Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nume Popescu Ion Dinescu Hachel Cibotariu Maria Dinu Alex Radulescu Mihaela Minulescu Mircea Scripcariuc Dorina Ilisoi Faby Bodnar Ancuta Halip Ionut Total

Salariu 960 1176 912 1092 984 864 840 1204 1056 1080 10168

Ore/săpt 40 42 38 39 41 36 35 43 44 45 403

Vechime 12 21 7 30 18 10 2 25 3 1 129

M/F 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

S alariu

Ore/s apt

Vechim e

P opescu Ion C ibotariu Maria Radulescu Mihaela S cripcariuc Dorina Bodnar Ancuta

Dines Hachel cu DinuAlex Minulescu Mircea Ilis Faby oi Halip Ionut

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful