2006

Bölcsész
Konzorcium
Bevezetés
az ógörög nyelvbe
ΘΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Bolonyai Gábor
Forró Orsolya
Kulin Veronika
087-cimlap-a4.indd 1 2006.07.13. 15:51:28
Kiadta a Bölcsész Konzorcium
A Konzorcium tagjai:
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pécsi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Debreceni Egyetem
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Berzsenyi Dániel Főiskola
Eszterházy Károly Főiskola
Károli Gáspár Református Egyetem
Miskolci Egyetem
Nyíregyházi Főiskola
Pannon Egyetem
Kodolányi János Főiskola
Szent István Egyetem
A kötet szerzői: Bolonyai Gábor
Forró Orsolya
Kulin Veronika
Lektor: Mayer Péter
Horváth Judit
A kötet megjelenése az Európai Unió támogatásával,
a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg:
A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése – HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0

ISBN 963 9704 67 9
© Bölcsész Konzorcium. Minden jog fenntartva!
Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda
H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.
tel.: (+36 1) 485-5200/5772 – dekanbtk@ludens.elte..hu
087-kolofon-a4.indd 1 2006.09.07. 13:20:21


1
OLON AIAAOIOI OLON AIAAOIOI OLON AIAAOIOI OLON AIAAOIOI


2

Istenek beszélgetései


Görög nyelvkönyv
Lukianosz művei nyomán
írta

Bolonyai Gábor
Forró Orsolya
Kulin Veronika
Budapest, 2006.

Bevezetés
3

BEVEZETÉS

A görög ábécé

betű név hang
A o AA4A oì¡o alpha ă v. ā (rövid v. hosszú „á”)
B p BH1A pg:o béta b
I y IAMMA yoµµo gamma g
A ó ALA1A ócì:o delta d
L c L +IAON c qiìov epszilon e (valójában rövid „é”)
Z ¸ ZH1A ¸g:o zéta dz (zd)
H g H1A g:o éta é (valójában hosszú „e”: ē)
O 0 OH1A 0g:o théta th
I i IO1A ic:o ióta i vagy í
K x KAHHA xo««o kappa k
A ì AAMBAA ìoµpóo lambda l
M µ MY µ\ mű m
N v NY v\ nű n
5 ç 5I çi xí x (ksz)
O o O MIKPON o µixpov omikron o
H « HI «i pí p
P p PO pc ró r
l o, ç lIIMA oiyµo* szigma sz
1 : 1AY :o\ tau t
Y u Y +IAON \ qiìov üpszilon ü vagy ű
4 ¡ 4I ¡i phí f (valójában „ph”)
X ¿ XI ¿i khí kh
+ q +I qi pszí psz
O c O MLIA c µcyo ómega ó

· Csak írásban van különbség a két kis szigma között. Szóvégén a ç: µ\0oç,
minden más helyzetben a o (esetleg c) használatos: o¿oìg, yuµvooiov.

Egyéb hangok:
- hehezet (= szóeleji „h” hang)
gyenge hehezet (= nem ejtjük a h-t): , például az opcµo (ejtsd): aróma ’fűszer’ szóban
erős hehezet (= ejtjük a h-t): , például a cpo (ejtsd): hóra ’óra’ szóban

Magánhangzóval és kettőshangzóval kezdődő szavak mindig kapnak hehezetjelet, vagy erőset vagy
gyengét.

A szókezdő p mindig erősen hehezetes: pc\µo ’sugárzás’ (de nem ejtjük a h-t),
a szó belsejében szereplő kettős p-t pedig kétféleképpen írhatjuk: Huppoç vagy Huppoç.


- kettőshangzók:
két hang: vagy i, vagy u (ilyenkor ejtsd u!) a második elemük.

Bevezetés
4


i u
o
oi (ai) ou (au)
c
ci (ei) cu (eu)
o
oi (oi) ou (u)

E hat kettőshangzón kívül még két ritkán előforduló létezik: az ui (üi) és az gu (éu). Példák:

AI oi AIOHP oi0gp = (ejtsd) aithér
AY ou AY1OMA1ON o¡:oµo:ov = automaton
LI ci LIKON cixcv = eikón
LY cu LYPOHH L¡pc«g = európé
HY gu HYPHKA g\pgxo = héuréka
OI oi OIKONOMIA oixovoµio = ojkonomia
OY ou OYPANIA O¡povio = urania
YI ui YIOl uioç = hüjosz

- nem ejtendő hang:
az úgynevezett „alulírt” vagy „melléírt ióta”, melyet egykor ejtettek, de később nem. A helyesírásban
mégis megőrizték, mert megkönnyíti a szövegértést. Csak a hosszú o-,g- és c–val fordul elő.
Kisbetűk esetében a betű alá szokás írni: ç, ¡, ç, például :poyçóio, «pooçóio,
nagybetűk esetében viszont a betű után: Ai, Hi, Oi, például Aiógç, Oióciov.

- két – a klasszikus korra – kiveszett hangról a ragozás miatt fontos tudni:
a digammáról: ¡ (ejtése: „v”; elnevezését pedig onnan kapta, hogy két kicsit jobbra dűlő
gamma áll egymáson) és a „j” hangról.

A mgh-k hosszúsága
csak rövid: c, o
csak hosszú: g, c
rövid vagy hosszú: o, i, u.
A kettőshangzók mindig hosszúak, kivéve az oi-t és az oi-t, melyek bizonyos igeragokban rövidek.


A zenei hangsúl y («pooçóio)
éles
1. ejtés: magasabban ejtendő a szó többi hangzójánál
2. megjegyzés: rövid és hosszú magánhangzó, valamint kettőshangzó egyaránt lehet éles
3. jele: ékezet, például o, g, oi
4. fajtái: harmadéles: poppopoç ’barbár’, ¡iìooo¡oç ’filozófus’, ov0pc«oç ’ember’; csak ha az
utolsó mgh rövid
másodéles: óioxoç ’korong’, pipìiov ’kis könyv’, xìiµo ’éghajlat’
végéles: o¿oìg ’szabadidő’, «oióoycyoç ’gyerekkísérő’, o0ìg:gç ’versenyző’, xoi és’.
5. helye: mgh fölött; nagybetűs mgh-knál – a hehezettel együtt – a szó elé kerül: ´Oìuµ«oç.

hajtott

Bevezetés
5
1. ejtés: egyetlen hangon belül először fel kell vinni a hangot, majd visszatérni az alapszintre
(mint a zenében hajlításkor)
2. megjegyzés: csak hosszú magán- vagy kettőshangzót lehet hajtottan ejteni
3. jele: hullámjel, például o, g, o\
4. fajtái: másodhajtott: ópoµo cselekvés’, pc\µo, :po\µo ’sérülés’; csak ha az utolsó mgh
rövid
véghajtott: «\p ’tűz’, Lpµgç, yg ’föld’

tompa
1. ejtés: marad alapszinten a hang
2. magyarázat: a végéles szavak utolsó szótagja csak mondat vagy tagmondat végén ejtendő
magasabban; a folyamatos beszédben (vagyis akkor, ha a végéles szót másik szó követi) az
emelkedés elmarad, a tompajel ennek az emelkedésnek az elmaradását jelöli
3. jele: balról jobbra lefelé húzott ékezet, például g, oi
4. fajtái: csak végtompa létezik: o0ìg:gç + xoi + óioxoç →
o0ìg:gç xoi óioxoç
xoìoç + xoi + oyo0oç →
xoìoç xoi oyo0oç

Megjegyzések:
1. Kettőshangzóknál a hangsúlyjel a második hangra kerül: 4oipoç xoi L\µoioç.
2. Ha egy mgh hehezetet és hangsúlyjelet is kap, akkor az éles és a tompa jelet a hehezet után:
ov0pc«oç vagy cpo, a hajtottat pedig a hehezet fölé írjuk: g:o.
3. Csupa nagybetűs írásban nem tesszük ki sem a hangsúlyjeleket, sem a hehezeteket: LYPOHH.
4. Azzal kapcsolatban, hogy mikor kell nagybetűvel kezdeni egy mondatot, többféle hagyomány
alakult ki a modernkori szövegkiadásban. Mi azt vettük alapul, amelyikben csak a bekezdések első
mondata kezdődik nagybetűvel.

Gyakorlatok

1. Ismerős szavak? Írja oda a megfelelő görög szót a meghatározásokhoz!
pc\µo, ¿opox:gp, ói«ìcµo, «oig:gç, «o0oç, xcµo, ¡ov:ooµo, oxpo«oìiç, cyc,
0ccpio, oo0µo, ¡ìcyµo, ¡iìooo¡oç, oiviyµo, ypoµµo, vcx:op, xìiµoç, ¡uoiç

a bölcsesség barátja: közöny (tkp. gennyes gyulladás):
költő (tkp. alkotó): zihálás, nehéz levegővétel:
szenvedés, szenvedély: természet:
betű (tkp. karcolás, vonás): sugárzó fájdalom (tkp. áramlás):
én: rejtvény:
képzet: (jellem)vonás:
kábulat: az istenek itala:
szemlélődés, elmélet: csúcs (tkp. létra):
ajánlólevél, útlevél (tkp. kettébe hajtott papirusz): fellegvár:

Bevezetés
6

2. Párosítsa a kisbetűvel jelzett sorokat a nagybetűs fogalmakkal!
a) '0µj,, |c. :, ¯1-`j , ¯cv1. , `A,.c1c .j A) ,:.,,c1. c
b) `0`uµv. c, `A-j.c., ¯vc ,j, l:`v ..jc, |,jj B) -: c,.
c) :jµ-,c. c, c ,.c.-,c. c, u,c... , ¡cc.`:. c C) : -.
d) '|``j., ¡c ,¡c,, l: ,cj, A.,u v., A. -. 1 D) v`.:. c
e) ,c,. :. c, -.µ. :. c, :,c µc, -c -c,c., ¸, E) v.jj

A)___ B)___ C)___ D)___ E)___

b) Vajon melyik betű hiányzik a szavakból? A kihagyott betűk sorrendben egy mitikus
költő nevét adják ki.
:j µ__, v__`., __`uµv Hiányzó betű: ¯
__cu µc, c.-__.v, __c1. :. c Hiányzó betű: ¯
`A__,:.j, ,,c__.-j , __ ¡ Hiányzó betű: ¯
__u ,.vj, -__`,. c, Mc-__:.. c Hiányzó betű: ¯
c__.c,.,j , ¸:1__,, |__-`.1 Hiányzó betű: ¯
|,c-`j __, µu__:. ., __c :.. Hiányzó betű: ¯

A név (végéles): …………………….

3. Melyik drámát nem Szzophoklész írta?

Aioç, Av:iyovg, 1po¿ivioi, Oiói«ouç :upovvoç, Ayoµcµvcv, 4iìox:g:gç.

4. Csoportosítsa a tizenkét olümposzi isten nevét nem, hangsúly és hehezet szerint:

Zcuç, 'Hpo, Hoociócv, Agµg:gp, A¡poói:g, A«oììcv, ´Ap:cµiç, Lpµgç,'H¡oio:oç, ´Apgç,
A0gvg, Aiovuooç.

a) Nőnemű: Hímnemű: Semleges:
b) Végéles: Másodéles: Harmadéles: Másodhajtott: Véghajtott:

c) Erős hehezetes: Gyenge hehezetes:

Bevezetés
75. A trójai háború (emberi) főszereplőinek nevét írja át csupa nagybetűvel abba a táborba, ahová a háború idején
tartozik !
A listán van egy szereplő, akit két néven ismer a hagyomány, ezért mindkét neve szerepel itt. Kiről van szó?

A¿iììcuç, Hopiç, Ao:uovoç, Oóuoocuç, Hpioµoç, Bpiogïç, 'Lx:cp, Ho:poxìoç,
Mcvcìooç, Avópoµo¿g, Aioç, Lìcvg, Nco:cp, Aìcçovópoç, Ayoµcµvcv.

Görögök Trójaiak


6. Írásgyakorlat:
a) Írj a át ki sbet űkke l ; f i gyel j en a szi gma kül önböző í rásképe i re, és arra, hogy a görögben a
népne ve ke t i s nagybet űve l í rj uk!

lIlY4Ol (harmadéles): lYPIOl (harmadéles):

lYMBIOlIl (harmadéles): lYAAOIIlMOl(végéles):

lYNOLlIl (harmadéles): lOlIl1PA1Ol (harmadéles):

lYMHOlION (harmadéles): lOlIILNHl (másodéles):

b) Írja le görög betűkkel a következő szavakat! Tegye ABC-rendbe!

Marathón (végéles) Thermopülai (másodéles)
Szalamisz (végéles) Leónidasz (másodéles)
Themisztoklész (véghajtott) Miltiadész (másodéles)
Xerxész (másodéles) Dareiosz (másodhajtott)

1. ………………… 2. …………………..3. …………………… 4. ……………………

5. ………………… 6. ………………….. 7. …………………… 8. ……………….......

c) Írja át a nagybetűs szavakat kisbetűvel, ill. fordítva!

¬AA|¯ (véghajtott) 1u c.
l:¬A|0|A¯ (másodéles) c ,.-µ

Bevezetés
8
¯.||A1|¯ (másodéles) :c. µ..
lAA1.` (másodéles) . :: c
A|l¯101|A|¯ (másodéles) -cj,,. c
1. olvasmány 9
1. OLVASMÁNY


ov0pc«oç µixpoç xooµoç.

ov0pc«cv o oo¡c:o:oç «poç 0cov «i0gxoç.
Hérakleitosz 83. töredékéből
«o:oµoiç :oiç o¡:oiç cµpoivoµcv :c xoi o¡x cµpoivoµcv, ciµcv :c xoi o¡x
ciµcv.
Hérakleitosz 49. töredéke

¿oìc«o :o xoìo.Igék
ciµcv vagyunk µixpoç µixpoç µixpoç µixpoç (m), µixpov µixpov µixpov µixpov (n) - -- -o\ o\ o\ o\ kis, kicsi
cµpoivoµcv + dativus belelépünk vmbe oo¡oç oo¡oç oo¡oç oo¡oç (m), oo¡ov oo¡ov oo¡ov oo¡ov (n) - -- -o\ o\ o\ o\ bölcs
Főnevek* oo¡c:o:oç(m), -c:o:ov(n) legbölcsebb
ov0pc«oç ov0pc«oç ov0pc«oç ov0pc«oç, ember ¿oìc«oç ¿oìc«oç ¿oìc«oç ¿oìc«oç (m), ¿oìc«ov ¿oìc«ov ¿oìc«ov ¿oìc«ov (n), nehéz
ov0pc«ou, o ov0pc«ou, o ov0pc«ou, o ov0pc«ou, o - -- -o\ o\ o\ o\
0coç, 0co\, o 0coç, 0co\, o 0coç, 0co\, o 0coç, 0co\, o isten Névmások, névelő
xoìov, xoìo\, :o a szép o oo o a(z) (hangsúlytalan)
xoìo, xoìcv, :o a szép dolgok o o¡:oç o o¡:oç o o¡:oç o o¡:oç ugyanaz
xooµoç, xooµou, o xooµoç, xooµou, o xooµoç, xooµou, o xooµoç, xooµou, o világ Kötőszók, tagadószók, elöljárószók
«i0gxoç, «i0gxou, o majom xoi xoi xoi xoi és, is
«o:oµoç, «o:oµo\, o folyó o¡(x) o¡(x) o¡(x) o¡(x) nem
Melléknevek* «poç + accusativus -hoz/-hez/-höz, képest
xoìoç xoìoç xoìoç xoìoç (m), xoìov xoìov xoìov xoìov (n), szép :c :c :c :c és (simulószó)
xoìo\ xoìo\ xoìo\ xoìo\ :c xoi :c xoi :c xoi :c xoi is ... is


* Főnevek szótári alakja: nominativus + genitivus → dekl i náci ós csoport és szótő, névelő → nem.
** Melléknevek szótári alakja: egyes szám alany eset három nemben (a nőnemű alakokat lásd a
következő olvasmánytól).


Mely görög eredetű szavainkra illenek rá az alábbi meghatározások?
emberbarát: embergyűlölő:
szépírás: apró dolgok megnézésére szolgáló készülék:
isten lényét kutató ember: istentelen, istentagadó:
űrhajós: a test szépítése:
világpolgár: „folyamközi” állam az ókori Keleten:
1. olvasmány 10
Nyelvtan
Névszóragozás (dekl ináci ó)

A görög névszók mondatbeli szerepét ragok fejezik ki. A főnevekhez tartozó névelők, melléknevek,
számnevek, névmások többnyire egyeztethetők nemben, számban, esetben.

főnevek, melléknevek, névelők, névmásokI. deklináció II. deklináció III. deklináció
o-tövűek o o o o-tövűek mássalhangzó- és egyéb tövűek


-oç végződésű o-tövű hímneműek (masculinum)

xooµoç (másodéles) ’világ’

eset (casus)
egyes szám (singularis) többes szám (pluralis)
alany (nominativus)
xooµoç xooµoi
tárgy (accusativus)
xooµov xooµouç
birtokos (genitivus)
xooµou xooµcv
részeshatározó (dativus)*
xooµç xooµoiç

* Az eseteket hagyományos latin neveiken szokás említeni, mert egy-egy görög eset jóval több
jelentést kifejezhet, mint a neki megfelelő magyar eset. Főleg a genitivus és a dativus használható
egészen más jelentésekben, mint a magyar birtokos, illetve részeshatározó.


ov0pc«oç (harmadéles) ’ember’
singularis pluralis
nominativus
ov0pc«oç ov0pc«oi
accusativus
ov0pc«ov ov0pc«ouç
genitivus
ov0pc«ou ov0pc«cv
dativus
ov0pc«ç ov0pc«oiço xoìoç 0coç (végéles) ’a szép isten’
singularis pluralis
nominativus
o xoìoç 0coç oi xoìoi 0coi
accusativus
:ov xoìov 0cov :o¡ç xoìo¡ç 0couç
genitivus
:o\ xoìo\ 0co\ :cv xoìcv 0ccv
dativus
:( xoì( 0c( :oiç xoìoiç 0coiç1. olvasmány 11
o o¡:oç ’ugyanaz’
singularis pluralis
nominativus
o o¡:oç oi o¡:oi
accusativus
:ov o¡:ov :o¡ç o¡:ouç
genitivus
:o\ o¡:o\ :cv o¡:cv
dativus
:( o¡:( :oiç o¡:oiç

o o¡:oç 0coç ’ugyanaz az isten’
singularis pluralis
nom.
o o¡:oç 0coç oi o¡:oi 0coi
acc.
:ov o¡:ov 0cov :o¡ç o¡:o¡ç 0couç
gen.
:o\ o¡:o\ 0co\ :cv o¡:cv 0ccv
dat.
:( o¡:( 0c( :oiç o¡:oiç 0coiç

-ov végződésű semlegesneműek (neutrum)
:o xoìov ’a szépség’ :o xoìo ’a szép dolgok’
Singularis pluralis
nominativus
:o xoìov :o xoìo
accusativus
:o xoìov·
:o xoìo*
genitivus
:o\ xoìo\ :cv xoìcv
dativus
:( xoì( :oiç xoìoiç

· Semlegesneműek nominativusa és accusativusa mindkét számban megegyezik egymással, többes
számban pedig a többi deklinációban is o a két eset végződése.


Összefoglalás: végződések a II. deklinációs csoportban

singularis pluralis
nominativus -oç -ov
-oi* -o*
accusativus -ov
-ouç -o*
genitivus -ou -cv
dativus -ç
-oiç**

* az -oi és az -o rövid
** az -oiç hosszú


A zenei hangsúl y
(1) A névszók hangsúl yozása
Főszabály: a névszó igyekszik megtartani hangsúlyát az egyes nominativusbeli helyén. (Hogy milyen
egy adott névszó hangsúlya nominativusban, azt a szótári alak alapján kell megtanulnunk.)

(a) Mikor nem lehetséges ez?

ov0pc«oç → ov0pc«ou

Harmadélesből másodéles lesz, mert a genitivus -ou végződése hosszú, a harmadélesség feltétele
pedig az, hogy az utolsó magánhangzó rövid legyen. Ilyenkor a második szótagra ugrik át a hangsúly.
1. olvasmány 12

(b) 1. mellékszabály: a végéles névszók mindkét genitivusa és dativusa véghajtott:

0coç → 0co\ → 0c(
→ 0ccv → 0coiç.

Ez a szabály csak az első két deklinációra érvényes.

(2) Két kül önl egesen hangsúl yozot t szótí pus:
si mul ószó
1. ejtés: marad alapszinten a hang
2. jele: nincs
3. jellemzője: hangsúlyát az előző szónak adja, „hozzá simul”, s ezáltal hangsúlyozás
szempontjából egyetlen egységet alkot vele. A hangsúly átadása többféleképpen történhet.
A végéles szó megmarad végélesnek (vagyis nem tompul el):
o0ìg:gç + :c (simulószó) →
o0ìg:gç :c,
a másodéles szó szintén marad másodéles:
óioxoç+ :c →
óioxoç :c
a harmadéles szó viszont egyúttal végéles is lesz:
cµpoivoµcv + :c →
cµpoivoµcv :c,
s ugyanígy a másodhajtott szó is egyúttal végéles is lesz:
ciµcv + :c →
ciµcv :c.
4. megjegyzés: csak néhány egy- vagy kétszótagos szó simulószó

hangsúl ytal an szó
1. ejtés: marad alapszinten a hang
2. jele: nincs
3. magyarázat: semmilyen hangsúlya nincs, még az előző szó hangsúlyára sincs hatással
4. megjegyzés: nagyon kevés (összesen tíz) hangsúlytalan szó létezik; ilyen például az o¡ (vagy
o¡x) tagadószó vagy a névelő négy alakja (o, oi, g, oi):
o + poppopoç+ xoi + o + óioxoç →
o poppopoç xoi o óioxoç

Szóképzés
xoìoç (m), xoìov (n) ’szép’ → :o xoìov ’a szép’, ’a szépség’
→ :o xoìo ’a szép dolgok’
A melléknév semleges nemű alakjából névelő segítségével főnév képezhető. Egyes számban elvont
fogalmat fejez ki, többes számban az adott tulajdonsággal rendelkező dolgokat jelöli.

Gyakorlatok
1. Gyűjtse össze az előző olvasmány feladataiból a o-tövű főneveket (19)!

1. olvasmány 13
2. Olvasási gyakorlat. Olvassa össze Jézus nevének kezdőbetűit, ami egy értelmes szót, egyben a kereszténység egyik
szimbólumát adja ki.

Igoo\ç Xpio:oç Oco\ Yioç lc:gp
oc:gp megváltó, megszabadító uioç fia vknek
Ez a szimbólum az alábbi – római katakombákban talált – szarkofágon is látható; melyik jelképről van szó? Mit
fejezhet ki a másik két tárgy? Melyik betű használata tér el az általunk ismertetett szabályoktól?A mai Vatikán területén feltárt „Amias sírja” a 3. század elejéről származik, s az egyik legkorábbi keresztény
feliratot tartalmazza. A szöveget a római keresztény feliratok gyűjteményében adták ki (ICUR 4246), maga a sírkő
pedig a Kircher Múzeum gyűjteményébe tartozik.

3. Jelölje a hangsúlyokat!

¯cv1. -c. ¸, : µ¡c..uc.. . -:c,. .
`0,1:u -c. 0µj, c1. c.-,.v. :. c..*.
-c. . ¡c,¡c,. c.-,.v..
* simulószó1. olvasmány 14
4. Tegye át egyes számból többes számba, vagy fordítva!

:j µ . - cµ.
. vcµ. . -:.
.. v.-j -.. c ¸c`:vc
u -c`u . c ,.-µ.
cc :.. u c.-,. vu

5. Egyeztetési feladatok.
a) Tegye a szavak elé a névelőt!
___ vcµ.., ___ v.-j -., ___ c.-,.v. , ___ -c`., ___ -:u , ___ ¸c`:vc

b) Tegye a melléknevet és a főnevet a névelő által meghatározott esetbe!

:o¡ç xoì- ov0pc«- :ov xoì- «o:oµ-
:o xoì- pipìi- oi xoì- xooµ-
:cv xoì- 0c- :o\ xoì- ¡iìooo¡-
c) Tegye a melléknevet és a főnevet a megfelelő alakba! Jelölje a hangsúlyt!

.. -c`__ c.-,.v__ . c1__ -:__
. µ.-,__ vcµ__ c1__ c.-,.v__
u ¸c`:v__ v.-j-__
d) Egyeztesse a főnévvel a névelőjét, majd a jelzőjét! Fordítsa le a kapott jelzős szerkezeteket!

(o) (oo¡oç) …. …………… ov0pc«ouç
(o) (xoìoç) …. …………… «o:oµo\
(o) (oyo0oç) …. ……………….. «i0gxov
(o) (oo¡c:o:oç) …. ………….. 0coiç
(o) (qiìoç) …. ………………. poppopç
(o) (¿oìc«oç) …. …………… óioxoi
(:o) (µixpoç) …. …………… pipìio
(o) (¿oìc«oç) …. ………….. «oióoycyoiç

e) Egyeztetve tegye a megadott jelzős szerkezetek elé az ’ugyanaz’ jelentésű névmást!
......... ......................... µixpoi «o:oµoi → oi o¡:oi µixpoi «o:oµoi
......... ......................... poppopouç ov0pc«ouç
......... ......................... oo¡c:o:oiç «i0gxoiç
......... ......................... µixpo\ xooµou
......... ......................... µixp( óioxç
f) Egészítse ki a mondatokat a megfelelő alakkal!

´Av0pc«oi ………………. xooµoi. (kis)
Oi oo¡c:o:oi ………………….. ciµcv. (majom)
Hpoç …………… o\x ciµcv oo¡oi. (isten)
1. olvasmány 15
Oi 0coi o¡x cµpoivouoi :( .................. (világ)
cµpoivouoi: többes szám, 3. személy

6. Fordítsa le az alább mondatokat! Az ismeretlen szavak/alakok vastag betűsek, és jelentésüket megadtuk.

'Oµgpoç :c xoi lo¡oxìgç oo¡oi ov0pc«oi cioiv. cioiv. cioiv. cioiv.
Hpoxìci:oç o¡x cµpoi cµpoi cµpoi cµpoi vci vci vci vci :( o¡:( «o:oµ(.
Hpoxìci:oç oo¡oç co:i co:i co:i co:i «poç :o¡ç «i0gxouç xoi «poç :o¡ç ov0pc«ouç, oìì oìì oìì oìì
o¡x co:i co:i co:i co:i oo¡oç «poç :o¡ç 0couç.
:o µixpo «oììoxiç «oììoxiç «oììoxiç «oììoxiç ¿oìc«o.
cioiv vannak (létige, többes szám, 3. személy) cµpoivci belelép (egyes szám, 3. sz.)
co:i van (létige. egyes szám, 3. sz.) oìì (oììo) de
«oììoxiç gyakran

7. A hangsúlyjeleknek jelentésmegkülönböztető szerepe is van a görög nyelvben. Figyelje meg a példákat, majd
próbálja meg kitalálni az alábbi Hérakleitosz-idézetben található szójátékot!

cv ban-ben cv egy (semleges nemű alak)
¡cç ember ¡cç fény
opoç hegy, hegység ópoç határ
ciµi van ciµi megy, jön
oììo de oììo más dolgok
pioç élet pioç íj

:( :oçç ovoµo pioç, cpyov óc 0ovo:oç.

óc pedig
:o cpyov cselekvés, tett; mű,
o 0ovo:oç halál


:o ovoµo név
:o :oçov íj, nyíl

8. Fordítási gyakorlat:

A majomhoz képest szép az ember.
Az istenhez képest kicsi az ember.
Emberek is vagyunk, meg istenek is.
A nehéz dolgok szépek.
Az istenek közül a legbölcsebb Zeusz.
Az emberek kis világok.
Az emberek közül a legbölcsebb a filozófus.

9. Mit jelent, mit jelenthet? Az első oszlop szavainak jelentéséből következtessen a második oszlopban lévők
jelentésére!

c1 c1. c
-: -:.
: µ¡c..µ:. : -¡c..µ:.
c.-,.v c.-,.v.-
µ.-, µ.-,j
2. olvasmány 16
2. OLVASMÁNYµcyio:ov opygç co:i ¡opµoxov ìoyoç.
Menandrosz mondásai 346

o ovoç, o\ :o µov:ciov co:i :o cv Acì¡oiç, o\:c ìcyci o\:c xpu«:ci oììo
ogµoivci.
Hérakleitosz 93. töredéke

ovop¿ioç óc µci¸ov o¡x co:iv xoxov.
Szophoklész: Antigoné 672

:gv oµo0igv oµcivov xpu«:civ.
Hérakleitosz 95. töredéke

oo¡oi óc ouyxpu«:ouoiv· oixcioç pìopoç.
Euripidész: Szkürosziak (683. töredék)

xpivci ¡iìouç o xoipoç.
Menandrosz és Philisztión mondásai 165

oyo0¡ :u¿¡

* A y-t, ha x, y, ¿, ç előtt áll, n-nek ejtjük, v.ö. l¡iyç, oyycìoç, Ay¿iogç.

2. olvasmány 17

Igék
co:i van (simulószó)
xpivci xpivci xpivci xpivci eldönt, megítél
xpu«:ci xpu«:ci xpu«:ci xpu«:ci rejt, rejteget
xpu«:civ rejteni (inf)
ìcyci ìcyci ìcyci ìcyci mond
ouyxpu«:ouoiv elrejtik
← ouv + xpu«:ouoiv
ogµoivci jelez
Főnevek
oµo0ig (= oµo0io),
oµo0igç, g tudatlanság
ovoç, o úr (msh-ragozás!)
ovop¿io, ovop¿ioç, g anarchia
pìopg, pìopgç, g kár, baj
xoipoç, xoipo\, o (nehéz) pillanat(ok)
xoxov -o\, :o xoxov -o\, :o xoxov -o\, :o xoxov -o\, :o rossz, baj
ìoyoç, ìoyou, o ìoyoç, ìoyou, o ìoyoç, ìoyou, o ìoyoç, ìoyou, o beszéd, szó
:o µov:ciov,
µov:ciou jósda
opyg, gç, g opyg, gç, g opyg, gç, g opyg, gç, g harag
:u¿g, :u¿gç, g :u¿g, :u¿gç, g :u¿g, :u¿gç, g :u¿g, :u¿gç, g szerencse, véletlen
¡opµoxov,
¡opµoxou. :o gyógyszer
¡iìoç, ¡iìou ¡iìoç, ¡iìou ¡iìoç, ¡iìou ¡iìoç, ¡iìou, o oo o barát
Melléknevek
oyo0oç oyo0oç oyo0oç oyo0oç(m), oyo0g oyo0g oyo0g oyo0g (f),
oyo0ov oyo0ov oyo0ov oyo0ov(n) jó
oµcivov oµcivov oµcivov oµcivov (n) jobb
µcyio:o µcyio:o µcyio:o µcyio:oç çç ç (m), µcyio:g µcyio:g µcyio:g µcyio:g (f),
µcyio:ov µcyio:ov µcyio:ov µcyio:ov (n) legnagyobb, legerősebb
µci¸ov µci¸ov µci¸ov µci¸ov (n) nagyobb
oixcioç (m), oixcio (f),
oixciov(n) saját
oo¡oç oo¡oç oo¡oç oo¡oç (m), oo¡g oo¡g oo¡g oo¡g (f),
oo¡ov oo¡ov oo¡ov oo¡ov(n) bölcs, jártas, tapasztalt
Névmások
o\ akié (vonatkozó névmás
genitivusa)
Kötőszók, elöljárószók
oììo oììo oììo oììo hanem
óc óc óc óc de, pedig
cv cv cv cv + dativus -ban/-ben
o\:c ... o\:c ... o\:c ... o\:c ... o\:c ... o\:c ... o\:c ... o\:c ... sem ..., sem
Tulajdonnevek
Acì¡oi, Acì¡cv oi (csak többes) DelphoiNyelvtan
Névszóragozás

I. deklináció (o-tövűek)g- g- g- g-végűek (f) o oo o purum (f) o impurum (f) hímnemű gç-, oç-végűek

(1) g-végűek
’harag’
singularis pluralis
nominativus
opyg opyoi
accusativus
opygv opyoç
genitivus
opygç opycv
dativus
opy¡ opyoiç

Az o tőhangzóból egyes számban g lesz.

(2) ti szta o-t övűek (o purum): -co, -io, -po-végűek
2. olvasmány 18
’a rossz anarchia’
singularis pluralis
nominativus
g xoxg ovop¿io oi xoxoi ovop¿ioi
accusativus
:gv xoxgv ovop¿iov :oç xoxoç ovop¿ioç
genitivus
:gç xoxgç ovop¿ioç :cv xoxcv ovop¿icv
dativus
:¡ xox¡ ovop¿iç :oiç xoxoiç ovop¿ioiç

végződések az I. dekl i nációban (g- és ti szta o-tövűek)

singularis pluralis
nominativus -g -o -oi
accusativus -gv -ov -oç
genitivus -gç -oç -cv
dativus -¡ -ç -oiç

(3) a nével ő ragozása

singularis pluralis
m f n m f n
nominativus
o g :o oi oi :o
accusativus
:ov :gv :o :ouç :oç :o
genitivus
:o\ :gç :o\ :cv :cv :cv
dativus
:( :¡ :( :oiç :oiç :oiç

A hímnemű és nőnemű nominativusi alakok (o, g, oi, oi) mind simulószók!

Igeragozás
(1) j el en i dő (prae sens i mperf ect um)
képzése: imperfectum-tő (melyet az -c levágásával kapunk meg) + cselekvő végződések

szótő: ìcy- ’mondom’
singularis pluralis
1. személy
ìcy-c ìcy-oµcv
2. személy
ìcy-ciç ìcy-c:c
3. személy
ìcy-ci ìcy-ouoi(v)

cselekvő igevégződések
singularis pluralis
1. személy -c -oµcv
2. személy
-ciç*
-c:c
3. személy
-ci*
-ouoi(v)

2. olvasmány 19
* mindkét -ci hosszú

(2) főnévi i genév (i nf i ni t i vus i mpe rf e ct us):
ìcy-civ
xpu«:-civ
xpiv-civ

Az -civ végződés hosszú, ezért az i nf i ni t i vus i mpe rf e ct us mindig másodéles.


A zenei hangsúl y
(1) a névszók hangsúl yozása
2. mellékszabály: a nőnemű o-tövűek pluralis genitivusa mindig véghajtott.

opyg → opycv (már az 1. mellékszabály miatt is)
ovop¿io → ovop¿icv (csak a 2. mellékszabály miatt)

(2) az i gék hangsúl yozása
Főszabály: az ige minden egyes alakja igyekszik a szó végéhez képest minél előbbre vinni a hangsúlyát.

Ha legalább három szótagja van + az utolsó mgh rövid → harmadéles lesz:

ìcyoµcv

Akár három, akár két szótagja van, de az utolsó mgh hosszú → másodéles lesz:

ogµoivci, ìcyc.

(3) az co:i/co:i hangsúl yozása

Az co:i rendesen simulószó:
µcyio:ov opygç co:i ¡opµoxov ìoyoç.
Kivételes esetekben azonban mégsem adja át a hangsúlyát az előtte álló szónak, sőt előre vonva
másodéles lesz. Ilyen kivételes esetnek számít például, ha az o¡x tagadószó után áll:

ovop¿ioç óc µci¸ov o¡x co:iv xoxov.
A kéttagú simulószókra vonatkozó szabályokat lásd a 4. olvasmány Nyelvtanában.

Szórend
Jel ző és j el zett szó szórendj e
o poppopoç ìoyoç ~ o ìoyoç o poppopoç
:o cv Acì¡oiç µov:ciov ~ :o µov:ciov :o cv Acì¡oiç

Megjegyzés: ebben a szórendben nemcsak melléknév (poppopoç), de határozói kifejezés (cv Acì¡oiç)
is lehet jelző.
2. olvasmány 20
Gyakorlatok
1. Határozza meg az első oszlopban lévő szavak alakját (szám, eset), és tegye át ugyanolyan alakba
az opyg és az ióco szavakat a minta szerint!

:oiç «i0gxoiç
pluralis dativus
→ :oiç opyoiç → :oiç iócoiç
:ov ìoyov:o¡ç ov0pc«ouç:( «o:oµ(:o µov:cio:o\ ¡iìou

2. a) Egyeztesse a jelzőt a jelzett szóval!

c -c-.... 1c ,µc-c, j c,c-.... u¸j, j µ:,. c.... c.c,¸. c,
u . -:. .... 1. `u, j µ.-,.... ¡`c ¡j , . -c`.... A:`1. ,
.. c1..... `,..

b) Egyeztesse a főnévvel a névelőjét, majd a jelzőjét!

(g) (xoìg) …… …………… :poyçóioç
(g) (oyo0g) …… …………… :u¿gv
(g) (¿oìc«g) …… .…….……. cpoi
(g) (xoxg) …… .……………. oµo0iç
(g) (µcyio:g) …… .……………. opygç

3. Határozza meg az igealakokat, és ragozza a xpu«:c igét a minta szerint!

cjµc..uc..: pluralis 3.
→ -,uvuc..
: µ¡c..:.
`:,::
: c.
: µ¡c..µ:.
-,...

4. Az egy sorba írt szavak közül az egyik declinatiója, szófaja, illetve esete alapján kilóg a többi közül. Melyik?

µ\0ov, xooµov, ¿povov, ¡opµoxov
ovop¿io, pipìio, «oìuµo0io, cpo
pìopg, :u¿g, oyo0g, o¿oìg
óióooxciç, xpu«:ouoi, ogµoivc:c, ìcyciv
xoxov, µov:ciov, oo¡ov, vcov
2. olvasmány 21

5. Alkosson összeillő párokat a megadott a főnevekből és melléknevekből!

oi «o:oµoi xoìcv
:cv Acì¡cv ¿oìc«oç
:oç pìopoç óciv¡
:o µov:cio xoìov
:¡ oµo0iç µixpo
:ov ¿povov oµoioi
oi 0coi µcyio:oi

6. Mit jelent, mit jelenthet? Az első oszlop szavainak jelentéséből következtessen a második oszlopban lévők
jelentésére!
cjµc... cj µc
c.cç c.c cc.
j c.c,¸. c c ,¸.
j c µc-. c µc -
-,uv. -,uv ,-j ,- .
. -:. ,-c,-. . -
j ¡`c ¡j ¡`cv.
-,... j -,. c.

7. a) Egészítse ki a mondatokat a megfelelő igealakkal!

Hpoxìci:oç xoi Mcvovópoç oo¡o ….............................. (mondanak)
cv :( Mouociç ….................................... (elrejtem) :o¡ç ¡iìouç.
o óoiµcv …................................... (jelez) :oiç ov0pc«oiç.
ov0pc«ov µixpov xooµov…................................. (mondjuk)
o¡x …................................. (lépsz bele) :( o¡:( «o:oµ(.
:o¡ç «i0gxouç …............................. (elrejtitek) cv :( µov:ciç.
b) Illessze be az egyes mondatokba a leginkább megfelelő szót:

óióooxouoiv, xcìcuouoiv, xpu«:ouoiv, ìoµpovouoiv, ìcyouoiv, ovoµo¸ouoiv,
ogµoivouoiv.

oi :cv poppopcv ìoyoi o¡ócv ....................................... :oiç o¡ poppopoiç.

oi opyiìoi :gv opygv o¡ ................................

Aiovuoov xoi Box¿ov ..................................

oi voµoi o¡ ................................, oììo ...................................

oi «i0gxoi o¡ ...............................

oi oyo0oi o0ìg:oi o0ìo .....................................

opyiìoç haragos természetű o voµoç, ou törvény
:o o0ìov, ou versenydíj
2. olvasmány 22

8. Fordítsa görögre! Mindkét lehetséges szórendet alkalmazza a minta szerint!

a) a legerősebb gyógyszer: µ:,.c. 1c ,µc-., 1c ,µc-. µ: ,.c.

a saját jósda
a bölcs Hérakleitosz
a jó szerencse
a szép folyó

b) a delphoi-i jósda: :o µov:ciov :o cv Acì¡oiç, :o cv Acì¡oiç µov:ciov

a Leszboszon (élő) pásztor:

a folyóban (élő) istent:

az Olümposzon (legelő) nyájakat:

g Acopoç o ´Oìuµ«oç

9. o\ :o µov:ciov co:i. ”Akié a jósda.”
A genitivus + létige birtoklást kifejező állítmány is lehet. Ennek alapján fordítsa le:
A gyógyszer a barbároké.
A jó szerencse a bölcsé.
A nyáj az embereké.
A folyó a Frígiában (élő) pásztoroké.

10. Gyűjtsön olyan magyar szavakat, amelyekben az alábbi görög szavak továbbélnek!

1c ,µc-.
`,
-,uv.
cjµc...
-c-
-,...
1. `

11. Fordítási gyakorlat.

(a) Aphrodité szép. A szép Aphrodité belép a jósdába. A jó tanár szép történeteket mond. A
tudatlanságnál nincs nagyobb rossz.
2. olvasmány 23
(b) Nem vagyunk majmok. A kis embereké a világ. A majmokhoz képest szépek vagyunk. Az
istenhez képest kicsik vagyunk. A kis dolgok szépek.
(c) Ugyanazokról az istenekről és ugyanazokról az emberekről beszélek (acc). A szó erősebb a
haragnál. Ugyanabban a jósdában vagyunk. Nehéz a haragot titkolni.
(d) A véletlen se nem jó, se nem rossz dolog. Nem mondasz szépeket. Az ember se nem majom, se
nem isten. Itt az idő beszélni. Jelzek a barátomnak. A legnagyobb jósda Delphoiban van.

12. Fordítsa le az alábbi kötőszavak alkalmazásával a következő szószerkezeteket!
xoi (és); :c xoi (is …is); o\:c ... o\:c (sem … sem); oììo (hanem); óc (de; második helyen)

se nem szép, se nem jó
szép is, jó is
nem szép, de jó
szép és jó
se nem beszél, se nem dönt
nem jelzek, hanem belelépek
van is, meg nincs is
nehéz, de kicsi
A majom nem a saját, hanem az isten szavait mondja.
Az ember és a majom barátok.
Sem a majom, sem az ember nem bölcs.
13. Hangsúlygyakorlatok.
a) Írja le az alábbi mondatokat, és változtassa meg a hangsúlyt a szükséges helyeken a megadott minta szerint!

o + ¡iìoç + xoi + o + ¡iìoìoyoç + ogµoivouoiv. →

o ¡iìoç xoi o ¡iìoìoyoç ogµoivouoiv.

:o + oyo0o + o¡¿ + ¿oìc«o. →

oi + «i0gxoi + :c + xoi + oi + ov0pc«oi + :oiç + «o:oµoiç + o¡x + cµpoivouoiv. →

g + opyg + :c + xoi + g + oµo0io + xoxo + co:iv. →

g + ovop¿io + co:i + µcyio:g + pìopg. →

b) Tegye ki a megfelelő hangsúlyjeleket!

¡opµoxov: ¡opµoxoiç, ¡opµoxo, ¡opµoxcv
2. olvasmány 24
oyo0oç: oyo0ç, oyo0ouç, oyo0oi
µov:ciov: µov:cio, µov:cicv, µov:ciou, µov:cioiç
pìopg: pìopcv, pìopgv, pìop¡, pìopoç
¡iìoç ¡iìouç, ¡iìoi, ¡iìov, ¡iìcv

14. Keresztrejtvény. A megoldás (az 5. oszlopban) egy irodalmi műfaj nevét tartalmazza.

1 X X
2 X X X X X
3 X X X X X X
4 X X X X
5 X X X X X
6 X X X X
7 X X X X
8 X X X X X X X
9 X X X X

1. o¡¿ Lììgvixoç, oììo ...
2. ¡opµoxov opygç
3. o µcyio:oç 0ccv
4. o\:c ìcyc, o\:c ogµoivc, oììo ...
5. ouyxpu«:ci oixcioç pìopoç
6. ... :o xoìo
7. oµcivov xpu«:civ
8. ciµcv :c ... o¡x ciµcv
9. o¡ xoxov, oììo ...


1. «oììo :o ócivo xo¡ócv ov0pc«ou ócivo:cpov «cìci.
Szophoklész: Antigoné 332-3

ócivoç, ócivg, ócivov szörnyű, borzasztó; ügyes,
bámulatos
ócivo:cpov ócivoç középfoka (aminél: gen)
xo¡ócv = xoi o¡ócv
o¡ócv semmi
«cìci létezik
«oììo sok

2. ó::i xoìov, ¡iìov co:i· :o ó' o¡ xoìov o¡ ¡iìov co:i.
Theognisz 1.17
ó::i minden, ami
¡iìoç, ¡iìg, ¡iìov kedves
3. olvasmány 25
3. (a) ¡opµoxov opygç o ¿povoç.
(b) «oìuµo0io vo\v o¡ óióooxci.
(c) ¡opµoxov ¡opou o ìoyoç.
(d) ci pcµoi cioiv, cioi xoi 0coi.
(e) vcoi ¡iìoi vcç oivç cioiv oµoioi.
pcµoç, pcµo\, o oltár
óióooxc tanít
ci ha (hangsúlytalan!)
cioiv vannak
vcoç, vco, vcov fiatal
vo\ç (<vooç), vo\, o ész
oivoç, oivou, o bor
oµoioç, oµoio, oµoiov (+ dat) hasonló vmhez
«oìuµo0io, «oìuµo0ioç, g sokat tudás, az
ismeretek sokasága
¡opoç, ¡opou, o félelem
¿povoç, ¿povou, o idő


A fenti öt idézet közül az egyik Euripidésztől, egy másik pedig Hérakleitosztől származik; melyek lehetnek ezek?


3. olvasmány 26

3. PARISZ ÍTÉLETE
Fenn az Ol ümposzonZLYl
4cpc :o\:o :o µgìov ciç :gv 4puyiov «opo :ov pouxoìov.
LPMHl
1ov «oiov pouxoìov ìcyciç,
ZLYl
1ov Aìcçovópov :ov Hpioµou uiov ìcyc, ov xoi Hopiv ovoµo¸ouoiv.
LPMHl
Koi «o\ vcµci o\:oç o pooiìixoç pouxoìoç,
ZLYl
Lv :¡ ´Ió¡. ìcyc o6v «poç o¡:ov, ó:i ››lc, c Aìcçovópc, xcìcuci o Zcuç,
c«cióg xoìoç :c o¡:oç ci xoi oo¡oç :o cpc:ixo, óixoooi :oiç 0coiç, g:iç o¡:cv
g xoììio:g co:iv. g óc xoììio:g ìoµpovci :o µgìov.‹‹

O Lpµgç o6v o :cv 0ccv oyycìoç :o µgìov ìoµpovci xoi ciç :gv 4puyiov ¡cpci,
o\ Hpioµou xoìoç uioç :gv oycìgv vcµci.

3. olvasmány 27


Igék
óixoooi + dativus „dönteni” vkik között
xcìcuc xcìcuc xcìcuc xcìcuc* +acc +fn igenév megparancsolja vknek,
hogy csináljon vmt
ìoµpovc ìoµpovc ìoµpovc ìoµpovc megfog, átvesz, kap
vcµc vcµc vcµc vcµc legeltet
ovoµo¸c ovoµo¸c ovoµo¸c ovoµo¸c + acc + acc nevez vkt vmnek
¡cpc ¡cpc ¡cpc ¡cpc visz
Főnevek
oyycìoç, oyycìou, o oyycìoç, oyycìou, o oyycìoç, oyycìou, o oyycìoç, oyycìou, o hírnök
oycìg, oycìgç, g csorda, nyáj
pouxoìoç, pouxoìoç, pouxoìoç, pouxoìoç,
pouxoìou, o pouxoìou, o pouxoìou, o pouxoìou, o csordás, pásztor
0co, 0coç, g 0co, 0coç, g 0co, 0coç, g 0co, 0coç, g istennő
µgìov, µgìou, :o alma
uioç, uio\, o uioç, uio\, o uioç, uio\, o uioç, uio\, o fia vknek
Melléknevek
pooiìixoç, pooiìixg,
pooiìixov királyi
cpc:ixoç, cpc:ixg,
cpc:ixov szerelmi; vonzó
xoììio:oç, xoììio:g,
xoììio:ov legszebb
Névmások
o¡:oç, o¡:g, o¡:o o¡:oç, o¡:g, o¡:o o¡:oç, o¡:g, o¡:o o¡:oç, o¡:g, o¡:o 1. maga (nominativus)
2. ő, az (többi eset)

óç, g, ó óç, g, ó óç, g, ó óç, g, ó aki, ami (vonatkozó nm)
óo:iç, g:iç, ó :i óo:iç, g:iç, ó :i óo:iç, g:iç, ó :i óo:iç, g:iç, ó :i ki, melyikük (függő kérdő
nm; msh-ragozás is)
o\:oç, o\:g, :o\:o o\:oç, o\:g, :o\:o o\:oç, o\:g, :o\:o o\:oç, o\:g, :o\:o ez (mutató névmás)
«oioç, «oio, «oiov «oioç, «oio, «oiov «oioç, «oio, «oiov «oioç, «oio, «oiov milyen?, melyik? (névelővel)
«o\ «o\ «o\ «o\ hol?
oc „téged” (személyes nm)
Kötőszók, elöljárószók
ciç ciç ciç ciç + acc -ba/-be (simulószó)
c«cióg c«cióg c«cióg c«cióg miután
ó:i ó:i ó:i ó:i hogy
o oo o\ \\ \ ahol
o6v o6v o6v o6v tehát, hát
«opo «opo «opo «opo + acc -nak/-nek
«poç + acc -nak/-nek, hoz/hez/höz
Tulajdonnevek
Aìcçovópoç,
Aìcçovópou, o trójai királyfi
Zcuç, o Zeusz (msh-ragozás!)
´Ióg, ´Iógç, g Ida (hegy)
Hopiv Hopiç accusativusa
Hpioµoç, Hpioµou, o Trója királya
4puyio, 4puyioç, g Phrügia*A görög igék szótári alakjait egyes szám első személyben szokás megadni.

Nyelvtan
Igeragozás
(1) fel szól í tó mód (i mperat i vus)
singularis pluralis
2. személy
ìcy-c
¡cp-c
ìcy-c:c
¡cp-c:c


(2) a l éti ge j el en i dej e
singularis pluralis
1. személy
ciµi
coµcv / ciµcv
2. személy
ci co:c
3. személy
co:i cioi(v)

Az ci kivételével mindegyik simulószó; lásd előző olvasmány (3)-t.
3. olvasmány 28

Névszóragozás
(1) mutató névmás

singularis pluralis

masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum
nominativus
o\:oç o\:g :o\:o o\:oi o\:oi :o\:o
accusativus
:o\:ov :ou:gv :o\:o :ou:ouç :ou:oç :o\:o
genitivus
:ou:ou :ou:gç :ou:ou :ou:cv :ou:cv :ou:cv
dativus
:ou:ç :ou:¡ :ou:ç :ou:oiç :ou:oiç :ou:oiç

:o\:o :o µgìov: például „ez az alma (amiről beszélünk)”
Szórend: a névelős főnév előtt vagy után, de nem a névelő és főnév közé ékelődve.

(2) vonat kozó névmás

singularis Pluralis

masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum
nominativus
óç g ó oí oí ó
accusativus
óv gv ó o\ç óç ó
genitivus
o\ gç o\ cv cv cv
dativus
ç ¡ ç oìç oìç oìç


(3) 3. személ yű személ yes névmás

singularis Pluralis

masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum
nominativus
o¡:oç o¡:g o¡:o o¡:oi o¡:oi o¡:o
accusativus
o¡:ov o¡:gv o¡:o o¡:ouç o¡:oç o¡:o
genitivus
o¡:o\ o¡:gç o¡:o\ o¡:cv o¡:cv o¡:cv
dativus
o¡:( o¡:¡ o¡:( o¡:oiç o¡:oiç o¡:oiç

Használatához lásd a 12. gyakorlatot!

(4) vocat i vus: a megszól í tás esete
hímnemű o-tövűek
singularis
nominativus
Aìcçovópoç
accusativus
Aìcçovópov
genitivus
Aìcçovópou
dativus
Aìcçovópç
vocativus
c Aìcçovópc


3. olvasmány 29
Szórend
A bi rt okos szórend

A birtokos gyakran beékelődik a birtokszó névelője és a birtokszó közé:
o :cv 0ccv oyycìoç.

A birtokos azonban megelőzheti és követheti is a birtokszót:
o oyycìoç :cv 0ccv, illetve :cv 0ccv o oyycìoç,

sőt megismételt névelővel is állhat a birtokszó mögött:
o oyycìoç o :cv 0ccv.

Ilyenkor a birtokosra esik a hangsúly.

Írásj el ek
A görögben két mondatvégi jel használatos:
– pont zárja nemcsak a kijelentő, hanem a felkiáltó és a felszólító mondatokat is, például:

¡cpc :o\:o :o µgìov ciç :gv 4puyiov.
Vidd ezt az almát Phrügiába!

– pontosvessző áll a kérdő mondatok végén:

:ov «oiov pouxoìov ìcyciç,
Melyik pásztorról beszélsz?

Tagmondatok végére vessző és fel emel t pont tehető; ez utóbbi a magyar kettőspont és
pontosvessző szerepét látja el, például

ó::i xoìov, ¡iìov co:i· :o ó' o¡ xoìov o¡ ¡iìov co:i.
Ami szép, az kedves; ami viszont nem szép, az nem is kedves.

Gyakorlatok

1. Egészítse ki a kifejezéseket a mutató névmás (u, cuj, u ) megfelelő
alakjaival!
…................. µj `., …................... c ¡`c ¡c, …...................... . c.-,.v.
….................. .. v.-j -.., …......................... c µc.:. c, …................... . -:.
….................. c. c,: `c., …........................ . ¡u- `., ….................. j ,,j
…................... u 1. `u, …......................... c. -:c. , ….......................u vcµu
2. Tegye át a mutató névmással ellátott kifejezést
a) nominativusból accusativusba:

o\:g g o¿oìg
o\:oç o µ\0oç
:o\:o :o pipìiov
o\:oi oi pcµoi
3. olvasmány 30
o\:oç o ¡iìoç 0coç g pìopg o\:g

b) illetve accusativusból nominativusba!

:ou:ouç :o¡ç ¡iìooo¡ouç
:ou:oç :oç cpoç
:o\:o :o ¡opµoxo
:ou:gv :gv opygv
:o\:ov :ov oo¡ov ov0pc«ov
:o xoìov :o\:o

3. Határozza meg az igealakot, és ragozza el a `cµ¡c.. igét a minta szerint!
.: µ:.: praes. impf. sing. 3. → `cµ¡c.:.
-,..µ:.
:.
1: ,uc..
`:,:
-,uv::

4. Melyik a kakukktojás? Az egy sorba írt szavak közül egy declinatiója, szófaja, illetve esete alapján kilóg a többi
közül.

oyycìov, µgìov, ov:pov, ¸(ov
ciµi, ci, ciç, cioiv
pìopgv, :u¿gv, 0cov, oycìgv
óióooxc, xpu«:c, ovoµo¸c, pouxoìc
µcyio:oç, oµoioç, xoììio:oç, oo¡c:o:oç

5. Válassza ki a helyes megoldást!

a) . ¡u- `. …................................ .µc ¸uc...
A) `A`: çc.:,. B) `A`: çc.:,
b) …....... : c.. c,,:`; `|. j 'l:j .
A) v . B) vu
c) ….............. µj `. j -c``. cj `cµ¡c .:..
A) u. B) u
d) j. -:c., …..... -c``. cj. `:,:. lc ,., `A1,:. j. .µc ¸uc...
A) j. B) j.
e) . -:. :. . `0`u µv. …...................
A) : c.. B) :. c. .
3. olvasmány 31

6. Egészítse ki a megfelelő vonatkozó névmással a mondatokat!

Zcuç, ....... µov:ciov cv Acócv¡ co:i, o µcyio:oç 0coç co:i.
g xoììio:g 0co, ............ :gv A¡poói:gv ovoµo¸ouoiv, ìoµpovci :o µgìov.
oi 0coi «poç :ov Aìcçovópov ìcyouoiv, ......... xoi Hopiv ovoµo¸ouoiv.
:o ¡opµoxov, ............ g Mgócio ¡cpci, ócivov co:i.
o ov0pc«oç, «poç ........... ìcyciç, oyo0oç xoi xoìoç co:i.

7. Fordítsa görögre a kifejezéseket többféleképpen, a minta szerint!
a harag gyógyszere j ,,j 1c ,µc-.
1c ,µc-. j ,,j
1c ,µc-. j ,,j
Priamosz szerencséje
a nyáj pásztora
Delphoi követei
a jósda istene
Frígia folyói

8. Fordítsa le az alábbi mondatokat:
Alexandrosz és Priamosz, hol vagytok?
Jó vagy rossz ember vagy?
Priamosz fia vagyok.
Ez az istennő (az), akié vagyunk.

9. Fordítsa le a következő mondatokat görögről magyarra ill. fordítva!

o\:oç o pouxoìoç, ov Aìcçovópov oviµo¸ouoiv, xoìoç co:iv.
Ez a hírnök, aki a bajt jelenti, derék ember.
o µcv pouxoìoç :gv oycìgv vcµci, o óc oyycìoç :ov µgìov ¡cpci.
Míg Hermés az almát fogja, Alexandros megítéli az istennőket.
¡cpc:c :gv oycìgv ciç :o¡ç Acì¡ouç.
Rejtegessétek a pásztort Phrügiában!
c ov0pc«c, cµpoivc :( «o:oµ(.
Kedves pásztor, legeltesd a nyájat!
3. olvasmány 32
o :o\ Hpoxìci:ou ¡iìoç ouyxpu«:ci :gv oixciov oµo0iov.
Delphoi istene nem rejti el az orvosságokat.

10. Mit jelent, mit jelenthet? Az első oszlop szavainak jelentéséből következtessen a második oszlopban lévők
jelentésére!

pouxoìoç pouxoìcc
pouxoìixoç, -g, -ov
ovoµo¸c :o ovoµo
pooiìixoç o pooiìcuç
cpc:ixoç o cpcç
oyycìoç oyycììc

11. a) Mely görög szavakra vezethetők vissza az alábbiak?
foszfor:
nomád:
automata:
angyal:

b) Nézzen utána: miért hívják Párizst Párizsnak, a bazilikát bazilikának?1. :( µcv 0c( xoìo «ov:o xoi oyo0o xoi óixoio, ov0pc«oi óc :o µcv oóixo
ìcyouoi :o óc óixoio.
Hérakleitosz 102. töredéke
nyomán

oóixoç (m) és (f),
oóixov (n)* jogtalan, igazságtalan
óixoioç, óixoio, óixoiov jogos, igazságos
µcv ... óc ... míg…, addig…; Ø …, viszont/csak/de …
«ov:o minden (neutrum pl. nom., msh-ragozás)

*Kétvégű melléknév; ebben a csoportban a hím- és nőnemű alakok megegyeznek egymással.

2. cpyou oxio oi ìoyoi.
ócpov :o\ Nciìou g Aiyu«:oç.
«ìo\:oç oóixoç o¡ µcvci.
«oìi:ixov ¸(ov o ov0pc«oç.
ócpov, ócpou, :o ajándék
cpyov, cpyou, :o tett, cselekvés
¸(ov, ¸çou, :o élőlény
µcvc marad
«ìo\:oç, «ìou:ou, o gazdagság
«oìi:ixoç, -xg,-xov poliszban élő, közösségi
oxio, oxioç, g árnyék
3. olvasmány 33
4. olvasmány 34
4. PARISZ ÍTÉLETE
Leszál l ás Phrügi ába


LPMHl
Lyc óc xoi :gv ´Iógv opc xoi o¡:ov uµcv :ov óixoo:gv :ov Hopiv.
HPA
Ho\ óc co:iv, o¡ yop cµoi opo:oi.
LPMHl
O\ :o ov:pov co:i, cv0o xoi :gv oycìgv opçç.
HPA
Aìì o¡¿ opc :gv oycìgv.
LPMHl
Hcç ìcyciç, o¡¿ opçç poióio :c xoi oiyoç xoi vcovioxov :ivo «po :o\ ov:pou,
1o µcv poióio :c xoi oiycç «poç «c:poç vcµov:oi, o óc pouxoìoç xoìgv
pox:gpiov c¿ci.
HPA
Opc v\v, ci yc cxcivoç co:iv.
LPMHl
Aììo cxcivoç. c«ci óc «ìgoiov góg coµcv, «poooyopcuc o¡:ov. ¿oipc,
c pouxoìc.
HAPIl
Ng xoi ou yc, c vcovioxc. oììo :iç ci, :ivoç óc :ou:oç oyciç :oç yuvoixoç,
LPMHl
Aìì o¡ yuvoixcç cioiv, 'Hpov óc xoi A0gvov xoi A¡poói:gv opçç· xoµc
:ov Lpµgv o«oo:cììci o Zcuç. oììo :i :pcµciç, 0oppci· ¿oìc«ov yop o¡ócv.
xcìcuci óc oc óixo¸civ :gv c¡µop¡iov o¡:cv· ››L«ci yop‹‹ ¡goi, ››xoìoç :c
o¡:oç ci xoi oo¡oç :o cpc:ixo, ooi :gv yvcoiv c«i:pc«c.‹‹ :o\ óc oycvoç :o
o0ìov g vixcoo ¡cpc:oi :o\:o :o µgìov. 0oppci o6v, c oyo0c, o yop xoììio:oç
oycv ooi c«i:pc«c:oi u«o :o\ µcyio:ou 0co\.4. olvasmány 35

Igék, igenevek
oyc oyc oyc oyc vezet
o«o-o:cì o«o-o:cì o«o-o:cì o«o-o:cììc ìc ìc ìc küld
óixo¸c óixo¸c óixo¸c óixo¸c megítél
0oppci < 0oppc-c nyugodt, bátor (ige!)
c«i:pc«c + dat rábíz
c¿c c¿c c¿c c¿c tart, van neki/nála
vcµov:oi vcµov:oi vcµov:oi vcµov:oi → vcµc legeltet (cselekvő),
legel (mediális)
vixcoo „a győztes”
opc opc opc opc < opoc lát (cselekvő);
opo:oi < opoc:oi látszik, látható (szenvedő)
«poooyopcuc megszólít
:pcµc remeg
¡cpc:oi → ¡cpc elviszi magának (mediális)
¡goi úgymond (simulószó)
¿oipc üdvöz légy! jó napot!
(köszönés)
Főnevek
oycv, oycvoç, o oycv, oycvoç, o oycv, oycvoç, o oycv, oycvoç, o verseny
o0ìov, o0ìou, :o díj
oiç, oiyoç, o oiç, oiyoç, o oiç, oiyoç, o oiç, oiyoç, o/g gg g kecske
ov:pov, ov:pou, :o barlang
pox:gpio,
pox:gpioç, g bot
poióiov, poióiou, :o poióiov, poióiou, :o poióiov, poióiou, :o poióiov, poióiou, :o borjú
yvcoiv yvcoiç (ítélet) acc-a
yuvg, yuvoixoç, g yuvg, yuvoixoç, g yuvg, yuvoixoç, g yuvg, yuvoixoç, g nő
óixoo:gç, óixoo:gç, óixoo:gç, óixoo:gç,
óixoo:o\, o óixoo:o\, o óixoo:o\, o óixoo:o\, o bíró, döntőbíró
c¡µop¡io, -¡ioç, g szép alak, szépség
vcovioxoç,
vcovioxou, o fiatalember, legény
«c:po, «c:poç, g szikla
Névmások
cyc cyc cyc cyc én (személyes nm)
cxciv cxciv cxciv cxcivoç, cxcivg, oç, cxcivg, oç, cxcivg, oç, cxcivg, ő, amaz (távolra mutató
cxcivo cxcivo cxcivo cxcivo nm)
cµoi→ cyc nekem
xoµc = xoi cµc → cyc
o¡ócv semmi
ooi → ou
:iç, :i, (:ivoç) :iç, :i, (:ivoç) :iç, :i, (:ivoç) :iç, :i, (:ivoç) ki? mi?
:iç, :i (:ivoç) :iç, :i (:ivoç) :iç, :i (:ivoç) :iç, :i (:ivoç) valaki, valami (simulószó)
uµcv → uµciç ti (személyes nm) gen-a
Határozószók
cv0o ott
góg góg góg góg már
v\v v\v v\v v\v most
«ìgoiov közel
Kötőszók, elöljárószók
oììo oììo oììo oììo de
yop yop yop yop ugyanis, hiszen
yc yc yc yc ugyan (simulószó)
c«cióg, c«ci c«cióg, c«ci c«cióg, c«ci c«cióg, c«ci minthogy, mivel
vg xoi ou yc jó napot neked is!
(visszaköszönés)
«po «po «po «po + gen előtt
«poç «poç «poç «poç + acc -nál/-nél
«cç, «cç, «cç, «cç, hogyan?
u«o u«o u«o u«o + gen által


Nyelvtan
Igeragozás
(1) a j el en i dő (prae sens i mpe rf ect um) medi o-passzí v ragozása

igékcselekvő (activum) mediális (medium) szenvedő (passivum)

A görög igék vagy cselekvő,
vagy ún. mediális,
vagy szenvedő
4. olvasmány 36
ragokat tartalmaznak. A cselekvő alakok akkor használatosak, ha az alany cselekvése másra irányul. A
szenvedő alakok akkor, ha az alany „elszenvedi” más cselekvését. A mediális igék azt fejezik ki, hogy
az alany cselekvése valamilyen módon visszahat, ráirányul vagy hatással van az alanyra.

(a) szenvedő al akok (passivum)

opc :ov pouxoìov. o pouxoìoç µoi opo:oi.
Látom a pásztort. A pásztor látható számomra /látszik nekem.

o pouxoìoç :o µgìov ¡cpci. :o µgìov ¡cpc:oi u«o :o\ pouxoìou.
A pásztor viszi az almát. Az alma „vitetik” a pásztor által.

:ov oycvo :( vcovioxç c«i:pc«c. o oycv :( vcovioxç c«i:pc«c:oi u«o µou.
A versenyt az ifjúra bízom. A verseny az ifjúra van bízva általam.

A szenvedő mondatok cselekvő mondatokká alakíthatók, és viszont. A szenvedő mondat
alanya a cselekvő mondat tárgyának felel meg; a cselekvő mondat alanya többféleképpen fejezhető ki
a szenvedő mondatban, például a
u«o + genitivus-os szerkezettel vagy
dativusszal (személyes névmások esetében legtöbbször így).
A szenvedő mondat jelentése mégsem teljesen azonos a cselekvő mondat értelmével: annak a
személynek vagy dolognak szemszögéből írja le az eseményeket, akire vagy amire a cselekvés irányul.

(b) medi ál i s (medium)

o :o\ Hpioµou uioç :gv oycìgv vcµci. g oycìg vcµc:oi.
Priamosz fia legelteti nyáját. A nyáj legel.

:o poióio xpu«:c. xpu«:oµoi.
Elrejtem/takarom a borjakat. Elrejtem magam /rejtőzködöm/elbújok.


o pouxoìoç :o µgìov ¡cpci. g vixcoo :o o0ìov ¡cpc:oi.
A pásztor viszi az almát. A győztes elviszi a díjat (a maga
teljesítményével + magának).

ìuc :gv yuvoixo. ìuoµoi :gv yuvoixo.
Elengedem/kiadom az asszonyt Kiváltom az asszonyt.

A mediális igék azt hangsúlyozzák, hogy a cselekvő úgy végez cselekvést, hogy annak
eredményéhez valamiképp köze van. Például ha
– visszahat rá a cselekvés (pl. legel, elrejti magát),
– a maga erejéből, erőfeszítéseket téve cselekszik (pl. elviszi, megszerzi),
– a maga érdekében cselekszik (pl. megszerzi magának), vagy
– bizonyos igepárok esetében, ahol ugyanazt a cselekvést a cselekvő alak
az adó, a mediális alak az elfogadó szemszögéből írja le
(pl. kiadja ↔ kiváltja az asszonyt; vagy
óovci¸c kölcsönt ad ↔ óovci¸oµoi kölcsönt kap).

4. olvasmány 37
Az igék jelentős részét nem lehet valamennyi értelemben használni! Sok függ az ige
alapjelentésétől; tárgyatlan igéknek például általában nincs szenvedő alakja.
Praesens imperfectumban a mediális és szenvedő igék alakja megegyezik; csak a
szövegösszefüggésből derül ki, mediális vagy szenvedő jelentése van-e az adott igének.

képzés: imperfectum (az -c levágásával nyert) tő + medio-passzív végződések


¡cp- ’viszek magamnak’ vagy ’visznek (engem)’
singularis pluralis
1. személy
¡cp-oµoi ¡cp-oµc0o
2. személy
¡cp-¡ ¡cp-co0c
3. személy
¡cp-c:oi ¡cp-ov:oi

infinitivus

¡cp-co0oimedio-passzív igevégződések

singularis pluralis
1. személy
-oµoi*
-oµc0o
2. személy -¡ -co0c
3. személy
-c:oi* -ov:oi*
*az -oi mindig rövid

(2) magánhangzós (o, c, o) t övű i gék mgh-összevonása jelen (praesens imperfectum) időben
o-tövűek

opo- cselekvő ragozás ’látok’
singularis pluralis
1. személy
opo-c > opc opo-oµcv > opcµcv
2. személy
opo-ciç > opçç opo-c:c > opo:c
3. személy
opo-ci > opç opo-ouoi(v) > opcoi(v)

medio-passzív ragozás pass: ’látnak (engem)’
singularis pluralis
1. személy
opo-oµoi > opcµoi opo-oµc0o > opcµc0o
2. személy
opo-¡ > opç opo-co0c > opoo0c
3. személy
opo-c:oi > opo:oi opo-ov:oi > opcv:oi

Szabály: o + E-hang (c, g, ci, ¡) → o
o + O-hang (o, c, oi, ou) → c.
4. olvasmány 38

Az c-tövűek imperativusa S/2-ben: 0oppc-c > 0oppci
Szabály: c + c → ci.

Névszóragozás
(1) hí mnemű gç-végűek
o-tövűekg-végűek (f) o purum (f) o impurum(f) hímnemű gç, oç gç, oç gç, oç gç, oç-végűek

o óixoo:gç ’bíró’
singularis pluralis
nom
o óixoo:gç oi óixoo:oi
acc
:ov óixoo:gv :o¡ç óixoo:oç
gen
:o\ óixoo:o\ :cv óixoo:cv
dat
:( óixoo:¡ :oiç óixoo:oiç
voc
c óixoo:o

Az o tőhangzóból egyes számban g lesz. A nominativusban o járul a tőhöz, ezért az azonos
végződések elkerülése érdekében a genitivust az o-tövűek analógiájára képzik.

o Lpµgç < Lpµco-ç vcovio- ’ifjú’
singularis singularis pluralis
nom
o Lpµgç o vcovioç oi vcovioi
acc
:ov Lpµgv :ov vcoviov :o¡ç vcovioç
gen
:o\ Lpµo\ :o\ vcoviou :cv vcovicv
dat
:( Lpµ¡ :( vcoviç :oiç vcovioiç
vocativus
c Lpµg c vcovio

A vocativus a nominativusszal egyezően o (vcovioç → vcovio, óixoo:gç → óixoo:o), csak az
összevont alakoknál g (Lpµco-ç → Lpµg).

(2) III. dekl i náci ó, mással hangzó-tövűek ragozása

névszóragozásI. deklináció (o-tövűek) II. deklináció (o-tövűek) III. deklinációmássalhangzó-tövűek i- és u-tövűek kettőshangzó-tövűek
4. olvasmány 39


végződések a III. deklinációban

singularis pluralis
nominativus -ç vagy tőhangzó -cç
accusativus -v vagy
-o* -oç*
genitivus -oç -cv
dativus -i
-oi(v)**

*az -o és az -oç rövid
**mozgó v: msh előtt nem jelenik meg

(a) v-tövűek

szótő: oycv- ’verseny’ óoiµov- ’istenség’
singularis pluralis singularis pluralis
nom
oycv oycv-cç óoiµcv óoiµov-cç
acc
oycv-o oycv-oç óoiµov-o óoiµov-oç
gen
oycv-oç oycv-cv óoiµov-oç óoiµov-cv
dat
oycv-i
oycv-oiv > oyc-oi(v)
óoiµov-i
óoiµo-oiv > óoiµov-oi(v)

* mozgó v (pluralis dativusban mindig!)

:iç :i (kérdő névmás)
szótő: :iv- ’ki?’, ’mi?’
singularis pluralis
nom
:iç :i :iv-cç :iv-o
acc
:iv-o :i :iv-oç :iv-o
gen
:iv-oç :iv-oç :iv-cv :iv-cv
dat
:iv-i :iv-i
:iv-oiv > :ioi(v)
:ioi(v)

:iç :i (határozatlan névmás) ’valaki’, ’valami’
singularis pluralis
nom
:iç :i :iv-cç :iv-o
acc
:iv-o :i :iv-oç :iv-o
gen
:iv-oç :iv-oç :iv-cv :iv-cv
dat
:iv-i :iv-i
:iv-oiv > :ioi(v)
:ioi(v)


(b) K-hangúak (x-, y- és ¿-tövűek)
4. olvasmány 40

szótő: oiy- ’kecske’
singularis pluralis
nom
oiy-ç > oiç
oiy-cç
acc
oiy-o oiy-oç
gen
oiy-oç oiy-cv
dat
oiy-i
oiçi(v) < oiy-oi(v)

szótő: yuvoix- ’nő’
singularis pluralis
nom yuvg*
yuvoix-cç
acc
yuvoix-o yuvoix-oç
gen
yuvoix-oç yuvoix-cv
dat
yuvoix-i
yuvoix-oi(v) > yuvoiçi(v)

*rendhagyó alak

(3) személ yes névmás S/1, S/2, P/1 és 2

én te mi ti
nom
cyc ou gµciç uµciç
acc cµc µc* oc oc*
gµoç uµoç
gen cµo\ µou* oo\ oou*
gµcv uµcv
dat cµoi µoi* ooi ooi*
gµiv uµiv

*akkor használatos, ha nem esik rá tartalmi hangsúly, ilyenkor simulószó


A zenei hangsúl y
(1) A névszók hangsúl yozása
A főszabály szerint egy névszó mindig igyekszik megtartani a hangsúlyát nominativusbeli helyén.
Mi történik a III. deklinációban, ahol az esetvégződések megnövelik a szótagok számát?

(a) Ha a szó végéles + az utolsó mgh-ja hosszú, a végződés pedig rövid:
oycv + o,
akkor másodhajtottá válik:
→ oycvo.
Ezt fogalmazza meg a 3. mellékszabály: a másodéles hangsúly másodhajtottá válik, ha l ehet
(vagyis ha fennáll ennek két feltétele: az utolsó előtti szótag hosszú, az utolsó pedig rövid; ez a
szabály az igenevekre is kiterjed).

Ha ugyenehhez a szóhoz hosszú végződés járul:
oycv + cv,
akkor a hangsúly nemcsak a helyén marad, de a minőségét is megőrzi, s így a szó másodéles lesz:
→ oycvcv.
4. olvasmány 41

(b) 4. mellékszabály (mely az egyszótagú névszókra érvényes):
az egyszótagú névszók genitivusban és dativusban a végződést hangsúlyozzák; ha hosszú (pl. pluralis
genitivusban) hajtottan, másutt élesen:
oiç → oiyoç és → oiycv, ugyanakkor → oiyo.

A yuvg, yuvoixoç ’nő, asszony’ hangsúlyozása rendhagyó módon követi az egyszótagú szavak
hangsúlyozását; a :iç, :i ’ki? mi?’ kérdő névmás viszont rendhagyó módon eltér ettől.

(2) a kétszótagú si mul ószók hangsúl yozása
Szabály: átadja hangsúlyát
(a) az előtte álló végélesnek, amely így nem válik tompává, hanem megtartja éles ékezetét:
óixoo:oi + coµcv → óixoo:oi coµcv. (↔ óixoo:oi óixo¸ouoiv.)
µcv + ciµi → yuvg µcv ciµi. (↔ g yuvg µcv ìcyci.)

(b) az előtte álló véghajtottnak, amelynek hangsúlya azonban változatlan marad:
Lpµgç + ciµi → Lpµgç ciµi.

(c) az előtte álló harmadélesnek, amely így egyúttal végéles is lesz:
ov0pc«oi + cioiv → o¡x ov0pc«oi cioiv.
poppopoi + cioiv → poppopoi cioiv.

(d) az előtte álló másodhajtottnak, amely így egyúttal szintén végéles is lesz:
yuvoixcç + co:c → yuvoixcç co:c.

Nem adja viszont át a hangsúlyát
(a) az előtte álló másodélesnek:
pouxoìoç + ciµi → pouxoìoç ciµi.
¡iìoi + cioiv → ¡iìoi cioiv.

(b) ha nincs előtte szó, azaz mondat elején áll:
ciµi → ciµi ó' o¡ oo¡g.

(c) ha létezést fejez ki; ilyenkor S/3-ban még másodélessé is válik:
0coi + cioiv → 0coi cioiv.
xoi + co:i → xoi co:i 0coç.

(d) ha az előző szó véghangzója kiesik:
ív' + co:c → ív' co:c,


(3) hangsúl yozás összevonáskor
(a) ha az összevont mgh-k közül az elsőre esett a hangsúly az összevonás előtt:

opoc → opc
opooµcv → opcµcv

4. olvasmány 42
akkor hajtottá válik a hangsúly (ez a hajtás ezúttal azt jelzi, hogy itt két mgh összevonódott).

(b) ha a másodikra esett:
opooµc0o → opcµc0o

akkor éles marad.

(c) ha a hangsúly az összevonandó mgh-k előtti mgh-ra esett:
0oppcc → 0oppci

akkor változatlanul megmarad ezen a mgh-n, és a szó értelemszerűen harmadélesből másodélessé
válik.


Gyakorlatok

1. Figyelje meg a különbségeket!
o o¡:oç (= ou:oç) 0coç xpivci. Ugyanaz az isten ítél.
o¡:oç o 0coç xpivci. / o 0coç o¡:oç xpivci. Személyesen (maga) az isten ítél.
o 0coç o¡:oç xpivci. Az isten ítél köztük.

Ha az o¡:oç a névelő és a főnév közé ékelődik (vagyis jelzői szórendben szerepel),
a szókapcsolat jelentése: „ugyanaz”.
Ha az o¡:oç megelőzi vagy követi a névelős főnevet,
jelentése nominativusban: „maga” (nyomatékos személyes névmás).
Az önmagában álló o¡:oç függő eseteinek jelentése: „ő”, „az” (személyes névmás).

Ennek megfelelően egészítse ki a mondatokat a megfelelő esetbe tett szavakkal!

Ugyanazt az almát (:o µgìov) ……………………………… ìoµpovc.
Magát az almát ………………………………o¡ ìoµpovciç.
A hírnökök személyesen (o oyycìoç) (ti. az almát). …………….………… ìoµpovouoiv :o\:o.
Ugyanannak a pásztornak (o pouxoìoç) ……………………… ¡opµoxov ¡cpoµcv.
¡cpc:c ezt (ti. a gyógyszert) ……………..………… ciç Acì¡ouç.
Ugyanazokat ……………………… ìcyouoi oi 0coi :c xoi oi ov0pc«oi.

2. Írja be az alábbi jelzős szerkezetek megfelelő alakjait!

a nehéz atléta (o ¿oìc«oç o0ìg:gç) ugyanaz a polgár (o o¡:oç «oìi:gç)
sing. dat.: plur. nom.:
plur. acc.: sing. acc.:
sing. gen.: plur. gen.:
4. olvasmány 43
plur. dat.: sing. gen.:

3. Activum → passivum, passivum → activum; alakítsa át a minta szerint:
xoi :gv ´Iógv opc. → xoi g ´Ióg opo:oi.

opc xoi o¡:ov :ov óixoo:gv →

:ov «oiov pouxoìov ìcyciç, →

o¡¿ opçç poióio :c xoi oiyoç, →

g óc xoììio:g ìoµpovci :o µgìov. →

o xoììio:oç oycv ooi c«i:pc«c:oi u«o :o\ µcyio:ou 0co\. →

4. Olvasd és fordítsd!
gµciç µcv «i0gxouç ¡cpoµcv, uµciç óc oiyoç oyc:c.
cyc µcv vixc, o¡ óc vixç.
uµciç µcv vixo:c, gµciç óc vixcµc0o.
ìoµpovc:c :ov «i0gxov, oç cv :( cxcivç ov:pç xpu«:c:oi.
«po :o\ ov:pou ìoµpovc:oi :o poióiov.
«opo :ivo ¡cpciç :ou:gv :gv pox:gpiov,
o¡¿ opo:c, ó :i ¡cpc:oi u«o :o\ «o:oµo\,
«o\ óixo¸ouoiv oi óixoo:oi,
oi 0coi «o\ óixo¸ov:oi,
o\:c o¡, o\: cyc opcµcv, «o\ co:iv o «o:oµoç.
g µcv 0co o¡:g o¡¿ opo:oi.
oi oyycìoi, o\ç uµciç o«oo:cììc:c ciç :o¡ç Acì¡ouç, o¡¿ opcv:oi gµiv.
o µcv uioç o¡:o\ cµoi c«i:pc«c:oi, g óc yuvg cxcivç.
oï :pcµouoiv, cv :( «ìgoiov «o:oµ( xpu«:ov:oi.
o¡¿ opc :o\:o, o xpu«:ciç.
o xpu«:c:oi ooi, gµciç :c xoi oi óixoo:oi opcoiv.
o cv :oiç Acì¡oiç oycv Hu0ixo ìcyc:oi.

5. Nagyothalló gyakorlat. Kérdezzen vissza az aláhúzott szavakra, mintha rosszul hallotta volna őket! Például:
«opo µcv uµiv Agµoo0cvgç o\:oç xpivc:oi. → «opo :ioiv,

:o µcv poióio :c xoi oiycç «poç «c:poç vcµov:oi, →
o óc pouxoìoç xoìgv pox:gpiov c¿ci. →
c«ci óc «ìgoiov góg coµcv, →
4. olvasmány 44
xoµc :ov Lpµgv o«oo:cììci o Zcuç. →
xoìoç :c o¡:oç ci xoi oo¡oç :o cpc:ixo →
o yop xoììio:oç oycv ooi c«i:pc«c:oi u«o :o\ µcyio:ou 0co\ →
xcìcuci óc oc óixoo:gv ycvco0oi :gç c¡µop¡ioç o¡:cv →

6. A létige alakjai
a) Fordítás:
Mondd el, ki vagy. Ha jó pásztorok vagytok, kedvesek vagytok a delphoi istennek.
Ha bölcs vagy, nem mondasz semmit. Semmi vagyok. A legnagyobb isten hírnöke vagyok.
És hol vannak a jók? A színházban. Ezeket mondod jóknak?
Minden rossz. Phrügiában nincs jósda. A pásztornak is van esze.

b) Ki mondja? Fordítsa le, és találja ki!

1. `O 0ccv µov:cuµo:o, ív' co:c,


A. A bölcs Melanippé (Euripidész)
2. o ìcyciç civoi, :o\:o xoi ci,
ci ìcyciç civoi 0cov, 0coç ci opo.

B. Euelpidész a Bíbicnek (Arisztophanész,
Madarak)

3. cyc yuvg µcv ciµi, vo\ç ó' cvco:i µoi.


C. Télemakhosz, amikor vendégül kellene látnia
az ismeretlen vándort (Homérosz: Odüsszeia)
4. o¡:oç µcv vcoç ciµi.


D. Püladész Oresztésznek, barátja halálos ítélete
hallatán (Euripidész: Oresztész)
5. cv xoxoiç op' ci µcyio:oiç.

E. Iokaszté Oidipusz apja halálának hírére
(Szophoklész)

6. «ov:o yop o¡ xoxoç ciµi.


F. Sztilpón, megarai filozófus
7. oìì' o¡x coµcv ov0pc«oi.


G. Odüsszeusz a phaiákoknak, akik
gerelyhajításra hívják ki (Odüsszeia)

opo akkor ív' = «o\
yuvg nő µov:cuµo:o jóslat, vö. µov:ciov
cvco:i = cv + co:i

1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. … 7. …

7. Hangsúlygyakorlat. A kétszótagú simulószókra vonatkozó szabályoknak megfelelően tegye ki a hangsúlyjeleket
aláhúzott szavakra!

HIlOL1AIPOl Lioiv yop c:cpoi poppopoi 0coi* :ivcç
4. olvasmány 45
ovc0cv uµcv,
HPOMHOLYl O¡ yop* cioi poppopoi,
ó0cv o «o:p(oç co:iv Lçgxco:ió¡,
HI. ´Ovoµo óc :ou:oiç :oiç 0coiç :oiç poppopoiç
:i* co:iv,

'Lx:cp Aivcioç 0', oï 1pccv cioiv opio:oi.
oï cv Iìiç cioiv. oo¡oi* ciµcv.
o¡ 0ccv cioiv oììo óoiµovcv o\:oi :u¿oi.
«ìgoiov* co:c. poióio coµcv xoìo.
co:i ìoyoç :o\ uio\, xoìoi ó cioiv.
*végéles

8. Fordítás:
Hozz nekem bort, te pásztor! Neked mondom! Bot van nálam; nem reszketsz tőlem (acc)?
Én látlak téged, barátom, de te nem látsz engem.
Ti, asszonyok, elkülditek ezt a nektek kedves fiatalembert.
A borjú nem tőled (acc), hanem a pásztortól (acc) reszket.
Rátok bízom ezt a kecskét, mivel ti vagytok közel hozzám.

9. Fordítsa le, majd - ahol lehet - tegye át passivumba vagy activumba!
(Szenvedő igék mellett a cselekvő személyt u«o + gen., elvont fogalmat dativus fejezze ki.)

A szó nem győzi le a tettet.

Az ajándékok a barátokat is legyőzik.

Te vagy a jobb (xpci::cv), te győzöl, nem győznek le (pass.).

Legyőzzük a rosszakat.

A barátokat meggyőzik a szavak / A barátok szavakkal meggyőzhetők.

Olimpiai bajnok vagyok. (= olympiast: :o oìuµ«io nyerek)

Szép győzelmet (g vixg) arattok.


10. Amikor Platón úgy határozta meg az embert, hogy az kétlábú, tollatlan élőlény, és ezzel igen nagy tetszést aratott
hallgatósága körében, akkor a szinópéi Diogenész megkopasztott egy kakast, bevitte Platón iskolájába, és szólt: (A
megfejtést a függőleges, majd vízszintes sorok összeolvasása adja ki, csupa nagybetűvel)
4. olvasmány 46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1. ugyanaz (hímnem)
2. hol?
3. A barlang előtt
4. a vonatkozó névmás dativusa
(hímnem)
5. Ó, fiatalember!
6. Ikertestvérével együtt a 12 olümposzi
isten egyike
7. xpu«:ci passzív megfelelője
8. ci ... cioiv, cioi xoi 0coi.
(Lukianosz)
9. .... xoìou (o0ìg:gç)
10. dagadt lábú thébai király
11. “csupasz” betű
12. egyrészt...másrészt
13. Platón tanára volt
14. reggel 4 lábú, délben 2 lábú, este 3
lábú élőlény
15. ezeknek a ...
16. cyc dativusa
17. opoco0c összevonva

11. Melyik passivum és melyik medium? Milyen műfajú szövegből származnak az egyes idézetek?
(a) «oììo cv :oiç óixoo:gpioiç :u¿¡ µoììov g :( óixoiç xpivc:oi.
(b) opo:c yop c A0gvoioi, ó:i «opo µcv uµiv Agµoo0cvgç o\:oç xpivc:oi,
«opo óc :oiç oììoiç uµciç.
(c) ¿povç :o «ov:o yiyvc:oi xoi xpivc:oi.
(d) c¿c:oi óc :gç oyopoç :o Oióciov.
(e) c¿co0c :cv oyo0cv,
(f) c¿c :gv Aoïóo, oìì' o¡x c¿oµoi.
4. olvasmány 47

oììoç más
yiyvc:oi keletkezik
óixoo:gpiov, iou, :o bíróság
Aoïç ióoç, g Lais (híres hetéra)«opo + dat –nál/nél
Oióciov, iou, :o Ódeion (előadóterem Athénban)

12. Bouxoìc, :ov oycìov «oppc vcµc, µg :o Mupcvoç
poióiov...

:ov = :gv
«oppc távolabb µg ne(hogy)

A fenti epigramma Myrón megtévesztően élethű borjúszobráról szól. A témát többen is feldolgozták, a részlet
lefordítása után próbálja kitalálni, hogyan folytatódhatott ez a mondat, vagy tetszés szerint találjon ki bármilyen
befejezést (magyarul)!


1. Ho\ µoi :o poóo, «o\ µoi :o io,
«o\ µoi :o xoìo ocìivo,
:oói :o poóo, :oói :o io,
:oói :o xoìo ocìivo.
népdal (Carmina popularia 6)

iov, iou, :o ibolya
poóov, poóou, :o rózsa
ocìivov, ocìivou, :o zeller
:oói = :oóc itt ezek

Pánhellén, azaz az összgörögség számára megrendezett játékokat nemcsak Olümpiában, hanem Delphoiban (a
Püthói játékokat), Nemeában és a Korinthosz melletti Iszthmoszon is tartottak. Az iszthmoszi győzteseket egy olyan
növényből font koszorúval koszorúzták meg, amelyet a fenti népdal is megemlít. Melyik lehet ez a növény? Milyen
koszorút kaptak az olümpiai bajnokok? Nézzen utána, miért választhatták ezeket a növényeket koszorúnak?

2. «opo µcv :cv 0ccv uyiciov c\¿ov:oi· «ov:o óc :o cvov:io :¡ uyiciç «po::ouoiv.
„Diogenész” (Sztobaiosz: Anthologia 3.6.25)

cvov:ioç, cvov:iov + dat ellentétes vmvel
c\¿oµoi kér, imádkozik (deponens)*
«po::c cselekszik
uyicio, uyicioç, g egészség


3. :o¡ç oyo0o¡ç oììoç µoìo µcµ¡c:oi, oììoç c«oivci,
:cv óc xoxcv µvgµg yivc:oi o¡ócµio.
Theognisz 1.797-8
oììoç ... oììoç... egyik..., másik...
yivoµoi (deponens)* lesz
c«oivcc dicsér
µoìo nagyon
µcµ¡oµoi szid (deponens)*
µvgµg, µvgµgç, g emlék, említés
o¡óciç (m), o¡ócµio (f), o¡ócv (n) semmilyen

*A deponens igék alakja medio-passzív, de jelentése cselekvő.
5. olvasmány 48
5. PARISZ ÍTÉLETE
A bí ró dol ga


HAPIl (:o µgìov «opo :o\ 0co\ ìoµpovci)
4cp ióc :i xoi pouìc:oi. ››H xoìg,‹‹ ¡goiv, ››ìopc:c.‹‹ «cç o6v óuvoµoi cyc
0vg:oç o¡:oç xoi oypoixoç cv óixoo:gç ycvco0oi 0coç µci¸ovoç g xo:o pouxoìov,
:o yop :oio\:o xpivciv oo:ixcv µoììov· :o óc cµov, oiyo µcv oiyoç o«o:cpo
g xoììicv xoi óoµoìiv oììgç óoµoìccç óixo¸civ. o\:oi óc oµoicç xoìoi cioiv,
xoi óìcç «cpixc¿u:oi µoi g c¡µop¡io o¡:cv xoi o¿0oµoi, ó:i µg xoi o¡:oç co«cp
o ´Apyoç óìç pìc«civ óuvoµoi :( ocµo:i. «cç o6v o¡ ¿oìc«g g xpioiç,
LPMHl
O¡x oióo· cpo óc ooi góg xpivciv.
HAPIl
Hcipcµc0o· cxcivo óc «po:cpov ciócvoi pouìoµoi, «o:cpov cçopxci c«ioxo«civ
o¡:oç cç c¿ouoiv, g xoi o«oó\ooi óci «poç :gv cçc:ooiv,
LPMHl
1o\:o µcv :o\ óixoo:o\ co:i. «poo:o::c ó«¡ xoi 0cìciç.
HAPIl
'O«¡ xoi 0cìc, yuµvoç ióciv pouìoµoi.
LPMHl
A«oóu:c, c o\:oi· o¡ ó c«ioxo«ci· cyc óc o«oo:pc¡oµoi.

5. olvasmány 49


Igék, igenevek
o«oó\ooi „levetkőzni”
(fni igenév)
o«oóu:c „vetkőzzetek!”
o«oo:pc¡c elfordít (cselekvő),
elfordul (mediális)
o¿0oµoi bán, sajnál
pìc«c pìc«c pìc«c pìc«c néz
pouìoµoi pouìoµoi pouìoµoi pouìoµoi akar, kíván (deponens)*
óci óci óci óci < ócci kell
óuvoµoi „képes vagyok”
ciócvoi „tudni” (fni igenév)
cçopxci < cçopxcci elegendő (ige)
c«ioxo«c
< c«ioxo«cc megfigyel, vizsgál
c¿c c¿c c¿c c¿c + adverbium vhogy van
0cìc, c0cìc 0cìc, c0cìc 0cìc, c0cìc 0cìc, c0cìc akar
ióciv „látni” (fni igenév)
ìopc:c „kapja meg”
oióo „tudom”; „ismerem”
«cipcµoi
< «cipooµoi megpróbál
«cpixc¿u:oi + dat „eláraszt”, „lenyűgöz”
«poo:o::c elrendel
oxo«c oxo«c oxo«c oxo«c < oxo«cc figyel
¡cp(c) ióc „hadd lám!”
cv, ov:oç lévő, lévén (folyamatos
melléknévi igenév)
Főnevek
óoµoìiç, óoµoìccç, g tehénüsző
cçc:ooiç,
cçc:ooccç, g vizsgálat
0co, 0coç, g 0co, 0coç, g 0co, 0coç, g 0co, 0coç, g látvány
xpioiç, xpioccç, g xpioiç, xpioccç, g xpioiç, xpioccç, g xpioiç, xpioccç, g döntés, ítélet
ocµo, o ocµo, o ocµo, o ocµo, ocµo:oç, :o cµo:oç, :o cµo:oç, :o cµo:oç, :o test
cpo, cpoç, g cpo, cpoç, g cpo, cpoç, g cpo, cpoç, g idő, ideje
Melléknevek
oypoixoç (m, f),
oypoixov (n) falusi, paraszt
oo:ixoç, oo:ixg,
oo:ixov városi
yuµvoç, yuµvg, yuµvoç, yuµvg, yuµvoç, yuµvg, yuµvoç, yuµvg,
yuµvov yuµvov yuµvov yuµvov meztelen
0vg:oç, 0vg:g, 0vg:oç, 0vg:g, 0vg:oç, 0vg:g, 0vg:oç, 0vg:g,
0vg:ov 0vg:ov 0vg:ov 0vg:ov halandó
xoììicv, xoììiov
(-iovoç) szebb
µci¸cv (m, f), µci¸ov
(n) -¸ovoç nagyobb, erősebb
óìoç, óìg, óìov óìoç, óìg, óìov óìoç, óìg, óìov óìoç, óìg, óìov teljes, egész
Névmások
oììoç, oììg, oììo oììoç, oììg, oììo oììoç, oììg, oììo oììoç, oììg, oììo egyik, másik
cµoç, cµg, cµov cµoç, cµg, cµov cµoç, cµg, cµov cµoç, cµg, cµov az én ...m (birtokos nm és
birtokjel)
ó«¡ ahogyan
o«o:cpoç, o«o:cpo,
o«o:cpov melyikük (függő kérdő nm)
:oio\:oç, :oiou:g, :oio\:oç, :oiou:g, :oio\:oç, :oiou:g, :oio\:oç, :oiou:g,
:oio\:o :oio\:o :oio\:o :oio\:o ilyen
Határozószók
µoììov µoììov µoììov µoììov inkább
óìcç teljesen
oµoicç hasonlóképpen
«po:cpov «po:cpov «po:cpov «po:cpov előbb
Kötószók, elöljárószók, tagadószó
g g g g mint (középfok után)
xo:o + acc vknek való
µcv µcv µcv µcv bizony, „igen”
µg µg µg µg ne(m)
«opo «opo «opo «opo + gen tól/től
«o:cpov ... g «o:cpov ... g «o:cpov ... g «o:cpov ... g vajon ..., vagy pedig
cç cç cç cç ahogyan
co«cp éppúgy, ahogy
Tulajdonnevek
´Apyoç, ´Apyou, o Ió százszemű őre

*A deponens igék alakja medio-passzív, de jelentése cselekvő.Nyelvtan
Névszóragozás

5. olvasmány 50
névszóragozásI. deklináció (o-tövűek) II. deklináció (o-t.) III. deklináció
mássalhangzó-t. i- i- i- i-tövűek és u-t. kettőshangzó-t.
K-, P- és T-tövűek v: v: v: v:-tövűek v vv v-tövűek o-tövűek


(1) T-hangúak (:-, ó- és 0-tövűek)

szótő: ocµo:- ’test’
singularis pluralis
nom
:o ocµo :o ocµo:-o
acc :o ocµo* :o ocµo:-o*
gen
:o\ ocµo:-oç :cv ocµo:-cv
dat
:( ocµo:-i
:oiç ocµo:-oiv > ocµooi(v)··

*Lásd a semleges neműek alapszabályát (6. o.).
**A T tőhangzó o előtt nyomtalanul kiesik.


(2) v:-t övűek

szótő: ov:-· ’létező’
singularis pluralis singularis pluralis
masculinum neutrum
nom
cv ov:-cç ov ov:-o
acc
ov:-o ov:-oç ov ov:-o
gen
ov:-oç·· ov:-cv ov:-oç ov:-cv
dat
ov:-i
ov:-oiv > o6oi(v)
ov:-i o6oi(v)···

*A létige nőnemű participiumát lásd a következő olvasmány után.
**Hangsúlyozására nem érvényes az egytagúakra vonatkozó szabály (lásd 4. (1) b).
***A v:- pótlónyújtással esik ki o előtt: o → ou.5. olvasmány 51

szótő: ìcov:- ’oroszlán’
singularis pluralis
nom
ìccv ìcov:-cç
acc
ìcov:-o ìcov:-oç
gen
ìcov:-oç ìcov:-cv
dat
ìcov:-i
ìcov:-oiv > ìcouoi(v)

(3) i-/c-t övűek

szótő: óoµoìi- és óoµoìc- < óoµoìcj*- és óoµoìgj*- ’üsző’
Singularis pluralis
nom
óoµoìi-ç
óoµoìc-cç > óoµoìciç···
acc
óoµoìi-v
óoµoìciç****
gen
óoµoìc-cç < óoµoìgj-oç**
óoµoìc-cv*****
dat
óoµoìc-i > óoµoìci***
óoµoìc-oi(v)

* a j hang kiesett
** a két hang hosszúsága fölcserélődik: -go- > -cc- (de marad változatlanul harmadéles!)
*** -c + -i és -c +-c > -ci diftongussá összevonódva
**** a nominativushoz igazodva
***** a hangsúly az egyes számhoz igazodik

Az idetartozó névszóknak két töve van: i és c; ez c-tő eredetileg cj volt, és létezett egy hosszú gj-
változata is.

(4) v-t övűek: középfokú mel l éknevek

tő: xoììiov- ’szebb’
singularis pluralis
hímnem, nőnem semleges hímnem, nőnem semleges
nom
xoììicv xoììiov·· xoììiouç· v. xoììiovcç xoììic v. xoììiov-o·
acc
xoììic· v. xoììiov-o xoììiov xoììiouç· v. xoììiovoç xoììic
gen
xoììiovoç xoììiovcv
dat
xoììiovi xoììiooi(v)
*a o-tövűek analógiájára képzett összevont alakok (lásd majd a 6. olvasmány Nyelvtanát) csak az
idetartozó középfokú melléknevek ragozási sajátossága; ritkábban az összevonatlanok is előfordulnak
**a hangsúly előrevonásával

A v-tövű alapfokú mellékneveket lásd a 9. olvasmány Nyelvtanában.

Igeragozás
magánhangzós (o, c, o) tövű i gék összevonása jelen (praesens imperfectum) időben

c-tövűek
5. olvasmány 52
oxo«c- ’figyel’
singularis pluralis
1. személy
oxo«c-c > oxo«c oxo«c-oµcv > oxo«o\µcv
2. személy
oxo«c-ciç > oxo«ciç oxo«c-c:c > oxo«ci:c
3. személy
oxo«c-ci > oxo«ci oxo«c- ouoiv > oxo«o\oi(v)
felszólító mód 2.sz.
(imperativus)
oxo«c-c > oxo«ci oxo«c-c:c > oxo«ci:c

infinitivus

oxo«c-civ > oxo«civ

participium

oxo«ccv > oxo«cv

oxo«couoo > oxo«o\oo

oxo«cov > oxo«o\v


Szabály: c + c → ci (vö. 3. olv.),
c + o → ou,
c + hosszú mgh (c, g) és kettőshangzó (ou, ¡) → az c eltűnik.


Mel l éknevek fokozása és ragozása

(i) középfok felsőfok
-:cpoç, -:cpo, -:cpov -:o:oç,-:o:g, -:o:ov

µixpoç, g, ov kicsi µixpo:cpoç, -:cpo, -o:cpov µixpo:o:oç, -:o:g, -o:o:ov

oo¡oç, g, ov bölcs oo¡c:cpoç, g, ov oo¡c:o:oç, g, ov

A végződések a hímnemű alak tövéhez járulnak (pl. µixpo-). Ha a tő előtti szótag rövid (pl. a
oo¡oç-ban az első o), akkor a tő véghangzója c-vá nyúlik; az egymás után következő négy rövid
szótagot ugyanis rossz hangzásúnak érezték.

(ii) ritkábban használt középfok felsőfok
-icv, -iov -io:oç, -io:g, -io:ov

xoxoç, g, ov rossz xoxicv, xoxiov xoxio:oç, xoxio:g, xoxio:ov

xoìoç, g, ov szép xoììicv, xoììiov xoììio:oç, xoììio:g, xoììio:ov

A prózában e kettőn kívül még négy melléknév tartozik ide. További hét alapvető melléknév szintén
ezekkel a végződésekkel képezi közép- és felsőfokát, de az alapfoktól eltérő tőhöz illetve tövekhez
illeszti őket. A hét közül eddig kettővel találkoztunk:

µcyoç, µcyoìg, µcyo nagy µci¸cv, µci¸ov µcyio:oç, µcyio:g, µcyio:ov

oyo0oç, g, ov jó oµcivcv, oµcivov opio:oç, opio:g, opio:ov
jobb, derekabb, értékesebb legkiválóbb, előkelő
5. olvasmány 53

Megjegyzés: az oyo0oç-nak más közép- és felsőfoka is használatos, némileg eltérő jelentésárnyalattal.
Ezért tüntettük föl az oµcivcv és az opio:oç pontosabb jelentéseit. Hasonlóképp a xoxoç-t is
lehet más melléknevek töveiből képzett alakokkal fokozni.


A zenei hangsúl y
A névszók hangsúl yozása
Ha a szó másodhajtott, a végződés pedig rövid:
ocµo(:) + -oç
akkor az ékezet marad a helyén, de hajtottból éles lesz:
→ ocµo:oç.

Ha viszont a végződés hosszú:
ocµo(:) + -cv,
akkor az ékezet a szó vége felé ugrik, és másodéles lesz:
→ ocµo:cv.

Határozószó (adverbi um)
képzés (o-tövűek esetében): melléknév töve az o tőhangzó nélkül+ -cç
óµoi-o-ç → oµoi-cç
óì-o-ç → óì-cç


Gyakorlatok

1. Az ciµi mintájára adja meg a kért alakokat az alábbi igékből: pìc«c, cµ«cipcc, cpoc (’szeret’)!

ciµi cpoc > cpc pìc«c cµ«cipcc > cµ«cipc
ciµcv (coµcv)
cioiv
ci
co:i
co:c

2. Minden sorban megadtunk egy ragozott alakot: tegye azonos esetbe a többi szót is! Ügyeljen az
ékezésre!

ogµo xpioiç :c¿vg poóov cµ«cipio ovoç «oig:gç
................ ............. ........... ........... .................. ........... «oig:oç
................ xpioiv ........... ........... .................. ........... ...............
ogµo:oç ............. ........... ........... .................. ........... ...............
................ ............. ........... poócv .................. ........... ...............
5. olvasmány 54
............... ............. :c¿voi ............. .................. ........... ...............
............... ............. ........... ............. .................. ovox:i ...............
............... ............. ........... ............. cµ«cipioiç ........... ...............

3. Névmások
:gv o¡:gv pox:gpiov c¿ci ↔ o¡:gv :gv pox:gpiov c¿ci vagy
:gv pox:gpiov o¡:gv c¿ci
ugyanaz a bot van nála ↔ magát a botot tartja

o¡:oç (o¡:g) opç ↔ opç o¡:ov (o¡:gv)
ő maga (= saját szemével) látja ↔ látja (őt)
nom.: hangsúlyos személyes névmás acc., gen., dat.: személyes névmás

A személyes névmás nominativusát pótolja:
(i) a „névelő” + µcv ... óc páros vagy csak óc (o µcv ... o óc, o óc)

o óc opç o¡:ov. Ő pedig látja őt.

(ii) a visszautaló mutató névmás (o\:oç, o\:g, :o\:o)

o\:oç óc opç o¡:ov. Ő (= ez az ember, akiről szó van) pedig látja őt.

Ezek alapján fortdítsa le az alábbi mondatokat!
Ugyanazok az emberek döntenek a delphoi versenyen is (acc).
Személyesen döntünk a díjakról (acc).
Az istennő maga szólítja meg a pásztort. Ő fél tőle.
Ugyanaz előtt a barlang előtt ugyanazok a kecskék legelnek. Egy szép fiatalember tereli őket.
Magam sem, fiaim sem értenek a politikához.
Maga az idő tanítja meg az embereket (arra), mi a jó.

4. Melléknévfokozás.
a) Írja be a zárójelben megadott alak mondatba illő alakját!

:o .............................. ìcyc ooi. (oµcivcv ov)
............................... ìcyciç :cv ov:cv. (µci¸cv, µci¸ov)
«oììo xoi yuvoixoç ................................ co:i. (xoxicv, xoxiov)
xoi :o µgìo ............................... yiyvov:oi. (xoxicv, xoxiov)
.............................. pox:gpiov xoi ............................. oiyoç c¿c g o pouxoìoç. (µci¸cv, µci¸ov)
o¡¿ opçç :ou:cv .............................. (xoììicv, xoììiov) xoi ............................. (µci¸cv, µci¸ov)
yuvoixoç,
oyo0cv .............................. cvio:' c¡:u¿co:cpoi. (xoxicv, xoxiov)
5. olvasmány 55
cx µixpo:cpcv ...................................... (µixpo:cpoç masc) xoi cx ..................................................................
(µci¸cv masc) yiyvov:oi.
:u¿¡ ............................. (oµcivcv, ov)
b) Fordítsa görögre!
Aphrodité szebb Héránál, Athénénál és a többi istennőnél (gen). A legkisebb borjút rejtem el.
A majmokat nem mondom szebbnek az embereknél. Nagyobb barlangokban szebbek a sziklák.
Az oroszlán erősebb a kecskénél.

c) A megadott főnévvel egyeztetve írja be a névelő és a zárójeles melléknevek megfelelő alakjait a minta szerint!
…. …………….. /…………….. :u¿¡ (legszebb/rosszabb) → :¡ xoììio:¡ / xoxiovi :u¿¡

…. …………….. /…………….. yvcoccç (saját/királyibb)
…. …………….. /…………….. xpiocoiv (királyi/legbölcsebb)
…. …………….. /…………….. ocµo:o (saját/meztelenebb)
…. …………….. /…………….. cçc:ooci (teljes/teljesebb)
…. …………….. /…………….. yvcociç (másik/jobb)
…. …………….. /…………….. óoµoìccv (rossz/rosszabb)
…. …………….. /…………….. 0coç (vonzóbb/városiasabb)
…. …………….. /…………….. óixoo:oi (meztelen/legrosszabb)
…. …………….. /…………….. yuvoixoç (halandó/parasztosabb)

5. Válaszoljon a kérdésekre a zárójelbe tett melléknévből képzett adverbiummal!

«cç c¿ci :o Hpioµou, ...................... (xoxoç)
«cç xpivci o vcovioxoç, ........................ (xoìoç)
o óc pouxoìoç «cç xpivci, .............................. (oypoixoç)
:o xoxo «cç ¡cpc:c, .............................. (¿oìc«oç)
«cç c¿ov:oi «poç o¡:ov oi óixoo:oi, .............................. (oixcioç)·
·itt: jószándékú

6. Az első oszlopban igék, a második oszlopban főnevek szerepelnek. Találja ki az ismeretlen
szavak jelentését!

«po::c g «poçiç, ccç
opoc :o ópoµo, o:oç
cµ«cipcc g cµ«cipio, oç
o«opoivc g o«opooiç, ccç
«oicc o «oig:gç, o\
cçc:o¸c g cçc:ooiç, ccç

5. olvasmány 56
7. A sztóikus Zénón állítólag arra a kérdésre, hogy mi a barát, így válaszolt: (A megfejtést a
függőleges sor adja ki, csupa nagybetűvel)

1. tesz, csinál, sing.1. (vö. pragmatikus)
2. de, hanem
3. mit akar? (c0cìc-ból)
4. ...:o\ Nciìou g Aiyu«:oç
5. a bölcsekre jellemző, a bölcsek sajátossága (gen.!)
6. O 0coç :ov Lpµgv o«oo:cììci - O Lpµgç u«o :o\ 0co\..
7. a falusi emberek közül
8. lévő, lévén (a létigéből képzett participium, hímnem, sing. nom.)1. ocµo ogµo

ogµo, ogµo:oç, :o jel, sírjel


2. Iiyvc:oi ó cx :gç µvgµgç cµ«cipio :oiç ov0pc«oiç· oi yop «oììoi µvgµoi :o\
o¡:o\ «poyµo:oç µioç cµ«cipioç óuvoµiv o«o:cìo\oiv. xoi óoxci o¿cóov
c«io:gµ¡ xoi :c¿v¡ óµoiov civoi xoi cµ«cipio, o«opoivci ó c«io:gµg xoi :c¿vg
óio :gç cµ«cipioç :oiç ov0pc«oiç.
Arisztotelész: Metafizika 980b28-981a3
o«opoivc kijön; létrejön, kialakul
o«o:cìcc eredményez
yiyvoµoi válik, lesz
óio + gen révén, által
óoxci tűnik
óuvoµiç, óuvoµccç, g képesség; birtoka vmnek
civoi lenni
cµ«cipio, cµ«cipioç, g tapasztalat, empíria
c«io:gµg, c«io:gµgç, g tudomány
µio (f) egy, egyetlen
«poyµo, «poyµo:oç, :o dolog
o¿cóov majdnem, szinte
:c¿vg, :c¿vgç, g mesterség
óµoioç, o, ov hasonló vmhez (dat)6. olvasmány 57
6. PARISZ ÍTÉLETE IV.
Aphrodi té aj ánl ataHAPIl
1gv A¡poói:gv oxo«civ pouìoµoi.
A4POAI1H
A\:g ooi cyc «ìgoiov, xoi oxo«ci µc oxpipcç co«cp :gv 'Hpov xoi A0gvov
cçg:o¸cç. o¡x cyc gxouov o cxcivoi ooi cìcyov, ci óc 0cìciç, c xoìc, xoi cµo\
:oóc oxouoov. cyc yop «oìoi opcoo oc vcov ov:o xoi xoìov o«oiov o¡x oióo ci
:ivo c:cpov g 4puyio :pc¡ci, µoxopi¸c µcv :o\ xoììouç, oi:icµoi óc óio¡0cipciv
:o xoììoç cv cpgµiç. :i µcv o¡x o«oìci«ciç :ou:oç :oç «c:poç xoi :o\:o :o
ov:pov, :i óc µovo poióio vcµoµcvo oc pìc«ci, c«pc«cv óc góg ooi xoi
ycyoµgxcvoi, µg µcv:oi oypoixov :ivo, oìoi xo:o :gv ´Iógv oi yuvoixcç, oììo
:ivo cx :gç Lììoóoç, Apyo0cv g cx Kopiv0ou g Aoxoivov oío«cp g Lìcvg co:iv,
vco :c xoi xoìg xoi xo: o¡ócv cìo::cv cµo\ cpc:ixg.
HAPIl
O¡x oióo o¡:gv, c A¡poói:g.
A4POAI1H
A\:g 0uyo:gp µcv co:i Agóoç cxcivgç :gç xoìgç, ¡ o Zc¡ç «poogì0c xuxvoç
ycvoµcvoç.
HAPIl
Hoio óc :gv iócov co:i,
A4POAI1H
Acuxg µcv cç xuxvoç :iç, o«oìg óc xoi yuµvoç :o «oììo xoi «oìoio:ixg.
c«cióg óc ciç gpgv gì0cv, «ov:cç oi opio:oi :cv A¿oicv c«i :gv µvgo:ciov
o«gv:goov, cvixgoc óc Mcvcìooç. ci óc 0cìciç, cyc ooi xo:o«po::oµoi :ov yoµov.
HAPIl
Hcç ¡¡ç, o¡x o¡:gv Mcvcìooç góg c¿ci,
A4POAI1H
Ncoç ci o¡ xoi oypoixoç, cyc óc oióo cç ¿pg :o :oio\:o ópov.


6. olvasmány 58

Igék, igenevek
oi:iooµoi + fn igenév vádol, hibáztat vm miatt
oxouc oxouc oxouc oxouc hall
oxouoov cµo\ „hallgasd meg tőlem”
o«gv:goov → felkeres vkt, megjelenik
o«ov:oc vk előtt
o«oìci«c o«oìci«c o«oìci«c o«oìci«c elhagy
ycyoµgxcvoi + acc „házasnak lenni vkvel”,
„feleségül venni vkt”
ycvoµcvoç válva; születve (mn igenév)
óio¡0cipc óio¡0cipc óio¡0cipc óio¡0cipc tönkre tesz
ópoc cselekszik, tesz
ópov < ópociv → ópoc
cç-c:o¸c vizsgál
cp¿oµoi cp¿oµoi cp¿oµoi cp¿oµoi jut, érkezik
gì0cv → cp¿oµoi
ciç gpgv gì0cv „felserdült”
xo:o«po::oµoi elintéz, nyélbe üt
µoxopi¸c + gen boldognak tart vm
miatt/alapján
vixoc vixoc vixoc vixoc győz, győztes lesz
opcoo < opoouoo
«pc«ci illik
c«pc«cv illett/illett volna
«poçgì0c →
«poocp¿oµoi + dat meglátogat, felkeres vkt
:pc¡c táplál, nevel
¿pg ¿pg ¿pg ¿pg + infinitivus kell vmt csinálni
¡¡ç „mondod”
Főnevek
yoµoç, yoµou, o házasság
cpgµio, cpgµioç, g magány
gpg, gpgç, g ifjúság, serdülőkor
0uyo:gp, 0uyo:poç g 0uyo:gp, 0uyo:poç g 0uyo:gp, 0uyo:poç g 0uyo:gp, 0uyo:poç g lánya vknek
ióco, iócoç, g ióco, iócoç, g ióco, iócoç, g ióco, iócoç, g kinézet
xoììoç, xoììouç, :o xoììoç, xoììouç, :o xoììoç, xoììouç, :o xoììoç, xoììouç, :o szépség
xuxvoç, xuxvou, o hattyú
µvgo:cio, µvgo:cioç g lánykérés
Névmások
c:cpoç, c:cpo, c:cpov c:cpoç, c:cpo, c:cpov c:cpoç, c:cpo, c:cpov c:cpoç, c:cpo, c:cpov más
óóc, góc, :oóc óóc, góc, :oóc óóc, góc, :oóc óóc, góc, :oóc ez (közelre mutató nm)
oìoç, oío, oìov oìoç, oío, oìov oìoç, oío, oìov oìoç, oío, oìov amilyen
oìoo«cp, oìo«cp,
oìov«cp amilyen például
«oç, «ooo, «ov «oç, «ooo, «ov «oç, «ooo, «ov «oç, «ooo, «ov minden
:i :i :i :i miért?
cç cç cç cç hogyan (függő kérdő nm)
Melléknevek
o«oìoç, o«oìg, -ov finom bőrű
opio:oç, opio:g, opio:oç, opio:g, opio:oç, opio:g, opio:oç, opio:g, legjobb
opio:ov opio:ov opio:ov opio:ov
yuµvoç, yuµvoóoç gyakorlott; meztelen
(egyvégű melléknév)
cìo::cv, cìo::ov cìo::cv, cìo::ov cìo::cv, cìo::ov cìo::cv, cìo::ov kevesebb, kevésbé
ìcuxoç, ìcuxg, ìcuxoç, ìcuxg, ìcuxoç, ìcuxg, ìcuxoç, ìcuxg, fehér
ìcuxov ìcuxov ìcuxov ìcuxov
µovoç, µovg, µovov µovoç, µovg, µovov µovoç, µovg, µovov µovoç, µovg, µovov egyedüli
vcoç, vco, vcov vcoç, vco, vcov vcoç, vco, vcov vcoç, vco, vcov fiatal
«oìoio:ixoç,-xg, -xov ügyesen birkózó
Kötőszók, elöljárószók
ci ci ci ci vajon (függő kérdésben)
cx cx cx cx + gen ból/ből (hangsúlytalan)
c«i c«i c«i c«i + acc ra/re, vm céljából
g gg g 1. vagy 2. mint
xo:o xo:o xo:o xo:o + acc táján, környékén
µcv:oi ámde
Határozószók
oxpipcç pontosan
xo:' o¡ócv semennyivel sem
«o «o «o «oìoi ìoi ìoi ìoi régóta, régen
«ìgoiov közelebb
:o «oììo mindenütt, többnyire
Tulajdonnevek
Apyo0cv Argoszból
A¿oioç, A¿oio,
A¿oiov akháj, görög
Lììoç, Lììoóoç, g Lììoç, Lììoóoç, g Lììoç, Lììoóoç, g Lììoç, Lììoóoç, g Görögország
Kopiv0oç, Kopiv0ou, g Korinthosz
Aoxoivo, Aoxoivgç, g lakón (spártai) nő
Agóo, Agóoç, g Léda
Mcvcìooç,
Mcvcìoou, o Menelaosz
o«oioç, o«oio, o«oiov o«oioç, o«oio, o«oiov o«oioç, o«oio, o«oiov o«oioç, o«oio, o«oiov (a)milyen (függő kérdő nm)

6. olvasmány 59
Nyelvtan
Névszóragozás
(1) p-tövűek
mássalhangzó-tövűek
K- és T-tövűek v:-tövűek v-tövűek p pp p-tövűek o oo o-tövűek

szótő: 0uyo:gp-, -:cp-, -:p-/-:po- ’lánya vknek’
singularis pluralis
nom.
g 0uyo:gp oi 0uyo:cp-cç
acc.
:gv 0uyo:cp-o :oç 0uyo:cp-oç
gen.
:gç 0uyo:p-oç :cv 0uyo:cp-cv
dat.
:¡ 0uyo:p-i :oiç 0uyo:po-oi(v)

Az egyes esetragok három különböző tőhöz járulnak. A tövek abban különböznek egymástól,
hogy a p előtti mgh hosszú (-:gp-), vagy rövid (-:cp-), vagy kiesik (-:p-). Ezt a jelenséget (mely az
igeragozásban is megfigyelhető, sőt más indoeurópai nyelvekben is előfordul) tőhangzóváltásnak,
német kifejezéssel ablautnak nevezik. A rövid mgh-s tövet alapfoknak, a hosszú mgh-sat nyújtott
foknak, míg a mgh nélküli tövet null-foknak hívják.
A p és általában a folyékony hangzók további sajátossága, hogy a null-fokú tövükben egy
ejtéskönnyítő hang jelenik meg, ha msh-val kezdődő végződés járul hozzájuk,
így a plur. dat.-ban: -:p- + oiv → :po-oiv.
A p-tövűek között mindössze négy tőhangzóváltó létezik, a többit lásd majd a 11. olvasmányban.
Az idetartozó szavak hangzósúlyozása rendhagyó.

(2) o-t övűek
szótő: xoììoo- és xoììco·- ’szépség’
singularis pluralis
nom
:o xoììoç
:o xoììc-o > xoììg
acc
:o xoììoç
:o xoììc-o > xoììg
gen
:o\ xoììc-oç > xoììouç :cv xoììc-cv > xoììcv
dat
:( xoììc-i > xoììci :oiç xoììco-oiv > xoììcoi(v)
*a ragozás során a o magánhangzó előtt kiesik, a mgh-k pedig összevonódnak

Az idetartozó főnevek semleges neműek, és hangsúlyukat előrevonják.

(3) o i mpurum
I. deklináció
o-ragozásg-végűek o purum o oo o impurum gç, oç-végű hímneműek
6. olvasmány 60
szótő: Aoxoivo- ’lakón nő’
singularis pluralis
nominativus
g Aoxoivo oi Aoxoivoi
accusativus
:gv Aoxoivov :oç Aoxoivoç
genitivus
:gç Aoxoivgç :cv Aoxoivcv
dativus
:¡ Aoxoiv¡ :oiç Aoxoivoiç

Összefoglalás: végződések az I. deklinációs csoportban

singularis pluralis
f F f m f / m
nominativus -g -o -o -gç -oi
accusativus -gv -ov -ov -gv -oç
genitivus -gç -oç -gç -ou -cv
dativus -¡ -ç -¡ -¡ -oiç
vocativus -g -o -o -o, -g -oi


(4) part i ci pi um i mpe rf e ct um act i vum*
képzése: imperfectum (c-végű) tő + -cv (-ov:oç)
-ouoo (-ouogç)
-ov (-ov:oç)

jelentése: vcµcv, vcµouoo, vcµov: „legeltető”, „amikor legeltet”, „legeltetve”
opcv (opocv), opcoo (opoouoo), opcv (opoov): „látó”, „látva”, „amikor lát”
oxo«cv (oxo«ccv), oxo«o\oo, oxo«cv: „figyelő”, „amikor figyeli”, „figyelve”

A mondat állítmányához képest egyidejűséget fejez ki.

opcoo oc µoxopi¸c „ahogy nézlek / amikor rád nézek, boldognak tartalak”

opc oc vcov ov:o „nézlek téged, aki fiatal vagy”, „nézem, milyen fiatal vagy”

µovo poióio vcµoµcvo oc pìc«ci „csak legelésző borjak figyelnek”,
„csak borjak figyelnek téged legelészés közben”

ragozása: a v:-, illetve az o impurum-tövűek szerint
hangsúlyozása: hímnem sing. nom.-ban másodéles; a többi alak ehhez igazodik

*Vö. a létige participiumaival (előző lecke).

6. olvasmány 61
c¿- ’tartó’, ’tartva’, ’bíró’, ’bírva’

masculinum femininum neutrum

singularis Pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nominativus
c¿cv c¿ov:cç c¿ouoo c¿ouooi c¿ov c¿ov:o
accusativus
c¿ov:o c¿ov:oç c¿ouoov c¿ouooç c¿ov c¿ov:o
genitivus
c¿ov:oç c¿ov:cv c¿ouogç c¿ouocv c¿ov:oç c¿ov:cv
dativus
c¿ov:i c¿ouoi(v) c¿ouo¡ c¿ouooiç c¿ov:i c¿ouoi(v)

0oppc- ’bátran’

masculinum

singularis pluralis
nominativus
0oppc-cv > 0oppcv 0oppc-ov:cç > 0oppo\v:cç
accusativus
0oppc-ov:o > 0oppo\v:o 0oppc-ov:oç > 0oppo\v:oç
genitivus
0oppc-ov:oç > 0oppo\v:oç 0oppc-ov:cv > 0oppouv:cv
dativus
0oppc-ov:i > 0oppo\v:i 0oppc-ouoiv > 0oppo\oi(v)


femininum

singularis pluralis
nominativus
0oppc-ouoo > 0oppo\oo 0oppc-ouooi > 0oppo\ooi
accusativus
0oppc-ouoov > 0oppo\oov 0oppc-ouooç > 0oppouooç
genitivus
0oppc-ouogç > 0oppouogç 0oppc-ouocv > 0oppouocv
dativus
0oppc-ouo¡ > 0oppouo¡ 0oppc-ouooiç > 0oppouooiç

neutrum
singularis pluralis
nominativus
0oppc-ov > 0oppo\v 0oppc-ov:o > 0oppo\v:o
accusativus
0oppc-ov > 0oppo\v 0oppc-ov:o > 0oppo\v:o
genitivus
0oppc-ov:oç > 0oppo\v:oç 0oppc-ov:cv > 0oppouv:cv
dativus
0oppc-ov:i > 0oppo\v:i 0oppc-ouoiv > 0oppo\oi(v)

opo- ’látó’, ’látva’

masculinum

singularis pluralis
nominativus
opo-cv > opcv opo-ov:cç > opcv:cç
accusativus
opo-ov:o > opcv:o opo-ov:oç > opcv:oç
genitivus
opo-ov:oç > opcv:oç opo-ov:cv > opcv:cv
dativus
opo-ov:i > opcv:i opo-ouoiv > opcoi(v)


femininum

singularis pluralis
nominativus
opo-ouoo > opcoo opo-ouooi > opcooi
accusativus
opo-ouoov > opcoov opo-ouooç > opcooç
genitivus
opo-ouogç > opcogç opo-ouocv > opcocv
dativus
opo-ouo¡ > opco¡ opo-ouooiç > opcooiç
6. olvasmány 62

neutrum

singularis pluralis
nominativus
opo-ov > opcv opo-ov:o > opcv:o
accusativus
opo-ov > opcv opo-ov:o > opcv:o
genitivus
opo-ov:oç > opcv:oç opo-ov:cv > opcv:cv
dativus
opo-ov:i > opcv:i opo-ouoiv > opcoi(v)

(5) part i ci pi um i mpe rf e ct um medi o- pas si vum
képzése: c-s tő + -oµcvoç
-oµcvg
-oµcvov
jelentése: vcµoµcvoç: „legelésző” (mediális) ↔ „legeltető” (cselekvő)
oxouoµcvoç: „hallott”, „hallható” (szenvedő) ↔ „halló” (cselekvő)

ragozása: az o- és g-tövűek szerint
hangsúlyozása: hímnem sing. nom.-ban harmadéles; a többi alak ehhez igazodik

(6) «oç, «ooo, «ov
szótő: «ov:- (m és n) és «ooo-(f) ’minden’

singularis pluralis

masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum
nominativus
«oç «ooo «ov «ov:-cç «oooi «ov:-o
accusativus
«ov:-o «ooov «ov «ov:-oç «oooç «ov:-o
genitivus
«ov:-oç «oogç «ov:-oç
«ov:-cv*
«oocv
«ov:-cv*
dativus
«ov:-i «oo¡ «ov:-i
«ov:-oiv > «ooi(v)*
«oooiç
«ooi(v)*

*Pl/gen-ban és dat-ban nem érvényes rá az egytagúak hangsúlyozási szabálya (lásd 4 (1) b).

Igeragozás
(1) praet e ri t um i mpe rf ect um act i vum

Képzés: augmentum* + c-s tő + praeteritum-végződések

*a múlt idő jele (mint a magyarban), mely az ige első hangjához járul.
Msh-val kezdődő ige előtt: c-, pl. ìcy- → cìcy-,
a mgh-val és kettőshangzóval kezdődő ige mgh-ja megnyúlik (a kezdő o-ból ilyenkor g lesz); az
eddig előfordult igék esetében például:
opo- → cpo-,
oy- → gy-,
cçc:o¸- → cçg:o¸- (az igekötő és az ige közé ékelődik!),
oi:io- → ¡:io-,
c¡¿- → g¡¿-.

Használat: többnyire múltbeli állapotot, folyamatosan végbemenő, ismétlődő vagy csupán
megkísérelt, de be nem fejezett cselekvéseket fejez ki.
6. olvasmány 63

igető: ìcy- ’beszéltem’
singularis pluralis
1. személy
c-ìcy-ov c-ìcy-oµcv
2. személy
c- ìcy-cç c-ìcy-c:c
3. személy
c- ìcy-c(v) c- ìcy-ov


igető: oxo«c- (c-tövű összevont igék) ’figyeltem’
singularis pluralis
1. személy
c-oxo«c-ov > coxo«ouv c-oxo«c-oµcv > coxo«o\µcv
2. személy
c-oxo«c-cç > coxo«ciç c-oxo«c-c:c > coxo«ci:c
3. személy
c-oxo«c-c(v) > coxo«ci(v) c-oxo«c-ov > coxo«ouv

cselekvő praeteritum végződések
singularis pluralis
1. személy -ov -oµcv
2. személy -cç -c:c
3. személy -c(v) -ov


(2) aori s t os

jelen múlt jövő
praesens imperfectum √ praeteritum imperfectum √


aoristosfuturum

Használat: az aoristos múltbeli események elbeszélésekor az imperfectummal szemben a pontszerűen
végbement, egyszer bekövetkezett, és valóban megtörtént eseményeket jelöli. Egyéb jelentéseiről
később lesz szó.
Képzés. Az egyes igecsoportok nem azonos módon képezik aoristos alakjaikat; a két leggyakoribb az
ún. erős és gyenge képzés. A gyenge aoristosra a o actio-jel jelemző (emiatt szigmás aoristosnak is
szokás nevezni), valamint az, hogy a végződések az o kötőhanggal kapcsolódnak a o-val ellátott
tőhöz, a singularis 3. kivételével. Az erős aoristos alakjaihoz nem járul a o, és a praeteritum
imperfectum végződései járulnak az igetőhöz (de nem az imperfectum-tőhöz). Az ige szótári alakja
mindig elárulja, milyen aoristos képezhető belőle.

(a) erős aori st os
képzés: augmentum + igető* + praeteritum-végződések

*A szótári alakból tudható meg; gyakran nem azonos az imperfectum-tővel.

6. olvasmány 64
igető: ìi«- ’elhagytam’
singularis pluralis
1. személy
c-ìi«-ov c-ìi«-oµcv
2. személy
c-ìi«-cç c-ìi«-c:c
3. személy
c-ìi«-c(v) c-ìi«-ovUgyanennek az igének csupán az igetőben különböznek a praeteritum imperfectum alakjai:

impf.-tő: ìci«- ’hagytam’
singularis pluralis
1. személy
c-ìci«-ov c-ìci«-oµcv
2. személy
c-ìci«-cç c-ìci«-c:c
3. személy
c-ìci«-c(v) c-ìci«-ov
(b) gyenge vagy szi gmás aori st os
Képzés: augmentum + igető + aoristos-végződések

igető: vixg-· ’legyőztem’
singularis pluralis
1. személy
c-vixg-oo c-vixg-ooµcv
2. személy
c-vixg-ooç c-vixg-oo:c
3. személy
c-vixg-oc(v) c-vixg-oov

·A mgh-tövű igék imperfectum-tövében rövid (o, c, o), igetövében hosszú mgh (o → g vagy
o, c → g, o → c) áll.

cselekvő (gyenge) aoristos-végződések
singularis pluralis
1. személy -oo -ooµcv
2. személy -ooç -oo:c
3. személy -oc(v) -oov


Gyakorlatok

1. Szabály: többes számú semleges alany mellett az állítmány egyes számban áll:

µovo poióio oc pìc«ci.
Csak borjak figyelnek téged.
6. olvasmány 65

Ennek figyelembe vételével tegye a zárójelben megadott állítmányt a mondatba!

«ov:o ................... (pcc).
:o µov:cio ............................ («poo:o::c) :o\:o :oiç ov0pc«oiç.
oi 0coi ............................ («poo:o::c) :o\:o :oiç ov0pc«oiç.
o¡ «ov:o :o ¸(o ............................ (pìc«c).
µgìo xoi poóo óiç :o\ cviou:o\· ............................ (yiyvoµoi).
*kétszer egy évben

2. «oio óc :gv iócov co:i,
’Külsőre milyen?’, ’Hogy néz ki?’

Az accusativus tekintethatározó is lehet: azt fejezi ki, milyen szempontból állítunk valamit. A magyarra fordításnál
gyakran célszerű másik szerkezetet használni. A példamondat alapján fordítsa le az alábbiakat!

Külsőre hasonlóak vagyunk.

Parisz királyi származású (:o ycvoç, ycvouç) (= származását tekintve királyi).

Ez csak nevében jobb a másiknál.

A Phrígiában (élő) pásztorok barbár nyelvet beszélnek (ìoyoç) (=beszédükben barbárok).

Testére nézve az a borjú kicsi és fehér.

Ez a gyógyszer minden szempontból jobb.

Milyen származású a bíró?

3. Melyik jelenti az alábbi kifejezések közül azt, hogy ‘ugyanaz az asszony’?
a) g yuvg o¡:g
b) o¡:g g yuvg
c) g o¡:g yuvg
d) o\:g g yuvg

4. Melyik nem simulószó?
a) a személyes névmás alakjai közül: µc, µou, µoi, oc, oou, ooi
b) a határozatlan névmás valamennyi esete
c) a létige praesens imperfectum sing./2. alakja
d) a létige praesens imperfectum sing./1. alakja

5. Milyen alak lehet a opç?
a) praesens impf. activum sing./3.
b) praesens impf. medio-passivum sing./2.
c) felszólító mód sing./2. sz.
d) a és b

6. Milyen tövűek az alábbi semleges nemű főnevek?
:o óoyµo,-µo:oç,
oiviyµo,-µo:oç,
oçicµo,-µo:oç, oo0µo,-µo:oç,
ópoµo,-µo:oç,
6. olvasmány 66
«popìgµo,-µo:oç, ói«ìcµo,-µo:oç

a) v:-tövű b) T-tövűek c) p-tövűek d) o -tövűek

7. Milyen igealak a oxo«ci?
a) praesens impf. sing./3.
b) főnévi igenév
c) felszólító mód act. sing./2. sz.
d) praeteritum impf. sing./3.

8. Az alábbi III. declinatiós szavak közül melyik kap v-t sing. accusativusban?
a) o oycv b) :o ocµo c) g yuvg d) g xpioiç

9. Melyik szó nem I. declinatiós (o -tövű)?
a) ogµo b) cµ«cipio c) cpgµio d) :c¿vg

10. Az egy sorba írt szavak közül egy szófaja, alakja, igeideje stb. alapján kilóg a többi közül. Melyik az?

óuvoµciç, cçc:oociç, 0cìciç, xpiociç

pìc«ouoiv, ìcyouoiv, c¿ouoiv, o6oiv

cìcyoµcv, c¡cpoµcv, cçc:o¸oµcv, coxo«o\µcv

0oppci, c:pcµc, c«i:pc«c, ¡cpc

µoxopi¸cv, yoµcv, oycv, :pc¿cv

11. Keresse meg az összeillő jelzőt és jelzett szót! Melyik jelző nem illik egyik szóhoz sem?

vcµoµcvoi, xoììio:oi, µixp(, pooiìixo\, vcouç, xoìo, ¿oìc«gv, vixcogç

:o .......................... ocµo:o
oi .......................... yuvoixcç
:gv .......................... xpioiv
:o\ .......................... «o:poç
:( .......................... «poyµo:i
oi .......................... oiycç
:gç .......................... 0coç

12. Adja meg a kért alakokat!

g oypoixoç yuvg
→plur.nom.: ………….. →plur.gen.: …………….. →sing. gen.: …………….. →sing.acc.: ……………..
→plur.acc.: ……..…….. →plur.dat.: …………... →sing.dat.: …………….
g cµg 0uyo:gp
→plur.nom.: ………….. →plur.gen.: ……………. →sing. gen.: ………….. →sing.acc.: …………..
→plur.acc.: ………….. →plur.dat.: ……………. →sing.dat.: …………….
o oo:ixoç xìc«:gç
→plur.nom.: ………….. →plur.gen.: …………… →sing. gen.: ………….. →sing.acc…………..
→plur.acc.: ………….. →plur.dat.: ……………. →sing.dat.: ……………
6. olvasmány 67
13. Tegye át a következő igéket praeteritum imperfectumba, változatlanul hagyva a megadott számot és személyt!

:pcµc→
oxouciç→
«poo:o::oµcv→
«po::ci→
cµpoivoµcv→
ouyxpu«:ouoi→
«poooyopcuc→
ovoµo¸ciç→
ìcyc:c→
o«oo:cììci→
oxo«o\µcv→

14. Adja meg a következő aktív igék hiányzó praesens imperfectumát vagy praeteritum imperfectumát, illetve
aoristosát, a megadott számot és személyt változatlanul hagyva! (Helyesírási szabály: K + o > ç, P + o > q.)

praes. impf. praet. impf. aor.
xcìcuciç
o«cìci«ov
cìoìgooµcv
ìcyc
coxo«ci:c
cypoqov

15. Egészítse ki a következő mondatokat, szólásokat a «oç, «ooo, «ov hiányzó alakjával!

u«o «o..... ìi0ç oxop«ioç xo0cuóci.
«o..... ìi0ov xivciv.
pçóio (ti. co:i) «o..... 0cç.
ovgp o:c¿voç :oiç «o..... co:i óo\ìoç.
co:iv ovópoç oyo0o\ «o..... xoxo ¡cpciv.
ovgp, ovópoç, o férfi
o:c¿voç, ov ügytelen, gyakorlatlan vö. :c¿vg
óo\ìoç,ou, o szolga
xoxoç,-g,-ov rossz, gonosz
xo0cuóc alszik, pihen
xivcc (meg)mozgat
ìi0oç, ou, o kő
pçóioç, -o, -ov könnyű
u«o + dat alatt
¡cpc visz; eltűr

16. Figyelje meg a szerkesztés különbségét:
vcoç ci. «oìoi opc oc vcov ov:o -- Fiatal vagy. Régóta nézlek téged, aki/milyen fiatal vagy.

oi pouxoìoi :pcµouoiv. o¡¿ opçç o¡:o¡ç :pcµov:oç,
c¿ciç góg :o ¡opµoxov. opcµcv oc c¿ov:o góg :o ¡opµoxov.
«ìgoiov ciµi ooi. «ìgoiov µc ov:o ooi opçç.
6. olvasmány 68
g vco yuvg o«oìci«ci o¡:ov. opo:c :gv vcov yuvoixo o«oìci«ouoov o¡:ov,
:gv oycìgv pooiìixoç pouxoìoç oyci. opo:c :gv oycìgv pooiìixov pouxoìov oyov:o.
ìoµpovc:c :ov xuxvov, oç ìcuxc:o:oç co:i.
ìoµpovc:c :ov xuxvov, ov opo:c ìcuxc:o:ov ov:o.

17. Fordítás: hol rejtőznek ebben a Lukianosznak tulajdonított epigrammában a participiumok?

1oioi µcv c6 «po::ouoiv ó«oç o pioç ppo¿uç co:iv,
:oiç óc xoxcç µio v¡ç o«ìc:oç co:i ¿povoç.

ó«oç = «oç
o«ìc:oç,ov mérhetetlen, soha véget nem érő
ppo¿uç rövid (sing. nom. masc.)
c6/xoìcç «po::c jól megy a sora ↔
xoxcç «po::c rosszul megy a sora, bajban van
µio egy( sing. nom. fem.)
v¡ç, vux:oç, g éjszaka, éj
:oioi = :oiç

18. A cinikus filozófus, Diogenész, egyszer akkor ment színházba, amikor szembetalálkozott a kifelé áramló
közönséggel. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért teszi ezt, így felelt:
“:o\:o cv «o..... :( piç c«i:gócuc «oiciv.”
pioç, ou, o élet c«i:gócuc foglalkozik vmivel, gondja van rá, törődik
vele, hogy + inf1. O¡óciç pìc«cv pìc«ci µc, µg pìc«cv ó opç·
o µg ìoìcv ìoìci, o µg :pc¿cv :pc¿ci·
qcuógç ó u«op¿c, «ov:o ó oìg0g ìcyc.
Anthologia Palatina 14.42
oìg0g igaz (neutrum plur. nom-acc)
pìc«c néz, nyitva van a szeme
ìoìcc beszél
o¡óciç senki qcuógç hamis
:pc¿c fut
u«op¿c van

2. «ov:cv µc:pov opio:ov
Phókülidész mondásai 36
:o µc:pov, µc:pou mérték

3. «o0ci µo0oç
Aiszkhülosz: Agamemnón 177
:o «o0oç, «o0ouç szenvedés :o µo0oç, µo0ouç tudás
7. olvasmány 69
7. PARISZ ÍTÉLETE V.
A nőrabl ás terve


HAPIl
Hcç xo:o«po::¡ µoi :ov yoµov, c0cìc yop xoi o¡:oç ciócvoi.
A4POAI1H
l¡ µcv o«oógµgociç cç c«i 0cov :gç Lììoóoç, xoi c«cióov o¡ix¡ ciç
:gv l«op:gv, oqc:oi oc g Lìcvg. :o cv:c\0cv óc cµov co:oi :o cpyov.
HAPIl
1o\:o o¡:o o«io:ov µoi óoxci. «cç o«oìciqci :ov ovópo, «cç c0cìgoci
poppopç xoi çcvç ouvcx«ìc\ooi,
A4POAI1H
Ooppci :ou:ou yc cvcxo. «oiócç yop µoi cioi óuo xoìoi, 'Iµcpoç xoi ´Lpcç·
o\:oi gycµovcç coov:oi :gç oóo\· o µcv ´Lpcç ovoyxooci :gv yuvoixo cpov,
o ó 'Iµcpoç iµcp:ov :c «oigoci oc xoi cpooµiov. xoi o¡:g óc ouµ«opo\oo
ócgooµoi xoi :cv Xopi:cv ouvoxoìou0civ :c xoi «opoyiyvco0oi· xoi o\:cç
ó«ov:cç o¡:gv ovo«ciooµcv.
HAPIl
'O«cç µcv :o\:o ¿cpgoci, oógìov, c A¡poói:g· oìì cpc yc góg :gç Lìcvgç
xoi o¡x oió ó«cç xoi opov o¡:gv oioµoi xoi «ìcc c¡0¡ :gç Lììoóoç xoi
:¡ l«op:¡ c«iógµc xoi c«ovcp¿oµoi c¿cv :gv yuvoixo· xoi o¿0oµoi ó:i µg
:o\:o góg «ov:o «oic. ìoµpovc o6v :o µgìov.


7. olvasmány 70

Igék
ovoyxo¸c, kényszerít
ovoyxooc (fut)
ovoyxooci lásd ovoyxo¸c
ovo«ci0c ovo«ci0c ovo«ci0c ovo«ci0c rábeszél
ovo«cioc ovo«cioc ovo«cioc ovo«cioc (fut)
ovo«ciooµcv lásd ovo«ci0c
o«oógµcc elutazik
o«oógµgoc (fut)
o«oógµgociç lásd o«oógµcc
o¡ix¡ „megérkezel”
ócoµoi ócoµoi ócoµoi ócoµoi + gen + inf kér vkt megtenni
ócgooµoi (fut) vmt
óoxcc óoxcc óoxcc óoxcc tűnik
c0cìc c0cìc c0cìc c0cìc = 0cìc akar
c0 c0 c0 c0cìgoc cìgoc cìgoc cìgoc (fut)
ciócvoi (infinitivus) „megtudni”
c«ovcp¿oµoi visszatér
c«iógµcc ott van, tartóz-
kodik vhol
cpoc cpoc cpoc cpoc + gen vágyik vkre,
szerelmes vkbe
co:oi lesz (lásd nytan)
oioµoi oioµoi oioµoi oioµoi vél
opoc opoc opoc opoc lát (fut-ban
oqoµoi oqoµoi oqoµoi oqoµoi (fut) deponens!)
oqc:oi lásd opoc
«opoyiyvoµoi mellette van,
segít neki
«ìcc «ìcc «ìcc «ìcc hajózik
«oicc «oicc «oicc «oicc + kettős acc tesz vkt (acc)
«oigoc «oigoc «oigoc «oigoc (fut) vmvé (acc!)
«oigoci lásd «oicc
ouµ«opciµi vkvel együtt
jelen van
ouµ«opo\oo lásd ouµ«opciµi
ouvoxoìou0cc követ, (el)kísér

ouvcx«ìc\ooi „együtt elhajózni”
¿cpcc végződik
Főnevek
ovgp, ovópoç, o ovgp, ovópoç, o ovgp, ovópoç, o ovgp, ovópoç, o férj, férfi
:o cv:c\0cv a többi
cpyov, cpyou, :o cpyov, cpyou, :o cpyov, cpyou, :o cpyov, cpyou, :o dolog, munka
´Lpcç, ´Lpc:oç, o ´Lpcç, ´Lpc:oç, o ´Lpcç, ´Lpc:oç, o ´Lpcç, ´Lpc:oç, o Szerelem,
Szenvedély
gycµcv, gycµovoç, o vezető
0co, 0coç, g látogatás; látvány
'Iµcpoç, Iµcpou, o Vágy
oóoç, oóo\ oóoç, oóo\ oóoç, oóo\ oóoç, oóo\ (fem!), g g g g út
«oiç, «oióoç, o «oiç, «oióoç, o «oiç, «oióoç, o «oiç, «oióoç, o/ // /g g g g gyerek
Xopi:cç, Xopi:cv, oi a Báj istennői
Melléknevek, számnevek
oógìoç, oógìov bizonytalan, nem
világos
ó«ov:cç = «ov:cç
o«io:oç, o«io:ov hihetetlen
poppopoç, poppopoç, poppopoç, poppopoç, poppopov poppopov poppopov poppopov barbár
óuo óuo óuo óuo kettő
cpooµioç, cpooµiov kívánatos
iµcp:oç, iµcp:g, iµcp:ov vonzó
çcvoç, çcvg, çcvov çcvoç, çcvg, çcvov çcvoç, çcvg, çcvov çcvoç, çcvg, çcvov idegen;
vendégbarát
Határozószók, névmások
ó«cç (hogy) miként (függő kérdő nm)
o\:cç o\:cç o\:cç o\:cç így
cç mintegy, mintha
Elöljárószók, névutók
cvcx cvcx cvcx cvcxo o o o + gen miatt (névutó is)
c¡0u + gen egyenesen vmi felé
Kötőszók
c«cióov mihelyt, amint
Földrajzi nevek
l«op:g, l«op:gç,g Spárta
Nyelvtan
Igeragozás
(1) futurum

jelen múlt jövő
befejezetlen v.
folyamatos
praesens imperfectum

praeteritum imperfectum √

pontszerű, egyszeri –
aoristos √

(a fut. nem fejezi ki!)
futurum
befejezett, eredményes
praesens perfectum praeteritum perfectum futurum perfectum
7. olvasmány 71

(a) f ut urum act i vum
képzés: igető* + o + cselekvő praesens-végződések

*Sok igének több töve is van, s előfordul, hogy a futurum és az aoristos alakok más-más tőből
származnak. Egy ige szótári alakja ezért a futurum act. S/1-et is (a második helyen) tartalmazza,
valamint az aoristos act. S/1-et is ( a harmadik helyen). Íme például a «oicc ige szótári alakjának első
három tagja:

«oic-c praesens imperfectum S/1, «oig-oc futurum act. S/1, c-«oig-oo aoristos act. S/1.

Az eddig tanult legfontosabb igék igetöveit lásd lentebb a (4) pontban; a szótári alakhoz tartozó
további négy alakról pedig később lesz szó.

tő: o«oógµg- ’el fogok utazni’ stb.
singularis pluralis
1. személy
o«oógµg-o-c o«oógµg-o-oµcv
2. személy
o«oógµg-o-ciç o«oógµg-o-c:c
3. személy
o«oógµg-o-ci o«oógµg-o-ouoi(v)

infinitivus

o«oógµg-o-civ


(b) f ut urum medi um
képzés: igető + o + mediális praesens-végződések

tő: ócg- ’kérni fogok’
singularis pluralis
1. személy
ócg-o-oµoi ócg-o-oµc0o
2. személy
ócg-o-¡ ócg-o-co0c
3. személy
ócg-o-c:oi ócg-o-ov:oi

infinitivus

ócg-o-co0oia létige futuruma: ’leszek’
singularis pluralis
1. személy
c-o-oµoi c-o-oµc0o
2. személy
c-o-¡ c-o-co0c
3. személy
c-o-:oi c-o-ov:oi
infinitivus
coco0oi

(c) deponens f ut urum me di um: opoc - oqoµoi
Néhány igének mediális ragozású a futuruma, de jelentése ugyanúgy aktív, mint a többi igeidőben. A
opoc-n kívül ilyen deponens futuruma van még például az oxouc oxouooµoi
7. olvasmány 72
ìoµpovc - ìgqoµoi ’megfog’, ’megkap’ vagy a xìc«:c - xìcqoµoi ’lop’ igének.

(2) T-tövűek f ut uruma és aori s t osa

A T-tövűek T-je (:, 0, ó) a futurum és aoristos o-ja előtt nyom nélkül kiesik (vö. a T-tövű névszók
ragozásával, 5.a):

ovo«ci0-c → ovo-«ci-oc
→ ov-c«ci-oo

(3) i mperfectum- és i getövek

A tővégződés alapján a görög igék a következő három nagy csoportba sorolhatók:
1. mgh-s tövűek
kettőshangzó-tövűek (pl. oyopcuc)
összevontak (vixoc, oxo«cc)
2. zárhang-tövűek
P-tövűek (pìc«c, xpu«:c, ìci«c, ìoµpovc)
K-tövűek (oyc, ìcyc, c¿c)
T-tövűek (óixo¸c)
3. folyékony-hangzós tövűek (xpivc, vcµc, o:cììc, óio¡0cipc)

Az egyes igeidők azonban viszonylag ritkán képezhetők ugyanabból az igetőből. Ilyen ritkább esetnek
számít az oyopcuc (és a kettőshangzó-tövűek többsége) vagy a ìcyc, amelyek mind
imperfectumban, mind futurumban, mind aoristosban stb. változatlanul ugyanabból az oyopcu-
illetve ìcy-tőből képezik alakjaikat.
Az igék túlnyomó többségének imperfectum-töve eltér az igetőtől: gyakran nem is fedezhető
fel benne a tő végződése (például a xpu«:c-n elsőre nem látszik, hogy P-tövű lenne), ráadásul
magának az igetőnek is olykor különböző változatai használatosak az egyes igeidőkben. Hogy mikor
melyik – éppen ezt mondja meg a szótári alak. Ezek szerint egy görög ige megtanulásához nem elég
egyetlen szót megtanulni, hanem a szótári alak mind a hét tagját meg kell tanulni? Igen is, meg nem
is. Aki egy ige szótári alakját megtanulja, az több tucat más ige sémáját is megismeri; az azonos tövű
igék ugyanis nagyon hasonlóan ragozódnak (bár kivételek és meglepetések mindig is lesznek).
A hasonló ragozási csoportok megállapításához az igetövek mellett a másik fontos
szempontot az jelenti, hogyan képzi az imperfectum-tövét egy ige. Ennek alapján hét osztályba
sorolhatók a görög igék:
I. egyszerű imperfectum-tövűek:
pl. igető oyopcu- = imperfectum-tő oyopcu-(c),
igető ìcy- = impf. ìcy-,
II. j-hanggal képzett imperfectumok:
«poy-j → impf. «po::-,
xpu«-j → impf. xpu«:-,
o:cì-j → impf. o:cìì-,
ovoyxoó-j → impf. ovoyxo¸-,
¡iìc-j → impf. ¡iìc-,
III. orrhanggal bővülő imperfectumok:
ìop-+ µ + ov → impf. ìoµpov-,
7. olvasmány 73
IV. -ox- képzős imperfectumok:
ygpo- → impf. ygpoox- (lásd később),
V. reduplikált imperfectumok:
ycv- → impf. yiyvo- (lásd később),
VI. E-osztály:
impf. c0cì-g → c0cìg-,
óox- → impf. óoxc-.
VII. Az utolsó „vegyes osztályba” azokat az igéket szokás sorolni, amelyek szótári alakja
eredetileg egymással össze nem függő igék alakjaiból állt össze (pl. opoc oqoµoi cióov).
Ha tehát egy igét megtanulunk, nemcsak az imperfectum-és igetövét kell megjegyezni, hanem
azt is tisztázni kell, milyen viszonyban van egymással a két tő, mert ennek alapján sorolható be egy-
egy ragozási osztályba, vagyis ekkor derül ki, mely igékkel rokon a ragozása.
E két szempontot együttesen érvényesítve alakíthatók ki a hasonló ragozású igék egyes
csoportjai. Ezekbe a csoportokba a következőképpen sorolhatók az eddig tanult legfontosabb igék:

imperfectum futurum act. aoristos act.

I-II. osztály (célszerűbb együtt kezelni őket)
kettőshangzó-tövűek
oyopcuc (egyszerű) oyopcuoc gyopcuoo
oxouc (látszólag egyszerű) oxouooµoi gxouoo

összevontak
vixoc (j-hanggal képzett) vixgoc cvixgoo
oxo«cc oxcqoµoi (más tő!) később tárgyaljuk

P-tövűek
pìc«c (egyszerű) pìcqc cpìcqo
xpu«:c (j-hanggal képzett) xpuqc cxpuqo
ìci«c (egyszerű) ìciqc cìi«ov (tőhangzóváltás!)

K-tövűek
oyc (egyszerű) oçc gyoyov (reduplikációval!)
c¿c (egyszerű) cçc vagy o¿goc co¿ov (kivételes)
ìcyc (egyszerű) ìcçc cìcço
«po::c (j-hanggal képzett) «poçc c«poço

T-tövűek
ovoyxo¸c (j-hanggal képzett) ovoyxooc gvoyxooo
óixo¸c (j-hanggal képzett) óixooc cóixooo
ovoµo¸c (j-hanggal képzett) ovoµooc cvoµooo

folyékony-hangzós tövűek
xpivc (j-hanggal képzett) l. később l.később
ogµoivc (j-hanggal képzett)
vcµc (egyszerű)
o:cììc (j-hanggal képzett)
óio¡0cipc (j-hanggal képzett)

III. orrhanggal bővülő
7. olvasmány 74
P-tövű
ìoµpovc ìgqoµoi cìopov

IV. -ox- képzős:
ygpooxc később

V. reduplikált:
yiyvoµoi később

VI. E-osztály
pouìoµoi pouìgooµoi l.később
c0cìc c0cìgoc g0cìgoo
ócoµoi ócgooµoi l.később
K-tövű
óoxcc óoçc cóoço

Vegyes osztály
opoc oqoµoi cióov
¡cpc oioc gvcyxov
cp¿oµoi cìcuooµoi gì0ov

Névszóragozás
tővál tó p-t övűek: ovgp, ovópoç

Ez a főnév két tőből képezi alakjait, a három tőváltozatot mutató 0uyo:gp-hoz hasonlóan (a p-
tövűeknek ebbe a csoportjába még három főnév tartozik: a «o:gp apa’, µg:gp anya’ és a
yoo:gp gyomor’, ragozásukat lásd 11. olv.). Az ovgp egyedi sajátossága még, hogy a v és p hangok
közé a ó átvezető hangzó kerül a kiejtés megkönnyítésére.

szótő: ovgp-, ovóp- ’férfi’, ’férj’
singularis pluralis
nom
ovgp ovóp-cç
acc
ovóp-o ovóp-oç
gen
ovóp-oç ovóp-cv
dat
ovóp-i ovópo-oi(v)


Gyakorlatok
1. Határozza meg a `:.v. igealakjait, majd képezze ugyanezeket az alakokat a -:`:u . és v.: . igékből!

`:.v. `:.v. `:.v. `:.v. igealak meghatározása -:`:u . -:`:u . -:`:u . -:`:u . v.: . v.: . v.: . v.: .
`:.1. futurum act. S.1. -:`:u c. v.j c.
: `.v::

`:.v:.

`:.1 µ:-c

7. olvasmány 75
`:.v. `:.v. `:.v. `:.v. igealak meghatározása -:`:u . -:`:u . -:`:u . -:`:u . v.: . v.: . v.: . v.: .
`.v:..

`:.1uc..

`:.v:.


2. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő igealakokkal, majd fordítsa le!
lc ,. …...................... :. ::.c., v. `A1,:.j …............................ . ,c µ.. (akarja; fogja
elintézni)
|`:.j …................................... uv '|,. : ,c . u lc ,.. (rákényszeríttetik)
c. \c,.: …................................. . lc ,.. :. j . ¯vc ,j., -c. ….....................
j. |`:.j.. (elkísérik; meggyőzik)
…............................. . c.:,c, …............................ j. -c``. cj. ,u.c. -c. (boldognak
tartom; meg fogja kapni)
. …........................ .. -:.., j µj `. ….......................... ; (lesz; birtokolni fogja)

3. A függőleges sorok azonos igeidőt jelölnek, a vízszintesek azonos számot és személyt. Pótolja a hiányzó alakokat!

igeidő? igeidő? igeidő? igeidő?
pìc«ci cpìc«c

cpìcqc
o«oógµo\oiv

o«oógµgoouoiv o«cógµgoov
o«ov:çç o«gv:oç o«ov:gociç


cµoxopi¸c:c µoxopioc:c cµoxopioo:c

4. Keresse meg az olvasmányban található infinitivusokat (az ciócvoi és a ouvcx«ìc\ooi kivételével)! Adja
meg az igék praesens imperfectum S.1. alakját!

infinitivus praes impf S.1.
1.
2.
3.
4.
5. Párosítsa a nemben, számban, esetben egyeztetett szavakat!
7. olvasmány 76

A) vc.c a) c.:,.
B) -c``. c.. b) :.
C) c,c-. c) -u,c,c c..
D) c,,. -. d) -c ``j
E) ¸c`:vj. e) Ac -c..c
F) uu f) :.-ccc.
G) . µ:,j g) ,u.c.-..
H) .: c. h) c. µc

6. Melyik a kakukktojás, miért?

a) : -: `:.. - .: µ:c-c. - : ,c. - :-:. .
b) c.c,¸. c - ¡c-j,. c - Ac -c..c - -: c
c) :-:. - :cµc `:. - -,. c:. - -c ``:.

7. Tegye át a pluralis dativusban álló jelzős kifejezéseket egyes számba!
:oiç oyo0oiç gycµooiv
:oiç poppopoiç yuvoiçiv
:oiç ìcuxoiç ocµooiv
:oiç «ooiv cpyoiç
:oiç ócivoiç «o0coi
:oiç ¿oìc«oiç oóoiç
:oiç ìoìouooiç 0uyo:pooiv

8. „Kettős accusativus” - Fordítsa le az alábbi mondatokat!

Ac,:. |u ,. cc,cvj. Au:. c : v. jc:..
j. v`.. .. ¯vc,.c.. -c. Ac-::c. µ.c .µc ¸uc...
. l:,.-`: c v:.:-c.::-c -. c,cj, . c. ,u .c..
oógìov oi A¿oioi c«oigoov :gv 1poiov.
g ¡uoiç ovópo oc c«oigoc xoi o¡ yuvoixo.

oo:po«gç, ou, o satrapa, perzsa helytartó
«cv:cxoiócxoxiç tizenötször
oipcoµoi választ

9. Alakítsa át a következő mondatokat jövő idejűvé!
ci pcµoi cioiv, cioi xoi 0coi.

0coç :o¡ç ov0pc«ouç ¡iìci.
¡iìcc szeret
7. olvasmány 77

o0ovo:oç g qu¿g xoi ovcìc0poç.
ovcìc0poç, ov elpusztíthatatlan, elenyészhetetlen

cìc¡ov:o cx µuioç «oiciç.
o cìc¡oç, ov:oç elefánt g µuio,-oç légy

µio ¿cìiócv cop o¡ «oici.
g ¿cìiócv, ovoç fecske :o cop, copoç tavasz

oi ov0pc«oi Aìcçovópov 0cov ovoµo¸ouoiv.

oi oo¡oi u«o :cv ìoycv vixcv:oi.


10. Névelőhasználat.
Fordítsa magyarra!
:o ov:o
oi cx Kopiv0ou
oi :o:c
o pouìoµcvoç
:o Lììoóoç
:o xoxcç ìcyciv
oi oypoixoi
:o xpivciv
«io:cuc :oiç xoìoiç xoyo0oiç (= xoi oyo0oiç).
lcxpo:gç ovgp :cv :o:c gv opio:oç.
cyc ciµi :o oì¡o xoi :o c µcyo.

Fordítsa görögre!
a legjobbak
az Argoszból valók
a látszat
a borjakat legeltetők
az én dolgaim
a sajnálás
az Ida környékiek
a jelen („a most”)
szidni (csúnyán beszélni) a látható dolgok

11. Olvasd és fordítsd!
g xoììio:g 0co gvoyxooc µc :ooóc «c:poç o«oìi«civ.
:i :o\:o ovoyxo¸ci oc ópov,
:o¡ç opio:ouç :cv A¿oicv ovoyxoooµcv «opoyiyvco0oi.
«ìgoiov góg civoi oioµoi o¡:ouç.
«ov:oç oioµoi cpov :gç Lìcvgç.
:iç ¡iìov civoi oic:oi o¡:ov,
xoìcç :o\:o ¿cpgociv oico0c,
o«oógµgociv oioµoi o¡:ouç.
o«oógµgociv oioµoi.
7. olvasmány 78
xoxoç gycµcv civoi oic:oi.
xoxoç gycµcv coco0oi oic:oi.
xoxov gycµcvo civoi :ov ovópo oic:oi.
«oioi «pc«ci o\:cç ìcyciv.
o¡ «oiói «pc«ci o\:cç oxo«civ.
o¡ «pc«ci ooi oììouç pìc«civ.
ócgooµoi uµcv :o¡ç «oióoç :pc¡civ.
ovo«ci0c :ov çcvov :o¡ç «oióoç :pc¡civ.
ovo«cioc :ov çcvov, o pouìoµoi, ìcyciv.
o uµciç pouìco0c ìcyco0oi, ìcyc.
o o¡ c0cìciç ìcyco0oi, xcìcuc o¡:ov ìcyciv.

12. Fordítsa görögre!

Parisz Léda lányával együtt akar Spártából elhajózni.

Aphrodité segít annak, aki neki ítélte oda az almát.

A Khariszok, a szépség istennői mindannyian győzködik Helenét.

Menelaosz nyugodt, és vendégbarátként tekint Pariszra.

Nem elég szeretni az asszonyt, vigyázni is kell rá.


13. Válassza ki a megfelelő kifejezéseket, és egészítse ki velük a mondatokat!

. -c-c v.u.: u - :¸uc.. 1. `u …................................
0 c,cj, :.. -jc: u ¡c,¡c ,u, -c. .u . …....................... : -: `:. v`:. ..
¡u` µ:-c c -u:.., …........................... cv: `.v:. j |`: .j . c.:,c.
'.,c : ci j :j ….................................... cvv`:.. .

:ivoç cvcxo, cv ovoyx¡, cx :gç l«op:gç, ciç :gv «oìiv

14. Mit jelenthet?

¯vc,.cj,-u
. µ:. ,.
j c.c,-j,-j
j 1.,-:.
: ,,c ¸µc.
v`uvc.,-vc.:
j,: µc.
j :. c:,-u
j : ç:,-u
:j `,-j,-.

7. olvasmány 79
15. Az alábbi szócsoportokban három szó ugyanabból a görög szóból ered, egy pedig nem. Mely görög szavakból
erednek, és melyik nem való közéjük?

berber, Borbála, borbély, barbár
allergia, parergon, pergola, energia
ortodox, paradox, index, dogma
leander, Andrea, andrológus, androgén
xenofób, Xénia, philoxéria, xenon
dilemma, dialektus, dioxid, disztichon
metódus, anód, paródia, periódus
poéta, poén, poéma, onomatopoézis1. oyo0ov :o ou:o\ cvcxcv.
ou:o\ önmaga (gen)

„Platón”: Meghatározások 413a3
2. «oig:gv ...´Lpcç óióooxci

óióooxc tanít (aktív), tanul (mediális) «oig:gç, «oig:o\, o költő
Euripidész 663. töredéke


3. ygpooxc ó' oici «oììo óióooxoµcvoç

oici mindig ygpooxc öregszik
Szolón 18.1

4. ¿oìc«ov «oììoç oóo¡ç óµo :o\ piou poói¸civ.

óµo egyszerre poói¸c jár

oóoç, oóo\, g út
„Menandrosz” (Sztobaiosz: Anthologia 3.1.40)
8. olvasmány 80
8. ZEUSZ GYERMEKEI*
Zc¡ç yoµci µcv 'Hpov, xoi :cxvoi 'Hpgv Liìci0uiov ´Apgv, ouvcp¿c:oi óc «oììoiç
0vg:oiç :c xoi o0ovo:oiç yuvoiçiv. cx µcv o6v Ocµióoç :gç O¡povo\ ycvvç
0uyo:cpoç 'Opoç, Lipgvgv L¡voµiov Aixgv, Moipoç, cx Aicvgç óc A¡poói:gv,
cx óc Mvgµoouvgç Mouooç.

Ag:c óc ouvcì0o\oo Aii xo:o :gv ygv ó«ooov u¡ 'Hpoç gìouvc:o, µc¿piç ciç
Agìov cì0o\oo «pc:gv ´Ap:cµiv, \o:cpov A«oììcvo cycvvgocv. ´Ap:cµiç µcv o6v
:gv 0gpov ooxo\oo «op0cvoç cµcivcv, A«oììcv óc :gv µov:ixgv µo0cv «opo
Hovoç :o\ Aioç gxcv ciç Acì¡ouç, ¿pgoµçóouogç :o:c Ocµióoç· cç óc o ¡poupcv
:o µov:ciov Hu0cv o¡iç cxcìucv o¡:ov «opcì0civ c«i :o ¿ooµo, :o\:ov ovcìcv
:o µov:ciov «opoìoµpovci.


* Apollodórosz mitológiai összefoglalója nyomán (1.13)

8. olvasmány 81


Igék
ovoipcc, ovoipcc, ovoipcc, ovoipcc, fut ov-oipgoc, ov-oipgoc, ov-oipgoc, ov-oipgoc,
aor ov-ciìov ov-ciìov ov-ciìov ov-ciìov,
aor. part ov-ciìcv ov-ciìcv ov-ciìcv ov-ciìcv elpusztít
ooxcc ooxcc ooxcc ooxcc, fut ooxgoc, ooxgoc, ooxgoc, ooxgoc, gyakorol,
aor goxgoo goxgoo goxgoo goxgoo foglalkozik
yoµcc feleségül vesz
ycvvoc , fut ycvvgoc,
aor cycvvgoo nemz
cìouvc űz
gxc gxc gxc gxc, praet impf gxov gxov gxov gxov érkezik
xcìuc xcìuc xcìuc xcìuc, fut xcìuoc xcìuoc xcìuoc xcìuoc,
aor cxcìuoo cxcìuoo cxcìuoo cxcìuoo megakadályoz
µo0cv l. µov0ovc
µov0ovc, µov0ovc, µov0ovc, µov0ovc, fut µo0gooµoi µo0gooµoi µo0gooµoi µo0gooµoi
aor cµo0-ov cµo0-ov cµo0-ov cµo0-ov tanul
µcvc µcvc µcvc µcvc, aor cµcivo cµcivo cµcivo cµcivo marad
«opoìoµpovc átvesz, megkap
«opcì0civ l. «opcp¿oµoi „odamenni”
«opcp¿oµoi, fut «opcìcuooµoi,
aor «opgì0ov odamegy
ouvcì0o\oo → ouvcp¿oµoi
ouvcp¿oµoi + dat egyesül, együtt
hál vkivel
:cxvoc, fut :cxvcoc,
aor c:cxvcoo nemz
¡poupcc, fut ¡poupgoc,
aor c¡poupgoo őriz
¿pgoµçócc, fut ¿pgoµçógoc,
aor c¿pgoµçógoo jósol, jóslatot ad
Főnevek
yg, ygç, g yg, ygç, g yg, ygç, g yg, ygç, g föld
0gpo, 0gpoç, g 0gpo, 0gpoç, g 0gpo, 0gpoç, g 0gpo, 0gpoç, g vadászat
µov:ixg, µov:ixgç, g jóslás
o¡iç, o¡ccç , o o¡iç, o¡ccç , o o¡iç, o¡ccç , o o¡iç, o¡ccç , o kígyó
«op0cvoç, «op0cvou, g «op0cvoç, «op0cvou, g «op0cvoç, «op0cvou, g «op0cvoç, «op0cvou, g szűz
¿ooµo, ¿ooµo:oç, :o nyílás, hasadék

Melléknevek, számnevek
o0o o0o o0o o0ovo: vo: vo: vo:oç, o0 oç, o0 oç, o0 oç, o0ovo ovo ovo ovo:ov :ov :ov :ov halhatatlan
ó«ooov = «ooov
«oìuç, «oììg, «oìu (f) sok
«pc:oç, «pc:g, «pc:ov «pc:oç, «pc:g, «pc:ov «pc:oç, «pc:g, «pc:ov «pc:oç, «pc:g, «pc:ov első
Határozószók
:o:c :o:c :o:c :o:c akkor
\o:cpov később
Elöljárószók, kötőszók
c«i + acc -hoz/hez/höz
xo:o xo:o xo:o xo:o + acc szerte,
-on/en/ön
µc¿piç ciç + acc egészen -ig
«opo «opo «opo «opo + gen -tól/től
u¡ = u«o u«o u«o u«o + gen által
cç cç cç cç mivel (okhat.-i)
Tulajdonnevek
A«oììcv, A«oììcvoç, o A«oììcv, A«oììcvoç, o A«oììcv, A«oììcvoç, o A«oììcv, A«oììcvoç, o Apollón
´Apgç, ´Apcoç, o a háború istene
´Ap:cµiç, Ap:cµióoç, g Artemisz
Agìoç, Agìou, g Délosz (sziget)
Aixg, Aixgç, g Aixg, Aixgç, g Aixg, Aixgç, g Aixg, Aixgç, g a jog istennője
Aicvg, Aicvgç, g Dióné
Liìci0uio, Liìci0uioç, g a szülés istennője
Lipgvg, Lipgvgç, g Lipgvg, Lipgvgç, g Lipgvg, Lipgvgç, g Lipgvg, Lipgvgç, g a béke istennője
L¡voµio, L¡voµioç, g a törvényesség istennője
Zcuç, Aioç, o Zcuç, Aioç, o Zcuç, Aioç, o Zcuç, Aioç, o Zeusz
Ocµiç, Ocµióoç, g a rend istennője
Ag:c, Ag:o\ç, g Létó
Mvgµoouvg, -ouvgç, g az emlékezet istennője
Moipo, Moipoç, g Moipo, Moipoç, g Moipo, Moipoç, g Moipo, Moipoç, g a sors istennője
Mo\oo, Mouogç, g Múzsa
O¡povoç, O¡povo\, o Ég
Hov, Hovoç, o Pán
Hu0cv, Hu0cvoç, o Püthón

Nyelvtan
Igeragozás

(1) praet eri t um i mperf ec t um medi o- pas si vum

8. olvasmány 82
jelen múlt jövő
pr. impf.
activum √
pr. impf.
medio-passivum √
praet. impf.
activum √
praet. impf.
medio-passivum

– aoristos
act. √
aor.
med.
aor.
pass.futurum
act. √
futurum
med. √
futurum
pass.
praesens perf.
act.
praesens perf.
med.-pass.
praeteritum
perf. act.
praeteritum perf.
med-pass.
futurum perfectum

képzés: augmentum + imperfectum-tő + medio-passzív végződések

imperfectum-tő: cìouv-
singularis pluralis
1. személy
gìouv-oµgv gìouv-oµc0o
2. személy
gìouv-ou gìouv-co0c
3. személy
gìouv-c:o gìouv-ov:o


(2) o-tövű összevont i gék praes ens i mpe rf e ct um act i vuma

imperfectum-tő: :cxvo-
singularis pluralis
1. személy
:cxvo-c > :cxvc :cxvo-oµcv > :cxvo\µcv
2. személy
:cxvo-ciç > :cxvoiç :cxvo-c:c > :cxvo\:c
3. személy
:cxvo-ci > :cxvoi :cxvo-ouoi(v) > :cxvo\oi(v)

infinitivus

:cxvo-civ· > :cxvo\v
*eredetileg c-cv, ez vonódott össze két lépésben az ige tövével.

Szabály: o + c, o, ou → ou,
o + g, c → c,
o + iótás kettőshangzó (ci, oi, ¡) → oi.

(3) az erős aori st os főnévi és mel l éknévi i geneve act i vumban
(a) i nf i ni t i vus
képzés: aoristos-tő + -civ
aoristos-tő: cì0- → cì0civ
µo0- → µo0civ

Erős aoristos infinitivus az 5. olvasmányban szereplő ióciv is.

(b) part i ci pi um
képzés: aoristos-tő + -cv -o\oo -ov
8. olvasmány 83
aoristos-tő: cì0- → cì0cv, cì0o\oo, cì0ov (cì0ov:oç)
µo0- → µo0cv, µo0o\oo, µo0ov (µo0ov:oç)

Partici piumos szerkezetek
(1) geni t i vus abs ol ut us

A«oììcv gxc ¿pgoµçóouogç :o:c Ocµióoç ~ ó:c Ocµiç c¿pgoµçóci
Apollón Themisz jóslatadásaikor érkezett ~ Ap. akkor érkezett, amikor Th. adott jóslatokat

Magyarázat: A genitivusban álló participium és a hozzátartozó névszó között olyan kapcsolat van,
amilyen állítmány és alany között szokott lenni. Innen kapta nevét is: a két szó a mondat
állítmányától „független” (= absolutus) szószerkezetet alkot. Fordításkor szintén célszerű alárendelt
mondattá alakítani; a participiumból lesz az állítmány, a névszóból az alany.

A szerkezet különféle határozó szerepét töltheti be a mondatban, másképpen fogalmazva: különféle
mellékmondattá alakítható. Lehet időhatározó:

Hopióoç vcµov:oç :o poióio Lpµgç «opgì0cv c«i :gv ´Iógv.
Amikor Parisz legeltette a borjakat, Hermész megérkezett az Idára.

Lehet okhatározó:

:cv 0ccv oµoicç xoìcv o¡ocv, ¿oìc«g g xpioiç co:i.
Mivel az istennők egyformán szépek, nehéz a döntés.

Lehet módhatározó:

Hopiç :cv Xopi:cv «opoyiyvoµcvcv :gv Lìcvgv yoµci.
Parisz a Khariszok segítségével veszi feleségül Helenét (úgy, hogy a Khariszok segítenek neki).

Kifejezhet feltételességet:

o¡ócv oóuvo:ov co:i 0co\ 0cìov:oç.
Semmi sem lehetetlen, ha egy isten akarja.

És kifejezhet megengedést is:

0gpov ooxgoc «o:poç xcìuov:oç.
Vadászni fogok, hiába / bár tiltja az apám.

Mindig a szövegösszefüggés dönti el, milyen értelmű az igeneves szerkezet és a mondat között a
kapcsolat; időnként többértelműség is előfordul.

(2) part i c i pi um c oni unct um

´Ap:cµiç :gv 0gpov ooxo\oo «op0cvoç cµcivcv.
A vadászatban lelvén örömét, Artemisz szűz maradt. Vagy:
Artemisz a vadászattal töltötte idejét, és szűz maradt.
8. olvasmány 84
Egy participium gyakran kapcsolódik a mondat valamelyik névszói részéhez (vagyis nemben,
számban és esetben megegyezik vele). Ha ilyenkor nem jelzői szórend van köztük, akkor a két szó – a
genitivus absolutushoz hasonló – mondatértékű szószerkezetet alkot, és valamilyen határozót fejez
ki. A kapcsolódás alapján az ilyen szerkezetet participium coniunctumnak nevezzük. A kapcsolódás lehet
például időhatározói és/vagy okhatározói:

Ag:c óc ouvcì0o\oo Aii xo:o :gv ygv ó«ooov u¡ 'Hpoç gìouvc:o.
Miután/mivel Létó együtt hált Zeusszal, Héra az egész földön kergette őt.

Megjegyzés: az aoristos alapvetően előidejűséget, az imperfectum egyidejűséget fejez ki. Ez a szabály a
genitivus absolutusra is érvényes.

Szintén időhatározói az olvasmány következő két mondatában szereplő participium coniunctum:

:ov o¡iv ovcìcv A«oììcv «opoìoµpovci :o µov:ciov.
Miután Apollón megölte a kígyót, átvette a jósdát. Vagy:
Apollón megölte a kígyót, majd átvette a jósdát.

A«oììcv :gv µov:ixgv µo0cv «opo Hovoç gxcv ciç Acì¡ouç.
Apollón kitanulta a jóslás mesterségét Pántól, aztán elment Delphoiba.

Megengedést és ellentétet fejez ki a következő példa:

ovoyxo¸ciç µc :ov óco«o:gv :ov cµov o«ox:civciv o¡x c0cìov:o.
Arra kényszerítesz, hogy megöljem az uramat, miközben / holott én nem akarom.

Névszóragozás
(1) egyszótagú cu-t övűek
névszóragozásI. deklináció (o-tövűek) II. deklináció (o-t.) III. deklináció
mássalhangzó-t tövűek i- és u-tövűek kettőshangzó-tövűekegyszótagú cu- cu- cu- cu-tövűek
tő: Zcu-, Ai(¡)-
nominativus
o Zcuç
accusativus
:ov Aio
genitivus
:o\ Aioç
dativus
:( Aii
vocativus
c Zc\
8. olvasmány 85

A szótő eredeti véghangzója, a ¡ mgh-k között kiesett (Ai¡o → Aio), msh előtt és szóvégen pedig
kettőshangzóvá vonódott össze a megelőző c mgh-val (Zc¡ç → Zcuç). A szókezdő msh-k közül a
ói- (dj) az eredeti, ebből fejlődött ki a ¸ a ój → ¸ hangváltozási törvénynek megfelelően. Nagyon
kevés névszó tartozik ide.

(2) Rendhagyó al akok: «oìuç, «oììg, «oìu ’sok’

tő: «oìu-, «oììo-, illetve «oììo- ’sok’

singularis pluralis

masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum
nominativus
«oìuç «oììg «oìu «oììoi «oììoi «oììo
accusativus
«oìuv «oììgv «oìu «oììouç «oììoç «oììo
genitivus
«oììo\ «oììgç «oììo\ «oììcv «oììcv «oììcv
dativus
«oìì( «oìì¡ «oìì( «oììoiç «oììoiç «oììoiç

A «oìu-tő csak a hím- és semlegesnem sing. nom.-ban és acc.-ban használatos, a ragozás egyébként a
háromvégűek szokványos sémáját követi a «oììo- és «oììo- tőből.

(3) Rendhagyó al akok: -iv / -ióo

Az -iç végű T-tővű névszók, ha nem végélesek, S/acc-ban az -ióo végződés helyett a rövidebb
-iv alakot használják: ´Ap:cµiv, Ocµiv, Hopiv (lásd a 4. olvasmányt)


A zenei hangsúl y
A harmadél es névszók hangsúl yozása
Ha a szó harmadéles, a végződés pedig rövid:
´Ap:cµió- + -oç,
ovoµo:- + -oç,
akkor az ékezet ugrik egyet a szó vége felé, de megmarad harmadélesnek:
→ Ap:cµióoç,
→ ovoµo:oç.

Ha viszont a végződés hosszú: -cv,
akkor az ékezet kettőt ugrik előre, és a szó másodéles lesz:
→ Ap:cµiócv,
→ ovoµo:cv.

Gyakorlatok

1. Egészítse ki a táblázatot! Az igék száma és személye maradjon meg!

8. olvasmány 86
szám,
személy
praesens impf. act. praeteritum impf. act. praes. impf. med. praet. impf. med.
sing. 3.
cìouvci

gìouvc:o

cxcìucç xcìu¡


ovoµo¸oµcv

ovoµo¸oµc0o


cìci«ov

cìci«oµgv

xpu«:ov:oi

¡cpc:c

c¡cpco0c

c«po::c:c «po::co0c


c:pc¡ov

c:pc¡oµgv
xcìcuciç


2. Tegye a következő jelzős kifejezéseket singularisból pluralisba illetve fordítva!
:gv xoìgv «op0cvov
:ou:cv :cv o¡ccv
:o\ ócivo\ ¿ooµo:oç
:oiç poppopoiç «oioiv
:oiç o0ovo:oiç 0uyo:pooiv

3. A megadott példa szerint egyeztesse a névelővel a főneveket, és illessze hozzájuk a zárójelben megadott
participiumokat is! Fordítsa le a kifejezéseket!
:o¡ç …............... vcoviox.... (cì0cv) →
:o¡ç cì0ov:cç vcovioxouç az érkező fiatalemberek
:gç ….................................. 0c........ (vixcv) …........................................
:( ….................................. ovóp…... (cìouvoµcvoç) …........................................
:o ….................................. poiói......... (0oppcv) …........................................
oi …................................... yuvoix..... (oxoucv) …........................................
:oiç …............................... ov0pc«..... (óixo¸cv) …........................................

4. a) Fordítsa le, majd adja meg a kért esetét az alábbi jelzős kifejezéseknek!
g ¿pgoµçóo\oo Hu0io → sing. dat.
o :o µov:ciov ¡poupcv o¡iç → sing. acc.
o ov0pc«oç :ov «ìo\:ov xpu«:cv → plur. nom.
g :gv µov:ixgv µo0o\oo «op0cvoç → plur. dat.
8. olvasmány 87
o µcyoìo «po::cv ovgp → sing. gen.
b) Figyelje meg a különbséget:
o :ov o¡iv ovcìcv A«oììcv ↔ o A«oììcv :ov o¡iv ovcìcv vagy ovcìcv :ov o¡iv o A«oììcv
a kígyóölő Apollón ↔ Apollón, miután/mivel a kígyót megölte…
A participium jelentését a szórend is kifejezi: jelzői szórendben értelemszerűen jelző, ha viszont nem ékelődik a névelő
és a főnév közé, akkor határozót kifejező coniunctum. Ennek figyelembe vételével fordítsa le az alábbi mondatokat!
¿pgoµçóo\oo g Hu0io µovou :o\ A«oììcvoç oxouci.
:ov o¡iv :ov ¡poupo\v:o :o µov:ciov o¡:oç o 0coç ovciìcv.
:ov «ìo\:ov xpu«:ov:i o¡ «oììoi ¡iìoi.
:gv µov:ixgv µo0o\oo g «op0cvoç cv :oiç Acì¡oiç µcvci.

5. Határozza meg a megadott igealakokat, és képezze ugyanezeket a másik két igéből!

praes impf. sing. 1.
:cxvoc ycvvoc ooxcc

ycvvov


ooxci

:cxvo\oo


:cxvo\v:oi


ycvvcµcv


6. a) Fordítsa le a mondatokat!
b) Tegye át a mondatok alanyát és állítmányát többes számból egyes számba, vagy fordítva!
oi Mo\ooi «opoyiyvov:oi :oiç «oig:oiç.
a) ….............................................................
b) …............................................................

o o¡iç ¡poupci :o µov:ciov.
a) ….........................................................
b) ….........................................................

o\:g g oóoç ciç :o¡ç Acì¡o¡ç oyci.
a) …..........................................................
b) …..........................................................

oi yuvoixcç :o\ Aioç gìouvov:o u«o :gç 'Hpoç.
a) …...........................................................................
b) …...........................................................................

o oyycìoç cìi«c :gv «oìiv, xoi gì0cv c«i :o¡ç poppopouç.
a) …................................................................................................
b) …................................................................................................
8. olvasmány 88

7. Alakítsa át az alábbi cselekvő mondatokat szenvedővé!
o Mivo:oupoç go0ic :o¡ç ov0pc«ouç. (co0ic - eszik, elfogyaszt)

o Iµcpoç iµcp:ov xoi cpooµiov c«oici :ov vcovioxov.

o vcovioxoç :gv A¡poói:gv coxo«ci.

g Opçxg «oììoç c:pc¡c ¡opµoxióoç. (¡opµoxiç, ióoç g - boszorkány)

o Hopiç poióio cvcµc cv :¡ 4puyiç.

8. Fordítsa görögre!

Amikor Létó Déloszra érkezett, megszülte Artemiszt és Apollónt.
Úgy tűnik, először a Földé volt a delphoi-i jósda.
Nem tudom, hogy egy Erósz van, vagy sok.
Minden jó ember szereti Dikét, mert ő őrzi a világrendet.
Delphoiban versenyjátékokat is rendeztek.
Héra megparancsolta Argosznak, hogy őrizze Zeusz tehenét.

9. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő istennév genitivusával! Fordítsa le a mondatokat!
A¡poói:g, 'Hpo, Liìci0uio, A«oììcv, Mo\ooi, Lpµgç, Zcuç, ´Ap:cµiç
….......................... co:i g 0gpo.
….......................... co:i o yoµoç.
….......................... cioiv oi «oig:oi.
….......................... co:i :o cpc:ixo.
….......................... co:i «oç o xooµoç.
….......................... co:i :o ycvvov.
….......................... co:i :o ¿pgoµçóciv.
….......................... co:i :o ìcyciv.

10. A következő Aioc«oç nyomán írt rövid mese elolvasása után döntse el, hogy az alábbi állítások igazak-e
vagy hamisak!
KALH1AI KAI AALK1PYON
Kìc«:oi ciç :ivo oixiov ciocì0ov:cç o¡ócv oììo c\pov ci µg oìcx:puovo xoi :o\:ov
ìopov:cç o«gì0ov. ó:c óc oi xìc«:oi c0cìov o¡:ov 0uciv, o oìcx:pucv :oóc cìcyc·
o«oìuc:c cµc· ¿pgoiµoç yop :oiç ov0pc«oiç ciµi, vux:cp o¡:o¡ç c«i :o cpyo cycipcv.
oi óc ci«ov· oììo xoi óio :o\:o oc µoììov 0uoµcv· cxcivouç yop cycipcv gµoç o¡x
8. olvasmány 89
cçç xìc«:civ.
oìcx:pucv, ovoç, o kakas
o«cp¿oµoi elmegy, eltávozik
o«oìuc elbocsát, hazaenged
óio + acc miatt
coc hagy, enged
cycipc felkelt, felébreszt
ci µg csupán, kivéve
ci«ov → aor. ìcyc
cpyov, ou, :o tett, cselekvés, tevékenység; munka
c\pov → aor. cupioxc rátalál vmire, szerez
0uc feláldoz, megöl
xìc«:gç, ou, o tolvaj
µoììov inkább, jobban
vux:cp adv. éjjel
oixio, oç, g ház, lakás
ó:c amikor, amidőn
¿pgoiµoç, g, ov hasznos

1) Oi xìc«:oi vux:cp cpyo¸ov:oi. ------
2) Oi xìc«:oi ciç :gv oixiov ciocì0ov:cç cycipouoiv :ov oìcx:puovo. ------
l) Oi oìcx:puovcç cxcìuov :o¡ç xìc«:oç xìc«:civ. ------
4) Oi xìc«:oi o«oìuouoi :ov oìcx:puovo. ------
¯) O oìcx:pucv :o¡ç xìc«:oç µo0cv :o¡ç ov0pc«ouç cycipci. ------
6) 1cv xìc«:cv :ov oìcx:puovo 0uov:cv ov0pc«oi cp¿ov:oi. ------
7) Oi xìc«:oi cv :¡ oixiç xpu«:ov:oi. ------

11. Gyűjtsön az alábbi görög szavakból eredő magyar szavakat!

«pc:oç, ooxcc, «oç («ooo, «ov), ióco, «oìoi


l:c¡oç «ìcxcv «o: c\pov
cv :oiç poóoiç ´Lpc:o,
xoi :cv «:cpcv xo:oo¿cv
cpo«:io ciç :ov oivov,
ìopcv ó c«iov o¡:ov·
xoi v\v coc µcìcv µou
«:cpoioi yopyoìi¸ci.
Anakreóni dalok, 5
po«:i¸c, cpo«:ioo aor alámerít, alányom
yopyoìi¸c csiklandoz
coc + gen -ban/ben
cupioxc, c\pov aor talál
xo:c¿c, xo:co¿ov aor
xo:oo¿cv + gen „megfogva” vmnél
ìoµpovc, cìopov megfog, kézbe vesz
µcìoç, µcìouç, :o tag, testrész; dallam
«ìcxc fon
«o: = «o:c egyszer «ivc, c«iov aor iszik
«:cpov, «:cpo\, :o szárny
o:c¡oç, o:c¡ouç, :o koszorú

Milyen szójátékra épül a vers csattanója?
9. olvasmány 90
9. IÓ MÁR NEM LÁNY
ZEUSZ ÉS HERMÉSZ


ZLYl
1gv :o\ Ivo¿ou «oióo :gv xoìgv oio0o, c Lpµg,
LPMHl
Noi· :gv Ic ìcyciç,
ZLYl
O¡xc:i «oiç cxcivg co:iv, oììo óoµoìiç.
LPMHl
1cpoo:iov :o\:o· :( :po«ç ó cvgììoyg,
ZLYl
Zgìo:u«goooo g 'Hpo µc:cpoìcv o¡:gv. oììo xoi xoivov oììo :i ócivov
c«cµg¿ovgoo:o :¡ xoxoóoiµovi· pouxoìov :ivo «oìuoµµo:ov ´Apyov :o ovoµo
c«co:gocv, oç vcµci :gv óoµoìiv o\«voç cv.
LPMHl
1i o6v gµoç ¿pg «oiciv,
ZLYl
Ko:o«:oµcvoç cç :gv Ncµcov - cxci óc «ou o ´Apyoç pouxoìci - cxcivov
o«ox:civov, :gv óc Ic óio :o\ «cìoyouç cç :gv Aiyu«:ov oyoycv `Ioiv «oigoov·
xoi :o ìoi«ov co:c 0coç :cv cxci xoi :ov Nciìov ovoyc:c xoi :o¡ç ovcµouç
c«i«cµ«c:c xoi oç¸c:c :o¡ç «ìcov:oç.
9. olvasmány 91

Igék
oyc, oyc, oyc, oyc, fut oçc, oçc, oçc, oçc, aor gyoyov, gyoyov, gyoyov, gyoyov,
pass aor g¿0gv g¿0gv g¿0gv g¿0gv vezet
ovoyc, fut ovoçc, aor ovgyo- visszafelé hajt,
yov, pass aor ovg¿0gv duzzaszt
o«ox:civov lásd o«ox:civc
o«ox:civc o«ox:civc o«ox:civc o«ox:civc, aor o«cx:civov o«cx:civov o«cx:civov o«cx:civov megöl
pouxoìcc, fut pouxoìgoc,
aor cpouxoìgoo pásztorkodik
cv-oììo::-c cv-oììo::-c cv-oììo::-c cv-oììo::-c, fut cvoììoçc, cvoììoçc, cvoììoçc, cvoììoçc,
aor cvgììoço cvgììoço cvgììoço cvgììoço, p aor cvgììoygv cvgììoygv cvgììoygv cvgììoygv átváltoztat
c«co:gocv „odaállította”
c«iµg¿ovooµoi, fut c«iµg¿o- még (ráadásul)
vgooµoi, aor c«cµg¿ovgooµgv kieszel
c«i«cµ«c c«i«cµ«c c«i«cµ«c c«i«cµ«c, fut c«i«cµqc c«i«cµqc c«i«cµqc c«i«cµqc, aor
c«c«cµqo c«c«cµqo c«c«cµqo c«c«cµqo, p aor c«c«cµ¡0gv c«c«cµ¡0gv c«c«cµ¡0gv c«c«cµ¡0gv odahajt, támaszt
co:c „legyen”
¸gìo:u«cc, fut ¸gìo:u«goc,
aor c¸gìo:u«goo féltékeny(kedik)
xo:o«:oµcvoç (participium) „leszállva”
µc:o-poììc µc:o-poììc µc:o-poììc µc:o-poììc, aor µc:-cpoìov µc:-cpoìov µc:-cpoìov µc:-cpoìov,
pass aor µc:cpìg0gv µc:cpìg0gv µc:cpìg0gv µc:cpìg0gv át-, megváltoztat
oio0o „ismered”
oç¸c oç¸c oç¸c oç¸c, fut ococ ococ ococ ococ, aor cocoo cocoo cocoo cocoo,
pass aor coc0gv coc0gv coc0gv coc0gv oltalmaz
Főnevek
ovcµoç, ovcµou, o ovcµoç, ovcµou, o ovcµoç, ovcµou, o ovcµoç, ovcµou, o szél
oi cxci az ottaniak
ovoµo, ovoµo: ovoµo, ovoµo: ovoµo, ovoµo: ovoµo, ovoµo:oç, :o oç, :o oç, :o oç, :o név
«cìoyoç, «cìoyouç, :o «cìoyoç, «cìoyouç, :o «cìoyoç, «cìoyouç, :o «cìoyoç, «cìoyouç, :o tenger
:po«oç, :po«ou, o :po«oç, :po«ou, o :po«oç, :po«ou, o :po«oç, :po«ou, o mód
Melléknevek, számnevek
o\«voç, o\«vov* álmatlan, éber
ócivoç, ócivg, ócivov ócivoç, ócivg, ócivov ócivoç, ócivg, ócivov ócivoç, ócivg, ócivov szörnyű
xoivoç, xoivg, xoivov új
xoxoóoiµcv, xoxoóoiµov szerencsétlen
(xoxoóoiµovoç)
«oìuoµµo:oç, -oµµo:ov sokszemű
:cpoo:ioç, :cpoo:iov csodálatos
Névmások
:( = :ivi
Határozószók
cxci cxci cxci cxci ott
:o ìoi«ov ezentúl
o¡xc:i o¡xc:i o¡xc:i o¡xc:i már/még nem
«ou (simuló) valahol
Elöljárószók
óio óio óio óio + gen keresztül
cç = ciç
voi voi voi voi igen
Tulajdonnevek
Aiyu«:oç, Aiyu«:ou, g Egyiptom
´Apyoç, ´Apyou, o Argosz
´Ivo¿oç, Ivo¿ou, o Inakhosz
`Ioiç, ´Ioióoç, g Iszisz
Ic, Io\ç, g Ic, Io\ç, g Ic, Io\ç, g Ic, Io\ç, g Ió
Nciìoç, Nciìou, o Nílus
Ncµco, Ncµcoç , g Nemea

* A mgh feletti kettőspont azt jelenti, hogy önállóan, a megelőző másik mgh-tól külön kell ejteni:
o-u-nak, és nem ou kettőshangzónak.


Nyelvtan
Igeragozás

(1) a gyenge aori st os parti ci pi uma acti vumban

képzés: igető + -ooç -oooo -oov

¸gìo:u«cc «oicc
igető: ¸gìo:u«g- → ¸gìo:u«gooç «oig- → «oigooç
¸gìo:u«goooo «oigoooo
¸gìo:u«goov «oigoov9. olvasmány 92

masculinum femininum neutrum

singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nominativus
«oigooç «oigoov:cç «oigoooo «oigooooi «oigoov «oigoov:o
accusativus
«oigoov:o «oigoov:oç «oigoooov «oigooooç «oigoov «oigoov:o
genitivus
«oigoov:oç «oigoov:cv «oigooogç «oigooocv «oigoov:oç «oigoov:cv
dativus
«oigoov:i «oigoooi(v) «oigooo¡ «oigooooiç «oigoov:i «oigoooi(v)

Példa az aoristos participium coniunctumos használatára:

Zgìo:u«goooo 'Hpo µc:cpoìcv o¡:gv.
Miután/Mivel Héra féltékeny lett, átváltoztatta őt. Egyéb lehetséges fordítások:
Héra féltékeny lett rá, ezért/és tehénné változtatta.
Féltékenységében Héra átváltoztatta őt.

(2) a gyenge aori st os parti ci pi uma medi umban
képzés: igető + -ooµcvoç -ooµvg -ooµcvov


Masculinum femininum neutrum

singularis Pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nominativus
«oigooµcvoç «oigooµcvoi «oigooµcvg «oigooµcvoi «oigooµcvov «oigooµcvo
accusativus
«oigooµcvov «oigooµcvouç «oigooµcvgv «oigooµcvoç «oigooµcvov «oigooµcvo
genitivus
«oigooµcvou «oigooµcvcv «oigooµcvgç «oigooµcvcv «oigooµcvou «oigooµcvcv
dativus
«oigooµcvç «oigooµcvoiç «oigooµcv¡ «oigooµcvoiç «oigooµcvç «oigooµcvoiç

(3) medi ál i s gyenge aori s t os
képzés: augmentum + igető + o + o + végződések (múlt idejű szenvedő)

µg¿ovooµoi, igető: µg¿ovg- ’kieszeltem’
Singularis pluralis
1. személy
c-µg¿ovg-ooµgv c-µg¿ovg-ooµc0o
2. személy c-µg¿ovg-oc (<-oooo)
c-µg¿ovg-ooo0c
3. személy
c-µg¿ovg-oo:o c-µg¿ovg-oov:o

(4) a passzí v aori st os (gyenge és erős)

(a) gyenge passzí v aori st os
képzés: augmentum + igető* + 0g + végződések

xcìuc, igető: xcìu- ’megakadályoztak (engem)’
singularis pluralis
1. személy
c-xcìu-0g-v c-xcìu-0g-µcv
2. személy
c-xcìu-0g-ç c-xcìu-0g-:c
3. személy
c-xcìu-0g c-xcìu-0g-oov
infinitivus
xcìu-0gvoi

9. olvasmány 93
*Sokszor a passzív aoristos is más igetőből képezhető, mint a futurum vagy a cselekvő aoristos. Az ige
szótári alakja ezért a passzív aoristos sing. 1-t is tartalmazza, éspedig az utolsó, hatodik helyen.

(b) erős passzí v aori s t os
képzés: augmentum + igető + g + végződések

oììo::c, igető: oììoy- ’megváltoztattak (engem)’
singularis pluralis
1. személy
gììoy-g-v gììoy-g-µcv
2. személy
gììoy-g-ç gììoy-g-:c
3. személy
gììoy-g gììoy-g-oov
infinitivus
gììoy-gvoi

Az eddig tanult fontosabb igék passzív aoristosszal kiegészült szótári alakja:
imperfectum futurum act. aoristos act. aoristos pass.

kettőshangzó- és mgh-tövűek,
oyopcuc oyopcuoc gyopcuoo gyopcu0gv
oxouc oxouooµoi gxouoo gxouo0gv·
vixoc vixgoc cvixgoo cvixg0gv
oxo«cc oxcqoµoi (más tő!) coxcqoµgv (lásd alább) −
*az ige eredeti töve oxouo-; a o eltűnt az imperfectum-tőből.

P-tövűek
pìc«c pìcqc cpìcqo cpìc¡0gv·
xpu«:c xpuqc cxpuqo cxpu¡0gv·
ìci«c ìciqc cìi«ov (tőhangzóváltás!) cìci¡0gv·

K-tövűek
oyc oçc gyoyov (reduplikációval!) g¿0gv·
c¿c cçc vagy o¿goc co¿ov −
ìcyc ìcçc cìcço cìc¿0gv·
«po::c «poçc c«poço c«po¿0gv·
·a P- és K-hang a rákövetkező 0-hoz hasonulva hehezetesedik.

T-tövűek
ovoyxo¸c ovoyxooc gvoyxooo gvoyxoo0gv·
óixo¸c óixooc cóixooo cóixoo0gv·
ovoµo¸c ovoµooc cvoµooo cvoµoo0gv·
«ci0c «cioc c«cioo c«cio0gv·
·a T-hang másik T-hang előtt egy hangtörvénynek megfelelően o–vá változik.

folyékony-tövűek
xpivc l. később l. később l. később
ogµoivc
vcµc
o:cììc
óio¡0cipc

orrhanggal bővülő P-tövű
9. olvasmány 94
ìoµpovc ìgqoµoi cìopov cìg¡0gv

E-osztály
pouìoµoi pouìgooµoi − cpouìg0gv·
c0cìc c0cìgoc g0cìgoo −
ócoµoi ócgooµoi − cócg0gv·
óoxcc óoçc cóoço −
· passzív alak aktív jelentéssel.

Vegyes osztály
opoc oqoµoi cióov c¡0gv
¡cpc oioc gvcyxov gvc¿0gv
cp¿oµoi cìcuooµoi gì0ov −


(5) i mpe rat i vus i mpe rf ec t us act i vi S/3, aori st os (gyenge és erős) S/2, S/3, P/2 é s P/3

imperfectum aoristos (gyenge) aoristos (erős)
sing /2
ìcy-c
ìcy-oov > ìcçov
ìop-c·
sing /3
ìcy-c:c
ìcy-oo:c > ìcço:c
ìop-c:c
plur/2
ìcy-c:c
ìcy-oo:c > ìcço:c
ìop-c:c
plur/3
ìcy-ov:cv
ìcy-oov:cv > ìcçov:cv
ìop-ov:cv

* A cselekvő infinitivushoz (ìopciv) és participiumhoz (ìopcv) hasonlóan az imper. sing. 2.
személy is véghangsúlyos!


Névszóragozás

(1) c-végű nőneműek (kett őshangzó-tövűek)
névszóragozásI. deklináció (o-tövűek) II. deklináció (o-tövűek) III. deklináció
mássalhangzó-t tövűek i/c-t. és u/c-tövűek kettőshangzó-tövűek


v- v- v- v-tövűek o oo oj- tövűekszótő: Ic- < Ioj*-
9. olvasmány 95
nominativus
Ic
accusativus
Io-o > Ic**
genitivus
Io-oç*** > Io\ç
dativus
Io-i*** > Ioi

*A j kiesése után a magánhangzók összevonódtak.
**Hangsúlyozás a nominativushoz igazodva.
***Az egytagúak hangsúlyozási szabálya (lásd 4 (1) b) szerint.

(2) v-tővű mel l éknevek

szótő: xoxoóoiµov- ’szerencsétlen’
Singularis pluralis
masc – fem neutrum masc – fem neutrum
nom
xoxoóoiµcv xoxoóoiµov· xoxoóoiµov-cç xoxoóoiµov-o
acc
xoxoóoiµov-o xoxoóoiµov· xoxoóoiµov-oç xoxoóoiµov-o
gen
xoxoóoiµov-oç xoxoóoiµov-oç xoxoóoiµov-cv xoxoóoiµov-cv
dat
xoxoóoiµov-i xoxoóoiµov-i xoxoóoiµo-oiv·· xoxoóoiµo-oiv··
*előrevonják hangsúlyukat (lásd az 5. olv. Nyelvtanát)
**o előtt a v itt nyomtalanul kiesik

Az idetartozó közneveknek is csak egyes számuk van.

Gyakorlatok
1. Gyűjtse ki az olvasmányban található névmásokat, határozza meg alakjukat!

– Mutató (közelre):
– Mutató (távolra):
– Személyes:
– Kérdő:
– Határozatlan:
– Vonatkozó:
– Névmási határozók: cxci (mutató), «ou (határozatlan)
– oììoç, oììg, oììo

2. A fenti névmásokat – a személyes névmásokat kivéve – egyeztesse a következő főnevekkel!

mutató (köz.) mutató (táv.) kérdő hat.tlan vonatkozó
oììoç l

:po«ouç

ovoµo:i

óoµoìccç

«cìoycoiv9. olvasmány 96
3. Határozza meg az igealakokat, majd tegye át activumból passivumba, vagy fordítva, a minta szerint!

igealak átalakítás (act→pass, pass→act)
xcìuc
praes. impf. act. S/1
xcìuoµoi
c«oigooµcv

gììoygç

cìi«c

oxouc:oi

cvixgoov

cxpuqo


4. Egyeztesse a jelzőkkel a főneveket és a névelőket a minta szerint!
….... ócivoi …....................... (szél) → oi ócivoi ovcµoi

….... xoivgç …....................... (út)
….... :cpoo:iou …................................. (név)
….... ócivov ….............................. (kígyó)
….... poppopoi …............................. (gyerek)
….... óìç …............................... (tenger)
….... cpooµicv …............................. (spártai nő)

5. Adja meg a következő jelzős kifejezésből a kért esetet!
g iµcp:g «op0cvoç ……………………………………………(plur. acc.)
o qiìoç xoi «oi¸cv ycpcv……………………………………(plur. dat.)
o :cpoo:ioç «oiç………………………………………………(sing. dat.)
o poppopoç ovgp……………………………………………… (plur. nom.)
g c¡óoiµcv Apopio …………………………………………….(sing. acc.)
:o ócivov ovoµo ……………………………………………… (plur. gen.)

7. Helyettesítse a xpu«:c ige alábbi alakjait az ooxcc ige megfelelő alakjaival!

1) xpu«:ouoiv ........................ ¯) xpuqci ..............................
2) cxpu«:c:o ......................... 6) xpuqoogç ...........................
l) xpu«:ov:oç ......................... 7) xpu«:c .......................
4) cxpuqov .......................... ·) xpuqov ..........................

8. Azonosítsa a következő igealakokat!
9. olvasmány 97
opo:c
ogµoivc:c
ìopc:c
cvoµoo0goov
ovo«ciociç
o«oìi«c
c«oig0gv
ovoyxoooç

9. Határozza meg az első oszlopban lévő igealakokat, és képezze ugyanezeket az alakokat a ìcyc és
o«ox:civc igékből!

igealak
ìcyc o«ox:civc
xcìuoµcv
praes. impf. act. P/1
ìcyoµcv o«ox:civoµcv
cxcìuooç

xcìuoov:cç

xcìuco0c

cxcìucv

cxcìuooµcv

xcìuooocv

xcìuoµcvov10. Válassza ki a megfelelő személyes névmást, és illessze a mondatba!

oo\, cµo\, gµciç, ou, µoi, uµoç, gµiv

óoxci …............... Ivo¿ou «oiç xoxoóoiµcv civoi.
¿pg …................ :o¡ç ¡iìouç oç¸civ.
…................. ìcyov:oç «ov:cç µov0ovouoiv.
ci oi 0coi «opoyiyvov:oi ….................., xoi ….............. ocpoµcv o¡:ouç.
…................. cp¿¡ ciç :gv l«op:gv, …............... co:oi :o xo:o«po::co0oi :ov yoµov.
ocpc tisztel

11. Szövegértési feladat. Az alábbi anekdoták Leónidaszról, a spártai királyról szólnak. Válassza ki a szövegnek
megfelelő tartalmú állítást, ügyelve a fordításnál a genitivus absolutusra!

(1) Acyov:oç óc :ivoç ‘o«o :cv oio:cuµo:cv :cv poppopcv o¡óc :ov gìiov ióciv co:iv,’
‘o¡xo\v’ c¡g Accvióoç ‘¿opicv, ci u«o oxiov o¡:oiç µo¿cooµc0o.’

(2) 1o\ 5cpçou ypoqov:oç ‘«cµqov :o ó«ìo’, Accvióoç ov:cypoqc ‘µoìcv ìopc.’
9. olvasmány 98

ov:ipo¡c visszaír, írásban válaszol
o«o + gen tól/től, miatt
ypo¡c ír
co:iv + inf szabad, lehet
c¡g mondta
gìioç, ou, o nap
ióciv → aor. opoc
µo¿oµoi + dat harcol, küzd vki ellen
µoìcv → aor. pìcoxc jön, megy
5cpçgç, ou, o Xerxész perzsa király
oio:cuµo, o:oç, :o ellőtt nyílvessző
ó«ìov, ou, :o fegyver
o¡óc sem
«cµ«c elküld
o¡xo\v tehát, akkor
u«o + acc alatt
¿opicv (n) kellemes, kényelmes

(1)
a) A spártaiak árnyékban szeretnek harcolni.
b) A spártaiaknak is vannak íjászaik.
c) A spártaiak nem ijednek meg a perzsák nyilaitól.
d) A spártaiak fegyverzetén nem fognak a perzsa nyilak.
(2)
a) Xerxész levelet írt Leónidasznak.
b) Leónidasz fegyvert küld Xerxésznek.
c) Xerxész nem küldte el a Leónidasznak írt levelét.
d) Xerxész és Leónidasz fegyverszünetet köt.

12. Fordítás magyarra:

ìopo\oo :o µgìov A¡poói:g xo:c«poçc:o :ov yoµov.
´Apyou ¡poupo\v:oç :gv Ic c«cµqc o Zc¡ç :ov Lpµgv oç¸civ o¡:gv.
o«ox:civoç :ov óco«o:gv co¿c xoi :gv yuvoixo :c xoi :gv pooiìciov Iuygç.
:o\:o ci«ouogç :gç Hu0ioç oi oyycìoi c«ovgì0ov ciç :gv Auóiov.
g pooiìcio,-oç királyság, királyi hatalom

13. Fordítás görögre:

Kroiszosz hírnököket küldött Delphoiba.
Menjetek Delphoiba és tudjátok meg,

ki fog győzni.
A követek elmentek Apollón jósdájához, mivel Kroiszosz elküldte őket.
A Püthia azt jósolta, hogy Kroiszosz egy nagy királyságot fog elpusztítani.
Térjetek haza, és mondjátok meg Kroiszosznak, hogy egy nagy királyságot fog elpusztítani.
A Püthia nem mondta: „Kroiszosz menjen és pusztítsa el a perzsákat!”
Kroiszosz: Kpoiooç o perzsa: o Hcpogç,-ou

9. olvasmány 99
14. Adja meg a szócsalád hiányzó igei tagját!
…................... oc:gp, gpoç, o megmentő, pártfogó
…................... ovoyxg, gç, g szükségesség; elkerülhetetlen sors, végzet
…................... «oigµo, o:oç, :o mű, alkotás
…................... ovoµo, ovoµo:oç, :o név
……………… µo0oç, coç, :o tudás, ismeret
……………… ¡poupoç, ou, o őr, őrség
…....................... µg¿ovg, gç, g szerszám; ravaszság, fondorlat
……………… ooxgoiç, ccç, g gyakorlás, vminek a művelése

15. Melyek azok a – közvetve vagy közvetlenül – görögből származó magyar szavak, melyekre az alábbi elnevezések
vagy meghatározások ráillenek? Melyik görög szóból erednek?

(gonosz) szellem:
szókép (alapjelentésétől eltérően használt szó):
szélrózsa:
a naptérítők közti terület:
mesterkedik, ravaszkodik:
a növények fény felé fordulása:
szerkezet vagy szervezet működése:
altatás:
átvilágítással nézhető kép:
anyagcserével kapcsolatos:


Acyouoiv oi yuvoixcç·
>>Avoxpcov, ycpcv ci·
ìopcv coo«:pov o0pci
xoµoç µcv o¡xc: o\ooç,
qiìov óc ocu µc:c«ov.<<
cyc óc :oç xoµoç µcv,
ci: cioiv ci: o«gì0ov,
o¡x oióo· :o\:o ó oióo,
cç :( ycpov:i µoììov
«pc«ci :o :cp«vo «oi¸civ,
óoç «cìoç :o Moipgç.
Anakreóni dalok (6)
o0pcc + acc. cum participio néz
Avoxpccv, -cov:oç
Avoxpcov vocativus
o«cp¿oµoi, aor. o«gì0ov elmegy; kihull
ycpcv, ycpov (ycpov:oç) öreg
ci:c (= ci:) ... ci:c akár …, akár; vajon … vagy
coo«:pov, coo«:pou, :o tükör
xoµg, xoµgç, g hajszál
µoììov ... óoç annyival jobban ..., minél inkább
µc:c«ov, µc:c«ou, :o fejtető
«oi¸c játszik, lányok után fut
«cìoç közel
ocu = oo\
:cp«voç, :cp«vg, :cp«vov élvezetes, vidám
:cp«vo «oi¸civ kb. „élvezni a szerelmet”
qiìoç, qiìg, qiìov kopasz
10. olvasmány 100

10. ZEUSZ GYENGÉLKEDIK
POSZEIDÓN ÉS HERMÉSZ


HOlLIAON
´Lo:iv, c Lpµg, v\v cv:u¿civ :( Aii,
LPMHl
O¡óoµcç, c Hoocióov.
HOlLIAON
'Oµcç «poooyyciìov o¡:(.
LPMHl
Mg cvo¿ìci, ¡gµi· oxoipov yop co:iv.
HOlLIAON
Mcv :¡ 'Hpç ouvco:iv,
LPMHl
O\x, oìì c:cpoiov :i co:iv.
HOlLIAON
Mov0ovc· o Iovuµgógç cvóov.
LPMHl
O¡óc :o\:o· oììo µoìoxcç c¿ci o¡:oç.
HOlLIAON
Ho0cv, c Lpµg, ócivov yop :o\:o ¡¡ç.
LPMHl
Aio¿uvoµoi ci«civ, :oio\:ov co:iv.
HOlLIAON
Aììo o¡ ¿pg «poç cµc 0ciov yc ov:o.
LPMHl
1c:oxcv op:icç, c Hoocióov.
HOlLIAON
´A«oyc, :c:oxcv cxcivoç, cx :ivoç, o¡xo\v cìo0c gµoç ovópoyuvoç cv, oììo
o¡óc c«cogµgvcv g yoo:gp o¡:( oyxov :ivo. ´Lycyc o¡ócv xo0ccpoxo.
LPMHl
L6 ìcyciç· o¡ yop cxcivg ci¿c :o cµppuov.
10. olvasmány 101
HOlLIAON
Oióo· cx :gç xc¡oìgç c:cxcv o60iç co«cp :gv A0gvov.
LPMHl
O\x, oììo cv :( µgp( cxuci :o :gç lcµcìgç ppc¡oç.
HOlLIAON
L6 yc o ycvvoioç· oììo :iç g lcµcìg co:i,


Igék fut aor perf p aor
oio¿uvc oio¿uvc oio¿uvc oio¿uvc szégyent hoz, elcsúfít (act) l. később ¡o¿uvo ─ ¡o¿uv0gv
szégyell, húzódozik vmt megtenni (med)
o«oyc „menj már!”
ci«ov ci«ov ci«ov ci«ov mondta (csak aor, többi alakját a ìcyc pótolja)
cvo¿ìcc zavar cvo¿ìgoc cvc¿ìgoo cvc¿ìgxo cvc¿ìg0gv
cv:uy¿ovc cv:uy¿ovc cv:uy¿ovc cv:uy¿ovc +dat találkozik vkvel cv:cuçoµoi cvc:u¿ov cv:c:u¿gxo
c«iogµoivc jelez l. később c«cogµgvov l. később -cogµov0gv
co:iv co:iv co:iv co:iv + inf. szabad, lehet vmt csinálni (nem simulószó!)
c¿c, c¿c, c¿c, c¿c, praet ci¿c van neki, hord o¿goc v. cçc co¿ov co¿gxo ─
xo0opoc xo0opoc xo0opoc xo0opoc meglát, észrevesz xo:oqoµoi xo:cióov xo0-ccpoxo l. később
xucc méhében hord, terhes xugoc cxugoo xcxugxo cxug0gv
ìov0ovc ìov0ovc ìov0ovc ìov0ovc nem vesz észre vk/rejtve marad előtte (acc!), hogy vki (nom!) vmt csinál (part.)
ìgoc cìo0ov ìcìg0o ─
«poooyycììc «poooyycììc «poooyycììc «poooyycììc bejelent l. később «poogyyciìo -gyycìxo «poogyycì0gv
ouvciµi együtt van
:ix:c :ix:c :ix:c :ix:c szül :cçoµoi c:cxov :c:oxo c:c¿0gv
¡gµi „mondom”
Főnevek
ppc¡oç, ppc¡ouç, :o csecsemő, baba
yoo:gp, yoo:poç, g yoo:gp, yoo:poç, g yoo:gp, yoo:poç, g yoo:gp, yoo:poç, g has
cµppuov, cµppuou, :o magzat
0cioç, 0ciou, o nagybáty
xc¡oìg, xc¡oìgç, g xc¡oìg, xc¡oìgç, g xc¡oìg, xc¡oìgç, g xc¡oìg, xc¡oìgç, g fej
µgpoç, µgpo\, o comb
oyxoç, oyxou, o teher
Melléknevek, számnevek
oxoipoç, oxoipov alkalmatlan
ovópoyuvoç kétnemű
ycvvoioç, ycvvoio,
ycvvoiov ügyes, derék
µoìoxoç, µoìoxg, µoìoxov lágy, ernyedt,
gyenge
Névmások
cycyc én bizony, a
magam részéről
c:cpoioç, c:cpoio, c:cpoiov másfajta

Határozószók, módosítószók
op:icç imént
o60iç megint
yc (simulószó) elvégre, bizony
cvóov cvóov cvóov cvóov bent
c6 c6 c6 c6 jól
o¡óoµcç o¡óoµcç o¡óoµcç o¡óoµcç semmiképp
o¡xo\ o¡xo\ o¡xo\ o¡xo\v vv v akkor hát, szóval
Kötőszók, elöljárószók
óµcç óµcç óµcç óµcç azért, mégis
«poç «poç «poç «poç + acc vmvel szemben,
vmi miatt
Kérdőszó
µcv csak nem?
«o0cv honnan? mi
miatt?
Tulajdonnevek
Iovuµgógç, Iovuµgóouç, o Ganümédész
Hoociócv, Hoociócvoç, o Poszeidón
lcµcìg, lcµcìgç, g Szemelé
10. olvasmány 102


Nyelvtan
Igeragozás
(1) praes ens pe rf ect um ac t i vum

jelen múlt jövő
pr. impf.
activum √
pr. impf.
medio-passivum √
praet. impf.
activum √
praet. impf. medio-
passivum √


aoristos
act. √
aoristos
med. √
aoristos
pass. √

futurum
act. √
futurum
med. √
futurum
pass.
praesens
perf.
activum
praesens perf.
med.-pass.
praeteritum perf.
act.
praeteritum perf.
pass.
futurum perfectumképzés: reduplikáció * + perfectum-tő** + perfectum-végződések

*msh-val kezdődő igék esetében: a msh megismétlése c-nal, például :ox- → :c-:ox-,
mgh-val kezdődő igéknél a kezdő mgh megnyújtásával, pl. opo- → cpo- (mellékalak: ccpo-).

**A szótári alak negyedik tagja; gyakran azonos az aoristos-tővel.


cselekvő perfectum-végződések


Singularis pluralis
1. személy -(x)o -(x)oµcv
2. személy -(x)oç -(x)o:c
3. személy -(x)c(v) -(x)ooi(v)

(a) gyenge pe rf ect um

cupioxc vixoc
reduplikált igető: gupg-/cupg-’megtaláltam’, ’megvan’ vcvixg- ’győztem, győztes vagyok’
singularis pluralis singularis pluralis
1. személy
c\pg-xo cupg-xoµcv vcvixg-xo vcvixg-xoµcv
2. személy
c\pg-xoç cupg-xo:c vcvixg-xoç vcvixg-xo:c
3. személy
c\pg-xc(v) cupg-xooi(v) vcvixg-xc(v) vcvixg-xooi(v)


10. olvasmány 103
(b) erős perf ec t um
A végződések x nélkül járulnak a reduplikált tőhöz. (A :ox- x-ja tőhangzó!)

:ix:c, perfectum-tő: :ox- ’szültem’, ’gyermekágyas vagyok’
singularis pluralis
1. személy
:c-:ox-o :c-:ox-oµcv
2. személy
:c-:ox-oç :c-:ox-o:c
3. személy
:c-:ox-c(v) :c-:ox-ooi(v)

(c) rendhagyó erős pe rf e ct um: oióo

oióo (az cióov rendhagyó és önállósult jelentésű perfectuma) ’tudom’, ’ismerem’
singularis pluralis
1. személy
oióo ioµcv
2. személy
oio0o io:c
3. személy
oióc(v) ioooi(v)
infinitivus
ciócvoi

(2) ¡gµi ’mondok’
singularis pluralis
1. személy
¡gµi ¡oµcv
2. személy
¡¡ç (¡gç) ¡o:c
3. személy
¡goi ¡ooiv

Megjegyzés: a ¡¡ç kivételével mindegyik simulószó.

(3) a fol yékonytövűek hangvál tozásai aori st osban
«poooyyciìov < «poo-oyycì-oov

Magyarázat: a folyékony tövűek valamennyi gyenge aoristos alakjában a o pótlónyújtással kiesik, azaz
a tő előtti mgh megnyúlik, például az c-ból ci lesz. A cselekvő alakok a következőképpen
módosulnak:

oyycììc, igető: oyycì- hírül ad’
singularis pluralis
1. személy
gyycì-oo > gyyciìo
gyyciìoµcv
2. személy
gyyciìoç gyyciìo:c
3. személy
gyyciìc(v) gyyciìov

o«ox:civc, igető: o«ox:cv- ’megöl’
singularis pluralis
1. személy
o«cx:cv-oo > o«cx:civo
o«cx:civoµcv
2. személy
o«cx:civoç o«cx:civo:c
3. személy
o«cx:civc(v) o«cx:civov
10. olvasmány 104
óio¡0cipc, igető: óio¡0cp- ’tönkretesz’
singularis pluralis
1. személy
óic¡0cp-oo > óic¡0cipo
óic¡0cipoµcv
2. személy
óic¡0cipoç óic¡0cipo:c
3. személy
óic¡0cipc(v) óic¡0cipov


Ennek alapján így fest az eddig vett fontosabb folyékonytövű igéknek az aoristos-alakja:

imperfectum aor act aor pass
oio¿uvc ¡o¿uvo ¡o¿uv0gv
o«ox:civc o«cx:civo −
xpivc cxpivo cxpi0gv·
µcvc cµcivo −

ogµoivc cogµgvo cogµov0gv
vcµc cvciµo cvcµg0gv··
oyycììc gyyciìo gyycì0gv
o:cììc co:ciìo co:oìgv···
óio¡0cipc óic¡0cipo óic¡0opgv···
·xpi- tőből.
**E-hanggal bővült vcµg-tőből.
***erős képzés hangzóváltást mutató (c → o) tőből.


Gyakorlatok

1. Változtassa meg a következő jelzős kifejezések számát!
:( ycvvoiç ovópi
:gç ìcuxgç yoo:poç
:o 0vg:ov ppc¡oç
:gv oxoipov góovgv
:oiç xoìoiç o:c¡coiv

2. Adja meg a kért alakokat az alábbi igékből!

µov0ovc → aor. imperativus. act. sing./2.:………………………
c¿c → praet. impf. act. plur./1..:………………………
cv:uy¿ovc → aor. ind. act. plur./2.:…………………………………….
cvo¿ìcc → praes. impf. act. sing./2.:…………………………………….
«poooyycììc → aor. imperativus act. sing./3.:…………………………………….
:ix:c → praes. perf. act. sing./1.:…………………………….
10. olvasmány 105
c«iogµoivc → part. impf. med-pass. nominativus.:………………………
xo0opoc → fut. med. plur./3.:………………………(!)

3. (a) Melyik igének szerepelnek itt a praesens perfectumai? (b) Változtassa meg a megadott alakok számát!
goxgxo:c
ycycvvgxcv
«c«oigxoµcv
:c:oxo
xcxcìcuxo:c
ccpoxooiv

4. Fordítsa le az alábbi mondatokat a következő példa szerint:
(a) cìo0c gµoç Zc¡ç ovópoyuvoç cv =
Rejtve maradt előttünk/
nem vettük észre, hogy Zeusz kétnemű.
magyar alany ← görög acc. + görög part. coniunctum nom-ban → magyar tárgyi mellékmondat

Más fordításban: Zeusz titokban kétnemű volt.

Nem vettem észre, hogy zavarod a babát (dat).
Nem vettük észre, hogy az istennők terhesek.
Anakreón nem vette észre, hogy kihullott a haja.
A nők viszont észrevették, hogy kopasz.
Zeusz előtt nem marad rejtve Héra féltékenysége.
Észre sem vettem, hogy itthon (= bent) vagy.

(b) Hasonló participiumos szerkezetekkel áll az oio¿uvoµoi és a ¿oipc is.
oio¿uvoµoi :o\:o oyycììcv. Szégyenkezve adom hírül.
¿oipc oc opcoo. Örömmel / szívesen látlak.
Ezekben a szerkezetekben az ige tulajdonképpen a határozó szerepét látja el: „szégyenkezve”,
„örömmel” (ahogyan a ìov0ovc-t is lehetséges olykor „észrevétlenül” vagy „titokban” szavakkal
visszaadni), a tényleges állítmányt pedig a participium fejezi ki: „hírül adom”, „látlak”.
Az oio¿uvoµoi a participium helyett infinitivusszal is állhat, ennek a szerkezetnek viszont eltér a
jelentése:
oio¿uvoµoi :o\:o oyycììciv. Szégyelle(né)m / húzódózom ezt hírül adni (és nem is
adom hírül).
oio¿uvoµoi ci«civ. Szégyelle(né)m megmondani (és Poszeidón nem is folytatja).
10. olvasmány 106

Ez alapján fordítsa le a következő mondatokat:
oxouooç :ou:ou ìoyou ¿oipci.
oio¿uvc:oi xoxo ópov.
oio¿uvc:oi xoxo ópcv.
:o µgìov ìoµpovouooi o¡x oio¿uvc:c,
oivov «ivov:cç «ov:cç ¿oipoµcv.
uµoç opcv:cç o¡¿ ¿oipouoiv.

5. Szövegértés. Olvassa el a filozófus Diogenészről szóló alábbi anekdotát, majd válassza ki a szövegnek megfelelő
tartalmú állítást!
O Aioycvgç 0coooµcvoç «o:c «oióiov :oiç ¿cpoi «ivov cçcppiqc :gç «gpoç :gv xo:uìgv,
ci«cv, “«oióiov µc vcvixgxcv c¡:cìciç.”

ci«cv a ìcyc aor. part.-a
cxpi«:c kidob vhonnan (gen)
c¡:cìcio, oç, g egyszerűség, takarékosság
0cooµoi néz, szemlél; meglepetéssel/csodálattal néz
xo:uìg, gç, g kis pohár, csésze
«oióiov, ou, :o gyerek, kisgyerek
«gpo, oç, g tarisznya
«ivc iszik
«o:c egykor, egyszer (simulószó)
¿cip, ¿cipoç, g kéz


Miért dobta el Diogenész a poharát?
a) Mert egy gyereket a kezéből látott inni, és rájött, hogy a pohár haszontalan tárgy.
b) Mert egy gyerek kezében látott egy poharat, ami az övénél egyszerűbb volt.
c) Mert egy gyerek kezében látott egy poharat, és úgy vélte, hogy a gyerek legyőzte őt egyszerűségben.
d) Mert egy gyereket a kezéből látott inni, és úgy vélte, hogy a gyerek legyőzte őt egyszerűségben.

6. Szövegértés. Olvassa el Szapphó alábbi költeményét, majd válassza ki a szövegnek megfelelő tartalmú állítást!
ócóuxc µcv o ocìovvo
xoi Hìgïoócç, µcooi óc
vux:cç, «opo ó' cp¿c0' cpo·
cyc óc µovo xo:cuóc.
óuc alámerül, lebukik
xo:cuóc (aiól) = xo0cuóc lefekszik, alszik
µcooç, g, ov középső, közepén lévő
µovo (aiól) = µovg
vux:cç éjszaka
«opo ó' cp¿c0 = «opo ó' cp¿c:oi = «opcp¿c:oi
«opcp¿oµoi elmegy/elhalad/elvonul mellette
Hìgïoócç = Hìcioócç, cv, oi Fiastyúk (csillagkép)
ocìovvo (aiól) = g ocìgvg, gç hold

A Fiastyúk csillagkép mikor nyugszik le a versben?
a) hajnalban
10. olvasmány 107
b) az éjszaka első felében
c) a hold felkelte után
d) az éjszaka közepén

7. Fordítsa le az alábbi mondatokat a megadott példa szerint:
co:iv cv:u¿civ :( Aii, Lehet Zeusszal találkozni?
Meg lehet kapni (aor) azokat az almákat?
Az öregeknek szabad itthon maradniuk (impf).
Nem lehet haragudni (impf) rád.
Minket/téged meg lehet győzni (aor).
Ezt a tükröt nem lehet megtalálni (aor).
Meg lehet vizsgálni (impf) a hattyúkat?

8. Illessze be az o«oógµcc megfelelő participiumát, és fordítsa le az esetlegesen még hiányzó szavakat!
(ha külföldre mész, aor) oq¡ :o¡ç poppopouç. → o«oógµgoooo oq¡ :o¡ç poppopouç.
………………………… (amikor a férje külföldre ment, aor) g yuvg ouvgxoìou0ci:o.
………………………… (amikor a felesége külföldre ment, aor) o ovgp ouvgxoìou0ci:o.
………………………… (azután, hogy külföldre mentek, aor) oi poppopoi µoìoxcç ci¿ov.
………………………… (amikor külföldön voltak, impf) oi poppopoi µoìoxcç ci¿ov.
………………………… (a fiút, aki külföldre távozott, aor) o¡x oióo.
………………………… (nagybátyámmal, mivel külföldre ment, aor) o¡x o«gv:goo.

9. Alkosson participium coniunctumos szerkezetet a zárójelben megadott mondatból illetve szószerkezetből! Az utolsó
három mondatot fejezze be saját ötlete alapján!

Hoociócv o¡x cvc:u¿c :( Aii ……………………………… (mert Z. gyengélkedett).
………………………………. (mert a bocikat nézte).
………………………………. (mert Hérával volt együtt).
………………………………. (amikor éppen szült).
………………………………. (a szülés után).
………………………………. (amikor koszorút font).
……………………………….
……………………………….
……………………………….

10. Fordítsa görögre!

Ti mit mondtok? Te mit mondasz?
10. olvasmány 108
Ők mit mondanak?
Mondom, hogy gyenge vagyok.
A bölcs embert mondjuk jónak.
Lüsziasz azt mondja, Szolón írta a törvényt.
o Auoioç athéni beszédíró o loìcv loìcvoç o voµoç törvény

11. Fordítsa le az alábbi mondatokat a megadott igéket és igeneveket aoristosba téve!

imperfectum Igető aoristos
x:civc
(x:cv- + j)
x:cv- o«cx:civo
(x:cv- + o)
oyycììc
(oyycì-+ j)
oyycì- gyyciìo
(oyycì- + o)
µcvc µcv- cµcivo
(µcv- + o)
oio¿uvc
(oio¿uv- + j)
oio¿uv- ¡o¿uvo
(oio¿uv- + o)
ogµoivc
(ogµov- + j)
ogµov- cogµgvo
(ogµov- + o)


(«poç-) oyycììc
Ne a lány jelentse be a vendéget (çcvoç)! Jó híreket vittem (= jókat jelentettem) nekik. Ki vitte
hírül a győzelmet? Haragszom rátok, amiért mindezt jelentettétek a bíráknak.
oio¿uvc
A lány elcsúfította a haját. A barbárok megbecstelenítették az asszonyokat. Nem hoztam szégyent
apámra.
o«ox:civc
Öld meg! A pásztor leölte a nyájat. Megölték a kecskéket.
ogµoivc
Jelezd, ha nem érted (µov0ovc, coniunctummal) a szavakat! Az isten nem a fejével jelzett.
Mindenkinek jeleztük, hogy (cç) megváltoztattuk a nevünket.
µcvc
Maradjatok bent! Az ott maradtak győztek.

12. Tegye át praesens perfectumba az alábbi mondatok állítmányát, és fordítsa magyarra! Hogyan változott meg a
mondat jelentése?

cyc óc xoi :gv ´Iógv opc.

Zc¡ç xcìcuci óc oc óixo¸civ :gv c¡µop¡iov o¡:cv.

ìuc :gv yuvoixo.

10. olvasmány 109
o ó 'Iµcpoç iµcp:ov :c «oigoci oc xoi cpooµiov.


13. Teszt
1. Melyik a helyes kiegészítés?
Mcvcìooç .... cìo0c «opcv.
a) cµo\ b) cµoi c) cµc d) cyc

2. Melyik helytelen?
a) c Hoocióov b) c Avoxpcov c) c Zcuç d) c Lpµgç

3. Melyik a mondat helyes kiegészítése?
O¡óciç .... 0co¡ç «ovgpo «oicv. («ovgpoç, o, ov rossz, gonosz)
a) ìov0ovciç b) ìov0ovci c) ìov0ovouoiv d) cìo0ov

4. Melyik a kakukktojás?
a) ci¿c b) c«cogµgvc c) «poogyycììc d) cvc:uy¿ovc

5. Hogyan hangzik görögül: 'nem merem kimondani'?
a) oio¿uvoµoi ìcyciv b) oio¿uvoµoi ìcycv c) oio¿uvoµoi ci«civ d) oio¿uvoµoi ci«cv

6. Az alábbi igealakok közül melyik helytelen?
a) cxpivoç b) cxpivooov c) cxpivo:c d) cxpivcv

14. Párosítsa az alábbi kifejezéseket magyar megfelelőikkel illetve meghatározásaikkal!

belső elválasztású (mirigyek)
megszépítő fogalmazás
házasságkötés csak közösségen belül
agyhártyagyulladás
belgyógyász
daganatos betegségekkel foglalkozó orvos
az étel- és italkészítés művészete
kezdetleges
embrionális
onkológus
enkefalitisz
gasztroenterológus
endokrin
endogámia
eufémizmus
gasztronómia10. olvasmány 110

1. Hop0cvoç ciµi yuvg, xoi «op0cvou ciµi yuvoixoç,
xoi xo:' c:oç :ix:c «op0cvoç o6oo yuvg.
Anthologia Palatina 14.42
c:oç, c:ouç, :o év xo: c:oç évente


2. O¡óciç ov0pc«cv o\: cooc:oi o\:c «c¡uxcv,
óo:iç «ooiv oócv óuoc:oi ciç Aiócc·
o¡óc yop oç 0vg:oioi xoi o0ovo:oioiv ovoooci,
Zc¡ç Kpoviógç, 0vg:oiç «ooiv oóciv óuvo:oi.
Theognisz 1.801-2
Aiócc = 'Aióou
o0ovo:oioiv = o0ovo:oiç
ovoooc + dat uralkodik vkn
ovóovc, góov aor tetszik
óuoc:oi „merül majd alá”
cooc:oi = co:oi
0vg:oioi = 0vg:oiç
Kpoviógç, Kpovióou, o Kronosz fia, Zeusz
¡uc, «c¡uxo perf nő, terem, van
11. olvasmány 111
11. ZEUSZ MÉG MINDIG GYENGE
POSZEIDÓN ÉS HERMÉSZ


LPMHl
:iç g lcµcìg co:i, Ogpoio, :cv Koóµou 0uyo:cpcv µio. :ou:¡ ouvcì0cv
cyxuµovo c«oigocv.
HOlLIAON
Li:o c:cxcv, c Lpµg, ov: cxcivgç,
LPMHl
Koi µoìo, ci xoi :o\:o «opoóoçov ooi óoxci· :gv µcv yop lcµcìgv g 'Hpo -
oio0o cç ¸gìo:u«oç co:i - «ci0ci oi:gooi «opo :o\ Aioç µc:o ppov:cv xoi
oo:po«cv gxciv «op o¡:gv· cç óc c«cio0g xoi gxcv c¿cv xoi :ov xcpouvov,
ovc¡ìcyg o opo¡oç, xoi g lcµcìg µcv óio¡0cipc:oi u«o :o\ «upoç, cµc óc xcìcuci
ovo:cµov:o :gv yoo:cpo :gç yuvoixoç ovoxoµiooi o:cìcç c:i o¡:( :o cµppuov
c«:oµgvov· xoi c«cióg c«oigoo, óicìcv :ov cou:o\ µgpov cv:i0goiv. xoi v\v
:pi:ç góg µgvi cçc:cxcv o¡:o xoi µoìoxcç o«o :cv cóivcv c¿ci.
HOlLIAON
N\v o6v «o\ :o ppc¡oç co:iv,
LPMHl
Liç :gv N\oov o«oxoµiooç «opcócxo :oiç Nuµ¡oiç ovo:pc¡civ Aiovuoov.
HOlLIAON
O¡xo\v oµ¡o:cpo :o\ Aiovuoou :ou:ou xoi µg:gp xoi «o:gp o oócì¡oç
co:iv,
LPMHl
´Loixcv. o«ciµi ó o6v \ócp o¡:( «poç :o :po\µo oiocv xoi :o oììo
«oigocv o voµi¸c:oi co«cp ìc¿oi.


11. olvasmány 112

Igék fut aor perf p aor
oi:cc «opo oi:cc «opo oi:cc «opo oi:cc «opo + gen kér vktől oi:goc ¡:goo ¡:gxo ¡:g0gv
ovoxoµi¸c ovoxoµi¸c ovoxoµi¸c ovoxoµi¸c elhoz később ov-cxoµioo ovoxcxoµixo ovcxoµio0gv
ovo:cµvc ovo:cµvc ovo:cµvc ovo:cµvc felvág később ov-c:cµov ovo:c:µgxo ovc:µg0gv
ovo:pc¡c ovo:pc¡c ovo:pc¡c ovo:pc¡c felnevel ovo0pcqc ovc:pcqo később később
ovo¡ìcyc lángra gyújt (act), gyúl (pass)
ovo¡ìcçc ovc¡ìcço ovc¡ìcygv
o«ciµi elmegyek
o«oxoµi¸c elvisz
óioipcc óioipcc óioipcc óioipcc ketté vág, felhasít óioipgoc ói-ciìov ói¡pgxo ói¡pc0gv
óio¡0cipc óio¡0cipc óio¡0cipc óio¡0cipc elpusztít később óic¡0cipo, perf óic¡0opxo
cv:i0goiv „beleteszi”; lásd a -µi-végűeket a Nyelvtanban
coixcv úgy látszik (perf)
voµi¸c:oi szokás (passzív)
«opcócxo „átadtam”
«ci0c «ci0c «ci0c «ci0c rávesz, meggyőz «cioc c«cioo «c«cixo c«cio0gv
¡cpc ¡cpc ¡cpc ¡cpc visz, hoz oioc gvcyxov cvgvo¿o gvc¿0gv
Főnevek
oócì¡oç, oócì¡o\, o oócì¡oç, oócì¡o\, o oócì¡oç, oócì¡o\, o oócì¡oç, oócì¡o\, o fivér
oo:po«g, oo:po«gç, g villám
ppov:g, ppov:gç, g mennydörgés
xcpouvoç, xcpouvo\, o villámcsapás
ìc¿c, ìc¿o\ç, g gyermekágyas nő
µgv, µgvoç, o µgv, µgvoç, o µgv, µgvoç, o µgv, µgvoç, o hónap
µg:gp, µg:poç, g µg:gp, µg:poç, g µg:gp, µg:poç, g µg:gp, µg:poç, g anya
opo¡oç, opo¡ou, o (nád)tető
«o:gp, «o:poç, o «o:gp, «o:poç, o «o:gp, «o:poç, o «o:gp, «o:poç, o apa
«\p, «\p, «\p, «\p, «upoç, :o «upoç, :o «upoç, :o «upoç, :o tűz
:po\µo, :pouµo:oç, :o seb
\ócp, \óo:oç, :o \ócp, \óo:oç, :o \ócp, \óo:oç, :o \ócp, \óo:oç, :o víz
g cóiç, cóivoç, g fájás
Melléknevek, számnevek
o:cìgç (m, f), o:cìcç (n) kifejletlen
(o:cìo\ç)
cyxuµcv (m, f), cyx\µov (n) terhes
(cyxuµovoç)
cìç, µio, cv cìç, µio, cv cìç, µio, cv cìç, µio, cv egy
c«:oµgvoç (m, f), -µgvov (n) héthónapos
¸gìo:u«oç (m, f), -o:u«ov(n) féltékeny
«opoóoçoç, «opoóoçov «opoóoçoç, «opoóoçov «opoóoçoç, «opoóoçov «opoóoçoç, «opoóoçov képtelen
:pi:oç, :pi:g, :pi:ov :pi:oç, :pi:g, :pi:ov :pi:oç, :pi:g, :pi:ov :pi:oç, :pi:g, :pi:ov harmadik
Névmások
oµ¡o:cpoç, oµ¡o:cpo, mindkettő
oµ¡o:cpov
cou:ov, cou:ov, cou:ov, cou:ov, - -- -gv, gv, gv, gv, - -- -o oo o önmagát
(visszaható nm)
Határozószók, partikulák
ci:o ci:o ci:o ci:o aztán, akkor
c:i c:i c:i c:i még
xoi µoìo de igen,
pontosan
cç + mnév mennyire
co«cp úgy, mint
Elöljárószók
ov:i ov:i ov:i ov:i + gen helyett
o«o o«o o«o o«o + gen tól/től
µc:o µc:o µc:o µc:o + gen val/vel
Tulajdonnevek
Ogpoioç, Ogpoio, Ogpoiov thébai
Koóµoç, Koóµou, o Kadmosz
Nuµ¡g, Nuµ¡gç, g Nümpha
N\oo, Nuooç, g Nüszaparadox, pirománia, pirotechnika, metropolisz, metró, pátriárka, hidroterápia, hidromasszázs,
hidrodinamika, hidrogén, traumatológus
11. olvasmány 113

Nyelvtan
Névszóragozás

(1) vi sszaható névmás S/3 és P/3 ’saját magát’
. masculinum femininum neutrum
singularis pluralis Singularis pluralis singularis pluralis
accusativus
cou:ov cou:ouç cou:gv cou:oç cou:o cou:o
genitivus
cou:o\ cou:cv cou:gç cou:cv cou:o\ cou:cv
dativus
cou:( cou:oiç cou:¡ cou:oiç cou:( cou:oiç

Megjegyzés: a szókezdő két hangot (co-) gyakran összevonják, és a rövidebb ou:ov, ou:o\ stb.
alakokat használják.
Vigyázat, nem keverendő össze sem az o¡:oç, g, o ’ő’, ’az’,
sem a o o¡:oç (= ou:oç) stb. ’ugyanő’, ’ugyanaz’ névmással!

(2) o-tövű mel l éknevek*

o:cìgç, o:cìcç
szótő: o:cìco- ’fejletlen’
. masculinum/femininum neutrum
singularis pluralis singularis pluralis
nominativus
o:cìgç
o:cìco-cç > o:cìciç
o:cìcç
o:cìco-o > o:cìg
accusativus
o:cìco-o > o:cìg
o:cìciç**
o:cìcç
o:cìco-o > o:cìg
genitivus
o:cìo\ç o:cìcv o:cìo\ç o:cìcv
dativus
o:cìci o:cìcoi(v) o:cìci o:cìcoi(v)

*Vö. Névszóragozás 6.(2) .
**A pluralis nominativus hasonlóságára.

(3) p-tövűek
(a) :o «\p és g ¿cip

szótő: «up- ’tűz’ ’őrtüzek’
singularis pluralis*
nom
«\p «upo
acc
«\p «upo
gen
«up-oç «upcv
dat
«up-i «upoiç

szótő: ¿cip- ’kéz’
singularis pluralis
nom
¿cip ¿cip-cç
acc
¿cip-o ¿cip-oç
gen
¿cip-oç ¿cip-cv
dat
¿cip-i ¿cp-oiv··

*A «\p többes számban az o-tövűek szerint ragozódik, és jelentése is megváltozik: ’őrtüzek’-et jelent.
**A pluralis dativust rendhagyó módon képezi a ¿cp- tőből.

(b) három tőhangzóváltó főnév: a µg:gp ’anya’, «o:gp ’apa’ és a yoo:gp ’gyomor’, melyek a
0uyo:gp-hez hasonlóan ragozódnak (lásd a 6. olv. Nyelvtanát).

11. olvasmány 114
szótő: µg:gp-, µg:cp-, µg:p- «o:gp-, «o:cp-, «o:p- yoo:gp-, yoo:cp-, yoo:p-
singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nom
µg:gp µg:cp-cç «o:gp «o:cp-cç yoo:gp yoo:cp-cç
acc
µg:cp-o µg:cp-oç «o:cp-o «o:cp-oç yoo:cp-o yoo:cp-oç
gen
µg:p-oç µg:cp-cv «o:p-oç «o:cp-cv yoo:p-oç yoo:cp-cv
dat
µg:p-i µg:po-oiv «o:p-i «o:po-oiv yoo:p-i yoo:po-oiv


(4) cìç, µio, cv ’egy’ és az o¡óciç, o¡ócµio, o¡ócv ’senki’ ragozása
tő: cv- ill. µio-
singularis
nom
cìç µio cv
acc
cvo µiov cv
gen
cvoç µioç cvoç
dat
cvi µiç cvi

singularis pluralis
nom
o¡óciç o¡ócµio o¡ócv o¡ócvcç o¡ócµioi o¡ócvo
acc
o¡ócvo o¡ócµiov o¡ócv o¡ócvoç o¡ócµioç o¡ócvo
gen
o¡ócvoç o¡ócµioç o¡ócvoç o¡ócvcv o¡ócµicv o¡ócvcv
dat
o¡ócvi o¡ócµiç o¡ócvi o¡ócoiv o¡ócµioiç o¡ócoiv

Igeragozás
(1) a gyenge aori s t os csel ekvő i nf i ni t i vusa
képzése: aoristos-tő + -ooi

aoristos-tő: oi:g- → oi:gooi

(2) part i ci pi um f ut urum
képzés: futurum-tő + o + -cv -ouoo -ov

futurum-tő: «oig- → «oigocv «oigoouoo «oigoov

használata: participium coniunctumos szerkezetekben az utóidejűség mellett mozgást kifejező igék után
célhatározó kifejezésére is:

´A«ciµi \ócp o¡:( oiocv.
Elmegyek, hogy vizet hozzak neki.

(3) T-tővű (:, ó, 0) igék hangvál tozásai aori s t osban

A T-hangok (:, ó, 0) egyfelől nyomtalanul kiesnek o előtt (lásd a 7. olv Nyelvtanát), másfelől
egy másik T-hanggal (:, ó, 0) kezdődő végződés előtt o-vá hasonulnak el:

c-ovoµo:- -0g → cvoµoo0g
c-«ci0- + -0g → c«cio0g.
11. olvasmány 115

(4) a µi-végű i gék

Az eddig tanult igék (a ¡gµi kivételével!), akármilyen volt is az ige- és imperfectum-tövük, ragozás
szempontjából valamennyien az c-végűek csoportjába tartoztak, vagyis praesens impf. S/1. személyben
c-ra végződtek.

A görög igéknek egy jóval kisebb, de a legalapvetőbb szókincshez tartozó csoportjában ugyanez az
alak -µi-re végződik, mint például a ¡gµi vagy :i0gµi (’tesz’), és e végződés alapján µi-végűeknek
nevezik őket. Az c-végűek és a µi-végűek azonban másutt is különböznek egymástól, éspedig
alapvetően három igeidő:
a praesens imperfectum (activum és medio-passivum)
a praeteritum imperfectum (activum és medio-passivum) és
bizonyos aoristos (activum és medium) alakok ragozásában.

A különbségek abból adódnak, hogy a µi-végűek esetében
az úgynevezett eredeti személyragok kevesebb hangváltozáson estek át,
és közvetlenül, kötőhangzó nélkül járulnak az igetövekhez.

(a) Mik az eredeti személ yragok? Jelen időben így néznek ki (a múlt idejűekről később
lesz szó):

activum medio-passivum
singularis pluralis singularis pluralis
1. személy -µi -µcv 1. személy -µoi -µc0o
2. személy -oi -:c 2. személy -ooi -o0c
3. személy -:i -v:i 3. személy -:oi -v:oi

Ezeknek az eredeti ragoknak egy részét már ismerjük; azokat, amelyek az c-végűeknél is változatlanul
megőrződtek a végződésekben. A µi-végűek azonban náluk erősebben tartották meg az eredeti
formákat, ez jól megfigyelhető, ha a :i0gµi praesens imperfectum aktív alakjait szembeállítjuk az c-
végűek végződéseivel:

(b) aktí v praes ens i mpe rf ect um
imperfectum-tő: :i0g-, :i0c- ’teszek’
activum activum
singularis pluralis singularis pluralis
1. személy
:i0g-µi :i0c-µcv ìu-c ìuo-µcv
2. személy
:i0g-ç :i0c-:c ìu-ciç ìuc-:c
3. személy
:i0g-oi(v) :i0c-ooi(v) ìu-ci ìu-ouoi(v)
infinitivus
:i0c-voi

11. olvasmány 116

Magyarázatok:
a S/1 eredeti -µi ragja
az c-végűeknél teljesen lekopott (az c végződés egy eredetileg az ige tövéhez tartozó hangból fejlődött ki):
például: xcìcu-c.
míg a µi-végűeknél változatlanul megmaradt, például: :i0g-µi.
S/2-ben az eredeti -oi rag i-je mindkét csoportban lekopott, de
az c-végűeknél – az eredetileg szintén az igetövéhez tartozó – kötőhangzókkal olvadt össze ciç-szé:
xcìcu-ci-ç,
a µi-végűeknél közvetlenül járul az ige tövéhez: :i0g-ç.
S/3-ban az eredeti -:i rag :-ja
az c-végűeknél kiesett, a megmaradt i pedig az előbb említett c kötőhangzóval olvadt össze ci-jé: xcìcu-c-i,
míg a µi-végűeknél a :i szótag oi-vé gyengült, és megint csak közvetlenül járul a tőhöz: :i0g-oi.
P/1-ben és 2-ben az eredeti -µcv és -:c nem változott meg egyik csoportban sem,
de az c-végűeknél o illetve c kötőhangzóval járul a ragozási tőhöz: xcìcu-o-µcv illetve xcìcu-c-:c,
míg a µi-végűeknél kötőhangzó nélkül kapcsolódik a tőhöz: :i0c-µcv illetve :i0c-:c.
A Pl/3-ban az eredeti -v:i
az c-végűeknél a kötőhangzós -ov:i-ből változott -ouoi-vá (a v: pótlónyújtásos kiesésével): xcìcu-ouoi(v),
a µi-végűeknél pedig egy „szabálytalan” o került eléje (az aor. -oov analógiájára), és ezt követően az c-
végűekéhez hasonló hangváltozás játszódott le: az -ov:i -ooi-vá alakult: :i0c-ooi(v).

A µi-végűeken belül külön csoportot képez négy, igen gyakran előforduló ige, melyek mind a három
igeidőben sajátos ragozási sorral rendelkeznek:
:i0gµi (tesz),
óiócgµi (ad),
ígµi (küld, ereszt) és
ío:gµi (állít, áll).
A :i0gµi mellett így fest a másik három ige praesens imperfectum activi indicativus-a:

imperfectum-tő: óióc-, óióo- ’adok’
singularis pluralis
1. személy
óióc-µi óióo-µcv
2. személy
óióc-ç óióo-:c
3. személy
óióc-oi(v) óióo-ooi(v)
infinitivus
óióo-voi

imperfectum-tő: ig-, ic- ’küldök’
singularis pluralis
1. személy
íg-µi íc-µcv
2. személy
íg-ç íc-:c
3. személy
íg-oi(v) i-ooi(v) < ic-ooiv
infinitivus
ic-voi

imperfectum-tő: io:g-, io:o- ’állítok’
singularis pluralis
1. személy
ío:g-µi ío:o-µcv
2. személy
ío:g-ç ío:o-:c
11. olvasmány 117
3. személy
ío:g-oi(v) io:-ooi(v) < io:o-ooiv
infinitivus
io:o-voi

Megjegyzések:
1. E négy igének aktív praesens imperfectum alakjaira az jellemző, hogy egyes számban a hosszú,
többes számban rövid tövükhöz járulnak a ragok.
2. Imperfectum-tövük az igető reduplikációjával keletkezett: óc- → óióc-, g- → ig-,
o:g- → io:g-. A kettőzés az i segítségével történik, szemben a perfecta reduplicatio c hangjával.

(c) csel ekvő aori st os
Ebben az igeidőben a végződések többes számban szintén kötőhangzó nélkül járulnak az igetőhöz,
egyes számban pedig megjelennek ugyan a kötőhangzók, de az eredetitől sajátosan eltérő alakok
használatosak.

igető: 0g-, 0c- ’tettem’
singularis pluralis
1. személy
c-0g-xo c-0c-µcv
2. személy
c-0g-xoç c-0c-:c
3. személy
c-0g-xc(v) c-0c-oo(v)

igető: óc-, óo- ’adtam’
singularis pluralis
1. személy
c-óc-xo c-óo-µcv
2. személy
c-óc-xoç c-óo-:c
3. személy
c-óc-xc(v) c-óo-oov

igető: g-, c- ’küldtem’
singularis pluralis
1. személy
g-xo cì-µcv
2. személy
g-xoç cì-:c
3. személy
g-xc(v) cì-oo(v)

Megjegyzések.
1. Az idetartozó három ige aoristos activi alakjaira nemcsak az jellemző, hogy egyes számban a
hosszú, többes számban a rövid mgh-s tőhöz járulnak a ragok, hanem az is, hogy az egyes számban a
x hang fejezi ki az aoristos-t. Az c-végűek gyenge aoristosában megjelenő o egyáltalán nem jelenik
meg, a gyenge aoristosra jellemző o kötőhangzó pedig csak egyes számban. A többes számban tehát
sem o, sem o nincs, és a múlt idejű ragok közvetlenül kapcsolódnak az ige rövid mgh-s tövéhez.
2. A ío:gµi aoristosa más séma szerint ragozódik; róla később lesz szó.


Gyakorlatok

1. Az üresen hagyott helyekre írja be az oióo megfelelő személyű alakját!

io:c, «o\ ovo:pc¡ouoi :ov Aiovuoov oi Nuµ¡oi,
11. olvasmány 118
..........................

oio0o, :iç ci,
........................

Oiói«ouç o¡x ......................, :ivo cv :¡ o¿io:¡ oó( o«cx:civcv.

........................ :o\:o «ov:cç poppopoi.

gµciç ............................., o ou yc o¡x ............................

cyc µcv o\x ciµi vcg, ........................ cç ¿pg yoµov xo:o«po::co0oi.


2. Gyakorlatok cselekvő participiumokkal (a táblázatban csak a hímneműeket adtuk meg).
imperfectum gyenge aoristos erős aoristos futurum
ìcycv ìcçoç -- ìcçcv
«oicv «oigooç -- «oigocv
oi:cv oi:gooç -- oi:gocv
«ci0cv «ciooç -- «ciocv
xoµi¸cv xoµiooç -- --
oycv -- oyoycv oçcv
¡cpcv -- cvcyxcv oiocv
:ix:cv -- :cxcv :cçoµcvoç (dep.)
(o«o-):cµvcv -- :cµcv --
c¿cv -- o¿cv o¿gocv, cçcv
cp¿oµcvoç (dep.) -- cì0cv cìcuooµcvoç (dep.)
ìov0ovcv -- ìo0cv ìgocv
µov0ovcv -- µo0cv µo0gooµcvoç (dep.)
ìoµpovcv -- ìopcv ìgqoµcvoç (dep.)

(a) Változtassa meg a participiumok alakját a zárójelben megadott egyetlen szempont szerint!
ìopo\ooi (→ impf.): «cioov:i (→ fem.):
ìcçov:o (→ fem.): xoµioov (→ pl.):
:ix:ouooi (→ aor.): oioov:oç (→ sing.):
oyoyouogç (→ fut.): cì0ouo¡ (→ pl.):
¡cpouogç (→ neut.): :cµov:oç (→ impf.):
cvcyxov:cv (→ fem.): ìgocv (→ gen.):

(b) Tegye ki az ékezeteket!

µov0ovov:o, µo0ov:o, µo0ouoo, µo0ouogç, «oiouv, «oiouv:cç, «oigoov:oç, «oigo¡,
ìo0ov, ìgoov, oçov:oç, oyov:oç, oyoyov:oç, oyov:cv, oyouocv, oyouoiv.

(c) Fordítsa le a zárójelben szereplő mondatokat participiumos szerkezettel, ügyelve a megfelelő aspektusra!

…………………. (amint azt megértette [ti.Sz.]) lcµcìg o«gì0cv.
11. olvasmány 119
…………………. (amint azt megértették [ti. Sz. és K.]) lcµcìg xoi Koóµoç o«gì0ov.
lcµcìg «poogì0cv :ov «o:cpo 0ccv .…………………………… (hogy meggyőzze őt).
gxouov :gç lcµcìgç …………………… (ahogy győzködte őt).
lcµcìg c«cioo :ov Aio gxciv ………………………… (villámmal a kezében).
µg cvo¿ìci µg:pi ……………………… (mert gyengélkedik).
µg cvo¿ìci yuvoiçi ……………………… (mert gyengélkednek).
c µg:cp, µg cvo¿ìci µoi ……………………… (azzal, hogy egyfolytában beszélsz).
c µg:cp, µg cvo¿ìci µoi ……………………… (amikor beszélek).
cìo0ov gµoç ……………………… (hogy a pásztorok terelik a nyájat).
………………………………… (a fejét, miután levágták,) cxoµioov «poç :ov ´O0cvo.
o Aiovuooç cvc:u¿c :oiç yuvoiçi ………………………………… (amikor éppen éppen vágták
le Orpheusz fejét).
Orpheusz: Op¡cuç, Op¡ccç

4. Egy sor – egy eset; egy oszlop – egy szó; töltse ki az üres helyeket!

o:cìcoiv
µg:cpcv
«oìci
:o\:ov
«o:cpoç
ppov:oi

5. Egy sor – egy igealak; egy oszlop – egy ige; töltse ki az üres helyeket!

xcxoµixoç
c«cioov
c:ix:cç
oyyciìoi

¡:goc

c«oici:o

µov0ovov:oi


6. cìç - “egy”, “egyetlen”; o¡óciç - „egy sem”, „senki”
(a) Fordítsa le az alábbi mondatokat, és tegye be a leginkább odaillő alakot a megfelelő esetben!

............................ ¿povov cv :( ov:pç cµcivov.

oi A0gvoioi c«cµqov .......................... :cv o:po:gycv.

........................... :cv óoiµovcv oiµoi xoxov.

11. olvasmány 120
:oç «oìciç o¡ Ogpoioiç «opcócxo o¡óc Oc::oìoiç o¡ó' oììç ..............................

Av:io¿iç ovcì«io:cç· c:cxc óuo µcv 0uyo:cpoç, uiov óc .................... :o ovoµo Mi0pióo:gv.

.............................. c¿oµcv ¡iìouç oìì' g :o¡ç Boic:ouç.

.............................. oììgç yuvoixoç cpc.

lixcìioç o¡xc:i cì«ióo· ............................ ci¿cv o Iuìi««oç.

cv ........................ «oìci cycvoµc0o cyc :c xoi ¡iìoç µou.


* g cì«iç cì«ióoç remény
** reményén felül, “amikor már nem is remélte”

(b) Fordítsa görögre!
Semmink sincs. Egyetlen kecskét sem látok. A hírnökök közül egyik sem mondja ugyanazt. Egyetlen
percre (=idő) sem akarlak látni. Egyetlen versenyt sem nyerünk meg. Egyetlen nőnek sem mondom
el, amit látok. Egyetlen bíróra sem bízza a döntést.


7. Az imperativusos parancsokat alakítsa át xcìcuci + acc cum inf-es szerkezetté! Az első parancsot kapcsolja
participium coniunctumos szerkezettel! A személyes névmásokat értelemszerűen használja!

Például: Zc¡ç ¡goi µoi − ovo:cµc :gv yoo:cpo :gç yuvoixoç. ovoxoµioov :o cµppuov. →
cµc óc xcìcuci Zc¡ç ovo:cµov:o :gv yoo:cpo :gç yuvoixoç ovoxoµiooi :o cµppuov.

cyc ¡gµi :( «o:pi − ìopc :o µgìov. cì0c «poç :ov pouxoìov.

uµciç ¡o:c :( vcovioxç − oxpipcç oxo«ci :oç yuvoixoç. xpivov.

o oócì¡oç ¡goi µoi − 0oppci. «poooyopc\oov o¡:gv.

Mcvcìooç ¡goi :¡ yuvoixi − c«ovcì0c ciç :gv l«op:gv. µcvc «op cµoi.

oi ycpov:cç ¡ooi :oiç vcoiç − pìc«c:c «poç :ov opx:ov. «ìcuoo:c ciç :o ´Iìiov.

o¡ ¡¡ç gµiv − oxouoo:c cµo\. µg o¡:ov o«ox:civo:c.


8. Alakítsa át szenvedő mondattá!
Például: ovc¡ìcço :ov opo¡ov. → ovc¡ìcyg o opo¡oç.

:gv xc¡oìgv o¡:o\ c«oigoo ìcuxgv.

«poogyyciìov :ov Hoociócvo :( Aii.
11. olvasmány 121

:gv pox:gpiov ¡cpco0oi cxcivov gvoyxooo.

c«cioo :o¡ç opio:ouç :cv A¿oicv c«i :gv µvgo:ciov o«gv:gooi.

:ov Aiovuoov Nuµ¡oi ovc:pc¡ov.

:ov ovox:o ciç :gv Miìg:ov cxoµioo.

o¡ ìoyç gµoç c«ciooç.

«poç :ov ovox:o uµoç c«cµqo.

oi gycµovcç oc gvoyxooov.


9. Olvasd és fordítsd!

o:c¡oç :i0gç :¡ xc¡oì¡.
0uyo:cpo ovópi óiócoiv.
0povov µoi :i0cooiv.
cv ¿cipi :gv pox:gpiov :i0gµi.
oi 0coi µoi :gv vixgv óióoooiv.
cv :oiç ¡iìoiç oc :i0cµcv.
o¡xo\v \ócp gµiv óióo:c,
cx ¿cipoç o¡:( «iciv óiócµi.
o:po:gyoç cv ìoyov óiócç.
:ouoóc ìi0ouç :oiç 0coiç :i0c:c.

0uyo:cpo ovópi cócxo.
µgìov cxciv¡ cócxoç,
«o\ :o ppc¡oç c0c:c,
¿puoo\v o:c¡ovov :( vixcv:i c0coov.
«oììoç oyo0oç oiyoç uµiv cóoµcv.
:o\:ov :ov voµov o¡:oç c0gxoç.
:oóc o Hoìuxpo:gç ovc0gxc :( A«oììcvi :( Agìiç.
cóo:c :gv «oìiv Aiovuoiç :( lupoxooiç.
µiov ópo¿µgv µoi cóooov.
cv :oiç ¡iìoiç o¡:ov c0gxo.
ovo:i0gµi felajánl
:i0gµi cv + dat vkik közé sorol
ìoyov óiócµi számot ad

11. olvasmány 122

1. xooµov :ovóc, :ov o¡:ov o«ov:cv, o\:c :iç 0ccv o\:c ov0pc«cv c«oigocv, oìì'
gv oci xoi co:iv xoi co:oi «\p oci¸cov.
Hérakleitosz 30. töredéke
oci¸coç, oci¸cov örökéletű, örökkévaló

2. 1iç ooi «o:gp,
«o0cv :cv ógµcv ci,
:iç ooi «o:poç «o:gp,
:iç µg:gp,
:iç µg:poç «o:gp,
«o0cv :cv ógµcv co:i,
co:iv ooi A«oììcv Ho:p(oç xoi Zc¡ç Lpxcioç,
«o\ :o\:o :o icpo co:iv,
Arisztotelész: Az athéniak állama 55.3 nyomán

ógµoç, ógµou, o község, démosz
Lpxcioç házvédő (tkp. kerítésvédő)
icpov, icpo\, :o szentély
Ho:p(oç atyai, ősi

Ki tehette föl a fenti kérdéseket, kinek és milyen szituációban?
12. olvasmány 123
12. NEM LESZ EBBŐL BAJ, ZEUSZ?
HÉPHAISZTOSZ ÉS ZEUSZ

H4AIl1Ol
1i µc, c Zc\, óci «oiciv, gxc yop, cç cxcìcuooç, c¿cv :ov «cìcxuv oçu:o:ov,
ci xoi ìi0ouç ócoi µiç «ìgy¡ óio:cµciv.
ZLYl
L6 yc, c 'H¡oio:c· oììo óicìc µou :gv xc¡oìgv ciç óuo xo:cvcyxcv.
H4AIl1Ol
Hcipç µou, ci µcµgvo, «poo:o::c ó o6v :oìg0cç ó«cp 0cìciç ooi ycvco0oi.
ZLYl
1o\:o o¡:o, óioipc0gvoi µoi :o xpoviov· ci óc o«ci0gociç, o¡ v\v «pc:ov
opyi¸oµcvou «cipoo¡ µou. oììo ¿pg xo:o¡cpciv «ov:i :( 0uµ( µgóc µcììciv·
o«oììuµoi yop u«o :cv cóivcv, oí µoi :ov cyxc¡oìov ovoo:pc¡ouoiv.
H4AIl1Ol
O¡ xoxov :i, c Zc\, «oigooµcv, oç¡ç yop o «cìcxuç co:i xoi o¡x ovoiµc:i
o¡óc xo:o :gv Liìg0uiov µoicoc:oi oc.
ZLYl
Ko:cvcyxc µovov, c 'H¡oio:c, 0oppcv· oióo yop cyc :o ouµ¡cpov.
H4AIl1Ol
Ko:oioc· :i yop ¿pg «oiciv oo\ xcìcuov:oç, :i :o\:o, xopg cvo«ìoç, µcyo,
c Zc\, xoxov ci¿cç cv :¡ xc¡oì¡· cixo:cç yo\v oçu0uµoç go0o :gìixou:gv u«o
:gv µgviyyo «op0cvov ¸coyovcv xoi :o\:o cvo«ìov· g «ou o:po:o«cóov, o¡
xc¡oìgv cìo0cç c¿cv. g óc «góç xoi «uppi¿i¸ci xoi :gv oo«ióo :ivoooci xoi
:o óopu «oììci xoi :o µcyio:ov, xoìg «ovu xoi oxµoio ycycvg:oi óg cv ppo¿ci·
yìouxc«iç µcv, oììo xooµci :o\:o g xopuç. co:c, c Zc\, µoic:po µoi o«oóoç
cyyugooç góg o¡:gv.
ZLYl
Aóuvo:o oi:ciç, c 'H¡oio:c· «op0cvoç yop oci c0cìgoci µcvciv. cyc ó o6v
:o yc c« cµoi o¡ócv ov:iìcyc.
H4AIl1Ol
1o\: c0cìov· cµoi µcìgoci :o ìoi«o, xoi góg ouvop«ooc o¡:gv.
ZLYl
Li ooi pçóiov, o\:c «oici· «ìgv oióo ó:i oóuvo:cv cpçç.
12. olvasmány 124
Igék fut aor perf p aor m-p perf
ovo-o:pc¡c ovo-o:pc¡c ovo-o:pc¡c ovo-o:pc¡c kiborít, kiugraszt ovoo:pcqc ovco:pcqo ovco:po¡o ovco:po¡gv ovco:poµµoi
ov:iìcyc ellenkezem
o«ci0cc nem engedelmeskedik o«ci0goc g«ci0goo
o«oóoç „add cserébe”
o«oììuµoi elpusztul
yiyvoµoi yiyvoµoi yiyvoµoi yiyvoµoi létrejön ycvgooµoi cycvoµgv ycyovo ─ ycycvgµoi
óio:cµvc óio:cµvc óio:cµvc óio:cµvc kettévág később óic:cµov óio:c:µgxo óic:µg0gv
cyyuoc eljegyez, feleségül ad cyyugooµoi gyyugoo gyyugxo
cpoc cpoc cpoc cpoc + gen kíván, vágyik vmre (a többi alakja az cpoµoi–ból)
¸coyovcc élve szül, világra hoz
go0o → ciµi „voltál”
xo:o-¡cpc lesújt
xooµcc xooµcc xooµcc xooµcc ékesíti, szépen áll neki xooµgoc cxooµgoo xcxooµgxo cxooµg0gv xcxooµgµoi
µoiv µoiv µoiv µoivoµoi oµoi oµoi oµoi megőrül később cµgvo µcµgvo ─ ─
µoiooµoi szülni segít, bábáskodik
µ µµ µcìci cìci cìci cìci + dat gondja van vknek (dat) vmre (nom)
µcìgoci cµcìgoc µcµcìgxc ─ ─
µcììc habozik µcììgoc cµcììgoo ─ ─ ─
opyi¸c opyi¸c opyi¸c opyi¸c haragít (act), haragszik (med)
később cpyioo ─ cpyio0gv cpyioµoi
«oììc forgat később c«gìo ─ ─ «c«oìµoi
«cipooµoi «cipooµoi «cipooµoi «cipooµoi + gen. próbára tesz vkt; megtapasztal vmt (gen)
«cipoooµoi c«cipoooµgv ─ ─ «c«cipoµoi
«góoc ugrik, ugrál «gógooµoi c«gógoo «c«gógxo ─ ─
«uppi¿i¸c fegyvertáncot jár
ouv-op«o¸c ouv-op«o¸c ouv-op«o¸c ouv-op«o¸c elragad ouvop«ooc ouvgp«ooo ouvgp«oxo -gp«oo0gv -gp«ooµoi
:ivoooc ráz :ivoçc c:ivoço ─ c:ivo¿0gv
Főnevek
oo«iç, oo«ióoç, g pajzs
óopu, óopo:oç, :o dárda
cyxc¡oìoç, cyxc¡oìou, o agyvelő
0uµoç, 0uµo\, 0uµoç, 0uµo\, 0uµoç, 0uµo\, 0uµoç, 0uµo\, o o o o erő, lendület
xopg, xopgç, g xopg, xopgç, g xopg, xopgç, g xopg, xopgç, g lány
xopuç, xopu0oç, g sisak
xpoviov, xpoviou, :o koponya
ìi0oç, ìi0ou, o ìi0oç, ìi0ou, o ìi0oç, ìi0ou, o ìi0oç, ìi0ou, o kő
µoic:po, µoic:pcv, :o bábaasszony fizetsége
µgviyç, µgviyyoç, g agyhártya
«cìcxuç, «cìcxccç, o bárd (i-tövű!)
«ìgyg, «ìgygç, g «ìgyg, «ìgygç, g «ìgyg, «ìgygç, g «ìgyg, «ìgygç, g ütés
o:po:o«cóov, o:po:o«cóou :o tábor, sereg
Melléknevek
oóuvo:oç, oóuvo:ov oóuvo:oç, oóuvo:ov oóuvo:oç, oóuvo:ov oóuvo:oç, oóuvo:ov lehetetlen
oxµoioç, oxµoio, oxµoiov érett
oìg0gç, oìg0cç (-0o\ç) oìg0gç, oìg0cç (-0o\ç) oìg0gç, oìg0cç (-0o\ç) oìg0gç, oìg0cç (-0o\ç) igaz
ppo¿uç, ppo¿cio, ppo¿u ppo¿uç, ppo¿cio, ppo¿u ppo¿uç, ppo¿cio, ppo¿u ppo¿uç, ppo¿cio, ppo¿u rövid
yìouxc«iç, yìouxc«ióoç bagolyszemű
cvo«ìoç, cvo«ìov fegyveres
µcyoç, µcyoìg, µc µcyoç, µcyoìg, µc µcyoç, µcyoìg, µc µcyoç, µcyoìg, µcyo yo yo yo nagy
oçu0uµoç, oçu0uµov ingerült, ideges
oçuç, oçcio, oçu oçuç, oçcio, oçu oçuç, oçcio, oçu oçuç, oçcio, oçu éles; csípős
pçóioç, pçóio, poóiov pçóioç, pçóio, poóiov pçóioç, pçóio, poóiov pçóioç, pçóio, poóiov könnyű
ouµ¡cpoç, ouµ¡cpov hasznos
Határozószók, névmások
ovoiµc:i vér nélkül
cixo:cç joggal, érthetően
cv ppo¿ci rövid idő alatt
c6 yc rendben
g gg g «ou «ou «ou «ou nyilvánvalóan
xoi :o\:o ráadásul
µovov csak
«ovu «ovu «ovu «ovu nagyon
:oìg0cç = :o oìg0cç igazán
:gìixo\:oç, -ou:g, -o\:o ekkora
:o c« cµoi a magam részéről
Kötőszók, partikulák, elöljárószók
yo\v hát ezért
xo:o xo:o xo:o xo:o + acc szerint
«ìgv «ìgv «ìgv «ìgv bár
co co co co:c :c :c :c úgyhogy (következtető)
u«o u«o u«o u«o + acc alatt, alá
12. olvasmány 125

oxigén, monolit, neo-, mezo-, paleolitikum, litográfia, eutanázia, evangélium, Eugénia, eufémizmus,
eufória, eukaliptusz, empírikus, mánia, monológ, monogám, stratégia, glaukóma, hárpia, Harpagon


Nyelvtan
Igeragozás

(1) opt at i vus i mperf ec t us
képzés: imperfectum-tő + cselekvő optativus-végződések*

*három elemből állnak össze: o kötőhangzó + i módjel + aktív jelen idejű személyragok

jelentés: 1. önállóan: óhajtás, teljesíthető kívánság kifejezésére:
c¿oiµi oo«ióo ’bár volna pajzsom’, ’pajzsot szeretnék’;
melyet gyakran az ci0c vagy ci yop ’bárcsak’ vezet be:
ci0c oo«ióo c¿oiµi. ci yop oo«ióo c¿oiµi.

2. ci után: lehetséges feltétel kifejezésére: ci c¿oiµi oo«ióo ’ha volna pajzsom’ (lásd a 20. olv.
Nyelvtanát).

imperfectum-tő: c¿-
singularis pluralis
1. személy
c¿-o-i-µi c¿-o-i-µcv
2. személy
c¿-o-i-ç c¿-o-i-:c
3. személy c¿-o-i c¿-o-i-cv


cselekvő optativus-végződések

singularis pluralis
1. személy -oiµi -oiµcv
2. személy -oiç -oi:c
3. személy -oi -oicv

(2) az erős aor i st os i nf i ni t i vusa medi umban
képzés: aoristos-tő + -co0oi

igető: :cµ- → :cµco0oi

(3) az erős aori st os part i ci pi uma medi umban
képzése: az ige aoristos-töve* + -oµcvoç
-oµcvg
-oµcvov
ragozása: az o- és g-tövűek szerint
jelentése: az ige alapjelentésétől függően mediális vagy cselekvő, gyakran előidejűséget fejez ki. Például:
xuxvoç ycvoµcvoç ”hattyúvá válva”, „miután hattyúvá vált”.

* Lásd alább Igeragozás 5.

12. olvasmány 126
(4) a µi-végűek praes ens i mpe rf ect um medi o- pas si vuma

imperfectum-tő: :i0c- pl. 'magának letesz’ imperfectum-tő: ic- pl. ’törekszem’
singularis pluralis singularis pluralis
1. személy
:i0c-µoi :i0c-µc0o íc-µoi íc-µc0o
2. személy
:i0c-ooi :i0c-o0c íc-ooi íc-o0c
3. személy :i0c-:oi :i0c-v:oi íc-:oi íc-v:oi
infinitivus :i0c-o0oi íc-o0oi


imperfectum-tő: io:o- pl. ’felállok’ imperfectum-tő: óióo- pl. ’adok a magaméból’
singularis pluralis singularis pluralis
1. személy
ío:o-µoi io:o-µc0o óióo-µoi óióo-µc0o
2. személy ío:o-ooi ío:o-o0c óióo-ooi óióo-o0c
3. személy ío:o-:oi ío:o-v:oi óióo-:oi óióo-v:oi
infinitivus
ío:o-o0oi óióo-o0oi

Az eredeti mediális végződések (lásd a 11. olvasmány Nyelvtanát) tehát minden változtatás nélkül
kapcsolódnak a rövid mgh-s imperfectum-tőhöz. Ugyanígy ragozódik a óuvoµoi (vagy az o«oììuµoi)
ige is:

imperfectum-tő: óuvo- ’képes vagyok’
singularis pluralis
1. személy
óuvo-µoi óuvo-µc0o
2. személy
óuvo-ooi óuvo-o0c
3. személy óuvo-:oi óuvo-v:oi
infinitivus óuvo-o0oi


(5) prae sens perf ec t um medi o- pas si vum
képzés: (reduplikált) perfectum-tő + eredeti medio-passzív személyragok (kötőhang nélkül!)

perfectum-tő: yc-ycvg- ’lettem’
singularis pluralis
1. személy
yc-ycvg-µoi yc-ycvg-µc0o
2. személy
yc-ycvg-ooi yc-ycvg-o0c
3. személy yc-ycvg-:oi yc-ycvg-v:oi

Névszóragozás

(1) u-tövű mel l éknevek
névszóragozásI. deklináció (o-tövűek) II. deklináció (o-tövűek) III. deklináció
mássalhangzó-tövűek i-t. és u- u- u- u-tövűek kettőshangzó-tövűek
12. olvasmány 127


oçuç, oçcio, oçu

szótő: oçu- és oçc- (< -c¡-), illetve oçcio- ’éles’
masculinum femininum neutrum

singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nominativus oçuç
oçc-cç > oçciç
oçcio oçcioi oçu oçc-o
accusativus
oçu-v oçciç oçciov oçcioç oçu oçc-o
genitivus
oçc-oç oçc-cv oçcioç oçcicv oçc-oç oçc-cv
dativus
oçc-i > oçci
oçc-oi(v) oçciç oçcioiç oçci oçc-oi(v)


(2) µcyoç, µcyoìg, µcyo

szótő: µcyo- és µcyoìo-, illetve µcyoìg- ’nagy’
singularis pluralis
masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum
nominativus
µcyoç µcyoìg µcyo µcyoìoi µcyoìoi µcyoìo
accusativus
µcyov µcyoìgv µcyo µcyoìouç µcyoìoç µcyoìo
genitivus µcyoìou µcyoìgç µcyoìou µcyoìcv µcyoìcv µcyoìcv
dativus µcyoìç µcyoì¡ µcyoìç µcyoìoiç µcyoìoiç µcyoìoiç


(3) t őszámnevek

1 ciç, µio, cv (ragozását lásd a 11. olvasmányt)
2 óuo
3 :pciç (m-f), :pio (n)
4 :c::opcç (m-f), :c::opo (n)
5 «cv:c
6 cç
7 c«:o
8 ox:c
9 cvvco
10 ócxo

nom óuo :pciç :pio :c::opcç :c::opo
acc óuo :pciç :pio :c::opoç :c::opo
gen
óuoiv :picv :c::opcv
dat
óuoiv :pioiv :c::opoiv

Az első tíz tőszámnév közül csak az első négy ragozható.

Gyakorlatok

1. Tegye a megfelelő optativus-i alakba, és egészítse ki egy tetszőleges szóval! Például: c¿c → c¿oiµi oócì¡ov.

¡cpciç →
opyi¸ci
ìov0ovouoiv
:ivoooc:c
:ix:c
xoµi¸ciç

12. olvasmány 128
2. Tegye med-pass.-ba! Például «c«oiócuxo → «c«oiócuµoi

«c«oigxoµcv →
«c«oigxoç
«c«oigxo:c
ìcìuxo
xcxooµgxc
ìcìuxooiv

3. Írja be a zárójelben álló ige optativusát a megadott számban!

ci0c µc «ov:cç ..................... (pìc«c, P/3)
ci0c ..................... xuo\oo (ìov0ovc, S/2)
ci0c µg .................... :ov «o:cpo (opyi¸c, P/1)
ci yop :pio ocµo:o .................... (c¿c, S/1)
ci0 cµc g µg:gp «poç 0ciov .................... («cµ«c, S/3)

4. Az alábbi mondatokból a következő esetben álló melléknevek hiányoznak: ppo¿co, ppo¿ci, ppo¿ccv,
ppo¿coç, ppo¿u, ppo¿ciç (nom), ppo¿ciç (acc), µcyoìgv, µcyoìo, oçu, oçcoi. Illessze be őket!

:gv µcv xc¡oìgv ...................... c¿ci, :o¡ç óc «oóoç ..................... .

oìì' oí y' cyyu0cv io:oµcvoi cvo 0uµov c¿ov:cç
...................... óg «cìcxcooi ... µo¿ov:o.

...................... ó' c:i «poç uµoç óci ci«civ, c ovópcç óixoo:oi.

Kpccv: c «oììo ìcçoç cv ...................... ìoyç xoxo.
1cipcoioç: ooi y', oììo «o:piói ...................... xoi oc:gpio.

ó:i µcv ...................... :o¡ç ìoyouç c«oigoov:o, o¡ 0ouµo¸c o¡:cv·

:cv :c¿vcv oi µcv ìoyou ...................... ócov:oi, oi óc o¡ócvoç.

o«oxpivoi µoi, c Mivcç· ...................... yop :i ìcçc ooi.

«cipcµoi óio ...................... ci«civ.

Oco«oµ«oç ¡goi «cpi :ov Lpiycvo «o:oµov ...................... civoi \ócp.


5. Fordítsa le a zárójelben szereplő szavakat, ügyelve az igék vonzataira!

(két édes almára ) .............. ................... ...................... cpcoiv.
(az édes almákat négy részre = ”négyre”) .............. ............... ................... ...................... óioipgoc.
(három hatalmas dárdát) .............. ................... ...................... «oììci.
(a bor savanyú) .......... .................. ...................... ycycvg:oi.
µiç «ìgy¡ (két éles követ) ................... ...................... ................... óic:cµov.
(öt hatalmas kígyóval) .................. ...................... ................... cvc:u¿oµcv.

12. olvasmány 129
édes yìuxuç -xcio -xu savanyú oçuç, oçcio, oçu

6. Ki kinek a kicsodája? Határozza meg!
«o:gp – µg:gp, uioç– 0uyo:gp, oócì¡oç – oócì¡g, 0cioç – 0cio, ovgp – yuvg

Például: Mcvcìooç (Lìcvg) → ovgp Lìcvgç

'Lx:cp (Hpioµoç) →
'Lx:cp (Aìcçovópoç) →
Avópoµo¿g ('Lx:cp) →
Koo:cp (Agóo) →
Koo:cp (Hoìuócuxgç -coç) →
Zcuç (Koo:cp) →
'Aiógç (Agóo) →
'Hpo (Zcuç) →
Agµg:gp -:poç (Hcpoc¡ovg) →
Hpoxìgç (Hcpoc¡ovg) →
Mo\ooi (Mvgµoouvg) →
Oiói«ouç (Av:iyovg) →

7. Fordítsa le az alábbi mondatokat a megadott igeidőkben! Ügyeljen az igék vonzataira!
Az apa a vendégbarátjával jegyzi el (praes. impf. + fut.) a lányát.
Az anya segítette (aor.) lányát a szülésben.
Két csecsemőről is gondoskodni fognak a szülők (aor. part. -mal).
A fivérek nem engedelmeskedtek (praet. impf. + aor.) a nagybácsinak.
Amikor meghallotta férjét (aor. part.), a feleség már nem habozott (aor.).
Öt drachmát (g ópo¿µg) kért (aor. + perf.) a fiától.
Ha képes vagy, akadályozd meg (aor. + impf.) a tüzet!
Csapjatok (aor.) a kígyóra, ahogy csak tudtok!

8. Kiegészítés a 4. olv. Nyelvtan 1. (b)-hez. Néhány ige mediális alakja szűkebb, átvitt jelentést is kifejezhet a kevésbé
speciális értelmű aktív alakhoz képest, például:
o«oóiócµi ’visszaadom’, ’megadom’ – o«ióióoµoi ’eladom’ vmnnyiért (gen).
Ennek figyelembe vételével, olvassa és fordítsa!
:picv opoìcv o«oóióoµoi :o poóo.
:picv opoìcv o¡ óuvoµoi o«oóióoo0oi :o poóo.
µcv «cv:c ópo¿µcv :gv óìgv oycìgv o«oóióoo0c,
:c::opoç oiyoç ¿pg gµoç cv ppo¿ci o«oóióoo0oi.
:gvóc «oióo o«oóiócµi ooi.
o¡xo\v o«oóióoooi gµiv :o óopo:o :o\:o,
ópo¿µgç o«oóióov:oi :gv «oìiv.
o¡x o«oóióoµcv uµiv :oç «ìgyoç.
óuo oo«ióoç o«oóióov:oi o¡:oiç.
:oç óuo oo«ióoç o«oóióoooiv o¡:oiç.
o voµoç o¡:oç o«oóiócoi :( ui( :o :o\ «o:poç.
:o :o\ «o:poç o¡ócvi o«oóióoµoi.
12. olvasmány 130

9. Hányan vannak, hányan voltak? Írja be a megfelelő számnevet!
............................. oo¡oi
............................ Xopi:cç
............................ Mo\ooi
............................. c«i Ogpoç
¸cvoi c«i :gç ygç cioi ............................. .
µio ópo¿µg co:i .............................. opoìoi.
ciooóoi óc cioiv ciç :o óixoo:gpio ............................ , µio :¡ ¡uì¡ cxoo:¡.
op¿ov:cv :cv A0gvgoiv ovoµo:o oi ............................ op¿ov:cç.
o µcv Avoçoyopoç ¡goi «\p xoi \ócp xoi ocpo xoi ygv o:oi¿cio ............................ civoi.

ogp, ocpoç, o levegő
op¿cv, ov:oç, o tisztségviselő
óixoo:gpiov, :o bíróság
o:oi¿ciov, :o elem
cxoo:oç, g, ov mindegyik ¡uìg, g phülé, “törzs”

10. Ismételje át az eddig tanult hangsúlyozási szabályokat (lásd az 1., 2., 4., 5., és 8. olvasmány Nyelvtanát), majd írja
le mondatokra és szavakra tagolva, valamint ékezetekkel és hehezeti jelekkel ellátva a következő részletet, melyet az
ókori írásmód egyik „szigorúbb”változatának megfelelően bármiféle elválasztó- és írásjel nélkül, nagybetűkkel közlünk!
Ha elkészült, hasonlítsa össze a nyomtatott változattal! Ha hibátlan, c\ yc. Ha valahol hibázott, próbáljon rájönni,
melyik szabályt nem vette figyelembe!

1IMLOZLYALIHOILINHKOIAPOlL
KLALYlAlLXON1ONHLALKYNO5
Y1A1ONLIKAIAIOOYlALOIMIAIHA
HIHIAIA1LMLINLYILOH4AIl1LA
AAAAILALMOY1HNKL4AAHNLIlA
YOKA1LNLIKONHLIPAIMOYLIML
MHNAHPOl1A11LAOYN1AAHOLlO
HLPOLALIllOIILNLlOAI1O+1OA
Y1OAIAIPLOHNAIMOI1OKPANIONL
IALAHLIOHlLIlOYNYNHPO1ONOP
IIZOMLNOYHLIPAlHIMOY.

11. Nézzen utána Kerényi Károly Görög mitológiájában, sikerül-e Héphaisztosznak elrabolnia és feleségül
vennie Athénét?

12. olvasmány 131


1. ciµi ó cyc 0cpo«cv µcv Lvuoìioio ovox:oç
xoi Mouoccv cpo:ov ócpov c«io:oµcvoç.
2. cv óopi µcv µoi µo¸o µcµoyµcvg, cv óopi ó oivoç
Ioµopixoç· «ivc ó cv óopi xcxìiµcvoç.
Arkhilokhosz 1. és 2. töredéke
ócpov, ócpou, :o ajándék, adomány
Lvuoìioç, Lvuoìioio = Lvuoìiou Enüaliosz:
„Harcias” (harci isten v. Arész mellékneve)
c«io:oµcvoç + acc értő
cpo:oç, cpo:g, cpo:ov szeretett, kedves
Ioµopixoç (oivoç) iszmaroszi (bor)
0cpo«cv, 0cpo«ov:oç, o szolga
xcxìiµcvoç „ráfekve”
µo¸o, µo¸oç, g tészta, lepény
µcµoyµcvg meggyúrt
Mouoccv = Mouocv


3. o pioç ppo¿¡ç, g óc :c¿vg µoxpg, o óc xoipoç oç¡ç, g óc «cipo o¡oìcpg,
g óc xpioiç ¿oìc«g.
Hippokratész: Aforizmák 1.1

µoxpoç, µoxpo, µoxpov hosszú
«cipo, «cipoç, g próbálkozás, kísérlet
o¡oìcpoç, o¡oìcpo, o¡oìcpov bizonytalan, kétséges
13. olvasmány 132
13. olvasmány 133
13. VOLT EGYSZER EGY HÉRAKLÉSZ
DIOGENÉSZ ÉS HÉRAKLÉSZ


AIOILNHl
O¡¿ Hpoxìgç o\:oç co:iv, o¡ µcv o6v oììoç, µo :ov Hpoxìco. :o :oçov,
:o po«oìov, g ìcov:g, :o µcyc0oç, óìoç Hpoxìgç co:iv. ci:o :c0vgxcv Aioç
uioç cv, ci«c µoi, c xoììivixc, vcxpoç ci, cyc yop ooi c0uov u«cp ygç cç 0c(.
HPAKAHl
Koi op0cç c0ucç· o¡:oç µcv yop o Hpoxìgç cv :( o¡pov( :oiç 0coiç ouvco:i
››xoi c¿ci xoììio¡upov 'Hpgv,‹‹ cyc óc ciócìov ciµi o¡:o\.
AIOILNHl
Hcç ìcyciç, ciócìov :o\ 0co\, xoi óuvo:oi :iç cç gµiocioç µcv 0coç civoi,
:c0vovoi óc :( gµioci,
HPAKAHl
Noi· o¡ yop cxcivoç :c0vgxcv, oìì cyc g cixcv o¡:o\.
AIOILNHl
Mov0ovc· ov:ovópov oc :( Hìou:cvi «opoócócxcv ov0 cou:o\, xoi o¡ v\v
ov: cxcivou vcxpoç ci.
HPAKAHl
1oio\:o :i.
AIOILNHl
Aìì ci«c µoi «poç :o\ oo\ Hpoxìcouç, o«o:c cxcivoç c¸g, ouvgç o¡:( xoi
:o:c ciócìov cv, g cìç µcv g:c «opo :ov piov, c«ci óc o«c0ovc:c, óioipc0cv:cç
o µcv ciç 0co¡ç o«gì0cv, o¡ óc :o ciócìov, co«cp cixoç gv, ciç çóou «opci,
HPAKAHl
´Lóci µcv µgóc o«oxpivco0oi «poç ovópo :oio\:ov· óµcç ó o6v xoi :o\:o
oxouoov· o«ooov µcv yop Aµ¡i:pucvoç cv :( Hpoxìci gv, :o\:o :c0vgxcv xoi
ciµi cyc cxcivo «ov, o óc gv :o\ Aioç, cv o¡pov( ouvco:i :oiç 0coiç.
AIOILNHl
lo¡cç v\v µov0ovc· óuo yop ¡¡ç c:cxcv g Aìxµgvg xo:o :o o¡:o Hpoxìcoç,
:ov µcv u« Aµ¡i:pucvi, :ov óc «opo :o\ Aioç, co:c cìo0c:c óióuµoi ov:cç
oµoµg:pioi.
HPAKAHl
O\x, c µo:oic· o yop o¡:oç oµ¡c gµcv.
AIOILNHl
O¡x co:i µo0civ :o\:o pçóiov, ouv0c:ouç óuo ov:oç Hpoxìcoç, cx:oç ci µg
co«cp i««oxcv:oupoç :iç g:c ciç cv ouµ«c¡uxo:cç ov0pc«oç :c xoi 0coç.
13. olvasmány 134

Igék fut aor perf p aor m-p perf
o«cp¿oµoi o«cp¿oµoi o«cp¿oµoi o«cp¿oµoi eltávozik o«cìcuooµoi o«gì0ov o«cìgìu0o ─ ─
o«o0v¡oxc o«o0v¡oxc o«o0v¡oxc o«o0v¡oxc meghal később o«c0ovov :c0vgxo ─ ─
o«oxpivoµoi o«oxpivoµoi o«oxpivoµoi o«oxpivoµoi válaszol később o«cxpivoµgv ─ ─ o«oxcxpiµoi
óuvo:oi „képes”
¸oc ¸oc ¸oc ¸oc él praet. c¸g, picooµoi lásd később pcpicxo ─ ─
0uc 0uc 0uc 0uc áldoz 0uoc c0uoo :c0uxo c:u0gv :c0uµoi
«opoócócxcv „átadta” (a óiócµi pr. perf.-a)
«opciµi jelen van, van vhol
ouµ-¡uc összenő ¡uoc lásd később «c¡uxo ─ ─
ouµ«c¡uxcç (m), o:oç lásd ouµ-¡uc
ouvciµi együtt van
ouv-gç lásd ouvciµi (praet. S.2.)

Főnevek
çógç, çóou, çógç, çóou, çógç, çóou, çógç, çóou, o oo o alvilág
ov:ovópoç, ou, o helyettes
pioç, piou, o pioç, piou, o pioç, piou, o pioç, piou, o élet
óióuµoi , oi ikrek
ciócìov, ciócìou, :o ciócìov, ciócìou, :o ciócìov, ciócìou, :o ciócìov, ciócìou, :o árnykép, halott
árnya
cixoç, cixoç, cixoç, cixoç, o oo o:oç, :o :oç, :o :oç, :o :oç, :o természetes,
valószínű dolog
cixcv, cixcvoç, g képmás
i««oxcv:oupoç, -xcv:oupou o kentaur
ìcov:g, ìcov:gç, g oroszlánbőr
µcyc0oç, µcyc0ouç, :o µcyc0oç, µcyc0ouç, :o µcyc0oç, µcyc0ouç, :o µcyc0oç, µcyc0ouç, :o magasság, termet
po«oìov, po«oìou, :o bunkósbot
:oçov, :oçou, :o :oçov, :oçou, :o :oçov, :oçou, :o :oçov, :oçou, :o íj
Melléknevek, számnevek
oµ¡c oµ¡c oµ¡c oµ¡c mindkettő
g gg gµiouç, gµiocio, gµiou µiouç, gµiocio, gµiou µiouç, gµiocio, gµiou µiouç, gµiocio, gµiou fele vmnek
xoììivixoç, xoììivixov szép győzelmű
xoììio¡upoç, xoììio¡upov szép bokájú
µo:oioç, µo:oio, µo:oiov bolond
vcxpoç, vcxpo, vcxpov vcxpoç, vcxpo, vcxpov vcxpoç, vcxpo, vcxpov vcxpoç, vcxpo, vcxpov halott
oµoµg:pioç, oµoµg:piov féltestvér közös
anyától


op0oç, op0g, op0ov op0oç, op0g, op0ov op0oç, op0g, op0ov op0oç, op0g, op0ov helyes
oo oo oo oo¡gç, oo¡cç ¡gç, oo¡cç ¡gç, oo¡cç ¡gç, oo¡cç világos
ouv0c:oç, ouv0c:ov összetett
Névmások
o«oooç, o«oog, o«ooov amennyi
Határozószók, partikulák
cx:oç kivéve
xo:o :o o¡:o egyszerre
µo :ov Hpoxìco Héraklészre!, „istenemre!”
(bizonygatáskor)
µcv o6v egészen biztosan
Kötőszók, Elöljárószók
o«o:c o«o:c o«o:c o«o:c amikor
«opo + acc alatt
«poç «poç «poç «poç + gen -ért, -ra/re (könyörgésben)
u«cp u«cp u«cp u«cp + gen felett, -on/en/ön
Tulajdonnevek
Aìxµgvg, Aìxµgvgç g Alkméné
Aµ¡i:pucv, Amphitrüón
Aµ¡i:pucvoç, o
Hpoxìgç, Hpoxìcouç, Hpoxìgç, Hpoxìcouç, Hpoxìgç, Hpoxìcouç, Hpoxìgç, Hpoxìcouç, o oo o Héraklész
Hìou:cv, Hìou:cvoç, o Plutón

13. olvasmány 135

toxikus, leopárd, nekrológ, nekropolisz, ortográfia, ortodox, ortopéd, idol, ikon, zoológia, zoo-
csemege, biológia, bioszféra, biomassza, szintetikus

Nyelvtan
Igeragozás

(1) a l éti ge múl t i dej e
singularis pluralis
1. személy
g(v) gµcv
2. személy
go0o, (később) gç g:c
3. személy
gv goov

(2) az i nf i ni t i vus pe rf ect us és a part i ci pi um perf ect um act i vumban

(b) i nf i ni t i vus
képzés: perfectum-tő + -xcvoi (gyenge) perfectum-tő + -cvoi (erős)

:c0u- → :c0uxcvoi ycypo¡- → ycypo¡cvoi
’az áldozat bemutatásával késznek lenni’ ’megírni’, ’az írással késznek lenni’

Megjegyzés: az olvasmányban szereplő :c0vovoi ’halottnak lenni’ egy nagyon ritka, ún. gyök-perfectumi
alak. Gyöknek vagy gyökérnek egyes hosszú mgh-ra végződő igék tövét szokás nevezni. A gyök-
perfectumban a reduplikált gyökhöz (:c-0vo-) a -voi képző járul.

(b) part i ci pi um
képzés: perfectum-tő + -xcç -xuio -xoç (gyenge) -cç -uio -oç (erős)

perfectum-tő: «c¡u- → ycypo¡- →
«c¡uxcç, «c¡uxuio, «c¡uxoç ycypo¡cç, ycypo¡uio, ycypo¡oç

A participium töve: hím- és semlegesnemben xo:-, a nőnemű alaké o purum.

szótő: «c¡uxo:-, «c¡uxuio- ’rátermett’

masculinum femininum neutrum

singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nominativus
«c¡u-xcç «c¡u-xo:cç «c¡u-xuio «c¡u-xuioi «c¡u-xoç «c¡u-xo:o
accusativus
«c¡u-xo:o «c¡u-xo:oç «c¡u-xuiov «c¡u-xuioç «c¡u-xoç «c¡u-xo:o
genitivus
«c¡u-xo:oç «c¡u-xo:cv «c¡u-xuioç «c¡u-xuicv «c¡u-xo:oç «c¡u-xo:cv
dativus
«c¡u-xo:i «c¡u-xooi(v) «c¡u-xuiç «c¡u-xuioiç «c¡u-xo:i «c¡u-xooi(v)

(3) a passzí v aori s t os part i ci pi um
képzés: az ige passzív aoristos-töve + -0ciç -0cioo -0cv

igető: oipc- → oipc0ciç oipc0cioo oipc0cv

13. olvasmány 136
A participium töve: cv:- (m és n) és o impurum (f).

oipc0cv:-, oipc0cioo- ’választott’

masculinum femininum neutrum

singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nominativus
oipc-0ciç oipc-0cv:cç oipc-0cioo oipc-0ciooi oipc-0cv oipc-0cv:o
accusativus
oipc-0cv:-o oipc-0cv:oç oipc-0cioov oipc-0ciooç oipc-0cv oipc-0cv:o
genitivus
oipc-0cv:-oç oipc-0cv:cv oipc-0ciogç oipc-0ciocv oipc-0cv:-oç oipc-0cv:cv
dativus
oipc-0cv:-i oipc-0cioi(v) oipc-0cio¡ oipc-0ciooiç oipc-0cv:-i oipc-0cioi(v)

Az eddi g el őfordul t i nf i ni ti vusok:

activum medium passivum
imperfectum
:cµv-civ :cµv-co0oi
aoristos (erős)
:cµ-civ :cµ-co0oi oììoy-gvoi
aoristos (gyenge)
oi:g-ooi oi:g-ooo0oi oi:g-0gvoi
futurum
oi:g-ociv oi:g-oco0oi l. később
perfectum (gyenge)
:c0u-xcvoi l. később
perfectum (erős)
ycypo¡-cvoi l. később


Az eddi g el őfordul t parti ci pi umok

activum medium passivum
imperfectum
0u-cv
0u-ouoo
0\-ov
0u-oµcvoç
0u-oµcvg
0u-oµcvov
aoristos (erős)
ci«-cv
ci«-o\oo
ci«-ov
ycv-oµcvoç
ycv-oµcvg
ycv-oµcvov
oììoy-ciç
oììoy-cioo
oììoy-cv
aoristos (gyenge)
0u-ooç
0u-oooo
0\-oov
0u-ooµcvoç
0u-ooµcvg
0u-ooµcvov
:u-0ciç < (0u-0ciç)
:u-0cioo
:u-0cv
futurum
0u-ocv
0u-oouoo
0\-oov
0u-ooµcvoç
0u-ooµcvg
0u-ooµcvov
l. később
perfectum (gyenge)
:c0u-xcç
:c0u-xuio
:c0u-xoç
l. később
perfectum (erős)
cìgìu0-cç
cìgìu0-cio
cìgìu0-oç
l. később


13. olvasmány 137
(4) Az eddi g el őfordul t i mperati vus al akok

imperfectum aoristos (gyenge) aoristos (erős)
sing /2
ìcy-c ìcçov
ci«-c*
:cµ-c
sing /3
ìcy-c:c ìcço:c ci«-c:c :cµ-c:c
plur/2
ìcy-c:c ìcço:c ci«-c:c :cµ-c:c
plur/3
ìcy-ov:cv ìcç-ov:cv ci«-ov:cv :cµ-ov:cv

*Hangsúlyozása rendhagyó, mint a ìopc–nek (lásd 97. o.).

Gyakorlatok

1. Tegye múlt időbe!

cyc ciócìov ciµi o¡:o\.
:oiç o¡:oiç ouvcoµcv.
«ov:cç oi ycpov:cç «opco:c.
«o\ ci, c uic,
óìoç Hpoxìgç co:iv.
oi xoµoi ooi «ovu ppo¿cioi cioiv.

2. Alkossa meg az alábbi igékhez tartozó infinitivust és participiumot, a minta szerint egyeztetve igeidőben, actióban,
igenemben és számban!
o«c0ovov (oi yuvoixcç) → o«o0ovciv → o«o0ovo\ooi

infinitivus participium
o«cìcuooµc0o (oi A¿oioi) → →
o«cp¿¡ (g µg:gp)
o«gì0cv (o pioç)
µcµgvo (o pouxoìoç)
µoivc:oi (g 0uyo:gp)
cxooµgoov (oi «oiócç)
ovco:po¡g (g xc¡oìg)
ovoo:pcqouoiv (oi cóivoi)
gp«ooo:o (o 0coç)
opo:oi (:o ciócìov)
cxoµio0g (:o ppc¡g)

3. Tegye a megfelelő aoristos imperativusi alakot a mondatba!
13. olvasmány 138
............................ «pc:ov, :ivcç cioiv o\:oi (tudd meg).
g µcv yuvg .................................. (távozzon), oi óc «oiócç ............................. (maradjanak).
o c¿cv o6ç .............................. (hallja meg).
µg oiyo :( 0c( ............................. (áldozz).
g ........................ o çcvoç g ............................. ó:i o¡x c0cìci o«oxpivoo0oi. (válaszoljon; mondja ki).

o6ç c:oç fül

4. Mi a különbség az infinitivusok jelentése között?

:o\:o µcµo0gxcvoi oc oiµoi.
:o\:o 0cìc µo0civ.
:ivo co:iv o óci :o¡ç xoìo¡ç «oióoç µov0ovciv,

u«cp «o:poç µcv «oç :iç o«o0v¡oxciv 0cìci.
opio:ov «ooi xoi «oooiç :o µg ycvco0oi, ócu:cpov óc, :o ycvoµcvouç
o«o0ovciv cç :o¿io:o.
oµcivov cig ov0pc«ç :c0vovoi µoììov g ¸cciv.

cç :o¿io:o a lehető leggyorsabban cig volna

5. Fordítsa le a következő mondatokat participiumos szerkezetet alkotva az aláhúzott szavakból, a megadott actiót
használva!

Haragosan (impf.) csaptam a kezedre.
Haragjában (aor.) ütött rám az anyám.
A haldoklók (impf.) igazat mondanak, a halottak (perf.) nem beszélnek.
Élve (impf.) küldesz az Alvilágba, s amikor még nem vagyok halott (perf.)?
Miután az öreget elfogták (pass. aor.) és Spártába vitték (pass. aor.), kivégezték.
Látod a folyó mellett kinőtt (perf.) rózsákat?
nem beszélnek oic«oc visz xoµi¸c kivégez ovoipcc

6. Fordítás:
cxcivç µc óci «opoyiyvco0oi.
Mellettem kellene lenned.
cóci o¡:o¡ç o«ov:gooi :oiç A0gvoioiç.
Héraklész elébe kellett volna mennünk.
«poç uµoç cóci ìcyciv.
Hozzánk kellett (volna) beszélnetek.
:oç ó' cµoç opyoç ¡cpciv ... cixoç o'.
El kellene viselnetek, ha indulatos vagyok.
13. olvasmány 139
v\v opçç, o ¿pg o' opov.
Most hallom, amit hallanom kell.
:o¡ç cx Aioç yop cixoç co:i «ov0' opov.
Héraklész sarjai természetesen mindent birtokolnak.

7. írjalemondatokraésszavakratagolvaékezetekkeléshehezet-jelekk
elakövetkezőrészletetutánahasonlítsaösszeanyomtatottverzióvalésel
emezzeahibákat

LALIMLNMHALAHOKPINLlOAIHPOlA
NAPA1OIOY1ONOMOlAOYNKAI1OY1
OAKOYlONOHOlONMLNIAPAM4I1P
YONOlLN1OIHPAKALIHN1OY1O1LON
NHKLNKAILIMILIOLKLINOHANOALH
N1OYAIOlLNOYPANOIlYNLl1I1OIlO
LOIllA4OlNYNMANOANOAYOIAPL1
LKLNHAAKMHNHKA1A1OAY1OHPAK
ALAl1ONMLNYHAM4I1PYONI1ONALH
APA1OYAIOlOl1LLAAOL1LAIAYMOIO
N1LlOMOMH1PIOIOYKOMA1AILOIAP
AY1OlAM4OHMLN.

8. Nézzen utána, hogy a mítoszok szerint hogyan jutott hozzá Héraklész jellegzetes fegyvereihez: az íjhoz és a
bunkósbothoz, valamint öltözékéhez, az oroszlánbőrhöz?
9. Hogyan távozott az életből Héraklész? Mi lesz a sorsa íjának?
10. Kire illik a következő jellemzés: o ìcyoµcvoç µcv Aiyccç, ycvoµcvoç ó cx Hoociócvoç? Keressen
még olyan mítikus személyeket, esetleg testvérpárokat, akiknek halandó és halhatatlan szülőjük is van!1. uyioivciv µcv opio:ov ovópi 0vg:(,
ócu:cpov óc xoìov ¡uov ycvco0oi,
:o :pi:ov óc «ìou:civ oóoìcç,
xoi :o :c:op:ov gpov µc:o :cv ¡iìcv.
13. olvasmány 140
Lakomai dal (7)
oóoìcç csalás nélkül
ócu:cpoç, ócu:cpo, ócu:cpov második
gpov = gpociv fiatal (ige)
«ìou:cc gazdag (ige)
:c:op:oç, :c:op:g, :c:op:ov negyedik
:pi:oç, :pi:g, :pi:ov harmadik
¡uo = ¡ug, ¡ugç, g alak, termet

2. Xoìc«ov :o µg ¡iìgooi,
¿oìc«ov óc xoi ¡iìgooi·
¿oìc«c:cpov óc «ov:cv
o«o:uy¿ovciv ¡iìo\v:o.
Anakreóni dal (29)
o«o:uy¿ovc sikertelen, boldogtalan ¡iìcc szeret


3. OIAIHOYl O\:oç óc :iç «o:' co:i, xoi :i µoi ìcyci,
IOKAl1H Lx :gç Kopiv0ou, «o:cpo :ov oov oyycìcv
cç o¡xc:' ov:o Hoìupov, oìì' oìcìo:o.
Szophoklész, Oidipusz király 954−6

oyycììc + cç acc cum participio
oyycìcv az oyycììc futurum participiua
oììuµi, oìcìo perf,
oìcìcç part. perf. elpusztít, elpusztul (perf)
«o: = «o:c vajon4. l1PL+IAAHl 4ciói««ióg, 4ciói««ióiov.
4LIAIHHIAHl :i, c «o:cp,
l1 xuoov µc xoi :gv ¿cipo óoç :gv ócçiov.
4L ióou. :i co:iv,
l1 ci«c µoi, ¡iìciç cµc,
4L vg :ov Hoocióc :ou:ovi :ov í««iov.
l1 µg µoi yc :o\:ov µgóoµcç :ov í««iov·
o\:oç yop o 0coç oi:ioç µoi :cv xoxcv.
Arisztophanész, Felhők 80−85
oi:ioç, oi:io, oi:iov okozó, bűnös vg + ac c -ra/re
í««ioç, i««io, í««iov lovas Hoocióc Poszeidón acc-a
xuvcc, cxuoo aor megcsókol 4ciói««ióiov 4ciói««iógç becézése
µgóoµcç semmiképp ¿cip, ¿cipoç, g kéz
14. olvasmány 141
14. ERISZ ALMÁJA
PANOPÉ ÉS GALÉNÉ

HANOHH
Liócç, c Ioìgvg, ¿0cç oìo c«oigocv g ´Lpiç «opo :o óci«vov cv Oc::oìiç,
óio:i µg xoi o¡:g cxìg0g ciç :o ouµ«ooiov,
IAAHNH
O¡ ouµ«opgv uµiv cycyc· o yop Hoociócv cxcìcuoc µc, c Hovo«g, ¡uìo::civ
:o «cìoyoç. :i ó o6v c«oigocv g ´Lpiç µg «opo\oo,
HANOHH
H Oc:iç µcv góg xoi o Hgìc¡ç o«cìgìu0coov cç :ov 0oìoµov, g ´Lpiç óc
cv :ooou:ç ìo0o\oo «ov:oç cvcpoìcv cç :o ouµ«ooiov µgìov :i «oyxoìov,
¿puoo\v óìov, c Ioìgvg· c«cycypo«:o óc ››g xoìg ìopc:c.‹‹ xuìivóouµcvov óc
:o\:o co«cp cçc«i:gócç gxcv, cv0o 'Hpo :c xoi A¡poói:g xoi A0gvo
xo:cxìivov:o. xo«cióg o Lpµgç ovcìoµcvoç c«cìcço:o :o ycypoµµcvo, oi µcv
Ngpcïócç gµciç coic«gooµcv. :i yop cóci «oiciv cxcivcv «opouocv, oi óc
ov:c«oio\v:o cxoo:g xoi ou:gç civoi :o µgìov gçiouv. :o :cìcu:oiov óc o Zc¡ç
››o¡:oç µcv o¡ xpivc,‹‹ ¡goi, ››«cpi :ou:ou,‹‹ - xoi:oi cxcivoi o¡:ov óixoooi
gçiouv - ››o«i:c óc cç :gv ´Iógv «opo :ov Hpioµou «oióo, oç oiócv yc óioyvcvoi
:o xoììiov ¡iìoxoìoç cv· o¡x cxcivoç xpivci xoxcç.‹‹
IAAHNH
1i o6v oi 0coi, c Hovo«g,
HANOHH
1gµcpov, oiµoi, o«iooiv ciç :gv ´Iógv, xoi :iç gçci µc:o µixpov o«oyycììcv
gµiv :gv vixcoov.
IAAHNH
´Hóg ooi ¡gµi, o¡x oììg vixgoci :gç A¡poói:gç oycvi¸oµcvgç.

14. olvasmány 142

Igék fut aor perf p aor m-p perf
oycvi¸oµoi oycvi¸oµoi oycvi¸oµoi oycvi¸oµoi versenyez oycvio\µoi gycviooµgv gycvioµoi
ovoipcc ovoipcc ovoipcc ovoipcc fölemel ovoipgoc ovciìov ov¡pgxo ov¡pc0gv ov¡pgµoi
ov:i-«oicc igényt tart rá
o«-oyycììc elmesél, hírül ad
oçioc oçioc oçioc oçioc jogosnak tart, kér oçicoc gçicoo gçicxo
o«-ciµi (ciµi) elmegy
óioyvcvoi „megítélni” (a óioyiyvcoxc–ból)
óioyiyvcoxc óioyiyvcoxc óioyiyvcoxc óioyiyvcoxc megítél óioyvcooµoi később óicyvcxo óicyvco0gv óicyvcoµoi
c«i-ypo¡c c«i-ypo¡c c«i-ypo¡c c«i-ypo¡c ráír c«iypoqc c«cypoqo c«iycypo¡o c«cypo¡gv c«iycypoµµoi
c«i-ìcyoµoi olvas (med) c«iìcçoµoi c«cìcçoµgv
xoìcc xoìcc xoìcc xoìcc hív xoìc cxoìcoo xcxìgxo cxìg0gv xcxìgµoi
xo:o-xìivc xo:o-xìivc xo:o-xìivc xo:o-xìivc lefektet, fekszik (med) -xìivc xo:cxìivo xo:oxcxìixo xo:cxìivgv xo:oxcxìiµoi
xuìivóc gurít xuìioc cxuìioo ─ cxuìio0gv xcxuìioµoi
oic«oc oic«oc oic«oc oic«oc (el)hallgat
ouµ«op-ciµi mellette van, segít
oiµoi oiµoi oiµoi oiµoi vél oigooµoi ─ ─ çg0gv
¡uìo::c ¡uìo::c ¡uìo::c ¡uìo::c őriz ¡uìoçc c¡uìoço «c¡uìo¿o

Főnevek
:o ycypoµµcvo a ráírt szöveg (part. m-p perf.)
óci«vov, ou, :o lakoma, vacsora
0oìoµoç, ou, o hálószoba
ouµ«ooiov, ou, :o ouµ«ooiov, ou, :o ouµ«ooiov, ou, :o ouµ«ooiov, ou, :o lakoma, együttivás
Melléknevek
«oyxoìoç, g, ov nagyon szép
:cìcu:oioç, oio, ov :cìcu:oioç, oio, ov :cìcu:oioç, oio, ov :cìcu:oioç, oio, ov végső
¿puoo\ç, g, o\v ¿puoo\ç, g, o\v ¿puoo\ç, g, o\v ¿puoo\ç, g, o\v arany
Határozószók
cv0o ott, ahol
cv :ooou:ç ezalatt
cçc«i:gócç szándékosan
xoi:oi xoi:oi xoi:oi xoi:oi noha, bár
µc:o µixpov nemsokára
:o :cìcu:oiov végül
:g :g :g :gµcpov µcpov µcpov µcpov ma
¿0cç ¿0cç ¿0cç ¿0cç tegnap
co«cp ahogyan
Névmások
cxoo:oç, oo:g, oo:ov cxoo:oç, oo:g, oo:ov cxoo:oç, oo:g, oo:ov cxoo:oç, oo:g, oo:ov mindegyik
Kötőszók, elöljárószók
óio:i amiért, mert
xo«cióg = xoi c«cióg
µc:o µc:o µc:o µc:o + acc után
«opo «opo «opo «opo + acc alatt; hoz/hez/höz
«cpi «cpi «cpi «cpi + gen ról/ről
Tulajdonnevek
Ioìgvg, gç, g tengeri nimfa (Szélcsend)
Oc:iç, ióoç, g tengeristennő
Oc::oìio, oç, g Thesszália
Ngpcïç, ïóoç, g Néreusz lányai
Hovo«g, gç, g tengeri nimfa (Mindentlátó)
Hgìcuç, ccç, o Akhilleusz apja


Nyelvtan
Igeragozás

(1) o-t övűek összevonása prae sens és praet eri t um i mperf ec t umban
Az összevonásnál három szabály érvényesül:
o + c, o, ou → ou
o + g vagy c → c
o + ci, oi, ¡ → oi
(iótás kettőshangzó)

14. olvasmány 143
praesens imperfectum (lásd 8. olv. 84.o.)
praeteritum imperfectum
activum medio-passivum
singularis 1.
gçio-ov > gçiouv gçio-oµgv > gçiouµgv
2.
gçio-cç > gçiouç gçio-ou > gçio\
3.
gçio-c(v) > gçiou gçio-c:o > gçio\:o
pluralis 1.
gçio-oµcv > gçio\µcv gçio-oµc0o > gçiouµc0o
2.
gçio-c:c > gçio\:c gçio-co0c > gçio\o0c
3.
gçio-ov > gçiouv gçio-ov:o > gçio\v:o

(2) fol yékonyhangúak aktí v és medi ál i s f ut uruma (f ut urum cont ract um)

xpiv-, oyycì-,
képzés: igető + c-nal öszevont cselekvő illetve mediális személyragok
Az így képzett alakok megegyeznek az c-tövűek praesens imperfectum («oic, «oiciç stb.) összevont
alakjaival:

activum medium
singularis 1.
xpivc xpivo\µoi
2.
xpivciç xpiv¡
3.
xpivci xpivci:oi
pluralis 1.
xpivo\µcv xpivo\µc0o
2.
xpivci:c xpivcio0c
3.
xpivo\oi(v) xpivo\v:oi

Magyarázat: eredetileg a két szótagos c-tövűeknél esett ki előbb a futurum o-ja két msh között:
például az oìc- ’öl’ igető esetében: oìcoc → oìcc, majd vonódott össze a két mgh:
oìcc → oìc.
Az összevont mgh-k előtti folyékony hangot később tőnek értékelték, és innen terjedt el analógiával
az összevont képzési forma a valóban folyékonyhangúak körében.

(3) praet eri t um perf ec t um medi o- pas si vum

Képzés e: augmentum + m- p pe rf ect um-t ő + „eredet i ” múl t i dej ű medi o-passzí v ragok*
*lásd lentebb (4)

tő: «c«oig- már el volt készítve’ tő: ycypo¡- ’már le volt írva’
medio-passivum
singularis 1.
c-«c-«oig-µgv c-yc-ypoµµgv
2.
c-«c-«oig-oo c-yc-ypoqc
3.
c-«c-«oig-:o c-yc-ypo«:o
pluralis 1.
c-«c-«oig-µc0o c-yc-ypoµµc0o
2.
c-«c-«oig-o0c c-yc-ypo¡0c
3.
c-«c-«oig-v:o yc-ypoµµcvoi goov
yc-ypoµµcvoi goov
yc-ypoµµcvo gv
14. olvasmány 144

Me gj e gyzé s: a P-tövűek pluralis 3. személyében a kiejtés nehézsége miatt körülírt alak használatos.

(4) eredet i múl t i dej ű ragok
Az „eredeti” múlt idejű ragok viszonylag kis változtatással őrződtek meg az egyes igeidőkben, ezért
tulajdonképpen már mindegyikükkel találkoztunk:
(5) a rendhagyó ciµi ’ menni fogok’ ragozása

igető: ci-, i-Ennek az igének az imperfectum alakjai az attikai prózában futurum jelentésben használatosak, a
„megy” ige jelen idejű alakjait az cp¿oµoi pótolja.
Vigyázzunk, főként singularisban nagyon könnyű összekeverni a létige alakjaival:
ciµi ’menni fogok’ ↔ ciµi ’vagyok’,
ci ’mész majd’ = ci ’vagy’,
ci-oiv ’megy majd’ ↔ cioiv ’vannak’.

Gyakorlatok

1. Határozza meg az olvasmányban szereplő igealakokat!
coic«gooµcv
ov:c«oio\v:o
ouµ«opgv
o«cìgìu0coov
vixgoci
cxìg0g
ìopc:c
xo:cxìivov:o
oycvi¸oµcvgç

2. Határozza meg a következő igealakokat!
activum medio-passivum
singularis 1. -v -µgv
2. -ç -oo
3.

-:o
pluralis 1. -µcv -µc0o
2. -:c -o0c
3. -v vagy -oov -v:o
activum imperativus
singularis 1.
ciµi
2.
ci i-0i
3.
ci-oiv i-:c
pluralis 1.
i-µcv
2.
i-:c i-:c
3.
i-ooiv i-ov:cv
14. olvasmány 145

cìu0gç
«c«oiócuxoµcv
c«oigoc
cpcpìgµc0o
cxoìouv
poìci
¡uìoçc:c
«opgoov

3. Írja ki az összes participium coniunctum-os és genitivus absolutus-os szerkezetet az olvasmányból! Állapítsa meg
azt is, melyik mondatrészhez kapcsolódnak, és milyen jelentéssel?

4. Melyik a kakukktojás? Az egy sorba írt szavak közül egy szófaja, alakja stb. alapján kilóg a többi közül.

ouµ«ooiov, µgìov, xpivov, óci«vov
¡uìo::ouooi, óixoooi, «opo\ooi, ìo0o\ooi
oyycìcv, «oigocv, ouµ«opcv, ¡uìoçcv
xo:cxìivc:o, c«oici:o, gycvi¸c:o, ovcìc:o

5. Párosítsa az igealakokat a jelentésükkel!

1. lefektettek titeket (P) a) cpoììc
2. felírtam magamnak b) cxoìcooµgv
3. lefeküdtem c) gçiouv
4. el fogjuk dobni d) ¡uìoçciç
5. (úgy) ítélték e) cypoqoµgv
6. dobálózott f) xo:cxìivoµgv
7. magamhoz hívtam g) cxìg0goov
8. ítélkezik h) xo:cxìi0g:c
9. odahívták őket (P) i) xpivci
10. vigyázni fogsz j) poìo\µcv

6. Határozza meg az első oszlop igealakjait, és képezze ugyanazokat az alakokat az oçioc és xpivc igékből a
minta szerint!

«oicc
igealak
oçioc xpivc
c«oigoo:c
aor. act. P/2.
gçicoo:c cxpivo:c
«oiciv

c«oio\µcv

«oici

«oigoci

c«oio\

«c«oigxooiv

gçicxooiv xcxpixooiv
«oicv

14. olvasmány 146
«oicc
igealak
oçioc xpivc
c«oici

c«c«oigµc0o


7. Egészítse ki a kifejezéseket a melléknevek/névmások és a névelő megfelelő alakjával, majd tegye át egyes számból
többes számba vagy fordítva!

névelő jelző jelzett szó

:oiç
¿oìc«oiç (nehéz)
oo«ioiv

:¡ ¿oìc«¡ oo«iói

(szép)
«cìoyoç(egyszerű)
0oìoµoiç(bronz)
«cìcxccç(teljes)
óci«vov(mindegyik)
«oiócç(rövid)
oó(
8. Olvasd és fordítsd!
oi çcvoi cv :( 0co:pç cioiv.
o çcvoç ciç :o 0co:pov cioiv.
çcvoi co:c.
çcvoi i:c cç :gv «oìiv.
'Lììgvcç coµcv.
«o:cpov o«iµcv gv«cp gì0oµcv g oììgv :ivo oóov;
«poç :oç Muxgvoç ciµi.
o¡:oç :c 'Lììgv ycvoç ciµi.
c¡0¡ «oìccç ciµi· 0\ooi yop µc óci.
cx 0uyo:poç gµciç Kipcvoç coµcv.
ciç oyopov ciociµi.
góc oóoç «poç vo:ov cioiv.
«cpi 0ccv ìcyc cç cioiv.
«o0cv cioiv cxcivoç o «o:oµoç,
oio0o, «o0cv ciµi.
¿povoç co:iv \o:o:ov xoi «pc:ov «ov:cv xoi c¿ci cv cou:( «ov:o xoi co:iv cìç oci.
coµcv oìov coµcv, yuvoixcç.
g yuvg cioiv cç :ov 0oìoµov.
oi «op0cvoi cioiv cv :( 0oìoµç.
opo, Ocoócpc, o ¡¡ç civoi, :o\:o xoi ci, (opo vajon)
«o:c «pooci lcxpo:ci,
o¡ ó' ci :iç,
uµciç cx :ou:ou :o\ xooµou co:c, cyc o¡x ciµi cx :o\ xooµou :ou:ou.
c i:c pox¿oi, c i:c pox¿oi.
ci ó' o\:oi o«iooiv, gµciç µovoi µcvo\µcv.

14. olvasmány 147
9. Egészítse ki a szöveget a zárójelben megadott igék megfelelő alakjaival!

Hgìc¡ç xoi Oc:iç o¡x ….................................... :gv ´Lpiv ciç :o ouµ«ooiov.
...................................... óc g 0co cpouìc:o cpiv cµpoììciv :oiç 0coiç.
«ov:cç cìo0c ...................................... µgìov :i ¿puoo\v ypoµµo:o …............................
cç :o ouµ«ooiov. c«cycypo«:o yop >>g xoìg …................................<<.
'Hpo :c xoi A¡poói:g xoi A0gvo :ov Aio …..................................... óixoooi,
o óc o¡x …......................................... ci«c yop ó:i ….......... :ov Hpioµou «oióo xpivciv.

(cµpoììc, pouìoµoi, opyi¸oµoi, ìoµpovc, xcìcuc, óci, xoìcc, c¿c)

10. Egészítse ki a szöveget az ciµi megfelelő alakjaival!

HLNOLYl xoi «cç ói oo:ccç …............... Koóµciouç ìo0cv,
AIONYlOl oóo¡ç cpgµouç .................· cyc ó gygooµoi.
Euripidész: Bakkhánsnők 840−841

11. Fordítsa le az alábbi szövegeket!

`Lv xoìov oióo :o «ov, cv µoi µovov oióc :o ìi¿vov
oµµo, Muïoxov opov· :oììo óc :u¡ìoç cyc.
Anthologia Graeca 12.106

● Tegye át a szöveg mondatait (alanyokat és állítmányokat) többes számba!

● Ragozza végig a :o ìi¿vov oµµo kifejezést!


Iuµvgv cióc Hopiç µc xoi Ay¿iogç xoi ´Aócviç·
:o¡ç :pciç oióo µovouç. Hpoçi:cìgç óc «o0cv,
A¡poycvo\ç Ho¡igç ¸o0cov «cpiócpxco xoììoç,
xoi ìcçciç· Aivc :ov 4puyo :gç xpioccç.
Anthologia Graeca 16.169
● Ki mondja az első két sort?
● Ki a „fríg”?
● Tegye át a szöveg mondatait (alanyokat és állítmányokat) többes számba!

● Ragozza végig a :o ¸o0cov xoììoç kifejezést!

o¡poycvgç, cç tenger habjából született
¸o0coç, (g), ov isteni
ìi¿voç, g, ov mohó, sóvár
Muïoxoç, ou, g ”Egérke” vagy „Kagylócska”
oµµo, o:oç, :o szem
Ho¡ioç, o, ov paphoszi (P. város Küprosz szigetén)
«cpiócpxco = «cpiócpxou
«cpiócpxoµoi jól megnéz
«o0cv honnan?
:oììo = :o oììo egyébként, különben
:o «ov teljesen
:u¡ìoç, g, ov vak
4puç, 4puyoç frígiai, fríg (trójai)

14. olvasmány 148
12. Szövegértés. Olvassa el az alábbi Aioc«oç mesét, majd válassza ki a szövegnek megfelelő tartalmú állítást!
OAOIHOPOI KAI APK1Ol

Auo ¡iìoi :gv o¡:gv oóov cpoói¸ov. opx:ou óc o¡:oiç c«i¡ovciogç o µcv c:cpoç
ovcpg c«i :i ócvópov xoi cv:o\0o cxpu«:c:o. o óc c:cpoç µcììcv «cpixo:oìg«:oç
yivco0oi «cocv xo:o :o\ cóo¡ouç :ov vcxpov «pooc«oici:o. :gç óc opx:ou
«poocvcyxouogç o¡:( :o puy¿oç xoi «cpioo¡poivouogç :oç ovo«vooç ouvci¿c·
¡ooi yop vcxpo\ µg ó«:co0oi :o ¸(ov. o«oììoyciogç óc o¡:gç o c:cpoç xo:opoç
o«o :o\ ócvópou c«uv0ovc:o o¡:o\, :i g opx:oç «poç :o o6ç cipgxcv. o óc ci«c·
„:oiou:oiç :o\ ìoi«o\ µg ouvoóoi«opciv ¡iìoiç, oï cv xivóuvoiç o¡ «opoµcvouoiv.”
o ìoyoç ógìoi, ó:i :o¡ç yvgoiouç :cv ¡iìcv oi ouµ¡opoi óoxiµo¸ouoiv.

ó«:c + gen odaköt, hozzányúl vmihez (med)
ovo«vog, gç g lélegzés, kilégzés
ovcpg (aor. ind. act. sing. 3)
ovpoivc felmegy vhova
o«oììoycioo (aor. part. pass. fem.) l. o«oììoooc
o«oììoooc megszabadít (act), eltávozik, elmegy (m-p)
opx:oç, ou, o/g medve
poói¸c megy, halad
yvgoioç, o, ov igazi, valódi
óoxiµo¸c kipróbál, megvizsgál
cóo¡oç, coç :o alap, föld
cv:o\0o ott
c«i¡oivc láttat, mutat (act), megjelenik, felbukkan (p)
c6:ovoç, ov erős, kitartó
xo:o + gen vmire le
xo:opoç (aor. part. act. masc.) l. xo:opoivc
xo:opoivc lemegy, leszáll, leereszkedik
xivóuvoç, ou, o veszély, veszedelem
:o\ ìoi«o\ a jövőben, később, ezután
µcììc + inf készül vmt megtenni
vcxpoç, o\ o holttest, hulla
oóoi«opoç, ou, o utas
o6ç, c:oç, :o fül
«opoµcvc megmarad, kitart vki mellett, helytáll
«cpixo:oìg«:oç, ov mindenfelől körülfogott
«cpioo¡poivoµoi körbeszagol vmit
«cocv, o\oo, ov (aor. part. act.) l. «i«:c
«i«:c elesik
«poocvcyxouogç l. «poo¡cpc
«poo¡cpc + dat odavisz, odatesz vkihez/ vmihez
«poo«oicoµoi színlel, tettet vmit
«uv0ovoµoi + gen kérdezősködik, érdeklődik vkitől
ouµ¡opo, oç g balszerencse
ouvoóoi«opcc együtt utazik vkivel
ouvc¿c visszafog, visszatart, akadályoz
puy¿oç, coç, :o orr

Melyik állítás igaz?

a) A társak közül az egyiket megette a medve.
b) A medve először az után szaladt, aki a fára mászott.
c) A közhiedelem szerint a medve nem bántja a halottakat.
d) Aki a fára mászott, azt hitte, hogy társa halott.
15. olvasmány 149
15. IÓ MÁR NEM TEHÉN
NOTOSZ ÉS ZEPHÜROSZ

NO1Ol
1ou:gv, c Zc¡upc, :gv óoµoìiv, gv óio :o\ «cìoyouç ciç Aiyu«:ov
o Lpµgç oyci, o Zc¡ç óicxopgocv,
ZL4YPOl
Noi, c No:c· o¡ óoµoìiç óc :o:c, oììo «oiç gv :o\ «o:oµo\ Ivo¿ou· v\v óc
g 'Hpo :oiou:gv c«oigocv o¡:gv ¸gìo:u«goooo, ó:i «ovu ccpo cpcv:o :ov Aio.
NO1Ol
N\v óc c:i cpç :gç pooç,
ZL4YPOl
Koi µoìo, xoi óio :o\:o o¡:gv ciç Aiyu«:ov c«cµqcv xoi gµiv cxcìcuoc
µg xuµoivciv :gv 0oìoooov co: ov óiovgçc:oi. cxci óc o«o:cxo\oo - xuci óc
góg - 0coç ycvgoc:oi xoi o¡:g xoi :o :c¿0cv.
NO1Ol
H óoµoìiç 0coç,
ZL4YPOl
Koi µoìo, c No:c· opçci :c, cç o Lpµgç c¡g, :cv «ìcov:cv xoi gµcv
co:oi óco«oivo.
NO1Ol
Ocpo«cu:co :oiyopo\v, c Zc¡upc, góg óco«oivo yc o6oo.
ZL4YPOl
Aìì góg yop óic«cpooc xoi cçcvcuocv cç :gv ygv. Opçç ó«cç o¡xc:i µcv
:c:po«oóg:i poói¸ci, ovop0cooç óc o¡:gv o Lpµgç yuvoixo «oyxoìgv o60iç
c«oigocv,
NO1Ol
Hopoóoço yo\v :o\:o, c Zc¡upc· o¡xc:i :o xcpo:o o¡óc o¡po xoi ói¿gìo
:o oxcìg, oìì cpooµioç xopg. o µcv:oi Lpµgç :i «o0cv µc:opcpìgxcv cou:ov
xoi ov:i vcovioxou xuvo«pooc«oç ycycvg:oi,
ZL4YPOl
lic«o, c No:c· oµcivov cxcivoç oióc :o «pox:cov.


15. olvasmány 150

Igék
ovop0oc felegyenesít
o«o:ix:c = :ix:c
op¿c op¿c op¿c op¿c + gen uralkodik vmin/vkin
poói¸c poói¸c poói¸c poói¸c lépked, jár, megy
ycycvg:oi: yiyvoµoi praes. perf. m-p. S/3.
(lásd Nyelvtan)
ycvgoc:oi: yiyvoµoi fut S/3.
óioxopcc szüzességétől megfoszt
óiovg¿oµoi átúszik
óio«cpoc keresztülmegy, átér
cxvcc, aor cçcvcuoo kiúszik
c¡g: ¡gµi praet. impf. S/3. (lásd Nyelvtan)
ccpo: opoc praet. impf. S/3.
0cpo«cu:coç, o, ov „szolgálni kell”
→ 0cpo«cuc (lásd Nyelvtan: adiectivum verbale)
0cpo«c 0cpo«c 0cpo«c 0cpo«cu uu uc cc c szolgál, tisztel, gondoz
xuµoivc hullámzik, hullámossá tesz
µc:opcpìgxo: µc:opoììc praes. perf.
«o0cv → «oo¿c
« «« «o oo oo¿c o¿c o¿c o¿c aor c«o0ov átél, elszenved, történik vele
:i «o0cv, „mi lelte, hogy ...”, miért
« «« «cµ«c cµ«c cµ«c cµ«c, aor c«cµqo küld
«pox:coç, o, ov → «po::c „teendő”, „amit
tenni kell” (lásd Nyelvtan: adiectivum verbale)
« «« «p pp po oo o:: :: :: ::c cc c tesz, csinál
:c¿0cv → c:c¿0gv : :ix:c pass aor
Főnevek
po po po po\ \\ \ç, po ç, po ç, po ç, poo oo oç, ç, ç, ç, o oo o/g g g g bika/tehén/ökör
óco«oivo, gç, g úrnő
0 00 0o oo oìoooo, gç, ìoooo, gç, ìoooo, gç, ìoooo, gç, g gg g tenger
xcpoç, xcpo:oç, :o szarv
o¡po, oç, g farok
oxcìoç, ouç, :o láb(szár)
Melléknevek
ói¿gìoç, ov hasított patájú
xuvo«pooc«oç kutyaarcú


Határozószók
:c:po«oóg:i négy lábon, négykézláb
Kötőszók, elöljárószók
co:c + fut mígnem; addig, amíg… nem
:oiyopo\v ezért, így hát
Tulajdonnevek
Zc¡upoç, o Zc¡upoç, o Zc¡upoç, o Zc¡upoç, o nyugati szél
No:oç, o No:oç, o No:oç, o No:oç, o déli szél

Nyelvtan
Igeragozás

(1) o-t övűek összevonása prae t e ri t um i mpe rf ect umban
Az összevonás szabályait lásd a 4. olvasmány Nyelvtanában.

cpoc ’szeret’
activum medio-passivum
singularis 1.
gpo-ov > gpcv gpo-oµgv > gpcµgv
2.
gpo-cç > gpoç gpo-ou > gpc
3.
gpo-c(v) > gpo gpo-c:o > gpo:o
pluralis 1.
gpo-oµcv > gpcµcv gpo-oµc0o > gpcµc0o
2.
gpo-c:c > gpo:c gpo-co0c > gpoo0c
3.
gpo-ov > gpcv gpo-ov:o > gpcv:o

(2) adi e ct i vum verbal e

Az igék szótári alakjának hetedik, s egyben utolsó tagja egy szenvedő értelmű melléknévi igenév: az
adi ecti vum verbal e, melynek két fajtája létezik.
A -:oç, -:g, -:ov végződésű alak befejezettséget vagy lehetőséget fejez ki, például
«pox:oç, «pox:g, «pox:ov – „megtett” vagy „megtehető”;
15. olvasmány 151
a -:coç, -:co, -:cov végződésű alak pedig szükségességet, például
«pox:coç, «pox:co, «pox:cov – „megteendő” (tagadás esetén: „nem megtehető”, „amit nem
szabad megtenni”).

(3) az i ge tel j es szótári al akj a

Egy ige szótári alakja tehát, amennyiben valamennyi alakja használatos, a következőképpen néz ki:

praes. impf. futurum act aoristos act praes. perf. act praes. perf. m-p aoristos p adiect. verb.
«oicc «oigoc c«oigoo «c«oigxo «c«oigµoi c«oig0gv
«oig:oç
3

poììc poìc cpoìov pcpìgxo pcpìgµoi cpìg0gv
pìg:oç
3


(3) a ¡gµi praet e ri t um i mperf ec t uma

sing.1.
c¡gv
plur. 1.
c¡oµcv
2.
c¡go0o
2.
c¡o:c
3.
c¡g
3.
c¡ooov

Névszóragozás

(1) kettőshangzó-tövűek: ou-tövű t ővéghangzós egyszótagú főnevek
III. deklináció
mássalhangzó-tövűek i- és u-tövűek kettőshangzó-tövűek


oj- tövűek ou ou ou ou-, ou ou ou ou-, cu- tövű egyszótagúak

Nagyon kevés főnév tartozik ebbe a csoportba, a korábban vett Zcuç-hoz hasonlóan mind
egyszótagú.

o g po\ç
szótő: pou-, po(¡)- tehén, ’ökör’

singularis Pluralis
nominativus
po\ç po-cç
accusativus
po\-v po\-ç
genitivus
po-oç po-cv
dativus
po-ï pou-oi

A tőben eredetileg szereplő ¡ a rákövetkező mgh előtt kiesett: pl. po¡oç → pooç,
msh előtt pedig kettőshangzóvá olvadt össze a megelőző mgh-val: po¡ç → po\ç.

15. olvasmány 152
(2) kettőshangzó-tövűek: ou-tövű t ővéghangzós egyszótagú főnevek

g vo\ç
szótő: vou-, vg(¡)- hajó’

singularis pluralis
nominativus
vo\ç vg-cç
accusativus
vo\-v vo\-ç
genitivus
vc-cç vc-cv
dativus
vg-ï vou-oi

Az ou-tövűekhez képest az jellemző még rájuk, hogy singularis gen-ban a mgh-k hosszúsága
kicserélődött a «oìgoç → «oìccç-hoz hasonlóan,
pluralis gen-ban pedig a hosszú mgh előtt megrövidült a tő véghangzója: vgcv → vccv.


Gyakorlatok

1. Töltse ki a hiányzó alakokkal!

praes. impf. futurum aoristos praes. perf. praes. perf. m-p aoristos pass. adiect. verb.
0uc 0u:coç
vixoc vixg:oç, -:coç
xpu«:c xpu«:oç
«po::c «pox:oç
«ci0c «cio:oç, «cio:coç
ogµoivc ogµov:oç
o:cììc o:oì:coç
ìoµpovc ìg«:oç
yiyvoµoi ycvg:oç
opoc opo:oç, o«:oç
¡cpc oio:oç

2. Mit jelent?

µo0g:coç, pìg:oç, cpo:oç, ¿pio:oç, vixg:cov, «cµ«:coç, :ox:oç, ¡iìg:cov, opo:ov, ìcx:ov

3. Tegye a pluralis megfelelő esetébe a következő jelzős főneveket!
:gv cpooµiov xopgv
:ov ovop0c0cv:o ov0pc«ov
:( ói¿gìç oxcìci
:gç «oyxoìgç yuvoixoç
o «cµ¡0ciç oyycìoç
g xoìg po\ç
:¡ cpcv:i «oiói

15. olvasmány 153
4. Tegye át aktívból passzívba, vagy fordítva!
oyc ________________
c«oigoov ________________
c«oiócu0gç ________________
pcpìgxoµcv ________________
«c«oig:oi ________________
cxìg0g ________________
vcvixgxo:c ________________

5. Gyorsteszt
(1) Melyik a helyes kiegészítés? g 'Hpo ccpo ... :ov Aio.
a) cpcv b) cpcv:o c) cpcv:i d) cpcv:oç

(2) Melyik participium különbözik a többitől?
a) «o0o\oo b) o«o:cxo\oo c) o6oo d) ¸gìo:u«goooo

(3) Melyik szóhoz nem illeszthető a xoìg jelző?
a) Aiyu«:oç b) oóoç c) «oiç d) «cìoyoç

(4) Válassza ki a kakukktojást!
a) ccpo b) xcìcuc c) poói¸c d) oic«o

(5) Melyik igealak nem praesens?
a) xpivci b) xcxcìcuxooiv c) ogµovci d) µc:opcpìgxc

(6) Melyik igealak nem pluralis 3. sz.?
a) ci¿ov b) oyycìo\oiv c) c«oigoo d) cxìg0goov

6. A görögök más-más nevet adtak a különböző irányból fújó szeleknek. Az alábbi szövegeben a négy fő égtáj felől
fújók szerepelnek. Nézzen utána, melyik melyik égtájhoz kapcsolódik!

o¡v ó c¡poç :c vo:oç : c«coov ¸c¡upoç :c óuoogç
xoi popcgç oi0pgycvc:gç, µcyo x\µo xuìivócv.
Odüsszeia 5. 295-296

15. olvasmány 154

É: ______________, D: _____________, K:______________, Ny: _______________

oi0pgycvc:gç, ou aithérból („derült égből”) született
óuoogç, cç heves, tomboló
c«coov → «i«:c
x\µo, o:oç, :o hullám
«i«:c, c«coov (aor.) esik, zúdul

7. Fordítsa le a következő szövegrészleteket, és válaszoljon a kérdésekre!

xoi cioi ... oi o«o :ou:gç :gç ¿cpgç «vcov:cç, o :c vo:oç xoi o ìiq, ovcµcv «oììov :cv
«ov:cv uc:ic:o:oi. (Hérodotosz 2. 25)

o µcv yop vo:oç c¡óiov «oici, o óc popcoç ¿ciµcvo. (Arisztotelész: Meteorologica 347b)

c¡poç· o\:oç yop o« ovo:oìgç ¿ciµcpivgç «vci, yci:vicv :( vo:ç óio xoi «oììoxiç c¡po-
vo:oi ìcyov:oi «vciv. (Arisztotelész: Meteorologica 363b)

Milyen időjárást hoz magával a Notosz, és milyet a Boreasz?
Milyennek ismerhetjük meg a Zephüroszt?
Mi az Eurosz másik neve?

ovo:oìg, gç, g napkelte, kelet
yci:vioc szomszédos vkivel
c¡óio, oç, g enyhe, szép idő
ìiq, ìipoç, o délnyugati szél
«vcc fúj
«oììoxiç sokszor, gyakran

«oììov = «oìu
uc:ioç, o, ov esőt hozó, csapadékos
¿ciµcpivoç, g, ov téli
¿ciµcv, cvoç, o viharos idő, tél
¿cpg = ¿cpo, oç, g hely, vidék, terület

8. Szövegértés. Olvassa el az alábbi Aioc«oç mesét, majd válassza ki a szövegnek megfelelő tartalmú állítást!

NAYAIOl
Avgp «ìouoioç A0gvoioç µc0' c:cpcv :ivcv c«ìci. xoi óg ¿ciµcvoç o¡oópo\ ycvoµcvou
xoi :gç vgoç xo:oóuogç oi µcv ìoi«oi «ov:cç óicvg¿ov:o, o óc A0gvoioç «op' cxoo:o
:gv A0gvov c«ixoìouµcvoç µupio c«gyycììc:o. cìç óc :iç :cv vouoycv «opovg¿oµcvoç
c¡g «poç o¡:ov· o¡v A0gvç xoi ¿cipo xivci.”
15. olvasmány 155

óiovg¿oµoi elúszik
cxoo:oç, g, ov mindegyik
c«oyycììc bejelent; med. felajánl, ígér vmit
c«ixoìcc odahív, segítségül hív (istent)
c:cpoç, o, ov más, másik
xo:oóuc alámerít, elsüllyeszt; act. intr. alámerül,
elsüllyed (aor. part. nőnem: xo:oó\oo)
xivcc mozgásba hoz, mozgat
ìoi«oç, g, ov meghagyott, megmaradt;
oi ìoi«oi a többiek
µupioç, o, ov igen v. végtelenül sok
vouoyoç, ov hajótörést szenvedett, hajótörött
vo\ç, vgoç, g hajó
«opo +acc. felül, kívül, inkább mint
«opovg¿oµoi med. úszik vmi mellett
«ìouoioç, o, ov vagyonos, gazdag, jómódú
o¡oópoç, (o), ov heves, erőteljes
ouv +dat. vkivel együtt; vki segítségével/ vezetésével
¿ciµcv, cvoç, o tél; viharos idő, vihar

(1) Melyik állítás igaz?
a) A társak magára hagyták az athénit.
b) A hajót elsüllyesztette a vihar.
c) Az athéni nem tudott úszni.
d) Athéné meghallgatta a fohászokat.
(2) Melyik nyelvtani elem nem található a szövegben?
a) határozószó
b) praeteritum imperfectum
c) genitivus partitivus
d) imperativus

9. Aiszkhülosz Leláncolt Prométheusz című drámájában Ió is színre lép. A Kaukázusban szenvedő titán
mondja el neki, milyen szenvedéseken kell még keresztülmennie. Az alábbiakban ebből a szakaszból
idézünk néhány részletet (703-706, 732-735, 840-841).

● :o ìoi«o v\v oxouoo0, oìo ¿pg «o0g
:ìgvoi «poç 'Hpoç :gvóc :gv vcovióo.
ou :, Ivo¿ciov o«cpµo, :o¡ç cµo¡ç ìoyouç
0uµ( poì, cç ov :cpµo: cxµo0¡ç oóo\.

● co:oi óc 0vg:oiç ciooci ìoyoç µcyoç
:gç ogç «opcioç, Boo«opoç ó c«cvuµoç
xcxìgoc:oi. ìi«o\oo ó L¡pc«gç «cóov
g«cipov gçciç Aoioóo.

● «ov:ioç µu¿oç
. .. Iovioç xcxìgoc:oi,
:gç ogç «opcioç µvgµo :oiç «ooiv ppo:oiç.

Aoioç, oóoç ázsiai
ppo:oç, ov halandó
ciooci örökre
cxµov0ovc alaposan megtud
c«cvuµoç, ov névként adott, elnevezett
gxc, gçc (fut) + acc. érkezik vhova
g«cipoç, ou, g szárazföld
Iovioç, o, ov ión
xcxìgoc:oi „lesz elnevezve”, „fogják hívni”
(xoìcc-ból)
:o ìoi«o a maradék, „ezután”
µvgµo, o:oç, :o emlékjel
µu¿oç, o\, o zug, szeglet, öböl
vcoviç, ióoç, g fiatal leány
«cóov, ou, :o föld, táj, vidék
«ov:ioç, o, ov tengeri
15. olvasmány 156
«opcio, oç, g járás, utazás
o«cpµo, o:oç, :o mag, sarj, utód
:cpµo, o:oç, :o vége, határa vminek
:ìgvoi (aor. inf.) tűr, elvisel
cç ov cxµo0¡ç „hogy megtudd”

● Boszporusz, Ión tenger, árgus szemek: hogyan kapcsolódik Ió történetéhez?
● Milyen mítoszokban fordul elő a tehén vagy a bika valamilyen formában?
● Milyen egyiptomi istenalakokkal azonosították Iót, Hermészt, Epaphoszt?

10. Miről kaphatták nevüket a következő földrajzi nevek? Hol találhatók?
Aiyoç «o:oµoi
Ocoooìovixg
Kuvooxc¡oìoi
Kuvoooupo
L¡poio
Mcyoìo«oìiç
Nco«oìiç
Acì¡oi
Lpµou«oìiç

11. Fejtse meg az alábbi rejtvényes epigrammát!
Lìç ovcµoç, óuo vgcç, cpc::ouoiv ócxo vo\:oi·
cìç óc xupcpvg:gç oµ¡o:cpoç cìoci.
Anthologia Palatina 14.14

oµ¡o:cpoi, oµ¡o:cpoi, oµ¡o:cpo mindkettő
ócxo tíz
cìoc hajt, előre juttat
cpc::c evez
xupcpvg:gç, xupcpvg:ou, o kormányos
vou:gç, vou:ou, o hajós, tengerész
16. olvasmány 157
16. olvasmány 158
16. LÁDA A HULLÁMOKBAN
DÓRISZ ÉS THETISZ
AOPIl
1i óoxpuciç, c Oc:i,
OL1Il
Koììio:gv, c Acpi, xopgv cióov cç xipc:ov u«o :o\ «o:poç cµpìg0cioov,
o¡:gv :c xoi ppc¡oç o¡:gç op:i:oxov· cxcìcuocv óc o «o:gp :o¡ç vou:oç
ovoìopov:oç :o xipc:iov o«oppiqoi ciç :gv 0oìoooov. o«oìci:oi o6v g o0ìio,
xoi o¡:g xoi :o ppc¡oç.
AOPIl
1ivoç cvcxo, c oócì¡g, ci«c, ci :i cµo0cç oxpipcç.
OL1Il
'A«ov:o. o yop Axpioioç o «o:gp o¡:gç xoììio:gv o6oov c«op0cvcucv
cç ¿oìxo\v :ivo 0oìoµov cµpoìcv· ci:o, ci µcv oìg0cç o¡x c¿c ci«civ, ¡ooi ó
o6v :ov Aio ¿puoov ycvoµcvov pugvoi óio :o\ opo¡ou c« o¡:gv, ócçoµcvgv óc
cxcivgv cç :ov xoì«ov xo:oppcov:o :ov 0cov cyxuµovo ycvco0oi. :o\:o
oio0oµcvoç o «o:gp, oypioç :iç xoi ¸gìo:u«oç ycpcv, gyovox:goc xoi u«o :ivoç
µcµoi¿c\o0oi oig0ciç o¡:gv cµpoììci ciç :gv xipc:ov op:i :c:oxuiov.
AOPIl
H óc :i c«po::cv, c Oc:i, o«o:c xo0ic:o,
OL1Il
Y«cp ou:gç µcv coiyo, c Acpi, xoi c¡cpc :gv xo:oóixgv. :o ppc¡oç óc
«op¡:ci:o µg o«o0ovciv óoxpuouoo xoi :( «o««ç ócixvuouoo o¡:o, xoììio:ov
ov· :o óc u« oyvoioç :cv xoxcv u«cµcióio «poç :gv 0oìoooov. «ìgpciç µoi
o60iç oi o¡0oìµoi óoxpucv µvgµovcuooo¡ o¡:cv.
AOPIl
Koµc óoxp\ooi c«oigooç. oìì góg :c0vooiv,
OL1Il
O¡óoµcç· vg¿c:oi yop c:i g xipc:oç oµ¡i :gv lcpi¡ov ¸cv:oç o¡:o¡ç
¡uìo::ouoo.
AOPIl
1i o6v o¡¿i oç¸oµcv o¡:o¡ç :oiç oìic\oi :ou:oiç cµpoìo\ooi cç :o óix:uo
:oiç lcpi¡ioiç, oi óc ovoo«ooov:cç ocoouoi ógìov ó:i.
OL1Il
16. olvasmány 159
L6 ìcyciç, o\:c «oigooµcv· µg yop o«oìco0c µg:c o¡:g µg:c :o «oióiov
o\:cç ov xoìov.

Igék
oyovox:cc megharagszik
oio0ovoµoi oio0ovoµoi oio0ovoµoi oio0ovoµoi észrevesz
ovoìopov:oç: ovo-ìoµpovc aor part
ovoìoµpovc felemel, megfog
ovoo«oc kihúz
o«oìci:oi: o«oììuµi med fut
o«oìco0c: o«oììuµi aor imper (lásd Nyelvtan)
o«oììuµi o«oììuµi o«oììuµi o«oììuµi megöl (act), meghal (med)
o«o-ppi«:c o«o-ppi«:c o«o-ppi«:c o«o-ppi«:c (el)dob
óoxpuc óoxpuc óoxpuc óoxpuc sír, könnyezik
ócixvuouoo „mutatva”
óc¿oµoi óc¿oµoi óc¿oµoi óc¿oµoi befogad, magába fogad
cµpìg0cioov: cµ-poììc pass aor part
c¿c c¿c c¿c c¿c + inf tud, van mit csinálnia
gyovox:goo: oyovox:cc
xo0ic:o: xo0-igµi praet impf (lásd Nyelvtan)
xo0-igµi leereszt, vízre tesz
xo:o-ppcc xo:o-ppcc xo:o-ppcc xo:o-ppcc lefolyik, ömlik
µvgµovcuc rágondol, emlékezik
µcµoi¿c\o0oi: µoi¿cuc m-p perf inf (lásd Nytan)
µoi¿cuc elcsábít
vg¿c úszik
oig0ciç: oioµoi pass aor part (deponens!)
«op-oi:coµoi kikönyörög
«op0cvcuc szűzként nevel
pugvoi: pcc aor act inf: „folyni”
u«oµcióioc u«oµcióioc u«oµcióioc u«oµcióioc szelíden mosolyog
¡cpc ¡cpc ¡cpc ¡cpc elvisel, tűr; hoz, visz

Főnevek
oyvoio, oç, g tudatlanság
oócì¡g, gç, g oócì¡g, gç, g oócì¡g, gç, g oócì¡g, gç, g nővér
oìicuç, ccç, o oìicuç, ccç, o oìicuç, ccç, o oìicuç, ccç, o halász
óoxpuov, ou, :o óoxpuov, ou, :o óoxpuov, ou, :o óoxpuov, ou, :o könny
óix:uov, ou, :o háló
xo:oóixg, gç, g ellene hozott ítélet
xipc:oç, o\, o láda
xoì«oç, ou, o xoì«oç, ou, o xoì«oç, ou, o xoì«oç, ou, o öl
vou:gç, ou, o vou:gç, ou, o vou:gç, ou, o vou:gç, ou, o hajós
o¡0oìµoç, o\, o o¡0oìµoç, o\, o o¡0oìµoç, o\, o o¡0oìµoç, o\, o szem
«oióiov, ou, :o gyermek
«o««oç, ou, o nagypapa

Melléknevek
oypioç, o, ov vad, kegyetlen
o0ìioç, o, ov o0ìioç, o, ov o0ìioç, o, ov o0ìioç, o, ov szerencsétlen
op:i:oxoç, ov újszülött
ógìoç, g, ov ógìoç, g, ov ógìoç, g, ov ógìoç, g, ov világos
«ìgpgç, cç + gen teli vmvel
¿oìxo\ç, ¿oìxo\ç, ¿oìxo\ç, ¿oìxo\ç, -g gg g, -o\v o\v o\v o\v bronz
Elöljárószók
oµ¡i + acc környékén
«poç + acc -ra/re
u«cp u«cp u«cp u«cp + gen -ról/ről, kapcsolatban
Határozószók, kötőszók
op:i imént
ógìov ó:i nyílvánvalóan
µg:c…µg:c… se …,se …
o6v o6v o6v o6v biztosan; mindenesetre; ígyhát
Tulajdonnevek
Axpioioç, ou, o Akrisziosz
Acpiç, ióoç, g tengeri nimfa
lcpi¡oç, ou, g Szeriphosz szigete
lcpi¡ioç, o, ov szeriphoszi16. olvasmány 160
Nyelvtan
Igeragozás
(1) a ígµi praet eri t um i mperf ect uma

activum Medio-passivum
singularis 1.
í-ci-v i-c-µgv
2.
í-ci-ç í-c-oo
3.
í-ci í-c-:o
pluralis 1.
í-c-µcv i-c-µc0o
2.
í-c-:c í-c-o0c
3.
í-c-oov í-c-v:o

(2) i mpe rat i vus a medi o-passzí v i mperfectumban és medi ál i s aori st osban

imperfectus medio-pass aoristos (erős)
med
aoristos (gyenge) med
sing. 2
óoxpu-ou o«oì-ou óoxpu-ooi
sing. 3
óoxpu-co0c o«oì-co0c óoxpu-ooo0c
plur. 2
óoxpu-co0c o«oì-co0c óoxpu-ooo0c
plur. 3
óoxpu-co0cv o«oì-co0cv óoxpu-ooo0cv

(3) i nf i ni t i vus pe rf ect us medi o- pas si vi

képzése: perfectum-tő + o0oi
hangsúly: az utolsó előtti szótagon (ha hosszú: másodhajtott, ha rövid: másodéles)

µcµoi¿c\o0oi
ycypo¡0oi (a o kiesik msh-torlódás miatt!)

Az eddig előfordult főnévi igenevek:

activum medium passivum
imperfectum
:cµv-civ :cµv-co0oi
aoristos (erős)
:cµ-civ :cµ-co0oi
aoristos (gyenge)
oi:g-ooi
perfectum (erős)
:c0vo-voi

perfectum (gyenge)
:c:µg-xcvoi :c:µg-o0oi

(4) gyenge mediális aori s t os part i ci pi um
képzése: aoristos-tő + oo-µcvoç, oo-µcvg, oo-µcvov
óc¿- → ócçoµcvoç, ócçoµcvg, ócçoµcvov
16. olvasmány 161

activum medium passivum
imperfectum
0u-cv
0u-ouoo
0u-ov
0u-oµcvoç
0u-oµcvg
0u-oµcvov
aoristos (gyenge)
0u-ooç
0u-oooo
0\-oov
0u-ooµcvoç
0u-ooµcvg
0u-ooµcvov
:u-0ciç (0u-0ciç)
:u-0cioo
:u-0cv
aoristos (erős)
ci«-cv
ci«-o\oo
ci«-ov
:cµ-oµcvoç
:cµ-oµcvg
:cµ-oµcvov
oììoy-ciç
oììoy-cioo
oììoy-cv
perfectum (gyenge)
:c0u-xcç
:c0u-xuio
:c0u-xoç

perfectum (erős)
cìgìu0-cç
cìgìu0-cio
cìgìu0-oçNévszóragozás
kett őshangzó-tövűek: cu-tövű főnevek

névszóragozásI. deklináció (o-tövűek) II. deklináció (o-tövűek) III. deklináció
mássalhangzó-tövűek i- és u-tövűek kettőshangzó-tövűek
o oìicuç
tő: oìicu-, oìig(¡)- ’halász’

singularis pluralis
nominativus
oìicu-ç oìigç vagy oìiciç
accusativus
oìic-o oìic-oç
genitivus
oìic-cç oìic-cv
dativus
oìici oìic\-oi

Megjegyzések:
1. valamennyi idetartozó főnév hímnemű és végéles;
2. az accusativus és genitivus alakok a mgh-k hosszúságának felcserélődésével jöttek létre az
eredeti és Homérosznál még előforduló -go, -goç, -goç és -gcv végződésekből;
16. olvasmány 162
3. a pluralis nominativus oìigç (< oìig¡-cç) mellett analógiásan keletkezett (az i-tövű «oìciç
nyomán) a oìiciç alak.

Gyakorlatok

1. Írja ki az olvasmányban szereplő participiumokat (20) és infinitivusokat (6), majd határozza meg a őket!

2. Tegye a poììc és a ócixvuµi igéket az első oszlopban szereplő igealakokkal azonos igeidőbe!

óoxpuciç poììciç ócixvuç
cóoxpuooµcv

µoi¿cuov:oi

ìoµpovoµcv

ìoµpovciv

óoxpuc

cìoµpovoµgv3. Adja meg az első oszlopban lévő szó jelentését, határozza meg alakját, és tegye ugyanezen alakba a c `.:u -t!

«cìoyouç
tenger sing. gen.
oìiccç
o¡0oìµcv

óix:uo

ppc¡ci

0oìoooov

0oìoµoiç

vou:oç


4. Tegye függővé az alábbi mondatokat a zárójelbe tett igéktől (= alkosson accusativus cum participio-s szerkezetet) a
megadott minta szerint!
xopg cç xipc:ov u«o :o\ «o:poç cvcpìg0g. (cióov) →
Kopgv cióov cç xipc:ov u«o :o\ «o:poç cµpìg0cioov.
c:i co:i o\:oç. (¡o0oµgv)
oi vgcç gxouoiv. (¡o0c:o)
g yuvg ciocìgìu0o. (¡o0ov:o)
:o xipc:ov óic¡0op:o. (cióov)
pouìov:oi o¡:ov oi Aiyu«:ioi ióciv. ( ¡o0c:o)
16. olvasmány 163
:o ppc¡oç c:c¿0gv. (cióoµcv)
g xopg op:i :c:oxc :o ppc¡oç. (ciócç)
Hopioç oo¡oç cv0oóc c«iógµci. (¡o0oµgv)
cv0oóc itt

5. Mit jelenthet?

g oiyg, gç
oyvcç, c:oç
:o µcióioµo, o:oç
g ¸cg, gç
:o ¸(ov, ou
o ¡uìoç, oxoç
¡uìox:cov
o oc:gp, gpoç
g oc:gpio, oç
ógìoc

7. Fordítsa görögre, lehetőleg participiumos szerkezeteket is használva!

Héra említést tett Danaéról, erre Zeus feldühödve hozzávágott egy arany ládikát.
Héphaisztosz bronzhálót dobott feleségére és csábítójára.
A Szeriphosziak királya megparancsolta, hogy a halászok fogják meg és hozzák a ládát a városba.
A Szeriphoszon élő halászok hálója tele volt aranyhalakkal.
Kroiszosz, miután megtudta a Delphoi-i jósdától, hogy egy nagy királyságot (g pooiìcio, oç) fog
elpusztítani, megtámadta (cµpoììoµoi) a perzsákat (o Hcpogç, ou).

8. Ezt a K.u. 3. század végén keletkezett feliratot a római Porta San Sebastiano mellett találták (CII
283).


(a) Hány szóból áll a felirat? (b) Kinek állították? (c) Mi lehetett a tárgy és a felirat funkciója?
(d) Milyen nemzetiségű lehetett az illető?
16. olvasmány 164
9. Az alábbi, szintén 3. századi feliratnak (CII 1936; lelőhely: Via Portuense) ugyanaz volt a szerepe,
mint az előzőnek.
(a) A „kulcs” igéjük is megegyezik, azzal a különbséggel, hogy a lenti szöveg a korabeli kiejtésnek
megfelelően L-nal írja az AI kettőshangzót. Melyik ez az ige?
(b) Ezúttal két személyt is megismerhetünk a szövegből. Hogy hívják az elsőnek említettet? (4
betűből áll.)
(c) A második neve Gadiasz (Ioóioç); a szövegben ennek a szónak ún. dór genitivusa (-o) szerepel.
Milyen rokoni kapcsolatban állhatnak egymással?
(d) Gadiaszról rangját is megtudhatjuk; mi volt ez?
(e) Írja át a szöveget saját betűivel! Tagolja szavak és mondatok szerint! Mely betűket ír másként a
felirat?
(f) A 6. sorban a Lppoioç ’héber’ nép nevével találkozhatunk. Mit rontott el a vésnök? Mivel
magyarázható a tévedése?
(g) A 7. sorban két aláhúzott betűt lát, ezek számokat jelölnek: a M 40-et, az A 1-et. Mire
vonatkoznak a számok?
(h) A 8. sorban egy alulírt ióta „hiányzik” (ezt sem ejtették!), a sor utolsó betűjét pedig véletlenül a
következő sor elejére is kiírták.16. olvasmány 16510. A hibásan írt igével itt is találkozhatunk. Pedig ez a szöveg már a betűk formáját és
megmunkálását tekintve is sokkal igényesebb az előző kettőnél, még központozással is igyekszik
megkönnyíteni az olvasó dolgát.
(a) Milyen írásjeleket használ, és milyen funkcióval?
(b) Az utolsó két sor szintén egy olyan formulát alkalmaz, amelyik már az előző feliratban is
szerepelt; mi a formula lényege?
(c) Az utolsó előtti sor egy – ragozhatatlannak tekintett – tulajdonnevet tartalmaz, ezúttal
„genitivusban”. Milyen kultúrkörből származik a fogalom? Mit jelenthet?
(d) Írja át ezt a szöveget is saját betűivel és központozásával!
(e) Hogy hívják a feliraton szereplő két személyt?
(f) Mit tudunk meg róluk?
16. olvasmány 166
11. Jól ismert igénknek ezúttal már az első szótagját sem a klasszikus helyesírási szabályoknak
megfelelően, hanem kiejtés szerint írták.
(a) Milyen hangnak ejtették azt a kettőshangzót, amelyet az előző feliratokon még szabályosan
kettőshangzónak írtak?
(b) Az írásképen feltűnő még, hogy a betűk közül kettő is a kisbetűs változatokra hasonlít; melyik ez
a kettő?
(c) Ezen a feliraton is olvashatunk számot kifejező betűket, de ezúttal nem a betűk alá, hanem föléjük
húzott vonallal hívják ra föl a figyelmet. Az első betű 80-at, a második 5-öt jelöl; melyik két betűről
van szó?
(d) A feliraton egyetlen ember neve olvasható. Hogy hívják? Hogyan azonosítja a szöveg az illetőt
közelebbről?
17. olvasmány 167
17. HALHATATLAN HALÁL
MENIPPOSZ ÉS KHEIRÓN
MLNIHHOl
´Hxouoo, c Xcipcv, cç 0coç cv c«c0uµgooç o«o0ovciv.
XLIPON
Aìg0g :o\:o gxouooç, c Mcvi««c, xoi :c0vgxo, cç opçç, o0ovo:oç civoi
óuvoµcvoç.
MLNIHHOl
1iç óoi oc cpcç :o\ 0ovo:ou co¿cv,
XLIPON
O¡x gv c:i gó¡ o«oìouciv :gç o0ovooioç.
MLNIHHOl
O¡¿ gó¡ gv ¸cv:o opov :o ¡cç,
XLIPON
O\x, c Mcvi««c· :o yop gó¡ cycyc «oixiìov :i xoi o¡¿ o«ìo\v gyo\µoi civoi.
cyc óc c¸cv oci xoi o«cìouov :cv oµoicv, gìiou, ¡c:oç, :po¡gç, oi cpoi óc
oi o¡:oi xoi :o yivoµcvo ó«ov:o cçgç cxoo:ov, co«cp oxoìou0o\v:o 0o:cpov
0o:cpç· cvc«ìgo0gv o6v o¡:cv.
MLNIHHOl
L6 ìcyciç, c Xcipcv. :o cv çóou óc «cç ¡cpciç,
XLIPON
O¡x ogócç, c Mcvi««c· g yop ioo:iµio «ovu ógµo:ixg xoi :o «poyµo o¡ócv
c¿ci :o óio¡opov cv ¡c:i civoi g cv oxo:ç· oììcç :c o\:c óiqgv co«cp ovc
o\:c «civgv óci, oìì ovc«iócciç :ou:cv o«ov:cv coµcv.
MLNIHHOl
'Opo, c Xcipcv, µg «cpi«i«:¡ç ocou:( xoi cç :o o¡:o ooi o ìoyoç «cpicì0¡.
XLIPON
Hcç :o\:o ¡¡ç,
MLNIHHOl
'O:i ci :cv cv :( piç :o óµoiov oci xoi :o¡:ov cycvc:o ooi «pooxopcç, xoi
:ov:o\0o óµoio ov:o «pooxopg oµoicç ov ycvoi:o, xoi ócgoci µc:opoìgv
oc ¸g:civ :ivo xoi cv:c\0cv ciç oììov piov, ó«cp oiµoi oóuvo:ov.
XLIPON
17. olvasmány 168
1i o6v ov «o0oi :iç, c Mcvi««c,
MLNIHHOl
Ayo«ov :oiç «opo\oi xoi µgócv o¡:cv o¡opg:ov oico0oi.


Igék
oyo«oc oyo«oc oyo«oc oyo«oc + dat megbékél, -elégszik vmvel
oxoìou0cc oxoìou0cc oxoìou0cc oxoìou0cc + dat követ vmt
o«oìouc o«oìouc o«oìouc o«oìouc + gen élvez vmt
óiqoc szomjas
ycvoi:o: yiyvoµoi opt (lásd Nyelvtan)
co¿cv: c¿c aor-a
cvc«ìgo0gv: „elteltem” (cµ«iµ«ìgµi pass aor)
c«i0uµcc c«i0uµcc c«i0uµcc c«i0uµcc vágyik
¸g:cc ¸g:cc ¸g:cc ¸g:cc keres
gycoµoi gycoµoi gycoµoi gycoµoi vél, gondol
«o0oi: «oo¿c opt (lásd Nyelvtan)
«civoc éhes
«cpicì0¡: «cpicp¿oµoi coni (lásd Nyelvtan)
«cpicp¿oµoi + ciç kilyukad vhová
«cpi«i«:¡ç: «cpi«i«:c coni (lásd Nyelvtan)
«cpi«i«:c «cpi«i«:c «cpi«i«:c «cpi«i«:c + dat beleütközik
Főnevek
o0ovooio, oç, g halhatatlanság
óio¡opov, ou, :o különbség
cpcç, cpc:oç, o cpcç, cpc:oç, o cpcç, cpc:oç, o cpcç, cpc:oç, o vágy
gìioç, ou, o gìioç, ou, o gìioç, ou, o gìioç, ou, o nap
ioo:iµio, oç, g jogegyenlőség
µc:opoìg, gç, g változás
oxo:oç, ou, o oxo:oç, ou, o oxo:oç, ou, o oxo:oç, ou, o árnyék, sötét
:po¡g, gç, g :po¡g, gç, g :po¡g, gç, g :po¡g, gç, g étel
¡cç, ¡c:oç, :o ¡cç, ¡c:oç, :o ¡cç, ¡c:oç, :o ¡cç, ¡c:oç, :o fény
cpo, oç, g cpo, oç, g cpo, oç, g cpo, oç, g évszak
Melléknevek
ovc«iócgç, cç+ gen nincs híján vmnek
o«ìo\ç, -g, -o\v o«ìo\ç, -g, -o\v o«ìo\ç, -g, -o\v o«ìo\ç, -g, -o\v egyforma, egyszerű
o¡opg:oç, ov elviselhetetlen
ógµo:ixoç, g, ov demokratikus
góuç, gócio, góu góuç, gócio, góu góuç, gócio, góu góuç, gócio, góu kellemes
«oixiìoç, g, ov «oixiìoç, g, ov «oixiìoç, g, ov «oixiìoç, g, ov sokszínű, tarka
«pooxopgç, cç unalmas
Névmások
c:cpoç, o, ov egyik - másik
0o:cpov = :o c:cpov
0o:cpç = :o c:cpç
Határozószók
oci oci oci oci mindig
ogócç nem szívesen, kelletlenül
oììcç egyébként
Tulajdonnevek
Mcvi««oç, ou, o szatíraíró
Xcipcv, cvoç, o kentaur
ovc ovc ovc ovc fent
óoi ugyan (kérdőszó után)
cv:c\0cv innen
cçgç sorban
:ov:o\0o = :o cv:o\0o
18. olvasmány 169
Nyelvtan
Igeragozás
(1) c oni unct i vus
(a) c oni unc t i vus i mpe rf e c t us (akt í v és medi o- pass zí v)
Képzése: imperfectum-tő + hosszú kötőhangzős ragok
activum medio-passivum
singularis 1.
«i«:-c «i«:-cµoi
2.
«i«:-¡ç «i«:-¡
3.
«i«:-¡ «i«:-g:oi
pluralis 1.
«i«:-cµcv «i«:-cµc0o
2.
«i«:-g:c «i«:-go0c
3.
«i«:-coiv «i«:-cv:oi

(b) az erős aori st os c oni unct i vusa (akt í v és medi ál i s)
Képzése: igető + hosszú kötőhangzős ragok
activum medium
singularis 1.
cì0-c ìop-cµoi
2.
cì0-¡ç ìop-¡
3.
cì0-¡ ìop-g:oi
pluralis 1.
cì0-cµcv ìop-cµc0o
2.
cì0-g:c ìop-go0c
3.
cì0-coiv ìop-cv:oi

Használata: főmondatban felszólítást, tiltást (aoristosban), valamint tanakodó kérdést fejez ki;
cì0cµcv. Induljunk!
µg :o\:o ìop¡ç. Ne vedd ezt el!
:i ìcycµcv, Mit mondjunk?
mellékmondatban: leggyakrabban a célhatározói és a félelmet kifejező tárgyi alárendelésekben
(róluk később lesz szó), ezenkívül például az óvakodást jelentő kifejezések után tárgyi
mellékmondatokban is használatos:

ópo, µg o¡:oiç «cpi«i«:¡ç. Vigyázz / tartsd szemmel, nehogy beléjük ütközz!

(2) az összevont i gék i mperfectus i nfi ni ti vusai acti vumban
opo-
→ opov
«oic-
→ «oiciv
oçio-

-ccv (>-civ)
→ oçio\v

18. olvasmány 170
Magyarázat: a tő mgh-ja előbb az c kötőhangzóval, majd utána az infinitivus eredeti -cv képzőjével
vonódott össze, nem pedig a másodlagosan (szintén összevonással) keletkezett -civ alakkal.

(3) az i mperfectum és erős aori stos medi ál i s optati vusa
Képzése: imperfectum-tő + oi + múlt idejű mediális ragok
imperfectum
singularis 1.
«i«:-oi-µgv
2.
«i«:-oi-o·
3.
«i«:-oi-:o
pluralis 1.
«i«:-oi-µc0o
2.
«i«:-oi-o0c
3.
«i«:-oi-v:o

Képzése: igető + oi + múlt idejű mediális ragok
erős aoristos
singularis 1.
ycv-oi-µgv
2.
ycv-oi-o·
3.
ycv-oi-:o
pluralis 1.
ycv-oi-µc0o
2.
ycv-oi-o0c
3.
ycv-oi-ov:o
*a o két mgh között kiesett.

(4) ¸gv (él), óiqgv (szomjazik) és «civgv (éhezik)
Ezeknek az igéknek az igetöve: -gc, amely E-hangokkal szabályosan vonódik össze:
¸g- ciç > ¸¡ç, ¸g- ci > ¸¡, stb., ¸g- civ > ¸gv,
más hangokkal viszont az -oc végű igék analógiájára:
¸g- ouoiv > ¸coiv, praet. impf. c¸g- ov > c¸cv, stb.

Mondattan: opt at i vus + ov
«pooxopg ov ycvoi:o.
Könnyen unalmassá válhat.

:i ov «o0oi :iç,
Mit tehetne akkor az ember (hogy ti. elkerülje ezt)?
18. olvasmány 171

Ha egy kijelentés tartalmát a beszélő könnyen elképzelhetőnek, lehetségesnek gondolja, optativus +
ov-os szerkezettel fejezi ki. Magyarra feltételes móddal, hat/het (hatna/hetne) modális igével vagy
módosítószóval (valószínűleg, alighanem, minden bizonnyal, könnyen …hat/het) fordíthatjuk.
Tagadása o¡–val.

o µcv oyo0oç ovgp ycvoi: ov «o:c xoi xoxoç, o óc xoxoç ovgp o¡x ov «o:c ycvoi:o
oyo0oç.
Egy becsületes ember néha rosszá is válhat, de egy rossz ember sosem válhat becsületessé.
Az elképzelhető, hogy egy becsületes ember néha nem becsületes, de az nem, hogy egy becstelen
becsületessé válik.

Névszóragozás: a vi sszahat ó névmás S/1, S/2-ben és S/3-ban
singularis
cyc ou
accusativus
cµou:ov, cµou:gv ocou:ov, ocou:gv cou:ov, cou:gv, cou:o
genitivus
cµou:o\, cµou:gç ocou:o\, ocou:gç cou:o\, cou:gç
dativus
cµou:(, cµou:¡ ocou:(, ocou:¡ cou:(, cou:¡

Gyakorlatok

1. Olvasd és fordítsd!
a) ¡cp ióc, :i xoi pouìc:oi.
¡cpc v\v poììcµcv µgìo ciç :gv 0oìoooov.
Rajta, küldjünk egy másik hírvivőt!
¡cpc ìcycµcv :i xoi gµciç.
¡cp ci«¡ç µoi.
¡cp cvcyxc ooi «cìcxuv.
Hadd tudjam meg (µov0ovc) egyértelműen!
¡cpc óg iócµcv, :ivcç o\:oi cioiv.
ópo, µg :ov o¡0oìµov ¡0cip¡ç.
Vigyázz, ne nézz (pìc«c ciç) a napba!
«o\ vcµcµcv :o poióio,
:i «po::cµcv, «o:cpov µcvcµcv cv ¡ 4puyiç g c«ovcp¿cµc0o ciç :gv Lììoóo,
Mit mondjunk (ci«ov) erre?
b) o¡x ov pouìoiv:o :ov «oióo pìo«:civ.
o¡x ov ìo0oiç :o¡ç 0co¡ç pìo«:cv.
xoi oììouç ov c¿oicv «cµqoi.
«oììo ooi ov ìcyciv c¿oiµi.
18. olvasmány 172
pouìoiµgv ov :gv óco«oivov ióciv.
o µcv pçóicç ov :o\:o µov0ovoi, o óc ¿oìc«cç.
:iç ov «poç 0cov oycvi¸oi:o,

2. Mit jelent?

g c«i0uµio o«ìcç
g o«oìouoiç o gycµcv
¡co¡opoç :pc¡c
«oixiìoµg:gç o :po¡cuç
cpoioç o xopoç

3. Fordítsa le!

c «oi, µg«o:c :ov «ìo\:ov «cpi «ìciovoç «oioio :gç opc:gç.
:iç ov voµi¸oi,
:o\:o ycvoi:o ov.
:iç o¡x ov c«oivoig :o¡ç ciç :gv xoivgv :gç «oìccç oc:gpiov :oç qu¿oç ovoìcoov:oç,
ci yop ycvoiµgv oo¡c:cpoç.

4. Az isteneknek tulajdonított halál nélküli élet fogalmában rejlő paradoxon a Kr. e. 6. században élt Hérakleitoszt
is foglalkoztatta:
o0ovo:oi 0vg:oi, 0vg:oi o0ovo:oi, ¸cv:cç :ov cxcivcv 0ovo:ov, :ov óc cxcivcv piov
:c0vcc:cç.
A mondat értelmézését több nyelvi sajátosság is nehezíti. Az első két tagmondatot (vagy csak szókapcsolatot?) két
olyan szó alkotja, amely főnév és melléknév egyaránt lehet, a két szó szófaji azonosításához és a köztük fennálló
grammatikai viszony megállapításához szükséges névelők viszont hiányoznak. Végül, a mondat második felében a
szokásos nyelvhasználattól eltérően tárgyas igeként szerepel az ’él’ illetve ’hal’ ige. Milyen értelemben lehet mégis élni a
halált, és halni az életet? Kikről beszélhet a mondat, és mit állít róluk? Hasonlítsa össze válaszát Kirk-Raven: A
preszókratikus filozófusok (Budapest, Atlantisz 1999.) c. könyv rövid elemzésével!18. olvasmány 173
5.


(a) Írja át a felirat szövegét! Próbálja tagolni szavak és mondatok szerint!
(b) Hányszor nem esik egybe a sorhatár szóhatárral?
(c) Használ-e alulírt iótát a szöveg?
(d) Mely szavak utalnak a kőből megmintázott alakra?
(e) Ki vagy kik állították ezt az emléket?
(f) Ezen a feliraton is olvasható számok, de most nem betűjellel, hanem teljes nevükön kiírva: mely
számokról van szó? Mit mérnek?
(g) A korábban olvasott záróformulák helyett ezúttal egy másik szerepel (a görög mellett latin
megfogalmazásban is); kihez és milyen szándékkal fordul most a beszélő?
(h) A fej mellett két betű olvasható, ezek a latin D(is) és M(anibus) kezdőbetűknek felelnek meg (lásd
az 1. olv. végén látható képet); hogyan lehet kiegészíteni a görög kezdőbetűket?
18. olvasmány 174

18. FELELŐTLEN LÉPÉS
AIAKOSZ, PRÓTESZILAOSZ, PLUTÓN, MENELAOSZ ÉS PARISZ


AIAKOl
1i oy¿ciç, c Hpc:coiìoc, :gv Lìcvgv,
HPO1LlIAAOl
'O:i óio :ou:gv, c Aioxc, o«c0ovov ¿gpov xo:oìi«cv vcoyoµov yuvoixo.
AIAKOl
Ai:ic :oivuv :ov Mcvcìoov, óo:iç uµoç u«cp :oiou:gç yuvoixoç c«i 1poiov
gyoycv.
HPO1LlIAAOl
L6 ìcyciç· cxcivov µoi oi:io:cov.
MLNLAAOl
O¡x cµc, c pcì:io:c, oììo óixoio:cpov :ov Hopiv, oç cµo\ :o\ çcvou :gv
yuvoixo «opo «ov:o :o óixoio gp«ooc· o\:oç yop o¡¿ u«o oo\ µovou, oìì u«o
«ov:cv Lììgvcv :c xoi poppopcv oçioç oy¿co0oi :ooou:oiç 0ovo:ou oi:ioç
ycycvgµcvoç.
HPO1LlIAAOl
´Aµcivov o\:c· oc :oiyopo\v, c Auo«opi, o¡x o¡goc «o:c o«o :cv ¿cipcv.
HAPIl
´Aóixo «oicv, c Hpc:coiìoc, xoi :o\:o oµo:c¿vov ov:o ooi· cpc:ixoç yop
xoi o¡:oç ciµi xoi :( o¡:( 0c( xo:co¿gµoi· oio0o óc cç oxouoiov :i co:iv xoi
:iç gµoç óoiµcv oyci cv0o ov c0cì¡, xoi oóuvo:ov co:iv µo¿co0oi o¡:(.
HPO1LlIAAOl
L6 ìcyciç. ci0c o6v µoi :ov ´Lpc:o cv:o\0o ìopciv óuvo:ov gv.
AIAKOl
Lyc ooi xoi «cpi :o\ ´Lpc:oç o«oxpivo\µoi :o óixoio· ¡goci yop o¡:oç µcv
:o\ cpov :( Hopiói iocç ycycvgo0oi oi:ioç, :o\ 0ovo:ou óc ooi o¡ócvo oììov, c
Hpc:coiìoc, g ocou:ov, oç o\:cç ¡iìoxivóuvcç «poc«gógooç :cv oììcv óoçgç
cpoo0ciç, ói gv «pc:oç cv :¡ o«opooci o«c0ovcç.
HPO1LlIAAOl
18. olvasmány 175
O¡xo\v xoi u«cp cµou:o\ ooi, c Aioxc, o«oxpivo\µoi óixoio:cpo· o¡ yop cyc
:ou:cv oi:ioç, oììo g Moipo.
AIAKOl
Op0cç· :i o6v :ou:ouç oi:iç,


Igék
oy¿c fojtogat
o«oxpivoµoi o«oxpivoµoi o«oxpivoµoi o«oxpivoµoi válaszol
op«o¸c elrabol
o¡goc: o¡igµi fut (lásd Nyelvtan)
o¡-igµi elereszt
cpoo0ciç: cpoµoi pass aor part
cpoµoi cpoµoi cpoµoi cpoµoi szeret (lásd még cpoc)
gyoycv: oyc aor
xo:o-ìci«c hátrahagy
xo:-c¿c fogva tart, megszáll
µo¿oµoi µo¿oµoi µo¿oµoi µo¿oµoi + dat harcol vkvel
«po-«góoc (mások) előtt kiugrik
Főnevek
o«opooiç, ccç, g o«opooiç, ccç, g o«opooiç, ccç, g o«opooiç, ccç, g partra szállás
óoiµcv, ovoç, o óoiµcv, ovoç, o óoiµcv, ovoç, o óoiµcv, ovoç, o isten(ség)
óoçg, gç, g óoçg, gç, g óoçg, gç, g óoçg, gç, g hírnév
çcvoç, ou, o çcvoç, ou, o çcvoç, ou, o çcvoç, ou, o vendégbarát
Melléknevek
oi:ioç, o, ov oi:ioç, o, ov oi:ioç, o, ov oi:ioç, o, ov+gen okozója vmnek, felelős
oxouoioç, ov oxouoioç, ov oxouoioç, ov oxouoioç, ov akarattól független, akarata ellenére
vcoyoµoç, ov ifjúházas
oµo:c¿voç, ov ugyanannak mestere
¡iìoxivóuvoç, ov veszélyt megvető
¿gpoç, ¿gpo, ¿gpov özvegy
Határozószók, partikulák
iocç iocç iocç iocç talán
o¡ ... «o:c soha
«o:c (simulószó) valaha is
:oivuv akkor inkább
:oiyopo\v most már tényleg
Elöljárószók
o«o o«o o«o o«o + gen ból/ből, közül
óio óio óio óio + acc miatt
«opo «opo «opo «opo + acc ellenére, sértve
«cpi «cpi «cpi «cpi + gen ról/ről
u«cp u«cp u«cp u«cp + gen ért; védelmében, mellett
Tulajdonnevek
Aioxoç, o\, o az Alvilág egyik bírája
Auo«opiç, ióoç, o gyász-Parisz
Lììgv, gvoç Lììgv, gvoç Lììgv, gvoç Lììgv, gvoç görög
Hpc:coiìooç, ou, o Próteszilaosz

Nyelvtan
Mondattan
(1) ov + coni unc t i vus
A coniunctivus mellékmondati használata: főként időhatározói és helyhatározói mondatok
coniunctivusos állítmányai a hozzátartozó ov partikulával együtt
általánosítást,
feltételességet,
vagy jövőidejűséget fejeznek ki. A következő mondatban például általánosítást:

oyci cv0o ov c0cì¡ ”arra vesz rá, amire csak akar”.

(2) ci0c + prae t e ri t um i mperf ect um vagy aori s t os: l ehetetl en óhaj
ci0c óuvo:ov gv
18. olvasmány 176
bárcsak lehetséges lett volna/ lett volna rá mód…

Igeragozás
összevont i gék i mpe rf e ct us i mpe rat i vusai

act medio-pass act medio-pass act medio-pass
sing. 2.
«oic-c >
«oici
«oic-ou >
«oio\
cpo-c >
cpo
cpo-ou >
cpc
oçio-c >
oçiou
oçio-ou >
oçio\
3.
«oic-c:c >
«oici:c
«oic-co0c >
«oicio0c
cpo-c:c >
cpo:c
cpo-co0c >
cpoo0c
oçio-c:c >
oçiou:c
oçio-co0c >
oçiouo0c
plur. 2.
«oic-c:c >
«oici:c
«oic-co0c >
«oicio0c
cpo-c:c >
cpo:c
cpo-co0c >
cpoo0c
oçio-c:c >
oçio\:c
oçio-co0c >
oçio\o0c
3.
«oic-ov:cv >
«oiouv:cv
«oic-co0cv >
«ocio0cv
cpo-ov:cv
cpcv:cv
cpo-co0cv
cpoo0cv
oçio-ov:cv >
oçiouv:cv
oçio-co0cv >
oçiouo0cv


Gyakorlatok
1. Határozza meg az igealakokat!

¡cpcµoi
ìcyc
cxcìcuoo
gyci:oi
c¿¡ç
«i«:oi:c
cycvc:
¸g:cigv
op(cv

2. Tegye be a mondatba a megfelelő elöljárószót: óio, «opo, óio, u«o, µc:o, ciç, «cpi!
................. A0gvgv cvixgooµcv.
o¡ ................. óixgv cvixgooµcv.
................. oc «oo¿c o0ìioç oóixcç.
:o\:ov :ov ovópo ................. yuvoixcv o«oìco0oi ¡ooiv.
o «o:gp ................ oììcv c«cµ¡0g ............. A0gvoç.
............... :ou:ou :o\ ouµ«ooiou «oììoi ìoyoi ìcyov:oi.


3. Fordítsa magyarra!

«oìì ov ci«civ c¿oiµ, c ovópcç óixoo:oi...
18. olvasmány 177
ci0c «oiç cµoç c\0gpoç cig.
c «o:piç, ci0c «ov:cç oí voiouoi oc, o\:c ¡iìoicv cç cyc.
ci0 gv Opco:gç «ìgoiov xìucv :oóc.
icµcv, ó«cç xo:oµo0cµcv, oíov cv:cpo xoi vc\po ¡cvgv o¡igoiv.
xoxcv ó, c :oìoç, «cìoyoç cioopc :ooo\:ov co:c µg«o: cxvc\ooi «oìiv.

4. A felsorolt görög közmondások és szólások mellé írja be a tartalmában nekik megfelelő magyar közmondás
sorszámát!
1. Lassan járj, tovább érsz!
2. A farok csóválja a kutyát.
3. Egy fecske nem csinál nyarat.
4. Körméről ismerni meg az oroszlánt.
5. Lyukas vödörrel hord vizet.
6. Eső után köpönyeg.
7. Öregebb az országútnál.
8. Bolond lyukból bolond szél fúj.
a) 0oìoooov o«cipciç.
b) µc:o :ov «oìcµov g ouµµo¿io.
c) g óµoço :ov po\v «oììoxiç cx¡cpci.
d) «pcopu:cpoç Koópou.
e) µio ¿cìiócv cop o¡ «oici.
f) cx :cv ovu¿cv µov0ovc:c :ov ìcov:o.
g) µcpoç µcpo ìcyci.
h) o«c\óc ppoóccç.

óµoço, gç, g szekér
ppoóuç, cio, u lassú, nyugodt
cop, copoç, :o tavasz
cx¡cpc kivisz, elvisz vhova
Koópoç, ou o Kodrosz, Athén mondabeli királya
µcpoç, o, ov ostoba, bolond
ovuç, u¿oç, o köröm
«oììoxiç gyakran
«pcopu:cpoç, o, ov idősebb
o«cipc bevet
o«cuóc siet
ouµµo¿io, oç, g szövetség
¿cìiócv, ovoç, g fecske


4. Mit jelenthet?
oy¿o\ óixoioouvg
¿gpcuc «poçcv
«opoìci«c op«oyg
oi:iov oçioc
oi:ioç, o, ov oçicµo

5. Szövegértés. Olvassa el az alábbi Aioc«oç mesét, majd válaszoljon az kérdésekre!
BOPLAl KAI HAIOl
Bopcoç xoi 'Hìioç «cpi óuvoµccç gpi¸ov· cóoçc óc o¡:oiç cxcivç :gv vixgv o«ovciµoi,
oç ov o¡:cv ov0pc«ov oóoi«opov cxóuo¡. xoi o Bopcoç opçoµcvoç o¡oópoç gv· :o\ óc
ov0pc«ou ov:c¿oµcvou :gç co0g:oç µoììov c«cxci:o. o óc u«o :o\ qu¿ouç xo:o«ovou-
µcvoç c:i µoììov :gv co0g:o «poocìoµpovcv, ccç o«oxoµcv o Bopcoç :( Hìiç µc:o-
18. olvasmány 178
«opcócxc. xoxcivoç :o µcv «pc:ov µc:picç «poocìoµqc· :o\ óc ov0pc«ou :o «cpiooo
:cv iµo:icv o«oóuoµcvou o¡oópo:cpov :o xo\µo c«c:civc, µc¿piç o\ «poç :gv oìcov
ov:c¿civ µg óuvoµcvoç o«oóuooµcvoç «o:oµo\ «opoppcov:oç c«i ìou:pov o«¡ci.
O ìoyoç ógìoi, ó:i «oììoxiç :o «ci0civ :o\ pio¸co0oi ovuo:ixc:cpov co:i.

oìco, oç, g meleg(ség)
ov:c¿c visszatart, M. belefogódzik vmibe :ivoç
ovuo:ixoç,-g,-ov eredményes
o«¡ci praet. impf. sing.3.: o«ciµi visszavonul
o«oóuc levetkőztet; M. levetkőzik, levet magáról vmit
o«oxoµcv, ouoo, ov aor. part. act.: o«oxoµvc
belefárad vmibe, lemond vmiről
o«ovciµoi aor. inf. act.: o«ovcµc kioszt, juttat
op¿c parancsol; M. megkezd vmit
Bopcoç, ou, o északi szél (dat.: Bopc¡)
cxóuc levetkőztet vkit; lehúz vkiről vmit (ruhát)
c«ixciµoi szorongat, megtámad
c«i:civc megfeszít; erősít, fokoz, növel
cpi¸c civakodik; vetélkedik, versenyez
co0gç, g:oç, g ruha
c:i µoììov még jobban
ccç amíg nem
iµo:iov, ou, :o ruhadarab, ruha
xo\µo, o:oç, :o hőség, a nap tüze
xo:o«ovcc kifáraszt, kimerít, meggyengít
ìou:pov, o\, o fürdő; (fürdő)víz
µoììov jobban
µc:o«opcócxc aor. act. sing.3.: µc:o«opoóiócµi átad
µc:pioç, ov közepes, mérsékelt
µc¿piç o\ ameddig, amíg
«opoppcc elfolyik vmi mellett
«cpioooç, g, ov a kelleténél több; fölösleges
«o:cpoç, o, ov kérdő nm. melyik a kettő közül?
«poç (+ acc) következtében, miatt
«pooìoµ«c ráragyog, megvilágít
«pooìoµpovc még hozzávesz; segítségül maga mellé
vesz
o¡oópoç, (o), ov heves, erőteljes
o¡oópo:cpov erősebben
qu¿oç, coç, :o hideg fuvallat, hűvösség; hideg idő


(1) Melyik nyelvtani elem nem található a szövegben?
a) genitivus absolutus
b) participium coniunctum
c) passiv aoristos
d) középfok

(2) Melyik állítás igaz?
a) Boreasz lefújta a vándor ruháját.
b) Héliosz kezdetben enyhén sütött.
c) Az utas ruhástul ugrott be a folyóba.
d) Héliosz rábeszélésére a vándor levette a
ruháját
20. olvasmány 179
19. olvasmány 180
19. MEGDOBTA A SZÉL
HERMÉSZ ÉS APOLLÓN

LPMHl
1i xo:g¡gç ci, c ´A«oììov,
AHOAAON
'O:i, c Lpµg, óuo:u¿c cv :oiç cpc:ixoiç.
LPMHl
´Açiov µcv ìu«gç :o :oio\:o· o¡ óc :i óuo:u¿ciç, g :o xo:o :gv Ao¡vgv oc
ìu«ci c:i,
AHOAAON
O¡óoµcç· oììo cpcµcvov «cv0c :ov Aoxcvo :ov Oipoìou.
LPMHl
1c0vgxc yop, ci«c µoi, o Yoxiv0oç,
AHOAAON
Koi µoìo.
LPMHl
Hpoç :ivoç, c ´A«oììov, g :iç o\:cç ovcpoo:oç gv cç o«ox:civoi :o xoìov
cxcivo µcipoxiov,
AHOAAON
A¡:o\ cµo\ :o cpyov.
LPMHl
O¡xo\v cµovgç, c ´A«oììov,
AHOAAON
O\x, oììo óuo:u¿gµo :i oxouoiov cycvc:o.
LPMHl
Hcç, c0cìc yop oxo\ooi :ov :po«ov.
AHOAAON
Aioxcuciv cµov0ovc xoyc ouvcóioxcuov o¡:(, o óc xoxio:o ovcµcv
o«oìouµcvoç o Zc¡upoç gpo µcv cx «oììo\ xoi o¡:oç, oµcìouµcvoç óc xoi µg
19. olvasmány 181
¡cpcv :gv u«cpoqiov :o\:o cipyooo:o· cyc µcv ovcppiqo, co«cp cic0ciµcv,
:ov óioxov ciç :o ovc, o óc o«o :o\ 1o\yc:ou xo:o«vcuooç c«i xc¡oìgv :(
«oiói cvcocioc ¡cpcv o¡:ov, co:c o«o :gç «ìgygç oìµo pugvoi «oì¡ xoi :ov
«oióo c¡0¡ç o«o0ovciv. oììo cyc :ov µcv Zc¡upov o¡:ixo gµuvoµgv xo:o:oçcu-
ooç, ¡cuyov:i c«io«oµcvoç o¿pi :o\ opouç, :( «oiói óc xoi :ov :o¡ov µcv c¿coo-
µgv cv Aµuxìoiç, ó«ou o óioxoç o¡:ov xo:cpoìc, xoi o«o :o\ oíµo:oç ov0oç
ovoóo\voi :gv ygv c«oigoo góio:ov, c Lpµg, xoi c¡ov0co:o:ov ov0cv o«ov:cv,
c:i xoi ypoµµo:o c¿ov c«oio¸ov:o :( vcxp(. opo ooi oìoycç ìcìu«go0oi óoxc,
LPMHl
Noi, c ´A«oììov· ¡óciç yop 0vg:ov «c«oigµcvoç :ov cpcµcvov· co:c µg o¿0ou
o«o0ovov:oç.

Igék
oµcìcc nem törődik
oµuvc oµuvc oµuvc oµuvc + acc bosszút áll vkn (med)
ovoóo\voi „teremni”
ovoppi«:c eldob
óioxcuc diszkoszt vet
óuo:u¿cc óuo:u¿cc óuo:u¿cc óuo:u¿cc balszerencsés
c0c c0c c0c c0c szokott
cic0ciµcv: c0c praet perf (lásd Nyelvtan)
cvocic rálök, -zúdít
c«oio¸c + dat sirat
c«io«oµcvoç: c¡c«c med aor part
cpyo¸oµoi cpyo¸oµoi cpyo¸oµoi cpyo¸oµoi véghez visz
c¡c«c + dat követ
¡óciç: oióo praet perf (lásd Nyelvtan)
xo:opoììc eltalál
xo:o«vcc xo:o«vcc xo:o«vcc xo:o«vcc lefelé fúj
xo:o:oçcuc lenyilaz
«cv0cc «cv0cc «cv0cc «cv0cc gyászol
ouvóioxcuc együtt gyakorol diszkoszvetést
¡cuyc ¡cuyc ¡cuyc ¡cuyc menekül
¿oc (sírhalmot) emel (med)
Főnevek
ov0oç, o ov0oç, o ov0oç, o ov0oç, o virág
óioxoç, o óioxoç, o óioxoç, o óioxoç, o diszkosz
óuo:u¿gµo, o:oç, :o baleset
cpcµcvoç, o vk kedvese
ìu«g, g ìu«g, g ìu«g, g ìu«g, g fájdalom
µcipoxiov, :o µcipoxiov, :o µcipoxiov, :o µcipoxiov, :o fiatalember
opoç, ouç, :o opoç, ouç, :o opoç, ouç, :o opoç, ouç, :o hegy
:o¡oç, o :o¡oç, o :o¡oç, o :o¡oç, o sírhalom
u«cpoqio, g mellőzés, visszautasítás
Melléknevek
ovcpoo:oç, ov szeretet nélküli, kegyetlen
oçioç, o, ov oçioç, o, ov oçioç, o, ov oçioç, o, ov + gen érdemes vmre
o«oìoµcvoç →
o xoxio:o o«oìouµcvoç „akasztófavirág”
c¡ov0gç, cç szép virágú
xo:g¡gç, cç szemét lesüti, fejét búnak ereszti
Kötőszavak
g csak nem…?
ó«ou ahol
cç (hsúlytalan) annyira hogy (lásd Nytan)
Határozószók, elöljárószók
oìoycç nélkül
o¡:ixo tüstént
o¿pi + gen -ig
cx «oììo\ régóta
c¡0uç egyenesen
xo:o + acc vkvel kapcsolatos
«poç + gen vk miatt, által
Tulajdonnevek
´Aµuxìoi, oi lakóniai város
Ao¡vg, gç, g Daphné
Aoxcv, cvoç, o lakón, spártai
Oipoìoç, ou, o Hüakinthosz apja
1o\yc:oç, o hegy Spártában
Yoxiv0oç, ou, o Hüakinthosz
19. olvasmány

182


Nyelvtan
Igeragozás
praet eri t um perf ec t um ac t i vi ( gyenge és erős)
Képzése: augmentum + perfectum-tő + -x + végződések
gyenge (x-s): «oig-
Activum
singularis 1.
c-«c-«oig-x-civ
-(x)civ
2.
c-«c-«oig-x-ciç
-(x)ciç
3.
c-«c-«oig-x-ci
-(x)ci
pluralis 1.
c-«c-«oig-x-cµcv
-(x)cµcv
2.
c-«c-«oig-x-c:c
-(x)c:c
3.
c-«c-«oig-x-coov
-(x)coov

erős cic0- (c0c, praesens perfectum cic0o)
Activum
singularis 1.
cic0-civ
pluralis 1.
cic0-cµcv
2.
cic0-ciç
2.
cic0-c:c
3.
cic0-ci
3.
cic0-coov

erős és rendhagyó ¡ó- (praesens perfectum oióo)
activum
singularis 1. ¡ó-g vagy (-civ) pluralis 1.
¡ó-cµcv
2. ¡ó-go0o vagy (-ciç) 2.
¡ó-c:c
3.
¡ó-ci
3.
¡ó-coov

Mondattan
1. o :upovvoç o\:cç cpyio0g, co:c o¡x c«cio0g.
A zsarnok annyira feldühödött, hogy (végül) nem hatott rá a szó.
2. o óc c«i xc¡oìgv :( «oiói cvcocioc o¡:ov, co:c oìµo pugvoi «oìu.
Ő pedig úgy / olyan erővel lökte rá a fiú fejére a diszkoszt, hogy kiomlott a vére.
3. :iç o\:cç ovcpoo:oç gv cç o«ox:civoi :o µcipoxiov,
Ki volt annyira kegyetlen, hogy megölje/ megölte őt?

A következményes mellékmondatokat, melyek általában egy tulajdonság nagy fokú meglétét,
egy cselekvés intenzivitását stb. fejezik ki („vk annyira …, hogy …” típusú mondat), a co:c, ritkábban
a cç kötőszó vezeti be. A mellékmondat állítmánya vagy indicativusban álló ragozott ige, vagy
infinitivus. A ragozott igét tartalmazó mondat a következmény tényleges megvalósulását
hangsúlyozza, bekövetkezésének tényét állapítja meg (1. mondat); tagadása o¡-val. Az infinitivusos
19. olvasmány

183
szerkezet a következményt mint egy adott tulajdonságban, cselekedetben stb. bennerejlő lehetőséget,
vagy a cselekvő szándékának megfelelő eredményt fejezi ki (2-3. mondat); tagadása µg-vel.
Megjegyzés: Az infinitivusos szerkezet olyan esetekben is használható, ha megvalósult a következmény,
és akkor is, ha nem. Az előbbi esetben csak árnyalatnyi a különbség a ragozott igés és infinitivusos
szerkezet jelentése között. A o\:cç ovcpoo:oç gv cç o«cx:civc :o µcipoxiov mondat például
azt fejezi, ki hogy az illető kegyetlensége végül gyilkosságba torkollott, szemben az eredeti mondattal,
mely a gyilkosság elkövetésére is képes kegyetlenséget hangsúlyozza.

Gyakorlatok
1. Határozza meg az olvasmányban szereplő igealakokat, és alkossa ugyanezeket a poììc és a
ìu«cc igékből!

Igealak
poììc ìu«cc
:c0vgxc

o«ox:civoi

cµovgç

cycvc:o

cµov0ovc

o«oìouµcvoç

cic0ciµcv

c¿ov

ìcìu«go0oi


2. Egészítse ki a szöveget!

A«oììovo ….............................. ov:o Lpµgç cpc:ç :i …........................... o¡:ov. A«oììcv
¡goi …................................ :i oi:iov civoi ìu«gç. …....................... yop o Yoxiv0oç.
A«oììcv o«cx:civc :o …................................ . Zc¡upoç yop, o xoxio:o …..................................
o«oìouµcvoç cpcv ….................................... xoi oµcìouµcvoç xoxov …......... cipyooo:o.
:ov óioxov, óv o A«oììcv ovcppiqc, c«i …............................ :( «oiói cvcocioc,
…........................ oìµo pugvoi «oì¡ xoi …............................ c¡0¡ç o«o0vciv.

3.
xoìoç gv o\:cç, co:c «ov:oç o«opìc«civ ciç o¡:ov.

4. Mit jelent? Mit jelenthet?

óuo:u¿c c¡:u¿c
óuo:u¿gç
óuo¡opoç
«cv0c «cv0oç, ouç, :o
cpyov cpyo:gç, ou
cpyoo:gp, gpoç, o
cpyoo:gpiov, ou, :o
19. olvasmány

184
xoxo\pyoç, ov
c¡cpyc:gç, ou, o
µoivoµoi µoivoç, oóoç
µovio, oç, g
«ìgyg «ìgooc
cx«ìgooc
:o¡oç 0o«:c

4. A felsorolt görög közmondások és szólások mellé írja be a tartalmában nekik megfelelő magyar közmondás
sorszámát!
1. Kutyából nem lesz szalonna.
2. Dunába vizet.
3. Annyit ért hozzá, mint tyúk az ábécéhez.
4. Játszik a tűzzel.
5. Az oroszlán nem vadászik egérre.
6. Bolhából csinál elefántot.
7. Sok lábon állni.
8. Második gyerekkorát éli.
9. Lövése sincs hozzá.
a) cìc¡ov:o cx µuioç «oiciç.
b) :o\:o o¡ó' ix:op poììci.
c) óiç «oiócç oi ycpov:cç.
d) ovoç ìupoç (oxoucv).
e) c«i óuoiv oyxupoiv opµciv.
f) xoxo\ xopoxoç xoxov çov.
g) yìo\x' A0gvo¸c.
h) oc:oç µuioç o¡ 0gpcuci.
i) ìcov:o çupciv.

oyxupo, g horgony
oc:oç, o\, o sas
yìouç, yìouxoç, g bagoly
óiç kétszer
0gpcuc vadászik vmire (+ acc)
ix:op közel
xopoç, oxoç, o holló
ìupo, oç, g líra (hangszer)
µuio, oç, g légy
çupcc borotvál
ovoç, ou, o szamár
opµcc horgonyoz
çov, o\, :o tojás
20. olvasmány

185
20. NEM FELHŐTLEN KAPCSOLAT
HÉRA ÉS ZEUSZ
HPA
1ov Içiovo :o\:ov, c Zc\, «oiov :ivo :ov :po«ov gy¡,
ZLYl
´Av0pc«ov civoi ¿pgo:ov, c 'Hpo, xoi ouµ«o:ixov· o¡ yop ov ouvgv gµiv
ovoçioç :o\ ouµ«ooiou cv.
HPA
Aììo ovoçioç co:iv, uppio:gç yc cv· co:c µgxc:i ouvco:c.
ZLYl
1i óoi \ppioc, ¿pg yop, oiµoi, xoµc ciócvoi.
HPA
1i yop oììo, – xoi:oi oio¿uvoµoi ci«civ o¡:o· :oio\:ov co:iv o c:oìµgocv.
ZLYl
Koi µgv óio :o\:o xoi µoììov ci«oiç ov, óoç xoi oio¿poiç c«c¿cipgoc. µcv ó'
o6v c«cipo :ivo, ouvigµi yop o«oiov :i :o oio¿pov, ó«cp ov o¡ oxvgocioç ci«civ.
HPA
A¡:gv cµc, o¡x oììgv :ivo, c Zc\, «oì¡v góg ¿povov. xoi :o µcv «pc:ov
gyvoouv :o «poyµo, óio:i o:cvcç o¡ccpo ciç cµc· o óc xoi co:cvc xoi u«cóoxpuc,
xoi ci «o:c «io\oo «opoóoigv :( Iovuµgóci :o cx«cµo, o óc ¡:ci cv o¡:(
cxcivç «iciv xoi ìopcv c¡iìci µc:oç¡ xoi «poç :o¡ç o¡0oìµo¡ç «poogyc xoi
o60iç o¡ccpo cç cµc· :o\:o óc góg ouvigv cpc:ixo ov:o. xoi c«i «oì¡ µcv
¡óouµgv ìcyciv «poç oc xoi çµgv «ouoco0oi :gç µovioç :ov ov0pc«ov· c«ci óc
xoi ìoyouç c:oìµgoc µoi «poocvcyxciv, cyc µcv o¡cioo o¡:ov c:i óoxpuov:o
xoi «poxuìivóouµcvov, c«i¡poçoµcvg :o c:o, cç µgóc oxouooiµi o¡:o\
uppio:ixo ixc:cuov:oç, o«gì0ov ooi ¡pooouoo· o¡ óc o¡:oç ópo, ó«cç µc:ci
:ov ovópo.
ZLYl
L6 yc o xo:opo:oç· c«' cµc o¡:ov xoi µc¿pi :cv 'Hpoç yoµcv, :ooo\:ov
cµc0uo0g :o\ vcx:opoç, oìì' gµciç :ou:cv oi:ioi xoi «cpo :o\ µc:piou
20. olvasmány

186
¡iìov0pc«oi, oí yc xoi ouµ«o:oç o¡:o¡ç c«oigooµc0o. ouyyvco:oi o6v,
ci «iov:cç óµoio gµiv xoi ióov:cç o¡povio xoììg xoi oìo o\ «o:c cióov c«i ygç,
c«c0uµgoov o«oìo\ooi o¡:cv cpc:i oìov:cç· o ó' cpcç pioiov :i co:i xoi
o¡x ov0pc«cv µovov op¿ci, oììo xoi gµcv o¡:cv cvio:c.
HPA
lo\ µcv xoi «ovu o\:oç yc óco«o:gç co:i xoi oyci oc xoi ¡cpci :gç pivoç,
¡ooiv, cìxcv, xoi o¡ c«¡ o¡:( cv0o ov gyg:oi ooi, xoi oììo::¡ pçóicç
cç ó :i ov xcìcuo¡, xoi óìcç x:gµo xoi «oióio :o\ cpc:oç ou yc· xoi v\v :(
Içiovi oióo xo0o:i ouyyvcµgv o«ovcµciç ó:c xoi o¡:oç µoi¿cuooç «o:c o¡:o\
:gv yuvoixo, g ooi :ov Hcipi0ouv c:cxcv.
ZLYl
´L:i yop o¡ µcµvgooi cxcivcv, ci :i cyc c«oiço ciç ygv xo:cì0cv, o:op oio0o
ó µoi óoxci «cpi :o\ Içiovoç, xoìo¸civ µcv µgóoµcç o¡:ov µgóc o«c0civ :o\
ouµ«ooiou· oxoiov yop· c«ci óc cpç xoi cç ¡¡ç óoxpuci xoi o¡opg:o «oo¿ci –
HPA
1i, c Zc\, ócóio yop, µg :i uppio:ixov xoi o¡ ci«¡ç.
ZLYl
O¡óoµcç· oìì' ciócìov cx vc¡cìgç «ìoooµcvoi o¡:¡ ooi óµoiov, c«cióov ìu0¡
:o ouµ«ooiov xoxcivoç oypu«v¡, cç :o cixoç, u«o :o\ cpc:oç, «opoxo:oxìivcµcv
o¡:( ¡cpov:cç· o\:c yop ov «ouooi:o ovicµcvoç oig0ciç :c:u¿gxcvoi :gç
c«i0uµioç.
HPA
´A«oyc, µg cpooiv íxoi:o :cv u«cp o¡:ov c«i0uµcv.
ZLYl
'Oµcç u«oµcivov, c 'Hpo. g :i yop ov xoi «o0oiç ócivov o«o :o\ «ìooµo:oç,
ci vc¡cì¡ o Içicv ouvco:oi,
HPA
Aììo g vc¡cìg cyc civoi óoçc, xoi :o oio¿pov c«' cµc gçci óio :gv oµoio:g:o.
ZLYl
20. olvasmány

187
O¡ócv :o\:o ¡¡ç· o\:c yop g vc¡cìg «o:c 'Hpo ycvoi:' ov o\:c o¡ vc¡cìg· o ó'
Içicv µovov cço«o:g0goc:oi.
HPA
Aììo oi «ov:cç ov0pc«oi o«cipoxoìoi cioiv· o¡¿goci xo:cì0cv iocç xoi
óigygoc:oi ó«ooi ìcycv ouyycycvgo0oi :¡ 'Hpç xoi ouììcx:poç civoi :( Aii,
xoi «ou :o¿o cpov µc ¡gocicv o¡:o\, oi óc «io:cuoouoiv o¡x cióo:cç cç
vc¡cì¡ ouvgv.
ZLYl
O¡xo\v, gv :i :oio\:ov ci«¡, cç :ov çógv cµ«cocv :po¿( o0ìioç «pooóc0ciç
ouµ«cpicvc¿0goc:oi µc:' o¡:o\ oci xoi «ovov o«ouo:ov cçci óixgv óióo¡ç o¡
:o\ cpc:oç – o¡ yop ócivov :o\:o yc– oììo :gç µcyoìou¿ioç.

Igék
oyvocc oyvocc oyvocc oyvocc nem vesz észre
oypu«vcc ébren van
oiócoµoi+ inf szégyell, ódzkodik
oìcv: oìioxoµoi aor part
oìioxoµoi oìioxoµoi oìioxoµoi oìioxoµoi+ dat rabja lesz vmnek
ovioc szomorít, szomorú (med)
o«ovcµc oszt
o«c0cc + gen kizavar vhonnan
o¡¿cc o¡¿cc o¡¿cc o¡¿cc dicsekszik
o¡cioo: o¡igµi aor part
o¡opoc ciç+acc ránéz
ócóio „félek” (perf)
óigycoµoi óigycoµoi óigycoµoi óigycoµoi mesél
óióouç: óiócµi impf part
cìxc cìxc cìxc cìxc húz, fog
cço«o:g0goc:oi: cço«o:oc pass fut (lásd Nytan)
cço«o:oc cço«o:oc cço«o:oc cço«o:oc becsap
c«i¡poooc betöm
c«i¿cipcc c«i¿cipcc c«i¿cipcc c«i¿cipcc+dat megpróbál vmt
c«oµoi c«oµoi c«oµoi c«oµoi + dat követ
gycoµoi gycoµoi gycoµoi gycoµoi+ dat vezet
ixc:cuc könyörög
xo:cp¿oµoi lemegy
xoìo¸c megbüntet
ìuc ìuc ìuc ìuc elold; feloszlik (pass)
µc:ciµi + acc utána megy; büntet
µc0uoxc lerészegít; lerészegedik (pass)
µcµvgooi: µiµv¡oxc m-p pr perf
µiµv¡oxc µiµv¡oxc µiµv¡oxc µiµv¡oxc+ gen említ; emlékezik (pass)
oxvcc habozik, óvakodik
«oi¸c «oi¸c «oi¸c «oi¸c játszik, udvarol
«opoóoigv „átadtam”
«opoxo:oxìivc mellé lefektet
«ouoµoi «ouoµoi «ouoµoi «ouoµoi+gen v. part abbahagy
«cipoc+ acc kikezd vkvel
«ivc «ivc «ivc «ivc iszik
«io:cuc megbízik
«ìoooc «ìoooc «ìoooc «ìoooc megformáz, készít
«poxuìivócoµoi leborul
«poooyc odahúz
«pooóc0ciç «pooócc pass aor part
«pooócc odakötöz
«poo¡cpc ìoyouç ajánlatot tesz
o:cvc nyög
ouyyiyvcoxc megbocsát
ouyyvco:oç: ouyyiyvcoxc adiectivum verbale
ouµ«cpicvc¿0goc:oi -¡cpc pass fut (lásd Nytan)
ouµ«cpi¡cpc vele együtt körbeforog (pass)
ouvco:c ouvciµi imper
ouvigv = ouviciv
:oìµoc :oìµoc :oìµoc :oìµoc merészel
:c:u¿gxcvoi :uy¿ovc act perf inf
:uy¿ovc :uy¿ovc :uy¿ovc :uy¿ovc + gen megkap, elér
uppi¸c uppi¸c uppi¸c uppi¸c bűnt követ el
u«oóoxpuc halkan sír
u«oµcvc eltűr
¡iìcc ¡iìcc ¡iìcc ¡iìcc csókol; szeret
¡po¸c ¡po¸c ¡po¸c ¡po¸c elmond, közöl
Főnevek
20. olvasmány

188
óixg óixg óixg óixg, g büntetés
óixgv óióouç „megbűnhődve”
cx«cµo, o:oç, :o ivócsésze
c«i0uµio, g vágy
x:gµo, o:oç, :o x:gµo, o:oç, :o x:gµo, o:oç, :o x:gµo, o:oç, :o birtok; rabszolga
µcyoìou¿io, g dicsekvés
vcx:op, opoç, :o vcx:op, opoç, :o vcx:op, opoç, :o vcx:op, opoç, :o istenek itala
vc¡cìg, g vc¡cìg, g vc¡cìg, g vc¡cìg, g felhő
oµoio:gç, :g:oç, g hasonlóság
o6ç, c:oç, :o o6ç, c:oç, :o o6ç, c:oç, :o o6ç, c:oç, :o fül
«oióio, g játékszer
«ìooµo, o:oç, :o fantom
«ovoç, o «ovoç, o «ovoç, o «ovoç, o fáradság, munka
piç, pivoç, g orr
ouyyvcµg, g ouyyvcµg, g ouyyvcµg, g ouyyvcµg, g bocsánat
ouµ«o:gç, ou, o ivótárs
:po¿oç, o :po¿oç, o :po¿oç, o :po¿oç, o kerék
uppio:gç, o\, o erőszakos alak
Melléknevek
oio¿poç, o, ov oio¿poç, o, ov oio¿poç, o, ov oio¿poç, o, ov gyalázatos
ovoçioç, ov méltatlan
o«ouo:oç, ov szüntelen
o«cipoxoìoç, ov érzéketlen a szép és jó iránt
o:cvgç, cç merev, mozdulatlan
pioioç, o, ov pioioç, o, ov pioioç, o, ov pioioç, o, ov erőszakos
xo:opo:oç, ov átkozott
µc:pioç, o, ov µc:pioç, o, ov µc:pioç, o, ov µc:pioç, o, ov mértékletes
o¡povioç, o, ov égi
oxoioç, o, ov ostoba, otromba
ouììcx:poç, ov ágytárs
uppio:ixoç, g, ov erőszakos, féktelen
¡iìov0pc«oç, ov emberbarát
¿pgo:oç, g, ov ¿pgo:oç, g, ov ¿pgo:oç, g, ov ¿pgo:oç, g, ov derék, jóravaló
Határozószók
o60iç ismét
cvio:c néha
c«i «oìu sokáig
µc:oçu közben
cpooiv idejében
µg cpooiv íx oi:o „ne érkezzen időben!”,
„ne sikerüljön neki!”
Kötőszók, partikulák
o:op de
ó:c mint olyan, aki
óoi pontosan (kérdőszó után)
gv gv gv gv = cov cov cov cov amennyiben (lásd Nyelvtan)
xo0o:i hogy miért
xoi µgv akkor viszont
óoç amennyivel
o6v tulajdonképpen
«ou bizonyára, szerintem
:o¿o alighanem, valószínűleg
:i yop oììo, „hisz mi mást (tennék)”,
természetesen
Névmások
xoµc = xoi cµc
Elöljárószók
c«i c«i c«i c«i + gen on/en/ön
«cpo + gen túl
u«cp u«cp u«cp u«cp + acc fölött
Tulajdonnevek
Iovuµgógç, ouç, o
Içicv, ovoç, o
Hcipi0ooç, o
20. olvasmány

189
Nyelvtan
Igeragozás

(1) a l éti ge imperativusasingularis 2.
io-0i
pluralis 2.
co-:c
3. co-:c 3.
co-:cv

(2) az aori st os optativus activumban
erős (lásd Igeragozás 10.1)
activum
singularis 1.
cì0-oiµi
2.
cì0-oiç
3.
cì0-oi
pluralis 1.
cì0-oiµcv
2.
cì0-oi:c
3.
cì0-oicv

gyenge
activum
singularis 1.
xcìcu-ooi-µi
-ooiµi
2.
xcìcu-ooi-ç vagy -ocioç
-ooiç -ocioç
3.
xcìcu-ooi vagy -ocicv
-ooi -ocicv
pluralis 1.
xcìcu-ooi-µcv
-ooiµcv
2.
xcìcu-ooi-:c
-ooi:c
3.
xcìcu-ooi-cv vagy -ociov
-ooicv -ociov


(3) az aori st os optativus mediumban
erős
medium
singularis 1.
cì0-oi-µgv
2.
cì0-oi-o
3.
cì0-oi-:o
pluralis 1.
cì0-oi-µc0o
2.
cì0-oi-o0c
3.
cì0-oi-v:o

20. olvasmány

190
medium
singularis 1.
xcìcu-ooi-µgv
2.
xcìcu-ooi-o
3.
xcìcu-ooi-:o
pluralis 1.
xcìcu-ooi-µc0o
2.
xcìcu-ooi-o0c
3.
xcìcu-ooi-v:o

(4) a passzí v aori s t os c oni unctivusa
passivum
singularis 1.
ìu-0c
2.
ìu-0gç
3.
ìu-0g
pluralis 1.
ìu-0cµcv
2.
ìu-0g:c
3.
ìu-0coi(v)

(5) a futurum passi vum
Passivum
singularis 1.
ìu-0g-o-oµoi
2.
ìu-0g-o-¡
3.
ìu-0g-o-c:oi
pluralis 1.
ìu-0g-o-oµc0o
2.
ìu-0g-o-co0c
3.
ìu-0g-o-ov:oi

infinitivus: ìu-0goco0oi
participium: ìu-0gooµcvoç, -0gooµcvg, -0gooµcvov

(6) a ígµi, :i0gµi, óiócµi és ío:gµi participiuma imperfectum activumban
ígµi :i0gµi óiócµi ío:gµi
iciç, -cv:oç
icioo, -ciogç
icv, -cv:oç
:i0ciç, -cv:oç
:i0cioo, -ciogç
:i0cv, -cv:oç
óióouç, -óov:oç
óióo\oo, -óouogç
óióov, -óov:oç
io:oç, -ov:oç
io:ooo, -o:oogç
io:ov, -ov:oç

(1) fel tétel es mondatok
potentialis: opt. + ov
irrealis: praet. + ov
20. olvasmány

191
eventualis: gv + coni.
(2) ó«cç + futurum gondoskodást ki fej ező i gék után
ópo, ó«cç µc:ci :ov ovópo.
(3) µg + coni uncti vus fél el met j el entő ki fej ezések után
ócóio, µg :i uppio:ixov xoi o¡ ci«¡ç.
Függelék

192
Függelék
21. APOLLÓN ÉS HERMÉSZ

AHOAAON
´L¿ciç µoi ci«civ, c Lpµg, «o:cpoç o Koo:cp co:i :ou:cv g «o:cpoç
o Hoìuócuxgç, cyc yop o¡x ov óioxpivoiµi o¡:ouç.
LPMHl
O µcv ¿0cç gµiv çuyycvoµcvoç cxcivoç Koo:cp gv, o\:oç óc Hoìuócuxgç.
AHOAAON
Hcç óioyivcoxciç, óµoioi yop.
LPMHl
'O:i o\:oç µcv, c ´A«oììov, c¿ci c«i :o\ «pooc«ou :o i¿vg :cv :pouµo:cv
o cìopc «opo :cv ov:oycvio:cv «ux:cucv, xoi µoìio:o o«ooo u«o :o\
Bcppuxoç Aµuxou c:pc0g :( Iooovi ouµ«ìccv, c:cpoç óc o¡ócv :oio\:ov
cµ¡oivci, oììo xo0opoç co:i xoi o«o0gç :o «pooc«ov.
AHOAAON
´Ovgooç óióoçoç :o yvcpioµo:o, c«ci :o yc oììo «ov:o ioo, :o\ ço\ :o
gµi:oµov xoi oo:gp u«cpovc xoi oxov:iov cv :¡ ¿cipi xoi í««oç cxo:cpç ìcuxoç,
co:c «oììoxiç cyc :ov µcv «pooci«ov Koo:opo Hoìuócuxgv ov:o, :ov óc :( :o\
Hoìuócuxouç ovoµo:i. o:op ci«c µoi xoi :oóc, :i óg«o:c o¡x oµ¡c çuvcioiv gµiv,
oìì' cç gµiocioç op:i µcv vcxpoç, op:i óc 0coç co:iv ó:cpoç o¡:cv,
LPMHl
Y«o ¡iìoócì¡ioç :o\:o «oio\oiv· c«ci yop cóci cvo µcv :c0vovoi :cv Agóoç
uiccv, cvo óc o0ovo:ov civoi, cvciµov:o o\:cç o¡:oi :gv o0ovooiov.
AHOAAON
O¡ çuvc:gv, c Lpµg, :gv voµgv, oí yc o¡óc oqov:oi o\:cç oììgìouç, ó«cp
c«o0ouv, oiµoi, µoìio:o· «cç yop, o µcv «opo 0coiç, o óc «opo :oiç ¡0i:oiç
cv, «ìgv oìì' co«cp cyc µov:cuoµoi, o óc Aoxìg«ioç io:oi, o¡ óc «oìoiciv
óióooxciç «oióo:pipgç opio:oç cv, g óc ´Ap:cµiç µoicuc:oi xoi :cv oììcv
Függelék

193
cxoo:oç c¿ci :ivo :c¿vgv g 0coiç g ov0pc«oiç ¿pgoiµgv, o\:oi óc :i «oigoouoiv
gµiv, g opyoi c¡c¿goov:oi :gìixo\:oi ov:cç,
LPMHl
O¡óoµcç, oììo «poo:c:ox:oi o¡:oiv u«gpc:civ :( Hoociócvi xoi
xo0i««cuciv óci :o «cìoyoç xoi cov «ou vou:oç ¿ciµo¸oµcvouç iócoiv,
c«ixo0ioov:oç c«i :o «ìoiov oç¸civ :o¡ç cµ«ìcov:oç.
AHOAAON
Ayo0gv, c Lpµg, xoi oc:gpiov ìcyciç :gv :c¿vgv.

22. DIOGENÉSZ ÉS ALEXANDROSZ

AIOILNHl
1i :o\:o, c Aìcçovópc, xoi o¡ :c0vgxoç co«cp xoi gµciç ó«ov:cç,
AAL5ANAPOl
Opçç, c Aioycvcç· o¡ «opoóoçov óc, ci ov0pc«oç cv o«c0ovov.
AIOILNHl
O¡xo\v o ´Aµµcv cqcuóc:o ìcycv cou:o\ oc civoi, o¡ óc 4iìi««ou opo go0o,
AAL5ANAPOl
4iìi««ou ógìoóg· o¡ yop ov c:c0vgxciv ´Aµµcvoç cv.
AIOILNHl
Koi µgv xoi «cpi :gç Oìuµ«ioóoç óµoio cìcyc:o, ópoxov:o oµiìciv o¡:¡ xoi
pìc«co0oi cv :¡ c¡v¡, ci:o o\:c oc :c¿0gvoi, :ov óc 4iìi««ov cçg«o:go0oi
oioµcvov «o:cpo oou civoi.
AAL5ANAPOl
Koyc :o\:o gxouov co«cp ou, v\v óc opc ó:i o¡ócv uyicç o\:c g µg:gp o\:c
oi :cv Aµµcvicv «po¡g:oi cìcyov.
AIOILNHl
Aììo :o qc\óoç o¡:cv o¡x o¿pgo:ov ooi, c Aìcçovópc, «poç :o «poyµo:o
cycvc:o· «oììoi yop u«c«:gooov 0cov civoi oc voµi¸ov:cç. o:op ci«c µoi, :ivi
:gv :ooou:gv op¿gv xo:oìcìoi«oç,
Függelék

194
AAL5ANAPOl
O¡x oióo, c Aioycvcç· o¡ yop c¡0ooo c«ioxgqoi :i «cpi o¡:gç g :o\:o µovov,
ó:i o«o0vgoxcv Hcpóixxç :ov óox:uìiov c«cócxo. «ìgv oììo :i ycìçç,
c Aioycvcç,
AIOILNHl
1i yop oììo g ovcµvgo0gv oìo c«oici g Lììoç, op:i oc «opciìg¡o:o :gv
op¿gv xoìoxcuov:cç xoi «poo:o:gv oipouµcvoi xoi o:po:gyov c«i :o¡ç
poppopouç, cvioi óc xoi :oiç ócócxo 0coiç «poo:i0cv:cç xoi oixoóoµo\v:cç ooi
vccç xoi 0uov:cç cç ópoxov:oç ui(. oìì' ci«c µoi, «o\ oc oi Moxcóovcç
c0oqov,
AAL5ANAPOl
´L:i cv Bopuìcvi xciµoi :pioxoo:gv gµcpov :ou:gv, u«io¿vci:oi óc
H:oìcµoioç o u«oo«io:gç, gv «o:c oyoy¡ o¿oìgv o«o :cv 0opupcv :cv cv «ooiv,
ciç Aiyu«:ov o«oyoycv 0oqciv cxci, cç ycvoiµgv cìç :cv Aiyu«:icv 0ccv.
AIOILNHl
Mg ycìooc o6v, c Aìcçovópc, opcv xoi cv çóou c:i oc µcpoivov:o xoi
cì«i¸ov:o ´Avoupiv g ´Ooipiv ycvgoco0oi, «ìgv oììo :o\:o µcv, c 0cio:o:c,
µg cì«io¡ç· o¡ yop 0cµiç ovcì0civ :ivo :cv ó«oç óio«ìcuoov:cv :gv ìiµvgv xoi
ciç :o cioc :o\ o:oµiou «opcì0ov:cv· o¡ yop oµcìgç o Aioxoç o¡óc o Kcppcpoç
c¡xo:o¡povg:oç. cxcivo óc yc góccç ov µo0oiµi «opo oo\, «cç ¡cpciç, o«o:ov
cvvogo¡ç óogv c¡óoiµoviov u«cp ygç o«oìi«cv o¡içoi, ocµo:o¡uìoxoç xoi
u«oo«io:oç xoi oo:po«oç xoi ¿puoov :ooo\:ov xoi c0vg «pooxuvo\v:o xoi
Bopuìcvo xoi Box:po xoi :o µcyoìo 0gpio xoi :iµgv xoi óoçov xoi :o c«iogµov
civoi cçcìouvov:o óioócócµcvov :oiviç ìcux¡ :gv xc¡oìgv «op¡upióo
cµ«c«op«gµcvov. o¡ ìu«ci :o\:o oc u«cp :gv µvgµgv iov:o, :i óoxpuciç,
c µo:oic, o¡óc :o\:o oc o oo¡oç Apio:o:cìgç c«oiócuocv µg oico0oi pcpoio
civoi :o «opo :gç :u¿gç,
AAL5ANAPOl
O oo¡oç cxcivoç o«ov:cv xoìoxcv c«i:pi«:o:o:oç cv, cµc µovov cooov :o
Apio:o:cìouç ciócvoi, óoo µcv ¡:gocv «op' cµo\, oìo óc c«co:cììcv, cç óc
Függelék

195
xo:c¿pg:o µou :¡ «cpi «oióciov ¡iìo:iµiç 0c«cucv xoi c«oivcv op:i µcv «poç :o
xoììoç, cç xoi :o\:o µcpoç ov :oyo0o\, op:i óc cç :oç «poçciç xoi :ov «ìo\:ov.
xoi yop o6 xoi :o\:o oyo0ov gyci:o civoi, cç µg oio¿uvoi:o xoi o¡:oç
ìoµpovcv· yogç, c Aioycvcç, óv0pc«oç xoi :c¿vi:gç. «ìgv oììo :o\:o yc
o«oìcìouxo :gç oo¡ioç o¡:o\, :o ìu«cio0oi cç c«i µcyio:oiç oyo0oiç cxcivoiç,
o xo:gpi0µgoc µixp( yc cµ«poo0cv.
AIOILNHl
Aìì' oio0o o ópoociç, oxoç yop ooi :gç ìu«gç u«o0gooµoi. c«ci cv:o\0o yc
cììcpopoç o¡ ¡uc:oi, o¡ óc xov :o Ag0gç \ócp ¿ovóov c«io«oooµcvoç «ic xoi
o60iç «ic xoi «oììoxiç· o\:c yop ov «ouooio c«i :oiç Apio:o:cìouç oyo0oiç
ovicµcvoç. xoi yop Kìci:ov cxcivov opc xoi Koììio0cvgv xoi oììouç «oììo¡ç
c«i oc opµcv:oç, cç óioo«oooiv:o xoi oµuvoiv:o oc cv cópoooç o¡:ouç.
co:c :gv c:cpov o¡ :ou:gv poói¸c xoi «ivc «oììoxiç, cç c¡gv.

23. MENIPPOSZ ÉS TANTALOSZ

MLNIHHOl
1i xìociç, c 1ov:oìc, g :i ocou:ov oóup¡ c«i :¡ ìiµv¡ co:cç,
1AN1AAOl
'O:i, c Mcvi««c, o«oìcìo u«o :o\ óiqouç.
MLNIHHOl
O\:cç opyoç ci, cç µg c«ixuqoç «iciv g xoi vg Ai' opuooµcvoç xoiì¡ :¡ ¿cipi,
1AN1AAOl
O¡ócv o¡cìoç, ci c«ixuqoiµi· ¡cuyci yop :o \ócp, c«cióov «pooiov:o oio0g:oi
µc· gv óc «o:c xoi opuocµoi xoi «poocvcyxc :( o:oµo:i, o¡ ¡0ovc ppcçoç
oxpov :o ¿ciìoç, xoi óio :cv óox:uìcv óioppucv o¡x oió' ó«cç o60iç o«oìci«ci
çgpov :gv ¿cipo µoi.
MLNIHHOl
1cpoo:iov :i «oo¿ciç, c 1ov:oìc. o:op ci«c µoi, :i óoi xoi óc¡ :o\ «iciv,
Függelék

196
o¡ yop ocµo c¿ciç, oìì' cxcivo µcv cv Auóiç «ou :c0o«:oi, ó«cp xoi «civgv
xoi óiqgv cóuvo:o, o¡ óc g qu¿g «cç ov c:i g óiqçgç g «ioiç,
1AN1AAOl
1o\:' o¡:o g xoìooiç co:i, :o óiqgv :gv qu¿gv cç ocµo o6oov.
MLNIHHOl
Aììo :o\:o µcv o\:cç «io:cuooµcv, c«ci ¡¡ç xoìo¸co0oi :( óiqci. :i ó'
o6v ooi :o ócivov co:oi, g ócóioç µg cvóciç :o\ «o:o\ o«o0ov¡ç, o¡¿ opc yop
oììov çógv µc:o :o\:ov g 0ovo:ov cv:c\0cv ciç c:cpov :o«ov.
1AN1AAOl
Op0cç µcv ìcyciç· xoi :o\:o ó' o6v µcpoç :gç xo:oóixgç, :o c«i0uµciv
«iciv µgócv ócoµcvov.
MLNIHHOl
Agpciç, c 1ov:oìc, xoi cç oìg0cç «o:o\ ócio0oi óoxciç, oxpo:ou yc
cììcpopou vg Aio, óo:iç :o¡vov:iov :oiç u«o :cv ìu::cv:cv xuvcv ócógyµcvoiç
«c«ov0oç o¡ :o \ócp oììo :gv óiqov «c¡opgµcvoç.
1AN1AAOl
O¡óc :ov cììcpopov, c Mcvi««c, ovoivoµoi «iciv, ycvoi:o µoi µovov.
MLNIHHOl
Ooppci, c 1ov:oìc, cç o\:c o¡ o\:c oììoç «ic:oi :cv vcxpcv· oóuvo:ov yop·
xoi:oi o¡ «ov:cç co«cp o¡ cx xo:oóixgç óiqcoi :o\ \óo:oç o¡:o¡ç o¡¿
u«oµcvov:oç.

24. NIREUSZ, THERSZITÉSZ ÉS MENIPPOSZ

NIPLYl
Ióo¡ óg, Mcvi««oç ou:ooi óixooci, «o:cpoç c¡µop¡o:cpoç co:iv. ci«c,
c Mcvi««c, o¡ xoììicv ooi óoxc,
MLNIHHOl
1ivcç óc xoi co:c, «po:cpov, oiµoi, ¿pg yop :o\:o ciócvoi.
NIPLYl
Függelék

197
Nipc¡ç xoi Ocpoi:gç.
MLNIHHOl
Ho:cpoç o6v o Nipc¡ç xoi «o:cpoç o Ocpoi:gç, o¡óc«c yop :o\:o ógìov.
OLPlI1Hl
`Lv µcv góg :o\:o c¿c, ó:i óµoioç ciµi ooi xoi o¡ócv :gìixo\:ov
óio¡cpciç gìixov oc 'Oµgpoç cxcivoç o :u¡ìoç c«¡vcocv o«ov:cv c¡µop¡o:cpov
«pooci«cv, oìì' o ¡oçoç cyc xoi qcóvoç o¡ócv ¿cipcv c¡ovgv :( óixoo:¡.
ópo óc ou, c Mcvi««c, óv:ivo xoi c¡µop¡o:cpov gy¡.
NIPLYl
Lµc yc :ov Ayìoïoç xoi Xopo«oç, “oç xoììio:oç ovgp u«o ´Iìiov gì0ov.”
MLNIHHOl
Aìì' o¡¿i xoi u«o ygv, cç oiµoi, xoììio:oç gì0cç, oììo :o µcv oo:o óµoio,
:o óc xpoviov :ou:¡ µovov opo óioxpivoi:o o«o :o\ Ocpoi:ou xpoviou, ó:i
c\0pu«:ov :o oov· oìo«oóvov yop o¡:o xoi o¡x ovópcócç c¿ciç.
NIPLYl
Koi µgv cpo\ 'Oµgpov, o«oioç gv, o«o:c ouvco:po:cuov :oiç A¿oioiç.
MLNIHHOl
Ovcipo:o µoi ìcyciç· cyc óc o pìc«c xoi v\v c¿ciç, cxcivo óc oi :o:c ioooiv.
NIPLYl
O\xouv cyc cv:o\0o c¡µop¡o:cpoç ciµi, c Mcvi««c,
MLNIHHOl
O\:c o¡ o\:c oììoç c\µop¡oç· ioo:iµio yop cv çóou xoi óµoioi ó«ov:cç.
OLPlI1Hl
Lµoi µcv xoi :o\:o ixovov.

25. PROMÉTHEUSZ ÉS ZEUSZ

HPOMHOLYl
A\oov µc, c Zc\· ócivo yop góg «c«ov0o.
ZLYl
Függelék

198
Auoc oc, ¡¡ç, ov c¿pgv popu:cpoç «cóoç c¿ov:o xoi :ov Kouxooov óìov u«cp
xc¡oìgç c«ixciµcvov u«o cxxoiócxo yu«cv µg µovov xcipco0oi :o g«op, oììo
xoi :o¡ç o¡0oìµo¡ç cçopu::co0oi, ov0' cv :oio\0' gµiv ¸(o :o¡ç ov0pc«ouç
c«ìoooç xoi :o «\p cxìcqoç xoi yuvoixoç cógµioupygooç, o µcv yop cµc
cçg«o:gooç cv :¡ voµ¡ :cv xpccv oo:o «iµcì¡ xcxoìuµµcvo «opo0ciç xoi :gv
oµcivc :cv µoipcv ocou:( ¡uìo::cv, :i ¿pg ìcyciv,
HPOMHOLYl
O\xouv ixovgv góg :gv óixgv cx:c:ixo :ooo\:ov ¿povov :( Kouxooç
«poogìcµcvoç :ov xoxio:o opvccv o«oìouµcvov oc:ov :pc¡cv :( g«o:i,
ZLYl
O¡óc «oììoo:gµopiov :o\:o cv oc óci «o0civ.
HPOMHOLYl
Koi µgv o¡x oµio0i µc ìuociç, oììo ooi µgvuoc :i, c Zc\, «ovu ovoyxoiov.
ZLYl
Ko:ooo¡i¸¡ µc, c Hpoµg0c\.
HPOMHOLYl
Koi :i «ìcov cçc, o¡ yop oyvogociç o60iç cv0o o Kouxoooç co:iv, o¡óc
o«opgociç ócoµcv, gv :i :c¿vo¸cv oìioxcµoi.
ZLYl
Li«c «po:cpov óv:ivo µio0ov o«o:iociç ovoyxoiov gµiv ov:o.
HPOMHOLYl
`Hv ci«c c¡' ó :i poói¸ciç v\v, oçio«io:oç cooµoi ooi xoi «cpi :cv u«oìoi«cv
µov:cuoµcvoç,
ZLYl
Hcç yop o\,
HPOMHOLYl
Hopo :gv Oc:iv, ouvcooµcvoç o¡:¡.
ZLYl
1ou:i µcv cyvcç· :i ó' o6v :o c«i :ou:ç, óoxciç yop oìg0cç :i cpciv.
HPOMHOLYl
Függelék

199
Mgócv, c Zc\, xoivcvgo¡ç :¡ Ngpcïói· gv yop o\:g xuo¡opgo¡ cx oo\,
:o :c¿0cv ioo cpyooc:oi oc oìo xoi o¡ cópoooç–
ZLYl
1o\:o ¡¡ç, cx«cocio0oi µc :gç op¿gç,
HPOMHOLYl
Mg ycvoi:o, c Zc\. «ìgv :oio\:o yc g µiçiç o¡:gç o«ciìci.
ZLYl
Xoipc:c :oiyopo\v g Oc:iç· oc óc o 'H¡oio:oç c«i :ou:oiç ìuoo:c.


26. ERÓSZ ÉS ZEUSZ

LPOl
Aìì' ci xoi :i gµop:ov, c Zc\, ouyyvc0i µoi· «oióiov yop ciµi xoi c:i o¡pcv.
ZLYl
l¡ «oióiov o ´Lpcç, oç op¿oio:cpoç ci «oì¡ Io«c:o\, g óio:i µg «cycvo µgóc
«oìioç c¡uooç, óio :o\:o xoi ppc¡oç oçioiç voµi¸co0oi ycpcv xoi «ovo\pyoç cv,
LPOl
1i óoi oc µcyo góixgoo o ycpcv cç ¡¡ç cyc, óio:i µc xoi «cógooi óiovo¡,
ZLYl
lxo«ci, c xo:opo:c, ci µixpo, oç cµoi µcv o\:cç cv:pu¡çç, co:c o¡ócv co:iv
o µg «c«oigxoç µc, oo:upov, :o\pov, ¿puoov, xuxvov, oc:ov· cµo\ óc óìcç
o¡ócµiov gv:ivo cpoo0gvoi «c«oigxoç, o¡óc ouvgxo gó¡ç yuvoixi óio oc
ycycvgµcvoç, oììo µc óci µoyyovcuciv c«' o¡:oç xoi xpu«:civ cµou:ov· oi óc :ov
µcv :o\pov g xuxvov ¡iìo\oiv, cµc óc gv iócoi, :c0vooiv u«o :o\ ócouç.
LPOl
Lixo:cç· o¡ yop ¡cpouoiv, c Zc\, 0vg:oi o6ooi :gv ogv «poooqiv.
ZLYl
Hcç o6v :ov A«oììc o Bpoy¿oç xoi o Yoxiv0oç ¡iìo\oiv,
LPOl
Függelék

200
Aììo g Ao¡vg xoxcivov c¡cuyc xoi:oi xoµg:gv xoi oycvciov ov:o. ci ó'
c0cìciç c«cpoo:oç civoi, µg c«iocic :gv oiyióo µgóc :ov xcpouvov ¡cpc, oìì'
cç góio:ov «oici ocou:ov, o«oìov o¡0gvoi, xo0ciµcvoç poo:pu¿ouç, :¡ µi:pç
:ou:ouç ovciìgµµcvoç, «op¡upióo c¿c, u«oócou ¿puoióoç, u«' ¡ì( xoi :uµ«ovoiç
c\pu0µo poivc, xoi oqci ó:i «ìciouç oxoìou0goouoi ooi :cv Aiovuoou
Moivoócv.
ZLYl
´A«oyc· o¡x ov ócçoiµgv c«cpoo:oç civoi :oio\:oç ycvoµcvoç.
LPOl
O¡xo\v, c Zc\, µgóc cpov 0cìc· pçóiov yop :o\:o yc.
ZLYl
O\x, oììo cpov µcv, o«poyµovco:cpov óc o¡:cv c«i:uy¿ovciv· c«i :ou:oiç
o¡:oiç o¡igµi oc.

27. ZEUSZ, ASZKLÉPIOSZ ÉS HÉRAKLÉSZ

ZLYl
Houooo0c, c Aoxìg«ic xoi Hpoxìciç, cpi¸ov:cç «poç oììgìouç
co«cp ov0pc«oi· o«pc«g yop :o\:o xoi oììo:pio :o\ ouµ«ooiou :cv 0ccv.
HPAKAHl
Aììo 0cìciç, c Zc\, :ou:ovi :ov ¡opµoxco «poxo:oxìivco0oi µou,
AlKAHHIOl
Ng Aio· xoi yop oµcivcv ciµi.
HPAKAHl
Ko:o :i, c cµppov:g:c, g ó:i oc o Zc¡ç cxcpouvcocv o µg 0cµiç «oio\v:o,
v\v óc xo:' cìcov o60iç o0ovooioç µc:ciìg¡oç,
AlKAHHIOl
L«iìcìgooi yop xoi ou, c Hpoxìciç, cv :¡ Oi:¡ xo:o¡ìcyciç, ó:i µoi
ovciói¸ciç :o «\p,
HPAKAHl
Függelék

201
O\xouv ioo xoi óµoio pcpic:oi gµiv, oç Aioç µcv uioç ciµi, :ooo\:o óc
«c«ovgxo cxxo0oipcv :ov piov, 0gpio xo:oycvi¸oµcvoç xoi ov0pc«ouç
uppio:oç :iµcpouµcvoç· o¡ óc pi¸o:oµoç ci xoi oyup:gç, cv o0ìioiç óc
iocç ov0pc«oiç ¿pgoiµoç c«i0coci :cv ¡opµoxcv, ovópcócç óc o¡ócv
c«iócóciyµcvoç.
AlKAHHIOl
O¡ ìcyciç, ó:i oou :o cyxouµo:o ioooµgv, ó:c «pçgv ovgì0cç gµi¡ìcx:oç u«'
oµ¡oiv óic¡0opcç :o ocµo, oi :o\ ¿i:cvoç xoi µc:o :o\:o :o\ «upoç, cyc óc ci
xoi µgócv oììo, o\:c cóouìcuoo co«cp o¡ o\:c cçoivov cpio cv Auóiç
«op¡upióo cvócóuxcç xoi «oioµcvoç u«o :gç Oµ¡oìgç ¿puo( oovóoìç, oììo
o¡óc µcìoy¿oìgooç o«cx:civo :o :cxvo xoi :gv yuvoixo.
HPAKAHl
Li µg «ouo¡ ìoióopouµcvoç µoi, o¡:ixo µoìo cio¡ ó:i o¡ «oìu oc ovgoci
g o0ovooio, c«ci opoµcvoç oc piqc c«i xc¡oìgv cx :o\ o¡povo\, co:c µgóc
:ov Hoicvo ioooo0oi oc :o xpoviov ouv:pipcv:o.
ZLYl
Houooo0c, ¡gµi, xoi µg c«i:opo::c:c gµiv :gv c¡c¿iov, oµ¡o:cpouç uµoç
o«o«cµqoµoi :o\ ouµ«ooiou. xoi:oi c\yvcµov, c Hpoxìciç, «poxo:oxìivco0oi
oou :ov Aoxìg«iov ó:c xoi «po:cpov o«o0ovov:o.
Ragozási táblázatok

202
Ragozási tábl ázatok


1. A NÉVELŐ

singularis pluralis
m f n m f n
nominativus
o g :o oi oi :o
accusativus
:ov :gv :o :ouç :oç :o
genitivus
:o\ :gç :o\ :cv :cv :cv
dativus
:( :¡ :( :oiç :oiç :oiç


2. I. DEKLINÁCIÓ (o-tövűek)g-végűek (f) o purum (f) o impurum (f) hímnemű gç, oç-végűek

2.1. g-végűek (f) 2.2. o purum (f)
2.3. o impurum (f) 2.4. hímnemű gç-végűek 2.4. hímnemű oç-végűek
3. II. DEKLINÁCIÓ (o-tövűek)

3.1. végéles (m) 3.2. harmadéles (m) 3.3. másodéles (m)
singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nom
o 0coç oi 0coi ov0pc«oç ov0pc«oi xooµoç xooµoi
acc
:ov 0cov :o¡ç 0couç ov0pc«ov ov0pc«ouç xooµov xooµouç
gen
:o\ 0co\ :cv 0ccv ov0pc«ou ov0pc«cv xooµou xooµcv
dat
:( 0c( :oiç 0coiç ov0pc«ç ov0pc«oiç xooµç xooµoiç
singularis pluralis singularis pluralis
nom
g opyg oi opyoi ovop¿io ovop¿ioi
acc
:gv opygv :oç opyoç ovop¿iov ovop¿ioç
gen
:gç opygç :cv opycv ovop¿ioç ovop¿icv
dat
:¡ opy¡ :oiç opyoiç ovop¿iç ovop¿ioiç
singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nom
g Aoxoivo oi Aoxoivoi o óixoo:gç oi óixoo:oi
acc
:gv Aoxoivov :oç Aoxoivoç :ov óixoo:gv :o¡ç óixoo:oç
gen
:gç Aoxoivgç :cv Aoxoivcv :o\ óixoo:o\ :cv óixoo:cv
dat
:¡ Aoxoiv¡ :oiç Aoxoivoiç :( óixoo:¡ :oiç óixoo:oiç
Ragozási táblázatok

203


3.4. semlegesneműek 3.5. nőneműek
singularis pluralis singularis pluralis
Nom
:o ¡opµoxov :o ¡opµoxo g oóoç oi oóoi
Acc
:o ¡opµoxov :o ¡opµoxo :gv oóov :oç oóouç
gen
:o\ ¡opµoxou :cv ¡opµoxcv :gç oóo\ :cv oócv
dat
:( ¡opµoxç :oiç ¡opµoxoiç :¡ oó( :oiç oóoiç


4. I-II. DEKLINÁCIÓS MELLÉKNEVEK

4.1. végéles, g-tövű (f)

singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nom
oyo0oç oyo0oi oyo0g oyo0oi oyo0ov oyo0o
acc
oyo0ov oyo0ouç oyo0gv oyo0oç oyo0ov oyo0o
gen
oyo0o\ oyo0cv oyo0gç oyo0cv oyo0o\ oyo0cv
dat
oyo0( oyo0oiç oyo0¡ oyo0oiç oyo0( oyo0oiç

4.2. másodéles, o purum (f)
singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nom
vcoç vcoi vco vcoi vcov vco
acc
vcov vcouç vcov vcoç vcov vco
gen
vcou vccv vcoç vccv vcou vccv
dat
vcç vcoiç vcç vcoiç vcç vcoiç

4.3. másodhajtott, o purum (f)

singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nom
ycvvoioç ycvvoioi ycvvoio ycvvoioi ycvvoiov ycvvoio
acc
ycvvoiov ycvvoiouç ycvvoiov ycvvoioç ycvvoiov ycvvoio
gen
ycvvoiou ycvvoicv ycvvoioç ycvvoicv ycvvoiou ycvvoicv
dat
ycvvoiç ycvvoioiç ycvvoiç ycvvoioiç ycvvoiç ycvvoioiç

4.4. összevont
¿puoco- ¿puoco- ¿puoco-
singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nom
¿puoo\ç ¿puooi ¿puog ¿puooi ¿puoo\v ¿puoo
acc
¿puoo\v ¿puoo\ç ¿puogv ¿puooç ¿puoo\v ¿puoo
gen
¿puoo\ ¿puocv ¿puogç ¿puocv ¿puoo\ ¿puocv
dat
¿puo( ¿puooiç ¿puo¡ ¿puooiç ¿puo( ¿puooiç
Ragozási táblázatok

204
5. III. DEKLINÁCIÓ: MÁSSALHANGZÓ-TÖVŰEK
5.1. K- tövűek (x-, y-, ¿-) és P-tövűek («-, p-, ¡-)

oiy- yuvoix-
singularis pluralis singularis pluralis
nom
oiç oiy-cç yuvg yuvoix-cç
acc
oiy-o oiy-oç yuvoix-o yuvoix-oç
gen
oiy-oç oiy-cv yuvoix-oç yuvoix-cv
dat
oiy-i oiçiv yuvoix-i yuvoiçiv

5.2. T- (:-, ó- és 0-)
ocµo:- «oió- xopu0-
singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nom
:o ocµo :o ocµo:-o o, g «oiç «oiócç g xopuç xopu0cç
acc
:o ocµo :o ocµo:-o «oióo «oióoç xopu0o xopu0oç
gen
:o\ ocµo:-oç :cv ocµo:-cv «oióoç «oiócv xopu0oç xopu0cv
dat
:( ocµo:-i :oiç ocµo-oiv «oiói «oioiv xopu0i xopuoiv

5.3. v:-tövűek
ìcov:-
singularis pluralis
nom
ìccv ìcov:-cç
acc
ìcov:-o ìcov:-oç
gen
ìcov:-oç ìcov:-cv
dat
ìcov:-i ìcou-oiv

5.4. v-tövűek
oycv-
singularis pluralis
nom
oycv oycv-cç
acc
oycv-o oycv-oç
gen
oycv-oç oycv-cv
dat
oycv-i oyc-oiv

5.5. p-tövűek
«up-
singularis
plur. (o-tövű!)
nom
:o «\p
«upo
acc
«\p
«upo
gen
«up-oç
«upcv
dat
«up-i
«upoiç

¿cip-
singularis pluralis
nom
¿cip ¿cip-cç
acc
¿cip-o ¿cip-oç
gen
¿cip-oç ¿cip-cv
dat
¿cip-i ¿cp-oiv
0uyo:gp-, -:cp-, -:p- ovgp-, ovóp-
singularis pluralis singularis pluralis
nom
g 0uyo:gp 0uyo:cp-cç ovgp ovóp-cç
acc
0uyo:cp-o 0uyo:cp-oç ovóp-o ovóp-oç
gen
0uyo:p-oç 0uyo:cp-cv ovóp-oç ovóp-cv
dat
0uyo:p-i 0uyo:p-ooiv ovóp-i ovópo-oiv
Ragozási táblázatok

205

5.6. o-tövűek

xoììc(o)-
singularis pluralis
nom
:o xoììoç :o xoììg
acc
:o xoììoç :o xoììg
gen
:o\ xoììouç :cv xoììcv
dat
:( xoììci :oiç xoììcoiv

6. III. DEKLINÁCIÓ: MÁSSALHANGZÓ-TÖVŰ MELLÉKNEVEK ÉS PARTICIPIUMOK

6.1. vt-tövű participiumok (impf.)

ov:- o¡oo- (o-tövű!) ov:-
singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
masculinum femininum neutrum
nom
cv ov:-cç o6oo o6ooi ov ov:-o
acc
ov:-o ov:-oç o6oov o\ooç ov ov:-o
gen
ov:-oç ov:-cv o\ogç o¡ocv ov:-oç ov:-cv
dat
ov:-i o6oiv o\o¡ o\ooiç ov:-i o6oiv

6.2. vt-tövű participiumok (act. aor.)

vixgoov:- vixgoooo- (o-tövű!) vixgoov:-

masculinum femininum neutrum

singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nom
vixgooç vixgoov:cç vixgoooo vixgoooo vixgoov vixgoov:o
acc
vixgoov:o vixgoov:oç vixgoooo vixgoooo vixgoov vixgoov:o
gen
vixgoov:oç vixgoov:cv vixgooogç vixgooocv vixgoov:oç vixgoov:cv
dat
vixgoov:i vixgoooiv vixgooo¡ vixgooooiç vixgoov:i vixgoooiv

6.3. vt-tövű participiumok (pass. aor.)

oipc0cv:- oipc0cioo- (o-tő!) oipc0cv:-

masculinum femininum neutrum

singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nom
oipc0ciç oipc0cv:cç oipc0cioo oipc0ciooi oipc0cv oipc0cv:o
acc
oipc0cv:-o oipc0cv:oç oipc0cioov oipc0ciooç oipc0cv oipc0cv:o
gen
oipc0cv:-oç oipc0cv:cv oipc0ciogç oipc0ciocv oipc0cv:-oç oipc0cv:cv
dat
oipc0cv:-i oipc0cioiv oipc0cio¡ oipc0ciooiç oipc0cv:-i oipc0cioiv
Ragozási táblázatok

206
6.4. v-tövű melléknevek

xoxoóoiµov-
singularis pluralis
masc - fem neutrum masc – fem neutrum
nom
xoxoóoiµcv xoxoóoiµov xoxoóoiµov-cç xoxoóoiµov-o
acc
xoxoóoiµov-o xoxoóoiµov xoxoóoiµov-oç xoxoóoiµov-o
gen
xoxoóoiµov-oç xoxoóoiµov-oç xoxoóoiµov-cv xoxoóoiµov-cv
dat
xoxoóoiµov-i xoxoóoiµov-i xoxoóoiµo-oiv xoxoóoiµo-oiv

6.5. v-tövű középfokú melléknevek

xoììiov-
singularis pluralis
masc - fem neutrum masc - fem neutrum
nom
xoììicv xoììiov xoììiouç v. xoììiovcç xoììic v. xoììiov-o
acc
xoììic v. xoììiov-o xoììiov xoììiouç v. xoììiovoç xoììic v. xoììiov-o
gen
xoììiovoç xoììiovcv
dat
xoììiovi xoììiooiv

6.6. o-tövű melléknevek

o:cìco-
. masculinum/femininum neutrum
singularis pluralis singularis pluralis
nom
o:cìgç o:cìciç o:cìcç o:cìg
acc
o:cìg o:cìciç o:cìcç o:cìg
gen
o:cìo\ç o:cìcv o:cìo\ç o:cìcv
dat
o:cìci o:cìcoiv o:cìci o:cìcoiv

7. III. DEKLINÁCIÓ: FÉLHANGZÓ-TÖVŰEK

7.1. tőhangzóváltó i/c-t övűek 7.2. tőhangzóváltó u/c-t övűek
óoµoìi- és óoµoìc- «cìcxu- és «cìcxc-
singularis pluralis singularis pluralis
nom
óoµoìiç óoµoìciç «cìcxuç «cìcxciç
acc
óoµoìiv óoµoìciç «cìcxuv «cìcxciç
gen
óoµoìccç óoµoìccv «cìcxccç «cìcxccv
dat
óoµoìci óoµoìcoiv «cìcxci «cìcxcoiv

7.3. valódi u-tövűek
i¿0u-
singularis pluralis
nom
i¿0uç i¿0ucç
acc
i¿0uv i¿0uç
gen
i¿0uoç i¿0ucv
dat
i¿0ui i¿0uoiv
Ragozási táblázatok

207
8. III. DEKLINÁCIÓ: FÉLHANGZÓ -TÖVŰ MELLÉKNEVEK

oçu-, oçc- oçcio- oçu-, oçc-

masculinum femininum neutrum

singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis
nom
oçuç oçciç oçcio oçcioi oçu oçc-o
acc
oçu-v oçciç oçciov oçcioç oçu oçc-o
gen
oçc-oç oçc-cv oçcioç oçcicv oçc-oç oçc-cv
dat
oçci oçc-oiv oçciç oçcioiç oçci oçc-oiv

9. III. DEKLINÁCIÓ: KETTŐSHANGZÓ-TÖVŰEK
9.1. cu-tövűek

oìicu-, oìig(¡)-, oìic-

singularis pluralis
nom
oìicu-ç oìigç vagy oìiciç
acc
oìic-o oìic-oç
gen
oìic-cç oìic-cv
dat
oìici oìic\-oiv

9.2. egyszótagú -cu, -ou, -ou tővéghangzósak

Zcu-, Ai(¡)- pou-, po(¡)- vou-, vg(¡)-, vc-
singularis singularis pluralis singularis pluralis
nom
o Zcuç po\ç po-cç g vo\ç vg-cç
acc
:ov Aio po\-v po\-ç vo\-v vo\-ç
gen
:o\ Aioç po-oç po-cv vc-cç vc-cv
dat
:( Aii po-ï pou-oi vg-ï vou-oiv
vocativus
c Zc\

9.3. -o(j) tövűek
Io(j)-
nom
Ic
acc
Ic
gen
Io\ç
dat
Ioi

10. RENDHAGYÓ MELLÉKNEVEK
10.1. ’nagy’

singularis pluralis

masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum
nom
µcyoç µcyoìg µcyo µcyoìoi µcyoìoi µcyoìo
acc
µcyov µcyoìgv µcyo µcyoìouç µcyoìoç µcyoìo
gen
µcyoìou µcyoìgç µcyoìou µcyoìcv µcyoìcv µcyoìcv
dat
µcyoìç µcyoì¡ µcyoìç µcyoìoiç µcyoìoiç µcyoìoiç
Ragozási táblázatok

208

10.2. ’sok’
«oìu-, «oììo-, illetve «oììo-

singularis pluralis

masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum
nominativus
«oìuç «oììg «oìu «oììoi «oììoi «oììo
accusativus
«oìuv «oììgv «oìu «oììouç «oììoç «oììo
genitivus
«oììo\ «oììgç «oììo\ «oììcv «oììcv «oììcv
dativus
«oìì( «oìì¡ «oìì( «oììoiç «oììoiç «oììoiç


11. NÉVMÁSOK

11.1. mutató névmások


singularis pluralis

masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum
nominativus
o\:oç o\:g :o\:o o\:oi o\:oi :o\:o
accusativus
:o\:ov :ou:gv :o\:o :ou:ouç :ou:oç :o\:o
genitivus
:ou:ou :ou:gç :ou:ou :ou:cv :ou:cv :ou:cv
dativus
:ou:ç :ou:¡ :ou:ç :ou:oiç :ou:oiç :ou:oiç


singularis pluralis

masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum
nominativus
óóc góc :oóc oíóc oíóc :oóc
accusativus
:ovóc :gvóc :oóc :ouoóc :ooóc :oóc
genitivus
:o\óc :goóc :o\óc :cvóc :cvóc :cvóc
dativus
:(óc :¡óc :(óc :oioóc :oioóc :oioóc


singularis pluralis

masculinum femininum neutrum Masculinum femininum neutrum
nominativus
cxcivoç cxcivg cxcivo cxcivoi cxcivoi cxcivo
accusativus
cxcivov cxcivgv cxcivo cxcivouç cxcivoç cxcivo
genitivus
cxcivou cxcivgç cxcivou cxcivcv cxcivcv cxcivcv
dativus
cxcivç cxciv¡ cxcivç cxcivoiç cxcivoiç cxcivoiç

11.2. o¡:oç és a személyes névmások

sing/1 sing/2 sing/3 plur/1 plur/2 plur/3
nom
cyc ou (o¡:oç) gµciç uµciç (o¡:oi)
acc
cµc vagy µc oc vagy oc o¡:ov gµoç uµoç o¡:ouç
gen
cµo\ vagy µou oo\ vagy oou o¡:o\ gµcv uµcv o¡:cv
dat
cµoi vagy µoi ooi vagy ooi o¡:( gµiv uµiv o¡:oiç
Ragozási táblázatok

209

11.3. vonatkozó névmás


singularis pluralis

masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum
nom
óç g ó oí oí ó
acc
óv gv ó o\ç óç ó
gen
o\ gç o\ cv cv cv
dat
ç ¡ ç oìç oìç oìç


11.4. :iç :i kérdő névmás

:iv-
singularis pluralis
nom
:iç :i :iv-cç :iv-o
acc
:iv-o :i :iv-oç :iv-o
gen
:iv-oç :iv-oç :iv-cv :iv-cv
dat
:iv-i :iv-i
:iv-oiv > :ioi(v)
:ioi(v)

11.5. :iç :i határozatlan névmás

:iv-
singularis pluralis
nom
:iç :i :iv-cç :iv-o
acc
:iv-o :i :iv-oç :iv-o
gen
:iv-oç :iv-oç :iv-cv :iv-cv
dat
:iv-i :iv-i
:iv-oiv > :ioi(v)
:ioi(v)

11.6. „ugyanaz”

singularis pluralis singularis pluralis
nom
o o¡:oç = ou:oç oi o¡:oi = ou:oi g o¡:g = ou:g oi o¡:oi = ou:oi
acc :ov o¡:ov = ─
:o¡ç o¡:ouç = :o¡:ouç
:gv o¡:gv = ─
:oç o¡:oç = :o¡:oç
gen
:o\ o¡:o\ = :o¡:o\ :cv o¡:cv = :o¡:cv
:gç o¡:gç = ─
:cv o¡:cv = :o¡:cv
dat
:( o¡:( = :o¡:( :oiç o¡:oiç = :o¡:oiç :¡ o¡:¡ = :o¡:¡ :oiç o¡:oiç = :o¡:oiç

singularis pluralis
nom
:o o¡:o = :o¡:o(v) :o o¡:o = :o¡:o
acc
:o o¡:o = :o¡:o(v) :o o¡:o = :o¡:o
gen
:o\ o¡:o\ = :o¡:o\ :cv o¡:cv = :o¡:cv
dat
:( o¡:( = :o¡:( :oiç o¡:oiç = :o¡:oiç

11.7. visszaható névmás
Ragozási táblázatok

210

cyc ou
singularis/3 pluralis/3
acc
cµou:ov, cµou:gv ocou:ov, ocou:gv cou:ov, cou:gv, cou:o cou:ouç, cou:oç, cou:o
gen
cµou:o\, cµou:gç ocou:o\, ocou:gç cou:o\, cou:gç, cou:o\ cou:cv
dat
cµou:(, cµou:¡ ocou:(, ocou:¡ cou:(, cou:¡, cou:( cou:oiç, cou:oiç, cou:oiç
11.8. «oç, «ooo, «ov ’minden’

«ov:- «ooo- «ov:-

singularis pluralis

masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum
nom
«oç «ooo «ov «ov:-cç «oooi «ov:-o
acc
«ov:-o «ooov «ov «ov:-oç «oooç «ov:-o
gen
«ov:-oç «oogç «ov:-oç «ov:-cv «oocv «ov:-cv
dat
«ov:-i «oo¡ «ov:-i «ooiv «oooiç «ooiv

12. SZÁMNEVEK

12.1. ’egy’ 12.2. ’kettő’ 12.3. ’három’ 12.4. ’négy’

nom
cìç µio cv óuo :pciç :pio :c::opcç :c::opo
acc
cvo µiov cv óuo :pciç :pio :c::opoç :c::opo
gen
cvoç µioç cvoç óuoiv :picv :c::opcv
dat
cvi µiç cvi óuoiv :pioiv :c::opoiv

Ragozási táblázatok

211
13. O-VÉGŰ IGÉK
13.1. magánhangzós tövű egyszerű igék aktívuma

Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus
Praesens Praeteritum
S.1
xcìu-c c-xcìu-ov xcìu-c xcìu-oiµi
S.2
xcìu-ciç c-xcìu-cç xcìu-¡ç xcìu-oiç xcìu-c
S.3
xcìu-ci c-xcìu-c xcìu-¡ xcìu-oi xcìu-c:c
P.1
xcìu-oµcv c-xcìu-oµcv xcìu-cµcv xcìu-oiµcv
P.2
xcìu-c:c c-xcìu-c:c xcìu-g:c xcìu-oi:c xcìu-c:c
I
m
p
e
r
f
e
c
t
u
m

P.3
xcìu-ouoiv c-xcìu-ov xcìu-coiv xcìu-oicv xcìu-ov:cv
S.1
xcìuo-c
xcìuo-oiµi
S.2
xcìuo-ciç
xcìuo-oiç
S.3
xcìuo-ci
xcìuo-oi
P.1
xcìuo-oµcv
xcìuo-oiµcv
P.2
xcìuo-c:c
xcìuo-oi:c
F
u
t
u
r
u
m

P.3
xcìuo-ouoiv


xcìuo-oicv

S.1
c-xcìu-oo
xcìuo-c
xcìu-ooiµi
S.2
c-xcìu-ooç
xcìuo-¡ç
xcìu-ooiç v.
xcìu-ocioç
xcìu-oov
S.3
c-xcìu-ocv
xcìuo-¡ xcìu-ooi v.
xcìu-ocicv
xcìu-oo:c
P.1
c-xcìu-ooµcv
xcìuo-cµcv
xcìu-ooiµcv
P.2
c-xcìu-oo:c
xcìuo-g:c
xcìu-ooi:c xcìu-oo:c
A
o
r
i
s
t
o
s

P.3

c-xcìu-oov
xcìuo-coiv
xcìu-ooicv xcìu-oov:cv
Praesens Praeteritum

S.1
xc-xcìu-xo c-xc-xcìu-xciv
xc-xcìux-c xc-xcìux-oiµi
S.2
xc-xcìu-xoç c-xc-xcìu-xciç
xc-xcìux-¡ç xc-xcìux-oiç
S.3
xc-xcìu-xcv c-xc-xcìu-xci
xc-xcìux-¡ xc-xcìux-oi
P.1
xc-xcìu-xoµcv c-xc-xcìu-xciµcv
xc-xcìux-cµcv xc-xcìux-oiµcv
P.2
xc-xcìu-xo:c c-xc-xcìu-xci:c
xc-xcìux-g:c xc-xcìux-oiµ:c
P
e
r
f
e
c
t
u
m

P.3
xc-xcìu-xooiv c-xc-xcìu-xcoov
xc-xcìux-coiv xc-xcìux-oicv

Megjegyzés: kisebb betűmérettel írtuk az első 20 olvasmány nyelvtani anyagában nem tárgyalt, de a
kiegészítő szövegekben vagy a függelékben előforduló alakokat.

13.2. magánhangzós tövű egyszerű igék aktív participiumai és infinitivusai

participium infinitivus
Imperfectum
xcìu-cv, xcìu-ouoo, xcì\-ov xcìu-civ
Aoristos
xcìu-ooç, xcìu-oooo, xcì\-oov xcì\-ooi
Futurum
xcìuo-cv, xcìuo-ouoo, xcì\o-ov xcìu-ociv
Perfectum
xcxcìu-xcç, xcxcìu-xuio, xcxcìu-xoç xcxcìu-xcvoi

Ragozási táblázatok

212
13.3. magánhangzós tövű egyszerű igék mediumban
Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus
Praesens Praeteritum
S.1
xcìu-oµoi c-xcìu-oµgv xcìu-cµoi xcìu-oiµgv
S.2
xcìu-¡ c-xcìu-ou xcìu-¡ xcìu-oio xcìu-ou
S.3
xcìu-c:oi c-xcìu-c:o xcìu-g:oi xcìu-oi:o xcìu-co0c
P.1
xcìu-oµc0o c-xcìu-oµc0o xcìu-cµc0o xcìu-oiµc0o
P.2
xcìu-co0c c-xcìu-co0c xcìu-go0c xcìu-oio0c xcìu-co0c
I
m
p
e
r
f
e
c
t
u
m

P.3
xcìu-ov:oi c-xcìu-ov:o xcìu-cv:oi xcìu-oiv:o xcìu-co0cv
S.1
xcìuo-oµoi
xcìuo-oiµgv
S.2
xcìuo-¡
xcìuo-oio
S.3
xcìuo-c:oi
xcìuo-oi:o
P.1
xcìuo-oµc0o
xcìuo-oiµc0o
P.2
xcìuo-co0c
xcìuo-oio0c
F
u
t
u
r
u
m

P.3
xcìu-oov:oi


xcìuo-oiv:o

S.1
c-xcìu-ooµgv
xcìuo-cµoi
xcìu-ooiµgv
S.2
c-xcìu-oc
xcìuo-¡
xcìu-ooio xcì\-ooi
S.3
c-xcìu-oo:o
xcìuo-g:oi
xcìu-ooi:o xcìu-ooo0c
P.1
c-xcìu-ooµc0o
xcìuo-cµc0o
xcìu-ooiµc0o
P.2
c-xcìu-ooo0c
xcìuo-go0c
xcìu-ooio0c xcìu-ooo0c
A
o
r
i
s
t
o
s

P.3

c-xcìu-oov:o
xcìuo-cv:oi
xcìu-ooiv:o xcìu-ooo0cv
Praesens Praeteritum

S.1
xc-xcìu-µoi c-xc-xcìu-µgv
xc-xcìuµcvoç c xc-xcìuµcvoç cigv

S.2
xc-xcìu-ooi c-xc-xcìu-oo
xc-xcìuµcvoç ¡ç xc-xcìuµcvoç cigç xcxcìu-oo
S.3
xc-xcìu-:oi c-xc-xcìu-:o
xc-xcìuµcvoç ¡ xc-xcìuµcvoç cig xcxcìu-o0c
P.1
xc-xcìu-µc0o c-xc-xcìu-µc0o
xc-xcìuµcvoi (µcv xc-xcìuµcvoi cigµcv
P.2
xc-xcìu-o0c c-xc-xcìu-o0c
xc-xcìuµcvoi g:c xc-xcìuµcvoi cig:c xcxcìu-o0c
P
e
r
f
e
c
t
u
m

P.3
xc-xcìu-v:oi c-xc-xcìu-v:o
xc-xcìuµcvoi coiv xc-xcìuµcvoi cigoov xcxcìu-o0cv

13.4. kettőshangzó-tövű egyszerű igék passivuma futurumban és aoristosban

Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus
Praesens Praeteritum
I
m
p


Megegyezik a mediálissal

S.1
xcìu0go-oµoi
xcìu0go-oiµgv
S.2
xcìu0go-¡
xcìu0go-oio
S.3
xcìu0go-c:oi
xcìu0go-oi:o
P.1
xcìu0go-oµc0o
xcìu0go-oiµc0o
P.2
xcìu0go-co0c
xcìu0go-oio0c
F
u
t
u
r
u
m

P.3
xcì0go-ov:oi


xcìu0go-oiv:o

S.1
c-xcìu-0gv xcìu-0c xcìu-ooiµgv
S.2
c-xcìu-0gç xcìu-0¡ç xcìu-ooio xcìu-0g:i
S.3
c-xcìu-0g xcìu-0¡ xcìu-ooi:o xcìu-0g:c
P.1
c-xcìu-0gµcv xcìu-0cµcv xcìu-ooiµc0o
P.2
c-xcìu-0g:c xcìu-0g:c xcìu-ooio0c xcìu-0g:c
A
o
r
i
s
t
o
s

P.3

c-xcìu-0goov xcìu-0coiv xcìu-ooiv:o xcìu-0cv:cv
P e
Praesens Praeteritum

Ragozási táblázatok

213
Megegyezik a mediálissal13.5. Participiumok és infinitivusok mediumban és passivumban

participium infinitivus
Imperfectum med-pass
xcìu-oµcvoç, xcìu-oµcvg,
xcìu-oµcvov
xcìu-co0oi
Aoristos medium
xcìu-ooµcvoç, xcìu-ooµcvg,
xcìu-ooµcvoç,
xcìu-ooo0oi
Aoristos passivum
xcìu0ciç, xcìu0cioo, xcìu0cv xcìu0gvoi
Futurum medium
xcìuo-oµcvoç, xcìuo-oµcvg,
xcìuo-oµcvov
xcìu-oco0oi
Futurum passivum
xcìu0go-oµcvoç, xcìu0go-oµcvg,
xcìu0go-oµcvov
xcìu0go-co0oi
Perfectum med-pass
xcxcìu-µcvoç, xcxcìu-µcvg,
xcxcìu-µcvov
xcxcì\-o0oi


14. O-VÉGŰ IGÉK
14.1. o–tövű összevont igék imperfectuma

Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus
Praesens Praeteritum
S.1
vixc cvixcv vixc
vixçgv

S.2
vixçç cvixoç vixçç
vixçgç
vixo
S.3
vixç cvixo vixç
vixçg
vixo:c
P.1
vixcµcv cvixcµcv vixcµcv
vixçµcv

P.2
vixo:c cvixo:c vixo:c
vix(:c
vixo:c
I
m
p
.

a
c
t
i
v
i

P.3
vixcoiv cvixcv vixcoiv
vixçcv
vixcv:cv
Infinitivus
vixov
Participium
vixcv, vixcoo, vixcv
Praesens Praeteritum
S.1
vixcµoi cvixcµgv vixcµoi
vixçµgv

S.2
vixç cvixc vixç
vixço
vixc
S.3
vixo:oi cvixo:o vixo:oi
vixç:o
vixoo0c
P.1
vixcµc0o cvixcµc0o vixcµc0o
vixçµc0o

P.2
vixoo0c cvixoo0c vixoo0c
vix(o0c
vixoo0c
I
m
p
.

m
e
d
-
p
a
s
s

P.3
vixcv:oi cvixcv:o vixcv:oi
vixçv:o
vixoo0cv
Infinitivus
vixoo0oi
Participium
vixcµcvoç, vixcµcvg, vixcµcvov


Ragozási táblázatok

214
14.2. c–tövű összevont igék imperfectuma

Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus
Praesens Praeteritum
S.1
ìoìc cìoìouv ìoìc
ìoìoigv

S.2
ìoìciç cìoìciç ìoì¡ç
ìoìoigç
ìoìci
S.3
ìoìci cìoìci ìoì¡
ìoìoig
ìoìci:c
P.1
ìoìo\µcv cìoìo\µcv ìoìcµcv
ìoìoiµcv

P.2
ìoìci:c cìoìci:c ìoìg:c
ìoìoi:c
ìoìci:c
I
m
p
.

a
c
t
i
v
i

P.3
ìoìo\oiv cìoìouv ìoìcoiv
ìoìoicv
ìoìouv:cv
Infinitivus
ìoìciv
Participium
ìoìcv, ìoìo\oo, ìoìo\v
Praesens Praeteritum
S.1
ìoìo\µoi cìoìouµgv ìoìcµoi
ìoìoiµgv

S.2
ìoì¡ cìoìo\ ìoì¡
ìoìoio
ìoìo\
S.3
ìoìci:oi cìoìci:o ìoìg:oi
ìoìoi:o
ìoìcio0c
P.1
ìoìouµc0o cìoìouµc0o ìoìcµc0o
ìoìoiµc0o

P.2
ìoìcio0c cìoìcio0c ìoìgo0c
ìoìoio0c
ìoìcio0c
I
m
p
.

m
e
d
-
p
a
s
s

P.3
ìoìo\v:oi cìoìo\v:o ìoìcv:oi
ìoìoiv:o
ìoìcio0cv
Infinitivus
ìoìcio0oi
Participium
ìoìouµcvoç, ìoìouµcvg, ìoìouµcvov

14.3. o–tövű összevont igék imperfectuma

Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus
Praesens Praeteritum
S.1
oçic gçiouv oçic
oçioigv

S.2
oçioiç gçiouç oçioiç
oçioigç
oçiou
S.3
oçioi gçiou oçioi
oçioig
oçiou:c
P.1
oçio\µcv gçio\µcv oçicµcv
oçioiµcv

P.2
oçio\:c gçio\:c oçic:c
oçioi:c
oçio\:c
I
m
p
.

a
c
t
i
v
i

P.3
oçio\oiv gçiouv oçicoiv
oçioicv
oçiouv:cv
Infinitivus
oçio\v
Participium
oçicv, oçio\oo, oçio\v
Praesens Praeteritum
S.1
oçio\µoi gçiouµgv oçicµoi
oçioiµgv

S.2
oçioi gçio\ oçioi
oçioio
oçio\
S.3
oçio\:oi gçio\:o oçic:oi
oçioi:o
oçiouo0c
P.1
oçiouµc0o gçiouµc0o oçicµc0o
oçioiµc0o

P.2
oçio\o0c gçio\o0c oçico0c
oçioio0c
oçio\o0c
I
m
p
.

m
e
d
-
p
a
s
s

P.3
oçio\v:oi gçio\v:o oçicv:oi
oçioiv:o
oçiouo0cv
Infinitivus
oçio\o0oi
Participium
oçiouµcvoç, oçiouµcvg, oçiouµcvov


Ragozási táblázatok

215
15. O-VÉGŰ IGÉK
15.1. erős aoristos aktívumban és mediumban

Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus
S.1
cìi«ov ìi«c ìi«oiµi
S.2
cìi«cç ìi«¡ç ìi«oiç ìi«c
S.3
cìi«cv ìi«¡ ìi«oi ìi«c:c
P.1
cìi«oµcv ìi«cµcv ìi«oiµcv

P.2
cìi«c:c ìi«g:c ìi«oi:c ìi«c:c
A
c
t
i
v
u
m

P.3

cìi«ov ìi«coiv ìi«oicv ìi«ov:cv
Infinitivus
ìi«civ
Participium
ìi«cv, ìi«o\oo, ìi«ov
S.1
cìi«oµgv ìi«cµoi ìi«oiµgv
S.2
cìi«ou ìi«¡ ìi«oio ìi«o\
S.3
cìi«c:o ìi«g:oi ìi«oi:o ìi«co0c
P.1
cìi«oµc0o ìi«cµc0o ìi«oiµc0o
P.2
cìi«co0c ìi«go0c ìi«oio0c ìi«co0c
M
e
d
i
u
m

P.3

cìi«ov:o ìi«cv:oi ìi«oiv:o ìi«co0cv
Infinitivus
ìi«co0oi
Participium
ìi«oµcvoç, ìi«oµcvg, ìi«oµcvov


16. O-VÉGŰ IGÉK
16.1. folyékony-tövűek aoristosa és futuruma aktívumban

Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus
Praesens Praeteritum
S.1
xpiv-c c-xpiv-ov xpiv-c xpiv-oiµi
I
m
p

stb.
S.1
xpiv-c
xpiv-oigv
S.2
xpiv-ciç
xpiv-oigv
S.3
xpiv-ci
xpiv-oigv
P.1
xpiv-o\µcv
xpiv-oiµcv
P.2
xpiv-ci:c
xpiv-oi:c
F
u
t
u
r
u
m

P.3
xpiv-o\oiv


xpiv-oicv

S.1
cxpiv-o
xpiv-c
xpiv-oiµi
S.2
cxpiv-oç
xpiv-¡ç
xpiv-oiç v.
xpiv-cioç
xpiv-ov
S.3
cxpiv-c
xpiv-¡ xpiv-oi v.
xpiv-cicv
xpiv-o:c
P.1
cxpiv-oµcv
xpiv-cµcv
xpiv-oiµcv
P.2
cxpiv-o:c
xpiv-g:c
xpiv-oi:c xpiv-o:c
A
o
r
i
s
t
o
s

P.3

cxpiv-ov
xpiv-coiv
xpiv-oicv xpiv-ov:cv
Praesens Praeteritum

S.1
xc-xpi-xo c-xc-xpi-xciv
xc-xpix-c xc-xpi-oiµi
P
e
r
f

stb.


16.2. folyékony-tövűek aoristosa és futuruma mediumban
Ragozási táblázatok

216

Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus
Praesens Praeteritum
S.1
xpiv-oµoi c-xpiv-oµgv xpiv-cµoi xpiv-oiµgv
I
m
p

stb.
S.1
xpiv-o\µoi
xpiv-oiµgv
S.2
xpiv-¡
xpiv-oio
S.3
xpiv-ci:oi
xpiv-oi:o
P.1
xpiv-o\µc0o
xpiv-oiµc0o
P.2
xpiv-cio0c
xpiv-oio0c
F
u
t
u
r
u
m

P.3
xpiv-o\v:oi


xpiv-oiv:o

S.1
cxpiv-oµgv
xcìuo-cµoi
xpiv-oiµgv
S.2
cxpiv-oc
xcìuo-¡
xpiv-oio xpiv-oi
S.3
cxpiv-oo:o
xcìuo-g:oi
xpiv-oi:o xpiv-oo0c
P.1
cxpiv-oµc0o
xcìuo-cµc0o
xpiv-oiµc0o
P.2
cxpiv-oo0c
xcìuo-go0c
xpiv-oio0c xpiv-oo0c
A
o
r
i
s
t
o
s

P.3

cxpiv-ov:o
xcìuo-cv:oi
xpiv-oiv:o xpiv-oo0cv
Praesens Praeteritum

S.1
xc-xpi-µoi c-xc-xpi-µgv
xc-xpiµcvoç c xc-xpiµcvoç cigv

P
e
r
f

stb.

16.1. folyékony-tövűek participiumai és infinitivusai

Activum Participium Infinitivus
Imperfectum
xpiv-cv, xpiv-ouoo, xpiv-ov xpiv-civ
Aoristos
xpiv-oç, xpiv-ooo, xpiv-ov xpiv-oi
Futurum
xpiv-cv, xpiv-o\oo, xpiv-o\v xpiv-civ
Perfectum
xcxpi-xcç, xcxpi-xuio, xcxpi-xoç xcxpi-xcvoi


Participium Infinitivus
Imperfectum med-pass
xpiv-oµcvoç, xpiv-oµcvg,
xpiv-oµcvov
xpiv-co0oi
Aoristos medium
xpiv-oµcvoç, xpiv-oµcvg,
xpiv-oµcvoç,
xpiv-oo0oi
Aoristos passivum
xpi0ciç, xpi0cioo, xpi0cv xpi-0gvoi
Futurum medium
xpiv-ouµcvoç, xpiv-ouµcvg,
xpiv-ouµcvov
xpiv-cio0oi
Futurum passivum
xpi0go-oµcvoç, xpi0go-oµcvg,
xpi0go-oµcvov
xpi0go-co0oi
Perfectum med-pass
xcxpi-µcvoç, xcxpi-µcvg,
xcxpi-µcvov
xcxpi-o0oi

Ragozási táblázatok

217
17. µi-VÉGŰ IGÉK:

Praesens Praeteritum Aoristos Praesens Praeteritum Aoristos
S.1
óióc-µi
cóióouv
c-óc-xo :i0g-µi
c:i0gv
c-0g-xo
S.2
óióc-ç
cóióouç
c-óc-xoç :i0g-ç
c:i0ciç
c-0g-xoç
S.3
óióc-oi(v)
cóióou
c-óc-xcv :i0g-oiv
c:i0ci
c-0g-xcv
P.1
óióc-µi
cóióoµcv
c-óo-µcv :i0c-µcv
c:i0cµcv
c-0c-µcv
P.2
óióc-ç
cóióo:c
c-óo-:c :i0c-:c
c:i0c:c
c-0c-:c
A
c
t
i
v
u
m

P.3
óióc-oi(v)
cóióooov
c-óo-oov :i0c-ooiv
c:i0coov
c-0c-oov
infinitivus
óióo-voi
óo\voi
:i0c-voi
0civoi
S.1
óióo-µoi
cóióoµgv cóoµgv
:i0c-µoi
c:i0cµgv c0cµgv
S.2
óióo-ooi
cóióooo cóou
:i0c-ooi
c:i0coo c0ou
S.3
óióo-:oi
cóióo:o cóo:o
:i0c-:oi
c:i0c:o c0c:o
P.1
óióo-µc0o
cóióoµc0o cóoµc0o
:i0c-µc0o
c:i0cµc0o c0cµc0o
P.2
óióo-o0c
cóióoo0c cóoo0c
:i0c-o0c
c:i0co0c c0co0c
M
e
d
i
o
-
p
a
s
s

P.3
óióo-v:oi
cóióov:o cóov:o
:i0c-v:oi
c:i0cv:o c0cv:o
infinitivus
óióoo0oi
óoo0oi :i0co0oi 0co0oi


Praesens Praeteritum Aoristos Praesens Praeteritum Aoristos
S.1
íg-µi í-ci-v g-xo ío:g-µi
ío:gv co:gv
S.2
íg-ç í-ci-ç g-xoç ío:g-ç
ío:gç co:gç
S.3
íg-oiv í-ci g-xc(v) ío:g-oiv
ío:g co:g
P.1
íc-µcv í-c-µcv cì-µcv ío:o-µcv
ío:oµcv co:gµcv
P.2
íc-:c í-c-:c cì-:c ío:o-:c
ío:o:c co:g:c
A
c
t
i
v
u
m

P.3
i-ooiv í-c-oov cì-oo(v) io:-ooiv
ío:ooov co:goov
infinitivus
ic-voi
civoi
io:ovoi
o:gvoi
S.1
íc-µoi
icµgv cíµgv
ío:o-µoi
io:oµgv co:gooµgv
S.2
íc-ooi
ícoo cìoo
ío:o-ooi
ío:ooo co:goc
S.3
íc-:oi
íc:o cì:o
ío:o-:oi
ío:o:o co:goo:o
P.1
íc-µc0o
icµc0o cíµc0o
io:o-µc0o
io:oµc0o co:gooµc0o
P.2
íc-o0c
íco0c cìo0c
ío:o-o0c
ío:oo0c co:gooo0c
M
e
d
i
o
-
p
a
s
s

P.3
íc-v:oi
ícv:o cìv:o
ío:o-v:oi
ío:ov:o co:goov:o
infinitivus
íco0oi
co0oi
ío:oo0oi
o:gooo0oi

Ragozási táblázatok

218
18. RENDHAGYÓ IGÉK
18.1. ciµi, a létige18.2. ciµi ’menni fog’


18.3. ¡gµi ’mond’

Praesens imperf Praeteritum
S.1
¡gµi c¡gv
S.2
¡¡ç v. ¡gç c¡go0o
S.3
¡goi c¡g
P.1
¡oµcv c¡oµcv
P.2
¡o:c c¡o:c
P.3
¡ooiv c¡ooov
infinitivus
¡ovoi


18.4. oióo ’tud’


Praesens perfectum Praeteritum perfectum
S.1
oióo ¡ó-g vagy ¡óciv
S.2
oio0o ¡ó-go0o vagy ¡óciç
S.3
oióc ¡ó-ci
P.1
ioµcv ¡ó-cµcv
P.2
io:c ¡ó-c:c
P.3
ioooiv ¡ó-coov
infinitivus
ciócvoi
participium
ciócç, cióuio, cióoç
Praesens Praeteritum Futurum Coniunctivus Optativus Imperativus
S.1
ciµi gv cooµoi
c cigv

S.2
cì go0o co¡ v. coci
¡ç cigç io0i
S.3
co:i gv co:oi
¡ cig co:c
P.1
coµcv gµcv cooµc0o
cµcv ciµcv
P.2
co:c g:c coco0c
g:c ci:c co:c
P.3
cioiv goov coov:oi
coiv cicv co:cv
infinitivus
cìvoi
coco0oi

Futurum Praeteritum Imperativus
S.1
ciµi ¡o v. ¡ci v
S.2
ci
¡ciç i-0i
S.3
ci-oiv
¡ci i-:c
P.1
i-µcv
¡µcv
P.2
i-:c
¡:c i-:c
P.3
i-ooiv
¡oov i-ov:cv
infinitivus
icvoi
Görög-magyar szójegyzék

219
Görög-magyar szójegyzék

Szótári alakok:

1. főnév: nominativus + genitivus + névelő
oyycìoç, oyycìou, o

2. melléknév: masculinum (hímnem) + femininum (nőnem) + neutrum (semlegesnem)
oyo0oç(m), oyo0g(f), oyo0ov(n),

Két alak esetén az első a hím- és nőnemű melléknév közös alakja, a második a semlegesnemé:
oógìoç (m) és (f), oógìov (n).

3. ige:
a teljes szótári alak az alábbi hét alakot tartalmazza:

praesens
imperfectum
futurum aoristos activi perfectum activi perfectum
med.-passivi
aoristos
passivi
adiectivum
verbale

oyycììc

oyycìc

gyyciìo

gyycìxo

gyycìµoi

gyycì0gv

oyycì:oç

A szójegyzékben a futurummal kezdve az egyes alakokat szögletes zárójelben adtuk meg a fenti
sorrendben.
A vízszintes vonal azt jelöli, hogy a szóban forgó igének nem használatos a szóban forgó alakja.


Valamennyi szó szótári alakja után a zárójelbe tett szám azt az olvasmányt jelöli, ahol a szó először
előfordul. Nem jelöltük ilyen számmal a kiegészítő olvasmányokban szereplő szavakat.A

oyo0oç, g, ov(n) jó (2)
oµcivcv, ov jobb (2)
opio:oç, g, ov legjobb (6)
oyovox:cc ¸oyovox:goc, gyovox:goo,
gyovox:gxo, -, -, oyovox:g:oçJ
megharagszik (16)
oyo«oc ¸oyo«goc, gyo«goo, gyo«gxo,
gyo«gµoi, gyo«g0gv, oyo«g:oçJ 1.
szeret, 2. + dat megbékél, -elégszik vmvel (17)
oyycìoç, ou, o hírnök (3)
oyycììc, ¸oyycìc, gyyciìo, gyycìxo,
gyycìµoi, gyycì0gv, oyycì:oçJ hírül ad
oycìg, gç, g csorda, nyáj (3)
oyvocc ¸oyvogoc, gyvogoo, -, gyvogµoi,
gyvog0gv, oyvog:oçJ nem vesz észre (20)
oyvoio, oç, g tudatlanság (16)
oypioç, o, ov vad, kegyetlen (16)
oypoixoç, g, ov falusi, paraszt (5)
oypu«vcc ¸oypu«vgoc, gypu«vgoo,
gypu«vgxo, -, -, -J ébren van (20)
oy¿c ¸oyçc, gyço, -, -, -, -J fojtogat (18)
oyc ¸oçc, gyoyov, g¿o, gyµoi, g¿0gv,
ox:oçJ vezet (4)
oycv, oycvoç, o verseny (4)
oycvi¸oµoi ¸oycvio\µoi, gycviooµgv, -,
gycvioµoi, gycvio0gv, oycvio:covJ
versenyez (14)
oócì¡g, gç, g nővér (16)
oócì¡oç, o\, o fivér (11)
oógìoç, ov bizonytalan, nem világos (7)
çógç, ou, o alvilág (13)
oóixoç, ov jogtalan, igazságtalan
oóoìcç csalás nélkül
oóuvo:oç, ov lehetetlen (12)
Görög-magyar szójegyzék

220
oci mindig (17)
oci¸coç, ov örök életű, örökkévaló
ogócç nem szívesen, kelletlenül (17)
o0ovooio, oç, g halhatatlanság (17)
o0ovo:oç, ov halhatatlan (8)
o0ìioç, o, ov szerencsétlen (16)
o0ìov, ou, :o díj (4)
o0pcc ¸o0pgoc, g0pgoo, g0pgxo, -, -,
o0pg:covJ néz
oiócoµoi ¸oiócooµoi, -, -, ¡ócoµoi, ¡óco-
0gv, oióco:oçJ + inf szégyell, ódzkodik (20)
oici = oci
oiç, oiyoç, g kecske(4)
oipcc ¸oipgoc, cììov, ¡pgxo, ¡pgµoi,
¡pc0gv, oipc:oçJ megfog
oio0ovoµoi ¸oio0gooµoi, ¡o0oµgv, -,
¡o0gµoi, -, oio0g:oçJ észrevesz (16)
oio¿poç, o, ov gyalázatos (20)
oio¿uvc ¸oio¿uvc, ¡o¿uvo, -, ¡o¿uµµoi,
¡o¿uv0gv, oio¿uv:covJ szégyent hoz (act),
szégyell (med-pass) (10)
oi:cc ¸oi:goc, ¡:goo, ¡:gxo, g:gµoi,
¡:g0gv, oi:g:oçJ «opo+ gen kér vktől (11)
oi:iooµoi ¸oi:ioooµoi, ¡:ioooµgv, -,
¡:ioµoi, ¡:io0gv, oi:io:oçJ + inf vádol,
hibáztat vm miatt (6)
oi:ioç, o, ov + gen okozója vminek, bűnös,
felelős (18)
oxoipoç, ov alkalmatlan (10)
oxµoioç, o, ov érett (12)
oxoìou0cc ¸oxoìou0goc, gxoìou0goo,
gxoìou0gxo, -, -, oxoìou0g:covJ
+ dat követ vmt (17)
oxouoioç, ov akarattól független, akarata
ellenére (18)
oxouc ¸oxouoc, gxouoo, oxgxoo,
gxouoµoi, gxouo0gv, oxouo:oçJ hall (6)
oxpipcç pontosan (6)
oìg0gç, cç igaz (12)
:oìg0cç igazán (12)
oìicuç, ccç, o halász (16)
oìioxoµoi ¸oìcooµoi, coìcv/gìcv,
coìcxo/gìcxo, -, -, oìc:oçJ + dat rabul
esik, rabja lesz vmnek (20)
oììo hanem (2)
oììoç, oììg, oììo egyik, másik (5)
oììoç ... oììoç... egyik..., másik...
oììcç egyébként (17)
oìoycç ok nélkül (19)
oìcv → oìioxoµoi
óµo egyszerre
oµo0io, oç g tudatlanság (2)
oµop:io, oç, g hiba, bűn
oµcivcv → oyo0oç
oµcìcc ¸oµcìgoc, gµcìgoo, gµcìgxo,
gµcìgµoi, gµcìg0gv, oµcìg:oçJ nem
törődik (19)
oµuvc ¸oµuvc, gµuvo, gµuxo, -, -, -J act.
+ acc elhárít; med. bosszút áll vkn (19)
oµ¡i + acc környékén (16)
oµ¡o:cpoç, oµ¡o:cpo, oµ¡o:cpov
mindkettő (11)
oµ¡c mindketten
ovoyxo¸c ¸ovoyxooc, gvoyxooo,
gvoyxoxo, gvoyxooµoi, gvoyxoo0gv,
ovoyxoo:oçJ kényszerít (7)
ov-oyc (→ oyc) visszafelé hajt, duzzaszt (9)
ovoóiócµi (→ óiócµi) terem, termést hoz
(19)
ovo-óo\voi → ovoóiócµi (inf. aor.)
ovoiµc:i vér nélkül (12)
ov-oipcc (→ oipcc) 1. fölemel (14), 2.
elpusztít (8)
ovo-xoµi¸c (→ xoµi¸c) elhoz (11)
ovo-ìoµpovc (→ ìoµpovc) felemel,
megfog (16)
ovoç, ovox:oç, o úr (2)
ovoçioç, ov méltatlan (20)
ovo-«ci0c (→ «ci0c) rábeszél (7)
ovo-ppi«:c (→ pi«:c) eldob (19)
ovop¿io, oç, g anarchia (2)
ovoooc + dat uralkodik vkn
ovo-o«oc ¸-o«ooc, ovco«ooo,
ovco«oxo, ovco«ooµoi, ovco«oo0gv,
-o«oo:oçJ kihúz (16)
ovo-o:pc¡c (→ o:pc¡c) kiborít, kiugrasztja
a helyéről (12)
ovo-:cµvc (→ :cµvc) felvág (11)
ovo-:pc¡c (→ :pc¡c) felnevel (11)
ovo-¡ìcyc ¸-¡ìcçc, ovc¡ìcço, -,
-«c¡ìcyµoi, ovc¡ìcygv, -J act. lángra gyújt;
pass. gyúl (11)
ovóovc ¸oógoc, coóov/góov, coóo, -, -,-]
tetszik
ovópoyuvoç kétnemű (10)
ovcµoç, ou, o szél (9)
ovc«iócgç, cç + gen nincs híján vmnek (17)
ovcpoo:oç, ov szeretet nélküli, kegyetlen (19)
ovgp, ovópoç, o férj, férfi (7)
ov0oç, ouç, :o virág (19)
ov0pc«oç, ou, o ember (1)
Görög-magyar szójegyzék

221
ovioc ¸oviooc, gviooo, gvioxo, gvioµoi,
gvio0gv, -J szomorít, med. szomorú (20)
ov-op0oc felegyenesít (15)
ov:ovópoç, ou, o helyettes (13)
ov:i + gen helyett (11)
ov:iìcyc (→ ìcyc) ellenkezik
ov:i-«oio\µoi (→ «oicc) med. igényt tart rá
(14)
ov:pov, ou, :o barlang (4)
ovc fent (17)
oçioç, o, ov + gen érdemes, méltó vmre (19)
oçioc ¸oçicoc, gçicoo, gçicxo, gçicµoi,
gçic0gv, oçic:covJ jogosnak/méltónak
tart, kér (14)
o«-oyycììc (→ oyycììc) elmesél, hírül ad
(14)
o«-oyc → o«oyc (imper) „menj már!” (10)
o«oyc (→ oyc) eltávolít, eltávozik
o«oìoç, g, ov finom bőrű (6)
o«ov:oc ¸o«ov:goc, o«gv:goo, o«gv:g-
xo, o«gv:gµoi, o«gv:g0gv, o«ov:g:c-
ovJ felkeres vkt, megjelenik vk előtt (6)
ó«ov:cç = «ov:cç
o«ouo:oç, ov szüntelen (20)
o«ci0cc nem engedelmeskedik (12)
o«-ciµi (→ ciµi) elmegy (14)
o«cipoxoìoç, ov érzéketlen a szép és jó iránt
(20)
o«cp¿oµoi (→ cp¿oµoi) eltávozik, elmegy;
kihull (13)
o«io:oç, ov hihetetlen (7)
o«ìo\ç, -g, -o\v egyforma, egyszerű (17)
o«o + gen -tól/től (11); -ból/ből; közül (18)
o«o-poivc (→ poivc) kijön; létrejön, kialakul
o«opooiç, ccç, g partra szállás (18)
o«oóiócµi (→ óiócµi) (vissza)ad (12)
o«oóoç → o«oóiócµi (imper)
o«oó\ooi → o«oóuc
o«oóuc ¸-óuoc, o«cóuoo, -ócóuxo,
-ócóuµoi, o«cóu0gv, -óu:oçJ levetkőztet,
levetkőzik
o«o0v¡oxc ¸o«o0ovo\µoi, o«c0ovov,
:c0vgxo, -, -,0vg:oçJ meghal (13)
o«o-xoµi¸c (→ xoµi¸c) elvisz (11)
o«o-xpivoµoi (→ xpivc) med. válaszol (13)
o«o-x:civc ¸-x:cvc, o«cx:civo,
o«cx:ovo, -, -, -J megöl (9)
o«o-ìouc ¸o«oìouoc, o«cìouoo,
-ìcìouxo, ìcìouoµoi, o«cìouo0gv,
-ìouo:oçJ + gen élvez vmt (17)
o«o-ìci«c (→ ìci«c) elhagy (6)
o«-oììuµi ¸o«oìc, o«cìcoo, o«oìcìc-
xo, -, -, -J act. elpusztít, megöl(16)
o«-oììuµoi ¸o«oìo\µoi, o«cìoµgv,
o«oìcìo, -, -, -J med. elpusztul, meghal (12)
o«oìouµcvoç → o«-oììuµoi (19)
o xoxio:o o«oìouµcvoç „akasztófavirág”
(19)
o«o-vcµc (→ vcµc) oszt (20)
o«o-ppi«:c (→ pi«:c) eldob (16)
o«o-o:cììc ¸-o:cìc, o«co:ciìo,
-co:oìxo, -co:oìµoi, -co:oìgv,
-o:oì:coçJ küld (4)
o«o-o:pc¡c (→ o:pcqc) act. elfordít; med.
elfordul (5)
o«o-:cìcc ¸-:cìc, o«c:cìcoo,-:c:cìcxo,
-:c:cìcoµoi, o«c:cìco0gv, -:cìco:oçJ
eredményez
o«o-:ix:c = :ix:c
o«o-:uy¿ovc (→ :uy¿ovc) sikertelen,
boldogtalan
o«upoç, ov tűz nélküli
o«upov ¿puoiov, :o termésarany (nem
olvasztással nyert), aranyrög
o«-c0cc ¸-coc, -ccoo, -ccxo, -ccoµoi,
-cco0gv, -co:oçJ + gen kizavar vhonnan
(20)
opio:oç → oyo0oç
op«o¸c ¸op«ooc/op«oçc, gp«ooo/
gp«oço, gp«oxo, gp«ooµoi, gp«oo0g/
gp«o¿0gv, op«ox:oçJ elrabol (18)
op:i imént (16)
op:i:oxoç, ov újszülött (16)
op:icç imént (10)
op¿c ¸opçc, gpço, gp¿o, gpyµoi, gp¿0gv,
opx:oçJ + gen uralkodik vmin/vkin (15)
ooxcc ¸ooxgoc, goxgoo, goxgxo,
goxgµoi, goxg0gv, ooxg:oçJ gyakorol,
foglalkozik (8)
oo«iç, oo«ióoç, g pajzs
oo:ixoç, g, ov városi (5)
oo:po«g, gç, g villám (11)
o:op de (20)
ó:c mint olyan, aki (20)
o:cìgç, cç kifejletlen (11)
o:cvgç, cç merev, mozdulatlan (20)
o60iç megint (10)
o\«voç, ov álmatlan, éber (9)
o60iç ismét (20)
o¡:ixo tüstént (19)
Görög-magyar szójegyzék

222
o¡:oç, o¡:g, o¡:ov 1. maga (nominativus) 2. ő,
az (többi eset) (3)
o o¡:oç ugyanaz (1)
o¡¿cc ¸o¡¿goc, g\¿goo, -, -, -, -J
dicsekszik (20)
o¡cioo → o¡igµi (20)
o¡-igµi (→ ígµi) elereszt (18)
o¡goc → o¡igµi
o¡-opoc → opoc) ciç + acc ránéz vre (20)
o¡opg:oç, ov (¡cpc) elviselhetetlen (17)
o¿0oµoi ¸o¿0cooµoi, -, -, -, g¿0co0gv, -J
bán, sajnál (5)
o¿pi + gen -ig (19)

B

poói¸c ¸poóio\µoi, cpoóioo, pcpoóixo, -,
-, poóio:covJ jár, megy, lépked (15)
poivc ¸pgooµoi, cpgv, pcpgxo, -, -,
po:oçJ lép, megy
pox:gpio, oç, g bot (4)
poììc, ¸poìc, cpoìov, pcpìgxo,
pcpìgµoi, cpìg0gv, pìg:oçJ dob
po«:i¸c ¸po«:ic, cpo«:ioo, pcpo«:ixo,
pcpo«:ioµoi, po«:io:oçJ alámerít, (víz alá)
nyom
poppopoç, ov barbár (7)
pooiìixoç, g, ov királyi (3)
pioioç, o, ov erőszakos (20)
pioç, ou, o élet (13)
pìopg, gç, g kár, baj (2)
pìc«c ¸pìcqoµoi, cpìcqo, -, pcpìcµµoi,
-, pìc«:oçJ néz (5)
poióiov, ou, :o borjú (4)
pouxoìcc pásztorkodik (9)
pouxoìoç, ou, o csordás, pásztor (3)
pouìoµoi ¸pouìgooµoi, -, -, pcpouìgµoi,
cpouìg0gv, pouìg:covJ akar, kíván (5)
po\ç, pooç, o/g bika/tehén/ökör (15)
ppo¿uç, ppo¿cio, ppo¿u rövid (12)
cv ppo¿ci rövid idő alatt (12)
ppov:g, gç, g mennydörgés (11)
ppo:oç, ov halandó (5)
pcµoç, o\, o oltár

I

yoµcc ¸yoµc, cygµo, ycyoµgxo,
ycyoµgµoi, cyoµc0gv, yoµg:covJ
act. + acc nősül, felségül vesz vkit; med. + dat
férjhez megy vkihez
yoµoç, ou, o házasság (6)
yop ugyanis, hiszen (4)
yopyoìi¸c csiklandoz
yoo:gp, yoo:poç, g has (10)
yc ugyan, bizony (simulószó) (4)
ycyoµgxcvoi → yoµcc (6)
ycypoµµcvo, :o (→ ypo¡c) „a ráírt szöveg”
(part. med-pass perf) (14)
ycvvoioç, o, ov ügyes (10)
ycvvoc ¸ycvvgoc, cycvvgoo, ycycvvgxo,
ycycvvgµoi, cycvvg0gv, ycvvg:oçJ nemz
(8)
ycvoiµgv → yiyvoµoi
ycpcv, ov (-ov:oç) öreg
yg, ygç, g föld (8)
ygpooxc ¸ygpoooµoi, cygpooo,
ycygpoxo, -, -, -J öregszik
yi(y)voµoi ¸ycvgooµoi, cycvoµgv, ycyovo,
ycycvgµoi, -, ycvg:oçJ létrejön, lesz, válik
(12)
yiyvcoxc ¸yvcooµoi, cyvcv, cyvcxo,
cyvcoµoi, cyvco0gv, yvc(o):oçJ
megismer
yìouxc«iç (f), yìouxc«ióoç
bagolyszemű/kékszemű (12)
yvcoiç, ccç, g ítélet (14)
yo\v hát ezért (12)
ypo¡c ¸ypoqc, cypoqo, ycypo¡o,
ycypoµµoi, cypo¡gv, ypo«:oçJ ír (14)
yuµvoç, g, ov meztelen (5)
yuvg, yuvoixoç, g nő, feleség (4)

A

óoi (kérdőszó után) 1. ugyan (17) 2. pontosan (20)
óoiµcv, ovoç, o isten(ség) (18)
óoxpuov, ou, :o könny (16)
óoxpuc ¸óoxpuoc, cóoxpuoo, ócóoxpuxo,
ócóoxpuµoi, -, óoxpu:oçJ sír, könnyezik
(16)
óoµoìiç, ccç, g tehénüsző (5)
óc de, pedig (2)
ócóio → ócióc (perf) „félek” (20)
óci ¸cóci praet. impf., ócgoci, cócgoc,
-, -, -, -J (személytelen) kell (5)
ócióc ¸ócioc, cócioo, ócóoixo/ócóio, -, -,
-J fél
ócixvuµi ¸óciçc, cóciço, ócóci¿o,
ócóciyµoi, cóci¿0gv, ócix:oçJ mutat
ócixvuouoo → ócixvuµi (16)
ócivoç, g, ov szörnyű, borzasztó; ügyes,
bámulatos (9)
Görög-magyar szójegyzék

223
óci«vov, ou, :o lakoma, vacsora (14)
ócxo tíz
ócoµoi ¸ócgooµoi, -, -, ócócgµoi, cócg-
0gv, -J + acc + inf kér vkt megtenni vmt (7)
óco«oivo, gç, g úrnő (15)
ócu:cpoç, o, ov második
óc¿oµoi ¸ócçoµoi, cócçoµgv, -, ócócyµoi,
-, ócx:oçJ befogad, magába fogad (16)
ógìoç, g, ov világos (16)
ógìov ó:i nyilvánvalóan (16)
ógµoç, ou, o község, démosz
ógµo:ixoç, g, ov demokratikus (17)
óio + gen révén, által; keresztül (9)
+ acc miatt (18)
óio-yiyvcoxc ¸óioyvcooµoi, óicyvcv,
óicyvcxo, óicyvcoµoi, óicyvco0gv,
óioyvco:oçJ megítél (14)
óioyvcvoi → óioyiyvcoxc
ói-oipcc (→ oipcc) kettévág, szétválaszt (11)
óio-xopcc szüzességétől megfoszt (15)
óio-vg¿oµoi átúszik (15)
óio-«cpoc keresztülmegy, átér (15)
óio-:cµvc (→ :cµvc) kettévág , felhasít (12)
óio-¡0cipc ¸-¡0cpc, óic¡0cipo, óic¡0op-
xo, óic¡0opµoi, óic¡0opgv, -¡0op:oçJ
tönkre tesz (6)
óio¡opov, ou, :o különbség (17)
óióooxc ¸óióoçc, cóióoço, ócóióo¿o,
ócóióoyµoi, cóióo¿0gv, óióox:oçJ
act. tanít; med. tanul
óióouç → óiócµi (20)
óióuµoç, (g), ov iker (13)
oi óióuµoi ikrek (13)
óiócµi ¸ócoc, cócxo, ócócxo, ócóoµoi,
cóo0gv, óo:oçJ ad
ói-gycoµoi (→ gycoµoi) mesél (20)
óixoioç, o, ov jogos, igazságos
óixo¸c ¸óixooc, cóixooo, ócóixoxo,
ócóixooµoi, cóixoo0gv, -J + dat ítél,
dönt vkik között
óixoo:gç, o\, o bíró, döntőbíró (4)
óixg, gç, g büntetés (20)
óixgv óióouç „megbűnhődve” (20)
óix:uov, ou, :o háló (16)
óio:i amiért; mert (14)
óioxcuc diszkoszt vet (19)
óioxoç, ou, o diszkosz (19)
ói¿gìoç, ov hasított patájú (15)
óiqoc ¸óiqgv inf. impf. act., óiqgoc,
cóiqgoo, ócóiqgxo, -, -, -J szomjas (17)
óoxcc ¸óoçc, cóoço, ócóoxgxo, ócóoyµoi,
cóoxg0gv, -J 1. (tárgyas) vél, gondol 2.
(tárgyatlan) látszik, tűnik (7)
óoxci → óoxcc 2.
óoçg, gç, g hírnév (18)
óopu, óopo:oç, :o dárda (12)
ópoc ¸ópooc, cópooo, ócópoxo, óc-
ópo(o)µoi, cópoo0gv, ópoo:covJ
cselekszik, tesz (6)
óuvoµoi ¸óuvgooµoi, -, -, ócóuvgµoi,
cóuvg0gv/cóuvoo0gv, óuvo:oçJ képes
(vmire) (5)
óuvoµiç, ccç, g képesség
óuo kettő (7)
óuoc:oi → óuc
óuo:u¿cc balszerencsés (19)
óuo:u¿gµo, o:oç, :o baleset (19)
óuc ¸óuoc, cóuoo/cóuv, ócóuxo, -, -, -J
(act és med) alámerül
ócpov, ou, :o ajándék, adomány

L

cov (= ci ov) amennyiben (20)
cou:ov, gv, :o önmagát (visszaható nm) (11)
cyyuoc ¸cyyugooµoi, gyyugoo, gyyugxo,
cyycyugµoi, -, -J eljegyez, feleségül ad (12)
cyyuç közel
cyxc¡oìoç, ou, o agyvelő (12)
cyxuµcv, ov (-ovoç) terhes (10)
cyc én (4)
cycyc én bizony, a magam részéről (10)
c0cìc ¸c0cìgoc,g0cìgoo, g0cìgxoJ akar
(7)
c0c ¸cic0o perf. , cic0civ praet. perf.J szokott
(19)
ci 1. ha; 2. vajon (függő kérdésben)
ciócvoi → oióo
ciócìov, ou, :o árnykép, halott árnya (13)
ci0c bárcsak
cixoç, o:oç, :o természetes, valószínű dolog
(13)
cixoç co:i valószínű, természetes, hogy
cixo:cç joggal, érthetően (12)
cixc ¸ciçc, -, coixo, cix:o (praet. perf. pass. S.
3.), -, -J hasonlít (11)
coixc(v) úgy látszik; nyilván (11)
cixcv, cvoç, g képmás (13)
ciµi ¸gv praet. impf., cooµoi fut., civoi inf.,
cv, o6oo, ov part., co:c imperat. S/3J
ciµi + adverb. vhogyan van
Görög-magyar szójegyzék

224
co:iv (nem simulószó)+ inf. szabad, lehet vmit
csinálni (10)
ciµi ¸¡o praet. impf., icvoi inf.,
icv, io\oo, iov part.J megyek, menni fogok
civoi → ciµi
ci«ov (csak aor, többi alakját a ìcyc pótolja)
mondta (10)
ciç (hangsúlytalan) + acc -ba/be (3)
cìç (cvoç), µio (µioç), cv (cvoç) egy (11)
ci:o aztán, akkor (11)
cic0ciµcv → c0c
cx (hangsúlytalan) + gen. -ból/ből (6)
cxoo:oç, oo:g, oo:ov mindegyik (14)
cxci ott
oi cxci az ottaniak
cxcivoç, cxcivg, cxcivo ő, amaz (távolra mutató
nm) (4)
cxvcc ¸-vcuooµoi, cçcvcuoo, -vcvcuxo,
-, -, -J kiúszik (15)
cx«cµo, o:oç, :o ivócsésze (20)
cx:oç kivéve (13)
cìo::cv, ov (ovoç) kevesebb, kevésbé (6)
cìouvc ¸cìc, gìooo, cìgìoxo,
cìgìoµoi, gìo0gv, -J űz, hajt, irányít (8)
cìoc = cìouvc
cìc¡ov:ivoç, g, ov elefántcsont-
cìxc ¸cìçc, cíìxuoo, cíìxuxo, cíìxuo-
µoi, ciìxuo0gv, cìx:coçJ húz, fog (20)
cµpoivc → poivc + dat belelép vmbe (1)
cµppuov, ou, :o magzat (10)
cµoç, cµg, cµov enyém, az én -m (birtokos
névmás és birtokjel) (5)
cµ«cipio, oç, g tapasztalat, empíria
cµ«iµ«ìgµi ¸-«ìgoc, cvc«ìgoo, cµ-
«c«ìgxo, cµ«c«ìgµoi, cvc«ìgo0gv, -J
megtölt
cv (hangsúlytalan) + dat -ban/ben (2)
cv :ooou:ç ezalatt (14)
cv-oììo::c ¸ - oììoçc, -gììoço, -,
-gììoyµoi, -gììoygv, -J átváltoztat (9)
cvov:ioç, o, ov + dat ellentétes vmvel
cvóov bent (10)
cvcxo + gen miatt (névutó) (7)
cvc«ìgo0gv → cµ«iµ«ìgµi
cv0o ott; ott, ahol (4)
cvio:c néha (20)
cvo«ìoç, ov fegyveres (12)
cv-o¿ìcc ¸gvc¿ìouv praet.impf., cvo¿ìgoc,
gvc¿ìgoo, gvc¿ìgxo, -, gvc¿ìg0gv,
-J + dat zavar vkt (10)
cv-ocic ¸-ocioc, cvcocioo, -,
-ococioµoi, cvcocio0gv, -ocio:oçJ
rálök, -zúdít (19)
cv:o\0o itt, ott (17)
:o cv:o\0o az itteniek/itteni dolgok (17)
cv:c\0cv innen (7)
:o cv:c\0cv a többi (7)
cv-:i0gµi (→ :i0gµi) beletesz (11)
cv:i0goiv → cv:i0gµi
cv-:uy¿ovc (→ :uy¿ovc) + dat találkozik
(10)
cç-o«o:oc ¸cço«o:goc, cçg«o:goo, cç-
g«o:gxo, cçg«o:gµoi, cçg«o:g0gv,
cço«o:g:covJ becsap (20)
cçopxci → cçopxcc elegendő (5)
cç-opxcc ¸-opxcoc, -gpxcoo, -, -, -,-J
elég, elegendő (5)
cçc«i:gócç szándékosan (14)
cç-c:o¸c ¸cçc:ooc/cçc:c, cçg:ooo, cç-
g:oxo, cçg:ooµoi, cçg:oo0gv,
cçc:oo:covJ vizsgál (6)
cçc:ooiç, ccç, g vizsgálat (5)
cçgç sorban (17)
coixcv → cixc perf „úgy látszik” (11)
c«-oio¸c ¸-oioçc,-J + dat sirat (19)
c«-oivcc ¸-oivcoc, -¡vcoo, ¡vcxo,
-¡vgµoi, ¡vc0gv, -oivc:oçJ dicsér
c«-ov-cp¿oµoi (→ cp¿oµoi) visszatér (7)
c«ci mikor, mivel
c«cióg miután (3)
c«-co:gocv → c¡io:gµi „odaállította” (9)
c«i + acc -ra/re, vm céljából (6)
+ gen -on/en/ön (20)
:o c« cµoi a magam részéről (12)
c«i-ypo¡c (→ ypo¡c) ráír (14)
c«i-ógµcc ott van, tartózkodik vhol (7)
c«i-0uµcc vágyik (17)
c«i0uµio, oç, g vágy (20)
c«i-ìcyoµoi (→ ìcyc) olvas (med) (14)
c«i-µg¿ovooµoi ¸ -µg¿ovgooµoi, c«c-
µg¿ovgooµgv, -, -µcµg¿ovgµoi, -,
-µg¿ovg:covJ kitervel (9)
c«i-«cµ«c (→ «cµ«c) odaküld; támaszt (9)
c«i-ogµoivc ¸-ogµovc, c«cogµgvo, -,
-ocogµooµoi, c«cogµov0gv,
-ogµov:covJ jelez (10)
c«i-o«oµcvoç → c¡c«c
c«i-o:oµcvoç, g, ov + acc értő
c«i-¡poooc ¸-¡poçc, c«c¡poço,
-«c¡poxo, -«c¡poyµoi, c«c¡po¿0gv/
c«c¡poygv, -J eltakar, elzár (act és med) (20)
Görög-magyar szójegyzék

225
c«i-¿cipcc + dat megpróbál vmt (20)
c«oµoi ¸ci«oµgv praet. impf., cqoµoi,
co«oµgv, -,-,-,-J + dat követ vkit (20)
c«:oµgvoç, ov hét hónapos (11)
cpoµoi ¸cpoo0gooµoi, gpoooµgv, -, -,
gpoo0gv, cpoo:oçJ szeret (lásd még cpoc)
(18)
cpooµioç, ov kívánatos (7)
cpo:oç, g, ov szeretett, kedves
cpoc + gen vágyik vkre/vmre, szerelmes vkbe (7)
cpyo¸oµoi ¸gpyo¸oµgv/cipyo¸oµgv praet.
impf., cpyoooµoi, gpyoooµgv/cipyooo-
µgv, -, cipyooµoi, cipyoo0gv, cpyoo-
:coçJ dolgozik, elkészít, véghez visz (19)
cpyov, ou, :o tett, cselekvés; dolog, munka (7)
cpgµio, oç, g magány (6)
cp¿oµoi ¸cìcuooµoi, gì0ov, cìgìu0o, -,
-, -J jön, megy, jut, érkezik (6)
cpcµcvoç, ou, o vki kedvese (19)
cpcç, c:oç, o vágy (17)
cpc:ixoç, g, ov szerelmi; vonzó (3)
cooµoi → ciµi
co:c + fut mígnem; addig, amíg… nem (15)
co:c → ciµi
co¿cv → c¿c
c:cpoç, o, ov egyik/másik (17)
c¡ov0gç, cç szép virágú (19)
c¡0uç egyenesen (19)
c¡-c«c ¸c¡ci«ov praet. impf., c¡cqc,
c«co«ov, -, -, -,-J + dat követ (19)
c¡-io:gµi (→ ío:gµi) odaállít; odaáll (9)
c¿c ¸ci¿ov praet. impf., cçc/o¿goc,
co¿ov, co¿gxo, co¿gµoi, -, -J birtokol,
van neki, hord (4)
+ inf tud, van mit csinálnia (16)

Z

¸oc ¸c¸cv praet impf, picooµoi, cpicv,
pcpicxo, -, -, -J él (13)
¸gìo:u«cc ¸¸gìo:u«goc, c¸gìo:u«gooJ
féltékeny(kedik) (9)
¸gìo:u«oç, ov féltékeny (11)
¸g:cc ¸¸g:goc, c¸g:goo, c¸g:gxo,
c¸g:gµoi, c¸g:g0gv, ¸g:g:oçJ keres (17)
¸coyovcc élve szül (12)
¸(ov, ¸çou, :o élőlény

H

g 1. vagy (6) 2. mint (középfok után) (5)
g csak nem…? (19)
g «ou nyilvánvalóan (12)
gpoc ¸gpgoc, gpgoo, gpgxoJ fiatal (ige)
gpg, gç, g ifjúság, serdülőkor (6)
ciç gpgv gì0cv felserdült (6)
gyoycv → oyc
gycµcv, ovoç, o vezető (7)
gycoµoi ¸gygooµoi, gygooµgv, -, gygµoi,
-, gyg:covJ 1. + dat vezet (20), 2. vél,
gondol (17)
¡óciç → oióo (19)
góg már (4)
góuç, gócio, góu kellemes (17)
gxc ¸gxov praet. impf., gçc, gço, gxoJ érkezik
(8)
gìioç, ou, o nap (17)
gµiouç, gµiocio, gµiou fele vmnek (13)
gv = cov amennyiben (20)
gv → ciµi

O

0oìoµoç, ou, o hálószoba (14)
0oìoooo, gç, g tenger (15)
0oppcc nyugodt, bátor (ige!) (4)
0o:cpov = :o c:cpov
0o:cpç = :o c:cpç
0co, 0coç, g istennő (3)
0co, 0coç, g látvány; látogatás (5)
0cioç, ou, o nagybáty (10)
0cìc = c0cìc (5)
0cµcvg → :i0gµi part. impf. med-pass („téve”)
0coç, o\, o isten (1)
0cpo«cu:coç, o, ov „szolgálni kell” (15)
0cpo«cuc szolgál, tisztel, gondoz (15)
0cpo«cv, ov:oç, o szolga
0gpo, oç, g vadászat (8)
0vg:oç, g, ov halandó (5)
0uyo:gp, 0uyo:poç, g lánya vknek (6)
0uµoç, o\, o erő, lendület, lélek (12)
0uc ¸0uoc, c0uoo, :c0uxo, :c0uµoi,
c:u0gv, 0u:covJ áldoz (13)

I

ióco, oç, g alak, kinézet
ióciv → opoc
icvoi → ciµi
icpov, o\, :o szentély
ígµi ¸goc, gxo, cìxo, cìµoi, cí0gv, c:oçJ
küld
Görög-magyar szójegyzék

226
ixc:cuc könyörög (20)
iµcp:oç, g, ov vonzó (7)
iov, ou, :o ibolya
í««ioç, o, ov lovas
i««oxcv:oupoç, ou, o kentaur (13)
ioo:iµio, oç, g jogegyenlőség (17)
ío:gµi ¸o:goc, co:goo, -, -, co:o0gv,
o:o:oçJ (tárgyas) állítok;
¸o:gooµoi, co:gv, co:gxoJ (tárgyatlan)
lépek, állok
iocç talán (18)
icv, io\oo, iov → ciµi

K

xo0opoç, o, ov tiszta
xo0-igµi (→ ígµi) leereszt, vízre tesz (16)
xo0opoc (→ opoc) meglát, észrevesz (10)
xo0o:i hogy miért (20)
xoi és, is (1)
xoi µoìo de igen, pontosan (11)
xoi µgv akkor viszont (20)
xoi :o\:o ráadásul (12)
xo«cióg = xoi c«cióg (14)
xo¡ócv = xoi o¡ócv
xoivoç, g, ov új (9)
xoipoç, o\, o pillanat, nehéz pillanat(ok) (2)
xoi:oi noha, bár (14)
xoxoóoiµcv, ov (ovoç) szerencsétlen (9)
xoxov, o\, :o rossz, baj (2)
xoìcc ¸xoìc, cxoìcoo, xcxìgxo,
xcxìgµoi, cxìg0gv, xìg:oçJ hív (14)
xoììivixoç, ov szép győzelmű (13)
xoìov, o\, :o a szép (1)
xoìoç, g, ov szép (1)
xoìo, cv, :o a szép dolgok (1)
xoììicv, ov (-ovoç) szebb (5)
xoììio:oç, g, ov legszebb (3)
xoììio¡upoç, ov szép bokájú (13)
xoììoç, ouç, :o szépség (6)
xoµc = xoi cµc (20)
xo:o + acc 1. táján, környékén; kapcsolatos(an)
(6); 2. szerte, -on/en/ön (8); 3. vknek való (5);
4. szerint, vkhez illően (12)
xo:o :o o¡:o egyszerre (13)
xo:o-poììc (→ poììc) eltalál (19)
xo:oóixg, gç, g ellene hozott ítélet (16)
xo:o-xìivc ¸-xìivc, xo:cxìivo, xo:o-
xcxìixo, xo:oxcxìiµoi, xo:cxìivgv/
-xìi0gv, -J act. lefektet, med. fekszik (14)
xo:o-ìci«c (→ ìci«c) hátrahagy (18)
xo:o«c:oµoi ¸-«c:gooµoi/-«:gooµoi,
-c«:oµgv/-c«:oµgv/-c«:gv, -,
-«c«o:gµoi, -, -J leszáll
xo:o-«vcc ¸-«vcuooµoi, xo:c«vcuoo,
-«c«vcuxoJ lefelé fúj (19)
xo:o-«po::oµoi (→ «po::c) elintéz, nyélbe
üt (6)
xo:o-«:oµcvoç → xo:o«c:oµoi (part. aor.
med.) „leszállva” (9)
xo:opo:oç, ov átkozott (20)
xo:o-ppcc ¸-pugooµoi, xo:cppugv,
xo:cppugxoJ lefolyik, ömlik (16)
xo:o-o¿cv → xo:c¿c
xo:o-:oçcuc lenyilaz (19)
xo:o-¡cpc (→ ¡cpc) lesújt (12)
xo:-cp¿oµoi lemegy (20)
xo:-c¿c (→ c¿c) 1. + gen megfog vmnél; 2.
fogva tart, megszáll (18)
xo:g¡gç, cç szemét lesüti, fejét búnak ereszti
(19)
xcxìiµcvoç → xìivc „ráfekve”
xcìcuc ¸xcìcuoc, cxcìcuoo, xcxcìcuxo,
xcxcìcuoµoi, cxcìcuo0gv, xcìcuo:oçJ
+ acc + inf. megparancsolja vknek, hogy
csináljon vmt (3)
xcpoç, xcpo:oç, :o szarv (15)
xcpouvoç, o\, o villámcsapás (11)
xc¡oìg, gç, g fej (10)
xipc:oç, o\, o láda (16)
x졸c ¸xì¡oc, cxì¡ooJ nevez
xoìo¸c ¸xoìooc, cxoìooo, -,
xcxoìooµoi, cxoìoo0gv, xoìoo:coçJ
megbüntet (20)
xoì«oç, ou, o öl (16)
xoµg, gç, g hajszál
xoµi¸c ¸xoµic, cxoµioo, xcxoµixo,
xcxoµioµoi, cxoµio0gv, xoµio:coçJ
visz, hord, ellát
xopg, gç, g lány (12)
xopuç, xopu0oç, g sisak (12)
xooµcc ¸xooµgoc, cxooµgoo,
xcxooµgxo, xoxooµgµoi, cxooµg0g,
xooµg:oçJ ékesít, szépen áll vkinek (acc) (12)
xooµoç, ou, o világ (1)
xpoviov, ou, :o koponya (12)
xpivc ¸xpivc, cxpivo, xcxpixo, xcxpiµoi,
cxpi0gv, xpi:oçJ választ, eldönt (2)
xpioiç, ccç, g döntés, ítélet (5)
xpu«:c ¸xpuqc, cxpuqo, xcxpu¡o,
xcxpuµµoi, cxpu¡0gv, xpu«:oçJ rejt (2)
x:gµo, o:oç, :o birtok; rabszolga (20)
Görög-magyar szójegyzék

227
xupcpvg:gç, ou, o kormányos
xucc ¸xugoc, cxugoo, xcxugxo, -,
cxug0gv, -J terhes, szül (10)
xuxvoç, ou, o hattyú (6)
xuìivóc ¸xuìioc, cxuìioo, -,
xcxuìioµoi, cxuìio0gvJ gurít (14)
xuµoivc ¸xuµovc, cxuµovo,-,-,-,-,J
hullámzik, hullámossá tesz (15)
xuvcc ¸xuvgooµoi, cxuoo,-,-,-,-,J
megcsókol
xuvo«pooc«oç, ov kutyaarcú (15)
xuc = xucc
xcìuc ¸xcìuoc, cxcìuoo, xcxcìuxo,
xcxcìuµoi, cxcìu0gv, xcìu:oçJ
megakadályoz (8)

A

ìoìcc beszél
ìoµpovc ¸ìgqoµoi, cìopov, ciìg¡o,
ciìgµµoi, cìg¡0gv, ìg«:oçJ megfog,
kézbe vesz (3)
ìov0ovc ¸ìgoc, cìo0ov, ìcìg0oJ +
participium elkerüli a figyelmét, rejtve van vki
előtt (acc), nem vesz észre vk (acc) vmt (nom)
(10)
ìcyc ¸ìcçc, cìcço, cipgxo, cipgµoi,
cìc¿0gv, ìcx:coçJ mond (2)
ìci«c ¸ìciqc, cìi«ov, ìcìoi«o,
ìcìciµµoi, cìci¡0gv, ìci«:covJ elhagy
ìcov:g, gç, g oroszlánbőr (13)
ìcuxoç, g, ov fehér (6)
ìc¿c, o\ç, g gyermekágyas (11)
ìi0oç, ou, o kő (12)
ìoyoç, ou, o beszéd, szó (2)
ìoi«oç, g, ov
:o ìoi«ov ezentúl (9)
ìu«g, gç, g fájdalom (19)
ìupo, oç, g líra
ìuc ¸ìuoc, cìuoo, ìcìuxo, ìcìuµoi,
cìu0gv, ìu:oçJ act. elold; pass. feloszlik (20)

M

µo :ov Hpoxìco Héraklészre!, „istenemre!”
(bizonygatáskor) (13)
µo¸o, oç, g tészta, lepény
µo0oç, ouç, :o tudás
µoivoµoi ¸µovo\µoi/µovgooµoi,
cµgvoµgv, µcµgvo, µcµovgµoi, cµovgv,
-J őrjöng, megőrül, őrült (act., med., és pass. is
ebben az értelemben) (12)
µoiooµoi szülni segít, bábáskodik (12)
µoic:po, cv, :o bábaasszony fizetsége (12)
µoxopi¸c + gen boldognak tart vm miatt (6)
µoxpoç, o, ov hosszú
µoìo nagyon
xoi µoìo de igen, pontosan (11)
µoìoxoç, g, ov gyenge (10)
µoììov inkább (5)
µoììov ... óoç annyival jobban ..., minél
inkább
µov0ovc ¸µo0gooµoi, cµo0ov, µcµo0gxo,
-, -, µo0g:oç) tanul, megtud (8)
µov:ixg, gç, g jóslás (8)
µoooc ¸µoçc, cµoço, µcµo¿o, µcµoyµoi,
cµo¿0gv, -J gyúr, dagaszt
µo:oioç, o, ov bolond (13)
µo¿oµoi ¸µo¿o\µoi, cµo¿cooµgv, -,
µcµo¿gµoi, -µo¿g:covJ + dat harcol
vkvel, vk ellen (18)
µcyoìou¿io, oç, g dicsekvés (20)
µcyoç, µcyoìg, µcyo nagy (12)
µci¸cv, µci¸ov (µci¸ovoç) nagyobb,
erősebb (2)
µcyio:oç, g, ov legnagyobb, legerősebb (2)
µcyc0oç, ouç, :o magasság, termet (13)
µc0uoxc act. lerészegít; pass. lerészegedik (20)
µcipoxiov, ou, :o fiatalember (19)
µcìci ¸µcìgoci, cµcìgoc, µcµcìgxc,
µcµcìg:oi, cµcìg0g, µcìg:covJ + dat
gondja van vknek (dat) vmre (nom) (12)
µcììc ¸µcììgoc, cµcììgooJ habozik (12)
µcìoç, ouç, :o 1. tag, testrész; 2. dal, dallam
µcµoyµcvg → µoooc „meggyúrt”
µcµvgooi → µiµv¡oxc (20)
µcµ¡oµoi ¸µcµqoµoi, cµcµqoµgv, -, -,
cµcµ¡0gv, µcµ«:oçJ szid
µcv bizony, igen (5)
µcv ... óc míg ... addig, egyfelől ... másfelől, ...
pedig
µcv o6v egészen biztosan (13)
µcv:oi ámde, mindazonáltal (6)
µcvc ¸µcvc, cµcivo, µcµcvgxoJ marad (8)
µc:o + gen -val/vel (11)
+ acc után (14)
µc:o µixpov nemsokára (14)
µc:o-poììc (→ poììc) megváltoztat (9)
µc:opoìg, gç, g változás (17)
µc:oçu közben (20)
µc:ciµi (→ ciµi) + acc utána megy; büntet (20)
µc:pioç, o, ov mértékletes (20)
µc:pov, ou, :o mérték
Görög-magyar szójegyzék

228
µc:c«ov, ou, :o homlok, fejtető
µc¿piç ciç + acc egészen -ig (8)
µg ne(m) (5)
µgóoµcç semmiképp
µgìov, ou, :o alma (3)
µgv, µgvoç, o hónap (11)
µgviyç, iyyoç, g agyhártya (12)
µgpoç, o\, o comb (10)
µg:c-µg:c se-se (16)
µg:gp, µg:poç, g anya (11)
µio → cìç egy, egyetlen (11)
µixpoç, o, ov kis, kicsi (1)
µiµv¡oxc ¸µvgoc, cµvgoo, -, µcµvgµoi,
cµvgo0gv, -J act. említ, emlékeztet vmre (gen);
pass. emlékezik vmre (gen) (20)
µvgµg, gç, g emlék
µvgµovcuc rágondol, emlékezik (16)
µvgo:cio, oç, g lánykérés (6)
µoi¿cuc elcsábít (16)
µovov csak (12)
µovoç, g, ov egyedüli (6)
µcv csak nem? (10)

N

voi igen (9)
voic lakik
vo\ç, vccç, g hajó
vou:gç, ou, o hajós, tengerész (16)
vcovioxoç, ou, o fiatalember, legény (4)
vcxpoç, o, ov halott (13)
vcx:op, opoç, :o istenek itala (20)
vcµc ¸vcµc, cvciµo, vcvcµgxo, vcvcµg-
µoi, cvcµg0gv, -J act. legeltet; med. legel (3)
vcoyoµoç, ov ifjúházas (18)
vcoç, o, ov fiatal (6)
vc¡cìg, gç, g felhő (20)
vg xoi ou yc te is! jó napot neked is!
(visszaköszönéskor) (4)
vg¿c úszik (16)
vixoc ¸vixgoc, cvixgoo, vcvixgxo,
vcvixgµoi, cvixg0gv, vixg:covJ győz,
győztes lesz (6)
voµi¸c (voµic, cvoµioo, vcvoµixo,
vcvoµioµoi, cvoµio0gv, voµio:coçJ
szokott vmit tenni, hisz, gondol
voµi¸c:oi (pass) szokás(os dolog) (11)
vo\ç, vo\, o ész, lélek
v\v most (4)

5

çcvoç, g, ov idegen
çcvoç, ou, o vendégbarát (18)

O

o, g, :o a(z) (névelő; simulószó) (1)
oyxoç, ou, o teher (10)
óóc, góc, :oóc ez (közelre mutató nm) (6)
oóoç, o\, g út (7)
oióo perf ¸ciócvoi infinitivusJ tud, ismer (5)
oixcioç, o, ov saját (2)
oiµoi → oioµoi
oìvoç, ou, o bor
oioµoi ¸oigooµoi, -, -, -, çg0gv, -J vél,
gondol (7)
oìoç, oío, oìov amilyen (6)
oìoo«cp, oìo«cp oìov«cp amilyen például (6)
oxvcc habozik, óvakodik (20)
oììuµi ¸oìc, cìcoo, oìcìcxo/oìcìoJ
elpusztít, elpusztul (perf)
óìoç, óìg, óìov teljes, egész (5)
oµoioç, o, ov hasonló
oµoio:gç, :g:oç, g hasonlóság (20)
oµoµg:pioç, ov féltestvére közös anyától (13)
oµo:c¿voç, ov ugyanannak mestere (18)
óµcç azért, mégis (10)
ovoµo¸c ¸ovoµooc, cvoµooo, cvoµoxo,
cvoµooµoi, cvoµoo0gv, ovoµoo:oçJ +
acc + acc nevez vkt vmnek (3)
ovoµo, o:oç, :o név (9)
oçu0uµoç, ov ingerült, ideges (12)
oçuç, oçcio, oçu éles (12)
ó«¡ ahogyan (5)
o«o:cpoç, o, ov melyikük (függő kérdő nm) (5)
o«oioç, o, ov amilyen
o«oooç, g, ov amennyi (13)
o«o:c amikor (13)
ó«ou ahol (19)
ó«cç hogyan (függő kérdő nm) (7)
opoc ¸ccpcv impf, oqoµoi, cióov, ccpoxo,
copoµoi, c¡0gv, o«:oç/opo:oçJ act. lát;
pass. látszik, látható (4)
opyg, gç, g harag (2)
opyi¸c ¸opyio\µoi (pass), cpyioo, -,
cpyioµoi, cpyio0gv, opyio:covJ
act. haragít; pass. haragszik (12)
op0oç, g, ov helyes (13)
opoç, ouç, :o hegy (19)
opo¡oç, ou, o tető (11)
óç g ó aki, ami (vonatkozó nm) (3)
óo:iç, g:iç, ó :i ki, melyikük (függő kérdő nm);
minden, ami (3)
Görög-magyar szójegyzék

229
óoç amennyivel (20)
ó:i hogy (3)
ó::i = ó :i
o6 ahol (3)
o¡(x) nem (1)
o¡óoµcç semmiképp (10)
o¡óciç, o¡ócµio, o¡ócv senki, semmi,
semmilyen
xo:' o¡ócv semennyivel sem (6)
o¡xc:i még nem (9)
o¡xo\v akkor hát, szóval (10)
o6v 1. tehát, (így)hát (3) 2. biztosan, mindenesetre
(16) 3. tulajdonképpen (20)
o¡po, oç, g farok (15)
o¡povioç, o, ov égi (20)
o6ç, c:oç, :o fül (20)
o\:c ... o\:c ... sem ..., sem … (2)
o\:oç, o\:g, :o\:o ez (mutató névmás) (3)
o\:cç így (7)
o¡0oìµoç, o\, o szem (16)
o¡iç, o¡ccç, o kígyó (8)

H

«oyxoìoç, g, ov nagyon szép (14)
«oióio, oç, g játékszer (20)
«oióiov, ou, :o gyermek (16)
«oi¸c ¸«oiçoµoi, c«oioo/c«oiço, «c«oi-
xo/«c«oi¿o, «c«oioµoi/«c«oiyµoi,
c«oi¿0gv, -J játszik, lányok után fut (20)
:cp«vo «oi¸civ kb. „élvezni a szerelmet”
→ :cp«voç
«o0oi → «oo¿c
«o0oç, ouç, :o szenvedés
«oiç, «oióoç, o/g gyerek (7)
«oìoi régóta, régen (6)
«oìoio:ixoç, g, ov ügyesen birkózó (6)
«oììc ¸-, c«gìo, -, «c«oìµoi, -, «oì:oçJ
forgat, lendít (12)
«ovu nagyon (12)
«o««oç, ou, o nagypapa (16)
«opo + acc -nak/nek (3); alatt (13); -hoz/hez/
höz (14); ellenére, sértve vmit (18)
+ gen -tól/től (5)
«opo-yiyvoµoi (→ yiyvoµoi) + dat mellette
van, segít
«opo-óiócµi (→ óiócµi) átad (20)
«opoóoigv → «opoóiócµi (20)
«opoóoçoç, ov képtelen (11)
«op-oi:coµoi ¸«opoi:gooµoi,
«op¡:gooµgv, -, «o:¡:gµoi,
«op¡:g0gv, «opoi:g:oçJ kikönyörög (16)
«opo-xo:o-xìivc (→ xo:oxìivc) mellé
lefektet (20)
«opo-ìoµpovc (→ ìoµpovc) megkap,
átvesz (8)
«opcócxo → «opo-óiócµi
«opciµi (→ ciµi) jelen van, van vhol (13)
«opcp¿oµoi (→ cp¿oµoi) odamegy (8)
«op0cvcuc szűzként nevel (16)
«op0cvoç, ou, g szűz (8)
«oç, «ooo, «ov minden (6)
«oo¿c ¸«ciooµoi, c«o0ov, «c«ov0oJ átél,
elszenved, történik vele (15)
:i «o0cv, „mi lelte, hogy ...” (15)
«o:gp, «o:poç, o apa (11)
«ouoµoi ¸«ouooµoi, c«ouooµgv, -,
«c«ouµoi, c«ouo0gv, «ouo:covJ + gen v.
part abbahagy vmit (20)
«ci0c ¸«cioc, c«cioo, «c«cixo,
«c«cioµoi, c«cio0gv, «cio:oçJ rávesz,
meggyőz (11)
«civoc ¸«civgv inf., «civgoc, c«civgoo,
«c«civgxoJ éhes (17)
«cipo, oç, g próbálkozás, kísérlet
«cipoc ¸«cipooc, c«cipooo, «c«cipoxo,
«c«cipoµoi, c«cipo0gv, «cipo:covJ
1. + gen megpróbál (act és med egyaránt); próbára
tesz vkt; megtapasztal vmt (med) (5);
2. + acc kikezd vkvel (20)
«cìoyoç, ouç, :o tenger (9)
«cìoç közel
«cìc létezik
«cìcxuç, ccç, o bárd (i-tövű!) (12)
«cµ«c ¸«cµqc, c«cµqo, «c«oµ¡o,
«c«cµµoi, c«cµ¡0gv, «cµ«:oçJ küld (15)
«cv0cc gyászol (19)
«cpo + gen túl (20)
«cpi + gen -ról/ről (14)
«cpi-cp¿oµoi (→ cp¿oµoi) + ciç kilyukad
vhová (17)
«cpixc¿u:oi → «cpi¿cc + dat „eláraszt”,
„lenyűgöz” (5)
«cpi-«i«:c (→ «i«:c) + dat beleütközik (17)
«cpi-¿cc
¸-¿cc, -c¿co, -xc¿uxo, -xc¿uµoi,
-c¿u0gv, -¿u:oçJ + dat act. köréönt, ráönt;
pass. elborít, eláraszt (5)
«c:po, oç, g szikla (4)
«góoc ¸«gógooµoi, c«gógoo, «c«gógxoJ
ugrik, ugrál (12)
Görög-magyar szójegyzék

230
«i0gxoç, ou, o majom (1)
«ivc ¸«ioµoi, c«iov, «c«cxo, «c«cµoi,
c«o0gv, «o:oçJ iszik (20)
«i«:c ¸«coo\µoi, c«coov, «c«:cxoJ esik
«io:cuc megbízik (20)
«ìooµo, o:oç, :o fantom (20)
«ìoooc ¸«ìooc, c«ìooo, «c«ìoxo,
«c«ìooµoi, c«ìoo0gv, «ìoo:oçJ meg-
formáz, készít (20)
«ìcxc ¸«ìcçc, c«ìcço, «c«ìo¿o, «c«ìcy-
µoi, c«ìc¿0gv/c«ìoxgv, «ìcx:oçJ fon
«ìcc ¸«ìcuooµoi, c«ìcuoo, «c«ìcuxoJ
hajózik (7)
«ìgyg, gç, g ütés (12)
«ìgv bár (12)
«ìgpgç, cç + gen teli vmvel (16)
«ìgoiov közel (4)
«ìou:cc gazdag
«ìo\:oç, ou, o gazdagság
«o0cv honnan? mi miatt? (10)
«oicc ¸«oigoc, c«oigoo, «c«oigxo,
«c«oigµoi, c«oig0gv, «oig:oçJ csinál, +
kettős acc tesz vkt vmvé (7)
«oig:gç, o\, o költő
«oixiìoç, g, ov sokszínű, tarka (17)
«oioç, «oio, «oiov milyen?, melyik? (névelővel)
(3)
«oìi:ixoç, g, ov poliszban élő, közösségi
«oìuç, «oììg, «oìu sok (8)
c«i «oìu sokáig (20)
cx «oììo\ régóta (19)
:o «oììo többnyire (6)
«oìuµo0io, oç, g sokat tudás, az ismeretek
sokasága
«oìuoµµo:oç, ov sokszemű (9)
«ovoç, ou, o fáradság, munka (20)
«o:oµoç, o\, o folyó (1)
«o: = «o:c
«o:c (simulószó) 1. egyszer 2. valaha (is) (18)
o¡ ... «o:c soha (18)
«o:cpov ... g vajon ..., vagy pedig (5)
«ou bizonyára, szerintem (20)
«o\ hol? 3)
«ou valahol (9)
«poyµo, o:oç, :o dolog
«pox:coç, o, ov „teendő”, „amit tenni kell”
(15)
«po::c ¸«poçc, c«poço, «c«po¿o,
«c«poyµoi, c«po¿0gv, «pox:oçJ
cselekszik (15)
«pc«ci ¸«pcqci, c«pcqcvJ illik (6)
c«pc«cv „illett volna”
«po + gen előtt (4)
«poxuìivócoµoi leborul (20)
«po-«góoc (→ «góoc) (mások) előtt kiugrik
(18)
«poç + acc 1. -hoz/hez/höz, képest (1); 2. -
ra/re (16); 3. miatt, által (19)
+ gen „(az isten)ért” (könyörgésben) (13)
«poo-oyycììc (→ oyycììc) bejelent (10)
«poo-oyopcuc megszólít (4)
«poo-oyc (→ oyc) odahúz (20)
«poo-óc0ciç → «pooócc
«poo-ócc ¸-ógoc, cógoo, -ócócxo,
-ócócµoi, -cóc0gv, -óc:oçJ odakötöz (20)
«poo-cp¿oµoi (→ cp¿oµoi) + dat
meglátogat, felkeres vkt (6)
«pooxopgç, cç unalmas (17)
«poo-:o::c ¸-:oçc, -c:oço, -:c:o¿o,
-:c:oyµoi, -c:o¿0gv, -:ox:oçJ elrendel
(5)
«poo-¡cpc (→ ¡cpc) odavisz, ajánl
«poo-¡cpc ìoyouç ajánlatot tesz (20)
«po:cpov előbb (5)
«pc:oç, g, ov első (8)
«:cpov, o\, :o szárny
«\p, «upoç, :o tűz (11)
«uppi¿i¸c fegyvertáncot jár (12)
«cç hogyan? (4)

P

pçóioç, o, ov könnyű (12)
pcc ¸pugooµoi, cppugv, cppugxoJ folyik
(16)
pi«:c ¸piqc, cppiqo, cppi¡o, cppiµµoi,
cppi¡0gv, pi«:oçJ dob, hajít
piç, pivoç, g orr (20)
poóov, ou, :o rózsa
po«oìov, ou, :o bunkósbot (13)
pugvoi → pcc (aor act inf:) „folyni” (16)

l

oo¡gç, cç világos (13)
ocìivov, ou, :o zeller
ogµoivc ¸ogµovc, cogµgvo, ocogµoyxo,
ocogµooµoi, cogµov0gv, -J jelez (2)
oic«oc (el)hallgat (14)
oxoioç, o, ov ostoba, otromba (20)
oxcìoç, ouç, :o láb(szár) (15)
oxio, oç, g árnyék
oxo«cc figyel (5)
Görög-magyar szójegyzék

231
oxo:oç, ou, o árnyék, sötét (17)
oo¡oç, g, ov bölcs, jártas, tapasztalt (1)
oo¡c:o:oç legbölcsebb
o:cvc nyög (20)
o:c¡oç, ouç, :o koszorú
o:po:o«cóov, ou, :o hadsereg
o:pc¡c ¸o:pcqc, co:pcqo, co:po¡o,
co:poµµoi, co:po¡gv, o:pc«:oçJ fordít,
forgat
ouy-yiyvcoxc (→ yiyvcoxc) megbocsát
(20)
ouyyvcµg, gç, g bocsánat (20)
ouyyvco:oç → ouyyiyvcoxc (20)
ouy-xpu«:c (→ xpu«:c) elrejt
ouììcx:poç, ov ágytárs (20)
ouµ-«op-ciµi 1. vkvel együtt jelen van (7); 2.
mellette van, segít (14)
ouµ«cpicvc¿0goc:oi → ouµ«cpi¡cpc
ouµ-«cpi-¡cpc (→ ¡cpc) vele együtt
körbeforog (pass) (20)
ouµ-«c¡uxcç -o:oç → ouµ¡uc összenőtt
ouµ«ooiov, ou, :o lakoma, együttivás (14)
ouµ«o:gç, ou, o ivótárs (20)
ouµ¡cpoç, ov hasznos (12)
ouµ¡uc (→ ¡uc) act. együtt növeszt (tárgyas);
med-pass. együtt nő (tárgyatlan)
ouv-oxoìou0cc követ (7)
ouv-op«o¸c (→ op«o¸c) elragad (12)
ouv-óioxcuc együtt gyakorol diszkoszvetést
(19)
ouv-ciµi (→ ciµi) együtt van (13)
ouv-co:c → ouvciµi (20)
ouv-cx-«ìcc (→ «ìcc) együtt elhajózik
ouv-cp¿oµoi (→ cp¿oµoi) + dat egyesül,
együtt hál vkvel
ouv-0c:oç, ov összetett
ouvigµi (→ ígµi) megért, észrevesz (20)
ouv-igv = ouv-iciv → ouvigµi (20)
o¿cóov majdnem, szinte
o¿io:oç, g, ov szétváló, elágazó
oç¸c ¸ococ, cocoo, ococxo, ocoçoµoi,
coc0gv, oco:coçJ oltalmaz (9)
:o ocµo, ocµo:oç test

1

:oói = :oóc → óóc, góc, :oóc itt ezek
:oìg0cç = :o oìg0cç
:ov:o\0o = :o cv:o\0o
:o¡oç, ou, o sírhalom (19)
:o¿o alighanem, valószínűleg (20)
:c és (simulószó) (1)
:c – xoi is – is (1)
:cxvoc nemz (8)
:cìcu:oioç, o, ov végső (14)
:o :cìcu:oiov végül (14)
:cµvc ¸:cµc, c:cµov, :c:µgxo, :c:µgµoi,
c:µg0gv, :µg:oçJ vág
:cpoo:ioç, ov csodálatos (9)
:cp«voç, g, ov élvezetes, vidám
:c:op:oç, g, ov negyedik
:c:po«oóg:i négy lábon, négykézláb (15)
:c:u¿gxcvoi → :uy¿ovc (20)
:c¿vg, gç, g mesterség
:gìixo\:oç, :gìixou:g, :gìixo\:o ekkora
(12)
:gµcpov ma (14)
:i0gµi ¸0goc, c0gxo, :c0gxo, (xciµoi),
c:c0gv, 0c:oçJ helyez, tesz
:ix:c ¸:cçoµoi, c:cxov, :c:oxoJ szül (10)
:ivoooc ráz (12)
:iç, :i (:ivoç) ki? mi? (4)
:i yop oììo, „hisz mi mást (tennék)”,
természetesen (20)
:i miért? (6)
:iç, :i (:ivoç) valaki, valami (simulószó) (4)
:oi bizony, „láthatod”
:oiyopo\v ezért, így hát (15), most már tényleg
(18)
:oivuv akkor inkább (18)
:oio\:oç, :oiou:g, :oio\:o ilyen (5)
:oìµoc merészel (20)
:oçov, ou, :o íj
:o:c akkor (8)
:po\µo, o:oç, :o seb (11)
:pcµc remeg (4)
:pc¡c ¸:pcqc, c0pcqo, :c:po¡o, :c0poµ-
µoi, c:po¡gv, 0pc«:oçJ táplál, nevel (6)
:pc¿c ¸ópoµo\µoi, cópoµov, ócópoµgxoJ
fut
:pi:oç, g, ov harmadik (11)
:po«oç, ou, o mód (9)
:po¡g, gç, g étel (17)
:po¿oç, ou, o kerék (20)
:uy¿ovc ¸:cuçoµoi, c:u¿ov, :c:u¿gxoJ +
gen megkap, elér (20)
:u¿g, gç, g szerencse, véletlen (2)

Y

Görög-magyar szójegyzék

232
uppi¸c ¸uppic, \ppioo, \ppixo, \ppioµoi,
uppio0gv, uppio:covJ bűnt követ el (20)
uppio:gç, o\, o erőszakos alak (20)
uppio:ixoç, g, ov erőszakos, féktelen (20)
uyicio, oç, g egészség
\ócp, \óo:oç, :o víz (11)
uioç, uio\, o fia vknek (3)
u«op¿c (→ op¿c) van
u«cp + gen 1. felett, -on/en/ön (13); 2. -ról/ről,
kapcsolatban (16); -ért; védelmében, mellett
(18)
+ acc fölött (20)
u«cpoqio, oç, g mellőzés, visszautasítás (19)
u«o + gen által (4)
+ acc alatt, alá (12)
u«o-óoxpuc halkan sír (20)
u«o-ìoµpovc (→ ìoµpovc) elfog, feltételez,
vél, tart
u«o-µcióioc szelíden mosolyog (16)
u«o-µcvc (→ µcvc) eltűr (20)
\o:cpov később (8)

4

¡opµoxov, ou, :o gyógyszer (2)
¡cpc ¸oioc, gvcyxov/gvcyxo, cvgvo¿o,
cvgvcyµoi, gvc¿0gv, oio:oçJ 1. visz, hoz
(act) (3), elviszi magának (med) (4); 2. elvisel, tűr
(16)
¡cp(c) ióc „hadd lám!” (5)
¡cuyc ¸¡cuçoµoi, c¡uyov, «c¡cuyoJ
menekül (19)
¡gµi ¸¡goc, c¡gooJ mond, állít (4)
¡goi úgymond (simulószó) (4)
¡iìov0pc«oç, ov emberbarát (20)
¡iìcc ¸¡iìgoc, c¡iìgoo, «c¡iìgxo,
«c¡iìgµoi, c¡iìg0gv, ¡iìg:oçJ 1. szeret
2. csókol (20)
¡iìoxivóuvoç, ov veszélyt megvető (18)
¡iìoç, ou, o barát (2)
¡iìoç, g, ov kedves, barátságos
¡opoç, ou, o félelem
¡opcc visz
¡po¸c ¸¡pooc, c¡pooo, «c¡poxo,
«c¡pooµoi, c¡poo0gv, ¡poo:covJ
elmond, közöl (20)
¡poupcc őriz (8)
g ¡uo = ¡ug
¡ug, ¡ugç, g alak, test
¡uìo::c ¸¡uìoçc, c¡uìoço, «c¡uìo¿o,
«c¡uìoyµoi, c¡uìo¿0gv, ¡uìox:coçJ
őriz (14)
¡uc ¸¡uoc, c¡uooJ act. nemz, növeszt (tárgyas)
¡uoµoi ¸¡uooµoi, c¡uv, «c¡uxoJ med.
létrejön, növekszik (tárgyatlan)
¡cç, ¡c:oç, :o fény (17)

X
¿oipc üdvöz légy! jó napot! (köszönéskor) (4)
¿oìc«oç, g, ov nehéz (1)
¿oìxo\ç, -g, -o\v bronz (16)
¿ooµo, o:oç, :o nyílás, hasadék (8)
¿cip, ¿cipoç, g kéz
¿gpoç, o, ov özvegy (18)
¿0cç tegnap (14)
¿opoç, o\, o kar
¿oc ¸¿coc, c¿coo, xc¿cxo, xc¿coµoi,
c¿co0gv, ¿co:oçJ (sírhalmot) emel (19)
¿pgoµçócc jósol, jóslatot ad (8)
¿pgo:oç, g, ov derék, jóravaló (20)
¿povoç, ou, o idő
¿puoo\ç, g, o\v arany (14)
¿cpcc végződik (7)
¿cpoç, ou, o vidék

+

qcuógç, cç hamis
qiìoç, g, ov kopasz

O

cóiç, ivoç, g fájás, fájdalom (11)
cv, o6oo, ov → ciµi
cpo, oç, g 1. idő, ideje (5); 2. évszak (17)
cpooiv idejében (20)
µg cpooiv íxoi:o „ne érkezzen időben!”,
„ne sikerüljön neki!”
cç (hsúlytalan) I.(adverbium) 1. ahogyan, mint (5);
2. + mnév mennyire (11)
II.(kötőszó) 1. hogyan (függő kérdő
nm) (6); 2. mivel (8) 3. annyira hogy (19)
co«cp ahogyan (14); éppúgy, ahogy (5); mint (11)
co:c úgyhogy (12)
Tulajdonnevek

233
Tulajdonnevek


g Aiyu«:oç, Aiyu«:ou Egyiptom o Koóµoç, Koóµou Kadmosz
'Aiógç, 'Aióou Hadész, az Alvilág (ura) g Kopiv0oç, Kopiv0ou Korinthosz
o Aìcçovópoç Aìcçovópou Alexandrosz o Kpoviógç, Kpovióou Kronosz fia
(Parisz) trójai királyfi g Aoxoivo, Aoxoivgç lakón (spártai) nő
g Aìxµgvg, Aìxµgvgç Alkméné g Agóo, Agóoç Léda
o Aµ¡i:pucv, Aµ¡i:pucvoç Amphitrüón g Ag:c, Ag:o\ç Létó
o A«oììcv, A«oììcvoç Apollón o Mcvcìooç, Mcvcìoou Menelaosz
Apyo0cv Argoszból g Mvgµoouvg, Mvgµoouvgç Emlékezet
o ´Apyoç, ´Apyou Argosz, Ió százszemű őre g Moipo, Moipoç Sors
g ´Ap:cµiç, Ap:cµióoç Artemisz g Mo\oo, Mouogç Múzsa
A¿oioç, A¿oio, A¿oiov akháj, görög o Nciìoç, Nciìou Nílus
o Iovuµgógç, Iovuµgóou Ganümédész g Ncµco, Ncµcoç Nemea
g Aouìio, Aouìioç Daulia, Phókisz északi része g Nuµ¡g, Nuµ¡gç Nümpha
oi Acì¡oi, Acì¡cv Delphoi g N\oo, Nuooç Nüssza
g Agìoç, Agìou Délosz (sziget) o O¡povoç, O¡povo\ Ég
g Aixg, Aixgç a jog istennője o Hov, Hovoç Pán
Aiovuoioç, Aiovuoio, Aiovuoiov dionüszoszi Ho:p(oç, Ho:pço, Ho:p(ov atyai, ősi
g Aicvg, Aicvgç Dióné o Hìou:cv, Hìou:cvoç Plutón
g Liìci0uio, Liìci0uioç a szülés istennője o Hoociócv, Hoociócvoç Poszeidón
g Lipgvg, Lipgvgç a béke istennője o Hpioµoç, Hpioµou Trója királya
g Lììoç, Lììoóoç Görögország o Hu0cv, Hu0cvoç Püthón
Lvuoìioç, Lvuoìioio = Lvuoìiou Enüaliosz: g lcµcìg, lcµcìgç Szemelé
„a Harcias” (harci isten v. Arész mneve) g l«op:g, l«op:gç Spárta
Lpxcioç, Lpxcio, Lpxciov házvédő 4ciói««ióiov, 4ciói««ióiou 4ciói««iógç
(tkp. kerítésvédő) becézése
o ´Lpcç, ´Lpc:oç Szerelem, Szenvedély g 4puyio, 4puyioç Phrügia
g L¡voµio, L¡voµioç a törvényesség istennője g 4cxiç, 4cxióoç Phókisz (vidék Delphoi és
o Zcuç, Aioç Zeusz Thébai között)
o Hpoxìgç, Hpoxìcouç Héraklész oi Xopi:cç, Xopi:cv a báj istennői
g Ocµiç, Ocµióoç a rend istennője
Ogpoioç, Ogpoio, Ogpoiov thébai
g ´Ióg, ´Iógç Ida (hegy)
o 'Iµcpoç, Iµcpou Vágy
o Ivo¿oç, Ivo¿ou Inakhosz
g `Ioiç, ´Ioióoç Iszisz
Ioµopixoç (oivoç) iszmaroszi (bor)
Magyar-görög szószedet

234
Magyar-görög szószedet

Az egyes magyar szavak különböző görög megfelelőit pontosvesszők választják el egymástól, a
különböző lehetséges görög fordításokat csak abban az esetben jelölik számok, ahol a jelentésárnyalat
vagy a használat (pl. vonzat ) lényegesen különbözik. Vesszők választják el ugyanannak a görög
szónak különböző alakjait (főnevek esetében a genitivus-végződést és a névelőt). Zárójelben álló
betűkkel írva a magyar szó közelebbi meghatározása, a megfelelő jelentésárnyalat szerepel, zárójelben
dőlt betűvel szedve nyelvtani megjegyzések vannak (pl. szófajra utalók). Az igék kivételével megadtuk
a görög szavak szótári alakját, az igék szótári alakját (teljes averbóját) a görög-magyar szószedetben
kell visszakeresni.

A,Á

a(z) (névelő) o, g, :o
az (amaz) (távolra mutató nm)
cxcivoç, cxcivg, cxcivo
abbahagy vmit «ouoµoi+gen
ágytárs ouììcx:poç, ov
ahogyan 1. cç, 2. (éppen úgy, mint) co«cp; ó«¡
ahol o6, ó«ou
ajándék, ócpov, ou, :o
ajánlatot tesz «poo¡cpc ìoyouç
akar 0cìc, c0cìc, pouìoµoi
akarattól független (akarata ellenére)
oxouoioç, ov
akasztófavirág „o xoxio:o o«oìouµcvoç´
aki, ami (vonatkozó nm) 1. óç g ó, 2. (ami/aki csak;
minden(ki), aki/ami) óo:iç, g:iç, ó :i
akkor :o:c
akkor hát → tehát
akkor inkább → tehát
akkor viszont xoi µgv
alá u«o + acc
alak 1. (kinézet, kép) ióco, oç, g, 2. (termet)
¡ug, ¡ugç, g
alámerít po«:i¸c
alatt 1. (helyhat) u«o + acc; 2. (közben) (időhat)
«opo + acc
ezalatt cv :ooou:ç
áldoz 0uc
alighanem → talán
alkalmatlan oxoipoç, ov
alma µgìov, ou, :o
által 1. u«o + gen; 2. «poç + gen; 3. óio + acc
alvilág çógç, ou, o
amennyi o«oooç, g, ov
amennyiben → ha
amennyivel óoç
amiért óio:i
amikor 1. o«o:c, 2. (miután) c«ci
amilyen 1. oìoç, oío, oìov, 2.
o«oioç, o«oio, o«oiov, 3. (amilyen például)
oìoo«cp, oìo«cp oìov«cp
anarchia ovop¿io, oç, g
annyira, hogy → úgyhogy
annyival jobban ..., minél inkább µoììov ... óoç
anya µg:gp, µg:poç, g
apa «o:gp, «o:poç, o
arany ¿puoo\ç, g, o\v
árnyék oxio, oç, g, oxo:oç, ou, o
asszony → nő
átad «opoóiócµi
átél «oo¿c
átkozott xo:opo:oç, ov
átúszik óiovg¿oµoi
átváltoztat (megváltoztat) µc:opoììc,
cvoììo::c
az én ...m (birtokjel) cµoç, cµg, cµov
azonban → mégis; de
aztán (akkor) ci:o

B

-ba/be coc + gen; ciç + acc
bagolyszemű yìouxc«iç (f), yìouxc«ióoç
baj 1. (rossz) xoxov, o\, :o, 2. (kár) pìopg, gç, g
baleset óuo:u¿gµo, o:oç, :o
balszerencsés óuo:u¿cc
bán (sajnál) o¿0oµoi
-ban/ben cv + dat
bár xoi:oi, «ìgv
barát ¡iìoç, ou, o
barbár poppopoç, ov
bárcsak ci0c, ci yop, ci, cç
bárd «cìcxuç, ccç, o
barlang ov:pov, ou, :o
bátor(nak lenni) 0oppcc
becsap cço«o:oc
befogad óc¿oµoi
bejelent → hírül ad
Magyar-görög szószedet

235
belelép vmbe cµpoivc + dat
beleütközik «cpi«i«:c + dat
bent cvóov
beszéd ìoyoç, ou, o
beszél ìoìcc, ìcyc
bika (tehén/ökör) po\ç, pooç, o/g
bíró óixoo:gç, o\, o
birtok x:gµo, o:oç, :o
birtokol c¿c
bizony µcv, :oi
bizonyára (szerintem) «ou
bizonytalan oógìoç, ov
biztosan (mindenesetre) o6v
bocsánat ouyyvcµg, gç, g
-ból/ből 1. cx + gen; 2. (közül) o«o + gen
boldognak tart vm alapján µoxopi¸c + gen
bolond µo:oioç, o, ov
bor oìvoç, ou, o
borjú poióiov, ou, :o
bosszút áll vkn oµuvoµoi (med) + acc
bot pox:gpio, oç, g
bölcs oo¡oç, g, ov
bronz(ból való) ¿oìxo\ç, g, o\v
bunkósbot po«oìov, ou, :o
bűn oµop:io, oç, g
bűnt követ el uppi¸c
büntet µc:ciµi+ acc
büntetés óixg, gç, g

C

comb µgpoç, o\, o

Cs

csak µovov
csak nem? µcv, g
csalás nélkül oóoìcç
cselekszik «po::c, ópoc
csiklandoz yopyoìi¸c
csinál → cselekszik/tesz 1.
csodálatos :cpoo:ioç, ov, ócivoç, g, ov
csókol ¡iìcc
csorda → nyáj
csordás →pásztor

D

dallam µcìoç, ouç, :o
dárda óopu, óopo:oç, :o
de 1. (pedig) óc, 2. oììo, 3. o:op
déli szél No:oç, ou, o
demokratikus ógµo:ixoç, g, ov
derék ¿pgo:oç, g, ov
dicsekszik o¡¿cc
dicsekvés µcyoìou¿io, oç, g
dicsér c«oivcc
díj o0ìov, ou, :o
diszkosz óioxoç, ou, o
diszkoszt vet óioxcuc
együtt gyakorol diszkoszvetést ouvóioxcuc
dolgozik cpyo¸oµoi
dolog «poyµo, o:oç, :o, cpyov, ou, :o
döntés → ítélet
döntőbíró → bíró

E,É

ébren van oypu«vcc
egészség uyicio, oç, g
égi o¡povioç, o, ov
egy cìç (cvoç), µio (µioç), cv (cvoç)
egyébként oììcç
egyedüli µovoç, µovg, µovov
egyenesen vmi felé c¡0u + gen
egyenesen c¡0uç
egyesül → együtt hál
egyfelől ... másfelől µcv ... óc
egyik 1. (kettő közül) c:cpoç, o, ov, 2.
(egyik...másik...) oììoç ... oììoç...
egyszer (egykor) → valamikor
egyszerre 1. (ugyanakkor) xo:o :o o¡:o, 2.→
együtt
egyszerű o«ìo\ç, g, o\v
együtt óµo
együtt hál vkvel ouvcp¿oµoi + dat
együtt körbeforog ouµ«cpi¡cpc
együtt van ouvciµi
éhes «civoc
ékesít xooµcc
ekkora :gìixo\:oç, :gìixou:g, :gìixo\:o
él ¸oc
elcsábít µoi¿cuc
eldob ovoppi«:c, o«oppi«:c
eldönt xpivc
elefántcsont cìc¡ov:ivoç, g, ov
elegendő cçopxcc
elereszt o¡igµi
éles oçuç, oçcio, oçu
élet pioç, ou, o
életerő 0uµoç, o\, o
elfog (fogva tart) xo:c¿c
elfogatik (fogságba esik) oìioxoµoi + dat
elfordít o«oo:pc¡c
Magyar-görög szószedet

236
elfordul o«oo:pc¡oµoi
elhagy (o«o)ìci«c
elhoz (ovo)xoµi¸c
elintéz xo:o«po::oµoi
eljegyez cyyuoc
elkerüli a figyelmét vmi vkinek ìov0ovc+
participium + acc
ellenére «opo + acc
ellenkezik ov:iìcyc
ellentétes vmvel cvov:ioç, ov + dat
elmegy o«ciµi (ciµi)
elmesél → hírül ad/mesél
elmond (közöl) ¡po¸c
elold ìuc
előbb «po:cpov
élőlény ¸(ov, ¸çou, :o
előtt «po + gen
elpusztít ovoipcc, o«oììuµi
elrabol op«o¸c, ouvop«o¸c,
elrendel → parancsol
első «pc:oç, g, ov
elszenved → átél
eltalál xo:opoììc
eltávozik o«cp¿oµoi
élvez vmt o«oìouc + gen
elvisel → tűr
elviselhetetlen o¡opg:oç, ov
elvisz o«oxoµi¸c
elzár c«i¡poooc
ember ov0pc«oç, ou, o
emberbarát ¡iìov0pc«oç, ov
emel (sírhalmot) ¿oc
emlék µvgµg, gç, g
emlékezik µiµv¡oxoµoi+ gen; µvgµovcuc + gen
említ µiµv¡oxc+ gen
én cyc
én bizony, a magam részéről cycyc
éppúgy, ahogy → ahogyan
érdemes vmre oçioç, o, ov + gen
érdemesnek tart oçioc
érett oxµoioç, o, ov
érkezik gxc, cp¿oµoi
erőszakos 1. pioioç, o, ov, 2. uppio:ixoç, g, ov
erőszakos alak uppio:gç, o\, o
-ért 1.(védelmében) u«cp + gen 2.
(könyörgésben) «poç + gen
értő c«io:oµcvoç, g, ov + acc
érzéketlen (a szép és jó iránt) o«cipoxoìoç, ov
és xoi, :c (simulószó)
ész vo\ç, vo\, o
észrevesz oio0ovoµoi, ouvigµi
nem vesz észre 1. oyvocc, 2. (vmi elkerüli a
figyelmét vkinek) ìov0ovc+ participium + acc
étel :po¡g, gç, g
év c:oç, ouç, :o
évente xo: c:oç
évszak cpo, oç, g
ez (mutató
nm) óóc, góc, :oóc, o\:oç, o\:g, :o\:o
ezentúl :o ìoi«ov
ezért (így hát) :oiyopo\v

F

fájdalom 1. (fájás) cóiç, ivoç, g, 2. (bánat)
ìu«g, gç, g
falusi oypoixoç, g, ov
fantom «ìooµo, o:oç, :o
fáradság «ovoç, ou, o
farok o¡po, oç, g
fegyveres cvo«ìoç, ov
fehér ìcuxoç, g, ov
fej xc¡oìg, gç, g
fél ócóio (perf)
fele vmnek gµiouç, cio, u
felegyenesít ovop0oc
félelem ¡opoç, ou, o
felelős vmiért oi:ioç, o, ov + gen
felemel 1. ovoipcc, 2. (megfog) ovoìoµpovc
feleség → nő
feleségül ad → eljegyez
felett u«cp + gen
felhő vc¡cìg, gç, g
felkeres vkt 1. «poocp¿oµoi + dat; 2. (találkozik)
o«ov:oc
féltékeny ¸gìo:u«oç, ov
féltékeny(kedik) ¸gìo:u«cc
felvág ovo:cµvc
fent ovc
fény ¡cç, ¡c:oç, :o
férfi, férj ovgp, ovópoç, o
fia vknek uioç, o\, o
fiatal vcoç, o, ov
fiatal(nak lenni) gpoc
fiatalember vcovioxoç, ou, o, µcipoxiov, ou, :o
figyel oxo«cc, o0pcc
finom bőrű o«oìoç, g, ov
fivér oócì¡oç, o\, o
fojtogat oy¿c
folyik pcc
folyó «o:oµoç, o\, o
fon «ìcxc
föld yg, ygç, g
Magyar-görög szószedet

237
fölött u«cp + acc
fut :pc¿c
fül o6ç, c:oç, :o

G

gazdagság «ìo\:oç, ou, o
gondja van vmire → törődik vmivel
gondoz → szolgál
görög Lììgv, gvoç
gurít xuìivóc

Gy

gyakorol ooxcc
gyalázatos oio¿poç, o, ov
gyászol «cv0cc
gyenge µoìoxoç, g, ov
gyermek «oiç, «oióoç, o/g, «oióiov, ou, :o
gyógyszer ¡opµoxov, ou, :o
győz vixoc

H

ha ci, cov = gv
habozik 1. (halogat, készül) µcììc, 2. (óvakodik)
oxvcc
hadsereg o:po:o«cóov, ou, :o
hajós vou:gç, ou, o
hajózik «ìcc
hajszál xoµg, xoµgç, g
halandó ppo:oç, ov, 0vg:oç, g, ov
halász oìicuç, ccç, o
halhatatlan o0ovo:oç, ov
halhatatlanság o0ovooio, oç, g
hall oxouc
hallgat oic«oc
háló óix:uov, ou, :o
hálószoba 0oìoµoç, ou, o
halott vcxpoç, o, ov
hamis qcuógç, cç
hanem → de 2.
harag opyg, gç, g
haragít opyi¸c
haragszik opyi¸oµoi (pass)
harcol vkvel µo¿oµoi + dat
harmadik :pi:oç, g, ov
has yoo:gp, yoo:poç, g
hasított patájú ói¿gìoç, ov
hasonló oµoioç, o, ov
hasonlóság oµoio:gç, g:oç, g
hasznos ouµ¡cpoç, ov
hátrahagy xo:oìci«c
hattyú xuxvoç, ou, o
házasság yoµoç, ou, o
hegy opoç, ouç, :o
helyes op0oç, g, ov
helyett ov:i + gen
Héraklészre! µo :ov Hpoxìco
hiba → bűn
hibás → felelős
hibáztat → vádol
hihetetlen o«io:oç, ov
híján van vminek ócc, ócoµoi + gen
nincs híján vmnek ovc«iócgç, cç+ gen
hírnév óoço, gç, g
hírnök oyycìoç, ou, o
hírül ad
oyycììc, (bejelent) «poooyycììc, (elmesél)
o«oyycììc
hiszen yop
hív xoìcc
hogy (kötőszó) ó:i
hogy miért (függő kérdő nm) xo0o:i
hogyan (függő kérdő nm) ó«cç, cç
hogyan? (kérdő nm) «cç
hol? «o\
homlok µc:c«ov, ou, :o
hónap µgv, µgvoç, o
honnan? «o0cv
hosszú µoxpoç, o, ov
hoz → visz
-hoz/hez/höz «opo + acc; «poç + acc
hullámossá tesz xuµoivc
hullámzik xuµoivc
húz cìxc

I,Í

ibolya iov, ou, :o
idegen çcvoç, g, ov
idejében cpooiv
idő 1. ¿povoç, ou, o, 2. (időszak, ideje vminek)
cpo, oç, g
ifjúházas vcoyoµoç, ov
ifjúság gpg, gç, g
-ig o¿pi + gen
egészen –ig µc¿piç ciç + acc
igaz oìg0gç, cç
igazán :oìg0cç
igazságos → jogos
igazságtalan → jogtalan
igen voi
igényt tart rá ov:i«oicoµoi
így o\:cç
Magyar-görög szószedet

238
íj :oçov, ou, :o
ikrek óióuµoi, cv, oi
illik «pc«ci
ilyen :oio\:oç, :oiou:g, :oio\:o
imádkozik c\¿oµoi
imént op:icç, op:i
inkább µoììov
innen cv:c\0cv
is xoi, (is ... is) ...:c, xoi
ismét o60iç
ismer → tud 1.
isten 0coç, o\, o 2. isten(ség) óoiµcv, ovoç, o
istennő 0co, oç, g
iszik «ivc
ítél 1. óixo¸c + dat; 2. óioyiyvcoxc, 3.→
eldönt
ítélet 1.
yvcoiç, ccç, g, óixg, gç, g, xpioiç, ccç, g,
2. (ellene hozott ítélet) xo:oóixg, gç, g
ivócsésze cx«cµo, o:oç, :o
ivótárs ouµ«o:gç, ou, o

J

jár poói¸c
játékszer «oióio, oç, g
játszik «oi¸c
jelen van «opciµi
jelez ogµoivc
jó oyo0oç, g, ov
jobb oµcivcv, ov
jogegyenlőség ioo:iµio, oç, g
joggal (érthetően) cixo:cç
jogos óixoioç, o, ov
jogosnak tart →érdemesnek tart
jogtalan oóixoç, ov
jól c6
jóslás µov:ixg, gç, g
jut → megy

K

kapcsolatos vkivel xo:o + acc
kár (baj) pìopg, gç, g
kar (kórus) ¿opoç, o\, o
kecske oiç, oiyoç, g
kedves ¡iìoç, g, ov
kedvese vkinek cpcµcvoç, ou, o
kell óci
kellemes góuç, cio, u
kelletlenül ogócç
kentaur i««oxcv:oupoç, ou, o
kényszerít ovoyxo¸c
képes vmire óuvoµoi
képesség óuvoµiç, ccç, g
képest (vhez) «poç + acc
képmás cixcv, cvoç, g
képtelen (hihetetlen) «opoóoçoç, ov
kér 1. (vkit vmit megtenni) ócoµoi acc + inf; 2.
(vkitől) oi:cc + «opo + gen 3. oçioc, 4. →
imádkozik
kerék :po¿oç, ou, o
keres ¸g:cc
keresztül óio + gen
keresztülmegy óio«cpoc
később \o:cpov
készít «ìoooc
kettévág 1. óio:cµvc, 2. (szétválaszt) óioipcc
kettő óuo
kevesebb cìo::cv, ov
kéz ¿cip, ¿cipoç, g
ki, melyik? (függő kérdő nm) óo:iç, g:iç, ó :i
ki? mi? (kérdő nm) :iç, :i (:ivoç)
kígyó o¡iç, ccç, o
kihúz ovoo«oc
kikezd vkvel «cipoc+ acc
kilyukad vhová «cpicp¿oµoi + ciç
kinézet → alak 1.
királyi pooiìixoç, g, ov
kis µixpoç, o, ov
kísérlet → próbálkozás
kiugrik (mások előtt) «po«góoc
kiúszik cxvcc
kíván 1. cpoc + gen; 2. → akar
kivéve cx:oç
kizavar vhonnan o«c0cc + gen
kopasz qiìoç, g, ov
koponya xpoviov, ou, :o
kormányos xupcpvg:gç, ou, o
kő ìi0oç, ou, o
költő «oig:gç, o\, o
könny óoxpuov, ou, :o
könnyű pçóioç, o, ov
könyörög 1. ixc:cuc, 2. (kikönyörög)
«opoi:coµoi
környékén xo:o + acc; oµ¡i + acc
követ oxoìou0cc + dat;
ouvoxoìou0cc, c¡c«c + dat; c«oµoi + dat
közben µc:oçu
közel cyyuç, «cìoç, «ìgoiov
közéleti «oìi:ixoç, g, ov
község ógµoç, ou, o
kutyaarcú xuvo«pooc«oç
küld o«oo:cììc, «cµ«c
Magyar-görög szószedet

239
különbség óio¡opov, ou, :o

L

láb(szár) oxcìoç, ouç, :o
láda xipc:oç, o\, o
lakik voic
lakoma 1. (együttivás) ouµ«ooiov, ou, :o 2.
(vacsora) óci«vov, ou, :o
lakón (spártai) Aoxcv, cvoç, o
lángra gyújt ovo¡ìcyc
lány xopg, gç, g
lánya vknek 0uyo:gp, 0uyo:poç, g
lát opoc
látogatás 0co, 0coç, g
látvány 0co, 0coç, g
leborul «poxuìivócoµoi
leereszt xo0igµi
lefekszik xo:oxìivoµoi
lefektet xo:oxìivc
lefelé fúj xo:o«vcc
lefolyik xo:oppcc
legel(észik) vcµoµoi (med)
legeltet vcµc
lehetetlen oóuvo:oç, ov
lélek 1. → életerő, 2. → ész
lemegy xo:cp¿oµoi
lenyilaz xo:o:oçcuc
lépked → jár
lerészegít µc0uoxc
létrejön yi(y)voµoi
líra ìupo, oç, g
o. l ovas í««ioç, o, ov

M

ma :gµcpov
maga o¡:oç, o¡:g, o¡:ov + névelős főnév
magány cpgµio, oç, g
magasság µcyc0oç, ouç, :o
magzat cµppuov, ou, :o
majdnem o¿cóov
majom «i0gxoç, ou, o
már góg
marad µcvc
más c:cpoç, c:cpo, c:cpov
másik 1. oììoç, oììg, oììo, 2. → egyik
második ócu:cpoç, ócu:cpo, ócu:cpov
még c:i
még nem o¡xc:i
megakadályoz xcìuc
megbízik «io:cuc
megbocsát ouyyiyvcoxc
megbűnhődik óixgv óiócµi
megbüntet xoìo¸c
p. megcsókol xuvcc
megelégszik vmvel oyo«oc + dat
megért ouvigµi
megfog (kézbe vesz) ìoµpovc, ovoìoµpovc
megformáz «ìoooc
meggyőz → rávesz
meghal o«o0v¡oxc, o«oììuµoi
megharagszik oyovox:cc, opyi¸oµoi
megint o60iç
mégis óµcç
megítél → ítél
megjelenik vk előtt → találkozik vkivel
megkap :uy¿ovc + gen
meglátogat → felkeres vkt
megment oç¸c
megöl o«o-x:civc, o«-oììuµi
megpróbál vmt c«i¿cipcc+dat;
«cipoc/«cipooµoi(med)+ gen
megszáll → elfog
megszólít «poooyopcuc
megtölt cµ«iµ«ìgµi
megváltoztat → átváltoztat
megy 1. cp¿oµoi, 2. ciµi 3. → jár
menj már! o«oyc
melléfektet «opoxo:oxìivc
mellette van (segít) «opoyiyvoµoi + dat;
ouµ«opciµi
mellőzés u«cpoqio, oç, g
méltatlan ovoçioç, ov
méltó → érdemes
melyik (függő kérdő nm)
o«o:cpoç, o«o:cpo, o«o:cpov, «oioç, «oio,
«oiov (névelővel)
menekül ¡cuyc
mennydörgés ppov:g, gç, g
mennyire cç + mnév
merészel :oìµoc
merev (mozdulatlan) o:cvgç, cç
mert óio:i
mérték µc:pov, ou, :o
mértékletes µc:pioç, o, ov
mesél óigycoµoi, o«oyycììc
mesterség :c¿vg, gç, g
meztelen yuµvoç, g, ov
miatt cvcxo + gen (névutó); óio + acc; «poç + gen
mi miatt? «o0cv
miért? :i
míg ... addig... µcv ... óc ...
mígnem co:c + fut
Magyar-görög szószedet

240
mikor (kötőszó) → amikor
milyen?, melyik? «oioç, «oio, «oiov (névelővel)
mindegyik cxoo:oç, g, ov
minden «oç, «ooo, «ov
minden, ami óo:iç, g:iç, ó :i
mindig oici, oci
mindketten oµ¡c, oµ¡o:cpoç, o, ov
mint 1. (középfok után) g, 2. (úgy, mint; mintegy)
cç, 3. (mint olyan, aki; -ként) ó:c
miután c«ci, c«cióg
mivel (kötőszó) cç, c«ci
mód :po«oç, ou, o
mond ìcyc, ¡gµi
mosolyog (szelíden) u«oµcióioc
most v\v
munka 1. cpyov, ou, :o, 2. → fáradság
mutat ócixvuµi

N

nagy µcyoç, µcyoìg, µcyo
nagybáty 0cioç, ou, o
nagyobb µci¸cv, µci¸ov
nagyon µoìo, «ovu
nagyon szép «oyxoìoç, g, ov
nagypapa «o««oç, ou, o
-nak/nek «opo + acc
nap gìioç, ou, o
ne µg
negyedik :c:op:oç, g, ov
négykézláb :c:po«oóg:i
néha cvio:c
nehéz ¿oìc«oç, g, ov
nektár vcx:op, opoç, :o
nem o¡(x), µg
nemsokára µc:o µixpov
nemz ycvvoc
név ovoµo, o:oç, :o
nevel :pc¡c
nevez vkt vmnek ovoµo¸c + acc + acc; x졸c
néz pìc«c, oxo«cc, o0pcc
noha xoi:oi
nő yuvg, yuvoixoç, g
nővér oócì¡g, gç, g
növeszt ¡uc

Ny

nyáj oycìg, gç, g
nyílás ¿ooµo, o:oç, :o
nyilvánvalóan ógìov ó:i
nyög o:cvc
nyugati szél Zc¡upoç, ou, o
nyugodt → bátor

O,Ó

odahúz «poooyc
odakötöz «pooócc
ok oi:iov, ou, :o
ok nélkül oìoycç
okozója vminek → felelős
oltalmaz → megment
oltár pcµoç, o\, o
olvas c«iìcyoµoi
-on/en/ön c«i + gen; u«cp + gen
oroszlánbőr ìcov:g, gç, g
orr piç, pivoç, g
ostoba oxoioç, o, ov
oszt o«ovcµc
ott cxci, cv0o
ottaniak oi cxci

Ö,Ő

ő 1. (távolra mutató nm)
cxcivoç, cxcivg, cxcivo, 2. (személyes nm acc, gen,
dat) o¡:oç, o¡:g, o¡:ov
ökör → bika
öl xoì«oç, ou, o
önmagát (visszaható nm) cou:ov, cou:gv, cou:o
öreg ycpcv, ov (ycpov:oç)
őriz ¡poupcc, ¡uìo::c
őrült µoivoµoi
összetett ouv0c:oç, ov
özvegy ¿gpoç, o, ov

P

pajzs oo«iç, ióoç, g
parancsol xcìcuc + acc + inf; «poo:o::c
partra szállás o«opooiç, ccç, g
pásztor pouxoìoç, ou, o
pedig (µcv) ... óc
pillanat (nehéz pillanat) xoipoç, o\, o
poliszban élő «oìi:ixoç, g, ov
pontosan oxpipcç
próbálkozás «cipo, oç, g

R

-ra/re 1. «poç + acc; 2. (vmi céljából) c«i + acc
ráadásul xoi :o\:o
rabja lesz vminek → elfogatik
rabszolga x:gµo, o:oç, :o
Magyar-görög szószedet

241
ráír c«iypo¡c
rálök cvocic
ránéz o¡opoc ciç+acc
rávesz «ci0c
régóta cx «oììo\, «oìoi
rejt xpu«:c
remeg :pcµc
rendben (=jól van) c6 yc
révén → által 3.
-ról/ről 1. «cpi + gen 2. (kapcsolatban) u«cp + gen
rossz xoxoç, g, ov
rózsa poóov, ou, :o
rövid ppo¿uç, ppo¿cio, ppo¿u
rövid idő alatt cv ppo¿ci

S

saját oixcioç, o, ov
se …,se … µg:c…µg:c…
seb :po\µo, o:oç, :o
segít → mellette van
sem ..., sem ... o\:c ... o\:c ...
¿. semmi képp µgóoµcç, o¡óoµcç
senki, semmi o¡óciç, o¡ócµio, o¡ócv
semmivel (semennyivel) xo:' o¡ócv
sikertelen o«o:uy¿ovc
sír óoxpuc, (halkan sír) u«oóoxpuc
sirat c«oio¸c + dat
sírhalom :o¡oç, ou, o
sisak xopuç, u0oç, g
soha o¡ «o:c
sok «oìuç, «oììg, «oìu
sokáig c«i «oìu
sokszínű «oixiìoç, g, ov
sorban cçgç

Sz

szabad vmit csinálni co:iv + inf
szándékosan cçc«i:gócç
szárny «:cpov, o\, :o
szarv xcpoç, xcpo:oç, :o
szégyell oio¿uvoµoi + inf./participium;
oiócoµoi+ inf
szél ovcµoç, ou, o
szem o¡0oìµoç, o\, o
szemét lesüti xo:g¡gç, cç
szentély icpov, o\, :o
szenvedés «o0oç, ouç, :o
szép xoìoç, g, ov
szépség 1. (a szép) xoìov, o\, :o, 2.(szép kinézet)
c¡µop¡io, oç, g, xoììoç, ouç, :o
szép virágú c¡ov0gç, cç
szerelmes vkibe cpoc + gen
szerelmi cpc:ixoç, g, ov
szerencse :u¿g, gç, g
szerencsétlen xoxoóoiµcv, ov, o0ìioç, o, ov
szeret ¡iìcc, cpoµoi, cpoc
szeretet nélküli ovcpoo:oç, ov
szeretett cpo:oç, g, ov
szerint xo:o + acc
szerte xo:o + acc
szid µcµ¡oµoi
szikla «c:po, oç, g
szívesen góccç
nem szívesen → kelletlenül
szó ìoyoç, ou, o
szokott c0c
szolga 0cpo«cv, ov:oç, o
szolgál 0cpo«cuc
szomjas óiqoc
szomorít ovioc
szomorkodik oviooµoi (pass)
szóval o¡xo\v
szörnyű ócivoç, g, ov
szül :ix:c, ycvvoc
szüntelen o«ouo:oç, ov
szűz «op0cvoç, ou, g
szűzként nevel «op0cvcuc
szüzességétől megfoszt óioxopcc

T

tag (testrész) µcìoç, ouç, :o
talál c¡pioxc
találkozik cv:uy¿ovc + dat; o«ov:oc + dat
talán iocç, :o¿o
tanít óióooxc
tanul µov0ovc, óióooxoµoi (med, pass)
tapasztalat cµ«cipio, oç, g
táplál :pc¡c
tarka → sokszínű
tegnap ¿0cç
tehát o6v, o¡xo\v, :oivuv
tehén 1. → bika; 2. (tehénüsző) óoµoìiç, ccç, g
teher oyxoç, ou, o
teli vmvel «ìgpgç, cç + gen
teljes óìoç, g, ov
tenger «cìoyoç, ouç, :o, 0oìoooo, gç, g
terem (termést hoz) ovoóiócµi
terhes xuc, xucc
természetes 1. (dolog) cixoç, o:oç, :o, 2.
(természetes, hogy) cixoç co:i
test 1. ocµo, o:oç, :o, 2. (termet) ¡ug, ¡ugç, g
Magyar-görög szószedet

242
tesz 1. (csinál) «po::c, «oicc; 2. (vkit vmivé)
«oicc + kettős ac; 3. (helyez) :i0gµi
tető opo¡oç, ou, o
tetszik ovóovc
tett cpyov, ou, :o
tiszta xo0opoç, o, ov
tisztel (szolgál) 0cpo«cuc
tíz ócxo
-tól/től o«o + gen; «opo + gen
többi (innentől kezdve) :o cv:c\0cv
többnyire :o «oììo
tönkre tesz óio¡0cipc
törődik vki (dat) vmivel (nom) µcìci (µoi :ivoç)
nem törődik oµcìcc
történik vkivel vmi (elszenved vmit) «oo¿c
mi történt vele/mi lelte, hogy ... :i «o0cv,
tud 1. (ismer) oióo 2. (van mit csinálnia) c¿c +
inf; 2. (képes vmit csinálni) óuvoµoi
tudatlanság oyvoio, oç, g
tulajdonképpen o6v
túl vmin «cpo + gen
tükör coo«:pov, ou, :o
tűnik óoxcc
tűr u«oµcvc, ¡cpc
tüstént o¡:ixo
tűz «\p, «upoç, :o

U,Ú

udvarol (játszva) «oi¸c
ugrik «góoc
ugyan 1. (kérdőszó után) óoi, 2. (elvégre, bizony)
yc (simulószó)
ugyanannak mestere oµo:c¿voç, ov
ugyanakkor → egyszerre
ugyanaz o o¡:oç
ugyanis yop
úgyhogy co:c, cç
új xoivoç, g, ov
újszülött op:i:oxoç, ov
unalmas «pooxopgç, cç
úr ovoç, ox:oç, o
uralkodik vmin/vkin op¿c + gen
úrnő óco«oivo, gç, g
úszik vg¿c
út oóoç, o\, g
után µc:o + acc
utánamegy µc:ciµi + acc

Ü,Ű

üdvöz légy (köszönéskor) ¿oipc
ügyes ycvvoioç, o, ov
ütés «ìgyg, gç, g
űz cìouvc

V

vad oypioç, o, ov
vadászat 0gpo, oç, g
vádol vm miatt oi:iooµoi + inf
vagy (kötőszó) g
vágy 1. c«i0uµio, oç, g, 2. (szerelmi)
cpcç, cpc:oç, o
vágyik 1. c«i0uµcc, 2. (szerelmes vkbe) cpoc +
gen
vajon (függő kérdésben) 1. ci, 2. (vajon... vagy
pedig) «o:cpov ... g
-val/vel µc:o + gen
valaha → valamikor
valahol «ou (simulószó)
valaki :iç, :i (:ivoç) (simulószó)
valamikor «o:c (simulószó)
válaszol o«oxpivoµoi
válik vmivé yi(y)voµoi
valószínű → természetes
változás µc:opoìg, gç, g
van ciµi, yi(y)voµoi 2. (van neki) → birtokol 3.
(vhogyan van) c¿c + adverbium
városi oo:ixoç, g, ov
véghez visz cpyo¸oµoi
végső :cìcu:oioç, o, ov
végül :o :cìcu:oiov
végződik ¿cpcc
vél oioµoi, oiµoi, gycoµoi
véletlen → szerencse
vendégbarát çcvoç, ou, o
verseny oycv, cvoç, o
versenyez oycvi¸oµoi
veszélyt megvető ¡iìoxivóuvoç, ov
vezet oyc, gycoµoi + dat
vezető gycµcv, ovoç, o
vidám :cp«voç, g, ov
vidék ¿cpoç, ou, o
világ xooµoç, ou, o
világos oo¡gç, cç, ógìoç, g, ov
villám oo:po«g, gç, g, xcpouvoç, o\, o
virág ov0oç, ouç, :o
visszatér c«ovcp¿oµoi
visszautasítás → mellőzés
visz, hoz 1. ¡cpc, 2. (elviszi magának)
¡cpoµoi, 3. (hord) xoµi¸c
víz \ócp, \óo:oç, :o
vizsgál cçc:o¸c
Magyar-görög szószedet

243
vizsgálat cçc:ooiç, ccç, g
vonzó iµcp:oç, g, ov, cpc:ixoç, g, ov

Z

zavar cvo¿ìcc
zeller ocìivov, ou, :o
Nyelvtan

244
Nyel vtan
Bevezetés
A görög ábécé
A zenei hangsúl y: él es, haj t ot t, tompa

1. Névszóragozás
II. o-tövű dekl i náci ó
A zenei hangsúl y
(1) a névszók hangsúl yozása
(2) a si mul ószó és a hangsúl ytal an szó

2. Névszóragozás
(1) I. dekl i náci ó: g-végűek
(2) o purum
( 3) a nével ő
Igeragozás
(1) j el en i dő (prae sens i mperf ect um)
(2) főnévi i genév ( i nf i ni t i vus i mperf e ct us)
A zenei hangsúl y
(1) A névszók hangsúl yozása
(2) az i gék hangsúl yozása
(3) az co:i/co:i hangsúl yozása
Szórend: j el ző és j el zett szó szórendj e

3. Igeragozás
(1) fel szól í tó mód (i mperat i vus) S/2 é s P/2
(2) a l éti ge j el en i dej e
Névszóragozás
(1) mutat ó névmás
(2) vonatkozó névmás
(3) személ yes névmás S/3 és P/3
(4) az o-tövűek vocat i vusa
Szórend: a bi rtokos szórend
Írásj el ek

4. Igeragozás
(1) a j el en i dő (praes ens i mperf e ct um) medi o-passzí v ragozása
(2) o-tövűek összevonása jelen (praesens imperfectum) időben
Névszóragozás
( 1) hí mnemű gç, oç-végűek
(2) III. dekl i náci ó, mással hangzó-tövűek ragozása
(a) v-t övűek
(b) K-hangúak: x-, y- és ¿-t övűek
(3) személ yes névmás S/1, S/2, P/1 és 2
A zenei hangsúl y
(1) a névszók hangsúl yozása
Nyelvtan

245
(2) a kétszótagú si mul ószók hangsúl yozása

(3) hangsúl yozás összevonáskor

5. Névszóragozás
(1) T-hangúak (:-, ó- és 0-tövűek)
(2) v:-t övűek
(3) i/c-tövűek
(4) v-t övűek: középfokú mel l éknevek
Igeragozás
c-tövűek összevonása jelen (praesens imperfectum) időben
Mel l éknevek fokozása és ragozása
A zenei hangsúl y: másodhajtott névszók
Határozószó (adve rbi um)

6. Névszóragozás
(1) p-t övűek
(2) o-t övűek
(3) o i mpurum
(4) part i ci pi um i mperf ec t um act i vum
(5) part i ci pi um i mpe rf e ct um medi o- pas si vum
(6) rendhagyó al akok: «oç «ooo «ov
Igeragozás
(1) praet e ri t um i mpe rf ect um act i vum
(2) aori st os
( a) erős aori st os
( b) gyenge vagy szi gmás aori st os

7. Igeragozás
(1) f ut urum
( a) f ut urum act i vum
( b) f ut urum medi um
(c) deponens f ut urum medi um
(2) T-t övűek f ut uruma és aori st osa
(3) i mpe rf ect um- és i get övek
Névszóragozás
tővál tó p-tövűek

8. Igeragozás
(1) praet e ri t um i mpe rf ect um medi o- pas si vum
(2) o–tövű összevont i gék praes ens i mpe rf e ct um act i vuma
(3) az erős aori st os főnévi és mel l éknévi i geneve ac t i vumban
Parti ci pi umos szerkezetek
(1) geni t i vus absol ut us
(2) part i c i pi um c oni unct um
Névszóragozás
(1) egyszótagú cu-t övűek
(2) rendhagyó al akok: «oìuç, «oììg, «oìu
Nyelvtan

246
(3) rendhagyó al akok: -iv / -ióo
A zenei hangsúl y: a harmadél es névszók hangsúl yozása

9. Igeragozás
(1) a gyenge aori st os part i ci pi uma act i vumban
(2) a gyenge aori st os part i ci pi uma medi umban
(3) medi ál i s gyenge aori s t os
(4) passzív aoristos (gyenge és erős)
(5) i mpe rat i vus i mpe rf ect us ac t S/3, aori s t os (gyenge és erős) S/2, S/3, P/2 és P/3
Névszóragozás
(1) c-tővű nőneműek (ket tőshangzó-t övűek)
(2) v-tővű mel l éknevek

10. Igeragozás
(1) praes ens pe rf e ct um ac t i vum
(a) gyenge perf ec t um
(b) erős pe rf ect um
(c) rendhagyó erős perf ec t um: oióo
(2) ¡gµi
(3) a fol yékonytövűek hangvál tozásai aori s t osban

11. Névszóragozás
(1) vi sszahat ó névmás S ésP/3
(2) o-t övű mel l éknevek
(3) p-tövűek (:o «\p, további tőhangzóváltók)
(4) cìç, µio, cv és o¡óciç, o¡ócµio, o¡ócv
Igeragozás
(1) a gyenge aori st os csel ekvő i nf i ni t i vusa
(2) part i ci pi um f ut urum
(3) T-tővű (:, ó, 0) igék hangvál t ozásai aori st os ban
(4) a µi-végű i gék
(a) eredeti j el en i dej ű személ yragok
(b) a :i0gµi, óiócgµi, ígµi és ío:gµi aktí v praese ns i mperf e ct uma
(c) és aktí v aori st osa

12. Igeragozás
(1) opt at i vus i mpe rf ect us
(2) az erős aori st os i nf i ni t i vusa medi umban
(3) az erős aori s t os part i ci pi uma medi umban
(4) µi-végűek praes ens i mperf ect um medi o- passi vuma
(5) prae sens perf ec t um medi o- pas si vum
Névszóragozás
(1) u-t övű mel l éknevek
(2) µcyoç, µcyoìg, µcyo
(3) t őszámnevek: 2-10-i g
Nyelvtan

247

13. Igeragozás
(1) a l éti ge múl t i dej e
(2) az i nf i ni t i vus pe rf ect us és part i ci pi um perf ec t um act i vumban
(3) a passzí v aori st os part i ci pi uma
(4) az erős aori st os i mpe rat i vusa S/2, S/3, P/2 és P/3-ban

14. Igeragozás
(1) o-t övűek összevonása prae sens és praet eri t um i mperf ec t umban
(2) fol yékonyhangúak f ut uruma (f ut urum c ont ract um)
(3) praet eri t um perf ec t um medi o- pas si vum
(4) eredet i múl t i dej ű ragok
(5) a rendhagyó ciµi ’ menni fogok’ ragozása

15. Igeragozás
(1) o-t övűek összevonása prae t e ri t um i mpe rf ect umban
(2) adi e ct i vum verbal e
(3) a ¡gµi praet e ri t um i mperf ec t uma
Névszóragozás
(1) kettőshangzó-tövűek: ou-tövű t ővéghangzós egyszótagú főnevek
(2) kettőshangzó-tövűek: ou-tövű t ővéghangzós egyszótagú főnevek

16. Igeragozás
(1) a ígµi praet eri t um i mperf ect uma
(2) i mpe rat i vus a medi o-passzí v i mperf e ct umban és medi ál i s aori s t osban
(3) i nf i ni t i vus pe rf ect us medi o- pas si vi
(4) gyenge medi ál i s aori s t os part i ci pi um
Névszóragozás
kett őshangzó-tövűek: cu-tövű főnevek

17. Igeragozás
(1) c oni unct i vus i mperf ec t us és erős aori st os act i vumban és medi o- pass i vumban
(2) az összevont i gék i mperf ec t us i nf i ni t i vusai act i vumban
(3) az i mpe rf ec t um és erős aori st os medi ál i s opt at i vusa
(4) rendhagyó i gal akok: ¸gv, óiqgv és «civgv
Mondat tan
opt at i vus + ov
Névszóragozás
a vi sszahat ó névmás S/1 és S/2-ben

18. Mondattan
(1) ov + coni unct i vus
(2) ci0c + praeteri t um i mperfectum: l ehetetl en óhaj
Igeragozás
összevont i gék i mpe rf e ct us i mpe rat i vusai

19. Igeragozás
praet eri t um perf ec t um ac t i vi ( gyenge és erős)
Nyelvtan

248
Mondat tan
következményes mel l ékmondat ok: cç / co:c + infinitivus

20. Igeragozás
(1) a l éti ge i mpe rat i vus a
(2) az aori st os opt at i vus act i vumban
(3) az aori st os optati vus medi umban
(4) a passzí v aori st os c oni uncti vusa
(5) a f ut urum pass i vum
(6) a ígµi, :i0gµi, óiócµi és ío:gµi part i c i pi uma i mpe rf e ct um act i vumban
Mondat tan
(1) fel tétel es mondatok
(2) ó«cç + f ut urum gondoskodást ki fej ező i gék után
(3) µg + c oni unct i vus fél el met j el entő ki fej ezések után


Tartalom

249
Tartalom

BEVEZETÉS 4
1. OLVASMÁNY 6
2. OLVASMÁNY 10
3. PARISZ ÍTÉLETE: Fenn az Ol ümposzon (ZEUSZ ÉS HERMÉSZ) 14
4. PARISZ ÍTÉLETE: Leszál l ás Phrügi ába (HERMÉSZ, HÉRA ÉS PARISZ) 18
5. PARISZ ÍTÉLETE: A bí ró dol ga (HERMÉSZ ÉS PARISZ) 28
6. PARISZ ÍTÉLETE: Aphrodi té aj ánl ata (PARISZ ÉS APHRODITÉ) 34
7. PARISZ ÍTÉLETE: A nőrabl ás terve (PARISZ ÉS APHRODITÉ) 42
8. ZEUSZ GYERMEKEI 46
9. IÓ MÁR NEM LÁNY (ZEUSZ ÉS HERMÉSZ) 50
10. ZEUSZ GYENGÉLKEDIK (POSZEIDÓN ÉS HERMÉSZ) 56
11. ZEUSZ GYENGÉLKEDIK (folytatás) 60
12. NEM LESZ EBBŐL BAJ, ZEUSZ? (HÉPHAISZTOSZ ÉS ZEUSZ) 64
13. VOLT EGYSZER EGY HÉRAKLÉSZ (DIOGENÉSZ ÉS HÉRAKLÉSZ) 70
14. ERISZ ALMÁJA (PANOPÉ ÉS GALÉNÉ)
15. IÓ MÁR NEM TEHÉN (NOTOSZ ÉS ZEPHÜROSZ)
16. LÁDA A HULLÁMOKBAN (DÓRISZ ÉS THETISZ)
17. HALHATATLAN L HALÁL (MENIPPOSZ ÉS KHEIRÓN)
18. FELELŐTLEN LÉPÉS (AIAKOSZ, PRÓTESZILAOSZ, PLUTÓN, MENELAOSZ ÉS PARISZ)
19. MEGDOBTA A SZÉL (HERMÉSZ ÉS APOLLÓN)
20. NEM FELHŐTLEN KAPCSOLAT (HÉRA ÉS ZEUSZ)
FÜGGELÉK
21. APOLLÓN ÉS HERMÉSZ
22. DIOGENÉSZ ÉS ALEXANDROSZ
23. MENIPPOSZ ÉS TANTALOSZ
24. NIREUSZ, THERSZITÉSZ ÉS MENIPPOSZ
25. PROMÉTHEUSZ ÉS ZEUSZ
26. ERÓSZ ÉS ZEUSZ
27. ZEUSZ, ASZKLÉPIOSZ ÉS HÉRAKLÉSZ
Nyelvtani témakörök
Ragozási táblázatok
Tartalom

250
Görög-magyar szójegyzék
Magyar-görög szójegyzék

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful