Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 07 APRILIE 2010
Profil: Tehnic – clasa a XI-a Tehnician de telecomunicaţii
1
OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 07.IV.2010
Profil: Tehnic
Calificarea: Tehnician de telecomunicaţii
Clasa: a XI-a – RUTA DIRECTĂ
+ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte
I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Dioda semiconductoare cu rolul de a stabiliza sau limita tensiunea electrică se numeşte:
a) diodă electroluminiscentă;
b) diodă varicap;
c) diodă Zener;
d) fotodiodă.
2. Următorul tabel de adevăr corespunde funcţiei logice:
a) ŞI;
b) SAU;
c) SAU-EXCLUSIV;
d) SAU-NU.
3. La un wattmetru electrodinamic ce indică 20 diviziuni, comutatoarele sunt reglate pentru
valorile U
max
= 300 V şi I
max
= 5 A. Dacă scara gradată are 75 diviziuni, puterea măsurată
va fi:
a) 200 W;
b) 375 W;
c) 400 W;
d) 0,2 kW.
4. Regimul de funcţionare în care tranzistorul are ambele joncţiuni polarizate direct se numeşte:
a) regim de blocare;
b) regim activ normal;
c) regim de saturaţie;
d) regim activ invers.
5. Expresia c = X
m
– X
0
defineşte:
a) eroarea relativă;
b) eroarea raportată;
c) eroarea absolută;
d) clasa de exactitate.
6. Viteza de rotaţie a discului, la contorul de inducţie, este:
a) proporţională cu cuplul de frânare;
b) proporţională cu puterea activă;
c) invers proporţională cu defazajul dintre U şi I;
d) proporţională cu puterea reactivă.
A B F
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 07 APRILIE 2010
Profil: Tehnic – clasa a XI-a Tehnician de telecomunicaţii
2
7. Voltmetrul al cărui curent nominal este de 10 μA are rezistenţa în Ω/V de:
a) 100 000 Ω/V;
b) 10 000 Ω/V;
c) 1000 Ω/V;
d) 1 000 000 Ω/V.
8. Şuntul este o rezistenţă electrică de valoare:
a) mică montată în paralel cu aparatul de măsurat;
b) mică montată în serie cu aparatul de măsurat;
c) mare montată în serie cu aparatul de măsurat;
d) mare montată în paralel cu aparatul de măsurat.
9. Clasa de precizie caracterizează:
a) măsurarea;
b) metoda de măsurare;
c) operandul;
d) aparatul.
10. Dacă la un decodificator se introduce o intrare suplimentară de validare E se obţine un:
a) multiplexor;
b) codificator prioritar;
c) codificator neprioritar;
d) demultiplexor.
I.2. Realizaţi corespondenţa corectă dintre mărimile electrice din coloana A şi
aparatele de măsură corespunzătoare din coloana B:
A B
Mărimi electrice Aparate de măsurat
1. Puterea electrică a. Ampermetru
2. Tensiunea electrică b. Ohmmetru
3. Intensitatea curentului electric c. Voltmetru
4. Rezistenţa electrică d. Wattmetru
5. Frecvenţa e. Frecvenţmetru
f. Contor
I.3. Transcrieţi pe foaia de examen cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals.
1. Scala ohmmetrului serie este inversă şi foarte neuniformă.
2. La montarea greşită a voltmetrului, în serie cu circuitul la bornele căruia se măsoară
tensiunea, curentul creşte foarte mult datorită rezistenţei interne foarte mari a aparatului.
3. Impedanţa de ieşire la un amplificator operaţional este foarte mare.
4. Contoarele electrice sunt aparate destinate măsurării energiei electrice.
5. Ieşirea unei porţi ŞI are valoarea „1” logic doar atunci când la toate intrările avem
valoarea „1” logic.
Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte
II.1. Denumiţi aparatele de măsurare notate cu 1, 2, 3 din schema dată.
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 07 APRILIE 2010
Profil: Tehnic – clasa a XI-a Tehnician de telecomunicaţii
3
II.2. În figura alăturată este reprezentat un
aparat de măsurat.
Se cere:
a. să se precizeze denumirea aparatului
de măsurat;
b. să se indice domeniile de măsurare
numerotate de la 1 la 5;
c. să se specifice mărimea electrică
măsurată de aparatul din figură, după
modul de conectare la bornele aparatului
şi după poziţia selectorului;
d. pe care dintre domeniile de
măsurare se plasează selectorul
aparatului, în cazul măsurării
intensităţii curentului alternativ ?
e. pentru a măsura cât mai precis o
rezistenţă de 15 kΩ, precizaţi pe ce
domeniu trebuie să poziţionăm
selectorul aparatului. Justificaţi
răspunsul.
II.3. Se consideră schema de polarizare a tranzistorului din
figura alăturată. Măsurându-se într-un punct static de
funcţionare parametrii tranzistorului, s-au obţinut următoarele
valori: curentul de bază I
B
= 0,03 mA, curentul de colector
I
C
= 5 mA.
Se cere:
a. specificaţi tipul tranzistorului;
b. denumiţi conexiunea tranzistorului;
c. copiaţi schema pe foaia de concurs, reprezentaţi curenţii
din circuit şi scrieţi relaţia dintre ei.
Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte
III.1. Fie funcţia C B A C B A C B A C B A F + + = ) , , ( , în care A este bitul cel mai puţin
semnificativ.
Se cere:
a. să se completeze tabelul de adevăr pentru funcţia dată.
b. să se implementeze funcţia dată cu porţi logice.
c. să se implementeze funcţia cu decodificator sau demultiplexor şi porţi ŞI-NU.
d. să se minimizeze funcţia cu diagrama Veitch - Karnaugh.
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 07 APRILIE 2010
Profil: Tehnic – clasa a XI-a Tehnician de telecomunicaţii
4
III.2. Se dă schema electrică de mai jos:
Se cunosc:
U
a
= 30 V (tensiunea de alimentare); U
z
= 5,6 V (tensiunea pe dioda Zener); R
1
= 18 kΩ;
R
3
= 3,3 kΩ; U
BE
= 0,6 V; R
s
= 0,24 kΩ; R
z
= 20 Ω; R
2
= 6 kΩ; β = 100.
Se cere:
a. valoarea nominală a tensiunii de ieşire stabilizată U
S
;
b. să se precizeze tipul stabilizatorului;
c. să se identifice elementul de reglare, referinţa şi traductorul.
III.3. Figura alăturată reprezintă schema electrică a unei punţi de măsurat.
a. Precizaţi denumirea punţii şi mărimea fizică ce
se măsoară cu aceasta;
b. Scrieţi condiţia de echilibru a punţii;
c. Explicaţi modul de măsurare cu această punte;
d. Calculaţi R
x
în cazul în care condiţia de
echilibru este îndeplinită pentru: R
1
= 0,8 kΩ,
R
2
= 400 Ω, R
3
=1,5 kΩ.
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 07 APRILIE 2010
Profil: Tehnic – clasa a XI-a Tehnician de telecomunicaţii
5
OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 07.IV.2010
Profil: Tehnic
Calificarea: Tehnician de telecomunicaţii
Clasa: a XI-a – RUTA DIRECTĂ
Barem de corectare şi notare
+ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte
I.1. 1-c, 2-a, 3-c, 4-c, 5-c, 6-b, 7-a, 8-a, 9-d, 10-d.
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă 1 punct. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0
puncte.
I.2. 1-d, 2-c, 3-a, 4-b, 5-e.
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă 1 punct. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0
puncte.
I.3. 1-A, 2-F, 3-F, 4-A, 5-A.
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă 1 punct. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0
puncte.
Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte
II.1. – 3 puncte
1. – ampermetru, 2 – voltmetru, 3 – ampermetru.
Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
II.2. – 17 puncte
a) Multimetru numeric – digital
Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
b) Domenii de măsurare:
1.V c.a. – tensiune alternativă de: 200 V, 750 V
2.A c.c. – curent continuu: 200 mA, 20 mA, 200 A, 2000 A
3.A c.a. – curent alternativ: 10 A
4. O - rezistenţa electrică: 200 O, 2 kO, 200 kO, 2000 kO
5.V c.c. – tensiune continuă: 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 1000 V
Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns parţial se acordă 1 punct.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
c) Tensiune continuă
Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
d) Domeniul 3 (A c.a.)
Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
e) Selectorul va fi pe poziţia 20 k - domeniul 4
Justificare. Se alege primul domeniu cu valoare mai mare decât rezistenţa de măsurat, astfel
încât valoarea măsurată să fie cât mai precisă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 07 APRILIE 2010
Profil: Tehnic – clasa a XI-a Tehnician de telecomunicaţii
6
Se acordă 3 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns parţial se acordă 1 punct.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
II.3. – 10 puncte
a. npn
Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
b. EC
Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
c. I
E
= I
C
+ I
B
Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
Se acordă 2 puncte pentru fiecare curent reprezentat corect. (total 6 puncte). Pentru
răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte
III.1. – 20 puncte
a. Tabelul de adevăr
Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns greşit sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte.
C B A F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 07 APRILIE 2010
Profil: Tehnic – clasa a XI-a Tehnician de telecomunicaţii
7
b. Implementarea cu porţi logice
Se acordă 6 puncte pentru reprezentare corectă şi completă. Se acordă 1 punct pentru
fiecare simbol corect reprezentat. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte.
c. Funcţia F este de trei variabile şi se foloseşte un decodificator cu trei intrări.
7 5 3
7 5 3
P P P P P P F = + + =
Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
Implementarea cu decodificatoare sau demultiplexoare şi porţi ŞI – NU.
Se acordă 4 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns parţial se acordă 1 punct.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
d.
Diagrama Veitch-Karnaugh:
BC
A
00 01 11 10
0 0 0 0 0
1 0 1 1 1
O
O
O
O
A
B
C
F
O
O
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 07 APRILIE 2010
Profil: Tehnic – clasa a XI-a Tehnician de telecomunicaţii
8
Se acordă 4 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns parţial se acordă 1 punct.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
F(A, B) = A.C + A.B
Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
III.2. – 10 puncte
2.a.
S Z
U
R R
R
U
2 1
2
+
=
Se acordă 2 puncte pentru formulă corectă. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
V U
R
R
U
z S
4 , 22
2
1
1 = |
.
|

\
|
+ =
Se acordă 1 punct pentru formulă corectă. Se acordă 1 punct pentru calcul corect. Se
acordă 1 punct pentru unitate de măsură. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
2.b. Stabilizator de tensiune cu reacţie de tip serie
Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
2.c. Elementul de reglare este tranzistorul,
referinţa este formată din R
3
şi Dz,
iar traductorul din R
1
şi R
2
.
Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.
III.3. – 10 puncte
a.
- punte Wheatstone
- rezistenţă electrică
Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
b.
Condiţia de echilibru: R
1
·R
3
= R
2
·R
X
; produsul rezistenţelor din două braţe opuse este egal
cu produsul rezistenţelor din celelalte două braţe opuse.
Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
c.
Se montează R
X
la bornele de măsurare ale punţii;
Se reglează R
3
până când indicatorul de nul indică 0;
Se citesc valorile rezistenţelor R
1
, R
2
, R
3
;
Se calculează R
X
din relaţia de echilibru a punţii;
Se acordă 4 puncte pentru răspuns corect şi complet, câte 1 punct pentru fiecare etapă
precizată. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 07 APRILIE 2010
Profil: Tehnic – clasa a XI-a Tehnician de telecomunicaţii
9
d.
2
3 1
R
R R
R
X

=
O =
O
O O
= 3000
400
1500 800
X
R
Se acordă 1 punct pentru formulă corectă. Se acordă 1 punct pentru calcul corect şi
precizarea unităţii de măsură. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Notă: Se punctează orice altă formulare corectă de răspuns.