Ἡ πξνεγνύκελε ηῆο Κπξηαθῆο

὇ πηζηόο Χξηζηηαλόο πξέπεη λά ζεσξεῖ δηαθνξεηηθό ἀπό ὅια ηά ἄιια βξάδηα, ηό βξάδπ ηνῦ
΢αββάηνπ. Σήλ ἄιιε κέξα μεκεξώλεη Κπξηαθή.
Ἡ ιαηξεῖα ηνῦ Θενῦ, ἡ ζεία Λεηηνπξγία. Ἡ Κπξηαθή, ἡ κέξα ηνῦ Θενῦ, δηαθνξεηηθή ἀπό ηίο
ἄιιεο ἡκέξεο. Καί ηό βξάδπ ηνῦ ΢αββάηνπ ; Εἶλαη ἡ πξνεηνηκαζία ηῆο Κπξηαθῆο, ἡ
πξνζδνθία ηῆο κεγάιεο ἡκέξαο θαί ηῆο ἰδηαίηεξεο εὐινγίαο ηνῦ Θενῦ. Γηά λά δήζεη
θαλείο κηά ἀιεζηλή Κπξηαθή πξέπεη λά πξνεηνηκαζζεῖ θαηάιιεια.
Αὐηό ἀπαηηεῖ πξῶηα-πξῶηα λά πεξηνξίδνληαη νἱ δηαρύζεηο, ἡ ἐμσζηξέθεηα θαί νἱ πεξηζπαζκνί
ηό βξάδπ ηνῦ ΢αββάηνπ. Νά ἀπνθεύγνπκε ηίο πνιιέο ἐμσηεξηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηίο
θνηλσληθέο ἐθδειώζεηο, ηίο ἐμόδνπο αὐηήλ ηήλ λύρηα. Αὐηά ὅια ζηξέθνπλ ἀιινῦ ηό
ἐλδηαθέξνλ, ἀπαζρνινῦλ ηή ζθέςε, ἐπεξεάδνπλ ηά ζπλαηζζήκαηα, θεξδίδνπλ ηήλ πξνζνρή ηῆο
ςπρῆο. Σό βξάδπ ηνῦ ΢αββάηνπ ρξεηάδεηαη ἕλα ζπκκάδεκα. Ἀπό ηά ἐμσηεξηθά πξῶηα, γηά λά
ἀθνινπζήζεη θαηόπηλ θαί ηό ζπκκάδεκα ηῆο ςπρῆο. ΢ηό ζπίηη καο πξῶηα, γηά λά εἰζέιζνπκε
θαηόπηλ θαί ζηόλ νἶθν ηῆο ςπρῆο. ἖ηνηκαδόκαζηε γηά θάηη ἀζύιιεπην θαί κεγαιηώδεο ∙ γηά ηήλ
Λαηξεῖα ηνῦ Θενῦ. Καί ἡ Λαηξεῖα ηνῦ Θενῦ γίλεηαη ζηό Ναό ηνῦ Θενῦ θαί ζηό ζπζηαζηήξην ηῆο
θαξδηᾶο καο.
Νά ηήλ ἐηνηκάζνπκε ινηπόλ ζηήλ ἀξρή κέ ζθέςεηο θαηάιιειεο, κέ ἀλάινγα αἰζζήκαηα κέ
ζεξκή πξνζδνθία. Νά ζθεθζνῦκε : Αὔξην Κπξηαθή. Θά ζεκάλνπλ ραξνύκελα νἱ θακπάλεο.
Θά κᾶο θαιέζνπλ ζηό παλεγύξη ηνῦ Θενῦ, ζηήλ ραξά ηῆο εὐινγεκέλεο βαζηιείαο Σνπ.
Τίπνηε δέλ ὑπάξρεη ἀλώηεξν, ηίπνηε ἱεξόηεξν θαί ἁγηόηεξν πάλω ζηή γῆ ἀπό ηή
ζεία Λεηηνπξγία. Ἐθεῖ ὁ Δεῖπλνο ὁ Μπζηηθόο, ηό ηξαπέδη ηνῦ Θενῦ, ἡ ραξά ηῆο
παξνπζίαο Τνπ, ηά πινύζηα θαί πνιύηηκα δῶξα Τνπ, ἡ εἰξήλε θαί ἡ εὐινγία Τνπ, ἡ
ράξε Τνπ θαί ἡ ραξά Τνπ, ἡ ἀιήζεηα θαί ἡ αἰώληα θαί παληνηηλή δωή.
Πῶο κπνξεῖ λά ηά δήζεη θαλείο ὅια αὐηά, ἄλ δέλ ἐηνηκάζεη θαηάιιεια ηήλ ςπρή ηνπ ; Ἄλ ηό
βξάδπ ηνῦ ΢αββάηνπ ἀζρνιεῖηαη κέ πιῆζνο ἄιισλ ὑπνζέζεσλ, ἄλ ἐξγάδεηαη ἄιια ἔξγα κέρξη
ἀξγά ηήλ λύρηα θαί ηό πξσΐ ηῆο Κπξηαθῆο ζεθσζεῖ θνπξαζκέλνο θαί δαιηζκέλνο θαί βηαζηηθά
ἐηνηκαζζεῖ γηά ηήλ ἖θθιεζία ; Δἶλαη ζρεδόλ βέβαην πώο κέζα ζηό λαό ηνῦ Θενῦ ζά εἶλαη
παξώλ κέ ηό ζῶκα ηνπ, ἀιιά ηό πλεῦκα ηνπ ζά ἀπνπζηάδεη.
Γέλ ζά ἀπνιαύζεη ηή ράξε ηνῦ Θενῦ, δέλ ζά ηήλ δήζεη, νὕηε ζά πινπηίζεη κέ ηά δῶξα Σνπ. Γη’
αὐηό εἶλαη ἀλαγθαῖα ἡ πξνεηνηκαζία ηό βξάδπ ηνῦ ΢αββάηνπ κέ θαηάιιειεο ζθέςεηο θαί
ζηαζεξή ζηξνθή ηνῦ ἐλδηαθέξνληνο ηῆο ςπρῆο πξόο ὅζα κεγάια κᾶο πεξηκέλνπλ ηό πξσΐ ηῆο
Κπξηαθῆο.
Πνιύ βνεζεηηθή εἶλαη θαί ἡ ζρεηηθή κειέηε. Ὑπάξρνπλ πνιιά θαί ἀμηόινγα βηβιία πνύ
παξνπζηάδνπλ ηό κεγαιεῖν ηῆο ζείαο Λεηηνπξγίαο, πνύ ἀλαιύνπλ ηά ἱεξά ηεο λνήκαηα θαί
βνεζνῦλ ηήλ ςπρή λά ζπγθηλεῖηαη, λά θαηαλύζζεηαη θαί κέ ἱεξνύο πόζνπο θαί ἅγηεο πξνζδνθίεο,
λά πεξηκέλεη ηήλ ραξά ηῆο ἄιιεο ἡκέξαο, ηῆο ἡκέξαο ηνῦ Κπξίνπ. Βνεζεῖ πνιύ θαί ἡ κειέηε

1

ηῶλ ἁγηνγξαθηθῶλ ἀλαγλσζκάησλ ηῆο Κπξηαθῆο,
πνύ ζά ἀθνύζνπκε ηήλ ἄιιε κέξα ζηό λαό, ηά
ἀλαγλώζκαηα ηνῦ ἀπνζηόινπ θαί ηνῦ ἱεξνῦ
Δὐαγγειίνπ.
Κείκελα ἱεξά, ἅγηα θαί ζεόπλεπζηα πνύ κέ ηήλ
πξνζεθηηθή κειέηε ἀπό βξαδύο γίλνληαη πηό
θαηαλνεηά θαί ἀπνδεηθλύνληαη ὠθειηκόηαηα γηά ηήλ
ςπρή, πνύ κέ θαηάλπμε θαί δένο ηά παξαθνινπζεῖ
ἀλαγηλσζθόκελα θαηά ηήλ ὥξα ηῆο ζείαο
Λεηηνπξγίαο.
Καιή θαί εὐινγεκέλε ζπλήζεηα ἡ ἐηνηκαζία
πξνζθόξνπ, ηό ἄλακκα ηῆο θαληήιαο, ἡ ζπκίαζηο ζ’ ὅιν ηό ζπίηη, θαί ηό κάδεκα ὅιεο ηῆο
νἰθνγέλεηαο γηά λά κειεηήζνπλ κέ πνιιή πξνζνρή γνλεῖο θαί παηδηά, ηά ἱεξά Ἀλαγλώζκαηα.
Αὐηόο εἶλαη ἕλαο θαιόο ηξόπνο ὀξζῆο θαί πξέπνπζαο ἀγσγῆο γηά ηά παηδηά, πνύ ἔηζη καζαίλνπλ
λά δηδάζθνληαη ηήλ ἀμία ηῆο Ἁγίαο Γξαθῆο θαί ηήλ ζεκαζηνινγία ηῆο ὆ξζνδόμνπ Λαηξεῖαο καο.
Ἀπνθπγή ινηπόλ ηῆο ἐμσζηξέθεηαο ηό βξάδπ ηνῦ ΢αββάηνπ. ΢θέςεηο θαηάιιειεο γηά ηήλ
πξνεηνηκαζία ηῆο ςπρῆο, ζρεηηθή πλεπκαηηθή κειέηε θαί ηέινο πξνζεπρή.
Νά Σόλ
παξαθαιέζνπκε λά ἐηνηκάζεη ηόλ ηόπν ηῆο ςπρῆο καο γηά ηήλ αὐξηαλή ὑπνδνρή, ηήλ ὕςηζηε
δσξεά, θαί λά βνεζήζεη λά πεξάζνπκε ἤζπρα θαί εἰξεληθά ηήλ λύρηα, θαί κέ ἁγίνπο πόζνπο θαί
θαζαξή ςπρή λά ἐγεξζνῦκε ἔγθαηξα ηό πξσΐ θαί λά ζπεύζνπκε ζηό πξνζθιεηήξην ηῆο
θακπάλαο ηνῦ ἱεξνῦ λανῦ.
Ἄλ θξνληίζνπκε λά θαηαθιηζνῦκε ἔγθαηξα ηό βξάδπ ηνῦ ΢αββάηνπ ὥζηε ηό ζῶκα λά
ἀλαπαπζεῖ ἐπαξθῶο γηά λά ἔρεη ηίο ἀπαξαίηεηεο δπλάκεηο, ηόηε εἶλαη βέβαην ὅηη ηό πξσΐ ηῆο
Κπξηαθῆο ζά ἐγεξζνῦκε λσξίο θαί κέ θαιή δηάζεζε, θαί ζά παξαθνινπζήζνπκε ηήλ ζεία
Λεηηνπξγία κέ θαζαξό λνῦ θαί πξόζπκε ηήλ ςπρή. Ἡ επινγία θαί ἡ ράξε ηῆο Κπξηαθῆο
ἐμαξηώληαη ζέ κεγάιν βαζκό ἀπ’ ηήλ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηῆο πξνεγνύκελεο κέξαο.
Ἀπό ηό βξάδπ ηνῦ ΢αββάηνπ.
Μέ ἀγάπε Χξηζηνῦ
π.Μελᾶο Ἀιεμηάδεο

Μηά ζθιεξή πιεπξά ηῆο πξαγκαηηθόηεηαο πνύ ἀμίδεη λά
παξαηεξήζνπκε……
«΢ηή ζηάζε ηνῦ κεηξό ζπλαληῶ θαζεκεξηλά κηά… γπλαίθα ἀπξνζδηνξίζηνπ ἠιηθίαο. Σά
καιιηά ηεο βξώκηθα θαί ἀλαθαηεκκέλα, ηά ξνῦρα ηεο θνπξειηαζκέλα θαί ηό πξόζσπό ηεο
ζθπκκέλν ζηή ζιίςε. Ἡ γπλαῖθα θαηάρακα ζηό βξώκηθν πάησκα θαί δίπια ηεο ηό πνηεξάθη,
ὅπνπ νἱ πεξαζηηθνί πξνζθέξνπλ ηόλ ὀβνιόλ ηνπο. ΢ηά ρέξηα ηῆο γπλαῖθαο, θνηκᾶηαη ἓλα
δίρξνλν παηδάθη. Σνῦ θνξάεη ἓλα βξώκηθν θαπέιν θαί ἐμίζνπ βξώκηθα ξνῦρα. Οἱ πεξηζζόηεξνη
πεξαζηηθνί, ζπγθηλεκέλνη ἀπό ηό ζέακα πξνζθέξνπλ ἀβίαζηα θαί ηό ηειεπηαῖν θέξκα ἀπό ηό
πνξηνθόιη ηνπο, μνξθίδνληαο κέ ἀλαθνύθηζε ηήλ ἐλνρή ηῆο δηθήο ηνπο εὐδαηκνλίαο…
Καζεκεξηλά, ἐπί ἓλα κῆλα, πξνζπεξλνῦζα ηή δεηηάλα, ρσξίο βεβαίσο λά ηῆο δίλσ ρξήκαηα,
γλσξίδνληαο θαιά ὃηη εἶλαη «ὑπάιιεινο» κηᾶο θαινζηεκέλεο ἐπηρείξεζεο ἀπάηεο, κέ
δηαρεηξηζηή ηόλ ηνπηθό δεηηάλν καθηόδν, πηζαλό ἰδηνθηήηε βίιαο θαί πνιπηεινῦο αὐηνθηλήηνπ.
΢έ αὐηόλ ζά θαηαιήμεη ἡ εἲζπξαμε ηῆο ἡκέξαο ηῆο δεηηάλαο… Ὀρη ὃηη θη’ αὐηή δέλ θεξδίδεη
ηίπνηα θπζηθά… ἓλα κπνπθάιη βόηθα θη’ ἓλα ζνπβιάθη ζηό ηέινο ηῆο ἡκέξαο εἶλαη ἀθξηβῶο ὃ,ηη
ρξεηάδεηαη… Ἁθνῦ ινηπόλ ηήλ πξνζπεξλνῦζα ἀδηάθνξα ἐπί ἓλα κήλα, μαθληθά ηό
ζπλεηδεηνπνίεζα… ΢ηέθνκαη κπξνζηά ηεο θνηηάδνληαο αὐηό ηό κσξό θαί ζπλεηδεηνπνηώληαο
ὃηη θάηη δέλ πάεη θαιά.

2

Ἑλα δίρξνλν κσξό, ἀπό ηό πξσΐ κέρξη ηό βξάδπ «θνηκάηαη» ζπλερῶο ζηήλ ἀγθαιηά ηῆο
«κακᾶο» ηνπ, ρσξίο λά θιαίεη, λά γθξηληάδεη, λά κνπξκνπξίδεη, λά ζαιεύεη θαλ ! Ὁπνηνο ἀπό
ἐζᾶο ἒρεη παηδηά, μέξεη θαιά… ἓλα κσξό ζέ αὐηήλ ηήλ ἠιηθία κέ δπθνιία θνηκάηαη ἀθόκα θαί ηή
λύρηα, πόζν κάιινλ ὁιόθιεξε ηήλ ἡκέξα ζπλερῶο ! Σό ζπγθεθξηκέλν κσξό ηῆο δεηηάλαο, γηά
ἓλα ζπλερόκελν κῆλα, δέλ ηό εἶδα πνηέ μύπλην… Κνηηνῦζα κηά αὐηό, κηά ἐθείλε, θαί νἱ ὑπνςίεο
κνπ ὃιν θαί θνύλησλαλ. ΢ηό ηέινο, δείρλνληαο ηό κσξό, ηή ξώηεζα : «-Γηαηί θνηκάηαη
ζπλέρεηα ;» ἖θείλε, κέ ἀγλόεζε, πξνζπνηνύκελε ὃηη δέλ κέ ἂθνπζε. ἖παλέιαβα ηήλ ἐξώηεζε.
΢ήθσζε ηό βιέκκα ηεο, θαλεξά ἐλνριεκέλε, θαί κέ ἀπόκαθξν ὓθνο κνπξκνύξηζε κηά βξηζηά
κέζα ἀπό ηά ρείιηα ηεο. Ξαλαξώηεζα κέ ἀπόγλσζε : «-Γηαηί θνηκάηαη ζπλέρεηα ;!» … Πίζσ
κνπ, θάπνηνο κέ ἒπηαζε ἀπό ηόλ ὦκν. Ἑλαο ἡιηθησκέλνο θύξηνο, ἐλνριεκέλνο ἀπό ηήλ
«ἀπάλζξσπε» ζπκπεξηθνξά κνπ, κέ ἐπέπιεμε : «-Γηαηί ηήλ ἐλνριείο ; Γέλ ηήλ ἀθήλεηο ἢζπρε
ζηήλ δπζηπρία ηεο ;» … θαί ἀπνκαθξύλζεθε ἁθνῦ πέηαμε κεξηθά λνκίζκαηα ζηό πνηεξάθη ηῆο
δεηηάλαο, ἱθαλνπνηεκέλνο ζίγνπξα γηά ηήλ θαιή ηνπ πξάμε ηῆο ἡκέξαο. ἗θείλε, ζάλ «θαιή
ρξηζηηαλή», ηόλ εὐραξίζηεζε ἀξρίδνληαο λά ζηαπξνθνπηέηαη κέ καλία. Σήλ ἐπόκελε κέξα
ἦξζα ζέ ἐπηθνηλσλία κέ ἓλαλ παιηό γλσζηό. Ἑλαλ ξνπκαληθῆο θαηαγσγῆο ἀζηεῖν ἀλζξσπάθν,
κέ κηθξά θαηάκαπξα κάηηα. Ἡ κόξθσζή ηνπ πεξηνξίζηεθε ζηίο ηξεῖο πξῶηεο ηάμεηο ηνῦ
δεκνηηθνῦ ζρνιείνπ∙ αὐηό δέλ ηόλ ἐκπνδίδεη ὃκσο λά θπθινθνξεῖ κέ παλάθξηβα αὐηνθίλεηα θαί
λά εἶλαη πεξήθαλνο ἰδηνθηήηεο κηᾶο ἒπαπιεο κέ -πνηόο μέξεη πόζα- δσκάηηα θαί κπαιθόληα.
Αὐηόο ὁ «θίινο» κέ θαηαηόπηζε ἐπαξθῶο γη’ αὐηήλ ηήλ κπίδλα: Πξόθεηηαη γηά κηά πνιύ θαιά
ὀξγαλσκέλε ἐγθιεκαηηθή ἐπηρείξεζε, παξά ηό θαηλνκεληθά πξόρεηξν θαί αὐζόξκεην ζθεληθό
ηεο. Σά παηδηά πνύ ρξεζηκνπνηνῦλ, εἳηε ηά ἒρνπλ ἐλνηθηάζεη ἀπό νἱθνγέλεηεο ἀιθννιηθῶλ, ἣ
ἁπιῶο ηά ἒρνπλ θιέςεη. Ἐπξεπε ὃκσο λά κάζσ θαί γηαηί θνηκνύληαη ζπλέρεηα… ὁ «θίινο»
κνπ ὁ Ρνκά, πνιύ θπζηθά θαί κέ θαλέλα δηζηαγκό (ζάλ λά κνπ ἒιεγε γηά ηόλ θαηξό) ἀπάληεζε
ζηήλ ἐξώηεζή κνπ : «-Ναί, εἶλαη λαξθσκέλα… κέ ἠξσΐλε ἢ βόηθα»… Ἐκεηλα ἀπνζβνισκέλνο…
«-Πνηά εἶλαη λαξθσκέλα κέ ἠξσΐλε ἢ βόηθα ;!» «-Σά παηδηά ληε, γηά λά κελ ἒρνπλ θαζαξίεο.
Θά πξέπεη λά κέλνπλ θαζεισκέλα κέ κηά ἂγλσζηε γπλαίθα ὃιε κέξα, θαληάδεζαη πόζν ζά
γθξίληαδαλ ;» Αὐηό θάλνπλ. Γηά λά δηαηεξνῦλ ηό παηδί
«ἢξεκν» θαί θνηκηζκέλν ὃιε κέξα, ηό λαξθώλνπλ κέ
ἀιθνόι ἢ λαξθσηηθά. Φπζηθά, ὁ παηδηθόο παξζέλνο
ὀξγαληζκόο δέλ ηό ἀληέρεη θαί ηά παηδηά αὐηά πεζαίλνπλ.
΢πρλά θηόιαο, ηό παηδάθη μεςπρᾶ ζηήλ ἀγθαιηά ηῆο
δεηηάλαο, θαηά ηή δηάξθεηα ηῆο «ἐξγαζίαο» ηεο… θαί ἡ
ὑπνηηζέκελε «κάλα» εἶλαη ἀλαγθαζκέλε λά θξαηᾶ ζηήλ
ἀγθαιηά ηεο ηό λεθξό παηδάθη κέρξη ηό βξάδπ πνύ ζά
ηειεηώζεη ἡ «βάξδηά» ηεο.
΢πκβαίλεη ζ’ αὐηή ηή
«δνπιεηά»… θαί νἱ πεξαζηηθνί ζά ηήλ ὑπνζηεξίδνπλ
ξίρλνληαο ηήλ ἐιεεκνζύλε ηνπο ζηό πνηεξάθη ηεο,
πηζηεύνληαο ὅηη θάλνπλ ηήλ θαιή πξάμε ηῆο ἡκέξαο».
Γηαβάδνληαο ηήλ παξαπάλσ ἒξεπλα ἲζσο ληώζνπκε θάπνηα ἀλαζθάιεηα ζρεηηθά κέ ηήλ ἒλλνηα
ηῆο ἐιεεκνζύλεο. Γηεξσηώκελνη, ἂξαγε λά ἐιεήζσ ; Νά πξνζθέξσ ; Ὁκσο ἡ ἀπάληεζε ζηά
ἐξσηήκαηα αὐηά δίλεηαη ἐάλ θαηαιάβνπκε ηήλ ἒλλνηα ηῆο ἐιεεκνζύλεο θαί ηήλ
ἀληηπαξαβάιινπκε κέ αὐηή ηῆο ἐθκεηάιιεπζεο.
Ἡ ἒλλνηα ηῆο ἐιεεκνζύλεο ινηπόλ δέλ πεξηνξίδεηαη ζηή κεηάδνζε ιίγσλ ἢ πνιιῶλ ρξεκάησλ
ηά ὁπνῖα πνιιέο θνξέο δίλνπκε ζηνύο θησρνύο ἐπηδεηρηηθά. Ἡ ἐιεεκνζύλε ἒρεη πνιιέο
κνξθέο θαί ἐθδειώζεηο, ὑιηθέο, ἠζηθέο θαί πλεπκαηηθέο ἀλάινγα κέ ηό βαζκό ηῆο ἀγάπεο πνύ
ἒρεη ὁ ἂλζξσπνο. ὇ ἱεξόο Χξπζόζηνκνο, κηιώληαο πάλσ ζηό καθαξηζκό ηνῦ ἐιεήκνλνο,
«Μαθάξηνη νἱ ἐιεήκνλεο ὃηη αὐηνί ἐιεεζήζνληαη» (Μαηζ. 5. 7) ιέγεη∙ ᾿Δληαῦζα νὐ ηνύο δηά
ρξεκάησλ κόλνλ ἐκνί δνθεῖ ιέγεηλ, ἀιιά θαί ηνύο δηά πξαγκάησλ. Πνηθίινο γάξ ὁ ηῆο
ἐιεεκνζύλεο ηξόπνο θαί πιαηεῖα ἡ ἐληνιή.

3

἖άλ ινηπόλ κπνξέζνπκε λά γλσξίζνπκε πέξα ἀπό ηήλ ἐπηθάλεηα ηό πξόβιεκα πνύ ἒρεη αὐηόο
πνύ δεηᾶ ἐιεεκνζύλε ἳζσο ηόηε πξαγκαηηθά ηόλ βνεζήζνπκε. ΢ηό παξαπάλσ παξάδεηγκα, ηήλ
βνήζεηα ρξεηαδόηαλ ηό κηθξό θαί ἀπξνζηάηεπην κσξάθη, ηό ὁπνῖν ἦηαλ ἐγθισβηζκέλν ἐμ’
ἀπαιῶλ ὀλύρσλ. ἖άλ ἐζεινηπθινῦκε ζηήλ ἐθκεηάιεπζε πνύ ὑπάξρεη λνκίδνληαο πώο ἐιενῦκε
ἁπιά ξίρλνληαο ἓλα θέξκα ζηό πνηεξάθη, δηαησλίδνπκε ηό πξόβιεκα, δέλ ηό ἀληηκεησπίδνπκε,
ἐπηηξέπνληαο ζηόλ θάζε ἐπηηήδεην λά ζπλερίδεη ηό ἀπάλζξσπν ἒξγν ηνπ.
(Πεγή: www.lifo.gr)

Βίθπ Ἀγγειή - Φηιόινγνο

Ἀπό ηήλ Πξνζθπλεκαηηθή Ἐθδξνκή ζηά Καιάβξπηα
἖πεξάζακε ὄκνξθα θαί ηνύηε ηή θνξᾶ… ζηήλ πξνζθπλεκαηηθή ἐθδξνκή ηνῦ Ι.Νανῦ καο
πνύ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηά Καιάβξπηα ηό Σάββαην 02 Μαξηίνπ 2013.
἖πηζθεθζήθακε ηίο Ἱεξέο Μνλέο Μεγάινπ Σπειαίνπ & Ἁγίαο Λαύξαο.
Θαπκαζκόο θαί δένο εἶλαη ηά πξῶηα ζπλαηζζήκαηα… Παλέκνξθα, ἐπηβιεηηθά, κέ ηήλ δηθή ηνπ
κεγάιε ἰζηνξία ηό θαζέλα ἀπό ηά δύν κνλαζηήξηα πνύ ἐπηζθεθζήθακε. ΢ηό πέξαζκα ηνῦ
ρξόλνπ ὑπέζηεζαλ θαηαζηξνθέο θαί ιεειαζίεο…
…Κη’ ὅκσο ὁ Θεόο εὐδόθεζε αὐηά ηά εὐσδηαζηά ἄλζε ηῆο Όξζνδνμίαο λά παξακείλνπλ
δσληαλά θαί λά ἐθπέκπνπλ ηό δηθό ηνπο «ἄξσκα» πξόο ηνύο πηζηνύο... θαί ὅζνη ὀζθξαίλνληαη
αὐηό ηό ἄξσκα... ζπγθηλνύληαη, ζαπκάδνπλ θαί δνμάδνπλ ηό Θεό πνύ ἔρνπλ ηήλ δπλαηόηεηα λά
ὀμπγνλώλνπλ ηά θύηηαξα ηῆο πίζηεο ηνπο ἔζησ θαί κέ κία όιηγόσξε ἐπίζθεςε ζέ αὐηά.
΢ηήλ ζπλέρεηα θαηεπζπλζήθακε πξόο ζηό Χηνλνδξνκηθό Κέληξν Καιαβξύησλ, ζηό ὁπνῖν
ἀπνιαύζακε ηό παλέκνξθν ιεπθό ηνπίν θαί θπζηθά ἕλα δεζηό ξόθεκα ζηό chalet ηνῦ
ρηνλνδξνκηθνῦ.
Δύραξηζηνῦκε ζεξκᾶ ὅζνπο ζπκκεηεῖραλ ζηήλ κνλνήκεξε αὐηή "ἀπόδξαζε" θαί εὐρόκαζηε,
πξῶηα ὁ Θεόο, λά ηνύο ἔρνπκε θνληά καο θαί ζηήλ ἐπόκελε πξνζθπλεκαηηθή "ἐμόξκεζή" καο.

4