35303865-Calcule-chimice

1

CALCULE PE BAZA FORMULEI CHIMICE
1. Determinarea raportului atomic. Exemplu:H2SO4 raport atomic: H : S : O : = 2:1:4 (la 2 atomi H corespund, 1 atom S şi 4 atomi O). 2. Determinarea masei moleculare. Molul. Exemplu: H2SO4 MH2SO4= 2AH + AS + 4AO = 2∙1 + 32 + 4∙16 = 98 uam. 1 mol H2SO4 = 98g 1mol subst. -----------------M g n moli subst.----------------m g n=
m M

 - masa molară – masa unui mol în grame

Exemplu: Câţi moli se găsesc în 49g acid sulfuric ? mH2SO4= 49 g n=? MH2SO4 = 98 uam 3. Determinarea raportului de masă. Exemplu: MH2SO4= 98 uam raport de masă: H : S : O = 2 : 32 : 64 = 1 : 16 : 32 n=
m M

=

49 98

= 0,5 moli H2SO4

4. Determinarea compoziţiei procentuale a) procente de masă - din masa moleculară: MH2SO4 = 98 uam

98g H2SO4 --------2g H -----------32g S --------------64g O 100 g H2SO4 -------x g H -----------y g S --------------z g O x = 2,04 g H y = 32,65 g S z = 63,30 g O - din raport de masă H : S : O = 1: 16 : 32 49 g H2SO4 ---------1 g H ---------- 16 g S -----------32 g O 100 g H2SO4 --------x g H ----------- y g S ------------ z g O R : 2,04 % H; 32,65 % S; 63,30 % O.

65 g S z = 63. Exemplu: Ce cantitate de acid sulfuric conţine 32 g oxigen ? mO = 32 g mH2SO4 = ? MH2SO4 = 98 uam 98 g H2SO4 ----------------.x l H2 ---------------.30 % O.3 l N2 100 l amestec -------.65 % S. ** Procentele de volum = procente molare. 4 moli amestec ------------. 60 % N2 R : 2.04 g H y = 32. Determinarea cantităţii dintr-un element. 5.1 mol Cl2 ------------3 moli H2 100 moli amestec -------------x moli Cl2 -----------y moli H2 x = 25 moli Cl2 y = 75 moli H2 R: 25 % Cl2. 32. 63. Determinarea cantităţii dintr-o substanţă ce conţine o anumită cantitate dintr-un element.32 g O x = 49 g H2SO4 .y l N2 x = 40 l H2 y = 60 l N2 c) procente molare Într-un amestec gazos se găsesc 1 mol Cl2 şi 3 moli H2.04 % H.30 g O b) procente de volum Un amestec gazos conţine 2 l H2 şi 3 l N2. Să se determine compoziţia în procente de volum.64 g O x g H2SO4 -----------------. 75 % H2 R: 40 % H2. 5 l amestec ----------2 l H2 ---------------.x g S x = 64 g S R: 64 g S 6. Să se determine compoziţia în procente molare. conţinută într-o anumită cantitate de substanţă. Exemplu: Ce cantitate de sulf se găseşte în 196 g acid sulfuric ? m H2SO4 = 196g mS =? MH2SO4 = 98 uam 98 g H2SO4 ---------------32 g S 196 g H2SO4 ------------.2 x = 2.

dar pentru o substanţă se foloseşte aceeaşi unitate de măsură. Unităţi de măsură: masă mg g kg t volum cm3(ml) dm3( l ) m3 - moli mmol mol kmol - 1. valum sau moli. Pe ecuaţie se pot trece în acelaşi timp toate cele trei tipuri de unităţi de măsură. .notarea datelor problemelor. Se cere: a) numărul de moli de clorură de zinc obţinută.notarea maselor molare înmulţite cu coeficienţii.3 R: 49 g H2SO4 CALCULE CHIMICE PE BAZA ECUAŢIEI REACŢIEI CHIMICE.marcarea substanţelor care se iau în calcul. . b) 130 g zinc reacţionează cu o soluţie de acid clorhidric.trecerea datelor problemei pe ecuaţia reacţiei. . Exemplu:a) Ce cantitate de apă (exprimată în grame şi moli ) se obţine prin arderea a 8 g hidrogen ? mH2 = 8 g mO2 = ? nO2 = ? MH2= 2 MO2= 32 MH2O = 18 n= m M 8g x 2H2 + O2 = 2 H2O 2∙2 2 ∙ 18 x= 8  2  18 22 = 72 g H2O = 72 18 = 4 moli H2O R: 72 g H2O.scrierea ecuaţiei reacţiei chimice. . . . Algoritmul de calcul : . 4 moli H2O **Cantităţile cunoscute de substanţe se pot exprima în unităşi de masă.efectuarea calculelor.

58 1 f.împărţind cantitatea corespunzătoare la masele atomice şi apoi rezultatele la numărul cel mai mic obţinut. Procentul de oxigen .22 % N N: 22 .19 % oxigen.18 % hidrogen şi are masa moleculară 44. iar pentru stabilirea formulei moleculare.19 % O f.m. 58 1 = 1.81 % carbon.76 3 b) O substanţă conţine 81.Să sedetermine formula moleculară. mai ales la substanţele organice. HNO3 76. nu se determină experimental ci prin diferenţă .la substantele organice . substanţa nu conţine oxigen.18 ) = 0.58 : 1.58 % H H: 1. 18. 44.81 + 18.) mZn = 130g mZnCl2 = ? VH2 = ? 130g x moli y l Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2  65 1 22. Determinarea formulei moleculare.n.22 % azot şi 76.8 L H2. Se obţine formula brută. Să se determine formula moleculară .4 a) x = b) y = 1  130 65 130  22.4 b) volumul de hidrogen degajat (c.= ? O: = 4. Se transformă raportul de masă în raport atomic. 65 1.18% H 100 – ( 81. Pentru determinarea formulei moleculare trebuie să se cunoască formula procentuală.m. dacă nu este 100 se calculează procentul de oxigen prin diferenţă.19 16 = 1. astfel încât să obţinem valori întregi. trebuie să ţinem cont de masa moleculară. sau raportul de mană şi masa moleculară. 81.01  0 => substanţa nu conţine oxigen .58 1 22.8 l H2 R: 2 moli ZnCl2.58 % hidrogen. 22 14 76 . 1.81 % C 18. Exemplu: a) Osubstanţă conţine 1.4 = 2 moli ZnCl2 = 44. dacă suma procentelor este 100. 22.

4 g C 4. Să se determine formula mmoleculară a substanţei. 6 16 = 0.o.m.81 1 ( C1H.xg C x = 2.1 1 n = 1 => f.: C2H6O Metoda II 4.6 1 18g H2O---------------------2g H 5.se determină M . – ( 2. Densitatea în raport cu aerul a substanţei este 1.67)n f. = ? .67 12 n + 2.48 l m H2O = 5.81 : 6.1 6 ( 2∙12 + 6∙1 + 1∙16) ∙ n =46 O: 1.6g VCO2 = 4.9 = 46 = 0.18 1 = 6.m.1.6 : 0. m s. Metode I C: 2.5 M = 44 C: 81 .4 12 0 .4 l CO2 --------------------. O.12g C 4.o.6 g H --------------.se determină f.6 g H d aer = M Maer => M = 1. 22.6g subst.4g apă.6g H ) = 1.6 g s.48 l CO2 ------------------.592 ∙ 28.81 12 18 .4g d aer = 1.4 g C -------------0.6 g O .= ? H: = 18.4g H2O ------------------yg H y = 0. H.= 4.48 l dioxid de carbon şi 5.6g substanţă organică se obţin 4.m.6g O .592.: C3H8 c) Prin arderea a 4.18 2. 2.67 n =44 n = 3 => f.m.m.4g C + 0.592 f.se determină cantităţile de C.---------------2.2 2 (C2H6O1)n formula brută H: = 0. org.

Exemplu: Ce cantitate de oxigen este necesară pentru ca din 20 g calciu să se obţină 28 g CaO ? mCa = 20 g mCaO = 28 g mO2 = ? 2 Ca + O2 = 2 CaO mCa + mO2 = mCaO 20 + mO2 = 28 mO2 = 8 g R: 8 g O2 I.: C2H6O z = 16 g O nO = 16 16 = 1 atom O I. -----------------x g C ---------------y g H ---------------. grupărilor hidroxil Eg Fe(OH)3= 107 3 = 35.o. Eg – cantitatea de substanţă ce reacţionează cu 1g H2 sau 8 g O2.valenţa metalului Eg Ca= 40 2 = 20g Eg M(OH)n = n – nr.6 46 g s.66 g Eg acid = n – valenţa radicalului Eg H2SO4 = 98 2 = 49 g . LEGEA ECHIVALENŢILOR CHIMICI. LEGEA CONSERVĂRII MASEI SUBSTANŢELOR IN REACTIA CHIMICĂ. Două substanţe reacţionează între ele în cantităţi proporţionale cu echivalenţii lor chimici. Echivalent chimic ( echivalent gram).m. Reguli de stabilire a Eg: Eg metal = A n M n M n n .z g O x = 24 g C nC= 24 12 6 1 = 2 atomi C y=6gH nH= = 6 atomi H => f. Suma maselor reactanţilor = suma maselor produşilor de reacţie.

66 g Eg redox = mA mB n – numărul electronilor schimbaţi. între aceste mărimi există relaţia: p 1V 1 T1 = p 2V 2 T2 Exemplu: Cunoscând că la 20oC.2 = 400 6 = 66.57 % oxigen. să se afle la ce temperatură azotul din recipient va avea presiunea de 6 atmosfere. LEGILE GAZELOR. mO = 28.x M n n-val met. T1. a) La trecerea unui gaz dintr-o stare 1. Să se determine metalul.7 Eg sare = M n.57 = 71. depinde de reactia ce are loc. t1 = 20oC p2 = 6 atm.. caracterizată prin parametrii p2. V1. presiunea unei cantităţi de azot dintr-un recipient este de 2 atmosfere.57 g mM = 100 – 28. intr-o stare 2. x. p1 = 2 atm. T2 .43g EgO = 8g mO mM = Eg O Eg A n M => 28 . 43 = 8 Eg M => EgM = 20g EgM = => A = 40 uam => M: Ca V.57 71 . = Eg Eg A B Exemplu: Oxidul unui metal divalent conţine 28. caracterizată prin parametrii p1. T1 = 273 + 20 = 293 K p 1V 1 T1 = p 2V 2 T2 6  293 2 V1 = V2 T2 = ? T2 = p 2 T1 p1 = = 879K t2 = 879 – 273 = 606oC R: 606oC .indice Eg Fe2(SO4)3 = 400 3 . V2.

023 ∙ 1023 = 30.8 b) Legea lui Avogadro . de 10 kg hidrogen.masa unităţii de volum.12 22 .9 ∙ d M aer = 28. 4 M 28 . 1 atm.NA = 6. M = 28. M =  ∙ 22.n.  M 1 / 22 .1 g substanţă gazoasă. 9 = 32 22 . numărul de molecule şi volumul ocupat în c.aflate în aceleaşi condiţii de temperatură şi presiune. dacă m = M şi V = Vm ( c.12 l. . conţin acelaşi număr de particule.n.Mol – cantitatea de substanţă egală cu masa moleculară exprimată în grame.  = M 22 . 4 M2 Cel mai des se utilizează densităţile relative ale gazelor faţă de hidrogen şi aer : M = 2 ∙ d . 9 = 1.4 l n= V Vm Exemplu: Să se determine: numărul de moli. MH2 = 2 uam n= m M => n = 10 2 = 5 moli H2 NH2 = n ∙ NA = 5 ∙ 6.4 = 112 l c) Determinarea masei moleculare şi a densităţii gazelor. cu molecula diatomică.n.428 g/l daer = = 32 28 . 4 => M = 2 => A = 1 gazul : H2 .023∙ 1023 . . ) =>  = - M 22 .Volumul molar – volumul ocupat de 1 mol de gaz în condiţii normale (0oC. un volum de 1. 4 g/l .9 Exemplu: 1) Să se determine  şi daer a oxigenului.4 densitatea relativă ( d) – arată de câte ori densitatea unui gaz este mai mare decât densitatea gazului de referinţă. 4 M1 d= 1 = = => M1 = d ∙ M2 2 M 2 / 22 .Volume egale de gaze diferite.densitatea absolută  . Să se determine substanţa gazoasă.115 ∙ 1023 molecule VH2 = n ∙ VM = 5 ∙ 22. n= m M = V Vm => 0 .  = m V . .107 2) 0.) Vm = 22. 4 = 1.ocupă în c.1 M = 1.

.31 ∙ 103 J/kmol∙ K Exemplu: Ce volum ocupă 14.082 l∙ atm/K∙ mol R= 760 mmHg 22400 cm3 273 K = 62400 cm3 ∙ mmHg / K ∙ mol 3 R= 1.ecuaţia de stare a gazelor perfecte.fracţia molară ( xi) – raportul dintre numărul de moli ai unui component şi numărul total de moli. to = 0oC ( T = 273 K ).presiune parţială – presiunea pe care o are un gaz dacă s-ar găsi singur în vas ( Pi).4 l poVo To = pV T poVo To =R R – constanta generală a gazelor perfecte => pentru 1 mol de gaz pV = RT. pentru n moli R= pV = nRT .4 m /kmol 273 K = 8..presiunea unui amestec de gaze este egală cu suma presiunilor parţiale ale gazelor componente ale amestecului ( legea lui Dalton).49 l Cl2 d) Legea presiunulor parţiale. .9 d) Ecuaţia de stare a gazelor perfecte. Vm = 22. ( legea lui Dalton) .49 l Cl2 R: 1.5 g t = 273oC p = 6 atm.+ Pn . 013  10 5 N/m 2  22.2 g Cl2 la 273oC şi 6 atm.082  546 71  6 = 1. n = m M RT V= = 14 . 1 atm.? mCl2 = 14. 22. . 4  0. P = P1 + P2 + P3 + ---------.condiţii normale : po= 1 atm. V=? pV = mRT Mp m M => T = 273 + 273 = 546 K pV = nRT .4 l/mol 273 K = 0.

+ Pn .  = M 22 .5 7 ∙ MCO2 + 1.  şi d aer.5 moli mH2 = 8g nN2 = 0. Să se determine : M . să se determine presiunea totală a amestecului de gaze. 4 M = x1∙ g/l .28  = M 22 . 4 = 0.Pi = xi ∙ P => P x1∙ P + x2 ∙ P + x3∙ P + -----. nCO2 = 0. Exemplu 1 : Se dă un amestec de gaze ce conţine : 0. 9 = 0..6 l CO.5 moli VCO = 33.5 + 4 + 1 = 7 moli M = n CO 2 n 0 .494.masa moleculară medie .6375 g/l d aer = = 14 .pentru un amestec de gaze se determină M .8 atm. 4 M M = 14 . 4 8 2 MCO2 = 44 MCO – 28 = 1.densitatea relativă medie.001 kmoli N2.10 xi = ni n . M1 + x2∙ M2 + -----. 5 7 n CO n ∙ MCO + 4 7 nH 2 n 1 7 ∙ MH2 + nN2 n ∙ MN2 M = ∙ 44 + ∙ 28 + ∙2+ ∙ 28 = 14.6 l nCO = 33 .  densitatea absoluteă medie şi d .5 moli CO2. aer Exemplu 2 : Într-un rezervor de 8 l se află. = 0. 8g H2 şi 0. 6 22 .001 kmoli nH2 = = 4 moli MH2 = 2 MN2 = 28 nN2 = 1 mol nam. d aer = M Maer . la 35oC. Ştiind că în rezervor se găsesc 2 moli N2 şi că presiunea parţială a hidrogenului este de 0. 33. x i =1 .5 + 1. un amestec de H2 şi N2. 28 22 . P = PN2 + PH2 PV = nRT PN2V = nN2 RT T = 273 + 35 = 308 K . 28 28 .+ xn∙ Mn .

Concentraţia soluţiilor.5 g HCl ∙ 100 md = 300  36.5 %. ms – masa soluţiei. R : 7. md – masa substanţei dizolvate. a) Concentraţia procentuală ( % ) – grame substanţă dizolvate în 100 g soluţie.4 = 109. Ce volum de hidrogen se obţine ( c.C g subst.1 atm .6 l H2 .6 l H2 R: 33.3 + 0.5 g xl Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2↑ 2∙ 36.5 100 x= 109.082  308 8 = 6. dizolvată C= md ms ∙ 100 Exemplu 1 : Ce concentraţie are soluţia obţinută prin dizolvarea a 30 g sare în 270 g apă ? msare = 30 g mapă = 270 g C=? ms = 30 + 270 = 300 g C= md ms ∙ 100 = 30 300 ∙100 = 10 % R: C = 10 % ** pe ecuaţie se trece totdeauna md Exemplu 2 : Zincul reacţionează cu 300 g soluţie de acid clorhidric de concentraţie 36.1 at P = 6.5 22. C – concentraţia procentuală md + mH2O = ms ms g soluţie -------------------md g subst.) ? ms = 300 g C = 36.11 PN2 = 2  0.n. 2.5 % VH2 = ? C= md ms 109.8 = 7.5 = 33.4 2  36 .3 atm.dizolvată 100 g soluţie ----------------.5  22.

160 g CuSO4 25 g CuSO4 ∙ 5 H2O ---------x g CuSO4 = 16 g CuSO4 ( md ) ms = mCuSO4∙ 5 H2O + mH2O = = 25 + 275 = 300 g C= md ms ∙ 100 = 16 300 ∙ 100 = 5.03 % ** În reacţiile chimice în care reactantul este acidul sulfuric.33 % R: C = 5.03 % R: C = 31. în practică se foloseşte frecvent .12 ** Concentraţia procentuală a soluţiilor de cristalohidraţi se raportează la sarea anhidră. Exemplu: La 60oC solubilitatea iodurii de potasiu este de 45 g / 100 g apă. Oleum 20 % SO3 – la 20 g SO3 corespund 80 g H2SO4 .soluţia de oleum .SO3 dizolvat în acid sulfuric. Care este concentraţia procentuală a soluţiei ? mKI = 45 g mH2O = 100 g C=? ms = mKI + mH2O = 45 + 100 = 145 g C= md ms ∙ 100 = 45 145 ∙ 100 = 31.se exprimă prin masa de substanţă dizolvată în 100 g apă. pentru a obţine o soluţie saturată. Exemplu: Ce concentraţie procentuală va avea soluţia obţinută prin dizolvarea a 25 g CuSO4 ∙ 5 H2O în 275 g apă ? m CuSO4 ∙ 5 H2O = 25 g mH2O = 275 g C=? MCuSO4∙ 5 H2O = MCuSO4 + 5 MH2O = = 160 + 90 = 250uam x= 25 x160 250 250 g CuSO4 ∙ 5 H2O --------.33 % ** Solubilitatea substanţelor din punct de vedere cantitativ. Exemplu: Ce cantitate de oleum 20 % SO3 este necesară pentru a prepara 300 g soluţie H2SO4 98 % ? ( la adăugarea oleumului în apă trioxidul de sulf reacţionează cu apa şi formează acid sulfuric).

5 g H2SO4.dizolvată .5 => 100 g oleum va forma 104. dizolvată n – numărul de moli CM – concentraţia molară CM = n Vs 1 l soluţie ------------------.3 g oleum. deci oleumul se va comporta ca o soluţie de acid sulfuric de concentraţie 104.volumul soluţiei. n= m M => CM = md Vs  M Exemplu 1 : Se dizolvă 80 g NaOH în apă şi se obţin 4 l soluţie. 5 100 ∙a= 98 100 ∙ 300 => a = 281.5 M Exemplu 2 : Ce cantitate de magneziu reacţionează cu 500 ml soluţie de HCl 0. Vs l soluţie -----------------.n moli subst.5 M ? .5 g H2SO4 80 + 24.13 20g x SO3 + H2O = H2SO4 80 98 x= 20 x 98 80 = 24.CM moli subst. b) Concentraţia molară ( molaritatea ) – numărul de moli dizolvaţi în un litru soluţie.5 = 104. Să se determine concentraţia molară a soluţiei.33 g oleum R: 281. Vs .98 % notăm cu a – masa de oleum C= md ms ∙ 100 => md = C ms 100 104 . MNaOH = 40 uam mNaOH = 80 g CM = ? n= md M n Vs = 80 40 = 2 moli NaOH CM = = 2 4 = 0.5 % mH2SO4 din oleum = mH2SO4 din sol.5 M R: CM = 0.

Eg – echivalentul gram. 1 l soluţie ------------------.25 moli HCl 24  0.5 l CM = 0.14 Vs = 500 ml = 0.25 mol Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2↑ 24 2 n = 0.5 = 0.5 N mp = masa pură mp + mimpurităţi = mi .5 M mMg = ? CM = n Vs xg 0. Vs – volumul soluţiei.25 2 x= = 3 g Mg R: 3 g Mg c) Concentraţia normală ( normalitatea) CN – numărul de echivalenţi gram / 1 l soluţie. Puritatea substanţelor.Să se determine concentraţia normală a soluţiei.5 ∙ 0. e – numărul de echivalenţi gram. = = 0.CN echivalenţi gram Vs l soluţie ----------------. mCa(OH)2 = 37 g Vs = 2 l Cn = ? EgCa(OH)2 = md Eg e Vs M 2 = 74 2 = 37 g e= = 37 37 1 2 =1 CN = 3.e echivalenţi gram CN = e Vs 1 echivalent gram -----------------.Eg grame e echivalenţi gram ------------------md grame e= md Eg Exemplu: Se obţin 2 litri soluţie prin dizolvarea în apă a 37 g hidroxid de calciu.5 N R: CN = 0.

Randament. pură 100 g subst. .impură ----------------.15 mi = masa impură p = puritatea ( % ) mi g subst.impură ----------------. pură p= m p mi ∙ 100 ** pe ecuaţie se trece totdeauna mp.p g subst. Exemplu: a) Ce cantitate de calcar de puritate 80 % este necesară pentru a obţine 560 g oxid de calciu? mCaO = 560 g p = 80 % mi = ? MCaCO3 = 100 MCaO = 56 m x 560 g CaCO3 = CaO + CO2 100 56 x= 560  100 56 = 1000 g CaCO3 (mp) P= p mi ∙ 100 mi = 1000  100 80 = 1250 g calcar R: 1250 g calcar 80 %.mp g subst. b) Ce cantitate de oxid de calciu de obţine din 500 g calcar de puritate 80 % ? mcalcar = 500 g p = 80 % mCaO = ? p= m p 400 g x CaCO3 = CaO + CO2 100 ∙ 100 mp = 56 500  80 100 mi = 400 g CaCO3 x= 400  56 100 = 224 g CaO R: 224 g CaO 4.

Ct (conversie totală). Ct – cantitatea teoretică – cantitatea de materie primă luată în lucru ( ar trebui să se transforme). ** În industria chimică organică materia primă netransformată se separă şi se reintroduce în procesul de fabricaţie. dacă pe ecuaţie se trece Ct. se calculează Ct. De aceea se folosesc noţiunile: Cu (conversie utilă). Exemplu: Prin reacţia a 14 g azot cu hidrogenul rezultă 15 g amoniac. Cu . mNH3 = 12g – Cp NH3 este produs de reacţie.această cantitate se obţine.cantit. Cp şi Ct corespund la aceeaşi substanţă. Cu ce randament s-a lucrat ? mN2 = 14 g mNH3 = 12 g  =? = Cp Ct 14g x N2 + 3 H2 = 2 NH3 28 2∙ 17 x= 14  2  17 28 ∙ 100 = 17 g NH3  = 15 17  100 = 88. astfel se realizează o transformare a materiei prime în procent mai mare. primă transf.volum sau moli. în produs util x 100 / cantit.randament – procentul din materia primă luată în lucru care se transformă în produşi de reacţie.  ( R ) (randament).sau cantitatea de produs care se obţine dacă toată materia primă se transformă.23 % ** mN2 = 14g – Ct N2 este reactant. Ct mat primă luată în lucru --------------Cp mat.primă . totală de mat.  . primă setransformă 100 ----------------------------------.23 % R:  = 88.  = Cp Ct ∙100 ** Cp. se calculează Cp.16 Cp – cantitatea practică –cantitatea de materie primă care se transformă sau cantitatea de produs obţinută. de mat. această cantitate se ia în lucru. Ct – se pot exprima în unităţi de masă. dacă pe ecuaţie se trece Cp.

48 %. Cu = nu n ∙ 100 . 48 Ct = 36 .48 % ∙ 100 = 71.5 21 nt = 26 + 10. primă transformată x 100 / cantit. Gazele ce părăsesc cuptorul de cracare conţin în volume: 13 % acetilenă. nt – număr de moli transformaţi .5 100 = 40 . Ct = nt n ∙ 100.  = 71. Ct = 57. 5 CH4 → C(s) + 2H2 27 27 ∙ 100 = 40. Ct şi  . 5 63 . R: Cu = 40.5 moli Cu = 26 63 .5 moli n = 63. de mat. 2∙13 13 3∙13 100 – ( 4∙ 13 + 27 ) = 21 moli H2 în reacţia II 2 CH4 → C2H2 + 3 H2 nu = 26 moli 10.94 % CH4 → CH4 _______________ 63.22 %. 27 % metan şi restul hidrogen. .17 Ct – cant. n – număr total de moli. Exemplu: Se fabrică acetilenă prin procedeul arcului electric.94 %. 5 ∙ 100 = 57. Să se determine Cu. totală de mat.5 = 36. primă nu – număr de moli transformaţi în produs util.  = Cu Ct ∙ 100.22 %.94 57 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful