P. 1
MARPOL Annex v Gemilerden Atilan Coplerden Olusan Kirlenmenin Onlenmesi Icin Kurallar

MARPOL Annex v Gemilerden Atilan Coplerden Olusan Kirlenmenin Onlenmesi Icin Kurallar

|Views: 5|Likes:
Published by Baki Pınarlı

More info:

Published by: Baki Pınarlı on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

MARPOL 73178 EK V , (Degigiklikler dahil

)

MARPOL 73178 V EK (Degigiklikler dahil) Gemilerden Atrlan Qiiplerden orupan Kirrenmenin Onlenmesiigin Kurallar

Gemilerden Ahlan Qiiplerden olugan Kirlenmenin onlenmesi igin Kurallar Kural I Taormlar Bu Ek maksatlanigin: Qtip geminin normal galtgmaststrasrndai.iretilen ve bu Sdzlegmenindiler eklerinde tanlmlananveya listesi verilenlerin drgrndasiirekli olarak atrlmasrolasrlgi bulunan ve tazebahk ve pargalanharigher qegityiyecek,gemi ve igletmeatrklan deirektir. igi (2) yakrn kara, "En yakm karadan"deyimi s<iziigegentilkenin uluslararasr hukuka g<ire, !n karasulannm saptanmasr igin esas ahnan taban hattrndan demektir. Ancak,bu Siizlegmenin maksatlan igin Awstralya'nrn Kuzey do!'u kryrsr agr$rnda..en yaicrn karadan" deyimi,Avustralya krysrndaki Enlem llo00' Gtiney, Boylam l42"Og,Dogu noktasrndan (l)

Enlemi 10o35'Giincy Oradan Oradan Oradan Oradan Oradan Oradan Oradan oradan Enlemi 10o00'Giiney Enlemi 9o00'Gilney Enlemi 9000'Giiney Enlemi 13o00'Gtiney Enlemi 15o00'Giiney Enlemi 18o00'Giinev Enlemi 21o00'Giiney Enlemi 2430'Gtiney

Boylamr 141o55' Dopu noktasrn4 Boylamr 142o00'Dolu noktasrna, Boylamr 143"52' Dolu noktasrna, Boylamr 144o30' Dolu noktasrn4 Boylamr 144o00' Dolu nokrasrna, Boylamr 146o00' Do$u noktasrna, Boylamr 147'00' Do[u noktasrn4 Boylamr153o00,Dolunokasrna, Boylamr 154o00'Dogunoktasrna

oradan Avustralya krysrnda enlemi 24o42tGi.iney,boylamr l53ol5' Dogu noktaslnagizilen hattan demektir. (3)

ozel alan deyimi:oginografik ekolojik gartlanmnbelirli teknik sebepleri ve ve trafi[inin <izelkarakterlerisebepleriile denizin g<ipile kirlenmesinin6nlenmesiigin <izelzorlayct metodlarbenimsenmesini gerektirenbir deniz alanrdemektir.$zel alanlarbu Ek'in kural 5'de liste halindebelirtilenleri igerecektir.

SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.

385

veya ii$itiicii cihazdangegirilmesi ve en yakrn kryrdan 3 deniz milinden daha az mesafedeolmamak gartr ile denize aillmasrna miisaade edilebilir. 386 3n . kuzey enlemi kuzey krylannru SCANNED BY MKP & BARIS A.Sigeler .dendahagenigolmayanbir b6lihmiiS olmalan gartttr.tabak ktnklannt igeren diler tiim giipler igin 12 deniz mili (c) Bu kurahn (b)(ii)alt paragrafinda belirlenen g<iplerin bir pargalayct. paragrafihiikiimlerine balh kalmak kogulu ile.kaplamalar ambalaj malzemesi igin 25 denizmili: (ii) Grda artrklan ve kaprt eqyalanpagavralar.6''Do!u noktasrndaki Rassi Ane ile "40. igindebulunanbiitiin difier gemilerden metremesafesi (2) Bu gibi sabit ve yiizer platformlann karadan 12 deniz milinden daha uzak mesafede olmalan ve yiyecek arttklarrntnbir pargalaycr veya ii!'iitiicii cihazdangegirilmesi gartr ile bu platformlardan ve bunlara balh olan veya bunlardan500 mltreden daha az mesafede bulunan biitiin diger gemilerdendenize atrlmatannamiisaadeedilebilir. O) Agalrda yazth malzeme en yakrn karadan uygulanabilir oldulu kadar uzaktadenizeatrlacakve fakat en yakrn karayamesafea. Kural 4 igin 6zel gerekler Qiipiin eldengrkanlmasr (l)Bu kurahn (2). u.Kural 2 Uygulama bu Aksi ifade edilmedikge Ek'in hiikiimleri tiim gemilereuygulanacaktrr.ozey.karadanuzak deniz dibi maden yataklannrn araftrnlmasl ve ve igletilmesiyleilgili sabitveya yiizer platformlardan platformlaraFna$mrq ve bunlann 500 denizeattlmastyasaktrr. Kuzey Denizinin giiney srnrrr 620kuzey enlemdeve dolu boylamrda40 batr lil (ii) Skaw'm dolusunda belirlenen en giiney ug Skagerrak'den gegen 57044. Dogu noktasrndaki Ras Al Fasteh'i birlegtirenkerte hattrnrnKuzey Batrsrnda kalanalan anlamrna gelir.dan gegen 570 44. plastik gtip guvallanve zehir igerebilen plastik tiriinlerden insinatdr kiilleri veya a[rr metal kahntrlan dahil ancak bunlarlasrnrr! olmamakiizerebiitiin plastik maddelerindenizeattlmastyasaktrr. kurallan hiikiimlerinebalh kalmak kogulu ile . (f) Kuzey Denizi alanr deyimi Kuzey denizinin tiimii anlamrnagelir.maden. Meksika Ktirfezi ve Karaipler Denizi dahil Karaipler bolgesi olup bunlar agalrdayazrh oldu$u gekilde belirlenir: (a)"Akdeniz alanr" deyimi: iginde bulunan kiirfezlcr ve denizler dahil. 410 Kuzey enlemi Akdeniz' le Karadenizarasrndaki smrn olugturur. Kural 3 gdpiineldengrkanlmasr Ozel alanlardrgrnda (l) Bu Ekin 4.2' Do[u noktasrnda bulunanHusn Murad arasmr birlegtirenkertehattr ile srnrrhdr.cam.43org. Krzrldeniz Alanr ve Basra K<irfez alanr Kuzey Deniz alanr.airdakilerden dahaaz ise denizeattlmasryasaklanacakttr: ve (i) Ytizebilecek olan istif geregleri. (b)"Baltrk Denizi alanr" deyimi: Bothnia ve Finlandiya K6rfezleri dahil olmak iizere tiim Baltrk Denizi girigindeki Skagenak' da bulunan Skaw'. 59 04g .in tiimii anlamma gelecektir.5 ve 6.bu Ek'in hrlkiimlerine tabi olan higbir maddenin.4' Kuzey. Akdeniz'le Karadenizarasrndaki srnrn 410 Kuzey enlem 5 036' Batr boylamrnda Cebelitank Bolazr bah srnrnm meydana getirir. (d)"Krzrldeniz alanr" deyimi: Siiveyg ve Akaba K<irfezleridahil Krzrldeniz' in tiimii anlamrnagerir.61 025. Bu gibi ezilmig veya <iltitiilmiiq gdplerin gtlzenekleri25mm.8'Kuzey enlemi ile srnrhdu. & MERT G. (c)"Karadeniz alanr" defimi: Karadeniz' in ttimii anlamrnagelir. (l)Bu Ek'in maksatlanigin iizel alanlar:AkdenizAlanr. Kural 5 Ozel alanlarigindegriplerineldengrkmasr. Dogu noktasnda butunanRas Al Hadd ile250O. Antartika Al*.5' K. Akdeniz. Agalrda verilen alanlararasrndaki srnm olugturur. gegebilecek kadarkiigiik pargalara siizgegten (2) Q6piin bir bagkaelden grkarmave bogaltrmgerekleri olan madde ile kangmrgolmasr dahasert Onlemleruygulanacaktrr. Baltrk Denizi Alanr. Bu suretle pargalanml$ veya tillitiilmiig olan yiyecek artrklannm g<izenekleri25mmdahabiiytik olmayanbir stzgeqtengegebilmeleri garttrr. Karadeniz Alanr. l2 0 28.sentetik bahk allan . (e) "Basra k6rfez alam"deyimi: 22 o3O' Kuzey.4 ' 12 Kuzey ve 43'30.8'Kuzey enlemi (iiD ingiliz kanah ve 5o kuzey boylarnrndakidolu kryrlan ve 4go 30 . (a) Sentetik halatlar.

maden.imeti kendi bayralrnl tagryan tiim gemilerin Antartika alanrna girmeden 6nce bu alan iginde gahgmasresnasmdattim goplerin gemide ahkonmasrigin yeterli kapasitede olmasrnrsallayacakve alanr terkettiktensonraalma tesislerineb<iylegiipleri bogaltan diizenlemeler olacaktrr. (c) Belirlenen tarihten sonra bu gibi alma tesislerininheniiz bulunmadr$riizel alanlar igindeki limanlara gemiler ufradr[rnda bu kurahn tiim gereklerinetamamenuygun olacaktrr. kurallan hiikiimleri agalrdakilere uygulanmryacaktrq (a) Geminin veya gemide bulunanlann giivenligi veya denizde can giivenlilinin sallanmasrigin denizegdp atrlmasrnrn gerekli olmasr. (h) Karaipler b<ilgesi(Cartegena Indias 1983)deniz gevresinikoruma ve geligtirme igin de paragraf I madde 2 sinde tanrmlananKaraipler denizi kdrfezlerdedahil olmak Siizlegmenin ve iizereKaraipler denizi ve Meksika korfezinin tamamtanlammdadrr 77o30' kuzey meridyeni Florida'nrn dopusundan30o kuzey paraleli ile paraleli srmrlarr igindeki o Atlantik Okyanusun bu pargasrntnigindeki 20 kuzey paralel ve 59o batr meridyeninin kesigme noktasrndan 7o 2O' krszey paralel ve 50o batr meridyenini kesiSme noktasmt birlegtiren kerteriz hath ile srnrrlanrr gizilen kerteriz hath Fransrz Guiana'srnrn do[u kryrlanndangiineybatr krylannadtr. SCANNED BY MKP & BARIS A.gigeler . sentetik bahk allannrn veya bu allann onanlmasrigin gerekli malzemeninbir kaza sonucudenizedtigiipkaybolmasr.istif tahtalan. (2) Bu ekin 6. (4) Ozel alanlarda almatesisleri: (a)Srnrn6zel alanabitigik olan her Sdzlegme TarafintnHtkimeti miimHin oldu!'u kadar gabukbu Ek'in ?.pagavra. Teglilat bu surette tespit edilen tarihi en azrndanl2 ay 6nceTaraflann tiimi.agafrdakikurallar Antartika alanrnauygulanrr. (5) Bu kurahn paragraf 4 'iine ralmen . (a) Limanlan gemilerin aynhg rotast veya Antartika alanrnrdanvang rotasrnda olan her bir Taraf Devlet Tarafindan miimkiin olabildilince gabukherhangibir gecikmeye sebep olmaksrzrn ve onlan kullanan gemilerin ihtiyaglan uygunlulunda tiim gemilerdeng6plerinahnmasrnr sallayarakyeterli tesislerisallamahdri. Bu konuda yeterti bilgi alan Tegkilat bu kural gereklerininsriz konusu edilen alanda ytiriirliile girecegi tarihi tespit edecektir. 388 389 .karadan veya tiliitiilmiig yiyecek olabildipinceuzaktadenizeatrlabilir. (b) Her s<izlegmeTarafinrn Hiiki.veya (b) Hasarrnmeydanagelmesinden<jnceve sonradenize dokiilmenin tinlenmesiveva en alt dizeye indirilmesi igin gerekli biitiin tinlemlerin ahnmrg olmasr gartr ile gemi veya teghizatlnrn hasara ulramasr sonucugtipiin denizekagmasr .veya (c) Bu tiir bir kaybr tinlemek tizere biitiin <inlemlerinahnmrg olmasr kogulu ile. & MERT G.bu alanlariginde gahgan gemilerin<izelihtiyaglarrntgoz tiniindetutarakuygun ahcr tesisleri bulundurulmasrnr saElamakla viikiimliidtir .porselen tahtaslve ambalajmaddeleriniigerenbiitiin diler Edpler: (b) yryecek arflklan karadan pratik oldugu kadar uzakta ve her halukar da en'yaktn karadan12 denizmilinden dahaaz olmayanbir uzakhktadenizeatrlacakttr veya ofiitiiciiden (c) Karaipler biilgesindeyiyecekatrklanmnbir pargalayrcr pratik gegtiktensonraen yakrnkaradan3 deniz milinden az olmamakiizere . atrklan giizenekleri25 mm 'den fazla olmayanbir siizgegten tabi olan bir maddeile kangtk oldugu (3) Qiipii bagkadenizeatmaveya boqaltrmgereklerine durumda daha srkr gerekler uygulanacakfir.serme .ve (ii) kalrttan yaprlanlar.plastikgitp torbalan dahil ve fakatbunlarlasrnrrh olmayanbutun plastik maddeler.sentetikbahk aflan .cam . kurahna g6re <izelalan igindeki biitiin limanlarda. (b) ilgili her bir Taraf Devleti bu kuraln (a) alt paragrafi gerelince aldrlr <inlemi Tegkilatabildirecektir. Kural 6 istisnalar Bu Ek'in 3.inebildirilecektir. Kurahnrnhiikfimlerinebalh olmak koguluile: (a)A9a[rdakilerindenizeattlmastyasakttr: (i) Alrr metal kahntrlanveyazehir igerenplastik iiriinlerin yanmakiilleri sentetik halatlar.4 ve 5.(g) Antartik alam giineyenlemi 60ogiiney deniz alantanlamtndadrr. Btiyle pargalanmtg gegirilmelidir.

dile. Her_bogaltrm iglemi veya yanmaiglemi sonaerdifinde e6p Kayrt Defterinekaydedilecek ve bogaltrmdan sorumluzabit tarafindanbogaltrmu"ya yun*" t-ihi yazrhpimzalanacaktrr.Qdp I (a)Boyu 12 metre veya biiyiik olan her gemide miirettebatlnve yolcularrn bu Ek'in y6nelik posterler bilgilendirilmesi amacrna hususunda kural 3 ve 5 de giiplerin atrlmasr ve yaalar bulunacaktrr. ve SCANNED BY MKP & BARIS A. (b)Bu yazrlar gemi personelinin gahgma lisanrnda yazrlmrg ve s6zlegmeyedifier taraflann yetkisi altmdakiLiman ve agrk deniz platfonnlannaseferyapangemiler igin veyaispanyolcaolacaktr."Ji depolanmasr ile . nu n am paragraf(l) de tarif edilen durumdaTaraf Devlet sdz konusu geminin bu ek gerekleri uygunlugunda hazrr duruma getirilinceye kadar seye grkmastnt engelleyecek dnlemlerialmaklay0kiimludit. Kural 9 Y6netim Planlan ve Q6p Kayrtlanmn tutulmast Posterleme.toplanmasr ilgili ycintemlerisallayan .giip alma tesislerinin liman ve terminallerindebulunmastnt sa!lamakla yiiktmliidiir.. (a).geminia mevkii griplerintarifi ve yanan veyabogaltrlan tahmin edilen miktan yazrlacaktrr.ilgili Taraflarailetilmek iizere. ibpanyolca. Bu Ek'in eklentisindeielirtildigi gibi formda olacallr. ihgilizce. ve !" ) Qop Kayrt Defteri gemidebulundurulacak kontrol igin el altrndabulundurulacaktu. her bildirilecektir. ijtetitm"siyte ve ilgili her yizer ve sabit platformda bir erip y<inetim Defteri buiunacaktrr. Taraf Hiikiimet. (2) Bu Kural uyannca bulundurulmasrgerekli tesislerin uygun olmamasrhallerini .ektir. (3) S6zteqmenin Maddesindetarif edilen Liman Devlet kontrolii ile ilgili ydntemler bu 5.Qciplerinatrlmasi .bu Ek'in kural 6'da definilen kaza ile oluqankayrplarve srzrntrlar eiip Kayt Defterinesebepler kayp olan miktarlar yazrlacaktrr. e<ip Kayt Defterine Kayrtlaigeminin bayragrni tagtdrlr Devletin resmi dilinde yaprlabilir ancakbu durumdaher hanli bir if.iyiik ve 15 veya daha fazla personeltagryanher gemide zabitin takip edecefi bir gop ydnetim plant bulunacaktrr. veya Fransrzcadillerinde biri olacaktn.n. Bu dokiiman en son kayt girigindensonraiki yrlhk bir siire igin tutulacaktrr.igt. Bu plan Tegkilat tarafindan geligtirilen rinerilere uygun olacak ve miirettebatn 9a1gma lisanrndayazrlmrgolacaktrr. devreyegirecektir kurahn igletilmesinde (4) Bu stizlegmedeyer alan higbir ifade igletme geieklerinin kapsamrndaTaraf iilke tarafindanyaprlmasrgerekenkontrollere iligkin yetkilerin ve sorumluluklannstnrlandtnlmlg oldulu geklindeyorumlanmayacaktr.Kural 7 Alma Tesisleri tutarak.zaman.tilafa diigiilmesini <inleyecekgekildeyaprlacaktrr. e$ ydnetim rtefteri gemininjumalinin veya bir dilerinin pargasr olabilir.gelengemilerin ihtiyacrnrgiiz <iniinde (l) Her S6zlegmeye gereksiz yere geciktirmeden. (d) Boqaltrmda. planrn yiiriitiilmesiyle itgili bir personel Bu tayin. 390 39r .gemileri Taraf Hiikiimet.personel tagryanher gemide veya anlagmaya taraf iilkelere seferyapan gemilerdeve deniz dibinin aragtrnlrnus. e6p Kayrt Defterinin girig krsmr hem Bayrak Devletinin dilinde hem de ingilizce.' (b) Her biryanma veya bogaltrmiSlemi tarih-. (3) 400 gros ton ve daha biiyiik ve 15 veya daha fazla.Teqkilata Siizlegmeye Kural 8 iligkin Liman Devleti kontrolii Igletmegereksinimlerine (l) Diler bir Taraf Devletin limanrndan bulunan bir gemi bu Ekin gereklerine g6re igietilmesiyleilgili olarak kaptan veya miirettebafin giip ile kirlenmenin onlenmesiyleilgili gemi igi uygutamalarkonusundayeterli tecriibeyesahip olmadrlrna dair belirgin bulgulann mevcut olmasr durumunda bulundufu limamn ait oldugu iilkenin hiikiimeti tarafindan uygun gekildeyetkilendirilmigkigiler tarafindandenetimetabi olacaklardrr(Z. & MERT G.Fransrzca (2) 400 gros ton ve dahabi.teghizahn kullanrmrndaigeren-bir gdp ycinltim planr gemidebulundurulacaktrr. Q6p Kayrt Defterinin tamamtanan sayfasrgeminin taptanr tarafindan her lmzalanacaktrr.

porselen ve bunun gibi den _ ye _ SCANNED BY MKP & BARIS A.tabak krnklan ve bunungibi 4 Kalrt egyalar. (6) I Temmuz 1997 den <inceinga edilen gemiler bu kurah l Temmuz 1998 den'sonra uygulayacaktrr.kaplamalar veya ambalajhmalzeme 3 Kalrt pargalan. Gemilerden Kirlenmenin Onlenmesi Uluslararasr Scizleqmenin(MARPol 73/7s) gk V kural 9 uygunlulunda her bir bogaltrm iglemi veya yanma igleminin tamamlanmastndan sonra kayt tufulacaktrr.cam.cam.naklanara$trnp (5) Bir Taraf Hiikiimetinin yetkili uzmanr limanda veya agrk deniz terminalindebulunan bir herhangibir gemininQ6p Kayt Defterini inceleyebilirve defterdekiherhangi kayttn griarabilir ve-bu kopyanrn defterdekikayrtlarrn dopru kopyasroldufiunu geminin kopyasr-rnr isteyebilir.l"-urt.yaprtan olaylann delili olarak mahkeme iglemlerinde kabul edilecektir. Geminin Qtip Kayt Defterindeki bir kaytttn kapianr tarafindan onaylanmasrnr dogru kopyasr oldulu gemi kaptanr tarafindan onaylanmrqolan boyle bir kopya kaytta .pagawalar. MARPOL 73/'18Ek V in uygulanmasr igin iineriler ilgili bilgiler igin kaynakolacaktlr.mfrmkiin kadar gabuk yaptlacaldr.metal.pagavralar. Bu paragrafa g6re yetkili uzman tarafindan Q6p Kayt Defterinin incelenmesive onaylt bir oldufu Lopiastntn qttanlmasr. 3 Qiiptin tarifi Bu kayt defterininamaglanigin gtip agalrdakigibi srnrflandrnlarak gruplanrr: I Plastikler 2 Yiizebilen istif geregleri.gti. 2 Qtip ve giip yiinetimi srrasrnda MARpoL 73/1g (pietrol. (a) 15 veya dahafazla personeltagrmakigin belgelendirilmigbir saatveya daha az s gahgan gemiler iireli seferlerde grkaran igletensabit veyayiizer platformlar ve (b) Deniz dibindeki kal.metal.giqeler.alma tesisierineveya di!er gemilere bogaltrmr igerir.pis su veya zehirli srvr ve Qrip geminin normal gahgmasr maddelergibi) s<izlegmenin diler eklerindetammlananveya listesi verilenlerdenbagka siirekli veya periyodik olarak ahlma olasrhlr bulunan taze bahk ve pargalanharig her gegityiyecek gemi i9i ve igletme ahklarrnr igerir. 392 393 . & MERT G. Ek V Eklenti Qiip Kayrt Defteri Formu QOP KAYIT DEFTERI Gemininadr Tanrnmaigareti MONo SoreI Girig 1978 protokolii ile degigtirilmig 1973.Bu denize.(4) ldare aga[rdakidurumlardaQiip Yiinetim Defteri igin gerekleriuygulanmayabilir.geminingereksizgecikmesinemeydan vermeksizin.gigeler.

4. 394 395 . Tahmin eailen gOpmiktarlannu dogruluguyorumabrrakrlmrgtrr. & MERT G. iglemdenrinceve sonrahacim tahminlerifarili olacattrr.liman alma tesisleri operatdr0ndenveya giipteri alan geminin kaptamndan aktanlan gtipiin tahmini miktanm belirleyen belge veya makbuz alacaktrr . (a) Qiip denizebogaltrldtfrnda: (i) Bogalumtarihi ve zamant (ii) Geminin mevkii(enlemve boylamt) srnrfi (iii) Bogaltrlang6. SCANNED BY MKP & BARIS A.lQiip Kayt Defterinekayt a5alrdakiiglemlerden biri igin yaptlacaktr.2Makbuzlar Kaptan.piin (iuj H"i tir rtntf igin bogaltrlan tahmini miktar(m3) (v) iglemi yapanzabitin imzasr veyadifer gemilereboqaltrldrfrnda: (b) QOpkryrdaki alma tesislerine (i) Bogalhmtarihi ve zamant (ii) Alma limam veyageminin adr (iii) Bogalulangopiinsrmfi tahmini miktar(m3) (iuj FI"i uir srnf igin bogaltrlan (v) iglenii yapanzabitin imzast (c ) Qiip yaktldt[mda: (i)Yanmanrnbagladrfir sonaerdili tarih ve zaman ve (ii) Geminin mevkii(enlemv-eboylamt) (iii)Tahmini yananmiktar(m') (iv)islemi yapanzabitin imzasr bo$altrlmasll (d) 96pnn kazaile veya diler sebeplerle geligzamanr (i) Olayrnmeydana gemininmevkii veya limant geligzamanrnda (ii) Olayrn meydana (iii) Qiipiin stnrfi ve tahminedilen miktar (iv) Atrlanlarrndurumu.B<iylefakttirler kaytrn girigindeyorum olarakyaprldrgrnda dikkate ahnacaktrr.3 Qiip Miktan Gemideki gop miktan srnrflandrnlmaya uygun tasnif edildiysemetrekiipcinsindentahmin edilecektir.Bu makbuzlar veya belgeler giip kayrt defteriyle birlikte gemide iki yrl bulundurulacaktrr. Bazr iglem ytintemleriyiyecekattklannrn stirekli iqlemi gibi kullanrlabilentahmin edilen hacim igin miisaade etmeyebilir.SYemekartrklan 6lnsinat6rkiilii 4 Qiip Kayt Defterine Kayttlar her 4. 4.kagan veyakaybolanbunun neticesive geneldiigtinceler.Qtip Kayt Defteri tahmini g<ip miktarlannr igerir.

.pagawalar. 3....gigeler. .v'b Grdaartrklan Zehir veya agr metal kahntrlan igerebilen plastik iiriinlerden harig insinat<irkiilleri igareti Tanrnma '. 4...cam...kaplamalar.rN\r LiSTELENMESNE SINIFLANDIRILMIS COP DENiZE BO$ALTILABiLIR..b Kafirtegyalar. 6.tabakkrnklan..I(AYDI ATILANqOPLERtr{ Gemininadt....pagawalar.CN ALMA r...iHTIYAC SINIF 1 DEN BA$KA TESISLERiNE BO$ALTILAN TJUVUT..t. Tarih/zaman Geminin mevkii tahmini miktar Denizebogaltrlan (m') Alma tesislerine veyadifer gemilere tahmini bogaltrlan miktar (m3) DiEET SrnrfI Yakilan tahmini miktar rm3) Belgelendirme/ imza Srnrf2 Srnrf3 Srnrf4 Srnrf5 Srmf6 o) \o SCANNED BY MKP & BARIS A.cam ...".UJ-tt"f. Qcipsrnrflan: l. 5. 2...AirrENN. ambalajmalzemeleri ( Sprggtrlrt fiv*z) Kaprt pargalan.metal.. Plastikler veya Y0zen istif geregleri.9igeler. & MERT G..t-. SADECE .MO numaftrsl""""" TOPLAM TAHMNI NoT : GIDA ARTIKLARINDAN BA$KA QoP BO$ALTMI OZEL ALANLARDA YASAKLANMI$TIR..

4.. ....cam....iHTIYAC SINIF 1 DEN BA$KA TESISLERiNE BO$ALTILAN TJUVUT. Plastikler veya Y0zen istif geregleri. Qcipsrnrflan: l...pagawalar.AirrENN. 2.t.gigeler.... 6.rN\r LiSTELENMESNE SINIFLANDIRILMIS COP DENiZE BO$ALTILABiLIR..b Kafirtegyalar. ambalajmalzemeleri ( Sprggtrlrt fiv*z) Kaprt pargalan.MO numaftrsl""""" TOPLAM TAHMNI NoT : GIDA ARTIKLARINDAN BA$KA QoP BO$ALTMI OZEL ALANLARDA YASAKLANMI$TIR. 3.tabakkrnklan..". & MERT G..cam ..v'b Grdaartrklan Zehir veya agr metal kahntrlan igerebilen plastik iiriinlerden harig insinat<irkiilleri igareti Tanrnma '. Tarih/zaman Geminin mevkii tahmini miktar Denizebogaltrlan (m') Alma tesislerine veyadifer gemilere tahmini bogaltrlan miktar (m3) DiEET SrnrfI Yakilan tahmini miktar rm3) Belgelendirme/ imza Srnrf2 Srnrf3 Srnrf4 Srnrf5 Srmf6 o) \o SCANNED BY MKP & BARIS A.metal..CN ALMA r..UJ-tt"f.9igeler. SADECE . 5...t-.I(AYDI ATILANqOPLERtr{ Gemininadt.pagawalar...kaplamalar..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->