SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PAHANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASAMALAYSIA TAHUN 3 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 1 7 November 2012

MINGGU / TARIKH Minggu 1 2.1.13 4.1.13

TEMA / TAJUK TEMA 1 SEKOLAH Unit 1 Mari Bekerjasama

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat

PENGISIAN KURIKULUM Contoh: Sistem Bahasa :-kata nama - frasa dan ayat -imbuhan awalan dan akhiran -ayat tunggal EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK

STANDARD PRESTASI Cadangan B1DL1E1 (1.2.6) Mendengar dan menyebut frasa ayat

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 2 7 November 2012

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Minggu 2 7.1.13 11.1.13 Unit 2 Bantumembantu Amalan Murni 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR, meN,teR dan di… dengan betul dalam pelbagai situasi.

1.3.1 Mendengar, memahami,dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

Sistem Bahasa :- ayat perintah -Diftong, vokal berganding - Penjodoh bilangan - Frasa nama - Frasa kerja - Frasa adjektif - kata nama am hidup bukan manusia Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 3 7 November 2012

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.

3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 4 7 November 2012

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya Sistem Bahasa :-kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -kata nama khas hidup manusia Aspek seni bahasa

Minggu 3 14.1.13 18.1.13

Unit 3 Muafakat Membawa Berkat

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 5 7 November 2012

5.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. frasa dan ayat dengan betul.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.2. 2.3 Membina dan menulis perkataan.1. 3.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks.3.3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 4.JPN Pahang MS: 6 7 November 2012 .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2. 4. 5. 3. 3.

memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.2 Menulis huruf. B1 DT1 E1 (3.1.3) Mendengar dan memberikan respons terhadap arahan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.13 25. 2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.2. perkataan. vokal berganding.2.6) Menulis ayat majmuk 3. soalan dan pesanan 2.Minggu 4 21.13 TEMA 2 KESELAMATAN Unit 4 Jaga keselamatan Diri 1. 1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2.5.3 Mendengar. Sistem Bahasa :-kata kerja aktif tak transitif -digraf -konsonan bergabung EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B2 DL1 E1 (1.3.1.2 Membaca dan memahami perkataan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.6) Menulis ayat tunggal B1 DT1 E2 (3.digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul. MS: 7 7 November 2012 .3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 3. suku kata. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.JPN Pahang 3. 3.2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Mendengar.3.

Minggu 5 28.2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.13 Unit 5 Panduan Keselamatan 1.2.1 Mendengar.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.JPN Pahang MS: 8 7 November 2012 .3.1. 1.1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Sistem Bahasa ayat tanya -kata tanya -imbuhan akhiran -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata ganti nama Aspek Seni Bahasa 2. memahami.2 Membaca dan memahami perkataan. dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul.13 – 1. EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3 Mendengar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.

4.4.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.1) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan imbuhan .2. 4. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 2.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. frasa dan ayat dengan betul.2. 4. MS: 9 7 November 2012 B1 DT2 E1 (3.3. 3. 3. 2. 4.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.3 Membina dan menulis perkataan.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.4.JPN Pahang 3. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1.3. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.4 Menulis imlak dengan tepat.

5.5. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. Sistem Bahasa :-kata panggilan -kata kerja aktif transitif EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.JPN Pahang MS: 10 7 November 2012 .3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2.4.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.13 Unit 6 Berwaspada Selalu 1. 1. 1. 5.1.2.2 Memahami dan membina ayat penyata.3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.13 – 8. 1.4 Bertutur. 5.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. 5. Minggu 6 4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan yang sesuai bagi kalangan bukan ahli keluarga dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.

3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.4 Menulis imlak dengan tepat.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 2.2.5. perkataan.5 Membaca.2 Menulis imlak frasa dan ayat MS: 11 7 November 2012 .2 Menulis huruf. 2.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.4. 2. 3.1.JPN Pahang 3. suku kata. 3. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.5. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat . 2.

1.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.4.4 Bertutur. 4. Minggu 7 TEMA 3 KESIHATAN DAN 1. 5.1. berbual dan menyatakan permintaan tentang 1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5. 4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa MS: 12 7 November 2012 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.2.JPN Pahang . 5.

menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila 1.2.2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1. -ayat tunggal susunan songsang -kata adjektif Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B3 DL1 E1(1.2.2.13 22.6.4.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila.13 (Cuti Tahun Baru Cina) 12.JPN Pahang MS: 13 7 November 2012 .13 Unit 8 Jaga Kesihatan Diri 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3) Berkomunikasi menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri dalam pelbagai situasi Minggu 8 18.4. 1.11. 1.5.13 KEBERSIHAN Unit 7 Sihatkan Tubuh Kita sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.13 – 15.2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.6.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.

4. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat.5 Membaca. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.4. memahami dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Membaca .3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. memahami dan menaakul maklumat dalam MS: 14 7 November 2012 . 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.5.JPN Pahang 2. 2.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 2.

1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat dengan betul. 4.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 3. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.1) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan 4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.3. 3. 3. B1 DT2 E1 (3.1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 4.3. 4. 3. 3.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.5.4 Menulis imlak dengan tepat.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.JPN Pahang MS: 15 7 November 2012 .3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat. 3.menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.4.4.3 Membina dan menulis perkataan.

JPN Pahang 2. 1.2.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan kata dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5. 5.4 Bertutur.2 Membaca dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2. Minggu 9 25.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. 1.13 Unit 9 Badan Sihat Badan Cergas 1. 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.13 1.1.4) Menyatakan permintaan dalam pelbagai situasi 2.5. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2 Membaca dan memahami MS: 16 7 November 2012 . Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B3 DL1 E2 (1.2.4.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.

memahami perkataan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 3. frasa yang mengandungi diftong. vokal berganding.3.digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.JPN Pahang 2.5 Membaca.5. B3 DB1 E1 (2. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. vokal berganding. 2.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.3 Membaca. 2.2) Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong. 2.2.6.3 Membina dan menulis perkataan. MS: 17 7 November 2012 . RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan dengan sebutan yang betul 2. frasa dan ayat dengan betul.

JPN Pahang MS: 18 7 November 2012 .4 Membaca dan 1.5. 4.4 Menulis imlak dengan tepat.7.13 TEMA 4 PERPADUAN Unit 10 Hubungan Harmoni 1.1) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2.2. 3.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.4. Minggu 10 4. 5. 3.3 Membaca dan memahami Sistem Bahasa :-kata hubung EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B4 DL1 E1(1.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4. 3.3.3.3.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.3.4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.13 8.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .5.

5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Minggu 11 11.5.5. 3.3.13 15.13 Unit 11 Bertolak Ansur Amalan Kita 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat Sistem bahasa -kata sendi nama Kosa kata umum B4 DL1 E2 (1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 5. 1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.2 Menulis huruf.2.3.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul MS: 19 7 November 2012 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 5. 4. perkataan.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. suku kata.JPN Pahang .2) Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat. 3.

2. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.4.5 Membaca.majmuk dengan betul.3.13 Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa 2. 3. 2.5. EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 23.5. 3.JPN Pahang .1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang MS: 20 7 November 2012 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 3.3.13 (Cuti Pertenga han Penggal Pertama) 2.3.6 Menulis untuk Menyampaikan 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Minggu 12 18. 3.6. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2 Membaca .3.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.13 22.1331.

4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.13 5.maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5.JPN Pahang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun.13 Minggu RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . Minggu 13 1.4. Sistem Bahasa :-imbuhan awalan teR.di -ayat majmuk -ayat tunggal Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiMS: 21 7 November 2012 . 1.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.4. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.4.3.6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks Unit 12 Amalan Murni Hidup Sejahtera 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahas yang indah secara didik hibur 5.1. 4.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 4.

2.7.JPN Pahang 2.13 12.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .4.7.14 8.4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2. 2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan. TMK –belajar melalui TMK B6 DL1 E1 (1. 1.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1) Berbincang dan menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila 1. B2 DB1 E1(2.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1) Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat MS: 22 7 November 2012 .13 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4.

memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. perkataan.5. 5. suku kata.6.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 3.1 Memahami dan menggunakan Kata Terbitan MS: 23 7 November 2012 5.JPN Pahang .2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.2) Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan dengan betul 2.6.2 Membaca . frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. 2. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.2. 2. 4.2.2 Memahami dan menggunakan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . B4 DB1 E2 (2.5 Membaca.2 Menulis huruf. 2. 3.5. 4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.

2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara Sistem Bahasa :-tanda baca -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata ganda penuh Kosa kata umum Kosa kata istilah B5 DL1 E1 (1.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar. 2. meN.6.3. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B1 DB1 E2 (2.2) Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat 2. dengan betul dalam pelbagai situasi.5.. teR dan di.13 TEMA 5 EKONOMI KITA Unit 13 Pembeli Bijak 1.2) Membaca ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul 2.5 Membaca. 2.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.JPN Pahang MS: 24 7 November 2012 .13 19.4.2. Awalan beR .pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.4. PeN.6..1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Minggu 15 15.

pelbagai bahan denganbetul.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.5. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3. 3. 4. 4. 2.1) Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betul 3.7.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. 3.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.6.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.1.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber 3. intonasi yang jelas dan bahasa badan MS: 25 7 November 2012 4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. B4 DB1 E1 (2.JPN Pahang .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.4.frasa dan ayat -kata hubung gabungan Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 1. memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.5. frasa dan ayat dengan betul.JPN Pahang 5. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 1. perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . suku kata. 2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan.13 26. iaitu abjad.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 5. 2.4.4. 2. Minggu 16 22. mengecam dan menyebut bunyi bahasa.melalui lakonan secara didik hibur yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 1. Sistem Bahasa :.3.2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.13 Unit 14 Berjimat Amalan Mulia 1.2. makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan MS: 26 7 November 2012 .1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.6Mendengar . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Mendengar.

1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber 3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Menghasilkan penulisan MS: 27 7 November 2012 .6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.7. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5.5. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun 3. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan Betul.5 Membaca.tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca . 3.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.6.7.JPN Pahang 3. multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat 2. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.5.

5. 5.5.13 (Cuti Hari Unit 15 Usaha Jaya 1.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan.13 3. 1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.JPN Pahang .5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .2. Minggu 17 29.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat Sistem Bahasa :-ayat penyata Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK MS: 28 7 November 2012 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3.13 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.5. makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi.kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.4. 1.6. 4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.

5.JPN Pahang 3. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.2.3 Membaca.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.6. frasa dan ayat dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. B5 DB1 E1(2.3.5.2 Membaca dan memahami perkataan. 2.3) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat 2.7 Menghasilkan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 2. B2 DT1 E1(3.Pekerja) sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3. 2.7. tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.1 Menghasilkan penulisan MS: 29 7 November 2012 .3) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu 3. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.5 Membaca.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2) Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .13 10.7. 5. B6 DL1 E2 (1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1.1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks. 4.2 Memahami dan membina ayat penyata. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5. 1.5.penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.5. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. 5. 4.7.3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.JPN Pahang .3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.13 TEMA 6 PERTANIAN DAN PENTERNAKAN Unit 16 Tanaman Hiasan 1. Sistem Bahasa -frasa -imbuhan akhiran -ayat majmuk -ayat tunggal Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiMS: 30 7 November 2012 Minggu 18 6.

3Membaca.3.1Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai dengan menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 2.5 Membaca.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.3Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.7. B1 DB1 E1(2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2Membaca. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.3.5.13 (Cuti Hari Hol Pahang) TMK –belajar melalui TMK 2. 2. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1) Membaca pelbagai pola ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2. MS: 31 7 November 2012 2.JPN Pahang .6. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan gafik dengan betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 2.4.

5. 5. 2.6. 3. Minggu 19 12.JPN Pahang 3.5. 3.2Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata Sistem Bahasa :-kata majmuk -ayat tunggal Kosa kata umum Kosa kata istilah EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK MS: 32 7 November 2012 .6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandugi frasayang sesuai secara bertatasusila. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .6.3.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi 1. 4.13 Unit 17 Nelayan 1. 4.2Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4. 5.6.2Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.3.13 17.

JPN Pahang MS: 33 7 November 2012 .2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.3. 1. 3. 3.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 5.2 Menulis huruf.6.6. Minggu 20 20. 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 3.5.3 Membina dan menulis perkataan.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi. perkataan. frasa dan ayat dengan betul.13 24.minat membaca.6. istilah 2.2.13 Unit 18 Hasil Tani 1.2.2 Berbicara untuk Sistem Bahasa :-kata seru -tanda baca -frasa kata -kata kerja aktif transitif dan tak transitif Menaakul RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 5. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. suku kata.

7.7. 2. B6 DT1 E1(3.5.5.5. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 2. 3. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Membaca.5.JPN Pahang 3.6.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 25.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. 3.13 -9.13 (Cuti Pertenga han Tahun) 2.3 Membaca.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.1) Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu MS: 34 7 November 2012 . 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 2.4.menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Membaca .

4.JPN Pahang .1.2.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks Minggu 21 10.1.2 Membaca dan memahami perkataan.7. 2.6.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul .2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.13 TEMA 7 TRADISI KITA Unit 19 Budaya Bangsa 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.13 14. yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila 5.betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5. frasa dan ayat daripada 1. 2.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. 5.6.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan Sistem Bahasa :Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK MS: 35 7 November 2012 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.

4. 2.3.13 Unit 20 Produk Seni 1.intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. soalan dan 3.3 Mendengar.JPN Pahang .2 Mendengar.6. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya Sistem Bahasa :-kata imbuhan -kata majmuk -ayat tunggal susunan biasa MS: 36 7 November 2012 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 4.2. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.6.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur Minggu 22 17.pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 3.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur 4.7.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul . sebutan yang betul 2.

1.5 Membaca. 2.3.13 28. 2.13 2. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul 2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .6. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah -ayat tunggal susunan songsang -kata majmuk Kosa kata umum Kosa kata istilah Menaakul Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK Minggu 23 24.5.5.JPN Pahang MS: 37 7 November 2012 . sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar. 2.6. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.13 pesanan yang didengar dengan betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.7.2 Membaca .21.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.6.

3. B6 DT2 E1(3.7.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. imbuhan.JPN Pahang MS: 38 7 November 2012 . RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek penggunaan kata.3. 3.2) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek imbuhan.6.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .6.2. 3.8.8.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.8.1/3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4. kata majmuk dan tanda baca yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila 4. 3. kata majmuk dan tanda baca dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

2.13 5.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.5.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila Sistem Bahasa :-kata nama khas hidup bukan manusia -kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif -frasa dan ayat -ayat tunggal -ayat majmuk Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK Minggu 25 8.7.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. 1.13 Unit 21 Dengarlah Cerita 1.6.13 12.7.JPN Pahang MS: 39 7 November 2012 .3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.13 1.2 Membaca dan memahami perkataan. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .4.7.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.4 Bertutur. Minggu 24 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. 5. 1.

2. 4. frasa dan ayat dengan betul.3.2.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan. 3.4.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . B3 DT1 E1(3.5 Membaca . 2. 2. 3.5.4) Membina dan menulis pelbagai jenis ayat 4. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.3.3.JPN Pahang MS: 40 7 November 2012 .

2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat . 5.13 19. tanda baca dan ejaan -pola ayat EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.7.7. Minggu 26 15. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5.1. perkataan berimbuhan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 5. Sistem Bahasa :-ayat tunggal -ayat majmuk Kosa kata Imlak frasa dan ayat. 2.13 TEMA 8 NEGARAKU TERCINTA Unit 22 Kebanggan Kita 1.JPN Pahang .5.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks.1.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.3. 1.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang MS: 41 7 November 2012 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .6.3.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

13 26. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan 1.JPN Pahang .dengan lancar.13 (Cuti Nuzul Al Unit 23 Sejarah Negara Kita 1. 3. 3.2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang Sistem Bahasa :-pola ayat FN + FA -ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan awalan peN. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. 2.4 Bertutur.4.5. 4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.7. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.13 26.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.4 Menulis imlak dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.7.2 mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur. -ejaan dan tanda baca -ayat tanya tanpa kata tanya -ayat penyata -perkataan dan frasa MS: 42 7 November 2012 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.7. mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila 1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur Minggu 27 22.4. 4.

2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .13 2.JPN Pahang MS: 43 7 November 2012 . 1. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.13 2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.Quran) tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.8.7. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.5.3. Kosa kata umum Kosa kata istilah EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK Minggu 28 29. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

5. 2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.6.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam MS: 44 7 November 2012 . RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. PeN.1 Memahami dan menggunakan Kata TerbitanAwalan beR . intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3. frasa dan ayat dengan betul.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.3 Membina dan menulis perkataan. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. 2..JPN Pahang 3.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.2.6. 5. meN. dengan betul dalam pelbagai situasi.3..1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 3. teR dan di. 4.2. 4.2 Memahami dan membina ayat penyata.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.

8. 2.JPN Pahang MS: 45 7 November 2012 .3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.13 18.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.13 6.4.8.13 (Cuti Pertenga han Penggal kedua) 1.6.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.13 Unit 24 Cintailah Negara Kita 1. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2. Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat majmuk -frasa -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 7.5.3.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila.13 23.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.8.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .1 Membaca dan memahami bahan grafik yang Minggu 30 19. memahami dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .5 Membaca.8. 2.8. 2.13 2.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. 2. 1.pelbagai situasi Minggu 29 5.8.

3.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2.3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.6. 5.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.2 Memahami dan membina ayat penyata. mengandungi ayat dengan betul.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5. 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.4.menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 4.6. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 4.JPN Pahang MS: 46 7 November 2012 . 2. 5.

1 Mendengar.13 TEMA 9 ALAM CERIA HIDUP SEJAHTERA Unit 25 Mesra Alam 1. memahami dan membuat ramalan daripada bahan yang MS: 47 7 November 2012 Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -ayat tunggal -ayat majmuk -ayat perintah jenis ayat permintaan -ayat perintah jenis ayat suruhan Menaakul EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.pelbagai situasi Minggu 31 26. 2.4.3.4.JPN Pahang . 1.3 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.8. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. memahami.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat B6 DB1 E1(2.3 Mendengar.dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenisayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1) Membaca.3. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .13 30. 1. 1. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.8.

1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.7. 4.5.5.1) Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber 3. ayat seru dan ayat MS: 48 7 November 2012 .3. 2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur ramalan dengan tepat dibaca secara bertatasusila 2.5 Membaca.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. 4.3. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.JPN Pahang 5. B4 DT1 E1 ( 3. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahan badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. 3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 3.2 Memahami dan membina ayat penyata.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.

13 Unit 26 Pendidikan Alam Sekitar 1.6.JPN Pahang MS: 49 7 November 2012 . Sistem Bahasa :-kata nama am hidup bukan manusia -ayat tanya -ayat penyata Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B6 DB1 E2 (2.2 Membaca . memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.13 6. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat . 1.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.3) Membaca dan memahami maklumat yang tersirat serta membuat penilaian secara bertatasusila RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .4.4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.perintah dengan betuldalam pelbagai situasi Minggu 32 2. 2. 2.9.5.5.5 Membaca. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 2.9.

9.2 Menulis huruf.1.JPN Pahang . 5. perkataan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3. 5. 2.1 Membaca dan memahami Sistem Bahasa :-ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK MS: 50 7 November 2012 Minggu 33 9.13 13.3.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.13 Minggu 34 Unit 27 Jagalah Alam Kita 1. 5. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi 1. 3.3. 3.2. suku kata.2 Membaca dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 2.2 Memahami dan membina ayat penyata.6.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.9.5.

perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 16.13 (Cuti hari Malaysia ) 2.JPN Pahang MS: 51 7 November 2012 .13 memahami perkataan.4.2. 3. 2. perkataan. 3.9. frasa dan ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat 2.3.9.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. suku kata. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 3. 3.2.9.13 20.2 Menulis huruf.3 Membina dan menulis perkataan.16. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.3. 3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 4. 3.6.3. 4. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 3.3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 5.JPN Pahang MS: 52 7 November 2012 .2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.

perkataan.5.2. Sistem Bahasa :-kata hubung gabungan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.5.2 Menulis huruf. 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. suku kata. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .Minggu 35 23. MS: 53 7 November 2012 . 5.13 TEMA 10 SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI Unit 28 Aktiviti Sains 1.3 Membaca.9.1.9. 2. 3.JPN Pahang 5.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.7. 1. 3.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.13 27.5 Membaca.

13 1.4 Membaca dan 1.1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. iaitu abjad. 1. 2.13 4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 mendengar. memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat Minggu 37 7.9. frasa dan ayat dengan betul. 5.3. suku kata.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. 2. Minggu 36 30.1 Membaca dan memahami Sistem Bahasa -ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -pola ayat Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasalakonan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . perkataan. mengecam dan menyebut bunyi bahasa. 2.2.konteks.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.13 Unit 29 Sains dan Teknologi 1.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Mendengar.JPN Pahang MS: 54 7 November 2012 .10.6.13 11.4.10.10.

5. 3.memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3.3. 3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.1) Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan tepat menggunakan idea utama dan idea sampingan .3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul MS: 55 7 November 2012 B5 DT1 E1 (3.3.6.3 Membina dan menulis perkataan. 4. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5. frasa dan ayat dengan betul.6. 3.JPN Pahang maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat 2.

1. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.3.JPN Pahang MS: 56 7 November 2012 .13 24.10.13 15. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi Minggu 38 14. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 5.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan.13 18.pelbagai situasi.10.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.10.7.7.13 (Cuti Keputera RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Memahami dan membina ayat penyata.13 (Cuti Hari Raya Haji) Unit 30 Inovasi dan Reka Cipta 1.10.10. dalam pelbagai situasi.13 25.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1. Sistem Bahasa :-pola ayat -kata sendi nama EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK Minggu 39 21.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.10.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.

sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.4.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.11.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.13 1. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.JPN Pahang MS: 57 7 November 2012 . 2.10.5. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6. 2.2 Membaca .13 2. Minggu 40 28. 2.an Sultan Pahang) 2.5.5 Membaca.

5. 3.1.JPN Pahang MS: 58 7 November 2012 .2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 5.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7.