Ibadah Haji dan Umrah

10/29/12 1:06 PM

Islam Travel

Haji

Umrah

Islam Quran

Google !‫&ﻋﻼﻧﺎ‬

www.plus500.com.my/Malaysia

Beli Saham, Minyak, Forex, Emas. $2000 Bonus Untuk Pedagang Baru!

Membuat Wang Dari Rumah

Create & Launch Your Online Store. Merchants With Business Entity Only
rakuten.com.my

#1 ECommerce Platform

Sei Tuntung Baru No 16 081370327759 085277473897

Rental Mobil Medan

syifarentcar.com

Waktu Makkah

www.BaliPropertyCollection.com

Lokasi Pas Depan Pantai Pasir Putih Garis Pantai 300m - Incl. IMB Hotel

Dijual Tanah Sanur Bali

IBADAT HAJI DAN UMRAH

Own Your Home in Karbala

First 5 Star Residences in Karbala Fully Furnished and Serviced Suites
www.alrawdatainresidences.com

# dapatkan gambar-gambar dan peta sekitar Makkah, Arafah, Mina, Muzdalifah dan Madinah di sini # Lagi video ibadah Haji di sini @ Download powerpoint haji_dan umrah di sini update 30/5/201111

Keistimewaan Ibadah Haji dan Umrah

ِ‫ِ@ ?ُ$َ>ْ$َةَ أَن1 رَ3ُ:لَ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ وَ3َ210َ /َ.لَ ا)ْ(ُ&ْ$َةُ إِ)َ+ ا)ْ(ُ&ْ$َة‬Aَ‫ْ أ‬Bَ7 ُC1DَEْ)‫1 ا‬Fِ‫َاءٌ إ‬IَJ ُ5َ) َKْ6َ) ُ‫ْ$ُور‬LَْM‫ ا‬NOَPْ)‫ُ&َ. وَا‬QَDْ6َA .َِM ٌ‫1.رَة‬RَS
http://tayibah.com/eIslam/Hajj.htm Page 1 of 20

Ibadah Haji dan Umrah

10/29/12 1:06 PM

ُC1DَEْ)‫1 ا‬Fِ‫َاءٌ إ‬IَJ ُ5َ) َKْ6َ) ُ‫ْ$ُور‬LَْM‫ ا‬NOَPْ)‫ُ&َ. وَا‬QَDْ6َA .َِM ٌ‫1.رَة‬RَS
Dari Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW telah bersabda : "Dosa di antara dua umrah akan terhapus dan Haji Mabrur (yg diterima) akan mendapat balasan Syurga. Riwayat Bukhari, Muslim, Turmizi,
Nasaie, Ahmad, Ibnu Majah dan Malik

ُ‫ُ وَا)ْ(ُ&1.ر‬T.1EُPْ)‫15ُ /َ.لَ ا‬Uَ‫ْ رَ3ُ:لِ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ وَ3َ210َ أ‬Bَ7 َ‫ِ@ ?ُ$َ>ْ$َة‬Aَ‫ْ أ‬Bَ7 ْ0ُQَ) َ$َRَV ُ‫َ$ُوه‬RْXَYْ3‫ُ0ْ وَإِنْ ا‬QَA.َJَ‫وَ\ْ[ُ ا81ِ إِنْ دَ7َ:ْهُ أ‬
Dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW bahawa baginda telah bersabda : Orang yang mengerjakan haji dan umrah merupakan rombongan Allah, jika mereka mendoakan sesuatu maka Allah akan memperkenankannya, dan jika mereka memohon ampun, akan diampunkan. Riwayat
Ibnu Majah, at-Tabarani dan al-Baihaqi

َْ]َA ‫ِ(ُ:ا‬A.َ^ َ012َ3َ‫َ`ْ(ُ:دٍ /َ.لَ /َ.لَ رَ3ُ:لُ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ و‬a ِBْA ِ18‫ْ[ِ ا‬Lَ7 ْBَ7 ِ[>ِ[َPْ)‫َ ا‬bَLَc ُ$6ِdْ)‫ِ@ ا‬RْDَ> .َ&َS َ‫ُ:ب‬UNf)‫ْ$َ وَا‬gَRْ)‫ِ6َ.نِ ا‬RْDَ> .َ&ُQ1Uِhَ\ ِ‫ وَا)ْ(ُ&ْ$َة‬iOَPْ)‫ا‬ ُC1DَEْ)‫1 ا‬Fِ‫َ:َابٌ إ‬j ِ‫ْ$ُورَة‬LَْM‫ِ ا‬C1EَPْ2ِ) َKْ6َ)َ‫ِ و‬C1kِRْ)‫ِ وَا‬lَ?1f)‫وَا‬
Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW telah bersabda : Turutilah kerja haji dgn ibadah umrah, sesungguhnya kedua-duanya akan menghalang kamu drp kepapaan dan dosa, sebagaimana hembusan api menghilangkan segala kekotoran besi, perak dan emas. Haji Mabrur (yg diterima) akan mendapat balasan Syurga. Riwayat Turmizi, Nasaie, Ibnu Majah dan Ahmad

mYA‫ ودا‬nU‫. أ‬Q(k^ ‫. أو‬a[/ o\$^ F‫ أ‬p6Y()‫ ا‬n6L)‫ ا‬n&a‫$ إذا أ‬Jr‫ ا‬Ba m) ‫ن‬h\ ‫:ل‬g> sJ‫ و‬I7 8‫ن ا‬h\ C\$(A m\:/‫. و‬a‫ وأ‬CJ‫ در‬m) n(\‫ ور‬CD`t m) nLYS F‫إ‬ CDE)‫ وا‬mU‫:ا‬u‫&`:ن ر‬Y2> ‫.ؤوا‬J ‫.دي /.):ا‬L(A ‫.ء‬J .a @Ydxya .> 5YdxyM nU.S :)‫0 و‬Q) ‫$ت‬RV [/ @U‫@ أ‬g2c‫`@ و‬RU [Q{‫@ أ‬Uh\ sJ‫ و‬I7 8‫:ل ا‬g6\ } sJ‫ و‬I7 8‫&.ر /.ل ا‬E)‫ ا‬m6a‫. ر‬a‫ وأ‬O).7 sa‫0 7[د أ>.م ا)[?$ و7[د ر‬QA:U‫ذ‬ mg2t .a‫:ا >(&2:ن { وأ‬U.S .&A ‫اء‬IJ ]7‫ /$ة أ‬Ba 0Q) @Rc‫. أ‬a KRU 02(^ y\ Ca.6g)‫:را >:م ا‬U m) nU.S F‫رض إ‬r‫ \@ ا‬og^ ‫ {($ك {($ة‬Ba K6) 5Uh\ m3‫رأ‬ ‫ رواه‬ma‫ أ‬m^[)‫6:م و‬S mA:U‫ ذ‬Ba T$^ mUh\ n7‫ إذا ود‬n6L).A m\‫:ا‬Ä .a‫وأ‬
@U‫$ا‬LÅ)‫ا‬

Sesungguhnya jika kamu keluar dari rumahmu menuju Rumah suci (Ka’bah), tidaklah hewan tunggaganmu meletakkan telapak kaki dan mengangkatnya melainkan Allah telah menuliskan bagimu dengan satu kebaikan dan menghapuskan darimu satu kesalahan Adapun wukufmu di Arafah, maka sesungguhnya Allah akan turun ke langit dunia, lalu bertanya kepada para malaikat apakah yang dikehandaki oleh hamba-hambaku ? lalu para malaikat berkata ; Mereka memohon keredhaanMu dan syurgaMu. Maka Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Aku bersaksi bahawa Aku telah mengampunkan segala dosa-dosa mereka meskipun dosa-dosa mereka sebanyak jumlah hari dlm setahun ataupun sebanyak butiran pasir. Adapun setiap lontaranmu ke jamrah, Allah SWT berfirman : Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang
telah dirahsiakan untuk mereka (dari segala jenis nikmat) yang amat indah dipandang dan menggembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan - terjemahan ayat 17 Surah as-Sajadah,

sementara apabila dia mencukur kepalanya, maka tidaklah jatuh sehelaipun rambutnya melainkan ia akan menjadi cahaya di hari kiamat. Sementara selesai mengerjakan tawaf Wada', maka keluarlah (diampunkan) segala dosanya seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya (tiada sebarang dosa). (Riwayat Thabarani dalam kitab Ç3‫و‬r‫0 ا‬E(a Albani dlm kitabnya l6?$Y)‫ وا‬l6V$Y)‫ ا‬É6P9 telah mengkelaskan
hadis ini sebagai hadis Hasan).

Amaran Allah SWT kepada orang yang enggan mengerjakan Haji Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi ia merupakan kewajipan kepada setiap muslim untuk mengerjakan haji sama seperti kewajiapan ke atas solat lima waktu, puasa dan zakat. Orang Islam yang mati, tetapi tidak mengerjakan ibadah haji, maka tidak sempurnalah rukun Islamnya, kecuali dia belum berkemampuan. Allah SWT telah memberi amaran dan peringatan kepada mereka yang enggan mengerjakan haji sedangkan dia telah cukup mampu daripada segala segi sebagaimana hadit di bawah ;

ُ5ُXi2َLُ^ ًCَ2ِt‫َ زَادًا وَرَا‬mَ2َa ْBَa َ012َ3َ‫ /َ.لَ /َ.لَ رَ3ُ:لُ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ و‬Ü@ِ2َ7 ْBَ7
http://tayibah.com/eIslam/Hajj.htm Page 2 of 20

Riwayat Turmizi { ًy6ِLَ3 ِ5ْ6َ)ِ‫َ. Firman Allah S. (c) Baligh tidak wajib ke atas kanak-kanak.س‬D)‫َِ 7َ2َ+ ا‬i8َ‫} و‬ Dari Ali.َYِS @ِ\ { ًy6ِLَ3 ِ5ْ6َ)ِ‫َ.WT. bagi mereka yang berkemampuan mengadakan perjalanan ke Baitullah. (e) bagi wanita (yang sudah berkaliwin) hendaklah ditemani oleh dua orang muhrim atau kumpulan wanita yang boleh dipercayai serta mendapat izin danpada suaminya. tetapi tidak mahu mengerjakan haji.com/eIslam/Hajj. أَو‬Qَ> َ‫َ 7َ2َ6ْ5ِ أَنْ >َ&ُ:ت‬yَ\ 1OُPَ> ْ0َ)َ‫ِ ا81ِ و‬nْ6َA +َ)ِ‫إ‬ ِ5ِA. dan harta semasa dalam perjalanan. Syarat wajib haji dan umrah: (a) Islam tidak wajib ke atas orang kafir. maka tidak sah hajinya dan wajib diganti pada tahun hadapan. (d) ada kesempatan untuk mengerjakan haji. (e) Berkemampuan tidak wajib ke atas orang yang tidak ada upaya dan tiada kuasa. maka bolehlah dia memilih untuk mati secara Yahudi atau Nasrani ini kerana Allah telah berfirman dalam kitabnya ..س‬D)‫َِ 7َ2َ+ ا‬i8َ‫و‬ Maksudnya: Dan mengerjakan haji itu wajib atas manusia kerana Allah.عَ إ‬ÅَYْ3‫ِ ا‬Bَa ِnْ6َLْ)‫ ا‬NOِt ِ‫1. Jika tertinggal salah satu drpnya.عَ إ‬ÅَYْ3‫ْ ا‬Bَa ِnْ6َLْ)‫ ا‬NOِt ِ‫1. saie dan bercukur mengikut syarat-syarat yang tertentu. nyawa. ayat 97 surah Ali Imran 3.س‬D)‫َِ 7َ2َ+ ا‬i8َ‫} و‬ Pengertian Haji Haji ialah mengunjungi Baitullah di Makkah pada bulan-bulan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu untuk mengerjakan ibadah yang tertentu. ًy6ِLَ3 ِ5ْ6َ)ِ‫َ. (d) Merdeka tidak wajib ke atas hamba sahaya. RUKUN HAJI Rukun haji ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam ibadah haji. (c) mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk pergi dan balik serta ahli keluarga yang ditinggalkan. (b) Berakal tidak wajib ke atas orang gila.لَ /َ. Umrah ialah menziarahi Kaabah pada bila-bila masa untuk mengerjakan tawaf.عَ إ‬ÅَYْ3‫ْ ا‬Bَa ِnْ6َLْ)‫ ا‬NOِt ِ‫1. وَذ‬U‫ْ$َا‬àَU ْ‫ُ:دِ>ًّ.Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM ُ5ُXi2َLُ^ ًCَ2ِt‫َ زَادًا وَرَا‬mَ2َa ْBَa َ012َ3َ‫ /َ. Dalil wajib haji ke atas orang yang berkemampuan.لَ رَ3ُ:لُ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ و‬Ü@ِ2َ7 ْBَ7 ُ‫ُ:ل‬gَ> َ18‫َ أَن1 ا‬mِ)َ‫ِ6ًّ. (b) mempunyai kenderaan yang selamat dan sesuai untuk pergi dan balik. Maksud istitaah @ berkemampuan: (a) terjamin keselamatan diri. 2. http://tayibah..htm Page 3 of 20 .. Rasulullah SAW telah bersabda : Sesiapa yang mempunyai bekalan dan kenderaan yang boleh menyampaikannya ke Baitullah.

download percuma di www.net dlm English dan Arab 2.Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM Rukun haji ialah : 1.htm Page 4 of 20 . Niat Ihram haji Video : Pakai ihram . http://tayibah.com/eIslam/Hajj. Wukuf di Arafah Berhenti seketika di Arafah antara waktu gelincir matahari (Zohor) 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.islamweb.

Tawaf terbahagi kepada empat jenis.3dkabah. Tawaf di Baitullah Download percuma Kaabah. iaitu: http://tayibah.W.com Tawaf bermaksud mengelilingi Baitullahil​Haram sebanyak tujuh pusingan kerana beribadat kepada Allah S.htm Page 5 of 20 .T. Amalan tersebut menyamai amalan malaikat yang mengelilingi Arasy Allah S. Masjid Nabawi dan proses Haji & Umrah dalam video visual 3D di www. mengikut syarat-syarat yang tertentu.com/eIslam/Hajj.W.Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM Video : Wukuf di Arafah 3. Masjidil Haram. dan bertasbih memuji kebesaran​Nya.T.

Syarat-syarat sah tawaf ialah: (a) (b) (c) (d) (e) (f) niat kerana Allah semata-mata bukan kerana tujuan lain suci drp hadas kecil dan besar serta dari sebarang najis sentiasa mengirikan Kaabah dan berjalan ke hadapan menutup aurat tawaf di dlm masjid dan di luar Kaabah tujuh kali pusingan dengan yakin bermula dari sudut Hajar Aswad. iaitu Tawaf Rukun yang wajib dilakukan dalam ibadat haji atau umrah. ia berkata: Orang-orang (yang melaksanakan ibadah haji) bertebaran untuk kembali ke tempat masing-masing.Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM (a) (b) (c) Tawaf Qudum.ل‬Lَ7 ِBْA‫ْ ا‬Bَ7 ِnْ6َLْ). Hadis Riwayat Muslim.htm Page 6 of 20 . lalu Rasulullah saw. iaitu Tawaf Selamat Tinggal bagi jemaah haji yang hendak meninggalkan Makkah..لَ رَ3ُ:لُ ا81ِ 9َ21+ ا‬gَ\ ٍ5ْJَ‫ و‬isُS @ِ\ َ‫َ$ِ\ُ:ن‬àْDَ> ُ‫1.سٍ /َ. (d) Tawaf Sunat. iaitu ketika jemaah haji menziarahi Masjidil-Haram.com/eIslam/Hajj. iaitu Tawaf Selamat Datang ke Makkah yang dilakukan oleh mereka yang mengerjakan haji secara ifrad.نَ ا‬S َ‫1. http://tayibah.ِA ِ‫ْ[ِه‬Qَ7 ُ$ِc‫ُ:نَ آ‬dَ> +1Yَt ٌ[َtَ‫ِ$َن1 أ‬RْDَ> َF َ012َ3َ‫7َ2َ6ْ5ِ و‬ Dari Ibnu Abbas ra. Tawaf Wadak.س‬D)‫َ. ُ18‫َ. Tawaf Ifadah. bersabda: Tidak ada seorang pun yang meninggalkan Baitullah sebelum mengakhiri dengan bertawaf di Baitullah.

Saie {"err":"no video details found"} http://tayibah.htm Page 7 of 20 .com/eIslam/Hajj.Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM Video : Tawaf di Baitullah 4.

com/eIslam/Hajj.htm . a) b) Dilakukan selepas Tawaf Rukun/Qudum Bermula di bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah Page 8 of 20 http://tayibah.Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM Berjalan (berlari anak) dari Safa ke Marwah berjalan (berlari anak) dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali Syarat-syarat Saie .

iaitu: a) miqat makani. Tertib Rukun-rukun haji hendaklah dilakukan mengikut susunan tetapi bercukur boleh dikerjakan sebelum tawaf bagi orang yang melakukan tahalul awal. Selepas melontar di Jamrah Aqabah pada 10 zulhijjah. dia akan tawaf. Niat ihram di Miqat (i) Wajib berniat mengerjakan haji atau umrah di Miqat. Miqat zamani bagi ibadat haji ialah pada bulan Syawal hingga 10 Zulhijrah sementara Miqat zamani bagi umrah ialah sepanjang tahun. Miqat makani bagi ibadat haji ialah: a) b) ialah c) bagi jemaah haji yang datang dari arah timur spt penduduk Najd dan Kuwait ialah Qarnul Manazil. Biasanya rombongan haji Malaysia akan terus ke Mina utk melontar di Jamratul Aqabah 10 zulhijjah dan bermalam di Mina dan melontar jamrah pada 11-13 zulhijjah. Mesir. Contoh ikut tertib . Kemudian terus kembali ke Mekah. terus bermalam di Muzdalifah. Maghribi dan Sepanyol ialah d) e) di http://tayibah. Jika di​tinggalkan salah satu daripadanya. maka dia boleh bercukur. Miqat ialah sempadan masa dan tempat bagi memulakan ibadat haji. terus bermalam di Muzdalifah. (54km dari Makkah) bagi jemaah haji yang datang dari Madinah ialah Zulhulaifah @ Bi’ru Ali (450km dari Makkah) bagi jemaah haji yang tinggal di Makkah ialah di rumah mereka sendiri. bukan tujuan yang lain Video : Saie . Contoh tak ikut tertib .Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM b) c) ke Bermula di bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah Cukup 7 kali dengan yakin iaitu dikira sekali dari Safa ke Marwah dan sekali drp Marwah Safa d) Hendaklah sampai ke penghujung tempat Saie di Safa dan Marwah e) Hendaklah Saie di Batnu Wadi (tempat yang telah ditetapkan) (f) Hendaklah saie semata-mata kerana Allah. bagi jemaah haji yang datang dari barat laut spt Syria..selepas Wukuf. (94km dari Makkah) jemaah haji yang melalui Lautan Hindi menuju ke Laut Merah spt dari Yaman dan India di Yalamlam. b) miqat zamani. Perkara wajib haji ialah: 1.. (ii) Jika berniat di tempat lain daripada miqat yang ditentukan masih dihukumkan sah hajinya tetapi dikenakan denda kerana tidak berniat di Miqat. barulah mengerjakan tawaf dan saie. selepas selesai amalan melontar/bermalam di Mina. Kemudian baru ke Mina utk ibadah melontar.selepas Wukuf.htm Page 9 of 20 . saie dan bercukur.com/eIslam/Hajj.Safa Marwah 5. Bercukur Mengunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut Waktu bercukur adalah . Miqat terbahagi kepada dua. balik ke Mekah. WAJIB HAJI Wajib haji ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan semasa mengerjakan haji. haji seseorang itu sah tetapi diwajibkan membayar denda (dam). Sampai di Mekah. a) selepas melontar Jamrah Al-Aqabah pada 10 Zulhijah atau b) selepas Tawaf dan Saie jika jemaah haji memilih terus ke Mekah 6.

ُsْ?َ‫ أ‬NsِQُ> َ‫ُ&َ. Miqat makani bagi umrah ialah di Tanah Halal seperti Hudaibiyah. Mikat-mikat itu adalah untuk penduduk daerah-daerah tersebut dan selain penduduk tersebut yang datang melewatinya untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah.نَ دُو‬S ْBَ&َ\ Dari Ibnu Abbas RA. bersabda: Penduduk Madinah berniat ihram dari (mikat) Dzul Hulaifah. penduduk Syam dari Juhfah. /َ. أَن1 رَ3ُ:لَ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ وَ3َ210َ /َ. b) supaya kita dapat membuat persiapan dan persediaan sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Tan’im dan Jaknanah. Hadis riwayat Muslim.com/eIslam/Hajj.ل‬ . Antara hikmat-hikmat ditentukan miqat bagi ibadat haji termasuklah: a) supaya kita memahami bahawa setiap pekerjaan ada permulaan dan ada kesudahannya.لَ و‬DَXَ2َAَ‫و‬ Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah saw.زِلِ و‬DَْM‫ْ[ٍ /َ$ْنَ ا‬EَU ِsْ?َِrَ‫َ و‬CَRْPُEْ)‫1. Hadis riwayat Muslim. ِsْ?َِr َ012َ3َ‫َ رَ3ُ:لُ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ و‬n1/َ‫ُ&َ.سٍ ر‬Lَ7 ِBْA‫ْ ا‬Bَ7 ِBَ&َ6ْ)‫ِ ا‬sْ?َِrَ‫َ.لَ و‬QْDَ7 ُ18‫ِ@َ ا‬uَ‫1.َQْDِa َ‫:ن‬N2ِQُ> َC1dَa ُsْ?َ‫1+ أ‬Yَt َmِ)َfَdَ\ ‫َا‬fَSَ‫ْ أَ?ْ2ِ5ِ و‬Bِ&َ\ 1BُQَU‫َ. maka mikat mereka adalah dari rumah mereka dan seterusnya sampai penduduk Mekah.(187km dari Makkah) bagi jemaah haji yang datang dari Iraq ialah Zatu lrqin (94km dari Makkah). mereka niat ihram dari rumah-rumah mereka.Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM f) Juhfah. http://tayibah.ل‬Bِa ٍ[ْEَU ُsْ?َ‫ِ وَأ‬CَRْPُEْ)‫ْ ا‬Bِa ِ‫1.م‬å)‫ُ ا‬sْ?َ‫ِ وَأ‬CَRْ6َ2ُPْ)‫ْ ذِي ا‬Bِa ِCَD>ِ[َْM‫ا‬ َ0َ2ْ&َ2َ> ْBِa ِBَ&َ6ْ)‫ُ ا‬sْ?َ‫ أ‬NsِQُ>َ‫ِ@ أَن1 رَ3ُ:لَ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ وَ3َ210َ /َ. untuk penduduk Najed adalah Qarnul Manazil dan untuk penduduk Yaman adalah Yalamlam. untuk penduduk Syam adalah Juhfah.مِ ا‬å)‫ِ ا‬sْ?َِrَ‫ِ و‬CَRْ6َ2ُPْ)‫ِ ذَا ا‬CَD>ِ[َْM‫ا‬ َ‫1 وَا)ْ(ُ&ْ$َة‬OَPْ)‫ْ أَرَادَ ا‬B1&ِa 1BِQِ2ْ?َ‫َ6ْ$ِ أ‬V ْBِa 1BِQْ6َ2َ7 +َ^َ‫ْ أ‬BَِMَ‫1 و‬BُQَ) 1BُQَ\ َ‫>َ2َ&ْ2َ0َ /َ. Rasulullah SAW menetapkan mikat-mikat berikut: untuk penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah.htm Page 10 of 20 .ل‬QْDَ7 ُ18‫ِ@َ ا‬uَ‫ِ 7ُ&َ$َ ر‬BْA‫ْ ا‬Bَ7 ِ18‫ْ[ُ ا‬Lَ7 َ‫ْ /َ$ْنٍ /َ. Adapun untuk penduduk daerah sebelum mikatmikat tersebut. Abdullah bin Umar berkata: Aku diberitahu bahwa Rasulullah saw. sedangkan penduduk Najed dari Qarnul Manazil. bersabda: Penduduk Yaman berniat ihram dari (mikat) Yalamlam.

Melontar ketiga-tiga jamrah Waktu melontar ketiga-tiga jamrah pada hari 11. 12. dan 13 Zulhijah. 12. Video : Melontar Jamrah Video : Melontar 3 Jamrah 4. (ii) Wajib berada di Muzdalifah walaupun seketika pada waktu yang ditetapkan.Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM 2. Bermalam di Muzdalifah (i) Bermalam di Mudzalifah selepas tengah malam 10 Zulhijah hingga subuh. 5. Bermalam di Mina Hendaklah bermalam pada malam​-malam 11. Melontar Jamrah Al-Aqabah Waktu melontar Jamrah Al-Aqabah bermula dan tengah malam 10 Zulhijah hingga maghrib hari yang sama. dan 13 Zulhijah masing-masing dengan tujuh biji batu. 3.htm Page 11 of 20 . http://tayibah.com/eIslam/Hajj.

com/eIslam/Hajj.htm Page 12 of 20 .Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM http://tayibah.

Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM Syarat-syarat melontar a) hendaklah melontar 7 kali pada setiap jamrah b) hendaklah tertib iaitu memulakan dengan jamrah Al​Ula. bukan untuk tujuan lain.com/eIslam/Hajj. Al-Wusta dan kemudian jamrah AlAqabah. http://tayibah. c) niat semata-mata melontar.htm Page 13 of 20 .

Juga jangan memakai pakaian apapun yang dicelup dengan minyak za`faran dan wares. beliau terbangun dan bertanya: Di mana orang yang bertanya tentang umrah http://tayibah.سٍ ر‬Lَ7 ِBْA‫ْ ا‬Bَ7 [ْ>َ‫ِ ز‬BْA ِ$ِA.com/eIslam/Hajj.ًëْ6َ{ ِ‫6َ.لَ وَأ‬oَDْ9َ‫ِ@ أَنْ أ‬Uُ$ُaْçَ^ َîْ6َS َ‫َ.) ِ5ْ6َ2َ7 ُ18‫َلَ رَ3ُ:لَ ا81ِ 9َ21+ ا‬çَ3 ًyُJَ‫ُ&َ. ketika sedang berkhutbah. Aku memperhatikan seperti suara anak unta. dengan mengenakan jubah yang sudah ditaburi minyak wangi. (x) melakukan akad nikah. mewali pernikahan atau menikah (Nikah yang dilakukan dalam ihram adalah tidak sah. +12َ9 ِ18‫ُ رَ3ُ:لَ ا‬nْ(ِ&َ3 َ‫ُ&َ. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim.htm Page 14 of 20 . أ‬Qْ(َÅْgَ6ْ)َ‫1]ِْ و‬Rُْ)‫ْ ا‬KَLْ2َ6ْ2َ\ ِْ]َ2ْ(1D)‫ِ[ُ ا‬Eَ> َF ُ‫َ ا)ْ:َرْس‬Fَ‫َ$َانُ و‬Rْ71I)‫َ`15ُ ا‬a .ل‬gَ\ ٍ‫ْ$َة‬Rُ9 1@ِL1D)‫@ أَرَى ا‬iUَ‫ُ:لُ وَدِدْتُ أ‬gَ> +َ2ْ(َ> َ‫َ. dari Ibnu Abbas RA Aku mendengar Rasulullah saw. dan beliau ditutup dengan pakaian.ل‬Dَ7 ُ18‫ِ@َ ا‬uَ‫ِ65ِ ر‬Aَ‫ْ أ‬Bَ7 َC16َaُ‫ِ أ‬BْA +َ2ْ(َ> ِBْA َ‫ْ:َان‬Rَ9 ْBَ7 ُ$َjَ‫ٌ أَوْ /َ.ل‬Dَ7 َ‫ي‬i$ُ3 .لَ أ‬ì:ُ2َc . (ii) memakai pakaian berjahit bagi lelaki.َU ْBَ7 َF َ012َ3َ‫َ. (ix) jimak (bersetubuh). أ‬a َmِ^َ$ْ&ُ7 @ِ\ ْoَDْ9‫َ وَا‬mَY1LُJ Dari Safwan bin Ya'la bin Umaiyah dari ayahnya.َ&َ(ْ)‫َ ا‬Fَ‫َ و‬êُ&ُgْ)‫َ`ُ:ا ا‬Lْ2َ^ ْBِa ‫َ`ُ:ا‬Lْ2َ^ َFَ‫َ]ِْ و‬Lْ(َdْ)‫ْ ا‬Bِa َsَRْ3َ‫ُ&َ. Ya`la berkata: Aku senang sekali jika aku dapat menyaksikan Nabi saw. (viii) bercumbu-cumbuan yang menaikkan nafsu syahwat.ل‬tَ:ْ)‫ِلَ 7َ2َ6ْ5ِ ا‬IْUُ‫ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ وَ3َ210َ وَ/َ[ْ أ‬i@ِL1D)‫ا‬ َ‫ْ5ُ /َ. أَن1 ر‬QْDَ7 ُ18‫ِ@َ ا‬uَ‫ِ 7ُ&َ$َ ر‬BْA‫ْ ا‬Bَ7 ٍoِ\.ل‬QْDَ7 ُ18‫ِ@َ ا‬uَ‫1.Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM c) niat semata-mata melontar.ل‬dَLْ)‫ِ ا‬Ç6ِÅَXَS َ‫ُ5ُ /َ. Umar berkata: Apakah engkau suka menyaksikan Nabi saw.1&َ2َ\ َ‫ْ$ِ /َ. i@ِL1D)‫ٌ إِ)َ+ ا‬sُJَ‫َ. d) melontar dengan batu yang suci e) batu yang dilontar masuk ke dalam tempat melontar dengan yakin f) melontar dengan gaya melontar g) melontar dengan tangan h) dilarang melontar untuk orang lain melainkan telah melontar untuk diri sendiri 6. bukan untuk tujuan lain.َ9 َnْUَ‫َ.ن‬Sَ‫َ:ْبٍ و‬éِA َ$ِYُ`َ\ ُ@ْtَ:ْ)‫ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ وَ3َ210َ ا‬ +َ)ِ‫ُ$َ إ‬ñْDَ^ ْ‫كَ أَن‬N$ُ`َ>َ‫َ.فَ إ‬Rِْ)‫َ ا‬Fَ‫َ و‬KِU‫َ$َا‬Lْ)‫َ ا‬Fَ‫َتِ و‬y>ِ‫َ ا)`1$َاو‬Fَ‫ِ0َ و‬x.ل‬tَ:ْ)‫َلَ 7َ2َ6ْ5ِ ا‬IَU ْ[َ/َ‫9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ وَ3َ210َ و‬ ِ‫1:ْب‬é)‫َ$َفَ ا‬Ä ُ$َ&ُ7 َoَ\َ$َ\ َ‫ْ@ُ /َ.ن‬Rُْ)‫ِْزَارَ وَا‬í‫ِ[ْ ا‬Eَ> ْ0َ) ْBَِM ُs>ِ‫ُ:لُ ا)`1$َاو‬gَ> ُlُÅَْ> َ:ُ?َ‫ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ وَ3َ210َ و‬ َ‫ْ$ِم‬PُْM‫ِ@ ا‬Dْ(َ> ِْ]َ2ْ(1D)‫ِ[ْ ا‬Eَ> Dari Jabir bin Zaid. (v) mencabut bulu atau rambut dan badan.َa َ012َ3َ‫و‬ ٌ[َtَ‫1 أ‬Fِ‫َ. /َ. dari Ibnu Umar RA bahawa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.َJ Bَ7 ْ0َ) ْBَِM ِ‫1.لَ رَ3ُ:لُ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ و‬gَ\ ِ‫6َ. seluar. (vi) memotong kuku. ketika beliau berada di Ji`ranah.1`)‫َ ا‬Bْ>َ‫أ‬ َmiEَt @ِ\ ٌoِU. (iii) memakai bau-bauan pada badan.لَ أ‬RNà)‫َ$َ ا‬jَ‫َ أ‬mْDَ7 ْsِ`ْV‫ْ ا)ْ(ُ&ْ$َةِ ا‬Bَ7 ُsِx.لَ وَأ‬Ç6ِÅَV ُ5َ) ِ5ْ6َ)ِ‫َ$ْتُ إ‬ñَDَ\ َmْDَ7 ْoَ2ْc‫ِ وَا‬ì:ُ2َْ)‫َ$َ ا‬jَ‫ْ$َةِ أَوْ /َ.َQْ6َ2َ7َ‫ٌ و‬C1LُJ ِ5ْ6َ2َ7 ِCَU‫ِ(ْ$َا‬Eْ). sedang menerima wahyu? Kemudian Umar menyingkap kain yang menutupi beliau.ب‬ié)‫ا‬ Dari Nafiq. beliau berkata salah seorang sahabat datang menemui Nabi saw.ل‬Lَ`ْtَ‫ٌ /َ.ِA َ:ُ?َ‫9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ وَ3َ210َ و‬ +12َ9 i@ِL1D)‫ِلَ 7َ2َ+ ا‬IْUُ‫َ \ِ@ 7ُ&ْ$َ^ِ@ /َ. menutup kepala dan sarung kaki kulit. maka ia boleh memakai alas kaki tersebut dengan syarat ia harus memotongnya sampai di bawah mata kaki. kecuali bagi orang yang memang tidak memiliki alas kaki. tentang pakaian yang boleh dikenakan oleh orang yang sedang berihram? Rasulullah saw. sedang menerima wahyu. (vii) membunuh binatang buruan.ب‬ié)‫ْ ا‬Bِa ُ‫ْ$ِم‬PُْM‫ُ ا‬KَLْ2َ> . beliau bersabda: Seluar (boleh dikenakan) bagi orang yang tidak mempunyai lembaran kain dan alas kaki bagi orang yang tidak mempunyai sepasang alas kaki.ءَ ر‬J َ‫ْ5ُ /َ. pakaian dan makanan. Meninggalkan perkara-perkara yang haram semasa ihram: (i) menutup kepala bagi lelaki dan menutup muka serta memakai sarung tangan bagi wanita. (iv) memakai minyak pada rambut dan janggut. kain serban.لَ أ‬gَ\ َ‫ْ@ُ /َ. Ketika wahyu telah turun. Sahabat itu bertanya: Apa yang baginda perintahkan untuk aku lakukan dalam umrahku? Saat itu wahyu sedang turun kepada Nabi saw. Atau bekas dari minyak wangi. Maksudnya untuk orang yang sedang berihram. lalu aku memandang beliau sedang mendengkur. bersabda: Janganlah kalian mengenakan baju.

beliau bersabda: Aku tidak akan menolak pemberianmu ini jika aku tidak sedang dalam keadaan ihram. 5. Niat ihram seperti: Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Taala.ِA َ‫ُ:ف‬Åَ> ْ‫َ أَن‬sْLَ/ ِ5i2ِPِ)َ‫ْ$َمَ و‬tَ‫ِ]َ أ‬t Dari Aisyah RA. 4. Hadis riwayat Muslim.htm Page 15 of 20 . ِ5ِaْ$ُPِ) َ012َ3َ‫ُ رَ3ُ:لَ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ و‬nْL16َÄ ْnَ). Rukun Umrah 1. Mandi ketika hendak masuk ke Makkah.s.َ/ .1Uِ‫ِ@ /َ."ْ0َ(َU :َ‫ِ؟ /َ. beliau terbangun dan bertanya: Di mana orang yang bertanya tentang umrah tadi? Selanjutuya beliau bersabda: Bersihkanlah dirimu dari bekas minyak wangi yang engkau pakai. أَنْ رَأَى رَ3ُ:لُ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ و‬ ٌ‫ُ$ُم‬t . (Riwayat Thabarani dalam kitab Ç3‫و‬r‫0 ا‬E(a Albani dlm kitabnya l6V$Y)‫ ا‬É6P9 l6?$Y)‫ وا‬telah mengkelaskan hadis ini sebagai hadis Hasan). 2.Saie iaitu berjalan (berlari anak) dari Safa ke Marwah http://tayibah. Mandi sunat ketika hendak memakai ihram. Perkara-perkara sunat haji 1. apakah dijanjikan dengan syurga?” Beliau menjawab: “Ya”.لَ إ‬QْJَ‫َ. Bermalam di Mina pada 9 Zulhijah. و‬åْtَ‫ِ&َ.َ$iåُA Fِ‫ إ‬NÇَ/ ٌ$iLَdُa َ$1LَS Fَ‫$َ، و‬iåُA Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang mengucapkan talbiyah atau mengucapkan takbir melainkan akan dijanjikan dengan kebaikan”. Namun Rasulullah saw. saat beliau hendak berihram dan juga ketika hendak bertahallul sebelum beliau tawaf di Baitullah. 8.Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM wahyu telah turun. 2. Perkara yang membatalkan haji 1. 3. Tertinggal salah satu daripada rukun haji. ia berkata: Aku pernah memberi minyak wangi ke tubuh Rasulullah saw. mengembalikan keledai itu kepadanya. Ketika Rasulullah saw.َQْDَ7 ُ18‫ِ@َ ا‬uَ‫َ ر‬Cَåِx.com/eIslam/Hajj. Tinggal di Arafah sehingga jatuh matahari 9 Zulhijah.ل‬i@ِL1D)‫ِ ا‬Bَ7 ،َ‫ِ@ ?ُ$َ>ْ$َة‬Aَ‫ْ أ‬Bَ7 . Hadis riwayat Muslim. 2. 10. Hadis riwayat Muslim. أ‬a":َ‫ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ وَ3َ210َ، /َ.ِA َ:ُ?َ‫ِ6ًّ.لَ \َ2َ&1. رَ3ُ:لَ ا‬s6ِ/ . Membanyakkan membaca al-Quran dan zikir 6. 7. Fِ‫ إ‬NÇَ/ ósِQُa 1sَ?َ‫َ. \ِ@ و‬a َ012َ3َ‫وَ3َ210َ /َ.رًا و‬t . melihat perubahan wajah Sha`ab karena pemberiannya dikembalikan. Mengucapkan talbiah sepanjang ihram hingga tahalul awal. Rasulullah ditanya: “Wahai Rasulullah. Berdoa ketika bercukur. Tawaf di Baitullah (Kaabah). Mandi ketika hendak wukuf di Arafah.1éَJ ِBْA ِlْ(1à)‫ْ ا‬Bَ7 ِ5ْ6َ2َ7 ُ18‫ِ:َد1انَ \َ$َد1هُ 7َ2َ6ْ5ِ رَ3ُ:لُ ا81ِ 9َ21+ ا‬A ْ‫ْ:َاءِ أَو‬Aَْr. lepaslah jubahmu dan lakukanlah umrah seperti engkau melakukan haji. 9.1Uَ‫1 أ‬Fِ‫َ إ‬mْ6َ2َ7 ُ‫َ$ُد1ه‬U ْ0َ) Dari Sha`ab bin Jatsamah Al-Laitsi RA bahwa Ia pernah menghadiahkan seekor keledai liar kepada Rasulullah saw. ketika beliau berada di desa Abwa' atau Waddan.ِA ،ِ18‫َ: >َ. َ012َ3َ‫15ُ أَ?ْ[َى )ِ$َ3ُ:لِ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ و‬Uَ‫ أ‬i@ِéْ612)‫َ ا‬Cَa.ل‬C1DَEْ). Sembahyang dua rakaat selepas tawaf seeloknya di belakang makam Nabi Ibrahim a. Melakukan persetubuhan atau akad nikah sebelum tahalul pertama.. Solat sunat dua rakaat ketika hendak memu ihram.َ7 ْBَ7 ِnْ6َLْ). 3.

dua iaitu: (a) Nafar Awal (b) Nafar Thani.لَ رَ3ُ:لُ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ وَ3َ210َ إِذَا ر‬Lَ7 ِBْA‫ِ ا‬Bَ7 َ‫`َ. (a) keluar dari Mina selepas gelincir matahari dan sebelum jatuh matahari pada 12 Zulhijah. Tahalul terbahagi kepada dua. (b) memberi kelonggaran kepada jemaah haji yang mempunyai urusan lain (c) memberi peluang kepada jemaah haji memendekkan waktu ibadat haji kerana sebab-sebab tertentu http://tayibah. Nafar awal ialah meninggalkan Mina selepas gelincir matahari pada 12 Zulhijah dengan niat tidak akan kembali ke Mina lagi. (a) menolong jemaah haji yang uzur menyelesaikan ibadat haji dengan cepat. Tahalul ialah keluar dari ihram haji atau umrah.boleh melakukan semua perkara yang dilarang semasa ihram kecuali a) b) c) menjadi wali @ bernikah bercumbuan berjimak ْ[َgَ\ َ‫َ&ْ$َة‬Eْ)‫ُ0ْ ا‬Yْ6َaَ‫1. (b) selesai melontar di ketiga-tiga jumrah pada 12 Zulhiiah. (c) niat tidak akan kembali lagi ke Mina. Nafar mempunyai beberapa hikmat seperti . (i) Melontar di Zamrah Al-Aqabah pada 10 Zulhijjah (ii) Bercukur (iii) Tawaf . 2. (d) bermalam di Mina selama dua malam. 3.segala larangan semasa ihram dimahsukhkan Nafar 1.com/eIslam/Hajj. 4. (b) Tahalul Thani – setelah selesai melakukan perkara-perkara berikut . Nafar Thani ialah meninggalkan Mina setelah selesai melontar Jumrah pada 13 Zulhijah. 2. 2.لَ /َ. iaitu: (a) Tahalul awal – setelah selesai drp melakukan 2 daripada perkara-perkara berikut . Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda : Jika seseorang itu telah melontar Jamrah.ء‬iD)‫1 ا‬Fِ‫ {َ@ْءٍ إ‬NsُS ْ0ُdَ) 1sَt Dari Ibnu Abbas RA. 6.Meninggalkan segala larangan semasa ihram. Syarat-syarat Nafar Awai ialah. (i) Melontar di Zamrah Al-Aqabah pada 10 Zulhijjah (ii) Bercukur (iii) Tawaf .سٍ /َ. maka dihalalkan melakukan semua perkara kecuali yang berkaitan dengan wanita.htm Page 16 of 20 .Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM Wajib Umrah 1. 5. Niat umrah di miqat. Nafar terbahagi kepada. Nafar bermaksud meninggalkan Mina dengan niat tidak akan kembali ke Mina lagi. Tahalul 1.

3. melakukan Tawaf bagi bukan penduduk Mekah iaitu Tawaf Qudum mengelilingi Baitullah sebanyak tujuh kali.. Ketika sampai di Mekah al-Mukarramah sebanyak tujuh pusingan. Kemudian bertahallul dari Ihram dengan bercukur atau bergunting. Disunatkan raml (berlari anak) di tiga pusingan pertama. di mana ketika berniat ihram Haji jemaah Haji berniat secara "Haji Tamattu'". Setelah itu dia berniat dan berihram untuk mengerjakan Umrah secara berasingan. supaya dia memakai ihram terlalu lama. 2. maka hukumnya sama seperti hukum Haji Qiran. Apabila tiba di Mekah. Penduduk Mekah tidak boleh melakukan Tawaf tersebut. jika berada di Makkah) dan pergi ke Arafah utk Wukuf. Biasanya jemaah haji yang melakukan haji secara Qarin. Bila sampai pada hari Tarwiah iaitu pada 8 Zulhijah. akan tiba agak lewat beberapa hari sebelum wukuf. dia bebas utk melakukan ibadah umrah sunat sebanyak yang dia mampu.. lalu mengerjakan Tawaf mengelilingi Kaabah HAJI QIRAN Haji Qiran ialah menghimpunkan antara Haji dan Umrah dalam satu perjalanan musafir (sekali pergi). Saie di antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh pusingan. 3. http://tayibah. Jemaah haji kekal dlm keadaan berihram sejak hari pertama dia sampai di Makkah sehinggalah selesai melakukan ibadah haji yang membolehkannya bertahallul.Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM tertentu CARA MENGERJAKAN HAJI HAJI IFRAD Haji Ifrad iaitu mengerjakan haji dan umrah secara berasingan sama ada mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umrah @ mengerjakan umrah sebelum tiba musim haji. 1. 2. Saie di antara Safa dan Marwah. 5. 1. Dia juga bebas bergerak ke mana-mana saja tanpa pakaian ihram !!! 4. Maka dia bebas dari ihram. 2. Saie di antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali. tetapi jika telah membawa (mendapatkan) binatang tersebut. hendalah melakukan Tawaf Qudum dan Tawaf Ifadhah di Baitullah sebanyak tujuh pusingan. Dalam masa senggang ini. Apabila tiba hari Tarwiah (8 zulhijjah) dia berangkat ke Arafah utk Wukuf dan seterusnya mengerjakan segala ibadah haji sehingga selesai. 4. HAJI TAMATTU': Haji Tamattu' ialah mengerjakan Umrah pada bulan-bulan Haji. Orang yang telah mengerjakan Tawaf Umrah ketika mengerjakan Haji Tamattu' tidak perlu lagi mengerjakan Tawaf Qudum bagi Haji malah selepas Tahallul yang pertama dia hendaklah melakukan Tawaf Ifadhah dan bersaie di antara Safa dan Marwah bagi ibadat Haji mengikut pendapat jumhur ulama.htm Page 17 of 20 . Walau bagaimanapun bagi Mazhab Hanafi. barulah dia memakai ihram semula dan berniat ihram haji di miqat yang telah ditetapkan (di hotel masing-masing. Kekal berihram sehingga hari wukuf dan seterusnya sehinggalah dia telah melakukan perkara yang membolehkannya bertahallul. Jemaah Haji berniat Haji dan Umrah dengan satu niat dari miqat yang ditetapkan. Seterusnya dia mengerjakan Haji sebagaimana jemaah Haji yang mengerjakan Haji Ifrad. Haji yang paling afdhal. Kemudian terus berada di Mekah dalam keadaan berihram. 5. 1. kemudian mengerjakan Haji pada tahun yang sama. Haji Ifrad ialah berihram Haji sahaja (mengerjakan ibadat Haji secara berasingan) di mana jemaah Haji hanya berniat ihram Haji sahaja di miqat yang ditetapkan. bagi jemaah Haji yang mengerjakan Haji Tamattu' yang tidak membawa (mendapatkan) binatang ternakan. cuma dia perlu membayar Dam kerana melakukkan haji secara tamattuk.com/eIslam/Hajj.

3. lalu bertahallul. وَا‬Ä ‫َ. ia berkata: Kami pernah bepergian bersama Rasulullah saw. ا‬aَ‫ِ0ْ وَأ‬QiEَPِ) +ًDِa ْBِa ‫َ(ُ:ا‬Jَ‫َ(ْ[َ أَنْ ر‬A َ$َc‫َ:َا\ً. dan jangan bertahallul dahulu hingga ia bertahallul untuk keduanya secara bersamaan. atau b) meninggalkan salah satu wajib haji. Kemudian orang-orang yang umrah melakukan tawaf di Baitullah. bersabda: Barang siapa yang membawa hewan sembelihan.ن‬dَa ِ‫ِه‬fَ? َ‫َ.َDْJَ$َc ْnَ). أ‬QْDَ7 ُ18‫ِ@َ ا‬uَ‫َ ر‬Cَåِx.َ&ُQْDَ7 ٌ[ِt‫ِ[ٌ وَ3َ(ْ@ٌ وَا‬t‫َ:َافٌ وَا‬Ä ُ‫َأَه‬IْJَ‫أ‬ Dari Ibnu Umar RA berkata. maka memadailah baginya sekali tawaf dan sekali saie sehingga dia bertahallul drp kedua-dua ibadah tersebut. menyuruh saya bersama dengan Abdurrahman bin Abu Bakar (saudara laki-laki Aisyah) pergi ke Tan`im (untuk berniat ihram umrah di sana).ً(6ِ&َJ .\ُ:ا‬Ä . Riwayat At-Turmizi. Lalu saya mengerjakannya.ن‬S ْBَa ُ‫َ:ْت‬dَåَ\ ِ‫َْ$ْوَة‬M‫َ. Kemudian Rasulullah saw. Rasulullah saw. وَا‬R1à)‫َ]َْ ا‬A َFَ‫ِ و‬nْ6َLْ).فَ ا‬Åَ\ ِmِ^َ$ْ&ُ7 ُ‫َ.لَ ا‬gَ\ َ012َ3َ‫َ إِ)َ+ رَ3ُ:لِ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ و‬mِ)َ‫ذ‬ ُ‫ِ@ رَ3ُ:ل‬Dَ2َ3ْ‫1 أَر‬OَPْ)‫َ. atau c) melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram Jenis-jenis Dam 1.َ/ َ‫ وَدَ7ِ@ ا)ْ(ُ&ْ$َة‬iOَPْ). وَا‬R1à).َDْ2َ2ْ?َçَ\ ِ‫ِ ا)ْ:َدَاع‬C1Eَt َ‫وَ3َ210َ 7َ. kerjakanlah ihram haji dan tinggalkanlah umrah. Adapun mereka yang menggabung ibadah haji dan umrah. org yg mengerjakan haji Qiran hanya perlu tawaf sekali dan saie sekali saja.َQ1Uَ‫َ.ِA @i2ِ?َ‫وَأ‬ ُ‫َ&َ$ْت‬Yْ7.ِAَ‫ِ و‬nْ6َLْ). Kemudian hal itu aku adukan kepada Rasulullah saw. pada tahun haji wada.َt .\ُ:ا‬Ä 10ُj ‫:ا‬N2َt ‫ِ[ًا‬t‫َ:َا\ً.1&َ2َ\ ُnْ2َ(َRَ\ ْnَ).ِA 1sِQُ6ْ2َ\ ٌ‫َ(َ5ُ ?َ[ْي‬a َ‫َ.ل‬gَ\ ‫ُ:ا‬U. آ‬Ä ‫َ.َ/ @ِÅِåَYْa‫ِ وَا‬mَ3ْ‫ِ@ رَأ‬kُgْU‫َ.َS َB>ِf1)‫1. mereka hanya melakukan tawaf satu kali saja.َ7 ْBَ7 َ012َ3َ‫ُ01 /َ. padahal aku belum tawaf di Baitullah dan belum sai antara Shafa dan Marwah. Dan ketika aku selesai haji.Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM yang membolehkannya bertahallul.ِA ِ‫ِ. menyembelih seekor lembu c) jika tidak mampu. lalu sai antara Shafa dan Marwah. ِ‫ وَا)ْ(ُ&ْ$َة‬iOَPْ). lalu aku mengerjakan umrah.َUَ‫َ وَأ‬C1dَa ُnْaِ[َgَ\ ْnَ). Rasulullah SAW telah bersabda : Sesiapa yang berihram utk haji dan Umrah (Qiran). hendaklah dia melakukan Tawaf Qudum sebelum melakukan tawaf Ifadhah. Wukuf di Arafah dan seterusnya melaksanakan segala rukun dan wajib haji yang berikutnya sehingga selesai.ِA ْîُÄَ‫ٌ )َ0ْ أ‬öِx. Beliau bersabda: Ini adalah tempat umrahmu (umrah saja). Menurut pendapat Jamhur Ulamak. Kemudian mereka melakukan tawaf (tawaf ifadhah) untuk ibadah haji setelah kembali dari Mina.َ&ُQْDِa 1sِPَ> +1Yَt .م‬ .com/eIslam/Hajj.َ&1Uِhَ\ َ‫1 وَا)ْ(ُ&ْ$َة‬OَPْ)‫َ&َ(ُ:ا ا‬J Dari Aisyah ra.ِA َ‫ْ$َم‬tَ‫ْ أ‬Bَa َ012َ3َ‫ِ 7ُ&َ$َ /َ. Hadis riwayat Muslim. kemudian kami berihram untuk menunaikan umrah (tamattu).لَ /َ.ً(6ِ&َJ .)ْ(ُ&ْ$َة‬A ‫:ا‬N2َ?َ‫َ أ‬B>ِf1)‫َ.htm Page 18 of 20 . dan beliau bersabda: Lepaskanlah jalinan rambut kepalamu dan sisirlah. Persetubuhan yang merosakkan haji Denda a) hendaklah menyembelih seekor unta b) jika tidak mampu. a) melakukan haji secara Tamattuk atau Qiran.لَ رَ3ُ:لُ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ و‬BْA‫ْ ا‬Bَ7 . menyembelih 7 ekor kambing http://tayibah. ِ5ْ6َ2َ7 ُ18‫َ رَ3ُ:لِ ا81ِ 9َ21+ ا‬oَa ..َ\ ِ06ِ(ْD1Y)‫ْ$ٍ إِ)َ+ ا‬dَA @ِAَ‫ِ أ‬BْA ِBَ&ْt1$)‫ْ[ِ ا‬Lَ7 َoَa َ012َ3َ‫ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ و‬ 10ُj ِ‫َْ$ْوَة‬M‫َ. Dam Tertib dan Ta'dil Kesalahannya . Ternyata setibanya di Mekah aku datang haid.لَ رَ3ُ:لُ ا81ِ 9َ21+ ا81ُ 7َ2َ6ْ5ِ و‬j ٍ‫ِ(ُ&ْ$َة‬A .َ/ . Walau bagaimanapun. ا‬Dْ6َkَ/ . DAM (DENDA) Dam ialah denda yang dikenakan kepada jemaah haji yang berikut . maka sebaiknya ia berihram haji dan umrah (qiran).َ&ُQْDِa 1sِPَ> +1Yَt NsِPَ> َF 10ُj ِ‫َ ا)ْ(ُ&ْ$َة‬oَa iOَPْ).

a) memburu binatang buruan b) menebang. Kesalahannya . a) ihram Tamattuk b) ihram Qiran c) tertinggal salah satu wajib haji d) meninggalkan tawaf wida' e) melanggar nazar ketika melakukan haji Denda a) menyembelih seekor kambing @ 1/7 unta/lembu. Tidak dapat masuk ke Tanah Haram atas sebab-sebab kesihatan spt berpenyakit atau merebaknya penyakit merbahaya. atau atas sebab keselamatan spt peperangan. Dam Takhyir dan Ta'dil . jika tidak mampu. Kesalahannya .. membeli makanan yang sama nilai dengan seekor unta dan disedeqahkan kpd fakir miskin di Mekah e) jika tidak mampu.boleh dipilih salah satu drp perkara yang telah ditetapkan. hendaklah berpuasa sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dgn nilai seekor unta Kesalahannya .htm Page 19 of 20 . hendaklah hendaklah berpuasa sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dgn nilai seekor kambing 2..iaitu dam yang tidak boleh dipilih @ diganti dengan yang lain kecuali tidak terdaya melakukannya. a) menyembelih seekor binatang bandingan atau b) membeli makanan yang sama nilai dengan binatang bandingan dan disedeqahkan kpd fakir miskin di Mekah c) berpuasa sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dgn nilai binatang bandingan itu tadi. b) berpuasa 10 hari iaitu 3 hari di Mekah dan 7 hari di tanah air sendiri.com/eIslam/Hajj. rusa bandingannya lembu dan kijang bandingannya kambing. 4. Denda http://tayibah. diculik. Dam Takhyir dan Taqdir Kesalahannya . a) melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram b) melakukan persetubuhan selepas Tahalul Awal tetapi belum selesai Tahalul Thani c) melakukan persetubuhan selepas persetubuhan yang merosakkan haji. hendaklah membeli makanan yang sama nilai dengan seekor kambing dan disedeqahkan kpd fakir miskin di Mekah c) jika tidak mampu. Denda bagi pokok yang ditebang sama spt bandingan di atas. # bagi wanita yang uzur kerana haid @ nifas tidak diwajibkan tawaf widak dan tidak dikenakan dam 3. Denda bolehlah dipilih di antara yang berikut .Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM c) jika tidak mampu. diancam musuh dsb sedangkan sudah berihram. a) menyembelih seekor kambing dan kemudian bercukur b) jika tidak mampu. memotong @ mencabut pokok di Tanah Haram Denda Denda berdasarkan bandingan binatang yang diburu. Dam Tertib dan Taqdir . Denda Hendaklah dia bertahallul ikhsar (ringkas) dengan . menyembelih 7 ekor kambing d) jika tidak mampu.

Kedua Wanita yang mengerjakan haji secara Ifrad @ Qiran hendaklah terus mengerjakan semua kerjakerja haji melainkan Tawaf. Turmizi. Qawariri berkata: Di bawah periukku. أُو‬Uَ‫ِ وَأ‬Cَ6ِLْ>َ[ُPْ)‫َ ا‬Bَaَ‫وَ3َ210َ ز‬ َ‫َ(َ0ْ /َ. Jika berterusan uzur sehingga berangkat ke Arafah (Wukuf) hendaklah ia berniat ihram Haji dan memasukkan haji ke dlm umrah sekali (jadi Haji Qiran) dan seterusnya melaksanakan dam Qiran.. Dia tidak boleh bersetubuh dengan suaminya selagi belum menyelesaikan Tawaf tadi. Muslim. hendaklah ia menunggu hingga suci untuk Tawaf atau dia keluar dari Mekah dgn syarat kembali semula setelah suci untuk Tawaf.ل‬mِ3ْ‫ رَأ‬N‫َ ?َ:َام‬m>ِ‫ْذ‬õُ>َ‫َ.htm Page 20 of 20 .َ`َa َC1Yِ3 ْ0ِ(ْÄَ‫َ أَ>1.لَ أ‬gَ\ @ِQْJَ‫َ$ُ 7َ2َ+ و‬j.َ\ Dari Kaab bin Ujrah RA. saie dan bercukur (tahalul).ل‬U ُnْ2ُ/ َ‫َ /َ. maka hendaklah melakukan Tawaf Umrah. CARA HAJI WANITA HAID DAN NIFAS Ulama' telah membahagikannya kepada 3 pendapat (cara) iaitu .لَ ا‬nْPَ^ ُ[ِ/‫َ. ia berkata: Rasulullah SAW mendatangiku pada waktu perjanjian Hudaibiyah. http://tayibah. apabila sampai ke Mekah hendaklah menunggu sehingga suci. Melihat hal itu.َDَYَ> ُsْ&َgْ)‫ٍ )ِ@ وَا‬Cَaْ$ُA ًCَd6ِ`َU ْmُ`ْU‫ِ]َ أَوْ ا‬S.Ibadah Haji dan Umrah 10/29/12 1:06 PM Denda Denda bolehlah dipilih di antara yang berikut . sedang Abu Rabi` berkata: Di bawah kualiku dan banyak sekali kutu bertaburan di wajahku. a) menyembelih seekor kambing atau b) bersedeqah kpd 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupak setiap seorang atau c) berpuasa 3 hari ِ5ْ6َ2َ7 ُ18‫ْ5ُ /َ.لَ أَ^َ+ 7َ2َ@1 رَ3ُ:لُ ا81ِ 9َ21+ ا‬Dَ7 ُ18‫ِ@َ ا‬uَ‫ْ$َةَ ر‬Eُ7 ِBْA ِlْ(َS ْBَ7 ِo6ِA1$)‫ُ: ا‬Aَ‫ /ِ[ْرٍ )ِ@ و /َ. Jika ia suci pada hari berniat ihram.مٍ أَوْ أ‬Cَjَyَj ْ0ُ9َ‫ْ و‬pِ2ْt. Tawaf hanya dikerjakan apabila ia suci. Ketika aku sedang menyalakan api. Ibnu Majah dan Ahmad. Ketiga Sekiranya haid @ nifas masih berkekalan hingga habis musim haji dan hendak balik ke negeri masing-masing. Hadis riwayat Bukhari. Beliau bersabda: Cukurlah dan berpuasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin atau sembelihlah seekor kambing. sama ada haid @ nifas sebelum atau semasa ihram. Pertama Wanita yang mengerjakan haji secara Tamattuk. Kemudian melakukan ibadah haji spt biasa. beliau bertanya kepadaku: Bukankah kutu di kepalamu itu menyusahkanmu? Aku jawab: Ya.لَ أ‬N‫َ:َارِ>$ِي‬gْ)‫َ /َ.com/eIslam/Hajj.