Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Pengenalan Pengurusan kelas yang mesra Budaya penting supaya suasana pembelajaran menjadi kondusif untuk murid.

Pengurusan Persekitaran Fizikal
• Pengurusan bilik darjah bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan dan kerjasama ahli untuk mencapai objektif organisasi atau kumpulan dalam sesuatu gerakerja. • Ini termasuklah proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. • Pengurusan bilik darjah yang dinamik dapat mencapai objektif ke arah pembinaan Modal Insan yang menjurus kepada pembinaan JERIS.

• Guru seharusnya memiliki gaya kepimpinan, kemahiran merancang, kecekapan mengurus, kepelbagaian dalam pengajaran dan pembelajaran, kebijaksanaan interpersonal, kemahiran berkomunikasi, kemahiran kaunseling dan mampu mengendalikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). • Lemlech (1988), menjelaskan pengurusan bilik darjah sebagai orkestra dalam kehidupan.

• Marzano (2003), menyatakan tindakan guru dalam bilik darjah mempunyai impak dua kali ganda dalam pencapaian murid berbanding dengan polisi sekolah berkenaan kurikulum, penilaian kerjasama antara guru dan penglibatan masyarakat. • Oleh itu, menjadi tanggungjawab guru untuk menyediakan persekitaran fizikal efektif bagi membantu perkembangan murid.

sumber dan suasana bilik darjah yang kondusif bermakna guru telah berjaya membentuk Budaya berdisiplin.• Kemudahan asas dalam bilik darjah mestilah mencukupi serta dihiasi dengan keceriaan dan kebersihan. • Kejayaan guru mengurus fizikal. kerjasama. mematuhi setiap arahan. kehidupan berkualiti yang melambangkan sebahagian daripada keimanan. . sayang kepada keindahan alam sekitar.

menjaga kebersihan. amanah. hormatmenghormati. Antaranya mencakupi amalan menepati masa. rasa tanggungjawab. bertolak ansur dan bekerjasama.• Pengurusan fizikal bilik darjah bolehlah dirumuskan meliputi aspek keselamatan termasuklah menyediakan peraturan dan amalan bilik darjah. . • Peraturan diwujudkan berpandukan Pekeliling dan Peraturan Sekolah.

• Ruang dan pergerakan harus diurus supaya lebih fleksibel. • Penyediaan ruang yang sesuai akan memberikan keselesaan kepada murid ketika belajar. • Aspek pencahayaan. pengudaraan dan kedudukan murid juga akan mendorong murid untuk memberikan tumpuan kepada proses P&P. .

sikap dan tingkah laku terhadap pembelajaran mereka. • Peneguhan Positif penting untuk menambah kebarangkalian gerak balas daripada murid. . motivasi dan kuasa dalaman akan mengawal tingkah-laku murid. dll.Pengurusan Persekitaran Sosio-Emosi • Pengurusan Sosio-Emosi yang berkesan akan menjadi perangsang dan membangkitkan minat. • Guru boleh memberi pujian. galakan. ganjaran. • Menurut Woolfork (1990).

• Emosi murid perlu diurus dengan penuh kebijaksanaan supaya mereka tidak sentiasa berada dalam kebimbangan apabila berada dalam kelas. boleh menerima demokrasi secara terbuka. suka berjenaka serta menanggung konflik yang berlaku dalam bilik darjah. disenangi kawan.• Emosi murid yang stabil membolehkan murid mengikut aliran semasa tanpa kehilangan identiti. suka berjenaka. . • Murid yang mempunyai emosi yang stabil mempunyai minat yang mendalam.

• Dengan cara ini. . • Guru mestilah mengamalkan kepimpinan Demokrasi serta mengambil berat tentang fisiologi dan akademik murid. • Murid mestilah diberi peluang untuk bersosial sesama mereka dalam aktiviti P&P.• Hubungan Positif antara guru dan murid haruslah dibina terlebih dahulu. mereka akan dapat memahami emosi rakan sebaya dan mengenali perasaan orang lain.

inisiatif persefahaman antara mereka perlu diperkembang bila mereka sendiri digalakkan membuat keputusan. keyakinan.• Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah mengembangkan Nilai Kendiri (SelfEsteem) dan perasaan hormat-menghormati di kalangan kanak-kanak. . • Nilai-nilai murni. inisiatif pergaulan diri.

Kebudayaan ialah segala yang dipelajari dan diulangi dalam sesebuah masyarakat iaitu warisan sosial ahli-ahli masyarakat. • Perlembagaan Persekutuan perlu memahami Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak setiap rakyat Malaysia. . • Mesra Budaya ini merupakan Budaya yang dipersetujui oleh semua ahli dalam satu komuniti dan mereka mengiktiraf Budaya tersebut sebagai suatu amalan murni bersama.Perhubungan Antara Kelompok Etnik • Menurut Ralp Linton (1945).

bahasa. iaitu ‘ethnos’ yang bermakna orang. • Modul Hubungan Etnik yang diluluskan oleh kabinet pada 2004 mewajibkan semua pelajar Tahun Pertama mengikuti kursus Hubungan Etnik di semua pusat pengajian tinggi. pakaian. kegiatan ekonomi dan sebagainya. . • Etnik merujuk kepada kelompok manusia yang ditentukan menerusi perbezaan ciri Budaya seperti adat resam.• ‘Etnik’ adalah perkataan Yunani.

• Kontrak Sosial ialah persetujuan yang dicapai antara pemimpin kumpulan Etnik Malaysia ketika Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan ketika merangka dan merumuskan Perlembagaan Persekutuan tahun 1957. • Unsur tradisi itu dianggap faktor utama mewujudkan identiti Malaysia dan memupuk persefahaman ke arah perpaduan kerana unsur tradisi ini sebahagian daripada Kontrak Sosial. .

kedudukan istimewa orang Melayu. ii. Perkara 8: Persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan itu dalam soal agama. bahasa Melayu dan Islam.• Modul Hubungan Etnik menyatakan 6 perkara utama: i. . Perkara 10 (4): Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu.

kewargenegaraan meskipun dalam darurat. Bumiputera Sabah dan Sarawak.Perkara 38: Kuasa Raja-Raja Melayu menghalang Parlimen membuat undangundang yang menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu. Perkara 150 (6a): Kedudukan agama Islam. • iv. . adat istiadat Melayu.• iii. orang Melayu. bahasa Melayu dan Islam.

. • vi.• v. • Semua murid perlu memahami kesedaran. kefahaman. Perkara 152: Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak etnik lain menggunakan bahasa mereka.Perkara 153: Kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kedudukan etnik lain. akomodasi. saling menghormati dan perpaduan.

• Sifat Akomodasi serta kesanggupan menerima etnik lain yang berbeza cara hidup. adat-resam dan agama adalah penting sebagai pembuka jalan kepada kerjasama dan kesepakatan demi melanjutkan hubungan etnik harmoni.• Usaha untuk mewujudkan kesepaduan daripada kepelbagaian ini mesti sentiasa dilakukan dengan teliti dan mengambil kira sensitiviti etnik lain. . kebiasaan.

orang ramai. . • Guru haruslah memilih tajuk pembelajaran berkaitan kepelbagaian Budaya masyarakat di Malaysia. • Perpaduan boleh wujud menerusi pendekatan ‘top-down’ atau ‘bottom-up’ membabitkan kerajaan. sektor swasta. dll.• Interaksi lebih rapat antara kelompok dan etnik yang berbeza boleh dijamin keutuhannya oleh sikap saling menghormati dan menghindari konflik dalam segala bentuk.

. • Setiap program serta aktiviti yang dilakukan haruslah tidak menyentuh isu-isu sensitif yang mampu mengguris perasaan mana-mana pihak. • Setiap Etnik perlu diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran.• Orientasi Sosial di dalam bilik darjah menentukan apa yang patut diamalkan serta perkara yang tidak sepatutnya dilakukan di dalam bilik darjah.

perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan murid.Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran • Guru perlu menjadi seorang pengurus bilik darjah yang berkesan supaya objektf pelajaran tercapai. sukatan. pembimbing. pemimpin. • Guru perlu merancang kurikulum. . perancang. • Guru berperanan sebagai pendidik. bahan rujukan tambahan atau maklumat tambahan daripada pelbagai sumber. huraian sukatan. buku teks. penilai. pemudahcara.

kerohanian. • Guru perlu menggunakan pelbagai kaedah. interpersonal. bimbingan dan kaunseling dalam proses P&P. . keteguhan jasmani. merangsang minat dan menghasilkan keseronokan.• Prinsip utama pembelajaran adalah meningkatkan dan mengekalkan rasa kejayaan. teknik dengan menggunakan kemahiran berkomunikasi. model. meluaskan tahap keintelektualan. kekuatan emosi.

• Pelaksanaan tugasan boleh dijalankan dengan lebih berkesan berasaskan penggunaan ‘Pendekatan Koperatif dan Kolaboratif’. latar belakang Budaya. • Guru perlu menjadikan pembelajaran semakin aktif.• Guru perlu berperanan sebagai penggerak kepada pembelajaran berpusatkan murid. • Kaedah pengajaran seperti ini memerlukan murid dari pelbagai kebolehan. . Interaktif dan Konstruktif. campuran jantina dan pelbagai Etnik bekerjasama dalam pasukan kecil untuk mencapai matlamat yang sama.

• Guru juga boleh memberi murid ruang untuk merehatkan minda (‘Brain Breaks’) untuk mengelakkan murid berasa bosan. .• Pelaksanaan aktiviti dapat dikawal mengikut masa yang ditetapkan. yakin dan berwibawa. • Pengurusan pembelajaran yang terancang akan menjadikan murid lebih berani.

. • Beberapa perkara penting yang dititikberatkan dalam modul berkenaan iaitu hasil pembelajaran.• Jabatan Pendidikan Islam dan Moral adalah Jabatan yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan dan menyelaraskan instrumen yang dikehendaki oleh Pengurusan Sekolah dan Jemaah Nazir. perkembangan P&P. penilaian. tugasan dan refleksi. rumusan.

• Apabila seluruh potensi insan dimajukan secara integrasi dan bersepadu. masyarakat dan negara. ia bakal melahirkan insan berketrampilan yang mampu menyumbang segala kebolehan untuk kebaikan diri. .• Pembinaan Modal Insan yang berkualiti menjadi agenda negara sewajarnya dipupuk dalam proses P&P.

• Menurut ahli Sosiologi. • Modal Budaya merujuk kepada seseorang individu yang mewarisi dan memperoleh keupayaan Bahasa dan Budaya dari keluarga dan masyarakat. diubahsuai dan diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. sekolah dilihat berfungsi sebagai Proses Sosialisasi mendidik kanak-kanak mengikut kehendak masyarakat. . konsep Kebudayaan dikatakan sebagai cara hidup yang dipelajari. • Menurut pandangan ahli Fungsionalisme.Pedagogi Releven Budaya dan Kepelbagaian Kelompok • Pedagogi yang releven menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada murid-murid.

. kaedah dan teknik dalam pedagogi pendidikan. ahli sosiologi pendidikan dari Perancis. • Guru seharusnya memilih strategi. • Latihan penggunaan bahasa mampu meningkatkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan murid bukan Melayu.• Mengikut Kajian Pierce Bourdie (1930). pencapaian persekoahan seseorang individu adalah berkait rapat dengan latar belakang Kebudayaan ibu bapanya iaitu tahap pendidikan ibu bapa.

Kaedah Generatif. Kaedah Direktif. Kaedah Kontekstual.Murid mengaitkan bahan P&P kepada situasi dunia sebenar. . • iv. Kaedah Mediatif. • ii.Guru boleh menjana idea murid. • iii.Murid belajar melalui penerangan dan diikuti ujian kefahaman dan latihan.Guru menggunakan bahan media dalam pembelajaran.• i.

pemantauan dan penilaian kendiri tentang tugasan yang diberi.Ia memberi peluang kepada murid-murid memikirkan proses pembelajaran.Aktiviti P&Pnyang dilakukan oleh guru di luar bilik darjah.• v. • vi. Kaedah Metakognitif. Kaedah Kajian Luar/ Konteks Luar. rancangan pembelajaran. Kajian Masa Depan. • vii. .Murid-murid mengambil bahagian dalam penciptaan masa depan.

Kaedah Kolaboratif.Diaplikasikan dalam kelas yang mengandungi murid-murid dari pelbagai Budaya supaya mereka dapat belajar secara berkumpulan dalam keadaad harmonis. Kaedah Kooperatif. .Kerjasama erat di antara dua pihak atau lebih. Murid berusaha untuk mencapai matlamat pembelajaran.• viii. • ix.

. di kawasan pedalaman dan terpencil.Pedagogi Kelas Bercantum • Kelas Bercantum diwujudkan apabila bilangan murid dalam satu tahun persekolahan adalah kurang daripada 15 orang. • Biasanya. • Bilangan guru termasuk guru besar tidak melebihi 5 orang. Kelas Bercantum masih wujud untuk menyediakan peluang pendidikan ke seluruh negara. • Kelas Bercantum wujud apabila bilangan murid tidak melebihi 145 orang.

• Murid dari pelbagai kebolehan dikelompokkan dalam kumpulan yang dibina. • Kaedah perbincangan kelas serta perbincangan dalam kumpulan kecil digalakkan. . • Guru menjalankan P&P secara berkumpulan. • Guru perlu bijak menggunakan pengajaran kerana terdapat aras perbezaan yang agak ketara dalam diri murid. • Guru juga boleh menggunakan kaedah perbincangan.• Seseorang guru akan mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan secara serentak dalam kelas bercantum.

• Sosiolinguistik adalah ilmu inter-disiplin yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa yang dituturkan dalam komunikasi seharian.Sosiolinguistik • Sosiolinguistik berasal daripada gabungan sosio dan linguistik. . • Bidang ilmu adalah perpaduan Sosiologi dengan Linguistik.

• Maksud istillah masyarakat dalam ilmu Sosiolinguistik adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. pertembungan antara kelompok. • Maksud istillah bahasa pula mencakupi gagasan seperti perbezaan bahasa Melayu. ciriciri gramatika. • Kesemuanya diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. sektor sosial. Indonesia. kosa kata. Inggeris. dll. fungsi kelompok. perhubungan dan perbezaan dari segi bahasa. . dll. Arab.

.• Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. rasional. • Linguistik memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. empirikel. rasional dan empirikel serta bersifat umum (Soekanto. penggolongan dan rumus bahasa. 1982). kenyataan struktur. • Bidang ini memberi pengertian umum.

.• Kita menilai orang bukan hanya dengan apa yang dituturkan oleh seseorang tetapi juga bagaimana kedengarannya bahasa yang diucapkan. 1982). • Timbulnya kesedaran baru dalam kalangan ilmuan Amerika akan hubungan yang tidak boleh dipisahkan antara Perilaku Bahasa dan Perilaku Sosial (Loveday.

• Ahli linguistik Antropologi berpendapat bahawa Bahasa dan Kebudayaan sebagai keseluruhan yang bersifat Monolitik (Satu) (Fishman. . . 1968). perancangan bahasa. Bahasa itu hanya akan bermakna dan berfungsi sekiranya digunakan dalam kehidupan seharian. . bahasa pembakuan. dll. Sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor sosial seperti bahasa dialek.

• Aspek-aspek ini terdiri daripada norma dan nilai masyarakat. berbual kosong. bergurau. bahasa yang digunakan seharian dalam perbicaraan melalui telefon. harapan masyarakat.• Sosiologi Bahasa pula mengkaji kesan Bahasa terhadap masyarakatnya. suasana yang wujud dalam masyarakat. dll. • Dell Hymes (1962). . dll dikenali sebagai ‘Etngrafi’ pertuturan (The Ethnography of Speaking).

. cerita rakyat.• Kesemua yang dibincangkan tadi dapat disimpulkan dalam 4 perkara:• i. Ahli Sosiolinguistik percaya kenyataan sosial tidaklah boleh diselesaikan melalui jadual ataupun statistik tetapi pada kenyataannya dibangunkan dalam Proses Interaksi. Ahli Antropologi menganalisis cerita dongeng. teka-teki dan upacara keagamaan yang terdapat dalam sesuatu masyarakat lama.

menunjukkan perbezaan sosial orang Inggeris yang berasal dari Norway. seperti penyelidikan yang dilakukan oleh Bernstein mengenai perbezaan gaya pertuturan Kelas Pertengahan dan Kelas Atasan masyarakat Inggeris. pemilihan kosa kata dan tatabahasa.• ii. Banyak indikator linguistik yang memberikan maklumat sosial bermula daripada bahasa loghat. Trudgil (1974). • iii. . Kajian juga dijalankan bagaimana normanorma dan nilai-nilai sosial mempengaruhi perilaku linguistik.

Lembaga seperti ‘Academie Francaise’ secara rasmi menentukan apa yang boleh diterima atau tidak dalam bahasa Peranchis. • Pemurnian bahasa Jerman sewaktu pemerintahan Nazi pernah diakukan sebagai satu eksploitasi bahasa. . Pemanfaatan unsur-unsur bahasa dalam politik juga menjadi sasaran kajian Sosiolinguistik.• iv.

Ini bertentangan dengan hakikat bahawa bahasa Jawa atau Sunda mempunyai bilangan penutur yang jauh lebih ramai daripada bahasa Melayu. .• Bahasa Maori diajar kepada mereka yang berkulit putih di New Zealand. • Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai bahasa Nasional Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda (1928). • Bahasa Rusia diajar di negara blok Timur Eropah. • Terdapat usaha untuk memasukkan bahasa pribumi ke dalam kurikulum sekolah di negara-negara Afrika.

• Kebanyakan kajian memberi tumpuan kepada kelompok-kelompok minoriti di pelbagai negara.• Aspek-Aspek Sosial dalam Bilingualisme dan Multilingualisme adalah juga penting dalam kajian sosiolinguistik. • Kajian lain juga melihat motivasi sosial dalam amalan meminjam perkataan asing. .

.• Konferens pertama Sosiolinguistik berlangsung di University of California di Los Angeles pada tahun 1964. • Salah satu hasil daripada konferens dirumuskan oleh Dittmar (1976). Identiti Sosial Penutur ii. i.Lingkungan sosial tempat peristiwa perbicaraan berlaku. Identiti Sosial Pendengar dalam komunikasi iii.

v. Penilaian sosial yang berbeza oleh penutur. vi. .• • • • iv. Penerapan praktikal daripada penyelidikan sosiolinguistik. Tingkatan ragam linguistik. . vii. Masyarakat Majmuk di Malaysia menggunakan keduadua bahasa tersebut sebagai alat komunikasi dan berinteraksi dalam pelbagai situasi secara rasmi dan tidak rasmi. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris digunakan dengan meluasnya. Dalam Budaya Malaysia. . Analisis terhadap dialek-dialek sosial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful