ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนวัดเพ็ง

ประดิษฐาราม

กลุม
่ สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
จำานวน 10 ขูอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 30 นาที
**********************************
คำาชี้แจง จง  ขูอที่ถ้กที่ส่ดเพียงขูอเดียว
1.

A

B

a.

F

b.

C

c.

O

…… D

E

อักษรในชุองวุางคือขูอใด

2. v

ตัว

5.

w ……. y

z

ตัว

c. ruler
a.

pen

b.

pencil

c.

notebook

อักษรในชุองวุางคือขูอใด

3.

4.

a.

x

b.

p

c.

m

6.

N ตรงกับตัวอักษรใด
a.

l

b.

m

c.

n

7.

a.

pen

b.

book

a.

Sit

b.

Stand

c.

Look

a.

down
up

Listen

b.

Stand

c.

Sit

up

down

8.

9

9.

a.

cat

b.

b.

dog

c. ten

c.

rat

10.  +  = ……………..

=…………..

a.

nine

eight

a.

four

b.

five

c. six

ชื่อ....................................................................................................
........ป.1/.............เลขที่...........

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนวัดเพ็ง

ประดิษฐาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
จำานวน 10 ขูอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 30 นาที
**********************************
คำาชี้แจง  ขูอที่ถ้กที่ส่ดเพียงขูอเดียวลงในกระดาษคำาตอบ

1.

F

G H ……

ควรเติมตัวอักษรใด

N

J K

a.

I

b.

c.

M

d.

2.

a

b

c ….. e

ควรเติมตัวอักษรใด
L

f

g
d

a.

b

b.

c.

p

d.

พุ
3. อ

q

a.

father

b

c. school

mother

bag .

c.

grandpa

1
aunt 4

d.

eraser
7.

4.

a.

bathroom

=…………..
a.

b.

eleven

b.

bedroom

twelve

c.

c. thirteen

d.

kitchen

fourteen
5.

d.

one ,

two

,

……….. , room

four , five
a.

ten

b.

nine

8.

a.

bathroom
c. three

d.

seven
6.

d.

b.
bedroom

a.

pencil

b.

notebook

c.
kitchen

living

d.

living

d.

nose

room
10.
9.

a.

hair
head

a.

eye

b.

b.

mouth

c. leg

c

ear

d.

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1

finger

โรงเรียนวัดเพ็ง

ประดิษฐาราม

กลุม
่ สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
จำานวน 10 ขูอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 30 นาที
**********************************
คำาชี้แจง จง  ขูอที่ถ้กที่ส่ดเพียงขูอเดียวลงในกระดาษคำาตอบ
1.

a.

doctor

b.

nurse student

2.

c. farmer
d.
teacher

a.
b.

policeman

c.

d.

teacher

watermelon
d.

soldier

3. กร่ณายืนขึน
้ ตรงกับ
ประโยคใด
a.

Good

morning

b.

Good

afternoon

c. Sit
d.
4.

Stand

up, please.

โรงเรียน นักเรียน
จะพ้ดอยุางไร
a.

Good

morning

b.

Good

afternoon

c. Thank
5.

a.

pomelo

b.

mango
c. apple

down, please.

ค่ณแมุใหูเงินคุาขนมมา

d.

6.

you

You’re welcome.
a. durian

d.
pineapple
7.
a.

a

b.

c. no

d.

an
red
8.

b. mango an
c. banana

______ umbrella

______tiger
a.

a

b.

c. two

d.

10. twenty = ________

ten
9.

a.
11 + 7
a.

=________

seven

b.

c. 20

d.

15

b.

eleven

10

25

c. eight

d.

eighteen
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนวัดเพ็ง

ประดิษฐาราม

กลุม
่ สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จำานวน 10 ขูอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 30 นาที
**********************************
คำาชี้แจง จง  ขูอที่ถ้กที่ส่ดเพียงขูอเดียวลงในกระดาษคำาตอบ

1. I

2. I

have ten

_____________.
a.

arms

_____________.
b.

a.

hands
c. legs d.

have two
eyesb.

toes

c. hair d.
fingers

3.

heads

นักเรียนจะขออน่ญาตเขูา

หูองดูวยประโยคใด

a.

Good

morning.

b.

Good

bye.

c. ice cream

May I come

c.
d.

apple
7.

in, please ?
May I go

out,

Suda

is

my

___________.

please ?

a.

4.

b.

50 + 12
six

c.

b.
daughter

sixteen
c. sixty d.

sixty –

two
5.

8. This

thirty – five
15

b.

35

c. 13

d.

30

6. I

like ______.
a.

water

ice

d.

son

a.

father

is

my__________.

=___________
a.

father

mother

=__________
a.

d.

b.

b.
mother
c.
daughter
d.

son

10.
9.

=_________is

a

=_________are ball.
books.
a.

a.

This

b.

That

c. These

d.

This

c. These

b.

That
d.

Those

Those
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนวัดเพ็ง

ประดิษฐาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จำานวน 10 ขูอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 30 นาที
**********************************
คำาชี้แจง จง  ขูอที่ถ้กที่ส่ดเพียงขูอเดียวลงในกระดาษคำาตอบ
1.

A : Good

morning.

How

are you ?
B : Good

d. Yes, I am.
morning.

___________________ .
a.
you

Hello

c. I’m fine, thanks

b. Thank

2. A : See you

again.

Goodbye.
B :
___________________ .

a.

Good

morning b.

a.

Goodbye
afternoon

c. soldier

d.

elephant
May

I

6. Malee

my

_________. She likes

T : _________________.

cooking.

No, you

Yes, you

a.

may.

mother

c. pizza

d. Yes, I don’t.

bedroom

4.

7. What is

A :

b.

computer

may.

c. Yes, I am.

Here is a pen for

d.
in

the

bedroom ?

you.

a.

B : ______________.
A : You’re

welcome.

a.

Thank you.

b.

I’m sorry.

c.

Welcome.

5. Tony

is

water
d. oil

8. Sunday , Monday
d.

father. He

a_____________.

b.

bowl

,__________, Wednesday
a.

my

sugar

c. pillows

Excuse me.
is

is

out, please ?
a.

b.

d.

evening

3. S : Excuse me.
go

b.

ruler

c. Good
Good

book

Saturday

Tuesday

b.

c. Friday

d.

d. She

Thursday
9. What

work

do you

my

sister.

10.

Are they

do ?
a.

I am

farmers ?

a.

Yes,

he

b.

Yes, they

is.

I am a

student.
b.

is

are.

a

c. No, he

teacher.
c. She is

a

isn’t.
d. No, they

girl.
aren’t.

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนวัดเพ็ง

ประดิษฐาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จำานวน 20 ขูอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 40 นาที
**********************************
คำาชี้แจง จง  ขูอที่ถ้กที่ส่ดเพียงขูอเดียวลงในกระดาษคำาตอบ

1. Which
?

word

is

noun

tiger

b.

c. am

eat

2. Which

word

countable

noun ?

a.

coffee

5. Which

d.

hair
uncountable

desks
d.

word

is

plural

noun ?

table

word

b.

c. knives

(คำานามพห้พจน์)

b.

c. water

men

flower

is

(คำานามนับไดู)

3. Which

is singular

(คำานามเอกพจน์)

d.

We

a.

word

noun ?

(คำานาม)

a.

4. Which

a.

nurse

b.

c. elephant

d.

oranges
school

is

noun ?

(คำานามนับไมุไดู)

a.

book

b.

to

pencil
c. water
doctor

6. Which

word

is

verb

be ?
a.

d.
play

do

b.

c. are

d.

have

c. some

d.

any

7. That

is________

10.

animal.
a.

There aren’t _______

books
a

b.

an

a.

on

the shelf ?

a

b.

c. some

d.

an
c. some

d.

any

any

8. This

is_______

11. ______sun

computer.
a.

rises

in

the east.

a

b.

an

a.

A

b.

An
c. some

d.

c. The

d.

Some

any
9.
salt

She
in
a.

an

puts________
the jar.
a

12. The lion is
b.

in

the

cage.
a.

We

b.

They

c.

I

13. Nook

d.
and

I

are

c. are

He

b.

c. We

d.

d.

in has
16.

the same class.
a.

It

What

are they

doing ?

She
They
14. I______ eleven
years
a.

old.
is

b.

They are eating.

b.

They

are

playing.

am
c. are

d.

c. He is
d.

has
15.

jumping.

She is

She _______ a

good
a.
am

a.

student.
is

b.

17. What
doing ?

is

he

reading.

c. buffalo
d.

fish

19. They
a.

He is

in

their

are_________
bedroom.

swimming.

a.

sleeping

b.

b.

cooking

She is

swimming.

c. taking a

c. We are

d.

swimming.
d.

are

mother__________ the

swimming.
different ?
a.

swimming

20. My

They

18. Which

bath

dishes.
word

is

(ตุางจากพวก)

tiger

b.

lion

a.

wash

b.

washes

c. teach
d.

study

 Good luck for everybody 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful