You are on page 1of 15

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|1

TANAH VE NCLDE 12 SAYISI


zzet Er

Genele Dair Baz Notlar


12 Saysnn Tanah ve ncildeki Batni Anlam On iki says ynetimsel bir tamln ve mkemmelliin ifadesidir. ok anlaml bir kurallar silsilesini oluturur. rnein gne hkm geen gne veya geceyi yneten ay ve yldzlarn harekeleri on ikili dzene gre ilemektedirler ve Zodiak'n btnlendii 360 gn (12x30) yine bu saydan elde edilir. On iki says 3 (mkemmelliin kutsal ve gksel says) ve 4 (dnyevi, yani maddi ve organik olan) saylarnn bir rndr.

12 Babalar Nuh'un olu em'den Yakub'a kadar olana 12 Baba vardr: em, Arpakad, elah, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah, brahim, shak, Yakup

srail'in 12 olu Aslnda 13 olan Yakub'un ocuklar Tahan iinde asla 13 isim olarak anlmaz. 18 farkl listeleme vardr, ama genelde biri isim daima darda braklarak 12 says korunur. Bu genelde Levi olsa da, her zaman deildir. Yuhanna'nn Vahyinin 7. Babnda Dan ve Efraim atlanm, ama say yine 12 kalmtr. Levi ve Yusuf bu dizgenin bozulmamas iin burada anlmtr.

Tanah'n iinde meshedilmi 12 kii vardr eitli ynetimler iin mesh edilmi 12 kii. Treye bal olarak ok daha fazlasnn mesh edilmi olmas gerekmektedir ancak Tanah 12 ismi kaydetmitir. Bunlardan 5'i dinsel mertebededir (Harun ve oullar) ve dierleri 7 kraldr. Harun (k 29:7-9), Nadab (k 29:7-9), Abihu (k 29:7-9), Eleazar (k 29:7-9), Itamar (k 29:7-9), Saul (I. Samuel 10:1), Davud (I. Samuel 16:13), Abalom (II. Samuel

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|2

19:10), Sleyman (I. Krallar 1:39), Yehu (II. Krallar 9:6), Yehoa (II. Krallar 11:12), Yehoahaz (II. Krallar 23:30).

ncilde de Tanahtaki gibi on iki saysn bir ilkelilik altnda grmekteyiz 12 havari, Gksel Yerualim'in 12 kayna, 12 kap, 12 inci, Yeni gksel Yerualim'in says on ikinin sembol ile anlacak (Vahiy 21:16-21) 12 melek...

sa'nn toplum iindeki ilk grn sa toplum iinde ilk kez 12 yanda grnr (Luka 2:42) ve kaydedilmi ilk szn bu yanda syler.

12 Lejyon Melek Meleki glerin gstergesi oarak sa'nn iaret ettii say (Matta 26:53)

ncildeki 12 ile ilgili kaytlar ncil metinleri ierisinde geen 12 saysnn 22si Vahiy kitabnda olmak zere 187 kez gemektedir. 12 says Kahinler Melekutu vastas ile ilahi bir dzenin erkini gsterdii gibi devlet dzenini, ynetimin kusursuzluunu ve tamamlanmay da gstermektedir. Bu tamlk ynetimsel bir tamamlanma anlamndadr. Cennette Tanrnn ilahi iaretler ve mevsimleri gstermek iin kulland Mazzaroth denilen 12 mertebe vardr.

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|3

Tanahta 12 Says
Zamansal Kullanmlar: Yllar, Aylar, Yalar Bu krallar on iki yl Kedorlaomer'in egemenlii altnda yaam, on nc yl ona bakaldrmlard. (Tekvin 14:4) 1 Yahuda Kral Asa'nn krallnn otuz birinci ylnda Omri srail Kral oldu ve alt yl Tirsa'da olmak zere toplam on iki yl krallk yapt. (I. Krallar 16:23) 2 Yahuda Kral Yehoafat'n krallnn on sekizinci ylnda Ahav olu Yoram Samiriye'de srail Kral oldu ve on iki yl krallk yapt. (II. Krallar 3:1) 3 Manae on iki yanda kral oldu ve Yerualim'de elli be yl krallk yapt. Annesinin ad Hefsivah't. (II. Krallar 21:1) 4 Manae on iki yanda kral oldu ve Yerualim'de elli be yl krallk yapt. (II. Tarihler 33:1)5 Yahuda'da valilik yaptm on iki yl boyunca, ilk atandm gnden son gne kadar, Artahasta'nn krallnn yirminci ylndan otuz ikinci ylna dek, ne ben, ne kardelerim valilie ayrlan yiyecek btesine dokunmadk. (Nehemya 5:14) 6 Her gen kz sras geldiinde Kral Ahavero'un huzuruna kacakt. Ama kzlarla ilgili kurallar uyarnca, nce on iki ay sren gzellik bakmn tamamlamas gerekiyordu. Alt ay sreyle her kza mr ya srlyor, alt ay da kremler, losyonlar uygulanyordu. (Ester 2:12) 7 Bunlarn hepsi Kral Nebukadnessar'n bana geldi. On iki ay sonra kral Babil Saray'nn damnda geziniyordu. (Daniel 4:28-29) 8

Mekansal Kullanmlar: Su Kayna, ehir Sonra Elim'e gittiler. Orada on iki su kayna, yetmi hurma aac vard. Su kysnda konakladlar. (k 15:27) 9

1 2

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0114.htm http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09a16.htm 3 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09b03.htm 4 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09b21.htm 5 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt25b33.htm 6 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt35b05.htm 7 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt3302.htm 8 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt3404.htm 9 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0215.htm

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|4

Mara'dan ayrlp on iki su kayna ve yetmi hurma aac olan Elim'e giderek orada konakladlar. (Saylar 33:9) 10 Kefar-Ammoni, Ofni, Geva; kyleriyle birlikte on iki ehir. (Yeu 18:24) 11 Kattat, Nahalal, imron, Yidala ve Beytlehem; kyleriyle birlikte on iki ehirdi. (Yeu 19:15)12 Merarioullar'na boy saylarna gre Ruben, Gad ve Zevulun sptlarndan alnan on iki ehir verildi. (Yeu 21:7) 13 Boy saysna gre Merarioullar'na, yani Levili boylarn geri kalanlarna kurayla verilen ehirlerin says on ikiydi. (Yeu 21:40) 14 Merarioullar'na boy saysna gre Ruben, Gad ve Zevulun sptlarndan alnan on iki ehir kurayla verildi. (I. Tarihler 6:63) 15

Kiiler: srailoullar, 12 Spt, 12 Beyler, 12 Karde, 12 Vali smail'e gelince, seni iittim. Onu kutsayacak, verimli klacak, soyunu alabildiine oaltacam. On iki beyin babas olacak. Soyunu byk bir ulus yapacam. (Tekvin 17:20) 16 smail'in oullar olan bu on iki bey sptlarn atalaryd. Kylerine, obalarna da bu adlar verdiler. (Tekvin 25:16) 17 Yakup'un on iki olu vard. Lea'nn oullar: Ruben - Yakup'un ilk olu imon, Levi, Yahuda, ssakar, Zevulun. Rahel'in oullar: Yusuf, Benyamin. Rahel'in cariyesi Bilha'nn oullar: Dan, Naftali. Lea'nn cariyesi Zilpa'nn oullar: Gad, Aer. Yakup'un Paddan-Aram'da doan oullar bunlardr. (Tekvin 35:23-26) 18 Kardeleri, Biz kullarn on iki kardeiz dediler. (Tekvin 42:13) 19 Hepimiz ayn babann ocuklaryz. On iki kardeiz; biri kayboldu, en k de Kenan lkesinde, babamzn yannda. (Tekvin 42:32) 20

10 11

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0433.htm http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0618.htm 12 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0619.htm 13 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0621.htm 14 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0621.htm 15 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt25a06.htm 16 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0117.htm 17 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0125.htm 18 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0135.htm 19 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0142.htm 20 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0142.htm

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|5

srail'in on iki spt bunlardr. Babalar onlar kutsarken bunlar syledi. Her birini uygun biimde kutsad. (Tekvin 49:28) 21 Musa, Harun ve srail'in on iki nderi tarafndan saylanlar bunlard. Her nder bal olduu aileyi temsil ediyordu. (Saylar 1:44) 22 Bu dnceyi benimsedim. Her spttan birer kii olmak zere aranzdan on iki kii setim. (Tesniye 1:23) 23 imdi her spttan birer kii olmak zere srail sptlarndan kendinize on iki adam sein. (Yeu 3:12) 24 Her spttan birer kii olmak zere halktan on iki adam sein. Onlara unu buyurun: Buradan, eria Irma'nn ortasndan, khinlerin ayaklarn salam biimde bastklar yerden birer ta aln. Bu talar yannzda gtrp geceyi geireceiniz yere koyun. Bylece Yeu srail'in her sptndan birer kii olmak zere setii on iki adam ard. (Yeu 4:2-4) 25 Bylece Benyamin sptndan Saul olu -Boet'ten yana olanlardan on iki kiiyle Davud'un adamlarndan on iki kii kalkp ileri atld. (II. Samuel 2:15) 26 Sleyman'n srail'de on iki blge valisi vard. Bunlar kraln ve sarayn yiyecek iecek gereksinimini karlard. Her vali ylda bir ay bu gereksinimleri karlamakla ykmlyd. (I. Krallar 4:7) 27 erevya, Haavya ve kardelerinden on kiiyle birlikte on iki nde gelen khin setim. (Ezra 8:24) 28 Egemen RAB yle diyor: lkeyi mlk olarak srail'in on iki sptna bleceiniz snrlar yle olacak: Yusuf'a iki pay decek. (Hezekiel 47:13) 29

Mimari lmlendirmeler: Talar, Stunlar ve Heykeller Musa RABBN btn buyruklarn yazd. Sabah erkenden kalkp dan eteinde bir sunak kurdu, srail'in on iki sptn simgeleyen on iki ta stun dikti. (k 24:4) 30

21 22

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0149.htm http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0401.htm 23 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0501.htm 24 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0603.htm 25 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0604.htm 26 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt08b02.htm 27 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09a04.htm 28 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt35a08.htm 29 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1247.htm 30 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0224.htm

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|6

On iki ta olacak. zerlerine mhr oyar gibi srailoullar'nn adlar bir bir oyulacak. Bu talar srail'in on iki sptn simgeleyecek. (k 28:21) 31 On iki ta vard. zerlerine mhr oyar gibi srailoullar'nn adlar bir bir oyulmutu. Bu talar srail'in on iki sptn simgeliyordu. (k 39:14) 32 srailliler Yeu'nun buyruunu yerine getirdiler. RABBN Yeu'ya syledii gibi, srail sptlarnn saysna gre eria Irma'nn ortasndan aldklar on iki ta konaklayacaklar yere gtrp bir araya ydlar. Yeu ayrca eria Irma'nn ortasna, Antlama Sand'n tayan khinlerin durduu yere on iki ta diktirdi. Bu talar bugn de oradadr. (Yeu 4:9) 33 Yeu rmaktan alnan on iki ta Gilgal'a dikti. (Yeu 4:20) 34 Hiram her birinin ykseklii on sekiz arn ve evresi on iki arn olan iki tun stun dkt. (I. Krallar 7:15) 35 Havuz kuzeye, batya, gneye, de douya bakan on iki boa heykeli zerine oturtulmutu. Boalarn sarlar ie dnkt. (I. Krallar 7:25) 36 Havuz ve havuzu tayan on iki boa heykeli... (I. Krallar 7:44) 37 Alt basaman iki yannda on iki aslan heykeli vard. Hibir krallkta bylesi yaplmamt. (I. Krallar 10:20) 38 On iki ta ald. Bu say RABBN Yakup'a, Senin adn srail olacak diye bildirdii Yakupoullar sptlarnn says kadard. (I. Krallar 18:31) 39 Havuz kuzeye, batya, gneye, de douya bakan on iki boa heykeli zerine oturtulmutu. Boalarn sarlar ie dnkt. (II. Tarihler 4:4) 40 Havuz ve havuzu tayan on iki boa heykeli, (II. Tarihler 4:15) 41 Alt basaman iki yannda on iki aslan heykeli vard. Hibir krallkta bylesi yaplmamt. (II. Tarihler 9:19) 42

31 32

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0228.htm http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0239.htm 33 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0604.htm 34 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0604.htm 35 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09a07.htm 36 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09a07.htm 37 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09a07.htm 38 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09a10.htm 39 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09a18.htm 40 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt25b04.htm 41 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt25b04.htm 42 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt25b09.htm

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|7

RABBN Tapna iin Kral Sleyman'n yaptrm olduu iki stun, havuz ve altndaki on iki tun boa heykeliyle ayaklklar iin hesapsz tun harcanmt. Her stun on sekiz arn yksekliindeydi, evresi on iki arnd. (Yeremya 52:20-21) 43 Eyvann uzunluu yirmi arn, genilii on iki arnd. Oraya basamaklarla klyordu. Kap svelerinin her bir yannda stunlar vard. (Hezekiel 40:49) 44 Sunan st blm kare eklinde olacak. Uzunluu on iki arn, genilii on iki arn. (Hezekiel 43:16) 45

Ritelik Kullanmlar: Tarifler, Blmeler, Paralara Ayrmalar nce undan on iki pide piireceksin. Her biri efann onda ikisi arlnda olacak... (Levililer 24:5) 46 Eve varnca eline bir bak ald, cariyesinin cesedini on iki paraya blp srail'in on iki sptna datt. (Hakimler 19:29) 47 Ahiya zerindeki giysiyi yrtp on iki paraya ayrd. (I. Krallar 11:30) 48 lya oradan ayrlp gitti, afat olu Elia'y buldu. Elia, on iki ift kzle saban srenlerin ardndan on ikinci ifti sryordu. lya Elia'nn yanndan geerek kendi cppesini onun zerine att. (I. Krallar 19:19) 49

Takdimeler: 12 Hayvan, 12 Tabak, 12 Denek Sonra srail ileri gelenleri, saylanlardan sorumlu olan aile ve spt nderleri armaanlar sundular. RABBE armaan olarak st kapal alt araba ve on iki kz getirdiler: Her iki nder iin bir araba, her nder iin bir kz. Bu armaanlar konutun nne getirdiler. (Saylar 7:3)
50

Sunak meshedildiinde srail nderlerinin adanmas iin sunduu armaanlar unlard: On iki gm tabak, on iki gm anak, on iki altn tabak. (Saylar 7:84) 51 Buhur dolu on iki altn taban her birinin arl on kutsal yerin ekeliydi. Btn altn tabaklarn toplam arl 120 ekeldi. Yakmalk sunu iin tahl sunularyla birlikte sunulan
43 44

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1152.htm http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1240.htm 45 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1243.htm 46 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0324.htm 47 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0719.htm 48 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09a11.htm 49 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09a19.htm 50 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0407.htm 51 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0407.htm

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|8

hayvanlarn says on iki boa, on iki ko, bir yanda on iki erkek kuzuydu; gnah sunusu iin de on iki teke sunuldu. (Saylar 7:86-87) 52 srail halkna her spt nderi iin bir tane olmak zere on iki denek getirmesini syle. Her nderin adn kendi deneinin zerine yaz... (Saylar 17:2) 53 Musa srail halkyla konutu. Halkn nderleri, her spt nderi iin bir tane olmak zere on iki denek getirdiler. Harun'un denei de aralarndayd. (Saylar 17:6) 54 kinci gn kusursuz on iki boa, iki ko ve bir yanda on drt erkek kuzu sunacaksnz. (Saylar 29:17) 55 Tanr'nn Tapna'nn adanmas iin yz boa, iki yz ko, drt yz kuzu kurban ettiler. Sptlarn saysna gre, btn srailliler iin gnah sunusu olarak on iki teke sundular. (Ezra 6:17) 56 Srgnden dnenler srail'in Tanrsna yakmalk sunular sundular: Btn srail iin on iki boa, doksan alt ko, yetmi yedi kuzu ve gnah sunusu olarak on iki teke. Btn bunlar RABBE yakmalk sunu olarak sunuldu. (Ezra 8:35) 57

12.000 (On ki Bin) Bylece srail'in her sptndan biner kii olmak zere on iki bin kii seilip savaa hazrland. (Saylar 31:5) 58 O gn Ay halknn tm ldrld. ldrlenlerin toplam, kadn erkek, on iki bin kiiydi. (Yeu 8:25) 59 Bunun zerine topluluk Yave-Gilat halknn zerine on iki bin yiit sava gnderdi. Gidin, Yave-Gilat halkn, kadn, oluk ocuk demeden kltan geirin dediler, (Hakimler 21:10) 60 Ammonlular, Davut'un nefretini kazandklarn anlaynca, haber gnderip Beytrehov ve Sova'dan yirmi bin Araml yaya asker, Maaka Kral'yla bin adamn ve Tov halkndan on iki bin adam kiraladlar. (II. Samuel 10:6) 61

52 53

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0407.htm http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0417.htm 54 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0417.htm 55 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0429.htm 56 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt35a06.htm 57 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt35a08.htm 58 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0431.htm 59 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0608.htm 60 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0721.htm 61 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt08b10.htm

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|9

Ahitofel Avalom'a yle dedi: zin ver de on iki bin kii seeyim, bu gece kalkp Davut'un peine deyim. (II. Samuel 17:1) 62 Sleyman'n sava arabalarnn atlar iin drt bin ahr ve on iki bin atls vard. (I. Krallar 4:26) 63 Sleyman sava arabalaryla atlarn toplad. Bin drt yz sava arabas, on iki bin at vard. Bunlarn bir ksmn sava arabalar iin ayrlan ehirlere, bir ksmn da kendi yanna, Yerualim'e yerletirdi. (I. Krallar 10:26) 64 Kral Sleyman sava arabalaryla atlarn toplad. Bin drt yz sava arabas, on iki bin at vard. Bunlarn bir ksmn sava arabalar iin ayrlan ehirlere, bir ksmn da kendi yanna, Yerualim'e yerletirdi. (II. Tarihler 1:14) 65 Sleyman'n atlarla sava arabalar iin drt bin ahr, on iki bin atls vard. Bunlarn bir ksmn sava arabalar iin ayrlan ehirlere, bir ksmn da kendi yanna, Yerualim'e yerletirdi. (II. Tarihler 9:25) 66 Mzik efi iin - Antlama Zamba makamnda Davut'un retici Miktam Davud'un Aram-Naharayimliler ve Aram-Sovallar'la arpt ve Yoav geri dnp Tuz Vadisi'nde on iki bin Edomlu ldrd zaman Bizi reddettin, parladn bize kar, ey Tanr, fkelendin; eski halimize dndr bizi! (Mezmurlar 60:1) 67

62 63

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt08b17.htm http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09a04.htm 64 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09a10.htm 65 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt25b01.htm 66 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt25b09.htm 67 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2660.htm

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

| 10

ncilde 12 Says
Zamansal Kullanmlar: Yllar, Aylar, Saatler, Yalar Tam o srada, on iki yldr kanamas olan bir kadn sa'nn arkasndan yetiip giysisinin eteine dokundu. (Matta 9:20) 68 Orada, on iki yldr kanamas olan bir kadn vard. (Markos 5:25) 69 On iki yanda olan kz hemen ayaa kalkt, yrmeye balad. (Markos 5:42) 70 sa on iki yana gelince, bayram geleneine uyarak yine gittiler. (Luka 2:42) 71 nk on iki yalarndaki biricik kz lmek zereydi. (Luka 8:42) 72 On iki yldr kanamas olan bir kadn da oradayd. (Luka 8:43) 73 sa u karl verdi: Gnn on iki saati yok mu? Gndz yryen sendelemez. nk bu dnyann n grr. (Yuhanna 11:9) 74 Sen kendin de renebilirsin, tapnmak amacyla Yerualim'e gidiimden bu yana sadece on iki gn geti. (Res. . 24:11) 75

On ki Havari, On kiler sa on iki havarisini yanna arp onlara kt ruhlar zerinde yetki verdi. Bylece kt ruhlar kovacak, her hastal, her illeti iyiletireceklerdi. Bu on iki elinin adlar yle: Petrus adyla bilinen Simun, onun kardei Andreas, Zebedi'nin oullar Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Tomas ve vergi grevlisi Matta, Alfay olu Yakup ve Taday, Yurtsever Simun ve sa'ya ihanet eden Yahuda skariot. (Matta 10:1-5) 76

68

Et ecce mulier, qu sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis, accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti eius. 69 Et mulier, qu erat in profluvio sanguinis annis duodecim, 70 Et confestim surrexit puella, et ambulabat: erat autem annorum duodecim: et obstupuerunt stupore magno. 71 Et cum factus esset annorum duodecim, ascendentibus illis Ierosolymam secundum consuetudinem diei festi, 72 quia unica filia erat ei fere annorum duodecim, et hc moriebatur. Et contigit, dum iret, a turba comprimebatur. 73 Et mulier qudam erat in fluxu sanguinis ab annis duodecim, qu in medicos erogaverat omnem substantiam suam, nec ab ullo potuit curari: 74 Respondit Iesus: Nonne duodecim sunt hor diei? Si quis ambulaverit in die, non offendit, quia lucem huius mundi videt: 75 Potes enim cognoscere quia non plus sunt mihi dies quam duodecim, ex quo ascendi adorare in Ierusalem: 76 Et convocatis duodecim discipulis suis, dedit illis potestatem spirituum immundorum, ut eiicerent eos, et curarent omnem languorem, et omnem infirmitatem.

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

| 11

sa, on iki havarisine bu buyruklar verdikten sonra onlarn ehirlerinde retmek ve Tanr szn duyurmak zere oradan ayrld. (Matta 11:1) 77 sa Yerualim'e giderken, yolda on iki havarisini bir yana ekip onlara zel olarak unu syledi: imdi Yerualim'e gidiyoruz. (Matta 20:17) 78 O srada Onikiler'den biri ad Yahuda skariot olan bakhinlere giderek, O'nu ele verirsem bana ne verirsiniz? dedi. Otuz gm tartp ona verdiler. 16 Yahuda o andan itibaren sa'y ele vermek iin frsat kollamaya balad. (Matta 26:14) 79 Akam olunca sa on iki havarisiyle yemee oturdu. Yemek yerlerken, Size dorusunu syleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek dedi. (Matta 26:20) 80 sa daha konuurken, Onikiler'den biri olan Yahuda geldi. Yannda, bakhinlerle halkn ileri gelenleri tarafndan gnderilmi kll sopal byk bir kalabalk vard. (Matta 26:47) 81 sa, daa karak istedii kiileri yanna ard. Onlar da yanna gittiler. sa bunlardan on iki kiiyi yannda bulundurmak, Tanr szn duyurmaya gndermek ve cinleri kovmaya yetkili klmak zere seti. Setii bu on iki kii unlardr: Petrus adn verdii Simun, Beni-Rege, yani Gkgrlts Oullar adn verdii Zebedi'nin oullar Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay olu Yakup, Taday, Yurtsever Simun ve sa'ya ihanet eden Yahuda skariot. (Markos 3:14-19) 82 Onikiler'le br izleyicileri sa'yla yalnz kalnca, kendisinden benzetmelerin anlamn sordular. (Markos 4:10) 83 On iki havarisini yanna ard ve onlar ikier ikier halk arasna gndermeye balad. Onlara kt ruhlar zerinde yetki verdi. (Markos 6:7) 84 sa oturup Onikiler'i yanna ard. Onlara yle dedi: Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkr olsun. (Markos 9:35) 85 Yola km Yerualim'e gidiyorlard. sa nlerinde yryordu. Havarileri aknlk iindeydi, ardndan gelenler ise korkuyorlard. sa Onikiler'i yine bir yana ekip kendi bana gelecekleri anlatmaya balad: imdi Yerualim'e gidiyoruz dedi. nsanolu, bakhinlerin ve din

77

Et factum est, cum consummasset Iesus, prcipiens duodecim discipulis suis, transiit inde ut doceret, et prdicaret in civitatibus eorum. 78 Et ascendens Iesus Ierosolymam, assumpsit duodecim discipulos secreto, et ait illis: 79 Tunc abiit unus de duodecim, qui dicebatur Iudas Iscariotes, ad principes sacerdotum 80 Vespere autem facto, discumbebat cum duodecim discipulis suis. 81 Adhuc eo loquente, ecce Iudas unus de duodecim venit, et cum eo turba multa cum gladiis, et fustibus, missi a principibus sacerdotum, et senioribus populi. 82 Potes enim cognoscere quia non plus sunt mihi dies quam duodecim, ex quo ascendi adorare in Ierusalem: 83 Et cum esset singularis, interrogaverunt eum hi, qui cum eo erant duodecim, parabolam. 84 Et vocavit duodecim: et cpit eos mittere binos, et dabat illis potestatem spirituum immundorum. 85 Et residens vocavit duodecim, et ait illis: Si quis vult primus esse, erit omnium novissimus, et omnium minister.

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

| 12

bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da O'nu lm cezasna arptracak ve teki uluslara teslim edecekler. (Markos 10:32-33) 86 sa Yerualim'e varnca tapnaa gitti, her taraf gzden geirdi. Sonra vakit ilerlemi olduundan Onikiler'le birlikte Beytanya'ya dnd. (Markos 11:11) 87 Bu arada Onikiler'den biri olan Yahuda skariot, sa'y ele vermek amacyla bakhinlerin yanna gitti. (Markos 14:10) 88 Akam olunca sa Onikiler'le birlikte geldi. (Markos 14:17) 89 sa onlara, Onikiler'den biridir, ekmeini benimle birlikte sahana batrandr dedi. (Markos 14:20) 90 Tam o anda, sa daha konuurken, Onikiler'den biri olan Yahuda kageldi. (Markos 14:43)91 O gnlerde sa, dua etmek iin daa kt ve btn geceyi Tanr'ya dua ederek geirdi. Gn dounca havarilerini yanna ard ve onlarn arasndan, eli diye adlandrd u on iki kiiyi seti:... (Luka 6:12-13) 92 Bundan ksa bir sre sonra sa on iki havarisiyle birlikte ky ehir dolamaya balad. Tanr'nn Egemenlii'ni duyurup mjdeliyordu. (Luka 8:1) 93 sa, Onikiler'i yanna arp onlara btn cinler zerinde ve hastalklar iyiletirmek iin g ve yetki verdi. (Luka 9:1) 94 Gnbatmna doru Onikiler gelip O'na, Halk salver de evredeki kylere ve iftliklere gidip kendilerine barnak ve yiyecek bulsunlar. nk ssz bir yerdeyiz dediler. (Luka 9:12) 95 sa, Onikiler'i bir yana ekip onlara yle dedi: imdi Yerualim'e gidiyoruz. Peygamberlerin nsanolu'yla ilgili yazdklarnn tm yerine gelecektir. (Luka 18:31) 96
86

Erant autem in via ascendentes Ierosolymam: et prcedebat illos Iesus, et stupebant: et sequentes timebant. Et assumens iterum duodecim, cpit illis dicere qu essent ei eventura. 87 Et introivit Ierosolymam in templum: et circumspectis omnibus, cum iam vespera esset hora, exiit in Bethaniam cum duodecim. 88 Et Iudas Iscariotes, unus de duodecim, abiit ad summos sacerdotes, ut proderet eum illis. 89 Vespere autem facto, venit cum duodecim. 90 Qui ait illis: Unus ex duodecim, qui intingit mecum manum in catino. 91 Et, adhuc eo loquente, venit Iudas Iscariotes unus de duodecim, et cum eo turba multa cum gladiis, et lignis, a summis sacerdotibus, et scribis, et senioribus. 92 Et cum dies factus esset, vocavit discipulos suos: et elegit duodecim ex ipsis 93 Et factum est deinceps, et ipse iter faciebat per civitates, et castella prdicans, et evangelizans regnum Dei: et duodecim cum illo, 94 Convocatis autem duodecim Apostolis, dedit illis virtutem, et potestatem super omnia dmonia, et ut languores curarent. 95 Dies autem cperat declinare. Et accedentes duodecim dixerunt illi: Dimitte turbas, ut euntes in castella, villasque qu circa sunt, divertant, et inveniant escas: quia hic in loco deserto sumus. 96 Assumpsit autem Iesus duodecim, et ait illis: Ecce ascendimus Ierosolymam, et consummabuntur omnia, qu scripta sunt per prophetas de Filio hominis.

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

| 13

eytan, Onikiler'den biri olup skariot diye adlandrlan Yahuda'nn yreine girdi. (Luka 22:3) 97 sa daha konuurken bir kalabalk kageldi. Onikiler'den biri, Yahuda adndaki kii, kalabala nclk ediyordu. sa'y pmek zere yaklanca sa, Yahuda dedi, nsanolu'na bir pckle mi ihanet ediyorsun? (Luka 22:47-48) 98 sa o zaman Onikiler'e, Siz de mi ayrlmak istiyorsunuz? diye sordu. (Yuhanna 6:67) 99 sa onlara u karl verdi: Siz Onikiler'i seen ben deil miyim? Buna karn iinizden biri iblistir. Simun skariot'un olu Yahuda'dan sz ediyordu. nk Yahuda Onikiler'den biri olduu halde sa'ya ihanet edecekti. (Yuhanna 6:70-71) 100 Onikiler'den biri, kiz diye anlan Tomas, sa geldiinde onlarla birlikte deildi. (Yuhanna 20:24) 101 Bunun zerine Onikiler, btn havarileri bir araya toplayp yle dediler: Tanr'nn szn yayma iini brakp maddi ilerle uramamz doru olmaz. (Res. . 6:2) 102 Aa yukar on iki kiiydiler. (Res. . 19:7) 103 Bu, on iki sptmzn gece gndz Tanr'ya canla bala kulluk ederek erimeyi umduklar vaattir. Ey kralm, Yahudiler'in bana ynelttikleri sulamalar bu umutla ilgilidir. (Res. . 26:7)
104

Kefas'a, sonra Onikiler'e grnd. (I. Korintliler 15:5) 105 (skaryot ldnden 12. olarak geen, ama ismi anlmayan havari, kesin olmamakla birlikte byk ihtimalle Mattias olmaldr - Res. . 1:22-26) Tanr'nn ve Rab sa Mesih'in kulu ben Yakup, dalm olan on iki spta selam ederim. (Yakup 1:1) 106

97 98

Intravit autem satanas in Iudam, qui cognominabatur Iscariotes, unum de duodecim. Adhuc eo loquente ecce turba: et qui vocabatur Iudas, unus de duodecim, antecedebat eos: et appropinquavit Iesu ut oscularetur eum. 99 Dixit ergo Iesus ad duodecim: Numquid et vos vultis abire? 100 Respondit eis Iesus: Nonne ego vos duodecim elegi: et ex vobis unus diabolus est? 101 Thomas autem unus ex duodecim, qui dicitur Didymus, non erat cum eis quando venit Iesus. 102 Convocantes autem duodecim multitudinem discipulorum dixerunt: Non est quum nos derelinquere verbum Dei, et ministrare mensis. 103 Erant autem omnes viri fere duodecim. 104 in quam duodecim tribus nostr nocte ac die deservientes, sperant devenire. De qua spe accusor a Iudis, rex. 105 et quia visus est Ceph, et post hoc undecim: 106 Iacobus Dei, et Domini nostri Iesu Christi servus, duodecim tribubus, qu sunt in dispersione, salutem.

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

| 14

Kiiler: srailoullar, 12 Spt, 12 Ata, 12 Tmen Melek yle ki, egemenliimde benim soframda yiyip iesiniz ve tahtta oturarak srail'in on iki sptn yarglayasnz. (Luka 22:30) 107 Sonra Tanr onunla, snnete dayal antlamay yapt. Bylelikle brahim, shak'n babas oldu ve onu sekiz gnlkken snnet etti. Ve shak Yakup'un, Yakup da on iki byk atamzn babas oldu. (Res. . 7:8) 108 Yoksa Babam'dan yardm isteyemez miyim sanyorsun? stesem, hemen u an bana on iki tmenden fazla melek gnderir. (Matta 26:53) 109

Ritelik Kullanmlar: Nesneler ve Semboller Herkes yiyip doydu. Artakalan paralardan on iki sepet dolusu topladlar. (Matta 14:20) 110 sa onlara, Size dorusunu syleyeyim dedi, Her ey yenilendiinde, nsanolu grkemli tahtna oturduunda, siz, evet ardmdan gelen sizler, on iki tahta oturup srail'in on iki sptn yarglayacaksnz. (Matta 19:28) 111 Herkes yiyip doydu. Artakalan ekmek ve balktan on iki sepet dolusu topladlar. (Markos 6:43) 112 Gzleriniz olduu halde grmyor musunuz? Kulaklarnz olduu halde iitmiyor musunuz? Hatrlamyor musunuz, be ekmei be bin kiiye bltrdmde ka sepet dolusu yemek fazlas topladnz? On iki dediler. (Markos 8:19) 113 Herkes yiyip doydu. Artakalan krntlardan on iki sepet topland. (Luka 9:17) 114 Onlar da topladlar. Yedikleri be arpa ekmeinden artakalan paralarla on iki sepet doldurdular. (Yuhanna 6:13) 115

107

ut edatis, et bibatis super mensam meam in regno meo: et sedeatis super thronos iudicantes duodecim tribus Israel. 108 Et dedit illi testamentum circumcisionis: et sic genuit Isaac, et circumcidit eum die octavo: et Isaac, Iacob: et Iacob, duodecim Patriarchas. 109 An putas, quia non possum rogare Patrem meum, et exhibebit mihi modo plusquam duodecim legiones angelorum? 110 Et manducaverunt omnes, et saturati sunt. Et tulerunt reliquias, duodecim cophinos fragmentorum plenos. 111 Iesus autem dixit illis: Amen dico vobis, quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione cum sederit Filius hominis in sede maiestatis su, sedebitis et vos super sedes duodecim, iudicantes duodecim tribus Israel. 112 Et sustulerunt reliquias, fragmentorum duodecim cophinos plenos, et de piscibus. 113 quando quinque panes fregi in quinque millia: quot cophinos fragmentorum plenos sustulistis? Dicunt ei: Duodecim. 114 Et manducaverunt omnes, et saturati sunt. Et sublatum est quod superfuit illis, fragmentorum cophini duodecim. 115 Collegerunt ergo, et impleverunt duodecim cophinos fragmentorum ex quinque panibus hordeaceis, qu superfuerunt his, qui manducaverant.

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

| 15

Gkte olaanst bir belirti, gnee sarnm bir kadn grnd. Ay ayaklarnn altndayd, banda on iki yldzdan oluan bir ta vard. (Vahiy 12:1) 116 Byk ve yksek surlar ve on iki kaps vard. Kaplar on iki melek bekliyordu. Kaplarn zerine srailoullar'nn on iki sptnn adlar yazlmt. (Vahiy 21:12) 117 ehri evreleyen surlarn on iki temel ta bulunuyordu. Bunlarn zerinde Kuzu'nun on iki elisinin adlar yazlyd. (Vahiy 21:14) 118 On iki kap on iki inciydi; kaplarn her biri birer inciden yaplmt. ehrin anayolu cam saydamlnda saf altndand. (Vahiy 21:21) 119 ehrin anayolunun ortasnda akan rman iki yannda on iki eit meyve reten ve her ay meyvesini veren yaam aac bulunuyordu. Aacn yapraklar uluslara ifa vermek iindir. (Vahiy 22:2) 120

12.000 ve 144.000 Mhrlenmi olanlarn saysn iittim. srailoullar'nn btn sptlarndan 144000 kii mhrlenmiti: Yahuda sptndan 12000 kii mhrlenmiti. Ruben sptndan 12000, Gad sptndan 12000, Aer sptndan 12000, Naftali sptndan 12000, Manae sptndan 12000, imon sptndan 12000, Levi sptndan 12000, ssakar sptndan 12000, Zevulun sptndan 12000, Yusuf sptndan 12000, Benyamin sptndan 12000 kii mhrlenmiti. (Vahiy 7:4-8)121

116

Et signum magnum apparuit in clo: Mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et in capite eius corona stellarum duodecim: 117 Et habebat murum magnum, et altum, habentem portas duodecim: et in portis Angelos duodecim, et nomina inscripta, qu sunt nomina duodecim tribuum filiorum Israel. 118 Et murus civitatis habens fundamenta duodecim, et in ipsis duodecim nomina duodecim Apostolorum Agni. 119 Et duodecim port, duodecim margarit sunt, per singulas: et singul port erant ex singulis margaritis: et platea civitatis aurum mundum, tamquam vitrum perlucidum. 120 In medio plate eius, et ex utraque parte fluminis lignum vit, afferens fructus duodecim, per menses singulos reddens fructum suum, et folia ligni ad sanitatem Gentium. 121 Et audivi numerum signatorum, centum quadraginta quattuor millia signati, ex omni tribu filiorum Israel.