Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I – Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I –Primary Education Mathematics – (Methodology) MTE3113 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Satu / Dua 1 Menjelaskan kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan aplikasinya. 2. Menerangkan aspek asas penyelidikan termasuk jenis penyelidikan dalam pendidikan, reka bentuk kajian, prosedur dan etika.

Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

3. Menganalisis dan membincang isu-isu terkini dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui penyelidikan tindakan. 4. Membincang tentang penyelidikan tindakan dan prosesnya. 5. Memperoleh kemahiran merancang dan melaksana satu penyelidikan tindakan di sekolah.

6. Memperoleh kemahiran menulis cadangan, laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Sinopsis Kursus ini memberikan pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Matematik Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in for Primary Education Mathematics. It discusses introduction to
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemas kini 15 Disember 2009 )

1

kajian eksperimental .kajian sejarah 3 • 3 Prosedur Penyelidikan Pendidikan • • Menyatakan masalah kajian Menetapkan objektif kajian 3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemas kini 15 Disember 2009 ) 2 . concepts of action research and models. Tajuk Kandungan Pengenalan kepada Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan • Tujuan penyelidikan dalam pendidikan • Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan Jam 1 • Pendekatan penyelidikan dalam pendidikan . types of educational research. introduction to various types of educational research design.kajian kes .kod etika penyelidikan asas penyelidikan gunaan penyelidikan tindakan penyelidikan penilaian 3 • Jenis Penyelidikan Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan 2 • Penyelidikan kuantitatif .kajian etnografi . educational research procedure. action research prosess. data collection considerations.kajian korelasi Penyelidikan kualitatif . interpreting the action research data.kajian tinjauan .kuasi-eksperimental .pendekatan interpretatif (kualitatif) Etika dalam penyelidikan dalam pendidikan . data collection methods.pendekatan positvis (kuantitatif) . data analysis. writing an action research report and article and ways of making action research data public. planning and proposal.research methods in education.aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan .

1992: • • 5 • • • Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana tindakan Mengumpul data Membuat refleksi terhadap tindakan (sebelum.Model Stephen Kemmis .Tajuk • • • • • • • • • • • • • • Kandungan Membentuk soalan kajian Membentuk hipotesis kajian Melakukan tinjauan literatur Merancang reka bentuk kajian Menentukan prosedur persampelan Membina instrumen kajian Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian Menentukan prosedur pengumpulan data Mengumpul data Menganalisis dan menghurai data Membincang dan melapor hasil kajian Definisi dan konsep Ciri-ciri penyelidikan tindakan Kepentingan penyelidikan tindakan Model Kajian Tindakan .Model Jack Whitehead . 1946 dan Laidlaw.Model Jean McNiff .Model Dave Ebbutt . semasa dan selepas tindakan) 3 Mengambil tindakan susulan Merancang kitaran kedua Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemas kini 15 Disember 2009 ) 3 .Model Kurt Lewin Jam Penyelidikan Tindakan: Konsep dan Model 4 • 3 Penyelidikan Tindakan: Proses Adaptasi dari Model Lewin.Model John Elliott .

Tajuk Kandungan Penyelidikan Tindakan: Rancangan dan cadangan • • • • • • • • • • • • Jam 6 Konteks Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber literatur Subjek kajian Merancang pelan tindakan Melaksana pelan tindakan Mengumpul data Refleksi : analisis dan huraian data Jadual kerja Perbelanjaan Sumber rujukan 3 7 Penyelidikan Tindakan: Kaedah Pengumpulan Data • Pemerhatian: Pemerhati. pesertapemerhati. peserta • Data berbentuk dokumen • Temu bual: Temu bual berstruktur. semistruktur. tidak berstruktur Penyelidikan Tindakan: Kaedah Pengumpulan Data • Soal selidik (Questionaires) • Rakaman video dan kaset • Log • Nota lapangan • Foto • Portfolio • Rekod anekdot • Slid • Jurnal • Diari Penyelidikan Tindakan: Pertimbangan Semasa Mengumpul Data 3 8 3 9 3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemas kini 15 Disember 2009 ) 4 .

bias • • Pensampelan dan bias Kesahan: . mod.kritikan luaran (keaslian data) . kebolehpercayaan. pekali korelasi 3 Mentafsirkan Data Penyelidikan Tindakan • 12 • • Mengintegrasikan pelbagai sumber data Menghubungkaitkan data dengan literatur Merumus hasil kajian dan membuat kesimpulan 3 13 Penulisan Laporan Penyelidikan Tindakan • • • • Konteks/ latar belakang kajian Tinjauan literatur Fokus/ aspek amalan bagi penambahbaikan Pelan tindakan 3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemas kini 15 Disember 2009 ) 5 .Tajuk Kandungan Persampelan.triangulasi data Kebolehpercayaan – generalisasi data Etika Jam • • Penyelidikan Tindakan: Analisis Data Data Kualitatif • Analisis kandungan • Mengkategorikan data • Mengekodkan data • Menyusun data dalam grid analisis • Mengenal pasti tema / corak dan makna • Menentukan aktiviti kajian susulan 10 3 Penyelidikan Tindakan: Analisis Data 11 Data Kuantitatif • Analisis deskriptif: Frekuensi. median. sisihan piawai. min. kesahan.kritikan dalaman (ketepatan data) . peratusan.

Tajuk • • • • • • Kandungan Pelaksanaan pelan tindakan Pengumpulan data Analisis dan huraian data Refleksi dan implikasi Pelan bagi tindakan susulan Sumber rujukan: American Psychological Association (APA) Jam Penulisan Artikel Penyelidikan Tindakan • • • • • • • • • • Abstrak Konteks Fokus kajian Pelan tindakan Pelaksanaan pelan tindakan Kaedah pengumpulan data Analisis dan huraian data Refleksi dan implikasi Tindakan susulan Sumber rujukan 14 3 Cara-Cara Menyebarkan Data Penyelidikan Tindakan 15 • • • Seminar Penerbitan Rangkaian Penyelidikan Tindakan Jumlah 3 45 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Rujukan Asas Cohen. conducting. J. Management skills in school. (2005). Research methods in education (5th. Rujukan Tambahan Fraenkel. & Wallen. Planning. J. The research interview. (2003). Ohio: Prentice Hall. Creswell. (2001). N. L.E. London: Continuum. W.. Educational research. USA.(1990). & Morrison. Jones. B. and evaluating quantitative and qualitative research. (2005). McGraw-Hill Gillham. London: Paul Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemas kini 15 Disember 2009 ) 6 . J.). K. London: Routledge Falmer. L. Manion. How to design and evaluate research in education.R. Ed.

D. Action research. A guide for the teacher researcher. (2000). Jam Kembar. (2000). Ohio: Prentice Hall. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemas kini 15 Disember 2009 ) 7 . E.Tajuk Kandungan Chapman Publishing. Action learning and action research. Mills. London: Kogan Page. G.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful