Pengertian Budaya Sungguhpun manusia itu dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat, tetapi

perlakuannya amat berbeza. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan corak budayanya. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif, mampu memahami lambang-lambang yang simbolis seperti bahasa. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan. Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Perlakuan-perlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi, iaitu merupakan budaya. Definisi budaya itu berbagai-bagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjan-sarjana anthropologi budaya. A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga 160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjanasarjana. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan. Dalam bahasa Melayu “budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”, iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta, rasa dan penggunaan fikiran manusia. Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. Adakala budaya itu didapati sama ertinya dengan peradaban, tetapi peradaban itu adalah sebahagian daripada budaya.

Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur, ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Unsur-unsur budaya itu dapat dikelasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Sebenarnya unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. Antara unsur-unsur budaya itu terdapat unsurunsur besar yang dikatakan budaya universal (cultural universal) yang dapat dibahagikan kepada: budaya peralatan bagi keperluan hidup manusia, sistem ekonomi, sistem sosial, bahasa, kesenian dan mainan, ilmu pengetahuan dan agama serta magis. Dalam unsur-unsur budaya besar itu terdapat pula bahagian-bahagian yang lebih kecil. Dalam berbagai-bagai unsur budaya itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya (cultural activities). Segala aktiviti budaya itu terbahagi pula kepada jalinan-jalinan yang lebih kecil yang kita namakan “trait complexes” dan kemudian boleh dipecah-pecahkan kepada trait-trait yang lebih kecil. Daripada traits ini terdapat pula pecahan yang lebih kecil yang dinamakan unsur atau “items”.

seperti norma. perahu. sikap. Budaya juga diertikan sebagai. adat resam. arts. beliefs. kepercayaan. adat resam. 1996 ). and habits of thought and activity. 2001).( Dictionary Of Philosophy. nilai. susunan organisasiekonomi. including their attitudes. senjatadan sebagainya. BUDAYA Budaya biasanya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang ada dalam persekitaranmanusia seperti kesenian. budaya kebendaan 2. tarian dan sebagainya. . atau apa-apa yang dihasilkan oleh mereka sebagai anggotamasyarakat.( Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia. barangan.Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggotaanggota masyarakat. Dalam penyelidikan anthropologi budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. nilai. sciences. Contohnya. makanan. peralatan budaya. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. peraturan. kereta. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. nilai kepercayaan. modes of perception. µ The way of life of a people. pandangan dan tabiatberfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa. Di definisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggotakumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial. kepercayaan. orang Melayu mempunyai rumah yang berbezadengan orang Inggeris atau orang Eskimo. Cultural features of forms of life are learned but are often toopervasive to be readily noticed from within. politik.Kesimpulan Budaya itu dari sudut bahasanya membawa makna cara hidup manusia.Budaya boleh dibahagikan kepada dua jenis besar iaitu : 1. values.manakala sudut istilah pula menyatakan bahawa budaya itu ialah cara hiduporang ramai termasuk pemikiran. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. agama. undang-undang dan sebagainya. budaya bukan kebendaan Budaya kebendaan Ialah peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah.

Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungandengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah dari apa yang telah sedia ada. membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti. Kedua ialah pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskanciri-ciri kerohanian. 1992). setiap masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeza-bezadalam menjalani kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu yang manapihak lelaki yang memberi hantaran kepada pihak perempuan manakala. hantaran(dowri) perkahwinan diberi oleh pihak perempuankepada pihak lelaki. spiritual dan mental. faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal.Budaya bukan kebendaan ialah kepercayaan. Maka boleh di katakanbahawa µ manusia itu sendiri membentuk budaya dan perkembangan budayaakan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri.Contohnya.Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya Pertama. Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagaiµ budaya dan budaya ini memberikan identiti kepada kelompok itu dari segi caraia mengendalikan hidupnya. budaya boleh dikatakan sebagai satuhimpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhikehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengankeadaan sekeliling.Sesuatu kebudayaan berkembang dan terus dicipta mengikut kesanggupanmasyarakatnya.( Tamadun Melayu DanPembinaan Bangsa Melayu. Dalam budaya Melayu. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepadasatu keturunan yang lain. bagimasyarakat India. Bahasa juga pentingsebagai alat komunikasi dan adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalanbagi seseorang dalam mengendalikan hidupnya bermasyarakat dan berbudaya. adat istiadat dan undang-undang. Budaya bersifat universal tetapi paradoksnya pada masa yang sama terdapatperbezaan antarabudaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dari itu. Kebudayaan mempunyai ciri-ciri tertentu yang menggambarkan budaya itu terbitdaripada tingkahlaku dan akal manusia : Dipelajari . kemanusiaan.

institusi latihandan sebagainya. Berubah - i. Tidaak ada masyarakat yang tidakmemiliki kebudayaan. Sebagaicontoh menunjukkan budaya itu dipelajari. Apakah agen-agen sosialisasi seperti keluarga. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku. Teknologi yang dihasilkan hari ini adalah hasil teknologi awalmanusia masa lampau. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan ituwujud dalam semua kelompok manusia. difusi dan integrasi.Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. bahasav. Apakah bentuk dan jenis pembelajarananggota masyarakat bergantung kepada beberapa faktor iaitu: a. sistem pengetahuan. banyak unsur terlibat seperti proses asimilasi. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuanmasyarakat. Inibermakna bahawa budaya Melayu. iii. Walaubagaimanapun. budaya yang sejagat itu berbezaantara masyarakat kerana faktor pengaruh alam. ii. b. Diwarisi Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. kanak-kanak perlu diajar oleh ibubapanya untuk berbahasa dan berhubung. manusia perlu belajar. Dikongsi Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat.Perkongsian ini bermaksud yang setiap perlakuan itu diramal dan didokong olehsekumpulan mansuia. cina dan India yang diamalkan hari iniadalaah lanjutan daripada budaya terdahulu. Tanpaperkongsian. Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya kerananmasyaarakat menggemarinyabahasa Melayu adalah kebudayaan rakyatMalaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. . Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu. Apakah nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu. sekolah.adaptasi. Perlakuanyang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budayaseperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. Peristiwa yang telah berlaku akanmemberi kesan kepada hari ini. Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang terdapat dalam semua budayaiaitu: Peralatan dan kelengkapan hidup manusia Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi Sistem sosial. jiran. akulturasi. Untuk mencipta sesuatu. Umur seseorang. Dalam proses mempelajari. d. Budaya itu juga diwarisi juga membawa maksudbersambung. pengaruh luar dan tahappenyesuaian anggota. Sejagat Budaya itu bersifat sejagat. c. kesenianvi.iv. Tahap pendidikane.

rumah beratap gentingtelah digantikan dengan rumah beratap rumbia. ii.perubahan budaya kebendaan lebih cepat berubah. Dalam sejarah tamadunmanusia. ciri dan proses yang berlaku. lambaian tangan dan sebagainya. iv. Pandnagan semesta initimbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitarnya.Pertalian yang erat ini pula diterjemahkan dalam kehidupan seharian sepertisimpulan bahasa (seperti aur dengan tebing. Perubahan ini disebabkan beberapa faktor seperti: pertambahan bilangan anggota masyarakat pertambahan keperluan dan keinginan manusia penemuan dan penciptaan teknologi baru pertembungan budaya. v. . sepelaung). Namun. Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadapkeadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. konflik yang berlaku. logo.Budaya sentiasa berubah dan tidak ada budaya yang wujud daridahulu hingga sekarang tidak mengamali perubahan. i. ukuran (sehasta.tempoh masa (setanak nasi) dan sebagainya. iii. perubahan alam sekitar. Perlambangan. Perlambangan yang wujud turut membantu manusia berhubung dan berkomunikasi sesama mereka seperti isyarat memanggil. perubahan budaya bukan kebendaan dapat dilihat dengan jelas sepertiperubahan sistem ekonomi sara diri kepada ekonomi kapitalis.warna. vi. Perubahan ini dikajidaripada perubahan bentuk.Perlambangan ini ialah sebagai satu lambang dalam budayayang memberikan makna tertentu kepada pendokongnya seperti bendera.

maka akan dibina kapal Sebagai Panduan kepada Anggota Masyarakat dalam BertingkahlakuKepercayaan adalah unsur sejagat budaya yang sebati dengan kehidupanmanusia.Semua manusia memerlukankeperluan asasi untuk terus hidup. Dengan prinsipbahawa budaya itu dicipta manusia.meliputi: i.com/ . perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan. ii. Manusia memperolehi keperluannya hasil dari tuntutan daripadaagama.blogspot. perlakuan yang diboleh dan tidak dibolehkan. Oleh yang demikian. perlakuan yang patut dan tidak patut.Fungsi Budaya Dalam Kehidupan Budaya dalam pengertian biasa ialah satucara hidup manusia dan membawa makna yang sangat luas. maka budaya itu diperlu dan dihasilkan olehmanusia itu sendiri bagi keperluan hidup. Keutamaan pengeluaran produk bergantung kepada keutamaankeperluan dan aktiviti oleh masyarakat. jika masyarakat itumewrisi ilmu pelayaran. manusia menggunakanair untuk kegunaan pertanian. M emenuhi dan Menyediakan Keperluan . iii. Sebagai contoh. http://titassemtwo. Budaya mempunyai peranan memberikan panduan kepada anggotamasyarakat dalam bertingkahlaku dalam memberikan panduan. kayu-kayan untuk pembinaan rumah dansebagainya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful