NORDIJSKA MITOLOGIJA

InfoMistery - Radio Stella Maris 97,3 MHz InfoMistery - Radio Stella

ery - Radio Stella Maris 97,3 MHz

Veæina slavenskih bogova rijetko su nešto više od imena.Radio Stella . Rumunja. Kako slavenski mitovi nikada nisu bili pribilježeni. naroda germanskog i slavenskog podrijetla.3 MHz InfoMistery . Svi su ovi narodi grupirani zajedno u mitološkoj povijesti. Nakon što su germanski narodi pregazili zapadne provincije Rimskog carstva. nego su poslije bili i pod vlašæu islama. Islanðane. No iako bi se reklo da su Nordijski narodi jedni od najstarijih naroda našeg svijeta. Litvanci i Letonci. Istina je zapravo da je Europska mitologija izbjegla baltièkoj sudbini samo zato što je povijesnom sluèajnošæu bila zabilježena. Ipak drugi su narodi pridonjeli mitološkoj tradiciji tih podruèja kao što su žitelji baltièke obale. ery . Veæina bogova štovanih u staroj rusiji kao što je slavenski bog grmljavine Perun. Narodi Germanskog podrijetla ukljuèuju Nijemce. Hrvata. nego što je to mitologija sjeverne i istoène Europe. utjecaji kršæanske i islamske vladavine zamijenili su domaæe preprièavanje prièa i legenda starih slavena. Engleze i ostale podrijetlom od navedenih. koju u tradicionalnom stilu zovemo Nordijska mitologija. Kao što su južnoeuropske zemlje i zemlje bliskog istoka grupirane kao antièke zemlje. Njihova je mitologija èak mnogo poznatija u mitološkom smislu. Dance. vjerojatno je apsorbirao velik dio Thorove mitologije. saèuvano je u samostanskim bibliotekama.Radio Stella Maris 97. i Poljaka. Èinjenica je da je najveæi opseg preživjele mitologije iz sjeverne i istoène Europe skandinavskog i islandskog podrijetla. U sluèaju keltske mitologije.NORDIJSKA MITOLOGIJA Uvod u Nordijsku mitologiju Mitologija sjeverne i istoène Europe u suštini je mitologija dviju najvažnijih skupina. klasièno naslijeðe Grèke i Rima kao i keltsko. Nizozemce. Šveðane. Prusi. Srba. a ono malo što je poznato o njihovom štovanju posljedica je njihova kršæanskog dokonèavanja. Slovaka. Norvežane.3 MHz InfoMistery . Bugara. dok su Slaveni sastavljeni od Rusa.Radio Stella Maris 97. kršæanski su redovnici u Irskoj brižljivo zabilježili drevne sage. Na Balkanu Slaveni su se suoèili ne samo s pravoslavnim kršæanstvom. te još sjevernije Finci i Laponci. mitologije boga grmljavine Odinova sina.

vrhovi blizanci Trold Tindternea.Duhovi prirode Dramatièni oblik skandinavije sa svojim elektriènim nebom. Planinski divovi . Stjenovite provalije i litice stvorili su divovi prejakim koraèanjem u osvit vremena. U slavenskoj mitologiji. jedna od legendi o nastajanju patuljaka kazuje kako su iz raspadnutog tijela ubijenog diva Ymira. polja i rijeke živahnim okretnim duhovima prirode. vojska životnih sila ispunjavala je svijet i prožimala šume.Radio Stella Maris 97. vrlo nalik na ledene divove èije æe vjeèno neprijateljstvo nadvladati bogove u Ragnaroku. pretvorili u kamen. ledenim pustošima i kljuèajuæim izvorima uvelike je pridonio oblikovanju nordijske mitologije.Radio Stella Maris 97. Time se objašnjavaju neke fantastiène kamene formacije.Radio Stella . Primjerice. odnosno Div. kao Riesengebrige. oluje i vatre koji utjelovljuju tajanstvene i prijeteæe sile prirode. Te su mase bila trajna opasnost sjevernjacima. dok su svijetli ðavolci oživljavali šume i jezera. Isto se tako na Islandu najviši vrhunci zovu se Jolkul. ery . legendi o sudbini bogova. Kako su patuljci imali naviku šaputanja iza stijenja. Bogovi su ih meðutim držali suviše ružnima za gledanje pa su ih osudili na život u podzemlju. mrki patuljci iskopavali su svjetlucave dragulje i metale. Divovi stijena i oluja utjelovljavali su velike. Krajolik skandinavije sa svojim ledenim obroncma. Jedna od možda najvažnijih smjernica u oblikovanju i razumjevanju cjelokupne nordijske mitologije jesu «Ledeni Divovi». prijeteæe i omamljujuæe ledene mase sjevera. Na dnevnom svijetlu bi se kao i divovi. A kad smo veæ kod divova. nastali mrki patuljci. za koje se kaže da su dvije skupine zaraæenih patuljaka koji su se zaboravili povuæi prije izlaska sunca. planinska jeka bila je poznata kao «razgovor patuljaka». Takav krajolik bilo je lako napuèiti duhovima prirode. što proizlazi iz rijeèi Jotun. moæne. osjeæali su se najbolje u sumaglici i magli jer bi ih dnevno svijetlo okamenilo. kao i patuljci. a time su obješnjene mnoge manje stijene i kamenje raštrkano diljem nordijskog krajolika. U podzemnim špiljama. Takvi duhovi lutali su planinama i snježnim obroncima kao divovi leda. i ledenim užasima utjelovio se u ljudskom vjerovanju kao Ledeni Divovi.3 MHz InfoMistery . U meðuvremenu su ledeni divovi slali smrzavajuæe vjetrove da unište pupoljke ili su stresali lavine sa svojih ledenih ramena i èela.3 MHz InfoMistery . kršne planine i olujne oblake. koje su oblikovali neki nerazboriti divovi kad ih je izlazak sunca zatekao vani.

Radio Stella Maris 97. Bragijom. Mlaða loza Aesiri bila je predvoðena Odinom i njegovim sinovima Balderom.g. bogu rata Odinu. te im omoguæila putovanja nadaleko i široko.3 MHz InfoMistery . prodrle u Englesku. Njihova smionost i osvajaèka moæ prikladno se odrazila u velièajnom vrhovnom bogu njihove mitologije. napale Francusku ili 866. Legenda prièa kako je došlo do rata izmeðu mlaðih Aesira i starijih Vanira. Odin Agresivni Vikinški ratnici u svojoj su mitologiji štovali jednookog Odina kao poglavara germanskih bogova. Vikinški ratnici bili su najèešæe organizirani u male skupine ili brodske posade. Kako bi zapeèatili mir. no znali su za odreðene prigode oformiti velike vojske i flote ratnih brodova. ubijene na bojnom polju koje je on osobno odabrao kao svoje sljedbenike. ery . Bog rata je bio njihova zvijezda vodilja koji je zajedno s božicom plodnosti Freyom uzdizao kao svoje sljedbenike. a svaka ozljeda koju zadobiju bit æe magièno izljeèena. ratnike koji bi zagrizli svoje štitove i ne obaziruæi se ni na šta.Radio Stella . junake koji su pali na bojnom polju a takoðer je nadahnjivao glasovite berserkere.Pustolovni sjevernjaci… i njihova mitologija Nordijska mitologija. No kao bog rata bio je prevrtljiv te je stanovito vrijeme pružao sreæu u bitci a onda bi ju opet iznenada uskratio. Nordijske legende koje se gotovo stalno vrte oko mlaðih Aesira kazuju kako su gotovo svi Aesiri trebali biti ubijeni tijekom Ragnaroka (sudbine bogova). dom Aesira.g. nekoliko vodeæih Aesira otišlo je živjeti meðu Vanire. sudbine bogova. tek se povremeno udružujuæi u saveze u svrhu vojnih ekspedicija. Aesiri i Vaniri Bile su dvije loze nordijskih božanskih obitelji. Njihovi velièanstveni brodovi i pomorska vještina osigurala im je nadmoæ na rijekama i morima. Norvežani i Šveðani upustili su se na more u potrazi za plijenom i zemljom. rata koji je nakon mnogo godina završio blaženim mirom. Obje su se loze zapravo zasitile ratovanja i bile su zadovoljne što se to okonèalo. Ubrzo su dobili i prikladno ime. Danci. Lokijevih i snaga Ledenih divova. a ta je sudbina bila konaèna bitka izmeðu bogova i ledenih divova na Vigrid ravnici na kojoj im je bilo suðeno ponovno poginuti. Sve do tada ratnici æe se svakog dana boriti i svake noæi gostiti. Valhalla je bio dvor sagraðen u božanskom gradu Asgardu u kojemu je Odin okupljao junaèke mrtve (Einherjar) ratnike. osvajaèkih i hrabrih naroda koji su bili borbeni i èasni. dok je odreðeni broj Vanira otišlo u Asgard. koja je poèela na dalekim obalama Skandinavskih zemalja mitologija je pustolovnih. poput snaga koje su 842. Legenda kaže da su oni tvorili Odinovu privatnu vojsku koju je on okupljao u oèekivanju Ragnaroka. Pustolovni sjevernjaci.3 MHz InfoMistery . ulijetali u sukob. Mogli su neko vrijeme služiti glasovitom voði pa se onda raziæi. Vikinzi.Radio Stella Maris 97. trgovaèkih putovanja ili piratstva. Forsetijom i Thorom dok je starija obitelj Vanira predvoðena bogovima plodnosti Freyrom i njegovom sestrom blizankom Freyom. kada se trebala voditi teška borba izmeðu Odinovih.

kraja svijeta. najviše su štovali Odinova sina Thora. Okrutna misija Valkiria odražavala se u njihovim prijeteæim imenima kao Kreštava. tkajuæi mrežu rata. ery . prekrasna pala Valkiria. Isprva nestašan vragolan. premda bi ih poslije obièno njegova hitra domišljatost spašavala. a progresivno je postajao sve zlobniji dok ga naposljetku bogovi nisu zatoèili u špilju do poèetka Ragnaroka. On jednostavno nije mogao prestati izvoditi smicalice i bogove izlagati opasnostima. mraèni anðeli smrti koji su lebdjeli iznad bojnih polja kao ptice grabežljivice dok u ime Odina dodjeljuju sudbinu. Kolonistima koji su izbjegli iz južne Norveške kako bi izbjegli odinovskim aktivnostima voða kakav je bio Erik Bloodaxe. Ovaj daleko privlaèniji portret razvijen je u Volsung Sagi i Niebelungenlied. bila je èarobna sprava sa sposobnostima razaranja. Lokijev najveæi problem bila je dosada. Vrišteæa ili Goropadna. One su izvorno bile zlokobni duhovi pokolja. mogle lako ostati zatoèene na zemlji. Èinjenica da su mu roditelji bili divovi može pripomoæi objašnjenju njegove sklonosti zlodjelima. Thor je bio ohrabrujuæa nadnaravna nazoènost. bogovi su i dalje podnosili njegovu prisutnost u Asgardu.Radio Stella . U tom užasnom zatvoru bog je èekao Ragnarok.3 MHz InfoMistery .Thor Vikinški narodi koji su se ustalili na jednom mjestu kao kolonisti. Thorov Mjollnir. èija je junakinja Brynhild. Osobito su u opasnosti labuðe djevojke bile buduæi da su jednom uhvaæene bez svog perja. varalica i mjenjaè oblika. bio je germanski bog vatre i sin divova Farbautija i Laufey. Loki Ponekad zvan Lopt. Èak i nakon što je izazvao smrt Odinova sina Baldera. Valkirie Još jedan važan dio nordijske mitologije su poznate Valkirie. djevice zlatnih kosa i snježnih ruku koje su pomno odabranim junacima služile vjeènu medovinu i meso u velikom dvoru Valhalle. Lokijev sin Vali bio je pretvoren u vuka koji je smjesta napao svog brata Narvija i usmrtio ga. Ovaj upeèatljivi moderni prikaz zabilježio je drevnu viziju Valkiria kao divljih i raspoloženih duhova nereda i razaranja dok jašu na šišmišolikim zmajevima. Thor je u sagama predstavljen kao poštena i iskrena osoba. U kasnijim nordijskim mitovima Valkirie su uèinjene romantiènim anðelima. bilo je jedino oružje od kojega su prema legendi strahovali ledeni divovi. Meðutim kada je stigao na gozbu boga mora Aegira i poèeo uvredama i porugama kinjiti sve prisutne. Thorov prikladan grmljavinski èekiæ Mjollnir. Idealizirane Valkirie bile su beskrajno ranjivije od svojih okrutnih prethodnica i èesto su se zaljubljivale u smrtne junake. Loki je bio smutljivac. plodnosti i uskrsnuæa. nebesko prebivalište Odinove sablasne vojske.3 MHz InfoMistery . Na bojnom polju lebdjele su iznad gomile kao ljupke labuðe djevojke ili velièanstvene jahaèice Amazonke. Odabrani junaci bili su pokupljeni i odneseni u Valhallu. Narvijeva crijeva su tad uporabili za vezivanje Lokija za stijenu ispod zmije iz èijih je usta kapao otrov. Tada se trebao osloboditi i pojaviti da bi poveo vojsku zla u njezinu konaènu bitku s bogovima. kao Odinomve zaštitnice. kao krvožedna Morrigu iz keltske mitologije. njihovom strpljenju je došao kraj.Radio Stella Maris 97. samo stoljeæe prije nego što je Skandinavija bila preobraæena na kršæanstvo. demoni smrti koji su harali bojnim poljima ili olujnim morima.Radio Stella Maris 97. Upravo zahvaljujuæi tim svojim sposobnostima ne iznenaðuje da je pri kraju Vikinškog razdoblja Thor postao veæi bog od Odina. bio je «umoran od prediva dana koji se odmotava bez èvora ili petlje na njemu». Svoju su mu privrženost iskazivali odabirom prezimena od kojih su Thorsten ili Thorlof bila najèešæa. Valkirie. bilo kao poljodjelci ili trgovci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful