P. 1
102678924 Povesti Populare Romanesti Cristea Sandu Timoc

102678924 Povesti Populare Romanesti Cristea Sandu Timoc

Ratings:
(0)
|Views: 254|Likes:

More info:

Published by: Constantin Florin Baciu on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2015

pdf

text

original

Sections

 • MUMA PADURII
 • PESTI?ORUL ROSU
 • FLOAREA GRADINARULUI
 • FETELE DIN MOARA
 • POVESTEA LUI PIPARU$ PATRU
 • POVESTE DE O MUIERE CU UN OM
 • GEAMFICHIA §1 CEI NOUA FRAJI
 • COPILUL NASCUT CU CARTEA-N MlNA
 • BROASCA - ROASCA
 • POVESTEA CU POARCA
 • DINU FAT-FRUMOS
 • MO$U $1 BABA
 • PIPILCUTA
 • CERBUL DE LA BALTA
 • COPILUL SI DRACUL
 • VULPEA LU ROGOJEL
 • PASAREA ZAMBILA
 • DREPTATEA SI STRlMBATATEA
 • FATA DIN DAFIN
 • OMUL CARE $TIE GRAIUL ANIMALELOR
 • MUCEA CAClCEA
 • UN SORICEL $1 UN PRICHINDEL
 • DOI FETI LOGOFETI
 • TREI FETE .\L\RI IN ClNEPA
 • COPILUL $1 FETITA
 • PROSTU-MPARAT
 • FATA CEA INTELEAPTA
 • IVANCIU CEL SARAC
 • SNOPUL DE NUIELE
 • POVESTE DE BAlATUL MILOS
 • POVESTE CU UN OM SARAC SI UNU BOGAT
 • CATRINA A LENE$A
 • POVESTEA LU CHELU CU A TAINII
 • NEGEL IENICERU
 • POVESTE DESPRE UN PESCAR DUPA PESTE
 • CUM A PACALIT VULPEA LUPUL
 • ARICIUL SI VULPEA
 • STAPlNUL ZGIRCIT SI MAGARUL
 • INTELEPCIUNEA URSULUI
 • CUM A VlNDUT PACALA VACA
 • GHICITOAREA SAU TREI FRAT1
 • PATANIA LU TAICA POPA
 • ALT SARLATAN DE POPA
 • TIGANUL PACALIT
 • CADIU $1 FEMEIA
 • LACOMIA $1 PROSTIA
 • BOIERUL SI SLUGILE
 • CE DORESC COPIII
 • FEMEIA LENESA
 • ALMES BALME$
 • INTELEPCIUNEA BATRlNETII
 • JIGANUL $1 CATIRUL
 • BAI GIORA SI FLUIERUL
 • NASTRATIN HOGEA
 • OMUL INSURAT CU O PIATRA
 • SOLOMON IMPARATUL
 • PRINTESA DE LA GAMZA
 • CRALEVICIU MARCU $1 MIRCEA CEL MARE
 • MARCU CRAlSOR
 • POVESTE DESPRE BABA NOVAC DIN VREMEA TURCULUI
 • POVASTA CU GtSCARITA
 • POVASTA CU BOBU
 • NUNTA LA ROMANII TIMOCENI (1921)1
 • MOARTEA-NA§E

wt

CRISTEA SANDU TIMOC

POVE§TI POPULARE ROMANE$TI

Supracoperta

;i

iiustrajiile:

Done Stan

CRISTEA SANDU TIMOC

POVE§TI POPULARE ROMANE§TI

EDITURA MINERVA
Bucurejti, 1988

prin substanfa spirituals si si morala. in cadrul prozei popular? din aceasta zonS. Cartea de fa{3 $1 incintat s3 descopere himile este — cu toata modestia pe care si se cade sa o manifest. este surprins de frumusefi ale graiului 51 imaginariei strSlucite a popcrului roman. irnprimindu-s. a conceptiilor viziunii artistice specifice si neamului romanese. in si calitatea mea de si crcatii. animale. aparpnind sirbilor Volumul Povesti populate rom&ne-ti genurilor si de care romanii din Timoc $i-au dus existenta. dar acestea sint simple masti pentru felurite tipuri de ndivizi. ca si prin modal ji i tat ea de a povesti. basmul fantastic. in aceasta privinta de fata rezistind comparafiei.. prezentindu-ie intr-o proportie echilibraia. in care epo->ul popular. de prevazut ca o zona etnofoiclorica a$a de prodigioasS cum este aceasta pe care o cercetam. al DacS balada o insemnata pondere in eposul popular romanilor din sudul DunSrii. indeosebi bulgarilor. de la ramul sud-duriSrean al nearrrului romanese. cores- punzator ponderei pe care o au in realitatea folclorica general romaneasca. vigurosuiui talent epic al rapsodului popular din fantastica are si-a Timoc ii corespunde o rarS arta de a nara a povestitoruiui popular. efigia specifics. Caracteristica lui este nu sint numai oameni. alaturi sudslav. Calincscu pentru basmul popular: t Basmul e un gen vast. observafie moralS etc. prin mukitudinea motivelor si arta de a Ie imbina. spiritualitatea populara romaneasca ni se dezvaluie in noi filoane si cristalizari esretice si morale. ?i ci si anume fiin{e hmerice. culegaior —o nouS fevelatie si atestare a geniuiui spiritual inepuizabil. este o carte reprezentativS $i expresiva a tuturor speciilor prozei populare romanesti. al romanilor din Timoc. pus mai Este momentul sa amintim defini{ia revelatoare pe care o formuleazS G. §i fabulele vorbesc de animale. basmul romanese din aceasta colectie poarta al folclorului marca inffuentclor strSine. exccleaza in primul rind. ale sensibilitatii 51 intelepciunii multimilenarului'neam romanese. unelc dintre cele mai originate si specifice intruchipari artistice ale geniuiui sau creator. ca si epica florilegiul popularS in proza sa exceleze. Fiicte'e neomenesti din basm au psihologia sociologia lor misterioasS. depSsind cu mult romanu!. cintecul epic a avut o nestinsa vitalitate si a cunoscut o inflorire maxima. florile spirituhii. in infatisind talentul sau povestitor si arta sa narativa in admirabile semnificative ipostaze Prin marca bogafie carte. al poporului roman. a infiltrapilor motivelor nararive balcanice. care cunoaste cele variate IntrucbipSri. o distincta vatra a Romaniei orientale.INTRODUCERE Cine pStrunde in universul fastuos 51 facinant al basmului popular romanese. varietate a temelor si motivelor povestilor populate prezente aceasta dintr-'o straveche 51 inzestratS fnscriindu-se in primul rind in sfera imaginarului artistic romanese. $i intr-adevSr. E!e comunicS . cS eroii tticS. Era parcS de asteptat. prcvenind zona etnofolcloricS. in confluents cu balada celorlaltc popoare balcanice. fiind mitoiogie. cu douS dintre colectiile fundamentaie ale basmului romanese: eu'egerea Legende sau basmele romanilor a lui Petre Ispirescu si Anlologie de prozd populara epicd a lui Ovidiu Birlea. asupra cSreia pecetea. stiintS.

Mama-Pidurei). Aetiuaea din basme are intindere biografici. GiKa. asa cms. profilul de basm. chiar daca perifinal este atit incocmai dupi canonul basmului. pe care le-a armlgamat in conturul uaei lumi ideale. Arts Ortdia Uttrari i. cei toate grani felor. cit eel fantastic. ci si apogeul ce se poate inchipui in viata unui om »». In ciuda sceneriei sale cu atitea elements miraculoase. iluscrare. a bogitiei de semalfuatii si ipostaz. Statu-Palma). incit acolo unde lipseste. cu omul. coafliccele cele mai frecvente in societatea umaaa din Cel mii pregnane oglindesce aceast! trasatur! basmul fantastic. 1 Birlea. decit ca are coordonace.»ca. lipsiti de orice metehne. morala si idealul sau de frumusefe. existenta sa real! fipturile inchipuirii sale originate. de?! pretutindenea fundamentulj aceleasi. in care protagonisrul este rasplatit la umia alee iaviag. Vilva. cuprinzitoare este o definifie. structurile si modalitafile artei sale narative. a araca cum trebuie si fie orinduita viata pe pamint dupa jaloane drepte. Arti: P*u>*j?x! ram-nnc Jn em&pfia ft rriziwus poporului. Zoril!) sau intunecoase 1 G. reprezentind deci punctul culminant nu numai al actiunii din basm. aritind poate « ft specificul national pe care 11 romlexprim! mitologia tucarui popor. Apoceoza eroului din isi narafiuaea de caracteristica. dar verosimili. Apvtd: Prumotul rvwimzsc im csnstp:ia p viziwum pupormlm. Lipsa acelui happy ending e semnul eel mai vizibil ci varianta respective reprezint! o abatere. iar au face sine oameni. de cele roai multe ori un fenomen singular in ansamblul variantelor tipului . adesea derutante. In ciuda traiului lor zbuciumat. Mjbilul care a generat basmul ca specie literar! a fost tocmii (tendinp d.: compozitionale a basmaiui pjpular.: multimilenar!. Sfarma-Piatri... din care si se pot recoastitui filozotia. 1977. mons:ri de diferite categorii (ca Jum!tate-de-Om) si intregul complex de personifu!ria!e feaorn'n. m>rala ce sc desprinde din general! norm! etici: binele invinge intotdeauaa rlul. devenind o specie mixta. basmul fantastic reflect! probleniele man ale societitii. (Soare.. p Jturile populare nu bun fiind risplltit. Spre toate timpurile. reflecfiile si expresiile sale favorite. VI . un receptacol si o oglinda a visurilor nlzuintelor poporului. n-avem de-a viefii cu un basm *. Basmul fiind in m jduri fjbuioase — dup! expresia acelutas G. basmul este o creafie si literar! de o mare comptexitate de o mare injircitur! de simbolur: semaificatii. totodatl povestea popular! este. p. 315.!or Iuminoas. pierd. Dae! si asa cum arita G. si variatl. iar basmdc ilustreaza cea mai basmul trateazi eel rau pedepsit in chip exemplar. Calinescu — o oglindire in orice caz a — din aceast! noui carte de povesti populare romanesti se poate revela i < • si existenfa.x faldw. In opozitie cu legenda. dar spre deosebire de epopee si roman eroul e urmirit numai pin! la nunta. Cilinessu. apoi zlnele bune sau re!e (Ielele. n!z<ain[ele si aspirafiile sale. Rusalii. cu vechim. avind a si infrunta atitea calamitira si a indura spolierile atitor exploatatori din liuntrul si-au pierdut nidejdile intr-un viitor din afara mai luminos pe care 1-au dorit raereu. uriasi ji pitici (Strimbi- acel Lemne. jVftcJ nciclopelis J pvntfiiXar rj<nlneiti. basm-legenda. VerosimJitatea caraccerizeaza atic basmul nuvelistic.u Birlea. 1977. O < mi. universul spiritual si moral al poporului romaa. asa si cum sublinia O/id. Aliturea si cu zmiii si si balaurii in diferitele vecinic! luoca cu elenxentele bune. o form! particular! dup! diversele grupuri etnice. basmul este o narafiune optimist! pefiile se desfisoara care insufl! ascultitorilor vigoare si incredere in viafi. 253-256. atitudinea si reactia sa in fata vietii si iscoriei. Cind diatr-o naratiuae lipsesc acesti eroi himerici. p. Luceafir. asa imbracl cum ins! ea ref acuta din povestile poporului: Fiinfele mitice din povestile populare. si iafafiseaza in aceast! carte. trsasmitind visul generafiilor urmitoare. apar fitii-frumosi lor manifestatiuni Ileana Cosinzeana. Avusese perfect! dreptate primul exeget monografL: al basmului nesc. care de obicei coincide si cu obtinerea tronului. Lazlr Siineanu.: toate piedicile u:mi prin cistigarea tronului imparitesc sau pria si imoogacire. gisim la O/idiu Birlea: Basmul naraf :ua: puternic schematizati.

325 pe motivul copilului cedat diavolului. 304. Th. 303. motivul nasterii miraculoase se intrejese cu alte motive si in cadrul basmelor Petrifor eel iubit si lmpdratul cu doi feciori. Norocul. este intilnit in douaidin povestile colectiei noastre: Povatea lui Piping Paa. primul tip al Basmului propriu-zis.ru si Cerbul fermecat. Moartea). 301 apare in primul basm al colectjei noastre. Baiatu la scodla diavoului. colectia noastra. 318.. precum si in povestea Fiul vadi. 301. mai povestilor populare romSnesti. 1978. si-a pierdut sotia pe care a trebuit si o caute infruntind muit. 315. pe tema mamei tridatoare. in basmele timocene Muma Padurii. Th. este destul de raspindit la noi si se intilneste frecvent in toata Europa. contaminat adeseori cu basm aseminator despre tinarul so{ care. a avut in acelasi timp rolul de a vehicula continuu subiectele si temele folclorice dintre nord si sud. noastra. greutifi * Lazir $iineami. Th. pe motivul basme. precum A. Th. precum si Moartea-nafe. este unul dintre cele mai productive si raspindite tipuri pe plan national european. combinat cu tipul A. despre care cercetitorul C. cuprinzind episodul cu omorirea balaurului stapinitor al unei finrini. din tita frumos poveseel a basmului din colectia lui Petre Ispirescu. Naratiunea Geamfiehia Lenore. 33. 401). Daca cineva caracteristice si si-ar exprima dorinta si cunoasca basmul popular romanesc si ar citi mai intii aceasta carte. De alfel. care il invata « magia autometamorfozarilor in felurite animale si obiecte » (O. Narafiunea Poveste de o muiere cu un om. Th. intitulat Voinicul < eel cu cartea in mind ndscut. fiind unul dintre cele mai frecvente la povestile romanesti dupa cum arata Ovidiu Birlea in notele Antologiei sale si care de obicei se combina cu alte tipuri. pe aceeasi ceinoui frafi. de asemenea. 365 E. Moarcare isi Dumnezeu) ajuta finul s3 se imbogateasca. motiv cunoscut in toata fara. Th. Basmul. originar din India. sau care la ii amina Iuarea vietii — fiind unul dintre tipurile cele mai raspindite fi noi si in Europa. Astfel. si O simple trecere in revista a principalelor tipuri de 1 fi in misurS si convingft sumara analiza tipologica cu basmul fantastic. 332. se incadreazS in tipul tea. Tipul A. . Antologie) este intilnit in colectia noastra in basmul Of! In Antologia lui CK Birlea. fiind cunoscut raspindit in toata tara. 306. in forma sa clasica. cu episoadele motivele lor caracteristice. il intilnim in basmul Iovan Iorgovan. Tipul A. MurgiUi) si chiar ale unor abstractiuni (Ursitoarele. varianta se cheami Ispirescu in Cele . episodul omoririi balaurului din cadrul tipului A. incadrindu-se in tipul A. car i constitute fondul mitologiilor poporale »* torusi const! tuie puntea de dacoroman si eel macedoroman. Tipul A. Robinson si Peftisorul rosu. tipul A. VII . din cadrul tipului A. Tb. din colectia noastrS (pe aceeasi tenia ca si balada cu acelasi tidu). tip frecvent in toata Europa. 300. pe motivul tema ca si si cintecul epic. calcind o interdictie. Biimtit ramint. 327 etc. Legtnde sau basmele romdnilor. 302. in genere. S3 purcedem — — fetelor imparatului care rup la joe si incaitamintea in fiecare noapte. 326. care circuli mai frecvent. care legacura dintre dialectul intre diferite graiuri si popoare. pe motivul nasului (Sfintul Arhanghel Mihail. Th. Th. Th. p. de Petre 12 fete de impdrat fi palatul eel fermecat. Th. 315. In combinatie cu alte motive. spiritualitatea populari a romanovlavilor din sudul DunSrii fiind una dintre cele mai p5str5toare de motive mitice stravechi. Pdtru Fdt-Frumos. Provenind dintr-o zona marginals a graiuiui romanesc. si-ar face o imagine cvasicompleta despre mai cit si raspindite ale mai productive. BSrbulescu arati: . este o variants Basmul Copilul n&scut cu cartea-n mind. 300 poate fi gSsit. ambele din colectia A. cu care se deschide colectia. ultimul cuprinzind si episodul cu fratii gemeni nascuti in mod miraculos. adt tipurile cele pe plan intern pe plan international. este imilnit in basmul Floarea fiind povestic 1 grddinarului. din cadrul tipului A. (Miazanoapte. Th. 303. Episodul luptei voinicului cu zmeii. din aceasta colecfie ar la aceasta de acest lucru. Birlea. 301. in cadrul cSrei categorii sint selectionate unele dintre cele mai tipice si inchegate narariuni populare. Basmul Voinicul cu cartea in mind face parte dintr-un tinar care a rezistat in trei rinduri la grup de basme in care este vorba despre eroismul unui niste incercari foarte grele si a salvat o printesi dm puterea alt unui farmec (Tip A.

La Zuni in Noul Mexic sau in Jamaica. k douS din povestik cokctiei noastre: Pipilcuta $i Vaca neagrd. 425. Tipul acesta de basm cite unul dintre cele ma: cunoseute si rSspindite !a noi. care se incadreaza in tipul A. Th. VIII . din aceasta o sora vitrega (verisoara) a sa colec. Ispirescu. Ispirescu tint douS pove$ti pe actcas. Th. In lucrarea lui Lazar Saineanu. basmului desprc fata babe. folclcrul international aceste basme sint foarte cunoseute si rSspindite romanesc am inti!n:t combinate cu aire tipuri din pricina afinitatii unor motive. fScind studii mie de variants cukse din folclorul a 62 de popoare din toatS lumea. India. 400). pe tema substituirii sotiei impSratului de cStre incadrindu-se in tipul 402. 480. Th.n. ascultat Psyche.» — (Tip A. Ispirescu s. in notele Anxologiei sale. 408.) in copilirie la mama a-si sa. fiind atestat in toate provinciik in peste 80 variante. cunoscuta si si Th. cu aceiasi titiu. pe motivul sotului invidiat si persecutat pentru sopa frumoasS. LXI— LXII. Unul din basmele cele mai inchegate. In amestecate intre ele. ca si la toate popoarek. cuprinzind in colectia noastra 3 variante Intinse asupra a peste o ale I. este des intilnit in ciculatia vie si cules al pina in zilek noastre din toatS vara.n in anul 1876. Birlea. 402. In lucrarea sa Basmele romdne L.ie. deoarece o variants literara a lui se gaseste inclusS in lucrarea lui Apuleius» aur. este o variants povestita toarte simplu auccint. Tipul Melusina.ta a povestii lui P. Th. si publicat in Columna la lui Traic. unul dintre cele mai r£sp:ndite noi. din pricina asemanSrii sale cu legenda lui Cupidon si Psyche. Ispirescu. in pare sa fie pepoarek europene. Vechimea basmului seco!u! a! foarte mare. 1979. Dovleacul eel ndzs dr&van primul la Fdt-Frumos si fata neguf&torului. face publica Ion Creanga Povestea porcului in revista Convorbiri parte dintr-un ciclu de basme cu o mare rSspindire Orientul Apropiat. din primul nostru volum de folclor: Poezii populate de la Tomanii din Valea Timocuhii* 1943. fiind semnalat si la alte citeva popoare in Canada. tema: Zina mitntilor si Gdindreasa. 465 A. Th. pe motivul cSutarii « sotului p'erdut » sau a « sotului monstruos » este prezent si in cokctia noastra In trei variante: Povestea cu poarca. n. dintre acestea cca mai . veche variants fiind cukasS de F. Th. Basmu) Fiica florilor. CitSm din comentariul C. Sima Prunaru. p. Optrt. Speciali?tii i-au acordat o deosebita. De asemenea si in cokctia sub titlul Until dintre tipuriie cele m3i productive si lui P. combinat cu tipul A. incadrindu-se in tipul A. Dovletele si Dinu Fdi-Frumos. reprezentind c V2riar. In folcloru] pinS acum 20 de variante din intrcgul grup. intre care cir. pe motivu! soviet-animal. Obert inainte de 1856 4 Basmul Broasca-Roasca. Cele trei rodii aurite. I. In lucrarea si L. Ispirescu se gasesc trei variante si ak acestui basm: Porcul lui eel fermecat. B. aceasta poveste sc incadreaza in 1 Sectiunea I Povesti mitico-fantastice la cap.n acest volum.. p. mai dezvoltate si mai frumos narate din cokctia noastrS. Th. cu citeva saptSmir. Tipul A. a povestii hi: P. mamei metamorfozate nSzdrSvana care isi ajutS fata persecutatS. fiind Fata din Dafin. 1895.r:scu. Povestea Broasca-Roasca se incadreaza in tipul A. 510 511. Baxbulescu. Povestea Cele trei roadc de aur. §aineanu basmul este lui clasificat la tip A. Tipul A. este basmu! Andrei. I Ciclul pdsdrilor sau om-animal. Tipul barbat-animal sau Amor eel fermecat. la Pare Isp. CreangS. persecutata de in vaca mama si vitrega. din cokctia noastra. Isp'rescu. In romanesc sint cunoseute pinS acum 52 de variante tipSrite si 10 variante cukse pe bandS de magnetofon in ultimii ari ». mai frecvente si anume tipul A. Magarul de etentie mai folclorul scrisS in II-Iea al erei noastre. d. BSrbulescu de acest tip de poveste: • Basmul Porcul de povestitor (P. Batmeh romanilor. La P. Brcasca testoasd cea termecjia. este asa la cum arata Ov.i mai inainte de literare. si fata mosneagului. aparut in formS clasicS. atestatS indeosebi in sudul (ar::.ci variame sint foarte aseminStoare cu basmul povestit de Petre Ispirescu (Tip 401 B*). balada fiind cokcfionata de la eel mai talentat rapsod popu ar timocean. la P. pe motivul Cenuseresci. C. huroiuicrt LXI— LXII. §5ineanu remarcase de aproap° acum un secol popularitatea si marea frecventa a basmului: gasim si in * • Ibidem. reprezintS naratiunea in proza pe aceiasi niotiv ca si cintecul epic.

Saineanu descrie tlpu! sirbesc al Cermferesei. vaca o mestecind-o. >. zburind pe albia pe care < mama i vitrega o ascunsese pe Cenu- sereasa. si so?iei doreste sS ia de sa si care fugind in lume de teama pacatului dupa multe peripe{ii. care reveleaza ade- varata mindrefe a croinei. Intr-o duminica. $iiinianu. Birlea in volumul Povestile lui Creanga (1967) arata ca tipul A. Fiind cunoscut si atestat in folclorul european. pe motivul nevastS pe fiica tatalui incestuos. Ispirescu. vars5 in toata casa o strachina mare de mei si o ameninta cu moartea. iar tipul A. in tipul O A. p. dar cireia ii este rezcrvat un splendid viitcr. Barbulescu in studiul amintit. catalogului Aarne-Thompson. de rezolvat Varianta sirbeasci cu acelasi la tipul nume confine o introducere si — ia vaca nazdravana in gura — care se la rapoarta precedent. prigonita si injositS. in casa si ea tagadui. 513). dupa cum va putea oricine face comparatia. Pasdrea mdiastrd. la care e condamnatii de samar La popoarele slave Cemisereasa e asemenea reprezentata printr-un derivat din pepeli «cenusa» (sirb. Th. 476. care dupa moartea se casatore?te. in Asia Africa. cf. Pipelcufa). In folclorul romanesc basmul este atestat in vreo 40 de variante. iar ele vor culege meiul. Cemisereasa gasi o lada deschisa plina cu hainele cele mai scumpe si deasupra-i doud porumbife albe. La diferitele ». fiind unul dintre mai rSspindite basme populare romanesti. 531. nebrodindu-se in picioarele fetei sale. pisica etc. popoare acest ideal faja-i minjitS si a! inocen{ei si frumusetei potrta un nume dcrivat vasele mai ales dup3 ocupatiunea-i injositoare (ea spalS mama-i vitregS sau si (in basmele strSine) si de surori invidioase. 531 (spinul) este atestat in intreaga Europa. care se incadreaza Th 550B am inclus si noi in colectia noastra si anume: Pasdrea Zambild. O varianta a basmului lui Ion Creanga. la spanioli Cenicienta si Ventafochs (« Sufla-n foe •>). poate fi socotitS povestea din colectia noastra Cerbulde la baltd. Ibickm. IX . care intr-adev5r seacu cele doua variante din colectia noastra. ca si la cele germanice: AschenbrSdel. la francezi Cendrillon. inainte de a merge cu fata ei la bisericJ. mult timp ascunsa sub un exterior respingStor » *. ed. varianta a povestii lui P. Tipul A.) este reprezentat in colectia noastra de doua variante frumos povestite: Vulpea lui Rogojel si si Mirtanul n&zdr&van. si pe care o intilnim in unele versiuni romanice de si mai vale. cari o povatuira sa se imbrace cu una din ele si sa mearga la biserica. dupS cum afirma C. Pornind din casa in casa sa-I cerce. 510 B. Asa se arSta ea in trei rinduri $i cea din urma oara pierdu pantoful drept. La italieni Cemisereasa se numeste Cenercntola. tipul acesta de basm este frecvent intilnit si in literatura noastra populara. firul Mama vitrega dind fetei sa toarca o intreaga traista de Una. L. Asclienputtel. vaca sfatuieste pe fata (ca si intr-o poveste ruseasca de mai sus) sa nu manince din camea-i. Th. de nu-1 va culege pina la intoarcere. 475. Th. Pepeliuga. feciorul de imparat ajunse si la casa mamei vitrege si. pe motivul capStuirii unui tinar sarac de catre un animal. are doua variante in colectia noastra: Pielea de mdgar cele Giscdrita. Harap Alb. precum si sporadic in Africa (cf. mama vitrega. TrasStura caracterist!c5 a acestui tip e pantoful sau condurul.« Cemisereasa e uaul din basmcle cele mai populare si in toate colecfiunile se ana repre- zentat acel exemplar de copili blinda. 513 (al tovarasilor supranaturali) este raspindit in Europa. L. Th. Ducindu-se la mormintul vacei. Basmele remdru. la grecii moderni DauaptxyouraouXoij (« BalegSde la vorba si « cenusS dupa cur5{5 vatra). 545 B. Tipul de basm A. ci sa stringa oasele si sa le inmorminteze sub o piatra. Apoi mama vitrega porunceste s-o taie. Atunci cocosul. Th. Ov. cu un imparat. o intreba daca se mai aflS cineva iesea tors din ureche. fiind cunoscute 20 variante. dar si in India si in America. care cuprinde combinarile celor doua tipuri: tipul A.') Cinderella etc. strigS: Kikiriki ! Fata sub albie e virita aici ! • Pantoful se potrivi in piciorul drept si feciorul de imparat o lua de sotie » ". m5na In aceeasi lucrare. Th. supusS. prieten (vulpe. I°78. sau a influenfei de poate intr-o cercetare monografica viitoare: t un popor laalrul raminind deschisa. 1964). p. la problem* imptumurulu. pe motivul spinului (al omului rosu) si tipul tovarSsilor nazdravani (tip A.

balada fiind culeasa de piese. Basmul lui Petre Ispirescu Hotu impdrat. fara sa fie in Insir-te margdritari. pe motivul sfaturilor primite drept simbrie. 353. Insir-te margdritari. fara sa aiba aceasi pondere insemnata ca Basmele fantastice. care are insa la baza unele motive si elemente orientale. 567. p. se impune printre cele mai frumoase basme povestite in limba romana. Basmele din colectia noastra. fratii perfizi sunt pedepsiti * 8. 566 si A. general romanesc. intilnindu-se cu fratii sai. unut dintre cele mai raspindite in toate provinciile. Sint cunoscute pina azi peste 70 variante romanesti ale tipuiui 707 C*. 613. si universal. pe motivul dreptdfii si nedreptdtii. f adnd parte din tipul A. dinsii rapesc pasarea el cauta din invidie sa prapadeasca pe voinic. tip atit de specific foiclorului romanesc. 670. Tipul A. op. La P. cuprinde totusi o seama de tipuri dintre cele mai specifice si caracteristice penrru basmul popular general romanesc. in colec{ia noastra. din colectia noastra. $i:nsanu. provenind din acelasi fond popular comun. de asemenea. Dar Tipurile de scapa. intcrnajional. cunoscut indeosebi din varianta lui P. dintre care dorim sa comentam doar citeva mai populare si frecvente. care de obicei se combina in povestile (si « populare romanesti. iar al doilea. din colectia noastra. prin limpeziniea si voiciunea stilului. prin dramatismul situatiilor si prin valoarea morala exemplara pe care o degaja. coerenc frumos povestit. Th. L. are corespondent.In lucrarea Basnule romdne. Th. pe motivul destinului de care nu si te poti feri. din colectia noastra. central pe motivui confiictului dintre bogat sarac potrivite. e prezent in colectia noastra prin basmul B'mele si rdul. orice ai face. incadrindu-se in tipul A. iar al doilea tip 567 are. Ambele si sint cunoscute si raspindite la noi. la care fata saracului d5 raspunsurile au conchis ca basmul este o creatie europeana. dar al doilea este muk mai frecvent productiv. 910. Th. sa fie reflexe ale basmului se apropie foarte mult de naratiunea povestitorului muntean. Th. Primul tip 566. la rapsodul popular timocean Sima Prunaru. doua variante : Cei trei /rati Doi /rati. Ispirescu basmul se cheama popular in folclorul romanesc Dreptate ft Nedreptate. Ispirescu. este atestat in colectia noastra prin varianta Ivanciu eel sdrac. 875. vindecator). pasarea care ramasese muta din momentul rapirei. apare ia colectia noastra atit in naratiunea populara Ursitorile. atestat in peste 60 variante. Acelasi tip A. avind episodul giiinii miraculoase sint prezente si in aceasta colec- a noastra. 2 variance: Ghiunea Ghiuzel sau si Ghina ceafruimpdrati nvjsd si Doctor bun. in combinatie cu tipul A. X . Saineanu rezuma lapidar basmului acesta: « si extrem de limpede cipul Un imparat cu trei feciori are aevoie de o pasare maiastra spre a mareata (manastire. Alecsandri in versuri. ridica interesante O comparare a celor doua probleme privind procesul de creape un frumos in folclor. Capitolul Basmelor nuvelistice. vreun fel tributare lui Petre Ispirescu. prelucrat si de V. precum si pe plan de basmul Omul care §tie graiul animalelor. 930. este reprezentat in aceasta colec^ie romanesc in numeroase variante. 950. cit in cintecul epic Stdncuta sau Ursitorile. aruncindu-1 Intr-o prapastie. care desi se circumscrie motivului • L. Th. creativitatea populara in genere. ajutat fiind si impodobi o cladire de un animal si recunoscator. doua variante ale tipuiui 707 C* Doi feti logofeti si Trei fete mari in cinepd. biserica. una in proza. in basmul hnpdratul hot. turn). si care difera atit de mult de tipul international Copiii cu panil de aur. Mai dorim sa consemnam din cadrul : Basmului fantastic. Th. si Basmul Dreptatea tip foarte raspindit si Strimbdtatea. incepe iarasi a cinta basme A. in acest volum.. are. 613 . In cale. Tipul A. in Europa si in Asia. Astfel. Th. Th. basmul Fata iiueleaptd din acest volmun si se incadreaza in tipul A. cealalta in versuri. 910. primul pe motivul fructelor producatoare de stare animaliera doctor bun tie ». cit. atestat in folclorul Tipul A. Th. Feciorul eel mai mic izbuteste s-o ii ia. care capitolului sc circumscrie in linii rnari episoadelor si motivelor tipuiui. Cercetatorii tipuiui si a o serie de intrebari. si Th.

temelor este am Gingdraful. figura lui Pacala (Pepelea) se vadeste mai complexa. Giufa in folclorul italian. precum popa. dar chiar si un limbaj propriu prin care ele se inteleg si pe care il poate descifra si omul. unde eroul civilizator este in acelasi timp si personajul bufon. auzit spusele unuia altuia ». El apare in unele snoave ca intruchipare a prostiei funciare care. XX-a egipteaoa. similar celui uman. Snoave.intilnit atit in folclorul romanesc. Pacala uneori simuleazS prostia prin faprul ci ispravile savir§ite presupun o istetime subterana.e. fara sa exceleze prin bogatia si forma artistica. XI . pedepsind fara crufare chiar exponenpi claselor dominante din trecut. « Hopu tmpdrat (Tip A. Mult mai bine reprezentat. Ispirescu. ale ciclului Pdcald. care se incadreaza in tipul 2014. Ea presupune credinta ca animalele au nu numai un suflet. la noi. mai ales eel dotat cu insusiri speciale. din capitolul Anexe. de o mare frumuset. Astfel. din acest In folclorul romanesc volum. 235. nu fac decit s5 scriu cum am consemnat pina acum 14 variante » '. ca Ariciul . Foldnul romJiasc. in genere. Birbulescu arata privitor la acest basm amintit mai sus: este unul din pufinele basme pe care le gSsim consemnate Este vorba despre comoara lui Rampsinitus. In studiul despre basmele lui P. Birbulescu. in care sint reunute texte inchegate si frumos povestite. op. 1931. nu este creat pe baza izvorului sens. p. « din repertoriul romanesc. dup5 pareri unanime. In repertoriul noscru. Till Eulenspigel in eel german. De aci pina la venerarea lor nu era decit un pas •*. mare parte inciuderii lui in istoriile Basmul este foarte raspindit in intreaga lume datorita in lui Herodot in sec. Astazi se cunosc peste 100 variante ciile tarii. Un alt basm despre dracul (zmeul) eel prost. * cit. Marcovici. raspindite in toate provin- mai frecvente fiind intilnite in Transilvania.i vulpea. Herodot insuji 1-a auzit : ins3 din sursa orali cum si ale marturiseste « sa dea crezamint surselor egiptenilor eel care le socoteste vrednice de crezare. in cadrul acestui capitol apar 5 snoave din eunoscutul ciclu si taica si al lui Pacala: Pdcald la papa. este Scan lenesxi. 1072 + 1071 + 1094+1149. in toata povestirea mea. Acestia sint personificarea aspirafiei intruchipate de Pacala (Pepelea) necurmate a straturilor populare spre dreptate ji echitate sociala. I.. prezent si la popoarele primitive. p. LXVI. Pdcald si hotii. Cioha in O mie si una de nopti etc. Th. profund imprimati. omul s-a apropiat cu sfiala de unele animale. care in fapt se dovedeste aparenta dupa atare viziune arhaica. Capra si lupul. este eel de al IV-Iea capitol. cit si in folclorul universal.n. si care trebuie sS adaugam snoava Pdcald. Un alt basm. dar acesta este de obicei figura care intruchipeaza istetimea populara menita sa dejoace planurile impilatorilor de toate categoriile. al V-lea i. C. reprezeatind o combinare a mai multor tipuri A. Ovidiu Btrlea. intemeietorul dinastiei a literar in antichitate. Pdcald cu puralu. Cum a vindut Pacala vaca. 950) C. Al si treilea capitol al colectiei noastre. La inceput. din tipurile cele mai originale si specifice simpatetica. " IbidtM. Basme despre animate. numai cu intenjia de a provoca risetele cele mai nestavilite u • . Un fel de mister incununat de un nimb plutea in jurul celor cu roanifestari mai ciudate. Cit despre mine. fac parte din stratul eel mai arhaic. Tot Ovidiu Birlea traseazi conturul acestui ciclu in cadrul universului snoavei populare romanesti: « Exista totusi snoave in care in central atentiei sta personajul pozitiv. pecetea autenticitatii populare. in colecfia noastra. Cum a pdedlit vulpea lupul. frumos povestit din colectia noastra. in jurul anului 1200 i. inregistrati transcrisa fonetic de R. le atribuia puteri miraculoase. care prin universul lor fabuios viziunea artistica ne amintesc caracterizarea acestei specii f acute de Ovidiu Birlea: Basmul despre animale se vadeste mai arhaic decit basmul propriu. 211.n.e poetica. La noi. p. Pdcald §i unele piese caracteristlce pentru slavi si popoarele balcanice. tradata de imprejurarea ci exploateaza sensul propriu al unor cxprimiri figurate sau chiar cuvinte. manifestindu-se in formde tipice ale neghiobiei. Th.e. rezultata din suprapuneri si contaminari. ci poarta. cuprinde totusi citeva povesti demne de mentionat. intrucit are la baza o viziune mai primitiva despre lume.zis.

cele mai frecvente personaje 51 la ale snoavclor §i si din aceasta colectie sint popiis dupa cum se satirizeaza 51 unele defecte morale deficiente fizice ale oamenilor. de aproape doua dat nastere altui fenomen folcloric neobisnuit de rar: amintirea opuse. si dacii. ale gindirii '•' si artei celor mai vechi locuitori ai acestor meleaguri. incepind cu Traditiile Marian si unele raspun- suri la chestionarul lui Densusianu. Desigur ca cea mai puternica torilor sensibila rezonanta in sufletul si traditiile poporului roman a produs personalitatea cuceritorului Daciei. Impdralu! Traian trece-n [ard. Printesa de la si Poveste despre Gamza. E drept ca in unele colec{ii. din manualele scolare. chiar in cadrul acestei carti a si epica in proza. in categoria snoavei s-au infiltrat personaje specifice folclorului bulgar. prin ridicare S-a putut observa cum in spatiu! spiritual al basmului popular romanesc din sudul Dunarii. imprumutata de la slavi Troiano in latina vulgara). Folclorul rorairusc. I. conserva de-a lungul mileniilor reminiscente si relieve ale mcntalitatii populare arhaice. cea a lui Traian a dainuit numai pe cale orala si imprejurare a mai cu seama pe o perioada excesiv de lunga. Solomon imparatul. Sint la prezente in citeva snoave din colectia noastra unele personaje care intruchipeaza pe PacalS bulgari si popoarele balcanice: Bai Giora si Bai Ganea Nastratin Hogea la turci. multe teme si motive stravechi. ale unor civilizatii si creatii spirituale de mult disparute. milenii. sint pomeniti mijloc o intruziune livresca. precum Marcu Cralevici si Baba Novae (ultimul prezent deopotriva si in cintecul epic romanesc norddun3rean\ Daca pina acum cercetatorii si-au putut forma o imagine revelatoare despre mareajbogatie si vitalitate a eposului popular romanesc care circula la romanovlahii din Timoc. din aceasta colectie specialistii vor avea revelatia aceleasi inzestrari spirituale exceptionale si pe tarimul epicii populare in proza. eposul popular tenta. numai printr-o confluents neintrerupta cu tradipa orala a si basmului. a patrunderii in miezu] povestilor a numeroase versuri populare. dar sub dup3 parerea unanima (desi Schuchardt atesta forma Traian este singurul monarh a carui amintire a trecut dincolo de granitele statului pe care 1-a cirmuit. Aceasta s-a canalizat in doua directii total la limitele absolute. Ca o dovada a influentei reciproce intre aceste genuri vigtiroase ale creatiei populare romanesti. in panteonul zeilor pagini •> iar pe de ahS parte spre divinizare. iar in categoria legendei au patruns personaje specifice eposului popular sirbesc. forma Troian. este si exis- multor basme cu o frazare cadenfata. ca Bai Ganea si Bai Giora. Ultimul capitol al volumului Povesti populare romdnesti cuprinde Legendele ce circula la romanovlahii din sudul Dunarii si care auincentrul lor figuri populare ale istoriei. multe motive mitice stravechi traco-getice si greco-romane refugiindu-se in aceste specii conservatoare.DupS tiganii etc. intr-o forma compozitionala sau alta. dar nu mai incape indoiala ca e la Doar imparatul Traian face exceptie. care. mitice circulind intr-un gen sau altul. a carui amintire a fost copios alimentata de faimosul roman popular. p. cea mai vie si nestinsa amintire in istorice arata si Romaniei orientale se pastreaza in jurul figurii tolcloristul Ovidiu Birlea: * Cea mai veche amintire despre o figurS istorica memoria locuia imparatului Traian. si Craleviciu Marcu si Aiircea eel Mare. dupa ce acestia au luat-o de la populajia romanizata din bazinul dunarean. La fel se poate explica ajungerea pinS la noi in cintecul epic a unor subiecte mitice antice. Pacala. ale unor conceptii animiste totemice. mitologiei si tpatiuhri popoarelor balcanice: Alexandru Macedon. Cum mai aratam. dar spre deosebire de eel dintii. XII . care fac mult unii. Exceptind pe Alexandru eel A-lare. dupa cum (Marcus este cea despre imparatul Traian lui Ulpius Traianus). 1981. in fapt despre geniul poetic epic al poporului roman. Oridiu 3ir!sa. Imparatul Constantin eel Mare. mai expresive si gradate momentele acti- precum si rcplicile personajelor. Baba Novae din vremea turcuhii. prin trans- formarea numelui intr-un substantiv comun. Legendele despre Traian constitute un capitol aparte al folcloristicii pentru considerentc de pondere unica. intre balada fantastica si basmul fantastic s-a petrecut o osmoza genetica continua. se stie. dar de o mare vitalitate pina in zilele noastre. evoluind pina 12 . spre cufundarea in nimic. 133—131.

sub pedeapsa cu moartea. Th. straniu. numai un baiat milos isi la ascunde « tatal: Colo intr-un sat. text redat in acelaji stil intelesul «. ca « pasarica vicleana da singurS-n la. apoi o gSina miraculoasS care oua galbeni . — AstSzi vine? — Vine. care s-au dovedit oameni intelepti.ul eel luminos ii dSruie mai intii mojului sSrac un magar nazdravan care face bani. sfatuit de acesta. f5ra copii. Poveste de bdiatul milos (tip autenticitatii populare.u-i judeca « nu dupa graiul lor. mare plins si milos cum erea plingind.te prin pedepsirea celor care rivnisera la saracia mo. bani n-am sa pot sS due. s'facu o cruce cu mina a dreapta. ca mult ieu sint si sarac. sparsa o ajchie buna Mult i-a fost drag la mos ca din buturoaga aia mare umple moju traista. top il implinesc. n-are care sa . Ceea ce il determinS pe imparat sa nu mai omoare pe batrini. judetul Craina. Jugoslavia. de fag. Mustdciosul dip A. ajuta-ma sa sparg cu toporul buturoaga asta. nareaza despre (si un stravechi obicei.ede? — Care stie? Mai stai cita s5-l vezi. dincotro vine el? — Vine de la scapatat. cum ie rindu] caci zice: 1-ai batrini? Da tatiS-su-i zisS: — TaicS. care si-a crutat tatSl. cum o vazu. in continuare. luminos ca soar'li si luminosu de mo. cum e rindu. apare o figura mitologica straveche. vorbi cu tata-su zisa Tata. 503). Veni poziv din roc de-o saptamina s2-. Mosu. mai bine tu pe mine.i mai pot face rost de hrana. pe care trebuie sa-1 infrunte eroul uman al povestii luminos se roaga de saracul de mo? sa nu-i sparga casa 1 de mo. erea un baiat cuminte si si milos. cum a rarnas far5 babS. provine naratiunea Poveste de un mos cu o buluroaga (tip A.i morala. iaca iasa din buturoaga altu mo.e. ajunsa la o buturoaga mare si cam putreda.i intr-un limbaj regional: Mo§ul s-a nacajit sa traiasca asa greu. In basm se povesteste. iel loa de acasa o traista pe umere §i un topor §i pleca dupa buturoage de-ale mici. ca esti eu sint batrin da de tine imi pare rau tinar. sa-mi umplu si eu traista » Dupa ruga mosului ridica toporul sus si dete o data in buturoaga. vada de mine. fara sa fie explicite. tensionate. 981) care poarta nealterati tnarca de Prunaru Dobrila. — §i cum vine? — Vine cu o mustata pe pSmint « ! XIII . zice la alalant mo. sparsa un nod bun. arhaic traditional 4 . Th. nu-§i mai pot purta de grija. de spargi cu toporu casa mea ». decit gelatu pe tine. Intr-unul dintre basmele narate cu rara arta din aceasta colectie.i la urma o maciuca magica.i selili. un monstru uria. Mo. comuna Zlocutea. ceva sa sa spargS cu toporul. Baiatu vorbeste plingind si-i — mine sa te pitul. Mosu iar ridica toporu si-1 infige in buturoaga. Povestirea e condusa cu multa dibScie fi mestejug artistic. asa: t Bine mosule. care crescusa copilul tot din cersie. ai auzit. ci dupa faptele lor ». ciocanind prin buturogi. sat. §i povestea sf ir. si : sa iveasca in sat cind ingroapS. si cum numai acest om. sa cumpar lemne si nu adun >. nepo^. aide cu se degaja cu pregnanta. pe motivul celor trei obiecte miraculoase pe care le primeste omul sarac de la un personaj mitologic (in alte variante fiind Dumnezeu). Th. Venind omoare bitrinii. ce r2u fi-am facut fie. din preistoric al din timpuri imemoriale ordinul de care in naratiune este plasat in vremea impiLr5{iei turcesti). Prunaru DobrilS. — Ce al5 e aia? — MustSciosul — Unde . disparind chiar saminta grinelor. De la acelasi povestitor. Saracul da-mi ce vreai tu. povestit A. ama se pne de ea o hala. odinira cita . ca trag nadejde ca s-a schimba asta zacon ». sa ruga lu Dumnezeu asa: «Doamne. iar Tata. sa-nchina. care nu-si la impSratie sa-. cum venind vremuri grele. imparatul cere sa aduca fiecarc bucate imparapei. Mergind mosu prin padure.ului. — Vre{i voi sS m3ritati fata asta dupa — Vrem. Baiatu era mult . satenii lui. luminosule ! » Mo.: Un din basm nuvelistic. produs al unei imaginatii populare bogate . cu puteria ta. dorind s3-i ia maciuca: „De-aci incolo mo. pina mosu sa bage nodu de buturoaga in traista. de foamete. sarac si ramas de Intr-o zi. Porni el tatal lui. avea un tat<S batrin. Da mo§u a! ca-i da ce cere saracul de mo. a putut implini porunca. 650).. cu momente dramatice.ul ! ! sarac porni s3 povesteasd la alant asa: 1 mo. acela omoririi batrinilor. ». su poala un munte. ce pot. ma doare picioareli ma nacajesc cu o traista. fail celebrului lautar Sima Prunaru. Vine la amiaz intotdeauna la ea.. spune: mine? Dupa ce se saturara.i originale. ama fara lemne n-a putut. — Mai baiete. orale. asa ca rnosu intr-o zi. taicutul nu indrajnea sa omoare pe meu.i omoare batrinul. pina la-ncalfatura imbracatura. ce-i da mincare.i o luarS Ia taina.

terifiante. care apar in tipul A. pnind calul de friu. Dete cu una-n dine dinele se prefacu intr-o stana de piatra. — Bine. ii arunca in fapH pielea cea fermecata. Sa pierde lumina de pe pamint. voinice. Cum il lovi. Intr-o parte arati. sa se scalde. casa sunetului. astupa ogasele. s» preface stei de piatra. ci ala salbatica spun cum s-o omori pe namila din pod. le mesteca. prefecatori. sa-1 al miturilor primitive. se-ntorcea la cu fapa spre voinicul din groapa. Dumnezeu. vine ciripind. sa S3 stai numai pitulat. pe Mumii si le Padurii. cerbul se-mpiedica de un ciutac. Cum da-n om. cu alalalta mustata de mustata are 365 de cuiburi Si golumbi. fugi spre un deal mare cu pielea fermecata intr-o mina. Sf intul Nicola sau chiar Moartea. colon tufa. la o data si-i taie minele. sint mult mai familiare omului in povestile romanesti. 1-ai putea-nvia. trase jos Da voinicul. Cum intra. eroul apropiindu-§i-i sau respingindu-i cu nonsalanja. bufnite. intra in bordeiul babe. Plecind in cautarea fratelui mai istet si mare omorit de Muma Padurii. care prin infapsarea-i ne tese faima aminteste de Sfinxul mitologiei antice. berze. iar omul eel rosu se bucura ca de-acum inainte cerbul de balta n-are sa-i mai omoare oastes lui Verde-mparat $1 el va putea face nunta cu frumoasa craiasa a acestuia >. Sta baiatul gindeste: asa ceva n-a mai auzit. poate chiar dintr-un substrat mai vechi. Voinicul. in basmul Moartea-na$e. cazu si muri. Dupa ce se scalda. Cerbul insa cu gida infipta in cap nu-1 lasa. figurile mitologiei creatine. In basmul Muma Pddttrii. In miinile ei poarta doua bite fermecate. mai mai viteaz. acolo fa-ti crovu si stai pitit. iar dealurile le doboara $i face cimpii. cind vazu ca si-a scos o data cu sabia de-i reteza picioarele dintr-o lovitura. ma scapi. afara picioarele. apare Cerbul de baltS in povestea cu acelasi tidu. Patru trasa cu gida si-1 lovi la partea stinga. mai apare o fiinta mitologica monstruoasa. o ameninfa cu moartea: facut pe frate-tu stana de piatra. fara sa-1 sminteasca din loc. le tulbura. se intflneste mai intii eu Dumnezeu: XIV . pe puterea careia geste voinicii fratele eel mic. toate moadele de pasari. Vezi fratele tau sta aci de vreo doi ani si daca — Nu ma omori. Din miinile si alei Voinicul lua bitele $i le privi cu bagare de seama. Astfel. iar sterge stelele pe cer. — sede cu ea linga tigura cit vrea si iar pleaca-n sus ». care inepira omului sentimente de groaza. Arhanghelul Mihail. pe care trebuie infrunte eroul. E! ii taie capul si-1 duse imparatului. la — amiaz. opreste apele. Mai trasa inca o data de-i cazu capul. « Muma Padurii. pagina. basm intilnit in numeroase variante isi in folclorul romanesc. rupe docile. le rape. matusa. Dar el se prinsa de tulpinele copacilor si apa sa-ntoarsa cu pietre man si copad la vale. Daca ai avea bitul fermecat. care ama- rapeste viata. mai accesibile si mai binevoitoare. 332. nou in cap cu celalalt bit si copoiul incepu gudure lingindu-i de bucurie miinile Din aceeasi familie a monjtrilor mitologiei. Spre deosebire de fiintele fantastice descinzind in universul basmului popular romanesc din mitologia pagina sau poate chiar dintr-un fond antropologic mult mai vechi. ajutat de o batrina. omul sarac pornit in cautarea unui nas care sa-i boteze copilul. Cerbul sorbi apa din balta si o azvirli dupa Patru ca sa-1 doboare. dar cu cit s-apropie sa face mic ca un voinic. Th. — Ala cea mare n-are putere deck cind pune ghiarele ei pe pamint. o ala mare cu ghiare ca de zmeu se lasa-n jos gemind asa de tare ca se cutremura padurea de fugeau speriate toate lighioanele. ca urla ca un cutremur. care-i da o piele < vrSjita: Cerbul era o fiara mare cu coarnele ajungind prin virfurile copacilor si cu o gura mare dt o chiar ?ura. Cind fu gata-gata sa-1 ajunga. ji pamint. mosteniti in basmul popular din mitologia antica. sa se li dete din ». si fringe padurile. al nasilor supranaturali. Se cutremura pamintul cind trecea spre balta sa bea apa. Sa da jos. spune si eu ma tin de vorbS si ridica baba de pe jeregai. ama el nu mai putu trase inca un pas §i cind instinsa ghiarele de prinda pe voinic. eu ip ca nu eu 1-am din pod. Se mira imparatul de curajul slugii ginerelui sau. da cu alta da-n om si-1 inviaza pe loc. sa faca nici O ala la mare cazu miini sa-1 pe pamint. Bas o sa stau sa-1 vad cind vine. otrava pe gura. facind iarma mare.de matura drumurile de si ogasele. dindu-se de-a berbeleacul ca un dovlete scotind foe cazura doua bite. cu sabia-n mina. Cind porneste din slavile cerului e mare.

ma bucur Dac3 ! ! esti . in care este surprins apoi un fragment si momentul ursitului. A refuza « doua zi omul sarac se-ntilni iar. din care-si au sorgintea piesele lui Sofocle. drept ar fi sa ?tiu si eu pe cine am ales sa-mi fie nas? De aceea te-as ruga spune-mi cine esti dumneata? — Chipul meu $i sabia ar putea — Dumneata moartea? zise tremurind de fric5 saracu!. — Atunci sa §tii ca este bine Ma invoiesc sS-mi fii nase. care te sfredeleau cu privirea cruda ca de fiara salbatica. se-ntilni cu un om. fiindca dumneata nu esti om drept Daca Dumnezeu. omule? Nu te bucuri cS Dumnezeu p-a iesit in cale sS te ajute? — Nu s3rac." Actiunea basmului continua prin imbogap'rea omului sarac cu ajutorul nasei. — Daca-i asa. pe care finul o pScaleste. este dupS noi un adevarat miracol al creativitSui populare in genere si in special al spiritualitapi populare romanesti. care se cu Moartea: oferi sa-i fie nas. Supraviepiirea mitului antic elin orala (din care 1-a preluat ?i al lui Oedip. apoi zise: ! esti Dumnezeu. nici pe eel sarac. pe care se prelin- cald. asa cum se intilnesc si in colecfia noastr5. eu sint Dumnezeu — Cum. Mosu incepu ispiteascS: — Ce vinturi te-a pus pe astfel n-a indrSznit s2 calce? Omul de drumuri far5 capatii. a cintecului epic ?i a narapunii in proz3. o sageata. in dubla ipostazS. $oldul sting atirna Vorba lui era scurta . Se dete-n vorbS cu mosu. si pe la chindia mare. Sima Prunaru — interpretat cu multa de tradipa orala mai talentat rapsod timosi memoria colectivitatii. Era imbracat in aine cam neosa-1 bisnuite cu barba alba. si indurare curmi firul viepi celor bogati fericip $i celor saraci oropsiti. avut. tinar ori batrin. zisa moartea. da pe nu ti-e mila. Dumneata nu ?i sprijini nici pe si eel bogat. ca sa-mi boteze copilul. ca cale lunga si — om bogat. un fragment din poveste mai din balada. dumneata nu esti un om drept. Lasa capul in jos. aminindu-si moartea in mai multe rinduri. . Fruntea saracului se lumina de bucurie. ce nenorocire. Lasa tu saracia la o parte. cum nici la cei avup nu le este mil5 de cei saraci ». de curind nascut intr-un bordei — Cu voia ta eu a. sabia te voi ajuta sa ajungi mea nu lui il alege. in traduia prelucrat in teatrul s5u Sofocle) a popoarelor balcanice. si la fel ca si in povestea lui Ivan Turbinca in alte versiuni din traditia orala. ci doar izvorind din aceeasi sursa inepuizabili a culturii ?i popufare. A treia zi se intflni cu Sfintul Nicola. pentxu ca esti ! Nu ! un om drept. — De ce nenorocire. Boteza nasul pruncul si o mic5 veselie. in afara am avut mare noroc. Pe mari de singe inc3 o sabie mare ingrozitoare. zise sSracul. intari ea. pastreaza in in el liniile lui mari conturul mitului din opera marelui tragic grec. r5spunse mosul. a destinului. gol si plin de rani. in casa saracului. — sa te facS sa ghicesti: Sint moartea Da. cintecul epic Stdncuta sau Ursitorile la noi o copie palida a mitului grec la eel — colecponat de noi de grija fata literar cean. Mergi la fiecare si fara Apoi ma bucur ca si am facut o alegere buna. dumneata esti Dumnezeu? O. 11 cuprinsera fiorii privindu-1 inca o data din crestet pina-n mai cuteza sa spuie nici o vorba. Era un vlajgan mare si urit. sint om sarac. 930) — s-a schimbat de-a lungul vremii. la care ceilalp oameni din nu venira. putea s5-p fiu nas.« lata ca intr-o zi. arunci este drept sa te-ntreb pe cine am ales ca nas? — Da. . pe unde picior de om inca nostru se uitS cu bagare de seama si nu vazu alte urme decit apoi zise: pe si ale mosului. ochii negri schinteitori. ajungind pin2 antic. fiindca sint sarac n-am nimic de petecele de pe mine acest toiag. Daca narapunea in proza Ursitorile — basm nuvelistic (tip A. in paralel. si Un lucru n-o sa-fi placS. care aratS atit confiuenpi. ori neavut. pe tema fatalitapi. dt diferenpi XV . cind vine sorocul. far5 sa vedem un reflex al creapei culte antice. fata paroasS. St&tea put in ca sa-i vina curaj. intii si Pentru comparape citam. da pe alpi saraci lipip pamintului ? Aaa nu. Si unui cine i-ar fi mila de trupul meu. din mindrie. atunci nu-mi esti nas. cu fiecare nou5 povestire. pentxu ce at lasat in lumea asta atitea rele si pacoste? Pentru ce pe unii i-ai facut bogati.i lovea ca geau picSturi calciie. Ba sa-1 intrebe cine este? Isi luS inima-n dinp §i-i zise: — Bine. Tot una este pentru mine. nu. saracui ajunge cu nasul sau la bordeiul se facu unde muierea astepta cu fiul sau nebotezat. zise mosul. chiar eu. vin de la marginile lumii caut un om drept care sS-mi fie na§. ce-i ajungea la genunchi. Dup5 o sat intoarsa. Th. dar pe care il Omul acesta era deosebit fatl de alp oameni. nasule. — Module.

sta ! ! — Voi suratelor. urs3m ?i s3-l procopsam. chiar la cununie.: diatre cele doua creafii populare. / Bas cu ea s-o cununa. / Ocol mesii ca detera: / Dar ursoaica a mai mare sa culca / la piept uidea. tiparului mitului fenomen al coexisten{ei aceluiasi motiv atit in cintecul epic. / Trei steble de busuioc. sa-i curmim frumoasa viata Mai bine n-ajunga pe-asa drum. asa cum o mai mica. . . ce piaza rea l-o ti-ndemnat sa bata la ast bordei saracacios si murdar. / Linga copil s-aseza. cea mai frurnusica. copil s5-l cu o cerga-n pat. haide sa-1 ursam. Iar ursoaica a copilul s3-l ursam. adormira dusi. Si se-ntimple o minune: S3 se duca pomina / Piste toata lumea /. / Iubite cu dor si jele. §i urmarirea indeaproape a antic in balada populara ji in acest caz cu diferentele specifice firesti. Vacul sa / si-1 vacuiasca. Deodata casca ocbii mari si zari trei zine intrind pe use-n soba. / Si un troc cu apa rece / Asa lucru-si isprave?te. specifice epicii in proza. al elementului miraculos. / Iubeste copii cu foe. din care se vede pe de o parte poetizarea povestii sub influenta baladei. / Las' copilul sa traiasca. / Linga copi! circula in acelasi * mediu folcloric. ce sa si moara pruncu chibzuia. / De pe strat mi se scula. cum / se va putea Cind copilul mi-1 nastea. / Iar pe strat mi s-aseza. / Pe copil mi-1 miruia / Si din gura-a§a-mi vorbea: / Voi. S-a putut deja observa. Cea mai mare zina grai catre surorile cele mai mici — Surioare balaioare. cu aripi si camSsi subtiri ca pinza de paianjen. cind s-o insura. / A mijlocase la buric. cum rostira masa pentru ursitori. / Zinilor. hai noi mosteneasca. Copilaju / sa traiasca Vacul s3 sa-1 si-1 / vacuaisca. cit si in naratiunca in proz3 1-am putea urmari in cazul subiectului Broascd-Roa>ca. . acum sa nu-1 luam. Cinjpe ai cind s-o-mplinea. negustorul prapadeasci. care compara cu fragmentul poetic pe care il citam: / Stancuta pe strat sedea. Hai. / / Mijlocasa-asa-mi vorbea / : / Ai copilul s3-l ursam. / Dar ursoaica cea mai mare / Destiu-n sticla mi-1 baga. fermecatelor sa-1 Stati. » fa^ prun- S-a putut observa ritmarea frazei povestii. Gindindu-se ce-o sa se faca de rusine la ziua. la vreme de tinereata. apoi — le acum. avupa-i izideasca si frumos sa imi sa-1 ursi{i. / Da pe ea somnu-o fura. / Ba. / Toati noaptea nu-mi dormea / Lin3 verde trei granate. fa surioare. Pusera mina pe trocul cu apS ji pe busuioc Toate se-nchinara.. / Trei turte de pine f acea / Si masa mi-o intindea: / Cirpa alba peste masa. Tum-te-atunci s-o / cununa. ji-1 ursara. Ca este sarac. / Xip?oara-n gurS-i da. / Cu copil / Dar omu-su ce-mi f acea ? / El in ginduri c3-mi intra. nici Toata nunta s-o stricam. / Lin5 verde de-o lalea. cu pletele de aur rasfirate peste umar. nu v5 grabi^i. / Si-n trochijS mi-1 muia. in basmul popular. Dar zina cea mica. Cea mijlocie auzind asa. In fiecare creatie popularS este infatisata implinirea ursitei. indepartarea de forma pina la degradare si demitizare. XVI . surorile mele. sa se pome- neasca. / / S-acusi cu noi sa-1 luam. / Bat-o Maica Precista Si Sfinta Duminica ai Si ziulica de / rupem Dar5 mine / Cu toate ! C2 nu-mi vorbea / un bine: /-Surorilor ursitorilor. / Cu apa rece stropea. asa mi-1 ursara si-afar' imi plecara. fantastic. visStorilor. ce sa faca cu copilul? Ce soarta sa aiba? Sa ai'oa noroc sau sa fie nefericit si fara noroc pe lume? Care mai de care-si da cu parerea. ce pacat. Surorile asa se ogodira. cu cosi{ele din scare. graia: s3 o apuca mila de bietul copila. cit si supravietuirea fabulosului. / Doamne. rugindu-le astfel pe surori: — jale. la mijloc de noapte. Mina sub cap ii punea. de puteai toca lemne pe ei. auzi uja bordeiului scirtiind. in eposul popular. calu-i poticneasca. Atunci copilul / luSm. surioarelor. / Iaca sara sa-nsera. zilele bur>e . Da ursoaicele-mi plecara ». cu sudori'li de moarte. Cele trei zine. / Da Stancufa imi dormai mare / La capul copilului sa trJgea / Si ceva bolborosea. de zile. lui precum si modalitatea diferita de a pastra si transmite mini! Oedip: « Muierea 51 omul ei. Acelasi rosteste zina cea clasica a mitului. din premizs'e ursitului. Pe negustor §1— i stropira traiasca. asa cului. iar negustorul sta cu urechile ciulite ca iepurele $i asculta. / Inima / sa le-o ursoaica a mai mica. Negustorului ii pierise somnul §i se tot vaita. / De-a mai mica la picioare. / ! ca-1 ursara Si cocosii imi cintara. Dar cind o crestea. / Ai / Busuiocu-n mina-1 lua / mea. Si trei zile se-mplinea. caput sa-i rapeasca. / Ursatori'li imi venira / La soba mare intrara. se asezara pe linga masa pusa si se-ntrebara una pe alta. De / la optspe / mum3-sa Numa-atita s-o-nsura. desigur sub influenta baladei populare.

al armonizarea In acelasi basm. nu numai in formulele initiate. ii prin modalitatea unica de a minui dialogul. Andrei. mistteti. — Pai nu te vad. sa dai de mine? Sa m-asculti. mediane si finale ale naratiunilor. Cum putusi sa ma capetr. S-a pomenit cu un iesi la astal incarcat de buna- — te si Maninca. in care actiunea curge neimpiedecata de nici o intruziune liridi sau poetic3. Sa iribite. sa — Cine te mai vede? — De ani de zile slujesc — O sa mi omoare — nu-mi da mincare. — Andrei. da un accent la rnai dramatic. tu stapinul meu? sa — Vreau. ca ea alia nu s-a mai vazut pe pamint. in care asistam la desfasurarea unui epic pur. a f acut o coliba. Apoi a mincat. Intreprinzind aceasta analiza a valorilor etice si estetice ale universului am reusit. te spal. sa dai cit poti cu pumnu-n masS. — Aici nu e nimic si ! — Bag5-te-n grabar — Cum Naume. a dat cu pumnul in masa si ea s-a speriat si s-a prefacu: in femeie frumoasa. Andrei. sa-1 dialogului. sper. vede imparatul. A luat-o acasa. sa te duci sa faci o coliba ci: de Acolo vii la coliba ta. n-o sa putem trai la imparatul. iti MS tatj. si cind ea a cucSit. ce-as mai pleca Numai s3-mi dai mincare. o sa te gaseasca mare noroc. s-a bagat la imparat argat cu pusca pentru mincare de vinat. asa cum te-a invatat aratu. Si totusi exists colectie. Cind s-a dus cu ea acasa. ritmarii rimarii fi cuvintelor. te aranesc. venit dupa tine. Aici sint multe slugi. sa oferim o idee despre ipostazele si romaal sugeram dimensiunile impresionante poporului roman. — Bine. s-a dus deasupra de sat. dezlegarea conflictelor dintre personaje. — Cum Naume. il Nu bun spun eu. o compozitie desavirsitS din acest punct de vedere. a pus-o la fereastra ca asa a cerut ea: — Pune-ma la fereastrS. dar ! nu maninc. — Bodeaproste ca si ma s3turai si eu o data. Imparatul mi — Las' ca nu te vede Sezi de maninca. — Cume Naume. sa relevam citeva dintre multiplele fete ale mitologiei nationale. sa izvoarele inepuizabile ale geniului epic Aceasta t mare carte • a prozei popuiare romanesti ar merita. fii m3 vede si fac orice. vede. sa specificul imaginarului artistic nesti. eu doar lucru. Andrei a pus arma la picior si pasarea a scapat. ci o dovadS sigura a vechimii povestitului numeroase basme in aceasta ji a povestilor pe care le-am ales spre a publicate acum. baiat sarac. te cirpesc. — Nu si cutez. si sa vezi ce bine o gasestc sa fie de tine ! Auzi. Piec cu > tine. Ara{ul s-a dus si si el pe nisi- pin5 in pustietate Cum Naum — el: era intre niste grabari intr-o pustie striga: acolo se opresc. Andrei. zi si Merge Andrei intr-o o pasare pe creanga. ca o dovada in phis a oralitatii nealterate « — Deloc s5-l iei la pe Andrei si duci acolo la Cum Naum. A pus-o acolo. este desigur si nu numai un rezultat al osmozei dintre genuri. ea se roaga: — Stai. golumbi. mai ales in cazul cadentarii. El a ascultat. eu nu sint pasare. Intinde Andrei pusca s-o impuste. asa ca la pe imparat si i-a casa noastra. dupa se poate observa din tonul precipitat al inceputului naratiunii: t cum Andrei. contribuie la tensionarea relatiilor lor. nu m5 impusca ca daca nu m-oi impusca are sa fie fence de tine cit oi fi tu viu pe lume. iesi afar' la mine. De-ar fi nu te m3 roage ca tine ce 1-as mai pazi. aicea sint. intilnim un adevarat model a povestii. care invioreaza ritmul actiunii. noi aici proasta. Insa el doar dormea la ne\asta lui in padure coliba ! •> Povestile cele ci si mai autentice din aceasta si colectie exceleaza nu numai prin arta narativa purf. Lasa-ti calul te due eu zburind sus in basmului romanesc.Prezenfa masiva a versului popular in cuprinsul prozei epice din acest voluni. a luat-o pe Maria si-a dus-o la coliba lui ! Da la el tot 1-a ascultat adus vinat. — Iata-ma. Cind vezi ca cucai. — Ce cati aici ? — Am — Hai. iesi incoa'la mine. Striga Da Cum Naum nu se vede. Dar daca vrei dau sa maninci. ci §1 in alte sectiuni ale lor. sezi cu mine cS ! spune nima. o gugustiuca. ArStul s-a intors el a uidit singur. cu sint fata de imparat. — Nu cutez s5 m3 arat. romanesc. mine ! la masi. circumscricm artei narative numai sa-mi dai maninc. vineze in padure ce pofteste imparatul: iepuri. desigur parcurgerea analizS a valorilor lingvistice ji celei de a treia etape a cercetarii §i anume o minutioasa stilistice pe XVII . Da girlita ii spune: sa ma iei acasa la tine. Vezi pe mine nima nu Vrei sa vint. dintre care se detaseaza povestea Andrei.

Din fi. din eposul si Hrica populara. Mutul stie toate limbile. Fierul se bate pina e cald. hotar nu mai iepurel sub un curpinel. S-a pierdut mosul baba. rara forta expresiva a cuvintului in naratiunile populare care provin de mai o analiza adincita a valorilor lingvistice §i stilistice pe care le cuprinde volumul Povefti populare ronfanefti ar presupune o cercetare aparte. apoi zi hop. Ce-a fost am vazut. cintecul. Mai intii sari. ramasife ale acelei intilnite la tot pasul in Romanii orientale in sudul Dunarii si toponimia intregului spatiu balcanic. / Ce e mai de alune pe pamint? (Gindul). Una spune. singulars. intru cinstirea si etemitatea neamului romanesc. A tunat in mintea copilareasca. lata citeva ghicitori care exceleaza ca si produse ale unei fantezii originale • prin magia cuvintului poetic: o miorrtS cu matele pestrite. Omul e ca oul. sta soarele-n loc).e face nu moare. Sa suie-n pod sa sara-n cioareci. Tot natul trage cSrbuni nu-si arata picioarele. Am si zece fetite. ce va fi o sa vedem. Iepurul sa-ntoarce cirtog. Minte de zvinta pamintul (sparge. datorate profesorului Ratomir Marcovici. Tot natul cu zanatul. Tot va dar noi n-o sa Omul cind se-neaca si de mai fim. (Ochii). toate zece-mbracate-caciulita. iute si / Am De la munte te culci pin' la punte tot zale marunte. dar si mai rau fara rau. A trait traiul si-a mincat milaiul. Pasarea sa-ntoarce la cuib. iar acum din si epica populari in proza. spre neuitare. Cit scaperi cu amaarul. / Am o gaina cu mintea-n coada (Cintarul). provenind din Homole. Reproducem citeva proverbe zicatori pentru spiritul de observatie. am la cautat sa relevant contributia creatoare inesti- mabila a umanitatii romanovlahilor timoceni eel universal. I-a pus mina-n cap *. JoacS /Nu un pina nu-1 . Nu-i prinzi nici de cap nici de coada.ni facut. Sa te pazesti de omul al tacut ca de carbunele al potolit. cind vrunu ii fura fata si cind e batrin dupa tinerete. (Luna cu stelele) / Am doi bumbiti. Chiar din limitata analiza si estetica intreprinsa s-a relevat. (Degetele la mind). Conacul e de oam.sti la focul al de putregai. Casci din gura ca puiul de cue. patrimoniul spiritual national in genere la Dainuind de milenii in vatra stramosilor lor. Altadata. Limba de la muma nu se zauita. Pe drumul al din ocol mai iute ajungi. cit gode dau. Ploaie ca cu galeata. Dracu nici nu ara. pai se prinde. / Ce nu sta-n cui? (Oul). CRISTEA SANDU TIMOC . 51 dezv5t. Al urit nici la pe turta lui. alta gindeste. nici nu grapa. ori nu la te nici prinde. (Strachina cu lingurile). Acuma cum se haiducii nu-s in padure numa in cantelarii. Ban ia ban merge. a intrsgii umanicafi. unitatea indestructibila a limbii romane in nordul la sudul Dunarii. Omul se piinge de trei ori: dupa tifa. cred. nuantata. Ii dai un deget si-ti ia mina-ntreaga. (Ulciorul). crimpeie din viata si istoria lor zbuciumata intr-o spiritualiate mirifica. Fiindca fonetica (pe care noi le vom cita in transcriere literara). asa e si copilul. Nu e foe fara de parintele. din cintece batrinesti si si doine. ne marginim a realiza un florilegiu expresiv a doua specii folclorice prezente in aceastS carte. Cum e Omul e ca frunza din lemn. Si saminta batrina rasare. lupii c maainca. romanii si-au gravat si transfigurat. DupS-nvat fum. legende snoave. tuci. due. Este prea bine cunoscut faptul c5 urme pot fi ale unei unitare vetre lingvistice. Cum fi-asterni. rupe pamintul. (Pepenele verdej. (Fusul cu si caierul la furea). Nu te incalz. Sarpele moara nu prinde rind. Al frumos duce toarna-n co$. I Am le o sita plina atit se am o nucS-n mijloc. autentica si sinteticS asupra graiului romanovlahilor suddunareni. La pomul al laudat nu te duci cu traista. Care nu s. experienta de viata forta lor plastica si intelepciunea pe care le concentreaza §i pentru nuanta expresiei lingvistice: i Nu e bun cu rau. marea bogatie tiului si puritate a graiului romanovlahilor. pentru a oferi totusi o imagine plastica. numai impreuna d-ai nebuni. in transcriere talentati creatori si povestitori populari. au. asa te culci. basm. /Am o cosarca plina de cai — toti is cu coadele dinafara. a din apa nu uide- ste nimic. ori joaca. cu toate cS se afla marginea spala cei romanesc. Oaia care nu-si duce Una. povestea si graiul fiindu-le ce'e rnii nobile si perene blazoane si insemne ale trecerii urmasilor lui Orfeu si ai Mesterului Manoie pe pamint.. La cimpul al rosu cind va oua cocosul. foe mai uideste ceva.care le reveleaza tezaurul spiritual al romanovlahilor timoceni. Daca te-ai prins in joe. Nu e cum vrem noi numai cum e scris. (Fumicile).

P. ponderea cea mai insemnata avind-o in plus a vitalita{ii artei narative si basmul fantastic. Doresc s5 amintesc ca opera de cercetare si culegere a graiului si folclorului romanovlahilor si din valea Timocului cunoaste o istorie centenara invatati ea a fost ilustrata si animata de o pleiada de : au tipSrit o seamS de lucrari valoroase. universul imaginar si eposul popular. Cartojan. Bucuresti. Paris. Povesti populare romdnesti. istorici. Die rumdnischen Dialekte der Kleinen Walachei.. 1913. odata cu poezia papulara. 1900. din care amintim Emil Picotj Chants populaires des Roumains de Serbie. Serbien und Bulgarien. Leipzig. Daca eposul popular romanesc. Les Roumains de Serbie. Sibiu. Folclor de la romanii din Sirbia. desi este bine reprezentat artistice. Cluj. 1889. Vilsan. provenind din sudul Dunarii. 1943 si Cintece bdtrinesti si cuvint inainte de Tudor Arghezi.NOTA asupra editiei colectionat-o de (vatra Volumul Povesti populate romdnesti reprezintH un florilegiu al prozei populare pe care am mai bine de o jumatate de secol de la romanii din sudul Dunarii. poetic §i in proz2. si romanesc. in basmol nuvelistic. fiind prezente si o seama de tipuri si motive folclorice balcanice. De la romanii din Serbia. din Timoc de obirsie). circulind si intr-un frumos grai popular. G. pe care le-am consacrat poeziei populare Poezii populare romanii din valea Timocului. in ma: multe etape. C. cu timpul largind orizontul cercetarii la intregul spatiu al satelor romanesti din valea Timocului ^din stinga dreapta riului. Romanii dintre Timoc si Morava. epica populari din volumul de fata. norddunSrene cu care s-au aflat permanent intr-un strins contact. Vlahii din Serbia in sec. Ion PStrut. dintre cele mai interesame demae de conssmaat. si colectiei noastre antologice de povesti la tipurile principale care circula indeosebi in spatiul romanesc. Silviu Dragomir. 1923. iar snoava si legends cuaosc iatruchipari circulapa vie. 1967. Romanii dintre Vidin si Timoc. 1923. care vine s3 completeze imaginea pe care mea am dorit sa o ofer asupra spiri: tualitaui lor prin culegerile anterioare de la doine. Cvijic.L. exprimind. 1941. 1918. ca o dovada acesti graitori de limba si roma- neasc3. Bucuresti. continuind activitatea. Giugleasi G. care se explica prin convietuirea cu popoarele sudslave. amintindu-ne particularitaple lingvistice ale Olteniei {inuturile rominesti Banatului. ne-am strSduit sa colecsi strSini si romani care tionam folclorul. E. culegere de literature populara. prin 1933. cu o introducere de N. Am si inceput culegerea naratiunilor popalare prezinte in aceasta carte in tinerefea mea. Avind exemplul acestor man inaintasi si a atitor cercetatori valorosi. este deo mare boga{i e 5' varietate tematica si de o mare frumuse^e artisticS. 1942. lingvisti si folcloristi. Emanoil Bucuta. cunoaste si unele irmltratii tipologice de art3 narativ3 specifice creapei populare meridionale. Emil Petrovici. XII— XV. din Serbia si din Bulgaria). in primal rind din mediul familial. Bucuresti. al satului natal. Gustav Weigand. Predomina in cadrul in spatiul est-european. autentic popular. ca in plenitudinea sa. pina XIX . iar sirbii si bulgarii le zic vlahi). indeosebi eposul si epica si romanovlahilor din stinga dreapta vaii Timocului (ei isi spun romani. asa cum s-a putut constata indeosebi din culegerile lui Giuglea si Vilsan (din 1913) si ale mele (din 1943 si 1967).

majoritatea narapunilor populare le-am Inregistrat direct la dictarea povestitorilor. 1966. a textelor din volumul Povesti populare romanesti: nuvelistice (}i alte I. Adeseori am colecponat basmul popular de la aceeasi informatori de la care am inregistrat balada popular^. unele texte dupS inregistran pe band3 de Anexd facem loc unor texte dialectale (narapuni. Basmul cu Soarele si fata de impdrat. popoarele sud-slave. de redarea basmului popular in graiul originar — am transcris fonetic. frumusetea morala mosului. am adoptat fantastice urmatoarea clasificare II. cu nimic mai prejos decit a cintareplor populari si a lautarilor de la care am cules creapa poeuca. V. Credem ca prin editarea acestei colecpi de povesti populare romanesti tradiponale se va imbogap parrimoniul nostru cultural cu o opera care atestS marea bogape spirituals a poporului nostru. C. pe teren. Dac5 unele povesti. in primul rind folcloristului C. S. Totusi unele texte mi-au fost trimise in de povestitorii insisi.) culese si transcrise semne diacritice. din care Ovidiu Birlea a publicat tara scrise de miniS. timbrul specific. ghicitori fonetic. cu scopul de a surprinde evolupa graiului popular din ultimele decenii. Volumul Povesti populare rom&nesti se va incheia cu un indice al informatorilor. basmul popular din aceasta colec(ie se ataseaza universului spiritual romanesc tinind acelei socotite in genere celui romanic. cit ale o importanta lucrare: Antologie de proza populara epicd. dar mai ales prin expresivitatea stilistica si 51 lingvistica. umanismul si si stralucirea creativitapi omului simplu. 1982.prin 1980. f ar5 magnetofon — In sectiunea etc. repovestindu-Ie cit mai apropiat de autenticitatea folclorica si graiul popular. T. aparfi Romanii rod al orientale despre care vorbesc lingvisrii. de sirbi desi aparrin prin comunitapi romanice orientale. precum si lectorului de carte loan §erb pentru ajutorul dat la definitivarea si editarea acestei colecpi de folclor romanesc. 3 vol. prin substratul mitologic ?i universul personajelor. dar si colecpile valoroase unor folcloristi ca Gh. 1974 §i Ion Nijloveanu Basme populare romanesti. simful innascut acestei colecpi in al fru- intelepciunea populariL Desi rului am fost preocupap noi insine de selectarea in cadrul primul rind al povestito- a narapunilor populare autentice. pe care m-am straduit s2 le transpun mai fidel fa|5 de modalitatea artistica ji lingvistica a originalului. aflat in manuscris). avind un contact legarura prietenie dintre neintrerupt cu trunchiul neamului romanesc din nordul Dunarii. la batrinii le-am consemnat mult mai tirziu. prin arta narativa. in contextul sud-est- european.i bulgari. Basme — 64 texte. Caci romanovlahii din strins si Timoc. Barbulescu. Snoave — 34 texte. auzite in copilarie de la membrii de familie sau'de satului. si Se poate afirma ca prin ideatica si tipologia sa. C. Avind ca model cercetarile si culegerile de narapuni populare romanesti realizate de cercetatorii de la Institutul de cercetari etnologice si dialectologice. original al universului imaginarului romanesc. Basme basme) — 28 texte. desi unele texte interferente pot $i ca contextului istoric. si prin valorile etice estetice.. Vrabie. in acelasi timp bucurindu-ma si de sprijinul autorizatului cercetator al basmul ui popular romanesc (autor al catalogului acestuia. Barbulescu. IV. neintervenind in nici un fel. constituind o punte de si poporul nostru s. conviepiiesc de secole alaturi . . Pot spune c5 desi mi-a venit mult mai greu sa alcStuiesc colecpa de prozS populara in comparape cu culegerile poeziilor populare. proverbe. de profesorul Ratomir Marcovici. cultural obirsie lingvistic balcanic. pentru sprijinul acordat la clasificarea narapunilor populare. prin structura sa tematica motivicS. III. Legende — 9 texte. prin Blmusqns sensibila. cu semne diacritice. Dorim sa mulpimim pe aceasta cale. cu litere chirilice. am avut bucuria descoperirii unor povestitori talentap. Basme despre animate — 6 texte.

POVE§TI POPULARE ROMANE§TI .

.

BASME FANTASTICE .

.

cu fetele si femeile frumcase. sa-i vie cumnata dar nici ea nu se mai intoarce. Lua oalele si cotarita cu mincare si se duse cu mincare la oameni. Sara asteapta. Cel mai mic si mai viteaz se numea Patru. Copiii ramasera flaminzi si pling de foame pe vatra. pina ajunsa si ea in lumea cealalta. iar ea a trecut sub pamint in lumea zmeilor.! pAtru fAt-frumos Au fost pdata trei frati. una veche si alta proaspata ca aburea pamintul. Celelalte doua cumnate asteapta. Hai s-o apuce pe cea noua ca e facuta de barbatul ei de Patru Fat-Frurrcs. Brazda a dus-o pina la usa ce s-a deschis in pamint. Patru Fat-Frumos. voi sa veniti cu oalele-n cap cit mai fiiga cu mincare. Si se duse pe brazda noua pina ce ajunse la u§a ce despartea lumea alba de lumea neagra. intr-o zi le zic 3a femei sa vie cu demincare ca ei se due departe. luara baltagul cu dinsii si o funie lunga si dusi au fost. Cind acasa. Dau de poarta aceea zidita in pamint. surata. Hai Ascutira sabiile. zise eel mic. vede doua brazde. Se mirara ele si-i intrebara: Unde sa va aducem mincare ca nu cunoastem locul de arat ? Uite ce e: o sa tragem o brazda lunga pina la capul pamintului. Cind colo i se fac si ei doua brazde. au fiert ce au fiert si au plecat. departe la plug. dar ea nu se mai intoarce Vai. sa stiti ca muierile ncastre au fest furate de zmei. Nu stia pe care s-o apuce. Lasa plugul pe brszda si dau fuga acasa. Ti veni rindul la cea mijlocie. Cind colo. vad in lec de o brazda. Se mira ei ce-o fi cu muierile de nu mai vin cu mincare. ce-o fi cu leica mea de nu mai vine Cazu pe ginduri a treia zi se duse ea cu merinde la barbati. Cum iesi pe poarta. care fusese trasa — — de zmeu. — O si Doamne sfinte. Da barbatii ara de zor ogorul dar si ei nemincati si nebeuti de trei zile. S-a deschis usa. S-au sculat femeile cu noaptea-n cap. Mai fratilcr. apuca si ea pe cea noua. asteapta. Hai dupa ei sa-i cmcrim. in faja i se fac doua brazde. in lumea zmeilor. asteapta. Ea o lua pe brazda noua. ce-o fi? se intrebau ele una pe alta. Deschid ei poarta si se inteleg sa se lase spre fundul pamintului pe rind. Incepe eel mare si le cere sa-1 traga-n sus daca vor simti ca se misca funia. Una veche si alta noua. ! — — — — ! . doua brazde. Pleaca cu prinzul cea mare. S-au insurat ei pe rind si citesitrei au avut fiecare cite un copil. Un zmeu mic o trase de mina pe lumea cealalta si o duse la palatul sau. pe care o deschideau si intrau in lumea lor.

Asa it veni sorocul sa-si incerce norocul eel mai June. Cum se apropie zmeul arunca din depaxtare buzduganul pina la pod. Zmeul il indemna sa paseasca fara frica inainte: la pod. Eu aleg lupta direapta.! ! ! Il legara sperie. JHei. Pe ea Patru o asteapta Vreau si eu lupta direapta ii grai zmeul. Vine zmeul calare pe un armasar. Iesi Patru din pamint. paraleu. lasa tu frica si spune-rai pe unde vine zmeul tau de la vinatoare. nu mai sta. Iesi Patru Fat-Frumos si i-1 arunca indarat. leu. Ajunge Se opreste. zbici li pe ccl mare si da-i cu el in fundul pamintului. — Pe la podul de arama. Se plimba el printre trandafiri zari cumnata-sa cea mare. se opinti si-1 infipse pe zmeu pina-n git in pamint. Se dusc si el jos dar misca funia sa-4 scoata si afara ca se speriase. perisorul Patru — Cum cum il vede ii sare inainte. — Leica. Ea cum il vazu se sperie. El jos. frateo — Ai sa vezi ce poate fratea al tau ! Se duce el la podul de arama si se pitula dupa un picior. spune-mi doar pe unde vine — Vine pe la podul cu zale de argint. vinatoare? frateo. ! la El se duse si se ascunse sub pod. Apoi scoase palosul si-i taie capul. — De Hai. care varsa foe si para. Mai bine ne sagetam. fugi ca te maninca zmeul si-ti ramine copilul sarac. veni rindul mezinului. il viri in paunut pina-n genunchi. De aci se duse la leica-sa mezina la palatul de argint al zmeului. cu ! — le zise: zor de ajunse pina gradini luminate si si-1 palate frumoase de aur si argint. zmeul de si — Nu ma tem de zmeul tau. sforaie si nu mai face un pas. Pe la mijloc sc de fringhie si cci doi frati il trasera sus la lumina soareiui. ce dracie din fara zmeilor? — Cine se-ncumete sa se ascunda sub podul de argint . ce-ti este podul greu? Ce-ti vad friul tare ros. apuca zmeul si cind il ridica-n sus si-1 dete-n jos. frateo. — Lele. ! ramin copiii saraci cum ai ajuns aici? Daca te prinde zmeul te omoara Fugi. Petre. Patru Fat- Frumos. N-o fi Patru Fat-Frumos? Ca cioara i-a dus osciorul Iar vintul. vrei sa ne luptam? In sabii sa ne taiem. Il — — Lele. se deschidea o alta lume. arcuite in vint. Mie sa-mi dati drumul tot mai jos Si-i dadura Cind acolo sub pamint.

!

!

!

Calul de frica

nu urneste din

loc.


De

Hai, leu, paraleu,
ce-ti este

podul greu?

Ce-ti vad friul tare ros,

N-o fi Patru Fat-Frumos? Ca cioara i-a dus osciorul
Iar vintul perioral.
-

Eu

sint si vreau sa

ne luptam

!

Sa vedem, care pe care

In sabii sa ne taiem,

Mai bine ne sagetam Eu aleg lupta direapta,
!

Pe ea Patru o asteapta

!


minie.
il

Lupta direapta vreu, pe

viata si pe moarte, zise

zmeul turbat de

Se repezi zmeul si-1 infipse in pamint pe Patru pina la briu. Sari Patru, prinse pe zmeu si-1 infipsa pina la nodul lui Adam pe zmeu. Trase palosul

si-i taie capul.

Si pleaca el de aici pe calul zmeului pina la palatele de aur unde stia dl este iubita lui, cu care s-a cununat. il vazu muierea il intreba: Petre, cu cine ai lasat copiii? Fugi, Petre, ca ramin copiii si far J

Cum

de

tine.

— — Nu te speria Spune-mi repede pe unde vine zmeul de — Vine pe la podul cu zalele de aur si picioarele de taur.
!

la

vinatoare ?
sforiie

Se repezi

la

pod

si

se ascunse.
si isi

Din departare vine zmeul. Calul
indeamna
calul:

§i se opreste speriat.

Zmeul cade pe ginduri


De

Hai, leu, paraleu,
ce-ti este

podul greu?

Ce-ti vad friul tare ros,

N-o fi Patru Fat-Frumos? C5 cioara i-a dus osciorul
Iar vintul perisorul

Se repezi Patru de sub pod

la

zmeu

zicindu-i:

Patru Fat-Frumos, Care-n lume n-a mai fost. Vrei in sabii, ne taiem, Mai bine ne sagetam
sint

Eu

Eu
Pe

aleg lupta direapta, ea Patru o asteapta
!

!

Aleg lupta direapta $i pornira lupta, din zori si pina-n sara, galbeni ca turta de ceara. Dar nici unul nu se putea birui. Trece-n zbor pe deasupra capului lor un vultur, iar zmeul setos il roaga: Vulture, stapin pe zari, Peste zari si peste mari; O s5-ti dau un stirv de om,

!

!!

Si naramze dintr-un

pom

!

Strope§te-ma cu apa rece, Pina puterea nu-mi trece Pe Patru cu apa calda, Capu! la pamint sa-i cada

!

Patru Fat-Frumos cind vazu vulturul, se ruga

si

mai frumos:

Eu iti dau trei stirvuri mari, N-o sa poti sa le mai cari Da-mi un strop cu apa rece,
Cind cu aripa vei C-am sa-ti urc pe
trece,

virf

de

stei,

Numai

capete de zmei

S-a lasat vulturul din zbor si 1-a stropit cu o picatura de apa rece de tras palosul si i-a taiat capul zmeului. Apoi s-a i-au venit puterile la loc. dus la muierea lui §i i-a spus: taiat toti zmeii, cheama cumnatele si sa ne intoarcem in lumea alba la copii si la frati. Petre, Petre, mare curaj ai avut, binecuvintat sa fii pentru bunatatea si vitejia ta. S3 iesim din imparatia zmeilor, insa pina atunci sa te-nva£ si eu ceava. la de pe polita zmeului biciul ala cu fire de aur si par de balaur. Este biciul fermecat. Invirteste-te de trei ori si pocne§te o data, ca palatele de aur ale zmeului se prefac intr-o mica de aur. Asa a si facut. A luat biciul fermecat si nuca de aur §i au plecat la leica-sa mijlocie. Acolo s-a invirtit de trei ori, a dat cu biciul fermecat si palatul de argint s-au facut mici, mici, cit o nuca de argint.

A

— Am —

tras si aici cu biciusca si a luat De aci s-au dus la leica cea mare. palatele de arama ale zmeilor, prefacute intr-o nuca mica de arama. Pusa nucile in pozanari si se dusera la poarta parnintului, pe unde intra si
ies zmeii.

A

funiile, sa-1 scoata la

Roaga vulturul sa se duca in lumea alba sa-i caute fratii sa le lungeasca lume si la tara. Venira fratii, slobozira funiile de scoasera muierile. Mai ramasese Patru Fat-Frumos, care-n lume n-a mai fost. Acum ce se gindi Petrisor. la sa pun eu la incercare credin|a fra|ilor
!

Si in loc sa se lege de funie lega un pietroi si in virf ii puse fesul. fratii trasera, si cind ajunsa la mijloc, dintre lumea alba si lumea zmeilor, ii dadu drumul bolovanului si se facu praf. Se intrista cind vazu ca fratii sai il urasc si incepu sa plinga. Numai la asta nu s-ar fi asteptat. H jeli muierea §i copiii multi ani si ridicara mina de el. Cu cit timpul trecea ei saraceau, iar cei doi frati haini se imbogateau.

mei

Trasera

Copiii erau chinuiti, dupa porci prin ciulini si maracini ca n-aveau si sa-i ocroteasca, sa-i apere. Mama copiilor ajunse si ea in zdrente argata la cumnati. Dar Patru Fat-Frumos nu se lasa si se tot ruga sa scape din pustietatea
ei

pe nimeni

de sub pamint.
Ii crescuse barba pina-n glezne si ii albise parul. Credea ca in lumea zmeilor o sa-i putrezeasca oasele. Dar intr-o zi, vazu un mosneag in pustiu

8

!

.

!

calare pe o iapa nazdravana cu douasprezece arpii. Statea la marginea drumului, se gindea la copii, la muiere si plingea. Ce plingi, baiete?

ca esti drept si bun si de aia am venit sa-ti dau iapa asta nazdravana cu douasprece arpii. Incaleca si du-te sanatos. El i-a sarutat mina mosneagului, i-a multamit, a sarit pe iapa si a zburat. Trei zile §i txei nopti a zburat pina a iesit sus prin poarta deschisa a pamintului. S-a dus drept la bordeiul lui sa-si vada copiii §i muierea. Cind i-a vazut slugi la fratii sai, chinuiti, flaminzi si goi, a luat nuca de arama, a scos biciul fermecats-ainvirtitde trei ori si atraso data si s-a facut un palat mare de arama. A chemat-o pe cumnata cea mai mare si i-a zis: Aici sa stapinesti tu cu copiii fratelui meu eel mare. Dar de ce nu si cu el? Cu el nu, el o sa se prefaca in pore, a§a cum se si cade dupa direptate. Cind se uita ea, vine spre ei un pore coltos si negru grohaind goh goh goh si rima prin gunoaie dupa demincare. la nuca cea mica de argint, se invirte de trei ori si trage cu biciul fermecat. Cum trase, odata din nuca rasari ca din pamint un palat mare si frumos de argint. O cheama pe cumnata cea mezina zicindu-i: Cumnata, asta e palatul tau si al copiilor, caci frate-meu e blestemat

— — Pling ca fratii m-au parasit — Nu te teme, eu te-am vazut

si

m-au

lasat sa

mor in

pustietatea asta.

— — —

:

!

!

sa se prefaca in pore.

cumnate, ce bun esti, dar iarta-1 pe frate-tu sa fie si stapin in palatul de argint. Nu eu 1-am blestemat, ci un mos cu barba alba Asta i-a

— Vai,

Asa

i-a fost lui ursita,

precum

i-a fost si sufletul.
el

cu noi

cata

dupa ce m-au

! fost judeparasit in acea pustietate, in imparatia zmeilor. Uite-1 cum

rima in gunoi. Apoi a chemat muierea lui si copiii, s-a invirtit de trei ori intr-un picior, a tras cu biciul si din nuca a rasarit un palat mindru de aur, ca la scare te puteai uita, dar la el ba

Au
tulati

tunat in palatul lor
toate.

§i

1-au stapinit in voie

buna

si

in|elegere, indes-

cu de

De

la mare, pin' la mare, Toata lumea privea-n zare.

IOVAN IORGOVAN

sarac lipit pamintului. Intr-o argea traia, inghesuit cu doi copii frumosi nevoie mare si cumin|i. La nasterea lor muma le sadi in semn de aducere aminte cite un mar. Copiii ramasera saracide muma, caci intr-o zi muma-sa fa prinsa de o furtuna groaznica in padure dupa surcele si cind sa se-ntoarca acasa un puhoi de apa de munte o izbi de stinci si o purta pina departe spre mare de se aranira pestii cu trupul ei. Sarmanul om cu mare greutate isi crescu copiii aducindu-le mincare: poame din padure si carne de fiare salbatice. Cu doru-n piept de sotia lui pierduta, se-mbolnavi.
fost odata

A A

fost odata ca niciodata

.

.

un om

!

!

Cei doi frati isi ingrijeau merii, ii sapau pe linga radacina, le culegcau omizile de pc frunze, ii udau cind era seceta si in timp ce cresteau copiii, cresteau si merii. Fiecare se lauda spunind: Marul meu este mai frumos decit al tau Ba al meu este mai mare si mai drept Tatal copiilor care intre timp isi pierduse mintile, se stinse intr-o zi. Isi adunara merele din meri le Copiii ramasera singuri fara nici un ajutor asezara in foale din bordei si plecara in padure dupa poame salbatice pe caii lor albi ca zapada, insotiti de niste ciini iuti ca bataia vintului. Copiii se-nvatara aci nu numai sa culeaga poame, dar incepura sa vineze iepuri, vulpi si mai tirziu lupi si ursi. Pe linga bordeiul lor cresteau pui de lupi pe care ii araneau cu carne de cerbi si caprioare. Cinii lor se-mprietenira cu lupii si asa mergeau la vinatoare de ursi, cerbi, boi salbatici, vulturi, cocosi si gaini de munte. Cei doi frati crescusera gogeamite magadani mari si le veni asa pe nesimtite vremea de-nsurat. Cercetara mari intinderi de pamint si ape si nu gasira vietate omeneasca. Atunci fratii se-ntelesera sa porneasca amindoi in lume sa-si cate neveste. Cei mare sa mearga spre soare-rasare, iar eel mic spre soare-apune. Ei se mai intelesera ca cine se va intoarce mai intii sa priveasca frunzele de la marul fratelui plecat in lume. Daca frunzele vor fi verzi, inseamna ca fratele sau este in viata, dar daca frunzele marului se vor usca, inseamna ca fratele ii este mort. Cei doi frati aveau merii, caii, sabiile si ciinii la fel. Dupa ce-si facura juramintul de credinta cu fata spre sfintu soare, caii nazdravani se avintara pe intinderile fara margini ale pamintului si mersera, mersera fara sa dea de izvor sau picior de om. Ama dupa citeva stamini fratele eel mic merse spre apus, dete de o fintina cu apa rece si curata ca lacrima. Isi adapa calul ostenit de drum si beu si el. Da-n sus de fintina auzi un glas omenesc. Deschisa mai bine urechile si auzi un suspin. Se sui pe cal si vazu o fata mare despletita cu fata la pamint plingind. S-apropie de fata si-o intreba: Fata mare si frumoasa, ce cati in salbaticie si ce ti s-a-ntimplat de versi lacrimi de singe? Sint fata de-mparat.

— —

!

Baiatul eel sarac

Di la "Taligrad. scoase un tarus, priponi

calul si

dupa ce cauta-n toate

partile din imprejurimi si caile pe care ar putea veni balaurul sa-nghita fata de-mparat, se aseza linga fata si o ruga sa-i cate-n cap pina el se odihneste

putin, ca e dubarit

si

ostanit

de drum.

Baiatul durmia pe poala fetii, iar fata plingea. Lacramile fetii erau asa de fierbinp ca unde picau pe obrajii voinicului, fata i se oparea, ama el nimic nu simtea de ostanit ce eria. Da-n rasarit de soare, se vede-o ala mare, vine serpuind limba-ascutind, copite ardicind, oichii schinteind, flacari aruncind. Fata zo, imi plinge cu lacrami de singe, voinicul simti, flacirili ca-n vis, sari-n picioare, dezlega roibul, s-arunca pe el isi lua vint si cind il vazu ala de balaur vine si spune voinicului:

— Voinice
au

calare, vrei sa te-ngbit

cu

cal,

ori sa-1

arunc dupa mai ?

Citi voinici
Plingerii.

fost

pe lume

si

mi

s-au impotrivit, iata oasale lor jos in Valea

10

!

Voinicul arunca o privire in jos si cind vazu acolo mormane intrcgi de capete si oase, se-ngrozi si se gindi la frati-sau. Ce-i dete lui in gind sa scoata arcul. Voinicul cind slobozi o sageata, trei capcte-i zbura de la trap si cind isi lua zborul peste namila dintr-o lovitura cu sabia, inca trei mai taie. Ala se zbatea in ghearele mortii, pe nari si pe gura varsa foe si venin, si grabea spre fata s-o-nghita. Fata tremura de groaza, zbiera, codrii clatina, iarba sa usca, pasarile-ngheta de mila fetii. Voinicul insa cind sari o data de pe un stei de piatra il izbi pe balaur atit de tare ca-i arunca la pamint inca doua capete, care se zvircoleau sarind din copac, in copac, din virf, in virf, de brad pina picau la pamint blestemind.
:

Ala dupa ce pierdu opt capete tot mai vru sa prinda-n ghiarele sale pe frumoasa fata, ama voinicul sleit de snaga avu grija de scoase din timp arcul
sau fermecat si cind trase o sageata i se-nfipse drept in cap, ca napraznica aratare cutremurindu-se de frica-n fata mortii, se-ntoarse cu coada ciormanita de voinicul eel sarac si sa ascunse in valurile Dunarii.
Voinicu-1 urmari pina ce balaurul de-acum fara opt capete se lasa la fundul apei inrosind cu singele veninos care cura tuturoaie pina ce iesi din apa si tuna in pestera di la Golumbat. Cind intra balaurul in pestera iar
blestema. Voinicul sa-ntoarna, taie limbile de la ale opt capete, le baga-n traista si mearse la fata. Fata ii da inainte cu plinsul, credea bag seama ca de lacrami balaurul se va indura. Cind arunca privirea, vazu gramezi de came facute loman pe cimpul din fata fintinii. Fata de-mparat sari-n bratele voinicului, multumindu-i fericita ca i-a daruit viata. Merse la o balta de singe umplu palma miinii drepte cu singe, apoi ii facu samn pe spate. Fiica-mparatului il ruga pi voinic sa treaca pi la-mparat, pentru a-1 cisti cu un lucru mare, pentru vitejia lui. Voinicul fagadui frumoasei fete ca-n trei zile va trece si pe la palatul imparatului si schimba inelele cu fata.
il

Ajunsa la palatele sclipitoare ale tatalui sau si-i povesti. Batrinul imparat se minima de isprava voinicului care a rapus serpele si trimeasa vorba-n toata-mparatia sa vie voinicul ca sa-i dea pe fie-sa de sotie si sa-1 faca imparat.

Auzind de treaba asta si un tigan caldarar merse de-si umplu disagii cu cele opt capete si le aduse la-mparat. Imparatul se bucura nespus de mult si nu stiu cum sa-i multameasca pentru vitejia lui fata de singura lui fiica. De aia imparatul hotari sa-si casatoreasca fiica cu tiganul tuciuriu
In zadar plingea si sa vaicarea biata fata spunind imparatului, ca adevaratul voinic care-a scapat-o de la moarte este un danac inalt si sarac, cu calul alb, ca imparatul nu-i da crezare si incepa nuata.

figanul odata ajuns imparat

isi

rupsa

talpile la joe si

multe pozne facu

fiica-mparatului sta trista, plingea, sa vaicarea si la tigan nici ca sa uita. Imparatul o certa si-i da sfaturi sa se poarte frumos cu barbatul ei. JFata degeaba-i arata imparatului inelul primit de la voinic ca el tinea ca un catir ca numai tiganul este viteazul care-a scapat-o si pe fie-sa si-ntreaga imparatie de namila spurcata de balaur care minca in fiecare zi cite-un cap de om.

de se minunau

nuntasii.

Da

Bas cind nunta eria-n toi, intra-n curtea-mparatului, voinicul eel viteaz pe un cal alb ce mergea in buestru si scotea flacari pe nari. Voinicul sari jos, merse drept la-mparat, apoi ii spuse ca el este eel care a scapat fata de
la

moarte.

11

!

Imparatul minios i-a aratat cele opt capete de balaur si pe tiganul eel dupa care dete ordin sa-1 spinzure pe voinicul mincinos in gradina de alaturi. Se pregati spinzuratoarea, s-aduna ostirea §i calaul fu gata, ama voinicul ridea de toate pregatirile astea. Nuntasii sa oprira din joe sa-1 vada pe voinicul necunoscut cu latul de git. Imparatul porunci sa-1 prinda pe voinicul eel sarac si sa-1 ridice pe un scaun sub spinzuratoare. Voinicul rise si de treaba asta si se sui sa fie
viteaz,

spinzurat.

In timpul asta auzi si fata-mparatului ca-n gradina o sa fie spinzurat Se repezi si ea acolo ca o naluca si cind ajunsa mare-i fu mirarea vazindu-1 bas pe voinicul eel sarac subt spinzuratoare zimbind nepasator, in timp ce calaul se pregatea. Fata vazind toate astea dete un tipat de groaza si pintre lacrami abia-i putu spune imparatului: Tata, asta este voinicul eel viteaz care a omorit balaurul. Uite pe spatele lui samn facut de mina mea cu singele alei. Nu sa poate fiica mea, dovada cea mai buna n-o are nici el si nici tu. Capetele balaurului aduse de tigan sint dovada. Marite imparate, unde s-a pomenit pe lume capete de sarpe fara limbi,

un

voinic.

— —

intreba ficiorul.

Imparatul cata capetele
la fintina

si le gasi fara

limbi

Apoi mireasa-i arata-mparatului inelul pe care 1-a schimbat cu voinicul unde s-a dat lupta cu namila de sarpe. Baiatul arunca scaunul de sub spinzuratoare si veni la mireasa de schimba inelul. Imparatul vazind ca

|iganul 1-a-nselat, porunci sa fie prins si spinzurat in locul voinicului. Ama figanul fugise si abia-1 putura soldatii gasi pitulat prin niste gradini. Tiganul dupa ce fu spinzurat, fu legat de pattu cai si spintecat in bucati, iar carnea lui fu aruncata s-o manince pasarile ceriului.

Mare nunta-mparateasca s-a facut dupa intimplarea asta. Voinicul eel sarac capata toale mindre-mparatesti si sabie de aur, iar mireasa lui eria atit de bucuroasa si fericita, ca tot timpul sa uita §i zimbea la iubitul ei sot. Ginerile si mireasa imbracati in pale de nunta pareau ca sint frumosi ca niste luceferi.
lima
si

Veselia |inu ca pe vremuri cite-o luna si-o saptamina de cind sa punea uidia cit secera.

MUMA

PADURII

Traia-n voie buna si-n pace o pereche-mparateasca. Intr-o zi, plecara si detera piste o gradina de cu flori albastre, alte rinduri numai cu flori albe si rosii, iar altile cu fieri galbine. Un rind inflorea, da alalant se-nchidea. Pe urma pemii tot asa, cind unii-nfloreau, ailanti dau in pirg de-si puteau tinerii culege mere, smochine, naramze, lamii, struguri si cite si mai cite altele. De aci voinicul vru sa intre intr-o padure-ntunecoasa cu niste copaci grosi si-nalti, de nu putea trece o raza de soare la pamint, plina de tot felul de ale salbatice.
tinerii calari departe prin cuprinsul imparatiei pomi si de flori asezati in rinduri. Erau rinduri

12

In padurea asta n-a intrat pina azi cap de om. Cine intra aici nu sa mai intoarce, doar oasali-i ramin risipite de alele salbatice §i sub radinele padurii ii spuse-mparateasa tinarului imparat, oprindu-1 sa mai calce pin ale-mprejurimi
!

Tinarul imparat nu putea rabda sa nu vada ce s-ascunde in tainele acestei paduri. Ispitit de frumusetea padurii adinci, intr-o zi, fara stirea imparatesii,
intra aci
virf

cu calul

si ciinele sau.

pas in padure, copacii incepura sa se clatine, de sa loveau de virf si ramura de ramura. Alele salbatice spaimintate fugeau care-ncotro. iar in fata voinicului iesi o baba razimindu-se de un bit. Bine-ai venit, muica, ca de cind trudesc si tot gatesc si de-o mie de ani nime nu-mi mai vine sa-1 ospatez. Da cine e§ti, matusa? Eu sint Muma Padurii, ce dau ajutor la tot natu.

Cum facu un

— — —

Dupa un drum
manince.

sa lege calul si ciinele.

indelungat, tinarul imparat inflaminzi si ceru o fringnie Dupa ce-i lega, intra-n bordeiul babei si-ncepu sa

Tocmai cind mincau si beau, scobori din pod o ala mare si turbata, n-apuca nici s-o vada ca sa pomeni lovit cu ceva-n cap de se prefacu intr-un stei de piatra. Namila de ala merse dete-n cal si-n cine si-i prefacu si pe ei in stei de piatra. Cind sara-mparateasa vazu ca sotul ei nu mai vine, intelese ca a intrat in padurea fermecata si a pierit. A dat veste-n toata-mparatia, doar se va afla vrun voinic care sa-1 poata gasi si invia, ama nima nu s-afla. La un rind de vreme, fratele voinicului eel mic sa-ntoarce la argea si mare-i fu mirarea vazind frunzele din marul fratelui sau uscate Nici nu mai scobori de pe cal si pleca sa-i caute-n lume mormintul. Merse la miazazi, nu-1 gasi, o apuca la apus, iar nu-1 gasi, porni spre soare-rasare, catind de-a lungul si de-a latul imparatiei si-ntr-un oras se-ntilni cu o femeie tinara plingind, imbracata-n negru calare pi-un cal rosu ca focu.
!

— De ce piingi, nevasta, ori tata-i pierdut ori sotul te-a lasat? — Nici tata n-am pierdut, nici sotul nu m-a lasat, numai ca

sotiorul

meu

a intrat intr-o padure fermecata si zinele 1-au omorit. fratele deslusi ca femeia aceasta este sotia fratelui sau.

Din vorba-n

vorba,

Innoptara la palatul imparatesc si mult se bucura cind afla ca fratele sau se-nsurase cu fata-mparatului, ama pacat ca murise. Toata noaptea nu dormi de grije. Facu tot felul de planuri. Abia cintara o data cocosii si sa scula, isi tasala calul, il arani, isi lua cinele si sa-ndrepta spre padurea cea fermecata. Cumnata-sa ii spusa ca, padurea aia maninca cap de om daca intri-n ea; cine-a tunat acolo, nu s-a mai
intors.

Voinicul,
padurii. si

cum

s-apropie de padure, scoasa sabia, privi pe subt desisul

nu vazu nimic. Intra in padure cu cinele inainte. N-apuca sa faca citiva pasi ca vazu un foe cu o balbataie mare ce lumina toata padurea ca ziua. Cu bagare de seama s-apropie si vazu un bordei iar linga bordei o baba cu dintii de lina, batrina si cocosata abia tinindu-se de un bit. — E, muica, bine c-ai venit ca de o mie de ani gatesc si nime nu-mi vine la masa, sa bem si sa mincam impreuna. .— Maica, n-am venit de flamind aici in padure, eu il cat pe frate-meu,
voinicul eel care a ajuns din copil sarac imparat.

13

— Pe aici, muica, dc cind eu Mvuna Padurii stapinesc padurik de o mie de ani de cind aici imi fac veacul, n-am vazut picior de om. Cind baba s-apleca sa puie niste taciuni pe foe, el arunca pe fereastra
si-1 vazu pe frate-su prefacut intr-un stei de piatra, cu cal §i ciine Atunci impinsa baba cu ochii pe jeregai de sa aprinsa. Baba incepu sa se vaicareasca spunind: Nu ma omori, voinice, ca nu eu 1-am facut pe frate-tu stana de piatra, ci ala salbatica din pod. Daca ma scapi, eu Iti spun cum s-o omori pe namila din pod. Bine, matusa, spune si eu ma tin de vorba si ridica pe baba de pe

o privire

cu

tot.

jeregai.

cea mare n-are putere decit cind pune ghiarele ei pe pamint. In miinile ei poarta doua bite fermecate. Cum da-n om si-1 preface stei de piatra da cu alta da-n om si-1 inviaza la loc. Vezi fratele tau sta aici de vreo doi ani si daca ai avea bitul fermecat 1-ai putea-nvia. Voinicul, tinind calul de friu, intra in bordeiul babei cu sabia-n mina. Cum intra, o ala mare cu ghiare ca de zmeu se lasa-n jos gemind asa de tare ca se cutremura padurea de fugeau speriate toate lighioanele. Da voinicul, cind vazu ca si-a scos afara picioarele, trase o data cu sabia de-i reteza picioarele dintr-o lovitura. O ala mare cazu jos pe pamint, ama nu mai putu sa faca nici un pas si cind intinsa ghiarele de la miini sa-1 prinda pe voinic, el trase inca o data si-i taie minile. Mai trasa inca o data de-i cazu capul la pamint dindu-se de-a berbeleacul ca un dovlete scotind foe si otrava pe gura. Din minile alei cazura doua bite. Voinicul lua bitele si le privi cu bagare de seama. Dete cu una-n ciine si ciinele se prefacu intr-o stana de piatra. li dete din nou in cap cu celalalt bit si copoiul incepu sa se gudure lingindu-i de bucurie
miinile.

— — Ala

Vazind el care este bitul vietii, dadu cu el in capul fratelui prefacut in stana de piatra si frate-su deschisa ochii; ramasa mirat cum de calul sau si ciinele sint prefacuti in piatra. Fratele sau mai dete o data-n capul calului si ciinelui, si calul de foame incepu sa pasca, iar ciinele incepu sa alerge dupa niste pui de caprioare ce treceau pe linga bordei. Frate draga, lung vis am mai visat si ramin mirat cind vad prefacut :n piatra calul si ciinele, iar tu te ani linga mine. Daca nu eria Aluma Padurii, sa te ospateze, nu visai doi ani aici si

— —

impreuna cu imparateasa ta. Fratele eel mic acum inviat, vazind-o pe Muma Padurii o baga-n coliba, o inchisa, aduna surcele si lemne uscate si-i dete foe. Focul ardea si baba gemea blastamind si cind fu focul mai in toi s-auzi o mugitura ca de o vaca salbatica, o pocnitura asa de tare, ca eria sa le plesniasca urechile. Crapa fierea babei rautacioase si focul fu aruncat prin padurea care s-aprinse de-a curmezisul, de eria sa-i prinda si pe cei doi voinici. Padurea arsa si toate lighioanele salbatice trecura in gradina imparatului cu pomi si cu flori.
erai

Voinici i sa-mprietenira cu alele salbatice si curatara-mparatia de vrajicu lighioanele salbatice din padure-n padure si arsera pe foe toate mumele padurilor. Supusii imparatului traiau acum fara frica de ale si dc vrajitoare.
toare. Plecara

La o vreme imparatul eel batrin muri si atunci fiul eel mic ajunsa-mparat. El vacui sub soare-n pace si-n sanatate-n tara sa cu muierea lui, iar pe fratele
14

trist? il intrebara copiii. Fratele eel mai mare zice ca el este eel mai viteaz si curajos si se scoboara pe fringhie in lumea neagra s-o caute pe sora sa. Al treilea fecior istet la mime era eel mai mult iubit. Se spaiminta insa de adincime ?i intunecime si face semn sa-1 scoata la lumina. 15 . raspunse el. Ajunsa iar acasa §i vazu marul fratelui cu frunzele verzi. pe urma colinda lumea-D 'ung si-n lat. Fac o noua fringhie din cerpen si mai lunga. Tu e$ti Fiul Vacii ? Da. chiar acolo sta sora lui legata de zid ea sa nu fuga. Ama fratele eel mare nu sa multumi cu pleca iar in lume sa ajute pe ai saraci. ce stai. El le facu semn fratilor sai si pe rind urcara fetele la lumina ! ! — — — Am stiut ca — De unde? ai sa vii sa ma scapi ! soarelui. Mama-sa. da nas in nas cu un zmeu negru si urit ca ciuma. O sparge si pe aceea. S-aprinde o lumina si vede o fata frumoasa ca o zina si stralucitoare ca o stea. desi moarta. Ce bine e ca m-ai gasit Acum sa vedem cum ie^im cu totii din gura zmeilor Pe drum mai scaparS o zina din ghearele unui zmeu care-i sugea singelc. a invaluit-o :ntr-un nor si dusa a fost de acel vint in loc necunoscut. Asa facu si cobori pina la fundul prapastiei. Noi o s-o gasim Se laudara feciorii cei mari. I se arata in vis si-i zise sa se gindeasca la ea oricind s-ar "fla in suparare si greutate ca ea va veni la el prefacuta-n vaca si-1 va ajuta. $i-ncalecai pe-o sea. Imparatul dupa moartea imparatesii era tot mai trist. Cind colo. Coboara el pe fringhia de cerpen si pe la mijloc se sperie si mirca fringhia sa-1 scoata afara. Ati avut si voi o sora si a batut intr-o zi un vint turbat. In fata simte niste usi grele de fier. Pe fata lui era numai fost A un imparat si fiind mai cuminte mai adinca intristare. Toti trei isi alesera cai. lui ccl-mai mare si cinuri mari FIUL VACII care avea trei feciori mari si frumo^i. Merse el inainte sa-si caute sora incins cu sabie si fara cal. suparare — De — — si ! — Mama a venit in vis si mi-a spus ca tu e§ti un frate istet si curajos. sufletul nu-i iesise afara din casa si vedea pe fiecare cit se omoara dupa moartea ei. Acum crau patxu fete si un baiat. Ajunsera la locul de urcare in lumea cea alba pe fringhie. Mai vede o usa. Moare intr-o zi mama lor si toti o pling. eu sint. tata.il facu gheneral. Noaptea ii veni la eel mic in vis. Da iar de o fata frumoasa ca o zina. Cum ii zari ascunzisul sari pe zmeu si-1 taie in bucati. mama-sa si zise sa faca fringhia de zece ori mai lunga -i sa coboare ca acolo va da de sora lui. Mai da de o usa. ce ducea undeva in alta lume. El sparge usa si intra. pasind in lumea cea neagra. Incearca de data asta si fratele mijlociu. §i va spusai povestea asa. Merg impreuna pina ce ajung la o groapa mare. o sparge si pe aceea si ce credeti. isi luara de-ale gurii pentru cale lunga si plecara-n lume s-o caute pe sora lor furata de mult de vint. insa el nu se putea desparti de linga ea.

Pasarea maiastra cobori din nori ca o vijelie.Mai trebuia sa se suie si el. Zburara zile. noua cuptoare de piine eu aici in pustia sa gasesc bucate? $i incepu sa se plinga si sa se vaite. spune-mi ce lumea cea intunecata. Pasare maiastra. si cum adormi. baiete. Cum inghiti pe lumea alba. si da de baiat. Deodata s-a pomenit cu berbecul negru ca-1 impunge. Cind vazu balaurul mort. muma-sa merse la acel mosneag de sub poarta cerului si ceru ajutor pentru fiul ei. Puii tac nu vreau sa spuna. Il trag in — Mosule. numai sa zboare. butile cu vin. toate erau gatite. Si-au luat zborul. mi-e foame si si i ! Nu mai averh mult. — Vai de mine. Veni noaptea. tipau. asta atitea — si iesi Baiete. sa le incerce credinja de frate. lata ce incredere poti sa ai si-n frati. vinturi turbate si scorpii. intreba cine 1-a omorit. 16 . Se scoala si suie inainte pina ce da de o tara pustie numai cu nisipuri. Ca semn sa-1 traga in sus. Sa-i scape puii de la sarpe si ea o sa-ltreaca in lumea alba. incarca pe ea cuptoarele de piine. si o sa ajung batrina fara lastar pe lume. de unde vin. El prajea fleici de carne si i le baga-n gura si pine dupa pine. I se facea pielea de gisca pe unde calca. Pina si eel din urma butuc de lemn fu inghitit. Ajunse el la acel copac putred si vede un balaur care este gata sa-i inghita puii. saptamini si luni de zile pina ce mincara tot. noua buti de noua cara de lemne pentru foe. cine te-a-ndemnat sa calci in lumea asta capul ti-a mincat. isi zise el in gind si porni inainte. Se inspaiminta cind auzi si se pitula printre tufe de spini. Minca bine. bau bine pasarea. Pe-aici iti ramin oasele. balaurul fiindca stiu ca ai sa — si Eu am omorit ma ajuti sa ma scoti din pustie in lumea alba. — sa fac sa ies la lumea alba. chiraiau si se bateau. esti scapat si poti ajunge in lumea alba de unde ai pornit asa cutezator cum eu n-am mai pomenit. ca sa nu-1 manince pe baiat. muma-sa. Baiatul urea din scara-n scara. ii azvirlea pe gitlej. il cauta. apoi ii dau drumul si bolovanul se face bucati. Pasarea maiastra nu se lasa. Dar daca vei da peste un berbec alb. leaga tin pietroi de fringhie si face pina la jumatate. ca m-am uscat de viu Baiete. Mergind prin a lume neagra vreme lunga sa-i ajunga dete fata-n fata de un mos. El lua sabia ori imi mai dai ce'va ori picam in adinc murim amindoi. insa tragea nadejde ca Vaca Neagra. Incearca sa urci nouazeci si noua de scari care due spre poarta cerului. Se gindi el. Cind se scula. In drum daca vei da mai intii peste un berbec negru esti pierdut. A trecut pe linga el berbecul eel alb. In vis veni muma-sa si-i zise sa caute un copac mare putred ca acolo este pasarea maiastra. ca fratii lui ar putea sa-1 pismuiasca pentru curaj si frumusete si 1-ar putea omori ca sa nu se faca de ris fata de imparat ca ei n-au izbutit nimic. ca intr-o pestera adinca. maracini. Acolo oamenii de foame se mincau unii pe altii. il va scoate odata si odata la lumina. dar nu 1-a vazut. — De Mi-am am" de zile imi maninca puii dat eu seama ca numai un voinic putea sa omoare balaurul. vacile taiate si carale cu lemne ca sa faca foe in zborul lor pina acolo sus. pina ce osteneste si adoarme. le viri si taie doua bucatele de carne bucatile intari zborul din talpa piciorului pe gura. El trage sabia si-1 taie pe balaur. Puii se bucura si-1 sfatuiesc sa se pitule undeva ca muma lor e lacoma si mare si din el nu-i ajunge o inghititura. — Sa-mi dai noua vaci fripte.

Pe Fiul Vacii U casatori imparatul cu zina cea mai frumoasa si toti nuntasii o facura lata. uite barca ! Si s-a pus o punte pina la zid. De trei ori striga asta. tineret. in istorie ce scrie? Pe urma se duce la imparat si-i zice ce s-a intimplat. I-a facut palat separat cu invajatorij cu profesori si inva^S fata ca nu mai era proasta. Fata s-a facut mare si a invatat si a vazut ca sint si al|i oameni pe pamint. Si aveau doua fete care o pazeau. noua vaci. Dupa care i-a pedepsit. Imparatul ospata bine Pasarea maiastra cu bunatatile cele mai alese de pe fata pamintuluij o incarca cu de toate pentru drum lung si pasarea se intoarse in tara pustie. ca cine va gasi fata. Da imparatul zice Lasa ca nu e nimica. bine fripte la frigare ca sa ma pot intoarce in lumea mea. a treia zi cind se pun ursitorile. noua buti de vin. Fetele ramasera in gradina si vasu sa dusa cu fata. ca mai sint oameni. Si ea inainte: tico. bind si petrecind pina ce le iesi parul prin caciula si camasa prin cioareci.! : — tare Baiete. Lumea tace. Si le zice fetelor: ai sa vedem barca. Da regele a incurajat-o ca o va A La pazi §i n-o s-o poati nimeni s-o fure. sa ducem fata acasa ca s-o pazim si n-o s-o fure nima. ma. Care va pleca s-o cate? S-a adunat lume. fete de onoare. ca a fost dulce. imparate ! Da a zis cu o gura mai moale. acuma sa-mi spui de unde talpile picioarelor ai avut carnea cea de pe urma. da ea zise: Aaaa. ROBINSON fost un imparat care n-avea copii. iar el raspunsa: De bre. La urma i-a dat Dumnezeu o fata. asa o fi fost sa fie Da a dat ordin in toata tara. armata. Parintii ii spuncau ca nu mai e lume decit ei sint. ca este asa de dulce carnea de om. Si-a potolit-o. te inghiteam si nu te mai scoteam pe lumea alba. Spusera imparatului. insa din carti citea ea ca mai este lume. ii povesti cum 1-au inselat cei doi frati si au vrut sa-1 omoare ca sa se insoare cu zinele cele frumoase. legindu-le cite un pietroi de git si inecindu-i in vazul multimii. ii sui pe cite un magar si-i mina in imparatie cu tobele sa afle lumea de ce fel de fapte sint buni. 17 . tico. nima nu zice nimic. Palatul era linga mare. Acum ca am sosit osteniti sa ma ospatezi iar cu noua cuptoare de piine. dar a treia oaraun ostas sarac zice: Eu plec. mama-sa a visat ca o s-o fure cineva cind va implini 20 de ani §i pe urma ea s-a intristat. uite barca. Da vecinii au zis ca el a zis. Tu ai zis. Intr-o zi. ii va da 30 de arginti. — A fost din — Daca stiam mele Apoi ii lua pe cei doi fii netrebnici. si ajunsa in barca si puntea s-a ridicat. £1 ajunse la imparat. ca pleci ? — — — — — ! — — -Eu! Si i-a dat 30 de arginti. vine ma-sa la ea si-i zice: Voi ce ziceti ca nu mai e lume pe pamint? Pai uite in geografie.

cu ierburi si cuiburi. El se intoarce cu vaporu. cu salcii mari. a luat banii. legat-o de-o prajina. L-a vazut un mos. Era un ostrov. iar s-a dus la vinat si-i mergea lui bine cu laptele ala. Cind vin ei n-au ce minca Da ei nu-1 cred si-1 cearta pe bucatar. da de-o balta. Au trecut pe subt el A doua ammaza A 1-au gasit. Intr-o zi i s-a parut ca vede un punct negru pe mare si a indreptat vaporu intr-acolo. Ei s-au pus pe beutura si pe chefuri si-au mers cit au mers pina s-au saturat de beutura si de toate. El a inceput sa se Iese afara. Da s-a cunoscut ca e un strain. a luat vro cinci-sasa ajlaci si a plecat cu ei din crisma-n crisma in ale sasa zile nu le-a ajuns banii. Pe urma o cu toate bogatiile si au plecat cu vaporul Dupa trei zile fata si-a adus aminte ca a uitat inelul pe geam cu monogramul lui tata-sau. S-au dus pina la margine si iar nu 1-au vazut. de parca era acolo un sat. nu i-au facut nimica. veneau cu demincare acasa. scos sabia si le-a taiat si a fugit. Ea cind 1-a vazut s-a speriat si i-a zis: Ce cati aici. Il intreaba pe mo? de ce natie e? Da capitanul era destept. 1-a ridicat la gura Robinson era militar. Au lasat acolo cazanu in care gateau. Cind cazanul fierbea. da nu inapoi si el s-a A — Tu — Ai esti strin? cu mine acasa ! 18 . alta usa vede. iar coboara. sa piece ! plinga ce-o sa se faca el singur aici in insula. a dat jos de acolo. Mosul ! — cind a vazut ca e gata mincarea. i-a zis sa ramina el. Pe urma s-a dus la imparat si i-a zis el — tmi dai pentru trei ani mincare. Au pus cazanul si-au plecat la vinat sa manince ceva proaspat.: . Sa due in padure. A durmit toti. A catat si a gasit in dusumea si a sarit de acolo in copac. a taiat camasa. Avea o pusca si impusca pasari' da n-avea pine. un mos. due pe fata la vapor. Nu e nima in ea. il intreba in toate limbile si nu le-a raspuns. Da punctu tot sa marea. intra. muzica. El 1-a bircait pe mos in pozanare si a dat de o cheie de aur. iar dupa vinat si ei au plecat. da capitanul de vapor a luat vaporul si-a plecat. Acolo. Pe scari in jos. Da el mersasa numai trei luni. iar babele il incercau sa vada daca e tare carnea sa-1 manince. si doispe marinari. Acolo el nu stia limba din aia tara. a luat cazanul de urechi si 1-a sorbit. Vede salbatici cu lanci pe umeri. vin cu totii. Se-ntoarce la vapor. vede oglinzi si o fata. Cind se trage mosu sa soarba i-a dat una-n cap si 1-a omorit. a tras la margine s-a dat el jos si 1-a luat si pe el. o camera cu perdele si canapele. S-au intors venit la marginea marii. Intra in balta si pe scara in cuib. venit si aci unul. Alt bucatar a ramas. mosul se trage linga cazan si-1 soarbe. ca daca va trece vrun vapor sa-1 vad!. dau peste o casuta. a pus prajina la marginea marii si a facut samne. S-a dat jos cu tot ce a avut. beutura. ca e un zmeu care la trei luni vine la mine si te omoara Da — — Noi sintem el plecati in catarea ta. I-a dat si au plecat pe mare. Pe mare A zi. vad cazanul plin si pe mos mort. gasaste inelu pe geam. cu scari pina la cuib. Si a trecut un vapor si 1-a vazut. In ostrov. Da vaporu era din alta tara. Da in odaie nu era nici un loc pentru cheie. A doua zi. cind acolo doua babe salbatice. Fiecare s-a dus la cuibul lui. Ziua la sa facea ca doarme. S-a suit intr-un copac stolos si cind au venit salbaticii nu 1-au gasit ! Toti 1-au catat. Sta el cit sta si aude oameni. Le-a dat la babe da i-a dat si lui. capitanul a pus-o pe fata sa jure ca el a gasit-o. Da si S3 ma lasi sasa zile ragaz sa ma gindesc cu ce sa plec in cautarea ei. cu nuci cu lapte de cocos. Da Robinson sta singur si plinge si se plimba prin padure.

Da capitanul cu ea la brat si muzica le cinta. dar A degeaba. Da in timpul nuntii ea s-a indragostit de un alt imparat care era desti. El se uita si nu zice nimic. s-a uitat cum in flcarea. bea bine. Cerceteaza va face razboi. merge la otel. si la nunta Imparatul acela §i ii merge la Robinson taie sabia. imparateasa puscarie cu ei. a luat paharul a baut si inelul l-a pus in pahar. imparatul si Robinscn pleaca Cind Robinson striga: ! fara grija ca o sa-1 bata pe impa- Taie sabie. la ce te giniti A — Nu auzit mosu. sa imbraca bine. $i i-a mai spus: — Pe bat incaleci si unde te gindesti acolo ajungi. Si-a facut nunta frumoasa. pe urma a inviat. Robinson durmea cu ea subt cap. un portofel. I-a dat si-a plecat. Acum fata s-a dus cu acel imparat.! ! ! Cum L-a povestit ce i s-a intimplat. a deschis-o. Ce sa faca el §i la — se un duce pe picioare la imparatul dusman. cheama si pe cei de la otel. Imparatul. Da ia sa faca o incercare S-a incalecat pe batul ala si s-a pomenit in orasul la care s-a gindit. imparatul avea Cum a 19 . daca granita cu sabia si se gindeste pina-i taie pe dusmanii scria lui ta-su ca sa-i arate. muzica si era mare veselie. sabia nimic Si i-a foat rcbi pe imparat. cind te gindesti la bani. mchis usa. imparatul vede ravasul. drept la odaia unde a zis mosu s-a dus. mitraliere. Mosu a plecat si el a ramas cu cheile. venit armata. iar Robinson mai ramasese numai cu floarea galbena. n-am mila de tine. — Da ratul vecin. Dupa citva timp veni si fata cu vaporu Se scoala intr-o dimineata si vede orasul tot impodobit. da floarea de oi minca-o te prefaci in orice vietate ce te gindesti. iti vin banii ca pe apa. Ajunge sa se faca si nunta. Maninca bine. Da ea nu stia care e sabia. serveste pe top invitatii. taie. da el n-a crezut in ce spune mosu. traieste bine. suparat zice: Sa-1 inchidem. Pe urma ea a povestit cum s-a jurat ca sa n-o arunce-n mare capitanul si cum l-a lasat pe el in padure. Da dau un bat. sa se cunune. n-ai umblat — Uite nu mai poti sta aid. Iar portofelul. si o sabie. Da Robinson a scapat cu fuga. ama i-a spus sa nu umble intr-o odaie. vine azi in port. Merge la Vin acasa §i imparatul vecin ii scrie la fata ca sotul ei are o sabie fermecata sa i-o ia ca altfel nu mai tuna-n casa ei. Cheama el imparatul. Vine si el. I-a dat cheile. ti-am spus sa nu umbli acolo? de oameni rai. Cu sabia. or sa-1 omorim? Da Robinson zice sa-1 lase liber. Baiatul. pusti. sa nu-i faca nimic. inghite lac frumos in fata palatului. Da lac rasarea soarele. o fioare galbina. — N-am umblat — Ei. a inceput sa bata tunuri. da cind a ajuns la el. ea si sa duce sa i-o ia ! Da cata prin sclad o alta si i-o schimba si-i scrie imparatului strain ca i-a schimbat sabia si din ecu incepe razboiul. e obiceiul mireselcr sa se serveasca ea intii. da ea a lesinat si a cazut jcs. Pe urma sa pune si face gramezi de bani. Otelierul ii spune tot ce s-a intimplat: sosit fata imparatului. cum a plecat mosul. Pusa el afara o firma cit o conserva si trece intr-o zi imparatul si se mira ca el are bani si nu stie ce face cu ei Il cunoaste pe imparat si sa imprietenesc. ea singura taie capete ! ! ! —A A Cum — chemat plinge top. Da Robinson nu era sigur inca. Ridica ochii la el.

iar asta se procopsise ia scurta vreme. de au mai stia ce noroc a dat peste capul lui. ai mila de mine. iar el s-a insurat cu alta imparatita. am sa te scap de la nevoi. Ei nu se alegeau dia balait mai cu aimica. fara leauri. Pasti. Se dezbraca fuge dupa ratoi. Barbatul tau umbla cu necuratul de prinde atita peste. Omule. nu vezi ca e ratoi? Ratoiul la mijlocul lacului s-a dat de-a scufundiselea a pus mina pe sabie si iar s-a prefacut in om. venit ziua de Pasti Toata lumea s-a premenit frumos. ca altfel nu se poate. si A venit imparatul si imparatita in balcon sa uita la ratoi si sa mira. s-a imbaiat cu « rodul pamintului » sa nu-si piarda neamul. a mincat si s-a veselit frumos. a rosit oua. sarac cu solzii tai A — 20 . ca poate vei fi odata la grea cumplna si eu sa te-nvat sa dai cu navodul uade tulbur eu apa. la sama sa nu fie vro ispita ! Ce ispita. Da in fundul navodului un pestisor rosu plinge. tinea — — — — Nu — A PESTI?ORUL ROSU ii mergeau de-a-ndoaselea. Sarira copiii si muierea cu cosurile de desertara luntrea si se umplura de fost bucurie mare si multumire. — Ei. bordei cutrupit cu paie. ca altfel au se poate. numai el a stat trist ca nu-i daduse Duainezeu nici o bucurie. da ea fugea. Da ea nu credea si fugea de sa omora cu firea de spaima. L-a omorit pe imparat.! inghitit floarea s-a prefacut in ratoi. pestisorul taichii. Se duce. le ispiteau in ciuda zicindu-le: Fa. Ceilalti pescari se mirau. se-nchina. pe urma se puse sa-si ridice casa si pe linga casa leauri mari pentru vite si grine. arunca navodul si cind colo. ca acolo se aduna mii de pesti si ai sa te faci bogat. striga cit gura: Prinde-1 viu. faja de Cel de sus. Mai intii isi cumpara o iapa. voi stiti ceva da prindep peste. Si el a zis: fugi. Ii iesi vorba-a sat ca umbla cu maghii. Pestisorul rosu a tulburat apa. Ciad se intoli muierea si nurorile si se dusera la hora-n sat. ca pe tine nu te omor ! prins-o. navodul gol. A doua zi de Pasti iar umplu luntrea cu peste si a treia la fel. Ce ratoi frumos ! Ce — rapi frumos si Da nu il se departau de sabie. poate cade vreo mreana sa-si faca ciorba de mincare. Da muma-sa si tata-su au cerut s-ojomoare. pentru tradare si au si omorit-o. fara vite in batatura. facefi maghii. Tncepu sa prinda omul cheag. Si fugi prin palat dupa ea. in ziua intiia de baaet. Spune uade e inchisa mumi-ta si tata-tu? Atunci ea i-a dat portofelul si banii si el a iertat-o. n-am sa ma imbogatesc numai de aur ! Si l-a aruncat in apa. prinde-1 viu ! Da ratoiul fugea pina la mijlocul lacului. omul a aruncat navodul si a umplut luntrea cu crapi si somai. muierile alelante. ca-i chiraiau copiii de foame. fameie. A fost un pescar sarac lipit pamintului si toate un ! El avea A — Am sint eu si asa. Hai sa se duca de Pasti sa arunce navodul.

Sa prinzi pestisorul rosu si sa-1 bagi in oala. maghii. daca nu-ti pui friu la gura si lacat la inima. de o sa-si lase gainatii ciorile pe capul nostru. Nu crede. doua zi. Vine barbatul de la balait. nu fac vraji. Ca-i mai rau. Bucata ce vine o dai la iapa si o alta la catea. o sa ramii fara avere si fara barbat. a pus virsiile. Capatina s-o dai s-o n. Alta data iar se duce la hora. prindeai citiva juveti. pime mina pe piept si te jura ca tu nu umbli cu maghii ? Spune cum de se poate acuma sa umpli navodul cu peste si inainte cind trageai. muiere. ma. De acum fugeau pestii de el cum fuge dracul de tamiie. Ii parea rau.anince femeia ta. iar coada. Din pirau. ca barbatu-tau umbla cu vraji Dar cind s-o sarura dracul de el. Pestisorul rosu il vede. — Nu se poate. de unde sa stim noi sa umblam cu diavolul Cu uciga-1 toaca. ce sa vezi? Muierea i-a nascut doi gemeni frumosi ca doi luceferi de pe cer. mai nostru ! — barbate. dar de iad. El a facut intocmai cum 1-a rugat pestisorul rosu. rau. Far'de rau — un Mai barbate. mai barbate. neam de neam din neamul tului si am ajuns noi sa facem o asa rusine nu s-a dat de partea necuraMuierii insa ii intra in cap ca barbatu-su face ceva si ea trage rusinea lui dupa ea. Ai sa te saturi tu Vine femeia dracii — ! ! acasa suparata cu nurorile si fetele si toate se pun pe lavita si pling parca 1-ar fi bocit pe un mort.! ! ! : ! : — Nu facem. muierile dau buluc peste ea si-i zic in fata Fa. jura-te ! — Mare. $tii bine ca cine-§i vinde sufletul dracului pina la urma se duce dupa el. sa-ti vezi tu de treaba cu maghiile. el n-a avut incotro si i-a spus taina cu pestisorul rosu. La noua luni. le vede. ca de nu pun joarda pe tine. Sa Dar mai intii si-ntii ma omori Daca crezi ca asa se cade am si eu o rugaminte. iese la oglinda apei si-i graieste: duce nu te — Stiu ca muierea ta ti-a poruncit sa ! sa-mi multumesti. in maghii. lumea vorbeste pe la colturi ca esti in slujba cu necuratul. nu te mai fa. Ce era sa faca bietul om? Daca 1-a tocat atita la cap. Muierea iar ii zice: Nu te mai duci de azi inainte la peste ca te ineaca dracul. lasa-te de maghii ca mult este pina la rai. El nu se poate pune in colti cu ea si se sa prinda pestele. Dracul isi baga coada in toate si atunci cind crezi ca doarme in poala ma-sii. fa-o sorul rosu. n-are ce face. dar si ei cazuti pe ginduri. te iau toti ! din balta. Iapa i-a 21 . dar n-avea ce face. fa daica. Soseste si barbatul cu copiii. auzi ? A — Asa i-a poruncit muierea. pirleaz te desparte. sa nu patim ceva? — Auzi. dar daca ma las de pescuit o sa ajung iar un nemernic. O sa te vad eu atunci cind o sa dai la Timoc cu ciobul ca sa iese pestele la mai desdntind: — — Iesi. s-o ingropi in gradina cu flori pe strat. sa stii Femeia. ca-ti prapadesti casa si copiii Fa muiere. zise pesti! ma prinzi si sa ma tai in patru bucati. Cu muierea si cu dracul poti pune. tace si rabda. tac. ea o sa-1 ia deoparte pe cornul casei si cu inima-n dinti o sa-i zica Mai barbate. pe care-i mincam cu maruntaie cu tot? jura-te. a aruncat navoadele si n-a picat nici un juvete.

tocmai buni de insurat. ca nu e cu putinta sa ma despart de tine. Iar daca te-i uita pe batista si vei vedea trei picaturi de singe s5 §tii ca nascut doi minji frumosi rasarit si doua trestii inalte. El ii trase doua palme. Sosi mijlocul noptii. Cind trecu de stresini mergea cu ochii-nchisi si miinile indreptate spre luna. Acolo. Leaga calul si-i da zob. doar l-o recunoaste pe careva. danseaza pe virful palatului. Intr-o zi. ridica miinile spre luna si o cheama s-o duca sus. Ea imbratisa iubitul si se lasa pe burlan sa intre in palat. Tu sa ai grija. Cresteau copiii si muma-sa nu-i putea deosebi unul de altul. da pinteni calului si se duce drept la palatul poleit cu aur al imparatului. Se auzeau trimbite si un glas cintind cu dans frumos te facea sa uiti ca esti pamintean. Pe burlanele palatului se sui printesa intr-o camasa alba ca spuma de mare. Se plxnge fata ca cineva a batut-o. acolo la ea. a zis ascultat. Fiecare si-a ales un cal si cite un ciine de vinatoare. unul dintre frati ii spune celuilalt: Fratioare. Daca s-au palit amindoua firele. pierdut si 1-au uitat. soptesc batrinii. un glas din cer se coboara si ii cinta si nimeni nu stie ce taine se ascund in toate intimplarile astea. ea parca are aripi de pasare. cu lulelele lungi cit o schioapa si maciucile mari cit pumaul. Luna era mare si se vedea un cap de om in mijlocul luaii. Se aduna intregul tinert t. Imparatul e foe si para. sa mergi pe stratul din gradina si sa vezi daca s-a palit un fir de trestie sa stii ca ma aflu la strimtoare mare. Dar cine este batausul? Da porunca sa se aduca toti tinerii din imparatie si sa treaca prin fata printesei. isi ia cinele si cere hangiului sa-1 ospateze cu ceva bunatati. A plins mama-sa intr-un oras mare si sa conaceasca. doar. Ii fura luna sufletul noaptea si se urea pe burlanul palatului sus pe creasta castelului. a dat pinteni calului si dus a fost. Se sui intr-un balcon si se pitula acolo. simt ca se misca pamintul sub picioarele mele. Ajunge el dar el n-a ca 1-au frumos numai din marcelalalt. 22 . Din coada au Tot ce s-a facut. pin5 ce ajunsera danaci. — ! eu am murit. Intr-o alta seara isi leaga copaiul si se furisa in curtea palatului. — Ba. plec in lums. nascut si crescut erau la fel de asemanatoare. Dansa si parca saruta un Fat-Frumos coborit dintr-o stea. il legara fedeles si-1 aruncara in temaita sa-1 spinzure intr-o sarbatoare mare. un spion prins in iscoada noaptea in gradina imparatului. se minuneaza. vraci si filozofi si aflara ca mai este unul singur. merge. sa stii ca nu mai am seapare. cita frunza si iarba si pe nici unul nu 1-a recuUnde sa fie nebunul se gindira mai marii imparStiei. fata 1-a recunoscut. trage la un han El trage cu urechea. se aduna maltimsa sa vada minunea cu suflarea oprita de frica si o vazu si el pe fiica cea frumoasa dansind pe coama palatului. Atunci imparatul 1-a noscut. Simt un dor de duca Trebuie sa. ca sa se sperie mukimea sa nu mai sara peste gardul imparatului. Se tainuie ei ca sa n-auda baiatul si povestesc despre fiica imparatului ca este lunatica. Linga el la o masa stau doi mosnegi cu barbile atirnind pina in pamint. Era la mijloc de noapte. cu fiori de moarte. Cum 1-au dus pe asta. crescura cSteii si crescu trestia. si tata-su mura alba. Ostenii simtira baiatul. ea se sperie cind se destepta si fugi rusinata la patul ei. il schingiuiesc si el nu spune nimic.cateaua doi catei dolofani si jucausi. fara stirea parintilor. Il bat. Crescura minjii. Lumea de jos o priveste. cum seamana doua picaturi de apa. sta impietrita de frica sa nu cada.

Printesa rasufla de bucurie si-i dadu ulciorul cu apa voinicului. in timp ce se auzi balaurul darimind padurile si scotind fiacari din cele douasprezece guri. cum le sufere cinele si magarul. Nu om Flacaul ingenunchie in fata ei rugind-o sa n-aiba frica si sa-i tie capul in poala sa se odihneasca fiind ostanit de drum. E tot numai zdrente si pielea de pe el vinata de batai. Fata inmarmuri de frica. si ostire pe lume care sa-1 infrunte pe acest diavol ce darima copacii. Sa mergi la palat sa te intolesc precum e un fiu de imparat si sa ti-o dau de sotie. Cind ajunse imparatul. dar voinicul se ferea. Leaga calul si intra intr-o cafenea. Puse mina pe gida si sabie. isi ia ramas bun de la fata si pleaca. — Mai baiete. apoi inca doua si mai ramase cu unul. c5 eu am alte ginduri. Il misca pe baiat: ! ca vine fiara si ne maninca. de la prinz pina la chindie si numai sapte capete i-a taiat. sa opreasca spinzuratoarea. Imparatul il umplu de bani. Fata incepu sa plinga si lacrimile ei erau atit de fierbinti incit ii arsera fate flacaului si acesta sari drept in sus. care le bea toata apa din fintina si pe deasupra o vrea de so|ie pe cea mai frumoasa fata din imparStie. frumoasa ca o zina si tinara. S-au luptat. cazut pe ginduri si s-a pregatit sa piece sa-1 caute. se poate. sa-si faca seama cu ea. ii mai taie doua capete. El scoate limbile cu otrava. Fata il lasa sa-si aseze capul pe soldurile ei albe si sa-i cate in cap. Fratele care-i ramasese acasa. cu limbile lungi ca niste sulite. astepta sa vie balaurul. ca cica e spion ticalos si pacatos. cind s-aude din departare strigind imparatul sa opreasca. Varsa para si otrava. Flacaul adormi dus. Intr-o vagauna numai capete si oase de voinici care s-au incumetat sa era se lupte cu balaurul. Niscai oameni stau la o masa si se vaita ca s-a aflat o ala mare de balaur. se azvirli pe cal si zbura in vazduh dupa zmeu. dar ea ii dadu apa voinicului necunoscut. Cind se lasa sara ii slabira puterile. sara aceea. are sufletul robit de luna. poduri lume frumoasa. pe fiica mari fi imparatului. Sa facem nunta sa se dudi pomina peste mari si peste {ari. Dimineata. Cind colo. Se umpluse vaile si piraiele de singe. Il dezlega de lanturi zicindu-i: pus la Din nu mai ce-o fi dar tu mi-ai scapat fata din miinile diavolului. Si-a dat el socoteala ca din incurcaturi mari a scapat frate-su teafar si a ramas pe loc: de aceea a reinviat trestia. fiindca asa e scris lui sa colinde lumea si — Scoala-te 23 . Se facura pregatirile de scoatere la spinzuratoare a flacaului. Dar toate casele erau cernite si lumea trista. cu case inalte. baiatul isi lua calul si pe aici ti-e calea neica. calaul vru sa-i puie streangul la git. Tremura lumea de groaza lui si in chiar acea zi linga fintina fiica imparatului. prea inaljate imparate. pravalea bolovanii si pirjolea totul pe unde trecea. Trecusera citeva zile de atunci. Ii ceru balaurul fetii un ulcior cu apa. vede frunzele palite la o trestie si isi da seama ca ceva rau s-a petrecut cu el. Sunara trimbitele. la palat mare bucurie ca fiica imparatului nu mai este lunatica. vede ca trestia s-a inviorat. fata nu se mai suie pe casa. El le-a suferit pe toate. Scoala El nici vorba sa auda. or — Nu A Merse el cit merse si ajunse intr-un oras mare. alte treburij am porunca sa fac ceva si trebuie sa colind lumea. Scoasera baiatul in tirg sa-1 spinzure in vazul norodului.cazne si mai mari. Doarme linistita si nu mai vedea luceferi in luna care o cheama sa se marite cu ei. rasucea sabia si-i reteza eel de pe urma cap. le pune in disagi. parca ar fi fost oparit. drept la flacau se duse.

Flacaul prinse gustul dragostei si toata ziulica se juca cu printesa prin paduri si poienile cu flori incit uitase de tati si de frati. ca el a fost singurul care a facut zob namila de balauri. de s-a dus vestea despre cinstea imparatului. Imparatul de bucurie zor nevoie sa marite fata dupa el Ei i-a scapat viata si norodului i-a dat apa. Numai fata nu vrea sa se marite Zice ca nu este el viteazul. intra. aflu ca sinteti un imparat intelept. Printesa se intrista ca nu merge la imparat sa-1 daruiasca pentru vitejia lui. baiete? intreba imparatul. Se supara voinicul si isi zise in gind ia sa-i invat eu minte pe oamenii : vicleni si ticalosi ! Tntoarse calul si tesa plingind linga mire. de ce este in stare. ramine in palat si-i criceste muierea: — A — — Mai. Intra. Asa a si facut si pe amindoi i-a cununat. ceru-va pe acest mire viclean si ticalos. maica. lua fata calare §i-i arata imparatului. mai baiete. la gradina o poarta de aur si o baba il pofteste pe pamint. care se da drept viteaz fara pereche. — lata limbile. amindoi se apleca in fata mariei sale imparatul si grai: se opri drept in fata altarului unde sta princu coroanele pe cap. ca asa sint balaurii raspunse mirele. La fintina mai intii sosi un general trimis de imparat sa vada ce a mai ramas din fiica sa. iti jur zise el. ! ! Imparatul nu ia in seama vaicareala printesei si da inainte cu pregatirile de nunta. Auzi. Ce sa facem. tine capul in poala ma-sii si-1 indeamna sa se aseze pe chef. Atunci imparatul se minie foe si striga la popi. dar lui de asta nici ca-i pasa. acum a venit vremea sa fie spinzurati tilharii cei mari si sa scape cei mici. — Limbi n-a avut. protopopi si mitropoliti: Stati. — Prea sa-1 intrebati inaltate imparate. Vin niste zine si-1 poftesc undeva in Padurea Fermecata si cum ii dau sa bea vin fermecat se impietreste si ramine stana cu cine cu tot. maria-ta — Unde sint limbile. Intr-o zi. Trece un pod peste un cu ulcioare cu vin si bunatati pentru d-ale gurii. fratilor. Cintau lautarii si fetele se omorau jucind si iubindu-se cu baietii. necredinciosul general a fost spinzurat. de ajunse voinicul ginerele imparatului. Generalul arata capetele si imparatul isi face socoteala ca biata fata si-a pierdut mintile de teama si de groaza. Opriti nunta ! Pina acum acest dregator a spinzurat tilharii cei mici.: ! ! : s-o apere de necuratul. sa intru. El taie capetele. stati. cu ce drept ia sotie pe o fiica de imparat asa de frumoasa? Atunci ginerele raspunse — Eu am omorit balaurul — Cu ce dovedesti? — Cu cele douasprezece capete — Sa le arate limbile. iar pe cei mari i-a facut scapati. acum cu tine? Eu zic sa fac o manastire de pomina cu virful in nori si acolo sa va cununati. ca aici e raiul si — riu si acolo o padure mese intinse 24 . in soba asta sa nu intri niciodata daca vrei sa — N-am ! fie bine. Dracul nu-1 lasa numai asa. Deodata batu pintenii. Peste tot era o mare veselie. dar de la o vreme il muncesc gindurile ce-o fi in odaile acelea ? Isi baga dracul coada in oala lui si-1 indeamna sa deschida odaile sa vada ce minunatii zac ascunse acolo? ! Deschise usa si de-aci intra intr-o gradina. colindind prin imparatie si voinicul ca un ofiter imparatesc sa cununa la manastirea de aur cu fiica imparatului. poruncit sa ridice spinzuratoarea si in vazul lumii. prea intelept imparat Dezleaga desagii si le izidi pe ! il ! ! jos.

toti tinerii care visasera atitea mii de ani in Padurea Fermecata. a sarit pe cal §i-a pomit-o in lume ca fulgerul. apoi ingenunchie si spuse niste vraji si descintece. impietriti de mii de ani. Stia ca are sa vina in Padurea Fermecata. insa ia-1 de unde nu-i Cotrobaira nimic Se lasa peste toti o tristete ca de moarte. Dar mare a fost incur catura ! Ea vede doi soti la fel de frumosi. Cind il vede fata se bucura. Se vazura fratii fata-n fata si cinii lor credinciosi la fel. Se scoala si isi ia cinele. Sa-1 inviezi pe fratele meu daca vrei sa scapi cu zile Tl trecu puntea. Se deschisera atunci portile spre palat. Atunci el ii povesti sotiei sale de ce 1-a asteptat pe fratele sau. Fratele sau vede trestia cum se paleste si i se-ndoaie. El se preface ca doarme. Cinii amindoi sar pe ea si de voie. Tnseamna ca e mort. ani sa pomeneasca. ca altfel o spinzura de limba. Plinse de bucurie ca 1-a regasit iar el ii povesti patania cu vrajitoarea si suferintele indurate de Pestisorul Rosu. Se repezi cinele §i-i rupse o bucata de carne din pulpa. scoate batista si pe ea trei picaturi de singe.asteapta imparatul. Tot Iar apoi: ar minca mar din ! Mii de Facura o nunta imparateasca. lasa-ma ca spun si laptele ce 1-am supt de la muma Uite acolo e Padurea Fermecata si pe poienile cu flori. te adoarme cu vin si te impietreste pe veci. se pregatira de nunta mare intre fratele sau gemen si printesa pe care o vindecase de boala lunii. pacatele mele. dus in padurea fermecata ca acelea nu sint zmeoaica vrajitoarea care te stropeste cu apa fermecata. ca umbli cu maghii. cu doua palme. merge tot inainte si o baba numai osul si pielea cu un dinte-n gura il tot pofteste sa treaca puntea in Padurea Fermecata. se mosnenii si atitea fete pusera pe joe veselie. crezind ca este sotul Tl asteapta sotia. cazura zidurile mari de piatra dintre cele doua lumi si venira aci toti imparatii sa vada mimmea si zinele ramase pe pamint. capatara glas si se pusera pe jocuri si cintece. — Babo. Se culca el cu ea dar sta bosumflat. Se sarutara si poruncira vrajitoarei sa invieze toate pietrele adormite. La buni frati ca dumneavoastra ! 25 . il stropi de citeva ori. spune unde 1-ai impietrit pe fratele meu? — Ba. deschide usa la odaia cu pricina. ! — Iar cind vazura cata. dau drumul cinelui si te face praf. arunca apa printre picioare pe statuie si piatra se prefacu in carne si porni pe picioare. stelele si luceafarul care ii furase sufletul. — Ba. Sosi atunci si fiica imparatului care iubea luna. Cinele nu se lasa nici el si tot dupa el pina ce da de palatul imparatului. ci e ! ! — De ce n-ai ascultat si te-ai fost potopul. dar ! ei si-1 mustra. iar pe zmeoaica o sfisiara cinii in bucati de o mincara ciorile si vulturii. pe linga fintini si izvoare numai Feti-Frumosi si nice de imparati. Si-a zis in gind. Dar bine ca n-ai ajuns la ea. atunci sa te sfisie-n bucati. lua apa fermecata intr-un ciob. nu stiu nimic — Bine. o viata are omul si: sin Cit e mosul de batrin. zise el. Veni si sotia voinicului nostru. de nevoie. de cind a zine. ca frumoase neiubite in Padurea Fermevorba batrineasca. il ! si-n gaura de sarpe. Se intoarce si ea cu spatele la el si adorm suparati. maica.

a multamit la Sinta Duminica. crestea si maru fara alte crengi si in virf eria un mar de aur. incotro s-o ia. apoi a luat ea o plapumS in cap Pe urma a nascut o fetita si i-a pus numili Luminita. El a apucat-o pe cea din mijloc. s-a dus la rege si i-a spus. I-a dat sa manince si pe urma nici ei n-a stiut incotro. Da cine sa suia cadea si murea. Crestea fata. zile si trei nopti pe craca aia si acolo da de o casuta mica. nu incerca ca toti s-au prapadit si nu 1-a lasat. Da mosul era galbin si slab ca un sfint. Da Sinta Duminica i-a zis sa nu bircaie la ele pina acasa si a plecat el pe jos. Da — Tu Petrisor. n-a mai vazut nimic. Fata se facu frumoasa si tatal ei se numea Ciutura-imparat. brinza si i-a aratat drumul la sora Sinta Vinerea. Da el a spus ca a plecat dupa merele de aur. de nu dau drumul la catelusa cu dinti de otel. — in cu apa vie si-i zice: dus la fierar si-a mosu somn i-a zis: Scoala.! ! : PETRISOR CEL IUBIT A si tot fost odata un imparat si o imparatita care n-aveau copii. §i inca dupa trei zile a ajuns la Sinta Duminica. Bate la usa A dau drumu la catelusa cu dinti de otel. tot palatul e trist ca moare regina Dadura veste in tara ca moare regina. da ti-au ruginit merele-n sin. ea a zis: Daca esti om bun intra. ca vine mosul El s-a facut doua fiare de legat si a plecat la rege ca el vrea sa ia merele. care eria toata albita si a luat merele sa le duca acasa. pina nu mai veni nima la fata si lumea sa spaminta si nima nu mai indraznea. sari. Petrisor. I-a dat pine. imparatul a zis ca aluia ii va da fata care sa va sui in virf sa ia marul. Intr-o zi trece pe acolo un erau tristi mos cu un si urcior in — Apa mina cu apa vie si striga: ! pentru copii Apa vie pentru copii ! Aude si imparatul aduca pe mos. — Daca esti bun intra ca de nu. servitorii lui. Dupa noua luni regina moare si moare. ce mai stai El s-a sculat. Da pomul tot sa ingrosa mers el trei si in virf cu trei crengi groase. Da el tace si n-o baga-n seama. Petrisor. Le-a luat. arunca jos din ceri. ai sa iei merele de aur. Intr-o sarS viseaza iai. S-a dus Petrisor si muma-sa a ramas plingind. Cind s-a trezit a vazut merele de aur linga el. Pe urma si apoi a nascut la geamul ei a crescut un mar cu doua mere. a adurmit si a uitat sa se scoale. Crestea asa de repede ca se ridicase sus de tot si numai marul din virf stralucea. S-a dus si la pom sa se suie si s-a suit pina nu s-a mai vazut asa de inalt crescusa. S-a facut ceata. tu mergi. Mergind el in jos. S-a pregatit in sacui cu mincare. El eria acum te face — Cine e? — Om bun. azima. zice o cioara: Petrisor. sa te sui ca tu ai sa le — Fugi. i-a umplut traista cu bunatati si i-a dat si el sa bea apa din urcior si aimindoi au beut apa din urciorul fermecat si a plecat mosul. L-a culcat pe un pat de flori pe ramura aceea si a visat ca s-a deschis cerul si mosul i-a dat doua mere de aur in mina. I-a dat regina vin si mincare. prau si te — — 26 . Cind ii veni vremea de maritat. muica. spusera reginei si a trimes dupa el sa-1 ! Da gainareasa imparatului avea al un fiu numit Petrisor. Da a doua oara a bircait la mere n-a ascultat-o pe Sinta Duminica.* palatul era trist ca n-aveau copii.

El sa duce acasa. da calul i-a zis: Fuga. da drumul calului. Atunci a scos a treia arpie si au trecut otarul. venit vestea ca trebuie sa se duca la granita. Ce sa zica acum? le dai fin sa ii tasali. a ascuns merele pe masa si casa s-a luminat de mere. la douaspe noaptea le dai o tava de jaratec ! n-avea ce sa faca zmeului de el ca avea grija de cai. Era in aur imbracat. facindu-se carbune si caii au scapat cu Petrisor. Petrisor intra in ureichea mea a stinga si iesi pe dreapta si a iesit in toale de argint. a ardicat arpiile si pe front. da cind oi avea nevoie sa fir — Pai ce sa faca? zisa un cai mai tinar. calul a calcat pe un pai si 1-a ingropat la o piatra in pamint. se termina drumul si dadu acolo de nn el a gresit directia palat mare. — Bine. Nu se duce la imparat. pe al doilea si cind sa-1 scoata pe al treilea. arunca-te si au scos arpiile si au zburat cu Petrisor. zboara la frontiera si-1 face zob si pe asta. A scos apoi un cai. Soldatii. ai fost si tu la razboi. Caii au zis: Ia-ne. Da unu Furtuna-imparat. ar scapa si el de zmeu. El drept la ma-sa-n batatura. Rosu-imparat da nu-i da si-i calul. Si Lingura-imparat s-a pus pe fuga ?i-l batu el pe Lingura-imparat de-1 facu loman. Si a plecat Petrisor acasa. eu plec la nunta. de acolo un zmeu. vinat si negru. Dupa aia el a iesit de acolo. iar se 27 . cu mirtoaga. Acuma vinat vine si merge la rege. vitejii pe linga el. am scapa si noi. Atunci el a facut asa: a gasit 90 de maturi. Si intr-o zi zmeul ii spune ca are de gind sa mearga la o nunta in pustietati peste mari. declara si el razboi. Atunci zmeul a cazut si a murit. a zdrancanit din capastrul galbin si a venit galbina. Bate la usa si iese — Ce cati. ma. ma. vino la mine argat. ca paiele strigau la zmeu. si Uite ce ai la mine de facut? Eu am trei cai. baiete? — Sa ma bag argat. am fost. Da aude ca s-a facut razboi. da cind sa intoarce mirtoaga lui. sa se duca cei mai tari El s-a suit pe o mirtoaga si s-a impotmolit in imala. rid ca s-a impotmolit. Zboara ei si in zbor vad indarat o cioara. daca ar sti el ce sa faca. Cind tree ostasii. Da imparatul ii spune reginei ca un inger a trimis Dumnezau de 1-a batut pe Lingura-imparat. manince. Da cind a ajuns el la cai. Atunci calul a auzit cum chiraie. Ia uita-te ce sa vede? Sa vede o roata de foe dupa noi. Si atunci imparatul iar a zis ca un inger de — — A — — Am si aur 1-a ajutat. A. ofitarimea rid de el. nu e cioara. sa baga pin urechea stinga si iese pin dreapta. hai? fost. Ii placea de foe. a maturat de 90 de ori si paiele le-a adunat. saracu baiat. declara razboi. tu sa nu scoti caii din grajd ca daca eu aflu. iar in noroi. Lasa. ma. caii au inceput sa vorbeasca Ei. e zmeul Si au scos alt rind de arpii si mai iut' au zburat. El zdrancane capastrul ajunge la mlastina. fura calul. zdrancane el capastrul negru. Ce faci. Baiatul a primit ca — — de ori maidanu sa nu ramiie de pai si atuncea sa ne ia sa ne scoata afara si pe noi. — Sa ia 90 de maturi si sa mature de 90 — — — — ! — scuturi din friul galbin. capestrele si da-ne drumul. de acolo prau s-alege de tine. Petrisor.! :: la locul in care se desfaceau crengile si el in loc s-o ia in jos si cind colo. Petrisor.

La urma zdrancani de friu. intra in mlastina cu mirtoaga lui. joaca cu ea si dispare. regina si o iau si pe fata. cind colo. tinjesc dupa ingerul ala. eu ma imbolnavesc cu gindul la el. tu sa iei o sticla de apa de crin si cind joci cu el sa-i torni pe par ca el n-o vedea. A fost nunta mare si buna. maica. da cineva il atinsa cu sabia si singera. ce stralucea. Se face acum nunta la un imparat. cred ca gainareasa a furat-o. iar in toale de aur. Vrednic esti. ea eria sotie de imparat. Cind ajunsa la Rosu-imparat. da Luminita zice Muma. il cheama pe rege. Da fata cade bolnava. Apoi iar linga Luminita joaca si ea cu sticluta ii toarna pe par. Da el soarele ca de frumos ! Pe urma el pleaca. la fel coboara-n hora. Intr-o zi. intra in urechiea stinga si prin dreapta. Atunci s-a dus la rege si a zis ca gainareasa i-a furat batista. Lumea vede. A luat el capestrele. sa iai fata mea.: ! ! ris si batjocura. Pe fereasta vad sirmele de aur ele luceau ca o lampa aprinsa. numai in haine de aur. Petrisor. Daca ei vor minca din mar. a zdrancanit au venit toti trei caii si s-a bagat in ureichile alui vinat. dar el nu vede la sale nimic. Cind vad ele. unde s-a bagat sluga ca sa scape si n-a spus nimic. Iar a dat drumul la cal si s-a dus acasa. ajunsa iar la mlastina ii lua capastru. ghicitor le-a spus ca ei au un mar in gradina care rodeste numai un mar. a Sa vina Petrisor sa vedem ce este? Cind vine Petrisor el cu crinul crescut in par ingerul care a biruit armatele. Bine. cu sabie de aur. Ce sa faca ei. o spala. a iesit in toale de aur cu pietre nestemate. Da cum — ! Atunci vad ei ca el e — Eu sint Arata caii sa-i vada si ei. dar degeaba. Da gainareasa sta in fruntea mesii. care nu aveau copii. — Nu. — ImpAratul cu doi feciori fost odata un imparat si imparateasa lui. merge regele cu regina si cu Luminita si el ia friul negru. Mergind pe drum ajunse pe rege ii trase batista pun cu iesi si se lega la desti. Au dat sfoara in tara sa vina si ghicitori. cu pietre nestemate pe el. are oichii negri ca ai lui — — — Petrisor. zice imparatul. ce sa dreaga ca sa aiba copii ? Au umblat ei pe la toti doftorii. ca pe omul ei 1-a omarit. a chemat pe vinatul. iar trece prin ureichea stinga si dreapta. da pe parul lui a crescut o floare de crin. gaseste batista regelui cu singe pe ea. Vine alta nunta in alta tara. eu am dat batista ingerului in razboi zis fata: au vazut doua mere de aur pe masa. il birui si pe asta. impara- A Un 28 . Muma. o pune pe gard. zboara in hora si se prinde linga Luminita. El se duce. Regele il vazu si crezu ca el este ingerul. Da Petrisor cheama calul cu capastrul galbin. da ea a fugit cu copilul la Ciutura-imparat. A treia oara iar nunta.

Ea a pus intr-un lighean cenusa cernuta si le-a cerut ca peste noapte se-si faca lipsa mica in ligheanul cu cenusa si dimineata sa controleze daca-s fete sau ficiori. care cresteau frumosi ca doi braji si cresteau impreuna. imparatul are s5 vada nevasta lui Simon asa da frumoasa si are sa dea drumul la un sarpe sa-1 29 . Traind ei acolo impreuna cu fetele. un pui de pasere a inceput sa cinte: « mult sinte|i buni si frumosi. fiindca sint inchise. imparatul are sa vada nevasta lui Simon asa de frumoasa. puiul — a inceput iar sa cinte: « Sinteti buni si frumosi. Dascalita a primit sa le aduca la ea sa doarma si sa invete. fiindca Dumnezeu il daruise sa cunoasca limba pasarilor. doua luni. dar cind veti ajunge acasa. care cunostea limba pasarilor. vin la tatal lor si-i cer bani multi sa piece pin tara vada lumea. lua cu el o jeava de stuf de la baba si acolo o taie in doua si jumatate o dete fratelui sau si si-au facut lipsa mica prin tava ca sa nu se cunoasca in cenusa ca sint baieji. Spun ei babei de ce au venit si ca vrea sa vada cele doua fete sa ale dascalitei. dar ca sa poata intra trebuie sa sape o galerie de la casa babei pe sub drum pina la scoala. dar cind va veti duce acasa. Sa cumpere haine de femeie si sa mearga sa-si tunda parul fiindca fetele sint tunse. au luat caii si-au plecat peste munti. Umblind ei asa prin tara. are sa-i faca cafa cu otrava sa-1 otraveasca si sa-i ia nevasta.teasa va naste un baiat. fratele lui Simon. Cind doarme dascalita au plecat toji patru prin galerie pina la casa babei. a oprit calul si a ascultat mai bine. fiindca fetelor le-a placut baietii. Baba le spune ca e greu. unde o dascalita are o scoala unde invata doua fete pe care le tine inchise si ziua si noaptea si sint frumoase ca soarele. A tocmit baba oameni de au sapat galeria pina la scoala. Dimineata baba s-a dus la dascalita si a intrebat cum sint. Daca vei spune asta te vei face stana de piatra » Gheordache. a mai cumparat patru cai din cei frumosi si iuti si apoi a vorbit cu dascalita ca i-a venit doua nepoate din alt sat si ar vrea sa le dea sa invete cu fetele ei la scoala. si cind sa-1 treaca in virful lui. pentru ca aveau de trecut trei munti. fiindca se nascusera in aceeasi zi si in acelasi ceas si minut. au auzit ca intr-un judet din imparatia lor se afla o comuna. Feciorul babei Gheordachi mai istet decit Simon. Cind au ajuns la al doilea munte. Simon atunci 1-a intrebat: De ce a oprit calul si ce a ascultat. puiul de pasare a inceput iar sa cinte: « sinteti frumosi si buni. Cind sa treaca ultimul munte in virful lui. dar intii sa le controleze daca sint fete si nu baieti. Dinsul i-a spus: Niste pui de pasari cintau frumos despre noi. opri calul si asculta si se intrista. Dinsa a spus ca sint fete si nu baieti. Auzind ei treaba asta. au fost de 20 de ani. Se spune ca daca or fost baieti ar fi risipit cenusa. I-a dat imparatul pe amindoi la scoala. s-au destainuit ca ei sint feciori de imparati si ar vrea sa le ia. Cind au terminat ei scoala. Auzind aceasta Gheordache. Au ajuns la al treilea munte. La un an si bucatareasa si imparateasa nasc cite un baiat. S-au dus ei in satul cu pricina si au tras la o baba linga scoala dascalitii. cind auzi. S-au inteles sa fuga peste noapte. Baiatul imparatului fu botezat Simon iar al bucataresei Gheordache. Au trimis ei atunci bucatareasa sa culeaga marul. Curata ea marul de coaja si il duce imparatului si imparatesei: Maninca ei din mar miezul si bucatareasa maninca si ea cojile. dar cind vep ajunge acasa imparatul are sa-i puna otrava in ciorba daca nu poate cu cafea sa-1 otraveasca si sa-i ia nevasta ». care tocmai se copsese.

puiul iar a cintat: « sinteti buni si frumosi. tata. nevasta lui Simon a nascut un baiat.muste cind va dormi in camera cu nevasta si sa i-o ia. te vei face stana de piatra alba. 1-a gasit pe Simon cu nevasta sanatosi I-a povestit imparatului ca Gheordache a vrut sa-1 omoare si sa-i ia nevasta. Gheordache i-a aratat ca i-a fost trimis sarpele sa-1 muste sa moara si imparatul sa-i ia nevasta. iar a cintat: « sinteti buni si frumosi. un pui care spunea: frumosi. S-a sculat de la masa si a sarutat iar mina imparatului si a zis: — Sa ma ierti. sa moara si sa-i ia nevasta ». cind imparatul dus sa vada ce s-a intimplat. tata. Simon. cind tocmai imparatul era la biserica. are sa dea drumul la sarpe sa-1 muste. tocmai in ziua de Pasti. am rasturnat ciorba si te-am scapat de la moarte. dar cind veti ajunge acasa imparatul o sa vada nevasta lui Simon asa de frumoasa. Gheordache s-a s-a sculat s-a ! sculat viu. Imparatul. Atunci Gheordache i-a spus: sa-ti spun cum este treaba. Atunci s-a adus piine si ciorba. ca am gresit de bucurie ca am sosit acasa cu nevestele noastre. Atunci eu am dat cu cotul. Gheordache a frinat calul a oprit si a ascultat ce spune puiul. > Dar eu am varsat cafeaua cu genunchiul de pe masa si te-am scapat de la moarte. Dupa ce au trecut muntii au mers ce au mai mers toti patru calari pe cai si au ajuns acasa. Dimineata. nevasta lui Simon a luat copilul. dar cind veti ajunge acasa imparatul o sa vada nevasta lui Simon asa de frumoasa. Simon si Gheordache aveau camerele una linga alta. « -Euam Simon i-a zis: — Spune-mi ca sa te cred. dar daca nu reuseste cu cu ciorba ». s-a sculat apoi si a sarutat mina imparatului si a zis: — Iarta-ma. Simon nu 1-a crezut. Dimineata. Dupa ce s-a imbracat s-a dus la bisericS si a intrat — 30 . Imparatul 1-a iertat. Cind am ajuns la eel de-al doilea munte. ne-a cintat bum si sinteti de la Atunci eu m-am ascuns aci si cind a venit sarpele. a prins copilul si-a intrebat-o ce vrea sa faca? Pre sufletul tau vreau sa-1 dau jertfa. Daca vei spune aceasta si la altii. de bucurie. dar el s-a facut stana de piatra. are sa-i faca ciorba otravitoare. sa-1 omoare si sa-i ia nevasta i. Cind am ajuns la al treilea munte. Gheordache a lovit cu genunchiul in masa si a varsat cafeaua pe masa. dar cind veti ajunge acasa imparatul o sa vada nevasta lui Simon asa de frumoasa. are sa-i faca cafea cu otrava. ca de bucurie mare ca am luat fetele cele mai frumoase si nu stiu ce fac. a intins o masa si a pus cafea pe masa sa manince. Dupa un an. cind s-a trezit a aprins lumina si 1-a vazut pe fratele sau cu sabia scoasa si i-a strigat ca vrea sa-1 omoare ca sa-i ia nevasta ca e mai frumoasa ca a lui. In timpul dnd era sa-1 dea cu capul de piatra. dar atunci am sa ma fac stana de cafea sau piatra alba. Pasarea a mai cintat ca daca voi spune ma voi face stana de piatra. Si in acel moment s-a facut stana de piatra. iar Gheordache a inceput sa vorbeasca tare sa rida de bucurie si ca din intimplare a dat cu cotul in masa de a rasturnat toata ciorba din toate strachini. 1-am omorit si te-am scapat moarte. Gheordache luii o sabie si se furisa in camera fratelui sau sub pat si cind veni sarpele pe o gaura din zid ii taie capul si trase sarpele afara din gaura. El a cerut hainele noi sa se imbrace sa mearga la biserica. sa-1 otraveasca sa-i ia nevasta. Atunci el i-a spus: — Cind am trecut peste intiiul munte. Imparatul a luat atunci stana de piatra si a pus-o la poarta ca de pe ea sa incalece pe cal. s-a dus la poarta sa-1 dea de stana de piatra sa-1 omoare pentru sufletul lui Gheordache. Imparatul il ierta. Sara cind se culcara.

Gheordache avea in mina si un stat de busuioc. Imparatul s-a mirat intirziat asa — FLOAREA GRADINARULUI de neam mare care avea douasprezece fete. cu capul in jos. imparatul a plecat acasa si la poarta n-a mai vazut stana de piatra si atunci a inteles ca el a inviat si a venit la biserica. Tu s-o inghiti daca vrei sa te faci nevazut si sa vezi tot ce e pe lume. facindu-se nevazut. primeau florile. Dimineata le duce cite o chita cu flori si busuioc. pindeste doua. chiar asta este si pofta inimii mele ! Il ogodi ajutor de gradinar de flori. A un imparat pace. pe tine sa nu te vada ». Fetele voioase. Aci a cintat asa de frumos ca slujba s-a terminat si imparatul ramasese pe loc de frumusete si de mirare ca e Gheordache sau e sufletul lui. dar lumea duci la fiicele De aci inainte. stapine.: in biserica cintind psalt. In fiecare dimineata. ii zise mai marele gradinarilor. imparatul le aducea douasprezece perechi de papuci de aur si douasprezece rochii albe de mireasa. A venit si Gheordache. Dupa ce s-a oprit slujba. le imbracau si pina seara le rupeau. cum se varsau zorile. Ele infloresc in fiecare noapte intr-o clipa si tot intr-o clipa se inchid. si dupS ce le da. ai sa gasesti o nuia de putregai care straluceste noaptea. el culegea florile cele mai frumoase si le ducea la geamul frumoaselor printese. pindeste noua si nu poate sa prinda clipa ca sa sarute floarea cind se deschide. Sa sapi douasprezece razoare. ca faceau mare paguba la casa imparatului. iar el pleca tot rusinat. ii zimbeau si-i multameau. caci era daruit de la Dumnezeu si cu glas si a spus la cintareti ca daca era Gheordache n-ar fi de mult cu slujba. fuge de la boier intr-o zi pentru ca mr-i platea simbria si se opri drept in fata florariei imparatului. ce ai sa faci in fiecare zi. Cind a trecut pe linga imparat i-a sarutat mina si i-a dat busuiocul spunindu-i Cinstit nepot ai din partea lui Simon si a mea si trece mai departe in strana linga cintareti. mai gura-casca si nu vii sa lucri. baiete. Si macar ca erau dar oriunde. din ceruri. atunci nu se mai inchid e si ramine sa se paleasca. Orice ar fi facut imparatul cu ele. Findeste o noapte. de la usa. il priveau. Imparatul le tinea pe toate inchise la un castel si in fiecare dimineata le scotea cu rindul sa le plimbe prin gradina ca sa nu le fure vreun vrajitor ori zmeu aciuat prin tufe. nu le putea stapini sa-1 fost odata si vestit. Fetele le luau. daca n-or fi murit. inghite floarea galbena. fetele multe sint saracie la casa omului. Apoi iar intra in odaia lor sa vada 31 . zicindu-i: Uite. Ba cum sa nu viu. s-o stergi bine si s-o pui in pamint. Intr-o noapte ii vine in vis o zina si-i spune: « du-te in col^ul florariei. Ce te uiti. ce mergea din stapin in stapin. §i-a luat nevasta care se cernise si au petrecut si poate mai petrec si azi. Daca ai sa prinzi clipa aia si ai sa sarufi pe una din ele. sa plivesti douasprezece straturi de flori si sa le uzi si in fiecare dimineata s5 si asculte Un — — — imparatului douasprezece buchete de flori. sa le fie cu noroc. se face nevazut si zboara te miri pe unde. Dar o data-i izbuteste si dupa ce o saruta. baiat sarac. iese afara. Din ea au sa rasara trei flori galbene.

Fa. linga o padure cu frunze stralucitoare ca diamantele si in loc de lampi. strecoara in chita printesei celei mai mici ramura de argint rupta din acea padure fermecata. In seara urmatoare iar pindeste pina ce infloreste floarea cea galbena si iar rupe o floare. si-a zis baiatul. raspunsera alte surori. nu si de petrecere nu ne In noaptea a treia. Se sui si el in corabie si poposira la un castel minunat la poalele unui munte de argint stralucitor ca soarele. se-nfurie si se misca sa prinda hotul care a ranit-o dar nu vede nimic El se urea in virful padurii si scapa. Cea mai mare le porunceste o data celor mici: Imbracati-va. de facura ferfenrfa papucii. tipa. beau apa. se-ntoarsera precum venisera. dar de hora noi. S-au imbracat cu rochii albe de mireasa. ca pina acuma asa ceva nu ni s-a intimplat. A doua zi. Isi face baiatul socoteala ca baietii astia nu sint oameni. coboara scari. Dupa ce ostanira si ramasera desculte. s-au legat una de alta sa nu se piarda si pe o seara adinca au scoborit in fundul pamintului. fie — Trebuie sa ceva cu — Trebuie. baietul pitula frumos in chita micutei printese. dupa care se face nevazut. ramura de aur rupta din padurea cu pricina. Iesi o luna mare si frumoasa de se vedeau oamenii lucrind pe ea la ogoare. Beura ele apa. Dimineata. rochiile albe de mireasa. Isi da el seama ca nu-1 simt desi sta pe lampa ce atirna pe un cinghil de aur in mijlocul odaii. Padurea simte. Printesa primeste chita. El iar n-are de lucru. se-ntinde si rupe o creanga. zise o fata. 32 . saruta floarea a treia galbena si o inghite si pe aceea. $i iar se pusera pe chiote si joe. Se potoleste furtuna. cind le aduce florile. — Acolo se opresc la o fintina. se urea pe corabii si ajung intr-o poiana cu flori albe si rosii.! ce indeletniciri au. vazind ca padurea are picioare si merge. luminau mii de licurici pina ce coboara aproape de ei luna. Se cutremura iar padurea. se culca padurea si tac pasarile. se vede treaba. Fetele iarasi se iau de mina. porneste sa caute dusmanul si daca nu-1 gaseste se pune cu potopul si furtuna. Apoi se culcara si adormira bustean. chiotesc si joaca pina ce le prinde seara la joe. tree prin tunele si pesteri. Coboara incet soarele spre asfintit si atunci abia baga el de seama ca padurea are frunzele de argint. apoi niste flacai le purta cu cintecele pina ce le momi intr-o padure cu frunzele de aur. zise cea mai mare. De data asta corabierii le due la niste izvoare cu apa fermecata care dadeau tinerete fara batrine^e omului. Au intrat prin pesteri si tunele pina ce au iesit la un luminis. Apai iar se face nevazut. Printesele abia scapa cu viata pe sub steiurile ! — —O de piatra. dea sa scoborim sa nu intirziem. era aci o alta lume. Apoi se pune o furtuna si da un potop de apa. Sta in odaia lor si asteapta sa coboare in alta lum3 cu ele. o saruta si o maninca. Apoi se intorc acasa. care se tinea scai dupa ele. tnlcar de raminem in pielea goala. Printesele stau ingrozite la fintina. zimbeste si nu zice nimic. rupe o crenguta si o pastreaza. N-are rabdare. in niste rize de rochii de li se vedeau pulpele si soldurile. El se duse in grajd si adormi de asemeni. ca abia scapara bietele fete cu viata. Cineva ne-a simtit. Acolo la mal le asteapta doua corabii de aur cu patru marinari la fiecare. este lucru curat. zise una dintre ele fi. ci mai indata sint diavoli sau zmei prefacuti in piele de om. aici nu este lucru curat. Mai multi flacai le venira in ajutor sa coboare din corabii si cum pusera piciorul pe pamint se incinsera niste dansuri dracesti de-si prapadira si papucii si rochiile. Ajung la marginea unui lac mare si frumos stralucitor ca oglinda. lasaii.

De ce va rositi. insa baiatul zboara deasupra si nimeni n-are ce-i face Vine cutremur. ramura cu frunze de diamante. De data asta am sa va fac pentru cea din urma oara pantofi de nunta si rochii de nunta. Si sa dusa. La nunta lui tot poporul a fost chitit cu flori din gradinele imparatesti si s-a facut o nunta mare. da el cu inele de aur. Le cintara cintece frumoase de se induiosa padurea poftira sa se marite cu ei. Iar feciorul. sa va cer pe fiica a si mai mare sa mi-o dati cu mine sa vada ea averea mea. stapina ? Parca v-ati incalzit prea mult la dansul cu zmeii. cine sa mosteneasca imparatia si sa ia scaunul de aur dupa moartea imparatului. Tntr-o zi. Se lasa iar noaptea si ele s-adunara pe mormintul lui mama-sa ca sa dea la noroc. Zmeii venira si le nu-1 rabda inima si din nou rupe o creanga cu frunza de diamante sin. Cind s-au intors de la bilci. 1-ar cunoaste si pe morar. Sa fi vazut acum cutremur in padure. Dete imparatul peste ei dansind si se rasti: — Hei. — Uite de ce am venit. tinarul gradinar. 33 . iar domnul in alta parte. Ea cinta si el dansa ! nevazut. Gradinarul iar se facu ca norocul sa-i pice micei printese. Fiecare sa va maritati cu cine va e pofta insa una sa ramineti cu mine sa am si eu stilp la batrinete. Copacii dadeau cu crengile se aplecau in jos sa omoare pe eel ce-i rupe din trupul ei. cum alta n-a mai fost sub soare. ca o sa-i fac o vizita. si facu in asa fel Asa Ea ramase pe pamint cu FETELE DIN MOARA Era un morar si avea trei fete si era bogat. se-ntilnesc cu un domn bine imbracat si domnul a vorbit cu ele ca si cind le-ar cunoaste. furtuna si iar potop de ploaie ca si mai inainte. Se intoarsera acasa frinte de oboseala. pina ce din gradinar si florar. a plecat muma cu ele la bilci. Tree prin padure si ajung la un loc. da el cu trasura. s-a casatorit cu fiica cea mai mica si mai frumusica a imparatului. ascunse in chita cu fiori. Toate ar fi dorit sa ajunga imparatese. ajunse imparat. de aceea am saracit ca voi cu dansul si cintecul vostru nu mai conteniti de o sa ma duceti la sapa de lemn cu atitia papuci si rochii rupte. Fata a plecat cu in casatorie. atunci sa cint eu la ghitara si tu sa joci. Ele au plecat la bilci. s-au intilnit cu domnul si le-a zis: — Sa-i spuneti domnului morar. se viri printre ele se si intimpla. Dar de unde stii? Pe el ascunzind-o in ! mai frumos decit zmeii. iar surorile coborira jos in lumea zmeilor si facura acolo nunta jucind pina ce ramasera in pielea goala. Cum i-a dat-o printesa s-a rosit ca racul. De acolo niciodata nu s-au mai intors pentru ca poarta le-a inchis-o gradinarul si ele s-au maritat cu zmeii.! si si izvoarele la fete. da muierile zic: — Sinteti cunoscuti? — Nu zise morarul. vaete si tipete. stiu eu de undeva — Dumneata stii sa cinti si sa dansezi frumos? — Stiu — Bine. — — — Ei. Ele n-au vrut si iar s-au pus pe joe petrecere de si-au facut rochiile zdrente si papucii bucati de iapa moarta. iar dimineata gradinarul.

A pus ei lada in trasura si s-a dus la ta-su vesela. n-ai vazut pe fata? — — ! — ! — — N-am vazut. O duce el cu trasura in fundul padurii.! Merge la — camera asta. ca ailalta Pe urma iar sa e ferice de ea Pe urma sa venim cite§i patru sa facem nunta. zise el si pleca. ca hotii m-au legat. Cind vine el iar zice: Ai fost acolo ? Te taiem. giuvaieruri §i altele. S-au dus acolo si in cale au iesit tovarasii lui cu armile. Ajunsi. pe urma o duce pe ea sa vada casa lui. A 34 . Am vazut ca ai scumpete mare. a desfacut ea lada si s-a uitat. A fost un impa- nu avea copii. da lui muica-sa Cind a ii face samn sa cheme militia si casa morarului sa umple de armata intrat militia. A inceput ea sa plinga ! duce la — Ce ai umblat acolo ?§io aduce acolo si-i taie capul morar. $i-l duce pe el militia. Baga-ma-n butoi. Mosule. se plingea la toti sfetnicii sai si-i intreba. zise ea si ramasa Cind colo. dezleaga-ma. aci in padure fata. Fata curioasa sa duce drept da nu poate fugi ca e incuiata. — Bine. ce sa faca ca sa aiba copii. au dat-o si pe-a mica. sa mascheaza si-i cere fata mijlocie. trece un om cu un butoi in car. Cind colo. — Mosule. se duce si o taie si pe ea. fata deschide lada si sa vad capetele fetelor. il pupa ca a venit el. se-ntristeaza ea si i-adat si ei cheili sa nu umble in odaia aia. m-am gindit s-o aducem si pe mama si tata sa vada si ei palatul tau. Au omorit ei din militieni si au ajuns criminalii si au legat-o de un pom. sa luam o ladk si s-o ducem s-o vada. Cind el vine. fugarindu-i pe alti milijieni. Stii ce. A luat cheia si a pus-o la fel ca sa nu priceapa el. am venit sa cer fata mijlocie. Iar sa preface pina o ia si pe-a mica. la numai capate de odaia aia. ca daca nu era. ea vesela. Sfetnicii il sfStuiau sa dea sfoara prin tara mai umblat incoace sa caute vraci care sa faca ca imparateasa sa nasca copii. ca plec. Da s-au intors ei la fata. nu se povestea. Da el avea o haita de criminali. cind colo. Zice: — Buna ziua. da n-o gasesc. IMPARATUL FARA COPII A rat care fost odata ca nicicdata. merge. s-abate pe un drum intunecat si ajung o casa mare. A intrat si ea si a vazut capetele la surorile ei. au dat lada jcs si i-a zis sa mearga si el acolo. si fata $i-au ajuns acasa a scapat in butoi. Si-a dat-o morarul. dupa doua-trei zile vin. Cum sa scape ea de aci? Desface si alte camere §i gase§te numai lazi cu aur. da ea era mai desteapta si sa face vesela. Aci ti-e palatele? Da aci Da ea a vazut ca lucrul nu este curat El facu pe seriosu §i zice: Na cheile colea. Ajung ei pe mos. §i daca nu avea copii. sa vada ce este? fete infipte in tapi. Ia cheili si sa nu intri in camera asta. scap eu de-aici A golit o lada cu pietrele nestemate si le-a pus in lada si deasupra a pus giuvaierurile. Zice ea. Si ea curioasa vede capul lui soru-sa a mare A pornit sa plinga. Da sa nu intri in — — ! ! aci.

Mai. il curata frumos si se apuca sa-1 manince. da ce are sa moara? zic unii Nu mai trece mult si se aude ca imparateasa a nascut un fecior. calul. la marul. imparateasa se simte ca o sa fie rost de copii si zice: — Ma imparate o sa fie rost de copii. dar nu e copilul. Ce este? Aud ca dumneata ai leacuri de copii. trecura sase. palatul imparatesc. se trezi imparatul ca nu-i nici copii. imparate Am leacuri de copii. — Da. — Ce. nici cirlan Supusii imparatului se intrebau: Baaa unde e copilul. si-1 da imparatesei sa-1 manince. sfetnicii — Ce vorba este asta.! ! ! incolo. Trecu cinci luni. leacuri de copii Cind auzira oamenii de acolo. dupa cum ma simt eu. Cind auzi impasa vedem. — Buna ziua. ce leacuri de copii are omul asta. Baaa asta ! — Da ! ! — — Bucurie mare in toata imparatia ca imparateasa a nascut un fecior. fiindca copilul crestea si crestea si cirlanul. ca sa-i mosteneasca tronul. ii dadea de mincare. Baaa Fata si iapa un minz cu un corn. Cirlanul crescu si el si se facu mare si nazdravan. un minz cu un corn ! nu s-a mai vazut. fiindca avea sa aiba si el un fecior acum la batrinete. marul asta. cind imparateasa a nascut un fecior si gloaba de iapa nascu si ea un minz cu un corn. n-o sa fie rau. Mare bucurie pe imparat. Copilul crescu frumos cu parul de aur. Au dat fuga si mine la si tot satul zisera: ar vrea ratul. — Bine Ma omule la imparatul marul. ca nu mai putea nimeni sa-i dea de mincare si nici sa puna mina pe el Imparatul porunci slujitorilor sai: Inchideti cirlanul. Cind avu copilul opt ani se ducea s punea mina pe cirlan. Da-i sfcrra-n tara dupa copii. Supusii imparatului se intrebau ce va fi cu copilul. Intr-o bunS zi. unde e copilul. pe toate drumurile prin toate partile lumii si nu putea afla nimic care sa poata face ceva ca imparateasa sa aiba copii. la a noua luna se aude in toata curtea ca moare si moare imparateasa. ! Se duce omul Sa traiesti. Dupa ce maninca ea marul. numai imparatul i-au spus imparatului. trecura opt. De minune. patru luni de zile. si anume — Uite. o gloaba de iapa care umbla pe-acolo prin curte. zise: Sa-1 aduceti la are leacuri de copii. daca asta sa faca un copii. Bietul imparat era cu jale mare. un fecior voinic de toata frumusetea. caci auzise si el de povestea imparatului fara copii. cine-1 va minca va face un fecior de mare isprava. dar din marul sa-1 maninc si pe asta. nu-i nici calul. Cirlanul nu-i face nimic copilului Cind copilul avu ncua ani. acolo intr-un grajd undeva si lasati-1 in plata lui noi ce o fi si cu el. ma omule. Vedem — ! 35 . — inaljate imparate. iese afara cu el in curte. si incepu sa strige: si — Leacuri de copii. vine si maninca si ea cojile. — Dumnezeu. trece un om pe acolo prin comuna unde era imparatul. Imparateasa nu i-a dat nici o seama ca iapa a mincat sau n-a mincat cojile. multe mere am mai mincat eu si n-am facut copii. La un timp. In timpul asta. imparat si cu plecaciune zice: ! ! ! Ea zice: Da. dupa trei. Calul. veselie La mare ca imparatul are un copii care sa-i mosteneasca imparatia.

La aia cu aur a dat si pe cap si si-a facut si capul tot de aur. imi facui — Cauta o besica si pune-o ! si capul de aur. luai si pietricica. s-a dus si a bagat destiul unul intr-a cu arama. El a cautat o besica si a pus-o in cap. copilul 1-au luat zmeii si 1-au bagat sluga la ei acolo si pe cal 1-au bagat la grajd. Copilul se ducea linga cal. Tu te fa barbier si sa barbieresti prin curte. odata pe cind il barbierea pentru a nu — Ce ne trebuie? zise copilul. zice de unde doarme el. pina s-a invatat. l-a atins spus calului. dar tie iti trebuie multe. l-a sters. toca lemne. tu vii la mine si nu mai pui mina sa ma iei de friu. ori zmeul asta ne-or minca oasele noua la amindoi. . Mai are zmeul si alte slugi si odata si odata are sa te cheme sa-1 barbieresti si pe el. Cind auzi zmeul caeun bun barbier. Copilului atit i-a trebuit. Cind 1-oi barbieri sa faci in asa fel sa-1 atingi cu briciul si iute sa dai cu batista ta. — — — ! — ! — Ce facusi. In sfirsit. am destele si cu argint si cu arama si cu aur. S-a facut o data. Cind te-o intreba cineva. El bucuros s-a dus si i-a stiu cita oara. Intr-o buna zi calul ii zise: o sa scapam de aci daca o vrea Dumnezeu si uite cum: Ne tre- buiesc multe lucruri. lasa ca tot ne mai trebuie ceva. De aci inainte l-a numit chelu. Ei zice tot mai trebuie sa avem ceva. Sa bagi seama sa nu te vada cineva ca s-a sfirsit cu noi. pe unul mai bine. A barbierit incoace si-ncolo. de doua ori. Uite mai. ma? — Pai ce sa fac. cind om socoti noi ca toate slugile o dormi si zmeul. dar sa te legi la deste. Dupa aia sa vii la mine si sa-mi spui. . Repede a scos batista. alta de jur imprejur cu argint si una cu aur Tu sa te duci sa bagi destiul intr-a cu arama si te legi la deste: unul intr-a cu argint si unul intr-a cu aur. Calul era nazdravan. — — — — — — — si Calule. Copilul ranea la cal si vedea si de alti cai. Cind le-oi avea pe astea toate. ori ba. l-a chemat la el sa-1 barbiereasca. — Mai — Noi calule. sa vii la mine si sa-i dam drumul. copilul s-a declarat barbier. cu briciul. Ce mai trebuie sa avem? De acolo unde se culca zmeul. s-a dus. facea tot ce trebuia prin curtea zmeului. sa spui ca te-ai taiat. Zmeul nici n-a bagat de seama lucrul aia. Bine zise calul. gateste-te si la noapte.! n-a avut ce sa mai faca. calule am si din singele zmeului si din barba zmeului. Cind s-a dus la cal Mai zice bagai mina. de trei ori ca sa nu banuiasca zmeul nimic. om mai scapa noi de aci. Tu la care fintina te duci si aduci apa ? Ce f intini sint ? Una este sleita cu arama. acolo si se plingea. unul intr-a cu argint si altul intr-a cu aur. sa iei singele zmeului. S-a dus copilul si l-a barbierit. dorm 36 Ei bine. de acolo sa faci tot ce-i putea sa iei o pietricica cit de mica si s-o bagi in poznari. i-a luat si citeva fire de par din barba si-a bagat batista in buzunar. El a facut cum a putut si a luat si pietricica aia. si mai. Sa mai iei si citeva fire de par tot din barba lui. de sub patul lui. . — Mie nu mi-ar trebui asa multe. da dadui si pe cap ! ! . aducea apa. L-a pierdut din urma pe copil. in cap. Dupa aia. pe unul mai rau. s-a dus.

balana? Ce sa fie ? Sai pe mine si intinde-o repede Pai ce e? — ! — — — —A fugit baiatul. poti sa si bei ca tot trecem de el pina la hotarul tau. A pus mina pe iapa si a intins-o dupa el.! ! ! imi tragi capastrul din cap. Cind a auzit zmeul ca e Cind auzi copilul: singele lui. balano. care. noi tot fugim. Sara cind au socotit ei ca s-au culcat toate slugile si s-a culcat si zmeul si au adormit. ca are zmeul o iapa balana. poti maninci. asta acum e singele tau. ?i roade si roade la ea. — Mai da-i si tu — zice — ca uite. Cind om trece de hotarul zmeului. care o avea zmeul a inceput sa necheze. pus cu paru pe un zid de piatra. ca trece de hotar si nu mai avem putere asupra lui. cit fug eu de tare. da aia ma intrece inca o data. Si acum sintem liberi. mai avem decit singele. ! La un timp copilul zice: Mai calule. Tu sa stii ca aci in comuna vecina este o imparatie mare. si — mina ! auzii o bubuitura? zmeul crapa. de nici pasarea nu putea sa treaca prin ea. a trecut prin »1 si dupa copil. nu mai are putere asupra noastra. Cind te-o arde rau de tot. ce sa mai manince. Zice zmeul: firele Cind a aruncat — — — ! — ! — Da-i bataie. chelul cu cal cu tot si avem timp sa-1 prindem. zice. Zmeul a sarit din somn si a fugit la grajd. Bietul copil a zis: — Iar ma arde in spate — Te arde rau ? — Ma arde rau — Arunca firele de barba ! ! ! de barba s-a facut o padure deasa. lui nu-i era de copil. Se duce zmeul inapoi. Cu aia scapam noi ca nici mult Ei zice nu mai e pina trecem de hotarul zmeului. — Mai zice — ma arde — Arunca piatra. — — drumul Mai Mai si zice. de ciuda a crapat. ma arde in spate ! zmeul dupa rau. s-a dus in grajd si a tras capastrul de pe capul calului. Cind a ajuns zmeul la ea. da-i bataie si copilul cu calul nazdravan si zmeul cu iapa nazdravana. sa si — sa — Ei. taie si cu palosul pina cind o trecu. sui pe mine din grajd si s-o luam. om muri. s-a pus si roade. Zice baiatul: Om trai. Zise: Ce-i. Mina. noi. ii era necaz de cal ca era nazdravan. ca nici mult nu mai e pina la hotarul zmeului. De aci inainte i-a dat mina pina au dat de livezi mindre. fugi. pline de flori si miresme calul zice: — E ma copile eu ramin aci. s-a facut el. zice — sa stii ca e arunci piatra aia jos. A aruncat batista §i s-a facut un piriu de singe. Daca ne prinde cu aia. e cam rau de noi pina trecem de hotarul zmeului. s-a a aruncat piatra. a ros. Iar zice copilul: Mai ma arde in spate de nu mai pot Arunca singele. a incalecat si-au luat-o la fuga si da-i bataie Iapa nazdravana. Cind a ajuns iapa acolo s-a oprit. Cind a ajuns zmeul cu pumnu. ce sa mai bea. tu Cind la el. 37 .

sare pe cal si face gradina toata praf. te bagi sluga la imparat. Spusera tatalui lor de minunatiile de flori din gradina si cerura ca baiatul sa fie mai departe gradinar. copilul da tot stind eu pe aci calul meu si-o aduce aminte de mine ori ba? Scutura capastrul. cine are nevoie de o sluga? — Cine sa aiba decit imparatul. ramii aci cu mine. Tu Tu — Binee copilul capastrul si pleca. cum nu face ca fata cea mica il vede. ! meu sa ingrijesti de gradina Eee statu el un an de zile. doi. — Mai Nu — Maaa da ce e aici? — Imparate. cind ii veni lui odata bine. Cind vine imparatul de la biserica. saracul Iiii potopul imparate. ! doi si pe urma eu plec si tu ai sa ramii in locul imparatului. nu mai pot. imparate. nici pe-a mijlocie si numai pe a mica. Fata mica ramasese acasa. sint batrin. un an. zisera oamenii. te duci. apoi cum ii da drumul calului. lucreaza bine si gradina este o frumusete cum n-a mai fost niciodata. plina cu fel de fel de flori ce nu le mai vazusera. trece prin gradina si cind se uita. ca eu sint linga tine. o vede facuta praf. — Bine. Se duse in sat acolo. da. te invat aci un an. — Bine ma copile. s-au uitat si niciodata n-au vazut gradina mai frumoasa ca acum. Se duce batrinul gradinar la imparat si-i spune: Marite imparate. as avea nevoie de sluga si n-as avea nevoie. La un timp. zice gradinarul. cum face gradina praf. in care timp in fiecare dumineca imparatul se ducea la biserica. imparatul lasa cite o fata in fiecare zi acasa. ar fi bine sa ma lasati sa plec ca baiatul care mi 1-ati dat la gradina este foarte priceput. nici pe-a mare. ramase cu parul lui de aur. In timpul asta. si ce facuuu prapadul lui Dumnezeu. sa facem o gradina tot mai frumoasa de cum a fost. — ! — — Bine. acum fetei celei mici — praf. Unde e nevoie. Se duse el. veni toata herghelia. §i mi-au rupt si straiele degeaba m-am tinut la ei c5 de pe mine Erau sa ma si omoare. da dregem noi alta data.! ! ! ! de la mine capastrul asta. imparate Statu el cit statu. a venit o herghelie ! de cai si mi-au facut-o Mai se poate? Fata cea mica era pe acolo pe-aproape si zice: Da. se uita bine la el. tata si eu vazui. zice. ia trei fete. era sa-1 omoare. — Cum cine sa fie asta si ce e cu el ? ! zise nimica. acolo intru si eu. intr-o duminica pe cind era imparatul Ia biserica. Imparatul ii zise: — Mai baiete. punem iar alte flori. Ei. S-au dus fetele. - ! — ! — ! 38 . veni calul. priceput si mergea de minune ca era o mindrete. Daca vreti sa o vedeti — Bine Nu e nevoie sa merg sa o vad. face el. zice: te bag la gradina de flori ca am un gradinar batrin si ar fi timpul sa-1 schimbam si Lua sa ramii tu. se infatisa imparatului si-1 ruga sa-i fie sluga. Mai. Cind vei avea nevoie de mine sa scuturi capastrul. se arata un b§iat destoinic. Sa mearga fetele. Se duce la gradinar sa-1 puna la lucru. Fu chemat la imparat si-i zise: Bine tu ramii de azi inainte gradinar. El are sa nu pui ochii. lepada besica din cap.

! ii intra la inima. ! nu alese nici unul. ducea la cele trei fete. ! numai buna de maritat sa treaca si si el trei buchete de flori. nu trecur5 toti — Cum nu trecura toti? — SS treaca si din curte. pe a care e gata sa treaca o da la a mijlocie si a mai frumoasa o da celei mai mici. spune a mare. mai frumos. mai mare. — — mica spune aduc in fata A si omule. Fetele si-au luat cite un mar. tmparate sa-mi fie cu iertare. Au venit multi feciori si s-au sfatuit cum sa faca. N-a mai trecut mult si imparatul asa a facut. Dar cum? Sa se stringa toti feciorii. a dat sfoara in tara ca isi marita fetele. trei buchete de flori. Cind facu el gradina si mai frumoasa. cea mijlocie spune: — Uite ce flori mi-a adus mie. la chemati-1 incoace la mine. asa cum i-a placut. El se uita la fetele imparatului — Ma si zise: asta mica Face asta mare s-a trecut. si care fata i-o place de baiat sa dea cu marul in el. mare. A mica cum sta cu marul in mina. cu omul asta nu e lucru bun. — 39 . feciorii. Uite. mare e cam trecuta. dar Gindi ea ca aici nu e curat. — Ce v-a adus? — Uite ce floare mi-a adus mie. a mijlocie si-alese si ea altul. Qnueun om de nu spuse nimanui si nici la surorile ei si-si zise: — Ma asta de face lucrul asta nu-i om prost. Inseamna ca eu am intirziat cu fetele mele si ele s-au ajuns ca n-au sa se mai marite Eu am sa dau sfoara in tara ca-mi marit fetele. — Ehei ma cu asta avem bucluc. trecura — ! ! toti feciorii si . Ei. care vreau sa se insoare si fetele sa-si aleagS pe cine vrea. una trecuta. — P5i unde e al tau? — PSi. Cind aude imparatul zice: Eiii si asta e o idee buna a omului asta. rind. nu trecu al meu. s-au urcat in foisor si prin fata lor treceau in rind. a mijlocie e gata sa treaca si asta mica e gata imbobocita — MS — eu asa le-am adus florile. atunci imparatul zice: Toata curtea sa treaca prin naintea fetii. daca mie nu-mi place nici unul. ca da aleia mai mici florile mai mindre le iau si dau fuga — Uite ce mi-a adus gradinarul asta. asta mijlocie e e ca gingia. Sa mai — Tat5. A — Tata. gradinarul. in fiecare dimineata. una gata o da la a una numai imbobocitS: Le duce si le da fetelor. treaca o data. ce flori ai adus in dimineata asta la fetele mele. zice imparatul. Cind vad treaba asta fetele mai mari. Trimite dupa el si-1 imparatului. asta e gata sa treaca si asta abia incepe. pe a trecuta. — Ma tat5. A mare isi alese unul. Ei. Sa dea fetelor cite un mar in mina si zice: — Fetele le punem sus. tu nu alesesi nici unul ? — TatS. asta e trecuta. Numai ca ea mai era sus. ! la ratal lor si-i spune: si ea: uite ce flori mi-a adus mie. Eu am adus florile asa cum sint fetele.

n-am gresit. In marginea imparatiei intra si ea acolo intr-un bordei. MS. nu mai spuneti de el. Baiatul a dat pe alta parte. ce amar gaseste in bordei. Atunci zise baiatul catre nevasta lui: Ma. a venit si iar s-a inamolit tot acolo cu magarul. Trece si el pe acolo ghebejit. fara ca pe ei sa-i bage in seama. si frica-i era de imparat si rusine ii era si rau ii parea. da intr-o margine a imparatiei. — — — Ea — zice: Ma. II arata imparatului zicind: Imparate uite ginerele Lasa.! Trecea toata curtea. Cum intra. Mai trece o data ! si iar il pocneste cu marul in cap. Acolo era in toiul luptei. fara ca sa poata da pe acolo. scoate iute batista si-1 leaga. Intra si el in lupta aproape de imparat cind gata unul era sa-i taie capul. sa mai treaca o data. zice imparatul. ca nu i-ar fi — Nu se poate. Iasa si el din namolul ala si se duce la bordeiul lui. Tree ei inainte. Ei. o cheama afara s-o vada. ! — Au capu. Facura surorile ei nunta imparateasca. ca daca nu sint eu acolo sa stii ca-1 pe un magar si se ia dupa ei. tu nu te duci El zice: sa ma due si eu. vacar. Tncaleca si el — — ! ! Ma. Fata zice: — 40 . La mine n-ai ce mai cauta. n-are nici un fir de par pe cap. Pina la urma se duce. au capu. li da alt mar si zice: — Sa mai treaca o data toata lumea. Da cu destiu pe pereti si-i face de aur. Imparatul. Ma facusi aci de rusine cu cea mai cebaluita sluga. unde sa duca. asta tot aci este. mai nimic. vedem noi ce facem. si zboara ca vintul pina acolo. Pe afara ramine tot un bordei prapadit. lasa-ma sa ma due si eu. ca de ce n-a dat fetele dupa feciorii lui. Unde sa duca. Dupa ce tree. intreba imparatul. A treia oara iar pocneste cu marul in cap. Sa te duci unde oi vedea cu ochii. Trece oastea pe linga el. porcar. — Nu se poate. treaca si gradinarul. Ii stia ea rostul lui. cit dinspre partea lui. pina ajunge la o mlastina si se namoleste cu magar cu tot. daca Dumnezeu nu ne trimetea ingerul pe toti ne omora si mie imi lua gitul. Qnd ajunge la bordei. zice imparatul. si magarul se preface in calul lui nazdravan. Imparatul isi strinse oastea. incaleca pe calul lui. — Ce-ai facut ma. Stai pe pace. Nu trecu mult dupa asta si un imparat vecin pleca cu razboi impotriva tatalui sau. zise el catre nevasta lui. zise imparatul. Fata pac cu marul in cap la gradinar. S-ar. Isi ia barbatul si pleaca. lasati-1 aci. — Tata. se umple bordeiul cu tot ce trebuie numai si numai de aur. cu chelu. cind vede cine 1-a scapat si e taiat la desti. venira si cei doi gineri cu oastea lor. De asta-mi place. el iute pune mina si-1 taie pe el la desti. se due vitejii. Imparatul crede ca-i un inger care i-a sarit intr-ajutor. el scutura friul. nu mai trece mult si imparatesei i se face dor si ei de fie-sa. duce pe la ea si nu s-ar duce. lapada el besica din cap. I-a biruit pe dusmani si au plecat inapoi. El n-avea caciula dccit besica aia in cap. lasa-ma biruie. — Al tau sa fie. si iesi cu el afar a din trece gradinarul primit nimeni. si iar il imparatia mea. Merge ce merge calare pe magar. tu ai gresit.

sta cu gindul acolo. Cind sa intre inauntru. — Nu se poate. cum se poate ca eu n-am lucruri de astea in imparatia mea si nici n-am vazut la nimeni. vina inauntru. si-a lasat pletele de aur pe spate. da ce e aci la tine ? tot. — Mama. imparatul spune. ma: cum e vorba. A iesit el afara. Cind aude imparateasa. numai aur peste — Ma. Ma ingerul care a omorit toata oastea aia. — Nu intru in bordeiul tau. ca daca te faci asa cum ai fost in razboi si daca ii arati batista care ti-a dat-o el cind te-ai legat la deste. inseamna ca ai fost tu. — Ba e adevarat. Cind aude le imparatul toate astea zice: spuneti-i sa vina incoace si daca el se face asa cum a venit in razboi. sa vorbesc — Vina. cu tine. il tin. Ala a fost un inger trimes de la slujitorii si spun imparatului toata tarasenia. Fata ii trimite vorba prin slujitori si zice: Eu nu pot sa viu fara barbatu-meu. dar n-ar fi bine. ! — — — Pai cum ? — Iaca asa. zice imparatul. pina la usa. a incalecat pe cal. vina sa te vad. el nu — Ma omule ar bine sa vina si el — Nici cum n-are ce cata el aci. sa nu-i spunaaaa. ! — — — Ea sa vina. Merg barbatul meu a fost. el de nu — Cum a fost pod si cind ne-am Dumnezeu. Se intoarce imparateasa acasa si vrea sa-i spuna imparatului. Se due slujitorii inapoi si-i spun: Uite. intra la grija. — Nu intru. numai pina la us a zice vina. daca ar fi si fata noastra a mica aci ? Unde sa vina aia ca sa ne faca de rusine. de argint si de arama. cind imparatul se veselea cu cei doi gineri ai lui. imparateasa ii zice: Ma omule. — — Merged si Baiatul le zice: Duceti-va de indata inapoi ca eu va ajung. Face ea doi pasi si intra la usa. a scuturat de capastru si a venit calul si-a lepadat haina de pe el. spuneti-i ei si si terminat a venit tata lui tata asa cum va spun eu. 1-am gasit tot acolo. a 41 — . — Tu nu vezi ce e.! — Mama. cind noi 1-am lasat impotmolit cu magaru-n balta la un intors. Razboiul nu 1-au n-au fost ei invingatori si a fost barbatu-meu. nu merita sa stea la masa cu noi. — De unde are el putere sa faca tot in aur ? — Iaca de unde El are si capul de aur ! ! si desti de aur. Ma. frica ii era. a luat sabia. ca si el este cineva si e mai viteaz si decit tata si decit cumnatii mei care tin pe surorile mele. mama incoace. La o petrecere mare. — mama. mama? — Pai cine a facut astea ? — Pai chelu aia. si i s-a taiat un deget cind 1-a aparat pe i-a taiat gitul. — Si ea e fata noastra si el e ginerele nostru si pe urma nici nu stii bine ! fi cine e el? Bine ! Sa vina numai fata Se duce imparateasa si trimete dupa fata sa vina la petrecere. mama.

! ! : ! zburat drept la imparat cu nevasta cu tot. Ce facurati ma cumnati. N-au apucat sa" ispraveasca vorba bine. se duse de nu-1 mai vazuram. $i acum ce e de facut? zice imparatul. eu incalec pe calul dupa mine. si murit Dupa moartea tatalui. omul Sla a vrut sa omoare pe baiat ca sa scape de el si a zis catre femeia lui: Femeie. Eu sint ginerele dumitale sil mic si fata a mica. imparate. si mai incalecai o matraguna si va spusei o mare si gogonata minctuna. ingerul. d3-i pe dincolo. Si asa a fost. eu nu pot sa sufar copilul tau pe linga casa si eu am sa-1 omor. Cind au pornit. mai vazuram de facut? Pai noi nu mai avem pretentie A POVESTEA LUI PIPARU$ PATRU o femeie si aveau un baiat. ce sa-1 mai ajunga. nu m-o intrece. ca a si fost inapoi. a incalecat pe cal. i se facu frica si zice: Ma. tii lui isi gasira fiul si calul nazdravan. Daca m-o pretentie ! se tie nici o intrece meu. Asta este. S-a facut apoi o nunta mare la care au fost chemati si parinfost mare bucurie cind parintii lui. si ei s5-si dea drumul dupa mine si sa ramin ei. a trait in pace si cu cumnatii lui si poate ca mai traiesc si azi. Ma. va face ce fac eu sa fie ei mostenitorii tronului. au incalecat al lui nazdravan. cine e asta? Asta e tot ala care 1-am vazut. sa nu mai aiba — Bine iesit la tron. Pai uite ce e de facut Sa ne masuram puterile. imparate? Pai asta ar cam fi batista care ti-am dat-o eu. inaltate imparate. S-a uitat si el la gineri si ginerii la el si imparatul zice: Pai cum sa va masurati puterile? — — — — — — — — — — ! ! — — Uite. Pai cu ce dovedesti? Batista asta o cunosti. ginerele d-tale. de ce nu vS tinurati dupa mine? A a zis imparatul afara. Cind 1-a vazut imparatul. Eu sint. Daca ginerii astia ai dumitale va avea puterea pe care o am eu. Al lui era vint ! Ai lor. — 42 . di-i pe aci. Dupa un limp a femeia s-a maritat si a luat un alt tata la baiat. — — — — Pai nici nu te — Si atunci ce e la tron siramii tu mostenitorul tronului. dupa care se afla ca el este fiu de imparat. Dupa ce s-a maritat. Traia odata un barbat tatal. La un t imp s-au intors inapoi si au zis Cu omul asta nu ne putem masura. imparate. si ei pe caii lor. S-a facut imparat a doua imparitii. fata da dar tu cine esti? ca te-am vazut cind am fost in razboi cu imparatul vecin. si eu sint ala care te-am scapat de la moarte. El a coborit de pe cal cu nevasta si zise: Sa traiesti. daca n-or fi murit Si incalicai o sea si va spusei povestea asa. daca nu sa piece de unde au venit si ramin eu imparat in locul d-tale.

voinice. Dimineata. ca am sa-p dau un pui de-al meu. ca am sa-p* dau un pui de-al meu fi o s5-ti fie la timpurile grele de mare ajutor. cind s-a sculat. Pe cind ei vorbeau. dac3 musti eu te impusc si ai sa ramii fara viata. ca am sa-ti aduc un pui de-al meu. ca eu am sa te impusc. Bineee. Vorbele noaptea in soapta pe cind dormea copilul. Daca i-a facut pusca a doua zi a si plecat la vinatoare. doua zi. Fara de el ciinii ceilalp ai tai n-au sa poata face mare isprava. Atunci maicuta sa rugat asa: i 1-a dat. cumetre urs. In zilele urmatoare a plecat iar la vinatoare. El 1-a pus la umar la mina s-a Doamne Dumnezeule fa-mi si mie o pusca din firutu asta de par de la maicuta mea. s-a intilnit cu cumatrul urs cale si ii spune si lui: Stai. ?i a I-a lasat — m — 43 . Auzise lupul ca el avea un iepure si o vulpe. Plecind la vinatoare. El a luat puiul si acesta s-a luat dupa el ca un catelus. vulpe. mise. ca am sa-ti dau ! un pui de-al care-ti ! a zis baiatul. A doua zi. ca asa pui frumosi am eu. Era bucuros ca acum avea un pui de iepure si un pui de vulpe cu care se juca. Daca a plecat la vinatoare. Atunci Dumnezeu i-a facut pusca. nu musca. voinice. A — — A — — — zorilor. vulpea i-a adus puiul. dis-de-dimineata. Piparus. nu mai scapi. a zis baiatul. lupule. Pina atunci el nu avea nici un ciine afara decit puiul de iepure si puiul de vulpe care se luau dupa el cind pleca la vinatoare. a plecat din nou la vinatoare. lasind acasa cei doi pui care cresteau vazind cu ochii. s-a intilnit cu o vulpe. rosii si vargap. pe tofi trei acasa si a plecat iar la vinatoare si cind a plecat. In drumul lui i-a iesit un iepure in cale. lasind puiul de iepure acasa. Atunci lupul ii zise: Te rog nu ma impusca. spus: ca te-mpusc ca el nu stia mai mult deck atit. sa mi-1 aduci la mine-acasa. Cind vazu vulpea ii zise: Stai. sa mi-1 aduci la mine acasa. iepurele i-a adus puiul acasa. Atunci iepurele i-a zis: Nu ma impusca.! Femeia fu si ea de parere ca sa omoare copilul. te rog frumos. dupa cum crezuserS si auzise tot ce vorbise tatal sau adormi a visat ca daca maica-sa ii va da un fir de par din sa-si poata face o pusca cu care sa mearga la vinatoare si bine de el. Si ! — daca i-a iesit iepurele el a — Stai si — meu. daca nu stai am si te impusc si ai sa vezi ce blana frumoasa am sa fac maicutii mele din blana ta Ursul s-a oprit si i-a zis: Te rog. a rugat-o pe mama Maicuta te rog sa fii buna si sa-mi dai un fir de astea le el inca spuneau nu ador- vitreg. Daca nu 3 cu viatS doua zi de dimineata. in cale se intilni cu un lup si-i spuse: Stai. nu ma impusca. rniine la crapatul — Bine va fi de mare folos. Vulpea speriata ii raspunse: Nu ma" impusca. care o sa-ti fie de mare folos si o sa creasca si el pe linga puiul de iepure si de vulpe. asa cum se joaca copiii. asa cum se invoise. doua zi lupul ii aduse puiul. Dupa ei ce cu ce numai asa va fi conciu lui zicind: — ! par din conciul stinga si mat ale. cum n-ai mai vazut sub soare.

spunind ca ii strica somnul si ca n-a auzit bine. Sariti de ma scapati sa te mincam. sa le faca de petrecanie. mincara opincile ii poruncira sa se dea jos sa-1 manince. na-na. care intr-o clipita le facura farimita si le inghitira. Merse la ei si se intelese cum sa omoare pe baiat. Usureii vintului $i greii pamintului !.Zis si facut. Ei se invoira si-1 lasara de se urea in copac — — ! si incepu sa strige catre ciinii sai. ! striga stapinul fratilor. 44 . jos — Da-te Capcaunii sa-i mincati ! acum — — El in timpul asta striga din nou ! uiu-iu-iu. Atunci baiatul se dezbraca de haine si le arunca capcaunilor. Mergind el prin padure se intilni cu capcaunii. zisera baiatului: — Ne Atunci auzi si vulpea si zise: — Da-te jos sa te mincam. Dupa ce capcaunii mincara si hainele. na-na Usureii vintului. Capcaunii se invoira. ca sa le inchida in cotet si sa le puie o piatra mare la usa. le arunca capcaunilor. Puse mina la gura si striga pe aripa vintului: Uiu-iu-iu. ca nu mai avem rabdare. un lup si un urs care-1 apara. dar lupul care era linga vulpe ii trinti o laba. Atunci capcaunii ii spusera sa-i inchida in cotet si sa le puna o piatra grea la usa. iar pe lup si urs. greii pamintului. usureii vintului. iar acestia le roasera intr-o clipita. Astepta timpul sa piece baiatul la vinatoare. Iepurele care auzi chemarea stapinului zise: I-auzip. TatSl viterg inchisese ciinii in cote£ si le pusese o piatra grea la usa. uiu-iu-iu. ca sa-1 auda maicuta mea ca este eel din urma cintec al meu pe care il mai cint. ca ne striga stapinul ca e la mare primejdie. Ca de obicei baiatul pleca iar la vinatoare in padure lasindu-si chiar atunci ciinii acasa. Veniti de ma scapap Capcaunii sa-i mincati. o vulpe. El se desculta de opinci. — Uiu-iu-iu. dupa ce aflara ca vineaza baiatul cu ciinii lui. Ei il vazura si-i zisera: Stai ca te mincam Atunci baiatul le raspunse: Lasati-ma numai un pic sa ma urc in copacul asta si sa-mi cint un cintecel sa ma auda vintul. urechila si lasa-ma sa dorm ca n-ai auzit bine ! Dupa ce capcaunii. dar nu stia cum? Isi aduse aminte ca intr-o padure traiau niste capcauni cu doua coarne in cap si la picioare cu copite de cai. Tatal eel vitreg le spuse pe unde si ca are un iepure. zisera capcaunii. In acelasi timp voia sa-1 omoare si pe baiat. Tatal sau vitreg nu vedea cu ochi buni lighioanele astea care se gudurau pe linga baiat si-1 pazeau. asa ca le puse gind rau sa le omoare. a primit puiul de urs si a mers mai departe. Vulpea care era linga iepure ii lipi o laba peste ureche §i zise: Taci. Botezase pe iepure si pe vulpe. $i greii pamintului.

Omul asta de rau ce era. el se dete jos din copac si impreuna plecara acasa si-1 mincara si pe tatal sau eel vitreg si rautacios. Acum veni si rindul ursului si cind se repezi arunca si usa si piatra de nu se mai vazura de-a rostogolul. Cind a vazut ca nu mai este carne. nici carne pe el nu avea. uiu-iu-iu Usureii vintului $i greii pamintului. . Cind se repezi lupul. Cind ajunsera. in schimb. — . Venea unul. Piparus Patru zise ciinilor: Roadeti radacinile astea ca sint capcaunii care au vrut sa ma manince. venea altul si cereau: Muma. dar ursul care era linga lup. Capcaunii acum poruncira baiatului Acum da-te jos sa te mincam ca asa ne fu invoiala. ce sa faca de frica sa — ! n-o omoare barbatul eel rau si veninos ca un sarpe? Sa-si puie-n oala la fiert. Veni barbatul flamind si fara vinat de la padure: Gata. drept si le-o nemaiavind ce sa le dea. hai la el. Fuga dupa mine. se ducea la vinatoare. lua unul. . Aduse intr-o zi un iepure si-i porunci la muiere sa-1 friga. Muierea il fripse in tipsie asa cum se cuvine. ca n-are nima ce-i face. capcaunii se suiau in copac sa-1 manince. Barbatu era lenes si nu sirbea la tarina ca toata lumea. Dar feciorii erau multi. — CERBUL FERMECAT Avut-a odinioara un barbat si c-o muiere multi feciori si fete. Apoi o luara la goana spre padure la stapinul lor. Baiatul isi taie si pulpa de la piciorul sting si le-o arunca capcaunilor ?i striga din nou: Atunci auzi — Auziti — si lupul Uiu-iu-iu. In casa toti ii tremurau de frica. mincarea? taie sinul si sa-1 — 45 . ii trinti o laba de-1 ameti ca nu-1 lasa sa doarma. lua altul si iepurele se gata. da-mi si mie carne ca mi-e foame Si asa. isi taie o bucata de pulpa de arunca capcaunilor zicind: Uiu-iu-iu. Veniti de ma scapati Capcaunii sa-i mincati — ! ! Atunci auzi ursul.: Baiatul. usa abia se clatina. Ciinii roasera toate radacinile. muiere. $i de aci inainte Piparus Patru trai pe tara-n pace. se prefacura intr-o radacina. Iepurele nu se lasa si se repezi in usa cu capul. cum se duce mita la gaura socitilor si nicicind nu se plictiseste. dar isi jupui pielea din cap si usa nici nu se misca Se arunca si vulpea si pati si ea la fel. Cind vazura capcaunii ciinii lui Piparus Petru. sari din birlog si zise: Intr-adevar ne striga stapinul. Veniti de ma scapati Capcaunii sa-i mincati la piciorul — ! ! zicindu-le: ca ne striga stapinul. uiu-iu-iu Usureii vintului $i greii pamintului.

alergind dupa ei cu muierea si cineva le spuse ca s-au dus incolo pe drumul de cara. Merse el mai departe intr-un catun. Si se facura niste rugi mari incluceati. cauta o piatra de ascutit brice. copiii. pina ce ajunsera intr-o padure si se oprira ostemti linga un izvor. Fata vazind ca o sa-i prinda. sa-1 aranim. sa-i piarda si sa-i omoare. Cind se vazura copiii iar la spatele lor cu parintii turbati de minie. Copiii fugeau. sa-1 junghiem si sa-1 mincam. ce-i mai trasni prin minte la carne de om. O luara pe fata si o inchisera intr-o cocina si catara s-o ingrase. Atunci alergara dupa ei intr-acolo. El scoase din oala. mincare ca-ti spun de ce esti inchisa-n cocina. iti dau. cu rani singerate. Ba eu am sa beau apa din urma cerbului. aruncara cutea si se facura in urma lor mici placi care — smiciiau. Parintii. aruncara briciul si se facura in urma lor niste cutite cu taisurile-n sus ascutite de-si taiara parintii picioarele si cazura lesinati peste cimpia pe care crescusera cutitele ca iarba. pina se apropiara de infiora — si ! - — — urmele lor. Frate-sau. Feciorul mai mic raminea tot flamind. — — 46 . Deodata i se paru ca maninca carne dulce si-o intreba pe muiere: Da ce carne-i asta? Di iepure. cit pe aci iar sa-i prinda din urma. spune di ce? Pe tine te aranesc ca sa te injunghie de Craciun. au raspuns vecinii. Fata cind auzi se sa se-nvete — — — — se gindi ce sa faca? Fratiorule scump. zise sora. insa de copii nu se lasau si totuna dupa ei. si un brici. ii raspunse femeia Dar feciorii mai mici n-au de lucru si-i spun ca muma lor de frica si-a taiat sinii ca sa aiba el ce minca. se tot ducea pe linga fereastra la soru-sa de-i cerea mincare: Da-mi. Eu o sa beau apa din izvorul asta. puse-n blid si minca. i-a raspuns muierea. — Gata! — Vino sa mincam — Maninca tu ca eu ! — — Atunci el zise: — Asa-i dulce carnea di om? — Eu nu stiu. Dis-de-dimineata. arunca cheptaru. asa facura. pina nu se scula tata-su §i muma-sa. cei doi copii fugira. Muiere. fugira. tu asculta de mine Mergi. gata-gata sa-i prinda. Dar tata-sau si muma-sa dupa ei. dupa ei. Da. Speriat. apoi vino miine dimineata cu ele la mine sa-mi deschizi si amindoi sa fugim de aici. o asculta ?i asa facu. Hai sa punem un ficior. Cind vazura ei ca sint pe urmele lor. noi avem prea multi copii. ca ogarul dupa iepure. cind in varsatul zorilor. Copiii fugira. vad ca nu e fata si nu-i feciorul. da si ei fugeau dupa copii. Dupa asta. tatal. pleca prin vecini intrebind: N-ati vazut ficiorii nostri? N-am vazut. soro.! : sint cisnovita si nu ma simt bine. il ruga pe frate-su: Tu frate. Asa zisera. Atvmci copiii o luara pe un drum si mai lung si se indepartara mult de primejdie. Cind ajunsera parintii se incurcara si se zgiriara in rugi pina ce isi rupsera camasile si pielea si-o facura mii de intepaturi.

Asta e o minune si nicidecum altceva. innoptind aci de frica. dar fara nici un folos. framinta piinea si o puse pe vatra sa se coaca. o intreba baba. sa se duca la o vrajitoare girbovita sa-1 ajute ea daca voinicii cu puterea lor nu sint in stare. $i Intristata si amarita in cum bau. Fata privea de sus din plop si se mira de prostia babii. zisera speriati taietorii. tastul cu gardinarul in jos. Ii dete-n gind ca babele pe toate le-ncurca si le descurca. Nu — — Cum — Pune dealtminteri. ba si mai gros se face. zicindu-i: Pune. Asa plecara ei acasa la imparatul §i-i spusera ca mai este de taiat inca un neac si cade plopul miine dimineata. Vazind el atita nesupunere se duse la palatele sale. — Ba am sa beau si ce-o o fi. Ramase ca miine sa mai taie pu^in si sa-i fie pe plac imparatului. Lua de acasa podnita pentru copt piine si facu focul la tulpina plopului. Oamenii taiara. ajunse calul la cesmea se sperie. Cind vazura dimineata taietorii se suparara si-i spusera imparatului ca nu e chip de taiat plopul. se duse cerbul la plop si linse. iar imparatul nu pricepea pentru ce? Cind se zauita in virful plopului. Dupa ce se incinta vatra. ca aceea care pune laptele-n oala dar intinge pe dinafara. o aseza pe dos incit nu acoperea turta de piine. sa se suie in plopul de linga fintina. cum se vindeca carnea omului. noaptea se vindeca la loc. Potera insa ii prinsa si iar in dimineata urmatoare mersera sa taie plopul. Noaptea veni cerbul din nou. Tocmai atunci trecea pe acolo feciorul imparatului sa-si adape calul. Baba cum era de felul ei vicleana. Atunci ii porunci: Cum Fata. gata sa puie peste ea podnita. nu cu apucatorul pe — Zau maica nu pricep $i se prefacu baba ! pita. da-te jos ! In schimb fata nu se misca de loc si nici nu-i raspundea nimic. linse pina ce se facu plopul si mai gros. pina se-nnopta. ca ce se taie ziua. noduroase si stoloase.! si ce — Ba si nu bei. padure cu alele salbatice o porni incotro zari o lumina catra un mic catun de oameni. ca cine bea apa din urma cerbului ma fac eu fara de tine in pustietatea asta. fa muica. iar taietura se vindeca ca si cind nicicind n-ar fi fost infipta securea in trunchiul sau. — Merse de incerca si imparatul. puse doi oameni cu baltiile ca sa taie plopul si pe fata s-o doboare jos. fa. Ce sa faca de aci incolo ? mai stia ce. se speriara si o luara la fuga sa-si piarda urma sa nu-i pedepseasca imparatul. Ce sa faca sa n-o mince lupii si ursii care misunau primprejur. taiara §i seara mai ramase inca un neac §i plopul se pravalea. nu mai avea rabdare s-o invete. Fata vazind-o ca este proasta. taiara. Cind ajunsera taietorii si vazura plopul si mai mare iar fata rizind de ei in virf. Cind acolo se opri la o cesmea. zari o fata frumoasa ca o zina din povesti. Baba se invoi sa scoboare zina de fata din plop pentru un mic bac§is. fi se preface in cerb se dadu peste cap §i se prefacu intr-un cerb mare cu coarnele cit prajinile. Noaptea. ca nu stie sa aseze tastul pe pine. in loc sa puie podnita cum se cuvine. 47 . Fata cind vazu cerbul incepu sa plinga si sa suspine in zadar. Taiara ei. linse taietura §i plopul se vindeca. cobori incet jos din virful plopului si aseza ea podnita peste azima. crescind si mai mare. caci plopul fund gros nu pridideau cu taiatul.

Era tare de cap si nu era bun nici pentru o ceapa degerata. OF! trait odata un mos care avea noua copii. Cerbul veni din nou si frinse poarta. A 48 . pe mine toate ma urasc si nu pricep pentru ce? Atunci imparateasa-i raspunse: esti — Maria ta. sora ia-o de unde nu-i. sa mergi cu mine sa facem nunta imparateasca. i se lipira de smoala si ramase cu capul lipit de poarta pina la revarsatul zorilor. — Tu ai sa fii sotia mea. pe care tu injunghiat facind un mare pacat. gasi poarta frinta si nu stia de cine. Imparatul iar se-nvenina de minie. iar imparatul cu ostirea sa iesi din padure. Imparatul. iar cind se ducea imparatul florile se lungeau in sus. Cind se ducea la el imparateasa lasa florile in jos si din ele curgeau picaturi de lacrimi. Cind se ducea imparateasa in gradina florile se lasau in jos. n-are. Cind vazu ea cerbul mort. Mirat de asemenea intimplari. Il prinse si-1 injunghie fara sa stie imparateasa. sint sufletul fratelui meu prefacut in cerbul fermecat. Bucatarii fripsera cerbul. imparatul iar gasi poarta rupta. dar se vede ca prostia din nascare. porunci sa se unga poarta cu smoala si sa se lipeasca de poarta raufacatorii care farima noaptea poarta. Din oasele aruncate crescu un mar mare si frumos cu merele de aur. iar la mine toate se-nalta. porunci sa se taie trandafirul. Cind veni noaptea cerbul fermecat s-o vada pe soru-sa in plop. cum se scula. Imparatul se supara. astea nu sint nici flori. marul isi apleca virful in jos. Din cenusa crescu un calapar frumos. trandafirul si calaparul. iar cenusa o arunca in gradina si din ea rasari un trandafir stolos cu multi boboci de toate culorile. s-a trudit si pe toti i-a dat la invatatura.— Asa. intr-o zi. iar cenusa sa fie aruncata in gradina. Fata stia ca sint picaturile de la fratele ei si plingea si ea sarutind florile de calapar. prinse fata si-i dadu o bacica de bucurie. calaparul crestea inalt ca un copac si imparatul n-avea ce-i face. chema lemnarii. Se repezi cu coarnele in poarta cea mare si o rupse. Chema maistori si o dresera la loc. il taie si-1 arse. Cind veni cerbul si lovi cu coarnele in poarta imparatului. sarac cum era. Dimineata. se coace pinea. mare si stolos. plinse amarnic si pe zi ce trecea. muica. iar spinii se intindeau de-1 inghimpau. Toti mincara din carnea cerbului numai imparateasa nu. gasi cerbul cu coarnele lipite de poarta. Cind se ducea imparateasa sa culeaga mere. Sara inchise poarta si se culcara. Si se facu o nunta mare cum numai fetele imparaau stiut s-o faca. de Dumnezeu neiertat. iar oasele le aruncara in grading. tinjea si se ofilea ca o floare. Mosul. o intreba pe sotia sa: — Mereu la tine se lasa-n jos marul de aur. Pe tine toate te iubesc. O apuca el dupa urme si ajunse la poarta imparatului. iar cind se ducea imparatul isi inalta crengile si virful si mai sus. Cind venea imparatul sa-i miroasa florile. numai cu unul din ei n-a avut ce face. O lua calare pe calul sau alb inaripat si zbura ca gindul la palatele de marmura unde-1 aseptau nuntasii. nici 1-ai meri. Dimineata. cind se scula imparatul. Suparat. lecuire Baba rise de bucurie.

Apoi il duse in tarina diavolilor sa-i sadeasca vie intr-o zi si a doua zi s-o si culeaga singur. numai sa nu ma inseli La anul vii pe jgheab. cazma si vita. Astazi mergem si punem via si miine mergem s-o culegera. — — — Zis si facut. aici cum o sa ma descurc eu cu asa natii de tartori intelepti? Lasa nu te speria ca fac eu in locul tau tot. si 1-a mare il lua la ispiteala. Ia timpul Ista. pina acuma. mai flacau. Fiica tartorelui iadului il vazu pe sub sprinceana si cum ii placu de mutra lui. ! li puse-n mini tirnacop. dai de trei ori cu batu in fintina si zici de trei ori Of Of Of ! Eu am sa te aud si indata ies din fintina si-ti aduc copilul teafar precum mi 1-ai dat Da mosul a zis: bodeaproste ca scapai de dracu si s-a dus acasa. dar eu am venit fiind chemat pe nume. de inima rea si necaz ca uite am plecat cu tontu asta sa-i caut capatuiala Bine bine. Ga scot Lasa. se rezima de un gard si incepu sa plinga. stiu si eu cutare si cutare trebusoara. si-i puse imparatului 49 . Bine omule. se duse la el intrebindu-1: Ge-i cu tine. grebla. Baiatul S3 intrista. mai baiete. nu 1-a lasat ps baiat nici sa rasufle pus la invatatura. Ga sa nu-1 faca de ris cind s-a ridica baietandru si i-a veni de iasurat. Sa-1 ia pe prost de mina duca-n lume ca sa-i piarda urma. vazind dintii si ghearele infioratoare. ca niciodata nu va fi in stare sa prinda de capatina mai mult decit la mine. iata un om necunoscut se iveste in fa|a lui. da-mi mie copilul ucenic. De acolo a pornit cu el pe fundul unei ape mari pina ce a dat de casa dracilor. mosule? Nu te-am chemat. 1-a legat la ochi si s-a scufundac cu el in fintina pina in fundul pamintului. Tartorul —d — Pai — eel stii. nu-1 invata tu pe dracu sa traga cu pusca eu om din tine de-o sa-ti m. tata-tu 1-a pacalit pe tata si m-a adus aici la talpa iadului ca sa-i sadesc vie intr-o zi si in alta sa i-o coc si culeg. Gum a sosit. intrebindu-1 La ce m-ai chemat. A mers mult mosneagul cu feciorul. A doua zi ia tirna diavolilor struguri timpurii pe mina si se duse de culege via pe masa. pe un an de zile si daca nici la mine nu invata.arga fulgii daca nu ma asculti. atunci poti sa dii cu el paste gard. tu mai baiete. pina ce de osteneala au poposit la o fintina sa bea apa si sa se odihneasca. Baiatul iesi afara din casa dracilor. sapa. de ce plingi? Uite. Numai tu sa-mi spui cine te ajuta. Mosule. — — — De ! — — — Ma — — — ! ! ! Omul i-a luat copilul. A luat traista cu de-ale gurii si-au plecat in lume.! ! : Si-a pus in gind de suparare sa scape cumva de el. JPe mine ma cheama Of! Unde te duci cu baietanul asta? due in lume sa i se piarda urma. fie voia ta. omule si sa-1 ce ai oftat? Asa oftez eu. Ori eu nu pot sa fac nimic I Nici nu ma pricep §i nici nu pot ! Sus pe pamint eram vestit in prostie. S-a asezat unchiasul pe jgheab si s-a pus pe oftat de suparare. ca e prost si-i tare de cap si nu poate invata ca ceilalti opt feciori ce-i mai am.

enema duhurile din fundul marilor care-1 prefacura iepure si pe toate le ispravi precum i se poruncise. pe jghiabul fintinii auzind Of de ! trei ori. damite tu un pamintean prost. acum iar sa te mai vad cum imi pui vie si cum o culegi ? Nu stiu nici s-o pun. Si ce-i sinteti voi lui? Muierile lui sintem amindoua. Si-ncepe asa: E-he. ehe. sa ma due. toate sint pline de scafirlii de oameni ! Din ghearele lui nici diavolii din balta nu scapa. tine-ti odrasla ca e neam prost si pune oala-n cap in loc s-o puie la foe. alb cu pete negre. Iar a plins si iar 1-a ajutat fiica imparatului. Se tinu de vorba. altfel te arunc si te fierb in cazanul cu smoala. Fa-te iepure Nu mai pot Si iar il lua la bataie. sus de tot si sa joci in doua labe si cit ai bate din palme sa fii dupa mine. — — — — — Daca nu te — Omoara-ma. Plecara ci spre casa mihniti. Dracul cum auzi il lua la bataie. nici s-o culeg. dindu-i indarat copilul. ins5 tu sa le ceri pe mine 500 lei. Se mira — Acum diavolul si sa te prefaci in iepure — Am — — — — — — ! — — — ! Vine imparatul tartorilor si vrea acum sa-1 puie la incercare daca a prins ceva intr-un an de invatatura. Mai tirziu 1-a pus sa se prefaca in cine si sa manince lupii din padurile dracilor. Fata iadului iar i-a venit in ajutor. Prefa-te in ciine Nu stiu. Mai la urma i-a poruncit sa se prefaca armasar si sa-i aduca inelul de la capul pamintului. uite. nu stiu Din nou il batu zdravan. vezi. unde o inecase tartorele iadului pe ma-sa pentru ca-1 inselase.o-nghiti-n sec. S-apropiara vinatorii si s-au mirat de copoi. dar nu pot ! Il zvinta in batai si fiindca se implinise apuca de git si-1 dusa la tata-su. iar tata-su dojenindu-1 si injurindu-1. Eu am sa ma prefac intr-un copoi strengar. te omor cu bataia. $i ce-ar trebui sa fac eu ca sa scap ? Sa-i spui ca n-ai invatat nimic si n-ai priceput de la el nimic Asa am sa fac Le-a slobozit din spinzuratori pe dracoaice si s-a facut ca nu stie nimic. darn-a avut ce face. De toate aceste ispravi s-a mirat dracul. au calatorit impreuna si au adus inelul tartorelui. se apropie de noi doi vinatori. stapine. Una spinzurata de limba si alta de picioare. $i pe tine are sa te spinzure. Fata iar veni la el. asa cum 1-a luat. Zgarda sa nu le-o dai nici in ruptul capului. — — 50 . Deo data ii zise el lui tata-su: Tat§. iar pe ea fiindca a vorbit mult si multe. Uite in sobele de dincolo. stapine ! zise el si iar se porni pe plins. ei o sa ceara sa vinzi copoiul. Odata ramine el singur acasa si da intr-o soba de doua femei spinzurate. O intreba el pe cea spinzurata de picioare: De ce v-a spinzurat ? Fiindca am sarit multe garduri si am alergat mult. il prefaci in cal. Mosule. Da-i cu el in birlogul lupilor sa scapi de el ca e pacat sa faca umbra pamintului. ! ! ! ! anul. baiatule. si sa te sui in al noualea virf de munte.

plinge si ofteaza. Nici in ruptul capului sa nu-i dai capastru! Ajunsera la marginea orasului. care iesise pe pamint sa vada ce face flacaul eel prost. ii ia bami si vrea sa piece. bogat si frumos. tu sa te sui pe mine. Iese afara imparatul si-1 intreaba: — Mosule. cum nu se mai vazuse pe lime. lei. de vinzare ti-e armasarul asta frumos? dar pentru un cumparator de neam ca dumneata este de — Si cit ceri pe el? — O mie de — Numai atit? — Da. iar imparatul facea zimbrii. ca si tatal baiatului. o mirosira si se ! bucurara. iti dau inca pe atit. In drumul lor trebuiau sa treaca pe linga cetatea de aur a imparatului. se tocmi cu geamba§ul. Atunci el iarasi ii zise lui tatine-su: Tata. imi vinzi — N-o vind — Dau pe ea zece mii de sa cumpere fioarea cu tot dinadinsul. nu jucarie. uitindu-se la armasar. capestrele In fata palatului din capestre crescu o floare alba frvimcasa. 51 . numai atit. — . Se vaita de burta si de ficati. imparatul are sa ma vada si i se va lasa inima la mine. O vazu irrparstul si imparateasa. Tata-sau il tinea de friu. Alofneagul se lacomi la bani si vindu si capestrele. prinde iepurele si i-1 da lui tata-su. insa fara capastru — Ba da-mi capastrele zise imparatul lei si ! Un negustor se amesteca prin gloata iti ?i zise: — Negustorule. mosule. Sa mcara dracul de ciuda. vinde flcarea cea frumoasa diavolului. Vinatorii i-au dat pe loc banii — Zgarda n-o dau — Lasa ca-1 legam noi ! si i-au cerut si zgarda. — Il vind. apoi se Mosul preface iar in baiat asa cum fusese pina aici. I-au dat drumul la copoi sa prinda iepuri. numai sa-mi dai si capestrele. — Nu este.! ! ! ! ! ! — Vinzi. Sa-i ceri 1000 de lei. Iese un iepure. si cu o sfoara a apucat-o inainte. Daca — Mo§ule. fuge iepurele dupa ta-su. se zbiceste si capestrele sar peste gard in curtea imparatului. eu am sa ma prefac in armasar . Iti dau 4000 de sint bani astia. cind vom trece prin fata palatului. doar Insa nu i le da de zgircit ce era. Era un oras mare. Gesmbasul vrea ! — Marite imparate. iar vinatorii de zor s-au afundat in padure dupa vinat. Cui i-ar fi dat in gind ca geambasul era chiar tartorele iadului. asta ? mie flcarea lei. Baiatul a simtit numaidecit ca dracul este negustorul si la o nebagare de seama. lei. vinzare. i-o da imparatul. mie. daca mi-1 vinzi imparatul s-a zgircit pentru nimic. el alearga. — Iti vind calul pe doua mii de dar fara capastru. maria-ta ! Imparatul laccm si el dupa bani. taica — Cat ceri pe el? — 500 lei ! copoiul? au intrebat ei. eu dau doua mii de lei.

sa-i puna alte nume ». barem sa traiasca ! ». si intreaba: «und' te duci baiete cu copilu? » Omul spune la mos asa: « ma due la mormintul lu Dumaezau sa-i schimb numele copilului ca asa am visat ». se incarfa cu ele si pleaca in Iume de-1 procopseste pe tata-su si pe top fratii. dar da-mi mie copilu sa-1 botez eu ». Mosu spune omului asa « tu baiete. da eu visam asa. sa boteaza din nou copilu. o ingropa. toti a murit.Cind sa se desparta dc geambas. Baiatu multamea mosului si iatreba mosu pe omul: « unde te duci cu copilul »? Omul spusa ca: « am avut paispe copii si paispe nurori si paispe nepoti. nu poti sa te duci pina la mormintu lu Dumnezau ca e rau departe. Mai mergind pe drum. Dracul iar cu gura sa adune meiul. ii zice « buna calea. Dia bobul ramas in cocos scoate opincile fermecate. nu 52 . Mosu spusa omului ! pot sa te duci la mormintul Domnului ca e mult departe piste mari si tu n-ai bani sa platesti ca esti sarac. Se gindea: daca ma inghite diayolul siat pierdut. piste ape mari si tu n-ai bani sa platesti. A fost Dumnezeu. ca si al dintii mos. Mosu intreaba pe om. Si tocmai atunci. care cum sa imbolnaveste din nepoti. Imparatul trage piciorul si din frunza iese o dubla de seminte de mei. asa porni boala in eopiii omului si ei murira tot treispe. Mergind omul cu copilul pe drum in padure sa-ntilneste cu un mos in cale. Omul ce sa faca? Vinda casa cu maidanul. El pe loc iese din bobul de mei si se preface in vulpe. Tot ingropa omul cu muierea. Omu. Baiatu lua copilu si pleca iar la drum la mormintu lu Dumnezau. Toti a trait bine zdraveni. Vulpea alearga. iar asa spusa. Mergind omu cu copilu la drum pin paduri pustiniacuri. asa murira tot paispe. cu invatatura furata de la dracu. ca ieu nu te cunosc. Omul cu muierea mai avea si paispe nurori si paispe nepoti. asa ca toata nora avea cite un copil. da al de baiete. DracuJ. da te rog da-mi sa botez eu copilu ». dupa ce murira nepotii porni moartea in nurori. prinde cocosul si-1 maninca. Cocosul vede vulpea si fuge. din floare se rupe o frunza si se lipeste pe ciztna imparatului. El se ascunse intr-un bob de mei. poate m-oi fi vun dus man si nu-ti dau si om : : : : copilu sa-1 botez ». Baiatul spune la mos « cum sa-1 dau copilu sa-1 botez. care stia ce este cu frunza se repede s-o ia. moare. iara sa-ntilneste cu un altu mos in cale si iara mosu ii da buna ziua la baiat. Omul lo copilul ce ramasa viu si pleca la odina. drumuind. POVESTE DE O MUIERE CU UN OM Eria un om cu]o}muiere: avea paispe copii §i toti a trait. asa ca ramasa numai omul cu muierea si un singur copil. slrac. facu pomana pe obiciaiu nostru. a crescut mari i-a-nsurat pe toti. ama baiatu nu 1-a cunoscut. Aci pe loc se inbolnaveste muierea la si in putine zile muria si ea. el viseaza un vis asa « sa ia copilu sa sa duca la mormintu lu Dumaezau. Da dupa putina vreme pornira sa se imbolnaveasca copiii. xViurira nurorli toate paispe. inca un mos mai intilni in cale. asa ca pornira sa saraceasca din pomeni pe cum ie obiciaiu. vede cocosul seminfele sprinjite si dintr-o lovitura inghite un bob. asa am ramas numai eu si copilu asta la o odina drumuind. sa ml due la mormintu Domnului sa schimb numele asa: « copilului. baiete ».

Dupa citava vreme iaca vine mosul pe la fin sa vada ce face finul ? Finul s-a imbogatjt. din sate. « Bine. pustiniacuri. sa traiasca. il botezara pe nume Trails. porni sa lucreze pe bani. dupa vreme mai delungata. la unul si la altul. Daca ma vezi. multa blaga ridka. moartea lui este din ureiche. vazind ca ie nasul sprimit sa-1 ia pe finu. Vazind finu ca nasu a venit sa-1 ia pe finu. aicea in padure n-avem unde sa botezi copilu? ». mai sa dusa si mai cumpara o sabie mare. porni foaie dupa foaie. ieu sint acolo. baiatul vazu ca amindoi mosii tot o vorbafspun si baiatu odobri. Finul spune lu nasu asa: « ieu n-am invajat de doctor » Ama nasu zice: « porneste de te duce pin sate si intreaba de lume bolnava ca sa lecui. ca sa scoala. pin paduri. unde te ducei? » Da finu-su incura calul cit peate. Bogatul dete casa la fin fara nici o chirie. da si am veresie la lume c-am lecuit lumea la veresie. iel sa dusa la piat cu mult bani si cumpara ce-a fost mai bun cal in piat si mai gras si mai frumos. finule. Auzind nasul ruga finului. sa stii cind oi tuna la omul al bolnav in soba. Umbla ca un doctor multa vreme. Mosu spune la fin: « mergem sa cat o casa sa sezi cu chirie ». sa mili si-1 lasa trii zile pe finu-su. ramasa zdravan finul trii zile. Finul vazu ca nasu sede la capu finului.» » doi mos a fost Svete Aranghel. Acuma iesira din biserica. de pe urma. cere de la omul bolnav bani cit vreai tu. : ! : ! Finul facu asa cum i-a zis nasul. satilneste cu nasi-su. Da in carte scrie trii zile. sa face ca nu-1 cunoaste pe nasi-su si trece repede pinga nasu mas! 53 . Ce facu el? Tn loc sa-si « ! ! : ! adune banii. ca eu aicea pe nima nu cunosc. Mosu spusa la baiat: «aide tu cu copilu cu mine ca eu stiu colia un sat si mergem sa botezi copilu la biserica ». am venit sa-1 iau ». sa cat in cartea mea » Mosu scoasa o carte. Mai lo si un fes. frumcasa si pe urma mearsa de-si cumpara un rind de toale turcesti. mult sint ieu sarac dar cum sa fac. s-o vad. decit pe tine te vede toti ». iaca vine nasu pi la fin sa vada ce face finul? Finul ie om sarac n-are nici scaun sa-1 roage pe nasu sa sada. nu mai e sarac Vorbind finul cu nasul. o sa-1 doara ureichea Si intreba cit mai ieste pana atuncia? Nasu spusa ca mai ieste trii ani. In drum nasi-su zice: «oco finule. baiatul striga numele. Nasul pleca. asa finul sa vaita la nasul: « nasule. Dupa ce s-a mai cunoscut cu lumea finul. finul sa-ntoarsa cu picioarele unde i-a fost capul. nasule. intreaba finul pe nasu: « nasule. daca ma vezi pe mine la picioarele bolnavului. porni finul vorba cu nasul. finule. finul porni sa-1 roage pe nasu asa « mult te rog. Finu mergind iel pe drum. sa sada in ea ». sa ma imbogatesc ca vezi cum sint nasule Spusa finului asa « lesne fa-te un doctor sa lecui lumea ». fa asa tunind in soba 1-al bolnav. ama pe mine nima nu ma vede. la capu omului bolnav. da nasul iar sa trasa la cap. « Finule. sa pomeni cu nasul la capu lui. te rog spune-mi mie din ce o sa-mi fie mie moartea mea ! ! Finule. asa de sa imbraca in tcale turcesti. sa imbogati finul si insura baiatul. nu ceria nimic bani. cu fesul rosu in cap si a pkcat calare pe calul albivfugind iel de-acasa. sa nu-1 mai gaseasca nasu. ii lo durerea din ureiche. pa face bani. Mersara pin sat si gasira o casa la un bogatas si nasul vorbi cu bogatasul asa « dai la finul casa la chirie. sa boteze mosu copilu. lasa-ma barem trii zile . veresia. Vaitindu-sa finul si plingindu-1 finul. sa ma due sa adun veresia ». si gasi ca finul. unde eu ma due cu copilu. dupa aia. mult imi pare rau de averea ce am facut. la o zi noaptea sa pomeneste cu o durere fiiiul in ureiche. Si tunara in biserica cu copilu. tu ca esti doctor. mosule. pe Traila.

Ei venira si nasu le spusa: « Iote.a nasul ca trii lucratori pina colea in marginea drumolui unde viae calatoral pe drum. da. Nici unul nu se gindea ca-i va veni si timpul de maritat. nasu mtna lucratorii iar 1-al bogat. tineau la sora lor ca la ochii din cap pentru ca una singura era la parinti. Fratele eel mic se tot gindea cum sa faca ca sa-si marite sora. cind ajunsa calatoriul aproape de groapa sa spaiminta calu si nu merge neam inainte. ingropati-1. vaza calatoriul la capa lui pe nasi-su si-i lo sufletu la dilator Da calatoriul ramasa in groapa Atuncea. nasu striga 1-al bogat sa sloboada pe ai trii lucratori sa vina sa le plateasca lucratorii. care se numea Dinci Costrici. Intr-o zi se pomenira cu un strain s-o ceara de nevasta. Sezind in groapa. Adasta sa ajunga finu-su calare dindarat. Nasal piere de-acia si sa duce mult inaintea lui fiau-su si sede nasu de odini. si A frati care aveau o singura sora. cind sufletele lor fugeau in groapa. « Ce e groapa asta in marginea drumalui de si spaiminta calu ? ». fata crestea si se facea tot mai mare si mai framoasa. Erau multi pentru ca la fiecare casa traiau multi frati si surori. Cind veneau alti petitori. miine asa. altii la vinuri la lucru. Fratii nu se invoira sa-si dea sora din mijlocul lor. GEAMFICHIA §1 CEI NOUA FRAJI fost odata ca niciodata. crescut ea intre fratii ei si-i iubea intocmai cum si ei o iubeau ca sora. dar care se omora dupa Geamfichia fiindca si ea era chipesa si frumoasa. da masura groapa. unii la agri. Atuacea calatoriul sa cubari di pe cal jos. atit erau de multi si cocosii vesteau miezul noptii. puse pe Geamfichia pe cal si plecara amindoi in Grada Limonia unde o lasa pe soru-sa la o casa mare. doi metri de lunga. Ei A — 54 . Azi asa. Da nasu sa pitula colea dupa un tirsog stolos. zise.ratorii groapa. veai calatoriul pe drum si sa spaiminta calu de groapa-asta. « bas de mine vine groapa ». vazu intra alt loc niste oameni la sapat la un om bogat. Intr-o zi. Cind fratii lui erau plecati. iar sa gindeste « bas asta groapa de mine-i gatita » si sa dubara de pe cal jos si sari in groapa. Nasu sa dusa la bogatu si sa ruga de bogitasul si-i dea trii lucratori sa-i faca o groapa Bogatasul ii dete trii lucratori. vindeti-le si impartiti chirit in toale turcesti. sa culca sa moara. luati-i calul. tot la fel fratii nu se intelegeau ca sa-si marite sora. da de adinca iar de o metra. eu am sa te marit departe in Grada Limonia. el zise catre surioara sa: Sora draga. da una de lata.! Vazind nasu pe fin asa ! dace fiaul. nasul stie unde ! : ! banii frateste. Sta odinind nasul. se gindi ca Geamfichia nu va ramine multa vreme ca ei si tot va trebui sa se marite. unde traia un flacau chipes si voinic nevoie mare. voi trageti pamint pe el. cind mortii veneau din groapa sa-si vada fratii surorile si umblau pe lume de se speriau si cocosii la miezul noptii. sabia. Asa ca intr-un sat de munte traiau noua ce se numea Geamfichia. cazu calatoriul jos in groapa si muri. ple. sforaie pe nari. Cel mai mic dintre frati. fara sa mai intreb pe fratii mei. Nu cere sa stie ca ie nasu sa calare pe cal. dar nu zise nimic. Nasu spusa la lucratori asa: «faceti aicea groapa. Dupa ce facura lu.

Puiul ca puiul. dar el — ii spuse: Geamfichia. ca s-au apropiat zilele cind frati-meu trebuie sa vina sa ma vada. ce nu am mai vazut. nu fugiti. eu cind te-am dat pa tine fara sa intreb fratii a intrat cearta intre noi si case faceam. fata iar intreba: si ale vecinilor so sorbite Sora draga. lasat atunci agrili si vinurile la o parte. cinta cintecele lui. cind muri. se facu ca nici nu aude. pamintul a ramas nelucrat. Dinci Costrici fese nasalie si-o prefacu in cal. de ce toate agrile noastre so pirleaza? Atunci Dinci Costrici ii raspunse: Cind te-am dat fara voia fratilor mei a intrat cearta intre noi si pini am facut cele noua case. ispravi bine vorba. 55 . ce nu am vazut-vazui mortu-ghiu la poarta $i zise mai departe. Dupa ce trecura cei trei ani. ca Geamfichia a plecat cu Dinci Costrici s-o marite departe. Mai mersera ce mai mersera si trecura si de alt munte si fratele incepu sa miroase a mort. Dumnezeu auzi blestemul mamei si trimise virla. Cind se apropie din picioare prau se-a-aridica si din nor roua cadea §i Geamfichia Pitimia la horuri dantul tragea. iar muma-sa ramase singura in casile vechili. Fratele atunci ii raspunse: Sora draga. intreba: Frate draga. aflara de fapta lui Dinci Costrici. ca eu tare mult ma ingurisesc ca mama suflet trage. ceru voie de la Dumnezeu ca dupa trei ani sa-1 lase sa viasca si sa se intoarca pe pamint sa vada pe soru-sa. Ea incaleca pe cal si chimisira Cind sosira la un munte. vii colea pe calul meu si cit mai curind sa plecam ca sa apucam pe mama cu suflet. Mersera mamei lor care statea bolnava in pat. care stia limba pasarilor. Atunci fata-1 intreba: Frate ! De ce mirose§ti a pamint? Dinci Costrici ii raspunse: Sora draga. Dupa ce ajunsera in graduri. sa te desfaci de pe cal si sa te duci la vechile porti de la casa noastra sa te lase in casa ca eu ramin aici. se auzi cum cinta o pasare care zicea — Doamne. Cind vede roua peste lume. a intrat o cearta intre noi §i ne-am apucat sa ne facem noua case si tot eu am facut lut §i de aceea miroseste corpul meu a pamint.! : : §i Fratii cind se intoarsera acasa. de ce vinurile noastre so pirleaza raspunse: — — — la vinurile. cind si fratele ei sosi si ea-i spuse: Bine ca veni§i frate dupa trei ani la casile mele sa le vezi. ce spune puiul de pasare? la ce spune. incepura lumea sa fuga la adapost iar ea zise: Stati. fara stirea fratilor. Ieri cind ma jucam cu firtatii mi-am pier- Am dut davitu si vreau sa-1 aflu. Dinci Costrici. dar soru-sa il Frate. El invie. se sui pe cal si se duse peste noua munti la soru-sa in Grada Limonia. eu cind te-am dat pe tine. Dinci Costrici. se supara asa de tare ca zise spusera virla in casa mea si sa usca tot. Tot msrgind ei au ajuns la agrile lor $i cind fata le vazu pirloaza. — — — — Cind ajunsera si el Frate draga. noi sa ne grabim sa vedem pe mama — — intreaba: — cu suflet. sa ma ierti ca nu pot veni la casile tale. Murira cei noua frati. fratele ii zise: Sora. Soru-sa plinse ca nu poate veni la casile — Mama Sa dea Damaezeu sa intre — — — Nu ei. vazui mortul ghiu la poarta.

. atunci ii da drumul a facut ce i-a zis Sf. da eu am sa due fata la padure acolo unde am spus. Mema. Maica. — Mama. am sa iau viata de la toti copiii tai si viaia ta. nu stiu cine este. Si fata cind a fost de fost asa de mare cit alta de zece ani. sa gateasca si i-a spus Sf. zece zile. sta la mers si a deschis usa. Si cum a nascut nevasta-sa. venit Sf. — Pitimia din noua frati mai mica? — Da ! Fata se duse la poarta de la vechili-case si striga: nurori si si . se duse si deschise si cum se imbratisara pentru totdeeuna. Primul copil care o sa-i avem scum o sa-1 dam la padure sa fie copilul padurii. Cind a o masa si scrie. a sa spele. numai mai aminte§ti. a dat inapoi si-i a inchis usa si a plecat. Maica la fata ca poate merge la a suta sa nu intre. murira imbratisate. ne trebuie fetita aia Daca nu ne dai fetita asta. A venit Maica acasa spuse 56 . nu e virla. a lasat-o acolo si a plecat. Si intr-un timp a zis Oare ce o sa in fie in a suta camera. daca vrei poti lua 5—6 copii? Da a zis cineva de la usa: Nu ne trebuie aki copii. sa in 99 de odai. mama. ea stia ingrijeasca. Ea daca intra in a suta. ! ! : Fata pleca. deschide — Dar mama zise: — Virla du-te de la casa mea ca-mi murisi ncua ficiori. eind venea rasaritul dimineata siatea scarele un ceas pe loc si sa mira. a nascut o fetita. implinindu-se blestemul mamei. Doamne Dumnezeule. auzind POVESTEA "TIGANULUI tigsn care avea atitia copii cite gauri sint pe un ciur si nici o fata n-a fost intre ei. asa de frumoasa a fost ca cica. ci sint eu Geamfichia. eu fetita mea. intra Zice dinafara: fost cdata A un cu unul mai mult. — Mama. Cine-i.. glasul fiicei sale. A intrat inauntru a vazut ca Sf. deschide. si Dumnezeu Sf. ncua nu ne mai trebuie copii. s-a pomenit tiganul ca cineva ii bate la usa. mama. da cum — — ! A A luat fata si a dus-o la marginea padurii. dar — — ta-ta grea ai zis ca ultimul copil — Nu vrem sa intrsm. nu stiu ce e la padurea mea Cum o sa dau iti fi ! o sa-ti dau pe singura mea fetita. ncua noua nepoti incepu sa plinga. ca atunci cind va nevaso sa-1 dai sa fie al padurii. iar ficiorul intra-n mormint si calul se prefacu in nasalic. Maica acolo ca sa nu intru ea? Si s-a hotarit sa intre in a suta camera. Cind a fost de 14 ani. Si intr-o noapte. Si-a zis asa tiganul la nevasta-sa: Draga nevasta. ce frumoasa e fata tiganului. Dumnezeule. — O Doamne. ca pe pamint de unde ea: a venit. da jos Maica a padurii si s-a dus in cer cu ea. ce o avea Sf.

parca rasarea soarele din obrazul ei. Si totusi a povestit ea cum a ajuns pe pamint si din ce cauza. da moasa a observat ca imparateasa trebuie sa nasca. Atunci a luat-o moasa. si i-a — — §i cind ea a povestit ca ea a intrat in camera a o suta. cum a nascut si imparatul a intrebat-o Spune. s-a dus la croitorii lor au fScut haine frumoase. duci Si ea cind s-a coborit pe pamint goala. Maica padurii mi-a spus ca ramin oarba si schioapa. daca e si mai in virsta o iau ca bunica. Si copoiul lui a dat de un miros in fin si a latrat. maica fetita. surda si fara miini si fara picioare. numai mi-e rusine sa ies ca sint in pielea goala. Cum i-a prins pe copii. Aloasa ii spune imparatului ca nevasta lui are trei catei. da tu ai sa te urci la pod si de acolo iti va cade copilul si eu ti-1 voi arata. §i s-a insurat imparatul cu fata moasii. ce femeie esti. Atunci imparateasa spune cum £-a urcat la pod. muta. ci cu fata gasita de mine. de unde sint ca Sf. a pus-o intr-un cearceaf si a dus-o la o balta fara fund si-a aruncat-o acolo. ca tu nu stii cum trebuie sa nasti? Eu nu pot sa-ti spun. Eu nu am sa ma insor cu fata logodita. apoi s-a dus la tatal sau la imparat si i-a spus: Tata ! eu am gasit ceva ce nu-ti poti tu inchipui. $i ea a strigat: Daca e om cu suflet pe aici. da n-avea ce sa faca. i-a 3uat i-a pus in cos si i-a dus in casa. Si s-a dus la ea. acum te dezbrac si te pe pamint. Si a luat paltul pe ea si a iesit afara din fin si a vazut-o fiul de imparat.: — Vezi. 57 . caci avea ea o fata si voia s-o marite cu imparatul. Ea a plins. Cind s-a coborit a aratat imparatesei ca are trei catei. iar daca-i o fata de virsta mea. — ! S-a urcat sus si-a nascut doi copii. n-a mai putut-o privi. sint — — As iesi. o iau de nevasta. Cind a vazut-o tata-su s-a bucurat si a zis sa faca nunta cu asta si s-au cununat amindoi. Imparatul i-a impins paltul in fin la ea. $i atunci a raspuns fiul de imparat: Cine e acolo? Ca daca o fi femeie tinara si sa nu fie de virsta mea. $i a luat-o si s-a dus acasa cu ea. daca e in virsta o iau ca mama. sa aiba carne proasinceput sa sape ca s-o pata. sa ia copoiul. ea s-a dus ingropat in gunoiul de la grajd si o catea avind trei catei mici. In vecinatatea lui statea o moasa. Dupa 2—3 saptamini moare imparateasa si imparatul: Au ramas ei doi tineri si craiasa gravida si el in fiecare saptamina se ducea la vinatoare. ca si eu sint un fiu de imparat. Fata tu n-ai avut copii. Da-mi ceva haine ca sa ma acopar ca atunci am sa ies. a ramas oarba. Pe ea a dat-o jos. El a fost la vinatoare. Si-a pus-o intr-o camera shigura. ce natie. ai intrat in odaia a suta. o iau ca sora mea. ca si eu o fata cu suflet. Cind a intrat in camera la imparat era intuneric si fata asa de frumoasa era ca s-a luminat camera. Si oricine sa fie sa iasa afara din fin. A scoata pe fata afara. sa nu ma manince. a fost o sireada de fin si s-o ascuns in sireada de fin si ea a stat acolo si in timpul 3sta a venit un fiu de imparat la vinatoare si ca el a avut plan sa se insoare cu o fata a altui imparat in saptamina viitoare si voia sa vineze ceva animale pentru nunta. Sa vad si eu ce ai gasit? Arata-mi si mie ! — — — Au mers si au dus-o in camera la tata-su.

Si a fost invoita ca sa mearga la usa barbatului ei ca sa-i cinte si sa-i spuna unde-i sint copiii ei ingropati. Maria a dus-o la loc in fundul apei si i-a dat acolo un scaun de aur ca sa stea pe el. Da in vis el a vazut ca va avea un copii ce se va numi Frumosul Lumii. cintat ea despre copiii ei si despre ingroparea lor si ca n-a avut ea trei catei. Si Sf. Duminica a intrat in camera ei. vineri i-a dat picioarele. Da imparatul asta a avut un batrin care ingrijea gistele la pasune si a auzit cind a zis catre barbatul ei ca mai am o noapte de cintat si daca nu ma vei auzi. ci doi copii. a venit la grajd si i-a spus cele auzite. greutate. nu-mi trebuie nici un ban. Dupa un timp nevasta lui a ramas gravida si la timp s-a nascut un copii de 9 kg. Si ea in a treia zi s-adus in fata portii cu toate darurile si ainceputpescaunsatoarca. Si batrinul a auzit si miine zi cind a venit de la vinatoare imparatul. ca pina aci nu gasea medic s-o faca pe sotia lui sa nasca. luni i-a dat o closca cu pui de aur. Du-te si cumpara-mi mie furca aia de aur. Maica a dus-o tot la ea in cer. imi iau o haina plina cu cenusa si cind s-a pune mincarea la masa. copiii tai vor ramine tot asa lemn si eu am sa ramin in fundul apei. §inevasta imparatului. din fundul apei. cumpara-mi mie furca aia de tors. ca ajungeau cu virful la cer. A doua noapte ia moasa closca cu puii de aur si iar a cintat si a doua noapte. Iasa afar a moasa cind a vazut-o a recunoscut-o cine-i si s-a dus inapoi si i-a spus cine-i feraeia aceea. care va avea luna in ceafa si rasaritul in frame. rniinile si ochii-napoi si vedea.! Dupa^un an aujcrescut doi brazi din cei doi copii. iar a bagat la ginere in vin morfina si a adormit. Si nici atunci n-a auzit nimic. Atunci a spus imparatul: Eu ma due in casa. §i dupa un timp a dat fiecare din cer ei cite un lucru. S-a dus moasa si a intrebat cit cere pe furca de tors. numai deseara sa ma lase sa cint un cintec la ginerele d-tale imparatul. cum doua nopti a cintat femeia aceea si el a baut morfina. in locul unde au fost ingropati. insa moasa batrina a pus in vinul lui morfina ca sa doarma si el sa nu inteleaga ce cinta ea. mama. simbata i-a dat parul de aur si Sf. fata moasei a vazut-o pe geam ce femeie frumoasa toarce in fata portii si are o closca cu pui de aur. lor. Si ea spune: Du-te. Decuseara a inceput cintecul. da cei doi brazi sint copiii dumitale ! Deseara iar o sa cinte si iar o sa-ti dea vin cu morfina. spus catre moasa: Uite. joi i-a dat puterea inapoi ce a avut-o. ma scutur si dumneata sa te faci suparat sa rastorni tot si vinul si apoi o sa aduca alt vin tot cu morfina si iar sa te faci suparat pe mine si sa te duci sa te culci in camera ta si peste putin o sa soseasca^nevasta-ta si Mama — — — A A — iar o sa cinte: Frumosul lumii Mina de fier si imparatul s-a insurat fiind de 24 ani si n-a avut copii socotea cum se face ca pina acuma nu a avut copii cine sa-1 mosteneasca? Adica n-a avut copiii la 48 ani. care sint cei doi brazi crescuti pina-n cer. Sf. I-a dat furca de aur si i-a spus ca o lasa sa cinte la usa. In cele trei nopti ea trebui sa cinte la barbatul ei la usa. La miezul noptii s-a trezit din somn si cu mare bucurie i-a povestit la nevasta-sa visul. marti i-a dat o furca cu fus de aur. tntr-adevar A fost un imparat si tot pina la 48 ani 58 . da dumneata sa nu bei. N-a auzit barbatul nici un cintec in noaptea aia.

sa ajungi si tu ca noi in fundul lacului. acolo se va face un izlaz cu pasune si unde o sa cada un strop de singe se va face un piriu. ca sint batrini si n-au un stilp la batrinete. asa cum sint prefacuti acum in brad. El cind a vazut pe copiii lui si nevasta lui s-a mirat nespus. sa vie tot natu sa se roage pentru scaparea copilului de la necuratul. n-a fost pe acelasi loc. Cum i-a luat moasa copiii. era mare cit altii de doi ani. si copiii si nevasta-sa si pe copii si le-a cerut cum s-o pedepseasca pe soacra. sa i-o puie sub capatii. Azi s-au rugat. Parintii cautau sa-i ia cartea din mina. cum incepu sa vorbeasca. iar copiii tai vor ramine toti de lemn. S-a intors ciinele la imparat si a cerut din nou mincare ca-i e foame si zice imparatul catre oamsnii lui mai batrini: Ce s-a intimplat cu ciinele asta ca a doua oara sa mai vina sa ceara inca o portie de mincare. iar ei au trait mai departe fericiti. sa nu va fie de mirare ca azi a alergat ciinele foarte mult. Cind sa se nasca feciorul. nici ziua si nici noaptea. a fost chiar Frumosul Lumii asa de frumos era. sub care statuse si uachiul lui pe vremuri si copoiul lui de vinatoare s-a apropiat de imparat. ce noroc dau copilului Venira ele pe vatra focului si-1 ursara ca la opt ani sa-1 fure un duh necurat si parintii sa ramiie cu inima fripta. ca ei sint cei doi brazi si daca nu o va scapa din greutatea asta sa fie el batut de Dumnezeu. Cind a avut o zi. Muma-sa cu grija in spinare n-a inchis ochii toata noaptea. satenii si se rugau sa le scape vrajitorul care stie tot ce e si la ! A pe lume ! Copilul sta in biserica si citea. a stat sub ua copac. A dat portia lui de mincare si ciinele s-a dus dupa copac. Cind mai erau trei zile pina sa implineasca opt ani. sa urce calare si sa porneasca unde va cadea un drob de pecina. si de-acolo s-a intins o mina de fier si a luat portia de mincare de la ciine. Si el a legat-o de coada calului si s-a intimplat asa cum a spus ea. muma-sa da de veste la toaca suflarea din sat. El atunci a auzit si a deschis usa si in momentul acela copiii au iesit vii povestit din gunoi. A inceput cintecul. Copilul. de i se duse vestea in lume ca este un mare vraci. Si tatal lui la vinatoare intinde masa la print. iar lumea asculta. numai pe cea bitrina s-o legi la coada unui armasar. el nici mort nu lasa cartea din mina. Se puseraa trcia zi ursitorile. Se rugau la culcare desteptare sa le dea Dumnezeu un copii.ca a avut luna in ceafa si rasaritul in frunte. Pe cea tinara nu ne suparam. care incepura sa sara. miine s-au rugat. Deodata. se umplu ca din senin minastirea de sobolani. Si iar asa s-a facut cum a spus. incepu sa citeasca si cine era bolnav. — — O COPILUL NASCUT CU CARTEA-N MlNA fost odata o pereche de oameni care n-aveau copii. Si la un timp tatal lui umbla cu suita la vinatoare. cum i-a ingropat in gunoi. S-au adunat cu mic cu mare in minastire. s-a nascut cu cartea-n mina. dar in zadar. Scria si citea la timp de zece zile fara ca sa umble la scoala. ii citea din carte si indata se inzdravenea. ptna ce Dumnezeu le-a dat un copii. sa muste oamenii si 59 . si a venit nevasta. Si spun sfetnicii: Imparate. unde va cadea un drob de os se va face un deal mare. sa auda ursitorile cind coboara din cer. Atunci i-a mai dat.

? si ii ratul. — Lasa-ma s-o vad — E pacat de tine s-o vezi mori. isi lua inima-n dinti si batu. Mosul 1-a poftit in casa. se cutremura pamintul. un popa. iar copilul i-a povestit cum a fost furat de necuApoi mosneagul i-a povestit zile si nopti. dar copilul nu s-a lasat. oasele se indesau iar casele din oase erau darimate. fiindca era frumoasa. de dinaime si de dupa potop si ©rasele se ridicasera la loc S-a adunat pe linga casa mos! 60 . N-a scapat vietate pe pamint Numai fata imparatului ce2 cu parul de aur a scapat ca era prea frutoare care si numai odata nu moasa traiesti. Lumea s-a speriat. Merse el zile si nopti prin pustiuri si din ce mergea da numai de oase albe spalate de ape si arse de soare. isi zicea tot natu in gind si fiecare se astepta la cine stie ce alte indurari si intimplari. Aici a fost un oras mare si mindru ca soarele. Dar oamenii rabdau orice si de copilul cu cartea-n mina nu se departau. Deschise usa un mosneag cu barba pina la calciie. ! ! A Cum A ! Duhul eel rau cum a zburat cu copilul. Luptindu-se ei printre nori. inviasera oamenii. care era duhul necurat. Vazind ca nu s-a vatamat. care mai ramasese pe lume de la potopul eel mare. ce minune o fi si asta. mai baiete.muierile. Copilul sta in mijloc si citea neluind in seama sobolanii. Deodata se umplu minastirea de lilieci Liliecii sareau pe lume si o muscau. se mira lumea intristata. a incercat sa-i ia cartea cea fermecata din mina. intr-o arie. loc. si sa si ! si ta. In zori. incotro a vazut cu ochii. Totdeauna i-a facut pe plac i-a facut si ea 1-a blestemat sa dea potopul si cutremurul peste el si os peste os sa nu ramiie. dar copilul nicaieri ! Mai. — Macar s-o vad odata pot sa mor — E pacat de frumusetea tineretea pieaca i-a cu rugaminte — Nu plec. Dar copilul nu mai venea. Din ce mergea. Acum e acum. asa cum vezi ca este. va mai veni copilul indarat. altele. Dupa ce a zburat cu copilul. copilul se facuse nevazut si nimeni nu stia cum Il cautara in zadar peste tot. Copilul ramase tot in mijlocul satenilor. Parintii ramasera la usa manastirii plingind si oftind zile in sir doar doar. se insera. dar de copilul minune nu s-au departat. intre oasele astea — lata. — Te mai rog odata. ii scapa necuratului copilul si cazu pe o de paie. Vede intr-o noapte numai o casa nedarimata cu o lumina la o fereastra si cu un gard din capete de oameni. Din cer incepura sa cada trasnete si fulgere care doborau si ardeau copacii. si Fata insa n-a avut ce-i face. macar sa mor pe a copilul. ca el toata noaptea a citit din cartea cea fermecata. de aici de vrei sa ma: zis fata. pe neasteptate. — Unde e fata A intrebat copilul. m-a adus mosule pe mine soarta pe-aici. citind. doar-doar. Ajunse la poarta. fara sa se urneasca din loc. Dar cind se uita lumea. treia sara se implinea opt ani. — Este in casa mea. s-a luminal cerul si s-au aprins facliile in manastire. venit atunci. pleaca-n lume daca vrei sa — Nu plec de moarte nu ma tem. ce sa vezi ? Se adunara oasele. a luat cartea si a plecat la intimplare in lume. ? aici ! si i-a fost mila vrajitoarei de ea. Mai ce sa fie cu asta Se gindeau oamenii. a luat copilul in subsioara si s-a facut cu el nevazut. zis te las cu zile. Imparatul avea o vraji- — ! facea toate voile. Veni a doua seara. claie — Ce cauti aid. va fugi speriata din minastire.

dar sa vii indarat. ii iau inelul fermecat. fermecat. sa te uiti prin inelul asta si si le faci palate inalte si n-au mai fost alte. dar parintii in ruptul capului nu vreau si nu vreau. zi. priponeste calul si adoarme. Il rodea dorul si nu putea sta locului. Aci fu poftit la o masa numai cu bunatati si purcei fripti. se mira si vine iar boierul. el dus a fost. pina ce a dat de urmele satului. Trimise din nou doi arapi. s-a facut dor copilului de si de tata. s-a uitat odata spre soare prin cercul lui si deodata s-au facut palate imparatesti numai din aur si argint. care i-au adus alt inel de la imparateasa. parintii nu-1 puteau indupleca sa ramiie. sa le stapini ti si sa se mire lumea si tara ce a fost in stare sa va faca fiul vostru. sa se mire si el. Iese lumea la rascruci. Destul am plins am oftat de ! iau inelul. Le-a povestit pataniile si i-a rugat sa vie cu el sa fie fericiti si toata viata. inelul fermecat nicaieri inelul fermecat? Se gindea el si nu stia ca tot boierul eel viclean era eel care-i purta simbetele. Imparateasa iar priveste prin alt inel fermecat si-1 vede suparat. ii dau o bataie buna si-i taica. doi. se uita prin el si iar rasar ca din senin palate mindre imparatesti numai din aur §i argint. Il ruga in genunchi sa intre in palatele sale sa-i vada bogatiile si mai la urma sa se ospateze imparateste. Atunci fata cea frumoasa. zise tata-sau sa ramii si — — Ba. Qnd se pomeni din somn. iar inelul fermecat 1-a pus bine. cit a mers. un boier il vazu si se mira de palatele ridicate pentru ai sai paring. Sufla odata in inel. Sa-i lasi stapini peste ele si tu sa vii sa nu Iar daca luminate cum m-apuce dorul de tine. se pomeneste cu doi arapi negri buzati. Il vad argafii.! neagului dis-de-dimineata o multime strigind cartea in mina.trage la o umbra. Isi lua dupa aceea ramas bun si dus a fost. s-au speriat. un an. I-a scos inelul din desti si pe brate 1-au dus slugile la parintii sai. i se rupea inima dupa mama si tata Dar intr-o ! ! luat inelul eel se hotari sa piece asa precum s-a inteles cu imparateasa. Isi pregati calul eel alb sa-si ia zborul si sa piece unde-1 chema dorul. si laudind fapta copilului cu el — El sa Dupa doi ani si atit fie i imparatul. Boierul s-a bucurat ca numai el are palate. 61 . se duse in casa boierului. Ramase baiatul suparat in pragul bordeiului gindindu-se la printesa lui. pina ce-i fura a doua oara inelul din Mai. Cind s-a pomenit a doua zi. Ce era sa faca acum? Sa ramiie cu parintii. Baiatul n-avu incotro. Pe drum poposeste linga un izvor sa se odihneasca. cine sa-mi fure desti. caci palatele se pierdusera. Ea s-a uitat prin alt inel si 1-a vazut cum sta mihnit. Ca sa-i fure inelul ii puse in vin afion si-1 adormi. Arapii se dusesera de mult sa-i spuie imparatifei ca-i vine imparatul. Cum i-a zis printesa aste vorbe. el sa fie imparatul ! Ca ne-a dat lumina si viata. pai sa nu ridice de jos. Tot ii roaga el pe parinti sa piece impreuna la imparateasa sa-si petreaca batrinefele acolo. A cu noi. pitis. fiica imparatului. iar inelul fermecat in chesaua boierului. Cind 1-au vazut A mers parintii imbracat imparat. ii parea rau de imparateasa Sa piece la imparateasa. sa ne bulguim si noi de tine. care-1 prind pe boier. era in bordeiul tatalui. Dar in zadar. Apoi a zis catre batrinii sai parinti: Astea sint palatele voastre. fringindu-i oasele. Sa-i aduci si pe ei aici sa vina. sar pe el. cind te-a furat necuratul si te-ai pierdut in lumea alba. boierul pitis. In acest timp. Fe cind se pregatea el sa piece. il burdusesc bine. Stind suparat numai cu citiva galbeni in punga. vazindu-1 mohorit muma — Du-te in nu vor de dorit de parinti i-a zis: sat la parintii tai. de puteai taia lemnele pe el.

iar tatal nu le purta nici o grija. nepotule ce mergi pe rosu plingind. slobozira sagetile-n vazduh si pornira-n cautare. Avea omul trei ficiori. frumosi ca trei bujori. linga imparatul eel strain §i ingimfat. dar de saraci ce erau nici o fata din sat nu-i lua in seama. Buna calea module Multam tale. nici verba sa-i dea de urma sulitii. intinsera arcurile. Insa pe cine-ntreba. peste imparatia voastra si peste trei zile vrea sa faca nunta sa va ia imparatita cu sila. tot de sulita-ntrebind. di la frati. Fratele mijlociu si eel mic gasira sulitele intr-un sat apropiat. din cchi negri ! — — — ! ! lacrimind? De trei ani si jumatate. de mertic. asa ca le trecu vremea baietilor.ROASCA a fost odata. iata ca se-ntilneste cu doi lautari. si zboara spre tara unde era sotia Ini imparateasa. insa Dumitru Fat-Frumos. ! — Imparate trei De Si traiesc si azi in pace. Unde sulita-o fugi Mireasa-acolo — veti gasi Se urcara cei trei frati pe un munte. de sanaani de cind drumuiti s-a abatut un imparat rau vecin. di la cumnate si pleca la drum. Cica a fost un om sarac. in lume sa-si cate sulita Mergea pe rosu-mboiestrind. Multimea se bucura si de data asta facu el nunta mare ca-n povesti de se duse vestea peste mari si tari. sa-i fie mircasa. Taica nu v-a blastamat. Cind auzi una ca asta se supara si mai rau. Ne-a robit pe top cu armata lui si sintem la grea incercare. cind oi zice pelinita sa pui mina pe polita trei suliti. eu neinsurat? poate tu m-ai blastamat. nici ursoaica n-a ursat. scoate sabia si-i taie capul imparatului strain. pe cind mergeau ciinii cu colaci in coada. facura nunta si se capatuira. n-o s-o aflu niciodata 62 . dadu pinteni calului si ajunse cu lautari cu tot. pevirnii pc asta parte cat sulita picata. Ca n-au imparatii ce-i face : BROASCA . pe nume Dinu Fat-Frumos si-a luat inima-n din^ si i-a zis: — Tat5. Merse el mai departe spre soare rasare si se-ntilni cu un mosneEg cu barba alba. iar lupii durmeau cu mieii la tirla. Isi lua ramas bun di la tata. Mersaptamini si luni de zile. taica. sa luati cu ele in cer sa dati. ca niciodata. El cum ii vede coboara de pe cal. ce-si inchidea poarta cu paru si gardu cu malu. care-n lume n-a mai fost. curgea laptele girla. eel mare. care-i graira: tate luminate. ori ursoaica m-a ursat de-am ramas S-a intristat batrinul auzind infruntarea si i-a raspuns: Mai Dumitre Fat-Frumos. de matura pamintul. faca-pl domnu multa parte.! ! Baiatul incaleca gind el asa zile. Imparateasa lui mergea spre minastire plingind. Intr-o zi. Pornira lautarii sa cinte ca la nunta. nu-si gasea nicaieri sulita.

Dupa ce se trezi mare-i fu mirarea si supararea. urita si-ncracanata lua securea si-1 dudai de acasa pe Dumitru FatFrumos. aceea riioasa. sa-1 tragi la socoteala si la ispiteala: Dumitre Fat-Frumos. ele-n soare si luceasca. Apoi lui cheia fermecati. care-n lume n-a mai fost. si-i descbise cojile riminind o craiasi frumoasi. frumoasa frumoaselor. Mergea calul-mboiestrind. sarac de maica-mea. iara broasca topaind si dupa ei. cu argint le poleiesti. Daci vizu ca n-are noroc pe lume. trebuind sa faci nunta cu o piatra. se pomeni intr-un palat strilucitor ca soarele si cu o zina frumoasa si zimbitoare linga el. tu sa-mi faci conacili. Cine poate ispravi pe lume asemenea minimi. ca trebuie sa ne pregatim de nunta Se ptegatira si ficuri o nunta pe sub soare mai frumoasa si mai aleasa de ajunse vestea si la urechile imparatului. ani si ani. broasca este soata mea. numai sa scape de ea. sa fiu eu de ris pe lume — Oi Dupa — CS tu esti o bobosata. pina ce le Cind il vazu tata-sau ca vine din coadele marilor impreuna cu o bobosata. gata s-o striveasca. Cind se virsari zorile. L-a prins Broasca-Roasca suspinind si 1-a intrebat ce are pe suflet. cum sa merg in sat cu tine. cu solzii de aur stralucitori. de picioare-ncracinati. Incepu iar sa se vaite si sa plinga: Oi sarac de maica-mea. Dumitru FatFrumos. Se lasS noaptea si Dumitru veni pe furis in grajd de se culca in ieslea calului. oac ! cu tine-o sa mi-mpac £1 de suparare puse piciorul pe ea. sa i se taie capul de citre ciliii imparatului. ce nu s-au mai pomenit pe lume. sub soare mai aleasa. Si orbeasci soarele. adipa calul si se culca la umbra sa se hodineasca de atita drumuiala. asteptind ca a doua zi. se pomenira cu lancieri si imparatul.! ! ! . Mosu Ti raspunse ca i-a vazut acum un an sulita intr-o dimineata in coadele marilor. corconi odata s-o audi din fundul pamintului muma-sa Salomia si aceasta sari in obor. in rasaritul soarelui. vazind broasca urita si bobosata linga el. se gindea el. la cea salca cocotata ce sta cu burta pe api. ori nu-i mai place de ea si vrea si-si ia lumea-n cap ? ! — Mai palate frumoasa. piatra este scrisa mea ! zise el. sta sulita pe o piatra Se intrista el auzind ca sulita i-a cazut pe o piatra si ca asta e usrita lui. ii siri drept pe opinca si-i zise: oac. Se apropie. Ea incepu sa chiraie si toate broastele marii sarira pe el. palate. sa am o ! Pe cind le era lumea mai dragi. Cind colo pe salca. esti — Cine — deunazi. bobosati si-ncracanata de care fugeai de rusine De acum n-ai si mai fugi. ale ! ! ! 63 . indata se facu la picioarele ei. Fat-Frumos si mi pofteasca Aduni muma ei. oac. zicindu-i: Pin'se varsS zorili. sari pe cal si fugi unde-o da Dumnezeu. o broasci verde ca iarba. stele de pe cer picate Cu sir de pruni influriti ca argintu poleiti. ! — tu zina zinelor. ajunsa la sala culcati cu burta pe apa. Broasca il vazu suparat si-ndurerat. toati suflarea apelor si zidi conace. Sa-llase picioarele Dumitru cum auzi porunca incepu sa plinga si si suspine. Atunci Boasca-Roasca incepu sa se jeluiasca la stapina pamintului. iara eu sint Fat-Frumos. dar nu se lasa de el. ca eu am fost sortit broasci miti si-mi fie ursiti? Eu sint Broasca-Roasca. Ajunse la o fintini. care-n lume n-a mai fost Sa-mi faci mele mai aleasa Si-n fata de palate.

ha! ce mai cere si-mparatul. se aprinse palatul si arse imparatul de viu. sa i le dea imparatului Barba-Rosie. noroc de sanitate si mii putine pacate. in schimb. sari sus pe fata pamintului si ide porunca. i-nfig eu in cojoc acul Cum se apropie de cumpana noptii. numai daca te-nsori cu ea si la nuata porti hainele cu care s-a dus pe lumea ailalta. De rautate tot nu se lasa si-i porunci sa-i aduca toalele lui taica-su cu care s-a cununat si din lume a plecat He. vazu tot ce se zbate pe sub pamint si-i facu samn lui muma-sa Salomia sa-i vina in ajutor ca se ana la mire strimtoare. traia cu broschita-n pace. turb5 de minie. Pe unde pasea. ca n-au dusmanii ce-i face — — FIICA FLORILOR odata o fata saraca. am sa mi iiwoiesc. de nimic nu te grijea Il astepta pe Fat Frumos pina ce adurmi iar in cumpana noptii. care-n lume n-a mai fost. Ca nu-ti sade cu ea bine.d il vazu imparatul ca si pe asta a ispravit-o cum se cuvine. cu trimbite si tobe. Fata era frumoasa cu si fata mindra ca soarele. Dumitru Fat-Frumos. Dar cum se imbraca imparatul in toalele purtate de tata-sau pe cealalta lume. $i tot ce ramiaea in urma ei era numai miros ^A trait parul de aur vezi cu ochii. tacepu si ofteze si sa se intristeze. Dar daca ti s-a lasat inima la ea. haa. Il vazu Broasca-Roasca si din nou il intreba ce alte ascazuri il pasc sa-1 scape de ele. tu sa-mi dai sotia Imparate luminate. In varsatul de zori. rinduielile si chemirile de nuntasi. sa ai. se da^ea in traista ci toalele de la nunta tatalui imparatului. Muma-sa cum o vaza. Acolo toate lighioanele pamintului misuna si cata de lucru sa faca minuni. Asa ramase in palatele stralucitoare Damitru Fat-Frumos si BroascaRoasca si ajunse imparat. cu pruni infloriti. dar taica-su de cind putrezise Ce era sa mai faca acum Isi da sama ca i se cere sa faca lucruripeste putintele omenesti numai sa-1 omoare si sa-i ia pe cea pe care i-o daruise soarta.! ! ! ! ! Taci Dumitre Fat-Frumos care-n lume n-a mii fost. ii rise: Haa. privi odata pin el. piste lume-adevarat. pe toata-mparatia ta. O chema lumea pe locurile sterpe numai ca sa creasca in urma ei florile. iti dau toatampiratia. ! — ! Cind auzi ea. forfotelile. Se mira lumea si se bucura de puterea pe care o are fata asta frumoasa si creasca pe urmele ei floricele si ochesele si sa moara danacii dupa ele. si flori cit 64 . Cir. e riioasa si la ochi e fioroasa. da: n-avu incotro si ascunzindu-si mtnia zise: — Mai Dumitre Fat-Frumos. cit traieste muma mea. lua ineiul adus de la talpa apelor. ramase inmlrmurit. Se invoira si se pornira ca la orice nuata mare. Eu ni schimb broschita mea. Veni muma-sa pe pamint si-i ispravi tot ce-i porunciss imparacul. iar se uita pin inelul fermecat sa vada pe muma-sa Salomia. Imparatul cind zari palatele poleite. he. fara muma si fara tata. E buboasa. pe-acolo crestea iarba si infloreau bujorii si trandafirii. raposatul tata-imparat.

el nici una. chiraind si olicaind. sa-mi fii fecior toata viata. i-a cazut fata la inima. Sta si numai suspina. sa nu-ti dau tie rochia mea de mireasa ? Poftim Si i-a dat rochia. ca nu mai avea stare la culcare si nici pofta de mincare. dar ce folos. cum se poate una ca asta? Eu cu Dumnezeu saraca si sint singura pe lume numai cu mine — Chiar de aia imi place de tine vreau sa ne cununam. cum o poreclea el. Dupa ce s-a ispravit nunta. cine sa-i vie in ajutor? A ramas acolo in glodul broastelor multa vreme. Tnsa imparateasa nu mai vede nimic ia baba de mina si o duce la o pasare maiastra zicindu-i sa zboare si sa-i aduca in cioc apa fermecata din fintinile cerului. — Nu — Baba coboara pe fringhie de matasa jos la imparateasa si cind aci vede o fata frumoasa intre bujori si trandafiri. a trimes-o imparatul intr-o zi sa se plimbe cu matusa-sa §i verisoara-sa. iar de-i fi fecior. Ii facu imparatul rochii frumoase din fir de aur si tara si de frumusetea si matasa. au legat-o aruncat-o intr-o groapa plina cu urzici. ce sa fie asta. nici alta. tii fii si sint o fata si si sa se mire lumea bunatatea ta. apoi bunica lor a zis: Da-i si lui verisoara ta sa incerce rochia ta de mireasa. de-ti dadeai cu de§tele-n oicbi. Isi lua vint pasarea maiastra si se duse la poalele cerului unde erau finticu apa fermecata. Sa vedem cum o — sa-i stea — Se poate vara-mea. cu licurici si pasari cintatoare. papuci din cres- linarie poleiti cu argint si o impodobi cu pietre scumpe. acolo ? Daca esti fata. In vremea asta in groapa se zbatea de moarte imparateasa adevorata. Vizitiul le-a dus undeva intr-o padure frumoasa cu cerbi si caprioare. asteptind sa vie ajunse fata cu la apa fata cea frumoasa. fa. Fata florilor. iarba se palea si trandafirii se ofileau. fata sa-mi fii toata viata. Cine esti. § ca-mi esti draga si vreau sa-mi mireasa — Vai de mine de mine. picura in fiecare vedere si deodata iar se 65 . Pe la un timp trece intr-acolo o baba cu o tirna pe mina sa culeaga bureti si ciuperci. isi zise imparatul. Aude-n vilcea in jos chirait. ca ! O este duce nile o imparateasa mindra orbita de o bunica si o verisoara. Au intrat mai adinc in padure. Ca daca se va ii va inverzi ciongarul ?i iar va capata frunze ca altadata. si Cind se intoarse vizitiul. ulcioarele. plina de noroi si cu singe pe fata si-ncolo. Atunci bunica si verisoara a pus mina pe ea. Incaleca armasarul alb si drept la fintina aceea se opri. imparatul vazu ca pe unde trecea trasura cu verisoara ei ce samanau ca doua floricele. ii zicea de-a dreptul: Cum ! — Fetito. Sosi imparatul cu nuntasii sa-si ia mireasa §i pe unde mergea ea teau bujori si trandafiri. Galea era lunga si se vazura deodata in neguri. este lucru curat Mai. Aduse apa. T*P a biata imparateasa. Deodata.! ! ! ! ! A tinaj cum trecut cica odata pe acolo imparatul si a vazut-o cu ulcioarele la fina zarit-o. toata-n pielea goala Scoate baba fata din prapastie si umple tirna cu trandafiri. Fata si de-ar spune ceva nu poate de lesin si de groaza ce o apucase. pina ce s-au ademenit dupa fragi §i cuiburi de pasarei. i-a scos ochii. s-aprinsa pe cer un luceafar si le lumina calea pina la palatele de clestar ale imparatului.

o spala si din florile de trandafiri si bujori ii facu cit ai bate din palme. — Am am leacuri si vreau sa-ti Il spala cu apa moarta. — — Ce-mi ! — ! — — ! 66 . ajunse la casa ei pitulata in padure Cum 1-a bagat in obor. Calul cum auza glasul ei. mihnit pina la maduva pun auzit ca te vaiti de lipsa de vdere. nu te mai olicai si dolicai. apoi ii spala cu apa vie si-i veni vederea. incet. decit calul eel bubos din grajd ce trage sa moara de slab. Dupa aceea a trimis-o pe baba sa vinda flori imparatului si sa strige: Trandafiri pe ochi. iar incepu sa Atunci baba Lasa. i-a legat in basma si s-a dus la fata cea frumoasa din padure.! facu ziua pentru imparateasa plinga. pentru marea bunatate. Apoi se duce la imparat si-i zice sa vie sa-si ia armasarul ca-i doboara gardurile. Hai sa vedem. O invata pe baba sa bata la poarta imparatului si sa se prefaca in vrajitoare. Crestea iarba si rasareau florile pe unde pasea aceasta faptura omeneasca. A-nceput imparatul sa se vaite si mare tristete s-a abatut peste toata imparatia. a iesit Fata Florilor si a-nceput sa cinte de rasunau vaile. dar n-o rabda inima si sa duce cu baba la fintina cu apa moarta si fintina cu apa vie. Cum se poate. asa ca ramase imparateasa mai departe. matuse. doftoroaie. Apoi se dusera la casa din padure a matusii. o rochie mindra sa-ti dai sufletul pentru ea. $i cind sa o spele cu apa vie cazu trocul jos si se sparse. Ajunse acolo. Matusa ia apa moarta si apa vie si drept la imparatul se opreste. maica. Matusa a luat ochii. $i ma ramasesc cu maria-ta ca intr-o saptamina ti-1 aduc gras ca un pepene. vezi cum pling pasarile si se apleaca florile de mila ta? sa te due eu la izvoarele neincepute si am sa te fac frumoasa. — oaselor. cal ca al dumitale nu se afla pe fata pamintuluL Pun capul la ramasag ca nu-1 poti prinde de dirlogi. ruga sa-i dea vederea si imparatesei. glumesti Mai daunazi il tineam in proptele si acum te vaiti ca ma da de belele? Asa este. Ce vrei dumneata? zise imparatul eel orb. O ceri. gras si tinar. ! Dar cind se vazu in pielea goala. eu ochii la loc. Cum intra fata. trandafiri pe ochi Imparatul i-a cumparat florile si s-a dus la un riu sa se spele pe ochi cu trandafirii ca sa-i mearga bine si cum s-a spalat pe fata i-a cazut si lui si imparatesii ochii in apa. maria-ta. in casa crescura numai iarba si flori. Iau un troc cu apa moarta si altul cu apa vie. plingind si chiraind. Imparatul ii dadu mirtoaga cu care facuse vitejii in razboaie si nu-i veni sa creada in spusele matusii. a intrebat-o imparatul. Lua baba calul de dirlogi si incet. Nu-ti cer nimic. — ii zise: Am — Fata Florilcr 1-ar lasa orb pe imparat. minca pina se umfla ca foalele si intr-o stamina de zile se facu frumos. ii puse ochii la lec in scafirlia capului.

auzi. pe toti ii lovea cu copitele sau ii minca cu dintii. cind toate apele si sufletele de pe lume tac. El indata a recunoscut-o ca este sotia lui. a Fata Florilor. Au incalecat toti pe cai si s-au oprit la palatele poleite cu aur. era cumpana noptii. Nu face nimic. Incinsa sabia. N-are rabdare si vrea sa vada arata merele de aur. iar facerile de bine sa le scrii pe piatra sa invete lumea sa faca bine. Aude un glas din adincul fintinii nedeslusit. Eu iti dau in schimb si ochi I-a spalat si barbat. Cineva de jos din fund striga: Pina ce nu te vei duce in tara fermecata sa iei cele trei roade de aur. se pornira izvoarele sa curga isi pasarile sa cinte. Ca sa ajunga in tara fermecata.Tncalecara pe niste cai vineti si se oprira in padure la casa singuratica. parca cineva-1 inalta-n sus de bucurie. lua sacul de merinde si calul si se duse-n lume. Atunci in casa imparatului iar rasari soarele si in cuprinsul imparatiei ! ! — — — ! ! ! ! sale din si nou crescura florile. Acum vezi. cum si Ajunge la o fintina sa adape calul. vino sa-ti pun ochii la loc si sa vezi din nou lumina lui Dumnezeu Tu mi-ai luat si ochii si barbatul. care este asa de bun Uite se ofilira florile. El a trecut peste trei ape mari la mij- locul noptii cind apele dormeau si a ajuns la gradina cu poamele de aur. zic s-o zic — — Eu — Eu — ucidem zis ! nu. Cind scoate marul. a trecut peste trei prapastii. inverzira copacii. n-ai sa te vindeci de lepra. A coborit fata cea frumoasa si i-a dat calul. dar sotiei tale ticaloase trebuie sa-i dam vederea si macar o povata. Atunci matusa a strigat sa vie Fata Florilor sa-1 prinda. caci asa se cuvine sa fim oameni pe pamint si nu fiare ochii cu apa moarta. I-a cazut in genunchi si i-a cerut iertare luind-o din nou la palat. verisoara buna? Vad si te rog iarta-ma Sint o pacatoasa Iertata sa fii de la mine si de la Dumnezeu. care ziua infloreau si noaptea se coceau. Trece peste toate apele. necajit si pe deasupra lepros. peste trei vai cu zine. a furat trei mere de aur. Calul fugea prin obor si nici un ostean nu se incumeta sa se apropie. dar nu stiu daca te va lerta imparatul. se uscara copacii. stralucitoare ca soarele. Sa inveti ca lucrurile Si acum o povata: nu fa rau altuia. de cind tu ajunsesi prin faradelegi imparateasa. Intr-o zi. care omoara A — Cum de calatorii si-i prefac in stana piatra. apoi cu apa vie si i-a venit vederea. Aseaza urechea pe fintina si asculta iar. E. grinele si secara izvoarele. muntii si A vaile teafar. le-a pus in sin si a plecat. Aci pindit pe cind zinele pazeau pomii. a luat ulciorul si s-a dus la apa. verisoara. din el sare jos o zina frumoasa ca soarele de pe cer striga: 67 . Ferice de imparatul care alege o asemenea nevasta i CELE TREI ROADE DE AUR fost un baiat orfan. ca tie ti-1 faci rele sa le scrii pe valul apei ce curge la vale si sa le uiti fara sa te gindesti la razbunare.

intrista,

si muri. El se o ingroapa si pleaca mai departe. Ajunse iar la fintina. Iar descaleca, adapa calul si din nou scoase un mar sa-1 vada. Din nou, din mar sari jos o zina frumoasa cu parul lung de aur si incepu sa strige: Apa, apa, apa ca mor. El n-apuca sa-i dea apa ca zina cazu jos si isi dete sufletul. Plinse el dupa zina, dar ce era sa faca, o ingropa linga fintina si merse inainte. Ajunse din nou la o fintina. Adapa calul, apoi il priponi in apropiere. Ar vrea sa se uite si la eel de-al treilea mar de aur, dar se teme sa nu pateasca ca mai inainte. Lua apa-n gura si stropi marul din sin. Asa se gindi el ca este bine si asa a si fost. Gum a stropit marul, din el a rasarit o zina frumoasa, parca ar fi fost picata din soare. Zina ramase cu el si-i spuse sa se spele pe fata cu apa din acea fintina, ca este apa din tara fermecata. Cum se spala capata o piele frumoasa alba ca laptele si pieri lepra. Merg ei impreuna pina ce ajung aproape de satul lui. Ea ii dete pungi cu aur ca sa-si cumpere trasuri si cai si sa vie cu argatii s-o ia de la fintina din marginea satului. Baiatul

— Apa, apa, apa ca mor. Gum striga a treia oara cazu jos

isi ia calul, isi

cumpara

acolo, zina murise si-n locul ei

palate, cai, trasuri §i argati si se intoarce la zina. Cind il astepta o tiganca. Ce se intimplase? Pe cind

zina se urease intr-un pom deasupra fintinii, vine o tinara tiganca cu ulciorul sa ia apa. Vede in oglinda apei un chip frumos de fata cu parul de aur, mai frumoasa decit lumina soarelui. "Tiganca pina aci nu mai vazuse oglinda si credea ca ea este atit de frumoasa. Lasa ulciorul la fintina si alerga la mama-sa spunindu-i ce odrasla frumoasa are, indt se va putea marita dupa fiu de imparat. Mama-sa, o vrajitoare care facea maghii isi dete cu parerea ce este si fugi cu sufletul la gura la fintina. Cind pe o creanga de copac se odihnea o zina cu parul de aur. Ce stai cocotata ca o gaina in virf de copac, fetito ? zise tiganca. Astept pe mirele meu sa vie sa ma ia ii raspunse zina. Tiganca auzind ca este vorba de o procopseala, dobori zina, o omori si o arunca prin buruieni. In locul zinii se cocota pe creanga fata tigancii. Cind veni mirele cu tobe si lautari sa-si ia mireasa si s-o duca la palatele cumparate, nu este zina. Sus pe creanga copacului era o tiganca urita. Tu esti miresa mea zina? ii zise baiatul mirat. Da, eu sint ! Uite ce par frumos de aur am, atirna ps spinare. $i se uita in oglinda apei din jgbiabul fintinii. Cind se vazu neagra si canita pe fata de pacerneala neagra isi pierdu firea si cazu gramada peste pietre de isi

— —

!

— —

dadu

sufletul.

din vale auzi glasul zinei, care inviase pentru ca un arici ii adusese iarba fiarelor si i-o pusese peste rani. Baiatul, cum o vazu, o saruta de bucurie, se duse cu fata la-mparat sa-i cunune si facu o nunta mare si mindra, cum se facea odinioara in povesti.

De

MERELE DE AUR
care avea trei feciori, frumosi si toti voinici. Singura fost odata un lor avere era un mar care rodea poame de aur. In fiecare noapte cit au fost copiii mititei, marul era pazit de tata. Dupa ce crescura mari copiii, le veni

A

om

63

rindul lor, mai ales ca tatal imbatrinise

si

cineva

ii

fura in ultima

wme

merele de aur.
acesta era fermecat. Nici imparatii nu aveau noroc de asa ceva. la prinz lega, la chindie se cocea si noaptea se culegea. Isi aduna tatal feciorii intr-o zi si le zise: Ei, taica, vedeti bine ca eu am imbatrinit, mai vad ca prin ciur, asa ca o blestemata de fiara in fiecare noapte imi fura merele de aur si eu nu ant in stare, nici s-o vad nici s-o prind. venit rindul vostru sa va-ncercati puterile si cine va pune mina pe gadina aia, al lui va fi pomul cu merele de aur. prindem, o prindem raspunsera intr-un glas toti feciorii si indata ce veni seara incepura pinda. Mai intii fu la rind feciorul eel mai mare. El isi lua sacuiul cu nuci, brinza si pine, isi ascuti cutirul, pregati un ciumag si se aseza sub mar la pinda. Da noaptea era pe atunci mai mare decit acuma. Statu el cit statu si pe la mijlocul noptii il apucara niste fiori, pe urma un somn il dobori la pamint si adormi. Cind se destepta din somn, ia merele de unde nu-s.

Pomul

El dimineata infiorea,

A

—O

!

Pleca el trist la tata-su si-i povesti din fir in par intimplarea, plingind de necaz ca fiara salbatica le-a furat merele de aur. Veni in sara urmatoare rindul celui mijlocas. Pregati si el merinde ca si nene-su mai mare, lua ciumagul si cutitul si o porni la treaba. El fiind mai istet decit primul, tot timpul da ocol pomului de aur ca sa nu-1 doboare somnul. Ocoli el cit ocoli, dar pe la mijlocul noptii, cind pe pamint coboara si se plimba toate duhurile necurate, adormi sleit de oboseala sub pomul de aur Cind se crapa de ziua ia merele de unde nu-s Si lui ii furase gadina cea salbatica merele de aur. Jn zadar plinse el de ciuda ca 1-a furat somnul, ca tata-su ii zise cu mihnire mare in suflet: Ei, taica, cit am mai fost eu cu ochi buni si brat sanatos, fiara salbatica n-a cutezat sa se apropie de pomul cu merele de aur. Dar acum de cind va paziti voi averea pe toate le fura, fiindca voi nu sinteti buni de nimica. Tata, sa-ncerc si eu zise eel mai mic si daca nu voi putea nici eu dovedi, inseamna ca asa ne-a fost noua soarta, sa nu mai vedem merele de aur Feciorul eel mic isi lua merinde si ciumagul, iar in loc de cutit ceru de la tatal sau sabia. Ascuti el bine sabia si scoase din pamint un maracine de inaltimea lui pe care-1 infipse bine in pamint. Se aseza cu barba deasupra maracinelui si cum cucaia putin da cu barba-n maracini si sarea in sus, pina ajunsa la mijloc de noapte, cu fiorii de moarte Atunci somnul il apasa la pamint ca o piatra de moara, insa maracinele il facea sa tresara de fiecare data, tinind strinsa sabia-n mina. Deodata auzi un vuiet, un ibsnet si la lumina lunii vazu apropiindu-se un balaur cu noua capete. Cum venea el scotea limbile rcsii varsind para de foe la dreapta si la stinga, apoi se apropie de pomul cu merele de aur si incerca sa fure merele.
!
!

!

!

!

Feciorul eel mic trase cu sabia si-i taie pe nesimtite trei capete. Baiaurui simti caderea capetelor crezind ca si acest fecior doarme ca si ceilalp doi. Ridica cele sase capete sa culeaga merele de aur iar feciorul eel mic, se repezi si trase cu sabia doborind inca trei capete. Baiaurui se-nfurie si cind cu capetele, cind cu ccada, cauta a-1 lovi pe voinic. Dar voinicul se dadu dupa tulpina marului de aur si cind il izbi inc2
nici

nu

69

o data cu sete ii taie si celelalte trei capete; gadina raminind moarta pe loc. El aduna cele noua capete si alearga in revarsat de ziua sa-i vesteasca intimplarea
lui tata-su.

Cind

il

— Ei, taicule, ce facusi? — Am omorit balaurul cu noua capete, uite-le si le arata. — $i merele de aur sint in pom? — Sint, tata, nici un mar n-a putut fiara sa fure, ca sabia mea i-a
i

vazu

tatal

sau alergind

ii

grai:

dovedit

puterea.
si cind vazu pomul incarcat cu merele de aur, fu incarcata in cara si dusa la padure unde fu aruncata in foe sa-i piara urma §i neamul si sa se sature de singe. Apoi batrinul, simtind ca i se apropie sfirsitul isi aduna feciorii zicindu-le: Iaca simt ca muma voastra ma cheama sa ma odihnesc linga dinsa. N-am nici o avere sa va las in afara de pomul cu merele de aur. fi~l l as tie, mostenire, desi esti eel mai mic, fiinca cu mintea si bratul tau ai dovedit ca poti apara cu cinste averea stramosilor nostri. S-o stapinesti sanatos Apoi batrinul inchise ochii si-si dete duhul, iar feciorul eel mai intelept

Merse

tatal sa

vada isprava
fiara

zimbi de bucurie,

iar

!

si

viteaz stapineste

si

azi

pomul cu merele de

aur.

UN OGHI
A

RlDE,

ALTUL PLlNGE

fost odata un imparat care avea trei copii voinici si frumosi. Imparatul se purta aspru cu ei si nicicind n-au cutezat sa intre in odaia lui. Copiii au luat seama la ochii tatalui si tare s-au mirat vazind ca unul ride si altul plinge.

Mult timp s-au
Atunci
eel

sfatuit ei

cum
isi

mai mare

sa afls taina asta, dar n-au izbutit. lua inima-n dinti si intra in odaia cea
ii

mare

a

imparatului. Feciorul

— Sarut miinile, tata-mparate — Ce cati in odaia mea? De cind esti n-ai indraznit sa
!

cum

pasi pragul

zise tatalui:

intri si

acum cum

indraznit? Tata, iarta-ma, am venit sa te-ntreb, de ce la dumaeata un ochi ride si altul plinge, ii raspunse baiatul eel mai mare. Atunci imparatul, suparat, lua un cutit de pe masa si arunca dupa el fara a-1 nemeri. Baiatul, de speriat, nici nu le-a spus celorlalti ce a zis impaai

de

ratul

si

voi sa vedeti si sa auziti. S-a hotarit eel mijlocas sa incerce si el sa afle taina ce le rodea inimile si-i tinea ca pe ghimpi. deschis usa de aur si a zis: Sarut miinile, slavite tata-mparate Da ce cati de dimineata la mine, ca de cind esti n-ai cutezat a-mi pasi pragul iar acuma te vad plin de-ndrazneala. la spune ce este? Tata, am venit sa te rugam sa ne spui si noua, de ce la dumneata un ochi ride, iar altul plinge? Afurisitule si luind un cutit il arunca in copil ca fu cit pe-aci sa fugit si el speriat fara sa povesi se-nfiga-n inima daca nu se da la o parte.
si

— Duceti-va
— —

le-a zis

doar

atita:

A

!

!

A

70

!

teasca fraplor patania, zidndu-i celni

mic sa mearga

si

el

sa-si

vada visul

cu

ochii.

Cind

a intrat alta data eel mic, s-a inchinat aplecindu-se pina la

pamint

in fata imparatului, zicindu-i:
ca de cind te-ai nascut, nu te-ncumetasi sa-mi calci porincile ! Lua un cutit si ca si la ceilalp il arunca cu minie sa-1 strapunga pe fecior. Cuptul s-a infipt intr-o blana pe care o avea usa. Copilul, suparat, a luat cutitul si 1-a aruncat inapoi infigindu-se in masa imparatului. Imparatul a ramas mirat de curajul feciorului si muljamit ca areun

— Sarut miinile marelui imparat tata. — Ce cap, baiete, la mine fara voia mea,
si

p-au

calcat picioarele pe la

mine

si

acum

fecior indraznep

ii

zise:

mos
a-i

baiete, se vede ca ai singe de imparat in tine, esti tinar, frusi viteaz, pot sa-mi pun nadejdea in tine Acum iti voi povesti si pentru ce un ochi ride si altul plinge Si-ncepu
! !

— Bravo,
:

spune Vezi tu pomul acela din mijlocul gradinii palatului

?

pom noaptea infloreste, noaptea se coc poamele de aur. La mijlocul noppi infloreste, iar la cocosi se coc merele de aur si tot atunci cineva vine si-mi fura roadele si de aceea pling ca nu gasesc omul care sa
prinda hopil.

— Vad — Acest

Un ochi ride pentru ca pomul face flori si roade, iar celalalt plinge iiindca pier pina la ziua poamele. In zadar am pazit nopti de-a rindul sa prind zinele care ma fura in fiecare noapte ca m-am lasat pagubas. Nu le-am putut nici vedea, nici prinde. Acuma este rindul vostru sa va-ncercap norocul si cine va prinde hotul, va mosteni tronul imparapei.
Zis si facut, feciorii se rinduira sa pazeasca pomul, incepind cu eel mai mare. Se imbracara acesta in |oale de zale §i arme grele si pazi toata noaptea, vazu pomul cum infloreste, dar dupa mijlocul noppi adormi, iar zinele coborira nestingherite, umplura cosulep:le cu fructele de aur si se-naltara spre ceri. A doua seara ii veni rindul celui mijlocas. Vazu si el cum infloreste pomul, dar ca prin minune adormi dus si nici nu vazu cine-i furase merele. A treia seara veni rindul celui mai mic. El isi lua sabia, se aseza sub pom §i de jur imprejur pusa maracini. La mijlocul noppi vazu cum infloreste pomul, cum leaga si apoi cum se coc poamele. Cind dadura poamele in pirg, el adormi din picioare, dar cind cazu jos se intepa de maracini si se ridica. Atunci, deodata auzi un fllfiit de aripi si din cer se cobori imbracata in rochie de aur stralucitoare ca soarele o zina, cu un cos pe mina, care-i zise: Ioane, Ioane, mai bine sa te fi batut Dumnezeu sa fi murit cind te-a nascut, cind ajunsesi tu sa ma prinzi si sa-p flu sope. Tatal tau, toata viapi m-a urmarit sub acest pom sa ma prinda, dar n-a putut si de aceea un ochi ii plinge, iar altul ii ride. lata, maninca din aceste mere ca sa nu mai mori niciodata si sa traiesti cu mine cit o vesnicie. Baiatul minca un mar si-i venira puteri nevazute de parca era gata sa zboare spre soare

si

stele.

Dupa ce se crapa de ziua, merse cu zina cea maiastra la palatul tatalui sau, ducindu-i un cos cu mere de aur. I-a dat un mar batrinului sa manince 51 indata ce a mincat i-a suris si ochiul ce plingea, apoi a inceput a intineri
71

batrinul. Mult s-a bucurat imparatul ca fiul eel pe zina cea frumoasa ca sa-i fie mireasa.

mic

este

istet, si

a

pus mina

Nunta fu mare si vestita incit s-adunara aci de pe pamint. Toti erau multamiti, numai mireasa zina cerului nu era in toate voile. Nu-i placea felul cum se fac nuntile aid pe pamint. De aceea ii si zise ginerelui: Sotioare, tu stii ca eu nu sint din lumea asta. Eu sint invatata satraiesc nu cu paminteni, ci cu alte fiinte. De aceea, eu acum imi iau zborul spre stele. Tu sa nu ma cati in alt loc decit in spatele soarelui unde dogoarea nu este mare si se poate trai. Dupa ce ma voi da de trei ori peste cap si voi prindearpii. tu sa rupi o pana din arpia mea, iar cind vei dori sa zbori catra mine, s-e arunci spre pamint si vei prinde arpii si putere de a zbura.
Si se pregatira de nunta.
toti imparatii

POVESTEA CU POARCA
Niste oameni aveau o poarca si ei gasira un bordei cu paie ; poarca face zece purcei, unul era mai frumos. Purceii s-au facut de vinzare, de taiat.A venit vremea si la al zecelea purcei si el a vorbit: Tata, pe mine nu ma taia Si nu 1-a taiat, da el creste si sa face frumos, de drag sa te uiti la el si intr-o zi i-a spus: Tata sa te duci impetit la fetita imparatului si sa-i ceri fata desotie. Cum o sa-i cer eu fata ? Zici asa, tata, ca nu te taie si s-a dus ! Ajuns acolo s-a ploconit si a zis: venit impetit pentru baiatul meu porcul. Bine, da cum ai indraznit ? I-am spus ca ai sa-mi tai capul, da ce sa fac ? Atunci imparatul a zis ca e ceva la mijloc si a zis: Sa vii cu baiatul la mine, cu porcul. $i a venit cu porcul, a intrat porcul, da porcul era frumos de minune Iote, imparate luminate, asta este porcul meu. Cum ma, tu vorbesti ? Mai intii sa faci pod di la tine pina acasa la mine, pina la palatul meu, pod de aur, atunci iti dau fata. El s-a dus acasa la el. Casa lui a facut-o palat, da podul 1-a facut noaptea. Si i-a dat fata. Fata nu vrea, da imparatul o sili sa faca acolo nunta. Dupa nunta, imparatul a plecat acasa. Da porcul ziua era pore, da noaptea, da pielea jos de raminea un Fat-Frumos. Si se due ei la palat si povesteste ea ca noaptea porcul se face frumos, ca Fat-Frumos.

!

— — —

— Am — —

— — —

!

Muma-sa

— El

a invatat-o:
faci

cind duarme, tu sa

focul in cuptor

si

sa-i arunci pielea-n foe,

s-o arzi.

Ea a crezut ca asa e bine, a ars cuptorul, a aruncat-o, da putoarea a umplut casa de miros. Cind s-a trezit din somn a zis: Ah nenorocito, ce-ai facut? Sa stii ca ai sa umbli dupa mine pina oi rupe ncua parechi de opinci de fier, atit ai sa nacajesti. El a plecat acasa, Ea a ramas care s-a prefacut in bordei, fara podul de aur si isi pierde urma

!

72

!

:

acolo si a asteptat ca doar o veni. facut ea opinci de fier si mergind in lur gis si-n curmezis, pina a rupt noua parechi de opinci si a ajuns la Sinta Vineri si a intrebat-o unde este omul ei ? E-n mijlocul padurii, intr-o gramada de buturoagi si s-a dus si 1-a gasit in buturoagi, ca acolo isi facusa casa. Mergind ea pe drum, nascuse copilul si cu el in brata s-a dus. Cind a vazut el, a zis Vezi, ti-am spus eu sa asculti? Si-au plecat acasa si au gasit iar palatele facute la loc si podul si iar au ramas sa traiasca fericiti.

A

DOVLETELE
Traia un mos si-o baba si n-aveau copii, dar tare mult ar fi dorit sa aibe copil, ca sa se bucure la batrinete. Si au hotarit sa piece, sa cate ceva si ce vor gasi sa fie narocul lor, sa-1 aduca acasa. Baba a gasit o saminta de dovlete; s-au intors zicind: Mosule, aide acasa, ia-ti toiagul ca am gasit saminta de dovle'e si oi s-o punem in pamint. Si unde sa-1 puna, sa-1 puna in coltul casii. L-au udat si a crescut un vrej mare si a facut un singur dovlete mare. Mosu 51 vede ?i-i da cu piciorul, intrebind-o pe baba sa-1 rupa, sa-1 coaca. Intr-o zi, cind i-a dat mosul cu piciorul, i-a raspuns cu grai omen esc: Nu-mi da, mosule, cu piciorul, ia-ma-n casa ca sa-ti flu fecior. Azi asa, mine asa, pina mosu ii spune babii. Babo, ia vezi ce e cu dovletele asta ca-mi vorbeste in grai omenesc. S-a dus baba, 1-a vazut ca vorbeste, 1-a luat si 1-a dus in casa. I-a pus in coltul casii asternut de astrucat dovletele. Intr-o noapte, se trezeste mosul si vede un dovlete de toata frumusetea. A trezit-o si pe baba si l-au vazut, dar n-au zis nimica A doua zi de dimineata dovletele ii zice babei: Muma, eu vreau sa ma-nsor cu fata tarului nostru. Babii i-a fost rusine, cum o sa-i spuie ea ca vrea sa-nsoare un dovlete cu fata tarului? Dar dovleacul nu a lasat-o-n pace, n-avea pace pina nu i-o cata mireasa S-a dus la imparat si i-a spus: venit in petit, sa-mi dai fata dupa dovletele meu; i-a povestit cum s-a nascut dovletele. farul, stiind ca asta nu sa poate, a zis: Bine, babo, uite, dau fata, daca intr-o zi si o noapte sa-mi construiasca o susea, pe de o parte si alta numai cu pomi de aur si argint de toate felurile, cu poame, unii sa-nflureasca, altii sa imboboceasca, unii sa aiba poamele coapte,
si ei

un

— —

!

— Am —

sa aiba poamele legate. Baba, cind a auzit, sa-i vie rau, a plecat si s-a dus la dovlete, dar dovletele a intrebat-o: Ei, muma, ce ti-a zis tarul? Lasa, muica, n-ar trebui sa mai stii, si i-a spus ce i-a cerut tarul. Atunci dovletele a zis: Culca-te, muma, ca noaptea multe sa pot intimpla, noaptea inteleapta mai este. Cind baba s-a trezit dimineata, a ramas muta de uimire, vazind ca tot ce ceruse tarul erau indeplinite.
altii

— — —

73

Dovletele a rugat-o din nou sa se duca la tar si sa-i ceara fata, farul i-a cerut sa-i faca un castel din clestar si sa fie mai stralucitor decit al imparatului cutare. S-a-ntors ea la dovleac si i-a spus ca nu-i da fata daca nu-i face palatul de clestar. Dovletele a raspuns la fel si dimineata a vazut palatul de clestar

cind s-a

trezit.

spune ca nu-i da fiica deck pietre scumpe cu roate de aur, trasa de cai neintilniti pe lume, cu potcoave de aur, cu hamuri de diamante. venit acasa baba si-i spusa ce i-a mai cerut tarul si a treia zi s-a dus cu caleasca de aur la fiica tarului si s-a facut nunta, dar el era tot dovleac, da fiica tarului tot suparata si plingea. Da imparateasa ii spunea: Lasa, mama, nu plingea ca poate n-o fi dovlete, daca a putut sa faca atitea minuni. Si or facut-o mireasa, au urcat-o in caleasca, iar dovletele; tafalog, taf alog pe linga caleasca de aur, pina au ajuns la castel. Si-a luat mireasa ramas bun de la rude, iar sara pe intuneric in odaia de nunta a intrat un FatFrumos cu parul de aur ! Da ea a zis ca e maritata cu dovletele. Atunci el i-a povestit ca el este dovletele si ca este blestemat de o vrajitoare si va trebui sa-si duca povara. Increzindu-se craita, el a adus cojile de dovlete si asa sa-ntimpla in fiecare noapte. Ziua, dovlete, noaptea, Fat-Frumos !. Dupa o stamina vine muma ei s-o vada; a-ntxebat-o cum o duce? Ea mukamita, a raspuns ca el nu este un dovlete, este un Fat-Frumos. Ziua e dovlete, da noaptea, Fat-Frumos. Muma-sa a sfatuit-o sa se scoale de noapte, sa incalzeasca tastul si sa bage covetile de la dovlete in tast si sa le arda. $i a doua zi cind omul ei durmea si a copt covetile. Cind a mirosit el cojile, s-a
Iar a trimis-o la tar, iar a refuzat-o tarul si-i
si

daca-i face o caleasca din aur

A

trezit si i-a

grait:

ce-ai facut, te-ai pierdut pe tine si pe mine; eu eram blastamat noua zile de la cununie dovlete, dupa aceea ramineam pe vecie FatFrumos. I-a pus la burta un cere si a incins-o, ca Dumnezau a blastamat-o sa nu poata naste pina nu o pune el mina pe cere.
sa stau

— Vai,

Da

printesa era grea

si

n-a putut naste

si

a plecat sa-1 cate

si s-a intilnit

cu o baba in padure.
ai plecat, maica? Sa-1 cat pe barbatul meu, a zis ea. Baba era Sinta Vinerea si i-a zis:

— —

Unde

Maica, eu nu stiu, dar am sa-ti dau un dar si am sa te trimit la Sinta Simbata. I-a dat darul o clota cu sase pui de aur si i-a aratat drumul. A mers cit a mers, au trecut patru-cinci ani, da ea fara sa nasca copilul si a ajuns la o baba care torcea din furca, tort din lina de aur, cu fus si furca de aur. I-a dat binete si i-a spus ca vine de la Sinta Vinerea, care o roaga sa-i spuna daca nu stie ceva despre omul ei. Baba i-a spus ca nu stie, da i-a dat si ea un dar, ca poate Sinta Duminica il va gasi si i-a dat in dar furca cu fusul, ca s-o recunoasca omul ei. A trimis-o la Sinta Duminica, care lucra la o risnita si macina ceva boabe de aur. A intrebat-o si ea i-a spus ca el este in vale intr-un sat, casatorit acolo cu o prinjesa si a invatat-o sa se duca la fintina, la care printesa ia in fiecare zi apa, sara. Da ea pune lucrurile ca sa se vada si sa nu i le vindS dupa spusele Sintei Duminici. Doar sa ceara noaptea sa doarma linga barbatul printesei. Si s-a dus la fintina si a facut asa, s-a dus apoi la omul ei si a adurmit si nu a trecut cu mina peste ea. A doua noapte la fel, n-a putut sa nasca, pentruca in fiecare sara muierea lui il adurmea. In a treia sara n-a mai venit la fintina printesa, ci o slujnica, de a cerut morisca, ultimul dar ce-1 mai avea, ea i 1-a dat,

74

dar printului sa nu-i mai dea mincare acasa si a adurmit fiecare, asa ca el n-a mai adurmit si a inceput sa-1 strige pe nume si sa-1 mingiie, iar el s-a trezit si a trecut mina peste muierea lui adevarata si cordonul a plesnit si copilul s-a nascut. Atunci printul si-a dat sama cine este. Dimineata s-a dus la a doua lui muiere si i-a spus cum s-a chinuit noua ai de zile, pentru a naste, iar printesa a doua riind buna la inima, a intales si nu s-a suparat si 1-a lasat sa piece cu daruri multe in tara lui.

DINU FAT-FRUMOS
A
fost odata

niti si asteptau

un mos si o baba, Dumnezeu sa le ia

incovoiati de ani, fara copii. Stateau
sufletul.

mih-

Intr-o dimineata s-au vorbit sa piece in lume. Unul la apus, altul spre prima vietate ce le va iesi in cale, aceea sa le fie copil. Mosul o-apuca pe deal, iar baba spre vale. Mosul nu a gasit nimic, iar baba a gasit un pui micut de sarpe. L-a pus pe o frunza de caftalan si a strigat mosul de pe deal si s-a dus cu puiul acasa sa-1 creasca, ca sa le fie copil si ajutor
rasarit si
la batrinete.

Mai intii l-a pus in lingura cu lapte. Dupa ce a crescut l-a pus in strachina, din strachina-n oala si din oala in ciubar. crescut puiul de sarpe mare si din ciubar l-a pus in stran, iar din stran intr-un ardov mare cit o odaie. Chiar atunci sarpele ajunsese de douazeci de ani, tocmai bun de insurat. §arpele scoase capul pe vana ardovului si-i zise lui muma-sa: Mama, mi-a venit vremea de insurat, ma apuca fiorii si simt cum tot mii perpelesc ! Ia-ti toiagul si du-te impetit la fiica-mparatului. Vai de mine, muica, cum o sa cutez eu sa cer pe fiica imparatului sa se marite dupa fiul meu, care nu e om ca toti oamenii, ci e ala mare spurcata,

A

— —

un sarpe mare ctt bivolul. — Muma, nu e nimic, tu numai du-te un sarpe.
e

si-i

spune imparatului ca eu sint

Isi lua baba toiagul si desaga si hai pe cale pe drumul al mare la paiatele imparatului impetit. Tremura inima-n ea de frica si de rusine. La urma urmei, ce-o fi o fi, isi zise ea si se duse. O luasa inainte cu curaj. Cind ajunse la usa-mparatului, ii povesti din fir in par cum l-a gasit pe sarpe si cum l-a crescut. Iar acuma n-are ce se face, o vrea mireasa tocmai pe fiica-mparatului, zor nevoie Imparatul, cum auzi, nu se supara cu nimic, dar ii ceru:
!

Sa te duci, babo, la fiu-tu si sa-i spui ca o dau pe fata mea s<*-i fie mireasa, dar sa-mi faca de la mine pin' la el drum de aur sa merg cu caruta de argint pe el.
Sa-ntoarsa baba multamita si-i spusa sarpelui ce-i pofteste sufletul impadaca vrea sa-i dea fata. Dar ce-mparatul poruncea, sarpele-ntr-o noapte fursea. Iar o mina pe baba la imparatie sa-i dea fata si sa vada drumurile poleite cu aur. Imparatul insa nu vrea sa-i dea fata si-i cere sa-i mai faca o minune si mai mare si anume
ratului

75

nu-i venea sa creada ochilor despre cele ce-i vedea. Si de-aci-mi pleca. ca asa e muierea nemernica". suparat ii zise: Cata afurisita. Cind se lasa noaptea. de trei ori se invirtea si mai mindru raminea. Cind o ispravi si pe asta. de trei ori se suci. la scursorile apelor. §i ea mi-1 ruga. imparatul n-avu ce sa mai faca si-i dete fata. n-are de lucru. spunindu-i ca in palat sta barbatul ei. iarta-ma 1-a rugat nevasta-sa. ! Si-asa se-ntimpia in fiecare seara. chema toti serpii pamintului si ridica palatul mai lucitor decit soarele si decit luna. ca soarele stralucea. din gura-i zicea: vinte eel mai mare. Noua ani si jumatate ramase in tara zinelor si a florilor. numai coarnele-ti lipsesc De ce m-ai nenorocit pe ast pamint blestemat? N-am stiut ce fac. nici calare. vinte fratioare. — — — ! ! Singele asta spurcat sa nu se ia. camasa o lepada. pofteste si la urda de curca si la lapte de cue. Mersera si ei ca toata lumea de se cununara la manastire. la-mparateasa zinelor. Cum cintau cocosii. ginerele eel frumos intra in camasa de sarpe si iar se prefacea in ala mare care se-ncolacea peste ardov si ziua se baga inuntru de parca ar fi intrat in fundul pamintului. sa ia camasa barbatului si s-o arda-n foe. de trei ori se-ncolacea. iar din ardov afar' iesea. In zadar piinse fata. o virtelnita de aur si cu o motca din fire de aur. se invirti si ramase luminos si frumos ca un adevarat Fat-Frumos. pina ce eu nu ma voi intoarce dupa zile la tine. parca soarele rasarea. pe al meu barbat. Peste noua zile si jumatate vintul se opri la o poarta minunata de palat. pe unde-ai umblat n-ai fi oare-aflat. ca hotarirea imparatului era luata. punea frate pin' la noua. sta tarasenia. Dar nevasta lui de dor si de greu nu se mai putea fine. La noua ani si jumatate. esti o dracoaica impodobita. pamint lumina si ei ii vorbea. Trecea anu. Iar se-ntoarse la sarpe si-i spuse cum Noaptea sarpele iesi din butoi. pina ce intr-o zi dis-de-dimineata se scula fiica-mparatului cu noaptea-n cap. iar fata se bucura. burta sa-ti creasca. iesi sarpele afara. noua ani de ! ! ! 76 .. si blestemul sa se implineasca Pleca Fat-Frumos la capul pamintului. $i aci o lasa vintul si se-ntoarse si el la casa lui. se marita cu o ala. incepea de plingea cu lacrimi de singe doar 1-o-ndura pe Dumnezeu sa n-o mai patimeasca. care m-a lasat? Sarmana nevasta cum auzea. burta ii crestea. Iara seara cind venea. El insa ii dS un pumn virtos peste nas si peste camasa lui arsa picara trei picaturi de singe. O mireasa frumoasa ca o zina. Pe dinauntru poleit. se-ncolaci. la vint se ducea. nici pe jos Mireasa il privea ca pe un soare. pe cai mi-apuca. de greu nici ca se mai putea Biata de ea intreba pe soare. iar omenirea se minuna de ce vedea. raze indrepta. facu focu-n vatra si o napadira gindurile. Punea unul. Dumnezeu de sus o vedea. de ea se-ndura. dinafara zugravit. cobori pe o seara de aur din cer si-i dete: o clota de aur cu cinci puisori toti de aur. Si-1 ruga pe vint s-o ia pe-o aripa si o lua vintul sa colinde pamintul in lungis si-n curmezis sa-1 cate pe Fat-Frumos. punea doua cercuri. cu cirtojul in ardov. in jur numai cu flori si trandafiri. se dete peste cap. Noua ani si jumatate copilul sa nu-1 nasti Sa te chinui. soarele de-o-auzea. cercul mi-1 punea si nu ispravea. isi blestema zilele si suferea. care-n lume n-a mai fost.un palat mai mindni baba si mai inaltca al lui. Fat-Frumos cind se vazu ramas fara camase.

ia-o daca-ti place. Imparateasa zinelor dis-de-dimineata dete o raita pe la poarta in plimbare. Andrei. cercurile imi plesnea. iar closca cu puii pigulea pe linga ea. de — ! A — 77 . frumoaso ? Nimica. pe el mi se bucura arpie s-aseza si prin nori ca imi zbura. ! ANDREI Andrei. o sa te gaseasca mare noroc. Cind s-a dus cu ea Da girlita ii spune sa ma iei acasa la tine acasa. s-a bagat la imparat argat cu pusca pentru mmcare Sa vineze in padure ce pofteste imparatul: iepuri. numai sa mi-1 dai pe imparat sa stau de vorba cu el o noapte. aripa o intindea. ma Dine Costandine. dar n-o cunostea A doua zi.Se aseza la poarta si incepu sa invirta la virtelnita adunind motca din de aur. Fiul facut cu tine Barbatu-su insa tacea si nimic nu-i raspundea. baiat sarac. Intinde Andrei pusca s-o impuste. Imparateasa zinelor o vede. Atunci zina o intreba: Cit sa-ti dau pe closca cu puii de aur. i se lasa la pui si de dragul lor nu mai putea. se mira si-i zice: Frumoasa virtelnita Citi bani imi ceri. iribite. Sa nasca puiul din mine. Costandine. Fiul eel fScut cu tine ! Abia atunci-ntelegea. ei copilul si-1 lua. sa dai cit poti cu pumnu-n aaasa. luat-o acasa. Zina lua virtelnita si asa se invoira indata. atitia iti dau. a pus-o la fereastra ca asa a cerut ea: Pune-ma la fereastra. ea se roaga: Stai. Nu-ti cer nimica Ia-o. iar copilul se nastea. mina peste ea-ntindea. Noaptea veni imparatul si se culca cu dosu la ea. Si era asa frumos cum in lume n-a mai fost. nu ma impusca ca daca nu m-oi impusca are sa fie ferice de tine cit oi fi tu viu pe lume. Atunci ea din nou il ruga: fire — — — — ! ! ! ! — ! Ai. Andrei a pus arma la picior si pasarea a scapat. vinat. mistreti. Intinde mina-ncet la mine. o gugustiuca. Intinde mina peste mine. la coadele marilor si la cimpul florilor. Sa nasca fiul din mine. Pe zine le parasea si copilul si-1 crestea. numai sa mi-1 arati si mie sa-1 vad pe imparatul Fat-Frumos iesea afara. Dine. Merge Andrei intr-o zi si gaseste o pasare pe creanga. Fie-ti mila si de mine. iesi iar la poarta cu virtelnita adunind firele de aur. Cind vezi ca cucai. iar ea de greu nu mai putea. golumbi. durerile facerii o apucara si din gura asa-i zicea: Dine. blestemul s-adeverea. pe nevasta-sa o vedea. Cind vazu closca cu pui. Dornnul de sus ii vedea si Daca vintul imi venea.

asa ca la casa noastra. fiinca primesti plata de la imparat. gutui. Cum vede imparatul frumusetea asta. Toate orasele si padurile cusute pe chihmul ala. tu sa zici. Da Andrei se uita. si sa vezi ce bine o sa fie de tine Auzi. arnici 5 —6 motche. Andrei a luat banii si s-a dus la coliba si i-a dat Alariei. te spal. il lua aghiotantul pe 2000 de taleri. ia chilimul asta si du-te-n piata. cadafeaua a scumpa — xMai ia niste bani pe o luna inainte Se duce Andrei la piata si-i la si arniciu la fel la tirguit si ! de la imparat si du-te imparat mai cere bani pe o luna inainte arniciul si se duce cumpara cadafea. eu nu cer nimic Asa a si facut. mina la coliba. Lumea se uita. Aghiotantul sta uluit si-1 priveste ce n-a mai vazut zice: Andrei. piraie. du-te-n piata ia-mi doi metri de cadafea. dar fara sa stie ce face Maria. Se baga si-1 vede pe Andrei sluga lui. tu esti cu chilimul? Cine 1-a cusut? Maria mea de la coliba Cind se uita mai bine sa vada ce e cusut de e toata lumea cu gurile cascate? $i ce credeti ca era? Era palatul imparatului. dar Ia spatele lor el. bucate. te aranesc. cu poduri. omul meu. giste. luna cu soarele. s-a amestecat. Mai incolo livezi. i-a spus: Andrei. a cusut dupa voia Andrei nu — ! — — ! muzica militara. Insa el doar dormea la nevasta lui in padure la coliba Mai Andrei. Pe de laturi scrie armata imparatului: infanteria. a facut o coliba. s-a dus deasupra de sat. Lumea s-a oprit si nu s-a mai bagat in piata si s-a impins om pe om. Ce. paduri. sa te duci sa faci o coliba cit de proasta. El asa a facut. te cirpesc. Aghiotantul se duce cu chilimul la imparat si la imparateasa. Vine aghiotantul imparatului prin piata. statu si se gindi: Ce mina. a dat cu pumnul in masa si ea s-a speprefacut in femeie frumoasa.dafea. muierea lui Andrei — — Mi-a — — — — ! 78 . Da i-a spus Maria lui Andrei: daca te-ntreaba cit costa. noi aici n-o sa putem trai la imparatul. pere. muiere pe muiere. Andrei ? leria. miine e plata. pe semanaturi si mai departe un munte cu orase. tarini. mari. imparatul cu imparateasa. mai Andrei. curci. Nima nu-1 intreaba ce costa. ca ea alta nu s-a mai vazut pe pamint. si cind ea a cucait. artileria. lucratori spus muierea care-1 vrea el sa-1 pretuiasca si cit imi da atit iau. si-a dus-o la coliba lui ! ! — nu ma plictisesc. sa-mi dai cit vrei. turme de oi. vaci grase.in laturi. caii imparatului. herghelii de cai. sa vada ce e acolo. oceane. O sa-1 intrebe iar pe Andrei: Ce costa. El a ascultat. Cum putusi sa ma capeti sa dai de mine? Sa m-asculti. Mai in vale vede curtea. aghiotantul. ca sa cos si eu ziua sa luat-o pe Maria. mirata de frumusetea chilimului.! riat si s-a acolo. tu. cerul cu stelele. iar pe scari. eu din capu meu iti dau 2000 de taleri de aur. Atita lume s-a oprit ca nima n-a mai intrat in piata. eu sint fata de imparat. cava- Ea a inceput sa coasa. Andrei. Sa bati doi pari in pamint si sa-1 pui cu fata unde tuna lumea-n tirg. pestii de mare. ce mime putea sa le faca pe astea ? Maria. i-a dat in ei. Acolo vii la coliba ta. Maria umpluse somotul de cusaturi pe a. Dar imparatul nu stia nimic. eu nu sint pasare. gradina cu mere. Mario. Cind a firsit de n-a mai avut ce sa mai coasa. Ea a cusut citeva luni de zile. El ca mai mare vrea sa vada de ce e lumea gramada. a A pus-o — ! i-a Da el tot I-a ascultat pe imparat si adus vinat. Aici sint multe slugi. Mario. ri — Bine.

nu a mai stiut sa traga picioarele. ai direptate. Si i-a dat banii. a ramas intepenit. Da-mi mie un pahar de vin ca-ti spun eu ce ai te vindec de de-aci. imparat si iar 1-a slujit. nu stie Da Vine si aghiotantul dupa dar nu-1 intilneste. este ceva. Eu imparat sa n-o iau cind mi se poate? In zece zile sa-1 omori pe Andrei. Au slabit rau maria-ta. mai aghiotantule. intra Ea 1-a ! Dar el e impietrit. Insa ea 1-a cunoscut cine era: — — Hai. tronc si a pasit peste prag cu piciorul. nu se misca ! mingiiat ca doar o intra. Il intreaba imparatul ce are. beat. dar si altul inauntru. unul inauntru si altul afara.! Da-mi-1 mie eu iti dau 4000 de taleri pe el. ca doar n-o asa cum zici si fi ! §i s-a dus s-o el vada si imparatul. Se napirleste cmul. Sta bolnav. aghiotant. — Fugi — Da-mi vinul si ai sa vezi. — Plata ai. sa spun. ! — Hei. intreaba aghiotantul. s-o iau eu de muiere. nici chilim n-am poruncit. ce nu e. Asa frumusete nu e pe pamint. nici inapoi. — Fugi mai. S-a intors si s-a culcat in pat. sta — Vino. ai sa mori. Ce e. Ce e. si om mare esti. ai slabeste. n-am mai stiut pe ce lume sint si pe toate le-am uitat. Au trecut opt. El sta inlemnit. Dar de sila n-a mai putut si a iesit pe drum. — — — Aghiotantul ce sa faca? Altfel il spinzura pe el? N-are incotro. vine a de zece si el sa gindeste cum si de ce sa-1 omoare pe Andrei. Dar el. cum a pasit si nici inainte. ce stai trist ? stii ce griji am eu. ca tu nu — Ce griji ai tu cind esti bogat. un betiv cu toale rupte pe el. tu cum oi sti sa-1 omori pe Andrei. cumpar ! altul si ! ! — Imparate. tronc. Dar cum ea era asa de frumoasa. sa bei o cafea ! imparatul mai cu autoritate. dumneata daca ai s-o vezi. bea. Se uita la aghiotant cum sede trist si zice: Bine ma. da cu pumnu in masa. A intrat in cafenea si pune capul intre palmi si se gindeste ce sa faca? Da. stana de piatra. nu-i ! A Ond mai e foame. — Ce. si comanda chilimul. di ce nu esti vesel ca mine? Na de bea. Cind acolo a troncanit la usa: tronc. la Chilimul ce 1-am vindut 1-a cusut Maria si am fost cind am vazut-o cit e de frumoasa. Cind oi vedc-o ai sa mori Cind te gindesti ca e muierea la o sluga prapadita. tu ofitir. muiere pe care n-o au imparatii Cind ai vedea. el a tras piciorul afara si s-a intors indarat. ea sa — Imparate. — la sa ma due s-o vad. tristete. asta-ti cer. Dar aghiotantul face socoteala ca se duce si comanda altul de 2000 taleri si-i ramine si cu cistig. Zau da-mi Aduce vinul negustorul. 6 —7 zile. Insa de atunci nu mai maninca. imparate. incolo. 79 . tinar esti. cu un picior afara si cu ochii belip. nici sa vorbeasca. ?i face ea alt chilim. Au mai trecut zile si-1 cheama pe aghiotant. ai sa cazi si ai sa mori Si tot asa el a slabit si e gata sa moara. bagat ea de seama ca el si-a pierciut mintile si abia atunci a bagat piciorul din launtru si 1-a tras afara si nu i-a mai s-a dus la spus de ce-a venit ca uitase la ce-a venit Se-ntoarse indarat. trecut doua stamini si nu maninca nimic. Mai aghiotantule. a uitat de toate.

ai sa pierzi capul. sa-1 iei ! ! 80 . — — Du-te. Cu bitu asta. ochii cit roata carului. Du-te de-i spune sa-1 cheme pe Andrei imparatul. ca doar nu-1 pune nima cu sila sa se insoare. ojel si altul de arama. ce-ai patit? — Hei. daca o pi dirept inainte ai sa te insori. intoarce-te cu selile la mine ». da paretele de sticla. a facut bitele trei si a incalecat calul si ia bitele si pleaca. el se-ndoviga. ai drumuit bine. — Omoara-1 dumneata si si luna de a facut munti de oase pe Andrei: da-i ordin sa-ti aduca mirtanul care a mincat cimpii de capete de oameni. El a belit ochii la ea are sa sara — Mirtanul cum Dica se fringe al de fier. deasupra de usa scrie: « Casa. n-a plecat sa se insoare faca? S-a gindit ca e mai bine drept. jumatate intr-o parte. Il ruga sa cine dar nu mai cina. te due la spinzuratoare. iar diminea^ sa si de o{el. S-a culcat si se scoala dimineata. Andrei s-a intors trist seara acasa la coliba. Si-a luat-o drept inainte. Daca o ia la stinga. pe cimpii. da altul dreptinainte. pina aid. cind si el poate sa-1 omoare ca nima nu-1 trage la socoteala. picioarele ca birnele. pierde calul Dar ce sa si fara cal ce naiba mai face? S-o ia drept. Intre drumuri o piatra bagata-n pamint si-n piatra scrie in trii locuri. Andrei. Pe drum. Da casa are o usa. du-te si omoara-mi mirtanul peste noua mari si noua jari. pusa peste drum. Ce e cu tine ? — — — Hei. munp si ajunge la o rascruce. Atunci imparatul sa-i spuna lui Andrei: mi-ai dat grije ai. de arama vii spele si sa se stearga si sa gindeasca la ea. Omul cum citeste. ai sa-l dobori si ai sa-1 duci la imparat sa-1 vada. si noua fari. imparatul imi cere si sa-i aduc mitul de peste noua mari si noua pari. casa se intoarce de-a-ndoaselea si mai are un geam de idcla mare. Sa ispitesti din lume pe unde e drumul spre mirtan. ia sa-mi spui dirept ce El s-a gindit si i-a spus tot cum e treaba. pierde capul si fara cap nu se poate. trii scrisori asa: « drumasule. daca apuci la stinga ai sa pierzi calul. peste noua mari lemn inalt. casa buna. o fi S-a dus drum indelungat pina a ajuns la o casa. A incalecat si sa dusa Da i-a mai dat si un peschi sa-1 aiba la nevoie: de o sa-si piarda capul sa se mai limpede. Bepvu ii spuse: Ce-ti porunceste el. Incaleca calul. i-a omorit si pe Andrei o sa-1 manince. cu ele la mine. — Culca-te e fara fioare. Hei. ca daca nu. nasul de un pas. ca este un mirtan intr-un un mirtan care vede tot ce e pe pamint. acuma ce sa faca? Ce-ar face oricine s-ar afla in locul lui Andrei? De. ca sara e capul plin de ginduri. — Vezi. ia bitele si se duce. Un drum la dreapta. al de arama. Asa ramine cu capul si calul si tot e mai bine. daca apuci la dreapta. $i nima nu-1 vede. Pe top i-a mincat. Cind priveste-n geam vede o muiere cu dinti lungi ascutiri de zmeoaica lungi. miinile cit prajinile. Tu te aperi cu bitul de fier. unde s-o apuce? Sta el si se gindeste: s-o ia la direapta. Andrei s-a sculat. te-o vedea.: ! un pahar de vin. ai un bit de fier. altul la stinga. dealuri. pe-al de otel si daca si el s-o fringe sa-1 iei pe-al de arama ca el nu se fringe. Marie. sa nu zmintesti drumul. Se duce aghiotantul si-i spune ca nu-1 omoara. da de aid incolo. jumatate in alta si drumul trece prin usa casii. imparatul il cheama Andrei. 1-am baut. Zice ea: — Du-te la fierari la pgani sa faci trei bite: de fier. ce o fi.

Imparatul iar il cheama pe aghiotant: Cum oi putea pina miine sa-1 omori pe Andrei. Atunci si-a adus aminte de peschir si s-a sters cu peschirul. El s-a dus cu oala si a facut cum i-a spus. iti poruncesc sa te duci pe lumea ailanta. ca e servitorul lui. 1-a batut cu bitul de fier. de imbraca-te Se imbraca se iau la vorba. Daca nu te duci. Se duce^el in cafenea si acolo iar betivu se leagana cade peste mese. sterge-te. Bine ca nu te mincai. muica. baiete De unde-1 ai? De la Maria fiica mea? Eu cunosc peschirul. — Ce. Sa-i spui de unde vii si unde mergi.! ! !: Hei. dar acolo mai erau capete de cai si de oameni. si dau de aici sa dobori in — o oala cu lapte. Omoara-1 ca omor eu pe tine. de unde ai tu peschirul? Peschirul e de la mine. Andrei se intristeaza si se duce la Maria. Iar mi-a poruncit sa-1 omor pe Andrei. Se da jos. muica ! Stai. mea. eu te indirept la mirtan. Ea este o broasca mica. Ce e. la tatal dezbrace toalele ce i le-am dat eu pe toamna de pomana. Acolo ea o sa manince si iar la intoarcere o s5 se umfle si o sa te aduca pe unde-ai plecat. ! — Na. a tunat in albie si s-a spalat bine. legat calul si ea 1-a luat inuntru. — -i-fel te si Ce fac. Imparatului nu i-a fost de mit ci de Maria. sa-i spui sa — ! dejde supara. ca sara e plina'de ginduri. La mare sa lasi calul in padure marginea Dunarii cu oala-n mina de lapte. El a povestit cum a fost. s-a frint apoi cu eel de otel si i s-a rupt apoi cu eel de arama si 1-a darimat. a luat bitele si cum 1-a vazut pe mirtan. iar stai trist? — Iar a dat ceva peste mine. Mai bine omoara-1 dumneata. Mai balete. 1-a bagat intr-o soba. sa dai cu ea in oala. Dezbraca-te ! §i s-a dezbracat. Sa strigi de trei ori ! Cusa. dar prefacuta in muiere minora si vine zile: — — A — cu tot Iti si toate mindre de el. Si vine imbracat in toale mindre de aur. cu tine? Si-i spune despre tatal imparatului din cealalta lume. $i sa treci peste mare. nu te teme. crechetusa De trei ori. Ce sa faca? Il cheama pe Si are sa iese din mare muma ! ! aghiotant. a tunat dorul in mine si nu mai pot dupa ea. L-a luat si indarat pe broasca peste mare la imparatul cu mirtanul viu A venit cu mitu si i 1-a dat imparatului. ca e omul dumitale Il cheama imparatul pe Andrei: iar si-i — — pina acuma. A lasat calul. iar dimineata e pima de noaptea si a facut un ghem. Si sa te intorci cu ele la mine. Tuna in albie si scalda-te sa te am de cina. Sa iei oala de lapte pina sa vie ea sa aiba ce minca Cind iesi dincolo la mal se face mica. — Andrei. — Muica. S-a speriat. Se duce spune de ce nu poate sa-1 omoare. Maria i-a mai spus: sa te duci la imparat si sa-i spui: — Nu te A niS- tors ea toata 81 . Ce cati aici? El s-a plins de porunca imparatului. sa iei calul cu tine. nu al aghiotantului. — Da-mi un vin si-ti spun ca imparatul trebuie sa-1 omoare. de cind te a§tept ca n-am mincat nimic de trei da-te jos de pe cal. neparticitule. meu. Ea are sa se umfle cit plastru de fin §i are sa te treaca marea. Andrei. nu mai scapi viu. Se scalda el.

adu pe-aia Cum Naum 82 . adu pe-aia nu stiu ce ? Cum Naum ? Andrei vine acasa trist. ca e mai cuminte dimineata sculat. Andrei. spune mai repede ce ai de spus ca-n urma e tartosi ne-o bate ca nu facem si noi planul si nu putem sa traim. abia acuma am ajuns grija iar. adu pe-aia nu stiu ce ? Du-te-n colo. dar sub lemn o mogildeata neagra. nu ! luat calul si a plecat. Maria il cunoaste pe fata.! ! : Imparate. mindru. Iar vine betivul spune: — si-ti spun ce-a poruncit? dea or din lui Andrei sa plece-n lume sa-ntrebe. Aghiotantul i-a aratat coastele frinte. ce mi-ai poruncit ti-am fursit. A mers pina s-a pomenit prin pustietap. Sa-1 omori pe Andrei ca nu se poate altfel. culcata la pamint. n-o sa ma crezi ca am fost pe lumea cealalta. Imparate. Vin dracii si-1 dejuga pe aghiotant si-1 injuga pe imparat si se due cu carul. nu stiu unde. Hei. bas daca va grabiti. $i-l da si-1 injuga si da-i cu bicele pe aghiotant rele al — — mare zmintesc. il da pe aghiotant. nu stiu unde. in fata lui el zice in gluma Hei. S-a furisat ghemul pe un drum mare. Aud ceva dudaind si pocnind. iar ei se-ntorc cu toalele indarat dupa ata ghemului. Nu stiu daca oi putea sa scap capul tau. da i-a zis Maria: intilni intreaba: unde. te-i decit seara. la car il vede si pe tatal imparatului la jug. nu mai maninca si iar il cheama pe aghiotant. Ca eu n-am auzit de asta ca ai mei au fost zmei. acolo un lemn rotat. Se pomenesc cu o caruta plina de piatra trasa de imparati. otira. Iar se duce in cafenea aghiotantul si sta trist. de voi. Si-i bat cu biciurile dracii de scapara scintei din pielea lor. Da-mi un de incredere ca sa vada ca am fost. sa-i « colo. sa ispiteasca. zi — Culca-te. Cind acolo. dar se vede ca e umblata. frati. Si-au plecat ei amindoi cu ghemul in mina 1-au aruncat pe cimpie si ghemul a mers de-a tafaloaga pina la groapa. Vede ca a mers ceva pe ea. dezbraca-te repede si da-mi toalele ca le cere fiu-tau si i le da. voi cine stie de unde le-ati luat? Intreaba-1 pe aghiotant ce-a patit de la draci. Da de o poteca-ntr-o padure. pe du-te-ncolo nu stiu unde. sa-1 gasesasca. intr-un ogas mare. fratilor Ce stati Uite asta mi-e tin cunoscut am ceva treaba cu el — om — ! ! Hei. Na. — Du-te Da-mi un pahar cu vin sa-i si spune ! stiu — Ce e Andrei? — Mi-a dat mare — Ce? — Sa ma due du-te-n aduc: ce Cum Naum — Hei. imparate. care au judecat strimb pe pamint. adu pe-aia nu nici ! ? ? » la strimtoare mare. S-a culcat si miine s-a A nu stiu ce? / Intreaba si ispiteste ca de-aici incolo vine lucrul greu. stiu — Du-te dar cu cine — Du-te-ncolo. Imparatul pe cine sa-1 dea. Insa imparatului nu-i e de toale de-1 — — — — ii e si-i de moartea lui Andrei Imparatul slabeste. citov. Ma rog. Iar te-ai intristat. fratele meu. ajunge la o poienita. va dau pe asta pe aghiotant pina va intoarceti. a ratacit.

Cine mai vede? — De ani de bun ma nu-mi da mincare. eu doar lucru. ai auzit « du-te-nsuflet de ! nu : ! — Si dupa cheama nu se vede nimic si-1 De-ar gasi alt stapin ar pleca. dar nu maninc. Aratul s-a era intre niste grabari intr-o dus si el pe nispina in pustietate la Cum Naum — Astringe-te — ce maninca zice: mincare. — Nu cutez. — pustie — — — Cume Naume. Dar daca vrei incarcat de bunatati. mine. nu-i satura. — Las' ca nu vede Sezi de maninca. sezi cu mine ca nu spune nima. sinteti toate? Cind colo vine si aratul. Cum n-are ? Nu-i da imparatul? Ce slujba are? Il striga imparatul asa: « Cum Naum. Striga la ea are decit un ochi in cap. roage ca tine ce — Bine. ! si orice. aicea — Pai nu vad. fuga sa faci mincare de risnita de morisca. — Plec cu numai sa-mi due eu zburind sus in Lasa-ti calul striga: iesi afar' la si el si acolo se opresc: Aici nu e nimic Baga-te-n grabar si el: iesi la se sint. Deloc sa-1 iei pe Andrei sa-1 duci acolo la Cum Naum. si fii ? tine. asa cum te-a invatat aratu. iti astal iesi la la te ! ! te te zile il si fi si sa 1-as te tine. — Cume Naume. mine masa. Dar daca vrei sa-ntrebi o sa adun toate juavinele sa le-ntreb. maninci. Aratul s-a intors Striga — Cume Naume. Da Cum vede. ce-as mai pleca Numai sa-mi dai mincare. — O sa ma omoare — Nu spun eu. Vrei sa tu stapinul meu — Vreau.! muicaaa e se-ntoarse. Naum nu — Iata-ma. I-a-ntrebat daca stiu : « Du-te-ncolo » Uitati-va. incoa mine. De ce cind am strigat n-ai venit cu ceilanti ? N-am putut ca am dat de un om si m-am luat la taina cu el. maica. pe-aia nu stiu ce? Cum Naum?» sint aici stapina. copile. peste toate lighioanele si n-am auzit de aste nume. — Nu cutez sa ma dau sa Ma vede imparatul. Se uita unul la altul: Ce e. — Ce cati aici? — Am venit dupa — Hei. si te vint. da slujeste la imparatul cu toata snaga lui. S-a jeluit ca n-are bere §i mincare. stiu — — unde? Adu nu — Hei. Imparatul ma vede. n-are toale. De-ar slujesc mai pazi. poate-ai vazut. adunati-va mese. te arat. cu tine de ma gasisi aicea pe mine? Hei si mie-mi pare bine ca te vad. Andrei. da colo. S-a pomenit cu un — Maninca. 83 . a uidit singur. Vezi pe mine nima fac Apoi a mincat. N-are casa. El se mai intinde astalele si pune bunatatile. nu ma vede — Bodeaproste ca ma saturai eu odata. eu — — — — — om Chid acolo o baba culcata cu fata-n jos. El s-a mai linistit. doar pe imparat il slujeste. Andrei aude. dai sa maninc. Dar Cum Naum.

unde ratacesc in lege alte neamuri. Cum Naum a orasul a disparut. Are sa vie englejii cu — vapoarele. o sa zbor iar dupa Naum tine. Au sa-ti dea bani cu vapoarele. Asa au zburat pina la un loc. dar pistalca « $i daca cineva face ajutarc cu securita ii bate pe toti. tot el. $i ca pe apa merse inainte. Dar cum Naum era cu aici fii gazda. fa orasul cu palate luminate. vi-1 ! el ? astia se astalele pe apa. nu te intrebai ce e cu cele trei lucruri? Cind intorci securita cu gura-n sus iese armata cita frunza si iarba. — Nu-mi dau nu — Unde este — Cheama-1 — Cume Naume. te las. era — Al cui e orasul? intreba marinarii. o britva si o pistalca. le dati. priveste: Care e gazda aici? Noi tot am trecut pe sa-1 — — n-am vazut asemenea oras frumos. cind deschizi britva iese armata cu pistoale cit vezi cu ochii. ma vinzi. cafenelele ! Andrei Naum : — — Nu Cum : Cum sta pe schelS. — Nu vrei vinzi. ca e vai de striga la loc. Tu sa ml vinzi englejilor daca ma cer. Cum au adormit. Tirrrr ce oras poate. Dupa ospat au vazut suflat peste si — Cume Naume. nu. Fac demincare si ne ospatam. lautarii cinta si faci ce vrei tu pe pamint. daca nu-ti dau. Daca dau. — Dar pe ce — Imi dati lucruri: o sacurita mica. aici voi. dar uneori dorm. tari si peste mari. Naum? Bine. Cume Naume. plecam cu vapoarele? — Hai. — — — — 84 . Andrei de pe apa. I-au dat cele lucruri au plecat Iar facut orasul — Cume Naume. Nimuzica armatei. — A raspuns Andrei. dar tu ma lasi pe mine. ne dam jos. numai sa ceri trei lucruri de la ei o secerita mica. a suflat peste el si — Vezi. avem vapoarele pline de bani. a la loc. Andrei a luat cele trei lucruri si a plecat si el. negustorii. Eu o sa-i las. ! si pun astalele pe apa pline cu bunatati.!: ! A nici el lasat calul si 1-a luat Cum Naum in spinare. uite-ma aici. ei au sa vada cafenelele si lumea mindra si au sa zica: Ce e asta? Ca am trecut pe aici si nu era nimic ? Dar tu ai sa Englejii au sa te intrebe: — — $i noi am trecut pe dar nu era nimic. — Cume Naume. — L-as vinde dar nu pe bani. dar tu sa nu mi vinzi pe bani. Andrei. Andrei. ca tu m-ai saturat pe mine. oamenii flaminzi vreau sa ospateze cu aici si ? trei si pistalca. apa. acolo-n mare sa vede oras cu cafenele. trei si intii englejii. Cum Naum fuge la Andrei. dar tu sa strigi in tot ceasul Vin englejii cu vapoare sa vada orasul. Atunci tree peste o mare si-i spune Cum Naum lui Andrei La mijloc de mare. Pe alea ei n-o sa vrea sa le dea. Eu il am pe Cum care face orase pe apa. o britva o — Pe alea nu dau. noi zburam peste nu se mai vede.

I?i arunca din intimplare privirea pe ramura unui arbore din apropierea cumpemi fintinii. Trimisa slugi si ostire in cele patru cornuri de lume sa-i gaseasca fata frumoasa precum i-a facut vrerea maica-sa la nastere. prin sate si orase. Numai zina din cer picata. trecura doua. asa ca in curind ii veni vremea de insurat. tele. luni si ani. ca de aveam minte sanatoasa. el crestea intr-o zi. Mama-sa-i facu vrerea sa vie pe lume grabnic si cind ii va veni vremea de casatorit sa se insoare cu o fata care sa nu fie: Nici din mama. trecura noua si nu-1 putea face pe prune si gata. Merse. S-au dat jos si 1-a intrebat: Andrei. dar cu neputinta.mem nu i se poate impotrivi. Cit cresteau alti copii intr-un an. nascu un copil frumos cu parul de aur si ochii stralucitori ca doi luceferi. merse. dar nu la imparatul tau. Andrei. ce palate vrei aici? De aur. dar nu putea sarmana. Merg cu tine. Dupa multe chinuri. pe fiul imparatului. la o fintina sa-si potoleasca setea. bau apa. lua sabia traista cu merinde si o porni la intim- plare in lume. Trecu o zi. Dar pe cind nu se mai astepta la nimic decit la moarte. trei saptamini. Cele trei ursitoare venira si ele ca dupa obicei si bine il incondeiara. care se insurase si era trist si posomorit fiindca imparateasa lui nu avea copii. deschide britva aha armata. S-a dus vestea-n lung si-n lat cS a venit pe mo$ia lui si a ridicat palat mai mindru ca al lui. Cind zise aceste cuvinte. Dar Naum intoarce securita si iese armata. nici din tata. si Daca vazu el ce vazu. chinuindu-se in zadar. fara nadejdi si bucurii. ii venira puterile la loc. insa fata pe plac nicidecum nu gasea. duceam o viata mai frumoasa — — A A Cum — ! asa cu lacomie. Andrei. Au coborit pe o cimpie unde avea imparatul mosie. nu ma omori. Trimisa imparatul dupa descintatoare si vrajitoare. prin tari si peste mari. venit imparatul cu voisca sa-1 bata sa-i ia palaN-a vrut sa se duca. sleit de puteri. sta oprindu-se Cum 85 . nisipuri si prin care misunau serpi si balauri. vine muzica militara si-1 calca pe imparat. nu se stie ! PICATA DIN CER A fost un imparat vestit peste lume. venit si a vazut ca e al lui Andrei. Ce sa faca? Hai sa treaca printr-o pustie mare fara apa. Veni timpul sS nasca. ajunsa la o margine de imparatie. Pina cind copilul tipa in pintecele mamei sa-i dea drumul. argint? $i-a facut palate stralucitoare ca soarele. Intreaga imparape se veseli trei zile. sa vii sa-mi slujesti mie. bintuita de vinturi. vreau sa fiu si eu sluga la tine cum ai fost tu Dar la mine. iata ca imparateasa cea frumoasa-i ramine greoane si a§tepta sa nasca un prune de vita imparateasca. Doamne. Doamne. Cind colo sus. trei luni si trei am de marea fericire ce dase peste capul imparatului. dar ton se-ntoarsera cu fefele triste si capetele plecate. $i sta el de se topea din picioare de grije si necaz. cinta din pistelca.

Vrajitoarea o ademeni sa coboare de pe ramura ca sa-i dea babii apa ca e sarmana. vestindu-i marea bucurie si pornind cu nuntasii si mare alai spre acele pnuturi seci pirjolite de arsita soarelui si fara apa. Asa si facu. in galeata prinse o mreana cu solzi de aur si argint. si altul la intors. Pleca el in graba la imparat. frumoasa. Isi imbrapsa el aleasa inimii si se intelesera ca trebuie sa se pregateasca de nunta. Ca sa-i puie piedici in calea casatoriei. mai 86 . O duse cu grije si o crescu intr-un elesteu anume facut de tata-su. o tiganca oachese si frumoasa. cu alai si veselie. Baba aseza pe ramura in haine albe de mireasa pe fiica-sa. — — Pe tata. ! di-un — numai din ramasera in viaja. prin aceasta salbatica pustie. batrina. Se induiosa zina picata din cer si cobori pentru intiia oara pe pamint. Dar zina asa fusese blestemata ca numai din acest loc pustiu trebuie sa fie luata cu nuntasii mirelui. Dar oricit de bagatoare de seama au fost slujnicile. dar nu ca zina cea picata din cer. nici alta. fata ce nu este nici di-o muma. dar intr-un vas lua apa pentru drum din fintina si cind colo. Bine ca soarta p-a indreptat calea pe aceste meleaguri pustii ca altfel eram blestemata sa ma prefac in sarpe de nisip. ca intreg copacul si apa de marepa ei. Dar ea de mila uita o clipa povejele. Eu sint aceea si aid te-astept de cind mi-a venit vremea de maritat nemiscata. De aceea. frumoasa. calcind porunca zinei cerului ca numai dupa ce va veni mirele cu nuntasii sa puie piciorul pe pamintul trecator si inselator. un solzisor a picat la fund si nebagat in seama s-a dus purtat de ape pina ce valurile 1-au aruncat la un tarm in acea mare imparape. Se mirau fefele imparatesti si nu le venea ochilor sa creada cele ce vedea. Cerul se-ntuneca si tocmai atunci sosira nuntasii cu mirele eel frumos. Baba atunci o impinsa in fintina si o ineca.fintinii straluceau o fata in haine de sarbatoare. iar dintre nuntasi abia jumatate tine te caut. o taie si o minca p'ganca fripta. dar la ea ba. chinuita de caldura de jaratec a pustiului si sa-i fie mila sa-i scoata o galeata cu apa. Chema o baba prinsa mreana din elesteu. Mirele nu lua seama ca-1 astepta o alta mireasa si porni de aci spre zarile imparatiei sale. ca sa ma tirasc nefericit toata viata. cobori pe nisipul care ardea ca focul si se apleca sa scoata apa babei. Isi da ea seama ca zina picata din cer n-a murit si ca-i poarta cine stie ce pocinoage. incit la soare te puteai uita. nici una. numai cu un dinte-n gura. cu gura toata ziulica pe bietul print sa taie mreana de aur si s-o friga pe carbuni ca altfel ii ard ficapli de pofta de mreana. o tiganca. Zina picata din cer ramase ca o faclie stralucind in acel copac singuratic lasat de Dumnezeu sa strajuiasca pustiul in bataia vinturilor salbatice. nici cer picata. Ce sa faca bietul prin|: de atita cicaleala? Nu avu alta scapare decit s-o taie si s-o friga pe carbuni. cu vesminte numai de aur si argint. Un an merse la dus. Un soare scinteietor parca poposise sa se odihneasca o clipa pe ramura. Era o zina Ea il privi si ii zimbi. tartorele iadului trimise pe lume o vrajitoare. apoi il intreba: Pe cine caup. voinice. 'Tiganca la toate aste intimplari era numai ochi si urechi. pe zina zinelor. Imparatul si imparateasa mureau de dragul acestei mrene de aur si chema top imparapi si stilpii pamintului sa vie sa vada minunea dumnezeiasca. Dar babii i se dadura porunci un solz sa nu scape pe piriu cind va spala-o ca unde-i va sta picioarele acolo-i va sta capul.

Cind colo. O zina din cer ascunsa sub poala unui nor vedea toatea acestea si pe cind prinrul era gata sa piara singur in pustiu cobori pe ramura unui arbore. ca de gura babelor si a muierii nici dracu nu te scapa. in lungis si-n curmezis sa-si caute aleasa inimii. Batrina o binecuvinta si plecara ele la claca sa despoaie porumbul imparatului de foi si chica. pe o raza de lumina Maica Precista. Si la o luna le venea o data rindu. i a refuzat ordinul capul pentru nesupunere. care mai de care mai frumoasa. Tocmai atunci. stolos O'nd colo. dimineata linga cersetoare sta o fata frumoasa ca o zina din povesti. Ce erau sa faca sarmanii. una si una. imparatul chema un calau imbracat in rosu minjit cu cu glas La claca veneau numai frumos si pricepute fete. abia tinindu-se intr-un toiag si se ruga de padurar sa-i dea o ramura sa-si faca umbra sub arsita de foe a soarelui. iar printul ii vazu chipul maret in fintina. de ce-i era frica nu scapa. Zina picata din cer ca sa nu-i fie vazuta fata aseza pe fata un voal alb. Zina si-a inceput povestea asa: A fost odata ca niciodata. trimise o cersetoare jos pe pamint imbracata in zdrente. fru- Toate fetele se-ntreceau care mai de care sa rosteasca povesti mai moase facindu-i pe plac imparatului si printului. povestea o fata. Dar vorba aceea. intr-un cu mere de aur si Cum ! soare se mai putea omul uita. se in^elesera sa vie cu mare alai s-o ia pe cea zina: Nici de-o mama. Numai din cer picata. 87 . "Tiganca insa traia ca dracu pe dracila. Si se puse pe capul printului si al imparatului sa taie marul. cum le-a lasat si pe celelalte fete si dupa aceea-i poate porunca sa arunce voalul de pe ochi ea a cerut sa se taie imparatului. nemaiputindu-i rabda mojiciile. Atunci imparatul suparat lua capul. In fiecare seara.revarsat dc zori din solzul de aur crescu un mar alaturi un palai stralucitor de clestar. temindu-se sa nu i-o fure niscaiva raufacatori. Nu mai avea astimpar. Ramura de aur din mar o aseza cu luare-aminte la cap. cu atita se ostenea in zadar. pune-te neica pe drumuri istovitoare sa vada alta minune Eiau cu adevarat lucruri frumoase ca-n povesti. spus basme si povesti. Cine nu stia sa povesteasca. nefiind vazut de nimeni. A fost un crai imparatesc vestit frumos ca soarele si cum i-a venit vremea de casatorit a scos calul din grajd si a pornit in lume. cu printed si tiganca. la singe si-i lua dintr-o lovitura capul. Zina insa 1-a linistit zicindu-i sa aiba rabdare s-o lase si pe ea ca sa spuie o poveste. Gasira omul potrivit sa taie marul. auzi de una ca asta imparatul. nicidecum. La Lemnarul care ciopirtea la pomul de aur si-1 facea gramezi sa-i dea foe. iar merele de aur sa le dea la porci ca sint vrajite si dupa cum i s-a aratat ei in vis marul este piaza rea pentru imparatie. Mai Desi la i urma s-a dat i-a venit rindul zinei picate din cer. ca de n-ar fi nu s-ar povesti. dar la mar si la palat. Baba puse ramureaua in sin si linga un izvor cu apa rece cu surcele si crengi isi f2cu o cobba sa n-o manince fiarele salbatice din padure. asa ca nimeni nu-si da seama ca este picata din cer. Apoi a zarit-o in copac si dupa cum le era scris de ursita. Avea ea presimtiri rele si cauta din vreme sa ia masuri. nici de-un tata. de mila ii dadu o ramurea din pomul de aur. Dar cu cit mergea.

S-a oprit. cum nu se dezlipeste scaiul de oaie. ca abia imi mai trag sufletul si poate vreodata la nevoie.! Zina fu insa inselata de o zgripturoaica de tiganca. care gifiia de cenusa si gunoaie. fara nici o zminteala. Femeia asta avea si ea la rindul ei o fata ! Asa se pomeni mosul pe vatra la Fata mosului era vrednica. Incotro s-o ia? Asta era greu de stiut Hai s-o ia drept inainte. Tipa ea in zadar prin padure. care o ineca pe zina. curata-ma de cenusa ca ti-oi da pine calda. Ce sa faca bietul om. Ajunse la un cuptor de pine. fii blinda si miloasa. bureti. iar ei au ramas incremeniti de frumuse^ea ei. iar fiica muierii sale rea. daca vrei sa mincam impreuna dintr-o lingura sa-ti iei fata si s-o duci in padure ca maninca mult. Ajunse la o rascruce de drumuri. Fata mare. Se framinta zadarnic sarmanul ca de muierea tinara nu se putea dezlipi. trei luni. cocosul. Merge ea inainte sa afle un corn de tara cu suflet de om. ca sa-i dea cu piciorul la muierea cea rea. Intr-o sara. Merse cit merse si dadu de o fintina impotmolita de nisip si namol. iti voi fi de vreun ajutor. mare vrajitoare. fata tatii. ba sa n-o duca. curata-ma si pe mine de bube. Fata mare. dar nicaieri. a cur§tat catelusa de bube. hai sa — nu mai avem ! — — — 88 . si-a aruncat valul de pe fata. bolnava si plina de bube. De aci incolo povesti pe rind si cu tile intimplarile petrecute. Mersera ei cit mersera impreuna si intr-adins mosul se departa si-o lasa in voia soartei. tu esti lumina ochilor si viata noastra. cuminte si blinda ca o batrinete cu doua fete ! mielusica. pune ea miinile-n solduri si-i zice mosului: Mosule. iar fiul meu de-abia acum sa se pregateasca de nunta. De aci pleca iar drept inainte catre miazazi. abia se tiraste o catelusa. incepu sa cada pe ginduri. pe urma ei. Cind colo. Capul sa-1 taiem celei ce ne-a inselat prin mestesugite siretlicuri. sa-si ia alta muiere Si ia o muiere mai tinara. fata mare. iar nunta se facu din nebagarc de seama cu fata tigancii. trei ani si trei sute treizeci de ani. fata mare. iar nunta craiului si zinei picata din cer se porni de cind se punea luna si uidea ca secera: si tinu trei zile. ne-a batut Dumnezeu. sa faca mosul. a zis imparatul. lenesa si proasta. Pe zavracioaca o legara de patru armasari si o rupsera in bucap. zise cuptorul de pine. dar nimeni nu o auzea. Fata sumete minecile si curata la repezeala fintina. vino de ma curata ca la nevoi iti voi da apa sa bei. ba sa ramiie cu fata. — — ! FATA BABII A Ce fost odata un mos si mosului i-a murit baba si-a ramas cu o ! fata. numai frunzele se cutremurau de plinsul ei si de mila ei. ca de mina si-i zise: Taica. Fata mare. Dupa ce s-a terminat firul povestirii. a spalat-o frumos si a mers tot inainte. Ba s-o duca. spre marea mirare a printului si a imparatului. Era cu adevarat picata din cer de frumoasa ce era si atunci a grait: Eu sint zina picata din cer Acum puteti sa-mi taiati capul Cum o sa-ti taiem capul. Fata a sumes minecile si a curatat cuptorul de gunoaie si cenusa. Isi lua fata — mergem in padure sa culegem de-ale gurii cu seceta asta. zise fmtina. fata mare.

le arunca boabe. doar nemarginita pustietate si singuratate. Se spala fata. lua fata-n brate si o arunca in riul acesta alb. gaseste casa curata. maica. la lume si la tara din pustia asta si am sa-ti roaba toata viata Te scot. ! — — Deschise se zugravita. Fata prinse o cutie si iesi la mal. Parul o vazu chinuindu-se si-i zise: Fata mare. ostanita flaminda. insa mai intii sa-mi cauti in cap. Cum se scula. Duminica. vita de par. poate vei — Sint. Sint blestemata de Lasa. eu sint Sfinta Duminica. adormind bustean. apoi pleca inainte. frumcasa ca cerul instelat. vino si astimpara-ti fcamea. scapa-ma de la moarte §i curata-ma de omizi. maica. Trecu peste ele o apa neagra cum este pacura. era alba ca zapada. Dimineata se scula. — Cine bate. tu sa ma lasi sa dorm Sa te tii bine de prag sa nu si sa visez. Cind acolo da de o casuta in padure. iar parul ei stralucea ca aurul. cu pasari. fie-ti mila de mine. Fata a§a facu precum i s-a spus. Peste noi va trece o apa mare neagra ne ia apa §i sa nu te sperii. prinde acuma ce vrei tu din valuri: pestisori de aur. mergeti fara zabava. se plinse si ea parului ca n-are pe nimeni §i o dor picioarele. Mai la urma va trece o apa alba. fata cea cuminte §i pierduta — Intra. Fata se urea in par si il curata frumos de omizi. Atunci sa ma scoli. nu te vaita de norcc Ai sa vezi tu ca cineva de sus. fluturi sau cutii pline cu lucruri. eu em sa adorm in poala ta. O destepta din somn pe Sfinta Duminica si aceasta se scula ca dupa o calatorie lunga de zeci de ani. ca-ti voi da vreodata pere. ca de mult nu mi-a atins mina de fecioara. cina §i se culca. Bate la usa bucuroasa ca a dat de picior — de om. Cind intoarse de la manastire Sfinta Duminica. eu ma due la manastire. Sfinta Duminica. maica. Se asezara pe pragul casei si fata incepu sa-i caute in cap. incit soarele se oprea in loc si o privea rivnind la chipul ei nemaiintilnit. fata mamii. Fata tipa ca se-neaca. dupa atita cale. Isi lua cutia si pleca spre un ochi de padure cu Sfinta Duminica. stai §i conaceste la maica. Era acum asa de frumoasa. in voia soartei. la curtea — Sfinta — pasarile §i jiganiile satule. intreba un glas de femeie. iar Sfinta Duminica ii zise: Fata mamii. Maica Sfinta. fi §i dorm in copaci de frica fiarelor si ma hranesc cu Dumnezeu sa n-am §i eu noroc pe lumea asta. ca altfel amindoua trecem pe valuri in aha lume. fata mare. pina cazu ostenita de foame si de sete. Mai am citeva ramuri cu frunze §i ma maninca omizile. Se opreste sub un parde ostanita §i aude parul plingind. maica. scoate-ma fiu — — ! — — 89 . de ani de zile bat cai necuncscute in padure. cu valuri line sj pesti de aur. Merse ea vreme lunga sa-i ajunga. Intr-o noapte vede ea undeva in padure o scinteie luminind. Aci i se arata calea ?i o porni iar singura. se abatu o apa frumoasa alba. Dupa accea. Isi astimpara foamea si cu puteri noi porni mai departe. Nu te teme. tu ramii sa dai mincare la orataniile mele. Fata mare. iar la §erpi le dadu lapte. ierburi. sa ma rog. ca am eu toata grija casei. — Eu. Cind se uita in oglinda. maturata. Maica ii spuse: Sa ai grija.! ! nimic. ea se ingrozi de asemenea £pa dar se tinu bine §i torentul n-o misca din loc. are grija de oamenii buni la suflet.

Sfinta Duminica ii arata poteca si pleca acasa. Ca nu cumva sa ia ceva din averea lor. Cind din oborul ei ca le-a ars gitlejurile. pina ce o podidira apele de oboseala si cazu ostenita. nu ma mai cunosti? Vino de maninca pine. n-o Cind trecu apa neagra. iar ea se facu surda. iar ea o infrunta si intinse pasul grabita dupa podoabe. florile. toate se din jgheab si-i seaca izvorul. numai aur si argint numai pietre pretioase. Trecu un suvoi de apa alba ca destepta pe Sfinta Duminica. Cind o intimpina muma-sa. copacii. Cuptorul o vazu chi- o striga: Fata mare. iar Maica alba cum a lasat-o Dumnezeu. Ajunse in cele din urma la o casa. Tu sa te tii de mine sa nu ma scoli din somn. Catelusa latra de zor. de luminau noaptea ca ziua. fata manii. a fugit de-aci incolo cu catelusa dupa ea. baut apa. pina ce au cintat cocosii si a iesit dintre salbaticiunile padurii. A plecat Sfinta Duminica la manastire si a rugat-o sa aiba grija de pasari si de oare. Cind dincolo de riu. il afurisi si nu se abatu de lacoma ce era. Maica se supara pe fata sa-i caute-n cap daca vrea sa se intoarca la lume si la cap si nu-i gasi nimic. Batu in usa si-i deschise Sfinta Duminica. aude un glas din Multa vreme padure Fata mamii. Cind a deschis cutia. Ii cauta-n — mare trece Sa ai grija. de aceea tremurau de frica ei. Dupa ce se odihni. neagra cum este catranul. S-a mirat muma vitrega si fara zabava ii zise fiicei sale sa porneasca si ea pe urmele ei sa se procopseasca. O vazu o fintina sleita si-i ceru s-o curete. Fata se satura de pine si se duse inainte. Pe drum o apuca nuindu-se si iar foamea si o parasira puterile. sperie ca tu m-ai curatat de cenusa ! — lupii si fata trece riul. Fata iesi din apa. Catelusa o latra. s-a racorit si a mai mers o zi. Pe drum inapoi o apuca foamea si seta. Pasarile. S-a vazut lumina printre tulpini de copaci si a alergat bucuroasa la tata-su. revarsa 90 . puse O tara. acolo. dar o apa neagra sa ma scoli. serpilor jiganiile si napircilor. O ruga o catelusa s-o curete de bube. De pe riul negru culeasa o lada mare de lacoma ce era. Fintina nu-i dadu apa. O mai ruga si parul plin de omizi sa-1 curete ca se usuca. Ea incalzi mlatul asa de mult ca arse gitul — A pasarilor. se plinsera pasarile si toate si tacu. ca are sa treaca peste noi o apa si alba. nu-i dadu salba de aur si lupii o muscara. dadu un chiot de bucurie. Se odihni aci si se satura de bunatati ca drumul i-a fost greu si lung. Ti intinde salba si dadu sa treaca un riu. toti simteau ca ea are suflet rau. ea lua un bit si o alunga. sa le dea apa si mincare. Se vedea cea mai bogata si fericita muiere din lume.: . niste lupi urla. Parul nu-i dadu pere si o batu cu ramurile. vino sa bei apa ca tu m-ai curatat de nomol. cuptorul nu-i dadu pine si spuza-i umplu ochii. o destepta. precum s-a procopsit fiica mosului. Ajunse acasa neagra. Ducindu-se inainte ii iese-n cale o catelusa cu o salba de pietre scumpe si margele. fata mare. spuma de mare. Plinse un cuptor de piine ca este infundat de funingine si de cenusa si-i ceru sa-1 curete. I-a aratat poteca si s-a dus. zise Sfinta Duminica. rupta si naminda ca vai de ea cu lada cea mare pe spinare gifiind de bucurie. ca-i duce lui maica-sa pietre pretioase si bogatie mare. se rinjesc la fetita si vreau s-o manince. numai cind va fata se sperie. sosi acasa.

pe urma pleca-nainte. le supse singele minca de vii. zise pacurarul. La un timp ii moare baba Mosul insa cit de mos. iuti. Din lada sarira serpii si napircile. tu. de aceea ramasera top desculti. fata. dar cuptorul — ! ii grai: 91 . ajunsera mosul cu baba §i baba" si $1 BABA fata. bun de-ncalecat. $i de colo. facu o nunta mare. fugind si coicaind pe cimpie dupa laturi calde. pina cu doua fete pe vatra. Vacarul vazu fata fi-o ruga: Alearga. naravasi si neimblinziti. Porcarul o vede pe fata si-i zice: Du-te. merse. Cind colo. cit merge $i cind colo ajunge la niscaiva porci. cu mare zapuseala. Fata-ntoarse caii si hai inainte. dar unul nu ma curata de imala ca ma-nec de tot Hai. Pina la urma ii zise fetii sa piece in lume sa-si cate de lucru la vreun stapin. iar toamna merele mi le culege sj la nimeni nu-i da-n gind ca am si eu frunze ?i ma use. Arani fintina de imala. oi. Marul o vazu si o ruga: — Fata. Merse ea. cit si Ea alerga. intoarse porcii si se grabi pe drum mai departe. daca omizile ma maninca. fata le MOSUL A fost odata un mos cu o mo§ului §i ramine mo§ul numai fara de muiere $i se-nsura cu o colo. Vru sa caute o pita. Baba avea si ea o fata. multi imosi. se marita dupa un Fat-Frumos. Niste oi se rasfirara pe cird si fugira de parca-ar du-te de-ntoarce oile. Merge ea. Indata dete peste un cuptor cu pine cu vatra parasita plin de cenusa. Fie-ti mile de mine si culege omizile de pe ramurile mele si cind te vei intoarce pe aici am sa-ti dau mere sa maninci. furca si fusul si o lua-nainte plingind. ca-ti voi da o mielusica atunci cind te vei intoarce. fata.: si pe furi§ deschisa lada. Merse iar cit merse si dete de o herghelie de cai. Mosul. Stau ei cit stau si intr-o zi ii zice baba mosului: Mosule. Ciobanii cum o zarira o rugara: Du-te de-ntoarce caii ca-ti vom da cind te vei intoarce un cirlan. ca-ti voi da o juninca cind Ea le-ntoarse si te vei intoarce. Pe unele le apuca strechea fugeau de parca ar fl scapat de la cutit. ce sa faca? Sa se desparta de fata ii e greu. fata mea. toti se apleaca si beau apa din fintina. cale lunga sa-i ajunga pina ce se opri ostenita sub un mar intr-o gradina. Era vara calduroasa. cinta si joaca-n hora de-si rup calciiele. de-ntoarce vacile. — Vezi. alearga. aci dete fi de o turma de prelungeste calea inainte sa-si cate un stapin. Fintina insa n-o lasa zicindu-i Vezi. dar nu putea baba. incit si azi nuntasii chefuiesc. fata mea. — capiate. Merse merse si intilni un vacar cu o cireada de vaci. Isi lua fata sacuiul. ramase cu bogatiile primite. sa-ti dai fata-n argatie daca vrei sa maninci dintr-o lingura cu mine. Fata se urca-n mar. cu o cu fata. inima buna §i arane?te-ma de imala ca-ti voi da apa rece cind te vei intoarce pe aici. alerga de-ntoarse si oile. bau apa rece si prelungi drumul mai departe. de-ntoarce porcii ca-|i voi da un purcel cind te vei in- — — — toarce pe-aici. Fata mosului cea cuminte. il piguli de omizi §i pleca-nainte. Se apleca sa bea apa dintr-o fintina. lumea la umbra mea sta si se racore§te. Ei nu-i fu lene.

Acolo. Odata se intilni in padure cu o batrina fermecatoare care-i spuse sa ia seama ca in lazile noi creste serpi si napirci. Fata aranea alele padurii si lua seama cum serpii si napircile intrau in lazile noi. Ajunsa intr-o padure mare si frumoasa cu izvoare si poiene cu flori. dar nimeni nu ma curata. Cu Cu Ia-ti si feti§oara. dar fata mergea-nainte cu gindul la Dumnezeu. la izvor. fara de Alege-ti un calusel. gata sa-si dea duhul. Il curata si pe asta §i pleaca mai departe. grai — Fetito Adapa-te Fata bau din izvorul inainte. Era pierduta-n pustietati. ochi plini de lacramioara.: ! ! sa le coc pine. cuminte mai mult — Eu imi aleg lada sa-ti fie — Fetita. Cum facea doi pasi cadea. top cer nu-mi bine m-ai slujit. lua o azima §i pleca mai departe. saruta fintina ca n-a uitat-o. nici prea rece. iar in lazile batrine creste vietati de pe linga casa omului si cind ii va iesi sorocul sa ceara de la mos o la da batrina sa nu ia una noua. incarcat de mere mari. Intr-o zi mosul ii zise: — Fata draga. Sa zbori ca vintul cu — muma. nimeni sterge vatra. raspunse fata. Fintina o ce porti mult dor. cu picioarele zgiriate §i talpile pline de rani §i basici. Dar tocmai cind isi pierduse nadejdea. Mult mertic si bunatate. mare. multami de bunatate si hai inainte. iar tilharii tineau calea calatorilor pe la colnice. cit Trecusera ani de zile de cind pornise la o asa cale lunga. Mumia cale hergheliei ii zise: Fata buna. 92 . un mos crestea niste ale in niste lazi. tu o azmioara isi Fata dadu spuza la o parte. si acesta o chema: ai fost. Se tccmi aid sa araneasca alele mosului sa le dea apa §i mincare. fara de zare. i-a pupat mina stapinului si s-a dus indarat. In zadar se opintea sa mearga ca o lasasera picioarele. daca vrei sa-ti dau pine cind te vei intoarce. Drumeata nu statu mult pe ginduri. fintinii. Cum si-a luat lada. CSlatorii zaceau lihniti de foame §i de sete pe carare. infule- Ajunse zari si la fintina cu apa curata. cosita galbioara. sa-i ajunga. La o vreme ostenise de tot si cazuse lesinata. cind din azima cea calda. Merse. el. si i-a dat zor merse si o zari marul. Ca sa ai tu sanatate. umplu sinul cu mere. rasariti ca din pamint. iar celelalte in lazile vechi. tocmai buna s-o manince pasarile cerului si alele. Soarele ardea tarina sub picioare de-i frigea talpile. Ajunse la cuptorul de piine pe care-1 curatise. o ajunse o herghelie de cai. Curata-ma tu. Marul cum o vazu din departe-i facu cu o ramurea semn sa se abata sa culeaga un sin de mere. Avea cale lunga si grea de mers. si care-ti vor placea — Fata mea. Trecura anii si veni vremea sa ia simbria §i sa piece. rosii-aurii. pe care-1 curatase de omizi. nici prea calda. pe care o aranise de imala. alege-ti o lada dintre cele de alal asta batrina.

fetisoara. se urea in seaua de aur si-i dadu pinteni. sa-ti fete o vitisoara. VScarii o rugara sa le-ntoarca vacile ca-i dau o vac5 cind s-o-ntoarce. Afurisitule cocos ! $i nu inceta sa blesteme cocosii de pe mahala sa-i ia holera si sa-i fure noaptea vulpile. batind bucurosi din aripi si cintind: Mai avea putin Cucuriguu. La argeaua dosului. o seca dupa ei prin maidan si-i zvinte-n usi. Merse ea. pacurarii ii detera o oaie. Se-ntilni cu ua gelep. ii dracui si afurisi si din cale nu se opri. mul^ami la stavari si o porni tot inainte. — ! De Cu $i aur e incarcata. nici nu-si mai lua ramas bun. disagii cu mincare si o zori-nainte. Porcarii ii dadura si ei drept muljamire o purcelusa. Fata ei cum auzi de unde a capatat atitea avere. Merse ce merse si ajunse la o turma de oi. ramase muta si nauca si zor nevoie s-o miie si pe fata ei sa se procopseasca. Se opri sub un mar 93 . Nu mai avea mult si se apropia de bordeiul ei. podoabe nenumarate. imblagata. care miaa la tirg o cireada de vite care-i grai: — Hai Ca Sa-ti fetito. Pacurarii o rugara s5 le-ntoarcS oile ca-i vor da o miorita cind se va-napoia. Cocosii cum o vazura sarira pe garduri si dadura de veste sa se stie cine vine. Ea-i lua in ris. Pina-n ziua sa te usti. Fata mosului cum ajunse. puse lada jos. cind amestecindu-se cu norii si iar scobori pe pamint sa sc hraneasca. Ea i-a dracuit cu porci cu tot vazindu-si de drum. ea o lua. cind atingind cu copitele pSmintul. Ea se minie. tntolata. la in dar o vacusoara. ca sa-i dea un pore cind s-o intoarce. maguu Vine fata mo§ului. Ajunse la miria cu porci. o deschise si ce credeji ca era innuntru? Numai aur si argint. ca-i vor da un cirlan cind s-o-ntoarce. si gindind la avere. vitele de-o parte ! Cind auzi una ca cocosilor. usi la ficati vestea batai: — Usi. porcarii o rugara sa le-ntoarca porcii. In cale se-ntilni cu niste porcari care pazeau o mirie cu porci. Stavarii o rugara sa le-ntoarca caii. Isi lua un toiag. asta si Lua o palcata muma-sa. 'mastioai-sa. Ajunse la cireada de vaci. cu blaga legata-n spate. Ca zo-mi esti mincinos. Cum ajunse la o turma de oi. le multami si se grabi sa ajunga dupa cintatul cocosilor. umpli obor de oara Fata lua o vaca. merse. si ajungea acasa. afurisindu-i cu cirlan cu tot si-i dete grabindu-se-nainte. Cind colo dete de herghelia de cai. Daca vazu mastioana-sa o avere asa de mare. Ii dracui si pe astia si merse-nainte. Ea lua oaia si merse-nainte.! : Aleasa un cal miadru si voinic.

mai mult moarta decit vie. Porcii cum o zarira o-ncoltira si cu dintii gata s-o rupa-n bucati. iar pe ele le minca si le morfecara. sari pe o leasa si cinta: ! Cucuriguu. a legat-o-n spinare si a plecat la muma-sa fericita de atita bogatie. de o dadura de-a dura prin tarina. Iar pleca si de aci dracuind si blestemind prin gliontane si spini pina ce ajunse la o padure mare. Marul daca a vazut-o atit de rea si de indaratnica a blestemat-o si el: batut ca bumbacul. s-n-virtit. pan'-se saturara. Abia scapa si de aia si a doajuns acasa toata rupta. cocolos. Ea o-nfrunta si pe fintina si merse setoasa si flaminda-nainte. iar alele de atunci se liberara si nu mai traira-n lada ! 94 . cocos. dar fintina o umplu de imala. ajunse miria cu porcii. dar marul o lua la bataie lovind-o cu ramurile. Cum o deschise. vru sa ia mere. vacile o cunoscura si parca le apucase strechea. A pus ochii pe lada cea mai mare si mai noua. ca te taie mos ! Cocosul insa batea din aripi si vestea din bordei in bordei intimplarea cu fata cea rea Cum tuna fata-n casa. s-a sucit. Mai la urma urmelor se opri la cuptorul de piine. Cuptorul o ruga sa-1 curete de cenusa. O ruga fintina s-o curete de imala daca vrea sa-i dea sa bea apa cind se va-ntoarce. iar cind se va inapoia-i va da mere sa manince. ceru un cal ca nu mai poate merge. napirci. tisnira in toate partile serpi. Ea. dar cuptorul ii azvirli cu cenusa-n ochi de o orbi. Drum batut ca fuiorul. moarta de foame. coapte-n pirg. Tiris-grapis. ca nu putu gasi nici o coaja de piine. Ajunse la cuptorul de pine. cind se va-ntoarce. Si asa pe cei rai ii saturara de avere. pina ce s-a hotarit. Toata rupta. Fata a dracuit marul si si-a vazut de drum. iar piinea de sub spuza se prefacu in scrum. Dupa ce i s-a ispravit sorocul mosul i-a zis sa-si aleaga o lacra din cele ce le avea. fugeau. caii o lovira cu copitele de-i frinsera oasele si-i rupsera toalele. Ea insa izidi cenusa de pe vatra cuptorului. — Drum Unde-oi ajunge Ajunse la o fintina-necata de imala. sa-ti fringi capul. Ajunse la turma de oi si se ruga de ele sa-i dea o tira de lapte ca moare de foame. vru sa bea apa. gatagata sa-i sparga lada cea frumoasa. Berbecii insa n-o lasara si o burdusira cu coarnele. Ajunsa la cireada de vaci. maguu Vine dracuu. Ajunsa setoasa la fintina cu imala. Se opri sub marul stolos cu merele mindre. ca se usuca. Cocosul cum o vazu. singerata. ca-i va da piine calda si buna. Se tocmi la mos pe o lada sa-i slujeasca un an de zile. cu oasele frinte. se broscaiau si cu coarnele o impungeau de-si rupse picioarele. ceru o pita. Marul o ruga sa-1 curete de omizi. Unde-oi ajunge sa-ti rupi piciorul. lacoma dupa avere. unde stapinea un mosneag multimea de ale in lazi inchise ca sa nu fuga. darmite sa-i mai dea si mere rumene sa manince Ajunse la herghelia de cai. muma-sa alerga dupa fata si deschise lada. Si batuta ! Baba cum il auzi.! ! plin de omizi. Drumul e lung si greu. Mosul i-a dat-o. grai: — Fugi.

cind te vei intoarce o sa-ti dau apa rece sa bei. lovi-te-ar colera. ajunge la erghelia cu cai. Cind intra fata-n casa si deschide lada care e plina de blaga de aur. de imala ca. Ajunge la cai. iar o mina sa-ntoarca oile. cind sa va intoarce o sa-i dea o vaca. o mina sa o raneasca de imala ca. fata. ea il curata de omida. Ajunge la cuptoru cu pini Curata-ma. fata. de cenusa ca. cind te vei intoarce o sa-ti dau o pine sa maninci. Ajunge la marul cu mera: Cura-ta-ma. mina pe fica-sa si ea sa slujeasca sa Muma-sa — aduca bogatie. fata. alege-ti o lada si pleaca. iar o mina sa-ntoarca vacile. Ea ia o lada veche si pleaca. cind sa va intoarce o sa-i dea meara sa manince. Ea le intoarce si pleaca. intoarce porcii. intolata. ca. cind te vei inapoia o sa-ti dau un pore. Vro baba invata fata: Fata mea. de omida ca. ajunge la miria cu porci. Cind doajunge acasa. ea n-a vrut. ajunge la turma cu oi. Baba i-a spus cind va pleca sa ia o lada veche ca aia i-a fost plata. cccosul cu blaga in spate a si cintat : « cucurigu. ea. ajunge la marul cu mere. Ea n-a vrut. ajunge la fintina cu apa. ajunge la marul cu mera. ii da mere. cind sa va intoarce o sa-i dea apa rece sa bea. Baba noua a minat pe mos sa-si dea fata ca sluga. cind sa va intcarce o sa-i dea un pore. c5. imblagata. Ea il errata de cenusa si pleaca. cind sa va napoia o sa-i dea un cal. ajunge la gelepul cu vaci. acolo o mina sa-i intoarca ca. Ajunge la cuptorul cu pini care o mina sa-1 curete de cenusa ca. ca nu stii nimic. Ea n-a vrut. Ajunge la fintina cu apa: Raneaste-ma. Ea ia sama si vede ca serpii intra in lazile cele noi si spune babii. 2junge la vrun mos cu care sa tocmeaste sa-i fatuiasca niscai lazi cu ale carora sa nu le dea apa nici prea calda. stapinu i-a zis: Ia-ti. Ea nu vrea. Ea o raneaste si prolungeaste mai departe. care o mina sa-1 curete de omida ca. iar o mina sa le intoarca ca.» : MO$U A $1 BABA fost vrodata vrun mos cui i-a murit baba si a ramas vaduvoi cu o fata. ca. cind te vei intoarce o sa-ti dau mera sa maninci. o mina sa-ntoarca vacili. Ea nu vrea. Ajunge la cuptoru cu pini si-i da o pine. cind se va inapoia o sa-i dea o oaie. bea apa. tu sa iai sama in care lada sa baga alile alea. o mina sa-i intoarca ca. prolungeaste drumul. Ajunge la fintina cu apa rece. ii — — — — — — da un pore. nici prea rece. fata. Fata mastioaicii pleaca. ii da un cal. Ajunge la oi. Ea le intoarce. ajunge la porci. cind se va intoarce o sa-i dea o vaca. vine fata mosului. Du-te. ca. Cind ea i-a iesit sorocul sa pleace acasa. iar asa o mina sa intoarca porcii. ea nu vrea. ia o vaca. Ea intoarce porcii si pleaca mai departe pe drum. El a luat aha baba care a avut iar o fata. Ajunge la vaci. Ajunge la vaci. ii da o oaie. Fata merge pe drum si ajunge la niscai porci. Ajunge la oi. cind sa va intoarce o sa-i dea pine sa 95 . Ajunge la cai. cu vite dupa masticaica striga: Cccos. Cind vede mastioaica asa aveare si atita blaga. cind se va intoarce o sa-i dea un cal. Merge mai departe. cind sa va intoarce o sa-i dea o oaie.

$i nu ma-ndur nici de tine De aceea. Cind ajunge la porci. Tatal isi dadu sufletul impac3t in miinile lui Dumnezeu. Abia a scapat de acolo si abia doajuns acasa toata rupta si omorita si singeroasa. dar pina atuncea au fost inchisa. TREI FRATI iMPARATI A fost temea de tilhari ca-i odata un om sarac care avea trei copii si atit de sarac era ca nu se vor smulge averile. ajunge la fintina. ne bine la vaci. saracia cind s-a-ncuibat pe vatra. Ajunge la oi. riuri si pustiuri. ce-ai cu mine? M-am avut cu tat-tau bine. ursi. Cind ajunge la cai. o bate cu crengile. o impung berbecii cu coarnele. ca scaiul de oaie Nu vreau sa va aud intrebind-o miine. cocos. Mai la urma a ajuns la stapinul la care a servit sora-sa vitrega §i acolo sa tocmeaste sa slujeasca un an de zile pe o lada pe care va vrea s-o ia cind va pleca. vine fata babii. caci era o mare foamete. plin de amaraciune. sa n-aiba parte de noroc si sanatate. ii va invata cum sa scape de saracie. cum s-o atita focul sa puie mina pe eel mic. nici la inima vreo taina J Intr-o zi. precum o viata s-a tinut de mine. lupi. poimiine Saracie. Cind se oprira intr-un munte se vorbira sa faca focul ?i-l minara pe fratele eel mic dupa lemne si surcele prin padure. copiii msi. mistreti si alte ale. Ajunge la cuptoru cu pini. Fratele eel mare si mijlocasul se intelesera ca nemaiputind rabda de foame. din cele pe care le pazeaste. porcii toata o incoltasc cu dintii si or vrut sa o manince de tot. lasind-o numai cu un cotoi p3 vatra ?i astfel plecara-n lumea alba. De aceea el se purta ca omul eel ce n-are nici haina. doar-doar. dar cu lada plina manince. ii blestama pe nii sai. Trecura peste munti si vai. Cocosu iar cinta: Cucuriguuu. ci sa-?i ia fiecare traista-n bat si s-o urneasca in lumea alba sa-si caute norocul si binele fiecare.! ! : : nu vrea. care o umple de imala. vacile daucu coarnele in ea. ajunge la marul cu mere. toata rupta si batuta. lucia. ca sa nu piara de foame. dupa priceperea lui. Cind a plecat. a luat o lada noua. iar ei pustiira casa. isi aduna copiii pe linga vatra si-ncepu a le da povete. — ! — — ! 96 . acum. deschide lada din care tisnesc De atuncea au ramas libere. gindind ca in aia e mai mare blaga. la despartirea cea mare. Baba zice: Ici. baba alerga si in toate partile plin de serpi. care o umple de cenusa. dar nu-i da meara sa manince. e ca o stana de piatra Si eu as vrea saracia. Ajunge rau. ei o bat cu copitele de toata o rup. cautind demincare si pometuri. ce stii tu Cind alili fata tuna inlauntru. sa-1 taie si sa-1 frig3-n frigare la foe si apoi s5-l manince. Si incepu bietul tata a le grai de la inima ca sa le mearga drept la minte: Heeei. sa nu se tie de voi. simti ca-i viae sfirsitul. Ea — — de ale. daca vor mai aprinde focul pe vatra bordeiului.

hai sa mincam. si v-am omenit Acum a sosit vremea sa-mi brodiu vorbele miine si bine sa va ginditi Daca o sa-mi raspundeti bine inca un an am sa va mai tin sa va aranesc ca pe copiii mei. daca nu veti raspunde. ar scalda-o si vindeca fata !. ia sa stam noi sa mincam si sa bem. dar — Leacul. Fratele cel mic cind vazu ca mai este o zi pina se-mplineste sorocul. sapa si lopata Copilul era numai ochi si urechi. mincarati si baurati. bine va fi. Asa stau.: : Cel mic. Una din ele zise: Eu am puiat boala intr-o fiica de-mparat si acum imi am cuibul in trupul ei. copii. Dar zilele treceau si anul se-mplinea. Fratii cei mari cum auzira ca pot gasi de-ale gurii. Acolo este o pata de singe de om. ca mare e anul si pina la anul. zise Mai fratilor. Si se gindi el ca la o casa asa mare si frumoasa. se gindeau. vazu in zare o casa mare. Cel mai mic si mai istet la minte se gindi. Cel mic insa ii imbie: Fratilor. Imparatul a cazut la pat de 97 . cafele si supe. temindu-se peste noapte sa nu-1 manince mosul. Din pustiul asta nici dracul nu ne scapa Si se asezara pe mincare si pe bere pina ce se saturara bine gata sa le crape burtile. zicindu-le: Fratii mei. Cind vrura sa piece. toate auzea si pricepea. poate vor da peste ceva de mincare. caci tare flaminzi erau. nu — Bine. Cei mari. beau si se plimbau. aci tipenie de om O masa lunga la mijlocul casii goala. chiar subt spinzuratoarea imparatului. cum vazura atita belsug se crucira si se mirara ca ce sa fie asta ? Dar de mincat se temeau. Fiecare incepu sa se laude cu ispravile facute. Daca ar sti zavracioaicile. ca de-o fi sa murim n-o fi mare paguba. ori moare magarul. cu feresti in soare. grabindu-se la casa cea parasita din padure. Ond auzira copiii ce-i asteapta li se facu parul maciuca-n cap si-ncepura sa tremure de frica. trebuie sa fie si ceva mincare. Cind ajunsera la poarta. dar o sa va pun sa raspundeti la trei intrebari. La sfirsitul anului bani n-o sa va cer. Nimeni nu raspundea Intrara inauntru. Ce sa se faca ei osteniti si flaminzi ? Sa se aseze la masa de osteneala. Floricica-nfloreste la mijlocul noptii. Sed degeaba si maninc din ea. lasara cutitele-n teaca si nu-1 mai taiara. Noaptea zburara si se lasara pe copac trei pasari maiestre. bine. hai sa fugim. O alta pasare maiastra fac nici o isprava. sa toate izvoarele din cutare imparape si le-am incuiat sete si foame oamenii. nici nu visa ce soarta-1 paste Insa adunind surcele prin padure. ca stiu ca nu-i aveti. iar de lecuit topi vracii din lumea ! ! ! ! — ! — ! — — ! ! — — pasare maiastra nerabdatoare o intreba: leacul ascuns ? este de negasit si de nebanuit. ori piere samarul. Numai purcei fripti. masa se umplu cu bunatati. dar una tot se-ntimpla. Dar asa. in mijlocul casei veni un mos cu barba alba pina-n pamint zicindu-le: Uite. Fratii cei mari se temura si nu fugira. un an ati sezut la mine. bat in zadar Casa era pustie. leacul O alta tu nu spui unde-i ! incepu — Eu sa se laude astfel: am adunat moara de bine. soro. Se-ntoarsendarat la fratii lui si le spuse noutatea cu casa cea alba-n zare. o sa va tai. Un an v-am aranit. deodata. Din singele ala creste o floare galbena. ca mosu asta ne prapadeste. Cel mic. prajituri. o sa va omor si o sa va maninc fripu. Fratii se-nvoira si cazvura pe ginduri ce-ntrebari ar putea sa fie alea si ei sa nu le nimereasca. ce stati. Ramasera noaptea-n casa sa-si vada norocul la ziua. Daca veti raspunde. Dar cum se asezara pe sandalii si cu coatele pe masa. doftoroaicele s-o pazeasca noaptea si s-o culeaga inainte de a se face ziua cind se-nchide floarea. dar bani nu platirati Asa o sa stati aici un an de zile. pleca pe furis si se culca sub un stejar mare stolos. mincau. Intr-o zi veni mosul zicindu-le: Copii.

ori pier. astia mai mult morti decit vii. Acuma nimeni nu mai cuteaza sa caute izvoarele de apa ascunse. din am mincat. paduri. tot se usuca si numai vintul suiera a pustiu. daca ca atitea? — Subt vatra imparatului ascunsa de mine cheia cu care se deschid stii sta izvoarele. daca le-o zgodi bine va fi. trei vorbulite. insa eu v-am intrecut. nu te grabi. de ati facut. ati mincat un an de zile? Daca vor raspunde din beut vin si scafirlia lui e bine. porni si ea sa-si trei insi. Cum ajunse eel mai mic le grai: Stati. mai. au scapat. v-am dat de toate ielea. dornica de a aria care este cheia slobozirii izvoarelor. dar voi din ce ati mincat. ca n-are-ncotro. sa nu va para rau Insa cum intarira eel Mai copii. Am aflat taina ati coava de — Din ce — Cu ce Pe urma: cal. avem sa-i mincam si sa ne veselim. pe urma-si luara zborul si se dusera. Se gindeau la ziua de miine cind nu vor putea raspunde si-i va minca mosul. ati facut. Cind ajunse la ei. fratilor ca stie . Dupa asta mosul iarasi ca asa e. cu inima cit un purice de frica sa nu-1 simta maiestrele si sa-1 omoare. o-ntreba: necaz. e mosule. sa-i intreb trei intrebari. cum se poate gasi cheia de slobozirea izvoarelor. sa-i intrebi ? zise una. Stau toti si pier cu zilele de sete. A chemat mesteri sa izvorasca apa. mosul ii intreba: 08 . toate bunatatile. Pasarile maiestre. iarba. prins de un an aranit degeaba de un an si miine ori scapa. si mine. isi pigulira aripile si se pieptanara. Dar te lauzi — Spune. de sus pina jos. vite. oameni. Copilul sta jos pitulat. o sa-i nu viseaza ca sub vatra este leaganul izvoadea popa cu cadelnita la cap. Dar cum imparatul relor. scafirlie ! si fratii innegri intr-o parte. asa precum fost intelegerea. daca va pieri omenirea din lipsa de apa. mai baiete. nici treia pasare maiastra Cea de-a arate auzindu-le laudindu-se. unde vazut tu mort si-ngropat cine unde — Ba din ea am mincat sa Ziceti voi mai — Asa. — Bineee. — Voi sa-i scofala ce Am I-am am — Ce de gind — Ascultati ce o ai maninc de vii. Acum rasufla usurat si se-ntoarse la fratii sai. ce va perpeliti asa. pasari. Una dintre pasari. Si mai — ! Ati auzit ? — Am de auzit ziua. ascultati la mine. si pentru voi. Cum le-a s-a crapat mosul a intrat pe usa gata sa-i intrebe. iar e bine. ! ii raspunse fratii ca niste glasuri mai mult stinse. Am nu. cind ati mincat ? Copiii incremenira si tacura ca niste muti. . — — Taci. trei copii. Iar daca n-o brodi-o sarmanii. apa un an de zile ? De vor raspunde din potla urma urmelor o sa-i intreb: ati mincat bucatele si mincarurile un an de zile pe de-a bodaproste? De vor raspunde cu destili lui tata. v-am aranit pina acuma. stii.: : si ingineri sa sfredeleasca maruntaiele pamintului ca in zadar s-au straduit ca la toti le-a taiat capetele si a zidit o cula mare din capete de ingineri sa ramiie de pomenire. eu am sa raspund Daca n-ascultati de mine sintem pierduti. mai zburara prin copaci. soro. sa-i intreb Din ce tata. . raspunse indata eel mai mic si ! — mai istet ! ai scafirlia lui tata-tu. Din scafirlia capului tatalui nostru.

!

— Eu v-am dat de beut din pahare mindre, voi sa-mi raspundeti, — raspunse mic cu hotarire. — Unde vazut voi potcoava de Luati aminte, ca de nu chibzuiti mincati. bine, de o sa — Ba asa raspunsera doi natantoci.
ati

iar

cu adevarat din ele ati beut? Am beut din potcoava de
ati
vii
fiti

cal,

ii

eel

cal ?

este,

si

ceilalti

graira fratii, mosneagul, de necaz, innegri si pe cealalta parte de sus pina jos si uidi cu totul negru ca smoala. Heeei, copii, mai ramase unaaa V-am dat de ati mincat cu furculita si cu linguri, voi spuneti-mi cu ce ati mincat? Fratele eel istet, in graba-i

Cum

!

raspunse:

destili lui tatal vostru mort de putrezit? Voi amindoi nu dati crezare la narodu asta, nu-1 vedeti ca este smintit? Ba este adevarat, cu destili lui tata am mincat, mai intarira si ceilalti doi frati, tremurind de frica.
!

— Am mincat cu — Mai, ce prosti
si

destili

lui
ati

tata.

Unde

vazut voi

atit

ani

Mosul cum auzi si pe-al treilea raspuns, incepu de se umfla, se umfla, mult, mult si deodata plesni atit de tare ca rasunara muntii si se misca pamintul din furca lui. Din mos se facu praf, pulbere si tarina neagra, iar casa lui se risipi in cele patru vinturi. Copiii se pomenira azvirliti tocmai in munte, risipiti prin copaci cu cite un stei de piatra in mina. Cind se desmeticira ca dupa un vis urit, se vazura intre munti pustii si steiuri de piatra, pe care
misunau
virful
iar

serpi

si

balauri.

Se-nchinara lui Dumnezeu c-au scapat cu viata si au coborit de pe muntelui in vale. Colindind ei si umblind prin munte dupa pometuri, fratele eel mic, se pierdu de cei mari.
Rataci fara rost
zile si

nopti fara sa-si gaseasca

fratii.
si

Intr-o

zi se

slobozi

intr-o joaca mai in jos, auzind o fi aici? Se intreba bietul copil cocosi rosii mari si dolofani, cu zari ramase-ncremenit. Asa ceva

Ce-o mai si cobori sa vada. Cind in japca, vede trei crestele aplecate, cu pintenii-nodate. Cum ii
larma mare, cu batai
injuraturi.

mari

nici in vis n-ar fi putut sa vada. Cocosii erau oamenii, sareau unul pe altul cu cioacurile cit teglicele, cu picioarele cit crecanele, cu penele aurite, cu capete zdrobite. Copilul isi lua inima-n dinti puse mina pe o moaca §i sari sa desparta cocosii.
cit

— mai impacati? Unul dintre — Noi sintem
Stati,

ce va certati, ce va mincati, seama v-o luati si va plin de singe cu penele zdrentuite ii raspunse: trei frati, in japca blestemati, sa traim, sa ne batem si sa murim. De trei ani ne batem, de trei ani ne certam si nici cind pace n-avem, pe trei lucruri fermecate, de tata la moarte lasate.
fratilor,
ei

niste turbati, far'

de

lucruri nene, v-au ramas, de va ciocniti si singerati parca ati fi de minte scapatati Atunci un alt cocos, tantos cu pinteni aur la picioare-i zise: Baiete, logofete, trei lucruri ne-au ramas, pe vrajba am pornit, rau
!

— Ce

ne-am

— razboit — Spuneti odata ce lucruri va-nvrajbira, ce lucruri capul ciocanira? — Asta-i una sabie, cu a doua o chesa niste foale invechite, de
vi-1
si

la

tata-s mostenite.

99

fac

Nu vad ce scumpete zace in dananaile doua parale ?
! !

— — Ba fac
ti

astia,

vechi

si

imputite, de

nu

zise

un

alt cocos.

Cind

vei lua sabia-n
la lupta, si

lume

se

aduna-n

fata gata sa

porneasca

mina toate ostirile din ce gindesti, aia faci cu

Calci in picioare orice imparatie, orice avutie o iei cu sila si nici un imparat nu cuteaza sa zica impotriva o vorba. Ba te mai si lauda ca trecind prin foe si sabie omenirea, ai eliberat-o de la tiranii, ce nu sint si nici n-au fost. Iar chesaua fata bani. Cum o scuturi si te gindesti sa se umple de poli
ostirile.

de aur, ea indata face bani, asa ca, niciodata fara griji.

nu

sta goala,

cum nu

sta

omul

ce e cu foalele, nene ? intreba nedumerit copilul. cu foalele nu este un lucru prea mare. Cum vei vedea ca esti la strimtoare, te sui calare pe foale si zbori ca vintul si ca gindul la capul pamintului, in slava cerului, ori la talpa iadului. Unde gindesti, acolo ajungi. Daca vazura cocosii ce vazura, il rugara pe copil sa le-mparta el, ca un om cinstit lucrurile pe direptate. Copilul lua lucrurile si chibzui ca bine i-ar prinde ele la nevoie. Hai sa scoborim mai in jos in Valea Plingerii, linga acel riu minunat, bun de adapat dar si de scaldat. Hai Si cum iesira din japca cobori copilul cu cocosii in Valea Plingerii. Ei ramasera pe tarmul riului iar el se aseza pe foale in mijlocul riului.
foalele,
!

— Da — He

— —

!

Dupa

— Voi
o

asta

le

grai:

intii sabia

sa va grabiti, iute sa-naintap lucrurile sa le luati. Cine ajunge ia, cine ajunge al doilea, cheseaua de bani, iar al mai din urma

foale ciuruite, foalele invechite. El le facu semn sa porneasca cocosii, falosii, o pornira, dar cum se repezira si s-apropiara, el ridica sabia si gindi pe rind ca fiecare sa se prefaca intr-un stei de piatra si sa ramiie pe vecie la fundul apei. Asa gindi, asa se si facu. Asti trei cocosi se vedeau a fi cocosi, dar ei erau trei zmei care se certau pe lucrurile ce le lasase tatal lor.
sin, se aseza se gindi unde sint fratii lui pierduti. Dar cum porni intr-acolo, in Valea Plingerii, navalira zmeii, balaurii, napircile, pasari cu cioc de otel, gata-gata sa-1 piarda si sa-1 inghita de viu. El cum se vazu la strimtoare, se

Cum

ramase singur, pusa mina pe sabie, baga cheseaua-n

pe foale

si

aseza pe foale, ridica sabia si cum dete o data si gindi toate fiarele astea sa se prefaca-n steiuri de piatra negre, toate incremenira pe vecie, asa cum copilul eel istet gindise. Acum pleca sa-i caute pe fratii pierduti. Cum se gindi si ajunse la fratiorii lui flaminzi si rupti ca vai de ei. Mai intii le spuse tot, cum e rindul, mai pe urma le zise sa se suie pe foale, sa se tina bine ca o sa zboare in slava cerului.
Plingerii, alti zmei, alti balauri cu falcile-n fugarea scotind foe si para, gata sa-i inghita. Copilul eel mic cum ridica sabia le taia capetele, din zori si pina-n inserare, pina ce pe Valea Plingerii curgea acum un riu de singe de zmei si de balauri, iar dealurile si cimpiile erau pline numai de carne de ale spurcate. Nu se mai auzira vaiete si urlete si toate alele salbatice isi gasira pieirea in Valea Plingerii. Valea Plingerii rasufla linistita si de aci incolo pe luncile cu florile, sosira ciobanitele sa-si pasca oitele. Se bucurara cei trei frati, dar deodata tresarira amintindu-si eel mic, de cele auzite de la pasarile maiestre despre printesa cea de pe patul de mcarte. Se suira calari toti trei pe foale si cit se gindi al mic, atit tinu

Dar cum zburara peste Valea
altele-n pamint,
ii

cer

si

100

!

:

calatoria

!

Deodata mai

iute ca vintul zburara

clestar stralucitor ca soarele,

si se pomenira la palatul de unde tragea fiica-mparatului sa moara.

— Cine intreba tu mai pustiule un ostas inarmat din pina-n — Eu un doctor viu s-o lecuiesc pe fiica-mparatului. — Du-te, mai ca te-aude-mparatul pe pune numai din capete de doftori capul colo-n cula doftoroaie. — Eu rog ma pe mine intru la-mparatu, ca eu ce spun. — Bineee nu-ti para rau daca pierde capul. dusera la-mparatul: Veni ofitarimea — Imparate-luminate, domnul multa de noroc, de sanaesti,
!

Cum

pusa piciorul pe pamint, batu
il

la

poarta palatului.
rastit

talpi

dinti.

sint

si

baiete,

pustie,
sa

si-ti

si

tie

uite

aia-nalta zidita
lasi

si

te

sa

stiu

!

sa

ti-oi

si-1

faca-ti

parte,

prind asa cum ma vezi mic pipernicit sa-ti scol fata de pe boala si sa nu-ti cer nici o para chioara. Imparatul si curtenii sai, socotira ca ast copil glumeste sau e-ntr-o ureche. insa copilul nu se lasa si-i da-nainte ca daca n-o va putea vindeca, sa pofteasca imparatul sa-i ia si lui capul si sa-1 aline pe virful cetatii zidita numai din capete de oameni doftoriti. Imparatul se-nvoi si-i dete trei zile, sa faca dovada stiintei sale. Cum veni seara merse de culese floarea ce inflorea o data pe noapte din singe sub spinzuratoarea imparatului, o pusa-n sin si merse s-o scalde pe printesa cu ea. Cum o scalda o data fata capata roseata-n obraji si chip de om inviat din morti. A doua seara de sub alta spinzuratoare pindi pina-nflori floarea, o culese si iar o scalda pe printesa. Printesa capata viata si glas sa graiasca. A treia noapte mai culese o floare si inca o data o mai scalda si fata se-nzdraveni de-a binelea, de parca n-ar fi fost bolnava niciodata.
tate,

eu

ma

— Mai baiete, mireasa, — Imparate
eel
!

Imparatul se bucura foarte de isprava istetului copil si-i zise: baietele, pentru faptele mari ale tale, iti dau fiica de sa-ti fie sotie-aleasa, iar in marele palat, sa fii chiar imparat
si-naltate,

prea
!

esti

bun

si-mi dai de toate

!

Eu

sint

fiul

mai mic, nu ma pricep la nimic Mai am doi fratiori mai mari si s-or minia si m-or blastama, c-am luat-o-nainte si nu ne-am insurat pe rind, precum ne-am facut pe rind. S-ar cuveni sa-ti mariji fiica dupa fratele meu mai mare si nu dupa mine eel mai mic Strajele mersera in oras pe la dughene de-1 chemara pe fratele sau mai mare sa fie mire. Si se facu o nunta mare si frumoasa ca-n povesti, precum numai la crai ?i-mparati se poate face. Fratele eel mic si mijlociu n-au timp de pierdut. Se pusera pe foale si zburara ca gindul in tara insetata unde erau incuiate izvoarele. Cum gindira se pomenira in acea imparatie arsa de dogoarea soarelui, vitele si oamenii lingeau roua ce le-o mai da Dumnezeu dimineata. Intrebara lumea din cetate daca de multi ani nu mai au apa si spre mirarea lor, aflara ca de peste un veac izvoarele au secat, iar viata se stinge cu fiecare zi ce trece. Palate si orase mari ramin pustii. A doua zi, copilul eel istet nu mai putea rabda nici el de sete si drept la poarta
imparatului se opri si ceru sa-i vorbeasca. Imparatul il primi, iar baietasul ii grai Slavite-mparate, mare-luminate. Vad ca imparatia ta este topita de arsita soarelui. Pier vite, pier oameni, piere viata Eu ma leg, ca un inginer de izvoare ce sint, sa va slobod izvoarele si iar sa aveti apa si viata ca odinioara. Mai baiete, vezi tu cetatea aceea-nalta, e facuta numai din capete de ingineri de paie ca de-ai de tine. Mai bine vezi-ti de cale sa n-am pacate si cu un fecior necopt ca tine.

!

101

— Imparate-luminate,
sa scap

eu mi

lumea de

la sete, sa-i

ma tern de moarte Eu am venit dau apa cu izvoare si sa creasca florile
!

hotarit
iara. $i

se-nvoi imparatul sa-1 lase sa descuie izvoarele incuiate. Porni baiatul prin
palat, priveste-n deal, priveste-n vale, da-i si prin oborul imparatului, se face

gaseste capatiiul. gindeste ca asta e mic, dar e inginer istet. Nici prin gind nu-i trecea ca el este un bondoc de om, ce nimic nu stia Mai la urma se opri linga duvar la vatra focului asa cum auzise de la zinele maiestre. Ridica pliocii de piatra si sapa in vatra focului adinc. Oamenii sapara si pornira sa curga izvoarele. Vezi, marite imparate, aici sint legate, innodate si-ncuiate izvoarele din imparatia ta. De-acum inainte vor porni izvoarele sa curga in toata tara. Ca prin farmec, toate fintinile, toate lacurile, riurile cu izvoarele, se umplura cu apa si incepura sa curga la vale spre marea bucurie a imparatului. Atunci imparatul, plin de drag si de bucurie ii zise: Asculta, mai baiete, fiindca este treaba asa, ca descuiasi izvoarele, se umplura marile, inverzira cimpurile, inflorira florile si viata-mi luminasi da si-mparatia-mi luasi Si de-acum pina-n vecie s-o stapinesti tu cu fiica mea, care o sa-ti fie mireasa si-mparateasa
si

ca-ncearca, cauta

nu

Imparatul dupa

el,

!

!

!

— Ba,
Cum

marite imparate, ca

mai mare si nu se-nsoara, trebuie sa ne-nsuram pe rind precum ne-am nascut.
e
lui

am un frate, m-o batea si m-o iar eu ma leg la cap cind nu ma

certa, ca el

doare. Noi Sa-1 chemati pe el §i

sa-i

faceti
il

nunta.

gasira gura-casca prin oras, il chemara la palat si-i spusera ca e ginere si va fi-mparat. Mijlocariu casca ochii, credea ca viseaza, dar nunta si veselia-ncepu si tinu luni si ani, iar el tot nu-ntelegea prin ce minune
i-a

pus tocmai

lui

si sa veseleasca. Isi incinse sabia, ascunse chesaua fermecata-n sin se urea pe foale si zbura peste cimpii si-imparatii pina ce se scobori tumite la capul pamintului la niste palate mindie

Fratele eel

Dumnezeu mina-n cap. mic n-are rabdare sa petreaca

imparatesti de

marmora
si

si

de

clestar.

trage la o crisma sa ia ceva de-ale gurii. Cind la crisma fiica-mparatului juca carti cu un curtean inzorzonat, imbracat numai in toale de aur si de argint. Mai si se mira copilul de printesa ca se joaca la carti prin birturi. Ce-ar fi sa intre-n vorba cu ea si sa se joace cu ea. Tocmai ofiterul dc la curte golise portofelul si plecase suparat. Ia s-o-ntreb eu nu joaca cu mine ?

N-are de lucru

juca, stau

— Vad ca va place jocul de mie-mi place dar daca n-am cu cine rabd. — Ai bani — Am. — Hai sa jucam, zise printesa. Si se pusera pe joe frate faca de petrecarti si
si
?

sa-i

canie paralelor. Pina dimineata fiica-mparatului pierdu toti banii. Dar ea lua seama ca punga baiatului fata bani, indata ce nu mai avea. Cum sa faca ea Pune la cale cu crismariu sa-i sa-i fure chesaua cea fermecata care fata bani dea vin sa bea sa-1 imbete pina si-o pierde de tot mintile. §i crismarui se puse pe el cu vin vechi de noua ani si baiatul de bucurie ca i-a luat toti banii craitei, hai cu ea la bautura:
!

Bea cu oala Sa fuga boala,
102

!

!

cu ploschita Sa-si ude gurka Si asa beu cu sete pina-si ineaca pipota, de cazu lat la pamint. Fiica-mpail vazu, baga mina-n sinul baiatului si-i fura cheratului atit astepta. saua cu bani. Vru sa piece, dar necuratul n-are de lucru de-si viri coada si o-ndemna sa-i ia sabia cu care infrunti ostirile lumii si foalele cu care zbori ca vintul si ca gindul. Ca sa nu simta ca 1-a-nselat i-a pus la loc alta chesa, alta sabie si foale, asemanatoare ca picaturile de apa. Baietasul dormi un somn bun si se scula aminat, cind printesa hehe, de mult se dusese la palat. ridica-n sus si gindi sa se adune ostire se scula vru sa-ncerce sabia. cita frunza si iarba, dar ostire ioc. li furase sabia si alta la fel ii pusese la loc. Cind vazu una ca asta, simti cum il lasa picioarele. Hai sa-ncerc si chesaua daca mai fata bani Da de unde, in zadar o scutura ca parale nu mai fata Sa crape de ciuda, nu Tiii ! zise el in gindul sau, si pe asta mi-a luat-o alta Ce-i mai raminea de facut ? Sa se urce pe foale si sa zboare la palat sa se plinga. Dar cum se sui pe ele, foalele nu mai au nici o putere sa zboare ca odinioara. De-acum se vazu pierdut si se gindi la vorbele iui taica-su, ca mintea de-ar creste pe toate cararile, ar paste-o magarii. Plingea de necaz si-si da cu pumnii-n cap fara rost. De-acum sarac si gol pusca isi lua lumea-n cap si pleca la voia-ntimplarii unde o da sorocul si norocul. Umbla din sat in sat, din catun in catun, cersind de mincare. Toalele, i se rupsesera de se facusera ferfenita pe el. Ii era rusine sa mai treaca-n halul asta prin lume. Dar e mai bine sa mearga-n munte si sa-si caute de-ale gurii ca jiganiile salbatice prin paduri. Urcind si scoborind pe potecile neumblate ale muntilor, deodata gasi un mar cu mere neobisnuit de mari si frumoase. Hiii isi zise el, bine ca Dar cum musca dintr-un mar, eel putin am ce minca, sa nu mor de foame sa vezi dracia dracului, ii crescura coarne ca la tap. Cind vazu una ca asta incremeni de frica. Colac peste pupaza, asta-mi mai lipsea isi zise-n gind baiatul. Ce sa faca acum sa scape de coarne ? Se suci, se-nvirti, dar coarnele-i atirna-n cap, ca la un tap. N-are ce sa faca, trebuie sa rabde si sa le poarte daca asa 1-a pedepsit Dumnezeu ca n-a avut minte sa-si pastreze lucrurile ca ochii din cap. Acum sa sufere Ridica mina de coarne si merse prin padure speriind ca o aratare cerbii si caprioarele ce se adunau la izvoare sa-si stimpere setea. Mergind dupa izvoare cu apa curata de munte, in cale dete de un par, incarcat de pere. De sete lua o para, o minca si-i cazura coarnele jos, parca le-ar fi luat cineva cu mina. Heeei, dar fiindca la minte era istet, lua seama ca din mere ies coarne, din pere pica coarnele, ca si cind n-au fost. Stai, frate-meu, daca-i asa ca-i vin eu de hac printesei, s-o usture la ficati, daca a cutezat sa-mi fure lucrusoarele mele Se-ntoarse la mar, umplu sacuiul de mere, iar sinul de pere. De aci pleca drept la curtea-mparatului. Se plimba prin fata palatului si striga ca negustorii, doar, doar, o veni si fiica-mparatului sa cumpere si sa-i vie de hac. Si cum mergea si se-nvirtea striga:
Si

Cum

Cum

O

!

!

!

!

!

!

!

Hai Hai Hai

la la la

mere,
pere,

mindre

floricele

!

Fiica-mparatului, n-are iar treaba. Ridica capul peste gard sa vada ce vinde baiatul. El cum o zareste o recunoaste si mai tare striga sa-i iese sufletul din bosogi. Printesa cind vazu merele mari si frumoase nu-i paru rau de bani, patru galbeni numara si umplu sortul. Ii dete lui ta-su si ma-si si toti se mirara

103

Fiecare in palat sedea-n ogeacul lui cu sludin mar ii crescura coarnele ca la tap. Degeaba tipa, in zadar se zvircolea, ca de coarne nu scapa. De rusine se ascunse sub pat; sta acolo pitulata zi si noapte sa n-o vada imparatul si sfatuitorii acestuia. Mare rusine cazuse pe capul ei. Imparateasa veni in odaia lui fie-sa s-o vada, dar n-o gasi. Lua si ea dintr-un mar si-ntr-o doara musca din el. Cum musca ii crescura coarnele. De rusine fuge si ea sub pat sa n-o vada imparatul. Cind pe sub pat se gasi cu fiica-sa si ea ca naiba-ncornorata. Stateau aci ca slutele A fost furata si ca mutele. Le cauta slugile, da nu le gasesc. Zarva mare imparateasa si fiica de niscaiva zmei isi dau cu parerile doftoroaiele si vrajitoarele. Porni imparatul sa le cate. Cind in odaia lor vede marul pe masa si musca de sete si inima rea din mar. Cum musca, indat-i crescura coarnele ca la tap. Incepu sa traga de ele sa le rupa dar in zadar. De rusine sa nu-1 vada generalii si maresalii in halul asta, tisti si el sub pat Cind acolo, sotia si fiica, amindoua cu coarne. Incepura toti sa se vaite si sa-1 blesteme pe acel copil afurisit care i-a pacalit. Daca vazu imparatul ca n-are ce se face, ca la deal e greu, iar la vale-i rau, isi dojeni muierea si fata sa iese de sub pat, ca doar n-o fi cu banat sa stea tot pitulati cu coarnele-n cap: Hai, bre, iesiti, zise-mparatul, ca n-avem ce ne face De-acum ne-am facut de pomina si Dumnezeu de niscaiva pacate ne-a pus mina-n cap. Iesira si femeile ascunzindu-si de rusine fata. Ce era sa mai faca sarmanul imparat? Dete veste prin lume ca se cauta doftoroi si vrajitori care sa le taie coarnele. Se ivira o multime. Caci la mamaliga mare, vin multe haimanale. Dar cum le taiau si mai mari cresteau. La citava vreme, destul de aminat veni si copilul eel istet, dar de data asta nu mai era imbracat in haine ponosite si zdrenturoase. Se imbracase frumos, parca era pui de vraci. Isi puse-n poznare doftoriile si veni la-mparatu sa-i doboare
si avirii.

de asa mere frumoase mari
gile lui. Printesa

cum musca

!

!

!

coarnele.

Mai

intii, si-ntii,

imparatul
se parea.

il

pofti in palat

il

cinsti si-1

omeni ca pe un

doftor priceput,

sa va

Marite-mparate si prea luminate, toti avem pacate Eu nu voi putea dobor coarnele daca mai intii n-o sa va spovedesc. Daca nu o sa ascundeti nimic si o sa va marturisiti pacatele, atunci eu o sa pot lucra si coarnele or cadea. Altfel nu facem nimic Trecu intr-o alta odaie si-n taina se puse sa-1 ispiteasca pe imparat ce pacate
! !

cum

Dupa

aceea, baietasul zise:

imparat este fara de pacat N-o sa-si recunoasca vedea pe fata ca este un mincinos. Veni rindul la imparateasa. Si asta l a fel de mincinoasa, ca oprea apele-n loc si soarele, cu prefacatoriile si minciunile. O scoase afara sa intre fata cea cu pricina. Se uita la ea si-o-ntreba, parca ar fi fost calugare nu copil. Spune-mi frumusel ai vreun pacatel, pe eel sufletel ? Vai de mine, Doamne, sint curata baiete, ca roua dimineata, ca steaua-n cer, ca strugurile din vie, ca Maica Stamarie. El o vazu si pe asta ca e dintre alea ce daca spune adevarul se-mbolnaveste. O scoase afara zicindu-i ca e mincinoasa si printesa stiindu-se cu musca pe caciula iesi.
a facut. Imparatul, ca orice
!

el ca are si pacate. Si asa se

— —

;

cinstite fete-mparatesti, de nu-mi spuneti adevarul gol-golut, in loc de coarne pe cap o sa-mi purtati coarne ca necuratul din balta si sa luati aminte bine ca:

— Fac cea din urma-ncercare,

Pe urma

iar le grai la toti trei:

104

!

!

!

Minciuna
cit a

a umblat,
i

umblat si-acum

s-a-nfundat

mincinosi, le dete la fiecare cite o lingurita din zama de mere si cum beura coarnele le crescura mari ca la cerb. Cind se vazura ei in halul asta, de voie de nevoie, intrara pe rind in odaia laturalnica sa se spovedeasca in fata baietasului. Imparatul din fir in par spuse cum 1-a omorit pe frati-su ca sa-i ia locul, cum a spinzurat oameni sau pe altii i-a-nchis si lasat sa moara de foame intre ziduri. Pe urma a spus cu cine s-a tinut si tot ce god a mai pacatuit. Dupa asta 1-a poftit afara si-a venit imparateasa. Imparateasa marturisi ca din pricina ei a murit cutare general, cutare om invatat si mai la urma spuse si cu cine din palat s-a tinut fara sa afle-mparatul. Vazind ca si ea a spus dirept o pofti afara sa intre la spovedit si
$i ca sa le arate ca toti sint

frumoasa printesa.
Craita-i zise ca ea este fara de pacat ca florile cimpului, ca Maica PreMai la urma-i marturisi ca are totusi pe suflet un mare pacat. $i-i povesri din fir-in par cum 1-a-mbatat pe un copil sarac, i-a luat chesaua care fata bani, i-a luat o sabie si niste foale. Atunci baiatul a mai intrebat-o:
cista.


Asculta, fata, mai

tii
!

tu lucrurile alea?

— —
n-am

Le

tin,

cum

sa

Stii tu la

ce sint

nu bune ?
chesaua
puiaza
parale

Uite ce-p zic eu. Daca vrei sa-|i fie bine si sa ai noroc in viata sa nu-1 bogat si cind vreodata copilul ala, iti va cere lucrurile sa i le dai, ca sint ale lui. Asa sa faci Asa voi face Iesira-apoi afara-ntr-o odaie mare luminoasa, numai cu pietre scumpe-mpodobita. Lua sticluta cu zama de pere si la fiecare-i dadu o lingurita. Cum inghitira coarnele picara. Cind vazura minunea, sarira-n sus de bucurie, iar imparatul incepu sa joace strigind: Hopa, hopa, joaca popa, niniu si cu dascalu
inseli nici pe-al sarac, nici pe-al

— —

$tiu habar.

ca

doar

din

senin

dar

de

alelante

!

!

ce se desmetici, zise catre baietas: Mai baiete, logofete, de-acum sa-mi fii ginere, dau fata mea sa-ti Ca o armata de doftori mari nu ne-au doborit fie mireasa si-apoi imparateasa coarnele, iar tu cu zama dintr-o sticluta, facusi minuni Esti baiat istet, om

Dupa

!

!

— Slavite-mparate si iar luminate, ca sa le faci bine, fa si pentru mine, nunta sa-mi vie, din dalba-mparatie, cei doi frati, ce-mi sint imparati, la margine de pamint, unde n-ati fost nicicind. Imparatul trimise ostire si corabii in cele doua-mparatii sa vie si fratii lui sa se veseleasca la cea nunta-mparateasca ce n-o mai fi pe lume alta. Pina sa se pregateasca de nunta, el fuge din palat si cumpara niste toale ponosite si zdrentuite, ca s-o-ncerce pe mireasa daca e om, ori e pore de cine. Trecu pe la poarta palatului, descult si zdrenturos, cerind strajerului s-o cheme pe fata-mparatului ca are sa-i spuie ceva. Abia au chemat-o la ast
la

de mare pre;

105

:

!!

coate-goale pe craita. Dar pina la urma tot au adus-o. Cind a vazut-o a si-ntrebat-o Maria-ta, ma mai cunosti ? Ba, te cunosc. De unde ma cunosti ? Din sara aceea cind am jucat carti impreuna. Frumos din partea unei imparatese sa ma-mbete si sa-nsele un copil sarac, ca sa-i fure lucrurile? Spune, asa e? Asa e Te-am imbatat si te-am inselat, dar sa ma ierti. Te iert, daca-mi intorci lucrurile mele. Ti le-ntorc. Si fata se tinu de cuvint. ll lua in palat si-i dete sabia, chesaua si foalele. El ii multami. Lua sabia-n mina si se gindi sa se umple curtile si tirgurile de ostire ca sa petreaca de nunta lui si se umplura. Pe urma trecu prin fata ostasilor si scutura chesaua, ca sa adune ostirea parale sa se procopseasca si ostasul ca destul e de amarit saracul. Dupa aia se sui pe foale, ii arata printesei inelul primit de la ea de logodna si-i zise: lata eu sint ala pe care m-ai inselat si tot eu sint ala care ti-am pus coarne-n cap, ca sa te-nvat minte sa nu mai inseli. Daca ma mai vrei sa-ti fiu sot, spune-mi ca sa zbor sa-rni aduc fratii la nunta.

— — — — — — — —

!

— Vai iubitul meu mire, cum sa nu

Ea

il

privi

cu uirnire

si-i grai:

te vreau,
!

vorba mea

e sfinta si este

legamint inaintea lui Dumnezeu pentru mine Du-te si sa vii repede ca ard de nerabdare sa te vad pe veci linga mine, stapinul acestei mari imparatii. Baiatul se sui iar pe foale si cum se gindi zbura ca gindul si ca vintul la fratii lui imparati si tot ca gindul se-ntoarse la nunta cu ei tot calari pe foalele fermecate inainte de a se-ntoarce ostirile si corabiile trimise de tata-su. Si de aci inainte unde se porni o nunta frumoasa ca-n povesti, la care sosira si jucara si fratii lui ajunsi si ei imparati prin istetimea lui, precum si tot norodul si toti craii si-mparatii lumii. De cum se punea luna noua, jucau nuntasii si se veseleau, pina raminea alinata pe cer ca o andrea. Si da-i nainte cu: Hopa, tupa dt tine nunta
! !

chiote si trai patruzeci de ai Si poate ca tinerii-mparati, se vor veseli si nuntasii chiui,
!

si

astazi

!

PIPILCUTA

A

fost odata

ca niciodata ca de n-ar
.
.

.

fi

nu

s-ar povesti.

cind pe

undeva departe un om lucrator care toata viata a fost argat mununu, pe la altul, fara sa agoniseasca vreo avere. In maidanu lui avea doua-trei gaini si un cocos frumos, tantos si voinic de-ti era mai mare dragul
fost
la
el,

A

sa te uiti la

cutcurezind.

pe vremuri in saracie, dar se-ntelegea bine cu muierea si, in scurt timp, avura o fetita frumoasa cu parul stralucitor ca soarele. Fetita
traia ca

Omul

106

Fetele se intreceau care mai de care sa-si termine caierele de lina si de mite mai indata. plingea stiind ca a ramas fara muma pentru ca si-a fursit cea din urma lucrul. Dar Pipilcuta ramase trista si abatuta. — Muu deschide . sa tese si sa toarca. . Da zor si nu prididea cu lucrul fara a lua in seama ca celelalte fete arunca lina din caiere dupa use. darimind si spargind tot ce-i iesea in cale. cintau. Isi lua fusul si furca si pleca plingind acasa. De atunci muierea ii da zor lui tata-su sa taie vaca. Toata ziua lucra si mai putin se juca. pina crescura mari impreuna. cind la alta pina torceau lina si ciltii. nu se insura cu o alta muiere. Nu-si putea ierta acest mare pacat care o chinuia facind-o sa verse multe lacrimi. Dupa ce se deschise usa. iar altele o urau pentru cinstea si cumintenia ei. Era un glas muu ca de vaca. ! Odata vaca neagra a vrut sa le ia pe surorile Pipilcutii-n coarne sa le omoare. Dar nici Pipilcuta nu se lasa. sa le cirpeasca si cite altele. lumea o lauda iar danacii cum scoasera capul. Pipilcuta stia dar nu cuteza sa-i spuie nimic. . Fata se spaminta si nu-i veni sa creada. pina se duse la iesle in grajdul vitelor. neluind in seama nebuniile celorlalte. ii asternea paie in cosere. Cind ajunsa in pragul casei striga: Muu ii raspunse un glas din casa. pusera ochii pe ea. $i nici asta n-ar fi fost prea mare lucru daca muma ei vitrega nu-i facea doua surori pe care ea a trebuit sa le legene. ! — Muma. Cu timpul. iesi din casa o namila de vaca neagra care mugea infuriata. Unele dintre varuicele ei se mindreau ca sint prietene cu ea. dar era si vrednica. tot ce avea de spus. Pipilcuta nu numai ca era frumoasa. Facura legamint ca pina la miezul noptii sa furseasca toate caierele de lina. Tatal ei nu stia cine a facut sa vie moartea s-o ia pe sotioara lui si s-o prefaca in vaca neagra. ! . daca tata-su intr-o zi. cind la una. sa-i poarte simbetele. Fetele cele rele o pismuiau pentru vrednicia si cumintenia ei si se vorbira in taina. Pe cind tragea de zor cu gura din caier iar fusul i se invirtea ca un titirez. cu coarne mari ascutite. aceleia sa-i moara muma si sa i se prefaca vaca neagra. Tata-su nu se temea de vaca. S-a intimplat sa fie claca la o varuica. Pipilcuta se impreieteni cu vaca Incepu sa stea de vorba cu ea sa se inteleaga si afla ca nu este vinovata de moartea mumei. sa faca din ea pastrama si din piele foale. iar lumea se mira de frumusetea ei. Necajit bietul om ii fagadui ca are s-o taie. Pipilcuta stiindu-se vrednica torcea. De mica invata sa gateasca. deodata varuicele ei aruncara fusele. ci dimpotriva o tesela cu grije. Pipilcuta nu se ingrijea de baieti. Cum era obiceiul pe atunci. sa le dea lapte de capra. . spuse. . tu nu 107 . fetele se adunau seara la claci. sa le spele. Pe fata au botezat-o Pipilcuta. Ar fi trait ea si asa cu muma-sa prefacuta in vaca neagra. avea ea grija casei si a furcii. pe subt pat si o pitula unde pot. toate pregatirile de moarte. . ! . dar tata-su le-o scapat. fiindca la claca povesteau. .! crestea. Fetelor le placea sa fie impreuna. iar Pipilcuta ramase incremenita vazindu-se cea de pe urma. Vaca cea neagra auzind Auzind Pipilcuta merse ii la muma-sa si-i zise: fata mea. furcile goale. mai ales cind stia ca este pus pret pe capul mumei. iar cine va ramine pe urma. ii da apa si o aranea cu multa bagare de seama. gata s-o ceara. Tatal Pipilcutii tot amina si nu vrea s-o taie. Muierea daca vazu se prefacu intr-o zi ca pleaca cu fetele. cind auzi cum bate cu coarnele-n usa. se jucau si veneau dupa ele sa le mai stringa danacii.

Intr-o duminica. zbura la trunchiul gaunos. sa mature prin casa. dadu de trei ori in corn cu nuiaua numaidecit mumasa ii trimisa in ajutor fete mari. tu sa vii la mine. Cum mumei vestmintele. Top ochii erau atintiti asupra lor. Pipikuta juca frumos si nu vorbea ci numai ridea. Pipikuta la toate astea asculta cu nepasare. muma vitrega pleca iar la hora cu fetele. si pe-a fuga ii toarsera caierele de Una. ii adusera apa in galeti. Parul ei sclipea ca firele de aur. Pipikuta aduna cu grija oasele si coarnele. cu pistelci negre cusute cu trandafiri de aur. Ochii danacilor erau indreptati numai la Pipikuta. In duminica urmatoare. sa dai cu nuiaua de trei ori in coarnele mele si eu am sa-ti vin in aju! tcr. batea si la hora nicicdata n-o lasa. Inainte de a pleca. n-o lasa sa se hodineasca si lucra pina la miezul noptii. Vinise in ziua aia la hora feciorul imparatului. varsa in vatra focului in cenusa o banita de fasui si-i spusa sa-1 aleaga. ii zise muma vitrega. neveste care murisera de curind. lasa toalele scumpe intorcindu-se acasa rupta si zdrenturoasa asa cum se purta. iar zimbetul ei de o bunatate fara pereche. stralucea ca soarele. le ingropa sub buturuga cea mare. sa le toarca pina ce se-ntoarce. ori te va chinui. surorile vitrege incepura s-o batjocoreasca aruncind cu cenusa spre dinsa. Papuci frumosi cu fir de aur. Pipikuta n-adasta mult si-alerga la muma-sa. ii facu de cina si-i adusa apa. 108 . te va bate. Dupa muma si iar plinse. isi lua fetele si pleca la hora sa se veseleasca. Muma-sa ii scoasa apoi niste toale frumoase de matase si dupa ce o premeni. Cind sosira acasa. sa aduca apa si sa faca de mincare pina se intoarce cu fetele de la hora. sa aduca apa. sa mai faca pe deasupra mincare. Dupa hora. muieri. camasa alba cu flori alese si dantela. Apoi se intoarsa din nou la muma-sa. Dete de trei ori cu nuiaua in coarne si muma-sa-i trimeasa o multime de fete mari. Se prinsa in hora linga feciorul imparatului. sa araneasca toate oarali din curte si abia dupa aia. ce taiara vaca. fusta ca o gradina de flori. Muncea sarmana ca o roaba si tot n-o multumea. papuci albi. ii dadu iar in coarne cu bitu si lumea care o ajutase intra din nou in scorbura. Pipikuta capata arpii si zbura pina aproape de hora. inainte avu grija sa-i dea lui Pipikuta noua caiere de lina pline cu bondreci sa le treaca prin darac. iar camasa si stralucitoare ca cerul instelat. dadura la oratanii si venira de sa bagara iarasi in scorbura de unde iesisera. iar la git cu margele si salbe. Cind cineva te va certa. Da muma vitrega o punea la munci grele.trebuie sa maninci din carnea mea Sa adui toate oasele. cu naravul dracului in ea. tacura lautarii. Pe cap purta basma de borangic stralucitoare. privea la ele si ridea. Pipilcuja isi lua zborul lasindu-i Pleca acasa facindu-se ca dichiseste prin tinda. Dupa aceea. O — Pipikuta indata alerga la muma-sa. sa le ingropi la tirla din deal sub radacina de buturugi gaunoase iar coarnele sa le lasi putin iesite afara din pamint. Tu ai de lucru si bineinteles ca n-ai dnd sa mergi la hora. muma-sa ii scoase din nou alte toale si mai mindre de matasa. baieti si neveste si pe-a fuga aduna tot fasuiul din cenuse. Fiul imparatului veni iar prinzindu-se in hora linga Pipikuja. Ai inteles — ! Inteles. Ii povestira ca au vazut pe fiul imparatului jucind cu o zina.

Venira fete din multe sate. rasturnati de inat in cenusa. au plecat hora — Nu teme. in casa noastra. ala ti-aduce naroc. sa adape vitele sa dea la gaini. muieri nenumarate. fiu unui imparat vru s-o prinda si abia-i putu scoate din picior un papuc. Am pierdut un papuc. altele adapara vitele si toarsera. te ii — Muma. mucoase si somnoroase. iar muma vitrega ii dadu porunca Pipilcutii sa adune un sac de porumb si altul de linte. din casa in casa. urite ca muma padurii. Pipilcuta matura pin casa. altele sa adune boabele de porumb linte. sa vinture porumbul. Lasa. Unele incepura si la indata. sa faca de mincare si rinduiala pin casa. Dupa ce se termina cu hora. marite imparate. FetiH mele va asteapta. Dusmanele plecara la hora. Da fiul imparatului a si pornit din bordei. din nari le iesea foe. Surorile i se gatira frumos in rochii noi. scoate dintr-o straita de argint un papuc alb cu fire de aur si zise: venit sa incerc papucul asta. in papuci de lac. care mai de care mai frumoase. prin imparatie sa incerce papucul ca sa-i fie sotie acea fata pe al carei picior se va potrivi papucul. fata mea. in bordei. de imparati jucara tot timpul linga ea. venit o mare sarbatoare si se facu iar hora-n sat. Pipilcuta dadu si alte si de aur dadu din nou cu nuielusa in cornul mumii si vaca neagra ii primenele si mai frumoase cu papuci din fir de aur. apoi plecara iuteala de se bagara in scorbura la muma-sa. O priveau si se minunau de frumusetea ei. sa spele lintea si s-o usuce. camasa de matasa impodobita cu flori. baieti. De aci isi lua zborul la ajunse inaintea surorilor vitrege in sat Fii hora. si mi-au dat de lucru ca sa nu fursesc o zise muma-sa. vrenice si curate nevoie mare. gindul la treaba. sa toarca zece caiere. — Nebuna crezu Fiti bineveniti — Am 109 . soarele se lasase spre asfintit. Sa opri o trasura de aur trasa de patru telegari toti cu arpii mari. vru sa zboare la scorbura mumei sa-i duca hainele indarat ca sa i le puie-n lacra. Pipilcuta ramase cu un singur papuc si zbura la scorbura. muma. mai are cit o roata de car pina apune. sint frumoase ca soarele. toate vor fi gata. unele vinturara si spalara. o urea in pod. la zile. cind muma vitrega o lua cu de-a sila. fiindca stiau ca vin fii de imparati sa-si caute mirese. din alte tari. sa aduca apa. isi lua fetele la tore un caier de lina intr-o stamina in timp ce Pipilcuta toarce noua caiere intr-o sara. Asara la hora am jucat cu o fata frumoasa. fata a zburat iar eu abia i-am luat papucul. care alergara ca sa gateasca. Muma-sa n-o certa cind ii aseza pe coarne toalele ale scumpe. Telepamintul de sub picioare. Tacu si ramase-n pod nestiind nimic din cele ce se petrec afara. fata mea. ca imparatul a venit sa-i ceara in casatorie pe una din fete.vitrega ramase mirata de vrednicia Pipilcutei. fusta din fire de argint. indesind-o ca pe un capatii cu pene intr-un uloi plin cu cenusa. Biata fata nu schinci. zise. dar tocmai cind sa se ridice. — — garii sforaiau si faceau praf iar din ochi scintei. Imparatul le privi si vazindu-le despletite. atunci Pipilcuta alearga la muma-sa plingind: Muma A bataie ca ele nu luna de Din scorbura iesira fete.

ca de frica nu v-am aratat-o Pipilcuta este o fata urita.: ! E papucul fetei mele. hai ne arata ce ai ascuns in pod ? 110 . da-mi-te cu tocul. pentru rochiile ei ce curg zdrente din ele. Piciorul botocanos nu intra in papuc nici cu virful. insa tot mucoasa si urita ramase. care se muma Imparatul auzind glasul cocosului se mira cum de stie sa vorbeasca o pasare asa de frumos. ! ! — Iarta-ma — De ce-ti dirdiie dintii-n gura. vrei sa stric o ! frumusete de papuc? In timpul asta fata cea mica sa primenisa in rochie alba de mireasa. paduchioasa si lenesa. incercati o data fost la fata ! Curtenii bufnira-n ris. acum o mai fi crescut fetita nu-i intra nici labele. murdara. pentru ca sa nu-i vedeti picioarele botocanoase. raspunse-mparatul. ca vorba. alalt papuc din fire de aur. In butoiu cu cenusa. zau ce samana cu papucul ei nevoie mare. plina de bube. nici ieri i-a intrat. gros si noduros ca un butuc. Acuma. magu. batu de trei ori din arpii cintind Cucuriguuu. ca si cind din podul casei ar fi rasarit soarele Pe cap suratele pamintului care murisera nemaritate. de soarta ei. o apucasera frigurile mortii. tesuta de paienjenii pamintului si-mpodobita cu stele de aur. mari si urite in care nu ar intra cizma barbateasca da-mi-te un papuc. ! sa ! si caii verzi. fata. o rochie alba cu razele soarelui. Ascunsa dupa obod. incit prin acoperisul casei strabateau razele de lumina. Baba incepu sa tremure de frica. mai incercati. ca stim noi ce vrem. ? asteia ! zau. De aia a si fugit in pod ca sa n-o vedeti §i pedepsiti pentru necuratenia in care-si face veacul. ca papucul a de mea. Plinge Pipilcuta. zbura un cocos cu pene rosii. ii asezara o coroana din diamante si rubine ce varsau raze incit se lumina podul casei. care eria atit de frumoasa. muma Pipilcutii ii trimisese pe sus cu o intreaga oaste. erau gata sa piece pe poarta. isi sterse cu podul palmii nasul si-ntinse piciorul sting. femeie. maria-ta. femeie. Pipilcuta este-n pod. Isi smulgea de ciuda cu dintii unghiile de la miini si singele cura. aid mari. plinge ! peste cap si intra sus in deal in scorbura copacului. fetele se rusinara si se ascunsera la fata ei naroada ii da cu cleanta inainte ca papucul a cazut de si dupa usa. slavite imparate la sa-ncercati sa vedeti Sa-ncercam. cu margele si grimna la mina. Fata cea mare s-apropie. Fusese ingrijea ca un inger pazitor. sari jos. ! — — — Hai incercati. muiere. curteni Si cind imparatul sa se suie in trasura ? nu vrea sa faca direptate. se trei ori Cocosul dadu de si dupa aia i§i lua zborul Pipilcutii. galbene si cu o creasta rosie ca singele si cu o coada mai mare decit o secere. iar numai ca impa- ratul e rau — Ai inca vreo fata — Nu mai am nici o maria-ta — Atunci mergem dar. La mica se potriveste fiindca papucii astia i-a purtat mai mult ea decit soru-sa lata si ! — — Lasa-ne-n pace. nu ne inveti dumneata ca piciorul e prea mare — Ba mai bunule imparate. ca — Nu vezi.

Rautacioasa se preface ca se urea in pod dar se intoarce zicindu-i: vrea. se fereste ticaloasa V-am spus eu ? Doar va vreau binele.! ! Imparatul ii ceru muierii sa se urce-n pod s-o scoboarc jos. Atunci. El scobora. impodobita cu funigei de aur care-ti luau ochii. Si iata cum se rasplati fata lucratoare in flacari lacomia si nedreptatea. cazu in caldare de se opari. asa cum 1-ati dat la toate fetele din imparatie ! ! — tine asa — Ma tern ca nu va cum — Nu te teme. Dupa ce se freca bine la ochi. trei luni si trei sapta- unde imparatul facu o nunta mare si frumoasa. Podul de jocul lor mai. chef si voie buna. Cind Pipilcuta fu in gura podului. de la marginea marii albastre. linga cosul casei vazu o fata subtirica parca ar fi fost trasa pintr-un inel. incit zvicni bucuria in el asa de tare ca isi lua mireasa de mijloc si o saruta. dadu foe casei de ciuda ca i s-au dat peste cap seama socotelile. ! daca nu vrei. scara se lumina. Fata ramase nemiscata In timp ce imparatul sta incremenit locului si tulburat. Unii fugisera pe-afara de teama sa nu li se darime podu-n cap. Cind incepu imparatul ma urc eu sa se suie. incerca. scoase papucul si cu sufletul la gura il Papucul nu numai ca se potrivea de minune dar si se semana cu celalalt. cu ochii blinzi albastri ca cerul. se impiedica de caldarea cu laturi fierbinti pentru porci. casa se lumina ca de un soare. si intaleapta si cum se prapadi Ill . Cum insa ii placuse atit de mult de Pipilcuta se gindi ca s-ar putea ca papucul sa nu se potriveasca si atunci ar insemna sa paraseasca o fata asa de frumoasa ce nu vazuse de-a lungul si de-a latul imparatiei sale. Imparatul isi lua mireasa. Cind vru s-o imbratiseze de bucurie. Pipilcuta ii vazu papucul pe care el il viri in buzunar si-i zise cu un glas ca de inger: ! Pentru ce nu-1 incercati ? Datoria mariei voastre este sa incercati papucul si la fetele bogate si la cele sarace si la cele urite ca mine si la cele frumoase ca ale mumii mele vitrege Dati-mi-1 sa-1 incerc. o sui in trasura de aur si se pregati de plecare. Imbatat de infatisarea ei minunata uita pentru ce s-a urcat in pod si deodata hotarit. maria-ta. cu o rochie alba mai subtire decit o pinza de paianjen. iar cind ajunse la gura podului de stralucire nu putea privi in sus. dindu-si seama ca e cu sufletul gata sa-i iasa. Imparatul tremura de teama. din loviturile in capriorii si birnele podului. se esti ! potrivi. se-ndrepta spre Pipilcuta. marite imparate. sa joace cu Pipilcuta. maria-ta — Nu — Bine. Muma vitrega vazindu-se plina de rani si oparita. mai era sa cada-n capul rautacioasei si al curtenilor sai. iar eu si ma multumesc sa te iau sotie pc cer incearca-1 abia atunci ai dreptul sa ma sa-ti fiu sotie. iar Pipilcuta pe urma. cu parul cazut pe spate in valuri de aur. iar muma vitrega fu apucata de friguri si. numai in cintece. incit la soare te puteai uita dar la Pipilcuta ba. Incepu sa sara in sus de fericire. speriindu-se. abia atunci vazu ca tine in mina un papuc alb pe care ar trebui sa-1 incerce. Atunci imparatul fu atit de fericit. Pipilcuta ajunse la palatul de clestar. ca a gasit o sotie pe plac. nebagind de ca se ana in pod incit isi umplu capul de cucuie. mai frumoasa decit o zina din povesti. care tinu mini. imparatul isi lua mireasa de mina si incepu sa scoboare.

iar frumoasa cu parul de aur ajunsa o zdrenturoasa. dadu sa toarca intii zece caiere de lina intr-o noapte. jucindu-se impreuna. La un rind de vreme. A fost odata fiica lor Fetita lua capul vitelusei intre miini imbratisind-o si sarutindu-i ochii gura ii povestea cum a venit ciuma si i-a rapit ce a avut ea mai scump pe lume. Fetita crestea si se facea tot mai mare si frumoasa iar vitelusa si ajunse vaca. Si de data asta vaca neagra ii toarse lina si la ziua mama cea vitrega ramasa impietrita vazind ca fata este atit de indeminatica si nu i se impotriveste poruncilor. voi afla eu cine o ajuta pe zdrenturoasa asta Stai. care avea o fata de seama frumoasei cu parul de aur. muma sora vitrega mincara si se culcara. ii porunci sa toarca un car de fuior de cinepa. fata de fiica ei care pe linga ca era urita ca muma padurii. Fetita cu parul de aur o pastea pe plaiuri cu flori mirositoare si izvoare. La rindul ei vitelusa plingea si lacrimile i se prelingeau de-i ardeau obrajii. La mijlocul noptii fata lua fuioarele de cinepa si le duse la vaca neagra care le toarse cu coarnele la iuteala. Tata-su. merse la vaca neagra ii !ua capul in brata si-ncepu sa plinga. Mare-i fu mirarea. mama. ei. Stapinul cerului si al pamintului chibzui ca e dreapta cererea sarmanei si-i indeplini dorinta. se abatu ciuma prin satul lor si-i lua viata mamei frumoasei fecioare. ca eu sint mama ta. Dar cum mama o iubea mult pe fiica ei. Isi puse in gind sa-i dea sa toarca un car de mita intr-o alta noapte. Femeia asta cind le vazu. se insura cu o femeie vaduva. iti vad suferinta si de aceea m-am prefacut in vaca neagra ca sa te ajut Adu-mi tu lina ca eu ti-o tore Frumoasa cu parul de aur auzind ca vaca neagra este mama ei si mai — Nu ! ! o podidira lacrimile. Mama vitrega insa o ura pe sarmana orfana vazind-o cit e de frumoasa si de cuminte. Intr-o alta seara ii dadu sa toarca un caiere de lina. mai era neascultatoare si lenesa. Vitica era neagra. isi zise rautacioasa ! rau de fata ! §i intr-o alta zi. ii aduse caierele de lina si la ziua i le si arata toarse scorpiei de mama vitrega. Tatal fetii ramas fara muiere. pindind-o toata noaptea cum lucreaza. ruga pe stapinul cerului sa nu-i duca sufletul laolalta cu cei morti ci sa-i ingaduie a se intrupa intr-o vitica ce se nascu la moartea acesteia. merse la barbat zicindu-i: muma muma 112 . Ce Si-i vitrega si de-acum se gindi vipera-ntr-o zi? S-o puie la munci istovitoare si s-o omoare. cind vaca ii vorbi cu grai omenesc zicindu-i plinge scumpa mea. dar frumoasa si zburdalnica ca un copil. parca turba de ciuda.: VACA NEAGRA un om si c-o muiere care traiau fericiti iubind-o nespus pe cu parul de aur. $i frumoasa cu parul de aur ii aduse ghemele de lina mirindu-se foarte de minunea asta zgripturoaica de mama vitrega. de zece chile de lina. Apoi. Vicleana de vitrega vazind-o ca toarce in grajd cu vaca neagra. ca doi copii.

vaca neagra. Ascunsa coada sa in saltea.! : : Omule. ca lapte berechet da. si 113 . decit pe un indaratnic de inversunare. venea. §i dadu alte caiere de lina sa i le toarca. S-a intimplat odata. raspunsa fata. ca pina la ziua toate poruncile vor fi implinite si vei Merse ea la imparatul furnicilor. le aduna si ingropa unde-i placuse la vaca neagra sa pasca. sa ca n-avea ! •dea o serbare. ori e laie ori balaie. frumoasa este. Las' ca o sa-ti arat eu $i iar incepea cu chinurile fara de sfirsit. prapadito ? Mi-e dor de mama mea si de aceea am ascuns-o. Azi vreau sa mi se aleaga. ! — — — ! — Frumoasa zdrenturoasa lua gea. incepea cu altele. spunindu-i vorbe grele de ocara. Dupa ce le termina pe toate astea. tu sa furi parul din coada mea si sa-1 ascunzi in salteaua ta. mama ei. nadajduind ca frumosul print va pune ochii pe fiica ei. S-a dus la joe mama cea vitrega cu fiica-sa imbracata in rochii frumoase si stralucitoare. indata ce o vazu ii placu si o chema la joe. — — — ! ! — ! Cind vedea muma-sa vitrega atita indeminare. Cind cu torsul linei. vorba aceea. aproape de izvorul unde ne jucam impreuna ca doi copii. Vaca neagra. da are de gind sa faca. caci. Atunci vaca neagra venea. daca til la mine. Apoi iar incepe cu noi chinuri si osinde muma vitrega. caierele de lina. o apucau boalele si furia. merse plingind si-i povesti vestea cea trista. Odata. coarnele le-ngropa sub iesle oasele pe masura ce se aruncara. ca o fata imparateasca. Frumosul print. un print Fat-Frumos. or eu plec din casa ta. Fata nu uita duca la buna indeplinire dorinta mamei sale. Ce sa faca acum frumoasa zdrenturoasa ? S-a intolit cu o rochie mai veche scapatata si a alergat si ea la joe cum fac toate fetele in astfel de-ntimplari. mai muiere. daca ma va taia. ma prostule Tu nu te uiti ce privire are cind se uita la fata mea si la mine? Asa ca ori tai vaca. cum s-o mai cbinuiasca $i cadea la pat de zacea de amaraciune ca nu se poate razbuna asa cum ii da puterea si dorinta. la care putea veni si bogat si sarac. Oasale sa le aduni si sa le-ngropi pe lunca cu flori. Auzind frumoasa cu parul de aur ca-i va taia-o pe mama-sa. auzind. Si orice incerca ea impotriva blindei si inteleptei fetite nu putea duce la buna indeplinire. aduna toate furnicile scapa de pedeapsa pamintului si la iuteala orezul cit si meiul se afla cmratat. ca n-o mai pot suferi-n ochi. iar coarnele sa mi le-ngropi in grajd sub iesle. s-a intimplat ca mama cea vitrega sa dea peste coada de vaca ascunsa in saltea si rastit o intreba pe zdrenturoasa De ce ai ascuns coada vacii in saltea. mergea la iesle vaca neagra. mai indata poti tamadui pe un nebun. ori mitelor si cu ciltii. Din doua una. iar din carne sa nu maninci I se f5cu pe plac rautacioasei femei si taiara vaca neagra. ii grai Maica. fata mamii. o mingiia si luindu-i caierele si i cum le plintorcea si astfel scapa de cearta acrei mame vitrege. grasa cste si nici un rau nu face Rau nu face. am sa te rog sa-mi faci voia mea si sa tai vaca neagra? Da de ce. Dupa aceea temind^-se de mama ei vitrega ca o va certa. o mingiia si-i spunea: Taci. Ii da orez amestecat cu volbura si neghina sa-1 curete apoi mei cu neghina si cenusa sa-1 aleaga si cite altele Ea sta linga gramada de orez sau de mei §i plingea gindindu-se la vaca neagra.

Dadu el veste in toiul jocului ca pe acea fata o va alege sa-i fie mireasa. Fat-Frumos o lua atunci de mireasa pe frumoasa cu parul de aur si facu o nunta imparateasca de se dusa vestea peste noua tari si noua mari. In seara a doua nemaiavind papucul ramase acasa plingind. frumosul print isi vazu de cale. ca o gaina jumulita de vie. iar ele ramasera tinguindu-se. ajungind imparateasa. ca totul fu cu neputinta. incit de indata merse la parintii acesteia spre a o cere de mireasa. trimeasa vorba in toate partile imparatiei ca va porni din sat in sat. PIELEA DE Mx\GAR o craita care aveau o fetita cuminte si frumoasa. dar spre dezamagirea lor la nici una Mama nu se potrivi. trista. Mare-i fu si ei dezamagirea atunci cind ajunse printul la casa lor si incerca pantoful. iar aceasta lasa galetile fugind speriata. Se scremu si fiica mamei vitrege. Printul o urmari. insa printul nici nu le baga-n seama. dar fiindu-i piciorul mai mare ramase fara noroc. ca ceara de para focului. —O dinsa de maritat. doar se va potrivi pantofiorul pierdut. Atunci printul intreba ca daca mai are in casa si alte fete. n-avem nu prapadita zdrenturoasa. la care se-ntelege ca ele raspunsera ca sint singure. una ca asta. Printul merse la fata sa-ncerce pantofiorul. in cautarea celei rinduite de soarta. iaca asta e fata de maritat. cu rabdarea trecu marea. iar ea in graba isi pierdu papucul din piciorul drept. De necaz isi dau cu pumnii-n cap. §i asa rautacioasa se prapadi si se topi. In zadar o apucara sudorile pe rautacioasa mama vitrega incercind. Inainte de a muri. se nemeri frumoasa zdrenturoasa cu galetile la apa si chiar pe aci trecea suita imparateasca. insa roasa. dar pe pofta inimii mele si iar mama cea vitrega ramasa plingindu-se si zvircolindu-se de ciuda. aia si La care muma cea vitrega ii raspunse: fata de maritat. Auzind vicleana de muma vitrega. cu^acea fata frumoasa la care i se va potrivi condurul ei din piciorul drept. eu o aleg pe aceasta. merse la niscaiva vrajitori si-i taie din piciorul eel drept fiicei sale. se A fost un crai si 114 . vitrega cu fiica ei mersera din nou la joe si mai frumos imbracate. carnea pina la os. nemaifiind si altele. Intr-o zi. fi — Marite-mparate. care se potrivi. Atunci fetele se-mbulzira fiecare a-si incerca norocul cu pantoful. de minune pe piciorul zdrenturoasei. Printul se bucura ca aleasa inimei sale este atit de gingasa si frumoasa cu parul de aur. Sa se insoare dupa moartea ei.fugi acasa. care si-a pierdut papucul pe care-1 arata multirnii. Printul necunoscut. lasa cu limba de moarte o dorinta catre sotul ei. Pentru nimic in lume nu intra. Intr-o zi. Dupa ce fu prinsa i se vorbi care este rostul pantofului si ea nu avu incotro incit printul incerca pantofiorul. imbolnavi regina si-si dadu sufletul. Apoi. fiind mai zdrentunu pe brezaia dumitale. iar frumoasa cu parul de aur.

care fetele ! — — A ! mine argata ! si-a cerut voie sa iasa de si luat-o bucatareasa imparatului de mila si intr-o sara de sarbatoare lasat rochia din piele si ea in oras pentru scurt timp. i-a pus rochiile frumoase intr-o traista si a dus-o pina a trecut granita in alta imparatie de i s-a pierdut urma. Apoi cind i-a placut mai mult imparatului. Da craiul n-are incotro. iar fiica lui cind a vazut. de plugari si mai la urma roabele si ninic. ca era atit de frumoasa. se imbraca in piele de magar ca nimeni sa nu stie cine este. Se lasa o tristete peste dregatori si o bucurie peste imparat. luindu-i inelul ei in schimb. sa ma aranesc. poate vor da peste 115 . Imparatul nu vrea si nu vrea. Trecu o vreme si mai marii pun pe capul imparatului sa se insoare si gata. incit la soare te puteai uita. fetito. Cind s-a vazut imparatul singur si fara inel.tarii se Imparatul ramase trist si fetita asemenea. Cum Se imbraca din nou atit de frumoasa ! o scapa din priviri putin imparatul. maicuta. numai cu ea juca. Gaseste timpul potrivit si-i scapa ca printre deste imparatului. a chemat-o la masa lui si i-a pus in desti un inel de logodna. fetita lui se joaca prin palat. Iau ei condurul craitei si pornesc sa-i cate potrivire prin tari si mari. A Cind a vazut-o imparatul. se bucurara si zisera ca sint scapati. se bucura. Zis si facut Si s-a apropiat vremea de nunta. dar la ea ba. Cind vazura dregatorii minunea. a cazut bolnava de nu s-a mai pomenit din plins. doar. da de condur si-1 vira in picior. numai cu ea glumea si numai la ea privea. Se duce la odaia ei. dar nu gasira. numai la casatorie nu se gindea. a cazut bolnav la pat. Cind o vazu imparatul. cum a vazut-o i-a placut de ea si a jucat cu ea de bucurie. ci s-o duca drept la palat ca sa faca nunta cu ea. magar. va veni si ea. Sa se insoare imparatul cu fiica-sa ca asa i-a fost scris. la portile imparatului ? Caut de lucru. Alta data iar s-a cerut de la bucatareasa sa se duca in oras. treia oara. Sint fata saraca Ia-ma si pe Craiul. Condurul se potriveste de minune. Catara pe rind de boieri. S-a imbracat de data asta in rochia de pietre nestemate. s-a imbracat in rochia de argint si s-a dus la joe acolo undevenea A imparatul. ea s-a furisat prin multime si a fugit imbracindu-se iar in piele de magar. A mers ea singura plingind si suspinind prin paduri si printre salbaticiuni pina ce a vazut intr-o noapte un palat mare si frumos. ea fugi fadndu-se nevazuta. Acum craiul si-a pus in gind sa nu-i mai dea drumul. A vazut-o ingrijitoarea ei cum se topeste ca turta de ceara si a invatat-o sa porunceasca trei rochii. Cind toate au fost gata sluga a imbracat-o in piele de magar. Imparatul. A batut la poarta si i-a raspuns o muiere: Ce cauti noaptea. Lasa pielea de magar si se imbraca in rochia de aur. Una de argint. in rochia de magar si nimeni nu banuia ca ea ar putea ri imparatul isi puse in gind sa dea o serbare mare sa vie tot poporul doar. alta de aur si alta numai din pietre nestemate. A trimis dregatorii de la domnie sa incerce inelul. Intr-o zi. Fata insa nici ea nu se lasa usor.

Plecara soliile prin cetati. sufletu-i iesi. chema la iertaciune pe-mparat si pe fiica. Printesa semana cu mama-sa. imparate. La o vreme se-mbolnavi rau imparateasa si simtind ca-i va iesi sufletul. Mai la urma. Si se potriveste inelul au luat-o din sat in sat. Istovit si amarit se culca in pat sa moara de ciuda nu alta. incearca inelul si ca prin minune i se potrivi dusara in fata imparatului. de cind se punea luna si si se facu o nunta mare. Sari-n sus de bucurie si o chema indata spunindu-i ce a poftit pe patul de moarte mum5-sa: 116 . Daca nu vei gasi. Mai la urma cineva n-are de lucru si zice sa se incerce inelul la roabe si la argatele palatului. Trimise in intreaga imparatie sa-i caute mireasa. Si cum sta el in jeltul imparatese cazut pe ginduri. GlSCARITA un imparat vestit. sa-i semene la fosta imparateasa. Se imbracara soliile imparatesti numai in aur si argint si colindar5 lumea. caci negasind mireasa asemenea fostei imparatese. nici sa nu te-nsori.! fata cea frumoasa. colindind pe alte impSratii si alte mosii. daca te mai insori inca o data sa cauti o femeie care sa-mi semene mie. Tu. Se intrista imparatul si se imbolnavi. isi zise in sine: vai de boierul ce se roaga mojicului. ca un om stat si bine mincat il apucara frigurile dupa nevasta si zor-nevoie sa trimita sute si mii de solii cu potretul imparatesii ca sa-i gaseasca una asemenea. zise el. iar imparatul si fiica — ramasera tristi si indurerap: cu intreg norodul din marea lor imparatie. As avea dupa moartea mea. apoi o dusa la palatul imparatului. pe cind imparatul tragea sa moara. si tinu o luna o imbratisa de bucurie o saptamina. bucatareasa imparatului zise ca are si ea o fata urita imbracata in piele de magar. Asa au si facut. A rateasa si fiica lui Eu simt ca sfirsitul imi este aproape. Mama imparatului lua fata cu binisoru. Cind mai lua o data-n mina potretul imparatesii baga de seama ca numai fie-sa-i seamana. graindu-le: fost odata ca niciodata. care traia fericit cu impafrumoasa ca o zina picata din cer. o pusa sa se spele si sa se imbrace in rochia cu pietre pretioase. Si cum vorbi. mai bine-mi cautam eu mireasa si mi-o gaseam. ramii vaduv. caci el cauta una si da peste alta. insa fara nici un folos. Pleca si el in lume de cauta in zadar. o sa ramiie vaduv toata viata si fara muiere. dar imparatul cind o vazu in piele de magar rise ca nu este ea si iar cazu bolnav la palat. din oras in oras si n-au gasit cui i Au plecat prin alte fari si imparatii. dar fara de rost ca n-au gasit nici acolo fata. cum seamana doua picaturi de apa. care se uidea ca secera. Imparatul cind o vazu. este. sari in picioare ca vindecat de privirea fru! O moasei — Ea fete. orase si-n sate. insa n-au gasit nimic. Pe imparat. Nu trecu mult si-mparatului ii veni de-nsuratoare. insa mireasa la fel de frumoasa. colindara imparatia in lung si-n curmezis. Cum o vSd mai marii imparatiei. asemenea imparatesii nu gasira. Mireasa asa cum dorea imparatul nu se gasea.

sa plece-n lume. ! — Sa-i spui imparatului sa-ti faca rochie din pinza de aur si-i si ai sa vezi ca ai sa scapi. cum tinjesc florile toamna. se imbraca intocmai ca o fata saraca. Vrajitoarei i se facu mila de ea si cu ghicitul. s-a-nvirtit. Plecara voinicii. margele si bratara din aur si vei vedea ca si papuci din pele de puree pe tatS. Cind vazu printesa rochia si papucii. ca jumatate din impararie si se vedea scapata ii va da aceluia care-i va aduce rochie pentru nunta printesei facuta din raze de soare si papuci din raze de luna. ostasilor. cu cersitul isi facucale iar pina la poarta-mparatului. De data asta printesa nu mai avea ce sa mai porunceasca sa-i faca si se vedea pierduta. prinse de un toiag sa se apere de rai. au sa-i aduca noroc. ramase uimita si se mira cum de este cu putinta asa ceva Dar incepu sa ofteze si sa se tinguiasca rugind-o pe vrajitoare s-o scape de napasta. mertic. §i o ruga sa-i dea o povata ca sa scape din ghearele-mparatului. cautind sa le fure asemenea rochita si asemenea papuci. Intr-o noapte-si lua bocceaua cu lucrurile cele minunate. prin bordeie si argelesa adune pureci. deie-ti Domnul multa parte. Imparatul aduna pe loc marimile.Iaca. Atunci vrajitoarea-i zise: Du-te la-mparatul si cere-i daca vrea sa-i fii mireasa sa-ti faca rochie inele. spre casa zinelor si spre casa zmeilor din cer. de de sanatate. Doamne. Se facu o vilva mare si-ntreg poporul pleca la claca sa-i caute pureci. Ii ghici. de parca avea mortul pe mas5. prin oboare. o vrajitoare o vazu cum se ofileste. a mers. unde s-a vazut si s-a pomenit. il lucru blastamat si mai bine moarta. ii ceru trei parale sa-i ghiceasca norocul. inaltindu-se-n vazduhuri. se minji pe fa^a cu funingine si dadu birul cu fugitii. dar printesa n-o crezu. pina ce a trecut in alta imparatie. Ea isi tinea lucrurile scumpe pitulate intr-o sura de paie si cu gistele umbla zdren! 117 . prin birloage. tot pe linga palatele-mparatesti pina ce intr-o zi un curtean o tocmi giscarita. n-am gSsit in lume imparateasa asemenea ei in afara asta vreun semn dumnezeiesc. Asa ceva e cu neputinta sa-i faca Dar imparatul dete vestea-n tara. le porunci si-ntr-o zi rochia si papucii erau gata. sfatuind-o de asta data sa-i ceara sa-i aduca rochie din raza de soare si papuci din raze de luna. Imparatul porunci curtenilor si generalilor. ca lucrurile ce i le-a facut imparatul. Dupa multa asteptare i se aduse imparatului tocmai ce ceruse. multumi printesa si pleca cerindu-i imparatului sa-i duca la indeplinire dorinta. A mers. pe cai inaripati. Toata ziulica se pUctisea printesa cu gistele pe cimpie si se chinuia sa le scoata din balta. croitorilor si cizmarilor. gata de dus la groapa. sa argaseasca si sa croiasca pentru printesa rochie si papuci pentru nunta cum n-au mai fost pe pamint si pe subt pamint. Incepu batute de bruma ! — ii — n-are sa poata si ai sa scapi. Cind vazu printesa ca si astia sint gata si mai rau se-ntrista si mai rau se puse pe plins si pe jeht. Se-ntoarse la-mparatul spuse dorinta crezind ca nu o sa i-o poata duce la indeplinire. sa ia tatal pe fiica si fiica Ca va fi pacat. inaljate-mparate. Vrajitoarea iar isi facu drum si-n taina mare-i sopti printesei sa-si lege intr-o pinza toate rochiile si papucii de nunta si noaptea sa fuga. altii minati de aripa vintului eel mare. decit maritata O fi — — de tine. te iau de muiere. Acolo s-a sucit. Prinjesa nici gind sa se pregateascS de nunta. la gistele imparatului. pina ce-i indeplini dorinta printesei. biata printesa sa plinga si sa tinjeasca. Intr-o zi.

Faca-ti Domnul multa parte. Pe cind era jocul in toi. ca orice fata o ardeau talpile sa se duca si ea la joe.turoasa si murdara ca vai de ea. doar-doar. care era un flacau chipes. dar nu-si pierdu nadejdea. Si cine a auzit. scoase incet din bocceaua ei. Ea stia sa se poarte frumos si-i vorbea numai frumos si cu tile de-1 facea pe-mparat s-o pretuiascl si mai mull. Daca se lasa noaptea si nimeni n-o mai baga-n seama. ai innebunit ! — Maicuta. Celelalte slugi dupa ea s-o ademeneasca sa mearga la bal cu ei: Giscarito. se spala si se ficu frumoasa ca o zina. nu stiu. De noroc. deodata se insenina fata si fara sa vrea alerga la ea dindu-i mina sa coboare scarile. ca-i nebuna din rastoaca. ce ai innebunit. Ca sa piece noaptea trebuia sa-si ceara voie de la bucatareasa. nefiindu-i nici una dintre craiese pe placul inimii. n-am vazut. n-a crezut Daca o auzeau graind asa fiacaii de la grajdurile imparatesti rideau de ea zicind ! — — Nu in batjocura: — Las-o. Fata pleca mihnita. cind tu nu trebuie nici prin fata sa-i treci maritului imparat. dar si de pietrele pretioase de la cercei. tot ea cinta. Dar cindo zari pe giscarita in prag. gata de casatorie. pe ele va pune ochii imparatul. de sanatate ! sa-mi dai si mie ca la o fata saraca si proasta voie sa merg diseara la bal Imparatul cind o auzi si o vazu in halul acela murdara si ciufulita ii trase o palma si-i porunci sa vada de giste ca n-a tocmit-o sa joace-n hora. Numai imparatul sta trist pe un scaun de aur la o masa. — Cum. auzind de bal. Multimea casca ochii la frumoasa necunoscuta mirindu-se de rochia si papucii minunati. Giscarita. inele si margele. iar la bal sosisera fiice si craiese imparatesti. tot ea joaca ! Vazind ea ca bucatareasa n-o ia-n seama ba o mai dinti si infrunta. iata ca deschise usa giscarita si pasi incet in multimea ce se veselea si chiotea de bucurie. frumos si voinic. sa te duci la un bal tocmai tu o fata-n zdrente si murdara ca scroafa din cotet. imparatul. fii buna. imparate. mergi cu mine sa te joe la noapte. rochia si papucii din piele de pureci. Intr-o mare sarbatoare. bucatareasa incepu s-o ia la trei pazeste pentru cutezanta ei sa intre la-mparatul de capul ei fara voia mai marilor curteni: ! Am venit sa te rog grija Ai. isi ia inima-n — si intra la imparatul: Inaltate. inele si bratari. care mai de care mai frumoase. ba. Tot timpul imparatul a dansat cu giscarita si de frumoasa ce era o sorbea din ochi. pe sub ascuns merse la sira de paie. n-am vazut. sa ma faci de pomina fata de imparat ca n-am de slugi. i — 118 . fa. da-mi si mie voie sa merg la balul imparatului- stiu. Cind afara. La rugile lor ea se facea ca e proasta si le raspundea: giscarito. Isi lua inima-n dinti si-i ceru voie: de tot. porunci sa se faca la curte un mare bal si sa fie chemati si imparapi din lume cu nice si rudenii sa-si aleaga o sotie sa-i fie pe plac. isi puse cercei cu pietre scumpe stralucitoare. sa ne faci de rusine ? Ea pleca plingind in odaia ei gindindu-se ce-i mai ramine sa faca. neputind sa-si mai azvirle ochii si la alte fete frumoase venite de la mari departari pentru a-si gasi aici norocul. ii zice un fecior apoi altul si altul.

— Sa te duci unde-a dus mutu iapa si sa nu te mai vad in fata ochilor. ca lupul indemnind-o si ademenind-o sa mearga cu ei la balul imparatului. alte podoabe stralucitoare-n parul ei balai. de rascolira fata lumii in zadar. poate ca nu Doar inaltimea voastra cum pe aproape care vreau marite —O palat n-am aduc pe esti ? La un timp o-ntreba: la ! te la calari satul si nadaj- parintii tai te sa-si fii zici? ! stiti ! sint parintii. Lua cizma si azvirli-n giscarita de suparat ce era. pe Pindi pina ce strajerul pleca de la usa imparatului si buzna in palat maritul imparat: Dupa Inaltimea voastra. ea ramase ca mai inainte. fara una nu e asta Numai giscarita sta de matura curtea imparateasca si-i ridea inirna de isprava ce-o ftcea. 119 — . dar facea tot ce-o taia capul. fara s-o simta nimeni la balul imparatului. Un sfatuitor mai intelept il scoase din incurcatura. fa. ramas cu buzele umflate isi puse in gind. La git puse alte margele. la bucatareasa. curtenii si ostenii cu vesti proaste. Si o impinsa nu ! afara ca pe o naroada aflata-n cerseala. Ce duiesc ca vor da sa — Poate ca da. Imparatul cind se vazu singur. Pe-o ureche-i intra. care lipseste. de la curte iar incepura sa dea tircoale pe linga giscarita. $i raportau: ca-i laie. Vom veni in tau mireasa imparatului. dati-mi voie si mie la balul de deseara. Cind soseau acasa. La sira de paie isi aseza hainele si podoabele si din nou se imbraca in toale rupte si zdrentuite de nu-ti venea sa arunci nici mucii pe ea. ei — Baba-i — Fugi. ca va rascoli pamintul. caprei ii pica coada de riie si ea tot in sus o tine. Pleca rusinata. alte bratari si inele. rugind-o mparatului sa te duci vezi ca taci ca o muta si te porti ca o sluta. ba ca-i alta. alta-i iesea. Fugi fa si sterge-ti mucii ca nu esti tu pentru bal. giscarita fuge fara ca imparatul sau slugile sale sa bage de seama. toti erau tristi ca le taie-mparatul leafa si nici capetele nu indrazneau de rusine sa le ridice in fata imparatului. frumos s-o lase sa mearga la balul imparatului. Se spala. fetele sa-i si ei la si tot sa te las.— Frumoaso. il va da cu fundu-n sus si cu susu-n fund si tot va gasi-o el pe fata cea frumoasa de la Palmis. nu mucoase ca tine ? Dar cum vad. Cam pe la cintatul cocosilor ! Baietii pe linga tirla. se scalda si se imbrac5 de asta data si mai frumos in rochia si papucii din pinza de aur. ca pun slugile sa te tunda. ca-i balaie. A doua zi cauta pe harta satul Palmis. ba ca-i una. povatuindu-1 sa faca un alt bal si sa cheme pe toti imparatii si pe toate craiesele lumii ca intre ele trebuie sa dea de frumoasa fata necunoscuta. cind balul era-n toi. cu rocbia din piele de pureci. Trimise atunci ostirea s-o caute pe fata si din iad de-o fi sus pe pamint s-o scoata si sa i-o aduca. ca am aflat ca vin baieti frumosi? Imparatul tocmai isi tragea cizmele. auzi? Fata lasa capu-n pamint si nu scoase o vorba. Dar ei ziceau. Mai la urma-n ! batjocura-i graiau: surda ca a mincat urda Giscarita din nou merge la stapina slugilor. Imparatul cazu la pat de trist si de necaz. Si pleca asa tiptil tiptil. de unde — De Palmis — Las'ca caut eu miine Palmis. tu esti de nasula un bal ca de-al de asta ? Aici vin fete-mparatesti si imparatese. la atita dascaleala. auzeau. Plecara ostirile in lungis si-n curmezis.

babe si vrajitoare si vorba aceea mai putin leac. sa i se caute frumoasa fata in satul Cizmis si sa i se aduca nevatamata la palat. vezi tu acu-n — Acu-1 vad. 120 . de dorul frumoasei fete necunoscute din Cizmis. degeaba se-nvirtira. §i se jura ca n-o sa-i scape. cind se-ntimpla toate. se strecura prin multime si ca o naluca se facu nevazuta Imparatul cind vazu. Giscarita era cea mai frumoasa si cea mai aleasa. Imparatul cind o zari isi zise in gind: asta-i si mai frumoasa deck aia de la Palmis. Cind cere minte de la-ailanti Ascultindu-i cuvintele-ntelepte. O pofti. Acuma isi da cu pumnii in cap ca n-a pus mina pe ea cind a putut. ca tiganul aim sa nu-i mai scape din miini frumoasa necunoscuta. ca ea-n lume nu-i alta. Toti imparatii. Pornira dupa ichimi. Asa isi irosea el cu mai marii imparatiei dupa leacuri. de noroc de sanatate ! Unde-1 izbisi sa esti ? sa te si sa te fii fii craiasa. faca-ti de muiere barbata. poate va veni din nou frumoasa necunoscuta si de data asta jura ca nu-i va mai scapa. imparatesele si craiesele ramasera cu gurile cascate la ea. parca te-ai fi imbatat. decit sa faca un nou bal. ofiterimii. ca de fata nu dadura. de i se scurgeau ochii dupa ea. Fetitele cu vorbulite $i tot natu cade-n lat. maria-ta. Incepu s-o coase si s-o descoase. ! < Alta scapare de la boala nu era. zise necunoscuta ! Pasarile se momesc cu graunte. era dus cu gindurile-n alta parte si ce-ntelegeau peretii si tobele. de parca era lovit de prastie si nu stia cine 1-a lovit. Imparatului nu-i iesea din minte.! : ! : Imparatul sta trist. Pe cind isi pierduse orice nadejde. Ce erau sa faca sfetnicii? Toti dadeau din colt in colt si nu gaseau leac. imparatul si mai mult o iubea. iaca intra si necunoscuta. la masa lui si toata vremea dansa cu dinsa povestindu-i cite-n luna si-n stele. Dorul il usca si la fata se pirlea vazind cu ochii. porunci generalilor. injelegea si el. Aseza pinde ca sa o urmareasca ce face. Mi te vad infumurat. $i-n mijloc de noapte. dar babii un colac ». nu mai venea. cum nu-i scapa socitele din gheare motanului. ca sa vada din ce neam este si din ce loc ? — Sint din neam Ce trage-n ham ! $i din spita far' de vita ! Din Cizmisi — Ahaa va zica din Cizmis Acolo am mi caut mi cer parintilor sa-mi mireasa. iar ea citeodata-i raspundea: — Asa e. Sta posomorit si-si facea planul. ostirii. frumoasa fata din Cizmis. aleasa. dar sura virful surii ! ? ba Imparatul. De data asta imparatul cazu bolnav la pat si se topea ca un muc de luminare. Imparatul se simtea alaturi de frumoasa fecioara venita din popor. dar fara folos. Dar in zadar astepta ca fata asteptata. Domnul multa parte. sa-mi peste Iume mai — Inaltate imparate. ca-mparatul. Tot palatul se lumina de stralucirea si podoabele ei care luminau ca lumina soarelui. In zadar se ostenira. cind un imparat 1-a-ntrebat: si — Mai chiorule. de parca ar fi in al noualea cer. Mai bine masoara de multe ori si croieste o data sa nu ni se intimple ca celui din poveste. imparate.

$i dupa obiceiul imparatilor. crescuta din piatra Imparatul a mai intrebat-o din ce sat este ca sa stie unde s-o caute daca-i va mai scapa. alpi cu iesi inainte. fugi — — afara suparata. cu toale din gainati. isi holba ochii si-si fringea gitul in zadar. venite de pe intreaga fata a pamintului. Giscarita auzi si ea si parca-i pieri pofta sa se joace cu soarta imparatului si sa-si zica in gind: lasa-1. Sa-ti pui lacat la gura si fiare la picioare si-n palat sa nu mai calci. numai tinarul imparat tinjea si se-ntuneca de inima rea. nici ea nu se da batuta. Giscarita i-a raspuns ca este de la: sa nu-i ! Bitis. Fata mihnita. Mai intii cerea voie sa mearga la bal. Optsaris ! Imparatul nu-i lua in seama glumele. Intrebata de e fiica de-mparat. alti imparap. in prag cine rasare pe nea§teptate ? Tocmai giscarita Palatul se umplu de strSlucire cind necunoscuta fata pasi pragul. Iar la cintatul cocosilor a pus straji s-o pazeasca mai scape. iesind pe o fereastra din palat fara ca sa fie vazuta. Sta la intrare. Toti imparapi. de la bucatareasa Bucatareasa o lua la goana cu linguroiul eel mare plin de zeama. Imparate.. far' de rata. far' de mama. da-i frate cu alt bal. Pirporis. Este o fata saraca. Ea nu se lasa Facea ce facea §i drept la usa la imparatul. Giscarita facea pe proasta. Flacaii vazind-o intr-o ureche. Deodata. cautind a-i face toate voile iar ca sa fie mai sigur de ea schimbara inelele. o credeau zurlie de tot si cu toata frumusetea ei o lasau in pace sa ramiie acasa cu gistele ei gilcevitoare. Biti§. Pe partea ailalta. Unii o asemanau imparatul de bucurie isi pierdu mintile. 121 . Marite-mparate. n-ai putin obraz pe aici sa nu mai calci? Apoi suparat lua un bit si o lovi cu el in spate. pe-mparat. Imparatul pleca mai devreme s-o astepte pe frumoasa necunoscuta. alte cheltuieli. li ii saruta mina si o pofti la bal. De data asta cazu bolnav si era a§a de trist si abatut ca numai ce nu-i iesea sufletul. iar cu luceafarul. parca-i tuna si fulgera. sorbea din priviri de mindra ce era. mersera la giscarita rugind-o pe rind si fiecare sa mearga cu ei la bal. ea a raspuns ca nu e fiica de-mparat si nici de vita boiereasca. Asa pieri pentru a treia oara. las31-l. tuni in case de-mparap. Necunoscuta nu venea. Intreaga suflare stelele. deie-ti Domnul sanatate si noroc la imbatate. Se catara toate fetele din Bitis si din imparatie care aveau inele. pacurarii §i porcarii. lasa-ma si pe mine la bal. imparatesele cu craitele jucau si se veseleau. iar imparatul ramase adinc indurerat. herghelii. Venira doftori si doftoroaie de la capatul lumii dar leacul nu-1 gaseau. N-au lasat un joe sa le treaca si sa nu-1 danseze impreuna. iar ghineralii si mai marii curtii tremurau de frica temindu-se sa nu faca imparatul vreo pozna nefiind in toate apele lui. De acum ridea si se veselea imparatul ca si cind era sigur ca frumoasa fata este a lui. Dar la cintatul cocosilor giscarita pacali pe imparat si garzile. . De necajit ce era. Se duse vestea-n imparatie ca trage-mparstul sa moar2. Baiepi de la grajdurile imparatesti. imparatese §i printese. Rochia si papucii ei din raze de soare luminau ca soarele ! in miez de vara. doar pe cele din palat le uitara si de urma fetii nu dadura.

miine vei merge la spinzuratoare in mijlocul tirgului. se spala frumos. de va spusei povestea asa. cind crede in ai bogati. o luna. Bucatareasa lua cafeaua si merse sa i-o dea imparatului. Cind sorbi cafeaua. Fara zabava merse deci si-i ceru: ! da-mi si mie un copii sa-mi mosteneasca imparatia vad ca n-ai avut rod si ca sa nu ni se piarda neamul. in bucatarie nimeni n-a intrat ? Tu ai pus inelul in cafeaua mea? Atunci giscarita raspunse: se cuvine si un raspuns bun. Pleca fratele mulpamit asteptind sa-i trimita pe fiul eel mai mare. din cei trei copii ti-1 dau pe eel mare ca sa-ti fie de folos tie si imparatiei. iar eu incalecai pe-o sea. mai frumoasa ca o floare de primavara. — — La o asa intrebare sa ma CERBUL DE LA BALTA A fost odata doi frati imparati. sa ! cine a pus in cafea inelul. ! intimplase. Giscarita pleca la sira de paie. — Bine. rupta si murdara. Cind o vazu imparatul o intreba: afli — — Nu — Cum nu — Iaca nu — Daca nu stiu. ca sa-ti dau raspunsul potrivit. Imparatul sta betejit slab si ghebejit gata-gata sa dea ortul popii. il imbraca in haine stralucitoare numai din aur si argint. Imparatul incaleca si el pe alt roib si pe drum ocolit ajunse inaintea fiului sau la podul de arama.fie si suparat. Mai marii palatului o adusera pe giscarita. intra la bucatareasa giscarita pe nesimtite si lasa sa-i cada inelul dat de irrparat in cafea. Dupa asta se facu nunta mare imparateasca. nu se uita 1-ai saraci Dar de-acum socotea ca destul 1-a chinuit si cauta sa afle imparatul adevarul. iar giscarita. Cum a rasarit inelul in cafeaua mea ? o intreba imparatul mirat. il lua pe al mare. Se zbatea bietul om ca pestele pe uscat si traia fara nadejde ca dracu-n apa mica. o saptamina. Cel fara de copii era trist si ingrijorat gindindu-se cui ii va ramine imparatia dupa moartea sa Si se gindi sa-i ceara un copii de suflet de la frate-su. Maria-ta stii? ! stiu. scoase rochia din pinza de raze de soare si papucii din pinza de raze de luna. Cind o vazu imparatul. se dichisi si intra in palat. un an si craisorul nu venea De ce nu venea ? Iaca intrase pe ginduri bietul imparat si nu-si putea da cu socotelile ce se ! — Fratioare. zari la fund inelul lui. sluga necredincioasa. Intr-o zi. sari la ea de-o imbratisa cu dragoste si sete. Unul avea copii. Astepta el o zi. gindesc un ceas. ii venira puterile. cind i se pregati cafeaua. spre mirarea tuturor ajunse craiasa si va fi traind si acuma fericita cu imparatul ei. desculta. frate. dar celalalt nu avea. Cind acolo se prefacea ca este o ala mare cu dintii rinjiti si sabia ridicata gata sa-i ia zilele aluia care va cuteza sa treaca 122 . Bucatareasa vazind ca n-arencotro recunoscu ca numai giscarita a intrat putin in bucatarie. Da-mi ragaz Maria-ta. il arma din dinti pina-n picioare il sui pe un cal alb si-i ar5ta calea spre noua imparatie. Fratele eel cu trei copii.

fara ca sa simta ceva feciorul sau. ca nu mai putu rabda si scobori de pe cal sa bea apa dintr-un bunar Mai intii lega el calul de stinghia bunarului si cobori in jos pe o scara. De-acum mergi cu Dumnezau si sa auzim de bine. intoarse calul indarat si se duse dirdiind de frica la tata-su. vazind ce copii fricosi poate sa aiba. dar daca-i devenea sluga putea vedea si lumina zilei De aceea. vazind ca nici acest copil nu pretuieste o ceapa degerata. Copilul intoarsa capu si se opri din cale mirindu-se ca in loc de o fiara salbatica vede pe tata-su ! — ! Imparatul il imbratisa de bucurie si-1 sfatui cit o fi si or trai sa se fereasca de omul rosu.! peste podul eel mare. care pe alta cale ajunse si mai indata la palat. sint un mincinos ca alti oameni. Atunci imparatul arunca blana si striga la feciorul sau sa se-ntoarca: Heiii Petreeee intoarce-te o tira-ndarat. ca tata vrea sa-ti dea citeva povete sa-pl prinda bine la drumul greu si lung. iar de capul incoronat. — — Taicutule. numai cumpaneste bine ce greutati te asteapta. el sa ofteze Incepu ce-o sa se faca? ! De ce nu 1-a ascultat Dar ! omul rosu pun Baiete. merse si chiar la calea salbaticiuni si oameni rai. — tata. omul rosu il avea la mini Puteau sa-i putrezeasca oasele jos la racoare. care crezi ca tot ce zboara se si maninca — Tata. Din nou se-mbraca intr-o piele de fiara salbatica ce urla ca turbata la sosirea micutului craisor. il apuca o sete pe inima. Craisorul isi lua vint si cu roibul sari peste fiara gata-gata sa-i ia capul de la trup. Dupa ce beu apa se-ntoarse-n sus. ca treburile imparatiei de tu esti un nemintos. sa n-aiba-ncredere-n el si sa nu descalece calul. De aceea il rosti pe eel mijlocari si-i dete drumul inainte. daca-mi dai calul cu armile tale si toalele tale. de beu apa. Merse el. Cel mai mic insa nu se lasa mai prejos si vru si el sa-si incerce norocul. si-ti voi dovedi ca sint vita de imparat viteaz $i pleca de-aici inainte singur pe locuri prapastioase cu ale. Pe de alta parte el ii iesi inainte la podul de arama. S-a lasat pagubas si de asta si cazu bolnav pe patul de moarte. I-a luat scara si 1-a lasat sa moara-n fundul fintinii. i-o lua inainte si-1 astepta ingrijorat la palatele de aur. Pe alta parte si el i-o lua iar inainte si iesea iar la podul de arama. iar el singur jumatate. Iti scara sa iesi la lume. nu ! ! te las. Il asculta pe fiul eel mare povestindu-si patania si-si dete seama ca nu e bun sa fie imparat. Pe deasupra-i mai dadu si pielea cu care i-a spaimintat la podul de arama: Na-ti-o si cind ti-o fi vreodata mai greu sa nu uiti sa te arunci pe ea si asa o sa scapi de napasta. Iar se imbraca in toale de ale fioroase si iar se spaiminta si feciorul mijlociu fugind acasa. la-ntuneric Iti si — multamesc. ! neinfricat ! ! ! pe tata-su? in zadar. iar imparatul trist a dat din cap. Iar — ii grai: Nu 123 . Copilul ii povestea taina cu fiara de la podul de arama si groaza ce 1-a apucat. eu ma due cu credinta-n Dumnezeu am sa birui Atunci imparatul mi-1 rosti frumos ca de plecare pentru cale lunga sa-i ajunga. Mai intii sa uiti ca e vai capul lui se lovesc. Imparatul pe alta cale. Copilul eel mare cind il vazu se-nfricosa foarte. da-mi un cal si palos si eu omor fiara de la podul de arama Numai lasa-ma sa-mi incerc si eu norocul. Cind privi vazu in capul scarii pe omul rosu rizind ca un smintit ca 1-a pacalit. Tata. eu iti vreau binele. incepu sa tremure.

El ii tSie capul si-1 duse imparatului. dar toti cum s-au dus acolo s-au prapadit. Se cutremura pamintul cind trecea spre balta sa bea apa. Ca sa nu-1 omoare omul rosu. suliti si toghii sa omoare cerbul de la balta. Cerbul insa cu gida inflpta in cap nu-1 lasa. De aci inainte Patru mergea pe picioare descult. ! Omul rosu ii pusa scara. 124 . Omul rosu. oi. Pe la un timp s-auzi ca la o balta mare s-a abatut un cerb cu coarnele numai pietre scumpe si ca face multe rele. chiar la casa sufletului. Patru trasa cu gida si-1 lovi la partea stinga. Dupa ce se scalda se-ntorcea cu fap spre voinicul din groapa. scapat vei fi si de cerbul de la balta. iar omul eel rosu se bucura ca de-acum inainte cerbul de la balta n-are sa-i mai omoare ostea lui Verde-mparat si el va putea face nunta cu frumoasa craiasa a acestuia.: ! : de-acum Daca te inainte tu esti sluga mea. bivoli. Pe drum o muiere batrina il vede lacramind si-i iese inainte intrebindu-1 De ce plingi mai baiete? Pleca el sa-i spuna tot necazul. Tu sa ma asculti daca vrei sa scapi. hainele se sui pe calul imparatesc. necum sa-i intoarca vorba. Se mira imparatul de curaj ul slugii ginerelui sau. rupsa o floare si cind sa sara gardul indarat. ciinele se-mpiedica-n pielea fermecata. Omoara-n cale tot ce este vietate oameni. in virf sa-i puie un ac. fara sa cuteze a-i trece nici pe dinainte. Cerbu va veni sa se scalde si sa-1 ocheasca atunci cind se va intoarce cu capul catre groapa drept la capul pieptului. Atunci muierea auzind cum sta taina ii grai: Petre. Cum il lovi fugi spre un deal mare cu pielea fermecata intr-o mina. Cerbul era fiara mare cu coarnele ajungind prin virfurile copacilor si cu o gura mare dt o sura. Incepu de aici incolo sa capete curaj si nadejde ca are sa omoare cerbul. un ciine mare negru se repezi sa-1 rupa-n bucap. iar el scapa teafar. boi. ca sa scape de sluga. Arunca pielea ce i-a dat-o ta-su. catiri si cite altele trimis imparatul ostasi si ciSlareti. Patru fund silit n-are ce se face si se duce. Pe om sa puie pielea cea vrajita. ii lua mai intii armele. Sa ia gida. Sa sari gardul la mine-n ograda. sa rupi o floare de pe stratul de viorele si daca vei scapa de ciinele meu. gindindu-se ca nu mai are aid nici o scapare. Cind fu gatagata sa-1 ajunga ii arunca in fata pielea cea fermecata. In groapa sa faca un om. unde zace casa sufletului. Statura locului si se minunau de cele ce vedeau. Sari el gardul in ograda. fara sa-1 sminteasca din loc. cerbul se-mpiedica de un ciutac. Imparatul le deschisa portile de aur si-1 saruta pe omul rosu crezindu-1 ca este nepotul sau din vita imparateasca. Pleca el oftind si lacramind. cai. Dupa ani de calatorie pe jos. cu arcuri. il ruga pe imparat sa-1 trimeata pe Patru sa omoare cerbul — Ma-nvoiesc si scumpe A de la balta. Cerbul sorbi apa din balta si o azvirli dupa Patru ca sa-1 doboare. iar eu sint Patru. Treceau ami si el il asculta cum asculta cinele pe stapin. fiul eel invoiesti. e drept. Dar el se prinsa de tulpinile copacilor si apa sa-ntoarsa cu pietre mari si copaci la vale. iata-i ajunsi la cetatea mare imparateasca stralucind de mareple ca soarele cerului. cerbul multa floare omeneasca a bagat in pamint. sa se scalde. cazu si muri. Pe sluga insa nici n-o baga-n seama. graieste ! mic de imparat. Patru il asculta ca o sluga credincioasa. — — Muierea-i dete pielea cea fermecata si-1 mai invafa sa sape o groapa adinca linga balta. iar omul rosu calare ca un mare craisor de la rasarit.

Ia-ma balta ! cu tine ma — — omorit cerbul de — Eu am omorit cerbul de — Atunci eu Frigurosu ! le balta. Cine s-a dus acolo. ce te-nduri Mai bine te-ai mira de voinicul ala care a am amorit cerbul de la ma numesc Setosu. la un noroc Nu mersera mult ca vazu pe o cimpie un galigan de om cu niste picioare lungi cit prajinile. Pe cine sa-1 trimita atunci impetit ? Doar n-o sa-si puie via|a la cercare omul rosu Sa-1 trimita pe argatul sau. pe carare. ii esti ala. poate-ti voi fi cindva de folos. se vaita de ger. — Daca tu eu sint Muschila-Ochila. Omul asta il vazu ca se mira ca un copil. nu casca gura. ce o mai fi si asta ? Lunganul il auzi. viu nu s-a mai intors. — — Eu sint ala care am omorit cerbul de raspunsa Patru. mira-te de ala care a omorit cerbul de la balta? Eu sint ala care am omorit cerbul de la balta. graindu-i: Ce te miri. iar minili cit rischitoarili.! :: Dar pina la Verde-mparat. ca-ti fi odata de folos. in mijlocul focului imbracat in noua cojoace? Ce te miri. Cind la un timp se opresc mirindu-se de un om care prindea musca. sta de se zgribulea si dirdiia de trig inconjurat de toate partile de foe si tot striga cit il tinea gura ca nu mai poate de ger si mai cerea alte cojoace. Atunci. la balta. era cale lunga sa-ti ajunga. Mergind el zile si nopti ajunse la o farina mare unde arau plugurile brazde man si adinci. Doamne. iar un om le inghitea si tot se vaita ca moare de foame. merg cu tine. sa stii ca eu sint Fugila. ia-ma cu tine voi ! la balta. ii da drumul si iara§i o prindea. iar omul setos ii zise Ce te miri. Patru ramase locului mirindu-se: Doamne. de mine. Te miri de mine ? Mira-te mai bine de ala care a omorit cerbul de la balta! ca eu sint Flaminjosul Ia-ma cu tine ca-ti voi fi de folos. ia-ma cu tine ca poate-ti voi fi vreodata de vreun folos. Cind in cale un om imbracat in noua cojoace. Patru sta-n loc si se crucea de cele ce vedea. cind colo. Se oprira-n loc toti mirindu-se: Doamne. Setosu si Frigurosu. ba. Plecara de-acum trei insi pe cale. se opri din fuga si-i grai Baiete. detera de un om voinic cit un mai. Mersera ei ce mersera. L-a luat si pe asta si au pornit-o tot inainte. far'de pic de demincare. nu te mira de mine. Noua piraie-i curau in gura si el sta si se vaita ca nu mai poate stii ! — — Cerbul di — Atunci sa — balta? — Eu — Si eu la balta eu 1-am omorit de sete. ! Pleca el posomorit dar cu credinfa-n Dumnezeu. Alerga dupa un iepure speriat de pe cirtog si-1 batea cu palma peste fund sa fuga mai repede. De-aci inainte pleca impreuna cu: Flaminjosu. 125 . Patru cind zari minunea se-ncbina de cele ce vazu. ce sa mai fie si asta. voi adapa pe unde voi da de riuri si izvoare. Si-1 lua cu el. Mira-te mai bine de ala care a omorit cerbul de la sint acela care sint ala ce ca-ti voi fi de folos. baiete Mai bine te-ai mira de ala care a omorit cerbul sint si ! — — — — de la balta.

se-ntoarce la iapa. o bate cu mina peste fund pe iapa si-i zice sa grabeasca apoi se-ntoarce voios la-mparatul sa-i dea apa de izvor din munte sa bea. Imparatul speriat il opri: li pentru o masea. Verdesdin tinda de sus — Sa ca eu fata nu voi da-o decit daca o masa imi veti minca se iar le grai: stiti la piine. iar pe berbeci si pe bou ii inghiti parca ar fi mincat o pipota de gaina. iar eel ce se incumeta. Setosu puse gura la cep si le beu dintr-o sorbitura pe toate. Toti curtenii ramasera cu gurile cascate si cu ochii holbati la namila. Imparateasa zbura-n vint ca o naluca. ca te pomeni ca vrei sa bei izvoarele apelor si marilor sa lasi omenirea sa piara de sete ? Ogoieste-te ca ridic toate armatele sa lupte cu tine si nu ne lasam batuti. Mai la urma lungeste pasul. capetele vi le voi taia. cu iapa frinta de oboseala. de s-or duce pomina. Suparat. Cind deschisera usa mare-i fu mirarea vazindu-i pe toti suflind in palme si batind pintenii de frig. iar Fugila cu doua ulcioare goale-n mini pasea leganat fara graba. Imparatul porunci de berbeci fripti si se adusera cele un bou alinat in frigare. umple ulcioarele. li imparat — Cum ajunsera deschisera portile cele mari imparatesti. capul le va taia. Fugila zis Ochila. tele al — Unul dintre voi 126 . Daca vazu el ce vazu se aseza locului. De nu-1 oprea imparatul era gata sa-i inghita ostirea toata Se mira imparatul ca asemenea mincacios nu mai vazuse si nici auzise. porunci sa-i insele la noapte si sa-i culce intr-o soba mare de tuci. Setosu de necaz ca n-are ce sa mai bea se puse pe doagele si cercurile de la ardoave si pe toate le minca parca ar fi mincat ocoaje de piine. Imparateasa se-ntoarse tirziu. focurile ardeau de duduia pamintul. dar cind arunca o gura de apa peste un regiment de ostati fu cit pe-aci gata-gata sa-i inece. Dimineata se scoala imparatul cu noaptea-n cap sa-si vada isprava. Imparatul Verdes se facea ca nu e suparat. Imparatul cind vazu cu cine are de-a face. Frigurosu. Iar de nu veti minca. Setosu. doar-doar le-o taia capetele. apoi incepu sa se vaite ca moare de sete. Noaptea soldatii de jur imprejur aprinsera noua cara de lemne ca sa-i arda de vii.: . ajunge el mai intii la fintina. Cind noaptea. temindu-se sa nu le sece toate riurile si toate marile. si Muschila Si de aici inainte pleca baiatul cu: Flaminjosu. Gerosu sufla ca moare de ger. ! — Stai. cei noua Mincaciosu cind se arunca pe cuptoarele de piine le facu praf dintr-o imbucatura. Insa tot nu se dadu batut si porunci sa scoata din pivniti noua ardoave de vin vechi si de nu le vor bea. ba. Cind auzi Patru. Dupa asta-i veni foame si incepind sa strige ca lesina de foame de-nghiti niste depozite de munitii de la strajerii imparatiei. Pina la ziua mai adusera inca noua cara cu lemne groase sa faca cenusa nu friptura. drept la Verdes-imparat. deodata se-ntrista si-ncepu sa plinga ca stia bine ce-i poruncea imparatul nici in ruptul capului nu are ce sa faca ? Mincaciosu insa cum il vedea oftind se strica rizind stiind ca n-o sa-i ajunga bunatatile nici noua cuptoare de noua cuptoare de piine. noua berbeci fripti si pe deasupra inca un bou mare in frigare. Dintre ei iesi afara Fugila. sa fuga pe jos. Imparatul dete semnalul de incepere a intrecerii. Ea sa alerge pe o iapa nazdravana. Alerga in vale la un riu si-1 sorbi dintr-o-nghititura. insa nu stia la ce greutati sa-i puie. s-apuca cu miinile de par si-si smulse barba. Iaca ce-i mai trasni prin minte sa se-ntreaca cu imparateasa mea la fuga pina la MunMare.

Noaptea sa sc cuke fiica imparatului sub un mar de aur aproape de Patru si daca in zori va pieri din acel loc. craisor de vita imparateasca si nu omul rosu. Dorea intradins sa-i pedepseasca pe asti natarai veniti impetit sa le ramina doar oasele-nsirate pe garduri. aceea ca el este nepotul sau. Cind colo. numai sluga omului rosu in toale ca de argat. zicindu-i: lata. far' de par pe cap. o s-o dau eu dupa eel ce se cuvine s-o dau Se-ntoarsa Patruta Fat-Frumos cu ortacii sai si-i spusa unchiului toate cele intimplate din fir in par. baiete Voi pe toate le-ati izbindit macar ca n-am crezut. cu trei fire-n barba. ce se da drept om de vita imparateasca Insa Verdes-imparat tot nu vroia s-o dea decit cu de-a sila. ! ! ! — trei lei perechea In zadar printesa se vaicarea ! si-i dar ca omul eel cu miinile lungi a prins-o. Si turbat de minie nu mai putu pune friu gurii si da-i inainte cu sudalme si vorbe urite fata de tinara printesa si Patruta linga Patruta ! Fat-Frumos. iar pe fata. numai una n-o spunea. 127 . joe veselie. ca fata lui nebuna Dupa ce toate poruncile fura indeplinite iar imparatul sa nu mai stie ce sa mai nascoceasca ca dea fata. la palatele de clestar ale imparatului. Acum ce sa mai fac ? O sa ramin fara de odrasla mea. el stia una si buna. imbracati in de aur si argint. nu dau dupa Rosu-imparat. se scula. nu e om de treaba.! ! Imparatul daca vedea si minunea asta. trase zina pe pamint si o culca linga Patru Fat-Frumos. Bine. staie albe Se rostira toti curtenii dupa obrocul imparatesc. El te-a inselat. singurel le nu — — ! cu motanul in vatra — Atunci da-ne imparat — Mai baiete. ce-o mai fi si asta se gindira ei tremurind de spaima Peste noapte fiica-mparatului se prefacu-n zina si pe o aripa de vint zbura-n cer. singur. asa m-asculti tu de-mi mincasi zilele la batrineata Eu am crezut ca imparatul are armasar. ca tot ce ne-ai poruncit ti-am indeplinit. Muschila-si lungi miinile pina sus aproape de bolta cereasca. In varsatul zorilor sosi imparatul zimbind pe sub mustata. c-asa i-ai jurat ! Eu toate-am ghicit de la inceput Acum du-te sa vie unchiul tau imparatul cu omul rosu pregatesc de nunta. fata s-o ducem precum am primit porunca de fata la Rosu- nici in ruptul capului. zina dormea ! ! Fat-Frumos Nu-i venea sa creada ochilor imparatului ce vedea ? I se parea ca viseaza. le va atirna capetele-n pari sa sperie ciorile din vie. Nu mai vreau nimic. Pina acum toate poruncile le dusera la indeplinire si trebnia sa le dea fata sa-i fie mireasa omului rosu. Patruta Fat-Frumos. asa te-am crescut eu. hain si rau la suflet. Ce mai vrei sa-ti mai facem ca sintem gata. Cind ajunsera si la Verdes-imparat se lumina curtea de si atita stralucire bogatie. dar vad ca a iesit din el magar Ce rusine Te-ai pus linga un terchea-berchea. Mai. Numai cintece. bun ca eu ! ma numai pentru inselat. asa te-am invatat eu. care-n lume n-a mai fost. ! focului. mai-mai sa nu-i crape fierea-n el de usturimea de la ficati. care-i pui de drac. facu plecaciune in fata marelui Verdes-imparat. Si iar ii mai veni un gind negru. ca e arata ca ea a zburat in slava cerului. inaltate imparate. calul ti-a luat. tu 1-ai ascultat. ca de data asta. craita. ce n-a mai vazut lumea de cind este lume. dar nu era din pacate vis. nici tartorele de la talpa iadului nu-i mai scapa.

de spin ceera. o zi si-o saptamina. il batura si-1 hulira. Inal|ate imparate. pe cind eram copil micsor. tu esti nepotul imparatului Tu sa spui cum sa piara eel ce te-a osindit sa-1 slujesti prin viclenie fara mila si fara sa simta ce e pacatul. c-am fost si eu la nunta lor. ca sa piara neamul omului rosu si eel viclean. de cind se punea luna si pina uidea ca secera. sunara trimbitile de aur si nuntasii pornira la manastirea cu noua turle. Cind se vazu ca inselatorul era omul eel rosu si nu mai incapea nici o indoiala. o luna si ani de zile. cu capete-ncoronati si neincoronati. Mai priviti-1 pe acest viclean imparat ca nu-1 mai vedeti Nuntasii toti. crai si — ! ! imparati. El se stie acum. cine. pe lume aleasa. toti cu ochii pe omul rosu-galben si tremurind ca piftiile iarna-n furculita. tu esti eel inselat. $tie ca-1 asteapta afara o tapa in care sa stea infipt pina i-o ciuguli corbii carnea ca sa-si mintuie sufletul eel rau si fara de legile sale. Dupa ce nuntasii au rasuflat usurati ca dupa o dreapta judecata. se mingiia el cu asemenea ginduri. sa se incoroncze si sa se cunune tinara craiasa. vulpe batrina mai sint Toti ma cred cineva ! Asta e tactica nu jucarie Toate imi merg ca pe roate. Pri1-ar vinde si pe tata-su viti-1 cum tremura de frica. sa-i piara urma. Omul rosu se umfla-n pene ca un curcan si zimbea pe sub mustata ce n-o avea. care face pe viteazul. Verdes-imparat se ridica de pe scaunul de aur si grai: Voi nouazeci si noua de-mparati. Pe cind gemea biserica de suflare omeneasca. S-a chefuit si petrecut numai in cintece si jocuri. impSratul mai intreba o data Patruta Fat-Frumos. cum ? isi dadura cu coatele imparatii suparati la auzul acestor cuvinte. cind pe altul 1-a-nselat ! Nici nu e viteaz.! : ! Printesa se imbracase asa de frumos. sa-i piara vita. iar unchiul sau a plins de bucurie ca Verdes-imparat prin intelepdunea sa a aflat adevarul §i i-a scapat nepotul din robia acelui om videan. sa nu-1 chinuiti prea mult. cu noua clopote si cu nouazeci si noua de popi. fratilor si nu va mirati ! Top sinteti imparati numai unul de aid se da ca e de vita imparat. apoi 1-au legat de patru cai salbatici si trupul lui rupt s-a dus in patru parti ale lumii. ca prin viclesuguri ajunse-mparat ba si la-nsurat. Numai unul dintre voi este hot Care. cu omul rosu. parca era un facut. Leleee. ca pe lupul schiop care a mincat turma de oi. Priviti fafa lui galbena ca ceara. Patruta Fat-Frumos s-a imbracat in straie imparatesti. Ostirea prinse pe omul rosu. dar la ea ba. Si in gindul lui isi zicea: Nimeni nu ma-ntrece pe lume. il despuie de toalele imparatesti. Deodata. numai curteni. Insa multimea de crai si imparati chemati la nunta mi vazusera o mireasa mai frumoasa. Stati. — — — ! O ! ! — — 128 . s-a facut cununia lui Patruja Fat-Frumos cu frumoasa printesa si s-au incoronat amindoi ca imparati a intregei lumi. daca e pe direptate. $i s-a pornit o nunta cu chiote si veselie. numai vulpe vicleana impopotonata in straie-mparatesti. patru armasari salbatici sa-i sfirtice trupul in patru colpuri ale pamintului. ca la soare te puteai uita. Era mai mindra dedt o zina picata din cer.

Dracul ramasa-n urma si-1 ajunsa iar din urma. ama in cele din urma ii dete-nvoirea ceruta spunindu-i sa se fereasca sa mearga insa pe drum cu un om cu {oale verzi si mus- un copil. El invata bine si dascalii de la scoala il laudau pentru cumintenie si vrednicia lui. unde soare rasare. care era cuminte si tare ascultator. beau impreuna si sa hodineau impreuna. Bietul om tot ce facea nu eria bun. ca dealurile erau sterpe si pamintul numai pietris de nu dadeau nici un rod. Unde mergi. 129 . impreuna. ajuta la munca cimpului lui muma-sa si facea tot felul de treburi. Caut de lucru si nu gasesc. Cind ajunsa copilul mare de merse la scoala. Si pleca copilu-n lume si merse. nu mai ramase apa si galeata se desfacu de sangi Si baiatu sa-mprieteni si cazu-n flntina — Daca vrei sa bei apa trebuie sa scobori in ciutura. Vazind el ca-n satul lui nu este loc de nici o procopseala. trecu piste mari si tari si mai urma dete de-o £ara unde traia o imparateasa vaduva. traia un om cu o muiere care aveau Muierea eria rea ca o scorpie. da-mi-te un de tot nou il ajunsa din urma si-i spusa vei degeaba te sint si tata sa-1 cat. ca acel — — — — si dracul din feresti. calator atit necajit. cind veni vremea baiatului sa bea si el. catindu-1 pe ta-su tata. Pina la urma omul se baga-n casa la imparateasa. Da baiatul trebui sa mearga luni si ani. pina ce-i iesi dracu-n drum. te-a? faci la tie. raspunse copilul. Mincau La o vreme mergind ei asa printr-o pustietate fara de apa si subt o dogoare a soarelui de sa putea coace oul in nisip. Toata ziulica se certa cu barbatul ei. Dracul era imbracate in pale verzi si cu mustata. Merse el cit merse. baiete? il intreba dracu. Vazind ca nu se poate-ntelege cu muierea isi lua lumea-n cap si pleca la-ntimplare-n lume. De chin si inima rea omul isi lasa la muierea lui cea cu suflet de napirca si copilul. ceru di la muma-sa voie sa plece-n lume sa-1 cate pe tata-su. pe care le facea un om mare. vazind ca a ajuns la virsta cind se va putea singur descurca-ntre straini. departe. cu diavolul si merse impreuna cale-ndelungata. zile-ntregi n-a sorbit un strop de apa. ma descurc eu §i singur. ci e drac si iar il infrunta pe drac nevoind a ii calatori-mpreuna. mergea cu oile. Dracu baga-n ciuturS galeata si scoasa apa de beu si sa satura. Muma-sa se-mpotrivi. om este dracu. asa ca — Eu copil sarac dorul de ma trimite-n lume nu-mi rau — N-am facut rau nima. top copiii-1 batjocoreau ca este fara tata si sarac. cu porcii. — NadSjduiesc ca mila de un om care de ai iar eu te voi ajuta.! ! ! : COPILUL SI DRACUL Departe. Toate batjocurile astea nu-1 smintira Insa pe copil de la-nvatatura. El merse drept la-mparateasa si sa plinsa spunindu-i necazurile lui. Dupa namneaz. ruga sa — De-acum inainte de oameni ca mine da. ajunsara sleiti de vlaga la o ciutura. Iaca ca-p gasesc eu Nu e nevoie de ajutorul dumitale. El vazind cum e-mbracat dete-n gind ca nu e om curat.

ii Fiul imparatului chema pe baiatul devenit diavol si-1 trimisa sa peteasca fata-mparatului de la miazazi si sa fie cu bagare de seama ca altfel unde-i stau picioarele ii va sta §i capul. unde nu este iarna si este tot timpul numai primavara si vara. Sarmanul baiat de-acum era drac. zise dracul. Baiatul scobori din piatra-n piatra pina ajunsa jos in fundul ciuturii si pofta. iar diavolul era fiul ce-si cauta tatal pierdut. scoase inelul primit de la muma-sa si i-1 dete diavolului. Dupa scurt timp ajunsera la palatul de marmora albastra al imparatului ce se aria tumite la marginea-mparatiei si aci aflara ca imparat eria bas tatal baiatului. Cind colo. iar adevaratul nu nu plinga. sa-ntrista abia stapinindu-sa sa Imparatul sa-1 insoare si ca cea mare si spusa-ntr-o zi fiului sau. mergind pe cimp la vinatoare de pasari. ca-ti dau o pana din aripa mea si de la mare necaz are sa te scoata cind o vei aprinde. Baiatul o lua. apoi pornira din nou in lume. iar din gura prinsa un peste cu solz de aurel cuvinta: ! sint fiul imparatului pestilor si de vei lua de aur. fiindu-mi toata viata argat. o pusa-n chesa si merse mai departe la vinatoare. sub o radinea Pestele se zbatea si plingea. care de care mai grele si mai nastrusnice. Mai esti dator sa faci tot ce-ti voi porunci eu. fagaduieste-mi ca nu-i vei spune lui tata-tu ca esti cu adevarat diavolul la dracii — Auzit si primesc. — Baiete.: — Ai beu apa cu asa incredere-n mine ca-n fratele tau. el i se-nfatisa aratindu-i inelul ce-1 schimbase logodna cu intiia sa sotie. Voinicul lua un solz si lasa de aur in apa. Insa intii el pleca la vinatoare. Ai auzit? si trebuie sa-mi fac si eu datoria mei cei mari. copile. Insa poti sa afli ca-ti dau dezlegarea sa-i spui tatalui tau ca esti cu adevarat fiul sau numai daca s-ar intimpla sa mori si dupa aia sa-nviezi. Baiatul diavol incepu sa faca pregatiri de plecare-n petit. Diavolul capata ca fiu de-mparat toale-mparatesti si-ncepu sa dea argatilor porunci. dar nu vina nimic. Iesi afara din ciutura. Si asa tot mergind el la vinatoare se-mprieteni cu pasari si animalele pamintului si incepu sa le invete limbile si sa vorbeasca cu ele de tot ce se petre- — Voinice. Cine nu indeplinea poruncile era condamnat la moarte. eu Dracu sint il privi si-i zise cum am porinca de pinim lumea si sa mai poti iesi cu adevarat fiul lui atunci dnd il vom gasi. Mai jura-mi ca-mi vei da inelul de la tatal tau cind te vei sui sus din ciutura. ca noi stanu este lucru pe lume pe care sa nu-1 putem face ? Daca vrei la lumina. Se bucura nespus de mult imparatul de sosirea fiului sau si cum nu avea alti fii sa grabi sa-i spuna ca el va fi mostenitorul scaunului imparatiei. nu ma omora. 130 . adica diavolului. ca un solz pestele — cea in toata lumea. ama pasarea-1 vazu si spuse: Nu ma omori. Lua arcul de aur al imparatului. la Cum ajunsera la-mparat. ca este timpul mai potrivita mireasa ar fi fiica unui imparat dintr-o tara bogata. mult te va ajuta cind vei fi la nevoie. Pe urma a luat luntrea si a plecat pe Timoc sa pescuiasca. scoboara numai. ca n-am incotro. Cind auzi asta diavolul sa bucura. vru sa vineze iepuri. Tu nu stii. Pasarea nazdravana rupse cu ciocul o pana si i-o arunca. Dupa aceea. vru sa ia din zbor un vultur mare.

Imparatul furnigilor. Qnd sa izbindesti intr-o noapte o a auzit voinicul porinca a ramas incremenit cum de e cu putinta munca de ani si ani de zile. Dupa citeva luni de mers. si puse sa se pastreze bine furniga luata in dar. Voinicul care-nvatase toate limbile lighioanelor de pe pamint le spuse sa cate inelul de aur si sa-1 scoata fiindca viata lui si) a armatei sale este legata de acest inel aruncat de-mparateasa. li dete-n semn o furniga C3re sa-i fie la nevoie de ajutor. marioara noua ambara intr-o singura noapte. apoi il arunca in valuri spunindu-i sa-1 cate si sa i-1 aduca la palat si abia atunci se va marita cu stapinul sau. de la mare nevoie te voi scapa. ajunsa la fata-mparatului careia-i spusa gindurile fiului de-mparat. Fata-mparatului sa cam minie de cererea asta fiindca nu-i ardea de maritat. Imparatul pestilor porni cu armata de pesti de rascoli toata Dunarea §i cind colo. statu si sa gindi cum ar putea gasi inelul de aur ! Scoasa chesaua si aprinsa solzul de aurel din pestele pe care-1 arunca in Dunare. Imparatul furnigilor dadu indata porunca si furnigile toate-1 urmara pe drumul ce ducea la voinicul eel necajit si oropsit de soarta. veni si sa ruga sa treaca pe alta parte ca sa nu-1 striveasca cu arsi sa aflau mata cu cruti armata. Cum drumul eria destul de departe. Imparatul pestilor sa ridica deasupra apei si ii spuse voinicului ca nu-1 gaseste Voinicul il ruga sa mai cate o data. Sa bagara pe subt pietre. merse la Dunare pe un pod de marmora. adica gindurile dracului. Dupa ce imparateasa pleca. Pestii din nou pornira in lungul si latul Dunarii rascolindu-i fundul insa in zadar ca nu gasira nimic ! ! A treia oara ce-i trecu prin minte voinicului sa-i spuie imparatului pestilor sa cate inelul sub vrun peste batrin aflat pe moarte. Ca sa chinuie armata ginerelui. cu capul. spusa in cele din urma imparatul furnigilorj care s-afla in capul unui lant lung de furnigi ce mergeau rinduite ca niste soldati. si sacara. Furnigile muncira cu atita iuteala ca la revarsatul zorilor armata voinicului sculindu-se din somn gata pregatita de moarte. subt 131 . Nu statu mult pe ginduri si scoasa chesaua de-i spusa furnigii sa alerge la-mparatul furnigilor cS altfel moartea-1 a?teapta. abia la mijlocul noptii ajunsera furnigile si-ncepura alesul la cele noua ambare pline cu griu. pe undeva. — Daca-mi tot. il supuse la porunci ce nu sa puteau niciodata-ndeplini aratindu-i ca daca nu va izbindi toate porincile va plati indrazneala si el si armata [lui. Toti pestii Dunarii s-apropiara de pod si asteptara porunca voinicului. Imparatesii ii fu ciuda cum de are voinicul asta atita putere sa izbindeasca si nascoci treburi tot mai grele. din Imparateasa-i dete intiia porunca: sa aleaga griul de neghina. pe sub scoici. Il enema cu intreaga armata. ramasa-nmarmurita vazind in hambare griul curat si gramezi mari dt dealurile de neghina. marioara si sacara. Baiatului ii fu mila sa striveasca armata de furnigi si dadu porunca sa fie ocolite. pe subt case de cai sau de oameni si nu gasi r a nimic !.Merse baiatul ce merse in fruntea armatei taman atuncea trecea o armata de furnigi ce alte furnigi ce plinsa voinicului le si-1 ajunsa pe o cale pe care si ele in razboi cu calcasa-mparatia lor. porincile ei Pestii jjunaru pornira-n cautare. Furniga-si lua zborul si ajunsa la-mparatul furnigilor bas cind fursira batalia de luasera-n robie cimpuri intregi de armata de furnigi. isi scoasa din mina inelul.

s-a suit pe spatele vulturului. au inchis ochii si-n citeva zile au ajuns la uscat aproape de palatul frumoasei fiice de-mparat. Dupa luni de zile de calatorie. Apoi i-a cerut sa-i dea si troaca de pe soldul drept. Voinicul-argat scoase atunci din chesa pana de vultur. nuntasii mersera mai incet. In intimpinarea miresii iesi si ginerele. Vulturii zburara zile de-a rindul peste intinsul marilor si iata ca deodata se lasara la pamint. a inchis ochii si a zburat la armata sa. il uda cu apa vietii si voinicul se scutura cerindu-i iertare ca de ostaneala a adormit in scaun. apoi pleca si el la armata lui si se pregati de intors la palatul imparatului tatalui sau. iar la dreapta lega o troaca goala si la stinga alt a troaca goala. Diavolul care se daduse drept fiu al imparatului credea ca o sa se-ntoarca voinicul la mosii verzi ai lui sfintu-asteapta. a umplut-o cu apa vietii. ci cu sluga sa care a dat dovada de vitejie si mare pricepere. a zburat de i-a dat-o voinicului. L-a trimes in lume sa cate si sa-i aduca apa mortii si apa vietii. La-ntoarcere. isi lega la ochi bine pe toti soldatii si se urcara in spinarea vulturilor. intra fiica de-mparat pe portile de aur ale palatului. Voinicul a legat-o bine la soldul drept. a luat-o si a zburat departe gasind o alta fintina s-a lasat incet in jos. Vulturii s-au lasat jos si voinicul a mers la palatul imparatesii dindu-i apa mortii si apa vietii. Ajunsa aci s-aseza pe scaunul imparatesc si spuse imparatului ca ea nu vrea sa se casatoreasca cu fiul sau. vazind ca din pricina slugei i se strica nunta. Mare-i fu bucuria imparatului vazindu-$i nora cea frumoasa ca o zina din povesti intrind in curtea palatelor sale sclipitoare cu razele soarelui. Vulturul a luat troaca din mina stinga s-a lasat intr-o fintina si a umplut-o cu apa mortii apoi a astupat-o si i-a dat-o voinicului. o aprinse si vulturul veni in ajutor. ii taie capul sarmanului voinic.! un somn cului batrin de vro mie de ani. gasi inelul de aur pe care-1 dete voini- lar s-a minunat fiica-mparatului de puterile nevazute cu care lucreaza voinicul si a treia oara 1-a pus la incercari ce tree peste firea omeneasca. Merse la el. care in adevar era dracul prefacut in om. Atunci. 132 . apoi a astupat-o bine. fiul imparatului. muntii inalti si mari intinse. Vulturul il trimeasa ca cate noua topuri de pinza la dugaie. Vulturii si armata ramasera sa se hodineasca. iar voinicul si-mparatul vulturilor au plecat in cautarea izvorului mortii si al vietii. trecuta ape mari si adinci. De aci soldatii si voinicul s-au legat bine de spatele vulturilor. Voinicul se lega la ochi. Maidanul imparatului gemea de nuntasi suiti in trasuri de aur gata sa piece. Intinse mina miresii si o pofti sa urce scarilepalatului in sala tronului. Cind vru sa piece vazu ca voinicul eel viteaz care-i indeplinise toate poruncile zacea mort intr-un scaun de argint. f mparateasa l-a stropit pe voinic cu apa mortii si voinicul a murk. sa o taie si sa faca pinza pentru a se lega armata la ochi cind va zbura pe arpiile vultnrilor in mijlocul marii. fiul trase sabia si in sala tronului de-mparat. In dimineata urmatoare fiica-mparatului dadu porunca sa se pregateasca curtenii de drum ca ea merge la fiul imparatului de departe sa se casatoreasca. In zadar asteptau soldatii sa vie ca el nu mai iesea din palat. aducindu-i la indeplinire porinci ce nu le pot indeplini decit oameni cu puteri nevazute. Imparatul in zadar o ruga sa-nteleaga ca nu este frumos si nici bine sa se marite cu o sluga a fiului sSu. Voinicul pregati pinza pentru toti §i imparatul vulturilor scobori din ceri cu toti vulturii pe pamint.

Intr-o fintina el m-a mintit si de-atunci i-am devenit sluga si daca n-as fi inviat n-as fi putut sa devin cu adevarat om si in veac as fi ramas diavol.Frumoasa mireasa si ostirea intreaga varsa lacrimi multe pentru soarta cruda a viteazului voinic. Imparatul cu lacrimi in ochi de bucurie strinse la pieptul sau. Fiul imparatului isi imbratisa mireasa cu foe. De acum nu-mi mai este frica de dracul. spuse tinara-mparateasa. iata inelul din mina diavolului. Pentru a doua oara te-nviez Tii si eu n-am stiut ca puteam sa-i spun lui tata adevarul cum am sosit cu nuntasii. dar pe care le pitulase la varuica-sa. Ce caut in vagauna asta. fiul imparatului ti-a taiat capul si ai fost mort. mersera de luara apa si cind s-apropiara de palat. spala cu apa cea vie locul taiat. pe adevaratul sau copil. Mergind ei cu vasele pline de apa luminau drumurile si potecile de stralucirea hainelor lor impodobite cu aur si diamante. dar eu te-am inviat cu apa vietii adusa de tine. — — — — ! iubita mea mireasa. Vreau sa-mi indepliniti dorinfa. da si nuntasii plingeau de mila ei si a sarmanului voinic. 133 . ii lua capul. cu adevaratul ginere care-i spuse: Eu sint cu adevarat fiul tau. maria-ta. Imparatul si nuntasii privira cuprinsi de groaza intimplarea. dete foe la toalele si trupul din care iesise dracul si porni o nunta-mparateasca de tinu: — — Pop. iar el nu este decit un diavol. Diavolul iesind din gura lui fugi uiduit de nuntasi de s-ascunsa in adincul nepatruns al noptii. spuse fiul imparatului. Cind ajunsa la ripa cea alba unde fusese aruncat voinicul de catre diavolul ajuns imparat. frumoasa mireasa. nuntasii asteptau impreuna cu ginerele si-mparatul. Ginerile. sa mearga-n marginea satului sa ia apa. La palat incepura pregatirile de nunta. De-o petrece si-acuma. — luna si-o saptamina cind sa punea luna Si uidea ca secera. neavind incotro trebui sa lase-mparateasa sa tie adetul. Mireasa plingea. 1-am luat din mina mumii mele. Legamintul din ciutura este dezlegat. la apusul soarelui este obiceiul ca mireasa insotita de o varuica. oare m-am imbatat de-am adormit pe-aici ca un om necajit pe soarta lui? N-ai adormit. Povestirea rumaneasca O De Dea Domnu sa pomeneasca Oameni buni ca dumneavoastra. dragul meu. cobori incet la el tinindu-se de ierburi si radacini de copaci. in timp ce mireasa s-apropie de-mparat. caci imparateasa avusese grija sa ia si haine pentru so|ul ei. care m-anselat de i-am devenit sluga cind am scoborit sa iau apa din ciutura. pe care 1-au dus in marginea unei ripe linga o apa sa-1 manince ciorile. fiindca am inviat din morti. Sa stii. Pot fi fericita atunci cu un sot viteaz si priceput ca tine. Ama-n fata mortii puterea omeneasca amuteste. cind s-apropie mireasa arunca pe ginerile diavol din apa mortii si acesta cazu la pamint fara suflet. ca eu sint adevaratul fiu de-mparat. Imparateasa mireasa a luat troaca cu apa vie si apa mortii si a plecat cu galetile si ulcioarele dupa apa. apoi stropi trupul cu apa viepi si voinicul deschise ochii. SeJasa seara si-n amurg mireasa-i spuse ginerelui: La noi la nunta. Ama. la fel cu apa cea vie si lipi capul de trup. Ginerile si-mparatul turbara de minie vazind-o pe imparateasa alaturi de sluga si imparatul porunci sa-1 ucida din nou.

cum auzi. ei sa nu iese cu el la capatii.TREI CIOBANI in coliba traiau trei frati. si sa-1 araneasca. Balaurul. El cum auzi porni pe acea poteca ?i in cale intilni un porcar cu o cireada de — Ba in viaja. ca de ma si scapi de la moarte. de mare folos iti voi fi mai bine taie coarnele cerbului. taie balaurul. de dupa u§5 ? zise ladita asta. Deschizi usa copacului si cobori in jos in imparatia balaurilor unde pamintul este pirjolit si fierbe de focul ce iese din limbile balaurilor. Cum o deschide. Multumit de isprava baiatului. altceva nici eel mai mare balaur. Acolo ai sa dai si de imparatul balaurilor. cum vazu voinicul. Acolo noaptea zina iesea din ladita $i cobora la Petre de se jucau de-a prinselea. da inauntru de un pui de balaur. Ca sa-1 rasplateasca a inceput sa-i dea aur. se ruga el: — grasuni. sa creasca mare. asa — Ce tu cu lada — Daca nu-mi dai faci cum il invatasc porcarul. Ce sa faca acum? Cine sa se duca la lucru in tarina boierului. gros cit casa. vezi poteca aceea care suie pe culmea dealului ? Sa urci pe acolo si sa intrebi calatorii. N-are rabdare si deschide. insa el pe toate le refuza si cerea sa-i dea lada ascunsa dupa usa. care este poteca ce duce la imparatia serpilor. Acasa era sarac si o sa-si ia ladita sa se duca-n lume. baiete. Voinicul ramase pe ginduri si de fric5. Fiind bun la suflet. s-a gindit Cind au vazut a plecat spre casa. Intr-o zi se imbolnaveste el. Cei mari nu luara in seama tipatul. nu-mi trebuie. Cerbul. Asa si facu. zicindu-i: este cai — Mai porcarule. ai sa si merg sa-mi primesc rasplata.balaurilor. poate-i va fi cindva de Intr-o seara ie?i balaurul din lacra aceea. Sa intre argat la vreo mosie. ca eu si mai mare bine ip voi face. spune-mi drept incotro te drumul care duce in imparatia balaurului? Spune-mi mai intii si-ntii. trecut multa vreme de calatorie si peripetii. ii grai: Uite. 1-a recunoscut ?i i-a multamit pentru marea bunatate. Cum 1-a vazut imparatul . un balaur la umbra brazilor se caznea sa inghita un cerb mare si frumos. Intr-o dimineata auzira un tipat groaznic — Baiete. asa ca-1 lasa-n pace. se rostogoli de trei ori. zicindu-i: fost si A uadeva o coliba la poalele muntelui tustrei ciobani la oi. Se mira Petre pastorul §i se-ntrista. se ruga. dar nu-si da seama ce sa fie cu argatul lui. isi lepada camasile si in mijlocul odaii rasari o zina frumoasa ca o fioare. vad om umblat — pline de greutati? — Am facut un mare bine sau — Daca-i mergi drept inainte te si chinuit. 134 . ai sa dai de un copac fara crengi. pina mai la urma ajunse la un palat de clestar in care misunau A balaurii. taie coarnele cerbului §i balaurul inghiti cerbul. insa eel mic isi lua inima-n dinti si se duse sa vada ce poate sa fie. sa-i dea lapte vreun folos. de se cutremura padurea. Zina zise ca se duce ea la lucru. Il socotea ca este intr-o ureche. Cind colo. i-au dat ladita si ciobanul Bucuros de isprava se grabeste si ajuns acasa deschide ladita. ce vinturi fiului $i mina pe tine pe asemenea asa. pietre pretioase si altele. Boierul auzea tropaiala.

precum poruncise stapinul eel lacom. mort de o suta de ani. dar pe toate le impusca. Pe locul padurii altii sapara de vie. frunzele. radacinile. A luat un bici din cui. sloboade plumbii el. sa-1 scape de la necaz. In sara urmatoare 1-a pus sa scoata o padure din radacina. sadira vita de vie. Sisuflara. il vazu incepu cu poruncile: Cum Vezi stogurile alea de griu? la noapte sa le treieri fara sa le strici. care ciobanea in munte de 135 . El incarca ? si pusca tatalui fac. suflara. in loc sa se bucure i-a trintit trei palme. Apoi sa-i semene o vie si pina-n revarsatul zorilor sa se coaca strugurii. Balaurul eel mare. cirnira si stropira. tipind ca din gura de sarpe: — Puneti mina pe si slugile lui. GALBINU NAZDRAVAN A fost odata ca niciodata. nu s-ar povesti. crengile. Suparat de atitea greutati. boierule. Acum sa te duci sa-mi aduci coroana lui tata. frunzele de alta. Petre iese in margine de sat si-1 striga pe tata-su socru. A chemat niste babe din iad de au framintat piinea si pina la ziua toate erau la locul lor. N-au avut ce sa lucreze pina la cumpana noptii. Boierul cade. indata ce-1 auzi tipa o data tare de se cutremura tot pamintul. asa cum a fost porunca. Apoi alt rind de balauri se asezara pe suflat peste vie sa se coaca strugurii pina in crapatul de ziua. argatii. Se bucura norodul si se facu o nunta mare. asa ca i-a pus gind rau argatului. iar radacinile intr-alta.! Boierul cum a zarit-o asa de frumoasa 1-au apucat tremuraturile. Cind 1-a vazut trist si posomorit i-a spus sa-si tie firea ca are ea grija de toate. o sapara. Asezara de o parte trunchiurile. Pleca de aci plingind si oftind. li povesti cum sta tarasenia cu boierul si ce trebuie sa faca. Mai marele balaurilor cum il zari suparat — — — ii spuse: si Na-ti o pusca si sa impusti boierul se duse tantos la boier. $i-ncalecai pe-o matraguna de va spusei o mare minciuna. Daca n-ai sa aduci intocmai la indeplinire porunca mea. de se duse vestea peste noua mari si noua 'tari si astazi inca argatii satului isi mai rup opincile la nunta zinei. Dimineata. s-a invirtit de trei ori si toata soricimea si guzganimea de pe pamint si de sub pamint. boierule Si trage cocosul boier. A inceput el sa plinga si sa se vaicareasca fara rost. crengile intr-o gramada. Cind i-a dus tirnele cu struguri boierului. aci a fost. pe toate le-am ispravit. Sa faci doua parti griu si o parte faina. dar si razachia din vie pina dimineata se coapse. Faina s-o dospesti si s-o coci in cinci cuptoare de piine calda. sa-i aduca stapinului cosurile pline cu struguri. flacai Slugile sar unele pe el. Sa faca pe necuratu-n patru si sa scape de el. ca daca n-ar fi. iti tai capul. Atunci s-adunara zmeii si se pusera pe lucru. ! in — — Mi-ai adus coroana din mormintul meu — Poftim coroana. pe cind zina il vede in suparare si-1 chema pe tatal sau. Boierul drept multamire. Se povesteste ca era odata un cioban cu numele de Ion. altoira. sa puie tulpinile de o parte. cind se potcovea puricele in locul calului si sarea cit nouazeci si noua de sate. pe cind zina a dat de el. lata. i-a tras o palma si 1-a imbrincit jos de pe scara. pina le iesira ochii.

si-i spuse ce bine i-a facut balaurului. ale tale sint ca ti le-a daruit balaurul pentru binele ce i 1-ai facut. In cale tot mergind da peste un cimp cit vedea cu ochii plin cu uleiuri de albine si un mos care le pazea. Da buna ziua cind ajunge si-1 intreaba: — Oare intu Mosu spuse: — Ale cui ! sf ma-si ale cui sint uleiurile astea de albine ? ii sint. ! Da si fringe coarnele cerbului ca-ti voi face cit bine vei dori tu El se gindeste ce sa faca? Sa omoare balaurul? Sa fringa coarnele cerbului? Da si fringe coarnele cerbului. ale tale sint ca ti le-a daruit balaurul pentru binele ce i 1-ai facut. cu un mos care le pazea. Si nu stie pina unde-1 duce balaurul. DS buna ziua. nimic. El nu stia Cind vrea sa treaca Se intreaba decit oile si el si alta dupa oi. — Oare intu ma-si. atit de mare. Ion si-a lasat oile in stirea lui Dumnezeu si a plecat pe brazda pe care o lasa balaurul pe unde trecea. Balaurul inghite cerbul si dupa ce-1 inghite. care-1 inghi^ea si el ce sa fie acolo? Sa cobor. il intreaba pe mos: Oare sfintu ma-si. Odata el trece oile printx-un hogas. Acum Ion s-a luat in vorba cu pindariul. cind ajunge. cind ! — Ioane — Balaur ul zise — — — ! ajunge. Ion da buna ziua si pleca mai departe pe brazda lasata de balaur pe unde trecea. In cale tot mergind el intilneste si o cireada de boi cit vede cu ochii de mare. sa se roage ca i-a facut bine si acum vrea sa-1 manince. Da buna ziua. ale le-a daruit balaurul pentru binele ce i 1-ai facut. cu un mos care le pazea.mic copil. ci te voi rasplati cum tt-am spus cu cit bine vei dori tu. ca balaurul te duce la el acasa si acolo parinpi lui are sa te duca numai pe sus in palatul lor de aur ca sa te rasplateasca pentru binele ce i 1-ai facut pentru fiul lor. ale cui nu sint. ii spune lui Ion: Acum gateste-te ca a venit timpul sa te maninc pe tine. ca nu te maninc. cum a vrut sa-1 inghita si pe el si cum i-a spus ca-i face cit bine vrea el si sa mearga pe brazda lasata de el pe unde trecea. Ion a inceput sa se vaiete. ale cui sa fie oile astea ? Mosu ii spuse: Ale cui sint. cit vedea cu ochii. vii la trei zile dupa mine. ale tale sint ca ti sint. Balaurul ii spuse: Nu te teme. se vede in fundul hogasului ceva sclipind. Mosul spuse: — Ale cui cui nu ! si-i intreaba: sf il a cui e cireada de boi ? sint. AIosul ii spuse: Sa nu-ti fie teama de nimic unde mergi. Sa nu pretinzi — 136 . Ce — Ioane de matase zice cerbul? ! Omoara balaurul vei trai intre coarnele si el: mele si te voi purta ca pe pamint ip voi face leagan pe un imparat. ori nu? Cind coboara. ale cui nu sint. pe brazda pe care o fac eu. vede un balaur mare cu un cerb pe se oprise la coarne ca nu-1 mai putea si cit inghiti. Il lasa pe mosu cu cireada de boi si merge mai departe pe brazda lasata de balaur pe unde trecea. Vezi. Merge Ion cit merge si in cale intirneste o turma de oi.

il incaleca si pleaca la drum spre casa. la el cazuta jos. Cind gazda vede floarea. I-au iesit in cale parintii balaurului. s-o suceasca incolo. tocmai imparatul balaurilor prefacut in om. nici asta. Cind ajunge acolo i se intimpla cum ii spusese mosul. 137 . zise calul. fiul lor de la moarte. la o fintina vede o floare cum nu se mai vazuse de frumoasa ce era vorbsi. iar calul il duce in grajd. sau nu? ii Calul spuse: de-i lua-o. de parca drumul ce merge se lungeste apucat noaptea intr-o margine de sat. ia pe Galbenu din cele nouazeci si noua de grajduri si i-1 da. a pus palaria linga el cu floarea infipta la palarie. se duce in grajd la cal si incepe sa se plinga de ce este pe capul lui. da buna spune ca vrea sa gazduiasca sara acolo daca se poate. care era si el un nazdravan. Vazind imparatul ca nu poate sa se scape de el. Merse el ce merse ajunse la niste palate care straluceau la soare de-tl luau ochii nu altceva. care-1 gazduise era Calul ii raspunde: spus ca rau e de o vei lua. Stind el la masa. Intra inauntru cu calul lui si ii pune masa sa manince. Incaleca iar pe da cal si porneste la drum §i Merge 1-a el ce merge. si noua de grajduri ca este un cal Ion isi lua buna ziua de la mo? si pleca mai departe. Uitai sa va spun ca parintii balaurului era imparatul si imparateasa balaurilor. El a spus ca nu pretinde decit pe Galbenu din nouazeci si noua si ! de grajduri. nu si nu. Iasa un om. fiindca 'Ti~ ai — n era fratele sau. El cere binele cit vrea. ci sa-i aduca ale noua iepe cu armasarul lor. Auzind aceasta. Acolo 1-au intrebat Ce pretinde ca 1-au scapat pe balaur. Sa-i dea pe Galbenu din nouazeci si noua de grajduri. Ion se gindeste in sinea lui Asa si asa ! Rau ! Se da jos si o ia. nu aha si bate la poarta. Lasa insa ca nu-i nimic. — Daca nu-mi dai mie floarea asta. ba ca-i da cirezi de vite. a trebuit sa se tina de Se duce. Mergind el pe drum. si-i — El ii spune: gasit-o — Am Omul Omul venind pe drum. Spune-i ca mergem sa-i aducem si lui o floare ca asta. 1-au luat pe sus si 1-au purtat prin tot palatul de i-au aratat toate minunatiile ce nu erau pe pamint. ca in calea lui sa-si poata lua calul nazdravan inapoi. pe Galbenu. aur cit vrea. Pina la urma gazda zise ca nu-i mai pretinde sa-i aduca o floare ca asta. rau de n-ai lua-o. Ion.! nimic decit pe Galbenu din nouazeci nazdravan. Cind auzi imparatul. era mai-mai sa lesine de spaima si incepu s-o suceasca incoa. il intreaba: De unde ai luat asa floare frumoasa? Ce sa gindeste el sa gazduiasca acu sara. rau e de n-o vei lua. ba ca-i da herghelii de cai. zise: atunci ii iti va sta capul unde-ti stau picioarele. iar Galbenu era calul imparatului. ba ca-i da turme de oi dt vede cu ochii. — — Opreste calul linga ea si-1 intreaba: Sa iau floarea asta. iese afara.

Vine armasarul de se cutremura pamintul. se uita din groapa si si-i spune: te uita cum ii este facuta lipsa mica. — Nici Acum si acolo sapara o calul ii spuse stapinului: Stai in groapa. Iese Galbenu afara necheaza asa de tare de se cutremura pamintul. a pus cazanul iarasi la foe. Atunci — zice calul catre stapin: — iese Iesi afara afara. vine si Galbenu si cind sufla o data in cazan ingheata tot laptele de iesi Ion cu gheata pe cap. Calul spune stapinului : — Acum — Iesi afara din groapa e singele si te uita cum ii este facuta lipsa mica si-mi spui. in jos. 138 . nu vede nimic. Vazind omul ca Ion nu a avut nimic. A ramas atunci Ion stapin peste toata averea imparatului. Galbenu ii spune lui Ion sa-1 lege cu o batista alba la urechea dreapta si pleca de acolo. Mulge Ion iepele si varsa laptele intr-un cazan mare pe care il dete gazda. sa se scalde si el si sa sufle calul. Vine iar armasarul celor noua iepe. Galbenu nu mai sare in groapa si se iau ei la bataie de se bat de dimineata pina sara. Cind a sarit gazda in cazan. se uita in dreapta. iar daca nu unde-i stau picioarele ii va sta capul. pina ce armasarul celor noua iepe pica jos. Incaleca pe cal si plecara mai departe intr-o pustie groapa mare cit sa incapa calul si el. peste toate grajdurile imparajiei si a trait in pace si liniste. cu o falca in cer si cu una in pamint tremurind de minie ca-1 are pe frate-sau de rival la iepele lui. — — eu si Rosu. daca n-o fi traind si azi. stapine si hai sa luam si iepele. Sui pe mine si sa mergem.! Se plinse iar calului ca omul ii cere acum sa-i aduca cele noua iepe cu armasarul lor. calul a suflat numai foe peste cazan. in jos. Vine iar armasarul. Isi face treaba mica si a plecat. de au ramas din gazda numai oasele. Ion se dezbraca si cind sare in cazan. Atunci Galbenu zice stapinului: — Sui pe mine. si se da batut si supus. Calul ii spuse: asta nu-i nimic. Ca eu iar am sa ies si am sa mai nechez inca o data de sa rasune tot vazduhul. Acum sai din nou in groapa ca voi necheza de se va cutremura pamintul. in sus. se uita in stinga. in sus. Omul -Alb! sari inapoi in groapa. Isi face iar lipsa mica si pleaca. Ajunsi acolo si vazind c5 Ion Ciobanul nu s-a putut pierde ii spune:— Sa mulgi cele noua iepe si sa pui laptele in cazan. caci eu am sa nechez o data asa de tare incit o sa ma auda armasarul celor noua iepe §i o sa vina cu o falca in cer si cu una in pamint de o se cutremure pamintul. In timpul asta Ion se duce in grajd si sta de vorba cu calul. Iese calul si necheaza inca o data si sare inapoi in groapa. ca unde-.i stau picioarele iti va sta si capul. Iau ei iepele si pe armasar si merg cale intoarsa si due armasarul si cele noua iepe la gazda. si atunci am sa ma ascund si eu in groapa. se uita iar in dreapta se uita in stinga. nu vede nimic. cum ! E bine si am sa ies spune Galbenu stapinului. Omul fierbe laptele in timpul asta si-1 chema pe Ion si-i spuse: — Sa te scalzi in laptele asta. care-i spune ca ce are sa faca omul.

Asa. ca are o odaie si mai mare de galbeni de masurat. Imparatul ii dete banita mirindu-se de bogatiile cumetrei vulpi. Bani nici nu vazuse-n zilele lui si se hranea cu uiumul ce i-1 da o moara cu o roata si un cos. rugindu-1 sa-i dea o banita mai mare. iar de bogat intrece pe toti imparatii. cum osava dau eu bunatate de banita la un necunoscut? Imparate. ca eu am sa te fac putred de bogat. dadu — pare a fi tare bogat Rogojel. Nu stia cine-i fura din avere? Intr-o zi se puse la pinda. incit se imbraca intr-o rogojina atunci cind iesea prin lume. Afla ea de gunoiul tarului si zgurma in el ca o gaina pina ce gasi un taler de aur pe care-1 dadu lui Rogojel. stai ca platesti tu cu blana. Pai cum credeti ca si-ar tine el palatele si slugile fara bani? Ehe. Mai cata vulpea prin curtea imparatului si gasi o paraluta de aur. imparate. in moara cea micufa care-i aducea cind si cind cite o lopetica de malai. numai cu multa cheltuiala se tine doua oara veni iar vulpea. asezata de parintii lui pe un piriu repede de munte. Odata a venit o vulpe si i-a furat faina ce-o agonisise cu mare chin. vazind-o cit de mult staruie. tinar si frumos. cu un par in mina prinse vulpea mincindu-i malaiul. Se mira flacaul de unde-i stie numele si ca este sarac. — Marite-mparate. Imparatul se mira de darnicia si bogatia necunoscutului si o-ntreba pe vulpe: Asculta. De acum Rogojel avea trei taleri de aur ca nimeni altul in imprejurimi. Dar vulpea se aduna cocolos intr-un colt si plingind se ruga de flacaul sarac: Rogojele. Imparatul. nici camasa pe — — mai aducea lui Rogojel cite o gaina. ci cu obrazul N-o sa ne minjim noi fata pentru o banita? $i asa imparatul ii Vulpea ii si ea cum se — — ! banita. ce nu va cirpiti voi cum putep. stapinul meu e A 139 . Rogojele. ca omul nu iese cu dosul la oameni. ii zise: Bine. Pe urma se duse la imparat. cumatra. nu uita un lucru. rugindu-1 sa-i imprumute pentru stapinul sau o banita ca are trei odai pline cu aur si vrea sa le masoare. bag de seama ca ai un stapin cumsecade si darnic. ii zise ea pe nume. Se hranea cu mamaliga si juvetii pe care-i prindea in iazul morii cu o tirna din curpen. De sarac si rusinos ce era la hora ii era sfiala sa mearga ca sa nu-1 vada fetele si sa rida de el. ori cocos de-si ospata cade baiatul. Si traia el mai mult singur. cumatra. Imparatul ii mul^ami pentru chirie si cazu pe ginduri.! ! VULPEA LU ROGOJEL Intr-un sat traia un baiat sarac lipit pamintului. Cind ii aduse banita ii dadu chirie un alt taler ceva mai mare. de gasi alt taler si pe urma si pe al treilea. Dupa citeva zile veni vulpea indarat intorcindu-i banita si dindu-i un taler drept chirie pentru ca masurase citeva cara de aur cu banicioara. O lua si pe aceea dindu-i-o baiatului lui Rogojel s-o pastreze. bucatele mele ! $i ridica parul sa izbeasca biata vulpe-n cap si s-o omoare. Merse a doua oara. hoato. nu stiti ca ruda omului este punga cu banii? Pai un obraz subtire cum are stapinul meu. De sarac ce era n-avea el. i sa facu mila si o facu iesita. nu ma omori.

lasa.! ! ! ! ! ! ! acest bogatas care-§i masoara banetul cu banita. Apoi incepu sa plinga ea cu hohote. casca ochii la tocmeala si nu dupa ce te inseala Fata mea mai mult de jumatate de-mparatie zestre n-are. imparatul si mireasa sa faca nunta Ba imparateasa stiind ce ginere bogat are. Rogojel auzind toate aceste lucruri. cind el imparat isi si tot nu-i ajung treia oara. caci el: Cite zboara pe sus inca. uite ca vi s-a lipit un ban de aur pe fundul banitii. Toate-i par ca se maninca Vulpea isi arunca coada pe spinare si o porni pina la cringul de alaturi de minca dintr-o mortaciune uitata. — Parca e pagin Da ce s-a-ntimplat? tulburat. ca-ti vin cu ginerele-n bra^a In timp ce printesa vesela se pregatea de nunta. imparate. i se paru ca-s viclenii de-ale vulpii si rise cu pofta. iaca eu cu greutate il hotarii pe stapin sa-ti ia fata. Dar vulpea ii adeveri inca o data $i el o crezu. asa stapin. Bagati bine de seama — Ca sinteti mult mai aproape — ! — — — ! sa nu ne-auzim vorbe Lasa. zise el. — De te-ai Bine. cumatra. Atunci vulpea ingrijorata ii — zise: 140 . dar tare ma tem de naravul stapinului meu. stai nu pleca. Cica vrea sa sa-nsoare. Lasa. tine-1 §i— 1 da stapinului. eu am sa mai incerc s-o ia de mireasa pe fiica mariei-tale. ceru o banita si mai mare ca mai are o incapere cu citeva cara cu taleri de aur si vrea sa o masoare cit mai degraba. cumatra. Se ospata bine vulpea. destul a fost chiria ce ati platit. povestindu-i din fir in par intimplarile precum au fost cu masurarea aurului cu banicioarele si apoi inselaciunea cu galbenii gasiti in guncaiele-mparatului si mai la urma nunta cu fiica sa. Ia poftim in palat sa te ospatezi oleaca si sa cadem la tocmeala. se intoarse cu banita pe care li- cine o fi numara banii A un banut de aur inadins pe fundul ei si mai dadu si un taler mare de aur. imparate. un banut sama nu are raspunse vulpea. se-ntelese cu imparateasa. unde-i bogatie mare. ii zise la plecare: Cuscra. cuscra. drept chirie Imparatul luind banita si zarind lipit un ban de aur zise catre vulpe: Cumatra. doar nu ti-o plinge pise ! — — — ! copiii de foame? — De Da-l-as lui Satana. C-o zina picata din soare Eu ii zic cu fiica mata. o-ntreba iar imparatul. ca are de gind sa se-nsoare si vrea sa stie ce bogatii are ? Lua banita cea mare o ascunsa intr-un tufis si peste citeva zile ca si in celelalte dati. apoi a treia zi se ivi la palatele cele straiucitoare ale imparatului zicindu-i: Imparate luminate. faca-ji domnul multa parte. ce s-a-ntimplat de lacramezi. de sanatate. vulpea ajunsa la moara lui Rogojel. de se-nduiosa insusi imparatul si o-ntreba: Ce e. cuscrulita. de noroc. ! Plocon de pomana. ia mai incearca poate ne facem cuscri si vei avea o cinste precum ti-e osteneala Imparate.

zise printul si vazind cum se apropie ostirea isi lua copiii. Imparatul cind auzi.! ! ! ! : Rogojele. vorba e asta? Pai craita de va auzi. hai. tirii. lesne inainte. cum e calul si stapinu. zise Rogojel? In rogojina ce o ai Grabeste-te. iesi din moara si hai pin sate sa dam veste ca te-nsori cu fata-mparatului si sa-i chemam sa ne fie nuntasi Hai. zise catre generalii sai: ca e cal de in — Ei frate. cumatra. ca niste tilhari inarmati 1-au dezbracat. oastea i-a ucis-o si inecata-o. asa este-mparate. iar Rogojel abia a scapat cu calul in josul riului. insa lumea-i alunga cu pietre huiduindu-i. vezi c-am venit sa-ti fac un mare bine. Tu bag5-te-n pivnita palatului ascunzindu-te. — — ne descurcam noi Cind colo. nevasta si servitorii si se ascunsa — — 141 . nu vedeti ce urechi mari are. cum zicea cumatra vulpe Mersera de aci la palat si juca imparatul pina-i crapara cizmele de bucurie ca si-a maritat fata dupa un om asa de bogat. da ce ne facem acum? — Ce sa ne facem. Vulpea-i da tircoale pe drum lui Rogojel care-i zise-ngrijorat Ei. de ma due si ma-nec Sa nu spui vorba asta. da-mi barbat ca plec. acuma ce ne facem. cuscra si mai bine sa facem nunta. ca am eu grija si nu te afle. vulpea si cu oastea imparateasca plecara la intimplare pe un drum spunind imparatului ca merg la palatele — — printului Rogojel. nu vezi ca e lasat pielea goala de tilhari? — Cum sa spargem nunta. numai astupa usa cu niscaiva pari si maracini. dar cu ce sa ma imbrac. Dupa nunta Rogojel isi lua mireasa. dovada Vazindu-i calul. imparatul cela vecin vine cu oaste sa te omoare si sa-ti ia toate bogatiile. cuscra. zise vulpea. nu mai sta ! $i pleca sa-si adune nuntasi. Vulpea nu se ingrijora de asta si merse prin gradinile oamenilor adunind ca la un car de troci pe care le cara cu Rogojel sub un pod in apropierea palatului imparatesc. vrei sa mi se prapadeasca fata Ce ! ! rasa. ca n-avem acoperis nici pentru caii-mparatesti? Fii pe pace. soptindu-i in taina: Cind iesi printul vulpea se apropie Maria-ta. ii dadura si un cal si toate se linistira ca si cind nu s-ar fi intimplat nimic la acel pod fara de noroc. se omoara pe loc Pai tot mereu de cind a auzit de printul Rogojel imi zice: Tata. — Se vede ca am ginere de neam dupa urechile calului — Da. incaleca si cu roibul se repezi la fata locului vazindu-si ginerele luptindu-se pe riu cu valurile si alaturi calul si capetele os- trocile. vazu-n zare niste palate si cu asta ! zise vulpea si fugi mari stralucitoare si fugi acolo batind la poarta. sa spargem nunta. Bine. Trimeas5 curtenii de-i adusa toale din fir de aur si sabie imparateasca. Apoi mai merse si fura dintr-o cireada de capre un tap si o porni cu el de zgarda sa-1 insoare pe stiipin. bogat. La pod il invata pe Rogojel sa sara-n riu cu tap cu tot si pe apa sa arunce — — — ! iar podul il stricara. Vulpea fugi cu coada-ntre picioare dind veste-mparatului ca nu se mai poate face nunta. Palatele erau ale unui prin.

ca sa vada la inapoiere imparatul cit de bogat este ginerele sau. Mosneagul mai avea un Intr-o zi. Si asa se sfirsi viapi cea minunata a vulpei. eu te facui om si tu asa-ti tinusi legamintul cind voi muri sa-mi faci mormint din marmora si sa ma-ngropi cu doua sute de popi si cinci sute de calugari si cind colo. Stii bine ca eu nu pot suferi vicleniile si prefacatoriile oamenilor Rogojele. numai sa nu fie vreo prefacatorie. Vulpea astupa usa cu paie si coceni si cind intra Rogojel cu printesa se bucurara de palatele cele mindre si straluritoare. ajunsa stapin peste jumatate de-mparape si cumatra vulpe se-mbolnavi greu Cind isi dadu vulpea sfirsitul MlRTANUL NAZDRAVAN fost un mo? care avea un mirtan nazdravan. am imbatrinit. Vulpea simpndu-se azvirlita ca o nemernica. top in picioare si zise amenintator lui Rogojel: Bine. cumatra vulpe. iar Rogojel. sa-p fie pe plac. vrenic si bun de insurat. nu te supara far' de socoteala. N-auzi cum se cearta ma^ele de foame in burta lui? La nora ii trebuie mincare si dichis. traind pina la adinci batrinete si tragind nadejde la omenia stapinului. casa se tinea in propte §i era acoperita cu paie si acelea putrezite A de vreme.! ! ! acolo. Si cu topi traiau aci fericiti si mulpimip. ori sa ma faca careva burduf ? Sa vezi ca eu m-am prefacut. cum sa nu sa poata Cine naiba vine dupa un coate goale ca asta. Pe urma vulpea lua ostasii cu sape si lopep si astupara usa pivnipti pentru vecie. mosule. cita recunostinta-i poarta. iese cuvintul. aruncind-o-ntr-un ogas unde-o napadira cinii de-i sfisiara blana la iuteala. Se prefacu intr-o dimineata moarta la usa lui. doar ma stii sugubat din fire Asa da. taica. nu te supara. ca eu am stiut ca te prefaci si te-am aruncat facind o gluma. mosule. Mosul era sarac lipit pamintului. sa tii bunatate de baiat frumos. mirtanul se dete la mos cu vorbe de infruntare. de nu te vei pne de vorba. — — ! — 142 . baiat inptlept. dar tu uita ca pe unde ai sa-p faci pacate cu mine. Apoi — Nu — — ! ! Nu cazu la pat. cumatra vrea sa-1 incerce pe Rogojel. vazind-o moarta si cumiros urit. Rogojel o lua de coada. ca inca n-am murit. o lua de coada aruncind-o intr-un gunoi. ca stapinul la barba. nu e o floare la ureche cum crezi mataluta. atita-ti fu recunostinta ta? Sa m-arunci in gunoi sa ma manince ciinii. Intr-o zi. eu ma due in petit chiar la imparat. ti-e rusine la obraz. iese si sufietul Vulpea ramasa cu fiica-mparatului si Rogojel. ma nespalatule. incit Rogojel ramase aci stapin Vulpea drept multamire ii dadu la fiecare ostas cite un pumn de galbeni din lada gasita plina. si-n coada cu ac si fiere ? la stai. ca daca nu vrei. Prinpil Rogojel. ma Rogojele ! Cu asa recunostin^ te porti cu mine ? Ca albina-n cioc cu miere. neinsurat ? Se poate. Se poate. Lasa. eel sarac si golan.

Si iata acum stapinul meu e in zdrente si vai de el fara avere. mai statu pe ginduri si cum il Niste ostasi cum il vazura azvirlira puse piciorul in prag batu cu laba in de pe scara ghiomotoc joe. Zina de frica sa nu-i rupa rochia din fir subfire de aur o lasa de pe arpia de nor in jos. apoi si merita s-o ia. Mirtanul isi pieptana mustatile. desface — Ce. maria-ta. si voi asa va purtati cu un strain? Rusine sa va fie Ostasii pusera capul in pamint si-i dadura drumul la imparat. legat si el cu daruri la ea. infuleca un soricel proaspat sa aibe de cale lunga si o porni spre cetate intr-un oras mare de aur. ajunse la poarta ! palatului. zina zinelor Pe drum niste zmei se bateau in slavile cerului pe o zina furata dintr-o tara de la capatul lumii.! : Esti nebun. adevarat stilp al imparatiei. ca pe-un ghem. o facu mototol si pleca inainte. ce s-a intimplat ? Da el se face ca stie tot ce s-a intimplat. Ce e. Trebuie sa fie frumos si viteaz. $i este cu adevarat. vaitindu-se la imparat si-i spune: Marite imparate. sa-1 vad. stapinul meu s-a luptat cu zmeii pe slavile cerului si a furat-o de la o zina pentru fiica mariei voastre. ca zice el. Mirtanul se scula. Toate erau imbracate in aur si in pietre scumpe. E gol si pe toti ostasii sai i-a omorit si i-a aruncat in riu de i-a inecat. pornit imparatul cu mireasa si carale pline cu podoabe. da o plecaciune cu laba. mirtanul o vazu. matasuri. ii privi pe ostasi drept in ochi tinta si necioplitilor. pina noi aur git. Nu use. insa el ne asteapta in marginea padurii cu mergem acolo cu mireasa sa i-o ducem. Eu m-am luptat cu zmeii si n-am fost bun de o ceapa degerata ! Asa ginere mai zic si eu. aurul si argintul. 143 — — . — — Ba ! Pentru o asa indrazneala eu nu ma las. unde era cea mai frumoasa fata din imparatie. si zice: si graieste: sint sluga Ia imparatul Barba Albastra. Bandele cintau si nuntasii chiuiau si se veseleau. mai baiete. m-a trimis isi dau aceasta rochie frumoasei fuce a mariei voastre. stapinul meu a fost jefuit de tilhari. n-are curaj sa tune in Aude baiatul plingind. apoi incet. isi linsa blana. Dupa multe greutati. asa rochie n-am vazut E cea mai frumoasa rochie de pe fata pamintului. Alearga. Mirtanul eel nazdravan mergea in fruntea nuntii. Daca s-a luptat cu zmeii si i-a invins. fiindca pin sate si orase se legau de el fel de fel de mirtani jigariti si prosti. incepu sa-i mustre va bateti joe de mine ? Vin de la imparatul Barba Albastra sa-i dau fiicei imparatului vostru aceasta rochie de aur furata de mine de la zinele din cer. priveste De cind mama m-a facut. vezi-ti de treaba ne-ar putea pe toti atirna in vreo spinzuratoare. credeti ca rochia zinei sa-i — Marite imparate. printesa printeselor. cu bagare de sama sare pe o masa lunga. orice ar fi si ai sa vezi. stapine. si aja este. Cind ajunge la marginea padurii. maria-ta. sa-mi traiasca ! Sa intre ginerele. este mare nenorocire. Facea zgoande si miaune de bucurie. Mirtanul nazdravan se opreste in fata imparatului. Cind pasi inauntru sa-i ia ochii oglinzile. Imparatul. vrea sa o petesc ca s-o ia de nevasta. asa cum vreau eu. cergi. cite alte bunatati si bogatii. ! — — — — Chiar A ostasii lui calari. vazindu-1 pe el dolofan si frumos. Imparatul netezeste barba.

Si eu unul am apucat de am purtat o hora inainte si toate printesele isi dadeau coate. si — Aoleu. ce ne facem cu copiii ! — — — Zburati prin nori Zmeii — cu ei. s-au bucurat cu totii si insusi ginerele nu stia ce este cu aceste minuni. mincau si jucau cu danpi inainte chiuind de bucurie. ca nuntasii s-au inva{at pe trai bun si petrecere si cuscrii la fel. Iar mirtanul nazdravan a purtat si horele inainte si cu intelepciunea lui i-a procopsit pe stapinii sai si i-a purtat de grije imparatiei. a pus si el o sabie la sold si-a pus mirtanul pe umar si au plecat cal. si Mai fratilor. slavile cerului. urca-te pe coama lui si du-te drept — Imbracati-1 si aduceti-1 teafar la nunta. mirtane nazdravane. zise mirtanul. ba eu zic bine ca a scapat numai cu atita. lasa la vostru. in timp ce stapinul lui se ana in trasura linga frumoasa mireasa. iata. Mirtanul ii ceru voie imparatului sa mearga inainte sa spuie argatilor de la palatele stapinului sa aiba grija. Iar palatele lor cum Atunci mirtanul s-a inapoiat la ginere si mireasa. ca stapinii sai erau niste natafleti. insa nu s-ar face sa nu-1 aducem si pe tatal imparatului meu la — ! nunta feciorului sau. Mosul s-a imbracat in toale imparatesti. ca vine imparatul cu ostirea praf va face ai mici ? Vai de mine. mai sa-1 baiete. ma — Suie-te pe mosule taci. ca mirtanul nazdravan stie ce face. mai nazdravane. la ! — Hai. nu mieuna degeaba. Cind s-a apropiat imparatul cu nuntasii si din departare au zarit palatele de clestar poleite cu aur. fugiti care pe unde puteti. in toate Jarile si nu le putem da de capatiiul lor. tine un cal. Avem nunta fiica imparatului. Cind a ajuns la casuta saracacioasa a mosneagului 1-a gasit numarind boabele de fasui sa le bage-n oala. ca a dat procopseala si bogatia pe capul la casele zmeilor. inainte. Apoi s-a pornit o numta mare. auzira luara zinele furate in brate si copiii si dusi au fost in au ramas goale. si e. ce crezi? misuna lumea de tilhari. mintea imparateste se infierbinta ! 144 . se-nsoara baietasul tau cu faci sa dau in vreo belea cu imparatul. stralucind in bataia soarelui. astea sint palatele mirelui Bucurati-va si va veseliti. Tot beau.! — Lasa. asa ca au ajuns de pomina. degraba si pitulati-va prin nori pina ce nu va ajung. s-a inchinat in fata imparatului si i-a pupat mina zicindu-i: Prea inaltate imparate. omoare — Asa asa sa-1 e. cuscru saracu Mirtanul nazdravan sari pe coama unui armasar si s-a facut nevazut. mare naiba fasuiu. furindu-i tot ce avea in palate. Bine. Tilharii am auzit ca 1-au dus si 1-au legat intr-o coliba. mosule. Vorba batrineasca: mintea domneste. cu beutura si purcei fripti si nunta cu dt cu atit se prelungea. pe stapin. tine-ti firea ca avem si noi toale imbracam ! Imparatul porunci sa sa-1 imbrace pe ginere in haine de purpura de aur si mearga nuntasii putea — Maria-ta. Mirtanul eel nazdravan o lua de goana inainte si ajunsa in palatele de clestar ale zmeilor.

Baiatule. cei mai mari. si si imparatul cu calul. Pi la 12 noaptea a venit cineva. Ai sa mergi dupa ea s-o prinzi. Zice el ia sa ia el si colivia de aur. da el eel mic. Cind colo. da tu mi-ai adus calul de m-am saturat si eu odata ca tare jigarisem. Da el cind a vazut capestre cu nestemate a luat si capestrele. a apucat-o de-o pana si pasarea a zburat. S-a dat jos si i-a mincat calul.LUPUL fost un om care avea trei baieti si el mai avea un mar crescut in balegar care facea mere de aur. el o arunca pe spate si fuge cu ea si fuge la imparatul Verde? sa-i dea fata. fi-1 dau. iar te prinsa ? — — — Merge — Ce. A sunat din corn si a venit imparatul. Dimineata s-a dus la tata-sau si i-a povestit. s-a pitulat sub trandafiri si cind trece fata imparatului cu fetele pinga ea. Cind la mijlocul noptii. a dat de maracini. S-a dus si a stat pina la miezul noptii. dar sa-mi aduci calul lup sa plinge: Vine — Ce ma? — Luai ma prinsa m-a trimis dupa calul faci. Te due eu finca pina la tine n-a indraznit nima sa vie. cine da pe drumul al treilea ii maninca lupul calul. Da lupul i-a zis: Eu stiu unde te duci . s-a dus eel mijlociu. da noaptea sa cocea si nu stiu cine le fura. colivia la Da lupul il duce f i-am spus eu sa nu iai capastrul ? Atunci a plecat el la fata lui Ros-imparat. cind a ajuns acolo i-a zis sa ia numai calul fara capestre. n-ai cetit tabla ? Da-te jos sa-ti maninc calul. bre ? Iau calul ca sa-1 dau imparatului sa-mi dea pasarica care mi-a mincat merele de aur. treia sara s-a dus si copilul eel mic. Ziua marul inflorea si lega. daca-mi aduci fata lui Rosu-imparat. Ce faci. i-a venit somn si a adormit. ma. ? "Ti-o la lui si e. Si acuma feciorul eel mare i-a spus lui tata-su ca el se duce la noapte sa vada cine le fura merele. da in lungimea satului era o tabla cu trei drumuri pe care scria cine da pe drumul asta moare de foame. — Ce ma — Pai mi-a mincat merele de aur. da a venit cineva si i-a furat merele. a pus pe linga el maracini si cind a cucait. i-a furat merele si marul i-a ramas gol. cine da pe alalalt moare de sete. 145 . da pasarea la rege in colivie ! I-a spus sa ia numai pasarea fara colivie. Cei mari au dat pe drumul pe care se moare de foame. te duci dupa pasarea de aur. — Verdes-imparat. Au luat toti cite trei cai. vine o pasare de aur si culege merele de aur. Da colivia avea sunatoare si-1 prinde acolo A A A — : — — : imparatul. dau. Acolo lupu i-a zis ca nu-1 mai lasa si s-a dus lupul. doua zi. lui Verdes-imparat. Cei doi se intilnira si venira indarat. da el pe drumul pe unde-i maninca lupul calul. vede el colivia de aur. El binisor s-o prinda. el trist la lup. s-a intapat si s-a trezit. ca sa-i dea in schimb calul. altul pe drumul unde se moare de sete. El e mai smecher. ca n-ai ascultat. A incalecat el pe lup si au ajuns la un rege. mersa mai departe pe drum si-i iesi lupu-n cale.

maria-ta. ar fi trait un imparat mare. intr-o imparatie mare. cazind la pamint. asa ca multe se suira pe omul acesta. Zina era frumoasa. sa auda lumea si tara ca mscai dusmani neispraviti. darima lucrarea imparatului. se batura tobele. Bine. Dimineata doar gaseau zidurile pravalite la pamint. La miezul noptii il apuca un somn ca din senin. toti adormeau si nu vedeau nimic. Un om sarac isi ia si el inima-n dinti. incinsa sabia lui si la cele patru cornuri de temelii puse musuroaie de furnici. vestita biserica. — — ! — — Incearca^ dar eu n-am Omul nici o nadejde. Ce sa fie? Cine-i darima lui noaptea zidurile manastirii? Dete sfoara-n Jara. ce se zidea ziua noaptea se farima. sapa-mi aici o groapa mare. pina aproape Cum de zina. Zis si facut Multa lume capata curaj crezind ca o sa se procopseasca cu vreo palma de pamint din imparatie stind noaptea la pinda. simti Furnicile se izidira care incotro. Se chinui cit se chinui si un miros frumos simp si adormi. N-au izbutit ei viteji si voinici tineri buni de vina. El s-apropie . Isi da seama ca nu este de-a buna. numai ca toate se incearca fara rost. Dupa aceea au pornit sa lucreze mesterii si calfele. strigara birovii de pe culmile dealurilor. eel sarac isi lua arcul. 146 soarelui. Mersara si ajunsara unde mincasa lupul calul. dar degeaba. ca lumina de ea si o prinde de codite. I-a sapat baiatul groapa si i-a dat brinci in groapa ca sa moara lupul. lasa-ma sa incerc si eu sa pazesc si sa aflu ce duhuri necurate fac asa de mare paguba si necaz imparauei tale. de cind cu lupii ai albi. calfe* si zidari. Pe urma a adus tot lupul singur de a furat si pasarica si de acum si lupul si ei doi si pasarica erau in mina fetii. Cazu pe ginduri si imparatul. Da — la — PASAREA ZAMBILA Cica odata de demult. le-a zis. i-a dat brinci si a tras pamint piste ele. Iar ei au plecat la ta-su cu pasarea. ca de citi am stau aici. ca ma due eu singur §i-i iau calul imparatului fara sa-i iau capastrul. dumneata un slabanog zdrentuit. li dau inainte cu lucrarea dar in zadar. toti calari pe un singur cal. merge la-mparat. omule. muscaturile de furnici se destepta din somn si o lua pitis-pitis. incearca Esti slobod sa incerci. Ba mai spuse ca da un corn din imparatie aluia care va prinde pe raufacatori. graindu-i: Prea inaltate imparate. Se cobori din cer o zina si incepu sa darime zidurile. ca ceva este necurat la mijloc.! lupul vede ca ei se iubeau si zice: stati voi aid. dar uite. ca buturuga mica rastoarna carul mare. Apoi el s-aseza intre alte musuroaie de furnici. nima n-a trecut ca sa-i maninc calul si eu am rabdat de foame si de acuma nima n-are sa mai treaca in afara de tine si sapa-mi groapa ca sa mor in groapa. lupu le zisa: Acum dati-va toti jos de pe cal. cu parul lung auriu. Sa-ncerc. Ce ridicau ziua. care-si pusese-n gind sa ridice-n lume cea mai mare si A adunat de pe fata pamintului noua mii de mesteri mari. noaptea se darima. au facut semnele crucii pe vatra manastirii si i-au pus cu mina lui pietrele din temelii.

au pus miinile la ochi si s-au invirtit de trei ori si in ce loc s-au oprit intr-acolo drept au pornit fiecare voinic. Dar sa astepti pe-aproape. toate pietrele se prefac in oameni. Cind auzi imparatul ca i-a fost zina la mina si i-a dat drumul a fost din putin sa nu-i ia capul. Dar un vultur cu cioc de fier n-o lasa in pace. serpii. tigrii. Fata adasta pina ce adormira iepurii si-i povesti ce este in imparatia asta. iarba inverzi. cimpia si roadele pamintului. se arunca asupra pasarii s-o piarda ca sa nu mai cinte. moarte. merse si mai mult si ajunse la un copac mare. baba rautacioasa. pasarile si izvoarele toate erau oprite de o zina rea pe loc si facute stei de piatra. Ce era sa faca ? Trebuia sa a^tepte trei ani pina la SiriZiieni. fiarele incepura sa se manince intre ele de fcame. Merse fiecare inainte. Imparatul avea trei iii mindri. leii. mai istet din fire. S-au asezat sele-n sele. ai si viaja. dar fiecare se grabea inainte sa dea de Pasarea Zambila. Copacii. De copac era legata o zina cu coadele ei lungi. ca de matase si plingea. au mers pina ce au ajuns intr-o tara mare pustie. izvoarele se dezleaga si ciu-g. Cum incepu ea sa cinte. cintecul. incalecara armasarii si dusi au fost. lata ca vine Pasarea Zambila. ca de mila mea vine aici Pasarea Zambila si-i vine rindul ca sa cinte. — Nici moarta nu Asta sa — Te rog. Al patrulea iepure ii da apa si hrana. ursii. A facut farmece si a impietrit tot ce-a fost frumos si a avut viata. zidurile au sa se surupe pe omenire si toti vor muri cu imparat cu tot. sufletul Ca mi-i drag ca Pasarea Zambila cinta peste tot si minune. pasarile prind aripi. ca-ti spun care este taina tainelor.! ! ! — ca te-am prins De mine nu mai scapi — Lasa-ma. iar Pasarea 147 . iar se impietri toata omenirea. . omule. cintind cu un glas frumos de inger picat din cer si to|i tot ce era impietrit invie ca prin 3 mortii ies din pamint. iar. Pe de laturi o pazeau trei iepuri urecheati si fricosi. Dimineata ii povesteste de-a rindul imparatului cele intimplate. Se mirara ei. — Cinta-ti zina. ca-p jur ca de-aci incolo n-am sa mai imparatului. atit de turbat in minie era. om inima da-mi nu ma omori. oamenii. Oamenii prefacuti in pietre se sculara si pornira la lucru. cinta si zboara. frumosi si curajosi. Zina care era pazit5 de cei trei iepuri ii spuse sa mai astepte ca peste trei ani iar va veni sa cinte o data. codrii capata frunze. Cum o prinse. Sa nu te indepartezi ca te impietreste si pe tine. Au mers ei. Era Pasarea Zambila. el ii zimbi si z se: va invia padurea. cu un dinte-n gura si un corn in frunte umbla in tara asta cu maghii. vitele. Mai era putin pina la slobozirea bisericii si nu se da de Pasarea Zambila. Tu esti trimis de Dumnezeu. Numai ca sa scape cu bine. Stai ! la stric nimic te las ! stii sarac. oamenii. ca sa scapi omenirea asta de la rau. toate erau impietrite. Atunci — O fiarele. necazul necazurilor. Omul eel sarac se-ncrede-n zina si-i da drumul fara sa-i faca ceva. De aci incolo zidurile se suiau mindre catre cer si nu se mai surpau. florile capatara boboc si miros. Tata-su le dadu bani si-n desagi de-ale gurii. Ii spusera imparatului ca ei se due s-o aduca pe Pasarea Zambila. Acolo in tara asta. si fara grai. Fratele eel mic. Adasta el trei zile si aude pe-o aripa de nor un cintec frumos care s-apropia de pamint. si va invia lumea din morti si iar o va fura vulturul eel negru din cer. Sa-i spui imparatului ca atunci cind o sa se slobozeasca biserica. florile. sa caute Pasarea Zambila s-o puie pe aia sa cinte mai intii in biserica si dupa aceea sa intre lumea la rugaciune.

dar se intrista auzind ca fiul eel mic a fost aruncat de niscaiva tilhari intr-o fintina fara fund si acolo s-a prapadit. ca aduce o zina si Pasarea Zambila. mic Apa Un imparatului. — — Tu te robisera si erau 148 . plingea si el. scoborind ca o sageata ca uitase de ziua pe Pasarea Zambila. Imparatul se bucura vazind Pasarea Zambila. inalta pina la cer si poleita cu aur. Pina la urma ajunsera la cearta si bataie. In piata cea mare a cetatii. si amindoua ramasera tacute si triste gindindu-se ce rautate poate sa fie intre oameni Ajunsi la imparat se laudara cu isprava lor si povestira nascocind fel de fel de minciuni. Cind 1-au auzit in fundul fintinii vaitindu-se. ii pun gind rau si intr-o noapte il omoara. Cind colo. Mai inainte de nunta se batura si mijlocasul il omori pe fratele ! eel mare. Cei doi frati incep cearta. Astia cind 1-au vazut pe eel mic ca este mai curajos.Zambila cinta. zina la fel. singurel cu sabia. Zina insa plingea si nu voia sa se faca nici o nunta. El aduse zina si Pasarea Zambila. El merse drept la imparat si-i povesti cum 1-au lovit fratii si 1-au aruncat in fintina sa moara. ca in loc sa cinte. Au fost poftiti imparati. Printul intreaba pe zina. La nu se tragea nici o nadejde ca prinpal eel Cine te-a scos din miinile celor patru iepurasi care zmei prefacuti in iepuri? singur. ca sa nu se darime biserica. iar Ea. dezleaga zina legata cu coditele de copac. facindu-si socoteala ca este vreun semn dat de Dumnezeu. ca sa povesteasca mic o sa mai calce pragul casei. Ciinele a luat-o inainte iar ei dupa ciine. Lumea adunata credea ca se va face judecata pe sprinceana. Suira Pasarea Zambila pe manastire sa cinte mai intii. care sa se insoare cu zina cea frumoasa. Ea desi stia ca printul eel mic fusese omorit chiar de acest frate mijlocas. Imparatul in zadar o suia pe manastire sa cinte. Calatoresc ei vreme lunga sa le-ajunga pina ce se intilnesc cu cei doi frati. opinci si haine ciobanesti. se temea sa spuie adevarul si tacea. Vine vulturul din prinda si asta. chiar si frate-su si cu imparatul. ciine ciobanesc a auzit si nu s-a lasat pina ce nu i-a dus pe pastori pina acolo sa vada ce este. Baiatul trage cu arcul drept la vulturul cade si se face loman. Tocmai atunci sosi la nunta si printul eel mic imbracat in sarica. plingea si poporul cum o vedea plingind. Era chiar in ziua nuntii cind trebuiau cei doi tineri printul eel mijlocas si zina sa se cunune la o alta manastire. gata s-o casa sufletului cer. omoara iepurii care o pazeau sa nu fuga si cu amindoua se duce sa se intilneasca cu fratii sai. la locul de unde se despartisera. i-au lasat in jos o fringhie si 1-au tras a far a la lumina. Fratele eel a fost aruncat aproape mort de catre fratii sai intr-o finnefiind adinca el s-a trezit de raceala si a strigat ajutor. Pasarea Zambila vazuse toate dar se temea si ea de razbunare. Printul eel mijlociu se puse cu zorul sa se insoare cu zina cea frumoasa. i-a luat oi la casa si ei Atunci baiatul cu turma de palat cele intimplate. regi si printi din toate imparatiile asa cum este adetul la nunti. Amindoi o voiau si nici unul nu se lasa in voia celuilalt. Pasarea Zambila se intrista. imparatul era judecatorul. tina adinca. ca sa auda toata lumea. Veni timpul sa slobozeasca biserica cu noua turle. apoi in toale imparatesti scsi si printul eel mic si voinic. care le-au scos din ghearele zmeilor si le-au adus la curtea imparateasca. pasarea plinge si tace. Pasarea Zambila. Apoi in loc de nunta ceru mai intii sa se adune toata lumea din imparatie si sa se faca judecata fratelui sau ucigas.. Ei spun la Pasarea Zambila si Zinei ca pe amindoua le vor omori daca vor spune imparatului ca ei 1-au ucis pe fratele eel mic si ca ei sint cei mai viteji din imparatie.

cu ciocul de el este voinicul eel viteaz — Dar cine a mai vrut ma omoare — Fratele mijlociu te-a injunghiat cu sa ? eel cutitul si eel mare te-a aruncat in put. Mosu mergea cu undifa si prindea cite un juvete. pentru dreptatea ce s-a izbindit. Odati. 149 . Si jucara toti pe loc Cu povestea din Timoc ! PESTELE DE AUR A fost un mos cu o baba. sa si noi in ce spala camasile de cilti. printul eel mic ruga Pasarea Zambila sa zboare pe biserica de aur si sa cinte. Si jucara toti prin tinda Cu picioarele prin grinda. Pasarea Zambila si incepu sa cinte cu un glas frumos si duios. astepta. mosule ? Te vad trist Sint trist ca baba m-a certat fiindca pentru fapta aia nu ti-am cerut ceva sa — — ne imbogatim? — §i ce cere — Cere o avem ? albie. dindu-i libertate si viata. Pestele cum s-a vazut in undita a inceput sa se zbata si sa vorbeasca de parca avea glas de om Mosule. Se sfinti biserica si se cununa zina cu fiul eel cuminte si viteaz de se bucura intregul popor si bogat si sarac. ce e. ce pedeapsa i se cuvine unui fiu atit de ticalos pe care nu-1 mai socoteste vrednic sa-i fie fecior si mostenitor. Atunci imparatul a intrebat cu glas tare poporul adunat sa-i spuna. arunca mosu undita si prinde un peste de aur. La coconi sa pomeneasca. care vrea sa ma de mare te-a aruncat nu ajutat Dumnezeu.: ! : — Cine m-a cu m-a aruncat in put — Fratele tau. Mosu i-a dat drumu uitind sa ceara sa-i faca si pestele lui vreo bunatate. intrebati pe Pasarea Zambila. Du-te. intrebindu-1 E. Lumea adunata a cerut sa-1 omoare si a sarit minioasa pe el. ce astepta si veni pestele — : — in prundis. Asa si facura. de aceea — Marite imparate. Facu nunta imparateasca. macar atita fa si tu. du-te si cere-i pestelui de aur sa-ti dea o albie. Iar bucatile din trupul lui sa fie duse in padure si aruncate fiarelor. Dupa asta. ca n-are minte si cite si mai cite vorbe urite. de picau frunzele pe jos. ca-ti voi face si eu vrun bine. Baba da-i pe el sa fie afurisit si marturisit. cine a omorit vulturul lovit cujitele si ? ia sotie. mai omule. da-mi drumul. Baba ii frigea pe carbuni si asa isi petreceau din greu bStrinetele. Se duse mosneagul la mai. saraci lipiti pamintului si traiau la o margine de mare. Cind ajunge acasa n-are de lucru si-i povesteste din fir in par babii. iar eel in nici i-a fier si a scapat-o din robie ? Imparatul a intrebat-o si pasarea a raspuns ca care a scapat-o. put. Atunci imparatul a poruncit sa-1 ia pe ginerele ticalos sa-1 lege de patru cai salbatici si in fata mulpmii sa-1 spintece-n bucati.

nima-n sat sa n-aibe ca ea. vaci. cine o sa le araneasca? Baba cum il vede se repede la el cu o falca-n cer si alta in pamint de suparare. mosule. baba ti cum dai nu e multumita. in locul colibei proptite cu pari. Pes- pe stapini. ca destul ai facut pentru el. incepe cu vorbe de ocara. iar nemultumita. Cica sa-i faci si ei sa se bogatie. stii ? ! taina. mosule si tot suparat te vad. ma prostule neispravitule. ca asta n-o scot la capatii. De ce n-a cerut un lucru mare si scump. ca nu se pricepe ca ea sa ceara. giste. mare. golumbi si cu toate ielea. nu unul. sa iertare. mergi sanatos ca si asta oi face. gaini. oi. c3 altfel cu baba unii maidanul plin de slugi. Baba insa. vite mari si pasari sa n-aiba nima-n sat ca noi. ceri ! ai venit sa-ti argati. altii tasala. stiu de ce De ce? nu stie cum ci multi ci si averea e sa-nceapa vorba de rusine. — Pleaca mosu iar suparat la marginea marii si asteapta sa vie pestisorul de aur. Bine. Se bucura baba. mare cu ferestile in soare. cine o sa le pazeasca. Se mira mosu si cazu pe ginduri ce-o sa se faca el cu atitea vite. Se duce mosu acasa si cind colo. ca e un Tindala. Unii mulg vacile. Iar se-ntoarce la pestisor tisorul il vede si-1 intreaba: Unchesule. lemne. oare. unchesule.: ! ! p se va implini dorinta. curcani. se fac voile. Cum il vazu. care pina la urma are sa-i cear5 si steaua de pe cer. Baba cind il vazu. dunga tinzii sta o albie de plop noua-nouta. — — — Sa-mi dau — Bas asa Da de unde — Asta e o mosule — Multumesc. Trebuie sa te-nvat cere-i si argati. altii si taie 150 . sta si chibzuieste. se due la moara sa macine si cite si mai cite Sta mosu incremenit la toate minunile astea si isi zicea in gind ca nu e de-a buna cu baba asta. Iar ai venit. pestisorule. Se pune pe capul mosneagului iar Fugi indarat. la spune ce porunci ti-a mai dat baba? Cica sa-i faci vite cornute. bibilici. — — — eu o muiere proasta cum sa — Ma daca era capatuiesti? — Fugi. te si si altu stia ce sa ceara. Cum il du-te acasa ca acasa. Se duce mosneagul la marginea marii si asteapta pestele. baba pe el. Du-te si ai sa ai si argati sa te slujeasca ca m-ai scapat de la atitea. oare multe si pasari multe. ca e un Pacala. ca baba. da-i: Ajunge acasa aduc apa. se bucura si mosu. — Pestisorule am sature de o casa — Bine. vede o casa alba. Mare minune e si asta si tuna in casa bucuros. Cind ajunge mosu aproape. rate. pe — Bine. du-te acasa ca ii zice: taica. Cind ajunsc — — vede. mosule si cere-i sa ne faca pestele de aur o casa. Sa te duci tontolocule si sa-i ceri de data asta sa ne umple maidanul cu oi. maidanul plin de boi.

cu puteria ta. Cind ajunse mosu la bordei. — Nu. sa-nchina. Asa scapa mosneagul de gura babii si baba de atitea bunatap. Ajuns acasa vede baba cu argate in dreapta si-n stinga. hai. sa-i aduca lemne de iarna si faina de mamaliga. Baba sta cu mita pe vatra si blestema pe al ce i-a luat averea ?i bogatia pe nedrept. daca asa p-e dorinta. mosule. ciocanind prin buturogi ajunsa la o buturoaga mare si cam putreda. sa fac. ceva sa sa sparga cu toporul. unchesule. asa ca eria mosu singur in casa. fost si trait bine in bordeiul si zic. nu avea care sa vada de iel. taica. Se duce mosul acasa si cind colo. nimic din case. Sa te duci si sa te grabesti sa-i ceri palate-mparatesti. — Sa duci indarat — Babo. ca mosu ce sa faca de cind iel a ramas singur in casa? Intotdeauna la culcare si sciilare s-a rugat la Dumnezau sa-1 ierte si pe iel ca nu poate sa traiasca singur ! Mosu s-a nacajit sa traiasca asa greu. e. da si rau sarac. — Ce mosule e ceva nemul jamire — pestisorul Auzi ce naroada. din argati si argate. Dar nici cu asta nu se mulpimi. nepoti si baba la mos. tot ce i-ai dat s-o saturi. ajuta-ma sa sparg cu toporu buturoaga asta. 's facu o cruce cu mina a dreapta. Mosu. pestisorule — Vrea argate. te si sa-i ceri sa-mi dea fi si mie argate asa cum au boie- ceri si n-o bine ! venire-ai invirtindu-te si si rasucindu-te si fa ce-ti spun. sa-mi umplu si ieu traista » mosu ! 151 . Ce bine o sa fie atunci O sa se mire lumea si tara de ce sint eu in stare sa fac Merse el plingind si asteptind sa iese pestisorul de sub val ca sa-i poves- — Hai. iar pe mine sa ma faca imparatita si pe tine imparat. din palate. cu porcul meu — Bine. tontolocule. prea multe — Du-te. eu am crescut cu pupln am gaina mea. teasa — Tu cum mosule? — Bre. pina ce-si dadu sufletul de suparare zgripturoaica. iar ea da la porunci. din vite. se puse pe el cu cearta si bataie. asa ca A intr-o zi. asa am ? Iar ! Iar. Mosul.! : ! roaicele. sa ruga lu Dumnezeu asa: «Doamne. pe mine imparat. cum o vazu. vrea sa fie boieroaica. iel loa de acasa o traista pe umere si un topor si pleca dupa buturoage de-ale mici. destul era batrin. Mergind mosu pin padure. nurori. Eu ia-ndarat meu. ama fara lemne n-a putut. POVESTE DE UN MOS CU O BUTUROAGA fost un mos batrin care ramansese singur in casa: ii murisa toti copiii. nu se multumeste cu ce are Du-te acasa ca si pofta asta i-o fac. N-a avut nima in sat. taichii ! zice cica s-o faci pe ea impara- si doresti. Cum il vede pestele stind pe mal iar oftind ii zice nu te lasa baba ? — ! ! teasca supararea. asa traiau de rau.

ii lega intr-o cirpa. griu. nacajitul de mos. Mosu pusa traista plina de bite uscate. ma doare picioareli si selili ma nacajesc cu o traista. mosul s-a sculat de noapte. da magariul porni sa-1 linga pe saracul de mos. umplu traista. sa dusa in satra sa vada ce face magariul? Sta in picioare si minca niste iarba ce i-a pus mosu intr-un colt la satra. Sa ogodira. ca mult ieu sint si sarac. bani n-am. si un galbin. pascut de iarba. facea faina. buni bani pe tor. stapin al magariului. ce pot sa aduc » Da mosu al luminos se roaga de saracul de mos sa nu-i sparga casa ca-i da ce cere saracul de mos. rindu la magari ie asa noaptea cind doarme magariul ! : : << ! : ! : sa caca. Mosu avu o satra batrina cutrupita cu paie si cu feriga. Porni bogatasu sa care toru cu carul incarcindu-1 de baligari. ii pusa iar in cirpa si asa porni mosu sa-si vina la socoteala. Mergind tiris mosul de dragu magariului. Lo magariul de un curmei si pleca cu iel sa-1 pasca da si sa mai adune \Tun lemn uscat de foe. intr-o baliga mosu gasi trii galbini. da aranind baliga la magari. de spargi cu toporu casa mea ». « Iote. clece. avea mosu bani si cumpara porumb. da sa stii. sparsa un nod bun. insara. ce rau ti-am facut tie. acolo magariul paste si are la iel un streang tiris dupa iel. Mosu iar ridica toporu si-1 infige in buturoaga. mosu aranind satra magariului. sparsa o aschie buna Mult i-a fost drag la mos ca din buturcaga aia mare umple mosu traista. Si in dimineata a de doua. iote magariu colo. du-te de ia-1 de streang. sa iai sama in toata baliga ca ieste citi aranesti coseria ». Mosu pusa traista pe magari si pleca acasa cu magariul. sa dusa acasa sara. galbini. asa sa cumpar lemne si nu pot sa due. Mosu incepu inchinindu-sa domnului si il ruga de sanatate la mosu al luminos pentru ce 1-a podarit cu un magari. iaca iasa din buturoaga altu mos luminos ca soarli si luminosu de mos zice la alalant mos asa « Bine. dimineata in varsatul zor'ilor. Mosu de dragu magariului. Saracul de mos spune « da-mi ce vreai tu. saracule. da a ramas citi un galbin pin 152 . pe magari. Da intr-o zi. Dimineata mosu minca o felie de mamaliga cu niste zama de linte. vine un bogatas pina la mos si-1 intreaba vrea sa-i \anda torul ? Mosu sa gindi mult si spusa « vind ca n-am loc nici mosie : unde sa toresc cu iel ». da si cu lemne. facu mosu o gramada mare de b§legar torit. Pleca saracul de mos colo. n-are care sa vada de mine. da si magariul pastea pe poiana cu streangu dupa iel. si cu toporu. aproape pusa mina pe magar. aschii. in doua baligi gasi doi bani. iara sa-nchina domnului si pusa mina pe streangu magariului si-1 trasa la iel cit putu. iel porni sa-i arinjeasca satra cu o furca de lemn. nepoti. mosule. sa-1 pupe pe magari. Mosu lo galbinii. lo mosu banii. si platea la cara cu boi. cum a ramas fara baba. Mosul sarac porni sa povesteasca la alant mos cum e rindu. loa mosu pe torn magariului. luminosule « Mosul al luminos stia ca-i trebuie la saracul de mos multe ama mai intii. cumpara lemne si traia mosu bine mai decit altii in sat. pana mosu sa bage nodu de buturoaga in traista. sa nu mai vii la buturoaga-asta sa-mi spargi casa mea. dincolo de cringu-ala ieste o poiana cu iarba verde. ca sa nu mearga pe picioare ii da un magari. Porni saracul. fara copii. ia-ti traista cu aschii si incaleca-te pe iel. ducea bucatele la moara. Tu sa-I iai cind Saracul de mos cu mare drag si multa voie auzind unde ie magariul sa-nchina la Dumnezeu lui ca di-acuma inainte nu mai merge pe picioare. saracule. ceva mai sparsa.Dupa ruga mosului ridica toporu sus si dete o data in buturoaga. Petrecu mosu asa bine cu magariu multi ani. inchisa magariul in satra. [dincolo de cring si vazu [poiana verde de iarba. Aduna mosu bite uscate.

La mos i-a iesit din gind cum a fost dintii rind la traiul al bun. Mosul durmi greu. da mosul tot mai bine petrece. sparsa o aschie buna. lo mosu o furca de lemn. Mosu batrin cum o vazu sa-nchina. ajunge la buturoaga mare si cam putreda. cind s-apropie vazu mult singe. Pusa mosu mina pe topor. asa ca sa roaga ca a gresit. intra in niste paduri mari. Da bogatasul sa uita de supt feriga unde sa pitulasa. Vazusa tot cum ie rindu mosului cu magariu Saracu de mos si-i pusa gindu sa-1 fure pe magari. sa pitula bine si-si lasa o gaurice cit sa vada ce face mosu.baligi. da porni si un vint cu ploaie mestecata. ce sa faca sa pazasca pe mos. bogatasul sa baga in satra magariului si sa baga in paie cam su feriga. iar ajunge. sa nacaja mosu citava vreme si vazu ca nu ie usor sa arda clecisoare nu tine fee si sa incalzasca bine. ce n-are nu poate. Mine in zi vine mosu sa araniasca satra de baligi. Da n-are care sa vada de iel la vreme de batrineafa. Cind sa ia ce-a spart vede linga buturoaga un mos luminos si vorbind la saracul de mos asa « ce rau t-am facut de-mi spargi tu mie casa mea. sa inchina lu Dumnezeu sa-i ajute. ssi vada de unde ia bani galbini in baliga magariului. ca ieu nu vin sa-ti sparg tie casa ta ». sa cumpere ce trebuie. Ramasa numai streangu legat tasul nu-i sta ! ! de un tirsog. pina mosul pe cimp cu magariul. sa-ntoarsa acasa si vazu pe saracul de mos plingind de mila magariului. da nici n-a stiut cS e casa lui. da bogainima la loc. n-are bani sa cumpere. Unde sa sa duca bogatasul ? Acas' la iel nu poate ca ie furat magariul. ridica toporu sus si dete odata in buturoaga. opri magariul. ca din asta buturoaga o sa umple traista de sparturi. sparsa o margine din buturoaga. da sa gindi sa nu fie judecat pentru furat. or fi vro buturoaga ! $i mergind mosu din stiap in stiap cu toporu si din buturoaga in buturoaga. : 153 . vede ca magariu nu ie unde-1 legasa. cum sa aduca lemne cu spinaria. pi la chindie. mai ridica odata toporul iara sus si repezi iar in buturoaga. bogatasul pazeste pe mos pina cineaza si se culca mosu. sa zica ca 1-a cumparat de la bilci. Intr-o zi. ama sa nu mai vina la casa lui s-o sparga cu toporul. Mosul al luminos intreba pe saracul ce cere sa-i dea. Saracul de mos mult sa spaiminta de mosul al luminos si porni sa-i povestiasca cum traieste greu si nimica n-are. Bogatasul sa-ntrista. barem vro cinspreze zile si sa sa intoarca iar acasa cu magariul. veni bogatasul. bogatasul sa dusa departe. de traiul omului. dezlega magariul di la par si iesi cu magariul afara. N-are bani sa plateasca. balegili la magar Fursi bogatasul torul de acarat. inchisa usa si pleca. cobori traista de pe magari jos. traiesc mult rau. Traia mosu iar din greu. ca sa zaboviasca acolo. porni sa araniasca baligele magariului si desfacind cu furca lo din toata baliga citi un galbin. ia sama la magari. oasa si tavalitura de magari. Cind araneste satra magariului. sa-i dea putere sa sparga buturoaga. Intr-o sara mult inourata de ploaie si era mare negura. baga magariul in satra. Care 1-o-ntreba. asa ca bogatasul pricepu ca ie dar de la Dumnezeu sa se cace magariul sa ia bani daruiti bani. Mosul batrin n-a vazut bine aranind de Dumnezeu. iara lo o traista rupta si un topor si pleca sa sparga ceva mai gros lemn. Intr-o zi. iaca vine mosu cu traista pe magari ajunsa la usa setrii. Asa ramasa mosu iar sarac cum eria dintii. deschisa usa setrii. mi-1 lega de un par. sezind bogatasul cu magariul in padure piste %to trii-patru zile intr-o noapte a venit un lup si a mincat magariul Cind sa pomeneste bogata§ul din somn. Inchisa usa cum a fost si pleca cu magariul de funie unde.

sa sada cu gaina ta ». in toata ziua. acolo ea ricaie si cata rime sa manince. ama intr-o zi iaca vine o baba cocosata si in doua ciumege la mos in soba. mi-1 unu citeva zile legat cu un iel pin maidan.» Saracu de mos pleca la potoc. si vazu in tot oul cite un ban galbin. cocosu lo gaina dupa iel si pleca la cocina babii. da ieu o sa scobesc afara intr-o piatra. da si fa mamaliga. da mosu cum o vazu aproape de iel. Dupa ce sa saturara. Ama baba striga la pe maidan. da si gaina ricaia in blocuc la mosu. pipi. asa mosu cu gaina. baga mina in chesoiu betelor. ie urit si iei singura. Baba dete galbinii la ficioru ei in mina si povesti la ficior cum traieste saracu de mos cu o gaina. Trecu multa vreme. si mosu o roaga pe baba sa-i ajute sa faca ceva dedete babii vro patru-cinci ouS si spusa babii: « gateste. porni mosu sa" cumpere ce-i trebuie ca avea bani. cum ajunsa acasa baba desfacu betili de pinga ia. gaina maninca. da-mi ! » a zis. facu o cocina mica. scoasa din sin o bucatura de mamaliga. Iote am cocosi si sa bat. minca mamaliga cu oua coapte. povesti si glume pana mincara ouale din tigaie cu mamaliga calda. nepoti. sara inchide si iel cocina goala far a bit dupa 154 . aruncind tot aproape de iel bucaturile de mamaliga. aci aproape si vazu lomanuri cu blocuc adusa de potoc . avea baba copii. baba sa dusa acasa incet cu doua ciumegele. Mosu n-a bagat de sama. Mosu porni sa o mingaie cu mina pe aripili iei. ca gaina in toata ziua facea cite un ou la mos. Asa ca mosu aduna citeva oua si mosu petrecea bine. la soba si i-a facut un ou ! Mosu i-arunca firimituri de mamaliga.Mosu saracu sa gindi ce sa ceara si zice « Doamne. arunca la gaina citea frimituri si mosu o striga : « pipi. si le lasa lui : « vezi ca nu e bine numai o gaina singura in maidanu tau. Mult era drag la mos de gaina. nurori. care n-a mai auzit sa faca in fiecare zi cite un ou si aia inuntru in ou. Cind gati baba chema pe mo? de afara sa manince. un galbin. facu mosu bucatureli mici. Porni baba sa sparga ouale. Si iara porni mosu sa petreaca bine. o pusa in traista deasupra de buturoage : Cum si pleca acasa. cu voia ta da-mi ce vreai tu. care pe toata ziua sa batea cocosii babii. Mosu gindi ca s-a invafat cu gaina mosului. pipi !» Gaina minca ce-i da mosu. comsia sa pi atitia Saracu de mos sa insela aid si-1 lua. gaina sa minta dupa frimituri aproape de mos. sa iai sama. Mosu o lasa intr-o noapte cu iel in soba. dimineata cind sa scoala vazu gaina ca sede intr-un colt. in ou ieste un galbin. pusa baba masa si mi-1 lo si pe mos la vorba lunga. » « Bine. decit pe ai mai rai. o cutrupi cu niste blocuc de paie si acolo inchidea mosu in toata sara gaina. Asa ca babii i sa lasa la gaina la mos si-i pusa gindu la gaina sa nu mai o aiba mosu. nu putea sa-i desparta. sa pun la gaina apa sa bea». iar ca dintii. Cocosul umbla cu gaina amindoi. scoasa galbinii ce loasa din oua si le pusasa in tigaie. Lo mosu gaina. ii lega cu cite o nojija de picior cu un cap la nojita de pe alalant de Sede baba pe scaun mincare. Cind fu soarele pe la chindie.. Il lo baba si-1 baga in chesoi la bete si tacu baba. » Atuncia luminatul de mos spusa asa: « sa-ti dau o gaina alba ca soarli s5-ti faca in toata ziua cite un ou. o vazu. mosu ii cite un bit de lemn intr-o zi. stoaca si multe gaini si cocosi. intinsa repede mina si o prinsa pe gaina. ipl dau unu sa ai si tu. Baba mai eria in stare mult decit mosu. mos. Doamne. Cind spargea ou si loa sama la mijloc la ou vazu un ban galbin ! Mosul mult ii fu drag cind vazu bani in ou. desfacu nojita de la piciorul cocosului si-1 lasa slobod pe maidan. da cind 1-oi sparge sa-1 maninci. Mosu al luminos ii zisa asa: « Du-te colo unde potocu a adus lomanuri cu blocuc. porni mosu in maidan.

ca gaina cu cocosul mosului a venit in cocina babii. numai porni sa plinga ! si si vaita ca i s-a urit traind si nacajind: « topi ma fura si ma-nsala. lo toporu in mina. sanchina Domnului cu toata voia sJ-i ajute sa sparga buturoaga. or altceva. numai sa nu mai traiasca asa de rau. ca ie intreaga. sparsa o margine buna. cinili loa piinea sa : Mosu sa scula de jos in picioare apropie trii deste la mina dreapta. Cind fu vremea prinzului.de gaina. nima nu-mi da nimic ». baba deschide usa cocinii si pleaca sa iese gainili babii. gaina veni sa adune firimiturile de pine. spune-mi mie ce ceri. da pe buturog sede un mos frumos. da cind fu mine in zi. sparsa un parcelus bun. ridica sus. multa vreme. fursisa banii topi ce avea. n-am ce sa imbrac. sa te duci acasa. Fursi inchinaciunea. Ocolind mosu turbat de ginduri. masa. asa de sarac si rupturos uidisa. iaca veni si mosu cu traista de lemne si vede un bulban negru linga parepi casii. de te pusasi sa-mi spargi mie casa ca ieu ti-am facut tie de multe ori bine da nu rau ». da si baba mi a bagat de sama. daca lumea din sat nu ie buna. de-a pastravala. mosu ii dete cu picioru la bulbanul negru. iote ma vezi cum sint. n-avea ce sa mai manince. ca tu te duci acasa la casa ta. o boata si ii spusa la saracul de mos asa « Iote colo in virfu coasti unde-s fagii frinti de vijelie. ama Domnu sa-mi ajute s-o sparg sa umplu si ieu traista indata ». baba minca cu de pine si-i da copiii. Daca vazu mosu ca nu ie iertare de la Dumnezeu si nu-1 ia. Da mosu luminos zisa: « Dumnezeu cu tine. da si mosu rau saracisa. Copilu babii a incbis usa cocinii. iar mosu ridica toporu sus si dete iara in buturoaga. mirai la gaina sa fuga ama gaina nu fuge. mai la urma. cinili sa rapezi la gaina implinta gura in ia o stoarsa mult asa ca gaina sa spaiminta de cine. nu sa lasa pana n-o umple. iaca iel iar sa duce la buturoaga mare. Saracului de mos nu-i da-n gind ce bine i-a facut. Aci fu si gaina cu cocosu mosului. or sa-si piarda zilili. da nici ce sa mai cumpere. iel iara sa duce cu traista si cu un topor pe deal si sa ruga bunului Dumnezeu. luminos si porni cam rastit sa zbiere pe saracu de mos asa: « Ce te-ai miniat pe mine. ama sa nu mai imi spargi casa. da cinili dusman. Mosu vede ca ie traista goala. s-o iai. nacajitul de mos nu mai stia ce sa faca de neavere. vorbia el singur buturoaga. ai facut-o cu toporu. lo mosu sa gabe spartaturili in traista. da a mia o vezi cum ie. Uidi mosu plingind de mila gainii si sarac ca vai de ial. isi ruga intotdeauna moartea. aide ! cere sa-pl dau ce vrei». Opincili din plotoage. sa intoarsa bulbanu. s-o pui pe poli^ si ce god iti : 155 . si nu ma baga nima in sama. sa te duci. ca nu mai poate sa traiasca. ca ie zilele lui lungi si are>!nca nacazuri sa traga. niscai ale sarbatice sa-1 manince. ca un cersitori. or ciuma sa-1 ia. de-a pastravala si veni pina aproape de casa mosului. dete repede in buturoaga. camasa din petece si cheba toata partaloasa asa ca de mine toata lumea fuge. Saracu de mos nu mai stia ce sa ceara. vazu gaina cum cinili mosului maninca pine. sezu jos. la la cine. da multe firimituri sa facu. cu nepotiii. mosu vazu ca ie gaina lui moarta si rupta de cini. ieste acolo o maciuca. or. baba loa un codru dusa in baligari s-o manince. n-am ce sa maninc. Da mosu « buna srete m-a adus la a mare ofta odata tare. n-am pe nima care sa vada de mine. ciocanind pe ripi dupa lemne. decit zisa: « Ce vra voi Doamne luminosu de mos ! » Sa gindi ce s-a intimplat cu magariul si cu gaina asa ca acuma sa-i dea la saracu de mos o maciuca. o plinsa mosu pe gaina multa vreme.

Iaca vine fetele di la apa rece. pusa mina pe maciuca si zisa asa « maciuca de fag. la o rugaciune dreapta de ana ce avea si iel saracu in casa lui si intr-o zi ne mai putind rabdind de toate. porni sa povesteasca ce-a vazut pazind pe mos. cum mi-a ajutat si mie ». Mosu nu mai putu de drag. Cind mosu pusa mina pe turta. aude odata o zdupaiala in soba lui Cind s-a zauitat. da maciuca o pusa pe polita sus. Tunara in soba la baba si fata care pazisa pe mos. cerep trochitale sa-i aducep apa rece di la fintina. doua care sintep mai mici. sateni. pusai inaintea mea niste partale rupte si pazii pe mos. Vazura lumea. aducind lemne cu o traista rupta in fiecare zi. Mosu ne dete trii trochipi si io sint mai mare. lo trochitale de dupa usa casii si le dete la cite trile cite-o troaca sa sa duca la apa. . Mosu fursi rugarea. tuna mosu in pravalie. toporul si pleca colo in virfu coasti de vijehe. da satenii. iel ce i-a trebuit a cerut de la maciuca de fag. maciuca de fag. iti pune pe : « masa da-mi pine. niste fagi frinti ! unde fura : ! ! : ! : facura. trebuie. cu o cinie de peste. aide odata o zdupaiala in soba da cind sa zauita vede pe masa o mamaliga calda. Mosu veni aproape de polipl. sa juca fetele pe drum iaca. tuna in casa. da si mincare buna ». Intr-o zi. Cind auzi mosu. sa-curara pina la usa mosului si cerura de la mos trochitale sa aduca apa. Mosu o lo si o dete cu mina dreapta de-a bobdaproste la mina stinga si sezu sa manince o pine calda si moale cu ceapa pisata intr-un blid. Porni mosu sa aiba si bani si ce god i-a trebuit. vazura pe masa o mamaliga calda si o cinie de peste. dedii trochipi mea la fata mijlocie. acolo vazu o maciuca ca de toba. cum isi gateste demincare si sa vii sa-mi spin mie rindu mosului ». Fetitali detera trochipue la mos si plecara iara la baba care le minase Ia mos. Petrecu mosu mult bine cu maciuca. mosu sa-nchina. comsia de baba a mosului ce sa faca? Cheama baba trii fetita din mala la ea acasa si le spune la fetita asa « paziti cind vine mosu de la lemne si duce-p-va la iel in soba. Ajunsa mosu acasa. eria calda. pui mina pe ia si sa zici asa Ce god t-o trebuia tie. linga vatra focului rasturna traista de clece. da-mi mie o cinie de peste si o mamaliga calda ». comsiili mult sa gindea: « de unde mosu are bani sa cumpere toale. de vint si sa zauita bine pin crengile fagilor si vazu o maciuca asa de frumoasa si dreapta. sa resi sa-si cerce norocul. da fata mare vazind tot cum ie rindu la mos isi lo trochita di la a mijlocie si sa bagara in soba mosului. da-mi mie ce mi-e drag da-mi o turta de pine calda si moale sa manince mosu » Cum fursi ruga.. sa dusa aproape de polita unde ieria si maciuca. ! cum spusa mosu al luminos. o lo in mina si pleca acasa cu maciuca si cu traista de lemne. Asa mosu. ceruram di la mos trochipue sa-i aducem apa rece di la fintina. ea-ti da pe loc. da-mi mie ce mi-e drag. Fata a mai mare ce fkcu ? Dete trochipi la a mijlocie si le porni la apa pe ale doua da ea sa trasa colo in colt la balcon. pusa mina pe maciuca si porni Fetiplle asa si traista incrosnata : 156 . or bani » ». da a mai mare pitulata in balcon. din voi trii fetita. daca va da trochitale. da io ma pitulai colo in balcon in colt. lo traista. ducep-va la apa rece. ca mosu a lapadat toalili ale rupte si imbracasa toale noi. vede o turta de pine pe masa lui. pusa inaintea ei niste parpde si porni sa-1 petreaca pe mos cu ochii ce face. iesea aburi din ea. da fetiplli cind mosu le vazu. da iel sa trasa linga polita unde eria maciuca de fag si pusa mina pe ea si sa ruga asa « maciuca. Spusa babii: «iote ce facuram. iote vine mosu cu de lemne si oftind pe drum. te duci la ia. Mosu mult sa gindi unde Minca s-a vazut o maciuca sa-ti dea ce-p trebuie. Mincind mosu la masa mult sa mira si zisa iel « mare ie Dumnezeu. sa ceara de la maciuca barem o turta de pine calda si moale. sa auz si sa vezi ce face mosu.

nici n-o misca din loc. bani pe masa. nu pot sa lucru pe bani la bogatasi. trii insi in trii parti. mare ca nu rabda nici caciula in cap s-o tie. sa opinti. Da-mi un sacui de galbini » Cum fursi vorba sare maciuca de pe polita dete odata tare in cap la bogatas si iar sezu maciuca pe polita Bogatasul nici nu vazu cind mi-1 lovi maciuca. or oi fi fost toboseri la tinereati ? Mosu spusa « toboseri. Da veni intr-o zi birovu di la opstina sa ceara di la mos bani pentru niscai f intini sa sa faca-n sat. Si mosu pleca cu o cirjie in mina. baga cheia sub niste partale in balcon. da nu pricepu nimic de casa. Aci bogatasul sa spaiminta si iesi din soba. cind vad pe masa saracul de mos veni la masa. vazu o frumoasa de maciuca. « Taci. sa dusa sa pazasca pe mos pina pleaca dupa lemne or sa duce uneva. maciuca de fag. svrr uita vazu mosu zece galbini. sa-nchina sezu pe un scaun. Pazitorii venira si bine sa pitulara. pusa cheia la locul iei. pusa mina pe ia si zisa « maciuca. Piste vro trii zile. deschis. dediram trochitale la mos si noi veniram iara la tine mama sa spunem ce vazuram ». ama nu s-o ridice de pe polita. Porni baba sa spuna cum ie rindu la mos. tuna in soba. Iaca mosu sa intoarsa de unde plecase. pecum ce are mosu. ama nu putu sa o ridice de pe polita. sa nacaji. Mult sa mira chinezu si sa ciudi. mosule. Nacaji. Da intr-o zi baba sezu in marginea drumului sa spuna care vro trece pe drum si sa nimeri sa treaca bogatasul care-i cumparasa toru de magar. Baba cind auzi asa vorbe. auzii odata tup. da nici n-am ce sa vind de bani » Asa ca birovu sa dusa si spusa la chinezu ca n-are mosu bani. Mosu spusa « n-am bani. ca ieu sint batrin. in maidanu mosului. chinezu facu un rind. maciuca de fag. sa dusa la polita. Si trecu multa vreme. da-mi si mie ce-mi ie drag. « Pai nu o pui pe foe ca : : ! ! ! : ie uscata ? » Mosu Chinezu lorn ! spusa ca zice mosului « ». n-am fost da maciuca am gasit-o cind am fost dupa lemne ». ! : ! : ! ! : ! Intr-o zi. inchisa usa. maciuca de fag.\ usa. Ciuda : : bogatasului Zisa iel « treaba mea ? » Tuna bogatasul in ginduri. ia rau nu sa-ncrede sa o fure. inchisa usa. copiii nu le voia sa o fure. da s-o tie pe polita. ce facu mosu in soba sa dusa si spusa la chinezu. unul din ei vazusa tot. da la bogatasu i sa facu un cucui. de unde al sarac de mos sa aiba asa maLo chinezu patraungii cu ciuca. ii trebuia la mos o tira bani. mina trii pazitori sa pazasca pe mos ce face iel in soba. Mosu ce facu? Sa dusa aproape de maciuca.» sa vorbeasca asa « maciuca. Pusa mina pe maciuca sa o ia. iaca venira si ale doua fete di la apa. Bogatasul vazu cheia casii. Cum fursi mosu vorba. nici de maciuca. Baba porni sa povesteasca la copiii iei ce are mosu. ! De foe. mult sa gindi ce sa faca batrina. Da pazitorii care-1 pazeau pe mos. nu-ti trebuie asta noduroasa noi o s-o ce vi sa lasa voua la saracia mia ? ». mosu petrecea cu maciuca. sa-i dea mosului toate ielea. tunai in soba mosului. o lo. tie judecat putu Chinezu s-apropie de polita pusa mina pe maciuca sa o ia. iote mie ce mi-e drag da-mi o mamaliga calda si o cinie de peste ». ce cere mosu iel si pleca la mos acasa si porni sa-1 ispiteasca pe mos de unde are maciuca pe polita. nici nu o misca din loc neam Ce sa faca bietul de bogatas el o sa ceara de la maciuca ceva ? Sa gindi cum i-a spus baba sa zica si iel asa « maciuca. bogatasul sa resi sa fure maciuca ca pe magar. leu iesii din coltul balconului si loai trochita mea di la fata mijlocie. zdupaie. 157 . sa nu fii iel a visat sa nu o puie pe : * mosule. in cap. sa opinti. iote mie ce-mi Cind sa i-e drag vro zece galbini » Cum fursi vorba auzi mosu tup.

apa si altele. — — Nimic — Ce — Sa ma vrei. dupa ce a stat din plins. Nici n-a vazut nima asa lovitura de tare. tuvarca si — ! dai pe asta afara. doua pina a intrat la ea. iar iese arapu si-1 intreaba.care paza pe mos si vazusa tot cum ii cerusa mosu bani sa putu aproape de polita unde eria maciuca. Pe urma doua-trei pungi si a vazut mina toata. Cind se scoala nu e tuvarca Da ea sufla in tuvarca. De-aci incolo mosu-i judeca « nu dupa graiul lor. cara la lume piatra. si pe ala. Se iveste arapu si zice: Si el a fugit cu portofelul. tot mai raminea cite un ban de aur. stapine ? scoti de aici ca sint inchis ! fesul.ntr-un oras. sa ceara de la maciuca. cerut si el simbria 1-a inchis acolo. Si a iesit cu ele in oras. Pusa mina s-o ia. a pus fesu-n cap si pindit o zi. ca « pasarica vicleana da singura-n lat ». Odaia era goala cu artii si vechituri pe jos. ramasa mosu fara nici o frica ca i-o ia cineva maciuca. stapina ? A — — ! 158 . a gasit un portofel colo in portofel un ban de aur. s-a imbracat bine. Pe urma iar sufla in tuvarca. stapine ? fost A un baiat argat si si era si el la un A si turcu n-a vrut 1-a aruncat intr-o camera. Pe urma mai multe pungi ca s-o vada toata. faca el acuma fara portofel. gasaste o tuvarca si sufla in tuvarca. rind colo iese din tuvarca un arap si-1 intreaba. asa cum a cerut mosu: « maciuca. Si cind colo s-a luat de mirare. El a facut o punga si a pus destiu. Ma. Da pe Ghina Giuzela punea — Ce — Sa-1 Ce sa vrei. Da a auzit si el ca cine vrea sa-i vada numai destiu trebuie sa-i dea cite o punga de aur. da-mi si mie ce mi-e drag. sa uita si vede alt ban. il ia vechi si rupt. capatii tuvarca. da nu putu nici iel. iel sa nacajeste s-o ridice. Qnd si sa sperie. ci dupa faptele lor ». de unde are asta atitia bani si I-a luat cu « susu-musu » si 1-a inselat. Noaptea se culca cu ea si pjvarca o baga sub capatii si a vazut si i-a luat-o. El. pe urma alt ban. Atuncea dete omu si iel cit ! ! GHIUNEA GHIUZEL SAU GHINA CEA FRUMOASA turc argat. S-a dus . Ce vrei. Si mai cata pe acolo si gasaste un fes si-1 pune in cap. Si el a spus tot si a spus ca are portofelul. a suflat in ea si a iesit arapu Ce vrei. Dac§ vazu ca eria mult grea porni sa vorbiasca. Fara sa stie ca daca-1 pune in cap se face nevazut. maciuca de fag. toti care acolo a fost sa spaimintara si plecara. Asa traia mosu mult bine cit a avut iel zile de la Dumnezeu. i-a luat de subt a stat la usa nevazut. fara tuvarca. Cu cit sa zauita in portofel si lua bani. Tot umblind pe acolo. L-a cerut sa-1 vada si n-a mai \Tut sa i-1 dea. da-mi un sacui cu bani » Atuncia deodata sari maciuca mi-1 lovi pe om in cap odata tare si iara sa pusa pe polita. stapine ? S-o fad pe asta magarita si pe slugile ei tot magarite.

Trage cu arcul si omoara sarpele Apoi coboara si-1 taie-n bucap. ori o miscare de frunzS. Ar trebui sa-mi dai sa maninc noua cuptoare de piine. Intra cu omul in pestera printr-o gaura Odata un om fintina sa bea apa. Si omul nostru vrea sa urce dealul. De data asta tu mi-ai scapat puii de la moarte si eu vreau sa te rasplatesc. cad coarnele. Pune mina pe coarne. si ajunge la lumea-cealalta. Ajunse la o padure mare. dar in zadar. Parca toate sint moarte si dorm. Omul nu se lasa si se duce inainte. Cind aci un cuib de vultur cu puii golasi si un sarpe gata sa-i inghita. minca mere galbene si-i cazura coarnele. se aseza pe o piatra si se gindeste cum s-o scoata la capat Trece un mosneag cu parul alb ca zapada. Pleca el de aci suparat. Acolo. De doisprezece ani puiez in acest ciongar batrin si in fiecare an balaurul mi-a mincat copiii mei. Ii veni foame. Taurul vrea sa suie un deal. asa cum este in mormint. intreba vuiturul ? Nu stim. . Iese la un luminis. Acolo. Cum o sa poata jpurta el pe umeri un cap greu ca plumbul. o negura groaznica. Minca mere rosii si simpi cum ii cresc coarnele-n cap. ca tata cind o veni si te-o vedea te maninca de viu Se aud crengile cum cad si se aseaza vulturul pe ramuri. Acum isi dadu el seama ca mincind mere rosii cresc coarnele. noua bivcli grasi. Asta este cu neputinta. In cale. iar min- cind mere galbene. Isi facu planul.mai mult si si mai greu pina a muierc slabit de tot. Taurele se infurie si fuge. Un pui de vultur ii zice: Vino. raspunsera pititi puisorii. dar nu putea. Si atunci iar a suflat din pivarca a zis: — Sa le faci la loc. Atunci scoate-ma la lume de aici. DOCTOR BUN facea o plimbare pe marginea unui oras. noua butcaie cu vin vechi si abia atunci te-as putea scoate la lume. Vulturul se slobozi prin tufe si gasi voinicul. Merge la o Tocmai atunci vine sa bea apa si un taure mare negru. de frica fiarelor salbatice se sui intr-un copac. Dar nu se aude suflet de om. singur si te gindesti ? — ! ! — — — — — ! — 159 . brosc£indu-se si mugind de fioros ce era. Cine a omorit balaurul. cmule. Jos vede o gramada de carne de sarpe. Si atunci ea s-a rugat de el s-o ierte. voinicule. un copac si multi meri cu mere rosii si mere galbine. de-acusa era slaba de tot. fuge pina ce da de o pestera. Taurele ajunge si el si paste la iarba verde nebagat in seama. Ce sa faca? Incepe sa plinga si sa ofteze. Se apuca de coada taurului. cu barba maturind pamintul si-1 intreaba: Ce stai. nici o bataie de vint. se chinuie sa le fringa. Capu-i atirna ca un bolovan. umplu sinul cu mere rosii si galbene si isi cauta o poteca de iesit la lume. Atunci el a luat-o in casatorie si n-a mai chinuit-o. sa te ascund. cu pomi infloriti si iarba verde ca matasa de moale.

cea frumoasa si cu parul de aur. Se face ca trece pe linga poarta si striga: Mere dulci. si-ai saraci de atunci tot bat tobele si cinta lautarii. S-a saturat vulturul. se tavalea zadarnic pe podele. dar si lung. cine nu crede. Voinice. !mi cere noua cuptoare de piine. In acest timp vulturul ispravise de mincat si de baut. Ce sa se faca ei cu coarne? Hai sa zicem boierii si imparatul. ia merele galbene in sin si tocmai la poarta imparatului striga: Doctor bun. se imbraca in niste haine rupte si ponosite. mai ieseau cumva la capatii. de la un ochi de geam de la doctor bun ? sint doctor bun. Dar la o usa pe care iesira din lumea intunecata. Il imbraca pe doctor bun in haine imparatesti si facu o nunti maritindu-si dupa el fata. esti doctor bun scoate-i fiicei mele coarnele din cap. sa aiba aceeasi soarta. bun tinut nunta o luna si o saptamina si-au mincat si beut. Fiica imparatului plinse de bucurie §i-l saruta pe doctorul bun. trebuia sa se tie de vorba. chiotele si cheful. mere frumoase Cumparati mere dulci Se ingramadira marimile de la curte sa cumpere mere. scoase o custura ruginita si incepu sa taie nodurile din coarne.! ! Ma gindesc mosule la vultur ca e flamind si nu ma poate scoate din lumea asta la lumea mea cea alba. duse pina ce ajunse linga palatul poleit cu aur al imparatului. noua bivoli grasi si noua butii cu vin vechi. Atunci el ii taie o bucata din pulpa piciorului si vulturul o minca. Cum mincara merele le crescura niste coarne mari rasucite ca de tap. si a zburat cu voinicul spre lumea alba. ! — — nu — Doctor — Cine e — Eu — Daca ! stiu al citelea cat. Cind pusera piciorul pe pamin t. ca e gata lesinata si o sa-si dea sufletul saraca Dar daca rei fi vreun vintura lume cum te arata faptura. Drumul e greu. vin si piine. iti tai capul. ca este gata sa-si marite fata dupa acel om care le va scoate coarnele din cap. Asa si facu. miine ai sa le ai pe toate pe locul asta sa vii cu vulturul. Se dete veste in patru parti de tara. Mai aveau putin pina sa treaca de buza gropii si-i veni foame vulturului. $i A 160 . din pulpa mea Vulturul auzindu-1 fu cit pe-aci scapa ca prin minune. si a luat citiva bivoli grasi in gheare. Dadu fiicei imparatului si celorlalti cite un mar galben si cum il mincara le cazura la toti coarnele. Ii ceru de mincare dar voinicul nu mai avea. dar fiica imparatului. insa coarnele tot mai mult sa intareau si se ingrosau. de iapa moarta. Si chiar asa a si fost. plingea si se vaicarea. sa se sature. doctor bun pasind tantos pe linga strajile imparatului. La nunta asta am jucat si eu si mi-am rupt o pereche de papuci. caci ajunsera sa-1 manince de tot. Mai la urma cumpara imparatul si fiica imparatului. si-ai avuti laolalta. de se duse pomina. imparatul ca sa nu se faca de ris. Cum intra in palat. — — vulturul 1-a intrebat: Ce carne duke mi-ai dat sa maninc Era carne de om. mai avu puterea sa-1 De aci incolo se — ! Flacaul cum aude. Cazu mare pacoste pe capul bietilor oameni. ca sa se marite fetele si sa nu se mai ispraveasca jocurile. in lumea alba si aci vulturul nu — — ! ! manince. Ce doctor ma ? il intreba chiar imparatul. Isi lua inima-n dinti si se duse cu vulturul sa se ospateze asa cum ii imbunase mosneagul.

pasarea iar zboara si pleaca la tirg cu el sa-1 vinda. Acasa. S-a dus la o dugheana. sa-1 vinda miine la piata Pleaca mosul la piata sa vinda oul si sa cumpere pe el sare. daca-1 iube$te. Ii facu o colivie in necare zi pasarea ii facea cite un ou. Nici una. II vindu si pe acela cu trei pungi de galbeni. a bagat mina in scorbura si a gasit un ou. 1-a apucat o frica. daca tu te la hotie de ne bagi de vii se ai povesteste din fir in par intimplarea si descarca sacul. Stia zi ii cere muierii negustorului. El o pindi si o prinse. Dascalul cum citi pe furis. ca sa-i dovedeasca cit il iubeste. ii zise: daca poti. Omul a scos punga si i-a dat-o. ! gluma. Aseaza oul in la pomul cu din nou mai gaseste palma si asteapta cumpasi el Vine unul si-1 intreaba: Cit ceri pe oul asta ? Doua pungi cu galbeni E ou de mare pret. peste si alte bunatati. Pe drum. va fi imparat. Omul a luat bucuros punga si a plecat nevazut de nimeni. palate sclipitoare ca soarele si mai la urma porni negustoria cu camilele. nu poate Tu facut vreo ! ala ? Al cui este ? el ind. sa taie pasarica. Intr-o zi. Cind se scoala-i zice: ! ii aia si zici mai de noapte. luind o punga de aur pe un ou de pasare. a vazut o pasare speriata zburind dintr-o scorbura. cu ciuperci si bureti. El le vindea si se imbogatea. tocmai mergeau la scoala. A treia oara merse si mai lua un ou. ma due. Ea. s-apuca sa se tie cu muierea negustorului. ca sa nu inghete in iarna de ger cu copiii pe vatra. Barbatul se ducea la padure sa care lemne si surcele acasa cu crosna. Era o pasare neagra. cu poame. Iar cine va minca inima. Se araneau si ei cum puteau. a cumparat un sac nou. dete pasarea s-o fiarba si tacu cum tace ! ! mormintul. orez. Acolo 1-a aratat muierii bucuros de isprava. miine duci pasarea — xMa due. Aveau trei baieti si o casuta mica razimata-n propte. Cind un ou pricina. el ce face Intr-o nici alta. — — ! intr-o zi — Omule. Sa nu-1 prinda strajile imparatiei ca a pacalit omul. Atunci dascalul. si pasarica are ceva scris Cei trei copii ai negustorului.CEI TREI FRAJI iMPARAfl A fost o pereche de oameni saraci nevoie mare. raspunse — Cine mai te-a mai insaxanat asa cu sacul — Al nostru raspunse zimb — Mai omule. Ea. om cu invatatura a simtit ca e ceva cu pasarea asta. Isi facu case mari. S-a suit in copac. frumoasa. taie pasarea. zise el. piine alba. nevasta il vede cu sacul plin si-i zise: ! — Cit pe oul asta? — O punga de galbeni cei il intreba omul el in tantos. ! Si se duse. 161 . Cine va minca pipota va sti tot ce este pe lume si in soare. Omul ii numara doua pungi cu galbeni si lua oul. cotrobaind dupa surcele prin padure. prinde pasarica. A luat oul si a plecat cu el acasa. Baba-i zise ca e ou ce costa o avere. Nimeni insa nu visa ca sub aripa. muiere. de unde bat cele patru vinturi. la ocna ! El si nunche — Barbate. Muierea lui vrea si mai mult aur si ratorii. Invatatorul. priveste sub aripa si vede ce este scris: cine va minca capatina. acela va fi istet. ingese roaga pe la icoane.

Ei tot miriie pe linga mama. Unde sint copiii ? o intreba el. si celui mic ii da inima. Cel mijlocas care mincase pipota. impodobira golumbul si-1 slobozira in lume. Se gindesc ce sa faca si ca sa scape de copil il baga intr-un sac si-1 leaga fedeles. apoi i se da drumul. sa stiti la Si sa ? il al si ! Toata noaptea au fugit prin padure cu sufletul la gura. Se cintara dntece. Copilul eel mare si cei doi frati ramin cu gurile cascate. Ce-o fi cu atita noroc? Se mirara ei. Cel mijlocas il invata cum sS-si apere imparatia de oamenii ticalosi dinauntru imparatiei si de dusmanii din afara. Cind acolo. mai nastrusnic deci ceilalti n-are de lucru si pleaca in lume. ! — —Nu ! si pe mine fript m-ai ascultat. frumoasa cu flori mirositoare. La al mijlociu ii da pipota. Pe al cui cap se punea acela era ales imparat. De flaminzi ce erau. care mincase capatina pasaricii. ii zise el. n-are ce face si le da bucati marunte sa nu se vada ca este inceputa pasarea. nu stia nimic. cita-i frunza si iarba. facu citeva rotocoale si se aseza taman pe capul celui mare. am — Unde capul — L-a mincat mare — Dar pipota — A mincat-o mijlocas — Si inima — A mincat-o mic — Sa ca m-ai mincat fiert ? fiert-o. Golumbul. Golumbelul zbura peste multime. Dimineata ajunsera la o poiana mare. de acum stia tot. Multimea n-are ce face si-1 alege pe copilul eel mare imparat. cer cite o bucatica din pasare. se poate. Gaseste in Manmile adunate copil ales imparat. Cind veni noaptea le zise stii ! ! — — Se joaca — Ai pasarica — Da. Celui mare ii da capatina. Imparatul asa mic cum era. Il legara bine si-1 ascunsera-n mijlocul multimii. I-a impacat pe copii si au plecat la joaca.: ! ! Baga de seama. Porumbelul cum il lasa slobod. copiii nestatornici lume pina acasa. Multimea nu vrea si cirteste Cum o sa fie imparat un copil. sa ai grija ca nu manince copiii nimic din pasare. zboara ce zboara si se lasa tot pe capul copilului. Acolo lume multa adunata. 162 . Au inchis copiii cu lacat. se facura matanii. Cel mai mic. Iar noi doi mincam ce a mai ramas. iar el pleca impreuna cu copiii la biserica N-au rabdare si se furiseaza prin sa se roage. El le-a pus gind rau sa-i omoare noaptea. Se furiseaza si ei prin multime si privesc. se mirara si nu vreau in ruptul capului sa fie acel Prind golumbelul si-i dau drumul a doua oara. Cum alegeau ? Se impodobea un porumbel cu floricele. e ? al ! ? al ! ? al ! Nu Acum celorlalti — Mai noapte invatatorul ca ne omoara — ce facem intreba mic. zbura cit zbura buimacit ca nu vedea copilul si pina la urma se lasa pe sac. Acolo. pacatoaso sa luam copiii si sa-i inchidem in hambar. iar copiii au ramas plingind in hambar. multimea se adunase sa aleaga un nou imparat. Pusera pasarea in oala la foe. au mincat si au baut bine. ca ne omoara dascalul si ea slaba de ingeri. Cind o veni sotul tau sa-i spui ca i-ai pedepsit fiindca au dat drumul la pasarica. Vine dascalul ca o vijelie ca nu 1-au ascultat copiii. — Scoatem o scindura fugim in lume fratilor. poate asa o scapa de el. Scoasera o scindura si se facura nevazuti.

el tot se umplea. Ce sa faca acum. cum se aria toate tainele de pe lume. negustorul a luat oul si a plecat Da el de frica s-a ascuns prin lume sa nu-1 gasasca polida ca a luat o punga de aur. Zina cum il vede cit este de prostut. El se pierde prin ostrov flamind si ramine acolo plingind. pe ta-su. Ca sa se vada daca omul este vinovat sau este nevinovat. La un semn aruncara sus si este ca lacrima si scapat pietrele in sus. Fratele eel mijlocas. a gasit un ou. acela vinovat de pedeapsa. mama-sa si pe invatator. Sa araneau cum puteau. tatal lor se intoarse aci. Intr-o zi. Trecu gogea vreme si ana. Lui plat isi zicea el in gind toate-i picau cu banuiala. cind era putred de bogat ? Trece intr-un ostrov la o zina frumoasa ca s-o iubeasca. se joaca cu el. sa ducea barbatul la padure sa adune lemne cu crosna. a bagat mina. Numai pe cei lasi si ticalosi asa-i pedepsi Dumnezeu ! Incalecai pe o surcea. nu sint copiii ? Ce s-o fi intim! A pietroi este. Si va spusei povestea toata ! ! DOI FRATI fost o pareche de oameni saraci. Va spusei povestea asa Incalecai pe o roata. cu fratiorul eel luat portofelul. Cit ceri pe oul asta ? O punga de galbeni. dar nu avea nici o dovada. acasa din negustorie. A scos punga si i-a dat-o. Ea i-a zis Te duci mine la oras il vinzi si ei sare. orez. trebuie sa arunce un ! trecut oastea pe luntri si 1-au adus pe fratele Abia atunci. dar niciodata se golea. El nu se lasa si hai cu ei la judecata la imparat. El credea ca e ou de pasare. aveau trii baieti si n-aveau decit o singura casa. si-i omorira. S-a dus de a cumparat un sac nou. Cind Muierea il mintea si nu-i spunea adevarul. de facea mincare sopa. s-a dus el. ca dascalul si muierea sint vinovati. Tac si ceilalti doi. Ii povestira toata intimplarea si ramasera la curtea imparateasca. din care oriciti bani ai lua. fiu-su il cunoaste. Pe capul lui muma-sa si al dascalului cazura pietrele Pe capul lui tata-su nu cazu nimic.: un portofel. Ajunsa el la piata cu oul. il inseala. pine alba. ii ia portofelul fermecat si-i da cu piciorul. lor la palat din ghearele zinei rautacioase. Atunci cei trei frati se repezira la tata-su sarutindu-i mina de bucurie ca a scapat teafar. O sa-1 manince jiganiile salbatice mic nu e bine L-a inselat zina si i-a Hai cu oastea dupa el sa-1 ! ! scapam mai avem timp. care stia tot. el a vazut ca a zburat o pasare dintr-o gaura. Cind la palat. I l-a aratat muierii. se gindi si zise catre imparat: cale nu — Mai cit fratioarc. traind in pace si fericire. dar tace. nu e pasarica. a luat oul si a plecat acasa. peste si altele si s-a dus acasa Nevasta-1 vede cu sacul plin si zice: Cine ma te-a mai insaxanat si al cui e sacul? A — — — — ! ! 163 . Ii aseza imparatul rind. $i zice atunci imparatul cum se judeca la ei. iar mare drept in de nu curat pc toti trei la daca va cade pe capul impricinatului. . a zis el in gluma.

cine va minca pipota va sti tot. I-a facut colivie si ea oua cite vindea. din pasarica nu se poate. iar cine va minca inima va fi istet. Da si el a prins-o si a adus-o casa. El nu i-a vazut. Vine invatatorul: taiat — Ai pasarica — Da. ziua ajunsera departe intr-o poiana. — Daca il poti sa prinzi pasarea e bine. se facu mare negustor si porni cu saniile piste pasarica subt arpie avea ceva scris ce nu stia nima. Pe urma femeia-i zice: Iar s-a dus si A treia zi. el cere daca-1 iubeste sa-i taie pasarica. duci mai — Ma due. sa-i in hambari si sa-i ducem acuma sa-i inchidem. — Da pipota — A mincat-o mijlocas. aude asta di la alti copii. aveti voi o pasarica ? si tata ia Merge dascalu in vizita odata. facu case. a ingenuncheat ea si s-a rugat de noapte la pasarea aia. Cei trei copii invatau si la scoala. da acolo multa lume. el a furat inima si au tai si la — S-o si i-a zis: — plecat la joaca. Era singura un ou. La Da il sa due alegeau? 164 . — Sint copii inchidem ? ? al ? al ? al sint copiii ? rai. cum — Da. El a luat cheia la el cu gindul ca noaptea sa-i omoare Cel ce mincase pipota stia tot si a zis: ! si si toata noaptea. Dascalul a citit. trage — Ai ma. Copiii au stat cita la biserica si au plecat acasa. de doua ori. la icoana a luat sama ca e ou de mare pret. I-a luat pe copii si i-a inchis in hambar. Da invatatorul a vazut ce e scris cine va minca capul va fi imparat. — Da inima — A mincat-o mic. face oua da invatatorul era cu urechea. la al mijlocas ii da pipota si la al mic neavind ce sa-i dea. : a tacut dai sa nima sa nu-i dai nimic si copiii sa vie la biserica sa nu le manince din pasarica. Pai de unde — Barbate. doua oara un alt negustor ii da doua pungi de galbini. Cind acasa al mare a cerut sa manince.— Al nostru. cind acolo lumea avea sa aleaga pe imparat si cum — Ma. Nu ca. El Dunare. sa-i spui ca ei au dat drumul la pasarica si de frica au fugit la padure ca sa nu-i bati. da a cere trei pungi de galbini. Cind omul ei era plecat. — Unde — Afara. si se-mprieteneste cu nevasta omului. ei sa priveasca. sa ? al zise. Cind o veni omul tau. ei cer si ea ii da la al mare capatina. aur pe oua ! si dascal la scoala. Ea pentru a-i dovedi zice da. noapte ne omoara — Ce facem mic — Scoatem o scindura fugim la dascalul. — Unde e capul — L-a mincat mare. fa iar te ! vii.

Atuncea lumea a ramas cu gura cascata si a zis: — ! ! — — Asta bine. de — Ma. Imparatul isi invata copiii de mici sa minuiasca arcul si sulita. da s-au gasit vecini care au spus de dascal ca a trecut si el pe la el. nu sint copiii Ea a mintit cum a fost invatata. Lumea a zis: Nu e adevarat Nu e adevarat a facut golumbul greseala. imbracau ! Da imparatia mergea Cel mai mic gasi un portofel din care or citi bani lua nu se termina. Da el nu stia nimic si-1 invata al mijlocas. L-a inselat si ! zina. el ocoli. n-a venit nima la mine. ocoli pina sa pusa pe sac. da copiii — Nu A Tatal lor veni de pe unde era dus vede il recunosc — Fiecare si-i judeca asa: sa ia o piatra cada piatra pe asa a ramas el. soarta-1 poate face pe om imparat. traia un imparat batrin si girbovit de ani. A auzit el ca este intr-un ostrov pe Dunare o zina care-i poate goli portofelul. si armata. Golumbul iar face un ocol si iar sa pune pe capul alui mare. sa loveasca cu prastia din zbor vulturii semeti si sa se bata cu sabiile facute din paltini. are o bratara de aur. mergem sa-1 luam la palat. se da drumul la golumb si golumbul se pune pe capul alui mare. da-1 poate face si cersetor si cine are o meserie. unde se impreuna cerul cu pamintul. Atunci au prins golumbul si i-au pus iar coroana de flori si i-au dat drumul. Da lumea nu vrea sa-1 puie pe el imparat si altii mai sireti zic: Sa-1 punem intr-un sac si sa-1 ascundem pe copil sa nu-1 vada golumbu. Detera ei drumul a treia oara la golumb. Da el nu-i cunoaste pe copiii lui. Si iaca sa-1 dea in judecata. golumb cu va pune ala era ales flori. fiindca zicea batrinul. la palat. El n-are bani nici sa iese indarat din ostrov fratile ? stii tu ce este cu la palat iar. mare si s-o arunce in sus si care e drept n-are sa Toti au aruncat piatra si-a cazut pe dascal si pe muma-sa. de aia li se zicea cei doi frati imparati poduri. S-a dus la zina si i-a zis: luat portofelul — Ma. sa calareasca. 165 . Da unde sa-1 dea in crezut si el ca ai doi imparati judeca dirept. instruia armata. iar cei numai tata. Copiii cresteau sub privirea grijulie a batrinului imparat care-i invata sa fie drepti cu lumea si cinstiti. A pus gheara pe el si i-a dat cu piciorul. la coadele marilor. DREPTATEA SI STRlMBATATEA Departe spre soare-rasare. §i— i dau drumul si pe-al cui cap se imparat Stind ei asa. faceau susele. Trecu timp de atunci judecata? si se duce el cu dascalul la judecata. L-au adus e pasarica. li invata imparatul pe fiecare si cite o meserie.! : Impodobeau un porumbel. este ales de Dumnezeu ca imparat. Pe urma ei au spus tot lui ta-su si au ramas impreuna vicleni au fost pedepsiti de eel de sus. care mincasa capatina. atita si i-a vreme.

iar trupul i s-a facut tot o rana de-i cadeau plotoaje de coptura pe jos si viermii misunau pe carnea lui. frate. Dupa asta. ca-ntotdeauna pomenesti pe Dumnezeu. 160 . due departe sus in lumea celor drepti linga mama voastra care ma asteapta. lauda nimic n-ai. calul — Agrest. eel mic. Mergind el asa in lung si-n curmezis de imparape se intilneste cu frati-su imparatul. Fratele eel mic porni in lume fara nici un capat. cind e stiut ca e mai buna nedreptatea decit dreptatea. S-o stapiniti cu schimbul. si sute — Fac voia de {echini. spuse Arhanghelul. Degeaba incercara toti vracii sa-1 zviduie ca toti ramasera neputinciosi in fata boalei care-i macina zilele in chinuri. unul un an. Iubiti-va neamul. trase si imparatul amuti pentru vecie. Dreptatea sa fie izvorul din care sa va adapati voi si supusii vostri. Ei facuri ramasag pe o suta de techini. lata cit mi se cuvine din toata imparatia. Dormea pe cimp. baieti si copii. iar eel mare abia asteapta sa-1 ingroape pe ta-su ca lua in miinile sale frinele imparatiei. eu sint in slujba si n-am timp sa astept pe fiecare muritor. Voi ramineti singuri. se hranea cu pur din padure. frate ! dea Dumnezeu. s-o aparati de dusmani si sa va intelegeti ca fratii. Fratele eel mare si nedrept zise indata celui mic: Aide de la mine. nu mai vreau sa traim impreuna. Sfintul Arhanghel ridica sabia de foe. fratele sau nedreptatea. Sfinte Arhanghele. adaugi sa-ti — Sa-ti — Rau ajute Dumnezeu. cazura la intelegere sa intrebe pe eel dintii om ce le va iesi in cale si sa hotarasca ce este mai buna. si lacrimile il podidira curgindu-i siroaie pe cutele adinci ale obrajilor scorojiti de batrinete. Asa trecea vremea si imparatul imbatrinea si imbatrinea mereu de-i crescuse o barba alba pina la genunchi. dreptatea — — Primesc ramasagul. El isi lua cei trei pleca rostind: lui Dumnezeu. Aveti grija de imparatie. Drept judecatori. ajuns prin sila imparat. ca n-as vrea sa tree in lumea celor drepti inainte de a da povete celor doi copii ai mei: Grabeste-te. eu plec din lumea asta. zise cu minie fratele. alegindu-si ca sfetnici dintre oamenii mincinosi si nedrepti. batrine. frate. Sa nu impartiti imparatia. lasind jos sabia. Ai sa ne ramasim ca e mai buna dreptatea decit nedreptatea. alta raspunse fratele eel mic si drept. hoti si tradatori.Imparatul ajunse intr-o vreme ca-i lua Dumnezeu vederea. eel mare. Cind vru sa-i ridice viata cu sabia de foe. cu alune si struguri de vita salbatica. $i asa intr-un miez de noapte neagra ca si inima lui de atitea chinuri Sfintul Arhanghel scobori din cer pe o scara purtind in mina o sabie de foe si intra la imparat. Dupa ce Arhanghelul se aseza la capul imparatului. Merse pe unde-1 ducea calul si gindul. trei sute de techini si un cal. imparatul isi chema fiii si stringindu-i la piept le spuse: Copiii mei. iti dau toata averea ta. Fratele eel mic si drept striga celui nedrept: ta. la mii de fete. asta e toata partea ta din tot ce am mostenit — — — Ma — de la tata. fiti drepti fata de cei saraci ca si fata de cei bogati. Pina in zori trebuie sa colind pamintul in lung si in lat ca sa rup firul vietii la mii de mosi ca tine. pina va vor mosteni copiii vostri. celalalt un an. imparatul se-mbujora la fata si-i spuse: Mai asteapta o clipa. raspunse cu ingimfare. Mergea incovoiat in toiag si abia tiniridu-se de fail eel mic care fiindu-4 miia hu-I lasa sa se chinuie tinindu-se de pereti. Copilul eel mic plinse amarnic moartea tatalui sau.

frate ! mersera o zi. spune. si de aram sa-ti fie Dar in momentul asta calugarul se-ntoarse pe calul sau arapesc si bufni intr-un ris cu hohot. Fratele eel — fie ca esti vita de-mparat. Toata averea lui mai era un cal si doua sute de techini ce-i mai ramasesera dupa ramasag. mersera doua. ce mergi prin imparatia mea cu buzduganul de aur. drumet esti ca si noi si sfint precum vesmintele te arata . Fratii se despartira. Banii nu-i cheltuia. Cind baga bine de seama fratele eel mic vazu ca era dracul Atunci intelese ca sub haina de calugar. cum poate un calugar sa spuna ca e mai buna nedreptatea decit dreptatea. in asfintit de soare se intilnesc cu un calugar calare pe un cal alb si frumos ca un golumb.: Acuma. si-n a treia zi se-ntilnira cu Dumnezeu in cale. pamint. si eel mic cutreiera lumea plin de mihnire ca a fost inselat. Ii dadu fratelui eel mare pe cei o suta de techini si se despartira. spune-ne adevarul. ca nu vezi ca strimbatatea pune stapinire si — — ! — ! pe lume? Aide sa ne ramasim a doua oara. vazind calugarul si imbujorindu-se la fata ca a dat peste un om cinstit il intreba: SfLnte parinte. Fratele eel mic fiind sigur ca e mai buna dreptatea si ca toata lumea iubeste doreste dreptatea. fratii se-ntilnira iara. prinzind cind si cind cite o vietate salbatica. iar acesta-i raspunse: Rau sa-ti dea Dumnezeu. Fratele al mare il opri intrebindu-1 Ma frate arape. asa ca e mai buna nedreptatea ? Dreptatea e mai buna. lume si pamintul. adauga eel mare. Fratele eel mic ii dete binete celui mare. Scoase cei o suta de techini si-i dete lui frate-su zicindu-i: Na-i. ! Ce este mai buna. zbughind-o ca o naluca pe calul care scotea flacari pe nari. Dupa aia arapul isi intoarse calul si i se vazu coada si coarnele de drac. raspunse arapul. s-ascunsese un diavol. dreptatea ori strimbatatea ? Calugarul ii privi pe amindoi si rizind ca un diavol raspunse: De cind e lumea. Deodata. Vrei sa ne ramasim pe ultimii tai o suta de techini ca e mai nedreptatea? buna — Vreau — Si ne — Fie voia ! sa judece intiiul dilator intilnit in cale? ta. 'j'oalele de pe el sclipeau si-mprejurul capului avea un cere stralucitor ca soarele de pe cer. adauga — — — — eel mic. vreau. minca ce gasea prin paduri si pe cimp. ce este mai buna. strimbatatea e mai buna Fratele eel mic ramase trist locului. macar de as ajunge rob si cersetor. mergind ei asa vreme indelungata iata ca intr-o zi. — — — pornira pe un drum incovoiat si cu ripe la mic mergea cu teami. Bine. Fratii si dupa ce-si adapara caii dreapta la stinga. La o rascruce de drumuri. sa ne judece iar primul om care ne va intilni in cale. fie ca esti vita de sarac. Dupa vreo luna fratii se-ntilnira iar. Fratele eel mare pleca spre palatul sau iar eel mic pribeag in lume la voia intimplarii. si eel mare il intreba pe eel mic: Frate draga. Fratii 167 . ca tot dreptatea e mai buna. nedreptatea sau strimbatatea ? Nedreptatea. in fata lor rasari ca din pamint un arap buzat negru ca o caldare de mamaliga. Si de data asta fiul imparatului eel mic fusese pacalit. linga un izvor.

vazu ca acesta ia bastonul si aruncindu-1 « de-a bou » de trei ori. se urea pe magar si merse mai departe. acesta se prefacu intr-un magar. iar eel mic neasteptindu-se ca pina si Dumnezeu sa fie de partea nedreptatii. Fratele eel mic. ofta adinc si-i dadu ultima suta de techini. dar ea il ocolea. Aduc lauda lui Dumnezeu. Stind el aci isi facu un culcus din iarba la tulpina plutei si ca sa nu moara de foame ajunse sa pasca iarba ca vitele. frate ? Atunci fratele eel mare nu avu rabdare sa astepte vreun alt judecator face singur dreptate. cine mic. dreptatea sau strimbatatea — Strimbatatea. dreptatea ori nedreptatea? Nedreptatea. ai colindat lumea si ai vazut si bune si rele. niunai acum sa-mi dai apa intr-un ciob sa-mi ud gura si sa-mi spal ranile. eu iata. mei. taica si mosul pleca incet pe drum. este mai buna. Orbul se aseza la tulpina plutei. Ofta din nou si intorcindu-se spre fratele sau zise: — — ! — — ! dreptate. pe care ma ramasesc din nou ca dreptatea e mai buna. ce este mai buna. Fratele eel mic il privi cu neincredere zicindu-i: Mosule cu barba pina-n genunchi. In acest timp se intilnira cu un mosneag orb care abia se misca bodicaind cu ciumagul poteca pe care abia se misca. — Aduc lauda Dumnezeu ca am ajuns de tot sarac. 168 . ramase nauc si nu-i venea sa creada ochilor ca fusese iarasi pacalit. ca n-am nici o avere. sa-si gaseasca ochii si sa-i ptma la loc. intreba — Eu stapinul pamintului. cind ai ajuns sarac si fara vedere. il podidira lacrimile in ochi si dete calul fratelui mare dar aruncindu-si privirea catre mosneag. — Nu! lui si tot cred in ei tot mai buna. Uneori se pierdea de izvor si pluta si le cauta zile intregi ascultind sa auda susurul apei de la izvor. acum cind Dumnezeu ti-a luat vederea te rugam fii drept si ne spune: ce este mai buna oamenilor. sint om sarac si cinstit si n-am decit un cal. celor doi in vrajba spune-ne. toata omenirea e nedreapta esti tu. fratele eel sint si al stelelor. Mosneagul cind se urea pe magar care si incepu sa sara in sus de partea dinapoi. Fratele eel mic ofta din nou. aruncindu-1 pe mosneag la pamint care scotind un geamat lung si nabusit se prefacu in diavol cu coarne. fa-ne dreptate noua. sa caute pe jos prin tarina. ofta mereu caci nu mai avea nici lacrimi si nici ochi sa mai plinga. Imparatul frate il duse sub o pluta linga un izvor ce se afla in apropiere si-n coaja unui fag ii aduse apa. Se apropie de fratele sau eel mic cu un cutit si-i scoase ochii zicindu-i cu multamire. Pluta era putin mai in sus de izvor. Fratele eel mare auzind ca vrea sa puie ramasag si pe cal ii spuse: Aide sa pornim si eel dintii drumet intilnit sa hotarasca daca e mai buna dreptate sau nedreptatea Ei plecara in lungul si curmezisul imparatiei. esti si ? ! fii Fratele eel mare bufni intr-un ris dracesc.frati aflati — Calatorule. Astepta moartea cu bucurie sa-1 scape de chinuri. te ajute dreptatea. dar dreptatea este n-am decit ochii ma ramasesc pe ca — Nu-ti pare rau daca pentru dreptate ramii fara ochi. Dumnezeul cerului — Daca tu cu adevarat Dumnezeu. am pierdut averea si ochii pentru dreptate. Ramase asa in negura asteptind sa fie sfisiat de fiarele salbatice sau sa moara de foame. Apoi du-ma linga un izvor si lasa-ma acolo sub o pluta sa mor la adapost de te rog vint satul de apa si de dreptate. si-si — Acuma sa — Frate draga.

oloaga si beteaga toata viata ei. iarba. El mergea pe cai lungi si ocolite tot asa cum il sfatuise ta-su ca cine merge pe drum ocolit ajunge mai iute decit eel ce vrea sa ajunga pe drum mai drept. Imparatul puna capat zilelor cu gida. Ce-ti pare rau. oarba. Cind s-a apropiat de zidurile marelui oras care se zareau in departare. le umplu cu apa tamaduitoare si porni catre imparatia de miazanoapte. Greutatea cea mare era acum. bietul baiat trebui sa iasa la lume sa caute un vas neinceput. Asa mergind el ajunse la o gradina. pe cind asa. Lung era drumul pina la acel imparat. Saracul orb de linga pluta cum auzi zborul zinelor.: ! pasari. El alerga ziua si noaptea. de ma privesti asa? Nu-mi pare rau. intr-o zi si o noapte ar uidi chioara. daca fiica lui va muri pentru ca o avea numai pe ea. Aci astepta el pina ce luna se sui sus pe cer de ramase ca un caier de lina. zinelor. drumul era lung si cal nu avea. Daca baiatul asta care doarme alaturi ar sti sa ia apa de unde noi ne-am scaldat si sa i-o duca s-o scalde cu sanatoasa. In zadar incerca el sa sape intr-o piatra cu o bauta tare loc pentru a pune apa care vindeca oamenii de orice boala. — pe Mare multamire aduse el zinelor. Intr-un miez de noapte se trezi deodata la zgomotul unui fosnet de Auzi pe cineva scaldindu-se in izvorul de alaturi si un glas omenesc spuse $titi voi. Numai la soare nu se indura sa priveasca. numai ma mir unde s-a pomenit porcar cu coada? — — 169 . Rupse cu bagare de seama o troaca mai coapta si un teglici mic. Mihnit. in departare. pentru care facu si un cintec minunat care-1 cinta la poalele codrului in miez de noapte. Varuicile ei ca si danacii care venisera din toata lumea cu fel de fel de leacuri sa-i scape viata nu-i puteau ajuta la nimic. umbla nauca prin palat se gindea sa-si si nu-si mai gasea loc de durere ca-si pierde fata. lua troaca si tegliciul. daca nu moare ramine ea. cucuriguuuu. omule. Asezat din nou in culcusul sau astepta scaldatul zinelor si dupa ce cinta cocosul de-si luara zinele zborul spre stele. Marea lui nenorocire a fost ca necuratul 1-a urmarit de pe urma. La asfintit vazu si soarele si luna cind rasari pe ceri dupa ce se innopta. Ar fi putut sa fure vreun cal. cocosul salbatec scoase un puternic cucuriguuuu. Taman cind zina cea mai mica sfirsi vorba fara a se nadai ca baiatul o poate auzi. de o troaca mai. ca nu avea in ce sa ia apa ca s-o duca la fata imparatului. ca stiu ca n-ai vrut. insa se gindea ca ta-su 1-a-nvatat. Imparateasa isi smulgea parul din cap de durere. ca fata imparatului din miazanoapte este plina de rani si trage sa moara? Imparatul a chemat toti vracii. paduri si pasari. Acuma in timpul asta fratele eel sarac mergea iute spre scaunul imparatiei. in adincuri de paduri nepatrunse de picior omenesc. le scoase semintele si porni inapoi la izvorul cu apa tamaduitoare. diavolul ii iesi inainte prefacut in porcar si cind trecu cu porcii pe linga el inadins dete cu o moaca si-i sparse troaca cu apa de la izvorul zinelor. copaci. Zinele fuga se-mbracara in hainele lor de borangic albe si-si luara zborul spre casa zinelor departe ascunse dupa un nor in ceri. s-apropie de izvorul tamaduitor. In timpul asta fata imparatului tragea sa moara. Acum nici un leac n-a putut s-o vindece. fata imparatului abia isi tragea sufletul. isi spala cu bagare de seama ochii si mare-i fu mirarea cind vazu din nou apa. toate babele si doftoroaicele si doftorii si nima n-o mai poate vindeca. vazu troci crescute pe un gard. nici la cea mai mare nevoie sa nu fure din lucrul altuia ca mare pedeapsa 1-ar putea astepta.

fiule. zise cu indrazneala incepatorului insa cu un glas aproape stins de drumuiala: — venit cu apa tlmaduitoare de la marginea lumii ca sa dau viata fiicei voastre. In timpul asta fratele eel mic schimba poteca o lua sa ocoleasca cetatea. In palat toata lumea plingea si se vaicarea. Diavolul prefacut in cersetoare se lega de un baietandru care venea de undeva de la drum. se inveseli si multami necunoscutului care-i adusese leacul din apa neinceputa a zinelor. imparatia va fi a ta. El se jura ca nu va mai face nic^odata razboaie si va cere Am la toti imparatii sa traiasca in prietenie si in. porni si merse pe marginea ora§ului $i intra in cetate. — Fac tot ce pot si cred ca e bine si drept. se inveselea poporul de insanatosirea fiicei imparatului. imbraca pe bietul drumet in toale de matase stralucitoare de imparat cum i se cuvenea dupa dreptate. Fata imparatului isi tragea cea de pe urma suflare. Cei de linga ea stateau incremeniti si neputinciosi in fata mortii. puse intr-o albie de lemn citeva picaturi de apa din tegliciul pitulat sub bratul sting si ii facu baie fiicei imparatului. tinar si frumos. Lasati-ma o zi si o noapte sa o ingrijesc eu si s-o spal cu apa de la izvorul zinelor. a§a cum m-a invatat tatal meu. care venise si sta gata sa-i ia sufletul tinerei si frumoasei nice de imparat din imparatia de miazanoapte. Dupa o zi si jumatate ea fu vindecata si iesi pe portile palatului de aur ca s-o vada poporul din imparatie. rujinat la Scaraoschi sa ceara alte toale ca a fost recunoscut. il lua ca ginere si cheama la nunta fiicei sale pe toti imparatii din lume. li porunci sa se prefaca in cersetoare ca sa-1 poata cata daca nu mai are si alte vase cu apa de la izvorul zinelor. Linga scaunul imparatului sta acum inca un scaun de aur in care sta fratele 170 .Diavolul atunci baga de seama ca uitase sa-si bage coada-n cioareci si pleca cu turma de porci. Dupa ce fata uidi curata si sanatcasa de rani. fratele eel mic si sarac intra ca furtuna in palat nu ca un flacau chipes. Tartorele se facu foe de minie de-1 pali de citeva ori peste spinare cu o furca de fier de-i piriira oasele. Fratele eel mic. zdrentaros cu fata batuta arsa de soare si vint 3 supt de foame si istovit de drumuri pe care mersese de trei luni de zile. care auzind de insanatosirea ei se strinsese la portile palatului sa se bucure.elegere ! Se inveseleau soli de imparati veniti din toate partile lumii. Imparatul de bucurie. ca daca vrea sa ajunga la tinta e mai bine sa foloseasca drumul ocolit. Ajunse acolo taman inainte de cintatul cocosilor. Si in deznadejdea asta cind toti o credeau pierduta si insasi moartea era sigura ca inainte de cintatul cocosilor va zbura cu sufletul frumoasei fete spre cer. ascultind de sfaturile tatalui sau. La nunta veni si fratele sau eel mare din imparatia de la Soare Rasare. In acest timp fratele eel sarac al imparatului din imparatia lui Scare Rasare. — Bine ai venit. ci ca unul rupt. Cind baba a gindit c-a spart toate vasele drumetului ce le-ar fi avut si-a vazut de drum lasindu-1 pe acesta lesinat. fa ce stii sa-mi poti scapa fiica de la moarte si daca vei putea. caci ciomagelul era putere fermecata. si crezind ca e fratele imparatului care ducea apa zinelor se prefacu ca a fost batjocorita ca cersetoare incepu sa-1 loveasca cu ciomagelul tocmai pe unde zicea baba. tum-te pe la celalalt capat al orasului. Fata incepu sa se simta mai bine. imparatul se bucura asa de mult ca scoase pe toti robii din inchisori si ierta de datorii pe toti oamenii saraci ai imparatiei.

apoi sa ia apa intr-un ulcior si sa se duca la fata imparatului din miazazi. de cind se punea luna si uidea cit secera. vazind pe fratele sau eel mic linga imparat sezind pe scaunul de aur.! mic si sarac. asa noroc. Isi puse in gind ca n-ar fi rau daca si el se duce ca fratele sau sa fure din apa si apoi s-ar insura cu fiica imparatului. El care credea si acum ca e mai buna nedreptatea s-ascunsa intre niste rachita si astepta cu luare aminte coborirea zinelor din cer la scaldat. La drept vorbind fratele eel mic ajuns imparat isi vedea de treburile imparatiei. auzi ca intr-o imparatie din miazazi ar fi pe patul de imparatului. ce credeti ca e mai buna. imparatul tarii de la Soare Rasare. Dupa putin timp s-auzi fosnetul zinelor care veneau voioase la scaldat. e tocmai ceea ce dorea ca sa-1 intreaca pe fratele si sa-si mareasca si marginile imparatiei. Atunci vreau sa va fiu ginere. dupa bunatatea — — — — inimii tale Dupa nunta. tie sa-ti dea soarta asa bine. Tinara imparateasa avu dupa un an de zile un fat frumos ca din povesti. Imparatul auzind ca el a fost si fiu de imparat si a patimit pentru dreptate si mai mult s-a bucurat si nunta a tinut o luna si-o saptamina. Fratele eel mare. cu ochi in cap pe care el ii scosese. ingalbeni si ramase locului ca o stana de piatra. taicule. voi stiti ca s-a vindecat fata imparatului de miaza- noapte cu apa din izvorul nostru? — Bag seama vreo fata omeneasca o fi ascultat vorbele noastre si i-o fi dus din apa tamaduitoare. eel Drumepil. Urma din nou veselie si petreceri si peste tot dreptate si mukamire pentru popor. dreptatea sau nedreptatea? Dreptatea e mai buna. inainte de a se insura cu fata imparatului vru sa incerce pe imparat sa vada cit de drept este si-l intreba: Inalte imparat. Aci mai intii isi scoase ochii si se pregati sa astepte miezul noptii ca sa ia si el apa din izvorul eel tainic. La nunta lui el s-a purtat frumos cu fratele lui eel mare. spuse cea mica. de dreptate pentru popor si nici nu se gindea sa-i faca fratelui sau vreun rau. Eu pentru dreptate am pierdut imparatia tatalui meu. S-o vindece mai intii. spunindu-i: Frate draga. Era multamit ca putea sa imparta dreptatea intre oameni. fetelor. frate-su imparatul pleca foarte mihnit ca imparatia sa s-ar putea clatina de acum inainte din pricina fratelui eel mic caruia ii scosese ochii si-i luase toata imparatia. primavara din negura pamintului. Se temea acum de puterea fratelui sau care avea in mina dreptatea. S-ar putea si acum cineva sa m-asculte. am ajuns sarac si cersetor si iata ca pentru dreptate soarta m-a ajutat sa inving nedreptatea. se infricosa. ca si iarba si vietatile. eel cu direptatea. cea mai mare spuse statu Nu mult pe ginduri. lua un vas si catre celelalte: — Suratelor. Aflase de izvorul zinelor si se gindea ce sa faca ca sa-1 poata intrece pe fratele sau. Incepuse sa se caiasca de faptele sale insa totusi lacomia nu-1 parasea. Fratele eel mare in schimb ajunsese foarte trist si nemultumit cu soarta sa. ca ea iese la lumina din intuneric ca si soarele din noapte. Zis si facut Tocmai atunci fiica moarte ! porni la izvorul zinelor. — 171 . Voia si el intii sa-si spele ochii ca sa vada. Ar fi bine sa cautam imprejurimile inainte de a ne scalda. Gnd ajunsera la izvor.

S-a culcat cu ea si-a luat-o de muiere Muierea a plecat greoaie si a facut copilul. Si iasa ea afara pe lume. Mai trebuie sa stai inca un an. ma due la lume. dar n-are putere sa-1 scoata Poti sa pleci numai ramii un om prost. fu apucat de zine de miini si de picioare care tragind fiecare de el in toate partile. Nu catara prea mult ca deter a peste fratele eel pitulat in desisul rachitelor. o aduc lapte de ? ! — urs: sa Tata. Ursul n-a lasat-o nici sa vada Au fost trei fete la de pe livezi. Nu mai are tita si-1 intreaba ursul pe — Pana I-a copil tie ! lul la vulpe. ce stau eu cu ma-nsor sa iau famie fi — — Ma prost tine ? Eu sint un om. Hai trage afara pe fag. Trebuie taica. Era mai puternic. blestematule. scoate fagul si pune-1 cu vinele-n sus. Si-a venit el in mintea lui si-i spune — Ce-ai mincat pina acum — Lapte — Bine. lupoaica. le-a ! soarele. tata. de ce-ti place sa-ti S-a-nvatat copilul pe lapte amestecat de la joavine. Al de al treilea an 1-a scos pe fag si 1-a pus cu radacinile-nsus. in imparada zinelor. cu coroana. S-a oprit copilul si a mai stat inca un an. Dar copilul a ramas cu tata-su. dat ea copilului tita si-i spune: cind ma tii asa. Cind a venit anul a zis: Hei. ia fagul asta. ia piatra din usa pesterii. Fratele eel mare isi facu singur dreptate in cele din urma. Vino-ncoa cu mine. daca vrei sa asculti de mine sa ies-i om mare. a luat-o in brata si a fugit cu ea in pestera.: ! ! Zinele incepura a cat a. nu mai plec eu de la tine. nu stii ca cine vine sa ia apa pe furat din izvorul vietii. Ce cauti aci. $i si-au ales — Daca un pleci de — — — — 172 . vrei sa asculti nu sa iesi. Trage. copile. Da intr-o zi. plateste prin moarte? Fratele care iubea nedreptatea si nu era multamit cu soarta ce o avea. eu ca trebuie sa te duci in lume. a trecut anul. mingaie copilul. caci sapase groapa altuia si cazu el intr-insa. fag mai gros. Vino incoace. S-a repezit la cea mai frumoasa. haiduc mare. cu crengile-n jos. mare — MUSTACIOSUL adunat fin pe livezi primavara. Si asa a crescut copi10 15 ani si se simte puternic. ma due. ursoaica. 1-a lasat pe urs. il spintecara in bucati si-1 azvirlira linga un ciongar batrin ca sa-i manince carnea cea acra corbii si vulturii cerului. Cum adunau ele fin vazut ursul din pestera. cind i-a venit ei a luat dunga si a fugit si s-a dus in lume. am copii acusa. Vad si de mine ? Sa nu iesi din pestera. scoate-1 si pune-1 in pamint. dar daca mai stai un an de zile ai sa ajungi om mare. la mine. Il trage dar nu poate sa-1 intoarca.

— Adu-1 incoa. S-a pus pe mincare si — — ipraveste. Cind se uita acolo vreo 400 pluguri. plugurile si buzduganul pe spinare. Daca n-oi minca sa ma omoriti aici. Le-a dat jos. ara cu boii. — Dejugati boii. la plugari. alelante plu- guri i-au ramas lui. inca n-a venit prinzul. cazane. de 400 de oamini si 400 de pluguri. stii sa lucri ? Poti din plugurile astea toate sa-mi un buzdugan? -O faca — Pot. s-aseaza sa manince. Zice baiatul: — — Mai odin si eu oale. pleaca faci ! si se duce la alt — Poti sa-mi faci din plugurile astea un buzdugan? 173 . iata carale vin pline cu fiertura. Plugarii au cascat ochii si 1-au lasat sa manince. Eu nu ma oi Fugi de-aci ca nu poti s-o maninci singur pe toata. jos Ia copilul buzduganul se si fringe-n doua. boii. Au oprit plu- — satur Bre. — — Bun garii aici pina vine prinzul. lucru. O sa-ti ajunga fierul? un buzdugan mai mic — In cutare vreme o Insa fierarul a facut socoteala ca asta este unul intr-o ureche si o sa-i si o sa scape. plecat baiatul in lume. dar daca minca tot. A lasat tinjelile. ori imi luati capul. Au dejugat boii si au adunat plugurile. acuma poti sa te duci. vine acusi mincarea. Hai la ramas. In ziua vorbita vine baiatul ia banii. sa-si ia buzduganul §i maistorul sa-si — L-ai fursit? — L-am fursit. — Esti faci maistor bun. — Paziti mincarea bine. ara unul dupa altul. sa stiti ca va iau cele 400 de pluguri. plugarilor. n-aveti nici voi. bine. — O sa-ti platesc sa ajunga. n-am socoteala sa maninc cu voi. zice. eu singur.! — A Hei. — Mai aveti? — Nu mai avem. S-a apucat fierarul a topit fierul si a facut un buzdugan. Lasa ca prinzesti cu noi Pe la prinz. sa vin sa-1 iau ii zisa. cind cade — Zisesi ca-mi Le-a scos Ia baiatul maistor. si 1-a taiat buzdugan ? Scoate plugurile toate pe maistor. ori va iau plugurile ! El le minca toata. jugurile si plugurile cu rotile cu totul le-a luat in spinare si a plecat cu ele in oras si a intrebat cine este acolo fierar si 1-a indreptat lumea intr-acolo. aveti ceva demincare? Bre. Le da bun lucru si se duce Numara el pe o cimpie. il invirteste de doua ori si da cu el in sus. Se duce pluguri multe.

nu-ti si fie m-am rusine. I-a dat banii si a plecat. nu te grabi: ca la noi asa este obiceiul sa faci sfinta cruce si sa zici: « Doamne pazeste-ne de rau ». iar deaface cimpii : iar cu alalalta mustata sterge stelele pe cer. toate moadele de pasari. da omul. colo-n tufa. Vine copilul sa ia buzduganul. — Ce e aia — Mustaciosul — Unde sede — Care Mai — Mai baiete dincotro vine — Vine de scapatat. dar cu cit s-apropie sa face mic ca un voinic. El cum a pus mina pe lingura a inceput sa soar Da. Oala imbaierata. ia de maninca. Sa da jos. iar lua lingura si incepu sa manince. rupe docile. Intr-o parte de mustata are 365 de cuiburi de arati. si pe urma sa maninci. cit ceri atit iti platesc. saturat. ba a mai cumparat 20 de pluguri si a bagat tot in buzdugan. le tulbura. Vine la amiaz intotdeauna la ea. dar aici ma saturai. Si cind vine. Ce-o mai si ogasele. N-avem. ea cit si iar pleaca-n sus. da vine muierea cu prinzul. prefacatori. bufnite. — $i cum vine — Vine cu o mustata pe pamint de matura drumurile ala ? ! dincolo maninci cit 400 si nu te saturi. gazda holbeaza ochii mari. berze. mai baiete. sezi ca e vremea sa vina. sapa un om cu fata lui. da-n oalda linga drum. Sta baiatul si sa gindeste: asa ceva n-a mai auzit. fringe padurile. ca-ti fac buzdugan. Facu baiatul cruce. a pus fasuiul in strachina. le rupe. astupa ogasele. A iesit pe o cimpie unde munceste lumea. ama se tine de ea o hala. Bun lucru ! Multamesc dumitale. 174 . Stai o tira. Cind porneste din slavile cerului e mare. malaiul pe traista. el ? la ? lurile le doboara si numai pitulat.auzise ce se intimplase cu celalant. — Pot. vine ciripind. golumbi. asta? Dupa ce se saturara odinira cita si o luara la taina. le mesteca. Vreti voi sa maritati fata asta dupa mine ? Vrem. — Daca Maistorul — Lasa-1 poti. Sa pierde lumina de pe pamint. Da cu el in sus si cind cade nu se mai fringe. fa-1 . — Am mincat Se gindi fi deodata. — — — — — Da — Asta — ce-ti este fata asta ? este fata mea ! Se vede si muierea cu prinzul. Aveti o tira de mincare ca tare mi-e foame. facind larma mare. ca urla ca un cutremur. A pus jos masa. Mincara toti si toti se lasara — Mai baiete. Astazi vine ? el: si ? stie ? stai cita sa-1 vezi. opreste apele. Merge pe drum. acolo fa-ti crovu si stai pitit. sede cu stai — Bas — Sa vrea o sa stau sa-1 vad la amiaz. El lasa plugurile si maistorul a topit tot. — — — — Vine.

unii vintura si 1-a griu. Acolo am stat la scuteala. ! A cai sa tinar. adurmit. el — Unde-i ala care fuge pe-aici — Nu n-am vazut pe nima. planul sa dea din toate puterile. tu face ma pisca ma si de nu ma lasa sa el. Zice baiatul: — Ia-ma pe lopata arunca-ma peste apa apa. Cind sa roada boabele. fata-1 — Ceva Baiatul m-a isi da cit poate si — Care Fuge peste nu vezi ? zice Mustaciosul. Cind ma pomenesc la ziua dormeam int»-o — Hoooo tu zau ca uitasam de — Sezi masa sa cinam. muierea de cina. s-apleaca copacii. cata-1 ! nicaeri. sa ! —O Aude la ma gidila-n cap? Fata n-ar vrea sa spuna. Omul semanind ! inca mai sta pitulat in masaua gaunoasa. Vine pitis si-1 gaseste durmind. da nu-i spune de baiatul cu buzduganul. ca lumea e mare s-au saturat dintr-un blid cu mincare si prostime multa. Ajunge la semanator si zice: traista de git. pina sa face mic si doboara la ea cit omul. Iar inchide putin in cap. o pun in prastie si dau cu ea peste cimpie. iau sacii si-i bag in coliba. Mergind pe cimp. iar caii afara legati. Cind s-a doborit pune capul la fata-n poala ca e ostanit. Acum baiatul vede si pleaca la ei cu buzduganul in mina sa vada ce face el cu ea. Se aseazara — De ce dumneata o masea sparta-n gura. cite doi pe un sare si cu 40 saci goi la m»re. acolo un semanator cu da Mustaciosul aproape. El. vine un nor si sarea sa topeste. Eu cat incoa. urla cimpul in mustatile lui. si poate traiesc 175 . sa pune pe fuga. Atunci eu am cazut cu masaua intr-un par de vie si s-a facut gaunoasa. Baiatul mai da odata cu buzduganul si zice: fata — la iar sama. a sezut sa cineze. ce cata oichii. baiatul s-a ascuns intr-o masa gaunoasa. S-au inchinat si si azi fericiu.stau sa vad amiaza vijaind cu cele 365 cuiburi prin mustatile lui. A si uitat de el Omul a luat plugul grapat si a plecat la cina. Vin pindarii iau capatina de cal. o arie. — Lasa-ma-n traista ca vine Mustaciosul piste mine si ma omoara ! cu mina griul i-a venit sa lapede in gura citeva boabe si l-a aruncat in gura pe baiat. El sare suparat. N-are ce-i face Omul a ros boabele si samana griul. Sara cind a ajuns acasa a facut si s-a dus acasa. ce. baiatu-i sare din gura. da Mustaciosul dupa si Ajunge asta. intreba baiatul. incepura sa cineze. S-a intors Mustaciosul mirat. cal si am plecat cu sarea si cu caii. la si ai cumpar Am capatina de cal. umplut 40 saci. dar tocmai cind sa ia lingura ca s-o bage-n gura. — Pai cica pe cind eram mai cica m-a trimis tata cu 20 ! erai ? tine. si-1 ? L-a pus aruncat Il vede Mustaciosul peste o aratura. ciupit in cap. sa opinteste odata. Iaca ajunge si Mustaciosul. L-a pitulat in griul din traista. ma odinesc ? la baiatul. incolo o coliba. Invirteste buzduganul si da-n capul lui si-1 pomeneste. — S-a uitat da Da baiatul ? stiu. Ajunge Mustaciosul intreaba: — Unde e baiatul — Uite-1 dincolo de apa.

Cind au ajuns aproape. Aci calul i-a spus: Priveste piste padure si vezi ce ne asteapta Piste padure doi balauri intoarsera capetele spre ei.! FATA DIN DAFIN o fameie vaduva. — Stapine. da fierbe ovas cu lapte si ai sa vezi ce El a facut asa cum i-a cerut si 40 de zile i-a dat sa manince i-a am si sa-ti fac ! s-a facut un cal stiu ca tu ai un gind de plecare undeva. Atunci el intr-o zi s-a facut bolnav si i-a spus lui muma-sa: Muma. Au plecat si au ajuns la lunca de flori. Baiatul a ridicat pragu si mum-sa a plecat. Calul vorbi: Ce ai cu mine. eu am visat ca trebuie sa-mi dai tita pe sub pragul usii. stapine ? N-am nimic Eu te-am strigat. ca multi voinici au mai venit si toti s-a facut daca vrei sa izbutesti sa te-nvaf sa seceri griul meu tot. eu frumos si i-a spus: — — — Calul atunci iar i-a spus: Baga mina in urechea mea. Sa te duci in gunoi unde arunci la vite baligaru si sa cad acolo ca o sa gasasti un friu de la calul lui tata-tu. em am fost sluga la imparat si tu esti copilul lui. saraca si fameia avea un copil din flori o intreba pe muma-sa cine este tatal lui? Da ea nu vrea sa spuna. Da el avea gindul sa piece sa cate fata din dafin. ca daca rupi o floare. Si vine calul lui ta-su batrin si bubos prapadit de tot. Pe urma a trecut o prapastie si a mers si a ajuns la o padure. el tot — — — — — — Eu Si dat — Nu-mi da sint el ! calul lui tata-tu. sa due pinga zid ca sa gasasca un loc de trecere. tu sa nu te atingi de ele. sa ne sfatuiesti ce sa facem ? ati venit. Nu ridic pragul pina nu-mi spui cine este tatal meu ? Muica. A luat gresia si a aruncat-o piste padure. ca eria nazdravan. acuma ajungem la o livada cu flori frumoase ce n-ai mai vazut. Au ajuns ei la un zid. 1-a scuturat si a sclipit ca aurul. sa-1 legi si 176 . scoate o greasa si da-i cit poti in zid si s-a facut in zid o gaura cit sa treaca calul si au trecut si pe a treia prapastie. Si au plecat la fata din dafin. il rodea dorul s-o cate. dai cu ea piste padure cit poti. toate florile sa gramadesc pe tine. Ca multi voinici au plecat la fata din dafin si au murit. ca atunci ma fac bine. mergem la un mos sa ne invete el ce — sa facem? S-au dus — — Am venit — Bine ca Dar la mosu si mosu a intrebat: piatra. ca avea calu arpii. toate intoarse cu fata spre voinic si cal si el s-a oprit si nu s-a dat jos si nici n-a rupt nici o floare. brinci calului. Calul a spus: Baga mina in ureichea mea si gasesti o gresie. da sa ma asculti pe mine. brinci. A luat capastru. rugina a cazut toata. da el eria baiat de peste 20 de ai. Zidul era inalt de la pamint pina la cer. a sapat in baligar si a gasit un capastru ruginit ca vai de el. Ea a bagat tita pe sub prag ca sa suga. ca florile sint vii si ataca oamenii voinici si calare si-i omoara. calul a zis: Nu mergem la fata din dafin. fost odata A Intr-o zi. iar serpii au aplecat capetele si calul a zburat piste ei. S-a dus. catifelate si in mai multe culori. Vezi. $i-au plecat la fata din dafin.

Si asa a facut baiatul. au incalecat aimindoi si au plecat. o strinse si-i dete drumul. Omul a pus coada sapei si sarpele s-a urcat pe sapa. da cind sa varsau zorile. ca nu mai putu spune mai departe: vint nebatuta. $TIE GRAIUL ANIMALELOR cu o muiere sa ducea la sapa intr-o zi si in drum aimindoi erau si ea pe iapa si in drumul lor un foe mare. vine a ta fata. Fata iesea noaptea pina-n ziua din dafin. culegea flori si iar intra in dafin. Dupa asta povestire se ivea soarele. Cu Aid sa opri flori. Atunci ea sa-ntoarsa cu brand cu flori si sa dusa la voinic si-i zisa: Ia-ma cu tine. Ca o vazuse soarele. Deschide-te. bratul cu dafin. Ea ii aducea flori. A secerat el singur 40 de zile. ea iar intra in dafin. pe urma i-a scuipat lui in gura. Ea il privi si astepta s-o ia in brate si sa-1 impietreasca. De soare nevazuta. a legat si a fursit. Ca vine a ta fata. El pe cal 177 . Dafinul nu sa deschisa de suparare. da ea are putere ca pina nu va rasari soarele te-mpetreste. Atunci voinicul a luat-o si-a plecat cu ea la mosul unde era calul. vintul o batusa. Calul i-a spus sa se duca sa secere. voinicul o pupasa. a stropit vita. De voinic nesarutata. Ea ii da flori da el nu se apropia si tot ii vorbea. si cu alta in fetii si ei OMUL CARE Un om calari. rosti cuvintele: — — Deschide-te. Si-n mijlocul focului un serpe. Da sa faci in asa fel sa te duci si sa o duci cu vorba pina va rasari soarele si dupa aia s-o iei in brata si s-o stringi. pina rasari bine soarele. Da acuma sa dusa cu bratul cu flori si zise: — Deschide-te. Fata se dusa cu chita de flori la dafin si cind ajunsa acolo. Da de acum numai era nici zidul pina-n cer. Dafinul se deschidea si ea cu bratul cu flori intra inauntru. S-a dus el la cal si l-a spus tot ce i-a spus mosul. Pe urma a venit iar la mosu si i-a spus: Tu te duci acolo. Da zmeoaica a aflat si a venit in zbor. si nici livada cu flori mincatoare de oameni. soare nevazuta. adica pe muma fetii si pe dafin. care zbiera cit putea sa-1 scape omul. ca tata nu ma mai primeste. De vint nebatuta. Da baiatul s-a dus si ea iesi si culeasa flori. voinic nesarutata. se-mpietreau. cu o falca-n cer De De De — pamint. pe tatal au inviat pe loc si au plecat impreuna pe acelasi loc pe unde venisera. Vitejii care veneau s-o sarute se prefaceau in piatra. dar el ii spunea povesti si o amina. o lua pe la spate in brate. nici padurea cu balauri. tata.sa-1 faci cirstati. Cind o vazu dupa rasaritul soarelui. i-a multamit mosului. Ca dafine. Au mers la palatele imparatesti unde au ramas sa stapineasca si sa traiasca in pace si fericiti.

si n-o sa va mai duca plug. ? laudasi. aiba lumea eu Da muierea zice — Ce ma. ce e Toata am pascut pe linga potoc. bre. o spun. riinca cioara sa toata si sa am Da si ! il injurasi. ca s-ar lasa ea de iscodiri. zicea — Da-ne. pe lunca cu am — Mai. ! inainte. Da omul il injura pe cue. doi boi si un magar. sa — — Ali-e greu ca eu due eu am minz in burta iubitor. numai cucu ramina. ce-ai cu mine — spun bre vorba care-o — Nu mai veni nu mai spune. nu stiu nimic Dar ea zor spuna ca nu mai vorbeste cu — Bre. ai sa la arat si le-a 178 . cinele — Bine ma. Da el daca e prost sa sa lase dupa o ce nu ia el un pinnae si sa-i masoare selele. Pe drum un cue cinta. iau masura. injug locul da-i pe magar.: ! : nu De-acum. toata ziua ara — Ei ce cum — Aa. stii la ? ! sa-i el ! sa-ti ? ! A ce-i iar chemat omu sa-i faca ii cosciugu sa-ti si rudele sa-i faca pomana. da cele — Intinde-te putin. ? la si a scapat omul de la moarte. ii intreba: nu i-a mai spus avea el si gemind si ? Pai ce sa facem ? sara. Da a — Ma. cati ! Si fugi dupa ea. Doamne berechet de porumb. ajunsara injura pleca o cioara — Ga. ca iau eu magarul vine sara gifaind acasa. ! tie ti-e ? si stapinu are copilul el ris. daca e dat mincare si-au mincat. vci sti sa asculti si intalegi tot cc vorbesc animal el e si sa spui la nimeni. iapa. ia un ciumag. si-1 Omul intalege tot. rizi. ca mori daca spui> Atunci pleca serpele si plecara si ei sa sape la bostane. mergem lasa. ca mor eu si — moara. de ce tu serpe ceva de — Nu bre. boii veneau sara obositi care sta toata ziua. doar o brazda am pascut pe linga pirau. asa. Da cocosul cinta in prag zice cocosului. da o sa mor — Ce daca mori Uita. la jigodita: el zice: fa. — Ei. nu beti apa. nu mincati asa. unde eria lume adunata si da-i pe ea s-o le mint muiere si tot ! De omoare-n — Ce ma. iapa. in Da omul a zis: boilor. Si si e. cucul frumos da pe cioara spurcata o rincheaza apoi intreba — Ti-e greu cu stapinul tau — t mi e greu — Da greu sa Il si Cucul zicea: Toata lumea ga. spune ma. ? Iti batai. nu lingeti sare. ca-1 intalesese. stapinul sa pregateste de moarte arde de — Lasa-1 ma sa moara daca prost Eu am patruzaci de gaini pe toate trist si faceau cosciugul zice: tie-ti cintat ? e ! si eu inghit bobul al mare. e. Se scoala el. da si boii asa au facut. si ma ! Si Da magaru — Ce gemeti ma — Pai daca nu mai putem de lucru — Faceti-va bolnavi. a fost ? stii ? ziulica tras si flori. ga Da — Asa minca-u-as limba.

Daca cerea de la fata ceva. Imparatul avea si el o fata mare si frumoasa. sa se faca un butoi mare si sa le dea Pentru fiica imparatului. 179 . numai buna de maritat. Fata la inceput minca bunatati. dar. eu ce sa fac. si la ! iti Mucea. apoi o injura de Il aude imparatul si-1 infrunta: ! ! mama. Mucea minca mamaligS cu ceapa si bea apa. ! ! nu altceva. dar ce ai tu cu Bine.Mucea - Cacicea Mucea Cacicea El lua pietre si da dupa ea.! ! ! ! MUCEA CAClCEA Cica a fost vreodata un baiat prost de tot. a poruncit drumul pe o apa la amindoi. la tine acas' te impiedicai de el. El a inceput sa plinga cind a auzit ca o sa fie inchis in butoi si are sa moara de viu. dulciuri si bea vin. s-a miniat foe Turba de minie. insa el nu zice nimic. de sus de la fereastra ii striga: —. ea ii da peste mina. fripturi. Imparatul cind a auzit c-a ramas grea dintr-o injuratura a lui Mucea. felie ! cirnati si le ! ! fata. daca ea ma batjocoreste. da-mi mie o o ceapa de mamaliga — Nu-ti dau. cu ce sa ma apar de ea ? Ce. La o vreme fata isi minca toate bunatatile. a luat apa si faina de porumb si au plecat la marginea unei ape mari. Pentru Mucea. Aude imparatul. $i-a facut Fata — Mucea. Ca sa-i pedepseasca. saptamini si luni de zile departe. este bun Mucea Acum tine ceapa mamaliga de si Se trase de foame intr-un colt al butoiului spre si Mucea. eu sint Mucea Cacicea ? cum imi zice ea ? ' Zi-i si tu altceva. incepe iar — Mucea Cacicea Du-te la Temnicea. cind il vedea scotind cirezile de vaci la pascut. altfel s-o injure daca-1 ! — — muma-sa? mai batjocoreste Fata nu se sa-1 porecleasca: lasa si cum il vede rupt si jerpelit cu muci la nas. Sa-1 agati in cui El si mai rau se minie pe fata. Apa era repede si i-a dus zile. nimeni n-a pus nimic. Acolo. jocuri de copii Ce era sa zica? Mai trece.e tale prostesti. ! — Mai baiete. lata ce ie§i din glume'. Se gindeste el ca de acum inainte. da cu pietre si o injura chiar pe fata. cit mai trece si fata se vaita ca e grea. -Fata. i-a inchis in butoi pe amindoi si le-a dat drumul pe firul apei. care s-a bagat argat la vreun Impara t bogat. dar n-o injura de muma si de tata Zis si facut. maria-ta. In palat e zarva mare. slugile au pus mincaruri bune toate si tot felul de bunatati. sa nu-mi injuri fata de muma tnjur-o pe ea. dus de valuri peste man si tari si el citeva mamaligi si a pus sare intr-un sac. Si adu fasui. ca fetele de-mparati maninca place ceapa nu incepu sa plinga de foame — fine.

de — Trebuie felul lui sa te iert. apoi isi ceru iertare de dat sa la Mucea. Mucea insa a inceput sa plinga zicind: Ba. mosule ? — soricel si Mosul a scos desaga si a un Prichindel. Cind a ajuns acasa.Printesa minca ceapa si mamaliga plingind. gata-gata sa-si dea sufletul. maria-ta. A poruncit sa piece toate vapoarele sa cate butoiul cu fiica-sa si cu Mucea si pe amindoi teferi sa-i aduca indarat la palat. Mucea. amindoi erau galbeni ca turta de ceara. printesa a facut un dolofan de copil frumos ca un boboc. Soarecele a inceput sa se zburde prin casa. o ierta. cu parul de aur si ochi albastri ca cerul. Cind si-a vazut fata. pina ce i-a Mai aveau putin din faina de malai si mureau de foame Cind i-au scos afara din butoi. Baba i-a pregatit isi mosului mincare de cu seara. Pe drum merge mosu ce merge. Ce s-au vorbit si ce s-au sfatuit. Mai la urma urmei au sosit si la palatele cutropite cu aur ale imparatului. Au inceput sa se zburde de bucurie. Imparatul era pe patul de moarte. a gasit in cale si un copil mic cit dimineata mosu un 1-a degetar. 1-a luat si 1-a pus in desaga si iar a plecat mai departe. sa cate un copil ca sa aiba si ei o vietate in casa. Mosul. prichindel a sarit drept in pat. 180 . pe care 1-a botezat Prichindel. i-a venit sufletul la loc si a poruncit sa se faca nunta cu Mucea. zicindu-i: nu pentru alta. A cazut bolnav la pat ?i de fiicei era gata sa dea ortul popii. Si incalecai pe o sea. baba 1-a intrebat: Ce ai facut. si-au prins fata de om. S-au pus cu mincarea. Mucea. De va spusei povestea asa ! UN SORICEL $1 UN PRICHINDEL A fost odata un mos si o baba care n-aveau copii. i-a pus-o in desaga si pune desaga in spate si pleaca in lume. ca el ti-a purtat noroc tie si tu lui. din care a iesit i-a gasit doi copii si iar un au si ei vietati in casa. mosul a gasit un soricel. cale lunga ca sa ajunga. eu ma insor cu printesa numai daca inceteaza cu porecla asta de Mucea Cacicea Sa nu-1 mai poreclesti si sa-i zici pe numele lui cu care 1-a botezat ma-sa. sa piece mosu in lume. dorul si In timpul asta imparatul si-a venit in fire. $i s-au casatorit. bun la suflet. Mergind el asa din loc in loc pe de-a baba oarba. auzi Si ai sa te mariti cu el. daca 1-a gasit pe Prichindel. pus in desaga si s-a intors acasa. Vasele imparatului au inceput sa misune peste mari si tari. beutura si traiul bun pe ei si pina sa ajunga in imparatia lui tatine-su. incit semana ca doua picaturi de apa gasit. Baba s-a bucurat ca mosu golit-o in mijlocul casii. ci fiindca mi-a fost mor linga o fata frumoasa de-mparat. ! — — ! ! cu tata-su.

mai baiete. il scoase din caldare fiert. la foe. iar el a cerut voie lui tata-su cit timp maninca sa are si el. La prinz baba a trimis pe Prichindel cu mincare la mosu. pasatel. facind o larma de se auzea cit In acest timp a trecut un om pe drum si a auzit atita galagie strigind: cea si nevazind pe nima care sa mine boii dupa plug zise catre mosu: Cine ara cu boii si face atita galagie ca nu vad pe nima dupa plug Mosu raspunse: Am si eu un baiat pe care-1 cheama Prichindel si e pe coarnele plu! ! ! ! — — — gului si ara Dupa sa si ce mosu pasat. 181 . parca dinadins. ! doua zi mosul. se uita in sus. ca sar si eu in tine stropea. sa vedem ce poti Ei Prichindel a luat biciul si numai ca se aseaza pe coarnele plugului a inceput sa strige: ! — si colo. Il plinsera mult si apoi il ingropara cu mare durere Baba si mosu vazind ca au ramas numai cu Prichindel. scoate-ma Omul zice: da cine strga. a mincat. le fu frca sa nu-1 piarda si pe el si se pusera sa aiba grija de el ca ochii din cap. scoate-ma si pe mine din groapa sa ma due la tata care. ca esti inca mic si nu poti tine de coarnele plugului: Prichindel s-a rugat mult pina tat-su i-a dat voie zicind: ! — — mai uita odata. bata-te norocu sa te bata se du-te. se uita in dreapta. la se uita in stinga. hais ! Hais cea! hais cea boii la brazda. la vaca si vazu lipsa soricelului.! ! ! ! ! ! ! . Cind uciga-1 Hei m-a trimis mama cu mincare la tata si am cazut in groapa asta L-a scos de acolo si Prichindel a plecat mai departe pina a ajuns la tata-su cu demincare. Aci l-a strigat si pe tata-su sa manince. pasatel. Omul pe nima. nu sari tu pa mine. ca sar si eu in tine Vazind ca pasatul nu-1 asculta. cind s-a sculat. Tocmai trecea A un om — — calare pe drum si aude pe cineva strigind: Mai nene. a injugat boii la caruta si a plecat la arat si a spus babei sa-i trimita cu copiii mincare la prinz. baba s-a dus sa mulga vaca. Tata i-a spus: — Sa mai cresti. a lasat in casa pe Soricel Prichindel vada zise: de Stind ei caldarea cu pasat a tot stropit pe Soricel. care se supara Pasatul iar Pasat. iar Soricel §i mai suparat ii zise: Pasat. taica si ara. in jos si Dar din groapa tot striga: si cu minnu vede tata. Mai nene. pe mine din groapa sa crucea ma due cu mincare — Ptii. vede in urma de cal pe Prichindel si-1 intreba: De unde d rasarit. il intreba pe Pri- Prichindel a spus ca a sarit in ceaunul cu pasat fiindca l-a stropit. si Cind a ajuns acasa. Prichindel a luat cosul si a plecat acasa. Pe drum Prichindel a cazut intr-o urma de cal si n-a mai putut iesi afara. pasatel. Cind vazu baba aceasta nazdravana isprava a lui Soricel. nu sari pe mine. nu sari pe mine ca sar si eu pe tine Pasatul iar il strop i si mai tare dar Soricel iar ii zise: Pasat. Soricelul sari si el in caldarea cu pasat de pe foe ! — — il ! — Cind veni baba de chindel de fratele sau.

Undeva departe la marginea imparatiei traiau trei surori nemaritate frumoase. Imparatul era asa de mindru ca si soarele sta din drum sa-1 priveasca. si sa se scoale la cintatul cocosilor ca sa munceasca pe ogoare mai mult si imparatul sa bage mai mult aur in visteria lui. pe cind soarele si luna cobora pe pamint si iar se suiau pe cer. le zimbeste si le intreaba de vorba. auzind lauda surorilor. Ama degeaba ca tinarul imparat nu-si putea gasi nevasta pe plac. ca i-as satura armata cu o piine. Imparatul. De aia si poporul nu-1 iubea. suricatelor. Prichindel cind s-a aplecat sa manlnce a caiut in strachina si s-a inecat. riindca eu i-as imbraca toata armata cu un fus. Treaba asta o facu ca lumea sa se culce odata cu gainile. ca niciodata. 182 . Cea mai mica. nu mai avu rabdare si intra in casa saracacioasa a celor si — — — — trei fete. Ba daca m-ar §ti pe mine-mparatul. Pe cind lupii se-mprieteneau cu mieii. traia undeva un imparat vestit in toata lumea. ama nici lui de asta abatut. Imparatu trecu pe aci odata. la un timp. m-ar lua de sotie. Fetele gindeau ca pe aci imparatul nu trece noaptea si nu se temeau de el ca sa nu arda lampa noaptea. le da gloabe. ca de n-ar fi trait. Raminind baba si mosul iar singuri dupa ce 1-au ingropat si plins pe Prichindel. m-ar lua de sotie. Imparatul traia trist Nu-i placea nimic pe lume si ce faceau supusii sai nimic nu era bun. au murit si ei de inima rea ! DOI FETI LOGOFETI Traia odata. ii spinzura si gemeau inchisorile cu lume nevinovata. Traiau intr-un sat mic pierdut printre niste cleanturi de munti inalti ce sa ridicau pina aproape de cer.: Baba dupa ce a muls iar vaca. nu s-ar fi povestit. trecu de doua ori si cind trecu si a treia oara cu mare durere in suflet vazu ca fetele astea sint singurele din imparatie care n-au teama de stapin. auzind pe sora cea mai mica ca-i va face doi copii frumosi ca aurul si argintul. le spuse: Daca m-ar sti pe mine imparatul. a fiert lap tele si i-a dat lui Prichindel si manince dihtr-o strachina. Miniat la culme s-apropie de fereastra fetelor si asculta. nu ma stie pe mine imparatul sa ma ia de sotie. spuse cea mijlocare. Fata cea mai mare sta si zicea Ei. Pedepsea bar ban si muieri. sa gindi sa dea porunci ca nima sa nu arda noaptea lampa. pentru ca eu i-as face doi feti logofeti frumosi ca aurul si argintul. Imparatu. Umblase de-a lungul si si de-a latul pamintului si nu-si gasise muiere. nu-i pasa. fiindca nu asculta de legile tarii. le taie el Fetele se minunara vazind ca imparatul le calca pragul si ca in loc sa capul ori sa le lege si trimeata la ocna. Baba si mosul cind s-au intors de la vite 1-au gasit si pe Prichindel inecat in strachina cu lapte.

Ba mai mult. Aici pe o crapatura a inchisorii un calau ii da din codrul lui de malai si sarmanei printese. Frumoasei cu parul de aur ii crescusera unghiile cit furca si cu ele spinteca broaste. cind ea ingenunche si-i jura credinta. In zadar tinara nevasta il ruga s-o creada ca ea a nascut doi copii frumosi azvirli la pamint ca pe o cata ca doi feti logofeti. ama pacat ca fusta de pe era era rupta si cirpita. Sa-ti putrezeasca oasali acolo. care intr-o zi infloreau si-n alta se coceau. sta trista rezimata de zidul palatului si plingea. iar camasa ei facuta partale. cite luni sau citi ani au trecut de cind imparatul miniat de moarte a aruncat-o aci pentru a o chinui? Sa ruga insa sa poata scapa pentru ca unghiile ei sa le poata odata infige in beregata tigancii care s-a razbunat asa de crud pe dinsa. cu roti Imparatul chema argatii si ghineralii. numai o roaba a imparatului. s-a pus pe ginduri. ca alta soarta mai buna nu ti se cuvine. sa te chinui toata viata sa nu vezi soarele. o sui intr-o caruta de aur trasa de sasa telegari inaripati si mare jale a lasat micuta sora in casa dupa plecarea palatul ei.Sora cea mare. asezat la coadili marii. cu lamii si naramze. sa te suga serpii si napircile. Doi turmasi o luara si o inchisera in fundul pamintului. Isi facu un culcus subt un zid mai uscat si trai aici mai multi ani din mila turmasilor si a calaului care-i aruncau cind si cind cite o coaja de pine ori de malai. figanca vazind ca cei doi meri au rasarit tumite in locul in care i-a ingropat pe fiii imparatesei. imparatul s-a-nsurat cu frumoasa iar din baligarul unde fusesera ingropati cei doi feti 183 . sa n-auzi glas de pasarele. sa nu vezi fir de iarba. sabia in inima. napirci si balauri pe care-i minca cruzi. Dar anii treceau. in fluieratul serpilor si horcaitul broastelor. Imparatul miniat peste fire veni la sotia sa si fu gata-gata sa-i innga feti. isi lua mireasa. mai isteata. ii lua pe cei doi feti logofeti si-i ingropa in balegarul cailor. luna si stelele. Ea se ruga sa vie o minune dumnezeiasca care s-o scoata la lumina facindu-i-se dreptate. am sa te-arunc in inchisoarea adinca. ca imparatul n-o credea. iar ea nu mai stia cind e ziua. imparatului. spuse pe sleau: vreau sa ma-nsor cu sora voastra cea mica cu parul de aur ! ca si Fata cea mica cu adevarat era frumoasa ca o floare si parul ei stralucea razele soarelui. figanca fiindca o ura de moarte. La nunta toti nuntasii au petrecut mai bine de-o luna si-o saptamina si toata lumea s-a-nveselit cu virf si-ndesat. La Dupa anu sora cea mica ramase grea si-ntr-o noapte nascu doi feti logofrumosi ca soarele de pe ceri. parul ei ajunsese pina-n pamint de-i servea drept acoperamint din lipsa de imbracaminte. si razbunatoarea tigancuse. serpi. uitindu-se la cea mai mica. ama sa razgindi si-i zisa n-am sa-ti iau capul. o tiganca din cale-afara de frumoasa. Imparatul. cind e noapte. logofeti au rasarit doi meri ca aurul si argintul de mindri. iar imparatului i-a dus doi catei de curind fatati de o catea ce paza cirezile de vite ale imparatului. s-astrinsese imparati. regi si printi din tot cuprinsul pamintului. : O Imparatul in curind a uitat pe frumoasa printesa aruncata de el in turma. il intreba pe imparat ce 1-a facut sa-'vie la ele in casa. sara sa te culci cu broastele si balaurii si s-ajungi sa te aranesti cu oua si pui de serpi. Palatele imparatului de aur si marmura erau imprejmuite cu meri infloriti. sa n-ai parte sa-ti mai vezi nici surorile si nici picior de vietate omeneasca.

se opri-n loc o zi si jumatate mirindu-se de stralucirea lor. ceru imparatului sa taie neaparat berbecul de aur. buit sa-i faca mincare cu mult mai multa fiindca bietul soare-nflaminzise uitindu-se la cei doi fepl logofeti f ara seama de frumosi sub soare si sub stele. In zadar il rugara curtenii. caprioare. ce sub pamint. rupsa doua capete din mate si le dadu drumul pe apa. Din riu matele au ajuns intr-o mare albastra si frumoasa. ca pe mine doarme tata figanca. Matele au fost purtate asa de apele izvorului pina au ajuns intr-im riu. vina vulturi. pentru ca berbecul se facu mare si frumos. iar la berbec ba. c& doua schintei iesira afara si cazura undeva in gradina. celalant fata. Ama nici asta nu fu destul. si de aci au fost purtate de valuri pina s-au oprit intr-un prund pe un ostrov. Imparatul i-a facut si patul cerut. sora zise catre frate: Frate. "Tiganca vazind asa minunatie de busuioc. Jig31103 sa-nveseli si ca nu cumva iar sa mai rasara ceva din cei doi meri. Unul eria baiat. nu te-ai gindit ca vitele au sta in negura mai mult decit este scris in 184 . auzi ce vorbeau cei doi fed logofeti si cum se revarsa de ziua. sluga nu stiu cum drese. care dormea iepureste. frumosi ca aurul. Imparatul. Pe cind dormea imparatul cu tiganca. — — O ! O Soarele. tiganca insa banuitoare. ceru imparatului sa faca din ei un pat. Mai ceru imparatului ca argatii sa stea cu cergile sus la cos sa prinda-n cerga toate schinteiele. Vazind tiganca ca n-o brodeste nici asa. zarindu-i pe cei doi feu logofeti de frumosi. Mie nu-mi este greu. se araneau cu lamii. Dupa ce-1 taiara. ama sa aibe grije sa nu rupa pic din ele. lua berbecul de-1 puse sa manince busuiocul. gheneralii si slugile sa nu taie o mindreata de berbec ca imparatul trebui sa faca voia muierii si de data asta. Din ele au rasarit doi feu logofep care s-au prefacut in doi copii. cerbi si nici zmeii nu indrazneau sa se scoboare pe pamint s-o vada pe sora lui cea frumoasa. Argapli taiara berbecul si mare jale fu la palatul imparatului. Una de pe el era mindra ca de aur si la soare te puteai uita. dupa ce i-a pus masa si 1-a saturat ca pe orice drumet cit sint A ostanit. mere si naramze. Pe locul caderii rasarira doua stable de busuioc. Cind s-a-ntors soarele acasa de pe ceri. treIn timpu asta muma soarelui s-a speriat de intirzierea soarelui. roaba bas sa-i faca la inat pgancii ajunsa imparateasa. care vede tot ce se misca pe lume. pganca porunci slugilor sa mearga cu matele la izvor sa le spele. priceputa cum eria. cind ai stat pe ceri o in cimp nemincata si nedormita o ostanit pe brazda. trebui in cele de pe urma sa dea porinca sa-i taie. iara alta lume legea cereasca? dai ocol marilor. pe ti-e greu ? Mie imi este greu ca este pe mine serpoaica de pganca. era s-o manince si pe muma-sa de foame. Ama proasta nu facu nici o treaba nici cu asta. mari si frumoase ca aurul si argintul. muma-sa. Baiatul facu arc din parul lui soru-sa. ca sa faca voia sotiei sale. vezi ce e pe pamint in stele si zi si jumatate nu te-ai gindit ca lumea sta zi si jumatate. ca soarele de pe ceri. il indupleca pe imparat sa-i taie. 1-a certat spunindu-i: — Soare mindrule. Noaptea. ruga pe imparat sa taie patul sa-1 faca tandlri si sa-1 bage-n foe. cei doi feti logofeti nu puteau rabda pe ei trupul spurcat al tigancii. Copiii cresteau in ostrov.Imparatul era falos ca in curtea palatului sau cresc niste meri ce nu s-au mai vazut pe fata pamintului.

a luat furca si-a pus-o la briu. de aia lumea a stat mai mult la lucru. de cind tata m-a alinat pe ceri scotindu-ma din neguri. bamutoare. dar daca vor fi amindoi baiep. eu sint dornic sa stiu daca cei doi feti logofeti sint amindoi — ! — baieti ori fete? E. bucuroasa.cerbii padurilor si asa amuitat lucrul ce aveam de facut. Atunci a inteles ca asta este baiat. a alergat. I-am urmarit cum doboara cu arcul vulturii semeti ai cerului. atunci vor alerga sa ia botita de aur. ostrovul fu luminat mai mult si marea la o vreme incepu sa scadS. fata lor mai frumoasa ca razele mele cind vin dupa furtuna. Da fata la claca era insusi imparatul. se scobori putin si pe scara cerului lasa in jos mai intii botita. iar altii au adastat mai mult sa cinte cocosii si sa se reverse zorile. baieti si fete. Pe urma a potrivit scara si a lasat in jos furca cu caierul de lina de aur. Soarele. Imparatul nu o asculta si-1 ruga pe baiat din nou sa povesteasca cum stie el viata lor. BSiatul a alergat si a ridicat-o. ajutap de soare. eu alerg sub stele. a 15sat capu-n jos si i-a spus mumii ce minune a vazut. parul lor balai e din fire de purpura. dupa ce tacu putin si baga pe ureche porincile lui muma-sa. N-avem de unde sti povesti. Muma soarelui baga de seama ca soarele si-a pierdut capu. asta e greu de aflat privindu-i de sus. Intalegerea la clacasi eria ca fiecare sa spuie cite o poveste si toti s-au pnut de cuvint. muica. Cei doi feti logofeti au iesit pe uscat pornind in lume jos la ei ai ! — intr-o seara au venit bas la palatul imparatului. ca nu mai este cum era inainte. Noi nu stim nici o poveste. venim dintr-un ostrov. Numai scoborindu-te putea sa afli ce sint ? Eu iti zic sa faci o furchita. Acum vedem intiiasi data oameni pe pamint. care asculta cu luare-aminte povestile. daca vor fi fete amindoua vor alerga la furca de aur. spuse baiatul. Ei n-au vrut. va putem povesti viata noastra. placindu-i minune mare. logofeti. Soarele. spuse-mparatului sa piece. Numai tiganca. ochii lor mai luminosi ca stelele. merse deasupra ostrovului si-1 lasa jos pe pamint pe scara ceriului. Mai la urma a ajuns rindu si la cei doi feti claca. Soarele intari razale de scazu marea iar ostrovul ramase pe uscat. Auzind clacasii astfel de vorbe si imparatul ii rugara sa povesteasca. De dragul fetii din ostrov si de care se-ndragise soarele. incepind sa toarca. Privi si el copiii. cind s-a mai pomenit ca im soare sa se-ntoarca-ndarat de pe ceri pentru o fata ca sa-i faca fuse Degeaba-1 certa muma pe soare. Muma. ca el ii facu un fus mindru de aur. curatau porumbul de foi si umpleau ambarelecudrugideporumb. Soarele. spunind ca nu stiu nici o poveste. In curtea-mparatului eria O multime de oameni. vazind ca a uitat sa-i faca fus muma-sa s-a suparat iara vazindu-1 ca e uituc. dar ce-am vazut ieri n-am vazut de cind calatoresc fntr-un ostrov stau doi feti logofeti mai frumosi si stralucitori decit aurul. ama neavind fus torcea pe un bat. — 185 . in furca pusa un caier de lina tot de aur. pleca pe ceri la timp. o botita si coborind in al ostrovel cu ele. iar la bita ii puse o para de aur in crestatura si ca sa nu mai zaboveasca pe drum pleca mai iute. Fata. Daca va este la toti pe plac. zise Muma. la repezeala. Acum soarele cind ajungea pe ceri in dreptul ostrovului cu cei doi feti logofeti se oprea mai mult si privea-n ca jos ca mai sa-1 manince vircolacii de eria sa ramina lumea fara soare. Se scula la timp.! : sale Soarele si-a dat seama c-a gresit. facu o furchita frumoasa de aur si o botita. se mira de frumusetea lor si-i ruga sa-i spuie o poveste.

insa in zadar. dupa ce-si lua copiii si le dete-ntreaga imparatie.\L\RI IN ClNEPA Cica au fost odata trei fete mari si toate treile s-au dus dis-de-dimineata cu ceata-n spinare. capata si ea curaj graindu-i: Imparate luminate. sari jos de pe cal si se duse la fata in cinepa. frumoase nevoie mare si vrednice. isi aduna ostirea si poporul in piata cea mare a orasului. sa se bucure si el. de. in berbecc de aur §i mai la urma din matele berbecului. pentru ca sotioara lui cea credincioasa putrezisa de mult in fundul pamintului. Ia-ma pe mine sa-ti fiu sotie ?i sa-ti hranesc casa si ostirea dintr-o oala cu linte. TREI FETE . cum tiganca la nasterea lor i-a-ngropat in baligar. si-a-ntarit din nou razele si a scos-o dintr-o claie de paie unde se pitulase. de sanatate. — — — ! — 186 . aratind lumii ca el facuse un mare pacat ce nu poate fi iertat. Imparatul ramase incremenit locului si intra in vorba cu cele trei surori. cazind de pe scaunul lui de aur pe care se suira cei doi feti logofeti. O sui pe cal alaturea si plecara inainte cu ostirile pina ce ajuase la curtea imparateasca. bas in timpul in care soarele de dragul lor se oprise din mers ca sa-i priveasca. Imparatul plinse amarnic. Atunci fata cea mai mare zise imparatului: Imparate luminate. Auzind-o cea mijlocie. iar carnea fu aruncata pe cimp ca s-o mince corbii cerului. cum s-au casatorit. care faceau sa-i sake inima de bucurie si de drag. de mertic. Imparatul apoi ia-ntrebat de unde are bastoaul de aur si fata furca. ca ei au o soarta de azi inainte mai buna. Tocmai atunci trecea pe acolo imparatul tinerel calare in fruntea ostirii si statu-n loc sa asculte cintecele celei mai mici. cu roua-n picioare. Imparatul a poruncit s-o lege de patru cai de mtini si de picioare si armasarii o rupsera in fisii. ajunse-n prund. faca-ti Domnu multa parte. e§ti voinic si sa ai parte. Tinarul imparat auzind-o vorbind asa de frumos. se intreceau cintind cintece frumoase de dragoste de rasuna valea. care mergea pe ceri si vedea toate astea. osalta-n sus si o saruta zicindu-i: Pe tine te aleg din intreaga imparatie sa-mi fii mireasa. s-au nascut si crescut acolo sub grija razelor soarelui. aratind cum muma lor a fost gasita la marginea-mparatiei de imparat. i-a taiat. La auzul acestor cuvinte clacasii si argatii-mpreuna cu-mparatul s-au minunat. apoi au crescut merii.. Asa cum culegeau ele cinepa timpurie de vara. s-au prefacut doua steble de busuioc. numai aur si argint. iar tiganca s-a facut nevazuta. de noroc. Baiatul incepu povestea lor. O lua de umeri. ia-ma pe mine de nevasta. si-n fata norodului adunat aci isi infipse sabia in inima. Imparatul. Daca vazu ce vaza. cu glas de prefacatoare. sanatate. ca-ti imbrac casa si ostirile numai dintr-un fus de tort. sa culeaga cinepa. isi lua si ea inima-n dinti rugindu-1: Marite imparate si prea luminate Ia-ma pe mine sa-ti fiu sotie ca am sa-ti fac doi feti logofeti. caierul si fusul de aur ! Ei au raspuns ca toate astea soarele le-a lasat pe scara ceruhii. de palate fermecate. sora cea mai mica si cea mai frumoasa. Imparatul acum intelese ca fusese inselat de tiganca si porunci ostirii s-o caute §i sa i-o aduca vie si nevatamataSoarele.

Dar pina la urma de gura ei n-a mai scapat. cine s-o tiganca zgripturoaica argata la curte. zise unui unchies de la curte si aruncati-o-n temnita sau Unchesul o apa. imparatul o lua de nevasta. ca si muma noastra. la intrarea in palat. ramase inmarmurit la vederea in leagan a cateilor. Facet! ce vreti cu ea ca nu vreau s-o mai vad in ochi iubea pe imparateasa si o duse la curtea pasarilor sa aiba grija de gaini. brazii se aplecau de parca aveau suflet. m-am uritit si tremur de frica. pus in picioare papuci de aur si rochie de purpura. Intreaba surioara pe frate in mijlocul noptii: Fratioare. ! frate. tari. lua copiii si-n locul lor puse in leagan doi catelusi de la o catea. care tocmai atunci fatase. Dar ce sa vezi. tiganca i-a adus ca. daca ai sti ! piatra de moara. Se mira lumea si tara de o asa minune. Tiganca si vrajitoarea luara seama ca brazii nu se ploconesc si in fata lor si in asta vazura o piedica. stralucind ca soarele. si dracul de gura muierii s-a-necat in balta. Si 1-a — 187 . imparatul. Imparatul o lua de mina si o scoase afara din palat. iar din bradul in care era ascuns sufletul fetitei s-a facut pat pentru nelegiuita. Imparatul n-a vrut sa auda la inceput. de o parte si de alta a scarilor. Cind venea imparatul indarat de la vinatoare ! — Mama iar se aplecau brazii de trei ori pina la pamint. Dar ce sa fac cum este sa jii pe suflet o garoaie. sa-i feriti de omizi. fost atit de minios. urma n-a avut ce Unul pentru Noaptea face si a poruncit sa taie brazii el si si sa faca din ei doua altul pentru garoaica. Cind intreba imparateasa unde-i sint copiii. Se puse garoaica pe capul imparatului zor-nevoie sa taie brazii ca nu-i poate suferi. sapati in fiecare zi de doua ori.eii. doar-doar i-o cadea la inima fiica ei cea rautacioasa. Pina — Sa aveti si sa-i udati la paturi. Daca nu tai paturile astea blestemate. Ca vorba aceea. Baietasul la dreapta si fetita la stinga. A inceput atunci sa plinga si sa se vaicareasca. tigancii era o vrajitoare. ca peste sufletul meu doarme tatal nostru Dar tie cum iti este? cum adormea Din bradul — — — Frate. paturile incepeau sa vorbeasca intre in care era sufletul baiatului s-a facut pat pentru imparat.! : Acolo i-a cu aur ajute? si s-a facut si peste. grea ca o Trebuie sa rabd. Pe copii ii lua si-i ingropa de o parte si de alta a scarilor. incit a fost cit p-aci sa-si omoare sotia. indata ce-i vazu. feti logofeti. facind nunta si cu ea. insa cine era sa o creada nevinovata. Ii placeau imparatului si po- runci dregatorilor grija de acesti pomi ca ochii din cap. eu nu mai maninc la masa cu tine dintr-o strachina. ele. tie ti-e greu cind doarme cineva peste tine? Nu-mi este greu. numai aur si argint. Veni si imparatul bucuros sa-si vada odraslele si cind dadu buzna in odaie. In fiecare dimineata cind cobora imparatul pe scari. Tiganca dracoaica. rasarira doi brazi cu tulpina de aur si frunzele de argint. Imparateasa nascu doi A pe Luati-o. Simt ca ceva necurat zace ascuns in ele. Se puse zor-nevoie pe capul imparatului pina ce nu-1 sminti de cap sa taie paturile si sa le puie pe foe. incepu sa dea cu ciobul pe la pragul imparatului. Pina ce intr-o zi. De cind dormim pe paturile astea am slabit ca o scoaba. daca ne-a ingropat de vii Garoaia in fiecare noapte asculta cum vorbeau copiii si crapa fierea-n ea de necaz. La nastere. poleite o nunta cu chiote si yeselie de se duse pomina peste mari Fata ramase grea si la anul e gata sa nasca.

Copiii cresteau la casuta pescarului sarac vazind cu ochii si lumea se minuna de asa frumusete. Si da-i si da-i pe capul imparatului. dar de frica dracoaicei nici nu cutezara sa spuie ceva ca infundau inchisorile. Veni o alta cioara pe creaca sa manince si ea si din cearta lor se rupse matul in doua si cazu jos in tufe ca nu le mai aflara de capatii. Schinteile cazura dupa casa in gradina de flori si din ele rasarira doua steble de busuioc cu frunzele numai aur si argint. Nu putea s-o potoleasca cu nici un chip caci mai repede inveti porcul sa bea apa din fedeles. Asa ca pina la urma dete imparatul porunca de taie paturile si le pusa pe foe. pescar tocmai arunca navodul in apropierea prundului si vazu intr-o dimineata pe cei doi copii. Il fericeau pe imparat ca are o asemenea podoaba in batatura. o sa-ncerce sa vada care e baiat si care e fata? Si arunca din cer in batatura pescarului o furchi|a cu lina de aur si un fus de aur. numai bun de pus in oale. ca era bun la suflet si cu frica de Dumnezeu. Astupara ogeacul si cosurile sa nu iese nici o schinteie la lumina si totul sa se prefaca-n cenusa. Atunci Dumnezeu ii vazu de sus si vru si el sa se bucure de bucuria pescarului dindu-le cite un dar. dar la ei ba. ca scaiul de coada porcului. pina ce porunci imparatul sa arda busuiocul. Niste berbeci de-ai imparatului trecura pe-acolo si un berbec rupse o frunza. amindoi frumosi de parca erau picati din soare.batut la cap. Dar cum semSnau ca doua picaturi de apa. In fiecare seara venea rindul la cite unul sa spuie o poveste. Veneau imparati si bogatasi sa vada berbecul de aur. Porunci sa taie berbecul si nici matele sa nu le arunce. decit sa inveti catirul sa numere. un baiat si o fetita. Aici de frumosi 188 . Ce sa faca imparatul. de muiere si de dracul nu poate scapa nici in gaura de sarpe. sa taie berbecul ca-i da dureri de cap cind il vede. frumosi ca doi feti logofeti. Fata lua furca si fusul. Si se tinu iar de capul imparatului. ca la soare te mai puteai uita. Incalecara pe colinda si se dusera in cetatea cea poleita cu aur si argint a imparatului. iar baiatul lua colinda. Se lumina bordeiul pescarului de stralucire si bunatate ca-i aduse acum la batrinete Dumnezeu doi copii de suflet atit de om frumosi. Sa-1 aduca spsilat si tuns. iar pentru baietas o colinda de aur. Se mirara argatii si argatele ce porunca nesocotita o fi si asta. se veselesc si lucra toata noaptea. Ii intreba pe copii ce Un este cu ei si copiii care stiau povestea lor o spusera si pescarului. ii lua si-i duse ascunzindu-i acasa. Cum vazu si minunea asta garoaica nu mai avu astimpar. Garoaica vazu chitele de busuioc stralucitoare si iar ii dete in gind ca nu e ceva curat. inghiti busuiocul i se prefacu lina in aur si argint. Apa de la ploi a dus bucatelele de mate in nisip si deodata au rasarit din ele doi copii. de nu-ti mai puteai ridica ochii de pe el. ca sa-i invete ea minte Dar o sluga facu ce facu. Auzira cei doi feti logofeti tarasenia cum sta si drept la claca se oprira. cum bate fierarul otelul pe nicovala pina ce imparatul n-a avut incotro si a trebuit sa-i intre in toate voile si cu nelegiuirea asta. cu parul inele de aur. cu care putea zbura oriunde pe lume. Acolo multime de fete si baieti la claca cinta. lasa o crapatura si doua schintei zburara-n sus si scapara. Argatii vazura copiii. insa ce era sa faca imparatul cu garoaia cea incapatinata. Mersera argatele la Timoc sa spele matele si din nebagare de seama o ! Cum cioara se repezi si rupse un caravei de mat si zbura cu el in prundul riului. Pescarul ca sa-i scape de la moarte.

ti-am spus la cules de cinepa cind treceai in fruntea ostirii. Si daca a murit femeia. ca tot nasul sa-si aiba nasul si nici un tilhar si ticalos sa nu scape nepedepsit de mine si de Dumnezeu. spune Copilul incepu sa toarca firul povestirii asa precum se intimplase cu schimbarea lor cu cei doi catei. Ce era sa faca? Cine sa le povesteasca? Oamcnii si-au luat dananaile si au vrut sa piece. cazind in genunchi in fata ei si cerindu-i iertare. — — — — — ! ! : ! ! — — ! ! — ! COPILUL $1 FETITA A fost odata un om si o femeie. omul s-a insurat cu alta femeie. Garoaia simti despre ce este vorba si ca sa-1 impiedice ii zise: Un taciune si-un carbune. stiti ? Stim. ia-ma de sotie pe mine. cit voi trai si voi sta pe tronul acesta de aur. spune. paturile arse si mai la urma urmelor cu berbecul. Baiatul avea sase ani si fata avea opt ani. Imparatul cind vazu ca cei doi fed logofeti sint copiii sai. Apoi pe garoaie porunci s-o lege de chingile cailor si s-o imparta in cele patru vinturi sa se aleaga de ea praful si pulberea. Dupa un timp spune omul catre femeie: Mai femeie. Fericiti am fi fost. iar pe adevarata lui sotie. copilul o lua pe sora lui in brate si zise: Copiii aceia din prund sintem noi. impinsencolo imparateasa si-i zise: Un taciune si-un carbune. Dar si imparatul nu mai putea de dragul lor. iar la unul fara de lege un altul fara de suflet. nu mai spune Imparatul daca-1 vazu pe copil asa de cuminte si istet la minte. cu brazii. poate ca stiu si copiii astia frumosi sa spuie o poveste Ce ziceti. sa faci mincare. Ei au avut doi copii.! ce erau toti erau cu ochii pe ei sa-i soarba de vii nu alta. De aceea. Bine. maria-ta. nu s-ar povesti. ii lua in brate si-i scalda in lacrimi de bucurie. femeia a murit $i au ramas copiii saraci. Si se intoarsera toti lucratorii iar la claca sa audi povestea povestilor. Stati. Se intristara fetele si baietii de la claca. daca nu i-ai fi vazut De aceea. maria-ta. sa ai grija de copii si de vaca — 189 . cum sa nu stim? Ce daca sintem mici Sa va spun povestea « Despre cele trei fete mari in cinepa ». o aduse din nou in palat. pentru ca si ai fi crezut ne-ai chinuit pe toti pentru o cobie pacatoasa. Cind toata lumea a povestit si intr-o seara ramasera fara povestitor. Imparatul lasa capul rusinat si iar ii grai: Draga mea sotie. iar buruienile sa ramiie pe loc si sa scape. iertat sa fii de la mine si de la Dumnezeu. ca daca nu ar fi. iar muma noastra cea buna si chinuita este cea de la gainarie. vreau sa ma due si eu la biserica ca toti crestinii. La un timp. taci copile. ca la vreme de furtuna mare sa cada copacii cei mari. Si cind se-ncheie povestea. voi cauta ca la omul fara de suflet sa-i gasesc unul fara de lege. Tu sa ai grija de casa. povestiti copii ! zise imparatul. baiete. dupa citiva ani indelungati. Vezi. ca-ti fac « doi feti logofeti » si nu m-ai crezut ? lata ca acuma i-ai vazut si ai crezut. sint un pacatos si un nemernic Dar din asa aluat rau ne-a croit Dumnezeu. zise imparatul. o fetita si un baiat. cu alungaea mumei lor sa ajunga gainareasa.

porumbelul i-a aruncat o piatra de moara in cap si a omorit-o. Cind mama vitrega a vazut asa ceva. a iesit si ea sa-i arunce si ei lucruri frumoase si scumpe. Stin ca nu cinta a bine. Atunci a iesit mama afara si a alungat porumbelul. Ea a strins oasele. nu mai cinta ca mult ma doare inima. Atunci tatal s-a hotarit ca nu se va mai insura niciodata si sa-si creasca copiii singur. la fetita i-a aruncat porumbelul numai lucruri scumpe imbracaminte. La tatuta datu-m-ai.§i a plecat omul la biserica. femeia in timpul asta a trimis pe fata cu vaca la pasune. $i daca mama 1-a omorit. Si daca a strins oasele. Tatuta mincatu-m-a Si soruta strinsu-m-a In bortuta pusu-m-a Lapte dulce adusu-mi-a ! si fetita stiau despre ce este vorba si-i zise fetitei: du-te. cind fetita Isi primea cana de lapte. Si daca a iesit afara. Cind fata s-a intors cu vaca de la pa$une nu si-a mai gasit fratiorul acasa Dar fata era tot necajita ca nu sj-a gasit fratiorul. cind te aud. cind mastioaia a intrat in casa si a inceput iar sa cinte: Mastioaia — la — Hurlu ! Hurlu ! Mastioaie tataroaie. de alunga napasta aia de pe casa noastra. La tatuta datu-m-ai. o ducea in buturuga si o turna pe oasele alea uscate. Mastioaia auzi ce spune fata si o inghimpa in inima. dar dupa aceea iar s-a intors. Cind a venit tata-su de la biserica nu a stiut din ce e facuta mincarea ? Fetita n-a mincat fiindca a stiut ca e fratele ei. $i daca a plecat la biserica. : ! 190 . toate numai din matase. Tatuta mincatu-m-a Si soruta strinsu-m-a. friptu-m-ai. In bortuta pusu-m-a. Si porumbelul a plecat la a doua casa. Asa a si facut $i va spusei povestea asa. friptu-m-ai. Dupa un timp ca a stiut ce a facut mama ci cu baiatul. pantofi. 1-a facut mincare. a venit la casa lor sa cinte in fiecare dimineata in zori de zi asa: ! Hurlu ! Hurlu ! Mastioaie tataroaie. de aci porumbelule. fato. cum va da Dumnezeu. cinta a moarte si careva din casa noastra trebuie sa moara. Dupa ce s-a facut porumbel.. le-a pus intr-o buturuga de rachita. tot la fel a iesit fata afara si cind a iesit afara. Dupa opt saptamini. Fiertu-m-ai. Dupa aia a povestit tatalui sau tot ce-a patit cu mama vitrega. cind a plecat. In fiecare dimineata. Fiertu-m-ai. aur si argint. s-a dat de trei ori peste cap si s-a prefacut iarasi un baiat mare si frumcs. si-i spuse: Husi. ca sa cascati gura la ea. Atunci porumbelul a zburat jos de pe casa. Si atunci fata s-a dus. fiindca aceasta il omorise. dar cu inima indoita. s-a facut din oasele alea un porumbel. Lapte dulce adusu-mi-a ! Si daca a cintat.

— Saracie. maghii. celalalt sarac. De sarac Decit ata mamaligii. iarna-i grea. punga buna-n pozanari n-avea. saracie. n-2\ea taina si nici de tilhari vreo teama. Facaturi. cinstes- te-ma cu putin vin Bogatul umplu ulcioarele cu apa si-i dete sa bea: fin-te ^i ne ?i te-mbata. saracia si pe tine sint blestemata sa te-nsotesc Si unde mergi acum. — Bineee. Saracie Duce-te-ai tu pe pustie. cinisoara venii — Cum de te-ndurasi. lua in mina o maciuca innodata si pleca la fratele eel bogat. Lipita de fundul pungii. ca lucru curat nu e Care esti tu ala ce cinti cu mine si ma-ngini ? Eu sint nevoia. neintrerupt cu tine: — — — — — — ! ! ! ! Si-am Ca sa-ti stau pe stana de piatra vatrii. pe drum nu crapasi. la ! de cinisoara: cioarecii si Saracut de maica mea. saracio? Und' te duci tu. — Si eu merg cu tine saracia. daca vrei sa ai ce bea si ce bea si ce minca. vai de steulica mea Pune parul mai pe ea. fratioare. Unui era bogat. cum beu. ca e mare sarbatoare — muierea-i rea. cu mine. Atunci saracul. i se pare ca cineva il ingina. numai puzderii pe oasa. cu rupti-n tur cu camasa imoasa. se-mbata si-ncepu sa cinte ! Saracie.! ! ! : : URA OMENEASCA Au trait ce era. lasa-ma-n saracia mea. Cum ii calca prrguL dadu iti si el binete ca toata lumea in seara — Buna sara. — Nu ma-nfrunta. isi dete cu comanacul. dar nu-ti para rau — N-o sa-mi para ! nu ma chinuis. acolo ma due si eu Cum. fratioare: fratioare. nici doi frati in doua sate. ca un om adevarat beat. ! cum — Aoleu. Si nu ma-ndur nici de tine — M-am ! Cintind el leganat. vai de pacatele mele Merg cu tine. care tinea praznicul. nu cata ca este apa Fratele eel sarac. si — dumineca. ziua ! si ca orisice crestin. singur voi ajunge acasa. ca ceva trebuie sa fie Atunci zise el rastit la mijloc. cineva cinta cu el. ceva este. ce-ai cu mine? Te tii ca scaiul de cine avTJt cu tat-tu bine. — Lasa-ma. am sa ma eule ca sa mor. $i cum sta de se gindea: n-avea haina. ca eu zise sa ! ! 191 . casa mi-o spurcasi.

aude. cum de i-a luat-o-nainte cu averea. Atunci bogatul ii zise: sa Scoala-te si hai la fratele meu ca s-a-mbogatit.! : : : ! zise ! se culca saracia El cum o vazu. si mai si il ura si-1 pizmuia. ce facusi. Fiindca-mi esti milos. abia-mi trag sufletul. trecu dealul cu amarul. : ! — — ! — — — — ! La cimpul cu colalie. pe socacel. ca sa-ti stau pe vatra. — — Muma Si uidi el Bogatul cu saracia. se ailalta ! Cum sosi acasa la bordei. N-avu rabdare si merse la casele lui intrebindu-1 Mai frate-meu. alta. cum auzi. il apuca fiorile si pleaca drept la morminti dezgroape saracia. la frati-tu cit am trait. Bogatia i se duse pe apa. gata sa-§i dea duhul. Cum o dezgroapa. lada. C-asa-i fu inima aspra ! BAlATUL FARA noroc A mult. isi facu o lada si striga sa ne ducem pe si-i grai baiete intii mai intii. bine ca-mi venisi de ma izbavisi. intii se — Hei. Unde Unde pic de iarba nu e. saracul insfaca lada pe spinare si fugi cu ea-n vale la morminti. de ce ma-nsotesti? Iar ea-mi raspunde: Eu sint cea ursata. Mult m-am chinuit. rasufla de bucurie ca serpii si napircile nu-i mai ciocneau la casa suflstului. cineva ma-ngina. hai la el sa-1 saracesti Padurii si i-a grait: Saracia s-a ridicat in virful picioarelor urita ca Vai sarmana de mine. de te-mbogatisi ? Tii minte. Eu ma mirai si iar o-ntrebai: Spune-mi cine esti. saracul Si saracio. Frumos mi-o-nselai si mi-o-nmormintai. cu fost odata un barbat si de nu se gasea ca el altul in sat. O-ngropa. sa invete si de la atit nu avea spor la lucru si nici sa incropeasca baiat se credea ca n-are noroc ! Cu cit doua intr-un tei. incepu sa se-mbogateasca. incepu sa se zvircoleasca. lucra mai Bietul 192 . parintii 1-au altii. pe colnic. Frate-su. nu ca frati-tu pacatos. Saracia cum se vazu-nchisa. si cum o-ngropa. ca ma dezgropasi pe mine. serpii-mi serpuieste Si napircile-mi vuieste ! Fratele eel bogat cum. puse capacul peste ea si-1 batu-n cuie. cind am fost la tine ? De ma adapai si ma imbatai ? Cu apa curata si nefermecata Si cum eu mergeam acasa. saracia-mi raspundea. ca stana de piatra Si unde-ai dus-o? 1-a-ntrebat bogatul. care aveau un baiat frumos si bun Cind s-a facut destul de mare. am sa merg la tine ca sa traim bine. culcate-n ca ne-a venit vremea lumea Saracia auzindu-1 sperie — Culca-tc tu mai — Ba mai culca partea femeiasca. o femeie. ma duceam si cintam un cintecel. sa dea din picioare si sa strige ajutooor Dar pina una. eel bogat. Dar la tine-o s-o due bine. trimis sa lucreze prin toate partile.

Dar mare le fu mirarea cind vazu ca bordeiul era plin cu de toate: fel de fel de bunatad: cu m^se pline de mincare. nici masa. . dupa care se culcara in paturi de aur si dDrmira pina dimineata. vede ca nu-i nimic. Merse ce merse prin padure pina ce ajimse la un bordei care avea numai un ochi de geam dintr-un burduf. eel care batuse la fereastra se facu nevazut. nici haine. Pe la miezul noptii veni iarasi — Cei care s-au nascut asta in bordeiul meu ! A cineva la geam ! si batu: ! — Cioc cioc cioc glas ! Mosneagul zise: — Cine e? Un — Eu sint: — Ce vrei? — Am venit — de afara ii raspunse: Norocul raspunse mosul. nici mincare. dupa care au plecat de au intrat in bordei. Cind baiatul intra in bordei. cu totul casa era goala. Atunci batrinul zise Un si unu si n-au murk sa aiba tot ce am eu acum seara §i zicind asa. Se asezara la masa unde mincara si baura pina ce se saturara. fara sa scoata o vorba. obositi de atita munca. plina de pasari cintatoare.! ! ! ! : . de bautura. Fara sa manince nimic. eel care batuse plina cu de toate.iul meu n-au murit. la tine sa-ti spun ca acum seara s-au nascut o mie si unu copii si-o mie au murit. Seara s-au intors la bordei si-au intrat inauntru ca si in prima seara sa se culce. Mai la o parte un mos taia lemne. De acum casa 193 . minca pe unde nemerea si ce gasea ! Merse asa multa Isi lua ! vreme In cele din urma ajunse intr-o padure mare. doua zi s-au sculat si fara sa manince nimic au plecat iarasi de au taiat lemne toata ziua. argint si nestemate. ? de afara ii raspunse: — Eu sint: Norocul — Ce vrei? raspunse mosul. Intr-o zi. ca pleaca in lume sa-si caute norocul. batrinul zise: si Atunci asta in Cei care s-au nascut bord. s-au culcat pe pamintul gol. . nici pat. La mijlocul noptii bate cineva la fereastra: ! cioc cioc Batrinul intreba: — Cioc ! ! — Cine glas e. Ii da buna ziua. fara sa scoata o vorba. la sa aiba tot ce am eu acum seara era Si zicind asa. Vazind el ca mosul taia intruna lemne. Au ce-au taiat. pina seara fara sa vorbeasca unul cu altul. dar mosul nu-i raspunse nimic. — Am venit la tine sa-ti spun ca acum seara s-au nascut o mie copii si o mie au murit. taiat ei asa. se puse sa-i ajute la taiat lemne. cu poiene pline de flori. iar imbracamintea era din aur. Flacaul n-a indraz-rit sa intrebe nimic. de-ti luau ochii si auzul de frumusete. fereastra se facu nevazut. merinde in traista si pleca Merse el ce merse zi de vara pina-n seara dormea pe unde putea. Casa era goala si intunecata. spuse el parintilor sai.

eel mijlociu zice catre fratele eel mai mie 194 . Se pusera de-1 insurara pe baiat cu o fata care pe ce punea mina ii mergea din plin. Vad ei un cird de ciori si eel mare zice: Daca-as avea atitea oi. mi-as face aci un birt si cine va trece pe aici am sa-i dau sa bea pina se satura Din fata venea un batrin care auzindu-i. Gusta si din celalalt turloi. brinza si carne. Numai cu o asa nevasta vei trai bine. gol. Fiind obositi s-au asezat jos sa se hodineasca si sa bea apa. Le venise vremea de insuratoare si n-ar fi avut cu ce sa-si tina nevestele. daca n-or fi traind si acuma. — Am — ! TREI FLACAl SARACI Traia odata intr-un sat trei frati saraci. Le povesti parintilor toata intimplarea de se minunara de aceea ce auzira. sarac Ei bine si tu te-ai nascut intre aceia o mie si unu cind eu nu am avut nimic si de aceea tu nu ai noroc. Si-au pregatit desagii cu ceva merinde. niste radacini adunate de prin padure §i au plecat. Unde este griu. Au mers ei ce-au mers pina au dat de o fintina cu doua turloaie din care curgea apa.» ! :. ! Ce vrei. Daca vrei sa ai noroc trebuie sa te insori cu o nevasta care s-a nascut cu noroc si sa traiesti din norocul ei. baiete Ce cauti aici la mo§neagul il intreba pe baiat: mine-n casa? Baiatul raspunse: plecat in lume sa-mi caut Norocul Atunci batrinul ii zise: Ai vazut in prima sear a cind a venit la mine Norocul si mi-a spus ca s-au nascut o mie si unu si au murit o mie? Si ai vazut ce am avut eu atunci in bordei ? Nimic. Nu mai departe : gindul lui Cind decit linga ei venea un batrin care auzindu-i a zis in Ciorile sa se faca oi » se uita cei trei frati. au plecat mai departe sa-si gaseasca si ei norocul. Au stat ei acolo ce au stat si eel mijlociu zise: — Daca din aceste doua turloaie ar curge din unul tuica si din altul vin. Cind vreau ei sa bea apa vad ca dintr-un turloi curge apa rosie si dupa ce au gustat au vazut ca este vin. mi-as face in cimpul asta o stina si oricine va trece pe aci. Ce s-au gindit ei. zise in gindul lui: « "Tuica si vin Ceilalti doi frati sa curga. Si baiatul se intoarse atunci acasa. Si incilicai pe o matraguna si va spusei a mea minciuna. Neavind ce face. Au mers ei ce-au mers. sint si pasari. . in sat nu gaseau de lucru pentru ca toti oamenii satului erau saraci de n-aveau nici foe in vatra. Si trai el asa din norocul femeii. prin paduri si cimpii cu volburi si balarii pina cind au trecut printr-o cimpie cu lanuri de griu care se leganau la adierea vintului. S-o cau|i asa ca pe ce pune mina ii merge din plin toate. sa piece in lume sa-si cate norocul. vad ca este tuica Vazind ca dorinta i s-a implinit. De saraci ce erau curgeau zdrende pe ei. Dimineata cind se — sculara. tele — fara plata. ce merinde. ii voi da sa manince pina se va satura de lapte. vad in locul ciorilor oi Atunci eel mai mare « ! ! dintre ei zice: — Eu ramin aici caci mi-am gasit norocul.

nvrrai spa. Intra ei in casa si batrinul spune catre parintii mirelui.cment a inceput sa curga din turloaie in loc de vin si tuica. cum le merg treburile si daca se tin de vorba pe care au spus-o ! Merge si-i la eel mai mare dintre cei trei fecicri si ceru gazduire. hambare cu griu. desi avea de toate in ograda Atunci batrinul zise: « Apa a fost. ca unde merge? plecat in lume sa-mi gasesc o nevasta care sa-mi fie la inima — Am — tot ce va zice el sa nu fie altfel. Atunci s-au dus impreuna la fata. Cind vru sa piece. toate le mergea din plin si tccmai atunci se rssscuse primul baiat. il striga inapoi. dar ii cere sa-i plateasca. gazda ii ceru sa-i plateasca gazduirea. Aci erau de toate. Ograda se umpluse cu pasari. Batrinul spune ca a auzit ca la stina lui orice trecator poate minca cit ii trebuie fara sa plateasca. din ce ar trai fie ». Cind parintii fetei si ea au auzit despre ce este vorba si desi il vazura atit de zdrenturos au facut nunta cu flacaul nostru. La anul nevasta ii nascu un baiat de toata frumusetea. Flacaul il striga sa vina ca-i da demincare cit vrea. Omul vazird ca a ramas sarac si ca batrinul a fost Dumnezeu. pina dimineata. Strainul ii spune ca a auzit ca oricine vine. sa-i dea sa bea cit vrea. Batrinul era departe si-i spt:se ca e prea tirziu si 1-a lasat vaicarirdu-se. Pe toate ce puneau mina le mergea din plin si aveau de toate. Cere batrinul sa manince. caci plecase. care-1 intreba vazindu-1 asa sarac. maninca si bea fara sa plateasca Tinarul ii raspunde ca el a avut chekuieli cu hanul si daca da pe gratis atunci el cu ce sa traiasca. porumb. In curte era o vita neingrcpata caci era tjmp de toamna si le spuse ca vita pina miine dimineaia are sa rodeasca si strugurii are sa fie copti. Batrinul ii zise: Nevasta care sa-ti fie la inima are nunta miine intr-un sat nu departe de aci. fara mire. Ajunse acum Dumrezeu la eel mai mic.— Eu ramin aci si-mi cladesc birtul. Flacaul ii spune ca daca ar da la toata lumea atunci Atunci batrinul spune « Cicri au fost. frati pleca Tu du-te mai departe si si cata-u norocul. Numaidecit vita a inceput sa-i creasca frunzele si pina dimineata cind ei s-au sculat a avut rod. Flacaul a fost imbracat in haine curate si dimineata a si plecat la lucru pe cimp sa samene. unde se pregateau ca a doua zi duminica sa se duca la mireasa. si in momentul acela stolul de ciori isi lua zborul si batrinul pleca. unde isi avea stina. Cel mai mic dintre mai departe mergind el se intilneste cu si acelasi batrin. ca fata este la inima flacaului cu care a venit si sa strice nunta. Daca mergi cu mine am sa pot sa stric nunta si sa ti-o iei. Batrinul intra in casa plin ! : ! gazda ! ! ! 195 . ciori sa el ce ar face. vite. Parintii mirelui se impotrivesc si vreau sa-i arunce afara din casa insa batrinul le spune ca el le va dovedi ca asa este. insa batrinul raspunde ca e tirziu si nu se mai intcarce. sa secere. Au plecat ei in sat si s-au dus la casa baiatului unde nunta era in toi. oile dimineata vrea sa piece. ci numai cu flacaul nostru care-si cauta o nevasta care sa-i fie la inima. Batrinul vru sa vada ce mai fac cei trei frati. Parintii mirelui au vazut ca batrinul trebuie sa fie Dumnezeu care umbla pe pamint. cu de toate. apa sa fie » In 2cel rr. Atunci a vazut ca batrinul era Dumnezeu Dupa ce pleca de la fratele eel mai mare se opri la hanul celui mijlociu si la fel ceru gazduire si mincare. sa treiere caci era vrednic nevoie mare.

s-a dus sa plateasca matrialul la preduzsce. Apoi toti se culca si dirnineata bltrinul tritnite femsia sa scoata cenusa din cuptor.a pina la adinci batrinste si sa aiba mul. — Ca ce zici ca-ti pare rau de casa. care sa-si arda copilul si sa se uaga el cu cenusa lui Auzind aceasta. la mijlocul drumului a fost o reca si ca sa treaca reca la mijlocul apii ii iasa un tap negru cu coarne in cap si sa punie inaintea omului si-1 spaminta sa nu poata trece. Cind cuptorul a fost incins bine. ca mai mult iti pare rau de copil 196 . de bubs pe fata si gazduit — — buni cu oamenii. a zis: de casa. barbatul sta pe ginduri si apoi zice catre nevasta sa: cu cenusa copilului nostru ». ba mai mult el crescuse intr-o noapte cit crescuse intr-un an. Ea ii raspuade « Sa-1 vindecam pe batrin Noi avem primul copil si o sa mai primim si alti copii. da sa-mi dai tu mie copilu tau. asa ca sa-1 vindecam noi. Vira copilul in cuptor §i pune capacul. Omul si-a de casa de la preduzece ?i a luat matrialu in veresie si cind a fur^it casa. A fost un om sarac cumparat tot matrialu — — Omul a zis tapului: — Eu am numai un copil Dara tapu decit si mult imi pare rau de tie iel.! ! : si cap. Omul se abate in dreapta. Batrinul este primit si seara la vorba il intreaba de ce este plin cu bubs pe fata si cap. El le spune ca are riie si ca toti vracii i-au spus ca se poate vindeca numai cu cenusa primului copil. El le-a urat sa aiba multa sanatate. Gind deschide capacul. dar inainte de a-1 viri in cuptor scuipS inauntru si cuptorul pe data s-a racit. Se facuse un baiat frumos. ca eu am casi de sticla. Atunci au vazut ca batrinul nu era altul deck Dumnezeu. sa traias. copilul dormea ca §i cind n-ar fi fost nimic. da si stinga.i copii. mai mari. El ia copilul si-1 pune pe lopata. Sa facem jertfa copilul pentru acest batrin nenorosit Atunci barbatul isi trimite nevasta sa faca fo. zdrentaros si cere gazduire. Dar uude gaseste el asemenea oameni. Asa ca nu v-am mindt. Atuncea tapul incepe sa spuna omului si-i zice: Imi dai tu mie ce t-a mai drag tiie in casa ta? Omul a gindit ca din saracia lui a facut o casa si sa-i dea casa. sa fie Am fost aia.al la cuptor pint el mai st3 de vorba cu batrinul. Omul nu poate in nici un chip sa treaca. da tapu-i spune: Nu-mi trebuie mie casa ta. tot tapul ii iasa inainte si-1 spaminta. batrinul zice: Acum sa mi lasati pe mine sa bag copilul in cuptor fiinica voi nu puteti vedea cum arde copilul vostru. caci daca n-a§ saracit si fi fost n-as fi stiut frati caci as fi eu ca cei doi POVESTEA LUI PATRU OJU si a facut un copil mic si a facut el o casa. si eu pe-acolo pe vremea sa va povestesc. Mergind pe drum pina la preduzece.

Atuncea tuma-1 dusa inuntru. Dupa ridicarea norilcr cu copilu. sa ia tapu copilu. Intrebindu-1 pe al dci.tapul spune omului: Obeceste-mi ca-mi dai. dracul spusa: « La un otar de loc gasi certindu-sa doi : — frat. plecind cu el. Drugarii. da alant a fost la un vinat pin svet. da ieu nu-1 iau. nu grabit sa-1 omoriti. Cind a venit omul cu copilul acasa de la biserica. sa lom sama in can cum ie copilu scris. pe cum sa-i dea copilu la paispe ani. s-a inters acasa si incepe a povesti la muiere ce s-a intimplat pe drumul la mijlocul apii. sa iai sama ce sudbina am eu la implinirea Acuma — — a paisprece ani. rindu copilului. cu un tap pe cum a cerut tapu copilu sa-1 dea si i-a spus ca cind o fi copilu de paispe ani si vreme dupa vreme. Atuncea omu si-a adus aminte ca vremea a venit la paispe ani. copilul si pe trochi|a cu el. bagindu de sama numarindu-l. De vor lo va duce pe copil mare nacazuri. sa stropeasca cu apa de trochita. Atuncea popa i-a facut o molivda si i-a pus-o intr-o trochija mica. akrgara ! Dupa Dupa sa-si dea schiop a ce ajunsa §chiopu. Dara raii au sprimit un pat de foe. si ajunsara la vreme. eu indemnai copilu ei si sa-neca. scrie in cartie de copil asa « Copilu sa doarma su patu lu Patru opi ». ca aia-i ajuta copilului. nima nu eria decit trubaciu rSilor dejurni la casi de sticla. $i spune popa la ratal copilului sa poarte copilul trochita undeva vor s-o duca. pin sobe. pe vremea aia Patru otu o auzit de tatal copilului ca i-a facut vo apa la copil si copihi o poarta la iel si acuma s-a dus Patru otu la copil si i-a zis: De te-oi duce pe undeva. cind vazu ca pe drugaru lui 1-a loat noru al negru si al vinturos s-a dus cu el sus. sa spuna tot la rind ce a invinat finca asta a adus copilu de-1 vedem noi tot. Omul s-a dus pin apa pina-n partea lanta. de la gura trochitii un busuioc. ajunsa la casi de sticla pe mari. Pazind copilu intr-o zi boii. Omul a luat copilu si s-a dus cu copilu la biserica sa-i faca popa o apa de iertare si i-a spus omul lu popa. s-a dus sa plateasca matrialu da casa. dupa culesu de porumb. $i scoasa cartea si cetira raii si vazura ce spune. copiii lui. Dracul al schiop intrebindu-1 pe al dintii: « Ce ai facut? » El spusa: « Eu gasii o fameie scotind apa din fintina. da Patru otu sa doarma si el cind o veni. eu ii indemnai de sa omorira. cind s-a dus sa imoarca boii vede ca s-a slobozit un nor negru si vinturos si deodata 1-a ridicat pe copil sus. Dracul al schiop porni sa intrebe pe tot drugarii la rind. Raul ce a dus copilu a zis la trubaci: Ia de cinta sa s-adune tot raii de la invinat. care ce a invinat. Copilu a pazit boii. ce i-a zis un tap. Acum i-1 iau cind o creste copilu de paispe ani. nu e raul al schiop Tot. Ca ducindu-sa pe drum sa platiasca matrialu casii. atuncea alant drugar a loat boii si a fugit cu ei acasa si i-a spus la tatal copilului ca 1-a loat vintu cu noru al negru s-a dus sus: « eu m-am spamintat §i am venit fuga acasa si va spusai intimplarea lui drugariu meu ». — ce cinta trubaciu tot raii pornira sa vie ca pasarile la casa de sticla. plecind copilu pe anul de paisprece. Da al de trii raul spune ca un cioban pazind 197 . Dupa ce a platit matrialu. dara tartorli al zis: Stat. pana ea scotind apa. care sa omoare copilu. sari in f intina*. da unu nu e din numar. Si pe urma tapul a perit din drumul omului. s-a dunat tot roata pinga copil si a pornit brinci unu! spre altul. copilul s-a dus cu oili si boii la iarba.

Si copilu sezind cu dracii acolo auzi ce sudbina are el. Calugarul spusa lu Patru otu asa: si-1 taie ! : — — — 198 . ciumagu a avut optzaci de ani. scoasa cutitu si-1 taie §i pe al de doi popa. aide parinte sa vezi. da muierea n-a bagat de sama. Atunci Patru otu. Piste vo citava vreme aude Patru otu ca copilu a venit acasa $i vine si Patru otu sa-ntrebe ce sudbina are el si cum a facut copilu de 1-a intors raii ca sa faca si el. sa nu mor cu iele ». » Dupa intimplarea ciobanului. Atuncea copilu vazind multimea de rai mergind cu iel la patu lu Patru otu si zicindu-i copilului: Iote aici su pat sa sezi. Patru otu infipsa ciumagu in virful muntelui si porni sa-1 ude carind apa cu gura. marul a crescut mult mare si frumos. Porni tartorli al schiop sa zica Sa ia copilu sa-1 duca la patu lui Patru otu sa sada su pat. da si ce sudbina : — are Patru otu. Mai il uda Patru otu inca doi ani si facu paispe ani. zbera fuga la-al cea adus copilu: « Rugati-va de copil sa nu va mai stropeasca ca voi ati prins pe Dumnezeu. a pascut. A carat Patru otu 12 ani apa cu gura. copilul pleca acasa la tata lui. asa ii spune lu Patru otu. Atuncea calugarul sa sui in pod si lua un ciumag de mar uscat pastrat de cind a fost manastirea. Calugarul lo ciumagu de mar si-1 dete lu Patru otu si-i spusa asa Vezi muntele al mare. Copilu spamintat scoasa trochita din sin cu busuioc si porni stropindu-i pe toti dracii cu apa popii. Dupa ce vazu Patru otu ca n-are popi unde sa-si ierte pacatele. Deodata sa aprinsa focul pe draci si pornira sa arda.! boii sa pasca iarba: « I-am dat un somn greu la cioban de a durmit si boii s-a dus in livade. Calugarul spusa ca poate. sa umflara si murira boii. sa vii sa-mi spui. scoasa cutitu pe popa Acuma Patru otu pleca in altu sat sa-ntrebe pe altu popa si cind a spus la al de doi popa sa-i ierte pacatele si ala popa a spus ca nu poate sa-i ierte pacatele. Patru otu pina la cinci popi omori. fa-mi si mie apa ca la copil ca ieu am otit patruzaci de ani si sa-mi ierti pacatele si mie ». iel aude ca-n vrun munte ieste vrun calugare la vo manastire batrin si sa dusa la calugare si-i spusa asa: « Iou am fost patruzaci de ani ot si vreau sa-mi ierti pacatele mele. de aia ardet cu totu si pristanit sa-1 duceti indarat de unde ati venit cu el». vazu Patru otu ca ciumagu s-a prins si a crescut. Raul lo copilul si pleca sa-1 duca de unde 1-a loat si 1-a dus iara la locul unde a pazit oili. altu raul a indemnat pe o muiere sa bage malaiul in foe. Patru otu pleca la calugare si-i spusa: Parinte n-are maru frunze in iel cit mere. da n-are frunza in el cit flori. acolo sa te duci sus in virfu lui. Din cauza ca nu-1 vrea sa-i ierte lui pacatele. Dracul al schiop cind vazu atita foe si moarte de draci. Veni Patru otu la calugare si-i spusa: Parinte iote ciumagu al de mar s-a prins si a crescut Mai uda-1 doi ani inca pana face si mere si cind o face mere. copilu muierii sa arsa in foe. ! : Patru opa cind auzi ca popa nu poate sa-i ierte pacatele. ca: «nu poate sa-i ierte pacatele ». Din locul unde 1-a lasat raul pe copil. $i popa cind aude pe Patru otu. parinte. Copilu spune lu Patru otu sa-si faca apa la popa Patru otu sa dusa la popa in sat si spune lu popa « Asa. dupa ce lega mere marul. sa-1 infigi ciumagu in pamint si tu sa iai otira apa cu gura sa-1 uzi pina s-o prinde de-o inverzi si sa creasca mare.

raspundeau pe rind barbierii. La barbieri le era frica sa-1 mai rada si oricit s-ar face ei de viteji. care mai de care sa fie barbier. Si cind ajunsa la mar ii zisa calugar'li lu Patru otu asa: Sezi. dar care cum venea era intrebat dupa ce termina cu lucru. Ei 199 . alea sint doua pacate. merele ale doua din mar. pe aci a trait un mare imparat letinesc care se chema Traian. chema un barbier sa-1 rada il intreba Ce ai vazut. Calugarul uitindu-sa in mar. Petre. Atunci imparatul care nu da la nimeni seama. marite imparate. Imparatul era viteaz. Imparatul Traian chema barbierii pe rind sa-1 dichiseasca. din mar cade cite un mar pe pamint. Ce sa faca bietul imparat. Toata lumea umbla cu barbi si insusi imparatul ajunse cu o barba pin' la briu.! : Adasta putin sa iau cartile sa mergem sa-ti iert pacatele su mar. pe muma-sa a plecat ot in padure. cum s-o scoata la capatii cu barbierii cu — — — Cum mincinosii? Aduna pe sfatuitorii imparatiei si le ceru ajutorul. Mai la urma imparatia ramase fara barbieri. toti se temeau si tremurau de frica imparatului. ama ce pacat ca Dumnezeu ii daruise urechi de tap. El avea palate multe si frumoase. Tot spunind Patru otu toate pacatele pe rind. spuneau adevarul ca au vazut ca inaltimea sa are urechi de crului. mai ai inca doua mere in mar. scoasa calugar'li patrailu si i-1 pusa in cap lui Patru — — ! porni sa-1 ispiteasca: Ce pacate ai facut. Atuncea calugarul spusa lu Patru: — Pacatele tale s-a iertat. ca intii a omorit pe tata-su. si 1-a Patru a murit pe loc primit in rai lor. ci dupa faptele ImpAratul traian cu urechi de tap Pe timpuri. su mar Sezu Patru su mar. Barbierii insa nu au voie sa vorbeasca si spuna minciuni in timpul luaveau datoria sa se uite drept in locul unde rad si daca sint prinsi de client ca privesc in alt loc. Sa fi vazut in toata imparatia inghesuiala mare. frumos. spune pe rind! Porni Petru otu sa spuna pacatele. Calugarul zice lui Patru otu: Petre. Dupa asta se dete ordin mare ca fiecare oras si sat sa aiba un anumit numar de barbieri si sa li se plateasca pentru tuns un ducat si pentru barbierit alt ducat. ce a vazut? Barbierii nestiind taina. mai ramasa inca doua mere in mar. Cind auzi calugarul pacatele mai de la urma. ! Asa sint oamenii: nu sa judeca dupa graiul lor. atunci munca s-o faca degeaba. Barbatii incepura sa sopteasca in dreapta si-n stinga si purtau mare ura pe imparat ca le-a stricat obiceiurile. da din mar cade cite o mara jos la pamint. scotea sabia si le lua capul de la trup. pe deal. in loc sa minta cum le este adetul. mai baiete la mine? Ca aveti urechi de tap. Cel mai frumos era la Geanova. De acolo el vedea peste Dunare in Romania si peste cetatea Decebalium de la Prahova zisa si Deci. spune-le si — — si pe alea Patru sa gindi si pe urma si cazu si-si veni in minti.

maria-ta ! Vazind imparatul ca flacaul este destul de curatel si cuminte. Asa nu se-nvata meserie. bataie de la stapin ! Dar flacaul tacu si ! — — — Spune-mi. — nu vezi. De aci inainte ovreiul aduna la ducati fiindca de fiecare barbierit copilul ii aducea doisprezece ducati. nu pot.Atunci imparatul tragea sabia si le taia capul. mai baietas. Toate mergeau bine. Atunci ceilarfi barbieri din imparatie rasuflara linistiti si dupa un timp iarasi dadura drumul la cleanta. codrii. ca numaidecit as muri. raspundea ucenicul. am ceva pe suflet insa nu pot spune cuiva. atunci iti iai calabalicul si te duci in lumea alba de la mine. iar pe ceilalti barbieri din imparatie nu-i mai durea capul. sa-i spuie imparatului sa treaca cu rindul peste maistrul sau fiindca e bolnav de moarte si nu-1 poate barbieri. incepu pe ucenic sa-1 chinuie gindul ca in el se ascunde o taina a§a de mare si n-are nici muma. daca vrei — N-am vazut nimic. miine asa si stapinul a bagat de seama ca baiatul e trist si ca are ceva pe suflet. apoi astupa groapa la loc si asa ai scapat. parca nu ti-ar fi toti boii acasa. — Nu. acesta ramase mirat cum de a scapat cu viata? Iar cind ii arata ca i-a dat si doisprezece ducati ramase si mai mirat si numaidecit se scula din pat si-i lua ucenicului ducatii. Atunci barbierul raspunse prefacut ca n-a vazut. pasarile ceriului. Barbierul tap. Atunci isi usura sufletul dar dupa ce se destepta din somn. Uite. ca te vad tot ingindurat. caiora sa le spuna ce fel de urechi are imparatul Traian $i ziua si noaptea il chinuia gindul. Imparatul ii dete porunca ca sa-1 barbiereasca pe loc. lata ca-i veni rindul intr-o unui barbier ovrei. fricos din cale afara. atunci tot eu am sa te ajut. apoi dezleaga baierile inimii si spune de trei ori taina. sapa acolo o groapa adinca. stapine. si daca nici pe asta n-o faci. Ce ai. doar vezi tu cita grija am de tine ca de copilul meu. N-o sa te tin la mine intunecat ca o baba care-si cinta si-si descinta. baiete Meseria se-nvata prin munca si ! nu-i spuse stapinului ca a vazut la imparat urechi de tap. spunindu-i. Azi asa. du-te in pustiu. O sa ma auda fiarele salbatice. va fi vai de viata mea Iti mai spun una. — — si ! 200 . Ucenicul merse la imparat si povesti toata taina. — ! Nici acolo n-am curajul. sint tinar si vreau §i eu sa traiesc. dete ordin ca el pe viitor sa vie sa-1 barbiereasca. du-te si spovedeste-te la un sfint la vreo manastire ca acolo se tin ascunse tainele omenesti: — Nici acolo nu ma due — Du-te atunci si spune taina in ai pustii de munti unde picior de cm nu calca. insa de la un rind de vreme. Flacaul il barbieri numaidecit si imparatul ii darui doisprezece ducati. abia atunci chinurile iar incepeau. iar la imparat trimise pe un baiat ce facea ucenicia la barbier. Apoi il intreba daca a vazut ceva la el. zi se gindi la povestile lui ta-su care-i spusese: Ce auzi sa te faci ca n-auzi si ce vezi sa te faci ca sa-nveti meserie si sa ai noroc in viata. spune ce ai pe suflet ? Maistore. Daca nu vreai si nu vreai. macar ca tu esti un calic. mai baiete. Il apucara frigurile si se culca de spaima in pat. ca o sluga ca el n-are ce face cu atitia bani. In somn visa ca sta de vorba cu parintii sai si le spune ce-a vazut. macar ca taina asta ii apasa sufletul ca o piatra de moara. nici tata si nici frati. Cind ajunse la stapina-su.

sau este iar vreo minciuna de barbier. de trei ori. sa stii ca imparatul Traian are urechi de tap Se mira imparatul de asemenea minune si din ziua aceea isi dadu seama ca nu e om pe lume care sa poata ascunde o taina si ca pe pamint nimic nu se poate tainui. uliti si suflau in fluiere iar din acestea se auzea taina spusa de barbier pamintului. sa stii ca imparatul Traian are urechi de tap ? Si asta. facu o groapa. baga capul in ea §i striga de trei ori: Pamintule. il opri. Atunci dadu ordin sa i se aduca la palat numaidecit ucenicul barbier. Pastorii care pasteau oile si caprele pe acolo au taiat crengi si au facut fluiere. din taina pe care o stiu. Atunci imparatul scoase sabia §i cind vru sa-i reteze capul. — Pamintule. Intr-o zi. dupa un timp de chibzuiala. Au txecut citiva ani si in locul unde barbierul ucenic a spus taina pamintului a crescut un tei mare §i frumos. imparateasa cum a il opri. teiul era tot darapanat si abia mai gasira o nuiclusa din care facura un fluier. Dupa ce se linisti imparatul. ucenicul ii povesti din fir in par ajuns sa se spovedeasca pamintului ca sa-si linisteasca taina de pe suflet si cum din acel loc unde a strigat a crescut teiul cu pricina care 1-a dat de belea pe imparat. ce vesti ai dat tu in lume despre mine. daca este adevarata. iertindu-1 si de-aci-nainte se facu imparatul blind ca mielul ca veneau barbierii de-1 radeau pe rind si glumeau cu — — — ! imparatul. ins5 cum suflau in ele se auzea glasul — — ! ucenicului. In varsat de zi isi lua o sapa si pleca undeva departe de eras in pustiu. mai. de ma facusi de — — basme ? Marite imparate. imparatul se facu foe si para de minie si fu gata sa-i taie pe toti barbierii din imparatie ca nu-si vad de meseria lor si numai de birfeala se tin. . insa imparateasa. Ii dete drumul la barbier. mincinosule? N-am spus ca aveti urechi de tap. Care taina. sa stii ca imparatul Traian are urechi de tap Dupa aceea astupa groapa la loc si pleca usurat fluierind de parca n-ar fi avut niciodata nimic pe inima. raspunse ucenicul. Baiatul fu adus in fata imparatului si acesta il intreba rastit: Bine. Cum ajunsera acolo. unde sedea imparatul. zau ca n-am spus la nici o fiinta omeneasca nimic. imparatul auzi: — Pamintule. sa stii ca imparatul Traian are urechi de tap. Copiii mergeau pe Fluierile incepura sa se vinda ca piinea calda si ajunsera pina in cetatea. pe cind insu§i imparatul se plimba cu imparateasa prin cetate auzi cum copiii fluierau: Pamintule. miloasa din fire. Imparatul lua pe barbier si pleca la tei ca sa vada cu ochii lui minunea asta.Asta am sa fac. La auzul fluierilor.

.

II BASME NUVELISTICE §1 ALTE BASME .

.

n-o s-o-nveti tu? $i-ncepu el sa joace de bucurie si si chiuie asa cum se pricepea. zise prostul. nu va duceti. ne-om n baat mintea ca imparadi. Dar la — Fugi. noi nu sintem ds imparati. in fata palatului imparatesc se facu din ei o zidire rotunda ca sa-i ingrozeasca pe cei ce vor cuteza. da avem mai multa minte decit fii zi.! ! PROSTU-MPARAT muiere si a avut trei feciori si uaul dintre ei era prost. moasa a astui imparat. nu te teme. Oi face si n-au facut mi de imparati. cu cele nu putu dezlega cuvintele. ca merg si io. minte? zise prostul. Singar cinta. — — vorba care aceea: « la vale. ce da-mi si mie msrinde. Lasa-te mai prostule de cotcarii ca doar n-ai crede ca mintea ti-a veni mergind la fata-mparatului ? Mintea nu creste ba. In zadar se incercara ei ca nici care §i cum invoiala era ca celui ce nu va ghici i se va taia capul. unul dintre noi tot o sa io oarece.-n rastoaca. pe toate cararile. ca altfel ar paste-o magarii Da sti-va fiica imparatului sa joace la nunta? zise prostu. fa-ne merinde pentru drum lung ca noi amindoi mergem sa ne incercam narocul cu fiica imparatului. Ce-i drept. — Muma. hop asa. Dar feciorii muierii zor nevoie sa-si incerce si ei norocul. parca era rupta" din soare. tontule. $i intr-o — Muma. 205 . ca toti cei ce s-or dus si-or pierdut capu acolo. Da-mi un blid cu coleasa si ceapS ca mere padurete culeg eu. cei doi frati cuminti si viteji. printesa era mai frumaasa decit o zina. auzindu-1. tu nu — — Oare ce-i cei doi frari. — Muma. vremea aceea. da-mi imparate fata. $tie. risera zicind: stii ce-ai mincat ieri si vrei sa cutezi sa mergi frumoasa lumii? Merem noi acolo. imparatul strigase in imparatie ca acel voinic ce va putea prinde pe fiica lui cu trei vorbe i-o va da lui de muiere si jumafost odata o A O data. ma prostule. singur joaca » El cinta si topaia. ei. $i or pornit din toate colturile lumii printi s-o prinda pe fiica cea frutrei vorbe. ca unde-i minte-i aia si noroc. — Pruncii mei. o rugara astfel pe muma-sa: ca noi doar nu ajunga imparat. iar muma-sa plingea privindu-1 pe nenorocitul cinta: Iaca-a§a. in tate din imparatie.

un cere de lemn si-1 viri si pe acela in traista. Da nici un magar nu se tineti magaru 'Tineti magaru vedea. sa moara de ciuda Mai frate-miu. Prostul lua si-o pusa-n traista. ! ! zise: ma. sa-i dea un blid gol numai sa vada ce minune or mai fi gasit. frate. ca a sarit din cirtog. A. ii dadura fiecare cite o placinta. ca de. ca nu era sa-si puie mintea cu el. frate. Mersi baga-n traista sera ei si-1 apuca foamea. il lua si viri-n traista. Si alergind el cit il tineau puterile. Si flaminzi o pornira din vazu o cioara moarta. Si-i dadura si brinza. Dar temindu-se ei ca nu cumva sa le-o ia-nainte fiind prost si cu noroc. Prostul le minca placinta si apoi le arata: tontule da el nu 1-a tipat si or mers inainte. Atunci le zise fratilor sai — Eu am gasit ceva Daca-mi dati fiecare cite o placinta. ce lucru mare ai gasit? Da prostu nu vrea. fi-va-ti cindva de folos. nou — Daca iar am gasit oarece — Ai gasit pe dracu zise unul ! ! O la drum. ma. asta daca se mai tine dupa noi. Merse la ei si cind colo. noroc sa ai ». tu — Ii bun cercu raspunse prostu. in afara de un iepure care se pitula in niste tufisuri. Le dau cu moaca-n ce am gasit. nu mi-e frica. fratii Arata-ne. 'ai sa-i dam macar ca raminem fara pic de merinde. abia-1 fatasa magarita. noi iti dam ast blid. Cind o vazura ei plina de viermi si reversindu-se din ea Cit pe-aci sa pice lesinati. raspunse prostu. Iaca.! ! : Fratii insa se pregatira de cale lunga. Lua prostul brinza. din frati. magarusule. ce te tii de noi ca scaiul de oaie. este un pui de magar. Da-1 muscara niscaiva muste. o putoare de mortaciune. tu nu ma lasai sa dorm. las' ca te prind eu ! Si o zbughi prostul dupa iepure. Prostul se scula si un iepure. Ii dadura ei blidul si o sabie si prostu le scoasa cioara din traista si tinind-o — — Nu — ! de o aripa le-o arata. Asculta. iar el ce gasea in cale. tist de linga el din cirtog si fugi. ne ia tot Cu toate ne-nsela ! ! ! 206 . Eu am gasit oarece? Ce mai gasisi. Cei doi frati imbracati frumos si inarmati cu sabii. aduna Gasi mai intii un cep de la o cada. se chibzuira. prostule. ca noi vedem un iepure? Nu. prostule? spun decit daca-mi dati cite-un darap de brinza fiecare. cine stie ce va fi gasit §i lucrul acela poate ne va fi de folos. cepu — Tip£"l os 3 ! — — — Nu — si In alta zi gasi el : o minca — Iaca cercu — Tiii si pentru un cere ne-nselasi. va arat Si mersera ei ! ! — aici gadinile. unde vezi tu magar. au pomit-o la cale lunga fara sa-i vada prostu pe care-1 lasara sub o pluta dormind. impreuna un darap de vreme. fratilor. erau fratii lui striga el. J — — Iaca. vazu doi oameni. catre tara imparatului. Crezind ca va fi gasit vreun lucru de pret si ca le-ar face trebuinta. prostul face ce vede si ce aude. de ne luasi brinza? si ! pe cale. intoarna-te acasa ca te ! — — ! ! — — — Ma minca pe cap. arata-ne ce-ai gasit? va arat Sa-mi dati si sabia si atunci va arat. tu nu stii vorba batrineasca « prost sa fii. Mai.

Fratii luara un blid cu apa. prin intuneric unul il calca pe burta desteptindu-1 din somn. Unii zaceau prin cosuri. pe diavoli? — Scoala. §i prin intuneric prinse un cocosel. Ziua dracii nu se adunau in sa-nmurgi s-adunara moara. iar fratii plecara lasindu-1 sa-1 manince tartorii iadului. uita de mincare si iar adormi. cu lumina intrara in moara si se prefacura ca se culca. lasa ca tu poti fi bun la fie ce Esti mic si usor de purtat si tisti cu el in ailalta desaga. iar dintii unul pe altul. dar nu fu chip in moara dracilor erau numai vaiete. altii agatati prin pod. o pornira in vale la un riu unde era moara dracilor. zdrobiti de rotile cele mari. ostenit frint cum era. vazu in jurul lui numai ochi scinteietori ca de licurici. Ei. adormi dus. da pina si pe stapinii pamintului. jupuindu-se si zdrelindu-se fara a ei. Dracii adunara surcele. Tartorele tartorilor iadului. Dar mare le fu uimirea. dar nu vezi tu ce a facut? — Adevar graiesti Are pe dracu-n el Nu vezi la ce incurcaturi ne-a pus nu numai pe noi. tu nu vezi cu cine ne-am luptat noi asta-noapte? Cind se uita el prin prejur si vazu moara plina de draci morti. unul mai mic dete peste prost. Dar de lene. iar unii cazuti la chirepul morii. Toata noaptea n-a putut prostu sa doarma de tipetele necuratilor. §i se facu odata o liniste ca de mormint. sim|i miros de draci spurcati si cu oastea lui o porni fuga in aceea parte sa-si razbune copiii. il prinsa de git si-1 baga-n disaga legind-o la gura. gasindu-1 sforaind inca. Apoi grai: 207 . si ! Cum Cum Tartorele dracilor tipa cit il tinea gura aduna-ti ostile si faceti focul ca in asta noapte avem ospat un voinic. pe tine nu te tai. Da el luind sabia intepa fiecare ochi de-i lasa pe toti dracii orbi. la hirti. Prosrul. inca mai cotcodaceau dupa larma draceasca ce o auzisera toata noaptea. ajunsera ei acolo. ia sa prinda o gaina si s-o friga. — Mai frate-meu. altii striviti de pietre. se speriara dracii si care mai de care sarira in adincul apei sa-si piarda urma. gata sa aprinda focul iar pe prost sa-1 friga de viu Cind colo. iar el crezind ca e vrun mit. ba prostule. il udara de-si veni in fire.! : Mai bine sa-1 ducem la moara dracilor poate ca impielitatii ii via de hac asa scapam de el $i dupa ce-si cumpanira gindurile. Ba la un timp. §i cind sa p§seasca peste pragul morii. ca nu cumva i-ar prinde ziua pe pamint si sa ramina fara de putere. Vru diavolii se sa se mincau cu cuke. ! ! frigurile si cazu le lesinat. mergind noaptea pe home in lungis si-n curmezis. il prinsera ! — vesti ivirea zorilor. Da-n moara intuneric bezna. Scoase el sabia sa omoare licuricii care luminau si nu-1 lasau sa doarma-n tihna. Cind se uita prostu. care a cutezat sa ne calce pragul morii. noi ridem de el. Dracii stau cere in jurul lui fara a pricepe ce ginduri are. in moara. Niste gaini si cocosi de pe moara si speriati. Dar pe draci nu-i vedea. Cind se facu ziua venira cei doi frati sa-i vada oscioarele insirate prin vatra morii. cu capul pe un sac de uruiala. chiar si pe tartorele iadului. ca poate-i va fi vreodata de trebuinta sa-i prinda ! — Aghiuta. pricepe ca prostul e linga Intr-un tirziu dracii luptindu-se intre ei pierira. numai noaptea se inghesuiau acolo la sfat. Ce-i veni in gind prostului care era flamind. cocoselul din desaga — ! odata Cucuriguuu De.

ca prostul abia o putea privi. Sa-i umple covetaua cu pasat si sa i-o puie-n cap sub caciulS. zise prostul. ce casi incalecate. x\tunci printesa se incrunta si intreba: Apropie-te. care judecau daca s-au brodit ponturile. iar printesa pe alt tron mai mic. iar ii sopti prostului: Iaca. Apoi. fiica imparatului. semn ca nu deslegase intrebarile imparatesii. Da ce le trasni prin minte fratilor. de marmora sta pe tronul de aur implratul. Iar calaul trecind pe linga dinsii le sopti plin de mila: fiti prosti sa va-ncercati norocul. cascind oichii mari catre fratii sai. Fiica-mparatului cind il vazu o podidi risul. Eu nu sint prost. Le am. bate cepu raspunsl prostu. aseza si capatina fratelui mai mare in virful gramezii. cugetind dinsii ca s-or liisa el de ei. De. imparateasa — E mai cald in fund la — — —A — —A ! ! ! cald e-n curte la dumneavoastra zise printesa. Si-1 purtara asa prin codri si pustii. Pe cap ea purta o coroana cu pietre scumpe. Mai la o parte. pune cercu ! Ce mine ! ! ! — 208 — — Da ai-le? zise el. Ai in cap pasat? . cine-i prost si-si pune mintea cu printesa isi — — Nu — — pierde capu si el sa-si incerce mei saracii ziceau ca sint prost. $i se mira prostu: Ei. ca cine-a venit aici toti s-au dus pe apa simbetii. Ha Ha ! Pirlitul asta a cutezat sa-si incerce norocul cu mine ? Ha sa-ti stea scafirlia chiar in virful stivei de capatini Incepe cu ponturile grai imparatul cu un glas poruncitor. da eu nu sint si intra norocul. inteleptii imparatiei. o-ntoarsl prostul. Si-ntorcindu-se. Printesa spune la ponturi pe care nimeni nu le brodeste. ca sa-1 faca sa mearga drept inainte fara a mai culege de pe jos fiece lucru si a-i insela. ei. calaul iesi aratindu-le celor doi frati capul fratiorului. Bine ca i-ati imburdat.! ! ! ! cu cum ati putut sa-i ucideti ? Toata noaptea v-ati luptat a fost. stau sfatuitorii imparatului. pentru cale lunga sa le-ajunga. prostu suferea cu rabdare. Dupa putina vreme. nu m-a ascultat. — Mare larma asezara blidul plin de pasat. fratii ! — O — — — — Buna ziua. Si subt caciula-i Fratiorilor mei. $i facura o colesa si mlncara bine. chiar atita citi cutezatori mai erau. Calaul imbracat in vesminte rosii. ca-i de ajuns una pentru el si fiica-sa ? Da iaca cheltuiala degeaba. A crepa zise-mparateasa. Intr-o odaie lunga. fratii imi zic asa 1 Intra mijlocasul si curind iesi calaul si cu capul acestuia de-i aseza scafirlia tocma-n virful gramezii. pe rind intrara la palat sa ghiceasca intrebarile ce le punea frumoasa lumii. Da prostu sta cu gura cascata si asculta. Mai lipseau doua capete. cu desagii pe umeri si cu blidu-n cap. si cu aur suflate Ce i-ar fi trebuit atitea sobe. n-ai putea frige-o cioara? A cura de-acolo ! si-i arata o butie. La urma urmelor iata-i ajunsi la palatele imparatesti. Si desi-1 ardea focu-n spinare de dogoare si greutate. ma tontule ! Omule.

fugi la o fereastra cintind. Daca. cum se vazu slobod. o Da ce dracu o fi miscind? Si dezlega desagii. nu s-a mirat imparateasa cu inteleptii au lesinat. Iut'-ca dracul. carute de aur si cai impodobiti da raspunsuri potrivite la intrebari. ci la ce vorbeste ! — — — moara ? — Esti bogat? intreba printesa. dadura din cap. slavite-mparate. luceste. Vrei. iar Fugea. Dete veste imparatul in lume ca are o fata frumoasa de clestar. cazu blidu la picioarele imparastropind-o cu pasat pe rochia de aur. vazind ca un om de rind i-a brodit toate ! — Am tesii ponturile. inchininduse catre imparat ca prostul a dezlegat cele trei ponturi si ca i se cuvine fiica imparatului pentru a-i fi mireasa rautacioasa nu vrea si zisa: precum si jumatate din imparatie Dar ! printesa Pina nu va cinta cocosu in palatu asta nu-1 voi lua pe ast om de rind barbat Sa cinte cocosu meu zise prostu scotind cocoselul. zbughi un pui de-mpelitat Mic ca acul. Cind colo. sa-i mai dau un pont pentru dezlegare. numai si bogata cu palate ca o marita dupa acela care va 209 . ca tinarul zdrentaros a ghicit al — Nu. — de de loc. il intreba imparatul? Vreau. doar nu iau un om de rind ? da nu-1 vezi cit este de intelept? Nu te uita la ce straSe cade sa ne tinem legamintul si sa-1 iei de barbat eu dindu-i si jumatate din imparatia mea. incepu — sa-mi — fie sa cinte: — Cucuriguuu pont ! de se cutremura printesa gata sa innebuneasca de minie ! Din nou si inteleptii aratara imparatului. pe toti va omor zise ea catre judecatori. Cind 1-a vazut prostul. care. ca niste drepti judecatori. ridica desaga cu cocosu scoasa pe rind: cioara. cepu si cercul. cit putea. pe cind imparatul a crapat frica Si asa a ajuns prostu imparat PROSTUL CU PASARICA Era un imparat mare. Pe printesa o apucara sudorile. cu o imparatie mare si cu o buna de maritat. — Bogat pe dracu. da ochi n-avea. — patrulea nu vreau. ce sa vezi. de ce sa nu vreau? Ca n-o fi mai greu decit de dus sacu la Este om de jos. Apoi. Inteleprii palatului. vrei sa te tii de legamint si eu sa fac voia marieitale. si fata mare. filfiind din aripi de trei ori si tantos. sarac — Dai pe dracu? $i tocmai atunci se misca puiul de drac in cealalta desaga.! ! ! ! ! ! ! zise prostu si scotind caciula.

— raspunse Ce cald este la dumneavoastra si ce miros urit? ! La aceste fata ii La mine-n burta e si mai cald Baiatul la acestea ramase uimit si se uita prosteste si incremenit. Mergind prin padure. se dusese vestea in lume ca este o fata inteleapta si frumoasa. Din vorba-n vorba. intr-un sat aud trei frati saraci ca fiica imparatului se marita cu orice om de rind. mai prostule. uita sa-i sa-i zica: buna ziua. isi puse el in gind. incaleca iapa si pleaca in petit. cum il vazu. doar doar va da de casa imparatului. pune cutitul in si merinde in desagi. ii deschide usa. care-i va raspunde potrivit la in- Cind au la fiica trebarile ei. dar Il oprira sa o sa fii tu un papa lapte. Acasa povesteste fratelui mijlociu intimplarea. imparatului s-o peteasca. Cine n-ar fi vrut sa aiba o sotie asa de cuminte ca ea? Insa toti imparatii. incit de mirare. rusinati. Intreba pe un ostas din garda imparatului. — 210 Fac ramasag ca tu nu iei dopul ca e plin de murdarie. da de un hot care isi numara banii furati. Merse el luni si saptamini si ajunse intr-o cetate mare cu palate sclipitoare. isi puse in gind sa-1 omoare. Se incurca asa cum se incurca cei mici in vrejurile de bostan si pleca rusinat acasa. Se imbraca eel mai mare in toale noi ca de sarbatoare. Pleca dupa baiat cu gindul necurat si intra in vorba sa-1 vada ce minte are. De aceea. el bate si printesa imbracata numai in aur si argint cu parul de matasa auriu. au dat buluc. zise hotul. cu turlele de aur ce se urcau semet in slavile cerului. El intra inauntrul si o caldura inabusitoare cu o duhoare grea ii izbeste nasul. cum era si de asteptat. fost noi in stare de nimic. un zdrenturos si prost de dai in gropi se duca. li placea sa faca glume sarate si nesarate si sa-i batjocoreasca pe cei prosti. la sa-si bata joe de el.: ! auzit parintii si imparatii. El lipeste urechea la usa si intelege tot. unde este fiica imparatului? teaca Ostasul ii arata poarta. Fiica imparatului de felul ei era soada. printii si tinerii care i-au calcat pragul n-au izbutit sa-i raspunda la cele trei intrebari si toti au plecat in partile lor cu coada intre picioare. Cel mic trase cu afle — urechea si zise: — — nu au Eu pot sa-i trag niste raspunsuri potrivite ! grai el celor doi frati mai mari. hotului i se paru ca are mintea adunata de pe drum. Vazu in cale hotul un dop murdar de la butoiul cu vin. Mai la urma de tot. tu nu vezi ca n-am fost in stare fete intelepte imparatesti sa ! sa nu piece. Cel mic insa nu se lasa. bine imbracat si bine mincat si cind intra inauntru incremeni vazind-o cit este de frumoasa si ce intrebare si raspuns cere. Cel mic vrea si el sa dar il imping afara. . Pleaca si eel mijlociu. HotuI. incit uita si cum il cheama si iesi incurcat afara plecind suparat acasa. li luara iapa. Se plinse de patania lui si zise ca nu este om pe lume care sa-i potriveasca raspunsurile dupa placer ea unei fete nebune de imparat. Pindeste noaptea cind toti dormeau si pleaca in lumea alba. ascunsera opincile si toalele nerupte si-1 pindira Fugi. raspunda cum se cuvine.

insa neavind incotro a trebuit sa se marite cu el. se cade un ginere care merge in petit la fiica imparatului sa duca-n sin un dop si o mortaciune. a ingalbenit de ciuda. — Bineee Ai sa vezi dumneata ca te-nseli ! ! ! dat ochiior un prost mai orasului se despartira care incotro.! ! ! ! ! ! Eu. macar sa-si piarda capul Cum a batut la usa printesei din soba ei a iesit un busneac de miros si caldura de te ametea. mai baiete. de aci-ncolo. daca pui dopul ma umfiu-n foale §i ma sparg in bucati ! ! ! Ce-o !a sa se aleaga atunci de mine? Si se preface ca plinge. eu nu ma las si trebuie s-o vad pe printesa Daca vazu ca nu poate sa scape de el. fac — Mie sa-mi si ramasag cu tine ca ! ti-e frica sa fie frica ? Ia te uita ca o pun in sin. ce cald e la dumneavoastra La mine-n burta e si mai cald El a scos din sin cioara moarta si La marginea — — — — ! ! — — ! i-a grait: — Tine. vazu un cere de lemn intr-un gunoi. baiete? il intreba un strajer imbracat numai in zale si cu o sulita ascutita inalta cit pcmul. 211 — Am . Se gindi hotul. Dupa ce se apropiara de cetatea imparateasca. ce prost trebuie sa fie baiatul asta. ia sa mai incerc o gluma sa fiu mai sigur. ii arata poarta la care trebuie sa bata. — Nu te teme ca pun dopul asta — Vai. Pe cine cati. mai piriitule. iar pe drum sa se joace cu cioara — un cere? Cind fiice coresti printesa ? te-o vedea curtenii cit esti de smintit o sa te spinzure ca le batjoesti tu de nasul unei Eu te sfatuiesc sa-ti vezi de treaba ! Nu de-mparat mare — Care. mai nene ? Eu — Tu mai prostule Sint om batrin si nu mi-a decit tine. lua si cercul jucindu-se cu el pe drum. baga-n burta pasarica asta ca sa-ti fie si mai cald — Nu pot ca mi-e frica sa nu iese si sa zboare din mine. — Mai baiete. El ispiti lumea in dreapta si-n stinga si dete de poarta imparateasca. Bine. Se duse. Se mira el de frumusete si batu la usa palatului. Mersera cit mersera si in cale cazuta dintr-un copac ! — zacea o cioara moarta. asa ca ia dau. printesa. sa nu dai de vreo belea Fiica imparatului vazind ca desuicheatul asta a raspuns bine la toate intrebarile. Atunci baiatul mirat de miros a grait: Vai. nu te vezi ca esti intr-o ureche? Ba nu. iaca il iau Si murdar cum era. jap cu el in sin. vazind prostia drumetului si zise ca e pacat sa omoare un asemenea prostanac. Era un palat inalt si stralucitor ca soarele. sa-si ude limba cutitului degeaba. pui in sin cioara asta ? macar ca pute Lua ! o puse in sin Hotul casca niste ochi mari. Pe fiica imparatului Merg s-o petesc Fugi. ca nici sacui n-avea. El o priveste si-i zice intimplare ce-ti ! eu grija sa-ti leg burta cu cercul asta sa nu se sparga. A urmat o nunta mare si frumoasa ca-n povesti. si asa scapa el de la moarte sigura.

Suparati. avea o fata mare. cam trecuta de maritat. ca nici unul nu fu in stare sa ghiceasca raspunsul cerut. nimic ! A — Nu ! — — — — — Pentru ce. dar trei luni sedem sa mincam si ne veselim daca avem cu ce. In timpul asta — Se duse batrinul 212 . Intr-o zi trimisese la o zacatoare lucratori sa-i munceasca. i-a dat trei fire de cinepa din care sa-i faca boierului. Boierul. iaca va iert. mie sa-mi dai partea mea. le raspunse boierul. La nunta cind facura cununia. numai fa-i si dumneata ei din aste trei baschii. din astea trei baschii: furca. se vorbira ca unul fara altul sa nu faca nici o judecata. ca de saraca ce era nici un flacau n-o baga in seama. fus si — ! razboi. odihna si de veselie. istet si batrin ii zise: Boierule. se-nvirtira si unul nici nu §tiu sa-i spuie stapinului o poveste. omule. sa stii ca fiica mea iti face ce-ai cerut. Unul avea caruta. insa voi sa-mi raspundeti ce inseamna noua pietre peste an. Unul dintre ei. ca noua pietre de moara-n spinarea lucratorului. unul mai voinic. gata sa fete. Batrinul se mira si crezu ca-1 ibatjocoreste. ca nu degeaba am ostenit pe tarina boieriei voastre Daca nu stiti nici o poveste nu e nimic. fus si razboi de tesut. Scormonira in zadar prin cap gindurile. Atunci boierul s-a mirat si 1-a-ntrebat: — Cine ti-a spus. legara iapa de oistea carutii si pornira dupa negustorii. Batrinul se-ntoarse la fata indarat zicindu-i: Uite ce mi-a spus boierul. furca. dar mai intii sa-mi faca el mie. la boier zicindu-i: Boierule.: ! : : FATA CEA INTELEAPTA fost odata un boier bogat si neinsurat. Din astea trei fire de cinepa sa-i faci camasa si giubea Fata se duse si rupse din gard trei baschii. apoi il ruga pe tata-su — Du-te la boier si sa-i spui ca-i fac din cele trei fire de cinepa camasa si giubea. sint noua muncite de plugar. Ajunsera ei in tirg. altul o iapa burtoasa. ca la-nceput n-ai stiut? — Fiica mea mi-a spus. Boierul se mira si-1 ruga pe batrin sa-i dea fata de nevasta. Se duse batrinul la boier zise: — ca sa — Boierule. dar pina la urma fata cea inteleapta se marita dupa boier. — N-am stiut daca i-ai muncit ? inseamna noua ratine-su nici unul sa-i pietre-n an Fata ! spunem o poveste si sa-i raspundem ce lui ramase putin pe ginduri spunindu-i luni trei si-i Du-te-ndarat si-i spune boierului. se sucira. eel mai sarac. De aceea. Seara cind veni sa le dea leafa el ii aduna pe linga divanul sau zicindu-le: va dau leafa daca nu-mi spuneti fiecare cite o poveste Statura plugarii. ce sa insemne noua pietre. Intr-o zi doi tarani saraci plecara la tirg. Fata iesi in intimpinarea lui tata-su intrebindu-1 Citi bani ti-a dat boierul. Stateau toti pe prag. batindu-si capul. camasa si giubea. iar luni sint de sedere. ca noua pietre-n an. ca noua pietre sint noua luni pe an grele noua pietre de moara pentru muncitor. flaminzi si frinti de oboseala plecara lucratorii acasa fara bani. Traira ei asa multa vreme in pace si buna intelegere. tata? Aia. da-mi banii mei. bucuros.

cind inainte. falnic si frumos bucurara. boieru-i plecat sa se plimbe peste vii si mosii . va jur pe mea tot satul stie caruta . sa nu mai cadem in vreo gilceava de mai dam si de belele Nu vezi minzul sub caruta? Mai vecine. cucoana. iar ovazul ii e mama. Ea incepu sa plinga si sa se vaicareasca cerindu-si iertare. Nu stiti voi ca judecata la unii e ca o trasura cu doua oisti. Cind sosi boierul intreba pe cucoana ce-a mai facut de cind s-a dus el calare sa-si vada roadele si mosiile: Apoi am judecat doi tarani care se gilceveau pe un minz. zise eel cu iapa. iar eel cu iapa isi lua minzul si multumi pentru judecata dreapta a cucoanei. ce va certati si nu va judecati? Ba tocmai vrem sa ne judece boierul Boierul nu-i acasa — — — — — ! ! ! — — — — ! lata. nu fa pe sprinceana. ochii mei ca minzul este de la Stapina. Minzul cu ochii lui inchisi. Ei n-au de lucru si o intreaba: Dar unde-i. oameni buni. o poti mina. 213 . un minz mare si frumos. te crezi ca ti-a ouat gaina drept in caciula si te faci stapin peste minzul meu Tu nu vezi ca te faci de pomina lumii.!! ! fata iapa noua zile. spui una ca asta. breee-mi fata caruta Cum bre. eel cu caruta auzind a ris zicindu-i: He-hee cucoana ne spui palavre. Si neavind cum sa-si faca dreptate plecara drept la boier la judecata. Daca-i vazu certindu-se pe minz le zise: Stati. insa boierul nici in ruptul capului n-o ierta. unde-ai vazut. Unul zicea un — om f — sus si tare ca 1-a fatat caruta lui. Cind acolo. Cind ajunsera taranii de vazura minzul sub caruta. ti-ai pierdut mintile. Stati locului in pace pina vine boierul. nu va mai certati in curtea mea ca eu o fata muiereasca — nu va pot judeca. cucoana. Daca-i asa. sa pazeasca griul sa nu-1 pasca Atunci. — Oameni buni. nu-1 fata iapa mea? Vezi-ti de treaba. cucoana cum este treaba. mea chiar in tirgul al mare. cind indarat. Bine. Vazind ea ca n-are incotro. Cel cu caruta-i zise celui cu iapa: Iote. il ruga pe boier sa-i dea voie sa mai faca o mincare si sa se cinsteasca ca oamenii nesuparati la despartire. nu ne-a fost vorba ca fara faca pe mosia noastra nici o judecata? Ba asa ne-a fost — mine si fara tine sa nu se — — Fiindca tu ai calcat juramintul mai intii. numai cucoana cea inteleapta-i acasa. minzul ista 1-a fatat iapa placa. unde s-a vazut peste sa pasca iarba si calugar fara barba? crapii. eu iti pcruncesc sa-ti alegi lucrul ce-ti este mai scump si drag si s4 pleci la bordeiul lui taica-tu. zise eel cu caruta. la tot nat sa-i Ca judecata-i oloaga cind lipseste-n cap o doaga. sa mergem la judecata direapta decit sa ajungem la maciuca. — — — ! Dar dumneata. — Ba nu e adevarat. asta-i cam asa dupa mintea ta: iapa face minzul. fa judecata direapta. sa fete caruta si sa cinte mita? Esti in toata firea si umbli cu plosca cu minciuni. cucoana. aranul cu caruta apleca capul si pleca rusinat. boierul? S-a dus la locul cu griu de linga balta. ca nu vazu sa se dea linga iapa si blestematul se aseza pe celuilalt asa sta el niste paie sub caruta se taran. crestinule.

Si au avut norocul sa aiba o fetita soare te puteai uita. tineri si frumosi. sa te descurci asa trece vremea. m-ai dat gata Cind femeia-i inteleapta il judeca si pe dracul si tot il gaseste datori. dar in afara din ograda. si asa se prapadi. cu fata cea saraca si-nteleapta de se duse vestea peste noua mari si peste noua tari. nu lucra. stiind ca este frumoasa. numai rareori iesea si asta iiumai la hora si cu multa insistenta de parinp. si juramint sa mai zic . Trecura vreo citeva zile si boierul se trezi si-o-ntreba pe sotia lui ce cauta el intr-un bordei de om sarac? si — Boierule. sa toarca. Se puse muierea pe gatit si rinduit. porunci slugilor sa vie cu trasurile sa-si duca calabalicul la locullor vechi si ramase sa traiasca-n pace si fericire. vinul. Fata era asa de rasfatata ca daca la sapte ani a cerut sa suga. nu stiu dar cind ma voi marita. tata-su a mers tara in lung si-n curmezis si i-a indeplinit poftele. Ca sa nu se osteneasca fata. ori prin curte. ! si e nimic. macar ca ajunsese fata mare de maritat. dereteca prin odai. Si n-o lasau pe rasfatata sa ridice un pai de jos pe toate ! — Nu le dereteca si locul fiicei. muiere. n-am ce ! nu tu mi-ai spus sa plec din casa ta fiiindca am calcat un sa-mi aleg ce mi-o fi mai drag si scump inaintea ochilor? FATA CEA RASFATATA Traia odata intr-un sat o pereche de oameni iubeau foarte. o incalta si o dezbraca. n-o sa stiu nimic sa fac mincare. sa speie. Cucoana mai de§teapta. mai zburdalnica si mai iubita de parinti. mama o pieptana. cu bucate noi la gura veche. mai mult varsa jos. atit se incit la Cu cit crestea mai mare cu facea mai frumoasa. ! — Ei. de frica sa n-o arda soarele si sa-i strice fata cea alba ca spuma de mare. sa navadesc. au intrat porcii 214 . iar fata cea inteleapta ramase stapina peste toate viile si mosiile. ogcia prin casa. fata mamei Las' ca atunci ai sa inveti tu. — — Mama. Frumoasei fete ii dadea tircoale baieti din noua sate. Citeodata voia si ea sa-nvete a coase. Aduse un vin bun de-al mermeziu ce-1 adormea pe om de viu si se pusera la petrecere ca inainte de marea despartire. si ce-ai ales? — Pe tine te-am ales — Hei. De atunci boierul de bucurie ca are femeie-nteleapta se puse pe bautura la munca pina-i iesi parul prin caciula si camasa prin izmene. o spala. daca a cerut iarna fragi si struguri. in pantofi. Asa ca frumoasa copila statea acasa. sa tes. mama-sa l-a dat si ea a supt. dar mama-sa la iuteala zicea: Lasa. in timp ce boierul bea si nu se glumea pina ce se imbata turta si cazu jos sub masa. insa ea se tinea marcata. ori s-o zareasca babele si s-o deoache. care se atit de frumoasa. Parintii n-o puneau la munca. destul ai sa muncesti cind te vei marita. numai la dormit nu putea dormi in Odata s-a intimplat ca uitindu-se fata in oglinda. fata mamei. sa tore si cite altele. Uite.dupa care va lua ce-i este mai drag ochilor si va pleca din conacul boieresc. dar la ea ba. Dupa o asa intimplare rise boierul. mama-sa. Atunci cucoana porunci slugilor sa-1 urce-n trasura amindoi plecara la bordeiul lui tatine-su.

avind parinti cu dare de mina. Dar nici cei din casa n-o sileau sa faca treaba. mulsera vacile. cine nu. apoi vazindu-i pe toti asezati se adresa catre nurori si feciori. nu zise ba Batrinul mai avea doi feciori si doua nurori. scoase oile la ciobani. singura pe lume. — — ! — voi ca sta si la Luati. adica soacra-sa. ar fi mincat si mere padurete. Nora cea rasfatata minca pe nerasuflate. Nora cea rasfatata sta de se odihnea si nu punea mina sa ridice un tirs din curte de care se impiedicau porcii. $i eu cascam gura La ochii ca mura. dar mai cu seama barbatul si socrul. Au mers atunci la ea. Vindeam cu ciurul apa. dadu minlasa ca — Multamim. iar nora cea tinara sta in fata strachinii goale si fara un pic de pine. O ceru sa-i fie nora intr-o zi un mosneag si ea vazind ca feciorul lui era chipes si frumos. Ce sa faca ea de aci inainte? Sa stea. graunte la gaini. au sarutat-o si i-au cerut iertare pentru nedreapta dojana. iar mama 1-a certat ca-si supara fetita. despre vrednicia nurorii rasfatate. Se logodira si apoi facura nunta mare de se duse pomina. tare vrednice. nu-si chema nora cea rasfatata si frumoasa la masa. ! priveste. da tot inainte. muma. fetele si baietii mei. maica si mincati. Asa se duse vestea. Dar cind soacra ii puse strachina plina cu friptura in capul mesei si eel mai mare codru de piine. De flaminda ce era. iaca la noi toti muncim si toti mincam bine. o tinea cu narav. ca se-nvata ea la noi sa lucreze. vorbindu-le cu glas dulce imbietor: — sa Mincati. vrea sa dovedeasca ca este cea frumoasa si rasmunca nimeni n-o intrecea. da mai cu Nora cea rasfatata ramase cu buzele umflate intr-un colt si nu sufla un cuvint. zisera baietii babei. nu-i purta grija asta. insa sa stiti ca ea nu stie sa lucreze ! Lasa. au spart vasele si farfudin casa si cind a vazut-o tata-su. 215 . Iar dupa nunta fiecare o porni la treaba. Seara. dadura frunze la oi. Se bucurara de vrednicia ei toti. le adapara. ca de aceea muncim ca sa mincam si bem. sau sa se puie pe treaba? Ba sa se puie pe lucru zise ea in gind si a doua zi o porni la munca mai de noapte decit cele doua cumnate. ca este destul de lucru la noi. seama la baut. le adapa. hranira pasarile si porcii.in casa. le dadura de mincare. cind ii chema pe toti imprejurul mesei. baba. Venindu-i vremea de maritat s-au pregatit cu daruri si cite si mai cite bogatii. cei ce muncisera aveau blidele pline de bucate si ciorba. ne pricepem noi la mincat. asa cum se pricepu facu prinzul si o porni cu sapa la lucru si toata ziulica munci nora cea rasfatata cu postata inainte. precum si cite un codru mare de pita. Cin veni prinzul. Fata iar s-a inveselit si se invrednicea la lucru ca si pina acum. era fata fatata. Atunci mama fetei avu grija sa-i spuie viitorului cuscru: Eu va dau fata. s-a suparat pe ea. facura mincare pentru prinz si o pornira la lucrul cimpului. ca destul ati muncit toata ziulica Vedeti noi in casa este obiceiul ca cine munceste maninca si bea. le dadu mincare. de riile au dat cu fundul in sus oalele cu untura. dar si la si si de muncit. care la porci. cu tuica si vin rosu ca la orice masa. Calare pe-o iapa. de se mirara sapatorii. peste lume tara. fesela vacile. si atunci parintii au plins impreuna cu fata fiindca a fost dojenita sarmana lor copila. Nurorile celelalte se sculara cu noaptea-n cap. cuscra. le adapara.

ajunge pe un drum si vede un om suit intr-un pom. sa te dau argat ca n-avem ce sa mincam. Pe urma toti sa-mbata. Mai da-mi un ban. a incalecat calul si-a plecat. Si asa a plecat acasa. ia vino-ncoa. vorbeste ca-ti da icca o punga de galbini ca sa dormi cu el. S-a bagat baiatul si l-a tras la margine si cind colo gaseste disagii plini cu galbeni. si-a vazut de drum. Merse la nunta. a luat pe Ivanciu din leagan si afugitacasa la el. el adunase banii. — Ma. Cind a ajuns chemat indarat: — Sa stii sa nu-ti trimiti niciodata fameia la nunta singura. aveau de toate I-a venit vremea de insurat. — afara. tu ca n-am incredere in slugi. ia toalele turcului. acolo sa dormi. Merse el si ajunsa intr-un sat. A venit o furtuna si ploaie grea. I-a dat un ban. Cind sa deschida usa turcul 11 striga: la vino. Cind sa scoala dimineata. A fost un om sarac. iar l-a sator. ii murise femeia. ii da jos. stai si tu cu el. da simbrie trei bani. avea argati. Ea se duce la fata si-i spune: Fata. El face cu mina la soacra si-i zice: Babo. ! — Mai baiete. da ta-su murisa. ca eu sint blastamat ! l-a strigat: Du-te. Merge el amarit merge. Toti care au trecut m-au intrebat ce fac ? Numai tu ai gasit sa treci fara sa ma-ntrebi si m-ai dezlegat de blastam. Cind sa piece acasa de la turc. la un turc trei ani de zile. ca sa leg banii toata viata. toata lumea are linga el o muiere. Nu mai aveau ce sa manince. I-a facut loc linga nasu. da-mi un ban indarat. Du-te singura cu un argat. Un frate al muierii mai mic s-a insurat si el si i-a chemat si pe ei la nunta. el s-a sculat. le ia cu eh Turcul era un zapciu. eu stau cu ailanti. S-a imbracat in toalili lui turcesti. Venisa un nor greu si n-a plecat a stat sub un gard. dar furtuna l-a ajuns. babo. Ta-su l-a vazut cu bani multi. i-a facut casa: aveau avere. Omul. Turcul iar l-a chemat indarat. Raminsese cu un baiat de zece ii Taica. El a stat facut broasca sub gard si a scapat cu viata. ce sa vezi? Drumul il luasa apa si vede acolo un cal inecat cu turc cu tot. Pina la anul a avut un copil si i-au pus numele Ivanciu. Cind a adurmit ea. Acolo nima nu l-a cunoscut. tu te duci cu argatu si copilu si a plecat ea la nunta Cind pe urma si-a adus el aminte dupa ce a potolit vitele. Bine. Ia baiatul disagii cu bani. i-a pus mincare tot. da el nu sa dusa. ! — ! — — — 216 . numai eu nu am. potop.IVANCIU CEL SARAC ani. Da Ivanciu e in leagan culcat. Baiatul a plecat si a vrut — L-a dat argat — — sa iese unde insarezi. turcu ne da o punga de galbeni. care leaga bani de creci si merge inainte. Fiind bogati. Da turcu nu s-a imbatat. daca l-a vazut nepasa stii acolo luat si al doilea la usa. fata. au luat o fata cu avere. Sa stii ca e bine sa mergi pe drumul drept. I-a ban si-a ramas numai cu un ban si a plecat. ma — Ce! — Na banii astia. Adu si mie o fameie si-ti dau o punga cu galbini. $i sc duce in alte case. mie mi-a spus turcu sa nu las nevasta singura la nunta Ia sa ma due acolo sa vedem. El era bogat. Bai2tul lua punga cu bani si pleca acasa. Turcu-i zisa: Fata. apele 1-au inecat.

vaiete si ja!e Dar dupa care a avut doi copii. Pe urma el zice Bre. ca nu e nimica. daca acum a venit vremea sa ne spui ceva ce nu ne-ai mai spus sa ne dai vreo povata ca el. sa mincam si sa bem. du-te scoate vin. am venit dar sa vezi nenorocire ca a luat focul bucataria si a ars si Ivanciu. cit veti fi si veti trai. ca nu e Ivanciu? a — Sa dam foe la bucatarii. I-a poftit in casa. Chiote. Ia vezi ce? Du-te. calul la nunta sa nu-1 dati imprumut. adica socrilor: ii — Acum luati-va fata si plecati. citeva lucruri in viatj sa nu le faceti si anume: sa nu va luati copii de suflet. Da ea nu mai vine. ma due si se duce. iar noi copiii tai raminem. ii zise cu putina sfiala: mori. briciu. Vai de mine. Dar copiii se asezara tristi si smeriti la picioarele lui sa-si faca iertaciunea. Tainuie si cu socru si-1 trimite si pe socru. Si asa el a ramas cu Ivanciu iar muierea lui a ramas sa dea buna dimineata gistelor. veniti incoa. linga butoiul cu vin. — Am venit. Pe urma a zis: Bre. ia taie o gaina. da el 1-a dus pe Ivanciu in podrum. sa zicem ca a ars ars si au plecat cu ta-su si ma-sa la omu ei — Bine ati venit Bine ati venit ! Muma-sa-i zice: acolo Ivanciu. unul mai afurisit si rau. ce ne facem far' de copil? Las' ca nu e nimica. iar iarna cum veti cugeta — ! 217 . si eu n-am nevoie de asa muiere. Batrinul stinsa lumina din mina si mai ceru invoiala de la moarte citava pina isi sfatuieste pruncii. mama soacra. iar bani imprumut sa nu dai Pe urma cit veti fi si veti trai. sa vezi. Atunci se duce el la ei si-i cheama zicind: Haide.! ! ! : Dimineata mi era nici turcu nici Ivanciu — Ce-o sa-mi faca mie omu. o trimite pe soacra-sa. Vazind ca el nu mai vine. ca o sa facem altul a zis el linistit. taidi. coasa si lulcaua sa nu le dai pe mina altuia. nevasta sa n-o mini la nunta singura. Cind il vede pe Ivanciu de rusine a incremenit si de rusine ramine si el acolo cu muierile. Au dat foe. tu ai sa sa ne fie de folos in viata. Si o sa vina vremea la batrineata mare ca o sa moara batrinul. sa bagati de seama bine si sa luati aminte la vorbele mele. Si au inceput muierile sa gateasca. Se duce si ea si cind il vede pe Ivanciu ramine si ea acolo de frica si de rusine. Ce-a fost a trecut? Si s-au veselit si pe urma dupa ce au ridicat masa a spus — — — — — — — parintilor. ca ei place sa trSiasca bine cu turcu. BINELE SI RAUL sa moara. — fiind bun numai pentru Mai tata. fa mincare ca a venit tata socru sa se ospateze. Bine. haide. ramine acolo cu Ivanciu. a trait fericit. uns cu tcate unsorile si lenes de puta pamintul fost A un om furtisag si inselatorii. Da masa e pusa. vara intotdeauna sa tragi haina de mineca ca bine va prinde la nevoie. Hehe. Cind sa duce da peste Ivanciu.

dar cea buna da Cit ii hau si dudaul nu-i nici o intelepciune in vorbele tale. sa pornim tovarasie si pe cine-1 vom intilni in cale sa-1 intrebam. cum s-a zis. doar n-ai mincat ceapa ciorii vorbesti astfel. mersera si si se ramasira. trai pe vatrai ! Fratele eel rau sa moara. rise batjocurindu-1 si Intr-un tirziu. dupa aminata vreme se-ntilneste fratele al mare cu eel mic: amindoi calari. ce-mi tot pomenesti de Dumnezau. Atunci fratele eel blestemat zise: — — Lasa. iar se intilnesc ei ca dintr-o intimplare. 218 . ca la noi in popor se spune: Mersera — ei cit se-ntilnira — — Naduseala. toata lumea iti tremura de frica. Cind colo. Hehe. te rugam sa ne spui ca te vad om cu judecata si cu scaun la cap. puternic si cuminte. cum este mai bine sa fie omul pe pamint bun. ori rau Sa ne ramasim pe galbeni sa — — — — — ! : ! si calul tau. zdravan. iar dreptatea sta pe loc spart? si umbla cu capul Ba nu e bine asa fratele meu. Bine. cu tartorele iadului in drum. Lasa. bre. Ei. ce naiba. cum este mai bine omul in viata sa fie. unchiule. ai sa vezi cind te vei duce pe copca cu Dumnezaul tau cu tot. judecatorule. Pentru ca avea pe diavolul bagat in burta lui. Doamne. viclean si blestemat. Ce! mic ii da bine^e bucurindu-se ca se intilnesc: Buna ziua. lasa-ma. ca te bate Dumnezeu Mare o sa te bata pe tine. ca sa stii ca pe lume e mai bine sa faci rau si nedreptate decit direptate la lume. Binecuvintati sa riti si voi si fratele care mi i-a dat. curat. pleca. fratele meu. Dar asa ramine. intr-o buna zi ii zise fratelui mai mic care era credincios si cu frica de Dumnezeu si iubitor de oameni: nici noi fratie. Tine-ti treizeci de galbeni si un cal si du-te-n lume sa te procopsesti Iar lui ii ramasa toata — Mai ! averea parinteasca. rau. baiete. nici una nici alta. lumea nu da o ceapa degerata pe tine si astfel de oameni in zadar vor nadusi.! ! ! voi. Dupa asta si-a luat calul si-a strins chinga si a plecat in lumea alba. nu vezi ca orbului in zadar ii spui ca N-o fi nimic de capul lui si sarac are s-a facut ii lua galbenii si calul. Asculta. cum iti merge frate cu bunatatea ta si Dumnezaul tau? Or. se-ntalege. rau sau bun? Mare. judecatorule. tu stii bine ca doua sabii intr-o teaca nu au loc si de aia amindoi intr-o casa nu avem stare si nici asezare. Dumnezau sa-ti ajute Mare. Scoate boala ! Fara naduseala nu se departeaza omul de saracie. sa ne ramasim. iar daca esti bun si faci direptate oamenilor. cu cit esti mai rau si faci fapte rele. Pacat ca tata altfel ne-a invatat Bine. si ziua ! E un tontoloc natafleata. fara stire si fara capatii. iti multamesc tie si lui tata ca mi-a lasat citiva galbiori si un cal sa ma pot singur in lume arani cu ei. iar cei doi frati uidira. era rau. Nu credea in Dumnezeu si de fatarnic si prefacut ce era cu un ochi ridea iar cu altul plingea. Si asa batrinul muri. aista c ca aia din basme. Unul. ca stiut este ca iarba rea nu piere. Tu — — — ! nu vezi ca minciuna umbla-n lume.

! Bine. Diavolul il trase — el dupa vazu cu de-a sila. nestiind ca padurea are urechi si cimpul ochi: Fa. suratelor. multamesc de intrebare Cit am ochi si brate harnice. trage incolo. Mai la urma cobori intr-o prapastie sa-i aduca intr-un ciob apa. Dar cum le pierira ochii de atita stralucire si bogatie. De fiice frumoasei ! de fata. la mijlocul noptii coborira trei zine frumoase din cer si venira aci sa se scalde in jgheabul fintinii cu apa fermecata care-i facea pe cei ce se scaldau in ea sa aiba tinerete fara batrinete si viata fara de moarte. Orbul i-a cerut ultima bucata de pine ca sa nu moara de foame iar el i-a dat-o raminind flamind. Iar pe bietul om il arunca pe mal. Frate-su ii ceru voie sa mearga la acea fintina sa se procopseas^a i ei. ii ia besica. nimeni nu iti da in gura. altii pe sub mal. Caci acolo dracii erau la nunta. Numai fratele eel sarac a plecat ca gisca-n ceata. s-ar spala si niciodata n-ar mai murea. Aci ramase el stingher cu cerul intunecat pe vecie deasupra capului. o umple cu apa si hai cu ea plina la cetatea imparateasca. iar el se mira cum sa scape ! din hora sa ajunga in lumea lui pe pamint. Insa el nu cuteza. Cind deodata veni tartorele iadului si cind isi vazu copiii tot in petreceri si sarbatori cu zdrente pe ei. la Trage o fintina pe inserat. dar cocosii au cintat si zinele au zburat in inaltul vazduhului. Sarmanul s-a tavalit cum a putut si cu ajutorul lui Dumnezeu a ajuns la izvorul fermecat. ii zise sa ii sa-1 scoata deasupra la lume si-1 i se tie de coada ca scoase pina la jumatatea drumului. Acolo cum ajunge imparatul goleste odaile de doftori. — Cum aci cum o sa duca el apa fermecata de-mparat? Se duce in padure. Cind colo. ca moare batrinul cersetor de foame. diavolii insa-1 cheama-n hora si trag de el. se izbi de lemne si de pietre. de-ar sti fiica imparatului care zace pe patul de moarte de apa asta tamaduitoare si datatoare de viata si tinerete ar veni. Deschise usa si vazu comorile parnintului. Zinele cele mari au vrut s-o mustreze de cele spuse cu glas tare. adevarul gol. Cind sa se suie diavolul il trage-n jos in lac sa-1 A inece zicindu-i: Uite. Vorba aceea: cu un ban s-a prins in hora si cu zece nu poate scapa Si asa jucau de se stricau dracii si dracoaicele. omule. Daca-1 vazu diavolul ramas far' de ochi. pina ce ajunse Beu el apa si adormi intr-un tufis din apropiere. n-o sa ajnng cersetor la usa nimanui. Baura ele apa si se scaldara. ii lua la bataie si-i arunca cu toghia pe unde nimerea. vraci si vrajitoare venite din toate colturile lumii sa scoata pe dracul din madularele tinerei fecioare. de aceea trcbuie ! — — si cite-o minciuna Si de aci iar li se deznodara drumurile si cararile si fiecare pleca-n treaba mers el cit a mers pina lui. 219 . mergi la fundul lacului si dai de comoara parnintului si atunci vei fi fericit. Si cum o scalda pe printesa se inviora si zimbi fericita dupa zece ani de boala grea Atunci se facu nunta si bietul sarac ajunse imparat. El trage sus. pe altii pe mal. La nunta lui povesti intimplarea cu izvorul fermecat si hind si frate-su lui Dumnezeu pentru marea lui bunatate. Mai fratioare. i-a iesit un orb in cale. omoara un pore salbatic. iar cea mai mica n-are de lucru si dezvaluie taina izvorului fermecat. pe unii la fund. ai o cheie de aur. s-a spalat a vazut cum se crapa de ziua si a multamit el incoa.

De atunci si pina azi. oamenii din acea tara traiesc si azi in petreceri si veselie> cu cintece si lautari. nu pentru unii muma si pentru alpi ciuma Inconjurat numai dc oameni cu scaun la cap. Imparatul eel intelept avu multe razboaie cu vecinii hraparep si flaminzi care jinduiau la laptele si mierea din holdele imparapei sale. caci dracul isi gaseste cirtog in inima prostului fuge de tamiie si de intelepciune. Tatal Neamului si asta pentru ca era pentru top la fel. ci cu bun. multamiti De atunci. Ca oricare om. un om intelept si drept si nu ramine dator nisi pe cei manui pentru 220 . S-a ingrijit el sa le dea invapltura aleasa chemind la palat pe cei mai mari invaup din lume. avea $i imparatul trei feciori. Batrinii il porecleau Tatal. fiindca intregul popor lupta cu barbape sa-si apere pira §i averile. numai ca sa supuie alte popoare mici si neputincioase. drept pe dregatorii domniei. Dupa ce si-au scos top ochii au a§teptat sa vie zinele sa se scalde in apa viepi. §i cu cit trecea vremea vedea el ca fiii sai nu judeca cu mintea lor. ca I se dusese vestea ca este incalcarea obiceiului pamintului. el pe top ii punea cu fata la pamint. si obiceiurile stramosesti. fel un imparat mare peste mari si tari. top au ramas orbi si pedepsip de Dumnezau pentru lacomia lor Ce sa faci daca Dumnezau a umplut lumea cu ce a putut. ca sa-si faca renume prin vitejia oamenilor. iar toti cei din imparatie sa se ajute si iubescS. iar apa nu era fermecata. a ramas vorba stramoseasca ca fapl de oamenii lacomi §i aplecati spre rele si razbunare. sa fie om de omenie. SNOPUL DE NUIELE Cindva traia intinsa si imbelsugata. legea. stapinea o imparatie unde si ciinii mergeau cu colacii-n coada si fara de zgardiL si Imparatul era intelept. dar cu frica de Dumnezeu si facatori de bine. Imparatul tragca cu urechea ce-i invapl vracii. ca stejarii din munte. o deschise cu ostirea si tot aurul il imparti poporului ca si cei saraci sa fie imbielsugap. la urma noul imparat gasi in buzunar cheia de la comoara paminmerse. Domnul nu le ramine dator.! ! ! Pe aci multi nebuni au plecat cu frate-su la izvorul fermecat. Asa se intimpla ca top orbii pieira fara de hrana si lumina. Pentru faradelegi ii pedepsea la mai de jos supusi. cum pieri si fratele sau ! eel necinstit. Obiceiul pamintului era ca tot natul. top frumosi si voinici. ura de moarte pe alp regi si imparap care se tineau de minciuni si razboaie. intelepciunea din carji si minuirea cu istepme a sabiei. Dar cum nici o zina n-a venit. iar astfel de oameni de mai sint pe undeva pe pamint: Mai tului. Dar cum i se treceau hotarele. sa pastreze limba. cu bun si cu rau. cu prosti si cu infelepp. asa cum se iubesc fratii la nevoie. Toata ziulica invStau copiii vorbind ca albinele din mireasma florilor. Poporul intreg credea in el si il iubea ca pe un sfint. si Traiesc ca fratii $i se iubesc ca dracii Asa este de cind lumea. carturarii si cititorii in stele. top fep logofep.

am hotarit ca de azi inainte sa nu mai eu imparat. de oamenii desculti sau in opinci. altmintrelea. cinstiti carturari. ea stinge bucuria omului si lumina lui Dumnezeu. doar copiii lui vor Apoi le spuse imparatul cite verzi si uscate. iuti si viteji. Isi aduna iar pe mai marii dregatori si povatuitori si le impartasi hotarirea sa: fiu Prea cinstiti sfetnici si intelepti. pina ce il parasira vederile.! mintea invatatilor ingrijorat tului. De buna voie sa se supuna legilor. nu de frica lor sa tremure. fie mare dregator. zisera unii. De azi incolo vor porunci feciorii mei. este biciul omenirii. apoi eel mijlocas si mai la urma eel mic. zise cu vorba blinda si dulce imparatul: sa fie intelepti. Dati o mina de ajutor oricarui om necajit fie el cit de rau Numai asa il veti face bun. incepe feciorul eel mare. despre slujitorii vicleni. toti frumos — — — — — imbracati. Nu-i de ajuns sa spui ca esti cu scaun la cap. iar imparatul le zise: lata pentru ce ne-am adunat aici. care se indeletnicesc sa-1 laude ca sa-si pastreze slujbele. si se girbovi de tot. copiii mei. zisera intr-un glas feciorii. Voi trebuie sa fiti buni si drepti cu cei de jos si cu cei de sus Cu ingimfare si infumurare. Intr-o zi. in loc sa-i spuie ce necazuri are poporul. demni si zgirciti cu visteria si cite si mai cite pareri. doar prinde ceva din intelepciunea sa. huiduiti de multime. ca sa nu mearga {ara la ripa. Ce-o sa iese din ei? Se intreba bietul imparat si cadea pe ginduri. Simtea ca moartea-i bate la usa si de grijuliu ce era socoti ca nu poate sa-si dea sufletul inainte de a ramine impacat cu gindul ca fiii sai s-au ales cu ceva dintr-atita puzderie de invatatura. fara de care nu se poate stapini o imparatie Sa fie aprigi. sa aiba infrinare la gura §i rusine la obraz. Sa va spun eu. Noi le avem pe toate astea. lor. o sa-i puie la o grea incercare pe inteleptii si carturarii palaPornnci sa se adune in marea sala de marmora albastra toti invatatii si copiii sai. Toti oamenii rai. fiecare cite un an. priceperea si indeminarea in treburile imparatiei. zise cu blindete batrinul imparat. ! — Trecea vremea. sa nu uitam ca trebuie sa fim oameni si legati de popor. ori om de rind. toti tiranii. atunci cind faptele o dovedesc. Altii zisera sa fie harnici. Acum sa va vad intelepciunea. ! ! Pe toti ne asteapta o dreapta judecata ! In fata mortii sa ne dam sufletul usurati ca pe pamint am facut numai lucruri bune si eu asta va cer acum la sfirsitul vietii. Sa va biruiti patimile si pornirile rele. Daca pe toate astea le au si nu le lipseste rabdarea pot stapini o imparatie si-i pot face pe supusi fericiti. De azi pina la anul. Cineva sa-mi spuie. 221 . imbatrinea imparatul. Apoi le vorbi batrinul despre imparatii si regii tirani. sa stie si copiii mei care sint cele trei virtuti. conducind imparatia — pe rind. nu veti putea fi stapini buni si va fi vai de steaua voastra Fie imparat. Tirania. va departati de talpa tarii. mici si mari o sfirsesc in streang. Supusii vostri sa fie drepti si oameni liberi.

facu alte legi mai aspre. Vazind poporul ca prin munca cinstita nu se ajunge la capatii. ca li se ia griul. care-i aruncau in ocna pe cei ce cutezau sa spuna adevarul. Feciorul sau cum ajunse imparat. de facura ferfenita ostirea si pe dregatorii sai. Maria-sa nu se amesteca la nimic si tacea molcom. isi lua alti dregatori. Se abatu si un an rau de seceta. Ba pe unii ii arunca la inchisoare. vazind neobrazarea. In locul lor aduse oameni tineri. Asa era rinduiala. le iesi in intimpinare imparatul acela cu barba alba pina in pamint si le grai razboinicilor La foamete lumea multe Fratilor din tara vecina. pina ce se saturara si se imbatara de-a binelea Daca se ospatara si se imbatara bine. ! ! ! Mijlocasul ca sa se arate mai cuminte decit tatal sau. Se imbracara locuitorii pasnici in haine de razboi. inflaminzita si insetata Apoi se asezara la mesele intinse pe iarba verde. Asa ajunse tara de ripa. Sa fim prieteni adevarati si sa ne ajutam la nevoie ca oamenii. ca nu mai pot suporta darile grele. Cind ajunsera la fruntariile acelei tari bogate. incit se sfatuira cu mai marile sale capetenii. oameni sintem pacate face lata ca noi va iesim pe cimpie cu carale pline de griu si porumb. Poporul batea la poarta palatului cu jalbe-n protap si cu paie aprinse-n cap. vacile si mioarele si ramin saraci. vazura atita belsug la batrinul imparat. iar pe 222 . pusera mina pe sape si topoara. pentru ca poporul de frica sa-1 asculte. inarmati pina in dinti. cu mese intinse si bauturi. fie de facea ceva rau. puse mina pe securi si buzdugane de-i nimici pe nesatui si insusi tinarul imparat ramase fara o mina pe cimpul de batalie Cei care scapasera se intoarsera tristi si rusinati Trecu anul si hai sa-i vie rindul si celui de-al doilea copil. celui mijlocas sa fie si el un an imparat. sa fie multi stringatori de dari.! ! : ! Imparatul se scula de pe scaunul de aur §i-i lasa locul printului celui mai mare. iar inchisorile gemeau de osinditi la robie grea. dar nepriceputi in rinduiala tarii. ridea impreuna cu sfetnicii sai de gloata infometata dupa dreptate si vorba buna. ca in visterie erau bani destui se hotari saporneasca razboi impotriva unei tari vecine in care paminrul isi daduse roadele din belsug. suspina si tacea. nepriceperea si saracia? In loc sa cumpere griu si porumb de la tarile vecine. sa treaca prin foe si sabie imparatia acestuia. ci sa faca multa ostire inarmata. multe cazarmi siinchisori. Al batrin vedea. ca oamenii ajunsera sa jinduiasca dupa o bucata de piine. Grija lui nu era sa se lucreze holdele. frumosi. In tara la tot pasul erau stapini lancierii imparatului. El in loc sa le asculte necazurile si sa-i pedepseasca asa cum se cuvine pe cei ce se dadeau la faradelegi. Scoasera sabiile si incepura macelul Si astfel nu se tinura de cuvint Ostirea acestui imparat. fie de era bine. ca asa era facuta intelegerea sa nu se amestece nimeni si ei sa se descurce cum i-o taia capul. te lasa maria-ta impins de patimi si nepriceperea tinerilor cirmuitori. dadu cu piciorul la dregatorii cu parul alb si girboviti ai tatalui. Astepta doar sa-i vadii ispravile. Veniti la noi si va luati griu cit va trebuie si sa nu varsam singele celor nevinovati Caci cine la razboi porneste — ! ! Nu ! — Sfirsitul vietii sale Vrem pace si frati sa fim ! ! dovedeste raspunse intr-un glas ostirea tinarului imparat.

Imparatul. Baiatul eel mare ciung cum era. lata. caci unde nu e stiinta si pricepere. parca se bucura si el de nepriceperea astora doi. parca ar fi facute din carne moale. greseli multe si suferinta mare la norod. Copilul saruta mina imparatului. Imparatului si poporului ii crestea inima de bucurie. Lua el si snopul de nuiele. eu v-am cirmuit ca un pastor blind ce-si iubeste turma. pina ce le frinse pe toate. acolo e paguba mare. lua snopul de nuiele il dezlega. multamesc din inima cerului ca pot lasa poporului si bun ca tine. copiii mei. am ispravit porunca precum e mai si de imi vei da si alte si porunci placerea incerca sa le indeplinesc bine. voi tot ati stricat Atunci lua bratul cu nuiele si-1 intinse celui mai mic. iata Dupa zicindu-i: — voi Marite imparate. V-am lasat la domnie doi ani si aduserati turma pe care am pastorit-o un veac la sapa de lemn Ce-am facut eu bun. sa-mi dau seama de priceperea si nepriceperea voastra. spre cinstea mariei-tale. Hei. taica. Poporul stiindu-1 si pe asta rau si vazindu-1 pe deasupra si prost se bucura ca nu s-a priceput. 223 . dar oameni sint putini avut dorinta sa va las Anii m-au imbatrinit si simt ca am sa mor feciorii mei sa fiti imparati cu schimbul. — un imparat imelept Iubite fiule. V-am vazut ispravile si astfel sfirsitul imi este si mai aproape. ca nici una nu se rupe Dadu — ! si se bucura de nepriceperea sa. Asa ca si el arunca bratul cu nuiele si se dadu batut. n-am pomenit. amunca e a se face lucru bun si intelept. De aci mersera la imparatul lor de pe vremuri si-1 rugara sa nu-i paraseasca si sa nu le mai dea imparati tineri si infumurati sa-i conduca. legea. In zadar se suci. la rindul sau. si incepu sa rupa mladita cu mladita. dar osteneala ii fu zadarnica. va dau snopul asta fraged de nuiele. acela ma va urma pe scaunul imparatiei si vrednic va fi de mine si — ! ! Am — poporul meu. Apoi veni rindul fiului mijlocas.! ! tinarul imparat fura gata sa-1 spinzure de nu venea mosneagui sa-1 scape de ura norodului. ingenunche in fata tatalui sau iubit. se invirti ca lepada bratul de nuiele rusinat. cite un an fiecare. ce indeplini cu bine porunca. saracie. Simt ca o sa mor cu sufletul neimpacat. meu. si cu putere vru sa-1 fringa. fiii mei. da cei fara cap si pricepere. cine il va fringe. nadajduind ca o fi ceva de capul celui mic. Imparatul. bratul cu nuiele sa-1 fringa pe rind si incepu tot cu eel mai mare. Daca nu putu isi aduna din nou puterile. incovoiat de ani si abia tinindu-se de un toiag le zise: Hei. pamintul stramosesc si obiceiurile Acuma vad ca lume e multa. ca pe eel mic nu 1-am pus la vreo incercare. zicind: Afurisite nuieluse. puse snopul intre genunchi si se opinti din rasputeri sa fringa nuielele. grai el. vazindu-i price- Poporul rise cu hohote de prostia feciorului celui mare v — ! perea si indeminarea. sa-i vada si astuia intelepciunea. Veni si sorocul mult asteptat si in fata multimii batrinul imparat in vazul lumii isi puse cu mina lui copiii la incercare.

pentru bunatate si se ospata flamindul. iar saracul cazu pe ginduri si incepu sa ofteze de inima rea si apoi se plinga. intra argat si munci si el pe unde putu cu gindul la copii si la muiere. bre naica. mai baiete. te dau in judecata si toata viata nu te platesti de datorie cu tot neamul tau. ce le-am mincat acum sase ani. Si-i povesti lui Pacala. Cind vazu negustorul numai cinci lei pe tejghea ii risipi pe jos de necaz. apoi zise: boierule. Saracu pleca in lume. ca-ti cistig eu procestu ! ! . Dupa sase ani de argatie. cinci gaini faceau fiecare cite doua sute de oua. plecat fund in argatie. Cata el un advocat bun. Mai indatorat sa fii omenirii sa-i slujesti Apoi se urea pe tronul de aur imparat isi dadu sufletul usurat ca dupa moartea sa. Asta inseamna ojmie de oua inca din al doilea an. de ce plingi si de ce oftezi ? Uite. domnule. cresteau puici si se faceau in eel de-al treilea an gaini si iar fiecare facea cite doua sute de oua Si-i dadu birtasu cu socotelile inainte ca nu a agonisit saracul atitia lei nici in cei sase ani citi ii socotea drept datorie acum. — — — il vede Pacala. hai sa se intoarca sa-si plateasca A — — — ! ! datoria birtasului. aduce tulburare si necazuri cu duiumul. iar batrinul rod bun sa cirmuiasca imparatia JUDECATA DREAPTA fost un om sarac ce se afla in drumetie. Cind colo. m-a dat boieru-n judecata si pentru cinci oua Ce e fierte imi cere azi prin judecata o mosie. Daca nu-mi pui toti banii pe masa. — Cum de te-ncumetasi. baiete. Clocite la rindul lor. Bietul om era atit de mihnit ca sarea pielea pe el. Toti il socoteau ca este vinovat. boierule. toata intimplarea. feciorul eel lasase mic si intelept. iar eel de minte. Apoi iar il sfatui: Sa mai stii ca cu cit mai mare esti. zise drumetul.! Un lipsit imparat intelept aduce poporului liniste si belsug in casa. ca toate judecatile. cinci lei pe cele cinci oua. Stii ce e. sa-ti bati joe de mine numai cu cinci lei ? Pai cinci oua de nu le mincai le clocea gaina si ieseau cinci pui ? In al doilea an. Plingea si se vaita insa far a rost. Da-mi cinci oua fierte si ti le platesc cind m-oi intoarce de la stapin. pe scari la judecatorie. Pagin negustor isi zise el in gindul sau si nu-si ierta ce 1-a indemnat sa ! — fie cinstit si sa vie sa-si plateasca datoria. O mie de pui. cu tine. si dadu si el ca tot natu buna ziua. Bine. din fir in par. dar nici unul nu vrea sa-1 apere. Veni vremea la judecata cu sorocul lui. Oamenii din birt dadura osteniti de atitea socoteli din cap. Deschise usa — Poftim. Ajunse odata mort de foame la o cafenea si ceru negustorului sa-i dea mincare in veresie ca e sarac si cauta de lucru. adu un brat de lemne 224 eu sint advocatul tau Du-te si cumpara o chila de griu. si un amnar. sa te insemn pe raboj si sa nu uiti datoria Multumesc. aduceau o mie de pui.

auzi? In timpul asta intra Pacala. De prindea vreun n. Multi oameni apucau calea codrului de teama si groaza fapa de stapinirea nemiloasa si nedreapta a irnparatului si a slugilor sale. o banita de bani? era cu putinta sa iese din ele atitia pui. Iaca vine. Incepu judecata ! Advoeatul negustorului facea spurns la gura vorbind. Pe vremea unui astfel de imparat s-a intimplat ca un ostas sa arunce coiful si s. sari in sus de bucurie ca omul eel sarac gasise un advocat. nu esti mascarici ? Unde s-a vazut pe lumea asta sa semeni griu fiert? vezi. domnule judecStor. cu mustatile canite de zama si untura. dar zimbind — — — ! ! si hotarit. una ca asta? Raspundeti? — — Nu om Cum este. care-1 scapa cu mintea lui isteafa de la datorii si-1 facu fericit pentru toata viata. domnule. Pacala atita surcelele si puse griul la foe sa fiarba sa-i faca coliva birtasului. ca ne faci nebuni in prinzu-al mare? Domnule judecator. adeveri judecatorul adunata. in care mureau zeci de mii de oameni pentru hatirul lui de a fi eel mai mare imparat. cam jerpelit in toale de taran. am intirziat pentru ca a il trebuit sa suflu-n foe sa fiarba oala de griu ! Vreau sa min dirnineata in varsatul zorilor muierea la semanat. Asa ramineau vaduve. eu sint nebun ca fierb griu pentru semanat pe ogor ! Dar piritorul. care nu se supunea poruncilor. da-i in sus. ori care se dadeau la furturi tilharii. te tii — Ce e cu dumneata. ii lua bogatiile din carufa si le da copiilor sai goi si desculti. sau de zgoande? Nici la judecatorie nu te lasi de pacaleli? — Nu e nici o pacaleala. Domnule Pacala. ca om. sub soare si sub stele si toata lumea il tocmea.! ! — Cum adica? — Ai sa vezi Merse impricinatulj aduse o oala cu griu si i-o dete lui Pacala. Imparatul. vino-ti in fire. domnule judecator. Se ingrozi judecatorul si lumea de soarta bietului sarac. bun ca Pacala. domnule Pacala. da-i in jos. ca cere unui cinstit si sarac pentru cinci oua fierte. puici. aperi pe acest nenorocit. pe care-1 astepta osinda grea si fara pereche pe lume. birtasul asta burtos si rotofei. nu este nebun. Asa se duse vestea-n popor ca Pacala a devenit advocat vestit. nu se multumea cu ceea ce av.atul si sa se faca haiduc de codru.gustor bogat il taia. copiii orfani si ogoarele-npelenite. domnule judecator. mai are de fiert oala Ce oala. oua cu seminte si gaini ouatoare? Unde s-a mai vazut. o banita de aur. Cind prindea vreun curtean imparatesc cu bani 225 . Unde ti-e advocatul. — Asa Lumea IMPARATUL om si SI TlLHARUL Cica era un imparat rau din fire care trecea prin taisui sabiei pe orice din imparape.il acesta este dator si ca datoria lui din cinci oua se ridica la nu stiu cit. esti aparator. ce fiert? sa vie aici sa te apere. dupa razboaie.a si facea razboaie. desi era bogat si avea o tara mare. omule zise judecatorul. ca n-am timp de glume. Veni rindul sa vorbeasca si advocatul datornicului.

ca e tare drumuit si de oase ostenit. ca atunci nu mi s-ar zice tilhar. In sat sa plimba de colo-colo sa-si cate un conac. nu mi s-ar zice tilhar si tot ceea ce as face ar fi bine si drept. nu ca lingusitorii mei sfatuitori. eu am tilharit ca sa cistig o bucata de pine pentru o casa de copii goi si flaminzi Dar maria-ta. Mie mi se zice tilhar fiindca sint sarac. Tilhar sint eu si altii care ajung sa omoare de flaminzi. c-o masa mica sub 226 . cu avere si putere ca maria-ta si cu oamenii inarmati. Ramii cu mine sa-mi fii prieten si povapaitor bun. Daca as fi mare. Maria-ta ai ucis zeci de mii de oameni si sute de mii. care au facut dintr-un imparat. omule mine si imparatie. Atunci imparatul intreba pe condamnat cu glas tare: Omule. ci imparat si top cei lasi s-ar gudura pe linga mine ca niste ciini flaminzi asteptind de la mine imparatul rasplata pentru supusenie. insara intr-un sat. un tilhar. caci pe tine si nedreptatile tale le ocroteste si apara oastea ta. vezi c-ai ajuns cu gitul in streang pentru — faptele tale? Maria-ta.omora la drumul mare si-i lua pungile de aur ce le purta asupra sa si le impartea banii la cei nevoiasi. Asta am vrut sa ti-o spun ca si asa putin imi pasa daca ai sa ma ucizi cu sabia ori cu streangul. esti mai mare tilhar decit mine. caci tu esti singurul om cinstit care ai avut curajul sa-mi arati in fapl adevarul si cu intelepciunea ta de om cinstit sa-mi spui calea cea dreapta. Era greu. Imparatul era si el de fata. In fata tronului imparatesc asezat in piata se zice ca i s-a adus tilharul plin de singe si legat in lanturi. Omul unde trase era sarac. Imparatul auzind aceste cuvinte. noaptea sa se odihneasca. zise catre tilhar: ! ! — de la Drept graiesti. pe nimeni nu cunstea si noaptea se-nnopta. URSITORILE Un negustor umblind odata pin sate dupa bucate. Poporul auzind aceste cuvinte se mira foarte de o astfel de intimplare si de aci inainte isi urma imparatul cu dragoste si iubire. ai umplut inchisorile cu oameni banuiti de necredinta fata de imparat si nimeni nu cuteaza sa-ti zica tilhar. de ce ai tilharit. iar de — ! eu sint mai mare tilhar dedt tine. dupa vite. Si acuma sint gata sa ma spinzurap tine de tilhari inarmati. cu un pat lat. Fii iertat azi inainte vei fi eel dintii sfetnic al meu. Nu avea decit un bordei afumat. Negustorul se abatu in marginea satului la o casa saracacioasa si-1 ruga pe stapin sa-1 lase sa conaceasca noaptea. N-am nimic de pierdut de la aceasta lume si viata in care dreppi si fericiti sint numai cei tari Ce nu sint eu inconjurat ca si si mari. pentru ca multimea de norod sa invete ca hotia si tilharia se pedepseste de lege cu moartea. si crimele fapl de popor. singur si neputincios. multimea s-a cutremurat de groaza mortii infioratoare. La vederea nenorocitului. S-a intimplat insa ca intr-o zi omul sa fie prins de oastea-mparatului. la drept vorbind. Batut si schingiuit a fost dus in marea piata a unei cetati ca sa i se atirne streangul il la git.

din oras in oras. la bcrdei nu este ppenie de cm. la vreme de tinereata. Cea mijlocie auzind asa. Peste noapte se-ntimpla insa o minune mare. ce pacat. poimiine. cu o cerga-n pat. Se culcara top impreuna si se cutrupira top cu cerga. de puteai toca lemne pe ei. La marginea padurii copilul dormea-n luica legat de crengile unui paltin. asternu pe ea o camasa barbateasca curata. balaioare. Merse haaat pe o coasta. se furisa prin padure pina la luica si incet fura Negustorul era ca Cazu dus pe ! Cum ! 227 . cum rostira masa pentru ursitori. Gindindu-se ce-o sa se faca de rusine la ziua. Toate se-nchinara. Cind ajunse-n sat. Muierea si omul ei. Negustorul. Ca este sarac. surioarelor. facea haz de necaz Apoi pleca in regustcrie ingrijorat §i-ngindurat. cu aripi si camasi subpri ca pinza de paianjen.pat. poate ca a scapat de eel care-i va minca mesia miine. auzi usa bordeiului scirpind. La un timp. auzind muierea in fiorii facerii. c-un cctoi pe vatra. Tot ce-1 ursasera ursitorile el auzise. — ! ! fiert de suparare. adormira dusi. Pe negustor sa-1 mosteneasca. El se prefacea ca doarme si nu scoase capul de sub cerga neam. Pusera mina pe trocul cu apa si pe busuioc si-i stropira fa|a pruncului. unde sapau parinpi pruncului la o Jarina. ginduri. facura botezul copilului dupa cum le era cbrccul. sa se pomeneasca. fermecatelor Stap nu va grabip. in sat. Isi lasa negustoria si porni pe uimele gindului sau. de nevoie. Dupa ce-1 nascu se scula biata muiere. ce sa faca acuma. asa mi-1 ursara si-afar' imi plecara. Negustorul se pierdu de rusine. bas s-a potrivit. sta aci pe pat. negustor bogat. dar gindurile lui stateau rasfirate. ! Dar zina cea mica. numai cu crengi de dip si rogojini. cu pletele de aur rasfirate peste umar. ccpil sa-1 ursip. sta si chibzuia. ca mintea muierii. Ispiteste-n dreapta. o apuca o mila de bietul copilas. Dar cind o crestea. cind s-o insura. ce jale. calu-i poticneasca. chiar la cununie. pitis-pitis. se asezara pe linga masa pusa si se-ntrebara una pe alta. -n stinga. Cea mai mare zina grai catre surorile cele mai mici: — Surioare. capul sa-i rapeasca. cum s-o sccata la capatii? se facu ziua. ce urita soarta Finca s-a brodit. rugindu-le astfel pe surori: frumoasa viata fa surioare. ca un fat-logofat. apoi le graia: Voi suratelor. sa n-ajunga pe-asa drum. de voie. ca toata lumea. iar negustorul sta cu urechile ciulite ca iepurele si asculta. cu cositele din soare. haide sa-1 ursam. vaitindu-se si zvircolindu-se si el linga ea fara s-a poata ajuta. Cele trei zine. gindul lui la acel copil din bordeiul eel sarac ztura. negustorul prapadeasca. lua o masuta. Surorile asa se ogodira. durerile o napadira si nascu sarmana un baiat frumos. ce sa faca cu copilul? Ce soarta sa aiba? Sa aiba noroc sau sa fie nefericit si fara de noroc pe lume? Care mai de care-si da cu parerea. Si de la marginea pamintului de-ar fi fost. Negustorului ii pierise somnul si se tot vaita. sa-i curmam Mai bine sa moara pruncu-acum. — Hai. hai noi sa-1 ursam si sa-1 procopsam. asa si-1 ursara. sa afie unde este copilul. cea mai frumusica. Negustcrul ncstru. avupa-i izideasca si frumos sa imi traiasca. ce piaza rea l-o fi-ndemnat sa bata la ast bordei saracacios si murdar. Ocoli negustorul lumea din sat. acum sa nu-1 luam. Deodata casca ochii mari si zari trei zine intrind pe use-n soba. puse o stebla de busuioc si un trochit cu apa si se culca. ca mai era pupn pina la mijlocul noppi si veneau ursitorile. Pe la mijlocul noppi muierea omului unde trasese negustorul nascu un baiat. Se hctari sa mearga sa vada daca mai traieste copilul.

din salas in salas. pl-am luat mioare. aci fugi la De pina ce ajunse un . bucuros. ce ma fac de-aici incolo. pe copilul gasit. te-am incarcat de bani. Ea este muma lui. Sa-1 arunce-n apa sa-1 inece. nestiind cine este negustorul. Cind vazura copilul ud il mingiiara si-1 aplecara la o capra. Pina la cer el credea ca s-a dus copilul. baciule. se bucura de venirea lui. fara bataie de cap. nu faci bine sa-mi dai pe Gasitul sa m-ajute la minat oile. ca Ajunse baiefandru mare. Dar cum o sa piece cu atitea oi singur cue. Un copil mai indraznet inota si scoase copilul la mai. s-a-necat si de diavol e scapat. ba ii mai arata §i capra care 1-a alaptat si crescut zicindu-i Asta-i capra suta care 1-a crescut pe Gasitul. negustorule ! Argapli mei 1-au gasit pe valuri si de atunci Gasitul i-a ramas numele. 228 . cumparind la oi si la mioare de-si facu si el o turma mare. De moare. Pastorii il cresteau si-1 porecleau « al gasit*! Asa-i ziceau ei: Gasitule-ncoa. tu ala Gasitu. pentru ce-i zici Gasitul copilandrului. sa vie sa adape oile si caprele Zarira si auzira copilul chiraind. cum sa nu pl-1 dau. pina-n tirg. La saisprezece ani stia sa scoata oarele din tirla. cum auzi. niste copii pastori. Stapinul privi copilul frumos si sanatos si porunci sa aiba topi grija de copil si sa-1 creasca pe linga tirla cu lapte de capra starpa. il arse la ficati vorbele ciobanului si-ndata pricepu ca este vorba de copilul cu ursitorile. in oras ! Doamne. Merse el ce merse cu copilul riu mare. din stina-n stina. bun de lucru. Hei ! Vai de steaua mea. Isi aduna turmele de miei si de sa-i ceara ajutor oi si vru sa piece. Negustorul isi insirui cirdurile de oi si le mina catre conacele sale — — impreuna cu baiatul eel aruncat pe apa tocmai de el. Se nimeri atunci. fiindca ea a crescut un om si e pacat s-o taiem sau s-o vindem la alpli. Ia-1 frate si fa-ti treburile. fara sa-1 traga apa la fund de usor ce era. Dar negustorul tot mai mult se gindea. leganat de valuri. doar §i gasit? nu va fi fost Asa a fost. cum ar drege si-ar facea. iar s-a-ntimplat sa piece negustorul dupa vite prin sate. din tirla-n tirla. Cind o muri trebuie s-o-ngropam ca pe oameni. nici nume nu are ca topi oamenii. Gasitule-ncolo ! la riu. Insa bietul copilas plutea pe valuri. cumva pierdut vere. De aci dusera copilul la stapinul lor la tirla si-i povestira intimplarea. S-a nimerit sa mai ajunga odata iar prin locurile umblate odinioara. Dupa ce le cumpara intreba pe stapinul stinei cine o sa-i miie lui oile pina-n oras ? Stapinul ii dadu pe argatul eel mai mic. isi zise-n gind negustorul. moare nebotezat si o sa avem mare pacat Negustorul. isi zise el in gindul lui. zicindu-i: Mai. Copilul sugea la capra si crestea vazind cu ocbii. Lua copilul legat in scutece si-1 arunca-n riu. asa si facu. c-o sa-ti dea simit sa maninci acolo ca boierii. Era un baiat cuminte in toata firea si topi il iubeau ca pe fratele lor. trecu negustorul prin paduri. Odata. Isi vedea de-aci-nainte fara grija. facind avere tot mai mare. firul viepli-a-i rapunea. sa fie copil zdravan si puternic. purta rindul la pasune si la mulsoare. le — — Bine. acum saisprezece ani.: ! cu copilul sa i se piarda urma. Isi facu cruce ca a scapat de o belea asa de mare si porni fluierind pe drum. Intr-o zi. Pastorul. negustor cinstit ?i fericit. Cum se gindi. copilul. N-are si el pe nimeni saracul. du-te baaa de mina-i oile astui negustor in oras. stapinului: — — O Asculta.

Cind o deschise ti-e tilharii sj-ti ia la oile si-i sale. se-ntoarse si el la casa lui. citi cuprinsul si ramase de mirare. sa faceti nunta. stapin Imbracara flacaul in haine frumoase de sarbatoare. stapine. iar stapinul. Sa luati oile sa le taiati. te calatoresti. In urma lui venea un mosneag cu barba alba maturind pamintul care se opintea si se grabea sa-i ajunga stoaca din urma. mosneagul scrise alta scrisoare cu plavitu. dar ce sa faca. o s-o-ntrebe. Iar eu mai ramin pe-aici. cind vazu ce-i porunceste barbatul. taiara oile. Slugile cum auzira se mirara. ca doar n-oi fi tare de cap Voi face precum mi-ai poruncit. ! citesc. Tii minte? fin. Copilul nimic nu bagase de seama. — Da-mi-o mie s-o Si i-o dete. atitea si nu si si-i citi slovele. Cind intra-n casa la muiere. Cum calca pragul casii fiica-sa si ginere-su il primira si-i pupara mina. A luat de dindarat oile si incet-incet. ca le era frica sa nu-i pirasca la negustor cind s-o-ntoarce. Ea rupse plicul. tare se-ntrista batrinul. Argarii-1 ascultau si alergau de colo-colo. se-nvinetea si frigurile-1 apuca. Pina copilul sa adune oile. o puse-n plic s-o lipi la loc. ei sint argati. — — ! ! Si-1 ajunse. sa-1 luati. Negustorul insa nadajduia ca baiatul s-a dus pe apa simbetei si nici prin gind nu-4 trecea de cele ce se petrecea. cum e porunca si treaba cu nunta. « Iar eu o sa ma mai zabovesc prin munte pe la tirle si la stine dupa capre sterpe si berbeci grasi si daca-1 omoriti sa-1 pitulap » incheie el scrisoarea si lipi pucul. Negustorul viclean foe. ii citesc. Mosneaguhii insa ii paruse rau de copil vazindu-1 ca merge nevinovat la moarte si Dumnezeu il trimisese de sus sa-1 apere. de-i min due cartea asta argatilor cocoanei — Care carte? intreba mosneagul. — Uite pe asta — Ce scrie-n ea? — Nu stiu sa raspunse baiatul. cum sa nu tin. iar copilul ajunse cu oile-n batatura negustorului. Cine-1 intilnea pe drum il fericea. Scoase scrisoarea din sin si o dete negustoresei. cu oare singur pe a pustietate teama ca te omoara oile? — Merg negustorul cutare. ca are ginere mindru si voinic si bine-a nimerit. Chema slugile si fata si le spuse cum e rindul. Mosneagul ii dete plicul indemnindu-1 sa-1 dea stapinei ca toate sint seme — Unde baiete.: La o fintina se opri ca la zacatoare sa se odihneasca oile $i sa le adape. Apoi grai catrebaiat: Feciorule. sa se pomeneasca pe sub luna si pe sub soare. sa-1 imbracati in toale mindre si sa faceti nunta lui fie-mea cu el. sa fie de pomenire. Asa ajunse ginerele negustorului stapin in casa cea bogata. mai zabovesc in negustorie sa scot pirleala cu cheltuiala ». mina-le pina intr-o zi s-a apropiat de conacul boierului. Pe urma mosneagul ramase sa se odihneasca si se sui la cer sa spuie isprava Domnului. Apoi ce-i mai nazare prin minte negustorului? Sa scrie o carte slugilor sa-1 omoare pe ast copil indata ce a baga oile-n obor. la masa lui. uite plicul asta Cum ajungi cu oile-n batatura il dai la argatul meu al mai batrin. cu rinduiala si-ntelepciune si nimic nu e scris rau. Cind socoti ca e mai bine. De aia in scrisoare zise asa « Cum ajunge baiatul asta cu oile. scoase citeva parale si se face ca-i daruieste. n-are ce face. ce om fericit Dar negustorul cum auzea. cu ce rind a maritat fata ! ! 229 . tocmira lautari si mersera de-1 cununara pe ast baiat drumet cu fata cea mindra si bogata sus la manastire. de vestea cea rea.

La cina o sa trimeata pe ginere-su cu ulciorul la apa. Dupa ce terminara porunca stapinului mersera acasa. Aaaa dar nu se lasa negustorul nici mort sa-i manince averea Si iar ii puse gind rau sa-1 omoare. Slugile incarcara pustile cu prau si cu plumb. asteapta Dar in zadar o veste. Omule. iar tinerii scapara de piaza rea. Intiiul om ce va veni sa ia apa sa fie impuscat si lepadat in ciutura. asteptind. Pleca-n tarina la ciutura cu pricina. ci te ia cind nu te temi Asteapta si ai sa vezi minunea minunilor. Slugile cum il simpra si-1 vazura. era gogea aminat. dar la stat nu-1 cunoscura. A venit mijlocul noptii si nimic ! Ardea de nerabdare sa afle ce s-a-ntimplat ? Ii ardeau tdlpile. ori ca el o fi fost smintit cind a scris-o si orice-ar face Dumnezeu il ajuta pe acest copilandru precum ursoaica 1-a ursat. Oricit s-a zbatut si s-a trudit. potrivira capsele la arme si se pitulara linga put. N-o sa faca el voia la dusmani si lui Dumnezeu pe plac. i-am cununat sus la manastire. cum sa-i faca facerea si de ginere a scapa. Asa pe nevrute slugile se umplura de bodaproste. isi facura cruce. El o si-ncremeni vazind scrisul si iscalitura lui. $i asa pleca el cintind. 230 . a-ntrebat-o ? Lasa intrebarile pina ce crapa dracul. Chema nevasta si-i spuse si ei intreaga taina. ce sa fie? isi zise el in gind. mai intii ceteste si apoi vorbeste Ce sint eu de vina daca te-ai imbatat si cartea ai scriat de. Atit era el de minios ca-i era moartea mai aproape decit camasa. cu stebla de busuioc si colac. asteapta Asteapta.peatru ce sa faca una ca asta si de capul ei Femeia ii arata scrisoarea. Se si ! citi — ! ! ! ! ! — — — ! pitulara nici si adastara. Dar tot ce ei vorbeau fiica-i asculta si amarnic plingea. bogatia-i de mincat. caci moartea nu vine cind o chemi. se gindi cum sa-i faca facerea ? Aduna toti argat ii si le porunci sa se duca-n tarina la o ciutura si s-o pazeasca cu arme si cu pistoale. $i oricit s-a ostenit negustorul sa fuga dinaintea ursoaicii n-a fost cu putinta. caci una i-a fost ursita lui si alta a copilului. asa credea si negustorul. in frunte-i pus. sa astepte ursitorile cu norocul copilului. incarcara pistoalele. ! ! Acasa negustorul asteapta. Cind povirnise spre batrinete. il aruncara in ciutura cea parasita sa i se piarda urma. Se aciuara si se culcara. Fata-1 auzi cintind si pitis-pitis. si de pomenire Mai privi o data cartea si isi dete cu socoteala ca scrisoarea. de ce i-a fost frica n-a scapat. nuierind si de moarte negrijind. Intr-o zi. si ce-i ! scris. sa ia un ginere sarac. dupa el pina ce-i spuse: Vino-ncoace dupa mine si nu te duce la moarte. Cum vine asta. A treia zi s-a asezat ea pe strat cu camasa intoarsa. URSITORILE SAU LUPUL CU CAPUL DE FIER Cica o muiere odata a facut noua copii si toti i-au pierit. ca la fata mare. caci moartea unora este viata altora. asa cred unii. ori altcineva a scris-o. Abia dimineata luara seama ca lipseste stapinul si traieste ginerele. sa cada pacatul lor pe negustor si trasera Cum il omorira. iata ca-i dete Dumnezeu si pe-al zecelea copil. Baiatul cum auzi lua ulciorul si dupa porunca socrului porni la apa. Mai. caci tot natu are o stea pe cer.

eu simt aici miros — E miros de untura. — Eu ziua te sint unul din aia ursit a fi mincat de el. gata sa-1 prinda. Cind s-au intors ei de la biserica mergind catra casa. ginerele mergea in fruntea flacailor si toti calari incinsi cu sabii. Dar cum ginerele avea un cal iute ce zbura ca vintul. Cind acolo. de de fiinta ! la alti se urea intr-un copac. ca la noi n-a venit nici un om. este nimic. ca eu 1-am blestemat sa fie cu capul de fier. cu nasi. Bate la use si-i deschide o lupoaica cu capul de om si trupul de lup. Na usorul vintului §i greul pamintului ! ! Ur ! 231 . nu poate minca decit ce-i soroceste el. lupul ramase mult in urma. sau pe jos. dupa el gata sa-1 prinda sa-1 manince. Ginerele de frica a uitat de mireasa. muica. pne-1 colea. na greill pamintului. iar ginerele isi pierdu urmele undeva departe in pustiu la marginile unei paduri. da sa stii ca eu sint mama lupului — — — cu capul de fier. de aceea m-a fugarit in nuntii — Nu apere. Ca sa nu-1 manince lupul cu capul de fier. s-au rasucit ce soarta sa-i urzeasca pina care a stat treaza a auzit toata proroceala zinelor si speriata de soarta fiului sau ca o sa fie mincat de lupul cu capul de fier chiar la nunta. Ce cauti aici asa tirziu. nici alta si dupa el. staroiche. o castioara cu o luminita. sa n-ai teama ca eu am sa-ti dau trei ciini mari sa cum sa arunce in vint un fir din parul ur ur ur ciinele meu. — Mama. gata. na usorul vintului. Stind el asa intr-o soba.: ! : Cind au venit si ursitorile. nu i-a ingaduit copilului sa intre in padure. ca sa nu manince toate vietaple din padure si cimpie si Dumnezeu acuma il tine flamind. S-a facut nunta mare. Cind 1-a vazut lupul cu capul de fier el era departe in cimpie la dteva poste. mai baiete? Caut un adapost ca sa nu ma manince lupul cu capul de fier. la 1-a ursat sa moara la nunta mincat de lupul cu capul de fier. departe in pustiu. iata ca soseste si lupul eel blestemat mort de Apoi lupoaica 1-a invatat ! mama ciinelui si sa strige: ! ! osteneala omeneasca oameni mincati mai de mult. Baba s-a strecurat afara sa dea la ciini mincare. a facut semn ginerelui sa fuga si el a incalecat murgul si s-a dus ca gindul. Lupul eel flamind nici una. stralucind in noapte. El vede in urma lupul in departare. te — Nu auzit flacaul. a inceput sa tremure de frica. scoate un fir de par din batista. se-nfuriseaza lupul cu capul de fier si fugi dupa ginerele spaimintat. a pus calul in galop ca sa i se piarda urma. cumnat de mina si tineret cita frunza si iarba. ori sa treaca prin codri cu caruta urma Muma-sa. s-au gindit. $i asa i-a venit copilului vremea de insurat. De fiecare data sa arunce un fir de par si vintul va aduce parul la ciine care-1 va cauta si gasi aparindu-1 de lup. Lupul intra dupa el. Cind a teme. ca lupul ma maninca. plne-1 ici. Intra si leaga-ti calul aici in tinda. cite un flacau pe an si ala tremura. il sufla-n vint si striga tare ! ur ur Cinele meu bun. nu chiar in ziua cununiei.

232 . scsit §i eel de-al treilea cine si fier A capul de OMUL FARA NAROC De cind cu lupii ai albi. iar el iar s-a departat. dar se intristara vazind ca n-au nici scutece sa-1 invaluiasca? La mijloc de noapte. se coborira din ceri trei ursitoare. Asa a intrat el intr-un pustiu. bucurindu-se ca i-a murit mcartea ?i din ura ce-o avea fata de lup dadu o data cu piciorul in burta cea rosie din care iesi un praf rosu. scotindu-i cchii. acra ?i otravita de care nici ciinii si nici vulturii nu se apropiau. iata ca-i veni narocul in cale si ba se grabi. ciinii il sfisiara. in care un vultur isi fgcuse cuitul. sa infiga coltii-n el. a fost un om sarac ce erea. Cicele a ostenit si el. Vulturul s-a suparat si el pe lup si in timp ce-1 incolteau ciinii el se repezi ca sageata in capul de fier. sufiind in vint ultimul fir de par si strigind: Ur ! ur ! ur ! Cinele meu bun. S-a urcat el in cicngarul ros de vinturi si fara pic de ccaje pe el. Traia asa macar ca era argat impreuna cu muierea pe la cei bogati i-a rarnas grea si-i nascu un copil. asa cum ii fusese proorocita soarta in noaptea ursitorilor. raminind din el numai capul de fier si burta rosie. Lupul insa nu se lasa si tot una dupa baiet gata-gata.! Cinele s-a luat dupa lup gata-gata sa-i rupa coada si spatele. ginerele cazu jos si muri otravit linga lupul cu capul de fier. cind 1-apuca pe om fiorii de moarte si toate alele umbla pe parnint. spuse cea mai mare ! lipit pamintului. Cobori fericit din ciongar si ginerele. Eu zic copilu asta sa moara-n zori de zi. Dar cum il lovi. Dupa un an muierea — ursitoare. Mare veselie fu in casa saracului vazind ca au un copil asa de dragalas. intrara pe cos si de-acolo s-asezara-n casa pe vatra focului si incepura sa se sfatuiasca. piciorul i se frinse si de praful eel ro?u. Na usorul vintului Si greul pamintului? s-au pus pe lup toti ciinii. de la insuratoare. De sarac Dupa nu ce-si ridicasa gindul statu neam pe ginduri. ca un nor de praf. Dupa ce ramase lupul faraochi. nici o fata nu-1 vroia sa se marite cu el. fara iarba §i ccpaci numai cu un ciongar batrin. Na u§orul vintului $i greul pamintului Atunci cinele al dcilea a pcrnit-o la gcana dupa lup gata sa-i rupa partea dindarat. iar s-a suit intr-o girnita mare strigind si suflind firul de par in vint: Ur ! ur ! ur ! Cinele meu bun. Lupul cu levea cit putea in trunchiul cicngarului sa-1 rupa ca sa cada jos ginerele eel ursat a-i fi o data pe an hrana de mincare.

argatii doi ani la stapin. toti boierii cum il vedeau intorceau capul si nici ca-1 bagau in sama. dupa alt an de munca. ca de ea nu de piatra. Pina la urma isi gasi un stapin si se ogadi sa-1 slujeasca un an pe o oaie. Patru se-nvata sa prinda pasarele si sa cinte ca ele. uita de purcel si fugi lui. Ajunsa intr-un sat undeva departe la munti sa-i slujeasca un an pe o capra. Poate ca porcii sa fie mai norocosi decit oarnenii. Isifacu arc si de mic-mititel sarea din craca in craca. dar abia iesi din batatura cu oaia ca aceasta si muri. sa nu s-aleaga cu nimic din ce va munci. Dupa scurt timp. pleca iar in lume dupa stapin. insa ducindu-se la un izvor sa bea apa. un sarac usor se poate descurca in viata. Cind pe drum. multumindu-si stapinul. El si-a luat oaia sa piece la alt stapin. Gol si rupt cum era. ! 233 . caia si a plecat. Of sarac de maica mea. oaia cazu si muri. aci se ogodi cu un sa prind boalele. caci dupa vorba batrineasca capra este vaca saracului. Stapinul ii dete purcclul si el pleca spre satul lui. ca o veverita. gol si flamind si iaca de fiecare data oili mi-au murit due in lume. s-apoi roade unde o legi. Isi lua el capra cu gindul ca acum cu averea asta sa se-ntcarca la bordeiul s-aprinda si el o lumina pe mormintul parintilor care 1-au adus pe lume sa vada si el soarele. a primit dreptul sau. Dupa ce scapa de lupi. e pacat sa-1 chinuim pe al cm sarac.si sa moara la nunta impreuna cu mireasa. Patru vazu acolo un cerb cu o stea de aur infrunte. $-apoi cu o capra. — Ba surioarelor. Sa-ntrista bietul baiat ca intr-un minut a pierdut munca lui pe un an ogodi in slujba inca un an si tot pe o oaie. Copilul era cuminte si argati un an. binele si raul. iarasi isi lua traistc-n bat si hai in lume sa-si cate narocul. Sluji si mai cu cinste si stapinul la sorcc ii de zile si iar sa — ! ! Ma om dadu capra. Merse multe zile cu capra. aranindu-se impreuna. dar trecind printr-o padure. asa Iu. vrun cotcar de baiet. Ajunsa intr-un sat si se baga argat la un boicr pe un purcel. ca apa de gisca. Mai bine sa-1 lasam sa traiasca. Suspinind si blestemindu-si soarta cea grea pe care de mic avea s-o-nfrunte. zise Patru-n gindul lui. zice cea mijlocie. lupii ii sfasiara capra si iar nu s-aleasa cu nimic. insa sa n-aiba noroc pe lume. Ajungind otrra de copilandru. pleaca-n lume sa se araneasca din munca lui. Parintii isi botezara copilul ca tot natul si-i pusera numele Pauu. prin viscol si furtuni. de valurile riului inghetat. cind s-a-ncherbat anul. — Binee zisera celelalte doua. pina ce nu se va insura cu o schioapa pe care s-o cheme Gherghina si care sa-i aduca norocul. plingind fara de nici un ajutor sau de mingiiere. Si iar necazuri si iar munca pina ce i se implini anul. La Simedru. o haita de lupi ii taiara calea si daca nu se suia intr-un paltin 1-ar fi mincat si pe el bietul ciobanel In vazul lui. Mergea cersind pe la unul si pe Ta altu vreo coaja uscata de malai si singur singurel uidi in bordeiul lui cu o mita cu care se-ntelegea destul de bine. Mergind ass pin ale paduri cu purcelul. la acelasi stapin. ca sa nu moara de foame o apucsra dupa ghinda de fagi.ndu-i de pe lume singurul copil. La ghinda de fagi ii mergea bine porcului. care-i si dadu simbrie. ii murira parintii si copilul ramasa singur. sa fie pe voia ta si luindu-si zborul se — Eu zic sa-1 lasam sa traiasca ! inghititi ! pierdura printre nori mai ales ca si cocosii se pregateau sa-si scuture aripiile vestind revarsatul zorilor. oi gasi un stapin cu un suflet mai bun si mai norocos.

Dup5 ce sluji vreo doi ani merse la stapin sa-si ia ramas bun. Dupa ce statu putin pe ginduri. pin munti zile. sa-1 injunghie. ca dupa atitia ani nu e-n stare sa aiba parte de trufia lui. asa ca sint osindit toata viata sa muncesc pentru altii si eu sa n-am un petec in spinare la vreme de batrineata. ramasa mut in gura prapastiei. sa fringe ori il mi-ai da o oara. blestemindu-si soarta si ziua-n care s-a nascut si fu cit p-aci sa-nchida ochii si si se arunce si el in prapastie cind mare-i fu mirarea auzind intr-un ciongar batrin un glas de pasare care-i spusa: pierde curajul Petre. boierule De mi-ai da ! pentru truda ta? arde focul De Petre Te sfatuiesc sa nu pleci de la mine. apoi pasarea isi lua zborul si se pierdu in slavile cerului. tu esti far' de noroc. stie tirgovepol. n-ai nevoie de un sa-ri ceara simbrie? in — Nu-ti si om lume — om om — Ba. Dupa ce i-a venit sorocul si-a luat junca si a plecat fericit ca a ajuns si el om cu avere. Neavind ce face altceva. Dar n-avu notoc nici sa-1 prinda si cind se intoarse. Boierule. Daca danaci cu rost si rinduiala s-ar fi omorit fetili dupa el. zise Patru de-aci-nainte am sa argajesc de-a fiecea " cu stare si-1 intreba: si iar pleca sa-si cate un stapin. ! — — ! ! ar fi fost si el ca ceilalti Se mai scursera citiva ani si Patru se facu baiat mare si frumos. fund invatat cu munca la stapin. ce este paduretul?" trecea si PStru 31 far' de noroc crestea. Cine n-ar vrea sa i se lucreze degeaba? — Unul sa se opinteasca. iti fac un bordei si vei trai si tu fericit ca toti oamenii. mai dea de purcel. din nou isi gasi unul cu care se ogodi sa-i slujeasca un an pentru o junca. la mine nu sta. Asa ca eu m-am invatat sa hoinaresc de-a lungul si de-a latul. piere. numai mergi cata o fata care sa se cheme Gherghina si ea iti va aduce mult noroc. Vorba aceea: „ Ce Vremea — un lucru sa sparge. ca e pacat de cheltuiala Nu cheltui orzul pe giste ca e in zadar. Ajunsa la casa unui care sa-ti munceasca-n holde. Ramii aid si cind ip va veni vremea de-nsurat. De cistig se stersese pe bot. fara Stapine. raspunse boierul si tocmeala fu ca si facuta. „ Pe legea mea. spuse hotarit: Bine. cum sa n-am baiete. 234 . Cauta el prin padure. ! — Petre. de argatit te-am argatit. iaca mi-a venit timpul sa plec. orice mi-ai darui. se sparge. or. ca un om far' de naroc. nu traieste. da sa stii ca orice mi-ai da. Pe drum insa iar ii venira necazurile cu carul. sorocu a venit. Junca fu apucata de streche isi puse coada pe spinare si fugi orbeste printr-o padure si-nnebunita biata vitica de frica nici nu vazu prapastia in care se prabusi de nu se mai alese nimic dupa cerb nici sa dintr-insa Patru vazind nenorocirea. or meare.! . Patru isi vedea de treburi fiindca nu mai putea trage nadejde ca ar putea da ceva cistiga in viata. te ascult lata ca ramin. da bogatu sa primeasca. spune-mi ce-ti datorez — Nimic. Muncea in sila si-n sudori. Vai de oaia ce nu-si poate duce lina isi zise baiatul plingind de nacaz. dar de purcel nici urma. §i nici sa nu-mi platesti vreodata ceva. stapine. atunci am sa te-nsor. stapinu-i da mamaliga ca-n padure erau destule mere -padure te. sa rataceste-n pustiu ! Eu sint omul far' de naroc pe lume. saptamini si luni.

fara de parinp sint si schioapa Un danac frumos ca tine ar fi pacat sa-si lege viapi cu o mireasa care sa n-aiba nici un fel de avere. — Mukamesc dumitale. Sa mincam numai o ceapa sparta sezind pe un mar aci ne. care se prefacuse-n cioara il urmarea pas cu pas. si-i spuse Petre. stapine. de cebaluit. insa care fata a sa se fii marite cu danaci. da peste toate sa mai fie si schioapa — Pe mine ma cheama Gherghina — Cioara aceea mi-a spus ca tu esti rinduita sa ! o fata cu numele Gherghina. Mai la urma ajunsa intr-un pustiu intins fara de vietap. curgeau peticile dupa el. Lua lumea in lung si-n curmezis. baiete? — Pe — fii mireasa mea si de aia bine ca te-am gasit. baiete. parc-ar vrea sa spuna ceva si n-as vrea sa spuie. de ani de zile te cat si-mi pare ! ! si te vreau asa. Muma lui. luminindu-i-se fapi si-ncolpnd nadejdile in inima lui cowsita de durere. — Ce — si o usui. nici pale de sus cum au alp — Du-te cata bine si ca cine sa aseamana s-aduna de-o mita are nevoie in casa. Tu saraca. si pleca trist si amarit. Apoi aci se puse pe croncanit. iar tu sa in stare acu sa-ti Du-te-n lume. cum dnta. sorbea apa. ca nu p-a facut nimic rau drazneala Patru. s-apoi un sarantoc ca si mine ? Eu vezi ca n-am una dupa masura ta. lata ca la o vreme stapinu ii spuse lui Patru: atit era ipl iti cum si-ar fi aruncat cineva cauti muiere. Ca eu sint sarac. iar Patru de rusine s-ar fi bagat in pamint. pe dinsul. ca pe linga ca sint saraca. Da pe cine cauti pe aici. nici mucii nu de imos si neispravit. Unde? zise Patru fericit. Petre. Gherghina asculta rugamintea de lui Patru isi dadu seama ca el este trimis Dumnezau sa-i fie neavsta si fara sa se mai ogodeasca. uite eu daruiesc un bordei. Cind ridica capul se-ngrozi vazind o cioara care zbura si se puse drept pe argeaua unde era fata ce i-o rinduisera ursitorile in noaptea nasterii. eu sarac. Cind obosit si fara de nadejde se-ntoarsa la stapin intr-un amurg de sara. dar sa traim impreuna in intelegere si bunatate. 235 . Patru sa mai uita o data la bordeiul in care avea sa traiasca cu soploara sa. ii zise cam cu in- Nu vezi. dar daca sint sanatos tot ce vad pe lume poate fi al meu. Fii intalegatoare si hai cu mine daca vrei sa fii fericita si iubita. cind o fata schioapa iesi omul de-o nevasta — — afara dudai cioara. ca atunci cind se-ntilneste foamea cu setea. Tu sa stii un lucru. o cioara se aseza pe o fintina tocmai cind el setos. alege mireasa si-ntoarce-te la casa mea. De avere nu-mi pasa. vorba ceea ne-a tunat si ne-a adunat Hai sa mergem la stapinul meu unde am si eu un bordei si acolo ai sa te simp — Pe tine te caut ca intr-o casa boiereasca. ele se aduna laolalta si nu se despart. maica. mai baiete. fetip. cautindu-pl mireasa in lumea larga. prin ale nadolii. Cind 11 vedeau fetele asa. — Mai baiete. da norocul tau este la Gherghina care este colo-n argeaua aceea. dar nima nu-1 baga-n seama. tu te omori. de alelalte ai de toate. pleca impreuna la bordeiul ce-i astepta. am sa ma due. ceva de rau ca (destul sint eu de napastuita sa traiesc singura pe lume prin ale pustii. le bufnea risul. te ostanesti in suspine.:! Dar asa. Dar uita-te bine la mine.

Pe urma alt bordei. pin-aici a fost griul meu. Orice mi s-ar darui. si Ajunsa o vreme rea cind Dumnezeu uitase de lume si pinjolise grinele Toate holdele erau pirjolite. da la alpi sa-mblinzeasca dogoarea soarelui si sa fie mare berechet. uitati-va bine si-ntelegep. Apoi intr-un tirziu Patru zise: — — Gherghino. ati auzit? Auzit. Da tocmai in vremea asta o barza urmarita de un vultur intaritat. sa stii ca eu sint omul far' de noroc pe lume. dar de aici inainte este griul muierii mele. Pamintul rodea si ei se-nstareau incet-incet. Numai holdele Gherghinei se-nmulteau si se mareau. sint ai muierii mele eu ursit facu nunta si fost si asa este. zari bcrdeiul. Cf. da griul lui Patru eel fara de naroc era mare si frumos. Cind veni iarna. omule ! — Multam dumneavoastra. cum se poate ca Dumnezeu sa fie asa de nedrept. Dar cind era Mai tirziu isi facu car si cobirlet plug. fara sa-si dea seama. 236 . orisice as agonisi prin munca mea totul piere si nimic nu ramine ! — De le aci inainte sa stii ca orice vom cistiga al tau este. incit pareau ca o mare dc aur leganata de vint. zise Gherghina. ca barza vrea sa-i arda cuibul cu pui cu tot. meu e. eu nu sint stapin pe nimic. de le arsese arsita soarelui. fugi spre mijlocul griului si striga: „ Mai oameni buni. da nici nu incercara s-o afle si-si vazura de drum ! — ! fund grabiti. Si toate-i mergeau bine. pentru ca ii rapise unul din puisorii ei. sa nu moara de foame isi vindea o parte din mosie si lua griu dc la sluga sa. incremeni. ca trestia in bataia vintului ! Nu intelesera taina. oftara adinc si limba le ramasa amortita nestiind ce sa mai zica la aceste semne rele. grapa intrebat ale cui sint. bre. si cu bordeiul nu se mai intimpla nimic rau. fiindca la unii oameni sa le arda bucatele si sa le sece izvoarele. zise Patru. cind niste calatori se mirara. nevasta-sa. O sa traim cu bu curie in ea impreuna cu copiii nostri. Aceea este casa pe care mi-a daruit-o stapinul. Mai la urma le mai dete si o curea de pamint pe linga casa care tot a Gherghinei spusa Patru ca este. asa facu am Stapinul le se cununara si ei ca tot natu. ca frumosi mai sint? Nu sint ai mei. insa Patru spusa stapinului ca nu este bordeiul sau. el spunea ca sint ale lui Gherghina.Apropiindu-se de sat. ci al nevestii sale. Cind se uita. ! al si al vazind ca din senin s-aprinsa griul Atunci isi dete seama de greseala. da boierul minca rabdari prajitc. niste sateni il intrebara: Petre. drumetilor — Da dumitale este griul asta asa de mare frumos ? — Da. este casa noastra. In fiecare an era seceta si toate holdele se pirleau de arsita soarelui. ai tai sint juncanii. Patru si Gherghina aveau de tcate. De nerabdare intrara-n vorba si zisera: — Buna vremea. Intr-o zi. Cumpara niste juncani si ca sa-i moara. Fata zimbea de fericire. sa nimeri sa fie chiar in capul locului. — — ! altele. auzit raspunsera calatorii care vazura cu uimire cum iocul se stinge si griul lui nevasta-sa ramasa frumes. Cind vazura casa arzind le-ngheta inima de necaz. scapa din cioc taciunele luat de undeva de pe niscaiva ciobani. drept pe bordeiul lui si numaidecit arse de nu se mai cunostea decit o groapa adinca in pamint.

Cum pleca feti^. Atunci i-a grait vraciul imparatului. o imbraca bine ca pentru drum lung. Mai la urma i-a dat Dumnezeu pe lume fetita. Plinge ea amarnic si o ia prin padure doar o da peste vreun ochi de lumina in tuns. Nici unul nu putea sa-i dea de capatii ce este cu fata asta care-i este piaza rea. Palatele au inceput sa se darime. Piaza rea la rindul ei i-a daruit cu aur si alte lucruri scumpe. toate se prapadesc si praf si pulbere se va alege si de imparatie. ciobanii se sfatuira s-o alunge pe fetita ducind-o departe in padure s-o minince fiarele. N-are ce face. Dupa multa osteneala si nopti de groaza. ca sa nu moara de foame. sudori si suspine. iar eu ajunsei argat. Ce sa-ti fac eu boierule. Pastorii se mirara cum de o fiinta omeneasca are curajul sa treaca prin paduri cu atitea fiare salbatice ! Ei s-au bucurat de venirea ei. zise Patru eel fara de naroc. caprioare si se pierde ca din intimplare de fiica lui. iar eu sa ma-nbogatesc Atunci dintr-o data. In padure vineaza cerbi. Mai la urma s-a aprins coliba peste ciobani. isi vindu toata averea si ajunsa el cu lui sluga pe mosia Gherghinei. tot neamul an si-a pus Cum — — PIAZA REA A •si fost un imparat care avea zece copii. Turbat de minie. trecusera multi ani. Cind a vazut Petre. asa ca era cit pe aci sa arda de vii. raminind cu mare durere in suflet. N-a trecut insa mult. ii da mai multe pungi cu aur si pleaca in padure prefacindu-se ca merge cu ea la vinatoare. doar va spune ca e griul lui. Pina nu pleaca din casa. El o pindi si spre mirarea lui vazu ca se face cirlig si doarme cu genunchii la gura si cu fata in jos. culege fragi. iarba sa se paleasca. ajunge la o tirla de ciobani intr-un munte. urda si mamaligS si au luat-o s5 le fie ca si fiica lor. tot cimpul cu holdele sale si ale Gherghinei s-au aprins si s-au facut scrum. uitasa ca este om far' de naroc si acesta-1 intreba pe cind se aflau acasa: Vezi. o fetita. cum e soarta omului. Fiica lui. au omenit-o cu lapte. din sluga te facusi boier. parca a dat ciuma-n oi. vitele sa behaie flaminde si oamenii sa se manince unul pe altul de foame. boierul intr-un in gind sa-1 scoata din minti pe Patru. Mai intii i-au murit vitele. Dar tata-su nu se mai intoarce. daca n-o duci in padure s-o manince fiarele. daca o parte nu sareau in riu si nu treceau pe malul unde piaza rea nu avea nici o putere. Ce era sa faca? In fata sortii nici imparatii n-au nici o putere. A inceput sa-i mearga rau. de foame a murit boierul cu tot neamul sau si s-a prapadit si Patru eel fara de naroc •cu nevasta lui si pamintul a ramas pustiu de oameni. asa ne-a fost scrisa tu sa saracesti. mure si flori asteptindu-1 pe tata-su sa se intoarca. mai Patrule. Mai gasi un vraci schiop si prapadit care ramase sa vada ce face fata noaptea. ca a dat moartea in turmele de oi si era cit pe aci sa se prapadeasca toate. A dat veste in lume sa-i vie filozofi si vraci sa-i citeasca-n stele si sa-i vada ce zodie il mai asteapta. S-a ingrijorat imparatul si nu mai avea nici un chef de viata. a fost prea tirziu. Nemaiavind ce minca. Cum i-a venit 237 .! Boierul. la argat ! Tu ai holde de grine iar eu opinteala. apoi copiii si slugile. numita la palat piaza rea. Asta este piaza rea. Dupa atita paguba si necazuri.

Rautatea din sufletul si toalele ei se duse pe acea apa. Cind iesi afara era frumoasa ca o zina si nu mai era trista ca inainte. Ce bani n-or ajunge. S-a dus cu fata la tatal ei. sa-1 cintarim pe imparat si ca datornic al meu. Fata trage trasura aproape. o duse-n padure sa culeaga bureti si iar se pierduIar de aci incolo incepura necazurile. Aude imparatul ca s-a furat ghemul cu lina de aur. o arapoaica. Alalalt. Il ia pe imparat si intreaga comoara si o duce la casa ei din munte. cocosul si-i mai ramasese pe vatra doar mita. se lua dupa el si cind colo el o duse la casa Sfintei Vineri. De aci plecara ele departe cu trasura intr-o tar a sub un munte. Fetita o porni tot inainte plingind si rugindu-se s-o ajute Dumnezeu sa scape din gura fiarelor ce misunau prin paduri. Unul era trintor Toata ziua sta si dormea si tarina de sub el putea de lene. ape si munti pe unde nu calcase picior de om. — Dau ghemul — ! 238 .. Intr-o zi. nu se mai tocmeste si-i raspunde: Sa fie pe pofta inimii dumitale Si pornira sa cintareasca. Pina s-o ajunga.: turmele de oi se inmultira la loc si toate deveneau din belsug ca mai inainte. Iar cind va veni sa dea bid cailor si sa fuga. Insa fund vindut arapoaicei aceasta face ce vrea cu el de aci inainte. A doua zi ii muri catelusa. a treia zi ii muri purcelusa. era slab ca un rir si se juca si ! cu doua gheme. iar altii se caznesc sa goleasca vedrele cu vin. Arapoaica stia dinainte cine este fetita. Intr-o zi i-a aratat imparatului pe fetita de la ea Piaza Rea. Arapoaica trimite vorba ca ea are ghemul cu lina de aur. Vine imparatul cu carul cu aur sa-i plateasca ghemul. Impinse fata afara zicindu-i sa stea cuminte in trasura pina vine ea. Arapoaica zice la cintar pe aur. Lua fata o arunca in riu si de aci iesi curata. luminata. bat la usa si intra. Fur a ghemul de aur cu care se juca omul eel slab si fugi la trasura. gata sa-i ia lumina ochilor. a cincea zi. O mingiie si ii dadu sa manince si sa se culce. a fost gata. El n-are incotro se suie pe cintar si abia acum plateste cu trupul lui ghemul. a patra zi. gaina. ea dusa a fost. fiindca stia sa citeasca in stele. Trece prin paduri. Ce era sa faca? Ca sa nu piara toate de Piaza Rea.. Vad o casa. decit cer.. Zis si facut. La urma urmei zise arapoaica imparatului ca n-are bani de ajuns pentru lina de aur. Fetita ii povesti necazurile si baba o asculta facindu-i-se mila de ea. Cind a vazut-o asa de frumoasa. cum se joaca mifele. dupa stelele de pe cer. S-a bucurat el de o asa intimplare si a cerut-o pe Piaza Rea s-o ia de nevasta. de s-au veselit si chiuit o luna si o saptamina si astazi inca joaca hora. ca de Maica Precesta lasata. Dupa multa osteneala intr-o zi ajunse la o casa facuta intr-un stei de piatra si acolo. urita si arsa de foe precum este arama. care matura drumul cu chica si cu barba de batrin ce era si au facut o nunta-mparateasca. Arapoaica stia ce comoara este ascunsa in acele gheme. Intr-o noapte vazu un licurici. Imparatul sta trist ca s-a lasat ca un prost vindut de viu si n-o sa mai faca nunta niciodata. Inauntru stateau doi insi. Sfinta Vineri se bucura cind vazu fetita. Ghemul era vrajit si oricit aur puneau nu cintarea cit ghemul. Bate tobele in tara sa se afle unde este ghemul ca el da oricit numai sa i se dea ghemul ca are nunta si trebuie facuta rochie din tors pentru mireasa. Fata ii povesti cum fusese alungata de peste tot. stapina. Imparatul crede ca are aur destul. arapoaica o duse cu trasura ei la o apa fermecata. va trebui sa se insoare cu fata pe care i-o dau eu. ci zimbitoare si placuta la grai. paduri si fiare..

papugiu. S-a inters la imparat cu o lada plina cu diplome.! ! ImpAratul hot fost odata un imparat ce avea un baiat si pe care voia sa-1 invete toate meseriile din lume. din dumneata. ca iepurele. ambitios. Se intoarce si schilaune ca iepurele. profesor. maria-ta. potcovar. iar el n-o stie Si da-i cu mustrarea pe el ca sint pe lume oameni mai invatati decit el. negustor. — Ce mai lucrezi? — Iaca nimic E noapte astept sa ma culc. Omul pleaca. Se uita inuntru si vede un om si o muiere care se certau. patraungiu. ! ! si incepu sa o jumoala. taica-su si acesta se bucura nespus ca a dat peste el un om cu o asa tragere de inima. iar el ii fur a iepingeaua pe care dormea si i-o pitula-n padure. pe asta n-a-nvatat-o Cazu imparatul pe ginduri de rusine ca baiatul lui are o meserie pe care hotii o stiu. Stau la masa cu mai marii dregatori si isi fac socotelile. se aseza intr-o lada zburatoare si porni in lume sa se faca hot. ce meserie a invatat si ce nu Isi dau ei cu socoteala ca fiul imparatului este eel mai invatat A Cum ! om din lume. linga o padure mare. Se cobori la marginea unui oras mare. — Dar gisca de sub pat pentru cine o jumoli? — De unde atitea? zise femeia inciudata ! si stii de suparare ca i-a aflat taina. Baiatul. fierar. iti tai capul Meseria de hot. drumetule raspunse femeia. timplar. lingurar. frizer. S-au imprietenit si amindoi au pornit-o-n hotii. numai sa Il dusa la Mosul de la inceput ii zice: — Baga de seama. unde ardea sara o lampa la o casa. Lasa lumea la masa. Te dau pe mina lui sa scoata si om nu afle barbatu-meu ce e cu gisca. El isi ia — Buna sara zise el. vacar. sa astepte negustori la geaua de sub mine rascruci de drumuri si sa se capatuiasca. pina ce nu furi iepinSi plecara inarmati in padure. advocat si doftor. Fiul imparatului stia si limba fiarelor din padure. nu se lasa mai prejos si se pregati sa plece-n lume — — — — ! ! ! sa se faca hot. Daca nu spui. Hotul eel batrinsare intr-acolo dupa iepure. dar e meserie grea zise dregatorul. — Eu sint un pui de hot cat sa ma bag la un stapin sa ajung hot vestit. — Buna sara. Se culcara ei sub tufe si amindoi dorm ho teste. — Chiar tatal meu este eel mai mare hot. iar femeia ramase. pescar. nu-ti dau dreptul ! sa fii calfa. s-a ridicat pe picioare a si inceput cu invatatura. il ia gura pe dinainte si zice ca totusi este o meserie pe care n-a invatat-o Care-i meseria aia? il intreba rastit imparatul. As spune. zidar. croitor. cioban. S-a facut portar. iar el sta nepasator pe cind hotii i-o iau inainte. Unul care se afumase nitel. 239 . Imparatul s-a bucurat si pe loc s-a pus pe chef si tambalau mare pentru ca fiu-su s-a procopsit cu atita invatatura. scoasa o gisca de sub pat inima-n dinti si bate la usa. morar.

de fier si ii puse gindul rau. il pune-n sac $i fuge la fie-sa in satul de unde pornise dupa furtisaguri. ai deschise usile la palatul meu. iar strajile sa-1 pazeasca din departare sa-1 prinda si pe-al doilea hof Zis §i facut ! Aproape de fintina in piata pun trupul hotului §i strajile inarmate stau pe linga drum Ii ramas . Urea mortul in carupa. Iscoadele palatului venira cu §tirea ca hotul care a furat banii este printre iar o mare petrecere. injura §i bate caii s ca nu pot din loc carufa plina cu noroi. fratilor. porunceste sa aseze trupul hotului in piata. ca asta trebuie sa fie mire hot. Strajile si pohtia sta legatS-n lanturi. El ocoli pazitorii. pitite dupa pomi. El le dadu cite un pahar si cum beura. i-a arata capul si-i spusa ca i 1-au taiat pazuicii impara£esti. ca n-au fost in stare sa prinda hotul. intelept. 240 . un mistret omori un ofijer din garda palatului la vinatoare. ca sa nu afle unde sta ascunsa comoara imparatului. ca sa prinda hotul care i-a spart banca si i-a jefuit de bani. Ostasii imparatejti n-au de lucru. ii zise tata-su. ca doar avea de unde si cit mai pestrita. prostilor din palat. Pleca el cu o caruta hodorogita §i cu nijte mirpage-n haturi de tei si sfori innodate. il cutroape cu tulei si da-i bici cailor. umplu doi saci cu aur si cind sa iese. El alerga dupa scroafa si o sageta. imparatul face chema multa lume aleasa si ei. — Lasa ca te pun eu sa spargi o banca. Il ridica in grad si din calfa. sparse zidul si casa lua intr-un sac topi banii. ca in asemenea meserie il intrece si are sa i-o ia inainte. De aci inainte. Ca sa-1 afle. cind lucreaza cu atita pricep^re. ca sa-1 ingroape ca pe toti cre?tinii dupa datina.Hotul n-are ce face si-i recunoaste ca are apucaturi de hop. top adormira. Hopil eel batrin isi da cu socoteala. ii face pomana sa urneasca — vins sa vadii ce se vorbeste in oras despre isprava lui. Hai a doua noapte sa sparga banca imparaSparge el zidul. Imparatul. Isi da cu parerea imparatul. devine in scurt timp hot. Fiind zidar face zidul la loc si pleaca linistit ca si cind nu s-ar fi intimplat nimic rau. ba colac peste pupaza sa fuga si mortul far! cap. Adusa scroafa si i-o arunca pe pragul imparatului. baiete. mosul le§ina si cade cu sacul plin. daca-mi ajutarati sa va cinstesc si eu cu opja rachiu. — far a sa-1 cunoasca cine este. El ii taie capul mosului. sa furi o casa de bani ? Acolo te vad eu cum te descurci? Plecara noaptea sa sparga banca. zicea el in gindul sau. Trece noaptea prin piata imparateasca. ies din ascunzis ji-1 ajuta sa urneasca din loc hodoroaga de caruta. Numai sa-i dea o caruta §i doi calup mici si slabanogi. Hei ce bine-ar fi de-ar ajunge fiul sau la degetu eel mic. Duce mortul la groapa lui. al acestui renumit mester. Pune in caruja un butoi cu afion §i rachiu ce adoarme omul de viu. latr-o zi. Stati. iar trupul si ar vrea drept recunostinfa ca 1-a invajat o meserie atit de procopsita sa-1 fure. El se duce la femeie si-i spune sa nu plinga. dar ca totusi nu-1 intrece pe el in maiestrie. in vazul lumii. Mosul tului. Baiatul isi facu planul sa se cam dea pe linga palat sa le mai traga cite si ! o pacaleala.

iar ceilalti au sa se imbete. Cind se destepta imparatul merse la fata si o-ntreba ce-a facut? Pe unul singur 1-am uns si uite-1 cum doarme Cind se uita. acolo nimeni. s-a bocit ca un copil. si-1 Hopil lua cu iuteala fulgerului lapil. Se duce sa bea apa din fintina si vede semnul. Baiatul recunoscu hotia si fu condamnat la moarte prin spinzuratoare. Se gindeste el: topi — — — Doamne sfinte. Bai si sama. dar se face ca este strain si ea il unge pe frunte^ cu funingine. atirna la gitul calaului ridica in sus. iarba verde. insusi imparatul era judecator. Meseria asta tine omul cu un picior in groapa cu altul pe fost un pacatos si mi-am prapadit baiatul. ! Am Atunci baiatul hot isi face semn cu funingine pe frunte. Fata il lua de mina si merse in odaia ei. il privi zimbind pe calau si-i grai: Mestere. Cind se desmeticeste nu e sabia Unde e sabia? Se intreaba mai marii imparatiei si paznicii? Pornira cercetari peste tot. laudindu-se ca are sabie furata de la un imparat. apoi merge la fata. lasind-1 sa se faca Haideti sa-i punem pomana si sa-i fie de suflet toate bunatatile astea. mai este putin si cinta cocosii. Ea cind ea nu i-a atins. sfatuiala. numai imparatul a stat si. La judecata. ce i-ar putea mosteni imparapa. fata. lifacu pomana si veni la pomana fiecine. Incepe petrecerea cu joe. In timpul noptii merse la fintina si se spala. zicindu-i: Hai. se da pe linga imparat si-i fura sabia. Veni chiar si hotul si minca din pomana sa. Apoi top se spalara si se asezara la le adunare si si Imparatul. multi hop poate sa mai tie o imparatie mulpmea de hop. a venit cumpana de noapte. suparat — De zise: atitia ani fiul meu a plecat in hope nu s-a mai intors. El se culca jos. Ride de prostia imparateasca si indata isi face alte planuri sa-i insele. Topi au mincat si s-au imbatat si de data asta. Simte cind il murdareste si tace. Fata se da pe linga el. hai sa ne culcam si noi. Era usor sa-1 prinda de git si sa-1 duca drept la judecata. Cind sa-i puie latul. la funingine intr-un ciot si pe top nuntasii ii vapseste cu negru pe frunte. beutura si mincare si se termina cu beple. apoi trecu pe miinile calaului. ii zimbeste. l-o hoj: fi omorit cineva. Popa ii facu sfestania si spovedania. Calaul puse mina pe lat si vru sa i-1 puie la git ca sa-i taie rasuflarea. Merse printre ceilalti si top cu fruntile pline de fu n ingi ne. uite la imparat si vezi ca te cheama? El privi catre imparat — ! — si i il se paru ca-1 cheama sa-i spuie ceva. numai hopal era treaz. Cei mai multi erau oamenii palatului sau. el vede ca e soru-sa. Ea sa se dea pe linga el. Fetele adunate-n piapl isi dadeau coate si se veseleau ascultind povestile tinarului. Baiatul fu legat in lanturi si aruncat intr-o inchisoare neagra si urita ca o groapa. si-i ! Pleca la fiica-sa arata se mira cine putea sa-i insemne asa frumos. Veni lume cita frunza si iarba si veni si imparatul trist si posomorit ca si-a pierdut fiul. Top zaceau morp de bep pe podele. iar ea in pat. si-1 prinsera chiar pe hot.! Apoi ii spuse fiicei sale sa aiba grije ca hotul n-are sa bea. ca nu mai avea parte barbateasca. 241 . Se rindui ziua cea mare de spinzurat. sa rida cu el si sa-i faca un semn negru cu degetul plin de funingine pe frunte.

cinPndu-i cintece frumoase. Tobele si trimbitele incepura sa bata §i sa sune §i petrecerea de atunci pne si azi. fiica cea mai mare il intilni plimbindu-se ingrijorat ca totdeauna Cele trei fiice. Oamenii din acea |ara munceau vaile cu plugu. in loc sa le fie prieteni. pcporul care pina aci muncea in pace si lini§te incepu a bate drumul spre cetatea imparateasca plingindu-se ca raii ii jefuiesc de vite. grine si haine si ca nu li se poate impotrivi. il ruga si fiica cea mai mica sa-i destainuiasca ce ingrijorare mare 1-a facut din vesel trist. pina ce se face mica. Nu stiu cum sa scap de ei. vazindu-1 ca-i tot §i sa afle marea printre lamiii din gradina. p-am furat sabia si p-am ucis calaul Sint eel mai mare hot? Pot Imparatul crezu ca este un semn mai bine — ! ! ! sa imparatul hoplor? Tatal sau numai ca nu lesina de bucurie vazindu-§i odrasla in viata. baiatul zise: Tata.mani pentruca avind pesteri largi si adinci. Intr-o zi. bani. dansindu-i si cite alte lucruri ce mai inainte ii erau pe plac. Noi am crezut ca te-ai intristat fiindca trebuie sa ma dai la vrun imparat cu sila sa le fiu mireasa Daca-i asa. Din ziua aceea. Porunci sa se taie vite. Dar oricit se straduiau. in zadar ma privesti. Munpi. acum toata osteneala le era fara de folos. $i afla si ea cele ce aflase sora ei cea mare. zise — — — ! fata cea mare §i pleca. ca n-ai sa ma recunosti cu coatele goale Acum iata ca p-am dovedit-o Ti-am spart casa si plin de funingine pe fata de bani. §i-i povesti si ei despre tilharii si hopi care-i neli- A A 242 . de cind se pune luna mare cit o f oata de mamaliga. mica cit un caier de lina alba ca matasa. $i-i treia zi. insorita si-mbelsugata. Dupa ce se apropie. iar plaiurile munplor le cutreierau cu turmele de oi sau de capre. Atunci fata-1 intreba: Tata. isi facusera hopi cuib intr-insele. arunc5-n sus cu caciulile de bucurie cS s-a gasit ac si de cojocul dumnezeiesc si merse sa vada hotul.Mulpmea calaului. nu este cine stie ce mare nenorocire. doua zi. incit nici zece ostiri imparatesti nu-i putea stSpini. ce griji te apasa. ca de la un rind de vreme p-ai intunecat si firea si sufletul. fiu Imparatul Ingrijorat A fost odata un imparat care stapinea o pura cu munti $i paduri. La un rind. asta e tot. de ce nu spui fetelor tale care te iubesc. le erau du. Tara e plina de hop si jefuitori. imparatul cazu intristat foarte. sa se aduca butoaie cu vin si beutura ca sa petreaca cu intreg poporul de bucurie ca si-a gasit fiul. rugindu-1 sa-i apere de raufacatorii aciuap in pesterile munplor stincosi. pe ginduri fiind ingrijorat si tuna si-i fulgera cautau sa-i faca voile taina a ingrijorarii bunului lor parinte. veni de-1 intreba si fata mijlocie ce ginduri ii framinta mintea nelinisteste inima.

Deodata carbunarii auzira un strigat disperat: pornira — la cale 243 . Comitul. de necaz si mergea din catun in catun. nuntasi si lautari. Cum ajunsera acolo. spre a afla cine este vcinicul acela. zise imparatul. Imparatul se supara auzind ca ea vrea sa se marite cu un hangiu. iaca va parintii tai. nunta si la casa tatalui meu dau oaste. nu i se mai putea pune de-a curmezisul si incepura nunta la palatul imparatesc. marite imparate. zise: viata. ei la mijlcc cu nuntasii si lautarii pe urma. turba Comitul care scapase cu — Acum sa mergem sa facem — Bine. apoi aduna crengi s-o arda de vie. fes. dar tu nu te temi de comiti ca te omoara? Nu ma tern Si asa. — Bine. Ajunse intr-un catun si intreba: Oameni buni. Tot intrebind din om in om. zicindu-i: Iaca. nuntasi si lautari. Apoi. Privi el in departare si vazu niste pacurari cu oile stind pe linga un foe. deschise un han in apropiere de palatul imparatului. faca-se voia ta. Apoi o lunga abia urnindu-se din loc. Stip voi unde este pestera comitilor ? Sa ma duceti la ascunzisul lor ? Te ducem. Ca sa duca la buna indeplinire gindul sau eel negru. Mersera taranii de-i aratara pestera in care era birlogul tilharilor. sabie si cal cu sea. zise fata cea mica. Comitele n-avea nici tata. Armata mergea-nainte. Ii pregati imparatul toate lucrurile cerute si intr-o zi pleca fata calare din sat in sat. In vale pe un drum batut de calatori si cara. le taie capetele unul dupa altul. zise imparatul. ca stim noi drumul pina la casa parintilor mei. Se veselira ei aci. Lasa asa fata spinzurata si alerga sa ia foe. cum traiti voi aici in munte? Bine. Aduna fata 39 de capete §i le duse imparatului. tot va trebui sa mor. $i se-ntoarsera. in ziua a doua. ii mai mare — Ce sa-ti mai spun tie toate grijilc mele Le-am spus surioarei tale §i mijlocie ce folos ca stiu cind nu ma pot ajuta cu nimic. Ea se aseza la intrare cu sabia-n mina si-n zori cind sa iese la drumul mare. sa mergeti ! ! la precum este obiceiul stramosesc la nunta. Cind s-aprinda focul. Comitul mai intii se opri la un han si imbata turta pe ostasi. La tatal meu avem nuntasj. fara a se apropia fata de comit. armata si lautari. Atunci comitul le zise mmtasilor Mergeti voi indarat la imparat. iar mireasa cu mirele o pornira singuri. banii mai zise: si si imbracamintea. o lega burduf cu capul in jos de un brad. daca niste comiti nu ne-ar fura tot avutul. spre a se razbuna. ce isprava facu fiica ta cea mica. bine traim. Fiica-mparatului il cunoscu ca el este capitanul comitilor si-i spuse ca ei i-ar place sa-1 ia de barbat. Sa-mi traiesti. fata. nici casa si vazindu-se singuri cu fiica-mparatului. treceau niste chirigii cu o caravana de camile incarcate cu carbuni. ca tu e§ti mai viteaz decit un barbat Si acum sa-mi spui ce ceri de la mine fiindca scapasi tara de acesti hop? Nimic nu-ti cer. fata mea. o duse la pestera din locul unde ea ucisese pe cei 39 frati comiti. vitele. numai sa-mi dai voie sa ma marit dupa cine voi vrea eu. odata. insa pentru ca-i facuse invoiala. Numai ! si tu sa-mi dai haine voinicesti. am sa-{i dovedesc ca eu pot sa te ajut. afla ca este fiica cea mica a imparatului. — — — — — ! — — — — Bine.: ni§tesc poporul fiirindu-le bucatele. amnarul nu scapara iar iasca nu se aprindea. Numai capitanul lor scapa nejunghiat.

iar tinarul imparat lua patura. oricit de frumoasa ar fi fost acea patura. stapine. o dadu curtenilor sai si plecara. Da unde sa lase ei fata? O dusera la o baba saraca ce traia intr-o casa veche darapanata. dar ce si muncesti. Bine. Cind se-ntoarse comitul si vazu ca fiica-raparatului e scapata. Dar cum era prea scumpa nimanui nu-i da punga sa dea atitia bani. dar asa scapa printesa de la moarte. maicuta. ca asa mi-a spus fiica mea. frate. ea sa spuna ca are o fiica care se pricepe la astfel de treburi. Uite una lira de aur. trecind. ca eu n-am nici o avere Ai sa vezi tu. Merse baba-n piata cumpara de-ale mincarii si tot neamu de torturi. O trimeasa pe baba in tirg sa vinda pala cu 5 lire de aur. care de care mai frumoase.! : Ajutor ! ajutor mi omoara comitii ! Sarira chirigii de pe camile dezlegara mireasa spinzurata ascunzind-o intre cocoasele camilei. vino si si el si impunsa cu sabia peste tot. rugind-o Maica batrina. ^ine una lira de aur si sa fit sanatoasa cu fata cu tot. turba de minie si se gindi: camilarii aceia. raspunse batrina. au dezlegat-o. maria-ta. fie-ti mila de fata asta. Cind se vazu scapata. Veni atunci un fecior de-mparat si o-ntreba: Cit ceri pe aceasta pala? Una lira. care n-am un bob de orez sa bag in oala si faina pentru o turta de piine? Lasa. nunta Merse camilarilor. dar tot nu scapa din miinile mele. tocmai mie imi aduceti belea pe cap. maica. iar daca o intreaba cine brodeaza asa de frumos. numai inima buna sa ai. tesind covoare si paturi frumoase ca si cimpul de prima vara incarcat cu trandafiri si bujori. in puneguri nu-i dadu-n Carbunarii ajunsesera cu carbunii intr-un oras si o pornira iar in carausie. Apoi batrina cumpara bucate pentru ale gurii si alte torturi mai frumoase si mai scumpe. Bine. dati-mi mireasa s-o ucid pentru ca m-a necinstit la — N-am gind sa-ncerce vazut nici o mireasa. Baba facea mincare. ii zise matusichii: Maica. in culori. eu am sa muncesc si pentru tine. mergi in cetate si cumpara-mi torturi de brodat de toate culorile. iar fata broda. maica. Se mira si bucura matusa de maiestria fetii. cu ajutorul domnului te descurci dumaeata si plecara lasind-o pe batrina amarita si-ngrijorata de soarta fetei care inca nu-si venise-n fire dupa cele intimplate. cauta-ne daca nu ne crezi. Apoi fata-i dete sa mearga-n piaja sa vinda o patura si sa cumpere alte modele de torturi. Cind ajunsa in tirg. Fata cosa modele tot mai frumoase si scumpe. sint tinara si din cistigul meu trai-vom impreuna ca mama cu fata. Cine-o vedea o privea intrebind-o despre pret. sa se faca bine ca am furat-o din ghearele morfii. Lua maicuja patura si se aseza cu ea in tirg. in cosul peste care turnara carbuni. maica. ! — Ajunra la caravana strigind: — Ei. Bine. — Si ce pret are? — Cinci lire de aur ! 244 . iar veni feciorul imparatului intrebind-o: — — — — — — — ! — — — — Aceasta pala frumoasa ti-e de vinzare? — De vinzare. nu fi intristata.

Mirele dormea. asa ca un imparat isi pierdea imparapa. Multa lume isi facea moartea singura numai sa nu mai traiasca. iaca un strain. Asa traiau de greu. acum sa-mi spui drept cine face aceasta pala atit de frumoasa? o fata de suflet si ea se pricepe-n toate cele. Fata deschisa poarta larg apoi striga catre cei doi lei: Leii mei. Cind o vazu feciorul imparatujui cit era de frumoasa. Iar leii se azvirlira cu furie pe comit. iar la lumina lunei comitul vazu prin peretii de sticla locul unde se aflau tinerii. tu vreai? Eu vreau. ca nici nu-p mai era drag sa mai traiesti. fara capetenie Imparatul ce-1 osfoisa pe alant. Atunci comitul sari zidurile imparatesti. Cine va intra sau iesi din palat sa treaca printre cei doi lei. Noaptea se culcara ei intr-o odaie mare. da-mi ragaz o saptamina si palatul va fi gata. batrin in sus. ca i se faceau semne ca ceva rau se-ntimpla si-i arata pe comitul sfisiat de lei Ii spusa dupa aceea mirelui povestea cu hotii si cu tatal ei imparatul eel ingrijorat. lumea lui ramansasa saraca. numai daca-mi indeplinesti o mare dorinta si anume sa-mi faci un palat numai din sticla. iar la poarta sa-mi pui doi pazitori falnici. il chemara si pe el la nunta impreuna cu surorile sale si de atunci se porni o veselie ce se fine si acuma. El spunea asa: „care are in casa lui om ! batrin de la saizeci de ani. iaca birovu satului loasa un baraban. aruncind pe fereastra odaii o fringhie din pinza alba ce se prinsa bine de un cirlig si fiind deschisa fereastra se urea si cobori in odaia palatului. porni cu un zacon greu pe lume care mult spamintasa toata lumea.:! ! ! Bine. la git si pleca in sat pe toate drumurli si spunea din gura-n gura. eu doresc sa-p cer fiica sa-mi fie mireasa. sfi§iindu-i trupul. Asa trecu vreme multa cind intr-o zi. ii zise incet De cind te asteptam sa ma scapi de aici Vezi doar c-am venit Si cobori pe scarile palatului de brat cu comitul. maica. doi lei. pne banii §i da-mi pala. Ea cind il vazu. o tobifl. fura adusi cei doi lei si se facu nunta imparateasca de care auzi si comitul eel care-i dorea moartea. ca a venit un nou zacon. tot natu sa-si omoare batrinii. raspunse fecicrul de-mparat si mersera la bordeiul ei. ca de pe 245 . Bine. — — Am — — — — — — — ! — Apoi. insa mireasa nu dormea. Se ridica palatul. precum ai dorit. S-asculte povestea bine POVESTE DE BAlATUL MILOS Intr-o vreme mult de batrineata. fara ca hotul sa §tie ce-1 asteapta. Mai dap la copiii smochine. zise catre batrina: Maicuta. ea se temea si astepta. Vreau sa merg sa-ti vad fiica cea priceputa. Unul de o parte si altul de alta. numai fata sa vrea ! Si eu vreau. Insa. de la imparatu. mincaji-1. imparateasa merse la soful ei si trezindu-1 din somn ii arata pentru ce n-a dormit toata noaptea. Si mersera sa iese incet pe poarta cea mare pazita de lei. cind se bateau imparapi unul cu altul.

„vesalia pescarului". Baiatu porni sa faca o proba ca pentru tata-su. toata lumea sa spamintasa. 246 . risipeste mincarea" Asa spusa birovul ! mergind pe drumuri. Baiatu vorbeste plingind si-i zice: cu mine sa te pitul. nima sa omoare batrinu lui ! DupS ce vazu imparatu ca nima nu omoara. gindea ca e lucru de gluma. asa: lo el doi iepuri de-ai de casa si un sac. Mai adusa baiatu si cu saci. iaca chinezu satului facu on spisac numai de-ai batrini. da dupa o saptamina de zile. — Taica. or trii orase. la groapa asta sa-1 duca pe tatal lui. or porci sarbatici sa-i prinda lovgii. de adusa o oala mare de pamint si niste troci de apa. beura cu suspin mare. avea un tata batrin care crescusa copilu tot din cersie. cum sa faca. care au peste 60 de ani. Sa gindi iel plingind ce sa faca? Lo o sapa in mina si pleca pe deal in plimbare pintr-o padure dete de o groapa adinca care erea facuta pentru lupi. vorbi cu tat3-su si zisa: sate si orase taiara gogea. fetita si batrinul. care sa taie cu sabii pe aia care nu-si omoara parintii. sa-1 tina pitulat. mai — Tata. imparatul si-mi porni prin Atuncea sa spaminta lumea si mai mult. Auzind lumea asa zacon rau si greu. Baiatu sa gindi mult aici in padure. nu poate sa lucre. esti tinar. erea un baiat cuminte si milos. ca s-a schimba Baiatul avea o micu^a de fetita pe care batrinul o crescusa tot pe brata si batrinu-i povestea povesti fetitii. asa o rindui bine de ploaia. le lega cu ni§te curpin de virfuri. Intr-o zi. socace si batind barabanul. Porni pin sat mare plinsuri si ginduri incurcate. sed degeaba. baiatul sa-si omoare batrinul Si baiatul fa^u si el o minciuna ca vulpea. decit gelatu pe tine. de la saizaci de ani in sus si mai facu pozivuri la toata casa unde ieste om. ! Ajunsa saptamina care erea rocu. pana la-ncaltatura si imbracatura. pe care fetita le asculta din gura batrinului. mora sa-si omoare toata casa pe batrinii ei. si coceni. zapada si de toata vremea urita erea buna. taie iepuri si-i pusa-n car plini de singe. aide bine tu pe mine. sa sa iveasca patru gelati dobrovolti. gelati. pe: „trei surori la flori". Asa crescu fettta pe bratale batrinului ca ia mult mi-1 voia pe si pa geiuachi deda al ei.urma 1-ai batrini nima n-are nici un cistig . Intii adusa multa tufa di pe jos si o lapada in groapa si pe urma indupleca lemne la ocolu gropii. Mincara baiatu cu m'oierea. paie. ca ieu sint batrin. — Tata. or muiere batrina. le dete si odobrene. su poala la un munte. intoarsa zaconu si cerea la zece sate. pe „viezurli cu vulpea". facu o coliba pe groapa si mai pusa pe lemne niste boji. batrinii fac mare troscuri. plingind. ai auzit cum ie rindu 1-ai batrini? Da tat§- da de tine imi pare rau ca asta zacon. facu un asternut bun si mai sa gindi. pnA sacu jos ling! un gros de lema. Da-n oala trebuie sa se spurce tata-su da din troci sa bea apa. mincara ei cu plins mare. su-i zisa: taicutul 'meu. nu indrajnea nima sa omoare. pe „greierli si furaiga" si alte povesti. „vulpia sireata" si multe si marunte. Veni poziv din sat roc de-o saptamina sa-si omoare batrinul si sa iveasca in sat cind ingroapa? Porni el cu mare plins si milos cum erea nu indrajnea sa omoare pe tata lui. sa pazeasca stoaca. Baiatul erea mult sarac si ramas de satenii lui. Sa ivira dobrovolti. Colo intr-un sat. ca trag nadejde. pana se va schimba asta zacon. matacina.

cind ajunsa la casa baiatului el spusa asa: „pe tatal meu 1-am ingropat de mult. colia la vale de sat. facu luminS mica. tata". — Taica. Trecu o saptamina de cind 1-a pitulat pe tat-su. De cind 1-a pitulat „un somoldoc de negreata 247 . desfScu otira margina. or altceva. da bas cind sa baiat.Dupa si pleca. isi face ris de fete mari. Ajunsa la groapa. e rod pe nu mai pe tata-su. da acolo apa clocoteste. 1-am adus. ca sufla cu gura si rasfira toata negreata si ramine iar lumina la gura lui". iar daca nu credeti iote sacu cu care 1-am adus. iar trasa la loc. iaca baiatul poarta maidanului. de neveste. dupa iarba si muguri de iepuri". porni sa taie cu toporu niste maracini si ingradi groapa la ocol. incepu intii baiatul sa cuboare pe scara da si batrinul dupa baiat mereu jos pina la fundu gropii ajunsara. spusa cum ie rindu. cremenea si mai lo si un toporas si pleca cu tata-su. Iesira la ce insara. si cind s-a-ntors. stele luminoasa si ajunsara pina la groapa. toate imi trebuie ca sa scapar foe pc viata mi-a trebuit. batrinu sa opri si zisa: uitat lo pe tat-su amnaru. Sa-ntoarsa baiatul in casa lo amnariu. Intilneste pe buna dimineata nu i-a dat da 1-a si intrebat: „de unde vii asa de noapte?" „La invinat am fost. porni batrinul sa scapere cu amaariul in cremene. stringindu-1 „tata. Lo ca de rindu al dintii si sa dusa iar acolo si porni sa-i povesteasca lu tata-su visu ce 1-a visat. linga groapa si baiatul slobozi o scara de lemn in groapa jos. Baiatul fursi gardu pinga groapa. pentru ca sa nu cada vro ala. minca cu baiatul de cina in groapa. Tata-su raspunsa oftind si inchinindu-sa. nici tuie in sat iote o famie sa duce cu ulcioru la apa. iaca pornira prin casi sa cate sa vada care si-a omorit batrinii. Sa-mplini o saptamina. tuna linga groapa. Cind arata baiatu sacu. Veni iar saptamina. lumea Da si la Erea o lumina de luna. Sara insara. iasca. dubari carpinu al nodoros care-1 facusa ca o scara si baiatu binisor. Iaca baiatu sa sprimi cu mincare mai multa si pale spalate sa-1 premeneasca pe tata-su. iasca. aprinsa un tiv de camasa. in groapa sa-1 manince pe tata-su. Dimineata baiatul sa scula mai de noapte. vazura sacu numai singe. am alanta. ca iaca batrinu nu mai putu sa mearga. rupsa vo citeva mini de iarba. 1-am loat in sac. il unsa cu untura si aprinsa tivu cu iasca. iar trebuie sa ia ceva. pleca acasa plingind. lup. sa culca cu tata-su si durmira amindoi o noapte. sa scoala baiatu. da aci pe loc sa face tata-su. Dimineata de noapte. Iesira din sat afara. Baiatul mi-1 lo in girga pe ta-su si mi-1 dusa pina la groapa. baiatu lo traista cu mincare si niste troci de apa. de-ti eria scirba sa te uiti la iel. marginili. Facu o lumina si asternu in groapa. s-a dus indarat. pujin mersara. vaduve si famii sarace: „aici la noi cit ne-o tine imparatia turcului multe avem sa mai patim si sa vedem". unde virtopu. toporu si pleca plingind la tata-su. si troci goale mi-1 : pupa pe ta-su si iesea sus. iote cum ie plin de singe". visa niste visa grele visa cam tot un vis: gata sa tuie la el in gura. ca nu e nici o lege mai rea decit turcu. care eria pus intr-un ciob. cind da cind veni un nou zacon porni toate berecheturli pamint cum a fost. BStrinu toata noaptea povestea la baiat. loa toale imoasa. Sezu cu tata-su jos. I-am legat si o piatra de mijloc si 1-am lapadat in virtop. rupsa un tiv. cam pi la chindie soarek apusa. Baiatul lo riza de camase. Ajunsa baiatul acasa. sa-i duca lui tata-su. sanin. VSzu baiatu ca sa lumineaza. pusa in gura triiistii. Pusa toalili in traista trocili ale goale si pleca acasa.

Lo traista. cind o desfacu. sa ?tii ca zaconul Da iar tu sufla §i in negureata al turcesc. Iote cum bucate nu e.si Tata. or copti. mai mult minca peste. taica. : striga: stau in apsa pentru dusmanu de turc. nu e sa cumperi bob de nimica. Tata-su iar zisa: ii inima buna. cai. sa sa duca la tata-su. Aiincara amindoi de cina. Bogatasii n-au nici ei. omora si cite-o pasare pe une putea. da nu §tii ca acuma e §i mai rau. cata misini pe cimp si furnigari. Care a avut peste. pina cind o sa fie asa imparatie pustie Baiatul desfacu traista de la sele. Mai trecu iar o saptamina. da batrinu sa vaita ca i s-a urit de atitia ani ^ezind. ramasatoatalumealafoamete". aicea-n groapa ca lupii saibatici. Batrinu cazu pe ginduri. iar de-o saptamina si pleca la tat-su pe drum plingind. Ajunsa la padure unde erea groapa. Lumea minca mai mult crimpei goi. sa gindi sa se pitule cu tata-su in groapa ca n-are scapare. sa pilnsa iar. cind eria cioban a vazut pe unde a pazit oile. Baiatul vazu ca acum e rindu lui sa-1 taie gelatii. Multi ani trecura asa nacajind lumea. tata. — Rau. Baiatul vorbea plingind si spunind: Taci. Birovu a trecut pin sat cu barabanu la git si ne-a spus tot. o lumina in ciobu lui de untura si cu tivu de la camase aprinsara. stapinul ca§ii sa dea cite 15 ocale de boabe de porumb or 10 ocale de boabe de griu or sacara. n-avea bucate. nici sa cumperi. vaci. Sa dam la dirjava. iar birovu spune: „tot natu sa aduca la !" opstina bucatele. asa zacon a facut. or toata casa sa dea cite cinspe ocale de boabe de porumb si zece chile de griu. Auzind baiatul ce-1 invata tata-su. nici ai bogap. care nu da bucate la turc. tata. tu ai scapat de moarte. or linte. umbla si gasi o misina de sociti. Nu eria nici saminta de griu. ala vis e moartea mia. batrinul. socace. Bietu baiat adasta moartea. or de sacara la dirjava de saminta. iepuri de casa o mai insela pe foamete. n-avu imparatul ce sa faca. scoasa ce avu in traista. slobozi carpinu cu un cap in groapa si binisor sa slobozi din creaca-n creaca. porni intii pe-ai bogati sa-i taie. Da care sa-i aduca de mincare lu tata-su? Sa dusa iar la tatasu. taica. care nu dam ni sa duce capu. foametea e si mai mare. pusa toale spalate si mincare. vad eu de tine. nici unde. Atunci batrinu spusa la baiat: Du-te. spusa cum e rindu acuma. !" care nu da pleaca gelatii pin sat Toata lumea inebunisa de gindu ca pe niciun chip nu gaseai bob defel sa cumperi. seceta e mare. pe drumuri. moartea ta. facu iar cu amnariu cremenii iasca. carne de iepuri de casa. ia sacu cu tine si cata. fierti. da imparatu scoasa aim zacon si zice asa „toata casa. capre. n-au la piat. scoasa un zacon nou si mi-1 trimiasa iar in lume. si-adusa aminte ca boabe risipite de bucate nu poti sa gasesti nici unde decit in misina de sociti. tot omu care e stapin in casa. de nici care sa semene lumea in pamint. or in furnigari. de porumb. pana jos. la fundu gropii ?i facu el — — Nu e. dete maracinii otira la o parte. facusi iar lumina. taica. cred ca o sa gasesti. lo un sac si-o sapa. pleca pe cimp. gasi a — Tata. In satu la baiat iar lo birovu barabanu la git si pleca pin sat. asa cum a zis imparatul Nima n-a adus bob a lu Dumnezau c5 n-are nima. zisa tata-su. Iote baiatu sa sprimea. Trecu vo citeva saptamini de zile. plecara gelatii pin sate si orase. — „Taica. ce faci? ! nu stiu — : — 248 . unde a adunat furnigile si sociti saminta. si spunea asa „a venit vorba de la imparatu si spune.

padure de prins Imparatul. sa-1 vada pe baiatul care a adus boabe de griu asa de frumoasa. te spaminti. da ca baiatul nima Sa resi imparatul sa piece. Lo imparatul vro citiva voinici. tot ce-ai facut. zisa la baiat. vazu un bordei de nuiele lipit cu pamint si cutrupit cu trestie.! ! mina de boabe de porumb si si otira de griu. Mearsa gogea zile pana ajunsa in satu la baiat. sa nu sa mai omoare batrinii. Baiatul. ca nu e nici unde bucate. Dupa ce-1 sapala si-1 usca il pusa intr-o traista mi-1 cintari. Tremura de frica ca n-are o minciuna sa scape. neam. a fost 10 ocale de boabe. De astazi sa pierde asta zacon. ca daca spune ca 1-a invatat tata-su o sa fie de vina. Imparatul sa mira si zisa intristat: — Asa — o fi. de sociti or furnigari. tori. da altii au adus cite otira. zece ani incherbati e de cind 1-am lupi. te dubor de la sa spui cum e rindu la griu. daca o fi pe uneva ramas vunu. Chinezu mi-1 trimeasa la imparatu de ciuda. care n-a dat neam. Dete mina baiatul cu toti si cu imparatu. Da imparatu. si sa ruga de baiat sa mearga cu imparatul si chinezu. — fie numai Iara sa resi baiatul. ca ce-o fi tata mi-a spus mie sa ma due pe cimp sa cat misina. de bucate. imparatul porni vorba cu chinezu si intreba de baiat? Sa mearga iel sa vada unde traieste baiatul sa-1 podariasca imparatul pentru cele 10 ocale de griu Si sa mai spuna baiatul de unde a loat boabele de griu Cind sa dusa imparatul cu chinezu la casa baiatului. baiatul desfacu maracinii si pusa un lemn de carpin cu niste 249 . sa baga cu voinicii in opstina. vesel. altu citeva boabe. ca eu stiu ca n-ai in ambar. acolo sa cat boabe cit de purine. or sa-ti fie frica. Daca e viu batrinul tau. mi-1 spala oriraj mi-1 usca. asa ca pana sara umplu sacu de blocuc. mult sa mira de ale boabe zdravene si frumoasa Da altu a adus o mina. pe cimp adunind. sa-ti sa-mi spui de unde ai loat ai dau nagrada pentru griul ce ai cumparat asa boabe de griu frumoasa. Pusa in sac si pleca sa cate alta misina in aia gasi otira griu si porumb. ca el are griu. tatal intr-o groapa meu e viu. mare saracie Da baiatul cind vazu pe chinezu cu vo cinci-sasa voinici. nici nu 1-ai cumparat. Mult am gresit de am el omorit pe ai batrini. si sa-i spuna la imparat. numai sa-mi pastrez capul. ei sint mai intalepti. gindi el ca vine sa-1 taie cu sabia. casa saraca. Sa ciudi si chinezu de asa boabe de griu frumoasa. mi-1 pupa. il adusa acasa. trebuie sa vedem de ca ei stiu mai bine decit noi. Cind tunara in padure s-apropiara de groapa lupilor. asta e iscoala ta a mare. sa vada unde e pitulat batrinul Sa pusara in caruta si plecara in padure. Trasa caruta la baiat inaintea la casa satului. iti prostesc toate elea. zisa ! ! ! ! ! la baiat: — Am dat si venit sa te vad ce om or e?ti. da veni rindu sa dea si baiatul Cind mi-1 dusa in sat cu traista dete-n mina la chinez si-1 cintari. da si pe imparatu cu sabia tirais dupa el. asa facu baiatu vo saptamina de zile. Da-mparatul il vede ca e frica si-i spune: N-ai sa dare. injuga doi cai la o caruta si pleca la drum. numai sa scape. Multa moarte de om facura gelatii prin lume. Cind ajunsa griul la imparatul. de ce nu 1-a omorit asa cum a spus zaconu. altii citeva boabe mincate si sparte de gargarita. te nagradesc. mi-1 lo in braja. adunind iel boabe de griu si porumb. cind 1-auzi pe baiat. slobodno sa fie cu noi aicea. Baiatul tuna in ginduri. porni sa plinga si sa tremure de frica. fura 10 ocale de boabe de griu. cind auzi mult sa slobozi cind auzi pe imparat si-i zisa: — Cistite pitulat in imparate.

Intr-o zi de vara. da unu pe mai.' De-aci imparatul iar sa dusa in Stambol. tu mie mi-ai lungit zilili. sperie broastele si cotrobaie in balta cu bita. s-a momit un iepure si a jupuit tot pomii. Stan lenesu ia bita in mina si pleaca la balta. cind la un pripor. mi-1 ingropa ca pe toata lumea in pamint. Un drac ce trecea tocmai pe aci. Trecu otira vreme. facu baiatu in sat o veselie. cu voinicii si cu imparatul. fac o gaura-n balta. casca. porni sa spuna la imparatita da ii veni o mill de gradina cu pomi si zisa: — Sa mergem sa vedem gradina cum i-o fi jupuit iepurii pomii Imparatul dete vorba la doi voinici sa sprimeasca caicu. ramasa baiatul nagradit de imparatul cu o suma de bani. tat'. ca in gradina lui. visu care de multe ori 1-ai visat. trebuie sa lorn invatatura de la ai batrini". te ! — cumpara" ! STAN LENESU A fost un om tare lenes. pina ce-1 scoasa pe tata-su la lumina lu Dumnezeu afara Cind iesi batrinu dete mina cu chinezu. tu sa nu mai stai pitulat in pamint ingropat Iote a venit si imparatul sa te vada cum ti-am pastrat capul Baiatul il lo pe tat-su in girga si mereu. „ca noi tinereta. De-atunci a ramas vorba: „Cine nu te stie. mereu. aide iesi afara. unde avea meri. Atunci batrinu! zisa baiatului: Iote. cind s-o ia in vale sa imparu lu imparatu ca un iepure sede intre spitele la roata si imparatul sa dete cam in dunga sa vada bine iepur'li si cade sub roata carutii. Mult sa minima imparatul. din craca-n creaca. il vazu si-1 si intreba Uite. peri. gutui si altii. iaca visaza imparatul. Mergind pe drum. sa scubari baiatu mereu jos. cu un cap in groapa. Plecara toti in sat. sa vezi lumea iara. Toata ziulica dormea n-avea timp de vreo lucrare. de atita groapa de lupi si cit poate omul sa-ndure dintr-o prostie. trecu roata piste git si calu mi-1 lovi cu picioru si muri deloc. copilu meu. Cind sa pomeni imparatul din somn. Mi-1 lo imparatita mi-1 pusa de aci in caic mi-1 dusa pe mare acasa. ca vreau s-o use sa puie lumea sa se araneasca.: ! ! ! noduri pe el. Lumina aia sint eu cu invatatura ce ti-am dat sa aduni griu din misina si furnigari. te vinde. de pe scara striga la tata-su cu un glas milos: Tat'. da batrinu ramasa in casa lui. de pujea pamintul sub el. pe grinda de caprin. frate Stane? porumb 250 . Cu vorba mea si cu mintea ta. — — Ce lucrezi aci. mort de plictiseala. ca sa-i mai treaca de urit. ca-ti intra o negreata in gura si eu o suflam cu gura mea de spargeam negureata si raminea iar lumina. da cine te §tie. Sta pe margine de balta. sa injuge calu al pistrit si sa sui imparatul cu imparatita in caic si plecara sa vada basteaua cu pomi. — . da si io tie Imparatu dete vorba in toata tara sa nu mai sa omoare nici un batrin. zaconu s-a schimbat. cu toata a lui familie.

mie imi trebuie balta. ne lasa Stan saraci Ne ia balta M-a intrecut copilul lui la fuga Bine. negru ca smoala cu ochii stralucitori ca doi carbuni aprinsi. ca nu-i place prea mult zapuc. Dracul ppa ca din gura de sarpe. cu adevarat copilul tau e mai iute la fuga decit mine Ce ne facem. Eu am porunca trebuie s-o due la bun sfirsit ca orice ostean al lui Dumnezeu.! ! ! — Doamne. taiculita. — Iesi impieli|atul asta si zise: — Nana Stane. ca n-am unde sa infig plugul sa-mi ! aranesc copiii. Stan rostogoli un bolovan pe coasta un iepure speriat prin caiti cit vreti ! — Uite. eu am venit la tine pentru impacare. Dintre papuris si trestii scoase capul un diavol urit. — Atunci. Stan se aseza de lene cu picioarele in balta si da-i cu bita scormonind in apa la — ! — — ! ! ! ! intimplare. hai sa ne luptam doboara pe ha ha ha ce-mi auzira urechile. fugi dupa el si daca-1 prinzi va las balta sa va brosDracu fugi dupa el tufis. ! — — Ha ! La lupta dreapta Care pe care-1 ! ! ! toti. care doarme de caldura intr-o vizuina. Se duse puiul de drac la stapinul diavolilor si se plinse: Tata. apele fara noi blestemat. — Sa ne luam la intrecere. — Nu e cu putinta. mutati-va in alta balta. raspunse Stan. si sari Plecara ei sa urce un deal. scapa ca prin urechile acului cu viata. intii si-ntii. ! — nu ne saca balta ca ne mor copiii pe fund fara apa. sa te intreci cu copilul meu eel mai mic. de se prapadi prin maracini si nu prinsa iepurele. Se-ntoarsa ostenit la Stan si-i grai. hai sa ne luptam. intra citiva pasi si ursul il lua in brate de-i frinse oasele. daca-i asa. Stan. Stane. zise Stan lenesu — Cum? zise dracul. copilul meu. sa se suie un drac la Stan la marginea baljii si sa se lupte cu el. Cind 251 . lasa-ne bre sa traim si noi ca n-o vreo procopseala pentru tine daca ne seci balta. Frate Stane. daca esti al dracului. ce ne facem fara balta Asteapta otira sa merg sa-i spun si tartorelui iadului ca altfel ma frige de viu in cazan. Merse dracul la vizuina. se dadu in fundul balfii si povesti tartorelui iadului patania cu bitu lui Stan eel lenes. tu vrei sa ne pierdem urma din balta? Sa ramiie adincurilor? Iti dam ce vrei numai arunca bitu ala — Nu se poate. abia tragindu-si sufletul: Bre. dar abia cind veni Stan la gura vizuinii si striga la urs sa-1 ierte. treaba voastra. Cine fuge mai repede. zise tartorele ingrijorat. Eu cu destiu-al mic va trintesc Sa luptati voi intii cu fiul meu. cum il vazu ii dete cu bitu-n cap. in alta fi ! tara. care o sa le usuce balta Daca este asa. de aia te-am hranit eu cu boraci si vircolaci ca sa te intreaca un Stan zis lene§u? Las' ca-ji arat eu fie Si-i trase o scarmaneala buna. — Hai. ala cistiga. Bine. Stane. si tainele Stane. Hai sa facem pace. eu sint pus aici sa sec balta. de se clatina talpa iadului Trimise atunci la Stan un drac mare si bine legat la oase si la sale. — Nu se poate V-am mai spus-o o data. Dar mai Iarta-ne si si ! Puiul de drac se sperie.

am dat de mare necaz. — De. scoala-te Ce ai. sui-te-n spinarea mea si sa zburam. care va blestema mai bine ala sa cis- tige. Asta e casa ta? — — — Nu — — — Asta! — Pai. — Aoleu. balta si-mi pierde neamul. numai blestem muieresc sa n-aud ca ma topesc din calciie. nu ne prapadi de tot si incepu tartorele sa tremure Fratilor. bine dar de ce e cazuta de un corn si toata N-ai tigla sa o cutropi? — Mare. se opri la o margine de padure sa se hodineasca putin. Ce e cu tine. Si plecara la casa lui Stan din umbra-n umbra. zise catre adunarea cu adevarat Stan lenesu ne pierde urma de pe fata pamintului. asa ca s-o cutrop cu piele de drac. Te leg cu o fringhie de mine si sa mergem ne 252 . pacatele mele. fugind. Hai inapoi sa-i cerem banii. ne luam la intrecere. prind bine la cei ce n-au. cind auzi. due eu sa lupt cu el. drace asa impelitat. dar daca-i aveti. il prinse de coada si da-i si da-i cu un driglete de scarmanat cinepa. Stane. — Bine. bre tartore. saci imi usca de aur i-am dat zi ii indarat. — si tot ne jupoaie de ne numai cu osu pielea pe Hai Zau Uite. am eu cu ce s-o cutrop. bita lui. cumatra vulpe. Eu in fiecare fur cite-o gaina si i-o jumol aici in cringul asta. bre Stane. ca Stan e lenes si prost. uite. Ai. insa eu am 15sat-o este descutrupita.! ! se pomeni tartorele dracilor cu fiu-su abia draceasca: tirindu-se. Dracu. Stan insa nu-1 lasa. asa am fost eu blestemat sa ma lupt cu voi si sa va jupoi de vii. frate. ca-mi pling copiii de foame si ma grabesc pomina mare. §i vru sa fuga tartorele iadului de blestemul muieresc. Stane. ca pe Stan lenesu il apucasera naduselile de zapuc ce era. sint eu halos dupa banii vostri. cu noi de te impiedici de noi si nu ne dai pace sa traim si noi cum om putea in balta. mai bine tine aici doi saci cu galbeni si hai acasa la tine sa-i ducem. vad ca nu te tin curelele. Zis si facut Stan lenesu il intreba cum vrea sa-1 blesteme. Si se gindea ce-o sa faca cu ei? Tartorele iadului. Stan cu bitu saraceste. bre. care dormea. Stane. Pe toti v-a pacalit. Se urea in spinarea dracului si zburara ca gindul pina la poarta lui Stan. sa ca — Ma nu m-as duce — Bine. Stan ramase incrumenit cind se vazu in batatura cu atita banet. frate Stane. O vulpe sari de pe cirtog si drept la el. cu blestem de cruce barbateasca ori femeiasca. lui Ne prapadeste Stan lasa si ne si Doi noi. vad ca mergi greu. ca o sa ramiie osul si pielea pe mine. mie nici ca-mi pasa de razbunam. pina il facu lac de singe. ti-a intrat frica-n oase de la Stan lenesu. ca altfel nu ramine picior de drac Isi lua furca-n dinti si pleca pe sub apa drept la Stan. — Trebuie sa ma ! — ! si sa plinga. ajuns in padure dnd locul tau este-n — balta? — Uite. Pai de. Destul. il lepada de pe spinare cu cei doi saci de aur si se facu nevazut. tem de el si de bitu ala fermecat sa nu ne mai faca vreo pozna.

un iepuras ramas orfan il vazu trist si speriat si pentru a-i da curaj. s-a sters la ochi si neavind ce face a plecat cu vitele stapinului la pasune. iar el intra in talpa iadului si se ascunse acolo pentru vecie. Ajuns acasa. 1-a dat argat la stapin de mic mititel. Vulpea zicea: Sari tu gardu-ntii Ba sari tu. o lua tirais pe vulpe pina la balta de o prapadi. Ce sa faca acum. ca sa-si incheie somnul eel linistit si sa nu se cu merinde si sa-i dulce intrerupt de catre stapin. zise plingind. izvoarele murmurau. ca altfel te vind lupilor din padure sa te manince de viu. pe o pajiste frumoasa cu flori. Stan se trezi de cearta lor. zise tartorele se scula Stan din somn de la nucul cu umbra deasa.! ! ! ! linga gard. a plecat la stapin sa-i duca vitele plingind si suspinind dupa sacui si mai ales dupa gingarasul eel frumos. Mergind el asa. Cind s-a desteptat copilul. Dracul a crezut ca vulpea e vorbita cu Stan sa-i faca de petrecanie si inspaimmtat de Stan. ridica labufele zicindu-i: — — — — Am ! 253 . ridica o maciuca zicind catre ei: Cind ajunsera — — Cum A-ha ! ! asa ne-a fost vorba. la auda gingarasul de la atirne de creanga umbra carina adormi dus. blestemindu-si soarta si zodia in care s-a nascut. sa-mi aduci gingarasul. zicindu-i: Scoala-te. Vazind el ca se lasa seara. ! — GINGARASUL fost odata un copil orfan si ce sa faca bunicii lui ca sa-si agoniseasca piinea cea de toate zilele. pinul crescuse copac mare si inalt. iar sacuiul cu gingarasul atirnau sus de tot. s-a oprit cu plavanii flaminzi sa-i pasca. iar brazii se clatinau de adierea vintului. auzi ? sa ma due. ca nici azi n-a mai iesit de frica la lumina zilei. din mormint. care purta sunetul gingarasului haaat. La poalele unui munte. unde numai pasarile cerului mai puteau sa zboare. O porni iarasi plingind si suspinind. pe cind somnul e mai dulce. s-a rasucit. pina nu se varsa zorile Bietul copil s-a sucit. ca sa doarma gitul boilor? Sa ia gingarasul si sacuiul unui pin verde stolos. prostule? Mi 1-a furat pinul din padure raspunse copilul suspinind. stapinul a inceput sa-1 mustre cu vorbe urite: Unde-i gingarasul. in fiecare zi mi-ai adus legati doi draci si-acum mi-aduci numai unul ? Lasa ca-ti arat eu $i fugi dupa vulpe cu maciuca gata s-o omoare. Noaptea era neagra ca-ti dadeai cu degetele-n ochi. Sa te duci inapoi si din pamint. sarmanul de el Mai intii stapinul 1-a sculat dis-de-dimineata indata ce ziua si-a aratat fa$a. ca somnul cu moartea frati gemeni s-au nascut iata-ti sacuiul cu merinde si du-te sa pasti boii pe cimpul cu florile. departe peste cres- A — tetul codrilor. Pasarile ciripeau. mai copile. S-a intors el din cale si a pornit-o spre desisuri ca sa ceara pinului gingarasul.

niste veverite n-au de lucru si tot certindu-se pe un simbure de nuca. adunindu-si puterile. am sa strig focul sa-ti arda coada. sa nu-i tulbure somnul. stol Copilul auzind asemenea cuvinte. ce i se parea ca da mina cu cerul. totuna de tri§ti si necajiti. — Nu — Bineee sa te tai ! te ti-1 ! mai rog. ramura verde nu se mai vede. focule. Fa ce baltia poftesti. ca nu vrea sa taie pinul care mi-a furat gingarasul. Du-te. visindu-se iarasi cu gingarasul la gitul vitelor si cu stapinul voios_ Dupa ce s-au revarsat zorile. o data. numai gingarasul sa-1 due stapinului. Privi spre virful pinului. dar copacul isi Atunci baiatul lua iepurele jos cu radacini adinci nu se teme de furtuna ! si se duse la lemnar sa-i ceara baltia. Gingarasul mi-o cinta §i-o sa-mi cinte el domol. ca noaptea pamintul. Cind au ajuns la tulpina pinului. apele si codrii toti dorm. sa mergi cu mine sa arzi coada de la baltie. apoi. indoaie-ti cetina-n jos. tu esti tare nemintos. cazu nuca pe nasul copilului si astfel se scula speriat din ! — Mai — — copile. Sa-mi iau gingaras frumos Nu-ti dau nici un gingaras Pofta-n cui tu sa ti-o pui. parca sintem frati. zise Pinule. O s-adune pasari. frumosule. ciulind din cind in cind. Cind uitata — Baltie. vreau sa te rog. Iar focul i-a raspuns: Mai baiete. Unde ai leganatul viselor frumoase. Mai bine la ziua sa-i ceara gingarasul. te rog. sa arda tot. cum ca fratele nostru-i codru saracul ? El ne-a pnut si lungit veacul ! — — — — ! — — 254 . puiule. ca e copac verde-n floare si de lemne verzi mi se rupe coada de lemn uscat si pot fi blestemata caci: Copacul cind cade. — — ! Gingarasul este-al meu Daruit de Dumnezeu $i cind vintul mi-o batea. ca nu-mi pasa de un tine ca tine S-a dus apoi la foe si i-a zis Focule. am sa merg la lemnar sa-i cer baltia si am — acolo. oare tu nu stii ca focul ce se aprinde prin maracini uscap arde si pe cei verzi ? Nu e nimic. Bine tu nu stii de la parintii tai. Si 1-a luat pe copil iepurasul de minuta ducindu-se intr-acolo de unde iepurasul auzea ecoul gingarasului leganat de vint. iar suspinul lui s-aude departe Daca-i asa. da-mi gingarasul meu dau.: ! ! ! : ! ! ! plecat in toiul nopfii? Sa cer pinului gingarasul ca ma omoara stapinul Biiine eu am sa te due la pin. urechile. ceru poruncitor gingarasul: ! — Pinule. Asa adormi el cu iepurasul la tulpina pinului. ce nu-ntelegi odata? o sa-ti para rau. vino cu mine sa tai pinu sa-mi iau gingarasul — Nu pot. iepurasul 1-a sfatuit sa lase pinul sa doarma.

Foe dupa foe vine. coborit intr-o vale.doar n-ai cumva pasat Sa stii situ ca apatrebuie sa vie la matca ei. Unde ai vazut tu vale cu riu sa curga in deal ? Nu stiu. ca surdului in de mine. ajuta-ma pe mine ca sint mic si plapind. care n-a vrut sa mearga sa taie pinul eel blestemat. tu sa-nveti una buna de la foe si sa tii nicicum sa-1 zgindari. caci mi-a furat gingarasul si-1 tine atirnat pe o creanga sa-1 legene vintul sa cinte codrilor si cerbilor. hai cu mine-n deal sa stingi focul ca n-a vrut sa mearga sa arda coada la baltie. Aaaa ! va sa zica si tu. care n-a vrut sa mearga sa bea riul din vale sa-1 sece. chem vinatorul si-o sa-ti vina el de hac Se grabi si gasi pe o cale. sa-ti ramina pietrele si sa plinga vadurile. ai sa vezi ca am sa ma due de o sa te prapadesc pe vecie. riule. ca sint batrin si-mi stric si dintii ce-i mai am Nu vezi ca am napirlit si imbatrinit. ca zadar cinti a jale — Biiineee. de semeni a barbat. — Ma tincule. care n-a vrut sa taie pinul eel blestemat ce mi-a furat gingarasul eel frumos si care a ramas alinat sus pe o creanga.! ! ! — Nu stiu. Cenaiba. frate. fiindca nu am asa putere. pe carare. esti impotriva sa chem lupul din padure sa-ti faca pielea ferfelita si sa te manince Suparat a plecat si a gasit lupul: Lupule. Mai baietele.aicap. iar pe mine stapinul m-a alungat din vina lui si zbenguiesc zadarnic pe aici. focule. daca nu-ti ii ! vad ca m-ai oprit din este mila cale. stiu ca trebuie sa-i due stapmului gingarasul. pe dnd asa ard pe si-mi face lemne loc innabusit si si — O sa-ti para rau. care n-a vrut sa curga-n deal sa stinga focul. incit si soriceii se joaca pe spinarea mea Of ce lume. batrin si lenes care n-a vrut sa mearga sa manince boul. iar raul dupa rau ! valea sa te stinga. sa te sting focul. mai bine beau apa de izvor ca e mai limpede. iar baltia s-a temut sa taie pinul din munte ce nu vrea sa-mi dea gingarasul si mi-1 tine pe creanga lui sa-1 legene vintul si sa le cinte codrilor in loc sa stea la gitul boilor stapinului meu. fiindca asa este: sa strig riul am minte ca focu ce nu te supara. care n-a vrut nici el sa arda coada de la baltie. Iar focul si el e vinovat sa stii ca n-a vrut sa arda coada baltiei. sa te soarba. iar boul n-a vrut nici el sa bea riul sa-1 sece dintr-o sorbitura. n-am avut parinti — Sa stii ca daca ard baltia. hai cu mine sa mininci boul. Vinatorule. uscate. tu esti mare. un vinator voinic. vine de prapadesc pamintul cu nimanui rau nu fac. iar omul la teapa lui. am sa chem boul sa te bea. Si a plecat sa cate boul ca sa sece riul Boule. zama de prune ! ramii atunci flamind si sa te vad cind mi-oi vedea ceafa Dar pina una alta. cu cap cu demintele. Nu pot. ca si riul n-a vrut la rindul lui sa curga-n deal. ca n-a vrut sa curga din vale-n deal sa stinga focul. sa stinga focul eel — — — — ! Am ! — — ! ! ! ! ! — 255 . tu esti tare. a pus mina pilnie la gura si a strigat: Vale cu apa curgatoare. Te vad cu caciula pe cap. hai sa impusti un lup riios. ca altfel e vai de steaua mea — Ba eu ma due sa chem A — — ! — — Mai bine curg la vale. vede Muma Padurii. boule. hai cu mine in graba: sa bei riul ca sa sece. Nici eu nu pot sa sec riul.

Si miniat peste fire. sa te duci la: ! ! si podul cu slanina ca-ti vin eu de $i — mea — De ce? — "Ti -3111 gasit un soricel sa-1 maninci de mititel. a inceput sa tremure si-a aplecat virful. iar pinul n-a vrut sa dezlege gingarasul de creanga de sus si sa mi-1 dea sa-1 due stapinului Sta vezi atirnat si-1 bate ziua toate vinturile. ca asa-ti trebuie ciul sa fii toata viata si mincinos. care aveau o gaina casa lor. focul n-a vrut sa arda coada baltiei. fiindca n-a vrut sa mearga sa-1 impuste pe lup. Am sa chem mifa sa te mince de viu. tu care esti in stare sa rozi incetul. frumusico. jiganie spurcata. sint nacajit mica si Soricelul daca vazu ca gluma pisicii poate aduce moartea soarecilor. ca s-o zvirle valurile pe mal. lupul speriat si schiop dupa bou. MOSUL. riul se-ntoarse de-a-ndoaselea dupa foe. fa-te ca te joci cu el n-apuca sa mai rosteasca inca o vorba ca pisica flaminda precum era zise: — Unde-i acel ingeras. focul speriat dupa coada baltiei s-o prefaca-n scrum. imi pare rau. |opa. gasi mita pindind la un musuroi: Pisicujo. ia-1 de unde nu-i? Se gindesc fi luat oul ? Azi asa. boul n-a voit sa bea riul. zise socitele. Degeaba. BABA SI GAlNA la A fost odata un mos si o baba. parca cine stie ce n-a vrut nici el. nu e de glumit Mai bine vin la moara Sa rod sacul cu faina pacatos. cine sa baba se dusera sa ia oul. riul n-a vrut sa curga la deal sa stinga focul. baltia n-a vrut sa taie pinul si pinul n-a vrut sa-mi dea gingarasul. vinatorul cu pusca la ochi dupa lup. miine asa. ca soarecele a mincat anafora si s-a facut liliac. ouale nu erau nicaieri 256 . §i s-a speriat pinul. iar focul pierdea si ! — — — — ! ! — ! hac ! — Ahaaaa nici tu nu ma ajuti Stai. Iar baltia sa stii ca nici ea n-a vnit sa taie pinul din tulpina. draga mea. merse la moara sa cheme socitele zicindu-i: Soricelule. dupa ! Pisica ce tot lingind pila. Cind mosul si ei si socotesc. boul alerga dupS riu cu gura cascata sa-1 bea dintr-o sorbitura. in zadar il cati Copilul. iugi dupa vinator. minca-1-as de purcelas topa. Mai bine vinez un pui de iepure.! ! ! ! ! ! si mai si putea sa arda coada de la baltie. ce 1-am atirnat pe creanga. Daca nu vrei sa stii ca merg sa chem socitele sa vina sa-ti roada urechile sa ramii ciul. hai cu mine la vinator sa-i minci urechile. iar cu un voinic asa fricos. — Sa dea domnul. iar lupul n-a voit sa mince boul. Nu pot. cu-ncetul odgonul de la corabie. iar pe mine gindurile si nu-i e de vreun folos. iar baltia vazind ca din gluma s-a facut cearta fugi si ea in soricel ! jural pinului gata sa-1 taie. iar copilul si-a dezlegat gingarasul de pe ramura si-a plecat bucuros cu iepurasul zburdind de bucurie sa-1 dea stapinului. in fuga mare. vinatorul are tinte pe talpa si-mi striveste coada. Gaina a inceput sa oua. Si-a pilit limba. desi cinta mult milos Nu pot nu pot i-a raspuns vinatorul. decit sa umblu dupa piei de lup napirlite.

si mosul dupa el. oule? oul. mosul dupa ei. dar tapul da cu capul in hot si-1 doboara. ramase mult in urma. ca si gaina care-I ouase. Intrara inauntru. care obosit de atita Mai departe — se intilnesc cu un soarec. asa ca nici n-a mai dat pe acasa de atunci. sa stea la pinda. Racul il intreaba: Un' te duci. pisica. papule. ajunsera la o casa. — Unde te mai departe. Atunci hotul se scoala. S-a asezat mosul la pinda si cind vede ca oul o ia la goana catre marginea satului. Cind il — — Oul ii — raspunde: si Iacata la bine. Cind vine hotul. oule. mai de frica. Cocosul sare de pe soba si-1 ciuguleste in cap. sa te ascunzi in butoara. In drum se intilneste cu un rac. te duci. Hotul merge apuca de nas. tocmai stringeau bogatiile hotului pe care le dadura mosiilui. mosul si se lua si el dupa ei. pina statura de vorba. sa te ascunzi in soba. sa te ascunzi in apa din lighean. Oul o ia din nou la goana. dar fuge mare Fuge prinde aproape de o padure. Lasa-ma. Tu. fiindca era nazdravan. Mer- — Unde ii Oul — Ia. Cocosul intreba pe ou: ! iar in urma. hai tu cu mine ! Si plecara amindoi mai departe si cu alergatura. fiindca el mergea in capul tuturor. ce mersera prin padure. ca-ti voi fi de folos. cu alaiul asta dupa tine? toti cinci. sare pe geam si fuge de frica. sui-te sus pe soba. ii dete drumul. care ramasese gind ei. oule? Oul raspunse: tu cu mine ! — Ia. In drum se intilnesc cu o pisica. zice oul catre mos. Auzind mosul o asa mare minune ca un ou sa vorbeasca. racule. Tu. Mergind ei asa intilnira in cale Tapul il intreba pe ou. Tu. Casa este a unui hot. Se dusera acasa la mosu si de atunci mosu si baba au trait bine. Tu. duci. soarecule. la bine. sa te ascunzi intre usi.! ! Ce i-a fost mirarea. Pisica din cuptorul il cu cenusa a sa se spele-n ligheanul cu apa cu cenusa-n ochi. mosule. la bine $i plecara Hai mai departe si tu cu ! mine ! toti sase Alergind asa ajunsera in padure si dupa ce mersera. Atunci oul spuse catre ortacii lui: Tu. se intilnesc cu un cocos. si mosul dupa el pina ce-1 prinde. sarit pe hot de 1-a zgiriat si i-a dat si racul 257 . daca n-or mai fi traind ?i azi. la bine Hai si tu cu mine $i plecara toti patru cu mosul dupa ei. se gindeste mosul. oule? raspunse: la bine Hai si tu cu mine ! ! Si plecara acum din urma un tap. ! Oul raspunse: — Iaca. Soarecul sare din butoara si-1 zgirie si el. hai si Si plecara mai departe citestrei. Hotul vrea sa {asa afara. cocosule. care-i intreba: Unde ii te duci. Veni mosul dupa ei si-i gasi. oule? Oul ii raspunse: — Ia. Pisica-i intreba: ii ajunse — Un' te duci tu. mai de-a vedea ce-o mai fi. sa sariti toti pe el — $i iata ca tocmai veni hotul ! El vrea sa faca focul.

Alerga si pe-a fuga dete piatra la o parte. da la deal de drum auzi un glas: Scapa-ma de la moarte ca-ti dau un galbin Privi el si vazu un sarpe peste care se rostogolise un bolovan. pe copil il batjocoreau firtapi lui finca n-avea tata si muma lui eria vaduva. care crestea si rodea galbini. da nici saraca Oamenii din sat scuturau toamna din pomi mere. ar ei s-a ! Intr-o zi se intoarce el suparat de la joe. Muierea. Fuga. pentruca te-ai eu sa-mi tin gura. — Daca nu-mi spui. Cind il vazu muma-sa sa lesine de bucurie Ce sa faca acuma cu serpele? L-au luat. fara sa poata urni din loc piatra si cind colo gasi sub pliocie serpele mort. Baiatul sa face mare si-i vine vremea si lui de insurat. Da s-a insurat cu una care nu eria nici bogata. cind colo. Umplu baiatul sinul cu galbini. sa opinti. a inceput sa cerseasca. sub piatra. Ce eria sa faca. Din nou loa di pe el plocia de piatra si sarpele rasucindu-se se dusa prin tufisuri. i-au facut o lacra mica. ca de avuta ce eria ii jucau socitii pe vatra. ia sa te uiti si miine ca serpele — ! — Ma este ursoaica ta a buna. teme. o gramada de galbini. Mai incerca Alerga baiatul. ii pusa si-n poala camasii si se-ncura pina acasa. eu am sa mor. findca eria sarac si intorcindu-sa acasa. cite un blid de faina. Baiatul sa dusa iar acolo si iar auzi serpele vaitindu-sa. Ma Gheorghe. si ai grije sa nu-ti fure hotii banii A treia zi. baiete. in loc de poame. vaduva si cu copil. Dupa ce a crescut si s-a facut si el gogea mare baietandru de se prindea in ora fetili. da Gheorghe scutura numai galbini. ca serpele te musca numai cind il calci pe coada. nuci. asta e narocul tau. daca-ti povestesc. Gheorghe. ba de la altul. Au trecut citiva ani si din acel serpe a rasarit un pom de aur. Du-te. Da in locul de unde plecasa lasa un galben. intr-o padure 1-a ocolit lupii si 1-au mincat cu cal cu tot. ca-i venisa vremea si-i ardeau talpile. muica. nu sint eu muierea ta? tu n-ai credinta in muierea ta cu care cununat. Ti-am spus eu ca serpele ieste narocul tau? sa ma due si miine. Baiatul lua banul si-1 dusa la muma-sa. fuga ca-mi curma viata arsinul asta. de el nu se prindeau si fugeau de el ca dracul de tamiie Odata. 1-au stropit cu apa de busuioc si 1-au ingropat in fata ferestrii linga zidul casii. spune-mi si mie de ce pomul asta rodeste galbini. lasind acuma trei galbini. intreba in toata ziulica muierea lui il Muiere. Lua iel banii si fuga la muma-sa. trebuia sa se capatuiasca si el. 258 .! ! ! TAINA MUIERII fi fost o muiere care ramasa vaduva si cu un copil. ca i sa lumina fata la vederea aurului. In sat. sintem pierduti M-am belstemat sa nu te — Nu — Mi-e frica sa nu ma muste ! — — Am — — ! ! : — — ! spun nimic — Spune-mi mie ca ! stiu — Stii ce e? Nu-ti spun nici mort. pere. Barbatul dus in lume sa argatasca. iar sarpele abia lua valea incolacindu-se de durere. ba de la unu. care se bucura. auzi iar un glas ragusit de sarpe.

ca indarat nu s-a mai POVESTE CU UN A fost OM SARAC SI UNU BOGAT un om bogat. alerga bucuroasa pe batatura si se mira cum de s-au imbogatit Odata. nu-1 tine nici scaunul. sa bolesc si sa ma prapadesc. 259 . Muierea. — Muiere. Narocul o sa zica mai da-i o data. Ama intr-o zi de vara omul sarac pazind care ii mina calul in stricaciune. intelege ca nu-ti pot spune. s-a dus si cu cinstea ta. sa — nu sa o ia. sezind pitulat in papora pazind calul. intors. da din iepure sa facu om si cind sa-1 bata pe omul prefacut din iepure zisa: Stai.! ! ! — — ce Muiere. top in partea lanta pinga cal si spaminta calul si s-a dus in stricaciune. Ea de miloasa ii primi. narocul tau s-a ingrasat. da noaptea unul dintre ei zise: — Auzi. Iarba verde pascind toti caii in toata ziua. top intr-o parte pinga calul al chior. iaca din balta un iepure. Omul o data al sarac intreba norocul: m-am facut. sa nu iai dai imprumut si trei sa nu-i spui taina muierii Muicaaa daca bas zici asa am sa ma culc. Boli ea o zi. ma omule? — Ma due si eu une a dus de aur si am pomul Dus nici muiere. mereu. cind veni omul ei de la tarina. boli pina la noua. vin de la agelic . sa ! stii si copil de suflet. poale lungi si minte scurta. ca i-a luat norocul muierea si 1-a vindut strainilor. a fost. tot muiere. cerura ei sa-i primeasca sa conaceasca. da caii bcgatului stau pe loc in balta si pasc ala chior iarba verde. aci pe loc. da al sarac a avut un cal si de oichii amindoi. ca eu sint narocul 1-al bogat om care-i pazasc caii iou. Saracul ce sa faca. facu ce facu si prinsa iepurli de picior. boli luni. daca-mi spui cum de ati ajuns sa aveti pom de aur imi las boieria si te fac cucoana vestita-n tara. Sara. Omul al bogat in toata ziua mina caii in balta sa pasca iarba verde. omul ei sa dusa la ea si de mila ei ii spusa taina Atunci muierea isi veni in fire. sa gindeste cum sa-1 prinda iepuru. Atunci pricepu ca muierea n-a fost cinstita si ca de aci inainte nu mai are noroc. da tu sa zici asa: o data am dat. pindariu gasaste calul al chior in stricaciune si-1 mina in sat. da si al sarac mina si el calul al chior sa pasca in balta. daca vreai sa cu mine. numai doua sa-i tragi. gasi pomul de aur palit si uscat. ca va fi atunci rau de noi Eu care-mpart si binele si raul cu tine. Da de al meu naroc stii unde este? — — Omul — mergi palme prins spusa: Stiu. El isi lua lumea-n cap: ! cum isi cheama moartea — Unde pleci. S-a uscat mutul iapa. muiere. a avut cincizeci de cai. doi. sa scapati de mine o pacatoasa si se culca sa moara. doua. ii spusa boierului toata taina. Sa nu-1 bati. sa vezi si sa te invat ce sa-i faci. nu ma bate. de la lucru. mereu. tree pe acolo doi boieri. vazind el cum se paleste muierea lui si sa vaita. ca si asa de aci inainte nu mai pomul. drept este sa stiu si eu tu ! tot stii si tu in viata trei lucruri sa nu faci: intii.

mai domnule. Turcu vedea ca a gresit baba lui si mai de graba dupa el cu calu cind vedea lenesu. Intreba turcoaica: — Dar ce face.: ! — De ce mie nu-mi Norocul a spus saracului: — — la calul al chior ajuti da m-ai la saracit si si am rams cu un cal chior. Na hainele mele si da-mi pe ale tele. Pe urma la astia vorbe norocul spusa saracului: Pe vara pune porumb pe deal ca are sa fie plointe si a sa faci porumb. Saracul putin zabovi. mai la morari: Fugi. care a fost acolo? — Mai barbate. sa-i zicem dinsu ca o sa-1 ajunga aga. ca o sa fie seceta si iar faci bucate. pai a venit fiinca punga de bani. Zice — Ce. sa baga iatr-o moara. $i lo calul al chior si cumparatoriul pleca. iaca vine cumparatoriul si intreaba pe saracul: Vinzi calul ? Saracul Vind. unde durmea la umbra si hogea trece la apa cu calu. da 1-oi fi vazut pe copilu meu? — Pa cum nu 1-am vazut cind sint cu el intr-un pat. — Pai vin di pe lumea lanta — Ahaa. Cit ceri pe iel ? Saracul a spus cit vrea cumparatoriul si scoate banii si-i da la sarac pe calul al chior. mai. decit cere bani de tutun. sa duce la o baba de turc bogat. ca eu vin cu cumparatoriu. si du-te piat cere cit vrei tu. mai turcoaico. da-mi un pahar de apa ca sa beau si sa odinesc catava ca-s mort de ostanit. De aci inainte a pornit sa sa imbogatasca saracul. — — — — UN OM DE PE LUMEA LANTAj A fost un om nelucrator. are de toate? — Are de toate decit n-are bani de tutun. in piat. ale grasa daca iai pe vara ie zapuc mare si nu-ti tin la lucru. A. bre. Bircaia poznariu lu aga la chesao de galbini si-i da ca sa aiba — de lunga vreme. da ie destulat de tot de la voi. Da norocul saracului spusa asa: Ai loat bani pe calul al chior. de anul alalant pune porumb pe vale. 260 . Saracul spune: Care-mi da mie bani cit io cer pe calul meu chior ? Nima nu-i da nimic pe el. Intr-o zi de vara. face bine. sa nu te cunoasca. Cind venea barbatu la batrina si la apa zicea: un dilator de pe la copilu nostru si i-am dat are de toate. du-te si cumpara doua vaci slabe ca de. — Dar de uae vii asa de nacajit. il indemn io pe el si-ti poate cumpara calul si-ti da bam cit ceri tu. da voia sa cam insele. Zice omu din gura: — Buna ziua. Narocul spune asa: — Vino la piat. decit s-a plins ca n-are de tutun bani si i-am dat sa aiba de toata vremea lui. ca iote turcu — te omoara c-ai facut faina mare. stai ca sa-i dau si io vrun ban sa-i dai.

Cind mai pe urma si-a adus aminte sa scoata si vin pentru Vlad al ei si a Iasat cirnatul pe foe. babo. vine Grivei ia cirnatul si fuge cu el pe maidan. 1-am e copilul? ingropat subt ieslea boilor. Scotind vin si-a adus aminte ca este cirnatul pe foe si poate-1 ia te pomeni Grivei A lasat slavina deschisa sa cure vinul si-a dat fuga sa ia cirnatul. in Dealu Mare. Vlad a dus-o bine fiindca o ajutau parintii. ca vedea ca ie in scurt. Cind intra in casa vinul cursese tot. sau Glad. a luat un baiat sarac pe care-1 chema Vlad. au ramas A Da amindoi. Ea se-ncura dupa el sa-1 prinda sa-i ia cirnatul. Cind colo. — Iar zicea turcu: — Pazam calu meu calea jumatate ajungea morariu pina 1-ajung de graba. Cit au trait parintii fetii. Cind a venit cat ! Vlad. Vlad al meu ma omoara cind o vedea Avea un sac de faina. ce-ai facut. Catrina si cu Vlad. I-a venit timpul sa se marite. El i-a spus Cafrinii: Catrino. a spalat caldarea si a facut focul sa faca mamaliga. copilu a murit si 1-a-ngropat in cosere subt ieslea boilor. la plug. era si lenesa din cale afara. S-a maritat. ca sa nu mearga pe picioare baiatul nostru. dupa ce a plecat Vlad. sa vii cu demincarea la mine. Da au avut si ei un copil. Ea. Iar zicea morariu: Ce bani sint aia. Dupa ce i-au murit parintii. 1-intreba Unde e dus omu ala? — Nu-1 vezi cum fuge pe coasta. ce sa faca saraca de ea? Zice: — Vai de mine. alerga la moara. ca eu sint morari — — Zice turcu ama calu nu — CATRINA A LENE$A fost odata un om si avea o singura fata. dar eu calul. Grivei s-a bagat subt patul. In vro zi s-a dus Vlad la lucru. pe la Dar dinsu incaleca calu si mai la opinte ! fugea. Haha. Cind ajungea aga. ai luat banii ? Nu. ia mai de graba sa-1 ajungi. ha. vazu ca e pacalit. Dar dinsul se umplea el si sa facea bas ca morariu. cam prostuta si o chema Catrina. sa friga si cirnatul. da ce s-a gindit ea? Pina va fierbe mamaliga. a luat sacul si a cutrupit vinul risipind faina sa nu se mai vada. Turcu cam burtos. a intebat-o: — Catrino. degraba e Atunci de graba ostanita. ca baiat sarac n-avea ce sa faca 261 . voi sa sa duca la baba Babo. ! Adu banii ca te-am prins. tu i-ai dat banii de tutun. da ea dupa el si cum fugea tot rupea din el pina 1-a min- — pe tot. unde — A murit. mamaliga vai de ea arsa. Da-si aduce amintea de Vlad ca sufere de foame. da vinul cura. El fiind ! cm la ea in casa.! : ! : : de faina pe Morariu face de nevoie.

a treia zi. am — Pe toti. ce-ai facut. s-a dus sa-1 dezgroape si sa-si vada copilul da n-a nimerit sa sape decit alaturea si a dat pieste un ulcior cu galbeni. si afara. cu oalele — A Vlade. ca toata viata — 262 Mai nu puteam baga lumina in bordei. ? — Pe toti ! — in el Aoleu. eu nu gasii copilul. fratioare. iar a mai facut nebuna ceva — Catrino. sa le vinda. straichini. . fa. cu furca. — Cum o sa le arunci. facusa piste un pe usa. desfaceti o roata pe urma il ! alta. I-a multamit omul altul. il deschidea. un — — — Ce faceti. pe rind injghebati la loc I-au multamit lui Vlad ca n-au spart casa si pleca el mai departe. Da pe melcisori dati ? Adu. Bine. a treia zi tree tigancile. ca ma omoara Vlad. daca dau faina. omu lui Dumnezau. Luasa si el a pornit mai departe. doua. ia si nu pot sa bag lumina-n si ei. Si ea i-a pus in pod. il inchidea. fa. fa.! : A doua. Da ea ce-a facut? impodobit ogeacul. Ai. am facut un bordei asa. fa ! 5 dat melcisorii. nu da toporul incoa' ! A spart in bordei a facut un geam intrat lumina. Si i-au dat. da-ne melcisorii. bine ca venisi ca eu nu le mai furseam. ca sa scoatem carul. sint astea. ma. — Adu banita. fa. si pod. melcisori i sa-i vedem Catrina le-a adus melcisorii. a zis: — A — — — — — ! ! A — Ei. Vladule? Aaa. Vlade.nu asa. mai. merge el. rudaresele laiatale cu oale. bine ca venisi. iti dam toate oalele. n-am dat faina. a vazut maidanul. sa nacajea si sa omo- ra degeaba. Ele au luat banii si au tuns-o. Iaca. I-a adus banita. ii arata: — Ce Uite. Si el 1-a intrebat — Ce faci. cura apa de pe el si nucile nu le putea arunca. a batut-o. dumnezaii matii alba. Sara cind a venit Vlad. Da Ainjurat-o. punei-i in pod. polita si cuiele cu oale si pe urma ce a mai ramas a pus pe gard in pari pina a terminat oalele. cu topoarale? Sa faramam paretele. il injghebasa si sa caznea sa-1 scoata afara topoarale sa farime paretele si sa scoata carul. omule? — Ma muncesc sa arunc nucile-n pod. ma omule? ma. da gasii un ulcior si i 1-a aratat. merge si da car in casa.a chinuit-o si a plecat si da peste un barbat. mare lucru. nimica. Cind vine sara Vlad. la oale si straichini Nu. gardurile pline cu oale. lumea Merge el cit merge arunca nuci cu furca-n pod. — a Ma. in bordei si tot asa. si iote caznesc s-o bag cu sacul. niste melcisori. pe rind. Gasi pe unul care facuse un bordei in pamint si tinea an sac deschis. iau. iar — — ma si Ce faci. ulciorul plin cu galbini. Mai oameni. — Ai o banita? — Am. a umplut-o cu nuci a suit-o-n — Ba. fratioare. linguri.

a zis Dumnezau sa avem si noi om inalt in casa. bun batrin omul care e insamnat Dumnezeu nu e norocos si bun de Intr-o casa de oameni. sa ivi un om. altu e schiop. Pe urma dupa ce a mincat a zis Ce sa fac eu sa secer. — : Asa la unu ii darui Dumnezau doi copii: al dintii fu chel pe cap. aspru la vorba. si pornira sa intrebe mosii ai batrini. Ea vine si bate: Cioc. Ma due. om in casa. cind sa facu n-avu nici un samn pe el. Si atuncea a zis: Catrino. pina s-a obisnuit. Atuncea Vlad s-a intors inapoi la Catrina lui. ori sa maninc? la sa mininc intii. fratii sa duceau pe la ori. zicea in sinea ei. Pe vremea din 1-ai batrini vreme de demult.! : : A plecat Vlad mai departe. bre. nunti. ma due. Catrina — Pai Catrina e acasa. ama chelu ieria mult neintales. Cind sa intre in bordei mireasa nu putea ca mergea dreapta si sa lovea cu pieptul in usa. or e facut pe dos din doi frati. ca o troaca alba in gradina. intii sa secer. ca eria facuta pe masura alor mici. Si — ! POVESTEA LU CHELU CU A TAINII A de la fost doi frati care crescusa aia cind sa insurara. a luat mincare la ea. Ce sa fac eu acusi. a sarit Stati. Vlade. ca eu sint Catrina — Nu frate. dar mireasa mai inalta. ajunge ginerile cu mireasa bordei: ginerile mai mic. Vlad a pus cuiul la casa si s-a — — — Eu. vesalii. Catrina e acasa culcata ! tirziu ? ! ea pe urma a zis: Daca s-a culcat Catrina in casa. ce faceti? li taiem picioarili ca sa intre-n casa. bucuros ca a dat peste alti oameni mai prosti ca ea. cioc. ori e chior. Pai daca nu intra-n casa? Vlad a luat-o de cap. da pe Chelu sa-1 dea ginere in casa. s-a culcat. acuma du-te la cimp la secerat. altu e ciung. cioc Cine e ? ! A durmit si s-a sculat sara. Ajunsa acolo. Vlade. a aplecat-o si de citeva ori a bagat-o si a scos-o din bordei. or sa dorm o tira? la — — — — ! ! — — — — — la sa dorm la ! aer curat culcat. da sa-i taiem picioarele ca sa intre-n casa Da el vazind. cam putin invatat si spusa la asta intrebare: Omul al insamnat are samnul asa e chel in cap. Vladule. da al de doi. ca cineva. 263 . nu. pe ce sa cunoaste omul al insemnat? Aci pe loc. Copiii crestea mult bine. voiau amindoi la o rnuma si un multe povesti si s-aude vorba de a povestit ca trai. Omu pusasa gindu pe-al mic copil sa-1 opreasca la el. tata. de au ramas amindoi pe vecie impreuna. eu cine sint ? Poate eu nu sint Catrina Pe urma i-a venit lui Vlad mila de ea si i-a dat drumul in casa. Ea s-a bucurat. Ce cati asa — Da-mi. Da peste o nunta. Nuntasii zic: Ei vezi.

ea cu vacile de coarne si ara. — ! sa ma ma NEGEL IENICERU Era o fameie vaduva care avea o fata si un baiat: baiatul eria mai mare mai mica. erau inca calde. asa ca ramasa copilu nebotezat si-i zisera Tufica. Cind colo. sa-i dea de suflet si-i dete pe Chelu. De aia muierea cu om rau petrece ca vulpea in pustiu. pina ce ajunsa copilu de vreo trei anisori. Tufica a intrat in tufa. Nici la ora-n sat n-o lasa. lo o fata saraca. i-a povestit cum si fata 264 . sa ai grije de copii. mergea ghebejit numai sa nu-i iese muierea la fintina s-o vada oamenii pe drum. Da Chelu fu baiat de insurat si sa-nsura. sa dusa la popa. sa nu te mai gindesti la Dumnezeu si la pui pe cheltuiala.: omu In satu ala eria un om cu o muiere. Muma-sa plingea si amarita cum eria. care n-aveau copii la tineretea lor ce n-a avut copii. ieseau aburii. cind a crescut fata mai mare. ii facu mohvda si-i pusa numele la copii in molivda Umcea. da Chelu nu ere dea in Dumnezeu. Taina zice lu Chelu sa sa duca cu o troaca la popa sa faca molivda. Taina dete furis o troaca de apa la aha muiere. 1-au incohit lupii si 1-au mincat. — Bre. nu-1 mai boteza. ii dete Dumnezeu rod si facu un copii. Tufica-ncoa'. ca poate asa i-o fi fost lui scris. ca nu-i placea numele. Sa ducea el cu galetile la apa in marginea satului. sa botezam copilu ca-1 maninca lupu. Nu-1 lasa sa boteze copilu ca-i eria frica sa nu sa uite popa la ea ca e muiere frumoasa. Cind a venit muierea din padure. o chema Taina. sa injure ca nu-i trebuie lui mohvda. s-a pierdut in padure si a dat peste el un lup. i-a adus in poala opregului oasali bietului Tufica. in casa lui. Traiau Taina cu Chelu tare amarit si greu. zisa muierea. Tufica. Chelule. 51 ia o boala si moare nebotezat copilu. lasa fire-ai a dracului copilu si nu mai crede in popi. ara pina sara. ca-i zicem noi Tufica. Taina ie fata saraca n-are incotro. Tufica-ncolo. iar Chelu cu Taina pe deal la arat. Venira turcii si-1 luara pe baiat la birul singelui. Chelu porni sa blastame. Da de Chelu iar nu s-a ales nimic. sa-1 manince-n tufa lupii pentru ca 1-ai botezat fara popa. botezuri. veni la omu ce avu doi copii si-i ceru un copii. copiii cind treceau cu vitele vara mincau cirese din ciresu lui Chelu. Lo oasali copilului si le ingropa in capul locului.. ca intr-o iarna mergind dupa lemne la padure. n-avea nima-n sat nacazurile lor. el tine coarnele plugului. sa-1 faca ienicer. Da lasa copilu. si spunea ca din oasali lui Tufica a crescut ciresu. Venisa o primavara timpurie. s-a pus cu oticu pe muiere si a omorit-o in batai: — Na. pina la anul crescu acolo un cires mindru. — Lasa. de doi ani. — Chelu-i zice: Cind a vazut Chelu. da au uitat de Tufica. Taina asa a zis ca un copii are si s-a gresit si cu troaca si botezu lu popa. zburau ciocirliile in cer. i-a spart burta si 1-a mincat. Chelu cum o auzi se minie foe Aaa cum tu inca mai crezi in prostiile popilor si ale balelor ? Se pusa cu oticu pe biata Taina il facu capul dumicat cu oticu si o arunca in tufa s-o manince lupii. Chelule. cind a fugi pin tufa dupa capre. na.

omul sa scoala de noapte. n-are incotro. zice: — Nu inchidea ftearali omului. doar acuma vo prindea. vede o vidra iesind afara din apa. iar ei i-a dat bani. ce a prins si vazu iara ftearali inchisa. sa duce la fteara pescariului si a ridicat cracu in sus si besi: pirt in fteara. In sara alanta. era fratele ei A chemat el pe unchii care au dat-o pe fata sa petreaca impreuna cu ea si le-a spus cine este el. Pescarul s-a gindit s-o prinda. sa sa araneasca si el. iar el ca ienicer s-a dus la sultan sa-i duca birurile. Yidra ce sa faca? Se duce el acasa si ia o pareche de fteara si le pune in urma vidrei in marginea apii si dimineata pescariul se scoala si sa duce sa vada ftearali ce a prins. top fugisera pin paduri si nima nu-si da fata ! Se gindira ei mosnegii satului s-o dea pe fata aia saraca. Da cind a vazut-o el a zis: Amarita asta de ce-o fi venit? Cine te-a trimis. Intr-o zi. Da el a tras la o casa de romani. da ea plinge cu hohote. Cind fu in varsatul zorilor. Dar in sat nu eria nima. care-i deschide ftearali Pina acuma de trii ori. lasa sa prinda si el ceva. dracii apoi ii spusa 1-al ce besi ! 265 . Ftearali sa inchisa. colea in drumul nostru unu a pus ftearali in poteca noastra. ca in fiecare sara sa-i dea mincare si cite-o fata mare de petrecere. Fata s-a dus. cerut el sa-i aduca omul si fata. La mijlocul noptii aude din lemn o gura mare de oameni. ! POVESTE DESPRE UN PESCAR DUPA PESTE A fost un om care s-a zanimit in toata ziua dupa peste. omul sa raseste. I-a mustrat. avea insa obiceiul turcesc. Oamenii care stau in loc. cind oamenii ajunsa la ftearali. ei nu m-au lasat. unu din oameni zisa la ailanti asa: — Stati ca. uita-te in capul meu si vezi ca eu am un negel in cap. sa vii? A — — Pai chinejii satului. fiinca avea un negel in crestetul capului. Cind veni la fteara. ftearali inchisa. Muri muma-sa si pe fata o luara niste unchi si o crescura. pescarul iara le aseza. a inzestrat-o ca sa se marite in Tara Romaneasca. Crescu ea gogea mare. Atunci el si-a dat seama ca despre el era vorba si a zis: Fata. — Fata s-a zauitat si a vazut. da baiatul a crescut si el mare si a ajuns birnicul imparatului si tara turceasca 1-a trimis in Tara Romaneasca sastringa banii de pe tribut pentru sultan. venind drept catra ftearali lui. — Tata ai? — N-am tata — Muma ai ? — N-am muma. Da frati-su avea un negel in cresteru capului. Ala ce a zis stati in loc. s-a dus pe margine la o apa sa prinda peste si mergind pe marginea apei. iara le aseaza bine frumos si sa raseste sa le pazasca.! 1-au luat turcii pe fratele ei sa-1 faca ienicer. omul sa sui intr-un lemn stolos si pazaste ftearali. — Da frati ai avut ? — Muma spunea ca am avut eu un frate si si si 1-au luat turcii ieniceri si spunea muma ca 1-a chemat Negel. prinzind peste. fata. Da oamenii ce a stat in loc. Vorbind ei. — Da cum a murit ? — Muma a murit. o fi vun sarac. In sara a de trii. iar sa duce sa vada ftearali. a murit ea plinge.

iar de va muri unul din ei si va uidi altul. Omul care pazea din lemn tot vede si aude ce zic ailant draci. io rabd. ridica prins Sezi tu aicea. Omul care asculta din lemn cum spusa dracul ca sa poata sa-1 prinda pe al inchide Omul ftearali. Mare pe minte. in lemn sa pazasca iel Sezind in lemn omul. si sa sui iar sa dusa acasa. — Daca da Odata in spune ma prinde? el. Si iaca-asa. da noi ne ducem. moare io il rog sa dea incodata. Mai la urma pastorita mai stelele cerului facliile. Pusa negru si pleca la reca sa puna pusa butucul de paducel pe pamint aseza ftearali pe butuc ftearali . iaca iar vin dracii gomoind drept si in catra fteara. ! neincrezatoare ii zise barbatului sau. Dracii zice 1-al la fteara. intr-o zi cu soare. da de-o da de doua ori. 266 . ce ai catat ti-ai gasit. FRAJI DE CRUCE si Cindva. nu mai da. viul cu mortul Fiecare saruta pamintul si cutitul. gras si fumeaza tutun. Omul lua ftearali si pleca acasa cu ele. Omul ridica odata sus ciumagul. Omul veni mult aproape cu ciumagu. sa se ingroape deodata. Ailanti draci vazura cum il prinsa ftearali pe alesu de picior. stie ce-1 adasta.: ! ! in fteara. dupa ce crescura mai gata de casatorit. — de picior: Omul — Omul — Am zice: dat o data. ce le nazari prin Sa faca nunta pe virful muntelui. iar Apoi se jurara pe sfinta luna ca se vor purta cu credinta unul fata de altul. brazii si paltinii sa le fie nuntasii. besi: pirt in fetara. cind ajunsa inchida iara cracu mult sus. daca — O sa te bata o data. asa sa stie omul care a pus ftearali sa faca un butuc de lemn paducel negru si sa-1 puna sub fteara sa vezi cum te prinde in fteara pe tine. Da in fteara sede prins un drac marc. de-te o data tare in dracul. stie a — dat sa dea. Dracul — Da ce sa-mi faca. ama mine. da dracul mai adasta sa mai dea o data. facu butuc de paducel ftearali. facut Ama sa m-am frearali. iara dracul sa alege ! din ailant vine sa ftearali. sa nu cake juramintul. ca odata m-am facut Dracul. ftearali sare in sus si-1 apuca pe dracul de picior. Dracul sa umfla. apoi isi jurara credinta. Dracul zice: Mai da-i o data. ca om supus oacatelor. omul sa zica. dupa ce n-a dat de doua ori omul in ei. ca e buna de leac. dracul plesni in fteara. care paza ftearali sa cobori din lemn si cu un toporas facu la lumina zilei un bun ciumag si veni la fteara. dete Dumnezeu ca sc-ntilnira. de demult un cioban si o ciobanita s-au suit cu oile la munte s-au pierdut unul de altul. sa facu tot cenusa si omu lo toata cenusa si o imparti. ama omul stia. La o vreme aminata. care fu prins de picior. le-a fost bucuria gasindu-se si dupa ani de zile cutreierind cu turmele plaiuri nevazute nestiute.

Ea moarta. mai baiete. ca asa s-au jurat ei cind i-a cununat brazii si paltinii din munte. Nunta a tinut o luna si inca o saptamina si mai o zi. de acolo din virf sa se arunce singur. Dar nu era chip nimeni sa-1 induplece de la horarirea luata caci juramintul fiind sfint pina la urma duce tot la moarte. ce il facea sa moara cu zile. Baiatul adormit precum era. ca sa aibe si el loc. De ce n-ar muri deodata decit mai tirziu. si el viu. Groparii trasera pamintul. asa sa fie de la mine si de la Dumnezeu si plecara in nestire cu turmele de oi pe steiuri depiatrasi codri fara margini. cum sa fie pedepsit? Sa fie pedepsit de Dumnezeu. gata sa moara de viu. numai un om viu sta in mormint cu sotia moarta in brata si plinge Ce sa faca el acuma ? Asa ceva nu mai si suspina de ti se rupe inima nu alta si scobori jos pe pamint. Tot natu-i fericea ca se iubesc si au turme de mioare ca nimeni altii. si — — — — Intr-o noapte iesi Maica Precista in cale spunindu-i ciobanitei sa mearga pe dira de luna si stele pina iese la luminis. Bietul barbat degeaba se batea cu pumnii in cap si isi jumulea parul ca muierea lui murise pentru totdeauna. Se ceru lemnarilor sa faca leaganul mai lat. precum le-a fost juramintul. daca tu asa doresti. Eu zic sa nu fie pedepsit de Dumnezeu si vezi tu muntele acela ce-si inalta piscul spre bolta cereasca. vazuse I se facu mila visa ca a venit la el un mos cu barba alba pina-n briu si 1-a-ntrebat ce cauta el in groapa cu moarta? Iar el i-a povestit mosului ca s-au luat din dragoste si s-au jurat asa sa faca. Pe la o vreme in ciobanita dete o boala grea care o dobori si in scurta vreme muri. facind pacat va calca juramintul. iar juramintul pentru el este lege. dar daca unul dintre noi va gresi minat de diavol. isi da el cu planurile lesinat pe trupul rece al iubitei sotii. ! i Atunci mosul i-ar fi zis: Bine. Parintii le facura nunta mare si frumoasa de se duse vestea peste dealuri si vai. iar carnea sa i-o manince vulturii.Asculta. muiere. precum el vede. Mama-sa. ori silit in prapastie. daca ai tu atita credinta in muierea ta. prin inima unui soc sa-i vie de afara aer ajutor. ma omule. Parintii se sfatuira cu groparii si lemnarii sa-i lase o deschizatura iar si sa asculte strejerii daca tipa si cere In chipul asta cei mai intelepti socoteau sa-1 scape de la o pieire sigura. Mai apoi. Tata-su pusa un ulei ca sa aibe cu socul rasuflatoare. mosu i-a scris pe marginea leaganuiui o scrisoare pe care a impaturit-o-n patru. Lumea sta cernita din crestet pina-n glezne. iar pastorul care-si iubea ca un nebun sotia adormi dus linga ea in fundul pamintuiui. tata-su si neamurile toate in zadar incercau sa-1 opreasca de la acest pas necugetat. Si asa se culca pastorul viu linga pastorita moarta. Peste noapte Dumnezeu de sus priveste pe pamint si vede toata lumea la rostu ei. caci unul fara altul nu pot trai. Mersera ei ce mersera si intr-o zi cu soare detera de lume si lumina. Da el in groapa o ia pe sotia sa in brata si adoarme dus. zise omul. Linga grcapa ramasera strajerii sa traga deloc pamintul de pe cioban ca stiau ca e inmormintat de viu. iar mai la urma si de satul lor. Bine. apoi i-a dat un amnar. De bucurie ca cei pierduti si socotiti ca morti pentru totdeauna. ca sa vezi si tu vreodata ce credinta arc si ea in tine. au inviat. o cremene si o lumina zicindu-i: — 267 . eu am s-o scol si pe ea din morminti.

cu treaba. Cind a vazut el una ca asta. rachiu. negustorul tragea sa moara otravit. Ce sa faca acuma? Mulse lapte de la mioarele sale si-i slobozi cu sila pe gura pina ce 1-a-nviat pe bietul si nefericitul negustor. cum il aud. Merse el dupa butii de rachiu si se cam zabovi.mai tare ca la caprele rasfirate pe ogasegata sa speriepe sotia sa multiubita. Baiatul. In clipa zborul mai la urma soptind amin amin amin mosul ii trage o palma zdravana baiatului si moartei. Nu le-a trebuit multa chibzuinta ca s-au apucat si au deschis in mijlocul orasului o cafenea. cremenea si lumina. ii toarna otrava in paharul cu vin si-1 omoara pe barbatul ei eel bun si credincios care se ingropase de viu pentru dragostea ce i-o purta. cind se vede cu lumina aprinsa in groapa zbiara ca din gura de sarpe. Mare le fu bucuria tinerilor si Dumnezeu din cer isi sterse lacrimile. Aprinse cu amnarul iasca si lumina. un amnar si o lumina. gindindu-se de ce lucru sa se apuce pentru a putea trai. Isi aminti de vorbele mosului spuse in vis. Ea lua banii toti strinsi de omul ei cu truda mare si pleca in lume cu ibomnicul. Strajerii. asa cum s-a jurat tinguindu-se peste trupul ei rece ca gheata. il dezgroapa si vreau sa-1 ia acasa. amnarul. Cind baga mina-n sin da de o carte. Aici este frumos si aici este de trait ii zise muierea pastorului. Dar muierea lui glumeata din fire s-a luat cu un ofipr tinar si frumos si s-au iubit. asa cum il sfatuise Dumnezeu in vis. ostaniti si sleiti de vlaga. iar mai apoi incepu sa citeasca din cartea lasata. Asa s-a-ntimplat ca de data asta vazindu-se cu capul pe umeri. nevasta-sa se scula. si-a luat lumea-n cap punindu-si in sin cartea.— de ia De si indata ce te vei destepta din acest vis aprinzi lumina. In cale il ajunse — un Buna soldat: calea. Asa mersera ei zile si saptamini pina ce ajunsera intr-o cetate mare cu ziduri inalte albe si scaldate in razele soarelui. insa el ramine linga sotia sa. Dupa ce citi de trei ori. trag pamintul in graba mare. Si asa ea in citeva zile dete cinstea pe rusine. deck al Trecuse gogea vreme cind negustorul nostru porni prin sate dupa tocmit beutura. iar pe muiere a lasat-o acasa. Ca sa ramina cu ofiprul. fie fara treaba. Ofiprul incepu sa umble cu momele impanindu-i capul cu fel de fel de lucruri rele si viclene. Da-n vremea aia s-a potrivit sa treaca un cioban cu oile pe alaturi de cetate si ce-i da lui in gind sa se uite pe fereastra in cafenea. mai frauoare ! ii zise ostasul. nu i-a venit sa creada ca timpul pe toate le schimba in lume si se schimba si iubita lui nevasta. ei erau morti si astfel o pornira in lume sa-si gaseasca norocul. se gindi ca nu se cade pentru un purece sa arunci patura pe foe. iar sopul ii ramase trintit jos cu spume la gura. Merse el cit merse si osteni. Pentru cei ai casei si lume. Qnd colo. 268 . iar lume este multa. Insa la coliba parinteasca nu era chip sa se mai intoarca. insa oameni sint pupini. La or cafea si fie cafenea. iasca. : ! ! ! isi pleaca in cer. Se oprira deci aci. Dar cum fiecare este stapin pe capul lui. mirare mare. bea vin. sa citesti aia. Omul sa aibe rabdare. ca tot ce face timpul tot el este si eel ce desface. praful cafenelei este calcat mai des bisericii. ca la orice birt: vine lume de tot neamul. trei ori scrisoarea.

pe toti ii asculta si pe putini ii credea. intr-o sara ce-i veni muierii pe chelie. Gendarii ii gasira sabia ostasului minjita cu singe. 269 . sa-i dea pe amindoi ordonanta la vreun ofitir blestemat. $i asa bietul om isi astepta osinda cea nedreapta Bietul sta in om numai sa recunoasca tari ca sa nu mai scape cu viata. Avind ea si o fetiscana in casa isi facu planul s-o omoare zicind gendarilor ca soldatul a ucis-o de gelos ce era. numai sa scape de el. taind-o la git pe tinara fetita. Multimea il privea ingrozit5. flamind si biciuit fapta ce o facuse. Calaii insa il cercetau si-1 rasucea. ori sa-1 bage la robie pe vesnicie. Veni un calugar barbos cu o carte-n mina sa-i ceteasca rugaciuni inainte de moarte. baga el de seama ca soldatul era om de omenie si cumsecade. sa-1 vada lumea si |ara ca nimeni sa nu mai faca ce-a facut el. porunci sa fie adus numaidecit dupa obiceiul stramosesc iertaciune. Spalind-o el pe picioare. fiindca i se parea ca este mai zburdat. macar ca o slujea din zori pina-n scapatat de soare. inainte de a pleca ferecat cu lanturi intii Mai pe cea lume. insa el nu primi. taie in cruce pe bratul sau si al fratelui sau. om judecat si cu scaun la cap. el are un frate ostas de la care vrea sa-si ceara iertare si sa-si ia ca toata lumea ramas bun. sa-1 puna pe ostas s-o spele pe picioare. curat si mai scuturat. Dupa o asa de mare isprava ii puse in teaca sabia si se prefacu vicleana ca doarme. il legara-n lanturi si zdup cu el la temnita cea neagra. De acum omul avea in ostas ortac si astepta de la el sa-i vada patimile de ostas ca unui adevarat frate de cruce pastrator de juramint ori asteptator de moarte. Ce sa faca insa plotonierul cu ei in front. Cind colo. Cateaua varsa venin si turba de minie nestiind cum sa-i faca facerea curmindu-i firul vietii. dar auzind imparatul. iar mai apoi in mijlocul orasului i s-a ridicat spinzuratoarea. Mersera ei din cazarma-n cazarma. ci era cumpanit. fata de altii. ca nu se pricepeau nici la teorie. Din vorba-n vorba.Multumesc dumitale raspunse nefericitul om. nici la minuitul spatiei si scutului cum era pe acea vreme indepartata. Ce sa-i faca ea acuma ? Sa-1 omoare. numai ca nu lesina de frica vazind dovada ca banuiala ei se adeverise. apoi isi jurara credinta pina la moarte. Si cum tot patitul este priceput. doar o spune adevarul. il scuipa si-1 blestema pentru faradelegile sale. cu broaste si serpi. Mai la urma judecata era facuta sa fie spinzurat. doar. ! — apa pina-n briu. Da el tinea una si buna ca n-a omorit fata. pina aflara unde este ofiterul care i-a furat nevasta si cerura sa fie primiti amindoi in oastea imparateasca. Dar muierea lui nu l-a cunoscut. supsera singele unul de la altul. Asa se petrecura lucrurile mergind el cu ostasul in iume sa-si gasasca un capatii. care-i povesti trista intimplare cu muierea lui mergind impreuna. Gendarii nu fratele sau si sa-si faca vrura. Soldatul scoase spada. $i cum era slaba de minte. de aceea isi puse in gind sa se faca frate de cruce cu ostasul. nu stiu cum se face ca-i cade caciula jos si ofitereasa care-1 asemuia cu fostul ei barbat. Ofitirul care-i luase muierea il ceru chiar pe acest nou ostas intrat volintir. L-a mirat ca acest soldat pe unde trece nu lasa urme pirjolind pamintul ce nu este al sau. Dimineata ea rascula mahalaua tinguindu-se ca tilharii i-au ucis fata din casa de au lasat-o saraca. din oras in oras. ca cica zor nevoie. nu statu mult pe ginduri si intr-o noapte ii fura pe cind dormea sabia din teaca. fu dus sa-si sape singur groapa. lucru zis si facut.

care auzind despre spusele sale. caci asa a fost scris ca un om de rind. Si asa plecara toti imparatii de la nunta cu buzele umflate. Dar nefericitul om i-a spus fratelui sau de cruce ca are sa-i scrie si o sa-1 cate. baiete. Abia 1-a primit bietul imparat. sarmanul tata si mama. Ce ceri. Insa batrinul imparat ii linisti spunindu-le ca se cuvine sa-§i dea fiica dupa un intelept. Si-a luat indarat cartea. amnarul. a aprins cu am- — Nu lui. sa-ti fie marite-mparate ginere. resti — — Imparatii care venira din toate colturile pamintului se impotrivira zicind se face un imparat sa-si dea fata dupa un cioban nating. orase si sate. Vracii si doctorii chemati din toate colturile lumii n-au avut ce-i face asa ca la palatele mari imparatesti era multa tinguire. unde-o da peste oameni. Au pus ei la trasura opt telegari albi ca spuma de mare si au luat tara in lungis da si-n curmezis pina ce au dat de orasul unde era nevasta lui cea necredincioasa cu ofitiru. bocete si tristete. Dupa asta s-a facut o nunta mare si frumoasa. iar nu peste gloata fara minte si judecata. Dar in oras vilva mare ca se astepta imparatul eel mic si ca era ziua de osindit la moarte a fratelui de cruce al micului imparat. fata imparatului a inviat Cind i-a calcat pragul imparatului cu fiica-sa de mina. Na cartea asta. Dar el nu s-a lasat pina ce noaptea pe furis a dezgropat-o pe fiica-mparatului in timp ce strajile plecasera dupa beutura si citind din acea carte frumoasa de trei ori. ziceau mai marii preotilor. apoi i-a citit din acea carte sfinta de trei ori si fratele sau de cruce s-a pomenit din morti. sa ti sa faca aia ti se va da si face. Si dus a fost. innebuniti de durere era cit pe-aci sa le crape fierea-n ei de bucurie. caci infeleptul ca nu cu tacerea pe orice nebun si tot inteleptul la norod multa liniste si lipsit de minte numai tulburare si necazuri. Noaptea s-au dus si 1-au ingropat ca pe un hoit de cal la o margine de drum. iar tinerii plecara prin imparatie sa se plimbe si sa-si cunoasca orasele si oamenii biruieste pace aduce. iar pe frate-su 1-au spinzurat in amiaza mare. Cind mai la urma afla ca de curind murise singura fecioara a imparatului. Ce se mai intimplase? Fratele sau de cruce afla chiar din gura lui nevasta-sa ca ea 270 . Gendarii si calaii 1-au impins in multume. iasca si lumina si s-au despartit. si a-si fringe miinile mai frate-meu. iasca si lumina pe care mi le-a dat mosu ala. dar nicaieri nu si-a gasit un capatii.! ! Cum de mila tale. stii tu cind ti-am povestit — Am priceput tot. ca si asa nu-mi ajuta la nimic lacramile de la mine ca eu mor nevinovat. caci nu i se cuvine tilharului dupa legea pamintului. A colindat el in lungis si-n curmezis cetati. rupt si gol. Sa-mi dai pe fiica-ta sa-mi fie sotie. a zis fratele sau de cruce stergindu-si lacramile si tucindu-1 pentru cea din urma oara. frate-meu si cred ca o sa ne vedem in curind. Ce sa faca el acum? Sa bata la portile imparatesti ca sa-1 primeasca cinstitul de-mparat. numai ca de rautatea lumii trebuie sa piece undeva departe. Ostasul insa la mijlocul noptii s-a dus de 1-a dezgropat. caci n-o sa fie uns de Dumnezeu in domnie dupa moartea-mparatului. pe cind eel de omenie. iar el in loc de toale plugacapata toale-mparatesti. fara pic de cruce la cap. il vazu fratele sau de cruce. amnarul. incepu a plinge plinge. alungat de multimea cea nejudecata. Numai tu sa afli narul iasca si lumina. 1-a crezut ca este ori vreunul care umbla cu inselatorii ori ca are in fata vrun nebun.

ce zici. iar in locul lui in streang vei sta dumneata eel care-1 invinuiesti. marite imparate. fiindca eel nevinovat a inviat. mai cu luare-aminte il recunoscu pe fratele sau de cruce intrebindu-1 daca se simte vinovat. ca nici in ruptul capului un ostas nu avea crezamint la stapinire nici cit negru sub unghie. judecatorii si gendarii il gasira dupa spusele ofiterului ca este tradator. luminate. Cind tocmai sa-i puie streangul la git calaul ostasului sosi imparatul cu imparateasa cea tinara. Slavite imparate. Atunci tinarul imparat il chema pe ofitir. Dupa ce muri il pusera in leagan bun pentru inmormintare. ! zise tinarul imparat. e vinovat ostasul tau? vinovat. Acum a venit vremea sa-i judecam noi pe adevaratii vinovati care nu trebuie iertati nici de catre imparati. Acum rasuna glasul norodumi care vine cu inversunare nebiruita si putere neintilnita si cere moarte pentru tine si judeEi. Lumea ramase uluita si inmarmurita ca in fata unei minuni nemaivazute. omul curat si nevinovat a inviat iar eel cu doua fete singur si-a sapat groapa ? lata ca vremea scoate la iveala si arata lumii minciunile. Imparatul se apropie de ostas. zicindu-i: Stati. Apoi se adresa multimii. spunindu-i Mai firtate. el este un mare vinovat. iata-ma acuma ajuns ca imparat Am plecat in lume precum ne-a fest vorba sa te caut si in imparatia mea iaca am dat de tine chiar in ceasul eel bun. caci cine e nevinovat va invia. El s-a dus la marele judecator sa-i spuna despre omor. e tradator de tara. si batrin cu barba pina-n glezne ingenunche in fata imparatului sarutindu-i picioarele ii zise: Un — Marite imparate. Pina und' se poate. ca sa scape de barbatul ei.: ! pe slujitoare. cerindu-i sa-1 cheme pe ofitir sa puie capul in cinstiti si drepti — ! streang. vezi ca — spurcat si taler catorii nedrepti si fatarnici. Imparatul aprinsa lumina si-i ceti la cap de trei ori acea rugaciune facatoare de minuni si ostasul se ridica din cosciug. Atunci imparatul facu semn sa-si faca treburile calaii si judecatorii cei pina ce fratele sau de cruce fu inaltat in streang macar ca striga ca este nevinovat. crezind ca acesta va iubi-o va necinsti si pe ofitir. Da 1-ai rai da moarte ! 271 . ca e cu judecata nu e cu lopata. fratilor — Cind privi Capitane. dind dusmanului secrete despre ostirea imparaa taiat-o si-1 teasca cu care se afla in stare de razboi. capitane. Dar ostasul ii povesti intreaga intimplare cu faradelegile de la casa ofiterului unde el ajunsese ordonanta. In zadar se ruga el sa fie crezut ca nu e spion. ar merita sa i se taie capul cu satirul si a i se arunca la ciini. Mare Sa fii blind la toate. Deci judeca bine daca vrei sa nu mori. Este eel mai mare dusman al patriei si al — — — — E neamului. eu sint fratele tau de cruce. i se ridica spinzuratoarea. e spion Sa stii ca daca e nevinovat dupa ce-1 veti spinzura eu am sa citesc dintr-o carte si va invia. dar in loc sa i se faca dreptate. ca nu e tradator si ca dimpotriva ofiterul si amanta lui sint necinstiti ca si cei ce cred in mmciunile lor. De aceea.

Si-i arata semnul sabiei din crestet amintindu-i de omorul slujnicei. fara sat departat trei frati. N-avu juramint $i nici crezamint MOARA LU $EBAN Triiau odata intr-un saraci. Fratele eel mai mare zise la eel mijlocari: —O 272 . ce sa dreaga. Cu iedupi-n brata. omul sa judece cu capul si nu cu inima. Dar cind vru sa piece. ceru poporului sa mai stea ca mai este o judecata. caci orice tirg se sparge si tot inceputul are si sfirsitul. Poporul privi nedumerit si nauc. De-aci pleca imparatul cu sotia sa. El o chema pe sarmana femeie spunindu-i cuvinte de imbarbatare. Multimea privea la toate astea cu groaza si cu multumire. vulturii sfisiindu-i resturile ramase din trupul ei eel blestemat. Plecara toti trei si ajunsera in valea Caligioaiei la Orman Gripa. Ce cinta pe fatl. urmat de norodul fericit si multamit ca au dat peste un imparat drept si injelept. In mijlocul pietei fosta lui sotie isi stergea lacrimile sub picioarele ofiterului care atirna-n streang. Bine. Imparatul i-a aratat piscul. caci: Fetita frumoasa. precum eu am facut la tineretele mele. Se gindira ei. ea s-a urcat ajutata de ostasi. unde vom putea si unde vom nimerea. §i asa veni vremea de se adeveri ca omul are mai multa credin|5 si virtute — decit muierea. eu am sa-ti amintesc de toate. Dupa asta ea a inceput sa plinga.! Imparatul se ridica in seaua calului scoase sabia si porunci ostirii sa-i puie in streanguri pe judecatorii necinstiti si ofitirul mincinos. ca asa sint oamenii supusi pacatelor. Linga caprareata. Muierea infipse capul in pamint rusinata. ce sa fac5. sa cumpaniti mai intii si sa n-o dati porcilor. fratele de cruce. iar din virful cerului s-a prabusit in prapastie. daca nu-ti amintesti de juramintul dat fa{a de barbatul tau care s-a ingropat de viu o data cu tine si care te-a-nviat din morti. $i intorcindu-se imparatul catre norod. apoi o-ntreba daca nu cumva are si ea pe suflet vreun mare pacat si n-a calcat vreun juramint. povesti trista intimplare. Dar fiindca-i anevoie a cunoaste ce altul gindeste. care ramasera de timpuriu se sucira. Atunci eel mai mare dintre frati zise: muma si fara tata. iar mai apoi zicindu-le: Luap aminte ca frati sintem si se cuvine sa tragem invatatura ca numai acel om gaseste mai bine si mai frumos. iar credinta voastra sa n-o dati orisicui. — Insa imparatul i-a amintit ca ea a cerut ca eel ce va calca juramintul sa se arunce in prapastie din piscul muntelui cu virful infipt in cer. cerindu-si iertare. sa ne ducem la lucru. care apara pe eel nevinovat. spunind ca n-are nimic pe suflet. ca sa-si afle piinea pentru gura si sa traiasca si ei ca toata lumea. zise imparatul.

se auzira in departare cintind He-hee maninc miere — si eu ma due Cind cit pot. Peste noapte se abate din cale o vulpe. sla junghiem berbetili ca sa luam parali ceste? ceilalti frati raspunsera: "Ti si — Tunti sla junghiem ! Ficiorul le dadu suta de poli de aur. fiu la ! — — Vreau sa oaspe Si Bine. ce plinse. ca s-o vindece numai pe fata de crasta si nu puteau. plinse amarnic. sa-1 mai ducem cu noi el ? si pe eel mic ! Nu vezi ca nu putem gasi de si lucru pentru noi. iar pe mine ma lasara adormit in padure. lupul moara ramase feciorul si — ! — — ! voi in asta-sara la bilincu. Stau ciuci pe coada si se nacajeau ce ispravi au mai facut fiecare. zicind iesti catre pacurari: cocosii. eu nu cinez zise feciorul. pacurarii taiara pe Chisem si-1 tiarsara. Mai intii vorbi vulpea: He-heee suratelor. ramii ! ramase — — Avem cas. se scula zicind: Daca e asa plec la bilincu de oi al lui Lugopci sa maninc o oaie stearpa Dupa — ! — si grasa. Ficiorule. este-n pod un tagircioc plin cu bani pitulat de hoti. dar toti tristi. eu dau tircoale pe linga garduri si mine la puici timpurii. incepeti de cinati. vazu mare inghesuiala de ichimi. altii ieseau. nedumerit. in cimpul de la Voinita. si ursoaica fugira care-ncotro dupa treburile lor. mincati acuma la fata imparatului. Ce nu ma vor pe mine. ! ii zise: la un iavore mare. Ce era sa fac Sa vin sa ma adapostesc in moara. Intreba el pe slujitorii din fata portilor: Ce-i aicea? Vad lume care intra si iasa. sa-i iei maduva din cap si sa mergi cu ea la fata imparatului s-o lecude crasta. Ca sa nu-i fie frica. se crapa de ziua. urda si pine. Fata imparatului e bolnava de crasta. Copilul frinse capul la berbece. unii intrau. Va dau o suta de galbeni sa-1 jungheati ! ! pe lor Chisem. intuneric bezna. Nu era nici o vietate. intra in cosul morii si adurmi. Cum intra in moara. lapte. intra in moara si stau la taifas. Atunci lupul. Copilul lua paralele si fugi la bilincu Lugopci. $i se duse el Hai.: „Ce sa fugim". flamind. cum se scula. in moara parasita. un lup si o ursoaica. zise fratele eel mare: eel mai gras si bun Chisem berbecul ! — Atunci fatim fratre. Auzindu-1 sa ursoanea. Vulpea. copile. Atunci pacurarii cazura pe ginduri si se mirara ce vrea copilul cu berbecul Dupa ce se chibzuira. Coapsera piine in cuptor. 1-intreba pe fecior: Tiii. picurari. un ficior aici Ce cauti. o porni in jos si ajunse la Moara lui $eban. eram trei frati si in timpul noptii fugira. sc due si vin. Veniti sa mincati Nu. se sperie caci se vazu singur fara frati pe linga el. apoi pacurarul eel mare ii pofti la masa. iar in cocosul. in afara de un cocos pripasit prin asta moara parasita. dar mi-te de Mai bine sa-1 lasam adurmit in padure Cel mic. scoase maduva si zise: Eu plec ca am treaba. Cind la poarta imparatului. Du-te ia sacul de poli si mergi la bilincu Lugopci si cere-i sa-1 junghie pe Chisem berbecul. ii raspunse un slujitor. Sara se strinsera pacurarii pe linga foe si fiecare incepu sa pricajeasca cum se pricepe si cum il taie capul. sa ma due eu s-o vad? — ! — — — 273 . Cocosul. unde numai dracii isi fac noaptea culcus ? Atunci ficiorul raspunse Uite.

sa afle cum s-a imbogatit frate-su: — Nu. vazu cum vin pe drum ! — si le porunci la izuichiori: Ceia doi oameni. scoase maduva. Ficiorul intra in odaie. iar cin' sa fuga sa-i puneti in odaie si inchidep. mincati. ! sa-1 Di unde it? Noi im din Macedonia.: ! Mersera slujitorii de-i spusera imparatului ce vrea ficiornl. auzira si fratii lui ca la cimpui de la Voinita se maninca. minca. nu raminem voem. ca-mi lecuisi fata? Atunci copilul zise: Eu voi civa. era sanatoasa. bea si doarma. Vazind ei ca nu este cu dreptate. sa ni dutim si noi zisera ei. nu spui. nici alta. ficior. iar tu esti de vita impa- — ! — — — rateasca. Sa vie la mine-n odaie zise feciorul si izuiciorii ii adusera pe cei doi oameni. fuge ne inchideti? — — — si nu plateste si numai pc noi si-i Sa-i spunem la cirbagoaia. minca. ! Yrem sa ne spui stina di unde rise. bea. da ista-i ficior sarman. bea. eu il vreau de barbat Imparatul n-avu ce sa faca si marita fata dupa feciorul sarman. poate ca el va face vreo minune. Asa si ei. Izuichiorii asa facura precum li se poruncise. sa-mi fati un han in campu di Voinita linga un iavure mare si sa dau bacsis la lumea nevoiasa. unde lumea venea. se plinsera la doi oameni — izuichiori Toata lumea vine. nu poci. de unde atita bogatie era si lui. — Bine. Si-i ridica un han frumos. vazu fata. o unse pe cap si pe unde avea crasta. Eram trei frati. Degeaba-si tine capul in poaleie ma-si. Sa intre si el Destui au intrat si nimic n-au facut. Stati. Sa vina lumea sa manince. zicindu-i: Tata. Atunci. sa vedem ce zice? Se dusera la stapin spusera ca cei doi calatori pling ca numai pe ei ii tin inchisi in odaie. din popor. Dimineata cum se scula fata. L-am parasit in valea Calagioaiei — — — Eu pe capul cit vreti sim frate cela mic ! ! Ei atuncea se mic si nu puteam nu stim ce si fasi? mirara. ei sa vina sa plonga la mine. zisera cei doi frati mai mari 274 . fatim si asta raspunse imparatul multumit. bautura si-i inchisera in odaie. beti sa ghiti linga mine. necajita si vesela ca aici toate pe degeaba se primesc. Feciorul. nici una.si tu vutia cesta. noi te omorim pe tine. ce bacsis poftesti. cari vin sla dati sa manca. Atunci imparatul se mira si se gindi ce sa faca ? Cum o sa dea el fata dupa un copil sarac ? Fato. se bea si se doarme de-a ficea. ca e rau de voi a spune adevarul. Si se sculara si se dusera la acel loc minunat cu lume multa. fara sa dea o para din buzunar. ca si noi — Nu — De poci. — — ! Ai. Daca-i sarman din popor. dormea si fugea. Le adusera mincare. Insa dracu baga colacu. eu feciorul acesta voi sa-1 iau de barbat. unu luam cu noi. sa bea si sa doarma si nimic sa nu plateasca. — Nu si trebuie sa stiti Le raspunse fratele eel mic. Pe urma-1 intreba pe ginere: Hei. Fata sari-n sus ca iedul de bucurie si merse la scaunul lui tata-su de aur pe care sedea. ca tot rastoarna carele cu coada.

cum traiesti? o intreba lupul. ursoaica puse laba pe ei si zise: Stati. iar acuma na aflu nimica. Peste noapte veni iar lisita. pona mi di noua ani caut si nu mai gasesc hrana. mincam niare. Iar acum m-am invatat cu traiul rau ursoane. se saturara si veselira nevoie mare. cineva a ascultat si de atunci nu mai pica puichili dulci. ca asa a fost Pina nu era hanul de saturam — — cuma ! ! de cind lumea: Cine e cu mina lunga si Pierde ce are-n punga ! . ca aflai cine asculta Se napustira peste cei doi frati salbaticiunile de-i mincara. Mincam puichili. suratelor. De vreti duceti-va sa dati derau. zise vulpea: voi nu stiti ca dracu zace-n inima prostului Sa stiti ca-n seara aceea. Suratelor. Ramasera acolo sa doarma peste noapte. due bine. Lupul o intreba pe lisita: o duci cu puichili? Cind era cocotu pi grinda. Leaga conii de pi mini di mi rup — La moara Cei doi frati se — Cum — — — — — Dar ! Eu Dar si lupule? tare rau zise lupul. prin pod si prin cos. lupul si ursoaica si incepura sa se plinga ca nu mai gasesc de mincare. ! Caum statea Chisem berbece la si bilioncu zic ca o Lugopci oi sterpe mincam. la sa ubidim noi nu ne asculta si acum cineva Si plecara sa caute prin colturi. o duceam bine. tu. sculara si se dusera la moara lui Seban. la Iavoru din Voinita. Intrara in moara si ubidira ca sa afle banii si sa se imbogateasca ca si fratele eel mic.! lui Seban le aflai parali. tu. Cind in cos.

.

Ill BASME DESPRE ANIMALE .

.

apoi cu o laba se sterse pe la bot si raspunse: — Daca e vorba de boboci grasi. traia odata. noaptea. Desara este nunta la un om bogat in sat si eu vreau cu viclesugurile mele in timp ce joaca ora sa le mincam toate somoldoacele din stome. de aia ti-am adus un cotoi de gaina sa-ti mai vina puterile la loc. mincase toate lighioanele codrilor si cit pe-aci eria sa-i vie de hac si cumetrei vulpe. vru sa fure o oaie. o vulpe si un lup. fioroasa si face dreptate in padure. adica maninca ce apuca fara de nici o judecata si dare de sama. incit pe loc inghiti hartanul. — Cumetre. Lupului ii lasa gura apa. isi lingea singele de pe mustata si da din coada in semn de prietenie cu vulpea. abia apucase sa iese din birlog. jumulindu-i o parte din piele. pe cind lupii ai albi. cumatra vulpe. S 1 "? eu am vazut ca au taiat numai boboci de-ai grasi. iti spun o taina mare. lupul. facind planuri cui sa-i manince pielea. Lupul se simtia ingimfat si cind vulpea ii indruga verzi si uscate. am sa-ti port la ! — ghici gindul si i-o lua inainte zicind: toata viata recunostinta. Si fu gata s-o sfisie pe vulpe de foamea ce-1 chinuia. vulpea il auzi schincind prin tufani si vaitindu-se ca pe patul mortii. Pe acea vreme vietatile salbatice se adunau la sfat in luminisul codrilor si stateau de vorba. Abia tirindu-se la culcus. Asculta. Se apropie de lup si tremurind de frica ii zise: ! ziua. — Da-1 incoa mai fuga. Intr-o zi. dupa o iarna grea. si-mi voi infige cokii in orice vrajmas care nu-ti va da pace Tu-mi esti o adevarata prietena. Dar vulpea. ca vezi soarele este scapatat Abia acuma imi dau sama cit de buna esti cu mine. lihnit de foame. cumetre Multamesc. ii Cumetre. insa niste cini ciobanesti il scarmanara bine. hai sa ne grabim. bine-ai venit la birlogul meu. stapini peste o padure mare si intunecoasa. asa cum iti place. sireata cum este de ! — — Buna felul ei. cind inca nu-si schimbase parul. Lupul. am venit si cu o veste buna si vreau sa-ti indulcesc inima. zise lupul. jupuit de carne cu bagare de sama de cumatra.CUM A PACALIT VULPEA LUPUL Cica. apoi o privi induiosat de grija ce i-o poarta vulpea. ! 279 . am auzit ca ai cazut la pat si tare m-am intristat. daca prin istetimea ei nu cuteza sa-1 pacaleasca si sa-si lungeasca zilele Vulpea sa lingusea pe linga lup. iar din ochi ii scaparau schintei de foame. laudindu-1 ca este ala voinica.

ca-i gura apa. Hei. sa ne grabim otira ca simt cum ma apuca ametelile si vreau sa ma vad odata satul Bine frate. zise vulpea. cumetre. care mai pline. zis si facut se lipi de cosul casei simtind tot mai — bine mirosul de berbece si perisoare.! ! zice Sa mergem. Sa lingea pe bot si-i curgeau balele. e minune mare pe linga foe. lasa — — — — — pe — Nu stiu. a insfacat o gaina din tipsie si dusa a fost in tufa. sus pe casa. iar vulpea i se sui in circa si privi in jos. Se pitulara prin spatele casei si poposira linga un sopron. numai stome cu carne de oi si berbeci. Pe linga foe. Acuma erau aproape de cosul casei pe care se ridicau spre cer mirosurile ispititoare de bunatati. Cumetre. ai putina rabdare numai aseaza-te propta si tine-te bine de cosul casei sa vad eu unde joaca hora si precum e rinduita mincarea ? Lupul cuprinse cu labele dinainte cosul. Si ca doi frati de cruce. Vulpea daca a vazut s-a lasat incet in jos. pitis. lupul si vulpea o pornira: Pitis. Dupa ce a mincat gaina. ca-mi vine sa lesin din miroasele txipturilor si este vremea sa ne cam grabim. acuma este timpul sa vedem ce sa petrece in ogeacul casei. Hai sa privim jos prin cosul casei. Stii ce e. apoi zise catre vulpe: Cumatra. De ajunsera-n Cornis ! Cind pe Cind pe furis. cumetre lup. ce pacat ca te-ai grabit si ai luat-o la sanatoasa in vizurina. Prin alunis. nuntasii se sprijinira de spaima care incotro gindeau ca a inceput sa ploaie cu lupi. Da-te putin mai jos. nu e pacat de Dumnezau sa crezi t si ca eu sint in stare de o asa mirsevie? Eu care ma gindeam sa pornim si Sa nu mai noi ca boierii la agelic sa ne ierte si noua Dumnezau pacatele spui una ca asta ca ma arunc in vagauna asta de-mi fac de cap ! ! 280 . — Din tuns. credea ca sint cini si nu-i alunga. sa ma lasi singura sa ma bat cu o nunta intreaga? Vezi. s-a sters pe bot cu labuta si s-a dus la cumatrul lup: Bine. sa poate una ca asta. eu zic asa ca mi s-a parut ca eu am aluneca nu tu m-ai impins. babe si muieri si ajunsera la casa cu nunta. si sa fii cu bagare de sama sa faci tot ce voi eu ca doar ma stii cit de priceputa sint in viclesuguri si in$elatorii. Lupul. cumetre. prin gradini. stomele ale mari sa rasturnara. cum auzi. la ce te poti gindi. iar ora se juca de scaparau schintei din opincile nuntasilor. cumatra vulpe. cumetre. Cine-i vedea. Se auzea cintecul lautarilor si ii imbia un mires de carne de oaie si pnrcel fript. coseri. sat Cam pe-nserat Ajunsera-n Se strecurara pe linga garduri. ieu te-am asteptat ca poate aimindoi dam o raita pin oalele si stomele nuntasilor. sa vedem ieste vrun cocos in oala ? Lupul se lasa putin in jos cu labele si cazu peste oale. te rog. Sarira pe sopronul scund si de aci hop. care mai goale si in vatra focului un purcel. erau asezate numai oale cu carne. ocolis. cos in oalele cu perisoare — Doamne fereste.

pe drum. Capra. numai osul si pielea pe mine Lasa-ma — ! sa traiesc si sa ma hranesc bine. a preSi-a inchipuit ca vulpea i-a facut-o si a chemat la ospat pe urs. gatit un ospat mare. — — Sa ma strigi tare pe nume: „Pasarica" ! Lupul „Pasarico". Sa te-omoare cu toiagu ? Lupu. 1-a adunat si dusa a fost in vizurina ei Cind Stan ajunge la tirg'. ii zise: pina la toamna — Bine. dupa patania din vara ii raspunsa: Pasarica mi-a zburat. pe lup. Pe drum. c£re dormeau in tirla lor. mergind el cu o caruta de peste la tirg. Veni timpul si se apropie de cirdul de capre. — striga: — ! STAN FLUERATORUL fost odata un pescar pe care-1 chema Stan Fluieratorul. O ia si o arunca vulpea care se prefacuse moarta. alelante vulpicele. cumatra. draga. Ca eu. s-a repezit la una din margine. Intr-o zi. cind ma voi ingrasa. atunci sa vii sa te saturi din carnea si blana mea. lupul sint Capra care se furisase in mijlccul celorlalte capre. ca sa scape. a aruncat tot pestele in caruta. uita-te ce slaba sint. apoi a sarit din caruta. dar sa nu uiti cum te cheama si pleca lupul multumit ca la toamna va avea ceva gras de mincat. in drum a vazut cu A am sa fac nevestii din tine. dar ! cum am sa pot eu ana ca tu esti aceea cu care ne-am inteles Bine. speriata. auzind acestea de frica ciobanului si de minie ca a fost pacalit de capra. Ca sa se razbune pe vulpe. pusa coada-ntre picioare si isi vazu de meserie in codru. Iar lupul s-a saturat: Sa nu strig acu ciobsnu. — Ce Isi zise: 281 . vulpe. asa mi-a venit mai cred ca esti sireata ca astea dupa iezi si gaini. da jur ca n-am sa O sa facem minimi pe socacele CAPRA SI LUPUL Cica odata un lup s-a abatut pe linga o tirla si vazind niste capre gramadite culcate.! — Doamne. iesi grasuto sa te mine. mie pe limba. nici vulpe. caprita. cu toate bunatatile mai blana ! ! o vulpe moarta. Nici peste. ce facea negot peste. ia pestele de unde nu-i. La aceste vorbe lupul ramase pe ginduri si vazind capra cu oasele iesite de slaba ce era. lasind caprele-n pace. a zis lupului: Lupule.

asa si cum spusese cind o gasise pe drum. da asta sta deoparte si privea ca un filozof fara sa zica o vorba. Stan Fluieratorul ii simti. pe culmea unui deal acoperit cu vii si paduri de stejar. va fi vai de pielea lui. ursi. pindind vreun sarpe sa-i suceasca capul si era micut cit un ghem. pitulat pe dupa tufisuri. Stan pune mina pe vulpe care nu putea fugi din pricina mestecaului. Aricii dadura veste peste plai si prin vai si se ospatara cu puii vulpii in timp ce ea tinea cu tot dinadinsul sa-i vie la un cocos tantos de prin tarini de hac. ce-ai facut? Vulpea s-a pipait si ea la fund si a zis: Ei.! ! ! pe iepure si pe vulpe. in luminisul padurii venira la casa vulpii: lupi. care-si vedea de treburile lui. nebu- un arici. frate urechila. Cind s-au sculat sa fuga. traia cuminte si sfiicios. i-a ospatat bine si de culcare a facut cu ei un legamint. frate lupule. ARICIUL SI VULPEA Odata. fiindca nu dormise — — — — statuse la pinda. a zis catre lup: — — — Frate lup. Dupa apoi i-a poftit sa se culce. fiindca erau si putin chercheliti. Inainte si vulpea au venit. Intr-un tuns din apropiere. omul nostru asternuse pe ce ursul. Cind au luat-o la fuga. eu am Lupul s-a pipait si el la ! murdarit covorul fund si a zis: Si eu. Inainte. ! de mama focului Vulpea s-aseza pe coada in fata cirtogului si de mila puilor sa pusa pe plins. si matu mi-a iesit Atunci. ca ne ia pielea si ne-o face cojoc. se mai certau pentru cite o ghinda. Cind s-a trezit intii ursul. iepurele jos foi de lipan si a intins masa. va face blana din ea. natici si indrazneti $i. ce ai facut? Urechila spuse: Si eu. Cel care peste noapte va murdari covoarele. cumatra vulpe. am murdarit covorul si m-am murdarit si pe mine. eu m-am murdarit si am murdarit covorul. Cind veni vulpea cu cocosul. ei au zis: Hai sa fugim sa nu ne vada Stan. arici si alte jivine salbatice. lupul. Stan Fluieratorul. a facut terci din tarite de griu si a turnat pe covor la fiecare la fund. iar la vulpe i-a legat de coada un mestecau. puiasa o vulpe vreo cinci pui. vulturi. in citeva clipe. ia puii de unde nu-s Ii mincara o droaie de arici. ca sa-si razbune pe vulpe. pe care Stan o jupui si pielea o facu blana. 282 . Dupa ce au adormit. ca n-ai fi dat doi bani pe el. chemind toate alele padurii sa vie sa vada napasta si sa se ospateze la pomana pe care o facea pentru sufletul puisorilor ei. Ceilalti arici se mai adunau la sfat. Atunci iepurele a zis si el cStre vulpe: Dar tu. frate ursule Atunci lupul intreba: Dar tu.

Da sa ramina numai aricii. voie daca-i asa sa facem o hora zdravana si sa ne veselim. iar aricii sa vaitau de spinare. crezind c-oi da peste vreunul sa am dau nu-i puta carnea. La buna vedere. dragii mei. daca nu-1 gaseste. cum nu se poate banui. Ariciul zicea: Chiuu Da lupul ori ursul offf fiindca din picior ii cura singe. eu am mincat jumatate dintr-un — "fie dau din cocos zise vulpea. veniti Aricii se ingramadira — — Sa — primeste rabdari prajite. puisor de vulpe. iar sa-i multamesc cumetrei sau cumetrelor care le-a venit de hac si m-au scapat de pirlitii aia de copii. chem pe unul din voi. fa. 283 . ia intindeti fa un dans colea pe iarba verde si ca sa ne inveselim sa ne jucam de-a pitisul. dati-mi iti ! Vai. — Eu — Iti — Ba iti mincat unul intreg. Pai cum sa nu li sa-ntimple. cind o luasera razna prin cringuri lacomi dupa oratanii ! ! ! — Daca imbuce spunindu-i as sti cine le-a facut de petrecanie. ca am mare bucurie si fericire. ! ! — Tie dau intregul cocos. Eu ma due dupa un tirsog. rau. Apoi prefacuta le zise Aricilor si aricioaicilor. Toti se vaitau care pe unde putea. incit toti se repezira la vulpe — Cumatra. — cu voie buna. sa stii eu am mincat din toti cite ceva. il pitul si cind 1-oi chema pe-al doilea. sa ne veselim. fiindca vecinii mei aricii mi-au facut un bine.! : ! ! : Vaij suratelor. le-as da cocosul asta intreg sa-1 Aricii. amestecati printre jivine. el vine sa-1 cate. broastele sa tie isonul. zise vulpea. Hai sa-i dam drumiil la un sir sa se cutremure pamintul $i unde incepura sa cinte pasarile. eel mai mare ciolan. Si in loc sa plingem. suratelor si s-aveti cale usoara zise vulpea. cum auzira. iar veveritele spinzurate pe crengi se inginau de se inveselea toata padurea si sareau schintei din picioarele ursilor. La un timp vulpea se vazu jucind singura fiindca toate alele isi sugeau singele ce le cura din labe. puneti-va lacat la gura si nu chiraiti cind trece vreo ala strina prin tufa Mai ogoiti-va. Da printre ei tantosi darimau pamintul sub picioare aricii. lupilor. nu va olicaiti. I-o fi mincat si pe ei vreunul din vecinii mei Saracii de ei. nu-mi pare rau decit de pielea lor ca putea vrun om sarac. lingindu-si labele pline de singe. greierii. v-am chemat sa va ospatati la pomana puisorilor mei. zisera alele padurii si se afundara in codri. Daca-1 gaseste primeste un somoldoc mare din cocos. ca de nenumarate ori le-am spus: stati ma dolofanilor pe linga cirtog. numai sireata vulpe ridea pe sub mustata. ca vad ca ati capatat aripi si ati prins gust la carnea de gaina? De aia zic. dadura cu bita-n balta. zise altul. pe linga vulpe dornici sa se ospateze cu vulpea din ciolanele cocosului pe care vulpea il tinea in gura. ca-i vad tare zbirliti si suparati si as avea dorinta sa le mai inveselesc inima. Da focul sa-ncinta si cum sareau asa in nestire. rnine-poimine sa-si faca vrun cojoc. ma neastimparatilor. cumatra. mai calcau pe cite un arid. nu va plingeti. iepurilor si alorlalti viezuri. da incolo nici nu-mi pasa de ei Bine a facut cine i-a mincat. iar am sa va chem eu si atunci o sa facem un zaiafet sa se duca pomina peste noua tari si mari. — Suratelor. nu va tavaliti si mai bine sa va duceti fiecare la birlogul vostru si cind o sa ne simtim bine.

Uitati fratii toti aici. lingindu-se de singe ca aricii o intepau cit puteau pina-i omora. ii da ocol si nu mai stia ce viclenii sa mai scorneasca sa-nsele ariciul. de mincincasa ce este: Purecele cind i-o place. Sa crape de ciuda. Vulpea. Pacat ca voi credeti in vicleniile ei si pe toti o sa va potcoveasca de o s-o pomeniti pe lumea ailalta ! In timpul asta vulpea striga aricioaica. da cu el de copac si-1 arunca mort in tufa. Vulpea se pitula dupa un tufan de un stat de om si zise: | Arid pogonici. Iar da-te pitis. Un arici si o aricioaica.— Biine unul sta ! biine ! hai sa incepem jocul zisera intr-un glas aricii.-aici. Ariciul mai cuminte ii zise lui sora-sa: fa. vru sa-si vada moartea cu ochii. da nu cere ajutor si pierde-te printre tufe. Atunci vulpea apuca pe arici de cap ii zdrobi creierii si-1 arunca Un arici mai iut' si indraznet: ! ! zise: fa-te ca te chirai.si trase capacul de tepi peste ea. p-ici. Cin' nu-ti da de urma. de mai ramasese doi arici. Ea merse cu bagare de seama si cind fu gata vulpea s-o prinda de cap. cum venea. Pe urma. pogonici. bag de seama ca toti am tabarit la vulpe ca furnicile la stejar §i pot sa-ti jur ca dupa cum nu vei gasi iepuri in biserica. frate. tirisi. minioasa. si cum scoase capul de la adapost. Tu nu vezi ca asta este o vulpe batrina unsa cu toate unsorile? Apoi vorba aia. Pe frate-tu gasisi ! Ariciul. Te plimbi Pin alunis. Aricioaica. hat si-i zdrobi caput sarmanei. se duse si la eel din urma arici. fetito. nici pe fratioiii nostri n-ai sa-i mai gasesti in viata. tipa o data. Cit un elefant mi-1 face. arici. Mergi rostogolis. ridica coada si-i dadu drumu la apa calda pe aricioaica. incepind a striga: ! ! — Mai Vino. Pitulati prin tufis ! 284 . Jccul incepu. o data tirsog. aici aricioaica simtind cum se duce pe girla. rabda apa calda si sarata. Intoarse spatele. Numai deoparte tacut si moracanos. Treci-n ascunzis. insa nu se lasa Daca vazu ca n-are ce-i face impinse gogoloiul de arici pe coasta-n vale intr-un piriu. Vulpea de doua ori. Cocos va minca ! ii tisti tisti si ajunse la vulpe. Colea in tuns. vulpea il apuca de cap. grapisi. Vino. Dar care v-a da. vulpea. mort intr-un Pe urma enema pe-al doilea ar'ci din nou zise: Airici pogonici. nu avea incredere in vulpe. Asa-i omori vulpea pe toti aricii. aricioaica pac.

oprindu-se in marginea viei. pai de aia mestera sa tragi — Iar tu cu minciuni sa mori de foame. spune-mi 0|m'nciuna si scapa-ma de la moarte. ti-ai gasit-o. daca n-avem altceva de facut si au trecut prin am — tarini ierburi. tamiioasa si alte soiuri de struguri de li se umfkse burta ca cimpoiul. rinji catre airici si Da — — Ai dreptate. insela. esti sforile. coarna. spune-mi drept cite minciuni stii tu? Iar umbli cu soalda. nu am decit spun o mincmna. Da din tot ce spunea. Eu — Taca-ti cumatra. Vezi-ti de gainarii. vulpea pe arici: inainte si ariciul pe urma. Stiu ca tu in gaina vecinului vezi o curca. hai sa fim. Ariciul. pe o ureche ii intra si pe alta ii iesea. Si plecara la vie. Pai stiu numai trei. — Mie imi place — zici. gata din minciuni. iar ariciul urmind-o incet. cumitra. lasa-te pagubasa. ivlai bine sa mergem la via popii. cumatra. cumatra. Lupii nu cuteaza.Iar ariciul eel maruntel si cuminte esti ii raspunse: — Vulpe. In capatul ei era un alingari cu boji si Vulpea pitis inainta. mai ramin cu Jon sa'mor daca-n lumea asta nu se poate trai . ca lumea vind citeva minciuni. tita oii. vad ca de si fac eu boi baltati sa fim prieteni ! desi boul aici inainte cu dumneata n-o sa mai cu bivolul nu se potrivesc la jug. degeaba-mi descinti. ariciul nimic nu credea. vulpea intreba — — — Eu ca umple un un sac nu o adunate — Ei. incetisor. ciinii Cind vulpea daca vazu ca are de-a face cu un arici pe care nu-1 poate incepu sa indruge cai verzi pe pereti. zise: Cumatra. traista si si tot ar fi laolalta toate. Cu mine ai gresit-o. eu te poftesc sa mincam struguri abia pirguiti in via unui popa colea pe crestetul dealului. -Drept multamire. trei ai stii la traieste sint sa-ti gaita. fugi de mine ca dracul de tamiie. Sa mergem. cumatra. n-am trebuinta de invatatura de la straini. Cind sa piece. Mincara ei bine la viala. Ca ma atunci ce ma fac. eu iti cricesc sa fiu prietena cu toate alele. Si lasa-ma-n pustii. vazind ca vulpea se straduieste pe ocolite sa-1 insele. asta s-o de mine. braojhina. De n-ai pe lume sama. vad ca te tragi la urma. Nasica mare vicleana. in afara de cele lacome. raspunse ariciul. Da tu cite stii? stiu atitea ai car. cu ce invatat de la parintii mei. cu invoiala ca sa nu mai incerci sa ma potcovesti. Merg cu tine. vegheaza. Dar daca — Mergind asa pe drum. ca daca-ti si — — Nu A-iciule. ca niciodata n-ai sa poti sa faci din cal magar. pot. Se uita in sus la arici plingind si rugindu-1: omoara popa. ca eu ma mukumese Ariciule. vulpea cazu jos intr-o fintina.

intr-o soba. peste fereastra la sanatoasa prin garduri si ograzi. pina-n virful din grindis. Cind sa piece. — — Cind veni popa. o sa te arunce afara din groapa. Dupa tot ! am pus eu mina pe tine. ca nimanui nici mai mic rau n-am facut. urmarita de o gramada de dini de asurzise mahalaua cu latratul. ma inselasi Imi cazi tu al'data la De vie am sa te jupoi. cumetre arici. Tu stii destule. Spune-mi inca o minciuna si scapa-ma te rog Baga de seama. Tu sa fugi. Toti se bucurau mingiindu-i blana. isi mingiie barba de bucurie. luara domol pe carare si se Veni iar vremea sa piece la via popii. Mincara ce mincara ?i cind sa piece. ca o sa te leg eu zdravan. Nu-i scotea cu clestele o vorba din gura. nimenea nu cuteaza O sa fac un cojoc pentru coana preoteasa sa se mire intreg satul Dar cind ajunse la baza fintinii. vazu vulpea cum se grabeste ea si — ! ! spre padure. Aaa. vezi asa e cind taica popa vegheaza. Ajuta-ma. Da nu fi zgircita dezleaga disagii tai cu minciuni si scapa-te de la greaua osinda. ca-mi prapadisi averea. eel Aoleo. Al'data. bata-te Dumnezeu. o lua pe bat si o dusa acasa preoteasa. nu e vreme de gluma. Si abia sfirsi vorba si taica popa fu la gura groapei. la Pina aci ii merseserl vulpii toate ca pe sfoara. privi in fintina si vazu vulpea moarta. Popa o sa te vada asa cum mirosi ca dracu. de data asta popa n-are sa te arunce afara. A venit rindul sa-mi spui . nu prin fata. o lua de picioarele de dinapoi si o arunca de-azvirlita afara. Se scobori la dupa ce o masura cu luare-aminte. cumatra. iar vine vulpea cu ariciul sa manince struguri pe ales. de-acum nu mai am seamai spune-mi o minciuna ca mor aici cu zile si e pacat. ! mina. Da baga de seama ariciul ca vulpea eria cu ochii in patru si tacea ca un taciune cutrupit cu cenuse in vatra focului. cumatre m-am dus pe apa simbetei. Iti pun eu pielea la murat N-o o arunca afara. Cumatre. scoate una din carul tau si scapa-ti blana de si la argasala. al naibii ghinion. ca mai ramin cu o singura minciuna si cu asta — — sa pot trai o viata intreaga. cazu in fintina sar- O manul — Cumatra trei arici. Popa are sa-ti lege picioarele. ci — Pacatoaso. ce-i lega picioarele. prin sobele din dos.! ! decit din minciuna. Copiii insa n-au de lucru. de doua ori te-am scapat de la moarte spunindu-ti minciuni cu care tniiesc pe lume. doua din cele 286 vulpe. iti cer numa o minciuna sa-mi spui ca o roaba te-oi asculta toata viata. ii dezleaga nojita si vulpea tisti. Vezi daca umbli la secerat pe unde sa-ti n-ai semanat De-acum nu mai mai mearga cu scapi. ti-am facut facerea. Prefa-te ca esti moarta. vicleano. pare. inselStoriile. Te prefaci ca esti moarta. ca are niste catele afurisite si te jumol de piele. Te va duce acasa §i te va arunca n-am — — unde copiii iti vor dezlega picioarele. ca ce-mi vei cere aceea iti voi darui. Cind o vazu. atunci tu s-o iei fuga prin alunis. Nu pot. ghinionul vulpei sa cada iar intr-o capcana facuta anume de popa. isi dadu seama ca e moarta. ospatara cu luare-aminte. O arunca jos pe podea. pacatoaso. numai scapa-ma din miinile popii. zicind: Ei cumatra.

se gindi sa mearga la oras si sa cumpere magarului ochelari de culoare verde. magarul ii cerea stapinului sa-i dea otira demincare. care avea un magar. facindu-ma una cu pamintul. zicindu-i: — Magarule. astea fiind mai ieftine. o roaba si acuma nu-ti ! firea. minca fin. isi paie. nu-i da nici zob si nici fin. o apuca pe vulpe de bot cu dintii si vulpea de durere sari in sus. sa nu se roaza. Toti la urma urmei o In acest timp se auzea popa 1-a pagubit. ca mai ai o minciuna si o sa scapi cu aia. dc folcs. ca nu e varza sa pierim. Cind intra stapinul in grajd. ca nu mai poate de foame. A. nu numai se apropie sfirsitul. taica popo. cind fara minciuna zici — — ca nu se poate trai? — Ei sa ajungi tu acolo. si pe lumea cealalta sa-ti fie calea cutrupita In clipa aia. nu mai — — ! are scapare. cumatre. Vulpea. care simtea ca ruga stapinul sa-i dea si fin. Si de aci inainte ori de cite ori ii da magarului paie. ii aseza cu luare-aminte ochelarii. struguri din via popii. asa-i ai asculti spuse vulpea. aplecindu-se sa sarutata. cata Pina ieri ma furai de una. Vulpea. Stapinul. raspunse: — Ramii cu cu flori si bine. cumatra. STAPlNUL ZGIRCIT SI MAGARUL Cica a fost odata un stapin zgircit. ariciu prefacindu-se c-o saruta. dar cu ce voi trai pe urma. ca descurci — Te laudai ca toata viata sa ma ca pica o lacrima pentru viata mea — Cumatre. i Magarul. Bine. fa. cumetre arici. Stapinul mergea cu magarul la tirg carindu-si in fiecare zi marfurile si avea mari foloase de pe urma dobitocului. daca doreste sa-i mai lie Auzind stapinul acestea. slabindu-i puterile. care tinea cu orice chip a se imbogati de pe spinarea magarului. ca sa suparata pe mine. te tu. iar pe pore de bot. scumpa mea. 287 . da acusi imi cari strugurii cu tirna. Cind ajungea acasa. neputindu-i raspunde ii raspunde ariciul din fuga: Ei. cind pe lup de git 1-apuca. iar magarul minca cu pofta cind vedea ca stapinul ii da fin. injurind si biestemind ca iar ariciul si vulpea Atunci ariciului cumetrei ii trece prin minte ca un fulger a treia minciuna si zice — Apleaca-te. isi imbia animalul. nu-ti pierde ca toate de sus lasa. sint lasate. din fuga dindu-1 pe taica popa cu crccii-n sus. si tinea magarul numai cu paie. Lasa. Taica popa buimacit crezu ca vulpea ii fura de-acum strugurii cu cosuletul.: si tu o minciuna ca sa ma scapi de la hapsinul de popa. sa ne sarutam ca mor cu inima impacata fie nu esti si sa facem iertaciunea. care indata ce ma va vedea imi va da cu parul in cap.

Si asa pieri si ast magar. De foame si de sete. era azi aid. Cum era de felul lui sarac. Lupii Lemnarul cum zari lupii. Ca maistor ce era. Iar priveste-n sus. Lupii se napustira pe el si-1 sfisiara-n bucati. Sara se-ntorcea sa doarma la casa lui. intr-un sat departe la munte. Lucra din sat in sat si era multumit de cele ce agonisea. ursul pricepu gindul necurat al omului si-1 indesa-ncet cu laba sa-si bage mintile-n cap. trageau nadejde ca si la om o sa-i sparga foalele si o sa se-nfrupte si din carnea lui. Sta aci ca-ntre ciocan si nicovala. Cind il vazura. dupa ce asculta intimplarea. el tot riscaie-nainte cu ferestraul pina ce cazu ursul jos in mijlocul lupilor. Lupii lihniti de foame cum il vad se reped la el. dar n-au ce-i face decit sa dea ocol copacului. Ursul este un animal cuminte si aici mai intelept ca omul s-a dovedit. cu toporul si cu firizul. de adunati in haita. il mustra zicindu-i: Omule. doar s-o urea ursul mai sus. Daca scapa de la lupi. El iar se uita la urs. dar ursul nu vrea si-1 indesa iar cu laba-n jos. simti ca cineva il impinge cu palma-n cap sa stea pe loc. dar ce folos ca-i ramasesera claile de fin neincepute. se hranea din ce cistiga cu chisaru. sarmanul dobitoc isi lasa odata stapinul chiar la mijlocul drumului cu marfa. dete sa se suie mai sus pe virf. Calatorul. de frica. buluc pe linga copac. Si cum sta asa. e ca eel ce paste la vinturi. Dar daca se saturara. un urs mare cit un bivol Cum privea ursul. in copac. Omul minca scoarta de pe copac parca era iepure si ca prin minune trecu un calator cu ciini si arma pe linga copac. In om insa a puiat diavolul. ! INTELEPCIUNEA URSULUI Undeva. nu stia ce sa faca sa scape cu viata. La urma urmelor puse mina pe firiz si taia creanga pe care sedea ursul speriat de lupi. Lupii isi facura artag sub copac si ramasera aci zile si nopti. sus. Il plinse atunci stapinul. ca magarul nu mai era chip de inviat. Mirat si speriat privi-n sus sa vada ce este. lupii plecau si voi va vedeati dc treaba. Odata. Cum incerca sa urce mai sus. si greu la vale. daca nu treccam pe aici. ca si alti multi magari. alta data sa nu mai umbli cu^capu-n sac. la nevoie si fiarele se-mprietenesc cu omul ca sa scape cu viata. ca sa piece lupii. abia-i putu cere ajutor. Cind colo. Daca ascultai de urs. venind de la lucru. urlau de infiorau pamintul frica fugi si se urea intr-un copac mare stufos. asa isi facu el socoteala. iti ramineau oasele insirate prin acest copac. dar nu-1 gaseau. sa fie mai sigur ca acolo nu-1 ajung lupii. nu scapa de la urs Se gindea el. traia un mester lemnar. miine colea. ! : ! ! ! — 288 . deasupra de el. ii iesira-nainte o gramada de lupi. Greu la deal. Cum incepu sa risciie. Omul. avea la el fel de fel de fterotenii chisar. firiz. cazu jos si muri. ursul ii punea mina-n cap si-1 indesa-n jos Lupii tot cautau pe sub copaci sa dea de om sa-1 manince. care cred in spusele stapinului si nu stiu ca eel ce asculta la minciunile stapinului. Asa. pe cind se-ntorcea el sa doarma.De la bunul tau stapin Silindu-si magarul la poveri grele. De aia. barda si altele. ursul din nou 51 indesa-n jos sa nu se miste.

IV SNOAVE .

.

lasindu-le sa schioapete. Dar feciorul. ci cu porcii. Se apuca sa manince mamaliga cu brinza si ceapa dupa care se culca la umbra bradului. de parca intrasera toti dracii in el.PACALA si taica popa Au fost trei frati surumasi intr-un catun fratii cei si si nu aveau nici de mincare. te inveninasi pe mine? Nu dumneata ai zis sa merg oile jucind si — dntind? lata. nici de purtare. parinte. feciorule. Scoate oile din tare si sa le duci cintindu-le si jucindu-le in virful muntelui. Cind il vazu popa cu oile flaminde si schioapete se rasti la sluga. Nu-ti place? place. le Ajunse cu turma in munte. Ba-mi parinte. fara suparare. cine se imserina ! sa-i scoatem o talpa de opinca din spate. Cind se lasa seara. zisera luara traista si ciemagu si fiecare o apuca pe unde le taie capul. sa ne ducem sa ubidim de lucru ca lesinam de foame ceilalti doi. Cel mare merse. Cel mai mare zise catre — mici : Fratilor. ca turma e mare si zbiara oile de foame. popa-1 scula cu noaptea-n cap. In zori scula iar: 291 . pe gratis Numai una sa ne invoim. baiete? De aia te hranesc si imbrac sa ma saracesti? $i incepu popa sa se vaite si sa ofteze de ciuda si mihnire mare. De ce schioapata oile. lua oile si le mina la popa acasa. — Isi Bine. si dimineata. — Ce ubidesti. si murim de frig in ciolanele goale. toate oile joaca-n trei picioare. ci ma bag argat pe degeaba. sa le due. merse si ajunse la un catun si dete de un popa. zicindu-i: Hai. sa ne grabim. — Cum pe gratis? — Da. — Dar stii sa pasti oi? -Stiu! si catunul nostru? — Atunci sa ne ogodim cit ceri? — Eu nu ma tocmesc. feciorule. raspurse feciorul. raspunse baiatul. prin — De lucru. cum sa nu ! Ce se vorbi el cu preoteasa sa nu-1 il mai trimita cu oile. sa le satur Asa se invoira — — Am ! inchise in strunga si le frinse cite un picior la fiecare. vazindu-1 asa-i zise: — — cu Cum.

ii zise Mai bine roaga-te lui Dumnezeu pentru oricine. sa scapam macar nejupuiti de vii. Cind se scula lua cutitul si taie gingia de jos de la fiecare pore. se vede c-o sa-ti fie de cap. feciorule. popo. Vazindu-si la jir si la — porcii-i zise: — Ce le facusi. Mergind el spre catun cu porcii. ce ne facem ? Asta nu numai ca tunde. de-i cisnovisi. muiere. Isi adunara toate boarfele in doi saci mari si la cintatul cocosilor fugira cu voia lui Dumnezeu. ridicara sacii pe magar si se dusera in lume. se hotarira sa-si ia lumea-n cap ai si sa piece — — Sa plecam.! ! ! ! ! Desteapta-te. parinte. omule. Cind la poarta-1 astepta popa. Ma prostule. dar ii ia si pielea Ne-am dus pe copca. sa fuga din casa noastra. cind vazura magarul. preoteasa. ca azi ai sa te duci sa pasti porcii la munte ghinda si rizind sa aduci porcii acasa ca nu-ti mai dau mincare. raspunse prefacut popa. ! Dar preoteasa da tot inainte cu ocari si sudalme de innebuni pe popa. din casa ! ce vazura. Iaca. am sosit cu porcii rizind — Of of of ma bagi de viu in pamint — Cum sfintia-ta. Magarul se sperie de ciini si o lua la fuga pina se rasturna samarul de pe el de sa dusa de-a berbeieacul la vale. ! ! ! ! ! ii Se duse in casa la preoteasa vaitindu-se: Vai de mine. sa-ti dea si tie bine popa. plecaram de la moara la risnita. se puse pe mincare de coricove si se odihni la umbra. $i-i — ! — — — scrie asa: Scriu la tine. Ciinii. Pacala auzi tot ce pregateau pe sub ascuns stapinii si inainte de cintatul cocosilor arunca partalele afara si intra el in sac. Sa fugi incotro-i putea Fecioru-i scrise si el pe use: — Usa-i a mea. sa stii Asta-ai vrut-o tu. Ca e vai de steaua ta Daca vazura. facu o friptura si se satura. de-ai suit pe dracu pe casa. Cum ajunsa in munte. 292 . si-i cebaluisi ca dracu. Cum cintara cocosii. vorba aia oaia. tu nu vezi ca asta te scapa avut mintea-n calciie cind 1-ai luat din foe si te baga-n lac ? ! Atunci sa fugim. Stau in loc si ma gindssc cum o s-o mai nimeresc Hai sa-i scriem o scrisoare sa piece. ii Cind ! Casa-i a ta Pleaca sfintia-ta. — Asa cum ati poruncit. — — Mai lasa-te de blesteme. ce-mi facusi. mai baiete. $i asa mergind in nestire detera de un pacurar cu o turma mare de oi si niste ciini rai. preoteasa. ca dam la belele. te inveninasi? — Da de unde Nu e nici o suparare. se luara dupa el. ma popo. ca parca sluga pe Pacala. unde-o da sorocu si norocu. inchisa porcii intr-o pestera. ! Vai de mine vedea slova mea. lumea se crucea si se mira cum se face ca toti porcii merg rizind.

! — — — ! ! Pacala de pe tarm il privea. fecicrule. de porcu Atunci Pacala grai multamit 51a de Pacala Cum. ca s-a span oala de unt si nu mai ramine". parinte. doamne sfintule. cind auzi. ii zise: „Cinge barba. abia am asteptat sa te vad Si dupa asta iar se impacara Popa se sfatui cu preoteasa sa-i faca de petrecanie noaptea. mai de nevoie. E numai un gard Si ala-i tot spart. vai. ce vorba e asta? Aoleu. te inveninasi? cum o sa ma supar. Peste noapte se scula Pacala. zicindu-i Hai. suparat ca nu i-a taiat plotoage de opinci de pe spinare si mingiind urechile magarului. Popa intinsa barba si o muie cu unt: Dupa o asa nefericita intimplare. preoteasa-1 picni pe Pacala care se rostogoli-n apa si se-neca Bucuros popa ca a scapat de dracu. opri magarul si cobori samarul. parinte Cu un pic de minte Mult e pin' la rai.! ! ! : : : Pe Pacala. preoteasa mea si zdup dupa ea. acolo? ! Isi sfintulet. asa cum ! ! — Cum — Aaaa ! se intelesesera. dar nici pe dracu sa nu-1 uite !" 293 . vai ! Dar pina la iad. o misca pe nevasta. la mijloc. voie. sa creada in Dumnezeu. mai de sa curga unt. preoteasa. de-i ramasa pe deasupra numai potcapul. scoala-te sa fugim. Cind dezlega sacul vazu capul lui Pacala si cazu jos lesinat: — Vai. ca ne scaparam de dracu. il podidi lipsa si din sac incepu Cind vazu preoteasa curgind unt din sac. ! ! Lunga-i calea. crezu ca e vreun si sfint care-1 cunoaste i-a intrat in sac — Cum — Un sfint netezi barba. iar el se culca Cind se destepta popa o picni pe preoteasa. ! Hai acolo-ndat Cind auzi popa asemenea cuvinte. Mersera ei pe inserat si se culcara pe margine de riu cu preoteasa la mijloc. zise cu glas tare sa-nteleaga si asinul: „Hehei ! daca ar sti omul. parinte. Si dupa spurcatu ! parinte. puse preoteasa la margine. vai ! Dupa Dupa cine dai necuratu. iar cu samarul sus pe magar si zi-i inainte Lui Pacala ii venira alte nevoi si incepu sa vorbeasca singur ca ! nebunii: Parinte. Din fire glumet Popa. graindu-i este.

tu Pacala? Tu care pacalit toata prostimea fii biiete. mli baiete? —-Nu dar de cind m-am pomenit. biietas. lasa-te de dracoveaii. iar popa o data. nici usa ! ! ! — — 294 . iei cu lingura. cu tu esti piaza rea. Mi. Acum Pacala doarme de doua ori. iar eu o data? Dumneata sa iei doua oua. n-am ce face Ce mi-o fi scris. taica ! si popa si Merge de fllmlad ce era a porait-o in lume el pe un colnic si se intilneste — Sarut mina. — Vai de mine parinte Nu mi crede chiar asa N-oi ! ! si cu coada rastoarna fi eu calugire. ca desi am nevoie de argat. esti esti ala ai si spas mie coana preoteasa sa ml feresc de Pacala. A doua zi. stii cum esti tu? vrei si pe mine? M-a — — — — — ! ! ! ! — — Nu! — Esti ca diavolul care-si tine capul in poalele mi-si carale oamenilor cu bunatati pe susele. Popa pleca inainte. Vine popa la Pacala si-1 roaga sa se scoale. bltu-I-ar crucea.! PACALA Odata Pacala s-a lasat de leae sa se bage argat la vreun bogatas. spre binele tau.ro si gata. eu ma due. de dracu si de femeie nu se poate feri omul. Apoi dica pe unde m^rg tot de Pacala diu. Pacala ramise flimind. in sa ia te stiu. popo — Si-mi sanitos. Buna ziua. Pacala maninca un ou. Oricum dai nu scapi de mine si gata 'Asa este. pe Pacala n-am sa-1 iau nici in ruptul capului. doar n-or fi intrat diavolii-n mine sa-mi iai mintile si sa te iau argat la curtea mea. hot de felul lui. oare este frumos sa iei dumueata de doua ori.a-mi zice Pacala. ca odata si odata tot ii taie calea. Pacala. ii taie calea si iar ii iese inainte. lum. taica Pacala. taica popo. mli baiete. popa i-a spus ca-1 stie din fire poznas si ar vrea sa se faca om si sa se lase de dracii: Mai baiete. Pacala da cu sapa o data. 'Tu. Popa da cu sapa de doua o:i. Bine. in frunte ml-o fi pus Te iau argat ca n-am inco. da incotro? — Merg lume. asa din intimplare cu un popa. ii taie calea si iar ii iese inainte. dar de biserica nu-s Ai sa vezi ca sluga ca taica popa nimeni n-are-n sat. Pacala lenes de felul lui. Plecara cu ziua-n cap la lucru. doar nu e mosia lui Stie el ce face Se aseaza sa faca prinzul tiganesc. iar ml-a iesit in cale Fdgi. Apoi s-a asezat la umbra si puie capul pe o brazda sa se odihneasca oleaca. — Cum. isi ia inimi-n dinti si-i zice-n fata popii: Taica popo. precum dai cu sapa. sa crape de ciuda nu alta. fugi. parinte. poate gasesc un popa cu inimi ma argat — Cum cheami. Du-te. taica popo. Eu am numarat de cite ori ai dat cu sapa si atitea linguri ti-am dat. sanatos. ca nu te iau. Sarut mina cea sfinta. S-au tocmit si s-au intors amindoi voiosi acasa. popa ia doua oua. dar va spun ca alta slugi n-ai sa gisesti. popa ia de doua ori si Pacala ia o data. iar eu un singur ou? Vezi. iata ca iar ne intilniram. ca sa nu te bata Dumnezau si sa te procopsesti. Pacala stie pe ce cale merge taica popa. iata ca iar ni se intretiiara drumarile. baiete.

asa tuciuriu. Preotesii nu-i se suie-n geamlic si la da in pamint cu sapa si spre seara ii cere voie popii sa se sa ceara cele doua oua. daca-mi dai desara doua oua. si scol sa sint si prost precum par Da repeada el cit preoteasa Se coboara in cu ele sa le vinda. Sa-i vedem gustul Poftim tegliciu ?i trage o inghititura. Mai bine da-mi odajdiile si tine toalile mele. fi ! — Taica popo. Toti cei trei. taica popo. Linga o balta vede fugind Iti — Ce — dau — Bine. tuica se varsa si pina sa gaseasca omul cepul. ovasu din traista sa-1 dai frate. butoiasul era gol Cind se vede cu o asa paguba. Dar ia-1 de unde nu e Pe drum Pacala cu doua iepe se intilneste cu un tigan. Iar pe tigan se apuca sa-1 frece pe fata cu o gresie de-i lua un rind de piele. Ii dadu iepele. striga tare la popa care sapa pe coasta: ! alta n-am ce zice Sa vinda el iepele acum in de vara. — ! 295 . pricep eu El scoate cepu. unde a dus. tot ! il intreaba Pacala. iar taica popa ramine cu el sa-i dea o mina de ajutor. aramila. asculta — Amindoua. iar pe tigan il trimite sa se uite in oglinda unui izvor sa se vada cit e de frumos. Pe drum se intilneste cu un taran care mergea tot la tirg cu o fucie plina cu rachiu vechi. Cit cei pe fucia asta. $tii ce e. mutul iapa Sara cind afla popa ca a fost pacalit. te si-i ceri la preotesii. esti. scoase cutitul sa-i verse matale. Sa i le dau pe amindoua ? toiul lucrului ! la cai daca-mi dai o coloare alba. muntene? Cit ne ogodim zise negustorul. ca o-ncerc pe la slavina. popa. vorba aia. Ia ovasul si-i da la cai. bre scoala-te ca ne-apuca sara cu locul nesapat — Ma taica parinte. acesta-i cade jos. amindoua — O innebunit popa. haine El leaga iepele intr-o padure si coboara de se namoleste ca porcul pe si pe fata. ia un cal si fugi dupa el spre tirg. asa ca nimeni nu-1 mai cunostea ca el este Pacala. Cind se uita si se vede tot jupuit si jumulit mai rau decit o gaina. ca sa-i vad eu cine sint tilharii astia care ne lasa saraci Schimba toalile cu odajdiile si alearga in sat. insa Pacala o luase de mult la sanatoasa. ca vedeti ca nu lenes taica. scol. Pacala. Dar vorba aceea.! ! ! !! ! ! — Hai. fie Da-mi ovasul ! — — — — — ! Ma ! din urma trei in?i dupa el. Dupa aceea el se urea pe iapa. aramiul si negustoru de rachiuri il daruiesc cu cite ceva si-1 blestema toti pe Pacala. Iese-n marginea satului si se vaita ca 1-au jefuit hotii si 1-au aruncat in balta. Lasa. i-am vazut cum ne prapadesc. pacatele-s pe oameni si nu pe buturugi ! Negustorul cu tuciuriul se due inainte spre tirg sa-1 prinda pe Pacala. ca orice cre$tin. sa ma satur — Desara duci doua oua auzi — Aud ma treaba. sat si-i cere preotesii cele doua iepe sa se duca la tirg vine sa creada de cele ce aude si ca sa se adevereasca. cum au tunat in sat. negustorule. si eu. hotii astia o sa ne fure tot. incaleca pe una si dus a fost. incaleca si fuge.

da-i cu ardei iute. da-i cu varza acra. pina ce incepura satenii a-1 pizmui si a-i zice si pe Pacala. Nu da o data cu sapa-n tarina si cu capra se plimba prin tirguri ca voda prin loboda. Fratilor. ce faceti? O s-o taiem pe Cirnelegi. iar eu o sa colind din usa-n usa. altfel. oamenii isi pusera-n gind sa-i faca vint din sat Il chema chinezu zicindu-i: Baiete. tocmai bun sa nu mai intre-n iarna si sa-1 duca drept la gropnita. Altfel. pun mina care pe ce apuca si drept la balta se opresc. De mine ia sapa. Si da-i cu ceapa. da-i cu pasat nesarat. eu Si daca ma Ma auziti — Auzim. o molima daduse in porci si stiu ! ! ascultati scapati vitele de fefele palite moarte si noi de soare sat. vad ca va doare inima dupa mine si-mi vreti binele. fara sa ridici un pai de jos toata viata Pacala. sc chizni oleaca si le raspunse: Oameni buni. Taica popa cum ii vede. Zis si facut Ii luara pamintul si capra si-1 pusera la mincare de post nu numai miercurea si vinerea. nu stim — Ei bine. tot esti singur cue. auzim. toata lumea din sat il pismuia socotindu-1 om cu stare si avere. pina ajunsa Pacala slab ca un tir. de nu o sa pasti ! — Mai — fata: ! ! — troscot pe uliti ! Bine. turbati de minie. porci si-n vaci ? in sat. da-i cu urzici. ajunge. pAcalA si hctii Dupa ce i-au murit parintii lui Pacala si drept mostenire i-au lasat o curea de pamint in ciosca si o capra. si de necaz. graira oamenii. galben ca ceara. ci in fiecare zi. ca la niste frati. satu nu te mai tine pe bere si pe mincare. va fac poftele si placerile. cu chisare cu maciuci si inecati-1 ca de la el vi se trag toate ponoasele. va dau cureaua de pamint si capra. Intr-o zi.Cind mare ! Pacala fuge-n sat de saracie. Merged cu — — ! ! in mocirla din marginea satului de se duse pomina. topoare. Oamenii. incolo Ba incoace sint hotii zise gloata nebuna. pune brinca si munceste daca vrei sa ai in traista. Il batura bine si-1 inecara — — Nu. stiti voi de ce a dat boala in gaini. dar nu vezi ca tarina ta nu da pic de red soarele si e tare ca tuciu? Dar cu capra. cu — Dracul din balta v-a adus boala-n ! si-n vaci de mureau pe capete. dar era intelegerea altfel zise Pacala. da-i cu prune crude. cere sa bata primarul toba ca are sa spuna o vorba Se aduna tot satul si casca gura la Pacala. Si o sa-mi dati pielea? — — ! Ca a copt-o — — — 296 . da-ne cureaua de pamint si capra noi te tinem pe fasui si malai. bucuros ca ii vin in ajutor sa-i prinda pe hoti le zise din balta: Incolo sint hotii.

fac asa cum pofteste primaria. vinde margelele daca vrei sa prinzi osinza-n satu asta.: ! : — si N-o fie sa-ti dam doua de tau sa siruri de cacarezi. ca n-am alta avere ca v-as da-o si pe aia. ia vino-n palat — Care eu? — Tu. A doua zi. satul mort ramase satul lua magarul si pleca iar la oras. le-ntoarsa pe fata. ca i se batea ochiul drept. Cind se scoala el dimineata cu noaptea-n nu baga de sama stralucirea margelelor. le cap. Le insirara pe pe magari si inainte de cintatul cocosilor. doar nu eu? Si se sui. Isi cumpara cioareci de dimie. ii lua pasa margelele. boierule Arunca punga-n sin si se opri drept la un pitar sa-si cumpere simit. eram pricopsit pe viata Primarul casca ochii mari. le insira pe bat si pleaca fluierind de parca toata lumea era a lui. gata sa lesine de ciuda Cind auzira satenii pe ce chilipir te poti imbogati. zicindu-i Buna ziua. Multamesc. si-I striga: — Hei. mai Pacala. noaptea ii ia margelele si — — — — — — — — — ! ! — — — baga intr-o caldare cu aur topit. intr-o mahala. ca si asa a-nserat Si a intrat in casa mosneagului. tu ala-ntr-o ureche. fratilor. doar ne mincasi un an malaiul degeaba. si Dumnezau sa va ajute precum va e gindul. Pe fiecare ata erau insirate cite treizeci si trei de gogolii de cacarezi de capra Jui. mare multamire pentru margele Uite o punga cu treiDaca le vindeam imparatului. il vede pasa cu margelele stralucind pe bat. cind la o fintina da magarul sa bea apa. Mosneagul. baiete. De buna seama ca bucurie n-avem de pe urma ta. sa le vinzi si ce-oi cistiga al cu alal. poate vede ! 297 . incotro cu marfa ? Iaca la tirg. natafleata. dar o sa-ti dam douazeci fatate de capra ta. Se-ntoarsa-n sat sa le multumeasca locuitorilor ca au avut inima buna. Bine. numai sa nu va suparati ca n-am ce sa va mai dau. dar o s-o inghitim in sec. ! zicindu-i Cit ceri? Cit vrea boieru? Poftim o punga cu treizeci de taleri de aur. dis-dedimineata cine bate-n stilpul cocioabei ? Oamenii din sat cu cele douazeci si doua de siruri de margele. esti multumit? Multumit. Ingroapa banii si apuca pe alt drum. Pacala-si lua traista-n bat si palaria asteptind margelele. Acolo o papusa uitata pe o piatra. Vino si trage la mine sa cinezi si sa te ospatez pe doi bani. se urcara o luara razna dupa gogoloaie de capra. in frunte cu primarul ! — zeci de taleri dobindii de la pasa ! ! ! ata. il opreste un mosneag cu barba alba si descult. tu esti ala ce pacalesti si pe cei bogati si pe-ai saraci? Eu. plecara in cetate de Isi pustiu numai cu Pacala. Casca ochii mari. mi le-a dat dom' primar sa fac parale pe ele Si cum te cheama? Pacala A. mosnege. le-ntoarsa pe dos. In marginea orasului. Vin. palarie giubea si un magar. Trage la primarie si zice: ! ! — — — — Buna marfa. de oaie si de iepuri. Tine. Cind se scula Pacala. bre Chinezule. pielea ca e buna de obiele. Merge el cit merge. Ajunge in fata palatului pasei. mai fac si eu cite una vruta si nevruta. Isi lua margelele-n bat si pleca fluierind sa le vinda la tirg.

ii legara burduf si da-i cu ei la ispiteala si descoseala unde tin comorile si bogatiile.indu-i carimbul cizmei numai sa nu-i taic capul si s-o ierte c-a fugit. mersera doua si a treia zi urmele magaritei o luara in padure. si il ceausi alearga cu gurile oprira: tale. toti vineti — Mai baiete. baiete? Hai sa-ti arat ! Il scoasa pe Pacala de la racoare. Vine pasa oftind si injurind Mai Pacala. §i dupa urme se dusera si intrara intr-o pestera unde se ascundeau niste hoti vestiti. uite era schioapa de piciorul drept ca urma e mai adinca si insurubata. Vedeti boierule Aici magarita s-a dat in poiana. va sa zica o femeie cu o fetita. Mersera ei o zi. Dar nu e tipenie de om. padure si iar padure Pe jos insa vede urme. asa este iar fetita - — — — — — — Nu. boierule Nu ma cunosti ? — Am dat de belea. ha zice el. ! cu papusa? Bas cum zici. Hotii cum ii vazura pusera mina pe ei. pe o magarita chiala ! Unde s-o fi dus in cea pustie si nu-si mai batu capu indreptindu-se catre oras sa-si cumpere un fluier. Mi-e draga ca ochii din cap si am o fata cu ea I-o adusera-n fata. ! ! si Si-ncotro a luat-o. spune mai cum de zarisi cadina? Zau. Si mai vedeti ca a pascut pe dreapta ca pe stinga era oarba. Si cum il zarira. boierule. cine esti? — Sint Pacala. hai la locul cu pricina Ajung la fintina. il iau la palat. n-am zarit-o. Ha. ! ! Cind la cascate. baiete — Ce belea. boierule Ba le-ai vazut. Pacala zice: Vedeti urmele de copil si de femeie pe nisip? ! — — — — — cum spun. mari lotri. — Caut muierea zise pasa.! ! picior de om. Asa este intocmai Se gindi pasa. Daca imi gasesc muierea. si — ! — ! — Pe cine cautati in tara hotilor. nu ma ! face prost ! ? Erau pe magarita oarba. boierule? — Mi-a furat cadina jumatate din margelele — $i cu fetita? — Da si cu fetita Da ce tu le-ai vazut ? ! ! marginea cetatii. padure. Tu le-ai vazut numai glumesti? Sa nu ma misc din loc daca le-am vazut. Atunci de unde stii? — Ghicesc — Puneti mina pe el si puneti-1 la racoare pina spune — Pun ceausii mina pe Pacala si drept la inchisoare cu el. dar dupa semne. — Ce-ai cu muierea? ! zise starostele lotrilor. ii dadu cal si sabie — Vad — Vedeti papusa uitata? — Vad — E semn ca avem de-a face cu o mama si o fetita — Dar de unde stii ca e magarita si nu e magar? ! De unde stii ca e schioapa oarba cind nu le-ai vazut? Si mersera mai departe. ! — 298 . Cadina cit il vazu pe pasa ii cazu in genunchi saru. pasa insotit de ostasi de suparare. asta este eel mai mare intelept din imparatie.

asta e ! Pacala arunca cele doulzed — si doua de siruri de margele in caldare. — Acum — soma usor. dumneata ce ne mai dai ? — Va mai dau eu unspe. da-mi inca douazeci si doua de siruri de margele sa fac negot. cine sa se duca sa ia margelele? Sa se duca Pacala. uite polu. cum sa va zic ! Pe drum m-au prins hotii. sa nu pun potere dupa voi He. Avemj cum sa nu. e acu. Poftim sirurile de margele. Numira ei si cind colo lipseste un sir. ia pe-aci ti-e valea Sa se duca roaba la fel. unde e caldarea cu aurul topit ca iaca i-ai saracit. zise el. plinge si se vaita degeaba. Numai fratii hod sa aiba si ei inima larga. cine sa ti le insiruie ca toti sint cu oasele rupte. asa sa stii Iciteles. Cica ne batem joe de oraseni cu asemanea margele si ne-au lasat lesinati dupa ce-au vazut marfa. Pacala nu e primar sa n-aiba cuvint Si a plecat de a dat drumu puscariasilor de la inchisoare mai intii. toata noaptea trage cu ochiul la odaie. fara mirgele. si sa nu fie cu suparare. zisera hotii. nepoate. dati-ne drumu ca sa va ajute Alah Dar margelele si ! — si sa facem pace. Se duse pasa sa aduca margelele ! Cind la intoarcere o sa-1 astepte hotii pe pasa. zise Pacala. si eu am odiile ! cind te cauta fedorii md. Da primarul dupa el sa vada ce face? Insera ! — Dad-mi el Trase pe bat si iar ii iesi un mosneag m:le — N-ai nevoie de conacit si-ti cer doi banuti — Ba cum sa nu. m-au dezbracat. numai dad-ne cocoana. fac dreptate Miria-ta. stii ce e? Scrie aici la ceausi sa deschida usile itichisorilor si eu in trei zile aduc douazeci si doua de siruri de margele. tu esti Pacala? — — -Eu! De inainte: ca se lasa seara. inteles. mi-au luat portofelul si unspe siruri de margele de aur ! M-au lasat sarac si n-am alte margele. Mosule. dar ce sa mai fac? Daca-mi dad drumu. Fie-va mila. Se scula tiptil. tiptil. Adormi batrinul. fara bani. — Bine. Ajunge la hoti si le zice: Oameni buni. zise Pacala. te punem in teapa domle Pacala. numai ca vreau in mina margelele de aur ! ! ! si acu. dam si noi drama. scoate cu o nuia sirurile de mirgele le aseaza pe batul de aur si cu noaptea-n cap se urea pe cal si drept la pestera hodlor. singurul om de cuvint raminea tot pasa. sa ne pricopsim Mii baiete.schisa usa unei odai: Uite. mosule — Mii. fraulor. iVlosul ! d. cum dai si dumneata — la cei ce putrezesc in cetate si vreau dreptate E drept ce ziceti. le-ai suflat aurul sa-ti pun aurul indarat. va dam.! ! ! ! ! ! ! — Asta e Emilia Emina Va dau ce vreti numai dati-mi-o — Ne-a mai dat unspe siruri de margele de aur. dar Pacala. fara toale. 299 . Pe urma iar s-a dus in sat a scos un pol de aur si 1-a dat primarului: Domaule primar. acu vad eu cit pretuieste libertatea. sa ne-mbogatim. o sa-i ia margelele ca si cind ei sint aid hoti si o sa-i zica sa se duca sanatos. — — ! — — — — ce va cer si o sa vedeti ce bani fac eu puiul de soma si la cintatul cocosilor cu margelele drept la oras s-a dus. Ajunge pasa gol pusca. he. dar daca in trei zile nu ne aduci mlrgelele.

ii taiem capul pasei. Incaleca Pacala ?i dus a fost. se spalara in caldarea cu aur topit si inainte de cintatul cocosilor plecara. Bate la usa mosneagului suspinind: Mosule. am avut si eu un §ir de margele pastrat din mosi stramosi si cind am varsat aurul in caldare mi-a cazut din nebagare de seama Miine am nunta si n-am ce sa-i atirn de git miresei. Numai ochii le stralucea in scafirlie ca le mai ramasese putin suflet nepatat. mina stralucea ca soarele. baiete? Bateam sa-ntrebam de conaceala. dar un blid de faina 1-om imparti frateste si tot bine fi-va Intrara la mosneag si asteptara sa adoarma. Cind se facu ziu3. cocoanei si copilei pentru un sir. Daca nu va blestem de ajungeti saraci lipiti pamintului. tocmai la catul de sus. cadinei si fetitei. colo. Mirosul scoale 300 . respirind aerul curat al diminetii. — — ! — — — ! PACALA cu purcelu Se zice ca Pacala de lenes ce era se simtea bine si asa. Uite ce e Daca in trei zile nu vii. parca ar fi fost spoip cu pacura.Blestematul zise Pacala. o freca. Pacala face cu cchiul sa vada barbosii din tufa. Du-te si adu-1 de unde stii. dar n-o sa va puneti mintea cu un sir de margele Dati drumu pasei. Ii dadura drumul pasei. cine are atita aur de se scalda-n el. Mai marele hotilor. cazut la necaz Doamne sfinte. Intrara pitis. lovindu-i genunchii: Ce e. pitis. dar de degeaba. mai Pacala. intelege si raspunde: Sint om sarac. cinstiti hoji. O sterse. Pacala. la fata negri ca drt cu din balta. Mosul ii priveste mina. cadinei si copilei. Incalecara toti hotii si la marginea cetatii bate Pacala la o poarta. Apoi ce sa fac. Pe el il inhatara. il taie Le dadu margelele si vrea sa piece. daca n-am incotro Sa mergem. Hotii pe el sa le dea margelele ca de nu. zise mos! ! — — ! — — ! ! Am ! Baga mina si scoate-ti margelele. Nu va slobozim decit daca puneti aici si pe-al douazeci si doilea sir. cei cincizeci de hop erau negri. tocmai grijea un purcel in obor si-1 stropea cu mujdei de usturoi rostogolindu-1 in frigare. El — tace si nu dar degeaba. fara sa se sinchiseasca de ceilalti plugari care forfoteau dupa treburi. de bucurie baga mina dreapta si scoasa margelele. Sa spui Pacala. Vecinul sau fiindca era o duminica frumoasa. un hot vazu mina la lumina lampii ca are mina de aur Isi zisera ei : asta are putini si hirdaie de aur . un barbos cu ochi de jeregai il strinsa de chica miscindu-i falcile din loc. ca la noapte sa ajungem la comoara. Nu era el sa se si sa-i cada oalele din poala. Cind o scoasa. pitis. ca uite venim de la drum lung greu si tare sintem osteniti. dar cum ai putut face una ca asta baiete. Iese un mosneag cu barba alba. stiu unde e. hai pe el sa-1 neagul ! Gnd ! jumulim pina spune tot. zice circ. Ajunse la hoti. sa-1 O puie la cazne. mina era de aur. Ce crezi. ca ne duci pe noi ? Sa ne duci acolo unde este comoara si liber esti pe vecie din partea noastra. De aceea intr-o zi sta intr-un foisor mostenit.

scirtiiau de vint si faceau „scirt. il imbiau sa se scoale. Atunci mai auzi si o cioara care croncani. Cind vaca intra in curte trasa drept la grajdul lui Pacala si incepu sa pasca iarba de pe bordei. ce nu facura si-au zis. il taie-n bucati si-1 puse-n tipsii mari gata de ospat. De bucurie. Lua vaca si pleca cu ea la tirg s-o vinda. Purcelul tocraai se copsese si din pielea rumena ca racul. Pacala sta si se gindea ce sa faca? El avea un grajd neingrijit ca un bordei acoperit cu pamint pe care crescuse iarba. dupa moartea parintilor. El ii raspunse: Nu vreau cinci. nu puteau. cum era hapsin. nu voia celalalt. cum sufla prin crengile copacilor. se rasgindi si vazind cite scari are de scoborit raspunse: Lasa. crezu ca spune sasa. Frate-su. il matura ca vaca cind 1-a vedea sa vina la el. Pacala se invoi pentru ca avea inima miloasa. sa duca vaca la marginea satului si cind s-o intoarce acasa. iata ca fosnetul crengilor unui copac.patrundea prin crapaturile ferestrelor la Pacala care dormea somnul eel mai dulce de dimineata. era mai instarit si avea si un grajd frumos. Mirosul si mai si. la cine a tragea vaca a lui sa fie. Ce facura. ca sa lase vaca pe un gavan de galbeni. care era uscat. Pacala crezu ca-1 roaga sa-i dea vaca pe cinci galbeni. ca om mai chibzuit in treburile gospodaresti. s-o tina unul. Privi-n jos adulmecind mirosul ce se urea spre cer in valuri. aude o cincheza cum cinta prin pomi: cing. Ce i se paru lui Pacala ca fosnetul frunzelor ii spunea. valuri. $i Pacala isi lua inima-n dinti si se scula de pe priciul de lemn. daca nu. Tindala. se suiau spre Pacala aburii dulci. crezind ca cioara ii zice: — — ! ! ! Da-o-ncoa. ! ! 301 . Ca sa-1 imbie vecinul sa coboare sa guste pentru sufletul lui si sufletul mortilor. de s-ar fi scoborit pe scara cerului si sfintii la un asemenea ospat. trecu printr-o padure cu vaca dupa el legata cu o funie. daca vrei sase. mai frate Pacala. Zis si facut. cing. Isi fac ei socoteala. cing. cum sa imparta vaca. nu se lasa si se ruga de Pacala sa vinda vaca si sa imparta banii si fiecare din partea lui sa-si cumpere cite o capra si asa sa aiba pace buna intre ei. o intorc si pe fata si pe dos. da-o-ncoa Atunci Pacala intreba: Da citi galbeni imi dai pe ea? ! — — Vintul. vaca ma iubeste mai mult pe mine. Se pune el si-1 curata. doboara-te jos sa vezi ce gustos cste Pacala se gindi. ca ma satur si de miros — — ! ! CUM A VlNDUT PACALA VACA Pacala si cu frate-sau Tindala au mostenit. o vaca. bine. Mergind el la tirg. S-o taie. scirt". Cu un furcer impinsa geamul sa intre mirosul. ca sa vina peste trei zile ca-i da banii. Merse mai inainte si auzi o cioara care croncanea: gaaa gaaa gaaa Cum o auzi Pacala se apropie cu vaca. gaaa gaaa Crezu ca cioara ii spuse. sasa galbeni. eu ma due mai departe. Pacala zise catre frate-sau Tindala: Frate Tindala. frate-meu. Vecinul sau zarindu-1 la fereastra-1 enema: Hai. de-i lasa gura apa.

fiindca asa ne-am inteles. de unde mai ridicara un sac de galbeni si se intoarsera acasa sa-i imparteasca. Cind il vazu nevasta-sa si cu frate-sau Tindala. Cum era noaptea. incit copacul gaunos si putred cum era se crapa si cazu din el o gramada de galbeni de aur. da-mi repede ca mor. mai multi nu-ti iau. deschise usa si popa razimat mort cazu peste circiumar. da eu nu vrui sa iau decit ce am vorbit. Pacala pleca sa ceara banita de la popa si in loc sa zica ca le trebuie sa masoare mei.: Lega el vaca de copacul uscat si pleca acasa. Cind il vede nevasta lui cu frate-sau Tindala. 1-au gonit inapoi sa ia vaca si c-o maninca lupii. fiindca pricepusera cum sta treaba. Mersa Pacala inapoi. ci sa-i spuna ca au de impartit niste mei. Mie imi trebuie numai un gavan plin. dar nu mai gasi vaca. Frate-sau Tindala il intreba: Ce facusi. Ajunsera la copacul uscat. si daca il vazui ca tace si nu voia sa-mi raspunda il lovii cu toporu si el de frica imi dete o gramada de galbeni. Cind au auzit de o asa isprava. Pacala le spune toata tirasenia ca a vindut-o unui copac uscat ca i-a fagaduit un gavan de galbeni si ca miine ii da banii si ca a lasat-o legata de copacul uscat. Pacala. Pe ailanti — — — ii lasai la el. dar copacu nu-i raspunsa nimic. cu atitia galbeni de multi sa mirara de el si-1 intrebara Cum de ai luat atitia bani pe vaca? Pacala zisa: Pai de buna voie i-am cerut copacului. venii sa-mi dai banita dumitale ca avem de impartit — niste mei-bani. Pacala ii zise copacului: Ei ! acuma de ce imi dai atit de multi. ce vorba fu aia a lui Pacala de zise: ca masoara mei-bani? Pleca popa. il trimisera pe Pacala sa ceara o banita Cum de la popa: ca era vecin cu ei. el zise: Taica popa. ceea ce vorbisam. trecu o vreme. Umplu o caciula. de galbeni si pleca cu ei acasa. zise preotesii lui: sa vad la aide Pacala ce fac ei acum noaptea cu banita. il razima cu fata pe usa si porni sa strige la circiumar care durmea: Da-mi rachiu ca mor. si suparat pe copac. il omorisi pe taica popa? Sa-1 iei cum oi sti si — Eu ma due si ce masoara. dar sa nu-i spuna ca masoara bani. se mai supara. sa-1 — Circiumarul se trezi din somn si pina sa se imbrace. Circiumarul fugi inapoi la nevasta-sa si ii spusa cum ca a fost popa si iata ca nu putui sa ies repede la cerinta lui. il lovi cu atita putere cu toporul. da-mi rachiu ca mor. $i Pacala fugi. intra in ograda si se uita pe fereastra si ii vazu cum imparteau galbeni cu banita. Pacala il lua si il duse la usa unui circiumar. Pacala il vazu pe popa la fereastra. — ascunzi unde-oi sti ca o sa ne manince turma. il luara pe Pacala sa mearga cu ei inapoi. dar copacul nimic ! Cum Pacala avea toporul cu el. muri si cazu peste mine. Cind auzira si isprava asta. o mincara lupii ! Ceru banii de la copac. iesi numaidecit afara si il lovi cu un resteu in cap si-1 omori pe loc si veni iar in casa. il intreba daca a vindut vaca. ei nu puteau sa numere atit de multi bani. Se mai ruga. Veni si 302 . Popa popa se uita la el a mirare putin si apoi ii dete banita.

da garavana zice Iar baga mina-n — Caaaar — Ce spune. ce sa-ti si ! el traista. imi dai mie ghicitoarea asta? umplu — Odau.: : : Ce ne facem. ! zice. ca e greu de tinut boul. ! si suit ! se si fripta. Graniceru daca vazu trase drept in popa si cum gloantele il lovi. n-aude Frige gaina. si i 1-a aruncat pe popa mort in curte. Ea spuse barbatului: iei. taiat si s-a dus tatalui a luat cite un bou mostenire. el a scos mina si a apucat o cioara de picior. popa cazu in barca si sa dusa cu barca cu tot. fluiera. dupa moartea Ce venit ciorile si s-au pus pe piele. de vada? — Te rog eu sa-mi ghicesti mie stringe cioara de da cioara zice Baga mina-n — Caaar — Ce taica? — O gaina fripta-n pod o turta de pine. numai muierea eria acasa. rachiul. Cind Pacala vede la ziua ca popa a venit iar. Iti traista cu bani. Trecu pe-acolo un granicer si-1 vede pe popa cu barca ca trecuse linia din mijlocul Dunarii catre Rumania il soma pe popa sa traga barca la mal crezind ca e un dezertor. ce vada dumitale. taica? — Ai vin rachiu in pod Cind gaina suie-n pod gaseste vinul. Face o turta de pine si o suie-n grinda. pe care le suie-n pod. S-a dus la un om. da omul ei la plug Iaca vine omul ei de la plug si zice da el intreaba nene. o suie-n pod s-o manince desara cu gagicii. ! — Ma si ! sa-ti esti ai toate. ca cica popa asta era un lacom ca la o pomana mincase un curcan. asa ca scapara de turma si Pacala si circiumaru si satu de un popa hapcagiu. vin. turma ne maninca. cu rachiu. s-a gindit el. Striga. mai baiete ? Cu o ghicitoare ! ! : mai — — — la ma sa-mi ghicesti mie — A da. S-a departat barca pe sforu apei si Pacala a fugit. — mai da-i mai spuna. trage cu pusca pe deasupra popii. 1-a la islaz cu pielea boului in cap. un om bogat. omul era la plug. zise femeia. Da nevasta a avut gagici. GHICITOAREA SAU TREI FRAT1 Au Au fost trei frati. — — Sa-1 Circiumarul barbate. da el sa face ca nu vede. git. 1-a luat si 1-a pus intr-o barca pe Dunare si a impins-o pe apa cu popa in ea. 1-a luat si sa-1 si duci unde stii tu ca stiind ca Pacala e prost. 303 . a venit cu ea acasa si a bagat-o-n traista si a plecat cu ea intr-o comuna. omule. Cel mai mic a luat boul mai slab. ma lasi sa dorm la noapte la dumneata ca sint drumuit? Da cu ce umbli pe-aici. si la taica sa traista. iar popa nici nu se sinchisea. — Te rog.

ma. parinte. sa ia bani multi. sa si sa si vaci. un vacar si un porcar si-1 intreaba: Ce stai. ca sa-mbogati frati-tu ! Si a sarit si ea ramas eel mai mic stapin si piste casile lor. ma. acolo unde voi m-ati aruncat. La unu i-a iesit caciula — La fund. isi taie boii sa ia bani multi.: I-a dat garavana si a plecat acasa cu o traista plina cu bani. putinica si-a plecat la oras. sa nu te duci la strajeri ca mi-e rusine ca sint popa. arunca putinica-n casa. ca sint sluga imparateasca. Vin fratii si-1 intreaba: iesit el si i-a A A — Ce ma. ca eu vreau ! ! bagat pe amindoi si le-a dat drumul pe apa. porcii si vacile §i s-a dus acasa cu ele. Multi bani ai luat. Cind sa scoala el dimineata. ca nu pot lua bani pe pei. Se due la oras. sint bani imparatesti due la imparatie sa spun. dar nima nu le da decit cifiva craitari. da el s-a sculat a luat putinica si s-a dus si a spalat-o la un riu si a venit hot. aidati cu totii. e. Atunci popa-i umple putinica de bani si cind ajunge acasa. — Aide. si ma. Nu. Iesi. fire-ai al si piste caciula s-a inecat ea si a dracului. cu bani — Am vindut murdaria facuta de voi pe linga casa mea. Alergara fratii. bagat in sac ? A — — ! A — — Nu vreau — ma.ma Sa due si ei la casile lor. Cum ajunge acasa arunca traista cu bani pe pat. A luat umplut maidanul de vaci si de porci. zice: si-a pus-o iar la ei la cap. umplu o putinica s-o vinda. Intreaba fratii Ce facusi ma. Aduna el murdaria aia si o pune intr-o putinica pina a umplut putinica. sa dorm la noapte Bani imparatesti sa-i schimb — — Am — ! la — — dumneata? — Da de ce nu S-a culcat si ! ! ! a pus putinica la capul lui. sa ma bag primar tu sa intru eu. S-a brodit la un popa Ce ai. atitia ? umplut Se due ei acasa. el Unde e banii mei. — — ! Ma — Ce ma. in putinica ? Ma lasi. 304 . bre taica. mai frate-meu. A luat-o in spinare si-a plecat cu ea intr-un sat. i-a dat venit brinci cu sacu in apa. cind desface putina nu poti sta de miros Fugi. Isi bat ei joe de el si se murdaresc pe linga casa lui. afara. Da nevasta-i zice: da o muiere a ramas afara. Striga ei in piata: Cacatoarie de vinzare. cu cu vaci cu porci — In fundul Dunarii plin de vaci de porci. ma taica. de spal-o ca te minca pu§caria. il due sa-1 inece. ca frate-sau are bani si ei n-au ! Il iau pe frate-su eel prost si-1 leaga-ntr-un sac. ne bagam noi in fundul Dunarii dupa porci — Aidati mergem cu famei copii aducem turme de porci de atitea vite si si ? e si sa si si vaci. este. Da sacu n-a cazut in apa. cacatoarie de vinzare ! S-a dus unul sa cumpere. ca asta nu sa vinde la oras? Au venit iar acasa suparati. ce e cu-atitia bani ? vindut pielea la boul al slab. ci la marginea apei. Au sarit toti in apa. Vin ei acasa nacajiti. Popa a adurmit cu copiii cu tot.

ingbiti-n sec ?i-o ! — — — — sfatui astfel: 305 . nevestica-i cade la inima lui taica popa si de acinainte. Cind a auzit n-a mai putut de drag ca o sa prinda iepurele Sa dusa sa faca o mamaliga mare. de parca minca foe. bun de haz si de petreceri ca toata lumea. sa nu faci una ca asta Femeia. La aste vorbe.! : PROSTIA OMENEASCA Un {igan a vazut un om cu un iepure-n bra$ ?i-l intreba cum a facut s-a-ntimplat de a prins iepurele. ca vine ursul si ne prapadeste. Leleee. §i se uita ursu-n alta parte. de ajunsei la capatul pamintului. lui barbatul meu si asa-i place de mine. In satul ala. Pazea. Sa lipesti mamaliga de bucile fundului si cum o veni iepuru sa mince. sfintia-ta. Ba zau. Azi asa. taica popo. Ce-i trasni prin minte omului. macar uita-te-ncolo sa nu ma vezi pina o iau p-ici la sanatoasa. se aseza la poteca-ngusta de la tufele mari cu picioarele-n sus. Nevasta n-are si ea de lucru si-i povesteste de fiecare data barbatului tot ce-i indruga sfintia-sa. de mi se rupe inima de tine. cu apa putina la care venea si tinerica s5 ia apS. statu. Zareste pe frumoasa nevestica. ii sta-n cale si cu vorbe dulci o amagea si o petrecea. minca-ti-as laba. Deodata veni o ala de urs cit un vitel de mare si se aseza linga el. isi face cruce ca sa aiba curaj si-i zice: Hei cu taica. Dar tiganul de-1 zari. cum alta treaba n-avea. pina ce cazu intr-un ogas peste un cirtog cu pui de iepuri. hai sa-i traga o pacaleala zdravana tiganului si-1 povatui astfel: Sa faci o mamaliga maaare. El fuge si iepurele fuge. ca sa prind un pui de iepure. Statu el. fata-n fata. mline asa. cum — ! ! — — — PATANIA LU TAICA POPA Ca-n toate satele. iar el o incinse la fuga. s-o bei intr-un pahar cu apa ! Aproape de casa popii se afla o fintina lina. taicuta. vazin- du-te desculta far' de papuci. unde sedea popa. nevasta raspunde Nu e nimic. lipi mamaliga de buci si astepta sa vina iepurele. Altadata in capatul zorilor taica popa hai si el cu ulciorul la apa. cS ma bagi in boala si cad in vreun pacat. s5 te-ntorci cu fundu-n sus si cu capu-n jos. o sa-ti ocolesc calea si poteceaua. dar nici un iepure nu venea sa cada-n cursa. le apropii si prinzi iepurele ca-ntr-un lap De aci incolo ai sa te saturi de ciorba de iepure si de bulmaci. Barbatul. cum ajunsa acasa povesti barbatului. de nu-mi mai vad vindecul Vai de mine. naica. frumoasa. mult am mai fugit. bre. tu tac cu picioarele. sta si o tinara nevestea maritata de toamna. Tot fugind prin padure se-ntilneste cu un iepure speriat. prea esti frumoasa. sa te duci la poteca-ngusta din tufa. traia odata intr-un sat un popa. tot se cufuri rugindu-1: Aoooleu.

bre muiere. Tu fine-ti gura. Bine. Popa dete drumul la cal in grajd. Injuga sa dovedeasca ca-i placi lua galetile si fugi la apa. umplu birlicul cu vin. eu stiam ca purcelul. care le stia pe toate. Asa ca eu ma due calare. darmite popa Popa-nvirtea. . Il dusa acolo si ca sa nu-1 banuiasca barbatul. toate apele-1 prididea. Minca barbatu si bea. vazindu-1. cit invirtea. unde-i toporu. nu te-oi apuca sa-i arzi dracului tamiie sa ne afle lumea si satul. Muierea. Sfintia-sa o astepta — — boii si pleca. ce te apuca sa tai purcelul la scapatat de soare ? din gura. rumen ca fragile de pri- mavara. Barbatul nevestii aflind cum sta taina. Atunci barbatul graia catre nevasta: Fa nevasta. de-atita Jnvirtitura. mai barbate. Preoteasa. ce ne facem ? striga speriata nevestica. vino diseara pe la mine ca barbatul mi-e plecat la moara. aia taiai tai si ori un cocos dar tu bunatate de purcel de ma saracisi Se pusera la masa pe loc si mincara. se invirtea. c-auzi cum sta — Ce-i cu purcelul pe masa mea — E purcelul nostra. Minca popa si cinta si de drag nu mai putea. de-aseara pin' la cocosi. nu putusi sa tu o gaina asta fript ? si vii ostenit de la moara si de fripsei taiasi ! ! risnita? — Muierea — Lasa. Se sucea. taica. — Bine. sa merg sa omor calul ala. pusa papucii-n sin. intrebS: popa. ca o fi ostanit si el. zise Sfin$ia-ta. il cum taica ajunsa acasa. Cind la ograzile din marginea satului se-ntoarsa-ndarat la frumoasa nevestica. Dar de cind lumea. batu la usa §i cu Intra-n soba si cind colo. il inveli. il injuga la risnita sa-nvirteasca in locul calului. spune-i ca eu fript si sint dus la moara. Lega iapa de stoborii de la gard si tuna la nevestica cu traista plina. taiculita am sa vin cu un purcel fript si cu papuci potriviti pentru piciorusele tale frumoase. dara popa invirtea. Barbatul. — virteasca risnita sa faca malai. se facu ca se duce la moara.! : ! — Alta data. ca-n zi de sarbatoare. iar el sa vie cu un purcel cu papuci si iarasi incepu sa-i Nevasta graiasca ca e rupta din soare si cite si mai cite cuvinte-ncintatoare. iar daca ostenea se mai oprea si el ca doar om eria. joaca rupe cojoaca §i dupa ris. Vai de mine. ca nu-s popa ca oricare Cum sa fripsa purcelul. Popa. pe masa un purcel fript si mare greutate i se deschise. taie purcelul si-1 fripsa. Pusara masa sa bea si sa se veseleasca. Hai sa te ascund in soba de la deal unde invirteste calu la risnita sa macine faina. Doar cum era el sa ispraveasca-ntr-o noapte zece baniti de porumb ? Cal sa fie si tot n-ar ispravi. nu omori bunatate de speriata-i grai: cal. barbate. dar boabele nu ispravea. pina s-o culca omu-su. ca e tarasenie mare. daca nu-i pacat. vine si plins. il gati. Cum era petrecerea-n toi iaca si barbatul ei dejuga boii. se sui pe iapa chioara ?i hai la vladica cu daruri. daca-1 vazu asa perpelit de tot dupa ea. a venit vladica si i-a crapat opinca vazind ca nici o fata sfintita nu-1 invredniceste cu bunatap. isi puse friul peste piept si porni sa-ntaci — Mai — Muiere.

Iar el in gluma. il intreaba. moase trecind — Hai. cu cosita de-a aleasa. sfintia-ta. Se aseza pe scari privind cu capu-n pamint. Ori ce. ca s-o aduca acasa pentru beut. pe linga zid. incet. Sarut mina. deshama pe taica popa de la risnita si-i zise Taica popa. mergi ? ! malai pina la Ispas. ca pus de pe lume. De stia. ca vacarul pe sat. Tocmai atunci trece pe drum iar la apa nevasta cea frumoasa. ca are faina de Popa cum — — — Faurar — Mare. cum asa ne fu vorba. sa nu te simta ciinii cu barbatu meu. cit ti-e ! ii zise sfintia-sa. vezi-ti de treaba. le zise: Cine n-are faina. se scula si popa. ce posomorit cucai ca o gaina capiata. o sa manince boabe fierte. vezi-ti de drum de cale ca n-am treaba cu nimeni Parinte. Catra crapatul de ziua adormi barbatul si fursi popa de risnit tot porumbul. ce frumoasa esti ! — zice popa Nu un musafir ? 307 . haide-n jos pe potecuta Mare. se vaita fiecare ca n-au malai. Si vreai sa-ti fiu desara Of ! taicuta. parca trasese-n plug. Numai omul cu muierea frumoasa n-are nici o grije. Sta pe scari si scrisnea din dinti. sa-1 tocmeasca pe taica popa sa-i risneasca. Popa fara nici o vorba iesi si fugi acasa. spinarea zdravana stai trist si fi Preoteasa-1 mina la treaba sa-i ari tarina. nipt si ostenit ca vai de el. iata ce nevasta frumoasa. Ortacii nu le — CEI TREI POPI A moasa avea nevasta frufost odata intr-un sat trei popi si in acel sat un si cum ea se ducea la fintina sa ia apa. ca el risneste cu malaiul lui. pentru el macina. cum sa faca si ei sa scape de asa mare grije si sa moara copiii de foame. ca doar nu te-o pus asta-noapte vladica — Mare. cu vednite-n cobelita. Muierea se facu ca barbatul sau nu stie nimica.! : ! : : ! : Popa cum auzea gura barbatului si mai iute invirtea §i sudorile-i curgea. bata-te Dumnezeu pe drumu-ti la apa si nu te mai lega de mosi batrini. mai fara de gluma. Si cum adormi. incet. Preoteasa. cucaind si blestemind ceasul rau. ca pe-amindoi ne omoara. se duse vorba asta ca vintul. De atunci. ii om iote ca intr-o zi o vede unul dintre acei popi pe la cind loa apa. deloc — — — Cum bine? — Asa e vladica. fursirati faina aia ce v-o macinai asta-noapte? Mincao-ati cu cerga-n cap si cu noduri in git S-adunara oamenii pe la circiuma. ca a venit apa mare si a-necat moara. iar popa ramase bosumflat|si suparat. ca-i asa. se furisa in odaia cu risnita. Pe la amiaza batu aringu. ca moara e-necata. te schimbi ca zilele din sta si se gindeste fa. cum il zari ii grai Cum petrecusi sfintia-ta pe la vladica? Mare bine — sfint si sa-1 imbrace pe altul. sfintia-ta. vine sa dezbrace un la apa. Nu mai vedea muierile frugrai. mai popo. iar lumea anevoie-si pune lacat la gura.

muiere. cind te-o mai intreba asa si sa-i ei i-a raspuns. Apoi. a luat pe unul dintre ei. popa asta aruncasi in lac. Ribdau din rasputeri opareala si nu ziceau circ. taica. parinte. dar le spusa la fiecare aparte. am un sarlatan de popa. Le spusa ea ca omul ei e plecat departe la moara si nu vine decit peste patru zile. Sa dusa la usa. da cine-o mai fi? Sa facu ea ca sa uita la usa si zise speriata Parinte. Sa-ntoarsa la ruman sa-i ceara plata. Cind veni al treilea. jupine.: : ! : Ea nu si i-a omu noi — Fa. s-a-ntors barbatul meu Taica. il sugruma si-1 arunca in lac. spus i-a spus lu barbatu-su taica popa. tu sa-1 poftesti sa vie spui ca eu sint plecat departe la moara. da ea se prefacea c3 are de aranjat prin casa. Da popii intre ei nu sa stiau si pastrau fiecare taina ca nu cumva sa afle niscaiva la sarlatani. da cind s-a dus acasa. Sa bucurara popii auzind ca vine omul muierii tirziu acasa. dar el pe alta cale veni inapoi. Acum spusa barbatul muierii sa-i fiarba un cazan cu apa fiarta ca vrea sa spele magazia si dulapul din pimnita. Il dusa pe popa linga un lac. a tacut. il enema pe un vecin de-al lui cam intr-o ureche. casii. lata ca aude din nou ca bate la usa altcineva. pusa mina pe el si mai cu suparare face si astuia de petrecanie si iar sa-ntoarsa sa ceara dreptul lui. a venit barbatul meu Cind auzi o ruga sa-1 ascunda undeva si 1-a bagat si pe el linga ceilanti doi. ce sa faca ? Stancule. Pe urma pusa barbatul mina pe unul. ii zice suparat: Il vazu tiganul si se il duce si-i dracu. un tigan voinic si prostanac si zisa: Popii. Vai. la ce ceas sa vie. a venit in lipsa mea in casa ca sa-si bata joe de muierea mea. s-a zis cu noi. in asa fel ca sa ajunga la jumatate de ceas departare unul de altul. S-a invoit tiganul si s-a si dus acolo. da fiecare popa intr-un colt. da omul ei pazea de sus din privind pe gaura podului si cum batu popa la usa. fiecare cite omul ei lo apa intr-o polomeaca mai mica arunca pe o polomeaca. da pe ailalti doi nu i-a vazut. — Ma — Ce ml Stancule? Tiganul — L-am pierdut de pe lume. vrea el sa stirpeasca purecii. atunci se dete omul ei jos din pod si sa dusa si batu Intr-o sara bate unul dintre ei la usa muierii. ii deschisa usa si-1 pofti sa se aseze la masa. da unde sa ma pitul acum? Muierea il ia frumos si-1 duboara jos in pimnita unde eria un dulap mare de tot si-1 aseza intr-un colt pe intuneric. mai Stancule. te rog sa mergi si sa-i faci ma de petrecanie §i ce mi-oi cere ti-oi da. si Muie- rea fiarsa apa in clocot. deschisa la al doilea popa si facu si cu el la fel. ca iata tu-1 308 . aruncai in Da ruminu-i — Cum de omorit. Cind il vade omul. cind a venit indarat facusi. zisa: si-1 lac. 'ai. si ceilalti doi popi o vazura la apa si tot ca si eel dintii ii zisa: Asa ca ea ii pofti intr-o sara pe top trii. Zis si facut. zice: 1-ai iote-1 mira. — Ce isi bate joe de tine. Popa cind auzi zisa Da cine-o fi la ceasu asta ? Da el s-a topit de frica. podul — — — — — ! el in usa. sa asteapta ! lucratori la culesul viilor si trebuie sa aiba unde sa-i culce. parinte.

acolo in altar si cum intra vro muiere ca sa sa spovedeasca. Asa o fi rinduiala la spovedanie. si Stanciu ne lasa si fara de el. credea ca trebuie sa-si ridice camasa ei. de la poale-n sus. apoi daca o sa mai Cind sa duce tiganul si-1 zdrobeste capul — — — vii si acuma esti un adevarat drac. tata Cum fameile sint sfiicioase. ieu de trii ori te omor si tu de trii ori inviezi. parinte. s-a pornit sa se vaite si sa-i zica Vai. Ca nu stiu de unde i se dusese lui renumele. el ii spunea: Ridica camasa. care aveau priceperea slaba. Cum auzi nevasta lui ca 1-a omorit si pe ala. Si iata care era smecheria lui ? Pusasa jos in fata lui o camasa alba si lunga intinsa pe podea la picioarili iui. credeau ele. ii arunca iar in lac si zice Na. de zapacita.: : ! : : si-1 vede. Era plecat sa ceteasca de tamaduirea boalelor gainilor. Asa isi batea el joe de ele. alteia ii venea sa ridice camasa. ca sa-mi ridic eu camasa ? Bata-te Dumnazeu de proasta. da n-o fi pacat tocmai sfintia-ta sa zici asa vorba. mergind el spre casa bucuros de afacere. barbate. acuma sa te vedem daca mai vii indarat Si pleca sa-si ia leafa si-i dete rumanu cit sa tomnisa si pleca tiganul acasa la el. Da ne scapa cocosul de la moarte. si ca ea il stia ca are leac la cetanii de boale de gaini. ca ieu ti-am spus ! — — 309 . se duce cu el. sa nu-ti fie frica in acest lacas sfint sa te gindesti la lucruri diavolesti Te incarci depacate muiere. Tiganul crezu ca iar a inviat popa pe care-1 aruncasa-n lac si cum sa apropie de popa il si pocni cu toporu-n cap si-1 dubari di pe magari. Zise tiganul atunci Na. el avea smecherie cu care punea la incercare muierile tinere. Dar. ! A — ALT SARLATAN DE POPA Intr-un sat eria rica numai muierile ca cica este cind sa spovedea nevestele. taica popa Sofronie ne-a scapat de la moarte acum o luna cocosul al mare si ?tii ca nu ceru mult pintru asta. spovedania la el cea mai primita de Dumnezau. ca Stanciu 1-a omorit si pe parintele Sofronie care se-ntorcea din satul vecin. dat fuga Stanciu la ruman si suparat i-a spus intimplarea si spusa ca daca o mai veni popa inapoi. Dar daca se-ntimpla sa fie vruna cinstita si cu coraj. E. se-ntilneste cu un alt popa care venea calare pe un magari. il infruntau pe un popa dat dracului de sarlatan si el spovedea la bisetinere. ce facea sarlatanu ? Cum intra la el o famie tinara si frumoasa si care lui ii placea. da alta. e dracu gol si nu mai are ce-i face Romanu a priceput cum sta treaba. sase chile de brinza de capra si numai trii chile de rachiu din butoiul de dud. il prinde de beregata. muierile se invatara minte si nu mai spusera oamenilor toate nimicurile. ca el e popa cu leac la boale de oratanii. numai opt oua de gisca. s-a dus de i-a spus lu nevasta lui Ce ne facem. De aci incolo. Cind venea ziua — ! popa: Vai. noi nevasta. sa gramadeau care mai de care sa le spovedeasca.

Apuca iapa de dirlogi si hai inalt si pietros. Voinicul isi ridica camasa si cum eria gol ca nu avea izmene. popa i-a cerut iertare si a plecat acasa. face de trei ori pirti te-ai dus. ca acela ce facea din zile de sarbatoare zile de lucru. Tocmai atunci trecea un roman cu caru la loc de semanat. i sa ascutisa ca un fus. mai tigane. Cind acolo. doar nu esti tu Dumnezeu sa le stii pe toate? la spune ce are sa se mai intimple? Omul daca-1 vazu de tot suchiat a plecat pe drum la vale. ca a pingarit dracul biserica. da barba lui sa naclai toata cu clei si cu smoala. bunule om si asa am sa fac precum mi-ai spus. pe popa il lua groaza si-i zisa voinicului: Da drumul jos la camasa. care am sfintit-o. ca intr-o zi. popa jumulit si prapadit ca sa se invete muierile minte. lasa in jos camasa si se lasa spre popa sa-i faca o plecaciune de iertaciune si cum ii erau minile minjite cu smoala si clei. ai scapat. ii zise: Pune omul lui Dumnezeu un sac plin cu nisip pe iapa deal in sus. a crezut ca e dracu-n biserica. cind am mor? si Romanul daca-1 vazu ca se leagana de prostie. numai atita iti cer sa-mi spui. blestematule. tata ! Crezu ca e o nevasta. iar din zile de lucru zile de sarbatoare. Cind a venit lumea. da asta eria cu multe sute de ani in urma. Iti multamesc. veni la el un baiat tinar. facea lucrurile pe dos. §i cum il vede popa ii zisa Ridica camasa. nu vezi ca nu lucri bine si ai sa cazi Aoleu. ii mergea treaba de minune. Da cu ale proaste facea asa cum vrea el. ca el cind o imbraca-o sa sa tamaduiasca de boala. asa ca muierea pleca rusinata si el ii mai da cite trei inchinaciuni sa le faca ca sa-i ierte Dumnezau pacatele ce le facuse cu gindul. in loc sa taie lemne din jos de la tulpina. TIGANUL PACALIT un tigan cam intr-o ureche. in loc de drac. il apuca de barba si se prefacu ca-1 pupa de drag. Isi minjisa miinile cu clei si cu smoala. a iesit afara si a inceput sa zbiere. Dar tiganul fost odata taie A padure sa — — ! dupa — Stai.! : camasa asta de jos. el s-a suit in virf. fiind tare inimos. ca sa nu calci pe ea. ca eu iti spusai sa ridici camasa aia de jos. imbracat in chip de fameie. blastamat ce esti Baiatul sa facu ca-i cere iertaciune. — — min-o pe Daca iapa o cu ea sa urce un deal 310 . sa fii bun ca tu esti Dumnezeu. Intra si el sa se spovedeasca. de nu. nu s-o ridici pe a ta. frumos si voinic. il apleca si-1 taie. nu-1 rabda inima sa taca si-i dadu o povata: Ai. ti-e tie rusine si frica de fetele sfintilor bisericesti sa crezi asa ceva? Cu astfel de cuvinte el o incredinta ca el a avut cu totul alt gind. sa ridici Nu — — Atunci a intrat o baba si cind 1-a vazut asa de cebaluit si urit. a luat el toporu §i-a plecat la lemne. Cind 1-a vazut ce lucreaza. ca e camasa unui bolnav. de unde stii. Ba nu i-a mers mult. ca aflasa de popa ce facea. Asa era el sarmanu. el si nu se lasa zicindu-i: omule. Umple un sac cu nisip si-1 aseaza pe iapa.

il musca pe tigan si tiganul deschide ochii. si-1 invirteste ca pe tingire 1-a calit si 1-a spoit pina ce deodata mortul casca ochii mari speriati catre tigan injurindu-1 si apucindu-1 de la cheotoarea camasii: Ce ai cu mine. lasindu-1 si — — ! — ! — in sicriu linga groapa pina vin cu gendarii sa-1 vada. nu ma lasa. ca tu nu esti zdravan T i-au P^cat mintile pe vilcele Zau ca iapa. §i asa ramase el mort in margine de ogas — — Trece pe pe dilma: cale. figanul. Si asa tot o ruga pe iapa si o mingiia. ce va zoriti sa bagati omul de viu in pamint. Oamenii vazindu-1 ca e mort. Calatorul il imboldeste iar: Nu poci. ba. iar bietul romanas inviaza Se urea el in car si se puse sa-1 bata pe mort si-1 suceste. ba-i da din traista si cite un codricel de malai. ce va grabiti. Vazindu-i el pe astia toti prosti. se culca jos si ramase nemiscat. vine plotonierul la cercetari. ma aramiule. s-a pus pe tigan de 1-a batut mar. iapa abia se suia incit obosita trase o data un vint. cind a tras al treilea pirt. spunind Uite. Mai mersera ei citava. iar tiganul a rupt-o peste groapa. pe carare un romanas calare si-1 vede pe tigan lungit Scoala-te. Cine te-a omorit. El fugea pe jos. dac3 stiam luam pe fulgeratura o iapa grasa de om bogat. incepu sa sarute fundul iepii si s-o — ! roage Him ! him ! minca-ti-as de tot pe asta. Iapa minca si se opintea inainte cu sacul de nisip pe spinare gata-gata sa se pravaleascS si sa se stirpeasca. oameni buni otoritatile mai mult mort decit viu. domnule plotonier Plotonierul i-a tras vreo doua. dom'le plotonier minca-ti-as turu. bre oameni buni. ca tiganul e mort. Dimineata urmatoare. ingalbeni si zice catre iapa: Tine-o Alba pe ailalta minca-ti-as pe aia. tu nu vezi ca eu sint mort. Fugi. ca doar una mai era. drumu-i cu ghiontane si cu pietre. o bataie sora cu moartea sperie moartea si fuge. Asa am fost sorocit de pirtul iepii si aici mi-e locul pe vecie Cind 1-a vazut calatorul ca-i lipseste o doaga. s-a pus cu maciuca pe el si da-i si da-i. fratioare. dar iapa incordata. Cind auzi tiganul ca i se apropie sorocul. cu cioarecii plini.: : ! ! ! : : ! ! Sacu-i greu. 1-au pus — — — — — ! ! ! 311 . piirji figanul auzind hotarirea dumnezeiasca. baiete il intreaba rastit otoritatea ? Iapa. ca ajunsai sa-mi atirne sufletul de un pirt de-al tau. ca niste raufacatori iti gaurira sacul cu faina pina-n deal \i se goleste de macinis si fundul iepii se goleste de pirtiiala. Scoboara pe o ulicioara intr-un catun de munte si vede c3 niste oameni taiau un pore si-1 pirleau de par Dumnezeu sa-1 ierte. Pai si au am fost mort dar m-a sculat omu ala calatori Ce credep. fratilor. bre creatine. le zice Stati. ce-mi fu scris sa mor dintr-un pir£ de mirtoaga. pina 1-a razbit pe mort si a luat-o la ruga. n-ai stiut ca ce dai cu imprumut? Si s-a sculat cu adevarat mortul. tine-o Alba. iar calatorul calare pina ce se incurdi intr-o multime de lume ce mergea cu un mort la groapa. tuciuriule. In zadar ii vorbeste. cind aude. nu ma lasa sa mor Mai facu iapa citiva pasi si mai facu o data pirt.

ce aveau. baiete. cu cinci ciini la spatele lui inghesuind si miriind. cum s-ar zice naravurile lor nu si le cunosteau mai de aproape. Cind colo. bine ca stiu Si a plecat de-aci tiganul multamit ca a inva^at ceva nou. sari-n put sa se pitule si imde a sarit n-a mai iesit. pina ajunge la un bunar. f iganul fugi si ciinii dupa tigan. Dar cum era sa zic. taica pope — — — : ! — — Pe — Peeee. se da ca omul in poiana. daca e barbat. dar. spune ce parere ai. barbat sa fie Atunci bine am facut eu ca n-am ascultat de nevasta si nu ti-am adus tipsia cu un ied fript si 1-am mincat eu ? Ba nu. se cade ca barbatul sa asculte de femeie ? Nu se cade. ago. il lua gura pe dinainte si-i dadu binete din varsat de zori ca cica ziua buna de dimineata se cunoaste: Sa-1 maninci sanatos. sa-mi ajunga vreo cinci ai. Cum il vazu. bineinteles acasa. Niste oameni vazindu-1 incoltit de ciini. cum auzi. Se zicea despre cadiu ca judeca si pedepsele le da dupa cum era ploconu ce i se aducea.! : ! ! ! ! : — Pe cine zici? — Pe pore — Cine — Dumnezeu da cine sa-1 ierte ! ? ! ? faranii daca-1 zarira smintit. ei au plecat la oras ca sa-si vinda fiecare cite ceva. mai romanico ? ii intreaba pe tarani Sa fi zis sa-1 mincati sanatosi Ahaaaa. aoleo. ?i intr-o buna zi. se pusera cu ni?te pirmaci pe tigan de-1 lasara lesinat si cu balega-n cioareci. — Sari cine. este bine — — — — ! s-o si asculti LACOMIA $1 PROSTIA Intr-un sat oarecare au trait doi oameni de soiul acesta lacomi. intr-un sat da de un popa la vale de casa. Cind se dezmetici din bataia primita zise Aoleo. atunci cind muierea da sfaturi intelepte ca acestea. 312 . pitula-te. si in dreptul marfii vindute sa-si ia fiecare cite altceva. — Aaaa. ca te maninca ciinii. nu te lasa ! "Tiganul. Se cunosteau ei din vedere. de ce avea nevoie. Merge aga la el si zice Cadiule. CADIU $1 FEMEIA Traia odata un aga si un cadiu vestit pin nedreptatile ce lefacea. strigara: in put. ce mai pirdalnica luai. asa batjocoresti tu o fata preoteasca ? ! ! Si sumute popa ciinii pe tigan. crestine? ala ce-1 maninca ciinii parinte ticalosule.

Ambele femei i-au facut. ca sa noi ceva. si se Dupa — — hotari sa nu-i dea nici un ban. cit s-au tocmit ei. de exemplu. Asadar ei ramasesera cu fructele nevindute si se mirau ce o sa zka femeile lor acum acasa cind ii vor vedea ca s-au intors asa cum au plecat. raspunsa alalant. Bine. traista cu nuci. nimeni n-a avut nevoie de marfurile lor. daca e vorba de o inselaciune. Raminid singuri. ne amagim — Mai — Mai — hai sa si sotiile. unul din ei dadu drumul la o vorba asa cum la necaz trinteste o vorba. ca doar el n-a sapat pe merele care mi le-a dat. al doilea dadu mina catre consateanul lui si apoi se invoira si plecara amindoi bucurosi acasa. iar celalalt. ramasa de mult ruinata si ea il anunta pe celalant sa vina acolo sa-1 vada ca e mort. schimbam si noi marfurile noastre. dar ei au tacut chitic si nu si-au zis unul altuia nici o vorba urita pentruca n-au fost cinstiti ! trecerea citorva zile. el se prefacu mort si sotia dusa in biserica veche din sat. cu banii luati de pe nuci. Au stat ei cit au stat in piata. $i atunci. nu e rau treaba asta ca sa scapam de gura lor. cinci lei si pace. fiind siguri ca n-au sa fie certati de neveste Ioane. mai fratioare. tot fara marfurile trebuitoare noua ne intoarcem acasa. a avut dedesubtul nucilor frunze de nuc uscate. spre marea lor mirare constatara ca traistile erau numai pe jumatate umplute cu poame. cind sa piece acasa. dar nu-i am acus si iti voi da datoria dupa o luna de zile. adica au venit fara lucrurile ce le trebuiau lor in casa. eu am sa-ti mai dau acasa ca un adaos. apoi. chiar daca am purcede la schimbul asta. zaitin. In prima noapte cind se asezase el mort intr-un ungher al bisericii ruipe la mijlocul noptii venira niste hoti spre a lasa o comoara acolo. Bine. cu o traista de mere. dar spre marea lor mirare.A§a de exemplu. spre a-si cumpara brinza. noi insa. pina la urma. numai si numai sa parem si noi in fata lor ca tot am facut ceva sa nu ne intoarcem acasa ca niste prosti. Datornicul insa nu s-a achitat de datoria lui nici dupa incheierea lunei si dupa o chibzuiala mai lunga. iar restul cu alte lucruri netrebuincioase. $i dupa oleaca de gindire. am sa-ti dau cei cinci lei a raspuns eel cu nucile. zise el. eel care a fost cu merele s-a dus la eel care a fost cu nucile si i-a cerut diferenta de 5 lei. pusa la cale un viclesug. iar traista cu mere a avut dedesubt pietre. ca stii cum sint ele. blestemind pe oamenii care au fost in ziua aceea in piata si pe care ei nu i-au intrebat citi bani le fac caciulile. de ziua platii datoriei. Adica. Asa. zile inainte lui il Cu doua nate. unul s-a dus cu o traista de nuci la piata spre a-si cumpara. ei s-au apropiat unul de celalalt si atunci au inceput sa se vaiete. inteleg ca merele tale sint mai grele. cum s-ar zice in limba popular a. de ce sa n-o puna la cale. dar vezi ca merele mele atirna mai greu decit nucile tale. ca tot avem ! Cind ajunsera acasa si dadura in primire traistile sotiilor lor rostogolindu-le jos. Da. Stane. se invoi eel care primise nucile. cu 313 . fiecare in parte pe frumosii lor soti cu ou si cu otet. ca oistea in gard. isi zise el in cele din urma.

Da. — Nu tu acum da-mi un galben nimica. A doua noapte cind s-a dus eel cu merele in biserica ruinata spre a-si vedea datornicul mort. in noaptea aceea in biserica nici al si-1 mada virtos noro- fata ! striga tare ruinata. sa ma fac ? colac de pomana. si i-a zis-o de-a dreptul tiganului asta nu Asta e coliva de e coliva de raci. fac. Cum. cei care lasasera comoara. dupa ce lei. si dupa ce isi umplu buzunarile hainelor si pantalonilor el ceru de la fostul lui datornic. iata ca datornicul lui era viu si numara galbenii ce-i gasise el lasati de hoti in noaptea precedent!. cum pentru cinci ei au scapat o intreaga comoara din miinile lor ca niste prosti. mosii si coliva. racii ris. si atunci intre lui. racii intr-un cos si s-a dus cu ei la biserica. pace. deci nu amesteca datoria cu norocul ce — — — — ti 1-a — Bine. toiul le luara toti galbenii.! ! : gindul ca s-o ridice noaptea. sa-i fac o coliva pescareasca de raci. parinte. ii luara de guler pe amindoi si ii aruncara afara din biserica ca pe niste zdrente murdare. sa se duca posi sa-i dai un mina pe lumea pus tiganul asezat pe-o tava. Babele. noi va fi pace si se repezi spre a-i lua si un galben din gra- — Nu. bine. ai dreptate ca in locul celor cinci lei acum eu mi-am umplut buzunarele hainelor si pantalonilor cu galbeni. Atunci popa si-a luat — Taica. o traista de galbeni. au pornit sa dea-ndarat de si sfintii multimea a bufnit in inima-n dinti Popa de pe pereti s-au uitat urit si s-au suparat. oare nu esti tu multumit ca datorita mie ai tu acum in loc de cinci lei. Atunci se isca o bataie de toata frumusetea si in timpul acesta. pentru cinci clipa astia adus aceasta datorie catre mine este cei lei. Cu cea mai mare placere. in incaierarii lor aparura si hotii. Acolo i-a Cind a inceput popa sa citeasca au umplut biserica ca furnicile. se rasti eel care gasise comoara hotilor. datoria de cinci lei. dar eu in asta n-am nici un ban asupra mea afara de galbenii din fata mea. raspunsa mirat. nu-ti dau un galben. mi-a murit tetea Ce ! faci o coliva ailanta. JIGANUL I-a SI COLIVA — — Sa-i — Sa-i A murit intr-o vara tatal tiganului. draci 314 . diferenta aceea de la schimbul celor doua traisti cu nuci si mere. rosti mortul. §i iata cum lacomia a dus pe cei doi la prostie. alalant. se infurie inca mai cosul gasitor comorii pocni cu un pumn in — Lacomule pacatos. Se duse el la popa si zise: Taica popo. se infurie pretinsul mort. dar tu nu ajungeai sa ai galbenii astia daca nu-mi datorai cei cinci lei. alege-ti una din ele. lata aci doua gramezi.

sinco. Atunci munteanul ii spuse: — sa tree peste podu asta ! nu-1 vezi destul de lat §i tapan. turcu il vazu §i vru sa-si bata joe de el. — Bine. ajuta te la esti si esti iti Daca-ai fi vreun om bun Ti-ai lega calutu-n drum. ce sa ma fac. Sara. iar stapinul tau n-are minte de doi bani. nu cutez treci fara frica. ca nu ca-i lei. cara cu lemne si cu mare greutate. bre sinco. vaicarindu-se: Au. ceri. iar tu sa te temi sa treci ? Insa munteanul nu vrea sa treaca-n ruptul capului. cea ca tu infelegi daca esti cal. De un pai si de-un gutui. amindoi incarcati cu bunatati de tirguiala. El se tot vaita si zbiera ca o vita lovita de durere. lipsesc cei 12 se necaji foe auzind — Cum sa n-ai. ce-o sa ma fac ca n-am nici un ban. caci ai minte-n cap. ca mai adineaurea erai intreg. mai rumane. Cum il lasa jos. Apoi suparat ii zise turcului Turcu — Vai saracu de mine. Alah sa ma bata daca am o para chioara. tu sluta? — Domnu. trecindu-1 peste pod in cealalta parte. de — Sa-mi dai 12 — Bine. Cum ajunsa la capul podului. Si m-ai tine pe gurgui TURCUL intimplare SI MUNTEANUL Odata pe batrineata pe cind stapineau turcii tot pamintul. nu mai pot Ai bre. ago. zise turcu. 315 . cum auzi vorbele de ocara isi puse-n gind sa-si bata joe de turc. cea. te luam in spinare. prin sin si prin buzunar. ma porcule — Uite ago. — Lasa. munteanul incepu sa se pipaie. maica. si treci ca ti se dusera caii. tu aici imi spui? Haide sezi iar pe spatele mele sa te mai due indarat de unde te-am luat. ce-mi dai bas daca ti-e frica sa te tree eu in spinare pe — — — Nu cutez. Doamne. asa. tu surda? — Nu e lapte e urda — Daica Floare. Cea. Nu seliie — mele. — Da ce mine? ago. cazu de pe cal. ce sa ma fac. la lei. Chiar atunci cobora pe aci de la munte un pacurar voinic si imos cu doi cai. uite ca vreau. vezi ca peste el tree carute incarcate. Turcu intoarsa spinarea si cio- banul i se urea in girga. daica Floare? — Ma due Nica cu demincare — Daica Floare. se gasi din un turc arind pe linga un pod. ago. Ai. Scoala-te. Intoarce spatele.: !! ! ! ! ! DOUA SURDE — Unde duci. Ciobanul. Cum ajunsa munteanu la pod. ce e cu tine. de ce nu-mi spusasi asta dincolo. fiule.

Te calarii de doua ori ca pe un minz fara minte. Asa a ramas boierul cu holdele-ntelenite si vitele flaminde si setoase. cind altul si sa-1 ingrijeasca ca pe ochii din cap ca sa se hraneasca si ei cu el. MAGARUL CU DOI STAPlNI au mostenit de la tatal lor un magar. intr-o zi si-au luat ramas bun si au plecat in lume. plingindu-si fara folos dobitocul. iar in cealalta zi la celalalt. Si s-au adunat 316 . O zi cara tovarul la unul. batu-te-ar Alah. Ce sa faca el ? Sa dea sfoara-n tara ca este in cautare de argati. fara sa i se dea nici zob si nici un fel de mincare de catre vreunul dintre frati. El ti-o da ovaz fin ! muri baietilor magarul si cei doi frati ramasera saraci. pacurarul de la munte sare drept in picioare si pleaca peste pod pina-1 trecu frumusel dincolo. Muncea si ostenea magarul in zadar. sa-si cate un alt stapin mai bun si mai cu frica de Dumnezeu. pacatosule. fiecare nadajduind ca de hranit il va hrani celalalt. vezi ca boii tai au mai multa minte decit tine. Hehei. uite aici ramii sa mori daca n-ai bani sa-mi platesti Iar turcu se duse la el in tarina sa are cu boii.turc. bre ago. si hi. miine-asa. le dau demincare si ! fratele-i stapin. $i asa a inceput magarul sa fie sluga la doi stapini. decit zama de varza-n cap in loc de creier. fiecare stapin ii cinta ast cintec imbarbatindu-1 de zor: fost doi frati care sfirsitul. Turcu il vazu si-1 intreba: Ai bre ghiaure. sa-ti Ca n-am Miine Azi pagubeste asa. Tatal. $i cind se poticnea magarul cu ochii holbati de foame si burta lipita de spate.imic. cum si tata-su s-a hranit. folosindu-1 fiecare cit mai mult. dar vezi ca ti-a zburat gisca din frigare si te jumulii Munteanul se-ncaleca pe de unde-1 — luase. cum putusi acusi sa treci si mai adineauri te faceai mort. inainte spus ca fiind un singur magar intreaga lui avere. iar tu bas ca n-ai i. Pe neasteptate insa. caci cine se zgirceste si ! mai mult se BOIERUL Cica un boier avea multe slugi pe care SI SLUGILE munca cimpului si le silea la vazind ele ca stapinul o sa le puie pielea-n pod. Cind unul. Ai crezut ca ai gasit gisca de jumulit. sa-1 aiba fiecare cu schimbul. la deal. necajit dete cu el de pamint zicind: Porcule. la vale. ca nici un stapin nu-1 hranea. Cum ! — — eu pe tine. iar turcu txecu indarat la capul podului. le-a Au de a-si da Hi. ajunsa aci. De aia sa nu-1 mai batjocoresti pe cioban si sa cati iepuri in biserica. ca niciodata nu stii de unde sare iepurele. Magarul era pus la munci grele.

zicea mai argatul tuciuriu. ! si ai sa prinzi stiuci si raci sa te saturi barba mare si merse de-o baga in Timoc. raspunde mai sluga cea tuciurie intii i-1 da. ION A. ii zise: Isi lasa Cum — $tiuculita Ca ma maichii draga. mai baiete Lasa-ti barba lunga faci. a luat boierul o sapa si a ! — Cine vrea codrul asta de malai? — Eu. Il tinea pe bietul om sub papuc I pina la o vreme cind omul nu o mai putea rabda si-i dete un top de bataie. boierule. ea trage-n jos. afunda bine barba in apa. — — Mai la prasit? mai fratilor si voi. Daca vazu ca nu e gluma cu stiuca. ca Asa stapinul si-a incercat eu destul am luat. prostia din nascare Are leac prin luminare Ca — Du-te.! ! ! ! conacul boierului o mulfime de oameni saraci si flaminzi. BA E RASA A fost un om si pe picior in biserica la o muiere care nu se intelegeau. de ramase barbat ca toji barbatii. $i Intr-o — Cine vrea bucata asta de piine? — Eu. il fost un prostanac mare. vine o stiuca §i-l prinde de barba. Muierea 1-a calcat pe om cununie si tinea in ruptul capului barbatul sa zica tot ce zice ea. vrednicia argatilor. El trage-n sus. De 317 . stipinul lua diminea^a un codru mare de malai si intreba: la intii tot si iar lua codrul de piine Alta data intreba stapinul: Cine vrea piciorul asta de curcan? §i tot el se-nghesuia si era eel dintii care primea bunatatile de la stapin Odata. Ga sa le incerce vrednicia. Da-i drumu de barba. lata. ! la tirg. $1 PE$TELE — Ce Ioane? intreba un dilator care mergea — prind peste — Cum prinzi? — Cu caciula — Nu caciula. ma pescare. care s-a dus la pescuit. ii raspunse: ! BA E TUNSA. alta zi iar intreba: — ! aratat-o slugilor zicind: Cine vrea sapa asta sa mearga Atunci argatul eel tuciuriu a zis: luati. jur ca nu te tai. Noaptea pe malai Auzindu-1 stiuca. Dar printre ei era unul mai vorbaret si tuciuriu.

Ce-o sa faca? cu vacile-n obor isi lua inima-n dinti sa-i spuie boierului intimplarea ?i sa-i vada mintea si dreptatea ce e in stare s-o faca. bata-te Dumnezeu de pacatoasa. El pastea vacile de-a-mpreuna pe livezi si toate mergeau bine pina la locul unde se incurcau. e tunsa. gindeste-te bine ca n-o catalina — Ba tunsa. — Bine. chiar si cind o ineca de-a binelea. baiete. asta e tunsa? E tunsa. Intr-o zi. bre muiere. daca nu spui ca e rasa Ba e tunsa Ba e tunsa Asa sa stii §i sa crapi de necaz lua omul si o duse la iazul morii s-o-nece. Cind intra se spaminta. — Zi rasa — Ba e tunsa — E. Cum e catalina. scap de dracu O scufunda pina gura. Ai bre. arata cu doua degete cum taie foarfecele. Te inec. Boierule.! : ! ! ! ! incolo. barbate. mai bine zi ca-i rasa Ba e tunsa O afunda-n apa pina la briu. V2ca vacarului se repede la vaca boierului si-o impunge. Intr-o zi. atunci te-nec O scufunda-n Timoc pina umeri. de parca e tunsa Cum. stiti ce s-a intimplat ? O — — Nu! — O vaca de-a dumneavoastra a impuns vaca — Da bine. — Marie. mai e tunsa? E tunsa asa cum spun eu Te due la Timoc sa te-nec. se intorc de la loc acasa si vad o livada cosita frumos. cine minat cine le-a le-a si mea. Marie. zise el. e tunsa? acum — — — — — — — — O — — — — Da. Barbatul zise E cosita de parca e rasa Ba e cosita. fa. lasat sa-si faca de cap si sa se impunga? Nu tu esti ala platit sa le pazesti? 318 . de femeie citeodata fuge si dracu. avea el judecata lui si parerea lui asa ca nu se mai gindea muierea pentru el. pai acus chiar ca n-ai scapare Te-nec ! ! ! ! ! ! ! la fi tunsa ! e ! sa ! la fa. Asa ca tot tunsa ramase dupa dinsa. ca sa nu-1 scoata dator ! O VACARU §1 TURCU Pazea odata un vacar vacile la un boier turc. se gindi el. ca-i ! ! si ce-o fi sa fie ! scufunda pina-i trecu apa peste cap si muierea scoase mina afara si nemaiputind rosti o vorba. Vacarul sa-1 omoare turcul si gata. De aceea. Vacarul avea si el pe linga vacile turcului o vacusoara cu lapte. barbate. e tunsa cu foarfeca — Atunci te-nec. tu nu vezi? O batu bine crezind ca o sa zica precum era livada.

efendi. ia sa vedem ce ai face tu. daca ai ajunge imparat? Eu drept sa va spun. Imparatul a facut o singura lege si dreptate pentru toate vacile. unul dintre ei mai istet. daca ai fi imparat? A. vaca mea a impuns pe vaca ta — Ce e? — Vaca mea a impuns vaca — Nu se poate — I-a scos matele. Cum se jucau. patru copii pasteau porcii si vorbeau si se jucau intre ei. fratioare. iar voi ati crapa de ciuda Atunci il intreba pe eel de-al doilea: Ce-ai face tu. — Asculta. veni rindul ca §i acestia sa-1 intrebe pe-al patrulea. dar nu v-as primi. era lege CE DORESC COPIII Pe o stind la pajiste acoperita cu flori si izvoare. hai spune odata? Pai ce as face? As porunci