You are on page 1of 6

MARPOL 73178,EkIV Gemilerden Qrkan pis Surardan Kirlenmenin onrenmesi lgin Kuralar (yeniden dtizeltilen metin Ek IV ve karar gg(44),ebakrnrz)

MARPOL 73178,8K IV
Gemilerden Qlkan Pis Sulardan Kirlenmenin Onlenmesiigin Kurallar

Kural I Tanrmlar Bu Ek'in maksatlan igin: (l) "Yeni gemi"deyimi: (a) Bu Ek'in yiiriirliige gjrdili tarihteveyabu tarihtensonra ingas<izlegmesi yaprlan, veya ingas<izlegmesi bulunmadrlr hallerde,omurgasr krzagakonmugolan veya inga durumu bunabenzerbir durumdaolan lveva (b)Teslim tarihi bu Ek'in yiiriirliile girigindeni seneveya dahafazraolan bir gemi anlamrna gelir. (2) "Mevcut gemi"deyimi:yeniolmayanbir gemi anlamrnagelir. (3) "Pis su"deyimi: (a)Her gegittuvalet,iirinalve tuvalet frengisinden gelen ; v.b. yerlerdebulunan,kiivetve frengilerdengelen; !b$:"t-. (c)Igindecanh hayvanbulunanmahallerden gelen;veya (d)Bagka yerdengelirken yuka.da berirlenen bir yerlerdengerenle kangan; atrklar anlamrna gelecektir. (41 roplama tank deyimi: pis sulann toplanmasr ve depolanmasrnda kullanrlan tank anlamrna gelecektir. "En yakln "En yakrn kara"defimi: karadan"deyimi,sdziigegen iilkenin uluslararasr lsl kanunlaragore,kara sulannm bagladrfrtabanhattrndan iemektir. a-n.ut ui. Iriirnu or"rut bu s6zlegmemaksatlanigin Avustralya'nrnKuzey Dopu agrklarrnda..en yutrn t*"aun" deyimi Awstralya krysrnda agalrdag<isreril.o noituain diler noktalara;;ii;;;;demektir.

SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.

373

Avustralyakryrsrnda Enlemi I lo00'Giiney Boylamr l42o 08' Dolu noktasrndan Enlemi l0o 35'Giiney boylamr I4lo 55' Dolu noktasr o o Oradanenlemi l0 00' Giiney Boylamr 142 00' Dogu noktasl o oradan enlemi 9o l0' GiineyBoylamr 143 52' DIEtunoktasr, o o 00' Oradanenlemi 9 Giiney Boylamr 144 30' Dogu noktast, o 00' Giiney Boylamr 144o 00' Dolu nokusr, Oradanenlemi 13 o o Oradanenlemi 15 O0' Giiney Boylamr 146 00' Dolu noktasr, o 00' GiineyBoylamr 147o 00' Dogu noktast, Oradanenlemi 18 o o Oradanenlemi 2l 00'Giiney Boylamr 153 00'Do[u noktasr, o OradanAvustralyakrysrnda enlemi24" 42' Giiney boylamr 153 15' Do[u noktasrna. Kural 2 Uygulama uygulanacaktrn Bu Ek'in htikimleri agalrdakilere (a) (i) 200 Gros tonaj ve iizeri yeni gemiler; (ii) 200 Gros tonaj daha kiigiik olup da l0 kigiden fazla insan tatrmasr igin belgeli olan yeni gemiler; igin belgeli (iii) Olqiilii bir gros tonajr olmadrfr halde l0 kigiden fazla insan tagrmasr olanyenigemiler;ve O) (i) Bu Ek'in ytiriirliile giriginden 10 yrl sonra, 200 veya daha biiyiik gros tonajlt mevcutgemiler; (ii) Bu Ek'in yiiriirlii[e girigindenl0 yl sonra,200gros tondankiigiik olupta 10 igin belgeli olan mevcutgemiler;ve kigiden fazla insantagtmast (iii) Bu Ek'in ytiriirliile girigindenl0 yrl sonra,dlgiiliibir gros tonajr olmadr$ halde igin l0 kigidenfazla insantagrmasr belgeli olan mevcutgemiler, Kural 3 Sdrveyler (Bu Ek'in htkiimlerine baih olmasristenilenve diler S6zlegme Taraflannrnyasama (l) yetkisi alnndabulunanliman ve kryr agrprterminallereseferyapanher gemi a;afitda tabi tutulacaktu. belirlenensiirveylere (a) Gemi servisegirmedeniince veyabu Ek'in 4. Kuraltnagiire istenen Belge ' gerekenilk saflayacakgekildeyaprlmasr ilk defa verilmesinden tince agalrdakilere sOrvev:

(i) (li) (iii)

(iv)

O)

(2) (3)

Gemide pis sularr igleme tesisleri mevcut ise bu tesisler Tegkilatrn geligtirdipi test metodlan ve standartlanna dayahgahgma gereklerine uygun olacaktrr; :. Gemide pis sulann pargalanmasr dezenfekteedilmesi igin bir sistemmevcut ise ve bu sistemIdarece onaylanmrg sistemolacaktrr: bir Gemide mevcut bir toplama tanktntn gahganinsan sayrsrve diler ilgili fakt6rler 962 dniinde tutularak Idare tarafindan biitiin pis sulan tutmaya yeteili g<iriilecektir. Toplama tankrndaki stvt miktannrn gtlzle drgardangdriilelihesi igin' bir dtuen bulunacaktrr. Pis sulann bir ahcr tesise basrlabilmesini saflamak iizere gemiden drgan do$ru uzanan bir boru donantmr ve bu Ek'in kural I I gere[ince yaprlan bir standartliryr ballantrsr mevcut olacaktrr. Bu srlweyde, geminin teghizaidiizenleme tesisat ve , malzemebakrmlarrndan Ek'in gereklerine bu uydulu grlriilecektir. idare tarafindan saptanacakve ancak 5 seneye gegmeyecekarahklarla geminin teghizat, diizenleme, tesisat ve malzeme bakrmlarrndanbu Ek,in ilgili gereklerini saflayacak gekildeyaprlacakolan periyodik sdrveyler.Bununla berabei,bu Et'in z1z; veya (4) kur.ahnda belirlenen gekilde 1973, uluslararasr pis Sularla Deniz Kirlenmesini Onleme Belgesinin siiresinin uzahlmasr halinde periyodik s6rveyler arasmdakizamansiireside bununlaoranfih olarakuzahlabilir. tor"t.o (l). paragrafi hiikiimlerine balh olmayan gemilerde de bu Ek'in Pl htikiimlerinin uygulanabilmesini sa$amak amacrile idare gerikli tedbirleri alacaktrr. Bu Ek'in hiikiimlerinin yerine getirilmesi igin gerekli s<irveyleridarenin memurlan tarafindan yaprlacaktrr.Bununla berabeq idare bu srirveyleii ya atadrlr denetgilere veya yetkili kurumlara brrakabilir. Her durumda,ilgili idare sOrveylerintam olarak yaprldrlr tamamengarantieder.

SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.

374

375

sonra teqhizat ve (4) Bu kural hiikiimlerine gSre bir geminin siirveyi tamamlandrktan tesisatlndo!rudan do!ruya aymsr ile de[igmesi harig,idareninonay altnmadan,bu dnemli bir degigiklik ve giren teghizatdiizenleme,tesisat malzemede stirveykapsamrna yaprlmayacaktrr. Kural 4 BelgeVerilmesi Taraflannrn yargr (l) Bu Ek'in kural 3 gerelince siirveyi yaprldrktan sonra,S<izleSme yetkisi altrnda olmayan limanlara veya kry agrlrndaki terminalleresefer yapan her gemiye(1973)Uluslararasr Su ile Deniz Kirlenmesini OnlemeBelgesiverilecektir. Pis (2) Bu tiirden bir Belge ve idare veya idarenin yetki verecefi gahrslarveya Kurum Idarei.izerindedir, Her tarafindanverilecektir. durumdaBelge sorumluluputamamen Kural 5 Difer Bir Taraf Devletin BelgeVermesi (l) Taraf bir Devlet gemiyi sdrveyetabi tutabilir ve bu Idarenin isteli iizerine S6zlegme Ek hiikiimlerinin yerine getirildilini kanaatgetirdili zamanbu gemiyebu Ek uyannca Pis bir(1973) Uluslararasr sulardanDeniz Kirlenmesini Onleme Belgesiverecekveya verilmesinisafl ayacaktrr. (2) Bu Belgenin ve s6rvey raporununbirer sureti, miimkiin oldllu kadar gabuk isteyen idareyeg<inderilecektir. (3) bir B6yle di.izenlenen Belgede idarenin istefi iizerine verildiline dair bir agrklama bulunacakve bu Belge bu Ek'in kural 4 gerelince verilen bir Belge gibi tamnacakve gegerliolacakttr. Pis (4) Taraf olmayanbir Devletin bayra.frnrtagrmahakkrnasahip olan bir gemiye(1973) Belgesiverilmeyecektir. sudanDeniz KirlenmesiniOnlemeUluslararasr

Bu dilin ingilizce ve Franstzca olmamasr halinde metin bu dillerden birine gevirisini igerecektir. Kural 7 BelgeninsUresi (l) Bu kurahn (2),(3) ve(a). paragraflannda agrklanan durumlar drgrnd4idarece belirlenecek ve beq yrh gegmeyecek bir siire igin UluslararasrPis Sular ile Kirlenmenin Onlenmesi Belgesi( 1973)diizenlenecektir. (2) Belge stiresinin sona erdili tarihte gemi bayralrnr tagrma hakkrna sahip oldupu bir sdzlegmeTarafi yasal yetkisi alhndaki olmayan bir liman veya kry agrgr bir terminalde bulunmadrlr takdirde Belge siiresi idare tarafrndan uzatrlabileceictir,fakat briuzatma geminin sadece bay'rafrnrtaqrmahakkrnasahip oldulu iilkeye veya siiweye tabi olabileceli bir limana gitmesini sallama maksadr ile ve biiyle bir hareketin uygun ve makul oldigu hallerde verilecektir (3)..Bu gekilde higbir Belgenin siiresi beg aydanfazla uzatrlmayacaktrr biiyle bir uzatma ve verilen bir gemi bayrafrnr taglma hakkrna sahip oldugu Devlet iilkesine veya s<irvey yaprlacafrlimana vardrlrnda,siiresininuzatrlmrg olmasmadayanarak limandanveya Devlet o iilkesindenyeni bir belgealmadanaynlma hakkrnasahipolmayacaktrr. (4) Bu kurahn (2). paragrafrhiiktimlerine uyularakuzatrlmamrg olan bir belge siiresiniidare tizerindeyazrh olan tarihtenbir ay sonrasrna kadaruzatrlabilir. (5) Geminin teghizat,tertibat,tesisat malzemesinin ve yenileri ile degigtirilmesiharig;Idarenin onay ahnmadanbunlarlarinemli bir deligiklik yaprlrrsa Belge gegerliolmayacaktrr. (7) Bir geminin bagka bir Tarafin bayralrna gegmesi durumunda, ya dutra 6nce Belge siiresinin dolmamasrkogulu ile beg ayr gegmeyenbir siire igin veya idare yeni bir belle verene kadar, bu iki halden krsa olanrna e$it bir siire Belge gegerli olacaktrr. defigikl-ik yaprtdrktansonra,miimkiin oldufu kadar gabuk,geminindegigimden<incebayralrnr tagrma hakkrna sahip oldugu tarafin Hiiktimeti,deligimden 6nce bayralrnr tagrmairakkrna sahip oldupu Tarafin Hiikiimeti, de[igimden tince gemide bulunan Belgenin bir suretini ve eldi mevcut ise,bunaait sdrveyraporununbir suretiile beraber idareyeg<inderecektir.

Kural 6 BelgeFormu (1973)Pis sular ile Kirlenmeyi Onleme Uluslararasr Belgesi bu Ek eklentisinde iilkenin resmi dilinde yazrlacakttr. mevcutforma uygunolarak,veren

SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.

376

371

Kural 8 Pis SularrnBogaltrmr (l) Bu Ek'in kural t hiikiimlerine ba[h olmak kogulu ile pis sularrn denize bogalttmr yasaklanmtgttr: aqa[rdakidurumlardrgrnda (a) Geminin kural 3(l)(a) ya uygun olarak idareceonaylananbir sistem kullanarak toplama tankrndanbogaltrlanpis sulann ; geminin 4 deniz milinden dahaaz olmayan bir hrzla seyrettilini ve birim zamanda bogaltrm oranlnln Teqkilat taraftndan geligtirilen standartlanesasalarak idare tarafrndan onaylananmiktarda olmasrkogulu edilmig pis sulan en yakrn krydan 4 milden dahaagrk ile ,pargalanmrg dezenfekte ve veya dezenfekteedilmemig olan pis sulan 12 deniz bir yerde ,veya pargalanmamr$ milinden dahauzak bir yerdebogaltrlmasr;veya (b) Bu Ek'in 3 (lXa)(i) kurahndasoz konusu edilen gereklereuygun oldupu idarece onaylanan bir pis sularrantma tesisiningemidegahgrrdurumdaolmast,ve (0 Bu tesisin test sonuglanmn gemide mevcut Pis Sulardan Deniz Kirlenmesini Belgesine(1973) iglenmigolmasr; OnlemeUluslararasr (ii) Ek olarak,bogaltrlan atrk srvrnm etrafrndakideniz sulunda giizle goriiliir yiizer getirmemesi;veya katrlar veyarenk deligikligi meydana (c) Geminin yasamayetkisi altrndabulundu!'u Devletin Pis Sulann denizebasrlmast igin koydufiu gartlann yukanda yazrlanlardandaha esnek oldulu zamanlardadenize bogaltrmyapmasr. (2) Pis sular dahaayn bogaltrmgereklerinesahip atrklan veya ahk su ile kangtk oldufu zamanbu sularadahasrkrgerekleruygulanacakttr. Kural 9 istisnalar uygulanacaktrr: Yukarrdayazrholan bu Ek'de kural 8 agalrdakilere (a) Geminin ve gemide bulunanlann giivenligi igin yaprlmasr gerekli pis su bogaltrmlan;veya (b) Bo$altrmrntjnienmesiveya en aza indirilmesi igin hasardan 6nceve sonrabiitiin pis olan bir hasarneticesinde sularrn tedbirler ahndrlr halde gemi veya teghizatrnda denizeboqalmasr.

Kural 10 Alma tesisleri (l)Her s6zlegmeTarafrnrnHiikiimeti,liman ve terminallerinde gemileri sebepsiz geciktirmedenpis sulannt almak maksadrile yeterli tesisleribulundurmakla yiikiimliidiir. (2)Bu kural gere[ince bulundurulacakolan alma tesislerinin yetersizolduklanna dair britiin iddialarr her SozlegmeTarafinrn Hiikiimeti,ilgili Taraf Devletlere iletilmek iizere Tegkilata bildirilecektir. Kural 11 Standartbogaltrmbafl antrlan Alma tesisi borulannrn,geminin bogaltrmborulannaballanabilmesinisallamak 6zere,her iki boru hattrnda,aqalrdaki cetveldebelirtilen standartbogaitrmballantrlan Sulundurulacaktrr. Bogalhmballantr flenglerininstandart boyutlarr Tanrm Drg gap Bovutlar 210mm. Borunundrqqaprna uveun olarak 170mm. l8 mm.gaprnda defik yutanoalapia yazilr avata dairesi iizerine egit arahklarla konulacak,fleng y0z0nedelinecekdelik geniglifi 18 mm. Olacak.

Igpap
Crvatadaire gapr Flengtekidelikler

Flengkahnh[.r Crvata ve somun miktar vi gapr

16mm.
Her biri 16 mm.gaprnda uygunuzuntuEve 4 adet.

Flenqig gapren gok 100mm. olan borula veyaegit bir malzemeden yiizii diiz olarak yaprlacaktrr. fleng ve uygun conta6 kg/cmt Bu gahgma basrncrna dayanrkholacakhr. 5 metreveyadaha az kahp derinligindeolan gemiler igin bogaltrmballanhsrnrnig gapr 38 mm. olabilir.

SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.

378

319

Ek IV'e eklenti Pis Su Belge Formu I.JLUSLARARASI PiS SU irE K.iRI-ENN,TENIN ONLENMESI BELGESI (I973) GemilerdenDeniz KirlenmesiniOnlemeUluslararasr Stizlegmesinin (1973)hiikiimlerine Uygun olarak

"""""':""""""""'.".................'
Hiikiimetin yetkisi ile ( iilke adr )

p;;i; ic"-ii"'a." i;;i;;;t"r o;il; ili;;il;; $;];il;lfffiltl ffil'|1',tjli;. g<ire yetki veri len uzman ,larak
Gemininismi Tanrtma Numaralan Veya harfleri
Sicil Limam

kimli Gros Geminin taglmasl Tonajr Onaylanan kigi Sayrsr

Yeni/ mevcutsemi m$asozlefme tanh1................ omurganrn krzala kondufu veya geminin buna benzer bir inga a5amasrndaoldulu tarih................. Teslimtarihi..

SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.

381

BU BELGE iLE: (iv)'e olan kurallan gere[inceagafrda Ek (l) Gemidesiizlegmenin l4'iin 3(1)(a)(i)den tankt ve bogaltrmboru tesisi/toplama giisterildi[i gibi pis su antma tesisi/pargalama devreleribulunmaktadtr. (a) Pis su antma tesisininbelirlenmesi: tipi................... Pis su antmatesisinin Markasr/yapanfirma.... uygun olduguidarece Pis su antma tesisininagalrdayazrh srvr ahErstandartlanna onaylanacaktrr belirlenmesi: (b) Pargalayrcrnrn tipi.-................. Pargalaycrmn ismi...'.'............ Yaptmctntn Dezenfekteedildikten sonraPis sulannstandartl........................ belirlenmesi: (c) Toplamatankr teghizatrnrn Toplamatankrtoplamkapasitesi....................'. bulundugu..................... Nerede igin boru bir (d) Pis sulann standart kryr ballantrsrile donatrlan almatesisinebogaltrmr donanrmt. (2) Pis su ile deniz kirlenmesinin dnlenmesiyleilgili olarak geminin GemilerdenDeniz (1973)EkfV kural 3 uygunlulundayaprlan S<izlegmesinin i(rlenmesini OnlemeUluslararasr Ek yeterli oldug'unu Sdzleqmenin ve ve sdrvey , geminin teghizatrnrn durumununher hususta uygun oldufunu g<isterir. IV'tin gereklerine Bu be1ge.......... olacakttr' kadar ......-'.....tarihine gegerli verilmigtir. ...........de

(Verildili yer)
(Verildigi tarih) ( yetkili makammohilrii ) (Belgeyiverenmemurunimzast)

Ek Sozlegmenin lvliin ?(2) ve (4). kurah hiiktimlerine gdrebu belgenin kadar ..'.......'.....tarihine uzatrlmtSfir. Gegertili$....... imza...

( yetkili makam miih0rii )

SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.

382