CUPRINS

INTRODUCERE .......................�
6
CAPITOLUL 1. CONTABILITATEA ȘI ROLUL EI ÎN SISTEMUL INFORMAŢIONAL ...............................8
1.1. Contabilitatea – componentă a sistemului informaţional ...................................................8
1.2. Contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune ......................................................11
1.3. Principiile contabilităţii și caracteristicile calitative
ale informaţiilor financiare ........................................................................................................... 13
1.4. Sistemul de reglementare normativă a contabilităţii
în Republica Moldova .................................................................................................................... 17
CAPITOLUL 2. OBIECTUL ȘI METODA CONTABILITĂŢII ....................................................................... 25
2.1. Obiectul de studiu al contabilităţii ............................................................................................ 25
2.2. Activele: caracteristica și clasificarea ........................................................................................ 28
2.3. Pasivele: caracteristica și clasificarea ........................................................................................ 35
2.4. Noţiuni privind consumurile, cheltuielile și veniturile ....................................................... 40
2.5. Metoda contabilităţii ...................................................................................................................... 48
CAPITOLUL 3. BILANŢUL CONTABIL – PROCEDEU SPECIFIC
AL METODEI CONTABILITĂŢII .......................................................................................... 64
3.1. Noţiunea, importanţa și funcţiile bilanţului contabil ......................................................... 64
3.2. Conţinutul și structura bilanţului contabil.............................................................................. 66
3.3. Influenţa operaţiilor economice asupra bilanţului contabil ............................................ 71
CAPITOLUL 4. CONTUL CONTABIL ȘI DUBLA ÎNREGISTRARE ........................................................... 81
4.1. Noţiunea, necesitatea, funcţiile și structura contului contabil ........................................ 81
4.2. Conturile de activ și conturile de pasiv: modul de funcţionare a lor ............................ 84
4.3. Dubla înregistrare și importanţa ei .......................................................................................... 86
4.4. Formulele contabile și tipurile acestora .................................................................................. 86
4.5. Conturile sintetice și conturile analitice. Aplicarea și corelaţia acestora ..................... 89
4.6. Balanţa de verificare și importanţa ei ...................................................................................... 92
4.7. Planul de conturi: structură și componenţă .........................................................................102
CAPITOLUL 5. SCHEMA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII PRINCIPALELOR
OPERAŢII ECONOMICE ..................................................................................................... 117
5.1. Aspecte generale privind contabilitatea procurărilor de bunuri ................................ 117
5.2. Schema generală a contabilităţii consumurilor (costurilor) ...........................................123
5.3. Schema contabilităţii cheltuielilor, veniturilor și
determinarea rezultatelor financiare ..................................................................................... 127
CAPITOLUL 6. EVALUAREA ȘI CALCULAŢIA CA PROCEDEE
ALE METODEI CONTABILITĂŢII......................................................................................146
6.1. Metode de evaluare a patrimoniului în contabilitate .......................................................146
6.2. Calculaţia ca procedeu al metodei contabilităţii ................................................................ 157
CAPITOLUL 7. DOCUMENTAŢIA CA PROCEDEU AL METODEI CONTABILITĂŢII ........................168
7.1. Noţiuni privind documentele și clasificarea acestora .......................................................168
7.2. Modul de întocmire și prelucrare al documentelor ........................................................... 173
7.3. Caracteristica și clasificarea registrelor contabile ............................................................. 177
7.4. Formele de contabilitate.............................................................................................................. 179
CAPITOLUL 8. INVENTARIEREA CA PROCEDEU AL METODEI CONTABILITĂŢII .........................187
8.1. Noţiunea, esenţa și formele inventarierii...............................................................................187
8.2. Modul de efectuare și înregistrare în contabilitate
a rezultatelor inventarierii..........................................................................................................190
CAPITOLUL 9. SITUAŢIILE (RAPOARTELE) FINANCIARE ŞI
SEMNIFICAŢIA ACESTORA ..............................................................................................200
9.1. Noţiuni privind situaţiile (rapoartele) financiare ................................................................200
9.2. Caracteristica generală a situaţiilor financiare ....................................................................203
ANEXE ..................................�
212
LISTA ABREVIERILOR ......�
235
BIBLIOGRAFIE ...................�
236

. Prin maniera sa de prelucrare a datelor.2007/ Monitorul Oficial nr. 3). fiind considerată o disciplină știinţifică permanentă și universală. contabilitatea a devenit unul din instrumentele importante de gestiune a afacerilor.06. Contabilitatea – componentă a sistemului informaţional Apariţia și evoluţia contabilităţii ca știinţă. prin intermediul căreia se face legătura dintre activitatea entităţii și factorii de decizie (Schema 1. sistem de informare sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strâns legată de dezvoltarea omenirii și a progresului economic și social. domeniu al practicii. prelucrare. ▶ să cunoască sistemul de reglementare normativă a contabilităţii. 1. generalizare a elementelor contabile și de raportare financiară. ▶ să delimiteze noţiunile de contabilitate financiară și contabilitate de gestiune (managerială). În prezent. sub formă sintetică. CONTABILITATEA ȘI ROLUL EI ÎN SISTEMUL INFORMAŢIONAL Obiectivele/ rezultatele învăţării: ▶ să definească contabilitatea și să descrie rolul acesteia în luarea deciziilor.1. identificare. 2 Legea contabilităţii nr. contabilitatea oferă informaţii exacte privind existenţa și mișcarea elementelor patrimoniale.1). rezultatele activităţii desfășurate. Contabilitatea reprezintă o componentă importantă a sistemului informaţional al entităţii.8 Organizarea contabilităţii și rolul ei în cadrul întreprinderii C apitolu l 1. Contabilitatea2 este un sistem complex de colectare. 113-XVI din 27. ▶ să perceapă caracteristicile calitative ale informaţiei contabile și relaţiile dintre acestea.2007 (art.04. Altfel spus contabilitatea poate fi înţeleasă ca o activitate. furnizând majoritatea informaţiilor necesare procesului decizional.90-93/399 din 29. realizată în cadrul ciclului contabil. ▶ să identifice utilizatorii de informaţii și informaţiile necesare acestora. ▶ să explice rolul și utilizarea principiilor contabile. datorită caracterului său practic. prezentând. grupare. Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional și decizional la problematica gestiunii mișcărilor de valori economice pentru persoane fizice sau juridice. înregistrare.

cât și în relaţiile cu acţionarii și asociaţii. Generalizarea informaţiei: realizată prin inventarierea elementelor contabile. În calitatea sa de componentă a acestui sistem informaţional. clienţii. întocmirea balanţei de verificare și a Cărţii mari. prin înregistrarea cronologică și sistematică a operaţiilor economice. ■ să asigure urmărirea și controlul valoric al activităţilor desfășurate. Obiectivul contabilităţii este de a consemna și a gestiona faptele și evenimentele economice reale din viaţa entităţilor și de a furniza periodic informaţii complete și pertinente asupra poziţiei financiare și a performanţelor financiare ale entităţilor acelora care generic sunt denumiţi utilizatori ai informaţiei contabile. reflectarea informaţiilor în conturile contabile. furnizorii. cu organele fiscale și alte persoane fizice și juridice.Capitolul I 9 Schema 1. informaţii necesare atât pentru nevoile proprii ale întreprinderii. contabilitate și factorii de decizie Activitatea economico-financiară a entităţii Acţiunea Factorii de decizie (utilizatorii de informaţii) Nevoi de informaţii Primirea de informaţiii Contabilitatea Colectarea informaţiei: realizată prin întocmirea documentelor primare în momentul efectuării operaţiilor economicofinanciare sau după efectuarea acestora. Pentru a-și realiza obiectivul principal. întocmirea registrelor contabile. cât și un domeniu al practicii racordat sistemului economic informaţional. Identificarea. prelucrarea și înregistrarea informaţiei: realizată prin evaluarea și recunoașterea elementelor contabile. prelucrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului. ea oferă cea mai mare parte a informaţiilor necesare luării deciziilor economice. . Legătura dintre activitatea entităţii.1. Raportarea financiară: realizată prin întocmirea rapoartelor (situaţiilor) financiare. gruparea. băncile. Cercetările în domeniu au demonstrat că contabilitatea reprezintă atât o știinţă. contabilitatea are și o serie de atribuţii: ■ să furnizeze informaţii necesare elaborării planurilor și programelor de activitate economică.

Utilizatorii interni sunt reprezentaţi de manageri. Informaţiile furnizate de contabilitate stau la baza procesului decizional atât în interiorul. pentru stabilirea răspunderii patrimoniale pentru pagubele produse. Funcţia previzională. investiţii. controlul patrimoniului. a situaţiei financiare și a rezultatelor obţinute în scopul fundamentării deciziilor. Utilizatorii informaţiilor contabile pot fi clasificaţi. potrivit unor principii și reguli proprii. Funcţiile contabilităţii Funcţia de înregistrare și prelucrare a datelor constă în consemnarea.2. Funcţiile contabilităţii Funcţia de control constă în verificarea cu ajutorul informaţiilor contabile a modului de păstrare și utilizare a valorilor materiale și bănești. pe categorii. Ei apelează la informaţiile contabile care reflectă operaţiile de exploatare. pe locuri de depozitare sau păstrare. controlul respectării disciplinei financiare etc. ■ să furnizeze informaţiile necesare întocmirii situaţiilor financiare care reflectă imaginea fidelă a patrimoniului. pentru a dovedi realitatea unor operaţii economice. cât și în exteriorul întreprinderii. în trei grupuri: (1) cei ce gestionează o întreprindere (utilizatori interni). Realizarea obiectivului și a atribuţiilor sale este posibilă doar în condiţiile în care contabilitatea îndeplinește următoarele funcţii: înregistrarea și prelucrarea datelor. Ele ajută la soluţionarea unor litigii. persoanele în responsabilitatea cărora se află etc. informarea utilizatorilor. astfel încât aceste informaţii să poată fi utilizate de toţi utilizatorii în luarea deciziilor economice. administrarea resurselor. în general. mijloc de probă în justiţie. Datele din contabilitate și documentele primare servesc ca mijloc de probă în justiţie. a proceselor și fenomenelor economice ce apar în cadrul întreprinderilor și se pot exprima valoric. Schema 1. finanţare și gestiune a .. a situaţiei financiare și a rezultatelor obţinute.10 Organizarea contabilităţii și rolul ei în cadrul întreprinderii ■ să asigure controlul integrităţii patrimoniului prin înregistrarea existenţelor și mișcărilor elementelor patrimoniale. care au un interes financiar direct în aceasta și (3) organizaţii și instituţii ce au un interes financiar indirect în întreprindere. Informaţiile furnizare de contabilitate sunt utilizate la stabilirea tendinţelor viitoare ale fenomenelor și proceselor economice. Funcţia juridică. Funcţia de informare a contabilităţii rezidă în furnizarea informaţiilor privind structura și dinamica patrimoniului. (2) cei din afara întreprinderii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful