Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Pengenalan Pengurusan kelas yang mesra Budaya penting supaya suasana pembelajaran menjadi kondusif untuk murid.

Pengurusan Persekitaran Fizikal
• Pengurusan bilik darjah bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan dan kerjasama ahli untuk mencapai objektif organisasi atau kumpulan dalam sesuatu gerakerja. • Ini termasuklah proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. • Pengurusan bilik darjah yang dinamik dapat mencapai objektif ke arah pembinaan Modal Insan yang menjurus kepada pembinaan JERIS.

• Guru seharusnya memiliki gaya kepimpinan, kemahiran merancang, kecekapan mengurus, kepelbagaian dalam pengajaran dan pembelajaran, kebijaksanaan interpersonal, kemahiran berkomunikasi, kemahiran kaunseling dan mampu mengendalikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). • Lemlech (1988), menjelaskan pengurusan bilik darjah sebagai orkestra dalam kehidupan.

• Marzano (2003), menyatakan tindakan guru dalam bilik darjah mempunyai impak dua kali ganda dalam pencapaian murid berbanding dengan polisi sekolah berkenaan kurikulum, penilaian kerjasama antara guru dan penglibatan masyarakat. • Oleh itu, menjadi tanggungjawab guru untuk menyediakan persekitaran fizikal efektif bagi membantu perkembangan murid.

sumber dan suasana bilik darjah yang kondusif bermakna guru telah berjaya membentuk Budaya berdisiplin. mematuhi setiap arahan. • Kejayaan guru mengurus fizikal. . sayang kepada keindahan alam sekitar. kehidupan berkualiti yang melambangkan sebahagian daripada keimanan.• Kemudahan asas dalam bilik darjah mestilah mencukupi serta dihiasi dengan keceriaan dan kebersihan. kerjasama.

amanah. menjaga kebersihan. bertolak ansur dan bekerjasama. • Peraturan diwujudkan berpandukan Pekeliling dan Peraturan Sekolah. rasa tanggungjawab.• Pengurusan fizikal bilik darjah bolehlah dirumuskan meliputi aspek keselamatan termasuklah menyediakan peraturan dan amalan bilik darjah. Antaranya mencakupi amalan menepati masa. . hormatmenghormati.

• Penyediaan ruang yang sesuai akan memberikan keselesaan kepada murid ketika belajar. • Aspek pencahayaan. .• Ruang dan pergerakan harus diurus supaya lebih fleksibel. pengudaraan dan kedudukan murid juga akan mendorong murid untuk memberikan tumpuan kepada proses P&P.

• Guru boleh memberi pujian. galakan.Pengurusan Persekitaran Sosio-Emosi • Pengurusan Sosio-Emosi yang berkesan akan menjadi perangsang dan membangkitkan minat. dll. motivasi dan kuasa dalaman akan mengawal tingkah-laku murid. sikap dan tingkah laku terhadap pembelajaran mereka. • Peneguhan Positif penting untuk menambah kebarangkalian gerak balas daripada murid. ganjaran. • Menurut Woolfork (1990). .

disenangi kawan. boleh menerima demokrasi secara terbuka.• Emosi murid yang stabil membolehkan murid mengikut aliran semasa tanpa kehilangan identiti. . • Murid yang mempunyai emosi yang stabil mempunyai minat yang mendalam. • Emosi murid perlu diurus dengan penuh kebijaksanaan supaya mereka tidak sentiasa berada dalam kebimbangan apabila berada dalam kelas. suka berjenaka serta menanggung konflik yang berlaku dalam bilik darjah. suka berjenaka.

• Murid mestilah diberi peluang untuk bersosial sesama mereka dalam aktiviti P&P. . • Guru mestilah mengamalkan kepimpinan Demokrasi serta mengambil berat tentang fisiologi dan akademik murid. • Dengan cara ini. mereka akan dapat memahami emosi rakan sebaya dan mengenali perasaan orang lain.• Hubungan Positif antara guru dan murid haruslah dibina terlebih dahulu.

keyakinan. . • Nilai-nilai murni. inisiatif persefahaman antara mereka perlu diperkembang bila mereka sendiri digalakkan membuat keputusan. inisiatif pergaulan diri.• Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah mengembangkan Nilai Kendiri (SelfEsteem) dan perasaan hormat-menghormati di kalangan kanak-kanak.

Kebudayaan ialah segala yang dipelajari dan diulangi dalam sesebuah masyarakat iaitu warisan sosial ahli-ahli masyarakat. • Perlembagaan Persekutuan perlu memahami Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak setiap rakyat Malaysia. • Mesra Budaya ini merupakan Budaya yang dipersetujui oleh semua ahli dalam satu komuniti dan mereka mengiktiraf Budaya tersebut sebagai suatu amalan murni bersama. .Perhubungan Antara Kelompok Etnik • Menurut Ralp Linton (1945).

iaitu ‘ethnos’ yang bermakna orang. • Etnik merujuk kepada kelompok manusia yang ditentukan menerusi perbezaan ciri Budaya seperti adat resam. pakaian. • Modul Hubungan Etnik yang diluluskan oleh kabinet pada 2004 mewajibkan semua pelajar Tahun Pertama mengikuti kursus Hubungan Etnik di semua pusat pengajian tinggi. .• ‘Etnik’ adalah perkataan Yunani. kegiatan ekonomi dan sebagainya. bahasa.

. • Unsur tradisi itu dianggap faktor utama mewujudkan identiti Malaysia dan memupuk persefahaman ke arah perpaduan kerana unsur tradisi ini sebahagian daripada Kontrak Sosial.• Kontrak Sosial ialah persetujuan yang dicapai antara pemimpin kumpulan Etnik Malaysia ketika Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan ketika merangka dan merumuskan Perlembagaan Persekutuan tahun 1957.

ii. kedudukan istimewa orang Melayu.• Modul Hubungan Etnik menyatakan 6 perkara utama: i. Perkara 10 (4): Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu. Perkara 8: Persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan itu dalam soal agama. . bahasa Melayu dan Islam.

adat istiadat Melayu.Perkara 38: Kuasa Raja-Raja Melayu menghalang Parlimen membuat undangundang yang menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu. Bumiputera Sabah dan Sarawak. . • iv. kewargenegaraan meskipun dalam darurat. Perkara 150 (6a): Kedudukan agama Islam. bahasa Melayu dan Islam. orang Melayu.• iii.

• vi.Perkara 153: Kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kedudukan etnik lain.• v. • Semua murid perlu memahami kesedaran. Perkara 152: Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak etnik lain menggunakan bahasa mereka. . saling menghormati dan perpaduan. akomodasi. kefahaman.

.• Usaha untuk mewujudkan kesepaduan daripada kepelbagaian ini mesti sentiasa dilakukan dengan teliti dan mengambil kira sensitiviti etnik lain. kebiasaan. adat-resam dan agama adalah penting sebagai pembuka jalan kepada kerjasama dan kesepakatan demi melanjutkan hubungan etnik harmoni. • Sifat Akomodasi serta kesanggupan menerima etnik lain yang berbeza cara hidup.

• Guru haruslah memilih tajuk pembelajaran berkaitan kepelbagaian Budaya masyarakat di Malaysia. dll. • Perpaduan boleh wujud menerusi pendekatan ‘top-down’ atau ‘bottom-up’ membabitkan kerajaan. orang ramai. .• Interaksi lebih rapat antara kelompok dan etnik yang berbeza boleh dijamin keutuhannya oleh sikap saling menghormati dan menghindari konflik dalam segala bentuk. sektor swasta.

• Setiap Etnik perlu diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. .• Orientasi Sosial di dalam bilik darjah menentukan apa yang patut diamalkan serta perkara yang tidak sepatutnya dilakukan di dalam bilik darjah. • Setiap program serta aktiviti yang dilakukan haruslah tidak menyentuh isu-isu sensitif yang mampu mengguris perasaan mana-mana pihak.

perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan murid.Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran • Guru perlu menjadi seorang pengurus bilik darjah yang berkesan supaya objektf pelajaran tercapai. pemudahcara. penilai. perancang. . pembimbing. huraian sukatan. buku teks. pemimpin. bahan rujukan tambahan atau maklumat tambahan daripada pelbagai sumber. • Guru berperanan sebagai pendidik. sukatan. • Guru perlu merancang kurikulum.

keteguhan jasmani. interpersonal. bimbingan dan kaunseling dalam proses P&P. kekuatan emosi. meluaskan tahap keintelektualan. teknik dengan menggunakan kemahiran berkomunikasi. • Guru perlu menggunakan pelbagai kaedah. model. kerohanian.• Prinsip utama pembelajaran adalah meningkatkan dan mengekalkan rasa kejayaan. merangsang minat dan menghasilkan keseronokan. .

campuran jantina dan pelbagai Etnik bekerjasama dalam pasukan kecil untuk mencapai matlamat yang sama. . latar belakang Budaya. • Pelaksanaan tugasan boleh dijalankan dengan lebih berkesan berasaskan penggunaan ‘Pendekatan Koperatif dan Kolaboratif’.• Guru perlu berperanan sebagai penggerak kepada pembelajaran berpusatkan murid. • Guru perlu menjadikan pembelajaran semakin aktif. Interaktif dan Konstruktif. • Kaedah pengajaran seperti ini memerlukan murid dari pelbagai kebolehan.

• Pelaksanaan aktiviti dapat dikawal mengikut masa yang ditetapkan. • Pengurusan pembelajaran yang terancang akan menjadikan murid lebih berani. . yakin dan berwibawa. • Guru juga boleh memberi murid ruang untuk merehatkan minda (‘Brain Breaks’) untuk mengelakkan murid berasa bosan.

perkembangan P&P. penilaian. • Beberapa perkara penting yang dititikberatkan dalam modul berkenaan iaitu hasil pembelajaran.• Jabatan Pendidikan Islam dan Moral adalah Jabatan yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan dan menyelaraskan instrumen yang dikehendaki oleh Pengurusan Sekolah dan Jemaah Nazir. rumusan. tugasan dan refleksi. .

ia bakal melahirkan insan berketrampilan yang mampu menyumbang segala kebolehan untuk kebaikan diri. masyarakat dan negara. • Apabila seluruh potensi insan dimajukan secara integrasi dan bersepadu. .• Pembinaan Modal Insan yang berkualiti menjadi agenda negara sewajarnya dipupuk dalam proses P&P.

. diubahsuai dan diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. konsep Kebudayaan dikatakan sebagai cara hidup yang dipelajari. sekolah dilihat berfungsi sebagai Proses Sosialisasi mendidik kanak-kanak mengikut kehendak masyarakat. • Modal Budaya merujuk kepada seseorang individu yang mewarisi dan memperoleh keupayaan Bahasa dan Budaya dari keluarga dan masyarakat.Pedagogi Releven Budaya dan Kepelbagaian Kelompok • Pedagogi yang releven menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada murid-murid. • Menurut ahli Sosiologi. • Menurut pandangan ahli Fungsionalisme.

ahli sosiologi pendidikan dari Perancis. . pencapaian persekoahan seseorang individu adalah berkait rapat dengan latar belakang Kebudayaan ibu bapanya iaitu tahap pendidikan ibu bapa. • Latihan penggunaan bahasa mampu meningkatkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan murid bukan Melayu. kaedah dan teknik dalam pedagogi pendidikan.• Mengikut Kajian Pierce Bourdie (1930). • Guru seharusnya memilih strategi.

• i. • iii. • iv.Murid belajar melalui penerangan dan diikuti ujian kefahaman dan latihan. . • ii. Kaedah Kontekstual.Guru boleh menjana idea murid.Murid mengaitkan bahan P&P kepada situasi dunia sebenar. Kaedah Mediatif. Kaedah Generatif. Kaedah Direktif.Guru menggunakan bahan media dalam pembelajaran.

• v. Kajian Masa Depan. • vii. Kaedah Metakognitif. rancangan pembelajaran. . Kaedah Kajian Luar/ Konteks Luar.Aktiviti P&Pnyang dilakukan oleh guru di luar bilik darjah.Murid-murid mengambil bahagian dalam penciptaan masa depan.Ia memberi peluang kepada murid-murid memikirkan proses pembelajaran. pemantauan dan penilaian kendiri tentang tugasan yang diberi. • vi.

• viii. Kaedah Kooperatif. Kaedah Kolaboratif. Murid berusaha untuk mencapai matlamat pembelajaran.Kerjasama erat di antara dua pihak atau lebih. .Diaplikasikan dalam kelas yang mengandungi murid-murid dari pelbagai Budaya supaya mereka dapat belajar secara berkumpulan dalam keadaad harmonis. • ix.

• Kelas Bercantum wujud apabila bilangan murid tidak melebihi 145 orang.Pedagogi Kelas Bercantum • Kelas Bercantum diwujudkan apabila bilangan murid dalam satu tahun persekolahan adalah kurang daripada 15 orang. . Kelas Bercantum masih wujud untuk menyediakan peluang pendidikan ke seluruh negara. • Biasanya. • Bilangan guru termasuk guru besar tidak melebihi 5 orang. di kawasan pedalaman dan terpencil.

• Guru juga boleh menggunakan kaedah perbincangan. . • Guru perlu bijak menggunakan pengajaran kerana terdapat aras perbezaan yang agak ketara dalam diri murid. • Kaedah perbincangan kelas serta perbincangan dalam kumpulan kecil digalakkan. • Murid dari pelbagai kebolehan dikelompokkan dalam kumpulan yang dibina. • Guru menjalankan P&P secara berkumpulan.• Seseorang guru akan mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan secara serentak dalam kelas bercantum.

Sosiolinguistik • Sosiolinguistik berasal daripada gabungan sosio dan linguistik. . • Sosiolinguistik adalah ilmu inter-disiplin yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa yang dituturkan dalam komunikasi seharian. • Bidang ilmu adalah perpaduan Sosiologi dengan Linguistik.

• Maksud istillah bahasa pula mencakupi gagasan seperti perbezaan bahasa Melayu. • Kesemuanya diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. Indonesia. sektor sosial. pertembungan antara kelompok. dll. ciriciri gramatika. fungsi kelompok. kosa kata. . perhubungan dan perbezaan dari segi bahasa. Inggeris.• Maksud istillah masyarakat dalam ilmu Sosiolinguistik adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. dll. Arab.

rasional dan empirikel serta bersifat umum (Soekanto. . penggolongan dan rumus bahasa.• Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. empirikel. kenyataan struktur. 1982). • Bidang ini memberi pengertian umum. • Linguistik memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. rasional.

1982). • Timbulnya kesedaran baru dalam kalangan ilmuan Amerika akan hubungan yang tidak boleh dipisahkan antara Perilaku Bahasa dan Perilaku Sosial (Loveday. .• Kita menilai orang bukan hanya dengan apa yang dituturkan oleh seseorang tetapi juga bagaimana kedengarannya bahasa yang diucapkan.

perancangan bahasa. . Sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor sosial seperti bahasa dialek. Bahasa itu hanya akan bermakna dan berfungsi sekiranya digunakan dalam kehidupan seharian. . 1968).• Ahli linguistik Antropologi berpendapat bahawa Bahasa dan Kebudayaan sebagai keseluruhan yang bersifat Monolitik (Satu) (Fishman. . dll. bahasa pembakuan.

• Sosiologi Bahasa pula mengkaji kesan Bahasa terhadap masyarakatnya. • Dell Hymes (1962). bergurau. berbual kosong. • Aspek-aspek ini terdiri daripada norma dan nilai masyarakat. bahasa yang digunakan seharian dalam perbicaraan melalui telefon. . dll. harapan masyarakat. suasana yang wujud dalam masyarakat. dll dikenali sebagai ‘Etngrafi’ pertuturan (The Ethnography of Speaking).

Ahli Sosiolinguistik percaya kenyataan sosial tidaklah boleh diselesaikan melalui jadual ataupun statistik tetapi pada kenyataannya dibangunkan dalam Proses Interaksi. Ahli Antropologi menganalisis cerita dongeng. teka-teki dan upacara keagamaan yang terdapat dalam sesuatu masyarakat lama. . cerita rakyat.• Kesemua yang dibincangkan tadi dapat disimpulkan dalam 4 perkara:• i.

• ii. • iii. Trudgil (1974). menunjukkan perbezaan sosial orang Inggeris yang berasal dari Norway. Kajian juga dijalankan bagaimana normanorma dan nilai-nilai sosial mempengaruhi perilaku linguistik. Banyak indikator linguistik yang memberikan maklumat sosial bermula daripada bahasa loghat. pemilihan kosa kata dan tatabahasa. seperti penyelidikan yang dilakukan oleh Bernstein mengenai perbezaan gaya pertuturan Kelas Pertengahan dan Kelas Atasan masyarakat Inggeris. .

• Pemurnian bahasa Jerman sewaktu pemerintahan Nazi pernah diakukan sebagai satu eksploitasi bahasa. Pemanfaatan unsur-unsur bahasa dalam politik juga menjadi sasaran kajian Sosiolinguistik. . Lembaga seperti ‘Academie Francaise’ secara rasmi menentukan apa yang boleh diterima atau tidak dalam bahasa Peranchis.• iv.

• Bahasa Rusia diajar di negara blok Timur Eropah. . Ini bertentangan dengan hakikat bahawa bahasa Jawa atau Sunda mempunyai bilangan penutur yang jauh lebih ramai daripada bahasa Melayu. • Terdapat usaha untuk memasukkan bahasa pribumi ke dalam kurikulum sekolah di negara-negara Afrika.• Bahasa Maori diajar kepada mereka yang berkulit putih di New Zealand. • Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai bahasa Nasional Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda (1928).

• Kajian lain juga melihat motivasi sosial dalam amalan meminjam perkataan asing.• Aspek-Aspek Sosial dalam Bilingualisme dan Multilingualisme adalah juga penting dalam kajian sosiolinguistik. . • Kebanyakan kajian memberi tumpuan kepada kelompok-kelompok minoriti di pelbagai negara.

Identiti Sosial Penutur ii. • Salah satu hasil daripada konferens dirumuskan oleh Dittmar (1976). .Lingkungan sosial tempat peristiwa perbicaraan berlaku.• Konferens pertama Sosiolinguistik berlangsung di University of California di Los Angeles pada tahun 1964. Identiti Sosial Pendengar dalam komunikasi iii. i.

vi. Dalam Budaya Malaysia.• • • • iv. . Penilaian sosial yang berbeza oleh penutur. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris digunakan dengan meluasnya. . Analisis terhadap dialek-dialek sosial. v. Penerapan praktikal daripada penyelidikan sosiolinguistik. Tingkatan ragam linguistik. . vii. Masyarakat Majmuk di Malaysia menggunakan keduadua bahasa tersebut sebagai alat komunikasi dan berinteraksi dalam pelbagai situasi secara rasmi dan tidak rasmi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful