg-Bosna postoji i da }e ona ostati dok se ne o`ivotvori Federacija i istovremeno ne polo`e osnove za konfederaciju”. ^uli}. str. tako i za konfederaciju”.. nav. tada je na kratkoj konferenciji za novinare. 76). novembra 1994.juna 1994. dj. 971 . dj.111 110 Isto. te da nju “treba uklju~iti kao temeljnu osnovu. [arini}. izme|u ostalog.

Dvije op}ine su imale po dvije brigade. Jedinice su ujedinjavane. HVO je.4. razvijao i usavr{avao vojnu organizaciju.op}inski sto`eri HVO-a koji su rukovodili i komandovali jedinicama. a kasnije i zborna podru~ja. Od postoje}ih jedinica (bataljona. “~ime se dobilo na kvaliteti zapovjedanja. aprila 1992. manevarskih sastava.) formirane su i gardijske brigade. na osnovu zapovijedi Glavnog sto`era HVO HZ H-B. a one u bataljone. formirane su vojne snage . prije svega.31. br. brzopokretnih. te civilna policija. Zauzimanje dijela Republike Bosne i Hercegovine Nakon novih tajnih dogovora izme|u Slobodana Milo{evi}a i Franje Tu|mana o podjeli i uni{tenju Republike Bosne i Hercegovine. 1/92). Brigade su bile samostalne jedinice pod komandom GS HVO-a HZ H-B. decembra 1992. Vojne policije. Ve}ina op}ina je imala po jednu brigadu. a postrojbe su postale mobilnije”. ~iji je broj zavisio od zone odgovornosti svakog bataljona HVO-a. jula 1992. Vojska Republike Hrvatske je. 972 . nakon organizacije “odbrane” kroz krizne {tabove mjesnih zajednica i op}ina. formirane su profesionalne i specijalne jedinice. zatim jedinice artiljerije. Neke op}ine su imale jednu zajedni~ku brigadu.). U procesu reorganizacije i transformacije oru`anih snaga HZ H-B.112 pokrenula osvaja~ku ofanzivu 112 Formiranjem Hrvatskog vije}a obrane. kao najvi{eg “tijela obrane hrvatskog naroda u Hrvatskoj zajednici Herceg-Bosna”. Sve op}ine su imale jedinice na nivou bataljona. Op}inskim sto`erima su bili podre|eni bataljoni i druge jedinice.000 ljudi. na osnovu Uredbe o oru`anim snagama “HZ H-B” (Narodni list HZ Herceg-Bosna. U HZ H-B formirane su i ~etiri operativne zone. radi formiranja jedinica ja~e udarne mo}i. predstavljaju}i osnov za formiranje ve}ih profesionalnih sastava. od 3. uklju~uju}i i podru~je vi{e op{tina. odgovorni za planiranje i izvo|enje borbenih dejstava u zonama odgovornosti brigada kojima su komandovali i u tom su pogledu donosili naredbe. u ~ijem je sastavu bilo vi{e brigada. sa preko 3. na ~elu sa Matom Bobanom. U po~etku su formirana odjeljenja i vodovi na teritorijalnom principu. 8. brigada i dr. brigade (formiranjem brigada ukinuti su svi op}inski sto`eri . Svaka brigada je imala svoju zonu odgovornosti. koji su prerasli u ~ete manevarskog karaktera. U ve}ini op}ina HZ H-B formirane su. Svaka brigada se sastojala od odgovaraju}eg broja bataljona (bojni). sa njenim kolaboracionisti~kim formacijama (Hrvatsko vije}e obrane). Komandanti brigada bili su.

koji je formiran u sastavu Odjela obrane. Sastojale su se od aktivnog i rezervnog sastava i imale su mirnodopski i ratni sastav. sa sjedi{tem u Grudama. [pegelj. Na ~elu Glavnog sto`era HVO-a u periodu od 1992. na ~elu sa Matom Bobanom. Fomiranje Gavnog sto`era HVO HZ H-B po~elo je po~etkom aprila 1992. ponovo brigadir Milivoj Petkovi}. . Predsjedni{tvo HZ H-B.1995. predsjednikom HVO i HZ H-B. a zatim u Mostaru. odnosno dr Jadranko Prli}.) oficiri Hrvatske vojske su formirali. str. organizacija. vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske. 328-329. na sastanku predstavnika kriznih sto`era i vojnih zapovjednika srednje i ju`ne Dalmacije u~estvovali i predstavnici op}ina Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. razvoj i druga pitanja vezana za kolaboracionisti~ke snage Hrvatske vojske (Hrvatsko vije}e obrane) autor je obradio u posebnoj studiji koja jo{ nije objavljena. Me|utim. Me|u njima Oru`ane snage HZ H-B su organizirane u komande. odnosno zapovjednika (komandanta) bili su naizmjeni~no sljede}i visoki oficiri Hrvatske vojske: brigadir Milivoj Petkovi}. otvoreno uklju~ila u agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. — januar 1993. stvarni i jedini Vrhovni komandant Oru`anih snaga HZ H-B bio je predsjednik Franjo Tu|man. U blizini Plo~a su 7. “u vrijeme sukoba na Kupresu”. jedinice i ustanove. avgusta 1992. decembra 1991.) Uspostavljanjem kolaboracionisti~ke Hrvatske zajednice HercegBosna (18. Tako je od tada u Bosni i Hercegovini prisutna Hrvatska vojska. u funkciji na~elnika.113 {to je stalno potvr|ivano njenim neposrednim u~e{}em u agresiji i drugim oblicima zlo~ina uklju~uju}i. Zapovjednik kolaboracionisti~kih Oru`anih snaga HZ H-B formalno je bio predsjednik HZ H-B. zatim general Ante Roso i Tihomir Bla{ki}. nav. Formiranje.. 113 M. i ukupnu podr{ku njenim kolaboracionisti~kim snagama — Hrvatskom vije}u obrane. a) Prikrivena agresija (novembar 1991. te rukovo|enje i komandovanja. novembra 1991. od 14. dj. Tako se Republika Hrvatska. 973 . ustrojavali i vodili oru`ane jedinice u toj kolaboracionisti~koj tvorevini. general-bojnik Slobodan Praljak. pored logisti~kog osiguranja.u Bosni i Hercegovini. ~ime je od `rtve velikosrpske agresije i sama postala agresor. Mate Boban. propisalo je i formaciju Glavnog sto`era HVO. u skladu sa velikohrvatskim programom o formiranju “zajedni~ke hrvatske dr`ave u njenim etni~kim i povijesnim granicama”.

predsjednik Hrvatske zajednice Herceg-Bosna i Hrvatskog vije}a obrane. ministar unutra{njih poslova Republike Hrvatske. nav. u svojstvu “vojnog povjerenika” “Glavnog sto`era za Hrvatsku zajednicu op}ina Bosne i Hercegovine”. decembra 1991.114 Na tom je sastanku zaklju~eno sljede}e : 1.115 Na sljede}em sastanku. general Martin [pegelj. Mi{o Munivrana. Na tom su sastanku bili i Perica Juri}. {to upu}uje na zaklju~ak da je ve} od tada u Bosni i Herecegovini prisutna Hrvatska vojska (M. U toj su kolaboracionisti~koj tvorevini od novembra 1991. 116 Isto. i to posredstvom PTT poduze}a u Splitu i njegova ~elnika Jurja Buzoli}a”. 115 Isto.116 odlu~eno je sljede}e : 114 Isto. 328. Neposredno nakon uspostavljanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosna formiran je Glavni sto`er te kolaboracionisti~ke tvorevine i imenovan “vojni povjerenik”. da se sistem veza zapadne Hercegovine “uklopi u sustav veza Hrvatske. Daid`a i drugi. str. da se reguli{u status i pla}e oficira “koji vode postrojbe u Herceg-Bosni” . odnosno ju`nu Hrvatsku . bio i Mate Boban. 4. da se izradi zajedni~ki plan odbrane srednje i ju`ne Dalmacije i Bosne i Hercegovine . zapovjednik Hrvatske ratne mornarice Sveto Letica.je. kapetan bojnog broda Petar [imac. str. [pegelj.. 7. 3. “da se obavi ‘preraspodjela oru`ja’ i ‘uvje`baju posebne jedinice’” . 2. 974 . 5. odr`anom u Glavicama kod Sinja. Tom su sastanku prisustvovali: ministar obrane Republike Hrvatske Gojko [u{ak. zatim Mate Boban. pomo}nik ministra obrane Republike Hrvatske i drugi. 328-329). djelovale oru`ane jedinice koje su vodili oficiri Hrvatske vojske. Glavni sto`er Hrvatske vojske }e ustrojiti zajedni~ko zapovjedni{tvo za Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosna i srednju i ju`nu Dalmaciju. predsjednik Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. dj. koji je bio na njegovom ~elu. Tu je funkciju obavljao Mate Boban. 28. na kome su u~estvovali predstavnici kriznih sto`era i vojnih zapovjednika srednje i ju`ne Dalmacije i predstavnici op}ina Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. decembra 1991. koji je u tom svojstvu prisustvovao sastanku u blizini Plo~a.

3. 2. da se “odmah rije{e status i pla}e ~asnika u Herceg-Bosni” . str. Daid`a je. bio “operativna razrada dogovora s tajnog sastanka” predsjednika Republike Hrvatske. da se od Neuma do Travnika i od Trebinja do Livna “napravi zajedni~ka organizacija u operativno-strategijskom smislu” . iako se svakim danom osipa. odje}i i obu}i” . a pola — uglavnom strelja~ko naoru`anje i ne{to minobaca~a 80 mm . gdje je govorio. u Imotskom. usvojeni su sljede}i zaklju~ci : 1. To je onda no}u prevezeno u grad gumenim gliserima” (Isto. decembra 1991. odr`anom mjesec dana kasnije — 28. kao jedna od “specijalnih postrojbi” formira Brzolete}a pukovnija Kralj Tomislav od oko 900 ljudi. pod Daid`inom komandom. odr`anog u Zagrebu dan ranije. jo{ mo`e izbiti na lijevu obalu Neretve i ugroziti Plo~e i Metkovi}. 328-329. poku{ao sam barem spasiti {to se mo`e i uspio se izboriti da pola oru`ja ode Daid`i. prema njegovom kazivanju.118 Sastanak u Glavicama je. formiranje i opremanje “samostalnih i s Hrvatima kombiniranih muslimanskih postrojbi”. regulisanje statusa i pla}a oficira “koji vode postrojbe u Herceg-Bosni” . I na tom je sastanku (nije utvr|eno mjesto odr`avanja) prisustvovao general Martin [pegelj. 3. [pegelj je. te mu je. dr Franje Tu|mana. 329. anga`ovanje zajedni~ke odbrane delte Neretve . kao i na sastanku od 28. streljivu. 118 Isto. 5. “a u slu~aju rata u Herceg-Bosni” . 2. upozoravao na nu`nost uspostavljanja 975 . s tim u vezi. s delegacijom Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.117 Na tre}em sastanku. str. str. jer 37. General Martin [pegelj tvrdi kako je iznosio “mnoge argumente protiv takva osnivanja postrojbe i upozorio da je u pitanju opkoljeni Dubrovnik. po ocjeni generala Martina [pegelja. januara 1992. decembra 1991. u po~etku. da se.1. neprijateljski korpus. “re~eno da }e to dobiti iz koli~ina koje su osvojene u skladi{tu Male Bare i koje su trebale i}i u Dubrovnik” (Isto). da se za Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosna “poja~a opskrba u oru`ju. zatra`io oru`je i opremu. Nemo}an objasniti da je odbrana Dubrovnika va`nija od brzoletu}e pukovnije. 27. da se imenuje zapovjednik i zapovjedni{tvo za Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosna i ju`nu Hrvatsku. po Martinu [pegelju. 4. 117 Isto. uz prisustvo najvi{ih funkcionera Republike Hrvatske.dubrova~kim braniteljima. sa sjedi{tem. 320).

brigada. 108. brigada.ZNG. 141. jedinstveni sistem veza i dr. savezni{tva “s Muslimanima i svima koji `ele braniti Bosnu i Hercegovinu. A brigada -3. brigada. Te zaklju~ke. AIIZ. 162. kojima su komandovali visoki oficiri Hrvatske vojske. 329).. O toj kolaboracionisti~koj tvorevini se govorilo kao da uop{te nije rije~ o teritoriji Republike Bosne i Hercegovine. brigada. 104. brigada. brigada. SVE MOJE BITKE. 101. ve} o podru~ju dr`ave Republike Hrvatske. brigada.119 Na svim navedenim sastancima se govorilo o regulisanju statusa i pla}a oficira Hrvatske vojske koji su vodili oru`ane jedinice u Hrvatskoj zajednici Herceg-Bosna. 157. kao i kazivanja generala [pegelja. brigada. brigada. brigada. brigada. brigada.~etrdeset i pet brigada (1. brigada. 123. decembra 1991. brigada. podr{ka u oficirskom kadru. 4. april 1992. nakon imenovanja za komandanta Ju`nog voji{ta. brigada. 109. 115. 156. 128. brigada. a posebno formiranje Zajedni~ke komande. brigada. str. brigada. 102. A brigada .120 Regularne jedinice Republike Hrvatske. 126. brigada. 22. 145. 10. 120. To su sljede}e jedinice — dijelovi ili cijele . str. nav. obu~avanje jedinica Hrvatske zajednice Herceg-Bosna u Republici Hrvatskoj. 118. [pegelj. str. brigada. sudjelovale su u borbenim aktivnostima protiv Bosne i Hercegovine. 100. To o~igledno pokazuju navedeni zaklju~ci. brigada. Predsjednik. brigada. brigada. 111. J. brigada. 112. 114. brigada. brigada.. brigada. 329. brigada. 202. nap. 7. br. 3. 5. Broj : PA7-28/1-92. dj. 10. Izrada zajedni~kog plana odbrane i formiranje Zajedni~ke komande za ju`nu Hrvatsku i Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosna (po~etkom aprila 1992. brigada. 159. 110. 106. brigada.). Republika Hrvatska. Bobetko. 2. 1. brigada.30h. 2-1678.Na sastancima od 7. 105. 120 M. 119. brigada. brigada. aprila 1992. odnosno dio Bosne i Hercegovine — podru~je kolaboracionisti~ke Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. str. 103. 4. 153. 119 Isto. brigada. brigada. realizovao je general Bobetko. 139. zaklju~eno je. 328-329. Zagreb. izme|u ostalog. 140. 976 . radi zauzimanja dijela Republike. Zagreb 1996. 127.Hrvatske vojske : . inv. brigada. 3.1. te da se to mora u~initi legalnim kanalima i me|udr`avnim sporazumom kakav smo svojedobno imali sa Slovenijom” (Isto. 116. Naredba. 117. potvr|uju osvaja~ke namjere Republike Hrvatske. da se sa~ini zajedni~ki plan odbrane i formira Zajedni~ka komanda za ju`nu Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. brigada. logisti~ko osiguranje materijalno-tehni~kih sredstava. brigada ZNG. brigada Zbora narodne garde . i 28.

Zapovjedni{tvo OZ Split.Zapovjedniku 156.brigada. Divovi. Tigrovi iz Zagreba.. 175. april 1992. Vukovi. . Zapovjedni{tvo. UR. 5. UR. Sanitetska brigada) . samostalna bojna.dva diviziona (55. brigada i 1. brigada. inv. IZM Plo~e.TG-2) i Takti~ka grupa 4 -TG-4) . Plo~e. IZM Plo~e. Pukovnija Bruno Bu{i}. inv. samostalna bojna vojne policije. 2-1689. 2. 1-1680. april 1992. brigada. br. Zapovjedni{tvo OZ Split. 67. Klasa: 8/92-01/48.vi{e diverzantskih i drugih jedinica.Zapovjednicima Livna.jedan topni~ki puk (4. Klasa: 8/92-01/17. 12.dvije takti~ke grupe (Takti~ka grupa 2 . . . br. 4. br HV. bojna Vojne policije. Klasa: 8/92-01/26. laki artiljerijski divizion protivzra~ne odbrane iz Siska i 2. 21682. Pume iz Vara`dina. Zapovjedni{tvo OZ Split. 30. . Tomislavgrada i 115. Isto. Plo~e. br. . IZM . 6030-02/92-01. samostalna bojna Ludvig Pavlovi} jedinica za posebne namjene. Samostalna bojna Frankopan. Plo~e. 163. 25.121 121 AIIZ. domobranska pukovnija) . Ur. br. . topni~ki puk) . Plo~e. broj: 6030-03/92-1. domobranska pukovnija i 11.: 6030-03/92-01. [korpije. Isto. 203. HV. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. aprila 1992. . . br. april 1992. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. 2-1693. Zapovjedni{tvo OZ Split. — deset specijalnih jedinica (Grupa za protivoklopnu borbu .Zapovjedniku 4/4 br. Isto. OZ Split. Klasa: 8/92-01/61. inv. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta.jedan mje{oviti odred mornari~ko-desantne pje{adije (Mje{oviti odred mornari~ko-desantne pje{adije) . br. brigada. . 33. Klasa: 8/9201/58. inv. 2. Isto. samostalna bojna Zrinjski.jedna helikopterska eskadrila (helikopterska eskadrila) . kapetan koverte Ante Urli}. dobrovolja~ka pukovnija Kralj Tomislav.osam bojni — bataljona (60. 15. Kune iz Osijeka. Republika Hrvatska Glavni sto`er Hrvatske vojske. in`injerijska bojna i Bojna Matija Vla~i}) . 166. UR.POG iz Siska.~etiri pukovnije (1. 977 . br. Paukovi iz Splita i Gromovi iz Siska) . 2-1694.Plo~e. motorizovani artiljeriski divizion Operativne zone Osijek) . maj 1992. Alkari. . br. 66. broj: 6030-01/92-1. IZM Plo~e. ZNG. inb.

TG-2 (pukovnik Beneta) i 1. BR.Zapovjedniku OG JIH /Operativne grupe Jugoisto~na Hercegovina/. Klasa: 8/9201/139. 2-2966. br. 2-1708. Mostar. Specijalne postrojbe Glavnog sto`era H. Ministarstvo obrane Zagreb. 2685. Ur. br.Republika Hrvatska je sa navedenim i drugim snagama u periodu . Isto. inv. 1. Zapovijed o ustrojstvu bojne Stolac. Zapovjedni{tvo OZ Split. br. br. 2-1699. br. 2-1710. UR. OG Isto~na Posavina. Andabak. AIIZ. br. 2-2227. 2-2290. 21703. ZAPOVIJED ZA PODR[KU SNAGA U DJELOVANJU NA STOLAC. ZNG. juni 1992. 21. 1812/92. POTVRDA. 3033. KLASA: 8/92-01/208. Klasa: 8/92-01/150. broj: 1080-01-01-92-1. Ministarstvo obrane. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. 4/4. juni 1992. IZM Plo~e. 5. POTVRDA. Bojna Matija Vla~i}. maj 1992. br. inv. inv. Hrvatsko vije}e obrane. br. 13. IZM Plo~e. 14. Hercegova~ka brigada (pukovnik Obradovi}). inv. broj: 1080-01-01-92-1. 2-1888. Klasa: 8/92-01/90. Jaganjac. Isto. [apjane. Plo~e. Republika Hrvatska. br. Klasa: 8/92-01/141. AIIZ. 15. br. br. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. br. broj: 1080-01-01-92-1. broj: 603002/92-1. fond 3. juni 1992. UR. UR. — Zapovjedni{tvu 101. 18.V. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. inv. Isto. 156. inv. Republika Hrvatska. br. IZM Plo~e. Klasa: 8/92-01. HV. Zapovijed za napadnu operaciju br. Zapovjedni{tvo OZ Split. Plo~e. Plo~e. 5120-03-912-866. inv. ZNG “A”. UR. 15. Isto. Republika Hrvatska. 1. UR. IZM Plo~e. Isto. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Republika Hrvatska GS Hrvatske vojske. inv. 2-1706. Klasa: 8/92-01/181. Klasa: 8/9201/136.. Isto. maj 1992. inv. R brigade. maj 1992. Glavni sto`er HVO. 9. juni 1992. 21704. juni 1992. Isto. Sisak. Republika Bosna i Hercegovina. UR. [apjane. inv. 28. Republika Hrvatska GS Hrvatske vojske. Postrojba specijalnih snaga Glavnog sto`era. n/r Gosp. broj: 1080-01-01-92-1. Opatija. P. UR. TG-2. UR. Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna. septembar 1993. Isto. Isto. 2-1892. inv. br. Hrvatska vojska. 2-1890. BR. juli 1992. br. oktobar 1993. Isto. br. HV. Klasa: 8/92-01/119. Specijalne postrojbe Glavnog sto`era H. Ministarstvo obrane. 8/92-01/17. 2-1707. broj: 1080-01-01-92-1. KLASA: 8/92/01/208. 19. IZM Plo~e. — N/r Gosp. Isto. Republika Hrvatska. Zapovjedni{tvu: Operativne grupe Jugoisto~ne Hercegovine. HVO ^apljina. mart 1993. 3. V. AIIZ. br. br. 1. 5120-03-912-723. 6. broj: 1080-01-01-92-1. ZAPOVJED. UR. 5120-13-92-78. br. inv. Ministarstvo obrane. 12. Klasa: 8/92-01/118. 1. KLASA: 978 . IZM Plo~e. Plo~e. Republika Hrvatska. Republika Hrvatska. Republika Hrvatska. Uput bojne Frankopan u srednju Bosnu. HV i TG-4. Broj: OG-01-92-192/2. Bojna Matija Vla~i}. Zapovjedni{tvo OZ Split. . Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Zagreb. Plo~e.Zapovjedni{tvu 126.V. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Slav/onski/ Brod. Ur. — Ministarstvu unutra{njih poslova Republike Hrvatske. IZM Plo~e. juni 1992. br. 115 br. Zapovjedni{tvo OZ Split. UR. inv. ZAPOVIJED za aktivnu obranu. br. Obrani Livna i Obrani Tomislavgrada. inv. Isto. Odjel obrane. ZAPOVIJED ZA OBRANU Br. Plo~e. Policijska uprava Zagreb. Republika Hrvatska. Bojna Matija Vla~i}. Zapovjedni{tvu: Operativne grupe Jugoisto~ne Hercegovine. inv. Plo~e. oktobar 1992. Broj: 09-451/93. Plo~e. broj: 1080-01-01-92-1. [apjane. br. ZAPOVIJED. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Hrvatska vojska. Klasa: Pov. br. Zapovjedni{tvo OZ Split. 2-1714. inv. 16. 2-1891. IZM Plo~e. Isto..

inv. Predmet: Br. dj. IZM Prozor. Predmet: Br. april 1994. brigada. 235-238. 22.. (u 22. na teritoriji Bosne i Hercegovine imala {est brigada. 20. Ur. Komanda 1. 22.. 2-3009. Imre Agoti}a. od ~ega je pet (sa oko 70 tenkova) bilo na podru~ju Bosanski Brod — Derventa (I. 342. br. br. Isto. Prozor. Dani. oktobar 2002. — Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. 362-363. po ocjeni generala Ilije Radakovi}a. Ministarstvo obrane. S. 122 Neke jedinice Hrvatske vojske. str. TU@ILAC PROTIV MLADENA NALETILI]A. 15 i 23. dj. UR. nav. 11. 21. oktobar 1992. Radakovi}. str. zvanog Tuta.. zadr`ane na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine (AIIZ. su i poslije 18. Broj: PA 7-28/1-92. {to ugro`ava i grani~na podru~ja Republike Hrvatske”.. 123 ICTY.122 u~estvovala u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. 23. decembar 1993. nav. 182. Mostar. 2-2659. do 18. imenovao za zapovjednika “svih postrojbi 8/92/01/208. 5120-03-912-867. “a sobzirom na izvanredne prilike u svezi eskalacije rata u Bosni i Hercegovini. kojom je Janka Bobetka. Klasa: 801-02/94-01/04. IT-98-34-I. J. zvanog [tela. na osnovu ~l. korpusa. Ahmi}i i druga mjesta. 338-340. 175. br. br. str. partizanske divizije. Bosna.od novembra 1991. I VINKA MARTINOVI]A. dj. Hag. kao {to je. 272-273 i dr. dj. Sovi}i. Hrvatsko vije}e obrane. generala zbora. 336. [pegelj. ta~ke 1. Janka Bobetka. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. Bobetko. ZP Tomislavgrad. na primjer. Isto. oktobar 1993. 29. Isto. — Komandi 30. br. 2-2650. februar 1998. vr{e}i brojne zlo~ine. str. 1. 25. paragraf 78. na primjer. Zakona o obrani. decembar 1998. inv. 405-406 i dr. 5. me|u kojima i genocid nad Bo{njacima. Op. Hrvatska vojska je. IT-98-34-I). IT-95-14/1-T. str. aprila 1992. 716. Mostar. POTVRDA. 138. oktobar 1993. 242-247. donio Naredbu. Hrvatska vojska je. pov. br. 979 . 209210. a druge dr`ale pod opsadom. paragrafi 7-11. napadala i uni{tavala mnoge gradove i naselja. BR. marta 1994. 203. nav. 15. dj. mart 1992. Republika Bosna i Hercegovina. 2-2946. Te su snage jedan broj gradova i sela okupirale. marta 1994. 345. br. Komanda 5. 2-2474. inv. Kabinet). 3.. 138). kao {to su. partizanske divizije. Doljani.. 159. Stara Gradi{ka — Komandi 30. stav. nav. 52. inv. ICTY.123 Predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tu|man je 10. Radakovi}.30 h). kraji{kog korpusa. sa njenim kolaboracionisti~kim jedinicama. Isto. Stenogram sastanka izme|u Franje Tu|mana. str. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. Slobodna Bosna. Predmet: Br. u aprilu 1992. nap. 232. februar 1994. br. pri ~emu su ih intenzivno granatirale i sprje~avale dolazak humanitarne pomo}i i osnovnih namirnica. domobranske pukovnije Osijek. [apjane. Omeragi}. 25-26 i dr. posebno u centralnoj Bosni i dolini Neretve. 02-01-94-1. M. inv. 218. 1.. Broj: 01/5384. OPTU@NICA (u daljem tekstu: ICTY. nav. Josipa Luci}a i Gojka [u{ka u Predsjedni~kim dvorima. I. Prozor. 263-264. — Borbenoj grupi 5.

Isto. AIIZ. 27. Br. — Zapovjedniku 4/4 br. Istom naredbom su utvr|ena ovla{tenja i zadaci generala Bobetka. Zapovjedni{tvo OZ Split. Klasa: 8/92-01/26. General zbora Janko Bobetko je 10. maj 1992. Plo~e. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. na osnovu prilika koje su bile prisutne u susjednoj dr`avi. Republika Hrvatska Glavni sto`er Hrvatske vojske. aprila 1992. maj 1992. inv. IZM Plo~e. Formiranje IZM Ju`nog voji{ta. Zapovjedni{tvo OZ Split. Njemu su bila podre|ena “sva zapovjedni{tva navedenog sektora. NAREDBA. u svojstvu zapovjednika Ju`nog voji{ta. 16. 2-1697. 2-1683. broj: 108001-01-92-1. Zapovjedni{tvu obrane Tomislavgrada — n/r zapovjednika. Klasa: 8/92-01/91. br. 6030-02/92-01. br. 2-1678. Broj: PA7-28/1-92. broj: 6030-02/92-1. objavljeno u: J. april 1992 — Zapovjedni{tvu obrane Livno. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta.125 Operativna zona odgovornosti Ju`nog voji{ta obuhvatala je ju`ni dio Hrvatske i dio teritorije Republike Bosne i Hercegovine (dio Hercegovine i srednje Bosne).124 Predsjednik Franjo Tu|man je ovu naredbu donio imaju}i u vidu “izvanredne prilike u svezi eskalacije rata u Bosni i Hercegovini”. 28. Hrvatska Zajednica Herceg—Bosna. april 1992. ZNG. Ur. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta IZM — Grude. Istina. str. br. 15. ZNG. AIIZ. Klasa: 8/92-01/119. Plo~e. To zna~i da je on. Ur. 2-1680. Zapovjedni{tvo OZ Split IZM — Plo~e. nav. 7. Plo~e. 2-1703. br. Ur. Klasa: 8/92-01/17. Zagreb. 20. 202.Zapovjedni{tvu: Operativne grupe Jugoisto~ne Hercegovine. uklju~uju}i i one iz Hrvatske Ratne Mornarice”. na kome je formirana kolaboracionisti~ka tvorevina Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. br. Zapovjedni{tvo OZ Split. Isto. 126 AIIZ. br. 125 Isto. inv. UR. april 1992. br. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta IZM — Grude. april 1992. donio takvu odluku.30 h. dj. Plo~e. AIIZ.126 124 J. 22. br.hrvatske vojske na Ju`nom voji{tu od Splita do Dubrovnika”. Zapovijed za 980 . dj. Isto. 156. april 1992. april 1992. br.. Bobetko. IZM Plo~e. IZM Plo~e. preuzeo ju`nu boji{nicu. 124 i 202. on tvrdi da “eskalacija rata u Bosni i Hercegovini” ”ugro`ava i grani~na podru~ja Republike Hrvatske”. 1. inv. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. inv. Hrvatsko vije}e obrane. 12. 6030-03/92-01. TG-2. . str. 19. 2-1685. 2-1701. sa ingerencijama komandovanja svim pomorskim i kopnenim snagama na tom dijelu voji{ta (Isto). Bobetko. nav. 10. 2-1682. IZM — Plo~e. Grude. HVO ^apljina. Formiranje IZM Srednja Bosna. broj: 6030-01/92-1. 19. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta IZM — Grude. inv. Predsjednik. Klasa: 119-01/92-02/1. 4/4. Republika Hrvatska GS Hrvatske vojske. 2-1683. Zadatak je bio da }e se “iz njihova sastava oformiti prema potrebama i sto`er Ju`nog boji{ta”. Isto. Republika Hrvatska. Isto. HV. Ur. a ne u Republici Hrvatskoj. maj 1992.

Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. 128 Vidi napomenu 126. Ur. da je sada{nji polo`aj sjeverno od Metkovi}a do Mostara kriti~an. a kasnije je pristigla i 4. te drugih dokumenata i neposrednih kazivanja generala Janka Bobetka i Martina [pegelja. ZNG “A”. Bobetko. Zapovijed za aktivnu obranu. 15.. TG-2 (pukovnik Beneta). da im je krajnja to~ka luka Plo~e. dj.127 Teritorija Republike Hrvatske od Splita do Dubrovnika sa~injavala je Operativnu zonu. 203. 2-1707. ~ije je zapovjedni{tvo bilo u Splitu (OZ Split). po njegovoj ocjeni. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. brigada Hrvatske vojske. IZM. broj:1080-01-01-92-1.Na tom su voji{tu u po~etku anga`ovane 1. Isto. 981 . {to je Franjo Tu|man i u~inio u 22. Klasa: 8/92-01/139. Bobetko. istoga dana. 1. juni 1992..) prikrio prave namjere dono{enja takve naredbe i njegovog postavljenja za komandanta Ju`nog voji{ta. juli 1992. Zapovjedni{tvo OZ Split. “neprijatelj priprema svestrani udar. Isto. br. Zatim je general Janko Bobetko predlo`io Franji Tu|manu da napi{e zapovijed po kojoj je “ovla{ten i odgovoran za izvr{enje tog zadatka”. Klasa: 8/92-01/181. inv. Isto. ^. 13. broj: 1080-01-01-92-1. Republika Hrvatska. Bobetko. 200-202 i dr. brigada (iz Metkovi}a. br. Plo~a i Splita).. nav. IZM Plo~e. dj. 2-1706. 212-214. mogu se utvrditi ratni ciljevi Republike Hrvatske — zauzimanje dijela Bosne i Hercegovine. IZM Plo~e. 1. Za razliku od Franje Tu|mana.. str. Janko Bobetko je Franji Tu|manu tada rekao kako. generala Bobetka. Ur. Naime. Sve jedinice hrvatske vojske u okviru OZ Split bile su pod direktnom komandom zapovjednika Ju`nog voji{ta. Zapovjedni{tvo OZ Split. — Zapovjedniku OG JIH /Operativna grupa Jugoisto~ne Hercegovina — prim. zatim 115. Plo~e. aprila 1992. inv. 127 J. 229.128 Na osnovu navedene naredbe Franje Tu|mana./. nav. str. 209-210. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta.30. Nakon toga su (sat vremena prije dono{enja takve naredbe) oti{li kod predsjednika Franje Tu|mana i objasnili mu slo`enost situacije. nave~er.”. inv.129 To je jo{ o~iglednije izra`eno u Zapovijedi napadnu operaciju br. koji je jasno iznio razloge dono{enja Naredbe od 10. nav. Plo~e. Plo~e. general Janko Bobetko je u svojoj knjizi SVE MOJE BITKE (Zagreb 1996. 133. 129 J. nekoliko sati prije dono{enja takve naredbe. Klasa: 8/92-01/136. 206-207. ~iji osnovni pravci vode ovladavanju dolinom Neretve. 235-237 i 242-247. br. on tvrdi kako je. str. broj: 1080-01-01-92-1. 2-1714. GS Hrvatske vojske. br. dj. razgovarao sa ministrom [u{kom i upozorio ga kako je “najve}a opasnost za Hrvatskuodsijecanje ili presijecanje ju`nog dijela voji{ta”. Plo~e. i 116. Ur. — Zapovjedni{tvu: Operativne grupe Jugoisto~ne Hercegovine. 133. 14. pod komandom Mate Viduke. 1. objavljeno u: J. juni 1992.. S. Hercegova~ka brigada (pukovnik Obradovi}).

Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. 12.Tep~i}i . Bobetko. april 1992. ju`no od Mostara. zauzele “osjetljive i klju~ne polo`aje u Hercegovini”. 12. 982 . Zapovjedni{tvo OZ Split. da je zapovjednik “svih postrojbi Hrvatske vojske na ju`nom voji{tu od Splita do Dubrovnika”. bio (pored komandanta Ju`nog voji{ta) i komandant Glavnog sto`era Herceg-Bosne. Komandantu 4.u daljem tekstu: RAT. radi organiziranja uporne odbrane. aprila 1992. Bobetko. da jedan dio snaga Hrvatske vojske uputi u {iri prostor sela Slip~i}i./13. bataljona 4. Hrvatsko vije}e obrane.132 General Bobetko je. 2-1682. nav. uredili Branka Maga{ i Ivo @ani}. IZM — Plo~e.. objavljeno u : J. 135).133 Umjesto takvog obrazlo`enja general Janko Bobetko u podnaslovu “Pripreme i organizacija obrane {ireg podru~ja Hercegovine i priprema za operaciju ^agalj” otvoreno iznosi njegova ovla{tenja. 132 Isto. dj. Bobetko. inv. — 1995. brigade Zbora narodne garde (4.. General Martin [pegelj tvrdi da su ciljevi djelovanja Bobetkove grupacije bili — “zauzimanje {to ve}eg teritorija. str.komandanta Operativne zone Split (IZM — Plo~e). kako bi se onemogu}io “prodor agresora u pravcu ^itluka”.. s ciljem dovo|enja u rejon sela Slip~i}i . Broj: 6030-08/92-01. 200-202 i dr. zadatke i ciljeve — zauzimanje “{ireg podru~ja Hercegovine” (J. sa jedinicom izvr{i mar{ pravcem Rab — Opuzen Metkovi} . str. aprila izdao i (prvu) Zapovijed pukovniku Vladimiru Peraku.). Naime. Glavni sto`er. ZNG. aprila 1992. dj. u skladu sa navedenom naredbom. Zapovijed pukovniku Vladimiru Peraku.130 Naredba je izdata “na osnovu nastale situacije u Herceg-Bosni. . 204. 130 AIIZ. — Zapovjedniku 4/4 br. br.Dobro Selo. Zapovijed. 2-1680. 201-203. radi podjele BiH sa Srbijom” (∴ RAT U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI 1991. 131 Isto. od 12. Klasa: 8/92- 01/17. aprila 1992. dj... od 10.-. general Bobetko je 12.131 Jedinice 4. komandant “odbrane” tog dijela Hercegovine. Zagreb — Sarajevo 1999. brigade Zbora narodne garde je nare|eno da u toku no}i 12. uz maksimalno zapre~avanje i ukopavanje. str. na njegovo istureno komandno mjesto. str. nav. i naredio komandantu Operativne zone Split. a u svezi zapovjedi generala zbora Bobetka Janka”. br. inv. Ur. nav. Mati Viduki. aprila stigao u Plo~e. U tom je svojstvu 12. objavljeno u : J. april 1992. u skladu sa Naredbom Franje Tu|mana.Ljubu{ki .^itluk — selo Slip~i}i. 133 AIIZ. bataljon) su. U ^itluku se tada ve} nalazio Vladimir Perak.

2 — 94. Komanda 2.. Vojne oblasti. 10/36 — 2150. 10/36 — 1957. inv. Isto. br. Vojne oblasti. Te snage JNA su na Kupre{koj visoravni u~estvovale u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. [pegelj. 2-85. BORBENI I OPERATIVNI IZVE[TAJ. Str. 3. Vojne oblasti. Operativni de`urni tim. Vojne oblasti. inv. br. 2 — 93. U fazi napu{tanja [ujice i silaska ~etnika od Kupresa prema [ujici. 8. na Kupre{koj visoravni izvodile intezivna borbena dejstva. april 1992. Komanda 2. Sarajevo 2001. 2 — 86. Operativni de`urni tim. Isto. Str. — G[ OS SFRJ — Operativni centar. zajedno sa Miroslavom Tu|manom. 2. april 1992. Komandi 2. br. Komanda 2. 2 — 89. 10. dj. Operativni de`urni tim. Krajem marta 1992. BORBENI I OPERATIVNI IZVE[TAJ.Poslije zauzimanja Kupresa od velikosrpskog agresora (7. 10/36 — 2050. korpus) su po~etkom i u prvoj polovini aprila 1992. Vojne oblasti. Str. br. ostvarila odre|ene rezultate. — G[ OS SFRJ — Operativni centar i Komandi 2. 10/36 — 2025. Str. On je taj pravac. pov. Operativni de`urni tim. april 1992. str. Isto. Isto. nav. br. Komanda 2. 336. inv.). Operativni de`urni tim. general Bobetko je. Komanda 2. 2 — 90. br. br. 10/36 — 2000. neukopanim i lo{e raspore|enim snagama”. 10/36 — 1987. branio s “malim.-11. dj. — G[ OS SFRJ — Operativni centar i Komandi 2. april 1992. — G[ OS SFRJ — Operativni centar i Komandi 2. — G[ OS SFRJ — Operativni centar. br. Vojne oblasti. Rotim. Operativni de`urni tim. VO na RKM. nav. br. pov. april 1992. 983 . br. Str. — G[ OS SFRJ — Operativni centar. pov. Str. 2 — 91. april 1992. kao i snage HVO-a i HOS-a. u{av{i u Kupres (ZLO^INI U VRBANJI JULA 1993. pov. JNA je tokom 1991. OPERATIVNI I BORBENI IZVE[TAJ. inv. kako pi{e general Janko Bobetko. br. aprila JNA je razbila tri brigade Hrvatske vojske. Isto. br. BORBENI I OPERATIVNI IZVE[TAJ. 134 Cijene}i operativno-takti~ki zna~aj Kupre{ke visoravni i prevoja Kupre{ka vrata. Preduzeo je odre|ene mjere da se odr`i [ujica. U tim su borbama hrvatske snage imale velike gubitke u `ivoj sili i materijalno-tehni~kim sredstvima (Detaljnije o tome vidi: AIIZ. Jedinice JNA (5. br. i 9. — G[ OS SFRJ — Operativni centar. VO na RKM. Komanda 2. str. — G[ OS SFRJ — Operativni centar. u prvoj fazi. Komanda 2. inv. pov. BORBENI I OPERATIVNI IZVE[TAJ. Str. 11. 203 i 206). 5. br.134 Hrvatske jedinice su se povukle i napustile polo`aj. 86). K. 6. Komanda 2. inv. na tom prostoru rasporedila zna~ajne oklopno-mehanizovane snage. Isto. VO na RKM. stigao u [ujicu. BORBENI I OPERATIVNI IZVE[TAJ. Komanda 2. 2 — 87. april 1992. Hrvatska vojska je izvr{ila prodor prema Kupresu iz pravca juga i. “radio je po zadatku KOS-a” i poslije smjenjivanja “brzo se izgubio s tog dijela fronta i po nekim pouzdanim informacijama danas `ivi u Beogradu” (Isto). inv. Operativni de`urni tim. inv. 7. gdje je Hrvatska vojska pora`ena. str. BORBENI I OPERATIVNI IZVE[TAJ. VO — RKM. Isto. BORBENI I OPERTAIVNI IZVE[TAJ. te: M. aprila 1992. kako bi se “spasio” cijeli taj General Janko Bobetko je tom naredbom prisilio pukovnika Peraka da preda du`nost zapovjedanja na pravcu ^itluka. knjiga 2. Str. Vojne oblasti. pov. pov. pov. br. pod izgovorom redovnih vje`bovnih aktivnosti. april 1992. br. Vojne oblasti. 10/36 — 2082.. VO na RKM. Operativni de`urni tim. Vukojevi}em i Matom Bobanom. U periodu od 2. 10/36 — 2125.

objavljeno u: J.Hutovo blato. inv. i pripremu operacije ‘^agalj’. Tom je naredbom general Bobetko utvrdio i vrijeme (sat i datum) spremnosti za odbranu. zapovjednik Ju`nog voji{ta. br. nav.prostor. Tako je 15. osvajanje Stoca. radi lak{eg i efikasnijeg koordiniranja snaga na podru~ju ju`ne Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine (podru~je kolaboracionisti~ke Hrvatske zajednice HercegBosna).137 135 J. iz pravca Mostara. s kojim je stalno sara|ivao i obilazio frontove (Isto. zauzimanje samog grada”. 136 AIIZ. aprila komandantu obrane Sektora Dubrovnik izdao naredbu da zaposjedne polo`aje na liniji Budisavina — Crnoglav — Stolovi i odsudno ih brani do daljeg. Istom naredbom general Bobetko je izdao zapovijed i Glavnom sto`eru Hrvatskog vije}a obrane da jedinicima Teritorijalne odbrane zaposjedne desnu obalu Neretve i sprije~i “prelazak ~etnika sa lijeve na desnu stranu rijeke” i zaprije~i u protivtenkovskom smislu i uporno brani pravac [urmanci . ~ime je linija fronta na [ujici ostala “odbranjena”. zajedno sa snagama HVO.[eva{ Polje. str.Dra~evo . 137 Vidi nap.dijelovima Republike Bosne i Hercegovine (dio Hercegovine i srednja Bosna). sa sjedi{tem u Plo~ama. s jedne strane. Bobetko. str. “kao vjerovatni pravac napada oklopnog bataljona”. nav. 2-1682. Plo~e. general Bobetko je pristupio brzom sre|ivanju “ozbiljnog prostora u Hercegovini”. Polaze}i od ocjene kako “situacija u Hercegovini poprima nepovoljne tokove” i o~ekuju}i glavni pravac ~etnika du` lijeve obale Neretve. kako bi postigao sljede}e ciljeve: “odbraniti taj teritorij. 15. 205. Zapovjedni{tvo OZ Split. 126. Bobetko.136 U okviru Operativne zone Split je. Klasa: 8/92-01/26. General Bobetko. Ur. 984 .brdo Bulutovac . 205). te da odsudno brani rejon Metkovi} .. dj. sa~uvati ga i stvoriti preduvjete za napadna djelovanja prema Dubrovniku. Mate Boban je. dj. Glavni sto`er Hrvatske vojske. Blagaja i. str. Broj: 6030-03/92-01. Republika Hrvatska.[urmanci. {to zna~i osloba|anje lijeve i desne obale Neretve. “jedan od najodgovornijih ljudi u Hercegovini”..135 odnosno okupirana od strane Hrvatske vojske. formirano Izmje{teno zapovjedno mjesto Plo~e (IZM — Plo~e). 208-211. Na osnovu (i) ove naredbe o~igledno je da je Glavni sto`er HVO-a u Grudama bio pot~injen generalu Janku Bobetku. april 1992. IZM Plo~e. po generalu Janku Bobetku. odnosno [eva{ Polje . je iz IZM — Plo~e izdavao nare|enja o borbenim aktivnostima Hrvatske vojske u dijelu Republike Hrvatske i susjednoj dr`avi .

. dj. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Plo~e. natporu~nik. on je 15. gra|ansko lice. “do daljnjeg” stavljen na “raspolaganje Zapovjedni{tvu Tomislavgrada”. Roso. nav. Bobetko. Bobetko. D`evad [ari}. mostarskom i duvanjskom pravcu).Izmje{teno (istureno) zapovjedno (komandno) mjesto Ju`nog voji{ta (zapovjedno mjesto je bilo smje{teno u Duhanskoj stanici Grude). Klasa: 8/92-01/85. An|elka Stoji}. koji je imao “sve ovlasti zapovjedanja i koordiniranja bojnih djelovanja”. Tim je organizacijskim mjerama general Bobetko regulisao “sva organizacijska pitanja u funkcioniranju svih pravaca fronte” (J.Grude Zapovjedni{tva Ju`nog voji{ta: Milivoj Petkovi}. inv. general Bobetko je odredio sastav zapovjedni{tva na IZM . preduzeo odre|ene organizacijske mjere u “sre|ivanju” tog dijela fronta (po~eo je “sre|ivati” dio snaga koje su se nalazile u Hercegovini. Petar Martinovi}. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. “u cilju efikasnijeg zapovjedanja i koordiniranja bojnih aktivnosti Ju`nog voji{ta”. pukovnik. 985 . Jure Zadro.138 Za odgovornog oficira na IZM u Grudama general Bobetko je. maj 1992. Formiranje IZM Ju`nog voji{ta. aprila 1992. je “glede sre|ivanja situacije u Tomislavgradu. poticanih najvjerovatnije od strane doma}ih ~elnika”. broj: 6030-01/92-1. Zapovjedni{tvo OZ Split. str.Grude. koja se ispoljava kroz hu{ka~ko i ru{ila~ko djelovanje naoru`anih grupa protiv sada{njeg Zapovjedni{tva. Na taj je na~in pribli`io svoje zapovjedno mjesto i stvorio ve}i uvid i ve}u operativnost na “sre|ivanju prostora”. — General bojniku A.. nav. nalazi i pe~at okruglog oblika sa {ahovnicom u sredini i natpisom: “GLAVNI STO@ER HERCEG-BOSNE”. Bobetko. satnik. objavljeno u: J. satnik. dj. generala zbora Janka Bobetka. zapovjednik na IZM — Grude. IZM . dj. 16. pored li~nog potpisa zapovjednika. Pero Maji}. bojnik. Naime. Bo`o Zovko. on je sa isturenih komandnih mjesta u Plo~ama i Grudama planirao i vodio sve osvaja~ke akcije jedinica Hrvatske vojske i njenih kolaboracionista . UR.General Bobetko je. An|elko Juri~i}. S tim u vezi. objavljeno u: J. 2-1683. na osnovu naredbe generala Bobetka. tj. 2-1698. nastoje}i da sa dijelom Zapovjedni{tva bude bli`i livanjskom. IZM Plo~e. br. Za vr{ioca du`nosti logisti~ke podr{ke odre|en je Bruno Stoji}. Bruno Stoji}. Na toj zapovijedi se. u njegovoj odsutnosti. 139 Isto.. inv. 220). imenovao pukovnika Hrvatske vojske Milivoja Petkovi}a. gra|ansko lice. nav. narednik. 138 AIIZ.HVO u Hercegovini i centralnoj Bosni. 205). a na IZM — Grude “zastupat }e ga bojnik Ante Jelavi}” (AIIZ. @arko Ke`a. travanj 1992. aprila 1992. str. 16. gdje se nalazio Glavni sto`er Hrvatskog vije}a obrane. u Grudama formirao IZM . narednik. Milivoj Petkovi}. br. 16. od 16. na osnovu Zapovijedi od 16. 205-207. maja 1992. aprila 1992. gra|ansko lice i Ante Jelavi}. str. natporu~nik.139 Istoga dana.

Formiranjem IZM — Grude zapovjedanje i koordiniranje borbenim aktivnostima Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane na podru~ju kolaboracionisti~ke Hrvatske zajednice Herceg-Bosna odvijalo se iz dva izmje{tena zapovjedna mjesta Ju`nog voji{ta: IZM Plo~e i IZM Grude. 211-214.141 Nakon formiranja IZM u Grudama general Bobetko je pristupio “formiranju zapovjedni{tava za pojedine pravce”. regulisao sastav tog zapovjedni{tva. str. Zapovjedni{tvo je stvaljeno na platni spisak Operativne zone Split. Zdravko Krajina (satnik). inv. na~elnik in`enjerije. referent u Operativno-nastavnom odjelu. Jozo Smiljani} (satnik). dozapovjednik. utvr|uju}i vrijeme. inv. Sastav IZM zapovjedni{tva Ju`nog voji{ta. Broj: 01-195/92. 2-1686. operativnog i sigurnog zapovijedanja u postrojbama HVO Hrvatske zajednice Herceg-Bosna”. 208. travanj 1992. 16. travanj 1992. 986 . IZM . Hrvatsko vije}e obrane. cilj. IZM — Grude. na~elnik protuzra~ne obrane. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. od 20. odnosno generalu Bobetku. objavljeno u : J. 142 AIIZ. objavljeno u : J. Za “organiziranje i obranu” pravca Tomislavgrada Bobetko je Naredbom. Stipo Cavar (satnik). aprila 1992. Ob. br. str. i Ivan Letica. na~elnik veze. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. dj.. zadatak.Grude stavljena su dva voda (vod vojne policije i vod veze). Stjepan Zrno (satnik). Ante Bartulovi} (bojnik). general Bobetko je bio komandant Snaga Ju`nog voji{ta i komandant Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane. nav. Spisak tih osoba trebalo je da sa~ini pukovnik Milivoj Petkovi} i dostavi finansijskoj slu`bi Operativne zone Split.142 140 AIIZ. dj. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. 126. on je. Bobetko. @eljko [iljeg (bojnik). postavio oficire u Zapovjedni{tvu obrane Tomislavgrada: @arko Tole (pukovnik). na~elnik topni{tva. privremeno stavljen “na platni spisak OZ Split”. Rad na IZM — Grude GS HVO — Grude osiguravalo je “jedno osobno motorno vozilo sa voza~em”. na~elnik obavje{tajnog. (poru~nik). Naime. aprila 1992. Ostala nepopunjena mjesta trebalo je popuniti “sukladno prilivu kadra”. br. Postavljanje ~asnika u Zapovjedni{tvu obrane Tomislavgrada. na~elnik Operativno-nastavnog odjela. 20.Grude. 141 Vidi nap.Neposredno pod Zapovjedni{tvom na IZM . “u cilju postizanja u~inkovitog. zapovjednik. kao i njihov sastav. Jedan broj osoba je.140 Od 10. na osnovu pomenute naredbe. Bobetko. nav. 2-1684. Ivan Tanji} (poru~nik). Navedena zapovijed je stupila “na snagu odmah”. koji je bio podre|en Zapovjedni{tvu Ju`nog voji{ta..

Naredbama je general Bobetko regulisao vrijeme. maja 1992. nav. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. kako bi “svojim uticajem i najenergi~nijim djelovanjem” sprije~io “sve grupe i pojedince koji sebe `ele promovirati u zapovjednike raznih nivoa”. obaveze. Plo~e. dj.Konjic) brigadira Hrvatske vojske Miljenka Crnjeca. izvr{io podjelu zona odgovornosti i imenovao odgovorne oficire za podru~je Livna i podru~je Tomislavgrad-Prozor-Konjic. Pri zavo|enju reda nastupati najenergi~nije od razoru`anja do primjene represivnih mjera i hap{enju. generalu Anti Roso je. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. br. Za livanjski pravac (podru~je Livna) je odredio odgovornim generalbojnika Hrvatske vojske Antu Rosu. br. Tom naredbom je. Grude. Sredinom maja 1992. 215-216. zbog situacije oko rukovo|enja i komandovanja u Zapovjedni{tvu Tomislavgrada. nare|eno da: “2. u Grudama izdao Naredbu kojom je izvr{ena podjela zona odgovornosti i zadaci. 16. general Janko Bobetko je 16. izdao naredbu generalu Anti Roso. 2-1698.143 143 AIIZ. a brigadir Miljenko Crnjec je bio “obavezan uspostaviti najuspje{niju saradnju i koordinirati sve aktivnosti na tom podru~ju”. inv. trebalo dostavljati na IZM Grude. Bobetko. General Ante Roso je bio neposredno pot~injen Zapovjedni{tvu Ju`nog voji{ta (“ovom zapovjedni{tvu”). inv. maj 1992. izme|u ostalog. Bobetko. 2-1687. travanj 1992. str. a za organizovanje odbrane pravca Tomislavgrad (podru~je Tomislavgrad . Klasa: 8/92-01/85. general Bobetko je 21. {iri i u`i zadatak i sastav zapovjedni{tava. objavljeno u : J. u cilju oja~anja tog zapovjedni{tva. str. te svojim autoritetom odstrani sve grupe i pojedince koji se pozivaju na to da su neposredno podre|eni Ministru” (Isto). 21. — General bojniku A. objavljeno u : J.Polaze}i od ocjene da se u svakoj organizaciji prilikom formiranja zapovjedni{tva me|u zna~ajnim pitanjima u vezi sa jasnim preciziranjem odgovornosti i odre|ivanje {ireg i u`eg zadatka moraju regulisati nadle`nosti i zone odgovornosti podre|enih. 3. Roso. 987 . UR. Hrvatsko vije}e obrane. Na kraju te naredbe general Bobetko je naglasio kako }e o situaciji u Tomislavgradu odmah biti obavije{ten ministar obrane Republike Hrvatske i “zamoljen da hitno do|e na lice mjesta. te jasno povezao odgovornost. Zapovjedni{tvo OZ Split. Uplitanje civilne vlasti u pitanje obrane ni u kom slu~aju ne dozvoliti” (AIIZ. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. “i to kao jedno od principijelnih pitanja na liniji zapovjedanja”. nav. cilj. 220). “u cilju u~inkovitijeg i operativnijeg zapovjedanja”. dj. pri ~emu je “sva izvje{}a i zahtjeve”... Zapovijed — General—bojniku Anti Rosi. S tim u vezi.Prozor . IZM Plo~e. aprila 1992. brigadiru Miljenku Crnjecu. IZM — Grude. broj: 6030-01/92-1. nadle`nosti i zone odgovornosti pot~injenih. Podjela zona odgovornosti.

general Slobodan Praljak. Ur. Zapovjedni{tvo OZ Split. u cilju ravnomjernog kori{tenja sredstava tehnike. Klasa: 8/92-01/47. Hrvatska zajednica HercegBosna. IZM Plo~e. Konkretne potrebe logisti~ke podr{ke za ja~anje sada{nje odbrambene mo}i obzirom na realne mogu}nosti” (AIIZ. Ljubu{ki i ^apljinu.General Bobetko je (oko 20. 7. objavljeno u : J. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. na ~elu sa general — bojnikom Hrvatske vojske Slobodanom Praljkom. UR. Plo~e. je 25. 2. Poslije razminiranja magazina. svoje pot~injene komandante: generale Rosu i Praljka. IZM Plo~e. inv. 216-229.00 sati na Zapovjedni~kom mjestu Grude (Duhanska stanica) odr`ati referiranje po sljede}im pitanjima: 1. str. inv. S tim u vezi. IZM Plo~e. Republika Hrvatska. aprila 1992. kao i sastav zapovjedni{tava pojedinih pravaca. — Zapovjedni{tvu Sektora za [iroki Brijeg. maj 1992. te brigadira Miljenka Crnjeca. 2-1690. aprila) formirao i Zapovjedni{tvo sektora za [iroki Brijeg. na isti na~in postupite sa municijom i drugim sredstvima. Dostavite mi to~an popis MTS koja su zarobljena u vojarni ^apljina. General Bobetko je 21. nav.General Ante Roso. IZM-Grude. br. Isto. Prijedlog mjera i zamisao vo|enja borbenog djelovanja u svojoj zoni odgovornosti (precizno i argumentirano). ^itluk. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. broj: 6030-01/92-1. Brigadir Miljenko Crnjec). n/r general bojnik Slobodan Praljak. br. odgovornosti i veze neke od neposrednih zadataka. 21. general Bobetko. 988 . naoru`anja i ostale opreme zarobljene u kasarni ^apljina. ove zapovijedi. ^itluk. li~no general—bojniku Praljku. Klasa: 8/92-01/47. april 1992. Zapovjedni{tvo OZ Split.. ^itluk. koje }e imati prema IZM Grude. inv. izdao sljede}u zapovijed: “1. 3. broj: 6030-01/92. godine u 20. Smatrao je da su regulisanje. 25. Zapovjednik Ju`nog voji{ta. . obavijestio “da }e se dana 23. ^itluk. dj. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Hrvatsko vije}e obrane. Zapovjedni{tvu sektora za [iroki Brijeg. 2-1697. on je izdao i prvu Zapovjed o 144 AIIZ. br. Zapovjedni{tvo OZ Split. 25. Popis MTS i ostalih aftificija dostavite KURIROM” (AIIZ. april 1992. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. te ono {ta bi se moglo rasporediti za ostale postrojbe. 2-1687. Ljubu{ki i ^apljinu. aprila 1992. Ljubu{ki i ^apljina. 4. Plo~e. Bobetko. Stanje. na~in rada. br. Ljubu{ki i ^apljinu. kako je navedeno u to~ki 1.144 Navedenim aktima general Bobetko je postavio ta~ne zadatke. 3. april 1992. — Zapovjedni{tvu Sektora za [iroki Brijeg. travnja 1992. n/r general bojnik Slobodan Praljak). Predlo`ite koja su sredstva potrebna za va{e postrojbe. Grude. inv. 2-1690. UR. ocjena i mjere u svezi s frontom. broj: 6030-01/92-1. 2. Klasa: 119-01/92-02/1. Plo~e. Ovo smatrati HITNIM i tako se odnositi prema ovoj zapovijedi.

odgovornosti i na~ina izvr{avanja zadataka”. General Janko Bobetko je 25. travana 1992. inv. 989 . aprila 1992. “kako u takti~kom. uklju~uju}i i Hercegovinu. brigade Hrvatske vojske. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. kao {to je to slu~aj i sa naredbama od 28. Zapovjedni{tvo OZ Split. IZM Plo~e. General Janko Bobetko je li~no poznavao sve ljude u sastavu POG. dj.. inv. nav. 218. nav. Bobetko. {to je uklju~ivalo i odgovornost i obavezu zapovjednika 156. generalu Slobodanu Praljku i brigadiru Miljenku Crnjecu. AIIZ. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. 16. 216 i 220. Sve je to trebalo u~initi kako bi osvojili tu teritoriju. april 1992. inv. general Bobetko je prebacio i specijalnu jedinicu za protivoklopnu borbu iz Siska. kapetana Urli}a u predlaganju ciljeva i davanju prioriteta. dj. Zapovjedni{tvo OZ Split. dj. u{la u sastav 156.Zapovjedniku 156. Bobetko. 21. — General bojniku A. 147 AIIZ. izdao “Zapovjed za prepot~injavanje i uporabu protivoklopne grupe iz Siska” (Isto). aprila 1992. Hrvatsko vije}e obrane. str. 146 J. upu}ena je. 2-1698. te sve mjere za daljnje dogra|ivanje sistema i odbrane tih pravaca. Klasa: 8/92-01/85. njihovim obavezama.Generalu Ante Rosi. br. brigade Hrvatske vojske.njihovom postavljenju i preuzimanju du`nosti. . 2-1689. 211. IZM Plo~e. Referiranje zapovjednika . koje su proizilazile iz procjene. IZM Grude. nav.. str. zatim Stoca. kapetanu korvete Anti Urli}u. maj 1992. broj: 6030-01/92-1. Klasa: 8/92-01/48. br HV. “osposobljena za dnevno i no}no djelovanje”. {to je zna~ilo zauzimanje lijeve i desne obale Neretve.Obavijest . brigade Hrvatske vojske.146 Na ju`ni dio fronta. Bobetko. zapovjedniku 156. broj: 6030-01/92-1. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. br. objavljeno u : J. Roso. Grude. brigade Hrvatske vojske. 25. objavljeno u : J. sa zapovjednikom Jadrankom Garbinom. te je upozorio kapetana Urli}a na njegovu pa`nju i brigu o njima (Isto). koja je dostavljena Hrvatskom vije}u 145 AIIZ. Plo~e. UR. kapetan korvete Ante Urli}. str. br. po toj naredbi.145 Pomenute mjere imale su za cilj “organizacijsko sre|ivanje nesre|enog i nejasnog stanja u pogledu zapovijedanja. Blagaja i (zajedno sa snagama HVO-a) Mostara. 2-1688. u sastav 156. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna.147 Janko Bobetko je izdavao naredbe HVO-u. Plo~e.. odnosno “brzom sre|ivanju toga dosta ozbiljnog prostora u Hercegovini”. Ta grupa za protivoklopnu borbu (POG). s time {to je zapovjednik POG svakodnevno u 09 sati bio du`an da podnosi izvje{taje o stanju i izvr{enim aktivnostima grupe i predla`e dnevne zadatke. tako i u logisti~kom smislu”. 211-213. UR. POG je.

30. inv. br. IZM Plo~e. Primopredaja du`nosti izvr{ena je u Grudama 8. bio du`an da podnese “cjelovit izvje{taj o stanju i problemima Sektora”. objavljeno u : J. dj. aprila 1992. objavljeno u : J Bobetko. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta.. inv. str. 7. od 29. 28. br. Zapovjedni{tvo OZ Split. 151 AIIZ. 2-1691.. maj 1992. 150 AIIZ. 29. u Sinju bila razmje{tena Takti~ka grupa (TG) ja~ine 800 dobro naoru`anih i iskusnih boraca. travanj 1992. 229. Gojka [u{ka.149 I civilne vlasti “Hrvatske zajednice Herceg-Bosna” su bile pot~injene Hrvatskoj vojsci. Zapovjedni{tvo OZ Split. broj: 6030-01/92-1.148 i 14. objavljeno u : J. dj. inv. broj: 6030-01/92-1. Br. na osnovu prijedloga i zahtjeva ministra obrane Republike Hrvatske.. 2-1693. Klasa: 8/92-01/58. Klasa: 119-01/92-02/1.^itluk . 2-1705. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. 990 . maja 1992. IZM Plo~e. maja 1992 (u 16 sati). 14. na du`nost zapovjednika Sektora Mostar . 152 AIIZ. Bobetko. “u gotovosti za uporabu na podru~ju Livno -Tomislavgrad”.[iroki Brijeg . Tako je krajem aprila 1992. 2-1692. u prisustvu generala Bobetka. IMZ — Grude. april 1992. br. Izdavanje vojnih iskaznica pripadnicima postrojbi HVO. Plo~e. Republika Hrvatska. Ur. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. nav. br. Plo~e. inv. Grude. te formiranje jedinica. General Praljak je. 7.obrane Posu{je. nav.. za formiranje jedinica. 225. str. ZAPOVIJED. juni 1992. april 1992. Za ilustraciju te konstatacije ukaza}emo na naredbu generala Bobetka predsjednicima op}ina Stolac i Neum. u vezi sa izdavanjem vojnih iskaznica pripadnicima jedinica Hrvatskog vije}a obrane. general Bobetko je. HV. juna 1992. — Zapovjednicima Livna. Bobetko.152 148 AIIZ. 223. izme|u ostalog. Tom je naredbom razra|en na~in evidencije ljudstva i mobilizacija sposobnih za borbeno djelovanje. sa gradom Mostarom. objavljeno u : J. logisti~ka podr{ka i dr. br. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Zapovjedni{tvo OZ Split. Republika Hrvatska. nav. 224. rukovo|enje i komandovanje. dj.151 General Bobetko je. Klasa: 8/92 — 01/56. str. Tomislavgrada i 115. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. IZM Grude. str. kao zamjenu generala Praljka.150 U cilju zauzimanja doline Neretve. IZM Plo~e. — Predsjednicima op}ine Stolac i Neum. Plo~e. nav. inv. 2-1697. Republika Hrvatska. Hrvatsko vije}e obrane. koji je razrije{en du`nosti koju je do tada vr{io.^apljina postavio brigadira Zdravka Andabaka. 149 AIIZ. Bobetko. oja~ao svoje snage dovo|enjem novih jedinica Hrvatske vojske iz Republike Hrvatske. UR. dj. shodno Zakonu o Oru`anim snagama Republike Hrvatske. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta.

Brigadir Tole je. stvaranja sigurnosti i ~vrstine na pravcu D. svibanj 1992.General Bobetko je. Plo~e. IZM Plo~e.u Bugojno. Ur.155 Po~etkom juna 1992. broj: 6030-02/92-1. Klasa: 8/92-01/91. protjeranih sa Tada je na du`nost u Sektoru brigadira Andabaka postavljen Marin Piv~evi}. 153 AIIZ. s obzirom na mogu}nost “anga`ovanja ~etnika i na drugim pravcima aktivnog djelovanja. pukovnika. str. Plo~e. Zapovjedni{tvo OZ Split. izdao zapovjed (“zapovjed stupa na snagu odmah”) za formiranje IZM — Izmje{tenog (isturenog) zapovjednog mjesta Srednja Bosna u Gornjem Vakufu. broj: 6030-02/92-1. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Zapovjedni{tvo OZ Split. Vitez. Ur. Za zapovjedanje jedinicama do dolaska pukovnika Kapulara odgovoran je bio @eljko [iljeg. Za pripremu i njeno prebacivanje u Bugojno bio je odgovoran zapovjednik bojnik Ivan Zori} — Zulu. Ur. maja) general Bobetko je. 155 AIIZ. bio ovla{ten da “za u~inkoviti rad na IZM” imenuje potreban broj oficira — podoficira. objavljeno u : J. “obavljaju}i du`nost koju je obavljao i u ranijim postrojbama ili kako odredi zapovjednik Andabaka” (Isto). Bojna Frankopan se mogla upotrijebiti samo po zapovijedi brigadira @arka Tole. Imenovanje zapovjednika . Za zapovjednika je imenovan brigadir Hrvatske vojske @arko Tole.Zapovjed -. Uput bojne Frankopan u Srednju Bosnu. Travnik. dj. IZM Plo~e. objavljeno u : J. maja 1992. a “u cilju organizovanja u~inkovite obrane i povezivanja postoje}ih zapovjedni{tava u srednjoj Bosni”. Klasa: 8/92-01/92. svibanj 1992. na osnovu te naredbe. 19. Republika Hrvatska. 154 AIIZ... 19. nav. imao sva ovla{tenja koordiniranja i zapovjedanja snagama na podru~ju srednje Bosne: Busova~a. Broj: 6030-02/92-1. kao {to su Bugojno. “u cilju oja~anja snaga odbrane Bugojna. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Prozor. Travnik. 2-1699. inv.153 Za zapovjednika snaga odbrane Tomislavgrada general Bobetko je 19. Formiranje IZM “Srednja Bosna”. 991 . IZM Plo~e. objavljeno u : J. maja 1992. str. Novi Travnik. Bugojno. 231. Republika Hrvatska. 2-1700. dj. Bobetko. 2-1701. On je. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. 219-221. general Bobetko je. Klasa: 8/92-01/90. Tomislavgrad i Posu{je (zona odgovornosti IZM—Srednja Bosna). str. Bobetko. nav. po toj zapovijedi. Zapovjedni{tvo OZ Split. nav. br. 19. Republika Hrvatska. imenovao Ivana Kapulara. izdao Naredbu o pripremi i upu}ivanju bojne “Frankopan” u srednju Bosnu . 19. Plo~e. Gornji Vakuf.Bugojno”. inv. inv. br. br.. 230. Vakuf .154 Istoga dana (19. Konjic i Prozor”. svibanj 1992. dj. “na osnovu stvorenih uslova za uklju~ivanje u obranu vojnih obveznika. Bobetko.

156. opremanje (“izvr{it }e logistika Voji{ta” . IZM Plo~e. odlu~io da formira bojnu Stolac. . juni 1992. 992 . Tom naredbom su odre|ene jedinice koje }e izvr{iti obuku : . . Za izvr{enje navedene zapovijedi li~no je bio odgovoran brigadir Luka D`anko. . 2-1704.na podru~ju ^apljine i Stoca. te je 6.1.153.Srednja Bosna. Republika Hrvatska. . “R” brigada ZNG. brigada (na podru~ju Livna i Tomislavgrada).Takti~ka grupa 4 — (TG-4) (na podru~ju Livna i Tomislavgrada).Bojna “Frankopan” (u zoni odgovornosti IZM . dj. generala Janka Bobetka. Ur.podru~ja op}ine Stolac.Topni~kog voda 76 mm — 116. a u cilju u~inkovitijeg borbenog djelovanja”. brigada (iz Metkovi}a . . Plo~e.Takti~ka grupa 2 (TG-2). brigada ZNG (na podru~ju Ljubu{kog i ^itluka).4. .In`enjerijskog odjeljenja — 4. zapovjednik brigadir Luka D`anko). .156 U agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu u~estvovale su. ZAPOVIJED o ustroju bojne Stolac. “R” brigada. aprila do sredine jula 1992.116. brigada Hrvatske vojske.Takti~ka grupa (TG) Sinj. juna izdao Zapovijed o njenom ustroju. brigada (na podru~ju Livna i Tomislavgrada).115.Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta) i obuka. pod neposrednom komandom zapovjednika Ju`nog voji{ta. zapovjednik kapetan korvete Ante Urli}). brigada Zbora narodne garde. Bobetko.101. glavnina ili dijelovi sljede}ih jedinica Hrvatske vojske : . inv. 232-233.126.. i . Tom naredbom je utvr|en na~in formiranja te jedinice. str. 6. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. zapovjednik pukovnik Ivan Beneta. . Klasa: 8/92-01/118. Zapovjedni{tvo OZ Split. . . brigada Hrvatske vojske. J. broj: 1080-01-01-92-1. u periodu od 12. br. “A” brigada ZNG. .Minobaca~kog voda 120 mm — 116.Izvi|a~kog voda — samostalna izvi|a~ka satnija Voji{ta. brigada (na podru~ju Dubravske visoravni i {ire. nav. zapovjednik bojnik Ivan Zori}) 156 AIIZ. . .

maj 1992. 12. Isto. IZM Plo~e. UR. maj 1993. Klasa: Pov. inv. 2-1707. Hrvatsko vije}e obrane. IZM Plo~e. Isto. br HV. Republika Hrvatska GS Hrvatske vojske. inv.Grupa za protivoklopnu borbu (POG). broj: 1080-01-01-92-1. Isto. 2-1693. br. Plo~e. 2-1703. Klasa: 8/92-01/90. 2-1708. 993 . 14.. Zbor narodne garde. broj: 1080-01-01-92-1. UR. Zapovijed za napadnu operaciju br. Plo~e. 13. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. HV. Plo~e. br. VI bojna. 6030-02/92-01. UR. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Klasa: 8/92-01/118. br. ZAPOVIJED za aktivnu obranu. Zagreb. br. inv. 21. Plo~e. IZM Plo~e. Isto. br. 21689. — Zapovjedni{tvu 101. Republika Hrvatska GS Hrvatske vojske. 2-1706. Republika Hrvatska. Isto. maj 1992. 2-1704. br. br. Republika Bosna i Hercegovina. Plo~e. Plo~e. 4/4. — Zapovjedni{tvu: Operativne grupe Jugoisto~ne Hercegovine. “R” brigade.157 157 AIIZ. Hercegova~ka brigada (pukovnik Obradovi}). inv. Klasa: 8/92-01/17. Zapovjedni{tvo OZ Split. inv. 16. inv. UR. 18. inv. IZM Vitez. TG-2 (pukovnik Beneta) i 1. ZNG. 2-1714. br. br. Republika Hrvatska. kapetan koverte Ante Urli}. 2-1699. broj: 6030-01/92-1. Obrani Livna i Obrani Tomislavgrada. br. Isto. Zapovjedni{tvo OZ Split. april 1992. br. Zapovjedni{tvo OZ Split. Klasa: 8/92-01/181. 115 br. inv.: 6030-03/92-01. ZAPOVIJED ZA OBRANU Br. Klasa: 8/92-01/139. Republika Hrvatska. inv. ZAPOVIJED ZA PODR[KU SNAGA U DJELOVANJU NA STOLAC. . Plo~e. 30. Zapovjedni{tvo OZ Split. — Zapovjedniku OG JIH/Operativna grupa Jugoisto~na Hercegovina/. 6. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. br.Zapovjednicima Livna. Zapovjedni{tvo OZ Srednja Bosna. Zapovjedni{tvo OZ Split. 15. 2-1694. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. br. Republika Hrvatska Glavni sto`er Hrvatske vojske. Isto. Isto. 2-1680. april 1992. 2-2290. Plo~e. broj: 6030-02/92-1. IZM Plo~e. Isto. Klasa: 8/92-01/58. TG-2. Ur. HVO ^apljina. br. HV. Broj: 01-5-547/93. maj 1992. Zapovjedni{tvo OZ Split. UR. br. Isto. 2-2961. IZM Plo~e. Plo~e. ZNG. Klasa: 8/92-01/48. Isto. Hrvatska zajednica HercegBosna. inv. Uput bojne Frankopan u srednju Bosnu. broj: 6030-03/92-1. Isto. . br. IZM Plo~e. inv. Klasa: 8/92-01/26. 156. 1. ZNG “A”. juni 1992. br. Zapovjedni{tvo OZ Split. br. inv. maj 1992. UR. Klasa: 8/92-01/119. UR. I brigade. april 1992. — GS HVO Mostar. 25. br. inv. IZM Plo~e. broj: 1080-01-01-92-1. Otkomanda u BiH. 1. br. juni 1992. juni 1992. br. 15. IZM — Plo~e. 1. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. broj: 1080-01-01-92-1. aprila 1992.Zapovjedniku 4/4 br. Klasa: 8/92-01/61. Tomislavgrada i 115. UR. — Zapovjedni{tvu 126. 2-2290. Zapovjedni{tvo. IZM Plo~e. 19. 2-1682. br. Zapovjedni{tvo OZ Split. juni 1992. Ministarstvo obrane Zagreb. inv. 8/92-01/17. Isto. 5. 28. juni 1992. Isto. broj: 5120-13-92-78. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. IZM Plo~e. Plo~e. Ut. OZ Split. Isto. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Klek. UR. inb. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. UR. Klasa: 8/9201/141.vod veze (N) Glavnog sto`era Hrvatske vojske. . iz Siska. HV. 1.Zapovjedni{tvu: Operativne grupe Jugoisto~ne Hercegovine. Republika Hrvatska. inv. Klasa: 8/92-01/136. IZM Plo~e. 2-2991. broj: 1080-01-01-92-1. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. ZAPOVIJED o ustrojstvu bojne Stolac. juli 1992. br. 2. broj: 1080-01-01-92-1. — Zapovjedniku 156. br. HV i TG-4. Plo~e.

broj : 5120-13-92-78. bojne iz Stoca. 21. 2-2971. dj. Vojna policija. Tako je. 5. Republika Hrvatska. Broj: 2039/92. U maju 1992. 218. Mnogi Hrvati iz Stoca i drugih krajeva Bosne i Hercegovine bili su u periodu od 1991. 133. u Crni}ima (Stolac) od januara do juna 1992. “Daid`a”). br. 2-2953. br. Hrvatska vojska. novembar 1993. Ur. koju su nazivali imenom Bo`ana Simovi}a. 232. zvani Dajd`a. i kasnije pripadnici Hrvatske vojske..158 U Hrvatskoj vojsci su od sredine 1991. kao. stacioniranoj u Vrgorcu. juni 1992. iz Crni}a (Stolac). Glavni sto`er HVO. J. VP 2123 “R” HV. . alias Mate [arlija. nav. Svim pripadnicima te jedinice dato je Hrvatsko dr`avljanstvo. 02-2/1-01-4044/93. Republika Hrvatska. inv. Klasa : 8-01/92. Bo`o ]ur~ija.Bo{ko Prce (iz Crni}a-Stolac). Zagreb. Klasa : Pov. te Miro Rup~i} iz Pologa. 19. 203. ^apljina) i dr. Beketinci. 2123-01-92-2613. 235-238 i 242-247. inv. Isto. 8/92-01/17. Posu{je. koje su bile “namijenjene izvi|anju i diverzantskim zadacima u dubini neprijateljske odbrane”. biv{i legionar. zapovjednik Nijaz Batlak. oficiri Hrvatske vojske. . postojale i “Specijalne jedinice HV”. krajem juna 1993. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. juni 1992. — Zapovjedni{tvu 101 “R” brigade. juni 1992.. sredinom 1993. jedinice HOS-a. — Zapovjedniku satnije “Bo`an”.Miro ]emera{ iz ^apljine. br. Zapovjedni{tvo TG-2. Isto. ro|en 21.1. Ur. pripadnik bojne Ludvig Pavlovi} u ^apljini. Sa njim su se toj jedinici tada priklju~ili i sljede}i : Luka Peri}. nekoliko pripadnika pukovnije Kralj Tomislav (iz Vrgorca) odvojilo se iz sastava te jedinice i formiralo Prvu samostalnu bojnu Ludvig Pavlovi}. ZAPOVIJED. Isto. Obuku su izvodili Bo`an Simovi}. br. Cerovica. U toj kasarni su se nalazile i neke druge jedinice. Za komandanta tih jedinica postavljen je general Ante Roso. 8. U~estvovao je u borbama protiv Armije Republike Bosne i Hercegovine u Gornjem Vakufu i Mostaru.Ivica Ivankovi} (iz ^eljeva. bio pripadnik Dobrovolja~ke pukovnije Kralj Tomislav.@eljko Marjanovi} (iz ^eljeva. juni 1992. Prva hercegova~ka brigada. str. Bobetko. br. te jedna domobranska jedinica (Isto). . Jedinica je bila stacionirana u kasarni JNA u ^apljini. Hrvatsko vije}e obrane. Ivica Bo{kovi} (sin Joze i majke Luce). 2-3049. inv. 2685. inv. jula 1963. Poslije zavr{ene obuke ta jedinica je upala u Bosnu i Hercegovinu (u rejon Kru{evo — Mostar). ^apljina). . Oko 6. koji je pro{ao vrhunsku francusku komandantsku obuku i imao iskustva s takvim djelovanjem. 18. 209210. bio je pripadnik 4. juna 1992. Pukovnijom Kralj Tomislav je komandovao Nijaz Batlak. koji je kao oficir bio zadu`en za njihovo formiranje i Ministarstvo obrane Zagreb. zvani Mate [arlija. Ur. na primjer. — Zapovjedniku voda veze N GS HV i drugima. 158 AIIZ. i Crni}i. jedinica je u napadu zauzela kasarnu JNA u ^apljini. ilustracije radi. br. dobrovolja~ka pukovnija Kralj Tomislav (na podru~ju ^apljine. 994 .

ministru obrane i Uredu za za{titu ustavnog poretka (Josipu Manoli}u) “dokumentirao njihovo postojanje i posve negativnu djelatnost”. uporedo s HOS-om. S tim u vezi. Nakon toga je “ubrzo do{la zapovijed da se sve takve jedinice odmah uklju~e u formacije HV”. s ideologijom neofa{izma” (Isto. koji “sve zna i da ih tolerira”. Martin [pegelj je te formacije “do`ivio kao paravojne”. — Republi~kom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske podru~ne slu`be u Splitu. [pegelj. aktom ministra [u{ka od 4. organizacija i druga pitanja u vezi sa tom jedinicom ministar Gojko [u{ak je. po Martinu [pegelju. 26. General [pegelj tvrdi kako su u Hrvatskoj. pa je u vi{e izvje{taja predsjedniku Franji Tu|manu. koji je. to se. po [pegelju. General Ante Roso je. Njeno komandno mjesto je. gdje se “nikad nije pojavio s izvje{}em o tim jedinicama” i “bio odgovoran isklju~ivo ministru obrane. u jednom razgovoru sa Martinom [pegeljom. februara 1992. “nastale kao revolucionarne postrojbe ministra [u{ka. [pegelj. SJE]ANJA VOJNIKA. odnosno iza njih je stajao sâm ministar [u{ak”. “po~ele nastajati jo{ neke formacije izvan ustroja HV-a i jedinstvene zapovjedne vertikale” i da je ve}ina imala “izvori{ta u Ministarstvu obrane. 995 . nav. Na~in formiranja. jer su te jedinice. 2-2957. I pored toga {to on navodi kako te jedinice “uop}e nisu u Hrvatskoj vojsci. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. potvrdio da je rije~ o takvoj vrsti jedinica pod komandom Glavnog sto`era Hrvatske vojske. izvan bilo kakva sustavna i zakonskoga nadzora” (Isto). Prva dobrovolja~ka pukovnija Kralj Tomislav ili Brzolete}a pukovnija. jer je ministar odbrane “jedno obe}avao. SJE]ANJA VOJNIKA. bilo u Vojnom odmarali{tu u Ba{kom Polju. 343 i 405-406. kao {to su i ciljevi i zadaci njegovih jedinica bili isklju~ivo u nadle`nosti tog ministra”. 342-346). broj : 02-2/1-01-4312/93. str. [pegelj. 343). i u sukobu su s HV i njenim zapovjednicima”. Glavni sto`er HVO. Na [pegeljevu tvrdnju da to nije tako. Ur. bave se miniranjem ku}a. Me|utim. po Martinu [pegelju. Hrvatsko vije}e obrane. plja~kom.. inv. M. 342. Franjo Tu|man je odgovorio: “Ja to ne mogu shvatiti” (M. 343). Tim prije.159 U takve specijalne snage Glavnog sto`era Hrvatske vojske spadale su sljede}e jedinice : 1. one su formirane uz znanje i “zeleno svjetlo predsjednika Tu|mana”. Glavnom sto`eru Hrvatske vojske. 160 M. Imaju}i u vidu ~injenicu da su iza “specijalnih jedinica” stajali ministar Gojko [u{ak i predsjednik Franjo Tu|man. samo formalno bio u Glavnom sto`eru.160 159 AIIZ. odredio “mimo nadzora GS HV ili bilo kojega zapovjedni{tva HV” (Isto. br. “nikad nije dogodilo”. djeluju samostalno.uklju~ivanje u Hrvatsku vojsku. o~igledno da one nisu imale karakter paravojnih formacija. po [pegelju. 342). Mostar. str. Zbog “svega toga”. Martin [pegelj navodi da “ni GS HV ni zapovjednici operativnih zona i brigada nisu nad njima imali nikakv nadzor niti pravo zapovijedanja” (Isto. str. te su “specijalne jedinice postojale sve do kraja 1993. str. dj. str. ~iji je zapovjednik bio brigadir Daid`a. a drugo ~inio”. decembar 1993.

str. str. Mostar i Stolac. koje je bilo locirano u {irem podru~ju Gabele. 25. Bobetko. Bataljon Frankopan. mobilisao 150 motornih vozila od Jadrantransa i predao ih Sto`eru u Grudama. te usta{ke simbole i slavljenje NDH”. — Zapovjedni{tvu Sektora za [iroki Brijeg. Komandant te brigade bio je Ante Roso. sastavljen. 249. str.163 Hrvatska vojska je izvela Stanje u toj jedinici dobro je prikazano u izvje{taju Glavne inspekcije Ministarstva obrane. nav. On se otvoreno sukobio sa generalom Antom Rosom. plja~ku i maltretiranje stanovni{tva. 345. 344-345). Zapovjedni{tvo OZ Split. je formalno. najobrazovaniji i najsposobniji me|u njima. Snage HVO-a 996 . i jedini s ~asni~kim ~inom”. 344). tako|e legionara. 263 i 270-271. Prije operacije ^agalj Hrvatska vojska je zauzela ^apljinu. napadao ^apljinu (napad je trajao 2-3 dana). pod komandom pukovnika Ilije Tota. Hrvatska vojska je. marta 1992. Komandant bataljona Zrinski bio je pukovnik Milenko Filipovi} (Isto. po~etkom marta 1992. brigade. Nakon zauzimanja ^apljine. te ga Ante Roso. str. dj. 163 AIIZ. 991-992).. 125-126. Bio je “pravi vojnik. J. sa Antom Rosom. Ljubu{ki i ^apljinu. stigao u Republiku Hrvatsku. br. 161 Isto. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. broj: 6030-01/92-1. Pukovnik Ilija Tot je bio legionar. a kasnije bojnika. Ilija Tot je preuzeo komandu i u “nekoliko dana postigao visok stupanj organizacije Operativne zone”. str. je po~etkom aprila 1992. koji je 1991. od “boraca sa ratnim iskustvom sa svih boji{ta”. gdje su snage JNA. Plo~e. IZM Plo~e. UR. brigadir Dajd`a. na rati{te kod [ujice. ^itluk.2. 2-1690. sa snagama pod svojom komandom i sa ne{to dobrovoljaca iz podru~ja Sunje.161 3. Nakon nekoliko dana poslije dolaska u [ujicu. Klasa: 8/92-01/47. ^eta Uskok iz Osijeka162 i dr. sa bataljonom “Zrinski” bile u sastavu Brigade Zrinski-Frankopan. Brunu Zori}a Zulu (zapravo: Ivan Zori} . pod zapovjedni{tvom generala Bobetka. 344. april 1992. Ilija Tot se ponovo vratio u Francusku (Isto. inv. te je vozila iz Republike Hrvatske stavio u slu`bu kolaboracionisti~kih jedinica Hrvatske vojske — Hrvatskom vije}u obrane (Isto. n/r general bojnik Slobodan Praljak. od 11. 219-247. S tim u vezi. zanimljivo je ista}i podatak da je zapovjednik pukovnije Kralj Tomislav. Tra`io je podr{ku topni{tvu 156. str. 27. stigao u Bosnu i Hercegovinu. pod komandom pukovnika Ilije Tota. pukovnika Ratka Mladi}a “potpuno razbile odbranu. General Praljak je.Zulu vidi: str. koja je bila u rasulu”. uglavnom. kada je u Hercegovini (Prozoru i Tomislavgradu) “vidio op}i nered. kriminalca po zanimanju. 405-406). 162 Isto. smijenio i za komandanta bataljona postavio satnika. dugo planirala osvaja~ku ofanzivu Hrvatske vojske u Bosni i Hercegovini zauzimanje doline Neretve i posebno gradove ^apljinu. Pozvan je u Zagreb. Bataljon (bojna) Frankopan.

I jedna ~eta Hrvatskih obrambenih snaga (HOS) je u~estvovala u zauzimanju ^apljine i kasnije je u{la u sastav Hrvatske vojske i u~estvovala u svim operacijama u Hercegovini (Isto). str.) izdao brojne zapovjesti kojima su regulisana sva organizacijska pitanja. General Bobetko je procjenjivao da }e velikosrpski agresor presje}i Hrvatsku na dva dijela u dolini Neretve. pi{e general Bobetko. a {to je uvjetovalo daljnji produ`etak ofenzivnih djelovanja na dubrova~kom boji{tu”. Velikosrpski agresor je krajem aprila 1992. pod nazivom ^agalj. 125-126). dj. Poslije toga ^apljina je zauzeta i poslu`ila je kao baza u izvo|enju operacije ^agalj (Isto). sa svim dominantnim kotama. nav. kako pojedinaca. str. 249. “stari san Srbije: da do|e na more i da zauzme luku Plo~e” (Isto. Borba je trajala tri dana i tri no}i. zauzimanju grada Mostara. spaliti Neum i do}i u dolinu Neretve. zna~i udar na Neretvu” (Isto. Naime. Prema njegovoj procjeni neprijatelj je pripremao svestran udar. nakon ~ega je po~elo njihovo povla~enje i mijenjanje borbenog polo`aja. ali i odsijeku odstupnicu u {irem podru~ju Gabele i Metkovi}a”. (Isto. rije~ je o operaciji Hrvatske vojske. Velikosrpski agresor je. 27). radi zauzimanja ju`nog dijela Bosne i Hercegovine. Plo~e. 164 J. izdr`ala taj udar. Cilj im je bio izbijanje na lijevu obalu Neretve. str. du`nosti. koju je general Bobetko temeljito pripremao u cilju istjerivanja velikosrpskog agresora s lijeve obale Neretve i zauzimanja Stoca i Mostara. Hrvatska vojska je. U drugoj polovini aprila “skupljena je poprili~no velika vojna snaga za izvr{enje kona~nog zadatka. prikupio elitne snage iz Srbije (iz Ni{a i drugih gradova) i krenuo u napad u pravcu: Neum. 200). 165 Isto. 997 . jer je to. po Janku Bobetku. nije bilo mogu}e izvoditi operacije dublje prema Dubrovniku. Bobetko.164 Janko Bobetko je smatrao ako se ne ovlada lijevom obalom Neretve. Najve}a opasnost za Hrvatsku je. str. po generalu Bobetku. bilo odsjecanje ili presjecanje ju`nog dijela voji{ta. “u pripremi hercegova~kog prostora za predstoje}e operacije. te da im je krajnja ta~ka bila luka Plo~e (Isto. Metkovi}.napadnu operaciju u dolini rijeke Neretve. ~iji su osnovni pravci vodili ovladavanju dolinom Neretve. pregrupisao snage i krenuo u pravcu rijeke Neretve.. 263.165 General Bobetko je (u periodu od kraja aprila do sredine jula 1992. str. str. prepolovila velikosrpske snage (slomila im ki~mu). “jer je prijetila opasnost da nas ~ak i puste prema jugu. 132). Te su mjere bile “uvjet za pripremu budu}e Mostar kontrolisale su i dr`ale u okru`enju ^apljinu. po njemu. tako i sektora. koje su se odnosile na istjerivanje ~etnika i Jugovojske iz doline Neretve.

Isto. 263-264 i 272-273. koji je tom prilikom prerastao u brigadu.. kao {to su. Plo~e. sa glavninom 4. br. n/r Gosp. 167 AIIZ. 166 Isto. nav. zatim kontraadmiral Davor Domazet (Isto. posebno u borbama od 14. Jaganjac. 248 — 249). U operaciji ^agalj (po~etak napada je odre|en za 7. Nakon toga je velikosrpski agresor otpo~eo izvla~enje svojih snaga i naoru`anja iz tog dijela Bosne i Hercegovine. o~ito. 15. J. u sadejstvu sa Mostarskim bataljonom (Armije Republike Bosne i Hercegovine). juna 1992. brigade i Hrvatskog vije}a obrane Mostar i ovladala svim dominantnim polo`ajima za taj prostor Hercegovine. str. General Janko Bobetko je bio ponosan {to su “sa~uvali” Hercegovinu (“taj dio hrvatskog prostora. brigade i snagama Hrvatskog vije}a obrane. UR. inv. Str. dj. dj. mislim na dio gdje `ivi hrvatski narod”). br. Bobetko. 219-247. 998 . te potisla jedinice JNA pod komandom generala Mom~ila Peri{i}a iz Mostara s lijeve i desne obale rijeke Neretve. spojila se sa snagama 4. — Predstojniku Odbrane HZ H-B. pored Gojka [u{ka i Mate Bobana. ne bismo imali izgleda i}i u jednu dosta riskantnu operaciju. Andabak. u 4 sata ujutro) Hrvatska vojska je izbila na liniju Blagaj — Ortije{ . @arko Tole (kasnije general). po Bobetku. 271-272). bez ~ega. “koji je bio presudan u odbrani grada Livna”.. Zanimljivo je da general Bobetko nikako ne spominje aktivnosti Samostalnog bataljona odbrane Mostara. Republika Bosna i Hercegovina. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Klasa: 8/92-01/150. pov. broj: 01-2762/92. Ivan Kapular (kasnije general). ~iji je zavr{ni dio bio zauzimanje Mostara”.—17. gradom Mostarom i {irim podru~jem Bijelog Polja. juna 1992.aerodrom Mostar. — N/r Gosp. 18. ovladala njome i Aerodromom. Tom posebnom operacijom Hrvatska vojska je. juni 1992. Vezano za navedeno. Bobetko. str. i pored postojanja nesuglasica. str. IZM Plo~e. pukovnik Ante Gotovina (kasnije general). str. Zapovjedni{tvo OZ Split. inv. broj: 1080-01-01-92-1. “o~istila” lijevu obalu rijeke Neretve i “hrvatski je narod u Hercegovini sa~uvao do dana dana{njeg dio svoga teritorija” (J. Hrvatsko vije}e obrane.operacije. on odaje zahvalnost i ukazuje na ljude koji su “u ~itavoj toj organizaciji izrasli i pokazali svoju odgovornost”. koji je dao izuzetno veliki doprinos u osloba|anju Mostara. 2-1710. ovladala isto~nom obalom rijeke Neretve. Mostar. Na taj na~in operacija ^agalj je bila zavr{ena — u cjelini je tada Hrvatska vojska. juni 1992. Glavni sto`er HVO HZ H-B. 2-2947. Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. decembar 1992.166 Hrvatska vojska je u periodu od 7.167 Bobetkovo potiskivanje jedinica velikosrpskog agresora sa tog podru~ja Bosne i Hercegovine bilo je. nav. izvodila ofanzivna borbena djelovanja “na {irem prostoru Mostara”.

JNA se u Operaciji ^agalj. gotovo su prestala.”. Bobetko. u Operaciji osloba|anja juga Hrvatske i zauzimanja ju`ne Hercegovine (Operacija ^agalj) uzmakla.. [pegelj.Boban.. dj.Boban “dolazi do prekida neprijateljstava sa srpskim formacijama u Bosni i Hercegovini”.170 Operacijom ^agalj Hrvatska vojska je. 171 J..171 U takvoj situaciji Hrvatska vojska 168 Z. nav. Tomac. “bez obzira na odgovor. nav.. da su vo|eni borbeni okr{aji. 170 Z. dj.169 Teritorijalna razgrani~enja ovdje su realizovana na terenu. jer su akteri rata zbog vlastite i svjetske javnosti morali dogovor maskirati smrtima svojih vojnika na boji{nicama. nav. str. on navodi kako. Tomac. “. po Bobetku. Takav razvoj doga|aja bio je u skladu sa Sporazumom Karad`i} . str..”. Povla~enje JNA iz doline Naretve pratilo je povla~enje Hrvatske vojske iz Bosanske posavine (osim ora{kog d`epa). nav.. 359-362). s jedne strane.. dj. nakon ~ega su prestali razlozi za “oru`ane sukobe izme|u Hrvata i Srba na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine” i stekli se uslovi za “arbitra`no razgrani~enje” (Z. {to zna~i deblokiranje Dubrovnika i vra}anje ukupnog teritorija. 134). Za te vojnike rat je bio surova stvarnost. str. s druge strane. Postavljaju}i ta pitanja.. valja imati na umu da su na oba mjesta bitke bile prave. te njihovih kolaboracionista. u duhu dogovora o razgrani~enju teritorija (u Kara|or|evu i Gracu) povukla. dj. o zauzimanju i podjeli Bosne i Hercegovine.. Samom operacijom stvoreni su “vrlo povoljni operativni uvjeti za kona~nu operaciju na Ju`nom voji{tu.168 u skladu sa osvaja~kom politikom i praksom Slobodana Milo{evi}a i Franje Tu|mana. pretvorena “u nastupanje i povla~enje . a ne salonska kombinatorika” Posavini i na jugu Hrvatske vo|eni te{ki borbeni okr{aji (M. on opravdano postavlja pitanja .kao {to su granice u i ju`no od Mostara (rijeka Neretva i granica Banovine Hrvatske). S tim u vezi. 999 . str.neuredno nastupanje Bobetkove grupacije i neuredno povla~enje crnogorske vojske” (RAT… . a te prostore zauzela Hrvatska vojska. 169 Operacija ^agalj u dolini Neretve je. 267.“ima li to kakve veze sa Bosanskom posavinom? Je li obavljena trampa juga Hrvatske za Bosansku posavinu ?”. po [pegelju. po generalu [pegelju. da se ginulo. Neprijateljstva izme|u HV i HVO. nav. Tomac. 76. Poslije sporazuma Karad`i} . definitivno i zauvijek odbranila i sa~uvala hrvatski narod u Hercegovini i stvorila “povoljne uvjete za stvaranje vojske…”. str. Srpska vojska je. str. 37).. i srpske vojske. dj. Pri tome su se jedinice velikosrpskog agresora povukle iz Mostara i Stoca. 36-37. ~iji je osnovni cilj bio istjerivanje crnogorskog agresora i izbijanje na Prevlaku..

izdao naredbu “za aktivnu obranu” i “za podr{ku snaga u djelovanju na Stolac”. nav. Izdavanje vojnih iskaznica pripadnicima postrojbi HVO. suprotno me|unarodnom pravu i protiv volje dr`avnog rukovodstva Republike Bosne i Hercegovine.. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. juna 1992. juna 4. objavljeno u: J. str. juna 1992. 156. Bugojnom. str. str. Konjicom i drugim manjim i ve}im dijelovima”. u isklju~ivoj nadle`nosti pravne slu`be Glavnog sto`era HVOa. dj. Bobetko. “a za ostale pripadnike postrojbi HVO pravne slu`be OS HVO HZ H-B” (Isto). 291). 1000 . str. str. Travnikom. IZM Grude. brigadi (4.175 General Bobetko je 15. jer daljnji tijek doga|aja mo`e poprimiti i druge smjerove. 235-238. po generalu Janku Bobetku. brigadi i Takti~koj grupi .”. izvr{io mobilizaciju njenog stanovni{tva u vojne (kolaboracionisti~ke) formacije susjedne dr`ave. po njemu.174 General Bobetko je 14. bataljon) Zbora narodne garde.2 (TG-2). za generala Janka Bobetka. Svim pripadnicima jedinica Hrvatskog vije}a obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna trebalo je izdati vojne iskaznice najkasnije do 30. on tvrdi da je Hrvatska vojska o~uvala i “dolinu Neretve. Hrvatska vojska je. 2-1705. izdao Naredbu o izdavanju vojnih iskaznica pripadnicima jedinica Hrvatskog vije}a obrane. Izdavanje vojnih iskaznica za pripadnike Glavnog sto`era HVO-a (IZM — Grude) bilo je. S tim u vezi. i 16. jasno. 234. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Hrvatsko vije}e obrane. 174 Isto. branila “hrvatski narod od.176 172 Isto. Hercegovinu” (Isto. te HVO”). 176 J.172 Hrvatska vojska je.. 270. inv. napuste Grude i pristupe formiranju vojske. On je “na temelju ukazane potrebe za dokazivanjima pripadnosti postrojbi HVO”. 275).. Jajcem.je vladala “Mostarom. lipanj 1992. 273. Grude. Bobetko.. po toj naredbi. str. Hercegovina je.173 Po zavr{etku Operacije Bobetko je upozorio Matu Bobana i “ostale odgovorne ljude u Hercegovini da brzo formiraju vladu u Mostaru. br. 173 Isto. zajedni~kog neprijatelja”. “ju`ni dio hrvatskog teritorija” (Isto. te dijelu snaga Hrvatskog vije}a obrane. u~estvovala u “obrani i ~i{}enju svoga teritorija od ~etnika” (“Hrvatska vojska i hrvatski narod u Hercegovini. nav. 175 AIIZ. dj. 14.

te sprije~e otu|enje imovine .da zapovjedni{tvo jugoisto~ne Hercegovine (Operativna grupa JIH Me|ugorje) iz Me|ugorja premjeste u Mostar . 1001 . . koriste}i potpuno obu~ene ekipe . . “a u cilju sre|ivanja bojnog poretka na dostignutim crtama.Na podru~ju Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Me|u njima ukaza}emo. . broj: 1080-01-01-92-1). na njegovu zapovijed (Klasa: 8/92-01/150. o ~emu postoje brojni dokumenti. sa~ine popis inventara. odnosno do zauzimanja Bijelog Polja i {ireg podru~ja .sprije~e (vojnom i civilnom policijom) provale u stanove.ofanzivno vojno djelovanje usmjere ka Bijelom Polju do “kona~nog oslobo|enja istog i presjecanja komunikacija preko planine Vele`”. odrede njihove komandante. Ur.sa~ine popis zaplijenjene opreme. .na dostignutim crtama srede bojni poredak i pristupe in`injerijskom ure|enju .pristupe asanaciji boji{ta (“ubijene neprijateljske vojnike pokopati na odre|enim lokacijama uz evidenciju istih”) . juna 1992. .pristupe razminiranju objekata i glavnih komunikacija. od 18. tenkova. . motornih vozila i streljiva svih vrsta . koju je uputio oficirima Ivanu Andabaku i Jasminu Jaganjcu.zarobljene “neprijateljske ‘oficire’” prebace iz Mostara u Plo~e (za realizaciju te zapovijedi odgovorni su bili brigadir Ivan Andabak i bojnik Jasmin Jaganjac) . general Bobetko je bio apsolutni komandant.izvr{e raspodjelu zona odgovornosti i svaku jedinicu u~ine odgovornom za dodijeljenu zonu . potpune kontrole vojnih objekata i evidencije ratnog plijena”. navedenim oficirima naredio : . kra|e imovine i bilo kakvo huligansko pona{anje .sprije~e odla`enje civila na lijevu obalu Neretve u {irem rejonu Mostara (“Preko organa vlasti u Mostaru ne dozvoliti povratak izbjeglica do potpune sigurnosti gra|ana”) . On je. primjera radi. a vatreno djelovanje usaglase sa jedinicama Hrvatskog vije}a obrane Stoca . posebno topni{tva. . . .dio topni{tva odmah prebace u {iri rejon Stoca. nakon zauzimanja isto~ne obale rijeke Neretve i grada Mostara. .osvojene vojne objekte osiguraju stra`ama. .

- “ratni {tab odre|uje prioritet zadataka koje civilni organi moraju sprovesti” ; - izvr{e mobilizaciju svih organa i civilnih slu`bi i uvedu radnu obavezu u cilju saniranja stanja u Mostaru.177 General Bobetko je pot~injenim jedinicama Hrvatskog vije}a obrane izdavao naredbe i o sprovo|enju zarobljenika,178 o organizaciji za{tite privrednih objekata u Mostaru,179 upu}ivanju tenkovskih posada za Mostar180 i dr. Na podru~ju Kupre{ke visoravni Republika Hrvatska je u prvoj polovini aprila 1992. anga`ovala ~etiri brigade Hrvatske vojske : - 1. brigade; - 106. (Osije~ka) brigada; - 109. (Vukovarska) brigada;
177 AIIZ, inv. br. 2-1710, Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta, Zapovjedni{tvo OZ Split, IZM Plo~e, Klasa: 8/92-01/150, UR. broj: 1080-01-01-92-1, Plo~e, 18. juni 1992. — N/r Gosp. Andabak, n/r Gosp. Jaganjac. 178 J. Bobetko, nav. dj., str. 239. Tako je 18. juna 1992. izdao takvu naredbu Zapovjedni{tvu HVO-a Mostar. Sve “zarobljene neprijateljske oficire i civile, koji su imali odre|ene funkcije u strukturama neprijateljske vlasti”, trebalo je u toku no}i 18. juna 1992. sprovesti u zatvor Plo~e. Za predaju zarobljenika i zarobljenih dokumenata bio je odgovoran bojnik Jasmin Jaganjac. Preuzimanje zarobljenika “izvr{i}e gosp. Ivan PENGA”, koji “posjeduje zna~ku Vojne policije RH, br. 0207”. Stanica MUP-a Grude bila je obavezna da osigura vozila za prevo`enje zarobljenika i vozilo za pratnju. 179 Isto, str. 240. S tim u vezi, general Janko Bobetko je 29. juna 1992, imaju}i u vidu “neophodnost funkcioniranja pojedinih gospodarskih objekata u Mostaru (HE Salakovac, HE Mostar, Aluminijski kombinat, Soko, itd.)”, Operativnoj grupi Jugoisto~na Hercegovina (JIH) Me|ugorje (“n/r gosp. Zdravko Andabak”) izdao Naredbu da izradi planove odbrane svih va`nih privrednih objekata i osigura njihovu za{titu. Te`i{te u planiranju trebalo je “staviti na obranu od napada na objekte i na protivdiverzantsko osiguranje”. 180 Isto, str. 241; AIIZ, inv. br. 2-1712, Republika Hrvatska Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta, Zapovjedni{tvo OZ Split, IZM Plo~e, Klasa: 8/92-01/165, UR. broj: 1080-01-92-1; Plo~e, 30. juni 1992. — Op}inskom sto`eru HVO [iroki Brijeg, N/r gosp. Petru ^avaru. Zapovjednik Ju`nog voji{ta, general zbora Janko Bobetko je, “u cilju stabilizacije fronta u Podvele`ju”, 30. juna 1992. izdao Naredbu Op}inskom sto`eru HVO [iroki Brijeg (“n/r Petru ^avaru”) o upu}ivanju tenkovskih posada za Mostar i “osiguranje sustava veze”.

1002

- 126. (Sinjska) brigada (dio).181 I u Bosanskoj posavini su u prolje}e i ljeto 1992. bile razmje{tene odre|ene jedinice Hrvatske vojske. Te snage su u tom dijelu Bosne i Hercegovine djelovale u okviru Operativne grupe Isto~na Posavina, ~ije je sjedi{te bilo u Slavonskom Brodu. Zapovjednik te operativne grupe bio je pukovnik Vinko [tefanek. On se u raspolo`ivim dokumentima (“Vojna tajna. Strogo povjerljivo”) Zapovjedni{tva Hrvatske vojske — Operativna grupa Isto~na Posavina maja i juna 1992. pojavljuje i kao zapovjednik Hrvatskog vije}a obrane.182
181 AIIZ, inv. br. 2-85, Komanda 2. Vojne oblasti, Operativni de`urni tim, Str.

pov. br. 10/36 - 2000, 5. april 1992. - G[ OS SFRJ - Operativni centar, BORBENI I OPERATIVNI IZVE[TAJ; Isto, inv. br. 2 - 86, Komanda 2. Vojne oblasti, Operativni de`urni tim, Str. pov. br. 10/36 - 2025, 6. april 1992.- G[ OS SFRJ - Operativni centar, Komandi 2. VO na RKM, BORBENI I OPERTIVNI IZVE[TAJ; Isto, inv. br. 2 - 87, Komanda 2. Vojne oblasti, Operativni de`urni tim, Str. pov. br. 10/36 - 1987, 2. april 1992. - G[ OS SFRJ - Operativni centar, BORBENI I OPERATIVNI IZVE[TAJ; Isto, inv. br. 2 - 89, Komanda 2. Vojne oblasti, Operativni de`urni tim, Str. pov. br. 10/36 1957, 3. april 1992. - G[ OS SFRJ - Operativni centar, BORBENI I OPERATIVNI IZVE[TAJ; Isto, inv. br. 2 - 90, Komanda 2. Vojne oblasti, Operativni de`urni tim, Str. pov. br. 10/36 - 2050, 7. april 1992. - G[ OS SFRJ - Operativni centar, Komanda 2. VO na RKM, BORBENI I OPERATIVNI IZVE[TAJ; Isto, inv. br. 2 - 91, Komanda 2. Vojne oblasti, Operativni de`urni tim, Str. pov. br. 10/36 - 2082, 8. april 1992. - G[ OS SFRJ - Operativni centar i Komandi 2. VO - RKM, OPERATIVNI I BORBENI IZVE[TAJ; Isto, inv. br. 2 - 93, Komanda 2. Vojne oblasti, Operativni de`urni tim, Str. pov. br. 10/36 - 2125, 10. april 1992. - G[ OS SFRJ - Operativni centar i Komandi 2. VO na RKM, BORBENI I OPERATIVNI IZVE[TAJ; Isto, inv. br. 2 - 94, Komanda 2. Vojne oblasti, Operativni de`urni tim, Str. pov. br. 10/36 - 2150, 11. april 1992. - G[ OS SFRJ - Operativni centar i Komandi 2. VO na RKM, BORBENI I OPERATIVNI IZVE[TAJ Navedene brigade Hrvatske vojske izvodile su borbena dejstva protiv JNA na pravcu: [ujica—Tomislavgrad. One su u prvoj polovini aprila 1992. pora`ene i najve}im dijelom razbijene, pri ~emu su imale oko 250-300 mrtvih i znatno ve}i broj ranjenih. U tim borbama jedinice 9. korpusa JNA su zarobile nekoliko stotina cijevi pje{adijskog naoru`anja, ve}i broj “zolja”, ru~nih baca~a, jednu samohotku, jedan tenk T-55, tri kontejnera, ~etiri rovokopa~a i osam motornih vozila sa municijom (AIIZ, inv. br. 2 - 94). 182 AIIZ, inv. br. 2-2225, Hrvatsko vije}e obrane, Hrvatska zajednica Bosanska posavina, Broj: 06-05/92. /Slavonski Brod/, 16. maj 1992. - Bos./ansko/ Brodskoj brigadi i drugima; AIIZ, inv. br. 2-2230, Hrvatsko vije}e obrane, Hrvatska zajednica Bosanska posavina, Klasa: 8/92-01, Ur. broj: BP-01/92-13 /Slavonski Brod/, 25. maj 1992. - 107. brigadi HVO Grada~ac; AIIZ, inv. br. 2-2232, Hrvatsko vije}e obrane, Hrvatska zajednica Bosanska Posavina, Klasa: 035-01/92-01, Ur. broj: BP-01/92-37, Slavonski Brod, 13. juni 1992. — 101. br/igadi/ HVO.
1003

Objavljivanjem sporazuma Boban-Karad`i}, 6. maja 1992., “o prestanku rata izme|u Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini”, rukovodstvo 108. Slavonsko-brodske brigade, suprotno Tu|manovim dogovorima s Milo{evi}em i Karad`i}em oko podjele Bosne i Hercegovine, donijelo je odluku o “osloba|anju Bosanske posavine”. U tom su procesu “vrlo brzo pro{irili oslobo|eni teritorij na Od`ak i 16 km u dubinu”, pri ~emu su uni{tili 32 “neprijateljska tenka”.183 U Bosanskoj posavini su maja 1992. djelovale sljede}e jedinice Hrvatske vojske : - 108. brigada ZNG; - 131. brigada; - 139. brigada; - 157. brigada; - Takti~ka grupa 123 (TG-123) ; - 2. motorizovani artiljerijski divizion Operativne zone Osijek.184 Pukovnik Vinko [tefanek je 21. maja 1992. izdao Zapovjed o uspostavljanju IZM - istok artiljerijskih jedinica u Od`aku. Tom je naredbom utvrdio zadatke tog isturenog komandnog mjesta,185 vrijeme
183 Z. Tomac, nav. dj., str. 69-73. 184 AIIZ, inv. br. 2-2227, Republika Hrvatska, Hrvatska vojska, OG Isto~na

Posavina, Klasa: 8/92-01, Broj: OG-01-92-192/2, Slav/onski/ Brod, 21. maj 1992, ZAPOVJED; Isto, inv. br. 2-2650, Komanda 5. korpusa, 29. mart 1992, Stara Gradi{ka — Komandi 30. partizanske divizije. Na podru~ju Bosanskog Broda marta 1992. nalazili su se dijelovi 108. brigade ZNG, koja je bila raspore|ena u okolnim selima oko tog grada (AIIZ, inv. br. 2-2650, Komanda 5. korpusa, 29. mart 1992, Stara Gradi{ka — Komandi 30. partizanske divizije).
185 Isto. Zadaci IZM — istok su, po toj naredbi, bili:

“- Uvezati topni~ke postrojbe pridodane OG, a koje }e djelovati u isto~nom sektoru sastava: 2. MAD (2 bat. haubica 152, odjeljenje NORA) bat. samohodnih haubica SOI ‘GVOZIKE’; vod haubica 203 mm; protuoklopni vod; - Povezati se sa OD@A^KOM br. /brigada — prim. S. ^./, [ama~kom br.,
1004

uspostavljanja,186 nosioca realizacije,187 saradnike u realizaciji,188 logisti~ku podr{ku189 i raspored topni~kih jedinica.190 Pored toga, pukovnik Vinko
na{im snagama u MODRI^I, GRADA^CU, ORA[JU, kao i sa postrojbama HV koje }e djelovati ili ve} djeluju na isto~nom sektoru (139. br., 157. br., TG 123). - Maksimalnim pra}enjem situacije na boji{tu i koordinacijom aktivno podr`avati na{e snage, vr{iti stalno uznemiravanje neprijatelja ostvaruju}i vatre po upori{tima neprijatelja nep. topni~kim postrojbama, zapovjednim mjestima, skladi{tima i komunikacijama” (Isto). 186 Isto. S tim u vezi, u toj naredbi je stajalo sljede}e: “Uspostavi IZM-istok pristupiti odmah. Aktivnost IZM-istok od trenutka uspostave 24 sata na dan do povla~enja ove zapovijedi. Ustrojstvo i raspored rada bit }e regulirani posebnom zapovje{}u” (Isto). 187 Isto. “Za uspostavu i rad IZM-istok zadu`en je zapovijednik 2. MAD-a /motorizovani artiljerijski division — prim. S. ^./ OZ /Operativna zona — prim. S. ^./ Osijek, koji je ujedno i zapovjednik pridodanim postrojbama i za svoj rad odgovara zap. OG i na~elniku topni{tva OG” (Isto). 188 Isto. “Za uspje{an rad IZM-istok koristiti ~asni~ki kadar iz Zapovjedni{tva 2. MAD-a, OG i 108. br. ZNG. Vezu uspostaviti pomo}u MTS 2. MAD-a, OG i zapovjedne baterije 108. br. ZNG” (Isto). 189 Isto. “Sve topni~ke postrojbe OG logisti~ki se naslanjaju na brigade na ~ijim zonama odgovornosti budu raspore|ene, a zapovjedno na IZM-istok. Za probleme logistike koji ne budu rje{ivi u brigadi na ~ijoj zoni budu raspore|ene postrojbe osloniti se na OG i logistiki 108. br. ZNG”. Brigade koje su do te naredbe raspolagale “predmetnim postrojbama du`ne su odmah sa ovom zapovje{}u upoznati postrojbe i staviti ih na raspolaganje OG, odnosno IZM-istok sa cjelokupnom koli~inom topni~kog streljiva sa kojim raspola`u” (Isto). 190 Isto. IZM-istok, odnosno komandant 2. MAD-a, Jozi}, bio je du`an odmah da pristupi “rasporedu topni~kih postrojbi kako slijedi: - VP prve haubi~ke baterije, 2. MAD-a u reonu s. [TITAR sa sektorom djelovanja od s. LEPENICA isto~no do s. G. SLATINA zapadno. - VP odjeljenje ‘NORA’ u reonu s. [TITAR sa sektorom djelovanja s. GORICE isto~no do s. GORNJI @ABAR zapadno. - VP voda haubica 203 mm u reonu s. SIKIREVCI sa sektorom djelovanja s. MILO[EVAC zapadno (kota 94) do s. ZASJEKA (trigonometar 86). - tre}u haubi~ku bateriju 2 MAD-a za prvo vrijeme razdvojiti na dva vatrena voda i to: VP prvog voda u reonu s. JARUGE sa sektorom djelovanja s. MILO[EVAC zapadno (kota 94) do s. BATKU[A (trigonometar 87) isto~no.
1005

[tefanek je tom naredbom, tako|e, utvrdio i zadatak topni{tva 139. brigade Hrvatske vojske,191 ukazao na potrebu ispo{tovanja i ulaganja maksimalnih napora i raspolo`ivih materijalno-tehni~kih sredstava za realizaciju te naredbe,192 utvrdio vrijeme otpo~injanja i zavr{etka izvr{enja te naredbe,193 kao i vrijeme izvje{tavanja (u pisanoj formi) Zapovjedni{tva Operativnoj grupi o “stupnju izvr{enosti” i “o izvr{enom”.194 Pukovnik Vinko [tefanek, visoki oficir Hrvatske vojske, je maja 1992, u svojstvu i komandanta Hrvatske vojske - Operativne grupe Isto~na
VP drugog voda u reonu s. POTO^ANI. Oru|a rasporediti na tri pravca i to prema s. KRU[KOVO POLJE, brdu VISIBABA (trigonometar 292) i s. BETNJA MALA (kota 122). - VP baterije SOI ‘GVOZIKA’ u reonu s. POTO^ANI sa polukru`nim djelovanjem od BOS. [AMCA isto~no do DOBRA VODA (trigonometar 362) zapadno. - Protuoklopni vod upotrijebiti za zatvaranje tehno pravaca dolinom rijeke Bosne prema Modri~i i iz pravca DOBRINJA prema MODRI^I ovisno o razvoju situacije na boji{tu” (Isto). 191 Isto. “Zadatak topni{tva 139. br. je da povu~e haubice 122 mm M 38 sa VP u reonu s. JARUGE i tako osloboditi reon VP za zaposjedanje vodom tre}e baterije 2. MAD-a. Da sa baterijom MB 120 mm zaposjedne VP u {irem reonu SLAVONSKOG [AMCA sa zadatkom pokrivanja art. vatrom s. ODMUT, s. TURSINOVAC, s. TI[INA, BOSANSKI [AMAC. Ova postrojba du`na je da se direktno radio vezom uve`e za IZM-istok, te da po njihovom zahtjevu otvori vatru. M. B. bateriji za izvr{enje zadatka osigurati 1,5 BK streljiva. Ostale topni~ke postrojbe iz mati~nog sastava 139. br. kao i eventualne pridodane postrojbe koje ovom zapovje{}u nisu izuzete iz 139. brigade upotrijebiti na pravcima djelovanja brigade. Plan upotrebe sa radnom kartom topni{tva na karti 1 : 50000, kao i stanjem MTS i raspolo`ivim topni~kim streljivom dostaviti na~elniku topni{tva OG Isto~na Posavina” (Isto). 192 Isto. “Sve postrojbe od samostalnih bataljuna do brigada koje djeluju na isto~nom dijelu odgovornosti OG du`ne su ispo{tovati ovu zapovijed i ulo`iti maksimalni napor i sva raspolo`iva MTS da se ono {to prije ostvari” (Isto). 193 Isto. Sa izvr{enjem te naredbe trebalo je “otpo~eti odmah, a do 12,00 sati dana 23. 05. 1992. god. ju izvr{titi u potpunosti” (Isto). 194 Isto. S tim u vezi, na kraju naredbe je stajalo: “Pismeno izvje{tavati zapovjedni{tvo OG svakodnevno do 20,00 sati o stupnju izvr{enosti, a dana 23. 05. 1992. do 15,00 sati pismeno izvjestiti o izvr{enom” (Isto). Pukovnik [tefanek je navedenu naredbu dostavio Operativnoj zoni Osijek (“n/r gen. Luci}a”), 100. i 157. brigadi Hrvatske vojske, zatim TG 123. brigade Hrvatske vojske, 2. MAD-u OZ Osijek, kao i brigadama HVO-a: Od`a~koj, [ama~koj, Modri~koj, Grada~a~koj i Ora{koj (Isto).
1006

Posavina i komandanta Hrvatskog vije}a obrane Hrvatske zajednice Bosanska Posavina izdavao naredbe i svim brigadama Hrvatskog vije}a obrane u Bosanskoj posavini. On je 16. maja 1992. tim brigadama, “u svezi razvoja situacije na rati{tu BiH, a {to kvalitetnijeg zapovjedanja postrojbama i njihove upotrebe”, izdao naredbu “da se pristupi odgovorno zavr{etku ustrojstva zapovjedni{tva brigada sa njenim svim dijelovima, rodova i slu`bi”, odre|uju}i pri tome i “krajnji rok za dostavu izvje{}a o ustrojstvu postrojbi, zapovjedni~kog mjesta i popisa MTS u postrojbama” (“19. 05. 1992. godine do 12,00 sati”).195 Zapovjednik Operativne grupe Isto~na Posavina, pukovnik Vinko [tefanek, je 20. maja 1992. “svim ~lanovima OG”, tj. i svim brigadama Hrvatskog vije}a obrane u Bosanskoj posavini, izdao naredbu o odre|ivanju osoba (po dvije) za obuku u Zagrebu na telekomunikacijskim sistemima veza, a “za potrebe odr`avanja veza na podru~ju OG”.196 Sljede}eg je dana pukovnik Vinko [tefanek, “za potrebe ostvarivanja kvalitetnije veze sa Operativnom grupom”, svim brigadama Hrvatskog vije}a obrane u Bosanskoj posavini izdao naredbu o imenovanju kurira za prijempredaju po{te u Operativnoj grupi.197 Sve jedinice Hrvatskog vije}a obrane u Bosanskoj posavini bile su (maja i juna) 1992. podre|ene Hrvatskoj vojsci, odnosno Operativnoj grupi Isto~na Posavina u Slavonskom Brodu, ~iji je zapovjednik bio
195 AIIZ, inv. br. 2-2225, Hrvatsko vije}e obrane, Hrvatska zajednica Bosanska

posavina, Broj: 06-5/92, /Slavonski Brod/, 16. maj 1992. — Bos./ansko/ Brodskoj brigadi i drugima.
196 AIIZ, inv. br. 2-2226, Republika Hrvatska, Hrvatska vojska, Operativna grupa

Isto~na Posavina, Klasa: 8/92-01, Ur. broj: OG-01-92-199/2, Sl/avonski/ Brod, 20. maj 1992. — Svim ~lanicama OG. Tom su naredbom utvr|eni: broj (po dvije osobe), uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju (telekomunikacijski ili elektroni~arski smjer, te elektroni~arski ili energeti~arski smjer), mjesto (Zagreb), vrijeme trajanja (3-5 dana), uslovi smje{taja, na~in prijavljivanja i dr.
197 AIIZ, inv. br. 2-2228, Republika Hrvatska, Hrvatska vojska, OG /Operativna grupa/ “Isto~na Posavina”, Klasa: 8/92-01, Broj: OG-01-92-107/21, Slav/onski/ Brod, 21. maj 1992. — HVO Bos. Brod i drugima. Tom je naredbom utvr|en na~in imenovanja kurira: “Imenovanje kurira izvr{iti NAREDBOM /velika slova u originalu - prim. S. ^./, sa ovjerom zapovjednika brigade, a isti odmah da se javi u Operativnu grupu sa NAREDBOM /velika slova u originalu — prim. S. ^./ o postavljenju, kako bi mogli ustrojiti kurirsku vezu” (Isto).

1007

pukovnik Vinko [tefanek. On je 24. maja 1992. komandantima brigada Hrvatske vojske (108, 123, 139. i 131. brigadi, te 157. takti~koj grupi) i komandantima svih brigada Hrvatskog vije}a obrane u Bosanskoj Posavini (od 101. do 109.) izdao naredbu da 26. maja 1992. u prostorijama Operativne grupe Isto~na Posavina u Slavonskom Brodu (u 10 sati), podnesu izvje{taj (“za mjesec svibanj”) “po sljede}im pitanjima” : “1. Ocjena stanja rukovo|enja i zapovijedanja u postrojbama. 2. Ocjena stanja operativnog-takti~kog polo`aja brigada, u zoni odgovornosti, te ja~ini i namjerama neprijatelja na Savskom mostobranu; problemi i prijedlozi. 3. Popunjenost ljudstvom i MTS stanje. 4. Prikazati vi{ak MTS nakon ukidanju dijela postrojbi. 5. Broj primljenih i upu}enih dobrovoljaca. 6. Ocjene borbenog morala i siguronosne situacije, te rad na ustroju spiskova ratno i radno sposobnih mu{karaca u suradnji sa MUP-m i vojnom policijom. 7. Referirati o vra}anju pu~anstva na PZT /privremeno zauzetu teritoriju — prim. S. ^./”.198 Pukovnik Vinko [tefanek je, u svojstvu zapovjednika Hrvatskog vije}a obrane Bosanska posavina, 25. maja 1992, 107. brigadi Hrvatskog vije}a obrane Grada~ac, izdao naredbu za napad, u kojoj je ukazao na snage, ciljeve i stanje velikosrpskog agresora i njegovih kolaboracionista,199
198 AIIZ, inv. br. 2-2229, Republika Hrvatska, Hrvatska vojska, OG /Operativna

grupa/ Isto~na Posavina, Klasa: 035-01/92-01, Broj: OG-01-92-299/1, Slav./onski/ Brod, 24. maj 1992. — Zapovjednicima: 108. brigadi HV i drugima.
199 AIIZ, inv. br. 2-2230, Hrvatsko vije}e obrane, Hrvatska zajednica Bosanska

posavina, Klasa: 8/92-01, Ur. broj: BP-01/92-13, /Slavonski Brod/, 25. maj 1992. — 107. brigadi HVO Grada~ac. Govore}i o velikosrpskom agresoru, pukovnik [tefanek je naveo sljede}e: “Neprijatelj snagama 17. K /17. korpus JNA - prim. S.^./, ~etni~kim dobrovolja~kim formacijama i doma}im srpskim stanovni{tvom, formiran u Takti~ku grupu 17 (TG-17) nastoji okupirati Modri~u i spojiti se sa snagama na okupiranoj teritoriji Bos. [amca i time odvojiti, osloncem na r. Bosnu, na{e snage u dubini od oslobo|enog teritorija Od`aka i Republike Hrvatske, a potom ovladati teritorijem op}ine Grada~ac i Br~ko.
1008

zatim na ciljeve njegovih, tj. hrvatskih snaga (“na{ih snaga”),200 kao i “susjeda”,201 te “gotovost za napad”,202 zadatke jedinicama203 i dr.204 Zapovjednik Glavnog sto`era Bosanske posavine, pukovnik Vinko [tefanek, je 13. juna 1992. uputio dopis svim brigadama Hrvatskog vije}a obrane Bosanske posavine (101. brigada HVO Bosanski Brod; 102. brigada HVO Od`ak; 103. brigada HVO Derventa; 104. brigada HVO Bosanski [amac; 105. brigada HVO Modri~a; 106. brigada HVO Ora{je;
Dijelove TG-11 koji su pretrpili velike gubitke na teritoriji Bos. Broda preko Podnovlja izvukao je preko r. Bosne, izvr{io pregupiranje snaga za aktivno djelovanje sa ju`nog pravca ka Modri~i” (Isto).
200 Isto. 107. brigada HVO-a — Grada~ac “organizira kru`nu obranu teritorije

osloncem na teritorij gdje gravitira hrvatsko i muslimansko stanovni{tvo u sudjelovanju sa dijelom snaga 104. br. Modri~a i 108. br. — Br~ko” (Isto).
201 Isto. U naredbi je stajalo: “U rejonu s. @ivkovo Polje, s. ^adrak, s. Kornica

— 104. br. HVO, a sa isto~ne strane teritorije Grada~ac snage 108. br. HVO — Br~ko, na sjevernom dijelu teritorije okupirani dijelovi op}ine Bos. [amac” (Isto). 202 Isto. U tom je cilju pukovnik [tefanek odlu~io: “Aktivnim djelovanjem izvr{iti napad i ovladati rejonom s. Donji Skugri} i na dostignutoj liniji utvrditi obranu u sudjelovanju sa snagama 104. br. HVO u s. @ivkovo Polje. U rejonu s. Kru{evica i s. Samarevac razoru`ati neprijateljske snage. Na ostalim linijama zone odgovornosti organizirati upornu obranu” (Isto). Pukovnik [tefanek je utvrdio i vrijeme gotovosti za napad: 27. maj 1992. u 7 sati. 203 Isto. S tim u vezi, pukovnik [tefanek je precizirao sljede}e zadatke: “5. 1. — Dijelom snaga 107. br. HVO sa posjednute linije aktivnim djelovanjem ima zadatak: Ovladati rejonom s. Borovo Polje i s. Donji Skugri}i (uklju~no crkva tt-149) i staviti pod kontrolu {iri rejon raskri`ja puteva, a na dostignutim linijama utvrditi obranu. 5. 2. — Dijelom snaga neutralizirati neprijatelja u rejonu s. Kru{evica i s. Samarevac razoru`avanjem ili aktivnim djelovanjem i sprije~iti mu spajanje sa glavninom snaga” (Isto). 204 Isto. U svim jedinicama trebalo je “formirati protuoklopne grupe sa sredstvima za blisku protivoklopnu borbu. Na svim pravcima, a na pogodnim i tenkoprohodnim pravcima in`injerijski urediti liniju obrane koriste}i maksimalno zapre~avanje sa zaprekama (je`evi, tetraedri) u kombinaciji sa PT minama, a prepreke braniti” (Isto). “Dinamiku djelovanja” trebalo je “koordinirati sa dijelom snaga 104. br. HVO u rejonu s. @ivkovo Polje” (Isto).

1009

107. brigada HVO Grada~ac i 108. brigada HVO Br~ko), u kome ih obavijestio da }e se 14. juna 1992. (17 sati), u Zapovjedni{tvu Operativne grupe u Slavonskom Brodu, odr`ati sastanak na kome “trebaju biti obavezno prisutni zapovjednik brigade i zastupnik HVO za op}inu pripadaju}e brigade”.205 U Stocu je sredinom 1992. bila 116. brigada Hrvatske vojske (iz Metkovi}a), kao i odre|ene snage HOS-a. Na plato Dubrava 13. juna 1992. stigla je tenkovska jedinica (tenkovi T-55) u sastavu 1. brigade Hrvatske vojske iz Zagreba, pod nazivom Tigrovi.206 U napadu na Novi Travnik juna 1992. u~estvovali su, pored jedinica HVO-a i HOS-a, i dijelovi 113. (Splitske) u sadejstvu sa 123. (Vara`dinskom) brigadom.207 Na podru~ju Bosanske posavine su sredinom i u drugoj polovini 1992. bile anga`ovane mnoge jedinice Hrvatske vojske, koje su, u sadejstvu sa braniocima tog prostora, Hrvatima i Bo{njacima, nastojale da zaustave srpsku ofanzivu i sprije~e probijanje koridora, odnosno uspostavljanje komunikacije Knin - Banja Luka - Bijeljina - Beograd. To su : - 105. (Bjelovarska) brigada; - 106. (Osje~ka) brigada; - 108. (Slavonskobrodska) brigada; - 109. (Vukovarska) brigada; - 111. brigada; - 127. (Viroviti~ka) brigada;

205 AIIZ, inv. br. 2-2232, Hrvatsko vije}e obrane, Hrvatska zajednica Bosanska

posavina, Klasa: 035-01/92-01, Ur. broj: BP-01/92-37, Sl/avonski/ Brod, 13. juni 1992. — 101. brigadi HVO i drugima.
206 AIIZ, inv. br. 2699. 207 ∴ ZLO^INI U VRBANJI JULA 1993, Sarajevo 2001, str. 97-98; S. Omeragi},

nav. dj., str. 155; AIIZ, inv. br. 2-2962, Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, Hrvatsko vije}e obrane, Sto`er HVO Novi Travnik, Broj : 96, 11. juni 1992. - 6. bojni 1. A brigade Zagreb; ICTY, Predmet: Br. IT-95-14-T, paragrafi 77, 83 i 91.
1010

- 3 A brigada (1. bojna 3. brigade ZNG) ; - Vojna policija iz sastava 68. bataljona vojne policije Osijek; - Bataljon Kora}e i druge manje borbene grupe iz Po`ege i Osijeka.208 Sredinom jula 1992. jedinice Hrvatske vojske u sjevernoj Bosni se, u skladu sa dogovorom u Kara|or|evu i konkretizacijom takve osvaja~ke politike od strane srpskih i hrvatskih kolaboracionista u Gracu krajem aprila 1992. (o razgrani~enju dvije konstitutivne jedinice na podru~ju Kupresa i u Bosanskoj posavini), te razgrani~enja na terenu

208 M. [pegelj, nav. dj., str. 338-340, 346 i 417-419. Na tom su podru~ju u `estokim

vi{emjese~nim borbama anga`ovane brojne jedinice Hrvatske vojske, posebno 108. brigada, kao i druge jake borbene grupe, uklju~uju}i i Vojnu policiju iz sastava 68. bataljona vojne policije Osijek. Te su vojno-policijske snage, pored podru~ja Slavonskog Broda, djelovale i na podru~ju bosanske Posavine, gdje su uspje{no sara|ivale i instruktivno djelovale “na vojno policijske postrojbe HVO koje su u formiranju” (Isto, str. 418-419). Vojska SR Jugoslavije i srpske kolaboracionisti~ke snage su 28. juna 1992. probile uzak koridor kod Br~kog. I pored toga, branioci su jo{ dr`ali zna~ajne dijelove Posavine, uklju~uju}i Bosanski Brod i {irok pojas sela ispred njega, kao i mostobran u Ora{ju. Za komandanta Slavonskog boji{ta postavljen je general Hrvatske vojske Stipeti}. On je od generala Tusa, na~elnika Glavnog sto`era Hrvatske vojske, dobio zadatak da zaustavi izvla~enje jedinica Operativne grupe Isto~na posavina od Doboja prema Derventi i Bosanskom Brodu i organizuje odbranu na dostignutim linijama (Isto, str. 338-340). Odbrana je, i pored niza organizacijskih i logisti~kih problema, stabilizovana na liniji Obodski kanal — rijeka Ukrina — selo Kora}e, gdje su tri mjeseca vo|ene `estoke borbe. Na tom je frontu simboli~no anga`ovano vi{e brigada Hrvatske vojske, izuzev 108, koja je djelovala svo vrijeme. Od sredine avgusta anga`ovane su i druge jedinice Hrvatske vojske, odnosno ja~e borbene grupe (Isto). Nakon slamanja srpske ofanzive, stvoreni su uslovi za protuudar, ~iji je nosilac trebalo da bude 108. brigada, koja je u tom cilju, u drugoj polovini septembra, planski odmorena i popunjena. Uz tu brigadu, bilo je predvi|eno i anga`ovanje 103. (Derventske) i 101. (Bosanskobrodske) brigade HVO-a, koje su, tako|e, odmorene i djelimi~no popunjene novim ljudstvom. Pored toga, u rezervi je bio i prvi bataljon 3. gardijske brigade. Na taj je na~in, po ocjeni generala Martina [pegelja, “stvoren vrlo povoljan odnos snaga i objektivno se moglo ra~unati na uspjeh” (Isto, str. 338-339). Me|utim, dijelovi 3. A brigade (3. brigada ZNG) iznenada su napustili bojno polje prije nego {to su srpske snage probile uzak koridor kod Br~kog — 28. juna 1992. (Isto, str. 339).
1011

- u i ju`no od Mostara (juna 1992.), “raspadaju”.209 Tada je Hrvatska vojska otpo~ela sa povla~enjem iz Bosanske posavine. Vojni obveznici “i Hrvati i Muslimani” “ostavljaju oru`je” i “zajedno sa drugim progonjenima bje`e u dubinu teritorije Hrvatske i ni pod koju cijenu se ne}e vra}ati u Bosnu i Hercegovinu”.210 Situacija u Bosanskoj posavini je u drugoj polovini avgusta 1992. bila sve te`a, posebno na Derventskom frontu, gdje je stanje bilo kriti~no. Do toga je do{lo zbog iznenadnog napu{tanja teritorija, razbijanja jedinica i pada teritorija u ve}ini bez borbi, posebno napu{tanje polo`aja od strane 108. brigade Hrvatske vojske, prije nego joj je do{la smjena. Zbog toga je 101. brigada Hrvatskog vije}a obrane iz Bosanskog Broda “pretrpila ogromene gubitke, na desetine mrtvih i preko stotinu ranjenih”.211 108. brigada Hrvatske vojske, “najja~a, najopremljenija i odmorna”, ~im je uvedena na liniju fronta, no}u 5./6. oktobra izvukla se sa polo`aja preko Save u Slavonski Brod “pod vrlo sumnjivim okolnostima”, bez znanja Komande Slavonskog boji{ta i Operativne grupe Isto~na posavina. U takvoj situaciji polo`aje su napustile i dvije brigade Hrvatskog vije}a obrane (101. i 103.).212 Jedinice Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane su bez borbe napu{tale front u Bosanskoj posavini.213 Zvani~ne komande bile su
209 Isto, str. 413; Z. Tomac, nav. dj., str. 36-37. U su{tini je rije~ o konkretizaciji

teritorijalnog razgrani~enja, odnosno o srpsko-hrvatskoj podjeli Bosne i Hercegovine, po kome je velikosrpski agresor dobio {iroki koridor kroz sjevernu Bosnu i znatan dio Bosanske posavine u zamjenu na podru~je Kupre{ke visoravni i dolinu Neretve.
210 M. [pegelj, nav. dj., str. 413. 211 Isto, str. 415-418. 212 Isto, str. 338-340. 213 Isto. Pitanje “iznenadnog” izvla~enja Hrvatske vojske, odnosno napu{tanje fronta,

iz Bosanske posavine poku{ao je odgonetnuti general Martin [pegelj, koji je li~no u vi{e navrata, u svojstvu glavnog inspektora Ministarstva obrane Republike Hrvatske, bio u inspekciji u Bosanskoj posavini (mjesec dana je cijela inspekcija tamo bila). Kao i ostali saradnici iz inspekcije, uvijek je dolazio do zaklju~ka da je u ta zbivanja “umije{an netko nevidljiv, da se potezi vuku odnekud daleko, iz glave nekog svemo}nika”. Govore}i o tome, on tvrdi kako “niz ~injenica ostaje potpuno neprotuma~iv”. S tim u vezi, on iznosi vi{e takvih ~injenica, kao {to su, izme|u ostalog: dijelovi 3A brigade su, jo{ prije nego su srpske snage probile uski koridor kod Br~kog, 28. juna 1992, napustile bojno polje kod Modri~e i svojevoljno oti{le u Osijek, izjavlju}i da `ele jedino
1012

jer }e ih pregaziti tenkovi. Hrvatskog vije}a obrane) vrate u Bosanski Brod. {ire}i defetizam. pojedina lica iz Ministarstva odbrane Republike Hrvatske. po Martinu [pegelju ne znaju}i da je sve dogovoreno. s gradona~elnikom Meterom (Isto. kada je napredovanje srpskih snaga zaustavljeno poslije probijanja koridora i krajem septembra stvorena osnova za “osloba|anje Posavine i ofanziva prema Doboju”. 338). 127. intervenisala i naredila da se tri brigade (108. str. Zbog “grubog kr{enja subordinacije (dvostruko zapovjedanje) do{lo je do velikog gubitka teritorija i jo{ ve}ih ljudskih gubitaka”. 111. {to je. U tome je bio umije{an i general ^ermak. ru{enje mosta izme|u dva grada (Bosanskog i Slavonskog Broda) od strane na~elnika in`injerije 157. lako je mogu}e da za dogovor ne znaju ni ~etnici. 414). na ~elu sa generalom Stipeti}em. gdje je 16.“stavljene u nemogu}u situaciju”. zapovjedaju}i im suprotno od naredbi generala Stipeti}a. i pored obe}anja. 340). str. kod ni`ih komandi. 1013 .214 u 160. obi{ao Slavonski i Bosanski Brod. Tu|man je formalno formirao Komisiju da navodno istra`i razloge pada Posavine. ne uklju~iv{i se u odsudnu odbranu. ali se koji dan kasnije. te mnogi drugi. te politi~ko rukovodstvo Slavonskog Broda. te dio dokumentacije predali i Uredu za za{titu ustavnog poretka.) su. 415-418. Komanda 108. U fazi izvla~enja snaga od Doboja i poku{aja organizacije odbrane na prilazima Derventi i Brodu na frontu su se pojavili generali Slobodan Praljak i Pavao Miljavac. Tako su “branitelji Posavine”. izvla~e u Slavonski Brod”. str. nisu pre{le Savu “ili to ~ine. Hrvatske vojske i 101. Na osnovu navedenih i drugih ~injenica generali Martin [pegelj i Petar Stipeti} su zaklju~ili da je izvla~enje jedinica iz Bosanskog Broda “~in otvorene diverzije i izdaje” i da su “glavni razlog sloma nedefinirani i nejasni stavovi slu`bene politike oko anga`iranja postrojbi HV u bosanskoj Posavini”. tako|er. po Martinu [pegelju. nakon {to je Komanda Slavonskog voji{ta. jula 1992. komandanta Slavonskog voji{ta. brigade to. a da sve bude jo{ lu|e. i 108. ginuli “u unaprijed izgubljenoj bici. potkrijepljen podacima. posebno zbog dvostrukog komandovanja. i 136. dijelovi nekih prikupljenih brigada Hrvatske vojske (2. i 17. ~ime su uzrokovali odlazak Hrvatske vojske s fronta. “ali je to bio potez kojim se poku{avala umiriti javnost” (Isto. brigadu. 340-341). pa i potrebno dr`ati Bosansku posavinu” (Isto. Takav zaklju~ak. Dolazili su “neki emisari iz Zagreba”. u svojstvu glavnog inspektora Ministarstva obrane Hrvatske. trpe velike gubitke” (Isto. saop{tili su nezavisno jedan od drugog u pisanom i usmenom obliku predsjedniku Tu|manu i ministru odbrane [u{ku. koji. str. nije izvr{ila. do{ao do vi{e podataka “da pojedine politi~ke osobe iz Zagreba dolaze i obja{njavaju kako nije mogu}e. U razja{njavanju pojave panike Martin [pegelj je. uz znanje i pomo} Specijalne policije iz Slavonskog Broda. brigade Hrvatske vojske ([tokovi} i Tomaki}). rije~ o dezerterstvu. 214 Isto. str. da se povuku sa tog podru~ja. i 103. 105. i pored nastojanja Komande Slavonskog boji{ta da se po svaku cijenu sa~uva most preko Save izme|u dva grada.

bio stacioniran na podru~ju Tomislavgrada. str. “povu~eno 2. 1992. neko zapovjedao “napu{tanje Dervente i drugih polo`aja u Bosanskoj posavini” (Isto. 15 i 23. tvrdi general [pegelj. Informacija o situaciji u op{tini Prozor prije i poslije brutalne agresije HVO i HV od 23. 3. novembar 1992. tvrdi Tomac. 1014 .217 O~igledno da je. brigada iz Vara`dina. Skup{tina op{tine Prozor. str. 95-96. on navodi da “pad Bosanskog Broda. br. 2-1888./22. br. str. Ur. 1992. oktobra 1992. (brigada (dio) iz [ibenika i 123. 20. dr Zdravko Tomac tvrdi kako je vojno rukovodstvo iz Zagreba insistiralo. 10.600 ljudi i neprijatelju bez borbe prepu{teno ono {to je te{kom mukom osvojeno” (Z. novembar 1992. 2-252. 1. 2-2145. oktobra 1992. Republika Hrvatska. avgust 1993. dj. Hrvatska vojska. `estoki artiljerijski napad na Prozor 23. Ministarstvo obrane.) u~estvovale su i dvije brigade Hrvatske vojske: 114. Jablanica. “prijete}i dezerterstvom i uhi}enjima”. 4. Forum “Prognanih” muslimanskih organizacija. Naredba o povla~enju Hrvatske vojske iz Bosanskog Broda. 1812/92. br. ZLO^INI U VRBANJI JULA 1993. 69-73). oktobra). Zapovjednik diviziona u Sisku bio je bojnik Josip Siki}. godine i polo`aj muslimanskog naroda. AIIZ. inv. 2-253. na~injenih prozorskim Muslimanima od strane pripadnika HV-HVO (usta{a) na podru~ju op{tine Prozor. Broj: 1-01-127/93. AIIZ. 55.Na podru~ju Bosne i Hercegovine je 1992. izvedena je tajno. 14.215 U napadu na Novi Travnik (19. 11. Glavni sto`er. S tim u vezi. Op{tina Prozor. Republika Hrvatska. Republika Bosna i Hercegovina. inv. 98. ZAPOVIJED. koja je ponekad bila i opstrukcija onima koji su se tamo borili” (Isto). Informacija o situaciji u op{tini Prozor i polo`aj muslimanskog naroda u vezi sa doga|ajima od 23. str. Prof. Tada su grad i okolina nemilosrdno bombardovani svom raspolo`ivom hrvatskom te{kom artiljerijom i tenkovima T-53. odnosno gubitak ve}eg dijela Bosanske posavine nije rezultat vojnog poraza nego posljedica zapovijedi o povla~enju i nedovoljne podr{ke. AIIZ. Napadom na Prozor komandovao je pukovnik [iljeg. Ratno predsjedni{tvo. nav. On je po~etkom oktobra 1992. 216 Bosna. Broj: 3091/92. 215 AIIZ. Republika Bosna i Hercegovina. 2-926. Op{tinska komisija za prikupljanje ~injenica o ratnim zlo~inima. da se Hrvatska vojska povu~e iz Bosanske posavine. Sarajevo 2001. a zapovjednik jedinice u Tomislavgradu Marijan Mari}.216 Nakon zauzimanja nekoliko objekata u gradu (u no}i 21. Na taj na~in je.. br. godine. Vojna po{ta Br. inv. februar 1994. laki artiljerijski divizion protivzra~ne obrane iz Siska. po njemu. inv. 217 AIIZ. 3033. 10. Tomac. br. Sisak. Sisak. str. djelovao i 55. 415). Broj: 02-11/92. i 24. ZAPOVIJED. ZLO^INI U VRBANJI JULA 1993. br. Zapovjedni{tvo OZ Zagreb. LTRD PZO. Informacija o prikupljenim ~injenicama ratnih zlo~ina. oktobar 1992./24.

^. Glavni sto`er. Eugen Kvaternik — na podru~ju Bugojna. naoru`anjem za PP i POB. g. G. koja je stupila “na snagu ODMAH”. 25. 2. kada su formirane operativne zone HVO Hrvatske zajednice Herceg—Bosna. septembra 1992. On je. U tom zapovjedni{tvu nalazila su se podru~ja op{tina: Posu{je. G. br. Kralj Tomislav — na podru~ju Tomislavgrada.prim.brigada. HVO-u Bugojna. te za interveniranje na ugro`enim pravcima” (Isto). Jablanica i Konjic (AIIZ. od 31. stredstvima podr{ke (MB 60 i MB 82 mm). sa sjedi{tem u Tomislavgradu. 92. VOJNA TAJNA”). 2. 2-1750. U Operativnoj zoni odgovornosti Sjeverozapadna Hercegovina. Gornji Vakuf. Formiranje operativnih zona. : 01-2054/92. Po primitku ove zapovijedi odmah pristupiti formiranju postrojbi. rukovodio zapovjedni{tvom Operativne zone Sjeverozapadna Hercegovina. pod neposrednom komandom pukovnika [iljega djelovalo je {est brigada Hrvatskog vije}a obrane: 1. djel. te za interveniranje na ugro`enim pravcima ja~ine 150-200 vojnika. Zapovjedni{tvo OZ S/H. 09. Na nivou op}/inskih/ sto`era HVO Bugojno. Hrvatsko vije}e obrane. Broj: 27/92. te ljudstvo uvje`bavati za napadna djelovanja (uvje`bavanja po postrojbama do voda) i biti u spremnosti za izvr{enje zada}a za idu}ih 7 do 10 dana. Pukovnik [iljeg je navedenu naredbu izdao “na temelju naredbe GS HVO. vozila za prijevoz i najmanje tri b/k /borbena kompleta . 3. S. Petar Kre{imir IV — na podru~ju Livna i 1015 . HVO. 2-2113. 218 Isto. 5. od 21. sto`era HVO — brigada. br. — Sto`erima HVO: Bugojno. avgusta 1992. sa sjedi{tem u Tomislavgradu. o “formiranju postrojbi za napadna djelovanja”: “1. Bugojno. br. U svezi sa ovom zapovijedi i dinamikom njenog realiziranja svakodnevno izvje{}ivati u redovitim dnevnim operativnim izvje{}ima” (AIIZ. Gornjeg Vakufa i Prozora izdao naredbu (“STROGO POV. Navedene postrojbe formirati od iskusnih boraca. inv. Hrvatska zajednica HercegBosna. 4. Vakuf. 3. inv. a u cilju osiguranja posebnih postrojbi za napadna djelovanja na nivou op}. sto`era HVO . Livno. Prozor). Prozor formirati postrojbe za napadna djelovanja na nivou op}. Ante Star~evi} — na podru~ju Gornjeg Vakufa. Osigurati da ljudstvo bude samo prikupljeno na jednom mjestu i uvijek spremno za bojna djelovanja po zapovijedi. septembar 1992. Herceg — Stjepan — na podru~ju Konjica i Jablanice. pov. opremiti ih potrebnim brojem sredstava veze. 4. Str.218 Pukovnik [iljeg (aktivni oficir JNA) je 25./ streljiva za svako naoru`anje. Vakuf. broj 01-2173/92. zajedno sa snagama Hrvatskog vije}a obrane.Hrvatska vojska je. Kupres. 5. Prozor. Duvno — Tomislavgrad. PAM-ovima i pu{kama sa nitroglicerinskim punjenjem. ZAPOVIJED).

Svi transporti opreme. br. zapovjednik Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane. oktobar 1992./24.219 Tada su jedinice 6. Stanje na teritoriji op}ine Gornji Vakuf je toga dana “napeto ali pod kontrolom” (AIIZ. uz podr{ku specijalnih jedinica Divovi i Tigrovi. Hrvatsko vije}e obrane. oktobar 1992. Informacija o situaciji u op{tini Prozor prije i poslije brutalne agresije HVO i HV od 23. 2-926. (splitskom) brigadom. inv. oktobra 1992. tako|e. n/r Dario Kordi}). Jablanica. nare|eno da. 2 — 2947. Informacija o situaciji u op{tini Prozor i polo`aj muslimanskog naroda u vezi sa doga|ajima od 23. 23. Republika Bosna i Hercegovina Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. 5. pov. Hrvatsko vije}e obrane. izvr{ile su podjelu naoru`anja i opreme” i “dodatno su poja~ani i naoru`ani sa lakim i te{kim naoru`anjem”. godine. Isto. br. inv. 22. Broj: 1-01-127/93. 15. Broj: 02-11/92. br. koje su bile pod komandom Glavnog sto`era Hrvatske vojske. n/r Dario Kordi}). 6. izme|u ostalog. br. 2-1758.1992. Mostar. Republika Bosna i Hercegovina. 2-1760.12. — Zapovjedni{tvu OZ Srednja Bosna. Zapovjedni{tvo OZ S/ZH. do 15. Forum prognanih muslimanskih organizacija. Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna. GS HVO. — Brigadama i Op}inskim sto`erima HVO OZ Sjeverozapadne Hercegovine. IZVJE[]E). br. gdje god ima mogu}nosti situaciju rije{i silom (AIIZ. Put za Prozor je. jedinice HVO-a u Jablanici dignute su 22. AIIZ. Broj: 774/92. Broj: 774/92. i 24. Mostar. Informacija o prikupljenim 1016 . pov. Glavni sto`er HVO HZ H — B. 1992. avgust 1993.izvela sa (dijelom) 114. 10. inv.1992. 10. novembar 1992. februar 1999. br. inv. oktobar 1992. Bla{ki}u je. inv. decembar 1992. Travniku upotrebom sile razbiti ili zarobiti”. Jablanica. Neposredno uo~i napada na Prozor. inv. Slobodna Bosna. godine i polo`aj muslimanskog naroda. Istoga dana brigadir Milivoj Petkovi}. 22-10/92. 1992. brigada Posu{je — na podru~ju Posu{ja (AIIZ. br. 23. 22 oktobar 1992. oktobra 1992. Broj: 252/92. inv. br. Rama — na podru~ju Prozora 7. Republika Bosna i Hercegovina. izdao je naredbu ({ifrom — hitno) pot~injenim jedinicama (“Zapovijed za daljna djelovanja”). 20. Hrvatsko vije}e obrane. Hrvatsko vije}e obrane. Str. br. 6. materijalno-tehni~kih sredstava i ljudstvo Teritorijalne obrane “koji se upu}uju prema Novom Travniku su blokirani” 23. — Zapovjedni{tvu OZ Srednja Bosna. “u punu bojevu gotovost. Izvje{}e za period 14. inv. Op}inski sto`er Gornji Vakuf. 2-1759. Op{tinska komisija za prikupljanje ~injenica o ratnim zlo~inima. Republika Bosna i Hercegovina. ({ibenske) i 113. Republika Bosna i Hercegovina. Str. n/r pukovnik Tihomir Bla{ki}. Op{tina Prozor. 2-1751. 2-252. 2-1760. 219 AIIZ. Op}inski sto`er Gornji Vakuf. — Predsjedniku Odjela obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. 14. Op}inski sto`er Jablanica. Broj: 59/92. AIIZ. 2-253. oktobar 1992. inv. n/r pukovnik Tihomir Bla{ki}. Vitez i Busova~a. ZAPOVIJED ZA DALJNA DJELOVANJA. Ratno predsjedni{tvo.04. Isto. u kojoj je naredio poja~anje blokade “svih puteva koji vode ka Novom Travniku” i “sve transporte opreme i ljudstva TO ka N. Skup{tina op{tine Prozor. Vitez i Busova~a. br. Republika Bosna i Hercegovina. 01-2762/92. bio blokiran (AIIZ.

br.Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane zauzele grad i izvr{ile brojne zlo~ine nad Bo{njacima. inv. 222 ∴ REZOLUCIJE.M. 95-96. 221 Isto. str. 223 S. 155. Omeragi}.223 Me|utim. str. Generalna skup{tina je zahtijevala da se.222 U Rezoluciji 47/121 od 18. dj. Omeragi}. nav.. nakon neuspjelog napada na grad.221 Anga`ovanje Hrvatske vojske protiv Republike Bosne i Hercegovine 1992.”. nav. februar 1999. str.220 U osvaja~kom napadu na Gornji Vakuf oktobra 1992. maja 1992. str. u skladu sa navedenom rezolucijom Vije}a sigurnosti. PROZOR 1992. 52 i 155. koji je na pregovorima. br. otvoreno rekao da su u napadu na Gornji Vakuf anga`ovane iste jedinice Hrvatske vojske koje su napadale i Prozor (Bosna. stiglo i 11 tenkova. S. zatim spaljeni i oplja~kani brojni domovi. “SIGURNOJ ZONI” UJEDINJENIH NACIJA. te protjerano i u konclogore zatvoreno skoro cjelokupno bo{nja~ko stanovni{tvo. ^eki} . str.. br. ZLO^INI U VRBANJI JULA 1993. 1017 . str. do tog povla~enja nije do{lo. februar 1994. 15 i 23. U Rezoluciji 752 od 15.. str. Kreso — B.-1995.. ZLO^INI U VRBANJI JULA 1993. SLU^AJ [ILJEG. S. Tom je prilikom u organizovanom napadu ubijeno preko 100. 39 i 175. 95-96.. str. u~estvovao je i bataljon Hrvatske vojske Frankopan. Prisustvo Hrvatske vojske kod Gornjeg Vakufa potvrdio je i komandant Operativne zone za Sjeverozapadnu Hercegovinu @eljko [iljeg.. Sarajevo 2003. 33. na~injenih prozorskim Muslimanima od strane pripadnika HV-HVO (usta{a) na podru~ju op{tine Prozor. uklju~uju}i i elemente Hrvatske vojske. 11. U Bosnu i Hercegovinu je sa Tigrovima. antiteroristi~kom jedinicom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Slobodna Bosna. Tada su. 1. 15 i 23. Hronika zlo~ina. dj. 2091-2095. Sarajevo 200. 1.” u Republici Bosni i Hercegovini “moraju povu}i odmah. str. 31-32.. ~injenicama ratnih zlo~ina. 6.. “hrvatske patrole zarobljavale i ubijale sve {to su zatekle na putu” (Isto). Vije}e sigurnosti je zahtijevalo “da se svi oblici mije{anja koji dolaze izvan Bosne i Hercegovine”. uglavnom civila. bilo je poznato i Ujedinjenim nacijama. JULA 1995. 220 Isto. “odmah obustave i da susjedi Bosne i Hercegovine poduzmu hitnu akciju radi okon~anja ovakvog mije{anja i da po{tuju teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine”. M. decembra 1992. februar 1994. 94-95. Hero. AIIZ. po kazivanju pukovnika Boba Stjuarta. ZLO^INI U VRBANJI JULA 1993. Bosna. 11. str.. Maci}. 459-464. GENOCID U SREBRENICI. “svi dijelovi Hrvatske vojske.

dj.OZ S/B /Operativnoj zoni Srednja Bosna — prim. — mart 1994. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Odjel obrane. ^. Tada su dva bataljona 114. Zanimljivo je naglasiti kako je u toj naredbi pod broj 1 navedeno da “crtu obrane prema ~etnicima oslabiti na najmanju mjeru” (AIIZ.225 “Na terenu u Hercegovini” se 12. S./ IZM Vitez. radi spajanja sa jedinicama Operativen zone srednja Bosna. Glavni sto`er HVO HZ H-B.Ministarstvu unutra{njih poslova Republike Hrvatske. komandovao (snagama Hrvatskog vije}a obrane) napadom na Gornji Vakuf i sadejstvovao snagama HVO-a u centralnoj Bosni. S.226 Krajem marta 1993. ponovo napadali na Gornji Vakuf. nav. u Vitez 224 Bosna. S. Mostar. 6. Broj: 09451/93. str. 95-96. Slobodna Bosna. Dario Kordi}. [korpije iz Trogira i Alkari iz Sinja. inv. obratio se 12. Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Policijskoj upravi Zagreb). februar 1999. brigadir Milivoj Petkovi}. 155. odnosno o pripremi jedinica za napade protiv Armije Republike Bosne i Hercegovine. Omeragi}. kada su jedinice Hrvatske vojske poku{ale prodor u izvorni sliv Vrbasa. te Vukovi iz Splita. str. brigade Hrvatske vojske. str. 226 AIIZ. S. mart 1993. januar 1993. br. 11. Pukovnik @eljko [iljeg je u januaru i februaru 1993. februar 1994. Republika Bosna i Hercegovina. 15 i 23. izvodila vi{e ofanziva protiv Bosne i Hercegovine. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. br. Pukovnik Ivica Primorac. n/r puk. Omeragi}. pukovnicima Dariu Kordi}u i Tihomiru Bla{ki}u zapovijed (“VOJNA TAJNA. 2-2272. Republika Bosna i Hercegovina.. nav. Na~elnik Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane. 12. i 1994. izdao je 26. Hrvatsko vije}e obrane. str. . zatim bataljon Frankopan i specijalne jedinice Divovi i Tigrovi. Prva je po~ela januara 1993. . januara 1993. brigada Hrvatske vojske. bila je uklju~ena i 113. postrojbe za posebne namjene Ludvig 1018 . nalazila jedinica za posebne namjene Ludvig Pavlovi}. s molbom da odobri “izdavanje domovnica pripadnicima Hrvatske vojske. 225 ∴ ZLO^INI U VRBANJI JULA 1993. pomo}nik na~elnika Glavnog sto`era HVO-a za profesionalnu vojsku. 1.224 Brojne jedinice Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane trpile su poraze kod Gornjeg Vakufa. Tihomir Bla{ki}). Mostar. inv.) Republika Hrvatska je u toku 1993. marta 1993. dj. 2-2966. br. 26. str. 96. Glavni sto`er HVO. U napadu na taj grad. ZLO^INI U VRBANJI JULA 1993.b) Otvorena agresija (januar 1993. marta 1993. Hrvatsko vije}e obrane. n/r puk. POVJERLJIVO”) o punoj borbenoj gotovosti jedinica. 155. Policijska uprava Zagreb.

U Parcanima su civili kori{teni kao ”`ivi {tit”. A R BiH — 4. pu{komitraljez M-84. ^esto je bila pojava da bi pomenuti Prce u pijanom stanju po gradu vrije|ao Muslimane. u~estvovale su 113.Sveti duh. inv. str. inv. a u polju tog slova mrtva~ka glava. /postrojba za posebne namjene — prim. poja~ane specijalnim jedinicama Pavlovi}. Napadaju}i na Armiju Republike Bosne i Hercegovine vojnici Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane su ru{ili sve pred sobom. 227 S. te privodio Muslimane u Komandu HVO-a. inv. Organ bezbjednosti. inv. i Hrvatska vojska.. siva i crna). maj 1993. br. nav.. — N SVK OS R BiH i drugima.228 U napadu na vi{e sela Op{tine Prozor (To{~anica. 2700 i 2703. me|u kojima se najvi{e isti~e Marijan (sin Nike) Prce. i 114. na kojoj se nalazilo duplo ve}e slovo “U”. te oplja~kane i popaljene mnoge ku}e. 86.229 I u napadu na Sovi}e i Doljane je. U Paro{u je. br.je stigla sli~na jedinica . Predmet : Br. br. Paro{ i druga). br. iz Sovi}a — ime mu je bilo Branko. nav. Ministarstvo unutra{njih poslova. i na jednom ramenu crnu traku. N.. 2700 i 2703.227 Po~etkom aprila 1993. Jablanica. Lizoperci i Hudutsko. op{tina Stolac. Hero. 156. sa crnom trakom preko ~ela. str. korpus. P. 228 AIIZ. sredinom aprila 1993. u~estvovala i Hrvatska vojska.” (Isto). br. tako|e. u Stolac i {iru okolinu su upale jedinice Hrvatske vojske iz Splita i Imotskog. 229 AIIZ. 230 AIIZ. brigada Hrvatske vojske. inv. nastanjen u selu Jaso~. Isto. dejstvuju}i iz svog raspolo`ivog pje{adijskog naoru`anja (protivaavionski mitraljez. Nosili su crne uniforme. dj. M. Napad na selo To{~anicu Hrvatska vojska i HVO izveli su iz tri pravca: Grevi}i. Od dolaska jedinica Hrvatske vojske na tom se podru~ju “stalno pu{taju usta{ke pjesme putem razglasa. u~estvovala je.”. ubijeno nekoliko civila (Isto). RO SDB Jablanica. sa slovom “U”. a tre}i HVO. Parcani. a domovnice su im hitno potrebne glede regulisanja statusa u Hrvatskoj vojsci” (Isto).. automatske pu{ke. 2-2293. Agresorski vojnici su nosili obilje`ja HV i oznake slova “U” i uniformu sa tri razli~ite boje ({arena. Omeragi}. 7. snajperi)./ Ludvig Pavlovi} nalazi se trenutno na terenu u Hercegovini. pu{komitraljez M-53. IT-98-34-I. Od tada je na podru~ju Stoca “stalno prisutna demonstracija sile. Jednog pripadnika Hrvatske vojske je prepoznala Anica Kladu{ak.. S. 134 i 141-142. sredinom i krajem aprila 1993. P. Jedni su na rukama imali oznaku HV i HOS. iz Virovitice. 2091-2095. Republika Bosna i Hercegovina. iz Zagreba (ona tvrdi da je stanovao na ^rnomercu) — AIIZ.230 U borbama oko Jablanice u aprilu i maju 1993. pucao iz automatskog oru`ja. uz artiljerijsku podr{ku (minobaca~i 60 i 82 mm). 1019 .^. dj. 2699. pored Hrvatskog vije}a obrane. paragraf 9. pucanje po zgradama iz pje{adijskog naoru`anja. ICTY. Tom je prilikom ubijeno nekoliko civila (ve}ina je izbjegla)..

231 Bosna. Tradicionalna etni~ka raznolikost tih op{tina je skoro potpuno eliminirana. (Vara`dinska) brigada. paragraf 11).000 vojnika iz Metkovi}a). Kao rezultat te kampanje. plja~ke.114. i 3. brigade Tigrovi i oko 1. uskra}ivanje osnovnih gra|anskih i ljudskih prava.Tigrovi i Divovi. 1.000 pripadnika Hrvatske vojske (oko 750 pripadnika Slavonske brigade. ([ibenska) brigada.Bivolje Brdo . 2. korpus. Armija Republike Bosne i Hercegovine. Krajem juna 1993. te masovne progone. IT-98-34-I. delo`acije. Predmet : Br. a sve to je izvr{eno na osnovu sistematskog obrasca diskriminacije na etni~koj osnovi. od strane snaga HV-a i HVO-a. februar 1994. u~estvovale su. ~ija je iskazanica nosila pe~at “Ministarstvo obrane Republike Hrvatske — Glavni sto`er specijalnih snaga” (Bosna. Omeragi}.231 U agresiji Republike Hrvatske na Republiku Bosnu i Hercegovinu u prvoj polovini 1993. br. Vojnik se zvao Tomislav Baji}. premla}ivanje. od ~ega oko 2. brigade Hrvatske vojske. br. februar 1994. takozvanog ‘etni~kog ~i{}enja’. Sektor bezbjednosti. mu~enje. po Ha{koj optu`nici protiv Mladena Naletili}a i Vinka Martinovi}a — “kampanje. . Jablanica i drugim op{tinama u Bosni i Hercegovini.. nav. (Splitska) brigada. odnosno znatno smanjivanje i pokoravanje tog dijela stanovni{tva. i sljede}e jedinice Hrvatske vojske : . . razaranje kulturnog i vjerskog naslije|a. 4. Sredstva koja su bila kori{tena u tu svrhu uklju~uju ubijanje. Jablanicu i druge op{tine u Bosni i Hercegovini. te prema Jablanici i Konjicu. 11. IT-98-34-T. Predmet: Br. u Bosnu su upali i dijelovi 163. te su na tim podru~jima nametnute etni~ki ~iste institucije i dru{tvo” (ICTY. inv. ~ija je legitimacija nosila oznaku jedinice. deseci hiljada bosanskih Muslimana napustili su Mostar. slu`bena zabilje{ka. Republika Bosna i Hercegovina. u velikoj ofanzivi u {irem rejonu Mostara. str. str.Blagaj protiv Armije Republike Bosne i Hercegovine u~estvovalo je oko 2.123. avgust 1993. U kontra-udaru Hrvatskog vije}a obrane na lokalitetu Pijesci . U~e{}e Tigrova u napadu na podru~je oko Jablanice dokazano je i nala`enjem le{a jednog vojnika. 155. U prvoj polovini maja 1993. kao i neke specijalne jedinice Hrvatske vojske iz Dubrovnika. prema podacima Vlade Republike Bosne i Hercegovine. S. 11. zatvaranja i hap{enja. paragraf 10.400 vojnika. ICTY. 15 i 23). AIIZ.113. bio je postizanje kontrole nad op{tinama Mostar. 15 i 23. 250 pripadnika 1. Cilj te ofanzive. 1020 . dj. u~estvovale su i Splitska i Neretvanska brigada. str. br. te prisiljavanje bosansko-muslimanskog stanovni{tva da napusti ta podru~ja. 2-2153. 1.

Hrvatska vojska i Hrvatsko vije}e obrane su u toj ofanzivi protiv Armije Republike Bosne i Hercegovine bili u veoma te{kom polo`aju. 1021 .. Hrvatska vojska sukobila sa Armijom Republike Bosne i Hercegovine navodno radi toga jer je Armija Republike Bosne i Hercegovine tada `eljela izbiti na more i zauzeti Plo~e i ju`ni dio Hrvatske do Neuma. 129... maj 1993. 2-2123. 134-135. 233 ∴ RAT. Ustvari. ulo`ila protest protiv Republike Hrvatske. Tako je. godine slani u BiH da bi se borili protiv muslimanskih snaga.. SAOP[TENJE VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE. Izme|u ostalog.”. nagla{eno je da }e Vlada biti “prisiljena da se obrati me|unarodnoj zajednici i zatra`i za{titu od agresije” (ICTY. pored ostalog. Tu|man je htio tom izmi{ljotinom opravdati sudjelovanje Hrvatske vojske i HVO-a u borbi protiv Armije Bosne i Hercegovine kao dr`ave” (RAT…. paragraf 87). inv. general Martin [pegelj navodi kako “obi~an kaplar zna da je tada Armija Bosne i Hercegovine bila u u`asnoj vojnoj situaciji i da joj ni na kraj pameti nije padala ni mogu}nost da poduzme ne{to tako. zahtijevaju}i da bezuslovno obustavi napade i povu~e svoje jedinice s teritorije Bosne i Hercegovine. “jedan svjedok rekao da je od jednog visokog funkcionera hrvatske Vlade ~uo da su vojnici HV-a 1993. br. Vlada Republike Bosne i Hercegovine je. 13. nekoliko mjeseci vodila `estoke borbe s Armijom Bosne i Hercegovine. 235). i to neuspje{ne. Jedan drugi 232 AIIZ.”. maja 1993.. str.. Tada uop{te Hrvatsko vije}e obrane “do`ivljava krizu u operacijama protiv Armije Bosne i Hercegovine na gotovo svim prostorima gdje su bili u kontaktu”. str. januara 1991. dolinom Neretve. Franjo Tu|man je tvrdio da se u prolje}e 1993. “prenose}i djelovanje u Bosni i Hercegovini s juga..elementi jedne brigade iz Metkovi}a (na podru~ju Bune. u prolje}e 1993. I tada u Zagrebu oko predsjednika Tu|mana nastaje panika i rje{enje se tra`i u pregovorima i dogovorima.jedna tenkovska jedinica (na {irem podru~ju ^vrsnice). Predmet: Br. 13. IT-9514-T.232 Hrvatska vojska je. Govore}i o tome. zbog oru`ane agresije na njenu teritoriju. Dubrava i Stoca).. u Hagu (u daljem tekstu: Ha{ki tribinal) u procesu protiv Tihomira Bla{ki}a.233 U~e{}e jedinica Hrvatske vojske u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu iscrpno je dokazao Me|unarodni sud za krivi~no gonjenje osoba odgovornih za te{ka kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava po~injenih na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1. . Zbog toga je “postojala opasnost da se ta kriza zavr{i neurednim povla~enjem na jug dolinom Neretve i u zapadnu Hercegovinu i da se izgube enklave u sredi{njoj Bosni.

Jablanici i drugim mjestima. “vi|en u Mostaru”. Navode}i da i odre|eni dokumenti govore o “zna~ajnom prisustvu” Hrvatske vojske u Bosni. nakon povratka iz centralne Bosne. koji se nalazio oko 2 km ju`no od baze Britanskog bataljona UNPROFOR-a. Omeragi}. da bi odr`avao direktnu komunikaciju iz Hrvatske.. I drugi dokazni predmeti pokazuju generalno prisustvo HV-a u Bosni”.235 Anga`ovanje Hrvatske vojske u Bosni i Hercegovini sredinom 1993. ICTY je utvrdio da ti dokumenti pru`aju i “precizne podatke o kori{tenim jedinicama. jedinice Hrvatske vojske su bile prisutne na podru~ju ^apljine. str. budu}i da Sabor (parlament Republike Hrvatske) nije nikada donio takvu odluku. {ef UNPROFOR-a za civilna pitanja.. kojem je i on pripadao dok je bio ‘na~elnik uprave’‚ Obavje{tajne slu`be HV-a. u Bosni nalazilo osoblje Hrvatske vojske. te na podru~ju Prozora i Gornjeg Vakufa. Jedan helikopter iz Hrvatske je tokom ljeta 1993. i 1994. i Sedrik Tornberi (Cedric Thornbery). dj. pa i u okolini Mostara. 158. nav. Gornjem Vakufu.svjedok je govorio o vojnicima HV-a koji su smijenjeni sa du`nosti.236 234 ICTY. jer nisu htjeli i}i u Bosnu i o drugim vojnicima koji su morali zamijeniti oznake HV-a sa oznakama HVO-a za vrijeme dok su bili u Bosni. general Praljak je u oktobru 1992.. 236 S. Predmet: Br. str. Hero. paragrafi 77. koji je govorio o karakteru intervencije HV-a. 83 i 85. M. On je tada. dobilo pomo} “velikog broja” vojnika Hrvatske vojske. IT-95-14-T. paragrafi 86. Admiral Domazet.234 Ha{ki tribunal je locirao i konkretno utvrdio mjesta na kojima je primije}eno prisustvo Hrvatske vojske. 1022 . dok je bio na polo`aju zamjenika ministra obrane Republike Hrvatske. 235 Isto. nav. “Zna~ajno prisustvo” Hrvatske vojske u Bosni bilo je u Prozoru. nije bilo u okviru zakona. te jo{ jedan. 93 i 94. 77 i 80-82. potvrdio je 2. svjedok odbrane. . Prisustvo HV-a u BiH potvrdio je jedan svjedok. odnosno opremi i naoru`anju kojim su te jedinice raspolagale” (Isto). avgusta 1993. potvrdio je da se u aprilu 1993.. dj. Hrvatsko vije}e obrane u Mostaru je u julu 1993. ~esto slijetao u kamenolom na podru~ju La{vanske doline (Op{tina Vitez). naro~ito sa Hrvatskim vije}em obrane u srednjoj Bosni. koji je smatrao da prisustvo pripadnika Hrvatske vojske u Bosni izme|u 1992. Tako je Hrvatska vojska bila prisutna na podru~ju Livna i Tomislavgrada. na konferenciji za {tampu ustvrdio da je u Bosni prisutna Hrvatska vojska.

02-2/1-01. inv. oktobra 1993. 25. Ministru obrane RH Gojku [u{ku. gardijska brigada (iz Zagreba). inv. iz Vara`dina. . 15 i 23.109. Ante Star~evi} Uskoplje. Broj: 1-5/1-351/93. . jula 1993. inv. korpus. 5. . U~e{}e HV/Hrvatske vojske/ na bh/bosanskohercegova~kom/ rati{tu i drugi vidovi podr{ke iz RH/Republike Hrvatske/.238 237 Bosna. u~estvovale su sljede}e jedinice (glavnina ili dijelovi) Hrvatske vojske : . U obnovljenoj ofanzivi na Gornji Vakuf jula 1993. februar 1994.Predsjedniku RH dr Franji Tu|manu.5. brigada (dijelovi). Mostar. br. 4. Na~elniku GS HV generalu Zbora Janku Bobetku.123. Isto.bataljon Matija Vla~i}. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. br. 1. GS HVO. Brigada Dr. avgust 1993. Dani. 2-2999. M. 23. Slu`bena zabilje{ka. zapovjednika Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane. brigada (iz Vukovara). 1573/93. Josipa Luci}a i Gojka [u{ka u Predsjedni~kim dvorima. novembar 1993.”). Republika Bosna i Hercegovina. br. . br. IZNAVREDNO IZVJE[]E. u Hercegovinu su stigle nove snage Hrvatske vojske: oko 750 pripadnika 1. Taj se general 24. sa zahtjevom za pomo} u oru`anoj sili (“Pripomo} postrojbama HVO”). 22. . Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna. Dj. juli 1993. Stenogram sastanka izme|u Franje Tu|mana.. Janka Bobetka. kao i odre|eni broj u ^apljinu. Hrvatsko vije}e obrane. general Slobodan Praljak je tra`io sljede}e: 1023 . 2-2997. brigada (iz Splita). nav. Armija Republike Bosne i Hercegovine. Republika Bosna i Hercegovina. S tim u vezi. Imre Agoti}a. jedinica specijalne namjene. br. str. i 3. 238 AIIZ. obratio predsjedniku Republike Hrvatske dr Franji Tu|manu.113. .U julu 1993. brigada (iz [ibenika). . AIIZ.brigada (dijelovi). prilikom napada na Bugojno opkoljene jedinice Hrvatskog vije}a obrane u gradu poku{ala je deblokirati specijalna jedinica “Pume” iz Vara`dina. br. gardijske brigade Tigrovi u ^itluk. Navedene snage su najvjerovatnije stigle na zahtjev general-bojnika Slobodana Praljka. 2. — Zborno podru~je Tomislavgrad. Sektor bezbjednosti. brigada ZNG (iz Osijeka). dj. str. inv. 2-2153. oktobar 2002. Republika Bosna i Hercegovina. ministru obrane Republike Hrvatske Gojku [u{ku i na~elniku Glavnog sto`era Hrvatske generalu Zbora Janku Bobetku (“OBRANA VOJNA TAJNA STROGO POV. 336. 11.237 Krajem jula i po~etkom avgusta 1993.3. iz Vinkovaca. [pegelj. Isto. .114. str. Hrvatsko vije}e obrane. 24. 2-2294.

GS HVO. .7.239 U agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1993. Za djelovanje na pravcu G. 2-2233A. 2-2999. AIIZ. 2-2233. nav. 239 S. Dj. S snagama HVO i dijelom tra`enih postrojbi napali bi Jablanicu. brigada (iz Siska). str. 3. inv. Ministarstvo obrane RH Gojku [u{ku. — Predsjedniku RH dr Franji Tu|manu. Na~elniku GSHV generalu zbora Janku Bobetku). . Vrgorac 11. su. jer je preko njega Srbima najkra}i pravac ka ^apljini (Metkovi}) i Neumu. Dj. str. brigada (dijelovi). Vakuf — Bugojno kao pripomo} snagama Bugojno H I T N O nam je potrebita jedna bojna dobro opremljena s dijelom svoje potpore (tenkovi. dj. 24. Za presjecanje muslimanskih snaga Jablanice i Mostara u rajonu Salakovac—Ravni—Podgorani potrebita nam je tako|e. . godine. samostalna bojna HV /Hrvatske vojske/ Ludvig Pavlovi}. Ovom zamjenom postrojbi HVO dobiva slobodne snage potrebite za anga`iranje na drugim boji{nicima. 155. topni{tvo).artiljerijska jedinica Hrvatske vojske iz Vinkovaca stacionirana je u selu Trnova~a kod Gornjeg Vakufa. ako je mogu}e. brigada.Avgusta 1993. Isto. dj. br. Da zonu odgovornosti HVO. br.1. Omeragi}. P. i 5. Republika Bosna i Hercegovina. 4. . septembar 1993. 240 M. To je izuzetno zna~ajan obrambeni sektor. brigada. juli 1993. 336. Molimo. nav. iz Osijeka. br.2. brigada (dijelovi) iz Vara`dina. u~estvovale i sljede}e jedinice (cjeline ili dijelovi) Hrvatske vojske : . 02-2/1-01-1537/93. broj: 430/41-0981/93. koju HVO brani sa 750 vojnika u jednoj smjeni preuzmu postrojbe HV.240 “1. Hrvatsko vije}e obrane. V. POTVRDA. jedna profesionalna bojna. brigade. da to budu snage iz 4. desno Popovo Polje — lijevo Drenovac (zona odgovornosti TG-2). pored ostalih. gardijske br. 60. Hrvatska 1024 . inv. Mostar. 2. br. [pegelj. HV” (AIIZ. 3280 Vrgorac. Bolje opremljena postrojba HV je i garancija spre~avanja eventualnog muslimanskog prodora ka Neumu (nije isklju~eno da agresor budu zajedni~ke srpsko-muslimanske snage).5. samostalna bojna Ludvig Pavlovi}. jaka pje{adijsko . . ..4. odakle je stalno napadala grad i okolinu. inv.60.3. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna.

22. /odnosno ^apljini/. godine. Hrvatsko vije}e obrane. Ludvig Pavlovi}. HV nikad nije oti{la u borbena djelovanja na tlu Bosne i Hercegovine”. oktobar 2002. U jednoj potvrdi na pe~atu okruglog oblika stoji tekst: “VOJNA PO[TA Br. on pi{e sljede}e: “Uvijek }u tvrditi — i to je istina — da hrvatska dr`ava nije izvr{ila agresiju na Bosnu i Hercegovinu”. Pukovnik Dragan ]ur~i} se u raspolo`ivim dokumentima u isto vrijeme pojavljuje kao zapovjednik 60. 23. ^apljina. P. vojne skupine pod izravnom kontrolom ministra [u{ka koje nisu bile u legalnom vojnom ustroju. Dani. ^APLJINA” (Isto). /postrojba za posebne namjene — prim S. kojom je potvrdio da je Dalibor (Bo`e) Baru{i} (ro|en u Tuzli 5. P. Zapovjednik te jedinice je /septembra/ 1993. da tokom 1993. Imre Agoti}a. str. sa sjedi{tem u ^apljini. oktobra 1993. jedinica za posebne namjene. 327). general Martin [pegelj tvrdi kako “slu`beno. On je u tom svojstvu 11. “cijele jedinice ili njihovi izabrani dijelovi. prelaze u Bosnu i Hercegovinu. protiv Armije Republike Bosne i Hercegovine “djelovale i sve paravojske. te nastavlja: 1025 . bio pukovnik Dragan ]ur~i} (AIIZ. samostalne bojne Hrvatske vojske Ludvig Pavlovi}. ali sa razli~itim mjestom sjedi{ta. inv. on tvrdi. tj. posebno u jesen. ^. koje su bile izvan redovnog ustroja i pod izravnim zapovjedni{tvom ministra [u{ka” (Isto.241 zajednica Herceg-Bosna. 2-2233-2233A). 241 Isto. Postrojba za posebne namjene Ludvig Pavlovi}. sa istim djelovodnim brojem i datumom. POTVRDA. jula 1973. 362). uklju~uju}i i “desetak generala”. me|u kojima “stotine ~asnika HV” i “desetak generala”. “sa prebivali{tem u Zagrebu — op}ina Novi Zagreb”) pripadnik te “postrojbe. samostalna bojna Hrvatske vojske. septembar 1993. broj: 430/41-0981/93. U agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu u~estvovala je i 60. i kao zapovjednik Postrojbe za posebne namjene Ludvig Pavlovi}. Janka Bobetka. odnosno izdavanja (Vrgorac i ^apljina) i razli~itim oblikom. 3280 VRGORAC”. gdje obna{a du`nost vojnika”./ LUDVIG PAVLOVI]. sa sjedi{tem u Vrgorcu. po ocjeni generala Martina [pegelja. U Republici Bosni i Hercegovini su. veli~inom i sadr`ajem teksta na pe~atu. ali zbog apsolutno nekompetentna zapovijedanja nastaje kaos. N. a na drugoj: “REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA. br. koji su se izmijenili “na bosansko-hercegova~ko rati{te”. Stenogram sastanka izme|u Franje Tu|mana. HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG-BOSNA. pa postaje prijeko potrebno postaviti efikasnije zapovijedanje” (Isto. ODJEL OBRANE. 25. sa sjedi{tem u Vrgorcu. S tim u vezi. Dj. pri ~emu su “zapovjednici HVO-a prevo|eni u HV i obratno”. str. septembra 1993. str.U toj su godini u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu u~estvovale “tisu}e i tisu}e vojnika HV”. S tim u vezi. izdao dvije POTVRDE o pripadnosti toj jedinici. Prijeti poraz u sukobu sa Armijom Bosne i Hercegovine usprkos otvorenoj saradnji HVO-a i srpske vojske. Navode}i brigade Hrvatske vojske i broj vojnika (“tisu}e i tisu}e vojnika HV”) i oficira (“stotine ~asnika HV”). 11. Josipa Luci}a i Gojka [u{ka u Predsjedni~kim dvorima.

” Tu|man je na Sastanku naveo kako je ~uo. 363-364). da po nekakvim. govore}i o Bobetkovoj operaciji na Ju`nom voji{tu 1992. 2 — 2477. po Tu|manu. po njemu. Vitez... izdao naredbu da preduzmu sve {to je mogu}e u vezi sa anga`ovanjem `ive sile u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. s tim {to je “trebalo.. Stjepan Mesi}. Mesi}. u pogledu materijala i u pogledu ljudstva.. 22. u HercegBosni “rje{ava pitanje budu}ih granica hrvatske dr`ave”. “kako smo mi pru`ali pomo}. izme|u ostalog. str. Dalje. 1026 . nikad nije donio odluku u tom smislu niti raspravljao bilo {to o osvajanju ili pripojenju dijelova Bosne i Hercegovine” (Isto. uklju~uju}i i generale Hrvatske vojske. Od tada su. vo|ene “te operacije i imali smo stanoviti uspjeh. Busova~a i Mostar. Dani. 25. Imre Agoti}a. ali ima i stanovitih pritu`bi. koji su bili na “bosanskohercegova~kom rati{tu”. uklju~uju}i i Josipa Luci}a. br.” (Isto). tada. {to prije. nedvosmisleno govore o u~e{}u Republike Hrvatske u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. str. da nije bilo dovoljno pomo}i s na{e strane. oktobra 1993. pri ~emu je i po njemu (generalu Martinu [pegelju). To je u~inio zbog toga jer se. Navedena argumentacija na osnovu koje general Martin [pegelj nastoji negirati u~e{}e Republike Hrvatske u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu je u kontradiktornosti sa ~injenicama koje iznosi on li~no. str. str. za razliku od generala [pegelja. decidno navodi da se “u raspravama u hrvatskom parlamentu tvrdilo da su`ivota naroda u BiH nema i da je najbolje provesti razgrani~enje” (S. S tim u vezi. on decidno navodi kako je u toj operaciji. po mogu}nosti. rije{iti. str.Franjo Tu|man je (sredinom 1993. po njemu. sa tog rati{ta. pored ostalog. PUT U RAT. po~ev od Naredbe Franje Tu|mana o imenovanju generala Janka Bobetka za komandanta Ju`nog voji{ta.242 Franjo Tu|man je svojim najvi{im oficirima.) ministru odbrane (Gojku [u{ku) i na~elniku Glavnog sto`era Hrvatske vojske (generalu Bobetku) izdao zadatak o pomo}i i anga`ovanju Republike Hrvatske protiv Bosne i Hercegovine.. 242 AIIZ. u: RAT. 23. broj vojnika i oficira. Luci} je “obavio razgovore na nivou Zagreba~ke “Hrvatski sabor. 330. problem Gornjeg Vakufa”. Josipa Luci}a i Gojka [u{ka u Predsjedni~kim dvorima. navode}i jedinice. tvrdi da je politi~ko i vojno rukovodstvo Republike Hrvatske organizovalo i vodilo “rat protiv Armije Republike Bosne i Hercegovine” (Isto.. 36). 336). oni polo`aji koje je HVO tamo dr`ao”. “pa nadalje”.. To potvr|uje i general Martin [pegelj. inv. Ali. ta zada}a sasvim nije do kraja izvr{ena. osvojen i dobar dio Popovog Polja. Istovremeno je ukazao “da je veoma va`no da se obrane. Janka Bobetka. kao jedini nadle`an za upotrebu vojske izvan dr`avnih granica. bili: Novi Travnik. Stenogram sastanka izme|u Franje Tu|mana. “bitno da je taj dio na{e zemlje oslobo|en” — Isto. Brojna dokumenta. koji. To su. oktobar 2002.

S.operativne zone. Josip Luci} je. sa svojim sastavom.. sa vinkova~kog fronta postepeno je povu~ena i preba~ena u Republiku Bosnu i Hercegovinu. u prostoru Istre i u Sto`eru”. na~elnik Glavnog sto`era Hrvatske vojske. Izgleda da su novcem razoreni me|uljudski odnosi” (Isto). Me|u njima su. “jo{ uvijek borave dolje. Svi su oni upu}eni u Bosnu i Hercegovinu i oktobra 1993. Mili~evi}. tj.”.. porijeklom ili ostalo”.243 Josip Luci} je u vi{e navrata pripremao “dobrovoljce”. nego da ih se organizovano do~eka. “ratovali dugo. bili Hrvati. te 90 pripadnika 1. plus sve topni{tvo.245 243 Isto. oni su rekli. Ni pripadnici Hrvatske vojske. Navedene podatke o toj brigadi iznio je na tom sastanku general Janko Bobetko.”. Nakon nekog vremena. to su ljudi koji su ratovali dugo. U vezi sa anga`ovanjem `ive sile (ili kako je to dr`avno i vojno rukovodstvo prikrivalo izrazom dobrovoljci) iz Republike Hrvatske protiv Republike Bosne i Hercegovine postojali su i odre|eni problemi. brigade koje je Luci} znao. uglavnom. U tom su cilju “organizovane dobrovolja~ke formacije iz prete`no zapovjednih struktura ni`ih.” Ti su “dobrovoljci”. “po razli~itim osnovama za taj prostor”. u prosjeku nakon mjesec dana. pazite. koje su oti{le dolje”./ da se 50 posto ljudi vratilo. Jednom je analizom utvr|eno da su. ve} su mjesecima dolje. 22 bili porijeklom iz Hercegovine. 244 Isto. imao i izjavu (u pisanoj formi) jednog od tih dobrovoljaca. pored ostalih.. porijeklom iz Republike Hrvatske. “koji su imali neke dodirne veze sa Hercegovinom. Josip Luci} — prim. dvije godine”. Oni su. Sve ljude koje je on poznavao. Ko`ul i drugi. da znaju {ta }e raditi. ja mislim /tj. Oficiri koji su pripremali dobrovoljce protiv Republike Bosne i Hercegovine nikada nisu imali “nikakvu pismenu uputu i veoma je te{ko tim ljudima poslije uzvratiti. nisu zainteresirani. u Bosnu i Hercegovinu. ministar Gojko [u{ak 1027 . “To je oko 2. osim dva-tri ~asnika”. rade}i na tome. bili “zainteresirani da idu vi{e dolje. brigada Hrvatske vojske. na nivou Osje~kog zbornog podru~ja.. da znaju gdje }e biti upotrijebljeni. Jer.. ne da ih se dobro do~eka. ^.. nisu krajem 1993. Me|utim. u~estvuju}i u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i drugim oblicima zlo~ina. pod vo|stvom Kapulara.. jer je tra`io da mu “napi{e pismenu izjavu”. porijeklom ili su ro|eni u Bosni i Hercegovini.244 Kompletna 5. od 100 “dobrovoljaca”.. dvije godine. oklop i kompletno zapovjedni{tvo. bili Andabak.500 ljudi. 245 Isto. na osnovu koje se mo`e zaklju~iti da nisu (dobrovoljci) “prihva}eni u onom smislu kako su o~ekivali.

SPISAK HRVATSKIH VOJNIKA NA CRTI OBRANE MOSTARA. po generalu Janku Bobetku. dozvolite.. razgovarao sa oficirom @arkom Tole u Dubrovniku. oktobra 1993. U tom je cilju ta jedinica kod Gornjeg Vakufa danono}no (od kraja jula 1993. Goran Baka~. Vi govorite 2. 8.” (Isto). 4. 13. Jozo Bagari}. Mirko Bla`evi}. oktobra “dr`ale polo`aj” u samom gradu. str. ja bih volio da jedanput mi i zapovjednike brigada saslu{amo. Janko Bobetko mu je obe}ao da }e “biti tamo i da do|e. sa svim topni{tvom i oklopom u {irem prostoru Gornjeg Vakufa”. br. i njihovu verziju. mislim Muslimani. 3. inv. ravnopravno i otvoreno. nikada vi{e od tisu}u ljudi iz Pete brigade. da je jedan presjek situacije koji po~inje od toga da su snage zamorene. ali “jo{ je ostala jedna oja~ana bojna. “i idu}ih deset dana” trebalo “razmi{ljati o dovla~enju novih snaga.500 ljudi broji brigada. Broj: 02-4/3-01/01-1657/93. BOBETKO: ‘Ja bih molio. Zbog toga je. oktobar 1993. Pa ste mu Vi rekli da }ete Vi kod Predsjednika ve~eras rije{iti’. tj. Ministar Gojko [u{ak je zatim reagovao: “Gospodine generale. 6. 7. ve} umorni ljudi. Stipe Modri}. 2. 2. ja Vama nisam uskakao u rije~.500 ljudi. ona je bila pet mjeseci anga`irana na Zemuniku dolje./ ima oko 700. oktobra 1993. nije mogu}e bilo” (Isto). nekih fri{kih snaga za neke protuudare. 246 Isto. i da me se ne optu`uje’” (Isto. koji je tra`io da se sa Bobetkom sastane. nije to~no” (Isto). Na to je general Janko Bobetko ponovo potvrdio da je kompletna 5. Ivica Andri}. i ona je preba~ena u Hercegovinu. 247 AIIZ. 10. brigada Hrvatske vojske bila u Hercegovini. ^. mora biti pripremljen. Dalji razgovor izme|u Gojka [u{ka i Janka Bobetka je tekao na sljede}i na~in: “[U[AK: ‘Generale. Te su snage i 23. oktobra 1993. 11. jer ljudi ne mogu toliko izdr`ati”. negdje oko 700 ljudi.) izvodila osvaja~ke napade. Vi ste i jutros Kapularu naredili da povu~e brigadu”. 22. 1028 . on je Janku Bobetku replicirao. Nikada nije bila anga`irana. Na to je Janko Bobetko dva puta ponovio: “Nije to~no. — prim. 24). brigade je bio da zauzme Gornji Vakuf. To su sljede}i vojnici : 1. 20.246 “Na crti obrane Mostar” 13. na liniji dobrovoljnosti. sada /tj. O tome je general Janko Bobetko dva dana ranije. Zdenko Cikoja. 5. Mostar. 2-2982. pa je i{ao kod Vas. Naime. i da za sada on smatra da oni nemaju. Zvonko Kri{to . {to je to~no. Dalibor Posavec. 9. S. {to ne treba potcjenjivati. da se oni zamjene. nalazila su se 83 vojnika Hrvatske vojske. Dubravko Juginovi}.. Pero ^i`i}. 12. nikada vi{e od tisu}u ljudi nije bilo iz Pete brigade tamo. @eljko Burek . Nikada vi{e. jer on je kad /je/ mene zvao. budu}i da se sa mnom razgovara. nazad.247 je to negirao.Glavni zadatak 5. s tim {to su “dio snaga izvukli radi odmora”. tvrde}i kako “nikada Peta brigada nije bila sva u Hercegovini. Stjepan Filipovi}.

83. 59. Denis Pupi}. Ivan Boras. Dra`en Ivankovi}.248 Jednu grupu je vodio pukovnik Horvat. Ivan Topi}. na polo`ajima prema Blagaju” bili su i krajem oktobra 1993. Darko Salamun. Branko Cikoja. Goran Tri{ovi}. 67. brigade Hrvatske vojske. Sini{a [pi~ko. Nenad Maru{i}. 74. Kruno Stepani}. 73. Milodar Ro`i}. Zlatko Mesi}. 80. 35. 40. 49. Franjo Bura. 66. Boris Doli}.”. @eljko Peji}. @eljko Menda{.. Marino [ili}. 16. oktobar 2002. to je bilo neorganizovano. str. 25. Ivan Mili~evi}. 41. 62. 22. Akif Me{kovi}. Vjekoslav Brekalo. Ivica Feri}. pripadnici 1. Kre{imir Pfeifer. Marijan Juri}. 55. 14. Nikola Vuk{i}. Nenad Kampi}. 77. Miroslav Nadarevi}. 79. Momir Mel{a. Goran Je{i}. Imre Agoti}a. Rade Miku{. 81. 71. 27.. 63. 36. 75. 68. 60. Josip Fenrich. 33. 72. 57. 51. 18. 22. Stanko Ramljak. 76. Senad Avdovi}. 249 Isto. Dra`en Ba{i}. 17. Marinko Lijak. Davor Klanac. oktobra 1993. Husein Meli}. @eljko ]urkovi}.. Nenad Labrovi}.“Na polo`aju ju`no od Mostara. Velimir Ujdur. Jedan broj tih snaga “se raspao.. Ivica Radi}. Alen Jeli}. Navedeni vojnici iz Republike Hrvatske dobili su “male potvrde da su pripadnici prve lakojuri{ne bojne Vojne policije”. Zlatko Matkovi}. Damir Ormo`. 20. 23. i 2. Mate Pavkovi}. 25. 248 Stenogram sastanka izme|u Franje Tu|mana. 47. Novica Pe{a. 39. 61. 58. 38. 26. 52. 50. 29. Ibrahim Bostand`i} (Isto). 45. 44. 82. 70. Damir Pukljak. Ivica Re`ek. Bo`idar Dela~. Vedran Ivelja. Vinko Topi}. Branko Mikuli}. Josip Mami}. Dani. Franjo Djuran. 24. Bo`idar @upani}. Zoran [turli}. 64. 30. Darko Prel~ec. 1029 . Janka Bobetka. 37. 32. Marinko Knezovi}. 78. 46. 34. 15. 42. 19. 31. Mladen Kraljevi}. 48. Predrag Tomas. Josipa Luci}a i Gojka [u{ka u Predsjedni~kim dvorima. Zdravko Tau{an. 56. Gojko ]osi}. Marko Pranji}. Zlatan Kulenovi}. Zlatko Petranovi}. Ante Burilovi}. 43. Davor Azinovi}. 28. 65. 21.249 13. 23. 54. Ivan Matani}. Mario ^i~ak. 53. Jozo [uti}. 69. Slavko Topi}.

IZM Prozor. Sa ovom postrojbom nije bilo nikakvih problema. u vili Dalmacija u Splitu. na operaciju kod Mostara” (Isto). 252 AIIZ. izvu~ena sa “slavonskog osjetljivog prostora”. “sve postavljene borbene zada}e izvr{avala bezprijekorno. zna~i. su. brigade su./ boji{nici”. izvr{avala “borbene zada}e na Uskopljanskoj /Gornji Vakuf . S. treba pod svaku cijenu”. br. ^. oktobra do 4. novembra 1993. novembra 1993. Slobodanom Praljkom i Milivojem Petkovi}em. Slu`ila je za primjer postrojbama”. odr`ati tu liniju”. Dani. a radi “zaokru`enja teritorije”. i povezano. Ta je jedinica. 1993. br. 20 i 26. novembar 1993. godine. Snage 3.prim. Ukazuju}i na zauzimanje centralne Bosne “po svaku cijenu”. Matom Bobanom. — Profesionalnoj postrojbi Ludvig Pavlovi} ^apljina. 25. Ta jedinica Hrvatske vojske je u periodu od 18. Zbog toga mu je. politi~kom i vojnom rukovodstvu Hrvatske Republike Herceg Bosna izdiktirao zadatak — “povezivanje Kiseljaka sa Busova~om. Hrvatsko vije}e obrane.252 Na neophodnosti vojne pobjede i “lomljenje ki~me” Armije Republike Bosne i Hercegovine u centralnoj Bosni. navodi pukovnik [iljeg. 5. kako za vrijeme izvr{enja borbenih zada}a. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. napadala Mostar. do 12 sati radi izvr{enja napadnih djelovanja” (Isto). 251 AIIZ.250 Bosnu i Hercegovinu je napadala i Legija ~asti.251 Franjo Tu|man je i po~etkom novembra 1993. str. Republika Bosna i Hercegovina. i 5. zna~i. posebno genocid nad Bo{njacima. Insistirao je da se “treba orijentirati na to. “iz politi~kih i vojnih razloga. 2 — 2475. jer i zbog povezanosti sa Novim Travnikom i Vitezom. oktobar 2002. novembra 1993. 2-2996. sa Bugojnom. inv. Stenogram sastanka Franje Tu|mana. od 4. a onda da vidimo da li mo`emo. 11. odnosno “`ivotnog prostora”. tako i van borbenih zada}a. koja je. sa Jadrankom Prli}em. ZP Tomislavgrad. po generalu Bobetku. posebno je insistirao Jadranko Prli}. Franjo Tu|man je tada savjetovao da “ne treba i}i” tada (“sada momentalno”).U agresiji je u~estvovala i 3. Naime. brigada Hrvatske vojske. Legija ~asti bila potrebna “12.. kao i na zauzimanje Uskoplja. kao i 5. prema izvje{taju pukovnika @eljka [iljega (zapovjednika Operativne zone Sjeverozapadna Hercegovina — Zborno podru~je Tomislavgrad (IZM Prozor). formiranje kolaboracionisti~ke Hrvatske zajednice/ Republike Herceg-Bosna i brojni zlo~ini koji su u njeno ime izvr{eni. u~inile “jako puno u stabilizaciji fronta Vakuf i Mostar” (Isto). Broj: 01/4706 4. 1030 . po ocjeni politi~kog rukovodstva 250 Isto. inv.

2 -2475. na koji na~in mi ideju operacionaliziramo u praksi i kroz za{titu prostora i kroz neposrednu vlast i kroz sve one bitne funkcije koje zna~e autohtonost i suverenitet jednog naroda…”. na ~elu sa Jadrankom Prli}em. novembra 1993. pokazali “da apsolutno nije sporna politi~ka ideja s kojom je hrvatski narod u{ao u obranu Bosne i Hercegovine /~itaj: u uni{tavanje Bosne i Hercegovine — prim. Jadranko Prli} je samo smatrao “da je osnovni problem operacionalizacije te ideje. 25. utvr|ivala i prijedloge i zaklju~ke. da su rijetki oni koji smatraju i misle druga~ije”. Ta je varijanta. ^. Dani. na sastanku Franje Tu|mana sa politi~kim i vojnim rukovodstvom Hrvatske Republike HercegBosna. “~ak i o preseljenju odre|enih brigada sa nekih podru~ja koje bi uklju~ivalo i preseljenje pu~anstva sa tih podru~ja i njegovo koncentriranje na odre|enim pravcima” za koje je smatrala “da mogu postati i ostati hrvatski” (AIIZ. imaju}i u vidu sve {to je ulo`eno kroz oru`je i na ostale stvari”. on je sa stanovi{ta njegove struke (ekonomista) insistirao da se vidi da li je “Hrvatska zajednica/Republika HercegBosna” “rentabilna investicija Hrvatske.253 253 Isto. tvrdio je Jadranko Prli}. Franje Tu|mana. sa Jadrankom Prli}em. novembra 1993. Takvu nacisti~ku politiku i praksu Hrvatska zajednica Herceg-Bosna i li~no Jadranko Prli}. Pri tome je smatrao da se “bez lomljenja ki~me Armije Bosne i Hercegovine na pravcu srednje Bosne” “te{ko mo`e o~ekivati bilo kakvo posebno rje{enje sa onom dominantnom grupacijom kod Muslimana. po ugledu na idejnog tvorca “zaokru`enja hrvatske dr`ave na ra~un Bosne i Hercegovine. ako treba i ‘razmjenom pu~anstva’”. u cilju “zaokru`enja teritorije”. na ~elu sa Alijom Izetbegovi}em”. u vili Dalmacija u Splitu. novembra 1993. `eljeli su “to isklju~ivo 1031 . str. Slobodanom Praljkom i Milivojem Petkovi}em.te fa{isti~ke tvorevine. br. je u prolje}e 1993. da li je to Vakuf ili ova akcija koja se gore planira. 26). Mi se moramo pribli`avati zaokru`enju teritorije”. predsjednika “Vlade”. Matom Bobanom. sli~no nacisti~kom “`ivotnom prostoru”./. Stenogram sastanka Franje Tu|mana. dakle. oktobar 2002. u vili Dalmacija u Splitu. 25. “Vlada” Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. spajanje Kiseljaka sa Busova~om. posebno Jadranka Prli}a. Ukazuju}i na postignute “rezultate” na planu “odbrane” i “kada je rije~ o vojnom ustroju”. Da li je to Mostar. po njemu. inv. str. Iznose}i takvu ocjenu. predsjednik njene kolaboracionisti~ke vlade. 5. mislio da je “neophodna vojna pobjeda da se povrati i situacija i raspolo`enje”. Bio je mi{ljenja da u tom pogledu treba predlo`iti “varijante potpunijeg pribli`avanja”. 5. S. Me|u tim varijantama Prli} je 5. bila jasna i nije je trebalo “uop}e obrazlagati.

postoji sve ostalo. zatim Ljubo ]esi}-Rojs. odre|eno da se novoformiranom Glavnom sto`eru Hrvatskog vije}a obrane pridru`e i sljede}e jedinice Hrvatske vojske potrebne za osiguranje : pragmati~no gledano”. Tu je naredbu pro~itao na~elnik Glavnog sto`era Hrvatske vojske. i Ivan Tolj. general Janko Bobetko. u Ratnoj sali. kao i Goran Dodig. insistirao na takvoj organizaciji da “u najmanju ruku obranimo onu crtu koju smo kako—tako uspjeli dobiti odobrenje za nju i na me|unarodnoj konferenciji /Plan Oven-Stoltenberg prim. [pegelj. 1032 . nakon zavr{etka radnog vremena pozvao ~lanove Glavnog sto`era Hrvatske vojske i na~elnike svih njegovih odjela. ^. dj. pomo}nik ministra odbrane Republike Hrvatske. nav. S. na~elnik Politi~ke uprave Ministarstva obrane Republike Hrvatske. 5. “iz strate{kih razloga. tako|e. izdao zapovijed o ustrojavanju Glavnog sto`era HVO-a. I pored toga {to je Jadranko Prli} znao nastojanje “da svaki Hrvat ostane da `ivi gdje jeste”.a i ministrom odbrane Gojkom [u{kom i predsjednikom Franjom Tu|manom. sa politi~kim i vojnim rukovodstvom hrvatskih kolaboracionista iz Bosne i Hercegovine. Za zapovjednika je imenovan Ante Roso. Bugojno. u skladu sa navedenom naredbom. on je tvrdio da “postoji pragmatika.255 Osmog novembra 1993. Jajce. novembra 1993.. on je i tada naglasio potrebu ovladavanja. koji je.. ofenzivne namjere Muslimana da prodru ju`no od Mostara”. ~itavim pravcem Prozor. na prvom spratu Ministarstva obrane Republike Hrvatske u Zagrebu. Janko Bobetko je toga dana. novembra 1993. 363. Uskoplje. Vitez i Busova~a”. U njega su u{li sljede}i oficiri Hrvatske vojske: generali Ante Roso i Miljenko Crnjec. zatim Ljubu ]esi}a.. pomo}nik na~elnika Odjela za logistiku. Dragu Krpinu i Ivana Tolja. postoji koncentracija snaga. Za komandno mjesto je odre|eno Posu{je. 255 M. (ujutru) je. 254 Isto. Navedena Tu|manova naredba o obrazovanju Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane formalno se odnosila na premje{taj pomenutih oficira na Ju`no voji{te. Pored toga. zna~i. a stvarno su 8. Goran Dodig i Josip Juras su bili odre|eni za vezu izme|u Glavnog sto`era HVO. 7.254 Franjo Tu|man je u prvoj polovini novembra 1993. i Josip Juras. obavljao tu du`nost u raznim periodima. te generale Antu Rosu i Miljenka Crnjeca. Na tom je sastanku bio prisutan i admiral Davorin Domazet. i ne dopustiv{i. te funkcioneri HDZ Hrvatske: Drago Krpina. str. novembra svi trebali biti helikopterom prevezeni u Posu{je.Franjo Tu|man je na sastanku u vili Dalmacija u Splitu. slu`benik u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske.” (Isto). zna~i Novi Travnik./.

pridru`io i ]iro Grubi{i} (funkcioner Hrvatske demokratske zajednice Republike Hrvatske). U Posu{ju se Dodigu i Jurasu (oficirima za vezu). novembra 1993.. u skladu sa navedenom naredbom predsjednika Franje Tu|mana i “povijesnom zada}om koju ima novi GS HVO”.potreban broj oficira i vojnika za organizaciju logisti~ke baze. i . Zaklju~eno je da hitno treba pripremiti napadnu operaciju od Gornjeg Vakufa prema centralnoj Bosni. Vo|ena je s 256 Isto. diverzantski odred. ~ije je osoblje. . koje je. Svim jedinicama Hrvatske vojske trebalo je osigurati uniforme s oznakama HVO-a. uklju~uju}i i ranijeg zapovjednika Hrvatskog vije}a obrane. a za vozila jednako takve registarske plo~ice. . 258 Isto. po generalu Martinu [pegelju. pi{e general Martin [pegelj. novembra 1993. On je. gardijsku brigadu.259 Operacija je po~ela 15. .256 Sa dolaskom novoformiranog Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane i jedinica Hrvatske vojske iz Zagreba u Posu{je prestao je postojati dotada{nji Glavni sto`er Hrvatskog vije}a obrane u Mostaru. u Plo~ama odr`ao sastanak i podijelio zadatke.jedinice iz Pukovnije veze za organizaciju i osiguranje veze.258 Tu osvaja~ku operaciju li~no je isplanirao general zbora Janko Bobetko. Grubi{i} je. Zbog toga {to “legionarski narednik Roso nije bio dorastao poslu”. . 259 Isto. .2. “a za vozila jednako takve registarske plo~ice” (Isto).350. po zanimanju mesar. tvrdi Martin [pegelj. gardijske brigade.jedan bataljon 7. s tenkovskom ~etom. i 5. .jedinicu veze.uniforme s oznakama HVO-a.257 General Bobetko (na~elnik Glavnog sto`era Hrvatske vojske) je. tako|e. pre{lo na rad u Posu{je. koji je kasnije bio generalni konzul Hrvatske u Mostaru.helikoptersku eskadrilu. s odu{evljenjem prihvatao i provodio politi~ke i vojne 1033 . bojne VP Hrvatske vojske za neposrednu za{titu. u kojoj }e Hrvatsko vije}e obrane od Hrvatske vojske dobiti oja~anje u topni{tvu i ljudstvu : .jedinice Vojne policije iz 66. tu operaciju je. 257 Isto. isplanirao li~no general Janko Bobetko. 9. generala Milivoja Petkovi}a. do{lo iz Hrvatske vojske.

BR.260 Republika Hrvatske je u toj novoj ofanzivi novembra 1993. . gardijska brigada (iz Vara`dina). .261 planove predsjednika Franje Tu|mana i ministra Gojka [u{ka.br. 261 AIIZ. dj. 2-3007. Opatija. POTVRDA. 2-1890. brigada (iz Splita). Hrvatska Republika Herceg-Bosna..5. Broj: 01/5384./ domobranska pukovnija (iz Vinkovaca). Isto. brigada (iz [ibenika). 5120-03-912-867. — Brigada Dr. ZP Tomislavgrad. str. UR.. 2-2997. Isto. Brigada Dr. . te “u toku cijele 1993.114.. 8. . Tada su Gornji Vakuf napadale sljede}e jedinice (glavnina ili dijelovi) Hrvatske vojske : .1. Hrvatsko vije}e obrane. 363-364. Broj: 01-4769/93. 15. IZM Prozor. 2-2995. 2-1891. IZVANREDNO IZVJE[]E. Ante Star~evi} Uskoplje — Zborno podru~je Tomislavgrad. br. inv. nav. Hrvatsko vije}e obrane. Postrojba specijalnih snaga Glavnog sto`era. [apjane. 9. Isto. [apjane./11. inv. 5120-03-912-723.3. Specijalne postrojbe Glavnog sto`era HV. anga`ira HV i njenu ratnu tehniku u ratu za podjelu Bosne i Hercegovine” (M. .bojna “Matija Vla~i}”. BR. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. jedinica specijalnih snaga Glavnog sto`era Hrvatske vojske. inv. br. septembar 1993. KLASA: 8/92/01/208. 1034 . anga`ovala 9. novembar 1993. 4. ZP Tomislavgrad IZM Prozor. Isto. novembar 1993. gardijska brigada Tigrovi (iz Zagreba). oktobar 1993. Broj: 01/4705. Bojna Matija Vla~i}. [pegelj. Republika Hrvatska. Republika Hrvatska. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Isto. Unija Republika Bosna i Hercegovina. br. IZM Prozor. Hrvatsko vije}e obrane. . Zapovjedni{tvo OZ S/ZH. Isto. br. Bojna Matija Vla~i}.000 vojnika Hrvatske vojske. 260 Isto. . inv. . POTVRDA. BR.5. Hrvatska zajednica HercegBosna. KLASA: 8/92/01/208. Republika Hrvatska. UR. Hrvatsko vije}e obrane. . inv. inv. Zborno podru~je Tomislavgrad. brigada (iz Osijeka). gardijska brigada (iz Zagreba). domobranska pukovnija (iz Osijeka). Ministarstvo obrane. 363). oktobar 1993. KLASA: 8/92-01/208. 2-1892. inv. 5120-03912-866.vojnici iz Virovitice. Zapovjed za napadna djelovanja. 2-3009. UR. Ministarstvo obrane. br. POTVRDA. Bojna Matija Vla~i}. [apjane. [apjane. Ministarstvo obrane. — Svim postrojbama ZP OZ S/ZH. Ante Star~evi}. 15.113. Specijalne postrojbe Glavnog sto`era HV. Republika Bosna i Hercegovina. str. Republika Bosna i Hercegovina. br.isturenih komandnih mjesta u Prozoru i na planini Makljen.7.

Ante Star~evi} tra`io “pismeno izvje{}e do 06. str. S.. inv. Njeno brojno stanje tada je iznosilo 182 vojnika (AIIZ. 11. 11. 2-1890 i 2—1892. 5. Martin [pegelj tvrdi da je Armija 1035 . novembra 1993. Ona je “uspje{no izvr{avala sve postavljene zada}e i doprinijela o~uvanju dostignutnih crta obrane. — Borbenoj grupi 5. nav. Ta jedinica posjeduje i vlastitu bazu u [apjanima. Broj: 1-5/1-351/93. Hrvatsko vije}e obrane. Ante Star~evi} uvedena”. nije im osiguran doru~ak ni ru~ak. Ta brigada je. inv. 15 i 23. Hrvatsko vije}e obrane. 11. novembar 1993. 5./. 4. br. navodi pukovnik @eljko [iljeg (zapovjednik Zbornog podru~ja Tomislavgrad — IZM Prozor) u svom izvje{taju od 5. domobranska pukovnija) je “dana 03/04. Republika Bosna i Hercegovina.Navedena operacija je. Broj: 01/4705. “u svezi sa navedenim” (AIIZ. Omeragi}. gardijska brigada Hrvatske vojske u Gornjem Vakufu. decembar 1993. 2-3009. “organiziraju}i aktivnu obranu u smjenama cjelokupnim ljudstvom”. Republika Bosna i Hercegovina. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. gdje je posjela polo`aje u rejonu Ma~kovac — Potrlica. Ante Star~evi}). br. Zbog toga je pukovnik @eljko [iljeg. sa 307 vojnika. februar 1994. ZP Tomislavgrad IZM Prozor. (AIIZ. gdje se vojnici obu~avaju uz represivnu disciplinu i psiholo{ki trening po legionarskom principu. dj. 5. 2-2997. inv. Zapovjednik te jedinice bio je bojnik Ante @oni Maksan. Ona je bila pod direktnom komandom Glavnog sto`era Hrvatske vojske i jedna od njenih najobu~enijih jedinica. str. 1. Bosna. 1993. 93. ^. nisu adekvatno smje{teni. Ante Star~evi} Uskoplje. po generalu Martinu [pegelju. Hrvatsko vije}e obrane. Broj: 01/5384. 262 M. decembra 1993. — Zborno podru~je Tomislavgrad. spavali su na betonu. Pored toga. usljed herojske odbrane Armije Republike Bosne i Hercegovine. S. posebno 5. decembar 1993. [pegelj. Bojna Matija Vla~i} je bila jedna od specijalnih. br. najelitnijih jedinica Hrvatske vojske. zapovjednik Operativne zone Sjeverozapadna Hercegovina (Zborno podru~je Tomislavgrad IZM Prozor) 4. kako na Uzri~ju. 5. 155. …”. Agresorske snage i njihove kolaboracionisti~ke jedinice imale su velike gubitke. nav. Navedeno “ljudstvo iz Vinkovaca nije do~ekano od doma}ih ljudi. br. 2-2995. novembra 1993. novembar 1993. diverzantski odred. str. 1.. te uz aktivnu obranu omogu}ila postrojbama koje su i{le u napadna djelovanja na pravcima napada pomjere crtu obrane u na{u korist”. br. Brigada Dr. 11. Domobranske pukovnije Osijek. str. Zapovjednik baze bio je bojnik Mario Juzvisen (AIIZ. od zapovjednika Brigade Dr. — Borbenoj grupi 5. IZM Prozor. br. domobranske pukovnije Osijek). IZVANREDNO IZVJE[]E). imala velike gubitke. — Brigadi Dr. Bosna. kojim je general Prozor. Pukovnija domobranstva iz Vinkovaca (11. 15 i 23. inv. tako i u gradu /Gornjem Vakufu — prim.262 350. dj. 363-364. februar 1994. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. ZP Tomislavgrad. domobranska pukovnija iz Osijeka stigla je na Uskopljansku boji{nicu 6. godine u zoni odgovornosti brigade Dr. propala. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Prozor.00 05. kod Opatije. “jer brigada HVO-a Bruno Bu{i} nije izvr{ila svoj dio zadatka i osigurala joj prijelaz preko Vrbasa”.”.

Mile Akmad`i}. novembra 1993. prilikom razgovora u Dobanovcima. Slobodan Milo{evi} je na pregovorima u @enevi 29.264 Neposredno vojno u~e{}e Republike Hrvatske u agresiji na Bosnu i Hercegovinu u toku 1993. u~estvovale su sljede}e jedinice Hrvatske vojske : Republike Bosne i Hercegovine “izrasla u snagu koju niko nije o~ekivao i koja je pokvarila mnoge ra~une. potvrdili su i Slobodan Milo{evi} i Dejvid Oven. dj. ISTINA — Ratni dnevnik 1993. str. vi{e silom prekidaju to me|usobno mrcvarenje i name}u Daytonski sporazum.263 Snage Hrvatske vojske i njihove kolaboracionisti~ke formacije (Hrvatsko vije}e obrane) su sredinom novembra 1993. Dejvid Oven je. i Milo{evi} i Tu|man bili su uvjereni da je posrijedi neosvije{tena i politi~ki povodljiva masa koja pod njihovim pritiskom i stje{njena izme|u dvije vojne sile mora prihvatiti {to joj se ostavi”. ZABLUDE. bile grupisane i na podru~ju Prozora. Na taj se na~in.265 U agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu u prvoj polovini januara 1994. 1036 .000 i 8. Iako su njime prekinuta borbena djelovanja. jer je tako izbjegnuta jo{ ve}a katastrofa”. To je. Hrvoje [arini}. po Martinu [pegelju. Bjelimi}a i Kiseljaka. Naime. Sarajevo 2001. “zapravo bila sre}a.000 vojnika Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane. knj. decembra 1993. 265 H. PREVARE.Bobetko planirao da ga helikopterskim desantom spusti na prijevoj na cesti Gornji Vakuf — Travnik. Mom~ilo Kraji{nik. stabilan i pravedan mir jo{ nije na vidiku” (Isto. 265. Glavati~eva. nav. Dejvid Oven i Torvald Stoltenberg) izjavio da je Republika Hrvatska “direktno umije{ana u rat u Bosni i Hercegovini”. (Slobodan Milo{evi}. se zbog snje`ne oluje nad Vranom i ^vrsnicom morao vratiti u Plo~e. Tada je oko Kiseljaka bilo izme|u 7. Radovan Karad`i}. po Martinu [pegelju. 263 Isto. 9. [arini}. str. u razgovoru sa Franjom Tu|manom. Iza nje je stajao najbrojniji bosansko-hercegova~ki narod — Muslimani (Bo{njaci) na koje dotad nitko nije ozbiljno ra~unao ni u politi~kome ni u vojnome smislu. sve “zakompliciralo i ni{ta vi{e nije bilo izvjesno. Kona~no Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i neke druge velike sile malo milom. 2. 264 S. 363-364). 54 i 71. izjavio kako je Hrvatska “direktno umije{ana u rat u Bosni i Hercegovini”. [iber. izme|u ostalog. str.. glavni akteri rata — Milo{evi} i Tu|man — i njihova strategija na{li su se pred katastrofom.

na {irem podru~ju Prozora. na podru~ju Prozor . na podru~ju Prozor . broj: 02-2/1-01-54/94. br. domobranska pukovnija.Gornji Vakuf. Pume.brigada (dijelovi). brigade. str. brigada. Mostar. .114. na podru~ju Prozor .Gornji Vakuf. iz Vinkovaca.7. — Ministru obrane HR HB. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. nap. iz Vara`dina. na podru~ju Gornjeg Vakufa. . . . domobranska pukovnija. 267 Isto.109. Fakultet politi~kih nauka. .Gornji Vakuf.Gornji Vakuf.11. Sarajevo 2002. . inv. domobranska pukovnija. Deli}. . januar 1994. brigada (iz Vukovara). Prema Prozoru se krajem janauara kretalo i pet novih dodatnih brigada Hrvatske vojske i HVO-a. 321. Ministarstvo obrane. . NASTANAK.bojna Matija Vla~i}. . Ur. na {irem podru~ju Mostara. .3..5. Oslobo|enje. .~etiri brigade.175. na podru~ju Mostara i {ireg rejona Dre`nice.Bojna Crna legija — bataljon specijalno-izvi|a~ke namjene. 29. brigada (iz Vara`dina).5. brigada ZNG (iz Osijeka). na podru~ju Bosanske posavine ({ire podru~je Ora{ja). Redovito tjedno izvje{}e). na podru~ju Prozor . . 2-2944. . na podru~ju Gornjeg Vakufa. . na podru~ju Prozor — — Gornji Vakuf. brigada (iz [ibenika). januar 1994. .specijalne jedinice: .6.266 U napadu na Bosnu i Hercegovinu krajem januara 1994. gardijska brigada (iz Zagreba). str. . R.175.113. RAZVOJ I ULOGA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE (rukopis doktorske disertacije). . Matija Vla~i} (na podru~ju Mostara) i druge. . gardijska brigada. na podru~ju Prozor .Gornji Vakuf.Gromovi (iz Siska) i druge. tenkovski bataljon (20 tenkova) i dva artiljerijska diviziona. Glavni sto`er HVO. u~estvovale su sljede}e jedinice (dijelovi ili cijele) Hrvatske vojske : . brigada (iz Splita).vi{e specijalnih jedinica Hrvatske vojske : Tigrovi.Tigrovi (iz Zagreba) . 8.1. 1037 . 1 i 3. 267 266 AIIZ. 6.brigada (dijelovi).

89. a Miroslav Vidovi} je pobo~nik Petra Stipeti}a. Ur. dj. koji su se poslije 1. mobilizaciju i sastav 175. 14. J. 29. str. str. str. 10. br.. PRVI DOKAZI DA JE HRVATSKA VOJSKA BILA AGRESOR U BIH.Republika Hrvatska je januara 1994. Klasa: 801-02/94-01/04. mart 2001. Hrvatska Republika HercegBosna.. Ministarstvo obrane. Franje Tu|mana i njegovog ministra obrane Gojka [u{ka. Vidim da ste radi toga prebacili u Bosnu pet brigada”. ^elnici 175. Zagreb. 1 i 3. april 1994. inv. nego i Glavni sto`er HV”. Glavni sto`er HVO. kao i drugih hrvatskih jedinica. na {ta je Slobodan Milo{evi} odgovorio: “Nisam vam ja UN” (H. na~elniku Glavnog sto`era Hrvatske vojske. AIIZ.271 Brigada je. trebalo formirati od bosanskohercegova~kih Hrvata. str. 270 Nacional. nav. 6. str. [arini}. [ef sigurnosti u brigadi. Ur. brigade jo{ su na visokim funkcijama u Hrvatskoj: Primorac radi na Hrvatskoj vojnoj akademiji (Hrvatsko vojno u~ili{te). brigadu je.. 153. brigada Hrvatske vojske je.270 Ustrojavanje. str. izme|u ostalog. Ministarstvo obrane. ali formiranje te brigade i njeno u~e{}e. bio je Miroslav Vidovi}. decembra 1993. Deli}. a planiraju i op{ti napad na Grbavicu. brigade Hrvatske vojske naredilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Kabinet. sklonili u Hrvatskoj. nav. (prema pisanom nalogu ministra Gojka [u{ka). januara 1994. na~elnika Glavnog sto`era Oru`anih snaga Republike Hrvatske.269 Komandant brigade je bio Frane Primorac. br. Omeragi}. 271 Isto.268 175. nav. dj. Slobodan Milo{evi} je u razgovoru sa Franjom Tu|manom. Viteza i Busova~e. str. sa sjedi{tem u Prozoru. R. 02-01-94-1. Bojnik Andrija Skoko bio je pomo}nik komandanta za logistiku. S. 10. u Bosnu i Hercegovinu prebacila vi{e svojih brigada i vi{e drugih jedinica. Bosna i Hercegovina. 269 AIIZ. 2-2946. Jasna Babi} izvodi pogre{an zaklju~ak. 22. nav. Primorac je sve izvje{taje o djelovanju te brigade slao generalu Janku Bobetku. Hrvatska Republika Herceg- Bosna. u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu bilo je uz znanje Glavnog sto`era Hrvatske vojske i Ministarstva obrane Republike Hrvatske. paralelne zapovijedne vojno-politi~ke linije. — Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. broj: 02-2/1-01-54/94. Redovito tjedno izvje{}e. 89). januar 1994. a posebno vrhovnog komandanta. Mostar. Koncentri{u se oko Travnika. napomena 6. odgovorio: “To su dragovoljci”. 6. Pi{u}i o tome. januara 1992. koja je zaobi{la ne samo ustavnu nadle`nost Sabora. inv. Na to je Franjo Tu|man. Na pregovorima u @enevi 18. 321. mart 2001. Mostar. Nacional. u prvoj polovini 1994. brigada “zorni primjer tzv. Oslobo|enje. poslije zavr{etka bilateralnih razgovora s me|unarodnim posrednicima hrvatska se delegacija sastala sa srbijanskom. — Ministru obrane Hrvatske Republike Herceg Bosna. Babi}. 8. dj. tvrde}i da je 175. 268 H. u~estvovala na “uskopljanskoramskoj boji{nici”.. 175. januar 1994. Mogu}e je da Sabor nije donio takvu odluku. dj. [arini}. br. 2-2944. prema [u{kovom nalogu. naglasio kako “Muslimani `ele rat. uz smije{ak. a koji su 1038 .

obratio ministru obrane Republike Hrvatske. br. ^. te su ih “izvla~ili teglja~i UNPROFOR-a”. 4. 273 Nacional. Dobro{in i Kakanj). Bosna i Hercegovina. 02-01-94-1. Mostar. S. Za provedbu (prisilne) mobilizacije bio je zadu`en Ivan Andabak. sa tog prostora je izvu~en jedan broj jedinica Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane i ti su prostori dodijeljeni 175. Oslobo|enje. brigadi Hrvatske vojske. Svi su pripadnici brigade dobili oznake HVO-a i klasi~no pje{a~ko naoru`anje. 6. MO HR H-B” (Isto).274 tretirani kao dezerteri. svibnja 1994. od 28. nakon mobilizacije. Kabinet. u Bosnu i Hercegovinu upu}ena u decembru 1993. str. mart 2001. pred javno{}u i me|unarodnom diplomatijom. “suosniva~ i predvodnik {irokobrije{ke Ka`njeni~ke bojne”. 22. Mobilisane su. Klasa: 801-02/94-01/04. 10. februara 1994.273 Na "Uskopljansko-ramskoj boji{nici" je prije i u vrijeme 175. a zarobljeno 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. upu}ena u Bosnu i Hercegovinu (“… na boji{nicu…”). brigade bilo jo{ jedinica Hrvatske vojske. 2. 2-2946.500 bojovnika) je. brigade prelazak u jednu od Gmtbr /Gardijska motorizovana brigada . “dolaskom na{e druge bojne”.prim. — Ministarstvu obrane RH. Do tzv. 3. Ta je brigada i krajem aprila i kasnije bila u Bosni i Hercegovini. str. Povla~enje obavi sukcesivno. br. Na uskopljansko-ramskom podru~ju preuzela je 31. brigada je izvela 24. Prvi oru`ani napad na snage Armije Republike Bosne i Hercegovine 175. ju`nog voji{ta transportovani su u 170 autobusa. 29. decembra 1993. Omogu}i pripadnicima 175. aprila 1994. se 22. Ur. 175. do 15. mr Vladimir [olji}. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. Ur./ HVO po njihovoj `elji. Drugi napad brigada je izvela na prostoru Zvi{}e. Na podru~ju Kicalja poginula su 2 njena pripadnika. MTS brigade skladi{titi privremeno u slob. gdje je ranjeno 2 pripadnika i ubijeno oko 10. u aprilu 1994. 274 Isto. godine. br. inv. Ministar obrane HR H-B. decembra 1993. u~estvovala u agresiji na tu Republiku. gdje je od 31. 1039 . brigada povu~e sa prostora HR Herceg-Bosne. januar 1994. nakon obuke u Po`egi i Delnicama. s prijedlogom “da se: 1. kojoj su dodate domicilne jedinice (3 ~ete: @drimci. tretirali kao dobrovoljce. 1 i 3.naredbom ministra obrane Republike Hrvatske. 272 AIIZ. Ministarstvo obrane. 512-01-934890. Prilikom prelaska Vran planine brigada je zapala u snijeg. “crtu boji{nice”. Brigada (sa oko 1. decembra 1993. Krajem januara 1994.272 Brigada je finansirana iz dr`avnog bud`eta Republike Hrvatske i njeni pripadnici su dobijali plate kao pripadnici Hrvatske vojske. april 1994.

inv. nav. Predmet: Br. str. Izjava Martina Garoda (Martin Garrod). dj. februar 2000. “zajedno sa te{kom vojnom opremom. u saop}enju od 4. svjedoka optu`be u Predmetu Kordi} i ^erkez — ICTY. februara). Vije}e sigurnosti je o{tro osudilo Republiku Hrvatsku. 1040 . 166-167). uo~i potpisivanja Va{ingtonskog sporazuma. dj. tra`e}i od generalnog sekretara da u roku od dvije sedmice obavijesti o povla~enju Hrvatske vojske i oru`ja iz Bosne (Isto. neki su vukli minobaca~e ili artiljeriju”. General Martin Garod (Martin Garrod) je u januaru i februaru 1994. Beograd 2001. Zbog tog “ozbiljnog neprijateljskog ~ina protiv dr`ave ~lanice UN-a”. str. i 8. februara raspravljati o mogu}im sankcijama protiv Hrvatske zbog njenog vojnog u~e{}a u Bosni. Tako je agencija AFP 2. Izjava generala Martina Garoda (Martin Garrod). ali su HV oznake bile jasno vidljive. februara 2000. naveo kako “hrvatski lideri nisu uspjeli da odr`e zakletvu. 1. 1. izjavio : “Bilo je mnogo poricanja. nav. br. februara prenijela izjavu zvani~nika danskog ministarstva da }e se na ministarskom sastanku Evropske unije u Briselu 7. ali smo imali i mnoga vi|enja. Mnoga od njih (vozila) su bili transporteri. 36. 276 AIIZ. neki su prevozili vojnike. br. IT-95-14/2-T. Hrvatska ne dr`i svoja obe}anja. da ne}e vojno intervenirati u susjednim zemljama. 15. Omeragi}.275 Me|unarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini su krajem januara i po~etkom februara 1994. pred Ha{kim tibunalom. I Vije}e sigurnosti je. sa vi{e relevantnih mjesta zaprije}eno sankcijama. Oni su uglavnom bili bez registarskih tablica. str. Begi}. dobijali izvje{taje da “jedinice Hrvatske vojske dolaze u Bosnu i Hercegovinu da pomognu HVO”. zbog u~e{}a Hrvatske vojske u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. datu kada ih je priznala me|unarodna zajednica. 166). u sredi{nje i ju`ne dijelove Republike Bosne i Hercegovine”. Njema~ki kancelar Helmut Kol (Helmuth Kohl) je u televizijskom intervjuu (prenijela ga AFP 4. u svojstvu svjedoka optu`be u Predmetu Kordi} i ^erkez. zaprijetilo sankcijama Hrvatskoj ako ne povu~e svoje trupe iz Bosne. str..Republika Hrvatska je krajem januara i po~etkom februara 1994. i ja sam li~no video mnogo HV konvoja koji su se kretali uz planinski put Tomislav-Grada do Prozora. izme|u ostalog. pored ostalog.276 275 S. rasporedila jedinice Hrvatske vojske. Republici Hrvatskoj je po~etkom februara 1994. 5360. 7 i 14. BILTEN FONDA ZA HUMANITARNO PRAVO (u daljem tekstu : Bilten FHP). str. u vi{e navrata li~no vidio vojne konvoje i mnoge pripadnike Hrvatske vojske u pokretu prema Prozoru i Gornjem Vakufu. februara 1994.. 157.. Ovo je skandal i mi to moramo najo{trije osuditi” (K. prema saznanju Vije}a sigurnosti Ujedinjenih nacija.. On je.

D130-120 mm. ZAPISNIK sa zajedni~ke sjednice Predsjedavaju}eg vije}a Hrvatske Republike Herceg-Bosne. 15.. 26. To je bio konvoj zna~ajne veli~ine. i 1995. O~igledno. Smatrali smo da je to HV jedinica iz Splita. Predsjedni{tva HDZ BiH i Izvr{nog odbora HDZ BiH.U~e{}e Hrvatske vojske u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu je potvr|eno i na zajedni~koj sjednici Predsjedni~kog vije}a Hrvatske Republike Herceg-Bosne.. januar 2000). IT-95-14/2-T. Hrvatska “dobila zada}u da precizira ove prostore da se ne bi islamizirali”. i oni su stajali pored puta i nosili zna~ke HV.. sa tada{njim rukovodiocem regionalnog centra Martinom Garodom (Martin Garrod). br. odr`anoj 6. za{ti}eni svjedok optu`be u Predmetu Kordi} i ^erkez.. Njegova zapa`anja i zapa`anja rukovodioca regionalnog sektora potvrdio je i Tim Majk (Mike). i izvestan broj vozila sa vi{ecevnim raketnim baca~ima.. Tako je A. oja~ati snage obrane”. Mostar. 277 AIIZ. Negde izme|u 800 i 1. ~lan EUMM. “Morali smo da stanemo..277 General Anton Tus je zbog anga`ovanja Hrvatske vojske u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu prigovorio predsjedniku Franji Tu|manu. Predmet: Br. prilikom povratka iz Zenice u Mostar. januar. Registracione tablice su bile uklonjene. str. Procenio sam. na putu poznatom kao “Ruta trougao” bio zadr`an. inv. Ivan Milas je. da je bilo oko 50 vozila i mi smo bili zadr`ani na na{em putu oko 20 minuta. Taj izvje{taj “je datiran kao 18.000 ljudi” (Bilten FHP. uklju~uju}i i tigrove glave. 31.. skrenemo sa puta i da propustimo formiranu vojnu jedinicu da pro|e. naglasio kako je “glavni interes obustava rata i Hrvatska je primorana da povu~e svoje regularne trupe s ovih prostora”. mo`da i vi{e. 6. jer je. pravcu Trougao. za{ti}enog svjedoka optu`be (bio je ~lan EUMM — Posmatra~ke misije Evropske zajednice izme|u 1993. marta 1994. 1041 . Izjava A. 15 dobro obu~enih HV vojnika. D. ali su re~i Hrvatska vojska bile napisane na kabinama vozila. Prijavili su da su videli artiljerijski top.. Videli smo na vozilima i vojnicima oznake HV. Videli smo oznake HV na vozilima. Moja procena je da je ta jedinica veli~ine bataljona i vi{e. mart 1994. navode}i “da je potrebito maksimalno poja~ati pregovara~ki tim... 2-2945. Prijavili su da su videli oko 20 vozila punih vojnika. I ~lanovi EUMM (European Union Monitoring Mission — Posmatra~ke misije Evropske zajednice) potvr|uju u~e{}e Hrvatske vojske u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. jedan vrlo detaljan ~lan tima je primetio ovde da je jedan nosio ~in potpukovnika. Izjavili su da su sva vozila i{la ka Prozoru” (Isto).) u Predmetu Kordi} i ^erkez — ICTY. za koje su procenili da su oficiri.. po njemu. na kojoj je vo|ena rasprava o jednoj ta~ci dnevnog reda “Izvje{}e o pregovorima u Washingtonu”. Predsjedni{tva HDZ BiH i Izvr{nog odbora HDZ BiH. D. i oprema koju smo videli uklju~ivala je i artiljeriju. To je bio prvi put da sam li~no imao definitivan dokaz mog zapa`anja o glasinama da ve} mesecima postoji upletenost HV. sa sastanka svih regionalnih rukovodilaca centara. I oni su videli pokrete HV na istom pravcu. u Mostaru..

Mogu}e je da su oru`ane snage Republike Hrvatske bile brojnije i od Hrvatskog vije}a obrane. nav. [u{kom odr`anog u Ministarstvu obrane 22.. 11.. koji su u~estvovali u oru`anim napadima na Bosnu i Hercegovinu. — Predstojniku Odjela obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. RAT . ~ije su snage brojale izme|u 45.. Str. [pegelj.000 vojnika.Na to mu je Franjo uzvratio: “da posrijedi nisu vojna nego politi~ka pitanja i da svijet ne `eli muslimansku dr`avu u srcu Evrope!?”. pov. 1042 . str. ta~an broj pripadnika Hrvatske vojske u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu te{ko je utvrditi. str. o~ito je da je Hrvatska vojska bila dosta brojna u Bosni i Hercegovini. jer je samo ukupan broj pripadnika Hrvatskog vije}a obrane iznosio preko 50. 15 i 23) iznose da su regularne jedinice Republike Hrvatske i Hrvatskog vije}a obrane u Bosni i Hercegovini iznosile izme|u 45. nav. 280 M.280 Sude}i prema broju jedinica. inv. 15. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. [pegelj. Isto. br. 1. 02-2/1-01-54/94. Mostar.). marta 1994. 2) i Bosna (br. 91. Deli}. Glavni sto`er HVO Hrvatska zajednica HercegBosna. str.. br. 1993.. ti podaci nisu ta~ni. str. 91. dj. 279 M. dj..279 U agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu u~estvovale su “tisu}e i tisu}e vojnika HV” i “stotine ~asnika HV”. avgust 1993. posebno “u trenutku kada je HVO bio na rubu poraza”. K. 318-334. Mostar. 170. decembar 1992. nakon ~ega je uslijedio Va{ingtonski sporazum (18. Me|utim. 365. str.281 Samo 278 ∴ RAT.. Hrvatsko vije}e obrane.900 vojnika. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. 2-2944. Zapisnik sa sastanka s gosp. 12. ministrom G. str. Ministarstvo obrane.. Ur.Hrvatskog vije}a obrane. inv. Prva linija (br. br. februar 1994. potpisani su Mirovni sporazum izme|u Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vije}a obrane u Zagrebu (23. 281 AIIZ.. Begi}. Redovito tjedno izvje{}e. Republika Bosna i Hercegovina.000 i 52. Me|utim. Isto. Glavni sto`er HVO.. za razliku od njenih kolaboracionisti~kih formacija .000 i 50. nav. br. 2-2943. str. inv.). broj: 01-2762/92.) i Sporazum u Splitu (12. januar 1994. marta 1994. U vrijeme kada su Hrvatska vojska i Hrvatsko vije}e obrane do`ivljavali vojne poraze u Bosni i Hercegovini od Armije Republike Bosne i Hercegovine.. 2-2947. nav. 7. — Ministarstvu obrane Hrvatske Republike Herceg-Bosna. te hiljada i hiljada vojnika i stotina oficira Hrvatske vojske. 30. 336. 8. dj. februara 1994.278 Armija Republike Bosne i Hercegovine je ponovo zaustavila agresorsku ofanzivu Hrvatske vojske. dj. Detaljnije o tome vidi : R. str.000 vojnika.

lokalne komande Hrvatskog vije}a obrane samo izvr{avale.Zborno podru~je Ora{je 6. 282 Oslobo|enje. prisustvovao ministar obrane Hrvatske Republike Herceg-Bosna Perica Juki} “sa svim pomo}nicima”. inv. [u{kom odr`anog u Ministarstvu obrane 22. Redovito tjedno izvje{}e). Xp i brigada Bobovac-Vare{: 20. 1. brojna popuna jedinica Oru`anih snaga Hrvatske Republike HercegBosna je iznosilo 52. Zapisnik sa sastanka s gosp. br. Glavni sto`er HVO Hrvatska zajednica HercegBosna.000 i 30. Republika Bosna i Hercegovina. Izvje{taje o svim de{avanjima u Bosni i Hercegovini Hrvatsko vije}e obrane je preko Gruda proslje|ivalo u Zagreb. br: 02-2/1-01-54/94. odakle je potom primalo instrukcije {ta treba preduzeti.000 ljudi (AIIZ. 29. 8. Sastanku je. u~estvovavlo izme|u 25.na podru~ju Mostara.000 ljudi (AIIZ. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. ministrom G. u jedinicama Hrvatskog vije}a obrane se nalazilo 45. Ur. broj: 01-2762/92. odakle su nare|enja stizala u Bosnu i Hercegovinu.283 Sredinom decembra 1992. djelovalo je 12 brigada regularne Hrvatske vojske u ja~ini od 15. Decembra 1993. 11. pripremala i vodila iz Glavnog sto`era Hrvatske vojske i Ministarstva obrane u Zagrebu. 283 Bosna. decembar 1992. 12. 3. 2-2947.000 vojnika (AIIZ. gdje su ih — pored Hrvatske vojske . Str.000 i 12. Tako je u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu januara 1994.Zborno podru~je Tomislavgrad 12. br. tako da je u hijerarhijskom smislu Hrvatsko vije}e obrane funkcionisalo samo kao sastavni dio Hrvatske vojske. “Usora”. inv. Na podru~ju Posavine u navedenim vojnim jedinicama tada je anga`ovano izme|u 10. Hrvatsko vije}e obrane. Ministarstvo obrane. 15 i 23. pored ministra [u{ka.900 vojnika . br.000 vojnika. str.282 Republika Hrvatska je sve osvaja~ke operacije na Bosnu i Hercegovinu planirala. 1993.000 vojnika . — Predstojniku Odjela obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna). Mostar. 2-2944. Navedeni su podatak iznijeli brigadir Crnjec i ministar Juki}. februar 1994. 111.000—17. 1043 .000 pripadnika Hrvatske vojske. Prozora i Gornjeg Vakufa januara 1994. pov. januar 1994.).Zborno podru~je Mostar 14.Zborno podru~je Vitez sa brigadama 110. HVO je na pla}i imao 42. Januara 1994. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. januar 1994. inv. 15.000 vojnika .000 — 18. Glavni sto`er HVO. pukovnijom i tenkovskom jedinicom (Isto). str. Tada je brojno stanje u Zbornom podru~ju Mostar iznosilo: oko 16. — Ministarstvu obrane Hrvatske Republike Herceg-Bosna. Mostar.000 vojnika.000 vojnika. 2-2943.900 vojnika: . sa protuzra~nom obranom. br.

”. nav...” (Isto. pa ne navaljuju drvljem i kamenjem na nas zbog toga koliko zbog onoga {to se desilo u Gospi}koj operaciji. Iznose}i tu tvrdnju. Stenogram sastanka izme|u Franje Tu|mana. bila u “toj delikatnoj situaciji da se izravno ne anga`iramo”. kasnije Zborno podru~je Vitez. 24. 2 — 2474. u~estvovali funkcioneri Hrvatske demokratske zajednice Republike Hrvatske i saborski zastupnici Ivi} Pa{ali} i Ivan Milas. .000 bosansko-hercegova~kih Hrvata. 285 Isto. inv. “pa do dolje”.. oktobar 1993. Na podru~ju Novog Travnika se u prvoj polovini juna 1992. ministar Gojko [u{ak i “izabrani vrh HDZ-a. u razaranju onih sela srpskih tamo. Hrvatskog vije}a obrane i kolaboracionisti~ke Hrvatske zajednice/Republike Herceg-Bosna. kao vladaju}e stranke u Hrvatskoj.U Glavnom sto`eru Hrvatskog vije}a obrane u Posu{ju je tri dana u sedmici (petak. br. po Tu|manu. zatim {ef obavje{tajnih slu`bi Miroslav Tu|man. nalazila jedna jedinica 284 M.. dj. str. Na tim su sastancima. 286 AIIZ. od Ministarstva odbrane i Glavnog sto`era.285 Hrvatska vojska je.. od generala. Imre Agoti}a.. 22. 1044 . general Martin [pegelj navodi kako su “sve druga~ije tvrdnje i visokoparne teorije samo guranje prljav{tine pod tepih i stvaranje hipoteke dr`avi Hrvatskoj”. a posebno u dolini La{ve. 25.286 Hrvatska vojska je bila je prisutna i na podru~ju Operativne zone Srednja Bosna. str. po Tu|manu. nije bio u redu. za Republiku Hrvatsku i Hrvate u Bosni i Hercegovini samoubila~ki rat. Josipa Luci}a i Gojka [u{ka u Predsjedni~kim dvorima u Zagrebu. Iako takav pristup. pored ostalih. subota i nedjelja) redovno boravio ministar [u{ak i odr`avao sastanke. koji je izazavao egzodus vi{e od 350. str. oktobar 2002. jer je “onda rije~ o neshva}anju da je to od strate{ke va`nosti ne samo za sada{njost nego i za budu}nost hrvatske dr`ave. on pi{e kako je agresorski rat za osvajanje teritorija u susjednoj dr`avi. on je tvrdio da “ipak taj svijet zna da smo tamo prisutni. [pegelj. Bez obzira {to je Hrvatska.. Ljubo ]esi} — Rojs i Mate Boban. od odgovornih ljudi. S tim u vezi. 363-364. organizirali su i vodili rat protiv Armije Republike Bosne i Hercegovine”. kao predsjednik HDZ Bosne i Hercegovine.284 Predsjednik Franjo Tu|man. Dani. davala “za Hercegovinu. “besmislen. pa do ~asnika tamo”. Janka Bobetka. ~iji je zapovjednik bio general Tihomir Bla{ki}. 364-365).”.

bojni 1. juni 1992. maj 1993. br. Broj: 01-3-586/93. Hrvatsko vije}e obrane. Broj: 96. Predmet: Br.6. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Oficiri Hrvatske vojske. U istom su periodu i na podru~ju Kiseljaka stigli vojnici Hrvatske vojske. 289 AIIZ. 2-2991. Broj: 01-5-547/93. U napadima na bo{nja~ka sela na podru~ju Viteza i Busova~e u~estvovali su i pripadnici jedinica Hrvatske vojske. 288 AIIZ. 16. i januara 1993. bojne Kre{evo (HVO brigade Ban Jela~i} Kiseljak) je vr{ena iz Republike Hrvatske. 83 i 91. IZM Vitez. tako|e su vi|eni u Vitezu. — GS HVO Mostar. br. 1045 . sa zapovjednikom Andrijom Kolobari}em. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Predmet: Br.287 U Zapovjedni{tvu Operativne zone Srednja Bosna nalazio se od 26. Vojnici Hrvatske vojske su bili prisutni i u Busova~i za vrijeme okupljanja Hrvatskog vije}a obrane do kojeg je do{lo izme|u maja 1992. “R” brigade Hrvatske vojske. br. Hrvatsko vije}e obrane. 11. mart 1993. Hrvatsko vije}e obrane. U aprilu 1993. 2-2955. Njegov status (dodjela ~ina i ostala prava i obaveze) kao i ostalih pripadnika Hrvatske vojske koji su u~estvovali u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu rje{avan je u Hrvatskoj vojsci. IT-95-14-T. IZM Vitez. . Zoran Pili~i}. IT-95-14-T. Ministar obrane Republike 287 AIIZ. 83 i 91. Dragan ]ur~i} i Bo`o ]ur~ija. 21.289 Prisustvo Hrvatske vojske i na podru~ju centralne Bosne dokazao je Ha{ki tribunal. Republika Bosna i Hercegovina. u pratnji jo{ dvojice oficira Hrvatske vojske. pripadnik 153. paragraf 77. III bojna Kre{evo.Brigadi “Ban Jela~i}”. inv.Hrvatske vojske (odjeljenje). Republika Bosna i Hercegovina. Kiseljak. A brigade Zagreb. predstavnici Hrvatske vojske. iz Splitske brigade. inv. ICTY. 290 ICTY. Sto`er HVO Novi Travnik. On je maja 1993. . Vojnici sa oznakama na kojima je pisalo HV bili su smje{teni u {koli u Dubravici (u blizini hotela Vitez). paragrafi 77. juna 1992. te u Domu zdravlja Vitez u januara 1993. na Ju`no rati{te u Bosni i Hercegovini (Hrvatska zajednica HercegBosna) premjestilo vi{e svojih oficira i vojnika. Zapovjedni{tvo OZ Srednja Bosna.288 Popuna jedinice 3. konkretno pukovnik Vido{evi}. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. bio jedan od pomo}nika zapovjednika “Operativne zone Srednja Bosna”. ~esto su vi|ani u Hotelu Vitez.290 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske je po~etkom juna 1992. gdje je upu}en u otkomandu u Hrvatsko vije}e obrane. 2-2962. Zapovjedni{tvo OZ Srednja Bosna. inv.

8/92-01/17. 2-2290. Anto Maru{i}. broj: 5120-13-92-78.Hrvatske Gojko [u{ak. Zagreb. kapetan — zapovjednik izvi|a~kog voda. Ur. bojnik — na~elnik veze. vojnik — referent op}ih i pravnih poslova. 10. 4. Nikola Raguz. Ministar Gojko [u{ak je tom naredbom utvrdio da }e materijalno-tehni~ka sredstva i “sve ostalo potrebno” osigurati 101. Republika Hrvatska. kapetan — pomo}nik zapovjednika za logistiku. “R” brigada. Josip Trubelja.291 291 AIIZ. 11. Ministarstvo obrane Zagreb. 5. Miro Andri}. broj: 5120-13-92-78. du`ni da se jave generalu zbora Janku Bobetku u Zapovjedni{tvo Ju`nog sektora — Plo~e. Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o ustrojstvu i broju pripadnika Zbora narodne garde”. Navedeni pripadnici Hrvatske vojske bili su. naredbu. pje{adijskog bataljona.osiguranje. 7. Klasa: Pov. br. 5. brigade Zbora narodne garde) : 1. odre|uju i upu}uju na Ju`no rati{te” sljede}i pripadnici Hrvatske vojske (101. Ur. 2. “R” brigade i generalu Janku Bobetku (Isto). vojnik — vezist. pje{adijskom bataljonu. vojnik — kuhar. Mladen Laba`. Bla` Andri}. 8/92-01/17. “R” brigade. Mirsad Sivac.osiguranje. vojnik — voza~ . Pomenuta naredba je {ifrirano dostavljena Zapovjedni{tvu 101. 13. vojnik — medicinski tehni~ar. Zapovjedni{tvu 101. 8. vojnik — zapovjednik odjeljenja in`injerije. vojnik — voza~ . 1046 . Branko Ko`ul. 9. pukovnik — zapovjednik 1. zatim da navedenim pripadnicima Hrvatske vojske “pripadaju sva prava” koja su do tada “imali i stekli”. izdao je 5. po toj naredbi koja je stupila “na snagu odmah”. Nenad [agud. “temeljem ta~ke IV stavak 2. Ha{im Hajri}. Asim Mahmutovi}. juna 1992. vojnik — referent tehni~ke slu`be u 1. vojnik — vezist. 3. kojom se “za izvr{enje privremenog zadatka na Ju`nom rati{tu. Ivan Zlati}. — Zapovjedni{tvu 101. juni 1992. Andrija Ka~i}. “R” brigade. 6. 12. Klasa: Pov. inv.

zapovjednik VP 2123 “R” Hrvatske vojske.30 sati faxom na broj: 041/154-015) IZVJE[]E sljede}eg sadr`aja: “Dole napisani du`nosnici iz 101. Vitez. br. brigadu “R” Hrvatske vojske. SUGLASNOST da se. Ivan Zlati} je dobio “sedam (7) dana nagradnog”.” (Isto). stavka 2. 293 AIIZ. Na njegov li~ni zahtjev. juni 1992. VP 2123 “R” HV. 1992. 06. 03. Glavni sto`er HVO-a izdao mu je 16. Klasa: 8-01/92. Pri tome je. godine. brigadi” (Isto). Pukovnik Miro Andri} je 3. brigade HVO-a u Operativnoj zoni Jugoisto~na Hercegovina “HZ H-B”. Ivan Zlati}.Navedeni oficiri i vojnici iz 101. brigade Hrvatske vojske su od tada. Hrvatsko vije}e obrane. Republika Hrvatska. nalaze se na istim du`nostima kao i u mjesecu o`ujku: 1047 . iz Viteza (“GLAVNI STO@ER HVO”) 101. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. kao pripadniku 101. Hrvatska vojska. 1992. god. 2-2159. Glavni sto`er HVO. izdao je. brigade HV. — 101. pa se stoga ima javiti zapovjedniku 101. br. br. inv. do 15. Broj: 01473/93. “kako bi lak{e rije{io svoje obaveze u svezi daljnjeg statusa u 101. marta 1993. brigadi HV. brigadi Hrvatske vojske dostavio (u 11. brigadi “R” HV. Ur. vrati u mati~nu jedinicu. napominju}i da }e sva svoja prava i obaveze “rije{avati u 101. Hrvatske brigade dogurao do na~elnika Tehni~ke slu`be 2. Republika Bosna i Hercegovina. 2-3049. inv. pje{adijskom bataljonu 101. — 101. te za svo vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu./ 06. Klasa pov. 3. br. Glavni sto`er HVO. “R” brigade Hrvatske vojske. u skladu sa naredbom ministra Gojka [u{ka. precizirao sva prava koja im pripadaju i obavezu da se jave generalu Janku Bobetku. mart 1993. Mostar. maj 1993. Puk/ovnik/ Miro Andri}. 8/92-01/17. Ur. pripadnik Hrvatske vojske (vojnik) je od referenta tehni~ke slu`be u 1. Oni su i u prvoj polovini 1993. Kukolj) uputio na Ju`no rati{te. Personalna slu`ba. 2-2175. po kojoj je navedene oficire i vojnike Hrvatske vojske (s tim {to je toj grupi priklju~io jo{ jednog vojnika — V. “temeljem to~ke IV. 5120-13-92-78”. koji su po zapovijedi Ministarstva obrane RH na Ju`nom boji{tu (HZ HB). kako bi maskirali u~e{}e Republike Hrvatske u zlo~inima. maja 1993. Odjel obrane. ZAPOVIJED). 292 AIIZ. IZVJE[]E. djelovali u Hercegovini292 i centralnoj Bosni. Beketinci. inv. 16. zapovjedi od 5. broj: 2123-01-92-2613. br. Dobijaju}i saglasnost da se “vrati u mati~nu postrojbu” — 101. naredbu “za izvr{enje privremenog zadatka na Ju`nom rati{tu”. Ivan Zlati} je “savjesno i vrlo kvalitetno izvr{avao svoje obaveze”. Odluke Predsjednika Republike o ustroju i broju pripadnika Zbora narodne garde. brigadi ‘R’ HV. 8. On je “obna{ao svoje du`nosti na Ju`nom boji{tu od /05. u~estvovali u jedinicama Hrvatskog vije}a obrane. ‘R’ HV pukovniku Jozi Petra{evi}u” (Isto).293 Tri dana kasnije pukovnik Jozo Petra{evi}. 1993. Pukovnik Jozo Petra{evi} je navedenu naredbu dostavio Miri Andri}u i generalu zbora Janku Bobetku (AIIZ.

a zatim 5. bojnik Goran Vuji}. Avioni su 7. naro~ito na onim prostorima gdje je Hrvatsko vije}e obrane poku{avalo probiti odbrambene linije Armije Bosne i Hercegovine. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. 11. stajale su sljede}e rije~i: “GLAVNI STO@ER HVO”. U memorandumu navedenog izvje{taja (u gornjem lijevom uglu). Broj: 01473/93. Klipni avioni bombardovali su 2. februar 1994. Tako su. jula 1993. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Odjel obrane. 295 Bosna. br. Te su jedinice. na primjer.Pukovnik Miro Andri}. jedinice Hrvatske vojske ubacivane su i u manjim grupama. Miro Andri} 2. 1048 . Bla` Andri} 3. bio zamjenik zapovjednika Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane. septembra sa {est bombi bombardovali Mostar (poletjeli 1. helikoptere. a 24. br. avgusta bombama punjenim bojnim otrovima tipa nadra`ljivac). prije navo|enja ~ina i identiteta pukovnika Mire Andri}a. Operativna zona Srednja Bosna Travnik” — Isto. njegov svojeru~ni potpis i lijevo od toga pe~at okruglog oblika. Branko Ko`ul 5. avgusta Mostar (5. Personalna slu`ba. koristila i avijaciju. Hrvatsko vije}e obrane. Glavni sto`er HVO. kako ih ne bi evidentirali posmatra~i Ujedinjenih nacija. — 101. na dijelove odje}e stavljale oznake Hrvatskog vije}a obrane da bi na taj na~in prikrile svoje u~e{}e u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. dva klipna aviona Hrvatske vojske. Na kraju tog izvje{taja — u donjem desnom uglu nalazio se. Mostar. Du`nosnici su proveli trideset dana mjeseca travnja na svojim du`nostima” (Isto). Odjel obrane. Ra{tane kod Mostara. puk. 24. pripadnik Hrvatske vojske. pored teksta: “puk. Mirsad Sivac 4. 15 i 23.294 Hrvatska vojska je povremeno u Bosnu i Hercegovinu ubacivala i diverzantske jedinice. 294 AIIZ. sa 5 bombi. je marta 1993. 1. radi podr{ke kopnenim snagama. i 24. inv. mart 1993. zatim hemijska i druga borbena sredstva. MIRO ANDRI]”. 2-2175. brigadi ‘R’ HV.295 Hrvatska vojska je u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. sa sljede}im natpisom: “Republika Bosna i Hercegovina. tako|e. avgusta improvizovanim bombama. dejstvovala po selu Dra~evica (poletjeli su sa aerodroma Mostarsko Blato). Pored toga. str. 16. Republika Bosna i Hercegovina. avgusta 1993.

Hrvatsko vije}e obrane. Republika Hrvatska je dislocirala i jedan broj helikoptera Mi-17 na podru~je HR H-B (AIIZ. br. pru`aju}i na taj na~in podr{ku jedinicama regularne Hrvatske vojske i njenim kolaboracionisti~kim formacijama . na Vranici kod Prozora izvr{ila helikopterski (oba puta neuspje{no) desant. primjera radi. izvedena su dva borbena dejstva. Republika Bosna i Hercegovina. Glavni sto`er HVO. 298 Isto. Sljede}eg dana jedan avion je strelja~kim naoru`anjem napao selo Laze. sa aerodroma u Divuljama (Split) vi{e puta borbeno djelovala po odbrambenim polo`ajima Armije Republike Bosne i Hercegovine i civilnim naseljima.Hrvatskom vije}u obrane. januara 1994. septembar 1993. izbacivanju padobrana sa materijalnotehni~kim sredstvima. napad na selo Kute. Tako|e. bio slu~aj 14. kao {to je. u pratnji hrvatskih aviona. 299 Isto.Nova Bila Novi Travnik sa tri bombe.298 Po selu Po~ulica 14. januara 1994. 2-2976. na planini Bok{evici kod Jablanice i 15. 297 Isto.299 O~igledno je da navedeni i drugi podaci pokazuju direktno u~e{}e Republike Hrvatske u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. te i u borbenim dejstvima. helikopteri i avioni su bili vlasni{tvo Republike Hrvatske i njihovo djelovanje se ogledalo u preletima. Jedan avion i dva helikoptera Hrvatske vojske raketama “vazduh-zemlja” (16 raketa) izvr{ili su 30. u rejonu Bu~i}a i Mo{una (14. januara 1994. januara 1994./18. — Na~elniku Glavnog sto`era HVO).) i tako neometano djelovali iz vazduha. IZM ^itluk. septembra. treba ista}i da su oni za svoja dejstva koristili i za{titu NATO aviona.297 Hrvatska vojska je u aprilu 1993. a zatim ponovili napad u no}i izme|u 17.su sa aerodroma Mostarsko Blato). kao naprimjer. novembra 1993. Naime. Odjel RZ i PZO. broj: 02-2/1-05-2383/93. inv. na relaciji Busova~a .300 296 Isto. Isti dan dejstvovano je po tvornici Bratstvo sa jednom bombom i raketom “vazduh-zemlja”. Ur. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. 9. 300 Isto. 1049 . i januaru 1994.296 Avijacija Hrvatske vojske je u decembru 1993.

. 129 i 134. ^akovcu. Pored toga. Obuku lokalne jedinice D`okeri u Vitezu vr{ili su po jedan Englez i Poljak. 304 Isto. U napadu na i protiv jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine poginulo je vi{e vojnika Hrvatske vojske nego u borbama protiv jedinica JNA i Vojske Jugoslavije na podru~ju Hrvatske. 303 ∴ RAT.000 vojnika”. 1050 . kako bi bile bli`e frontu i br`e se uputile na izvr{enje “zadataka”. “ka`u da je poginulo i vi{e od 13. generali koji su u~estvovali u napadu na Bosnu i Hercegovinu. dok je nekoliko jedinica Hrvatske vojske stalno dr`ano u pripravnosti du` dalmatinske obale. Me|utim.302 Znatan broj vojnika Hrvatske vojske poginuo je u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu vojske. ne s ~etnicima. Interventni vod Hrvatskog vije}a obrane u Livnu vodio je pla}enik Patrik Havijer (Patrich Chavier). Zagrebu “i drugdje postoje groblja vojnika i ~asnika koji su poginuli u Bosni i Hercegovini. jednu diverzantsku jedinicu je vodio Nijemac Hofman (Hoffman). po Mesi}u. tvrdi Martin [pegelj. U Hrvatsku su.303 General Martin [pegelj tvrdi kako je i sam general Bobetko priznao “da je u tim borbama. nego sa Armijom BiH bilo 9. 302 Isto. koje je Hrvatska pomagala nakon dolaska Franje Tu|mana. Prilikom napada na Mostar u maju 1993. Me|u njima se posebno isticao Nijemac Jirgen [mit (Jürgen Schmidt).304 301 Isto. dolazili lijesovi. str. Jedan broj stranaca je regrutovano i iz redova otpu{tenih kadrova njema~ke armije. koji je komandovao tenkovskim jedinicama pri napadu na Prozor i Gornji Vakuf.301 Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u zapadnoj Hercegovini je bila prisutna i vojna policija iz Rijeke i Hrvatske posavine koja je bila nadre|ena lokalnoj. a koje su stalno bile u pokretu iz jednog grada u drugi.. Ve}ina pla}enika regrutovana je preko emigrantskih organizacija Hrvatski dr`avotvorni pokret i Hrvatsko revolucionarno bratstvo. str. 135.U agresiji na Bosnu i Hercegovinu u jedinicama Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane u~estvovalo je i nekoliko stotina stranih pla}enika (Nijemaca. on iznosi i podatak da u Slavonskom Brodu..000 mrtvih”. a mnogo ih uop}e nije dovezeno”. [ve|ana i Britanaca).

zahtijevao da Republika Hrvatska odmah povu~e svoje trupe. str. januara 1994. 31-35 i 49-53. januara 1994. upu}enom Savjetu sigurnosti. uputila izraze najdubljeg sau~e{}a porodici ubijenog. na kojoj je. 29. Predmet: Br. U takvoj situaciji Vlada Republike Bosne i Hercegovine je naglasila da }e biti ”prisiljena da se obrati me|unarodnoj zajednci i zatra`i za{titu od agresije” (Isto). Savjet sigurnosti je rezolucijama 752. Omeragi}. paragraf 88. 307 Oslobo|enje. odr`ala vanrednu sjednicu. povodom ubistva Pola Gudala (voza~a UNHCR-a. britanskog dr`avljanina) i ranjavanja jo{ dvojice.. zatra`ila hitnu. ~lanicu UN-a. i obavezala se da }e preduzeti “sve kako bi po~inioci ovog gnusnog zlo~ina bili {to prije otkriveni i ka`njeni” (Isto). Vlada Republike Bosne i Hercegovine je na toj sjednici. IT-95-14-T.306 Vlada Republike Bosne i Hercegovine je. 308 ICTY. tako i po anga`ovanoj tehnici. nav. 157-158. osudila taj zlo~in. opisuje napad Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane na neke bosansko-hercegova~ke gradove. 13. od 16. 309 ∴ REZOLUCIJE. ulo`ila pritu`bu protiv Republike Hrvatske. S. 28. i 787. obustavi sve oblike mije{anja i po{tuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.309 305 ICTY. IT-95-14-T. str. 1051 . dj. vanrednu sjednicu Savjeta sigurnosti UN-a. pored ostalog. zbog otvorene vojne intervencije {irokih razmjera na suverenu i nezavisnu Republiku Bosnu i Hercegovinu. sadr`i opis vojne intervencije Hrvatske vojske na Bosnu i Hercegovinu.307 Pismo stalnog predstavnika Republike Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama.305 Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine u pismu od 4. maja 1992. Predmet: Br.Vlada Republike Bosne i Hercegovine je. zahtijevaju}i da bezuslovno obustavi napade i povu~e svoje jedinice s teritorije Bosne i Hercegovine. od 15.. maja 1993. 306 Isto. upu}enom Komandi UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovinu. Vladi Velike Britanije i UNHCR-u. 1 i 3.. paragraf 87. januar 1994. kako po broju ljudstva.. novembra 1992.308 I dokumenta Ujedinjenih nacija potvr|uju u~e{}e Hrvatske vojske u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. str. septembra 1993. 28. zbog oru`ane agresije na njen teritorij. radi osude te agresije i neodlo`nog preduzimanja mjera u skladu sa Poglavljem VII Povelje UN-a i svim do tada donesenim relevantnim rezolucijama Savjeta sigurnosti i Generalne skup{tine UN-a.

Izvje{tajima od 1. tako|e. odmah obustave i da susjedi Bosne i Hercegovine poduzmu hitru akciju radi okon~anja ovakvog mije{anja i da po{tivaju teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine. uklju~iv one od strane Jugoslovenske narodne armije (JNA) i elemenata Hrvatske vojske. Republika Hrvatska nije krila podatke o u~e{}u njenih jedinica protiv Bosne i Hercegovine. odmah obustave …” (REZOLUCIJE . nego su jedinice HVO-a kolaboracionisti~ke snage Hrvatske vojske. Generalni sekretar je obavijestio Savjet sigurnosti o direktnom anga`ovanju Hrvatske vojske u i protiv Bosne i Hercegovine. 310 ICTY. ili se raspuste i razoru`aju. opremom i naoru`anjem. zahtijeva se. U po~etku je ta podr{ka bila ograni~ena na pojedince i male skupine. koje su djelovale u skladu sa jedinstvenim sistemom rukovo|enja i komandovanja Hrvatske vojske.311 Rezolucijom 752 (1992. Procjenjuje se da bi njihov ukupan broj u Bosni i Hercegovini mogao odgovarati snazi tri brigade redovne Hrvatske vojske. od 15. paragraf 89. Hrvatska vojska nije podr`avala HVO. maja 1992.). Tako je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih 1052 . str. februara 1994. 32-33). zahtijeva da se one jedinice JNA i elementi Hrvatske vojske u Bosni i Hercegovini odmah povuku ili pot~ine nadle{tvu Vlade Bosne i Hercegovine.. do{lo do pove}anja broja hrvatskih vojnika. Me|utim.. Tako je u izvje{taju od 1. 311 Isto. {to su ih snage Vlade Bosne i Hercegovine preduzele protiv Hrvatskog vije}a obrane. februara Butros Gali (Boutros Boutros Ghali) naveo : “Od prije nekog vremena.000 ljudi (radi se o procjeni. izgleda da je s uspjehom ofenziva.njegov Glavni sto`er..”. poziva sve strane i ostale kojih se to ti~e da osiguraju da se nasilni izgon osoba iz podru~ja gdje `ive i svi poku{aji da se promijeni etni~ki sastav stanovni{tva. ~esto dobrovoljce. i 17.. Tu|man je li~no imenovao sastav vrhovnog organa HVO .000 do 5. Butros Gali pogre{no navodi da Hrvatska vojska “direktno podr`ava Hrvatsko vije}e obrane. IT-95-14-T. Predmet: Br. budu}i da sredstvima kojima raspola`e UNPROFOR nije u mogu}nosti da prikupi podatke potrebne za ta~nije utvr|ivanje njihovog broja)”. i tra`i od generalnoga sekretara da bez odlaganja razmotri kakva se me|unarodna pripomo} mo`e izna}i u vez sa ovim. Naime. Hrvatska vojska direktno podr`ava Hrvatsko vije}e obrane.. paragraf 89. a njihovo oru`je stavi pod djelotovorno me|unarodno promatranje. bilo gdje u biv{oj Socijalisti~koj Federativnoj Republici Jugoslaviji. odnosno otprilike 3.310 snabdijevaju}i ga ljudstvom. da sve neregularne snage u Bosni i Hercegovini budu raspu{tene i razoru`ane. Savjet sigurnosti je zahtijevao “da se svi oblici mije{anja koje dolazi izvan Bosne i Hercegovine.

u cilju zauzimanja znatnog dijela Republike Bosne i Hercegovine. I brigada. Isto. podoficiri i vojnici iz Republike Hrvatske). 312 AIIZ.312 Svi visoki komandanti Hrvatskog vije}a obrane su imenovani sa jedinstvenih kadrovskih listi Hrvatske vojske i njihovo imenovanje je vr{io Glavni sto`er u Zagrebu. gdje su privremeno izmje{tani na neodre|eno vrijeme i raspore|ivani u jedinice Hrvatskog vije}a obrane. IT-95-12. Republika Bosna i Hercegovina. koji su u~estvovali u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. — Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. bio je general Slobodan Praljak. On je ro|en u Vrpolju kod [ibenika. br. br. Zbor narodne garde. Oni su. 2-2972. maj 1992. 2-2961. Predmet: Br. ICTY. Isto. Hrvatsko vije}e obrane. Posu{je. izrazio spremnost njegove Vlade “da povu~e odre|ene jedinice iz pograni~nih podru~ja Bosne i Hercegovine” (Isto. Glavni sto`er HV. Republika Hrvatska je. br. 2-2991. TU@ILAC PROTIV RAJI]A. februara 1994. Zapovjedni{tvo OZ Srednja Bosna. IMZ Vitez. ^lan Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane Ante Prka~in ro|en je u Slavonskom Brodu. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. Ministarstvo obrane. paragraf 17. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. 21. Zapovjednik Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane od oktobra 1992. on je bio na~elnik Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane). brigadir Hrvatske vojske. dr`avljanin Republike Hrvatske (u toku 1993. te drugima. pri ~emu je upu}ivanje u stranu zemlju (Bosnu i Hercegovinu) vr{eno kao u bilo koji dio Hrvatske. br. Zapovjedni{tvo OZ Srednja Bosna. mobilisala svoju Vojsku (Hrvatsku vojsku). 3. Klek 18. Broj: 01-5-547/93. IZM Vitez. Na sva najzna~ajnija rukovodna i komandna mjesta u Glavnom sto`eru Hrvatskog vije}a obrane postavljeni su visoki oficiri Hrvatske vojske. Komandant Glavnog sto`era (do oktobra 1992. 2-2990. — GS HVO Mostar. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. od 11. — Zapovjednicima brigada i samostalnih postrojbi. Broj: 01-4-171/93. Republika Hrvatska. Glavni sto`er HVO.U jedinicama Hrvatskog vije}a obrane bio je veliki broj pripadnika Hrvatske vojske (oficiri. Isto. inv. paragraf 90). do 10. Hrvatsko vije}e obrane. 1053 . kao vojnici Hrvatske vojske. Otkomanda u BiH. upu}ivani u “otkomandu u BiH”. Republika Bosna i Hercegovina. ~iji su pripadnici slu`ili i u Hrvatskom vije}u obrane.) bio je Milivoj Petkovi}. novembra 1993. Ur. inv. po nalogu Vlade Republike Hrvatske (na osnovu naredbi Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Glavnog sto`era Hrvatske vojske). 12. izme|u ostalog. april 1993. VI bojna. inv. inv. n/r na~elnika Janka Bobetka. Ve}ina visokih oficira Hrvatskog vije}a obrane su bili pripadnici Hrvatske vojske i gra|ani Republike Hrvatske. rukovodilac politi~kog poslova Republike Hrvatske u pismu generalnom sekretaru . decembar 1993. maj 1993. Broj: 02-2/101-4144/93.

Specijalne postrojbe. IZVJE[]E. Jedan od komandanata bataljona Ludvig Pavlovi} (Zoran Deli}) bio je hrvatski dr`avljanin. 220. 2-3049. M. 5. dj. se od po~etka juna 1992. Klasa : Pov. 2-1683. inv. broj: 02-2/1-01-5390/93. juni 1992. AIIZ. 2-2969. ZAPOVIJED. 16. Beketinci. li~no od {efa Republike Hrvatske. 205-207. — Brigadama i op}inskim sto`erima HVO OZ Sjeverozapadne Hercegovina. Republika Hrvatska. Hrvatska vojska. koji `ivi u Zadru. Galvni sto`er HVO. april 192. br. br. IZM — Grude. 1054 . zatim Bla` Andri}. novembar 1993. Plo~e. br. Isto. maj 1993. Republika Hrvatska. Roso. inv. str. Vitez 3. UR broj : 6030-01/92-1. 6. inv. bojnik Goran Vuji}. 15. IZM Plo~e. dj. i kasnije nalazio u jedinicama Hrvatskog vije}a obrane. maj 1992. ZAPOVIJED.314 313 Bosna. broj : 2123-01-922613. Bobetko. 2-1751. Glavni sto`er HV. nav. 8. ZAPOVIJED BR. Zapovjedni{tvo OZ S /Z H /Operativna zona sjeverozapadna Hercegovina/. 15 i 23.. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. Bobetko. 11. br.odjela Ministarstava obrane Republike Hrvatske. 2-1698. Ur. 2-2998. dj. str. Franje Tu|mana. General Ante Roso je bio komandant specijalnih jedinica Glavnog sto`era Hrvatske vojske i ro|en je u Slavoniji. str. Ur. inv. Broj: 59/92. — N/r Bojniku Mario [unji}. Republika Hrvatska. br. “Podatke za ~asnike HV tra`i”. Klasa : 8/92-01/85. Obavje{tavaju}i o tome 101. 2-2290. “R” brigade. Mirsad Sivac i Branko Ko`ul. Formiranje Ju`nog voji{ta. nav. zajedno sa kompletnim sastavom Glavnog sto`era HVO-a i njegovim pri{tabskim jeidnicama. objavljeno u : J. 363. naveo njihov identitet: pukovnik Miro Andri}. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. 314 AIIZ. “koji su po zapovijedi Ministarstva obrane RH na Ju`nom boji{tu (Hrvatska zajednica Herceg-Bosna)”. oktobar 1992.313 I jedan broj vi{ih oficira iz 101. Ministarstvo obrane. nav. pukovnik Miro Andri} je. februar 1994. imenovan za zapovjednika Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane. — General bojniku A. inv. Tako|e. maja 1993. Isto. IZM ^itluk. br. Glavni sto`er HVO. broj : 5120-13-92-78. . Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. u izvje{taju od 3. br.. Isto inv. 10. br. Republika Hrvatska. juni 1992. Ministarstvo obrane Zagreb. inv. 03-2685. 8/92-01/17. objavljeno u : J. [pegelj.. jedan broj instruktora Hrvatskog vije}a obrane za obuku oficira u centrima u Tomislavgradu i Grudama do{ao je iz Republike Hrvatske. Zapovjedni{tvo OZ Split. brigadu Hrvatske vojske. brigadi HV. Unija Republika Bosne i Hercegovine. VP 2123 “R” HV. On je novembra 1993.. 1. 16. — Svim brig/adama / HVO. 2-2159. Zagreb. Isto.101. br. 1. Ur. inv. — Zapovjedni{tvu 101. Isto. Zagreb. pa do po~etka maja 1993. Isto. br. Isto. str. inv. brigade Hrvatske vojske. Puk/ovnik/ Miro Andri}. Klasa : 8-01/92. septembar 1993.

br. pje{adijskog bataljona odlazio na terene zadarskog zale|a (Ka{i}. Hrvatsko vije}e obrane. br. sa osobitim {tovanjem” (AIIZ. oktobra 1992. Operativna zona Jugoisto~na Hercegovina. u drugoj polovini 1991. ^. 317 Isto. 2-1881. 2-1761). 3. 28. Komisija za razmjenu zarobljenih i prognanih vojnika i civila. — Me|unarodnom crvenom kri`u. 2-1761. Hrvatska zajednica Herceg—Bosna. — OS HVO Bugojno. 319 AIIZ. br. AIIZ. — Svim brigadama. oktobar 1992.315 Ivan Serti} je sa svojom 1. 2-1883. generala Ive Jeli}a. Broj: 03-309/93. (?) brigada. br. . 12. Broj: 05/6—276. 676. Glavni sto`er. IV korpus. maja 1993. 316 J. maj 1993. bataljona 159. Zapovjedni{tvo OZ S/Z H Broj: 59/92. 2-1884. ro|en 23. u 2. str. Mostar. po naredbi zapovjednika brigade. U Operativnoj zoni jugoisto~na Hercegovina nalazio se i vojnik Hrvatske vojske Franjo (Franje) Pakrac. brigade ZNG-a. Podatke za ~asnike HV tra`i. br.318 gdje je zarobljen. 2-1751. u Mostaru (u dolini Neretve). inv. @arko Ke`a (na~elnik VOS-a Glavnog sto`era HVO-a Mostar) je pisao: “Gosp. ^ekam odgovor na Glavni sto`er HVO Mostar. S. ro|en 1969. dj. brigade 315 AIIZ. Mostar. inv. Hrvatska zajednica Herceg—Bosna. br. koji se nalazi u Bugojnu u HVO. u~estvovao je kao gra|anin Republike Hrvatske i pripadnik Hrvatske vojske u napadu na Bosnu i Hercegovinu maja 1993. isporu~ila je Kapora Me|unarodnom crvenom kri`u. Hrvatsko vije}e obrane. “s tim da Me|unarodni crveni kri` isporu~i Kapor (Brune) Igora Hrvatskoj vojsci dr`ave Hrvatske” (Isto). Gornji Vakuf.316 Frank Zagor~i} je bio pripadnik 4. Isto. Odsjek za ustroj i kadrovske poslove. 318 AIIZ. Armija BiH. inv. Isporuka Kapor (Brune) Igora. str. 8. Mostar. bojnoj. inv. op{tina @upanja. bojnoj kod gosp. 671. decembar 1993.Brigadama i op}inskim sto`erima HVO OZ Sjeverozapadna Hercegovina./. Livno. On je. februara 1975. prema saznanjima u 2. te Ju`no boji{te. april 1993. od 30. Bobetko. U dopisu OS HVO Bugojno.. u selu Drenovac. nalazio se u Hrvatskom vije}u obrane Bugojno. nalazio i podoficir Rudolf Dupli{ak. na njihov zahtjev. Ante Vujina iz Splita interesira se da li mu je `iv sin Josip Vujina. Mostar. nav. Komisija za razmjenu zarobljenih i prognanih civila i vojnika pri IV korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine 28. u Rijeci. 1055 . pripadnik 4. nekoliko puta vozio oru`je u Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosna. inv. Slavka Petri~evi}a. inv.Vojnik Josip Vujina (sin Ante) iz Splita (Ka{tel Novi) oktobra 1992. 30. Buterini). ~iji je zapovjednik bio Slavko Petri~evi}. Tomislavgrad. pje{adijskom ~etom 4.317 Vojnik Igor (Brune) Kapor. OZ S/Z Hercegovina /Operativna zona sjeverozapadna Hercegovina — primj.319 U Hrvatskom vije}u obrane se 1992. Republika Bosna i Hercegovina.

po zanimanju metalobrusa~. Republika Hrvatska. Jedini~ni karton vojnika oru`anih snaga Hrvatske Zajednice Herceg-Bosna — Filipovi} Sergej. Vojna iskaznica Tomislava Luka~evi}a. po zanimanju ma{inbravar. br. oznaka jedinice (2133). inv.321 Miroslav Fabuli}. nalazio se u desnom uglu — ispod {ahovnice sljede}i tekst: “REPUBLIKA HRVATSKA VOJNA ISKAZNICA”. 2-2157. gdje je imao ~in do~asnika. Sa~uvane su tri njegove vojne iskaznice: prvu mu je izdao 4.323 Sergej Filipovi}. Hrvatsko vije}e obrane. iz Slavonske Po`ege. februara 1992. Rudolf Dupli{ak je ro|en 1. inv. [andrk (Ljupka) Drago (JMBG 26069588191254) ro|en je 26. broj iskaznice (3638). jula 1944.325 zatim Jure Brajkovi}326 i mnogi drugi u~estvovali su u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. u Vinkovcima. du`nost” upisano “VOJAK”. svojeru~ni potpis ovla{tenog lica i pe~at. Isto. inv. inv. iz Belog Manastira. 2-2155. dobio je Voza~ku dozvolu. Jedini~ni karton vojnika oru`anih snaga Hrvatske zajednice Herceg-Bosna — Hofer Darko. Od Policijske uprave u Rijeci 11. iz Vinkovaca. VOJNA ISKAZNICA JURE BRAJKOVI]A. 2-1887. br.Osijek. drugu Vojna po{ta 3065 u Zadru 27. 1056 . u Slavonskoj Po`egi. br. Republika Hrvatska. gdje je u rubrici “~in. datum izdavanja (17. u mjestu Ivanovac . 2-1886. septembra 1991. 326 AIIZ. VOZNA ISKAZNICA RUDOLFA DUPLI[AKA. 323 AIIZ. juni 1992. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. br. Fabuli} (Ante) Miroslav (JMBG 2707944192252) ro|en je 27. brigade Hrvatske vojske (Ministarstvo obrane Sektor Zadar) 15. u Ba~koj Topoli. Republika Hrvatska. 2-1885. 322 AIIZ. br. ~in. iz Osijeka. U Op}inskom sto`eru Na reversu njegove Vojne iskaznice 101. 324 AIIZ. inv.Hrvatske vojske iz Zadra. kojom se “dokazuje pripadnost vojsci Hrvatskog vije}a obrane”. pored fotografije (u gornjem lijevom uglu) i rednog broja ispod nje (R 473856). 2-2156. po zanimanju prosvjetni radnik (nastavnik). inv. br. i tre}u Hrvatska zajednica Herceg-Bosna Hrvatsko vije}e obrane 18. 325 AIIZ. iz Virovitice. 2-2158.324 Darko Hofer. septembra 1970. Jedini~ni karton vojnika oru`anih snaga Hrvatske zajednice Herceg-Bosna — [andrk Drago. br. sa imenom i prezimenom (“FRANJO PAKRAC”). septembar 1960.). aprila 1954.322 Drago [andrk.) Rije~ke brigade Hrvatske vojske. juna 1958. septembra 1992. Na aversu se nalazio njegov JMBG (01109693600553). Republika Hrvatska. Republika Hrvatska. (ne 111. 321 AIIZ. 320 AIIZ. bataljon 159.320 I Tomislav Luka~evi}. Jedini~ni karton vojnika oru`anih snaga Hrvatske Zajednice Herceg-Bosna — Fabuli} Miroslav. Filipovi} (Aleksandra) Sergej (JMBG 0909960191259) je ro|en 9. du`nost (vojnik). Republika Hrvatska. Osobna iskaznica Tomislava Luka~evi}a. Republika Hrvatska. marta 1992. Hofer (Stjepana) Darko (JMBG 070997030022) je ro|en 7. u Belom Manastiru. a mjesto prebivali{ta je bilo u Rijeci. inv.

br. brigadi HV. br. dozvolu “za kretanje prostorima HZ H-B vojaku TOMO (NIKE) JURI]”. 2-1877. brigade ZNG iz Slavonskog Broda.Miro (Kre{imira) Rai}. Kl. Br. BROJ: 2136-01-01-93-2. 2-1893.Sandro Alfonzo \aoni (Sandro Alfonso De Giaoni). 329 AIIZ. broj: 1219/92. u Hrvatskoj. “STO@ER”. Vojna po{ta 2136 Split. ro|en 7. bio pripadnik 114. Italija. brigade Hrvatskog vije}a obrane u Mostaru oktobra 1993. Republika Bosna i Hercegovina. maj 1992. Split. 4. aprila 1967. brigade Hrvatske vojske. vojnik 108. inv. 802-04/93-04/92. od 25. aprila 1962. Ante Duvnjak. Hrvatsko vije}e obrane. ro|en u Sinju 1972.Ante (Mate) Sistov. Republika Hrvatska.330 327 AIIZ. oktobar 1993. Marku Skeji). decembra 1992. u Hrvatskoj . DOZVOLA ZA KRETANJE. Zapovjednik Op}inskog sto`era HVO Kakanj. septembra 1992. bojni Rafael Vitez Boban. 2-1893. 1992. inv. natporu~nik Milivoj Zrili} i zastavnik Ivo Zrili} bili su pripadnici 1. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. godine” (Isto). Hrvatsko vije}e obrane. bojne Stjepan Radi} u Bugojnu. dobio saglasnost za prelazak u drugu jedinicu. Op}inski sto`er HVO Kakanj. Njema~ka . UR. 31. Op}inski sto`er Bugojno. bojnika Slavena Zdilara. s tim {to je “prije odlaska isti bio du`an razdu`iti naoru`anje u logistici brigade” (AIIZ. [tab Prve bojne. br.327 Vojnik Ivan Apica. 328 AIIZ. godine. ro|en 11. br. Bugojno.Stjepan (Julijana) Gr|an. Ratni bilten. maja 1972. 11. bio u HVO brigadi Tomislavgrad u Tomislavgradu. . 2-1889. bilo je bar {est vojnika stranih dr`avljana : . inv. ro|en 29. . izdao je 1. Sektor Dalmacija Split. Operativna zona Jugoisto~na Hercegovina.Hrvatskog vije}a obrane Kakanj 1992. nalazio se i Tomo Juri}. zapovjedniku Gali}u.329 U jedinicama 3. aprila do 28.Zoran (Tadije) Kova~. — Vojnoj policiji. n/r gosp. u Hrvatskoj . oktobra 1993. ro|en 2. Hrvatsko vije}e obrane. Ora{ac — Samostalnoj satniji pri 114. 1057 . Apica je i 1993. od zamjenika Zapovjednika te brigade. 13. Bugojno 1992. 2-2951. brigadi Hrvatske vojske. 330 AIIZ. koja je bila samostalna jedinica pri 114. je od 4. Ante Duvnjak je Juri}u izdao dozvolu “na osnovu ZAPOVIJEDI ZAPOVJEDNI[TVA OZ ‘SREDNJA BOSNA’. decembra 1968. decembra 1992. On je 23. @ivotopis Ivana Apice. Mjesec dana nakon toga “slu`io” je u 9. inv. 11-3306/92. 1.328 Satnik Denis Kapovi} Denizio. br. “uniformiran sa oznakama HVO — HZ H-B”. inv.Roland Bartecko (Roland Bartetzko). u Hrvatskoj. br.

ro|en 20. “postrojbama 3. Spisak stranih dr`avljana u zoni odgovornosti Centra SIS-a Rama. bojnik Hrvatske vojske.U jedinicama HVO-a se novembra 1993.Dragoljub (Ljubana) Erak. Mostar. u jedinici tenkisti. Broj: 02-42-7-49/93. njema~ki dr`avljanin. Pored navedenih. u jednici Marinko Beljo. decembra 1965. ro|en u Rostovu . ro|en 18. po postrojbama. u Gitesohu (Güterslohu . . — OZ JIH. novembra 1970. uglavnom iz Republike Hrvatske. Centar SIS-a Rama.333 U brigadi Eugen Kvaternik (Bugojno) bili su (novembra 1993. ro|en 20. oktobar 1993.332 U brigadi Hrvoje Vuk~i}-Hrvatini} (IZM Gra~anica) nalazio se Josip [iki}. n/r Ivica Pusi}. 5. gra|anin Republike Austrije. . 3. nalazio ve}i broj stranih dr`avljana. . 2-2981. Brigade — HVO pridodati su i vojaci HV GROMOVI i TIGROVI” (Isto). u Bugojnu (konjovodac u brigadi). u 3. 332 Isto.Josip (Franje) Mici}.Stipo (Nine) Grbi}.Ulrih Grosfeld (Ulrich (Alfred) Groszcfeld). novembar 1993. 23. u Imotskom (zapovjednik bojne).) sljede}i dr`avljani Republike Hrvatske : . Tako je u HVO Brigadi Rama (Prozor) bilo bar ~etiri strana dr`avljanina : . oktobra 1946. dr`avljanin Republike Hrvatske.Damir Halu`an.Goran Vu~i} (Joze). 1058 .Franc Elvis Rozenberger (Franz Elvis Richarda Rosenberg). na mjestu komandanta brigade. Hrvatsko vije}e obrane. septembra 1958. .Vinko Pavlovi} ([imuna). Mostar. dr`avljanin Republike Hrvatske.331 U La{vanskoj bojni (IZM Prozor) tada je bilo dva strana dr`avljanina: . u 1. u Sisku. SIS. ro|en 19. ro|en 15. bojni. 333 Isto. avgusta 1964. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. broj: B-583-23/93. inv. 331 AIIZ.Deutschland). brigada — HVO. br. dr`avljanin Republike Hrvatske. marta u Brezno Gornje. ro|en 1951. bojni. ro|en 9. Dj. dr`avljanin Republike Hrvatske. u Sinju.

novembar 1993. kadrovske i pravne poslove GS HVO.335 U brigadi Hrvatskog vije}a obrane Kralj Tomislav (Tomislavgrad) 2.334 Bojnik Hrvatske vojske Simon Petri{i}. Lista pripadnika Hrvatske vojske. bio je po~etkom decembra 1993. kadrovske i pravne poslove Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane. Tomislavgrad. decembra 1993. 2-2972. 3. . 3. Ministarstvu obrane Republike Hrvatske.Ivan (Luke) Ivankovi}. Uprava SIS-a Mostar. neposredno pot~injenom zapovjedniku brigade. decembar 1993. zapovjednik Glavnog sto`era HVO. Brigada HVO Tomislavgrad. koji je na du`nosti u Odjelu za ustroj. pukovniku @eljku Glasnovi}u). Hrvatska Republika Herceg-Bosna. Centar SIS-a. li~no na~elniku Glavnog sto`era — generalu Janku Bobetku. inv. popunu i mobilizaciju OS RH. General Ante Roso. br. Ministarstvo obrane.Izvi|a~kodiverzantskom vodu. 336 AIIZ.Odjelu obrane.. Glavni sto`er HV. “djelatniku Uprave za ustroj. pripreme i mobilizacije postrojbi HVO” (Isto). obratio se 3.336 334 Isto. Tomislavgrad. odobri privremeni izmje{taj na neodre|eno vrijeme u GS HVO”. s molbom da se bojniku Simonu Petri{i}u. oktobra 1959. 2-2979-2980. 335 AIIZ. n/r na~elnika Janka Bobetka. slu`benik Uprave za ustroj. na du`nosti u Odjelu za ustroj. u Kri`evcima. nalazio se 31 stranac (svi su bili u jednom . Ur. Glavni sto`er HVO. popunu i mobilizaciju Oru`anih snaga Republike Hrvatske. — Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Broj: 02-4/2-4-032/93. ro|en 2. radi pru`anja stru~ne pomo}i “u poslovima ustroja. Posu{je. novembra 1993. To su sljede}i pripadnici Hrvatske vojske: 1059 . Broj: 02-2/1-01-4144/93.

i JMB. Republika Bosna i Hercegovina. pukovnik @eljko [iljeg. ime. Glavni sto`er. oktobra 1992. — Brigadama i op}inskim sto`erima HVO OZ Sjeverozapadna Hercegovina. brigada. u vi{e navrata od svojih pot~injenih jedinica tra`ili spiskove pripadnika Hrvatske vojske. bojni. 2-1878. (“STROGO POV. je vi{e puta 1992. brigadir Milivoj Petkovi}. ^itluk i Vitez (“VOJNA TAJNA — POVJERLJIVO”) HITNO tra`io podatke za “~asnike HV”. 6.338 dato 337 AIIZ. je 3.Vi{i oficiri Hrvatskog vije}a obrane su u toku 1992. “du`nost koju obna{a” i postrojbu. Hrvatska zajednica H-B. oktobra 1992. Broj: 59/92. Zapovjednik Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane. 338 AIIZ. Broj: 01-2258/92. prezime. Mostar. oktobra) po obrascu. 2-1751. i 1993. o~evo ime. Dj. U pregled je trebalo “uvrstiti i ~asnike iz R Hrvatske” (Isto). 1060 . i 1993. Podaci su tra`eni “za ~asnike na du`nostima u Zapovjedni{tvima OZ sektora. VOJNA TAJNA”). — Zapovjednicima OZ . “Podatke za ~asnike po funkcionalnoj du`nosti” trebalo je dostaviti u roku od tri dana (6. od svojih jedinica tra`io podatke za oficire Hrvatske vojske koji su se nalazili u jedinicama Hrvatskog vije}a obrane. Zapovjedni{tvo OZ S/Z H /Operativna zona Sjeverozapadna Hercegovina/. U naredbi od 6. zatim ~in (stru~na sprema). od zapovjednika operativnih zona: Tomislavgrad. diviziona (samo zapovjednik)”. dostavljenoj brigadama i op}inskim sto`erima Hrvatskog vije}a obrane Operativne zone Sjeverozapadna Hercegovina. 3. u kome je trebalo navesti: redni broj. “Podatke za ~asnike HV tra`i”. oktobra 1992.337 Komandant Operativne zone Sjeverozapadna Hercegovina.Tomislavgrad . Hrvatsko vije}e obrane. “Podatke za ~asnike HV tra`i”.^itluk — Vitez. oktobra 1992.

341 Isto. 1992. . Broj: 01-10-676/92. o~evo ime. po uputama pukovnika [iljega. “Podatke za ~asnike HV” koji su se nalazili u jedinicama HVO-a Operativne zone Sjeverozapadna Hercegovina trebalo je dostaviti “po sljede}em: .du`nost koju obna{a u HVO. i rok za dostavljanje tra`enih podataka. op}ina. In`enjeriji.339 Interesantno je naglasiti kako je trebalo pru`iti i podatak da li neko od ofiicira Hrvatske vojske u jedinicama Hrvatskog vije}a obrane “prima osobni dodatak kod HV”. “Rok za dostavljanje tra`enih podataka je 10. mjesto. Vojnoj policiji i Centru veze. 1061 . 339 Isto. na osnovu navedene naredbe pukovnika [iljega. Kralj Tomislav Tomislavgrad. 340 Isto. je. prezime. Zapovjednik Lu~i} je navedenu naredbu dostavio: I i II bojni. Komandnoj satniji. Bugojno. navode}i. Rama Prozor. godine”.datum ro|enja. Ivica Lu~i}. dostaviti istoga dana. pot~injenim jedinicama izdao zapovijed o dostavi podataka za oficire Hrvatske vojske koji su se nalazili u njihovim jedinicama. ~in i broj ukaza o promicanju. 2-1879.datum javljanja u va{u postrojbu.ime. po ~ijoj zapovjedi.je i upustvo po kome je trebalo sa~initi izvje{taj i dostaviti tra`ene “podatke za ~asnike HV”. 9. 10. u skladu sa navedenim uputama. Izvi|a~kom vodu. Protuzra~noj odbrani.341 Zapovjednik brigade Eugen Kvaternik (Bugojno). protivoklopnom vodu Garavi.JMB. izme|u ostalog. “Podatke za ~asnike HV” trebalo je. da li prima osobni dohodak kod HV” (Isto).340 Svaki oficir Hrvatske vojske koji je bio raspore|en u jedinice Hrvatskog vije}a obrane je. Samostalnoj satniji. morao imati “zapovijed o uputu u HVO”.342 Pukovnik [iljeg je navedene podatke tra`io od pet brigada i dva op}inska sto`era HVO-a (brigade: Petar Kre{imir IV Livno. Topni{tvu. Herceg-Bosna. Interventnom vodu. oktobra 1992. 9. te op}inski sto`eri HVO: Gornji Vakuf i Posu{je). Hrvatsko vije}e obrane. . . oktobar 1992. po navedenoj naredbi. Zapovijedni{tvo brigade Eugen Kvaternik Bugojno. . Eugen Kvaternik Bugojno i Herceg Stjepan Konjic. Diverzantskom vodu. 342 AIIZ. Komandanti brigada i op}inskih sto`era bili su du`ni da “o svakom ~asniku HV” koji je pristizao u jedinice HVO-a komandama operativnih zona dostave izvje{taj i podatke.

1993. dostaviti i zapovijedi kojom je upu}en u HVO. Hrvatsko vije}e obrane. ~in i broj ukaza o promaknu}u (pri~uvni i djelatni). sa navo|enjem roka za njihovo izvr{enje. .344 343 AIIZ. ZAPOVIJED. Broj: 01-4-171/93. Naredba pukovnika [iljega je u cjelosti glasila: “Z A P O V I J E D Na temelju zapovijedi GS HVO HZ HB. 344 AIIZ. — Zapovjednicima brigada i samostalnih postrojbi. IZM — Vitez. Republika Bosna i Hercegovina.Bugojno.Jajce. Dostava podataka za ~asnike HV u HVO-u. 12. 2-1883. 2-1883. te Bojni Rafael Boban .Hrvatini} . o~eva imena i prezimena. na osnovu navedene naredbe Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane. . Vitez. aprila 1993. U naredbama je nagla{en na~in popune popisa. Dostava podataka za ~asnike HV u HVO-u. ZAPOVIJEDAM 1. (“OBRANA. istoga su dana. 12. te du`nost koju kod Vas sada obna{a i one koje je i u kojem vremenu je obna{ao. Pored imena. pukovnici @eljko [iljeg i Tihomir Bla{ki}. Dr Ante Star~evi} .Svim brigadama. (Isto). HZ Herceg-Bosna.343 Komandanti Operativne zone Sjeverozapadna Hercegovina i Operativne zone srednja Bosna (IZM . 2. OZ S/Z Hercegovina. Republika Bosna i Hercegovina. Broj: 05/6-276. Republika Bosna i Hercegovina. 04.Posu{je. 3. HZ Herceg-Bosna. Navedena naredba je dostavljena sljede}im brigadama: Kralj Tomislav Tomislavgrad. godine. o dostavi tih podataka.Prozor. Dostaviti popis svih ~asnika HV koji se nalaze u Va{im postrojbama i zapovjedni{tvima. ZAPOVJED. broj 01-618/93 od 12. 1062 .00 sati” (Isto). tra`io podatke “za ~asnike HV u HVO-u”. zapovjednik tog sto`era je. OZ S/Z Hercegovina. aprila 1993. STROGO POV. Tomislavgrad. koji su se nalazili u njihovim jedinicama i komandama. AIIZ. Rama . 12.”) pot~injenim jedinicama izdali naredbe da dostave “popis svih ~asnika HV”. Brigadir Milivoje Petkovi}. Petar Kre{imir IV . 01-618/93. godine do 12.Svim brigadama. aprila izdao zapovijed br. “u cilju sticanja potpune evidencije i reguliranja statusa ~asnika HV u HVO-u”.Livno.Glavni sto`er Hrvatskog vije}a obrane Hrvatske zajednice HercegBosna je i u toku 1993. Broj: 05/6-276. a u cilju sticanja popune evidencije i reguliranja statusa ~asnika HV u HVO-u.Gornji Vakuf. 12. 1993. VOJNA TAJNA. Podatke dostaviti zapovjedni{tvu OZ S/Z H do 16. OZ srednja Bosna. ZAPOVIJED. april 1993. 2-1882. 04. Tomislavgrad. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. tj.Vitez). Eugen Kvaternik . Hrvoje Vuk~i} . 12. april 1993.

a pukovnik Bla{ki} do 15. Hrvatsko vije}e obrane. aprila (do 12 sati). usta{ki simboli su bili masovna pojava. . nosili i druge simbole koji su asocirali na usta{tvo Naredba pukovnika Bla{ki}a je glasila: “ZAPOVJED 1. Republika Bosna i Hercegovina. o~evo ime i prezime. 347 Prva linija. br. Neke njihove jedinice nosile su nazive po istaknutim usta{ama. (Isto). ZAPOVIJED. Strogo pov. izdao je 26. 30. Dozapovjednik Sto`era Oru`anih snaga Zenica. aprila 1993. Dostaviti popis ~asnika HV koji se nalaze u Va{im postrojbama i zapovjedni{tvima. str.Pripadnici Hrvatske vojske koji su u~estvovali u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu bili su du`ni da nose oznake HVO-a. Mostar. Operativna zona jugoisto~na Hercegovina. 1063 . br.Zenica. 346 AIIZ. novembar 1992. Vidi naredbu I.Sto`era OS Zenica. 345 AIIZ. Broj: 540/92. 27. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. a nose oznaku HV upozorit da skinu oznaku. Primorca. zapovijedio: “Pripadnici HV koji su prisutni na ovim prostorima. izme|u ostalog.Svim postrojbama HVO-a. Zapovjedni{tvo . kao i kod nosilaca organa civilne vlasti Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. jer time uvla~imo RH u probleme”. ZM .”) u kojoj je. novembar 1992. Zoran ^ovi}. novembra 1992. 6. Zenica 26. svim jedinicama Hrvatskog vije}a obrane naredbu (“Vojna tajna. Broj: 01-286/1514. a u kabinetu “ministra” policije i drugim uredima te kolaboracionisti~ke tvorevine bile su oka~ene Paveli}eve slike.347 Pripadnici Hrvatskog vije}a obrane su. te du`nost koju kod Vas sada obna{a i one koji je do sada obna{ao. broj zapovjedi kojom je upu}en u HVO. 2-2993. 3.346 U jedinicama Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane. decembra 1992. inv. Dostavite pored imena. 2-1880. avgust 1993. 7. Pukovnik [iljeg je zahtijevao da mu se “popis svih ~asnika HV” dostavi do 16. ve} samo oznake Hrvatskog vije}a obrane.345 Cilj te obaveze je bio da se i na taj na~in sakrije neposredno anga`ovanje Hrvatske vojske u zlo~inima protiv Bosne i Hercegovine i genocidu nad Bo{njacima. ~in i broj ukaza o promaknu}u (pri~uvni i djelatni). pored zvani~nog obilje`ja Hrvatskog vije}a obrane. Rok za izvr{enje ove zapovjedi je tri (3) dana”. Stoga su zapovjednici Hrvatskog vije}a obrane zabranjivali pripadnicima Hrvatske vojske u Hrvatskom vije}u obrane da nose oznake Hrvatske vojske. od 9. 2.

Pov. prema naredbama na~elnika Glavnog sto`era HVO-a. 2. Zapovjedni{tvo Sto`era trebalo bi osigurat potreban broj oznaka. brigadira Milivoja Petkovi}a. Hrvatsko vije}e obrane. decembra 1992. br. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna.i fa{izam. Ova Zapovijed stupa na sangu odmah”. broj: 0201/11/92. 1064 . je navedenom naredbom zapovijedio : “1. 5.348 Komandant Operativne zone Jugoisto~na Hercegovina izdao je 27. dozapovjednik Sto`era Oru`anih snaga Zenica. Hrvatska Zajednica Herceg- Bosna. te zapovjednika 3. inv. bili du`ni da osiguraju 348 AIIZ. brigade Hrvatskog vije}a obrane. od 27. Sve druge simbole pripadnici HVO moraju skinuti. Ivana Primorca. novembra 1992.349 Pripadnici jedinica Hrvatskog vije}a obrane bili su du`ni da “na uniformama nose samo oznake HVO-a”. Mostar. 2-1784. novembar 1992. Sa pojedincima koji nose druge oznake . Zapovjednici Hrvatskog vije}a obrane su. simbola na odorama u postrojbama HVO. 9. 26. Republika Bosna i Hercegovina. Op}inski sto`er Mostar. Zapovjedni{tvo Sto`era OS Zenica. objavljeni pojedini tekstovi. 349 AIIZ. “Da bi se to ubudu}e otklonilo i da bi pripadnici HVO nosili jednoobrazne oznake”. decembar 1992. brigadira Miljenka Lasi}a. — Svim postrojbama HVO-a. a koji nisu u skladu sa simbolima utvr|enim Uredbom o oru`anim snagama Herceg-Bosne. od 9. Zenica. 3. a {to se u svijetu tuma~i kao nastavak fa{izma”. Zapovjednici postrojbi HVO HZ H-B du`ni su osigurati da pripadnici postrojbi i zapovjedni{tva na uniformama nose samo oznake HVO. Broj: 540/92. obaviti razgovor i ukazati da se njihovim no{enjem umanjuje ugled HVO u svijetu. Pripadnici HV koji su prisutni na ovim prostorima a nose oznaku HV upozorit da skinu oznaku jer time uvla~imo RH u probleme. te svojim postojanjem {tete ugledu pripadnika HVO i HV. ZAPOVJED. o ~emu su u stranim sredstvima informisanja u drugoj polovini 1992. zapovijed “koja se odnosi na no{enje raznih obilje`ja. novembra 1992. brigada HVO. novembra 1992. 2-1880. 4. zatim komandanta Operativne zone Jugoisto~na Hercegovina.simbole. a u slu~aju nedostatka istih pripadnici mogu biti bez obilje`ja. od 24. 3. Zoran ^ovi}.

mogu davati samo zapovjednici postrojbi i to samo uz odobrenje GS HVO HZ H-B. 351 AIIZ. Pripadnike HV zamoliti (uz obja{njenje) da za vrijeme boravka na na{im prostorima nose oznake HVO”. prema generalu Janku Bobetku. april 1992. skidala oznake Hrvatske vojske i stavljala oznake Hrvatskog vije}a obrane. 3. aprila 1992. Samostalnoj satniji Buna. Mje{ovitom topni~kom divizionu. od 12.: 6030-08/92-01. Logisti~koj satniji i Slu`bi osiguranja (Isto). 4. kao i napade helikoptera u centralnoj Bosni i misije logisti~kog osiguranja jedinica Hrvatskog vije}a obrane. prema naredbi zapovjednika Operativne zone Split. brigade ulo`it }e dodatne napore da osigura dovoljan broj oznaka HVO. inv. Bilten FHP. bojni. te davanje odre|enih informacija. No{enjem oznaka HV od strane pojedinaca povezuje se optu`bama o direktnom anga`iranju postrojbi HV na prostoru HZ H-B. Zapovjednik Primorac je navedenu naredbu dostavio sljede}im jedinicma: 6. Sa pojedincima koji su nosili druge oznake i simbole trebalo je “obaviti razgovor. U navedenoj naredbi je stajalo i sljede}e: “Zapovjedni{tvo 3. i 9. 2-1680. 183. str. Stoga su prilikom prelaska u Bosnu i Hercegovinu neki generali Hrvatske vojske “zapovjedili skidanje znakovlja HV i stavljanje znakovlja HVO-a”.350 Republika Hrvatska je. nastojala da sakrije prisustvo svoje (Hrvatske vojske) u Bosni Hercegovini. bojni Tihomir Mi{i}. ZNG. 7.“da pripadnici postrojbi na uniformama nose samo oznake HVO. 15. Klasa: 8/92-01/17. Br.Zapovjedniku 4/4 br. Kontakte sa pripadnicima UNPROFOR-a i Evropske zajednice.351 Hrvatska vojska je. a u slu~aju nedostatka obilje`ja pojedinci mogu biti bez istih. br. Pripadnici Hrvatske vojske su. Izm — Plo~e. 6. 12. bili du`ni da “sva obilje`ja HV” skinu i vode se “kao dobrovoljni branitelji svoje domovine”. te ukazati da se njihovim no{enjem umanjuje ugled HVO u svijetu. {irokobrije{koj bojni. Zapovjedni{tvo OZ Split. usljed optu`bi od strane me|unarodne zajednice zbog njenog neposrednog vojnog u~e{}a u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. ~ime se optu`uje RH i HZ H-B. br. a sve druge oznake i simbole” trebalo je skinuti. Satniji in`enjerije. Pri tome 350 Isto. UR. 1065 . Za sprovo|enje ove zapovijedi odgovorni su zapovjednici bojni i samostalne satnije” (Isto). Mate Viduke. 8.

SVE MOJE BITKE. decembra 1992. 2-1879. 356 AIIZ.” (RAT.. 134. Republika Bosna i Hercegovina. HZ “Herceg-Bosna”. RAT. str. 6. Bobetko. Broj: 01-109-676/92. S tim u vezi. 02-01-11/92.je oficirima re~eno da se predstavljaju kao pripadnici Hrvatskog vije}a obrane i govore da su rodom iz Bosne i Hercegovine. ZAPOVIJED. oni su upozorili “sve ~asnike koji se nalaze u HVO da bez zapovijedi Ministarstva obrane RH ne mogu napustiti sada{nje postrojbe HVO” (Isto). 9.355 Za vojnike iz Hrvatske koji su bili anga`ovani u HVO-u bilo je zabranjeno “izdavanje svih eksternih dokumenata”. i Ivica Lu~i}.353 Me|utim. zapovjednik brigade Eugen Kvaternik (Bugojno). Zagreb 1996.356 352 Vidi: J.. Zapovjedni{tvo brigade Eugen Kvaternik Bugojno. — Brigadama i op}inskim sto`erima HVO OZ Sjeverozapadne Hercegovine. od 9. i 9. bez naredbe Ministarstva obrane Republike Hrvatske. decembra 1992. zapovjednika 3. Mostar. 9.. ZAPOVJED. “bila posve prozirna i lo{a improvizacija koja nikoga u svijetu nije mogla obmanuti. AIIZ. IT-95-14-T. — I Bojni i drugima.. 2-1751. Republika Bosna i Hercegovina. inv.. Hrvatsko vije}e obrane. po generalu Martinu [pegelju. izdali su 6.352 Pripadnici Hrvatske vojske koji su slu`ili u Hrvatskom vije}u obrane nekoliko puta su odbijali nare|enja da skinu oznake Hrvatske vojske. broj: 01-286/1099/92. Hrvatsko vije}e obrane. 134). Hrvatsko vije}e obrane. Pukovnik @eljko [iljeg. 1066 . 354 AIIZ. avgust 1992. Op}inski sto`er Mostar. prema naredbi Ivana Primorca.354 Oficiri Hrvatske vojske koji su u~estvovali u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu (u jedinicama Hrvatskog vije}a obrane) i nosili oznake Hrvatskog vije}a obrane nisu mogli bez nare|enje Ministarstva obrane Republike Hrvatske napustiti jedinice Hrvatskog vije}a obrane. Zapovjedni{tvo OZ S/Z H. Bugojno. Op}inski sto`er Mostar. 21. inv. kako posmatra~i ne bi otkrili njihovo prisustvo u Bosni i Hercegovini. br. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. kojima su zabranili napu{tanje jedinica HVO-a od strane pripadnika Hrvatske vojske. paragraf 93. naredbe. morali nositi oznake Hrvatskog vije}a obrane. Br.. 355 AIIZ. br. 2-2952. Pov. vojnici Hrvatske vojske su. Predmet: Br. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. komandant Operativne zone Sjeverozapadna Hercegovina. inv. 3. 353 ICTY. 2-1784. oktobra 1992. Me|utim. br.. Broj: 59/92. Dj. to je. oktobar 1992.. brigada HVO. str. oktobra 1992. “Podatke za ~asnike Hrvatske vojske tra`i”. brigade Hrvatskog vije}a obrane. U “slu~aju druga~ijeg postupanja” trebalo je “odmah izvijestiti Glavni sto`er HVO”. Mostar.

2-3010. Republika Hrvatska. Ministarstvo obrane. Tako je. IT-95-14-T. 1067 . Tako je. Klasa: 8/93-01/02.. odredio na~elnika tog odjela (bojnik Hrvoje Vlahov) i jednog od savjetnika (Zoran [imi}). on la`no tvrdi kako je Hrvatsko vije}e obrane samostalna snaga.Najvi{i oficiri Hrvatske vojske su u Bosni i Hercegovini izdavali i naredbe o mobilizaciji. paragraf 95. general Janko Bobetko (na~elnik Glavnog sto`era Hrvatske vojske) 7. izdavala im naredbe i uputstva. vr{ile su komande. jedinice i ustanove Hrvatske vojske. na primjer. decembra 1993.358 Republika Hrvatska je postavljala i starje{inski kadar svojih kolobaracionista (Hrvatsko vije}e obrane). napomene 133-156 ovog rada. te koordiniranje rada Obavje{tajne uprave u Glavnom sto`eru HVO-a. ZAPOVIJED. one izvr{avaju svoj zadatak i taj dio teritorija uspje{no brane. 7.359 Komandanti komandi. utvrdio zadatke i ovla{tenja Obavje{tajnog odjela IZM Plo~e (“… zadu`en je za planiranje i organizovanje obavje{tajnog rada u pojasu od obavje{tajnog interesa ‘Ju`nog voji{ta’ i glede toga ovla{ten je koordinirati rad obavje{tajnih odsjeka ZP Split i ‘Ju`nog boji{ta’. decembar 1993. 127. I to su o~igledni dokazi o u~e{}u Republike Hrvatske i Hrvatske vojske u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovini. dj.. jedinica i 357 M. koja odgovara za svoj teritorij (J. Na ve}ini njegovih dokumenata je u memorandumu stajalo Republika Hrvatska. general Janko Bobetko pi{e kako su snage Hrvatskog vije}a obrane “dosta respektabilne”. Bobetko. ^uli}. Zagreb. Tako je general Bobetko jo{ u prolje}e zapovjedao mobilizacijom u susjednoj dr`avi (Neum. Iznose}i tvrdnju kako Hrvatska vojska “savjetuje” Hrvatsko vije}e obrane i prenosi im iskustva. str. S tim u vezi. Glavni sto`er HV. vidi: str. str. nav. onemogu}avaju}i prodor ~etnicima”. br. davala savjete. ICTY. 358 AIIZ. zatim obaveze obavje{tajnih odsjeka ZP Split i “Ju`nog boji{ta” i Obavje{tajne uprave GS HVO-a (Isto). str. dj. 127). 982-992. rukovodila i komandovala tim snagama. “temeljem ukazane potrebe za u~inkovitijim i potpunijim obavje{tajnim osiguranjem postrojbi i zapovjedni{tava podre|enih IZM Plo~e (‘Ju`no voji{te’). 90. general Bobetko u prolje}e 1992. : 512-06-06/2-93-75. primjera radi. prenosila iskustva i sl. br. Predmet: Br. dj. 359 J. kao i postrojbi i zapovjedni{tava iz sastava HVO”. a kada su se zapovijedi odnosile samo na jedinice Hrvatskog vije}a obrane Janko Bobetko je koristio memorandum Hrvatska zajednica Herceg—Bosna — HVO. nav. nav. postavljao zapovjednike i u srednjoj Bosni. inv. Bobetko. Ur. izdao naredbu o ustrojavanju i kadrovskom osposobljavanju Obavje{tajnih odjela na Izmje{teno (istureno) komandno mjesto Plo~e (“Ju`no voji{te”).. Stolac).357 Planiranje i organizovanje obavje{tajnog rada. Sama ~injenica da je general Bobetko bio komandant Ju`nog voji{ta suprotno govori. te Obavje{tajne uprave GS HVO”).

br. “zbog primanja upustava za vo|enje dopunskih akcija [u srednjoj Bosni]” (ICTY. da ga primi Gojko [u{ak. bila njena obaveza. 1993.361 Republika Hrvatska je i preko hrvatskih oficira. Zapisnik sa sastanka sa gosp. Predmet: Br. paragraf 110. 108. Isto. 363 Isto. paragraf 110). 7. 15. predsjednik Franjo Tu|man je generala Janka Bobetka iz Hrvatske vojske imenovao Zapovjednik Obrane Herceg-Bosne..362 Uplitanje Hrvatske u uspostavljanju Hrvatskog vije}a obrane nakon 7. prije svega. april 1992. 360 AIIZ. i njegovi najvi{i oficiri donosili su naredbe o formiranju Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane i postavljanju zapovjednika. zatra`io je 21. br. god. 2-2943. aprila 1992. Republika Hrvatska. paragraf 111. 362 ICTY. Zagreb. te MUP-a i Vojne policije Hrvatske zajednice/ Republike Herceg-Bosna podnosili su svojoj vrhovnoj komandi — Glavnom sto`eru Hrvatske vojske i Ministarstvu obrane Republike Hrvatske u Zagrebu .363 Predsjednik Republike Hrvatske. predstavlja poslije tog datuma mije{anje u unutra{nje poslove Bosne i Hercegovine. kada je Hrvatska priznala samostalnost Bosne i Hercegovine. 2-3010. Obavje{tajna uprava Glavnog sto`era HVO-a je sve obavje{tajne podatke dostavljala Obavje{tajnom odjelu IZM Plo~e (“Ju`no voji{te”) — to je. inv. Klasa : 8/93-01/02. predsjednik Kriznog {taba srednje Bosne i dopredsjednik “Hrvatske Zajednice Herceg-Bosna” (Isto). 361 Bilten FHP. Pa{ko Ljubi~i}. koje nije nikako ni prestajalo. Predmet : Br. 1068 . 10. koji su iz Hrvatske vojske prekomandovani u HVO ili preko bosanskih Hrvata koji su prihvatili velikodr`avni hrvatski projekat i slijedili uputstva Vlade Republike Hrvatske. Dva dana nakon {to je Predsjedni{tvo Hrvatske zajednice Herceg—Bosna formalno uspostavilo Hrvatsko vije}e obrane (8. inv. IT-95-14-T.izvje{taje o stanju u jedinicama. Me|u predlo`enim u~esnicima tog sastanka nalazio se i Dario Kordi}.). decembar 1993.360 Zapovjednici HVO-a su se i s prijedlozima za unapre|enje obra}ali Republici Hrvatskoj. IT-95-14-T. ministar obrane Republike Hrvatske. dr Franjo Tu|man. : 512-0606/2-93-75. {to je Franjo Tu|man slu`beno proglasio. br. ministrom G. br. marta 1992. organizacione i druge probleme. koju je potpisao na~elnik Glavnog sto`era Hrvatske vojske — general Janko Bobetko (Isto). ZAPOVIJED. kontrolisala odluke u Hrvatskoj zajednici Herceg—Bosna. aprila 1992.ustanova HVO-a. Glavni sto`er HV. Ministarstvo obrane. str. Ur. 12. ustvari. [u{kom odr`anog u Ministarstvu obrane 22.

juna 1992. Predmet: Br. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. Grude. inv. Sastav IZM zapovjedni{tva Ju`nog voji{ta. a 21. Ur. isplanirao operaciju protiv Bosne i Hercegovine. rukovodio i komandovao svim jedinicama Hrvatske vojske od Splita do Dubrovnika i svim jedinicama Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane na dijelu teritorije Bosne i Hercegovine — na podru~ju kolaboracionisti~ke Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. On je u periodu od 10. inv. Republika Hrvatska. 202. 2-1678. a sljede}eg dana odredio sastav tog zapovjedni{tva. inv. 2-1684. aprila je regulisao sastav Zapovjedni{tva za “organizaciju i odbranu” pravca Tomislavgrada. 21. Predsjednik. J. po~etkom novembra 1993. 365 ICTY. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. 2-1687. Isto. Du`nost komandovanja jedinicama Hrvatskog vije}a obrane su poslije preuzela tri oficira Hrvatske vojske. Formiranje IZM Ju`nog voji{ta. 205-208. 20. Zagreb. Republika Hrvatska.366 364 AIIZ. IZM — Grude. 16. Zapovjed — General-bojniku Anti Rosi. 10. 19. paragraf 112. On je 15. inv. Broj: 6030-02/92-1. Podjela zona odgovornosti. IZM-Grude. str. paragraf 112. aprila do 15. Hrvatsko vije}e obrane. br. jula 1992. Broj: PA7-28/1-92. IZM Plo~e. te preduzimanje konkretnih dejstava u sklopu jedne vojne operacije. IZM — Grude. naredio po~etak ofanzivnih djelovanja i premje{tanje snaga Hrvatskog vije}a obrane u odre|enom smjeru. nav. br.365 On je. br. Predmet: Br. aprila naredio generalu Anti Rosi da peuzme odgovornost nad podru~jem Livna i brigadiru Miljenku Crnjecu za organizovanje “odbrane” na podru~ju Tomislavgrada. maja je uspostavio Istureno komandno mjesto u Gornjem Vakufu. travanj 1992. Isto.364 General Bobetko je 14. Formiranje IZM “Srednja Bosna”. travanj 1992. br. Broj: 01-195/92. u svojstvu generala Hrvatske vojske i komandanta Ju`nog voji{ta. u cilju zauzimanja Bosne i Hercegovine. 991-992 (napomenu 156) i 10331034 (napomene 258-259) ovog rada. travanj 1992. O tome vidi i str. Isto. 985-988 (napomene 138-144). birgadiru Miljenku Crnjecu. ICTY. 19. Isto. Zapovjedni{tvo ju`nog voji{ta. 1069 . travanj 1992. Zapovjedni{tvo OZ Split. NAREDBA. Klasa: 8/92-01/91. izdao je naredbe o formiranju i opremanju jedinica i druge aktivnosti. Njegove su du`nosti obuhvatale komandovanje jedinicama Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. br. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. 211-216 i 219-221. sa sjedi{tem u Plo~ama. Plo~e. aprila 1992. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. koji su bili pot~injeni generalu Bobetku. dj. Bobetko. 2-1683. Ob. pored ostalog. 366 Vidi str. 2-1701.za zapovjednika Ju`nog voji{ta. svibanj 1992. u Grudama formirao Istureno komandno mjesto Ju`nog voji{ta. 16. IT-95-14-T. 1033-1036 (napomene 258-263) ovog rada. inv. IT-95-14-T.

367 {to je jo{ jedan dokaz da je HVO u Bosni i Hercegovini samo kolaboracionisti~ka formacija druge. paragraf 115. u svojstvu generala Hrvatske vojske. iako su on i oni istovremeno bili ~lanovi hrvatskog Sabora. IZM ^itluk. br. str. Zapovijed br. Ivan Tolj je bio zastupnik u Saboru. Ante Roso. 2-2969. Milivoje Petkovi} i Slobodan Praljak su bili visoki oficiri Hrvatske vojske prije nego {to su postali zapovjednici i na~elnici Glavnog sto`era Hrvatskog vije}e obrane. 369 Isto. su do najekstremnije granice demonizirali Muslimane i njihovo pravo da brane teritorije Bosne i Hercegovine” (Isto. koji su ~esto bili porijeklom iz Bosne i Hercegovine.. Ur. — Svim brig/adama/ HVO. Milivoje Petkovi}. broj: 02-2/1-01-5390/93. M. Ti su ~asnici morali za to imati slu`benu dozvolu i smatrani su privremeno deta{iranim ~asnicima. prema izjavi generala Domazeta. hrvatske dr`ave. {to je predstavljalo puku formalnost. Oficiri Vojske Republike Hrvatske su. Hrvatsko vije}e obrane i Hrvatska vojska su imali zajedni~ke kadrove. AIIZ. a njega general Ante Roso. Zapravo. Unija Republike Bosne i Hercegovine. “bio je general obiju vojski”. [pegelj. Oni koji su se `eljeli vratiti u Hrvatsku vojsku mogli su to u~initi uz slu`beno odobrenje vlasti Hrvatske vojske. Slobodan Praljak. Te naredbe o imenovanjima donio je predsjednik Republike Hrvatske i Vlada te dr`ave. IT-95-14-T. 368 ICTY. paragraf 114. juna 1992. Te iste osobe. Ivan Tolj. napomena 233). Predmet: Br. On i drugi “zastupnici hrvatskog Sabora. IT-95-14-T. “dobrovoljno izlazili iz Hrvatske vojske da bi slu`ili u Bosni i Hercegovini. general i na~elnik Politi~ke uprave Hrvatske vojske. paragraf 112. Ivan Tolj i mnogi drugi raspore|eni su na privremeno slu`enje u Hrvatsko vije}e obrane. Glavni sto`er HVO. inv. poslanik u Hrvatskom saboru..General Ante Roso je 27. 363.369 Pukovnik Hrvatske 367 ICTY. 1. Predmet: Br. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. nekada{nji pomo}nik ministra odbrane Hrvatske u Zagrebu. Generala Milivoja Petkovi}a je na mjestu zapovjednika Glavnog sto`era HVO-a zamijenio general Slobodan Praljak. nav. 1070 . tamo su fotografirani u uniformama HVO-a. a istovremeno i pripadnik Hrvatskog vije}a obrane. nakon ~ega su se vratili u Hrvatsku vojsku. izgleda da su platu nastavili primati od Hrvatske”. unaprijedio Tihomira Bla{ki}a u ~in pukovnika Hrvatskog vije}a obrane i postavio ga u Zapovjedni{tvo “Operativne zone Srednja Bosna”. dj. 10. paragraf 115.368 Visoki oficiri Hrvatske vojske Ante Roso. novembar 1993.

371 General Tihomir Bla{ki} ne bi mogao biti imenovan na funkciju na kojoj je bio da nije u potpunosti podr`avao tu ideologiju. 371 S. 2-2111. “u oru`anom sukobu protiv bosanskih Muslimana”.. inv. ^eki}. str. te da se vojni~ki jo{ bolje pripreme za borbu protiv svih onih snaga koje }e poku{ati zaustaviti “neminovan proces u stvaranju slobodne hrvatske dr`ave”. ^uli}. Odluku o imenovanju general-bojnika Tihomira Bla{ki}a na du`nost inspektora u Glavnoj inspekciji Hrvatske vojske (Isto).373 O~igledno da je Republika Hrvatska (sa svojim regularnim trupama i hrvatskim kolaboracionistima iz Bosne i Hercegovine) u~estvovala u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. IT-95-14-T. Ministarstvo obrane. Republika Hrvatska. usvojeni su. novembra 1995. 14. stavka 1. pored ostalog. koji su se vratili iz Hrvatske nakon {to su se borili u Hrvatskoj vojsci. kojim je predsjedovao Mate Boban. Na sastanku u Grudama (12. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i ~lanka 159. paragraf 114. dj. dr Franjo Tu|man.vojske Miro Andri} tako|e je bio i pripadnik Hrvatskog vije}a obrane. 373 AIIZ. spremnih da sprovode politiku koju je diktirao Zagreb”. Ha{ki tribunal je. nav.. novembra 1991. politiku i praksu. dj. o ~emu “postoje 370 Isto. Izvod iz Odluke Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika oru`anih snaga Hrvatske. IT-95-14-T. ^ak i na ni`em nivou Hrvatsko vije}e obrane su dijelom ~inili Hrvati. Zagreb. potvr|uje i njegovo imenovanje (od strane predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oru`anih snaga Hrvatske) na du`nost inspektora u Glavnoj inspekciji Hrvatske vojske. ICTY. paragraf 117. 14. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oru`anih snaga Hrvatske. od 14. str.372 To. Zakona o slu`bi u oru`anim snagama Republike Hrvatske (‘Narodne novine’ broj 23/95 i 33/95)”. M. 1071 . nav. novembra 1995. donio je. stavovi da se jasno profilira i kadrovski oja~a strana~ka politika Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini i izaberu ljudi koji su sposobni izvr{iti te zadatke. na osnovu direktne i indirektne intervencije Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. te je rije~ o sukobu me|unarodnog karaktera.). Predmet: Br. Broj: 01-04-95-1050/1-C65. br. 70-71. 372 ICTY. 33-35 i 306-309. izme|u ostalog. Predmet: Br. 21. novembar 1995. novembra 1995. “na temelju ~lanka 100.370 General Tihomir Bla{ki} je i sam izabran u skladu sa procedurom koja je “nu`no zahtijevala odabir ljudi od povjerenja.

Me|utim. koje je od svog formiranja u potpunosti bilo involvirano u njenu organizacijsku i komandnu strukturu. Republika Hrvatska je. “prije nego {to se Hrvatsko vije}e obrane organiziralo i prije izbijanja sukoba izme|u hrvatskih i muslimanskih snaga u srednjoj Bosni”. str. 375 Bosna. 23. a za koje je Republika Hrvatska.000 HRD posebne donacije za potrebe Ministarstva obrane HZ H-B (C. Predmet: Br. 102 i 123-124.764. paragrafi 77. ICTY. Hrvatsko vije}e obrane i Hrvatska vojska djelovali su u pravcu realizacije jedinstvenog cilja — osvajanja teritorije Bosne i Hercegovine i njenog priklju~enja susjednoj Republici Hrvatskoj. osiguravala i ogromna finansijska sredstva.. pripremala i vodila agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu.924. rukovodila i komandovala svim hrvatskim vojnim operacijama na teritoriji Bosne i Hercegovine. 94. Hrvatsko vije}e obrane je bilo sastavni dio Hrvatske vojske. O~ito da je Hrvatska vojska planirala.96. te u srednjoj Bosni.770.375 Jedinice regularne Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane su u dolini Rame i Neretve. 182.236 HRD redovnog finansijskog priloga iz prora~una i s 268. nav. 1072 . ICTY se sla`e “da se uplitanje Hrvatske vojske i Hrvatske mo`e ~initi o~itijim na po~etku doti~nog razdoblja. pored ostalog. IT-95-14-T. IT-95-12. Iz zaklju~nog ra~una Ministarstva obrane HZ H-B za 1993. februar 1994. Ribi~i~. ICTY. paragraf 102). 11. paragraf 78. To zna~i da Hrvatsko vije}e obrane kao samostalna oru`ana sila nije ni postojalo. tj. 167). IT-95-14-T. kao i Srbija i Crna Gora (Savezna Republika Jugoslavija). Odbrana generala Bla{ki}a je tvrdila da je Hrvatska vojska rukovodila operacijama Hrvatskog vije}a obrane samo u periodu izme|u marta i juna 1992. dj. Predmet: Br. nap. TU@ILAC PROTIV RAJI]A. iako je u su{tini Hrvatsko vije}e obrane bilo uklju~eno u oru`ane snage Republike Hrvatske. str. U cilju provo|enja agresije. Predmet: Br.374 ~ime je rije~ o zlo~inu protiv mira. Predmet: Br. ICTY. ali ocjenjuje da se ono nastavilo za ~itavo vrijeme sukoba” (ICTY. proizilazi da je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u toj godini u~estvovalo sa 16. 1. IT-95-14/1-T. br. boje}i se me|unarodnih sankcija.vi{e nego dovoljni dokazi”. 95 . nap. paragraf 120. izvr{ile brojne zlo~ine 374 ICTY. Republika Hrvatska je insistirala na tezi kako je Hrvatsko vije}e obrane navodno samostalna oru`ana formacija. odnosno agresiji Republike Hrvatske na Republiku Bosnu i Hercegovinu. paragraf 22. formirala svoje kolaboracionisti~ke vojne snage u Bosni i Hercegovini pod nazivom Hrvatsko vije}e obrane. sukob okarakterisao kao me|unarodni. IT-95-14-T. Predmet: Br. Ustvari.

vjerskih objekata i dr. nasilna raseljavanja. uni{tavanje gradova. odvo|enja i mu~enja civila u koncentracionim logorima i zatvorima. 1073 . sela. To je bio dio smi{ljene ideologije i sistematski vo|ene politike i prakse genocida koju su pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane organizovano ~inili u pomenutim krajevima. nezakonita hap{enja.).nad bo{nja~kim civilnim stanovni{tvom (masovna ubistva.

bez kojeg se ne bi moglo ni formirati niti djelovati. IT-95-14-T. Hrvatska je dnevno tro{ila milion njema~kih maraka za pomo} svim strukturama Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.^apljina. na primjer.376 Raspolo`ivi podaci ukazuju na zna~ajnu ulogu Republike Hrvatske u naoru`avanju bosansko-hercegova~kih Hrvata. juna 1991. od 11. 182. sa posadama i s oznakom Hrvatske vojske. Tako su. te gorivom. Me|u materijalno-tehni~kim sredstvima bilo je prisustvo tenkova T-55 i haubica. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske omogu}ilo nabavku oru`ja i osiguralo njegov transport kamionima na relaciji Zagreb . Hrvatska je opskrbljivala Hrvatsko vije}e obrane zna~ajnim koli~inama oru`ja i vojne opreme. paragraf 78. Logisti~ko obezbje|enje kolaboracionisti~kih jedinica Hrvatske vojske U~e{}e Republike Hrvatske u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu pouzadno se. IT-95- 14/1-T. Hrvatskom vije}u obrane pru`ala i finansijsku i logisti~ku podr{ku. uklju~uju}i i Hrvatsko vije}e obrane. Predmet: Br. maja 1991. Predmet: Br. pored njene oru`ane sile. kao i zna~ajnu drugu materijalnu pomo}. 10. kojima su upravljale posade Hrvatske vojske protiv Armije Republike Bosne i Hercegovine. ICTY. mo`e utvrditi i na osnovu logisti~kog osiguranja Hrvatskog vije}a obrane. 377 AIIZ. a i municijom. Tako je. uglavnom u `ivoj sili. hranom. Informacija Ministarstva unutarnjih poslova Socijalisti~ke Republike Bosne i Hercegovine o nekim pojavama i doga|ajima koji su posebno uticali na uslo`njavanje sigurnosne situacije u Republici. Republika Hrvatska je.377 Najobimnije aktivnosti na naoru`avanju 376 ICTY. Naime.5. hrvatski tenkovi T-53 bili prisutni na podru~ju Gornjeg Vakufa. vozilima. primjera radi. 1074 . pored kadrovske. 2-551. paragraf 120. nap.

Molimo Va{u intervenciju i pomo} u naoru`anju” (Isto). 1993.. 5. Grupa rezervista (jedan autobus) je do{la u civilu i preobukla se u vojne uniforme i razmjestila u iseljene ku}e. Svi Hrvati su spremni za borbu i vlada veliko nezadovoljstvo zbog nedostatka opreme.380 U no}i 22. iz pogona namjenske proizvodnje Bratstvo u Novom Travniku izvukla je tri vi{ecijevna raketna baca~a tipa Orkan i Oganj. nakon napada srpsko-crnogorskog agresora na Dubrovnik. na ~elu sa Dariom Kordi}em. 2-3. Tada su Hrvati ogromne pare ulo`ili u naoru`avanje. sve vrste topova. novembra 1991. br. Raspola`emo sa minimalnim naoru`anjem.379 Op}inski odbor HDZ Bugojno obratio se 31. 379 S. Bugojno. tajno rasturan i za oru`je zamjenjivan. a pukovnik Mikuli} nas upu}uje na Vas. Zenica. 1075 . br. 31. novembar 1991. li~no ministru obrane Republike Hrvatske. je u navedenom zahtjevu pisao: “@ivimo u dramati~noj situaciji. pored kala{njikova. str. te jedan broj haubica kalibra 122 378 Slobodna Bosna. 2-1900.Ministarstvu obrane Republike Hrvatske (za ministra gospodina [u{ka). Matko Lu~i}. marta 1992. nabavili i haubice. Ahmi}. Neki bogati privatnici su. protivoklopnih baca~a i raketne sisteme “stinger”. str. 3. u Hrvatskoj. inv. Salki} . STRADANJE MUSLIMANA I ISTRA@IVANJE RATNIH ZLO^INA NA PODRU^JU OP[TINE VITEZ (rukopis). . pod parolom domovinskog rata u Hrvatskoj. te su posjedovali velike koli~ine konvencionalnog naoru`anja.378 Zna~ajan kontigent naoru`anja i vojne opreme namijenjen odbrani Vukovara. grupa od oko tristo pripadnika oru`anih formacija Hrvatske zajednice Herceg-Bosna (Regionalni odbor HVO Srednja Bosna). Pod srpskim smo prijetnjama. mart 1992. Na{ Regionalni krizni {tab u Grudama nije u stanju isporu~iti nam potrebnu opremu. 380 AIIZ.hrvatskog stanovni{tva u Bosni i Hercegovini organizirane su krajem 1991./23. Op}inski odbor Bugojno. 14. Gojku [u{ku.. koji je. “Svako sposoban ima pu{ku”. Hrvatska demokratska zajednica. Zagreb. tra`e}i pomo} u naoru`anju.S. koji je zauzet 18. Organizirano se iseljava srpsko stanovni{tvo iz Kupresa i Bugojna. preusmjeren je u zapadnu Hercegovinu. aprila 1992. U preduze}ima Slobodan Princip Seljo i Vitez dobro je funkcionirala organizacija tajnog izvoza i kra|e eksploziva i baruta. predsjednik Op}inskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Bugojno. uglavnom.

br. a sa onog fronta ide i sva druga municija. dovezeno preko 1. str. pukovnik Dubravko Jezer~i}. 15. s jednim borbenim kompletom streljiva bez posade “za potrebe OG ‘Isto~na Posavina’”.382 Tako je i 20. brigade Hrvatske vojske u Osijeku. S. direktno prema Mostaru. 25.. u tri navrata su po{iljke i narud`be koje su date odmah bile upu}ivane prioritetno i to~no na liniji fronta. 73 i 98). kao politi~ar. 22.500 dugih cijevi. na osnovu naredbe komandanta Operativne zone Osijek.000 obroka. br. str. ali tako u originalu — primj. 384 Bilten FHP. nego i sva ovla{tenja i neka postepeno popunjavamo taj front. a koje su preko Prozora transportovane u pravcu zapadne Hercegovine. oktobar 1993. Tako je u Hercegovinu. pored `ive sile (Hrvatska vojska). municiju. najkra}i.” (jezi~ki nekorektno.. Predmet Kordi} i ^erkez . 120. “jedan ~itav teret oti{ao. Nabavka municije je bila precizno organizovana. 16. jasno. potpisivao zahtjeve za nabavku te{kog naoru`anja i vojne opreme (Bilten FHP. nemam prevoza velikog. jer je to najbli`i. 382 AIIZ. dakle. u najkra}em roku. 25. I general Vinko Martinovi} je od Janka Bobetka dobio “ne samo zadatak. 23. 4. Imre Agoti}a.381 Republika Hrvatska je. tako da je on sa svog fronta smo skinuli bateriju topova 122. dok je JNA jo{ bila stacionirana u Mostaru. Bilten FHP.. topove.mm.384 Komandant 160. dakle sva streljiva koja su tra`ena.400 bombi i preko 40. te`ih kalibara. Stenogram sastanka izme|u Franje Tu|mana. jula 1992. Janka Bobetka. mine. tro{i se. tenkove. ide odavde. oktobra 1993. u i protiv Republike Bosne i Hercegovine upu}ivala i municiju. Dalje.. te`eg kalibra. “iste no}i kada je naru~en”. donio je naredbu o predaji jednog tenka T-55 i jednog BVP M-80. 130.. 130. 1. 105. za municiju.383 Franjo Tu|man je slao oru`je Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Glavni dotur municije i{ao je iz Plo~a. br. oktobar 2002. Josipa Luci}a i Gojka [u{ka u Predsjedni~kim dvorima u Zagrebu. str. 73 i 98. minobaca~e. 383 Isto.IT-95-14/2-T. br.. uklju~uju}i i podru~je Busova~e. Oslobo|enje. br.). april 1992. inv.”. 15. 15. Dani. oktobar 1993. 5. 98. Navedena materijalno381 Dnevni izvje{taj. Dario Kordi} je u aprilu 1992. 2-2474. str. tako da.. 1076 . ICTY. to je funkcioniralo.^. odli~no. 1. mo`e se re}i. str. napalm bombe i druga materijalno-tehni~ka sredstva i opremu.

Broj: 02-558/92. u ime Regionalnog sto`era HVO Srednja Bosna. juni 1992. inv. OVLA[TENJE. LARD PZO SZH /laki artiljerijski divizion protiv-zra~ne odbrane Operativne zone sjeverozapadna Hercegovina/. 21. Republika Hrvatska. 1077 . juna 1992. izdao je 21.tehni~ka sredstva je istoga dana u Osijeku “za ‘HVO’ Bugojno” preuzeo Josip Jagodin. Broj: 3070-01-92-57. Busova~a. Zapovjedni{tvo 1. ovla{ten je 18. brigada. 387 AIIZ.387 Zapovjednik 1. reg. Hrvatsko vije}e obrane. 6-437. 10. Dinko Zebi}. kao i hrane”. inv. juna 1992. “po usmenoj zapovijedi generala Bobetka. tj. br.388 385 AIIZ. radi poslova vezanih za PZO”. ozn. mo`e izvr{iti nabavku MTS za potrebe HVO Konjic”. 388 AIIZ. 10. Op}inski sto`er Konjic. Hrvatsko vije}e obrane.386 Zapovjednik Op}inskog sto`era Hrvatskog vije}a obrane Konjic. Hrvatsko vije}e obrane. Dario Kordi} je tom propusnicom Mijatovi}u odobrio “da mo`e posjedovati osobno kratko i dugo naoru`anje po teritoriji Hrvatske zajednice Herceg-Bosna i Republike Hrvatske”. 2-1864. HVO-1-0-5. STALNA PROPUSNICA. br. PREPORUKU “da se Branimiru Ivanovi}u na punktovima koje kontrolira HVO za podru~je Herceg-Bosne i Republike Hrvatske da mo`e putovati u Tomislavgrad — Divulje — Grude. PREPORUKA. Marijan Mari}. sa osobnim voza~em Zlatanom Arapovi}em” (Isto). br. ZAPOVJED. Osijek. 16. sa sjedi{tem u Busova~i. 18. Hrvatsko vije}e obrane. radi obavljanja posla za Op}inski sto`er HVO Vare{. lakog artiljerijskog diviziona protivzra~ne obrane (1. Regionalni sto`er Srednje Bosne. br. Tomislavgrad. 2-2154.385 Dario Kordi} je. LARD PZO) Operativne zone Sjeverozapadna Hercegovina (Tomislavgrad). Hrvatska vojska. Busova~a. juna 1992. nabavljanja naoru`anja za potrebe HVO Vare{. Op}inski sto`er Bugojno”. juni 1992. kao i da im pru`e eventualno posebnu pomo}” (Isto). da. te svojeru~nog potpisa Josipa Jagodina nalazi se pe~at okruglog oblika. izdao stalnu propusnicu “kroz Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosna i Republiku Hrvatsku. sa {ahovnicom u sredini i sljede}im natpisom: “Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. 386 AIIZ. Ur. Dinko Zebi} je putovao “vozilom marke Golf JX. 160. 2-1861. Vjeranu Mijatovi}u. Broj: 02-347/92. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Na kraju tog dokumenta u lijevom uglu ispod imena i prezimena. inv. Klasa: 8/92-01/01. srpanj 1992. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. juni 1992. Stoga je molio sve punktove HVO-a “da osiguraju nesmetan prolaz navedenoj gospodi. inv. iz Vare{a.

391 Isto. sa na{e strane. I {to ste napalmbombe... (AIIZ. iznio podatak da je u Hercegovinu upu}eno “dvanaest tenkova. pri ~emu je preve`eno 450 osoba i 87 tona tereta. Novu Bilu ili . oktobar 2002. 390 Isto. 22.. Josipa Luci}a i Gojka [u{ka u Predsjedni~kim dvorima u Zagrebu. inv. Mislim da bi trebalo formirati jednu postrojbu iz redova Hrvatskog zrakoplovstva koja bi se sa helikopterima HVO-a ili na{im helikopterima bazirala na prostoru Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. 24.” (Isto). oktobra 1993. br. inv. 1078 . 25. to bi nam bilo veoma va`no. 2-2474.392 U PREPORUCI je navedeno “da imenovani putuje u osobnom automobilu registracije ZE 112-783”. koju su oni nekako smatrali i smatraju eskadrilom koja je zadu`ena za njih.300 drugih osoba i 50 tona tereta. baterije topova. bilo “potpuno neorganizovano.. Janka Bobetka. (do 22... 22.. “zrakoplovna podr{ka. 24). municija. Franjo Tu|man je izjavio: “. Imre Agoti}a. “broj osobne karte 1742/91. Imre Agoti}a. g. oktobra 1993.390 kao i avijaciju. Janka Bobetka. Me|utim. Dani. Zbog toga {to svi ti zahtjevi od njih dolaze nekakvim. 25. sve {to ima brigada je prevu~eno i to je spasilo situaciju dolje u dolini Neretve”. oktobra) realizirano je 105 letova. izvr{eno je 190 avio poleta.Ministar Gojko [u{ak je na sastanku izme|u Franje Tu|mana. Janka Bobetka. oktobra 1993. str. 392 Isto. Sve to ide. Me|u nama re~eno. str. Dani. prevezeno 700 ranjenika. 23. oko 1.” (Isto). 22. str.. ako se ja mogu usuditi re}i. S tim u vezi. Dakle. po generalu Agoti}u. u smislu upotrebe helikoptera”. Imre Agoti}a.. Vi znate da niste imali primjedbi na HRZ da je letjela bez najave u Herceg-Bosnu. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je. 2-2474. s kojima ste bili zastra{ili i jo{ jugo-armiju i kasnije neke Muslimane. da se tamo upotrijebi.391 U toku 1993. manjevi{e. Josipa Luci}a i Gojka [u{ka u Predsjedni~kim dvorima u Zagrebu. po generalu Agoti}u. nekakve prskalice. Stenogram sastanka izme|u Franje Tu|mana. ~ak su i ovi evropski pregovara~i o~ekivali da }emo mi taj problem rije{iti” (Isto).389 Republika Hrvatska je u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu koristila i napalm-bombe. neredovnim putovima. U toku 1992. br. 389 AIIZ. prema Mje{ovitoj zrakoplovnoj eskadrili u Divuljama. sve no}u (“do momenta dok je zabranjeno letenje bilo za zapadnu Bosnu”). De{ava nam se situacija da mi uputimo helikopter u Kiseljak. Ta linija zapovjedanja Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom i Hrvatskom vojskom uop}e nije po{tovana. “sve po zahtjevu HVO-a”. Navedeno u~e{}e avijacije Republike Hrvatske u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i{lo je. Podatak o upotrebi napalm-bombi protiv Bo{njaka iznio je Franjo Tu|man na sastanku izme|u njega. oktobar 2002. Josipa Luci}a u Predsjedni~kim dvorima u Zagrebu. slu{ajte. Ne{to smislite. preko ureda gospodina ministra ili direktno od Tole @arka ili od ljudi iz Glavnog sto`era HVO-a.

Pru`aju}i podr{ku Hrvatskom vije}u obrane. Tako su tokom juna 1993. prijevoz ljudstva i materijalno-tehni~kih sredstava i opreme. br. Janka Bobetka. Vitez se po~eo snabdijevati padobranima kojima je HVO-u izbacivana municija i granate (Bosna. Imre Agoti}a. po naredbi Franje Tu|mana. ne. i zapovjednika. S tim u vezi. br. slijetali u Vitez. pla}a. 394 Bilten FHP. 22. izjava Draga Naki}a. ne. Busova~u i Sebe{i}. od mene Dunja zahtjeva da {aljem helikopter u Kiseljak. 15.. 23). U decembru 1993. ali iz d`epa vadi marke.. To je jako pogubno po moral ljudi. Ha{ki tribunal. str. glavnu logisti~ku bazu za srednju Bosnu. ja ne znam ta~no koliko tarife. svjedoka odbrane u Predmetu Kordi} i ^erkez — IT-95-14/2-T. tim helikopterima je preno{eno oru`je. svog na~elnika Sto`era. septembar 2000. recite mi. na~elnika Sto`era Zrakoplovne baze. koju je od jula 1993.394 Imre Agoti} je 22. Nakon opkoljavanja Viteza helikopteri su slijetali blizu fabrike Slobodan Princip Seljo. 155-156. a {to da ja ka`em ne}u. Helikopteri su tokom juna i jula 1993. kada se Armija Republike Bosne i Hercegovine pribli`ila sleti{tu. dr`ala Armija Bosne i Hercegovine. Josipa Luci}a i Gojka [u{ka u Predsjedni~kim dvorima u Zagrebu. 1079 . a gospo|ica Dunja.. oktobra 1993. 11. jer su do tada “svu pomo} nekako stidljivo pru`ali”. Govore}i o tome na sastanku izme|u Franje Tu|mana. helikopteri Hrvatske vojske su. on je “iskreno” naveo: “.Republika Hrvatska je za neposrednu podr{ku borbenih dejstava protiv Republike Bosne i Hercegovine koristila avione tipa Utva i helikoptere Hrvatske vojske. Kiseljak. oktobra 1993. 1. hitno. Ja molim samo da ide sve linijom zapovijedanja. uputio u Glavni sto`er Hrvatskog vije}a obrane. ^asnik sigurnosti dolazi na aerodrom Divulje i tra`i ljude koji }e letjeti za Herceg-Bosnu. brigadira ^uleti}a. time }emo efikasniji biti. zatim prelet helikoptera prema okru`enim gradovima u centralnoj Bosni i vaduhoplovna podr{ka jedinicama Hrvatskog vije}a obrane u Mostaru i drugim mjestima. U~e{}e HV na bh rati{tu i drugi vidovi podr{ke iz Republike Hrvatske. Imre Agoti} je smatrao da }e poslije toga. 18. inv. br. On je pripadnik HVO-a” (Isto. Vitez. ranjeni su. Busova~a i druga mjesta) transportovali i oru`je za Hrvatsko vije}e obrane.393 Helikopteri iz Republike Hrvatske su i za centralnu Bosnu (Novi Travnik. str. uglavnom. “izri~ito i za to”. 393 AIIZ. februar 1994. vide i dogovore se “u ~emu su problemi u zrakoplovnom pogledu i {to im mogu pru`iti u tom pogledu”. helikopteri prevozili oru`je i nekori{tene hrvatske dinare. Avioni i helikopteri su kori{teni u izvo|enje. 24).. Anga`ovanje letjelica Hrvatske vojske posebno je bilo zapa`eno na podru~ju planina Radu{e i Vranice. slijetali u blizini fabrike oru`ja Vitezit. 2-2294. str. posebno u okru`enim gradovima centralne Bosne. Cilj njihovog odlaska u Republiku Bosnu i Hercegovinu (Mostar) je bio da sa Glavnim sto`erom HVO-a koordiniraju. I u periodu od septembra do kraja 1993. u Novu Bilu. kod Brune Stoji}a. kao i na zadacima vatrene podr{ke iz vaduha.

Nosilac snabdijevanja za podru~je srednje Bosne bio je grad Bugojno. On je otputovao u Zagreb. na sastanku u prostorijama preduze}a Vo}e Export-Import. Pocrnja je smatrao da se mogu “zadovoljite na{e potrebe. 2-1907. jula 1992. prihvata i distribucije roba. Sukcesivnim preuzimanjem roba iz Direkcije za robne rezerve. prehrambenim proizvodima u ratnim uvjetima u kojima se na{ao grad Bugojno i cijela Herceg-Bosna”. te Ljupko Tabakovi}. na sastanku u Bugojnu je dogovoreno da glavni koordinator snabdijevanja osnovnim prehrambenim i “eventualno” drugim proizvodima bude preduze}e Delta. 395 AIIZ. “a treba ga realizirati prvi tjedan u osmom (8) mjesecu”. prispjelih izbjeglica i vojske op}ine Bugojno” (na sastanku su bili prisutni: Vladimir [olji}. Ljupko Tabakovi} iz Direkcije robnih rezervi Republike Hrvatske. 1080 . 396 Isto. iz Zagreba. Ta odluka je donesena 16. Anto Bagari}. ovla{tenoj firmi i osobama koje }e izvr{iti realizaciju. ~lan Zavi~ajnog kluba u Zagrebu). {to zna~i da mo`emo organizirati trgovinu”. Hrvatsko vije}e obrane. na kome je tretirana problematika “snabdijevanja osnovnim prehrambenim proizvodima pu~anstva. avgusta 1992.396 On je uspio da 31. uputio zahtjev Ministarstvu trgovine Republike Hrvatske o preuzimanju oko 250 tona robe u prvom turnusu. gdje je 29. p{enice i bra{na. transporta i distribucije prehrambenih roba. na kome su bili prisutni: Jure Klari}. Zvonko Mihaljevi} i Josip Pocrnja. na~elnik Odjela za poljoprivredno-prehrambene proizvode Direkcije robnih rezervi Republike Hrvatske. To preduze}e je trebalo da dogovori sve ostale detalje u narednim kontaktima sa preduze}em Vo}e. Na tom je sastanku bilo govora o nosiocu prihvata. juna 1992. jula 1992. te predstavnici Op}inskog sto`era Hrvatskog vije}a obrane Bugojno: Ante Bagari}. Leon ]osi}. Op}inski sto`er Bugojno. Branko [ari}. kao i cijele srednje Bosne. odakle je vr{eno snabdijevanje prehrambenim i drugim proizvodima.Kolaboracionisti~ka Hrvatska zajednica Herceg-Bosna ostvarila je saradnju sa mnogim preduze}ima u Republici Hrvatskoj. iz Bugojna. prije svega. Izvje{}e /Josipa Pocrnje/ Op}inskom sto`eru Bugojno sa slu`benog puta u Zagreb. i Ljupko Mi{ura. sastanak u Bugojnu.395 “Sagledavaju}i kompletnu problematiku snabdijevanja grada Bugojna i {ire okolice. Zvonko Brajkovi}. Nakon toga. jula 1992. predlo`io je HVO Bugojno. Uvjeti za dobivanje robe su 60 dana beskamatno (Isto). iz Vo}a Zagreb. a Josip Pocrnja nosilac nabavke. Mihovil Struji}. Ante Bagari} je predlo`io Josipa Pocrnju da vodi sve poslove oko realizacije tog projekta. u Zagrebu. Bugojno 1. skladi{tenja. odr`an je 3. Navedeni prijedlog o izboru preduze}a Delta.

preko preduze}a Odem. jula 1992. inv. Vinkovce. 2-1865. Zdravko Babi}. zrna za haubicu od 122 mm.399 Tako je Struji} od 26. 398 AIIZ. oklopna sredstva i dr. jula 1992. Lozicu.da se po veoma povoljnim cijenama.isporuku svje`eg kvasca za potrebe pekare Bugojno (kao donacija). a po~etkom mjeseca isti kontigent od Crvenog kri`a i Karitasa.izuzimanje p{enice “iz kontigenta koji je do{ao iz Austrije. br. Tada su nabavili : . Slano. imao zadatak i da izna|e poslovni prostor za kancelariju HVO u Zagrebu. Ovla{tenje. Ston. . br. 399 AIIZ. Josipa Jagodina “da u ime Op}inskog sto`era Bugojno poduzima u Republici Hrvatskoj sve radnje u svezi nabavke i transporta MTS i naoru`anja”. ~lana Predsjedni{tva Hrvatskog vije}a obrane. Osijek i Sisak. sa jednim borbenim kompletom 1 komad Pocrnja je u Zagrebu sa Direkcijom za robne rezerve Republike Hrvatske dogovorio i sljede}e: .Hrvatskom vije}u obrane Bugojno. . Hrvatsko vije}e obrane. Bjelovar. od odre|enih firmi iz Zagreba. inv. . egzistirala i kancelarija preduze}a Delta (Isto). U Zagrebu je od 27. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Izvje{}e. Mihovil Struji} je.397 Zapovjednik Op}inskog sto`era Hrvatskog vije}a obrane Bugojno. putovao u Split.398 Hrvatsko vije}e obrane Bugojno je zadu`ilo Mihovila Struji}a. a namijenjen je Republici BiH”. ovlastio je na~elnika logistike Hrvatskog vije}a obrane Bugojno. Sinj. 1081 . da izvr{i zadatak nabavke deficitarnih zrna za topove od 76 mm. Mihovil Struji}. n/r Predsjednika. Vara`din. Slunj. jula 1992. Zagreb. Op}inski sto`er Bugojno. 2 juli 1992. ~lan Predsjedni{tva HVO . 2.uplatu 25 tona mesnih konzervi. “{to zna~i 70 dana ishrane vojnika”. gdje je “poku{avao sa ekipom u svakom mjestu posebno izvr{iti barem dio zadataka”. sa “odabranom ekipom”. Jagodin je posebno bio ovla{}en “za radnje oko nabavke oklopnih borbenih sredstava i njihovog transporta do Bugojna”. Broj: 01-120-95. 397 Isto. “uz prethodno odabranu ekipu”.osigura 25 tona hrane od Njema~kog humanitarnog dru{tva iz Zagreba.tenk T-55. 6-443. u ^e{koj uzmu ZISERI (protivtenkovski topovi ZiS 76 mm).

plus jedan borbeni komplet . S. 1082 .juri{ne pu{ke M-16 (po cijeni od oko 650 DEM) * . sa topom od 20 mm i PAM-om 12.zrno za haubicu 122 mm 350 komada . jedna od 13.topla odijela od 83 MED * .mine od 120 mm .maljutke 10 komada .zrna za ZIS 1. * (* U originalnu nije naveden broj — prim. kancelarijski stolovi dr.400 1 komad 400 Isto.oklopni transporteri 2 komada .500 komada . Mirko Crnjak i ekipa Vojne policije iz Bugojna.zrno 76 mm 435 komada . ^.) Navedene zadatke je realizirala grupa u sljede}em sastavu: Mihovil Struji}.`ice za poljske telefone 30 komada . sa infrastrukturom (2 telefona.vojni~ki snajperi i baca~i tromblona. Sva navedena sredstva su dopremljena u Bugojno.9 mm 10. a druga 12 m2).000 komada .7 mm.tenk T —55 1 komad .rotaciono svjetlo.pu{ka 1 komad .metak 7. Josip Jagodin. Struji} je sa ekipom u Zagrebu zakupio poslovni prostor (dvije prostorije.zrno za minobaca~ 82 mm 200 komada . Ivica Bodru{i}.ru~ni baca~ 1 komad .zrna za haubicu 120 mm 1. iz Divulja 1 komad .zrno za minobaca~ 120 mm 245 komada .oklopno borbeno vozilo M-30.). Struji} je “za naredne aktivnosti” dogovorio “sa oko 80% vjerovatno}e” i sljede}e: .top od 130 mm.minobaca~ 82 mm 2 komada .80 m2.vre}e i kreveti za spavanje 500 komada . Zdravko Lu~i}.000 komada .tenk T-84 1 komad .. Mario Nevjesti}.

3.45 mm 40. Josip Jagodin je bio odgovorna osoba.401 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske je osiguravalo materijalnotehni~ka sredstva za potrebe Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. 1.000 komada 401 AIIZ.. “a na raspolaganje oru`anih snaga BiH HVO Bugojno” : .mine 82 mm 200 komada.AP AK-74 30 komada . inv.municija 5. “koja }e sredstva preuzeti”. 298). avgusta 1992.Rikardu Ben~i}u Rijeka.Op}inski sto`er HVO Bugojno dobio je 30. “a na raspolaganje oru`anih snaga BiH . Zagreb. jula 1992. Nalog. Bobetko. Op}inski sto`er Bugojno. Bugojno. 6-442.remenje za hla~e oko 200 komada. od jedne kasarne u Zagrebu : . Ministarstvo obrane.. Hrvatsko vije}e obrane. str. nav. dj.HVO Bugojno”. izda : . Ur. avgusta 1992. .402 Istoga dana general Ivan ^ermak je Tehni~ko-prometnoj upravi izdao nalog za izdavanje materijalnih sredstava za potrebe Centralne pozadinske baze Grude.lanser Strela 2 M 1 komad .” (J. 2-1907. 1083 .vojni~ke porcije oko 100 komada .raketa Strela 2 M 6 komada . br.mine 120 mm 100 komada . Navedenu opremu su osigurali i dobili Josip Pocrnja i Nikola Pavlovi}. po generalu Bobetku. 3. Broj: 512-07-06/92-01/252. avgust 1992.nove ~izme oko 40 komada .{atorska krila 250-300 komada .borbeni ranci oko 250 komada . General ^ermak je bio zadu`en za opskrbu Hrvatske vojske i on je. potpisao nalog da se za potrebe Centralne pozadinske (baze) Grude. Izvje{}e /Josipa Pocrnje/ Op}inskom sto`eru Bugojno sa slu`benog puta u Zagreb. Republika Hrvatska.. Tako je general-pukovnik Ivan ^ermak. 402 AIIZ. “i sam dolazio na front i njegove po{iljke su dolazile ta~no u sekundu. Klasa: 003- 05/92-01/252.

1084 . . 404 AIIZ. Republika Hrvatska. Ministarstvo obrane. nalog Tehni~ko-prometnoj upravi za izdavanje materijalnih sredstava za potrebe Hrvatskog vije}a obrane Bugojno : .403 Sekretarijat za narodnu odbranu Op}ine Beli Manastir je 6.404 Istoga dana navedeni naslov je predao “gospodinu Jagodin Josipu. ovla{tenom do~asniku HVO Bugojno . 6. avgusta 1992. avgusta 1992. Republika Hrvatska. 6-440.AK-47 150 komada 403 AIIZ. Op}ina Beli Manastir. avgusta preuzeo pomenuta materijalno-tehni~ka sredstva i prevezao ih “osobnim vozilom reg. general-pukovnik Ivan ^ermak. Ur. Republika Hrvatska.RPG 7 1 komad . Op}ina Beli Manastir..mine za RPG 70 sanduka . Klasa: 003- 05/92-01/252. Oznake BU = 57-89”. izdalo je 12.Op}inski sto`er Bugojno” sljede}a materijalno-tehni~ka sredstva : .405 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. NALOG. br.RPG 2 2 komada . avgusta primio Josip Jagodin. Sekretarijat za narodnu obranu. Jagodin je 7. Navedena materijalno-tehni~ka sredstva je 7. Broj: 512-07-06/92-01/252. Bilje. 6. POTVRDA.metak za snajper 60 komada.AP 50 komada. Odgovorna osoba “koja }e sredstva preuzeti je Josip Jagodin.snajper 1 komad . inv.Tehni~koprometnoj upravi. avgusta 1992. JMBG 2701960191760 Bugojno”.metak 122 mm Gvozdin 200 kompleta (za zimu) 100 komada. predao Op}inskom sto`eru Hrvatskog vije}a obrane Bugojno sljede}a materijalna sredstva : . br. inv. 3. br. Zagreb. avgust 1992. pomo}nik ministra obrane.PHP (pi{tolj) 10 komada . avgust 1992. inv. Sekretarijat za narodnu obranu. 6-438. 6-439. Osijek.uniforme . POTVRDA. 405 AIIZ.

ovlastio Vinka Mari}a. 6-441. Republika Hrvatska. Njega je 19.407 Hrvatsko vije}e obrane Hrvatske zajednice Herceg—Bosna je u Republici Hrvatskoj preuzimalo materijalno—tehni~ka sredstva. avgusta 1992. Broj: 02-128-668/92. NALOG. 407 AIIZ. inv. iz skladi{ta 4. avgusta 1992. avgust 1992. br. 19. da za potrebe Hrvatskog vije}a obrane preuzme streljivo od 156. pripadnik Hrvatskog vije}a obrane Bugojno.. Za nabavku navedenog u Republici Hrvatskoj za potrebe Hrvatskog vije}a obrane — Sto`er @ep~e (zapovjednik IV operativne zone Ivo Lozan~i}) je 20. 1085 . inv. Tako je pripadnicima Hrvatskog vije}a obrane Bugojno 11. Ur. avgust 1992. Pored Josipa Jagodina. .ru~ne bombe . ovlastio Ivica Lu~i}.406 I 156. je bio ovla{ten da za potrebe Hrvatskog vije}a obrane preuzima i vr{i prijevoz tih sredstava za Bugojno.mina 82 mm 50. @ep~e. septembra 1992. iz Bugojna. lijekove. Hrvatsko vije}e obrane. 408 AIIZ. Zapovjedni{tvo brigade Eugen Kvaternik Bugojno. 20.uniforme .62 x39 . brigada Hrvatske vojske je osiguravala materijalno-tehni~ka sredstva za potrebe Hrvatskog vije}a obrane Bugojno.000 komada 300 komada 400 komada 4 komada 4 komada 100 komada. inv. br. 2-1866. br. Hrvatsko vije}e obrane. 2-1867.minobaca~ 60 mm . OVLA[TENJE. Ministarstvo obrane. Sto`er @ep~e. brigade Zbor narodne garde u Ora{cu (Vojna po{ta 1114 Split). Klasa: 003- 05/92-01/252. brigada Zbora narodne garde je osiguravala pripadnike Hrvatskog vije}a obrane Bugojno materijalno-tehni~kim sredstvima. 12. OVLA[]ENJE.408 I 4. Zagreb. Bugojno. i Ante Ze~evi}. naoru`anje. cigarete i sve druge potrebe. opremu.Tehni~koprometnoj upravi. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Josip Jagodin je bio odgovorna osoba “koja }e sredstva preuzeti”. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Broj: 02/2-28/92.minobaca~ 82 mm . Broj: 512-07-06/92-01/252. izdato : 406 AIIZ. sanitetski materijal. avgusta 1992. Makarske brigade. hranu.municija 7. zapovjednik brigade Eugen Kvaternik (Bugojno).

od 12. sa {ahovnicom u sredini i natpisom: “Republika Hrvatska. broj: 01-325/92. 09.62 mm 10 komada . od 09. ponovo Hrvatskom vije}u obrane Bugojno odobrio izdavanje i prijevoz sljede}ih tehni~komaterijalnih sredstava iz skladi{ta 4. Ora{ac.62 i 39 (?) mm 10 sanduka . Odobrenje za izdavanje i prijem TMS. septembar 1992. 4. Zbor narodne garde. VOJNA PO[TA 1114 SPLIT. septembar 1992.mine za MB 60 mm . Materijalno-tehni~ka sredstva su predata Zdenku [islavu.”. septembra 1992. Ministarstvo obrane.9 mm 10 sanduka . Republika Hrvatska.metak 7. br. Klasa: 803-05/92-03/316.409 Op}inskom sto`eru Hrvatskog vije}a obrane Bugojno je 19. septembra 1992.Op}inskom sto`eru HVO Bugojno. 11. 11. Vojna po{ta 1114 Split. br. 11. Ministarstvo obrane. 2-1869. . Tako je pukovnik Mirko [androv.uniforma komplet 30 kompleta. septembar 1992. Na kraju tog dokumenta nalazi se pe~at okruglog oblika. inv. Ur.mine za MB 60 mm 144 komada . septembra 1992. brigada.metak 20 mm OERLIKON 180 komada . hranu. 1992. 2-1870. pripadniku HVO Bugojno (JMBG: 3105970191256. iz skladi{ta 4. Ora{ac. Potvrda. Ora{ac. 2-1869.metak 20 mm OERLIKON 144 komada 360 komada. 410 AIIZ. Zbor narodne garde. ~esto je dobijala materijalno-tehni~ka sredstva.410 Pukovnik Mirko [undrov je 19. “kojim se ovla{}uje da u ime Sto`era doveze TMS..411 Vite{ka brigada Hrvatskog vije}a obrane. br. u Ora{cu. POTVRDA.metak 7. broj: 5124-01-01-92-4. zapovjednik jedinice — Vojne po{te 1114 Split. inv.metak 20 mm OERLIKON 360 komada. brigada”. 409 AIIZ. 1086 . inv.PAP 7. i odobrenja za Zdenka [islava. 4. uklju~uju}i i specijalnu jedinicu D`okeri. brigade Zbora narodne garde odobreno izdavanje i prijevoz materijalno-tehni~kih sredstava. septembra 1992. br. 411 AIIZ. iskaznice 1278) na osnovu zahtjeva zapovjednika HVO Bugojno. 19. brigade Zbora narodne garde : . potvrdio da su iz njegove jedinice pripadnicima Hrvatskog vije}a obrane Bugojno izdali sljede}a sredstva : .

). ~lan Evropske posmatra~ke misije. Ha{ki tribunal. str.413 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i li~no pomo}nik ministra obrane. Otuda i na{a molba u svezi odje}e. 2-1871. koja je tada prijavljena od nekih vojnih predstavnika HV kao ~injenica da su imali logisti~ku opremu u toj oblasti” (Isto). kako bi poja~ali “obranu te{kim naoru`anjem”. 65-66. 2) Odje}i i opremi za borce. oktobra 1992. ZAMOLBA ZA POMO] HVO VARE[. n/r pomo}niku ministra obrane gosp. opremu” (Isto). Remi Lendr je. je osiguravalo materijalnotehni~ka sredstva i opremu i Hrvatskom vije}u obrane Vare{. 413 Bilten FHP. 28. Tako su uniforme.412 Na podru~ju Prozora. Vare{.414 412 Bilten FHP. oru`je.”. od generala ^ermaka tra`io pomo} u sljede}em: “1) Topni{tvu. obu}e i opreme za zimske uvjete”... za{ti}enog svjedoka optu`be u Predmetu Kordi} i ^erkez — IT-95-14/2-T.opremu i druge potrebe iz Republike Hrvatske. koji je tokom 1993. ~izme. te li~no Op}inskom sto`eru Hrvatskog vije}a obrane Vare{ u kontinuitetu pru`ao “svu raspolo`ivu pomo} i savjete”. “po{to raspola`emo s odre|enim rezervama radnih organizacija (Rudnici i @eljezara Vare{. ~izme. — Ministru obrane Republike Hrvatske. general-pukovnik Ivan ^ermak. Hrvatsko vije}e obrane. general — pukovniku Ivanu ^ermaku. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. oru`je i sli~ne stvari. Predsjednik HVO Vare{. Anto Pej~inovi}. bio stacioniran u Zenici). dobijali iz Karlova~ke brigade. str. 2 oktobra 1992. Navedeni prostor je HVO-u Vare{ bio neophodan. br. “li~no vidio logisti~ku opremu HV. jer bi omogu}ili firmi TRD 1087 . 15. pored posjedovanja dokaza u oblasti Prozora i Jablanice. 15. sredstvima veze (mobiteli. svjedok optu`be u Predmetu Kordi} i ^erkez — IT-95-14/2-T. Jablanice i drugih mjesta bila je prisutna logisti~ka oprema Hrvatske vojske. inv. mart 2000. {to im je nu`no “tim vi{e {to predstoji zimski period i mogu}e te{ko}e vezane za brdsko-planinsko podru~je i tome sli~no. 414 AIIZ. Izjava Remi Lendra (Remy Landry. Izjava A.-29. februar 2000. 9. 3) Poslovnom prostoru u Zagrebu”. Pej~inovi} je generala ^ermaka molio da HVO-u Vare{ osigura i ustupi poslovni prostor iz vojno-stambenog fonda u Zagrebu (od 40-60m2). Tvornica rezervnih dijelova — TRD Vare{ Pogon RO ZRAK Sarajevo u Pajtovom Hanu i sl. oprema i dr. streljivu. Op}inski sto`er Vare{. S. motorole). br. Tako su jednom prilikom Sre}ko Petrovi} i Zoran Raji} i{li u Karlovac “i donijeli uniforme. 56. je u dopisu od 2.. Pej~inovi} je “zamolbu za pomo} HVO Vare{“ op{irno obrazlo`io. Ha{ki tribunal. br.

same firme.granate 40 mm 410 komada415 Vare{ da “ostvaruje neposredne gospodarske veze za potrebe HVO Vare{. a van naseljenog mjesta 70 km/h. ZE 853 29 kojim }e upravljati gos. o ~emu }e me pismeno izvijestiti.. P. 5. 8. Sisak. 6. ovla{ten (od Marijana Mari}a. i na~inu prijevoza. Hrvatska vojska. br. Popunu goriva vr{iti na zaustavnim mjestima. septembar 1992. Broj: 1496/92. Ode|ujem da se sredstva prevezu vozilom TAM 190 reg. Voditi ra~una o transportu i sredstvima da ne do|e do o{te}enja. BESTALJKO @ELJKO. zapovjednika 1. 4. 3033. zapovjednik Vojne po{te Br. a suvoza~i su JUKI] JADRANKO i BRANIMIR IVANOVI]. Sisak.000 komada . odnosno njenih radnika. 3. sva materijalno-tehni~ka sredstva dobijao iz Hrvatske. Bojnik Josip [iki}. pripadnik HVO-a Tomislavgrad. Hrvatska vojska. te tako ponovo putem razmjene osigurali ishranu gra|ana”. V. Odre|ujem da putna brzina u naseljenom mjestu ne prelazi 50 km/h. Odre|ujem da zaustavno mjesto bude Zadar i Split. 415 AIIZ. Republika Hrvatska. Vojna po{ta 3033. Branimir Ivanovi}. lakog artiljerijskog diviziona protuzra~ne obrane Operativne zone sjeverozapadna Hercegovina) za nabavku materijalno-tehni~kih sredstava i opreme u Republici Hrvatskoj.. oktobra 1992. Isto. izdao naredbu o osiguranju materijalno-tehni~kih sredstava za potrebe tog diviziona i na~inu prijevoza i preuzimanja. oktobra 1992. Tako je i 55. 1812/92. ~iji su dijelovi bili razmje{teni u rejonu Tomislavgrada i Posu{ja. je bio odgovorna osoba i za prijevoz navedenih granata u Tomislavgrad. Naime. odredio da Marijan Mari} preuzme pomenuta sredstva u Tomislavgradu. a mar{ruta je SisakKarlovac-Jospidol-Senj-Split-Tomislav Grad. za {to mi je osobno odgovoran gosp. o ~emu }e u pisanoj formi podnijeti izvje{taj.. laki artiljerijski divizion protivzra~ne obrane iz Siska (55. septembra i 3. IVANOVI]. oktobar 1992. 2-1088 i 2-1888. 3. bojnik [iki} je naredbom od 3. Republika Hrvatska. 2-2145. ozn... Ur. HVO Vare{ je ostvario “vrlo plodne kontakte sa Preduze}em Kon~ar — Tvornica specijalne opreme u Zagrebu” (Isto). ode|ujem da sredstva preuzme zapovjednik postrojbe u Tomislav Gradu Gospodin MARIJAN MARI]. lard pzo). ZAPOVJED.granate 20 mm 4. br. Odre|eno je da se u Tomislavgrad prebace sljede}e sredstva i koli~ine: . U toj je naredbi stajalo sljede}e: “. 8. inv.Jedinice Hrvatske vojske koje su u~estvovale u agresiji i drugim oblicima zlo~ina u Republici Bosni i Hercegovini snabdjevene su materijalno-tehni~kim sredstvima i opremom iz Republike Hrvatske. ZAPOVIJED. 3033 Sisak. br. 1088 . inv.

oktobra 1992.416 Hrvatsko vije}e obrane Bugojno je nabavljao materijalno-tehni~ka sredstva od Ministarstva obrane Republike Hrvatske. ZAMOLBA ZA POMO] HVO VARE[. je u dopisu od 2. oktobar 1992. Otuda i na{a molba u svezi odje}e. br. oktobar 1992. HVO Vare{ je ostvario “vrlo plodne kontakte sa Preduze}em Kon~ar — Tvornica specijalne opreme u Zagrebu” (Isto). 3003. n/r pomo}niku ministra obrane gosp. 3. Vare{. motorole). P. oktobra 1992. a potom pismeno izvijestiti zapovjednika 55. On je li~no Op}inskom sto`eru Hrvatskog vije}a obrane Vare{ u kontinuitetu pru`ao “svu raspolo`ivu pomo} i savjete”. odnosno njenih radnika. LARD PZO Sisak gos. Hrvatska vojska. br. BR. — Ministru obrane Republike Hrvatske. je osiguravalo materijalnotehni~ka sredstva i opremu i Hrvatskom vije}u obrane Vare{. inv. Hrvatsko vije}e obrane. Ante Pej~inovi} je generala Ivana ^ermaka molio da HVO-u Vare{ osigura i ustupi poslovni prostor iz vojno-stambenog fonda u Zagrebu (od 40-60 m2). obu}e i opreme za zimske uvjete”. 2-1888. Vare{. streljivu. same firme.”. 2-1871.500 komada 7. Po dolasku u Tomislav Grad na~initi zapisnik o izvr{enom zadatku.podkape 1. Tvornica rezervnih dijelova — TRD Vare{ Pogon RO ZRAK Sarajevo u Pajtovom Hanu i sl. Anto Pej~inovi}. Pej~inovi} je “zamolbu za pomo} HVO Vare{“ op{irno obrazlo`io.. On je u vremenu od 8. te tako ponovo putem razmjene osigurali ishranu gra|ana”. V. ZAPOVJED). Navedeni prostor je HVO-u Vare{ bio neophodan. 1089 . Sisak. 2. Taj zadatak je u ime Hrvatskog vije}a obrane Bugojno (brigade Eugen Kvaternik) izvr{avao Josip Jagodin. “po{to raspola`emo s odre|enim rezervama radnih organizacija (Rudnici i @eljezara Vare{. Republika Hrvatska.-24. jer bi omogu}ili firmi TRD Vare{ da “ostvaruje neposredne gospodarske veze za potrebe HVO.Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i li~no pomo}nik ministra obrane.. 3) Poslovnom prostoru u Zagrebu” (Isto). 416 AIIZ. bojnika: Josipa [iki}a” (AIIZ. u Hrvatskoj podigao sljede}u robu : . UR. kako bi poja~ali “obranu te{kim naoru`anjem”. general-pukovniku Ivanu ^ermaku.). inv. 2) Odje}i i opremi za borce. Predsjednik HVO Vare{. {to im je nu`no “tim vi{e {to predstoji zimski period i mogu}e te{ko}e vezane za brdsko-planinsko podru~je i tome sli~no. Op}inski sto`er Vare{. sredstvima veze (mobiteli. 1812/92. od generala ^ermaka tra`io pomo} u sljede}em: “1) Topni{tvu. general-pukovnik Ivan ^ermak. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna.

nitro penta 500 kilograma . 1090 . 6-123/4. HZ H-B. Nalog. AIIZ. HVO Bugojno je u oktobru 1992.trotilski metak 500 komada .AU 20 A 2. inv.majice .000 komada 100 komada 50.kabanice .mine 120 mm .000 metara ..62 mm .7 mm .000 komada 500 komada 1. Bugojno. 9.streljivo 12.004 komada .jakne “Duplon” 1.duge ga}e . Izvje{}e (Josipa Jagodina). KLASA: 003-05/9201/252.62 mm . br. Ministarstvo obrane Zagreb.PMA-2 500 komada .metak 7. Hrvatsko vije}e obrane.mitraljez 12.000 komada . okotbra 1992. Republika Hrvatska.rakete 128 mm . 2-1873.417 417 AIIZ.sporogore}i {tapin 2.266 komada .BRK M-75 2.500 komada 1. inv.000 komada.metak ZIS 76 mm .AU 20 E 2. 4.metak 14.TNT 700 kilograma . Zagreb.PMA-3 560 komada . Brigada “Eugen Kvaternik” Bugojno.metak ZIS 76 mm .000 komada 1 komad 4.738 komada . novembar 1992. br.000 komada 50 komada 500 komada 200 komada 200. Ministarstrvu odbrane Republike Hrvatske dostavio sljede}u robu: .5 mm .raketa RPG-7 .62 mm . BROJ: 512-07-06/92-01/252.APK cijev 7.metak 7.7 mm .TMA-4 300 komada (Isto).500 komada 50 komada 300 komada 200.TKM 71 3. UR. Tehni~ko-prometnoj upravi.

62 x 39 600.000 komada . TFG 30 komada .mina za RPG-7 300 komada . kumulativna 100 komada .mina tormblonska.pu{ka snajperska.metak 86 mm za top M39/42.baca~ ru~ni RPG-7 10 komada . ZIS.7 x 99 mm 4 komada Navedenu robu je iz Bugojna otpremio Ivica Bodru{i}. Preduze}e “Slavko Rodi}” je du`ilo HVO za tu robu u iznosu od 301.000 komada . ZIS. oktobra 1993. potkalibarni 35 komada .000 DEM.metak 12.metak 76 mm. koje je trebalo da ubrzo stignu u Bugojno. POZ 35 komada .Ministarstvo obrane Republike Hrvatske je 12. NATO 200 komada . trenutni 25 komada . COMANDO 48 komada .metak 78 mm.metak 76 mm.mina 82 mm za MB 200 komada .raketa 128 mm za VBR 100 komada .000 komada . ZIS.mina 60 mm trenutna. HVO je ostao u potra`ivanju granate 122 mm.metak 85 mm za top M39/42.raketa 9M22U 50 komada . pancirni 10.mina 120 mm za MB. 1091 . COMANDO 4 komada .raketa 105 mm. trenutna 1.mina tromblonska. izdalo 300. PZO 25 komada . 12.bomba ru~na RB M91S 300 komada . logisti~koj bazi Zagreb Nalog (Nalog za izdavanje MTS) da za potrebe Logisti~ke baze Grude izda sljede}a materijalno-tehni~ka sredstva : .metak 105 mm za H M2 150 komada .7 x 99 mm. te{ka 200 komada .584 DEM. Prilikom sravnjenja izme|u Ministarstva obrane Republike Hrvatske i HVO Bugojna Ministarstvo je HVO dugovalo 392.metak 7.lanser 105 mm.raketa za SPG-8 50 komada .lanser SPG-9 1 komad .

418 Sljede}eg je dana Ministarstvo obrane Republike Hrvatske potpisalo Nalog (“OBRANA RH POVJERLJIVO”) da se Logisti~koj bazi Grude izdaju sljede}a materijalno-tehni~ka sredstva : . PARA 10.mina za MB-60 mm NATO 200 komada . drveni kundak 10 komada 500 komada 200 komada.metak 5.mina PP antimagnetna PMA-3 100 komada. Klasa: 213-01/93-03.metak 12.mina za RPG-7 100 komada . 13.mina za MB-82 mm 200 komada . inv.62 x 51 mm 20.5 x 45 100. Tom je naredbom nalo`eno da se i za potrebe Takti~ke grupe-1 (TG-1) izdaju sljede}a materijalno-tehni~ka sredstva: .62 x 39 mm 400. oktobar 1993.000 komada .raketa 128 mm za VBR. br.000 komada 1092 .62 x 39.5 x 114 mm 30.kaciga . inv. Ur. Republika Hrvatska. TFG 200 komada . Zagreb.000 komada .metak 57 x 442 za PZO top S68 TOG 300 komada . pancirno zapaljivi 30. Zagreb.419 418 AIIZ.000 komada .5 x 114 mm 10. AK-47. br. Klasa: 803-05/93-03/523.000 komada . 12. Ministarstvo obrane. Ministarstvo obrane.000 komada .mina za SPG-9 40 komada . Republika Hrvatska. Nalog za izdavanje MTS.000 komada . Zagreb. 419 AIIZ.minobaca~ 82 mm .. oktobar 1993.mina za MB-120 mm.metak 7. Tehni~koprometna uprava.metak 12. Ur.7 x 107 mm za D[K.7 x 107 mm za D[K. 2-2983.metak 14. broj: 512-08-93-01.metak 9 mm.metak 14. broj: 512-21-02-93-845/2.metak 100 mm za T-55.metak 7.000 komada . te{ka 200 komada .pu{ka automatska 7. M91 80 komada . pancirno zapaljivi 10. 2-2984. — 300 SLOB Zagreb.

62 x 99 mm . PARA . br: 512-07-06/92-01/252. juna 1992. Broj: 02-220/92. TFG (Isto). Zapovjednik [agolj molio je da se omogu}i “nesmetan prolaz gosp.Tehni~ko-prometnoj upravi. Velimira Pavlovi}a. zapovjednika 1.mina za MB-60 mm NATO . oktobra 1992.metak 9 mm. JOSIP JAGODIN. Nalog.metak 7. 100. oktobra 1992.metak 76 mm ZIS 100 komada . HVO — Brigada Herceg Stjepan Konjic. Zdenko [agolj. UR. Republika Hrvatska Ministarstvo obrane. 2-1872.General Ivan ^ermak. je 24. Zagreb.5 mm 50.000 komada 5. VELIMIRU PAVLOVI]U sa vozilom Zastava 640 AD reg. u vezi sa nabavkom materijalno-tehni~kih sredstava i opreme.mina za SPG-9 . lakog artiljerijskog diviziona protuzra~ne obrane Operativne zone Sjeverozapadna Hercegovina (Tomislavgrad). Zagreb.mina za MB-82 mm . od 21. KNJ-160-48 na teritoriji Republike Hrvatske i Herceg-Bosne na relaciji Osijek — Zagreb . oktobar 1992. ovlastio je 18. KLASA: 003-05/92-01/252.420 I brigada Hrvatskog vije}a obrane Herceg Stjepan iz Konjica je osiguravala materijalno-tehni~ka sredstva iz Republike Hrvatske.metak 14. Tehni~ko-prometnoj upravi Ministarstva obrane izdao nalog za izdavanje materijalnih sredstava za potrebe Hrvatskog vije}a obrane Bugojno preko Centralne pozadinske baze Grude : .mina za RPG-7 . inv. koji prevozi materijalno-tehni~ka sredstva za potrebe Brigade Herceg Stjepan Konjic” (Isto). pomo}nik ministra obrane Republike Hrvatske.000 komada 100 komada 100 komada 50 komada 20 komada 100 komada 420 AIIZ. br. 24.Konjic. br. 6-123/1. br.metak 100 mm za T-55. 421 AIIZ. uspostavio dobru saradnju sa pojedinim jedinicama u Republici Hrvatskoj.metak 7.000 komada . 1093 .000 komada.421 Branimir Ivanovi}. 18. “Odgovorna osoba koja }e preuzeti sredstva je gosp. oktobar 1992. JMBG 2701960191760”.62x39 200. . je u skladu sa Preporukom Marijana Mari}a. Tako je Hrvatsko vije}e . pripadnik Hrvatskog vije}a obrane Tomislavgrad. inv. Za realizaciju tih aktivnosti zapovjednik te brigade.

KLASA: 003-05/92-01/252.metak 76 mm “ZIS” 300 komada .metak 5.800 komada . 2-1874. br. Hrvatskom vije}u obrane Bugojno odobrio do tada “najbolji” kontigent materijalno-tehni~kih sredstava : . 423 AIIZ. novembar 1992.metak 122 mm D-30 150 komada . 16. LTRD PZO. Izvje{}e (Josipa Jagodina). decembar 1992. 6-113/2. inv. Broj: 3091/92. Tehni~ko-prometnoj upravi Ministarstva obrane Republike Hrvatske izdao nalog za izdavanje materijalnih sredstava za potrebe Hrvatskog vije}a obrane Bugojno preko Centralne pozadinske baze Grude sljede}a materijalno-tehni~ka sredstva : . LARD protuzra~ne obrane iz Siska dobio dva lansera strijele — 2 M sa ~etiri rakete i odre|enu koli~inu sanitetskog materijala.mina 60 mm 500 komada . od 55. inv. Zapovjedni{tvo OZ Zagreb. 55.mina 120 mm 500 komada .422 General-pukovnik Ivan ^ermak je pru`ao “izuzetnu podr{ku” Hrvatskom vije}u obrane Bugojno u vezi sa isporukom materijalnotehni~kih sredstava. br. . ZAPOVIJED. inv. Ministarstvo obrane.metak 122 D-30 200 komada . novembra 1992.423 General Ivan ^ermak je 28.000 komada .minobaca~ 82 mm 6 komada . HZ H-B. Bugojno. Brigada Eugen Kvaternik Bugojno. Isto. Ministarstvo obrane Zagreb. br. 2-2149.mina 82 mm 500 komada . Zagreb.45 mm 8.raketa RPG 7 50 komada. BR: 512-07-06/92-01/252.000 komada 422 AIIZ. novembar 1992. Republika Hrvatska.obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna po~etkom novembra 1992. 1094 . Navedena sredstva je preuzeo i uputio za Bugojno Josip Jagodin. Glavni sto`er. novembra 1992.BR M-91 (bomba ru~na) 1. Hrvatsko vije}e obrane.62x39 500.metak 7. 1.minobaca~ 60 mm 10 komada . Sisak. Tako je 16.metak “ZIS” 76 mm 300 komada . 4. UR. Republika Hrvatska.Tehni~koprometnoj upravi.

424 Brigada Hrvatskog vije}a obrane Herceg Stjepan iz Konjica je i krajem 1992. gdje je izvr{en pretovar. decembar 1992. Hrvatsko vije}e obrane. UR.000 komada . decembra Ivicu Grbavca za realizaciju navedenih aktivnosti. pa je Jagodin zamolio “Beovi~a iz MORH /Ministarstvo obrane Republike Hrvatske . radi lak{eg transporta. U Zagrebu nije bilo dovoljno kamiona.) i TMS od privatnog prreduze}a Aeroba 1095 . novembar 1992. Jagodin je Ministarstvu obrane Republike Hrvatske obe}ao da }e “poku{ati iz preduze}a Slavko Rodi} isporu~iti upalja~e AU 18 ili odgovaraju}e i nitro-pentu koja im je hitno potrebna” (Isto).000 komada . inv. OVLA[]ENJE. je 19.5 mm 30.3 mm 20. ^. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna.RPG 22 (ru~ni baca~ sovjetske proizvodnje) 100 komada. 2-1876. Bugojno. AIIZ.5 mm/2 (protivavionski mitraljez) 2 komada . odje}e i sl. Ministarstvo obrane Zagreb.pi{tolj “Makarov” 200 komada . Brigada Herceg Stjepan Konjic. Zapovjednik te brigade. a “koje bi se preuzele iz skladi{ta MORH”. br. Brigada Eugen Kvaternik Bugojno.metak 9. 6-123/3. Republika Hrvatska.prim. 1. AIIZ. inv. Zdenko [agolj./ da nam odobri jedan kamion. br. S. br.000 granata za isti. 9. Brigada Herceg Stjepan Konjic. 28. novembar 1992. 2-1874. 2-1875.Tehni~ko-prometnoj upravi.raketa 107 mm 100 komada . Kamioni su ostali u krugu [pedicije u Splitu. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. decembar 1992. . {to je on i u~inio”. inv. je navedenu robu dopratio do Splita uz pratnju vojne policije iz Zagreba. Broj: 01/45/92. Broj: 02-01-222/92. rezervne dijelove za motorna vozila i hranu.metak 14. inv. br. HZ H-B. novembra ovlastio Zdenka Grbavca i 9. 19. KLASA: 003-05/92-01/252. General Ivan ^ermak je obe}ao Josipu Jagodinu da }e za nekoliko dana dobiti nalog za top 130 mm.TTM (tromblonska trenutna mina) 500 komada . BR: 512-07-06/92-01/252.425 424 AIIZ.. Hrvatsko vije}e obrane. 425 AIIZ. Zagreb. u Republici Hrvatskoj nabavljala materijalno-tehni~ka sredstva. i 1.PAM 14. “gdje nas je trebala do~ekati na{a vojna policija koja je bila na vrijeme obavije{tena”. Izvje{}e (Josipa Jagodina). koga je trebalo preuzeti u [ibeniku. Zdenko Grbavac iz Konjica je bio ovla{ten “da mo`e izvr{iti potra`ivanje humanitarne pomo}i (hrane. Hrvatsko vije}e obrane. PUNOMO]. Josip Jagodin. “odgovorna osoba koja }e sredstva preuzeti”.LRL 107 mm (laki raketni lanser) 1 komad .

U i protiv Bosne i Hercegovine je. a Hrvatsko vije}e obrane Konjic u Zagrebu. rezervnih dijelova i dr. 427 AIIZ. inv. “djelovalo od 50-70 tenkova HV. iz Republike Hrvatske u Republiku Bosnu i Hercegovinu. a Ivan Grbavac. Dj. Kanadi i Australiji. i 01-541/93. . SAGLASNOST. broj: 01-540/93. postigao dogovor o dolasku iz Republike Hrvatske dvije jedinice na podru~je Hrvatske zajednice Herceg-Bosna : . — Uredu HVO Konjic.jedinica Legija. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. marta 1993. 1096 . Mostar. opreme i drugih sredstava. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Zagreb. ~iji su ovla{teni predstavnici direktno komunicirali sa relevantnim strukturama iz vojnog i politi~kog rukovodstva Republike Hrvatske. hrane. Hrvatsko vije}e obrane Bugojno je. Neki uredi Hrvatskog vije}a obrane u Republici Hrvatskoj su. SUGLASNOST.427 Veliki dio tenkovskog arsenala iz Republike Hrvatske je dopremljen u Bosnu i Hercegovinu. opreme. 2-1812 i 2-1813. po ocjeni generala Martina [pegelja. 27. pod zapovjedni{tvom Zvonka Luki}a i . Avenija Vukovara 22 B. 2-1812. 426 AIIZ. i 01-541/93. pored nabavke materijalno-tehni~kih sredstava. Mostar. Bugojno.. imao svoje urede u Zagrebu i Splitu. radi organizovanije nabavke materijalno-tehni~kih sredstava. br. odnosno na podru~ju kolaboracionisti~ke Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. sa dijasporom u Evropi.Ured HVO Konjic Zagreb. AIIZ. Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna. “kao ovla{tena osoba ispred I Bojne — Klis na teritoriji Hrvatske zajednice Herceg-Bosna i Republike Hrvatske nabavlja hranu i rezervne djelove za motorna vozila za potrebe I Bojne — Klis” (Isto). opreme i dr. 27. te sa iseljenicima u Americi.. uredi Hrvatskog vije}a obrane ili zavi~ajni klubovi. koja je tada imala ukupno 245 tenkova te. Tako je Ured Hrvatskog vije}a obrane Konjic u Zagrebu krajem marta 1993. mart 1993. oko 200 komada Zagreb za potrebe Brigade Herceg Stjepan Konjic I bojna — Klis”. 2-1863.U ve}im gradovima Republike Hrvatske su. Hrvatsko vije}e obrane. radili i na dovo|enju vojnika i oficira. radi osiguranja naoru`anja. mart 1993. Brigadir Milivoj Petkovi} je. od kojih su dobijali novac i dr. broj: 01-540/93. Hrvatsko vije}e obrane. te ~itavih jedinica. Hrvatsko vije}e obrane. municije. Glavni sto`er HVO. formirani tzv.426 itd.Predsjedni{tvu HVO Bugojno. primjera radi. Glavni sto`er HVO. 27. u ime Glavnog sto`era HVO-a (u svojstvu na~elnika). Dj. dao “saglasnost” za dolazak jedinica iz Republike Hrvatske u Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu.jedinica Uskoci. Ured HVO Bugojno u Splitu .

4 x polyvdon . 1097 .10 x {pinat .7 x propranolol amp. Tako je Medicinski fakultet (Zavod za fiziologiju i imunologiju) u Rijeci 16.20 x gevisol bund (kavistar zu 10 l) . tvrdi [pegelj. “manje-vi{e . S. decembra 1992. 1 mg .3 x cloran phenikol paket 1000 kapsula .te{kog tehni~ko-raketnog oru`ja”. ... 500 mg .3 x homatropin .4 x zentropil tabl.428 Hrvatsko vije}e obrane Bugojno je iz Republike Hrvatske dobijao i lijekove.2 x desinfektionsmittel sagrotan 15 falschen zu 1 kg .5 x distramevrin . str.4 x depot-pencillin 4 mega . “Sav taj ubojni materijal” je.1 x dibromol tinktur gefarbt .13 x tomato raj~ica 428 ∴ RAT.3 x marcumar tabletten .. sanitetskog materijala i konzervirane hrane : .10 x ampicillin tabl.5 x acetyl digoxin tabl .2 x isogutt . nav. 155. sanitetski materijal i konzerviranu hranu. Hrvatsko vije}e obrane Bugojno dostavio ve}u koli~inu lijekova.12 x mrkva . ispaljen na isto~ni dio Mostara”.2 x lindocain ....10 x atropinum sulfuricum amp .20 x nexion puder 2% . str.2 x betasodona flussigsbife . 135.jod komplex . dj. Omeragi}.30 x zweiidrittelektrolytlosung mit kohlenhydraten 500 ml .

nakon obrazlo`enja Pere Kri`anca i diskusije ve}ine prisutnih. novembra 1993. Slobodanom Praljkom i Milivojem Petkovi}em. “uz prethodnu najavu kod gosp. Medicinski fakultet.. reg.431 429 AIIZ. 6. Medicinski fakultet je navedenu robu dobio od Crvenog kri`a Njema~ke (Dr Ritter) i razli~itih donacija iz Italije. . Brune Stoji}a. br. 430 AIIZ. Matom Bobanom. br. Pero Kri`anac. dopredsjednik HVO Travnik. Stenogram sastanka Franje Tu|mana. 25. Tu delegaciju su. predstavnika Odjela obrane HZ H-B u Mostaru”. 2-2475. novembra 1993. on je. Hrvatsko vije}e obrane moralo “vra}ati teritorije koje su Srbi izgubili od Muslimana” (Isto). Jadranko Prli} je u svojstvu predsjednika Vlade kolaboracionisti~ke Hrvatske Republike Herceg-Bosna. predstojnik Ureda za 1098 . Rijeka. 10. “a zbog pogor{ane politi~ko-sigurnosne situacije na op}ini Travnik. sa~injavali: Filip Filipovi}. decembar 1992. 5. 26. HVO-375-M. 2-1909. inv. Tihomir Bla{ki}. Dani.” (Isto). str.429 U centralnoj je Bosni Hrvatska zajednica (Republika) HercegBosna svo snabdijevanje — cijelu logistiku vr{ila “preko srpskih teritorija trgovinom nafte za oru`je i zajedni~kim planiranjem nekih akcija gdje Srbi” nisu davali ljudstvo. dopredsjednik HVO. odr`anoj 10. zapovjednik Operativne zone srednja Bosna. sa kombijem marke Renault.HVO Bugojno Bugojno. 2-1897. aprila 1993. najvjerovatnije oko Vare{a. Materijal su preuzeli. Drago Biland`ija. Ukazuju}i na takve aktivnosti. boravio u Velikoj Kladu{i. na pomenutom sastanku u Splitu.16 x malina.. inv. U potpisu dopisa su dvojica nastavnika Medicinskog fakulteta (Prof. br. 16. pa i cijeloj regiji”. oktobar 2002. Davor Kolenda. Br. Zavod za fiziologiju i imunologiju. u cilju osiguranja materijalnotehni~kih sredstava. dr Miljenko Dori}). predstojnik Ureda za telekomunikacije i veze. gdje je razgovarao sa “dvije strane”. zapovjednik Brigade HVO Travnik.430 Hrvatskog vije}a obrane Travnik je. HVO op}ine jednoglasno donio. donio odluku o odlasku delegacije Hrvatskog vije}a obrane na razgovor kod Gojka [u{ka. Navedenu odluku je. HVO op}ine Travnik. u vili Dalmacija u Splitu.. dopredsjednik HVO Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Skra}eni zapisnik. radi dostave. predstojnik Ureda za op}e poslove. sjednici. Anto Spaji}. Ljupko Lozan~i} i Franjo Breljak. Toj sjednici HVO Travnik su prisustvovali: “~lanovi Vlade: Pero Kri`anac. 431 AIIZ. dr Stipan Jonji} i Prof. jer je to jedini na~in da ih uop}e odr`imo u `ivotu i da im omogu}imo i vojnu snagu kako bi se za{titili od Muslimana. april 1993. Broj: HVO-01-56/93. ministra obrane Republike Hrvatske. sa Jadrankom Prli}em. Na tom je podru~ju. na 56. i Anto Valenta. inv. naglasio kako Hrvatska Republika Herceg-Bosna sa Srbima mora “igrati igru zbog ovih enklava.

izvozio u Republiku Hrvatsku. mnogi alati. 2-1898. aprila 1993. 03. inv. Filip Filipovi}. predstojnik Ureda za zdravstvenu i socijalnu skrb. Op}inski sto`er HVO Bugojno. 1993.000 DM za isporu~ene strojeve. HVO HZ HB. Jozo Nevjesti}. zapovjednikom Operativne zone Srednja Bosna. Bodru{i} Ivica. 432 AIIZ.Na 57. br. 23. HVO Op}ine Travnik. Tako je Hrvatsko vije}e obrane Bugojno mnoge proizvode iz Slavka Rodi}a (sva dokumentacija. 434 AIIZ. 11. februar 1994. 7. ZAKLJU^CI sa 57. Tomislav Raji}. predstojnik. predstojnik Ureda za opskrbu. Stipo Kri`anac. Ante Valenta. 435 AIIZ. upalja~i. inv. zadu`eni su Anto Valenta. gosp. izme|u ostalog.435 gospodarstvo. Vinko Pili{ki}. str. koja su u vlasni{tvu Hrvatske vojske. Nikola Pjani} i Davor [opf. 1. br. 1099 . Izvje{}e HVO Bugojno. inv.Predsjedniku HVO Bugojno i Predstojniku Uredu za gospodarstvo. Josip Nevjesti}. Ivica Pavli}. predstojnik Ureda za za{titu ustavnog poretka. Vlado Martinovi}. gdje je bila razvijena vojna industrija. 1993. Ivo Fi{i}. Ivan Rajakovi}. . predstojnik Ureda za prognanike i dijasporu. dozapovjednik PS Travnik. kulturu i {port. gosp.433 Vojne i civilne vlasti Hrvatske zajednice (Republike) HercegBosna su imovinu pojedinih preduze}a Republike Bosne i Hercegovine izmje{tali u Republiku Hrvatsku i kao kompenzaciju dobijali materijalnotehni~ka sredstva i opremu. 04. 6-109. aprila). “a u svezi najave i odlaska kod gospodina Gojka [u{ka. Bugojno. pancir plo~e i drugi materijali). br. Podured namjenske industrije.432 Velike koli~ine goriva za potrebe Hrvatskog vije}a obrane su dopremane iz Republike Hrvatske. br. od 30. Rodi}u oko 150. uglavnom iz biv{ih skladi{ta JNA u brdima kod Plo~a.03. Izvje{}e sa slu`benog putovanja u Zagreb. odakle su dobijali novac ili materijalno-tehni~ka sredstva. predstojnik Ureda za financije. i Pero Kri`anac. odr`ane dva dana kasnije (12. izvanrednoj sjednici Hrvatskog vije}a obrane Travnik. zapovjednik Travni~ke brigade HVO. Pored ~lanova Vlade sjednici su nazo~ni gosp. odr`ane 12. predstojnik Ureda za lisnice. 433 Bosna. . da obave razgovor sa Tihomirom Bla{ki}em. Branislav Kuli{. bilo du`no S.434 Preduze}e Univerzal u Zagrebu je marta 1993. 04. predstavnici PRESS-a HVO Travnik. dopredsjednik Hrvatskog vije}a obrane op}ine Travnik. dopredsjednik Hrvatskog vije}a obrane Hrvatske zajednice HercegBosna. predstojnika Odjela obrane HZ H B”. na~elnik PU Travnik. izvanredne sjednice HVO op}ine Travnik. predstojnik Ureda za obranu. Ivo Rezo. predstojnik Ureda za odgoj. 6-402. dopredsj. predsjednik OO HDZ”. obrazovanje. ministra obrane Republike Hrvatske i gospodina Brune Stoji}a.

pod nazivom Alan. sa pripadaju}im priborom 8 komada.ni{anske sprave UANU-1.437 Hrvatsko vije}e obrane Bugojno je ovlastilo Dragu Bagari}a. s tim {to je trebalo dobiti saglasnost Ministarstva obrane Republike Hrvatske.ni{anske sprave UANU-2.000 DM.500. a ostatak je predmet kompenzacijskog posla” (Isto).000 DM na nerezidentni ra~un Rodi}a u HRD. Rodi} je preduze}u Kon~ar SUS u Zagrebu isporu~io 4 komada pancirnih plo~a. kojim je rukovodio Zagorac. aprila 1993. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. juni 1992. Hrvatsko vije}e obrane Bugojno. Ukupan iznos koji je trebalo naplatiti za pancir plo~e je 40. Izvje{}e HVO Bugojno. marta 1993. “od ~ega je pla}eno 10. Ivica Bodru{i} je 30. br. sa kulimatorima 2 komada . U ponovnim razgovorima u Kon~ar-SUS. za koje je Topni{tvo HVO Bugojno iskazalo interes”. sve je to dato bez tra`enja i bez dobivanja neke posebne protivvrijednosti”. 6-109. Vojne opreme u vrijednosti cirka 2.Decembra 1992. od aprila 1993. 437 AIIZ.ni{anske Panorame. 1100 . sa pripadaju}im priborom 1 komad .126 komada (u vrijednosti 1. Za realizaciju navedenog zadatka Josip Pocrnja je dobio ovla{tenje u pisanoj formi. inv.000. posjetio preduze}e Kon~ar SUS Zagreb. Bugojno. S. da sve dokumente — otpremnice u vezi sa protokom robe iz Bugojna u Hrvatsku i iz Hrvatske u Bugojno ovjerava sa utvr|enim pe~atom i potpisom. sa {ahovnicom na sredini i sljede}im natpisom: “HRVATSKO VIJE]E OBRANE BUGOJNO”. istoga dana. Desno od pe~ata bio je svojeru~ni potpis Drage Bagari}a. OVLA[]ENJE. 16. Pe~at je bio okruglog oblika.500. gdje je razgovarao sa direktorom.000 DM. Broj: 02-128. prema svom Izvje{}u. ali za manju koli~inu ni{anskih sprava od dogovorene.000 DM.000. U me|uvremenu je Kon~ar-SUS u pisanoj formi zatra`io saglasnost za kompenzaciju. Dostavom luksuznim autima . na {to je pristao Zagorac. Mirjanom Gambiro`a.000 DM.438 Za putovanja civilnih lica bio je ovla{ten Ante 436 Isto. U razgovoru sa pomo}nikom na~elnika Uprave za proizvodnju Ministarstva obrane. preko koje se odvijao kompletan promet repromaterijala i gotovih proizvoda namjenske industrije. insistirao je na sljede}e ni{anske sprave: .000. inv. Dr Blagom Brki}em. Ko`om za cipele u vrijednosti cirka 3. 438 AIIZ.436 Hrvatsko vije}e obrane Bugojno je. Dogovoreno je da pancirne plo~e budu pla}ene “po svjetskim cijenama.000 DM. ali u njihovim proizvodima. 6-378. koja ga informisala da je pri Ministarstvu formirana vladina agencija. br. iz Bugojna.000 DM). Republici Hrvatskoj “na razne na~ine pomogao sa 3. 2. proizvodima TBM-a 2.

OVLA[]ENJE. Stoga je zamjenik zapovjednika Op}inskog sto`era HVO Bugojno 31. 442 AIIZ. “uz predo~enje sve potrebne dokumentacije o izvr{enom poslu” (Isto). inv. 2-1901. sa {ahovnicom u sredini i natpisom: “HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG-BOSNA. OVLA[TENJE. “ratni plijen HVO Bugojno”.Op}inskom sto`eru HVO Bugojno. 2-1902 Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. maja 1992. Predsjednik HVO Bugojno je zahtijevao “od postrojbi HVO-a i HV da pomognu /@ulj Ivici — prim. Potvrda. br. inv. Bugojno. Ta roba je izve`ena iz Bosne i Hercegovine radi prodaje. juni 1992. “s ciljem da ga po mogu}nosti zamijeni za naoru`anje ili vojnu opremu potrebnu Op}inskom sto`eru HVO Bugojno”. izdao ovla{tenje Stipi Vujevi}u da./ u prevozu navedenih sredstava”. maja 1992.442 439 Isto. u ime Ureda gospodarstva HVO Bugojno. 440 AIIZ. Desno od pe~ata bio je svojeru~ni potpis Ante Krajinovi}a. Isto. Hrvatsko vije}e obrane. Hrvatsko vije}e obrane. Broj: 06-125-694/93. Ladice za registar kase. 4. Op}inski sto`er HVO Tomislavgrad. Pe~at je bio okruglog oblika. “ratni plijen HVO Bugojno” (ladice za registar kase. ^. bio je ovla{ten (od strane Hrvatskog vije}a obrane Bugojno) “da izvr{i prevoz materijalno-tehni~kih sredstava iz Bugojna za Zagreb”. mole}i “sve postrojbe HVO i HV da iza|u u susret i ne prave probleme prilikom transporta” (Isto). HRVATSKO VIJE]E OBRANE OP]INA BUGOJNO”. Ured gospodarstva Bugojno.440 Hrvatsko vije}e obrane Bugojno je 31. radi izmje{tanja ili zamjene za uniforme koje su nam neophodne u Bugojnu”. 4.439 Pripadnik Hrvatskog vije}a obrane. 441 AIIZ. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Ivica @ulj iz Bugojna. br. 01. odre|enu oplja~kanu robu iz Bugojna.441 Krajem maja i po~etkom juna 1992. “postolja od registar kasa”) prevozio u Republiku Hrvatsku. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. . 1101 . maj 1992. “a koja je vlasni{tvo HVO Bugojno”. Hrvatsko vije}e obrane Bugojno. juna 1993. Vinku @uljevi}u izdao potvrdu. 31. izmjestio.Krajinovi}. S. 6-377. Op}inski sto`er Bugojno. Hrvatsko vije}e obrane Bugojno je odre|enu koli~inu ko`e vrste Semikron i Komerc Krupon. Broj: 02-101-6/92. ko`u ponudi “na prodaju pod uvjetima koji trenutno va`e na tr`i{tu takvih roba”. juni 1993. iz Bugojna. Mladen Pavlovi} je. br. za potrebe HVO Bugojno. upu}ene su “po ~asniku VINKU @ULJEVI]U u Republiku Hrvatsku. sa utvr|enim pe~atom i potpisom. “zbog sigurnosti sa podru~ja op}ine Bugojno na teritorij Republike Hrvatske”. inv. Konkretnu realizaciju prodaje trebalo je izvr{iti preko Ureda HVO Bugojno.

guma 6. je 10.443 Branimir Ivanovi} i Goran Batalija su 24.guma 595 x 185 10 komada . 3. 2.guma 470 x 210 10 komada .006 4 komada .guma vanjska 500x150 4 komada . Potrebni su razni dijelovi (uzorci) za avione i helikoptere. 2-2299. Gume vanjske sljede}ih veli~ina i dimenzija: . kojom je potvrdio da je navedena jedinica od Branimira Ivanovi}a primila pomenuti materijal.005 2 komada . septembra 1992. sa~inio spisak materijala “koji bi zamijenili u kontra robi: 1. predao sljede}i materijal : . je Vojnoj po{ti 3116 Split .guma vanjska 6. 3116 Split — Divulje. izdao POTVRDU. Potrebni su svi dijelovi leta~ke opreme za pilota i leta~a-mehani~ara” (Isto). pukovnik Katavi} je 10. Pukovnik Mladen Katavi}.guma vanjska 50x180 2 komada .guma vanjska 615x225 2 komada . zapovjednik jedinice Vojne po{te br.guma vanjska 5.guma 5. septembra 1992. VOJNA PO[TA 3116 DIVULJE. septembra 1992. Mje{ovitoj zrakoplovnoj eskadrili u Splitu . S tim u vezi.guma 500 x 180 20 komada . Republika Hrvatska.Divulje 10.ulmer 1 komad .guma vanjska 6. Divulje.00-5 10 komada. inv.anti G odijelo 1 komad.guma 865 x 280 A 10 komada . br. 1102 . 10.00-6 20 komada . HRZ i PZO.guma 800 x 200 40 komada .Divulje predali sljede}a sredstva : 443 AIIZ. Ministarstvo obrane.avio svje}ice 1 paket .guma 800 x 260 20 komada . pripadnik Hrvatskog vije}a obrane Tomislavgrad. septembra 1992. Taj materijal je bio za potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protivzra~ne obrane. septembra 1992.Branimir Ivanovi}.50x5 1/2 1 komad .

3116 Split — Divulje.papirni amortizeri 1 paketi} 1 komad 1 komad (instrument) 1 komad 1 komad 1 komad 1 komad paketa 6 x 12 za Lycoming paketa 4 x 12 za Lycoming 3 komada 3 komada 2 komada.pokaziva~ PDK-3 . 24. Divulje. Republilka Hrvatska. {to je potvrdio pukovnik Mladen Katavi}. Ministarstvo obrane HRZ i PZO. decembra 1992. izdala tri kompleta uniformi. pored ostalog.~etkice za generator .ga}e anti-G . izdao je 24. br. septembra 1992. 2-2191. Mje{ovita zrakoplovna eskadrila. Split.444 Branimir Ivanovi} je za navedena sredstva koja je dostavljao jedinicama Republike Hrvatske dobijao .odre|ena materijalno-tehni~ka sredstva i opremu. Zapovjedni{tvo HRZ i PZO. POTVRDA. Republika Hrvatska. . Vojna po{ta 3116 Split — Divulje je u drugoj polovini decembra 1992. za helikopter: . izdao POTVRDU.indukc. za ostale zrakoplove .R. 2-2143. inv.svje}ice REM 40 E . POTVRDU o tome. br.signalizator pritisaka SD-29 A 2.pilotska maska za kisik . zapovjednik Vojne po{te br.aviohorizont PDK-49 .kao kompenzaciju za donesena sredstva i dijelove . Branimiru Ivanovi}u. zapovjednik te jedinice. Pukovnik Mladen Katavi}.1. izdaju}i 20. septembra 1992. od ostale opreme . inv. kojom je potvrdio da su od imenovanih primili navedena sredstva”. 20. Drvulje. 445 AIIZ. “na temelju prijema materijala od strane Gorana Batalije i Branimira Ivanovi}a. POTVRDA.svje}ice REM 38 P 3.obrtomjer N. dava~ ID-2M . Vojna po{ta 3116 Drvulje.pokaziva~ koraka U[V-1 K .445 444 AIIZ. decembra 1992. Ministarstvo obrane. 1103 .

1. Republika Hrvatska. M. zapovjednik mostarske vojne policije. uklju~uju}i i tehni~ko odr`avanje. decembra 1993. 15 i 23.. iz Republike Hrvatske. i 13. Uprava Vojne policije MO HR HB. uglavnom. poznavao je pomenute visoke oficire Hrvatske vojske. u : TRI GODINE. Na mar{ruti Pidri{ .. I BORBENA POSTROJBA I POLICIJA. u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu.. 449 AIIZ.449 446 P. septembra 1993.br. decembra) Mi-8 su (sa aerodroma Prozor) na mar{ruti Prozor . 11.446 Republika Hrvatska je u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i u logisti~kom osiguranju svojih jedinica koristila avijaciju.[}ipe prevozili materijalno-tehni~ka sredstva. bataljona vojne policije. u : TRI GODINE VOJNE POLICIJE (u daljem tekstu: TRI GODINE.. decembra izveden je prelet sa Mi-8 helikopteri.448 Helikopteri (MI-8) Hrvatske vojske sa svim posadama i tehni~kom opremom. Tako su sa aerodroma Rumboci kod Prozora MI-8 1. decembra (sa aerodroma Prozor) na mar{ruti Kute . zapovjednik 72. Zagreb.. februar 1994. str. Glavni sto`er HV. Ministarstvo obrane. izveli dva leta i tom prilikom oko Visokog izbacili ~etiri padobrana sa materijalno-tehni~kim sredstvima.I Vojna policija Hrvatskog vije}a obrane HZ (R) H-B je materijalnotehni~ka sredstva dobijala. Mario [unji}. Jeli}. inv. str.447 Helikopteri Hrvatske vojske su 6. Specijalne postrojbe. Ljubu~i}. 2-2998.). Mi-8 su 16. Ljubu{ki 1995. @eljko D`idi}. 43. str. — N/r Bojniku g. 448 Isto.Vranica . zatim u rejonu OG Brajna i rejona Stoga OG Bosna. izvr{ili vi{e preleta u rejonu Huma.La{vanska dolina 4. po direktnoj naredbi ministra obrane (Gojka [u{ka).Here .Gornji Vakuf u tri navrata prevozili i bacali materijalno-tehni~ka sredstva. Pukovnik Gali}. ZAPOVIJED. 447 Bosna. OG La{va. puno je materijalno-tehni~kih sredstava dostavio D`idi}u i drugima. dovla~e}i materijalno-tehni~ka sredstva. SVI MORAMO ^INITI VI[E. bojniku Mariu [unji}u sljede}u ZAPOVIJED (“STROGO POVJERLJIVO”): 1104 . septembar 1993. Punu podr{ku i pomo} posebno su joj pru`ili general Mate Lau{i} i pukovnik Zdravko Gali}. januara 1994. 15. General-bojnik Ante Roso (zapovjednik Specijalnih postrojbi Glavnog sto`era Hrvatske vojske) izdao je 15.. 11. kori{teni su. Tri dana kasnije (19. 45. br.

br. . koji bi “u dogledno vrijeme trebao biti zavr{en. a njegova primjena omogu}it }e pove}anje u~inkovitosti topni~kih postrojbi. br. 29. br. Pukovnik Fistoni} je bio uvjeren “kako }ete nam iza}i u susret glede anga`mana gospodina Markovi}a. Ur.452 “1 . 7.Bojnik Mario [unji} sa svim posadama i tehni~kom opremom (MI 8) radi zajedno i bez pogovora sa g. Ur. Slavonski Brod i dr.). Vladimir Grlica. Stipica Markovi} je za rad na navedenom projektu bio specijaliziran. 6-109. Tehni~ko odr`avanje i multi-koordinacija ostaje Vama zajedni~ka. uz isti ili manji utro{ak streljiva i manji broj ljudi”. pukovnikom Katavi}em. Ministarstvo obrane. Klasa : 8/93-01/02. Klasa: 644-01/93-02-01. predvi|en “kao vanjski suradnik tima SUV topni{tva”.451 Republika Hrvatska se obra}ala nekim institucijama Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Op}inski sto`er HVO Bugojno. na~elnik Tehni~ke slu`be Glavnog sto`era Hrvatske vojske.Logisti~ku podr{ku u funkcionisanju organizacije Obavje{tajne uprave Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane osiguravale su komande.Ova zapovijed stupa na snagu ODMAH !” (Isto). 3 . savjetnik za brodogradnju u Glavnom sto`eru Hrvatske vojske. inv. inv. izme|u ostalih: Milan Prpi}. sa molbom za anga`ovanje Stipice Markovi}a za vanjskog saradnika na projektu iz podru~ja sustava za upravljanje vatrom (SUV) za topni{tvo. Republika Hrvatska. po ocjeni na~elnika Fistoni}a. Zagreb. 450 AIIZ. Uprava za strate{ka istra`ivanja.Sav materijal sa Sinjskog aerodroma (helikopteri) stavlja se u regiju Grude. decembar 1993.. zatim Ivan Bakovi}. 1105 . 2-1905. : 512-06-06/2-93-75. Stoga je molio da mu se omogu}i “da se uklju~i u rad na ovome vrlo va`nome projektu”. Glavni sto`er HV. marta 1993. Split. 452 AIIZ. Pavi Dragunu. tra`e}i saglasnost da se odre|ena stru~na lica anga`uju za vojne potrebe. 29. 2-3010. br. Pero Pejak i drugi. na~elnik Uprave za strate{ka istra`ivanja Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Zagreb. ZAPOVIJED. n/r Pave Draguna.Predsjedniku Obrane grada Bugojna. kao {to su. jedinice i ustanove Hrvatske vojske. Ministarstvo obrane. Izvje{}e HVO Bugojno. jer je zavr{io Vojno-tehni~ki fakultet specijalnost SUV. inv. a time }emo svi biti na dobitku. 451 AIIZ. 2 . obratio predstojniku obrane grada Bugojna. Republika Hrvatska. jer }emo br`e do}i do zajedni~ki `eljenih nam rezultata” (Isto). mart 1993. On je. Glavni sto`er HV. do nove zapovjedi. br: 512-06-16-9335. poma`u}i razvoju vojne industrije u Hrvatskoj. Tako se pukovnik Mr Igor Fistoni}.450 I odre|eni stru~njaci (“najbolji stru~njaci”) iz Bugojna su prelazili u Republiku Hrvatsku (Zagreb.

kao i osigurati odre|ene komponente (ko{uljice. S timu svezi. Klasa: 035-01/92-01/3828. a u ime preduze}a NIB.Pre~ko za skaladi{tenje elemenata upalja~a TK-130 (UT M68-P1). AU-18 P1 i sl. izme|u predstavnika preduze}a NIB Bugojno i predstavnika Ministarstva obrane Republike Hrvatske. te je predstavnicima poduze}a predata konstrukcijska dokumentacija za navedene mine. 82 i 60 mm.).Tvornici ma{ina i hidraulike u Novom Trvaniku “(n/r g.. Tako su na sastanku. TMRP-6 i sl. PBD.. Dr Nikola Gambiro`a uputio je 6.453 453 AIIZ. inv. 2-1868. Da se preduze}u NIB Bugojno skladi{ni prostor u SPC . maja 1992. Poduze}e NIB Bugojno izrazilo je interes za proizvodnju minobaca~kih mina 120. Republika Hrvatska. spremni smo Vam osigurati besplatan zadovoljavaju}i prema zahtjevnim propisima skladi{ni prostor. dogovoreni konkretni oblici saradnje u oblasti namjenske proizvodnje: “1.. PROM-KD. koja je u njihovom vlasni{tvu. odr`anom u prostorijama Ministarstva obrane Republike Hrvatske u Zagrebu. iz Bugojna. On je. U svezi proizvodnje minobaca~kih mina.. 1106 . 4. predstavnici poduze}a NIB }e u najkra}em mogu}em roku dostaviti ponudu za proizvodnju minskih upalja~a TK—130. ZABILJE[KA.Izme|u Uprave za proizvodnju Ministarstva obrane Republike Hrvatske i preduze}a na podru~ju Hrvatske zajednice Herceg-Bosna postojala je saradnja iz oblasti namjenske proizvodnje. Dogovor su u ime Uprave za proizvodnju Ministarstvu obrane Republike Hrvatske potpisali diplomirani in`enjeri Dr Nikola Gambiro`a i Dr Milan Prpi}. br: 512-07-06/92-01/01. preporu~io “da pomenutu robu i gotove proizvode hitno dislocirate u RH. MORH je izrazilo interes za hitnu proizvodnju upalja~a TK-130 (ili nekog drugog. TNT i sl. koji bi se proizvodili u Bugojnu za potrebe MORH. Zagreb. BNT . po vrstama i koli~inama koje mogu proizvoditi. AU—52.)”. MORH je tako|er izrazilo interes za prozivodnju protupje{adijskih i protutenkovskih mina (MRUD. 2. MORH }e pru`iti tehni~ku pomo}. Marko Pranjkovi})” Preporuku “za dislokaciju gotovih proizvoda i vitalnih elemenata za specijalne strojeve”. Poduze}e NIB Bugojno ostaje u obavezi da u slu~aju potrebe tehni~kokonstrukcijske dokumentacije za potrebe MORH. avgusta 1992. U skladu s tim. Ur.) u zamjenu za deficitarne komponente potrebne MORH (plasti~ni eksploziv. stabilizatori i sl. “polaze}i od sveukupne siguronosne situacije u Republici BiH”. 3. Uprava za proizvodnju. Ministarstvo obrane Zagreb. diplomirani in`enjeri Pero Pejak i Ivica Bodru{i}. istu ustupi MORH na kori{tenje. a o ~emu }e poduze}e ‘NIB’ Bugojno tako|e dostaviti MORH ponudu za proizvodnju. br. AU-29. 28.. Na~elnik Uprave za proizvodnju Ministarstva obrane Republike Hrvatske. a koji su potrebni proizvo|a~ima upalja~a za potrebe HV.

PT Kiseljak. Vrankovi} prikupit }e cijene opreme za sisteme u Zagrebu (mini link 2 MB. 8 MB.Hrvatska zajednice Herceg-Bosna se oslanjala i na PTK sistem Republike Hrvatske. Hrvatsko vije}e obrane. listopada 1992. 6.BNT . Tom je sastanku. obavijestio je prisutne (@eljko Vrankovi}. 2-1903. Zagreb. Marko Pranjkovi}. stru~njaci iz Republike Hrvatske. PT G. 1107 . 455 AIIZ. Na podru~ju srednje Bosne nalazili su se avgusta 1992. d) Gos. Rudo Vidovi} i Jerko Medvidovi} snimit }e postoje}e stanje opreme na nepokrivenom dijelu H—B. Centar veze HVO-a Vitez.Telekomunikacije) da “jedan dio podru~ja HB ve} funkcionira. na kome }e “svi gore navedeni do}i” (Isto). Novi Travnik). c) Gosp. Isto tako upoznao je prisutne da }e se realizirati tri veze za Kiseljak. Postojao je “obostrani interes za zajedni~ke poslove. a drugi dio nije zbog tehni~kih problema (dosada{nje veze su tranzitirane preko B. PT Bugojno. U tim me|usobnim kontaktima ragovaralo se i “o problemima tekstilne i ko`arske industrije u HZ H-B i Hrvatskoj”. 454 AIIZ. na kome je razmotrena “trenutka problematika vezana za PT Komunikacije na podru~ju Herceg-Bosne”. ravnatelj RTV Herceg-Bosna.454 Takvo stanje je bilo i u oblasti veza i informisanja. Mladen @ulj. Zagreb. Sarajeva i Zenice). Ministarstvo obrane. br. Jerko Medvidovi}. inv.Tvornica ma{ina i hidraulike. PT Vitez. 2-1904. doministar informisanja Republike Hrvatske. 8. i Ivica Smoljo. br. i 10. Ante Ragu`. Na tom su sastanku doneseni sljede}i zaklju~ci: “ a) UNIS — Telekomunikacije Mostar se obavezuje da naprave projekt za nepokriveni dio H-B. Vakuf.455 te izme|u Gospodarske komore Republike Hrvatske i Gospodarske komore Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Rudo Vidovi}. avgust 1992. 140 MB). odr`anog u Grudama 9. b) Pero Turalija. oktobar. br. prisustvovao i Anto Beljo. inv. Uprava za proizvodnju. koji su se zanimali za televizijske repetitore. Ponovni sastanak je zakazan za 17. Luke. ravnatelj Po{te PT Herceg-Bosna. Pero Turalija. n/r g. maj 1992. U toku je prikupljanje opreme za ve}i sistem Plein Vrh-^vrsnice”. Ante Ragu`. . bilo da je vratimo ili zadr`imo uz obostrano zadovoljstvo” (AIIZ. 2-2144 /Republika Hrvatska. Zapisnik sa sastanka predstavnika po{te H—B. pogotovo {to su tekstil i ko`a grane Nakon normaliziranja sveukupne situacije spremni smo razrje{iti dislociranu opremu. Hrvatsko vije}e obrane. inv. M. 34 MB. Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna. Unis. ~iji su kadrovi rukovodili i koordinirali svim aktivnostima iz te oblasti. @ulj koordinirat }e sa svim gore navedenim i po mogu}nosti prona}i pasivni reflektor 36 m2 za Bugojno”.

Republika Bosna i Hercegovina. vuna) ~ini “najve}u izvoznu stavku u Hrvatskoj (u ukupnom izvozu Hrvatske tekstil iznosi 12. te je predlo`io da se 23. u RO Frotea u ^itluku organizira sastanak tekstilaca i ko`ara HZ H-B.u kojima i HZ HB i Hrvatska imaju zna~ajne izgra|ene kapacitete. Op}inski HVO-i Hrvatske zajednice Herceg-Bosna su. Jago Lasi}. Stoga je pozvao sve radne organizacije na podru~ju HZ H-B. Hrvatsko vije}e obrane Bugojno je istoga dana. a me|usobno su komplementarni”. oktobra 1992.Republici Hrvatskoj putem Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske zajednice Herceg Bosne Mostar. predsjednik Gospodarske komore Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. . 1108 . je u dopisu. smatrao “da i kapaciteti HZ H-B imaju najrealniju {ansu izlaska na inotr`i{te i kroz proizvodnju tekstilaca Hrvatske”. Broj: 02-127-1388/92. mart 1993.4%)”. ZAHTJEV.456 “Dr`avni” organi Hrvatske zajednice Herceg-Bosna su “sara|ivali” sa dr`avnim organima Republike Hrvatske i u mobilizaciji vojnika za jedinice Hrvatskog vije}a obrane (i Hrvatske vojske). 457 AIIZ. donijeli Odluku da se na podru~ju Republike Hrvatske zabrani upis svim studentima mu{karcima starijim od 18 godina. “zbog ratne situacije” i “potrebe za borcima”. 16. u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine ~inio 31. 16 marta 1993.5%. br. br. Broj: 01-34/93. marta 1993. koji bi omogu}io daljnje bilateralne poslove direktno zainteresiranih partnera” (Isto). 2-1911. Gospodarska komora Mostar. inv. upu}enom radnim organizacijama u Hrvatskoj zajednici Herceg-Bosna. H Z Herceg—Bosna. 16. on je napomenuo da je tekstil 1991. kao i studij ranije upisanim studentima mu{karcima koji nisu imali urednu dokumentaciju od Hrvatskog vije}a obrane.457 456 AIIZ. uputilo Zahtjev Republici Hrvatskoj da zabrani “upis svim studentima mu{karcima starijim od 18 godina koji imaju urednu dokumentaciju o dozvoli studiranja izdatu od strane HVO-a Bugojno” i zabrani “daljnji studij ranije upisanih studenata mu{karcima tako|er koji nemaju urednu dokumentaciju o dozvoli za produ`etak studija izdatu od strane HVO-a Bugojno”. Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna.Uredu gospodarstva Bugojno. na sjednici u Gornjem Vakufu. Hrvatsko vije}e obrane Bugojno. na osnovu navedene odluke. u vezi sa pitanjem organizacije sastanka tekstilne i ko`arske industrije u “Hrvatskoj zajednici HercegBosna”. S tim u vezi. oktobar 1992. 2-1910. . 16. Taj zahtjev se odnosio “na mu{karce hrvatske nacionalnosti koji su gra|ani op}ine Bugojno”. Bugojno. inv. Navode}i kako tekstil (pamuk. da prisustvuju tom sastanku. uklju~uju}i i Ured gospodarstva iz Bugojna. Nakon tog sastanka “organizirao bi se na razini gospodarskih komora sastanak grupacija tekstilaca i ko`ara HZ HB i Hrvatske. Mostar.

. juna 1992. Republika Hrvatska. Taj novac je od vele~asnog D`alte 5. od 28.000 DM. od 29.MO /Ministarstvu obrane /RH/ Republike Hrvatske/. Hrvatska demokratska zajednica. Mostar. ^. 459 AIIZ. broj: 02-10-06/94-194. br. Sektor za obuku i {kolstvo. aprila 1992. 15 decembar 1993. Splitu. mjestima). .Svim ZP i podsto`ernim postrojbama. jula 1992. UR. br. br. Tako su vojnici. Plo~ama i dr. 3. Ministarstvo finansija.459 Poseban oblik direktne pomo}i i podr{ke jedinicama Hrvatskog vije}a obrane od strane Republike Hrvatske je bio i u {kolovanju i obuci. aprila 1992. primio Mirko Lozan~i}. skladu sa dopisom Glavnog sto`era Hrvatske vojske. Sto`er Hrvatskog vije}a 458 AIIZ.) iz Bugojna (sredstva mu je li~no predao ministar finansija Mr Jozo Martinovi}). 3. POTVRDA. Glavni sto`er HVO. Posu{je. Bugojno. Klasa: 8/94-02. inv. 2-2975./. Op}inski odbor Bugojno. 2-1899. dao saglasnost da se ta sredstva upotrijebe “na ime dogovorene isporuke opreme za potrebe obrane Bugojna”. maja 1992. te Centru za obuku specijalne policije i drugim ustanovama u Republici Hrvatskoj (Zagrebu. HDZ Bugojno dostavilo 10.prim. juni 1992. 2-1906. br. Ur. Tako je Ministarstvo finansija Republike Hrvatske Op}inskom odboru HDZ Bugojno izdvojilo sredstva na posebnom ra~unu kod jedne banke u Be~u u iznosu od 540. BROJ: 512004/1-92-4. januar 1994. Ministarstvu obrane.460 General Bobetko je.458 Ministarstvo finansija Republike Hrvatske je i 3.Republika Hrvatska je za potrebe Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine osiguravala i nov~ana sredstva. inv. 460 AIIZ.000 DM. Op}inski odbor HDZ Bugojno je ta sredstva stavio na raspolaganje Ministarstvu obrane Republike Hrvatske da kompenzacijom pokrije rashode “na ime dogovorene isporuke opreme za potrebe obrane Bugojna”. Ministarstvo obrane. 1109 . Op}inski odbor HDZ Bugojno je po~etkom marta 1992. 02-2/1-15-3597/93. inv. — Regionalnom kriznom {tabu Grude. Navedena sredstva je u Ministarstvu finansija preuzeo sve{tenik Stipe D`alto (ro|en 1931. GS HV /Glavni sto`er Hrvatske vojske . i usmene zapovijedi Zapovjednika Ju`nog voji{ta. 20. S. Bosna i Hercegovina. Vezano za to. Isto. 2-2965. Ur. izdao nare|enje za obuku operatora za PO sustav Fagot. Zagreb. inv. Klasa: 813-01/92-01/02. br. Sektor za obuku i {kolstvo. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. 4. Glavni sto`er HVO. podoficiri i oficiri Hrvatskog vije}a obrane {kolovani i obu~avani na Hrvatskom vojnom u~ili{tu “Petar Zrinski” i drugim centrima za {kolovanje i specijalisti~ku obuku pripadnika Hrvatske vojske. posebno komandnog kadra. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. mart 1992.

u 7. koji su bili u obavezni da se 30. Konjic. Klis.461 Pukovnik Tihomir Bla{ki} je krajem jula 1992. Jajce. inv. Marko (Joze) Maji}. Zapovjedni{tvo OZ Splita. broj: 6030-01/92-1. Zavidovi}i i Maglaj trebalo je da odrede po jedno odjeljenje.Sto`er HVO Herceg-Bosne. (do 14 sati). sa komplet uniformom i osobnim naoru`anjem”. trebalo je “dati prednost onima koji su bili na ‘Maljutkama’ i osobama koje posjeduju odre|enu tehni~ku kulturu radi br`eg obu~avanja”. “po jedan roj ljudi u izvi|a~ko djelovanje koje }e se obu~avati u Republici Hrvatskoj. Plo~e. Republika Hrvatska. ro|en 1972. Klis. odnosno op}inskim sto`erima koji su zahva}eni borbenim djelovanjem”. ro|en 1973. Formirano ljudstvo je trebalo uputiti u Grude “u nazna~eno mjesto i vrijeme. Dario (Joze) Peki}. @ep~e. 461 AIIZ. Ljudstvo odre|eno za obuku bilo je obavezno da se javi u Grude 30. br. 24. UR. jula 1971. Prednost za izbor imali su ljudi koji su “eventualno bili na tim sredstvima obu~avani u biv{oj JNA”. jula 1992. ro|en 1964. 2-1695. 24.obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna je bio du`an da u roku od dva dana pripremi i dostavi spisak od 60 ljudi iz svojih jedinica. Zapovjedni{tvo OS Srednja Bosna. Broj: 174/92. 1110 . Bugojno. Na kraju navedenog dokumenta neko je svojeru~no naveo spisak od 7 ljudi. tekstilni tehni~ar. inv.00 sati jave pred GS HVO: Dra`en (Mladena) Peki}. Novi Travnik. Spisak ljudi za obuku trebalo je dostaviti radio-paketom vezom ili kurirom do 27. S tim u vezi op}inski sto`eri Hrvatskog vije}a obrane Gornji Vakuf. “radi izvr{avanja namjenskih zadataka”. jula 1992. On je. Travnik. izdao naredbu o odre|ivanju “u operativnim zonama. Zapovijed. “na temelju ukazane potrebe oko formiranja izvi|a~kih postrojbi i njihovog obu~avanja”. i Ante (Pere) Tulo. Klis. Ukoliko takvih nije bilo. decembra 1971. u kome je trebalo biti po sedam vojnika (“po sedam vojaka u roju”). izdao naredbu o obu~avanju jednog broja pripadnika Hrvatskog vije}a obrane iz centralne Bosne u izvi|a~ko djelovanje na desetodnevnoj obuci u Hrvatskoj. ro|en 28. maj 1992. Ilija (Joze) Azinovi}. Zapovjedni{tvo Ju`nog voji{ta. (do 14 sati). 2-1717. 462 AIIZ. ro|en 16. . ro|en 1962.462 Obu~avanje obavje{tajnih oficira Hrvatskog vije}a obrane (“seminari za saznajne ~asnike”) je vr{eno u Republici Hrvatskoj. br. Renato (Pere) Mari}. juli 1992. Klasa: 8/92-01/64. jula 1992. 4. Goran (Slavka) Nik{i}. budu}ih operatora. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. ro|en 1970. IZM Plo~e. radi izvr{avanja namjenskih zadataka”. jula 1992.

26. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. primjera radi. septembra 1992. — HVO Bugojno i G.463 Kursevi za desetare su izvo|eni u Republici Hrvatskoj. Zapovjedni{tvo 3. sa brojem vojnika po operativnim zonama. a “za nejasna pitanja” trebalo se obratiti “Na~elniku VOS GS HVO na telefon (088) 662-700 ili paket radiom”. Operativne zone. je 26. Str. Dj. U tom strogo povjerljivom dokumentu utvr|eno je vrijeme i mjesto odr`avanja seminara za obavje{tajne oficire (od 10.464 Tako je. 2-1858. Isto. vrijeme i mjesto javljanja (Operativna zona u Splitu. Hrvatsko vije}e obrane. inv. septembra 1992. pribor za osobnu higijenu i radnu kartu 1:100 000 svoje zone odgovornosti”). Operativne zone. izdao naredbu o upu}ivanju 50 vojnika iz jednica Hrvatskog vije}a obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna na pomenuti kurs u Nastavnom centru Slavonska Po`ega. oktobar 1992. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. 6). Tom je naredbom brigadir Petkovi} utvrdio jedinice iz kojih je trebalo izvr{iti upu}ivanje. a sa sobom ponijeti pribor za pisanje i crtanje. inv. inv. na na osnovu dogovora sa brigadirom Garajem iz Glavnog sto`era Hrvatske vojske Republike Hrvatske. Mostar. septembar 1992. septembra 1992. oktobar u 463 AIIZ. Br. vrijeme po~injanja (5. 21. septembra 1992. broj: 01-2171/92.-16. broj: 01-2171/92. pojedinosti oko odlaska (“Treba do}i u maskirnoj uniformi. Sto`er Tomislavgrad.465 Zapovjednik 3. brigadir Milivoj Petkovi}. prevo`enje kandidata i dr. 2-2964. Mostar. 21. pov. septembar 1992. 464 AIIZ. Smje{taj i ishranu je trebalo da osigura Glavni sto`er HVO u saradnji sa Operativnom zonom Split. septembar 1992. 1111 . Broj: 263-1/92. Vakuf. zatim precizirao vrijeme po~etka i trajanja kursa. Ivica Raji}. Saznajna slu`ba /Operativne zone/ s /z /Sjeverozapadna/ Hercegovina. inv. Glavni sto`er. na~elnik Glavnog sto`era HVO-a. u periodu od 10. 465 AIIZ. do 16. Hrvatsko vije}e obrane. Republika Bosna i Hercegovina.Tako je. donio Zapovijed o organizaciji kursa za desetare.) i trajanja kursa (14 dana). 5. na osnovu Zapovijedi GS Srednja Bosna. vrijeme upu}ivanja kandidata (3. n/r na~elnika za saznajne poslove. u Splitu). Suhoi{anska br. — Operativnoj zoni Jugoisto~na Hercegovina i drugima. 811/92. lokaciju i vrijeme polaska. Hrvatsko vije}e obrane. 2-1859. Tom je naredbom utvr|eno mjesto odr`avanja kursa (Slavonska Po`ega). Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. 2-2964. jedinice op}inskih HVO za izbor i broj kandidata. br. br. septembar 1992. br. u Operativnoj zoni Split. — Operativnoj zoni Jugoisto~na Hercegovina i drugima. Glavni sto`er. br. Republika Bosna i Hercegovina. odr`an seminar za oficire Hrvatskog vije}a obrane na obavje{tajnim poslovima. Dj. sa oznakom HVO. — Zapovjedni{tvu OS HVO Fojnica. 21.

Hercegova~ka brigada i drugima. juna 1993. Fojnica. Broj: 263-1/92. organizacija prijevoza do Gruda i u Slavonsku Po`egu. br. izdao zapovjed o slanju vojnika na kurs za zapovjednike satnije (komandire ~eta) na Hrvatsko vojno u~ili{te (HVU) u Zagreb. i naredbe zapovjednika 3. 26. u svezi bolje organizacije i kvalitetnije obu~enosti zapovjednika postrojbi za POB sa POVRS”. pov. br. 2-1848.). jula 1993. Str. br. Operativne zone. general — bojnik Milivoj Petkovi}. od blagajne HVO Fojnice tra`io da isplati tro{kove “za u~esnika na kursu u iznosu od 15. 263-1. Kandidati idu na kurs u vojni~koj odori bez obilje`ja HVO.HRD i 2 sd/o /suhi dnevni obrok/. Operativne zone. 467 AIIZ. S tim u vezi. 25. zapovjednik HVO Fojnica.7 sati). septembar 1992. hercegova~ka brigada 1112 . Broj: 02-2/1-01-1208/93. Svakom kandidatu pred upu}ivanje na kurs trebalo je “dati 10. General Milivoje Petkovi} je tom naredbom odredio vrijeme trajanja kursa (od 28. Glavni sto`er. te je Stjepan Tuka. septembra 1992. juna — 3. — Zapovjedni{tvu OS HVO Fojnica. juni 1993. inv. Komandant Op}inskog sto`era bio je odgovoran li~no Raji}u “za njihovo upu}ivanje na kurs”.467 Obu~avanje zapovjednika ~eta Hrvatskog vije}a obrane za POB sa POVRS vr{eno je u Zagrebu. 2-1860. 811/92.000 . septembar 1992. septembra 1992. kriterij za izbor kandidata i dr. Komandanti jedinica “iz ~ijeg sastava se budu upu}ivali kandidati na kurs du`ni su voditi ra~una o kvalitetu. Op}inski sto`er Fojnica. 2-1859. 30. inv. zborno mjesto (kasarna HVO u Kiseljaku). priborom za osobnu higijenu i priborom za crtanje i pisanje”. vrijeme povratka sa kursa (18. 30. te o njihovoj spremnosti da poslije kursa rade kao profesionalni kandidati”. 468 AIIZ.000 HRD”. “na temelju obavijesti koju smo dobili od GS HV. te ime i prezime vojnika. Zapovjedni{tvo 3. sa nazivom jedinica: 1.468 466 AIIZ. Odjel obrane. Za sve nejasno}e trebalo se obratiti li~no Raji}u “ili operativu ovog sto`era”. br. od 26. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. na~elnik Glavnog sto`era Hrvatskog vije}a obrane.466 Op}inski sto`er HVO Fojnica je. Davor Juki} — 2. Mostar. sa osobnim naoru`anjem. na pomenuti kurs ispred jedinica HVO Fojnica uputio Smiljan (Ilije) Goluba. Hrvatsko vije}e obrane.). Broj: 128/92. — Blagajni HVO Fojnica. oktobar 1992. je 25. na osnovu naredbe GS Srednja Bosna. inv. br. — 2.

zavr{io u centrima na teritoriji Republike Hrvatske.470 Znatan broj podoficira. Tako su. 471 AIIZ. 02-2/1-01/4010/93. Mostara. 19. — Pukovniji Ante Bruno Bu{i}). 15. 469 AIIZ. br. Predrag Viskovi} — Brigada E. 2-2294. predvi|eno da prisustvuje i Miro ^oli}. primjera radi. Bla` Ivanda — Brigada Kralj Tomislav 5. Dinko Ivkovi} — Brigada P. Kvaternik 4. Ora{ju i drugim mjestima (Isto. br. Pukovnik Ante Luburi} (zapovjednik Pukovnije Ante Bruno Bu{i}) je sredinom novembra 1993. a “mati~na postrojba tro{kove prevoza”. Ur. pomenutom naredbom. na~elnik topni{tva.Zna~ajan broj pripadnika jedinica posebne namjene (D`okeri. hercegova~ka brigada 3. br.469 Pored toga. pripadnici Hrvatske vojske obu~avali HVO oko Kupresa. inv. Hrvatsko vojno u~ili{te je za polaznike kursa osiguralo smje{taj i prehranu. 2-2970. Ured zapovjednika. str. uglavnom. Glavni sto`er HVO. oficira i policajaca poha|ao je kurseve. u centralnoj Bosni. Vitezovi i Munje) obuku je. br. U~e{}e HV na bh rati{tu i drugi vidovi podr{ke iz Republike Hrvatske. Tom kursu je. oti{ao na do{kolovanje na Hrvatsko vojno u~ili{te. 470 Bilten FHP. Republika Bosna i Hercegovina. 79. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna.471 Sredinom decembra 1993. na Hrvatsko vojno u~ili{te upu}eno je na {kolovanje 23 oficira HVO-a : 2. 1113 . inv. 15. Kre{imir IV. Hrvatsko vije}e obrane. br. Republika Hrvatska je na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine uspostavila centre za vojnu obuku Hrvatskog vije}a obrane. seminare i {kole na Hrvatskom vojnom u~ili{tu Petar Zrinski u Zagrebu. Renato Rai} — 3. “kao suorganizator te~aja i odgovoran za odlazak i povratak imenovanih” (Isto). novembar 1993. str. 59). Posu{je.

broj: 02-2/1-01-3149/93.474 472 AIIZ. 473 F. oktobar 1993. Glavni sto`er HVO HR H-B. Unija Republika Bosna i Hercegovina.. 474 AIIZ. Hrvatska Republika Herceg-Bosna. @. str. br. Primorac. n/r brigadira Miroslava Jezer~i}a.. pru`ali su podr{ku Hrvatskoj zajednici Herceg-Bosna u {kolovanju njenog kadra u Republici Hrvatskoj.473 I obuka i doobuka pilota i leta~a tehni~ara na helikopterima MI-8 MTV-1 je vr{ena u Republici Hrvatskoj. 18. Ministarstvo obrane. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. 2-2973. str. u : TRI GODINE. Tada su na {kolovanje upu}eni oficiri ~asnici HVO-a. br.. — Hrvatsko vojno u~ili{te Petar Zrinski . IZM ^itluk. 4. avgust 1993. 20. n/r Zapovjedniku. Ur. 24. Ur. Glavni sto`er HVO.. inv. Ur. 1114 .. 2-3002. kao i drugi organi vlasti Republike Hrvatske. br. Broj: 01-2/1-01-3614/93.472 Uprava vojne policije Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Republika Bosna i Hercegovina. — MZE Grude. Isto. DOGRA\IVATI POSTIGNUTI STUPANJ OSPOSOBLJENOSTI. Posu{je. inv. [iljeg.Zagreb. broj : 02-2/101-2571/93. u : TRI GODINE. — MZE Divulje. Glavni sto`er Oru`anih snaga Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Hrvatsko vije}e obrane. 2-2976. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. inv. decembar 1993. 20. MJESTO I ULOGA VOJNE POLICIJE OS HR HB..

god. trebalo je uputiti u ZB Pula 6 pilota i 4 leta~a mehani~ara. Zapovjedni{tvo OZ srednja Bosna. decembra 1993. br. avgust 1993. Mje{ovitoj eskadrili Divulje. Hrvatsko vije}e obrane.Ranjenici Hrvatskog vije}a obrane su lije~eni u bolnicama Republike Hrvatske. 2-2967). “na temelju Zapovjedi Ministra obrane RH Klasa: 560-02/93-1/09. 475 AIIZ. oktobra do 10. inv. kolovoza 1993. Str. oktobra 1993. 2-2956. — Uredu za skrb o ranjenicima u Splitu. IZM Vitez. Republika Bosna i Hercegovina. 2-3002). pov. br. Smje{taj i ishranu regulirati u objektima MZE Divulje” (AIIZ. 2715 Zagreb 10. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Obuku otpo~eti 21. uputio zahtjev sljede}e sadr`ine: “Da se izvr{i doobuka {est pilota na helikopteru MI-8 MTV-1 i ~etiri leta~a tehni~ara za MI-8 MTV-1. godine”. br. Ur. 10. 1993. 09. “radi uvo|enja u stroj i preobuke na helikopter Mi-8MTV-1 i MIJ 550” (AIIZ. U vremenu od 27. broj : 512-01-93. avgusta 1993. Broj: 01-8-176/93. inv. 1115 . inv.475 General-bojnik Slobodan Praljak (zapovjednik Glavnog sto`era HVO-a) je 20. ponovo izdao naredbu o obuci pilota i leta~a mehani~ara. General Praljak je 24.

.

Z A K LJ U ^ A K .

.

Cilj te ideologije. uklju~uju}i i strane pla}enike. na Republiku Bosnu i Hercegovinu izvr{ena klasi~na agresija. nad Bo{njacima je izvr{en najte`i zlo~in — zlo~in genocida. odnosno tri kolaboracionisti~ke tvorevine. ~etiri kolaboracionisti~ke vojne formacije i vi{e drugih oru`anih jedinica i grupa. politika i praksa je. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bo{njacima ~ine su{tinu zajedni~kog zlo~ina~kog poduhvata odre|enih dr`ava. dva velikodr`avna projekta. dvije zlo~ina~ke nacisti~ke politike. i . na okupiranim teritorijama Bosne i Hercegovine. Takva zlo~ina~ka ideologija. uklju~uju}i i dokumenta Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) i Republike Hrvatske. dvije strane vojske. za “`ivotni prostor”. za otimanje tu|e zemlje (Bosne i Hercegovine). zatim dvije. dvije genocidne strategije. politke i prakse bio je osvaja~ki rat za teritorije. prezentiranih u ovoj knjizi. izme|u ostalog. imala za cilj — formiranje velikosrpske i velikohrvatske dr`ave. pouzdano se. {to zna~i da se radi o me|unarodnom oru`anom sukobu. Rije~ je o zlo~inima dvije ideologije. 1119 . mo`e utvrditi da je na kraju XX stolje}a: . po uzoru na fa{izam i nacizam. visokog stepena povjerljivosti. dvije dr`ave.drugo. odnosno zlo~in protiv mira i sigurnosti ~ovje~anstva. dva nacionalisti~ka pokreta.prvo.Z A K LJ U ^ A K * * * Na osnovu brojnih relevantnih izvora razli~ite provenijencije.

dr`avnih rukovodstava i brojnih rukovodilaca politi~kog. Crne Gore i Republike Hrvatske. JNA je.okupacija Bosne i Hercegovine izvr{en samo djelimi~no. vojnog i policijskog vrha Srbije. Zahuktani i ja~i. utvr|eni metodi.okupacionih sila. u skladu sa tim. utemeljena na srpskim i hrvatskim velikodr`avnim projektima. kolaboracionista i pla}enika. ome|avane granice Velike Srbije i Velike Hrvatske. smanjena i razoru`ana Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine i jo{ nekih konstitutivnih elemenata Federacije. imala je za cilj osvajanje. * * * Ciljeve dijametralno suprotstavljena dva nacionalisti~ka pokreta nije bilo mogu}e istovremeno ostvariti. uklju~uju}i i genocid nad Bo{njacima. zauzete polazne pozicije za agresiju i druge zlo~ina~ke aktivnosti. ~ime je omogu}eno plansko izvo|enje agresije na Bosnu i Hercegovinu. Namjera tog zlo~ina~kog ~ina. te istrjebljenje Bo{njaka ili njihovo svo|enje na bezna~ajnu etni~ku skupinu. te njihovih petokolona{a. “transformisana” u velikosrpsku vojsku. U tom je cilju razbijen ustavni koncept odbrane SFRJ. podjelu i likvidaciju Republike Bosne i Hercegovine. mehanizmi i postupci planiranja zlo~ina.). Velikosrpski pokret u ve} stvorenoj krizi zajedni~ke dr`ave ostvarenje svojih ciljeva vidio je u pretvaranju konkurentskog. obnovljeni su i eskalirali Velikosrpski i Velikohrvatski pokret. odnosno samo na njene dvije tre}ine. Pri tome je globalni cilj agresija . organizovana i naoru`ana peta kolona (velikosrpska i velikohrvatska) susjednih dr`ava u Bosni i Hercegovini. postignut na~elan dogovor o uni{tenju Bosne i Hercegovine (marta 1991. ali slabijeg Velikohrvatskog 1120 . od antifa{isti~ke i multietni~ke. Na taj na~in je prije izvo|enja agresije na Bosnu i Hercegovinu i izvr{enja genocida nad Bo{njacima postojala dobro osmi{ljena namjera za izvr{enje tih i drugih oblika zlo~ina. mogao biti provo|en samo na okupiranim dijelovima zemlje. komandovanje na okupiranim teritorijama objedinjeno u rukama {efova susjednih dr`ava . I genocid je. upravnog.

Tako|e su poznate dr`ave agresori. medijski. a posebno uvla~enjem u podjelu susjedne Bosne i Hercegovine. u saveznika u zajedni~kom zlo~ina~kom poduhvatu. obavje{tajno. ~iji su najvi{i funkcioneri radije sprovodili politiku svojih vlada ili velikih sila. planeri. naredbodavci. ponadao se da }e ostati na sceni. te kako su zlo~ini izvr{eni i zbog ~ega su izvr{eni. * * * Agresija na Bosnu i Hercegovinu isplanirana je (intelektualno. Njegovim uva`avanjem u situaciji kad je ve} dr`ao pod okupacijom tre}inu Hrvatske i planiranom i kompromisnom razmjenom stanovni{tva. psiholo{ki. izvr{ioci i saradnici.pokreta.). a podjelom Bosne i Hercegovine i kasnijom razmjenom stanovni{tva zaokru`iti. dodu{e opet nepotpunu. ve} okupirane zemlje. Zbog toga se moglo i dogoditi da na o~igledne agresije i agresivne postupke ova organizacija ne reaguje u duhu svoje Povelje. politi~ki. vojno. osiguravana je apsolutna nadmo} nad svim ostalim `rtvama poduhvata i u datim uslovima maksimalno ostvarenje Velike Srbije. naro~ito po najve}u `rtvu tih agresivnih postupaka — Bosnu i Hercegovinu i Bo{njake. znatno }e pogor{ati i onako razvu~en geopoliti~ki polo`aj Hrvatske i trajnu nemogu}nost ostvarenja Tu|manove ambicije uklju~ivanja u nju gotovo milion Hrvata (Vojvodine i Bosne i Hercegovine). zatim ideolozi. sistematski i organizovano. Ovakvom razvoju doga|aja i{la je na ruku i nepovoljna me|unarodna konstelacija snaga u svijetu i naro~ito neefikasnost i dezorijentacija Ujedinjenih nacija. Iako pretvoren u satelita i saradnika agresora i okupatora. 1121 . sa jasno postavljenim ciljem. Tu|manovo uklju~ivanje u Milo{evi}ev projekat pru`ilo je zna~ajnu {ansu njegovom ostvarenju i onemogu}ilo zajedni~ki otpor ugro`enih naroda velikosrpskom fa{izmu osvaja~kog i genocidnog karaktera. fasciniran i upla{en formalnom nadmo}i konkurenta. Veliku Hrvatsku. hrvatski perec zaokuru`iti u bosanski somun. U protivnom gubljenje tre}ine. ekonomski. Nare|ena je sa nadle`nih politi~kih i vojnih mjesta i izvr{ena planski. ideolo{ki. Velikohrvatski pokret. itd. na ~elu sa Tu|manom. {to je imalo katastrofalne posljedice. nego Organizacije kojoj su na ~elu.

na drugoj strani. marta 1994. Savezna Republika Jugoslavija (Srbija i Crna Gora) i Republika Hrvatska su odgovorne za najte`e zlo~ine u Bosni i Hercegovini. na Republiku Bosnu i Hercegovinu izvr{ile su Srbija i Crna Gora. Te su dr`ave anga`ovale svoje regularne oru`ane snage (Jugoslovenska narodna armija/Vojska Jugoslavije i Hrvatska vojska) i njihove kolaboracionisti~ke formacije (Vojska Srpske Republike Bosne i Hercegovine. protupravno uzurpiraju}i i zadr`avaju}i ~itavih sedam mjeseci naziv. te specijalne (policijske) i dobrovolja~ke jedinice. politi~ki niti vojni faktor. aprila 1992. U takvoj situaciji u jesen 1991. nisu predstavljale nikakav samostalni dr`avni. pored ostalog. i Republika Hrvatska (od kraja 1991. ve} je rije~ o kolaboracionisti~kim tvorevinama dr`ava agresorâ. kao zlo~in protiv mira i sigurnosti ~ovje~anstva. oktobra 1991. odnosno srpskog i hrvatskog politi~kog i dr`avnog vrha. do 18.). ali je stvarno po~ela funkcionisati najkasnije 3. kao masovni u~esnici u odr`avanju agresijom ostvarene okupacije ve}eg dijela dr`avne teritorije Bosne i Hercegovine. izvr{ila je agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. organizovane i funkcioni{u u ime i po diktatu Beograda i Zagreba. te Vojske Republike Srpska Krajina i Narodne odbrane Autonomna Pokrajina Zapadna Bosna. odnosno Savezna Republika Jugoslavija* (od septembra 1991. Hrvatska zajednica/Republika Herceg-Bosna i Autonomna Pokrajina Zapadna Bosna).Oru`anu agresiju fa{isti~kog karaktera. Vojska Republike Srpska Krajina. imid` i osnovne poluge vlasti dotada{nje zajedni~ke dr`ave. genocidu i drugim oblicima zlo~ina u Bosni i Hercegovini. uklju~uju}i i strane pla}enike. 1122 . i Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane. na jednoj. Srpske i hrvatske petokolona{ke stranke (Srpska demokratska stranka Bosne i Hercegovine i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine) i paradr`avne tvorevine u Bosni i Hercegovini (Republika Srpska Bosna i Hercegovina. te njihove vojne i policijske snage. Stvarni odnos rukovo|enja i komandovanja izme|u Jugoslovenske narodne armije/ Vojske Jugoslavije i Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Hrvatsko vije}e obrane i Narodna odbrana Autonomne Pokrajine Zapadna Bosna). kao i razne druge oru`ane formacije i grupe. koje su formirane.). slu`ilo i za prikrivanje te agresije. koje su direktno u~estvovale u agresiji. do kraja 1995. je utvr|en tako {to su jugoslovenska i hrvatska dr`avna rukovodstva u odnosu na njihove petokolona{e i kolaboracioniste * Savezna Republika Jugoslavija formalno je progla{ena 27. pa joj je zadr`avanje naziva SFRJ.

* * * Najkrupnije osvaja~ke operacije u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu izvedene su. bila i odraz me|usobnih odnosa velikih sila. neadekvatni odnos Ujedinjenih nacija. komandni kadar. Beogradski i zagreba~ki re`imi. u ~ije je ime najve}i dio Bosne i Hercegovine okupiran. osvaja~ki rat protiv Bosne i Hercegovine bio je sastavni dio Milo{evi}eve i Tu|manove dr`avne politike. a Bo{njaci ubijani. jer su se i prilike na terenu Bosne i Hercegovine odra`avale na njihove me|usobne odnose u Savjetu sigurnosti Ujedinjenih nacija. Genocid nad Bo{njacima je. pored ostalog. stavili servilni petokolona{i i kolaboracionisti iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. protjerivani i odvo|eni u koncentracione logore samo zbog njihove etni~ke i vjerske pripadnosti. Bitan uslov za ostvarenje tog cilja bilo je biolo{ko i duhovno istrebljenje Bo{njaka. na ~elu sa Slobodanom Milo{evi}em i Franjom Tu|manom.na Palama. Neobja{njiva pasivnost me|unarodne zajednice. pa i globalnih interesa Milo{evi}a i Tu|mana. gorivo. pozadinske jedinice. radi uni{tavanja Bosne i Hercegovine kao dr`ave i “kona~nog rje{enja” muslimanskog pitanja. do sredine 1992. diktirana trenutnom konstelacijom snaga i odnosa. rukovodili i komandovali izvo|enjem agresije. ostvarivana je u mjeri lokalnih i nekad {irih. pripremali i organizovali agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bo{njacima. Ta saradnja na terenu i u vrhu. logistiku. zatim sredinom 1123 . uglavnom. u Grudama i Kladu{i. U funkciju tih zlo~ina~kih aktivnosti poslu{no su se. Ponekad je. uz povremene sudare. uz to. obostrano neiskrena. pored zauzimanja i podjele Bosne i Hercegovine izme|u dva agresora. te u~estvovali u izvr{enju genocida i drugih oblika zlo~ina. kao saradnici i izvr{ioci. hranu i druge strate{ke sirovine. predstavljao instrument ostvarivanja osnovnog cilja agresije — {irenja agresorskog lebensrauma. tobo`nja neutralnost svjetskih sila i nedjelotvornost me|unarodnog poretka omogu}ili su da agresori i njihovi kolaboracionisti upravo tim instrumentom poku{aju ostvariti eksterminaciju Bo{njaka i nad njima po~ine genocid. osiguravali `ivu silu. su planirali. te suprotnostima interesa. predstavljala jedinstvene vrhovne komande u Beogradu i Zagrebu. Oru`ana agresija.

tjeranje na prisilan rad. Br~kom i Trnopolju). zatvorima. Posavski koridor. nasilno pokr{tavanje Bo{njaka. te vjerskih slu`benika. hap{enje. te njihove kolaboracionisti~ke formacije. masovno i pojedina~no masakriranje mu{karaca. gara`ama. Zvornik. bili su po{te|eni ve}ih razaranja usljed borbenih dejstava. Gora`de. uzimanje i ubijanje talaca. hotelima. djece i staraca. uglavnom Bo{njaka. te uspostavio i u~vrstio tzv. zauzele i okupirale najve}i dio isto~ne i sjeverne Bosne. Samo neki od njih.). Manja~i. stanovni{tvo tih okupiranih mjesta. * * * Za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1991. od ~ega su mnogi Bo{njaci svakodnevno umirali. prisilno protjerivanje i raseljavanje Bo{njaka 1124 . na okupiranim podru~jima i u opsjednutim gradovima izvr{eni su brojni zlo~ini nad civilnim stanovni{tvom. Hrvatska vojska je na “ju`nom voji{tu” u~vrstila uspostavljenu hrvatsku vlast. Nesrpsko. masakriranje. ubijanje ljekara i medicinskih radnika. velikosrpski agresor je okupirao gotovo dvije tre}ine Republike. Mostar i druge gradove. Jajce. kao {to su: organizovano ubijanje. Do sredine ljeta 1992.1993. u prvom redu bo{nja~ko. ubijanje i spaljivanje u koncentracionim logorima (posebno u Omarskoj. Br~ko. a Bosansku posavinu prepustila srpskom okupatoru. Te{ke odbrambene borbe su vo|ene za Bosanski Brod. deportovanje i zato~enje u konclogore i zatvore. zatim na kopanje rovova na prvoj liniji.1995. progona. Keratermu. u stvari naj~e{}e. i jula 1995. Grada~ac. djevojaka. Tuzlu. `ena. premla}ivanje. u logorima. privatnim ku}ama i drugim mjestima. me|utim. proganjanje i izgladnjivanje civila u logorima i zatvorima. zastra{ivanje. nije po{te|eno od ubistava. u centralnom i zapadnom dijelu zemlje. Neposrednih ratnih razaranja bila su po{te|ena i sjedi{ta op{tina u kojima su agresori ve} bili ostvarili efektivnu okupaciju. sistematsko i masovno silovanje i seksualno zlostavljanje `ena (i starica). deportacije i koncentracionih logora. U tom su periodu Jugoslovenska narodna armija/ Vojska Jugoslavije i Hrvatska vojska. isto~nu i zapadnu Hercegovinu. Sarajevo. pa i djevoj~ica. Uporedo sa tim. pored zlo~ina protiv mira i sigurnosti ~ovje~anstva. mu~enje. najve}i dio Bosanske krajine i dijelove centralne Bosne. Maglaj.

namjerno razaranje i uni{tavanje gradova. pusto{enje ljudskih ognji{ta neopravdano vojnim potrebama.sa vjekovnih stani{ta (stravi~ne razmjere tih zlo~ina svjedo~i pretvaranje okupiranih podru~ja u jednonacionalna. Vojska Republike Srpska Krajina. surovo postupanje sa ranjenicima. opstruiranje humanitarne pomo}i i napadi na osoblje humanitarnih organizacija. te brojne grobnice. ne~ovje~na postupanja. razaranje i uni{tavanje stambenih. napadi na humanitarne konvoje. planski i selektivno plja~kanje. Hrvatske Zajednice/Republike Herceg-Bosne i Autonomne Pokrajine Zapadna Bosna. kao i drugim oblicima zlo~ina. uni{tavanje i zatiranje kulturno-historijskih i vjerskih spomenika. bolesnicima i ratnim zarobljenicima. nano{enje te{kih ozljeda i zlostavljanje civila. Pogromi nad muslimanima u Bosni i Hercegovini po~injeni su na teritorijama koje je okupirala Jugoslovenska narodna armija/Vojska Jugoslavije i Hrvatska vojska. varo{i i sela. podrazumijevaju}i i nano{enje velikih patnji i povreda tjelesnog i mentalnog integriteta. uz pomo} petokolona{kih politi~kih stranaka. medicinskih. napadima na zdravstvene ustanove povre|ivanje i ubijanje ranjenika. u etni~ke ~iste srpske i hrvatske teritorije). organizovali vlast takozvane Republike Srpske Bosne i Hercegovine. stalna granatiranja civila i snajpersko djelovanje sa opsjednutim bosanskim gradovima. obrazovnih. saznanja i drugih dokaza. radio i TV predajnici. elektri~ne energije. informacija. telefonskih komunikacija i gradskog saobra}aja. La{ve. ogrijeva. gasa. te kompletne infrastrukture Bosne i Hercegovine (saobra}ajnice. posebno u dolinama rijeka Drine. uskra}ivanje vode. izjava. neselektivno i nesrazmjerno kori{tenje sile i opsade. razdvajanje mu{karaca od `ena i djece. Sane. te njihove kolaboracionisti~ke vojne snage (Vojska Republike Srpske. Bosanskoj posavini. 1125 . nau~nih. podataka. te Bosanske posavine. zdravstvene ustanove i dr. Neretve. vodotokovi. upotreba zabranjenih (po me|unarodnim konvencijama) metoda i sredstava ratovanja. kori{tenje civila kao `ivog {tita. kao i prirodne resurse ({ume.). O genocidu nad Bo{njacima. Hrvatsko vije}e obrane i Narodna odbrana Autonomne Pokrajine Zapadna Bosna) i na njima. vodovodi i rezervoari za vodu. pored brojnih dokumenata. vjerskih i privrednih objekata. Najmasovniji pokolji bili su u regijama od po desetak op{tina sa bo{nja~kom ve}inom stanovni{tva u Podrinju. PTT instalacije. namjerno izgladnjivanje. bespravno otpu{tanje s posla. svjedo~i i veliki broj likvidiranih i protjeranih `rtava. rudnici i sl). elektri~ni dalekovodi.

U i oko Srebrenice jula 1995. u toku jedne sedmice hiljade mu{karaca pobio i zatrpao u masovne grobnice. Na podru~ju sliva rijeka Sane i Une i u gradovima i selima Klju~a. te da je to bio najve}i pojedina~ni pogrom u Evropi poslije Drugog svjetskog rata. Bosanske Krupe. veli~ina podru~ja na kojem su zakopavani le{evi i vi{estruko izmje{tanje posmrtnih ostataka ubijenih. upravni. Ljubije. zapravo cijeli politi~ki. uglavnom `ene i djecu i dr. ra~unaju}i da je bez njih nemogu}a obnova porodica i `ivota u Podrinju. Bosanske Dubice i Bosanske Gradi{ke u ljeto 1992. prisiljavao starce da jedu d`igerice svojih unuka.000 ljudi i dje~aka u tzv. uglavnom. O tome postoje brojni dokazi. na stotine `ivih je zakopao. Prijedora. te broj ljudi koji je 1126 . `ene i dje~ake je sakatio i klao. koje je prekrila trava. mu{karce.000 ljudi. ^injenica je da su u~injeni mnogobrojni napori da se zlo~in pomno sakrije. kako bi se onemogu}ilo otkrivanje genocida i po~inioci sakrili svoj zlo~in. agresor i njegovi kolaboracionisti (vojska i policija Srpske Republike Bosne i Hercegovine) ubili su preko 8. deportovao oko 30. @rtve tog masovnog ubistva. Stravi~an broj ubijenih i kratko}a vremena istovremeno govori da je u pripremi i izvr{enju zlo~ina u~estvovalo veoma mnogo organizovanih i disciplinovanih izvr{ilaca. izvr{enog u tako kratkom roku. djecu ubijao pred o~ima majki.te Potkozarju i u dolini Sane. To su. U bezo~noj “Operaciji ubijanja”. Taj zlo~in predstavlja djelo genocida nad muslimanima tog kraja. [irina podru~ja izvr{enja zlo~ina. odnosno u postojanje predumi{ljaja kod izvr{enja ovog najte`eg oblika zlo~ina. brzina ubijanja vi{e hiljada ljudi. policijski i vojni potencijal velikosrpskih snaga. To govori samo o tome kako su njegovi po~inioci bili svjesni zlo~ina~kog karaktera svojih postupaka i otklanja svaku sumnju u njihovu subjektivnu krivicu. za svega pet dana. Bosanske Kostajnice. napisane na najmra~nijim stranicama ljudske historije”. pokopane su u masovnim grobnicama na skrovitim mjestima. po~injen je masovni zlo~in nad Bo{njacima islamske vjere. Velikosrpski agresor je u i oko Srebrenice jula 1995. Bosanskog Novog. me|u kojima i masovne grobnice. velikosrpski agresor i njegovi kolaboracionisti likvidirali su desetine hiljada Bo{njaka. te da je prikrivanje bilo op{te i da je trajalo devet godina. a zvijeri raznijeli bo{nja~ke kosti. fertilnom dobu. Kozarca. Sanskog Mosta. silovao `ene i djevojke. a potom su njihovi ostaci vi{e puta premje{tani u sekundarne i tercijalne grobnice. prema ICTY-u “scene iz pakla. uz prete`no u~e{}e srpskih kolaboracionisti~kih oru`anih formacija iz Bosne i Hercegovine.

Postrojbe Hrvatske vojske i Hrvatskog vije}a obrane su u dolini Rame i Neretve. Po~etkom {ezdesetih godina rukovodstvo zemlje shvatilo je da to zemlju vodi u raspad i dono{enjem Ustava 1974. te u srednjoj Bosni. donesene presude i krivci ka`njeni. Stupnom Dolu i drugim mjestima). u procesu odbrane od biolo{kog u duhovnog istrjebljenja. u~vrstilo u osnovi navedenom platformom zacrtano ure|enje zemlje. I pojedini Bo{njaci su. Stocu. na njegovom kraju optere}ena je iznu|enim prihvatanjem Izbjegli~ke vlade za ravnopravnog partnera u vlasti Demokratske Federativne Jugoslavije i unitarnim tendencijama prvih decenija. izvr{ile brojne zlo~ine nad bo{nja~kim civilnim stanovni{tvom (pokolj u Ahmi}ima. koje su odgovarale proklamovanoj izgradnji socijalizma. ozna~ila je akceleraciju ovih tendencija. Genocid nad Bo{njacima odre|enog uzrasta sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenica po~injen pred o~ima svjetske javnosti u neposrednoj pripremi Dejtona u tradicionalnom maniru stavljanja pred svr{en ~in. apsolutno pokazuje da su zlo~ini bili poznati velikom broju ljudi i da su uporno sakrivani. a onda {tampalo PLAVU KNJIGU. samo je vrh ledenog brijega zlo~ina izvr{avanih u kontinuitetu ~etiri godine na gotovo tri ~etvrtine dr`avne teritorije Bosne i Hercegovine. Vrbanji. Rukovodstvo Srbije usvajanje Ustava shvatilo je kao “nepravdu prema Srbima” i naru~ilo. od koje je kasnije zvani~no odustalo. zatim zlo~ini u i na podru~ju Viteza.nu`no u~estvovao u izvr{enju i prikrivanju zlo~ina. radi osiguranja za Srbiju strate{ki va`nog grani~nog pojasa. u Mostaru. Titova smrt 1980. koje su urodile MEMORANDUMOM Srpske akademije nauka i umjetnosti 1127 . Protiv jednog broja takvih pojedinaca su jo{ za vrijeme agresije podignute optu`nice. * * * Obnova druge zajedni~ke jugoslovenske dr`ave u toku Drugog svjetskog rata na platformi Narodnooslobodila~kog pokreta (pretvaranje unitarne dr`ave u ravnopravnu federalnu zajednicu naroda i narodnosti). izvr{ili odre|ene ratne zlo~ine.

ali se tek probojem na njegovo ~elo (i ~elo “srpske koordinacije”) Slobodana Milo{evi}a i ovladavanjem bitnim polugama savezne vlasti (izbor Borisava Jovi}a za predsjednika Predsjedni{tva SFRJ i priklanjanja Veljka Kadijevi}a. Do 1991. a razoru`anjem Teritorijalne odbrane vi{e naroda. sa Slobodanom Milo{evi}em na ~elu. odnosno plan za uramljivanje Velike Srbije. Po prelasku tog rubikona centri mo}i Velikosprskog pokreta nisu imali alternative i u 1991. kasnije poznat kao plan RAM. 1128 .). konstituisanje i profiliranje obnovljenog Velikosrpskog pokreta generirano je iz vi{e izvora (ne samo od rukovodstva Saveza komunista Srbije i vojnog vrha do Srpske akademije nauka i umjetnosti. Mije{anje me|unarodne zajednice u jugoslovensku krizu Pokret je iskoristio da za sebe osigura okupiranu tre}inu Hrvatske. ministra odbrane. koji su se sredinom osamdesetih godina profilirali u konkretan obnovljeni politi~ki pokret. i Nare|enje za preuzimanje naoru`anja od teritorijalnih odbrana nekih republika u skladi{ta JNA. Umjesto zaustavljanja agresivnih ratova me|unarodna zajednica je “~uvala” neuspostavljeni i nepostoje}i mir. a u rje{avanje jugoslovenske krize neadekvatno se umije{ala i me|unarodna zajednica. ustavni poredak je paralisan. Srpske pravoslavne crkve i dr. pre{lo na planiranje i pripreme udru`enog zlo~ina~kog poduhvata.i drugim manifestacijama obnove Velikosrpskih zahtjeva. formalno izdatog od strane na~elnika General{taba Oru`anih snaga SFRJ. Ustav i ustavni koncept odbrane zemlje bili su glavna prepreka ostvarenju (hegemonisti~kih) velikosrpskih ideja i zato su se Ustav i njegov koncept odbrane na{li prvi na udaru. izvr{ena su i fakti~ki neuspje{no okon~ana dva agresivna rata. Eskalacija. ~ime je doveden u pitanje i opstanak SFRJ. Prvi ozbiljniji koraci tih paralelnih centara mo}i u tom poduhvatu bili su Ratni plan za “izbacivanje Slovenije i Hrvatske” iz SFRJ. kao osnovnog cilja Pokreta. Udru`enja knji`evnika Srbije. Velikosrpski pokret je smatrao da }e mu Bosna i Hercegovina pasti u krilo kao zrela kru{ka. razbijen i njegov koncept odbrane. a slabost Tu|manovog re`ima da ga pridobije za saradnika u me|usobnoj podjeli Republike Bosne i Hercegovine. upla{enog da }e njegova vojska ostati bez dr`ave). U slu~aju uspje{nog poku{aja okon~anja rata u Hrvatskoj njeno pitanje ne bi bilo ni postavljeno i Velikosrpski pokret je bio spreman za njenu podjelu na bazi Sporazuma Cvetkovi} — Ma~ek iz 1939.

shvataju}i da je podjelom Bosne i Hercegovine ugro`en i njen opstanak. Srpska demokratska stranka Bosne i Hercegovine nastavila je u 1991. na referendumu glasati protiv nezavisnosti Bosne i Hercegovine. potvrdila je disoluciju Jugoslavije i republikama ostavila na volju da se osamostale ili zadr`e u okrnjenoj dr`avi. Najuticajniji dio hrvatske inteligencije i rukovodstvo katoli~ke crkve u Bosni i Hercegovini podr`ali su referendum i glasanje za nezavisnu i samostalnu Bosnu i Hercegovinu. ~ime je Bosna i Hercegovina prakti~no bila tiho okupirana. januara 1992. preporu~ila je vjernicima da glasaju za nezavisnost i time osigurala ispunjenje uslova Evropske zajednice za nezavisnost Bosne i Hercegovine. mada ta okupacija nije na ~itavoj teritoriji bila efektivna. reorganizaciju i predislokaciju. Jo{ neprogla{ena Savezna Republika Jugoslavija vjerovala je da }e i druga vladaju}a stranka sa nacionalnim predznakom (HDZ Bosne i Hercegovine). 2. u skladu sa dobijenim zadatkom destrukcije legalnih vlasti u Bosni i Hercegovini i projektom teritorijalizacije (regionalizacije) “hrvatskih prostora”. decembra 1991. Bosna i Hercegovina je o tom pitanju trebala predhodno provesti referendum. a potom i Deklaracija Evropske zajednice od 17. Nadbiskupija katoli~ke crkve u Bosni i Hercegovini. Premda su priveli kraju. JNA i Velikosprski pokret u cjelini bili su iznena|eni rezultatom Referenduma i jo{ vi{e me|unarodnim priznanjem Republike 1129 .Zajedni~ki odre|ena me|unarodna Arbitra`na (Badinterova) komisija. zapo~etu. U tom kontekstu Savezna Republika Jugoslavija u`urbano je dovr{avala daljnju predislokaciju skladi{ta naoru`anja i materijalnih ratnih rezervi na sigurna podru~ja i jedinica JNA za ovladavanjem primarnih strate{kih ciljeva i koridora. godini sa destrukcijom vlasti na zna~ajnim teritorijama i naoru`avanjem svojih ~lanova i drugih srpskih ekstremista pripremala se da inscenira gra|anski rat u slu~aju pozitivnog opredjeljenja glasa~a za nezavisnost. Ovakva nelegalna aktivnost omogu}ena je pove}anjem gustine posjedanja teritorije Bosne i Hercegovine izvr{ene predislokacijom jedinica iz Slovenije i Hrvatske. kako bi okupaciju Bosne i Hercegovine u~inila efektivnom. To uvjerenje podhranjivano je i redefinisanim referendumskim pitanjem za nezavisnost Bosne i Hercegovine Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i njenom petokolona{kom politikom i dogovorima sa srpskim kolaboracionistima iz Bosne i Hercegovine februara 1992.

nije imala oru`anih snaga. osim policije i ne{to mobilisanih sastava rezervne policije. Napadi Hrvatske vojske i Hrvatskog 1130 . Ve}ina njenih gra|ana. ne samo u razgradnju i podjelu susjedne Bosne i Hercegovine (formiranjem “hrvatskih zajednica”. otvoreno uklju~ila u agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga oba su agresora prebacila te`i{te na takozvani mirovni proces. ovo jezgro otpora zbunilo je velikosrpskog agresora pripremljenog da jo{ izvjesno vrijeme glumi “rastavljanje me|usobno sukobljenih nacionalnih grupa”. Republika Hrvatska se u prolje}e 1993. Armija Republike Bosne i Hercegovine je odbranila centralni dio dr`avne teritorije i nekoliko izolovanih enklava. makar i njen manji dio. u jesen 1991. te dogovore o prepu{tanju Bosanske posavine Milo{evi}u za njegovu (preventivnu) evakuaciju Srba iz zapadne Slavonije i dogovorena razgrani~enja. po~etkom maja 1992. nego i u samovoljnu okupaciju njenih dijelova. Voljom svog {efa dr`ave dotada{nja `rtva agresije. Te{ko}e su prevazila`ene mobilizacijom velikog broja op{tinskih jedinica Teritorijalne odbrane i samoorganizovanim grupama neposredno ugro`enih gra|ana. izdvajanja iz Republike Bosne i Hercegovine i priklju~enja Republici Hrvatskoj. o~ekuju}i da }e progonima sa okupiranih i iscrpljivanjem na slobodnim teritorijama prisiliti Armiju i Predsjedni{vo Republike Bosne i Hercegovine na diktate me|unarodne zajednice o podjeli zemlje. uklju~ila. nastavljen je zajedni~ki nastup dvije susjedne dr`ave na destrukciji. likvidaciji i podjeli Bosne i Hercegovine. bila je i u tim te{kim uslovima spremna za odbranu. Republika Hrvatska tako se ve} poslije prvih razgovora o prekidu oru`anog sukoba sa Srbijom.Bosne i Hercegovine. U tom trenutku dr`ava Bosna i Hercegovina. Formalnim zavr{etkom povla~enja JNA iz Bosne i Hercegovine do ljeta 1992. radi obavljanja kolaboracionisti~ke funkcije. kako su doga|aji pokazali. sposobnu da stalnim ja~anjem u vrlo te{kim uslovima i na razne na~ine pribavljenim oru`jem nekoliko godina brani zemlju. Neizvjesnost oko izlaska na Referendum ubrzo je zoboravljena i uskoro nakon progla{enja Savezne Republike Jugoslavije. uz povremena borbena dejstva. na Kupre{koj visoravni i dolini Neretve. a u cilju formiranja “zajedni~ke hrvatske dr`ave”). To je jezgro idu}ih mjeseci transformisano u Armiju Republike Bosne i Hercegovine. te komandne i mobilizacijske infrastrukture Teritorijalne odbrane. Iako slabo naoru`ano. posebno Hrvatske zajednice Herceg-Bosna.

avgusta 1992. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija i komadant UNPROFORa suprostavili su se toj ideji. Zaprepa{teni masovnim zlo~inima u Fo~i. kao dio Republike Bosne i Hercegovine. kojima su Srebrenica. Gora`de.000 Bo{njaka Podrinja i konfuzijom u Savjetu sigurnosti donesena je Rezolucija 819 od 16. maja 1993. Br~kom. ~emu je. marta 1994. 1131 . a odluku odlo`ilo za ~itavih osam mjeseci. morala je da reaguje na masovna ubistva. Tuzla i Biha} progla{ene sigurnim zonama Ujedinjenih nacija. pored odlu~ne odbrane Armije Republike Bosne i Hercegovine. predsjednik Kornelio Samaruga i visoki komesar za izbjeglice Ujedinjenih nacija Sadako Ogata predlo`ili su uvo|enje sigurnih zona Ujedinjenih nacija (UN safe area) u cilju “obezbje|enja sigurnosti progonjenih na licu mjesta” (in situ). * * * Londonska konferencija o Jugoslaviji 26. doprinio niz ugovora. a kopredsjedavaju}i Konferencije naveli da je uvo|enje sigurnih zona Ujedinjenih nacija “pogre{na zamisao”. kojim je uspostavljena Federacija Bosne i Hercegovine (na 58% dr`avne teritorije). Rezolucijama je nare|en “trenutni prekid svakog uzimanja teritorije silom”. aprila 1993. Sarajevo. a onda i Rezolucija 824 od 6. To je bitno razvodnilo diskusije. jer bi druga podru~ja u~inila “nesigurnim” i tobo`e ohrabrila “etni~ko ~i{}enje”. dogovora i odluka u periodu januar-maj 1994. koncentracione logore i deportaciju bo{nja~kog stanovni{tva na okupiranim teritorijama Bosne i Hercegovine.vije}a obrane na Armiju Republike Bosne i Hercegovine okon~ani su tek u prolje}e 1994. sa intencijom da se sli~an dogovor postigne sa Srbima i za preostalih 42% dr`avne teritorije. Prijedoru i na Vla{i}u i upla{eni masovnim talasom prognanika koji je zapljusnuo zapadnu Evropu. @epa. do 28. kao i povla~enje srpskih vojnih i paravojnih snaga na udaljenost od tih gradova na kojoj prestaju biti opasnost njihovim stanovnicima. koja je ozna~ila obnavljanje mirovnog procesa me|unarodne zajednice. Tek tada. “po{te|enih svakog oru`anog napada i bilo kog neprijateljskog ~ina”. suo~eni sa prijete}im masakrom nad 70. Zvorniku. Taj proces je krunisan Va{ingtonskim sporazumom od 18.

Poru{eno je ili sistematski uni{teno oko 1. 1132 . Preko dvadeset hiljada civila te logore nije pre`ivjelo. Kasno je i neadekvatno intervenisala. pretrpila vrlo te{ke gubitke : oko dvjesto hiljada ubijenih.-1995. a velikosrpski agresor je neodlu~nost me|unarodne zajednice iskoristio da stanovni{tvo izolovanih zona iscrpljivanjem dovede u nemogu}nost opstanka i napu{tanja tih zona. kako je priznao generalni sekretar Ujedinjenih nacija novembra 1999.200 objekata islamske arhitekture.000 fertilnih mu{karaca i dje~aka. Dugo je tolerisala o~igledan genocid. a brojne `ene su silovane.Rezolucije. dugo ignorisala ove gubitke i oklijevala sa intervencijom. uglavnom Bo{njaka. Me|unarodna zajednica je. ali se mnogi. uklju~uju}i i genocid nad Bo{njacima. te mnogo vi{e ranjenih. Preko dvjesto hiljada ljudi. a onda i uzimanjem pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce. Me|unarodni sudovi nedvojbeno su utvrdili postojanje mnogih zlo~ina. `ena i djece bilo je zato~eno u vi{e stotina koncentracionih logora i zatvora. nisu sprovedene. pri ~emu je samo u Srebrenici u o~iglednoj genocidnoj namjeri ubijeno vi{e od 8. ratni zlo~inci jo{ nisu pojavili pred njima. Vi{e od polovine stanovni{tva je protjerano sa svojih ognji{ta. itd. na`alost. To je srpskom agresoru omogu}ilo likvidaciju sigurnih zona Srebrenice i @epe. Iseljavanje u tre}e zemlje bio je uslov za veliki broj pre`ivjelih da uop{te ostanu u `ivotu. Posljedice toga su “najmra~nije stranice ljudske historije”. iznudi odustajanje od vazdu{nih NATO udara za podr{ku odbrane sigurnih zona. pa ni glavni. * * * Republika Bosna i Hercegovina. na`alost. izrekli niz privremenih mjera za{tite i presuda. me|unarodno priznata dr`ava i ~lanica Ujedinjenih nacija. je za vrijeme agresije 1991.

Do naoru`anja se te{ko dolazilo. odreda i grupa Armija Republike Bosne i Hercegovine je transformisana u brigade i korpuse. prerasle u Armiju Republike Bosne i Hercegovine. Pored centralne slobodne teritorije bilo je vi{e odvojenih slobodnih enklava. uglavnom plijenom od agresorâ i njihovih kolaboracionista. po~etak je bio veoma te`ak: raspolo`ivo. ali slabo naoru`ane snage. bio na pragu potpunog uspjeha. okupe zna~ajne. 1941. Vlast Republike bila je uveliko destruisana. u primitivnim radionicama izra|eno. konstelacija odnosa u zemlji i svijetu se ipak promijenila. Ove snage su u toku ljeta 1992. Dugotrajnim naporima. {to nije te`io osvajanju tu|ih 1133 . Iako svedene na manje od 30% ukupne dr`avne povr{ine i me|usobno izolirane. u koju su. {to uostalom redovno ~ine fa{istoidni re`imi. kao naj{ireg okvira okupljanja svih patriotskih snaga. zaplijenjeno. Odbrambeni rat je u ljeto 1995. U toku odbrambenog rata Republika Bosna i Hercegovina se odbranila od brutalne velikosrpske i velikohrvatske agresije. kao saveznici ili kolaboracionisti. ba{ zato {to je bio odbrambeni. ali su njene jedinice ostale vezane za odre|ene teritorije. radi pravdanja agresije i zlo~ina. ali ostala nedovoljno naoru`ana.* * * Bosna i Hercegovina nije bila spremna za odbranu. bili uklju~eni i neki pripadnici sva tri njena naroda. pod rukovodstvom [taba teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. godine. slobodne teritorije su nekako konsolidovane. i pone{to za skupe pare nabavljeno.-1945. Njegovo vojno obezbje|enje u po~etku je vr{ila glavnina Jugoslovenske narodne armije. bataljona. pa ih se i po nekoliko slu`ilo jednom pu{kom. koja je konstantno narastala. Odbrambeni rat je vo|en prvenstveno vlastitim snagama i sredstvima i u uslovima koji su se grani~ili sa nemogu}im. Mobilisani rezervni sastavi policije i samoorganizovane grupe patriota pru`ile su prvi otpor i omogu}ili da se na osnovama Platforme za djelovanje Predsjedni{tva u ratnim uslovima. Zemlja je prvo bila razoru`ana. Od po~etnih ~eta. pa okupirana i na njenoj tre}ini izgra|en efektivan okupacioni aparat. oru`je i municija daleko je prema{eno brojem dobrovoljaca. Kao i u Narodnooslobodila~kom ratu.

koja je. registraturna gra|a organa Republike Srpske nije dospjela u odgovaraju}i arhiv. odnosno “nepotpunog shvatanja srpskih ratnih ciljeva”. neshvatanjem su{tinske prirode sramnog eufemizma “etni~kog ~i{}enja”. vrlo mu~no i dugotrajno. Pribli`avanje tom zavr{nom uspjehu bilo je. Praksa Komisije Vlade Republike Srpske za istra`ivanje doga|aja u i oko Srebrenice od 10.teritorija. kako je generalni sekretar Ujedinjenih nacija. od izdava~kih poduhvata i bjesomu~ne propagandne aktivnosti do neposrednih operacija za prikrivanje zlo~ina. uporno se nastavlja praksa poricanja i prikrivanja zlo~ina. U tom cilju od odgovaraju}ih institucija vlasti. * * * I pored ~injenice da su razli~iti sudovi. registraturna gra|a se morala po zavr{etku rata stru~no srediti i u odgovaraju}em arhivu selekcionisati u arhivsku gra|u. uglavnom. Prije svega. pokazala je da je relevantna gra|a “uni{tena” ili sakrivena na tajnim mjestima. me|utim. pa i zlo~ina g e n o c i d a. jula 1995. novembra 1999. me|unarodno priznate dr`ave. {to je slu~aj i sa registraturnom gra|om Hrvatske Zajednice/Republike Herceg-Bosne. Umjesto toga. poslije odre|enog vremena dostupnu istra`iva~ima. Uz to dokumentacija o inkriminisanim doga|ajima iz ratnog perioda trebalo je da bude predata Ha{kom tribunalu u skladu sa zakonima o saradnji vlasti sa ovom institucijom. Stepen i trajanje tih napora uveliko su bili uvjetovani nesnala`enjem i neadekvatnim pona{anjem aparata Organizacije ujedinjenih nacija. Kofi Anan. nego je ostala rasuta na razli~itim mjestima. nego samo za odbranu svojih teritorija i svoje suverene. uklju~uju}i i Ha{ki tribunal o biv{oj Jugoslaviji. tadanjih i kasnijih. deponovana 1134 . naslovio jedan od zavr{nih odjeljaka svog sveobuhvatnog IZVJE[TAJA Generalnoj skup{tini Ujedinjenih nacija. do 19. te uni{tavanja i otu|ivanja registraturne i arhivske dokumentacije. preduzimani su razni postupci. Kad je zavr{ni uspjeh bio na pomolu zaustavljen je na~inom priprema Dejtonskog sporazuma. ostvarivalo se iscrpljuju}i i posljednje atome snage i naroda i Armije. od 15. Prema zakonskim i podzakonskim propisima. utvrdili postojanje gotovo svih inkriminisanih zlo~ina. a mo`da i van Bosne i Hercegovine.

Izuzetak je gra|a Armije Republike Bosne i Hercegovine. Histori~ari i istra`iva~i u odre|eno vrijeme. prvo zbog oduzimanja dokumentacije prije likvidacije. za manje od dvije decenije. Na veliku `alost naredbodavaca i izvr{ilaca ve} je otkriveno vi{e hiljada pojedina~nih. jasno ukazuje na genocidne namjere.u Dr`avnom arhivi Republike Hrvatske. pored toga. Dominantno prete`no civilna struktura ekshumiranih i identifikovanih. kao i njihova nacionalna pripadnost. ne ~ekaju}i period uobi~ajene 30-godi{nje distance. kada je. koja se nalazi u Arhivu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Najve}a ekshumirana grobnica Crni vrh u op{tini Zvornik sadr`avala je preko {est stotina cijelih ili nekompletnih posmrtnih ostataka. S obzirom na to da se radi o sekundarnoj grobnici i ma{inskom iskopavanju i ukopavanju `rtava. Vi{e od decenije od po~injenih masovnih ubistava jedva da je ekshumirana polovina posmrtnih ostataka. koji je po formaciji u sastavu Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. i ako je sasvim izvjesno da su pobijene. suprotna praksi mnogih zemalja nakon Drugog svjetskog rata. koje se jo{ uvijek vode nestalim. 1135 . Opisana praksa je. a Vojnoistorijski institut uz to je objavio njen zna~ajan dio u petnaest tomova sa gotovo dvije stotine knjiga formata B-5. od kojih je manje od polovine identifikovano. gdje je postojala namjera istrebljenja Bo{njaka. stavljena na raspologanje istra`iva~ima. zatim vi{e stotina zajedni~kih i preko tri stotine masovnih grobnica. One su upe~atljiv dokaz po~injenih zlo~ina i posebno genocida u izabranim regijama okupiranih podru~ja. mogu ra~unati bar na gra|u koju je u nekoliko navrata sekvestrirao ili kopirao Ha{ki tribunal. Operacije uni{tavanja pisanih tragova zlo~ina bile su manje uspje{ne od uni{tavanja i sakrivanja posmrtnih ostataka preko dvadeset hiljada `rtava. utvr|ivanje identiteta je vrlo ote`ano. a onda i zbog uni{tavanja le{eva i njihovog premje{tanja u sekundarne grobnice ili na druga mjesta. politiku i praksu.

.

IZVORI I LITERATURA .

.

TU@ILAC PROTIV ZLATKA ALEKSOVSKOG. IT-02-54-T. 31. . TU@ILAC PROTIV TIHOMIRA BLA[KI]A. 1139 .INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR FORMER YUGOSLAVIA .).ICTY (The International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991. @ALBENO VIJE]E. PRESUDA. .ICTY. 3. maj 2002. 24. Hag. Hag. Predmet: Br. PRESUDA. PRED PRETRESNIM VIJE]EM I. NEOBJAVLJENI . Hag.ICTY. mart 200. Predmet: br. mart 2000. Predmet : Br. TU@ILAC PROTIV SLOBODANA MILO[EVI]A.ARHIV INSTITUTA ZA ISTRA@IVANJE ZLO^INA PROTIV ^OVJE^NOSTI I ME\UNARODNOG PRAVA. IT-95-14-T.IZVORI I LITERATURA I IZVORI A. IT-95-14/1-T. Sarajevo (vi{e fondova razli~ite provenijencije) .

. septembar 1996. 1140 . OPTU@NICA. 13. Hag. poznatog i kao Viktor Andri}. 21. decembar 1998.ICTY. Predmet : Br. IT-98-34-I. zvanog Tuta. I VINKA MARTINOVI]A. IT-95-12. Predmet : Br.ICTY. . zvanog [tela. TU@ILAC PROTIV IVICE RAJI]A. OPTU@NICA. Hag. TU@ILAC PROTIV MLADENA NALETILI]A.

Sarajevo 1993. Sarajevo 2001. ∴ REPORT OF THE SECRETARY GENERAL PURSUANT TO GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 53/35 (1998. ADVANCE COPY FOR DELEGATIONS. ∴ REZOLUCIJE VIJE]A SIGURNOSTI UN O BOSNI I HERCEGOVINI. BILTEN FONDA ZA HUMANITARNO PRAVO. ∴ ICTY. br.). Rezultati po op{tinama i naseljenim mjestima 1991. ∴ DNEVNI IZVJE[TAJ O AGRESIJI I TERORIZMU PROTIV REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE. 15. 1141 . Ured za informisanje Vlade Republike Bosne i Hercegovine. OBJAVLJENI ∴ AGRESIJA NA REPUBLIKU BOSNU I HERECEGOVINU IZ DANA U DAN. br. Dr`avni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine. Objavljeno u ediciji: SREBRENICA 1995. ∴ SLU@BENI GLASNIK SRPSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI. DOKUMENTI O AGRESIJI NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU. str. ∴ NACIONALNI SASTAV STANOVNI[TVA. Sarajevo 1992. Sarajevo 1992. Sarajevo 1992. Sarajevo 1992. Ured za informisanje Vlade Republike Bosne i Hercegovine. knj. November 1999. 15. Ured za informisanje Vlade Republike Bosne i Hercegovine. ∴ BILTEN MINISTARSTVA ZA NARODNU ODBRANU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE. 234. Press centar A R BiH. SREBRENICA REPORT. ∴ POSEBNO IZDANJE O AGRESIJI I TERORIZMU PROTIV REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE.B. Statisti~ki bilten. Sarajevo 1993. Beograd 2001. 15-284. 3.IT-95-14/2-T. Sarajevo 1995. PREDMET KORDI] I ^ERKEZ .

30. Biblioteka Dokumenti. ∴ WAR CRIMES IN BOSNIA—HERCEGOVINA. by Human Rights Watch . 26. ∴ USTAV SRPSKE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE. April 1993. Beograd 1974. br.∴ SLU@BENI LIST REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE. Beograd ∴ USTAV SFRJ. Izvje{taji Amnesty Internationala i Helsinki Watcha. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. drugo. Volume II. “Slu`beni list SFRJ ”. maj 1991. Beograd 1974. Slu`beni glasnik srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. 1142 . 17. ∴ ZAKON O NARODNOJ ODBRANI. u : M. USTAVI SOCIJALISTI^KIH REPUBLIKA I POKRAJINA. ZBIRKA PROPOPISA IZ OBLASTI OP[TENARODNE ODBRANE sa obja{njenjima. br.RATNI ZLO^INI U BOSNI I HERCEGOVINI. mart 1992. br. Slu`beni glasnik srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Antiratna kampanja Hrvatska. ∴ ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJNOJ OBAVEZI. Lepu{ina. nenasilje i ljudska prava. “Slu`beni list SFRJ ”. 2. Centar za mir. Sarajevo 1992. Sarajevo 1989. 35. Zagreb 1993. Sarajevo. ∴ ZAKON O OP[TENARODNOJ ODBRANI. Sarajevo ∴ SLU@BENI LIST SFRJ. april 1991. ∴ ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OP[TENARODNOJ ODBRANI. 16. ∴ ZAKON O UNUTRA[NJIM POSLOVIMA.

C. Zagreb Javnost. Sarajevo ^asopis za suvremenu povijest. PERIODIKA (Dnevni. Sarajevo Nacional. ~asopisi. Beograd Hina (Hrvatska informativna novinska agencija). bilteni i izvje{taji) Aso{ijeted Frans Pres (Assotiated Franss-Press. Francuska novinska agencija) Borba. Zagreb Dani. Zagreb 1143 . Sarajevo Feral tribjun. Split Helsin{ka povelja. nedjeljni i mjese~ni listovi. Zagreb Hrvatski vojnik. Beograd Bosna. Zagreb Danas.

Beograd 1144 . Beograd Narodni list HZ Herceg-Bosna. Sarajevo Va{ington post (Washington Post) Ve~ernje novosti. Sarajevo Profil. Sarajevo Slobodna Bosna. Beograd Vreme. Beograd Oslobo|enje. Beograd Novosti (Nedelja). Sarajevo Pravna misao.Narodna armija. Beograd Prva linija. Mostar NIN (Nedeljne informativne novine).

Arnautovi}. 1145 . -ANALIZA IZBORNOG PROCESA. KAKO SE BRANILA BOSNA : vojno-politi~ki eseji i komentari. uredili B.1991. Arnautovi}. JNA BEZNA\E ZLA. 6. J. MOBILIZACIJSKA KRIZA . Maga{ i I. @ani}. PRVI DOKAZI DA JE HRVATSKA VOJSKA BILA AGRESOR U BIH. F.). Zagreb. Sarajevo 1997. Sarajevo 1997. KADROVSKI RAT ZA BIH (1945. u : RAT U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI 1991. Vasi} — A. Sarajevo 1994. S. KO TO RADO IDE U VOJNIKE.II LITERATURA M. Vasovi}.ANALITI^KI PREGLED MEDIJSKOG IZVJE[TAVANJA. . IZBORI U BOSNI I HERCEGOVINI ’90.-1995.-1995. Sarajevo 1996. mart 2001. GODINE. S. Babi}. Ademovi}. Nacional. Sarajevo 1996. ZagrebSarajevo 1999. Abazovi}.M. Backovi} . O. ∴ AGRESIJA NA BOSNU I BORBA ZA NJEN OPSTANAK 1992.

B. Biserko. Biserko. PRINUDNI IZLAZAK IZ SENKE. u: ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE.1996. u: RATOVI U JUGOSLAVIJI 1991. Bogi}evi}. BOSNA I HERCEGOVINA OD VANCEOVE MISIJE DO DAYTONSKOG SPORAZUMA (1991. januara 2002.-9. marta 1998. Zbornik saop{tenja i diskusije sa Okruglog stola. u : F. Beograd 1995. Zagreb 1996. 1146 . Beli}. decembra 1995. Boji}. Zbornik radova sa Okruglog stola Stvaranje i razbijanje avnojevske Jugoslavije. Bilt. novembar 2001. Sarajevo 1998.K. OD JNA DO SRPSKE VOJSKE. Ademovi}. JNA BEZNA\E ZLA. JNA JE RADILA NA RU[ENJU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE. Beograd 1996. Sarajevo 1997. 60. SVE MOJE BITKE. br.-7. K. . Begi}. Bobetko. Ademovi}. 7. sveska 1. SRPSKA AKADEMIJA NAUKA. odr`anog u Beogradu 5. Boji}. A. ∴ BOSNA I HERCEGOVINA I BO[NJACI U POLITICI I PRAKSI DR FRANJE TU\MANA. Sarajevo 1997. J. JNA BEZNA\E ZLA. Vije}e Kongresa bo{nja~kih intelektualaca. Beograd. Beograd. MISIJA MIR. Beograd 2002.). OSVRT NA POLO@AJ MUSLIMANA — BO[NJAKA U JUGOSLAVIJI. u : F. M. M. RAT JE PLANIRAN.-1999. Helsin{ka povelja. Sarajevo 1997. S. Sarajevo. S. u : STVARANJE I RAZARANJE JUGOSLAVIJE.

^eki}. Sarajevo 1997. u : RATOVI U JUGOSLAVIJI 1991. S.ANATOMIJA NEPROSVIJE]ENOG APSOLUTIZMA. Zagreb 1997. Cigar. ^eki}. ^uli}. Maci}. Cimerman (W. Sarajevo 1998.IZVORI JEDNE KATASTROFE.9. novembar 2001. ORIGINS OF A CATASTROPHE YUGOSLAVIA AND ITS DESTROYERS . V.-1995.-1993. M. Zbornik saop{tenja i diskusije sa Okruglog stola. GENOCIDE IN BOSNIA — THE POLICY OF ETHNIC CLEANSING .GENOCID U BOSNI .ULOGA SRPSKIH ORIJENTALISTA U OPRAVDANJU GENOCIDA NAD MUSLIMANIMA BALKANA.POLITIKA ETNI^KOG ^I[]ENJA. AGRESORSKO FORMIRANJE KOLABORACIONISTI^KIH TVOREVINA I DJELOVANJE USTAVNOG 1147 . GENOCID U SREBRENICI.M. ^eki}. Zimmermann). Beograd 2002. I.. S. TU\MAN . S. Sarajevo 1998. N. Sarajevo 1994. HISTORIJA GENOCIDA NAD BO[NJACIMA. Cigar. S.N. Split 1999. Sarajevo 2000.1999. Dautba{i}. AGRESIJA NA BOSNU I GENOCID NAD BO[NJACIMA 1991. Beograd 7. AGRESIJA NA BOSNU I GENOCID NAD BO[NJACIMA 1991. THE ROLE OF SERBIAN ORIENTALISTS IN JUSTIFICATION OF GENOCIDE AGAINS MUSLIMS OF THE BALKANS . Kreso — B. “SIGURNOJ ZONI” UJEDINJENIH NACIJA. JULA 1995. ^eki} .

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. VOJNA SILA U SUNOVRATU ZLO^INA. Hrvatski vojnik. R. GODINE. Sarajevo 2002. JNA BEZNA\E ZLA. ULOGA JNA KAO IMPERIJALNE SILE U BOSANSKO-HERCEGOVA^KOM RATU. Sarajevo 1997. Sarajevo 1997. Sarajevo 2000.SUDA BOSNE I HERCEGOVINE NA NJIHOVOM UKIDANJU. Ademovi}. ZA^ETNICI RATNE TRAGEDIJE. u : F. u : F. D`ubo. PROKLETSTVO MUSLIMANA. Ademovi}. I. Zagreb velja~a 1988. IZDAJA VOJNOG VRHA. Domazet-Lo{o. Dizdarevi}. JNA BEZNA\E ZLA. JNA BEZNA\E ZLA. KAKO JE PRIPREMANA AGRESIJA NA HRVATSKU ILI PREOBLIKOVANJE JNA U SRPSKU IMPERIJALNU SILU. J. N. RAZVOJ I ULOGA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE (rukopis doktorske disertacije). Domazet-Lo{o. Fakultet politi~kih nauka. JNA BEZNA\E ZLA. Durakovi}. A.1995. JEDINSTVENI U OCENI GLAVNIH KRIVACA ZA RAT u : F. Dolni~ar. OD SMRTI TITA DO SMRTI JUGOSLAVIJE. Dizdarevi}. Deli}. Sarajevo 1996. D. 1148 . Ademovi}. Sarajevo 1997. Ademovi}. Divjak. R. Hrvatski vojnik. u : F. u : AGRESIJA NA BOSNU I BORBA ZA NJEN OPSTANAK 1992. Zagreb kolovoz 1997. R. NASTANAK. D. Sarajevo 1997. Sarajevo 1993.

M. H. ∴ GEOGRAFSKI ATLAS BOSNE I HERCEGOVINE. GODINE. 1. ON. Sarajevo 1998. Beograd 1995. avgusta do 4. ∴ GENOCID U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI 1992. Had`i}. septembra 1995. SRPSKA VOJSKA. Beograd 1997. Gaji}-Gli{i}. Sarajevo 1996. kulturne i politi~ke ~injenice. D. godine. \uki}. 1149 . Beograd 1996.S. ONA I MI. Sarajevo 1998. ∴ ETNI^KO ^I[]ENJE — GENOCID ZA VELIKU SRBIJU. Dokumentacija Dru{tva za ugro`ene narode. M. Sarajevo 1997. BOSNA I HERCEGOVINA. Sarajevo maj-avgust 1992. u : SRPSKA STRANA RATA — TRAUMA I KATARZA U ISTORIJSKOM PAM]ENJU. ∴ ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE. Zbornik radova Me|unarodnog kongresa za dokumentaciju genocida u Bosni i Hercegovini.-1995. Pravna misao. Beograd 1992. demografske. Geodetski zavod Bosne i Hercegovine. ∴ GENOCID U BOSNI I HERCEGOVINI 1991. Sarajevo 1997. sv. Efendi}. priredio Tilman Zülch. ARMIJSKA UPOTREBA TRAUMA. najva`nije geografske. KO JE BRANIO BOSNU. Filipovi}. odr`anog u Bonu od 31. historijske.

ARMIJSKA UPOTREBA TRAUMA. Hronika zlo~ina. Jovi}. ZLO^INI U BOSANSKOM PETROVCU (rukopis). Had`i}. S. In|i}. F. Sarajevo 1991. Uprava Vojne policije MO HR HB. Sarajevo 1997. Had`ijahi}. KNJIGA O MILO[EVI]U. B. M. R. Ljubu{ki 1995. Sarajevo 2000. Sarajevo 2003. SVI MORAMO ^INITI VI[E. Jovi}. Sarajevo 1998. JNA BEZNA\E ZLA. Hero. 1150 . O. H. u : F. LUKAVA STRATEGIJA. TERITORIJALNA ODBRANA SOCIJALISTI^KE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE. Holbruk. PROZOR 1992. 1. Sarajevo 1989. ZAVR[ITI RAT. Ibrahimagi}. Kragujevac 1996. Avdi}. ULOGA JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE U AGRESIJI NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU (rukopis magistarskog rada). POSLEDNJI DANI SFRJ. Fakultet politi~kih nauka. ud`benik sa hrestomatijom. Sarajevo 1999. knj. Jeli}. M. Beograd 2001. He}o. Halilovi}. Sarajevo 1997. M. Ademovi}. B.M. POSEBNOST BOSNE I HERCEGOVINE I STRADANJA MUSLIMANA.-1995. drugo dopunjeno izdanje. Zenica 1993. u : TRI GODINE VOJNE POLICIJE. Hamur . M.E. POLITI^KI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE.

M. ^INJENICE KOJE UKAZUJU NA AGRESIJU NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU OD STRANE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I NJENIH POMAGA^A (rukopis).-9. Kadri}. Beograd 1993. I BORBENA POSTROJBA I POLICIJA. Ademovi}. POLITI^KO—VOJNE PRIPREME AGRESIJE NA BOSNU I HERCEGOVINU I NJENO IZVO\ENJE NA PROSTORU SJEVEROISTO^NE BOSNE (rukopis magistarskog rada). J. Luke`i}. KRVAVA BESPU]A JNA.V. Beograd 7. Sarajevo 1997. septembra 1995. Maci}. Kadijevi}.GENOCID I SVJEDO^ENJA. RASPAD DRUGE JUGOSLAVIJE. M. ZLO^INI PROTIV MIRA. P. N. u : GENOCID U BOSNI I HERCEGOVINI 1991. Ljubi~i}. Kreso. Sarajevo 1993. V. Major. Uprava Vojne policije MO HR HB. u : F. JNA BEZNA\E ZLA. Sarajevo 1998. Karaveli}. odr`anog u Bonu od 31. avgusta do 4.—1995. MOJE VI\ENJE RASPADA — VOJSKA BEZ DR@AVE. Sarajevo 2002. AGRESIJA NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU — AMBIJENT PO^INJENOG GENOCIDA. B. novembar 2001. Zbornik saop{tenja i diskusije sa Okruglog stola. A. Kreso. 1151 . Zbornik radova Me|unarodnog kongresa za dokumentaciju genocida u Bosni i Hercegovini. Beograd 2002. godine. BR^KO . Sarajevo 2001. Sarajevo 1997. Ljubu{ki 1995.-1999. u : TRI GODINE VOJNE POLICIJE. u : RATOVI U JUGOSLAVIJI 1991.

br.-1992. M. Sarajevo — Minhen . UZROCI I POSLJEDICE RATOVA U JUGOSLAVIJI 1991.B. Mamula. Marijan. JUGOSLOVENSKA NARODNA ARMIJA U AGRESIJI NA REPUBLIKU HRVATSKU 1990. Hrvatski institut za povijest. Zbornik saop{tenja i diskusija sa Okruglog stola.1999. Beograd 2002. UBIJENE I NESTALE @RTVE ZLO^INA U VOGO[]I 1992. Beograd. ^asopis za suvremenu povijest.Zagreb 2002. 2.Novi Sad . Maga{ i I. Sarajevo 1998. 7. Zagreb — Sarajevo 1999. Mesi}. PUT U RAT. u : RAT U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI 1991. Hrvatski institut za povijest. M. D. Zagreb 1994. DOGOVORI U KARA\OR\EVU O PODELI BOSNE I HERCEGOVINE.-1995.-1995. Podgorica 2000. ^asopis za suvremenu povijest. E. @ani}.-2001. 1152 . Zagreb 2002. uredili B. D. br. GODINE. S. Mamula. 2. Mesi}. B. ORU@ANE SNAGE SFRJ U IZVANREDNIM PRILIKAMA. Zagreb 2001. u : RATOVI U JUGOSLAVIJI 1991. Mini}. S. Mini}. Sarajevo 2001. Marijan. SLU^AJ JUGOSLAVIJA. novembar 2001. KAKO JE SRU[ENA JUGOSLAVIJA : POLITI^KI MEMOARI.-1995. RATOVI U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI 1991. Mura~evi}.-9.

Ademovi}. u : RATOVI U JUGOSLAVIJI 1991.—1999. VOJNI VRH IZMISLIO SPOLJNU OPASNOST. Poto~ar.B. Pa{i}. Beograd 5. S. UROTA GENERAL[TABA PROTIV NARODA. Beograd 7.—9. u : F. S. u : STVARANJE I RAZARANJE JUGOSLAVIJE. Ljubu{ki 1995.—2001.S. Zbornik radova sa Okruglog stola STVARANJE I RAZBIJANJE JUGOSLAVIJE. Papi}. JNA BEZNA\E ZLA. Sarajevo 2000. Beograd 1982. Beograd 2002. Ademovi}. S. O ULOZI SPOLJNOG I UNUTRA[NJEG FAKTORA U RAZBIJANJU SOCIJALISTI^KE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE.-7. N. Oro. Pa{i} . JNA BEZNA\E ZLA. [padijer. D`. ZEMLJA IZME\U ISTOKA I ZAPADA. Zbornik saop{tenja i diskusija sa Okruglog stola. Ratkovi} . Tuzla 1996. GODINE. novembar 2001. u : TRI GODINE VOJNE POLICIJE. Sarajevo 2002. Primorac. ∴ ORU@ANE SNAGE JUGOSLAVIJE 1941. DOGOVORENI RAT. @. decembar. F. Sarajevo 1997. Sarajevo 1997. Uprava Vojne policije MO HR HB. u: F. Oro. Oro. DOGRA\IVATI POSTIGNUTI STUPANJ OSPOSOBLJENOSTI. BOSNA I BALKAN. 1153 . PLAVA KNJIGA.-1948. O ULOZI VLADARSKIH TE@NJI U YU RATOVIMA 1991.R. Beograd 1977. Omeragi}. S. Beograd 1996.

STRADANJE MUSLIMANA I ISTRA@IVANJE RATNIH ZLO^INA NA PODRU^JU OP[TINE VITEZ (rukopis). novembar 2001. ∴ RATOVI U JUGOSLAVIJI 1991. Rotim. Zagreb — Sarajevo . i knj. M. ∴RAT U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI 1991. ODBRANA HERCEG-BOSNE.9. Radakovi}. I. Red`i}.. Sarajevo 1997.D. S. Beograd 2002. GENEZA JEDNE ZABLUDE. Zenica 1993. STO GODINA MUSLIMANSKE POLITIKE U TEZAMA I KONTROVERZAMA ISTORIJSKE NAUKE. Zbornik saop{tenja i diskusije sa Okruglog stola. Seferovi}. 1154 .-1999. PREBOLI ZLA. uredili B. Ribi~i~. BESMISLENA YU RATOVANJA. Ustavnopravna analiza formiranja i djelovanja Hrvatske zajednice HercegBosna. Beograd 1992. Maga{ i I. E.Idrija 2000.S. Radakovi}. 1. Zagreb 2001. knj. Beograd 7. I. K.1995. Pu{onji}. Ahmi}. KADIJEVI] SKRIVA ISTINU. @ani}. POSLJEDNJI “TALAC” JUGOSLAVIJE. [iroki brijeg 1998. Ademovi}. Zagreb . Sarajevo 2000. C.Sarajevo 1999. Beograd 1997. [iroki Brijeg 1997. Salki} . u : F. JNA BEZNA\E ZLA. 2. BOSNA I HERCEGOVINA OGLEDALO RAZUMA.

SMRT JUGOSLAVIJE. UDARNA PESNICA VELIKOSRPSKOG NACIONALIZMA. [arac. @. PUT U BESPU]E. POLITI^KO-VOJNA SITUACIJA UO^I AGRESIJE NA BOSNU I HERCEGOVINU (rukopis). I. Sarajevo 1997. S. I. VOJNA STRATEGIJA UO^I AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU (rukopis). SVI MOJI TAJNI PREGOVORI SA SLOBODANOM MILO[EVI]EM. D`. JNA BEZNA\E ZLA. Stamboli}. u : F. [iber. Beograd 1987. Zagreb 1999. Suljevi}. Sarajevo 2001. knj. [arini}.L. ∴ STRATEGIJA OP[TENARODNE ODBRANE I DRU[TVENE SAMOZA[TITE SFRJ. Suljevi}. u : F. Ministarstvo odbrane Federacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Z. Uprava Vojne policije MO HR HB. Beograd 1996. Silber . 2. Beograd 1995. JNA BEZNA\E ZLA. Litl. H. ISTINA — Ratni dnevnik 1993. Stamboli}. MJESTO I ULOGA VOJNE POLICIJE OS HR HB. ZABLUDE. Ademovi}. u : TRI GODINE VOJNE POLICIJE. Sarajevo 1999.A. Sarajevo 1997. PREVARE. [iljeg. Beograd 1983. Ljubu{ki 1995. Z. 1155 . SUROVA STRATEGIJA NASILJA. Ademovi}. ∴ STRATEGIJA ORU@ANE BORBE.

M. A.-1995.Sarajevo 1999. I. Veselinovi}. Vasi} — F. Ljubu{ki 1995. u : RAT U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI 1991.-2000. SRPSKA CRKVA U RATU I RATOVI U NJOJ. Beograd 2002. u : RATOVI U JUGOSLAVIJI 1991. RAT U SLOVENIJI I HRVATSKOJ DO SARAJEVSKOG PRIMIRJA.1999. Tomac. M. Beograd 2001. JNA U MINULOM RATU. u : RAT U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI 1991. Zagreb 1990. M. [varm. : PRIPREMA JNA ZA AGRESIJU I HRVATSKI OBRAMBENI PLANOVI. Zagreb . TKO JE UBIO BOSNU ?. M. Zagreb . JNA BEZNA\E ZLA. Uprava vojne policije MO HR HB. F. Ademovi}. novembar 2001. [pegelj.-9. Zbornik saop{tenja i diskusija sa Okruglog stola. BARBARSKA DESTRUKCIJA. u : F.-1992. Vejinovi}. Sarajevo 1997. dio. Zagreb 2001. SJE]ANJA VOJNIKA. [pegelj. Tus. PRVA FAZA RATA 1990. Zagreb 1994.-1995. 7. Tu|man. Tomani}. ∴ TRI GODINE VOJNE POLICIJE. ZADAH ZLO^INA — SRPSKE PARAVOJNE FORMACIJE 1990.Sarajevo 1999. J. 1156 . NACIONALNO PITANJE U SUVREMENOJ EVROPI. Sarajevo 1997. Ademovi}. 2. Z. Beograd. JNA BEZNA\E ZLA. u : F.

Sarajevo 1997. V. NACIONALIZAM I SLOM JUGOSLAVIJE. Ademovi}. Zbornik saop{tenja i diskusije sa Okruglog stola. V. u : RATOVI U JUGOSLAVIJI 1991. 1157 . JNA BEZNA\E ZLA. Dokumenti i svjedo~enja. Zbornik radova GENOCID NAD BO[NJACIMA KRAJEM DVADESETOG STOLJE]A. @arkovi}. Ademovi}. Beograd 7. ^eki} i dr. ∴ ZLO^INI NAD BO[NJACIMA U SREBRENICI ZA VRIJEME AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU 1991.-9. u : F. SAVEZ KOMUNISTA JUGOSLAVIJE U VRTLOGU KRIZE. ∴ ZLO^INI U VRBANJI JULA 1993. Beograd 1996. Sarajevo 1997. novembar 2001. @arkovi}. Zenica 1994. 5. V.-7.-1999. Sarajevo 1999. Vuleti}. Sarajevo 2001. Beograd 2002. B. Beograd.∴ VRIJEME BE[^A[]A. u : STVARANJE I RAZARANJE JUGOSLAVIJE.-1995. JNA BEZNA\E ZLA. decembar. priredili S.. Zbornik radova sa Okruglog stola STVARANJE I RAZBIJANJE JUGOSLAVIJE. @arkovi}. u : F. INSTRUMENT DEMOKRATSKOG SUSTAVA. ZAOKRU@ENJE SRPSKIH ZEMALJA.

.

SKRA]ENICE .

.

borbeni komplet .Klasifikacija jedinice JNA (popunjene 30-50% ljudstvom i 100% naoru`anjem i opremom) .brdski bataljon .Atomsko-biolo{ko-hemijska odbrana .Atomsko-biolo{ko.borbeno oklopno vozilo .aktivna vojna lica .Klasifikacija jedinice JNA (popunjene 90-100% ljudstvom i 100% naoru`anjem i opremom) .) . hemijsko (oru`je.borbena gotovost .Francuska novinska agencija .SKRA]ENICE “A” ABH ABHO AF AFP AVL AVNOJ AVS “B” bb b/d b/g b/k BOV BST . slu`ba.bestrzajni top 1161 .Aktivne vojne starje{ine .Antifa{isti~ko vije}e narodnog oslobo|enja Jugoslavije . sredstva itd.borbena dejstva .armijski fond .Asociated Franss Press (Aso{ieted frans pres) .

Centar javne bezbjednosti .Evropska zajednica .7 mm sovjetske proizvodnje .Fond za humanitarno pravo .European Union Monitoring Mission (Posmatra~ka misija Evropske zajednice) .vrsta protivavionskog mitraljeza 12.Glavni {tab Vojske Republike Srpske (Vojska Srpske republike Bosne i Hercegovine) 1162 .General{tab Oru`anih snaga Socijalisti~ke Federativne Republike Jugoslavije G[ VJ .Demokratska Federativna Jugoslavija .Centralni komitet saveza komunista .EUROPEAN UNION POLICE MISSION (Policijska misija Evropske unije) .Centralni komitet .General{tab Vojske Jugoslavije (Vojske SRJ) G[ VRS .Dr`avna tajna .diverzantski vod .Dru{tvena organizacija .Dru{tveno-politi~ka organizacija .CIA CJB CK CK SK CK SKJ DFJ DIV DO DP DPO DPZ “D[K” DT EUMM EUPM EZ FHP FNRJ .Gardijska motorizovana brigada G[ OS SFRJ .Dru{tveno politi~ka zajednica .Central Intelligence Agency (Centralna obavje{tajna slu`ba SAD) .dru{tveno preduze}e .Centralni komitet saveza komunista Jugoslavije .Federativna Narodna Republika Jugoslavija Gmtbr .

januara 1991.Hrvatski dinar .Hrvatska republika Herceg-Bosna .Gr[TO GS HVO HDZ HINA HOS HR HB HRD HRSS HRZ HSS HVU HZ HB i tsl.Izmje{teno zapovjedno (komandno) mjesto .Konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji (vidi: KESS) 1163 IKM In`.Hrvatska informativna novinska agencija .Hrvatska selja~ka stranka . u Hagu) .i tome sli~no .Hrvatska demokratska zajednica .Hrvatska zajednica Herceg-Bosna . ICTY .komande .International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (Me|unarodni sud za krivi~no gonjenje osoba odgovornih za te{ka kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava po~injenih na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1.Glavni sto`er Hrvatskog vije}a obrane .Hrvatske obrambene snage .Hrvatsko vojno u~ili{te .Jugoslovenska narodna armija .Gradski {tab Teritorijalne odbrane . puk IZM JIH JNA JRM K k-de KEBS .Korpus .in`injerijski puk .Istureno komandno mjesto .jugoisto~na Hercegovina .Jugoslovenska ratna mornarica .Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (Zrakoplovstvo Republike Hrvatske) .Hrvatska republikanska selja~ka stranka .

Komitet gosudarstvennoe bezopasnosti (Komitet dr`avne bezbjednosti SSSR-a) .materijalne rezerve .Nezavisna Dr`ava Hrvatska .materijalno tehni~ka sredstva .Naredba .Mjesna zajednica .Ministarstvo unutra{njih poslova .laka pje{adijska brigada .minsko-eksplozivna sredstva .Konferencija o evropskoj sigurnosti i suradnji (vidi: KEBS) .materijalna sredstva .Ministarstvo obrane Republike Hrvatske .North Atlantic Treaty Organisation (Sjeverno atlantski pakt) .laki artiljerijski divizion .motorizovani artiljerijski divizion .Kazneno popravni dom .Kopnena vojska .motorno vozilo .Ministarstvo obrane Hrvatske Republike Herceg-Bosna .Moralno politi~ko stanje .Kontraobavje{tajna slu`ba .Ministarstvo odbrane/obrane . NATO NDH NO .narodna odbrana 1164 .KESS KGB KK KOS KoV KPD LARD lpbr MAD mes MO MO HR HB MORH MPS mR mS MTS MUP m/v MZ N.kraji{ki korpus .

Osnovna organizacija udru`enog rada .operativna grupa .Op{tinski {tab Teritorijalne odbrane .naoru`anje i vojna oprema . .Predsjedni{tvo Socijalisti~ke Federativne Republike Jugoslavije .N.Oklopno mehanizovane jedinice .Organisation for Security and Cooperation in Europe (Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi) .Op{tinska konferencija Socijalisti~kog saveza radnog naroda Jugoslavije .ove godine . g.Operativna zona .Organizacija udru`enog rada .oklopno-mehanizovano .Op{tenarodna odbrana i dru{tvena samoza{tita .operativno nsatvni poslovi .P.oklopni bataljon .Oru`ane snage .na~elnik {taba .Narodno oslobodila~ka borba .Narodnoslobodila~ka vojska .Op{tinska konferencija .NOB NOR NOV N[ NVO o.Odjeljenje srednjeg remonta .Okru`ni {tab Teritorijalne odbrane .Narodnooslobodila~ki rat . OG OK okb OK SSRNJ Ok[TO OM OMJ ONO i DSZ ONP OOUR Op[TO ORg MOB OS OSCE Osr OUN OUR OZ P SFRJ P.Organ za mobilizaciju .postrojba za posebne namjene 1165 .Organizacija ujedinjenih nacija .

partizanska divizija .rezervni dijelovi .Rukovo|enje i komandovanje .protivpje{adijska (borba.protivoklopni .Privremeno zauzeta teritorija .personalni i pravni poslovi .protiv zra~na odbrana .pomo}nik komandanta za pozadinu .Policijska uprava .Protivoklopna grupa .Protivavionski top .Ratna jedinica .Klasifikacija jedinice JNA (popunjene 100% ljudstvom iz rezervnog sastava i 100% naoru`anjem i opremom) .Protiv-oklopni vod .protivoklopni vo|eni raketni sistem/sredstva .Republi~ka konferencija Socijalisti~kog saveza radnog naroda r/d RI RiK RJ RK SSO RK SSRN 1166 .Pozadinska baza .mina i sl.pje{adijska brigada .Pravilo o mobilizaciji oru`anih snaga (SFRJ) .) .Republi~ka konferencija Saveza socijalisti~ke omladine .Pozadinsko obezbje|enje .protivoklopna borba .Partizanski odredi Jugoslavije .partizanska brigada .partbr partd PAT pbr PkPo PO PoB POB POG POJ PoOb POV POVRS PP PPP PRAMOS PU PZO PZT “R” .Radio izvi|anje .

Slu`ba dru{tvenog knjigovodstva .Radio-relejna prislu{na stanica .Savez komunista — Pokret za Jugoslaviju .Stranka demokratske akcije .Sekretarijat narodne odbrane .Srpski pokret obnove 1167 . telefon .Sigurnosno-informativna slu`ba (Republike Hrvatske) . telegraf.Sanitetska uprava .Rezervno komandno mjesto .Savez komunista Jugoslavije .Socijaldemokratska partija .Radna organizacija po{ta.Srpska akademija nauka i umjetnosti .Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdu{na odbrana .Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave .Republi~ki {tab Teritorijalne odbrane .Srpska demokratska stranka .suhi dnevni obrok .Skup{tina op{tine .Srpska pravoslavna crkva .Socijalisti~ka autonomna pokrajina .Radna organizacija .Sredi{nja logisti~ka baza .Ratne materijalne rezerve .Srpska narodna odbrana .Savezno izvr{no vije}e .RKM RMR RO PTT RO RRPSt R[TO RTS RV i PVO SAD SANU SAO SAP sd/o SDA SDK SDP SDS SFRJ SIS SIV SK — PJ SKJ slob SNO SNO SnU SO SPC SPO .Radio Televizija Srbije .Socijalisti~ka Federativna Republika Jugoslavija .Srpska autonomna oblast .

Socijalisti~ka Republika Bosna i Hercegovina .Tvornica rezervnih dijelova .Socijalisti~ka republika .Savez udru`enja boraca narodnooslobodila~kog antifa{isti~kog rata .Savezni sekretarijat unutra{njih poslova .Savez sindikata .sistem za upravljanje vatrom .Tehni~ko sredstvo 1168 .sredstva ratne tehnike .Teritorijalna odbrana .Savezni sekretarijat narodne odbrane .Takti~ka grupa .Socijalisti~ki savez radnog naroda Jugoslavije .[tab teritorijalne odbrane .Savezni sekretarijat inostranih poslova .Savez Sovjetskih Socijalisti~kih Republika .sjevero-zapad (Ispraviti u tekstu) .Sekretarijat unutra{njih poslova .Tehni~ko-remontni zavod .Savezna Republika Njema~ka .tehni~ko materijalna sredstva .Savez udru`enja boraca narodnooslobodila~kog rata .Savezna Republika Jugoslavija .Tehni~ko-snabdjeva~ka baza .SPS SR BiH SR SRJ SRNj SRS SRT SS SSIP SSNO SSSR SSRNJ SSUP SUBNOAR SUBNOR SUP SUV s/z [TO TAS TG TMS TO TOC TRD TRZ TSB TSr .Srpska radikalna stranka .Tvornica automobila Sarajevo .Tehni~ko operativni centar .Socijalisti~ka partija Srbije .

United Nations Protection Forces (Za{titne snage Ujedinjenih nacija na rati{tu u Jugoslaviji.1995.Vojna oblast .vojni obveznik .Vojno-obavje{tajna slu`ba . javljanje i navo|enje .03.Vazduhoplovna baza .. godine samo u Bosni i Hercegovini) UTVA .Zborno podru~je 1169 .Vazdu{ne obavje{tavanje.Ujedinjena namjenska industrija Sarajevo UNPA .Jugoslavija .Vojnomedicinska akademija .Udru`enje knji`evnika Srbije .Zbor narodne garde .United Nations High Commision/Commesariat /Comesar for Refugies (Visoka komisija/ komesarijat/ komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice) UNIS .United Nations Peace Area (Pacifizirane zone Ujedinjenih nacija) UNPROFOR .vojno-evidenciona specijalnost .Veterinarska materijalna sredstva .Vazduhoplovni zavod .Veterinarska uprava .marka klipnog aviona Utva UKS UNHCR VB VES (ves) VMA VO v/o VOJIN VOS VtmS VtU VZ YU ZNG ZP . od 31.

.

R E G I STAR LI^NIH IMENA .

.

727. Alimpi}. 437. Kofi (Kofi Annan): 1132. 344. 886. 359. Agoti}. Risto: 587.797. 400. 459. 251. 1002. 472. 257. 431. 824. Zdravko: 882. 710. 85. Ad`i}. Ivan: 1001. 839. 1079. 693. 467. 728. 339. 294. 166. Ad`i}. A}imovi}. 435. 884. 801. 413. Ratko: 604. Ibrahim: 153. 838. mitropolit crnogorsko-primorski. Anan. 405. 309. 161. 699. 250. Abramovi}. 730. 356. Anderson. Milan: 608. 636. 382. 283. 902. 494. 383. 1039. 317. Andabak. 419. Amfilohije. Aleksi}. 394. 334. Andabak. 707. 709. 692. 376. 71. 824. Mile: 1036. 243. 336. 943. 303. Zdravko: 990. 152. 1173 . 627.A Abdi}. 307. Dejvid (David John — Anderson): 1059. 897. 165. 406. 380. 241.Anthony): 1059. 335. 1078. 625. 123. 122. 328. Milan: 166. 711. 579. Aksentijevi}. 340. Aleksi}. 773. Alibegovi}. 282. 662. Aleksi}. 263. 991. 441. 126. 825. Pero-Perko: 590. Ajanovi}. 373. 353. 421. Imre: 421. 354. 355. Adamovi}. 626. 63. Vidi: Radovi} Risto. 434. 823. 368. Amstrong. 798. 77. 943. 775. Fikret: 889. 371. 329. 378. Irfan: 336. 590. 394. Slavko: 882. Milovan: 615. 607. 209. Mila Blagoje: 36. 53. Milovan: 588. 247. 734. Akmad`i}. 902. Alberta Anton (Armstrong — Albert .

\ulio (Giulio Andreotti): 361. Anti}. Atanasovski. 693. Milenko: 703. Davor: 1029. Andreoti. Joze Ilija: 1110. Andri}. Apica. Azinovi}. 353. episkop hercegova~ko-zahumski. 1071. Milenko: 616. 592. Ivan: 1057. Dragan: 60. Bo`idar: 551. Mile: 164. Miro: 1046. Dragomir: 926. 377. Zlatan: 1077. Artemije. Avdovi}. 621. Babi}. Velisava @ivota: 47. Vlado: 535.Andri}. 827. Andri}. Avramov. Milan: 257. 345. 381. 1054. 1054. Radoslav: 714. 1048. vladika kosovsko-prizrenski. Arsovski. B Babi}. Marko. Vidi: Jefti}. 166. 1048. 66. Bla`: 1046. Arapovi}. Vidi: Radosavljevi}. Azinovi}. Arsenovi}. Smilja: 943. And`i}. Mitar: 164. Boro: 903. Atanasije. Senad: 1029. Arsi}. 1174 . Avram. 152. Babi}. 944. 494. Zoran. And`i}. Jasna: 1038. Ivica: 1028. Antelj. Avramovi}. \or|e: 502. An|eli}. 1047.

Pere Damir: 1113. Baru{i}. Basara. Branko: 539. Banduka. Baka~. Milo{: 166. Baro{. Ante: 962. 141. 774. Tomislav: 1020. Ante: 986. 858. Nenad: 587. 348.Pededa: 608. 130. Milo{: 92. 547. 775. Goran: 1028. Aleksandar: 434. 694. Ba}anovi}. 336. 446. Banjac. Danijela Kristof (Cristophe Daniel Barbier): 1059. 416. 987. Banduka.Babi}. Balaban. Milo{: 664. 774. 100. Bartula. David: 551. 548. 426. Ne|o . 440. 605. 432. Sigmund Markus (Markus Sigmund Bardo): 1059. 829. Robert (Robert Badenteur): 444. Bagari}. Bajramovi}. 420. Bartulovi}. 345. 569. Bando. 1175 . Sejdo: 86. Zdravko: 1081. 98. 1080. Baji}. Barun. Bako~evi}. 335. 435. Bagari}. 664. 988. Manojla Jovan: 604. Ivan: 1105. 159. Vladimir: 43 Baki}. 129. 606. 821. Baji}. Neboj{a: 608. 614. Baji}. Bakari}. 352. 741. Slavko: 828. Jozo: 1028. Ljubomir: 165. 359. 410. Barbir. Badinter. 775. Jovo: 569. 318. Bo`e Dalibor: 1025. Branislav: 882. Drago: 1100. 99. Baji}. Bagari}. 370. 97. Baj~eti}. 102. 692. 365. 167. Bakovi}.

Ben~i}. 823. Karl (Carl Bildt): 941. 975. Bilanac. Vlado: 613. Milan: 597. Bav~ar. Miodrag: 593. 339. Nijaz. 208. Goran: 1102. Milan: 613. Slobodan: 586. D`ems (James Beker): 260. Begi}. Franje Ivan: 1113. Beata. Radmilo: 608. Drago: 1098. Batlak. Vidi: Mate [arlija . Belo{evi}. Bijelica. Bilanovi}. Slavoljub: 590. 1103. Du{an: 943.Daid`a: 974. Belojica. Biland`i}. 1176 . Bartecko. Beli}. Aleksandar: 177. @eljko: 1088. 996. Roland (Roland Bartetzko): 1057. Anto: 1107. Ivan: 992. Begi}. 994. Beneta. Biland`ija. 824. Bek~i}. 563. 336.Ba{i}. Batini}. Beronja. Batalija. Beljo. Ba{i}. Radoje: 615. 478. Savo: 602. Bejker. Beganovi}. Mirko: 882. @eljko: 542. Bestaljko. Ranko: 707. Be}kovi}. Dra`en: 1029. 219. Belo{evi}. Igor: 348. Matija: 207. 944. Kasim: 514. Blagojevi}. Slavoljub: 616. 598. Bilt. 995. Rikard: 1083. 598.

Bosni}. 261. 677. 1069. 973. 1077. 1106. 1046. 983. 1016. 416. 413. 986. 1021. 414. 337. 984. 1018. 1059. 1067. Bogi}evi}. 1032. 1076. 1068. 945. Rajko: 541. Borov~anin. Dragoljub: 164. 946. Veljko: 810. 1100. Bogi}evi}. 304. 1072. 981. Bogdanovi}. Ljubi{a: 890. 1036. Blagojevi}. 961. 1079. 1047. Josip: 264. Andrija: 442. 979. 1023. Tihomir: 960. 1071. 410. Ranko: 592. 1177 . 982. 999. 1071. 359. 1028. 984. Bobetko. 988. 514. 602. Vu~ko: 602. Borozan. 1110. 997. Mate: 567. 958. 980. Bori}. Ivan: 1029. 998. Stojan: 601. 947. 1030. Ne|o: 808. Bogi}: 248. 590. 335. 955. 992. Bojat. 965. 370. 312. 1026. 375. 973. 1109. Bojovi}. 1001. 1004. 1078. Ljubo: 505. 1063. 305. 1062. Stevo: 551.Blagojevi}. Boras. 704. 989. Bla`evi}. 996. 1024. Bosilj~i}. 983. 953. Bo}inov. 960. 1033. Mirko: 1028. 411. Grujo: 643. Franjo: 946. 985. Bojevi}. 976. 1002. Bla{ki}. 959. 376. 991. Bor~evi}. Boras. Milan: 541. Savo: 601. Bosanac. 998. 974. 255. Boljkovac. 820. 1065. 692. 1099. 1044. 1000. 878. 509. Janko: 943. Veljko: 598. 972. Boban. 301. Ivica: 1091. Bodru{i}. 990. Mi{o: 810. Radmilo: 255. 957. 1044. 886. Borov~anin. 1000. 999. 252. 1050. 1027. 1070. Blagojevi}. 848. 368. 944. 297. 987. 826. 1083. 282. 1098.

746. 214. 161. Bubalo. Bogdan: 594. Bo{kovi}. Stane: 36. bra}a Radi} (vidi: Radi}. 248. Franc: 359. Brodin. Budimirovi}. 512. 63. 619. 316. 261. 694. 413. Nikola: 827. Bo{njak. 247. 87. 263. Mladen: 347. 209. Br|anin. Brajkovi}. Brajkovi}. Broz. 85. 71. 621. 72. Josip — Tito: 35. 318. Bo`ovi}. 309. Blago: 1100. ^edo: 613. 1080. Bu~i}. Brovet. 39. 195. 560. Nenad: 240. Jure: 1056. 313. 873. Jovica: 591. 317. Ivo: 961. 194. 152. Brnada. Bradonji}. 303. Jovica: 590. 304. Ibrahim: 1029. Bo`idar: 164. 250. Radoman: 269. 838. 354. 263. 36. Brki}. 317. 335. 272. 399. Zvonko: 962. Bo{ko: 197. Bo`ovi}. Radoslav: 491. 348. 47. Joze Ivica: 994. 241. 152. 73. 374. Jozo: 994. 164. 221. Nedeljko: 167. 403. 396. 46. 370. Bo{kovi}. 359. Breljak. Bu~ar. Bo{kovi}. Ivana @eljko: 1114. 1178 . 302. 185. 559. 153. 299. 45. Frenka Mikael (Mikael Frank Brodin): 1059. 90. 176. 805. Franjo: 1098. 310. 43. Stjepan i Pavle): 935. 365. Brekalo. Briga. 77. 375. 297. 37. 584. Brati}. Bu}in. 44. 236. 251. 308. Vjekoslav: 1029. Bo{kovi}.Bostand`i}. Bo{kovi}. 402. Luce: 994.

594. Bulatovi}. 781. 427. 563. 214. 595. Ciganovi}.Buha. 361. 430. 383. Stipo: 986. 572. 400. 260. Pavle: 571. Boris: 456. 417. Bukurica. C Cari}. Predrag: 619. @eljko: 1028. 837. Bu{. 581. 472. 208. 620. Aleksa: 562. Franjo: 1029. Mitar: 615. Cerovina. 340. 336. Kosta: 197. Ante: 1029. Buni{i}. Mirko: 621. 339. Cigar. Bulatovi}. 210. 226. Coki}. Jerko: 164. Norman: 179. 572. 202. 205. Bulatovi}. Bura. 419. 429. 458. 218. 216. 225. 436. Cikoja. 411. Joze Sre}ko: 1113. Simeon: 79. 827. Jevrem: 769. 571. Jurja: 974. 1179 . 786. Branko: 1029. 217. Radomir: 563. 239. 297. Bulovi}. 207. Burilovi}. 421. 435. Ranko: 593. episkop ba~ki): 219. Bulatovi}. Cavar. Rajko: 593. 334. Buzoli}. Crmani}. 295. 572. 425. Bun~i}. 426. 386. Burek. Momir: 189. Zdenko: 1028. 438. 571. 220. 228. Cicovi}. 580. Cigi}. 572. 571. 434. 219. Cikoja. 213. 228. 418. Mirko (Irinej. D`or| (Georg Buch): 259.

223. Petko: 1002. 1087. ^an~ar. Mladen: 605. Crnogorac. ^krebi}. ^oli}. Neboj{a: 826. Slavko: 882. Petko: 505. ^ ^ad. Cvetkovi}. ^ermak. Jovan: 205. 509. Cviji}. 741. Miro: 1113. ^anadi. Ivan: 1013. 1032. 1126. 1093. Mario: 1029. 1089. 50. Marijan: 345. 1043. 584. Miljenko: 987. 602. 1095. Ilija: 535. Momir: 615. Mirko: 1082. Cvijan. 942. ^i~ak. Crnjec. Dragi{a: 936. 1180 . Simo: 808. 1069. Mustafa: 581. ^engi}. 1083. 1094. Radislav: 600. ^ekrlija. 206. ^an~ar. Dragan: 882. Brana: 563. 620. Crnjak. Jovan: 192. Crnogorac. 353. Cvetkovi}. Ilija: 603. Cvetkovi}. Pero: 1028. 1084. Cvetkovi}. Jovan: 551. Cvetkovi}. Zorko: 37. Du{an: 197. ^avar. ^i`i}. Crni}. 607. ^ebi}. Stanko: 506. 516.Crn~evi}. 805. ^izmi}. 988. 535.

1080. 1045. Nikola: 85.^olovi}. @eljko: 1029. 491. 215. Mi}o: 85. 166. Dragan: 1025. 233. ]etkovi}. 303. 1181 . 178. Zoran: 593. 328. Leon: 962. ]u{i}. ]ur~ija. Kosta: 164. ^vorovi}. Du{ko: 603. Miro: 994. 212. Milovan: 610. Marinko: 970. Ljubo — Rojs: 1032. ^uli}. 197. ^ovi}. Joze Ivan: 1114. 1044. 219. ]osi}. ]ekli}. 564. 207. 199. ]esi}. ]ur~i}. ]e}ez. Zoran: 1063. ]urkovi}. Dobrica: 177. ]osi}. Enver: 152. Milenko: 594. ]uri}. 198. 200. 559. 208. Bo`o: 994. ]ur~i}. 478. Gojko: 1029. Savo: 603. ^voro. ^ubra. Ilija: 535. ]osi}. 202. ]etkovi}. Mitar: 212. 939. 338. 1064. 211. 734. ]emera{. ]emalovi}. 196. 241. Sini{a: 612. 186. 303. 1045. ] ]alasan.

D Dabi}. Slavi{a: 608. Miroslav: 536. Dobrokesa. Daljevi}. Cvijetina Pero: 590. Damjanovi}. Dmi~i}. 55. Dobrivojevi}. Dizdarevi}. 607. Danko: 535. Spaso: 606. @ika: 805. Borivoje: 394. Bo`idar: 1029. 747. Davidovi}. Dejniger. Davidovi}. 50. Den~i}. Deli}. Delimustafi}. 1182 . Jovan: 563. \or|e . Dabi}. 79. Djuran. Damjanovi}. Mi}o: 353. 274. Devedlaka. Dela~. Matijas (Mathias Deininger): 1059. Raif: 40. 858. 824.^eko: 882. Milisav . Damjanovi}. Alija: 494. Dejanovi}. 897. Oliver: 593. Doj~ilo: 535. 58. 276. 126. Milan: 56. 239. Radovan: 686. 748. 645. Deli}. Velisav: 164. Dereti}. 808. Dakovi}. Mile: 496. Stevo: 685. Deronji}. Nikola: 701. Franjo: 1029. Dobra{. 60. Obrad: 821. Zoran: 1054. 540. Ilija: 606. 539. Dimitrijevi}. Daljevi}. Dragan: 615. Despotovi}.\ura: 856.

203.^i~a: 882. 304. 124. 311. Dori}. Ne|e Marko: 611. 411. Dokni}. Dragovi}. Stane: 50. Drini}. Bo`o: 535. 998. 299. Bo{ka Rajko: 610. Dragovi}. Jove Ljubo: 610. Drnov{ek. 248. Goran: 1032. 267. Vuk: 196. 309. Dragani}. 362. 302. 303. 414. Dragan. Nenad: 812. Dragani}. Obrena Radomir: 611. 208. 370. Petra Milan: 610. 516. 301. Dosti}. 438. Dolanc. 871. Drakula. Dragovi}. Dragani}. Stojan: 505. Novak: 535. 1032. kapetan. Dragani}. 375. 289. 1183 . Zoran . Domazet. Miljenko: 1098. @arko: 289. Dragani}. Dragani}. 509. Dragani}. Domljan.Dodig. 1022. 335. Dra{kovi}. 368. Pavo: 1105. Petka Milo: 611. Doli}. Radomir: 592. Dragan. Dragutinovi}. 62. Bo{ka Ne|o: 610. Dragan: 496. 416. Dra{kovi}. 1033. Dimitrija Mirko: 611. 359. Janez: 122. Milana Ratko: 611. Dra`inovi}. 843. Davor: 58. 665. Save Jovo: 610. 308. Vidi: Vasiljkovi}. Gavro: 900. Boris: 1029. Dragun. Dragojevi}. 241. Dragani}. 389. Milorad: 165. 219. Bore Novica: 611. Dragovi}. 214. 1070.

D`uga{vili. Duki}. D@ D`alto. \elmo. Ante: 1057. 460. 901. 512. 808. D`idi}. Duvnjak. Luka: 992. Ilija: 613. Danilo: 621. Savo: 551. Mile: 616. Branko: 551. ]iro: 602. 621. Visarionovi~ Josif . Asim: 454. Gojko: 496. 1184 .Staljin (D`uga[vili. 901. 835. \okanovi}. 863. Duvnjak. 563. Josif Visarionovi~ . 734. 564. Mom~ilo: 613. D`ubo.Dubaji}. Rajko: 597. Dursum. 697. \ekli}.Staljin): 945. Dupli{ak. Dragan: 507. 563. Dutina. 1056. Rudolf: 1055. 479. D`ambasovi}. @eljko: 1104. \ \aoni. \ogo. Todor: 621. \ogo. Dubovina. Sandro Alfonzo (Sandro Alfonso De Giaoni): 1057. \eri}. Jovan: 595. 564. Ahmed: 169. D`anko. Risto: 167. \ogo. Stipe: 1109.

\uro: 613. Veselin: 50. \uki}. Dragutin: 166. 184. 887. \ukni}. 679. \uki}. Milo: 411. 869. \uri}. 667. 823. Slavko: 722. 814. 749. 830. 848. Milisav: 182. Mirko: 812. Radovan: 166. Rajko: 610. 865. 613. 612. Slobodan: 205. 886. \urovi}. 206. \uri}. 694. 741. \ur|evac. 821. Miladin: 813. 435. 884. \or|e: 571. 169. \uki}. \or|evi}. 701. \or|i}. \or|evi}. \uki}. 839. 857. 824. Srpko: 583. 600. Slavoljub: 179. Stanimir: 704.\oki}. \or|i}. Slavoljub: 166. \or|i}. 741. \or|i}. Damjan: 609. \uranovi}. Mihajlo: 164. 1185 . 711. 712. 599. \or|evi}. 812. Dragan: 831.Crni: 537. 692. Radosav: 569. 590. 620. \uji}. 590. 434. Rade: 535. \or|evi}. \ukanovi}. \or|i}. 848. 811. 812. 811. 572. 605. Budimir: 589. \ukanovi}. 899. 605. Ratko: 600. \uri~kovi}. \oki}. 773. Dragica: 807. \uki}. Milivoja Vojislav: 166. Dragan .

Ivo: 1099. Filipovi}. 704.E Efendi}. 564. Aleksandra Sergej: 1056. Ratko: 605. Ekme~i}. Jovan: 703. Filip: 1098. Ljubana Dragoljub: 1058. 100. 1186 . 107. 949. Fi{i}. Filipovi}. Josip: 1029. Fistoni}. Elez. Milorad: 181. Fenrich. Filipovi}. @eljko: 601. Igor: 1105. Elek. Filipovi}. Branislav . Filipovi}. 1099. Muharem: 130. Branko: 703. Pedi (Paddy Ashdown): 948.[umar: 615. Ivica: 1029. Elimirov. 139. Feri}. E{daun. Erak. Svetozar: 608. Radomir: 774. El~i}. Elez. 166. Fetahagi}. 147. Filipovi}. 563. Milenko: 996. Eremija. F Fabuli}. 479. Elez. Radomir: 596. Miroslav: 1056. Rade: 535. 620. Pero: 810. Hasan: 99. Stjepan: 1028. Elez.

848. Glava{. Gambiro`a. Nenad: 821. Garbina. Marko: 807. Gara{anin. Furtula. Garod. Mirjana: 1100. Gali}. 612. 884. Du{ana Stanislav: 542. Milan: 831. Branislav — Brne: 833. Du{an: 596. 600. Zdravko: 1104. Roj (Roy Gutman): 12. ^edo: 602. Nikola: 1106. Gengo. Martin (Martin Garrord): 1040. 1052. Milisav: 587. 781. Franko. Glasnovi}. Gagovi}. Gavrilovi}. Esad: 686. 849. 882. G Ga}e{a. 1187 . Gari}. Dragan: 615. Furtula. 180. Tihomir: 609. Gali. Milutin: 596. 875. Gatman. Milana Radenko: 858. @eljko: 1059. Gali}. Gaji} — Gli{i}. Arsena Radomir: 858. Gani}. 873. Gambiro`a. 784. Gari}. Fu{tar. Gi~evi}. Dobrila: 619. 611. 1041. 884. Ilija: 178. 885. Butros (Boutros Boutros Ghali): 553. Jadranko: 989. 879.Forcan. Ejup: 677. Josip: 937. Forcan. 569.

Snje`an: 811. Gligorijevi}. Gligorijevi}. Gligorijevi}. Gligorov. Damjan: 611. 812. Gligorevi}. Gogi}. Gluhovi}. Glogovac. Glogovac. Golijanin. Branka Mom~ilo: 611. Glogovac.Ajga: 67. Petar: 610. Milenko: 591. Gligorijevi}. Gligorevi}. Golub. Jovanka: 833.Glen. Gligorijevi}. Gluhovi}. 374. 68.Beko: 812. Nenad: 611. 438. Gligori}. Radovan: 607. Janko: 535. \uro: 812. 662. Mi{a (Misha Glen): 307. 593. Momo: 831. 297. Jove Sr|an: 610. Radmilo: 833. Stevo: 594. Milo{: 831. Ilije Smiljan: 1112. Gligorijevi}. Gligorijevi}. Gligorijevi}. Golijanin. 244. Milivoje: 812. Vladimir: 563. 812. Slobodan . 410. 1188 . Rade Radenko: 610. Milan: 812. Branislav . Gluhovi}. Gligori}. Tihomir: 811. Gligorijevi}. Goran: 812. Gligorijevi}. Gligorijevi}. Gligorevi}. Mladen: 812. 811. Kiro: 189. Radovan: 535. Branko: 613. Gli{in. Gligorijevi}. 336. Ranko: 831.

Grlica. 241. Gra~anin. Grubor. 885. Zoran: 862. 249. Slavi{a: 597. 242. Milorad: 606. Grubi{i}. Julijana Stjepan: 1057. Grbavac. Boje Mom~ilo: 805. 274. Pol (Poll Goodal): 1051. 291. Arsenije: 804. 425. Grubor. Ulrih (Ulrich Alfred Groszfeld): 1058. Goran~i}. 37. Goran~i}. Mihail): 36. 275. Marak (Marrack Golding): 441. 858. Grosfeld. Grbi}. Mi}o: 694. 359. Tihomir: 166. Gorba~ov. 236. Govedarica. Gudal. Ante: 998. 240. 362. Gulding. Savo: 833. Grahovac. Gruji}. 252. 202. Grbavac. 243. Grbi}. Grbi}. Zdenko: 1095. 386. 886. Ivan: 1096. Pavle: 375. Mihail (Gorba~ov. Petar: 36. 1189 . Grubi{i}. Milan: 164. Grbavac. Mi}o: 839. 887. Gr|an. Gruba~. Radovan: 848. Golijanin. Vladimir: 1105. Gruji}. 478. Gregori}. 76. 307. Bo`o: 152. 241. ]iro: 1038.Golijanin. 361. 374. Savo: 833. Grbi}. 252. Predrag: 608. Gotovina. Nine Stipo: 1058. 209. Nenad: 608. 848. 320. 892. 182. Ivica: 1095. 259.

Roberta Kruster (Chruster Robert Hansson): 1059. 937. Gvero. H Had`i}. Guskov. Hindenburg. Hofer. Ri~ard (Richard Holbrooke): 941. Had`ihasanovi}. 805. 572. Zlatko: 456. Ho~evar. Asim: 64. Vasiljevi~ Igor ): 904. 152. Franjo: 87. Adolf (Adolf Hitler): 213. Patrik (Patrich Chavier): 1050. Hitler. Hasanovi}. Ha{im: 1046. Hala~. Havijer. Gvozdenovi}. Paul (Paul von Hindenburg): 176. Stjepana Darko: 1056. Dragan — Gvozden: 619. Hajri}. Obrad: 749. Vasiljevi~ Igor (Guskov. Hod`i}. Radivoje: 211. ]azim: 599. Damir: 1058. 588. Haramba{i}. 848. Rudolfa Peter (Hodl — Rudolf .Peter): 1059. Halilovi}. 948. Gvozdenovi}. Stevan: 606.Guti}. Herljevi}. Enver: 588. Heto. \uro: 587. 945. Hajrudin: 606. Gavin (Gavin Hewitt): 971. 839. Hajmster. 1190 . Michael): 1059. Hevit. Jasmin: 603. 694. Hodl. 589. 845. Holbruk. Ivan: 164. Milan: 571. Salko: 545. Hanson. Majkl (Himeister. Gvozdenovi}. Halu`an.

Ilija: 615. Ivankovi}. Dejvid (Holiday David): 1059. Ivankovi}. Iglberg. 601. Ivani{evi}. 1102. I Igi}. Rade: 806. Lazar (knez Lazar): 185. Ija~i}. Antonije: 219. 186. Slobodanka: 607. Alojz: 686. 564. Vidoje: 496. Ivanovi}. Ivankovi}. episkop ba~ki (vidi: Bulovi}. Ivanovi}. Irinej. Veljko: 592. 187. Helop. Luke Ivan: 1059. van Dirk Jan (Dirk Jan van Hojten): 421. Karel). Ivica: 994. 593. Ivan Pavao II (vidi: Vojtila. 1191 . 516. Mile Bla`: 1113. Dragan: 748. Rajko: 563. Branimir: 1088. Branimir: 1077. 502. Ivanda. Ipsn. Leo D`asper (Jasper Leo Ipsen): 1059. Tibor (Tibor Holop): 1059. Ignjatovi}. Lorens (Lawrence Eagleburger): 393. Iki}. Ilija: 613. Hrebljanovi}. Boro: 535. 810. 201.Holidej. Boro: 592. Dragan: 807. Houten. 1093. Mirko): Isakovi}. Hru{evar. Ivankovi}. Ivani{evi}. Ili}. 811. Hrva}anin. Ivankovi}. 1103. Dra`en: 1029. 509. Ili}.

Vedran: 1029. 1002. 313. Jadranko: 607. Janji}. 247. 553. 361. 284. 807. 925. 360. Jazov. 1094. Jagodin. Jankovi}. 236. 1085. 599. 549. 1192 . Iveti}. Borislav: 583. 348. Jan{a. Ivi}. 1081. 410. Novaka Miomir: 849. Ja{ari. Mladen: 602. Dimitrij): 75. Momo: 831. Jaganjac.Ivanovi}. 158. 811. 399. 814. 338. Jandri}. 684. Bogdan: 563. Janez: 264. @ivojin: 879. Ivelja. Ka}u{a: 149. Jasikovac. 616. 559. Jana}kovi}. 1084. 169. Fikret: 153. 774. Jaki}. Janji}. 563. Gordon: 831. Josip: 1077. 706. Jamina. Vladislav (Vladislav Jachim): 1060. 297. Dimitrij (Jazov. 1082. J Jahim. 386. 166. 459. 383. 1083. 1095. Jasmin: 1001. 307. Jankovi}. 305. 1089. Pero: 535. Alija: 189. 525. Pavle: 212. 940. Tomo: 685. Izetbegovi}. Jamed`ija. Zoran: 886. Jakovljevi}. 1093. 1114. Aleksandar: 182. Ivanovi}. 438. 668. Savo: 66. Iveti}. Miroslav: 924. 692. Ante Dinko: 1113. 306. Ivkovi}. 618.

202. 158. 811. 129. 185. 250. 245. 260. 227. Stipan: 1098. 241. 248. 255. 240. Du{ana Mirko . 590. Gojko: 810. Goran: 1029. 200. 189. Jonhenson @an Krister Majkl (Michael Jan Christer Johansson): 1060. Zoran: 686. Alen: 1029. Jelavi}. 223. 249. Je{i}. 212. 257. Jerki~. Jovanovi}.Jefti}. 269. 166. 244. Jovanovi}. 263. Jovan: 603. Jovanovi}. 273. Dragoslav: 686. 68. 610. Boje Dragan: 858. Jovanovi}. \or|e: 609. 267. 81. 243. 270. Miodrag: 166. Sretko: 593. 205. Ivo: 1055.]ur~ija: 832. 86. 254. 247. Jovanovi}. Nenad: 496. 242. Jeli}. 84. 203. Jefti}. 266. 126. 246. Slobodan: 178. Slavko: 542. Jovanovi}. Dubravko: 1076. Jovanovi}. Jovanovi}. 204. 124. 252. 167. 163. 265. 226. 261. Jovanovi}. Jezer~i}. 253. 262. Joki}. Jonji}. Josipovi}. Jeremi}. 272. 209. Jovanovi}. 237. 256. Milo{: 883. Jevti}. Jovanovi}. 1193 . 160. Ante: 985. 159. Borisav: 67. Jovanovi}. 83. Jovi}. 259. episkop hercegova~ko-zahumski): 219. 807. Jeli}. 264. Milorad: 615. Mirko: 60. 268. 251. Mile: 589. Miroljub: 219. Bo{ko: 607. Jovanovi}. Zoran (Atanasije. Mirko: 602.

1033. 401. 382. 343. Marijan: 1029. 344. 397. 283. 277. Kadeni}. 418. 1194 . 395. episkop zvorni~ke-tuzlanski): 221. 388. 356. 352. 389. 429. 316. 431. 336. 371. 421. 304. 430. Tomo: 1057. 363. 287. 445. Mario: 1035. 394. K Ka~avenda. Ljubomir (Vasilije. 400. 446. 286. 419. Filipa Davor: 1114. 337. 383. 297. 278. 376. Dubravko: 1028. Davor: 1112. Andrija: 1046. 350. 318. Juzvisen. 333. 426. 370. 404. 351. 414. 381. 410. 391. 338. 415. 369. 437. 384.274. Jovi}. 334. 403. 837. 275. 299. 368. 377. 838. 309. 298. 374. 291. 310. 313. Ivana Miro: 1114. 472. 340. 413. 348. 386. Ka~i}. Juri}. 284. 447. 305. Jovi}. 435. 559. 349. 317. Juri}. Rahmija: 152. 416. 331. 361. Juki}. 341. 478. Juras. 164. 560. Branko: 703. 357. 402. 880. Juki}. 302. 339. 285. 664. Jovi}. 320. 335. Jungi}. Josip: 1032. 440. Juginovi}. 330. Juki}. 365. 289. Zvonko: 47. Jadranko: 1088. 358. 328. 308. 441. Jurjevi}. 434. 332. 364. 398. 360. 293. 279. An|elko: 985. 432. 342. 378. Perica: 974 Juri}. Perica: 1043. Juri~i}. 362. 871. 345. 294. 311. Stojana Zlatko: 859. 424. 439. 290. Mirko: 214. 514. Juri}. 379. 292. 420. 881. 315. 405. 303. 281. 1126. 295. 436. 390. 307. 433.

664. 396. 264. 773. 413. 418. 488. 401. 429. 122. 433. 60. 169. 399. 405. 307. 47. 480. 320. 40. 334. 379. 482. Dragomir: 607. 152. Nikole Nikola: 848. 311. 836. 79. 472. 998. 237. 361. 77. 297. 71. 189. 374. Kalajd`i}. 313. 339. 315. 288. 305. 295. 227. 398. 244. Kara~i}. Drago{: 215. 248. 867. Kara~i}. 325. 283. 402. 335. Kapular. Ivan: 991. 412. Du{ana Veljko: 36. 72. Kanostrevac. 53. 444. 45. Vlado: 374. 406. 442. 447. 383. 78. 200. 356. 434. 499. 275. 266. 247. 384. 366. 62. 296. Vojo: 535. 478. 301. 208. 309. 274. 354. 428. 333. 353. 176. 165. 446. 285. 868. 407. 242. 281. 415. Radovan: 196. 421. 326. 255. 328. 73. 775. 487. 312. Jerka Boris: 1114. 153. 1126. 190. 395. Kajtez. 328. 38. 294. 211. Karad`i}. 443. 74. 82. 436. 85. 253. 693. 416. Brune Igor: 1055. 329. 766. 358. 306. 263. 58. 330. 441. 352. 845. 236. 268. 300. 159. 337. 365. 483. 486. 409. 166. 1027. 392. 455. 209. 286. 375. 56. 282. Kapor. 360. 260. 259. 163. Kapor. 75. 886. 273. 767. 63. 277. 382. 287. 243. 151. 252. 368. 514. 308. 246. 340. 121. 92. 579. 240. 44. 81. 276. 269. 393. Ahmed: 676. 479. 321. 249. 376. 207. 357. 377. 160. 768. 84.Kadijevi}. 1028. 202. 126. 430. 343. 390. 485. Karabegovi}. 399. 37. Goran: 810. 250. 292. 338. Kalaji}. 364. Nenad: 535. 376. Kalajd`i}. 43. Dragan: 506. 257. 258. 46. 41. 166. 302. 481. 351. Kambovski. 468. 222. 435. 80. 228. 164. 423. 400. 238. 158. Kandi}. 394. 765. 261. 168. 202. 304. 381. 431. 254. Kalabi}. 336. 124. 217. Nenad: 1029. 251. 403. Rajko: 569. Kalini}. Marka Berislav: 1114. Milo: 47. 125. 129. 317. 265. 272. 284. 65. 55. 373. 48. 397. 391. 355. 362. 303. 314. 298. 42. 83. 461. 204. 239. 419. 427. 241. 326. 66. 422. 203. 469. 1195 . 64. 437. 404. 363. Kampi}. 290. 344. 157. 51. 299. 378. 267. 338.

424. Nikola: 613. 1105. Simica: 613. Kecman. 619. 581. 535. 562. Kara|or|e. 513. 426. 887. 495. Rajko: 505. 540. 396. 212. Lindgrem (Lindgrem Clas): 1059. Ka{i}. 191. 398. 374. 532. Karaveli}. 811. @arko: 985. 945. 994. Klas. 493. 497. 509. 896. 560. Anica: 1018. 565. Nikola: 860. 525. Ke`a. 494. 879. 430. 553. Kaurin. Janko: 613. 559. 425. 512. 745. 570. 730. 607. 508. Edvard: 36. Anto: 166. 697. 432. 487. Ranko: 706. 392. 775. 837. Gojko: 539. 838. Klanac. Davor: 1029. 734. 1004.Vuk: 183. 568. Jure: 1080. Novak: 202. 579. 571. 505. Kara|or|evi}. 444. Ka{i}. 44. 894. 438. 43. 504. 835. \or|e. Kasagi}. 905. 861. 583. 439. Kertes. Vahid: 696.493. 572. 1103. 944. Karanu{i}. 506. 802. Mihalj: 403. 1036. 208. 434. 814. 72. 496. Kerkez. 486. Markov Mario Paul (Mario Paul Casagrande): 1059. Pavle: 936. 491. 609. Kara|or|evi}. Kladu{ak. Katavi}. 564. 578. 567. Kardelj. 541. Mladen: 1102. 1196 . 586. 1055. 553. Karad`i}. 620. 946. Tomislav: 207. Kilibarda. Klari}. 895. Karington. Kli~kovi}. 884. Kazagrande. Vidi: Petrovi}. 947. 543. Kisin. 561. 507. 901. Dejvid (David Carington): 213. 536. Ljubomir: 634.

365. Dragan: 491. 572. 677. 159. 337. 424. 958. 957. 348. 1075. 734. 414. 809. Knezovi}. 1018. 318. Kolb. 961. 383. 152. Alena Asbjorn (Asbjorn Allan Knudsen): 1060. 425. 381. Dario: 953.Kljui}. 351. 363. Koji}. 421. 436. 362. 1197 . Koji}. Stevan: 569. 496. 481. Konti}. Koprivica. Kordi}. Nikola: 227. Kne`evi}. 166. Kornja~a. 957. 376. 401. 400. 374. 1041. 835. 926. 483. 440. Marinko: 1029. 345. 472. Davor: 1098. 429. 203. 409. Koen. 891. 411. Koprivica. Koljevi}. 486. Stjepan: 293. Boro: 812. 412. Kosti}. 1076. 416. Koprivica. Kolev. 352. 353. 837. Konrad: 47. 335. 370. Du{ko: 493. 364. 677. 387. 191. 598. 426. Helmut (Helmuth Kohl): 361. Koprivica. 572. Branko: 82. 327. 495. 413. 167. 368. Kne`evi}. Kolobari}. 359. 415. Goran: 807. 339. Sr|an: 902. Andrija: 1045. 1040. 827. 960. 434. 336. Kolenda. Kne`evi}. 340. Koje Mladen: 810. Dragan: 594. Radoje: 571. Kol{ek. 430. 420. 494. 571. Andreasa Andreas (Andreas Andreas Kolb): 1060. Mladen: 685. Kol. 512. 1068. 439. Kokovi}. 1040. 385. 382. Komarica. 446. 508. Kundsen. 946. 417. 507. Filip (Philip Cohen): 12. Pero: 594. Franjo: 965. 621. 189. 956. 535. 956. 837. Gojko: 596. 1077. 410. Radomir: 585. 328. 432. 384.

1101. Kova~evi}. 568. 632. Mil~a: 703. 481. 167. 479. 557. Ko{uti}. 562. Branko: 1046. 1054. 567. 555. 559. 227. Radmilo: 588. 416. 826. 304. Kraji{nik. 1027. Ignac: 957. 1198 . Kova~evi}. Momo: 601. Miodrag: 615. Kova~evi}. Mom~ilo: 210. 410. Kozi}. 335. 432. 774. 337. Kova~evi}. Kraji{nik. Radomira Blagoje: 858. Kraji{nik. 918. 317. 309. 510. Kova~evi}. 837. Zoran: 166. Mirko: 895. Kraji{nik.Kosti}. 572. 308. Du{an: 686. Kova~evi}. Kostovski. Koturovi}. 634. Kova~evi}. 582. 352. 334. Kova~. Ljubo: 535. 507. Kova~. Zdravko: 986. 572. 553. 835. 895. 302. 716. 348. 340. Du{an: 166. Tadije Zoran: 1057. 589. 316. 916. Ko{tunica. 1036. 336. Kova~. Kosti}. Bo`e Ivica: 1114. 571. 809. 440. 339. 426. 497. Vojislav: 208. 531. 521. Krajina. 494. Du{an: 571. Momir: 607. 828. Ante: 1100. 159. 487. Krajinovi}. Jugoslav: 86. Ko`ul. Save An|elka: 600. 269. Kova~. 511. 483. Marko: 854. Savo: 692. Kosti}. 621. Ko{troman. 446. Vlado: 418. Kraljevi}. Rajko: 597. 621. 424. 838. Budimir: 486. Miroslav: 808. 370.

750. Mladen: 1029. 147. Gojko: 827. 238. 304. 359. Lotara Heiko (Heiko Lothar Krauuse): 1060. Mi}o: 593. 164. Krnjaji}. 796. Branislav: 805. Dragomir: 729. Krju~kov. 550. Kueljar. Krstovi}. Krstovi}. Krsti}. 167. 846. Stipo: 1099. 589. 549. 773. Ku~ini}. Vitomir: 605. 838. Slobodan: 623. 644. Krsti}. 851.Kraljevi}. 372. 714. 820. 884. 636. 262. Krpina. 835. 606. Kri`anac. Drago: 1032. Aleksandrovi~ Vladimir (Krju~kov. 618. 679. Aleksandrovi~ Vladimir): 386. 675. 289. Krivokapi}. Havier Perez (Javier Perez de Cuellar): 444. 626. Bo{ka Milutin: 47. Krsmanovi}. 823. Traj~e: 164. Muharem: 777. [imuna Domagoj: 1114. Kri{to. 438. Dragan: 612. Vasilije: 213. 676. 649. Pero: 1098. 662. 711. 908. Ratko: 703. Krstevski. Ku~an. Kraus. 884. Krzovi}. 66. 586. Kukanjac. 587. Slobodan: 600. 284. Krsmanovi}. 1199 . 691. Mile: 164. 883. 348. 343. 125. Krstekani}. Branko: 608. 746.Rap: 607. 839. 852. Obren: 608. 797. 798. Kri`anac. Krneta. 166. 689. 667. 731. 822. Kuki}. Krsmanovi}. Milan: 124. 617. 169. 677. 165. 588. Zvonko: 1028. 627. Kri{to. 883. Kresti}. Rajko . 170. 1099. 637.

Kupre{anin. Ku{i}. Kuljanin. 812. Milo{: 609. Kuljanin. Ranko: 609. Kunarac. 809. Kvarcov. Kusmuk. 1200 . Kulenovi}. Ku{ner. Zdravko: 812. 613. Kula{. Kuljanin. Vlastimir: 809. Kuljanin. Kuljanin. Darko: 612. \uro: 609. Kuljanin. Branislav: 1099. Rajko: 535. 810. Kuljanin. Radovana Du{an: 858. Kuli}. Zoran: 812. 810. Dragoljub: 535. Marko: 164. 831. Kuzmanovi}. Nedeljko: 812. Kusmuk. Bernar (Bernard Kuchnard): 940. Denis: 905. Milovan: 812. Zlatan: 1029. Kuli{. Vladan: 944. An|elko: 812. Marko: 593. Kuljanin. Branislav: 166. 664.Kukobat. Ratko: 809. 512. Kutle{i}. Milenko: 812. Kuzman. 811. Kuljanin. @arko: 612. Kula{. Kuljanin. Vojo: 431. Radoslav: 535. Kuljanin. Jovo: 535. Kuljanin. Slobodan: 812.

Nenad: 1029. Lalovi}. Letica. Milorad. Laji}. Rajko: 166. Eugen: 419. Lavicki. Leksl. Labrovi}. Lau{i}. Leovac. Lan~u`anin. 565. Mladen: 1046. Lasi}. Lederer. Sveto: 974. Laki}evi}. Lebari}. Ivan: 986. 564. Levi. Lazarevi}. Savo: 807. Legija. knez. Mate: 1104. Letica. Miljenko: 1064. Predrag: 900. Bogdan: 861. Lender. Remi (Remy Landern): 1087. Leroti}. Vidi: Hrebljanovi}. 1201 .L Laba`. Vidi: Ulemek. Nedeljko: 551. Todor: 882. Slavko: 563. Krsto: 607. Milan — Kameni: 882. Zvonko: 943. Lale. Lale. Vojin: 496. Jago: 1108. Pero: 236. Lasica. Lazar. Vlado: 696. Bernar Anri (Bernard Henri Levy): 940. 620. Goran: 384. 1065. Lap~i}. Johan (Johan Lexell): 1060. Lazar. Lazi}. Predrag: 608. Latinovi}. Lasi}.

Luki}. Slavko: 810. Lubarda. 590. Zdravko: 1082. 1079. 416. 850. Nedeljko: 587. 1202 . Lozan~i}. 1026. Luci}. Pa{ko: 1068. Matko: 1076. 823. Drago: 611. Milivoje: 616. 589. Luki}. Lizdek. Lu~i}. Lon~ar. Marinko: 1029. Lu~i}. 849. Lozan~i}. 825. 858. Anton: 47. Budimir: 236. Lubarda. Lu~i}. Vojislav: 479. Lili}. LJ Ljubi~i}. Lizdek. Vladimir: 857. 152. Josip: 943. Lizdek. 1006. 1027. Ivica: 1061. Ljupko: 1098. 591. Tomislav: 1056. 438. Lubarda. Velja Vlado: 854. Zoran: 571. Ante: 1113. 374. Luki}.Lilajk. 359. 572. Neboj{a: 597. Bo{ko: 569. Lozan~i}. Mirko: 1109. Drago: 811. Luki}. 60. Ljubi~i}. 1078. 1085. Luburi}. Luke`i}. Lon~arevi}. Luka~evi}. Zdravko: 810. Milan: 880. Ivo: 1085. Lubura. 389. Berka Radenko: 853.

92. Stojana Milan: 858. Maksimovi}. Ljubi}. 235. Maji}. Joze Marko: 1110. 54. 541. 58. 51. 887. Mali{ev. 41. 273. Malid`a. Bogdana Milan: 858. Milivoj: 439. Asim: 1046. Ilije Milan: 858. 59. 887. Mamula. Branko: 36. 336. 274. 377. Tim (Tim Mike): 1041. Majkl. Maksimovi}. 1126. 355. 64. 50. 73. Mladenko: 164. 500. 48. Maljkovi}. 942. 182. 37. 307. Magnus. 380. Vojislav: 495. 551. 52. 376. 535. 1203 . 478. 936. Ma~ek. Majer. 158. 247. 60. Nikola: 40. Maksimovi}. 352. M Macura. 377. 314. 236. Milosav: 602. 150. D`eralda Endrju (Gerald Andrew Mayers): 1060. 381. 370. 371. Eklund (Eklund Magnuas): 1060. Stipe Tadija: 1113. 62. 71. Josip: 1029. 50. Gojka Mile: 1114. Mitar — Manda: 882. Milan: 569. 315. 184. 185. 49. 564. Mami}. 257. Roman: 905. 58. 55. Maksimovi}. Vlatko: 935. Milo{: 563. 182. 353. Ljubina.Ljubi~i}. 176. Maksi}. 351. 49. 361. Vese zvani Pijano: 810. 620. 181. 378. 51. Maji}. 63. 356. 563. 53. 40. Maljkovi}. 354. 85. 239. 180. 379. 77. 602. 598. 241. Mahmutovi}. 176. 320. Pero: 985. Mad`ar. Maljkovi}.

351. 259.Mandi}. 261. Mandi}. 254. 361. Josip: 289. 850. 260. 1093. Marti}. 340. Markovi}. 368. Markovi}. Predrag: 615. 386. 247. Mari~i}. Mar~eti}. 237. 815. Marks): 44. Marendi}. Mandi}. Markovi}. Mari}. ^edo: 613. Manoli}. 895. Marks. 207. 236. 924. Karl (Karl. 494. 266.Dra`a: 176. 256. 269. Dinko: 602. 272. Marijan: 1014. 234. Markovi}. Pere Renato: 1110. Radovan: 535. 344. 289. 307. 325. 1088. Tadija: 741. Mihajlo: 178. Bo`idar: 272. Marti}. 901. 359. Jozo: 1109. 386. 208. Dragan: 496. 273. Stipica: 1105. 438. Dragan: 777. 268. 589. 276. Martinovi}. 872. Mira: 377. 1204 . Manojlovi}. Mari}. Nikola: 164. Markovi}. Vinko: 1085. 580. Slobodan: 806. 348. Ljubi{a: 464. Mom~ilo: 497. 336. @eljko: 994. 479. 891. 892. 943. 374. Mari}. 397. 191. Mandi}. Mari}. Mandari}. Milan: 394. 995. 45. Markovi}. 346. Marjanovi}. 581. 399. 339. Ante: 79. Momo: 602. Nedeljka Marko: 849. Mladen: 806. 313. Mari}. 262. 353. Dragoslav . Marjanovi}. Manojlovi}. 1077. Markovi}. 374. Svetozar: 685.

Martinovi}, Nedeljko: 824. Martinovi}, Petar: 985. Martinovi}, Vinko: 1020, 1076. Martinovi}, Vlado: 1099. Maru{i}, Anto: 1046. Ma{i}, Ilija: 703. Maru{i}, Nenad: 1029. Matani}, Ivan: 1029. Mata{in, Bato: 589. Mati}, Miladin: 823. Mati}, Milan: 817, 824. Matkovi}, Zlatko: 1029. Mazalov, Rade: 615. Medi}, Vlado: 594. Medvidovi}, Jerko: 1107. Mejd`r, Jano{a Janos (Janos - Janos Major): 1060. Meklejn, Ficroj (Fitzroy Meclean): 396. Meli}, Husein: 1029. Mel{a, Momir: 1029. Mende{, @eljko: 1029. Merzel, Du{an: 166. Mesi}, Stjepan: 83, 86, 189, 203, 267, 268, 281, 282, 283, 286, 289, 299, 301, 302, 304, 311, 313, 320, 321, 326, 332, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 348, 349, 351, 352, 357, 359, 360, 362, 365, 366, 368, 369, 370, 373, 374, 375, 376, 381, 384, 385, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 418, 444, 457, 459, 943, 946, 948, 1026. Mesi}, Zlatko: 1028. Me{kovi}, Akif : 1029. Mici}, Franje Josip: 1058. Mi}evi}, Rajko: 610. Mi}unovi}, Dragoljub: 362.

1205

Mihailovi}, Dra`a: 192, 233. Mihailovi}, Kosta: 943. Mihajlovi}, Dragutin: 826. Mihajlovi}, ^aslav: 871. Mihajlovi}, Petar: 602. Mihajlovi}, Radisav: 602. Mihaljevi}, Zvonko: 1080. Mijanovi}, Ga{o: 563, 564. Mijanovi}, Rajko: 903. Mijatovi}, Dragan: 874. Mijatovi}, Jovo: 519. Mijatovi}, Mi{o: 592, 827. Mijatovi}, Velimir: 612. Mijatovi}, Vjeran: 1077. Mijov~i}, Mito: 593. Miki}, Slobodan: 166. Mikuli}, Branko: 1029. Mikuli}, Branko: 676. Miku{, Rade: 1029. Miladin, Ranko: 595. Milas, Ivan: 1041, 1044. Mileki}, Radomir: 587. Milenkovi}, Dragan: 601. Milenkovi}, Slobodan: 615. Mileti}, Ljubi{a: 601. Mileti}, Novo: 601. Mileti}, Zeko: 601. Mili~evi}, Ivan: 1029. Mili~evi}, Maksim: 832. Mili~evi}, Mi{o: 832. Mili~i}, Dragan: 569.
1206

Mili}, Lela: 541. Mili} od Ma~ve. Vidi: Stankovi}, Mili}. Mili}evi}, Darko: 594. Mili}evi}, Maksim: 594, 813. Mili}evi}, Ratko: 166, 616, 632, 635. Mili~i}, Josip: 535. Milinkovi}, Boro: 613. Milinkovi}, Pavle: 615, 616. Milivojevi}, Sini{a: 593. Milkovi}, Boro: 591, 823, 824, 826, 830. Milojevi}, Aleksa: 496, 563, 564. Milo{evi}, Branko: 595. Milo{evi}, Dragomir: 597, 620, 808, 815, 848. Milo{evi}, Jovan: 686. Milo{evi}, Ra{a: 536. Milo{evi}, Slobodan: 12, 59, 77, 78, 79, 81, 86, 92, 150, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 167, 176, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 215, 219, 222, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 248, 251, 252, 255, 256, 257, 259, 261, 265, 269, 270, 272, 273, 274, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 321, 325, 326, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 348, 349, 351, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 368, 371, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 393, 396, 398, 399, 401, 404, 405, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 444, 445, 446, 459, 472, 478, 479, 480, 481, 482, 488, 493, 494, 495, 496, 497, 505, 506, 514, 515, 567, 571, 572, 577, 578, 579, 580, 581, 693, 767, 771, 778, 780, 781, 802, 814, 834, 836, 837, 845, 852, 866, 873, 874, 886, 887, 888, 889, 891, 898, 899, 939, 942, 943, 944, 945, 946, 952, 954, 959, 965, 972, 999, 1004, 1036, 1038, 1119, 1121, 1126, 1128. Milovanovi}, Bogdan - ^i~a: 699. Milovanovi}, Manojlo - Jasenica: 839, 848, 860.

1207

Milovanovi}, Milovan: 507. Milutinovi}, Lazar: 601. Milutinovi}, Milisav: 616. Milutinovi}, Rajko: 601. Milutinovi}, Vuka{in: 601. Milutinovi}, @eljko: 601. Miljani}, Velimir - @ika: 535, 812. Miljavac, Pavao: 1013. Miljevi}, Branko: 615. Miljevi}, Milan: 563. Mimovi}, Bogdan: 594. Mimovi}, Mirjana: 594. Mini}, Milo{: 180, 898. Mio~evi}, Branko: 595. Mir~eti}, @ivan: 164, 166, 306, 664. Miri}, Zdravko: 583. Mirkovi}, Stevan: 36, 60, 84, 152, 899. Mirkovi}, Veljko: 813. Mirosavljevi}, Dragan: 748. Miskin, Jovo: 496. Mi{i}, Nikola: 522, 569, 613. Mi{i}, Zdravko: 606, 607. Mi{ura, Ljupko: 1080. Miteran, Fransoa (Francois Mitterand): 361, 396. Mitra{inovi}, Goran: 535. Mitrovi}, Aca: 272. Mitrovi}, Pero: 602. Mladi}, Ne|e Ratko: 169, 170, 228, 420, 441, 494, 540, 542, 568, 570, 571, 572, 668, 681, 692, 694, 769, 774, 775, 795, 796, 828, 838, 839, 840, 841, 842, 844, 847, 848, 855, 857, 862, 864, 875, 878, 879, 886, 894, 895, 896, 897, 996.

1208

Mla|en, Dragan: 831. Mla|en, \or|e: 593. Mla|en, Ranko: 595. Mla|en, Veljko: 595. Mla|enovi}, Mihajlo: 871. Mla|enovi}, Radojica: 535. Mo~evi}, Jovo: 593, 825. Modri}, Stipe: 1028. Mojevi}, Simo: 602. Mojsov, Lazar: 50, 58. Moljevi}, Stevan: 178, 192. Morina, Bratislava — Buba: 565. Morina, Rahman: 248. Motika, Milorad: 856, 862. Mraori}, Slobodan: 748. Mr|a, Gojko (Nikolaj, mitropolit dabro-bosanski): 225, 227, 228. Mr|a, Sreto: 630. Mrkaji}, Desimir: 609, 811, 812. Mrkaji}, Dragan: 613, 812. Mrkaji}, Gojko: 612, 812. Mrkaji}, Mihajlo: 812. Mrkaji}, Pero: 812. Mrkaji}, Rajko: 812. Mrkaji}, Vaso: 613. Mrkaji}, Velibor: 613. Mrkaji}, Vuka{in: 609, 611, 812. Mrkaji}, @ara: 535, 610, 612. Mrkaji}, @eljko: 812. Mrkonji}, Vuka{in: 535. Mrk{i}, Mile: 442, 873. Mr{i}, Radovan: 812.
1209

Mud, Anders: 1059. Munivrana, Mi{o: 974. Musa, Bo`e Miljenko: 1114. Musolini, Benito (Benito Musolini): 937.

N
Nadarevi}, Miroslav: 1029. Nade`din, Milivoj: 551. Najdanovi}, Milutin: 508. Naletili}, Mladen: 1020. Nikoli}, Novoslav: 853. Nedeljkovi}, Milan: 217, 692, 706, 774. Nedik, Slobodan: 703. Ne|o, Gvozden: 457. Ne|o, Slavi{a: 590. Negovanovi}, Krste Marko: 166, 167, 354, 419, 693. Negovanovi}, Radi{a: 703. Nenadi}, Mile: 563, 564. Ne{kovi}, Tri{e Milo{: 810. Ne{kovi}, Ratka Zoran: 810. Nevjesti}, Josip: 1099. Nevjesti}, Jozo: 1099. Nevjesti}, Mario: 1082. Nikels, Don (Don Nickels): 336. Nikolaj, mitropolit dabro-bosanski. Vidi: Mr|a, Gojko. Nikoli}, Dragan: 810. Nikoli}, Miodrag: 807, 810. Nikoli}, Novoslav: 859.

1210

Nikoli}, Ranko 551. Nikoli}, Stevan - Kriger: 537, 599, 615, 897. Nikoli}, Tomislav: 882. Nikolovski, Mirko: 166. Nikovi}, Nike [piro: 166, 387, 668, 682, 692, 774, 838. Nik{i}, Slavka Goran: 1110. Ninkovi}, An|elka Jovo: 592, 806. Ninkovi}, Mladen: 807. Ninkovi}, Rajko: 596. Ninkovi}, Slobodan: 807. Nogo, Petrov Rajko: 479, 563. Novakovi}, Savo: 747.

O
Obradov, Tomislav: 685. Obradovi}, Budimir: 806. Obradovi}, Petar: 686. Obradovi}, Stanko: 615. Obradovi}, Vuk: 85, 161, 165, 303, 305, 354, 378, 402. Odi}, Zoran: 326. Od`akovi}, Dim{o: 591, 593. Ogata, Sadako (Sadaco Ogatta): 1129. Ogvist, Bjana Kent (Kent Bjonin Ogvist): 1060. Ojdani}, Dragoljub: 769, 774, 873, 921. On~evski, Angel: 164. Opa~i}, Jovan: 196, 479. Orelj, Mirko: 615. Ormo`, Damir: 1029.

1211

Ostoji}, Jovo: 882. Ostoji}, Ostoja: 535. Ostoji}, Velibor: 504, 512, 535, 540, 541, 551, 557, 602, 619, 730. Otovi}, Milorad: 623. Oven, Dejvid (Dawid Lord Owen): 1036. Oven, Robert (Robert Owen): 71.

P
Paji}, Milo{: 597. Pakrac, Franje Franjo: 1055, 1056. Pan~evski, Milan: 248. Pandurevi}, Radomir: 831. Pandurevi}, Jovana Vinko: 848, 850. Pani}, Milan: 837. Pani}, Gruje @ivota: 164, 165, 381, 428, 442, 462, 661, 693, 727, 728, 847, 886. Panteli}, Milojica: 236. Papa Ivan Pavao II. Vidi: Wojtila, Karel. Parezanovi}, Dule: 884. Pa{ali}, Ivi}: 1044. Pav~evi}, Marin: 991. Paveli}, Ante: 213, 935, 937. Pavi}evi}, Branko: 180. Pavkovi}, Mate: 1029. Pavle, patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Vidi: Stoj~evi}, Gojko. Pavle, knez. Vidi: Kara|or|evi}, Pavle. Pavli}, Ivica: 1099. Pavlov, Jovan: 166, 695. Pavlovi}, An|elko: 613.
1212

Pavlovi}, Dejan: 834. Pavlovi}, Mladen: 1101. Pavlovi}, Nikola: 1083. Pavlovi}, Pavo: 962. Pavlovi}, Rade: 685. Pavlovi}, Velimir: 1093. Pavlovi}, [imuna Vinko: 1058. Pehar, Mato: 166. Pejak, Pero: 1105, 1106. Pej~inovi}, Anto: 1087, 1089. Peji~i}, Borislav: 522. Peji~i}, Boro: 613. Peji}, Bo{ko: 522. Peji}, Mom~ilo: 501, 620. Peji}, @eljko: 1029. Pejovi}, Drago: 598. Pejovi}, Du{ko: 598. Pejovi}, Jovan: 808. Peki}, Joze Dario: 1110. Peki}, Mladena Dra`o: 1110. Penga, Ivan: 1002. Perak, Vladimir: 982, 983. Perazi}, Gavro: 439. Pereula, [piro: 821. Perevski, Boca: 164. Peri} — Kom{i}, Marka Bla`enko: 1114. Peri}, Luka: 994. Peri{i}, Sre}ka Mom~ilo: 169, 571, 572, 691, 693, 774, 862, 872, 873, 998. Peri{i}, Vukan: 535. Pe{a, Novica: 1029. Pe{i}, Radomir: 832.
1213

Peterle, Freanc: 345, 359. Petkovi}, Dragan: 832, 884. Petkovi}, Ljubi{a: 882. Petkovi}, Milivoj: 973, 985, 986, 1016, 1018, 1033, 1053, 1060, 1062, 1064, 1070, 1096, 1111, 1112. Petranovi}, Zlatko: 1029. Petra{evi}, Jozo: 1047. Petri~evi}, Dragan: 813. Petri~evi}, Cvijan: 813. Petri~evi}, Mi{o: 813. Petri~evi}, Slavko: 1055. Petri~evi}, Stevo: 813. Petri{i}, Simon: 1059. Petrovi}, Boban: 809. Petrovi}, Boro: 205. Petrovi}, Bo{ko: 563. Petrovi}, Brane: 926. Petrovi}, Branislav: 442. Petrovi}, Danilo, vladika: 216. Petrovi}, Desimir: 597, 809. Petrovi}, \or|e (Kara|or|e): 211, 560, 607. Petrovi}, Gradimir: 629, 630, 655. Petrovi}, Mom~ilo: 615, 616. Petrovi}, Petar — Njego{: 183,216, 217. Petrovi}, Ratislav: 224. Petrovi}, Slavko: 594, 806. Petrovi}, Sre}ko: 1087. Pfeifer, Kre{imir: 1029. Pijevac, Komnen: 620. Pili~i}, Zoran: 1045. Pili{ki}, Vinko: 1099.
1214

Piljak, Obrad: 130. Pjani}, Nikola: 1099. Pjevi}, Miodrag: 535. Planja, Almas: 545. Planja, Miralem: 545. Plav{i}, Biljana: 227, 481, 483, 495, 496, 508, 535, 572, 578, 621, 677, 730, 835, 877, 878. Plazini}, Vlastimir: 587, 823. Pljevalj~i}, Marinko: 535. Pljevalj~i}, Vaso: 601. Pljevalj~i}, Vlatko: 601. Pocrnja, Josip: 1080, 1081, 1083, 1100. Pojski}, Sabrija: 581, 583, 584, 802, 805. Poleksi}, Miodrag: 613. Poli}, Du{an: 589. Popla{en, Nikola: 545, 546, 563, 564. Popit, Franc: 51, 58. Popovi}, Dane: 353. Popovi}, Bo`o: 777. Popovi}, Branislav: 166. Popovi}, Dragan: 748. Popovi}, Jovan: 166. Popovi}, Milutin: 582. Popovi}, B. Nikola: 563. Popovi}, Obrad: 687. Popovi}, Petar: 601. Popovi}, Vasilije: 897. Posavec, Dalibor: 1028. Posthimanov, Mihail (Posthimanov, Mihail): 904. Postolovski, Trajko: 164. Poto~ar, Stane: 40, 50, 60, 62, 71, 130, 156.
1215

Prel~ec. Mladen: 623. 1098. Pustvik. Jadranko: 857. Ra~an. 45. 692. 43. Darko: 1029. Sakib: 60. Pranjkovi}. 1032. R Rabrenovi}. 50. 979. 1013. Marko: 1029. Radakovi}. 60. 1064. 84. Pu{ara. Pu{kovi}. 1066. 1115. Kosta: 563. Puji}. 1053. Ilija: 38. 808. Ante: 1053. 968. Radovana Dobra{in: 164. Slobodan: 973. Milan: 1106. 990. Prli}. Prka~in. Pukljak. 988. 1031. 1030. 973. 996.Pozderac. Praljak. Primorac. 877. 1216 . 61. 956. Marko: 1106. Du{ko: 604. Proti}. Ivica: 1018. Bo{ko: 994. Pranji}. Prce. Damir: 1029. Dragan: 220. 727. Pra{~evi}. Frane: 1038. Hamdija: 235. 1070. 851. 676. 1023. Prpi}. 127. Ivica: 238. 326. Pupi}. Primorac. Velizar: 685. 129. Denis: 1029. 1022. 299. Nedeljko: 804. Prce. Prstojevi}. 48. 346. 64. Pozderac. 237. 347. Milan: 166. Nike Marijan: 1019.

Rai}. Radosavljevi}. Ante Renato: 1113. 1111. Petar: 808. Vojo: 900.Coka: 808. Krstan: 613. Nikola: 1046. 228. Vidi: Stjepan i Pavle Radi}. Radi{kovi}. Raji}. Stjepan: 935. Radi}.Radoj~i}. Radi}. Radojkovi}. Milana Vladimir: 858. Tomislav: 164. Sre}ko: 882. 897. Radi}. Zoran: 1087. Radmilo: 596. 937. Stanko: 244. Radovi}. 269. 273. Radovanovi}. Radi}. Radonji}. Radi}. Predrag . 1114. 936. Milo{: 829. Ratko: 608. Risto (Amfilohije. Radmilovi}. Tomislav: 1099. Raji}. 891. 1217 . Ivica: 1029. Ivica: 857. 1112. 227. Pavle (brat Stjepana): 935. Radi}. Ragu`. Radovanovi}. Rai}. Bo`o: 957. Radan. 610. Radovi}. Radi}. Marko (Artemije. Ante: 1107. mitropolit crnogorsko-primorski): 219. Kre{imira Miro: 1057. Raji}. Radi}. Radosavljevi}. 611. vladika kosovsko-prizerenski): 227. Predrag: 512. Puni{e Slobodan: 849. Radovanovi}. Raguz. Jelena: 747. Rai}. 225. Vojislav: 164. bra}a.

Rezo. Ramljak. 988. 871. Ru`inovski. David: 891. Re`ek. 1032. Ivo: 1099. 958. Rungelov. Roso. 995. 421. Ra{eta. Andrija: 166. Rudi}. 1218 . Dimitrij: 359.Rajkovi}. Ciril: 945. 961. 479. S Salamun. 1070. 875. Uro{: 595. 210. 208. Rankovi}. Ra`natovi}. 973. Rozenberger. 202. Milorad: 1029. 1054. Ro`i}. Rodni. Morga (Morga Rodney): 1060. Miro: 994. 878. 963. 348. Jovan: 196. 1059. Ra{kovi}. 994. 225. Petar: 828. Stanko: 1029. Franc Elvis (Franz. Ronald (Ronald Regan): 76. Rastovi}. Ivica: 1029. Stamen: 535. Ribi~i}. Rup~i}. 996. Elvis Rosenberger): 1058. Regan. Rupel. Ivan: 1099. 438. Petar: 857. 226. Ra{ula. Darko: 1029. 877. @eljko — Arkan: 224. Nedeljko: 630. Rankovi}. Risti}. 200. 987. 241. 889. Milovan: 1064. 659. 1069. 813. Anto: 960. Salapura. Aleksandar: 176. Milan: 166.

Ivan: 1055. Sekuli}. Branko: 507. Sapund`iu. Sanfilipo. 888. Haris: 438. Jadranko: 807.Giovani): 1060. 686. 537. Simi}. Simo: 605. 887. 620. 886. Silajd`i}. Savi}. 1219 . Mile: 535. 309. 866. Franko — Frenki: 280. Milo{: 505. Sili}. 889. Mirko: 596. Sekuli}. Savi}. 335. Simeunovi}.Samard`ija. Samaruga. Novica: 848. Serti}. Sekuli}. Simi}. Kornelio (Cornelio Sammaruga): 1129. Selak. Nedeljko: 812. Samoukovi}. Radoslav: 772. 304. 609. Marinko: 594. Branko: 535. Blagoje: 536. Samoukovi}. 664. 413. 312. 509. Marko: 593. Hajrudin: 583. Andrija: 164. 621. 318. Sikira{. Boro — Ico: 608. \uzepa \ovani (Sanfilippo — Giuseppe . 336. 507. 301. Sejdovi}. Simi}. 310. Sikira{. Savi}. Savovi}. 870. Radmilo: 608. Riza: 248. Simi}. Savi}. Neboj{a: 594. Sijer~i}. 516. Ratko: 686. 777. Savi}. Siki}. 874. Josip: 1014. Radomir: 165. D`emal: 687. 553. Gojko: 593. Osman: 614. Simatovi}.

Sivac. Skakavac. Miodrag: 495. Stevana Aleksandar: 47. Bo`an: 994. Skoko. Simovi}. 1220 . Drago: 535. Petar: 741. Simovi}. Simovi}. Jozo: 986. Smiljani}. Soki}. Sokolovi}. Smiljani}. Zoran: 242. 551. Smoljo. Soldo. Vidi: Vasiljkovi}. Milo{a Tomislav: 415. Simovi}. Skakavac. Ivica: 1107. Milovana Goran: 592. Smiljani}. 1048. Milorad: 551. 806. Dragoljub: 709. Simovi}. 244. Sokolovi}. Mile: 810. Sladoje. Riste ^edomir: 821. Andrija: 1038. Daniel. 884. Simovi}. Mate Ante: 1057. 750. Mirko: 686. Skoko. Anto: 1098. 693.Simovi}. 123. Zoran: 605. 619. Milana Vesna: 600. 508. Sneden. Spahi}. Matija: 535. 164. Simovi}. Sladoje. Dragan. Spaji}. Milorada Stoja: 600. 1054. Radomir: 883. 807. 693. Spirovski. Rafaela Marin: 1114. Pero: 616. 152. 727. 886. Manojla Milan: 858. Skakavac. Simovi}. Sistov. @ivko: 589. Mirsad: 1046. Radomir: 563. 858.

821. Jove Gojko: 849. Vidi: D`uga{vili. 1221 . 620. Milenko: 502. Kruno: 1029. Starovi} . Marko (Stumpel Marco): 1060. Star~evi}. Slobo: 541. 190. Stankovi}. Branko: 166. Stankovi}. 937. Stani}. Milovan: 599. 182. Josif Visarionovi~). Stankovi}. Stankovi}. Sekula: 722. 199. 886.Medan. 150. 886. 925. 188. Ivan: 49. Aleksandar: 164. Stani{i}. Stamboli}. Stanojevi}. Miodrag: 595. Star~evi}. Aleksandar: 591. Stani}. Nenad: 512. 181. Ante: 935. Stari. 887. 809. Stampl. Miroslav: 535. Stankovi}. Slavi{a: 601.Srebrov. 936. Stani{i}. Dobro: 926. Simo: 535. Jovica: 494. 180. Vladimir: 486. Stankovi}. 157. Tatjana: 551. 596. Stani{i}. Stepani}. Mom~ilo: 608. 814. Staljin. Stani{i}. Stevandi}. Stani}. Stamatovi}. 924. 186. Novo: 613. Novica: 887. 868. Stanimirovi}. Stani{i}. Stani}. Anton: 124. Starovi}. Stamenkovi}. Nikola: 594. 830. Mi}o: 551. Simo: 722. Mili} (Mili} od Ma~ve): 222. 203. 185.

Struji}. Strugar. 220. Sto{i}. 886. 572. Stojanovi}. Stojisavljevi}. Andrije Pavle: 663. Suboti}. Stoj~evi}. 887. Stojanovi}. 1098. Mile: 594. 571. Petar: 1011. Stoji}. Stanko: 926. 1013. Savo: 860. 693. Su~i}. Stojisavljevi}. 1081. Ivica: 1082. Mihovil: 962. Rajko: 613. 822. 1099. Suboti}. Stipeti}. An|elko: 985. Nikica: 608. Torvald (Torwald Stoltenberg): 1036. Stoji}. Stojanovi}. Stojanovi}. 1080. 225. 769. Sto{i}. Koste Veljko: 858. Vladimir: 164. 886. Stojanovi}. Stoji}. Ante: 676. Radovan — Bad`a: 280. 226. Du{ko: 591. Stojanovi}. Sreten: 598.Stevanovi}. Du{an: 615. Stoj~i}. Bo`idar: 164. Subotin. 228. patrijarh SPC): 213. Stjuart. Pero: 605. 1222 . Marka Vito: 610. 1038. Dragan: 535. Stupar. Gojko (Pavle. Marko: 615. 1079. Suboti}. 599. 821. Slavi{a: 591. Bogdan: 801. Bruno: 985. Bob (Bob Stewart): 1017. Stoltenberg. 820. Suboti}. 221. 1012. 774. Struji}. 664. Dragojlo: 600.

Vidi: Batlak. Branko: 962. Miro: 807. D`evad: 985. [entija. [ehovac. 196. 1036. Josip: 943. 881. 884. 898. 901. 805. Vojislav: 181. Nenad: 1046. 878. Zarije: 607. [ar~evi}. Zi}ro: 823. [aran. 1080. Sergej Viktor: 903. 875.Suharov. Hrvoje: 944. Suljevi}. Mate. 1095. [arini}. Jurij: 905. Du{ana Slavko: 611. [akota. Eduard: 274. [iforija. Blagoje: 583. Grujo: 613. Du{ana Drago: 611. Zdenko: 1093. 1223 . [eparovi}. [ari}. 871. Nijaz — Daid`a. D`emil: 152. [androv. [ [agolj. [ego. [ari}. Paul: 438. Mirko: 1086. [arovi}. [e{elj. [arapov. Zvonimir. Nikola: 701. 874. 606. Svitlica. [agud. Dalibor: 607. Ljupka Drago: 1056. 858. 882. 607. [arlija. Marinka Milorad: 854. [andrk. 811. [aran. [evarnadze. 883. [arac.

[ovagovi}. 976. 1061. Josip: 1058. 1036.[ilovi}. Milan: 686. Jove Sretko: 610. [otra. Dragan: 829. Milorad: 629. 1066. Vladan: 711. 1025. 991. [ljivan~anin. Ivana Dragan: 1114. [impraga. [kondri}. 282. 907. 266. Petar: 51. 982. 296. [opf. 995. 317. Petar: 974. Martin: 56. [ip~i}. Darko: 440. 947. 1050. 697. 320. 264. 1224 . Jirgen (Jürgen Schmidt): 1050. 1033. 1018. 295. [inikovi}. 243. 1015. 1044. @eljko: 986. [pi~ko. 1089. [iki}. 1017. 1088. Miroslav: 197. 1012. [ili}. Vladimir: 962. 1062. [imac. 1039. 1060. [pegelj. 1035. 974. [imunovi}. Zoran: 1076. Zdravko: 563. 999. Marino: 1029. 1014. 239. 1063. 1080. 79. 975. 1035. 293. 60. 198. 696. Dragan: 807. 265. 1021. [oji}. [islav. [iljeg. 1096. 77. 152. [iljegovi}. 974. [olji}. 870. 152. 774. [imi}. 238. [imi}. Branko: 692. Sini{a: 1029. 848. 1013. [o{ki}. Tomislav: 607. Nikola: 603. 1011. 303. Zdenko: 1086. 1030. Mom~ilo: 832. [mit. 1026. 284. 1097. [ljivi}. [krbi}. Veselin: 378. 1060. Petra Ratko: 849. 981. Davor: 1099. [olevi}. [kondri}. 807.

1004. 1007. Tali}. 748. 1098. Ljupko: 1080. Tatalovi}. Slavoljub: 571. 564. 1079. 1225 . Ranko: 806. 1006. 1005. 692. Zdravko: 1029. 1099. Nikola: 615. [uput. Zoran: 1029. 1032. 1034. [u{ak. Darko: 219. [utalo. @eljko: 615. Radovan: 600. Ljubomir: 563. Tau{an. [turli}. 563. Vinko: 1003. Ivan: 986. 863. Josip: 936. 1104. [uti}. Mijo: 583. 1068. Jozo: 1029. Milan: 685. Mario: 1105. 825. 1013. [tefanek. 1027. Tabakovi}. Tadi}. 777. Tanaskovi}. 995. 1024. [ukarica. 1078. Ta{i}. 1044. Tadi}. Milan: 615. 990. Luke Mato: 1114. [trkalj. 1009. T Tabakovi}. [trbac. Jovan: 166. Petra Dragan: 847. 572. 1075. 943. 749. 981. 680.[tadler. 1023. 1026. [trbac. Tanji}. 1047. 1046. [u{i}. 1008. 747. 1025. Tau{an. 1038. Gojko: 659. Branislav: 806. 704. 1043. 974. 1028. Tomislav: 686. 838. 848. [unji}. [upi}. 853. Momir: 538. 883. 998. 884.

827. Todorovi}. Topalovi}. Dragomir: 615. Ljubinka: 187. Todorovi}. Blagoje: 595. Tole. 564. Milovan: 850. 848. Tolj. 1070. 839. Miroslav: 563. Timara. 826. 998. Tintor. 551. Radisava Rade: 853. Toma{. Tintor. Todorovi}. 823. Momir: 589. 1028. Todorovi}. Tomi}. Manjak: 602. 1078. Ljubisav: 496. 1014. 991. 694. Zdravko: 947. 542. Predrag: 1029. 543. Gavran: 602. Vlado: 597. 1226 . Stanislava Aleksandar (Aleksander Stanislav Tyc): 1060. 621. 590. Tomac. Milo{: 592. Timara. Momo: 594. bra}a: 593. Jovan: 541. Toni~i}. Dragan: 223. 603. Tihi}. Tolimir. 824. Borisav: 856. @arko: 986. Te{ovi}. Terzi}. Tintor. 572. 750. Safet: 686. 591. Mi{o: 608. Mile: 594. Todorovi}. Tintor. Du{ko: 592. Neboj{a: 594.Te{anovi}. Terzi}. Tomas. Zdravko: 591. Toholj. Ivan: 1032. Te{ovi}. Slavko: 601. Zdravko: 571. Tintor. Todorovi}. Timotijevi}. Tik. Zdravko: 594.

320. 1227 . 796. 318. 200. 304. Trifunovi}. 1044. 257. Trbojevi}. Tornberi. 328. 196. 959. Tri{ovi}. 607. Teodor: 164. 944. 938. Tripkovi}. 289. 955. 973. 418. Torbica. Ilija: 996. Mihajlo: 604. 374. 1079. 348. 590. 971. 964. Tot. 958. 963. 286. 438. Ivan: 1029. 379. 1119. 824. Tu|man. Tuka. 1071. 943. 287. Milan: 769. 975. 423. Trifunovi}. Vlado: 164. 359. To{i}. 1076. Sedric (Cedric Thornbery): 1022. 399. 550. 939. 319. 935. 937. 970. Boris: 612. 965. 425. Troho. 293. Miroslav: 983. 1042. 665. 1054. 942. Trubelja. 981. Dragan: 612. 262. 1034. 444. 321. Dmitar: 164. 1126. 948. 1038. 1041. 589. Janko: 586. 1121. Travar. 1078. 954. 941. Franjo: 12. 1024. Goran: 1029. 1026. Slavko: 1029.Topi}. 774. 327. 950. 960. 949. Dragan: 608. 1050. 956. 1030. 999. 83. 1023. Novica: 601. 1036. Topi}. Tot. 338. 1021. 268. Dragojlo: 741. 1044. Mika: 938. Josip: 1046. Tripalo. Trivi}. 523. Topi}. 832. 979. 1068. 242. 741. Trifunovi}. Sr|an: 595. 946. 1031. 1013. Trajkovski. Tucovi}. Tu|man. 1033. 284. 953. 951. Bogdan: 240. 368. Tomislav: 164. 306. 241. 261. 1004. 389. 940. 980. 995. 945. 292. Stjepan: 1112. 952. 1035. 823. 428. 398. 982. 972. 493. Travar. 441. 1052. Vinko: 1029.

Vasil: 248. 376. Turalija. Valenta. 460. 889. 414. Marka Nikola: 66. Du{an: 166. Uro{anin. 878. Branislav: 873. Milivoje: 621. Anton: 84. Uzelac. 264. Tus. 1228 . Pere Anto: 1110. 325. 227. 359. 409. Uzelac. Milan: 614. 411. Joakim Herker (Joachim Herker Uwe): 1060. 169. 773. 261. 410. 299. 825. Uvli}. 879. Simeon: 166. 304. Anto: 1098. 696. Milivoje: 563. Ulemek. Tutnjevi}. 1099. V Vaki}. Uzelac. Uve. Urli}. Tutnjevi}. 581. 803. 385. 416.Tulo. U Ubiparipovi}. 312. 1041. Unkovi}. 375. Tupurkovski. 621. Dragomir: 220. 399. 337. Spasoje: 857. Milorad — Legija: 875. 1011. Unkovi}. 335. Slobodan: 206. Milivoje: 498. Velimir: 1029. 413. 301. Ante: 989. Pero: 1107. 152. 370. Ante: 992. 692. 368. 306. 579. 580. 352. 393. Ujdur. 387. 289. Tumanov. 459.

Radenko: 535. Hrvoje: 1067. Rudo: 1107. Vasiljkovi}. Dragan (kapetan Dragan): 827. 425. Vladi~i}. Vlahov. 547. Vere{. Branko: 542. Milan: 440. episkop zvorni~ko-tuzlanski. Dragoje: 166. Vlasi. Vasiljevi}. Slobodan: 592. Vla~i}. Vaso: 592. Mom~ilo: 499. Frederik (Teunis Frederick Verduin): 1060. 354. Vladislav. Mladen: 810. Visi}. Hans (Hans van der Brock): 381. Nenad: 805. Vasilije. 444. Veselinovi}. Vidi: Mr|a. Vidovi}. Vens. 660. Vidakovi}. Lazar: 507. 441. Ljubomir. Predraga Aleksandar: 166. mitropolit dabro-bosanski. Vi{nji}. 659. Gojko. Radi{e Milovan: 858. 982. Predrag: 1113. Vojinovi}. Nedeljko: 882. Vasiljevi}. Miroslav: 1038. Rade: 608. Mile: 615. 1229 . Vasovi}. Milo{: 535. 524. 892. Vanovac. Vidi: Ka~avenda. 394. 424. 447. Sajrus (Cyrus Vance): 328. 378. Svetozar: 47. Vidovi}. Ivana Ilija: 1114. Viskovi}. Vasiljevi}. Verdun. 693. 423. Viduka. 389. Vida~ek. Vaskovi}. Mate: 981. 494.Van den Bruk. Vladi~i}. 1065. Vla~o. Vaskovi}. Azem: 149.

Obrad: 628. Vranicki. 1230 . 611. 881. Vuji~i}. Vostrukov. 811. 613. 808. @eljko: 1107. 512. Vr`ina. Josip: 50. Vu~eti}. Vujevi}. Vrankovi}. Ivan. Pero: 686. Vuji}. Vrlje{. Milo{ . 559. Evgenij (Vostrukov. Bo`idar: 486. 492. Vuji~i}. Vu~urovi}. Vujovi}. Vujina. Branislav — Vule: 834. Vukadin. 811. 808. Vu~eti}. Milorad: 492. Risto: 535. Vu~i}. Vrhovec. Radovan: 563. Radoslav: 589. Ne|o: 594. Rade: 604. Vu~ini}. Vujina. 578.[vabo: 597. Ante: 1055. Joze Goran: 1058. Vuji~i}. 564. Ljubi{a: 828. Vaso: 535. Vojvodi}. Goran: 1048. Vu~kovi}. Drago: 813. Stipe: 1101. Slavi{a: 828. Sini{a: 894. 1054. Pavao II. Vrlje{. Vladimir: 623. Vukadin. Vuji~i}. Vuji~i}. Momir: 813. papa Rimo-katoli~ke crkve): 393. Vukajlovi}. Ante Josip: 1055. Evgenij): 226. 813. 812. Milorad: 502. 832. Karel (Karel Wojtyla. Vujaklija. Dragan: 609.Vojtila. 873. Predrag: 276. Vrlje{.

Vukodragovi}. 435. Zoran: 583. Vukmanovi}. Goran: 505. @eljko: 211. Hrvoje: 1058. 680. Vuk{i}. 1231 . Ze~evi}. Vukota: 807. 145. Zelen. Frank: 1055. Ante: 1085. Vukovi}. Zagorac. Slaven: 1057. Nenad: 535. Radovan: 580. Zekan. Radoslav: 496. Jure: 985. Dra{ko: 496. Zelen. 144. Vukovi}. . Nikola: 569. Vukovi}. Vladimir: 441.Hrvatini}. Vuki}. Zebi}. 512.Vuk~evi}. 838. Vukovi}. Nikola: 1029. Z Zadro. Zoran: 926. 692. Jovan: 535. 809. Vukosavljevi}. Drago: 106. Zeki}. Vuleta. Zagor~i}. Petar: 897. Vuki}. Vukovi}. 774. Vuki~evi}. Vukovi}. Branko: 374. 114. 509. Vukovi}.^ele: 882. Kojo: 593. Vuk~i}. Stevo: 613. Miroslav . Risto: 434. Zdilara. 774. Branka Vladimir: 667. 111. Dinko: 1077. 703. 775.

Joja: 810. Ljubomir: 551. Zmijanac. 1047. Ivan: 1046. Zdravka Slavko: 611. Zukovi}. Zori}. Bosiljka: 609. Zelenovi}. 335. Zurovac. Voren (Warren Zimmerman): 266. Zvicer. Zoranovi}. \or|ije: 164. Rade Todor: 610. Mirko: 593. 269. 267. Zelenovi}. Bo`o: 985.Kinja: 810. Radmilo: 777. ^edo: 535. 620. Zelenovi}. Zlati}. Zimerman. Zelenovi}. Zelovi}. Zeljaja. Zirojevi}. 261. 941. Vlado: 613. Zelenovi}. Ivan (Bruno Zori} — Zulu): 991. 457. Zrelec. Dragutin: 202. Zeli}.Zelenbaba. Zelenovi}. Zelenovi}. 996. Jove Miroslav . Nemanja: 593. Mirko: 563. @eljko: 962. Zubi}. Zori}. Sime Zdravko: 610. 611. 341. 992. 243. Zirojevi}. 290. 248. \or|a Zoran: 611. Radoje: 602. Stjepan: 986. Zdravka Ranko: 611. 1232 . 240. Zoranovi}. Petra Drago: 1114. Du{an: 479. Vladimir: 551. Zrno. Du{ko: 615. Zrinu{i}. Zovko.

@u`a. Bo`idar: 1029. Vidoje: 182. @oni. @ivak. @ivak. Mirko: 897. An|elka Mile: 611. Danilo: 610. Mladen: 1107. @ivanovi}. @ulj. Milenko: 848. \or|a Strahinja . 611. Mirka Dragan: 610. @ivak. Danila Neno: 610.@ @arkovi}. 610.Strajo: 609. @upani}. @ivak. \or|e: 609. Milovana Marinko: 611. 645. @ivak. @ivak. @ivak. Milovana Mirko: 611. 1233 . @ivak. Milana Marinko: 610. Zdravko: 613. @u`a. 589. @ivak. 802.Maksan: 1035. Novica: 829. @ivak. Obrena Mirko: 610. @ivanovi}. @uljevi}. Ranko: 812. Milorad: 608. Ivica: 1101. 811. @epini}. @eraji}. @ugi}. Stojan: 650. Vitomir: 551. @ivak. Ante . @ulj. Vinko: 1101. @upljanin. @ivka Gordan: 611. @ivak. Danila Bo`o: 610. Obrena ^edo: 610. @ivak. 813. 611.

.

R E G I STAR GEOGRAFSKIH NAZIVA .

.

209. Balkan: 180. Ba~ka Topola: 1056. 219. 929. Al`ir: 45. 742. 783. Aleksandrovac: 740. 181. Baktu{a: 1005. 928. 1058. 718. Banat: 192. 415. Aleksinac: 740. 1125. 214. 236. 813. 358. 1081. 882. B Ba~ka: 192. Austrougarska: 935. Albanija: 193. Avdagi}a luka: 603.A Ahatovi}i: 594. 440. Ahmi}i: 979. Austrija: 267. 213. 566. Alipa{in Most: 717. 342. 339. Bajina Ba{ta: 699. 897. 193. Australija: 1096. Ba~ka Palanka: 347. 215. 346. 358. 1237 . 390.

95. 688. 662. 139. 556. 57. 925. Banovi}i: 108. 907. 852. 695. 1107. 108. 651. Bar: 583. 662. 55. 94. 874. 952. 222. 97. Banski Karlovci: 909. 698. 787. 223. 955. 58. 803. 809. 650. 789. 114. 840. 590. 928. 405. 857. 1121. 821. 728. 676. 839. 704. 380. 66. Be~: 1109. 876. 870. 699. 632. 404. 669. 838.Banija: 56. 381. Baranja: 59. 771. 106. 214. 399. 547. 788. 865. 384. 181. 790. 240. 210. 652. 860. 671. 569. 410. 865. 919. 685. 867. 362. 771. 728. 914. 668. 887. 681. 51. 922. 862. 936. 98. Beli Manastir: 394. 943. 726. 301. 113. 368. 726. 579. 787. 805. 661. 360. 772. 853. 169. 713. 773. 225. 459. 635. 859. 223. 688. 153. 485. 537. 786. 385. 207. 355. Bejrut: 584. 864. 901. 304. 788. 913. 431. 915. 483. 680. 1010. 226. 1238 . Ba{ko Polje: 995. 455. 686. 739. 722. 751. 916. 502. 918. 919. 104. 603. 897. 563. 661. 486. 129. 578. 302. 916. 928. 131. 465. 779. 645. 614. 203. 494. 911. 130. 866. 299. 456. 869. Baraku{a: 812. 613. 598. 487. 491. 348. 884. 60. 250. 801. 664. 379. 196. 949. 181. 692. 738. 909. 689. 552. 394. 815. 836. 320. 644. 499. 820. 636. 257. 782. 837. 797. Batine: 347. 667. 616. 288. 838. 709. Bare: 601. 260. 393. 774. 222. 538. 1056. 850. 374. Benkovac: 128. 501. 512. 1084. 784. 771. 188. Banja Luka: 91. 337. 490. Bara}i: 466. 479. 854. 59. 128. 357. 220. 313. 142. Batajnica (aerodrom): 785. 280. 1010. 839. 484. 734. 205. 375. 924. 912. 750. 584. 860. 56. 902. 513. 325. 414. 721. 524. 511. 655. 793. 926. 132. 580. 690. 781. 460. 514. 747. 662. 454. 305. 884. 391. 687. 177. 848. 568. 347. 347. 62. 115. 356. 459. 944. 849. 910. 375. 665. 838. 942. 484. 206. 633. 619. 666. 681. 687. 205. 676. 868. 300. 878. 525. 532. 642. 198. 789. 983. 478. 298. 712. 623. 356. 373. 442. 373. 880. 567. 1120. 670. 659. 771. Beograd: 38. 402. 215. 210. 143. 205.

Bjela{: 735. 800. 131. 930. 1020. 406. Bogojevo: 347. 94. 97. 682. 797. 693. 1010. 799. 923. 877. 131. 493. 711. 874. 886. Bo~: 346. 915. 600. 709. 792. 943. Biskupi}i: 606. 998. 883. 874. Bjelimi}i: 1036. 662. Bile}a: 113. Bitolj: 662. 814. 785. Biljevo: 739. 880. 700. 881. 927. 984. 624. 690. 799. 881. 321. 691. Bizant: 11. 386. 870. 789. 723. 299. 724. 688. Bezdan: 347. 624. 684. 923. 924. 739. 704.Berlin: 339. 928. 912. 380. 854. 629. 685. 878. Betnja Mala: 736. 725. 705. 1239 . 109. 635. 914. 1081. 774. 989. 725. 688. 634. 669. 667. 698. Bjela{nica: 786. 804. 904. 1006. 498. 109. Bi{}e polje: 740. 675. 668. 633. 699. Bjelovar: 128. 1029. 701. 812. 737. 726. 875. 902. 740. 610. 689. Bla`uj: 591. Biosko: 728. 99. 664. 538. 743. 1001. Bjelu{ina: 739. 615. Bivolje Brdo: 1020. 736. 152. 998. 768. 924. 913. 670. Blagaj: 735. 921. 729. 667. 704. 692. 105. Bjelov~ina: 612. 1129. 918. 132. 618. 904. 107. 644. 502. Bjelosavljevi}i: 790. 212. 870. 698. 913. 882. Biha}: 91. 773. 664. 502. 130. Bijelo Polje: 583. 683. 944. 773. 667. 132. 660. 927. Bio~a: 828. 911. 129. 885. 701. 582. 492. 104. 806. Bijeljina: 99. 834.

487. 630. 550. 491. 1014. Bojnik: 594. 819. 493. 775. 688. 881. 688. 107. Bogovi}i: 730. Bogutovo Selo: 704. 704. 1124. 458. 538. 1009. 1012. 212. 651. 368. 823. 113. 954. 735. Borovo Selo: 86. 947. Borovo polje: 1009. 804. 1011. 1012. 742. Bosanski Lu`ani (Lu`ani Bosanski): 735. 376. 1128. 614. 600. Bosanska Dubica: 106. 667.Bogovac: 791. 946. 857. 1124. 1124. 644. Bosanska Otoka: 892. 355. 667. 1240 . 1004. 946. Bosanska Krupa: 106. 682. 809. 131. Bok{evica (planina): 1049. 615. Borije: 738. 1124. 494. 1124. 818. 490. 615. 542. 1009. 256. 538. 652. 740. 883. 899. 954. 579. 804. 143. 892. 538. 610. 704. 667. Borovo Naselje: 883. 1037. 1122. Bosanska posavina (Posavina): 328. 131. 805. 1013. 496. 688. 948. 831. 1122. Bosanski Novi: 99. 750. 884. Boka kotorska: 57. 839. 580. 823. 782. 775. 1014. 539. 618. 876. 490. Bosanska krajina: 143. Bosanska Gradi{ka: 106. 706. 1004. 653. 1011. 782. Bosanska Ra~a: 736. 769. 612. 1013. 599. 814. 820. 1123. 999. Borci: 609. 736. 787. 900. 257. Bosanski Brod: 131. Bosanska Kostajnica: 704. 497. 501. 947. 979. 947. Bori}i (naselje): 738. 883. 795. 459. 892. 1003. 131. 806. Borike: 746. 490. 704. 499. 131. 643. 539. 688. 688. 502.

615. 836. 677. 225. 371. 406. 644. 1038. 153. 570. 941. 619. 65. 927. 824. 514. 234. 551. 210. 729. 851. 353. 152. 711. 547. 195. 143. 1027. 330. 1042. 768. 861. 740. 84. 495. 889. 382. 603. 992. 767. 552. 505. 554. 809. 583. 841. 789. 216. 907. 235. 886. 245. 464. 207. 702. 500. 1040. 905. 963. 296. 610. 503. 741. 131. 728. 778. 980. 602. 502. 531. 515. 577. 621. 788. 813. 484. 1007. 589. 928. 662. 921. 1025. 981. 600. 446. 819. 713. 928. Bosansko Grahovo: 57. 188. 580. 907. 350. 772. 726. 486. 770. 519. 947. 964. 258. 587. 848. 956. 936. 513. 887. 526. 945. 502. 862. 556. 487. 1026. 900. 771. 557. 777. 688. 126. 798. 785. 561. 218. 994. 560. 114. 857. 889. 922. 734. 894. 558. 814. 141. 665. 190. 984. 937. 935. 926. 972. 704. 321. 1031. 300. 1012. 1041. 943. 167. 683. 804. 885. 659. 212. 675. 996. 407. 169. 1039. 1017. 482. 113. 766. 686. 527. 508. 622. 585. 845. 804. 360. 891. 512. 184. 507. 666. 193. 957. 1241 . 248. 902. 823. 494. 397. 792. 629. 138. 940. 1018. 372. 562. 62. 838. 133. 929. 578. 873. 137. 960. 872. 472. 550. 256. 432. 607. 724. 516. 669. 78. 601. 946. 970. 493. 158. 930. 1000. 796. 202. 320. 913. 628. 400. 157. 710. 151. 328. 117. 524. 120. 847. 1037. 136. 946. 968. 483. 113. 194. 695. 499. 698. 958. 227. 827. 211. 857. 1009. 776.Bosanski Petrovac (i Petrovac): 107. 477. 623. 479. Bosna i Hercegovina: 11. 904. 818. 797. 805. 521. 536. 335. 897. 999. 383. 1003. 795. 161. 514. 816. 511. 523. 579. 713. 226. 691. 969. 529. 923. 790. 786. 846. 528. 493. 488. 834. 565. 667. 709. 618. 88. 773. 701. 220. 410. 774. 693. 624. 214. 94. 185. 931. 997. 856. 396. 823. 948. 688. 688. 538. 982. 240. 61. 635. 189. 887. 537. 951. Bosna (rijeka): 665. 567. 584. 955. 837. 634. 12. 738. 819. 489. 242. 953. 661. 715. 522. 170. 645. 131. 582. 891. 496. 920. 667. 144. 706. 974. 338. 749. 802. 947. 720. 925. 794. 504. 480. 595. 998. 787. 776. 976. 660. 696. 379. 664. 548. 1020. 791. 365. 139. 520. 412. 549. 555. 481. 906. 1004. 700. 56. 924. 464. 973. 779. 950. 705. 871. 57. 599. 784. 903. 222. 833. 196. 59. 581. 853. 1006. 944. 100. 525. 1021. 501. 901. 55. 563. 1006. 742. 942. 468. 517. 510. 326. 51. 959. 692. 701. 99. 774. 715. 586. 795. 966. 804. 553. 781. 369. 840. 627. 228. 817. 939. 852. 1034. 890. 925. 725. 829. 815. 843. 497. 938. 58. 979. 122. 241. 224. 727. 893. 572. 775. 952. 830. 509. 47. Bosansko Petrovo Selo: 487. 616. 461. 858. 1014. 215. 163. 617. 667. 1024. 399. 1008. 888. 967. 498. 60. 782. 920. 364. 663. 822. 676. 667. 1032. 490. 192. 746. 828. 898. 983. 782. 598. 518. 217. 187. 859. 1022. 702. 723. 445. 363. 127. Bosanski [amac: 131. 765. 90. 744. 540. 162. 506. 208. 783. 546. 200. 550. 337. 394. 21. 769. 129. 1036. 532. 304. 478. 485. 791. 48. 678. 501. 168. 89.

1031. 1122. 1123. 927. 570. 1099. Brije{}e: 740. 538. . 904. 1053. 1044. 132. 789. 738. Brda: 535. 881. 539. Bri{evo: 614. 1055. 812.centralna Bosna: 804. 893. 1079. 502. 1049. 1132. 1081. 1065. . 1122. 1122. 1242 . 1124. 1118. 687. 687. 1113. 113. 1130. 600. 1069. 937. 789. 616. 790. 897. 1079. 929. 1074. 1096. Brisel: 434. 610. 1079. 458. 610. . 1066. 1125. 1067.srednja Bosna: 980. 787. 834. 943. 1022. 896. 991. 810. 1129. 1117. 1011. 1030. 893. 600. 884. 1012. Br|ani: 609. 695. 132. 1113. 1128. 1101. 700. 857. 746. 698. 1021. 826. 615. 897. 684. 379. . Brkanovo brdo: 740. 688. 1045. 913. 1022. 1040. 605. 613. 792. 499. 1012. 813. 368. 1067. 536. 769. 1104. 792.zapadna Bosna: 295. 1075. 811. 1068. 1047. 1056. 1120. 1030. 790. 793. 946. 667. 883. 1048. 612. 786. 1011. 876. Br~ko: 99. 1098. 878. 536. 925. 1018. 791. . 891. 782. 1078. 878. 779. 928. 1047. Bratunac: 132. Brod na Drini: 535. 885. 133. 984. . 706. 691. 1050. Brezno Gornje: 1058. 924. 414. 947. 779.jugoisto~na Bosna: 598. 1068. 1033. 572. 1119. 768. 1063. 1052. 1121. 738. 611. 880. . 833. 1080. Brije{}e Brdo: 806. 1072. 811. 802. 1008. 1126. 1045. 1088. 806. 881. 813. 1129. 676. 1071. 615.1043. Bradina: 609.sjeverna Bosna: 59. 1122. 109. 611. 700. 603. Brankovac: 739. 612. 946. 502.sjeveroisto~na Bosna: 691. 676. 1122. 1076. 1106. Brioni: 359. 947. Bo`inovi}i: 692. 713. 1131. 769. 724. 1033. Breza: 108. 814. 879. Botajica: 900. 774. 1070.isto~na Bosna: 665. 1072. 1122. 1127. 1051. 985.

613. 742. 1076. Butile: 594. 1107. 1099. 937. Butmir: 545. 830.Brodare: 736. 1243 . 953. 928. 1110. Bubanj Potok: 833. 874. 796. 1030. 1075. 730. 960. Bu`im: 107. 954. 697. 729. 717. Bugarska: 215. 1055. 716. 1062. 317. 687. 1109. 1000. Bukva: 830. Budisavina: 984. 132. 1084. 791. 1015. 1083. 1026. Caprag: 552. 1086. 1100. 722. 1091. 1080. Bulatovci: 885. 1097. 714. 961. 1045. 1090. 722. 1058. 1085. 1038. 1066. 687. 1049. 718. 921. 1093. 1079. 954. 832. 794. 909. 1077. 321. 921. 991. 1032. 1101. 1077. 896. 713. Bulutovac (brdo): 984. 740. 1089. Bu~i}i: 1049. 1061. 1106. 1094. 811. Buterine: 1055. Brus: 729. 887. Brusno: 535. 1081. 1021. 1105. 715. 991. 1032. 716. 741. Bukovik: 583. 569. C Caparde: 927. Budak: 739. 1023. Carev Mlin: 735. Budanj: 601. 1024. Bulozi: 492. Bugojno: 98. 772. 1108. Busova~a: 132. 961. 1082. 522. 895. 714. 1031. Buna: 882.

775. 726. 896. 472. 871. 695. 929. 927. 212. 422. 777. 661. 365. 505. 493. 456. 502. 127. 168. 774. ^ajetina: 773 ^ajni~e: 131. 563. 259. 925. 514. 667. 842. Cerska: 844. 222. 658. 432. 404. Crnoglav: 984. 321. 688. 855. 162. Cazinska krajina: 782. 429. 955. 424. 150. 433. 896. 810. 538. 786. 783. 440. 184. 498. 181. 268. 189. 943. 159. 486. Crkvina: 889. 778. 873. 455. 899. 928. 897. 1120 Crna Rijeka: 854. 508. 785. 768. 419. 403. 158. 54. 89. 275. 923. 906. 930. 872. 547. 78. 225. 491. 516. 944. 523. 894. 209. 898. 492. 943. 876.Careve Vode: 897. Crvene stijene: 730. 909. 212. 88. Celje: 346. 928. 926. 170. 458. 193. 62. 499. 746. 446. 363. 897. Crno Blato: 616. 411. Crepoljsko: 594. 846. 443. ^ ^a~ak: 704. 772. 881. 687. 781. 416. 855. 700. 117. 571. 782. 785. 664. 921. 577. 192. 1118. 185. 497. 515. 725. 139. 893. 438. 922. 948. 426. 802. 745. Cetinje: 774. 830. Crna Gora: 38. 926. 770. 369. 202. 258. 1117. 445. 895. Cazin: 131. 598. 769. 859. 518. 436. 511. 491. 434. 425. 216. 834. 509. 550. 598. Crni}i: 994. 352. 430. 580. 417. 560. 245. 149. 400. 401. 57. 435. 1244 . 841. 248. 296. 800. 270. 945. 262. 801. 666. 771. Crni vrh (kod Zvornika): 1133. 659. 878. 256. 704. 459. 126. 300. Cvilin: 602. 535. 493. 418. 413.

513. 609. 1050. ^erkazovi}i: 876. 667. 1107. 990. 688. 996. D Dalmacija: 181. 1025. 250. ^eminac: 384. 113. 355. 1022. 1036. ^ehoslova~ka: 87. 106. 501. 708. 522. 691. 997. 929. 736. 227. ^elinac: 131. 1023. 957. 1024. . 1245 . ^eljevo: 994. 990. 670. ^ardak: 1009. 982. 954. 992. 491. 769. 544. 1030. ^elopek: 704. 1060. ^olina Kapa: 743. ^elina: 745. ^itluk: 108. 688. 110. ] ]erezluk: 535. ^elebi}i: 521. ^ohodar mahala: 535. 1108. 1023. 988. 394. ^apljina: 99. 514.^akovec: 675. 710. 131. 824. ^ekr~i}i: 606. ^vrsnica: 1021. 992. 988. 131. 1074. ^ate`: 346. 222. 688. 954. ^e{ka: 1081. 994. 143.ju`na Dalmacija: 973. 983. 974.

Dobanovci: 482. 571. Dobrinja (naselje): 1006. Donje Biosko: 743. Debelo Brdo: 743. Dobro Polje: 854. Doljani: 979. 830. 738. 131. 598. Doboj: 91. 461. 979. 816. 900. Donja Bio~a: 604. 859. Derventa: 131. 1082. 599.sjeverna Dalmacija: 57. Doglodi: 594. 1019. 1013. 700. 1115. 948. 1011. 700. 572. 740. 974. 921. 737. 1077. 739. 893. 684. 1132. 914. 1011. Danilovgrad: 873. 808. Dalmatinska plo~a (rt): 666. 781. 790. Dobrun: 928. Doline: 734. 955. 106. 722. 94. 105. 881. Daruvar: 397. 375. Donja Brda: 603. 736. 723. 736. 742. 789. 1009. 806. 713. 1013. 1014. 1078. 947. Donja Trnava: 704. 615. 132. 797. 104. 684. Dobrinja: 608. Delnice: 675. 699. 913. 667. 1246 .. 695. 599. 937. Deleu{a: 582. 570. 583.srednja Dalmacija: 973. 893. 713. 832. 740. 1102. 946. 1079. 600. 1103. 709. 695. Donje Crnjelovo: 736. 925. 746. Dejton: 1125. 769. 813. Donja Zim~a: 606. 502. 811. Divulje (aerodrom): 1049. 668. 675. 679. . 738. 644. 97. 688. 1039. 502. Dobro{evi}i: 594. 142. Dobra Voda: 1006. Dobro selo: 982. 667. 688. 130. 280.

1123. 920. Drni{: 688. 567. 355. 1247 . 611. 417. 501. 412. 984. 975. 712. 982. Dravograd: 346. 132. Dra~evica: 1048. 399. 708. 999. 980. Dubac: 429. Drvar (Titov Drvar): 107. 552. Duga Resa: 688. 612. 882. 406. 823. 488. Drago~ava: 602. Donje Vukovsko: 735. 769. 781. 256. Dubravica: 1045. 443. 514. 688. 703. Drenovac: 1024. 790. 926. Drivu{a: 607. 404. 981. 708. 407. 724. 930. 327. 1028. 700. 668. 992. Drava: 188. 464. 131. 1020. 1010. Donji Lapac: 257. 569. 796. Donji Malovan: 828. Donji Brezik: 615. 877. 493. 257. Dub: 737. Donji Vakuf (Srbobran): 131. 803. 519. 629. 937. 687. Dubrave (Dubravska visoravan): 684. Dra~evo: 984. 929. 400. 1069. 701. 1055. Dubica: 459. 893. Donji Rainci: 792. 771. 786. 522. 222. 682. 699. Donji Skugri}: 1009. 904. 691. 842. 1075. 831. 740. 891. 713. 709. 804.Donje Selo: 609. 411. 598. Dre`nica: 1037. 515. 429. 113. 461. 397. Dugo Polje: 900. Donji Rujani: 521. 427. 997. 550. 666. 667. 143. 667. 613. Dubrovnik: 181. Drina (rijeka): 186. 737. 1021.

jugoistok Evrope: 327. Dvor na Uni: 552. 814. 1124. Dunav: 58. 425. \ \akovo: 380. 1042. Duvno (Vidi: Tomislav Grad). 440. 427. 392. 218. 216. 388. 358. 566. 350. 215. 342. 377. 151. 941. D@ D`epi: 610. F Faleti}i: 713. 76. Erdut: 226. 391. 87. 852.Dugo Selo: 380. 495. 700. 561. 371. 420. 562. 347. 1248 . \e|evo: 601. 287. 202. 217. E Engleska: 250. 940. 793. Evropa: 52. 810. Dvor (Hrvatska): 688. 393. 1096. 1129. 874. 284. 952. 213. . 938. 675.

881. 774. 601. 257. 1129. 510. 725. 603. 131. 441. 535. Golubi}i: 634. 358. 667. 997. 1249 . 797. Glavice: 974. 362. 928. 975. 746. 550. 651. Godijen: 601. 809. 773. 800. 514. 113. Gladovi}i: 790. 654. 954. 131. 796. Gazimestan: 149. 804. 854. 487. Glavati~evo: 1036. 881. Fojnica: 108. 552. Go~: 874. Glina: 205. 491. 184. 921. 602. 540. 722. 113. 688. 534. 739.Fo~a: 99. 912. 667. 937. 800. 829. Glamo~: 107. 584. 729. 460. Francuska: 250. 771. Fru{ka Gora: 887. 113. 1112. 720. 202. 498. 224. Gavri}a brdo: 743. 600. 878. 823. Glasinac: 491. 464. 502. 492. Galistok: 736. 785. 212. G Gabela: 996. Glogova~a: 736. 713. Glogova: 539. 928. Golubinka (jama): 222. 688. 132. Glatke njive: 746. 810. 701. 223. 131. 698. 708. 662. 702. 708. 824. 502. 687. 553. 810. Gacko: 99. 737. 769. 773. 498. 996. 201. 540. 830. Gerzovo: 614. 492. 490. 460. 927. 927.

808. Gornja Bijela: 550. 1005. 492. 999. 786. 738. 737. 1050. 786. 688. 782. 1017. 1074. 688. 930. 789. 737. 615. 1129. 108. Gospi}: 380. 924. 1069. 926. 937. 793. 131. 793. 1009. 1033. 1024. 994. 688. 769. 706. Gornja Bio~a: 604. 709. 904. 583. Gornji @abari: 1005. 1250 . 1108. Gora`de: 91.Gorani: 606. Gorski kotar: 56. 1008. 398. 1110. 929. 954. 99. 789. 1107. 94. 1016. 1023. 552. 774. Gornji Milanovac: 693. 393. 1035. 130. 1015. 132. 460. 797. Gornje Biosko: 743. 1043. Gradi{ka: 393. Gornja Brda: 603. Gornji Malovan: 828. 502. 792. 944. Gornja Jo{anica: 723. 947. Gra~anica: 106. 991. 1022. 945. 107. 398. 346. Gornji [epak: 736. 1030. Grac (Gratz-Austrija): 567. 536. Gornji Kotorac: 743. 788. 185. 1036. 784. 356. 940. 904. 1122. 772. Gostina {uma: 739. 599. 959. 1037. Gornja Zim~a: 606. 687. 896. 1061. 746. 1040. 746. 745. Grada~ac: 132. 108. 844. 212. 536. 688. 854. 805. Gornje [evarlije: 709 Gornje Vukovsko: 735. 792. 790. 1104. 786. 1062. 791. Gra~ac: 257. 682. 925. 927. Grabe`: 615. 1031. 1034. 946. 491. 597. 142. 914. 725. 1018. 927. Gorica: 1005. 667. 1055. Gornji Vakuf: 132. 928. 687. 675. 1011. 502. 1026. 942. 406. 1122.

725. 486. 707. 980. 724. 594. 611. Hambarine: 893. 720. Grebak: 929. 1110. 250. 1112. 434. 988. 895. 455. Han Kram: 713. 815. 679. 435. 424. Grme~: 572. 1043. 1054. Gubin: 521. 728. 136. 713. 228. 438. Grlica: 806. 661. 873. 482. 256. 392. 893. 915. 432. 668. Herceg Novi: 406. 713. 418. 984. 714. Grude: 99. 873. 502. 1083. 620. 773. 1120. Grajani: 805. 560. Gr~ka: 215. 953. 436. 985. Hag: 320. Gu~evo: 809. Grmu{a: 615. 393. 132. 942. Hajvazi: 885. 874. 397. Grajsovi}i (poligon): 827. 710. 429. Han Pijesak: 99. 719. 721. 905. 660. 612. 458. 500. 973. 460. 374. 717. 810. 830. H Had`i}i: 99. 797. 808. 598. 691. 214. 773. 724. 719. 1069. 585. 131. 597. 1105. 496. 1077. 433. 416. 717. 359. 687. 667. 688. 1071. 687. 423. 1076. 796. 132. 1021. 951. 391. 478. 979. 415. 404. 730. 1092. 829. 1091. 990. 450. 954. 996. 1251 . 1094. 222.946. 1000. 522. 667. 712. 380. 609.Grahovo (Crna Gora): 839. 986. 686. 662. 581. 550. Hercegovina: 129. 982. 987. 492. 181. 113. 608. 596. 425. 769. 711. Greda: 735. 1002. 1107. 108. Han Derventa: 584. 590.

547. 375. 168. 274. 294. . Hrustovo: 539. 282. 153. 936. 100. 948. 382. 852. 355. 891. 550. 513. 433. 325. 346. 257. 412. 666. 491. 124. 836. 465. 989. 421. 775. 363. 1021. 58. 406. 746. 299. 426. 887. 252. 253. 264. 62. 907. 390. 237. 57. 874. 773. 391. 676. 1023. 349. 951. 955. 365. 446. 300. 665. 160. 492. 89. 283. 241. 385. 409. 483. 889. 658. Hrvatska: 11.srednja Hercegovina: 399. 357. 428. 362. 159. 582. 1027. 370. 196. 424. 358. 255. 56. 157. 443. 399. 771. 340. 302. 453. 151. 943. 284. 856. . 768. 384. 296. 774. 468. 432. 298. 498. 765. 621. 931. Hre{a: 492. 584. 386. 285. 381. 395. 633. 698. 127. 337. 897. 938. 287. 578. 935. 1019. 374. 444. 581. 378. 191. 806. 785. 958. 311. 750. 450. 333. 293. 339. 770. 266.zapadna Hercegovina: 127. 946. 783. 898. 335.stara Hercegovina: 487. 331. 86. 250. 491. 273. 413. 377. 818. 345. 941. 115. 78. 380. 627. 321. 403. 782. 664. Here: 1104 Hodbina: 882. 328. 857. 394. 560. 1078. 749. 707. 213. 523. 388. 957. 728. 698. . 783. 873. 158. 896. 477. 830. 777. 614. 1047. 251. 804. 472. 724. 506. 163. 271. 411. 418. 408. 126. 676. 355. 167. 265. 580. 38. 260. 458. 389. 699. 407. 317. 259. 997. 295. 425. 281. 420. 1044. 950. 944. 47. 677. 769. 548. 200. 400. 360. 429. 348. 125. 579. 952. 364. 351. 350. 341. 290. 88. 258. 336. 1018. 292. 665. 262.ju`na Hercegovina: 999. 188. 338. 393. 143. 190. 326. 927. 773. 447. 946. 122. 202. 817. . 939. 498.isto~na Hercegovina: 411. 880. 417. 199. 1000. 379. 552. 366. 949. 678. 675. 278. 435. 693. 207. 59. 814. 959. 871. 999. 974. 410. 514. 924. 874. 440. 261. 1076. 431. 940. 953. 289. 286. 776. 660. . 352. 356. 442. 942. 998. 1028. 203. 779. 504. Hrasnica: 722. 402. 269. 291. 129. 306. 288. 1075. 441. 329. 369. 423. 524. 354. 368. 373. 937. 829. 461. 372. 963. 554. 439. 443. 448. 404. 661. 1076. 894. 1252 . 212.984. 1050. 710. 268. 332. 392. 985. 691. 347. 208. 236. 397. 224. . 247. 398. 161. 280. 415. 459. 152.jugoisto~na Hercegovina: 1001. 267. 427. 334. 928. 401. 60. 945. 419. 449. 482. 48. 589. 371. 242. 740. 82. 315. 41. 956. 767. 327. 304. 376. 342. 767. 729. 478. 490. 937. 945. 256. 245. 387. 555. 481. 189. 769. 896. 320.

995.sjeverna Hrvatska: 38. 921. 895. 1078. 975. 708. 804.964. 1079. 717. 788. 974. 904. 1069. Hutovo blato: 984. 520. 1104. 423. 1019. 1106. 1057. 742. 975. 975. 619. Ilin~ica: 700. 99. 773. 1055. 1127. 608. 987. 879. 237. 524. 1027. 1128. 604. 1074. 903. 1044. 716. 1072. 1023. 1046. 143. 980. 1033. Istra: 56. Italija: 346. 603. I Igalo: 398. 854. . 356. 997. . Irak: 247. 984. Igman: 713. Ilid`a: 98. 260. 1117. . 1041. 1049. 976. 979. 1098. Istok: 76. 608. 1121. 875. 741. 1114. 980. Ilirska Bistrica: 128. 1118. 1103. 1038.sjeverozapadna Hrvatska: 56. 724. 1021. 687. 745. 693. 1081.ju`na Hrvatska: 38. 1120. 1111. 1109. Ilok: 347. 1094. 1075. 745. 1088. 720. 806. 1029. 1058. 796. 1036. 974. 1083. 1060. 817.Hrvatska posavina: 1050. 1053. 902. 1077. 1034. 1026. 797. 785. 808. 583. 1002. 970. Hum: 740. 894. 1076. 1070. 931. . 999. 1110. 738. 1089. 1107. . Imotski: 63. 1018. 878. Ilija{: 132. 1021. 1104. 1085. 519. 1087. 1108. 897. 514. 973. 1101. 1253 . 1043. 1054. 1096. 587. 740. 1115. 1050.Hrvatsko primorje: 56. 1008. 1051. 675. 984. 1097. 786. 1100. 730. 346. 687. 976. 1039. 1105. 1119. 1068. 132. 1126. 1031. 921. 910. 1027. 978. 590. 1047. 1099. 1113. 1071. 825. 1040. 1058. 996. 1133. 981. 1067. 990. 965. 1022. 1080. 1009. 1093. 725. 1017. 715.

Josipdol: 1088. 784. Jajce: 107. 148. 89. 26. 1087. 1057. 237. Jaruge: 1005. 194. Jadransko more (Jadran): 58. 675. Jo{avka: 545. 1098. 902. 65. 28.Italija: 937. 176. 202. 21. 200. 793. 179. 928. 721. 339. 698. 182. Jastrebarsko: 128. 86. 164. Jaso~: 1019. 954. 159. 206. 345. 1105. 79. 699. 937. 189. Jahorina: 500. 712. Jo{anica: 602. 380. 127. 228. 685. 954. 29. 193. 890. 157. 1110. Janja: 736. J Jablanica: 688. 34. 749. 688. 78. 76. 745. 1106. Japan: 266. 725. 154. 87. 37. 50. 772. 1020. 184. 169. 789. 236. 181. 44. 787. 792. 81. 20. 42. 746. 397. Jasenovac: 459. 199. 57. 36. 177. 901. 552. 196. 35. Jabuka: 535. 726. 187. 168. Javornik: 700. 80. 1006. 219. 162. 129. 43. 190. 161. 198. Jezero: 833. 85. 211. 233. 788. 1254 . 160. Jahorinski potok: 597. 82. 125. 12. 84. 586. 614. 700. 569. 75. 701. 1000. 854. 62. 25. 191. 897. 131. 54. 743. 73. Ivanovac: 1056. 706. 149. 1122. 234. 737. 74. 670. 71. Jugoslavija: 11. 740. 208. Jagodnja~a (jama): 223. 150. 1049. 214. 183. 235. 24. 163. 180. 660. 709. 204. 60. 17. 151. 52. 1022. 158. 18. 121. 31. 1062. 77. 1019. 41. 188. 1032. 47. Jelah: 791. 615. 185. 1024. 72. 45.

269. 903. 241. 1127. 514. 287. 498. 782. 260. 704. 846. 319. 252. 746. 507. 506. 552. 304. 286. 499. 878. 551. 556. 398. 447. 483. 321. 380. 289. 372. 555. 554. 1057. 1125. 359. 662. 379. 784. 595. 790. 886. 663. 827. 493. 619. 500. 768. 239. 725. 434. 869. 245. 407. 608. 444. 481. 502. 331. 376. 368. 847. 313. 279. Kamenica (kod Drvara): 615. 853. 435. 350. 843. 1126. 893. 410. 697. Kalovita brda: 897. 344. 364. 377. 659. 366. 524. 817. 316. 246. 803. 361. 1117. 282. 327. 403. 865. 627. 866. 249. 240. 310. 504. 739. 358. 495. 433. 446. 292. 390. 501. 387. 719. 243. 667. 1128. 412. 666. K Ka~arevo: 712. 931. 427. 280. Kakanj: 132. 687. 608. 424. 766. 408. 502. 727. 363. 560. 371. 945. 298. 781. 502. 338. 518. 645. 558. 411. 905. 415. 290. 418. Kanada: 1096. 841. 383. 899. 402. 906. 312. 670. 805. 503. 580. 370. 491. 392. 857.238. 660. 251. 385. 485. 436. 354. 278. 365. 872. 421. 550. 553. 1120. 276. 840. 836. 360. 548. 855. 362. 386. 600. 578. 309. 250. 417. 318. 901. 375. 340. 487. Kalesija: 132. 499. 665. 303. 285. 937. 1052. 396. 1255 . 577. 814. 355. 740. 863. 596. 661. 522. 924. 268. 948. 334. 1118. 692. 443. 262. 212. 816. 564. 834. 315. 272. 709. 391. 902. 458. 438. 961. 314. 687. 353. 242. 583. 345. 949. 687. 469. 311. 738. 263. 326. 378. 273. 440. 830. 328. 565. 313. 389. 291. 296. 658. 492. 416. 854. 256. 685. 482. 862. 571. 265. 253. 632. 954. 838. 339. 772. 1132. Kala~ka: 735. 891. 369. 704. Kaloti}i: 606. 498. 449. 509. 393. 774. Kaonik: 607. 848. 859. Kalinovik: 99. 275. 737. 572. 523. 300. 325. 740. Kaljina: 492. 508. 294. 244. 618. 401. 281. 478. 337. 352. 409. 381. 885. 270. 837. 833. 293. 374. 517. 349. 849. 437. 570. 357. 284. 295. 797. 856. 870. 261. 712. 277. 897. 511. 563. 928. 918. 515. 274. 486. 342. 426. 336. 579.

57. 929. 913. 108. Knin: 57. 954. 58. 569. 687. 703. 327. 128. Klis: 1110. 58. Kasindol: 589. 913. 499. 380. 1010. 1011. 393. Ka{tel Novi: 1055. 478. Ki~evo: 699. 950. 1045. 680. 357. 669. Kikinda: 909. 944. 857. 346. 701. Kmur (brdo): 602. Karlovac: 56. 542. 1087. 675. 668. 682. 403. 152. 692. 523. 398. 667. 670. Karlobag: 57. 679. 882. Keraterm: 539. 1112. 943. 489. 676. 688. 329. 132. 603. 685. 486. 731. 829. 250. 944. 128. 463. 379. 1031. 268. 729. 188. 158. Kiseljak: 99. 1078. 406. 872. 654. 131. 158. 465. Kladu{a (s. 205. 697. 667. 713. 500. 79. 244. 913. 582. 685. 397. 655. 330. 532. 676. Kni}ani (kod Zrenjanina): 847. 662. 479. 129. 1107. 714. 464. 501. 687. 688. Ka{i}: 1055. 892. 466. 809. 321. 542. 327. 256. 244. 893. 716. 771. 960. 912. 920. 502. Klju~: 109. 552. 355. 942. Karakaj: 536. 891. 1030. 394. 887. 670. 916. 715. 687. 552. 999. 688. 895. 708. 1256 . Kipar: 584. 897. 113. 667. kod Velike Kladu{e): 943. 797. 255. 668. 327. 891. 914.Kara|or|evo: 320. 333. 287. 789. Kina: 45. 921. 614. 406. 538. Kifino selo: 783. Kne`ina: 492. 493. 911. 1122. 210. 912. 907. 257. 1124. 911. Kicalj: 1039. 1088. 207. 404. 583. Kladanj: 108. 537. 1036. 721. 132. 1079. 916. 888. 620. 740. 724.

268. 716. Kosovo: 37. 708. 258. 930. 954. 214. 552. 262. 380. 719. 662. 713. 265. 248. 662. Kostajnica: 224. 335. 198. 320. 185. 222. Komarno: 885. 897. 730. 253. 728. 62. 38. Kordun: 56. 304. 478. 844. 712. Kosovo polje (kod Knina): 86. 675. 261. 667. 197. 394. 891. Konjuh: 700. 41. 838. 914. 708. 384. 497. 663. Koprivnica: 128. 256. 59. 722. 852. 1015. 717. 89. Ko~evje: 346. Kornica: 1009. 656. Kola{in: 149. 706. Kobila Gornja: 735. 563. 682. 739. 493. 550. 774. 876. 1020. 250. 270. 773. 398. 198. Knja`evac: 662. 184. 688. 940. 610. 416. 683. 242. 205. 929. 668. 442. 202. 318. 664. Komogovina: 224. 86. 199. 637. 373. Konjic: 99. 688. 199. Koran: 586. 57. 64. 219. 744. Kopar: 346. 131. 215. 1096. 987. 1000. 838. 811. 40. 535. 1093. Kora}e: 1011. 812. 192. 296. 1110. 355. 247. 609. 336. 735. 257. 384. 773. 181. 817. 948. 477. 613. 129. 496. 594. 196. 1077. 714. 1061. 320. 65. 991. 925. Kond`ila: 606. 802. 1095. Komin: 791. 612. 54. 782. 737. 928. 633. 655. 149. 109. 128. 796. 374. 651. Koreja: 266. Konjevi} Polje: 789. 404.Kninska krajina: 257. 718. 917. 688. Korenica (Titova Korenica): 257. 190. 640. 1257 . 772. 679.

Kri`evci: 128. 688. Krivajevi}i: 604. Kravica: 536. 726. 713. 1258 . 776.Kosovska Mitrovica: 699. Kru{evo: 393. Krupanjska rijeka: 707. Kragujevac: 662. Kramer Selo: 825. 501. 667. Kova~evo Selo: 616. 538. Kovin: 923. 687. 954. 777. 873. Kru{evac: 849. 828. 113. 1124. 1059. 722. 893. 600. 928. Kranj: 700. Kovanj: 825. 675. Kozara: 572. Kotor Varo{: 131. Krupac: 725. Krupa: 611. 724. 891. 895. Kotorac: 879. 954. Kozila: 615. 922. Kremno: 712. 994. 813. 785. 1045. 922. Kru{evica: 1009. 614. 796. Kozarac (Radmilovo): 614. Kromolj: 592. 594. Kraljevo: 699. 132. 720. Kre{evo: 99. Kovani}i: 607. 108. 855. 806. Krivoglavci: 745. Kozja Luka: 535. 855. 724. Kozibrod: 375. 895. Kr~marice: 709. Krtelj: 583. 856. 912. 701. 930. 706. 832.

Kula Grad: 819. Kulen Vakuf: 702. Kula (kod Mrkonji} Grada): 825. Krvavac: 346. Kuzmin: 704. Kum: 346. 1259 . 1011. 789. 983. Kuli{: 706. 501. 501. 552. 248. Lapi{nica: 746. 581. 687. 131. 973. 457. 1002. Kupari: 240. 734. La{vanska dolina: 1022. 429. Kupa: 188. 714. 1104. Lakta{i: 106. 921. 255. Kupre{ki plato: 885. 1123. 954. 983. 946. La{va: 1044. 1076. 488.Kru{kovo polje: 1006. 983. L La|evci (aerodrom): 785. 580. Kula (Vojvodina): 874. Kuta: 601. 948. 1012. 698. 1128. 873. 734. 650. 1113. Kupres: 99. 579. 705. 131. 947. 667. 800. 735. 828. Kuljani: 375. 688. Kumbor: 57. Lani{te: 467. 1015. Kupre{ka vrata: 734. 618. 1104. Kupre{ko polje: 735. Kumanovo: 662. 667. 828. Kupre{ka visoravan: 329. 660. 623. 664.

Lika: 56. Lozica: 1081. 251. 672. 695. London: 247. Luka (konclogor u Br~kom): 833. Luburi} Polje: 830. 829. 910. 931. 131. 990. 1069. 707. 143. 679. 795. 327. 394. 442. Ligate: 602. 584. 822. Lu`ani: 735. 104. 838. 716. 589. 987. 682. Libija: 223. 688. 707. Lukavica: 110. 356. 904. 584. 854. 955. 250. 667. 519. 405. 320. 108. 107. 910. 662. 132. Lozni~ka rijeka: 789. 443. Liban: 349. 706. 698. 205. 879. 588. 806. 593. 132. 879.Lepenica: 1005. 725. Lukavac (rijeka): 736. Loznica: 725. 825. 590. kod Bosanskog Broda): 735. 1050. 782. 502. 721. 771. 894. 687. 1015. Lije{}e (s. 915. 706. 955. 222. 874. 375. 1055. Lopare: 132. 587. Leskovac: 663. 586. 595. 992. 965. 1022. 896. 99. 929. Lu{ci Palanka: 496. Lu~evik: 890. 521. 688. 814. 1260 . 1061. 715. 745. Lukavac: 98. 827. 713. Livanjsko polje: 521. 883. 212. 749. Livno: 91. 94. Li{tica. 373. 181. Vidi: [iroki Brijeg. 596. 623. Lon~ari: 706. 1062. 740. 130. 384. Li~ka Kaldrma: 708. 739. 895. 928. 975. 774. 954. 729. 804. 873. 502.

1110. 335. 1124. 161. 139. 365. 59. 913. 788. 697. 258. 789. 477. 449. 355. 498. 502. 330. 792. 662. 321. Ljubni}e: 738. Ljubovija: 783. M Ma~kovac: 1035. 663. 385. 688. 363. 604. 926. 696. Makedonija: 38. 445. 667. 295. 320. 1261 . 304. 131. 350. 339. 215. Majdan: 897. 707. 110. 547. Mali Zvornik: 783. 982. 661. 58. 904. 345. Makljen: 1034. 264. Maglaj: 131. 242. 113. 424. 522. 289. Male{i}i: 603. Ljubu{ki: 99. Ma|arska: 55. 88. 610. 131. Mali kri`: 829. 776. 51. 915. 699. 56. Ljubinje: 99. 317. 992. 599. 245. 57. Mala Obarska: 736. Ljubljana: 38. 1122. Majevica: 223. 296. 393. 356. 582. Lje{nica: 736. 502. 314. 181. 492. 955. 877. 927. 262. 189. 988. Mali kuk: 739. 954. Ljubija: 614. 769. 912. 108. 222. 89.LJ Ljalji}i: 876. Ljuta: 792. Makljenovac: 599. 688. 789. 256. 143. Mali krnjin: 700. 268. 706.

1005. 928. 741. 670. 687. 790. 609. 313. 99. 947. 825. Mljet: 255. 94. 722. 688. 110. 937. 695. 386. Mostar: 91. 1020. 712. 355. 599. 981. 400. 743. 740. 830. 128. 1021. 251. 737. 984. Milo{evac: 900. 613. 997. 1010. 1024. Metkovi}: 59. 924. 942. 929. Metljika: 346. Manja~a: 467. 305. Maribor: 56.Malovan: 734. 739. 900. 604. Mesi}i: 460. 539. 691. 881. 888. 488. 982. 307. 130. 113. 109. 953. 792. 700. Miljanovi}i: 791. 346. Moskva: 247. 1005. Mojmilo: 729. 611. 782. 618. 142. 882. 897. 808. 688. 728. 133. 582. 693. Mladenovac: 920. 800. 777. 1009. 696. 846. 1262 . 834. Me|e|a: 786. Memi}i: 791. 132. 663. 329. Miljevina: 601. 857. 597. 1012. Mokro: 713. 783. 946. 992. 107. 1008. Miljacka: 594. Metaljka: 928. Mili}i: 460. 1006. 726. 603. 691. 921. 514. 737. 946. 502. 538. 662. 768. 406. 741. 397. 688. 536. 769. 723. 881. Modri~a: 131. 306. Mazoljice: 739. 801. 97. Masleni~ki most: 829. 1122. 737. 583. Maslovare: 698. 667. 399. 131. Me|ugorje: 1001. 810. 975. 773. 514. 399. 104. 737. Mari}i: 616. 250. Miso~a: 541. 737. 714. 885.

989. 737. Neretva: 357. 1050. 975. 570. Mratinje: 928. 99. 979. Mostarsko blato: 1048. 998. 1001. 1002. 1113. 696. 582. 1037. 1041. 131. 1020. 742. 680. 812. 1098. Nevesinje: 113. 1001. 738. Mrkovi}i: 725. 1263 . 997. 896. 823. 882. Motajica: 698. 460. 464. 991. 703. 569. Mo{eva~ko brdo: 905. 879. 709. 582. 894. 571. 568. 460. 492. 1024. 660. 1125. 804. 966. Nik{i} (Crna Gora): 149. 1000. 688. 498. 567. 1021. 360. 997. 1029. 1043. 996. 57. 490. 954. 1024. 979. 688. 1012. 927. 997. 1111. 982. Murino: 594. 846. 921. 493. 928. 990. 443. 514. 660. 1067. 740. 1048. 609. 113. 1012. 959. 990. 783. N Nanos: 346. 710. Mo{un (rejon): 1049.954. 1032. 1055. 769. 697. 1123. Mu~ani: 375. 913. 984. 398. Muha{inovi}i: 606. 710. 1049. 975. 1055. 1078. 1021. Nikinci (poligon): 862. 406. Nareci: 735. 701. 1125. Mrkonji} Grad: 131. 609. 59. 967. 1026. 108. 990. 925. 698. 723. 999. 1072. 1122. 610. 999. 614. 1000. 501. Neum: 57. 996. 633. Ned`ari}i: 595. 131. 667. 973. 572. 946. 502. 739. 1128. 1030. 461. Mr|anovci (Kupres): 735. Na{ice: 38. 825. 956. 667. 1097. 1107. 1031. 998. 1033. 569. 989. 919. 1028. 666. 984. 1022. 1076. 790. 700. 1079.

Nik{i} (kod Kragujevca): 124. 362. 897. 688. 358. 1008. 64. 740. Nova Bila: 1049. 793. 1075. Novo Selo: 705. 688. Ni{i}i: 604. 1014. 363. 1057. 782. 1107. Odmut: 1006. Ni{: 38. Novi Sad: 65. 390. 937. 926. 552. 893. Novakova pe}ina: 730. 57. 954. Njujork: 259. 712. 1004. 1078. 1044. 854. 946. 599. 384. 1026. 428. 774. 502. 777. 260. 404. 708. O Obodski kanal: 1011. 402. 687. 561. 456. 393. 772. 725. 1016. 813. 785. 600. 1264 . 1098. 926. 425. 236. Novakova njiva: 730. 830. Novska: 355. 1009. 688. 327. 380. 740. 1079. 340. NJ Njema~ka: 73. 712. 149. 1010. 706. 735. 203. 662. 947. 714. 402. 1049. 695. 889. 383. 1032. 664. 997. 427. 991. 1079. 300. 329. Nova Gradi{ka: 355. Novi Travnik: 132. 855. 1106. Obrovac: 257. 873. kod Nevesinja): 597. Od`ak (s. Novo Mesto: 346. 1110. 661. 1030. 726. 505. Od`ak: 131. 741. 701. Ni{i}ka visoravan: 854. Obudovac: 615. 415. 339.

552. Opatija: 1035. Ozalj: 688. kod Sarajeva): 921. 1023. Ostro`ac: 609. 400. O{trelj: 702. 946. Osatica: 790. Oplenac: 565. 1122. 393. 706. 688. Ora{ac: 1085. 1076. 455. 397. 492. 404. Orli}: 931. 1056. 947. Ohrid: 314. 380. Omerbegova~a: 928. 384. Opuzen: 982. Ora{je: 108. 347. 700. 393. 742. 499. 1011. 655. 1093. 158. 536. 675. 397. 1086. 903. 790. Ortije{: 998. 1005. Otoka: 494. 612. 904. Ozren: 487. 386. 817. 1037. 132. 1113. 814. 398. 699. 904. Osijek: 330. 735. 450. Osmaci: 740. 1265 . 790. Olovo: 108. 996. 1024. 502. 688. 518. 403. 687. Otes: 742. 1037. 806. 1009. 620. 1034. 806. Oto~ac: 380. 1011. Oku~ani: 380. 652. 788.Ogulin: 57. O{tri rat: 737. 700. 1081. Osijek (s. 928. Orahovo: 786. 502. 599. 599. 603. 113. 385. 132. 913. 740. 393. 357. 909. 1077. Orljani: 709. Omarska: 539. 977. 1043. 1012. 370. 1035.

828. 830. 728. 587. 747. 773. 878. 796. 738. 257. 790. 667. 458. 832. 495. 922. 552. 910. 608. 806. Para{: 1019. 884. 491. 725. 250. 790. Pakrac: 78. 714. 86. 545. 404. 700. 742. 883. Planje: 791. 668. 732. 744. 881. 396. 639. 687. 595. 653. 132. 832. 266. 913. 817. 251. 687. Pan~evo: 329. 708. 774. Pe}: 693. 397. Para}in: 662. 832. 712. 885. 632. 942. Petrovac. 740. 1089. 715. 590. 302. 809. Paljevo: 604. 540. 492. 534. Paljike: 606. Parcani: 1019. 299. Papuk: 59. 298. Petrova Gora: 683. 745.P Pajtov Han: 1087. 824. 739. 585. Pariz: 247. Pavlovo brdo: 735. 597. Pe}i{ta: 739. 596. 688. 711. 813. 502. 829. Vidi: Bosanski Petrovac. Pale: 116. 398. Petrinja: 205. 347. 329. 897. 895. 404. 824. 552. 706. 773. 916. 738. 911. 1120. Pandurica (jama): 223. 682. 667. 778. Para{lica: 735. 730. 896. 796. Pelagi}evo: 536. 916. 228. 746. Panonija: 327. 833. 615. Peri{ino brdo: 830. 897. 713. 1266 . Pazari}: 132. 827. 893. Papra}a: 740. 587. 619. 900. 915.

1002. Plana: 599. 663. Pljevlja: 696. 931. Polog: 994. 813. Plje{evica: 726. 985. Pla{ki: 682. 856. 1024. 925. Pijesci: 1020. 736.Petrovo selo: 853. 1033. 997. 921. Plitvi~ka jezera: 636. 927. 1129. 357. Podvele`je: 737. Podgorica (Titograd): 38. Podgrab: 730. 62. 1036. Pirot: 706. 1124. 774. 1109. Plitvice: 86. 889. Pliva: 876 Plo~e: 397. 782. Podgorani: 582. Podlugovi: 792. 984. 660. 682. . 973. 477. 399. Podromanija: 913. 982. 785. 1021. 926. 57. 320. 921. Podrinje: 585. 776. 319. 1099. 1001. Podnovlje: 736. 666. Po~ulica: 1049. 1067. 726. 1123. 149. 424. 923. 1002.gornje Podrinje: 660. 981. 975. Plein Vrh: 1107. Plav: 126. 1046. Plandi{te: 742. Polje: 735. 974. 422. 1076. 355. Podmusala: 535. Pidri{: 1104. 688. 954. 986. 1267 . 927. 661. 1069. Piri}i: 789.

131. 1015. Povr{nica (selo): 597. 1044. 1129. Poto~ari: 615. 321. Po`arnica: 616.isto~na Posavina: 1076. 954. 59. 443. Po`arevac: 405. Prekounje: 56. 1268 . 954. 954. 930. 1026. 1124. 688. 435. 514. 707. Poljska: 945. 771. 97. 926. 925. Postojna: 696. Potrlica: 1035. 990. 948. 927. 999. 777. . 999. 1088.Poljine: 740. 739. 57. 538. Pridjel: 599. 1062. Po`e{ka kotlina: 59. 539. 704. 893. Previla: 602. Priboj: 707. 876. 1016. Po`ega: 699. Posu{je: 131. 789. 1032. 991. Prebilovci: 223. Ponikve (aerodrom): 785. 913. Potkozarje: 1124. Posavina (u Slavoniji): 899. 139. 105. 697. 789. Prijedor: 94. Postojinska vrata: 346. 667. 456. 1033. Prevlaka: 407. Poto~ani: 1006. 688. Pra~a: 730. 1039. 1043. 501. Prag: 181. 1061. 680. Popovo polje: 1024. 460. 106. Prevra} (kod Fo~e): 722. Ponor (kod Pra~e): 730.

828. R Rab: 982. 773. 954. 1014. Prizren: 929. 926. 894. 1115. 604. 1036. 1269 . 783. Ravno: 514. 741. 991. Radava: 725. 346. 1104. Prisade: 599. 1041. 724. Ra{telica: 612. 987. 356. Pri{tina: 785. 1038. 614. Ravna Romanija: 817. 915. 979. 108. 688. 795. 1017. Ravna planina: 745. 1022. 501. 689. 1019. 895. 594. Rakova~ke bare: 464. 113.Prijepolje: 923. 1016. Prozor (Rama): 99. 1072. 1049. Ra`ljevo: 615. 742. Pula: 57. Ravni kotari: 524. 722. 1037. 1125. Ra{tani: 1048. Pu~i{}e: 606. 1040. 465. Ra{ka: 672. 784. Pritoka: 804. 1076. 1032. 1061. Ravni: 1024. 667. Puzi}i: 789. 1050. Radu{a: 1079. 1087. Prnjavor: 131. 1015. 688. 1043. 739. 854. 716. 896. 1058. 1034. Rajlovac: 591.

815. 356. 905. Rostovo: 1058. 1270 . 498. 1056. 738. 719. 923. 746. Rudanke: 928. 675. 502. 492. 1124. 903. 810. 730. Sana: 357. Salakovac: 1024. Samobor: 675. 897. 212. 56. 712. 926.Rejkjavik (Reykjavik. Renovica: 597. 724. 687. Rogatica: 450. 502. 885. Rudine: 860. 926. Rumunija: 260. 808. 808. 881. 460. Rodu{a: 467. 830. 832. 928. 687. 1050. Rogoj: 786. 832. Rje~ina: 327. Rujan: 857. Rijeka: 38. Rotimlje: 882. 882. 724. 831. Rumboci: 1104. 713. Rudo brdo: 746. Rusija: 857. 346. Romanija: 500. 737. 747. 878. 931. 708. 796. 128. 327. 931. 1083. 600. 902. 925. Island): 76. 830. 1055. 499. 667. 902. Ribnica: 700. 1097. S Saborski: 384. Samarevac: 1009. 728. 491. 796. 794. 620. 535. Rudo: 131. 1123. 317. Reljevo: 722. 925. 708. 597. 903. Rim: 11. 660.

680. 538. 881. 305. 76. 749. 884. 591. Siv{a: 955. 99. 766. 776. 713. 886. 874. Sarva{: 393. 885. 200. 91. 227. 797. 1081. 600. 905. 1024. 543. 120. 874. 597. 563. Sinj: 380. 890. 742. 631. 813. 565. 738. 921. Semberija: 567. 728. 595. 632. 748. 913. 747. 142. 697. 783. 361. 795. 708. 524. 660. 233. Senj: 1088. Sisak: 355. 317. 499. 481. 915. 60. 688. 880. 721. 618. 189. 731. 214. 593. 970. 896. 806. 635. 946. 899. 106. 744. Si`je: 706. 990. 740. 659. 586.Sand`ak: 192. 1014. 387. 1107. 883. 130. Savez Sovjetskih Socijalisti~kih Republika (SSSR. 55. 592. 212. 514. Sava: 55. 133. 774. 821. 514. 521. Sanski Most: 109. 700. 816. 177. 589. 503. 688. 80. 57. 679. 818. 494. 745. Semizovac: 132. 779. 667. 1124. 796. 889. 569. 1129. 500. 894. 241. 715. 824. 165. 587. 1089. 698. 298. 671. 590. 603. 695. 608. 642. Se`ana: 346. 832. 944. 668. 716. 879. 729. 724. 677. 773. 743. 669. 796. 716. Sitnica: 464. 622. 619. 550. 176. 107. 58. 1013. 741. 493. 588. 460. 560. 132. 596. 604. 623. 162.SS): 36. 362. 525. 685. 358. 545. 228. 827. 931. 940. 501. Sikirevci: 1005. 108. 386. 539. 676. 1088. 739. 834. 614. 380. 393. 93. 131. 776. 1094. 690. 662. 497. 1057. 307. 87. 989. 737. 594. 630. 835. 698. 552. 1271 . 723. 567. 725. 726. 169. 688. 541. 686. 564. 147. 689. 505. Rusija. 664. 670. 569. 549. 1058. 793. 579. 667. 830. 1012. 977. 425. 75. 1087. 360. Sovjetski Savez . 751. 583. 469. 878. 100. 1081. 482. 692. 958. 831. 739. 202. 714. 515. 912. 74. 750. 704. 456. 193. 572. 772. 876. Sebe{i}: 1079. 585. 491. 1122. 1037. 724. 687. Sapna: 600. Sarajevo: 38. 274. 715. 1018. 498. 559. 502. 911. 275. 1058. 562. 212. Simin-Han: 924. 736. 51. 782. 974. 792. 57.

251. 384. 524. 363. 887. 62. 287. 346. 56. 374. 289. 53. 696. 336. 397. 501. 676.zapadna Slavonija: 57. 806. 431. 458. 275. 59. 356. 938. 267. 444. 347. 394. 262. 320. Amerika): 73. 550. Slavonska Po`ega: 675. 442. 391. 878. Smoljani: 705. 405. 1012. 364. 349. 443. 359. 358. 402. 700. 51. 291. Slavonski [amac: 1006. 300. 373. 131. 334. 247. 258. 282. 62. 478. 415. Slavonija: 56. 547. 128. 385. 889. 151. 698. 373. 514. 304. 376. 306. 295. 122. 129. 1036. 161. 398. 404. 287. 707. 345. 453. 444. 432. 357. 814. 100. 777. 294. Slatina: 535. 65. 607. 450. 343. 405.Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave (SAD. 661. 365. 366. 1096. 386. 380. Skoplje: 38. 181. 276. 552. 309. 1003. 504. 681. 688. 330. 425. 356. 468. 1013. 367. 398. 941. Slatine: 1005. Slavonski Brod: 38. 402. 253.centralna Slavonija: 437. 670. 252. 839. 298. 457. 160. 431. . 700. 676. 350. 321. 57. 376. 273. 328. 342. 883. 351. 340. 1081. 296. 340. 264. 58. 406. 339. 59. 614. 678. 691. 954. Slano: 542. 48. 458. 242. 661. 698. 353. 1111. 167. 370. 1010. 1081. 692. 414. 725. 325. 1011. 336. 1054. 236. 189. 459. 976. 378. 368. 282. 1127. 270. Smrekovica: 605. 362. 371. 1112. 124. 890. Sjeverin: 200. 677. 770. 317. 662. 265. 335. 266. 74. 250. 385. 449. 245. 81. 398. 393. 404. 379. 39. 57. 339. Skender Vakuf (Dobreti}i): 99. 383. 592. 354. 1128. 390. 259. 375. 355. Slunj: 320. 1126. 432. 1007. 699. 661. 268. 185. 337. 406. Skelani: 873. 407. 700. 88. 315. 698. 1056. 199. 940. 56. 353. 348. 57. 158. 1050. 954. 311. 903. 60. 361. 127. 447. . 222. 458. 82. 130. 397. 244. 1053. 248. 168. 372. 406.isto~na Slavonija: 38. 259. 667. 352. Slavsko Polje: 40. 369. 457. 89. 688. 393. 314. . 250. 618. 382. Slovenija: 38. 700. 881. 695. 768. 285. 237. 456. 571. 163. 381. 442. 383. 1272 . 329. 255. 125.

889. 816. 252. 894. 258. 251. 786. 352. 385. 783. 660. 880. 157. 749. 256. 205. 458. 538. 262. 417. 946. 330. 1119. 817. Sombor: 785. 778. 1117. 338. 939. 505. 1081. 692. 914. 413. 623. 184. 237. 375. 370. 195. 179. 789. 358. 187. 909. 286. 887. 775. 782. 270. 196. 424. 503. 897. 410. 871. 898. 726. 422. 910. 832. 362. 769. 1115. 321. 438. 77. Srbac: 99. 327. 316. 170. 781. 774. 447. 974. 879. 704. 396. 777. 982. 688. 691. 220. 855. 536. 403. 334. 398. 943. 443. 947. 60. 161. 178. 518. 886. 299. 291. 912. 393. 210. 805. 661. 378. 925. 802. 986. 997. 883. 180. 853. 833. 139. 938. 259. 318. 844. 57. 268. 950. 265. 931. 246. 917. 717. 774. 490. 925. 416. 884. 506. 296. 785. 371. 386. 771. 552. 420. 547. 940. 949. 663. 459. 23. 200. 984. 841. 746. 913. 120. 223. 234. 244. 1096. 302. 150. 340. 394. 1018. 445. 921. 399. 888. 177. 1273 . 127. 500. 559. 457. 911. 488. 512. 365. 446. 430. 744. 835. 194. 207. 273. 497. 447. 617. 501. 215. 202. 687. 572. 435. 1019. 169. 554. 1069. 190. 537. 383. 929. 335. 36. 369. 284. 208. 1023. 249. 924. 257. 872. 773. Sokolje: 826. 915. 360. 165. 1118. 896. 168. 514. 856. 236. 228. 560. 824. 392. 836. 55. 876. 980. 183. Sokolovi} Kolonija: 722. 419. Srbija: 11. 434. 839. 578. 389. 65. 1111. 695. 325. 350. 523.Sokolac: 113. 923. 197. 1032. 808. 928. 81. 926. 590. 126. 472. 224. Srb: 478. 59. 928. 725. 600. 191. 879. 219. 56. 216. 509. 374. 326. 248. 167. 922. 1086. 310. 212. 209. 944. 645. 906. 250. 1103. 245. 222. 181. 772. 300. 485. 388. 516. 765. 274. 911. 1066. 723. 193. 746. Sovi}i: 979. 784. 1088. 563. 117. 267. 49. 303. 338. 660. 287. 882. 387. 948. 873. 336. 842. 1126. 930. 192. 977. 437. 916. 602. 620. 415. 508. 843. 1128. 311. 818. 243. 278. 59. 945. 298. 272. 955. 347. 1031. 941. 499. 341. 667. 444. 809. 289. 982. 899. 711. 132. 834. 492. 418. 499. 235. 1042. 450. 269. 913. 875. 1098. 1125. 131. 1034. 401. 214. 436. 502. 745. 185. 78. 571. 830. 38. 565. 794. 275. 738. 399. 390. 927. 598. 650. 618. 779. 158. 217. 1085. 58. 426. 515. 874. 577. 907. 857. 384. 1065. 747. 213. 747. 397. 363. 432. 1109. 1049. 189. 1037. 492. 893. 1055. 277. 397. 186. 159. 382. 952. Split: 38. 859. 240. 493. 465. 667. 768. 659. 293. 1019. 162. 954. 63. 301. 1102. 676. 895. 1120. 693. 176. 406. 822. 153. 790. 842. 203. 468. 981. 199. 730. 373. 349. 769. 201. 405. 315. 381. 705. 376. 379. 88. 533. 400. 801. 1041. 791. 48. 480. 427. 204. 770.

788. 905. Subotica: 329. 131. Strasbur (Strasbourg. Stupni Dol: 1125. 928. Stolovi: 984. Sremska Mitrovica: 329. . 926.isto~ni Srem: 661. 929. 1125. Stupsko brdo: 905. 688. 789. Stjenice: 460. 1000. 1019. Staroni}i (kod ^ajni~a): 598. 502. 984. Ston: 1081. 347. Francuska): 496. Stolac (brdo): 739. Stanari: 913. Struga: 375. 994. Stari Trg: 149. 997. 687. 903. Stog: 706. 1274 . 1001. Srem (Srijem): 192.zapadni Srijem: 384. Stup: 594. 996. Srebrenik: 132. 215. 347. 990. 222. 844. 954. Sremska Ra~a: 911. 927. 898. 913. 921. 910. . 857. 786. 493.. 393. 856. 792. 902. Srednje: 603. 739. 855. 992. Stupno: 876. 912. .jugozapadna Srbija: 664. 1104. 402. 909. 1067. 499. 380. 927. 923.ju`na Srbija: 38. Stra`benica: 734. Stara Pazova: 895. 999. Stolac: 99. 1021. Srebrenica: 132. 356. Suha: 540. 922. 998. 608. 394. 928. 865. 676. 922. Sveti Rok: 682. 737. 502.

1053. 1037. [titar: 1005. 918. 814. 789. 833. [evarlije: 599. 688. 603. 397. 984. [ipovo: 99. 1002. 1003. [ [abac: 455. [eva{ Polje: 984. 1275 . 139. [urmanci (jama): 223. 1034. [amin Gaj: 742. 131. [eki}i: 735. [ujica: 983. 613. 212.Suhovo: 735. 688. 501. 87. 113. 108. 1023. [olta: 384. Sunja: 996. 1095. Susje{no: 603. [vajcarska: 45. 463. [iroki Brijeg (Li{tica): 99. 457. 604. [ekovi}i: 132. 706. 380. 667. 1014. 614. 842. 740. 399. 720. 110. [apjani: 1035. [}ipe: 1104. [vedska: 45. 499. 735. Svrake: 540. 725. [umadija: 59. 701. 890. 790. 131. 892. 954. 843. 109. 667. Svetozarevo: 205. [trpci: 200. 984. 405. 823. [ibenik: 57. 380. 687. 143. [id: 347. 87. 996. 596. 722. 502. 464. 443.

601. 954. 880. Tihovi}i: 742. 900. Topola: 565. 1040. Top~i} Polje: 607. 921. 990. 739. 725. 355. 1089. Tegare: 789. 861. Tokio: 339. 1088. 523. 934. Ti{ina: 1006. Titovo U`ice (vidi U`ice): 584. 663. 1102. 502. 1276 . 1054. 785. 955. Titova Korenica (vidi: Korenica). 950. 712. 726. 729. 57. 667. 62. 928. 502. 855. Tar~in: 612. 599. 688. 928. 662. 873. Tara: 874. 1061. Tep~i}i: 982. 660. 788. Te{anj: 131. Tikve{: 493. 688. 792. 726. 810. Tilava: 587. 924. 728. Tomislavgrad (Duvno): 131. 1062. Tesli}: 131. 785. 787. 1030. 1060. 873. 955. 895. 1059. 917. 1003. 1093. 824. 1043. 787. 149. Todorovi}i: 467. Tivat: 810. 927. 1069. 1057. Teo~ak: 904. Tjenti{te: 535. 1014. Titov Drvar (vidi: Drvar). 926. 599. 957. 589. 985. 786. 1015. 827. 1077. 826. 664. 986. 143. 1022. Titograd (vidi: Podgorica): 38. 992. 876. 603.T Taljamento (Taglimento — Italija): 327. 774. 774. Tekija: 913. 881. 688. 477. 987. Tetovo: 699. 927. 991. 424.

Tvrdini}i: 827. Tuzla: 56. 769. 791. 132. 700. Italija): 38. 1024. 882. 706. 737. 59. 783. 737. 725. 616. 729. Tursinovac: 1006. 91.Topusko: 384. Travnik: 99. 600. Tu{nji}i: 805. Tumarsko brdo: 713. 132. Trebevi}: 589. 914. 613. 924. 949. 1038. 142. 740. 1122. Trnovo: 99. 784. 991. 881. 710. 130. 687. 1098. 1000. Treskavica: 792. 687. 109. 684. 493. Trst (Trieste. 927. Trogir: 1018. 696. 113. 829. 670. 728. 502. 110. 223. 713. 928. Turska: 193. 975. 668. Trbu{}e: 601. 1110. 660. 98. 773. To{~anica: 1019. 1129. 823. 97. 687. Trnova~a: 810. 698. 406. 502. 839. 738. 697. 644. 108. 854. 955. 905. 710. 133. 534. 486. 685. 499. 921. 713. Turbe: 725. 929. 664. 912. 854. 667. 669. 937. 94. 498. 670. Trpova~ka brda: 736. 514. 723. 1277 . 492. Tulovi}i: 602. Trnopolje: 1122. 920. 817. 889. 673. 95. Tumare: 713. 921. 667. 99. 1099. 707. 741. 131. 954. 922. 975. 786. 940. Trebava: 700. 954. 692. 789. 685. 738. 676. 797. 99. 773. 699. 1025. 687. Trojane: 346. 132. 745. 662. 686. 769. 1036. 701. 914. 700. 686. 913. Trbounje: 708. Trebinje: 57. 790. 726. 104. 490. 667. 890.

876. 822. Vare{: 132. 663. 1023. 791. 346. Ukrina (rijeka): 1011. Unka: 735. Varda: 746. 902. Ugljevik: 132. 929.U Udbina (aerodrom): 682. 1089. Ukrina: 735. 616. 724. Ukrinski Lug: 713. Ustipra~a: 460. 924. 696. 921. 704. 796. 895. 707. 406. 1098. 740. 465. V Valjevci: 405. 442. 913. 926. 737. 736. 690. 1032. 862. 927. Ukrajina: 794. 738. Ustikolina: 584. 662. 664. 796. 692. 600. 567. 380. 876. 675. 785. 205. 708. 688. 782. 601. 624. 1124. 1278 . Valjevo: 159. 1077. 1087. U`ice (Titivo U`ice): 584. 917. 724. 1037. 602. 712. 569. 785. 615. Uskoplje: 1030. Vardi{te: 708. 813. 914. 713. 354. U{ivak: 713. 502. 1024. 1081. Vara`din: 56. 855. 583. 257. 954. 785. 855. 596. 774. 725. 903. 1014. 897. Una (rijeka): 57. 667. U`i~ka Po`ega: 712. Usora: 927. Uzri~je: 1035. 712. 706. 724. 603. 771. 1034. 880.

796. 1079. 128. 728. 688. Vince: 786. Vele` (planina): 739. 739. 772. 679. 862. 708. 828. 927. 212. 491. 903. 713. 688. 1081. 738. 903. 787. 745. Vlakovo: 742. 742. 714. 131. 589. 244. 700. 960. 1125. 603. 492. 160. 913. 1038. 1034. 1062. 881. 606. 883. 1107. 769. 100. 676. 357. 740. 1001. Visibaba (brdo): 1006. 58. 415. 716. 991. 921. 330. 687. 1024. 725. 158. 787. 1030. 132. Vitez: 99. 1043. 925. Vojni}: 552. 1056. 1104. 711. 921. 106. Vitkovi}i: 713. 808. 708. 698. 931. 1035. 502. 772. 1037. 1018. 384. 731.Va{ington: 457. 460. Vijetnam: 45. Vidikovac: 740. 956. 1034. Vedro Polje: 709. 404. 826. 542. Velika Kladu{a: 131. 1098. 824. 545. 738. 876. 1279 . 1044. 583. 499. 954. 406. 113. 651. 299. 687. 398. 739. 705. 714. 604. 1814. 540. 776. 1056. 108. Vi{egrad: 99. 715. Vogo{}a: 98. 582. 605. 1120. Velika Britanija: 396. 687. 543. 893. Vilenjak: 606. 1019. 675. 383. 113. 855. 854. 608. Vla{i}: 466. 321. 132. 441. Vlasenica: 132. 1023. 1022. 830. Vojkovi}i: 587. 878. 687. 541. 825. 385. 917. 1026. 685. 615. 806. 460. 1045. 620. 397. 607. 1060. 687. 725. 805. 916. 712. 776. 1041. 380. 593. 132. 723. 1032. 784. 132. 327. 817. 896. Vinkovci: 329. Virovitica: 57. 897. 724. 738. 535. 806. 928. Vatikan: 226. 108. 1047. 881. 583. 949. 832. Vinkova~ka depresija: 38. 1129. 535. 740. 639. Visoko: 99.

Vranjevci: 602. 346. 335. 387. 89. 404. 86. 1025. Vukane: 740. 1280 . 524. 65. 368. Vrlika: 393. 1035. Vranjak: 900. 442. 1079. 552. 898. 127. 944. Vu~ja Luka: 341. Vranova~a: 928. Vranje: 283. 662. Vrgin Most: 40. Vukovar: 329. Vrgorac: 994. 853. 184. Vraca: 587. 59. Vozu}a: 706. 385. 447. 304. 896. Vran: 1036. 380. 347. 1075. 330. Voljavica: 540. 883. 859. 829. 427. Vrhnika: 128. 416. 925. Vu~ijak: 700. 1018. 872. Vukova pe}ina: 830. 248. 185. 712. 1039. 1104. Vrbak: 706. 666. 477. 458.Vojvodina: 38.zapadna Vojvodina: 458. Vrbanja: 545. 1037. 190. 393. 54. 149. Vrbas: 514. Vrpolje: 1053. Vrhpolje: 539. 595. 437. 688. 1125. 601. 697. 1119. 590. Vrelo Bosne: 806. 859. . 878. 398. 1023. Vukosavci: 706. Vratnice: 738. 394. 874. Vranica: 1049.

690. 1081. 1037. 928. 1034. 521. 397. 421. 941. 951. Zapad (zapadne zemlje): 11. 952. 689. 99. 1093. 444. 824. 959. 1033. 1095. 789. 1091. Zaju`je: 786. 768. 447. 237.Z Zabran: 730. 725. 348. 745. 671. 706. 282. 502. 1056. 619. Zlati{te: 590. 380. 1083. 589. 1107. 1112. 58. 132. 829. Zadar: 368. 130. 1021. 1042. 1070. 160. 104. 961. 65. 940. 679. 307. 426. 1010. 1053. 406. 291. 729. 710. 76. Zemunik: 368. 1100. 955. 108. 414. 1019. 738. 62. 537. 687. 664. 95. 128. 1074. 975.