Hµ tuÊn anh

Ielts - bÝ kÝp toµn tËp

IELTS - in detail
I. IELTS G M NH NG GÌ? IELTS là s t p h p c a 4 bài thi: Lisening, Reading, Writing, Speaking, v i đi m cao nh t cho m i ph n là 9. 1. LISTENING: là bài thi g m kho ng 40 câu di n ra t 20-30 phút, trong bài thi nghe có 4 ph n (s câu h i không đư c chia đ u), nghe 1 l n và các đo n ngh đư c ghi kèm trong băng ho c đĩa nên s nghe 1 m ch. Cu i bài thi các thí sinh s có 10 phút đ transfer k t qu vào Answer Sheet Ph n 1: là các tình hu ng đ i thư ng (đăng ký ho t đ ng, thuê nhà, nh p h c) thư ng là 1 cu c nói chuy n nhưng là h i đáp, và ngư i đáp thì thư ng nói nhi u hơn. Ph n 2: là các tình hu ng hư ng d n và gi i thi u v 1 ch đ quen thu c (trư ng h c, khu du l ch, chương trình ca nh c, tri n lãm,..) nhưng thư ng ch nói b i 1 ng Ph n 3: là các tình hu ng đ i tho i gi a ít nh t là 2 ng, đây là các cu c h i th o có tính ch t h c thu t hơn (VD: ch n ch đ khoá lu n, đ tài nghiên c u khoa h c) Ph n 4: là 1 bài present v 1 ch đ academic, thư ng do 1 ngư i nói và dùng nhi u t ng mang tính ch t academic 2. READING: là bài thi g m kho ng 40 câu h i trong chính xác 60 phút (không có th i gian giành cho transfer), đư c chia làm 3 ph n, m i ph n là 1 bài đ c kho ng 1500 t v i câu h i đư c chia tương đ i đ u. Khác v i bài nghe, bài đ c không có đ khó tăng d n mà hoàn toàn là ng u nhiên (ngoài ra còn ph thu c vào đ tài có th quen thu c v i thí sinh) 3. WRITING: là 1 bài thi g m 2 bài t p trong th i gian chính xác là 60 phút (thí sinh ph i t phân ph i th i gian), g m 1 bài v mô t 1 bi u đ , 1 quá trình, 1 hi n tư ng đư c bi u di n gi i d ng hình v ; 1 bài là bài lu n v 1 ch đ đưa ra. 4. SPEAKING: Là 1 bài nói trong th i gian kho ng 12-15 phút, g m 3 ph n Ph n 1: Tr l i các câu h i v các ch đ chung chung như gia đình, s thích, quê hương,... Ph n 2: Ngư i h i s đưa cho b n 1 yêu c u v mô t 1 s vi c hi n tư ng có liên quan đ n b n, trong yêu c u s có 4 g i ý đ thí sinh có th d dàng phát tri n ý. Thí sinh có 1 phút đ suy nghĩ và nhi u nh t là 2 phút đ tr l i. K t thúc ph n tr l i, ngư i h i có th s h i thêm 1 đ n 2 câu h i. Ph n 3: ngư i h i s h i b n các câu h i v ch đ liên quan t i hi n tư ng và s vi c mà b n đã trình bày trên. Các câu h i ph n này thư ng là các lo i sau: 1. Discuss (bàn lu n): Discuss the role of movies in society today 2. Compare (so sánh): Compare products in your country with those made overseas 3. Speculate (d đoán): How might the tourist industry in your country change in the future 4. Analyse (phân tích): What are the advantages/disadvantages of being a movie star? 5. Explain (gi i thích): Explain why you cannot learn English only from book 6. Evaluate (ý ki n): Do you think television has helped to make the world a better place to live. II. CÁCH CH M ĐI M • Overall band score: L y t ng đi m chia 4 và có phương th c nhân đ o là làm tròn lên. N u b n đư c 6.5 *2, và 6 *2 ho c tương đương (7, 6 *3) thì b n đư c 6.5 overall. • Listening & Reading: đi m s đư c ch m d a trên s câu mà thí sinh làm đúng, thang đi m như sau:

anhhatuan@yahoo.com

6

T ng h p, ch nh s a và b sung t các ngu n

Hµ tuÊn anh Ielts .Thư giãn.D a vào ki n th c b n thân tr l i 1 s câu h i. Khi nghe: .1. c u trúc bài có chu n không: m bài + câu thesis.Đoán t s đư c s d ng làm đáp án (d ng t (dt .Đ i v i d ng bi u đ : * Đi n các thông tin có s n đ giúp cho b n có th d dàng theo dõi khi nghe .com 7 T ng h p.5 6 6. th l ng ngư i trư c khi b t đ u nghe và lúc h t các ph n . các bài nghe đ u d a vào th c t nên b n hoàn toàn có th tr l i n u bi t v v n đ này t trư c .TF: là ch tiêu v vi c hoàn thành đ bài. Grammar + Logistic (G+L). ch nh s a và b sung t các ngu n . các ví d này không ch giúp b n đoán khi c n mà b n thư ng ph i d a vào thì.T o ra các d ng vi t t t c a câu tr l i đ ti t ki m th i gian khi v a nghe v a đi n đáp án 2. đúng chu n academic.Đ c k hư ng d n và ví d c a bài. K năng này đòi h i ph i train đ u đ n thư ng xuyên và cũng là k năng mà bi t thêm các y u quy t cũng không th c s giúp b n đư c nhi u l m 1. xoá các đáp án mà không fù h p (khi n cho ta t p anhhatuan@yahoo.. Y U QUY T CHI TI T Đ LUY N CÁC SKILL IELTS III. h p lý.Khi nghe ch nghe các stress. là d ng s hay là d ng ngày tháng. LISTENING Trong 4 k năng thì nghe là k năng lên r t ch m và lên t t không th t o 1 bư c nh y v t như 3 k năng còn l i.Đ i v i câu có nhi u đáp án: * Tìm nh ng ph n gi ng nhau và ph n khác nhau các đáp án và hi u mình c n nghe cái j * C g ng đoán và g ch b nhưng đáp án nghi m nhiên sai . hi u câu h i và g ch chân các keyword c a câu h i.5 8 16-19 20-22 23-26 27-29 30-32 33-34 35 • Writing tiêu chí ch m là d a trên 3 ch tiêu: Task Fulfillment (TF). ki u s ít s nhi u đ vi t đáp án c a b n cho chính xác v d ng t và ng pháp.4 . vì các câu tr l i s ch n m đó . formal..bÝ kÝp toµn tËp Band Score Raw score out of 40 5 5.. Dư i đây là khái quát qua v các ch tiêu .Đ i v i lo i nhi u đáp án: trong khi nghe.Đ c. tt . ch t ch c a câu tr l i • Speaking cũng bao g m TF. GL và Pronunciation+Body Language P+B: dĩ nhiên là đ chu n c a pronunciation và cách thí sinh giao ti p v i examiner III. đt .. hi u rõ n i dung câu h i s giúp cho b n hi u mình c n nghe j . k t bài.) . d ng t . Communicative Quality (CQ).G+L: ng pháp.. Trư c khi nghe: (các tip đư c trình bày theo trình t trư c sau) . đ c bi t là ph n section 3.5 7 7. CQ.CQ: ch y u là v t ng s d ng có phong phú. c u trúc body paragraph. đ logic. . gerund or infinitive. bài vi t có tr l i đư c câu h i c a đ bài .

+ Không vi t hoa t c n ph i vi t hoa (tên riêng.Reading everything that is written in English as much as you can. làm các bài nghe. + S h u ('s). thư giãn và tuân th các bư c 1 m t cách đ y đ . F.bÝ kÝp toµn tËp trung theo dõi c đo n nói ch ch nghe đáp án s r t d m t t p trung do thư ng bài nói s nh c đ n đ các đáp án đưa ra) . Sau khi nghe: . n u sai th t 1 câu là m t c . . .Chú ý là b n s không có 10 phút như ph n Listening đ transfer. III. + Đơn v (ti n t .Nh ng l i thư ng g p khi transfer (xem thêm ph l c Transfer strategies): + S ít s nhi u.Sau khi nghe các b n s có 10 phút đ đi n đáp án. hãy c đ ti ng Anh khi đang làm vi c khác đ luy n cho tai b n quen v i vi c nghe trong hoàn c nh không t p trung.Nghe BBC Radio.3 t nhưng đáp án b n nghe đư c l i có nhi u t hơn bu c b n ph i rút g n. + D ng c a t (đ ng t . Lý do là thí sinh VN r t gi i trong vi c áp d ng tips mà v i ph n reading thì tips có tác d ng r t l n v i đi m c a b n. transfer đáp án sau khi nghe xong). Cách đơn gi n nh t đ tránh các l i này là so sánh v i các ví d xung quanh 4.. 3. danh t . + Nhi u hơn 1 đáp án (ph i đi n đúng th t .Khi làm bài nghe IELTS mình luôn c g ng như thi th t (nghe tai nghe.r t quan tr ng nh t là trong bài ph i đi n không quá 2..Hµ tuÊn anh Ielts . tính t ) . đ c bi t trong ph n T. v i xác su t đó n u b n không nghe rõ thì c đi n t b n nghe th y nh c l i nhi u l n.Chú ý vào các t đư c nh c l i nhi u l n. READING .Listening whenever you are not sleep! .Hi u tiêu đ . do đó làm xong Passage nào thì “xào” luôn b ng cách transfer câu tr l i cho c đo n đó vào Answer Sheet. NG.Yêu c u đ u tiên c a vi c làm bài đ c là quên h t nh ng đi u b n đã bi t v đ tài này và s d ng ch nh ng hi u bi t cung c p trong bài đ làm các câu h i. vì v y hãy t p thói quen chuy n đáp án m i khi b n luy n t p nhà . 90% đó là t đáp án. + L i spelling (chú ý ngay t khi b n b t đ u h c ti ng Anh). + Thì c a đ ng t . . nghe nhi u s giúp b n r t nhi u.com 8 T ng h p. 1. xem film.Đ c là k năng d lên nh t trong các k năng. anhhatuan@yahoo. Tips of ACET: .). ch nh s a và b sung t các ngu n . đo lư ng). đ ng đ u câu. nên nh là b n không b tr đi m cho nh ng câu sai nên hãy c g ng đi n t t c nh ng j b n có th nghĩ cho nh ng câu b n không nghe th y . Kinh nghi m luy n nghe c a b n thân . Chú ý câu b b tr ng không làm đư c)..M t trong nh ng nguyên nhân khi n nhi u ngư i nghe đư c bài mà v n m t đi m đó là l i khi chuy n đáp án t bài nghe sag t gi y thi. theo mình là th m nh c a thí sinh VN.. .luôn ki m tra v i Reading Booklet và Answersheet m i khi sang ph n m i.2.

làm như th nào và n u b n làm sai thì dĩ nhiên là b n s m t đi m r i. xác đ nh c bài đi n t s n m trong đo n nào c a bài văn. False. N. NI (no information). r i t câu h i ra t gi y thi s r t d nh m.). . nên hãy nh đi n đ đáp án • Multiple choices: + Tìm các ph n gi ng và khác trong các câu tr l i + G ch b các đáp án không đúng trong quá trình tr l i (b i nhi u khi câu tr l i không l rõ mà ch có th tìm ra b ng cách g ch đ các đáp án sai). ch nh s a và b sung t các ngu n .Nên giành các ph n câu h i mà có th xác su t đoán đư c đáp án sau và làm các câu tìm t trư c n u b n g p khó khăn trong vi c qu n lý th i gian và giành 3 phút cu i gi i quy t các câu này n u b n v n chưa làm xong bài..bÝ kÝp toµn tËp . most. còn v i câu T.Gi ng như ph n nghe. N.. M i đo n b n nên bi t ý chính c a c đo n và ghi luôn bên c nh. * T o nên m t b n đ v bài đ c bao g m ý chính c a m i đo n theo 1 trình t logic nào đó. * Đ c câu đ u và câu topic c a m i đo n đ tìm ý chính (có th sau khi đ c xong c đo n cũng chưa mu n). đi u này s giúp cho b n tránh sai sót khi chép l i đáp án vào gi y thi b i trong lúc thi n u b n th c hi n 2 công đo n ghi l i là t bài đ c vào câu h i.. thì có 90% là đáp án câu x n m trong đo n văn gi a đáp án câu x-1 và câu x+1. hãy ch n B ho c C h t. đ c đi m đ nh n ra các câu này là nó không có t đ nh lư ng đi kèm. n u b n v n không tìm th y thì c cho NG. • Fill in blank (tìm t trong bài đ đi n vào ch tr ng): Đ c câu h i đ bi t key words (chú ý đ n các con s n u có). V i lo i câu Multiple choices. * Các câu h i này thư ng theo cùng trình t v i các đáp án trong đo n văn (vì v y n u b n không tìm đư c đáp án câu x hãy b đi làm câu x+1 n u b n tìm th y đáp án.Hi u câu h i. * Chú ý vi c so sánh các limiting word nhé. M t l i thư ng th y là các bài True. và n u như trong bài True False mà b n đi n Yes No ho c ngư c l i thì b n cũng không đư c tính đi m dù đúng. còn không có m t đ thì là NG. n u có m t t t c thì là Y ho c T. • True. n u có m t đ và 1 t không đúng v i t khoá thì là F ho c N. ví d như n u trong bài vi t là kho ng 40% cái đ y làm sao đó mà trong câu h i vi t là most of cái đ y thì là F vì most tương đương v i >50%. some.Hi u yêu c u c a các câu h i (đ c th t k ). b n không b tr đi m n u tr l i sai. • Match headings: (Đây th c s là d ng bài r t khó đ i v i mình khi s d ng các cách này và mình s trình bày 1 cách khác theo kinh nghi m cá nhân dư i này). F. ngư i hãy ch n t t c T ho c F. all. * G ch chân keyword và limiting word. có 90% cơ h i b n ăn đi m) * Trong ph n này có lo i câu h i ý ki n c a tác gi (view point question) mang tính ch t là m t overview v bài đòi h i b n ph i có m t cái nhìn t ng quan. có lúc là Y. NG. b y) .com 9 T ng h p. anhhatuan@yahoo.Hµ tuÊn anh Ielts . và đ tìm đáp án thư ng là đo n m đ u ho c đo n k t lu n c a bài ho c là m t cái nhìn t ng quan c bài.. Not Given * Khoanh tròn đáp án b n ph i đi n trư c khi làm đ nh (True hay là Yes. c c quan tr ng vì nó s giúp b n hi u là b n ph i làm gì. nên khoanh tròn luôn t đó trong bài kèm theo ghi chú là đáp án câu này. * Tìm các t đó trong bài và so sánh lư ng thông tin trong câu h i và bài đ c. False. Not Given có lúc l i là Y. . Khi b n đã xây d ng đư c b n đ cho c bài r i thì s r t h u ích cho các câu h i khác. N u trong 1 câu mà chưa có đ các key c a câu h i đ ng d ng hãy đ c thêm 1-2 câu n a b i r t có th các t còn l i s n m phía dư i. g ch chân các keyword và các limiting word (no.

fluency c a b n 100% s b nh hư ng. gì đó: bác ý vi t là n u mu n đi m cao khi thi đ c thi không có cái gì g i là scanning hay skimming c .C n ph i t p nói câu hoàn ch nh và đúng ng pháp ngay. vì đ i v i ngư i nư c ngoài đây là 1 l i sơ đ ng c a h c sinh ti u h c. Cách c a ACET s giúp các b n l y đư c 6->6.Và mình đã áp d ng cách này khi thi: t c là đ c và hi u toàn b bài trư c khi đ c câu h i. vi c nh và b t các âm cu i s đi u ch nh t c đ nói c a b n và t o cho examiner c m giác là b n đã c g ng đ phát âm chu n. d hay khó không quan tr ng và r t hay sai l i l t v t hay b quên..5 hay 8. big. .Luy n pronunciation.Ki m soát t t th i gian và tìm cách nâng cao t c đ đ c (ngay c khi b n đ c báo. hi n t i hay quá kh .Hãy t p chuy n đáp án sau m i ph n đ c.Hµ tuÊn anh Ielts . Tuy nhiên theo mình thì tips này ch giành cho ai đã làm đư c ít nh t là 30 câu đ u 1 chút và mu n nâng đi m s lên.. 2. m i th tr nên d hi u và d theo dõi và d hình dung hơn...Đ c nhi u và rút kinh nghi m m i câu sai mà b n g p trong bài luy n. ngoài ra n u h t 60 b n s không đư c phép vi t thêm. riêng v i ph n 3. "ed". One way is to. nên "get deep in the text". .Khi tr l i câu h i đ ng khi n vi c h i tr l i tr nên c ng nh c. hi u rõ sao mình sai s giúp mình tránh nh ng sai l m ng ng n và nâng cao kh năng đ c.. 1 đi u quan tr ng là b t các âm cu i "t". b i trong khi thi đ c không ai nh c b n v gi gi c. nên dù nói hay vi t b n cũng ph i quan tâm. linking words. ch nh s a và b sung t các ngu n .Hãy nh là đ ng bao gi d ng đ c bài và tìm đáp án khi b n chưa tìm th y đ thông tin đ x lý h t nh ng thông tin đưa ra câu h i. b i m y ngư i trông cái này ghê l m không mong vi t n t vi t c đâu III. Tips of 4rums . ti ng vi t bình thư ng). mình luôn tuân theo các tips mà đư c d y tuy nhiên lúc đó mình làm r t đ u tay kho ng 30-32 câu 1 bài. . + Phân câu h i c a b n ra thành nhi u ph n: Basically. I was watching a program about that last week. hãy chuy n đáp án ngay sau khi b n hoàn thành m i 1 b câu h i. M t cách hay đ tránh l i ng pháp trong ph n 2 bài nói là khi chu n b nói b n ghi lên trên t gi y mà b n chu n b ý thì c a đ ng t mà b n s dùng. . sau đó mình c m th y làm bài r t trôi. vì các examiner không chú tr ng các b n 1 accent nhưng Anh hay M chu n b ng m t cách di n đ t đúng ng pháp..). Vì v y mình đã đi xem 1 s 4rum v cách đ c và mình tìm th y tip c a 1 bác n đ thi đư c 8. đ c bi t là verb-subject agreement (ch ng s ít thì đ ng t s ít. khi làm nh n ra ngay là mình c n tìm ch nào và hôm thi mình làm xong bài đ c ch m t có hơn 50 phút 1 t o. không tìm th y đáp án. SPEAKING (Good Pronunciation + Grammar + Vocabs . 3.5 th m chí là 7 khá ngon. small.3.bÝ kÝp toµn tËp • Đ i v i m t s câu v mô hình hay quá trình: s d ng d li u c a đ bài đ v l i quá trình đ y. anhhatuan@yahoo. + G n câu h i v i các kinh nghi m c a b n: It's a tough question because I am not an economist.. there are three ways to look at this problem. sách .com 10 T ng h p. "s". . ch c n b t các âm cu i là đ vì n u b n quá quan tâm đ n phát âm c t .Trong lúc luy n đ c thư vi n ACET. bad. idioms và c g ng tránh s d ng nh ng t trình đ quá th p như good. Kinh nghi m luy n đ c c a b n thân: . hãy làm sinh đ ng hoá câu tr l i c a b n b ng 1 s cách sau: + Đưa nh ng comment v câu h i: That's interesting.xem thêm Overview) . + S d ng modals. .

+ B ngay 1 s câu quen mi ng: "you know" (h m i ch g p b n 1 l n và h ch bi t gì v b n c . du l ch. còn t t nh t là t p nói v i native speaker. b i n u b n có th nói chu n thì s t o thi n c m ngay l p t c v i b t kỳ ai giao ti p v i b n.you. Khi tr l i câu h i hãy xác đ nh b n c n tr l i gì và bi t nhi u nói nhi u. T t nh t là c coi h là ngư i nghe và đ ng quá đ ý đ n thái đ c a h b i n u không may m n b n có th g p m t examiner m t c khó đăm đăm. câu nói này r t d gây ph n c m).. ch nh s a và b sung t các ngu n . yours) . − Không đư c vi t etc. T t nh t là b n hãy xây d ng cho mình 1 b connecting và linking words mà b n s dùng trong kỳ thi. đ ng nói lung tung. h i s c kho ngay sau khi câu chào. Quan ni m là ch c n trôi ch y và có ý hay là đư c là m t quan ni m sai l m v i ngư i thi IELTS. th m chí là ngáp khi b n đang nói (như b n tôi thi đ t 26/7 v a r i). bi t ít nói ít. không s bi l p l i. r t "painful".us.com 11 T ng h p. môi trư ng. . Writing (xem thêm ph l c ch m đi m) • Nh ng qui đ nh c a 1 bài vi t formal − Không đư c dùng contraction (như I’d like. xem nhi u các phim tài li u. mine. n u b n không hi u thì b n hoàn toàn có th h i l i. đ ng c t o ra m t môi trư ng tho i mái b ng cách b t chuy n hay h i 1 vài câu. we’re. − Không đư c dùng abbreviation (vi t t t). đi u này s có tác đ ng ngư c l i làm cho b n c m th y không tho i mái đ y. absolutely/ certainly” ). b i h ch c ch n s không đáp l i b n đâu. Và vì nói thì không c n formal l m nên các slang b n h c đư c phim hay qua b n bè s phát huy tác d ng r t t t. Nhưng n u b n không có nh ng cơ h i như v y thì hãy ki m các giáo trình giao ti p đ luy n nói theo. gi i đáp đ n khi b n hi u câu h i là nghĩa v c a examiner và b n cũng s không b tr đi m vì đi u này nhưng s b tr đi m n u b n không hi u mà v n c tr l i. English File là m t giáo trình r t hay mà tôi recommend.Hµ tuÊn anh Ielts .Đ c nhi u. . không vi c j ph i dùng khi b n đã có th vi t h n 1 ph n chính mà không có nó • Task 1: (xem thêm ph l c kèm theo) anhhatuan@yahoo.your.Luy n t p nói hàng ngày có tác d ng r t t t v i b n nhưng ph i là t p nói đúng cách. + "Just answer the question and shut up" đây là l i khuyên c a Michel Jones. “Yes.. đòi h i kiên nh n. ăn u ng. of course” (tôi đã b chính giáo viên ACET “s a” vì như v y có nghĩa b n nói that is a stupid question. đ khi đi thi b n ch vi c nhét nó vô theo 1 trình t .).. đ tài v các ch đ xã h i như th i trang. .we. có th thay b ng “yes.. − Không b t đ u câu v i but ho c and.V giao ti p v i examiner: + H là giáo viên ch m ch không ph i là b n c a b n.bÝ kÝp toµn tËp + C g ng đ ng nh c l i các t đã dùng trong câu h i dùng các t đ ng nghĩa khác trong câu tr l i c a b n.. giám đ c ACET HN.4. . − Không đư c đưa ý ki n cá nhân vào. vì v y n u b n v n thư ng luy n t p v i b n mình hãy yêu c u h s a phát âm cho mình. III. s b sung cho b n v n t đ b n s d ng. kinh t . Tuy nhiên khi m i vào b n có th nói v th i ti t.5 t quay vòng là OK. b i b n cũng ch thi 1 l n thôi nên b t đ y cũng không c n ph i quá đa d ng kho ng 4. − Không dùng personal pronoun (I.. và r t khó nh n ra s ti n b c a mình.Th c ra trong ph n m bài hay k t lu n v n có th dùng nhưng l i khuyên c a mình là quên nó đi.M t đi u c n chú ý là đ m b o r ng b n hi u câu h i. Luy n nói là m t trong nh ng k năng r t khó. nhưng k t qu thì s r t cool.

thay vào đó hãy s d ng t m t cách đa d ng. Theo các giáo viên c a tôi ACET thì v i task 1 5 phút đ u tiên là đ nh hình mình đ nh vi t j. thân bài có 2 ph n. just . b n ph i t p "time writing" nhi u l n đ thành th c vi c vi t bài 1 trong 20 phút và bài 2 trong 40 phút. Sub + past perfect + V + Time + past simp + movement + Except for. ví d như thay vì higher b n hãy dùng slightly . không có ngư i ch m bài nào đi check ví d c a b n đúng hay sai đâu mi n là nó h p lý. − Đ ng bao gi lo l ng v thì c a bài vi t vì thì quá kh luôn đúng b i bài report luôn ph i đư c vi t trư c khi b n bi t đ n nó (t t nhiên tr khi trong b ng có nh ng s li u ư c tính c a năm s p t i) − Hãy s d ng ng pháp đơn gi n nhưng v i các t ng ph c t p. khí th i. th 3 hãy vi t v b n thân: tr gi làm. b i vì b n có 1 hình đ tuân theo v y hãy mô t th t chính xác nhưng j di n ra trong cái hình đó. chia nh các ý và tìm các ví d cho m i ý b n đinh vi t. apart from + sub + C u trúc đi v i respectively − Hãy xây d ng 1 c u trúc bài h p lý: v i m i xu hư ng nên vi t 1 đo n. t c là 3 câu m bài.. − S d ng ví d (examiner r t thích) s làm cho bài vi t có b n có tính xác đáng hơn. ph n 1 7 câu g m ít nh t 2 ý v 1 khía c nh. ki u th 2 là 3-7-7-3 giành cho two-sided argument. − N u b n vi t h t r i mà v n không đ t thì hãy vi t thêm k t lu n b i thông thư ng task 1 không c n k t lu n nhưng n u thi u t đ ng ng n ng i t ng k t nh ng j đã vi t • Task 2: (xem thêm ph l c và Over view) − Xác đ nh rõ ch đ mà b n c n vi t. có h i cho s c kho .bÝ kÝp toµn tËp − Yêu c u đ u tiên là s chính xác. 25 phút vi t và 5 phút editing. nh là có source nhé. và 3-5 phút cu i đ editing. ví d như according to a recent study of Vietnamnews. n u b n g p v n đ v t ng hãy xây d ng s n cho mình m t list các t n i theo th t đ đ m t công nghĩ trong lúc vi t. ph n 2 7 câu g m ít nh t 2 ý v khía c nh còn l i. 3 câu m . ý th 2 v xã h i: đó là tai n n. Th c s trong quá trình ôn t p tôi h u như không luy n vi t nhi u nên khi đi thi vi t 2 bài m i bài 30 phút :">(gi h i h n kinh kh ng T_T). anhhatuan@yahoo. n m rõ c u trúc c a 1 đo n văn ki u Anh − Có 2 cách vi t ph bi n là ki u 3-5-5-5-3 giành cho one-sided argument...Hµ tuÊn anh Ielts . Đ ng c t o ra các câu ph c t p b i nhi u khi b n s ngư i đ c b r i.. tìm các t đ ng nghĩa v i ch đ mà b n s ph i nh c l i nhi u l n. Before + Ving + By time.. v i task 2 cũng v y 10 phút đ u đ g ch dàn ý. xây d ng câu thesis càng rõ ràng càng t t.com 12 T ng h p. N u b n không bi t 1 VD c th nào thì c d a vào nh ng gì b n bi t mà ph a ra 1 ví d h p lý ^^. VD v i 1 bài v traffic jam. tránh làm cho 1 t b l p đi l p l i tìm và s d ng các synonym c a nó. ch nh s a và b sung t các ngu n ... dùng modify language đ tăng đ chính xác cho bài. − M t s grammar tricks r t thích h p cho writing task 1: + After. ho c far . 10-12 phút vi t. ý đ u tiên nên v th gi i: đó là ô nhi m không khí. đ ng nào thì b n cũng ch thi 1 l n mà Kinh nghi m luy n vi t Đ c bi t khi thi IELTS. h th ng đư ng sá. .. − Cũng như nói.. thân bài g m 3 ph n m i ph n 5 câu. k t 3 câu) − B trí các ý theo th t t t m vĩ mô đ xu ng. k t 3 câu (n u b n ng h 1 bên thì bài vi t c a b n nên có 3 ý thì m i g i là "strong").

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.