FBT p/N and pinouts

ihodiputah_510@yahoo.com
154-177E
1.col
2.180v
3.+b
4.boost up
5.24v
6.12v
7.gnd
8.abl
9.heater
10. nc

154-177J
1.col
2.180v
3.+b
4.GND
5.12v
6.24v
7.nc/gnd
8.abl
9.heater
10. nc

FUK14A001/FCA173B
10. col
09.125v
08.abl
07.nc
06.gnd
05.185v
04.16.5v
03.heater
02.nc
01. 16.5v
BSC27-N2252
1. col
2. +B
3. 25v
4. 12v
5. nc
6. video
7. abl
8. gnd
11. gnd
9. afc
10. heater
154-177B
1.col
2.180v
3.+B
4.gnd
5.16v
6.24v
7.40v
8.abl
11.abl
9.heater
10.afc
bsc66j/031020-10117
1. 190v
2. col
3. H. pulse AFC
4. +130
5. nc
6. nc

BSC24-3326J
1.col
2.+B
3.170v
4.gnd
5.24v
6.12v
7.gnd
8.abl
9.heater
10.afc

7. ACL
8. gnd
9. nc
10. heater
CM-20A025
1. col
2. boost
3. ABL
4. +B
5. gnd
6. 180v
7. 24v
8. heater
9. F/S
10.16.5v
BSC25-2701
1. col
2. +B
3.180v
4.gnd
5.24v
6.12v
7.gnd
11.gnd
8.abl
9.heat
10.nc

BSC25-0278Q
1.col
2.+B
3.-14
4.+14
5.nc
6.afc
7.gnd
8.abl
9.+200
10.heater

BSC25-2708B

BSC25-N0435
NSC24-01N40 14K
BSC25-09N20ER
1.nc
2.col to hot
3.nc
4.+B
5.col out to yoke
6.nc
7.gnd
8.heater
9.abl
10.180 afc
FUH29A001B(S)
samsung ct21m6w
1.abl
2.16.5v
3.-16.5
4.heater
5.gnd
6.200v
7.nc
8.130v
9.nc
10.h-out col
11.conneted to pin 1
Huamei
universal fbt series a all purpose color tv line
pin 4 +B main voltage

1.col
2.180v
3.+B
4.gnd
5.nc
6.24.5v
7.nc
8.nc
9.abl
10.H/AFC heater

180v 3.col 2.nc 6.26v 7. NC .nc 8.180v 3.12v 6.H/AFC heater LG fbt 6174v-6002g 1.5v 7.180v 3. c2 at c3 diyan ka magbabase kong ilan ang B+ ng tv papuntang HOT po yan .5v 7.nc 9.afc 11.+B 130v 4.nc 8.H/AFC heater bsc28-5305 1.abl 10.+B 130vdc 4. 24V 3.abl 10.24.24. 15V 2.nc 9.nc 8.gnd FCK-14A033 samsung 14" valeo series 1. Heater 4.nc 6.gnd 5. BSC27-Z703B 1.pin pin pin pin 5 1 2 3 video amplifier c1 (line output transistor) 110vdc c2 (line output transistor) 125vdc c3 (line output transistor) 135vdc pin10 45v pin9 25v pin8 15v pin6 gnd pin13 fillament/heater pin12 pulse/afc pin7 -15v pin11 abl yong c1.+B 4.abl 9.gnd 5.gnd 5.heater 10.col 2.col 2.

COL . 175V 10.5. NC 8.Col 11.6V 6. Heater 8 = 3. GND 7. Heater 4. ABL 11. 25V 8. 16. B1 3 = 8. BSP 10. HB 10= 1. NC 10= 1. GND 7. BL 6 = 5. HB 9 = 2. Heater JVC 21" QQH0030-002 1 = 10. 24V 5. 123V 5. D/Focus Daewoo 14" DGF-1577 1. 180V 6. GND 9. ABL 9 = 2. GND 11. ABL 9. ABL 9. GND 5 = 6. Vert 4 = 7. HFB 4 = 7. GND SAMSUNG chassis: CKC50V1 FCM-2012L02 1. 103V 3. D/Focus JVC 21" board chassis: CKF1576-0H1-1 BSC27-0134C 1 = 10. B1 3 = 8. HV / COL 2.5V 2. 180V 6. B+ 8. NC 7 = 4. 125V 10. Heater 8 = 3. Col 2 = 9. F/S 3. 16. Col 2 = 9. ABL 7. -V 5 = 6. AFC 4. D/Focus 7 = 4. +V 6 = 5.

B+ 4. Boost Up 5. B+ 3. NC 2. GND 8. NC 6. Heater 4. ABL 10.5V 3. 24V TCL 21" BSC25-0278Q 1. ABL 11. +200V 10 Heater SAMSUNG 29" FTH-29A001 1. 16. 45V 9. B+ 3. HEATER 7. NC 6. NC 8. Collector/Col 9. Unknown 2. H-out/COL 2. -14V 4. : FCM-20A025 CT-5012V . 16. GND 7. 175V 11. GND 6. 180V 6.SAMSUNG 21" chassis: K50MQ FCG-14455L 1. +14V 5. HT 8. GND 7.5V/15V 10. NC 3. VIDEO SAMSUNG 21" Model No. ABL 9. 471-H7 8. ST-14SA1 / ST-21SA1 i 4got the chassis no. AFC 5. ABL 9. Low B 4. AFC 7. Width 5. L40B1060 1. D/Focus SANYO 14" Model No. COL 2. NC 10.

6. GND 7. 24V 5. COLLECTOR 7. 2. ABL 9. 16. NC 4. BOOST up 10. 200V 5. H-out/COL 2. 12V 11. COL SONY KV20TSB 1-439-351-21 1. 11 8. 135V B+ 6. 16. B+ 3. HEATER 4. AFC 11. H1 3. 180V 6. H2 2. D/Focus . COL or you can replace with FCM-20A025 1. B+ 8. GND 10.1. D/Focus 11. Low B (NC) 4. F/S 3.5V 2. 8. 10. 5. 3.5V F/S HEATER 24V 180V GND B+ ABL BOOST up COL SAMSUNG 14" Model No. PROT ABL 9. : CT-3312V FCK-1415EL 1. ABL 9.23V 12. BOOST up 10.5V 2. 16. 4. GND 7. 9. F/S 3. HEATER 4. D/Focus 11. 180V 6. 24V 5. B+ 8.GND FUCOS---1-238-043-11 SANYO ST-21LX1 L40B15300 1. 7. VIDEO 5.

GND FCM-20B061N 1. GND ABL NC HEATER GND 11.HEATER 7.-13.afc 8.HB 3.GND 4.col 2. COL 2.heater 7.COL. low b+ 4.abl connected to pin 7 sanyo fbt BSC26-2639S 1.b+ 3. nc 7. b+ 3. 8.34 8. abl 8.nc 10. afc/fpb 6. COL 2.B+ 10.ABL 9.B+ 3. col. 180v 5. 2. nc 9.-14 5. 10.connected to pin 8 w/ diode 10.GND 6. gnd promac fbt BSC24-01N4019W 1.12V 11.25V 8.34 7.abl 9. 9.gnd 6.6.GND 2.AB 4.+13.200v jVC AV-21MT35 QQH0188-001 1.HEATER 5. heater 10.B+ . POLYTRON 20P123 FCM-20B061N 1.+14 4. 7.185V 5.NC 6.HFB 9.

B+ 4. afc 4.NC 8. H-Plus 6.NC 6. D/Focus 8. collector 3. AFC singer sct2100 flyback# JF0501-1214A 1. col. D/Focus 10.GND Sanyo 14" model #: C-14D7 surplus FMB10-J0BC 1. 115V 3.HEATER 7. ABL 9. 24V 7. B+ 4.3.C 11.GND 4. COL 2. AFC replacement: 6174V-6002U = BSC26-N2121 = 6174V-6006H = 6174V-6002B YAMATO YM-14AM6 BCK35/205Q0765 1. GND LG chassis #: SC-023A 6174V-6002U 1. GND 5. ABL 7. b+ 5.+12 10.-12V 11.C 8. nc 6. ABL 9. COL 2. out to yoke 8.ABL 9. Heater 10. Video +B 5. 200v 2.185V 5. N. NC 3. Vert +B 4. 15V 9. N. 12V 6. Heater 11. Heater 10. nc 7. GND 5. 12v . 180V 3. COL 2.

HFB 9.16. EY437 16.5v 5. +V 13.collector 2. EY439 H-OUT 2.heater JVC AV-25LX3 1.abl 7.EL403 ABL daewoo cn-54 CF-93222 = kfs-60676 1.5v 6.afc 4.EY438 ABL 11. EY436 16. EY434 GND 7. nc 10.160v 8.b+ 95 3.nc 3.abl 9. HB -200V (VIDEO) 3. B1 (B+)130VDC ON mode 135vdc Standby 10. collector 2. -V 13. GND 2.5V 8. EY431 130 B+ 4.175v 10.heater philips 14pt3862/57r ov2094 1.25v 8.5 9.5 10. GND 6.heater . HEATER 5. EY430 NC 3.13v 6.gnd 9.5V 7.6. EY432 NC 5. gnd 9. EY435 HEATER 8.13v 7.COLLECTOR SAMSUNG CT25K10MQKXXTC FUH29A001B(S) 1. ABL 4.v. ET433 200V 6. abl 8.8v 4.h.b+ 123v 5. 25v 7.

ABL 9.NC 4.NC VC 14" Model #: AV-K14PX CKF0948-BH1-1 QQH0044-001 1.ABL 8. NC 7. GND 5.NC 4. +14V 7. GND 5. COL 2. -14V 6. GND 8.10.60V 7. BL 6.GND 9. Vert 4. 195V 3. B+ 4.GND 6.14 5. B+ 3.B+ 3.AFC 8.ABL 10.200V 11.gnd TCL-14276 BSC25-0214S 1.HEATER 7. B+ 3. +14V 11. Col 2. AFC LG 29" 6174V-6010A 1. Heater 11.HV 2. D/Focus 8. HB 9.B+ 3.14 6. ABL LG 6174V-6006Y 1. HEATER BSC23-01N36A 1. H/T 10. NC 10.NC 5. COL 2. GND .COL 2.

ICON FTV-7011K BSC26-T1010 1. 24. C3 8. Col 2.(sync) 9. NC 10. C3 6. Col 2. C2 7. C4 7. 5. NC 3. 15V SOUND 9. NC 5. GND 13.4. C 3. 180 3. B+ 3. ABL 10. GND 8. 7. GND 8. FOCUS HYUNDAI HY-21N04 AKIRA 21FE BSC25-N1629 1. ABL 9. NC SAMSUNG CT21Z58M5 BSC25-0217G 1. C2 4. ABL 7. GND 4. 9. H/AFC 10.5 6. C1 2. GND 7. -14V 200V 28V GND ABL HEATER NC 12. HEATER 6. 120V 4. 180V UNION 14" BSC25-Z709B 1. 200V 6. +B 5. 180V 5. 8.5 . 16. 6. HEATER 8. 24V VERT. 10. Col 2. H. +B 4. GND 5.

abl 9. 180v 6. col 2. 12v 6. heater 4. gnd 4. nc 8. nc 3. 24v 3. +B 3. abl 9. 24v 7. B+(125v) 5. 180 5.afc .GND 5. 180V 3. col electown tv model # ERC-2178 (125 volts) 1.heater 10AFC PROMAC CINEVISION 1400CT BSC25-03N78R 1. vert. nc 7. gnd 7. B+(125v) 10. collector BSC25-N1651 6174V-6006H 1.9.nc 8.5 10. nc 5. 4. nc 4. +185v 10. col 2. heat 3. 15v 2. +B 125 on mode 130 standby 10. heater SHARP APHODY FLAT 21V-FR75M JFO501-32601 1.ABL 9. abl 2. gnd 9. 16. 12V 6. 26v 8.B+ 4. afc 6. col 2. ABL samsung CT-508CZ FSV-20A001 (125V) 1. 25v 8. gnd 7.

-14v 5.nc 4.b+ 10.15v 2. e18-afc .b+ 3.col 2.Abl 5. 12v 6.+14v 6. 8. ground 5.COL LG 21" 6174Z-8004D 1.col aiwa chssis#86-LB7-611-31 FTK-14B011 1.200v 10.AFC 3.heater 6.p 9.h.25v 2.+60v 7. 180v 3. 26v 7.25V 9. heater 10.GND 4.180v 7. b+ 4.nc 8.GND 8. abl 9. coil 2. 7.11v 3.190v 7.GND 4. 10 gnd heater abl 180 TCL BSC25-0214T pin 1.ABL 5.5. 6.B+ 10. ground 8.Gnd 9.heater hitachi NK30L 1.AFC 8. 9.HEATER 6.

AFC 7. b+ 92v 4. boostup 5. -14v 4. ground 5. fbp DAEWOO DCF-2077A / KFS-60226B 1.5v 2-F/S 3-H 4-24v 5-175v . 24v 6. 180v 3. ground 8. ground 9. coil 2. K-50SB1 1. +14v 5. ground 8. B+ 4. n/c 3.5v 6. 12v 7. 49v n/c 6.direct replacement is 154-394A at saka FCC2-21SP3 Gold star 154-207D 1. 200v 10. abl 7. 12v 6. coil 2. heater FCM-1411L01 14 inch. afc 4. coil 2. abl 9. samsung chassy no. b+ 145V 3. col 2. 180v 3. heater 10.16. fbp golstar 154-375C 1. 25v 8. 16. 24v 7. 123v 5. 180v 10 heater TCL-29M62 1. ABL 9. ground 8. abl 9. heater 10.

DCF-2217 1-coll 2-B+ 3-103v 4-afc 5-16.180v DATA FBT goldstar: 154-177B 1=HOT 2=180V 3=B+ 4=GRND 5=16V 6=24V 7=40V 8=ABL 9H/T 10=AFC BSC 24-0406D 1=HOUT 2=180V 3=B+ 4=GRND 5=24V 6=16V 7=ABL 8=H/T 9=NC 10=NC 154-138K .nc 7.heater 9.5v 6-24v 7-ABL 8-gnd 9-200v 10-heater universal board bsc25-05n2158a bsc25-t1010 bsc24-01n40114k 1.gnd 8.6-gnd 7-b+ 8-abl 9-boost 10-collector Daewoo. model no.collector 2.collector 3.nc 4.DTC-2166 FBT part no.b+ 110v 5.nc 6.abl 10.

1=190V 2=NC 3=HOUT 4=AFC 5=B+ 6=43V 7=ABL 8=GRND 9=12V 10=H/T JF 0501-1206 1=HOUT 2=B+ 3=180V 4=16V 5=26V 6=H/T 7=GRND 8=ABL 9=AFC 10=NC BSC 24-01N4004U 1=HOUT 2=B+ 3=+13V 4=-13V 5=GRND 6=H/T 7=AFC 8=ABL 9=NC 10=NC 6174Z-8040C 1=HOUT 2=185V 3=B+ 4=GRND 5=-14V 6=+14V 7=GRND 8=ABL 9=H/T 10=AFC LCE CF 0854 1=HOUT 2=B+ 3=GRND 4=AFC 5=185V 6=H/T 7=25V 8=15V 9=GRND 10=ABL .

6=H/T. 2=B+. 3=NC.China: BSC25-N0313 1=TP 2=HOUT 3=TP 4=B+ 5=TP 6=TP 7GRND 8=H/T 9=ABL 10=180V L40B10602 1=C. 8=TP China 25" BSC 25-2120R 1=COL 2=B+ 3=NC 4=AFC 5=GND 6=H 7=ABL 8=NC 9=NC SHARP FA093WJ-SA 1=hout 2=B+ 3=ground 4=24vol 5=12vol 6=afc 7=180vol 8=grn 9=h/t 10=ABL KONKA 1=C 2=180VOL 3=B+ 4=GRND 5=AFC 6=16VOL 7=ABL 8=H/T 9=NC 10=NC . 5=GRND. 4=AFC. 7=ABL.

4=12V . 10=180V . 3=NC. PANASONIC TLF4N052 1=C 2=B+ 3=NC 4=24V 5=H/T 6=180V 7=GRND . 7=GRND. 5=grnd 6=H/T 7=GRND . 8=ABL . 6=AFC. 1=185V 2=H+ 3=AFC 4=B+ 5=16V 6=24V 7=ABL 8=GND 9=NC 10=H/T PANASONIC ZTFN82014A 1=C . 2=B+. 10=H/T BSC25-0299D. 8=ABL. 9=200VOL. =B+ . 3=NC . 4=NC. 5=NC.FCM 14A032 1=C 2=B+ 3=Abl 4=24v 5=Heater 6=16v 7=180v 8=Gnd 9=Nc 10=Abl TCL= BSC 25=0252S 1=C. 9=-12 .

8=grnd 9=12V 10=ABL SANYO=21G1 1=Ho 2=b+ 3=24v 4=180v 5=AFC 6=GRND 7=ABL 8=N/C 9=HEATER 10=GRND PHILIPS 1142-5041 1=Hout 2=b+ 3=grnd 4=5.5v 5=9-12v 6=26v 7=180v 8=abl 9=grnd 10=heater LG BSC26-N2101 1=Hout 2=180v 3=b+ 4=grnd 5=12v 6=26v 7=n/c 8=abl 9=heater 10=afc AIWA 84-LB3-606-01 1=Hout 2=b+ 3=24v 4=grnd 5=180v 6=heater 7=abl 8=grnd 9=FS 10=12V KOLIN (AKROS KC-21ES4) 1=Hout 2=b+ 3=180v 4=grnd 5=24v 6=12v 7=grnd .

b+ 3.nc 5. COL 2. COL 2.GND 5.HEAT 10.12V 7.12V JVC-AV21YT11 QQH0134-001 1.col .45V 6.NC CHONGHONG (PF29F18PH) CHASSIS CH-16CD BSC73CL 1.ABL 9.175 4.HEAT 10.nc 4.24V 6.GND 5.135 3.ABL 9.16V 8.gnd 7.180v 10.abl 9.16V 7.heater 8.8=abl 9=heater 10=fs Philips 21pt233a/71r 1142.GND 8.5039 1= col 2= B+ 3= +13v 4= 5v 5= gnd 6= -13v 7= +180v 8= abl 9= heater 10= gnd KOLIN 20SR FSV-20D013 1.200 4.col 2.25v 6.gnd POLYTRON PMX5203 DST2010-F88 1.145 3.

26v 10.24v .heater Brand Panasonic Refrence Ztfn81001 Voltage 120V Pines 11 Pin1 180V Pin2 -16V Pin3 ABL Pin4 GND Pin5 H Pin6 GND Pin7 16V Pin8 NC Pin9 +B130V Pin10 Colector Pin11 GND Pin12 NC kolin FSV-20B013 1.135 3.180v 3.col 2.b+ 5.heater 10.nc 6.abl 9.col 3.12v 6.gnd 9.200v 2.afc CHANGHONG 21A02PH BSC59J1 1.175 4.gnd 5.12v 7.col2 2.180 5.scp 4.abl 9.b+ 3.abl 8.2.26v 7.b+ 4.gnd 5.gnd 8.nc 8.heater 7.gnd 4.-12v LG BR-14K45Q/CHASIS MC-83A 6174V-800D 1.+12v 10.12v 6.

6.gnd 8.abl 9.nc .12v 7.heater 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful