Mašinski fakultet

Univerzitet u Beogradu Smer: industrijsko inženjerstvo

Predmet: Industrijska ergonomija

Tema: LCD ili CRT: UTICAJ NA OBAVLJANJE KANCELARIJSKOG POSLA

Ocena :

Student: Jovana Nikolić 1003/2010

Primarni cilj ovog istraživanja je proučavanje efekata displej tehnologije na ljudski učinak uz pomoć kompjutera i kao ključnog faktora okruženja.2003). Rezultati pokazuju da je jedan od LCD monitora ima slabijie performanse u vezi sa zadatkom obrade teksta nego ekvivalentno grupisanje ostala tri monitora. UVOD Korišćenje kompjutera u modernom društvu je neizbežno. tehnologije kompjuterskih monitora su upoređivane uz pomoć dva CRT i dve aktivne matrice LCD monitora koji imaju četiri nivoa osvetljenja. smanjenu rezoluciju. ali nije sigurno da su tehnologije međusobno ekvivalentne. 2000). do načina za optimizaciju parametara monitora za dostizanje boljeg učinka. Međutim.osvetljenje prostora- . što znači da je jeftina i da dostiže kvalitet slike koji zadovoljava potrebe korisnika. težina i potrošnja energije su mane. U početku korisnici prenosivih račuara su bili voljni da koriste pasivno-matričnie LCD-ove. Osvetljenje je još jedan značajan efekat. Ova promena od jedne displej tehnologije posledica je uticaja ljudskih faktora. Zadaci koji se obrađuju u ovoj studiji. zaključeno je da je tehnološka promena monitora na kompjuterima od CRT do LCD posledica ljudskih uticaja. Još uvek se dublje proučava kako se LCD razlikuje od starije CRT (Shieh i Lin. istraživanjem upitnika. tamni (0 luksa) i veoma svetli (1200 luksa) uslovi prouzrokuju slabe performance. a osnovni uređaj za prikaz informacija je vizuelni displej monitor (Shieh i Lin. Napflin.LCD ili CRT: UTICAJ NA OBAVLJANJE KANCELARIJSKOG POSLA Aaron Bangor SBC Laboratories. 2000). Tako se dolazi od zaključka da je aktivna-matrica LCD monitora sposobna za odgovarajuće učinke sa tradicionalnom CRT tehnologijom. Standardna displej tehnologija koja se koristi za monitore je katodna cev (CRT) ( ista je i za televizore). iako su imali male uglove gledanja. Još nedavno je ipak aktivno-matrična tehnologija LCD (AMLCD) poboljšana u odnosu na stariju LCD tehnologiju i postepeno se zatvarao jaz u kvalitetu slike između LCD i CRT tehnologije. LCD je dobio širu upotrebu (Law. i Krueger. Austin. koji su u vezi sa kancelarijskim poslom su takođe diskutovani. Sa ovim prednostima. CRT je veoma stara tehnologija. U ovoj studiji. Deset učesnika je učestvovalo u 4x4 tematskom eksperimentalnom dizajnu gde oni vrše obradu teksta. Texas Istraživanjem upitnika. Ne postoje interaktivni efekti između monitora i osvetljenja. Inc. 1999). Tehnologija displeja od tečnih kristala (LCD) je prvo bila rasprostranjena u upotrebi lap-topova (Menozzi. Efekti od korišćenja CRT monitora su dugo proučavani Od problema sa zdravljem koji su u vezi sa emisijom do upoređenja sa čvrstom kopijom (hard copy). slabiju boju prikazivanja. njena veličina. razvijena je baza znanja. unos podataka i zadatke pretraživanja interneta.

METODA Za studiju su učesnici bili zamoljeni da urade nekoliko zadataka. uz pomoć plafonskog florescentnog svetla. 300. Experiment koristi unutar-subjektni dizajn gde svaki učesnik jednom dobija iste uslove tretmana. Osvetljenje (osvetljenje ambijenta) koje pada u vertikalnom smeru na lice monitora je podešeno na 0. Simmons and Manahan. Oprema Soba za experimente je dizajnirana da proizvodi kalibrisane nivoe okolnog osvetljenja u vertikalnoj ravni na monitor od 0 do 1300 luksa. Drugi cilj je bilo dizajniranje seta zadataka. tipičnih za korišćenje kompjuterom na radnom mestu. Maske su postavljene preko monitora da prikriju sve sem vidokruga. ali zatamnjene naočare nisu dozvoljene. Učesnici Exsperiment upošljava 10 učesnika ( 5 žena i 5 muškaraca). Experiment manipuliše sa dve nezavisne varijable: monitori i osvetljenje. koji se mogu upotrebiti u proceni ova dva faktora. 600 ili 1200 luksa.] i LG Electronics Model: Flatron 78 FT [LGF]) i dva AMLCD-a (LG Electronics/Philips Model: Studioworks 880 LC [LGLCD] i Samsung Model: Sync Master 800 TFT [SLCD]). Monitori uključuju dva CRT-a (Mitsubishi Model: RD17G III [Mitsu. Zavisne varijable koje mere učinak su vreme (sekunde) i broj grešaka po zadatku.interakcija sa displej tehnologijom. . da ih koriste. 2000. Pored toga su zadaci predstavljeni i snimano je vreme za popunu podataka uz pomoć softvera razvijenog u SuperCard 3. koji predstavljaju kancelarijski posao. Korišćeni su Apple Macintosh G3 kompjuteri. Microsoft Excel-om i sa web pretraživačom. Svi su morali da pokažu svoje kompetencije sa Microsoft Word-om.5. Oni su stari između 18 i 40 godina. ovaj TB je razvijen u ovoj studiji. imaju vizuelnu izoštrenost od 20/30 i bolju i prijavili su da nemaju očne bolesti koje bi mogle da utiču na njihov vid. Red tretmana je nasumičan za svakog učesnika. Ovo su uradili kako bi sakrili svoj identitet od učesnika. 1999). Maske nisu sprečavale da visoko osvetljenje pada potpuno pada na ekran. unos podataka i pretraživanje interneta. Ova grupa zadataka je kolektivno nazvana „ kancelarijski baterijski zadaci” (OTB). Ovi zadaci uključuju obradu teksta. Microsoft Excel 98 i Internet Explorer 4. Iako su se ova tri zadatka koristila u drugim studijama u vezi kompjuterskog posla (Probst. Softveri na kojima je rađeno OTB su: Microsoft Word 98. Zahtevano je da oni koji nose naočare ili konaktna sočiva.6.

Potom učesnici prave kratku pauzu. Tokom svake 90-minutne sesije. rezolucije (1152x870 pixels). i Braun (1995).25 minuta za svaki od 3 zadatka. U zadacima obrade teksta učesnici su pitani da prenesu set teksta (uključujući odgovarajući pravopis i formatiranje) od prozora aplikacije iz SuperCard-a do prozora za obradu teksta. Svaki set teksta sadrži naizmenično poređane serije 3 troslovnih reči. Megaw. pristupaju izvođenju OTB zadataka u periodu od 75 minuta.9”] dijagonala). Učesnici su zamoljeni da verno reprodukuju . Callaghan.Sva 4 monitora su kalibrisana da poštuju aktivnu oblast slike (404 mm [15. kao i broj tipografskih i formatskih grešaka koje se javljaju za vreme transfera svakog seta reči. Nakon toga. Dyrnes. Ovoje adaptacija sličnog zadatka sa unosom teksta koje su koristili Henning. Kada se prilagode. prebacuje u kurzivno stanje ili podvlači da bi povećali vizuelno opterećenje. 1992. Mereno je veme za kompletni unos svakog seta teksta u prozor za obradu teksta. primer izabranog teksta za zadatak obrade reči Zadatak unosa podataka ima slično uređenje. polaritet (pozitivan). razmak pixela (0. i stopu osvežavanja (75 Hz). 1995). Guttman. Njihova jednočasovna pauza je dovoljna za odmor od bilo kakvog umora tokom sesije (Magnussen. 3 četvoroslovnih i 3 petslovnih reči. Posle toga učesnici pristupaju 90 minutnom sekcijama eksperimenta sa 60 minuta pauze. Nordby i Watten. Greenlee. jedna od devet reči u rečenici se podebljava. when bird lock tramp below win beard bob end sofa how coast nest was bomb taffy eve dodge cat what court ocean bike bag left other zag crumb sky home left table rib dark homer bug beep par party was life law brim catch lodge three eat ice fried live map under germ case forum rent lit union pat carp beige dent eel spent ink bunt sniff zoo neon mop fruit life green guard add evil her brick camp bud over Slika 1. Primer je prikzan u slici 1. kontrast svetla na displeju (85:0. učesnici ulaze u sobu za eksperimente gde im je dato 3 minuta da se prilagode nivou osvetljenja. Dan se sastoji od 4 sesije eksperimenata i 3 pauze. pa je učesnicima potrebno 3 dana da završe studiju. Svaka kolona ima drugačiju oznaku i brojevi su drugačije formatirani. Procedura Experiment počinje tako što učesnici obavljaju obuku opita svakog OTB zadatka sve dok se ne spreme. Deset kolona od 10 naizmenično generisanih brojeva se pojavljuje na prozoru aplikacije.5 cd/m2).28 mm).

0001). Slika 3 opisuje različite nivoe za osvetljenja. Vreme za pretragu interneta je povezano sa vremenom unosa podataka (p=0. Student Newman Keuls prikazuje post-hoc testove (á=0.0001) i monitora (p<0. Mereni su: vreme za transfer brojeva i broj grešaka za svaku tabelu.001).05) na glavne uticaje za osvetljenje I monitore koji prikazuju značajne razlike u nivoima. Mereno je vreme završetka i odstupanje od svake meta reči za svaki set instrukcija. nego li ekvivalent grupisanja ostala 3 monitora. stanje od 0 luksa je povezano sa dugim vremenom izvršenja zadatka nego jedna ekvivalentna grupacija od 300. brzina kucanja). ANOVA standardizovanih podataka o vremenu obrade podataka je značajna za glavne efekte osvetljenja (p=0. vreme i greške podataka se standardizuju radi eliminisanja razlika među učesnicima (npr. Iako Newman Keuls-ovi post-hoc test (=0.0938). ANOVA standardizovanih podataka o vremenu obrade podataka je značajna za glavne efekte osvetljenja (p<0. Onda se sprovode analize varijacija. vreme izvršenja zadataka za unos podataka i greške u podacima su tesno povezani sa vremenom obrade teksta i greškama (p<0. Međutim.05) za glavne efekte za osvetljenje prikazuju stanje od 1200 luksa kome je pridruženo više grešaka nego ostala tri nivoa osvetljenja i za stanje od 300 luksa kome je pridruženo nekoliko grešaka kada se upoređuje sa ostala tri stanja osvetljenja.05) nije značajan za glavne uticaje monitora.031) i na nivou je trenda za vreme obrade teksta (p=0. URL) praćen listom linkova koji su potrebni za praćenje stranice koja sadrži uglavnom tekst ( Svaka strana sa tekstom ima od 10 do 15 KB). 600 i 1200 luksa. zapete i decimale) u tabelarni prikaz na prozoru. Na kraju za zadatak pretraživanja interneta. Newman Keuls-ovi post-hoc test (=0. Nisu pronađenij značajni rezultati ni za unos podataka ni za zadatke pretraživanja interneta. Opet.brojeve (uključujući crtice. učesnicima je pokazan set instrukcija koje sadrži jedna web adresa ( npr. a slika 6 opisuje različite nivoe za monitore (pogledaj kraj dokumenta). Za osvetljenje. Primer tabele sa brojevima je prikazan u slici 2. greške iznose +/-1 od standardnih grešeka srednje vrednosti. Za monitore. Nije im bilo dozvoljeno da u brovseru koriste „ Find“ opciju. povezan je Samsung LCD sa dužim vremenom završetka zadataka. osvetljenja ambijenta i/ili nekih interakcija koje utiču na učinak učesnika. Slika 5 opisuje različite nivoe značajnih efekata od osvetljenja. Oba grafikona uključuju greške prikazujući +/-1 standardnu grešku srednje vrednosti. slika 6 prikazuje istu šemu kao i na slici 4 za vreme obrade teksta – koje su učesnici uradili lošije sa Samsung LCD monitorom. REZULTATI Vreme i greške podataka su analizirane zbog determinacije uticaja monitora. Učesnici su bili podsticani da ne čitaju već da traže slučajeve reči. a slika 4 za monitore (pogleddaj kraj dokumenta). što su radili učesnici koji su koristili Samsung LCD monitorom. Kada su bili na stranici koja im je bila određena kao destinacija. Rezultati pokazuju da sporije vreme obrade teksta ima veze sa boravljenjem u mraku.069). .0443) i na nivou trenda za monitore (p=0. Prvo. bili su zamoljeni da izbroje koliko se puta meta reč pokazuje na toj strani.

R.A. J. I tipografske i greške u formatske greške su značajne. Callaghan.I.” Proceedings of the 39th Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics Society.” InfoWorld. H.. (1995). Konkretno. Na kraju. koji su pronašli Sheih i Lin (2000) u vezi sa TFT-LCD monitorom (kao što je Samsung) gde je bolji učinak zadataka otkrivanja slova. CA: Ljudski faktori i ergonomsko društvo pp. 780-784. E.A. CA: Ljudski faktori i ergonomsko društvo. i Krueger. Napflin. tamni uslovi su povezani da sporim kucanjem. a vrlo svetlo stanje sa više grešaka. Law. Zadatak pretrage interneta se u ovoj studiji u ovu svrhu. Što se tiče kancelarijskih baterijskih zadataka (OTB). 1999. 2000). “Evaluation of Two Self-Managed Rest Break Systems for VDT Users. koji je vizuelno dinamičniji od obrade teksta. (2003. februara. Predlaže se da se koristi tabela koja sadrži manje brojeva tako da se više setova može izvršiti.html . zadatak obrade teksta je uspešno iskorišćen u ovoj studiji i postiže značajne rezultate i za vreme i za greške. study finds. treba se uključiti zadatak. može se zaključiti da AMLCD monitori mogu da bufu jednaki da tradicionalnim CRT monitorima. godine sa http://www. Human Factors Engineering of Computer Workstations: Standard for Trial Use. Imajući u vidu visok stepen korelacije između procesa obrade teksta i zadataka unosa podataka.infoworld. Možda zadatak automatske detekcije slova od Shieh i Lin (2000) može da bude supstitut. Ono što je manje jasno je da li je ovaj manji učinak sa jednim LCD-om zbog same tehnologije monitora ili zato što monitor poseduje relativno mali kvalitet slike. Santa Monica. Nema interakcije između vrste monitora i osvetljenja ambijenta kao što su neki pronašli (Menozzi. Shieh i Lin.A. Ekstremni uslovi od 0 i 1200 luksa su u vezi sa malim učinkom. Ovo se ogleda u preporuci BSR/HFES100 (2002) koja ne podržava vrlo tamno ili vrlo svetlo stanje kada se koriste emitivni displejevi. (2002). Santa Monica. U svakom slučaju. June 26). iako to ne predstavlja tipičan kancelarijski posao.com/article/03/06/26/HNlcds_1. Osvetljenje prostorije od 300 i 600 luksa predstavlja najbolje i za vreme i za pojavljivanje grešaka tokom obrade teksta. REFERENCE BSR/HFES100.. u budućim istraživanjima se treba uzimati u obzir rafinisana verzija zadataka unosa podataka. Ovaj rezultat se razlikuje od onog.DISKUSIJA Jasno je kako monitori utiču na učinak obrade teksta: Samsung LCD je u vezi sa dužim vremenom za zadatke obrade podataka i većim brojem grešaka nego oba CRT monitora i drugi LCD. Preuzeto 7.. Henning. G. 2004. Guttman. ali i dalje nije jasno da li su ove dve tehnologije podjednake prema učinku na kancelarijske poslove. S druge strane zadaci unosa podataka i pretrage interneta nisu značajni za ostale varijable performansi. “LCDs gain ground against CRT monitors. i Braun.

527-536. “The Effects of Monitor Size on User Performance and Preference. (1999). pp. R.. VA.Magnussen. Nordby. 3-10. 11 (6).W. 26. Wilson i E. N..” Displays.). and color combination on VDT visual performance and subjective preference. Simmons.” Internacionalni žurnal za industrijsku ergonomiju. (2000). S. i Watten. “CRT vs. 30. R. “The definition and measurement of visual fatigue. “Time course of contrast adaptation to VDU-displayed text. i Krueger. K. “Effects of screen type. Effects of Privacy Filter Use on Horizontal Deviations in Head Position. (1999). Napflin.” Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics Society. CA: Ljudski faktori i ergonomsko društvo Slika 2. U. pp. London: Taylor i Francis. D. and Manahan.. G. T. Dyrnes. 840-863). Megaw. Procena ljudskog rada: Drugo izdanje(pp.” In J. Ltd. M. and Lin. (1992). Menozzi. Greenlee. (2000). (1995). M..Primer izvora podataka za zadatke unosa podataka . Shieh. C... S. Virdžinija Politehnički Institute i državni univerzitet. K. Santa Monica. Neizdata master teza. Blacksburg. 334-337.” Ponašanje i informacione tehnologije. ambient llumination. K. LCD: A pilot study on visual performance and suitability of two display technologies for use in office work. Probst. E. C. M. Corlett (Eds. pp. H.

Glavni uticaj osvetljenja na standardizovano vreme obrade teksta Slika 4.Slika 3.Glavni uticaj monitora na standardizovano vreme obrade .

Glavni uticaj monitora na greške standardizovane obrade teksta .Slika 5.Glavni uticaj osvetljenja na greške standardizovane obrade teksta Slika 6.