CUPRINS 2. Determinarea proprietăţilor mecanice ale materialelor................................. 2.1. Comportarea materialelor la solicitări axiale .............................................. 2.1.1.Încercarea la tracţiune...............................

........................................... 2.1.2.Determinarea modulului de elasticitate a materialelor metalice.......... 2.1.3.Încercarea la compresiune...........……………..................................... 2.2. Încercarea la încovoiere................................................................................ 2.3. Încercarea la forfecare.................................................................................. 2.4. Încercarea la încovoiere prin şic (rezilienţa)................................................ 2.5. Încercarea la solicitări ciclice....................................................................... 2.6. Determinarea durităţii materialelor.............................................................. 2.6.1. Determinarea durităţii Brinell.......................................... ...……....... 2.6.2. Determinarea durităţii Vickers......................... ……..….…............... 2.6.3. Determinarea durităţii Rockwell..........................................……....... 2.6.4. Determinarea durităţii cu ciocanul Poldi...............…..….…............... 2.6.5. Determinarea durităţii materialelor plastice..................... ...……....... Determinarea proprietăţilor tehnologice ale materialelor metalice.............. 3.1. Încercarea la îndoire..................................................................................... 3.2. Încercarea la dublă îndoire a tablelor subţiri şi a benzilor............................ 3.3. Încercarea la ambutisare a tablelor sau a benzilor după metoda Erichsen.... 3.4. Încercările tehnologice ale ţevilor................................................................. 3.5. Încercarea la refulare..................................................................................... 3.6. Determinarea contracţiei liniare la răcirea aliajelor...................................... 3.7. Determinarea contracţiei volumice şi a retasurii la solidificarea aliajelor turnate........................................................................................................... 3.8. Formarea manuală......................................................................................... Influenţa deformării plastice asupra unor proprietăţi mecanice ale materialelor metalice.................................................................................. Influenţa conţinutului de carbon asupra unor proprietăţi ale oţelurilor..... Calculul şi determinarea experimentală a forţei de tragere, a deformaţiilor şi a influenţei procesului asupra unor proprietăţi ale materialelor........................................................................................................ Controlul nedistructiv al materialelor.............................................................. 7.1. Defectoscopia cu ultrasunete........................................................................ 7.2. Defectoscopia cu raze X............................................................................... 7.3. Defectoscopia cu raze gama......................................................................... 7.4. Defectoscopia magnetică.............................................................................. 7.5. Controlul pieselor cu ajutorul lichidelor penetrante..................................... Caracterizarea pulberilor metalice................................................................... 8.1. Determinarea compoziţiei granulometrice prin cernere a pulberilor metalice........................................................................................................ 8.2. Determinarea densităţii aparente a pulberilor............................................... 8.3. Determinarea densităţii de tasare a pulberilor............................................... 8.4. Determinarea capacităţii de curgere a pulberilor.......................................... 8.5. Determinarea compresibilităţii pulberilor metalice...................................... 2 2 2 13 17 20 22 23 27 27 31 34 37 39 41 43 45 47 50 55 57 59 63 66 69 73 77 77 81 84 87 90 93 93 96 98 100 101

3.

4. 5. 6. 7.

8.

1

2. DETRMINAREA PROPRIETĂŢILOR MECANICE ALE MATERIALELOR 2.1. Comportarea materialelor la solicitări axiale 2.1.1. Încercarea tracţiune 1. Scopul lucrării Însuşirea noţiunilor necesare determinării caracteristicilor de rezistenţă şi de plasticitate a materialelor încercate la tracţiune (conform SR EN 10002/1-1994). De asemenea, se urmăreşte cunoaşterea utilajelor, a modului de pregătire a probelor necesare încercării, a preluctării şi interpretării rezultatelor experimentale obţinute. 2. Noţiuni teoretice Curbe caracteristice: Deoarece stările de tensiuni întâlnite în practică sunt extrem de variate, este imposibilă determinarea experimentală, în fiecare caz, a caracteristicilor mecanice ale materialelor. Din teoria stărilor de tensiune limită se ştie că o stare de tensiune oarecare echivalează, pe baza anumitor criterii, cu cea mai simplă şi cea mai uşor de realizat stare de tensiune: aceea de la întinderea monoaxială. De aceea comportarea materialelor la întindere monoaxială prezintă interes nu numai la solicitarea propriu-zisă la tracţiune, ci şi pentru toate celelalte stări de solicitare, motiv pentru care se consideră că încercarea la tracţiune constituie încercarea de bază a unui material. Dacă este necesar, datele obţinute vor fi completate, prin încercări specifice altor solicitări: încovoiere, răsucire, forfecare, solicitări compuse. Încercarea la tracţiune se execută aplicând unei epruvete o forţă axială crescătoare, de obicei până la ruperea ei, înregistrând variaţiile corespunzătoare pentru lungimea epruvetei. Pentru a defini comportarea materialului la solicitare, trebuie trasată curba caracteristică a materialului, care exprimă legătura între tensiunea σ şi deformaţia specifică ε. Această curbă se obţine, în mod convenţional, în coordonate reprezentând forţa R şi alungirea At. În figura 2.1 sunt prezentate formele tipice de curbe caracteristice.

Fig.2.1 În general, curba caracteristică are o porţiune liniară OA, în care lungirea epruvetei este proporţională cu forţa aplicată, porţiune în care este valabilă legea lui Hooke. Panta dreptei OA reprezintă modulul de elasticitate convenţional al materialului, definit fie ca tangenta unghiului format de porţiunea dreaptă a diagramei cu axa deformaţiilor, E = tg α, fie ca raport între efortul unitar şi alungirea specifică corespunzătoare lui în zona de solicitare sub limita de elasticitate. Deoarece în această fază a solicitării starea de tensiune şi starea de deformare în epruvetă, pe lungimea L0, sunt omogene, se poate scrie (în această zonă a curbei caracteristice axele de coordonate R, At pot fi înlocuite prin σ, ε): E = σ/ε Tensiunea corespunzătoare punctului A se numeşte limită de proporţionalitate şi reprezintă efortul unitar maxim corespunzător căruia alungirile încă mai sunt proporţionale cu eforturile unitare. Valoarea
2

limitei de proporţionalitate se obţine raportând forţa corespunzătoare Rp la aria secţiunii iniţiale a epruvetei S0 şi se notează cu σp: σp = Rp / S0. Următorul punct important al curbei caracteristice este punctul B. În zona OB, îndepărtarea sarcinii face ca epruveta să-şi recapete, între repere, lungimea iniţială L0; deci, în această zonă lungirea epruvetei este elastică. Tensiunea corespunzătoare punctului B poartă numele de limită de elasticitate şi este efortul unitar pentru care, în mod practic, alungirile dispar după îndepărtarea cauzei care le-a produs. După depăşirea acestei limite, materialul începe să capete deformări remanente (plastice). Considerând foarte exact comportarea materialului, trebuie precizat că deformări plastice apar chiar şi în zona de elasticitate, şi anume în acele porţiuni ale epruvetei în care orientarea cristalelor este favorabilă. În cazul unor anumite materiale (oţeluri, cupru, alamă) poate fi considerată (suficient de precis pentru calcule inginereşti) existenţa unei porţiuni elastice şi a unei porţiuni de proporţionalitate, neglijându-se deformaţiile plastice care se produc chiar de la sarcini mici. Unele materiale, cum este fonta cenuşie, nu prezintă o porţiune elastică liniară a curbei caracteristice. În astfel de cazuri, modulul de elasticitate se exprimă în mai multe feluri: modulul de elasticitate tangent (curent Eσ ,sau iniţial E0), modulul de elasticitate convenţional, modulul de elasticitate de coardă, etc. Punctul A de pe curba caracteristică în care se sfârşeşte comportarea liniară, sau punctul B, care face trecerea la zona deformaţiilor plastice, nu au poziţii clar precizate. Acestea se stabilesc convenţional, determinarea depinzând şi de sensibilitatea instrumentelor cu care se măsoară deformaţiile. Limita de proporţionalitate convenţională σl, măsurată în N/mm2, reprezintă tensiunea la care modulul de elasticitate curent Eσ atinge o abatere prescrisă faţă de modulul de elasticitate iniţial E0.. Abaterea se calculează cu relaţia (E0 - Eσ)⋅100/E0 [%] şi se înscrie ca indice. În mod uzual, la oţeluri această abatere este de 10 % şi atunci limita de proporţionalitate convenţională se notează σl10. Limita de elasticitate convenţională (pentru o lungire proporţională prescrisă) σp, măsurată în N/mm2, reprezintă tensiunea la care abaterea de la variaţia proporţională dintre tensiune şi lungire atinge o valoare prescrisă (care se menţionează ca indice la notaţia tensiunii). De obicei, la oţeluri se admite abaterea de 0,01 % şi astfel limita de elasticitate convenţională se notează σp0.01. Limita de elasticitate tehnică (pentru o lungire remanentă prescrisă) σr, măsurată în N/mm2 este tensiunea la care lungirea specifică remanentă atinge o valoare prescrisă (înscrisă ca indice). În cazul oţelurilor, uzual, lungirea specifică remanentă se stabileşte la valoarea de 0,01 %, deci limita de elasticitate tehnică se notează cu σr0,01. Lungirea epruvetei este însoţită de micşorarea dimensiunilor liniare din secţiunea transversală. Raportul dintre lungirea specifică transversală εtr şi lungirea specifică longitudinală ε se numeşte coeficient de contracţie transversală şi se notează ν. Caracteristicile definite mai sus sunt denumite caracteristici elastice ale materialului. Zona deformaţiilor plastice pronunţate (după punctul B de pe curba caracteristică) poate avea aspecte diferite, în funcţie de natura materialului. În cazul oţelurilor cu conţinut redus de carbon, pe curba caracteristică apare o zonă în care deformaţiile plastice sunt foarte mari şi se produc la o forţă exterioară constantă sau descrescătoare (fig.2.1a). În această fază a încercării materialul “curge”, adică se deformează, deşi sarcina nu mai creşte; pe curba caracteristică se obţine un “palier de curgere”. Urmărindu-se în timpul încercării indicaţiile sistemului de măsurare a forţei (sau având trasată curba caracteristică), se poate determina momentul în care creşterea forţei încetează, în timp ce procesul de deformare a epruvetei continuă. Raportul dintre această sarcină şi aria secţiunii transversale iniţiale a epruvetei se numeşte limită de curgere aparentă şi se notează Re. În timpul curgerii sarcina poate înregistra variaţii între o valoare maximă şi o valoare minimă. Împărţind aceste sarcini la aria secţiunii transversale iniţiale a epruvetei se obţin limita de curgere superioară ReH şi limita de curgere inferioară ReL. Aceste două caracteristici nu se pot determina prin urmărirea acului indicator al maşinii, ci numai din diagramele înregistrate. La materialele care nu au limită de curgere aparentă stabilirea acesteia se face convenţional, definindu-se:
3

Segmentele OM şi MN reprezintă deformaţiile plastică şi respectiv elastică pe care le avea epruveta în punctul P. dar aceasta este foarte redusă (sub 2 %. pe măsura creşterii forţei (creştere care. şi altele. Materialul a cărui comportare a fost descrisă mai înainte şi a cărui curbă caracteristică arată ca în figura 2. cum ar fi oţelurile pentru arcuri. În cazul oţelurilor. variaţia forţei cu lungirea se desfăşoară pe linia MP. Materialele ale căror curbe caracteristice au forma din figura 2. iar zona aflată înaintea punctului D se numeşte zonă de ecruisare (de întărire).2 la descărcare. egală cu raportul dintre forţa de tracţiune înregistrată de maşină şi aria 4 . Limita de curgere remanentă.2a) se constată experimental că legătura dintre forţă şi lungirea epruvetei. ca încercând la tracţiune o epruvetă dintr-un material ecruisat. forţa maximă şi forţa ultimă din epruvetă sunt aceleaşi.Limita de curgere convenţională: este raportul dintre sarcina corespunzătoare unei alungiri neproporţionale prescrise şi aria secţiunii transversale iniţiale a epruvetei. Din această cauză. Dacă se întrerupe încercarea după depăşirea limitei de elasticitate. unele oţeluri călite. practic. într-o anumită porţiune a epruvetei apare o subţiere (gâtuire). La încercarea la tracţiune a unui material fragil. este de câteva sute de ori mai lentă decât în zona elastică). Materialele fragile au o anumită alungire la rupere. notată Rr. Ductilitatea este proprietatea materialelor de a se deforma mult sub acţiunea unor sarcini mici. Dacă epruveta este reîncărcată. Fu. De aceea.2 % şi atunci notaţia este Rp0. Raportul dintre forţa maximă şi aria secţiunii transversale iniţiale a epruvetei se numeşte rezistenţă la rupere. După cum s-a arătat mai sus. reprezintă raportul dintre sarcina corespunzătoare unei alungiri remanente prescrise şi aria secţiunii transversale iniţiale a epruvetei. metalul se ecruisează.2b. denumită sarcină ultimă.1a. Aceste materiale se numesc fragile. apoi pe linia PDE. forţa necesară deformării epruvetei începe să crească până în punctul D al curbei caracteristice care corespunde sarcinii maxime din timpul încercării. cu producerea unei gâtuiri neînsemnate. Alungirea remanentă prescrisă se menţionează ca indice la Rr. aceeaşi cu limita de curgere. La oţeluri această alungire este de 0. ruperea epruvetei se face brusc.2a şi să indice o limită de elasticitate mai mare.2.2. alungirea remanentă este 0. Este posibil. în raport cu creşterea lungimii. În această fază a încercării se observă destul de bine variaţii uniforme de lungime ale epruvetei. ca şi cum nu s-ar fi întrerupt încercarea. S-a menţionat că întreruperea încercării la tracţiune când încă nu s-a depăşit limita de elasticitate şi înlăturarea forţei determină revenirea epruvetei la dimensiunile iniţiale. este dată de dreapta PM.2 %. Ea se notează cu Rp. care nu se observă în mod obişnuit. iar curba lor caracteristică are forma din figura 2. Fig. adică să difere de cea adevărată din figura 2. La un moment dat.1c.2. paralelă cu OA. Porţiunea DE se numeşte zonă de curgere locală. care se accentuează destul de rapid deoarece deformarea epruvetei în continuare a epruvetei are loc numai în zona gâtuirii la forţe tot mai mici (deoarece secţiunea epruvetei scade continuu).1b (fără palier de curgere) pot fi maleabile şi ductile. astfel că limita de curgere remanentă se notează Rr0. se notează σr (sau Rm) şi se măsoară în N/mm2 (sau în MPa): σr = Fmax / S0 [N/mm2] În cazul materialelor cu fragilitate pronunţată.2. rezistenţa la rupere este. se numeşte tenace. de exemplu în punctul P (fig. uneori chiar sub 1 %). uzual. după ce se depăşeşte limita de elasticitate. curba caracteristică să arate ca în figura 2. fonta. În cazul multor materiale. urmat de un indice numeric reprezentând alungirea neproporţională prescrisă. deci. tensiunea reală din epruvetă. În această categorie intră cuprul. plumbul etc. Fmax. Epruveta se rupe la forţa corespunzătoare punctului E de pe curba caracteristică. deformaţiile mari pe care le capătă epruveta încep să producă o micşorare importantă a secţiunii transversale. Pe măsură ce se accentuează gradul de deformare plastică în zona de curgere. aluminiul. Tenacitatea este proprietatea materialelor care se caracterizează prin faptul că ruperea are loc la sarcini mari şi este însoţită de deformaţii plastice substanţiale.

astfel încât pe de o parte. dimensiuni: Pentru ca rezultatele încercărilor la tracţiune să fie comparabile este nevoie ca epruvetele să respecte anumite condiţii de formă. o stare de tensiune omogenă încât tensiunile locale care apar în porţiunile de prindere ale epruvetei să fie minime şi să nu influenţeze starea de tensiune din zona principală a epruvetei.2. Să existe. În mod obişnuit. epruveta suferă o lungire locală pronunţată (fig. într-o anumită zonă a epruvetei.2. dimensiuni şi prelucrare. Formele uzuale şi principalele dimensiuni ale unei epruvete destinate încercării la tracţiune sunt prezentate în figura 2. aşa încât alungirea At=ΔL/L0 şi alungirea specifică ε erau identice. Semnificaţiile notaţiilor din figură sunt următoarele: Lt – lungimea totală a epruvetei. Dacă materialul epruvetei este sensibil la crestare. Forme constructive.3 la rupere este mai mare decât alungirea la rupere determinată cu Fig. este crescătoare până în punctul E’. alungirea specifică era aceeaşi pe toată lungimea epruvetei.secţiunii momentane reale.4 baza de măsurare L0. At se obţine o curbă caracteristică ABCDE convenţională. în porţiunea calibrată. marcată prin două repere trasate în interiorul lungimii calibrate. Deşi în punctul D forţa începe să scadă. Epruvete destinate încercării la tracţiune: • • Forma şi dimensiunile epruvetei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Dimensiunile epruvetei trebuie să fie suficient de mari. Până la apariţia gâtuirii. lungimea iniţială se împarte în trei părţi egale pentru încercările obişnuite. L0 – lungimea iniţială. tensiunea reală creşte în continuare deoarece epruveta se gâtuieşte iar secţiunea acesteia scade rapid. sau diametrul echivalent al epruvetei plate care are grosimea iniţială a0 şi lăţimea iniţială b0 şi pentru care d 0 = 1. În vederea determinării alungirii la rupere.2. pe de altă parte. atunci reperele de margine şi cele intermediare nu se trasează prin zgâriere. după punctul D’. Lc – lungimea calibrată a epruvetei (lungimea porţiunii de secţiune constantă în limitele toleranţelor prescrise). este mai mare decât valoarea convenţională obţinută prin împărţirea forţei la aria secţiunii iniţiale. Alungirea specifică reală Fig. d0 – diametrul iniţial al epruvetei (diametrul secţiunii iniţiale a epruvetei rotunde). rezultatele să nu fie influenţate de particularităţile de comportare ale unor formaţiuni cristaline ale metalului şi.5. lungirea să se poată măsura cu suficientă precizie.3.4) şi curba caracteristică reală. Faptul că există o stare de tensiune omogenă prezintă două avantaje importante: pe curba caracteristică se poate observa uşor momentul apariţiei deformaţiilor plastice şi relaţiile de calcul pentru obţinerea tensiunilor şi deformaţiilor specifice sunt foarte simple. epruvetele au secţiunea circulară (epruvete rotunde) sau dreptunghiulară (epruvete plate). Dacă în sistemul de coordonate R. cu raportul laturilor secţiunii mai mic decât 4:1. 5 . atunci curba caracteristică reală arată ca în figura 2.13 ⋅ a 0 ⋅ b0 . sau în zece părţi egale pentru determinarea alungirii la rupere indiferent de poziţia secţiunii de rupere. După gâtuire.

obţinându-se astfel o rezistenţă la rupere mai 6 . dacă sunt netede.6a. la epruvete cu diferite secţiuni. Încercarea se execută pentru a determina caracteristicile mecanice ale materialului şi a identifica marca fontei. astfel încât cel puţin o spiră să rămână liberă.6 specifice. Epruvetele sunt de două tipuri. A şi B. pentru a asigura solicitarea la tracţiune simplă. Capetele cilindrice ale epruvetei pot fi netede sau filetate. în apropierea unui capăt.5 Lungimea iniţială L0 şi diametrul iniţial d0 se aleg în aşa fel încât raportul n = L0/d0 .6 b. Corespunzător acestor valori. Între capătul epruvetei şi porţiunea calibrată se execută o racordare cu raza de cel puţin 0. de obicei. ceea ce înseamnă că valoarea minimă a acesteia este Lc = L0 + d0 . Este necesară impunerea valorii factorului dimensional pentru a obţine alungiri la rupere comparabile.5 din diametrul d0 la epruvetele rotunde şi de cel puţin 20 mm la epruvetele plate.numit factor dimensional. Acestea sunt standardizate şi valorile lor pot fi găsite în SR EN 10002/1-94. epruveta se numeşte proporţional normală sau proporţional lungă. să aibă valoarea n = 5 sau n = 10.Fig. acestea trebuie să fie prinse în întregime în dispozitivele maşinii de încercat. având formele din figura 2. Lungimea calibrată se alege în aşa fel încât de la marginile ei şi până la reperele care delimitează lungimea iniţială să fie o distanţă de cel puţin ½ din d0. În cazul încercării fontelor cenuşii. Pentru cercetarea caracteristicilor mecanice ale unui material se pot folosi şi epruvete cu alte dimensiuni.2. Forma şi dimensiunile lor se aleg în funcţie de dispozitivele de prindere ale maşinii de încercat. respectiv 2. În cazuri speciale se pot utiliza şi epruvete neproporţionale. Forma epruvetei din fontă şi recomandările de montare sunt determinate de faptul că fonta este un material fragil şi se rupe. în mod normal Lc= L0 + 2d0.2. Capetele de prindere ale epruvetei trebuie să fie coaxiale cu porţiunea calibrată. în afară de prescripţiile generale există şi condiţii tehnice Fig. iar dacă sunt filetate se înşurubează în bacurile maşinii.

7 . suprafaţa epruvetei trebuie să coincidă cu suprafaţa produsului (să păstreze stratul superficial neprelucrat). pentru forţe de tracţiune până la 4 tf. sau încercarea la încovoiere. Uleiul sub presiune din cilindrul 7 ajunge şi în cilindrul 11 pentru a deplasa în jos cadrul 12 ce roteşte pendulul 10. în funcţie de tipul produsului. ţevi. • greutatea mică plus cea mijlocie. din proba de material luată din semifabricate conform standardelor. încercarea la compresiune a unei epruvete aşezate între platourile de pe traversele 4 şi 6. în forme uscate. profile). Maşini şi utilaje Maşina de încercat Există numeroase variante constructive ale maşinilor de încercat. cu loc de rupere predeterminat. grosime (pentru table. Dacă materialul este casant. sârme. Astfel se poate executa încercarea la tracţiune a unei epuvete montate între bacurile 2 şi 3.7 are un cadru fix format din coloanele 1 (fixate pe batiu) şi traversa 6. cu adâncimi de aşchiere mici. Valoarea forţei se citeşte pe scala interioară a cadranului. deplasează în sus cadrul mobil format din traversele 4 şi 9 şi coloanele 8. 3. În cazul produselor din metale şi aliaje neferoase locul şi poziţia de luare a probei sunt prevăzute în STAS 8394-69. probele din care se vor prelucra epruvetele se toarnă odată cu piesele. proba extrasă poate fi supusă direct încercării la tracţiune fără a executa o epruvetă. Valoarea forţelor se citeşte pe scala mijlocie a cadranului. benzi şi plăci). În cazul încercării la tracţiune a fontei cenuşii. 13. în aceeaşi formă de turnare. Dacă bara are grosimea ≤ 40 mm sau banda are lăţimea ≤ 30 mm. direcţia de deformare. determinate de procedeul de producere a sarcinii şi a modului de măsurare a acesteia. Folosind dispozitive adecvate se poate efectua şi încercarea la forfecare. probele se pot tăia chiar din corpul piesei. Epruvetele de acest fel. În toate situaţiile în care se recomandă folosirea epruvetelor plate. Fig. care este fixat pe traversa 6. pentru forţe de tracţiune până la 10 tf. sau se toarnă ca apendice la piesă. sau mărimea secţiunii (pentru bare. Un eventual tratament termic se execută concomitent pieselor şi probelor.mică decât cea reală.2. Rizurile care marchează lungimea calibrată a epruvetei sau care subdivid această zonă se trasează cu dispozitive speciale. suprafaţa epruvetei trebuie şlefuită cu pânză abrazivă (având grijă să nu se creeze rizuri circulare). se folosesc uneori şi în cazul oţelurilor călite cu duritate mare. utilizând reazemele 5. care antrenează (printr-un mecanism special) acul indicator. În unele situaţii.7 Dispozitivul pendular pentru măsurarea forţei de tracţiune are trei greutăţi diferite care permit funcţionarea maşinii cu măsurarea forţei între următoarele limite: • greutatea mică. Pistonul din cilindrul 7. Maşina universală din figura 2. Epruveta se execută prin aşchiere. Pompa hidraulică trimite ulei în cilindrul 7.

care permite programarea încărcării sau a lungirii şi care. în plus. purtat de primul. compensează automat elasticitatea proprie a maşinii de încercat sau a cilindrului de forţă. în funcţie de dispozitivele de fixare ale maşinii de încercat. eroarea relativă de revenire.8 a). Corespunzător acestor forme. • unitate de reglare automată.1. • dispozitiv pentru programarea unei viteze constante de încărcare.2.8 automat (fig. 8 . după cum s-a arătat la descrierea epruvetei. pe generatoarea căruia se deplasează peniţa. prinderea în dispozitivul de fixare al maşinii se poate face cu pene având suprafaţa striată. Pentru epruvete cilindrice rotunde. conice sau filetate. Maşinile de încercat trebuie să îndeplinească anumite condiţii tehnice şi metrologice. făcând ca instalaţia să devină extrem de rigidă. În cazul epruvetelor plate. Dispozitive de prindere a epruvetei: Epruvetele pot avea diferite tipuri de capete de prindere. • dispozitiv pentru menţinerea constantă a sarcinii. c).2. compresiune şi încovoiere sunt următorii: eroarea relativă de fidelitate a indicaţiilor. prinderea se face în dispozitivul pană contrapană cu suprafaţa plată. în timp ce acul purtător se întoarce la 0 odată cu descărcarea epruvetei.2. Maşinile care au acţionare hidraulică şi la care măsurarea forţei se face cu manometrul cu arc sau cu pendul pot avea accesorii ca: • dispozitiv pentru înregistrarea diagramei forţă-alungire (acest înregistrator are un tambur. Valoarea forţelor se citeşte pe scala exterioară a cadranului. (plată sau cu canal în direcţia axială a epruvetei) care se strâng • Fig. Cadranul are două ace indicatoare: unul acţionat de dispozitivul de măsurare şi celălalt. striată (fig. SR EN 10003/1-94 recomandă capete de prindere cilindrice. care se opreşte la valoarea forţei maxime de tracţiune.toate cele trei greutăţi. Parametrii metrologici caracteristici pentru o maşină de încercări statice la tracţiune. eroarea relativă de revenire la zero. Dacă nu au gaură pentru bolţ. 4. Aceste caracteristici trebuie să aibă valori corespunzătoare clasei de precizie a maşinii. Se verifică buna funcţionare a maşinii de încercat.8 a). Valorile se înscriu în tabelul 2. mişcarea de rotaţie a tamburului este comandată de semnalul electric primit de la un extensometru montat pe epruvetă).2. pentru forţe de tracţiune până la 20 tf. sau prin intermediul unui inel cu suprafaţa de sprijin sferică (fig. pragul de sensibilitate. acţionată pe cale mecanică de sistemul de forţă al maşinii. Desfăşurarea încercării • • Pentru buna desfăşurare a lucrării se parcurg următoarele etape: Se măsoară dimensiunile iniţiale ale epruvetei şi se trasează reperele care îi delimitează lungimea iniţială L0 ca şi reperele de divizare a acestei lungimi.8 b. capetele de prindere pot fi cu sau fără gaură pentru bolţ.

reglându-se astfel debitul de ulei. epruveta continuând să se alungească. atunci când acul oscilează. În acest sens. • Se pune în funcţiune maşina şi se pompează ulei în cilindru. încât viteza de încărcare a epruvetei să nu depăşească valoarea de 1 daN/mm2.9 9 . având grijă ca fălcile lor să corespundă tipului şi dimensiunilor capetelor epruvetelor.s-1 până la depăşirea limitei de curgere. sprijinindu-i apoi vârful pe hârtie. • Se prinde epruveta în dispozitivele de prindere. Pentru stabilirea limitei de curgere se urmăreşte continuu deplasarea acului indicator pentru a reţine valoarea sarcinii corespunzătoare limitei de curgere fizică (dacă materialul care se încearcă are o astfel de limită).2.Se înfăşoară hârtia pentru înregistrarea diagramei pe tambur şi se încarcă peniţa cu cerneală. se va • Fig.

după următorul procedeu: se stabilesc două lungimi de măsurat .2L0 /100 şi se citeşte ordonata F0. În cazul general.2. La epruvetele normale sau proporţionale scurte care s-au rupt în treimea mijlocie a lungimii dintre reperele extreme ca şi la cele lungi care s-au rupt la o distanţă de cel puţin 1/5 din lungimea dintre aceste repere. • lungimea PQ (fig. Rp0. alungirea la rupere se poate determina independent de poziţia secţiunii de rupere în cadrul lungimii iniţiale. pentru care. se calculează ca raport între diferenţa dintre aria secţiunii iniţiale şi aria secţiunii ultime a epruvetei. respectându-se scara la care a fost desenată diagrama). Se notează valoarea forţei maxime care apare în timpul încercării epruvetei Fmax şi se calculează rezistenţa la rupere prin împărţirea lui Fmax cu S0.10 Aria secţiunii ultime este aria secţiunii transversale a epruvetei în zona de rupere. În cazul în care lungimea iniţială a epruvetei se divizează în zece părţi egale.2.2. după apariţia gâtuirii. şi aria secţiunii transversale iniţiale a epruvetei S0.10a şi 2. se determină valoarea forţei F0. Evaluarea acesteia se face în următoarele condiţii convenţionale de măsurare a dimensiunilor: 10 .2. Stabilirea alungirii relative la rupere.nota valoarea minimă a forţei ce apare în cursul oscilaţiilor.2. în care lungimea iniţială are un număr total de N intervale.2. după terminarea încercării. dacă numărul (N-n) este impar.10a) sau lungimile PQ şi PQ’ (fig. dacă numărul (Nn) este par. alungirile specifice din această zonă sunt mult mai mari decât cele din rest. se stabilesc PQ=(N-n-1)/2 şi PQ’= (N-n+1)/2. lungimea OP conţine „n” intervale. apăsându-le astfel încât să rezulte un contact cât mai bun între ele şi se măsoară lungimea Lu dintre reperele extreme. Fig. iar lungimea după ruperea epruvetei este: Lu = OP+2PQ. • Gâtuirea relativă la rupere.2 corespunzătoare. lungimea după rupere se determină prin cumularea măsurărilor lungirilor parţiale din zona rupturii. după cum urmează: se pun cele două bucăţi ale epruvetei cu părţile de rupere cap la cap.100[%].figurile 2. este delimitată de reperul marginal O al porţiunii scurte a epruvetei rupte şi reperul P de pe primul interval întreg de pe porţiunea lungă a epruvetei rupte. Alungirea relativă la rupere se calculează cu ajutorul relaţiei: A = [(Lu – L0)/L0]. şi aria secţiunii iniţiale. Alungirea specifică a întregii epruvete fiind media sumei alungirilor specifice ale fiecărei diviziuni a epruvetei. Dacă se constată numai o oprire a creşterii forţei de tracţiune se notează valoarea respectivă F0.9b).2. valoarea obţinută pentru alungirea relativă la rupere prin măsurare directă este mai mică decât cea obţinută pentru acelaşi material. se exprimă în procente: Z = [(S0 – Su)/S0]. dacă valoarea obţinută se încadrează între limitele prescrise pentru materialul încercat. alungirea relativă la rupere se determină prin măsurare directă.2. atunci i se determină cea convenţională. Alungirea relativă la rupere determinată în acest fel este valabilă. iar Lu=OP+PQ+PQ’. Dacă materialul încercat nu prezintă limită de curgere fizică.11.9a) decât în cazul unei gâtuiri marginale (fig. Stabilirea rezistenţei la rupere a materialului încercat. în cazul formării gâtuirii în zona mijlocie a epruvetei. În cazul formării gâtuirii în afara limitelor arătate mai sus. În cazul unei gâtuiri centrale ea este mai mare (fig.100 [%]. Z. Limita de curgere se calculează făcând raportul dintre valoarea forţei corespunzătoare.10b) de pe porţiunea lungă. Acest fapt se explică prin aceea că.2 printr-o construcţie grafică pe diagrama înregistrată (se trasează o paralelă cu porţiunea dreaptă a diagramei de la punctul de pe axa absciselor egal cu ΔL=0.10b: • lungimea OP. care conţine secţiunea de rupere. se stabileşte PQ = (N-n)/2. Pentru N = 10 sunt posibile situaţiile din fig. F0 sau F0. indiferent de poziţia gâtuirii.

• •

dacă epruveta este rotundă, diametrul secţiunii de rupere se consideră ca fiind media aritmetică a dimensiunii transversale maxime şi a celei minime; dacă epruveta este plată, drept secţiune ultimă se consideră un dreptunghi ale cărei laturi sunt egale cu dimensiunile minime măsurate în secţiunea rupturii. Alungirea şi gâtuirea la rupere sunt două mărimi ce caracterizează materialul din punct de vedere

Fig.2.11 tehnologic şi nu sunt utile pentru calculele de rezistenţă. Acestea se referă la comportarea materialului epruvetei într-o zonă limitată, în care, după atingerea sarcinii maxime, se produc deformaţii locale mult mai mari decât în rest. Analiza formei şi aspectul epruvetei după rupere: Ruperea unui material poate fi ductilă, fragilă sau mixtă. În cazul ruperii ductile, materialul permite deformaţii plastice puternice, iar în cazul ruperii fragile, fisura se propagă brusc, nu se produce o deformaţie globală a unei zone a materialului, ci doar o microdeformaţie locală pe suprafaţa de rupere (microdeformaţie ce nu se observă decât la analiza prin difracţie cu raze X). În cazul epruvetelor supuse la tracţiune, ruperea fragilă produce o secţiune de separaţie normală pe axă (fig.2.12a). Acest tip de rupere apare
11

Fig.2.12

brusc, fără nici o manifestare prealabilă, iar secţiunea de rupere prezintă o structură grăunţoasă. Epruvetele executate din materiale foarte plastice (aur, plumb) capătă o gâtuire mare, iar în momentul ruperii secţiunea poate ajunge chiar la un punct (fig.2.12b). Materialele cu ductilitate medie (de exemplu oţelurile carbon) au, înainte de rupere, o gâtuire destul de pronunţată. La acestea ruperea începe din centrul secţiunii epruvetei şi se propagă pe direcţiile tensiunilor tangenţiale maxime (la 45°), aspectul suprafeţei de rupere fiind acela din figura 2.12c, denumit “con-crater”. Factori care influenţează rezultatele încercării: Pentru un anumit material, caracteristicile mecanice de rezistenţă pot dobândi valori diferite, în funcţie de condiţiile în care s-a efectuat determinarea lor experimentală. Factorii care determină rezultatele încercării şi care produc, o modificare aparentă a valorilor caracteristicilor mecanice de rezistenţă sunt: dimensiunile epruvetei, viteza de solicitare şi caracteristicile maşinii de încercat. Diametrul epruvetei influenţează rezultatul încercării dacă scade sub 4-5 mm. În cazul în care este foarte mic (zecimi de milimetru) se obţine o valoare a rezistenţei la rupere sensibil mai mare decât aceea determinată cu epruvete uzuale. Lungimea porţiunii calibrate a epruvetei influenţează valoarea alungirii la rupere. În cazul când se folosesc epruvete lungi, alungirea la rupere rezultă mai mică decât alungirea determinată pe epruvete scurte. Viteza de solicitare influenţează rezistenţa la rupere şi alungirea în felul următor: cu cât încărcarea se face mai lent, cu atât rezistenţa la rupere este mai mică, iar alungirea la rupere este mai mare. Caracteristicile maşinii de încercat influenţează aspectul curbei caracteristice în zona de curgere. Dacă sistemul de măsurare al maşinii are inerţie mare, atunci nu sunt obţinute limitele de curgere. Acelaşi lucru se întâmplă şi la sistemele cu inerţie mică, dacă viteza de încărcare este mare. Încercări speciale la tracţiune În unele cazuri interesează comportarea la tracţiune nu a unui material, ci a unui produs care în utilizarea lui normală este supus unei solicitări de tracţiune. În această situaţie se găsesc produse ca: lanţuri, cabluri, ţevi, sârme, benzi etc. Pentru încercarea de rupere la tracţiune a ţevilor se recomandă consultarea STAS 67718-76 şi a STAS 10782-76, iar în ceea ce priveşte încercarea de rupere la tracţiune a sârmelor şi cablurilor, acestea se efectuează conform STAS 6951-76, respectiv STAS 2172-74. 5. Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Rezultatele obţinute se trec în tabelul 2.1, se discută şi pe baza lor se caută identificarea calităţii materialului: Tabelul 2.1 Material d0 [mm] a0 [mm] b0 [mm] L0 [mm] S0 [mm2] Fc [N] Fmax [N] F0,2 [N] du [mm]

au [mm]

bu [mm]

Lu [mm]

ΔL [mm]

Su [mm2]

σc σ0,2 σr [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

A [%]

Z [%]

12

2.1.2. Determinarea modulului de elasticitate a materialelor metalice 1.Scopul lucrării Însuşirea metodologiei, cunoaşterea aparatelor şi calculul modulului de elasticitate a materialelor metalice. Se va face un studiu comparativ privind modulul de elasticitate a două sau trei categorii de materiale distincte (oţel, alamă şi aluminiu). 2. Noţiuni introductive Pentru aprecierea metalelor cu privire la posibilitatea folosirii lor în construcţia de maşini este de o deosebită de importanţă să se cunoască, în afara rezistenţei de rupere la tracţiune, şi comportarea elastică a acestora. Din această cauză este necesar să se determine unele caracteristici de elasticitate. Conform STAS 1029-75, în urma încercării la tracţiune efectuate în condiţiile atmosferei ambiante prevăzute în STAS 6300-74 se pot determina şi următoarele caracteristici elastice: • modulul de elasticitate longitudinal; • coeficientul de contracţie transversală; • limita de proporţionalitate convenţională; • limita de elasticitate convenţională; • limita de elasticitate tehnică. Acest standard face referiri la determinarea caracteristicilor de elasticitate pentru produsele şi epruvetele cu diametru mai mare sau egal cu 3 mm. Pentru alte produse standardul se aplică numai în condiţiile specificate în standardul de produs sau standardul de încercare la tracţiune a produsului respectiv. Limita de elasticitate convenţională σp (pentru o lungire proporţională prescrisă) reprezintă tensiunea la care abaterea de la variaţia proporţională dintre tensiune şi lungire atinge o valoare prescrisă şi indicată ca indice a tensiunii. La oţeluri, în mod uzual se admite o abatere de 0,01% şi se notează σp0,01, (N/mm2) Limita de elasticitate tehnică σr, (pentru o lungire remanentă prescrisă) reprezintă tensiunea la care lungirea specifică remanentă atinge o valoare prescrisă şi indicată ca indice al tensiunii. La oţeluri, în mod uzual, se adoptă o lungire specifică remanentă de 0,01% şi se notează cu σr0,01, (N/mm2). Modulul de elasticitate longitudinal E, în general, reprezintă raportul dintre tensiunea normală şi deformaţia specifică, în condiţiile în care tensiunea nu depăşeşte limita de proporţionalitate. Modulul de elasticitate longitudinal este de mai multe feluri, şi anume: • modul de elasticitate tangent; • modul de elasticitate de coardă; • modul de elasticitate mediu; • modul de elasticitate convenţional. Aceste module de elasticitate se diferenţiază între ele numai prin modul lor de determinare şi iau în considerare faptul că aspectul curbei caracteristice convenţionale a încercării la tracţiune nu are o zonă de proporţionalitate perfect liniară. 3. Epruvete, aparatură şi utilaje Forma şi dimensiunile epruvetelor destinate determinării modulului de elasticitate şi a celorlalte caracteristici elastice sunt aceleaşi cu cele recomandate pentru încercarea la tracţiune SR EN 10002/1-94: • epruvetă rotundă normală cu diametrul d0 = 10 mm, lungimea iniţială L0 = 50 mm şi lungimea calibrată Lc ≥ L0 + 2d0 • epruveta rotundă proporţională lungă cu diametrul d0 = 10 mm, lungimea iniţială L0 = 100 mm şi lungimea calibrată Lc ≥ L0 + 2d0 • epruvetă plată proporţională normală cu grosimea a0 = 5 mm, lăţimea b0 = 16 mm, lungimea iniţială L0 = 50 mm şi lungimea calibrată Lc = L0 + 2 S 0 ;
13

Măsurarea dimensiunilor epruvetelor se face cu precizia de: • 0. 2.02 mm la dimensiuni mai mici sau egale cu 50 mm. • capul de reducere. după caz. din punct de vedere constructiv pot fi: mecanice. 14 . la determinarea limitei de elasticitate convenţionale şi tehnice. • aparatul de înregistrare 3. lăţimea b0 = 16 mm. astfel încât să se realizeze o uniformă a epruvetei de-a lungul fiecărei generatoare. Distanţa iniţială dintre tăişul fix şi cel mobil poate lua valori diferite. Capul de reducere se foloseşte pentru înregistrarea curbelor de până la 3 mm.• epruvetă plată proporţională lungă cu grosimea a0 = 5 mm. Extensometrul electronic este format din (fig. figura 2. Cuţitele mobile (vârfurile) sunt în legătură cu. Extensometrul propriu-zis. Blocul de alimentare 2 este Fig. fie cu tija palpatoare a unor ceasuri comparatoare (în cazul extensometrelor mecanice). • blocul de alimentare la reţea 2. electronice (inductive) şi optice. este format din două elemente de măsurare separate (ca şi în cazul extensometrelor mecanice) care recepţionează variaţiile de lungime a două fibre opuse ale epruvetei.13 situat între extensometrul propriu-zis şi aparatul de înregistrare. Forţa aplicată asupra epruvetei se măsoară cu sprijinul pendulului manometric specific maşinii universale de încercate (existent în laborator) şi care permite stabilirea valorii acesteia cu precizie mare pe tot parcursul încercării. să permită cuplarea treptelor de amplificare a semnalului de la 20:1 până la 200:1 pentru capul de reducere (butoanele 7) şi de 200:1 până la 2000:1 (butonul 8) pentru extensometrul inductiv. coeficientul de contracţie transversală şi a limitei de proporţionalitate. fie cu tija unui miez de fier ce se mişcă în interiorul unei bobine (în cazul extensometrelor electronice). având rolul ca. Montajul epruvetei în dispozitivul de prindere a maşinii de încercat trebuie să fie făcut cu mare atenţie pentru asigurarea coaxialităţii dintre forţa de tragere şi axa probei. Măsurarea lungirii specifice longitudinale sau transversale (după caz) se realizează cu aparate montate direct pe epruvetă şi care trebuie să asigure următoarea precizie: • 5 % din valoarea prescrisă lungimii specifice. Extensometrele mecanice şi electronice (inductive) se fixează direct pe suprafaţa epruvetei prin intermediul unor vârfuri ascuţite fixe şi mobile. • 10 μm/mm la determinarea modulului de elasticitate longitudinal. Dimensiunile epruvetelor se stabilesc ca medie aritmetică a valorilor obţinute în urma măsurătorilor efectuate în două plane transversale diferite pe lungimea porţiunii calibrate. lungimea iniţială L0 = 100 mm şi lungimea calibrată Lc = L0 + 2 S 0 . prin schimbarea cuţitelor fixe. în cazul încercărilor la încovoiere şi compresiune.13): • extensometrul propriu-zis 1. Cuţitele mobile sunt legate la un transmiţător inductiv 6 şi împreună sunt fixate întrun suport care permite fixarea mult mai simplă a aparatului pe probă. respectiv pe două feţe paralele ale epruvetei plane dispuse în planul axelor coloanelor maşinii de încercat şi într-un plan normal pe primul. pe lângă alimentarea cu curent a sistemului. Măsurarea lungimii se face cu ajutorul unor aparate numite extensometre care.13.2. • 0. Elementele de măsurare au fiecare dintre ele câte un cuţit fix 4 şi câte unul mobil 5. Abaterea de la axialitate se determină prin măsurarea lungirilor specifice pe două fibre diametral opuse.05 mm la dimensiuni de peste 50 mm. Se admite o diferenţă între diferenţă între lungirile măsurate pe fibrele exterioare opuse ale epruvetei de cel mult 5% din valoarea lungirii maxime.

Se fixează epruveta E în bacurile maşinii de încercat după care se montează extensometrul pe suprafaţa acesteia.14). partea dreaptă a curbei trebuie prelungită până la linia zero a variaţiei de lungime (fig. Aceeaşi tensiune ce este aplicată la bobinele traductorului se aplică şi asupra potenţialului de măsurare din aparatul de înregistrare de unde poate deriva o tensiune parţială. Se duce o paralelă la dreapta corespunzătoare porţiunii pe care este valabilă legea lui Hooke la o distanţă egală cu procentajul prescris al lungimii de măsurare. Limita de elasticitate remanentă corespunde punctului de intersecţie a dreptei cu curba caracteristică trasată La determinarea modulului de elasticitate se foloseşte relaţia: E= σ ε Fig. şi. Dacă apare o distorsiune (deformaţia nu porneşte din momentul F = 0) în punctul zero. Se cuplează blocul de alimentare. Traductorii inductivi sunt formaţi din bobine prin care trece curent electric şi sunt legaţi între ei cu transformatori diferenţiali. 1000:1. 15 . este nevoie a se face următoarele calcule: F σ= . Desfăşurarea lucrării • • • • • • • Pentru efectuarea lucrării se parcurg următoarele etape: Se pun sub tensiune blocul de alimentare şi maşina universală de încercat.10 N/mm2·s-1. şi lungirea pe abscisă. Această tensiune parţială se compară cu tensiunea secundară a traductorului care se modifică prin schimbarea poziţiei miezului de ferită. una din treptele de transformare 7 (20:1. determină o modificare a poziţiei miezului de fier 9 în interiorul traductorului inductiv. A în care: F este forţa ce acţionează asupra materialului [daN]. ΔL ε= L0 în care: L0 este distanţa dintre cuţitul fix şi cel mobil al extensometrului. Se fixează hârtia necesară trasării curbei caracteristice pe aparatul de înregistrat.14 Pentru că în diagramă sunt reprezentate forţe în locul tensiunii şi variaţiile lungimii ΔL în locul deformaţiei specifice ε.Aparatul de înregistrare serveşte la înregistrarea variaţiilor de lungime în raport cu forţa aplicată asupra probei. sau se trasează prin puncte (citind forţa pe aparatul maşinii de încercare şi deformaţia la cele două ceasuri comparatoare) când se foloseşte extensometrul mecanic. prin apăsarea butonului de pornire. pe ordonată. Cu ajutorul regulatorului de poziţionare 9 a blocului de alimentare se pune tamburul de înregistrare la zero pentru a evita apariţia unei diferenţe la măsurarea în două sensuri. A – aria secţiunii transversale a epruvetei [mm2]. aceasta este amplificată şi pune motorul reversibil din aparatul de înregistrare în funcţiune. La înregistrarea variaţiei de lungime . Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Pe diagrama trasată de aparatul de înregistrare se trece forţa. 2. Funcţionarea extensometrului inductiv este următoarea: Variaţia de lungime a probei provoacă o deplasare a cuţitului mobil 5 care. 2000:1).2. 5.. la rândul său. 200:1) prevăzute pentru capul de reducere şi respectiv 8 pentru extensometrul inductiv (200:1. dacă se foloseşte extensometrul inductiv. 100:1. Diagrama încărcării la tracţiune pentru un domeniu preponderent elastic se înregistrează grafic. tamburul se roteşte spre stânga. Dacă apare o diferenţă de tensiune.. 4. Se aplică forţa în mod lent şi continuu având grijă ca viteza de solicitare elastică să fie cuprinsă între 1.

se trec în tabelul 2.2. Tabelul 2.Crt. Pe baza rezultatelor din tabel se va construi curba de variaţie F = f(ΔLmed) şi se va proceda la determinarea modulului de elasticitate ca şi în cazul diagramelor obţinute în urma încercării şi folosirii extensometrului inductiv.Astfel se obţine relaţia de determinare a modulului de elasticitate care capătă forma: F ⋅ L0 E= A ⋅ ΔL Când determinarea deformaţiei se face cu ajutorul extensometrului mecanic. citite pe cadranul comparatorului. F [daN] ΔL1 [μm] ΔL2 [μm] ΔLmed [μm] 16 . 2.4. 4. se vor compara şi se vor interpreta rezultatele obţinute. valorile corespunzătoare forţei de încercare a probei. 1. 3. Se vor face determinări pe materiale diferite. Nr.

2.2. în contact cu placa de apǎsare. În afarǎ de acestea. pentru determinarea proprietăţilor mecanice ale materialelor fragile (la rece sau la cald). în contact cu placa de apǎsare (punctele Fig. Prin această încercare se determină scurtarea şi rezistenţa de rupere la compresiune. Scopul lucrǎrii Lucrarea îşi propune însuşirea noţiunilor necesare desfǎşurǎrii practice a încercǎrii la compresiune.). se urmǎreşte cunoaşterea şi exploatarea maşinilor şi aparaturii destinate acestui scop. 2. a determinǎrii experimentale şi a calculului principalelor caracteristici de rezistenţǎ şi de plasticitate a materialelor. Încercarea la compresiune 1. a neomogenitǎţii materialului sau a aplicǎrii excentrice a sarcinii. Acest mod de deformare aratǎ cǎ în epruveta cilindricǎ plinǎ starea de tensiuni este neomogenǎ. de obicei. Noţiuni introductive Încercarea la compresiune se execută. metale şi aliaje neferoase etc.2. din cauza neparalelismului celor douǎ suprafeţe frontale. conform STAS 1552-78. care au o rezistenţă mică la tracţiune (fonte.16 B’). iar punctele B ale epruvetei nesolicitate ajung. Principala problemǎ pe care o ridicǎ încercarea la compresiune este aceea a realizǎrii unei stǎri de tensiuni omogene în epruvetǎ. 17 . starea de tensiune monoaxialǎ este modificatǎ datoritǎ frecǎrilor dintre Fig.3. în epruvetǎ poate apǎrea şi o solicitare de încovoiere. De asemenea.15). prin rǎsfrângerea materialului. Punctele C se deplaseazǎ mult pe direcţie radialǎ.1. În timpul încercǎrii.15 suprafeţele de contact ale epruvetei şi suprafeţele de apǎsare. practic.2. suprafaţa A-A rǎmâne. Dacǎ epruveta are formǎ cilindricǎ (fig. dacă nu se solicitǎ şi determinarea altor caracteristici în documentaţia tehnicǎ.

iniţialǎ şi ultimǎ Aria secţiunii transversale: -iniţialǎ: -ultimǎ: Factorul dimensional Curentǎ La limita de curgere Ultimǎ Limita de curgere Rezistenţa la compresiune Scurtarea procentualǎ a epruvetei Umflarea procentualǎ a epruvetei Simbolul d0. Pentru ca sarcina sǎ fie uniform repartizatǎ pe suprafaţa epruvetei şi pentru a exclude erorile ce ar proveni din uşoare abateri de la paralelism a feţelor epruvetei. 18 .19.2. Aceste forţe de frecare se combinǎ cu forţele de presare şi dau o rezultantǎ ce acţioneazǎ sub un unghi faţǎ de axa epruvetei. [N/mm2] Ac = h0-hu)/h0.16 a. în figura 2.3. Raza R a calotei sferice va fi egalǎ cu suma grosimii plǎcii pe care este aplicatǎ şi înǎlţimea calotei. [mm] h0. care se terminǎ prin distrugerea epruvetei. iar a metalelor rigide.2. deformarea unei epruvete are loc dupǎ cum se vede în figura 2. materialele tenace.18 Pentru evitarea frecǎrii dintre platouri şi suprafeţele bazelor epruvetei. Fig.100 [%] Zc = (Su-S0)/S0. Termenul Epruveta Diametrul iniţial şi ultim Lungimea dintre repere. F [N] Fc [N] Fu [N] σc = Fc/S0. [N/mm2] σrc = Fmax/S0.hu.3. aşa cum se vede în figura 2. Metalele rigide prezintǎ o etapǎ de deformare elasticǎ urmatǎ de una de deformare plasticǎ.17 Fig. Rǎmânerea în urmǎ a deformǎrilor transversale ale suprafeţelor de bazǎ ale epruvetei se datoreazǎ forţelor de frecare ce apar între aceste suprafeţe şi platourile maşinii de încercat. pe mǎsura creşterii sarcinii. Din punct de vedere al structurii sale.O problemǎ specificǎ încercǎrii la compresiune o constituie aceea cǎ.18. Deformarea epruvetei se manifestǎ sub forma reducerii înǎlţimii ei. de aceea pe axa absciselor diagramelor de compresiune se ia scurtarea Δh în funcţie de forţa F trecutǎ pe ordonatǎ. Ele se deformeazǎ plastic în mod continuu. nu se rup la acest tip de solicitare.16 b. se intercaleazǎ plǎci dintrun material mai moale sau se face o ungere cu parafinǎ. se prevede ca unul din platouri sǎ fie prevǎzut cu o calotǎ sfericǎ. du.17. aşa cum se vede în figura 2. Tabelul 2. Caracteristicile ce se determinǎ prin încercarea la compresiune sunt cuprinse în tabelul 2. pe direcţia axei longitudinale. Rezultanta va provoca o repartizare inegalǎ a deformaţiilor elementare. [mm] S 0 = πd02/4 [mm2] Su = πdu2/4 [mm2] N = L0 /d0. Forma diagramei de compresiune a metalelor plastice este prezentatǎ în figura 2.100 [%] Sarcina Caracteristici mecanice uzuale În urma deformǎrii epruveta ia o formǎ de butoi.

19 Epruvetele ce se supun încercǎrii la compresiune nu trebuie sǎ prezinte urme de tratament termic. retasuri.3. ulei etc. trecând media aritmeticǎ a celor douǎ mǎsurǎri în tabelul de rezultate (Tabelul 2. Cu ajutorul diametrului du se calculeazǎ suprafaţa secţiunii probei încercate la compresiune Su. incluziuni nemetalice sau alte defecte. În cazul materialelor plastice (moi).Feţele epruvetelor şi suprafeţele platourilor trebuie sǎ fie uscate şi sǎ nu aibǎ urme de unsoare. se determinǎ limita de curgere convenţionalǎ σ0. Desfǎşurarea lucrǎrii. cu ajutorul unui micrometru ce are o precizie de 0. turtiri. În acest caz încercarea se executǎ doar pânǎ dupǎ depǎşirea limitei de curgere. cu bazele paralele între ele. la apariţia primei fisuri pe suprafaţa lateralǎ a epruvetei.4).4. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Fig.2. Rezultatele mǎsurǎtorilor se vor trece în tabelul de rezultate 2. 4. în cazul materialelor rigide.Se mǎsoarǎ diametrul iniţial d0 a epruvetei. Locul de prelevare a epruvetelor şi orientarea lor se specificǎ în standardele materialelor respective.4 Material d0 [mm] S0 [mm2] h0 [mm] Fr [N] σr [N/mm2] hu [mm] du [mm] Su [mm2] Ac [%] Zc [%] 19 .01 mm. folosind acelaşi micrometru.La materialele care nu au o limitǎ de curgere observabilǎ prin încercare. Se mǎsoarǎ de asemenea şi înǎlţimea iniţialǎ h0 şi rezultatul se trece în acelaşi tabel. Pentru încercarea la compresiune se va folosi maşina universalǎ pentru încercarea la tracţiune. încercarea nu poate fi efectuatǎ pânǎ la rupere. Dupǎ efectuarea încercǎrii la compresiune se va mǎsura înǎlţimea hu şi diametrul du din zona cea mai puternic deformatǎ. Materiale. Locurile acoperite cu astfel de impuritǎţi se spalǎ cu acetonǎ sau benzinǎ. având forme şi dimensiuni standardizate conform STAS 1552-78. Valoarea sarcinii de rupere la compresiune se considerǎ atinsǎ. deoarece epruveta se striveşte între platourile aparatului. compresiune şi încovoiere (vezi lucrarea Încercarea la tracţiune). Valoarea determinatǎ se va folosi pentru calculul ariei secţiunii transversale iniţiale S0. utilaje şi aparaturǎ Epruvetele pentru încercarea la compresiune a metalelor vor fi de formǎ cilindricǎ dreaptǎ. Tabelul2. dupǎ douǎ direcţii perpendiculare una pe alta.2c ca şi în cazul încercǎrii la tracţiune.

2.80 se indică un raport constant l/d = 20. de la o secţiune la alta.21 Valoarea rezistenţei la încovoiere astfel obţinută este influenţată atât de forma secţiunii transversale a epruvetei.2. măsurată prin deplasarea verticală a punctului de aplicare al sarcinii. încercarea la încovoiere este mai importantă în cazul fontelor cărora li se cere. Odată cu determinarea valorii sarcinii maxime din momentul ruperii. Condiţiile de încercare la încovoiere pentru fonte sunt cuprinse în STAS 1660-80. cum este de exemplu fonta. 20 . Fmax. Ca atare. datorită atât variaţiei momentului încovoietor în raport cu axa longitudinală. cât şi de raportul dintre lungime şi diametru. ca şi la compresiune. Pentru încercarea la încovoiere se alege o schemă simplă de solicitare în care. încercarea la încovoiere se foloseşte numai în cazul materialelor turnate. Tensiunea într-o fibră oarecare aflată la distanţa y este dată de relaţia: σ = (M·y)/Iz. folosind relaţia: Ri = 8·l·Fmax/(π·d03). măsurată în N/mm2.20. în epruvetă apar concomitent eforturi de tracţiune şi compresiune. 21. cât şi datorită faptului că. iar sarcina va fi aplicată perpendicular pe axa epruvetei. până în momentul producerii ruperii. 2. din care urmează să se execute piese ce vor fi supuse în timpul funcţionării unor solicitări la încovoiere. În timpul solicitării. unde M este momentul încovoietor în acea secţiune iar Iz este momentul de inerţie al secţiunii transversale în raport cu axa de încovoiere. cu ajutorul dispozitivului de înregistrare al maşinii universale de încercat. folosită mult în construcţia de maşini. notată cu Ri. metalele se comportă în două moduri.2. pentru o secţiune transversală dată. în funcţie de natura lor: tenace. epruveta din fontă. La încovoiere. se determină şi săgeata la rupere. a căror repartizare este reprezentată în figura 2. şi stabilirea capacităţii de preluare a acestui tip de solicitări. Săgeata la rupere este însăşi deformaţia epruvetei în momentul ruperii. în domeniul elastic. Starea de tensiuni în epruvetă Fig. Încercarea se desfăşoară până la ruperea epruvetei şi se stabileşte sarcina maximă Fmax din momentul ruperii. determinându-se rezistenţa de rupere la încovoiere şi săgeata la rupere. Noţiuni teoretice În practică. Rezistenţa la încovoiere.2. sau rigide. cum este cazul oţelurilor. uneori. având forma unei bare cu secţiunea circulară sau dreptunghiulară. care pot fi deformate apreciabil prin încovoiere fără ca ele să se rupă. Aplicarea sarcinii se face cu o viteză maximă de 10 N/mm2·s-1. în care sunt specificate forma şi dimensiunile epruvetelor. dar care se rupe relativ uşor în cazul solicitării la încovoiere. definită ca raportul dintre momentul de încovoiere la ruperea epruvetei Mi = Fmax·1/4 şi modulul de rezistenţă W = π·d03/32. la mijlocul distanţei dintre reazeme. Încercarea la încovoiere 1. se va rezema simplu la ambele capete.20 este neomogenă. În STAS 1660. Fig. Scopul lucrării Însuşirea noţiunilor şi a metodologiei necesare determinării caracteristicilor mecanice ale materialelor solicitate la încovoiere. se calculează cu precizia de 5 N/mm2. conform imaginii din figura 2. tensiunile variază liniar.

iar pe traversă cele două reazeme se aşează simetric faţă de piesa de apăsare. Desfăşurarea lucrării. iar a > b) diferă între ele cu peste 0. aceste legături să nu împiedice încercarea dar nici să nu permită epruvetei să sară de la locul ei în momentul ruperii. astfel încât. Epruvetele se vor fixa la capete cu legături flexibile. aceasta pentru eliminarea erorilor de măsurare la determinarea săgeţii de încovoiere f. spre piesa de apăsare. Măsurarea se face cu ajutorul unui şubler cu precizia de 0. la distanţa li.5 Material li [mm] d0 [mm] Fr [N] Ri [N/mm2] F [mm] 21 . Se calculează rezistenţa de rupere la încovoiere Ri.1 mm.Încercarea la încovoiere a fontelor este admisă şi pentru epruvete cu secţiune eliptică. Valorile măsurătorilor efectuate. Valoarea diametrului epruvetei d0. Se determină lungimea epruvetei. 13 şi 20 mm sau cu peste 1. 5. în secţiunea în care se va aplica sarcina. Bavurile dacă există. Sarcina la care se produce ruperea se împaerte la coeficientul de corecţie K = ab2/d3 şi.5. precum şi indicaţia dispozitivului de măsurare a săgeţii de rupere f. Epruveta de încercat se dispune pe reazeme astfel încât axa ei să treacă prin mijlocul reazemelor. Se aplică sarcina de compresiune. cu un dispozitiv cu două role de reazem. precum şi rezultatele calculelor se trec în tabelul de rezultate 2. Tabelul 2. Epruvete Pentru încercarea la încovoiere a fontelor se folosesc epruvete ce pot fi turnate separat sau legate de piesă. se obţine făcând media aritmetică a celor două diametre. se foloseşte la calculul rezistenţei la încovoiere cu formula deja stabilită pentru epruvete cu secţiune circulară. astfel modificată. Secţiunea transversală de la mijlocul lungimii epruvetei se consideră eliptică dacă diametrele perpendiculare a şi b (b fiind pe direcţia forţei. 3. se îndepărtează prin polizare. Distanţa dintre axele rolelor se poate modifica prin alunecarea lor pe un ghidaj prevăzut în traversa inferioară a maşinii de încercat şi se poate măsura cu ajutorul riglei gradate de pe marginea ghidajului. în cazuri speciale. Se deplasează traversa mobilă în sus. Maşina de încercat dispune şi de o piesă de apăsare ce se montează în platoul său superior . Suprafaţa epruvetelor trebuie să fie netedă şi fără urme de bavuri. Se aplică epruvetei o sarcină iniţială F0. după două direcţii perpendiculare. Epruvetele prelucrate trebuie să aibă suprafaţa netedă şi lipsită de urme de aşchiere. se pot folosi şi epruvete prelucrate. urmărind indicaţiile acelor dispozitivului de măsurare a forţelor Fr. pentru această încercare. aşezate perpendicular pe axa epruvetei. paralele între ele. Se montează în platoul superior piesa de apăsare corespunzătoare.3 mm la epruvetele de 30 şi 45 mm. Utilaje şi aparatură Pentru încercarea la încovoiere se foloseşte maşina universală de încercat care este dotată.6 mm la epruvetele cu 10. 4. la încovoiere. Se măsoară diametrul epruvetei. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor • • • • • • • • • • Se verifică dacă epruveta îndeplineşte condiţiile prevăzute în STAS 1660-80. De obicei se utilizează epruvete turnate în stare brută dar.

cu dimensiunea alezajului corespunzǎtoare secţiunii epruvetei. 23 3.2. Datele iniţiale. De obicei epruveta are secţiune circularǎ. dupǎ douǎ secţiuni de forfecare. Fig. 2. sub acţiunea forţei F.2. Încercarea se efectueazǎ pe maşinile de încercat la tracţiune sau la compresiune. Dispozitivul necesar pentru executarea încercǎrii pe maşina de încercat la tracţiune este prezentat în figura 2. Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor experimentale Cunoscând diametrul epruvetei şi valoarea maximǎ a forţei de forfecare Fmax. rezultatele încercǎrilor şi a calculelor efectuate se trec în tabelul 2. unde S0 = π·d02/4 [mm2]. la forfecare. metodologiei şi cunoaşterea dispozitivelor necesare determinǎrii rezistenţei la forfecare a materialelor metalice. Douǎ dintre inele sunt montate într-o furcǎ.2.22. Material d0 [mm] S0 [mm2] τr [N/mm2] 22 .3.6. q1 şi q2. iar al treilea într-un suport separat. Schema de principiu a dispozitivului (fig. epruveta C este ruptǎ între fǎlcile de fixare B1. Noţiuni teoretice Aceastǎ încercare se aplicǎ epruvetelor prelevate din semifabricate destinate executǎrii unor piese ce vor fi supuse. Scopul lucrǎrii Însuşirea noţiunilor.6. 2.23) aratǎ cǎ. Epruveta se trece prin trei inele de oţel cǎlit. Duritatea fǎlcilor de fixare. se determinǎ rezistenţa la forfecare cu formula: τr=Fmax/2·S0 [N/mm2].22 Fig. folosind dispozitive adecvate. Îcercarea la forfecare 1. respectiv a celor de tǎiere trebuie sǎ fie ≥ 700 HV. în exploatare. Tabelul 2. Încercarea de rezistenţǎ la forfecare se executǎ conform STAS 7927-67. B2 şi falca de tǎiere Z.

Lovitura se aplicǎ în partea opusǎ crestǎturii epruvetei simplu rezematǎ sau la capǎtul liber al unei epruvete în consolǎ.braţul pendulului . Utilaje şi epruvete Pentru efectuarea încercǎrii la încovoiere prin şoc se foloseşte ciocanul pendul Charpy. 3. conform SR EN 1045/1-93 (pentru epruvete cu crestǎtura în formǎ de U).2. cum ar fi: vitezǎ de deformare mare.h) = Gplc(cosβ . Gp . Pentru a se produce o rupere fragilǎ nu este nevoie ca toţi aceşti factori sǎ fie prezenţi simultan. Energia consumatǎ se noteazǎ cu Wc. respectiv STAS 7511-81 (. Încercarea la încovoiere prin şoc constǎ în ruperea unei epruvete crestate la mijloc.este energia potenţialǎ a pendulului în poziţia finalǎ. comportare ce nu poate fi sesizatǎ prin încercǎri statice. Scopul lucrǎrii Însuşirea noţiunilor şi a metodologiei necesare determinǎrii comportǎrii materialelor la încovoiere prin şoc. Ca urmare a apǎrut necesitatea elaborǎrii unei încercǎri noi. lc . poate deveni fragil în anumite condiţii de solicitare. Aspectul geometric al crestǎturii poate fi în formǎ de U sau în formǎ de V.cosα) în care: W0 este energia potenţialǎ a pendulului în poziţia iniţialǎ. în jurul axului O. invers proporţionalǎ cu lucrul mecanic consumat pentru ruperea epruvetei.4. destinatǎ a studia comportarea tenace sau fragilǎ a metalului.2 4 . Ciocanul pendul eliberat din poziţia iniţialǎ loveşte epruveta prin intermediul unui cuţit din material dur şi o rupe. Tot prin aceastǎ încercare se poate controla calitatea şi omogenitatea structuralǎ a unor materiale obţinute prin turnare. Energia potenţialǎ a ciocanului pendul în aceastǎ poziţie este W0.este greutatea pendulului. care oscileazǎ. practic fǎrǎ frecare. ciocanul cade de la o anumitǎ înǎlţime H. 23 Fig. Noţiuni teoretice Un oţel. cunoscutǎ şi sub denumirea de încercarea de rezilienţǎ. uniformitatea tratamentelor termice aplicate şi se poate verifica gradul de îmbǎtrânire a metalului ce urmeazǎ a fi folosit pentru fabricarea cazanelor şi turbinelor cu aburi. temperaturǎ scǎzutǎ şi stare complexǎ de tensiune. Pentru ruperea epruvetei aşezatǎ liber pe douǎ reazeme de pe batiul B. 2. Schiţa ciocanului pendul este prezentatǎ în figura 2.distanţa de la centrul de greutate al pendulului pânǎ la axul de rotaţie. Restul de energie este folosit de pendul pentru a se ridica la o înǎlţime h. Legea conservǎrii energiei mecanice presupune cǎ energia potenţialǎ a unui corp se transformǎ integral în energie cineticǎ şi invers. W . care în mod normal este ductil. Aceastǎ încercare este încercarea de încovoiere prin şoc. la care fusese ridicat şi fixat. El este prevǎzut cu un ciocan de greutate Gp. încercarea la încovoiere prin şoc se executǎ diferit. Încercarea de încovoiere prin şoc (rezilienţa) 1.24. Considerând cǎ pierderile de energie ce se produc în timpul încercǎrii nu afecteazǎ mǎrimile mǎsurate. energia consumatǎ pentru ruperea epruvetei se poate calcula cu relaţia: Wc = W0 – W = Gp(H . cu crestǎtura în dreptul încastrǎrii.pentru epruvete cu crestǎtura în formǎ deV). dintr-o singurǎ loviturǎ aplicatǎ cu un ciocan pendul.2. În funcţie de forma crestǎturii. consumând astfel o parte din energia sa cineticǎ.

25 b). ciocanele pendul se construiesc pentru o energie maximǎ W0 = 300 J (Joule) sau W0 = 15 J şi o vitezǎ de lovire de 4. . În mod uzual.unghiurile celor douǎ poziţii extreme faţǎ de axa verticalǎ.epruvete cu h = 2 mm. Tipuri de epruvete Pentru executarea încercǎrii de încovoiere prin şoc se utilizeazǎ epruvete cu crestǎturǎ în formǎ de U (fig.42 24 . 4. Adâncimea crestǎturii poate lua diferite valori. mǎsurate pe verticalǎ faţǎ de poziţia cea mai de jos atinsǎ de centrul de greutate în cursa de rotaţie.2.09 ±0. β . deoarece existǎ pericolul modificǎrii poziţiei centrului de percuţie şi a raportului greutǎţilor. [mm] Înǎlţime. Tabel 2.11 ±0. iar variaţia energiei de lovire nu se poate obţine decât prin schimbarea discului pendulului.epruvete cu h = 5 mm. [mm] Distanţa dintre planul de simetrie al crestǎturii şi unul din capetele epruvetei.5 Abateri limitǎ ±0. Din aceastǎ cauzǎ ciocanele pendul cu cadran sunt prevǎzute doar cu douǎ discuri cu raportul greutǎţilor 1:2.11 ±0.5-7 m/s.2. h . [mm].11 ±0.7 Dimensiune Lungime.H. [mm] Grosime epruvete subţiri.2. [mm] Înǎlţimea la baza crestǎturii: .înǎlţimile iniţialǎ. .25 a) sau V (fig. pentru a putea pune în evidenţǎ fragilitatea metalului.09 ±0.7 (SR EN 1045/1-93). respectiv finalǎ a centrului de greutate al pendulului.epruvete cu h = 3 mm.25 a) au secţiunea transversalǎ pǎtratǎ şi au o crestǎturǎ în Fig. cu raza de racordare la fundul crestǎturii de 1 mm.07 ±0. simplu rezemate la capete (epruvete Charpy) şi în consolǎ (epruvete Izod).11 ±0. Epruvetele normale Charpy U (fig. ciocanele pendul cu cadran au o singurǎ poziţie de lansare.25 formǎ de U. Dimensiunile epruvetelor folosite pentru încercarea de încovoiere prin şoc sunt standardizate şi sunt cuprinse în tabelul 2. Ciocanul pendul Charpy are montat un cadran gradat pe care se poate citi direct lucrul mecanic consumat pentru ruperea epruvetei.11 ±0. [mm] Grosime epruvete uzuale.2. În general.60 ±0. α. pentru condiţiile standard de încercare la încovoiere prin şoc. Raza de curburǎ la baza crestǎturii.5 5 10 5 7 8 1 27. Aceastǎ operaţie de schimbare este limitatǎ. Simbol I b a ac r l/2 Valoare nominalǎ 55 10 7.

iar încercarea pe epruvete cu crestǎtura în U evidenţiazǎ proprietatea metalului de a evita amorsarea unei fisuri. Desfǎşurarea lucrǎrii. Epruveta se considerǎ ruptǎ chiar dacǎ ruperea nu s-a produs pe întrega secţiune. W0 . În primul rând. lǎţimea „a” şi grosimea „b” a epruvetei în dreptul crestǎturii. conform relaţiei: KCU W0/h/b = Wc/S0 [J/cm2] La încercarea pe epruvete Charpy U se defineşte rezilienţa ca fiind raportul dintre energia consumatǎ pentru ruperea epruvetei şi aria secţiunii transversale din dreptul crestǎturii.25b) şi este folosit pentru aprecierea tenacitǎţii oţelurilor destinate construcţiilor de importanţǎ deosebitǎ. cu o razǎ de racordare la fundul crestǎturii de 0. turtiri sau alte defecte.1 mm.energia potenţialǎ maximǎ a ciocanului pendul. constituind surse de amorsare a fisurii.iniţiala cuvântului Kerbschlagfestigheit. Aceastǎ valoare se noteazǎ Wc. Se aşeazǎ epruveta pe reazeme în aşa fel încât crestǎtura sǎ fie perpendicularǎ pe batiu şi orientatǎ în partea opusǎ loviturii ciocanului.2. Se noteazǎ. precum şi înǎlţimea crestǎturii „h”. au fost concepute crestǎturi în formǎ de V. h .iniţiala cuvântuluiCharpy. iar rezultatele mǎsurǎtorilor şi a calculelor se trec în tabelul de rezultate. Crestǎtura trebuie sǎ fie perpendicularǎ pe faţa epruvetei. valoarea cititǎ pe cadranul aparatului a energiei consumate la ruperea epruvetei.25 mm. Se determinǎ rezilienţa epruvetei. 25 . Se elibereazǎ pendulul prin deschiderea sistemului de prindere cu mâner. 5. Pentru încercarea de rezilienţǎ a sudurilor epruveta se ia astfel încât crestǎtura sǎ poatǎ fi executatǎ în mijlocul cusǎturii. Pentru aceasta pendulul se lasǎ sǎ cadǎ liber din poziţia de lansare şi se verificǎ dacǎ acul indicator s-a oprit pe cadran la gradaţia zero.forma crestǎturii. Se calculeazǎ aria secţiunii iniţiale S0 = (a-h)b. Flancurile şi planul de simetrie al crestǎturii trebuie sǎ fie perpendiculare pe axa longitudinalǎ a epruvetei. Acest tip de epruvete poartǎ numele de Charpy V (fig. dând astfel posibilitatea pendulului sǎ cadǎ liber şi sǎ rupǎ în drumul sǎu epruveta. Prelucrarea epruvetelor destinate încercǎrii la încovoiere prin şoc se face cu o atenţie deosebitǎ deoarece ea va asigura precizia şi reproductibilitatea rezultatelor experimentale. Crestǎtura se executǎ prin gǎurire şi tǎiere sau prin frezare şi rectificare. Se mǎsoarǎ. Aceasta nu trebuie sǎ aibǎ urme de prelucrare. U .Pentru a pune în evidenţǎ sensibilitatea la fragilizare a oţelului prin amorsarea fisurii. Aceasta deoarece încercarea pe epruvete cu crestǎtura în V evidenţiazǎ proprietatea metalului de a opri propagarea fisurii amorsate pe vârful ascuţit. cu o precizie de pânǎ la 1 J. acesta se ridicǎ în poziţia de lansare şi se fixeazǎ cu ajutorul sistemului de prindere. Rezultatele obţinute pe epruvetele tip Charpy U sau V se completeazǎ reciproc. cu ajutorul unui şubler cu precizia de 0. De asemenea. iar acul indicator se readuce în poziţia iniţialǎ. Se verificǎ buna funcţionare a ciocanului pendul. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor • • • • • • • • Se stabileşte felul metalului şi se examineazǎ aspectul exterior al epruvetei. însemnând rezilienţǎ în limba germanǎ. La prelucrarea cu scule aşchietoare trebuie evitate încǎlzirea exageratǎ a materialului şi eforturile de încovoiere sau alte solicitǎri ce pot apǎrea. astfel încât pe fundul crestǎturii sǎ nu aparǎ zgârieturi orientate dupǎ generatoare. dar a fost antrenatǎ de ciocan dincolo de reazemele nicovalei. C . Dupǎ oprirea pendulului cu ajutorul frânei. care au o influenţǎ foarte mare la acţiunea dinamicǎ. tratamentul termic trebuie efectuat înainte de executarea crestǎturii. semn cǎ pierderile de energie sunt nesemnificative. Simbolul rezilienţei este KCU W0/h/b.adâncimea crestǎturii . are urmǎtoarea semnificaţie: K . se va evita formarea concentratorilor de tensiune. epruvetele trebuie prelevate astfel încât proprietǎţile materialului sǎ nu fie denaturate. În cazul epruvetelor tratate termic.

S0 . grǎunţos şi lucios. b în care b1 este lǎţimea epruvetei mǎsuratǎ dupǎ ruperea acesteia. cu atât tenacitatea este şi ea mai mare. 26 . corespunzǎtoare unei ruperi tenace.8 Material a [mm] Dimensiunile epruvetei b [mm] h [mm] aC [mm] S0 [cm2] W0 [J] Wc [J] KCU [J/cm2] T [%] Într-un buletin de analizǎ se menţioneazǎ modul de prelevare a epruvetei şi se noteazǎ defectele observate ca urmare a examinǎrii secţiunii de rupere a probei. tendinţa actualǎ este ca rezultatele sǎ se exprime prin energia consumatǎ la rupere. Contracţia transversalǎ a epruvetei reflectǎ tenacitatea materialului. Contracţia transversalǎ se determinǎ cu relaţia: b − b1 T= ⋅ 100 [%]. douǎ pǎrţi distincte: o parte centralǎ cu aspect cristalin. fibroasǎ şi matǎ. corespunzǎtoare unei ruperi fragile.energia consumatǎ pentru ruperea epruvetei. materialul este mai puţin fragil. şi cealaltǎ parte.8. La încercarea pe epruvete Charpy V. în imediata vecinǎtate a crestǎturii. respectiv. în general.b . Rezilienţa se exprimǎ în J/cm2 sau daJ/cm2. c .aria secţiunii iniţiale a epruvetei. Simbolul este în acest caz KCV şi se mǎsoarǎ în J sau daJ (STAS 7511-81). Tabelul 2. Cu cât contracţia este mai mare.lǎţimea epruvetei. Acest aspect prezintǎ. Rezultatele obţinute se trec în tabelul 2. La aprecierea tenacitǎţii unui material trebuie sǎ se ţinǎ seama şi de aspectul macroscopic al secţiunii de rupere.

6. condiţiile de lucru.2. Metodele statice şi dinamice se deosebesc între ele. Metoda constă din imprimarea. Tabelul 2. caracterizat printr-o anumită formă şi dimensiune. 2. [N/mm ] Vickers bilă de oţel comparativă Poldi Metoda Tip penetrator Domeniul de utilizare < 450 HB < 450 HB toate materialele toate materialele < 450 HB Tipul metodei statică statică statică statică dinamică Menţiuni. perpendicular pe suprafaţa piesei de încercat.15 Evaluarea Scări durităţii utilizate F/S. 2. dimensiunile caracteristice ale urmelor lăsate de penetrator în material şi modul de evaluare a durităţii. Scopul lucrării Se urmăreşte însuşirea noţiunilor şi a metodologiei necesare determinării durităţii Brinell (STAS 155 – 83). Metodele frecvent utilizate la determinarea durităţii şi caracteristicilor sunt cuprinse în tabelul 2.15. şi metode dinamice. [N/mm2] Brinell bilă oţel bilă oţel h. la care viteza de acţionare se situează sub 1 mm/s. precum şi cunoaşterea aparaturii destinate acestui scop. Determinarea durităţii Brinell 1. în principal. Metodele de determinare a durităţii. a unei bile de diametru prescris D. La determinarea durităţii materialelor se iau în considerare mărimea urmelor produse de un corp de penetrare numit penetrator. la microscop sau prin proiectarea urmei pe ecranul aparatului destinat încercării.1. Mărimile din tabel au următoarea semnificaţie: F – forţa ce acţionează asupra penetratorului. cu o forţă F. Noţiuni teoretice Determinarea durităţii Brinell este una dintre cele mai folosite metode de evaluare a durităţii materialelor. Suprafaţa calotei sferice se calculează pornind de la diametrul d al bazei acesteia. [mm] B = 130 h. măsurat cu lupa. h – adâncimea urmei lăsate de penetrator în material sub acţiunea unei forţe date. S – suprafaţa. se vor efectua determinări experimentale de punere în evidenţă a durităţii pe diferite categorii de materiale şi se vor compara rezultatele obţinute. Determinarea durităţii materialelor Duritatea este o proprietate a materialelor care exprimă capacitatea acestora de a se opune acţiunii de pătrundere a unui corp dur în masa sa. Bila utilizată ca penetrator trebuie să aibă o duritate cu minimum 70 % mai mare decât duritatea materialului de încercat. pentru care viteza de acţionare depăşeşte această valoare. când se foloseşte ca penetrator o bilă din oţel. se obţine: . se clasifică în metode statice.6. şi forţa ce acţionează asupra acestuia. prin forma penetratorului. [mm] C = 100 Rockwell con de diamant 2 piramidă de diamant F/S. Ea se aplică materialelor ce au duritatea posibilă mai mare de 450 HB. Pentru formarea deprinderilor practice. astfel: S= π ⋅D 2 (D − 27 D2 − d 2 ) Înlocuind suprafaţa calotei în relaţia de calcul s durităţii. şi a celor ce au duritatea cuprinsă între 450 şi 650 HB. când se foloseşte ca penetrator o bilă din carbură de wolfram. Duritatea Brinell HB se exprimă prin raportul dintre forţa aplicată F şi suprafaţa calotei sferice S a urmei remanente lăsate de penetrator după îndepărtarea lui de pe materia: HB = F/S Duritatea Brinell HB se foloseşte ca o valoare convenţională ce înlocuieşte folosirea unităţii de măsură daN/mm2. în funcţie de viteza de acţionare a forţei asupra penetratorului.

fonte Cupru. ceea ce ar conduce la obţinerea unor rezultate eronate. bronz.5 1 Tabelul 2. în standard. pentru obţinerea unor valori constante a durităţii.25·D < d < 0.5. Valori comparabile se obţin numai în condiţiile în care se respectă similitudinea geometrică a urmelor produse. este necesar ca diametrul urmei lăsate de penetrator pe materialul de încercat să se încadreze în limitele impuse de relaţia: 0. [daN/mm2]. staniu. magneziu. Gradul de solicitare se alege dintr-un şir de valori standardizat şi prezentate în tabelul 2. Din figura 2. 2. reiese că această similitudine este satisfăcută numai dacă unghiul φ este identic pentru toate urmele obţinute la încercarea unui anumit material. Se poate constata. 5 şi 10 mm. nichel. Din triunghiul AOB rezultă: Fig. folosind o sarcină constantă şi penetratoare cu bile de diametre descrescânde se obţin valori descrescânde ale durităţii.16 în funcţie de natura materialului şi de grosimea probei. de unde d = D sin 2 2 2 2 HB = 2F π ⋅ D2 ⋅ 1 ⎛ϕ ⎞ 1 − 1 − sin 2 ⎜ ⎟ ⎝2⎠ Punând condiţia similitudinii (φ = constant) rezultă că. alamă turnată Aliaje antifricţiune Plumb. Acest raport se notează cu k şi este denumit grad de solicitare. Gradul de solicitare k 30 15 10 5 2. alamă trasă.60·D 28 . metale moi Pentru ca bila să nu se deformeze în timpul încercării. D şi d. oţel turnat. tabele care prezintă valoarea durităţii în funcţie de F. deci. Practic. [daN/mm2] HB = 2F π ⋅D 2 ⋅ 1 ⎛ ⎜1 − 1 − ⎛ d ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎝D⎠ ⎝ 2 . 2. Diametrul bilei penetrator se alege dintr-un set d cinci bile ale cărui dimensiune poate fi: 1. că valorile durităţii Brinell obţinute cu penetratoare având bile de diametru diferit sau asupra cărora acţionează sarcini diferite nu sunt comparabile între ele. De asemenea. la încercarea aceluiaşi material.HB = sau: π ⋅D D− D −d ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ ( 2F 2 2 ) . aliaje uşoare Aluminiu.39 Această expresie introdusă în relaţia de mai sus conduce la: D ϕ d ϕ sin = .16 Materiale pentru care este recomandat Oţel netratat. Dacă F şi D din relaţia prezentată sunt cunoscute şi d rezultă în urma măsurării diametrului urmelor se poate calcula duritatea.2. acest calcul nu este necesar deoarece există.39. Folosind la determinarea durităţii un penetrator cu bilă de diametru constant şi sarcini crescătoare se obţin valori crescânde ale durităţii. este necesar ca raportul F/D2 să fie constant.

Dacă duritatea probabilă este cuprinsă între 450. Durata necesară epuizării curgerii materialului şi atingerea urmei de mărime practic constantă este în funcţie de natura şi duritatea materialului încercat. sunt prevăzute durate de menţinere a sarcinii asupra penetratorului la determinarea durităţilor diferitelor materiale. Ecranul este prevăzut cu o scară gradată care permite măsurarea diametrului urmei proiectate pe acesta.17). urma fiind luminată de becul 5 prin obiectivul aparatului. La pornirea aparatului penetratorul ia locul obiectivului şi acţionează asupra materialului sub acţiunea forţei. Epruvetele şi piesele supuse încercării trebuie să îndeplinească anumite condiţii. În vederea evitării influenţei reciproce a zonelor durificate din jurul urmelor şi pentru evitarea influenţei marginii probei asupra rezultatelor obţinute se recomandă păstrarea unei distanţe minime b între centrele a două urme alăturate şi a unei distanţe minime c între centrul urmei şi marginea probei (tabelul 2. se recomandă folosirea duratelor de menţinere menţionate în tabelul 2. Se pregăteşte suprafaţa pe care se realizează determinarea.17 Timpul de măsurare a sarcinii [s] 10-15 27-33 115-125 170-190 b 4d 5d 6d 6d c 3. Pe ecran apare imaginea urmei ce poate fi măsurată. Aparatură şi materiale Pentru efectuarea încercării se utilizează un durimetru (fig.. lipsită de porţiuni oxidate.40) prevăzut cu un cap mobil ce poartă penetratorul 2 şi obiectivul 1. 29 . cu ajutorul prismelor sau oglinzii 4.4d 5. în aşa fel. 4.Pentru evitarea influenţei suportului de sprijin a probei asupra rezultatelor încercării. în standardele de produs. Obiectivul are rolul de a proiecta. Desfăşurarea lucrării. iar dacă este sub 450 HB se poate folosi un penetrator cu bilă din oţel călit.2. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Tabelul 2. La terminarea ciclului de penetrare capul mobil împreună cu obiectivul se rabat astfel încât urma se va găsi în axa optică a obiectivului.5d 5. De aceea.17. încât amprenta să fie vizibilă cu uşurinţă pe ecranul aparatului şi să poată fi măsurată cu precizie.5d 4. În absenţa acestor indicaţii. La aşezarea probei pe masa suport. obiectivul se găseşte deasupra acesteia permiţând analiza suprafeţei şi alegerea locului în care să se facă determinarea astfel încât două urme învecinate să fie la o distanţă suficient de mare între ele.5d • • Pentru buna desfăşurare a lucrării se parcurg următoarele etape: Se analizează piesa sau materialul de încercat şi se apreciază duritatea acestuia (dacă materialul este tratat termic sau nu). HB Peste 100 36-100 10-35 Sub 10 3.650 HB se va folosi un penetrator din carbură de wolfram. La metoda de determinare a durităţii Brinell. grosimea a minimă a probelor supuse încercării trebuie să fie de 8 ori adâncimea urmei h. Duritatea Brinell..2. în funcţie de duritatea Brinell a materialului. Aşezarea greutăţii 7 necesare asigurării forţei de apăsare asupra penetratorului se face prin intermediul butoanelor 6 în dreptul cărora este valoarea reală a încărcării. plană şi să fie prelucrată. imaginea urmei pe ecranul 3. materialul supus încercării suferă deformaţii plastice în zonele de contact şi în vecinătatea acestora.40 curată. Suprafaţa lor trebuie să fie Fig.

30 30 . Valorile durităţii obţinute se trec în tabelul 2. al doilea sarcina de încercare. cu o durată de menţinere de 15 secunde.• Se stabilesc condiţiile de lucru. Astfel. Se măsoară diametrul urmei lăsate de penetrator. După acest simbol se înscriu trei indici: primul reprezentând diametrul D al bilei penetrator.09 1/6(HB-40) 0.40 0. D. bronz în stare recoaptă Cupru. nichel. • Se execută cel puţin trei încercări pentru fiecare piesă. • Se verifică dacă diametrul mediu al urmei este cuprins între 0.56 0. mediu Valoarea durităţii Brinell poate constitui o bază de determinare a rezistenţei la tracţiune a materialului.19. Tabelul 2.250·D şi 0. alamă. în funcţie de natura materialului se alege gradul de solicitare şi diametrul penetratorului. Pentru condiţii de determinare cu bila de 10 mm diametru. iar duritatea finală va fi media durităţilor parţiale obţinute la fiecare dintre aceste măsurători. după două direcţii perpendiculare şi se face media măsurătorilor. până la 100 HB.18 Nr. se indică cu o precizie de 0. iar pentru durităţi mai mari numai prin cifre întregi.18. Marcă material Condiţiile încercării F.19 Materialul Oţel carbon de construcţii Oţel aliat de construcţii Cupru.43 0. exprimată în daN.40 0.22 0. Pentru aceasta. sarcina de încărcare de 750 daN. iar al treilea timpul de menţinere a sarcinii. simbolizarea se face numai prin HB (HBW).36 0.6·D. Cunoscând gradul de solicitare şi diametrul penetratorului. bronz în stare ecruisată Bronz turnat Bronz laminat Compoziţie pentru lagăre Aliaje Al-Cu-Mg (duraluminiu) K1 0.35 Materialul Aliaje Al-Mg Aliaje de Mg Aliaje de Mg-Al Aluminiu turnat Aliaje de zinc turnat Fontă cenuşie Suduri din oţel K1 0.34 0. notraţia 270 HB (HBW)5/750/15 reprezintă valoarea durităţii Brinell determinată cu o bilă de oţel (carbură de wolfram) având diametrul de 5 mm.23 0.44 0.4 – 0. sarcina de 3000 daN şi un timp de menţinere de 15 secunde. Factorii de transformare K1 pentru calculul rezistenţei de rupere la tracţiune pe baza relaţiei Rm = K1·HB. sarcina de încărcare se determină din relaţia: k= • • F D2 Se execută încercarea. Pentru materiale moi şi de dimensiuni mari se alege un penetrator cu diametru mare. HB 1 2 3 HB.1HB.55 0. alamă. Duritatea Brinell. Valoarea durităţii este urmată de simbolul determinării HB (când s-a utilizat bilă din oţel). Tabelul 2. nuchel. pentru diferite materiale.crt. k [daN] [mm] Duritatea.22 0. Dacă nu se respectă această condiţie se alege un alt penetrator şi se recalculează forţa în condiţiile aceluiaşi grad de solicitare. sunt trecute în tabelul 2.

din acest punct de vedere. 2. 2.6. La încercarea Vickers. depuse galvanic etc. cu diagonala d. iar valoarea corespunzătoare a durităţii se citeşte direct din tabelele anexate aparatului. în funcţie de diagonala d. Mărimea sarcinilor de încercare pentru fiecare dintre aceste variante de determinare a durităţii sunt prezentate în tabelul 2. precum şi cunoaşterea aparaturii destinate acestui scop.20 Încercarea Vickers normală Vickers cu sarcini mici Vickers cu microsarcini Sarcina de încercare.20. se poate spune că duritatea este independentă de mărimea sarcinii. În cazul determinării durităţii straturilor subţiri se efectuează mai multe încercări şi se reţin numai rezultatele acelora care sunt apropiate 31 .02 0. ca urmare. simbolizată cu HV. folosind penetratoare cu unghiuri identice la vârf. având la vârf acelaşi unghi cu cel al penetratorului.01 100 0. Se recomandă. încercări de duritate Vickers cu sarcini mici şi încercări de duritate Vickers cu microsarcini (microduritate Vickers). este de 0 136 şi a fost ales de aşa manieră încât să se stabilească o legătură cu duritatea Brinell (fig.2. subţiri. în principiu.2 Adâncimea de penetrare a piramidei Vickers în material este de numai 1/7·d. cu metoda Brinell. Datorită adâncimii mici de pătrundere a penetratorului în material.8544 ⋅ F d2 = 136 d2 2 sin 2 În practică se măsoară lungimea diagonalei cu ajutorul unui microscop de măsurare sau cu un proiector. Noţiuni teoretice Metoda de determinare a durităţii Vickers utilizează ca şi penetrator o piramidă de diamant cu baza un pătrat.1 0. Tabelul 2. Cu toate acestea. se obţine relaţia de calcul a durităţii Vickers: Fig. Unghiul la vârf al penetratorului. Metoda Vickers se aseamănă. Urma este considerată ca o piramidă dreaptă cu baza pătrată. Pentru formarea deprinderilor practice se vor efectua determinările experimentale de punere în evidenţă a durităţii pe diferite categorii de materiale şi se vor compara rezultatele obţinute. se obţin urme geometrice identice oricare ar fi forţa de încercare şi.5 0. [daN] 20 30 50 2 3 4 0. La materialele a căror duritate este mai mică decât această valoare se foloseşte metoda Brinell. Determinarea durităţii Vickers 1. Duritatea Vickers.41 F HV = 1. metoda poate fi aplicată fără limite la determinarea durităţii. anumite standarde au prescris diferite sarcini discrete şi. măsurat între două feţe opuse. au clasificat încercările Vickers în: încercări normale de duritate Vickers. îndeosebi.1 5 0.2. Deoarece diamantul are cea mai mare duritate dintre toate materialele utilizate în industrie.2. a straturilor tratate termic.41). se exprimă prin raportul dintre forţa aplicată f şi aria suprafeţei laterale a urmei remanente produse de penetrator. metoda poate fi utilizată şi pentru determinarea durităţii pieselor mici. Scopul lucrării Se urmăreşte însuşirea noţiunilor şi a metodologiei necesare determinării durităţii Vickers (STAS 492/1-85). Duritatea Vickers se determină cu relaţia: HV = F/S Exprimând suprafaţa S a urmei lăsate de penetrator. la determinarea durităţii materialelor ce au duritatea probabilă mai mare de 300 daN/mm2. din motive practice. Ea constă în apăsarea unui penetrator cu o viteză redusă şi cu o anumită forţă predeterminată F pe suprafaţa materialului de încercat.005 10 1 0.

La coborârea acesteia.5d. Sarcina se realizează cu ajutorul manetei 5. în cazul determinării de microduritate. aparatul poate fi deplasat pe coloană şi fixat prin strângere cu ajutorul toţii de mână 9. aceasta va acţiona. După prelucrarea suprafeţei.21 Duritatea Vickers. Urma este iluminată de becul 8 alimentat printr-un transformator înglobat în aparat.5d 3. montată pe o placă de bază 2. pentru a evita influenţa suportului de sprijin a piesei asupra durităţii. concave sau convexe. Continuând coborârea manetei. E va evita ca în timpul pregătirii să apară modificări structurale generate de încălziri şi ecruisări.5d 5. rezultatele obţinute la determinarea durităţii se corectează. penetratorul 3 care este sprijinit în partea superioară cu un arc elicoidal se aşează pe suprafaţa piesei de încercat. Pentru evitarea acestei influenţe. Valoarea diviziunii micrometrului ocular este de 1 μm. Principala sursă de erori la această încercare este legată de măsurarea diagonalelor urmei. Una dintre aceste este influenţa reciprocă a urmelor învecinate.42 32 . Corecţiile ce se aplică sunt trecute în tabelele standardelor de încercare a durităţii pe suprafeţe curbe. În funcţie de mărimea piesei de încercat. În cazul suprafeţelor curbe.2. Fig. Aparatură şi materiale Încercarea Vickers diferă de încercarea Brinell numai prin forma penetratorului şi mărimea sarcinilor de încercare. în general. 3. dincolo de stratul tratat termic.5d 3.5d 4. Tabelul 2. tehnica pregătirii probelor metalografice.21). prin intermediul unei piese în partea superioară a arcului tratat din interiorul cilindrului. se recomandă utilizarea sarcinilor cât mai mari la efectuarea încercării.5d 2. [s] 10 -15 27 -33 115 – 125 170 . care cuprinde şi masa aparatului. adică de aproximativ 10 ori adâncimea de pătrundere a penetratorului. De aceea. Celelalte valori se exclud întrucât ele s-au obţinut prin pătrunderea penetratorului până la miezul piesei. Cursa de rotire este reglată astfel încât urma să ajungă în centrul câmpului vizual al microscopului. HV Peste 100 36 – 100 10 – 100 Sub 10 Timpul de menţinere a sarcinii. prin zonele durificate din jurul urmei. Aceasta. Aparatul prezentat în figura 2. multe aparate de încercare a durităţii sunt construite pentru a fi utilizate pentru ambele metode. Pregătirea suprafeţelor pieselor de încercare trebuie să fie făcută cu o deosebită atenţie folosind. se recomandă păstrarea distanţelor b între centrele urmelor învecinate şi a distanţelor c dintre centrul urmelor şi marginea piesei (tabelul 2. exercitând forţa de încercare care devine nominală în poziţia atingerii conului de protecţie 4. se poate face şi un tratament cu reactivi pentru evitarea structurii metalografice.ca mărime.5d 4. sferice sau cilindrice. În vederea reducerii ponderii erorii subiective cauzată de plasarea reperelor în contact cu extremităţile urmei.5d Grosimea piesei de încercat sau a stratului trebuie să fie de cel puţin 1.5d c 2. După realizarea urmei.42 este susţinut de o coloană 1.190 b 2. aparatul se roteşte în jurul coloanei astfel încât deasupra urmei să ajungă microscopul de măsurare cu ocularul 6 şi micrometrul ocular 7. La determinarea durităţii Vickers există numeroase surse de erori.

exprimată în daN. se aduce microscopul deasupra acesteia şi se analizează suprafaţa piesei stabilindu-se locul în care se face determinarea. 2. şi de un al doilea indice care exprimă durata de menţinere t a sarcinii de încercare. 43 c). Pentru fiecare urmă se determină duritatea. HV 2 3 HV mediu 1 33 . Valoarea durităţii este urmată de simbolul determinării HV urmat de un prim indice reprezentând sarcina de încercare.22 Nr. Aparatul frecvent utilizat în laborator lucrează cu două sarcini. După aceasta se măsoară. 30 – sarcina de încercare. Desfăşurarea lucrării. 15 – timpul de menţinere. [s] Duritatea.2. Tabelul 2. 43 a). • Se execută încercarea. Marcă crt. Pentru aceasta se roteşte dispozitivul de măsurare până când axa orizontală a scalei devine paralelă cu una din diagonalele urmei de măsurat (fig. Cu ajutorul unui şurub se aduce scala gradată cu diviziunea 0 tangentă la unul dintre colţurile urmei (fig.1 HV. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Pentru buna desfăşurare a lucrării se parcurg următoarele etape: • Se pregăteşte suprafaţa piesei sau a materialului la o rugozitate care permite determinarea şi măsurarea urmelor în condiţii bune. iar cu un alt şurub micrometric se aduce fanta de culoare închisă tangent la celălalt colţ al diagonalei (fig. [daN] t. • Se stabileşte forţa cu care se va face încercarea. 2. Pentru aceasta se aşează piesa pe masa aparatului. material Condiţiile încercării F. Fig. exprimat în secunde. 43 b). cealaltă diagonală şi se face media valorilor obţinute. 2. iar pentru durităţi mai mari numai prin cifre întregi. Aceste urme trebuie să aibă un contur clar şi neafectat de urmele prelucrării. Valorile durităţii obţinute se trec în tabelul 2. • Se execută cel puţin trei încercări. pentru durităţi sub 100 HV.22. din tabele. Mărimea diagonalei este egală cu numărul intervalelor întregi dintre diviziunile ce se suprapun peste urmă înmulţite cu 100 (μm) la care se adaugă o valoare în μm citită pe tamburul şurubului micrometric.4. iar duritatea finală va fi media durităţilor parţiale obţinute la fiecare dintre aceste măsurători.43 Duritatea Vickers se indică cu o precizie de 0. în acelaşi mod. Notaţia 290 HV 30/15 are următoarea semnificaţi: 290 – valoarea unităţii. • Se măsoară diagonalele urmei cu ajutorul micrometrului ocular. când între conul de protecţie şi piuliţele reglabile se introduce o şaibă calibrată. O sarcină de 30 daN sau una de 10 daN. Se deplasează sistemul de penetrare deasupra piesei prin rotirea consolei în jurul coloanei şi se execută încercarea. după care se revine cu microscopul deasupra urmei.

a unui penetrator de formă dată sub acţiunea unei sarcini. măsurată faţă de un plan de referinţă ales convenţional. indiferent de duritatea probabilă pe care o au. pe de altă parte. Aceasta pentru a se asigura o epuizare practic completă a deformaţiilor locale sub presiunea de contact a penetratorului. 2.6. Duritatea Rockwell se determină deci prin relaţia: HR = E-e. pe de o parte. duritatea Rockwell se defineşte ca diferenţa dintre o valoare convenţională E şi valoarea adâncimii de penetrare. 34 . 30 sau 60 secunde. Noţiuni teoretice Prin metoda Rockwell s-a urmărit. să ofere posibilitatea aplicării ei pentru toate categoriile de materiale. În a doua etapă se aplică suprasarcina F1. Determinarea durităţii Rockwell 1. prin folosirea ca reper zero a gradaţiei 100 sau 130 şi mişcarea inversă a indicatorului faţă de scara gradată. durata de menţinere a sarcinii totale de încercare F = F0 + F1 este recomandată a fi de 15.44 În practică. manifestată prin oprirea practic completă a mişcării acului indicator. 2. 44 a) sau de 130 (fig. 2. În prima etapă se aplică asupra penetratorului o sarcină iniţială F0. Fig. în funcţie de material. precum şi cunoaşterea aparaturii destinate acestui scop (STAS 493-91).3.44).2.002 mm pentru metodele obişnuite de determinare a durităţii.2. după care dispozitivul de măsurare a adâncimii de penetrare se aduce la zero. ci pe baza evaluării adâncimii urmei remanente de pătrundere. Pentru formarea deprinderilor practice se vor efectua determinări experimentale de punere în evidenţă a durităţii pe diferite categorii de materiale şi se vor compara rezultatele obţinute. într-un material. vizibilă la dispozitivul de măsurare a adâncimii de pătrundere a penetratorului. Această diferenţă se realizează. Metoda constă în imprimarea. În cazul metodei Rockwell nu se recurge la calculul durităţii prin raportul dintre forţa aplicată asupra penetratorului şi aria urmei produse de acesta în material. După epuizarea curgerii materialului. practic. Unitatea de duritate Rokwell corespunde unei adâncimi de pătrundere de 0. se îndepărtează suprasarcina F1 şi se citeşte direct adâncimea remanentă de pătrundere a penetratorului în material (fig. Procesul se desfăşoară în două etape. să se simplifice metodologia de determinare a durităţii materialelor şi să se reducă timpul necesar efectuării încercării şi. Deoarece duritatea variază invers proporţional cu adâncimea de pătrundere a penetratorului şi pentru ca durităţilor crescânde să le corespundă valori crescânde.2.44 b). Valoarea convenţională E este în funcţie de scara utilizată şi poate fi de 100 (fig. Scopul lucrării În cadrul acestei lucrări se urmăreşte însuşirea noţiunilor şi a metodologiei necesare determinării durităţii Rockwell.

Aparatul de măsurare a durităţii Rockwell. 3.23 Simbol Sarcina. Pentru oţeluri călite. La urmele aplicate cu penetrator bilă. HRC 150 îmbunătăţite. adică D = 1.002.45. Piesa de încercat se aşează pe masa 6. oţeluri călite. metale dure. adică de cel puţin zece ori adâncimea de pătrundere a penetratorului.2 ± 0. format la rândul lui.în care: e este valoarea adâncimii remanente de pătrundere. greutăţile 2. Pentru evitarea influenţei reciproce a urmelor efectuate cu con de diamant se păstrează o distanţă de cel puţin 3 mm între urmele învecinate sau între acestea şi marginea piesei.23. exprimată în unităţi Rockwell. se compune din carcasa 1 care conţine mecanismul de încărcare. table. O unitate Rockwell este egală cu 2 μm. HRD 100 10 Metale neferoase. Duritatea acestei bile trebuie să fie aproximativ 850 HV 10 pentru a nu se deforma inadmisibil în cursul încercărilor. Pârghia de încărcare acţionează asupra penetratorului 8 ghidat de carcasa 7. aliaje de HRF 150 cupru. se utilizează ca penetrator un con de diamant cu unghiul la vârf de 120 ± 0. prezentat în figura 2. Tabelul 2. Grosimea pieselor trebuie să fie de cel puţin 10e. Adâncimea de penetrare este măsurată de comparatorul 9. benzi subţiri din oţel călit. din pârghia de încărcare 11.002. e = (130 – HR)·0. Caracteristicile diferitelor scări de determinare a durităţii Rockwell sunt prezentate în tabelul 2. [daN] E Utilizare F0 F1 Metale dure. oţeluri HRB 100 Bilă de oţel 130 netratate. care se poate regla în înălţime prin roata de mână 4. în principiu.45 . Această sarcină este identică pentru toate scările de măsurare a durităţii Rockwell.002 mm. fonte. piesa se aşează pe 35 Penetrator Fig. Pentru oţeluri carbon obişnuite. distanţa dintre centrele urmelor învecinate trebuie să fie de cel puţin trei ori diametrul urmei.588 ± 0.50 şi o rotunjire la vârf de 0. atât prin faptul că încercarea se desfăşoară în două trepte. pentru scările cu E = 130. se caută folosirea sarcinilor mari şi a penetratoarelor care asigură o pătrundere mai adâncă în material pentru reducerea ponderii erorilor de măsurare. bronzuri. cât şi prin faptul că dispozitivul de măsurare face parte integrantă din aparat. ce acţionează asupra tijei filetate 5. pentru scările cu E = 100.004 mm. oţeluri speciale. Aparatură şi materiale Aparatele de a durităţii Rockwell se deosebesc de aparatele Brinell şi Vickers. La determinarea durităţii pieselor cilindrice sau sferice cu diametrul mai mic de 25 mm se aplică corecţiile din standardul de încercare a durităţii Rockwell pe suprafeţe curbe (STAS 8351-81). se alege ca penetrator o bilă din oţel călit cu diametrul de 1/16’. HRG 60 La alegerea scării de determinare a durităţii se are în vedere că. Pentru determinarea durităţii. În funcţie de duritatea probabilă a materialului se alege tipul penetratorului. amortizorul 3 şi arcul 10 pentru realizarea sarcinii iniţiale F0. sarcina iniţială şi sarcina finală. Se ţine totuşi seama de natura pieselor de încercat şi de limitele adâncimii de pătrundere corespunzătoare scărilor respective. alame speciale. straturi dure şi HRA 60 Con de diamant 100 subţiri.2. Adâncimea de penetrare se calculează din duritatea Rockwell cu relaţiile: e = (100 – HR)·0.

ridică pârghia 11 şi deformează arcul 10 (comprimă). Duritatea finală este media durităţilor parţiale obţinute la fiecare dintre aceste măsurători. Tabelul 2. Se stabilesc condiţiile de lucru. aplicarea sarcinii iniţiale de 10 daN care corespunde aparatului în care acul indicator mic ajunge la punctul roşu şi cel mare la valoarea zero de pe scara neagră.30 secunde. iar 56 HRC corespunde unei durităţi de 56 unităţi Rockwell măsurate pe scara C. de caracteristicile geometrice şi dimensionale ale acesteia. Pentru indicarea durităţii se foloseşte simbolul HR urmat de o literă corespunzătoare încercării respective. iar acul indicator mare ajunge la valoarea zero de pe scara neagră. Valorile durităţilor obţinute se trec în tabelul 2. 3. Este suficient ca suprafaţa să fie plană. Desfăşurarea lucrării. se parcurg următoarele etape: Se alege metoda de determinare a durităţii în funcţie de materialul piesei. Marcă material 1. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor • • • • Pentru buna desfăşurare a lucrării.. tipul penetratorului şi scara pe care se va face citirea durităţii. împreună cu aceasta. Duritatea Rockwell se indică cu o precizie de 0.5HR.24. Încercarea propriu-zisă constă în fixarea piesei pe masa aparatului. 2. continuu şi fără şocuri datorită unui amortizor montat pe aparat. Aceasta înseamnă că în funcţie de metoda de determinare aleasă se stabileşte forţa totală necesară determinării. după care se aplică suprasarcina F1 specifică scării alese. După oprirea acului indicator mare. Acţiunea forţei asupra penetratorului are loc lent. 4. Se alege suprafaţa care pe care se fac determinările şi se curăţă de impurităţi. Încercarea de duritate Rockwell se execută pe suprafeţe care nu trebuie să fie prelucrate în mod deosebit. Săgeata arcului ce corespunde sarcinii iniţiale este măsurată cu comparatorul cu cadran 9 şi se obţine în momentul în care acul indicator mic atinge punctul roşu de pe cadranul aparatului. până la realizarea sarcinii iniţiale. Se execută cel puţin trei încercări şi se stabileşte pentru fiecare urmă duritatea corespunzătoare.masa 6 şi se ridică. Se pregăteşte aparatul prin montează greutăţilor corespunzătoare forţei de încercare şi se fixează penetratorul la locul său. crt.24 Nr. O condiţie esenţială impusă de această metodă de încercare este imobilitatea piesei în timpul încercării. care. Această imobilitate se asigură prin aşezarea corectă a piesei pe un suport corespunzător formei sale. Metoda aplicată Penetrator E F Duritatea. se menţine penetratorul sub sarcină încă 15. lipsită de oxizi şi impurităţi. Se îndepărtează suprasarcina F1 şi se citeşte direct valoarea durităţii pe scara roşie (130 de unităţi) sau pe cea neagră (100 de unităţi) după caz. până la atingerea penetratorului. neunsă. la rândul său. HRB 1 2 3 HRB mediu 36 . De exemplu 85 HRB corespunde unei durităţi de 85 unităţi Rockwell măsurate pe scara B.

6. ⎟ ⎠ 2 Deci duritatea piesei de încercat HB se poate determina pe baza ultimei relaţii cunoscând duritatea barei etalon şi măsurând diametrele urmelor lăsate de bilă pe cele două materiale (bara etalon şi materialul de încercat). d – diametrul urmei lăsate pe piesa de încercat. Noţiuni teoretice Metoda de determinare a durităţii cu ciocanul Poldi. Folosirea acestora este îngrădită de precizia mai redusă a rezultatelor obţinute. portabile. Pentru formarea deprinderilor practice se vor efectua determinări experimentale de punere în evidenţă a durităţii pe diferite categorii de materiale şi se vor compara rezultatele. deşi dă valori aproximative ale durităţii materialelor. Aparatele destinate încercărilor dinamice sunt uşoare. deoarece viteza de aplicare a forţelor prin lovire cu ciocanul este mare. precum şi cunoaşterea dispozitivului destinat acestui scop. care are o duritate HBe cunoscută.4. La ciocanul Poldi se foloseşte principiul metodei Brinell cu deosebirea că amprenta nu se realizează în urma aplicării unei sarcini statice. fiecare aparat este însoţit de o tabelă proprie. Scopul încercării În cadrul acestei lucrări se urmăreşte însuşirea noţiunilor şi a metodologiei necesare determinării durităţii informative cu ajutorul ciocanului Poldi. Metoda Poldi este o metodă dinamică. Făcând raportul celor două relaţii se obţine: HBe D − D 2 − d 2 ⎛ d ⎞ = ≅⎜ ⎟ . ci prin acţionarea unei sarcini dinamice. Determinarea durităţii cu ciocanul Poldi 1.2. În cazul în care se foloseşte o bară etalon cu duritate diferită de cea pentru care a fost construit tabelul (201 HB) valorile luate din tabel vor fi corectate cu ajutorul unui coeficient de corecţie K determinat cu relaţia: k= HBe HBtabel 37 . este foarte des folosită datorită rapidităţii de execuţie şi pentru că permite determinarea durităţii pieselor de gabarit mare şi a celor aflate în locuri inaccesibile celorlalte aparte de determinare a durităţii. în care: D este diametrul bilei (10 mm). Comparând suprafaţa amprentei de pe piesa de încercat cu suprafaţa amprentei de pe bara etalon se determină duritatea HB a piesei. Duritatea celor două materiale (a barei etalon şi a piesei de încercat) se poate determina cu una din următoarele relaţii: HB = π ⋅DD− D −d 2F ( 2F 2 2 ) . de – diametrul urmei lăsate de bilă pe piesa etalon. HBe = π ⋅ D⎛ D − D 2 − d e 2 ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ . Pentru simplificare. HB D − D 2 − d 2 ⎜ d e ⎟ ⎝ ⎠ e rezultă că: 2 ⎛ d HB ≅ HBe ⎜ ⎜d ⎝ e ⎞ ⎟ . în care sunt date valorile durităţii piesei de încercat în funcţie de diametrul urmelor lăsate de penetrator. 2. Bila de oţel cu diametrul de 10 mm imprimă concomitent două urme: una pe piesa de încercat şi alta pe o piesă etalon. robuste şi permit o manipulare uşoară.

în care: HBe este duritatea barei etalon folosite.2. în paranteză. Fiecare urmă va fi măsurată după două diametre perpendiculare după care se face media acestor două valori. în aşa fel încât să se obţină o urmă pe piesa de încercat de aproximativ 4. Notarea durităţii se face prin valoarea acesteia ca medie aritmetică a cel puţin 3 determinări. urmată de simbolul HB şi completată. cu un ciocan da mână ce are o greutate de aproximativ 300 g. Rezultatele obţinute se trec în tabelul 2. ciocan Poldi. • o metodă comparativă. Această valoare este rezultatul mediei aritmetice dintre 0.46 • • • • • Pentru buna desfăşurare a lucrării se parcurg următoarele etape: Se examinează aspectul exterior al piesei destinate măsurării durităţii şi se pregăteşte în acest scop prin curăţire şi ajustare Se introduce bara etalon în locaşul dintre bilă şi percutor Aparatul se aşează cu bila perpendicular pe suprafaţa pregătită a materialului de încercat Se aplică. este aşezată în piesa b fiind reţinută de un arc. 2. • o metodă informativă. 3. duritatea reală a materialului încercat HB este produsul durităţii citit în tabel.25·D şi 0. HBtabel – duritatea barei etalon pentru care a fost construit tabelul. 2mm. Aparatul de măsură a diametrelor amprentelor este o lupă montată într-un corp care are la partea inferioară o scală gradată în zecimi de milimetru.6·D din condiţia impusă durităţii Brinell. 38 . În interiorul corpului se găseşte percutorul f şi arcul spiral c. pentru că duritatea se determină în raport cu o bară etalon. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Fig. Desfăşurarea lucrării. şi coeficientul de corecţie K. pentru că forţa se aplică cu mare viteză prin lovire cu ciocanul. cu ajutorul lupei. Ca urmare. în raport cu diametrul urmelor lăsate de penetrator pe cele două materiale. o lovitură asupra percutorului. Bila e este din oţel călit având diametrul de 10 mm. Se poate spune că această metodă de determinare a durităţii este: • o metodă dinamică. Între bilă şi percutorul f se introduce bara etalon d care va fi apăsat şi fixată cu ajutorul arcului spiral c prin intermediul percutorului f. deoarece rezultatele obţinute nu sunt de mare precizie ci oferă doar informaţii asupra durităţii materialului încercat. cu denumirea metodei folosite. diametrul cercurilor de bază a urmelor lăsate de bilă pe piesa de încercat şi pe bara etalon.46) este un aparat format dintr-un corp a în care se află montată piesa b de fixare a bilei. Aparate şi materiale Ciocanul Poldi (fig. Lovitura trebuie să fie scurtă şi bine dirijată pentru a evita apariţia loviturilor duble care pot deturna rezultatele Se măsoară.25 Nr. 250 HB (ciocan Poldi) înseamnă că duritatea materialului este de 250 unităţi Brinell măsurată cu ciocanul Poldi. 4. crt. 3. 1. 2. Marcă material de [mm] d.25. De exemplu. Epruvetele şi piesele de încercat trebuie să îndeplinească condiţiile pentru piesele şi epruvetele destinate încercării de duritate după metoda Brinell. [mm] HBtabel HB Tabelul 2.

fie prin penetraţie (metoda SHORE. iar pentru materialele plastice rigide.6. Scopul lucrării Lucrarea îţi propune cunoaşterea metodologiei de determinare a durităţii materialelor plastice şi punerea în evidenţă a acesteia pe cale experimentală. Metoda SHORE A şi D se referă la determinarea durităţii prin penetraţie a materialelor plastice cu ajutorul durimetrului SHORE.stativul aparatului împreună cu masa suport. Noţiuni teoretice Determinarea durităţii materialelor plastice se face.47) este format din: 1. Pentru materialele plastice moi se utilizează durimetrul SHORE tip A. 2. Această metodă permite. s-a stabilit ca for-a de apăsare să fie de 1kp = 1kgf. Deoarece forma vârfului de pătrundere şi mărimea forţei aplicate influenţează rezultatele experimentale nu se poate stabili o anumită relaţie între rezultatele obţinute cu un alt ip de durimetru sau cu alte aparate de măsurare a durităţii. Pentru efectuarea determinărilor experimentale se vor folosi materiale plastice pe bază de cauciuc. Aparatură şi materiale Aparatul destinat determinării durităţii SHORE A (fig. Datorită faptului că metoda este empirică nu se poate stabili o relaţie simplă între duritatea prin penetraţie şi proprietăţile fundamentale ale materialului. Respectarea acestei condiţii este uşurată de faptul că aparatul se poate fixa pe stativul 2 ce nu permite aplicarea altei mărimi a forţei. Încercarea se desfăşoară în condiţii determinate. 3.2. cu valoarea unei diviziuni de o unitate SHORE. Aparatul din dotarea laboratorului serveşte la determinarea durităţii cauciucului sau a unor materiale pe bază de cauciuc. acţionează forţa unui arc.30 SHORE A a fost suprimat în favoarea domeniului superior deoarece materialele plastice care au duritatea cuprinsă în domeniul mic sunt foarte puţine. Aparatul de măsură propriu-zis este format dintr-o carcasă metalică uşoară în care este instalat mecanismul de măsurare. fie prin creşterea sensibilă a adâncimii de pătrundere sub acţiunea unei sarcini (metoda Rockwell).2. durimetrul SHORE tip D.instrumentele de verificare ale aparatului. 3. respectiv grade SHORE D. conform SR ISO 868-95. Aparatul de măsură propriu-zis este fixat cu două Fig.aparatul de măsurare propriu-zis. numite grade SHORE A. Duritatea prin penetraţie variază invers proporţional cu adâncimea de pătrundere şi este în legătură cu modulul de elasticitate şi cu proprietăţile vâscoelastice ale materialului. care se găseşte în partea de jos a mecanismului şi care iese afară din carcasă. Deoarece rezultatul măsurării poate fi influenţat de mărimea forţei de presare. Determinarea durităţii materialelor plastice 1. Metoda de determinare a durităţii SHORE A se bazează pe măsurarea penetraţiei în materialul plastic a unui vârf de pătrundere ce are forma unui trunchi de con sub acţiunea unei forţe determinate de un arc. fie măsurarea penetraţiei după o perioadă de timp stabilită. fie măsurarea penetraţiei iniţiale. Acest 39 .5. SR ISO 868-95 scările A şi D). Adâncimea la care intră corpul de pătrundere în material şi care este în strictă legătură cu forţa de acţionare a arcului este arătată pe cadranul 5 al aparatului de către un ac indicator.. Domeniul de măsurare cuprins 0. 2.47 ştifturi cilindrice despicate pe un paralelogram cu arc. Asupra corpului de pătrundere 4. 2. specifice acestor aparate. Penetraţia se exprimă în unităţi gravitaţionale. Scara gradată cuprinde un domeniu de variaţie a durităţii de la 30 până la 100 SHORE A.

Această apăsare se face lent şi fără şocuri. Când aparatul se foloseşte fără stativ proba se aşează pe un suport neted. fără fisuri. 4. Rezultatele obţinute pe probele realizate prin suprapunerea straturilor nu pot fi comparate cu cele determinate pe probele dintr-un singur strat. Suprafeţele probelor trebuie să fie plane. Dimensiunile probelor trebuie să permită efectuarea măsurătorilor la o distanţă minimă de 12 mm de margine şi de 6 mm între punctele învecinate în care s-au efectuat măsurători. Desfăşurarea lucrării Determinarea durităţii maselor plastice prin metoda SHORE A se face în două moduri: I – cu aparatul montat pe stativ. fără corpuri străine sau alte defecte.paralelogram este reglabil pe înălţime. II – fără aparatul montat pe stativ. iar citirea durităţii se face direct pe cadranul aparatului imediat după ce proba a atins suprafaţa de aşezare a aparatului de măsurare. prin deplasarea lui pe o coloană 6. acesta se reglează prin deplasarea lui în sus şi în jos pe coloana de susţinere. iar rezultatul se exprimă şi medie aritmetică a celor cinci determinări. După aceea. Dacă materialele în formă de foi au grosimea mai mică decât cea indicată se pot utiliza probe obţinute prin suprapunerea unui număr suficient de mare de straturi de aceeaşi natură până la atingerea grosimii minime stabilite.26 Materialul Duroflex Dorocol Microporos Levicel Cauciuc natural 5.26. • Date privind identificarea completă a materialului plastic. permiţând poziţionarea corpului de pătrundere în raport cu materialul de încercat. În cazul în care aparatul este montat pe stativ. Pentru determinarea durităţii prin penetraţie se utilizează probe în formă de placă având grosimea de minim 6 mm. Pentru a realiza o mai bună reproductibilitate a rezultatelor se recomandă utilizarea aparatului cu stativ deoarece asigură o apăsarea mai apropiată de 1kgf. Se execută cel puţin cinci determinări succesive. proba se apasă asupra penetratorului (corpului de pătrundere) prin acţionarea butonului de ridicare a mesei 7. paralele. de exemplu după 3 sau 15 secunde. aparatul se aşează pe muchia rotunjită din partea dreaptă pe suprafaţa probei de încercat şi se apasă prin rotirea lui în jurul acestei muchii până ce suprafaţa de aşezare a aparatului atinge toată suprafaţa piesei de încercat. El cuprinde următoarele: • Metoda utilizată şi SR ISO 868-95. duritatea se poate citi şi după o presare mai îndelungată. Stativul 2 serveşte la sprijinirea sau montarea aparatului şi are o masă de lucru 8 cu diametrul de 100 mm pe care se aşează materialul supus încercării. întrucât este posibil ca suprafeţele dintre straturi să nu realizeze un contact perfect. În această situaţie în buletinul de analiză se menţionează timpul de menţinere sub sarcină. Presiunea exercitată asupra piesei supuse determinării trebuie să fie aproximativ 1 kgf. fără incluziuni şi bule de gaze. După aceea. până când între corpul de pătrundere şi proba aşezată pe măsuţa suport apare o distanţă de aproximativ 1 mm. netede. masa de lucru se ridică cu ajutorul butonului până când materialul plastic apasă asupra aparatului încât dezvoltă o forţă de 1 kp. Rezultatele experimentale obţinute se înscriu în tabelul 2. Cu ajutorul acesteia şi prin intermediul unui buton 7 materialul se apasă pe corpul de pătrundere a aparatului de măsurare. În timpul funcţionării. Tabelul 2. Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor În buletinul de analiză se vor trece toate rezultatele experimentale obţinute dar şi condiţiile în care s-au făcut determinările. La materialele care au proprietăţi de curgere vâscoasă cunoscute. 40 Duritatea SHORE A .

exprimat în secunde. • Data în care s-au făcut determinările. • Tipul durimetrului . SHORE A/45/15 are următoarea semnificaţie: • A . dimensiunile ei inclusiv grosimea. dacă duritatea materialului este influenţată de această umiditate.Descrierea probei.tipul durimetrului. Valorile individuale sau medii se vor rotunji în sus sau în jos până la obţinerea unor valori întregi. • 45 – duritatea. iar în cazul epruvetelor formate prin suprapunerea mai multor straturi se va menţiona numărul acestora. • Duritatea şi intervalul de timp după care s-a făcut citirea. umiditatea relativă. • 15 – timpul. Modul de notare a durităţii materialelor plastice se face astfel: metoda de determinare. după care s. • 41 . • Temperatura la care are loc determinarea.făcut citirea. valoarea durităţii şi timpul după care s-a făcut citirea. În buletinul de analiză se mai notează: • Timpul de la pregătirea probelor şi până la efectuarea determinării. Spre exemplu.

prin intermediul unor valori concrete. de cele mai multe ori. spre exemplu. Denumirea proprietăţii tehnologice. De aceea. derivă din denumirea procedeului tehnologic de prelucrare. sudabilitatea. Spre deosebire de proprietăţile mecanice care pot fi exprimate cantitativ. aşchiabilitatea etc. între proprietatea tehnologică şi procesul de prelucrare există î strânsă legătură. sudabilitatea poate foarte bună. Astfel. De aceea. bună sau nesatisfăcătoare.3. 42 . La acordarea acestor calificative se iau în considerare anumite criterii de apreciere stabilita sau impuse de standardele de produs. proprietăţile tehnologice sunt evaluate calitativ. se întâlnesc proprietăţi tehnologice cum sunt: turnabilitatea. prin acordarea unor calificative. DETERMINAREA PROPRIETĂŢILOR TEHNOLOCICE ALE MATERIALELOR METALICE Proprietăţile tehnologice ale materialelor metalice exprimă capacitatea acestora de a fi prelucrate prin diferite procedee tehnologice.

continuă şi fără şocuri a unei epruvete rectilinii.1.2).3).1) fie până la apariţia unei fisuri cu luciu metalic de minim 3 mm. rotundă sau poligonală.3.3. • îndoirea în matriţă profilată la unghiuri stabilite de profilul matriţei (fig. Noţiuni teoretice Încercarea constă în deformarea plastică prin îndoire lentă. Fig. Scopul lucrării Se urmăreşte determinarea capacităţii de deformare prin îndoire a materialelor metalice (SR ISO 7438-93).3.1 în care una din părţile epruvetei formează cu prelungirea celeilalte unghiul α determinat sau prevăzut în standardul de produs. verificarea calităţii produselor precum şi evidenţierea defectelor de suprafaţă a semifabricatelor cu secţiune dreptunghiulară. Se deosebesc următoarele tipuri de încercări: • Îndoirea liberă pe dispozitive cu role până la diferite unghiuri mai mici de 1600 (fig. Îndoirea se execută într-un plan perpendicular pe axa mandrinului sau dornului. Încercarea la îndoire 1. în jurul unei piese denumită mandrin sau dorn până la un unghi α format între faţa unei ramuri a epruvetei îndoite şi prelungirea feţei celeilalte ramuri (fig. având diametrul sau grosimea ≤ 4 mm.3. • îndoirea în menghină cu sprijinul unui dorn. (valoarea unghiului de 600+10 este exemplificativă). până în momentul Fig.3. • îndoirea completă la 1800 cu sau fără distanţe între feţele interioare ale ramurilor epruvetei îndoite (fig.1).3. 2.3.2 43 .

b’’ este de 25±5 mm iar lungimea . La tablele subţiri.1 Tabelul 3.2.2 şi 3. iar muchiile vor fi paralele şi rotunjite.3. Ea constă în îndoirea continuă.1 Ne. Când îndoirea se face la 1800. La aceasta se adaugă un mandrin sau un dorn.. • distanţa dintre feţele interioare. amplasat la mijlocul distanţei dintre role sau suprapus peste axa de simetrie a profilului matriţei. Cele plate vor avea secţiunea dreptunghiulară. • diametrul mandrinului sau a dornului.3. de aşa manieră încât să se realizeze o deformare plastică continuă a epruvetei. 3. Termen 1 Razele rolelor de sprijin 2 Distanţa dintre rolele de sprijin 3 Diametrul mandrinului (dornului) 4 Grosimea sau diametrul epruvetei 5 Lăţimea epruvetei 6 Lungimea epruvetei 7 Unghiul de îndoire 3.3.2). Îndoirea la 1800 se desfăşoară în două etape. caracterizat printr-un anumit profil. cu distanţă între feţele interioare ale ramurilor probei îndoite. grosimea epruvetei este cea a produsului.1. 3.1 m/s a unei epruvete aşezate perpendicular pe axa rolelor sau în matriţa profilată.crt. iar matriţa profilată este prevăzută cu o degajare în formă de U sau V (fig.Fig.1 este compus din două role de sprijin ale căror axe sunt paralele. La întocmirea unui buletin de analiză a materialului supus îndoirii se precizează următoarele: • forma şi dimensiunea epruvetei. fără şocuri şi cu o viteză de 0. fără fisuri. Încercarea se desfăşoară cu ajutorul mandrinului sau a dornului. Desfăşurarea lucrării şi interpretarea rezultatelor Încercarea se poate executa în menghină. • unghiul la care a apărut prima fisură sau dacă nu apar. pe un dispozitiv montat la o maşină de încercat universală sau la o presă care permite aplicarea lentă şi progresivă a unei sarcini.3.L’’ de 200 mm. Dispozitivul de încercat prezentat în figura 3.3 Simbolurile şi termenii utilizaţi în lucrare şi reprezentaţi în figurile 3. dacă încercarea a avut loc la 1800. până la atingerea unui unghi de 1600 între o ramură a epruvetei îndoite în prelungirea celeilalte. În prima etapă îndoirea se realizează până la un unghi de 1200 între o ramură a epruvetei şi prelungirea celeilalte.3 sunt prezentaţi în tab. iar în a doua etapă. atunci între acestea se introduce o piesă (cală) având feţele paralele şi grosimea egală cu cea prescrisă (fig..3).8. se apasă capetele acesteia până ce ele se suprapun şi ajung paralele (fig.3. se specifică. • eventualele defecte identificate. 3b). Lăţimea epruvetei plate .. Epruvetele supuse încercării la îndoire pot avea secţiunea circulară sau poligonală (plată). Încercarea la dublă îndoire a tablelor subţiri şi a benzilor 44 Simbol R l D a b L α Unitate de măsură mm mm mm mm mm mm grade .

Scopul lucrării Se urmăreşte determinarea capacităţii de deformare prin dubla îndoire a tablelor subţiri şi a benzilor laminate la rece (STAS 2080-67). procesul de îndoire a epruvetei se desfăşoară în acelaşi mod ca şi în prima etapă (fig. După aceasta.3. cu ajutorul unui ciocan sau a unei prese.3.5 a şi b). Aceste table pot fi din materiale feroase şi neferoase.3. • eventualele defecte identificate. până la un unghi de aproximativ 1000. Se consideră că materialul are capacitatea bună de deformare prin dublă îndoire. în jurul unu dorn cu diametrul de 10 mm (fig. În prima etapă epruveta se îndoaie. Probele vor fi obţinute prin decuparea lor dintr-o zonă situată la cel puţin 50 mm de marginea tablei sau a benzii ce urmează a fi caracterizată. Noţiuni teoretice Încercarea la dublă îndoire presupune efectuarea a două îndoiri ale epruvetei după direcţii perpendiculare între ele.4 45 . Buletinul de analiză ce caracterizează comportarea tablelor la dublă îndoire cuprinde următoarele : • materialul încercat.4 b). 3. pe muchia de îndoire şi în special în colţul celei de-a doua îndoiri.4 a) aşezat perpendicular pe direcţia de laminare. folosind un ciocan de lemn sau plumb. dacă epruvetele supuse procesului nu prezintă fisuri vizibile cu ochiul liber. 3. • rezultatul încercării.1. Pentru efectuarea lucrării se utilizează epruvete din tablă cu latura de aproximativ 200 mm. Desfăşurarea lucrării şi interpretarea rezultatelor Încercarea se desfăşoară în două etape. numai că noua muchie de îndoire va fi perpendiculară pe prima. Grosimea epruvetei este egală cu grosimea materialului de încercat. În a doua etapă. iar în cazul încercării benzilor se utilizează epruvete de formă pătrată cu latura de 150 mm. dornul se îndepărtează iar îndoirea se continuă până la 1800 şi suprapunerea celor două jumătăţi ale epruvetei (fig. fiecare realizându-se la un unghi de 1800. 2. Fig. având grosimi de până la 3 mm. Bavurile rezultate în urma decupării vor fi îndepărtate prin pilire.

Fig.3.5 46 .

În momentul trecerii peste muchia matriţei M. Adâncimea de ambutisare. Schema de principiu a ambutisării este prezentată în figura 3. în plus. la rece sau la cald. În prezent produsele din table subţiri folosite în industria automobilelor.6 acest timp.R’’ (fig.9 47 . sunt realizate prin ambutisare. Desfăşurarea lucrării şi interpretarea rezultatelor Pentru efectuarea în bune condiţii a lucrării. prin care semifabricatul de formă plată se transformă în produse cave. cu sau fără modificarea intenţionată a grosimii pereţilor. iar în poziţia IV solicitarea principală este de întindere axială. respectiv diametrul de 90 mm şi de grosime egală cu grosimea semifabricatului de încercat. dând naştere la deformări mari de alungire după direcţia radială. constituie indicele Erichsen şi se notează cu IE.3. în vederea determinării deformaţiilor suferite şi a adâncimii maxime de ambutisare a materialului. se debitează 3 epruvete de formă pătrată sau circulară cu latura. aerospaţială.3. Odată cu înaintarea poansonului.. la începutul operaţiei de ambutisare se scurtează în sens transversal datorită tensiunilor de compresiune 1 şi se lungeşte pe direcţia radială datorită tensiunilor de întindere σ2. Noţiuni teoretice Ambutisarea este procesul de deformare plastică. Încercarea la ambutisare a tablelor sau a benzilor după metoda Erichsen 1. având grosimi de 0. asemenea celor din figura 3.3. Încercarea la ambutisare constă în deformarea cu ajutorul unui poanson cu cap sferic a unei epruvete strânse într-o matriţă (fig.7 3. Fig. iar tensiunile de întindere σ2 cresc.L’’ rezultă mai mare decât raza semifabricatului . exprimată în mm..3. tensiunile de compresiune σ1 scad. electronică etc.3. Scopul lucrării Încercarea serveşte la stabilirea capacităţii de deformare prin ambutisare (deformare în matriţă) a tablelor şi a benzilor metalice din oţel. la o deformaţie de încovoiere. Cu ajutorul unui şablon se trasează pe suprafaţa probei un caroiaj format din cercuri.6. în poziţia III.5-2 mm şi lăţimi mai mari de 90 mm (STAS 2112-86). lungimea pe contur a piesei ambutisate . metale neferoase sau aliajele acestora. Un element I de material.8). până la apariţia unei fisuri pătrunse.. elementul de material este supus. elementul se deplasează din poziţia I în poziţia II şi apoi spre muchia matriţei de ambutisare. 2.7). situat spre marginea exterioară a semifabricatului plat.3. În Fig. Datorită alungirii materialului în direcţia axială.

După prinderea epruvetei. o scădere bruscă a forţei de presare şi se poate auzi un sunet metalic ascuţit. batiul 4. După ambutisare. epruveta 8. IE. Epruveta 8 se aşează în matriţa 9 pe suprafaţa pe care au fost trasate cercurile şi cu dispunerea caroiajului înspre oglindă.9 Fig. Încercarea se consideră terminată în momentul formării unei fisuri pătrunse.8 Aparatul destinat ambutisării tablelor prin metoda Erichsen (fig. apoi se fixează cu ajutorul inelului de strângere 3. un rulment cu bile 6.3. continuu şi fără şocuri. cu o viteză de aproximativ 5.3. lent.10 48 .10) se compune dintr-o roată de mână 1. epruveta se scoate din dispozitiv şi se măsoară dimensiunile finale ale cercurilor care formează caroiajul şi adâncimea de pătrundere a poansonului. Fig. un ax filetat 2.Fig. pentru a putea observa cu precizie. Pe baza acestor măsurători se pot trage concluzii asupra deformabilităţii materialului supus procesului de ambutisare şi a indicelui Erichsen. momentul apariţiei fisurii. fixatorul 7.3 se dau câteva valori orientative ale capacităţii de ambutisare pentru diferite materiale. pe o lungime de aproximativ 5 mm. Spre sfârşitul încercării se va reduce viteza de ambutisare către limita inferioară.. penetratorul sferic 5. de regulă. În tabelul 3.3. un inel de strângere 3.3.20 m/min.2. matriţa 9. operaţia de ambutisare începe prin rotirea roţii de mână 1 în sensul acelor de ceasornic. oglinda 10 şi tamburul gradat 11. În momentul fisurării epruvetei se constată. Rezultatele măsurătorilor se trec în tabelul 3.

se poate trasa histograma de variaţie a abaterii faţă de grosimea iniţială a epruvetei. [mm] IE [mm] Se stabileşte zona de solicitare maximă prin compararea dimensiunilor iniţiale şi finale ale cercurilor ce formează caroiajul.5 8. 49 . în material există tensiuni de întindere.5 8. • numărul epruvetelor. Acolo unde dimensiunea cercurilor creşte. În buletinul de analiză se menţionează: • felul şi marca materialului. iar acolo unde dimensiunea acestora este mai mică decât cea iniţială.5-12 de calitate pentru Cu ajutorul datelor care rezultă din măsurarea grosimii pereţilor epruvetei ambutisate. Df. apar tensiuni de compresiuneTabelul 3.3 Material Oţel carbon ambutisare Cupru Aluminiu Alamă Indicele Erichsen IE pentru grosimea tablei de 1 mm 9.5 8. • indicaţii de ambutisare pentru fiecare epruvetă. Di.2 Marcă material Grosimea tablei [mm] Diamterul iniţial al caroiajului. [mm] Diametrul final al caroiajului.Tabelul 3.5-9. • grosimea epruvetelor.0-10.

încercarea la aplatizare. după care se îndoaie până la un unghi α specificat în standardul de produs. Ţevile sunt supuse. semnificaţia şi unitatea de măsură a unor mărimi folosite în lucrare. încercarea la lărgire etc. 2. epruveta se pune în dispozitivul sau maşina de îndoit. În tabelul 3. Încercările tehnologice ale ţevilor 1. Scopul lucrării Determinarea capacităţii de deformare plastică şi verificarea calităţii ţevilor în condiţii specifice unor operaţii tehnologice.4 sunt date simbolurile. în general. Desfăşurarea lucrării şi interpretarea rezultatelor Încercarea de îndoire a ţevilor se realizează într-un dispozitiv sau pe o maşină de îndoit care are o rolă cu canelură al cărei profil corespunde cu diametrul exterior al ţevii..3. A. următoarelor încercări: încercarea la îndoire.4. Pentru desfăşurarea procesului. Încercarea se desfăşoară la temperatura mediului ambiant.11). încercarea la răsfrângere. până când unghiul α atinge valoarea menţionată în standardul de produs.11 Tabelul 3. Fig.3.4 Simbol D a L r α Semnificaţie Diametrul exterior al ţevii Grosimea peretelui ţevii Lungimea epruvetei Raza interioară a fundului canelurii Unghiul de îndoire Unitate de măsură mm mm mm mm grade 3. Încercarea la îndoire 1. Noţiuni teoretice Încercarea la îndoire a ţevilor se realizează pe epruvete prelevate din ţeava de încercat şi constă în îndoirea acestora pe o rolă prevăzută cu o canelură de rază . Domenii de aplicare Această încercare tehnologică se aplică tronsoanelor din ţevi metalice cu secţiune circulară şi cu diametrul exterior de maxim 65 mm în vederea determinării capacităţii de deformare plastică prin îndoire a acestora (STAS ISO 8491-92).r’’ (fig.3. Dacă încercarea se face pe epruvete cu 50 . Epruveta destinată încercării la îndoire trebuie să aibă o lungime suficient de mare pentru a putea fi fixată în dispozitiv şi îndoită.

Domeniul de aplicare Este o metodă de determinare a capacităţii de deformare plastică prin aplatizare a ţevilor metalice cu secţiunea circulară şi cu diametrul exterior de maximum 400 mm.12 b).H’’ din standardul de produs (fig. Această metodă (STAS ISO 8492-92) poate pune în evidenţă şi anumite defecte ale ţevilor. până când distanţa dintre ele. Dacă ţeava prezintă cordon de sudură. Epruveta se aplatisează prin apropierea plăcilor. 2. Noţiuni teoretice Aplatizarea este un proces de deformare plastică desfăşurat în sens perpendicular pe axa longitudinală a ţevii. pe cel puţin jumătate din lăţimea .12 a şi 3. poziţia cordonului de sudură în raport cu planul de îndoire trebuie să corespundă standardului de produs.b’’ a epruvetei aplatizate (fig.5 ori diametrul exterior al ţevii.5 este dat simbolul. Încercarea la aplatizare 1. în general. dar nu mai mică de 10 mm. epruveta se aşează între cele două plăci de apăsare ale maşinii universale de încercat. la 450 faţă de direcţia de acţionare a forţei necesare desfăşurării procesului. după o direcţie perpendiculară pe axa 51 .12 c).3. atinge4 valoarea specificată .. Încercarea se execută la temperatura mediului ambiant. El are loc între plăcile unei maşini.3.12 În tabelul 3.3. Lungimea utilizată este. • poziţia sudurii în raport cu planul de îndoire. • rezultatul încercării.3. având grosimea peretelui de max 15 % din diametrul exterior. de obicei. În buletinul e analiză se vor specifica: • dimensiunea epruvetei. Pentru desfăşurarea lucrării. acesta trebuie poziţionat conform standardului de produs sau. • unghiul de îndoire α şi raza r. suprafeţele interioare ale epruvetei trebuie să vină în contact. măsurată sub sarcină şi pe direcţia de aplatizare. B. semnificaţia şi unitatea de măsură a mărimilor utilizate pentru încercarea la aplatizare. Tabelul. În cazul aplatizării complete. una cu cealaltă.5 Simbol D a b L H Semnificaţie Diametrul exterior al ţevii Grosimea peretelui ţevii Lăţimea interioară a epruvetei aplatizate Lungimea epruvetei Distanţa între plăci măsurată sub sarcină Unitate de măsură mm mm mm mm mm Epruveta destinată încercării se debitează dintr-o ţeavă a cărei lungime este de 1.. Fig. Capacitatea de îndoire se consideră satisfăcătoare dacă nu se observă cu ochiul liber nici o fisură pe suprafaţa întinsă a ţevii şi nu apar cute în zona care domină tensiunile de compresiune. de 40 mm.cusătură.

Încercarea la lărgire se efectuează pe o presă cu viteză variabilă sau pe o maşină de încercat universală. Noţiuni teoretice Lărgirea ţevii este un proces de deformare la rece sau la cald care se realizează cu ajutorul unui dorn (mandrin) tronconic introdus în extremitatea unei epruvete obţinute dintr-o ţeavă. cu condiţia ca partea cilindrică a epruvetei lărgite.13). trebuie să corespundă cerinţelor impuse de standardul de produs sau de alte prescripţii. Domenii de aplicare Această încercare este o metodă prin care se urmăreşte determinarea capacităţii de deformare plastică prin lărgire a ţevilor metalice cu secţiunea circulară.13 0. Dornul tronconic trebuie să aibă unghiul la vârf de 300. cordonul interior de sudură poate fi finisat prin prelucrări mecanice. Prin lărgire se urmăreşte obţinerea unei porţiuni evazate la capătul ţevii care serveşte la îmbinarea şi etanşarea a două conducte. Semnificaţia simbolurilor utilizate în lucrare şi unităţile lor de măsură sunt date în tabelul 3. Lungimea epruvetei se ia în funcţie de unghiul conului de lărgire a mandrinului. Încercarea se consideră satisfăcătoare dacă pe suprafaţa ţevii nu se observă fisuri vizibile cu ochiul liber. C. până când aceasta atinge diametrul exterior prescris sau până la apariţia primei fisuri vizibile la nivelul suprafeţei întinse a materialului. Diametrul exterior maxim al părţii lărgite a epruvetei Du sau lărgirea diametrului iniţial D al acesteia exprimată în procente. • distanţa dintre plăci. în mod continuu şi fără şocuri în epruveta de încercat. să fie de minim Fig. Procesul de deformare are loc până când diametrul exterior al maxim Du al ţevii astfel lărgite atinge o valoare specificată în standardul de produs sau până la apariţia primei fisuri pe suprafaţa cea mai întinsă a materialului (fig. 450 600. Având diametrul exterior de maxim 150 mm şi grosimea peretelui de maxim 10 mm (STAS ISO 8493-92). • diametrul exterior Du al părţii lărgite a epruvetei sau lărgirea relativă a diametrului iniţial exprimată în procente.5·D. În buletinul de încercări se vor specifica: • dimensiunea epruvetei. Epruveta poate fi mai scurtă în cazul în care ţeava destinată încercării are diametrul exterior mai mic de 20 mm. 3. lungimea recomandată a epruvetei este L = 2·D. [%] Încercarea se consideră satisfăcătoare dacă nu se observă fisuri cu ochiul liber în zona întinsă a materialului. • unghiul conului dornului cu care s-a realizat lărgirea.3. rămasă după încercare. În buletinul de încercări se vor menţiona: • dimensiunile epruvetei. • rezultatul încercării. iar suprafaţa dornului trebuie să fie durificată şi lustruită. 52 .6. Desfăşurarea lucrării Dornul (mandrinul) tronconic se introduce. • poziţia sudurii. Încercarea la lărgire 1. 2.longitudinală a ţevii.3. • aprecierea comportării materialului la lărgire. Dacă încercarea se face pe ţevi sudate. cu o viteză mai mică de 25 mm/min. În ultimul caz se determină diametrul maxim până la care materialul poate fi deformat prin lărgire. prin apăsare. Pentru unghiuri de 300. dacă este cazul. Lărgirea relativă X a epruvetei se calculează cu relaţia: X = [(Du-D)/D]·100.

7 este dată semnificaţia simbolurilor şi unităţile de măsură a mărimilor utilizate pentru încercarea la răsfrângere.14) se realizează până când diametrul exterior al bordurii atinge valoarea specifică în standardele de produs sau în alte prescripţii tehnice. de diametru prescris. Noţiuni teoretice Răsfrângerea extremităţii unei ţevi sau a unei epruvete tăiată dintr-o ţeavă (fig. Epruveta se taie dintro ţeavă şi va avea lungimea L stabilită astfel încât după încercare să rămână o porţiune cilindrică de lungime L1 = 0. de secţiune circulară. Fig.6 Simbol D a L Du β Semnificaţie Diametrul exterior iniţial al ţevii Grosimea peretelui ţevii Lungimea epruvetei înaintea încercării Diametrul exterior maxim după încercare Unghiul conului dornului Unitate de măsură mm mm mm mm grade D. Prin răsfrângere se urmăreşte formarea unei borduri plane şi perpendiculare pe axa ţevii. de obicei 900 (fig.14 a) • o sculă având un capăt cilindric cu diametrul mai mic cu 1 mm faţă de diametrul interior al ţevii şi o porţiune plană concentrică cu capătul cilindric perpendiculară pe axa sculei de deformare.3. având diametrul exterioa de max 150 mm şi grosimea peretelui de maxim 10 mm (STAS ISA 8494-92). prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Prin apăsarea lent şi fără şocuri se introduce scula tronconică în epruveta de încercat şi se refulează capătul acesteia până când diametrul părţii lărgite atinge valoarea specificată în standardul de produs. la rândul său apasă cu o forţă axială pe epruveta de încercat cu o viteză ce nu va depăşi 50 mm/min până când porţiunea lărgită formează o bordură. Domeniul de aplicare Încercarea la răsfrângere sau bordurarea este o metodă de determinare a capacităţii de deformare plastică prin răsfrângere a ţevilor metalice.3. Încercarea la răsfrângere 1. sau pe o presă a cărei viteză de acţionare este variabilă. Se scoate dornul tronconic şi se introduce dornul de bordurare care.14 3.3. Pentru desfăşurarea lucrării se utilizează un dispozitiv care se compune din: • o sculă tronconică cu unghiul la vârf adecvat. În tabelul 3. Pentru o imagine 53 . Încercarea se efectuează pe o maşină universală de încercat. Sculele trebuie să fie confecţionate din materiale cu durităţi suficient de mari şi lustruite pe partea activă (cea care vine în contact cu epruveta). Dornul nu are voie să se rotească în timpul încercării. bordură care serveşte la îmbinarea şi etanşarea a două conducte cu ajutorul piuliţelor olandeze. iar pentru a putea fi extras cu uşurinţă se poate lubrifia.Tabelul 3. perpendiculară pe axa epruvetei. 2.5·D. Desfăşurarea lucrării.

exprimată în procente. În buletinul de încercări se vor preciza următoarele: • • • diametrul epruvetei. diametrul exterior maxim Du al părţii bordurate a epruvetei. se vor face aprecieri şi interpretări privind rezultatul încercării. Simbol D a L R Du β Simbol D a L R Du β Semnificaţie Diametrul exterior iniţial al ţevii Grosimea peretelui ţevii Lungimea epruvetei înaintea încercării Raza de racordare a cele de-a doua scule de deformare Diametrul exterior maxim al bordurii Unghiul conului primei scule de deformare Semnificaţie Diametrul exterior iniţial al ţevii Grosimea peretelui ţevii Lungimea epruvetei înaintea încercării Raza de racordare a cele de-a doua scule de deformare Diametrul exterior maxim al bordurii Unghiul conului primei scule de deformare Unitate de măsură mm mm mm mm mm grade Unitate de măsură mm mm mm mm mm grade 54 .clară asupra capacităţii de deformare prin bordurare se poate calcula bordurarea relativă cu ajutorul relaţiei: Xb = [(Du-D)/D]·100. [%] Încercarea se consideră satisfăcătoare. dacă la nivelul diametrului maxim al bordurii nu se observă cu ochiul liber nici o fisură.7. sau bordurarea relativă a diametrului iniţial. Tabel 3.

fie până la reducerea înălţimii probei la valoarea convenţională (o refulare specifică) de 1/3 din înălţimea iniţială.15 prelucrării prin deformare plastică.. Înălţimea iniţială a epruvetei destinate refulării la cald este egală cu 2·d.3. încercarea se aplică sârmelor şi barelor destinate fabricării de nituri.3.5·d în cazul metalelor neferoase. iar după aceea se calculează gradul de refulare . diametrul epruvetelor destinate încercării la refulare este de 30 mm. În tabelul 3. Încercarea de refulare se face pe cel puţin trei epruvete luate la întâmplare din trei produse ale lotului supus verificării. când se determină capacitatea maximă de deformare a materialului. Aprecierea este favorabilă dacă materialul refulat în condiţiile impuse nu prezintă fisuri vizibile pe suprafaţa exterioară a materialului. n = (h/h0) Unitate de măsură mm mm mm % - Pentru realizarea epruvetelor din semifabricate.5.8 Simbol d h0 h X n Semnificaţie Diametrul epruvetei sau al unei secţiuni echivalente Înălţimea iniţială a epruvetei. a unei epruvete cilindrice sau prismatice prin comprimarea (turtirea) ei între două suprafeţe plane care acţionează de-a lungul axei sale longitudinale (fig. Tabelul 3.15). la rece sau la cald. după refulare Grad de refulare. în cazul oţelurilor şi cu 1. Încercarea se efectuează pentru verificarea semifabricatelor sau produselor din metale sau aliaje (feroase sau neferoase) destinate Fig.8 sunt date simbolurile termenilor utilizaţi şi reprezentaţi în figura 3. De obicei. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Epruveta se refulează la rece sau la cald până la o înălţime stabilită în standardul de produs sau în alte prescripţii tehnice. paralele şi lipsite de bavuri.15 b. iar înălţimea se ia 2·d. piuliţe etc. Scopul încercării Prin încercarea la refulare (STAS 2233-80) se urmăreşte determinarea capacităţii de deformare plastică şi punerea în evidenţă a defectelor de suprafaţă sau din imediata apropiere a suprafeţei materialelor metalice. Probele se prelevează din materialul de prelucrat. fie până la apariţia primei fisuri. având diametre sau grosimi cuprinse între 2 şi 150 mm. X = [(h0-h)h0]·100 Refularea specifică. Noţiuni teoretice Încercarea la refulare constă în deformarea. de regulă prin aşchiere. Suprafeţele bazelor trebuie să fie plane. Încercarea la refulare 1. Deformarea prin refulare poate fi făcută. 3.n’’. înainte de refulare Înălţimea finală a epruvetei.15 a şi 3. În general. Desfăşurarea lucrării.. 2. bare trase sau sârme se iau probe cu lungimi stabilite.3. epruveta se încălzeşte conform standardului de produs sau. În ultimul caz se fac constatări dacă pe suprafaţa materialului refulat la această valoare apar sau nu fisuri sau defecte vizibile.X’’ sau refularea specifică . şuruburi. în lipa 55 . În cazul încercării de refulare la cald.

9 Material Refulare la rece Oţel Refulare la cald Materiale şi aliaje neferoase Grad de refulare relativă. • utilajul folosit. retasuri. crăpături. după efectuarea ei. 56 . se face cu ochiul liber sau. sufluri sau suprapuneri de material. În buletinul de analiză se precizează următoarele aspecte: • dimensiunile şi starea iniţială a epruvetei.9. Capacitatea de deformare prin refulare se consideră satisfăcătoare dacă. în cazuri deosebite. • dimensiunile şi starea epruvetei după refulare. • dacă refularea a avut loc la cald sau la rece. n 1/2 1/3 1/3 1/3 Examinarea suprafeţei epruvetei. Aprecierea rezultatelor se face pe baza examinării suprafeţei epruvetei după refulare. Tabelul 3.acestuia. Locurile care prezintă defecte pot fi supuse şlefuirii sau pilirii în vederea efectuării unui control microscopic. privind apariţia unor defecte sau fisuri pe suprafaţa materialului refulat. la o temperatură din zona temperaturii de forjare a materialului respectiv. nu se observă pe suprafeţele laterale ale epruvetei fisuri. X. cu o lupă care are puterea de mărire de cel puţin 4 ori. conform documentaţiei tehnice a produsului sau specificaţiilor din standard. • eventualele defecte constatate. Valorile nominale de refulare sunt date în tabelul 3. • gradul de refulare relativă sau refularea specifică. [%] 50 66 66 66 Refulare specifică. • se menţionează temperatura de încercare.

3. deci. Între dimensiunile liniare ale Fig. trebuie să posede şi un ansamblu de proprietăţi tehnologice definite prin conceptul de turnabilitate. pe lângă faptul că oferă un indiciu asupra turnabilităţii. Coeficientul de contracţie sau de dilatare se exprimă ca derivată a variaţiei dimensionale a materialului în raport cu temperatura. care. aparatură şi materiale Pentru buna desfăşurare a lucrării se foloseşte un aparat destinat măsurării contracţiei liniare.16). Ts reprezintă temperatura de solidificare. Noţiuni teoretice Metalele şi aliajele utilizate la obţinerea pieselor turnate. Turnabilitatea este. la răcire metalele se contractă în aşa fel încât la temperatura ambiantă. Cunoaşterea coeficientului de contracţie este importantă prin faptul că în lipsa unui sincronism al contracţiilor materialului turnat în diferite secţiuni conduce la apariţia unor tensiuni interne în piesele răcite.3. este un element ce stă la baza dimensionării corecte a modelelor de turnătorie. prezentat în figura 3.17. Determinarea contracţiei liniare la răcirea aliajelor turnate 1. Utilaje.6. contracţia volumică şi de solidificare.16 materialului şi temperatura la care se găseşte acesta s-a stabilit următoarea relaţie de legătură: Ls = L0 1 + α t (Ts − T0 . Scopul lucrării Determinarea contracţiei liniare la răcirea unor aliaje turnate. capacitate de prelucrare prin aşchiere. pentru aluminiu este de 660 0C. ca urmare. la care variaţia lungimii Ls a piesei turnate 5 într-o formă permanentă din grafit 4 este măsurată continuu cu ajutorul ceasului comparator 1 care palpează permanent tija Fig. o proprietate complexă fiind influenţată de unele proprietăţi pe care le prezintă metalele şi aliajele în stare topită şi în cursul solidificării cum ar fi: frecarea internă.17 mobilă 2 ce se poate mişca cu uşurinţă printr-un lagăr 9 montat în suportul 3. iar T0 este temperatura mediului ambiant (T0 = 20 0C). Prin turnabilitate se înţelege capacitatea unui aliaj de a umple perfect golurile formei. iar în urma turnării şi solidificării să se obţină o piesă fără defecte. Dimensiunile liniare ale materialului turnat se modifică în funcţie de temperatura la care se găseşte acesta (fig. [ ] 3. sudabilitate etc. Fixarea celuilalt capăt al piesei turnate se face prin intermediul elementului fix 6 legat rigid de suportul 7 57 . L0 < Ls. 2. [%] L0 în care: α1 reprezintă coeficientul de dilatare liniară. Dilatarea este un fenomen reversibil şi. ε1 reprezintă contracţia liniară specifică. [mm] L − L0 ε 1 = α 1 (Ts − T0 ) = s ⋅ 100 . lungimea L0 este mai mică decât lungimea pe care o avea materialul la temperatura de solidificare Ls. Cunoaşterea coeficientului de contracţie liniară la solidificare. în afară de proprietăţile fizico-mecanice necesare satisfacerii cerinţelor impuse de solicitările care apar în cursul exploatării.3.3.

Determinarea contracţiei liniare se face pentru aluminiu deoarece punctul de topire al acestuia este mic şi. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Se pregăteşte aparatul pentru determinarea contracţiei liniare. În acelaşi timp se reglează ceasul comparator în aşa fel încât să se sprijine cu palpatorul pe tija mobilă a aparatului. se calculează.prin intermediul unor piuliţe 8. L = f(T) şi se va analiza modul în care această variaţie tinde către o formă liniară. datorită contracţiei liniare a materialului. Aluminiul se va topi într-un creuzet din oţel inoxidabilo căptuşit în interior cu un material refractar. durata de încălzire a cuptorului este mai scurtă. se toarnă în cavitatea formei din grafit până ce aceasta sen umple complet. până la turnarea materialului în formă.10 t. Aluminiul topit şi supraâncălzit la o temperatură de 740. Această pregătire constă. ea se blochează cu un şurub. Măsurarea temperaturii de încălzire a cuptorului şi de turnare a aluminiului se face cu ajutorul unui aparat de măsură cu afişaj digital care preia semnalul de la un termocuplu montat în capacul cuptorului. se introduc în cuptorul de încălzire. Se aşează în creuzet bucăţile de aluminiu care vor fi topite şi. [s] ΔL. capetele libere ale elementelor 2 şi 6.10. 4. De acum înainte. care au o formă tronconică pentru a putea fi scoase cu uşurinţă din material. ca urmare. cât şi variaţia dimensiunii Ls se vor trece în tabelul 3. capătul celălalt al acesteia. [1/0C] ⋅ = ε1 ⋅ L0 Ts − T0 Ts − T0 se calculează coeficientul de contracţie liniară α1 şi acesta se compară cu valorile lui prezentate în literatura de specialitate. îndeosebi.. 58 . Atât timpul. din 15 în 15 secunde se citeşte şi se notează indicaţiile ceasului comparator şi în timpul scurs de la începerea solidificării materialului. [%] L0 L0 iar cu ajutorul relaţiei: L − L0 1 1 α1 = s . cu ajutorul relaţiei: ΔL Ls − L0 ε1 = = ⋅ 100 . [mm] 0 0 15 30 45 60 75 90 105 120 Pe baza rezultatelor obţinute se va reprezenta grafic variaţia dimensiunii probei turnate în funcţie de timp ΔL = f(t). împreună cu acesta. deplasează tija mobilă 2 odată cu el. În urma turnării. măsurată cu ajutorul aparatului înainte de scoaterea creuzetului din cuptor. După formarea crustei de solidificare. În timp ce elementul 6 fixează capătul piesei turnate. De asemenea. Pentru ca această tijă să nu se deplaseze. Tabelul 3. Desfăşurarea lucrării.750 0C. în reglarea tijelor 2 şi 6 în aşa fel încât distanţa dintre axele lor Ls să fie de 100 mm. vor fi prinse în piesa turnată. Se trasează graficul de variaţie a lungimii probei turnate în raport cu temperatura. după răcirea materialului. contracţia specifică liniară procentuală ε1. tija mobilă se deblochează prin slăbirea şurubului de strângere..

coeficientul de dilatare este cu ceva mai mare pentru starea lichidă în raport cu starea solidă. Determinarea contracţiei volumice şi a retasurii la solidificarea aliajelor 1. [g] Vtr 59 . dintre care. [g] Vs temperatura: a) la metale şi aliaje eutectice (Ts = T1) în care: Vs reprezintă volumul specific la temperatura b) la aliaje neeutectice (Ts < T1). Variaţia acestui volum şi. cu modificări importante de volum (dilatare de topire sau mai precis contracţie de solidificare.18 b). Prin turnabilitate se înţelege capacitatea unui aliaj de a umple perfect golurile formei. Scopul lucrării Lucrarea urmăreşte scoaterea în evidenţă a principalelor fenomene care apar în cursul procesului de solidificare a aliajelor (contracţia volumică şi formarea retasurii). a volumului de material. poate fi determinată cu relaţia: V Gtr = γ tr ⋅ V = . iar după turnare şi solidificare se obţină o piesă sănătoasă şi fără defecte. Coeficientul de dilatare volumică sau concentraţia volumică αV se poate determina în funcţie de coeficientul de contracţie liniară: α V = 3 ⋅ α 1 [1 / 0 C ] Curba principală de dilatare (contracţie) a unui metal fără puncte de transformare alotropică arată o varietate liniară. influenţată de unele proprietăţi pe care le prezintă metalele şi aliajele în stare topită şi în cursul solidificării. La trecerea de la faza solidă la faza lichidă a metalului sau aliajului este o zonă de discontinuitate. frecarea internă. ilustrând modul în care aceasta influenţează dimensiunile şi calitatea piesei turnate. solidus Ts.3.7. ar trebui să aibă o greutate de metal solidificat Gs având greutatea specifică γs: V Fig. Volumul V1 este însă umplut cu metal lichid supraîncălzit la temperatura de turnare Ttr şi. metalele şi aliajele utilizate la obţinerea pieselor turnate trebuie să posede şi un ansamblu de proprietăţi tehnologice. vâscozitatea.3. turnabilitatea este o proprietate complexă. cât şi în stare solidă a metalului. cum ar fi: tensiunea superficială. contracţia volumică şi de solidificare a materialului. Această variaţie apare atât în stare lichidă.18. Greutatea metalului turnat. 2. iar contracţia de solidificare imprimă tendinţa de formare a retasurii. ca urmare. Variaţia volumului specific cu Gs = V ⋅ γ s = . Gtr (Gtr < Gs). Contracţia volumică influenţează starea tensiunii de la sfârşitul procesului de solidificare şi de răcire. fig. turnabilitatea capătă o mare importanţă. Deci. O masă de material ce are un volum V1 la temperatura lichidus T1 şi care este compactă după solidificare. Volumul specific V (volumul unităţii de masă) se modifică în funcţie de temperatura metalelor sau a aliajelor. are un volum specific mai mare Vtr şi o greutate specifică γtr. Noţiuni teoretice În afara proprietăţilor fizico-mecanice necesare acoperirii solicitărilor din cursul exploatării.3 18 a şi 3. în raport cu temperatura. deci.

În acest creuzet se va topi aluminiu. disperse şi neuniforme în interiorul piesei. Un vas gradat care conţine apă şi care serveşte la determinarea volumului retasurii. cât şi datorită contracţiei din timpul solidificării. concentrată şi uniformă. Un aparat. [cm3] Vtr V a metalului turnat. • Retasura principală. În volumul V deficitul ΔV se reprezintă în funcţie de mecanismul răcirii şi poate fi: • Anteretasura. concentrată şi neuniformă. dispusă în interiorul piesei şi apare în timpul solidificării. cu afişaj digital. αv reprezintă coeficientul de dilatare volumică. dispusă la partea superioară a piesei şi localizată înainte de începerea solidificării. [g] Vtr Vtr ⋅ Vs Deficitul de greutate conduce la un deficit corespunzător de volum ΔV: V − Vs ΔV = Vs ⋅ ΔG = V ⋅ tr . apar repartizate în material la sfârşitul solidificării. Utilaje. Concentraţia în stare solidă apare ca urmare a reducerii volumului specific de la valoarea Vs la valoarea V0 corespunzătoare temperaturii ambiante T0. aparatură şi materiale Se poate spune. deci. Din relaţia prezentată mai sus se poate calcula contracţia volumică specifică εv folosind următoarea expresie: V − V0 ε v = α v (Ts − T0 ) = s V0 3.La solidificare rezultă un deficit de greutate ΔG ce poate fi determinat cu relaţia: V − Vs V ΔG = G s − Gtr = = V ⋅ tr . că deficitul volumic total este proporţional cu greutatea G s = • • • • Pentru desfăşurarea lucrării se folosesc următoarele aparate şi utilaje: Un cuptor cu încălzire prin rezistenţe electrice în care se introduce un creuzet din oţel inoxidabil căptuşit cu material refractar. Vtr cu supraâncălzirea (Tr – T1). Cochila 1 este o formă metalică a cărei cavitate are un aspect tronconic cu baza mică în jos şi al cărui volum este cunoscut şi marcat pe cochilă. Acest lucru determină ca întreaga contracţie volumică a materialului să fie cuprinsă în retasură. [cm3] Vtr Acest deficit de volum rezultă atât datorită contracţiei de la temperatura de turnare şi până la temperatura lichidus Tl. localizată la partea superioară a piesei şi apare în timpul solidificării. Cele două volume specifice sunt legate între ele prin următoarea ecuaţie a dilatării: Vs = V0 [1 + α v (Ts − T0 )] .19 şi care permite determinarea contracţiei volumice şi cea a retasurii. de măsurare a temperaturii din cuptor şi care primeşte semnalul de la un termocuplu montat în capacul acestuia. • Retasura secundară. O cochilă al cărui aspect şi formă geometrică este prezentată în figura 3. • Microretasurile. Dimensiunile cochilei. poziţia ei şi prezenţa răcitorului 2 (o placă metalică care asigură un transfer rapid al căldurii de la topitură spre exterior) face să se evite formarea retasurii secundare şi a microretasurilor în material turnat. concentrată şi neuniformă. [cm3/g] în care. care determină variaţia de volum (Vtr – V1) şi cu contracţia din timpul solidificării (V1 – Vs). ΔV = V [(Vtr − V1 ) + (V1 − Vs )]. 60 . Domeniul liniar de măsurare a temperaturii este de la 200 0C până la 1300 0C.

• Se determină volumul piesei la temperatura lichidus cu relaţia: V1 = Vs + Vrp . [cm3] în care: Var este volumul antiretasurii Vcf = Vtr . [cm3] [ ] în care: Vs este volumul piesei la temperatura solidus αv = 3·α1·23. Cu cât temperatura de supraâncălzire este mai mare.4. [%] V0 Rezultatele obţinute se trec în tabelul 3.. Desfăşurarea lucrării.9·10-6 –coeficientul de dilatare volumică a aluminiului. • Se determină volumul piesei la temperatura camerei cu ajutorul relaţiei: G G V0 = = . Se reprezintă grafic variaţia volumului specific în funcţie de temperatură.750 0C. pentru condiţiile concrete de răcire a aluminiului. este aproximativ egală cu volumul retasurii principale.7 în care: V0 este volumul piesei la temperatura mediului ambiant. • Se determină volumul piesei la temperatura solidus utilizând relaţia: Vs = V0 1 + α v (Ts − T0 ) = V0 (1 + 3 ⋅ 23.9 ⋅ 10 −6 ⋅ 640) = 1. În cursul procesului de topire se urmăreşte continuu temperatura din cuptor şi se notează valoarea acesteia în momentul în care se scoate cruzetul cu materialul topit în vederea turnării. cu atât curgerea materialului în cochilă este mai bună.7 g/cm3). 3. Ts = 660 0C –temperatura de topire a aluminiului. [%] Vs1 V − V0 ► în stare solidă: ε v = s ⋅ 100. • Topitura se toarnă în cochilă în vederea determinării contracţiei volumice şi se urmăreşte procesul de solidificare şi de formare a retasurii. [cm3] în care: V1 este volumul piesei la temperatura lichidus (Tl = Ts = 660 0C). Fig. exprimată grame.046 ⋅ V0 .. 61 . [cm3] γ 0 2. [%] V0 V − V0 ► totală: ε vt = tr ⋅ 100. • Se determină volumul antiretasurii cu relaţia : Var = Vcf – V1 = Vcf – (Vs + Vrp).19. [%] V1 V − Vs ► în stare bifazică: ε vb = 1 ⋅ 100. (T = 20 0C) γ0 este greutatea specifică a aluminiului (2.11. se interpretează şi se poartă discuţii pe marginea lor. G este greutatea piesei turnate. Vrp este contracţia totală din timpul solidificării care. aceasta se scoate din cochilă şi se cântăreşte în vederea determinării greutăţii G. • Când piesa s-a răcit la temperatura ambiantă. volum care se determină prin umplerea acesteia cu apă dintr-un cilindru de sticlă gradat. • Se calculează contracţiile volumice specifice procentuale: V − V1 ► în stare lichidă: ε v1 = tr ⋅ 100. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Efectuarea lucrării presupune parcurgerea următoarelor etape: • Se topeşte aluminiul şi se supraâncălzeşte la o temperatură de 740.volumul cavităţii formei (cochilei).

11.Tabelul 3. [cm3] Starea de agregare Contracţia volumică specifică Simbol [%] Lichid Bifazic Solid Obsrvaţii 62 . [cm3] Volumul specific. Temperatura Simbol Valoare 0 C Volumul piesei.

pensula pentru udat forma.3. Dimensionarea modelelor de turnătorie şi a cutiilor pentru miezuri se face ţinând seama de coeficientul de contracţie al metalului din care se toarnă piesa. vergelele de oţel pentru canale de aerisire. având forma şi dimensiunile corespunzătoare piesei ce urmează a fi turnată. Permeabilitatea formei se măreşte prin practicarea canalelor de aerisire 6 cu ajutorul unui ac special destinat Fig. de mare importanţă). sculelor şi materialelor utilizate în acest proces. Formele temporare pot fi crude. umplut cu amestec de formare în care s-a executat negativul piesei se numeşte formă. Amestecul de formare preparat conform cerinţelor. pentru evitarea aderării amestecului de formare la pereţii modelului de turnătorie. Formarea se poate face manual sau mecanizat.3. bătătorul cu coadă. troila (mistria).3. Acest canal asigură şi controlul umplerii formei cu topitură. Ele servesc la obţinerea golurilor din piese. dispozitivelor. creşterea calităţii suprafeţei cavităţii formei. fontă sau aluminiu. netezitoare de diferite tipuri. în vederea turnării unei piese. Noţiuni teoretice Prin formare se înţelege realizarea unui gol în amestecul de formare cu ajutorul unui model. producţie de serie) şi uscate. 63 . perii. granulaţie şi conţinut de liant (argilă+bentonită). Acest tip de formare se poate realiza fie în solul turnătoriei. când se usucă înainte de turnare (pentru piese mari. fie în rame pentru formare. piciorul pâlniei de turnare 2. Ca materiale suplimentare sunt necesare nisipul cuarţos sau grafitul (praf de licopodiu). furtun de cauciuc cu suflaj. Sculele utilizate la formarea manuală sunt: lopata. Miezurile se realizează din amestecuri pentru miezuri. Golul reprezintă negativul piesei ce urmează a fi turnată. Canalul de evacuare sau de supraplin 8 colectează surplusul de metal şi impurităţile constituind în acelaşi timp şi un rezervor de metal lichid pentru umplerea formei. În ambele cazuri formarea se face cu amestecuri umede. 2. când forma executată din amestec de formare nu se usucă înainte de turnare (pentru piese mari şi mijlocii. de serie mică sau a pieselor complexe şi prin formare mecanizată în cazul producţiei de serie mare şi de masă. liniarul de ras nisipul. lanţeta. colectorul de zgură 3 şi canalul de alimentare 4. pulverizator. Materiale. Ansamblul de rame. alături de cunoaşterea utilajelor. şi apa pentru umezirea zonei de contact dintre formă şi model pentru uşurarea scoaterii acestuia din formă. Formarea manuală 1. săculeţ cu pudră etc. în vederea confecţionării formei temporare. mărirea refractarităţii formei.20 acestui scop.8. trebuie să aibă o anumită umiditate. O formă temporară de turnătorie (fig. Formarea manuală constituie ansamblul operaţiilor executate de către muncitorul formator cu ajutorul unor scule specifice formării. asamblată prin sistemul de ghidare şi fixare 10. iar la confecţionarea lor se folosesc cutii pentru miezuri. cu rama superioară 11.20) se compune dintr-o ramă inferioară 9. în care s-a realizat cavitatea formei 7 şi reţeaua de turnare formată din pâlnia de turnare 1. scule şi utilaje Formele temporare de turnătorie se realizează în rame de formare confecţionate din tablă sudată sau turnate din oţel. Formele temporare se pot obţine prin formare manuală în cazul producţiei individuale. sita. linguri. Modelul de turnătorie se confecţionează din lemn sau aliaje de aluminiu şi serveşte la obţinerea negativului piesei de turnat. 3. În rame se află amestecul de formare 5. instrumente de extragere a modelului. Scopul lucrării Scopul lucrării este însuşirea noţiunilor şi metodologiei necesare realizării formelor de turnătorie prin formare manuală în două rame de formare.

3.21 b). Partea Fig. Modelul (fig.3.3. Desfăşurarea lucrării Succesiunea operaţiilor în cazul formării manuale este prezentată în figura 3.21. Îmbinarea celor două jumătăţi se face prin intermediul a două cepuri aşezate astfel încât montarea să poată fi posibilă într-o singură poziţie.4.21 din model prevăzută cu găuri de centrare se aşează cu planul de separaţie în jos pe planşeta de lucru (fig.21 a). Rama inferioară (fără tije de ghidare şi asamblare) se aşează de asemenea pe planşeta de lucru astfel încât modelul să nu fie prea aproape de margine şi să rămână loc suficient pentru reţeaua de turnare. 64 . este confecţionat din lemn şi prevăzut cu plan de separaţie.

cu ajutorul unui săculeţ. Tijele de centrare se scot din urechile ramelor de formare pentru a fi folosite în alte situaţii sau pentru ca după turnare să nu rămână blocate în ramele încălzite. prin suflare. pentru asigurarea umplerii corespunzătoare a formei şi creşterea aderenţei amestecului la suprafaţa ramei de formare (fig.21 f şi 3.2l l. Locul de îmbinare a piciorului pâlniei de turnare cu colectorul de zgură şi a canalului de evacuare cu cavitatea formei se rotunjeşte uşor prin apăsare şi se umezeşte pentru a-i mări rezistenţa mecanică. Pe rama superioară se aşează greutăţi sau. se lărgeşte secţiunea acestuia în dreptul modelului şi se realizează colectorul de zgură.21 j).21 i) se taie canalul de alimentare. iar pentru fixare se adună şi se îndeasă în jurul lor o mică cantitate de amestec de formare. Pentru realizarea semiformei superioare operaţiile descrise anterior se repetă (fig. Surplusul amestecului de formare se îndepărtează cu ajutorul unui liniar metalic (fig.3. un strat de amestec de model care. de secţiune triunghiulară sau semirotundă. După un control amănunţit şi îndepărtarea.21 e). Operaţia se repetă. Amestecul de model are o granulaţie mai mică şi asigură o calitate superioară suprafeţelor cavităţii formei. cele două rame se asamblează realizându-se forma de turnare din figura 3.3. se scot cepurile de centrare şi se deschide forma.21 c). Se montează modelele (dornurile) pentru realizarea piciorului pâlniei de turnare şi a canalului de evacuare (de supraplin). iar dacă rama s-a umplut se loveşte cu partea lată a bătătorului până la asigurarea densităţii dorite în toată masa formei.3. După turnarea şi dezbaterea piesei se va analiza calitatea acesteia înregistrându-se defectele şi cauzele care le-au provocat. Interpretarea rezultatelor La locul de muncă se execută o formă temporară respectându-se succesiunea operaţiilor descrise.3. cu ajutorul unor chei de extragere introduse în model. praf de grafit sau praf de licopodiu. iar apoi se cerne. Se umple rama cu amestec de formare şi se începe îndesarea acestuia cu partea ascuţită a bătătorului.21 d) iar cu o vergea din oţel se practică canale de aerisire care să ajungă până la aproximativ 10-15 mm de model. eventual. 65 . îndeosebi în vecinătatea pereţilor ramei şi în spaţiile înguste. Planul de separaţie se netezeşte cu troila şi se aşează cealaltă jumătate a modelului peste semimodelul inferior. Se montează rama superioară şi se poziţionează faţă de cea inferioară prin intermediul tijelor de ghidare. prin loviri uşoare se scot modelele piciorului pâlniei de turnare şi a canalului de evacuare (fig.3. 5. a impurităţilor rămase.3. Părţile deteriorate se repară cu lanţeta. acesta se scoate prin loviri uşoare pentru a se desprinde cu uşurinţă de amestecul de formare. În acelaşi mod se scoate modelul din rama superioară (fig. ramele de formare se strâng între ele cu ajutorul unor şuruburi sau bride de strângere.21g).3.21 h). După această operaţie se curăţă locul de muncă cu peria şi se întoarce rama cu planul de separaţie în sus (fig. Suprafaţa amestecului din jurul modelului se umezeşte cu pensula după care. nisip cuarţos. se îndeasă uşor pentru a se mula bine pe model. În semiforma inferioară (fig. Se realizează pâlnia de turnare după care.Deasupra modelului se presară. din amestecul de formare. apoi.

asupra unor proprietăţi mecanice..4. se poate afirma că este dependentă de temperatură şi de mărimea deformaţiilor. odată cu creşterea deformaţiilor specifice de alunecare. dar mai ales în cursul unor deformări repetate şi la un grad mare de deformare.4. toată masa materialului prezintă o rezistenţă sporită la deformare. În timpul deformării se produc modificări importante ale proprietăţilor materialului. Zona II – faza alunecărilor rapide. Starea cu proprietăţi modificate crescute a materialului se numeşte întărire sau ecruisare. Noţiuni teoretice Una din principalele caracteristice ale fenomenului de deformare plastică la rece a materialelor metalice este aceea că tensiunea tangenţială necesară producerii deplasărilor la nivelul planelor de alunecare creşte continuu. Fenomenul de ecruisare sau întărire se constată în special în cazul metalelor şi aliajelor care cristalizează în sistemul cubic cu feţe centrate. respectiv a ecruisării reduse marcată prin faptul că dislocaţiile se pot deplasa pe distanţe relativ mari fără a întâlni obstacole. mai ales. Scopul lucrării Lucrarea îşi propune stabilirea gradului de ecruisare rezultat în urma procesului de deformare plastică prin refulare la rece a materialelor metalice. a celor mecanice exprimate prin creşterea rezistenţei de rupere la tracţiune şi a durităţii materialului deformat cu creşterea deformaţiei la rece.108 până la aproximativ 1012. Cum numărul dislocaţiilor creşte cu creşterea gradului de deformare (de la 106. însă la temperaturi normale se menţine un timp îndelungat. în principal.. În final....1.1014 cm-2) şi interacţiunea lor reciprocă va fi mai mare şi deci starea de tensiune internă creşte mai puternic. 4. prin interacţiunea dislocaţiilor cu alte dislocaţii (cazul deformării la rece) şi/sau cu alte obstacole care se opun deplasării lor prin reţea (cazul deformării la cald). În această fază are loc creşterea rapidă a numărului de dislocaţii. Curba de curgere generalizată pentru cazul deformării la rece a monocristalelor având structură cubică cu feţe centrate prezintă trei zone distincte (fig. Aceasta se explică prin existenţa unui număr sporit de sisteme de alunecare orientate în mai multe direcţii de deformare.. INFLUENŢA DEFORMĂRII PLASTICE ASUPRA UNOR PROPRIETĂŢI MECANICE ALE MATERIALELOR METALICE 1. Fenomenul apare cu precădere în timpul deformării la rece. Alunecarea în plan perpendicular pe direcţia de acţionare a forţei exterioare se consideră a fi procesul principal prin care dislocaţiile concentrate în faza a II-a 66 Fig. Deoarece ecruisarea poate fi anulată la o anumită temperatură. Ecruisarea este o stare instabilă din punct de vedere termodinamic. Zona III – a creşterii lente a ecruisării. Tensiunile datorate dislocaţiilor acumulate şi blocate în zona de alunecare a materialului perturbă planele vecine pe o distanţă apreciabilă (1. Fenomenul principal care contribuie la ecruisare este cel al concentrării grupurilor de dislocaţii.1). Zona I – faza alunecărilor mici. prin creşterea agitaţiei termice. . respectiv ecruisării (întăririi) foarte pronunţate. Din punct de vedere tehnologic interesează modificarea proprietăţilor de plasticitate şi.10 μm) împiedicând alunecarea lui în continuare. 2. El este prezent şi în condiţiile în care deformarea are loc la temperaturi mai ridicate. Ecruisarea se explică.

4. Lucrarea va fi coroborată cu cea de determinare a gradului de refulare a materialelor deoarece.X4. Starea de ecruisare atinsă la temperatura t1 devine nestabilă când temperatura este ridicată la temperatura t2. În acest sens. la temperatura t2. 4. în vederea caracterizării ecruisării.2. Pentru efectuarea lucrării sunt următoarele aparate şi materiale: • • O presă (maşina universală de încercat) pentru realizarea deformării plastice la rece Materiale: oţel cu conţinut mai scăzut de carbon.2). aparatură. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Ecruisarea este influenţată de gradul de deformare plastică.se pot elibera şi pot reduce câmpul intern de deformaţii. astfel că începe un proces de restaurare. Fenomenul de ecruisare se manifestă similar şi în cazul materialelor policristaline (fig. Desfăşurarea lucrării. Această comportare este denumită de înmuiere prin deformare şi este rezultatul eliberării. aluminiu etc. Dacă un astfel de cristal este deformat către sfârşitul zonei a II-a la o temperatură t1 şi apoi această temperatură este ridicată la temperatura t2 fără a se modifica deformaţia. în principal. Zona a III-a a curbei depinde foarte mult de temperatură. pot fi utilizate aceleaşi probe. 4. în cel puţin cinci puncte şi se face media acestor măsurători. Ea este determinată de condiţiile mult mai complexe în care se produce deformarea grăunţilor cristalini învecinaţi. care tinde să reducă ecruisarea la valoarea pe acre ar fi avut-o dacă deformarea s-ar fi făcut la temperatura t2. 4. Aceasta deoarece. compoziţie chimică şi caracteristici mecanice sunt cunoscute.4.. Gradul de refulare relativ se notează cu X1. este duritatea. a dislocaţiilor blocate la temperatura t1 (fig. temperatura de curgere scade de la σ1 la σ2. lucrarea se desfăşoară în următoarele etape: • Se pregătesc 4 probe dintr-un material al cărui marcă.3). 67 • • . Se măsoară duritatea materialului aflat în starea iniţială (recoaptă). Ecruisarea poate reprezenta şi un procedeu important utilizat pentru durificarea metalelor şi aliajelor care nu sunt susceptibile la durificare prin tratament termic.. Ecruisarea este mai accentuată pentru materialele policristaline în raport cu monocristalele. materiale Fig.3. Utilaje. pentru păstrarea contactelor dintre aceşti grăunţi se impune alunecarea simultană după cel puţin cinci sisteme de alunecare. în această situaţie. de temperatura de deformare T şi de starea iniţială a materialului. Acest lucru favorizează formarea grupărilor de dislocaţii şi măreşte rezistenţa opusă dislocaţiilor în mişcare. Caracteristica cea mai sensibilă de determinat în condiţii de laborator. 3. Fig. Se realizează deformarea la rece a fiecărei probe la diferite grade de refulare. Se preferă ca determinările să se facă pe oţeluri cu conţinut scăzut de carbon sau aluminiu deoarece au o capacitate mai mare de deformare.

pentru unul sau mai multe categorii de materiale. duritatea materialului creşte Se vor purta discuţii asupra rezultatelor obţinute evidenţiindu-se principalii factori ce influenţează ecruisare. Nr.• • Se măsoară duritatea fiecărei probe deformate în cel puţin trei puncte şi se face media valorilor obţinute. 68 . numărul dislocaţiilor scad deoarece dislocaţiile de sens contrar se anulează şi pentru că apariţia fenomenului de revenire poate fi uşor atins la temperatura rezultată în urma procesului. Valorile măsurătorilor şi cele rezultate în urma determinărilor experimentale se trec în tabelul 4. La grade de deformare mari. La grade mai mici de deformare se constată o scădere a durităţii. probă Material h0 [mm] Valori iniţiale d0 [mm] HRB hu [mm] Valori finale d0 [mm] HRB X [%] Pe baza rezultatelor înscrise în tabel se trasează curba de variaţie a durităţii în funcţie de gradul de refulare relativă. Tabelul 4. [%] h0 în care: h0 este înălţimea iniţială a epruvetei iar hu este înălţimea acesteia după ce a fost supusă procesului de deformare prin refulare. Această scădere este datorată faptului că la începutul deformării. Se calculează gradul de refulare relativă cu ajutorul relaţiei: X = h0 − hu ⋅ 100.

Forma. Noţiuni teoretice Cel mai important element de aliere al fierului este carbonul. 800 250 205 185 KCU [J/cm2] 20 - Caracteristicile mecanice ale oţelurilor pot fi determinate atât pe cale experimentală. În mod obişnuit. Ferita este un constituient moale. iar proprietăţile sale mecanice pot fi determinate numai cu o anumită aproximaţie prin încercări intrinseci. Carbonul se găseşte în structura aliajelor de fier sub trei forme: • • • Dizolvat până la limita de solubilitate. împreună cu care formează aliajele cunoscute sub denumirea de oţeluri (până la 2. împreună cu care formează soluţiile solide cunoscute sub denumirea de ferită. Perlita este un amestec eutectoid de ferită şi cementită.5. sub formă de grafit. Calculul analitic are în vedere constituenţii structurali ai materialului şi 69 .11 % carbon) şi fonte (cu un conţinut de carbon cuprins între 2. tenace. iar proprietăţile sale sunt intermediare între proprietăţile celor doi constituienţi. sub forma compusului chimic Fe3C denumit şi cementită. atât pe cale analitică cât şi pe cale experimentală. Austenita este o soluţie solidă interstiţială de carbon în fier γ care la 1147 0C devine saturată cu 2 % C. În stare liberă. Constituentul Ferită Cementită Perlită foarte fină Perlită normală Perlită grosolană Rm [dan/mm2] 30 4 110 85 55 A [%] 50 25 15 10 Z [%] 80 25 - Duritatea [HB] 80 Aprox. Ea rămâne în acelaşi timp suficient de rezistentă. Scopul lucrării Prin această lucrare se urmăreşte punerea în evidenţă. prin încercări mecanice. având proprietăţi aproape identice cu ale fierului tehnic pur. Carbonul se dizolvă uşor în reţeaua cristalină a fierului şi formează soluţii solide interstiţiale.67 %). în special în cazul când este aliată. cât şi pe cale analitică. Austenita este plastică. austenita nu este stabilă la temperatura ambiantă. plastic.77 Å). Cementita este un constituient dur şi fragil. cementitei şi perlitei sunt prezentate în tabelul 5. 2.1. de aceea se prelucrează la cald în condiţii bune. respectiv austenită. Valorile medii privind caracteristicile mecanice ale feritei. mărimea şi dispersia fazelor ce constituie perlita influenţează asupra proprietăţilor ei mecanice. în cele două stări alotropice ale fierului α (δ) şi γ. Legat. Acest lucru se datorează faptului că raza atomului de carbon este foarte mică (0. INFLUENŢA CONŢINUTULUI DE CARBON ASUPRA UNOR PROPRIETĂŢI ALE OŢELURILOR 1. cu cât aceşti constituienţi au o structură mai fină şi sunt mai fin dispersaţi în material cu atât caracteristicile mecanice sunt mai ridicate.1. Tabelul 5.11 şi 6. Aşadar. a influenţei conţinutului de carbon asupra principalelor proprietăţi mecanice ale oţelurilor.

calculând momentul faţă de punctul O (fig. 5.01 ⋅ 100 = 11.5. Această ipoteză constituie.8 − 0.1 − 0.1 Calculând momentul faţă de punctul L. [%] şi L = 100 ⋅ . Astfel.8 − 0. cantitatea procentuală a fazelor se determină. pe baza următoarei relaţii generală: P( A + B) = % A ⋅ PA + % B ⋅ PB . se poate scrie: L·(c+d) = (S+L)·c de unde: L = ( S + L) c . De asemenea.faptul că fiecare dintre aceştia determină proprietăţile întregului material pe măsura propriilor sale caracteristici şi în proporţia în care participă în structură. [kg] c+d În acest fel cantitatea procentuală a unei faze se poate calcula cu relaţiile: L = 100 ⋅ d c . 100 70 . se urmăreşte stabilirea măsurii în care valorile obţinute pe cale analitică se apropie de cele experimentale.01 dacă constituenţii structurali sunt uniform distribuiţi în masa materialului. conform diagramei fier-carbon. după cum urmează: Ferita = Perlita = 0. atunci proprietăţile mecanice ale acestuia se pot determina pe baza proprietăţilor specifice ale fiecărui constituent structural.1). rezultă: S·c = L·d Fig. [kg] c+d Calculând momentul faţă de punctul S. [%] c+d c+d Aplicând aceste relaţii în cazul concret al unui oţel carbon de calitate OLC 10 care conţine 0. alături de determinările experimentale.1%C. se poate scrie: S·(c+d) = (S+L)·d de unde: S = ( S + L) d .8% 0.4% 0. Cantitatea procentuală a fazelor ce se găseşte în echilibru la un moment dat se determină pe baza regulii pârghiei.01 0. metoda aplicată pentru stabilirea influenţei conţinutului de carbon asupra unor caracteristici mecanice ale oţelurilor.1 ⋅ 100 = 88.8 − 0.

1%. Pentru un oţel care are. De exemplu.în care: • • • • • P(A+B) reprezintă proprietatea amestecului omogen format din constituenţii A şi B. [daN/mm2] 100 Rezistenţa de rupere la tracţiune este: Rm ( 0.7%.7 0.8 0. A este cantitatea procentuală cu care participă constituentul A. Tabelul 5.2. [%] 100 Rezultatele obţinute caracterizează materialul numai cu o anumită aproximaţie. PA este valoarea medie a proprietăţii luate în considerare pentru constituentul A. Se determină proprietăţile mecanice aplicând relaţia generală mai prezentată.9 1.5%C ) = Duritatea Brinell: HB( 0. se procedează în felul următor: • • Se determină cantitatea procentuală a constituenţilor structurali (în cazul de faţă perlita reprezintă 62% şi ferita 38%). [%] Rm.1 0.5%C ) = Alungirea: A( 0. Aceasta deoarece în oţeluri mai pot exista impurităţi şi alte elemente chimice sau elemente de aliere.5% C.4 0.6 0. iar valorile rezultate în urma calculului analitic se apropie de cele experimentale. 100 ⋅ 62 + 30 ⋅ 38 = 79.2 0. [%] 8 2 20 Legătura dintre cantitatea de carbon echivalent şi rezistenţa de rupere la tracţiune a uni oţel este dată în tabelul 5. S iar Ni şi Cr sub 0.7 . Si.2. Ce. Carbonul echivalent reprezintă cantitatea de carbon a unui oţel ipotetic care are aceleaşi caracteristici cu ale unui oţel industrial considerat. cantitatea de carbon echivalent (Ce) se determină cu relaţia: 1 1 1 C e = C + ( Si + Mn) + ( S + P) + ( Ni + Cr ) .5%C ) = 185 ⋅ 62 + 40 ⋅ 38 = 30.6 . B este cantitatea procentuală cu care participă constituentul B. dacă se urmăreşte determinarea pe cale analitică a unor proprietăţi mecanice ale unui oţel care are 0. PB este valoarea medie a proprietăţii luate în considerare pentru constituentul B.3 0.0 69 80 90 99 106 . respectiv 0. Dacă caracteristicile mecanice se calculează în funcţie de conţinutul de carbon echivalent se obţin rezultate care se apropie mai mult faţă de valorile reale. [daN/mm2] 100 185 ⋅ 62 + 80 ⋅ 38 = 145 . P.5 32 38 46 54 61 71 0. pe lângă Fe şi C şi elemente ca: Mn. [daN/mm2] 0. [daN/mm2] Ce. [%] Rm.

Din diagrama fier-carbon se identifică natura constituenţilor structurali din fiecare material analizat. iar pe baza legii pârghiei se determină proporţia fiecăruia dintre ei. îndeosebi a durităţii Brinell. în vederea determinării unor caracteristici. se determină compoziţia chimică şi se stabileşte conţinutul de carbon echivalent. pe măsura creşterii conţinutului de carbon creşte rezistenţa de rupere la tracţiune şi duritatea. 4.În toate situaţiile. Nr. Abaterea procentuală se determină cu relaţia: a= P − PT ⋅ 100 . şi se vor analiza cauzele care o determină. pe baza relaţiilor prezentate.. [%] P în care: P este proprietatea materialului obţinută pe cale experimentală PT proprietatea materialului obţinută ca urmare a aplicării relaţiei de calcul. Ţinând seama de proprietăţile constituenţilor structurali şi de proporţia lor în material. Rezultatele se vor trece în tabelul 5. 4. Tabelul 5. Marca materialului Ce [%] HB Rm.3. se determină valoarea teoretică a fiecărei caracteristici mecanice a materialului. iar alungirea şi rezilienţa scad. 3. [daN/mm2] 1.3. Crt. Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Pe baza rezultatelor teoretice şi experimentale obţinute se vor trasa curbele de variaţie a caracteristicilor mecanice. prin consultarea standardelor. [daN/mm2] Rezultate analitice Rezultate experimentale HB Rm. 72 . Desfăşurarea lucrării Pentru o gamă de 4. 5. 2. 3. Probele ale căror proprietăţi mecanice au fost stabilite pe cale analitică vor fi supuse şi unor încercări mecanice.5 materiale ale căror marcă este cunoscută. pentru fiecare material în parte. în funcţie de conţinutul de carbon echivalent: HB = f(Ce) şi Rm = f(Ce) De asemenea se va calcula abaterea procentuală a valorilor proprietăţilor mecanice obţinute (a).

ca urmare a acţiunii unei forţe de tracţiune ce acţionează asupra lui la ieşirea din sculă.5. α – unghiul de trefilare (unghiul conului de deformare). [daN]. Forţa necesară tragerii se poate calcula pe baza următoarei relaţii matematice : T = σc(S0-S1)/(1+μ/α). într-o anumită măsură.. coeficientul de frecare în regim mixt de tragere este: Fier pe fier μ = 0.0. Noţiuni teoretice În cursul procesului tehnologic de tragere materialul este obligat să treacă printr-o filieră. se va urmări modul în care anumiţi factori (cum ar fi de lubrifiere) determină această forţă. αc – rezistenţa medie de deformare la compresiune a materialului (limita de curgere). Scopul lucrării Lucrarea îşi propune atingerea mai multor obiective care. ca urmare a ecruisării materialului.este forţa de tragere. 2. 3. Diferenţele pot atinge valori de până la 50 %. • Materialul filierei.6. În al doilea rând se urmăreşte determinarea deformaţiilor în care acestea influenţează anumite proprietăţi mecanice şi tehnologice ale materialului prelucrat.6.1).6. De exemplu.15. De asemenea. S-a constatat că forţa de tragere este mai mică la utilizarea filierelor din diamant şi mai mare la utilizarea filierelor din oţel de scule sau din fontă. A DEFORMAŢIILOR ŞI A INFLUENŢEI PROCESULUI ASUPRA UNOR PROPRIETĂŢI ALE MATERIALELOR 1.. sunt legate între ele. Fig.20 Fier pe oţel μ = 0. μ – coeficientul de frecare dintre materialul tras şi filieră. Cea mai mare parte a deformării materialului are loc ca urmare a curgerii plastice ce se produce sub acţiunea forţei de compresiune ce ia naştere la nivelul suprafeţei de contact dintre material şi pereţii filierei în zona conului de deformare (fig. S0 şi S1 – secţiunea iniţială şi respectiv finală a materialului.14 Staniu pe oţel μ = 0.1 73 . rezultă că odată cu aceasta creşte în mod corespunzător şi forţa de tragere. Forţa de tragere este cu atât mai mare cu cât materialul supus procesului de tragere are o rezistenţă de rupere la tracţiune mai mare. CALCULUL ŞI DETERMINAREA EXPERIEMNTALĂ A FORŢEI DE TRAGERE. Deoarece rezistenţa la rupere creşte pe măsura creşterii numărului de trageri.1 şi chiar mai mult. Factorii care influenţează forţa de tragere Asupra procesului de tragere influenţează următorii factori: • Calitatea şi proprietăţile materialului. însă la viteze mari se observă o creştere a temperaturii de lucru conducând la înrăutăţirea condiţiilor de lubrifiere şi influenţând în mod negativ forţa de tragere. • Viteza de desfăşurare a procesului are un efect redus asupra forţei de tragere.. [daN] în care: T . Acest lucru se datorează diferenţelor care există între coeficienţii de frecare dintre diferite cupluri de material.33 În urma unui regim de frecare uscată coeficientul de frecare are o valoare cuprinsă între 0. În primul rând se are în vedere calculul analitic şi determinarea experimentală a forţei de tragere necesară desfăşurării procesului de prelucrare.

se recomandă utilizarea prafului se săpun. ca urmare a ecruisării materialului tras prin filieră.. Rotirea filiere conduce la micşorarea forţei de tragere şi la obţinerea unor produse calitativ superioare ca precizie dimensională şi ca aspect. cu cât creşte rezistenţa la deformare şi se micşorează dimensiunile semifabricatului iniţial în raport cu dimensiunile sale finale.2.160 pentru oţel.Caracteristicile de formă ale filierei (fig..3). Materialul sârmei supuse procesului de tragere este un oţel moale recopt şi cuprat. temperatura rezultată în urma procesului. Mărimea unghiului de deschidere se alege astfel: α – 8.. forţa de tragere. scule... Se consideră că la o rotire de aproximativ 3000 rot. se vor face măsurători asupra gradului de deformare a grăunţilor cristalini. 4.2). uneori.20 pentru oţeluri moi şi cupru. manometrul maşinii de încercat permite măsurarea forţei reale de tragere . Pentru fiecare determinare se vor folosi utilaje şi dispozitive specifice. şi pentru îmbunătăţirea unor caracteristici mecanice ale materialelor. mărind totodată durata de lucru a acesteia. Fig. α – 12. 74 . Filiera se caracterizează printr-un profil longitudinal. pentru tragerea sârmelor din oţel. iar pentru măsurarea probelor se utilizează şublerul sau micrometru. De exemplu. În cursul procesului de tragere. se vor tăia diferite probe care vor fi supuse încercării la tracţiune.. Utilaje.6. Profilul transversal. Cu ajutorul microscopului metalografic.50 % pentru sârmele groase. Portfiliera se montează în bacul mobil superior al maşinii de încercat.. proprietăţile mecanice şi de suprafaţă a produsului tras. Tr’’ în anumite condiţii de lubrifiere. În prealabil sârma este ascuţită (prin polizare sau deformare) şi trecută suficient de mult prin filieră încât să poată fi prinsă de bacul maşinii. Pentru trageri succesive se foloseşte un set de cinci filiere al căror diametru calibrat este marcat pe fiecare dintre ele. iar capătul sârmei supus tragerii va fi prins în bacul inferior fix. α – 20. Unghiul de deschidere optim este cu atât mai mic. la îndoire alternantă şi forfecare. În vederea determinării modificării proprietăţilor mecanice.. Ca lubrifiant se foloseşte praf de săpun sau unsoare consistentă.2 VI – zona de ieşire. deformarea plastică este însoţită de un proces de ecruisare cu consecinţe asupra modificării caracteristicilor de rezistenţă şi de plasticitate a materialului. Acest procedeu tehnologic se foloseşte. Ca lubrifiant. III – zona de deformare care asigură reducerea secţiunii materialului cu un grad de deformare de 15. rezistenţa de rupere la tracţiune creşte cu până la 2.5 ori. iar filiera să fie sprijinită în portfilieră. Profilul longitudinal determină procesul de deformare şi este format din şase zone I – zona sau conul de intrare. Această zonă se caracterizează prin unghiul la vârf al conului α.. pe proba deja pregătită din materialul tras prin diferite filiere. în cazul sârmelor din oţel.250 pentru metale moi şi aluminiu. V – zona de degajare. Constanta C = [1+(μ/α) depinde de coeficientul de frecare μ şi unghiul de deformare α. ca urmare. se obţine o reducere de aproximativ 75 % a forţei de tragere.. IV – zona de calibrare./min. considerat în zona de calibrare IV determină secţiunea sârmei.20 % pentru sârmele subţiri şi de 20. aparatură şi materiale • În vederea desfăşurării procesului de tragere a sârmelor se foloseşte o portfilieră modificată şi adaptată pentru a fi folosită la tragerea sârmelor pe maşina universală de încercat la tracţiune. Înlocuind valorile cunoscute în această relaţie se poate constata că această constantă C ia valori cuprinse între 1 şi 3 (C=1. exprimat în radiani. Lubrifiantul folosit influenţează direct frecarea în filieră (μ va fi mai mic). având unghiul la vârf de aproximativ 400. Atât tragerea cât şi trefilarea se realizează la temperatura mediului ambiant şi. II – zona sau conul de ungere ..6.

σ2. pentru fiecare dintre aceste probe şi se analizează influenţa gradului de ecruisare asupra capacităţii de îndoire a materialului. C = 2. σ3 etc. Pentru fiecare treaptă de tragere se măsoară. [%] Coeficientul de lungire: μ1 = l1/l0 Coeficientul de reducere a secţiunii: k = Sf – S0 = df2/d02 Experimental se determină următoarele caracteristici: • Numărul de îndoiri alternante până la ruperea unor probe realizate din sârmele supuse procesului de tragere prin una sau mai multe filiere. Lungimea absolută: λabs = λ1 –λ0 Lungimea relativă: λr = [(l1 – l0)/l1·100].. după tragerea sârmei. pentru sârme subţiri aflate în stare recoaptă. Desfăşurarea lucrării Procesul de prelucrare prin tragere se realizează. când se utilizează praf de săpun ca lubrifiant. • Se execută încercări la tracţiune pe probe cu lungime de 150 mm obţinute din sârmă recoaptă şi din cele trase printr-o filieră. • Se calculează valoarea teoretică a forţei de tragere cu ajutorul următoarei relaţii de calcul: T = C·σc(S0 – S1) în care. când se foloseşte unsoare consistentă ca şi lubrifiant. reducerea maximă scade mult. în raport cu bacul fix. De obicei lungimea de tragere l1 se stabileşte fie la 100 mm. σc este rezistenţa la compresiune a materialului sârmei supuse procesului de tragere. În particular. C = 2. l0 = l – l’ Lungimea finală l1 se citeşte la acul indicator al maşinii de încercat şi care arată deplasarea traversei mobile. Tragerea se desfăşoară fără recoaceri intermediare între două trageri succesive şi în trei condiţii de lubrifiere (fără lubrifiant. n2.. Lungimea l0 este rezultatul diferenţei dintre o lungime l (aproximativ 150 mm) măsurată pe sârma de la filieră în amonte (înspre partea cu diametrul d0 al sârmei) până la un reper trasat vizibil pe sârma încă nesupusă procesului de tragere şi o lungime l’ măsurată. fiind inscripţionat pe aceasta) şi diametrul sârmei trase df (care poate fi citit şi pe filiera în care se găseşte sârma. n3. Pe baza măsurătorilor efectuate se calculează următoarele mărimi caracteristice: Reducerea absolută de secţiune: Δabs = S0 .. A3 . pentru condiţiile concrete de tragere se folosesc următorii coeficienţi: C = 3. în care: F este forţa de rupere la forfecare. cu ajutorul micrometrului. În condiţii normale de tragere. S0 – secţiunea probei Rezistenţa de rupere la forfecare se calculează pentru fiecare probă obţinută în urma tragerii. prin două filiere şi aşa mai departe şi se determină caracteristicile mecanice: rezistenţa de rupere la tracţiune Rm1. [%] Pentru un material ideal plastic.5. tot de la filieră la reperul trasat. iar rezultatele se notează cu σ1. Forţa de tragere reală Tr se citeşte pe cadranul maşinii de încercat. 75 . începând de la diametrul de 4 mm pentru prima filieră şi continuând cu celelalte. Se notează numărul ciclurilor de îndoire n1. fiind inscripţionat pe aceasta). şi alungirea A1. A2. apropiindu-se de 50 %. în ordinea descrescătoare a diametrului calibrat al filierelor. cu lubrifiant praf de săpun şi cu unsoare consistentă). Rm3.5. ale materialului supus procesului de prelucrare prin tragere (relaţiile de calcul sunt date la încercarea la tracţiune) • Se efectuează încercarea la forfecare pe probe având lungimea de 50 mm obţinute din sârmă aflată în stare recoaptă precum şi din cele trase prin diferite filiere şi se determină rezistenţa la rupere la forfecare cu relaţia: τ = F/2·S0 [daN/mm2]. diametrul iniţial al sârmei d0 (el putând fi citit şi pe filiera prin care a fost trasă sârma în faza precedentă.Sf în care: S0 = (πd02)/4 şi Sf = (πdf2)/4 Reducerea relativă: δr = [(S0 – Sf)/S0·100] = [(d02 –df2)/ d02·100]. sârma utilizată frecvent la efectuarea determinărilor experimentale are rezistenţa la compresiune de 42 daN/cm2.. reducerea maximă de secţiune este de 63 %. fie la 50 mm. când nu se foloseşte lubrifiant. Rm2. respectiv al capătului sârmei.

care sunt echiaxiali. A = f(k).Cunoscând forţa de tragere teoretică şi cea reală (obţinută în condiţii experimentale) se determină valoarea abaterii procentuale a acesteia cu ajutorul relaţiei: A = [(Tr-T)/Tr]·100. Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Pe baza datelor înscrise în tabel se vor trasa următoarele curbe de variaţie: ni = f(k).1 Nr. τr = f(k). Rezultatele se vor trece în tabelul 6. Se calculează gradul de fibrozare ca raportul dintre lungimea Lg şi lăţime medie lg a grăuntelui cristalin cu relaţia: A = (Lg/lg)·100. λr = f(k).1 şi 6.. Rm = f(k). d0 filieră [mm] k n Fmax [daN] Rm F τ T 2 2 [daN/mm ] [daN] [daN/mm ] [daN] Tr [daN] lg [μm] Tp [%] 5. Se vor face observaţii cu privire la influenţa numărului de trageri şi a lubrifiantului folosit asupra variaţiei mărimilor n şi T. Tr = f(k).6 grăunţi cristalini din probele metalografice obţinute din sârma recoaptă şi din cele trase prin una sau mai multe filiere. T = f(k). [%] Iar valorile vor fi comparate între ele pentru a urmări gradul de fibrozare A al materialului la trecerea prin filieră.2 Nr. Se constată că grăunţii cristalini ai sârmelor trase sunt alungiţi faşă de cei ai sârmei recoapte. 76 . Tabelul 6.2. d0 filieră [mm] l0 [mm] dr [mm] l1 [mm] δabs [mm2] δr [%] λabs [mm] λr [%] Lg [μm] lg [μm] A [%] Tabelul 6. [%] • Se măsoară la microscop dimensiunile a 3. δr = f(k).

7. CONTROLUL NEDISTRUCTIV AL MATERIALELOR 7.1. Defectoscopia cu ultrasunete 1. Scopul lucrării

Cunoaşterea metodologiei şi aparaturii necesare controlului cu ultrasunete a materialelor (conform STAS 6914-90). Defectoscopia ultrasonică se aplică pieselor metalice şi nemetalice cu scopul punerii în evidenţă a defectelor interioare ale materialului. În acelaşi timp, se poate stabili cu o anumită aproximaţie, mărimea şi poziţia defectelor în material.
2. Noţiuni teoretice

Ultrasunetele sunt vibraţii ale mediilor elastice cu frecvenţe mai mari de 20 KHz. Tehnica actuală permite obţinerea unor vibraţii cu frecvenţe de până la 1300 MHz. Elementele de bază în producerea ultrasunetelor sunt generatorul de ultrasunete şi palpatorul. Ultrasunetele pot fi generate prin procedee mecanice, termice, electrodinamice, magnetostatice sau piezoelectrice şi sunt utilizate în controlul nedistructiv datorită unor proprietăţi pe care le posedă, cum sunt: • se propagă prin medii omogene cu o viteză constantă a cărei valoare depinde de caracteristicile mediului respectiv şi tipul undelor. Viteza de propagare v, a undelor longitudinale printr-o bară metalică este dată de relaţia: v = radical din E/ρ, unde: E - reprezintă modulul de elasticitate; ρ – densitatea materialului. • sunt absorbite de mediul pe care îl străbat atenuându-le intensitatea iniţială ,,I0’’ în funcţie de lungimea drumului parcurs ,,X’’ şi de coeficientul de atenuare ,,α’’. Acest coeficient este în funcţie de frecvenţa vibraţiei ultrasonice şi mărimea cristalului piezoelectric. Intensitatea undelor ultrasonice la ieşirea lor din mediul străbătut este dată de relaţia: Ia = I0e-2αx unde: Ia – este intensitatea undelor la ieşirea din mediul străbătut. • îşi schimbă direcţia la suprafaţa de separare a două medii prin reflexie sau refracţie; • ocolirea prin difracţie a obstacolelor (defectelor), la lungimi de undă λ mai mari decât dimensiunea iradiată a obstacolului. Vibraţiile ultrasonice pot fi întreţinute, adică emise în mod continuu de către un generator, sau pot fi emise sub formă de impulsuri cu o anumită durată şi la intervale regulate de timp. Generarea ultrasunetelor prin efect piezoelectric. Unele cristale supuse unor eforturi de compresiune sau întindere după anumite direcţii dezvoltă pe suprafeţele lor sarcini electrice ce au valori egale şi de semn contrar. Valoarea sarcinilor electrice depinde de mărimea efortului aplicat asupra cristalului, iar semnul plus sau Fig.7.1 minus depinde de tipul deformaţiei (întindere sau compresiune). Dacă un asemenea cristal se găseşte într-un câmp electric, el se va deforma în funcţie de sarcinile electrice ce se găsesc pe o parte sau pe cealaltă a cristalului. Acest lucru arată că efectul piezoelectric este ireversibil Palpatorul este format din ansamblul traductorului piezoelectric cu montura sa. Traductorul piezoelectric este dispozitivul care transformă energia electrică în energie mecanică şi invers. El trebuie să fie realizat astfel încât zgomotul intern să nu perturbe interpretarea indicaţiilor obţinute pe ecran în raport cu sensibilitatea aleasă. Materialele piezoelectrice cel mai des utilizate în defectoscopie sunt cuarţul şi materialele ceramice sinterizate.
77

Dacă traductorul este perpendicular pe suprafaţa piesei, undele ultrasonice emise sau recepţionate sunt longitudinale şi palpatorul se numeşte drept sau normal (fig. 7. 1a). Acest traductor este format din suportul 1, corpul de amortizare 2, inductorul 3, stratul de protecţie 4 şi mufa de legătură 5. Dând traductorului o anumită înclinaţie faţă de suprafaţa piesei supusă examinării, undele ultrasonice emise sau recepţionate sunt şi ele înclinate cu un anumit unghi faţă de normala la această suprafaţă şi, în acest caz, undele se consideră transversale, iar palpatorul se numeşte înclinat sau unghiular (fig. 7. 1b). Acest palpator se compune din traductorul 1, electrozii de contact 2, masa fonoabsorbantă 3, pana de cuplare 4, conductorii 5, fişa de legătură 6 şi carcasa 7. Dacă palpatorul este paralel cu suprafaţa piesei undele ultrasonice se vor propaga la nivelul acesteia numindu-se unde de suprafaţă. La alegerea palpatorului se are în vedere forma piesei de examinat, caracteristicile presupuse ale defectelor, starea suprafeţei materialului etc. Cuplantul. Ultrasunetele se propagă bine prin medii solide şi lichide. În aer undele transversale nu se propagă, iar cele longitudinale se atenuează cu mare rapiditate. De aceea, startul de aer dintre palpator şi piesă apare ca un ecran ultrasonic. Pentru a înlătura acest inconvenient, între piesă şi palpator se introduce un mediu de cuplare sub formă de pastă, lichid sau semilichid (ulei mineral, glicerină, mercur), numit cuplant.
3. Desfăşurarea lucrării, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor

Metodele de analiză aplicate în defectoscopia ultrasonică sunt: Metoda prin transmisie Se folosesc două palpatoare dintre care unul de emisie şi altul de recepţie (fig.7. 2). Metoda presupune o poziţionare riguroasă a palpatoarelor unul în raport cu celălalt şi din această cauză metoda este mai rar utilizată.

Fig.7.2 Metoda rezonanţei Constă în transmiterea undelor ultrasonice printr-un material de grosime d, cu ajutorul unui traductor (fig. 7.3). Prin modificarea frecvenţei se modifică lungimea de undă a impulsului λ, iar în piesă apar unde staţionare de rezonanţă, atunci când este satisfăcută relaţia: d = K(λ/2), unde K este un număr oarecare (o, 1, 2....). Metoda prin impuls reflectat Această metodă utilizează un palpator normal (fig.4 a) sau unul unghiular (fig.4 b) care îndeplineşte atât funcţia de emisie, cât cea de recepţie. În aceste imagini se disting următoarele elemente: 1 – piesă, 2 – defect, 3 – razele fasciculului, 4 – cuplant, 5 – palpator, 6 – mufe, 7 – cablu de comenzi, 8 – ecran, 9 – ecou iniţial, 10- ecou de defect, 11- ecou de fund. Impulsurile sunt transmise intermitent prin piesa de examinat, iar în timpul dintre două emisii sunt recepţionate Fig.7.3 semnalele reflectate. Ecoul generat de defectul 10 se găseşte între ecoul iniţial 9 şi ecoul de fund 11. Metoda se aplică la măsurarea grosimii pereţilor metalici faţă de care nu există acces decât printr-o parte şi la stabilirea defectelor din interiorul materialelor.
78

Fig.7.4

Cele mai utilizate metode pentru detectarea defectelor cu ajutorul ultrasunetelor sunt: Controlul ultrasonic prin metoda impulsului reflectat (metoda ecoului). Modul de lucru utilizat la detectarea unor defecte cu ajutorul ultrasunetelor depinde de poziţia presupusă a defectului, de forma piesei şi de procedeul de control adoptat. Aproape toate aparatele lucrează pe principiul reflexiei impulsurilor. În conformitate cu această metodă palpatorul trebuie aplicat pe piesă în aşa fel încât să se realizeze un contact cât mai intim şi continuu între cele două elemente. De aceea, între palpator şi piesă se intercalează un strat de ulei mineral ce are rolul de cuplant. Suprafaţa de examinat trebuie să fie netedă, fără reziduri şi fără urme de oxizi sau impurităţi. Pentru oţel şi aliaje de aluminiu frecvenţa de lucru cea mai potrivită este de 2,5 MHz. Metoda utilizează un palpator normal care îndeplineşte funcţia dublă de emiţător şi receptor. Se realizează montajul din figura 7.3 a, după care se reglează şi se calibrează aparatul ultrasonic în aşa fel încât să se observe pe ecranul defectoscopului ecoul de fund Ef, ecoul iniţial Ei şi ecoul defectului Ed situat între cele două ecouri (iniţial şi de fund). Cunoscând lungimea piesei L, calibrăm imaginea pe ecranul defectoscopului şi aplicăm legea proporţiilor mărimilor măsurate pe defectoscop şi piesă, conform relaţiei: l/L = x/X. Din această relaţie se poate determina distanţa la care se găseşte defectul, astfel: l = L(x/X). Rezultatele determinărilor se trec în tabelul 7.1 Tabelul 7.1 Nr. Material l L x X Observaţii probă [mm] [mm] [mm] [mm]
Controlul îmbinărilor sudate

Îmbinările sudate se examinează în funcţie de grosime, tipul îmbinării, geometria şi natura materialului de bază folosit. Examinarea se face de regulă pe suprafeţe plane şi curbe cu palpatoare monocristal de unde transversale, cu unghiuri de reflexie cuprinse între 350 şi 800. Grosimea îmbinărilor
79

Se pot astfel determina defecte în cordonul de sudură. • pătrunderi incomplete ale materialului în rostul îmbinărilor sudate. Fig. În figura 7.5 80 . de sus în jos.5 este prezentate modul de examinare a unei îmbinări sudate.7. iar prin deplasări combinate de-a lungul cusăturii se examinează tot cordonul de sudură. Prin deplasarea palpatorului perpendicular pe cordonul de sudură din poziţia 1în poziţia 3 se examinează sudura pe contur.sudate este cuprinsă între 16 şi 150 mm. Defectele detectabile în îmbinările sudate se clasifică în defecte longitudinale şi transversale faţă de axa de simetrie a îmbinării sudate. cum ar fi: • goluri de sudură. • incluziuni de zgură care apar în funcţie de calitatea sudurii.

7 a). .. fisuri etc. iar regiunea albă 4 din aceeaşi figură reprezintă un defect cu densitatea normală a corpului. intensitatea lui la ieşirea din piesă va fi: I = I0e-[μ(D-Δd)+μ1Δd] Unde μ1 este coeficientul de atenuare liniar al radiaţiei la trecerea lui prin defect. 81 .2. care pot deveni periculoase în timpul funcţionării. Defectoscopia cu raze X 1.7. de intensitate cu ajutorul metodei fotografice. care este cu atât mai mare cu cât densitatea corpului de material este mai mare [cm-1]. luminiscenţei sau prin metoda ionizării. pentru aluminiu. Scopul lucrării Punerea în evidenţă a defectelor interioare ale pieselor metalice sudate. μ= e-E Se poate observa că I > I1 La ieşirea din piesă. Regiunea înnegrită 3 din figura 7. Noţiuni teoretice Identificarea defectelor interne.25 μ= e-E /1.7. deoarece poate pune în evidenţă incluziunile de gaze sau zgură din cordonul de sudură. turnate. controlul rőentgenografic este de neînlocuit.32/0. μ= e-E 0. Razele X sunt absorbite de material conform următoarei relaţii: I = I0e-μD unde: μ – este coeficient de absorbţie liniară. D – este drumul străbătut de razele X prin piesă [cm]. Defectoscopia cu raze X constă în studierea acestor diferenţe Fig. goluri de turnare.45 . segregaţii etc. se obţine: I/I1 = e(μ-μ1)Δs Prin logaritmare şi neglijarea lui μ1 în raport cu μ se obţine: ΔSmin = Ln(K-1)μ Coeficientul K este definit ca diferenţa de înnegrire minimă sesizabilă cu ochiul liber şi are valoarea K = 0.6 a reprezintă un defect care are o densitate mai mare decât piesa. Dacă un fascicul de raze X. se bazează pe absorbţia razelor X de către diferite corpuri (fig. matriţate sau laminate printr-un contro nedistructiv cu raze X a acestora.6. La îmbinările sudate.02. trece prin piesa 2 care are grosimea D şi coeficientul de absorbţie liniară μ fără să întâlnească un defect. Valoarea coeficientului μ este în funcţie de grosimea şi marca materialului şi poate fi luată din tabel sau determinată cu ajutorul relaţiei: 0. Făcând raportul I/I1.52 . Principalele defecte puse în evidenţă prin această metodă (STAS 6606/1-86) sunt: incluziuni.7. pentru cupru.8/1. În cazul în care fascicolul întâlneşte un defect cu grosimea d şi coeficientul de absorbţie μ1. 2. Atunci intensitatea razelor X la ieşirea din piesă va fi I = I0e-μD. pentru oţel. intensitatea razelor X este diferită în funcţie de grosimea ei şi de eventualele defecte întâlnite (fig. Ea se bazează pe faptul că defectele din piesa expusă apar înnegrite pe un film fotografic. I – intensitatea razelor X la ieşirea din material. conform acestei metode. Metoda cea mai des utilizată este metoda radiografică. suduri incomplete. emis de sursa 1 la intensitatea I0.6 b). I0 – intensitatea razelor X la intrarea în piesă. fisuri.

Se determină apoi parametrii de lucru şi timpul de expunere. contrast ridicat. 82 . Pentru punerea în evidenţă a conformaţiei interioare a unui corp este necesar ca acesta să fie aşezat astfel încât porţiunea care interesează a fi examinată să se intersecteze perpendicular cu direcţia de propagare a radiaţiilor.7 Această metodă urmăreşte obţinerea imaginii structurii macroscopice a materialului examinat cu ajutorul radiaţiilor X şi înnegrirea acestei imagini pe un film. contur neregulat şi contrast mai scăzut ca şi la sufluri.Fig.5 ori diametrul câmpului examinat. O calitate bună a imaginii se poate obţine numai cunoscând factorii care o influenţează. Interpretarea rezultatelor şi menţionări în buletinul de analiză Ca urmare a efectului fotochimic produs de radiaţii penetrante. Fisurile. Imaginea 5 reprezintă o secţiune transversală prin piesă. ramificate şi stelate. 3. contur neregulat şi contrast scăzut. Se utilizează aparate cu tensiuni de lucru cuprinse între 800 şi 400 KV. contur regulat şi de formă alungită. Notând cu d grosimea defectului şi cu D grosimea piesei. Ele apar pe imaginile radiografice sub forma unor pete înnegrite. Astfel. scoţând în evidenţă neomogenitatea macroscopică a acestuia. filmul se developează. obţinute la diferite aparate. pe film apare imaginea internă a materialului controlat. În funcţie de mărimea filmului se alege distanţa focală şi care trebuie să fie de minim 1. Pe radiografii apar sub forma unor linii subţiri. Cele mai utilizate surse de producere a radiaţiilor X sunt tuburile bazate pe principiul tubului Coolidge. cu densitate de înnegrire mijlocie. se alege mărimea filmului sau numărul de expuneri necesare pentru acoperirea zonei ce urmează a fi examinată. De obicei. sensibilitatea metodei radiografice se determină cu relaţia: s = (d/D)100 Defectele cele mai des întâlnite sunt: Sufluri (incluziuni de gaze). de grosimea materialului examinat. creează o imagine radiantă mai intensă şi produc pe film imagini închise. Ele pot fi longitudinale. 4. Lipsa de topire. Cu cât diferenţa de înnegrire este mai mare. Desfăşurarea lucrării În funcţie de forma şi mărimea piesei de examinat. După expunere. Pentru micşorarea timpului de expunere se utilizează ecrane întăritoare din plumb. Utilizarea acestei metode este condiţionată de complexitatea aparaturii şi de energiile radiaţiilor X. cu atât contrastul este mai pronunţat şi permite depistarea mai uşoară a defectelor din piesă. rezultă imaginea radiografică. de culoare mai deschisă. fascicolul de radiaţii trebuie să aibă axa de simetrie plasată în centrul filmului şi perpendicular pe ea.7 se prezintă schematic principiul acestei metode. Zonele mai groase sau incluziunile metalice 4 au un efect contrar. Este o consecinţă a cantităţii de căldură insuficientă în zona sudurii şi. În imaginile radiografice ea apare ca o zonă întunecată cu densitate mare de înnegrire. transversale. Sensibilitatea metodei radiografice se apreciază după mărimea minimă a defectului detectat. Ele apar sub formă de pete întunecate cu densitate de înnegrire mijlocie. în primul rând. incluziuni metalice). după care se aşează filmul cât mai aproape de zona examinată şi se supune radiaţiei. contur neregulat şi contrast ridicat. În general. cu densitate de înnegrire mare. în acest caz. chimică sau electrochimică. Se pregăteşte piesa de examinat printr-o curăţire mecanică. Ea depinde. Se poate observa că zonele mai subţiri sau cu pori 3. Incluziuni solide (zgură. În buletinul de control se vor specifica: • tipul şi parametrii de lucru ai sursei de radiaţii. În figura 7. materialul depus poate rămâne nelegat de metalul de bază. Sursa de radiaţii S trimite fascicolul conic de radiaţii prin piesa 1 pe care o traversează şi o impresionează pe filmul 22.7. se fixează şi se usucă după care se prelucrează şi se interpretează rezultatele.

• • • tipul şi dimensiunile filmului. valoarea şi calitatea imaginii obţinute. 83 . defectele puse în evidenţă.

Elementul principal al acestei metode îl constituie sursa de radiaţii gama care este o sursă radioactivă naturală. Sistemul de comandă este compus dintr-o carcasă 9 în care este montată o roată ce acţionează cablul special 3 la rotirea manivelei 6. putând fi utilizate atât în atelier cât şi în afara lui. Radiaţiile gama se caracterizează printr-o energie mare şi o lungime de undă mică. aceleaşi elemente. în principiu. Cablul 3 se cuplează cu axul flexibil 7 şi transportă sursa din poziţia 2a până în poziţia 2c în capul de iradiere 5 (colimatorul). izotopii se obţin introducând materiale stabile în fluxuri de neutroni unde. după un timp. Radiaţiile gama au o putere de penetrare mare. Cs137. cu ajutorul radiaţiilor gama. forjate sau sudate. După terminarea radiografiei sursa de radiaţii este retrasă în container. Instalaţiile pentru gamagrafie sunt de mai multe tipuri dar au. Puterea de pătrundere printr-un material a razelor gama este mai mare decât a razelor X. Părţile principale ale unei instalaţii sunt containerul şi dispozitivul de comandă. are loc emisia de fotoni gama.8 capsulă articulată de un ax flexibil 7 şi prevăzut cu un sistem de obturare. Ca sursă radioactivă se folosesc pastile de Co60. activare sau reacţii nucleare.7. Izotopii radioactivi pot fi obţinuţi prin fuziune. Scopul lucrării Punerea în evidenţă. Orice sursă radioactivă este închisă într-un înveliş de protecţie etanş şi inactiv numit capsulă care prezintă o rezistenţă suficient de mare pentru a împiedica. 84 . orice dispersie sau împrăştiere a materialului radioactiv conţinut şi orice posibilitate de contaminare. pori. manipularea şi depozitarea acestora reclamă măsuri severe pentru asigurarea protecţiei personalului.) din piesele turnate. Noţiuni teoretice Este o metodă de control nedistrucriv (STAS 6606/1-86). asigură un contrast bun şi permit controlul pieselor de grosime apreciabilă. retasuri. care se bazează pe dependenţa dintre penetrarea radiaţiei gama şi structura macroscopică a materialului. În figura 7. Cablul 3 este direcţionat prin tubul de cauciuc 4 şi este legat prin sistemul de cuplare 8 de axul flexibil 7.8 se prezintă schematic o instalaţie de gamagrafie.3. Iradierea cu sursele gama nu poate fi întreruptă. Metoda de control este răspândită deoarece instalaţiile sunt de dimensiuni mici.7. Prin activare. sufluri. Majoritatea izotopilor radioactivi se prepară prin activare deoarece sunt mai ieftini. suduri nepătrunse etc. Dezavantajul metodei poate fi considerat sensibilitatea radiografiei care este inferioară celei cu raze X. a defectelor interioare (incluziuni. 2. titan sau uraniu sărac ce are prevăzut la interior un canal în care se păstrează sursa 2 montată într-o Fig. Ir92. fisuri. Containerul 1 este compus dintr-un bloc de protecţie din plumb. destul de simple şi portabile. Tm170. motiv pentru care utilizarea. Lungimea cablului diferă de la o variantă constructivă la alta. Sursele de radiaţii gama utilizate la controlul nedistructiv sunt surse radioactive. Defectoscopia cu raze gama 1. în condiţii normale de utilizare.

Curăţirea suprafeţelor se poate face mecanic. simbolul 2. În figura 7. Pentru identificare se folosesc simboluri şi indicative (cifre şi litere de plumb. filmul 1. Fig.7. În finalul operaţiei de control se 85 . chimic sau electrochimic. Când se lucrează cu surse deschise se pot examina mai multe piese. indicatoare de calitate).9 b examinarea unei suduri la o ţeavă cu diametrul mai mic de 89 mm cu iradierea a doi pereţi. În aceste imagini se identifică sursa de radiaţii S. Interpretarea rezultatelor Interpretarea rezultatelor se face ca şi la defectoscopia cu raze X. indicatorul de calitate 3 şi divergenţa fasciculului 2β. Pentru a avea certitudinea că radiografia obţinută redă detaliile din interiorul materialului. Desfăşurarea lucrării În general.9 a este prezentat modul de examinare a unei suduri la o ţeavă cu diametrul mai mare de 89 mm cu iradierea unui singur perete. iar în figura 7.3. la controlul cu raze gama se respectă aceleaşi reguli ca şi la defectoscopia cu raze X fixându-se ca valoare limită pentru raza incidentă cu pelicula fotosensibilă unghiul de 80 0. suprafaţa piesei supuse controlului trebuie să fie curăţată şi fără defecte vizibile. Valorile privind calitatea piesei sunt impuse prin standardul sau documentaţia tehnică a produsului.9 4.

încheie un buletin de control care trebuie să cuprindă date referitoare la timpul şi parametrii de lucru ai sursei de radiaţii. geometria de expunere. tipul filmului. valoarea de calitate a imaginii obţinute etc. 86 .

exfolierilor. iar un defect de suprafaţă va crea un pol nord şi unul sud la marginile sale (fig. Dacă se schimbă mărimea câmpului de magnetizare începând de la zero şi se măsoară inducţia B se obţine curba de dependenţă din figura 7. Scopul lucrării Punerea în evidenţă a defectelor de suprafaţă şi din imediata apropiere a suprafeţei semifabricatelor trase. pentru a restabili propagarea fluxului magnetic pe drumul cel mai scurt. se obţine curba histerezis (fig.10 câmpului coercitiv H arată o tendinţă spre saturare magnetică a materialului. laminate. Defectoscopia magnetică 1. prelucrate prin aşchiere etc.7. liniile fluxului magnetic ocolesc aceste defecte (le înconjoară). Aceste defecte sunt de tipul fisurilor. (fig.12 magnetic. Noţiuni teoretice Defectoscopia magnetică se bazează pe trecerea unui câmp magnetic sau electric printr-un material feromagnetic.7. cum ar fi: natura materialului.4. forjate.10-b). Dacă în material există defecte. 87 . Materialele feromagnetice păstrează magnetismul după încetarea acţiunii câmpului magnetizat şi au permeabilitatea magnetică dependentă de mărimea câmpului de magnetizare. Punerea în evidenţă a defectului se face cu ajutorul unei pulberi feromagnetice foarte fine care va fi reţinută tocmai în locurile cu discontinuităţi. producând un câmp de scăpări (de dispersie). Orice discontinuitate existentă într-o piesă magnetizată va produce o perturbare a câmpului Fig. Câmpul coercitiv este o variabilă care depinde de un număr de factori. suflurilor etc. Mărimea Hc se numeşte forţă coercitivă şi este folosită în practică la controlul Fig. incluziunilor.12).7.7. Posibilitatea folosirii unor metode magnetice de control nedistructiv depinde de proprietăţile magnetice ale materialelor. După parcurgerea ciclului de magnetizare. 2. Pe porţiunea a-b.7. geometria piesei etc. dependenţa inducţiei B de mărimea Fig.11). Această metodă de control se aplică numai pentru detectarea defectelor pieselor din materiale feromagnetice (STAS 8539-85). se constată că inducţia nu revine la valoarea iniţială. omogenitatea şi duritatea sa. Micşorând tensiunea câmpului după atingerea saturaţiei. O parte din liniile de câmp vor ieşi în afara materialului. specifică materialelor feromagnetice.11 magnetic.7.10 a. curba căpătând aspectul b-c-d-e.7.

7. mărimea şi poziţia defectelor. Piesa de analizat PE se aşează între contactele defectoscopului astfel ca suprafaţa se aşezare să fie cât mai mare şi contactul cât mai intim (fig. Pentru uşurarea observării depunerilor de pulbere se pot folosi pulberi colorate obţinute prin reacţii chimice (oxidare. iar liniile câmpului magnetic sunt perpendiculare pe direcţia curentului (fig. o pompă P refulează peste piesă o suspensie de pulbere magnetică în ulei sau petrol. poate furniza curent direct piesei supuse controlului sau unui redresor R.7.Câmpul magnetic de scăpări apare datorită faptului că liniile de câmp ocolesc discontinuitatea (defectul) deoarece ea prezintă un obstacol cu permeabilitate magnetică mică.14 • • • • permeabilitatea magnetică a materialului. Mărimea câmpului magnetic de scăpări depinde în mod direct de orientarea defectului în raport cu liniile de forţă ale câmpului magnetic. redresorul furnizează un curent continuu electromagnetului EM al cărui miez este închis de piesa de examinat PE şi în care se induce un câmp magnetic longitudinal necesar punerii în evidenţă a defectelor transversale.14). fluorescente obţinute prin acoperirea piesei controlate cu vopsea de contrast.4. forma piesei. intensitatea de magnetizare. Defectoscopul din această figură este un defectoscop TOS tip IV. cum ar fi: Fig. 88 . în jurul pieselor ia naştere un câmp magnetic circular necesar detectării defectelor longitudinale.13 vederea controlului magnetic se face prin următoarele metode: Magnetizarea longitudinală sau polară Această metodă poate fi realizată cu ajutorul unui magnet sau a unui electromagnet care induce fluxul magnetic în piesa de controlat. sau cu ajutorul unei bobine în care se induce piesa de controlat (fig. În timpul examinării. dispune în general de două circuite de magnetizare cuplabile succesiv sau simultan. 3.). Magnetizarea transversală Curentul electric care trece printr-un conductor liniar produce un câmp magnetic circular în jurul conductorului. Aparatul alimentat cu curent continuu prin intermediul a două transformatoare Tr. clorinare etc. precum şi pentru îndepărtarea pulberii magnetice de pe piesă.7. După detectarea defectelor piesa se demagnetizează deoarece magnetismul remanent mare ar putea dăuna funcţionării piesei.13). Sensibilitatea metodelor depinde de o serie de factori. Magnetizarea pieselor în Fig. Desfăşurarea lucrării Defectoscopul magnetic. În al doilea caz. Demagnetizarea se poate face prin aşezarea piesei de-a lungul liniilor unui câmp magnetic creat de o bobină alimentată cu curent alternativ sau continuu. o pulbere magnetică formată din oxizi de fier de tipul Fe3O4 având o granulaţie cât mai fină.7. Suspensia este formată din petrol sau ulei mineral foarte fluid în care se introduce.15). II. din punct de vedere al posibilităţilor de magnetizare. într-o proporţie de 20÷40 grame la litru. În primul caz. I şi Tr.

În buletinul de încercare se vor specifica: • felul metodei de control. cum ar fi magnetizarea neadecvată a piesei controlate. Fisurile rezultate în urma călirii. 89 . • distanţa dintre electrozi. indicaţiile se prezintă sub forma unor linii întrerupte sau punctate.Fig.15 4. forjării sau matriţării creează în mod obişnuit depuneri compacte de pulberi sub formă de linii frânte sau drepte. • tipul lichidului suspensiei. • tipul pulberii magnetice. iar cantitatea depunerilor depinde de mărimea defectului. Indicaţiile pot proveni de la un defect sau de la o altă cauză.7. caz în care indicaţiile sunt false. La îmbinările sudate. Interpretarea rezultatelor şi menţiuni în buletinul de analiză Aglomerările de pulberi apărute pe suprafaţa piesei supusă controlului poartă denumirea de indicaţie. Fisurile fine generează linii drepte sau uşor curbate.

.17. Metode radioactive. va absorbi o parte din lichidul penetrant reţinut în defect şi va scoate în evidenţă locul şi forma defectului. compus din: degresant.7. Cel mai frecvent se utilizează penetratorii coloranţi şi fluorescenţi. presare. în: • penetranţi solubili în apă. Lichidele penetrante utilizate se clasifică după următoarele criterii După contrast.. la care penetrabilitatea este asigurată cu ajutorul vibraţiilor ultrasonice produse de emisia acestora în mediul de penetrare. crăpături şi rupturi. Cele mai folosite metode de control cu lichide penetrante sunt: Metoda colorării. În principiu. Developarea penetrantului are loc datorită efectului de absorbţie care. tot prin capilaritate. Metoda activării cu ultrasunete. laminare.16 defecte ale materialelor obţinute prin turnare. aşa cum sunt prezentate şi în figura 7. Noţiuni teoretice Controlul cu lichide penetrante constă în aplicarea pe suprafaţa supusă controlului a unui lichid cu calităţi bune de penetrare care pătrunde în discontinuităţile superficiale şi le pune în evidenţă prin contrast. • penetranţi fluorescenţi. la care contrastul pentru evidenţierea defectelor este un contrast de culoare roşie pe fond alb. 90 . Metoda fluorescenţei. Scopul lucrării Defectoscopia cu lichide penetrante este o metodă de control nedistructiv a materialelor metalice sau nemetalice prin care se urmăreşte punerea în evidenţă a defectelor de suprafaţă sau din imediata vecinătate a suprafeţei şi care comunică cu exteriorul (SR ISO 9916-95). • defecte apărute în procesul de exploatare a pieselor: fisuri la oboseală. • penetranţi solubili în solvenţi organici. fisuri. forjare. la care defectele se pun în evidenţă prin impresionarea unui film de către substanţe radioactive. Controlul pieselor cu ajutorul lichidelor penetrante 1.5. tragere etc. solubili în apă. Cei solubili în solvenţi organici sunt calitativ superiori celor solubili în apă. aşchiere etc. penetrant şi developant. controlul cu lichide penetrante presupune parcurgerea mai multor etape. • penetranţi radioactivi.7.16). se produce datorită efectului de capilaritate (fig. 2. fiind de obicei galben-verde pe fond închis sau violet. lipire. • penetranţi cu postemulsionare. fie sub formă de suspensie. După solubilitate. Pentru aplicarea acestei metode se foloseşte un set de lichide penetrante. cum ar fi: pori. rupturi. în: • penetranţi coloranţi. Developanţii utilizaţi sunt fie sub formă de pulbere. • defecte ale pieselor rezultate în procesul de fabricaţie prin sudare. la care contrastul pentru evidenţierea defectelor se obţine prin examinarea în lumină ultravioletă. uzuri etc. Cu ajutorul lor pot fi detectate trei categorii de defecte şi anume: Fig.7. crăpături.

De obicei. pulverizare sau electrostatic. La scoaterea în evidenţă a defectelor este necesar a se aştepta un anumit timp de developare. pensulare sau prin reţinere electrostatică. Timpul de developare poate fi cuprins între 0. grăsimi. şpan. Cei mai des folosiţi developanţi solizi sunt oxidul de magneziu. 3.17 a) regătirea suprafeţei supusă controlului. silicagelul. O parte din lichidul penetrant rămâne în cavităţile defectelor. • spălarea cu solvenţi organici pentru îndepărtarea impurităţilor organice (grăsimi. vopsele etc. astfel încât să se asigure accesul penetrantului la cavităţile defecte. cuprinsă între 4 şi 5 μm. uleiuri. care este specific fiecărui developant. imersie sau pensulare. b) Depunerea penetrantului pe suprafaţa de controlat (penetrarea). urmărindu-se obţinerea unui strat cât mai uniform şi fin. Pentru a se putea pune prin pulverizare. 91 .5 şi 1 din timpul de penetrare. o perioadă de timp necesară pătrunderii acestuia în defectele existente în material. zgură. mărimea şi forma lui. Suprafaţa de control trebuie să fie uscată şi curăţată de oxizi. uleiuri. Îndepărtarea excesului de penetrant. e) Examinarea defectelor observate şi înregistrate. Ea are drept scop îndepărtarea murdăriei. nisip. sau prin operaţii succesive de ştergere pentru penetranţii solubili în solvenţi organici.). dacă penetrantul este solubil în apă. Aplicarea developantului. Desfăşurarea lucrării Operaţiile ce trebuie efectuate pentru obţinerea unor rezultate concludente sunt: Pregătirea suprafeţei. Timpul de penetrare este în funcţie de calitatea penetrantului. Ea se efectuează numai după trecerea timpului de penetrare sau de emulsionare. într-o anumită măsură. pe suprafaţa piesei. Timpul de menţinere se numeşte timp de penetrare şi este specifică fiecărui lichid penetrant. El este cuprins între 5 şi 20 minute pentru cei solubili în apă. Developanţii de tip suspensie se aplică prin pulverizare. imersie. această pulbere se găseşte în suspensie într-un lichid uşor volatil. Se depune pe suprafaţa de examinat un strat subţire şi uniform de penetrant. Depunerea se poate face prin pulverizare. a unui developant care nu este altceva decât o substanţă cu capacitate mare de absorbţie a lichidelor. Aplicarea penetrantului. Pulberea trebuie să aibă o granulaţie fină. vopsea şi impurităţi prin: • insuflare cu aer sau apă sub presiune. După spălare se recomandă uscarea suprafeţelor cu jet de aer cald pentru a nu rămâne solvenţi în defecte. Operaţia constă în aplicarea şi menţinerea penetrantului. talcul. • spălare cu jet de apă pentru îndepărtarea impurităţilor mecanice. cu condiţia de a nu se produce închiderea sau mascarea defectelor. materialul examinat şi temperatură. pe suprafaţa controlată.7. Mărimea şi aspectul petei de culoare ce apare pe developantul depus pe piesă indică prezenţa defectului şi. Developantul de tip pulbere se aplică prin presărare. această substanţă este o pulbere foarte fină care poate fi depusă pe suprafaţa piesei prin pulverizare sau prin presărare. • decaparea în băi acide sau bazice.Fig. Operaţia se execută până la dispariţia fondului colorat sau fluorescent. Suprafaţa se usucă natural sau prin suflare cu aer cald. d) Developarea se realizează prin depunerea. Se face prin clătire cu apă. oxizilor şi substanţelor grase de pe suprafaţa probei. c) Îndepărtarea excesului de penetrant de pe suprafaţa controlată se face cu ajutorul unui solvent specific penetrantului. creta etc.

suprapunerile şi lipsa de pătrundere a materialului apar sub formă de linii continui. • timpul de penetrare. • eventualele defecte identificate. Interpretarea rezultatelor şi menţiuni în buletinul de analiză Defectele liniare. Porii apar sub formă de puncte izolate sau grupate. Suprafeţele controlate cu penetranţi coloranţi se face la lumină difuză iar la cele controlate fluorescent se examinează în lumină ultravioletă.Examinarea suprafeţelor. apar sub formă de linii punctate. Poziţia şi forma defectelor se poate înregistra prin fotografiere sau schiţare. Se face în funcţie de metoda de control aplicată. Fisurile redeschise apar sub formă de linii întrerupte iar fisurile fine. 4. În buletinul de analiză se va specifica: • tipul lichidelor penetrante şi producătorul • temperatura mediului ambiant şi a piesei examinate. 92 . • modul de curăţire a piesei. de oboseală sau la rece. cum sunt unele fisuri.

Ramele sitelor se îmbină una cu Descreterea cealaltă având deasupra un capac iar dimensiunii dedesubt un taler colector. 2. 2.a’’ şi care a fost reţinută pe sita . site dispuse în ordine descrescătoare mărimii ochiurilor. • setul de site va avea deschiderea ochiurilor de 63. Determinarea compoziţiei granulometrice prin cernere a pulberilor metalice 1. • balanţă tehnică cu precizia de cântărire de ±0. Separarea pulberilor în Compoziţia granulometrică fracţiuni granulometrice se face cu integrală (50 sau 100 g) ajutorul uni set de site etalon din Set de ţesătură metalică nemagnetică. 200 şi respectiv 300 μm. figura 8...1. CARACTERIZAREA PULBERILOR METALICE 8. particulelor Metoda de determinare a compoziţiei de pulbere granulometrice prin cernere nu se aplică pulberilor cu dimensiunea majorităţii particulelor sub 45 μm. ci sunt constituite din particule de pulberi de diferite dimensiuni.. Presupunând că o sită are dimensiunea ochiurilor de .1 fracţiunilor granulometrice şi este rezultatul separării prin cernere a unei mase de pulbere pe un set de site standardizate. • perie moale. prin cernere pe fracţiuni granulometrice conform SR EN 24497-94. 75. Majoritatea pulberilor nu au o granulaţie uniformă.8. 93 . Noţiuni teoretice Compoziţia granulometrică este o caracteristică a pulberilor care influenţează esenţial comportarea unei mase de pulbere în procesul se presare şi sinterizare. Cantitatea de fracţiune granulometric dintr-o masă de pulbere dată se exprimă în g sau %.b’’ se notează cu simbolul –a/+b. dispuse în ordinea descrescătoare a mărimii ochiurilor.05 g. având un capac pe sita de sus şi un taler colector sub ultima sită de jos. Mişcare vibratorie Colectare Compoziţia granulometrică se exprimă în grame sau procente ale Fig. Scopul lucrării Această lucrare urmăreşte determinarea compoziţiei (distribuţiei) granulometrice a pulberilor metalice. 100. 150.a’’ μm şi o alta care o urmează în serie are dimensiunea ochiurilor de . atunci fracţiunea granulometrică a pulberii care trece prin sita .8. Setul de ochiurilor Clase (fracţiuni) site se aşează pe un aparat prevăzut sitelor şi a granulometrice dimensiunii cu un sistem de vibrare reglabil. Metode şi mijloace de lucru La determinarea compoziţiei granulometrice a pulberilor metalice sunt necesare următoarele echipamente şi instrumente ajutătoare: • aparat de cernere prin vibrare împreună cu un set de site standardizate.1.b’’ μm. Compoziţia granulometrică reprezintă proporţia în care se găseşte în masa de pulbere fiecare fracţiune granulometrică. Fracţia granulometrică reprezintă o cantitate dintr-o masă de pulbere dată care trece printr-o sită cu o anumită deschidere a ochiurilor şi care şi este reţinută pe sita următoare ce are deschiderea ochiurilor mai mică.. exprimată în cifre corespunzătoare sitelor.

4.. prin lovire uşoară.urme’’.2 se dă un exemplu de exprimare a rezultatelor.5 100.1) urme (<0. se cerne pulberea 10 minute. În tabelul 8.Gf7 ∑Pf1. iar acestea se iau în ordinea descrescătoare a ochiurilor golind pulberea de pe fiecare..8 26.3 25.5 25. Îndepărtarea acestei pulberi se face prin pensulare cu ajutorul unor perii moi. iar cea de pe partea inferioară a ţesăturii se va ataşa fracţiunii de pe sita următoare.6 11.2.Pf7 Tabelul 8. Fracţiunea al cărui procent este mai mic de 0.fierbere’’ a pulberii. Fracţiunea granulometrică [±] +300 -300/+200 -200/+150 -150/+100 -100/+75 -63 Cantitatea fracţiunilor granulometrice [g] [%] Gf1 Pf1 Gf2 Pf2 Gf3 Pf3 Gf4 Pf4 Gf5 Pf5 Gf6 Pf6 Gf7 Pf7 ∑Gf1.2 Deschiderea ochiurilor sitei [μm] 300 250 150 100 75 63 > 63 (în tavă) Total Masa probei pentru încercare Pierderi Fracţiunea granulometrică [±] +300 -300/+200 -200/+150 -150/+100 -100/+75 -63 Cantitatea fracţiunilor granulometrice [g] [%] urme (<0. pe foi de hârtie lucioasă pe care s-au marcat fracţiunile granulometrice. Masa fracţiunilor reţinute pe fiecare sită şi cea a fracţiunilor colectate în taler se exprimă în procente din suma maselor tuturor fracţiunilor cu o precizie de 0.. se încarcă proba de 100 g pe sita cu deschiderea cea mai mare a ochiurilor.1).0 100 1... se va cântări fiecare fracţiune granulometrică..2 21. Desfăşurarea lucrării • • • • • Desfăşurarea lucrării presupune parcurgerea următoarelor etape: se cântăreşte proba o cantitate de 100 g din pulberea de testat. • după golirea tuturor sitelor.3 21.6 25. 94 .2 0.. Tabelul 8. după care se aşază capacul pe sită şi se fixează stiva de site pe aparatul de cernere cu sistemul prevăzut în acest scop se reglează vibratorul la o vibraţie care să permită deplasarea în plan orizontal a pulberii de site şi care să dea un aspect de ..1%.1 Deschiderea ochiurilor sitei [μm] 300 250 150 100 75 63 > 63 (în tavă) Observaţie. Suma maselor tuturor fracţiunilor nu trebuie să fie mai mică de 98% din masa probei de pulbere supusă determinării.2 98. se va calcula cota procentuală a fiecăreia şi se va întocmi tabelul de măsurători (Tabelul 8. inclusiv a talerului colector. Pulberea din interiorul fiecărei site se va ataşa cantităţii fracţiunii de pe sită.1) 0.1% se exprimă ca .1 14. după oprirea vibratorului se desface sistemul de fixare a sitelor.5 Observaţie.9 11. Pe baza rezultatelor obţinute se va trasa curba de distribuţie granulometrică în trepte şi continuă figura 8.8 14.

8.Fig.2 95 .

05 cm3 pentru un diametru interior de Di = 38 ±1 mm. • un recipient cilindric 2 din metal pentru colectarea pulberii. Aceste caracteristici determină modul de împachetare a particulelor şi implicit valoarea densităţii aparente. densitatea aparentă a pulberilor este importantă pentru dimensionarea cavităţii matriţelor de presare pentru obţinerea produselor din pulberi. unde.3): • o pâlnie din metal 1 prevăzută cu un orificiu calibrat cu diametrul D = 2. având volumul cavităţii interioare mai mare decât cel al recipientului care colectează pulberea şi o suprafaţă interioară poleită pentru a micşora la minimum frecarea cu pulberea (fig. care Fig.2.3 Dispozitivul utilizat pentru determinarea densităţii aparente are următoarele componente (fig.1 g. Desfăşurarea lucrării.05 mm.05 cm3. sau D = 5+0. Scopul lucrării Se urmăreşte determinarea densităţii aparente a pulberilor metalice.8. Volumul interior al recipientului este calibrat la 25 ± 0. m este masa pulberii.05 mm.5+0.8. Determinarea densităţii aparente a pulberilor 1. Densitatea aparentă se determină numai la pulberile care curg printr-un orificiu calibrat cu diametrul D = 2. [g/cm3].4). 2.05 mm. Fig. aşezat pe o masă de laborator rigidă şi fără vibraţii. Densitatea aparentă este influenţată atât de caracteristicile particulelor de pulbere (forma. Între partea inferioară 96 . inoxidabile. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Dispozitivul de măsurare. Atât pâlnia cât şi cilindrul colector sunt confecţionate din oţel inoxidabil sau din alte materiale nemagnetice.8. V – volumul ocupat de masa pulberii în stare liber vărsată într-un recipient calibrat de 25 ± 0. Densitatea aparentă se notează cu ρa şi se determină cu relaţia: ρa=(m/V).5+0. Ea reprezintă masa unităţii de volum a unei pulberi liber vărsate.4 permit realizarea unei rugozităţi superioare a suprafeţelor în contact cu pulberea supusă testărilor. • un suport metalic 3 format dintr-o placă metalică dreptunghiulară pentru aşezarea recipientului colector şi o coloană verticală cu secţiune circulară. cât şi rotirii pâlniei în jurul axei sale şi în plan orizontal. Pentru măsurarea masei de pulbere colectată în recipientul calibrat se foloseşte o balanţă tehnică cu o precizie de ± 0.8. Metoda de determinare a densităţii aparente constă în cântărirea cantităţii de pulbere ce umple prin curgere liberă un recipient de volum dat. 3. Această coloană asigură atât susţinerea pâlniei prin intermediul unui inel ce are poziţie reglabilă pe verticală. cât şi de compoziţia granulometrică a masei de pulbere. [g]. Noţiuni teoretice Densitatea aparentă este una dintre principalele caracteristici ale materialelor purverulente. în funcţie de capacitatea de curgere a pulberilor. Din punct de vedere tehnologic.8. se reglează cu partea inferioară a pâlniei centrată deasupra părţii superioare a cilindrului colector. starea suprafeţei şi dimensiunea particulelor).

• rezultatele determinărilor se trec în tabelul 8. • se efectuează trei determinări din acelaşi eşantion de pulbere.3. 97 . Reglarea la distanţa prevăzută se face cu ajutorul unor cale plan paralele. • se cântăreşte pulberea rămasă în cilindrul colector. • se calculează valorile individuale pentru densitatea aparentă pe baza datelor obţinute la cele trei determinări precum şi media aritmetică a acestora. timp în care orificiul pâlniei este obturat. pe verticală.8. 0. • după determinare. Cantitatea volumică de pulbere din pâlnie trebuie să fie de aproximativ 1.a pâlniei şi cea superioară a cilindrului colector trebuie să fie o distanţă. • se repoziţionează cilindrul colector sub pâlnia cu pulbere pentru o nouă determinare.3). cilindrul colector se curăţă cu o bucată de material textil moale.5 mm grosime) se îndepărtează prin raclare surplusul de pulbere care formează conul. • se umple pâlnia cu pulberea de testat. determinării Dimensiunea orificiului calibarat. de 25 ± 1 mm (fig. • se deschide orificiul pâlniei. • cu o lamă subţire (max. • se are grijă ca în timpul raclării lama să fie în poziţie verticală şi sprijinită pe partea superioară a cilindrului colector. până când deasupra cilindrului calibrat se formează un con simetric şi cu baza egală cu cea a diametrului exterior al cilindrului colector. [mm] Masa pulberii. Tabelul 8. • se roteşte pâlnia cu 900 faţă de placa suport şi se va evita tasarea suplimentară a pulberii în cilindrul colector. m [g] ρa = m/25 [g/cm3] ρa mediu [g/cm3] Obs.3 Nr.5 ori mai mare faţă de volumul recipientului colector. pentru ca pulberea să curgă liber. Succesiunea operaţiilor ce conduce la determinarea densităţii aparente este următoarea: • se verifică centrarea şi poziţia pâlniei în raport cu cilindrul colector.

după care pulberea se consideră tasată. Densitatea de tasare reprezintă. se introduce o primă doză de 100 g pulbere în cilindrul gradat de 100 cm3. se umple cu doza următoare de pulbere. Fig.5 Dozarea masei de pulbere se face cu ajutorul unei balanţe tehnice având precizia de ± 0. Scopul lucrării Se urmăreşte determinarea densităţii aparente a pulberilor după tasarea acestora sub efectul unor şocuri mecanice aplicate în condiţii standardizate (SR ISO 3953-93). 98 .3. respectiv densitatea aparentă a pulberii creşte. cu ajutorul unui aparat de scuturare. Determinarea densităţii de tasare a pulberilor 2. [cm3]. Noţiuni teoretice Prin tasarea sub şocuri mecanice. Scuturarea se realizează timp de 3 minute. rezultatele determinărilor se trec în tabelul 8. Cunoaşterea valorii densităţii de tasare este importantă în proiectarea matriţelor de presare a pulberilor deoarece permite reducerea gabaritului lor. Desfăşurarea lucrării • • • • • • • • Pentru efectuarea determinărilor se parcurg următoarele etape: se cântăresc trei probe a câte 100 g pulbere din eşantionul de testat. volumul de umplere al unei cantităţi de pulbere date se micşorează.8. se opreşte aparatul de scuturare şi se citeşte pe cilindrul gradat valoarea volumului pulberii tasate. se cuplează aparatul şi se lasă să funcţioneze timp de 3 minute (aproximativ 900 şocuri). 2. [g/cm3] unde: mt – este masa pulberii.5 este format dintr-un suport metalic 2 în care introdus cilindrul gradat 1 şi care este ridicat la o înălţime h = 8 mm la fiecare rotaţie a camei 3 de unde cade apoi liber lovindu-se de faţa superioară a ghidajului 4. Cama are o turaţie de 300 rot/min şi este antrenată printr-o curea de transmisie 5 de la un motor electric 6. este de 100 g. se efectuează trei determinări. Aparatul de scuturare prezentat în figura 8. 3.4. cu o bucată de material textil moale. se goleşte pulberea din cilindru şi după curăţirea acestuie. Vt – este volumul pulberii după tasare. după care se calculează valorile individuale ale densităţii de tasare şi media aritmetică a acestora. se introduce cilindrul cu pulbere în suportul aparatului de scuturare. Densitatea de tasare se notează cu ρt şi se determină cu relaţia: ρt = (mt/Vt). densitatea aparentă a unei cantităţi de 100 g de pulbere tasată timp de 3 minute. care în condiţii standardizate. convenţional.8. Metoda de determinare a densităţii de tasare constă în scuturarea unei cantităţi de 100 g pulbere aflată într-un cilindru gradat de 100 cm3 sub efectul unor şocuri produse de un aparat. într-un cilindru gradat. Volumul pulberii după tasare se citeşte direct pe gradaţia cilindrului.1 g.

[g] Volumul pulberii tasate. [cm3] ρt.• Tabelul 8. [g/cm3] ρt . m Crt.4 Nr. mediu [g/cm3] Pulberea Obs. Masa pulberii. 99 . Vt.

printr-un orificiu calibrat (STAS 8651-88). Succesiunea operaţiilor ce concură la determinarea fluidităţii este următoarea: • se verifică poziţia pe înălţime a aparatului. mai puţin cilindrul colector calibrat. Determinarea fluidităţii constă în cântărirea pe o balanţă tehnică cu precizia de ± 0. [g]. Timpul necesar curgerii întregii cantităţi de pulbere se măsoară cu ajutorul unui cronometru începând din momentul deschiderii orificiului calibrat şi până la curgerea completă a pulberii din pâlnie.. Noţiuni teoretice Evaluarea capacităţii de curgere a unei mase de pulbere.05mm. Scopul lucrării Lucrarea îşi propune determinarea capacităţii pulberilor şi amestecurilor de pulberi de a curge. În cazul în care aceasta nu intră se va lucra cu 50 g pulbere. Dispozitivul necesar determinării capacităţii de curgere este acelaşi cu cel utilizat la determinarea densităţii aparente a pulberilor. 2. dacă acesta diferă de valoarea standardizată de D = 2.4. pâlnia de curăţă cu o bucată de material textil moale • se calculează valorile individuale ale fluidităţii pentru cele trei determinări şi media lor aritmetică • rezultatele determinărilor se trec în tabelul 8. [mm] pulberii. m – masa pulberii. se determină prin măsurarea timpului necesar trecerii libere a unei cantităţi determinate de pulbere. Tabelul 8. cantitatea de pulbere pentru care se determină fluiditatea este de 100 sau 50 g. • cronometru cu precizia de ±0.8. Capacitatea de curgere este o caracteristică tehnologică a unei mase de pulbere iar importanţa ei este dată de influenţa pe care o are asupra productivităţii operaţiei de presare a produselor din pulberi. Ea determină durata de alimentare cu pulbere a matriţelor şi are o influenţă directă asupra unui ciclu de presare a produselor. • masă de laborator ferită de vibraţii şi şocuri. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Înaintea începerii determinărilor se va face o dozare preliminară a pulberii pentru a ne asigura că toată masa de 100 g de pulbere intră în pâlnie.5+0. Orificiul pâlnie Masa Timpul de Fl100 Fl50 F100 med F50 med Det. [s]. în funcţie de volumul de umplere al masei de pulbere • se cronometrează durata curgerii libere a pulberii din pâlnie • se repetă cronometrarea pentru cel puţin trei doze de pulbere • după fiecare determinare. Determinarea capacităţii de curgere a pulberilor 1. printr-un orificiu calibrat. denumită şi fluiditate. în care: t. Ea trebuie să fie suficient de mare pentru ca obturarea orificiului calibrat să se poată face în aşa fel încât să nu existe pericolul lovirii pâlniei • se dozează 100 sau 50 g de pulbere. Pentru efectuarea determinării sunt necesare aparatle: • balanţă tehnică cu precizia de cântărire de ±0. Desfăşurarea lucrării. mai rapid sau mai lent. şi se determină cu relaţia: Fla = (m/).1 g a cantităţii de 100 sau 50 g din pulberea de testat şi turnarea acestei cantităţi în pâlnia dispozitivului de măsurat în timp ce orificiul calibrat al pâlniei este obturat manual. [g/s]. Pe parcursul determinării se va avea grijă ca dispozitivul să nu fie lovit deoarece poate influenţa rezultatele experimentale. Fluiditatea se notează cu Fla. m curgere. Acesta nu este necesar deoarece pulberea se poate colecta pe o hârtie lucioasă.5 Nr.1 s. 3.m’’ prin orificiul calibrat.timpul de curgere liberă a masei de pulbere . În mod uzual. t [g/s] [g/s] [g/s] [g/s] [g] [s] 100 . În locul exponentului a se trece dimensiunea orificiului calibrat.1 g.5.

• exicator. se poate determina.8. de aceea. [g/cm3] în care: mp – masa presatului crud. figura 8. • compactitatea C. Probele utilizate pentru ridicarea curbei de compresibilitate sunt de formă cilindrică. a presiunii de compactizare. La stabilirea cantităţii de pulbere pentru o probă se pleacă de la probele realizate cu presiunea cea mai mică. ρr. iar pe de altă parte. în care: ρp – densitatea de presare. ρt – densitatea teoretică. Metode şi mijloace de lucru Pentru determinarea compresibilităţii pulberii. Valoarea celor trei mărimi anterior menţionate depinde de nivelul presiunii de compactizare şi. cl II-a de precizie. după 101 . [g/cm3]. [%]. Ea se calculează cu relaţia: ρa = (ρp/ρt). pe de o parte. • matriţă de presare bilaterală cu diametrul interior de Ø 11 ± 0. • densitatea relativă. respectiv a curbei de compresibilitate. [%] în care: ρp – densitatea de presare. dimensionată pentru o presiune de lucru maximă de 8 tf/cm2. [g/cm3]. Vp – volumul presatului crud. respectiv a compactităţii presatului.5. în paranteză. Ea se calculează cu relaţia: C = (ρp/ρt). în număr de trei pentru fiecare presiune de compactizare. Noţiuni teoretice Comportarea pulberilor aflate într-o matriţă sub acţiunea unei for-e este o caracteristică tehnologică importantă cunoscută sub denumirea de compresibilitate. care reflectă în procente raportul ρp/ρt şi reprezintă cota-parte în % din volumul presatului crud ocupat de materialul solid. ρt – densitatea teoretică.6. [g/cm3]. a acesteia sub care produsul presat nu mai este manevrabil Un semifabricat presat din pulberi poate fi caracterizat prin următoarele mărimi: • densitatea depresare. Prin câteva încercări prealabile se determină cantitatea de pulbere necesară unei probe care. Scopul lucrării Scopul lucrării este de a determina comportarea pulberilor la punerea lor într-o formă (matriţă) prin aplicarea unei presiuni de compactizare. [cm3]. 2. sunt necesare următoarele echipamente: • maşină de încercat universală. Dozajul pulberii pentru toate probele este acelaşi. 3.100. mărimea presiunii de compactizare. • balanţă analitică cu precizia de ± 1 mg. care reflectă dependenţa densităţii de presare. Pe baza curbei de compresibilitate. Determinarea compresibilităţii pulberilor metalice 1. [cm3]. [cm3]. în funcţie caracteristicile pulberii tasate. după simbolurile lor se trece. Porozitatea presatului Ө se determină cu relaţia: Ө = 100 – C. cu forţa de 20 tf.01 mm. care reprezintă densitatea aparentă a compactului crud obţinut prin presare într-o matriţă şi care se calculează cu relaţia: ρa = (mp/Vp). • micrometru de 0-25 mm. Intervalul dintre presiunile de compactizare pentru care se ridică curba de presabilitate pentru o anumită pulbere este în mod uzual de 2-8 tf/cm2. ρp. de presiunea de compactizare. limita inferioară tehnologică. care reprezintă raportul dintre densitatea de presare şi densitatea materialului solid al probei în cazul în care este lipsit de pori (densitatea teoretică). limita superioară economică.

după terminarea tuturor probelor şi numerotarea lor. valorile obţinute se trec în tabelul 8. 1 . se introduce poansonul superior şi se efectuează prima presare.8-1. Se notează masa optimă de dozaj se cântăresc de 3 ori câte 4 doze de pulbere (trei probe/presiune) se calculează forţa ce trebuie aplicată asupra poansonului matriţei pentru fiecare presiune de compactizare cu relaţia: Fp=Pi·S.8-1.6 şi se ridică curba de compresibilitate după modelul din figura 8.8.Fig. 3 – matriţă. FP3 şi FP4. acestea se cântăresc pe balanţa analitică şi li se determină dimensiunile prin măsurarea cu micrometrul. iar după apariţia presatului peste partea superioară a matriţei. se alege scala maşinii de încercat corespunzătoare pentru FP1. acesta se ia cu grijă şi se aşează pe o placă din tablă sau material plastic şi se numerotează cu atenţie. înainte de fiecare presare poansoanele şi cavitatea matriţei se şterg cu o bucată de material textil moale şi se ung cu un strat subţire de stearat de zinc (lubrifiant de presare). valoare care asigură în presat o distribuţie relativ uniformă a densităţii de presare.4. de exemplu 0. [cm2]. dă un presat crud cu un raport h/D = 0. se obţin cele patru forţe de compactizare: FP1. Pentru evitarea uzurii exagerate a matriţei de presare şi pentru micşorarea forţei de evacuare a presatului. se aplică forţa pe dispozitivul de scoatere. presarea la presiunea de compactizare minimă.poanson inferior. 4. 6 şi 8 tf/cm2 se fac 2-3 încercări de presare la P=2tf/cm2 pentru a găsi dozajul de pulbere care dă raportul h/D = 0. de exemplu 2. se calculează densitatea presatului pentru toate probele şi se face media ei pentru fiecare presiune de compactizare.3 ≈ 9 mm. se introduce poansonul inferior şi se încarcă matriţa cu prima doză de pulbere. [N] Pi – este presiunea de compactizare în [N/cm2].8·11. iar i =1. se ung cu stearat de zinc poansoanele şi cavitatea matriţei. Desfăşurarea lucrării. se scoate poansonul superior din matriţă. FP2. S – secţiunea poansoanelor.7.poanson superior. menţinându-se presiunea pe poanson aproximativ 15 secunde. 4. 102 • • • • • • • • • • . 4 . prelucrarea şi interpretarea rezultatelor • • • • unde: Desfăşurarea lucrării are loc conform următoarelor etape: se aleg patru presiuni de compactizare.6.. Pentru determinarea diametrului se fac măsurători după două direcţii perpendiculare. 2 – pulbere.

probă [MPa] P1 1 2 3 P2 4 D1 [mm] D2 [mm] D [mm] H [mm] mp [g] Vp [cm3] ρp [g/cm3] ρmediu [g/c3] Fig.8.Tabelul 8.7 103 .6 Presiunea Nr.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.