Aria curriculară

Consiliere şi orientare

1

2

MINISTERUL EDUCA IEI ŞI CERCETĂRII
INSTITUTUL DE ŞTIIN E ALE EDUCA IEI CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CENTRUL NA IONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂ ĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Aria curriculară

Consiliere şi orientare
Clasele I-IV Clasele V-VIII Clasele IX-X Clasele XI-XII SAM clasele IX - X SAM clasa XI – anul de completare Licee tehnologice clasele XI-XII

Bucureşti, 2005
3

Bucureşti 4 . cercetător . Consiliul Na ional pentru Curriculum.Institutul de Ştiin e ale Educa iei. Mihai JIGĂU .Colegiul Na ional Mihai Viteazu. Bucureşti Autori: Speran a Lavinia IBU. Bucureşti Domnica PETROVAI. – Centrul EXPERT. prof.Grupul de lucru Coordonator: Dr. Universitatea Babeş-Bolyai. prof. prof.Centrul Municipal de Asisten ă Psihopedagogică.Institutul de Ştiin e ale Educa iei. Cluj-Napoca Marcela Claudia CĂLINECI. psiholog . psihopedagog . Bucureşti Ioana ŞANDRU. psihopedagog .Centrul Municipal de Asisten ă Psihopedagogică. psiholog drd. Bucureşti Elena CIOHODARU.

....................................... 19 Valori şi atitudini ..................................................................................................... 33 Clasa a IV-a..... 49 Clasa a V-a ................................................................................................................................. 23 Clasa a II-a ................................................................................................. 19 Clasa I.............. 28 Clasa a III-a ..........................................................................VIII.................... 15 Obiective cadru................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 69 Sugestii metodologice........... 20 Con inuturi.................... 50 Con inuturi............... 11 Curriculum clasele I ........................................................................................................................ 49 Valori şi atitudini ........................... 64 Clasa a VIII-a ..........................................IV ........................ 35 Con inuturi..................................................... 55 Con inuturi.............................................................................................................................................................. 53 Clasa a VI-a.................................................................... 60 Con inuturi................................ 38 Sugestii metodologice..................................................................................... 66 Con inuturi.................................................................... 25 Con inuturi............. 71 5 ............. 13 Notă de prezentare ..............................................................................CUPRINS Nota autorilor........................................... 43 Notă de prezentare ........................................................................................................... 58 Clasa a VII-a............... 40 Curriculum clasele V ............. 30 Con inuturi......................................................................................................... 45 Obiective cadru....................................................................................................................................................................

....... 96 Valori şi atitudini .......XII........................................................................................................................... 93 Competen e generale ................................... 131 Lista unită ilor de competen ă relevante pentru modul ................................................................................................................. 123 Clasa a X-a ........................... 78 Clasa a IX-a..... 103 Competen e specifice şi con inuturi............. 91 Nota de prezentare ................................................................................... 100 Clasa a XII-a.................................................................... 133 6 .. 84 Sugestii metodologice....... 116 Clasa a IX-a.. 113 Lista unită ilor de competen ă relevante pentru modul ................................................................ 111 Notă de prezentare ................................... 96 Clasa a XI-a.............................................................. 82 Clasa a X-a .... 79 Competen e specifice şi con inuturi.................................................................................................... 116 Clasa a X-a ............................................................................................................................................................................. 119 Condi ii de aplicare didactică şi de evaluare ......................................................................................................... 97 Sugestii metodologice.......... 97 Competen e specifice şi con inuturi..................................................................................................................Curriculum clasele IX ................................................ 103 Sugestii metodologice.................X. 123 Clasa a IX-a..................................................................................................................... 126 Curriculum Şcoala de Arte şi Meserii clasa a XI-a .............................................................................................................................................. 75 Competen e generale ...... 107 Curriculum Şcoala de Arte şi Meserii clasele IX .................................................. 122 Tabelul de corelare a competen elor şi con inuturilor ........................ 73 Notă de prezentare ....................................an de completare. 84 Competen e specifice şi con inuturi...................................... 124 Sugestii metodologice.............................. 87 Curriculum clasele XI .............................................................X ..................................... 129 Nota de prezentare .................................................... 78 Valori şi atitudini ............. 79 Sugestii metodologice.......................................................................

......................................... Clasa a XI-a............... Notă de prezentare .Eroare! Marcaj în document nedefinit.......Clasa a XI-a – an de completare......................Eroare! Marcaj în document nedefinit.......... 138 Curriculum Licee tehnologice clasele XI ............. Sugestii metodologice........................................Eroare! Marcaj în document nedefinit....Eroare! Marcaj în document nedefinit.......................... 136 Sugestii metodologice..................Eroare! Marcaj în document nedefinit...... 166 7 ...............Eroare! Marcaj în document nedefinit........ 160 Resurse generale .................XII ............................................................ Clasa a XII-a...................................Eroare! Marcaj în document nedefinit............... Lista unită ilor de competen ă relevante pentru modul .Eroare! Marcaj în document nedefinit. Bibliografie generală ............ Tabelul de corelare a competen elor şi con inuturilor .... Condi ii de aplicare didactică şi de evaluare ......... 133 Condi ii de aplicare didactică şi de evaluare ........ Clasa a XI-a.......Eroare! Marcaj în document nedefinit.Eroare! Marcaj în document nedefinit.......... Clasa a XII-a...

8 .

CONTENT Note of the authors Curriculum Grade I – IV Presentation note Framework objectives Values and attitudes Grade I Contents Grade II Contents Grade III Contents Grade IV Contents Methodological suggestions Curriculum Grade V – VIII Presentation note Framework objectives Values and attitudes Grade V Contents Grade VI Contents Grade VII Contents Grade VIII Contents Methodological suggestions Curriculum Grade IX – X Presentation note General competencies Values and attitudes Grade IX Contents and specific competencies Methodological suggestions 9 .

Grade X Contents and specific competencies Methodological suggestions Curriculum Grade XI – XII Presentation note General competencies Values and attitudes Grade XI Contents and specific competencies Methodological suggestions Grade XII Contents and specific competencies Methodological suggestions Curriculum Arts and Trades Schools Grade IX .X Presentation note List of the relevant competencies units for the module Grade IX Grade X Didactical application conditions and evaluation Grade IX Grade X Methodological suggestions Curriculum Arts and Trades Schools Grade XI – completion year Presentation note List of the relevant competencies units for the module Grade XI – completion year Didactical application conditions and evaluation Methodological suggestions Curriculum Technological High School Grade XI – XII Presentation note List of the relevant competencies units for the module Grade XI Grade XII Didactical application conditions and evaluation Correlation tabel of the competencies and contents Grade XI Grade XII Methodological suggestions General Bibliography General Resources 10 .

accesibilitate graduală şi utilitate practică pentru orele de Consiliere şi orientare. planificarea carierei. cât şi al elevilor.în măsuri variabile . regăsite la nivelul fiecărui an de studiu: autocunoaştere.XII) – şi se adresează consilierilor şcolari. managementul informa iilor. s-au oferit exemple de activită i de învă are. 11 . fiind structurat pe cinci module tematice. con inuturi specifice şi sugestii metodologice pentru fiecare clasă / nivel de învă ământ. SAM (clasele IX .Nota autorilor Lucrarea Aria curriculară Consiliere şi orientare – reuneşte curricula propuse pentru clasele I – XII (învă ământ obligatoriu şi liceu).şi vin atât în sprijinul cadrelor didactice. comunicare şi abilită i sociale. învă ătorilor şi profesorilor (dirigin i). Pentru realizarea obiectivelor (la nivel primar şi gimnazial) şi dezvoltarea competen elor (la nivel liceal şi în şcolile de arte şi meserii). Curricula propuse alcătuiesc o ofertă care are continuitate. Bibliografia şi resursele recomandate sunt comune tuturor anilor de studiu . calitatea stilului de via ă.XI) şi licee tehnologice (clasele XI .

12 .

IV CONSILIERE ŞI ORIENTARE 13 .Curriculum clasele I .

14 .

În cadrul Consilierii şi orientării preocuparea pentru cele trei arii de dezvoltare devine centrală. elaborat de Comisia Europeană. document elaborat de Institutul de Ştiin e ale Educa iei. Proiectarea curriculară a fost realizată în consens cu mesajul cheie nr.Ghid”. document orientativ pe baza căruia se desfăşurau până în prezent activită ile specifice orelor de Consiliere şi orientare sau Dirigen ie. ** “Consiliere şi Orientare . 2000 ∗ 15 . Barcelona. De asemenea. Bucureşti. toate disciplinele îşi asumă o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea în plan personal. În principal. De-a lungul diferitelor niveluri de educa ie. 2000.Notă de prezentare Aria curriculară Consiliere şi orientare tinde să rezolve în prezent. Dintre cele 8 domenii de “Memorandum privind învă area permanentă”. Conştientizarea transferului de abilită i şi cunoştin e în via a reală sporeşte motiva ia şi interesul pentru învă are al elevilor. precum şi Planul cadru pentru aria curriculară Consiliere şi orientare**. următoarele aspecte: • facilitarea accesului la întreaga ofertă de educa ie şi formare profesională. • sprijinirea bunei inser ii socio-profesionale viitoare a tinerilor. social şi profesional a elevilor şi pentru achizi ionarea abilită ilor necesare succesului şi reuşitei. elevii beneficiază în urma parcurgerii orelor de Consiliere şi orientare de conştientizarea conexiunilor între ceea ce înva ă şi utilitatea cunoştin elor şi abilită ilor dobândite pentru via a reală. 5 al Memorandum∗-ului privind învă area permanentă şi anume „Regândirea consilierii şi orientării”. au fost luate în considerare Planurile cadru de învă ământ aprobate de Ministerul Educa iei şi Cercetării. • ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea dispune. simultan. focalizarea pe acestea fiind explicită.

competen e-cheie stabilite la nivel european***, curriculum-ul actual contribuie la dezvoltarea: • competen elor inter-personale, inter-culturale, sociale şi civice; • abilită ii de „a învă a să înve i”; • aptitudinilor de utilizare a tehnologiilor informatice şi de comunicare (TIC). Curriculum-ul de Consiliere şi orientare pentru clasele I - IV ine seama de modificările survenite în structura sistemului de învă ământ, respectând cerin ele referitoare la stabilirea la 6 ani a debutului învă ământului obligatoriu. Derularea activită ilor specifice ariei curriculare Consiliere şi orientare la clasele I - IV are în vedere: • nivelul de cunoaştere, dezvoltare şi maturizare personală atins de elevi la finalul nivelului preşcolar; • pregătirea elevilor pentru a face fa ă cerin elor şcolare; • dezvoltarea abilită ilor de a răspunde vie ii sociale în ansamblu. În particular, Consilierea şi orientarea răspunde unor întrebări importante pe care elevii şi le pun în această perioadă a vie ii: Cine sunt şi ce calită i am? Cum pot să îmi fac prieteni la şcoală şi acasă? De unde pot ob ine informa ii sau ajutor? Ce trebuie să fac pentru a învă a mai bine? Ce vreau să devin şi ce trebuie să fac pentru a avea o carieră de succes? Activită ile de Consiliere şi orientare propuse în Curriculum-ul pentru clasele I - IV îi ajută pe elevi să găsească răspunsurile la aceste întrebări. Parcurgând – cu sprijinul consilierilor sau profesorilor consilieri activită ile propuse în acest curriculum elevii devin mai motiva i, mai încrezători în sine, dezvoltă abilită i mai eficiente de învă are, devin mai pregăti i pentru nivelurile educa ionale viitoare, pot să îşi stabilească scopuri realiste, să trăiască şi să participe activ la via a şcolară şi socială. În cursul orelor de Consiliere şi orientare elevii au posibilitatea de a exersa abilită i de comunicare eficientă, de rela ionare, de învă are şi de a deveni conştien i de posibilitatea de transferare a acestora în contexte sociale diferite. Elevii dobândesc cunoştin e şi abilită i care îi ajută să devină actori responsabili şi să contribuie la via a şcolară, a comunită ii, familiei, grupului de prieteni, să transforme activitatea de învă are într-un proces de învă are permanentă, să îşi creeze viitorul - ceea
“Planul detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educa ionale şi de formare profesională din Europa”, document ratificat de Consiliul European , Barcelona, 2002
***

16

ce presupune asumarea de roluri responsabile în comunitate şi via a profesională. În fiecare an al nivelului primar elevii vor dobândi noi abilită i de explorare personală, a carierei şi vie ii sociale. Vor fi elaborate planuri ini iale simple cu privire la educa ie şi carieră, vor fi stabilite obiective de atins, vor fi explorate viitorul şi resursele personale necesare pentru realizarea planului propus. Structura curriculum-ului este următoarea: • Obiective cadru (finalită i care trebuie atinse la sfârşitul nivelului primar). • Valori şi atitudini (dezvoltate prin curriculum-ul Consiliere şi orientare pe tot parcursul şcolarită ii). • Obiective de referin ă (deduse din obiectivele cadru şi care sunt specifice fiecărui an de studiu al nivelului primar). • Exemple de activită i de învă are (menite să sprijine realizarea obiectivelor de referin ă). • Con inuturi (elaborate în concordan ă cu necesită ile şi specificul individual şi al clasei de elevi şi cuprind temele prin care vor fi dezvoltate obiectivele de referin ă). • Sugestii metodologice (exemple de metode şi tehnici propuse pentru realizarea con inuturilor şi atingerea obiectivelor; acestea cuprind recomandări globale şi flexibile cu privire la metodele şi tehnicile de predare-învă are, specifice nivelului primar şi reprezintă un ghid pentru învă ători, neavând titlul de obligativitate). • Bibliografie şi resurse (publica ii, adrese web, institu ii care pot fi consultate pentru informa ii suplimentare). Curriculum-ul Consiliere şi orientare este structurat pe următoarele module tematice care se regăsesc la nivelul fiecărui an de studiu al nivelului primar: • Autocunoaştere şi dezvoltare personală • Comunicare şi abilită i sociale • Managementul informa iilor şi învă ării • Planificarea carierei • Calitatea stilului de via ă

17

Respectând caracterul op ional al disciplinei Consiliere şi orientare la clasele primare, aşa cum este prevăzut în Planul cadru de învă ământ1 (0 - 1 ore / săptămână alocate Consilierii şi orientării pentru fiecare an al nivelului primar), cadrele didactice pot opta pentru utilizarea acestui curriculum după cum urmează: • Introducerea op ionalului Consiliere şi orientare în fiecare din cei 4 ani şcolari. Aceasta este op iunea recomandată datorită următoarelor considerente: necesitatea dezvoltării personale, sociale şi a planificării aspectelor ce in de viitoarea ocupa ie şi carieră; curriculum-ul are o structură închegată, între obiectivele şi con inuturile fiecărui an de studiu există continuitate; curriculum-ul este construit pe principiul învă ării în spirală, în fiecare an consolidându-se aspectele acumulate anterior, adăugându-se şi aspecte noi, specifice nevoilor individuale şi ale clasei de elevi pentru fiecare nivel de vârstă / şcolaritate. • Introducerea op ionalului Consiliere şi orientare numai în anumi i ani ai nivelului primar, în func ie de nevoile şi specificul clasei de elevi. Aceasta este o op iune posibilă datorită următoarelor considerente: curriculum-ul Consiliere şi orientare pentru nivelul primar este construit pe principiul modular: fiecare an de studiu are obiective, activită i, con inuturi şi modalită i de evaluare proprii, fiind integrat în logica învă ării, datorită construirii curriculum-ului pe principiul învă ării în spirală, con inuturile anilor de studiu preceden i se reiau în fiecare modul, la nivelul de în elegere şi de dificultate specific vârstei, nevoilor individuale şi ale clasei de elevi.

Ordin nr. 4686/05.08.2003 privind aprobarea Planului cadru de învă ământ şi a programelor şcolare pentru clasele I şi a II-a, în condi iile începerii învă ământului obligatoriu la vârsta de 6 ani

1

18

Valorificarea critică şi selectivă a informa iilor. Formarea atitudinilor. 5. 19 . Motiva ie şi flexibilitate în elaborarea traseului educa ional şi profesional. 4. Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei. Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are. 2. Interes pentru învă are permanentă într-o lume în schimbare. Valorizarea rela iilor inter-personale. Valori şi atitudini • • • • • • • • • • Respect şi încredere în sine şi în ceilal i. Aprecierea unicită ii fiecăruia. Receptivitate la emo iile celorlal i. 3. Responsabilitate şi ambi ie pentru decizii şi ac iuni privind cariera. Dezvoltarea unei atitudini pozitive fa ă de sine ca persoană unică şi valoroasă. Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învă are. Orientare spre o via ă de calitate în prezent şi în viitor. Exersarea abilită ilor de management al unui stil via ă de calitate. achizi ionarea cunoştin elor şi abilită ilor inter-personale.Obiective cadru 1.

Autocunoaştere şi dezvoltare personală Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei I elevii vor fi Pe parcursul clasei I se recomandă capabili: următoarele activită i: 1.1 Să dea exemple de • Jocuri de autocunoaştere pe bază de caracteristici personale imagini.1 Să recunoască emo ii de bază • Exerci ii de exprimare a emo iilor apărute în situa ii variate de bază apărute în situa ii variate • Analiza emo iilor unor personaje în situa ii variate (poezii.2 Să prezinte asemănări şi • Exerci ii pentru identificarea deosebiri dintre el / ea şi asemănărilor şi deosebirilor prin ceilal i / celelalte comparare cu ceilal i / celelalte şi cu personajele din poveşti şi desene animate 2. desene.2 Să exerseze comportamente • Activită i pe grupe.Clasa I 1. Comunicare şi abilită i sociale Exemple de activită i de învă are Obiective de referin ă La sfârşitul clasei I elevii vor fi Pe parcursul clasei I se recomandă capabili: următoarele activită i: 2. poveşti. ulterior fiind analizate şi comparate 20 . completarea unor elementare fişe de lucru pentru identificarea caracteristicilor personale elementare 1. jocuri de echipă de cooperare în grup în care sunt create situa ii de cooperare / ne-cooperare. Jocuri în perechi de mimare şi recunoaştere a emo iilor celorlal i 2. desene animate).

cu verbalizarea (argumentarea) motivelor simple pentru care o anumită meserie este preferată 21 .3.1 Să se familiarizeze cu • Discu ii de grup despre specificul no iunile de învă are şi activită ii de la grădini ă (jocul şi informare specifice intrării în activită ile de pregătire pentru nivelul primar şcoală) şi specificul activită ii şcolare (învă area şi informarea) • Exerci ii joc pentru desprinderea caracteristicilor simple ale învă ării şi informării 3. jocuri • Discu ii în grupuri mici despre şi activită i preferate jocurile şi activită ile preferate • Exerci ii art-creative pentru ilustrarea hobby-ului personal • Brainstorming cu privire la meseriile care se pot asocia unui anumit hobby 4.2 Să prezinte motiva ia • Exerci ii-joc de ierarhizare în personală cu privire la meseria ordinea preferin elor a imaginilor cu preferată privire la diverse meserii. Planificarea carierei Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei I elevii vor fi Pe parcursul clasei I se recomandă capabili: următoarele activită i: 4.1 Să identifice hobby-uri. Managementul informa iilor şi învă ării Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei I elevii vor fi Pe parcursul clasei I se recomandă capabili: următoarele activită i: 3.2 Să exemplifice tipuri de • Realizarea de colaje şi desene informa ii despre tipurile de informa ii 4.

1 Să dea exemple de • Discu ii în grupuri mici: care sunt comportamente care oferă situa iile periculoase / de risc pentru siguran ă personală siguran a personală • Proiect de grup: comportamentele de siguran ă în caz de inunda ii.5. incendii 22 . cutremur. cutremur.2 Să identifice sursele de ajutor • Brainstorming cu privire la sursele în diferite contexte de ajutor • Dezbatere cu tema: „Persoanele care îmi oferă ajutor” • Exerci ii de grup de identificare a surselor de ajutor în caz de inunda ii. incendii • Realizare de colaje şi postere pe tema siguran ei personale 5. Calitatea stilului de via ă Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei I elevii vor fi Pe parcursul clasei I se recomandă capabili: următoarele activită i: 5.

2. 23 . Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1.1 Autocunoaştere: • Cunoaşterea de sine: Cine sunt eu? Date de identificare a propriei persoane: nume şi prenume. relaxare).asemănări şi deosebiri.2 Abilită i sociale: • Comportamente de cooperare in grup. aspecte legate de înfă işarea fizică. 3. Rela iile cu colegii care au nevoie de sprijin. numele părin ilor.1 Managementul informa iilor: • Tipuri de informa ii (după suportul comunicării): scrisă. electronică. orală. emisiuni. Managementul informa iilor şi învă ării 3.1 Managementul emo iilor: • Exprimarea emo iilor de bază.Con inuturi 1. 3. • Unicitatea persoanei: diferen e individuale – de ce sunt oamenii unici? 2.2 Învă are eficientă: • Activită ile specifice desfăşurate la grădini ă / activită ile obligatorii la nivelul primar . joc. data şi locul naşterii. • Tipuri de activită i (învă are. locuri favorite. animale. adresa. membrii familiei. mâncăruri preferate etc. În elegerea şi respectarea emo iilor celorlal i. Comunicare şi abilită i sociale 2.

Calitatea stilului de via ă 5. cutremur. la şcoală şi în comunitate în diverse situa ii de criză sau de risc (ex. inunda ii. Comportamente de siguran ă în situa ii de risc sau criză. • Motiva ia personală în alegerea unei meserii. Planificarea carierei 4. jocuri şi activită i.4. incendii). 5. în şcoală sau în comunitate. Hobbyuri şi meserii.1 Explorarea carierei: • Jocuri şi activită i preferate acasă. • Persoanele şi sursele de ajutor acasă. la şcoală. în comunitate.1 Calitatea vie ii personale: • Sursele poten iale de risc acasă. 24 . Asemănări şi deosebiri între meserii.

. postere. • Exerci ii de stabilire a regulilor în comunitate clasei.2 Să enumere drepturi şi oameni responsabilită i la şcoală. „atunci când tu te sim i…. contracte între elevi-cadre didactice-părin i 2.2 Să descrie caracteristicile via ă rela iei de prietenie • Desene. Comunicare şi abilită i sociale Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a II-a elevii vor Pe parcursul clasei a II-a se fi capabili: recomandă următoarele activită i: 2. eu…. jocuri de rol pentru examinarea unor răspunsuri emo ionale la situa ii concrete de 2.” • Scenarii situa ionale.Clasa a II-a 1. colaje cu tema: „Prietenul / 25 . jocuri de autocunoaştere. mă simt…”.1 Să exerseze exprimarea • Completarea unor propozi ii de autocontrolului tipul „atunci când…. Autocunoaştere şi dezvoltare personală Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a II-a elevii vor Pe parcursul clasei a II-a se fi capabili: recomandă următoarele activită i: 1. scenete de teatru despre asemănările şi deosebirile dintre 1. exerci ii de prezentare personală • Jocuri de rol pe baza scenariilor din poveştile cunoscute pentru analiza punctelor tari ale personajelor • Realizarea unor desene.1 Să recunoască asemănările şi • Completarea unor propozi ii de deosebirile dintre oameni tipul „Eu sunt…”. colaje.. acasă. afişarea acestora.

2 Să identifice tehnici simple • Exerci ii metaforice în grupuri mici. Managementul informa iilor şi învă ării Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a II-a elevii Pe parcursul clasei a II-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 3.2 Să identifice situa ii de muncă cariera personală în diferite contexte • Exerci ii joc cu utilizarea de 26 . filme pentru copii în via a cotidiană şi succesul în care personajele utilizează calcule carieră aritmetice sau scris-cititul • Discu ii de grup cu privire la situa iile din via a cotidiană în care sunt utilizate aspectele dobândite la şcoală • Discu ii. Planificarea carierei Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a II-a elevii vor Pe parcursul clasei a II-a se fi capabili: recomandă următoarele activită i: 4. postere despre modalită i proprii de învă are 4. cabinetul de consiliere) 3. dezbateri cu membrii comunită ii cu privire la utilizarea aspectelor dobândite la şcoală în 4.prietena mea” • Discu ii de grup asupra strategiilor de a.i face prieteni şi de a-i men ine 3. de învă are colaje.1 Să compare diferite surse de • Comentarea unor texte simple şi informare imagini cu privire la sursele de informare • Vizite de familiarizare cu diferite surse de informare existente în şcoală (ex: biblioteca şcolii.1 Să prezinte importan a • Fişe de observa ie: situa ii desprinse achizi iilor educa ionale pentru din poveşti.

Calitatea stilului de via ă Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a II-a elevii Pe parcursul clasei a II-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 5.2 Să dea exemple de • Exerci ii de grup: exemple de comportamente sănătoase şi comportamente sănătoase şi de risc comportamente de risc • Proiect individual: promovarea unui comportament sănătos 27 . muncă) • Discu ii cu membrii comunită ii invita i la clasă cu privire la motivele pentru care oamenii muncesc 5.1 Să dea exemple de consecin e • Exerci ii de identificare a ale unei decizii sau consecin elor unui comportament comportament sau decizie • Realizare de postere sau afişe care să reflecte consecin ele unei decizii sau comportament 5.imagini din diferite situa ii de via ă (joc. învă are.

asumarea consecin elor. mass-media. • Ce este munca – situa ii de muncă acasă. Internet . • Drepturi şi responsabilită i – respectarea regulilor. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1.modalită i generale de învă are a unor comportamente la şcoală sau în societate: imita ia. la joacă? 2. 3. la şcoală. în comunitate.diferen e între sursele de informare.1 Managementul informa iilor: • Surse de informare pentru activitatea şcolară: biblioteci. cabinete de consiliere. muzee. Comunicare şi abilită i sociale 2. Planificarea carierei 4. Strategii de a.Con inuturi 1. 28 . centre de informare pe diferite tematici.1 Managementul emo iilor: • Ce este autocontrolul? Cum îl manifestăm acasă. 4. librării. repeti ia. 2. Managementul informa iilor şi învă ării 3. la şcoală.1 Autocunoaştere: • Unicitatea persoanei: diferen e individuale – acceptarea şi respectarea diferen elor individuale. 3.i face prieteni şi de a-i men ine.1 Explorarea carierei: • Cunoştin ele dobândite în şcoală şi importan a pentru via a cotidiană şi viitoarea carieră. încercare şi eroare.2 Abilită i sociale: • Cum se dezvoltă rela ia de prietenie. exemplul celorlal i.2 Învă are eficientă: • Cum învă ăm? Învă area în accep iune largă . persoane-resursă.

diferen a dintre comportament sănătos şi comportament de risc. cutremure). accidente. inunda ii. Comportamente adecvate în situa ii de criză sau risc. Cum reac ionăm într-o situa ii de criză? • Modalită i de promovare a unui comportament sănătos. Alternative ale unei decizii. Calitatea stilului de via ă 5. Exemple de comportamente.1 Calitatea vie ii personale: • Situa ii de decizie. Consecin ele unei decizii în situa ii obişnuite şi în situa ii de risc sau criză (ex: incendii.5. 29 .

na ionalită i.2 Să analizeze asemănările şi • Discutarea unei poveşti. etnii 2.Clasa a III-a 1.1 Să identifice caracteristicile • Discu ii şi studii de caz despre spa iului personal nevoile diferite ale fiecăruia • Poveşti. evenimente organizate împreună cu copiii de diferite na ionalită i. evenimente cotidiene. culturi. tipurile de familii secven e de film pentru observarea şi analizarea diferen elor între familii 30 .2 Să analizeze diferen e între • Jocuri de rol. Comunicare şi abilită i sociale Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a III-a elevii Pe parcursul clasei a III-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 2. Autocunoaştere şi dezvoltare personală Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a III-a elevii Pe parcursul clasei a III-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 1. dezbateri pe tema respectării spa iului personal şi a nevoii de intimitate 1. secven e diferen ele dintre copii de de film despre diversitate na ională. culturi şi etnii culturală şi etnică diferite • Expozi ii de desene.1 Să exerseze abilită ile de • Exerci ii în perechi pentru exersarea ascultare activă elementelor simple de ascultare activă 2.

discu ii de grup pentru eviden ierea efectelor muncii individuale / în echipă • Discu ii cu părin ii şi membrii ai comunită ii despre lucrul individual / în echipă la locul de muncă • Colectarea informa iilor despre meseria preferată din ziare. desene. activită i şi meserii în care este necesar lucrul individual / în echipă 4.3. povestiri. meserii individuale / de echipă • Analiza unui text (povestire.2 Să exerseze abilită i de elaborarea unui orar al unei zile planificare a învă ării obişnuite din via a copilului • Discu ii de grup cu privire la ponderea activită ilor de învă are şi cele de timp liber în orarul zilnic • Conversa ia cu privire la importan a planificării învă ării 4. Managementul informa iilor şi învă ării Obiective de referin ă La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi capabili: Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activită i: 3.2 Să descrie meseria preferată utilizând termeni specifici • Brainstorming cu privire la jocuri. activită i.1 Să exemplifice jocuri.1 Să selecteze diferite tipuri de • Crearea unei „mini baze” de date cu informa ii necesare în diferite tipuri de informa ii necesare activitatea de învă are unor discipline de studiu • Fişe de lucru: implicarea părin ilor în 3. Planificarea carierei Obiective de referin ă La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi capabili: Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activită i: 4. fabulă). reviste. cu sublinierea termenilor specifici unei meserii • Realizarea unor postere. colaje cu tema: „Meseria mea” • Alcătuirea unui mic dic ionar cu 31 .

1 Să exerseze abilită ile de • Exerci ii de luare de decizii în luare a deciziilor situa ii relevante pentru copiii • Exerci ii de luare de decizii în situa ii de risc sau criză (incendii. cutremure) 5.2 Să dea exemple de • Completarea unei fişe de lucru cu alternative ale unei probleme tema: „Etapele luării unei decizii” • Brainstorming cu tema: „Ce este o problemă şi care sunt alternativele de rezolvare a ei” • Exerci ii individuale şi de grup de identificare a alternativelor unor probleme • Exerci ii de analiză critică a alternativelor unei probleme 32 .termeni specifici unei meserii 5. inunda ii. Calitatea stilului de via ă Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a III-a elevii Pe parcursul clasei a III-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 5.

nevoia de intimitate. stabilirea termenelor.2 Învă are eficientă: • Planificarea învă ării: obiective săptămânale. Meseria viitoare şi necesitatea muncii în echipă.Con inuturi 1. Cum să fiu un bun ascultător (mimică.beneficii şi efecte.1 Autocunoaştere: • Spa iul personal. instrumente utilizate.1 Explorarea carierei: • Meserii individuale şi de echipă .2 Familia: • Tipuri diferite de familii. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1. Planificarea carierei 4. postură corporală). comportamente non-verbale. 33 . 4. grani e personale. • Diversitatea culturală şi etnică – de ce sunt oamenii diferi i? 2.1 Managementul informa iilor: • Criterii de selectare a informa iei: veridicitatea şi autoritatea sursei. planul de lucru. ascultare. 3.1 Comunicare: • Comunicarea: vorbire. gesturi. • Termeni specifici unei meserii: denumirea activită ilor principale. 3. Managementul informa iilor şi învă ării 3. orarul unei zile. 2. Comunicare şi abilită i sociale 2.

alternative de rezolvare a problemei. inunda ii. 34 . • Rezolvarea de probleme: alternative ale rezolvării de probleme. analiza critică a alternativelor de rezolvare a unei probleme. analiza consecin elor tuturor alternativelor identificate. Calitatea stilului de via ă 5.1 Calitatea vie ii personale: • Etapele luării unei decizii: identificarea problemei.5. alegerea unui op iuni şi planul de ac iune. evaluarea. analiza cost-beneficiu. cutremure). Aplicarea luării deciziei în situa ii relevante pentru copii şi/sau în situa ii de risc sau criză (incendii.

vârstei copilăriei desene cu tema: „Schimbările din copilărie” 1. 10. Managementul informa iilor şi învă ării 35 .1 Să identifice propriile • Chestionare de interese şi abilită i. Comunicare şi abilită i sociale Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a IV-a elevii Pe parcursul clasei a IV-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 2. Autocunoaştere şi dezvoltare personală Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a IV-a elevii Pe parcursul clasei a IV-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 1.2 Să explice factorii care • Jocuri de rol cu secven e / dialoguri influen ează rela iile dintre din poveşti despre rela iile din membrii familiei familie • Colaje despre comunicarea între copii şi părin i 3. jocuri de rol: „Eu peste 5.3 Să enumere diferen ele dintre • Jocuri de rol.Clasa a IV-a 1. scenete cu tema: nivelul primar şi gimnazial „Clasa a V-a preferată” • Vizite. colaje.2 Să prezinte caracteristicile • Portofoliu (sarcină de grup). interviuri cu elevi. reguli • Exerci ii situa ionale cu dificultă i care pot apărea în grup 2. interese şi abilită i şcolare şi Discu ii pe baza rezultatelor extraşcolare • Exerci ii individuale. dirigin i din gimnaziu 2. profesori.1 Să identifice dificultă ile şi • Sarcini de grup în care se stabilesc etapele prin care trece un grup roluri. 20 ani” 1.

recomandări • Jurnalul personal: impresiile notate în timpul orelor de Consiliere şi orientare (clasele I-IV) 4.2 Să exerseze abilită i de • Exerci ii-joc şi exerci ii metaforice stabilire a priorită ilor şi de stabilire a priorită ilor şi obiectivelor simple de scurtă obiectivelor de scurtă durată (pentru durată (pentru clasa a V-a) clasa a V-a) 5.1 Să explice necesitatea utilizării TIC (tehnologii informatice şi de comunicare) în colectarea informa iilor cu privire la învă are şi carieră 3. postere.Obiective de referin ă La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi capabili: 3. rezultate ale exerci iilor de consiliere. desene pentru eviden ierea condi iilor optime de învă are 4. explica ii. „Vreau să învă mai mult despre…” • Portofoliul carierei: imagini. Calitatea stilului de via ă 36 . sugestii. exemplificare prin situa ii personale • Colaje.1 Să alcătuiască portofoliul • Fişe de lucru: completarea frazelor carierei pentru clasele I-IV de tipul: „Sunt bun la…”.2 Să identifice condi iile optime pentru învă are eficientă Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele activită i: • Comentarea unor texte şi imagini cu referire la TIC şi alte surse de informare • Realizarea unei fişe simple de prezentare personală folosind TIC (în laboratorul de informatică sau pe calculatorul personal de acasă) • Discu ii de grup privind condi iile optime de învă are. desene. Planificarea carierei Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a IV-a elevii Pe parcursul clasei a IV-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 4.

Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a IV-a elevii Pe parcursul clasei a IV-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 5.1 Să aplice abilită ile de luare • Exerci ii individuale şi de grup de de decizii şi rezolvare de luare de decizii şi rezolvare de probleme în diferite contexte probleme pe teme de dezvoltare educa ională şi a carierei • Brainstorming şi dezbatere pe tema 5.2 Să aplice abilită ile de conflictului şi a managementului management al conflictelor în conflictului diverse situa ii • Exerci ii de grup de management al unei situa ii de conflict sau a unei situa ii de criză 37 .

2. responsabilitate.1 Abilită i sociale: • Dificultă i şi depăşirea lor în grup.1 Managementul informa iilor: • Utilizarea TIC în colectarea informa iilor cu privire la carieră: criterii simple de colectare a informa iilor cu privire la cariereă ajutorul TIC (identificarea cuvintelor cheie. 2.2 Schimbare. ambient).condi iile optime pentru învă are eficientă: Deprinderi eficiente de studiu: organizarea con inuturilor de învă are. perseveren ă.2 Învă are eficientă: • Învă area în sens restrâns . Managementul informa iilor şi învă ării 3. ce simt. Disciplina învă ării: implicare.Con inuturi 1. Condi ii interne / externe: mediul de învă are (spa iu. dezvoltare: • Caracteristicile vârstei copilăriei – ce gândesc. 1. creştere. Etapele prin care trece un grup. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1.aspectele critice care să fie discutate cu părin ii (legate de creştere. rela iile cu colegii şi profesorii).2 Familia: • Rela iile dintre membrii familiei. dozarea efortului şi a perioadelor de relaxare / odihnă. Valorile şi practicile transmise de familie . utilizarea unui motor de căutare. asumarea sarcinilor de lucru. Roluri în grup. 3. • Pregătirea pentru schimbare şi pentru clasa a V-a. 38 . 3. cum mă comport.1 Autocunoaştere: • Interese şi abilită i personale: caracteristici individuale. localizarea informa iilor). Comunicare şi abilită i sociale 2.

Calitatea stilului de via ă 5. a exprimării emo ionale. de alegere a carierei. Planificarea carierei 4.starea personală de sănătate. imagini. 5. • Situa ii sau tipuri de conflicte.1 Calitatea vie ii personale: • Luare de decizii şi rezolvarea de probleme în context şcolar.1 Planificarea carierei: • Portofoliul carierei .elemente simple: fişe. 39 . Rela ia dintre traseul educa ional şi viitoarea carieră. Managementul conflictelor în situa ii de risc sau criză. de comunicare asertivă şi de decizie. • Elemente simple ale planului pentru carieră: priorită i şi obiective privind nivelul gimnazial şi clasa a V-a. jurnalul personal. Managementul conflictelor: aplicarea abilită ilor sociale. recomandări. sugestii. 4.

Sugestii metodologice
Unul din obiectivele curriculum-ului Consiliere şi orientare este de a stimula abilită ile de învă are permanentă în scopul dezvoltării personale şi integrării socio-profesionale viitoare de succes. Elevii experimentează practic în cadrul orelor de Consiliere şi orientare diferite tehnici de învă are, rela ionare, comunicare eficientă, abilită i de explorare a resurselor personale şi a carierei, apoi aplică ceea ce au experimentat în clasă în situa ii de via ă diferite şi evaluează propriul progres. Înva ă astfel să-şi asume responsabilitatea propriei învă ări. „Predarea” se focalizează atât pe cunoştin e şi abilită i specifice disciplinei, cât şi pe atitudinile şi mecanismele învă ării personalizate, conştiente şi eficiente, pe care elevii să le aplice şi în contexte diferite de via ă, nu numai în cadrul şcolii. „Procesul de predare – învă are” în cadrul Consilierii şi orientării respectă principiile învă ării active, centrate pe elev. În acest scop, metodele recomandate pentru orele de Consiliere şi orientare sunt metodele activparticipative. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, în diadă / triadă / echipă, prin muncă independentă sau facilitată de către consilier sau profesorul consilier: • jocul de rol, simularea • brainstorming-ul • metode art-creative • exerci iul • chestionarul de interese şi abilită i • conversa ia, discu ia, dezbaterea • tehnici ale gândirii critice. Modalită i de evaluare În cadrul orelor de Consiliere şi orientare NU se utilizează calificative. Evaluarea va urmări progresul personal în ceea ce priveşte abilită ile de

40

integrare şcolară şi socială, atitudinile fa ă de lumea înconjurătoare şi fa ă de propria persoană, cunoştin ele şi nivelul informa iilor despre lumea ocupa iilor şi ob inerea succesului în carieră. Recomandăm utilizarea următoarelor metode de evaluare: • exprimarea ideilor şi argumentelor personale prin: poster, desen, colaj; • proiectul individual şi de grup; • portofoliul; • activită i practice; • fişe individuale de (auto)evaluare. Un aspect important şi inovator al curriculum-ului actual este deschiderea spre comunitate, con inuturile prezentate la Consiliere şi orientare incluzând aspecte legate de: implicare comunitară şi voluntariat, pia a muncii şi interac iuni cu angaja ii şi angajatorii (în cadrul vizitelor de informare / explorare), elaborarea de proiecte individuale şi de grup, cu aplicabilitate socială. Activită ile propuse reprezintă cea mai bună cale de asumarea de către elevi, încă din nivelul primar, a rolului de cetă ean activ şi responsabil, informat şi pregătit pentru inser ia socio-profesională după absolvirea şcolii.

41

42

Curriculum clasele V - VIII CONSILIERE ŞI ORIENTARE

43

44

Notă de prezentare

Aria curriculară Consiliere şi orientare tinde să rezolve în prezent, simultan, următoarele aspecte: • facilitarea accesului la întreaga ofertă de educa ie şi formare profesională; • sprijinirea bunei inser ii socio-profesionale viitoare a tinerilor; • ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea dispune. De-a lungul diferitelor niveluri de educa ie, toate disciplinele îşi asumă o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea în plan personal, social şi profesional a elevilor şi pentru achizi ionarea abilită ilor necesare succesului şi reuşitei. În cadrul Consilierii şi orientării preocuparea pentru cele trei arii de dezvoltare devine centrală, focalizarea pe acestea fiind explicită. În principal, elevii beneficiază în urma parcurgerii orelor de Consiliere şi orientare de conştientizarea conexiunilor între ceea ce înva ă şi utilitatea cunoştin elor şi abilită ilor dobândite pentru via a reală. Conştientizarea transferului de abilită i şi cunoştin e în via a reală sporeşte motiva ia şi interesul pentru învă are al elevilor. Proiectarea curriculară a fost realizată în consens cu mesajul cheie nr. 5 al Memorandum∗-ului privind învă area permanentă şi anume „Regândirea consilierii şi orientării”. De asemenea, au fost luate în considerare Planurile cadru de învă ământ aprobate de Ministerul Educa iei şi Cercetării, precum şi Planul cadru pentru aria curriculară Consiliere şi orientare**, document orientativ pe baza căruia se desfăşurau până în prezent activită ile specifice orelor de Consiliere şi orientare sau Dirigen ie. Dintre cele 8 domenii de

“Memorandum privind învă area permanentă”, elaborat de Comisia Europeană, Barcelona, 2000. ** “Consiliere şi Orientare - Ghid”, document elaborat de Institutul de Ştiin e ale Educa iei, Bucureşti, 2000

45

dezvoltare şi maturizare personală atins de elevi la finalul nivelului primar. de învă are şi de a deveni conştien i de posibilitatea de transferare a acestora în contexte sociale diferite. În particular. mai încrezători în sine. • aptitudinilor de utilizare a tehnologiilor informatice şi de comunicare (TIC). • pregătirea elevilor pentru decizia privind traseul educa ional după absolvirea clasei a VIII-a (liceu sau Şcoala de arte şi meserii). să trăiască şi să participe activ la via a şcolară şi socială. • pregătirea elevilor pentru a face fa ă cerin elor şcolare din nivelul gimnazial şi liceal. Parcurgând – cu sprijinul consilierilor sau profesorilor consilieri activită ile propuse în acest curriculum elevii devin mai motiva i. pot să îşi stabilească scopuri realiste. • dezvoltarea abilită ilor de a răspunde vie ii sociale în ansamblu.VIII îi ajută pe elevi să găsească răspunsurile la aceste întrebări.competen e-cheie stabilite la nivel european***. document ratificat de Consiliul European . de rela ionare. 2002 46 . Elevii dobândesc cunoştin e şi abilită i care îi *** “Planul detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educa ionale şi de formare profesională din Europa”. curriculum-ul actual contribuie la dezvoltarea: • competen elor inter-personale. În cursul orelor de Consiliere şi orientare elevii au posibilitatea de a exersa abilită i de comunicare eficientă. devin mai pregăti i pentru nivelurile educa ionale viitoare. dezvoltă abilită i mai eficiente de învă are. Derularea activită ilor specifice ariei curriculare Consiliere şi orientare la clasele V-VIII are în vedere: • nivelul de cunoaştere. inter-culturale.VIII ine seama de modificările survenite în structura sistemului de învă ământ. Barcelona. sociale şi civice. • abilită ii de „a învă a să înve i”. Curriculum-ul de Consiliere şi orientare pentru clasele V . Consilierea şi orientarea răspunde unor întrebări importante pe care elevii şi le pun în această perioadă a vie ii: Cine sunt şi ce calită i am? Cum pot să îmi fac prieteni la şcoală şi acasă? De unde pot ob ine informa ii sau ajutor? Ce trebuie să fac pentru a învă a mai bine? Ce vreau să devin şi ce trebuie să fac pentru a avea o carieră de succes? Activită ile de Consiliere şi orientare propuse în Curriculum-ul pentru clasele V .

Structura curriculum-ului este următoarea: • Obiective cadru (finalită i care trebuie atinse la sfârşitul nivelului gimnazial). a comunită ii.ceea ce presupune asumarea de roluri responsabile în comunitate şi via a profesională. Curriculum-ul Consiliere şi orientare este structurat pe următoarele module tematice care se regăsesc la nivelul fiecărui an de studiu al nivelului gimnazial: • Autocunoaştere şi dezvoltare personală • Comunicare şi abilită i sociale • Managementul informa iilor şi învă ării • Planificarea carierei • Calitatea stilului de via ă 47 . neavând titlul de obligativitate). să îşi creeze viitorul . • Valori şi atitudini (dezvoltate prin curriculum-ul Consiliere şi orientare pe tot parcursul şcolarită ii). • Obiective de referin ă (deduse din obiectivele cadru şi care sunt specifice fiecărui an de studiu al nivelului gimnazial). • Sugestii metodologice (exemple de metode şi tehnici propuse pentru realizarea con inuturilor şi atingerea obiectivelor. • Bibliografie şi resurse (publica ii. familiei. a carierei şi vie ii sociale. • Exemple de activită i de învă are (menite să sprijine realizarea obiectivelor de referin ă). adrese web. institu ii care pot fi consultate pentru informa ii suplimentare). vor fi stabilite obiective de atins. de predare – învă are.ajută să devină actori responsabili şi să contribuie la via a şcolară. grupului de prieteni. acestea cuprind recomandări globale şi flexibile cu privire la metodele şi tehnicile specifice nivelului primar şi reprezintă un ghid pentru profesori. Vor fi elaborate planuri cu privire la educa ie şi carieră. să se implice într-un proces de învă are permanentă. • Con inuturile (elaborate în concordan ă cu necesită ile şi specificul individual şi al clasei de elevi şi cuprind temele prin care vor fi dezvoltate obiectivele de referin ă). vor fi explorate viitorul şi resursele personale necesare pentru ob inerea succesului. În fiecare an al nivelului gimnazial elevii vor dobândi noi abilită i de explorare personală.

cadrele didactice pot opta şi pentru op ionalul de Consiliere şi orientare (0 . în cadrul op ionalului de Consiliere şi orientare se pot detalia activită ile specifice unei anumite teme. însă în şcolile sau la clasele la care situa ia o cere. în func ie de cerin ele şi nevoile clasei de elevi. Structura curriculum-ului actual fundamentează derularea activită ilor obligatorii de Consiliere şi orientare la nivelul gimnazial. Astfel. curriculum-ul actual oferind exemple suficiente de activită i de învă are în acest sens. făcând parte din trunchiul comun (1 oră / săptămână). 48 .Conform Planului cadru de învă ământ aprobat prin OMEC 3638/11. dar oferă şi sugestii pentru derularea op ionalului.1 ore / săptămână în cadrul Curriculum-ului la decizia şcolii).04.2001 în nivelul gimnazial disciplina Consiliere şi orientare are caracter obligatoriu.

Valorizarea rela iilor inter-personale.Obiective cadru 1. 3. Orientare spre o via ă de calitate în prezent şi în viitor. Valori şi atitudini • • • • • • • • • • Respect şi încredere în sine şi în ceilal i. Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate. Receptivitate la emo iile celorlal i. 2. Valorificarea critică şi selectivă a informa iilor. Responsabilitate şi ambi ie pentru decizii şi ac iuni privind cariera. Aprecierea unicită ii fiecăruia. Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are. Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei. Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învă are. Formarea atitudinilor. 4. Dezvoltarea unei atitudini pozitive fa ă de sine ca persoană unică şi valoroasă. Interes pentru învă are permanentă într-o lume în schimbare. 5. 49 . Motiva ie şi flexibilitate în elaborarea traseului educa ional şi profesional. achizi ionarea cunoştin elor şi abilită ilor inter-personale.

Comunicare şi abilită i sociale Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a V-a elevii Pe parcursul clasei a V-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 2. resursele formării stimei de sine 1. ghicitori. întâmplări neobişnuite pentru eviden ierea stimei de sine a personajelor • Lucru în echipe: ce este stima de sine (ce spun exper ii. eu acum” preadolescen a • Completarea unor chestionare cu tema: „Preadolescen a” şi analiza răspunsurilor în clasă 2. catrene. refrene).2 Să analizeze caracteristicile • Benzi desenate. pierderea 50 .1 Să dezvolte strategii pentru • Lucru pe grupe: exprimarea verbală exprimarea adecvată şi în / non-verbală a factorilor care siguran ă a emo iilor facilitează sau blochează exprimarea gândurilor / emo iilor • Listarea situa iilor care implică emo ii dificile: câştigarea sau pierderea unei competi ii. Autocunoaştere şi dezvoltare personală Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a V-a elevii Pe parcursul clasei a V-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 1. colaje cu tema: „Eu specifice grupei de dezvoltare: copil. defini ii personale.Clasa a V-a 1.1 Să exemplifice resurse ale • Exerci ii pentru cunoaştere de sine formării stimei de sine şi inter-cunoaştere • Scurte povestiri.

1 Să acceseze diferite surse de • Activită i de explorare a surselor de informa ii privind activitatea informa ii de învă are-acomodare în • Exerci ii de identificare şi clasa a V-a prezentare a unor materiale folosite în învă are: pliante. broşuri.2. schimbările din familie • Benzi desenate. eseuri cu tema: „Regulile învă ării”.1 Să prezinte sarcinile şi • Fişe de lucru: conceperea de către responsabilită ile asumate în elevi a unor seturi de întrebări meseria preferată (chestionar) referitoare la meseria preferată • Vizite în diverse institu ii pentru familiarizarea cu mediul de lucru în diferite meserii şi aplicarea chestionarelor elaborate • Prezentarea în fa a clasei / joc de rol cu privire la sarcinile şi responsabilită ile în meseria 51 . „Motiva ia învă ării” 4.2 Să evalueze comportamente de cooperare în grup unui prieten. Planificarea carierei Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a V-a elevii vor Pe parcursul clasei a V-a se fi capabili: recomandă următoarele activită i: 4.2 Să analizeze factorii • Planuri personalizate de învă are favorizan i ai învă ării pentru discipline la alegere • Fişe de lucru. Managementul informa iilor şi învă ării Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a V-a elevii Pe parcursul clasei a V-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 3. vizionare de casete 3. „Cum învă ăm”. postere. discu ii prin care se arată respect şi grijă pentru ceilal i • Scenarii de cooperare / ne-cooperare în grup 3.

go.1 Să analizeze diferite modalită i de a face fa ă presiunii grupului în situa ii de op iunim educa ionale şi de carieră 5.ise.2 Să analizeze consecin ele pe termen scurt şi pe termen lung ale unei decizii Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activită i: • Discu ii de grup pe tema presiunii grupului şi a modalită ilor de a face fa ă presiunii grupului • Proiect individual şi joc de rol cu tema: „Cum facem fa ă presiunii grupului” • Exerci ii individuale şi de grup de analizare a consecin elor pe termen scurt şi lung a unor decizii relevante pentru elevi • Completarea unor fişe de lucru cu procesul decizional şi consecin ele unor decizii 52 . Calitatea stilului de via ă Obiective de referin ă La sfârşitul clasei a V-a elevii vor fi capabili: 5.ro • Discu ii de grup cu membrii ai comunită ii cu privire la criteriile pentru care clasificăm ocupa iile în tradi ionale şi non-tradi ionale 5.2 Să compare ocupa ii tradi ionale şi non-tradi ionale preferată • Vizionarea de casete video cu ocupa ii tradi ionale şi nontradi ionale • Explorarea site-ului www.4.

53 . 3. resursele formării stimei de sine. creştere. rela iile cu colegii. Acceptarea necondi ionată / auto-valorizarea. furie. sociali. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1. vestimenta ie. Managementul informa iilor şi învă ării 3.2 Învă are eficientă: • Factorii favorizan i / frenatori ai învă ării: clasificare şi analiză (interni – externi. orar.2 Schimbare.Con inuturi 1. contextuali). triste e)? 2. Abilită i sociale: • Importan a contribu iei fiecărui membru al unui grup. personali. Atitudinea pozitivă fa ă de propria persoană. Cum facem fa ă emo iilor dificile (de ex. 1. culturali. 4.1 Explorarea carierei: • Caracteristicile unei meserii – sarcini simple. responsabilită i. Comunicare şi abilită i sociale 2. mediu de lucru.1 Managementul informa iilor: • Modalită i de găsire a informa iilor.2. dezvoltarea personalită ii. Planificarea carierei 4. învă are – acomodare. 3.1 Managementul emo iilor: • Rela ia dintre evenimente. • Ocupa ii tradi ionale şi non-tradi ionale. Importan a informa iilor în procesul de cunoaştere. 2. aşteptări. instrumente de lucru. Avantajele cooperării în grup. gânduri şi emo iile generate.1 Autocunoaştere: • Stima de sine: ce este stima de sine. dezvoltare: • Caracteristicile preadolescen ei: schimbările fizice.

Calitatea stilului de via ă 5. Consecin e pe termen scurt şi lung ale unei decizii. 5. Modalită i de a face fa ă presiunii grupului.5.2 Calitatea vie ii personale: • Alternative ale unor probleme. Alegerea alternativei optime.1 Calitatea rela iilor sociale: • Consecin ele presiunii grupului în alegerea unor activită i educa ionale sau în explorarea şi dezvoltarea unor aptitudini şi abilită i personale. 54 .

2 Să distingă între asertivă comportamentul asertiv.1 Să aplice tehnici de • Imaginarea şi discutarea unor autocontrol situa ii care necesită autocontrol • Exerci ii de autocontrol • Crearea unor situa ii de comunicare 2.Clasa a VI-a 1.. schimbărilor specifice colaje pentru prezentarea dezvoltării umane schimbărilor specifice dezvoltării umane • Vizionarea unor casete video despre aspectele importante ale dezvoltării pentru diferite niveluri de dezvoltare 2.1 Să exerseze prezentarea • Redactarea unui certificat de caracteristicilor pozitive competen e: „Pentru cel / cea mai.. postere.” despre sine • Joc de rol şi lucru în echipe cu tema: „Persoane cu stimă de sine scăzută / ridicată” • Confec ionarea unor etichete.2 Să analizeze varietatea • Realizarea unor pliante. pasiv • Joc de rol comparativ: şi agresiv comportament pasiv-asertiv-agresiv 55 . Comunicare şi abilită i sociale Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VI-a elevii Pe parcursul clasei a VI-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 2. discu ii în grup despre etichetări şi consecin ele acestora 1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VI-a elevii Pe parcursul clasei a VI-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 1.

ise. „ocupa ie”.2 Să identifice stilul propriu de • Analiza unor materiale folosite în învă are învă are: pliante.3. dezbatere panel cu termenii de muncă. „ocupa ie”.2 Să analizeze criterii simple de • Studiu de caz. „carieră” • Utilizarea dic ionarelor (bibliotecă. Internet) pentru găsirea explica iilor teoretice cu privire la definirea termenilor de „muncă”. Planificarea carierei Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VI-a elevii Pe parcursul clasei a VI-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 4.1 Să exerseze abilită i de • Activită i de prezentare a prezentare a informa iilor informa iilor în forme diverse în grup 3. „carieră” • Explorarea site-ului www. ocupa ie şi privire la con inuturile termenilor de carieră „muncă”.1 Să se familiarizeze cu • Brainstorming. Managementul informa iilor şi învă ării Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VI-a elevii Pe parcursul clasei a VI-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 3. broşuri • Chestionare şi studii privind stilul propriu de învă are 4.go. analiză de text pentru alegere a unei meserii identificarea criteriilor de alegere a unei meserii • Discu ii cu membrii comunită ii invita i la clasă cu privire la modul de alegere a meseriei 56 .ro 4.

catastrofe naturale) • Discu ie de grup de listare a posibilelor surse de stres ale tinerilor şi adul ilor • Proiect de grup de promovare a conştientizării surselor de stres de către copii şi tineri • Proiect individual cu tema: „Cum facem fa ă stresului?” 57 .5. violen ă. accidente. jocuri de rol şi imaginarea unor situa ii de decizie • Exerci ii de identificare a alternativelor unor probleme şi analizarea lor • Exerci ii de rezolvare a unor probleme cu poten ial de risc sau criză (ex.1 Să aplice metode eficiente de rezolvare a problemelor şi luare a deciziilor în diverse situa ii 5. Calitatea stilului de via ă Obiective de referin ă La sfârşitul clasei a VI-a elevii vor fi capabili: 5.2 Să identifice sursele de stres şi modalită ile de adaptare eficientă la stres Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activită i: • Dramatizări.

3. adolescen ă. creştere. cu utilizarea mijloacelor audio-video (retroproiector.1 Managementul informa iilor: • Tehnici de prezentare a informa iilor: oral. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1. Prezentarea informa iilor pentru diferite grupuri de audien ă. 1. pasiv şi agresiv. 58 . 3.2 Comunicarea: • Comunicarea asertivă. Etichetările. dezvoltare: • Etapele dezvoltării umane: copilărie.1 Autocunoaştere: • Stima de sine: persoanele cu stimă de sine scăzută / ridicată. Managementul informa iilor şi învă ării 3.caracteristici. pubertate. Criterii de identificare a stilului propriu de învă are. Consecin e ale unei stime de sine scăzute / negative. bătrâne e. cu sprijinul limbajului non-verbal şi para-verbal. Responsabilitate pentru consecin ele propriilor ac iuni. kinestezic .1 Managementul emo iilor: • Importan a auto-controlului. scris. Cum poate fi îmbunătă ită stima de sine. Comunicare şi abilită i sociale 2. Avantaje şi limite ale fiecărei tehnici. 2. pozitivă / negativă.Con inuturi 1. Comportamentul asertiv.2 Schimbare. videoconferin ă). auditiv. 2. video-proiector. Etape dificile ale dezvoltării şi modalită i de depăşire a acestora.2 Învă are eficientă: • Stiluri de învă are: vizual. maturitate. tinere e. Tehnici de auto-control.

de percep ie sau interpretare a unor situa ii. 5. ocupa ie. un mod de gândire ra ional. învă area unor modalită i de relaxare. informată şi responsabilă cu privire la alegerea meseriei. distinc ii şi caracteristici. Planificarea carierei 4. remunera ia. comunicarea asertivă. Calitatea stilului de via ă 5. cererea de for ă de muncă.4. • Criterii de alegere a unei meserii: satisfac ia muncii. identificare a reac iilor la stres. pregătire educa ională. 59 . Decizie personală. Consecin e pe termen scurt şi pe termen lung ale deciziilor. Ac iuni de rezolvare a unei probleme cu poten ial de risc (ex. dezvoltarea personală. Planul de ac iune în rezolvarea unor probleme. catastrofe naturale).1 Explorarea carierei: • Muncă. metode de recunoaştere. • Stresul: surse de stres pentru tineri şi adul i. rela ii abuzive de exploatare) şi/sau de criză (accidente.1 Calitatea vie ii personale: • Situa ii de decizie. prestigiul domeniului. tradi ia familială. carieră: defini ie. • Metode de adaptare eficientă la stres: un stil de via ă sănătos.

Comunicare şi abilită i sociale Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VII-a elevii Pe parcursul clasei a VII-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 2.1 Să analizeze caracteristicile • Scenarii aplicate în clasă / în afara comportamentului de lider clasei pentru exersarea rolurilor de conducere în cadrul grupului • Realizarea unor jocuri de grup. a comunicare eficientă 60 . cu asumarea spontană / prestabilită a rolului de lider 2. fotografii cu diversită ii la nivelul tema: „Povestea unui succes” individului şi social • Realizarea unor postere.2 Să demonstreze abilită i de • Tehnici de ascultare activă.1 Să aprecieze importan a • Eseuri pe tema încrederii în sine şi încrederii în sine şi a imaginii succesului de sine optime în ob inerea • Analiza unor personaje celebre din succesului trecut sau contemporane din diferite domenii din perspectiva încrederii în sine 1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VII-a elevii Pe parcursul clasei a VII-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 1. pliante despre diversitate şi diferen ele culturale • Crearea unei broşuri cu tema: „Diversitatea” • Organizarea unui „Festival al na iunilor” 2.Clasa a VII-a 1. desene.2 Să argumenteze impactul • Interviuri.

pentru toate tipurile de activită i • Ini ierea unei expozi ii în clasă cu realizările în învă area şcolară ale elevilor sau ale clasei. pliant etc. şcolară elaborarea orarului zilei.comunicare eficientă 2. realizarea planului pentru succesul în învă area individual de lucru şi al clasei. săptămânal sau semestrial. de adresare a întrebărilor aplicate în perechi / grup.3 Să aplice tehnici creative în personal învă are • Exerci ii de stimulare a creativită ii 61 .2 Să aplice elemente de • Fişe de lucru individual sau pe management al timpului echipe. Managementul informa iilor şi învă ării Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VII-a elevii Pe parcursul clasei a VII-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 3.1 Să analizeze sursele de • Discu ii de grup: necesitatea informare cu privire la informării cu privire la tipurile de ofertele educa ionale după liceu / şcoli de arte şi meserii care finalizarea clasei a VIII-a pot fi alese după finalizarea clasei a VIII-a • Interviuri cu colegii de liceu pentru identificarea avantajelor şi limitelor surselor de informare cu privire la oferta educa ională 3. • Exerci ii de prezentare în public • Documentare.3 Să explice beneficiile rela iilor familiale pozitive oferirii de feedback.) a rela iilor pozitive între copii şi părin i 3. jocuri de rol prin care sunt ilustrate schimbările familiei de-a lungul timpului • Strategii de promovare prin materiale informative (poster. cu diplome privind eficien a utilizării timpului 3.

ise. Calitatea stilului de via ă Obiective de referin ă La sfârşitul clasei a VII-a elevii vor fi capabili: 5.3 Să exerseze elaborarea • Discu ii de grup pentru clarificarea elementelor simple de conceptului de „marketing personal” marketing personal (cartea de • Explorarea site-ului www. vizite în institu ii / companii pentru aplicarea chestionarelor 4. studii de caz pe tema stilului propriu de via ă şi influen a acestuia asupra op iunilor de carieră • Realizarea unor proiecte individuale şi de grup pe tema stilului de via ă şi planificarea carierei 62 .ro şi familiarizarea cu informa iile legate de sistemul educa ional • Discu ii cu părin ii şi membrii 4.1 Să analizeze sistemul • Discu ii de grup pentru desprinderea educa ional din România caracteristicilor fiecărui nivel şcolar • Vizitarea site-ului oficial MEC www.1 Să evalueze impactul factorilor sociali.admitere.4.ro. Planificarea carierei Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VII-a elevii Pe parcursul clasei a VII-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 4. problematizări. www. culturali.edu. economici şi de mediu asupra stilului de via ă şi a dezvoltării carierei Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activită i: • Dezbateri.ro vizită) • Exerci ii art-creative pentru elaborarea căr ii de vizită personale 5.go.2 Să compare diferite locuri de comunită ii cu privire la şcolile muncă şi cerin ele absolvite pentru ocuparea unei educa ionale şi profesionale meserii solicitate de acestea • Elaborarea unui chestionar cu privire la solicitările profesionale ale unui loc de muncă.

• Discu ii de grup pe tema promovării egalită ii de gen în dezvoltarea carierei • Proiecte individuale şi de grup pe tema promovării egalită ii de gen în dezvoltarea carierei 5.2 Să analizeze mecanismele • Discu ii de grup cu tema: „Cum eficiente de adaptare în situa ii facem fa ă stresului?” de stres sau criză • Exerci ii de identificare a mecanismelor de adaptare în diverse situa ii poten ial stresante • Proiect de grup de promovare a suportului social în situa ii de criză (catastrofe naturale. violen ă. accidente) 63 .

adresarea întrebărilor.1 Managementul informa iilor: • Surse de informare cu privire la tipurile de liceu / şcoli de arte şi meserii care pot fi alese după finalizarea clasei a VIII-a: publica ii. feedback pozitiv.2 Învă are eficientă: • Elemente de management al timpului. 3. demonstrarea respectului de sine. 3. 64 . târguri de oferte educa ionale. încredere în sine: importan ă. etnică şi individuală: consecin ele şi beneficiile diversită ii. tehnici de prezentare în public.3 Familia: • Cum s-a schimbat familia de-a lungul timpului? Grijă şi sprijin în familie. 2. • Creativitatea: factorii facilitatori / frenatori ai creativită ii. baze de date.1 Abilită i sociale: • Exersarea abilită ilor de conducere. Respectarea diferitelor tipuri de familii. 2.Con inuturi 1. Managementul informa iilor şi învă ării 3. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1. Tehnici de stimulare a creativită ii.1 Autocunoaştere: • Imagine de sine. Strategii eficiente de management al timpului. • Diversitatea culturală. Adaptarea la presiunea timpului. Motiva ia pentru ob inerea succesului în învă area şcolară. • Succes în învă area şcolară. Avantaje şi dezavantaje ale acestora. Comunicare şi abilită i sociale 2. rela ia cu succesul. Cum recunoaştem un lider? 2. site-uri web.2 Comunicarea: • Ce înseamnă comunicare eficientă? Abilită i de comunicare: ascultare.

economici în planificarea carierei şi formarea unui stil de via ă. • Stereotipurile de gen şi planificarea carierei. 4. postuniversitar. institu ia şi datele de contact ale acesteia. 5. 65 .2 Calitatea vie ii personale: • Mecanisme de adaptare eficientă la stres. Pregătirea profesională în vederea angajării: abilită i. • Situa ii de criză: modalită i de recunoaştere a crizei şi de a face fa ă crizei. 5. liceal / SAM. • Implicarea în activită i de promovarea a unui stil de via ă sănătos. ajutor de specialitate.2 Marketing personal: • Cartea de vizită – elemente de con inut: numele şi prenumele. postliceal.1 Calitatea rela iilor sociale şi a mediului de muncă: • Factorii sociali. experien ă. Distinc ia învă ământ obligatoriu-învă ământ post-obligatoriu. Influen a stilului de via ă asupra op iunilor educa ionale.1 Explorarea carierei: • Pregătirea educa ională şi profesională necesare dobândirii unei ocupa ii: sistemul educa ional din România: nivelul primar.4. Beneficiile asupra dezvoltării şi lărgirii op iunilor de via ă şi a celor ocupa ionale. ocupa ia. date de contact personale. Surse de suport în situa ii de stres: suport social. Caracteristici. gimnazial. Reac ii emo ionale şi comportamentale în situa ii de criză (catastrofe naturale. accidente) şi modalită i de reac ie / adaptare în aceste situa ii. universitar. Tratamentul egal şi promovarea egalită ii de gen. Planificarea carierei 4. Calitatea stilului de via ă 5. violen ă. voluntariat. culturali. stagii practice. posibilită i de acces.

Clasa a VIII-a 1.2 Să demonstreze respect de • Dezbateri pe tema respectului de sine sine • Joc de rol care pune în eviden ă atitudini pozitive / negative fa ă de sine pe scenarii date sau create de elevi / eleve şi rela ia cu autoeficien a • Organizarea de campanii de promovare a valorilor şi convingerilor personale 2.2 Să manifeste respect pentru / contra exprimarea punctelor diferite • Monitorizarea presei: cum apar de vedere prejudecă ile şi stereotipurile în ştiri.1 Să explice importan a • Exerci ii de identificare a situa iilor responsabilită ii sociale în în care este necesară asumarea diferite contexte responsabilită ii sociale • Practicarea exprimării opiniilor pro2.1 Să evalueze punctele tari şi • Chestionare şi exerci ii metaforice slabe. Autocunoaştere şi dezvoltare personală Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VIII-a elevii Pe parcursul clasei a VIII-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 1. Comunicare şi abilită i sociale Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VIII-a elevii Pe parcursul clasei a VIII-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 2. interesele. articole 66 . abilită ile pentru identificarea intereselor şi personale abilită ilor personale • Portofoliul resurselor personale 1.

ro. Planificarea carierei Obiective de referin ă La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor fi capabili: 4.1 Să argumenteze importan a elementelor de marketing personal (scrisoarea de inten ie.1 Să utilizeze TIC (tehnologii • Accesarea portalurilor www.3 Să dezvolte un plan educa ional şi de carieră Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activită i: • Scrisoare de inten ie şi CV pentru diferite situa ii (ipotetice) de găsire a unui loc de muncă • Portofoliul personal pentru clasele V-VIII • Discu ii de grup privind traseele educa ionale posibile după terminarea clasei a VIII-a • Simulare: completarea formularelor op iune pentru clasa a IX-a • Explorarea site-ului www.2.edu.3 Să anticipeze schimbarea rolurilor în familie de-a lungul vie ii • Sarcini pe grupe.2 Să aplice tehnici ale gândirii • Exerci ii specifice gândirii critice critice 4.ro şi selectarea pentru documentarea privind informa iilor utile pentru decizia op iunile pentru clasa a IX-a privind traseul educa ional • Discu ii de grup privind avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru informarea cu privire la op iunile pentru clasa a IX-a 3. scenarii cu tema: „Rolurile femeilor / bărba ilor în via a privată şi în via a publică” 3.ise.go. Managementul informa iilor şi învă ării Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VIII-a elevii Pe parcursul clasei a VIII-a se vor fi capabili: recomandă următoarele activită i: 3.2 Să demonstreze importan a portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educa ional şi profesional 4. CV-ul) pentru găsirea unui loc de muncă 4.ro • Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educa ie şi carieră 67 . colaje. informatice şi de comunicare) www.admitere.

optimizarea învă ării • Realizare de pliante. proiect de grup cu tema: „Managementul stresului în situa ii de examinare” 68 .2 Să demonstreze abilită i de management al stresului Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activită i: • Dezbatere. Calitatea stilului de via ă Obiective de referin ă La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor fi capabili: 5. atitudinile şi comportamentele definitorii ale stilului de via ă în planificarea carierei 5. modalită i de adaptare.1 Să evalueze convingerile. jocuri de rol şi imaginarea unor situa ii de decizie în situa ii de stres şi aplicarea unor modalită i de adaptare • Discu ii de grup pe tema pregătirii pentru examene: bariere.5. studiu de caz. problematizare pe tema op iunilor educa ionale şi a stilului de via ă • Proiecte individuale şi de grup pentru identificarea propriului stil de via ă în rela ie cu op iunile educa ionale şi profesionale • Completarea unor fişe de lucru cu atitudini fa ă de stilul de via ă şi carieră • Dramatizări.

Evaluarea rezultatelor activită ii de căutare de informa ii cu ajutorul TIC 3. Comunicare şi abilită i sociale 2.2 Învă are eficientă: • Gândirea critică şi auto-control asupra propriei învă ări 69 . Atitudini negative şi pozitive fa ă de sine.2 Comunicarea: • Respectarea diferitelor puncte de vedere.1 Managementul informa iilor: • Cum mă ajută calculatorul / Internet-ul în găsirea şcolii pe care doresc să o urmez.3 Familia: • Schimbarea rolurilor în familie pe parcursul vie ii. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1.1 Autocunoaştere: • Autoevaluare: interese. Managementul informa iilor şi învă ării 3. puncte tari. Impactul stereotipurilor de rol 3. puncte slabe.1 Abilită i sociale: • Responsabilitatea socială în următoarele contexte: şcoală. Avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru informarea cu privire la op iunile pentru clasa a IX-a. comunitate 2.Con inuturi 1. abilită i. Prejudecă i şi stereotipuri: surse de apari ie şi consecin e 2. caracteristici personale • Respect pentru sine. familie. Auto-eficien ă 2.

1 Marketing personal: • Scrisoarea de inten ie şi CV.2 Planificarea carierei: • Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene. Planificarea carierei 4. atitudini şi comportamente ale stilului de via ă. Managementul stresului în situa ii de examinare 70 . sugestii. Impactul acestora asupra planificării carierei 5. accidente) • Modalită i de optimizare a pregătirii pentru examene.X. explica ii. elemente obligatorii. Necesitatea şi importan a elementelor de marketing personal pentru găsirea unui loc de muncă 4. rezultatele diferite concursuri. diplome şi certificate ob inute. activită i de voluntariat şi rezultate. recomandări • Planul educa ional şi de carieră: alternative educa ionale privind clasele IX . violen ă. Stresul şi examenele. Greşeli în redactarea unei scrisori de inten ie sau a unui CV. Managementul stresului în situa ii de criză sau în urma unor stresori majori (ex. Structură.4. catastrofe naturale.1 Calitatea mediului de muncă: • Convingeri. Calitatea stilului de via ă 5. obiectivele de lungă durată • Formularele de op iune pentru clasa a IX-a – caracteristici.2 Calitatea vie ii personale: • Managementul stresului. modalită i de completare 5. rezultate ale aplicării chestionarelor de interese şi abilită i.

Evaluarea va urmări progresul personal în ceea ce priveşte abilită ile de integrare şcolară şi socială. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual. comunicare eficientă. „Procesul de predare – învă are” în cadrul Consilierii şi orientării respectă principiile învă ării active. dezbaterea • tehnici ale gândirii critice Modalită i de evaluare În cadrul orelor de Consiliere şi orientare NU se utilizează note / calificative. prin muncă independentă sau facilitată de către cadrul didactic: • jocul de rol. în diadă / triadă / echipă. În acest scop. rela ionare. centrate pe elev. simularea • brainstorming-ul • metode art-creative • exerci iul • chestionarul de interese şi abilită i • conversa ia. metodele recomandate pentru orele de Consiliere şi orientare sunt metodele activparticipative. nu numai în cadrul şcolii. „Predarea” se focalizează atât pe cunoştin e şi abilită i specifice disciplinei. conştiente şi eficiente. Elevii experimentează practic în cadrul orelor de Consiliere şi orientare diferite tehnici de învă are.Sugestii metodologice Unul din obiectivele curriculum-ului Consiliere şi orientare este de a stimula abilită ile de învă are permanentă în scopul dezvoltării personale şi integrării socio-profesionale viitoare de succes. Înva ă astfel să-şi asume responsabilitatea propriei învă ări. cât şi pe atitudinile şi mecanismele învă ării personalizate. abilită i de explorare a resurselor personale şi a carierei. atitudinea fa ă de lumea 71 . pe care elevii să le aplice şi în contexte diferite de via ă. apoi aplică ceea ce au experimentat în clasă în situa ii de via ă diferite şi evaluează propriul progres. discu ia.

informat şi pregătit pentru inser ia socio-profesională după absolvirea şcolii. pia a muncii şi interac iuni cu angaja ii şi angajatorii (în cadrul vizitelor de informare / explorare). a rolului de cetă ean activ şi responsabil.înconjurătoare şi fa ă de propria persoană. cunoştin ele şi nivelul informa iilor despre lumea ocupa iilor şi ob inerea succesului în carieră. con inuturile prezentate la Consiliere şi orientare incluzând aspecte legate de: implicare comunitară şi voluntariat. 72 . Activită ile propuse reprezintă cea mai bună cale de asumarea de către elevi. elaborarea de proiecte individuale şi de grup. încă din nivelul gimnazial. cu aplicabilitate socială. Recomandăm utilizarea următoarelor metode de evaluare: • exprimarea ideilor şi argumentelor personale prin: poster. desen. colaj • proiectul individual şi de grup • portofoliul • activită i practice • fişe individuale de (auto)evaluare Un aspect important şi inovator al curriculum-ului actual este deschiderea spre comunitate.

Curriculum clasele IX .X CONSILIERE ŞI ORIENTARE 73 .

74 .

şi învă ământului obligatoriu. statutul aparte al claselor a IX-a şi a X-a care apar in. dar şi învă ământului liceal (pentru Şcoala de arte şi meserii a fost dezvoltat un curriculum separat).Notă de prezentare Aria curriculară Consiliere şi orientare tinde să rezolve în prezent. În acest context. 5 al Memorandum-ului* şi anume „Regândirea consilierii şi orientării”. octombrie 2000 ** “Consiliere şi Orientare . • sprijinirea bunei inser ii socio-profesionale viitoare a tinerilor. • ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea dispune. simultan. 2000 * 75 . cele 8 domenii de “Memorandum privind învă area permanentă”. document elaborat de ISE Bucureşti.Ghid”.X ine seama de modificările survenite în structura învă ământului preuniversitar: pe de o parte.X se are în vedere nivelul de cunoaştere. Prin derularea activită ilor specifice ariei curriculare Consiliere şi orientare la clasele IX. dezvoltare şi maturizare personală atins de elevi la finalul nivelului gimnazial. Structura curriculum-ului de Consiliere şi orientare pentru clasele IX . proiectarea curriculară a fost realizată în consens cu mesajul cheie nr. au fost luate în considerare Planul cadru pentru aria curriculară Consiliere şi orientare** pe baza căruia se desfăşurau până în prezent activită ile specifice orelor de consiliere. De asemenea. prelungirea învă ământului obligatoriu la 10 clase. următoarele aspecte: • facilitarea accesului la întreaga ofertă de educa ie şi formare profesională. document elaborat de Comisia Europeană. în acelaşi timp. dar şi necesitatea aprofundării cunoştin elor şi dezvoltării competen elor care vor contribui ulterior la buna inser ie socială şi profesională a individului. iar pe de altă parte.

Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe”. Acestea sunt elaborate în concordan ă cu necesită ile şi specificul individual şi al clasei de elevi şi cuprind temele prin care vor fi dezvoltate competen ele specifice. *** “Planul detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educa ionale şi de formare profesională din Europa”. Barcelona 2002 şi “Declara ia de la Copenhaga”. inter-culturale. Competen ele specifice sunt corelate cu unită ile de con inut şi cu cele cinci module tematice propuse pentru clasele IX-X. urmând a fi dezvoltate pentru fiecare an de studiu). document ratificat de Consiliul European. Curriculum-ul actual contribuie la dezvoltarea următoarelor competen elor-cheie stabilite la nivel european: competen e inter-personale. cultură antreprenorială. sociale şi civice. • Con inuturi. cum vor fi achizi ionate şi care sunt sarcinile consilierului sau profesorului consilier pentru dezvoltarea acestora. • Competen e specifice (deduse din competen ele generale. centrată pe elev şi pe ce va trebui să ştie să facă acesta la finalul fiecărui an şcolar. tehnologia informa iei şi a comunica iilor (TIC). • Valori şi atitudini (dezvoltate pe tot parcursul şcolarită ii). „a învă a să înve i”. Copenhaga 2002 **** „Resolution of the Council and of the representatives of the Member States meeting within the Council on Strengthening Policies. precum şi Rezolu ia Consiliului Europei cu privire la Orientarea Carierei****. Noutatea abordării constă în delimitarea parcursului de învă are pe baza unui model care îmbină competen e cu con inuturi. Se accentuează astfel caracterul practic-aplicativ al programei. 2004 76 . care vor fi aceste competen e. Competen ele specifice pot fi evaluate prin activită ile de evaluare progresivă şi sumativă propuse în cadrul capitolului „Sugestii metodologice”. Reiese astfel domeniul subsumat Consilierii şi orientării în care elevii vor dobândi competen e.competen e-cheie stabilite la nivel european***. Structura curriculum-ului este următoarea: • Competen e generale (ansambluri structurate de cunoştin e şi deprinderi care se formează pe durata liceului).

77 . specifice fiecărui an de liceu). cu explicitarea specificului utilizării acestora la orele de Consiliere şi orientare.• Con inuturile sunt structurate în cinci module tematice: • Autocunoaştere şi dezvoltare personală • Comunicare şi abilită i sociale • Managementul informa iilor şi învă ării • Planificarea carierei • Calitatea stilului de via ă Cele cinci module tematice sunt comune întregului nivel şcolar.învă are propuse. Sugestii metodologice (exemple de metode şi tehnici propuse pentru realizarea con inuturilor şi dezvoltarea competen elor. aceste cuprind recomandări globale şi flexibile cu privire la metodele şi tehnicile de predare .

Motiva ie şi flexibilitate în elaborarea traseului educa ional şi profesional. Interes pentru învă are permanentă într-o lume în schimbare. Valori şi atitudini • • • • • • • • • • Respect şi încredere în sine şi în ceilal i. Valorizarea rela iilor inter-personale. 5.Competen e generale 1. Valorificarea critică şi selectivă a informa iilor. Explorarea resurselor personale care influen ează planificarea carierei. 3. Aprecierea unicită ii fiecăruia. 4. Responsabilitate şi ambi ie pentru decizii şi ac iuni privind cariera. 78 . Integrarea abilită ilor sociale şi emo ionale în vederea dezvoltării carierei. 2. Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învă are. Receptivitate la emo iile celorlal i. Construirea planului de carieră pentru tranzi ia la pia a muncii. Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate. Orientare spre o via ă de calitate în prezent şi în viitor. Utilizarea adecvată a informa iilor despre educa ie şi muncă pentru ob inerea performan ei şi succesului.

Rela ia dintre stima de sine. Inteligen a emo ională 79 . strategii de dezvoltare. Autocunoaştere stima de sine. Autocunoaştere şi dezvoltare personală Competen e specifice Con inuturi 1.2 Examinarea caracteristicilor 1. emo ionale. principii. dezvoltare specifice adolescen ei • Adolescen a: caracteristicile dezvoltării fizice.1 Analizarea rela iei dintre 1. imaginea de sine şi încredere în sine 1.Clasa a IX-a Competen e specifice şi con inuturi 1.1 Exersarea tehnicilor de 2.2.1 Comunicare comunicare • Comunicare – abilitate socială. Comunicarea asertivă. Tehnici de comunicare 2. Mituri legate emo ii. cognitive. imaginea de • Stima de sine: factori care sine şi încrederea în sine influen ează formarea stimei de sine. creştere. Comunicare şi abilită i sociale Competen e specifice Con inuturi 2. Forme de comunicare.2. dezvoltarea personalită ii • Dezvoltare personală: no iuni introductive.2 Aplicarea tehnicilor de 2.1. rela ia cu schimbarea 2. Managementul emo iilor management al emo iilor • Paşi pentru managementul emo iilor. Schimbare.

muncă şi carieră: privire la învă are. factorii 80 . importan ă 4.1 Demonstrarea abilită ilor de 3. Planificarea carierei Competen e specifice 4. CNROP. Leonardo. ISE. muncă şi • Profile ocupa ionale carieră • Clasificarea Ocupa iilor din România • Surse de informare privind educa ia şi pia a muncii: MEC. universitare. paginile web ale UE. necesitate. avantaje şi dezavantaje.1 Planificarea şi dezvoltarea carierei • Cariera: definire (accep iune tradi ională şi modernă). Calitatea informa iei oferite: tipuri de informa ii. Fit for Europe). MMSSF. veridicitatea informa iilor 3. agen ii de ocupare. agen ii de plasament. din cadrul AMOFM).3.2 Managementul învă ării avantajelor învă ării • Învă are permanentă: caracteristici.1 Analizarea conceptului de carieră şi a factorilor care influen ează dezvoltarea acesteia Con inuturi 4. Managementul informa iilor şi învă ării Competen e specifice Con inuturi 3.2 Explicarea necesită ii şi 3. permanente reglementări europene şi na ionale. Infotin. SOCRATES. re ele de consiliere (pre-universitare. actualitatea. portaluri europene (PLOTEUS. publica ii.1 Managementul informa iilor utilizare a variatelor resurse • Resurse de informare cu privire la pentru găsirea informa iilor cu învă are.

Pia a muncii • Caracteristici şi tendin e ale pie ei muncii la nivel local. na ional. politice şi tehnologice în stilul de via ă şi tipurile de profesii pe pia a muncii • Planificarea carierei din perspectiva stilului de via ă 81 . Calitatea rela iilor sociale • Violen a domestică. Strategii de preven ie în şcoală şi comunitate 5.1.2 Identificarea caracteristicilor pie ei muncii care influen ează alegerea carierei.ro 4. economia informală. european: indicatori statistici. Calitatea mediului de muncă • Schimbările sociale.3. Calitatea vie ii personale • Calitatea vie ii şi stilul de via ă. Munca la negru. Calitatea stilului de via ă Competen e specifice 5. economice şi tehnologice asupra stilului de via ă şi a profesiilor 5.2.4. Componentele calită ii vie ii. angajarea cu carte de muncă – beneficii şi consecin e 5. economice.2. serviciilor şi resurselor care promovează un stil de via ă sănătos 5. munca în străinătate.ise.go.2 Identificarea efectelor schimbărilor sociale. Consecin e emo ionale.3 Analizarea rela iei dintre stilul de via ă şi planificarea carierei Con inuturi 5. Meserii uzate moral şi meserii actuale. • Explorarea site-ului www. cognitive şi comportamentale.1 Identificarea informa iilor. Campanii de promovare a stilului de via ă în şcoală şi comunitate 5.

• Chestionar privind comunicarea asertivă. Comunicare şi abilită i sociale: • Exerci ii de comunicare verbală. • Prezentarea personală printr-un pliant / reclamă / fluturaş /carte de vizită. • Redactarea unor materiale informative despre inteligen a emo ională. • Exerci ii metaforice de cunoaştere şi inter-cunoaştere. consilieri 82 . dezbateri pe tema diversită ii şi veridicită ii surselor de informa ii cu privire la oferta educa ională şi locurile de muncă. • Dezbatere privind diferite mituri legate de emo ii. • Plan personal de ac iune pentru dezvoltarea asertivită ii. • Exerci ii individuale şi de grup pentru în elegerea şi interpretarea comportamentelor. • Exerci ii de optimizare a gestionării emo iilor. atitudinilor specifice adolescen ei. • Formularea unor criterii de auto-evaluare a dezvoltării personale până la această vârstă.Sugestii metodologice Pe parcursul clasei a IX-a se recomandă utilizarea următoarelor metode şi tehnici pentru dezvoltarea celor cinci module tematice: Autocunoaştere şi dezvoltare personală: • Brainstorming. discu ii în grup despre factorii care influen ează stima de sine şi strategiile de dezvoltare a acesteia. non-verbală. para-verbală. Managementul informa iilor şi învă ării: • Discu ii de grup. • Dezbaterea rela iilor existente între şi clarificarea conceptelor de încredere în sine – imagine de sine – stimă de sine. specialişti din agen iile de plasare a for ei de muncă. specialişti din cadrul ANOFM. • Interviuri cu angaja i şi angajatori. emo iilor.

consultarea documentelor oficiale: Memorandum cu privire la învă area permanentă. sondaje de opinie cu privire la factorii care influen ează alegerea şi dezvoltarea carierei. analiza legisla iei pentru identificarea caracteristicilor pie ei muncii la nivel local / na ional / european. • Proiecte individuale şi de grup pe tema stilului de via ă şi calitatea rela iilor de muncă. expozi ii. pliante. postere. • Discu ii de grup cu tema consecin elor violen ei domestice şi a modalită ilor de preven ie şi interven ie. • Discu ii cu invita i privind diferitele posibilită i de angajare. • Realizarea unor activită i de grup pe tema calită ii vie ii şi stilul de via ă: afişe. • Analiza exemplelor. • Realizarea unui eseu pe tema violen ei domestice şi a unei modalită i de preven ie sau interven ie. Dezbateri. cutremure). • Studiu de caz cu tema: „Planificarea carierei şi stilul de via ă”. dezbateri pentru în elegerea conceptului de carieră în accep iune tradi ională şi modernă. Strategia de la Lisabona. incendii. dezbateri cu tema: “Învă area permanentă – o necesitate”. imaginarea unor situa ii de decizie în situa ii de risc (inunda ii. Calitatea stilului de via ă: • Discu ii de grup pe tema calită ii vie ii personale. 83 . • Interviuri. • Dezbatere privind impactul schimbărilor sociale. jocuri de rol. • Vizite la centre / cabinele de consiliere şcolară sau de mediere a muncii. beneficiile şi consecin ele muncii în cadrul sau în afara legii. Planificarea carierei: • Discu ii de grup. dramatizări. economice şi tehnologice asupra stilului de via ă şi a profesiilor.• • şcolari cu privire la sursele de informare despre educa ie şi pia a muncii. • Comentarea unor filme şi texte cu tematică specifică. Eseuri.

eficien ă. succes Pregătirea pentru succes • Starea de bine: dimensiuni.1. Modificarea rolurilor părin ilor pe parcursul creşterii copiilor 3.2 Transferarea abilită ilor sociale şi emo ionale în via a de familie Con inuturi 2.1 Exersarea deprinderilor de 3.1 Managementul informa iilor 84 .1 Analizarea factorilor care contribuie la dezvoltarea abilită ilor de leadership 2. Auto-eficacitate. Managementul informa iilor şi învă ării Competen e specifice Con inuturi 3.1. Abilită i sociale • Leadership: calită ile liderilor. Autocunoaştere şi dezvoltare personală Competen e specifice Con inuturi 1.2. dezvoltarea calită ilor de lider 2. managementul resurselor materiale: concepte 2 Comunicare şi abilită i sociale Competen e specifice 2. auto• Auto-eficien ă.1 Identificarea rela iei dintre 1. factori. strategii de men inere 1. auto-eficacitate şi Calită i şi valori personale.2. Managementul resurselor dezvoltare a resurselor personale personale • Planificarea bugetului financiar. Familia • Stiluri parentale.2 Elaborarea unui program de 1. Autocunoaştere valori personale.Clasa a X-a Competen e specifice şi con inuturi 1.

con inut. obstacole. paşaportul lingvistic. muncă şi carieră pe Internet: utilizarea computerului şi a mijloacelor multimedia • E-learning-ul ca sistem educa ional alternativ. modalită i de ob inere şi 85 . factori favorizan i / frenatori. standarde europene • Documente EUROPASS: CV european.2 Argumentarea importan ei stilurilor de învă are în ob inerea performan ei şcolare • Căutarea informa iilor despre învă are.1. EUROPASS mobilitate . Planificarea carierei Competen e specifice 4. succes şcolar: defini ii. caracteristici. Învă area on-line: avantaje şi limite 3. posibilită i de admitere. resurse. certificatul de calificare. scrisoarea de inten ie.2 Demonstrarea abilită ilor de elaborare a documentelor de marketing personal Con inuturi 4.ise.ro 4. Flexibilitatea cognitivă în optimizarea învă ării 4.utilizare TIC (tehnologii informatice şi de comunicare) pentru clarificarea traseului educa ional şi profesional 3. Rolul şi importan a stilurilor de învă are în performan ă şcolară. utilitate.2.2 Managementul învă ării • Performan ă şcolară. ac iuni • Nivelul superior al liceului: avantajele / dezavantajele continuării studiilor. Marketing personal • CV. suplimentul la diplomă.1. finalizare • Explorarea site-ului www. Demonstrarea abilită ilor de elaborare a planului de carieră de scurtă şi lungă durată 4.Planificarea şi dezvoltarea carierei • Planul de carieră după finalizarea învă ământului obligatoriu: obiective. caracteristici.go. interviul de angajare – cerin e formale.

atribu ii şi responsabilită i ale angajatorului şi salariatului 5. Calitatea vie ii personale • Stilul de via ă de calitate ca resursă a performan ei în muncă. Consecin ele negative ale muncii asupra copiilor.1 Analizarea informa iilor.2.3 Evaluarea rela iei dintre stilul de via ă de calitate şi planificarea carierei Con inuturi 5. Calitatea rela iilor sociale şi a mediului de muncă • Exploatarea prin muncă.4. Analizarea fenomenului de exploatare a copiilor prin muncă 5. exploatarea sexuală.3 Analizarea responsabilită ilor personale cu privire la inser ia profesională completare 4. serviciilor şi resurselor care promovează un stil de via ă de calitate şi sănătate ocupa ională 5. genul 86 . Pia a muncii • Pregătirea pentru angajare: portofoliul personal aspecte juridice ale muncii: Codul Muncii .3. Consecin ele exploatării sexuale asupra copiilor • Tutoriatul şi educa ia covârstnicilor (peer education): optimizarea dezvoltării personale şi a op iunilor de carieră • Rolul abilită ilor de comunicare şi negociere în optimizarea rela iilor inter-personale la locul de muncă • Egalitatea de şanse în dezvoltarea carierei: grupuri dezavantajate socio-economic.2.1. Factorii care influen ează sănătatea ocupa ională 5. Calitatea stilului de via ă Competen e specifice 5. minorită i etice şi culturale.

• Dezvoltarea unui proiect de ac iune pentru gestionarea optimă a resurselor personale. Accesarea paginilor web: • MEC: www.fit-for- 87 . MMSSF: www. • Tehnici art-creative de analiză personală: modelaj. colaje. www.ro • baze de date pentru găsirea unui loc de muncă: www.semm. • Articole din presă.europa. discu ii în grup pentru definirea auto-eficacită ii. Comunicare şi abilită i sociale: • Dezbateri.ro.ro • platforme europene: www. • Exerci ii individuale şi de grup de analiză a factorilor şi dimensiunilor stării de bine.eu.Sugestii metodologice Pe parcursul clasei a X-a se recomandă utilizarea următoarelor metode şi tehnici pentru dezvoltarea celor cinci module tematice: Autocunoaştere şi dezvoltare personală: • Brainstorming. mişcare. Managementul informa iilor şi învă ării: • Utilizarea Internet-ului în identificarea op iunilor educa ionale şi ofertelor de muncă potrivite aspira iilor individuale. desen. sarcini de grup privind rela iile din familie.ro. • Exerci ii pentru identificarea stilului parental. • Exerci ii pentru stabilirea criteriilor de auto-evaluare a calită ilor personale şi a stimei de sine. www. ANOFM: www. discu ii pe teme financiare şi despre managementul banilor.mmssf.int/ploteus. • Întâlniri cu diferite personalită i.anofm.edu. jocuri de rol pentru eviden ierea şi dezvoltarea calită ilor de lider.bestjobs.ro.

• Exerci ii. • Dezbatere cu tema rolului sănătă ii ocupa ionale sau sănătatea şi performan a în muncă. • Căutarea pe Internet. discu ii cu specialişti din cadrul departamentelor de resurse umane. adeverin e. • Discu ii de grup de identificare a factorilor care influen ează performan a în muncă din domeniul stilului de via ă. Comisia Europeana: www. interviuri cu persoane adulte angajate (părin i.int Brainstorming. Planificarea carierei: • Discu ii. Elaborarea unor proiecte (individual sau în grup) de îmbunătă ire a performan elor şcolare. studii de caz cu privire la decizia privind trecerea spre nivelul superior al liceului sau inser ia pe pia a muncii. • Vizite la cabinetul de consiliere pentru familiarizarea cu documentele EUROPASS şi cerin ele de studiu sau ocupare a unui loc de muncă în Europa. simularea participării la interviu. 88 . discu ii de grup. performan ă şi succes.ro.europa. Calitatea stilului de via ă: • Ini ierea şi realizare unor proiecte de implicare comunitară de promovare a unui stilul de via ă de calitate. documentarea cu privire la condi iile de angajare. certificate. oameni de succes) cu privire la planul de carieră şi importan a stabilirii obiectivelor de scurtă şi lungă durată. profesori. • Exerci ii de elaborare a documentelor de marketing personal (CV.info) • informa ii cu privire la fina area proiectelor europene: ANSIT: www.• • • • europe.eu. actualizarea portofoliului profesional cu diplome.” Discu ii cu profesori. recomandări. • Completarea unor fişe de lucru. discu ii în grupuri de lucru cu privire la utilitatea sistemului e-learning de învă are. colegi (cu performan e şcolare înalte sau mediocre) cu privire la stilul personal de învă are. Discu ii cu elevi olimpici pe tema : „Stiluri de învă are.ansit. scrisoare de inten ie).

metodele recomandate pentru orele de Consiliere şi orientare respectă principiul centrării învă ării pe persoană şi conduc la dezvoltarea deprinderilor şi competen elor integratoare. Evaluarea (continuă şi sumativă) se realizează în vederea 89 . Astfel. care se derulează după un anumit demers didactic: exerci ii de spargere a ghe ii. tehnici de clarificare a valorilor etc. tehnici de autoevaluare. Ora de Consiliere şi orientare este o oră specială. cât şi în cea socio-profesională sau familială. Brainstorming cu tema: „Comunicarea la locul de muncă. dar şi particularită ile elevilor şi ale grupurilor cu care se lucrează. sociale şi ale mediului ocupa ional În acest sens. exerci ii specifice temei. demonstra ia. simulări. şi care coexistă cu tehnicile tradi ionale: explica ia. Dezbatere cu tema beneficiilor implicării în ac iuni de tutoriat şi educa ie a co-vârstnicilor (peer educa ion) în dezvoltarea abilită ilor şi resurselor personale de carieră. problematizare. expunerile teoretice. conversa ia.” Discu ii de grup de identificare a modalită ilor de asigurare a egalită ii de şanse în dezvoltarea unei cariere. Strategiile didactice respectă specificul activită ilor de consiliere. dezbatere. Accentul se pune pe strategii de lucru interactive care au ponderea cea mai mare în desfăşurarea orelor de Consiliere şi orientare: brainstorming. exerci ii metaforice. studiu de caz. joc de rol. transferabile. Specificul metodelor de evaluare este corelat cu specificul acestei discipline. exerci iul. tehnici ale gândirii critice. sarcinile de lucru pot fi rezolvate individual. Punerea în practică a unui model de dezvoltare a carierei presupune focalizarea aten iei pe: • Autocunoaştere şi dezvoltare personală • Comunicare şi abilită i sociale • Managementul informa iilor şi învă ării • Planificarea carierei • Dezvoltarea unui stil de via ă centrat pe calitatea rela iilor personale.• • • • • Dezbatere cu tema: „Ce este exploatarea copiilor prin muncă?” Discu ii de grup cu privire la consecin ele exploatării prin muncă a copiilor. în diadă / triadă sau în grupuri mai mari (5-6 elevi). utile atât în via a şcolară. observa ia.

surprinderii progresului în dezvoltarea competen elor. Toate acestea sunt utilizate în scopul stabilirii de către elev şi consilier a unor etape noi de dezvoltare a resurselor şi carierei personale. Evaluarea activită ilor derulate în cadrul ariei curriculare Consiliere şi orientare NU se face prin note sau calificative. chestionarele de interese şi aptitudini. Evaluarea eficientă în acest domeniu răspunde următoarelor întrebări: A crescut frecven a comportamentelor adaptative ale elevilor la informa iile receptate? Competen ele personale şi inter-personale pe care trebuie să şi le formeze şi dezvolte elevii se modifică în sensuri dezirabile? Sunt elevii ap i să facă fa ă problemelor pe care trebuie să le rezolve în vederea unei inser ii socioprofesionale reuşite? Strategiile de evaluare specifice Consilierii şi orientării sunt: autoevaluarea. prin activită i cu preponderen ă practice. 90 . grila de observa ie. simularea. proiectele individuale şi de grup.

XII CONSILIERE ŞI ORIENTARE 91 .Curriculum clasele XI .

92 .

următoarele aspecte: • facilitarea accesului la întreaga ofertă de educa ie şi formare profesională. document elaborat de ISE Bucureşti. proiectarea curriculară a fost realizată în consens cu mesajul cheie nr.XII se are în vedere nivelul de cunoaştere. statutul claselor a XI-a şi a XII-a. În acest context.Ghid”. • sprijinirea bunei inser ii socio-profesionale viitoare a tinerilor. De asemenea. dezvoltare şi maturizare personală atins de elevi la finalul nivelului inferior al liceului. simultan. Structura curriculum-ului de Consiliere şi orientare pentru clasele XI . dar şi etape de tranzi ie spre învă ământul universitar sau inser ia socio-profesională. 2000 93 . octombrie 2000 ** “Consiliere şi Orientare . document elaborat de Comisia Europeană.XII ine seama de modificările survenite în structura învă ământului preuniversitar: pe de o parte. prelungirea învă ământului obligatoriu la 10 clase.Nota de prezentare Aria curriculară Consiliere şi orientare tinde să rezolve în prezent. au fost luate în considerare Planul cadru pentru aria curriculară Consiliere şi orientare** pe baza căruia se desfăşurau până în prezent activită ile specifice orelor de consiliere. ca parte a învă ământului post-obligatoriu. 5 al Memorandum-ului* şi anume „Regândirea consilierii şi orientării”. • ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea dispune. Prin derularea activită ilor specifice ariei curriculare Consiliere şi orientare la clasele XI . dar şi necesitatea aprofundării cunoştin elor şi dezvoltării competen elor care vor contribui ulterior la buna inser ie socială şi profesională a individului. cele 8 domenii de * “Memorandum privind învă area permanentă”. iar pe de altă parte.

2004 94 . Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe”. Competen ele specifice pot fi evaluate prin activită ile de evaluare progresivă şi sumativă propuse în cadrul capitolului „Sugestii metodologice”. • Competen e specifice (deduse din competen ele generale. • cultură antreprenorială. • Con inuturi. urmând a fi dezvoltate pentru fiecare an de studiu). Sunt elaborate în concordan ă cu necesită ile şi specificul individual şi al clasei de elevi. care vor fi aceste competen e. Competen ele specifice sunt corelate cu unită ile de con inut şi cu cele 5 module tematice propuse pentru clasele XI . • Valori şi atitudini (dezvoltate pe tot parcursul şcolarită ii). sociale şi civice. Structura curriculum-ului este următoarea: • Competen e generale (ansambluri structurate de cunoştin e şi deprinderi care se formează pe durata liceului). inter-culturale. Se accentuează astfel caracterul practic-aplicativ al programei.competen e-cheie stabilite la nivel european***. Noutatea abordării constă în delimitarea parcursului de învă are pe baza unui model care îmbină competen e cu con inuturi. Reiese astfel foarte clar domeniul subsumat Consilierii şi orientării în care elevii vor dobândi competen e. centrată pe elev şi pe ce va trebui să ştie să facă acesta la finalul fiecărui an şcolar. Barcelona 2002 şi “Declara ia de la Copenhaga”. • „a învă a să înve i”. • tehnologia informa iei şi a comunica iilor (TIC). document ratificat de Consiliul European .XII. Cuprind temele prin *** “Planul detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educa ionale şi de formare profesională din Europa”. Copenhaga 2002 **** „Resolution of the Council and of the representatives of the Member States meeting within the Council on Strengthening Policies. cum anume vor fi achizi ionate şi care sunt sarcinile cadrului didactic pentru dezvoltarea acestora. precum şi Rezolu ia Consiliului Europei cu privire la Orientarea Carierei****. Curriculum-ul actual contribuie la dezvoltarea următoarelor competen elor-cheie stabilite la nivel european: • competen e inter-personale.

95 . specifice fiecărui an de liceu). Sunt structurate conform a cinci module tematice: • Autocunoaştere şi dezvoltare personală • Comunicare şi abilită i sociale • Managementul informa iilor şi învă ării • Planificarea carierei • Calitatea stilului de via ă Cele cinci module / domenii tematice sunt comune întregului nivel şcolar. acestea cuprind recomandări globale şi flexibile cu privire la metodele şi tehnicile propuse.• care vor fi dezvoltate competen ele specifice. Sugestii metodologice (exemple de metode şi tehnici de predare – învă are propuse pentru realizarea con inuturilor şi dezvoltarea competen elor. cu explicitarea specificului utilizării acestora la orele de Consiliere şi orientare.

Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate. 2. 5. Explorarea resurselor personale care influen ează planificarea carierei. Utilizarea adecvată a informa iilor despre educa ie şi muncă pentru ob inerea performan ei şi succesului. Valorificarea critică şi selectivă a informa iilor. Interes pentru învă are permanentă într-o lume în schimbare. Motiva ie şi flexibilitate în elaborarea traseului educa ional şi profesional. 96 . Receptivitate la emo iile celorlal i. Responsabilitate şi ambi ie pentru decizii şi ac iuni privind cariera. Construirea planului de carieră pentru tranzi ia la pia a muncii. Aprecierea unicită ii fiecăruia. Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învă are. Orientare spre o via ă de calitate în prezent şi în viitor. Valori şi atitudini • • • • • • • • • • Respect şi încredere în sine şi în ceilal i. Valorizarea rela iilor inter-personale.Competen e generale 1. 3. 4. Integrarea abilită ilor sociale şi emo ionale în vederea dezvoltării carierei.

3.2. valorilor • Auto-eficacitate şi succes. personale. Autocunoaştere şi dezvoltare personală Competen e specifice Con inuturi 1.1.2 Proiectarea unui plan de 1. Programe privind un management educa ionale pentru managementul eficient al resurselor materiale resurselor personale în diverse situa ii 2. consecin e obiectivele de viitor • Autocunoaştere şi explorare 1. calită ilor. Comunicarea 97 .1. 1. Importan a (auto)evaluării pentru dezvoltarea personală 1. Aplicarea modalită ilor profesională. Programe de dezvoltare a autopunctelor tari şi scopurilor eficacită ii prin estimarea resurselor • (Auto)evaluare personală – no iuni individuale şi sociale generale.1 Autocunoaştere aspira iilor. modalită i de realizare.Clasa a XI-a Competen e specifice şi con inuturi 1.1 Analizarea priorită ilor. 2.2 Managementul resurselor ac iune pentru dezvoltarea personale personală prin raportarea la • Managementul resurselor materiale situa ia prezentă şi la şi banilor: modalită i. Distingerea între 2. Comunicare şi abilită i sociale Competen e specifice Con inuturi 2. Managementul emo iilor răspunsurile emo ionale • Răspunsuri emo ionale adecvate şi adecvate şi cele inadecvate inadecvate. Distinc ia între cuvintele care desemnează emo iile.

1 Analizarea obstacolelor şi 3. Familia • Configura iile diferitelor familii: recunoaşterea şi respectarea diferen elor.2 Analizarea rela iei dintre 3. factorilor de decizie.1. Adop ia 3. ascultare. informa iilor despre op iunile muncă şi carieră educa ionale sau profesionale: strategii de depăşire a acestora şi modalită i concrete de implementare 3.3. Managementul informa iilor şi învă ării Competen e specifice Con inuturi 3.3. Evaluarea datelor despre diferite configura ii familiale • Comunicarea eficientă în familie: transmitere. avantaje.1.Planificarea şi dezvoltarea carierei • Continuarea traseului educa ional sau inser ia profesională: consecin e. 2. opiniei publice 4. Proiectarea unei strategii de comunicare eficientă în familie 2. Managementul informa iilor dificultă ilor în colectarea • Obstacole şi dificultă i în colectarea informa iilor despre învă are.1 Analizarea consecin elor (avantaje şi dezavantaje) privind continuarea traseului educa ional sau inser ia profesională Con inuturi 4.2.2 Managementul învă ării performan ele şcolare şi • Rela ia succes şcolar – reuşită succesul în via a personală şi personală şi profesională: criterii de profesională analiză a reuşitei personale / profesionale. comportament non-verbal / paraverbal. Rolul factorului şcolar pentru succesul personal şi în carieră: percep ia elevilor. Planificarea carierei Competen e specifice 4. profesorilor. Resurse pentru îndeplinirea obiectivelor propuse 98 .2. limite.

4 Analizarea conceptul de şi planificarea carierei. egalitate de şanse şi egalitate Stereotipurile de gen ca bariere în de gen din perspectiva op iunile de carieră planificării carierei 99 . răpiri. Proiectarea unor activită i de promovare a unui stil de via ă sănătos şi de calitate în dezvoltarea carierei Con inuturi 5. Calitatea vie ii personale • Comportamentele stilului de via ă şi influen a lor asupra planificării şi dezvoltării carierei.1. Pia a muncii • Dinamica pie ei muncii: cererea şi oferta de muncă.4.2. Diferen ele economice şi tehnologice dintre profesii în func ie de stilul de asupra stilului de via ă şi a via ă asociat lor profesiilor • Implicare comunitară şi voluntariat: 5.2 Aplicarea conceptelor şi proceselor specifice pie ei muncii în conturarea planului de carieră • Planul pentru carieră după finalizarea primului an al nivelului superior al liceului: actualizare • Explorarea site-ului www. Formare şi reconversie profesională în condi iile pierderii locului de muncă 5.3 Demonstrarea unor abilită i modalită i de dezvoltare a propriei de promovare a implicării cariere comunitare şi a voluntariatului • Ac iuni comunitare în situa ii criză. • Profesii şi stil de via ă.ro 4. de exemplu în urma unor catastrofe naturale (inunda ii. terorism etc. Promovarea comportamentelor de calitate în dezvoltarea propriei cariere 5.1. Calitatea rela iilor sociale şi a mediului de muncă schimbărilor sociale.ise. nucleare).go. Selec ia şi recrutarea for ei de muncă • Şomaj şi protec ie socială. Calitatea stilului de via ă Competen e specifice 5. cutremur).2.2 Evaluarea consecin elor 5. • Dimensiunea de gen în dezvoltarea 5. accidente (aviatice.

psihologic. Comunicare şi abilită i sociale: • Listă de emo ii pentru răspunsuri emo ionale adecvate şi inadecvate. oportunită i. influen a factorilor sociali. puncte slabe. 100 . reprezentate grafic prin diferite exerci ii. • Discu ii. puncte tari şi puncte slabe). • Jocuri de rol cu situa ii care implică emo ii similare. vizitarea altor clase de elevi etc. cu intensitate diferită. • Invitarea unor persoane cu care să discute despre adop ie. „Harta valorilor”. obstacole). • Exerci ii de exersare a mesajelor de tip “Eu” şi de ascultare activă. • Completarea unui jurnal. al asisten ei sociale. din punct de vedere juridic. Scenarii de comunicare / lipsă de comunicare cu părin ii.Sugestii metodologice Autocunoaştere şi dezvoltare personală: • Analiză personală prin analiza SWOT (puncte tari. • Proiectarea aspira iilor şi scopurilor în exerci ii variate: „Viitorul meu preferat. pliante. exerci ii de intercunoaştere. • Căutarea unor studii şi interpretarea datelor statistice referitoare la indicii demografici despre familii. economici. interviuri cu membrii diferitelor familii. geografici. • Diseminarea rezultatelor prin: postere. aplicare de chestionare. viitorul meu posibil”. studierea articolelor despre configura iile familiilor (de ex. • Stabilirea unor legături concrete între situa ia prezentă şi situa ia viitoare. • Exerci ii de clarificarea valorilor: „Ecua ia personală”.

studiul documentelor şi rapoartelor formale cu privire la dinamica pie ei muncii. • Consultarea paginilor Ministrului Muncii. remunera ie. condi ii de admitere la facultate. • Dic ionar. posibilită i de avansare etc.Managementul informa iilor şi învă ării: • Dezbateri pe tema obstacolelor în colectarea informa iilor privind traseul de educa ie şi formare profesională. dificultă ile adaptării la via a de student etc.consilieri cu privire la rolul învă ării în ob inerea succesului personal şi profesional. • Echipe operative de interviu cu angaja i din România sau din străinătate. în diferite domenii pentru identificarea cerin elor şi condi iilor pentru ob inerea unui loc de muncă. Discutarea propunerilor cu membrii MEC. • Elaborarea unor proiecte şi căutarea de finan ări la diferite organiza ii pentru deschiderea unor centre de informare (pe problematica oportunită ilor de studiu şi carieră) accesibile elevilor din licee. Solidarită ii Sociale şi Familiei (MMSSF) şi Agen iei Na ionale de Ocupare a For ei de Muncă (ANOFM) pentru statistici cu privire la şomaj şi ac iunile 101 . • Elaborarea unei liste cu sugestii pentru a face accesibile informa iile despre oportunită i educa ionale şi de carieră. MMSSF. avantajele şi dezavantajele lucrului în străinătate. • Dezbateri elevi – profesori . enciclopedie / manual / poster / pliant cu prezentarea într-o formă atractivă a celor mai importante concepte / procese legate de mediul academic sau pia a muncii. criterii de selec ie a candida ilor. • Interviuri cu oameni de succes în diferite domenii cu privire la rela ia dintre performan ă şcolară şi succes personal şi profesional. • Chestionare cu privire la rela ia dintre performan ele şcolare şi succes. • Consultarea ziarelor. • Vizite în companii şi discu ii cu departamente de Resurse Umane cu privire la procesul de selec ie şi recrutare. sondaje de opinie. Planificarea carierei: • Echipe operative de interviu cu studen i din România sau străinătate cu privire la modalitatea de ob inere a unei burse.

de protec ie socială în acest domeniu. • Discu ii de grup pe tema implicării în ac iuni comunitare şi în ac iuni de voluntariat. • Activită i de grup: listarea organiza iilor care lucrează cu voluntari. 102 . • Proiecte individuale şi de grup de promovare a unui comportament sănătos (ex. • Discu ii de grup de analizare a rela iei dintre comportamentele stilului de via ă şi componentele unui cariere. • Discu ii de grup pe tema influen ei stereotipurilor de gen în planificarea şi dezvoltarea carierei unei fete / femei şi a unui băiat / bărbat. invitarea reprezentan ilor acestor organiza ii. exerci iul fizic) care creşte calitatea vie ii personale şi profesionale. Completarea unui chestionar de identificare a stilului de via ă preferat şi profesiile asociate acestuia. • Proiect de grup cu tema: „Beneficiile implicării comunitare”. Calitatea stilului de via ă: • Exerci ii de identificare a comportamentelor stilului de via ă şi modul cum acestea influen ează planificarea şi dezvoltarea carierei. • Dezbatere pe tema rolului stilului de via ă în alegerea unei profesii. diseminarea informa iilor pentru al i colegi şi pentru membrii comunită ii.

autobaza unor structuri negociate eficien ei şi auto-eficacită ii în pregătirea pentru reuşita personală 1.2 Elaborarea un program www.1.cognitrom.ise.3 Aplicarea tehnicilor de şi profesională management personal şi 1. Comunicare şi abilită i sociale Competen e specifice Con inuturi 2.1 Aplicarea unui plan de 2.ro personalizat de reuşită • Programe educa ionale de personală şi profesională pe dezvoltare a stimei de sine.1 Autocunoaştere perspectiva abilită ilor • Chestionare. profesionale şi sociale oferta pentru elevi: Interoption BTPAC chestionare on line: www.ro 1. teste şi instrumente necesare integrării folosite pentru orientarea în carieră. Autocunoaştere şi dezvoltare personală Competen e specifice Con inuturi 1.2 Analizarea beneficiilor 103 . Asumarea pentru via a de adult responsabilită ii şi a consecin elor 2.Clasa a XII-a Competen e specifice şi con inuturi 1.2 Managementul resurselor personale strategiilor pentru • Tehnici de management al responsabilizare şi pregătire resurselor personale.1 (Auto)evaluarea din 1.go. Managementul emo iilor îmbunătă ire a autocontrolului • Autocontrolul emo ional: practicarea în diferite situa ii de via ă 2.

selecta şi evalua informa iile muncă şi carieră. de lungă durată.2 Aplicarea abilită ilor de • Tipurile de învă are în ob inerea învă are permanentă.4.4 Evaluarea respectării drepturilor şi responsabilită ii membrilor familiei 2. Managementul informa iilor utilizare eficientă a diferitelor • Clasificarea şi evaluarea resurselor resurse pentru a localiza.3 Aplicarea principiilor unei comunicări inter-personale pozitive 2. Importan ă. Managementul informa iilor şi învă ării Competen e specifice Con inuturi 3. muncă şi accesibilitate.1 Demonstrarea abilită ilor de 3. legate de învă are.Planificarea şi dezvoltarea carierei • Portofoliul personal şi planul pentru carieră după finalizarea nivelului 104 .2 Managementul învă ării 3.1.2.comportamentului de cooperare 2. Institu ii cu responsabilită i în domeniul familiei 3.3. Echitatea de gen. în vederea viitoarei tot parcursul vie ii reuşitei personale şi • Gândirea critică şi autocontrol profesionale asupra propriei învă ări 4. Calită i necesare pentru sprijinirea rela iilor puternice.1. performan ei şi succesului. Familia • Drepturile şi responsabilită ile membrilor familiei. relevante cu privire la învă are.1. utilitate carieră 3. management şi / sau adaptare la schimbările din cadrul rela iei 2.Evaluarea pregătirii personale pentru inser ie profesională sau pentru continuarea Con inuturi 4. creativă şi Continuitatea învă ării: învă area pe eficientă. formativă. Abilită ile sociale • Comportamentul de cooperare în grup. Planificarea carierei Competen e specifice 4. critică. Comunicarea • Respectarea punctelor alternative de vedere 2. Dezvoltarea modalită ilor de acceptare.

profesionale. Marketing personal • CV. Integrarea şi armonizarea priorită ilor şi obiectivelor (educa ionale.Proiectarea unei strategii eficiente de tranzi ie de la sistemul preuniversitar la cel universitar sau la pia a muncii. necesitate şi importan ă în context european 4.Aplicarea abilită ilor de utilizare a documentelor de marketing personal şi Europass în vederea continuării studiului sau inser iei pe pia a muncii europene 4.traseului academic 4.1 Analizarea conceptului de calitate a vie ii în contextul dezvoltării carierei superior al liceului: completare. niveluri.2.1. specificul educa iei. condi ii de acces. Calitatea stilului de via ă Competen e specifice 5. scrisoare de inten ie. în condi iile integrării europene şi globalizării 5. Resurse personale de îmbunătă ire a calită ii vie ii. finalizare. Impactul carierei şi a profesiei asupra calită ii vie ii 105 . Tipuri de institu ii. cererii şi ofertei pe pia a muncii Con inuturi 5. educa ia adul ilor.2.ro 4. participarea la interviu.3. învă ămînt universitar de scurtă / lungă durată. familiale) în vederea ob inerii succesului • Sistemul de învă ământ postobligatoriu: şcoli postliceale. echivalarea diplomelor la nivel european • Explorarea site-ului www.go. detaliere. Calitatea vie ii personale • Componentele calită ii vie ii.3 Pia a muncii • Integrarea europeană şi globalizarea – efectele asupra mobilită ii for ei de muncă. condi ii de elaborare pentru diferite situa ii educa ionale sau de muncă. documente Europass: standarde europene.ise.

2.4 Aplicarea unui proiect de implicare comunitară cu scopul promovării conceptului de carieră şi calitatea vie ii • Calitatea vie ii în situa ii de criză: cum influen ează o situa ie de criză calitatea vie ii unei persoane. Prevenirea exploatării copiilor prin muncă • Implicarea comunitară ca modalitate de promovare a dezvoltării carierei şi calită ii vie ii 106 . Centrele de criză 5. Calitatea rela iilor sociale şi a mediului de muncă • Pregătirea pentru examene şi managementul stresului • Aspecte legale ale muncii copiilor: tipul şi numărul de ore legal permise de muncă. Modalită i de interven ie în situa ie de criză.3 Elaborarea unui proiect de prevenire a exploatării copiilor prin muncă 5.5. Diferen e de gen în activită ile de muncă ale copiilor.2 Demonstrarea abilită ilor de management al stresului în pregătirea pentru examene 5.

vizitarea altor clase de elevi etc. na ionale. obstacole). comentarea articolelor despre autocontrol şi a reac iilor la situa ii încărcate emo ional. agresivitate. • Aplicarea unor instrumente de evaluare a abilită ilor şi intereselor personale. asertivitate. dezbateri. toleran a şi respectul pentru diferite puncte de vedere. în comunitate. politic. modele de comportament de cooperare în diferite domenii: civic. • Jocuri de rol privind în elegerea. • Discu ii de grup. cât şi în societate. Corelarea rezultatelor şi stabilirea profilului individual. economic. pliante. • Sarcini de grup: contribu iile membrilor grupului în situa ii de negociere. analiză de texte pe tema diferen elor individuale. • Elaborarea unui plan de îmbunătă ire a autocontrolului. puncte slabe.Sugestii metodologice Autocunoaştere şi dezvoltare personală: • Exerci ii de dezvoltare a stimei de sine. oportunită i. locale) implicate în domeniul familiei şi contactarea acestor institu ii. Comunicare şi abilită i sociale: • Discu ii. • Brainstorming privind rolurile. scenete pe tema managementului resurselor personale. compromis. la locul de muncă. Dezbateri şi discu ii despre respectarea unor alte puncte de vedere la şcoală. vizionare casete video. 107 . • Exerci ii (în echipă şi individual) de planificare a succesului în plan personal şi profesional. • Dezbatere pe marginea unor articole de lege referitoare la comportamente inacceptabile atât în cadrul familiei. • Completarea unor fişe de lucru. drepturile şi responsabilită ile asumate de membrii familiei. • Accesarea Internet-ului pentru a identifica institu ii (interna ionale. analiza SWOT (puncte tari. Diseminarea rezultatelor cooperării în grup prin: postere.

elaborarea de strategii de informare a popula iei intă cu privire la eveniment. angajatori. institu ii ofertante. atragere de sponsori. • Conceperea unor aplica ii şi proiecte de finan are sau de formare. strategii de reuşită personală sau profesională. • Chestionare şi studii privind gândirea critică. • Interviuri cu angaja i.utilizarea documentelor EUROPASS în condi iile aplicării pentru o bursă sau ocuparea unui loc de muncă în ară sau străinătate. Planificarea carierei: • Chestionare de (auto)evaluare a informa iilor cu privire la educa ie şi pia a muncii. • Articole pentru revista clasei/ şcolii despre învă are. a clarită ii obiectivele şi planurilor de ac iune personale privind viitorul.Managementul informa iilor şi învă ării: • Elaborarea unui ghid de management eficient al informa iilor cu privire la învă are. oameni de succes. • Proiect individuale cu tema: „Resurse personale de îmbunătă ire a calită ii vie ii. colaje comentarea unor texte / secven e de film privind efectele integrării europene şi globalizării asupra găsirii unui loc de muncă. • Realizarea unor postere. munca şi cariera. şomeri. • Simulare . şomeri. factori de decizie privind politicile educa ionale şi ale pie ei muncii pentru elaborarea unor strategii menite să sus ină integrarea academică şi să amelioreze integrarea profesională a tinerilor. angajatori privind consecin ele globalizării şi integrării europene asupra locurilor de muncă. Calitatea stilului de via ă: • Discu ii de grup pentru identificare a componentelor calită ii vie ii şi impactul acestora asupra calită ii vie ii profesionale. politicieni. • Discu ii şi mese rotunde cu studen i.” 108 . • Echipe de lucru pentru organizarea unui târg de joburi. muncă şi carieră. • Dezbateri pe tema utilită ii diferitelor resurse privind învă area.

demonstra ia. utile atât în via a şcolară. Punerea în practică a unui model de dezvoltare a carierei presupune focalizarea aten iei pe: • Autocunoaştere şi dezvoltare personală • Comunicare şi abilită i sociale • Managementul informa iilor şi învă ării • Planificarea carierei • Promovarea unui stil de via ă centrat pe calitatea rela iilor personale. observa ia.” Proiect de grup. cât şi în cea socio-profesională sau familială. tehnici de clarificare a valorilor etc. Accentul se pune pe strategii de lucru interactive. Discu ii de grup pe tema identificării modalită ilor eficiente de management al stresului în situa ii de examen.• • • • • • • Dezbatere cu tema: „Cum influen ează calitatea vie ii locul şi condi iile de muncă?” Proiect de grup: influen a unei situa ii de criză asupra calită ii vie ii unei persoane. sarcinile de lucru pot fi rezolvate individual. postere. exerci iul. exerci ii metaforice. studiu de caz. sociale şi ale mediului ocupa ional.” Proiecte de grup de implicare comunitară ca modalitate de promovare a dezvoltării carierei şi calită ii vie ii. tehnici ale gândirii critice. dar şi particularită ile elevilor şi ale grupurilor cu care se lucrează. a reac iilor la stres şi a modalită ilor de management al stresului. 109 . în diadă / triadă sau în grupuri mai mari (5-6 elevi). transferabile. şi care coexistă cu tehnicile tradi ionale: explica ia. Exerci ii de identificare a resurselor de adaptare în situa ii de stres. Strategiile didactice respectă specificul activită ilor de consiliere. simulări. joc de rol. problematizare. conversa ia. care au ponderea cea mai mare în desfăşurarea orelor de Consiliere şi orientare: brainstorming. În acest sens. expunerile teoretice. Astfel. Proiecte individuale şi de grup cu tema: „Pregătirea pentru examene şi managementul stresului. expozi ii cu tema: „Prevenirea exploatării prin muncă a copiilor. metodele recomandate pentru orele de Consiliere şi orientare respectă principiul centrării învă ării pe persoană şi conduc la dezvoltarea deprinderilor şi competen elor integratoare. dezbatere.

tehnici de (auto)evaluare. Specificul metodelor de evaluare este corelat cu specificul acestei discipline. chestionarele de interese şi aptitudini. exerci ii specifice temei. grila de observa ie. simularea. Evaluarea activită ilor derulate în cadrul ariei curriculare Consiliere şi orientare NU se face prin note sau calificative.Ora de Consiliere şi orientare este o oră specială. 110 . Evaluarea eficientă în acest domeniu răspunde următoarelor întrebări: A crescut frecven a comportamentelor adaptative ale elevilor la informa iile receptate? Competen ele personale şi inter-personale pe care trebuie să şi le formeze şi dezvolte elevii se modifică în sensuri dezirabile? Sunt elevii ap i să facă fa ă problemelor pe care trebuie să le rezolve în vederea unei inser ii socioprofesionale reuşite? Strategiile de evaluare specifice Consilierii şi orientării sunt: autoevaluarea. Evaluarea (continuă şi sumativă) se realizează în vederea surprinderii progresului în dezvoltarea competen elor. care se derulează după un anumit demers didactic: exerci ii de spargere a ghe ii. proiectele individuale şi de grup. Toate acestea sunt utilizate în scopul stabilirii de către elev şi consilier a unor etape noi de dezvoltare a resurselor şi carierei personale. prin activită i cu preponderen ă practice.

Curriculum Şcoala de Arte şi Meserii clasele IX .X INFORMARE ŞI CONSILIERE VOCA IONALĂ .

.

Noutatea abordării constă în delimitarea parcursului de învă are pe baza unui model care îmbină competen e. Actualul curriculum contribuie la 113 . • buna lor integrare socio-profesională şi pe pia a for ei de muncă. criterii de performan ă şi condi ii de aplicabilitate. Structura curriculum-ului ICV pentru clasele a IX-a şi a X-a SAM ine seama de modificările survenite în structura învă ământului preuniversitar: pe de o parte prelungirea duratei învă ământului obligatoriu la 10 clase. dezvoltare şi maturizare personală atins de elevi la finalul clasei a VIII-a.Notă de prezentare Informarea şi consilierea voca ională (ICV) răspunde unor nevoi importante ale integrării tinerilor în societatea modernă: • asigurarea accesului echitabil la oferta educa ională a celor care urmează Şcolile de Arte şi Meserii. cât şi fundamentarea de ordin conceptual şi metodologic a cadrului Curriculum-ului Na ional. • dezvoltarea atitudinilor şi competen elor pentru a face fa ă schimbărilor viitoare pe plan personal şi profesional. conform modelului de proiectare a unită ilor de competen ă. Prin derularea activită ilor specifice ICV la clasele a IX-a şi a X-a SAM se are în vedere nivelul de cunoaştere. statutul aparte al claselor a IX-a şi a X-a SAM ai căror elevi pot opta după absolvirea nivelului 1 fie pentru integrare profesională. iar pe de altă parte. Aceste condi ii oferă elemente comune şi specifice pentru SAM fa ă de învă ământul liceal. proiectarea curriculară respectă atât logica şi cerin ele standardului de pregătire profesională. dar şi nevoia aprofundării cunoştin elor şi dezvoltării competen elor care vor contribui ulterior la buna lor inser ie socială şi profesională. fie pentru continuarea studiilor (SAM nivel 2 şi învă ământ liceal). În acest context.

centrate pe elev şi pe ce va trebui să ştie să facă acesta la finalul fiecărui an şcolar.nivel 1”. • competen e individuale: sunt subcomponente ale unită ilor de competen ă concretizate în rezultate măsurabile. cât şi la utilizarea instrumentelor de evaluare. 114 . Structura curriculum-ului este următoarea: • unitatea de competen ă: reprezintă “un set coerent şi explicit de competen e” care descriu acele lucruri pe care elevul trebuie să le ştie. la exemple de metode şi tehnici propuse pentru realizarea con inuturilor şi dezvoltarea competen elor. instrumentele de evaluare continuă propuse sunt corelate cu criteriile de performan ă şi probele de evaluare. să le în eleagă sau pe care să fie capabil să le realizeze la sfârşitul procesului de educa ie şi formare profesională de nivel 1 (conform Cadrului Român Na ional de Credite şi Calificări). Competen ele individuale respectă condi iile de aplicabilitate stabilite şi sunt realizate prin con inuturi tematice specifice. Unitatea de competen ă va fi dezvoltată în cei doi ani ai nivelului 1 SAM. • condi ii de aplicare şi evaluare: presupun strategii didactice participative. • Competen a individuală 2: Demonstrează deprinderi de învă are eficientă.parcurgerea unită ii de competen ă “Dezvoltare personală în scopul ob inerii performan ei . Competen ele individuale sunt structurate astfel: Anul I SAM (clasa a IX-a) • Competen a individuală 1: Prezintă caracteristicile personale implicate în ob inerea performan ei profesionale. una dintre cele 11 abilită i cheie necesare a fi dezvoltate la to i elevii care urmează Şcoala de Arte şi Meserii. În cadrul unită ii de competen ă. • sugestii metodologice: se referă la corela iile între competen e şi con inuturi.

Cuprind recomandări cu privire la temele propuse pentru dezvoltarea fiecărei competen e. Vor fi selectate şi utilizate acele activită i care corespund necesită ilor şi specificului clasei de elevi. • Competen a individuală 2: Descrie lumea profesiilor. Con inuturile sunt elaborate în concordan ă cu condi iile de aplicabilitate din cadrul unită ii de competen ă.Anul II SAM (clasa a X-a) • Competen a individuală 1: Exprimă op iuni privind traseul personal de educa ie şi formare profesională. 115 . Sugestiile metodologice cuprind recomandări generale şi flexibile cu privire la metode şi tehnici de predare – învă are propuse pentru cei doi ani ai SAM nivelul 1.

emo ională şi comportamentală • Abilită i de comunicare. execu ie (profesionale). asertivă. caracter • Dimensiunile personalită ii: cognitivă. Modalită i de îmbunătă ire a stimei de sine pentru dezvoltarea eficien ei personale • Lucrul în echipă: roluri. aptitudini. Leadership . temperament. agresivă. colaborare. deprinderi. Comunicarea pasivă.Lista unită ilor de competen ă relevante pentru modul Unitatea de competen ă: Dezvoltare personală în scopul ob inerii performan ei – Nivel 1 Clasa a IX-a Unitatea de competen ă Dezvoltare personală în scopul ob inerii performan ei Competen e individuale 1. Tehnici de comunicare asertivă • Elemente de psihologia dezvoltării: adolescen a Competen e: cunoaştere (procese intelectuale). Prezintă caracteristicile personale implicate în ob inerea performan ei profesionale Con inuturi tematice Caracteristici personale: abilită i. interese. rela ionare (sociale) • Inteligen e multiple • Auto-eficacitate şi riscurile unei stime de sine scăzute.

Obstacole identificate pentru intrarea pe pia a munci a persoanelor defavorizate. Oportunită i şi constrângeri pe pia a muncii • Dezvoltarea unui plan individual de carieră Factori externi: familia. Categorii de persoane defavorizate 117 . trasee de formare profesională • Rolul familiei şi al şcolii în analizarea op iunilor de carieră • Responsabilitate şi implicare socială: rolurile adolescen ilor în societate • Nevoi speciale ale persoanelor cu dizabilită i în alegerea carierei. Categorii de persoane defavorizate.Puncte tari: caracteristicile personale care sprijină dezvoltarea profesională • Rela ia dintre motiva ie şi succesul şcolar / profesional • Planificare şi stabilire de scopuri în devenirea personală Puncte slabe: caracteristici personale care necesită ameliorare / dezvoltare • Abilită i de prezentare personală. dinamica pie ei muncii. societatea. Centrarea pe reuşite • Motiva ia pentru schimbare Dezvoltarea carierei: plan de ac iune pentru reuşita inser iei socioprofesionale • Impactul stilului de via ă asupra planificării carierei şi dezvoltării personale • Stereotipuri de gen: activită i / meserii specifice femeilor / bărba ilor.

Demonstrează deprinderi eficiente de învă are Stil de învă are: global sau analitic. resurse materiale. senzorial. analiza poten ialului. resurse personale • Luarea deciziilor. competen e şi performan e • Pregătirea pentru succes: stabilirea obiectivelor. dezvoltare personală. bani.2. Cum iau cele mai corecte decizii? Stiluri decizionale Succes: concordan ă între aspira ii. rezolvarea problemelor • Managementul resurselor: timp. Abilită i transferabile • Program de dezvoltare a creativită ii pentru adolescen i • Utilizarea computerului şi a mijloacelor multimedia în învă are Competen e cheie transferabile: comunicare. numera ie. evaluare • Managementul stresului 118 . rela ii. utilizarea calculatorului. Învă are continuă. experien ial • Tehnici şi stiluri de învă are. lucru în echipă.

economiei şi culturii • Deciziile şi influen e în alegerea carierei • Presiunea grupului: comportamente de risc • Multiculturalitate şi globalizare Obiective realiste: obiective corelate cu posibilită ile proprii. Exprimă op iuni privind traseul personal de educa ie şi formare profesională Con inuturi tematice Oferta educa ională: programe şcolare.Clasa a X-a Unitate de competen ă Dezvoltare personală în scopul ob inerii performan ei Competen e individuale 1. de calificare. comunită ii. de conversie profesională • Alternative educa ionale şi de pregătire profesională • Educa ia co-vârstnicilor (peer education). Tipuri de programe de educa ie a co-vârstnicilor • Oferta de educa ie. cu necesită ile socio-economice • Obiectivele şi planul de carieră • Strategii de dezvoltare profesională pe termen scurt şi pe termen lung 119 . şcolii. Platforme europene privind oportunită i de studiu şi muncă în Europa Factori: influen a familiei.

E-mail. certificate de competen ă. Descrie lumea profesiilor Marketing personal: modalită i de prezentare. comunicare asertivă. diplome • Pregătirea pentru interviul de angajare • De la angajat la angajator. consilierul şcolar • Surse de informare: mass-media. reviste. Web site-uri de interes. chat. forum de discu ii. ziare. a unei scrisori de inten ie. mass-media • Dezvoltarea unei re ele de persoane pentru sprijin reciproc • Rubrici de specialitate. institu ii. referin e. Internet. Servicii de consiliere prin telefon • Reprezentările sociale ale profesiilor Surse informale: re eaua personală (colegi. de redactare a unui Curriculum Vitae (CV). Platformă şi portal. scrisoarea de inten ie. Motoare de căutare. Explozia informa ională. re ea interpersonală.2. Paşii unei afaceri Surse formale: Agen ii de Ocupare a For ei de Muncă. interviu • Portofoliul personal: CV. Anticiparea tehnologiilor viitoare • Centre de informare / formare pe Internet. prieteni). evaluarea anun urilor de angajare Caracteristicile profesiilor: cerin ele minime pentru profesie descrise în Clasificarea Ocupa iilor din România • Dinamica pie ei muncii • Meserii tradi ionale şi meserii de viitor 120 .

Drepturile angajatului • Şomaj şi protec ie socială 121 . Analiza angajatorului.Oportunită i pentru dezvoltarea carierei: oferta locurilor de muncă în concordan ă cu posibilită ile şi aspira iile proprii • Recrutarea şi selec ia personalului • Politica angajării.

competen e necesare integrării pe pia a muncii. Orele de Informare şi consiliere voca ională se eviden iază prin caracterul lor centrat pe elev şi pe construirea unei strategii didactice în func ie de particularită ile de vârstă şi gen. de a lucra în echipă şi de a fi responsabili pentru dezvoltarea propriului plan de carieră. Sunt utilizate. Metodele de predare / învă are şi cele de evaluare recomandate sunt adecvate şi elevilor cu nevoi educa ionale speciale şi cu dificultă i de integrare: • adecvarea cerin elor de lucru la competen ele dezvoltate anterior. Metodele utilizate la clasă presupun implicarea directă a elevilor în sarcini de lucru dinamice. Evaluarea (continuă şi sumativă) se realizează în vederea surprinderii progresului în dezvoltarea competen elor. cu preponderen ă. • elaborarea materialelor şi mijloacelor didactice luând în considerare diferitele stiluri de învă are şi tipurile de inteligen ă. Specificul metodelor de evaluare este strâns corelat cu competen ele care urmează a fi dezvoltate. probe de evaluare orale şi activită i practice. care le oferă ocazia de a-şi exprima opiniile. Acestea nu trebuie luate la întâmplare. . precum: autocunoaştere. cât şi de specificul clasei de elevi. de a exersa atitudini şi abilită i. oportunită i de educa ie. ci este necesar să se bazeze pe o serie de factori analiza i în orele specifice de Informare şi consiliere voca ională. management personal. respectându-se condi iile de aplicabilitate.Condi ii de aplicare didactică şi de evaluare Prin Informare şi consiliere voca ională elevii sunt sprijini i în deciziile cu privire la propria carieră. • stimularea interesului elevilor pentru accesarea resurselor suplimentare.

capacitatea de corelare a stilului personal de învă are cu ob inerea performan ei şi succesului în carieră . Stabilirea punctelor tari şi a punctelor slabe în raport cu dezvoltarea carierei c. Prezintă caracteristicile personale implicate în ob inerea performan ei profesionale 2. Identificarea propriilor competen echeie transferabile c. Identificarea caracteristicilor personale şi a competen elor proprii b. Demonstrează deprinderi eficiente de învă are Criterii de performan ă a. Selectarea factorilor externi favorabili dezvoltării personale a.Tabelul de corelare a competen elor şi con inuturilor Dezvoltare personală în scopul ob inerii performan ei – Nivel 1 Clasa a IX-a Competen e 1. Corelarea stilului personal de învă are cu ob inerea performan ei şi succesul în carieră Probe de evaluare Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să selecteze factorii externi favorabili dezvoltării personale Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi identifice competen ele transferabile şi stilul de învă are. Descrierea experien ei proprii şi a stilului de învă are b.

d. b. 124 . Exprimă op iuni privind traseul personal de educa ie şi formare profesională Criterii de performan ă Identificarea ofertelor educa ionale şi de formare profesională Recunoaşterea factorilor implica i într-o carieră de succes Exersarea unor elemente de marketing personal Formularea unor obiective realiste pentru traseul propriu de formare şi educa ie Stabilirea ac iunilor pentru atingerea obiectivelor Probe de evaluare Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice oferte educa ionale şi de formare profesională Probă practică tip studiu de caz prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte factorii implica i în cariere de succes Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează abilită i de marketing personal Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze obiective realiste şi să stabilească ac iuni corespunzătoare traseului propriu de educa ie şi formare a. c. e.Clasa a X-a Competen e 1.

Descrierea caracteristicilor profesiilor de interes pe baza informa iilor ob inute c. Rela ionarea posibilită ilor proprii cu oportunită ile de carieră Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul dovedeşte că este capabil să utilizeze surse formale şi informale pentru identificarea profesiilor de interes şi să-şi aleagă un loc de muncă 125 . Descrie lumea profesiilor a. Identificarea surselor formale şi informale de ob inere a informa iilor despre profesiile de interes b.2.

accesare Internet. a materialelor şcolare (manuale. În cadrul fiecărui an de studiu competen ele individuale asigură trecerea graduală de la simplu la complex. Strategiile didactice respectă specificul activită ilor de consiliere. Explicarea corela iilor între competen e şi con inuturi Pentru dezvoltarea fiecărei competen e individuale au fost selectate cele mai relevante con inuturi prezente în literatura de specialitate şi care pot fi adaptate fiecărui domeniu profesional. Temele propuse pot fi predate / învă ate utilizând metode adaptate diferitelor stiluri de învă are şi cerin elor educa ionale speciale. • Tehnici art-creative. Sarcinile de lucru pot fi individuale. de la dezvoltarea unor abilită i de bază la integrarea acestora în dezvoltarea planurilor individuale de carieră. scenarii despre experien e variate de via ă. în perechi. cât şi în cea socio-profesională sau familială. • Prezentarea personală printr-un pliant. dar şi particularită ile grupurilor cu care se lucrează. Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare / învă are Metodele de predare-învă are respectă principiul centrării învă ării pe individ şi conduc la dezvoltarea deprinderilor şi competen elor integratoare. • Căutarea de informa ii. Ordinea în care sunt prezentate con inuturile este importantă deoarece pe baza competen elor dezvoltate anterior vor fi construite strategiile de lucru. regulamente). în diade / triade sau în grupuri mai mari (5-6 elevi). transferabile. care să solicite participarea activă a fiecărui elev. aplicând 126 .Sugestii metodologice a. b. • Monitorizarea mass-mediei. utile individului atât în via a şcolară. în grup. • Dezbaterea. Accentul se pune pe strategii de lucru interactive: • Exerci ii individuale. resurse suplimentare. • Propunerea de strategii de evaluare şi autoevaluare. • Joc de rol.

• Stimularea dinamicii de grup şi a implicării tuturor elevilor. tehnici de autoevaluare şi încheiere. a elementelor de con inut. Colaje. Completarea unor fişe de lucru. documente. • Nonjudecare şi încurajarea permanentă a elevilor. Aplicare de chestionare de interese. Vizionare şi comentare de filme şi reportaje. pe de o parte. Analiza exemplelor. Simularea participării la interviu. Este recomandată respectarea următoarelor principii esen iale pentru succesul dezvoltării competen elor elevilor: • Respect pentru diversitatea opiniilor. actualizarea portofoliului cu diplome. Elaborarea si aplicarea unui proiect de management al resurselor personale. Este indicat ca fiecare oră de ICV să se finalizeze cu o scurtă probă de evaluare a: 127 . de a exersa atitudini şi abilită i punând elevii în situa ia concretă de a aplica acele con inuturi. Elaborare CV. Organizarea de evenimente şi participarea la servicii comunitare în diferite domenii. analiza legisla iei. Ora de Informare şi consiliere voca ională se derulează după un anumit demers didactic: exerci ii de spargere a ghe ii. c. • Deschidere pentru nevoile diferite şi speciale ale elevilor. scrisoare de inten ie. realizarea unor postere. • Interes pentru dezvoltarea personală a elevilor. Aceste strategii oferă cadrul de însuşire. consultarea de documente formale. Realizarea de sondaje.• • • • • • • • • • gândirea critică. • Valorizarea parteneriatelor cu membrii societă ii civile. • Creativitate în abordarea con inuturilor şi utilizarea metodelor. specifice temei. Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare Evaluarea activită ilor derulate în cadrul ICV NU se realizează prin note sau calificative. iar pe de altă parte.

128 . • grile de observa ie asupra progresului elevilor. • utilitatea activită ilor propuse pentru dezvoltarea competen elor. • identificarea nevoilor pentru următoarele activită i. • portofoliul cuprinzând toate contribu iile elevilor. Aceste strategii sunt utilizate în scopul stabilirii de către elev şi consilier a unor etape noi de dezvoltare a competen elor şi carierei personale. • implicării elevilor. Strategiile de evaluare progresivă şi sumativă recomandate a fi utilizate la orele de ICV cuprind: • auto-evaluarea şi interevaluarea. • chestionare de interese.• materialelor şi con inuturilor prezentate.

an de completare CONSILIERE ŞI ORIENTARE VOCA IONALĂ 129 .Curriculum Şcoala de Arte şi Meserii clasa a XI-a .

130 .

cât şi fundamentarea de ordin conceptual şi metodologic a cadrului Curriculum-ului Na ional. statutul aparte al clasei a X-a SAM după absolvirea căreia elevi pot opta fie pentru integrare profesională. 131 .Nota de prezentare Orientarea şi consilierea voca ională (OCV) răspunde unor nevoi importante ale integrării tinerilor în societatea modernă: • asigurarea accesului echitabil la oferta educa ională a celor care urmează Şcoala de Arte şi Meserii (SAM). criterii de performan ă şi condi ii de aplicabilitate. dezvoltare şi maturizare personală atins de elevi la finalul clasei a X-a SAM. dar şi necesitatea completării cunoştin elor şi dezvoltării competen elor care vor contribui la buna integrare a absolven ilor clasei a XI-a SAM în învă ământul liceal. Prin derularea activită ilor specifice OCV la clasa a XI-a SAM se are în vedere nivelul de cunoaştere. Noutatea abordării constă în delimitarea parcursului de învă are pe baza unui model care îmbină competen e. iar pe de altă parte. Aceste condi ii oferă elemente comune şi specifice pentru SAM fa ă de învă ământul liceal. Structura curriculum-ului OCV pentru clasa a XI-a SAM ine seama de modificările survenite în structura învă ământului preuniversitar: pe de o parte. În acest context. Actualul Curriculum contribuie la parcurgerea unită ii de competen ă “Dezvoltare personală în scopul ob inerii performan ei” . • buna lor integrare socio-profesională şi pe pia a for ei de muncă. • dezvoltarea atitudinilor şi competen elor necesare pentru a face fa ă schimbărilor viitoare pe plan personal şi profesional. prelungirea duratei învă ământului obligatoriu la 10 clase. conform modelului de proiectare a unită ilor de competen ă. proiectarea curriculară respectă atât logica şi cerin ele standardului de pregătire profesională.nivel 2. fie pentru continuarea studiilor.

Acestea cuprind recomandări cu privire la temele propuse pentru dezvoltarea fiecărei competen e.Structura curriculum-ului este următoarea: • unitatea de competen ă: reprezintă “un set coerent şi explicit de competen e” care descriu acele lucruri pe care elevul trebuie să le ştie. Competen ele individuale sunt structurate astfel: Clasa a XI-a – an de recuperare SAM: • Competen a individuală 1: Analizează caracteristicile personale şi factorii implica i în dezvoltarea carierei. instrumentele de evaluare continuă propuse sunt corelate cu criteriile de performan ă şi probele de evaluare. Competen ele individuale respectă condi iile de aplicabilitate stabilite şi sunt realizate prin con inuturi tematice specifice. precum şi sugestii de utilizare a instrumentelor de evaluare. Con inuturile sunt elaborate în concordan ă cu condi iile de aplicabilitate din cadrul unită ii de competen ă. • sugestii metodologice: oferă exemple de metode şi tehnici propuse pentru realizarea con inuturilor şi dezvoltarea competen elor. vor fi selectate şi utilizate acele activită i care corespund necesită ilor şi specificului clasei de elevi. Sugestiile metodologice cuprind recomandări generale şi flexibile cu privire la metode şi tehnici propuse pentru clasa a XI-a SAM. centrate pe elev şi pe ce va trebui să ştie să facă acesta la finalul fiecărui an şcolar. În cadrul unită ii de competen ă. 132 . • competen e individuale: sunt subcomponente ale unită ilor de competen ă concretizate în rezultate măsurabile. • Competen a individuală 2: Exprimă op iuni privind traseul personal de educa ie şi formare profesională. să le în eleagă sau pe care să fie capabil să le realizeze la sfârşitul procesului de educa ie şi formare profesională (conform Cadrului Român Na ional de Credite şi Calificări). • condi ii de aplicare şi evaluare: presupun strategii didactice participative. Unitatea de competen ă va fi dezvoltată pe parcursul clasei a XI-a SAM.

intereselor. Pregătirea pentru succes • Analiză personală: resurse. sociali. calită i personale • Influen e sociale: familie. Analizează caracteristicile personale şi factorii implica i în dezvoltarea carierei DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OB INERII PERFORMAN EI Con inuturi tematice Factori: personali. favorabili / nefavorabili. interni / externi • Stima de sine şi încrederea în sine. interese şi posibilită i • Evaluarea aspira iilor. prieteni. Valori personale. abilită ilor • Managementul schimbării personale: noi roluri şi responsabilită i specifice vârstei • Etape şi roluri în planificarea carierei 133 . comunitate Poten ial de schimbare personală: diferen a dintre aspira ii.Lista unită ilor de competen ă relevante pentru modul Unitatea de competen ă: Dezvoltare personală în scopul ob inerii performan ei – Nivel 2 Clasa a XI-a – an de completare Unitatea Competen e de individuale competen ă 1.

Exprimă Strategie: obiective. recalificare. mass-media. Dinamica pie ei muncii. reconversie profesională • Ocupa ii tradi ionale / netradi ionale. Selec ia şi recrutarea. ac iuni. Şomaj şi protec ie socială • Managementul schimbării profesionale: mobilitate. E-learning-ul ca sistem educa ional alternativ • Surse de informare despre ofertele pie ei muncii: agen ii de ocupare.Poten ial de schimbare profesională: raportul dintre competen ele personale şi comanda socială • Evaluarea competen elor profesionale şi raportarea la cerin ele pie ei muncii. politice şi tehnologice în stilul de via ă şi tipurile de profesii pe pia a muncii 2. metode. Strategii eficiente formare de învă are profesională • Căutarea informa iilor pe Internet. agen ii de plasament. cererea şi oferta pie ei muncii • Schimbările sociale. mijloace op iuni privind • Alternative şi oportunită i educa ionale traseul pentru continuarea studiilor profesional • Condi iile învă ării care conduc la de educa ie şi performan ă în învă are. economice. Utilizarea computerului şi a mijloacelor multimedia. Internet 134 .

traseu profesional.Obiective pe termen scurt: 1 an • Planul individual pentru continuarea studiilor: evaluare şi proiectare pe termen scurt • Traseu educa ional . Avantaje şi constrângeri ale celor două alternative • Resurse utile în aplicarea planului pe termen scurt Obiective pe termen mediu: 2-3 ani • Planul individual pentru continuarea studiilor sau inser ia profesională: evaluare şi proiectare pe termen mediu • Planul individual de carieră • Resurse utile în aplicarea planului pe termen mediu 135 .

Acestea nu trebuie luate la întâmplare. 136 . acest proces se realizează prin: • adecvarea cerin elor de lucru la competen ele dezvoltate anterior. precum: abilită ile şi interesele personale şi profesionale. de a exersa atitudini şi abilită i. • elaborarea materialelor şi mijloacelor didactice luând în considerare diferitele stiluri de învă are şi tipurile de inteligen ă. Este recomandat ca strategiile didactice să fie utilizate în func ie de particularită ile de vârstă şi gen. • stimularea interesului elevilor pentru accesarea resurselor suplimentare. Evaluarea (continuă şi sumativă) se realizează în vederea surprinderii progresului în dezvoltarea competen elor. ci este necesar să se bazeze pe o serie de factori analiza i în orele specifice de Orientare şi consiliere voca ională. cât şi de specificul clasei de elevi. Metodele utilizate la clasă presupun implicarea directă a elevilor în sarcini de lucru dinamice. Specificul metodelor de evaluare este strâns corelat cu competen ele care urmează a fi dezvoltate. respectânduse condi iile de aplicabilitate. cu preponderen ă.Condi ii de aplicare didactică şi de evaluare Prin Orientare şi consiliere voca ională elevii sunt sprijini i în procesul de luare a deciziilor cu privire la alegerea traseelor educa ionale şi propria carieră. care le oferă ocazia de a-şi exprima opinii. probe de evaluare orale şi activită i practice. alternativele educa ionale şi cerin ele sociale şi economice ale pie ei muncii. Sunt utilizate. de a lucra în echipă şi de a fi responsabili pentru dezvoltarea propriului plan de carieră. Metodele de predare / învă are şi cele de evaluare sunt recomandate şi elevilor cu nevoi educa ionale speciale şi cu dificultă i de integrare.

în condi iile criteriilor de performan ă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condi iile de aplicabilitate • Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze poten ialul de schimbare personală şi profesională în condi iile criteriului de performan ă (c) şi cuprinzând toate condi iile de aplicabilitate • Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o op iune de formare profesională pe termen scurt şi mediu. Estimarea poten ialului de schimbare personală şi profesională Competen e Probe de evaluare • Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze caracteristicile personale şi factorii implica i în dezvoltarea carierei. progresului în Analizează dezvoltarea caracteristici personală le personale b. Corelarea cerin elor de formare profesională cu posibilită ile proprii c. Proiectarea op iunii de formare profesională pe termen scurt şi mediu 137 .Criterii de performan ă a. Analizarea şi factorii factorilor care implica i în influen ează dezvoltarea dezvoltarea carierei carierei c.(c) şi cuprinzând toate condi iile de aplicabilitate 2. Identificarea traseelor posibile de educare şi formare profesională b. Exprimă op iuni privind traseul profesional de educa ie şi formare profesională a. Identificarea 1. inând cont de traseele posibile şi în corelare cu posibilită ile proprii. în condi iile criteriilor de performan ă (a) .

Temele propuse trebuie adaptate diferitelor stiluri de învă are şi cerin elor educa ionale speciale. regulamente). Sarcinile de lucru pot fi individuale.Sugestii metodologice Explicarea corela iilor între competen e şi con inuturi Pentru dezvoltarea fiecărei competen e individuale au fost selectate cele mai relevante con inuturi prezente în literatura de specialitate şi care pot fi adaptate fiecărui domeniu profesional. scenarii despre experien e variate de via ă. în diade / triade sau în grupuri mai mari (5-6 elevi). transferabile. Accentul se pune pe strategii de lucru interactive: • Exerci ii individuale. Cele două competen e individuale asigură trecerea graduală de la simplu la complex. • Organizarea de evenimente şi participarea la servicii comunitare în diferite domenii. • Propunerea de strategii de evaluare şi autoevaluare. • Prezentarea personală printr-un pliant. în perechi. care să solicite participarea activă a fiecărui elev. în grup. Strategiile didactice respectă specificul activită ilor de consiliere. a materialelor şcolare (manuale. • Monitorizarea mass-mediei. resurse suplimentare. • Tehnici art-creative. de la dezvoltarea unor abilită i de bază la integrarea acestora în dezvoltarea planurilor individuale de carieră. accesare Internet. Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare / învă are Metodele de predare-învă are respectă principiul centrării învă ării pe individ şi conduc la dezvoltarea deprinderilor şi competen elor integratoare. aplicând gândirea critică. • Dezbaterea. dar şi particularită ile grupurilor cu care se lucrează. cât şi în cea socio-profesională sau familială. utile individului atât în via a şcolară. • Căutarea de informa ii. 138 . • Joc de rol.

• deschidere pentru nevoile diferite şi speciale ale elevilor. Vizionare şi comentare de filme şi reportaje. Este recomandată respectarea unor principii esen iale pentru succesul dezvoltării competen elor elevilor: • respect pentru diversitatea opiniilor. Elaborarea si aplicarea unui proiect de management al resurselor personale. Completarea unor fişe de lucru. Elaborare CV. • identificarea nevoilor pentru următoarele activită i. În proiectarea demersului didactic pentru orele de Orientare şi consiliere voca ională se va avea în vedere succesiunea următoarelor momente: exerci ii de „spargere a ghe ii”. analiza legisla iei. documente. realizarea unor postere. • încurajarea permanentă a elevilor. Aplicare de chestionare de interese. • utilitatea activită ilor propuse pentru dezvoltarea competen elor. tehnici de autoevaluare şi încheiere. consultarea de documente formale.• • • • • • • • • Realizarea de sondaje. • stimularea dinamicii de grup şi a implicării tuturor elevilor. Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare Evaluarea activită ilor OCV derulate NU se realizează prin note sau calificative. • creativitate în abordarea con inuturilor şi utilizarea metodelor. specifice temei. Este indicat ca fiecare oră de OCV să se finalizeze cu o scurtă probă de evaluare a: • materialelor şi con inuturilor prezentate. • valorizarea parteneriatelor cu membrii societă ii civile. scrisoare de inten ie. actualizarea portofoliului cu diplome. 139 . • interes pentru dezvoltarea personală a elevilor. Simularea participării la interviu. Analiza exemplelor. • implicării elevilor. Colaje.

• completarea unor grile de observa ie asupra progresului elevilor.Strategiile de evaluare progresivă şi sumativă recomandate a fi utilizate la orele de OCV cuprind: • autoevaluarea şi inter-evaluarea. • alcătuirea unui portofoliu care să cuprindă toate contribu iile elevilor. • aplicarea de chestionare de interese. Aceste strategii sunt utilizate în scopul stabilirii de către elev şi consilier a unor etape noi de dezvoltare a competen elor şi carierei personale. 140 .

ruta progresivă de calificare 141 . ruta directă de calificare Clasele a XII-a şi a XIII-a.PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI ORIENTARE ŞI CONSILIERE VOCA IONALĂ Filiera tehnologică Clasele a XI-a şi a XII-a.

.

Statutul aparte al claselor a XI-a şi a XII-a din cadrul liceelor tehnologice provine din faptul că aceste clase includ absolven i ai filierei tehnologice (clasele a X-a) şi ai anului de completare (clasa a XI-a filiera SAM). elaborarea actualului curriculum s-a realizat în baza următoarele principii: • respectarea nivelului de cunoaştere. • dezvoltarea atitudinilor şi competen elor pentru a face fa ă schimbărilor viitoare pe plan personal şi profesional. conform modelului de proiectare a unită ilor de competen ă. dezvoltare şi maturizare personală atins de elevi. proiectarea curriculară respectă atât logica şi cerin ele standardului de pregătire profesională. De aceea. cât şi fundamentarea de ordin conceptual şi metodologic a cadrului Curriculum-ului Na ional.NOTĂ DE PREZENTARE Orientarea şi Consilierea Voca ională răspunde unor nevoi importante ale integrării tinerilor în societatea modernă: • asigurarea accesului echitabil la oferta educa ională. criterii de performan ă şi condi ii de aplicabilitate. • nevoia aprofundării cunoştin elor şi dezvoltării competen elor care vor contribui ulterior la buna inser ie socială şi profesională a elevilor. În acest context. • continuitate între con inuturile prezentului document şi cele asimilate în anul de completare (pentru elevii proveni i din filiera SAM) sau în clasa a X-a (pentru elevii proveni i din filiera liceului tehnologic). filierele teoretică şi voca ională. Abordarea presupune corelarea unită ilor de competen ă din standardul de pregătire profesională cu con inuturile învă ate. Noutatea demersului constă în delimitarea parcursului de învă are pe baza unui model care îmbină competen e. • buna integrare socio-profesională şi pe pia a for ei de muncă. 143 . • coresponden e între competen ele dezvoltate prin acest curriculum şi cele propuse pentru clasele a XI-a şi a XII-a.

instrumentele de evaluare continuă propuse sunt corelate cu criteriile de performan ă şi probele de evaluare.Actualul curriculum contribuie la parcurgerea unită ii de competen ă “Dezvoltarea carierei profesionale – nivel 3”. Competen ele individuale respectă condi iile de aplicabilitate stabilite şi sunt realizate prin con inuturi tematice specifice. Clasa a XII-a (ruta directă de calificare) / a XIII-a (ruta progresivă de calificare) • Competen a individuală 1: Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. • condi ii de aplicare şi evaluare: presupun strategii didactice participative. centrate pe elev şi pe ce va trebui să ştie să facă acesta la finalul fiecărui an şcolar. • competen e individuale: sunt subcomponente ale unită ilor de competen e. la exemple de metode şi tehnici propuse pentru realizarea con inuturilor şi dezvoltarea competen elor. 144 . concretizate în rezultate măsurabile. respectiv în clasele a XI-a şi a XII-a (ruta directă de calificare) / a XII-a – a XIII-a (ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare). • sugestii metodologice: se refera la corela iile între competen e şi con inuturi. În cadrul unită ii de competen ă. Structura curriculum-ului este următoarea: • unitatea de competen e: reprezintă “un set coerent şi explicit de competen e” care descriu acele lucruri pe care elevul trebuie să le ştie. Unitatea de competen e va fi dezvoltată pe parcursul celor doi ani ai nivelului 3 de calificare în licee tehnologice. cât şi la utilizarea instrumentelor de evaluare. Competen ele individuale sunt structurate astfel: Clasa a XI-a (ruta directă de calificare) / a XII-a (ruta progresivă de calificare) • Competen a individuală 1: Îşi valorifică resursele personale pentru ob inerea unui loc de muncă. să le în eleagă sau pe care să fie capabil să le realizeze la sfârşitul procesului de educa ie şi formare profesională de nivel 3 (conform Cadrului Român Na ional de Credite şi Calificări).

Cuprind recomandări cu privire la temele propuse pentru dezvoltarea fiecărei competen e. Vor fi selectate şi utilizate acele activită i care corespund necesită ilor şi specificului clasei de elevi. Con inuturile sunt elaborate în concordan ă cu condi iile de aplicabilitate din cadrul unită ii de competen ă. 145 .• Competen a individuală 2: Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Sugestiile metodologice cuprind recomandări generale şi flexibile cu privire la metode şi tehnici propuse pentru cei doi ani ai nivelului 3 licee tehnologice.

ruta progresivă de calificare U.C. ob inerea Modalită i de dezvoltare a: competen elor. importan a lor în muncă găsirea unui loc de muncă. ruta directă de calificare / Clasa a XII-a. intereselor. aspira ii profesionale resursele Rela ia succes şcolar – reuşită personală şi personale profesională: criterii de analiză a reuşitei pentru personale / profesionale. = unitatea de competen e 146 . Dezvoltarea carierei profesionale 2 U. unui loc de abilită ilor sociale. abilită i sociale.C. Îşi Nivel de pregătire: studii.2 Competen e Con inuturi tematice individuale 1. competen e valorifică profesionale.Lista unită ilor de competen ă relevante pentru modul Unitatea de competen ă: Dezvoltarea carierei profesionale – nivel 3 Clasa a XI-a.

na ional. Munca la negru. fişa postului. 147 . Formare şi re-conversie profesională în condi iile pierderii locului de muncă. Stereotipurile de gen ca bariere în op iunile de carieră.C. Caracteristici şi tendin e ale pie ei muncii la nivel local. munca în străinătate. Modul de realizare a selec iei şi recrutării for ei de muncă.2 Competen e individuale Con inuturi tematice Cerin ele locului de muncă: fişa postului. condi ii specifice angajatorului Dinamica pie ei muncii: cererea şi oferta de muncă. european. reglementări. cererii şi ofertei pe pia a muncii. economia informală. fişa angajatului. angajarea cu carte de muncă – beneficii şi consecin e. Documente formale privind angajarea: contractul de muncă.U. Dimensiunea de gen în planificarea carierei. Integrarea europeană şi efectele asupra mobilită ii for ei de muncă. Meserii uzate moral şi meserii actuale.

www. recomandări Chestionare.2 Competen e individuale Con inuturi tematice Portofoliu personal: rezultate la testări. teste şi instrumente electronice folosite pentru autocunoaştere în vederea orientării în carieră .ise.ro. Programe educa ionale pentru managementul resurselor personale. premii. Portofoliul personal după finalizarea primului an al ciclului superior al liceului: completare.C. produse reprezentative pentru locul de muncă.oferta pentru elevi: o Interoption o BTPAC o chestionare on line: www. detaliere. condi ii de elaborare pentru diferite situa ii educa ionale sau de muncă. 148 .go. certificate. CV şi documente Europass: standarde europene. Curriculum Vitae (CV). autoevaluare.cognitrom.ro. necesitate şi importan ă în context european.U. diplome.

direct. limbaj verbal şi nonverbal. Auto-eficacitate şi succes. gesturi (pozi ia mâinilor. Limbaj nonverbal: mimică (expresia fe ei. inuta (cum să mă îmbrac la interviu) Limbaj para-verbal: intona ie. inută Răspunsuri emo ionale adecvate şi inadecvate. Aprecierea rezultatului: comentariu cu privire la performan a personală.C. postură. Autocontrolul emo ional versus spontaneitate în sus inerea unui interviu. gesticula ia.Dezvoltarea carierei profesionale U. Tabelul de corelare a competen elor şi con inuturilor Dezvoltarea carierei profesionale – nivel 3 Competen e Criterii de performan ă Probe de evaluare 149 . concret.2 Competen e individuale [1. Importan a (auto)evaluării pentru dezvoltarea personală. Programe de dezvoltare a auto-eficacită ii. pozi ia picioarelor). Limbaj verbal: formule de introducere şi încheiere. postură (tipuri de posturi: rigid-agresiv. completarea portofoliului personal în func ie de rezultatul ob inut Modalită i şi instrumente de (auto)evaluare personală. rapiditatea vorbirii. modalită i de răspuns şi a pune întrebări. încovoiat-pasiv). flexibil–pozitiv. prezentare. adaptat interlocutorului. Caracteristicile limbajului verbal la interviu: simplu. privire). Îşi valorifică resursele personale pentru ob inerea unui loc de muncă] Con inuturi tematice Interviu: atitudine.

c. Probe orale / scrise / practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performan ă c. d. Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului ob inut Probe orale / scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerin ele locului de muncă prin raport. prezentare orală. Identificarea cerin elor locului de muncă. în condi iile de aplicabilitate date. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. 150 . şi b. Îşi valorifică resursele personale pentru ob inerea unui loc de muncă a.1. aşa cum se precizează în criteriul de performan ă a. Autoevaluarea nivelului de pregătire. b. şi d. în condi iile de aplicabilitate date.

ruta directă de calificare / Clasa a XIII-a. Tipuri de institu ii. Integrarea şi armonizarea priorită ilor şi obiectivelor (educa ionale. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale Con inuturi tematice Obiective: calificări. aptitudini necesare unei calificări. profesionale. familiale). Pregătire educa ională: sistemul de învă ământ post-obligatoriu: şcoli postliceale.Clasa a XII-a. specificul educa iei. ruta progresivă de calificare U.C. niveluri. = unitatea de competen e 151 . competen e şi aptitudini profesionale. Pregătirea profesională: deprinderi. Impactul carierei şi profesiei asupra calită ii vie ii. finalizare. condi ii de acces. educa ia continuă a adul ilor.3 Competen e individuale 2. Componentele calită ii vie ii. Resurse personale de îmbunătă ire a calită ii vie ii. învă ământ universitar de scurtă / lungă durată. spirit de ini iativă Autocunoaştere: programe educa ionale de dezvoltare a stimei de sine şi a auto-eficien ei în pregătirea pentru reuşita personală şi profesională.C. echivalarea diplomelor la nivel european. 3 Dezvoltarea carierei profesionale U. competen e.

importan ă. voluntariat Învă are permanentă. Gândirea critică şi autocontrol asupra propriei învă ări. importan ă. avantaje şi dezavantaje. învă ământ la distan ă / frecven ă redusă. cursuri serale. consultan ă de specialitate. studiu individual.U.3 Competen e individuale Con inuturi tematice Surse şi oportunită i de formare: centre de formare profesională. Furnizori de formare: identificare. Planul personal de dezvoltare viitoare a carierei (pe termen mediu şi lung). Implicare comunitară şi voluntariat: modalită i de dezvoltare a propriei cariere. învă are continuă. necesitate. programe de scurtă durată. reglementări europene şi na ionale. diferen ieri. 152 . programe de formare continuă la locul de muncă. Caracteristici.C. conferin e. prioritate a politicilor europene şi na ionale.

muncă şi carieră. CNROP. MMSSF. manuale. re ele de consiliere (pre-universitare. consultan ă specializată.U. portaluri europene (PLOTEUS. muncă şi carieră: o Profile ocupa ionale o Clasificarea Ocupa iilor din România o Surse de informare privind educa ia şi pia a muncii: MEdC. Fit for Europe). paginile web ale UE. din cadrul AMOFM. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale Con inuturi tematice Informa ii: căutare on-line pe Internet. accesibilitate. ANOFM. aprecierea propriilor performan e Evaluarea şi clasificarea resurselor relevante cu privire la învă are. publica ii. agen ii de ocupare/ plasare private. discu ii. utilitate. articole de specialitate. afişe. Resurse de informare cu privire la învă are. Infotin). ISE.C. articole şi emisiuni ale mass-media. Obstacole şi dificultă i în colectarea informa iilor despre op iunile educa ionale sau profesionale: strategii de depăşire a acestora şi modalită i concrete de implementare. programelor Socrates şi Leonardo. 153 . Importan ă. universitare.3 Competen e individuale 3.

C. Portofoliul instrumentelor şi resurselor pentru planificarea şi (auto)evaluarea carierei. consultarea unor persoane specializate (psihologi.ise. Planul pentru carieră după finalizarea ciclului superior al liceului: actualizare. consilieri ai carierei profesionale). Explorarea site-ului www. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale] Con inuturi tematice Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupa ionale. avantaje. a evolu iei calificărilor la nivel na ional şi european.go.ro Tabelul de corelare a competen elor şi con inuturilor Dezvoltarea carierei profesionale – nivel 3 Competen e Criterii de performan ă Probe de evaluare 154 .3 Dezvoltarea carierei profesionale Competen e individuale [3.U. limite. consultarea unor agen ii de recrutare de personal Continuarea traseului educa ional sau inser ia profesională: consecin e.

Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale a. aşa cum se specifică în criteriile de performan ă a. Probe orale (prezentări orale) / practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate să-şi procure informa ii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. şi în condi iile de aplicabilitate date. Identificarea obiectivelor carierei proprii Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunită ile prezente sau viitoare Identificarea oportunită ilor de formare profesională (formală. c. 3. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională Selectarea informa iilor în func ie de op iunile personale şi profesionale vizate Evaluarea carierei personale în func ie de acumularea de competen ă prin învă are de-a lungul întregii vie i. b. 155 . şi în condi iile de aplicabilitate date. Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performan ă a. d. b.2. non-formală. şi d. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale a. şi b. c. b.

Metodele utilizate la clasă presupun implicarea directă a elevilor în sarcini de lucru dinamice. cât şi de specificul clasei de elevi. Metodele de predare / învă are şi cele de evaluare recomandate sunt adecvate şi elevilor cu nevoi educa ionale speciale şi cu dificultă i de integrare: • adecvarea cerin elor de lucru la competen ele dezvoltate anterior. • stimularea interesului elevilor pentru accesarea resurselor suplimentare. Evaluarea (continuă şi sumativă) se realizează în vederea surprinderii progresului în dezvoltarea competen elor. • elaborarea materialelor şi mijloacelor didactice luând în considerare diferitele stiluri de învă are şi tipurile de inteligen ă. Specificul metodelor de evaluare este strâns corelat cu competen ele care urmează a fi dezvoltate. competen e necesare integrării pe pia a muncii. de a exersa atitudini şi abilită i. 156 .CONDI II DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE Prin consiliere şi orientare elevii sunt sprijini i în deciziile cu privire la propria carieră. ci ele trebuie să se bazeze pe o serie de factori analiza i în orele specifice de consiliere şi orientare. probe de evaluare orale şi activită i practice. de a lucra în echipă şi de a fi responsabili pentru dezvoltarea propriului plan de carieră. management personal. precum: autocunoaştere. Aceste decizii nu trebuie luate la întâmplare. respectânduse condi iile de aplicabilitate. Sunt utilizate. cu preponderen ă. oportunită i de educa ie. care le oferă ocazia de a-şi exprima opinii. Orele de consiliere voca ională se eviden iază prin caracterul lor centrat pe elev şi pe construirea unei strategii didactice în func ie de particularită ile de vârstă şi gen.

SUGESTII METODOLOGICE a. În cadrul fiecărui an de studiu competen ele individuale asigură trecerea graduală de la simplu la complex. transferabile. a materialelor şcolare (manuale. Strategiile didactice respectă specificul activită ilor de consiliere. Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare / învă are Metodele de predare-învă are respectă principiul centrării învă ării pe individ şi conduc la dezvoltarea deprinderilor şi competen elor integratoare. Sarcinile de lucru pot fi individuale. în diade / triade sau în grupuri mai mari (5-6 elevi). Explicarea corela iilor între competen e şi con inuturi Pentru dezvoltarea fiecărei competen e individuale au fost selectate cele mai relevante con inuturi prezente în literatura de specialitate şi care pot fi adaptate fiecărui domeniu profesional. dar şi particularită ile grupurilor cu care se lucrează. care să solicite participarea activă a fiecărui elev. aplicând gândirea critică 157 . cartea de vizită • Tehnici art-creative • Căutarea de informa ii. utile individului atât în via a şcolară. b. în grup • Dezbaterea • Prezentarea personală printr-un pliant. scenarii despre experien e variate de via ă. de la dezvoltarea unor abilită i de bază la integrarea acestora în dezvoltarea planurilor individuale de carieră. în perechi. Temele propuse pot fi predate / învă ate utilizând metode adaptate diferitelor stiluri de învă are şi cerin elor educa ionale speciale. resurse suplimentare. regulamente) • Joc de rol. cât şi în cea socioprofesională sau familială. Accentul se pune pe strategii de lucru interactive: • Exerci ii individuale. accesare Internet • Propunerea de strategii de evaluare şi autoevaluare • Monitorizarea mass-mediei.

• • • • • • • • • •

Organizarea de evenimente şi participarea la servicii comunitare în diferite domenii Realizarea de sondaje Aplicare de chestionare de interese Analiza exemplelor, analiza legisla iei, consultarea de documente formale Colaje, realizarea unor postere Completarea unor fişe de lucru, actualizarea portofoliului cu diplome, documente Vizionare şi comentare de filme şi reportaje Elaborare CV (în format european), scrisoare de inten ie Simularea participării la interviu Elaborarea si aplicarea unui proiect de management al resurselor personale

Aceste strategii oferă cadrul de însuşire, pe de o parte, a elementelor de con inut, iar pe de altă parte, de a exersa atitudini şi abilită i punând elevii în situa ia concretă de a aplica acele con inuturi. Ora de consiliere este o oră care se derulează după un anumit demers didactic: exerci ii de spargere a ghe ii, exerci ii specifice temei, tehnici de autoevaluare şi încheiere. Este recomandată respectarea următoarelor principii esen iale pentru succesul dezvoltării competen elor elevilor: • Respect pentru diversitatea opiniilor • Non-judecare şi încurajarea permanentă a elevilor • Stimularea dinamicii de grup şi a implicării tuturor elevilor • Creativitate în abordarea con inuturilor şi utilizarea metodelor • Deschidere pentru nevoile diferite şi speciale ale elevilor • Interes pentru dezvoltarea personală a elevilor • Valorizarea parteneriatelor cu membrii societă ii civile c. Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare Evaluarea activită ilor derulate în cadrul ICV NU se realizează prin note sau calificative. Este indicat ca fiecare oră de ICV să se finalizeze cu o scurtă probă de evaluare a:

158

• materialelor şi con inuturilor prezentate, • implicării elevilor, • utilitatea activită ilor propuse pentru dezvoltarea competen elor, • identificarea nevoilor pentru următoarele activită i. Strategiile de evaluare progresivă şi sumativă recomandate a fi utilizate la orele de ICV cuprind: • auto-evaluarea şi interevaluarea, • chestionare de interese, • portofoliul cuprinzând toate contribu iile elevilor, • grile de observa ie asupra progresului elevilor. Aceste strategii sunt utilizate în scopul stabilirii de către elev şi consilier a unor etape noi de dezvoltare a competen elor şi carierei personale.

159

Bibliografie generală
Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive BTPAC. ClujNapoca, Editura ASCR 2002. Băban, A.; Petrovai, D.; Lemeni, G. Consiliere şi orientare. Bucureşti, Humanitas Educa ional, 2002. Bălan, E.; Anghel, E.; Marcinschi, M.; Ciohodaru, E. Fete, băie i – parteneriat în via a privată şi în via a publică. Bucureşti, Editura Nemira, 2003. Burt, Shelley. Fii pregătit pentru interviu. Bucureşti, Editura Tehnică, 1999. Cariera: şansă sau planificare? În: Revista de pedagogie, nr. 1-12, 1997. Centrul de orientare şcolară şi profesională. Manual de înfiin are şi operare. Bucureşti, PAEM, Editura Expert, 1997. Consiliere educa ională. Băban, A. (coord.). Cluj Napoca, Editura Imprimeria Ardealul, 2001. Consiliere educa ională. Ghid metodologic pentru orele de dirigen ie şi consiliere. Băban A. (coord.). Cluj-Napoca, Psinet, 2001. Consiliere şi orientare. Ghid de educa ie pentru carieră. Activită i pentru clasele I-IV. Lemeni, Gabriela; Mihalca, Loredana; Mih, Codru a (coord.). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2005. Consiliere şi orientare. Ghid de educa ie pentru carieră. Activită i pentru clasele V-VIII. Lemeni, Gabriela; Porumb, Mihaela (coord.). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2004. Consiliere şi orientare. Ghid de educa ie pentru carieră. Activită i pentru clasele IX-XII / SAM. Lemeni, Gabriela; Tarău, Anca (coord.). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2004. Consiliere şi orientare. Ghid de educa ie pentru carieră. Lemeni, Gabriela; Miclea, Mircea (coord.). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2004. Consiliere şi orientare. Ghid metodologic. Jigău, M. (coord.). Bucureşti, CNC, 2001.

160

1999.). Eggert. I. 1996. Editura Curtea Veche. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Tomşa. The Skilled Helper: A Systematic Approach to Effective Helping. COR. Clasificarea Ocupa iilor din România. Drevillon. (coord. G. E. 1999. Holban. Bucureşti. Bucureşti. (red. 1998. Eggert. EDP. Bucureşti. M. Planuri cadru de învă ământ pentru învă ământul liceal. Mazlish.. 1978. M. Programe şcolare pentru Învă ământul primar. (coord. Carmen. G. 1973. Bucureşti. Humanitas Educa ional. Egan. 1999. Editura tehnică. Bucureşti. Editura medicală. 1997. (red. CNC. Editura „Fiat Lux”. Bucureşti. f. 2004. Editura Na ional. Consilierea la distan ă. Aria curriculară Om şi societate. 1990. CA: Brooks/Cole. Bucureşti. Cunoaşterea elevului. Editura Afir. Faber.). E. 1999. G. 2003. Editura Na ional. Bucureşti. Bucureşti. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIIIa. O. 1998. E. G. Bucureşti. 1989. Curriculum Na ional. CNC.. 2003. Ghid metodologic pentru orientarea şcolară şi profesională. D. (coord. Goleman. Dic ionar de psihologie. Bucureşti.).). Editura Afelin. 161 . 2002. M. Comunicarea eficientă cu copiii. Bucureşti. Bucureşti. acasă şi la şcoală. Iaşi. 1998. Planuri cadru de învă ământ pentru învă ământul preuniversitar. 1986. Curriculum na ional.). A. Editura Polirom. 2002. Educa ia pentru sănătate în şcoală. Curriculum Na ional. Ghidul carierei mele. Bucur. Curriculum Na ional. Şchiopu. Dic ionar de orientare şcolară şi profesională. O sinteză a metodelor. Jigău. Popescu. Bucureşti. 1995. Cre u. Bucureşti. Bucureşti. Monterey. Curriculum diferen iat şi personalizat.Consilierea carierei adul ilor. Bucur. EDP. CV-ul perfect. Orientarea şcolară şi profesională. MMPS-CNS. Ursula (coord. Inteligen a emo ională. CNC.a. Editura Curtea Veche. Editura Babel. CNC. Interviul perfect. Elemente practice de medicină a orientării şcolare şi profesionale. Editura Afir.). EDP. J.

Peteanu. 1994. Editura Sigma. 1982. Holban. 2002. Editura Genesis. Mihai. 2001. V.ro Ozunu. V. Copiii supradota i. Funda ia Tineri pentru Tineri. Cluj. Bucureşti. Mihaela. Diferen e de gen în creşterea şi educarea copiilor. I. Examinarea medicală în scop de selec ie şi orientare şcolară şi profesională. 2003.. Bucureşti. ISE-CNROP. Pavelcu. 1981. Factorii reuşitei şcolare. Om şi profesiune. Aptitudini profesionale. 1998. www. EDP. Jigău. 1973. 84 /1995 republicată. Salade D. EDP. 1998. 606 din 10 decembrie 1999. Radu. D. Jurcău. 1994. Bucureşti. EDP. Jigău. Bucureşti. H. Editura Societatea Ştiin ă şi Tehnică. 1972. cu modificările şi completările ulterioare. 162 . Descoperă for a din tine. Bucureşti. Lăscuş. Bucureşti.). Bucureşti. Lăscuş. (coord. Cunoaşterea de sine şi auto-cunoaşterea personalită ii.. Editura Grafoart. Legea Învă ământului nr. Bucureşti.gender.ro Pitariu. 1983. Manualul de Educa ie pentru Sănătate. Petrovai. Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap. Bucureşti. Selec ia şi orientarea profesională. Editura Curtea Veche. M. 2001. Mărgineanu. Bucureşti. EDP. Educa ie şi profesiune. Iaşi. în Monitorul oficial nr. 1977. Jigău. Editura Dacia.. Afirmă-te sub propria firmă.ise. EDP. Manual pentru via a de familie.Hedges. Bucureşti. Gh. 1999. Robbins. Funda ia pentru o Societate Deschisă. B. Părin ii şi profesiunea copiilor. Orientarea şcolară. N. Mihai. Editura Politică. Bucureşti. N. Editura Junimea. Cluj-Napoca. Bucureşti. 2001. Editura Nemira. Editura Dacia. Consilierea carierei. D. 1971. Bursuc. Editura Curtea Veche. Editura Dokia. Bucureşti. 1979. B. Bucureşti. 1983. Orientarea şcolară şi profesională a tinerilor reziden i în zone defavorizate socio-economic şi cultural. Cluj. A. Cercetări asupra op iunii profesionale. E. Psihologia selec iei şi formării profesionale. POP. EDP. http://ospzd. V. Bucureşti.

Educa ia integrată a copiilor cu handicap. În: Psihologia procesului educa ional. Theory. Gale Research. M. Barron-Tieger. Presa Universitară Română. Barbara. Editura Teora.. Siewert. Comunicarea. D. London & N. Editura Tehnică. 1978. Taylor & Francis Group. J. S. Bucureşti. 1996. J. March 2003. Evaluating Social and Emotional Learning Programs. (Joel R. Hawthorn. policy and practice. Bucureşti. Copii cu dificultă i de învă are. D. NCC. John B. 2000. B.). Bierman. EDP. H. În: Educational Leadership. 2003. Consiliere educa ională. E. Păun. R.. Editura Curtea Veche. K. E. EDP. Tehnologiile informatice şi de comunicare în consilierea carierei.ciclurile vie ii. Gale Encyclopedia of Childhood and Adolescence.. Bucharest.. G. A. Eficien a cunoaşterii factorilor de personalitate în orientarea şcolară şi profesională. M. 1990. U.. Cluj-Napoca. Dezvoltarea carierei. 1999. Bucureşti. Mihai (coord. Jigău. Bucureşti. Consilierea şi orientarea în şcoală. Descoperirea propriei personalită i. T. Cluj. E. E. Stanton. Editura Dacia. Editura Afir.. Orientarea şcolară şi profesională. Casa de editură şi presă Via a Românească. Resnik. Y. 1998.. Şuteu. Bucureşti. Bucureşti. Un ghid prin labirintul artei de a face fa ă conflictelor. 2002. Mărioara. SC Ştiin ă şi Tehnică. Tieger. The New National Curriculum. Bucureşti. B. Verza. Tobias. Inteligen a emo ională în educa ia copiilor. G. Law. Tudoran. 2002. 1995. Rethinking careers education and guidance. Totul despre interviu în 100 de întrebări şi răspunsuri. Routlege. Bucureşti.Utne. Social Competence. 1998. Tomşa. 1999. O’Brien. Janet. Şchipu.. 1985. Watts. Conflictele şi comunicarea. Zăpâr an. A. Dan. Karen L. Editura Arc. 1998. Weissberg P..Shapiro. 1998.. Kidd. Mary. Friendlander. D.. Davitz şi Samuel Ball). Psihologia vârstelor .. 1995. Ministry of National Education. Universitatea Babeş-Bolyai. 1999. Tobias. N. Paul D. Super. 163 . Timişoara.. Bucureşti. R. Ungureanu. Bucureşti. EDP. S. Welsh. Bucureşti. Payton J.

pdf Personal Life Management: Curriculum Guideline. California. Curriculum and Assessment Authority for Wales.www.net/databases Prevention Resource Guide.org. H.accac.eycb. 1985.ericfacility. ERIC Digest.edu. 1996. www.ericfacility.ca/eng/document/curricul/ecu85107. ERIC Digest. Enhancing Students' Socialization: Key Elements. www.net/databases Brophy. National Standards for Business Education. Ontario Ministry of Education. Sacramento. 2002. www.gov/ci Curriculum and Instruction. www.accac. 1985. 2000. Assessing Young Children's Social. www.ca/eng/document/curricul/ecu85107. and Family and Consumer Sciences Education. www. G. October.ca.org. www. Diane E. New York State Center for School Safety.ro Planurile cadru de învă ământ pentru ciclul gimnazial www. Sugai.edu. Lilian G. Claudia. Developing Social Competence for All Students. California. 1993.on. R. ERIC Digest. Lilian G.. 164 .html Personal and Social Education.html National Business Education Association. www. Physical Education. Qualifications.org/curriculum/bes.int/compass Manual on Human Rights Education with Young People.net/databases McClellan. Katz. Sacramento.doe.cde. 2002. Katz. J. 2000. Interpersonal Violence Prevention Resource Guide. Curriculum and Instruction.on. ERIC Digest. Massachusetts Guiding Principles of Comprehensive Health Education Linked with National Standards in Health Education.edu/frameworks/health/1999 Massachusetts Comprehensive Health Curriculum Framework. www. www. www.cde.ericfacility. Ontario Ministry of Education. www.mass.html Personal and Social Education. 2001.net/SEL_Home_school/IPGuidelines.csee.gov/ci.net/databases. Qualifications.gov.ca.gov.net/databases McClellan. New York State Center for School Safety.coe..pdf Personal life management: Curriculum Guideline. Young Children's Social Development: A Checklist. 1999. www.ericfacility. Diane E. July 2002. www.edu.nbea.uk/pse_framework/PSE. Curriculum and Assessment Authority for Wales.pdf Respect.uk/pse_framework/PSE. Horner. Vincent G.ericfacility.

Economics and Personal Finance. Career Curriculum.html Career Preparation in the Yarmounth School System. Yarmounth.us/StratPlan/results.A Curriculum Guide for the Middle Level.me. Saskathewan.gov. www. www.k12. 165 . 1999. www. North Carolina.k12. and Life Skills.sk.sasked.state.realgame.me.ca/docs/midcareer/index.us/StratPlan/results. 2001.A Curriculum Guide for the Middle Level. New Jersey. Self-Awarness Saskathewan.org/curriculum/guidance Guidance Curriculum for the Comprehensive School Counselling Program. 1995. Career Guidance .nj.html. www. Career Curriculum. Cap. 1999. Yarmounth.html Career Guidance . USA.ncpublicschools.us/njded/cccs New Jersey Core Curriculum Content Standards for Career Education and Consumer.cfm Real Game www. www. www.Content for Information Technology.yarmouth.com/canada. 2001. Career Preparation in the Yarmounth School System.html. Family.sasked. 1995.sk.ca/docs/midcareer/index.yarmouth. Entrepreneurship.gov.

Fax: (021) 3121447 www.ro www.psychology.ro Cursul Postuniversitar de Consiliere şi orientare pentru profesori 166 .ise.cnrop. Fax: (021) 3121447 www. 37. Bucureşti Tel: (021) 3158930. (021) 3142782 / 143 / 120.Resurse generale Institutul de Ştiin e ale Educa iei (ISE) Laboratorul Consiliere şi învă are permanentă Ştirbei Vodă 37. Cluj-Napoca Telefon: (0264) 190967 www. (021) 3142782 / 143 / 120.ise. Sector 1.ro.ro Coordonator metodologic al Centrelor de Asisten ă Psihopedagogică din România Cercetare în domeniul Consilierii şi învă ării permanente Centru-resursă de materiale metodologice în Consilierea carierei Centrul Na ional de Resurse pentru Orientare Profesională (CNROP Euroguidance) Ştirbei Vodă 37.net Furnizarea de informa ii relevante şi facilitarea accesului la date despre posibilită ile de mobilitate pentru educa ie şi formare profesională la nivel na ional şi european Promovarea şi sus inerea mobilită ii profesionale transna ionale şi dimensiunii europene a educa iei şi formării Facultatea de Psihologie şi Ştiin ele Educa iei Universitatea Babeş – Bolyai Cluj-Napoca Strada Republicii nr.psihologieonline. www. Sector 1. 010102 Bucureşti Telefon: (021) 3158930.ploteus.

33. părin i.ro Consiliere pentru elevi.cedu.capp.ro Informa ii despre pia a muncii.ro Formare pentru cadre didactice şi adolescen i Programe educa ionale de Consilierea carierei Agen ia Na ională pentru Ocuparea For ei de Muncă Strada Sfântul Dumitru. împreună cu Casa Corpului Didactic Bucureşti Centrul Educa ia 2000+ Căderea Bastiliei nr.ro Consiliere pentru elevi.home. programe de prevenire a comportamentelor cu risc Cursuri de Consiliere acreditate (MEC şi CNFP) pentru cadrele didactice. Bucureşti Telefon: (021) 314 46 60 www. programe de promovare a comportamentelor sănătoase. 2.Centrele de Asisten ă Psihopedagogică (CAPP) www. Sector 1. programe de prevenire a violen ei în şcoli. 3. Sector 3. Bucureşti Telefon: (021) 3139140 www. părin i. consultan ă şi cursuri de formare pentru cadrele didactice. şcoala părin ilor (existente în fiecare jude ) Centrul Municipal de Asisten ă Psihopedagogică Bucureşti Lunca Bradului nr. Bucureşti Telefon: (021) 212 07 81 www.anofm. organizarea târgurilor de locuri de muncă Link-uri către Agen iile Jude ene de Ocupare a For ei de Muncă 167 . nr.ise.cmap. Sector 3. consultan ă şi cursuri de formare pentru cadrele didactice.

Bucureşti Telefon: (021) 315. sc. 5.ilo. D. programe în domeniul educa iei Organiza ia Interna ională a Muncii (ILO) Biroul Corespondentului Na ional în România Strada Ministerului 1-3.Centrul de Informare al Comisiei Europene Calea Victoriei 88. îmbunătă irea condi iilor de muncă şi via ă prin sporirea şanselor de ocupare a for ei de muncă şi de creare de locuri de muncă Programe privind eliminarea muncii copiilor Centrul Parteneriat pentru Egalitate Căderea Bastiliei nr. Fax: (021) 3125272 www. Sector 1. Bucureşti Telefon: (021) 3132965.ro Resurse cu privire la finan ări.infoeuropa. Bucureşti Telefon: (021) 212 07 81 www. 574. et. cam.org Promovarea drepturilor fundamentale de muncă. 33.gender.ro • Formare pentru cadre didactice şi adolescen i • Programe educa ionale pentru promovarea echită ii de gen 168 .3470 www.

169 .

ro Web site: www.cnrop. nr.ro ISBN 973-7714-24-5 Această lucrare a fost publicată cu sprijinul Comisiei Europene 170 .ise.euro|guidance CENTRUL NA IONAL DE RESURSE PENTRU ORIENTARE PROFESIONALĂ INSTITUTUL DE ŞTIIN E ALE EDUCA IEI Strada Ştirbei Vodă. 37 RO – 010102 Bucureşti Tel: 40 21 315 89 30 40 21 314 27 82 / 120 / 143 Fax: 40 21 312 14 47 E-mail: cnrop@ise.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful