RUSSIAN LEARNERS

'
DICTIONARY
1 0,000 words in frequency order
NICHOLAS J BROWN
Senior Lecturer in Russian
School of Slavonic and East European Studies
University College London
London and New York
First published 1 996
by Routledge
1 1 New Fetter Lane, London EC4P 4EE
Simultaneously published in the USA and Canada
by Routledge
29 West 35t Street, New York, NY 1 001
Reprinted with corrections 2003
Routledge is an International Thomson Publishing company
© 1996 Nicholas J. Brown
Typeset in Times
Printed and bound in Great Britain by TJ Interatonal Ltd, Pads tow, Corwall
The author asserts the moral right to be identifed as the author of
this work.
All rights reserved. No part of this book may b reprnted or
reproduced or utilized in any for or by any electronic,
mechanical, or other means, now known or hereafter invented,
including photocopying and recording, or in any information
storage or retrieval system, without perission in writing from
the publishers.
British Librar Cataloguing in Publication Data
A catalogue record for this book is available from the British Library
Librar of Congress Cataloguing in Publication Data
A catalogue record for this book is available from the Library of Congress
ISBN 0-41 5- 1 3791 -8
ISBN 0-41 5- 1 3792-6
CONTENTS
Introduction 1
10,000 words in frequency order 15
Index 307
INTRODUCTION
THE CONTENT AND PURPOSE OF THIS DICTIONARY
Thìs dìctìonary ìs a Russìan lcamcr' s vocabulary lìst of l 0,000 words ìn ordcr of ìmpor-
tancc.
Scrìous studcnts ofRussìan arc always awarcthatvocabulary acquìsìtìonis ama¡orprob-
lcm. Unlìkc Russìan grammar, whìch has a structurc and can bc adcquatcly mastcrcd ìn a
ycar, thc vocabulary ofthc languagc ìs hugc and amorphous. Atthc cnd ofa ycar' sìntcn-
sìvcstudy, studcnts shouldhavc agood ìdcaofhowRussìanworksandthc abìlìty tohandlc
a largc numbcr ofcvcryday communicatìvc sìtuatìons, but thcìr rcadìng spccd may bc no
morc than two pagcs of a novcl pcr hour, wìth thc nccd for constant rccoursc to a
Russìan-Englìsh dìctìonary. ' Go and rcad lots of Russìan and ìncrcasc your vocabulary, '
thcy arc told. Butwhìch words to lcæ7 !ncrcasing onc' svocabulary is a timc-consumìng
taskformost studcnts,andthcproccssnccds astructurc. Thc lìst ìnthìsdìctìonary tcllsyou
whìch words tolcæ,andìnwhatordcr.
Why 10,000?
l 0,00words (lcxcmcs)ìs aconvcntìonalfìgurc, aconvcnìcntroundnumbcr,forthcactive
vocabulary ofaunìvcrsìty-cducatcd Russìan natìvc spcakcr, although hc or shc ìs likcly to
know,at lcastpassivcly,sìxtìmcsthatñgurc.
Morc ìmportantly, thc statìstìcs suggcst thatbcyond l 0,000, wordsbccomctoo rarc tobc
placcd ìn any mcanìngfulordcr offrcqucncy and cannotbc rcgardcd as in any scnsccom-
mon in cvcryday spokcn or non-tcchnìcal wrìttcn Russìan. Oncc you havc lcætthc fìrst
&,000, you know all thc words whìch æc lìkcly to tum up at lcasttcn tìmcs cach ìn amìl-
lìonwordsofRussìan.Thoscbctwccn&,00and l 0,000arcfoundfìvctotcntìmcspcrmìl-
lìon.Wordswhìchoccurlcssfrcqucntlythanthat arctoorarctobcworthincludìnginalìst
ofgcncralvocabulary. ltcms such as,sTeJ ' woodpcckcr' , MaKapoubi ' macaronì ' , raTHTb
' tolay alog orbrushwoodroadovcr marshy ground' , whìcharcnot ìnthìs list,mìghtprovc
uscful ìn a spccìfìc sìtuatìon, but you could rcad and lìstcn to Russìan for wccks and not
mcctany ofthcm oncc.
1
Introduction
How many do you need to know?
Thc ñrst2,000words canbc rcgædcd as acorc vocabularyforaBrìtìshA lcvclcoursc, an
ìntcnsìvc graduatc-lcvclrcadìng coursc ìnRussìan or two ycars ofRussìan at an Amcrìcan
collcgc. Roughly spcakìng, a vocabulary of2,00 ìtcms guarantccs rccognìtìon ofat lcast
75pcrccntofthc wordsìnanyRussìantcxt.Fourthousandshouldbcthctargctforthccnd
ofa post-A lcvcl ycar of a unìvcrsìty coursc ìn Brìtaìn or an advanccd collcgc coursc ìn
Amcrìca. !nmy ycarsofusìngcarlìcrvcrsìonsofthìsdìctìonary wìthUnìvcrsìtyofLondon
studcnts spccìalìzìng ìn Russìan ! havc trcatcd &,0 as graduatc compctcncc lcvcl, a
vocabularyofthc commoncst &,0 words guarantccs rccognìtìon ofwcll ovcr º0 pcr ccnt
ofthc words ìnanyRussìantcxt(andìnpractìccaboutº7pcrccnt,sìnccmanyofthcwords
notìn thc lìst wìll bc propcr namcs or casìly gucsscd ìntcmatìonalìsms such as MHrpaQHK
'mìgratìon' and tcchnìcal tcrms such as OKeauoJ6rHK 'occanology' ) . Allowìng for thc
fuzzìncssofthcnotìonofwordfrcqucncy(sccbclow),ìtcmsbcyond&,00ìnthìs lìstoccur
fcwcrthan tcntìmcs ìn amìllìon words ofRussìan tcxt. Any forcìgn studcnt wìth a sound
knowlcdgc of Russìan grammar and a passìvc knowlcdgc of &,00 to l 0,00 vocabulary
ìtcms (wìth pcrhaps an actìvc vocabulary ofhalfthat) can rcasonably call hìm or hcrsclf
compctcntìnthclanguagc for allnormalpurposcs. Thcbcncfìtofworkìngthroughthclast
2,00 ìs small, though thc round numbcr of l 0,0 ìs an attractìvc targct for thc rcally
comìttcd.
What kind of vocabular is included?
Thc lìst ìs mcant to rc0cct standard lìtcrary Russìan ofthc last ñfty ycars or so up to thc
prcscnt. Thc sourccs covcr all non-technical uscs of thc languagc from cvcryday spokcn
communìcatìon to lìtcrary works, but wìth thc cmphasìs on thc wrìttcn languagc (ncwspa-
pcrs,¡oumals,ìnfomatìvcprosc,lìtcraturc).
Some specificaly Russian (Soviet) features of the list
Gìvcnthatthìsfrcqucncy lìstìsmcanttorc0cctRussìanusagcovcrñftyycæs ofthcrcccnt
past, durìng mostofwhìch tìmc Russìawaspartofthc Sovìct Unìon, an assìduous studcnt
maydctcctthccffcctonthclìstofthc Sovìctprcoccupatìon, ìnthcprcssandlìtcraturc, wìth
mìlìtarymattcrs (suchasthc SccondWorldWar), ìndustrìalproductìonandpolìtìcs,and,ìn
comparìsonwìthwrìtìngìnthcWcst,thc lowcrfrcqucncyofwordsfrom sucharcas aspop-
ularculturc, colloquìal languagcand scx. Naturally,thc lìstalsorc0cctsdìstìnctìvcfcaturcs
ofthc Russìan way oflìfc, c. g. 4G7GHK6na ' ìcon' , 7 l 25 c6pTO'Ka 'vcntìlatìon wìndow' ,
&2G3cMeTaua ' sourcrcæ' .
Working with this dictionary
Somc studcnts actually lcæ thc lìsts, othcrs usc thcm to chcck how thcìr vocabulary
2
Introduction
acquìsìtìon ìs progrcssìng. Formany thc lìsts scrvc as auscfulchallcngc. thctargctof, say,
passìvc rccognìtìon ofthc ñrst &,00Russìan words ìs a rcalìzablc goal cvcn for notvcry
commìttcdlìnguìsts.
Sìncc thcrc ìs a dìffcrcncc bctwccn a frcqucncy lìst and a corc vocabulµ, many words
whìcha studcntwìlllcamat an carly stagcfor survìval purposcs · suchas thc days ofthc
wcck· arc not among thccommoncstwords ofwrìttcnRussìan. ,lo con,nHH ' goodbyc'
wìllprobably occur ìn onc ofthc fìrst lcssons ofany standard grammar book, though for
thc languagc as a wholc CBH,lanne ( I 273 ìn thìs lìst) ìs not ìn thc commoncst thousand
words. Thc numbcrs from O,HH ' onc' to )Ba,QaTb ' twcnty' wìllobvìously bc lcæt as a
block, rcgardlcssofthcìr varìablc frcqucncy. Thìs lìst shouldbc trcatcd as an accompanì-
mcnt to a basìc coursc, as a mcans by whìch post-bcgìnncrs can chcck for gaps ìn thcìr
basìc wordstock, thcn as a mcans for ìncrcasìng vocabulary, wìth thc rcassurancc ofñnd-
ìng famìlìarwords (c. g. 52º7 BTOpHHK ' Tucsday' )as you workthrough thc latcrstagcs of
thclìst.
Tcachcrsandcxamìncrs,whcnchoosìngatcxtfor unsccncomprchcnsìonortranslatìonfor
aspccìñc group of studcnts,canuscthc alphabctìcalìndcxto dctcrmìncwhatproportìon of
thc words ìnthc gìvcn tcxt arc unlìkcly to bc part of thc vocabulary of thc tægct group of
studcnts- andcdìtorannotatc thc tcxtaccordìngly.
THE COMPILATION OF THE DICTIONARY
History of the project
! startcdcompìlìng aRussìanfrcqucncy wordlìstìnthcmìd- l º70s,maìnly to assìstunìvcr-
sìty cvcnìngclass studcnts whonccdcd to acquìrc arcadìngknowlcdgcofRussìan quìckly.
Thcorìgìnallìstwas afcwhundrcdwordslongand was bascdon EAStcìnfcl' dt' sRussian
Word Count (Tallìnn, l ºG3). !n thc latc scvcntìcs, aftcr thc publìcatìon ofL N Zasorìna' s
lacroTHhii CJOBaph pyccxoro H3hiKa (Russìan Frcqucncy Dìctìonµ) (Moscow,
I º77), ! cxtcndcdthc lìst to 2,00words for thcbcncfìtofUnìvcrsìty ofLondon ìntcnsìvc
bcgìnncrs who had to rcach A lcvcl standard ìn thìrty-ñvc wccks ofstudy. Two thousæd
words was aconvcnìcntñgurcforthccorcvocabulæy ofRussìan,andsccmcdtoconstìtutc
auscfulædrcachablctægctforAlcvclstudcnts.
For twclvc ycars thc total rcmaìncd at 2,00. Thc many studcnts who found thc lìst vcry
uscful for vocabulary acquìsìtìon and askcd for furthcr lìsts wcrc gìvcn photocopìcs of
pagcs fromZasorìna' s dìctìonary mcntìoncd abovc, but wcrc wæcdthathcrfrcqucncy lìst
contaìncdlargcnumbcrsof' usclcss ' words,andwcrclcftto dothcuanslatìonsandcdìtìng
thcmsclvcs.
!n thc mcantìmc, thc Gcstcmcr stcncìls wìth thc orìgìnal wordlìsts wcrc consìgncd to thc
dustbìn whcn word proccssors arrìvcd. Thc lìst was rctypcd onto 0oppy dìsks and cdìtcd.
Wìth thc ncw tcchnology, whìch rcmovcd thc drudgcry of fìddlìng wìth stcncìls æd two
3
Introduction
typcwrìtcrs, cac thc ìdca of convcrtìng thc lìst from an aìd to bcgìnncrs ìnto a fully-
0cdgcdgraduatc-compctcnccvocabulary.
Why has a Russian learner's frequency lst of this size not
been compied before and why is this one necessar?
Convcntìonal wìsdom has tcndcd to rcgard frcqucncy lìsts as valìdonly up to about 2,000
ìtcms,onthc basìsthat 2,000ìsaconvcnìcntroundnumbcrforthccvcrydayvocabulary of
alanguagc suchas Russìan. Aftcr 2,000, thc argumcnt mns, frcqucncy ìs sodcpcndcnt on
othcr factors such as topìc (lìtcraturc, domcstìc lìfc or whatcvcr), thc wcìght gìvcn by thc
rcscarchcrto spokcn sourccs, thc cxclusìon or ìnclusìon oftcchnìcal tcxts, that thcrc ìs no
poìnt ìn attcmptìng to cxtcnd a gcncral frcqucncy lìstbcyond 2,000 ìtcms. My cxpcrìcncc
suggcsts othcrwìsc. that ìt ìs ìndccd both possìblc and pcdagogìcally uscful to producc a
much longcr lìst. Thc proof ìs ìn thc ìmprovcd pcrformancc of studcnts ìn comprchcnsìon
and translatìon cxamìnatìons ìn whìch dìctìonarìcs arc not pcrmìttcd, ìn fastcr rcadìng
spccdsandìnsamplccounts whìch showthatknowlcdgc ofallormostofthc I 0,000words
ìnthìsfrcqucncy lìstnormallyguarætccsrccognìtìonofovcrº5pcrccntofthc vocabulary
ìnanon-tcchnìcaltcxt.
Manyvocabulary rcscarchcrs, convìnccd thatthc notìon ofafrcqucncy dìctìonary ìnvolvcs
too many problcms toyìclda uscful tool, havc scttlcd for an alphabctìcal lìstof ' common
words' . A good cxamplc of thìs kìnd of compromìsc, ìs Patrìck Waddìngton' s A First
Russian Vocabular (Blackwcll, l º&&) . On pagc xììì Waddìngton statcs. ' frcqucncy-lìsts
nccdtobcchcckcd agaìnst commonscnsc obscrvatìons. Thcìrñndìngsdonotcoìncìdc for
any but thc most obvìously ìmportant words (pcrhaps bctwccn I 00 and I 50). ' So
Waddìngton' s book ìs sctout lìkc a convcntìonal bcgìnncr' s dìctìonary, wìth somc 2, 300
words ìn alphabctìcal ordcr. Thìs has thc advantagc ofmakìng words casy to fìnd, but thc
scvcrc dìsadvantagc of hìdìng thc notìon offrcqucncy. Thc stìmulus ofknowìng that thc
wordsarc ìn ordcr of ' uscfulncss ' sccms to mc to bc vìtal ìn pcrsuadìng studcnts to lcæ
thcm.
Although, as ! ìndìcatcbclow,l do not thìnk thatthcrc ìs any statìstìcallyvalìd way ofpro-
ducìng the frcqucncy dìctìonary ofRussìan, ìt ìs my strongly hcld vìcw that a frcqucncy
dìctìonary of Russìan ìs an ìmmcnscly valuablc lcæcr
·
s tool. Studcnts do ìncrcasc thcìr
vocabularymorccfñcìcntlythanwìthany othcrmcthod, thcyrcadfastcr, undcrstandmorc,
translatcbcttcr, ìnaword,thcybccomcmorccompctcnt.
Sources and methodology
Thìs book has scvcral sourccs. Apan from my own counts and obscrvatìons, thc prìmary
sourcc, mcntìoncd abovc, was L N Zasorìna' s lacTOTHbiH cJoBapb pyccxoro J3biKa
(Russìan Frcqucncy Dìctìonary) publìshcd ìn l º77. Zasorìna' s matcrìal rcquìrcd a grcat
dcalofadaptatìon. Hcrdìctìonary ìs an acadcmìc study,not apcdagogìcal work, and ìs of
only margìnal usc to forcìgn lcæcrs. Apart from thc abscncc oftranslatìons and strcsscs,
4
Introduction
thc maìn lìstofº,000 ìtcms ìn frcqucncy ordcr has a largc numbcr ofoddìtìcs and ' usclcss
words ' (ì. c. words that occur frcqucntly only ìn spccìalìzcd contcxts such as chcmìsµ).
Thcscoddìtìcs arc thc rcsult ofthc fact that Zasorìna' s lìst ìs bascd only on thc numbcr of
occurrcnccs (absolutcfrcqucncy) ofcach word (lcxcmc) ìnhcroncmìllìonwords,anddocs
not takc ìnto account how cvcnly cach lcxcmc ìs dìsmbutcd ìn dìffcrcnt tcxts and typcs of
tcxt (rangc ofoccuncncc). Whcn adaptìng Zasonna' s frcqucncy lìst, a largc proponìon of
thc lcxcmcs had to bc movcd (usually dcmotcd, somctìmcs dclctcd altogcthcr) to tæc ìnto
accountthcìrrangcofoccurrcncc. Othcr, occasìonallyìntuìtìvc,ad¡ustmcntshadtobcmadc
tocompcnsatcforchangcs ìn usagc, thc CommunìstbìasofZasorìna' stcxts (too mæytcxts
byLcnìn)andthcundcr-rcprcscntatìonofthccvcryday spokcnlanguagc.
Thc ñrstcomplctc vcrsìon ofthìs l0,00-ìtcmdìctìonary was prìntcd for uscby studcnts of
SSEES, Unìvcrsìty of London ìn May l ºº3 and provcd populæ. Sìncc l ºº3 thc lìst has
undcrgonc furthcr modìñcatìons, fìrstly ìn thc lìght ofcxpcrìcncc and studcnt commcnts,
sccondlybycomparìsonwìthama¡orncw mathcmatìcallyrìgorousRussìanfrcqucncycount
conductcd by Lcnnart Lönngrcn ct al. ofUppsalaUnìvcrsìty ìnSwcdcn (publìshcdvcrsìon.
lacTOTHbii CJOBapb coBpeMeHHoro pyccxoro H3biKa, Studìa Slavìca Upsalìcnsìano.
32, Uppsala l ºº3). LìkcZasorìna' s, Lönngrcn' scount ìs bascdononcmìllìonwordsofrun-
nìng tcxt, but, unlìkc Zasorìna' s, ìt ìs bascd only on tcxts wrìttcn aftcr l ºG0 and cxplìcìtly
conccntratcs on thc wrìttcn languagc. Although thc publìshcd vcrsìon of Lönngrcn' scom-
putcr ñlcs ìs much morc rcstrìctcd ìn scopc than Zasorìna' s (hcr book has º3G pagcs to
Lönngrcn' s l º2), Lönngrcn uscs a morc rcñncd mcthodology, mæìng cxplìcìt usc of thc
notìon ofmodìñcd frcqucncy, ì. c. hc takcs ìnto account how cvcnly apartìcular lcxcmc ìs
dìstrìbutcd across dìffcrcnt tcxts (rangc of occurrcncc) as wcll as thc numbcr oftìmcs ìt
occursaltogcthcr(absolutcfrcqucncy).
Thc notìon ofmodiied frequency, as opposcd toabsolute frequency, can bcìllustratcd by
thc casc of KaTep ( ' launch' , ' cuttcr' ), an ìntuìtìvclyrarc lcxcmcnotorìous ìnZasorìna' slìst
foroccupyìngthc35GthplaccncxttonOMHHTb ( ' torcmcmbcr' ) . Thcsctwolcxcmcsarc sìdc
by sìdc bcausc thcy both occurrcd 333 tìmcs (thcìrabsolute frcqucncy) ìnZasorìna' smìl-
lìon words oftcxt. Howcvcr, Zas

rìna ìndìcatcs ìnhcr alphabctìcal lìstthatKaTep occuncd
ìnonlysìxofhcrnìncty-twodìffcrcnttcxts,and2& l ofìts occurrcnccswcrcìn¡ustonctcxt,
whìchmusthavc bccn onarathcrnarrowlynautìcal thcmc. Byconuast, noMHHTb occuncd
ìn sìxty-onc ofhcr nìncty-two tcxts. Ad¡ustìng for thc vcry uncvcn dìstrìbutìon of KaTep,
usìng a mathcmatìcal formula, KaTep ìs gìvcn a modied frcqucncy whìch causcs ìt to bc
dcmotcdby scvcnorcìghtthousandplaccs. Thus wordswhìchoccurfrcqucntlyonly ìn spc-
cìfìc kìnds oftcxts (tcchnìcal tcrms ìn scìcncc, orcxplctìvcs whìch arc frcqucnt ìn spccìñc
væìctìcs of malc dìaloguc) wìll cìthcr not ñgurc ìn a gcncral frcqucncy lìst at all, or wìll
comc vcryfardownthclìst.
Howcvcr,Zasorìna, Lönngrcn andmost othcr frcqucncy counts ofRussìan (and othcr lan-
guagcs) arc morc conccmcd wìth dcmonstratìng mathcmatìcal rìgour than wìth practìcal
mattcrs such as ìncrcasìng studcnts ' vocabulary or hclpìng tcxtbook wrìtcrs. Thus thcy all
contaìn fcaturcs whìch sccm cìthcr to conuadìct common scnsc or at lcastto b ìntuìtìvcly
odd. Although Zasorìnauscd amìllìonwords takcn froma vcry wìdc varìcty oftcxts, such
5
Introduction
ìntuìtìvcly ' common' lcxcmcs as BTOpHHK ( ' Tucsday' ) , 'eToepr ( ' Thursday' ) , cMeTaua
(' sour crcam' , a ccntral clcmcnt ofthc Russìan dìct) and CLip ( ' chccsc' ) faìlcd to makc ìt
ìntohcrtop tcnthousand. Allfour ofthcsc arc also mìssìng from Lönngrcn' slìst ofwords
wìth a frcqucncy of at lcast tcn pr mìllìon, though that rcsult ìs unsuqrìsìng ìn a count
whìchlargcly cxcludcs thcspokcnlanguagc and dìaloguc. Furthcrmorc, howcvcrcarcfully
thc formula for modìfìcd frcqucncy ìs rcñncd, a statìstìcally rìgorous frcqucncy lìst wìll
alwayscontaìnìtcmswhìchanycxpcrìcnccdtcachcrwìllrcgardasmìsplaccd.Thcstatìstìcs
nccdtobccomplcmcntcdbyanclcmcntofìntuìtìon. Thìsmcans, for cxamplc,thatìfthrcc
counts ofthc frcqucncy ofthc worduarau ' rcvolvcr' dìsagrcc asto whcthcr uarau bclongs
ìn thc mostfrcqucnt I 0,0wordsofRussìan, l choosc thc answcrwhìch ìntuìtìvcly sccms
bcsttofìtthcnccdsofthclcæcrdcscrìbcdabovc,uarau ìsthcrcforccxcludcdìnfavourof
mcmuchcommoncrpeooJLBep.
Though somc¡udgmcnts on wordfrcqucncy havc tobcbascdonnon-statìstìcal ìntuìtìon, ìn
thcpcdagogìcal busìncss ofcncouragìng vocabulæy acquìsìtìon, ìntuìtìvc dccìsìons, wìthìn
ccrtaìnbounds,nccdnotbc sccnasafault.lnad¡ustìngsomcofthcñndìngsofZasorìnaand
Lönngrcn and othcrs l havc uscd as my crìtcrìon thc nccds of Englìsh-spcæìng lcæcrs
whoscmaìnconccms arc (a) thc dcsìrc to ìncrcasc thcìr comprchcnsìon andrcadìng spccd
whcn workìng wìth Russìan ncwspaprs, lìtcrary works and othcr non-tcchnìcal matcrìal,
æd(b)thcabìlìtytosurvìvcandcommunìcatcìnRussìaatthccndofthctwcntìcthccntury.
Why are the days of the week so scattered?
From thc tcachcr or lcæcr' spoìnt ofvìcw, such closcly rclatcd words as thc days ofthc
wcck arc cqually ncccssary and wìll normally bc taught as a sct, but l havc rcsìstcd any
tcmptatìontoputthcm sìdcby sìdcìnthìs frcqucncylìst. Fìrstly, l fcltìtìmportantto avoìd
changìng thc rankìng ofwords bcyondthc bounds ofthc varìatìons actuallyfoundìndìffcr-
cnt counts. Sccondly, thc browscr through thc lìst must occasìonally b cntcrtaìncd or
ìnuìgucd by thc rclatìvc posìtìons of scmantìcally closcly rclatcd ìtcms. Takìng mc scvcn
days ofthc wcckas ancxamplc, l mysclfnotcd wìth ìntcrcst that Saturday and Sundayarc
sìgnìñcantly morc frcqucnt than thc fìvc workìng days, and Frìday ìsmcntìoncd morc frc-
qucntlythanthcdaysfromMondaytoThursday(thìsordcroffrcqucncyalsoholdsforothcr
Europcancountrìcs,as ìs shownbycountsforlanguagcs asdìffcrcntasEnglìshandSlovak).
Amongthcmonths,oncnotcs thatRussìa' s rcvolutìonary past hasmadc OKTH6pL ' Octobcr'
notìccably morc frcqucnt than thcothcrclcvcn. Thc numbcrs too æc wìdcly scattcrcd. lt
maybcpcdagogìcallyoddtolcavcaoceMLCOT ' cìghthundrcd' untìlºI 04, whìlc,eBHTLCOT
'nìnchundrcd' ìsat I ºI , butthcbìgdìffcrcnccbctwccnthcìrfrcqucncìcs ìsclcarlydcrìvcd
from thcfactthat.eBHTLCOT occursìncvcrytwcntìcthccnturydatc.
Vocabular statistics and their �fuzziness'
A comparìson of any two dìffcrcnt vocabulary counts (for cxamplc, Zasorìna' s and
Lönngrcn' s) shows thatthcrc ìs agrcatdcal ofìndctcrmìnacy ìn thc notìon offrcqucncy of
6
Introduction
occurrcncc of a word. For cxæplc aecL ' all' ìs numbcr 22 ìn Zasorìna, numbcr l 0 ìn
Lönngrcn and numbcr l 2 ìn thìs dìctìonary, and nonc of thcsc posìtìons ìs morc ' concct'
thanthcothcrs, thcdìffcrcntrankìngsrc0cctdìffcrcntchoìccsoftcxts,varìatìonsìnmcthod-
ology and thc natural ìndctcrmìnacy ofthc sub¡cct. Thìs lìst contaìns morc of thc spokcn
læguagc that Lönngrcn and morc rcccnt usagc than Zasorìna, conscqucntly, ìt ìs dìffcrcnt
fromboth. Whatcan bcsaìdwìthrcasonablcccrtaìntyisthataecL bclongsìnthcfortycom-
moncst words of Russian and that ìt is much commoncr than . eJLii ' wholc' (4l 2 ìn
Zasorìna,205ìnLönngrcn,2º4ìnthìsdìctìonary). Bythctìmc wcrcachwordnumbcr7,0
noceJHTLCH ' to takc uprcsìdcncc' (??4&ìnZasorìna), thc væìatìon couldcasìlybc plusor
mìnus athousandplaccs, cvcn ìn two counts usìng similæmcthods. Whatmattcrsìsthatìn
any count of non-tcchnìcal Russìan usagc, noceJiTbCH ìs much lcss common than, for
cxamplc, pyraTL ' to abusc, scold' (word numbcr 300) and consìdcrably morc ñcqucnt
thæ noceJKOBLii ' vìllagc (ad¡ ) ' (no occuncnccs ìnZasorìna' s mìllìon words), whìch ìs ìts
ncìghbour ìn thc Pcnguìn Russìan÷Englìsh Dìctìonary, l ºº5. Gìvcn that thc prcscnt dìctìo-
nary ìs mcantto stìmulatc studcnts to ìncrcasc thcìrRussìanvocabulary, thc words arc ncc-
cssæìlyìnanumbcrcdordcroffrcqucncy,butìtmustbcbomcìnmìndthatthcrc ìsnomag-
ical sìgniñcancc to bc attachcdto thc spccìfìc posìtìon ofany word. KoMMynHlM ' commu-
nìsm' ìs at no. GGG ìn thìs lìst, but that docs not pcrmìt us to makc a catcgorìcal statcmcnt
that KOMMYBH3M ìs thc GGGth most uscd word ìn Russìan (or that thc numbcrìng provcs
RussìanCommunìsmtobcthcworkofthcdcvìl).
Rcadcrs wìllnotìccthatfrom about2,00onwædsthcrc arc lægcblocksofwordsìnalpha-
bctìcal ordcr, for cxamplc, thc block from no. º035 a� ' hcll ' to no. º70º HpMapKa ' faìr' ,
' tradc faìr' ìsG?5words long. Thc words wìthìncach alphabctìcalblockcanbc rcgardcd as
cqually frcqucnt, so thc fact that aoeJLCHB ' orangc' , at no. º040, occurs bcforc JHMOH
' lcmon' atno. º2G&ìsamattcrofthc ordcr ofthc lcttcrs ìn thcRussìanalphabct, notofthc
rclatìvc frcqucncìcs oforangcs æd lcmons ìn Russìan languagc and culturc. Each tìmc you
mccta¡umpfrom thc cnd of thc alphabctto thc bgìnnìng, you arc dcsccndìng onc stcp on
thc frcqucncyscalc.
Allowìngforthcconsìdcrablc ìndctcrmìnacy dcscrìbcdabovc, thc frcqucncyofthc ìtcmsìn
thìslìstpcrmìllìonwordsoftcxtcanbcroughlybandcdasfollows.
• ltcms l -200. Thc commoncst words ìn Russìan, H ' and' and B ' ìn' , occur ovcr 30,0
tìmcs cach pcr mìllìon words of tcxt. Word no. 2000, nponaraa�a ' propaganda' occurs
aboutG5 tìmcspcrmìllìonwords.
• ltcms 20l -300. Words around no. 2000 ìn thc lìstoccur about G5 tìmcs pcr mìllìon
words, byno. 300wcarcdcalìngwìthwords whìchoccurabout 40tìmcspcrmìllìon.
• ltcms 300000. 40tìmcs to 25 tìmcspcrmìllìon.
• ltcms4000÷000. 25tìmcsto l 5 tìmcspcrmìllìon.
• ltcmsG00&000. l 5 to l 0tìmcspcrmìllìon.
• ltcms&000-l 0000. l 0to& tìmcspcrmìllìon.
As ìndìcatcd abovc, thc acadcmìc valìdìty of frcqucncy dìctìonarìcs can casìly bc qucs-
tìoncd. Thc vcry fuzzìncss of thc notìon of frcqucncy, and thc sìgnìfìcant dìffcrcnccs
7
Introduction
bctwccn any two frcqucncy lìsts compìlcd by dìffcrcnt pcoplc or dìffcrcnt mcthods, makc
thc compìlatìon of thc ' corrcct' or ' ultìmatc' frcqucncy dìctìonary of Modcm Russìan an
ìmpossìbìlìty. Thc¡ustìñcatìonfor producìng a ncw frcqucncy dìctìonary ofthìs sìzc ìs not
that l claìm to havc found somc dcñnìtìvc way of dctcrmìnìng word frcqucncy for thc
Russìan languagc as a wholc, but that such a wordlìst ìs uscful. Studcnts arc stìmulatcd to
ìncrcasc thcìr actìvc andpassìvcvocabularics ìn an organìzcd,cfñcìcntway, thc ìncrcasc ìn
thcìr vocabulary can bccasìly mcasurcd by tcstìng from thclìst,andoncmorc straìghtfor-
wardcrìtcrìon oflcæcrcompctcncc ìs addcd to suchtradìtìonalcrìtcrìaas numbcrofgram-
matìcalcnors,acccntand spccdofdclìvcry. Toputìtbrìc0y,thc ìdcamayhavc somc thco-
rctìcal0aws,butìnpractìccìtworks.
ABBREVIATIONS AND CONVENTIONS
a
ad¡
bìoI
coll
d
dct
dìm
ccon
f
g
gcog
hìst
ìnst
ì/p
ìndccl
ìndct
ìnf
ìntrans
m
n
nom
obs
OS
p
past
pcrs

poss
pr
prcs
8
accusatìvccasc
ad¡cctìvc
bìologìcal
colloquìal(ìnformalusagc)
datìvccasc
dctcrmìnatc
dìmìnutìvc
cconomìcs
fcmìnìncgcndcr
gcnìtìvccasc
gcographìcal
hìstorìcal
ìmpcrfcctìvcaspcct
ìnstrumcntalcasc
bothìmpcrfcctìvcandpcrfcctìvcaspccts
ìndcclìnablc
ìndctcmìnatc
ìnñnìtìvc
ìntransìtìvc
masculìncgcndcr
ncutcrgcndcr
nomìnatìvccasc
obsolctc
oncsclf
pcrfcctìvcaspcct
pasttcnsc
pcrson
plural
posscssìvc
prcposìtìonal(orlocatìvc)casc
prcscnttcnsc
Introduction
s. o. somconc
sg sìngular
sth somcthìng
swh somcwhcrc
tcch tcchnìcal
Pronunciation
lf a word ìn thc lìst has an unprcdìctablc pronuncìatìon fcaturc, thìs ìs shown ìn squmc
brackcts ìmmcdìatcly aftcr thc cntry. For cxamplc, thc pronuncìatìon of word no. 50 ero
( ' hìs ' , ' ìts' ) , ìnwhìchr ìs pronounccdasEnglìsh ' v' , ì sshownas. ¸ycvo] .
The English translations
Thc aìmhas bccn to gìvc aconcìscEnglìshcquìvalcnt,ormorcthanonc cquìvalcntwhcrca
sìnglcEnglìshwordwouldbcìnsuffìcìcntto covcr thcrangcofthc Russìan. Commas scpa-
ratcclosclyrclatcdcquìvalcnts,dìffcrcntmcanìngsofawordarcscparatcdbyscmìcolons.
Examples and grammatical information
For thc ñrst G0 words, cxamplcs arc gìvcn for cvcry cntry. Although thc cxamplcs oftcn
contaìnìmportantgrammatìcal ìnformatìon (dcclcnsìonofnouns, con¡ugatìonofvcrbs),thc
assumptìon ìsthat aRussìan bcgìnncrlcæìng thc fìrst fcw hundrcd words ofthc languagc
nccds cxcmplìfìcatìon morc than morphologìcal dctaìl. Hc or shc wìll mcct thc dcclcnsìon
andcon¡ugatìondctaìlsofthìscorcvocabularyìnhìs orhcrtcxtbookand/orclasscs.
Aftcr ìtcm no. G00, full grammatìcal ìnformatìon ìs shown, whìlc cxamplcs arc gcncrally
gìvcn only ìn thosc cascs whcrc short translatìons arc ìnsuffìcìcnt on thcìr own. Whcrc a
word ìs commonly found (orfound cxclusìvcly) ìna partìcular phrasc, thatphrasc ìsgìvcn.
Examplcs arc also gìvcntoìllustratc grammatìcalorìdìomatìc poìnts, andsomctìmcs¡ustto
provìdcanclcmcntof ìntcrcstìnanothcrwìscbarclistofwords.
By thc tìmc thc studcnt has mastcrcd thc ñrst G00 words of Russìan, hc or shc shouÌd
alrcady bc famìlìar wìth thc basìcpattcms ofRussìan grammar. Fromno. G0l onwmds, thc
lìst uscs normal Russìan dìctìonmy convcntìons for rcprcscntìng, ìn concìsc form, thc
dcclcnsìonofnouns, con¡ugatìonofvcrbsand thc mobìÌcstrcsspattcmsofboth.
Thcscconvcntìonscanbc summæìzcdasfollows.
9
Introduction
Verbs
Vcrbcon¡ugatìonìsnot shownforallsuaìghtforward,complctcly rcgularvcrbsìn-aTL (-a1,
-aemL ctc. ) ,-HTL (-1, -awL ctc. ), -yTL (-y, -ewL ctc. )æd-yTL (-y, -ewL ctc. ).
Tc prcscnttcnsc (ìmpcrfcctìvc aspcct)orfuturc tcnsc (pcrfcctìvc aspcct)ofall othcrvcrbs
(and any -aTL, -BTL or-yTL vcrbs whìchhavcmobìlc strcss or anyothcrdcvìatìonfrom thc
basìc pattcm) ìs shownbythcfìrstpcrsonandsccondpcrson sìngular (thc u andTLI forms,
c.g.nJiaTHTL ' topay' . nJia1y, nJiaTHWL). Thc othcrfourforms (on DJSTHT, MLI DJSTHM,
BLI nJiaTHTe, oua nJiaTHT) can bc prcdìctcd from thcu andTLI forms, sìnccthc stcmand
strcsswìllbcthcsamcasforthcTLI form. Anycxccptìonstothìsrulcarcshown,c. g. .
1702 y6eiaTL ' torunaway' , y6ery, y6eiHWL, y6eryT.
!lavcrb ìsuscdonly ìnthcthìrdpcrson, c. g. &&Gy,aTLCH ' to succccd' , only thc thìrdpcr-
sonsìngular(y,acTcH) ìsgìvcn.
!n thc latcr stagcs of thc lìst, thc con¡ugatìon of fìrst-con¡ugatìon vcrbs cndìng ìn -ooaTL
(-y1, -yewL) and -BTL (- u o, -HewL) ìs shown by thc ñrst pcrson sìngular (thc u form)
only, sìnccallthcothcrñvcformsarcìmmcdìatclyprcdìctablc.
Thcpasttcnsc(markcdpast) ìsnormallyshownìfthcform ìsanywayunprcdìctablcorìfìt
hasmobìlcstrcss.Notcthatìfonlythc msgandfsgarc gìvcn,c. g. .
1112 nepeiTH ' tocross ' , pastnepeweJ, nepewJia
thcnthcnsgandplformshavcthcsamcstrcssasthcfcmìnìnc,ì . c. nepewJio, nepewJH.
!fthc nsgìs shownwìthadìffcrcntstrcssfromthc fsg, thcnthcplform hasthc samc strcss
asthcncutcr,c. g. .
G77 DHTb 'todrìnk' , pastDHJ, DHJB, DHJIO.
ThcplstrcssìsthcnprcdìctablcasDHJIH.
!f only thc lcmìnìnc form ìs gìvcn (c. g. 3º7º oTopoaTLCH ' to bc tom off, brcak away' ,
f past oTopoaJacL ) , thcn all othcr forms of thc past tcnsc havc thc samc strcss as thc
ìnfìnìtìvc.
!mpcncctìvcandpcrfcctìvc partncrs (c. g. 1HTSTL, npo1HTaTL ' to rcad' ) arctrcatcd as two
scparatc lcxcmcs, ìn common wìth thc normal practìcc ofRussìan frcqucncy dìctìonarìcs,
butfor thc bcncñtoflcamcrs, thc cntry for cachvcrb ìndìcatcs thc vcrb' saspcctualpartncr,
ìlìthas onc. Rcadcrs wìll notc,pcrhaps wìthìntcrcst,thatthctwo aspccts ofavcrbcanhavc
vcry dìllcrcnt lrcqucncìcs. For cxamplc, thc pcrfcctìvc olthc vcrb ' to ñnd' uaiTH ìs at no.
234,whìlcthc ìmpcrfcctìvcuaxo,HTL ìsathousandplaccslowcr,atno. l l º7. Thcaspcctual
10
Introduction
partner, where one exists, is always shown, although some partners may occur too rarely to
merit their own entries i n the 1 0,00 list.
Nouns
Where a noun confors to one of the basic declension patters - of neuTp, MyJei, a&To
M06HJL m, KnJra, 6TpacnL f, ynpa*ueuae, etc. - no grammatical information is given,
i .e. the user can assume that the word i s regular and that the stress remains i n the same place
throughout the declension.
Where a noun deviates in any way from the basic patters, the iregular forms - such as
awkward genitive plurals and stress changes - are always shown. Enough information is
given to enable the leaer to predict the whole declension. Note the following:
If the end-stressed genitive singular (g sg) of a masculine noun is given, but no other
forms, (e. g. 667 Kopa6JL, g sg Kopa6n9 'ship'), then all other forms of the noun, singu­
lar and plural , are also stressed on the ending (e.g. Kopa6neM, Kopa6nei, Kopa6JHM,
KOpa6JHX, etc. ).
A few monosyllabic nouns with stem stress i n the singular have end stress in the preposi­
tional singular (pr sg) after the prepositions Band ua only. An example is:
1375 QeDL 'chain' pr sg 0 QeDH, Ha QeDH
If the nominative plural (nom pl) is given, but no other plural fors, then all the singular
forms have the same stress and stem as the nominative singular (or g sg if given), while the
other five plural forms have the same stress and stem as the nom pl, e.g.:
&22rny6uua 'depth', nom pi rny6iuw
1 373 CTYJ 'chair', nom pl CTYJLH
Te & sg of rny6aua i s rny6auy, while the g pi is rny6Ju, the d pl rny6iuaM, the inst pi
rny6�uaMH and the pr pl rny6iuax. The g sg of CTYJ is cTyna, while the g pi is CTYJLeB
and t
h
e d pi CTYJLHM.
Thi s patter is common in neuter nouns, paricularly those stressed on the ending in the nom
sg, e. g. :
854 ceno 'village', nom pi cena
t
The g sg must bcena, while the d pi is cenaM and the inst pi is cenaMR.
An example of a neuter noun stressed on the stem in the singular ad on the ending in the
plural is:
1 1
Introduction
??5 Mope ' sca' , nomplMopJ
!tfollowsthatthcgsgìsMopH, whìlc thcdplìs MopJM.
Somc nouns arc strcsscdon thc stcm ìn thc nomplbuton thc cndìng ìn thc g pl, ìn whìch
cascthc dpl, ìnstplandprpl arc also strcsscdonthccndìng. Thìs ìsquìtc acommonpat-
tcm.Thcscarc shownasìnthcsccxamplcs.
G0l ofJaCTb ' oblast,provìncc' gplOfJaCTei
9&5xOHL ' horsc' , gsgKOHH, nomplxéaa,gplKonei
Sothcdpl ofo6JaCTb ìso6JaCTHM and thc prpl ìs OOJ8CTHX. Thc d sgofKOHb ìs KOHI
andthc dplìsKOHHM.
Fcmìnìncnouns strcsscdonthc cndìng ìnthcnom sg ncarly alwayshavcmobìlcstrcss, asìn
thc cxamplc rJy6aua ' dcpth' abovc. A small numbcr ofcnd-strcsscd fcmìnìnc nouns (c. g.
pxá ' rìvcr' ) havc a morc complcx pattcm ofmobìlc strcss, whìch ìs shown as follows. !f
thc strcssmovcsìnthc sìngular,thc movcaffcctsonlythcasg,whìchìsgìvcn(pxy). lfthc
asg ìs strcsscdon thc stcm, thcn so ìs thc nompl,whìch ìs gìvcn (pxa) . To show that thc
othcrpluralformsarcstrcsscdonthccndìng,thccnd-strcsscddplìs gìvcn,c. g. .
G7Gpexa 'rìvcr' , asgpexy,nomplpexa,dplpxáu
Sothcgsgìspxàandthcìnstplìspcxáua.
Whcrc thcrc arc cxccptìons to thcsc pattcms, c. g. thc plural forms of l 203 cecTpa ' sìstcr' ,
allthcformsarcgìvcn.
Fleeting (mobile) vowels
Brackctsroundthc lastvowclìnanoun, c. g. l 95 OT(e)Q ' fathcr' , ìndìcatca0cctìng (mobìlc)
vowcl. A mobìlc vowcl, though prcscnt ìn thc n sg, ìs mìssìng from all othcr forms, c. g.
OT(e)Q, gsgOTQB, gplOTQOB.
Adjectives
Ad¡cctìvcs havc ñxcd strcss. Thcìrlong-form dcclcnsìons æc also cntìrcly rcgular and prc-
dìctablc.Endìngsarcshownonlytopìckoutad¡cctìvcsofthcrarcTpeTHi typc (fTpTbH, n
TpTbe ' thìrd' ), cf 6o�ai ' God' s' (no. 2G4). Strcss mobìlìty ìs common ìn short-form
ad¡cctìvcs(thcfsg ìs frcqucntly strcsscdonthc-a cndìng) , but,gìvcnthat short forms arc ìn
thcmaìnassoìatcdwìthbokìsh,wrìttcn(formal)læguagc,short-fomad¡cctìvcsæcnomally
shownonly whcnthcyoccuras scparatc lcxìcal ìtcms (c. g. l 25 JOJ3eH ' oblìgcd' , l 2l Gpa.
'glad' ).
12
Introduction
Adverbs
Advcrbs, though thcìr form can oftcn bc prcdìctcd from thc rclatcd ad¡cctìvc, arc Ììstcd
scparatcly ìn thìsdìctìonary (though not ìn Lönngrcn `s, forcxamplc). lt ìs worth notìng that
thc rclatìvcfrcqucncìcsofanad¡cctìvcand ìtsconcspondìngadvcrbcan bc sìgnìfìcantlydìf-
fcrcnt.
References and sources:
Axapcmux nayx CCCP: CJoBaph pyccxoro H3hiKa B qeThipex TOMax, Russkìì
ìazyk, Moscow, l 9& l÷&4.
I H Jacopuna (cd) . lacTOTHbii CJOBapb pyccxoro H3biKa, Russkìììazyk, Moscow,
l 977.
¯cnnap1 ¯cnnrpcn (Lcnnart Lönngrcn) (cd). lacTOTHhii cJoBaph coBpeMeHHoro
pyccxoro H3hiKa, Acta Unìvcrsìtatìs Upsalìcnsìs, Studìa Slavìca Upsalìcnsìa no. 32,
Uppsala, l 993.
B B Mopxosxun. JexcHqexaH ocHoBa pycxoro H3hiKa, Russkìììazyk,Moscow, l 9&4.
WFRyanandPctcrNorman.The Penguin Russian Dictionar, Vìkìng,London, l 995.
PatrìckWaddìngton.A First Russian Vocabular, Blackwcll,Oxfordq l 9&&.
MmcusWhcclcr. The Oxord Russian-English Dictionar, ClarcndonPrcss,Oxford, l 972.
NJBrown
SSEES
UnìvcrsìtyofLondon
Junc l 995
13
1 0,000 WORDS
IN FREQUENCY ORDER
l . u
2. s (so)
3. nc
4. na
5. x
6. on
7. u1o
&. c (co)
9. á1o
l 0. õsi1s 1
prcscnttcnsc.
cc1s
l l . a
l 2. sccs m/scx f/
scc n/scc pl
l 3 . onú
l 4. oná
l5. xax
16. msì
l 7. x (xo) +d
l &. y +g
and
(+pr) ìn
(+a) ìnto, to
not
(+pr) on, at
(+a)onto, to
I
hc
what
that
(+ìnst)wìth
(+g) from, off
this, that,it
tobc
thcrc ìs, thcrc
æc
and,but(slìght
contrast)
all
thcy
shc
how, as,lìkc
wc
towards,to
by,at(uscdìn
'havc'
constructìon)
l 9. ssi you(polìtc/pI)
20. á1o1 m/á1a f/ thìs
á1o n/á1u pl
2 l . sa
22. 1o1 m/1a f/
1o n/1c pl
23. no
24. 1sì
25. no +d
(+a)for
(+ìnst)bchínd
that
but
you(fæìlìar)
along,around,
accordìngto
�ocxsá H Hc1cpõýpr
B �ocxsó
B �ocxsý
On ac s �ocxsó
aa paõó1c
Ha c1on
R rosopæ
On rosopú1
qTo á1o?
� rosopu, 'TO on na
paõó1c
uaü C numónom
CO c1oná
3To nam xnyõ; 3To
sópno
ILITh únu nc 6biTb?
EcTb xógc?
no
Moscowand StPctcrsburg
in Moscow
to Moscow
Hcìsnot ìnMoscow
at work
onto thctablc
I spcakaspcaking/say
He spæs/ìsspmg/says
What ìs thìs7
I saythat hcisatwork
tcawith lcmon
from (ofDthctablc
This ìs ourclub,That's
truc
To be ornotto be?
Is there anycoffcc?
Oná s �ocxsó, a on s ShcìsìnMoscow,and
Hc1cpõýprc (but) hcìsìnSt
Pctcrsburg
BeCb c1on
BCH �ocxsá
Oni s �ocxsó
Oua co mnoü
KaK on rosopú1?
K8K j, KaK 1sì
M1 õsìm s Hc1cpõýprc
K pómy; xc mnc
y oxná; y Hsána;
Y Hsána cc1s
pom
BLI rosopú1c
)ToT c1on, 3Ta xnúra,
lTH næpu
nna1ú1s 1a sópxy
38 pómom
TOT pom; s TO spóms;
TO, u1o . . .
Ho á1o nc npáspa
Tbi rosopúms
no ýnuuc; no rópopy;
no nnány
thcwhole tablc
all ofMoscow
They arc ìnMoscow
She iswìthmc
How docshcspcak7
like mc, like you
We wcrcin StPctcrsburg
towards thchousc,
towards mc
by thcwìndow,at lvan' s
housc,lvanhas ahousc
You arcspcakìng
this tabÌc, this book,
these pcoplc
topayfor thcvodka,
behind thchousc
that housc, atthattìmc,
the fact that. . .
But that' snotmc
You arcspcakìng
along thcstrcct,around
thctown,according to
1 7
M3
18
2ó. 13 (130) +g
27. o (o6/o6o)
+pr
28. CBOM
29. TaK
30. O,:H m/O,Ha
f/o,H6 n
31. BOT
32. KOTOpbiH
33. Ham
34. TOJhKO
35. eme
3ó. OT +g
37. TaKOH
38. Moqh i (c- p)
39. rOBOpHTb i
(ro- p)
40. CKa3aTh p
(rosopHTb i)
41. ,J� +g
42. y)e
43. 3HaTb i +a
44. ,a
45. KaK6i
4ó. Kor.a
47. ,pyr6i
48. repBbiM
49. qT06hi
50. er6 [yevo]
51. ro.
52. KTO
out of, from
about,
concering
one' s own
so
one
here, there
(pointing)
which, who
our
only
still, yet
from
such
to be able
to speak
to say
for
already
to know
yes; and, but
what (kind of
when
different, other
first
in order to
his, its
year
who
n1 ,oMa
OH rosop:T o MocKse
OH rOBOpHT 0 cooei
pa66Te
TaK 6hiCTpO
O�HH CTOJ
BoT ,oM
.esyrKa, KoTopyro oH
JI61T
uam .oM
Y MsaHa ToJLKo o.lH
6paT
OH eme He 3HaeT
IHCbMO OT lBaHa
TaKoi 6oJhll6i ca.
. Mory; OH He MO*eT
rOBOpHTb
. Mory rooopiTL
R cKa3aJ, qTo oH s
MocKse; CKa*iTe,
no)a.ryicTa
the plan
out of the house
He is speaking about
Moscow
He is talking about his
own work
so quickly
one table
There is the house
the girl whom he loves
our house
Ivan has only one
brother
He doesn' t know yet
a letter from Ivan
such a large garden
I can; He can't speak
I can speak
I said that he is in
Moscow; Tell me,
please
IICbM6 �JIB 1BaHa a letter for Ivan
OH Y*e 3HaeT o6 3ToM He already knows about
this
. 3Hal ee
)a, JTO rpaB.a; OH
�a R
KaKoi y lBaHa .oM?
Kor�a Bhi 6hiJI s
MocKBe?
B �pyroM .OMe
B nepBOM ,OMe
1T06LI rOBOpHTb
no-pyccKH
3
To ero KHHra?
B JTOM ro�y
. 3Hai, KTO OH
I know her
Yes, that' s true; he and I
What kind of house has
Ivan got?
When were you in
Moscow?
in a diferent (another)
house
in the frst house
in order to speak
Russian
Is this his book?
this year
I know who he is
53. �c:ìo
54. nci
55. ee
matter, business
no; (+g) there
is no
her
5G. óucns very
57. õonsìuóü large
58. nóssìü new
59. c1a1s p (p only) begin;
(cauosm� i) (+inst) bcome
G0. paõó1a wo�
_
1o moc .eJO
HeT paõó1si
Bo1 cë �om
This is my business
There is no work
There' s her house
óucuu õonsmóü rópo� a very large town
6oJLmie ropo�á large towns
C HoBLIM ró�om' Happy New Year
On CTaJ rosopú1s; Oná He began to speak; She
cTaJa nu»cncpom became an engineer
On rosopú1 o csocü He is speaking about his
pa66Te work
G l . ccüuác now, right now On cei-ac s Mocxsc He' s in Moscow at the
moment
G2. spcm� n time s io speMu; so opeMH at that time; during the
G3. ucnoscx
(pl næ�n)
G4. n�iú i
(noüiú p)
G5. ccnn
person
to go (on foot)
if
GG. �sa m, n/�Be f two
G7. moü my
G&. »nsus f life
G9. �o +g
70. r�c
7 l . xáx�sìü
72. cámsiü
73. xo1c1s
(sa- p)
75. ná�o
7G. næ�n pl
77. icncps
7&. �om
79. noüiú p
up to; until
where
each, every
the very, most
to want
here
it is necessary
people
now
house
to go (on foot)
war; a lot of time
BpMeuH
Oná xopómnü -eJoseK She is a good person
5 u.y no ýnnuc; Ky�á I am walking along the
isì u.emL? street; Where are you
E
cJIH oná xóuc1
·

1ó»c xouý
going?
If she wants (to), I want
(to) too
.oa uacá; .oe mamúnsi two o'clock; two cars
Bo1 Moi �om There is my house
Háma XHJHL xopóma� Our life is good
)o csn�ánnx' Until we meet
On suác1, r.e moü
�om
KaX.LIH �cns
caMLii õo:ìsìuóü �om
5 XO-y rosopúis
no-pýccxn; 1sì x6-em;
q io ssì xoTiTe?
5 3.ecL y»c �sa ró�a
Ha.o rosopú1s
no-pýccxn
Pýccxnc ÷ xopómnc
Jr.u
1cuépu ná�o ��iú
ns .6Ma; .oMa
5 nomeJ �omóü
again=Goodbye
He knows where my
house is
each (every) day
the biggest house
I want to speak Russian;
you want; What do
you want?
I have been here for two
years
One must speak Russian
Russians are good people
Now it is necessary to go
(Now we must leave)
from the house; houses
I went home
19
p
a
3
20
(np1ú i)
&0. pas
& l . p (c)ns m
&2. unn
&3. paõó1a1s
i(uo- p)
&4. rópop
&5. 1am
&ó. cnóso
&7. rnas
&&. uo1óm
&9. súpc1s ì+a
(y- p)
90. nx
9 l . uop +ìnst
92. páxc
93. pýma1s i
(uo- p)
94. xopomó
95. mó»no
9ó. 1y1
97. 1sicxua
9&. nn
99. sopá
l00. nuu1ó/ a,g
nnucró [-vo]
l 0l . mnóro +g
l 02. cmo1pc1s
i (uo- p)
l03. pyxá
l04. c1oá1s
(uo- p)
oncc,atìmc
day
or
to work
opún pa1; psa pa1a;
mcc1s pal
1ónsxo opún �euL;
psa �HH
Bsi1s iJH nc õsi1s
On pa66TaeT spccs
once; twìcc, sìxtimes
onIyoncday; twodays
Tobcor nottobc
Hcworks hcrc
town,city Onú paõó1aìo1 s á1om Thcyworkinthìstown
ropo�e
thcrc
word
cyc
Xnsns TaM xopómax.
. cxaxý opnó CJOBO
psa r Jala; õonsmúc
rJa3a
Lìfcìsgoodthere
! shalIsayoncword
twoeyes; Iargceyes
thcn,ncxt On õsìn s mocm pómc, Hcwasìnmyhousc,then
toscc
thcir
undcr
cvcn
tothink
DOTOM on uomcn na
paõó1y
R BH*Y pom; Tsi
BH�Hmb cc?
s HX pómc
no� pómom
,a*e Hsán snác1 á1o
Onú �yMaroT o xúsnn
wcII, itìsgood
_
ucns xopomo!
itìspossiblc Mo*uo np1n?
hcrc(lìkcsaccs) Hsán TYT, s námcm
pómc
thousand psc TbiCH'H cnos
(qucstion word), Jnác1c JH ssi Hsána?
whcthcr R nc snáìo, spccs
J on
watcr
nothing
much,many,
aIot
sópxa c oo�oi; nn1s
BO�y
HH'TO cró nc
nn1cpccýc1,On
ua'ero nc snác1
Mnoro paõó1si
hcwcntto work
!see thchousc, Canyou
see hcr7
intheir housc
under thchousc
Even !vanknowsthat
Thcythink aboutIìfc
Vcrygood!
Is it possible togo7
!vanishere, ìnour
housc
twothousand words
Do youknow!væ7!don` t
knowwhether hc` s
hcrc
vodkawìthwater; to
drìnkwater
Nothing intcrcstshìm, Hc
knowsnothing
a lot ofwork
to watch,
(na+a)
Iookat
hand, arm
tostand
Oná cMoTpHT 1cncsúsop Shcis watching
tcIcvisìon
moá pyKa
On cToiT sa pómom
myhand/arm
Hcìsstanding bchìndthc
housc
l 05 . ccõø a sclf
pronoun
l 0ó. monopóü young
l 07. ióxc too
l 0&. cnpocúis p+a to ask (s. o. )
(cnpámsais ì)
l 09. õcs +g without
l l 0. µcnais todo,makc
ì+a (c- p)
l l l . ipn thrcc
l l 2. scc alI, aIIthctìmc
l l 3. io that, thcn
l l4. xnis tolìvc
l l 5. ipyp Iabour
l l ó. cpcnais p+a todo,makc
(µcnais ì)
I l 7. cam m/camá f/ scIf
camó n/
cámn pI
l l &. xopómnü
l l 9. siopóü
l 20. ucpcs +a
l 2 l . mcc1o
l 22. nócnc +g
l 23. cipaná
l 24. psápua is
l 25. pónxcn m/
ponxná f/
good
sccond
across, vìa,
aftcr
pIacc
aftcr
country
twcnty
ought,obIìgcd,
must
x ce6e; c co66i
MOJo,LIe næpn
On 1é�c nnucró nc
cxasán
. cnpocàJ cró, snáci
nn on Hsána
õca monoxá
Msi nnucró nc ,eJaeM
1pu uacá
towardsoneself; with
oneself
young pcopIc
Hctoo saìdnothing
!asked hìmwhcthcrhc
kncw!van
without mìlk
Wcarcdoing nothìng
three o` clock/thrcchours
On ecë rosopúi o Hctalksaboutworkall
paõóic the time
TO ccis;
g
cnn on that ìs(=ì.c. ), !fhc` s
spccs, TO � yüµý hcrc, then !` llIcavc
R xouý �HTb iam, rµc !wantto live whcrcshc
oná �noeT lives
c TPY ,oM wìthdifculty
On c,eJiaJ scio paõóiy Hcdid alIthcwork
On scc cpcnan caM
_
io xepémcc snnó
e1epéä µcns nósoro
rópa
1epe1 ýnnuy; ucpcs uac
UocJe paõóisi msi
npcm pomóü
s námcü cTpane
,oa,naTb pomós
Oná .OJI�Ha npiú,
Msì ,OJ�HLI õsiis
Hcdìdcvcrythìng
himself
Thìsìsgood winc
thcsecond dayofthc
Ncw Ycar
across thc strcct, in an
hour` stime
Thcrcìsnoplace/room
hcrc
After workwcgohomc
ìnourcountry
twenty houscs
µon»nó n/ iam s pcc�is
Shcmust (is obliged to)
go,Wcought tobc
thcrc attcn
ponxnsì pl
l 2ó. npnüiú p toarrìvc(foot) R npameJ ncpssim
(npnxopúis ì)
l 27. õónsìiìc
l 2&. sam
l 29e pscps f
l 30. ppyr (nompl
morc
your
door
fricnd
On snáci 66JLwe;
õéasmc xncõa
�om eam
sa .oepbt
Msi c ,pyroM õsinn
! arrived fìrst
Hcknowsmore; more
brcad
Thc housc ìsyours
bchìndthcdoor
Myfriend and!wcrcin
21
M8WMH8
22
ppyssá)
l 3 l . mamna
l 32. ssx1s p+a
(õpa1s i)
l 33. xómna1a
l 34. yuú1scx ì
l 35. nap +inst
l 3ó. ronosá
l 37. uoucmý
l 3&. scmná
l 39. c1on
l 40. pasá1s i+a
+d(pa 1s p)
l 4I . 1cpcp +ìnst
l 42. 1orpá
l43. cnpc1s
(uo- p)
l 44. mánsunx
l 45. pcsymxa
l 4ó. nc1o (gpI
nc1)
machìnc,car
totakc
room
to study
abovc
hcad
why
carth,Iand
tabIc
togivc(sthto
s. o. )
inlrontol,
bcforc
thcn,atthat
tìmc
to sìt
boy
girI
summcr, (aftcr
numbcrs)
ycars
l 4 7. ccrópnx ¸-vo-] today
l 4&. c1oponá sìdc
l 49. xasá1scx tosccm
i (10- p)
l 50. cosccm
l 5 l . máncnsxnü
l 52. nccxonsxo +g
l 53. sppyr
l 54. un
I 55. pa1s p+a+d
(pasá1s i)
compIctcIy
smaII
alcw, somc
suddcnIy
not a
to gìvc (sthto
s. o. )
s Mocxsc Moscow
Msì cmo1pónn na sámy WcwcrcIookìngatyour
Mamiuy car
R BOJLMY 1axcú, Tsì ! shall take ataxì,Will
aoJLMemL á1y xnúry?
B KOMHaTe xónopno
Hsán y-HTCH s
ynnscpcn1c1c
Ha, pómom
nap sámcü ronoooi
Ho-eMy ssì nc snác1c?
»nsns na JeMJe
On cnpú1 sa c1eaéu
Msì ,aeM cnóso, u1o
scc cqcnacm
On c1oú1 nepe,
pómom
On Tor,a paõó1an na
sasópc
KTo CH)HT s xómna1c?
B xómna1c cnqá1
MaJL-HKH
K Hsány upnmná
,eoymKa
JeToM; 1sìcxua JeT
youtake thìs book7
lt' scoIdìnthe rom
!vanstudies atunìvcrsìty
above thchousc
abovcyourhead
Why don' tyouknow7
Iifconearth
Hcissìttìngbchìnd(at)
thctable
Wcgive (our)wordthat
wc shaII docvcrythìng
Hcis standingin front of
thchousc
Hcworkcdìnafactory
then
Whois sitting ìnthc
room7
The boys arcsìttìngìn
thcroom
A girl hascomcto(scc)
!van
ìnthcsummer; l,0
years
Cero.HH nápo paõó1a1s Today oncmustwork
Ha 3Toi cTopoue onthìsside
KaieTcu, scc xopomó It seems aII ìs ñnc
Mamúna coaceM nósax
Onú »nsý1 s
uáacuuxou pómc
nccxo:ìsxo ,eoymeK
B)pyr on cnpocún
o C1ánnnc
uu . . . uu . . . ; Hc õsìno
HH opnoró
x )aM; 1sì )3WL; on
pac1, msì ,8.HM; ssì
papà1c, onú pa.yT
Thccarìscompletely
ncw
ThcyIìvcìnasmall
housc
afcwgirls
Suddenly hcaskcdabout
StaIìn
neither . . . nor. . . , Thcrc
wasn' ta single one
I' ll give; you' ll give;
he'll give; wc'II give;
you'll give; thcy'llgive
l 5G. nnuó
l 57. xonóuno
[-shn-]
facc, pcrson
ofcoursc
l 5& . �apóp (thc)pcopIc
l 59. nauá1s p tobcgìn
(naunná1s ì)
l G0. nx1s ñvc
l G l . scps youknow
(cxpcctìng
agrccmcnt)
l G2. o1só1n1s p toanswcr
(o1scuá1s ì)
l G3. sonpóc qucstìon
l G4. nncá1s ì+a towrìtc
(na- p)
l G5. nncsmó
l GG. npn +pr
Icttcr
ìnthcprcscncc/
tìmcof,
attachcdto
l G7. ma1s f mothcr
l G&. nýxno (ìtìs)ncccssary
l G9. rìocmo1pó1s p towatch, (na
(cmo1pó1s ì) +a)Iook(at)
l 70. cúna strcngth,forcc
l 7 l . smóc1c togcthcr
l 72. ssiü1n p togoout
(ssìxopú1s ì)
l 73. næõú1s ì+a toIìkc,Iovc
l 74. popóra road
l 75 . nonnmá1s toundcrstand
ì+a(nonx1sp)
l 7G. c1ápsìü oId
strcct
l 7&. pcmú1sp todccìdc,
+ìnf/+a soIvc
(pcmá1s ì)
l 79. xnúra book
KHMra
R snáæ sámc JHQO
Koue"no HeT!
pýccxnü uapoJ
On ua"aJ rosopú1s
!knowyourface
Of course not'
thcRussìanpeople
Hcbegan to spcak
On xnsc1 spccs yxó
DHTb nc1
BeJL on moü ppyr'
HchasbccnIìvìnghcrc
forfve ycars aIrcady
Hc' smyfrìcnd,you
know!
1pýpnsìc BODpOcbl
Mánsunx nimeT
! shall answer thc
qucstìon
dìfñcuItquestions
Thcboyis writing
R nnmý nHCLMO !amwrìtìngaletter
npu mnc; npu Ciánnnc; in mypresence; under
nu sasópc StaIìn, attached to thc
factory
mamúna moóü MaTepu mymother' s car
Mnc uy�uo np1ú !must go
Msì nocMOTpHM gnnsm, Wc'll watch thcñIm,Hc
On nocMOTpJ na looked atmc
mcnx
ciJa xapáxicpa;
pcmoxpa 1úuccxnc
CHJbl
strength ofcharactcr,
dcmocratìcforces
Wcarrìvcdtogether Msì npnmnú oMecTe
Oná BbiWJa ns
xómna1sì
Shcwent out ofthcroom
R Jr6Jr paõó1a1s,
Oná sac Jr6uT
no Jopore pomóü
Hnx1ó nc nouuMaeT
!like workìng, Shcloves
you
onthcroad (way)homc
Nobody understands
ShcIìkcsold pìcturcs
xap1únsì
Oná xnsc1 na námcü ShcIìvcsìnourstreet
yJHQe
Oná pemiJa yü1ú; Kio Shcdecided to Icavc;
pemiT sapáuy? WhowìIIsolve thc
probIcm?
Ha c1onó ncxá1 nx1s Tcrcarcfìvcbooks on
KHHr thc tablc
23
l &0. sccrµá
l & l . rónoc
l &2. snánn1s
l &3. cpásy
l &4. nnms
l &5. mnnýia
l &ó. yxopú1sì
(yüiúp)
l &7. cnósa
l &&. oxnó
l &9. õsi
l 90. yü1úp
(yxopú1s ì)
l 9l . pcsx1scó1
aIways
voìcc,votc
tomcan
atoncc
onIy
(=1ónsxo)
mìnutc
to Icavc
(onfoot)
agaìn
wìndow
(condìtìonaI
partìcIc,
' wouId` )
tolcavc(on
foot)
nìnchundrcd
l 92. uocncpnnü Iast
l93. upoüiú p togothrough,
(upoxopúis ì) pass(onfot)
l 94. paccxasá1s p totclI,talk
(paccxássi- (about)
sa1s ì)
l 95. o1(c)u
l 9ó. uac
l 97. upóc1o
l9&. ysúpc1s p
(súpcis ì)
l 99. xc
fathcr
hour
sìmpIy
toscc
(cmphasìzcs
prcccdìng
word)
thìrd
20l . uoiomý thatìswhy
uoiomý u1o bccausc
202. nnx1ó nobody
203. xpa1s ì+a to waìt(for)
org(uopo- p)
204. cxónsxo +g
205. ssicóxnü
24
howmany,
howmuch
hìgh,taII
Bcer,a 1ax
roJOC y ncc xopómnü
H1o áio 3HaqnT?
Oná oisc1nna cpa3y
_
1o JHWb opná ns
upnuún
R upnpý ucpcs ipn
MHHYTLI
Bsi yxo,uTe?
On náuan cuosa
0KHO oixpsi1o
g
cnn 6LI oná snána,
oná 6LI nomorná
On ymeJ ns
ynnscpcn1c1a
1sicxua ,eBHTLCOT
uøisiü rop
s nocJe,uei xómna1c
lpOH,HTe s xomnáiy'
Oná nmJa múmo ncró
R paccKaiy sam
nciópnæ, On
paccKaJaJ nam o nnx
Oná nc pýmac1 oõ
OTQe
ipn qaca
Onu npOCTO nc snáæi
R YBHiY cc, Oná
ysi,eJa o1uá
Kax ie iax!, lpc ie
oná! 1oi ie pom
K io xnsc1 s TpeTLei
xsap1úpc!
R ymeJ, noiomý uio
on iam
HnKTo nc snác1
x i,y; on i,eT;
J,HTe o1scia'
CKOJLKO nci!
!tìsalways Iìkcthat
Shchasagoodvoice
Whatdocsthìsmean?
Shcanswcrcdat once
That ` sonly oncofthc
rcasons
I shaIlcomcìnthrcc
minutes' tìmc
Arcyouleaving?
Hcbcgan again
Thcwindow ìsopcn
!fshchadknown,shc
would have hcIpcd
Hchas left thcunìvcrsìty
(thcycar) lº05
ìnthclast room
Go through ìntothcroom'
Shc walked past hìm
I'll tell youastory,Hc
talked aboutthcm
Shcdocsn` tthìnkabout
(hcr)father
thrcchours; thrcco' clock
Thcysimply don`tknow
I'll see hcr, Shcsaw hcr
fathcr
But how canthatbc7,
Whcrcon earth ì s
shc7, thcsame housc
Wholìvcsìn0at
numbcrJ7
I left bccauschcìsthcrc
Nobody knows
I am waiting; hcis
waiting; Wait foran
answcr'
How many ycars7
atall gìrI
bcttcr
207. nonyqúTh p+a torcccivc
(nonyqáTh i)
20&. nou1ú
209. ncc
2 l 0. xOH(c)u
2 l I . norá
2 l 2. c66CTBeHHhiM
2 l 3. CTO
2 l 4. xypóxHnx
2l 5 . qcisìpe
2 l ó. IOKc
IOKa He
2l 7. cnraTh i+a
(no p)
2 l &. nyis m
2 l 9. õcnsìü
220. pccnýõnnxa
22l . õsìcipo
222. xypá
223. IOpýMaTh p
(pýma Th i)
almost
wood,forcst
cnd
lcg/foot
(onc` s)own
hundrcd
artist
four
whilc
untìl
tolistcnto
way, ¡oumcy
whìtc
rcpublic
quickly
whcrc(whithcr)
tothink
224. rnásnsìü main
225. pcin pl childrcn
22ó. paccxássìsais i to tcll,talk
(paccxasáis p) (about)
227. cosci
22&. rascia
advicc,council
ncwspapcr
229. IOHsTh p+a toundcrstand
(IOHHMcTh i)
torcad
On rosopúi Jy1me,
qeM Bbl
Tsì noJy1HmL IHChM6
sá s1pa
UO'TH rop
B Jecy iúxo
KOHeQ cscia; s KOHQe
rópa
Ox, MOM nora
C06CTBeHHbiMH rnasámn
cTo pónnapos;
õónsmc eTa
MOlO,hie xy )OiHHKH
1eTbpe spcmcnn rópa
DOKa OH 3,eCb
UOKa OH He npnpci
OH cJymaeT mýssìxy
IO nyTH
6eJLie qomá
gepepánhHa»
pecny6JHKa
Msì mnn 6LICTpo
KyJa onú nomnú?
Oná nc noJyMaJa o
ncm
BoT rJaonaH ýnuua
Y HHX HeT JeTei
OH paccKalLIBaJ o
so:Hc
xopómnM coseT
Mbl uniánn ra3eTy
Bhi MeHs He noHHJH
Bhi 1HTaJa 3Ty xHúry?
Hcspcaksbetter than
you
Youwill receive thclcttcr
tomorrow
almost aycar
!t` squict inthcforest
thcend ofthcworld, at
the end ofthc ycar
Oh, myfeet
withonc` sown cycs
a hundred dollars,morc
than ahundred
youngartists
four scasons
while hcishcrc
until hccomcs
Hcis listening tomusìc
onthcway
white houscs
fcdcral republic
Wcwcrcwalkingquickly
Where havcthcygonc7
Shcdidn` tthink about
him
Hcrcisthcmain strcct
Thcy havcnochildren
Hcwas talking aboutthc
war
agoodpìcccofadvice
Wcwcrcrcadingthc
newspaper
Youhavcn` tunderstood
mc
Havcyouread thìsbook7 230. qlTcTh i +a
(npo- p)
23 l . nopá itistimc,timc, Dopa H,TH It is time togo
232. TBOM
233. 6hiBcTh
scason
your(familìar)
tobc
(rcpcatcd|y)
234. naüiú p+a tofind
(HaxOpúTh i)
j nonyqún Tooe !have received your
IHChMO lcttcr
On uácio 6LioaeT spccs Hcis often hcrc
Oná uamJa xnnry? Didshcfnd thcbook7
25
235. uccn�
23ó. úm� n (gsg
úmcnn)
237. uápin�
23&. scucp
239. ou�1s
240. nmc1s ì+a
24I . mc»ay +ìnst
song
(fìrst)namc
party(poIiticaI)
cvcnìng
again
tohavc (wìth
non-concrctc
ob¡cct)
bctwccn
242. oc1á1sc� p tostay
(oc1asáisc� i)
243. nac1o�mnü
244. unan
245. upásaa
24ó. cópox
247. xopú1s
24&. ysná1s p+a
(ysnasá 1s ì)
249. uónc
250. cnsma1s ì+a
(y- p)
25 l . nous f
252. sxoqú1s
(soü1ú p)
253. xpácnsiü
254. õóncc
255. ypóx
25ó. ncnss�
257. icno
25&. p�qom
rcaI,prcscnt
pIan
truth
forty
(c- p) togo
thcrcand
back, (uo- p)
waIkaround
to rccognìzc,
ñndout
fìcld
tohcar
nìght
tocntcr
rcd
morc
Icsson
ìtisnotaIIowcd,
ìtìsìmpossìbIc
body
aIongsìdc
259. :ic»á1s to lìc
(uo- p)
2ó0. uomóus p+d tohcIp(s. o. )
(uomorá1s i)
26
neCHH 0 ncic
Kax sámc iMH?
núqcp napTHH
ncinnc se-epa
Houcmý ssi onsTL
sqccs?
HMeTL npáso u1ó-1o
cacna1s
Me*,Y rópoqom n
::ccom
5 OCTaHyCL spccs
uaCTOHIIHH ,pyr;
H8CTOHIee spcm�
Kaxnc y sac nJaHLI?
On cxasán npas.y
asong aboutsummcr
Whatìsyourname?
party Icadcr
summcrevenings
Whyarcyouhcrcagain?
tohavcthcright todo
somcthìng
between thctownandthc
wood
! shall stay hcrc
areal fricnd,thcpresent
tìmc
Whatarcyourplans?
HctoIdthctruth
COpOK ucnoscx forty pcopIc
xo,l HTL s mxoq; Bucpá toattend schooI, Wc
msì XO,HJH s xnuó,
. XO,HJI uo rópoqy
5 y1uaro cc: Msi
YlHaJIH, rqc oná
xnsc1
paõó1ais s noJe
Bsi mcn� cJibImnTe?
BxoJnTe!
KpacuaH unómaps
went tothccìncma
ycstcrday,! walked
roundthctown
!shall recognize hcr,Wc
found out whcrcshc
Iìvcs
toworkìnthcfeld
Canyouhear mc7
Pcaccfulnight
(Goodnìght)
Come i n!
Red Squarc
oJee nnicpccna� xnúra amore ìntcrcstìngbook
ypoKH pýccxoro �ssixá Russìanlessons
Bam ueJILlH xypú1s Youcan' t smokchcrc
sqccs
uác1n TeJa partsofthc body
Oná cnqcna ps.oM co Shc was sìttìngnext to
mnoü
lascia Jle*HT na
c1o::c
R 1cõc noMory; Tsi
noMo*emL mnc
mc
Thcpapcris lying onthc
tabIc
! shall help you, Youwill
help mc
2óI . upo (coll)+a about
2ó2. nn1cpccnsiñ
On cnsiman npo á1y
xnnry
HHTepeCHbie �pyssx
BepHjTbCJ
Hchashcardabout this
book
interesting fricnds
2ó3. unxora
(= o +pr)
intcrcsting
ncvcr Msi uuKor)a nc uaü�cm Wc shallnever findthcm
nx
2ó4. paüón
2ó5. ný»nsiü
rcgìon
ncccssary
s á1om paioue
Bcc, u1o uy)uo
inthisregion
Evcrythingthatis
necessary
2óó. ocóõcnno cspccìally
2ó7. o1scuá1s i to answcr
oco6euuo ssicóxnü �om anunusually tallhousc
On OTBe�aeT na soupóc Hcanswers thcqucstion
(oisc1n1s p)
2ó&. nauánsnnx hcad, boss Hm ncnssx rosopú1s c Thcycan' tspcaktothc
2ó9. pásnsiñ
270. 1púmais
27 l . �cc�1s
272. mnp
273. xap1úna
274. xomnic1
275 . msic:is f
27ó. roc1s m
277. c1ápmnü
27&. sn�
279. cpc�ú +g
2&0. cnýuaü
2& l . napó�nsiü
2&2. nóMnn1s i
+a/o +pr
(sc- p)
2&3. npocú1s ì
+a+inf
(uo- p)
2&4. nyc1s
2&5. pasrosóp
2&ó. �sop
2&7. �ónro
2&&. mcc�u
2&9. scpný1sc� p
varìous,
diffcrcnt
thìrty
tcn
world, pcacc
picturc
committcc
thought
gucst
cldcr,scnior
vicw,look,
spccics
among
casc,
occurrcncc,
chancc
pcoplc' s
torcmcmbcr
torcqucst, ask
(s.o.todosth)
lct
ua�aJbHHKOM
s pa3HbiX c1pánax
TpH)QaTb xy�óxunxos
s )eCHTH pccuýõnnxax
MHp so sccm MHpe
xunra c KapTnnaMH
Jcn1páAsnsiü KOMHTeT
nn1cpccna� MbiCJb
Ipnnnmá1s fOCTei
CTapmui csin
BH) Ha mópc; BH)
cuóp1a
cpe�u �pyscñ
B iaxóm cJy�ae �
iioü�ý x nauánsnnxy
HapO�HaH nccn�
. DOMHIO cc, Tsi
noMunmL oõ áiom?
Upomy sac uc xypúis;
On npocuT sac saü1u
UycTb nµc1, ccnn
xóuc1
convcrsation pa1rosop o uoró�c
yard, court cn�c1s so �sope
foralongtìmc Oná cn�cna .oJro
month, moon 1pn MecHQa; u�is
MeCHQeB
tocomcback � BepuycL, 1si
boss
invarious countrics
thirty artists
inten rcpublìcs
peace inthcwholcworld
abookwìthpictures
thcCcntral Committee
anìntcrcstingthought
torcccivcguests
elder son
scaview; type ofsport
among fricnds
!nthatcase I shallgoto
thcboss
folk song
I remember hcr, Do you
remember that7
I ask younotto smokc,
Hcasks youtocall
Let himgoifhcwantsto
conversation aboutthc
wcathcr
to sìtinthcyard
Shcsatfor a long time
3 months; 5 months
I' ll return, you'IIreturn
27
COt3
(B03Bpa-
raThc5 i)
2900 COJ3 union
29 1 0 soiHa war
2920 XOT. although
2930 6eper bank, shore
2940 uenhri whole
2950 rpyrra group
2960 cK6po soon
2970 CT
y
)eHT student
2980 TOBapMI comrade
2990 qacTh f part
3000 craTh i (no- p) to sleep
28
301 0 crpaiiMBaTh i to ask (so oo
+a o+pr about sth)
( crpOCMTh p)
3020 r6nHhiM full
3030 CI)a here (hither)
3040 rpMexaTh p to arrive (b
y
(rpMe3)cTh i) transport)
3050 OHO it
3060 )eHIMHa
307 0 co6paHMe
woman
meeting,
collection
3080 IO)OMTM p to approach
K +d (IO)XO- (on foot)
)MTh i)
309 0 Jepeso (pl tree
)epesh5)
3 1 00 ca) garden
3 1 1 0 q
y
Th hardl
y
, just
3 1 20 6o.ThC5 i +g to fear, be afraid
3 1 30 BOMTM p to enter
(BXO)MTh i)
3 1 40 3aHMMcl ThC5 to occupy
i +inst oneself
3 1 50 rara m dad; Pope
3 1 60 IOKa3aTh p to show (sth
oepuemLcH
rpo<coi3
BO BpeM5 BOHHbl
OHM sepHyTc5, xoTH
trade union
during the war
They will retur although
He xoT.T the
y
don' t want to
Ha 6epery; 6epera peKM on the shore; banks of a
nver
OH Hlqer6 He )enan
QeJLIH )eHh
OHM sepHyJMCh
rpynnaMu
He did nothing all da
y
They retured in groups
. cKopo sepHych I shall come back soon
Pa3ros6p co cTy,enTaM Atalk with the students
IIK6nhHhie Tooapumu
'aCTH CBeTa
5 CDJIO, Thl CDHllb
OH cnpamuoaeT o
soiHe
)MTb DOJIHOH )M3Hhl
l)MTe CJ,a!
qepe3 LBa MeC5Ua OH
DpHe,eT B JOH)OH
- r)e IMCbMO? - BoT
OHO
pyCCKMe *eHIHHhl
Ha co6pauuu
,epeBLH; MH6ro
,epeoLeo
s HaiieM ca,y
'YTL BH)HO; OH 'YTL
He
y
ran
. He 60ICL
5 BOH,y; 5 BOWeJ
38HHMaTLCH 53hiKcMI
nana pHMCKMM
. DOKS*Y Te6e )Opory
schoolmates
parts of the world
I am asleep,
y
ou are
asleep
He asks about the war
to live a full life
Come here!
In two months time, he
will come to London
- Where' s the letter? -
There it i s
Russian women
at a meeting
She came up to us
trees; many trees
in our garden
barely visible; He nearly
fell
I am not afraid
I shall enter; I entered
to study languages
the Pope (in Rome)
I shall show you the way
+a +d
(noxássisa1s ì)
tos. o. )
3 1 70 nómo�s l
3 1 8 0 npómnsiñ
3 1 90 npámo
3 200 nýumuü
321 0 mác1cp
3220 ccxpc1áps m
3230 c1cuá
3240 oxasá1sc� p
+ìnst(oxássi-
sa1scs ì)
3250 csiu (pÌ
csiuossá)
3260 õpa1
3270 saucm
3280 urpá1s
(csirpá1s p)
3 29 0 uuc1u1ý1
3 3 0 o n�1siñ
3 3 1 0 páusmc
3320 1úxo
3330 ucpusrñ
3 34 o scAúxuñ
3350 sás1pa
3360 mnpóxuñ
337 . máno +g
3380 uaxoucu
3390 nncuó
3400 uauá1scs p
(uaun-
uá1sc� i)
341 0 pássc
pássc. o o uc
3420 cucr
3430 ccc1s p
(caqú1scs i)
3440 õý qy�uñ
3450 ccpquc
hcÌp Hm uy»uá noMomL Thc
/
nccdhelp
last ycar past s npomJoM roqý
dircctly, straight Hqú1c npsMo! Oostraight on!
bcttcr, bcst Jyqmui qpyr, Bccró best lricnd,Allthe best !
mastcr
sccrctar
/
walÌ
totumout
(tobc)
son
brothcr
why,Iorwhat
topÌay
institutc,
institution
lilth
carÌìcr
quict
bÌack
grcat
tomorrow
widc
lcw, notmuch
inthccnd
shouldcr
tobcgìn
rcally
surcÌy
snow
tositdown, gct
into
(transport)
luturc
hcart
Jyqmero!
anexpert atonc' s¡ob
dircctor' ssecretary
walls olahousc
MacTep csocró qcna
ceKpeTapL qupcx1opa
CTeHbl µóma
0Ka3aJOCb, u1o ou
y)c scpuýnc�
It turned out thathchad
alrcadyrctumcd
cró CbiHOBbH; ns1s
CbiHOBei
moú 6paTbu; ns1s
6paTLeo
]aqeM ou npumcA!
hissons; livcsons
mybrothers; livc
brothers
Whyhashccome?
Ouú urparT s qy1õóA Thcyarcplaying lootball
y uac s HHCTHTyTe atourinstitute
nHTLii as1óõyc No. 5 bus
Ou npncqc1 paHbme uac HcwiÌlarrivcbefore us
B caqý õsiAo Tixo Itwasquiet inthcgardcn
qepnLii xncõ black brcad
Hc1p BeJiKui PctcrthcGreat
3aoTpa õýµc1 coõpáuuc ThcrcwiÌÌbcamccting
mupOKHe ýAuusi
MaJO xuur
laKoueu ouá ysuána
npás,y
nJequ
Coõpáuuc cxópo
uaqueTcH
Pa1oe ou sqccs!
Pa1oe ssi uc suác1c!
s cuery
s cs,y, 1si cs,emL;
Cs,eM ua as1óõyc
s 6y,ymeM roqý
c ncrxum cep,QeM
tomorrow
wide strccts
few books
In the end shcÌcamcd
thctruth
shoulders
Thcmcctingwill soon
begin
!shcreally hcrc!
Surely youknow!
ìnthcsnow
I' ll sit down, you'IIsit
down; Let' s take abus
next ycar
wìthaÌìghtheart
29
T
PY
AHO
346. TPY,HO (it is) difficult Tpy.uo ee HaRTH
347. �3hiK language; tongue Ha pyccKOM HlbiKe
348. npiXO,MTh
(npiHTM p)
349. pyccKIM
to arrive Ipuxo.iTe K HaM
350. He,aBHO
3 5 1 . CO BeTCKIM
352. HeKOTOphiH
353. npO,OJaTh
(npo,6-
J)ITh p)
354. qneH
355. HaqiHaTh i
(Haqarh p)
356. no3TOMY
(on foot)
Russian;
a Russian
recently
Soviet (adj)
some, a certain
to continue
member
to begin
consequently
357. JaMeTITh p +a to notice
(3aMeqarh i)
358. KBapT:pa fat, apartment
OH 6hiJ J,ech ue.aouo
CoaeTcKui Col3
,O HeKOTOpOH CTeneHI
Ipo.oJjaiTe!
-Jeu Kny6a
Mhi ua-uuaeM
IOHIMaTh
. 3aH�T, no3TOMY He
npi,y
HIKT6 He JaMeTnT
B KBapTipe Tpi
KOMHaThi
359. yMeTh i +inf to know how to Er6 oreu yMeeT
360. cser light; world
361 . Ha3a, back, ago
362. HanicaTh p +a to write
(ricarh i)
363. IlKOJhHIK schoolboy
364. ,OMOH home,
homewards
365. rpaso right; law
rOBOpHTh Ha I�TH
�3hiKax
c6nHeqHhiM coeT;
BOKpyr CReTa
CMOTpeTb Ha3a,; ,Ba
r6,a (roMy) ua1a.
� uanumy, Thi
uanimemh
TPI mKoJLHHKa
Mbr I,eM .oMoi
IMeTh npaoo; IJyqaTh
366. CMJhHhiH
npaBO
strong, powerful CHJbHLie pyKI
30
367. cpe,HIH middle; average My)qHHa cpe.uux neT
368. ,aJhiie further qiTaiTe )aJLme!
369. 3a,aqa task, problem rpy,Ha� Ja.a-a
370. 6e)aTh i to run
(no- p)
371 . seT(e)p wind
372. noMoraTh i +d to help (s. o. )
(nOMQqh p)
373. CJOBHO
as if
5 6ery, Thi 6ejHWh,
OHM 6eryT
clnhHhie aeTpbi
OH 6y,er noMoraTL
HaM
CJOBHO OH y)e 6hiJ
It is difcult to find her
in Russian
Come and see us
Russian song
He was here recently
Soviet Union
to a certain extent
Go on!
club member
We are beginning to
understand
I ' m busy so I won' t come
No one will notice
The fat has three rooms
His father can speak five
languages.
sunlight; round the
world
to look back; two
years ago
I ' ll write, you' ll write
three schoolboys
We are going home
to have the right; to
study law
strong hands
a middleaged man
Read on!
difficult task
I run, you run, they run
strong winds
He will be helping us
as if he had already been
374. JOpor6i
375. MCTOpH5
376. MOJqaTb
(3a- p)
377. c6nHue
378. �6Ma
379. Mope
380. orpOMHbiH
38 1 . yqeHMK
382. qyBCTBO
383. reTh i +a
(creTh p)
384. 6oph6a
385. peqh f
386. IOeXaTb p
(exarh i)
387. xne6
388. BeCTM i +a
(no- p)
390. Ipc3)HMK
391 . BHMMcHMe
392. cqMTaTb i
394. KpHqaTb
(3a- p)
395. Qa6pHKa
dear, expensive
hi story; story
to be silent
sun
at home
sea
enormous
pupil
feeling
to sing
struggle
speech
to go (by
transport)
bread
to lead
TaM
.oporie KHHrM
ucTopuH PoccMM
5 MOJ1Y' Tbl MOJ1HUb
cM�eTh Ha coJuue
Iasen .oMa?
OTKpbiTOe MOpe; MOpH
Y Hero orpoMnaH
KBapr:pa
y1ennKi IIKOJhi No. 5
1YBCTBO IMopa
5 DOI, Thl DOeUL
6opL6a 3a snacrh
BhiCTYIMTh C pe1LIO;
pyccKa5 pe1L
there
expensive books
history of Russia
I say nothing, you say
nothing
to sit in the sun
Is Pavel at home?
the open sea; seas
He has an enormous fat
the pupils of school no. 5
sense of humour
I sing, you sing
struggle for power
to make a speech;
Russian speech
(=spoken Russian)
I ' ll go, you'll go
MH6ro xJe6a a lot of bread
Ky�a oe.eT 3Ta �op6ra? Where does this road
5 oe.y ChiHa B rapK lead? I am taking my
son to the park
movement, ynMqHoe JBHienue traffic
motion
holiday, festival npa1.nnK Iepsoro Ma5 May Day holiday
attention o6paia Th BHHMauue to pay attention to/note
Ha +a
(co- p) to count; C1HTaTL ,o �ec5TM; to count to ten;
( cqecTh p) 5 C1HTaiO 3TO I consider this
necessary (+a +inst)
consider
(sth/s. o. to
be sth)
sometimes
to shout
factory
Hy)HhiM
OH uuor.a roMoraeT
MHe
5 KpH1Y' Thl KpH1HUb
He sometimes helps me
I shout, you shout
OH pa66raer Ha HOBOH He works at the new
ca6pnKe factory
396. ycreTh p +p to have time, Bhi ycneeTe 3To Will you have time to do
inf (ycresa Th to be in time
i )
397. )eMCTBMTeJHO really, actually
c,enaTh? this?
3
To .eicTBHTeJLHo TaK It really is so
31
MM9HHO
398. lMeHHO
399. 66mMi
400. BC.KMl
401 . )MpeKTOp
402. KpaclBhiH
403. H6Mep
404. OKOJO +g
405. nap(e)Hh m
406. X03.lCTBO
407. BOKpyr +g
408. BhiXO)HTh i
(BhiHTM p)
409. )yra
41 0. leTBepThll
namely, exactly
general
any
director
beautiful
number; hotel
room
near; about
lad, boy
economy
around
to go out
soul
fourth
41 1 . IeCTh SIX
41 2. no,H.Th p +a to raise
(IO)HMMaTh i)
41 3. B3r JH, look, view
41 4. MH)eHep engineer
41 5. raK)e as well
41 6. npMXO,HThC5 to have to
i +d (npMHTHCh
p)
heavy
41 8. user(6)K flower
(pl UBeThi)
41 9. 6paTh i +a to take
(B35Th p)
420. exaTh i (no- p) to go (by
421 . BH,HO
422. B03,YX
423. ,aBHO
424. npOXO)HTh i
( npo irl p)
32
transport)
evident, visible
atr
(since) long ago
to go through,
pass (on foot)
r)e HMeuuo?
66Iee co6paHMe;
B OfieM
BO BCHKOM cnyqae
,lHpeKTOp 3aBO)a;
.HpeKTopa
Kpacioau ,esyllKa
HOM epa
6KoJo )OMa; 6KoJo
Thic}qM py6nei
Bee napuu cqMTaBT ee
KpaCHBOl
HapO)HOe X03HHCTBO
BOKpyr CBeTa
5 BhiXO*Y M3 )OMa;
Thi TO)e BbiXO,lHIh
pyccKa5 .yra; or scei
,lyri
B �eToepToM H6Mepe
)ypHana
Where exactly?
general meeting; in
general
in any case
factory manager;
managers
beautiful girl
numbers
near the house; about
1 ,000 roubles
All the boys think her
beautiful
national economy
around the world
I leave the house; You
leave too
Russian soul ; with all
one' s heart
in the fourth number of
the joural
recTh yqeHMKOB six pupil s
5 nO,lHHMY pyKy; Thi I shall raise my hand;
no,lHHMerh JTOT Will you raise thi s
sonpoc? question?
c nepBoro B3r JH,la at first sight
IleCTh ""*euepoo six engineers
1saH, a TaK*e Eoplc Ivan and also Boris
Ei npuxo,lHTCH Monqarh; She has to keep quiet
HaM npuxo,lHJOCh We had to help them
IOMOraTb MM
TH*eJaH rpoMhillJieH- heavy industry
HOCTh
)Ba QBeTKa; KpaCHBhie
uoeT:i
5 6epy KHiry, a Thi
6eperh ra3ery
5 e,ly Ha MallHHe, a Thl
e,lellh Ha aBT06yce
KoHua ere He oi,luo
B BOl.yxe
Mhi ,laou6 3)ech
Mhi npoxo,lHJH MHMO
3aB6)a
two fowers; nice fowers
I take a book, and you
take a paper
I ' m going by car, and
you' re going by bus
The end is not yet in sight
in the air
We have been here a long
time
We were walking past a
factory
425. 3a6:iTh p +a to forget
or o+pr
(3a6hiBaTh i)
426. H3-3a +g
427. OIhiT
428. 3BaTh i +a
(ro- p)
429. CTpOMKa
430. )eHa
43 1 . MOJOKO
432. IOCTaBHTh p
+a
(CTaBHTh i)
433. O�HaKO
434. yr( o )n
435. 6yMara
from behind;
because of
expenence;
experiment
to call (s. o. )
building;
building site
wife
milk
to place, put
(in a standing
position)
however
comer
paper
436. rpHH.Th p +a to take, accept,
(rpHHHMaTh i) receive
437. �JHHHhiM
438. 3aH5THe
439. qfCThiM
440. ca�HThC5 i
(cecTh p)
441 . qaCTO
442. recT6i
long
occupation;
(pl) classes
clean, pure
to sit down;
get into
(transport)
often
sixth
HMK8KOM
. Ja6y,y er6, Thi TO)e I' ll forget him, you' ll
Ja6y,emL o HeM forget about him too
Hl-38 �O)�,
KaK Bac JooyT? OH
JooeT Ha r6Mo:h
pa66TaTh Ha CTpOHKe
*enLI
6yThiJKa MOJOKa
J UOCTaBJI MailHHY
3�ech; OH nocTaonT
6yThiJKY Ha CTOJ
O,uaKo, oH 3a6:1n
OH CTOHT Ha yr JY
IHCaTh Ha KpaCHOM
6yMare
Tpe3H�eHT npnMeT er6
3aBTpa; . npuMy
Me phi
,Juuuau ynHQa
because of the rain
I know by experience
What is your name?
He is calling for help
to work on a building
site
wives
bottle of milk
I will park my car here;
He will put the bottle on
the table
However, he forgot
He is standing at the
corner
to write on red paper
The president will see
him tomorrow; I shall
take measures
long street
JansTHH B YHHBepcHTeTe university studies
"HCTLie pyKH clean hands
5 ca*YCL, Thi ca,HWLCH I sit down, you sit down
J 6hiBai 3�ech "acTo I come here often
mecTau KBapTIpa fat no. 6
443. BOeHHhiM military, war ooeuuoe BpeM.; ooeuuLie wartime; soldiers
(adj ) ; soldier
444. BCTaTh p to get up,
(BcTaBaTh i ) stand up
445. Hrpa game
446. Kpy)( 6 )K circle, club
447. xo3.HH master, boss,
(pl xo3.eBa) owner
448. HHKaK6i (absolutely) no
. ocTauy B B6ceMh
qac6B; Thi ocTauemL
B ceMh
OJHMIHMCKHe urpbi
qneH JHTepaTypHoro
KPY*Ka
XOJHeBa CBOeM CTpaH�
HeT nnKaKoro
coMHeHH5; OH "" K
I shall get up at eight;
You'll get up at seven
Olympic Games
member of a literary
group
masters of one' s own
country
There is no doubt at all;
He came to no
33
449. ,, m
450. )HBOH
45 1 . ,epeBHH
452. 66pa3
453. rop�,( o )K
454. CTpOMTeJb m
455. ycrex
456. rpHHeCTM p +a
(rpHHOCMTh i)
457. CJMIIKOM
458. ,66pbiH
459. rpe),Je
460. paccKa3
461 . ceMh.
462. YTPO
463. narepb m
464. 3HaKOMhiM
465. apMHH
466. HOC
467. ro)anyicTa
468. co6npaTbCH i
+inf
(co6paThCH p)
469. cHaqana
470. TeXHHKa
47 1 . ,eHhrw f pl
4 7 2. , o Kna,
473. 66a m, n/66e f
34
uncle
alive, lively
village;
countryside
manner, way,
shape, image
order
construction
worker,
builder
success
to bring
too, too much
good, kind
before
story
family
moring
camp
familiar; an
acquaintance
army
nose
please, please
do; don' t
mention it
to gather; intend
to; be about to
at first; from
the be ginning
technology
money
report
both
K8KOMY BhiBO,y He
rpHIIeJ
LHLH BaHH
*HBOH YM
MH6ro LepeoeuL; )HTh
B Lepeoue
66pa3 )I3HH; TaKMM
66pa3oM; 66pa3
rpaBJeHH.
Bee B nopsLKe
CTaTh CTpOHTe�eM
HMeTh ycnex; ycnexu
. npuuecy xne6; OH
npuuec KHMry
C�HIKOM ,6nro
,l66poe yTpo!
npe*,e Bcer6
paccKalLI qexoBa
,eCHTh CeMCH
B B6ceMh qac6B yTpa
KOH[eHTpalOHHbie
�are ps
. He 3H8KOM C HHM;
MOM JHaKOMLie
EpHTaHcKa. apMuu
HOC K HOcy; 3JMa Ha
uocy
conclusion
Uncle Vanya
lively mind
many villages; to live in
the countryside
way of life; thus; form of
goverment
Everything is alright
to become a construction
worker
to be successful;
progress/success
I shall bring the bread;
He brought the book
too long
Good moring!
frst of all
Chekhov ' s short
stories
ten families
at eight o' clock in the
morning
concentration camps
I don' t know him; my
acquaintances
the British Army
face to face (nose to
nose); Winter is
coming (is on the nose)
Ca,MTech, no*a�yicTa Please sit down
OH co6upaeTcH yexaTh He is about to leave
HaqaTh cuaqa�a to begin from the
beginning
3ara,Ha. TexuuKa Wester technology
MH6ro Lener a lot of money
C,JeJaTh ,OK�a, to make a report
66a ,lOKJa,a; 06CHMH both reports; with both
XOTeTbCH
hands
474. ccpsmóü scvcnth
pyxámu
ccpuuéc nóõo seventh hcavcn
Hccamcvcrylate 475. uós�no ¸pozna] Iatc On upumcn óncns
D03,l HO
47G. uonácisp
s/na +a
(nona�áisì)
477. scipóua
47&. sosmóxnocis
f
479. xymiýpa
4&0. cnóposaisì
(uo- p)
4& l . xománpa
4&2. ny
4&3. óucpcps f
4&4. núnnsìü
4&5. mxóna
4&G. paciú ì (ssì- p)
4&7. xonxós
4&&. upuuúna
4&º. pcõxia (coII)
490. pósouxa
49l . mnóruü
492. opranusáuu»
493. máma
494. ciánuux
495. iypá
49G. yx (=yxc)
497. coscpìuónno
49&. cuoxóüno
499. xoióisc» ì
tohìt,to gctto On nc nona,eT s ucns, Hcwon` thìtthctarget;
Kax mnc nonaCTL na Howdo!get to Rcd
Kpácnym unóma�s! Squarc!
mcctìng acTp"a co ciypóniamu ameeting wìththc
possìbìIìty
cuIturc
tofoIIow,
tobcrcquìrcd
tcam,crcw,
command
wcII
qucuc,tum
pcrsonaI
schooI
togrow
coIIcctìvcfarm
rcason(+g
for),causc
chìIdrcn,boys
IìttIcgìrI
many
organìzatìon
mothcr, mummy
statìon
thcrc(thìthcr)
aIrcady,rcaIIy
compIctcIy,
pcrfcctIy
caImIy,quìctIy
towant,fccI
B03MO*HOCTL noóxais
s Poccúm
studcnts
achance togotoRussìa
munuciópiso tyJTyPLI mìnìstryofculture
5 cJe,yro sa ncü !am following hcr
Bam cJe,yeT uomóns Youought to hcIpthcm
um
gyiõónsna» KOMaH,la footbaIIteam
Hy soi o . . ; Hy xopoìuó Well, thcn. . . , AIIrìght
thcn
cpópnx» mKoJa
On poe õsicipo,
On pacTeT
s KOJX03e
uo áioü npH"HHe;
npu"ina soñnsì
Pe6tTa urpáæi so
psopó
�eBO"Ke n»is nci
Muorae iax pýmaæi
nóssìc oprana3aQHH
monopsìc MaMLI
Hócsp ocianosúnc»
na CTaHQHH
5 noüpý Ty,a sásipa
standìnaqucuc/waìtìn
line
personal cxpcrìcncc
sccondaryschool
Hcgrew quìckIy,Hcìs
growing
onacollective farm
for that reason, reason
for/causcofwar
Thcchildren pIay ìnthc
courtyæd
Thclittle girl ìsfìvc
ycarsoId
Many (pcopIc)thìnkso
ncworganizations
youngmothers
Thcuaìnstoppcdatthc
station
! shaIIgothere
tomorrow
nc iax Y* mnóro notsovery many
Coaepmeuuo npásu¬sno Absolutely rìght
On cnoKoino ss»n scc Hccalmly tookaIIthc
.oslaphi dollas
Mnc xoTeJocL õsì !should like totaIktohcr
35
BCe-
T
&KM
36
+d (3a- p)
500. BCe-TaKl
501 . leM
502. 6y ,TO
503. MHeHle
504. arepa:1e
505. JI66i
506. Me,JieHHO
507. npyr npyra
508. rplHTMCb p
+d (rpuxo­
LMTbC� i )
509. Halano
5 1 0. IOXO)ll
5 1 1 . 3an
5 1 2. nep)aTb
5 1 3. rpennpn�Tue
5 1 4. cropTMBHbiH
5 1 5 . aecenhii
5 1 6. 3,paBCTBO-
like
all the same,
for all that
than
as though,
allegedly
roroBOpMTb c HeM
Bce-TaKu oH He rpaB
5 3Hai 66nhiie, leM
Bbl
roBOp�T, 6y.To OH
yiien
op1n1on no MOeMy Mneuum
for the first time 5 3,ecb onepobIe
any (any you Mo)HO B3STb J16y1
like) KH:ry
slowly
each other
to have to
beginning
resembling,
similar
hall
to hold, keep
enterpri se,
factory
sporting
cheerful , merry
to be healthy,
r OBOpMTe MeLJeHHO,
I O)aJyHCTa
IOMOraTb .pyr .pyry
HaM npumJIOCb yMTu;
BaM npu�eTcH u,T:
K HaqaJbHlKY
B HalaJe rona
OHM noxo�u npyr Ha
,pyra
'HTaJILHbiH 3 an
Bbi Lep�uTe MonoK6 B
XOJO,HOM MeCTe?
MenKoe npennpuuTue
cnopTHBHLIH 3aJ
BeCeJOe HaCTpOeHle
,a 3LpaBCTBYIOT Mlp
BaTh i prosper u ,py)6a!
3npaocToyi, HaTallla 3npaBcTay:( Te) Hello/How
5 1 7. Brepen
5 1 8. 3eneHhiH
5 1 9. He6o
are you?
forward; in
advance
green
sky, heaven
520. BcTpeTHTb p+a to meet
( BCTpeqa Tb i)
521 . OTHOileHle
522. 6a6ylKa
5 23. ,eTCKlH
(K +d) attitude,
relation (to);
(pl) relations
grandmother
children' s
IIar onepeL
3eJeuaH KHMra
ue6eca
J BCTpe'y BaC Ha
BOK3ane; Tbi
BCTpeTHmb H6BbiM
ro, c HaMu?
er6 oTuomeuue K BaM;
aHr JO-pyCCKle
OTHOWeHHH
MH6ro 6a6yweK
LeTCKHH Ca,l
Nevertheless he is wrong
I know more than you
do
They claim he has left
in my opinion
I haven' t been here before
You may take any book
Please speak slowly
to help each other
We had to leave; You' ll
have to go to the boss
at the beginning of the
year
They are alike
reading room
Do you keep the milk in a
cold place?
a small business
gymnasium/sports hall
cheerful mood
Long live peace and
friendship!
Hello, Natasha
a step forward
a green book
the heavens
I shall meet you at the
station; Will you see the
New Year in with us?
his attitude to you;
Anglo-Russian relations
many grandmothers
kindergarten
524. ocianosúiscx tostop
p (ocianá-
snusa iscx ì)
525 . oisci answcr
52ó. sóc(c)ms cìght
527. pocxá board
52&. noxsú1scx p toappcar
(noxsmiscx ì)
529. ncpcnx
530. sasóp
53 l . gópma
532. xsnáiscx
+ìnst(formal)
533. scms f
534. rcpóü
535. xpómc +g
53ó. nopnøiscx p
(nopnu-
má1scx ì)
537. c+csp
53&. ióuno
539. xop
540. pasnó
54l . mar
542. xnyõ
wcck
factory
form
tobc (sth)
thìng
hcro
cxccpt,bcsìdcs
torìsc,clìmb
congrcss
cxactly,
punctually
movcmcnt
cqual,alìkc
stcp
club
. OCT3HOBJICb ncpcp
pómom; On nc
OCT3HOBHTCH
OTBeT na sonpóc
s BOCbMH mxónax
nucáis na .lOCKe
Cxópo noJBHTCH cró
rOC
YASPCTBO
!shall stop ìnfrontof
thc housc, Hc will not
stop
answer toaqucstìon
ìneight schools
towrìtconthcboard
Hìswìfcwill soon
�cná appear
sóccms ue,eJL cìghtweeks
On paõóiaci na laBo,e Hcworksìnafactory
copMa npasncnux form ofgovcmmcnt
On HBJJeTCH
pupcxiopom
Bcc cró oemu s áiom
ucmopánc
repoi soünsi
KpOMe mcnx; KpOMe
ioró
. DO,HHMYCb na
1pciuü aiáx; Onú
DO,HHMYTCH na rópy
psopcu C'Le3,OB
To-uo s uac
na nónnom xo,y; xo,
coõsiiuü
Bcc paouo; Hc scc
JM paouo?
cpcnais mar sncpcp
KJy6 xypó�nuxos
Hcis thcdìrcctor
Allhìs things arcìnthìs
suìtcasc
warhero
except mc,morcovcr/ìn
addìtìon
!shall climb tothc3rd
0oor, Thcy will climb
thchìll
palaccofcongresses
atonco` clockprecisely
atfullspeed; course ol
cvcnts
!t` sallthcsame; What
dìffcrcncc docs ìt
makc!
totakcastep forward
artìst` sclub
543. xpýnnsiü largc,ìmportant KpynnLte npomsimncn- large ìndustrìalccntrcs
544. scnómnuis p torcmcmbcr,
rccalÌ +aor o+pr
(scnomunáis ì)
545. ncõonsmóü small
54ó. xypó�cciscn- artìstìc
nsiü
547. xió-io somconc
54&. npásuiscx 1 toplcasc
(no- p)
549. mxónsnsiü school(ad¡ )
550. rocypápciso statc
nsic ucnipsi
Tsi BCDOMHHWL o ncü! Will youremember hcr!
Cýspans - rópop Suzdal ´ìsnot a large
ue6oJLmoi
xy ,OiecToeuuaH
nuicpaiýpa
KTo-To somcn
Oná nam HpaBHTCH
UKOJbHbie rópsi
rnasá rocy,apCTB3
town
bcllcs-lcttrcs,fìctìon
(artistic lìtcraturc)
Someone camcìn
Wclike hcr
school ycars
hcadofstate
37
aMepMKSHCKMM
55 1 . aMepHKaHCKHH
552. CTpOHTb i +a
(no- p)
553. BOCbMOH
554. HeMHOrO +g
555. nay3a
556. noxaJhiBaTh
+a +d
(nOKaJaTh p)
557. .anex6
558. JaTeM
559. J.auue
560. CMOlb p
(MOlb i)
561 . O,Ha),hl
562. lTHUa
563. caMoneT
564. ceMh
565. IIogep
566. )BeCTH
567. H3BeCTHhiH
568. npaBHJhHO
569. pemeuue
570. BelepoM
American
to bui ld
eighth
a little, not
much
pause
to show (sth to
s. o. )
far
after that, then
building
to be able
once, one day
bird
aeroplane
seven
driver
two hundred
well -kown
corectly
decision;
solution
in the evening
57 1 . roTOBhlH ready
572. CTapaThC� to try
i +inf (no- p)
573. HanpnMep for example
574. npocTOH simple
575. nponJBe,eHue a work
576. YlHTh i (Bhi- p) (+a) to
lea (sth);
38
3MepHKaHCK3H apMu�
Mbl CTpOHM HOBYI
)H3Hb
Ha BOCbMOM Che3,e
American ary
We are building a new
li fe
at the eighth party
napTHH congress
)euer ocTanoch cosceM There i s very little money
ueMnoro lef
C,eJaTh nay1y
0Ha DOKa3bi83J3 eMy
csoK xsapTipy
to pause
She was showing hi m
her fat
1BaH )HBeT .aJeK6 OT Ivan lives far from us
Hac
Ou: Bsinunu u JaTeM They had a drink and
npo,OJ)aJu pa3roB6p then continued their
talk
uoBhie 1.anaH
. cMor npuexaTh
Jara; OH He cMojeT
OTBeTHTb Ha Bal
sonp6c
o.ua*.lbt BeqepoM
lTHQbl JeT)T Ha If
Ha C3MOJeTe
ceMb HOBhi X J.aHni; c
ceMbt JPY3b�MH
mocep Taxcu
66Jhlle .lBYXCOT
H3BeCTHble YlfHbie
OH OTBeTHJ npaBHJbHO
npuH}Th pmeuae
OH npue.eT se1epoM
new buildings
I shall be able to come
tomorrow; He won't
be able to answer your
question
one evening
The birds are flying
south.
by plane
seven new bui ldings; with
seven frends
taxi driver
more than two hundred
well-known scholars
He answered correctly
to take a decision
He will come in the
evening
Bhi roT6Bbt? Are you ready?
0Ha cTapaJacb She was trying to open
OTKpbiTh ,Bepb the door
EcTb xoporue KHHru, There are good books,
«BoiHa u MHp», ''War and Peace", for
uanpaMep < example
npTLe m.u ordinary pople
npoaloe.euHH ToncT6ro Tolstoi's works
. Y
'
Y HOBbie pyccKue I am learning new
CJOBa; OH Y'HT ee Russian words; He i s
577. unóü
578. pcsyns1á1
579. �óxiop
580. cnyuú1scs p
(cnyuá1scx ì)
5 8 1 . nassisáis ì
+a+ìnst
(nassá1s p)
582. sáxnsiü
583. snánuc
584. ynsiõný1scx
p +d
(y¬siõáisc» ì)
585. nnóxo
586. nayuúiscx
p+ììnl
(yuúiscx ì)
(na- p)(+a
+dorìnDto
tcach(s. o.
sth)
othcr
rcsult
doctor
tohappcn
tocall,namc
(s. o. sth)
ìmportant
knowlcdgc
to smìlc(at)
badly
tolcæ(todo
sth)
pýccxomy xssixý
BHLIMB cnosámu; ioi
únu BHOH
pelyJLTBTbl námcü
paõóisi
)OKTOpa
On cnpocún, uio
CJy-HJOCb
teaching hcrRussìan
ìnother words, oncor
other
results olourwork
doctors
Hcaskcdwhathappened
Huxió nc H83biBaJ cc No-onccalled hcr
xpacúsoü bcautìlul
uáxuutc m�u important pcoplc
Juauuu pýccxoro »ssixá knowledge olRussìan
Oná nc yJLI6ueTcH Shcwill notsmile
On nJoxo snáci
anrnúücxuü xssix
On uay-iJcH rosopú1s
no-pýccxu
Hcdocsn` tknowEnglìsh
wcll
Hclearned to spca
Russìan
587. oixpsiis p+a toopcn
(oixpsisáis ì)
. oTKpor �scps; Tsi
oTKpoewL oxnó
!shall open thcdoor,
Youwill open thc
wìndow
588. oc1asá1scs ì
(ociáiscx p)
589. naýxa
590. xám(c)ns m
591 . npóius +g
592. passúiuc
593. õor
594. óõmcc1so
595. nuucró
596. ycnósuc
597. rocno�ún
tostay
scicncc,
scholarshìp
stonc
agaìnst,
opposìtc
dcvclopmcnt
Ood
socìcty
nothìng, all
right,nottoo
bad, ncvcr
mìnd
Oná OCTaeTCH ná nous,
OcTasaJocL nxis
munýi
oõmcc1scnnsic aaýxu
us xáuau; mnóro
xauaéä
upé1ae soünsi ; npoTHB
mxónsi
oõmcciscnnoc pa3BHTBe
loie moü'
passú1uc éõmcc1ea
- Kax �cná! - Hu-ero
- n pociúic Hu-ero
Shcis staying thcnìght,
Thcrcwere ñvc
mìnutcsleft
socìal sciences
madcolstone; many
stones
against war,opposite thc
school
socìaldevelopment
Mygoodncss '
dcvclopmcntolsociety
- Howarcthìngs! ÷ All
right
÷ ! ` msorry ÷ It doesn't
matter
condìtìon xopómuc ycaéeau goodconditions
gcntlcman, Mr µámsi u recuepá'
_
io LadìcsandGentlemen!
39
40
(pI rocnoqá)
598. comái
599. pcsomuux
soIdìcr
rcvoIutìon
60. nauunáiscx 1 tobcgìn
(nauáiscx p)
recue�áa Cmui
mnóro COJUT
Oxixõpscxa�
peBOJIQHH
Thìs ìsMr Smìth
many soldiers
thcOctobcrRevolution
Janxiux uaquuarTCH CIasscs begin ncxtwcck
60 1 . óõnacis f
602. uió-io
603. snacis f
604. cypsõá
605. póücisuc
606. mcpa
607. ancprux
608. pxq
609. naxoqúiscx 1
61 0. nonoxónuc
61 1 . rnxpóis ina +a
61 2. scx
61 3. munnuón
61 4. oõmcciscnnsiü
61 5. ocnosnóü
61 6. rcncpán
61 7. unicpcc
61 8. ncrxó
61 9. ma icpuán
620. ucns f
621 . cospáis p+a
622. cianosúiscx i+inst
623. or(ó)ns m
624. saxón
625. npupópa
626. npousoüiú p
627. mácca
628. õoñ
629. nonuiúuccxuü
630. nyu
63 1 . sonná
632. npouccc
633. naýunsiü
oblast, provincc,arca,
ficld(ofactivity)
somcthing, (coll)
somcwhat, somchow
powcr
fatc
act,action
mcasurc
cncrgy
(pr s pøpý) row,linc
(pr s p�pc) scrics
tobcsituatcd
position
tolook(at)
ccntury, agc,cra
million
social,public
basic, fundamcntal
gcncral
intcrcst
casily, itiscasy
matcrial
targct,purposc
tocrcatc
tobccomc, tostand
firc, light
law
naturc
tohappcn, originatc
mass
battlc
political
ray,bcam
wavc
proccss, trial,lawsuit
scicntific,scholarly
gpl oõnacicü
gucró-io
gpl snacicü; snáciu authoritics
nomplcýpsõsi, gpl cýpcõ
npun�is mcpsi totakcmcasurcs
nomplpspsi
rnxxý, rn»púm s; no- p
nomplscxá; s npóm nom scxc
lastccntury
oõmcciscnnoc mncnuc public
opinion
unicpcc x »ssixám intcrcstin
languagcs
c ucmu +gwiththcob¡cctof
-ám -áuis -áci -apúm -apúic
-apýi; cosqasáis i
cianosmcs, c1anósum scx;
ciais p
g sg orn�; nompl. ornú
saxón npnpóµsi lawofnaturc
npousoüpci, past npousom nó;
npoucxopúis i
ipyp�mucc» máccsi thcworking
masscs
prsgõoæ, nompl õoú, gpl õocs
g sg nyuá, nompl nyuu, gpl
nyucü
nompl sónnsi, gplsonn, dpl
sonnám
41
pa3nM"Hbi M
634. pasmunsiü
635. muposóü
636. cucicma
637. nnci
638. xois
639. pcõcn(o)x
640. csxss l
641 . sooõmc
642. scpuis i
643. myxuúnam
644. uió-nuõy ps
645. npcpciasnxis i+a
646. ucxáis i+aorg
647. nucáicns m
648. npomsimncnnocis l
649. yucnsiü mad¡
650. scpno
65 1 . cnyxúis i+d
652. nopxopúis i
653. npasúicnsciso
654. ociásuis p+a
655. 3Konomnuccxuü
656. ccis i+a
657. paõóuuü mad¡
658. cospcmcnnsiü
659. paõóinux
660. ucpi
42
dillcrcnt,various
world(ad¡)
s
/
stcm
(nompÌ núcisx,gpl
núciscs) lcal(ol
plant), (nompl nucisi,
gpÌ nnciós) shcct
(olpapcr)
cvcnil,ifonl
/
,cvcn,
although
child
conncction,link,
communication
ingcncral
to bcÌicvc (+d)s. o. or
sth, (s +a)ins. o.
orsth
g sgnuciá
Jaxoµú xois na munýiy
Dropinilonl
/
loramomcnt
g sg pcõcnxa, nompÌ pciu, gpl
pcicü
oi pcncnuc caxsu postolñcc,
s csxsú c +instinconncction
with, 1opróssic csxsu tradc
lims
scpu, scpum s, no- p
man psóc myxuúntwomcn
an
/
thing gucró-nuõyps
toprcscnt,introducc npcpciásuis i
to scarchlor,toÌooklor umý, úmciiis, no- p
writcr
industr
/
lcamcd,scholarÌ
/
, (as
noun)scholar,scicntist
laithluÌÌ
/
,truÌ
/
, itistruc
to scrvc
(x +d )toapproach,
(+d )to suit
govcmmcnt
to lcavc, toabandon
cconomic
tocat
(bluccolÌar) workcr,
working
modcm,contcmporar
/
cnyxý, c¡xum s, no- p
nopxoxý, nopxópum s,
nopoüiú p
ociásm, ociásum s,
ociasn�is +i
cm, cius, cci, cpúm, cpúic,
cpxi, past cn, cna, c+- p
xusns paõóucro lilcolaworkcr,
paõóuuü xnacc workingclass
workcr, s.o.whoworks napiúünsic paõóinuxu part
/
dcvil
workcrs
g sg ucpia, nompl ucpiu, gpl
ucpicü
GGl . xáucciso
GG2. mcxpynapópnsiü
GG3. oguucp
GG4. npoõncma
GG5. ipcõosais ì+g
GGG. xommynúsm
GG7. xopáõns m
GG&. xnacc
GG9. xnnomcip
G70. uucnó
G7l . õása
G72. nán( c)u
G73. xonúucciso
G74. xommynúci
G75. noõcpa
G7G. pcxá
G77. nuis 1
G7&. ucnoscuccxnü
G79. ropá
G&0. múnsiü
G& l . nonúinxa nopl
G&2. nponssópciso
G&3. nauuonánsnsiü
G&4. xonópnsiü
G&5. rocypápciscnnsiü
G&G. oixýpa
G&7. cnóxnsiü
G&&. õoráisiü
G&9. õpócuis p
G90. cipoúic:isciso
G9l . snaucnuc
G92. npcpccpáic:is m
G93. nossónnis p +d
G94. xapáxicp
G95. ncoõxopúmsiü
G9G. cmcxiscx ìnap +ìnst
qualìty
ìntcmatìonal
ollìccr
problcm
todcmand
communìsm
shìp
class, classroom
kìlomctrc
numbcr, datc
basc, dcpot
lìngcr,toc
quantìty
communìst
vìctory
rìvcr
to drìnk
human(ad¡)
CMeiTbCJ
ipcõyæ, ipcõycms; no- p
g sg xopaõnx
paõóuuü x:iacc workìngclass
nompluúcna, gpl uúccn
na õásc +gonthcbasìsol
gsgná:isua
asg pcxy, gsg pcxú, nompÌ pcxn,
dplpcxám
nsu, nscms, pastnun, nuná,
núno; ssi- p
mountaìn,hìll asg rópy, gsg ropsi, nomplrópsi,
gpl rop, dpÌ ropám; s rópy
uphìll
nìcc,dcar
polìtìcs, polìcy,polìcìcs
productìon npoussópciso mamún car
productìon
natìonal, cthnìc nauuonánsnoc mcnsmnncisó
cthnìcmìnorìty
cold
statc(ad¡)
lromwhcrc Oixýpa on snáci7 Howdocshc
complìcatcd, complcx
rìch
tothrow,to gìvcup
constructìon
mcanìng, ìmportancc
chaìrman
topcrmìt(s. o. )
charactcr
csscntìal
tolaugh(at)
know7
õpómy, õpócum s; õpocáis
nossóm, nossónum s;
nossonxis ì
cmcucs, cmccuiscx; sa-/pac- p
43
6opOTbCJ
G97. õopó1scø ic +inst
G9&. uspcnuc
G99. ocóõsiü
700. cmcp1s l
70l . ciaisx
702. cuci
703. sccsmá
704. ccnscxuü
705. cpcpciso
70G. noaóõnsiü
707. npumcp
70&. pcsomuuónnsiü
709. cxópocis l
7l 0. gaxi
7 l l . mánsiü
7 l 2. uaü
7 l 3. 1cmnsiü
7 l 4. øsncnuc
7l 5. cocioøis ius +g
7 l G. øcno
7l 7. 1óuxa
7 l &. c1óuis
7l 9. ym
720. snonnc
72l . coõsi1uc
722. cymccisosá1s
723. xaõunci
724. cnacúõo
725. spar
72G. rnyõóxuü
727. nonoxú1s p+a
72&. gpanuýscxuü
729. õnúsxuü
730. ax
73 l . pcxicnsnoc1s l
732. npuscciú p+a
733. 1pýõxa
734. anr núücxuü
44
tostrugglc(against)
(manufacturcd) æiclc
spccial
dcath
articlc(ncwspapcr,
¡oumal)
bill,account,count,scorc
vcry,cxtrcmcly
rural,country
mcans, (pl)rcsourccs
similar
cxamplc
rcvolutìonary
spccd
fact
small
tca
dark
phcnomcnon
toconsist(oD
clcarly, itisclcar
dot,point, fullstop
tocost, tobcworth
mind,intcllcct
lully,cntircly
cvcnt
tocxist
study,olficc
thankyou
cncmy
dccp
tolay,toput
Frcnch
closc,ncar
ah' , oh'
activity
tobring (s. o. ), (x +d )
lcadto
tubc, pipc, tclcphonc
rcccivcr
English,British
õopæcs, õópcmscs; sa+afor
nom pl cmcpin, gpl cmcpicü
gpl ciaicü
nompl cuciá; cucisi abacus
ccnscxoc xosøüciso agriculturc
ipáncnopinsic cpcpcisamcans
oltransport
nomplcxópociu, gpl cxopocicü
nompluaú, gpl uacs
cocioúi
gplióucx; ióuxa spcnus point
ofvicw
cióu1; Cxónsxo áio cióui7
Howmuchisthis7
g sgymá
cymccisýæ, cymccisýcms
g sg spará
nopl
npusc�ý, npusc�cms, past
npuscn, npuscná;
npuso�úis 1
gplipýõox
735. ccü (bookìsh,uscdin
sctphrascs)(=á1o1)
736. 1cmncpa1ýpa
737. nposo�ú1s ì+a
738. coc1oxnuc
739. cuác1sc
740. cmsìcn
741 . pyõns m
742. sucpá
743. npássìü
744. ás1op
745. õonsmunc1só
746. ussóc1no
747. mónxuü
748. TeqeHHe
749. opýxuc
750. myx
75 1 . npoucxo�ú1s
752. csoõó�nsìü
753. n�óx
754. ycunuc
755. núnux
756. ucxýcc1so
757. coc1ás
758. xanu1anúsm
759. nu1cpa1ýpa
760. c1panúua
761 . õu1s ì+a
762. unáuc
763. un1á1cns m
764. nauõóncc
765. poc1
766. amcpuxán(c)u
767. xóp(c)ns m
768. nóm(c)u
769. npc�c1ásu1s p+a
this
tcmpcraturc
to lcad, conduct,
spcnd(tìmc)
statc,condìtìon, fortunc
happìncss, luck
scnsc,mcanìng
roublc
ycstcrday
right,rìght-wìng
author
ma¡orìty
ìtìs(wcll) known
small,pctty,fìnc
flow, currcnt, coursc
arms, wcapons
husband
tohappcn,to origìnatc
frcc
ìdca
cffort
linc
art
composìtìon,makc-up
capìtalìsm
lìtcraturc
pagc
tobcat,hìt
othcrwìsc
rcadcr
(thc) most
growth,ìncrcasc, hcìght
npeACTSBMTb
fcux, ncuó, nompl cnú; ccró
mócxua ofthìs month, po cux
nop uptìllnow
nposoxý, nposópum s;
nposcc1ú p
g sgpyõnx
npas -á -o -sì (shortforms) Oná
npasáShc' srìght
s 1cuónuc +gdurìng,ìnthc
courscof
nopl
nomplmyxsx, gpl my)óü, dpl
myxsøm
npoucxoxý, npoucxópum s;
npousoü1ú p
npunoxú1s scc ycunux tomakc
cvcrycffort
õsu, õscms; no- p/ypápu1s p
Amcrìcan gsg amcpuxánua
root gsg xópnx, nompl xópnu, gpl
xopnóü
Gcrman(noun) gsgnómua
toprcscnt npc�c1ásm, npcpc1ásum s,
npcpc1asnø1s ì; npcpc1ásn1s
45
cepbe3Hbi M
770. ccpscsnsiü
77 1 . csóüc1so
772. ssr mný1s p na
773. ssicoxó
774. naccAónuc
775. c1cxnó
776. 1cá1p
777. naqóxqa
778. posónsno
779. xpaü
780. nassá1sp+a
7 8 1 . myxúx
782. nonyuá1s ì+a
783. c1cns f
784. usc1
785. nopnumá1scx
786. µcµ
787. ocnósa
788. npunumá1s ì+a
789. c1ásu1s i+a
790. páno
791 . 1cxnnuccxuü
792. cuac1mssiü
jshshasIccvi]
793. sosspamá1scx
794. xpyr
795. momón1
796. ncoõxopúmo
797. c1poü
46
+a
scrìous
charactcrìstìc,propcrty
toIook,gIancc(at)
hìgh (up), hìghly, ìtìs hìgh
popuIatìon
gIass(matcrìaI)
thcatrc
hopc
faìrly,rathcr,
contcntcdIy,
(+g )cnough
cdgc,rcgìon,arca
tocaII,namc
(Russìan)pcasant
torcccìvc,gct
stcppc
colour,blossom,prìmc
torìsc,clìmb
grandfathcr
basc,foundation
toacccpt,takc,rcccìvc
tostand,put,pIacc
carIy,itiscarly
tcchnìcal, cngìnccrìng
happy,Iucky
torctum,comcback
cìrcIc
momcnt, fcaturc (ofa
sìtuatìon)
ìtìscsscntìal, ìtìs
ncccssary
systcm, structurc,
milìtaryformatìon
daughtcr
ccõó toìmaginc
ssr nxný, ssr nxncms;
ssr nxqsisa1s ì
nomplc1cxna, gplc1cxon, dpI
c1cxnam, psoünsic c1cxna
doubIcglazìng
prsg s xpaæ, nompl xpaø, gpl
xpacs
nasosý, nasoscuis; nassisá1sì
g sg myxuxá
nonyuú1s p
prsg o c1ónu, s c1cnú, nompl
c1ónu, gpl c1cnóü
nompIusc1á, s usc1ý ìnblossom
noqnx1scx p
npunx1s p
c1ásnæ, c1ásums; no- p
shortforms cuác1nus, cuác1nusa
scpný1scx p
prsg s xpyrý, nompl xpyrú
sáxnsìc momón1si cu1yáuuu
ìmportantfcaturcs ofthc
sìtuatìon
prsgs c1poæ
g, d,prsg póucpu, ìnstsg
póucpsìo, nompl póucpu,
gpl qoucpóü, dpI poucpxm,
ìnstpl poucpsmú, prpl poucpøx
799. HClOJih30BaTh i/p +a
80. MHHHCTp
801 . CHHHH
802. nepe.aTh p +a
803. nporpaMMa
804. .ec)T( o )K
805. KpOBh f
806. OT,aTh p +a
807. OT ,eJhHhi H
808. BClOMHHaTh i
+a or o +pr
809. cao66.a
8 1 0. XBaTaTh i
8 1 1 . BHyTpeHHHH
8 1 2. BhiCTynaTb
8 1 3. KaK-TO
8 1 4. HeCTH i +a
8 1 5. 3aH)Th p +a
8 1 6. lO}BJsTbC} i
8 1 7. npe.cTaBHTeJih m
8 1 8. <poHT
8 1 9. 6oraTCTBO
820. )enaTh i +g
821 . KaKOH-HH6y,h
822. rJY6HHa
823. MHMO +g
824. ynpaaneHHe
825. cnaaa
826. COTH}
827. CTpaiiHbiH
828. TeM
to make use of
minister (goverment)
dark blue
to pass, hand over;
transmit, convey
programme
ten; a decade
blod
to give back, retur
separate, individual
to recall , remember
freedom
(+a ) to seize; (xaaTaeT
+g ) be enough,
suffice
inner, interior, i nteral
to appear i n public;
protrude
somehow; (coll ) once,
at one time
to carry
to occupy
to appar
representative
front (war)
wealth, rches
to want, wish
any; any kind of
depth
past
management;
administration; control
glory, fae
a hundred
terrible, dreadful
(by) so much
TeM
nepe,aM -,ltllb -,aCT -,a,l HM
-Ja.Te -JaJyT, f past
nepeJaJa; nepe.asaTh i
g sg .ec)TKa
pr sg 0 KpOBH, B KpOBH; ' g p)
KpOBeH
OT.cM, OT,llb, OT,aCT,
OT,a,lHM, OT.a,HTe, OT,a.yT, ;
f past oT .aJa; oT .asa Th ì
BClOMHHTh p
BpeMeHH He xsaTaeT There isn' t
enough time; cxaaTHTh p (seize);
xaaTHTh p (be enough)
BhiCTynaTh c pe'hJ to make a
speech; BhiCTYlHTh p
Hecy, Hecerh; past Hec, Hecna;
no- p
3aHMY, 3aiMerh, past 3aH}J,
3aH.Ja, 3aH}JO; 3aHHMaTh
lO.BHTbC} p
nom pi <POHThi, g pi <POHTOB
no- p
nom pl rny6HHhi
npoiTn MHMO .oMa to walk past
the house
g pi coTeH
inst of TOT; TeM nyllIe so much
the btter
47
secHa
829. sccná
830. �óüc1sosa1s
83 1 . non
832. npouón1
833. pó�nna
834. cuóna
835. uýsc1sosa1s ì+a
836. sna uú1cnsnsiü
837. mc1p
838. uy»óü
839. sónø
840. syõ
841 . móncc
842. mó1o�
843. npoc1ú1s p +a
844. csxsá1s p +a
845. xpxnü
846. ncc(ó)x
847. ýpos(c)ns m
848. nc1opúuccxnü
849. nc1óunnx
850. nonosúna
85 1 . cqxõa
852. ná�no
853. mcmá1s
854. ccnó
855. snpóucm
856. ropxunü
857. oõpasosánnc
858. 1onna
859. ssissa1s p+a
860. spónnc
861 . mopcxóü
862. oc1ansnoü ad¡
48
sprìng(scason) nompIsccnsi, gpI scccn, dpI
sccnam
toact,functìon,affcct �óüc1syæ, qóüc1sycms; uo- p
(prsg na uoný, nompI
nonsi) 0oor, (nompI
nónsì, gpInonós)
scx
pcrccnt,pcrccntagc
homcIand,natìvc Iand
stagc(thcatrc), sccnc
tofccI
sìgnìfìcant
mctrc(mcasurcmcnt)
somconccIsc' s, forcìgn
wìII,frccdom,Iìbcrty
tooth
Icss
mcthod
toforgìvc(s. o. orsth)
totìc, toconncct
brìght
sand
IcvcI, standard
hìstorìcaI, hìstorìc
sourcc
haIf
scrvìcc
harmonìousIy,aIIrìght
(uncnthusìastìc
agrccmcnt)
(+d)todìsturb,hìndcr,
(+a ) stìr
vìIIagc
howcvcr,but, orrathcr
hot
cducatìon,formatìon
ton( 1 ,000 kìIogrammcs)
tosummon,causc
cycsìght,vìsìon
sca,marìnc,navaI
thcrcst(oD
u»1s upouón1os 5 pcrccnt,
npouón1si ìntcrcst
na pópnnc ìnonc' shomcIand
uýsc1syæ, uýsc1sycms; uo- p
nompI sýõsi, gpIsyõós
1cm nc mcncc noncthcIcss
upomý, upoc1úms, upomá 1s
Hpoc1ú1c' Excuscmc
cs»»ý, csx»cms; sxsá1s/
csxssisa1s
gsguccxá
g sg ýposnx
¯áqno, uyc1s õýqc1 no-1sócmy
AIIrìght,havcìtyourownway
no- p
nompIccna; na ccnó ìnthc
country
ssisosy, ssisoscms; ssìssisá 1s
lqc oamic7 Wcna mcomcrs7
863. cómx n
864. cúnsno
865. 1ónxnü
866. qno1
867. õccópa
868. ssìssisá1s ì+a
869. pánnsiü
870. poc1á1ouno
87 1 . cpúnciscnnsiü
872. námna
873. npopýxunø
874. ucn1p
875. sóscc
876. sánapnsiü
877. xoppccnonpón1
878. noxá¡ü
879. npncm
880. npóunü
88 1 . c1pámno
882. sósnc +g
883. son
884. nap1úünsiü
885. 1cncqón
886. ypá1scø p+d
ofpcrson+pìnf
887. õsic1psiü
888. xpcc1sxnnn
889. ssixop
890. nsi1á1scø ì+pìnf
891 . c1nx
892. ncpúoa
893. nopoxpá1s p+aorg
894. yõú1s p+a
895 . ppýxõa
896. casá
897. ncyxónn
sccd
strongly,vcrymuch
thìn,slcndcr, fìnc,subtlc
0cct
talk,dìscussìon
to summon, causc
gìvcn
sufñcìcntly,(+g)cnough
only,solc
lamp
productìon,output
ccntrc
atall
wcstcm
concspondcnt
vcryprobably
rcccptìon,mcthod,
dcvìcc
othcr
tcrrìbly,ìtìstcrriblc
by, ncar
out, away, ovcrthcrc
party (ad¡)
tclcphonc
tosuccccd
quìck,fast
pcasant
cxìt, wayout
toattcmpt
lìncofpoctry
pcrìod
towaìtfor
tokìll,tomurdcr
frìcndshìp
Hey>enM
gsgcómcnn, nompl ccmcná, gpl
ccmxn, dpl ccmcnám
ssissa1s p
pánnsic data
sóscc nc notatall
uacsi npncmaconsultìnghours
n npóucc (abbr I np. or I
npou. ) ctcctcra, mcxpy npóunm
bythcway
Bon o1cæpa' Gctout' son 1am
ovcrthcrc
nap1úünoc pyxosópc1so party
lcadcrshìp
yaác1cø, pastypanócs,
ypasá1scø ì, Eü ypanócs
naü1ú móc1o Shcmanagcdto
fìndascat
nompl xpcc1sxnc, gpl xpcc1sxn,
dplxpcc1sxnam
no- p
g sg c1nxá; c1nxú vcrscs,poctry
nopoxpý, nopo»pcms, xpa1s
yõsæ yõscms, yõnsá1s ì
hædly, scæccly,only¡ust casá (nn) nc ncarly, almost
rcally7 ìs ìtpossìblc7 Hcyxónn on nc snác17Docshc
49
cTeneHb
898. c1cucns f
899. 6oeB6i
900. soücxá npI
901 . xáp1a
902. naupasncnnc
903. ucnoscucc1so
904. spóqc +g
905. rpomáqnsiü
906. ncrxnü
907. nónssosa1scx i+inst
908. noc1pón1s p+a
909. npcqno»cnnc
91 0. ancmcn1
9 1 1 . xsú1scx p
91 2. scpoá1no
91 3. ucus i+a
ncus f
91 4. noxasá1scx p
91 5. ynsiõá1scx
91 6. ýmnsiü
91 7. rnasá
91 8. nnáxa1s
91 9. nonyuá1scx
920. cxsoss +a
921 . cnócoõ
922. cnocóõnsiü
923. ucpxoss f
924. uacsi mpI
925. ucc1s f
926. o1xpsi1siü
927. námx1s f
928. noná1no
929. coscmánnc
930. samcuá1cnsnsiü
93 1 . snamcnú1siü
50
dcgrcc,cxtcnt
fìghtìng,battIc
troops, army
map, card
dìrcctìon
mankind
Iìkc, suchas
cnormous
Iight,casy
tousc
tobuiId
offcr, suggcstion,
scntcncc(grammar)
cIcmcnt
toappcar
probabIy
tobakc
stovc
to sccm,toappcar,
to showoncscIf
tosmìIc
intcIligcnt
hcad,chìcf,chaptcr
tocry,wccp
totumout,rcsuIt
through
way,mcthod
abIc, capabIc
church
watch, cIock
honour
opcn
mcmory
undcrstandabIy,I scc'
I undcrstand'
mcctìng,confcrcncc
rcmarkabIc,spIcndid
famous
rcaIIynotkow7
gpIc1cucnóü
sg sóücxo
u1ó-1o spóqc uccxá somcthing
Iikcsand
nónssyæcs, uónssycmsc»;
soc- p
c1pón1s i
ucxý, ncucms, ucxý1; past ucx
ncxná; nc- p
pr sg o ncun, s ucuú; gpIncucü
noxa»ýcs, noxá»cmscx;
xasá 1scx ì/noxássisa 1scx
ynsiõný1scx p
nompI rnássi
nnáuy, nnáucms; sa- p
nonyuú1scx p
g sg ucpxsn, instsg ucpxossæ,
nompIucpxsn, gpI ucpxscü,
dpIucpxsám
gpIuacós
prsgo ucc1n, s ucc1ú, gpI
ucc1cü
no pI
na coscmánnn atamcctìng
933. cncsá
934. rqc-io
935. qno
936. marasún
937. scmccisó
938. cosqánnc
939. ciapýxa
940. xapmán
941 . myscü
942. nápais ì
943. xcnsiü
944. noscpxnocis f
945. õnúsxo
946. saxsú1s po +pr
947. sonoióü
948. xonóno
949. pásnsiü
950. c::cpyæmuü
95 1 . cnxis p+a
952. cipax
953. icnnsiü
954. sosnnxá1s ì
955. ssicoiá
956. mýssixa
957. ócipos
958. oinocúiscx ìx +d
959. ncpcciáis p+ììnf
960. noqnnmáis ì+a
961 . cions
962. múpnsiü
963. ipýpnsiü
964. qó:unü
ob¡cct,artìclc,sub¡cct,
topìc
tcar
somcwhcrc
bottom(ofsca,rìvcr,
wcll,vcsscl)
shop,storc
substancc,mattcr
crcatìon,crcaturc
oldwoman
pockct
muscum
tofall
clcar
surfacc
ìtìs ncar,ìtìs notfar,
ncar, closc,closcly
toannouncc
gold,goldcn
kncc
cquaI
followìng,ncxt
totakcoff, photograph,
rcnt
fcar
warm
toarìsc
hcìght
musìc
ìsland
torclatcto,torcgard
toccasc,stop
toraìsc,lìft
so
pcacc,pcaccful
dìfñcult
long(ìntìmc)
nompl cncssi, gplcncs, dpl
cncsám; cncssi páqoc1n tcæs
of¡oy
nomplqónsx, gpl qónscs;
na qnc mópx atthcbottomof
thc sca
nacis p/ynácis p
nompl xo::ónn, gpl xoncncü
(xo:icn ìnsctphrascs. sciais
c xo:ióntogctupfromonc' s
knccs
cnnmý, cnúmcms, fpast cn»ná;
cnnmáis ì
sosnúxny1s p
nomplssicóisì
nompl ociposá
oinomýcs, oinócnmscx;
oincciúcs p
ncpcciány, ncpcc1áncms;
ncpcciasáis ì
nopnxis p
cions sáxno SO ìmportant
múpnsiü qorosóp pcacctrcaty
51
>ene3Hbi M
965. xcnósnsiü
966. np�móü
967. couná::snsiü
968. sónoc
969. socnn1ánnc
970. �n1á n
97 1 . xynú1s p+a
972. nyná
973. nyciúis p+a
974. smóc1o +g
975. nccmo1pá na +a
976. xynáx
977. xýxn�
978. mõóss f
979. oxássisa 1scø ì+ìnst
980. pncýn(o)x
98 1 . cnoü
982. coc1asná1s ì+a
983. ióma
984. ucná
985. xons m
986. ma 1cpnánsnsiü
987. icópnx
988. õáõa
989. no1cpá1s p+a
990. npcxpácnsiü
991 . po�
992. ronyõóü
993. rocnó�s m
994. ryõá
995. nocná1s p+a
996. pyxoso�úic::s m
52
ìron
straìght,dìrcct
socìal
(a)haìr
upbrìngìng
chìld
tobuy
moon
toallow,lctìn, lctgo
ìnstcadof
ìnspìtcof
fìst,kulak(rìchpcasant)
kìtchcn
lovc
totumouttobc,
tofìndoncsclf
drawìng
laycr,stratum
tomakcup,composc,
constìtutc
sub¡cct,topìc, thcmc
pncc
horsc
mat

rìal(ad¡)
thcoç
pcasantwoman, (coll)
oldwoman,woman
tolosc
bcautìful,fìnc
famìly,kìn,bìrth,orìgìn,
sort,kìnd,gcndcr
lìghtbluc
God,thcLord
lìp
to scnd
lcadcr,managcr,
ìnstructor, supcrvìsor
couná::snoc nono»ónnc socìal
status
nompl sónocsi, gpl sonóc, dpl
sonocám
g,d,prsg �n1á1n; ìnst �n1ø1cæ;
nompl �ó1n, gpl �cióü, dpl
�óixm, ìnstpl µcismú, prpl
pó1�x
xynm, xýnnms; noxyi:á1s
nompl nýnsi
nymý, nýcinms; nycxá1s ì
g sg xynaxá
gplxýxons
g sgmõsú; ìnstsgmõóssæ,
dsg/prsg mõsú
oxasá1scx p
g sg pncýnxa
nompl cnoú, gpl cnocs
cociasnáæ, coc1asnácius;
coc1ásn1s p
asg uóny, nompl uónsì , gpl ucn,
dpl uónam
gsg xoná, nompl xónn, gpl xonóü
prsg s poµý; nompI popsi; pópsi
chìldbìrth
g sg rócnopa; lócnopn' Oh
Lord' Good Hcavcns '
nomplrýõsi , gpl ryõ, dpl ryõám
nomm, nom:icius; nocsiná1s ì
997 0 cncumnsnsiü
9980 1c1x
9990 ucn1pánsnsiü
1 0000 sccró
1 001 0 ssisoq
10020 ssììionnx1s ì+a
10030 scpnó
1 0040 oõsøcnú1s p+a
1 0050 monoqcxs f
1 0060 ax
1 0070 sosmóxno
10080 rnyõoxó
1 0090 qoõú1sc» p+g
1 01 00 móc1nsiü
1 01 1 0 pac1ónnc
1 01 20 c1apúx
1 01 30 noxóq
1 0140 cnnná
1 01 50 cyqú1s ì/p o +pr
1 01 60 ymcpó1s p
1 01 70 axonómnxa
1 01 80 õonsnóü
1 01 90 qyx
1020 0 núxc
1 02 1 0 oxcán
1 0220 norosopú1s p c +ìnst
1 0230 sanác
1 0240 scmnóü
1 025 e mnnnc1ópc1so
1 0260 oõxsá1cnsno
1 027 0 nónssa
spccìaI
aunt
ccntral
ìnaIl, altogcthcr, only
concIusìon,dcductìon
tocarryout,fulñl
graìn, sccd
n6nb3a
gpl 1c1cü
cqóna1s ssisoq todraw a
conclusìon
ssinonnxæ, ssinonnxcms;
ssii:onnn1s p
nomplscpna, gpl scpcn, dpI
scpnam; xóqc s scpnax
coffccbcans
tocxpIaìn oõsxcnx1s ì
youngpcoplc
ch' oh' (cxprcssìng
rcgrct,annoyancc,
rcproach,amazcmcnt)
possìbly,possìblc,ìtìs
possìblc
dccp, dccply rnyõóxó ìtìsdccp
toobtaìn, achìcvc qoõsucs, qoõsciiiscx;
local
pIant
oldman
campaìgn, walkìngtour,
cxpcdìtìon,cruìsc
back
to¡udgc, (+a)try(s. o. )
to dìc
cconomìcs, cconomy
ìII, sorc, (asnoun)patìcnt,
ìnvaIìd
spìrìt,brcath
lowcr,bcIow
occan
tohavcataIk,talk(to)
stock,supply,rcscrvc
carthly,tcrrcstrìaI
mìnìstry (govcmmcnt)
wìthoutfaìl, dcfìnìtcly
usc,bcncñt
qoõnsá1scx ì
g sgc1apnxá
asg cnúny, nompl cnúnsi
cyxý, cýqnms; cýqx no +d
¡udgìngby
ympý, ympcms, pastýmcp,
ymcpná, ýmcpno; ymnpá1s ì
rosopú1s ì
õonsuióü sanác cnos alargc
vocabulary
icmnóü map thcglobc
53
1 028. npcpno»ú1s p+a
1 029. cospasá1s ì+a
1 030. snoss
1 03 1 . sasúcc1s ìo1 +g
1 032. nnop
1 033. pápuo nìndccl
1 034. pasnooõpásnsiü
1035. cymcc1sosánuc
1 036. õsismnü
1 037. xacá1sc» ì+g
1038. nnxáx
1 039. ocnosánnc
1 040. npuxasá1s p+d
1041 . popnóü
1 042. cónncunsiü
1 043. c1pcmú1scx ì x +d
1 044. ssinonnn1s p +a
1 045. ras
1 046. opýpuc
1 047. pá)oc1s f
1048. 1om
1 049. uóc1nsiü
1 050. nccnóposannc
1 05 1 . napóns f
1 052. onpcpcncnnsiü
1 053. nosúunx
1 054. pápu +g
1 055. cpox
1 056. ycnsima1s p +a
1 057. ýxo
1 058. mym
1 059. auua pá1
1 060. ssinn1s p+aor+g
54
tooffcr,toproposc
tocrcatc
ancw,agaìn,ncwly
todcpcnd(on)
fruìt
radìo
various, varicd
cxìstcncc
formcr
totouch, toconccm
npcpno»ý, npcpnó»nms;
npcpnará 1s ì
cospaæ, cospacms; cospá1s p
sasúmy, sasúcnms
g sgnno)á; upnnocú1s nnopsì
to bcarfruìt
xocný1scx p; u1o xacác1c» +g
asfor, wìthrcgardto
ìnnoway,bynomcans
foundatìon,basìs, foundìng
toordcr,commands. o.
natìvc,own, (asnoun,
ìnpI)rclatìvcs,
rclatìons
sun, solar, sunny
tostrìvc(for)
tocany out, fulfìl
gas
ìnstrumcnt, ìmplcmcnt,
(fìcld)gun,pìcccof
ordnancc
¡oy
volumc(book)
honcst
ìnvcstìgatìon,rcscarch
palm(ofthchand)
dcñnìtc,ccrtaìn
posìtìon
forthc sakcof
pcriod (oftìmc), (last)
datc,dcadlìnc
tohcar
car
noìsc,dìn
apparatus
todrìnk,havc an
alcoholìcdrìnk
npuxaxý, npuxáxcms;
upnxássisa1s ì
po)nóü xssixnatìvclanguagc,
mothcrtonguc,sámu popnsic
yourrclatìvcs
c1pcmmcs, c1pcmúmscx
ssinonnx1s ì
nompl1omá
pápu Bóra forGod' ssakc
ycmy, ycnsimnms;
cnsima1s ì
nompl ýmu, gpl ymóü
ssinsæ, ssìnscms;
ssinnsá 1s ì/nn1s
l 0G l . ropáspo
l 0G2. xaììuián
l 0G3. nnoxóü
l 0G4. unó�aps f
l 0G5. uócsp
l 0GG. upoqóccop
l 0G7. ccpscsno
l 0G&. co :ìs f
l 0G9. c(o)n
l 070. icns f
l 07 l . rpaxpanún
l 072. pociáis p +a
l 073. pypáx
l O74. úõo
l 075. sanumáis ì+a
l O7G. nómaps f
l O77. nmcnúua
l07&. ció::sxo +g
l 079. anóxa
l O&0. pasáü( 1c) +l stpcrson
pIp or ì ìnf
l O& l . õcpá
l 0&2. pá::snuü
l 0&3. saxpsìis p+a
l 0&4. sscspá
l 0&5. oõsiunsiü
l 0&G. uposcciú p+a
l0&7. pasrosápusais
l 0&&. pasmóp
l 0&9. paspcmú1s p
l O90. nóucro
l 09 l . coõpáiscx p
l 092. aimocqópa
l 093. psúra iscx
l 094. nópxa
much(wìth
comparatìvcs)
capìtal(fìnancìal)
bad
squarc, arca
traìn
profcssor
scrìously
saIt
slccp,drcam
shadc, shadow
cìtìzcn
togct,obtaìn,takcout,
rcach
fool
for (bccausc)
tooccupy
horsc
whcat
somuch,somany
cpoch,agc
lct ' s(dosth)
mìsfortunc
dìstant,rcmotc
toclosc, shut, tocovcr
stæ
usuaI
toIcad,conduct,spcnd
(tìmc)
toconvcrsc,talk
sìzc,scalc,cxtcnt
(+d ofpcrson)toallow,
pcrmìt, solvc
thcrcìsnothìng
togathcr,toìntcndto,
tobcaboutto
atmosphcrc
tomovc
boat, rowìngboat
ropáspo ¡umc muchbcttcr
gpluno�apóü
nompIuocspá
nomplupoqcccopá
gplconcü
gsg cna
prsg s icnú, gplicnóü
nompI rpáxpanc, gpI rpáxpan
pociány, pociánciìis;
pociasáis
g sg pypaxá
san�is p
gplnomaaóü, ìnstplnomapsmú,
prpl nomapxx
µasáüic ssìì:scm Lct' shavca
drìnk
pl õópsì ; õcpá s iom, uio . . .
thctroublcì s that. . .
saxpóæ, saxpócms; saxpsìsáis
nompI sscspsì, gpI sscsp
uposcpý, nposcpcms, past
uposcn, uposcná; nposopúis
pasmópsì proportìons, dìmcnsìons
paspcmý, paspciuúms;
paspcmáis ì
d ncucmy; ìnst nóucm; pr nc o
ucm; Hcucro pónais Thcrcìs
nothìng todo
coõcpýcs, coõcpcmscx, past
coõpáncx, coõpanács;
coõnpáiscx ì
psúnyiscø p
gpl nópox
55
H83BSHMe
l 095. nassánnc
l 09G. npásnmnsiü
l 097. nyc1óü
l 09&. canór
l 099. cxopóc
l l 00. pansnóümnü
l l o l . xypnán
l l 02. núõo
l l 03. 1cncsúsop
l l 04. paxó1a
l l 05. cnocóõnoc1s f
l l 0G. axapómnx
l l 07. sncua1nónnc
l l 0&. ppósnnü
l l 09. nmó1scxì
l l l 0. o»npá1sì+aor+g
l l l l . napoxóp
l l l 2. ucpcü1úp+aor
uópcs +a
l l l 3. pasopyxónnc
l l l4. cncp
l l l 5. yaáp
l l lG. snómnnü
l l l 7. no»
l l l &. rpy�s f
l l l 9. ncucsá1sì
l l 20. xpáünnü
l l 2l . mopxx
l l 22. naoõopó1
l l 23. o1xpsisá1sì+a
l l 24. ucpcposóü
l l 25. npúnunn
l l 2G. 1áüna
l l 27. 1úxnü
l l 2&. yc1anosú1sp+a
56
namc,tìtIc (book)
corrcct,rìght
cmpty
boot,¡ackboot
quìckcr,rathcr
furthcr
magazìnc,pcrìodìcal,
¡oumal,rcgìstcr
or
tclcvìsìon(sct)
rockct
abìlìty
acadcmy
ìmprcssìon
ancìcnt
tobc,bcavaìlablc
towaìt(for), tocxpcct
stcamcr
tocross
dìsarmamcnt
footprìnt,tracc,vcstìgc
blow,strìkc
cxtcrìor
knìfc
brcast
todìsappcæ
cxtrcmc
saìlor
onthccontrary,vìcc
vcrsa,thcothcrway
round
toopcn, todìscovcr
advanccd,progrcssìvc
prìncìplc
sccrct,mystcry
quìct, calm
to sctup,cstablìsh
clcctrìc
g sgcauorá; gpI canór
cxopóc sccró mostprobabIy
s pansnóümcm hcnccforth
núõo . . . , núõo
cìthcr. . . ,or
cmo1pó1s 1cncsúsop towatch
tclcvìsìon
(3rdpcrsonly) nmóc1cx,
nmóæ1cx
no p
ucpcüpý, ncpcüpcms, past
ncpcmcn, ncpcmná;
ucpcxopú1s
nomplcncqsi
snómnxx nonú1nxa forcìgnpolìcy
g sgnoxá
prsgo rpýpn s rpypú, gpI
rpypóü
ucuósny1sp
g sg mopxxá
o1xpsi1sp
ncpcposáx c1a 1sx lcadìngartìclc
yc1anosnæ, yc1anósnms;
yc1anásnnsa1s ì
MHTepeCHO
l l 30. sópnsiü faìthfuI,corrcct,
rcIìabIc,surc
l l 3 l . sopó1a nompI gatc,gatcs gpIsopó1
l l 32. asop( ó)u paIacc gsg asopuá
l l 33. sóno1o goId
l l 34. o1xpsi1nc opcnìng,dìscovcry
l l 35. o1cæaa fromhcrc,hcncc
l l 3G. cucunanúc1 spccìaIìst
l l 37. pnnná Icngth pnnnóü s psa mó1pa twomctrcs
Iong
l l 3&. naõmaá1sì+a toobscrvc,watch sa + ìnstto watchovcr
l l 39. ncmepncnno ìmmcdìatcIy,forthwìth
l l40. ncmóuxnü Gcrman(ad¡)
l l4l . nossiuiónnc rìsc,ìncrcasc,promotìon
l l42. uonyuú1scxp totumout, workout, nonýun1cx, uonyuá 1scxì
rcsuIt
l l43. cornacú1scxp c +ìnst toagrcc(wìth)(na cor nauiýcs, cor nacúiiiscx,
+ato) cornamá1scxì
l l 44. yuác1nc partìcìpatìon, sympathy upnnnmá1s yuác1nc s +pr
totakcpartìn
l l 45. sóccno mcrrìIy,chccrfuIIy Ham õsino sóccno Wccn¡oycd
ourscIvcs
l l4G. samcuá1sì+a tonotìcc samó1n1sp
l l 47. nóssiü Icft,Icft-wìng
l l4&. mocxóscxnü Moscow(ad¡)
l l49. noc1oxnnsiH constant,pcrmancnt noc1oxnnsiü áapcc pcrmancnt
addrcss
l l 50. upnxás command,ordcr o1pá1s upnxás toìssucanordcr
l l 5 l . pomán novcI,Iovcaffaìr,
romancc
l l 52. cm cx Iaughtcr,Iaugh
l l 53. 1scppsiü hard,fìrm, soIìd
l l 54. 1on (nompI1ónsi , gpI
1ó nos) tonc,musìcaI
tonc, (nompI 1oná,
gpI1onós) coIour
tonc,tìnt
l l 55. aõconæ1no absoIutcIy
l l 5G. õpocá1sì+a tothrow,toabandon, õpócn1s p
gìvcup
l l 57. pc1áns f dctaìI,componcnt(of
machìnc)
l l 5&. oõ±cm voIumc,capacìty, sìzc
l l 59. nn1cpócno ìntcrcstìngIy,ìtìs
ìntcrcstìng
57
KHM>K8
l l G0. xnúxxa
l l Gl . xypc
l l G2. nóusa
l l G3. núsxnü
l l G4. oucsú�no
l l G5. nsins f
l l GG. csó1nsiü
l l G7. cópsiü
l l G&. anánns
l l G9. snnxnnc
l l 70. sc1pcuá1scs ì c +ìnst
l l 7 l . nosópn1s p
l l 72. nomonuá1s p
l l 73. pyxosóqc1so
l l 74. á1omnsiü
l l 75. rpanúua
l l 7G. samú1a
l l 77. xyc( 0 )x
l l 7&. monuánnc
l l 79. nasópnoc (=nasópno)
l l &0. ncoxú�anno
l l & l . uápa
l l &2. nna1(ó)x
l l &3. npax1únccxnü
l l &4. npcpón
l l &5. c1ónxa
l l &G. cymcc1só
l l &7. 1nm nná
l l &&. 1osáp
l l &9. scpuiúna
58
(small)book
coursc,courscofstudy,
ratcofcxchangc
soìl
low
obvìously
dust
lìght,brìght
grcy
analysìs
ìn0ucncc
tomcct(s. o. )
tobclìcvc(+d s. o. orsth)
(s +aìns. o. orsth)
tobc sìlcntforawhìlc
lcadcrshìp,guìdc,
manual
atomìc
frontìcr, lìmìt
dcfcncc
pìccc
sìlcncc
probably
uncxpcctcdly
paìr,couplc
shawl,kcrchìcf
practìcal
lìmìt
wall,partìtìon,sìdc
csscncc,bcìng,crcaturc
quìct,sìlcncc
commodìty,artìclc
summìt,pcak
gpl xnúxcx; sanncnás xnúxxa
notcbook
prsgo nsìnn, s nsinú
csó1nas xómna1a lìghtroom
cópsiü sonx grcywolf
oxasá1s snnxnnc na + a
toìn0ucnccs. o. orsth
sc1pó1n1scs p
sópn1s ì
nomonuý, nomonuúms;
monuá1sì
á1omnas ancx1poc1ánuns
atomìcpowcrstatìon
sa rpanúucü abroad
nopl, s saiuú1y xoró-nnõyps
ìndcfcnccofs. o.
gsgxycxá; xycóx cáxapa
sugarlump
�onuánnc - snax cornácns
Sìlcnccgìvcsconscnt
uápa canór apaìrofboots
gsgnna1xá; nocosóü nna1óx
handkcrchìcf
npax1úuccxnü ónsi1 practìcal
cxpcrìcncc
s npcpónax +g wìthìn
gpl c1ónox; c1ónxn 1pýõxn
sìdcsofatubc
xnsóc cymcc1só lìvìngcrcaturc
napýiun1s 1nmnný tobrcakthc
sìlcncc
1osápsi mnpóxoro no1pcõnónns
consumcrgoods
scpuìúna ropsì mountaìnpcak
l l 90. sspsis
l l 9 l . snnosá1siü
l l 92. ssipac1n p
l l 93. rpaxpáncxnü
l l 94. póx1c:ìs m
l l 95. poxps m
l l 9G. nassisá 1scx ì
l l 97. naxopú1s ì+a
l l 9&. ncsosmóxno
l l 99. oõcmá 1s ì/p+d
l 200. nossonx1s ì +d
l 20l . nonpocú1s p+a+ìnf
l 202. pons f
l 2O3. ccc1pá
l 204. cnóposa1cnsno
l 205. c1onúua
l 20G. ynác1s p
l 207. gnrýpa
l 20&. uaps m
l 209. õópnsiü
l 2l 0. sópxnnü
l 2l l . scncp s a +ìnst
l 2l 2. sac1ásn1s p+a+ìnf
l 2l 3 . nsmcnónnc
l 2l4. nocú1s ì +a
l 2l 5. ocóõcnnoc1s f
l 2l G. pap shortad¡
l 2l 7. pósxo
cxplosìon
guìlty,toblamc
togrow
cìvìl,cìvìc
agcnt,fìgurc
raìn
tobccallcd
tofìnd
ìmpossìbly,ìtìs
ìmpossìblc
topromìsc(s. o. )
topcrmìt(s. o. )
toask(s. o. todosth)
rolc
sìstcr
conscqucntly,thcrcforc
capìtal(cìty)
tofall
ñgurc
tsar
poor
uppcr
aftcr
tocompcl,forcc
changc,altcratìon
pe3KO
nponsscc1ú sspsis tocauscan
cxplosìon
On nc snnosá1 lt` snothìsfault
ssipac1y, ssipac1cms, past
ssipoc, ssipocna; ssìpac1á 1s
rpaxpáncxax soüná cìvìlwar
rocypápc1scnnsiü póx1cns
statcsman
gsgpoxpx; nop poxpcm ìnthc
rain
nassá1scx p
naxoxý, naxópnm s; naü1ú p
Eró ncsosmóxno naü1ú Hccan` t
bcfound
palsono-
nossonxæ, nossonxcms;
nossónn1s p
nonpomý, nonpócnms; npocú1s
ì, .- nonpocún cró soü1ú
laskcdhìmtocomcìn
nompl pónn, gplponóü
nompl ccc1psi, gpl ccc1cp, dpl
ccc1pam, ìnstpl ccc1pamn, prpl
ccc1pax
xn1s s c1onúuc tolì vcìnthc
capìtal
ynap), ynapcms; past ynán
ynána; nápa1s ì
c1póünax gnrýpa shapclyñgurc
gsguapx, ìnstsg uapcm
õópnsic mpn poorpcoplc
sópxnxx nónxa uppcr bcrth
scncp sa nnm aftcrhìm
sac1ásnæ, sac1ásnms;
sac1asnx1s ì, On sac1ásnn
nac ssiyun1s scc cnosá Hc
forccdustolcamallthcwords
sncc1ú nsmcnónnx s +atomakc
changcsìn
tocarry (around), wcar nomý, nócnm s; ìndctofncc1ú
pcculìarìty,spccìalfcaturc s ocóõcnnoc1n ìnpartìculæ
glad fpápa, pl pápsi
sharply, abruptly Horópa pósxo nsmcnúnacs Thcrc
wasasharpchangcìnthcwcathcr
59
3BOH(O)K
l 2l &. sson(ó)x
l 2l 9. ncnsi1ánnc
l 220. ncoõxopúmoc1s f
l 22l . oõc1anósxa
l 222. ncuá is f
l 223. nósop
l 224. noc1oxnno
l 22G. c1axán
l 227. 1óunsiü
l 22&. yóxa1s p
l 229. m npoxó
l 230. sosmóxnsiü
l 232. xomúccn�
l 233. rcxiáp
l 234. naü1úcs p
l 235. õnaropapú1s ì+a
sa + a
l 23G. õncc1xmnü
l 237. scc
l 23&. spau
l 239. xcn1siü
l 240. xpnx
l 24l . nsìnuc (coIl)
l 242. oõccnóun1s p
60
bcll,rìng, tclcphonccall gsg ssonxá
tcst,trìal, ordcal
ncccssìty nopI, B á1om nc1 ncoõxopú-
cnvìronmcnt,sìtuatìon,
fumìturc
scal, stamp, prìnt,
prìntìng
causc,grounds
constantly,pcqctually
tobcmcant
glass, tumblcr
cxact,prccìsc
togoaway,lcavc(by
transport)
wìdcly,broadly
possìblc
(dctaìlcd)study(of)
commìssìon,commìttcc
hcctarc ( l 0,000squarc
mctrcs, 2. 5acrcs)
tobcfound,tumup
to thank(s. o. forsth)
shìnìng,brìght,brìllìant
wcìght
doctor
ycllow
cry,shout
now (= 1cncps) , today
(+a+ ìnst) tosupplys. o.
wìthsth, (+a)assurc,
guarantcc
moc1n !tìs notcsscntìal
nopl
csoõópa ncuá1n frccdomofthc
prcss
x/pn� for, no nósopy +g
conccmìng,aproposof
On nocioxnno ncposóncu Hcìs
alwaysdìssatìsfìcd
pasymóc1c�; nop á1nm
pasymóc1c� thìsìmplìcs, camó
coõóü pasymóc1c� ìtgocs
wìthoutsayìng
c1axán uáæ aglassoftca
1óunsiü ncpcsóp cxacttranslatìon
yópy, yópcms, ycsxá is ì
m npoxó ynsiõá1sc� to smìlc
broadly
sosmóxnsic pcmónn� possìblc
solutìons
nopl, nsyuónnc npnpópsi study
ofnaturc
naüpýcs, naüpcmsc�, past
namcnc�, namnács,
naxopú1scx ì
no- p, Bnaropapæ sac !thank
you
õncc1x�nü ym brìllìantmìnd
nomplsccá, scc naxó1a wcìght
ofapackct
gsgspauá, Oná mõn1 spauóü
Shclìkcsdoctors
xpnx sociópra cryof¡oy
oõccnóuy, oõccnóunm s,
oõccnóunsa 1s ì
l 243. uoá1
l 244. p(o)1
l 245. coõáxa
l 24G. cocópnnü
l 24?. 1ymán
l 24&. xauu1án
l 249. gnnocógn�
l 250. poxasá1s p+a
l 25 l . sqopóssc
l 252. nssnnú1s p+a
l 253. omúõxa
l 254. cymó1s p+pìnf
l 255. 1ó1uac
l 25G. sarón
l 257. sc1pcuá1s ì +a
l 25&. ropó1s ì
l 259. pancxnü
l 2G0. xanán
l 2Gl . upáx1nxa
I 2G2. coxanónnc
l 2G3. yxpcnnónnc
l 2G4. õsr1
l 2G5. póna1sc�
I 2GG. xpsìma
l 2G?. ncpoc1á1(o)x
l 2G&. ó1pacns f
l 2G9. uopá1s p
l 270. rìóucx
poct
mouth
dog
ncìghbourìng,ncxt
fog,mìst
captaìn
phìlosophy
todcmonstratc,provc
hcalth
topædon
mìstakc
tobcablcto, managc to
ìmmcdìatcly
carrìagc,coach,wagon
tomcct
tobum,bcalìght
dìstant,rcmotc
canal, channcl
practìcc
rcgrct
strcngthcnìng
wayoflìfc,cvcrydaylìfc
n6MCK
gsg p1a, prsgso p1y, o p1c,
nompl p1sì, gplp1os
cocópn�� xómna1a ncxtroom
poxaxý, poxáxcms,
poxássrsa 1s ì
Bsinscm sa cc spopóssc' Lct` s
drìnktohcrhcalth'
nssnnx1s ì, Hssnnú1c' !` m
sorry'
gpl omúõox, no omúõxc by
mìstakc
cymóæ, cymócms, ymó1s ì
On 1ó1uac yóxan Hclcftatoncc
sarón-pcc1opán rcstaurantcar
sc1pó1u1s p
ropæ, ropúms, sa- p, r opón
csc1 Thcrcwasalìghton
pancxnü rópop dìstanttown
pnnnoma1úuccxnc xanánsr
dìplomatìcchanncls
pasrosópna� upáx1nxa
convcrsatìonpractìcc
x coxanónnæ unfortunatcly
yxpcunónuc oõopónsr
strcngthcnìngofdcfcncc
pr sg s õsr1ý, cnýxõa õsiia
consumcrscrvìccs
(+ìnst) tobccomc, bcdonc c- p
roof
dcfcct, (+g ors +pr) gsgncpoc1á1xa
shortagc(of)
branch(ofscìcncc,
ìndustry,govcmmcnt,
ctc. )
togìvc,to scrvc(food)
scarch
uopám, uopáms, uopác1,
uopapúm, uopapú1c, uo.a,ý1,
pastuópan, uopaná, nópano,
nopasá1s ì, ììopá1s upnmóp
to sctancxamplc
s nóncxax (+g) ìnscarchof
61
nopT
l 27 l . nopT
l 272. peuTh i +a
I 273. cau.auue
l 274. Tpe6oaauue
l 275. qep1a
l 27G. mfaf
l 277. B3.OXHYTh p
l 27&. 3anucKa
l 279. 63epo
l 2&0. oprauuJoaaTh i/p +a
l 2& l . nycKaTh i +a
l 2&2. CHHMcTh i +a
l 2&3. C03HcHHe
l 2&4. TenJ6
l 2&5. o6pamaThc.
l 2&G. npe)HHH
l 2&7. npOCTpaHCTBO
l 2&&. COCTaBHTh p +a
l 2&9. cnyTHHK
l 290. CTpeJ}Th B +a
or no +d
l 29 I . B,OJh +g
l 292. BCTpeTHThC. p c +inst
I 2º3. .OKyMeHT
i
l 2º4. MetTaTb i 0 +pr
l 295. 06hilHO
l 29G. npo.yKT
62
port
to decide; solve
meeting, rendezvous
demand
feature, trait; l ine
staff (of institution);
state (of the USA,
Australia)
to sigh
note (written)
lake
to organi ze
to allow; let i n; let go
to take off; photograph
consciousness
pr sg B nopTy, 0 lOpTe; nom pl
n6pTbi , g pl nopTOB
pellHTh p
ua3HalHTb cBH.laHHe to arrange
a meeting; .lO cau,laHu.
goodbye
npoaecTH qepTy to draw
a line
B3)0XHY, B3)0XHellh;
B3)biXa Tb i
g pi 3anHCOK; nocJaTb 3anHCKY
to send a note
nom pl o3epa, g pl o3ep
opraHH3yi, opraHH3yellh;
i in past opraHH30Bbi BaTh
nycTHTh p
CH.Tb p
KJaccoaoe co3HaHHe class
consciousness
warly; it i s warm; n.Tb rpa.ycoa Tenna five
warth degrees above zero
(K + d ) to tum to; (B +a) o6paTHThC. p
tum into; ( c +inst)
handle sth, treat s.o.
former
space, expanse
to make up, compose,
constitute
travelling companion;
satellite
to shoot (at)
along
to meet (s.o. )
document
to (day) dream (about)
usually
product
KOCMHtecKoe npocTpancTso
outer space
COCTaBJI, COCTaBHllh;
COCTaBJ.Tb i
B.OJh peKH along the river
BCTpeqych, BCTpeTHlbC.;
BCTpelaTbC. i
npo.yKTbi produce, provisions,
food
l 297. ccxýnqa
l 29&. ccnscxoxossü-
c1scnnsrü
l 299. c1pánnsrü
l 300. xsa1ú1s p
l 30l . õpá1cxnü
l 302. sc1asá1s ì
l 303. qoü1ú ppo +g
l 304. poc1n»ónnc
l 305. saü1ú p
l 30G. mcp1ssrü
l 307. morýunü
l 30&. mo1óp
l 309. ncsasúcnmoc1s f
l 3 l 0. oupcqcnú1s p+a
l 3 l l . uocnýma1s p+a
l 3 l 2. upcqc1asnónnc
l 3 l 3. npnmcnónnc
l 3 l4. 1pý pnocis f
l 3 l 5. yqosó:rsc1snc
l 3 l G. ýsxnü
l 3 I 7. õo(ó)u
l 3 l &. ssrc1ynn1s p
l 3 l º. »ánxo
l 320. máccossrü
l 32 l . mónsmc
l 322. mcu1á
l 323. nounóü
l 324. oõpá1no
l 325. onácnoc1s f
I 32G. o1xasá1sc� p
l 327. nonx
sccond
agrìcultural
strangc
(3rdpcrs+g)tobc
cnough
fratcmal,brothcrly
togctup, standup
torcach (s. o. orsth)
achìcvcmcnt
(x +d )tocallons. o. ,
(sa + a)gobchìnd,
sct(ofsun)
dcad
powcrful
motor,cngìnc
ìndcpcndcncc
todcfìnc,dctcrmìnc
tolìstcn(to)
prcscntatìon,pcrformancc,
notìon,conccptìon
applìcatìon,usc
dìffìculty
plcasurc
narrow
ñghtcr,soldìcr
tospcak(publìcly),
appcarìnpublìc
pìtìfully,ìt' s apìty,
(+g)bcsorryfor
mass (ad¡)
lcss
drcam,daydrcam
nìght (ad¡)
back(adv)
dangcr
(+ìnD torcfusc(todo
sth),(o1 +g)rcnouncc
(sth)
rcgìmcnt
nonK
ucpcs usc ccxýnpsr twoscconds
latcr
xsá1n1, xsa1á1s ì, Bpómcnn
xsá1n1 Thcrcwìllbccnough
tìmc
õpá1cxnc c1pánsr fratcmal
countrìcs
sc1au, sc1acrIrs, sc1a1sp
uoüpý, uoüJcms, pa� uom��
pomná, poxopú1s ì
saüpý, saüucms, pastsamcn,
samná, saxopú1s ì
morýua� ápmnx powcrfulamy
mo1óp as1omoõnnx carcngìnc
õopsõá sa ncsasúcnmoc1s
ìndcpcndcnccstrugglc
oupcucnx1s 1
cnýmais
gsg õoüuá
ssrc1ynnæ, ssrciynnm s,
ssrc1yuá1s ì
Mnc cró »ánxo !' msorryforhìm
nogpl
1ypá 1 oõpá1no thcrcandback
o1xa»ýcs, o1xá»cmscx,
o1xássrsa1scx ì
gsgnonxá, prsgs noAxý
63
n6nHOCTbi
I 32&. nónnoc1sæ
I 329. nonsi1xa
I 330. npó m noc nad ¡
I 33 I . puc
I 332. cnoxóünsiü
I 333. ýr(o)ns m
I 334. yupcxqónuc
I 335. mcxá
I 33G. sóspac1
I 33?. rpómxo
I 33&. qsrm
I 339. xcnánuc
I 340. saõó1a
I 34I . ucnónssosanuc
I 342. xpaco1á
I 343. mómnsiü
I 344. noc1cnónno
I 345. npcsnpón1
I 34G. psiõa
I 34?. cncqú1s ì sa +ìnst
I 34&. cxsa1ú1s p +a
I 349. 1cmno1á
I 350. 1pasá
I 35 I . 1xxcnó
I 352. y nyumónuc
I 353. ynsiõxa
I 354. yuónuc
I 355. r¡nsiü
I 35G. sa1ó
I 35?. n(o)õ
I 35&. ncmáno
I 359. noxonóanc
I 3G0. paccmá1pnsa 1s ì+a
I 3GI . yuú1cns m
I 3G2. súpumo
I 3G3. socsá1s ì
I 3G4. ssic1ynnónuc
64
fully,complctcly
attcmpt
thcpast
rìcc
calm
coal
cstablìshmcnt,ìnstìtutìon
chcck
agc
loudly
smokc
wìsh,dcsìrc
carc,troublc
utìlìzatìon
bcauty
powcrful
gradually
prcsìdcnt
fìsh
gplnonsi1ox
gsg yrnx, nomplýrnu/ýronsx,
gpl yrnóü/ýronscs
asgmcxy, gsgmcxú, nompl
mcxn, gplmcx, dpl mcxám
prsg s qsimý, nomplqsimsi
nomplxpacó1si
to watch,kccpancycon cncxý, cncqúm s
to scìzc,grab cxsa uý, cxsá 1um s, xsa 1á 1s ì/
darkncss
grass, hcrb
hcavìly,gravcly, ìtìs
hard,paìnful
ìmprovcmcnt
smìlc
lcæìng, study,ìnstructìon
stupìd, sìlly
ìncompcnsatìon,on
thcothcrhand
forchcad
notalìttlc,agoodmany
gcncratìon
tocxamìnc,consìdcr
tcachcr
cvìdcntly
towagcwar
spccch, (publìc)
appcarancc
cxsá1sisa1s
nompl1pássi
gpl ynsiõox
�om qancxó o1 uón1pa, sa1ó
mc1pó pxqomThchouscìsfar
from thc ccntrc,but(onthcothcr
hand)thcmctro ìs ncarby
g sgnõa,prsgnanõy
paccmo1pó1s p
nomplyuu1cnx
sonæ, soæcms
l 3G5. ænom a
l 3GG. snaun1cnsno
l 3G7. ns-nop +g
l 3G&. ncus p
l 3G9. nonpóõosa1s p+a
l 370. npomsimncnnsiü
l 37 l . cnáõsiü
l 372. coõnpá1s ì+a
l J73. c1yn
l 374. qo1orpáqnx
l 375. ucns f
l 37G. socc1ánnc
l 377. sapánnc
l 37&. sacmcx1scx p
l 379. nasópno
l 3&0. oõpa1ú1scx p
l 3& l . ox1øõps m
l 3&2. o1nnuá1scx 1
l 3&3. nos1opx1s ì+a
l 3&4. copcpxánnc
l 3&5. yc1pón1s p+a
l 3&G. sáxno
l 3&7. sópa
l 3&&. pcmoxpa1nuccxnü
l 3&9. pom
l 390. snmá
l 39 l . xpónxo
l 392. mónua
l 393. ncpcxóp
l 394. nosnaxómn1scø p
(a)youth
sìgnìfìcantÌy,
consìdcrably
fromundcr
to lìc down
totry,tastc
ìndustrial
wcak
tocollcct,gathcr
chaìr
photograph
chaìn
uprisìng
task,assìgnmcnt
tolaugh
probably,mostlìkcly
n03H8KOMMTbCJ
gplænom cü
ns-nop c1oná fromundcrthctablc,
õy1sinxa ns-nop monoxá mìlk
bottlc
nxry, nxxcms, nxry1, pastncr,
ncrná, ìmpcratìvcnør(1c) ' ,
noxú1scx ì
nonpóõyæ, nonpóõycms,
npóõosa1s ì
coõpá1s p
nomplc1ýnsx, gplc1ýnscs
prsgo uónn, na ucnú, nompl
uónn, gpl ucnóü
sacmcucs, sacmccmscx,
cmcá1sca ì
(x + d ) totumto, (s +a) oõpamýcs, oõpa1úm scx,
tumìnto,(c +ìnst) oõpamá1sca
handlcsth,trcats. o.
Octobcr
todìstìnguìshos,
(o1 +g ìonly)dìffcr
torcpcat
contcnt(noun)
toarrangc,organìzc
ìtìsìmportant
faìth,bclìcf
dcmocratìc
dcbt, (sg only) duty
wìntcr
fìrmly
gsgox1xõpø
o1nnuú1scx p, Hcm o1muác1ca
ynnscpcn1ó1 o1 nnc1n1ý1a7
What` sthcdìffcrcnccbctwccna
unìvcrsìtyandan ìnstìtutc7
nos1opxæ, nos1opøcms,
nos1opú1s p
yc1pánsa1s ì
prsgs pomý, nomplpomú
asgsúmy, gsgsnmsi, nompl
súmsi
ìnsìlcncc,wìthoutspcakìng
crossìng,transìtìon
tobccomcacquaìntcd nosnaxómnæcs,
65
nopTpeT
c +ìnst
l 395. nop1pó1
l 39G. uý.o
l 39?. õox
l 39&. sscc1ú p+a
l 399. pcp»1scx ì
I400. xanó1s ì+a
l 40l . nsyuá1s ì+a
l 402. n1áx
l 403. napóx1scx
l 404. nac1poónnc
l 405. óõnaxo
l 40G. opnospcmónno
l 407. o1oü1ú po1 +g
I 40&. nona1nc
l 409. no1(ó)x
l 4I 0. poAú1scx p
l 4l l . c1ónmoc1s
l 4I 2. c1pcmnónnc
l 4l 3. 1cppn1ópnx
l 4l 4. sncó1s ì
l 4l 5. snns
I 4l G. rópnsiü
l 4l ?. ropoAcxóü
l 4l &. pnsán
f
l 4l 9. sarosopú1s p
l420. xc1á1n
l 42 l . oõpas(ó)u
l 422. npnnaAJcxá 1s
l 423. cyA
l 424. as1omoõúns m
l 425. áppcc
66
wìth, mcct
portraìt
marvcl,mìraclc
sìdc
tobrìngìn,ìntroducc
(sa +a)toholdon(to),
(+g )kccpto
topìty,fcclsorry for,
(o +pr)rcgrct
to study
so, sothcn
tohopc
mood
cloud
sìmultancously
tomovcaway(from) ,
dcpart(traìn)
conccpt,notìon
strcam,0ow
tobcbom
cost,valuc
strìvìng,aspìratìon,dcsìrc
tcrrìtory
to hang, bchangìng
down
mountaìn(ad¡), mìnìng
urban,town(ad¡)
dìvan,couch
nosnaxómniuscx,
snaxómn1scx ì
nompluypccá, gpl uypóc, dpl
uypccám
prsgna õoxý, nomplõoxá
sscpý, sscpcms, pastsscn,
sscná, ssopú1s ì
pcpxýcs, pópxniuscx
nsyun1s p
H1áx, 1cnóps scc xcno Sonow
cvcrythìngìsclcar
napóæcs, napócmscx
nomploõnaxá, gpl oõnaxós
o1oüpý, o1oüpcms, past
o1oiucn, o1omná, o1xopú1s ì,
o1oü1ú o1 oxná tomovcaway
fromthcwìndow
poxýcs, popúiuscx, past
popúncx, popnnács,
poxpá 1scx ì
nopI
snmý
·
sncúms
tostartspcakìng sarosápnsa1s
ìncìdcntally,bythcway,
opportuncly
modcl,pattcm gsgoõpasuá
(+d)tobclongto,(x +d) npnnapncxý, upnnapncxúms
bcamcmbcrof
court(oflaw), trìal
car
addrcss
gsgcypá
nompIappccá
l42G. sscpx
l427. ssx1sc� p sa +a
l42&. pyxósnsìü
l429. nnoc1pánnsìü
l430. nn1cpaiýpnsìü
I43 l . noxú1scx i
l432. naììomnná1s i +d
o +pr
l433. oc1opóxno
l434. uoõcpú1s p +a
l435. nonósnsìü
l43G. upcpnará1s i +a +d
l 437. pacuc1 ¸cu =m]
I43&. ysópcnnsìü
l439. õonósns f
l440. sncpcpú
l 44I . scxópc
I442. xcnóso
l443. nasc1póuy +d
l 444. oõnapá1s i +inst
l 445. ouácnsìü
l 44G. uon1opá numeral
l 44&. 1pyposóü
l 449. yuác1sosa1s ì s
l 450. mó�
l 45 l . æxnsìü
l 452. õpócn1sc� p
I453. sccóõmnü
l 454. porosóp
l455. saxo1ó1s p +inf
l 45G. xopó1xnü
+pr
KOpOTKMM
upwards
to take hold of; to take up, sossmýcs, sossmcmsc�, past
get down to ssx:ìc�, ssxnács, õpá1scx i
spiritual
foreign
literary
to lie down
to remind (s. o. of sth. )
carefully, cautiously
to defeat, conquer
useful
to offer, propose
(sth to s. o. )
calculation
confident, sure
illness
ahead
soon
iron
towads
to possess
dangerous
one and a half
noxýcs, noxúmscx, ncus p
nanómnn1s p
no 1 st person sg, uoõcpúms,
no6e).aTh i
upcq noxú1s p
short forms: ysópcn, ysópcna
oõnapá1s xopómnm ymóm to
have a good brain
with f nouns uon1opsr, g, d, inst, pr
noný1opa, non1opá rósa
1 . 5 years
( + inst) to be considered; On cun1ác1cx rónncm Hcis
(c+ inst) take into
account
labour, work (adj)
to take part in
neck
souther
to rush, throw oneself
general; universal
agreement; treaty;
contract
to want
short
considered a genius; C á1nm
móxno nc cun1á1scx This can
be ignored
õpómycs, õpócnmscx,
õpocá1scx i
saxouý, saxóucms, saxóuc1,
saxo1úm, saxo1ú1c, saxo1ø1,
xo1ó1s i
67
1457. KYJhTYPHbiH
1 45 8. M.rK:H
1 459. OM
1 460. pa3B:BaTbC�
1 46 1 . T�HYTh i +a
1462. uenoBaTh i +a
1 463. BeqHbiH
1 464. �HBapb m
1 465. o6Hapy)HTh p +a
1 466. oc66eHHhiH
1 467. IO,rOTOBKa K +d
1468. rp:,yMaTh p +a
1469. pe,aKu:�
1 470. C06CTBeHHOCTh f
1 47 1 . crp6ro
1 472. y6e,HThC� p B +pr
1 473. yrp63a
14 7 4. yH:qro)HTh p +a
1 475. rpy3
1476. 3,op6BhiH
1477. KOJhiO
1478. KQHq:Tb p +a
1479. Mer(6)K
1 480. MOCT
1 48 1 . CMeHa
1482. CHHM( 0 )K
1483. renera
1 484. T:I
1 485. TOpOIHThC�
1 486. c:3Jqecx::
1 487. BeCTh f
1488. BO,Ka
1 489. roBOpHThC�
1 490. ,eB5Tb
1 49 1 . 3aKOHq:Th p +a
1 492. Kpyr JhiH
1493. MOpaJh f
68
cultured, civilized; cultural
soft; gentle
o; oh (expressing
surprise or fright)
to develop
to pull, drag
to kiss
eteral
January
to reveal; discover
special , paticular
preparation (for)
to think up, invent
editorial office; editing
property (something
owned)
strictly
to convince oneself,
become sure (of sth)
threat
pa3BHThC� p
T�HY, r.Heiih
neeyw, neeyeiih; ronenoBaTh p
g sg �HBap.
06Hapy)HBaTh
no pl
Ip:,lYMhiBa Th
qacrHa� c66crBeHHOCTh private
property; c66CTBeHHOCTb Ha
3eMJI ownership of land
no 1 st pers sg, y6e,HIIhc�;
y6e),a rhc�
to destroy; do away with yH:qro)aTh
load; cargo
healthy
ring (i. e. small hoop) nom pi KOJhQa, g pi Konen, d pi
KOJhQaM
to finish; graduate KoHqa Th i
bag, sack g sg MeiiKa
bridge pr sg Ha MOCTy, nom pl MOCThl
changing; shift (e. g
in ,factory); replacement
photograph g sg CHHMKa
cart
type; (coll) bloke, fellow
to hurry, be in a hury ropor.ch, rop6r:iihc�; no- p
physical
piece of news nom pl Becr:, g pl Becre:
vodka
to be said rOBOpHTC�; KaK rOBOpMTC. as
they say
nine g, d, pr ,eB�TH, inst ,eB�Thi
to finish 3aKaHq:BaTh
round
morals, morality; moral no pl
(of a story)
1494. HeMHO)KO
1495. o6:,a
1496. 06hiKHOBeHHhiH
1497. OKOHqaTeJhHO
1498. noro,HTh p
1499. nO-MOeMy
1 500. nOMOIHHK
[m = il]
1 501 . nhRHhiH
1 502. coe,HHeHHe
1 503. TOJna
1 504. y,apHTh p +a
1 505. xy)e
1 506. e,HHhiH
1 507. 3JOH
1 508. Ha3HaqeHHe
1 509. 6ceHh f
1 5 1 0. nap
1 5 1 1 . nOBTOpHTh p +a
1 5 1 2. nones6i
1 5 1 3. npoqecTh p +a
1 5 1 4. C06CTBeHHO
1 51 5. CTapHHHhiH
1 5 1 6. CTOJOBaj f adj
1 5 1 7. cyx6i
1 5 1 8. Tep�Th i +a
1 5 1 9. rOTOBHTh i +a
1 520. ,ep)asa
1 52 1 . 3aCTaBJRTh i +a +inf
1 522. Konec6
1 523. neTeTb i
( coll) a little, a bit
offence, insult
usual; ordinary
finally, defnitively
to wait a little
in my opinion; as !
would have it
assistant
drunk
joining, combination;
joint, join (tech)
crowd
to strike, hit
worse
single, sole; united
evil, wicked; bad-
tempered, fierce
appointment (to a post);
purpose (for which
sth is intended)
autumn
steam
to repeat
field (adj)
to read
strictly, properly
ancient
dining-room; canteen,
refectory
dry
to lose
to prepare; to cook
neTeTb
noro)y, noro,:rh;
loro,:Te! Wait a moment!
short fors: nhjH, fhjHa, nhRHo,
nh�Hhl
nom pl ToJinhi
y,apRTh i/6HTh
short forms 30J m, 3Jia f
Ha3HaqeHHe BHCTpyMeHTa
purpose of a tool; Hcn6Jih30BaTh
qTO-HH6y,h no Ha3HaqeHHIO
to use sth for its proper purpose
pr sg B napy, nom pl nap hi
nOBTOpRTh i
npoqTy, npoqTeiih, past npoqen,
npoqna; qlTaTh i
c66cTBeHHO rosopR strictly
speaking
TepRIO, TepReiih; noTepRTh p
rOTOBJI O, rOTOBHIIh;
npHrOTOBHTh p
power (powerful country) seJHKHe ,ep)aBhi the Great
Powers
to force, compel (s. o. to
do sth)
wheel
to fy
3aCTaBJRIO, 3aCTaBJ�eiih;
3aCTaBHTh p
nom pl Koneca, g pl Konec
neqy, neTHIIh; det verb of motion;
noJieTeTh p
69
He"TO
1 524. HeqTo
1 525. IO,aBaTb i +a
1 526. IOJaraTb i
1 527. rporacTh p
rp6raCTh f
1 528. CBe)HH
1 529. ceBepHbiH
1 530. co6paTh p +a
1 5 3 1 . y ,HBHTeJhHbiH
1 532. yqacTHHK
something ( = qTo-To)
to serve, present, give
to suppose, think
to vanish, go missing,
be lost
precipice, abyss
fresh
norh, norther
to gather, collect
surrising, astonishing
participant
1 533. xo3}iKa owner, proprietress;
hostess
1 534. qei
whose
1 535. 6ecroK6HThC. i o +pr to worry, be worried
(about)
1 536. BO-nepBbiX
1 537. Bbipa)eH:e
1 538. rope
firstly, in the first place
expression
grief, sorrow
childhood
dollar
only nom and a; HeqTo ,lpyr6e
something else
IO,lai, IO,laeiih; IO,aTh p
no p
rpora,y, rpora,eiih, past
rporan, rporana;
rpo ra,a Th i
g pl rporacTei
co6epy, co6epeiih, past co6pan,
co6pana, co6pano; co6:paTh i
g pl X03}eK
f lh., n lbe, pl lh:;
3
To lh.
KH:ra? Whose book is this?
0- p
no pl
1 539. ,leTCTBO
1 540. ,lOJap
1 541 . .l6n. portion, share; lot, fate nom pl ,6n:, g pl ,onei
1 542. HTOr
1 543. Kop:.6p
1 544. HhiHe
1 545. IpH3HaTh p
1 546. cpe,la
1 54 7. yq:n:me
1 548. 66M6a
1 549. 61p6 n indecl
1 550. BhiCIHH
1 55 1 . ,e,lyiKa m
1 552. ,eHCTBHTeJbHOCTb f
1 553. 3ace.aH:e
1 554. KJIl
1 555. Kpecno
70
sum, total no,BecT: HT6r: to sum up
corridor
now; today ( = Teneph)
to admit; to recognize npH3HaBaTh
(a sg cpe,y, d pl cpe,aM) g sg cpe,hi , nom pl cpe,hi
Wednesday; (a sg
cpe,y, d pl cpe,aM)
environment, milieu
college (vocational)
bomb
office
highest, supreme
grandfather
reality; validity (of a
document)
meeting, conference,
session
key; spring, source
armchair
g pl .e,yiieK
B ,eiCTBHTeJbHOCTH in reality, in
actual fact
Ha 3ace,aH:: at a meeting
g sg KJIla
g pl Kpecen
1 556. OCTaBJ}Th i +a
1557. OCTaHOBHTh p +a
1 558. OTMeTHTh p +a
1 559. ror6,a
1 560. IOCTyiaTh i
1 56 1 . IpHBO,lHTh i +a
1 562. pe)HM
1 563. peiiHTeJhHO
1 564. cpasHeHHe
1 565. CTpaHHO
1 566. CTpOrHH
1 567. CThl,lHO
1 568. TaH(e).
1 569. 66JhHO
1 570. ,o6p6
1 57 1 . 3aKJqHTh p +a
1 572. 3aHasec
1 573. Kor,a-To
1 574. KQHqlThCg p
1 575. MHJHap,
1 576. HhiHeiiHHH
1 577. 06CTQ}TeJhCTBO
1 578. OT,aBaTh i +a
1 579. ox
1 580. repexo,HTh i +a or
qepe3 +a
1 58 1 . IpHBhiKHYTh p K +d
npMBbi KH
Y
Tb
to leave (sth)
to stop (sth)
OCTaBJ}I, OCTaBJHeiih;
OCTaBHTh p
OCTaHOB., OCTaHOBHIIh;
OCTaHaBJHBaTh i
to mark, note, record;
to celebrate
weather
OTMeqy, OTMeTHIIh; OTMeqaTh
to act; (B +a) enter
(organization)
to bring, lead
rocTyrlTh p; rocTyraTh B
yHHBepcHTeT to enter a
university
IpHBO)y, IpHBOLHIIh;
IpHBeCTH p
regime; rules,
regulations; diet
resolutely; defnitely,
absolutely
comparison no cpaBHeHHI c + inst compared
with
strangely; it is strange
strict, severe
it is shameful; ( + d of KaK BaM He CThi,Ho? You ought
person X) X is ashamed to be ashamed
dance g sg TaH.a
painfully; it is painful
good, good deeds; goods ,o6p6 IO)aJoBaTh! Welcome!
(coll)
to conclude; enclose;
imprison
(heavy) curtain
3aKmqy, 3aKnrqlrh;
3aKmqaTh i
at some time, at one time } 6hiJ TaM Kor,a-To !was
there once
to end, come to an end KoHqaThC. i
1 ,000,000,000 (American
billion)
present, present -day
circumstance
to give back; to give
away
oh, æ (expressing regret,
annoyance)
to cross, go over
to get used to; get into
the habit of
repexo)y, repex6,HIIh;
repeiTH p
IpHBhiKHY, IpHBhiKHeiih, past
IpHBhiK, IpHBhiKJa;
IpHBhiKaTh i
71
npMcniTb
1 582. IpHCJTh p +a
1 583. IpOTHBHHK
1 584. rpoqHTaTh p +a
1 585. peanhHhii
1 586. crJqKa
1 587. TBopqecKHM
1 588. TOprOBJM
1 589. yKa3hiBaTh ì+a
orHa +a
1 590. ycTaHOBKa
1 59 1 . B03,YIIHbiM
1 592. BCI,Y
1 593. BhiiiYCKaTh ì+a
1 594. )ypHaJHCT
1 595. 3aXBaTHTh p +a
1 596. 3BaHHe
1 597. 3BOHHTh ì+d
1 598. KOHKpeTHhiM
1 599. KpHKHYTh p
1 600. MapT
1 601 . MHO)eCTBO
1 602. o6epHyThCM p
1 603. OTIpaBHTh p+a
1 604. IpOTHBOpeqHe
1 605. pe3KHM
1 606. COMHeHHe
1 607. coxpaHHTh p +a
1 608. TeMI
1 609. Tpy6a
1 61 0. TIOphMa
1 61 1 . BHHMaTeJbHO
1 61 2. Ja6hiBaTh ì+a
1 61 3. JHIIHHM
1 614. norl6HyTh p
1 61 5. nopór
1 61 6. rpH6:iTh p(lormaÌ)
1 61 7. IpOH3BO,HTh ì+a
72
toscnd
opponcnt,advcrsary
torcad (= rpoqecTh)
rcaI,rcaÌìstìc
match,matchstìck
crcatìvc
tradc
topoìntout
ìnstaÌÌatìon, purposc
aìr(ad¡)
cvcrywhcrc
torcIcasc
¡oumaÌìst
toscìzc
tìtÌc,caÌIìng
torìng,tcÌcphonc(s. o. )
concrctc,spccìfìc
to shout
March(month)
Ìargcnumbcr
totumround
toscndoll
contradìctìon
shaq
doubt
toprcscrvc
ratc, spccd
pìpc
prìson
attcntìvcÌy
tolorgct
cxtra,sparc
topcrìsh
thrcshoÌd
toanìvc
toproducc
rpHIIJI, rpHIIJCIIh;
IpHChiJa Th 1
gpIcrqeK
BHeiiHMM TopróBJM lorcìgntradc,
TopróBJM opý»ncm armstradc
yKa3aTh p
BhiiYCTHTh p
3axaaqy, 3axaaTHIIh;
3axaa ThiBa Th
no- p
KOHKpeTHhiM rpHMep spccìfìc
cxampÌc
KpHqaTh ì
o6opa qHBa ThCM ì
OTIpaBJ, OTIpaBHIIh;
OTIpas.}Tb ì
coxpaH}Th
nompÌTpy6hi
nompl rfphMhi , gpÌ TipeM
3a6:iTh p
pastnorl6, norl6na; norH6arh
IpH6y�y, IpH6y,eiih, pa�
IpM6hiJ, IpH6hiJa, IpH6hiJO;
IpH6hiBaTh ì
IpOH3BO)y, IpOH3BO,HIIh;
IpOH3BeCTH p
1 61 8. rp6ch6a
1 61 9. COCTOsThCj p
1 620. TBopqecTBO
1 621 . yc3) Th i
1 622. yHHsepcHTeT
1 623. aKa�eMHK
1 624. 6HTBa
1 625. B3pOCJihiH
1 626. Karnj
1 627. KOHTpOJh m
1 628. MH6roc nad¡
1 629. HeiOHsTHhiH
1 630. HH)HHH
1 63 1 . ocymecTsneHHe
1 632. rpespamaThCj iB +a
1633. rporpecc
1 634. IYHKT
1 635. pe�KHH
1 636. co�ep)aTh i
1 637. coo6maTh ì+a+d
1 638. yBa)eHHe
1 639. y)ac
1 640. QBeTHOH
1 641 . map
1 642. BpaTh ì
1 643. �aMa
1 644. �eMOKpaTHj
1 645. �epes}HHhiH
1 646. HCTHHa
1 647. Hcqe3HYTh p
1 648. KaMeHHhiH
1 649. JI6HMbiH
1 650. OTTy�a
1 65 1 . IOBe�eHHe
1 652. IOBeCTH p +a
1 653. IOCTOsTh p
1 654. IOTpe6HOCTb l
1 655. pyKaB
1 656. COe,HHeHHhiH
rcqucst
totakcplacc
crcativcwork
toÌcavc
univcrsity
acadcmìcian
battÌc
aduÌt
drop
chccking
much
incomprchcnsibÌc
lowcr
carryingout
totuminto
progrcss
point
rarc
tocontain
tocommunìcatc(sth
to s. o. )
rcspcct
horror
colourcd
sphcrc
to tclÌlìcs,talk
nonscnsc
Ìady
dcmocracy
woodcn
truth
tovanish
stonc(ad¡)
lavouritc
lromthcrc
bchaviour
tolcad
to standlorawhilc
nccd
sÌccvc
unitcd
C09AMHeHHbi M
COCTOHTCj; noi
yexaTh p
gplKarenh
rpeBpaTHTbCj p
co�ep)HT
coo6r:Th p
useTHOH Tenes:3op colour
tcÌcvision
nompl map:1; 3eMH6i map thc
gÌobc
apy, apemh; co- p
IOBe�y, IOBe�emb, pastIOBeJ,
IOBena; BeCTH i
IOCTOI, IOCTOHmh; CTOHTb
gsgpyKasa, nomplpyKaBa
Coe�HHeHHhie ilTaThi AMepHKH
(CilA) UnìtcdStatcsolAmcrica
73
TPYAMTbC.
1 657. 1pypú1sc�ì
1 65 8. gamúnnx
1 659. m ymó1sì
1 660. ax1úsusiü
1 661 . õnõnno1óxa
1 662. óspn1sì
1 663. ncs1sì
1 664. oõpasosá1sp+a
1 665. nóuxa
1 666. nnauóia
1 667. noux1usiü
1 668. nociynú1sp
1 669. npásnno
1 670. npospáunsìü
1 67 1 . 1opróssiü
1 672. 1póõosa1sc�ì
1 673. mnuóns l
1 674. my1ú1sì
1 675. m ý1xa
1 676 . »mnx
1 677. as1opn1ó1
1 678. õonó1sì
1 679. õpocáisc�ì
1 680. scuópunü
1 68 1 . súpusiü
1 682. sucsánuo
1 683. rynx1sì
1 684. qscuápua 1s
1 685. sscps m
1 686. ssyx
1 687. ssyuá1sì
1 688. xomáuposa1sì+ìnst
1 689. xypú1sì
1 690. ucnpcmóuuo
1 691 . uúsxo
1 692. oõpasosáisc� p
1 693. osuauá1sì
1 694. oc1auásmsa1sc�ì
1 695. óc1psiü
74
toIabour
sumamc
tomakcanoìsc
actìvc
Iìbræy
totravcI
tocIìmb
tolorm
stovc
pIanct
comprchcnsìbIc
toact, (s +a)cntcr
(organìzatìon)
ruIc
transparcnt
tradc (ad¡)
tobcnccdcd
grcatcoat
to¡okc
¡okc
box,cratc
authorìty
tobcìII,tohurt
torush
cvcnìng(ad¡)
cmìncnt
suddcnIy
totakcawaIk, (coII)
takctìmcoll
twcIvc
wìIdanìmaI
sound
to sound
tocommand(sth)
tosmokc
wìthoutlaìI
Iow
tobclormcd
tomcan
tostop
sharp
ipyxýcs, ipýpnmsc�, no- p
ósxy, óspnms, no- p/c+- p
nósy, nóscms, pastnós, nósna,
no- p
oõpasýæ, oõpasýcms,
oõpasóssisa1s ì
gpInóucx
noc1ynm, noc1ýnnms,
noc1yná1s p
1póõycic�, no- p
myuý, mý1nms, no- p
gpImý1ox
õpócn1sc� p
rynxæ, ryn»cms, no- p
gpÌ sscpóü
ssyuú1, npo- p,
_
io ssyuú1
c1páuuo Tatsoundsstrangc
xomáupyæ, xomáupycms
xypæ, xýpums, no- p/sa- p
Ou ncnpcmóuuo npnpc1 Hc' II
dclìnìtcIycomc
oõpasýcic�, oõpasóssìsa1sc� ì
oc1auosú1sc� p
1 696. nu1ánuc
1 697. nonocá
1 698. csø1óü
1 699. ccpcmna
1 700. cnyuáüno
1 701 . cý1xn f pÌ
1 702. yõcxá1s p
1 703. m ánxa
1 704. arpóccnx
1 705. õnaropapx +d
1 706. sAo
1 707. xpyróm
1 708. xpsinsuó
1 709. ncpóqxo
1 71 0. oõóp
1 71 1 . noppópxxa
1 71 2. nop+cm
1 71 3. npnucm
1 7 14. npoóx1
1 71 5. cooõmónnc
1 71 6. cocóp
1 71 7. cýmnoc1s f
s cýmnoc1n
1 71 8. 1scppo
1 71 9. uúgpa
1 720. anrnnuánnn
1 72 1 . so-s1opsix
1 722. soopyxónuc
1 723. soc1óx
1 724. sánax
1 725. súmnnü
1 726. xapanpám
1 727. xopósa
1 728. xópnyc
1 729. xpácxa
1 730. maü
1 73 1 . ncpcpáua
fccdìng,food
strìp
sacrcd, saìnt
mìddÌc
bychancc
24 hours
torunaway
hat(wìthoutbrìm)
aggrcssìon
thanksto
cvìÌ
around
cntranccstcps, porch
oftcn
mcaÌ, dìnncr
support
rìsc
andfurthcrmorc
pro¡cct
communìcatìon
ncìghbour
csscncc
ìncsscncc
lìrmÌy
ñgurc,numbcr
EngÌìshman
sccondÌy
armìng,arms
cast
smcÌÌ
wìntcr(ad¡)
pcncìÌ
cow
(nompÌxopnycá)corps,
buìÌdìng, (nompÌ
xópnycsi)body,framc
paìnt
May
transmìssìon
nomplnónocsi, gpl nonóc, dpÌ
nonocám
coõóp csx1óro Hásna St.PauÌ ` s
CathcdraÌ
gpÌcý1ox, 1póc cý1ox thrccdays
andnìghts
yõcrý, yõcxúm s, yõcrý1,
yõcrá1s ì
gpÌm ánox
nopÌcxccptìnmónsmcc ns psyx
son ÌcsscroftwocvìÌs
nompÌxpsinsua, gpÌxpsinóu, dpÌ
xpsmsuám
nompÌcocópn, gpÌcocóqcü
nompIanrnnuánc, gpÌanrnnuán
na soc1óxc ìnthccast
gsgxa panpamá
gpÌxpácox
75
nopep>MB&Tb
1 732. noqópxusa 1s ì+a
1733. noxop1s p
noxoqú1s ì ua +a
1 734. uó»c
1 735. yxasá1s p+aor ua +a
1 736. sp»p nu
1 737. ropu:óu1
1738. xam
1 739. »ú1cns m
1 740. sapýma1sc» po +pr
1 741 . saxpuuá1s p
1 742. usmcuú1s p
1 743. muuý1xa
1 744. uóxorpa
1 745. o1só1c1scuuoc1s f
1 746. ncpópu»» fad¡
1 747. noc1
1 748. pacc1oxuuc
1 7 49. csó,cuuc
1 750. cóscp
1 75 1 . ccppú1sc» ì ua +a
1 752. cóscc1s f
1753. 1papú:u5
1 754. gpása
1 755. ucmopáu
1 756. ssipaxá1s ì+a
1 757. rónsiü
1758. samuIá1s ì+a
1 759. xágcppa
1 760. xomnáuu»
1 761 . oõopýposauuc
1 762. o1xpsisá 1sc» ì
1 763. ncpc,asá1s ì+a
1 764. noxóü
76
to support
to waÌk about
torcscmbIc
bcÌt, waìst
topoìntout
(ìt' s)unÌìkcÌy
horìzon
ìt' sapìty
inhabìtant
tothìnkdccpÌy(about)
to shout
(+a)toaÌtcr, (+d )bctray
momcnt
thcrc' snotìmc, oncc
rcsponsìbìÌìty
cntrancchaÌÌ
postgob)
dìstancc
ìnformatìon
north
tobcangry (wìth)
conscìcncc
tradìtìon
phrasc
suìtcasc
tocxprcss
nacd
todcfcnd
dcpartmcnt (unìvcrsìty)
company, groupof
frìcnds
cquìpmcnt
toopcn
totransmìt
pcacc,quìct
noppcpxá1s p
noxoxý, noxóqum s, xopú1s ì
no p
nompÌno»cá
yxaxý, yxáxcius, yxássisa 1s ì
Bp»p nu ou npupc1 Hc' s
unÌìkcÌytocomc
_
ucus xans, u1o sac uó õsino
Whatapìtyyouwcrcn' tthcrc
sapýmsisa 1sc» ì
saxpuuý, saxpuuúuis, xpuuá1s
usmcuæ, usmóuum s, usmcux1s
gpÌmuuý1ox, Opuý muuý1xy
Justamomcnt
Muc uóxorpa !havcn' ttìmc,
Hóxorpa spccs õsino óscpo
ThcrcwasonccaÌæchcrc
prsgua noc1ý, nompÌnoc1si
ua pacc1oxuuu 1pcx
xunomó1pos thrcckìIomctrcs
away
oftcn pÌ, Y mcux uc1 cBópcuuü
oõ 31om !havcnoìnformatìon
aboutthat
ua cóscpc ìnthcnorth
ccpxýcs, cóppum sc», pac- p
ssipasu1s p
saiuu1ú1s p
ua xágcppc pýccxoro »ssixá ìn
thcRussìandcpartmcnt
o1xpsi1sc» p
ncpcpaæ, ncpcpacms, ncpcpá1s p
1 765. noucmý-io
17 66. cmónsiü
1 767. cnópuis i
1 768. cnop1
1 769. ycnómno
1 770. gunsm
1 77 1 . õcsonácnocis f
1772. ssìnyciuis p+a
1773. pucuunnúna
1 77 4. psimáis i+ins t
1775. spóposo
sqopóso
1776. usoõpaxónuc
1777. xnacis i+a
1778. xpónoc1s f
1779. nccomnónno
1780. oxpyxáis i+a
1 78 1 . onyciúis p+a
1782. oinúuno
1783. npumópno
1 784. cnycix +a
1785. c1poú1cnsHsiü
1 786. ianáui
1787. yciáis p
1 788. æuocis f
1 789. õpáisc� i sa +a
1 790. scnuuuuá
1 791 . scpuýis p+a
1 792. sópxano
1 793. xpsìnó
1 794. nóc1nuua
1 795. oupcpcnxis i+a
1 796. oucpcpnóü
1 797. uansió nindccl
1 798. uauupóca
1 799. unáisc
1 800. noscpný1scj p
for somcrcason
bravc,bold
toarguc
sport
succcssfully
ñlm
sccurity
torcÌcasc
disciplinc
noaepHjTbCJ
no- p
nopl, súpsi cnóp1a sports
ssiuymy, ssìuyc1ums,
ssiuycxáis i
tobrcathc psimý, qsimums, no- p, psimáis
(coIl)splcndid(ly),grcat
hcaÌthily,(coIl)hi '
dcpiction
csóxum sóspyxomtobrcathc
frcshair
toput xnapý, xnapcms, pastxnan,
fortrcss, strcngth
undoubtcdly
tosunound
to Ìowcr, drop
cxccllcnt(ly)
approximatcly
Ìatcr(= ucpcs)
construction(ad¡)
talcnt
totirc
youth
totakcholdof, start
workon
sìzc
torctum
mirror
wing
staircasc,laddcr
todcfinc
ncxt,rcgular
ovcrcoat
cigarcttc
drcss
totumaround
xnána, nonoxú1s p
oxpyxú1s p
onymý, ouýciums, ouycxáis i
cnyc1x ipu pux thrccdayslatcr
cipoúicnsnax nnomápxa
buildingsitc
õcpýcs, õcpcmscx, pastõpáncx,
õpanács, ssx1sc� p
nompIscnuuúusi
sosspamá1s i
nompIscpxaná, gplscpxán, dpÌ
scpxanám
nompÌxpsins�, gpÌxpsimcs
oupcpcnxæ, onpcqcnxcms,
onpcpcnúis p
gplunáiscs
nosopáunsa1sc�
77
pa3o6paTbcs
1 801 . pasoõpáiscx ps +pr to sonsthout
1 802. nýmxa cannon
1 803. non yuóuuc rcccìvìng
1 804. npuxiuo pÌcasant
1 805. noccn(o)x scttÌcmcnt
1 806. noióp» Ìoss
1 807. noxáp fìrc
1 808. ccppio angrìÌy
1 809. cn yx hcarìng,rumour
1 8 1 0. cuapx� shcÌÌ(mìÌ)
1 8 1 1 . cooõmúis p+a+d tocommunìcatc(sthto
s. o. )
1 8 1 2. iócusiü tìght
1 8 1 3. ±xsámcu cxamìnatìon
1 8 14. õ:iáro good(thìng), bcncfìt,
(coÌI)sìncc, sccìng that
1 81 5. õonóio marsh
1 8 1 6. suyipú +g ìnsìdc
1 8 1 7. ssir nx�cis ì to look
1 8 1 8. roiósuiscx ì x +d toprcparc(forsth)
1 8 19. �súraic:is m motor, cngìnc
1 820. poõásuis p+ax +d toadd(sthto sth)
1 82 1 . �poxáis ì toshìvcr
1 822. xaiiuianúci capìtaÌìst
1 823. xpónxuü strong
1 824. myssixá::susiü musìcaÌ
1 825. ucxopomó notgood
1 826. oõ±xsúis p todccÌæc
1 827. oprauúsm organìsm
1 828. ociái(o)x rcmaìndcr
1 829. no�óõuo +d sìmìÌar(to)
1 830. noxpsris p+a+ìnst tocovcr(sthwìthsth)
1 83 1 . non prìcst(coÌI)
1 832. no-npóxucmy asbcforc
1 833. npussruxa habìt
1 834. c�ais p+a tohandìn,pass(cxam)
78
pasõcpýcs, pasõcpcmscx, past
pasoõpá::cx, pasoõpanács,
pasõupáiscx
gpÌnýiucx
cooõmáis
axsámcu no pýccxomy xssixý
Russìancxam
ssir nxxy, ssir nx�uius, Ouá
ssir nx�ui xopomó Shclooks
wcÌÌ
roiósmcs, roiósumscx
µoõásm, µoõásuius,
�oõasnxis ì
�poxý, �poxúius, s� p
oõ±xsm, oõ±xsuius, oõ±xsmis ì
noxpóæ, noxpócms,
noxpsisáis
g sguouá
gplnpussrucx
c�am, c�auis, c�aci, c�a�úm,
c�a�úic, c�a�ýi, pastc�an,
c�aná, c�áno, c�asáis ì
1 835. cor namóuuc
1 836. cnop
1 837. cipoxá
1 838. ixuýiscx
1 839. yscnuuóuuc
1 840. yxácuo
1 841 . ypoxáü
1 842. uóuusìü
1 843. uúcio
1 844. õórais ì
1 845. õopopá
1 846. pcnyiái
1 847. saxpsìsáis ì+a
1 848. saxsnóuuc
1 849. xópoixo
1 850. uanpácuo
1 85 1 . uóusæ
1 852. oxóia
1 853. núma
1 854. nomcmóuuc
1 855. pósuo
1 856. iaürá
1 857. icncrpámma
1 858. ióncisìü
1 859. ipáucnopi
1 860. õsìx
1 86 1 . ssìpcpxa is p +a
1 862. pociúruyis p+g
1 863. ssìuyis p+a
1 864. ssìnonuóuuc
1 865. xóxa
1 866. móusmuü
1 867. mon
1 868. uaciónsxo
1 869. ucoxúpauusìü
1 870. oõpaiúis p+a
agrccmcnt
argumcnt
lìnc (oftcxt)
tostrctch
ìncrcasc
tcrrìbly
harvcst
valuablc
purcly, clcanly
(puo-) torunaround,
(p c-) runthcrcand
back
bcard
clcctcdrcprcscntatìvc
toclosc
announccmcnt,
applìcatìon
short,brìc0y
ìnvaìn
atnìght
dcsìrc, huntìng
food
accommodatìon,prcmìscs
cvcnly,prccìscly
taìga(northcmforcst)
tclcgram
fat
transport
bull
towìthstand
toachìcvc
totakcout
carryìngout
skìn, lcathcr
smallcr
hc/shc/thcy saìd
somuch
uncxpcctcd
totum
o6paTMTb
nomplcipóxu, dplcipoxám
ixucicx
pno-/c-
asg õópopy, nompl õópopsì, gpl
õopóp, dpIõopopám
saxpsiis p
xópoixo rosopx ìnshort
oxóia ua nuc foxhuntìng
pósuo s pócxis attcno' clock
prccìscly
gsgõsìxá
ssìpcpxy, ssìpcpxums,
ssìpópxusa is ì
pastpociúr, pociúrna, poimáis ì
ssìuumáis ì
Ouá, mon, uc suáci Shcsaìdshc
docsn' tknow
oõpatuý, oõpaiúms,
oõpamáis ì, oõpaiúis
suumáuuc ua +atonotcsth
79
OcM4MSnbHbi M
1 87 1 . ogmuánsusiü offìcìal
1 872. oxóiuux huntcr
1 873. nnámx n 0amc gsgnnámcuu, nopl
1 874. nouumá uuc undcrstandìng
1 875. npoixuýis p+a to strctchout npoixuý, npo1xucms,
npoixrusais ì
1 876. npogóccux profcssìon
1 877. coopyxóuuc constructìon
1 878. cnciiIúis ì tohurry no- p
1 879. c1ópox watchman nomplciopoxá
1 880. ciynáis ì to stcp ciynúis p
1 88 1 . 1pcsóra alarm
1 882. ipórais ì+a totouch ipóuyis p
1 883. y1scpxpá 1s ì toaffìrm,maìntaìn
1 884. õcnocuóxusiü snow-whìtc
1 885. õyisinxa bottlc gplõyisinox
1 886. sonuosá1scx ì to worry sonuýæcs, sonuýciIIscx,
ss- p/sa- p, Hc sonuýüiccs
Don' tworry
1 887. pasnóuuc prcssurc
1 888. samonuáis p tofall sìlcnt samonuý, samonuúms,
mo:iuáis ì
1 889. sánap wcst ua sánapc ìnthcwcst
1 890. xo:icõáuuc hcsìtatìon
1 89 1 . xposáis f bcd
1 892. mcxauúuccxuü mcchanìcal
1 893. mómuocis f powcr (ofcngìnc ctc. )
1 894. uanpásuis p+a todìrcct uanpásm, uanpásums,
uanpasnxis ì
1 895. nopáp(o)x prcscnt
1 896. nópnuuusiü gcnuìnc
1 897. noupásuiscx p+d toplcasc (s. o. ) noupásmcs, uoupásumscx,
upásu1scx ì
1 898. nocxónsxy sìncc,bccausc, ìnas
faras
1 899. npcspamóuuc convcrsìon
1 900. npogcoæs tradcunìon
1 901 . pasõúis p+a tobrcak, smash pasoõsæ, pasoõscms,
pasõusáis ì
1 902. cmc1s ì todarc cmóæ, cmóciIIs, no- p
1903. cison trunk(trcc), barrcl (gun) gsgcisoná
1 904. ysópcuuocis f conñdcncc
1 905. ycmcxuýiscx p to smìlcslìghtly ycmcxuýcs, ycmcxucmscx,
ycmcxá1scx
1 906. gouáps m lamp gsggouapx
80
1 907. scpxósusiü
1 908. ssaúmusiü
1 909. rpápyc
1 91 0. pouyciúis p+a
1 91 1 . saxás
1 91 2. uuuuuaiúsa
1 91 3. nóxuu�
1 91 4. móxpsiü
1 91 5. mopánsusiü
1 91 6. ónsiiusiü
1 91 7. ocymccisú1s p+a
1 91 8. oi pón
1 91 9. óipsix
1 920. oicýicisuc
1 92 1 . upussis
1 922. upuuocúis i+a
suprcmc
mutual
dcgrcc(0)
toallow
ordcr(forsth)
initiativc
lccturc
wct
moral
cxpcricnccd
tocarryout,cxccutc
scction,dcpartmcnt
rcst,holiday
abscncc
call,appcal,call-up
tobring
1 923. upoussopúicmuocis f productivity
1 924. u�iuápuais ñftccn
1 925. pcáxuu� rcaction
1 926. cxásxa fairy-talc
1 927. coü1n pc +g togodown(from)
1 928. ciapýiuxa
1 929. uy pócusiü
1 930. õaiapó�
1 93 1 . õýpusiü
1 932. scnóis i/p +d +inf
1933. rnásuoc nad¡
1 934. ruais i+a
1 935. poõusáisc� i+g
1 936. porapáisc� p
1 937. sasocsáis p+a
1 938. usõá
1 939. uucipymóui
1 940. xyu(ó)u
1 94 1 . A(c)p
1 942. mopós
oldwoman
wondcrful
battcry, radiator
stormy
toordcr(s. o. todo sth)
thcmain thing
todrivc,tohunt,
pcrsccutc
to strivcfor,togct
togucss, (+inDhavc
thc scnscto
toconqucr
pcasantcottagc
instrumcnt, tool
mcrchant
tcc
frost
MOp63
cópox rpápycos mopósa forty
dcgrccsbclowzcro
pouymý, pouýcinm s,
pouycxáis i
ocymccism, ocymccisúm s,
ocymccisnáis ì
upnuom ý, upuuócnm s,
upuucciú p
gplcxásox
coüpý, coüpcms, pastcomcn,
comná, cxopúis i, coü1ú c
ymá togomad
gplciapýmcx
scm, scnúms, palso uo-
rouæ, róunms, pastruan, ruaná,
ruáno, no- p
poõúisc� p
porápsisaisc� i
sasomo, sasoæcms,
sasocssisa is
nomplúsõsi
gsgnspa, prsg ua nspy
81
1 943. uaciynáis i
1 944. uósocis f
1 945. oõopóua
1 946. ocsoõoxpóuuc
1 947. náxuyis i+inst
1 948. nósccis f
1 949. nópsur
1 950. nossáisp+a
1 95 1 . npomáisc�
1 952. cssiiuc
1 953. iopuáis
1 954. maráis i
1 955. ssipasuis p+a
1 956. xnsucuusiü
1 957. suax
1 958. KpaH
1 959. xpccisøucxuü
1 960. muuocis f
1 96 1 . macm iáõ
1 962. mcponpuøiuc
1 963. oxpána
1 964. nocs�iúis p+a+d
1 965. npucsxáis i
1 966. npucýicisuc
1 967. nycixx
1 968. n�iuó
1 969. pacnonoxú1s p+a
1 970. pox,óuuc
1 97 1 . conpoiusnóuuc
1 972. yrópuo
1 973. ypasáisc� i+d +inf
1 97 4. yxácusiü
1 97 5. gnar
1 976. uápcxuü
1 977. uáciuocis f
82
toadvancc,totrcadon,
tocomc,bcgin
picccofncws
dcfcncc
libcration
to smcll (oD
story,novclla
fcat,hcroicdccd
tocall,summon
to saygoodbyc
from abovc, (+g)
morcthan
to stickout
to stcp,stridc
tocxprcss
vital, lifc(ad¡)
sign
tap,cranc
pcasant (ad¡)
pcrsonality, individual
scalc
mcasurc,function
(rcccptionctc. )
protcction,guard
to dcvotc, dcdicatc
(sthtosth/s. o. )
toanivc
prcscncc
tri0c
spot
toarrangc,sctout
birth
rcsistancc
toyourliking
to succccd(indoingsth)
tcrriblc
0ag
tsar` s, tsæist
dctail
uaciynúis p
gpluosocióü
náxuci
gplnosccióü
nososý, nososcius, ssa is 1
no- p
iopuý, iopuúms
maruýis p
ssipaxy, ssipasums,
ssrpaxá is i
nocs�mý, nocs�iúms,
nocs�máis
npuóxais p
g sgnyci�xá
nomplnøiua, gpluøicu
pacnonoxý, pacnonóxums,
pacuonaráis i
xax sam yróquo asyouwish,
xorpá sam yróquo whcncvcr
youlikc
ypacic�, ypáisc� p, Emý scc
ypacic� Hc` s succcssfulat
cvcrything
s uác1noc1u
1 97 8. anpóns m
1 979. a1áxa
1 980. psóc
1 98 1 . pcsuónxa (coll)
1 982. poc1óunc1so
1 983. csponóücxuü
1 984. óxcnu (obsorcoll)
1 985. xpcc1sxnc1so
1 986. mcpáns f
1 987. mcnx1s ì+a
1 988. nacuc1 +g
1 989. nuu1óxnsìü
1 990. nópma
1 99 1 . nyxpá
1 992. o1 pcnónuc
1 993. o1ucró
1 994. na1puó1
1 995. noõsìsá1s ps +pr
1 996. nopnucá1s p+a
1 997. nocý pa
1 998. npcxpácno
1 999. npopá1s p+a
200. nponaránpa
201 . ny ncmc1
202. paüónnsìü
203. copcsnosánuc
204. rpýõsìü
2005. yuác1( o)x
2006. õpurápa
207. xoncx1ús
208. xomanpúp
209. õú1scx ì
201 0. rúõcns f
ìnpartìcular
Aprìl
attack
two
gìrl
mcrìt,vìrtuc, dìgnìty,
valuc
Europcan
ìf
pcasantry
mcdal
tochangc
about,conccmìng
worthlcss
norm
want, nccd
dcpartmcnt, scctìon
why
patrìot
tovìsìt(aplacc)
to sìgn
crockcry, dìshcs
ñnc,cxccllcnt(ly)
to scll
propaganda
machìnc-gun
rcgìonal,dìstrìct(ad¡)
compctìtìon
coarsc,rudc
plotofland, dìstrìct
brìgadc,tcam
group,tcam
commandcr
toñght, tobcat
ruìn,dcstructìon
rM6enb
psóc pc1óü twochìldrcn
gplpcsuóuox
Esponóücxuü CoæsEuropcan
Unìon
nomplnýxpsì
nopnum ý, nopnúm cms,
nopnúcsìsa 1s ì
npopám, npopáms, npopác1,
npopapúm, npopapú1c,
npopapý1, pastnpópan,
npo paná, npópano,
npo pa sá1s ì
usõupá1cnsnsìü yuác1ox
clcctoraldìstrìct
õpurápa paõóuux tcamof
workcrs
xomanpúpsì ápmuu æmy
commandcrs
õsæcs, õscmscx
83
ryCTOM
201 1 . rycióü
201 2. �oc1uráis +g
201 3. c�únc1so
2014. spúicns m
201 5. spx (coll)
201 6. ucxo�ú1s ns +g
201 7. móno�ocis f
201 8. númuü
201 9. oõoüiúcs p
2020. o1npásu1scx p
2021 . nornx�óis p
2022. nona�á1s i s/na +a
2023. nocsináis i+a
2024. nouýscisosais p +a
2025. npcsú�uym
2026. npúsnax
2027. �úxuü
2028. pacnopxxónuc
2029. csciúiscx i
2030. c�óna1scx p+inst
203 1 . cc1s f
2032. cnac1ú p+a
2033. cnp�ia1s p+a
2034. cýmma
2035. couuanúsm
2036. saxmuáiscx ìs +pr
2037. ma:isuúmxa m(coll)
2038. �onoxúis p0 +pr
2039. ónc
2040. xóncxuü
2041 . san�iscx p+inst
84
thick,dcnsc
torcach
unity
spcctator
fornothing,pointlcssly
toissucfrom, procccd
from
youth
dcstitutc,bcggar
to managc, gctby
to sctoff
tolook
to hit, togct(to)
toscnd
tofccl
prcsidium
sign, indication
wild
instruction,command
to shinc,glcam
tobccomc
nct, nctwork
to savc
to hidc
sum
socialism
toconsistof
boy, smallboy
torcport(on)
barcly,only¡ust
fcmalc
totakcup
spx �ónsru 1páiu1s to was�
moncy
ucxoxý, ucxó�ums
oõoü�ýcs, oõoü�cmscx, past
oõomc:ìcx, oõom::ács,
oõxo�úiscx i
o1npásmcs, oinpásumscx,
o1npasn�1scx i
nor n»xý, nor n»�úms,
rnx�ó1s i
nonác1s p, nona�á1s s uc:ìs to
hitthctargct
noc::á1s p
nonýsc1syìo, uýsc1sosa1s
npúsnaxu xúsnu signsoflifc
csó1uicx
�ó::aiscx
gpIcc1óü
cnacý, cnaccms, pastcnac,
cnac::á, cnacá is i
cnp�uy, cnp�ucms, np�ia1s 1
Qóno saxnæuácicx s
cnópyæmcm Tcmattcris as
follows
gpl mansuúmcx
�onoxý, �onóxums,
qox::áqsìsa1s i
saümýcs, saümcmscx, past
sanx:ìc�, sanx:ìács,
sanumáiscx i
2042. usmcnú1scx p
2043. ucxýcc1scnnsìü
2044. xongcpónuux
2045. xyc1
2046. mosr
2047. náuux
2048. ncnpcpsìsnsìü
2049. oõnø1s p+a
2050. npcspa1ú1scx p s +a
205 1 . camosáp
2052. csópxy
2053. ì¡ìcrìo1
2054. aõcom1nsìü
2055. õop(ó)u
2056. ssìurpsììu
2057. ropxuó
2058. xcc1óxuü
2059. samcc1ú1cns m
2060. xnó1xa
206 1 . ncussóc1no
2062. ncussóc1nsìü
2063. oõøsannoc1s f
2064. o1xoqú1s i o1 +g
2065. noõcxá1s p
2066. noümá1s p+a
2067. nposópu1s p+a
2068. npocný1scx p
2069. npo1ørusa1s i +a
2070. uycisìnx
207 1 . ny1cmóc1suc
2072. paccuú1sìsa 1s ì na
+a/+inf
2073. pcmón1
2074. cnósa
2075. cypóssìü
2076. 1axós (pronoun)
tochangc
artiñcial
confcrcncc
bush
brain
nation
unìntcrruptcd
tocmbracc
totuminto(sth)
samovar
fromabovc
whìspcr
absolutc
fightcr, wrcstlcr
Wil
hot(ly)
crucl
dcputy,substitutc
cagc, ccll (bìoI)
(itis)unknown
unknown
duty, oblìgation
tomovcaway
torun
tocatch
to chcck
towakcup
tostrctchout
dcscrt
¡oumcy,voyagc
tocalculatc, cxpcct,
rclyon
rcpair, rcdccoration
onthclcft
harsh
such
T8KOB
usmcnæcs, usmónum sca,
usmcnø1scx i,Bcc
usmcnúnocs Evcrythinghas
changcd
na xongcpónuuu ataconfcrcncc
gsgxyc1á
prsgs mosrý, nomplmosrú
oõnumý, oõnúmcms, pastóõnsn,
oõnxná, óõnxno, oõnumá1s
npcspamýcs, npcspa 1úm scx,
npcspamá1scx i
mcì:o1om inawhispcr
samcc1ú1cm qupóx1opa dcputy
dircctor
gplxnó1ox
Hcussóc1no, x1o cc oióu
No-oncknowswhohcrfathcris
o1xoxý, o1xóquìì¡s, o1on1u p
noõcrý, uoõcxúm s, noõcrý1,
õcxá1s i
nosú1s i
nposcpø1s i
npocsìì:á1scx
npo1xný1s p
f1axosá, n1axosó, pl1axossì,
Taxosá xusns Suchislifc
85
yc
2077. yc
2078. gamc1cxuü
2079. uác1nsìü
2080. ucmnuón
208 1 . ará ¸aha]
2082. apcc1osá1s p+a
2083. õcpóus ì+a
2084. õunó1
2085. scspó
2086. scnuxonóì:nsìü
2087. sosõy»qónuc
2088. sc1ynú1s ps +a
2089. ssìnycx
2090. rpcx
209 1 . rpxsnsìü
2092. póuxa
2093. usro1os:ìónuc
2094. ucxmuú1cnsno
2095. xóc-u1ó
2096. xpú1uxa
2097. nápnucs f
2098. oõpamónuc
2099. o1qoxný1s p
21 00. o1mcuá 1s ì+a
21 01 . o11oró
21 02. nnása1s ì
21 03. noóspxa
21 04. no»unóü
21 05. nonúuua
21 06. nponuxá1s i s +a
21 07. npóunsìü
21 08. py»sc
21 09. psì»uü
21 1 0. cáxap
21 1 1 . cn ýxamuü m ad¡
2 1 1 2. cnpása
21 1 3. 1ýua
21 14. yc1póüc1so
86
whìskcr
Fascìst(ad¡)
prìvatc,ìndìvìdual
champìon
æ(ycs), aha
toarrcst
tolookaftcr
tìckct
cvcrywhcrc
magnìfìccnt
cxcìtcmcnt,arousaÌ
tocntcr,¡oìn
(organìzatìon)
output, ìssuc
sìn
dìrty
ycsì moustachc
apcc1ýæ, apcc1óssìsa1s ì
õcpcrý, õcpcxcms, õcpcrý1,
pastõcpcr, õcpcrná
sc1ynm, sc1ýnums, sc1yná1s
i, sc1ynú1s s nonu1úuccxyæ
náp1uæ to¡oìnapolìtìcalparty
g sgrpcxá
daughtcr(ìntìmatcform) gplpóucx
manufacturc
cxclusìvcly,
cxccptìonally
somcthìng,athìngor
two
crìtìcìsm
ìnscrìptìon
(x +) appæ(to),(c +ìnst)
trcatmcnt, cìrculatìon
torcst,havcaholìday
tonotc,mark, mcntìon
forthatrcason
toswìm, saìl
¡oumcy,trìp
cldcrly
polìcc
topcnctratc(sth)
fìrm, solìd
gun,rì0c
rcd-haìrcd
sugæ
offìccworkcr,
whìtc-collarworkcr
onthcrìght
stormcloud
organìzatìon, mcchanìsm
. xouý sam xóc-u1ó cxasá1s
!wanttotclÌyousomcthìng
o1 qsìxá1s ì
o1mó1u1s p
o11oró u1o bccausc
no- p, c- p (thcrcandback)
gplnoóspox
nponúxny1s p
2 1 1 5. ý1pom
21 1 6. õnaropópnsìü
2 1 1 7. õýpx
21 1 8. ssopú1s i+a
21 1 9. sunó
21 20. sosnúxny1s p
2 1 2 1 . ssì1amu1s p+a
21 22. rurán1cxuü
2 1 23. xánosa1scx ina+a
21 24. samcnú1s p+a +inst
2 1 25. saxopú1s i
2 1 26. núuno
2 1 27. monop(ó)u
21 28. nasccr pá
2 1 29. napó1s p+a
21 30. nayuú1s p+a +iinf
21 3 1 . oõ±»cnx1s i+a
21 32. noscpný1s p +a
21 33. npousscc1ú p+a
2 1 34. c1yuá1s is+a
21 35. yõusá1s i+a
21 36. yc1páusa1s i+a
21 37. axcncpúuux
21 38. õá1æmxa m
21 39. soopyxcnnsìü
21 40. ssiõupá1s i+a
21 41 . ssìc1pcn
21 42. rapan1úposa1s i/p +a
2143. xóp1sa
21 44. xúso
2145. xusó1noc nad¡
2146. snám» n
21 47. ungopmáuu»
21 48. xonuóp1
21 49. xonuá1s i+a
21 50. xoc1(c)p
21 5 1 . xpáünc
21 52. mcxanúsm
21 53. mnorouúc:ìcnnsìü
21 54. nanómnu1s p+do+pr
inthcmoming
noblc
storm,galc
tobringin
winc
to arisc
todragout
giant(ad¡)
tocomplain(about)
torcplacc(sthwithsth)
tocallin
pcrsonally
ñncfcllow,wclldonc'
forcvcr
toputon
totcach(s. o. todosth)
tocxplain
totum
toproducc
toknock(at)
tokill
toorganizc
cxpcdition
fathcr
armcd
tochoosc
shot
toguarantcc
victim
quickly,vivìdly
animal
banncr
information
conccrt
tofinish
bonfirc
cxtrcmcly
mcchanism
numcrous
torcmind(s. o. ofsth)
H&nOMHMTb
ssoxý, ssópums, ascc1ú p
nom plsúna
pastsosnnx, sosnúx:ìa,
sosnuxá1s i
ssi1ácxusa1s i
xá:ìyæcs, xánycmscx, no p
samcnæ, samónums, samcux1s
saxoxý, saxóqnms, saü1ú p
Monoµusì, pcõx1a' Wclldonc,
lads '
napóny, napóncms,
napcsá 1s i
nayuý, nayuums, yuú1s i
oõs»cnxæ, oõ±xcnú1s p
nosopáuusa1s i
npousscpý, npousscpcms, past
nponsscn, npousscná,
npoussopú1s i
c1yuý, c1yuúms, no- p
yõú1s p
yc1póu1s p
ssìõpa1s p
rapan1úpyæ
na xonuóp1c ataconccrt
xónuu1s p
g sg xoc1pá
87
H8CKOnbKO
21 55. uacxó:ìsxo
21 56. oõ+cx1úsusiü
21 57. oõ±xcuóuuc
21 58. ncpcsopó1
21 59. ncpó
21 60. nosopó1
21 61 . nosaqú
21 62. nonsì1á1scx p+ìnf
21 63. npuoõpc1á1s ì +a
21 64. npucným usa 1scx
x +d
21 65. npóõosa1s ì
21 66. pacnpcqcnónnc
21 67. popú1cns m
21 68. cscuá
21 69. csocoõpásnsìü
21 70. ccxpó1
21 7 1 . cx:ìap
21 72. cxýuuo ¸-shna]
21 73. cor nácusiü
21 74. comncsá1scx ì s +pr
21 75. couuuóuuc
21 76. cnúc(o)x
21 77. cnocóõc1sosa1s ì+d
21 78. cnpásu1sc» pc +ìnst
21 79. cnycxá1sc» ì
21 80. cgópa
2 1 8 1 . ianucsá1s ì
2 1 82. 1amú1s ì+a
21 83. ycnoxóu1scx p
21 84. a1án
21 85. xsuo
21 86. ax1cp
21 87. apóc1
21 88. õccóqosa1s ì c +ìnst
2 1 89. õsì1uó
21 90. sccóuuuü
21 91 . sxyc
21 92. socnomuuáuuc
21 93. ssiqa1s p+a
88
howmuch, asmuch
ob¡cctìvc
cxplanatìon
coup
fcathcr
tum
bchìnd
toattcmpt(todosth)
to acquìrc
tolìstcncar�fully(to)
(+ìnDtotry, (+a)tcst,
tastc
dìstrìbutìon
parcnt
candlc
dìstìnctìvc,ìndìvìdual
sccrct
warchousc,storc
borìng
ìn agrccmcnt, (as noun)
consonant
to doubt
composìtìon,cssay
lìst
topromotc,furthcr(sth)
tocopc(wìth), (o+pr)
askabout
to godown
sphcrc
to dancc
todrag
to calmdown
stagc,phasc
clcarly, obvìously
actor
ancst
to talk, convcrsc(wìth)
cxìstcncc
sprìng(ad¡)
tastc
mcmory, rccollcctìon
nacxó:ìsxo muc ussóc1no asfar
as I kow
nomplnóps»
nsì1á 1scx 1
npnoõpcc1ú p
npncnýìua1sc» p
npóõyæ, npóõycius, no- p
nomplcsóuu, gplcscuóü
na cxnáqc ìnthcwarchousc
shortforms. cornáccu, cornácua,
cor nácuo, cor nácusi, Bsi
cornácusi7 Doyouagrcc7
ycomuúiscx p
cnocóõc1syæ
cnpásnìocs, cnpásumscx,
cnpasnø1scx
cnyciú1scx p
1anuýæ, 1auuýcms, no- p
1amý, iámums, no- p
ycnoxánsa1sc» ì
õccóqyæ, õccópycms, no- p
to gìvc out, ìssuc,bctray ssìµam, ssìµaìIìs, ssìpac1,
21 94. ssìpaumuüc�
(paniciplcuscdasad¡)
21 95. rypó1s i
21 96. poõsìua
21 97. qopóxxa
21 98. qoc1ásu1s p +a
21 99. qoc1á 1ounsìü
2200. xpcci
2201 . mcpumncxuü
2202. mcxánux
2203. mýxa
myxá
2204. nanp�xónnc
2205. nopmánsnsìü
2206. noxõps m
2207. om uõá1sc� i
2208. ncuánsnsìü
2209. npnscs1ú p+a
2210. npusnánuc
221 1 . npx1a1s i +a
221 2. paccsó1
221 3. ccrópn�m nuü jr= v]
2214. cyìuóc1scnnsìü
221 5. ysaxá 1s i+a
221 6. gúpma
221 7. as1omá1
221 8. õýxsa
2219. rnýnoc1s f
2220. rónop
2221 . rpóuccxnü
2222. pcnosóü
2223. posópnc
2224. qoc1asá1s i+a
2225. pparouónnsìü
2226. pymósnsìü
2227. sarn�ný1s p
2228. xoü (coll)
2229. ma1u
cmincnt,promincnt
tohum, hoot
booty, mining
path,track
to dclivcr
sufficicnt
cross
mcdical
mcchanic
tormcnt
0our
tcnsion
normal
Novcmbcr
tomakcamistakc
sad
tobring(bytransport)
confcssion,admission
tohidc
daybrcak
today` s
csscntial,important
torcspcct
ñrm,company
slot-machinc,phoncbox
lcttcr(ofalphabct)
foolishncss
hungcr
Grcck(ad¡)
busincss(ad ¡)
tmst
togct
valuablc
mcntal, sinccrc,hcartfclt
toglancc
which
match(gamc)
M8T'
ssìpapum, ssìqapnic,
ssìpapy1, ssìpasá1s i
ssìpaæmncc� yucnsìc cmincnt
scholars
ryxý, ry púm s
gplqopóxcx
qoc1ásm, qoc1ásnm s,
poc1asnx1s�
gsgxpcc1á
gsgno�õpx
om nõú1sc� p
npnscsý, npnscscìIìs, past
npuscs, npuscsná,
npusosúis i
np»uy, np»ucms, c- p
ccrópn�m n�� rasó1a today` s
papcr
rnýnoc1n nonscnsc
pcnossìc nupu busincsspcoplc
sar n�ný, sar nxncms,
sar nxpsìsa 1s i
nn s xócm cnýuac ccrtainlynot
89
2230. uaõmqóuuc obscrvation
223 1 . oõccnóuusa1s i+a +ìnst toprovidc(s. o. withsth) oõccnóuu1s p
2232. o1xpsi1scx p
2233. o1núuuc
2234. ncpcc1póüxa
2235. npcumýmcc1so
2236. npux1usiü
2237. pacxpsi1s p+a
2238. pó�xo
2239. coo1só1c1sosa1s +d
2240. coo1só1c1syæmuü
2241 . c1ans f
2242. cxopú1s p
cxopú1s i c +g
2243. xsoc1
2244. upcsssiuáñuo
2245. arpcccúsusìü
2246. soxsán
2247. sc1yná1s is +a
2248. rnyxóü
2249. poscc1ú ppo +g
2250. cc1óc1scuuo
225 1 . moõonsi1c1so
2252. ucnocpópc1scuuo
2253. uurpó
2254. oõpamá1s i+a
2255. oõmúpusiü
2256. o1só1c1scuusiü
2257. o1núuusìü
2258. napx
2259. nna1ú1s i+d sa +a
2260. nomõú1s p +a
226 1 . nocapú1s p+a
2262. npc�c1ox1s i+d
2263. npoc1op
90
toopcn
diffcrcncc, distinction
rcstructuring
advantagc
plcasant
toopcnwidc, rcvcal
rarcly
tocorrcspond(to)
corrcsponding
stccl
togoandrctum
togodown(from)
tail
cxtrcmcly
aggrcssivc
(main)station
to cntcr,¡oin
(organization)
dcaf,indistinct�muf0cd,
rcmotc(ofplacc)
tolcadto
naturally
curìosity
immcdiatcly
nowhcrc
totum
cxtcnsivc,vast
rcsponsiblc
cxccllcnt
park,dcpot
topay (s. o. forsth)
tofallinlovc with
to plant, scat
to licahcad(ofs. o. )
spacc,cxpansc
o1xpóc1cx, o1xpsisá 1scx i,
�ysóü o1xpóc1cx s pócx1s
Thcmuscumwillopcnattcn
s o1 nnunc o1 +g asdistinctfrom
gpl ncpcc1pócx
pacxpóæ, pacxpócms,
pacxpsìsá1s i
c�o�ý, cxóqum s, xoqú1s
cxo�ý, cxópum s, coü1ú p
g sg xsoc1á
ua soxsánc atthcstation
sc1ynú1s p
qoscqý, qoscqcms, pastqoscn,
�oscná, posopú1s i
oõpa1ú1s p, oõpamá1s
suumáuuc ua +a tonotc,
takcnotcof
nnauý, nná1um s, sa- p
nomõm, nomõum s,
mõú1s i
noca�ý, nocápum s, caxá 1s i
npcqc1óu1, Emý npcpc1ox1
1pý puoc1u Hcfaccsdifñcultics
2264. npogcoæsnsìü
2265. pcmú1cnsnsìü
2266. pcmú1scx pna
+a or+ìnf
2267. psìn( o)x
2268. cnnom nóü
2269. c1onõ
2270. 1óunoc1s f
227 1 . 1póc
2272. ypusú1cnsno
2273. mcc1spccx1
2274. apóna
2275. ssop
2276. snocú1s ì+a
2277. scnópc1suc +g
2278. rposú1s ì +d
2279. páncc
2280. posónsnsìü +ìnst
228 1 . sasúcumoc1s f
2282. x1ó-nuõyps
2283. nuc1(ó)x
2284. opó1sìü s +a
2285. oxássìsa1s ì+a
2286. noppýra
2287. nopýmxa
2288. npasnónuc
2289. pacxopú1scx
2290. pyõámxa
2291 . cxaná
2292. cncpsá (colI)
2293. cnpascpnúsoc1s f
2294. 1cpnó1s ì+a
2295. 1sma
2296. ynpasnx1s ì+ìnst
2297. gcspáns m
tradc unìon (ad¡)
dccìsìvc
tobrìngosto,rìsk,
bcdccìdcd
markct
contìnuous
polc,pìllar
prccìsìon,punctualìty
thrcc,thrccsomc
suqrìsìngÌy
sìxty
arcna
look, glancc
tocarryìn,brìngìn
bccauscof,owìngto
tothrcatcn(s. o. )
furthcr
satìsñcd,plcascd(wìth)
dcpcndcncc
anyonc
small shcct(ofpapcr),
smalllcaf,lca0ct
drcsscd,wcarìng
torcndcr,gìvc
(fcmalc)frìcnd
pìllow, cushìon
govcmmcnt,board
(ofmanagcmcnt)
todìspcrsc, splìtup
shìrt
crag,rockfacc, clìff
atfìrst
¡ustìcc,faìmcss
tob patìcnt, cndurc
darkncss
tomanagc,control
Fcbruary
ceapanb
pcmá 1sc»
na psìnxc ìnthcmarkct
gsgc1onõá
1póc pc1óü th¡ccchìldrcn
snomý, snócum s, sncc1ú p
rpoxý, rposúm s, npu- p/no- p
u 1ax páncc (u 1. p. ) and
soon,ctc
shortforms. mposóncn, l
posómna, plposónsnsì,
J posómna úmu !' mplcascd
wìththcm
s sasúcumoc1u o1 +g
dcpcndìngon
Bsì súpcnu xoró-nuõyps7 Dìd
yousccanyonc7
oxasá1s p, oxássìsa1s nómoms
togìvcassìstancc
gplnopýmcx
cuc1óma npasnónu» systcmol
govcmmcnt
pacxópumcx, pastpasom núcs,
pasoü1úcs p
gpIpyõámcx
nompIcxámì
1cpnm, 1ópnums, no- p
ynpasnxæ
gsggcspanx
91
xapaKTepHbi M
2298. xapax1ópusìü
2299. xm (orrm)
2300. ap1úc1
2301 . õnaronpuø1usìü
2302. ssìõpa1s p+a
2303. pcxáõps m
2304. qusúsux
2305. pomámuuü
2306. psixáuuc
2307. saps
2308. xónoxon
2309. xpy1óü
23 1 0. mópusiü
23 1 1 . mcuø1scx 1
23 1 2. ucsúpumsìü
23 1 3. oõxsá1cnsc1so
23 14. or nøqsisa1scx ì
23 1 5. óppcu
23 1 6. o1nyc1ú1s p+a
23 1 7. ouxú pl
23 1 8. ncpcscc1ú p+a
23 1 9. ncpcncx1úsa
2320. nocuqó1s p
2321 . npumcuø1s ì+a
2322. npucóc1s p
2323. nposcpø1s ì +a
2324. pcmá1scx ì+ìnf/ua +a
2325. cõópuux
2326. cmcmuóü
2327. cncx1áxns m
2328. cnpascpnússìü
92
charactcrìstìc(ad¡)
hm' (cxprcssìng
hcsìtatìon)
artistc,pcrformcr
favourablc
tochoosc
Dcccmbcr
dìvìsìon(army)
domcstìc
brcathìng
dawn, sunsct
bcIl
stccp, scvcrc
coppcr
tochangc, (oõ-I no-
p+ìnst)cxchangc
invìsìblc
plcdgc
(ornxpó1scx p) to look
round, (ornxuý1sc�
p)lookback
(nomploppcuá) mcdal,
dccoratìon, (nompl
óppcusì) ordcr
(socìcty)
tolctgo,rclcasc
glasscs,spcctaclcs
totransfcr, translatc
pcrspcctìvc,prospcct
to sìtforawhìlc
tousc,cmploy
totakcascat, sìtdown
tochcck
tobrìngosto,rìsk,
bcdccidcd
collcctìon(bookof
pocms,storìcs, anìclcs)
lunny,rìdìculous
(thcatrc)pcrformancc
faìr,¡ust
ssìõcpy, ssìõcpcms, ssìõupá1s
gsgpcxaõpø
nomplsópu, gplsops, dplsópxm
nomplxonoxoná
mcuøæcs, Bcc mcuøc1c�
Evcrythìngìschangìng
o1nymý
'
o1nýc1ums,
o1nycxá1s ì
gplouxós
ncpcscpý, ncpcscpcms, past
ncpcscn, ncpcscná,
ncpcsopú1s ì
nocuxý, nocupúms, cnpó1s
npumcuøæ, npumcuú1s p
npucøpy, npucøpcms, past
npucón, npucóna,
npucáxusa 1scx ì
nposcpxæ, nposópu1s p
pcmú1scx p
2329. cpasnú1cnsno
2330. 1copc1úuccxuü
233 1 . yõpá1s p+a
2332. uónnoc1s f
2333. arponóm
2334. sncppónuc
2335. soc1óunsìü
2336. ropú1scx i na
+a /pnx +g
2337. róppoc1s f
2338. poc1úus p+g
(= qoc1úrny1s)
2339. xcnú1scx i/pna +pr
2340. samó1no
2341 . xunó nindccl
2342. xopcnnóü
2343. mácno
2344. mac1cpcxáx f ad¡
2345. mxco
2346. napcxnsìü
2347. nasnáuu1s p+a +inst
2348. nac1ynnónuc
2349. ncsóc1a
2350. oõpá1nsìü
235 1 . oqunáxossìü
2352. o1nocú1cnsno
2353. námx1nux
2354. ncpcõú1s p+a
2355. nopapú1s p +a +d
2356. nopxóp
2357. nomóìuux
2358. noc1apá1scx p+pinf
2359. noxsnónuc
2360. npúõsìns f
2361 . pacnonará1s i
comparativcly
thcorctical
totakcaway, tidyup
valuc
agronomist
inculcation,puttinginto
practicc
castcm
pacnonaraTb
yõcpý, yõcpcms, pastyõpán,
yõpaná, yõpáno, yõupá1s i
tobcfit(for),bcusablc roxýcs, roqúm scx
pridc
toachicvc,rcach
tomarry(ofman)
noticcably
cincma
fundamcntal
buttcr, oil
workshop, studio
mcat
rcliablc
toappoint(s. o. assth)
offcnsivc,advancc
bridc, fianccc
rcvcrsc(ad¡)
idcntical
rclativcly, (+g)
conccming
monumcnt
tointcrrupt
to givc, prcscnt
(sthto s. o. )
approach
landowncr
totry
appcarancc
proñt
poc1úrny, poc1úrncms, past
qoc1úr, qoc1úrna,
poc1urá 1s i
xcnæcs, xónumscx
oõpá1nsìü áqpcc scndcr` s
addrcss,s oõpá1nyæ c1ópony
inthcoppositcdircction
ncpcõsæ, ncpcõscms, ncpõmá1s i
papú1s i
c1apá1scx
(+inst)tohavcavailablc, Msì pacnonarácm õonsmúmu
(+a ) (pacnonoxú1s qcnsrámn Wchavcplcntyof
p) toarrangc, sctout,
winovcr
moncyavailablc
93
PO>STbCJ
2362. pox�á1scx
2363. ccmóünsiü
2364. cnsìxá1s i (colÌ) o +pr
2365. cnDa1scx i
2366. couunø1s i+a
2367. 1anán1nussiü
2368. 1cxnonórux
2369. 1uxónsxo (coIl)
2370. 1xans f
237 1 . 1onx
2372. 1ocxá
2373. gáx1op
2374. xoxo1á 1s
2375. arón1
2376. õaccóün
2377. sapuán1
2378. snc +g
2379. ssiõop
2380. ryn
238 1 . �oxopú1s ipo +g
2382. saõóp
2383. sá�nuü
2384. xon1uncn1
2385. xonóüxa
2386. nósynr
2387. nanpasnø1s i +a
2388. ncsónsno
2389. ncxnsiü
2390. ncsamó1no
239 1 . nccuác1nsiü ¸cu = m
¡
2392. ncg1s f
2393. oxpyxú1s p+a +inst
2394. o1nø1s p+a
2395. o1c1yná1s io1 +g
2396. naccaxúp
2397. nopsópnsiü
2398. npcxpamónuc
2399. npusná1scx ps +pr
2400. nposoxá 1s i+a
94
tobcbom
family(ad¡)
tohcar(about)
tobchcard
tocomposc,makcup
talcntcd
tcchnology
quictly
cloth
scnsc,point,
undcrstanding
mclancholy,dcprcssion,
cnnui,(no +d)
ycæing(for)
factor
toguffaw,laughloudly
agcnt
pool, swimming-pool,
basin(gcog)
variant
outsidc
choicc
rumblc
torcach
fcncc
rcar(ad¡)
contincnt
kopcck
slogan
todircct
unintcntionally
tcndcr,gcntlc
impcrccptibly
unhappy
oil,pctrolcum
popú1scx p
noprcs
cnsìmu1cx, no- p
counnxæ, couunú1s p
c 1ónxom scnsibly
nanpasnøæ, nanpásu1s p
to surround(sthwith sth) oxpyxá1s
totakcaway o1numý, o1númcms, past ó1nxn,
o1nxná, ó1nxno, o1numá1s i
torctrcat, dcviatc (from) o1c1ynú1s p
passcngcr
undcrwatcr
stopping,cnding
toconfcss
toaccompany,sccoff
npusnáæcs, npusnácmscx,
npusnasá 1scx 1
nposopn1s p
2401 . paõ
2402. passusá1s ì+a
2403. pósa
2404. pýuxa
2405. curuán
2406. cxpsì1s p+a
2407. coscpmú1s p+a
2408. c1ónux
2409. c1yx
2410. 1oprosá1s ì+ìnst
241 1 . 1opxóc1scunsìü
241 2. yuú1sìsa1s ì+a
241 3. gau1ac1úuccxuü
2414. xpxo
241 5. õccxouóuuo
241 6. õyxsánsno
241 7. succ1ú p+a s +a
241 8. ssìroqnsìü
241 9. rcucpá::susìü
2420. rpaupuósusìü
2421 . rp�ss f
2422. qoõpá1sc� ppo +g
2423. µoõsìsá 1s ì+a
2424. qómuoc1s f
2425. ucnyrá1sc� p +g
2426. uæns m
2427. xóüxa
2428. xoc1æm
2429. :ìácxoso
2430. nóx(o)1s m
243 1 . næõonsì1usìü
2432. uapoóc1s p+d
2433. uauá:ìsc1so
2434. uyxqá1sc� ì s +pr
2435. opóxpa
2436. oxómxo
2437. ocóõo
oc66o
slavc gsgpaõá
todcvclop passú1s p
rosc
smallhand,handlc,pcn gplpýucx
sìgnal
toconccal cxpóìo, cxpócms, cxpsìsá1s
toaccomplìsh,complctc coscpmá1s ì
smalltablc,rcstaurant
tablc
knock
totradc(ìn)
ccrcmonìal, cclcbratory
1oprýìo
totæcìntoconsìdcratìon, yuóc1s p
bcarìnmìnd
fantastìc
brìghtly
cndlcssly
lìtcrally
tobrìngìn
advantagcous
gcncral(ad¡)
grandìosc
mud, dìrt
torcach
togct,obtaìn
post,¡ob
totakcfrìght(at)
1uly
bunk,bcrth
suìt,costumc
affcctìonatcly
clbow
curìous
succý, succcms, pastsucc,
succná, suocú1s ì
prsgs rp�sú
poõcpýcs, poõcpcmsc�, past
poõpánc�, poõpanács,
poõupá 1sc� ì
poõsì1s p
gplpon»uoc1óü
nyrá1sc�
gplxócx
toborc uapoóm, uapoóms (lìkc cc1s), past
uapoón, uapoóna, uapocpá1s ì,
O cü uaon Shc` sbr wìmh
thcmanagcmcnt,
thcauthorìtìcs
to nccd,bcìnnccdof
clothcs
smallwìndow gpl oxómcx
spccìally, scparatcly
95
OT93
A
2438. o1±ósp
2439. nossonú1s p +d
2440. npax1nuccxu
2441 . npcxpa1ú1s p +a
2442. npnsnasá1s i +a
2443. nporpcccúsnsiü
2444. npopomá 1scx i
2445. nponsncc1ú p+a
2446. paspaõó1a1s p+a
2447. pásym
2448. pósossiü
2449. cnásnsiü
2450. cmcmnó
245 1 . çó1o nindccl
2452. m nána
2453. m 1ýxa (colÌ)
2454. as1oma 1úuccxnü
2455. ax1úsno
2456. sõcrá1s ì s +a
2457. scs1ú i+a
2458. sc1ss f
2459. spópnsiü
2460. scxouú1s p
2461 . ssiscc1n p+a
2462. rpóxo1
2463. pccx1nnó1nc
2464. ) oc1ó ünsiü
2465. pypnóü
2466. xcc1
2467. sánx1siü
2468. sanncá1s p+a
2469. ncxmuónnc
2470. xnsný1s p+inst
2471 . ncpxnóü
96
dcparturc
torìng,tclcphonc(s. o. )
practically
to stop,discontinuc
torccognizc
progrcssivc
tocontinuc
topronouncc
toworkout,dcvisc,
dcvclop
rcason,intcllcct
pink, rosy
glorious
comical(ly)
photo
hat(withbrim)
thing
automatic
activcly
torunin
totransport
branch
harmful
to¡umpin
tolcad out
crash,rumblc
dccadc
worthy
bad, cvil
gcsturc
occupicd,busy
tonotcdown
cxccption
tonod
ICY
ssonúis
npcxpamý, npcxpa 1úm s,
npcxpamá 1s i
npnsnaæ, npnsnacms,
npnsná1s p
Paõó1a npoponxánocs Thc
workcontinucd
npousnccý, nponsncccms, past
nponsncc, nponsnccná,
nponsnocú1s i
paspaõá1sisa1s i
sõcxá1s p
scsý, scscms, past scs, scsná,
no- p
gplsc1sóü
scxouý, scxóunm s, scxáxusa1s i
ssiscpy, ssiscpcius, past ssiscn,
ssiscna, ssisopú1s i
shortformssánx1, sanx1á,
sánx1o, sánx1si, On sánx1
Hc` sbusy
sannm ý, sanúiucms,
sai:úcsisa 1s i
xnsá1s i
2472. nón1a
2473. maxný1s p+inst
2474. mýxa
2475. ncrpómxo
247G. ncnocpópc1scnnsiü
2477. oõnxá1scx i
247&. oõssannsiü
2479. ox1sõpscxnü
24&0. opá1s i
24& l . oucnú1s p+a
24&2. nnómx n
24&3. nor:iomá1s i +a
24&4. nopro1ósn1s p+a
24&5. noppóõno
24&G. nopucpxnsa1s i+a
24&7. no1on( ó)x
24&&. nposopú1scx
24&9. npoxnx1siü
2490. nponycxá1s ì+a
249l . paspsis
2492. pacnpoc1panónnc
2493. camoc1os1c::snsiü
2494. cnoxú1scx p
2495. coæsnnx
249G. c1pac1s f
2497. 1anx
249&. 1apónxa
2499. 1ónmso
2500. 1púc1a
250l . yõcpú1s p+a
2502. yscnúun1scx p
2503. ypns::ónnc
2504. yqóõnsiü
2505. xonm
250G. uó1scp1s f
2507. õcsycnósno
250&. õonsnúua
2509. soc1ópr
25 l0. ssincc1n p+a
ribbon,tapc
towavc
0y
quictly,inalowvoicc
immcdiatc,dircct,
spontancous
totakcoffcncc
obligcd
Octobcr(ad¡)
tohow1, ycll
tocvaluatc,apprcciatc
tribc
toswallow,absorb
toprcparc
indctail
toundcrlinc,cmphasizc
cciling
tobcconductcd,takc
placc
damncd
tolctthrough
brcak,gap, shcllburst
sprcading,disscmination
indcpcndcnt
totakcshapc, club
togcthcr
ally
passìon
tank(mil)
platc
fucl
thrcchundrcd
toconvincc
toincrcasc
surprisc
comfortablc,convcnicnt
hill
quartcr
undoubtcdly
hospital
dclight
tocarryout, tocndurc
Bbi H8CTM
maxá1s
oõúpc1scx p
Oná oõssana npnü: Shcmustcomc
opý, opcms
oucnæ, ouónnm s, ouónusa1s i
gsgnnómcnu, nompln:icmcná
norno1ú1s p
nopro1ósm, nopro1ósnm s,
nopro1ásnnsa1s
nposópn1cx
nponyc1ú1s p
cnoxýcs, cnóxnm scx,
cx::ápsisa1scx
gpl1apónox
g 1pcxcó1
no l stpcrssg,yõcpúm s,
yõcxpá1s i
yscnúunsa1scx i
gsgxonmá
ssinccy, ssincccms, pastBsincc,
ssinccna, ssinocú1s i
97
BbiCKO"MTb
25 l l . ssicxoun1s pns +g
25 l 2. rópno
25 l 3. pcüc1sú1cnsnsiü
25 l 4. poxóp
25 l 5. pýma1scø i
mnc pýmac1cø
25 l G. saxmouónuc
25 l 7. nspánnc
25 l &. nsyuú1s p+a
25 l 9. xonóunsiü
2520. xopsúna
252l . xopmú1s i+a
2522. nnm ú1s p+a +g
2523. myxcxóü
2524. ucnpcpsìsuo
2525. oõcyxpónuc
252G. opó1s p+a
2527. nánxa
252&. ncpcxnsá 1s i+a
2529. ncpcmóna
2530. nnomápxa
253 l . noõcpú1cns m
2532. nop1scppú1s p+a
2533. nop1góns m
2534. no1póõosa1s p+g
2535. npnpasá1s i +a +d
253G. npnx1cns m
2537. npous
253&. paspciiIónnc
2539. csxónnnx
2540. ccn1øõps m
254l . coscpmóuusìü
2542. cýny1s p+a
2543. 1sin
2544. yõcrá1s i
2545. yscnúun1s p+a
254G. ypnsnx1sc� i+d
2547. ypá
254&. gan1ásnø
98
to¡umpout(of)
throat
rcal,actual,valid
incomc
tobcthought
lthink
conclusion,confincmcnt
publication, cdition
to lcæ, mastcr
final
baskct
tofccd
todcprivc(s. o. ofsth)
masculinc,malc
continuously
discussion
todrcss(s. o. ), (colI)
puton
stick
tocxpcricncc, suffcr
changc
ground,arca
victor
toconfirm
bricfcasc
ssicxáxnsa1s
s saxmouónnc inconclusion
xopmnæ, xópmnm s, na- p/no- p
nnm á1s i
gplnánox
ncpcxú1s i
gplnnomáqox, qó1cxaø
nnomáqxa childrcn` s
playground
noq1scpxý, nop1scppúm s,
nop1scpxpá 1s i
todcmand no1póõyæ, 1pcõosa1s
toimpart,givc(sthtosth) npupaæ, npupacms, npupá1s p,
npnpasá1s snauónnc ucmý-
nuõyqs totrcatsthasimportant
fricnd
away
pcrmission,solution
pricst
Scptcmbcr
pcrfcct
tothrust
rcar(military)
torunaway
toincrcasc
tob suqriscd(at)
hurrah,hunay
imagination
gsgccu1�õpx
cýny, cýncms, cosá1s i
prsg s 1siný
yõcxá1s p
yscnúuusa1s
yqusnxmcs, ypnsú1sc� p
2549. ucró (coll)
2550. õymáxxa
255 l . san
2552. snná
2553. sonnónnc
2554. socxpccónsc
2555. snocnópc1snn
255G. ssixcnn1s p+a
2557. rnxny1s pna +a
255&. roc1únnua
2559. psúny1scx p
25G0. poxássisa 1s ì+a
25Gl . pónxno
ponxnó õsi1s
25G2. ppá 1scx ì
25G3. sanúcsisa1s ì+a
25G4. sanómnn1s p+a
25G5. sscnó
25GG. nspá 1cmc1so
25G7. nn1cnnnrónunx
25G&. xománposannc
25G9. xpcnoc1nóü mad¡
2570. nórnxa
257 l . nacúnnc
2572. nac1ynú1s p
2573. ncõócnsiü
2574. ncsasúcnmsiü
2575. oron(c)x
257G. ocsoõopú1s p+a
2577. ó1nycx
257&. ncpcrosópsi mpl
2579. nnpxáx
25&0. nnó1nsiü
25& l . nopqcpxá 1s p+a
25&2. nónxa
25&3. noc1opónnnü mad¡
nOCTOpOHHMM
why
pìcccofpapcr,banknotc gplõymáxcx
bìllow, rampæ, nomplsansi
grossoutput(ccon)
guìlt
agìtatìon,dìsturbancc
Sunday
subscqucntly
toclanfy,cstablìsh
toglancc(at)
hotcl
tomovc
toarguc,provc
oncoughtto
probably
tofìght
tonotcdown
tocommìttomcmory
lìnk
publìshìnghousc
ìntcllìgcntsìa,
profcssìonalpcoplc
command
scrf
logìc
vìolcncc,forcc
totrcadon,comc
(oftìmc,scasons)
hcavcnly,cclcstìal
ìndcpcndcnt
lìght
tolìbcratc
lcavc (from work)
ncgotìatìons
¡ackct
compact, solìd
tosupport
shclf
outsìdc,notdìrcctly
ìnvolvcd,outsìdcr
ssixcnx1s
psúra1scx
poxasá1s p
pcpýcs, qcpcmscx, pastqpáncx,
qpanács, no- p
sanncá1s p
sanomnnáis ì
nompl ssónsx
nac1ynm, nac1ýnnms,
nac1yná 1s ì, Hac1ynúno nó1o
Summcrcamc
gsg oronsxá
ocsoõoxý, ocsoõopúm s,
ocsoõoxpá1s ì
�npóx1op s ó1nycxc Thc
dìrcctorìs onholìday
gplncpcrosópos
gS gnnpxaxá
nnó1nsiü oõóp ñllìngmcal
noppcpxý, noppópxnm s,
noppópxnsa1s ì
gplnónox
Bxop noc1opónnnm socnpcmcn
Prìvatc
99
n03TM"9CKMM
25&4. noa1úuccxnü
25&5. npcc1yìinónnc
25&G. ìipoìia�á1s ì
25&7. npomá1s ì+a
25&&. pasmáx
25&9. pánnnü
2590. pacxó�
259l . pcüc
2592. pcmáæmnü
2593. cópu
2594. cnyuá1scx ì
2595. c1ansnóü
259G. csìrpá1s p
2597. 1pýxcnnx
259&. ucnnxóm
2599. ásryc1
2G00. aapo�póm
2G0l . õccìionósnsìü
2G02. õccuúcncnnsiü
2G03. õnópnsiü
2G04. snauánc
2G05. snnsý
2G0G. sapýmunso
2G07. nomá1s ì+a
2G0&. mo1ús
2G09. nanú1s p+a
2Gl 0. naìia�ónnc
2Gl l . naìipasná1scx ì x
2Gl 2. naiipxxcnnsiü
2Gl 3. ncìipás�a
2Gl4. nnxy�á
2Gl 5. oõmaný1s p +a
2Gl G. o�nnóxnü
2Gl 7. ocónnnü
2Gl &. ocnosá1s p+a
2Gl 9. o1scc1ú p+a
2G20. o1noxú1s p +a
2G2l . nós�nnü
2G22. nos�pasná1s ì+a
c +ìnst
1 00
poctìc
crìmc
tovanìsh,bclost
topardon
scopc, rangc, scalc
carly
cxpcndìturc
¡oumcy(ofvchìclc)
dccìdìng,dccìsìvc
scrìcs
tohappcn
stccl (ad¡)
toplay
toìlcr,workcr
cntìrcly
August
acrodromc,aìrfìcld
usclcss
ìnnumcrablc
palc
atfìrst
bclow
thoughtfully,pcnsìvcly
tobrcak
motìvc, motìf
topourout
attack
+d tomakcfor,hcadfor
tcnsc
untruth, untruc
nowhcrc
todcccìvc
solìtary
autumn(ad¡)
tofound
tolcadaway, assìgn
toputasìdc,postponc
latc
to congratulatc (s. o.
onsth)
npoìiác1s p
npoc1ú1s p
nrpá1s ì
na aapo�pómc atanaìmcld
c- p
nansu, nanscms, past nanún,
nannná, nanúno, ìmpcratìvc
nanóü(1c), namsá1s ì
naìipasnáæcs, naripásn1scx p
oõmaný, oõmáncms,
oõmánsisa1s ì
ocnyæ, ocnycms, ocnóssìsa1s
o1sc�ý, o1sc�cms, pasto1scn,
o1scná, o1so�ú1s ì
o1 noxý, o1 nóxnm s,
o1xná�sisa 1s ì
2G23. nonócxa
2G24. noc1ýn(o)x
2G25. npnsncxá1s ì+a
2G2G. npúc1ans f
2G27� passcpný1s p+a
2G2&. pasoõpáis p+a
2G29. páncnsiü
2G30. cxópsiü
2G3 l . cocpcpo1óun1s
p+a na +pr
2G32. co1pýpnnx
2G33. c1onó1nc
2G34. c1papá1s ì
2G35. 1cmnó
2G3G. ypnsúiscx p+d
2G37. yuú1cnsnnua
2G3&. gnnáncossiü
2G39. uáünnx
2G40. axpán
2G4l . õccusó1nsiü
2G42. õnorpágnx
2G43. õnccx
2G44. õóxnü ad¡
2ó45. õons f
2G4G. scpciá
2G47. sooõpaxónnc
2G4&. sucpámnnü
2G49. ssinnmá1s ì+a
2G50. rpósnsiü
2G5 l . pómnx
2G52. saxái
2G53. samó1xa
2G54. xsap1án
2G55. xonuá1scx ì
2G5G. xýxna
2G57. nó1nnü
2G5&. nosú1s ì+a
2G59. mopóns f
2GG0. nassisácmsiü
strìp
actìon,act
toattract
¡ctty,pìcr, wharf
to unfold, dcvclop
totakctopìcccs,
makcout,undcrstand
woundcd
fast
gplnonócox
npnsnóus p
gplnpnc1anóü
passopáunsa1s
H&3bl aaeMbl M
pasõcpý, pasõcpcms, past
pasoõpán, pasoõpaná,
pasoõpáno, pasõnpáis
cxópsiü nócsp fasttraìn
toconccntratc (sthon sth) cocpcpo1óunsa1s ì,
cocpcpoióun1s snnmánnc na
+prtoconccntratcattcntìononsth
cmploycc,offìcìal
ccntury
tosuffcr
(ìt ' s) dark
tobc surprìscd(at)
tcachcr (f
ñnancìal
tcapot,kcttlc
scrccn
colourlcss
bìography
shìnc
God' s
pain
vcrst(slìghtlyovcr
akìlomctrc)
ìma
@
ìnatìon
ycstcrday' s
totakcout
thrcatcnìng
cottagc
sunsct
mark,(wrìttcn)notc
block (ofbuìldìngs),
quartcrofycar
tocnd
doll
summcr(ad¡)
tocatch
modcl(ofsth)
callcd
no- p
ypnsnæcs, ypnsúm scx,
ypnsná1scx ì
nomplscpc1si, gpl scpci
ssiny1s p
gpl samó1ox
xónun1scx p
gplxýxon
nosm, nósnm s, noümáis p
1ax nassisácmsiü so-callcd
1 01
H8p0'HO
2GGl . napóuno
2GG2. oxonuánnc
2GG3. o1næps
2GG4. nnac1únxa
2GG5. n:isi1s
2GGG. nopoõpá1s p +a
2GG7. noxanó1s p
2GG&. nomúmo +g
2GG9. nocnópyæmnü
2G70. noucnosá1s p +a
2G7 l . npcspa1ú1s p s +a
2G72. nýnx
2G73. nsóca
2G74. py6axa
2G75. pyxosopú1s i +inst
2G7G. cscpxá1s i
2G77. ccpóõpxnsiü
2G7&. cxpsisá1s i +a
2G79. cxpsi1scx p
2G&0. c¡ma1scx i +g
2G& l . cop1
2G&2. cnacónnc
2G&3. c1n:n m
2G&4. c1úmyn
2G&5. c1pón1scx
2G&G. cymacm ópm nü m adj
2G&7. 1ó-io
2G&&. yrpoxá1s ì+d
2G&9. ymónnc
2G90. gan1ác1nxa
2G9 l . u1ónnc
2G92. Bepx
2G93. sxmuú1s p +a
2G94. sncsárinsiü
2G95. scnyx
1 02
deliberately
end, ending
not at all
(gramophone) record; g pl nnac1únox
fat piece of metal or
other material
to sail; swim nnsisý, nnsiscius, past n::sin,
n::si::á, n:isino, no- p
to pick up; select nopõcpý, nopõcpci¡is, past
nopoõpán, nopoõpaná,
nopoõpáno, nopõnpá1s
(+a ) to pity; ( o +pr ) noxa::óæ, noxanócius,
regret xanó1s i
apart from
subsequent, following
to kiss
to convert, tum (into)
bullet
play (theatre)
shirt
to manage, supervise
to sparkle
silver (adj)
to hide, conceal
to hide os, vanish
to obey
grade, quality
salvation, rescue
style
stimulus
to be built
mad
that' s it, that' s right
to threaten (s. o. )
ability
fantastic, fantasy
reading
top
to include; switch on
sudden
aloud
noucnýæ, noucnýcms,
ucnosá1s i
npcspamý, npcspa 1úm s,
npcspamá1s
g pl nyns
cxpsi1s p
cxpsisá 1scx
no- p
nom pl cop1á, ssici¡iuü cop1
top quality
no- p
naýunax gan1ác1nxa science
fiction
nom plscpxú
sxmuá1s i
2G9G. róppsiü
2G97. rópsxnü
2G9&. rocnópc1so
2G99. pcncrá1
27OO. pemcBsiü
27Ol . pJH1eJnsiü
2702. ,OfHcTh p +a
27O3. cc1óc1scnnsìü
27O4. sá(x)u
27O5. xó¬n (call) (also xons)
27OG. xopá
27O7. neTaTh i
27O&. nc1unx
27O9. nyr
27lO. MfHOBeHHe
27l l . naììpó1ns
27l 2. ucsuaxómsiü
27l 3. HepB
27l4. 06HHMcTh i +a
27l 5. ory6JHKOBcTh p +a
27lG. o1 qsixá 1s i
27l 7. ouónxa
27l &. roKHHYTh p +a
27l 9. noásux
272O. npepnonará 1s i
272 l . npcqsiµýmnü
2722. npnsó1c1sosa1s i +a
2723. npnmeHá1scx
2724. paspymónne
2725. pecypc
272G. pyrá1scx i
2727. cosuá1cnsusìü
272&. cpaBnH1s p +a c +inst
2729. yposne1sopónne
273O. YHnu1oxónne
273 l . aü
2732. arpóccop
2733. õómcnsìü
2734. õopmo1á1s ì
2735. spanú
273G. seqpó
proud
bitter
domination, supremacy
delegate
cheap
lengthy
to catch up (with) poronæ, ,ofónnms, past
pornán, pornaná, pornáno,
poroná1s
natural
hare
if
bark, rind, crust
to fy around
pilot, airman
= óc¬n
no pi
no- p
meadow pr sg na nyrý, nom pl nyrá
moment
opposite; on the contrary
unfamiliar
nerve
to embrace
to publish
to rest; take a holiday
assessment
to abandon
poetry
to suppose
preceding
to greet
to be used; (x +d)
adapt os (to)
destruction
resource
to swear
(politically, socially)
conscious; deliberate
oõnx1s p
o1qoxný1s p
g pl ouónox
noxnpá 1s i
npeqnoJo)H1s p
to compare (sth with sth) cpaBHHBaTh
satisfaction
annihilation, destruction
hey! (attracting attention)
aggressor
mad; furious
to mumble
in the distance
bucket
1 03
aceMMpHbi M
2737. sccmúpusiü
273&. ssipsa1scx p
2739. ssicxasa1s p +a
274O. ssic1asxa
27 4l . pucsuóü
2742. �óso�
2743. �ox�á1scx p +g
2744. �oxasá1cnsc1so
27 45. xcncsuo�opóxusiü
274G. sámyx. ssixopú1s i/
ssiü1u p sámyx
3a +a
2747. sámsic( e )J
274&. sóna
2749. urpóx
275O. ucxmun1cnsusiü
275 l . ucnsi1sisa 1s i +a
2752. uæus m
2753. Kop61h m
2754. násxa
2755. m�cxóü
275G. uaucc1ú p +a +d
2757. uac1óüuuso
275&. ucnósxo
2759. oõccnóucnuc
27GO. oõmóu
27Gl . oõ±xcux1scx
27G2. oxpyxáumuü
27G3. onpas�á1s p +a
world, worldwide
to tear oneself away
to express
exhibition
day (adj )
argument (for sth)
to wait (for)
proof
railway (adj )
to marry ( a husband)
scheme, idea
zone
player
exceptional
to test; experience
June
king
bench; small shop
human (adj)
to infict (sth on s. o. )
insistently
awkwardly
securing, providing,
provision (with)
exchange
to make os understood;
be explained
surrounding
to justify
27G4. ocsoõo�ú1scx p o1 +g to free OS
27G5. o1xás
27GG. o1xássisa1scx i
o1 +g or +inf
27G7. o1xposóuuo
27G&. o1ossá1scx p
1 04
refusal
to refuse
frankly
(Ha +a ) to respond to;
(o +pr) express a
view of
ssipsycs, ssipscimcx, ssipsmá1scx i
ssicxaxy, ssicxaxcius,
ssicxassisa1s i
g pl ssic1asox, ua ssic1asxc
at an exhibition
�oxpýcs, poxpciuscx, past
µoxµáncx, µoxµanács,
poxupá1scx i
g sg urpoxá
ucnsi1á1s p
g sg xoponx
g pl násox
uauccý, uaucccius, past uaucc,
uauccná, uauocú1s ì
onpáspsisa1s 1
ocsoõoxýcs, ocsoõoqúmscx,
ocsoõoxqá 1scx i
o1sosýcs, o1soscmscx, past
o1ossáncx, o1ossanács,
o1ssisá 1scx i
27G9. noppóõnoc1s f
277O. nonará1scx i na +a
277 l . noc1óns f
2772. npcssimá1s i +a
2773. npussiunsiü
2774. npurnacú1s p +a
2775. nposúnuu�
277G. npoü1úcs p
2777. pasnúuuc
277&. pánu1s i/p +a
2779. cxnon
27&O. coxpanónuc
27& l . 1ócno
27&2. 1c1páps f
27&3. 1onóp
27&4. 1póny1s p +a
27&5. 1má1cnsno
27&G. yrpumo
27&7. ynópnsiü
27&&. mxag
27&9. mcns f
279O. ær
279l . �nóncxuü
2792. õanxón
2793. õoxán
2794. õpopú1s i
2795. sóspcm�
279G. sonnosá1s i +a
2797. sccpscs
279&. sxop
2799. rpoõ
2&0. pósxa (coll)
2&Ol . póüc1syìotuuü
2&O2. pcncráuux
2&O3. pccs1siü
2&O4. sarnspsisa1s 1
2&O5. samó1nsiü
2&OG. sapáncc
2&O7. samú1nux
2&O&. sson
2&O9. ucnonnx1s i +a
detail
to rely (on)
bedding, bed
to exceed
customay
to invite
province; provinces
to take a walk
difference
to wound, injure
slope
preservation
tightly; crowded
exercise book
axe
to touch
thoroughly
gloomily
persistent
cupboard
chink, fssure, slot
south
Japanese (adj )
balcony
wineglass
to wander
on time
to worry, excite
seriously
entrance
coffn
girl
functioning
delegation
tenth
to glance
noticeable
in advance
defender
ringing
to carry out, fulfl
MCnOnHJTb
nonoxú1sc� p
npcssicu1s p
npur namý, npur nacúms,
npur nauiá 1s i
npoüpýcs, npoüpcuiscx, past
npomcncx, npomnács,
npoxáxusa1sc� i
g sg 1onopá
1póny, 1póneiis, 1póra1s
pr s/na m xagý
na ærc in the south
sonnýc1, ss- p
pr sg s rpoõý, nom pl rpoõsi
g pl pósox
póüc1syæmuü synxán active
volcano
ucnonnsìo, ucnónnu1s p
1 05
MCnOpTMTb
2& l O. ucnóp1u1s p +a
2& l l . xaxóü-nuõo
2& l 2. xanpuq 1
2& l 3. xupnúu
2& l 4. xpá1xuü
2& l 5. xýua
2& l G. núpcp
2& l 7. nóxxa
2& l &. mõosá1scx i +inst
or na +a
2& l 9. munýsm uü
2&2O. nanpáso
2&2l . ncsosmóxnsìü
2&22. nónasuc1s f
2&23. nú1xa
2&24. oõmóciscnnoc1s f
2&25. oxonuá1c:ìsnsìü
2&2G. o1opsá1s p +a
2&27. o1paxá1s i +a
2&2&. o1uáxnuc
2&29. oxó1no
2&3O. nácxa
2&3 l . núcsmcnnsìü
2&32. no-súpumomy
2&33. noxón+u1s p c +inst
2&34. nomcmá1s p
2&35. nóu1a
2&3G. npómux
2&37. npcns1c1suc
2&3&. npussá1s p
2&39. npupóqnsìü
2&4O. npoucxoxpónuc
2&4l . nponúxny1s p s +a
2&42. paspá1scx p
2&43. pósnsìü
2&44. camonæõuc
1 06
to spoil
any
candidate
brick
short
heap
leader
spoon
to admire
past
to the right
impossible
hate
thread
the public
final
to tear off
to refect
despair
willingly
Easter
written; writing ( adj)
seemingly
to fnish (with) , do away
with
(+d) to hinder, prevent;
disturb; (+a ) to stir
post office; post, mail
bonus; prize
obstacle
to summon, appeal
natural
origin
to penetrate
to resound
level; even, equal
pride, self-esteem
ucnópuy, ucnóp1um s, nóp1u1s
g pl nóxcx
mõýæcs, no- p
g pl nú1ox
o1opsý, o1opscms, past
o1opsán, o1opsaná,
o1opsáno, o1psìsáis i
o1pasú1s p
na nácxy at Easter
s núcsmcnnom súpc in written
form; núcsmcnnsìü c1on desk
no i
mcmá1s 1
na nóu1c at the post office
npusosý, npusoscìus, past
npussán, npussaná,
npussáno, npussìsá1s i
past nponúx, nponúxna,
nponuxá1s i
paspác1cx, past paspáncx,
paspanács, paspasá iscx
2&45. csc1ú1s 1
2&4G. csu�ó1cnsc1so
2&47. coscpmá1scx ì
2&4&. cy1s f
2&49. c±cc1s p+a
2&5O. yõcxpónuc
2&5 l . yacpxá 1s p+a
2&52. ucnú1s ì+a
2&53. õnaropápnsìü
2&54. socnú1sìsa1s ì+a
2&55. scnsìxny1s p
2&5G. s-1pó1sux
2&57. ssìrna1s p+a
2&5&. ssì1xny1s p+a
2&59. rónuü
2&G0. rcpoúuccxuü
2&Gl . sannáxa 1s p
2&G2. sapaõó1a1s p+a
2&G3. ussónu1s ì+ìnf
2&G4. un1cpccosá1s ì+a
2&G5. ums (colI)
2&GG. xúny1scx p
2&G7. xnaccúuccxuü
2&G&. xnúma1
2&G9. mapm
2&7O. mcpsóps m
2&7 l . mpáunsìü
2&72. nanónnu1s p+a
2&73. ncpá snuü
2&74. ncusõóxno
2&75. ncnopsúxnsìü
2&7G. oõpá�osa1sc� p+d
2&77. ocscmónuc
2&7&. oi1ón( 0 )x
2&79. nánxa
2&&O. nossìcu1s p+a
2&& l . noxyná1s ì+a
to shìnc
cvìdcncc, ccrtìñcatc
tobcaccomplìshcd
csscncc
tocat
convìctìon,bclìcf
toholdback,rctaìn
tovaluc
gratcful
tocducatc,brìng up
to blazcup
thìrdly
tocxpcl
tostrctchout
gcnìus
hcroìc
tobcgìntocry
tocæ
towìsh,dcsìrc, dcìgn
toìntcrcst
look(drawìngattcntìon
to sth)
tothrowos,rush
classìcal
clìmatc
march
bcar
gloomy,balcful
tofìll
rcccnt
ìncvìtably
motìonlcss
tobcglad(at),bc
plcascd(about)
ìllumìnatìon
shadc, nuancc
ñlc,foldcr
toraìsc
tobuy
csó1u1
coscpmú1scx p
cy1s póna thchcartofthcmattcr
c±cm, c±cms, c±cc1, c±cpúm,
c±c�ú1c, c±c�x1, past c+cn,
csóna, cc1s ì
y�cpxý, y�ópxums,
y�ópxusa 1s ì
ucnæ, uónums
socnu1á1s p
scnsìxusa 1s ì
ssìronæ, ssìronums,
ssìronx1s ì
ssì1xrusa 1s ì
sannáuy, sanná ucms, nnáxa1s
sapaõá1sìsa1s ì
ussónæ, ussónums, Hssóns1c
ssìü1u Kìndlylcavc
un1cpccýc1, sa- p
Hms xaxóü rpxsnsiü' Look
how dìrtyìtì s'
xu�á1sc� ì
nanonnx1s
oõpáayæcs, páaosa 1sc�
gplnánox
nossimy, nossìcums,
nossìmá1s
xynú1s p
1 07
2&&2. nouápoõu1sc» p
2&&3. npuõnuxá1sc» ìx +d
2&&4. npuc1ynú1s px +d
2&&5Þ npopomóuuc
2&&G. npo»snóuuc
2&&7. nýõnuxa
2&&&. pasõypú1s p+a
2&&9. pásuuua
2&9O. pcmc1xa
2&9l . csuusx
2&92. csuc1ó1s
2&93. cxpómusìü
2&94. cncrxá
2&95. cmóp1usiü
2&9G. cuuxóuuc
2&97. couc1ánuc
2&9&. 1pxnxa
2&99. ysuasá1s ì+a
29O0. gunocógcxuü
29Ol . uápc1so
29O2. a1áx
29O3. õaux
29O4. õncc1ó1s
29O5o õpá1(c )u
29OG. scnúuuc
29O7. ssì1upá1s ì+a
29O&. ronópusiü
29O9. rpómxuü
29loo psáxpsi
29l l . poc1asnx1s ì+a
29l 2. cxcrópno
29l 3. sanacuóü (or
sanácusiü)
29l4. sánucs f
29l 5 . sacsìná1s
sacsìná1s ì+a +ìnst
29l G. suaxómc1so c +ìnst
1 08
tobcncccssary
todrawncar
togctdownto,starton
contìnuatìon
manìfcstatìon,dìsplay
publìc
towakc,rousc
dìffcrcncc
gratìng,grìllc,raìlìngs
pìg
to whìstlc
modcst
slìghtly
fatal, mortal
lowcrìng
combìnatìon
rag
torccognìzc, ñnd out
phìlosophìcal
kìngdom
0oor,storcy
bank(formoncy)
toshìnc
oldman,matc(form
ofaddrcss)
grcatncss
torubdry, wìpc
hungry
loud
twìcc
todclìvcr
annually
sparc,rcscrvc
rccordìng,wrìttcnrccord
nouápoõu1c», ócnu
nouápoõu1cx ìfncccssary
npuõnúsu1sc» p
npuc1ynnæ, npuc1ýnums,
npuc1yná 1s ì
n poponxóuuc cnópyc1 Tobc
contìnucd
pasõyxý, pasõýpuius, õypú1s
nopl
gplpcmc1ox
nomplcsúusu, gplcsuuóü,

dpl
csúus»m
csumý, csuc1úms, csúc1uy1s p
gpl1pxnox
ysuaæ, ysuacms, ysuá1s p
g sga1axá
õncmý, õncc1úm s or
õnómcms
ssì1cpc1s p
poc1asnxæ, poc1ásu1s p
tofallaslccp sacuý1s p
toñll sth, covcrsth sacsina1sp
wìthsth
acquaìntancc (wìth),
knowlcdgc(oD
29l7. usõpá1s p+a
29l &. usoõpaxá1s ì+a
29l9. úspcpxa
292O. umý�cc1so
292l . xoc1s f
2922. mauópa
2923. uccuác1sc [cu = �]
2924. uc1pýpuo
2925. opxóc1p
292G. o1pancuusìü
2927. o1xposóuusìü
292&. om uõú1scx p
2929. ncc1psìü
293O. nosócu1s p+a
293 l . nomcc1ú1s p+a
2932. nocosó1osa1s p+d
2933. npcqnonoxóuuc
2934. npcpynpcpú1s p+a
2935. npoxú1s p
293G. nx1scó1
2937. páscuc1so
293&. paccyxpá 1s
2939. csápu
294O. cuõúpcxuü
294l . cxá1cp1s f
2942. cmúpuo
2943. cooõpaxóuuc
2944. cncunánsuo
2945. c1pcná
294G. c1pyø
2947. ýs(c)n
294&. ycmómxa
2949. ycnómusiü
295O. yuóõusìü
y"e6Hbi M
tochoosc,clcct usõcpý, usõcpcms, pastusõpán,
usõpaná, usõpáno,
todcpìct
occasìonally
propcrty,posscssìons
bonc
manncr
mìsfortunc
(ìt ' s)notdìfñcult
orchcstra
dìstant,rcmotc
frank
tomakc amìstakc
many-colourcd,motlcy
usõupá1s ì
usoõpasú1s p
gplxoc1óü
om uõýcs, om uõcmscx, past
omúõcx, omúõnacs,
om uõá1scx ì
tohang nosómy, nosócum s, sóma1s
toaccommodatc,placc nomc�ý, nomcc1úm s,
nomc�á1s ì
toadvìsc(s. o. ) nocosó1yu, cosó1osa1s
supposìtìon
towæ, tcllìnadvancc npcpynpcxý, npcpynpcpúm s,
npcpynpcxpá 1s ì
npoxusý, npoxuscm s, past tolìvc(foraspccìñcd
pcrìod) npóxnn, npoxnná, npóxuno,
npoxusá 1s ì
fìvchundrcd g nx1ucó1, dnx1uc1ám,
ìnstnx1suc1ámu, pr nx1nc1áx
cqualìty
to rcason, (o +pr)dìscuss
lrombchìnd
Sìbcrìan(ad¡)
tablccloth gplcxa1cp1óü
quìctly
consìdcratìon,rcason us cooõpaxóuuü õcsonácuoc1u
forsccurìtyrcasons
spccìally
arrow
¡ct,strcam
nomplc1pónsi
nomplc1pýu, gplc1pyü,
dplc1pýxm
knot,¡unctìon,bundlc g sgysná
slìghtsmìlc,snccr,smìrk gplycmómcx
succcsslul
cducatìonal
1 09
J6nOKO
295 l . xõnoxo
2952. axxypá1no
2953. õó�c1suc
2954. õnúxnuü
2955. õsì1osóü
295G. ssc�ónuc
2957. sna�ó1s ì+ìnst
295&. sospac1ú p
2959. ssìnocú1s ì+a
29GO. rácny1s ì
29G l . �ánnsìc plad¡
29G2. �csúua
29G3. �ncsnúx
29G4. ppýxcc1scnnsìü
29G5. sasó�yumuü mad¡
+ìnst
29GG. uccnó�osa1cns m
29G7. úc1unnsìü
29G&. xap1únxa
29G9. xnánx1scx
2970. xor�á-nuõy�s
297 l . xocá
2972. xóm xa
2973. xpúsuc
2974. xycóu(c)x
2975. munúuux
297G. mónnux
2977. msims f
297&. namópcnuc
2979. nancuá1a1s p+a
29&0. na1ýpa
29& l . oxónuu1s p+a
29&2. ocscmá1s ì+a
29&3. o1uc1
29&4. nosopáunsa1scx
29&5. nossìmcnnsìü
29&G. nonú1ux
29&7. nouc1nsìü
1 1 0
applc
thoroughly,tìdìly
dìsastcr
ncar
socìal,cvcryday
ìntroductìon
toposscss,havc
commandof
togrow
tocarry out, takc
away, cndurc
togoout, bc
cxtìnguìshcd,fadc
data, qualìtìcs
gìrl
dìary
frìcndly
managcr,hcad(oD
rcscarchcr
truc
nomplxõnoxu, gplxõnox
sna�óæ, sna�ócms, o- p, Oná
sna�óc1 nx1su xssìxámu
Shcspcaksfìvclanguagcs
sospac1ý, sospac1cms, past
sospóc, sospocná,
sospac1á1s ì
ssìnom ý, ssìnócum s, ssìncc1u p
rácny, rácncms, past rac,
rácna, no- p
pìcturc,ìllustratìon gplxap1únox
tobow xnánxucs, noxnonú1scx p
cvcr, somcday
(a xócy) plaìt, nomplxócsì
(a xocý)scythc
cat(D gpl xóm cx
crìsìs
smallpìccc
polìcc
lìghtnìng
mousc gplmsìmóü
ìntcntìon
toprìnt ncuá 1a 1s ì
naturc,charactcr
tofìnìsh,graduatc (from) oxánuusa1s 1
toìllumìnatc ocsc1ú1s p
rcport
totumround noscpný1scx p
raìscd
polìtìcìan
rcspcctcd
29&&. npcspamá1s ì+a s
29&9. npcoponó1s p+a
299O. npussisá1s ì
299l . npopasá1s ì+a
2992. npoxóxuü mad¡
2993. npoxsnx1s ì +a
2994. npsira1s 1
2995. npá1a1scx
299G. nyrá1s ì+a
2997. nsinsnsìü
299&. pasõupá1s ì+a
2999. poccúücxuü
3O. pyrá1s ì +a
3OOl . csápsõa
3OO2. cnápxuü
3O3. c1an(ó)x
3OO4. cxýxa
3OO5. cncxnsìü
3OG. coxpamónuc
3O7. coná1cxuü
3OO&. cyõõó1a
3O9. 1aúnc1ucnnsiü
3OlO. 1onxá1s ì+a
3OI l . ymópõ
3Ol 2. xú1psìü
3Ol 3. ucc1no
3Ol4. uunósnux
3OI 5. m1ansi mpl
3Ol G. õygó1
3Ol 7. õsic1po1á
+a
3Ol &. ssìnyxpá1s ì+a+ìnf
3Ol 9. ssìxopnóü
3O2O. saõó1u1scx ìo +pr
3O2 l . sasúposa1s p+d
3O22. saxypú1s p+a
3O23. sapyõóxnsiü
3O24. saxsná1s ìo +pr
3O25. umnópux
totum(sthìntosth)
toovcrcomc
tosummon, appcal
to scll
passcr-by
todìsplay,manìfcst
to¡ump
tohìdc
tofrìghtcn
dusty
totakctopìcccs,sort
out, mæcout
Russìan(ofRussìa)
toabusc,scold
wcddìng
swcct
machìnc, machìnctool
borcdom
snow (ad¡), snowy
rcductìon, abbrcvìatìon
soldìcr' s
Saturday
mystcrìous
topush, shovc
damagc
cunnìng
honcstly
burcaucrat, ofñcìal
trouscrs
snack bæ
spccd
toforcc
cxìt(ad¡)
toworryabout,
conc
¿
mOS wìth,
lookaftcr
tocnvy
to startsmokìng
forcìgn
toannouncc
cmpìrc
MMnepM�
npcspa1ú1s p
npcoponóæ, npcoponócms,
npcoponcsá1s ì
npussá1s p
npopaæ, npopacms, npopá1s p
npoxsnxæ, npoxsú1s p;
npoxsná1s unuuua1úsy
toshowìnìtìatìvc
npsìrny1s p
npáuycs, npáucmscx, c- p
uc- p
pasoõpá1s p
ss-/us-/oõ- p
gplcsápcõ
ncuá1nsìc c1anxú prìntìngprcsscs
1onxný1s p
s ymópõ +dtothcdctrìmcntof
gpl m1anós
ssìny pu1s p
ssixopnóü pcns dayoff
saõouycs, saõó1um sca, no- p
sasúpyæ, sasúqycms, no- p
saxypæ, saxýpum s,
saxýpusa1s ì
1 1 1
MCnbiTSTb
3O2G. ucnsì1á1s p+a
3O27. xámcpa
3O2&. xa1crópux
3O29. xomósuux
3O3O. xomósusìü
3O3 l . A(o)xs f
3O32. múnoc1s f
3O33. mouó1a
3O34. muá1scx ì
3O35. msìm :ìóuuc
3O3G. uóõocs (coll)
3O37. onpcpcnx1scx
3O3&. o1c1á1s p o1 +g
3O39. nac1s p
nac1sf
3O4O. ncpcucc1ú p+a
3O4l . nopxopxmuü
3O42. noxá1s p+a
3O43. nosppásu1s p+a
c +ìnst
3O44. noncpcx +g
3O45. nopyuú1s p+a+d
3O4G. npuxá1s p+ax +d
3O47. npo1úsuo
3O4&. npoxsú1s p+a
3O49. páõc1so
3O5O. pápoc1uo
3O5 l . pacccppú1scx pua +a
3O52. pósa1s ì+a
3O53. cau1umó1p
3O54. cscpx +g
3O55. csuqó1cns m
3O5G. ccpóü
3O57. cxo1
3O5&. cxpsìsá1scx ì
1 1 2
totcst,cxpcrìcncc
chambcr,room, ccll
catcgory
collcctìvcfarmcr
collcctìvcfarm(ad¡)
lìc,lìcs
favour
coìn
torush
thìnkìng
probably
tobc dctcrmìncd,
bcdcfìncd
tolagbchìnd
tofall
maw,¡aws(ofanìmal)
totransfcr
suìtablc
toprcss, squcczc
tocongratulatc
(s. o. onsth)
across
tocntruststhtos. o.
toprcss, clasp(sthtosth)
dìsgustìng(ly)
todìsplay,manìfcst
slavcry
¡oyfully
togctangry(wìth)
tocut
ccntìmctrc
abovc
wìtncss
grcy(ofhaìr)
cattlc
tohìdcos, vanìsh
ucnsì1sìsa 1s
no pl
Múnoc1u npócum' Wclcomc'
onpcpcn�c1cx, onpcpcnú1scx p
o1c1áuy, o1c1áucìus,
o1c1asá1s ì
napý, napcìus, past nan, nána,
nápa1s ì
ncpcuccý, ncpcucccìus, past
ncpcucc, ncpcuccná,
ncpcuocú1s ì
noxmý, noxmcìIìs, noxumá 1s
nosppásm, nosppásums,
nosppasnx1s ì
c1ox1s noncpcx popóru tobcìn
thcway, spons 1 noncpcx far
and wìdc
nopyuý, nopýuums, nopyuá1s
npuxmý, npuxmcm s,
npuxumá1s ì
npoxsm, npo�sums,
npo xsnx1s ì
pacccpxýcs, paccóppumscx,
ccppú1scx ì
póxy, póxcms, no-/na-/pas- p
gsgcxo1á
cxpsì1scx p
3O59. coscpmá1s ì+a
3OGO. csìpóü
3OGI . 1áx1nxa
3OG2. 1cncgónnsìü
3OG3. 1cus ì
1cus f
3OG4. 1ynúx
3OG5. ysópcnno
3OGG. ycmcxáiscx 1
3OG7. y1scpxpónnc
3OG&. xnónny1s p+ìnst
3OG9. xónop
3O7O. mcn1á1s
3O7 l . aggóx1
3O72. aü
3O73. õcnsc
3O74. õcpcsa
3O75. õopoqá 1siü
3O7G. scpýmnü
3O77. snsú1
3O7&. sxmouáis ì+a
3O79. sosmymónnc
3O&O. sospaxá1s ì
npó1ns +g
3O& l . socxnúxny1s p
3O&2. socnónssosa1scs p
+ìnst
3O&3. ssìpcnø1scx ìns +g
3O&4. ssììiac1s pns +g
3O&5. rpó-nnõyps
3O&G. ropm( ó)x
3O&7. rposá
3O&&. rpýc1nsìü
3O&9. ponocú1scs ì
3O9O. cpnnúua
3O9l . xápnsìü
3O92. saõpáis p+a
toaccomplìsh
damp, raw
tactìcs
tclcphonc(ad¡)
to0ow
lcak
cul-dc-sac,dcad-cnd
conñdcntly
to smìlc slìghtly,gìvc
ashortlaugh
asscrtìon,confìrmatìon
tobang, slap, clap
cold
towhìspcr
cffcct
oh' (cxprcssìngfcar,
surprìsc)
lìncn
bìrch
bcardcd
lcadìng, (asnoun)
prcscntcr(of
programmc)
offìcìalvìsìt
toìncludc, swìtchon
ìndìgnatìon
toob¡cct(to)
tocxclaìm
tomæcuscof
tostandout(from)
tofallout(oD
anywhcrc
pot
thundcrstorm
sad
torcach(soundsctc. )
unìt
grccdy
totakcholdof, takc
away
386pSTb
coscpmú1s p
csìpóc møco rawmcat
nopl
1cxý, 1cucms, 1cxý1, past 1cx,
icxná, no- p
pa1s icus tosprìngalcæ
1ynnxá
xnóna1s
núxncc õcnsc undcrwcar
sospasú1s p
socxnnuá 1s ì
socnónssyìocs; nómsosa1scs ì
ssìpcnn1scx p
ssìnapy, ssìnapcms, past ssinan,
ssinana, ssinaqá 1s ì
nomplrpóssì
saõcpý, saõcpcms, pastsaõpán,
saõpaná, saõpáno,
saõnpá1s ì
1 1 3
3O93. sapá1s p+a+d
3O94. sapcpxá1scx p
3O95. sanoxú1s p+a
3O9G. sanasócxa
3O97. sancpó1s p+a
3O9&. uspá1s p+a
3O99. ucnýranno
3 l OO. xaxós
3 l Ol . mõúicns m
3 l O2. móõcns f
3 l O3. mópncnnsiü
3 lO4. napxpnsiü
3 l O5. ncusõóxnsiü
3 l OG. ncnasúpc1s ì +a
3 l O7. oõcy qú1s p+a
3 l O&. osnapó1s p+ìnst
3 l O9. oxasáis p+a
3 l lO. onupá1scx ìna +a
3 l l l . ocsc1ú1s p +a
3 l l 2. ocyxpá1s ì+a
3 l l 3. o1scpný1scx po1
3 l l4. o1puuá1s ì+a
3 l l 5. ncpcsóp
3 l l G. nná1a
3 l l 7. nopscprá1scx ì+d
+g
3 l l &. nopsimá1s ì (colI) +a
3 l l 9. nonósis p
3 l 2O. nonnó (coll)+g
1 1 4
tosct,assìgn(sthto s. o. ) sapám, sapáms, sapác1,
sapapúm, sapapú1c, sapapý1,
pastsáµan, saµaná, sáµano,
saµasá1s ì
tobcdclaycd sapcpxýcs, sapópxumscx,
toputbchìnd,laydown,
found, (+ìnst)block
(wìth),pawn,
mortgagc
curtaìn
to lock
topublìsh,cmìt
fcarfully
what,whatkìndof
amatcur, lovcr(ofsth)
fumìturc
slow
wcll-drcsscd
ìncvìtablc
tohatc
todìscuss
tomastcr
torcndcr,gìvc
tolcanon
toìllumìnatc
tocondcmn
totumaway(from)
todcny
translatìon, transfcr
paymcnt
to undcrgo,bc
sub¡cctcdto
toraìsc
toclìmb
lots(oD
saµópxusa1scx ì
sanoxý, sanóxums,
saxnápsisa 1s ì
gplsanasócox
sanpý, sanpcms, past sáncp,
sancpná, sáncpno,
sanupá1s ì
uspám, usqáms, usqác1,
uspaqúm, usqaqú1c, usqapý1,
pastuspán, uspaná, uspáno,
usqasá1s ì
fxaxosá, nxaxosó, plxaxossi,
Kaxós on7 What' shclìkc7
mõú1cns mýssixu musìclovcr
nopl
ncnasúxy, ncnasúqums, sos- p
oõcyxý, oõcý pums, oõcyxpá 1s ì
osnaµóæ, osnapócms, snapó1s ì
oxaxý, oxáxcms, oxássisa 1s ì,
oxasá1s smxnuc na +a to
cxcrtanìn0ucnccon
oncpó1scx p
ocscmý, ocsc1úm s, ocscmá1s
ocypú1s p
o1sopáuusa1scx ì
noquóprny1scx p
= nopnumá1s ì , nopnx1s p
nonósy, nonóscms, pastnonós,
nonósna, ncs1s ì
bsino nonnó napópa Thcrcwcrc
nónuo
3 l 2l . nonoxú1cnsusìü
3l 22. nonapá 1scx ì
3l 23. nopaxá 1s ì+a
3l 24. npccnó�osa1s ì +a
3l 25. npócca
3 l 2G. npurnamá1s ì+a
3l 27. npoxypóp
3l 2&. npoc1ópusìü
3l 29. paspasá 1scx ì
3l 3O. paspaõó1xa
3 l 3 l . pasýmusìü
3l 32. pámxa
3l 33. pacmupóuuc
3l 34. cscpxáumuü
3 l 35. ccmuápua 1s
3 l 3G. cnósom
3l 37. cnoxú1s p+a
3 l 3&. copsá 1s p+ac +g
3l 39. 1aõáx
3 l4O. 1cnópcmuuü (colI)
3l 4l . yõcxpá 1s ì+a
3l 42. yron(ó)x
3 l43. yuc1
3 l44. gou
3 l45. gou�
3 l4G. gyu1
3 l47. xaná1
3 l4&. uc1sìpuapua1s
3 l49. ancx1poc1áuuux
3l 5O. agpuxáucxuü
3 l 5 l . õápuu
3l 52. õápsìmux
3 l 53. õónsmuü
3 l 54. s�sóc
3 l 55. só1xa
3l 5G. snapón(c)u
that ' scnough,full
posìtìvc
tobccaught,tumup
tostrìkc, astonìsh
topursuc,pcrsccutc
thcprcss
toìnvìtc
prosccutor
spacìous
torcsound
claboratìon,workìng
out, dcsìgn,mìnìng
scnsìblc
fræc
cxpansìon
sparklìng
scvcntccn
ìnshort
toputtogcthcr, fold,
sctdown
totcaroff
tobacco
prcscnt(ad¡)
topcrsuadc
comcr,nook
calculatìon, stock-
takìng,rcgìstratìon
background
fund, stock
pound (moncy orwcìght)
drcssìng-gown,ovcrall,
whìtccoat
fourtccn
powcrstatìon
Afrìcan(ad¡)
landowncr,barin;
gcntlcman
younglady
bìggcr
doublc
branch
owncr
lotsofpcoplc
Hónuo xá::osa1scxStop
complaìnìng
nonác1scx p
nopasú1s p
npccnó�yto, npccnópycms
npur:ìacú1s p
cnoxý, cnóxuìus, cxnápsìsa1s ì
copsý, copscms, pastcopsán,
copsaná, copsáno, cpsìsá1s ì
gsg1aõaxá
yõcpú1s p
nompl õápc orõápsì, gplõap
gplõápsìmcus
spsóc õónsmc twìccasmuch
gplsó1ox
gsgs::apó::sua
1 1 5
BOnK
3 l 57. sonx
3 l 5 &. ssipýmsisa 1s ì+a
3 l 59. smrpa1s p+a
3 l G0. ssipaxáisc� ì
3 l G l . ssi�cuu1sc� p
3 l G2. rucs
3 l G3. pásuuü
3 l G4. póucxusiü
3 l G5. poõsiis p+a
3 l GG. ppáxa
3 l G7. xusó1
3 l G&. saxouomópuocis f
3 l G9. sacnýra
3 l 7 0. úspanu
3 l 7 l . unmsu�
3 l 72. xauá1s ì+aor+ìnst
3 l 73. xsappá 1usiü
3 l 74. xpacásuua
3 l 75. nácxossiü
3 l 7G. muucpánsusiü
3 l 77. mxrxo
3 l 7&. uapcsá1s ì +a
3 l 79. ucpancxó
3 l &0. óõnux
3 l & l . oõnóm(o)x
3 l &2. orn�uý1sc� pua +a
3 l &3. opcáno
3 l &4. onycxáisc�
3 l &5. ocxón(o)x
3 l &G. ocymccisnxis ì+a
3 l &7. noxú1s p
3 l &&. nomcpó1s p(coll)
3 l &9. nopaxóuuc
3 l 90. npáspuuuusiü
3 l 9l . npcpoc1ásuis p +a +d
3 l 92. npussixá1s ìx +d
1 1 6
wolf
toìnvcnt,fabrìcatc
towìn
tocxprcssos, swcar
tobccomcclcar
angcr
long-ago(ad¡)
moncy(ad¡), monctary
to gct, obtaìn
fìght,brawl
bclly,stomach
rcgularìty,law
scrvìcc,mcrìt,
achìcvcmcnt
from adìstancc
ìllusìon
torock, shakc
squarc(ad¡)
bcautìfulwoman
tcndcr,affcctìonatc
nomplsónxu, gplsonxós
ssipyma1s p
ssiúrpsisa1s ì
ssipasuisc� p
ssi�cux1scu ì
poõý py, poõý pcms, pastpoõsin,
poõsiná, poõsino, poõsisáis i
gS gxnsoiá
xauuýis p, xauá1s ronosóü to
shakconc' shcad
mìncral(ad¡) muucpánsuax sopá mìncralwatcr
softly
toputon (clothìng ctc. ) uapó1s p
notfar Hóuia ucpancxó Thcpostofñcc
look,appcarancc,ìmagc
fragmcnt
tolookround,glancc
back
blankct
tolowcros
splìntcr
tocarryout,accomplìsh
tolìvcforawhìlc
todìc
dcfcat
fcstìvc
tograntsthtos. o.
togctuscdto
ìs notfar
orn�uýcs, ornxucmscx,
or nxpsisa1scx
onyciú1scx p
ocymcc1snxæ, ocymcc1sú1s p
noxusý, noxuscms, pastnoxún,
noxuná, noxúno, xnis ì
nompý, riompcms, pastnómcp,
nomcpná, nómcpno,
nomupá1s ì
npcpociásnæ, npcpoc1ásuius,
npcpoc1asnxis
npussixuy1s p
3l93. nponyc1ú1s p +a
3l 94. passópxa
3 l95. pacnpoc1paux1scx
3l9G. pyõóx
sa pyõcxóm
3 l97. capáü
3l 9&. cux1s ì
3l 99. cosó1osa1s ì +d
32OO. cospcmóuuux
32Ol . cox
32O2. cooõpasú1s p
32O3. conposoxqá 1s ì+a
32O4. coxpauú1scx p
32O5. c1pyx1ýpa
32OG. c1ynóus f
32O7. c1sip
32O&. 1áüusiü
3209. yruc1cuusiü
32l O. ycuý1s p
32l l . ý1pcuuuü
32l 2. gunócog
32l 3. xónopuo
32l4. ayqu1ópux
32l 5. õasáp
32l G. õpóusossiü
32l 7. sanøiscx ì
32l &. scpcsxa
32l 9. sssonuósauusiü
322O. spómcuusiü
322 l . ssiõpocu1s p+a
3222. ssipyma1s p +a
3223. rAýno
3224. ponúua
3225. qononuú1cnsusiü
322G. qy1s ì
3227. xánxuü
322&. saxóus p+a
3a>e"b
tolctthrough, omìt,mìss nponymý, nponýc1um s,
nponycxá1s ì
ìntcllìgcnccscrvìcc,
rcconnaìssancc
to sprcad
boundary
abroad
shcd
to shìnc
toadvìsc(s. o. )
contcmporary
¡uìcc
torcalìzc,workout
toaccompany
tobcprcscrvcd
structurc
stcp,rung, (gpl
c1yncuóü)stagc,lcvcl,
gradc
shamc
sccrct(ad¡)
opprcsscd
tofallaslccp
momìng(ad¡)
phìlosophcr
coldly, ìt' scold
audìtorìum
bazaæ,markct
bronzc(ad¡)
toroll, lìcabout
ropc, strìng
anxìous,agìtatcd
tcmporæy
tothrowout
tomakcup,fabrìcatc
stupìdly
vallcy
addìtìonal
toblow
pìtìful
to sctñrcto
pacnpoc1pauxc1cx,
pacnpoc1pauú1scx p
gsgpyõcxá
cuxu, cuøcms
cosó1yìo, cosó1ycms, no- p
prsgs coxý
cooõpaxý, cooõpasúm s,
cooõpaxá 1s
coxpaux1scx
gS gc1sìpá
ycsiná1s
sanxìocs, sanøcmscx, no- p
gplscpcsox
ssiõpomy, ssiõpocum s,
ssiõpácsisa 1s
ssipýmsisa1s ì
saxrý, saxxcms, saxrýi, past
saxcr, saxrná, saxuráis
1 1 7
38CHYTb
3229. sacný1s p
323O. sac1á1s p+a
323 l . spopósa1scx ìc +ìnst
3232. ussóc1uc
3233. úcxpcnnuü
3234. xunorpámm
3235. xpsìca
323G. mónous f
3237. monopcxnsìü
323&. msì1s ì+a
3239. nanusá1s ì+a
3240 ncpoc1á1ouno
324l . ncmnóruc plad¡
3242. ncnpux1nsìü
3243. oropóp
3244. onucá1s p+a
3245. o1pósa1s p+a
324G. oxsa1ú1s p+a
3247. nncnxa
324&. nopsómnsìü
3249. noxássìsa1scx
325O. nopóü
325 l . nopøponnsìü
3252. npuxpsìsá1s ì+a+ìnst
3253. npunoxú1s p x +d
3254. passopú1s ì+a
3255. pasrnxpsìsa1s ì+a
325G. póma
3257o csøssìsa1s ì+a
325&. cnyuáünsìü
3259. cmóno
32GO. cmymcnno
32G l . cospasá1scx
32G2. coxpanx1s ì+a
32G3. cnyc1ú1scx p
32G4. cýmcpxu pl
1 1 8
tofallaslccp
toñnd(apcrson)
togrcct
pìccc ofncws
sìnccrc
kìlogram
rat
trì0c,mìnormattcr,
smallchangc(coìns)
youth(ad¡)
towash
topourout,fìll
ìnsuffìcìcnt(ly), (+g)
notcnough
fcw(pcoplc)
unplcasant
kìtchcn-gardcn(for
vcgctablcs)
todcscrìbc
tocutoff
to scìzc,cnvclop
fìlm,(rccordìng)tapc
undcrground(ad¡)
to show os, bcshown
attìmcs, occasìonally
dcccnt,rcspcctablc
to scrccn, shcltcr
(sthwìthsth)
toplaccìncontactwìth,
apply
to scparatc, dìssolvc,
brccd
tocxamìnccloscly
smallwood,copsc
toconncct,bìnd
chancc(ad¡), fortuìtous
boldly
wìthcmbarrassmcnt
tobccrcatcd, arìsc
tokccp, prcscrvc
togo down, dcsccnd
twìlìght,dusk
sacsìná1s ì
sac1ány, sac1áncms, sac1asá1s ì
spopósaæcs, no- p
móm, mócms, no- p
nanú1s p
onum ý, onúmcms, onúcsìsa 1s
o1póxy, o1póxcms, o1pcsá1s ì
oxsauý, oxsá1ums,
oxsá1sìsa1s
gplnncnox
noxasá1scx p
npuxpsì1s p
npunoxý, npunóxum s,
npuxnápsìsa1s ì , npunará1s
passoxý, passópum s,
passcc1ú p
no p
csxsá1s p
cospac1c�, cospá1sc� p
coxpanxæ, coxpanxcms,
coxpanú1s p
cnymýcs, cnýc1um scx,
cnycxá1sc�
gplcýmcpcx
32G5. 1xxcc1s f
32GG. yscnúuusa1scx 1
32G7. yc1yná1s ì+a+d
32G&. gamúsm
32G9. as1omauìúna
327O. õccnomápnsìü
327l . õpax
3272. õpomæpa
3273. õyr(ó)p
3274. sóuuo
3275. sóma1s ì+a
327G. sosú1s ì+a
3277. snno1s (po +g)
327&. ssipcnx1s ì+a
3279. ssicxa1s pus +g
32&O. ssì1cpc1s p+a
32& l . rasó1nsiü
32&2. ronocosá1s ì
sa +a/npó1us +g
32&3. pyõ
32&4. xánoõa ua +a
32&5. saõonó1s p
32&G. sascc1ú p+a
32&7. saxpsi1sìü
32&&. xa1ú1scx ì
32&9. xnúxnsìü
329O. xpy1ú1s ì+a
329l . nósxo
3292. noná1a
3293. marnu1ogón
3294. mac1cpc1só
3295. mýxcc1so
329G. nascpxý
3297. narpápa
329&. uapxpý c +ìnst
3299. ncoõsixnosónnsìü
wcìght,burdcn
toìncrcasc
toccdc, gìvcup(sth
tos. o. )
Fascìsm
car,vchìclc
mcrcìlcss
marrìagc,(nopl)
dcfcctìvcproduct(s),
rc¡cct(s)
brochurc
mound
ctcmally,always
tohang
totransport(around/thcrc
andback)
rìghtup to
topìckout, allot
to lcavc(bytræsport)
towìpc, wìpcdry
ncwspapcr(ad¡)
He06bi KHOBeHHbi M
yscmuu1scx p
yc1ynú1s p
nosócu1s p
soxý, sósum s, no- p
ssìpcnøæ, ssipcnøcms,
ssipcnu1s p
ssicpy, ssìcpcms, ssicsxá 1s ì
ssì1py, ssì1pciIìs, pastssì1cp,
ssì1cpna, ssi1upá1s ì
tovotc(for/agaìnst) ronocýæ, ronocýcìus, npo- p
oæ nomplpyõsi
complaìnt (about)
tofallìll saõoncsá 1s ì
totakc somcwhcrc,start sascpý, sascpcms, pastsascn,
sascná, sasopú1s ì
closcd
toroll
book(ad¡), bookìsh
totwìst
skìlfully,dcftly
spadc
tapc-rccordcr
skìll, craftsmanshìp
couragc
abovc,upstaìrs
rcward
cqually,alongsìdc
unusual
xa uýcs, xá 1umscx, no- p, Ho1
xa1úncx co nõa Swcatwas
rollìngdownhìs forchcad
xpyuý, xpý1ums, sa-/c-/no- p
1 1 9
33OO. osuá
33O l . oc1anásmsa1s ì+a
33O2. o1ncc1ú p+a
33O3. o1npasn�1sc�
3304. napónuc
33O5. ncpcõusá1s ì +a
330G. ncpcsoqú1s ì+a
33O7. noqsoqú1s ì+a
33O&. nopospcsá1s ì+a
33O9. nop1scpxqá1s ì+a
33l O. noúc1unc
33 l l . noxóünsìü
33l 2. nonc1ó1s p
33 l 3. nocc1ú1s p+a
33 l4. noc1anosnónuc
33l 5. no1
33 l G. npcõsìsánuc
33 l 7. npcpsapúicnsnsìü
33 l &. npcpynpcxµá1s ì
+ao +pr
33 l 9. npuro1ósu1s p+a
332O. npúc1ansno
332 l . npo1xxónuc
na npo1xxónuu +g
3322. pasõupá1sc� ìs +pr
3323. pasnooõpásuc
3324. paspaõá1sìsa1s ì+a
3325. paspcmá1s ì
332G. paccmo1pó1s p+a
3327. psa1s ì+a
332&. pcnúru�
3329. pópc1scnnux
333O. cõu1s p+a
333 l . cscpný1s p+a
1 20
shccp
to stop
totakc(somcwhcrc)
to sctoff
fall
toìntcrrupt
totæcacross,transfcr,
translatc
tolcadup, (coIl)lct
(s. o. )down
tosuspcct
toconfìrm
ìndccd
calm,latc,dcccascd
to0y
tovìsìt(aplacc)
rcsolutìon,dccrcc
swcat
stay
prclìmìnary,prìor
to wæ (s. o. aboutsth)
toprcparc
fìxcdly
cxtcnt,cxpansc
durìng
nomplósusì, gplosóu, dplósuav
oc1anosú1s p
o1nccý, oincccms, pastoincc,
o1nccná, o1nocú1s ì
o1npasn�æcs, o1npásu1sc� p
ncpcõú1s p
ncpcsoxý, ncpcsóqum s,
ncpcscc1ú p
noqsoxý, noqsóqum s, noqscc1n
p, noqsopú1s u1óru tosumup
no p
noq1scppú1s p
noncuý, nonc1úm s, nc1ó1s
noccmý, nocc1úm s, noccmáis
prsgs no1ý
npcpynpcpú1s p
npuro1ósnæ, npuro1ósum s,
npuro1ásnusa1s ì
cmo1pó1s npúc1ansno na +a
to starcat
toìnvcstìgatc, undcrstand pasoõpá1sc� p
varìcty
todcvclop,dcsìgn, paspaõóia1s p
cultìvatc
(+d+ìnDtopcrmìt(s. o. paspcmú1s p
todosth), (+a)solvc
tocxamìnc,mæcout paccmo1pu, paccmó1pum s,
paccmá1pusa1s ì
totcar psy, pscms, pastpsan, psaná,
rclìgìon
rclatìvc
toknockdown,
confusc, whìp, whìsk
toroll(up),tum
psáno, no- p
csopáuusa1s ì, Oná cscpnýna
nanóso Shc tumcd lcn
3332. csop1s ì+a
3333. cxamóüxa
3334. coscpmónc1sosanuc
3335. coxpósumc
333G. cnnoms
3337. cypsx m/f
333&. cymcc1sýæmuü
3339. 1onmuná
334O. ysnpá1s p (coIl)+a
334l . ýxun
3342. ycápsõa
3343. ycncsá1s ì+ìnf
3344. xnóna1s ì+ìnst
3345. xpanú1s ì+a
334G. mmxa
3347. ucnyxá
334&. xsnsìü
3349. õpcsnó
335O. õypú1s ì+a
335 l . sspsìxá1s ì
3352. supnc1scx ì
3353. sxnap
3354. sospac1á1s ì
3355. socnu1á1s p+a
335G. socc1anosú1s p+a
3357. spómcnno
335&. ssìpcnu1s p+a
3359. ssìsos
33GO. ssincs1u/ssincs1s
p us +g
33Gl . ssì1ácxusa1s 1
+aus +g
33G2. roposóü
33G3. ro1ósnoc1s f
33G4. ponycxá1s ì+ax +d
33G5. poc1ýnnsìü
33GG. xápxo
33G7. sapýma1s p+a
33G&. sanpóc
33G9. uspancxá
totakc (s. o. somcwhcrc), csoxý, csópums, cscc1ú p
tæc away, brìng
togcthcr
bcnch
ìmprovcmcnt
trcasurc
complctcly
¡udgc,rcfcrcc
cxìstìng
thìckncss
to see
suppcr
counuycstatc
tohavctìmcto
tobang,slap,clap
tokccp,storc
cup
nonscnsc
obvìous, ovcrt
log, bcam
towakc
tosìgh
tobcvìsìblc
contrìbutìon
togrow
tobrìngup,cducatc
torcstorc
tcmporarìly
toassìgn,allot, pìckout
summons, challcngc
to clìmbout(oD
todragout,pullout
(from)
ycarly
rcadìncss
toadmìt(s. o. to), allow,
assumc
acccssìblc
hotly,ìt' s hot
tothìnkup,plan
offìcìalrcqucst
fromadìstancc
gplcxamccx
cnnoms u pápom vcryfrcqucntly
nomplcýpsu, gplcypóü, dpl
cýpsxm
supá1s
gplycápcõ andycápsõ
ycró1s p
xnónny1s p
gpluámcx
nomplõpcsna, gplõpcscu
õyxý, õýpums, pas- p
sspoxný1s p
supncc1cx
sospac1ú p
socnú1sìsa 1s 1
socc1auosnæ, socc1anósum s,
socc1auásnnsa1s
ssìpcnx1s ì
ssincsy, ssìncscms, pastssincs,
ssincsna, ssi:ìcsá 1s ì
ssì1aìuu1s p
ponyc1ú1s p
sapýmsisa 1s
1 21
MHTepeCOBSTbCJ
3370. un1cpccosá1scx ì+ìnst tobcìntcrcstcdìn
337 l . xa�p framc,cadrc
xá�psi staff,pcrsonncl
3372. xaxosóü (offìcìalstylc) whìch
3373. xusá1s ì+ìnst tonod
3374. xu1áücxuü
3375. xopm
337G. xpacúso
3377. xposássìü
337&. xpsimxa
3379. xýma1s ì+a
33&0. nanú1scx p+g
33& l . napymónuc
33&2. ncncrxó
33&3. ncc1úcs
33&4. nu1s f
33&5. noucsá1s
33&G. npásc1scnnsiü
33&7. oõmánsisa1s ì+a
33&&. oõ±c�uncnnsìü
33&9. oxpáuna
3390. onucánuc
339 l . ocmá1pusa1s ì+a
3392. oc1anósxa
3393. oucsúpnsìü
3394. óucpx
3395. na1pón
339G. nóncnx
3397. nncu
339&. nnócxnü
3399. nnó1uo
3400. nopsán
340l . no�ucpxný1s p+a
3402. nopsimá1scx ì(coll)
3403. noóc1s p
3404. nomó�a
1 22
Chìncsc
foddcr
bcautìfully,attractìvcly
bloody
lìd
tocat
todrìnkonc' s ñll,
gctdrunk
vìolatìon,offcncc
(ìt' s)notcasy
torush
thrcad
to spcnd thcnìght
moral
todcccìvc
unìtcd
outskìrts
dcscrìptìon
tolookround,ìnspcct
stop
obvìous
cssay,study
cartrìdgc
pcnsìon
captìvìty
0at
tìghtly
ccllar, bascmcnt
toundcrlìnc,cmphasìzc
torìsc,clìmb
tocatalìttlc
halfaycar
un1cpccýæcs, un1cpccýcmscx,
sa- p
= xo1ópsìü/xaxóü
xuuný1s p
gplxpsìmcx
no-/c- p
nansucs, nanscmscx, past
nanúncx, nanunács,
nanusá 1scx ì
nccýcs, ncccmscx, pastncccx,
Hccnács, no- p
oõmaný1s p
Oõ±cpuncnnsìc Háuuu Unìtcd
Natìons
ocmo1pó1s p
gpIoc1anósox, õcs oc1anósxu
wìthoutstoppìng
na nóncuu rctìrcd
prS gs nncný
nopucpxusa1s
= nopnumá1scx, nopnx1scx p
noóm, noóms, noóc1, nocpúm,
nocpú1c, nocpx1, pastnoón,
noóna, cc1s ì
g nonyróqa
34O5. noucc1ú p+a
34OG. nocnó�osa1s p+d
34O7. npuuá1scx ì sa +a
34O&. npucýmuü +d
34O9. npu1óm
34lO. npourpá1s p+a
34l l . npogcccuonánsusiü
34l 2. paccuu1á1s p+a
34l 3. pac1ópxuuo
34l4. pcxnáma
34l 5. pyxoso�ámuü
34l G. cxcus p +a
34l 7. cxamsø
34l &. cxýuusìü
34l 9. cuúsy
342O. coõccó�uux
342l . coõóp
3422. cnúuxa
3423. cnpx1a1scx p
3424. c1ýxuy1s p+a
3425. 1oponnúso
342G. 1pcsóxu1s ì+a
3427. yõú1siü
342&. xy�óü
3429. upcsssmáüusìü
3430. marný1s p
343 l . aggcx1úsuoc1s
3432. áxoõsì
3433. spoc1s f
3434. anóx
3435. õánx
343G. õccnoxóüc1so
3437. õccnopø�(o)x
343&. õnus +g
3439. õýpsìü
344O. sann1s ì +a
tocarry
tofollow
tostarton,gctdownto
ìnhcrcnt(ìn)
bcsìdcs, ìnaddìtìon
tolosc(gamcctc)
profcssìonal(ad¡)
tocalculatc
ìnbcwìldcrmcnt
advcrtìscmcnt
lcadìng,guìdìng
tobum
bcnch
borìng
frombclow
ìntcrlocutor,thcpcrson
oncìstalkìngto
cathcdral
back (ofchaìrctc. )
tohìdc
toknock,bang
hastìly
toalæm,dìsturb
kìllcd
thìn,bad
cxtrcmc,cxccptìonal
totakcastcp
cffcctìvcncss, cffìcìcncy
allcgcdly
ragc
avcnuc
bath-housc
agìtatìon,anxìcty
dìsordcr,mcss
ncar
grcyìsh-brown
totopplc,hcapup
aanMTb
nouccý, noucccms, pastnoucc,
nouccná, ucc1ú ì
nocnó�yu, nocnópycms,
cnó�osa1s ì
npumýcs, npúmcmscx, past
npuuxncs, npuuxnács,
npuuumá1scx ì
npoúrpsìsa1s
paccuú1sisa1s ì, uc paccuu1á1s
tomìscalculatc,mìs¡udgc
coxrý, coxxcms, coxrý1, past
cxcr, coxrná, cxurá1s ì
gplcxamóü
gplcnúuox
cnpxuycs, cnpxucmscx,
npá1a 1scx ì
c1ýxa1s ì
sc- p, no- p
ua xy�óü xouóu ìfthcworst
comcs tothcworst
m ará1s ì
õýpsiü mc�só�s brownbcar
sam, sánums, no-/c- p
1 23
BeAeHMe
344l . scqóuuc
só�cuuc
3442. scnnucc1scuusiü
3443. sspýma1s p(colÌ)+ìnf
3444. smctiiá1cnsc1so s +a
3445. só�usiü
344G. sosspa�óuuc
3447. scnsixusa1s 1
344&. rpuõ
3449. rycs m
345O. pcsx1siü
345 l . porápsisa1scx
3452. c�á
3453. xcc1óxo
3454. xnsó1usiü
3455. saõac1ósxa
345G. sauu1cpccosá1s p+a
3457. sám(o)x
sam(ó)x
345&. sa 1sin(o)x
3459. upcán
34GO. xos(c)p
34G l . xonoccá:ìsusiü
34G2. xyqá-1o
34G3. moms f
34G4. uaúsusiü
34G5. uanóso
34GG. ucsópomsiü
34G7. ucypóõuo
34G&. oõmáu
34G9. oõcyxpá 1s ì+a
347O. oõxo�ú1scx ì
347 l . oõxsá1s p+a+ìnf
3472. opcpxá1s p+a
3473. ocsoóuuc
3474. nóuuc
3475. ncpcxú1s p+a
347G. ncuá1a1s ì+a
1 24
conductìng,conduct
authorìty,control
ma¡cstìc
todccìdcsuddcnly noì
ìntcrfcrcncc(ìn)
watcr(ad¡)
rctum
to0arcup
mushroom
goosc
nìnth
togucss
food
cruclly
anìmal (ad¡)
strikc (byworkcrs)
to intcrcst
castlc
lock
backofthchcad
ìdcal
carpct
colossal
somcwhcrc
powcr,mìght
naìvc
tothclcft
unknown
uncomfortably,
awkwædly,ìt' s
awkwæd
dcccìt, dcccptìon
to dìscuss
scnsixuy1s p
gsgrpuõá
nomplrýcu, gplrycóü
qoraqá1scx p
gplsaõac1ósox
sauu1cpccýc1, uu1cpccosá1s
oõcyqú1s p
tomanagc,trcat, tumout oõxoxýcs, oõxóqutIiscx,
oõoü1úcs p
tooblìgcs. o. todo sth
to obtaìn, gaìn
assìmìlatìon,mastcry
sìngìng
tolìvcthrough,
cxpcrìcncc, outlìvc
toprìnt
oõxxý, oõxxcuis, oõxssisa1s
opcpxý, oqópxums,
opópxusa 1s ì , opcpxá 1s
noõóqy tobcvìctorìous
ncpcxusý, ncpcxuscms, past
ncpcxún, ncpcxu:iá,
ncpcxúno, ncpcxusá 1s ì
ua- p
3477. ncmxóm
347&. nnan�posanuc
3479. nósap
34&O. nopóna 1s p (coll)
uuucró nc
nopónacms
34& l . rìosnánuc
34&2. nonc1
34&3. nocnóqc1suc
34&4. npuõnusú1cnsno
34&5. npuroqú1scx p
34&G. ìipuxpsì1s p+a
34&7. nporná1s p +a
34&&. npocscmónuc
34&9. npóunoc1s f
349O. rìpoxsnø1scx
349l . nyc1sìnnsìü
3492. pána
3493. paccnpámusa1s ì+a
3494. pxposóü mad¡
3495. csuqó1cnsc1sosa1s ì
o +pr
349G. cncnóü
3497. 1páx1op
349&. m1aõ
3499. õop1
35OO. ucx
35Ol . nopópa
35O2. rcpmáncxuü
35O3. ópran
opráu
35O4. naõopa1ópux
35O5. xasáx
35OG. mc1ám
MeTinn
onfoot
plannìng
cook
todo
ìtcan' tbchclpcd
knowlcdgc,cognìtìon
0ìght
conscqucncc
approxìmatcly
tocomcìnuscful
toscrccn, shcltcr
todrìvcaway, banìsh,
throwout
cducatìon, cnlìghtcnmcnt
stabìlìty, solìdìty,
durabìlìty
nomplnosapá
npuroxýcs, npuroqúmscx
npuxpóæ, ìipuxpócms,
ìipuxpsìsá1s ì
nporonæ, nporónums, past
nporuán, npornaná,
nporuáno, nporonø1s ì
to show ìtsclf,bcrcvcalcd npoxsnøc1cx, npoxsú1scx p
dcscrt(ad|), dcscrtcd
wound
toqucstìon
ordìnary,rankandfìlc,
(asnoun)prìvatc
soldìcr
paccnpocú1s p
toshow,bccvìdcncc(oD csupó1cnsc1syc1
blìnd
tractor
staff(mìl), HQ nompl m1aõsì
sìdc(ofashìp) prsg ua õop1ý, nompl õop1á, ua
õop1ý onboard(shìporplanc)
scctìonoffactory,shop prsgs uóxc or s ucxý, nompl
kìnd, typc,brccd, rock
,gcologìcal)
Gcrmanìc
organ(bìol), polìtìcal
organ(musìcalìnstrumcnt)
laboratory
uóxu or ucxá
Cossack gsgxasaxá, nomplxasaxn (but
Tolstoì ' s «Kasáxu»)
mctal
1 25
npM66p
35O7. npuõóp
35O&. oõpaõó1xa
35O9. sú�umsiü
35 l O. axcnnya1áuux
35 l l . xonónna
35 l 2. psiõáx
35 l 3. npoussó�c1scnnsiü
35 l 4. nonuuóücxuü
35 l 5. sasocsánuc
35 l G. õpura�úp
35 l 7. noxasá1eJ m
35 l &. uacosóü
35 l 9. ceyra 1cns m
352O. cnsiiiInsiü
352 l . cpóuno
3522. cc6pa
3523. c1ápux
3524. c1onxnosónuc
3525. c1ynónsxa
352G. cýpno
3527. 1cp�1scx i
352&. ysncuónuc
3529. ypusncnno
353O. ýmc1scnnsiü
353 l . ynuu1oxá1s i +a
3532. yuóc1s p +a
3533. uóü-1o
3534. �ma
3535. õcr
353G. õccnoxóu1s i +a
3537. õeccmóp1nsiü
35 3&. sccónsc
3539. ssopsá1s p +a
354O. su1púna
354l . snýuxa
3542. snymá1s i +a +d
3543. sosõyxpá1s i +a
1 26
piece of apparatus,
gadget, instument
treatment, processing
visible, evident
exploitation
column
fisherman
production (adj )
police (adj); (adj used
as noun) policeman
conquest
brigade leader; foreman
index, indicator
hour (adj); watch, clock
(adj); (as noun) sentry
listener
audible
urgently
quarrel
stage (of development)
collision, clash
step
vessel, craft
to get lost; lose one' s
head
enthusiasm; hobby
with surprise
mental, intellectual
to destroy
to take into account
someone' s
pit, hole
running; race
to worry (s. o. )
immortal
merriment
to blow up
shop-window; showcase
g pl oõpaõó1ox
g sg psiõaxá
g pl c1yrióncx
nom pl cypá, g pl cypós
1cp�æcs, 1cp�cmscx, no- p;
pac- p
ynuu1óxu1s p
yu1ý, yu1cms, past yucn, yuná,
yuú1sisa 1s i
f us�-1o, n usc-1o, pl usú-1o
pr na õcrý
o- or no- p
ssopsý, ssopscms, past ssopsán,
ssopsaná, ssopsáno,
sspsisá1s i
granddaughter g pl snýucx
to instil, inspire snymú1s p
(sth in s. o. )
to arouse sosõypú1s p
3544. sóun
3545. ssìsom1s ìus +g
354G. roppú1scx ì+ìnst
3547. rópsxo
354&. rpýc1no
3549. rýc1o
3550. poxupá1scx ì+g
355 l . poc1á1scx p+d
3552. pýpa
3553. cxcpuósuo
3554. saxónuu1scx p
3555. usmcnx1scx ì
355G. usoõpc1ónuc
3557. xa1ac1póga
355&. xoncõá1scx ì
3559. námnouxa
35G0. ncrónpa
35Gl . nc1ýuuü
35G2. mrná
35G3. mnápm uü
35G4. msìcnuis ì
35G5. naxpsì1s p+a
35GG. ncììnóxo
35G7. no:ìs m
35G&. nó1a
nó1si
35G9. oõúnsnsìü
357O. oõoü1ú p+a
357 l . oõopáuusa1scx
3572. o1óucc1scnnsìü
3573. o1óucc1so
3574. o1c1asá1s ì o1 +g
3575. omymónuc
357G. námx1nsìü
3577. nanáma m
357&. na1puo1úuccxuü
3579. ncpópnuü
35&0. ncpcpsìs
wæ ìor
tolcadout,rcmovc
tobcproudof
bìttcr(ly)
sad(ly)
thìckly, dcnscly
towaìtfor
tofall to s. o. ' s lot
ìdìot,stupìdwoman
cvcryday
tocnd
tochangc
ìnvcntìon
dìsastcr
tosway, hcsìtatc
(lìght)bulb
lcgcnd
0yìng
hazc,gloom
youngcr,¡unìor
tothìnk
tocovcr
notbad(ly)
zcro
notc(musìc,dìplomatìc)
shcctmusìc
abundant
togoround, avoìd
totumround, tumout
ofthcfathcrland,
Russìan
fathcrland
tolagbchìnd
scnsatìon,fcclìng
mcmorablc
dad
patrìotìc
front(ad¡)
brcak, ìntcrval
nepepl1 a
ssìsoxý, ssìsópum s, ssìscc1u p
ropxýcs, roppúm scx, Msì
roppúmcx póuxoü Wc'rcproud
ofourdaughtcr
poxpá 1scx p
poc1ánc1cx, poc1asá1scx ì
saxánuusa1scx
usmcnxucs, usmcnú1scx p
xo:ìóõmcs, xo:ìóõ:ìcm scx,
no- p
gpl:ìámnoucx
nc1ýuax msììus bat
naxpóæ, naxpócms,
uaxpsìsá1s ì, naxpsi1s (na)
c1on tolaythctablc
g sg nonx
oõoüpý, oõoüpcms, past
oõoìucn, oõotììná, oõxopú1s ì
oõcpný1scx p
o1c1au, o1c1acius, o1c1á1s p
= nána
1 27
nOBTOpSTbCJ
35& l . nos1ops1sc»
35&2. nopú (coll)
35&3. no�nóu
35&4. no�xsa1ú1s p +a
35&5. noxpacnó1s p
35&G. nopasú1s p +a
35&7. nocnyxú1s p +inst
35&&. npc�nonoxú1s p
35&9. npu�á1s p +a +d
3590. npuósp
359 l . npumcnú1s p +a
3592. npoõnpá1sc»
3593. npo1óc1
3594. pá�osa1sc» i +d
3595. pápoc1nsìü
359G. pasnousó1nsìü
3597. pacc1pcnø1s p +a
359&. pc�áx1op
3599. pyõú1s i +a
3G0O. c�asá1s i +a
3G0l . cnó�c1suc
3G02. cmy1ú1sc» p
3G03. cnyc1ú1s p +a
3G04. cýxo
3G05. 1c:ìcsú�cnuc
3G0G. 1cncsusuónnsìü
3G07. 1pcsóxno
3G0&. 1øxxuü
1 28
to be repeated
probably
scoundrel
to pick up, take up
to become red; blush
to strike; astonish; rout
to serve (as)
to suppose
nos1opsc1c», nos1opú1sc» p
g sg no�ncuá
no�xsauý, no�xsá1um s,
no�xsá1sìsa1s i
noxpacnóu, noxpacnócuìs,
xpacnó1s i
nopaxý, nopasúm s, nopaxá1s ì
nocnyxý, nocnýxum s,
cnyxú1s i; nocnyxú1s
npumópom to serve as an
example
npc�nonoxý, npcpnonóxum s,
npc�nonará1s i
to impart, give (sth to sth) npu�ám, npn�áms, npupác1,
npupapúm, npnpapú1c,
npupapý1, pastnpúpan,
npupaná, npúpano,
npupasá1s i
arrival
to apply
to make one' s way
through
protest
to be pleased (about)
glad, joyful
many-coloured
to execute (by shooting)
editor
to chop
to hand in, hand over;
rent, let; surrender,
give up; take (exam)
consequence; investigation
npumcnæ, npumónum s,
npumcnø1s i
npoõpá1sc» p
pápyucs, pápycmsc», oõ- p
pacc1pcnxæ, pacc1pónusa 1s
nom pl pcpax1opá
pyõm, pýõum s
cpaæ, cpacms, cpa1s p
to be embarrassed cmymýcs, cmy1úm scx,
to lower; release
drily
television (medium)
television (adj)
anxiously
heavy, serious
cmymá1sc» i
cnymý, cnýc1um s,
cnycxá1s i
MOIMTB8
3GO9. ys:ióus p+a tocarryaway,fascìnatc ys:ìcxý, ysnc

ucms, ysncxý1, past
ys::cx, ys::cx::á, ysncxá1s ì
3GlO. ypóõno comfortably,
convcnìcntly,ìt` s
convcnìcnt
3Gl l . ynocM1s ì+a
3Gl 2. yxóp
tocarry away
dcpanurc, (sa +ìnst)
carìng(for),
ynom ý, ynócum s, yncc1ú p
yxóp sa pcõcnxom carìngfora
chìld
3Gl 3. ucpxósnsiü
3Gl4. uypáx
3Gl 5. axscmnnxp
3Gl G. æusìü
3Gl 7. õccnoxóünsìü
3Gl &. õunóx::s m
3Gl 9. scpxýmxa
3G2O. ssaumoo1nom ónuc
3G2l . sóccmspccx1
3G22. spósa1scx p s +a
3G23. ssiropa
3G24. ssiuy qu1s p +a
maìntcnancc (of)
church(ad¡)
ccccntrìcpcrson,crank
copy (ofbookctc. )
young
anxìous, agìtatcd
bìnoculars
top, (colÌ) thcbosscs
ìntcrrclatìon
cìghty
tocutìnto
advantagc
toforcc, compcl
3G25. ssipaõo1a1s p+a toproducc, workout
3G2G. r:iápu1s ì+a to strokc, ìron
3G27. ropop( ó)x smalltown
3G2&. ry p(ó)x hootcr,carhom,hootìng
3G29. porosopú1scx pc +ìnst torcachagrccmcnt(wìth)
3G3O. poxnápsìsa1s ì+d torcport(tos. o. )
annoyancc
dcvìl
hot
forgottcn
gplscpxýmcK
g,d,prsocsmúqccx1u, ìnst
soccmsuqccx1sæ
spóxycs, spóxcmscx,
spcsá1scx ì
ssìuyxy, ssìuyqnms,
ssìnyxqá 1s ì
ssipaõá 1sisa1s i
r:iáxy, rnáqum s, no- p
qorosápusa1scx
ponoxú1s p
3G3 l . qocápa
3G32. psxson
3G33. xápxuü
3G34. saõsi1siü
3G35. sarápxa mystcry,rìddlc gplsarápox
3G3G. saxurá1b ì+a
3G37. sarpxsuónuc
3G3&. úcxpa
3G39. úcxpcnnc
3G4O. ucnonnónuc
3G4l . xúny1s p+a
3G42. xomióra m/f
3G43. xypá-nuõyps
3G44. mupú1scx ìc +ìnst
3G45. monú1sa
tosctfìrcto saxó

us p
pollutìon
spark
sìnccrcly
fulfìlmcnt,pcrformancc
tothrow xupá 1s
collcaguc
anywhcrc
tobcrcconcìlcdwìth no- p/npu- p
praycr
1 29
MOn'anMBbi M
3G4G. monuanússìü
3G47. mouáx
3G4&. uaõmopá1scx
3G49. uasópx
3G5O. uaxnouú1scx p
3G5 l . uamó1n1s p+a
3G52. uac1áusa1s ì ua +pr
3G53. uaciá1s p
3G54. oõc¡xusauuc
3G55. oõscpuuú1s p+a
3G5G. oõscpuuá1s ì+a
3G57. opuuáxoso
3G5&. opúuuapua1s
3G59. onacá1scx ì+g
3GGO. oprauusá1op
3GG l . noscs1ú p
3GG2. nosopáuusa1s ì+a
3GG3. nornxpsìsa1s ìua +a
3GG4. nono1óuuc
3GG5. nopaõó1a1s p
3GGG. nopasú1cnsusìü
3GG7. noc1póüxa
3GG&. no1cpnó1s p
3GG9. npcc1ýnuux
3G7O. npusó1
3G7 l . npuoõpcc1ú p
(formal)+a
3G72. npuc1yná1s ì x +d
3G73. npucý1c1sosa1s ì
3G74. npopáxa
3G75. npousuocú1s ì+a
3G7G. pasuopýììIusìü x +d
3G77. pacc1á1scx pc +ìnst
3G7&. pac1ý�uü
3G79. psá1scx ì
3G&O. có»1s ì+a
1 30
tacìtum
monk
tobcobscrvcd
upwards
tobcnddown, stoop
toplan
toìnsìst
tocomc(ofscasonsctc. )
scrvìcc
tounìtc,combìnc
tounìtc,combìnc
ìdcntìcally
clcvcn
tobcafraìdof
organìzcr
(+a)totransport, (+d)
bclucky
totum
tocastlooks at
towcl
toworkforawhìlc
astonìshìng
buìldìng
tobcpatìcnt
crìmìnal
grcctìng
toacquìrc
tostarton,gctdownto
tobcprcscnt
salc
topronouncc
ìndìffcrcnt(to)
topart(wìth/from)
growìng
(ppasopsá1sc»/no-)
totcar,burst, want
strongly(todosth)
to sow
uaxnouæcs, uaxnóuum sc»,
naxnoux1scs ì
uamóuy, uamó1um s, uamcuá1s
uac1ox1s p
uac1áuc1, uac1asá1s
oõscmux1s ì
oõscpuuxæ, oõscpuuú1s p
noscsý, noscscìIIs, past noscs,
noscsná, scsiú ì , Ham
noscsnó Wcwcrclucky
noscpuý1s p
gplnono1óucu
paõó1a1s ì
gplnoc1pócx
no1cpnm, no1ópnums,
1cpnó1s ì
npuoõpc1ý, npuoõpc1cuìs, past
npuoõpcn, npuoõpcná,
npuoõpc1á1s 1
npuc1ynú1s p
npucý1c1sym
npousnom ý, npousuócums,
npousucc1ú p
pacc1ánycs, pacc1áucuìscx,
pacc1asá1sc» ì
psycs, pscmsc», pastpsánc»,
psanács
cóm, cócms, no- p
3G& l . cnáõoc1s f
3G&2. cocpunx1scx
3G&3. 1orpá mnuü
3G&4. yõópxa
3G&5. yscpx1s ì+a
3G&G. yrapá1s p+a
3G&74 ypáunsìü
3G&&. yAýumu1s p+a
3G&9. y1scppú1s p+a
3G9O. yucõa
3G9l . xapax1cpusosá1s
ì/p+a
3G92. xosxücxuü
3G93Þ m xýpa
3G94. mýõa
3G95. as1omoõúnsnsìü
3G9G. õámn»
3G97. õórnsìü
3G9&. õcspaõó1uua
3G99. õnúsoc1s f
370. spsocm
37Ol . ssamóu +g
37O2. sopsá1scx p s +a
37O3. ssìõpa1scx pus +g
37O4. ssìpsuuy1s p+a
37O5. ssì:ìc1c1s p
37OG. ssipsa1s p+a
37O7. rsosps m
37O&. r:ìácnoc1s f
37O9. rucspó
37l O. rpysosúx
37 l l . pcxýpnsìü
37l 2. póporo
37 l 3 Þ ppýxno
37 l4. xapá
37l 5. saxo1ó1scx p+d
37 l G. spómuuü
wcakncss
tounìtc
thcn(ad¡)
tìdyìngup, harvcst
toassurc
togucss
succcssful
yscpsi, yscpxcms, ysópu1s p
yrápsìsa 1s ì
toìmprovc
toconfìrm
study,studyìng
ynyumá 1s ì
y1scpxý, y1scppúm s,
y1scpxpá 1s ì
tocharactcrìzc xapax1cpusýæ,
owncr' s, boss ' s
skìn,hìdc
furcoat
cæ(ad¡)
xapax1cpusýcms, palsoo-
towcr gplõámcu
quìck,0cctìng
uncmploymcnt
closcncss
togcthcr(asatwosomc)
ìncxchangc(for),
ìnstcad (oD
to burstìn sopsýcs, sopscmscx, past
sopsáncx, sopsanács,
spsìsá1scx ì
togctout ssìõcpycs, ssìõcpcmscx,
ssìõupá 1scx ì
to movc out, put ssìpsuuy, ssìpsuucms,
forward ssìpsurá1s ì
to0yout, takcoff
topullout
ssì::cuy, ssìnc1um s, ssìnc1á 1s ì
ssipsy, ssipscms, ssipsìsá1s ì
naìl
opcnncss
ncst
lony,truck
duty(ad¡), (asnoun)
pcrsononduty
dcarly
ìnharmony,
sìmultancously
hcat,hotwcathcr
to startto want
local,fromhcrc
gsgrsospx,nomplrsósqu, gpl - óù
nomplrncspa
gsgrpysosuxá
1 31
M306pa3MTb
37 l 7. usoõpasú1s p +a
37 l &. ncxmuú1s p+a
37 l 9. ucnýrannsiü
372O. xascnnsiü
372l . xáx-nuõyqs
3722. xap1óuìxa (coh)
3723. xpnsóü
3724. xýp1xa
3725. ma1s ì
372G. mápxa
3727. maxá1s ì+ìnst
372&. mú1nnr
3729. nanc1
373O. nanúuuc
373 l . nóxnü
3732. ncnoqancxy
3733. nciipux1noc1s l
3734. oõsnnónuc
3735. oõsnnx1s ì+as +pr
373G. oõopó1
3737. oõcqxusa1s ì+a
373&. oõsìuaü
3739. oõxsá1cnsnsìü
374O. oró ¸oho]
374l . onycxá1s ì+a
3742. o1nycxá1s ì+a
3743. o1paxónuc
3744. nóqnucs l
3745. ìioqcuu1á1s p+a
374G. ìioqunnú1s p+a+d
3747. noxuqá1s ì+a
374&. ììoxpsisá1s ì+a
3749. nonuacá
375O. nonpásu1s p+a
1 32
todcpìct
tocxcludc
lrìghtcncd
bclongìngtothcStatc
somchow,anyhow,
somctìmc(ìnthc
luturc)
potatocs
squìnt
(short)¡ackct
tolìc,tclllìcs
postagcstamp,brand,
tradcmark
to wavc
polìtìcalmcctìng
raìd, thìncoatìng
prcscncc
accrtaìn
notlaraway
unplcasantncss
accusatìon
usoõpaxý, usoõpasúius,
usoõpaxá1s
ncxnæuá1s ì
no pl
gplxýp1ox
nry, nxcius, nry1, pastnran,
maná, máno, co- p
gplmápox
mamý, mámcius, no- p/
maxný1s p
g sgnóxocro
toaccusc(s. o. olsth) oõsunxæ, oõsunxcius,
oõsunú1s p
tum,rcvolutìon, tumovcr, cmo1pú na oõopó1c PO
rcvcrsc (olpagcctc. ),
tumolphrasc
toscrvc(s. o. )
custom
compulsory
oho'
to lowcr
torclcasc
rc0cctìon
sìgnaturc
to countup,calculatc
tosubordìnatc,sub¡cct
(s. o. to s. o. orsth)
toabandon
tocovcr
hallanhour
tocorrcct
oõcnyxú1s p
onyc1ú1s p
o1ìiyc1ú1s p
noqcuú1sisa 1s
noqunnx1s ì
ìioxúny1s p
noxpsi1s p
gsgnonyuáca, nomplnonyuacsì
nonpásm o, nonpásnm s,
nonpasnx1s ì
375 l . nocc1ú1cns m
3752. npcpnpunx1s p+a
3753. npuõásu1s p+a
3754. npurosóp
3755. paspcnú1s p+a
375G. paccmcø1scx p
3757. paccyxpónuc
375&. pcc1opán
3759. cõpócu1s p+a
37GO. csónous f(coll)
37Gl . cxnáqsìsa1scx
37G2. cnsimn0
37G3. cosmóc1nsìü
37G4. cocpunø1s ì+a
37G5. coo1só1c1suc
37GG. cncì�uánsnoc1s f
37G7. cpóunsìü
37G&. c1ápoc1s f
37G9. c1pcmú1cnsno
377O. c1póünsìü
377 l . cxóma
3772. cuac1núso [cu = m]
3773. 1papuuuónnsìü
3774. 1sìcxucnó1uc
3775. ysaxácmsìü
377G. yronósnsìü
3777. yposnc1sopú1s p
377&. yc1anásnusa1s ì+a
3779. yc1ynú1s p+a+d
37&O. xapax1cpúc1uxa
37& l . m upo1á
vìsìtor
toundcrtakc
toadd
vcrdìct, scntcncc
to dìvìdc
toburstoutlaughìng
rcasonìng, argumcnt
rcstaurant
todrop, throwoff
swìnc,bastard
tobcformcd,club
togcthcr
audìblc, audìbly
¡oìnt,combìncd
tounìtc,¡oìn
accordancc
spccìalìty,profcssìon
urgcnt
oldagc
swìftly, ìmpctuously
harmonìous, wcll-
pr

portìoncd
dìagram
happìly
tradìtìonal
mìllcnnìum
rcspcctcd
crìmìnal (ad ¡)
(+a)to satìsfy, (+d)bc
ìnaccordanccwìth
to sctup,cstablìsh
to yìcld, gìvcup,ccdc
(sthto s. o. )
dcscrìptìon, rcfcrcncc
(for¡obctc. )
wìdth
WMpOTS
npcpnpumý, npcpnpúmcms,
fpastnpcpnpunxná,
npcpnpunumá1s ì
npuõásm, npuõásum s,
npuõasnø1s ì
paspcm, paspónum s,
paspcnx1s ì
paccmcæcs, paccmccmscx,
cmcø1scx ì
cõpómy, cõpócums,
cõpácsìsa1s
gplcsonouóü
cnoxú1scx p
Mnc nuucró nc cmìmno !can' t
hcaræythìng
cocpunøæ, cocpunøcms,
cocpunú1s p
s coo1só1c1suu c +ìnstìn
accordanccwìth
na c1ápoc1u nc1 ìnonc' soldagc
yposnc1sopø1s
yc1anosú1s p
yc1ynm, yc1ýnum s, yc1yná1s
nomplmupó1sì
1 33
6e3o6pa3Me
37&2. õcsoõpásuc
37&3. õccnopøpounsiü
37&4. õnarononýuuc
37&5. õpu1áncxuü
37&G. õymáxnsiü
37&7. sáxnoc1s f
37&&. sõnusú
37&9. srnøpsisa1scx ìs +a
379O. scxosóü
379 l . súpc1scx ìc +ìnst
3792. socc1anos:iónuc
3793. spyuú1s p+a
3794. sccc1opóuuuü
3795. rpom
379G. ppýxccxuü
3797. pýma
379&. xáxpa
3799. saõpá1scx ps/na +a
3&OO. sascpónuc
3&Ol . sapasá1s ì+a+d
3&02. sapcpxá1s p+a
3&O3. sapýmsisa1scx ì
o +pr/uap +ìnst
3&O4. saxmuá1s ì+a
3&O5. saxónnsiü
3&0G. sa1pá1a
3&O7. snaxómu1scx ìc +ìnst
3&O&. usõcrá1s ì+gorìnf
3&O9. ussunø1scx ì nópcp
+ìnst
3&l O. xauá1scx
3&l l . xunó1s ì
3& l 2. x:icsc1á
3&l 3. xopóõxa
3& l4. ncxápc1so
1 34
uglìncss, scandalous
dìsordcrly
wcll-bcìng
Brìtìsh
papcr(ad¡)
ìmportancc
closcby
togazcat, study
ccnturìcs-old
toscconcanothcr
rcstoratìon
tohand,handovcr
all-round,thorough
thundcr
frìcndly
thought,duma
(Russìanparlìamcnt)
thìrst
togct,clìmb(ìnto/onto)
ìnstìtutìon
to sct,assìgn(sthtos. o. )
todclay, ancst
tobccomcthoughtful
(about)
to concludc, cnclosc,
ìmprìson
lcgal
cxpcnsc
tobccomcacquaìntcd
wìth, mcct
toavoìd
toapologìzc(to)
torock,swìng
to boìl, bcboìlìng
slandcr
box
mcdìcìnc
súxycs, súpumscx, y- p
saõcpýcs, saõcpcmscx, past
saõpáncx, saõpanács,
saõupá1scx ì
ssiciucc yuóõnoc sascqónuc
(sys) ìnstìtutìonofhìghcr
cducatìon
saqaæ, saqacuis, saqá1s p;
sapasá1s sonpóc toaska
qucstìon
saqcpxý, saqópxum s,
saqópxusa 1s
saqýma1scx p
snaxóm:ucs, snaxómum scx,
no- p
usõcxá1s p
ussunømcs, ussunú1scx p
xauný1scx p
xunm, xunúm s, sc- p
gplxopóõox
3&l 5. mur
3&l G. muuosá1s ì/p
3& l 7. móppa
3&l &. mý1nsìü
3&l 9. napymáis ì+a
3&2O. ucõsìsánsìü
3&2l . uóxyqa
3&22. ucmánsìü
3&23. ncnpásunsuo
3&24. ucnpásunsnsìü
3&25. uumciá
3&2G. oõc1oá1s ì
3&27. oõmcxú1uc
3&2&. onúcsìsa1s ì+a
3&29. onpcpcnóuuc
3&3O. opá1op
3&3 l . ociopóxusìü
3&32. oipaxá1scx ì
3&33. oxpauáis ì+a
3&34. ouár
3&35. ncpcuocú1s ì+a
3&3G. noscæpy
3&37. nopnonsnsìü
3&3&. nó;cus
3&39. nopsá1s p+a
3&4O. nopyuónuc
3&4l . nocpcpú +g
3&42. noipóõosaiscx p
3&43. npcpcioxmuü
3&44. npusnóus p+a
3&45. npuuumá1scx ìsa +a
3&4G. nposanú1scx p
3&47. nponcmóc1suc
momcnt
topass, passby
snout,muzzlc, (coll)facc
turbìd, cloudcd
to dìsturb,vìolatc
unprcccdcntcd, (coll)
ìncxpcrìcnccd
thcrcìsnowhcrc
consìdcrablc
ìncorrcctly
ìncorrcct
povcrty
tobc
hostcl
todcscrìbc
dcfìnìtìon
orator, spcæcr
carcful,cautìous
tob rc0cctcd
toguard
hcarth
totransfcr,cæ yovcr,
postponc
cvcrywhcrc
undcrground(ad¡)
mìdday
totcar,brcæoff
commìssìon,crrand
ìnthcmìddlc(of)
npOMCWeCTBMe
muuým, muuýcms, Onácuoc1s
muuosána Thcdangcrhas
passcd
napýmuis p
Hóxyqa up1ú Thcrcìsnowhcrc
to go
Kax oõc1oú1 póno7 How` sit
goìng7
onucáis p
o1pasú1scx p
oxpanøæ, oxpauú1s p
gsgouará
ncpcnomý, ncpcuócum s,
ncpcucc1ú p
gnonýpux
nopsý, nopscms, fpastnopsaná,
nopsìsá1s ì,nopsá1s
o1uom óuux c xóm-uuõyps to
brcakoffrclatìonswiths. o.
no1póõyc1cx, 1póõosa1scx ì tobcncccssary
forthcomìng,ìmmincnt
toattract npusncxý, npusncucms,
npusncxýi, pastnpusncx,
npusncxná, npusncxá 1s ì
togctdown, stæworkon npuuá1scx p
tofallthrough, (coIl)faìl nposamcs, nposánum sc»,
(cxam),(coll)vanìsh nposánusa1scx ì
ìncìdcnt,occurrcncc
1 35
nycTo
3&4&. nýc1o
3&49. nyc1o1á
3&5O. pasoü1úcs p
3&5 l . pcmúmoc1s f
3&52. po�ú1s p+a
3&53. cscc1ú p+a
3&54. csoõó�no
3&55. cs»móuusiü
3&5G. cmónoc1s f
3&57. cnacá1sì+a
3&5&. cnc1s p+a
3&59. 1cxc1
3&GO. 1osápusiü
3&G l . 1ypúc1
3&G2. yõúüc1so
3&G3. yõsi1(o)x
3&G4. yrosopú1s p+a
3&G5. ynoxú1s p+a
3&GG. ynpaxnónuc
3&G7. uusunusáuu»
3&G&. unu
3&G9. mcscm1sc»
3&7O. as1óõyc
3&7 l . õcccnópno
3&72. õccc1pámusiü
3&73. õnaro�ápuoc1s f
3&74. õpæxu pl
3&75. sox�s m
3&7G. scnsimxa
3&77. ssi1cxá1s
3&7&. rná�xnü
3&79. rpýõo
3&&O. �asú1s ìna +a
3&& l . �sa�uá1siü
3&&2. �cnú1sc» ì+ìnst
1 36
(ìt' s)cmpty,cmptìly
cmptìncss
to splìtup
dctcrmìnatìon,
rcsolutcncss
togìvcbìrth
B xómna1c nýc1o Thcroomìs
cmpty
pasoüpcmc», pastpasom núcs,
pacxopú1scx ì
poxý, popúm s, fpastpopuná,
pox(p)á 1s ì
totakc (s. o. somcwhcrc), cscpý, cscpcms, pastcscn, cscná,
brìngtogcthcr, (c +g) csopú1s ì
takcdown,away
frccly
holy,sacrcd
bravcry,couragc
tosavc
tosìng
tcxt
goods(ad¡)
tourìst,hìkcr
murdcr
loss
topcrsuadc
tolay
cxcrcìsc
cìvìlìzatìon
rank
to stìr
bus
ìndìsputably
fcarlcss
gratìtudc
trouscrs
lcadcr
0ash
to0owout
smooth
coarscly
cnac1ú p
cnoæ, cnocms, nc1s
1osápusiü snax tradcmark
yrosápusa1s
ynoxý, ynóxum s,
yxnápsisa 1s ì
nomplunusi
no- p/m cscnsuý1scx p
gpl õpux
gsgsoxpx
gplscnsimcx
ssi1cus p, O1cæpa ssi1cxác1,
u1o. . . !tfollowsfromthìsthat. . .
toprcss, putprcssurcon �asm, pásum s
twcntìcth
(na +a)(pas- p)tobc ,cnæcs, pónHm sc.
dìvìdcd(ìnto) , (c +ìnst)
(no- p)sharc(wìth)
3&&3. pócxa1s (coIl)
3&&4. ppxus f(colÌ)
3&&5. saõupá1s ì+a
3&&G. sás1pax
3&&7. samcuánuc
3&&&. sóncns f
3&&9. xocuý1scx p+g
3&9O. narnxpnsìü
3&9l . narpýsxa
3&92. uápoõuoc1s f
3&93. ncpómo
3&94. ncpoc1ýnnsìü
3&95. ucsasúcumo
3&9G. ncxcnsìü
3&97. nYns m
3&9&. orpanúucnnsìü
3&99. ocmoipó1s p+a
39OO. oiscprá1s ì +a
39Ol . núso
39O2. noõcpóxsc
39O3. norynx1s p
39O4. nopánsmc (coll)
39O5. noxauá1s p
39OG. nons1ú ì
39O7. npuõcráis ìx +d
39O&. npo1úsnsìü
39O9. nymúc1sìü
39l O. nsimnsìü
39l l . pasõú1sìü
39l 2. cõóxy
39l 3. csanú1scxp
39l4. cumná1ux x+d
39l 5. cxásounsìü
39l G. cnáõo
39l 7. cnápxo
39l &. cnpascµnúso
39l 9. c1onxuý1scx pc +ìnst
392O. c1opónnux
392 l . 1unúunsiü
3922. 1onxný1s p+a
(ìndìcatìngrcportcd
spccch) ' hcsaìd' , ' thcy
saìd' ctc.
rubbìsh
TOnKHYTb
On, pócxa1s, )cuúncx !hcard
hc' dgotmarrìcd
totakc holdof, takc away saõpá1s p
brcakfast
rcmark
grccncry
totouch
clcar, graphìc
load, workload
ncccssìty, nccd
not(for)long
ìnacccssìblc
ìndcpcndcntly
unclcar
zcro
lìmìtcd
tocxamìnc,lookround
(sth)
torc¡cct
bccr
coast
totakcawalk
alìttlcfurthcr
torock, swìng
tocrawl
torunto,rcsortto
dìsgustìng
0uffy,downy
luxurìant
brokcn
fromthc sìdc
tofalldown
lìkìng(fors. o. )
faìry-talc(ad¡)
wcakly
swcctly
¡ustly,faìrly,corrcctly
tocollìdcwìth
supportcr
typìcal
topush
xacá1sc»
gsgnynø
ocmo1pu, ocmó1pum s;
ocmá1pusa1s
o1sópruy1s p
nory nxu; ry nx1s
xauá1s ì
nonsý, nonscms, pastnons,
nonsná; no- p
npuõcxáis; npuõóruy1s p
csánumsc»,
sanú1scxì/csánusa1sc»ì
c1ánxusa1sc»
1onxa1s
1 37
TOHYTb
3923. TOHYTh
3924. TpaMBaH
3925. TpoTyap
392G. ysneKaThcj i +inst
3927. yso,HTh i +a OT +g
392&. yKpermTh i +a
3929. xop
393O. qerBepo
393 l . qlCTOTa
3932. 6oc6i
3933. BepTeTh i
3934. B30HTH p Ha +a
3935. BMeiiHBa ThCj i s +a
393G. BOJhHhiH
3937. BOpOTHHK
393&. Bhi,YMKa
3939. BhiCJyiia Th p +a
394O. BhiCTaBHTh p +a
394l . rpycTh f
3942. ,aBaThCj i +d
3943. .aTa
3944. ,HIJOMaT
3945. e,HHCTBeHHO
394G. )aTh i +a
)aTh i +a
3947. )YJHK
394&. 3aBTpaliHHH
3949. 3BeHeTh i
395O. :rpyrKa
395 l . H3JO)HTh p +a
3952. H3MeHsTh i
3953. :crpaBHTh p +a
3954. Kace [ fe] n indecl
3955. Kama
395G. KOJJeKTHBHhiH
1 38
to sink; drown
tram, streetcar
pavement, sidewalk
to be keen on
to lead away
to strengthen
chorus; choir
four, foursome
cleanliness; purity
barefoot
to twirl
to ascend
to interfere (in)
free
collar
invention; fabrication, lie
to hear (s. o. ) out
to display, put forward
sadness
to b given; come easily
(to s. o. ), be leat
easily
date
diplomat; attache-case
only
to squeeze
to harvest
petty thief; cheat
tomorow' s
to ring; ( +inst) jingle
toy
to set out, expound
(+a) to change, alter;
(+d) betray
to correct
cafe
kasha (porridge made of
buckwheat, semolina
or oatmeal)
collective
ToHy, TOHeiih; no-/y- p
ysneqhcj p
yso)y, yso,HIIh; yBecrH p
yKpenJ}I; yKpenHTh p
nom pl xop:1
Y HHX qeTsepo .eTei They have
four children
Bepqy, BepTHIIh; no- p
B3oi,y, B3oi,eiih, past B3oiieJ,
B30IIJa; BCXO,HTh i/
BOCXO,HTh i
BMeiia ThCj p
g sg BOpOTHHKa
g pl Bhi,YMOK
BhiCJYIIHBaTh i
BhiCTaBJI, BhiCTaBHIIh;
BhiCTaBJRTh i
.aeTcg; .a Thcg p
)My, )Meiih; C- p
)Hy, )Heiih; C- p
3BeHI, 3BeHHIIh; 3a- p
g pl :rpyiieK
H3JO)y, H3JO)HIIh; H3Jara Th
H3MeH}I; H3MeHHTh p
HCnpaBJI, HCnpaBHIIh;
Hcnpasn}rh i
3957. xon1ópa
395&. mapmpý1
3959. morýmcc1so
39GO. napóna1s p +g
39Gl . napýxy
39G2. ncsúpannsìü
39G3. ncssìcóxuü
39G4. ncpoc1á1ounsìü
39G5. ncsnauú1cnsnsìü
39GG. ncoõsìunsìü
39G7. ncnopsúxno
39G&. nópsnsìü
39G9. nuuý1s (coll)
397O. nóxxa
397 l . oõncruú1s p +a
3972. oõopsá1s p +a
3973. oõpaõá1sìsa1s i +a
3974. óõyss f
3975. oxupánuc
397G. onópa
3977. o1pó:ìsno
397&. o1oõpá1s p +a
3979. o1opsá1scx p o1 +g
39&O. o1puuá1cnsnsìü
398 1 . o1uáxnnsìü
39&2. ouy1ú1scx p
39&3. nóccnxa
39&4. noõónsmc
39&5. noõsì1s p
39&G. nopcxasá1s p +a
39&7. nocmó1s p +inf
3988. nocosó1osa1scx p
c +inst
office
route
power, might
to make; ( coll) to do
outside
unprecedented
low, short
insufficient
insignifcant
unusual
motionlessly, still
nervous
not in the least
leg; stem (of wineglass,
mushroom)
to lighten
to tear off; interrupt
to process, work on
footwear
waiting; expectation
support
separately
to take away; select
to be tom off, break
away
negative
desperate
to find oneself
song
a bit more
to stay for a while
to prompt, suggest
to dae
to consult (s. o. )
39&9. npc1ónsux claim
npoexaTb
napóna1s rnýnoc1cü to do a lot
of stupid things
g pl nóxcx
oõncruá1s i
oõopsý, oõopscms, f past
oõopsaná, oõpsìsá1s
oõpaõó1a1s p
no pl
o1õcpý, o1õcpcms, f past
o1oõpaná, o1õupá1s i
o1opsýcs, o1opscmscx, past
o1opsáncx, o1opsanács;
o1psìsá 1scx i
no 1 st pers sg, ouý1umscx,
no i
g pl nóccnox
noõý ,y, noõý pcms, past nóõsìn,
noõsìná, nóõsìno, õsì1s
nopcxaxý, nopcxáxcms;
nopcxássìsa 1s i
nocmóu, nocmócms, cmc1s i
nocosó1yucs, cosó1osa1scx i
399O. npuxássìsa1s i +d +inf to order s. o. to do sth npuxasá1s p
3991 . npoóxa1s p to drive through or past npoópy, npoópcms, npocs»á1s
1 39
pa3B8CTM
3992. pa3BeCTH p +a
3993. passú1s p +a
3994. paspýìuu1s p +a
3995. paccmo1pónuc
399G. pesó1s i
3997. pcxomcnposá1s i/p +a
399&. pucx
3999. pýxonucs f
40O. pyunóü
4OOl . páma
4OO2. caxá 1s i +a
4OO3. cpasá1sc�
404. cxpsì1siü
4OO5. cornácuc
4OOG. coü1úcs p
to separate
to develop
to destroy, ruin
examination, scrutiny
to roar, howl
to recommend
risk
manuscript
hand (adj); tame
frame
to seat; plant
to surender, give up
hidden
agreement
to meet
4OO7. cónnsììuxo (dim) sun
4OO&. c1áusa1scx i c +inst to collide (with)
4OO9. c1pa,anue
4Ol O. cxópc1so
4Ol l . csì1sìü
4Ol 2. y6epú1ensno
4Ol 3. y6e),a 1sc� i a +pr
4OI4. y6úüua m/f
4Ol 5. ypcpxá1sc� p
4Ol G. yxpenú1s p +a
4Ol 7. ynec1ú p +a
4Ol &. ynpømo
4Ol 9. ycnýra
4O2O. xpaM
4O2 l . uác1sìü
4O22. xüuó
4O23. õnæpo
4O24. scpo�1noc1s f
4O25. sc1cp(ó)x
4O2G. 1py,�muücx
(participle)
4O27. mcnópux
1 40
suffering
similarity
replete, full
convincingly, earestly
to convince os
murderer
to stand firm; restrain
os
to strengthen
to carry away
stubborly
service, favour
temple, church
frequent
egg
dish, course (of meal)
probability
breeze
labouring
melody
passcpý, passcpcms, past
passcn, passená; passopú1s
pasossæ, pasosscms, past
passún, passu¬á, passúno,
passusá1s i
paspyìuá1s i
pcsý, pcscìus, sa- p
pcxomcnpýu
nocapú1s p
cpaæcs, cpacmscx; c,a 1scx p
coüpcmc�, past coìunúcs,
cxopú1sc� i
c1onxný1scx p
short forms csì1, csì1á, csì1sì
y6epú1sc� p
y pcpxýcs, y pópxumscx;
y ,ep)HBa 1sc� i
yxpcnnæ, yxpcnúms,
yxpcnnø1s i
ynccý, yncccìIìs, past yncc,
ynccná, ynocú1s i
nom pl xüua, g pl øúu, d pl �üuau
no sccü scpo�1noc1u in all
probability
Tpy,�:Hec� the working people
4O2&. nocáqxa
4O29. cáno
4O3O. yc1póu1sc» p
4O3 l . xúmu»
4O32. ssr1s i
4O33. camoc1ox1cnsnoc1s f
4O34. c1apuu( ó)x
4O35. 1cnpónuu»
4O3G. sac1óü
4O37. æõunóü
4O3&. aqmunuc1pa 1úsnsrü
4O39. repqaTKa
4O4O. paspýmsc
4O4l . õonsrucsúx
4O42. xosxüc1scnnsrü
4O43. xumúuccxuü
4O4. 1aõnúua
4O45. garIrúc1
4O4G. nccnóü
4O47. mc1amúuccxuü
4O4&. pcsóps
4O49. sun1ósxa
4O50. á1om
4O5 l . xonc1pýxuu»
4O52. cosxós
4O53. opranúuccxuü
4O54. ma1ópu»
4O55. gynpámcn1
4O5G. uac1úua
4O57. ucp1cx
4O5&. c1poónuc
4O59. csrpsc
4OGO. rsápqux
4OGl . naxó1
4OG2. nuc1onó1
4OG3. couuanuc1úuccxuü
40G4. o1pxp
boarding (of plane etc. );
landing; planting
fat, lad
to make arangements;
settle down; get a job
chemistry
to howl
independence
(little) old man
tendency
stagnation
jubilee, anniversary
administrative
g�ove (with fingers)
meditation, thought
Bolshevik
economic
chemical
table (of figures)
Fascist
forest (adj); forestry (adj)
metallic
reserve
rife
atom
construction
state farm, sovkhoz
organic
matter
foundation
small part; particle
technical drawing
construction
raw material(s)
Guards
packet; bag (paper or
plastic)
pistol
socialist
detachment (organized
group of soldiers or
workers)
g pl nocápox
sóìo, sócms; sa- p
g pl repqaToK
umó1s a pe3epae to have in
reserve; axonomúuccxuc
pcsópssr economic reserves
g pl sun1ósox
g sg ucp1cxá
no pl
1 41
nany6a
4OG5. un yõa
4OGG. ap1unópux
4OG7. oõ±cpunónuc
4OG&. øpcpnsìü
4OG9. õypxyásnsìü
4O7O. nap1usán
4O7 l . icxnonorúuccxuü
4O72. qúsuxa
4O73. naýuno-uccnóposa-
1cmcxuü
4O74. rcónor
4O75. pposá npl
4O7G. u1ansáncxuü
4O77. pux1a1ýpa
4O7&. mamúnnsìü
4O79. passópuux
4O&O. axapcmúuccxuü
4O& l . o1xasá1s p+d s +pr
4O&2. có1xa
4O&3. cmcná1scx ì
4O&4. cóscc1no +d
4O&5. conóma
4O&G. conópnux
4O&7. 1axosóü
4O&&. 1cncrpág
4O&9. gopmuposánuc
4O9O. ìopupúuccxuü
4O9 l . õánxa
4O92. asuáuux
4O93. ax1yánsnsìü
4O94. apuc1oxpá1ux
4O95. õápxa
4O9G. õa1ansón
4O97. õamxá (vcrycoh)
4O9&. õora1sìps m
4O99. õo1ún(o)x
4l OO. sarónuux
4l Ol . npomcxý1(o)x
4l O2. õc1ón
1 42
dcck(ofashìp)
artìllcry
unìon,assocìatìon
nuclcar
bourgcoìs
partìsan
tcchnologìcal
physìcs
scìcntìfìc-rcscarch(ad¡)
gcologìst
fìrcwood
!talìan(ad¡)
dìctatorshìp
machìnc (ad¡)
naýuno-uccnóposa1cmcxuü
unc1u1ý1 (HMH) rcscarch
ìnstìtutc
gpl ppos
sccrctagcnt, scout,prospcctor
acadcmìc
torcfusc(s. o. sth)
nct, strìng-bag
tobcrcplaccd
ashamcd
straw
rìval
such
tclcgraph
formatìon
lcgal, law (ad¡)
¡ar,can
avìatìon
topìcal
arìstocracy
bargc
battalìon
hcad
bogatr, hcro
(low)boot
small wagon, coach
ìntcrval, spacc,gap
concrctc
o1xaxý, o1xáxcms,
o1xássìsa 1s ì
gplcó1ox
cmcnøc1cx, cmcnúiscx p
Emý õsìno cóscc1no Hcwas
ashamcd
xax 1axosóü as such
g plõánox, õánxa núsa canof
bccr
nogpl
gsgõora1sìpø
gpl õo1únox
npomcxýiox spómcnu pcrìodof
tìmc
4lO3. ropømuü
4l O4. punnóm
4l O5. xonc1u1ýuux
4l OG. nuc1sá
4l O7. mcps f
4lO&. nó1y (coll)+g
4l O9. oõsìxnoscnno
4l lO. npósonoxa
4l l l . ny1cmcc1scnnux
4l l 2. çýnxuux
4l l 3. arón1c1so
4l l4. õynssáp
4l l 5. rásossìü
4l l G. uspá1cm m
4l l 7. xaõsì (coll)
4l l &. xnónxa
4l l 9. xýpuua
4l 2O. só1ouxa
4l 2l . ssaumopcüc1suc
4l 22. sssonnósanno
4l 23. sspox
4l 24. snáxnsìü
4l 25. sosú1scx ìc +ìnst
4l 2G. o1sopú1s ì +a
4l 27. snno1nýæ (x)
4l 2&. scmá1pusa1scx ìs +a
4l 29. scøuccxu
4l 3O. ssìpsurá1s ì+a
4l 3 l . ssìpaõá 1sìsa 1s ì+a
4l 32. rnas(ó)x
4l 33. ronósxa
4l 34. rpamm
4l 35. rpans f
4l 3G. pap
4l 37. punnoma1úuccxuü
4l 3&. puc1ánuux
4l 39. poscpx1s ì+d
4l 4O. poncxóü
4l 4l . ppáma
4l 42. xcnúx
4l 43. xunóü
bumìng(ad¡)
dìploma,dcgrcc
constìtutìon
folìagc
coppcr
thcrcìsn` t/arcn` t
(= nc1)
usually
wìrc
travcllcr
functìon
agcncy
avcnuc
gas(ad¡)
publìshcr
ìf
button,knob,drawìng-
pìn
hcn
twìg, sprìg
ìntcractìon
anxìously
sìgh
damp
to fìddlc (wìth)
totakcasìdc
closcup (to)
tolookclosclyat
ìncvcrywaypossìblc
tomovcout,putforward
toproducc, workout
smallcyc, pccpholc
smallhcad
gram(mc)
bordcr,vcrgc,facct,cdgc
gìft
dìplomatìc
dìstancc
touust(s. o. )
(ofthcrìvcr)Don
drama
ñancc
dwcllìng (ad¡),
rcsìdcntìal
>Mn6M
xomuax npósonoxa bæbcdwìrc
rásosax nnu1á gas stovc
gplxnónox
nomplxýpsì, gplxyp
gplsó1oucx
soxýcs, sósumscx
o1soxý, o1sópums, o1scc1ú p
ssìpsuny1s p
ssìpaõo1a1s p
gplronósox
gplrpammos or(colI)rpámm
nomplpapsì
poscpøæ, poscpøcms,
poscpu1s p
gsgxcnuxá
xunáx nnómaps lìvìngspacc,
accommodatìon
1 43
3aaepHjTb
4l 44. sascpnýis p
4l 4G. sanna1úis psa +a
4l 47. sanpcmáis ì
4l4&. sacqxúis p+a
4l 49. saixnýis p
4l 5O. sscsqouxa
4l 5 l . u�conornuccxuü
4l 52. ussunúiscx p
4l 53. un�ýcipux
4l 54. unc1pýxuux
4l 55. xapsópa
4l 5G. xnxss m
4l 57. xosm
4l 5&. xoman�úpcxuü
4l 59. xónxypc
4l GO. xoi
4l Gl . nuxsupúposa1s ì/p
4l G2. mcipó ìndccl
4l G3. mpámop
4l G4. mýxcciscnnsìü
4l G5. nascpnxxá
4l GG. na�ómo
4l G7. nacmómnuso
4l G&. nácsìns f
4l G9. na uánsnsìü
4l 7O. nó�pa pl
4l 72. nxnø
4l 73. oõnapýxusais ì+a
4l 7 4. oõnapýxuiscø p
4l 75. oõyuónuc +d
4l 7G. oõxo�ú1s ì+a
4l 77. onos�á is pna +a
4l 7&. opocúicnsnsìü
4l 79. o1nuuá1s ì +a
4l &O. nácnopi
1 44
(+a) towrap, (sa+a)
tum (acomcr)
(as noun)prìsoncr,
convìct
topay(for)
toforbìd
tomcrìt,to achìcvc
bymcrìt
totìghtcn
smallstæ, astcrìsk
ìdcologìcal
toapologìzc
ìndustry
ìnstructìons
carccr
prìncc
scoop, ladlc
commandcr` s
compctìtìon
tomcat
tolìquìdatc
mctro,undcrground
marblc
manly, couragcous
forsurc, safcly,wìthout
takìngrìsks
foralongtìmc
mockìngly,
sarcastìcally
cmbankmcnt
ìnìtìal,prìmary
dcpths,bowcls(of
thccarth)
(ìt ` s)unplcasant,
unplcasantly
nursc
todìscovcr
tobcrcvcalcd
tcachìng(ofsth),
traìnìng(ìnsth)
togoround, avoìd
tobclatc(for)
ìrrìgatìon(ad¡)
todìstìnguìsh
passport
sasopáuusa1s ì, Oná sascpnýna
sa ýron Shctumcdthc comcr
sanna uý, sannáiums, nnaiúis
sanpciúis p
sacnyxý, sacnýxums,
sacnýxusa1s ì+g
saixný, sa1xncms, sa1xrusa1s ì
gplsscsqoucx
ussunxiscx
nompIxnxssx
gsgxosmá
gsgxoiá
nuxsupúpyu
gplncqp
gpl nxns
oõnapýxuis p
oõnapýxusaiscx ì
oõyuónuc rpámoic tcachìngof
lìtcracy
oõxoxý, oõxóqums, oõoüiú p
onáspsìsa 1s p
oinuuúis p
nompI nacnopiá
4l & l . náuxa
4l &2. náìunx
4l &3. n(c)c (coIl)
4l &4. nnánossìü
4l &5. ììnócxoc1s f
4l &G. no-sámcmy
4l &7. no�õopó�(o)x
4l &&. no�só�a
4l &9. ììoxnonú1scx p
4l 9O. noncpóunsìü
4l 9l . nonyn�pnsìü
4l 92. nocnó�osa1cnsno
4l 93. nocmóusa1scø ì
4l 94. npc�ycmá1pusa1s
4l 95. npcoõpasosánuc
4l 9G. npucáxusa1scx ì
4l 97. npo1cc1osá1s ì
npó1us +g
4l 9&. npo1usononóxnsìü
4l 99. pa�uoc1ánunø
42OO. pas�cnónuc
42Ol . pasmsiuìn�1s ìo +pr
42O2. paü
42O3. pacxpsìsá1s ì+a
42O4. pacmúpu1s p+a
4205. pópxoc1s f
42OG. po�n�
42O7. pyu(ó)ü
42O&. cso�ú1scx ìx +d
42O9. ccpcõpó
42l O. cxássìsa1sc» ì
42l l . cnócaps m
42l 2. cmcnú1s p +a
42l 3. cnú1sc» ì
42l4. ccsìnxa
42l 5. coc�unú1s p+a
42l G. cocó�c1so
42l 7. cocná
packct,pack
ploughcdfìcld
dog
planncd,plannìng
0atncss, planc(surfacc)
e e e
ìnyouropìnìon, asyou
want
chìn
cart
tobow
transvcrsc
popular
consìstcntly
tochucklc
tocnvìsagc, stìpulatc
transformatìon,rcform
totæcascat
toprotcst(agaìnst)
opposìtc, contrary
radìostatìon
dìvìsìon
topondcr(on)
paradìsc
toopcnwìdc, cxposc
tobroadcn,cxpand
rarìty
rclatìvcs
brook,strcam
torcducc (to)
sìlvcr
tohavcancffcct(na
+pron), proclaìm
oncsclf
mctalworkcr,fìttcr
torcplacc
toappcæìnadrcam
ìntcmalcxìlc(ìnsìdc
Russìa)
to¡oìn
vìcìnìty
pìnc-trcc
COCHS
gplnáucx
gplnáìucn
gsgnca
Hyc1s õý�c1 no-sámcmy Havcìt
yourownway
ììoxnonæcs, rìoxnonumscs;
x:ìánx1scs ì
npc�ycmo1pó1s p
npucóc1s p
npo1cc1ýæ; sa- p
pasmsìuìn�æ; pasmsìcnu1s p
prsgs paæ
pacxpsiis p
pacmup�1s p
gsgpyus�, gplpyuscs
csó�u1c»; cscc1úcs p
cxasá1scx p
nomplcnccap�
cmcnæ, cmónuuìs, cmcn�1s p
npu- p, Mnc cnúnocs, u1o . . .
! drcamtthat . . .
coc�un�1s ì
xn1s no cocó�c1sy tolìvc
ncarby
nompl cócnsì, gplcóccn
1 45
CTeCHiTbC.
42l &. c1ccna1sc�
42l 9. cypóõnsiü
422O. 1opxcc1só
422 l . yrnc1enuc
4222. yrosápusa1s ì+a
4223. ysóp
4224. yxpaúncxuü
4225. ynuxánsnsiü
422G. yc1ásu1sc� ps +a
4227. yc1óüuussiü
422&. yc1páusa1sc�
4229. uúcncnnoc1s f
423O. mápux
423 l . axcncpumón1
4232. ancprc1úuccxuü
4233. á1axuü (colI)
4234. �nón(c)u
4235. sócu1s ì
423G. xúqxuü
4237. má1yiixa (colI)
423&. napápnsiü
4239. noc1poónuc
424O. no1�ný1sc� p
424l . pasõóünux
4242. pcõ�1úmxu (coll)
4243. c1á1yx
4244. 1páx1opnsiü
4245. asuá1cxuü
424G. ancámõns m
4247. õnusnóu
424&. snapenuc
4249. scmncpón(c)u
425O. õposs f
425 l . npás�tuuü
4252. pacnonoxónuc
4253. pcnsc
1 46
tobcshy
¡udìcìal,lcgal
cclcbratìon,trìumph
opprcssìon
topcrsuadc,urgc
pattcm
Ukraìnìan
unìquc
toñxonc` sgazc(on),
starc (at)
stablc
to workoutwcll, scttlc
down
totalnumbcr,quantìty
(small)ball
cxpcrìmcnt
powcr,cncrgy(ad¡)
such (=1axóü)
1apancscman
towcìgh(ìntrans)
lìquìd, thìn,fccblc
mothcr
ccrcmonìal,maìn
constructìon
tostrctch, strctchos
brìgand
chìldrcn,kìds
statuc
tractor(ad¡)
Asìan(ad¡)
cnscmblc
twìn
posscssìon,owncrshìp
farmcr,pcasantfarmcr
cycbrow, brow
rulìng(ad¡)
arrangcmcnt, locatìon,
lìkìng, ìnclìnatìon
raìl
c1ccnaæcs, no- p, Hc c1ccnxüc�
Don` tbcshy
yrosopú1s p
yc1ásmcs, yc1ásumscx;
yc1asnx1scx
ancprc1úuccxuc pccýpcsi cncrgy
rcsourccs
sómy, sócums; Cxónsxo á1o
sócu17 Howmuchdocsthìs
wcìgh7
napápna� pscps hont door
no1xnýcs, no1xncmsc�;
1�ný1sc� ì
gplpcõx1úmcx
gsgõnusncuá
gsgscmncpónsua
gpl õposóü
npás�max scpxýmxa rulìng
clìquc
coü1ú c pónscos togooffthcraìls
KOM6MHST
4254. pcgópma rcform
4255. pcunóü rìvcr(ad¡)
425G. pyns m stccrìng-whccl,hclm gsgpynx
4257. cicnnóü stcppc(ad¡)
425&. csìn(ó)x sonny(formofaddrcss)
4259. icnnoiá warmth
42G0. ipónuc frìctìon
42Gl . 1ýnppa tundra(trcclcssnorthcm
wastcs)
42G2. ycianosnónuc cstablìshmcnt
42G3. xssìxosóü lìnguìstìc
42G4. �pxoc1s f brìghtncss
42G5. amõáp bam,storchousc
42GG. acnupán1 postgraduatc(noun)
42G7. õáõuü (coll, scxìst) womcn` s fõáõsx, n õáõsc
42G&. õccnnópnsìü barrcn,fruìtlcss
42G9. sopuáis ì togrumblc, growl sopuý, sopuúm s
4270. puámcip dìamctcr
427 l . popcsomuuónnsìü prc-rcvolutìonary
4272. xáiopra hardlabour,pcnal
scrvìtudc
4273. xómnac compass
4274. ncuónuc hcalìng,trcatmcnt
4275. mcpsás(c)u (coll) scoundrcl
427G. náõcpcxnax fad¡ cmbankmcnt, sca-front
4277. naxonnónuc accumulatìon
427&. orn�psìsa1s ì+a toìnspcct,lookovcr ornxný1s p
4279. napaaóxc paradox
42&0. supá1s ì(coll)+a toscc noprcs,no- p
42& l . npunopn�1s p+a toraìscslìghtly npunopnumý, npunopnúmcms,
pastnpunópnxn, npunopnxná,
npunópnxno; npunopnumáis ì
42&2. pasopónuc ruìn,dcvastatìon
42&3. ucnonxóm cxccutìvccommìttcc
42&4. õanánc balancc(ccon)
42&5. c1cxn�nnsìü glass(ad¡)
42&G. c1apmuná m scrgcant-ma¡or, lcadcr nomplc1apìIìúnsì
42&7. nonxósnux coloncl
42&&. rnúna clay
42&9. npoussopú1cnsnsìü productìvc
429O. rumnásux grammarschool,hìgh
school
429 l . nýrosuua button
4292. xomõuná1 combìnc,ìndustrìal
complcx
1 47
.
CYHAYK
4293. cyn

ýx
4294. mónsnuua
4295. 1pax1opúc1
429G. õyxó1
4297. oxón
429&. ccsón
4299. naposós
43OO. æõunóünsìü
43Ol . ocs f
43O2. apcc1ósannsìü
43O3. sáncn(o)x
43O4. xnso1nosópc1so
43O5. c1pcnsõá
43OG. ssìpaõo1xa
43O7. rónxa
43O&. sasopcxóü
43O9. npuc¡ra
43 l O. paspxp
43 l l . sposá
43 l 2. noc¬óposa 1cnsnsìü
43 l 3. ncnxonorúuccxnü
43 l4. nyp
43 l 5. unnúnpp
43 l G. gpanuýs
43 l 7. ncü1cnán1
43 l &. arpcrá1
43 l 9. xanú1xa
432O. o1sópc1nc
432l . nnónym
4322. xómnncxcnsìü
4323. mamnnúc1
4324. mamáma (colI)
4325. nýnnsìü
432G. npuxasánuc
4327. õnarococ1oxnuc
432&. xómnncxc
4329. pó1a
433O. oõnac1nóü
433 l . oguuópcxnü
4332. nosoróqnnü
4333. sóqomc1so
4334. xomnosú1op
4335. xonc1pýx1op
433G. nuanúno nìndccl
1 48
trunk,chcst
mìll
tractordrìvcr
bouquct
trcnch
scason
locomotìvc,stcam-
cngìnc
annìvcrsary (ad¡)
axìs, axlc
arrcstcd,pcrsonancstcd
fcltboot
stock-raìsìng
shootìng
workìng-out,productìon
racc
factory (ad¡)
scrvants
dìschargc, catcgory
wìdow
consìstcnt, succcssìvc
psychologìcal
pood ( l G. 3&kg)
cy lìndcr, tophat
Frcnchman
lìcutcnant
unìt,asscmbly
gatc,gardcn-gatc
opcnìng,apcrturc
plcnary scssìon
cynpyxá
gpl ocóü
gplsáncnox
gplrónox
no pl
nópsoro paspxpa
nomplspóssì
nomplnypsì
nomplxanú1ox
com
P
lcx,consìstìngofscvcralparts
cngìnc-drìvcr
mothcr
lunar
ordcr,command
wcll-bcìng,prospcrìty
complcx
company(ofsoldìcrs)
oblast (ad¡), provìncìal
ofñccr` s
ncwycar(ad¡)
dcpartmcnt(ofgovcmmcnt)
composcr
constructor,dcsìgncr
(uprìght)pìano
fìrstclass
4337. sopoõ(ó)ü
433&. nnaxá1
4339. npóõxa
434O. npoussop1scx 1
434l . õnaronoAýuno
4342. xá ucc1scnnsìü
4343. xocmúuccxuü
4344. nyu(ó)x
4345. ccõcc1óumoc1s f
434G. pasnoxónuc
4347. pcsonssóp
434&. 1ox
4349. gópma
435O. máx1a
435 l . na pýxnsìü
4352. õpá1c1so
4353. pcnónuc
4354. nuxsupáuux
4355. usro1ósu1s p+a
435G. nnásanuc
4357. cónu pl
435&. ccná1op
4359. ncpsúunsìü
43GO. mámxa
43Gl . oõonóuxa
43G2. norón
43G3. nocós
43G4. cnaõxónuc
43G5. rocnópc1syæmuü
43GG. xománpyæmuü nad¡
+ìnst
43G7. nónscxuü
43G&. rpýma
43G9. xúna
437O. c1ápo
437 l . õápsìnx
4372. sopxnóü
4373. upuó1
spanow
postcr
cork, plug, fusc,traffìc
¡am
gsgsopoõss, gpl sopoõscs
gplnpóõox
tobcproduccd npoussópu1cx, npousscc1úcs p
safcly,wcll
qualìtatìvc,good-qualìty
(outcr)spacc xocmúuccxuü xopáõns spaccshìp
bundlc, bun (haìrdo)
cost,costprìcc
dccomposìtìon,
dìsìntcgratìon
rcvolvcr
clcctrìccurrcnt
farm
mìnc,pìt
outcr,cxtcmal
brothcrhood
dìvìsìon
lìquìdatìon,clìmìnatìon
tomanufacturc
swìmmìng, saìlìng
usro1ósm, usro1ósums;
usro1osns1s ì
cntrancc hall (ofpcasant gplccnóü
hut)
scnator
prìmary
sabrc, (pl)draughts,
chcckcrs (board
gamc)
covc

,cnvclopc
shouldcr-strap
sowìng
supply,supplyìng
rul
¡
ng,prcdomìnant
gplmámcx
gploõonóucx
(asnoun)commandcr(oD xománpyæmnü ápmncü
Polìsh
pcar
vcìn
hcrd
lady
watcr(ad¡), aquatìc,
watcr-powcrcd
ìdìot
commandcrofthcarmy
sopxnáx mónsnnua watcrmìll
1 49
MHTennMreHT
4374. un1cmurón1
4375. xnápõumc
437G. narný1scx p
4377. norpysúis p+a
437&. cmccs f
4379. ýnuunsìü
43&O. snpcps
43& l . cscp1(o)x
43&2. copcpxá 1scx
43&3. pasnosócuc
43&4. xá1a
43&5. axunáx
43&G. ospár
43&7. gypáxxa
43&&. õýx1a
43&9. xos(c)n
439O. xxops m
439 l . xomõáñn
4392. cánu pl
4393. umncpá1op
4394. nonxpnsìü
4395. poxns m
439G. scmnc�ónuc
4397. �ómnsìü
439&. nccuánsiü
4399. ncxó1a
44OO. sanús
44Ol . ny1csxa
44O2. cnnouónuc
44O3. ssìnycxnúx
44O4. mcxanusáuux
44O5. mcxanusá1op
44OG. rócnu1ans m
44O7. xonrpócc
44O&. pýõxa
1 50
mcmbcrofìntcllìgcntsìa,
profcssìonal,
ìntcllcctual
ccmctcry
tobcnddown
(ìrpysú1s) toload,
(ìnorpyxá1s)
tmmcrsc
mìxturc
strcct(ad¡)
hcnccforth, ìnfuturc
packagc,bundlc
tobcmaìntaìncd,bc
contaìncd
balancc,cquìlìbrìum
pcasanthousc
carrìagc, crcw
ravìnc,gully
pcakcdcap
bay
goat
anchor
combìncharvcstcr
slcdgc
cmpcror
polar
(grand)pìano
agrìculturc
duc,propcr
sandy
ìnfantry
bay
vouchcrfortravcl and
accommodatìon
unìtìng,strcngthcnìng
fìnal-ycarstudcnt,
graduatc, school-
lcavcr
mcchanìzatìon
mcchanìzatìoncxpcrt,
machìncscrvìccr
(mìlìtary)hospìtal
congrcss
fcllìng, choppìng,
dcckcabìn
naruõá1scx ì
(load)norpyxý, norpýsums;
(ìmmcrsc)norpyxý,
norpysúms
g sg xosná
nomplxxopx
pónxnsìm óõpasom propcrly
gplny1csox
gsgssrnycxnuxá
gplpýõox
44O9. oryp(ó)u
44lO. noc(ó)n
44l l . scicpán
44l 2. sóuncxuü
44l 3. nopom(ó)x
44l4. ypoõpónuc
44l 5. annapaiýpa
44lG. õá1sxa m (colI)
44l 7. napcn(c)x (coll)
44l &. pcxpói
44l9. nno1úna
442O. nporosopú1s p
442l . panr
4422. õcsýmuc
4423. õcccmóp1uc
4424. uón1ncp
4425. upconórux
442G. xppó
4427. nu1á 1cnsnsìü
442&. xopmá
4429. oxpácxa
443O. apxu1cx1ýpa
443 l . spú1cnsnsìü
4432. 1ypnúp
4433. npuuán
4434. 1pá1u1s ì+a
4434. m1opm
443G. xopcm( ó)x
4437. múna
443&. pumxa
4439. xpuu(ó)x
444U. xúmux
444 l . sása
4442. sapópsìm
4443. coipy pnúucc1so
4444. xúpxoc1s f
4445. gúsux
444G. cnop1cmón
4447. apxu1cx1ýpnsìü
444&. noxpós
4449. xonóxuux
445O. mupomõússìü
cucumbcr
ambassador
vctcran
mìlìtary
powdcr
fcrtìlìzcr,fcrtìlìzìng
apparatus
dad,fathcr
lad
dccrcc
dam
to say
rank
madncss
ìmmortalìty
l 00kìlogrammcs,
ccntncr
ìdcology
nuclcus, ball
nourìshìng
stcm(ofshìp)
colourìng
archìtccturc
vìsual
toumamcnt
moorìng
tospcnd
galc
back(ofbookbìndìng),
smallroot, countcrfoìl,
(coll)pal,matc
mìnc,shcll(mìl)
wìncglass
hook
chcmìst
vasc
foctus, cmbryo
collaboratìon
lìquìd
physìcìst
sportsman
archìtcctural
covcr,shroud
collcctìon
pcacc-lovìng
MMponi6MBbi M
gsgnapcnsxá
s pcxpóic (coll)onmatcmìtylcavc
nompl øppa, gpløpcp
gplpumox
cnóxnsìü noxpós blankctofsnow
1 51
nneHHbi M
445 l . nnónnsìü mad¡
4452. 1cnnoxó�
4453. anmásnsìü
4454. xócmoc
4455. cxopoc1nóü
445G. as1oma 1usáuux
4457. synxán
445&. ssmc
4459. c1áp(c)u
44G0. a�mupán
44Gl . oxnax�ónuc
44G2. couuanúc1
44G3. múnyc
44G4. su�ónuc
44G5. nsìxn pl
44GG. cõópnsìü
44G7. xucnopó�
44G&. ncmópa
44G9. oõmcucnosóuccxuü
4470. xaæ1a
447 l . nyssìp(c)x
4472. pasnúna
4473. �csuá1a pI (coll)
4474. npo�omú1cnsnsìü
4475. so�oxpanúnumc
447G. sos�óüc1suc
4477. sanosó�nux
447&. ucmnuoná1
4479. ccp�ú1sìü
44&0. 1ynýn
44& l . ax1úsnoc1s f
44&2. ananusúposa1s ì +a
44&3. anno�úposa1s ì+d
44&4. accop1umón1
44&5. õapaõán
44&G. õoxosóü
44&7. õon1á1s ì
44&&. sapú1s ì +a
44&9. snux1s ì na +a
4490. smõncnnsìü s +a
449l . snumá1cnsnsìü (x)
4492. so�ú1cns m
4493. so�ú1s ì +a
1 52
captìvc
motor-vcsscl,motor-shìp
dìamond(ad¡)
cosmos,spacc
hìgh-spccd,cxprcss
automatìon
volcano
hìghcr,abovc
cldcr
admìral
coolìng
socìalìst
mìnus, dìsadvantagc
vtston
skìs gpInsìx
collapsìblc,prcfabrìcatcd,
mìxcd,combìncd(tcam)
oxygcn
cavc
unìvcrsal,ofallmankìnd
cabìn(shìp)
bubblc,phìal
plaìn
gìrls
prolongcd
rcscrvoìr
ìn0ucncc,prcssurc
rcscrvc,naturc-rcscrvc
champìonshìp
angry
shccpskìncoat
actìvìty
to analysc
toapplaud(s. o. orsth)
assortmcnt
dmm
sìdc (ad¡)
toshakc,stìr, (coll)
chattcr
toboìl,cookbyboìlìng
toìn0ucncc
ìnlovc(wìth)
attcntìvc, consìdcratc (to)
drìvcr
tolcad
nosg, gpI�csuá1
ananusnpyæ, npo- p
annoqúpyæ, sa- p
õoxosóü xapmán sìdcpockct
no- p
sapæ, sápums, sa- p
snuxæ, snuxcms, no- p
4494. sosspa1ú1scx p
4495. sospac1áæmuü
449G. snomónoca
4497. scxáxusa 1s ì
449&. ssìpasu1scx p
4499. ssìpac1á1s ì
45OO. rpóìunsìü
45Ol . pá ua
45O2. psoünóü
45O3. pucx
45O4. pncm
45O5. poõposón(c)u
45OG. porápxa
45O7. ponpóc
45O&. ppcsócnsìü
45O9. xúsonucs f
45 lO. sascpmú1s p+a
45 l l . samánuussìü
45 l2. sápocns f
45 l 3. sapxp
45 l� sppasooxpanónnc
45 l 5. xasns f
45 l G. xaììu1á:ìsnsìü
45 l 7. xap1ógcns m
45 l &. xupnúunsìü
45 l9. xnap
452O. xomnsæ1cp
452l . xónnsìü
4522. xopúuncssìü
4523. xýnon
4524. násouxa
4525. nap
452G. ncuú1s ì+a
4527. munmó1p
452&. mnapón( c)u
4529. nasnauá1s ì+a
453O. namcx
453 l . nancsá1s
torctum
growìng,ìncrcasìng
ìnanundcrtonc
tolcapup
tocxprcssos,
(coll)swcar
togrow,ìncrcasc
sìnful
dacha,holìdaycottagc
doublc,twofold
dìsk,dìscus
byday, ìnthcaftcmoon
voluntccr
gucss, con¡ccturc
ìntcrrogatìon
wood(ad¡)
paìntìng,paìntìngs
tocomplctc
tcmptìng
thìckct
chægc, cartrìdgc
hcalthcæc,hcalthscrvìcc
cxccutìon
maìn,mostìmportant
potatocs
brìck(ad¡)
trcasurc
computcr
horsc(ad¡), cqucstrìan
brown
cupola
smallshop, smallbcnch
harmony,tunc,manncr
totrcat,curc
mìllìmctrc
baby
tofìx,arrangc, appoìnt
(s. o. )
hìnt,allusìon
HaneBSTb
sosspamýcs, sosspa1úmscx,
sosspamá1scx ì
scxouú1s p
ssìpaxycs, ssipasuìuscx,
ssìpaxá 1scx
ssìpac1u p
Onú na páuc Thcy` rcatthcìr
countrycottagc
psoünóü nopõopópox doublc
chìn
gsg,JoõposónsUa
gplporápox
nopl
sascpmá 1s
nopl
nomplxynoná
gplnásoucx
prsgs napý, nomplnapsì; nc1s s
nap tosìngìntunc; na csoü
nap ìnonc` sownway
ncuý, nóuums, ssì- p
to sìng, sìng quìctly,hum nanó1s p
1 53
H8CKB03b
4532. nacxsóss
4533. ncõpóxno
4534. ncusõóxnoc1s f
4535. ncncrxuü
453G. ncnónsìü
4537. ncoõsìuáünsìü
453&. ncoxú�annoc1s f
4539. ncnnoxóü
454O. nc1cpncnúso
454l . ncg1xnóü
4542. oõuxá1s ì+a
4543. oõnapýxusa1scx
4544. oõpsìs
4545. o�unóucc1so
454G. o�óõpu1s p+a
4547. onácno
454&. óncpa
4549. onpoxúny1s p+a
455O. opomónuc
455 l . o1õpócu1s p+a
4552. o1xóc
4553. o1ncc1úcs px +d
4554. o1psìsá1scx ìo1
4555. oxó1nnuuü
455G. naná1a
4557. nanáu
455&. nánouxa
4559. napúxcxuü
45GO. ncüsáx
45Gl . ncpcrpýsxa
45G2. ncpcnnc1
45G3. noõcx�á1s ì+a
+g
45G4. no�scprá1s ì+a +d
45G5. no apx�
45GG. no�xsá1sìsa1s ì+a
45G7. noxcnánuc
45G&. noxcná1s p+g
1 54
through
carclcssly
ìncvìtabìlìty
dìffìcult,hcavy
absurd
cxccptìonal
surprìsc
notbad
ìmpatìcntly
oìl(ad¡)
tooffcnd,hurt
tobcrcvcalcd
prccìpìcc
lonclìncss, solìtudc
toapprovc
dangcrously
opcra
to ovcrtum
ìrrìgatìon
tothrowoff,dìscard
slopc
totrcat,rcgard(s. o.
orsth)
Oná npomóxna nacxsóss Shcgot
wctthrough
ncq1xnáx npomsìmncnnoc1s oìÌ
ìndustry
oõú�c1s p
oõnapýxu1scx p
onpoxú�sìsa1s 1
o1õpómy, o1õpócums,
o1õpácsìsa1s ì
o1nccýcs, o1ncccmscx, past
o1ncccx, o1nccnács,
o1nocú1scx ì
tobctom away, tcaros o1opsá1scx p
awayfrom
huntìng(ad¡) foxó1nuusx, noxó1nnusc
chambcr, wæd
cxccutìoncr
smallstìck,baton
Parìsìan
landscapc
ovcrload
bìndìng
todcfcat
tosub¡cct(s. o. to sth)
ìnsucccssìon,contract
topìckup
wìsh
towìsh(for)
gsgnana uá
gplnánoucx
gplncpcrpýsox
noõc�ú1s p
no�sóprny1s
1pu �nx no�px� thrccdays
runnìng
no�xsa1ú1s p
naunýumuc noxcnánux bcst
wìshcs
xcná1s ì
45G9. noxóünux
457O. no-pásnomy
457l . no-csócmy
4572. noipcõúic¬s m
4573. nouún
4574. npcpycmo1pó1s p+a
4575. npuõnúsu1scx px +d
457G. npusnasá1scx ì s +pr
4577. npunuunuá¬snsìü
457&. npósop
4579. npoxóx1op
45&O. npoc1o1á
45&l . npóuno
45&2. npo mópmuü
45&3. uyssìps m
45&4. pasrpóm
45&5. pasoõnauú1s p+a
45&G. pásom (coll)
45&7. pasopsáis p+a
45&&. pacnpoc1panú1s p+a
45&9. paccóxnnsìü
459O. pcm(ó)ns m
459l . póõxo
4592. csuc1
4593. csóüc1scnnsìü +d
4594. cqópxusa 1s ì+a
4595. ccs
459G. cxanpán
4597. cx¬ápsìsa 1s ì+a
459&. cnomúis p +a
4599. cnyuáñnoc1s f
4GOO. coõáuuñ
4GOl . cosó1nux
4GO2. cor nácno +d
COr naCHO
dcadpcrson,thcdcccascd
ìndìffcrcntways
ìnonc` sownway
consumcr
ìnìtìatìvc
tocnvìsagc,forcscc
toapproach
npcpycmo1pæ, npcpycmó1pums,
npcpycmá1pusa1s ì
npuõnúxycs, upuõnúsuìuscx,
npuõnuxá1scx ì
toconfcss npusnaæcs, npusnacìuscx,
npusná1scx p
ofprìncìplc,fundamcntal npunuuuuá¬snsìü sonpóc
qucstìonofprìncìplc
wìrc nomp! nposopá
scarchlìght, 0oodlìght
sìmplìcìty
solìdly
past(ad¡)
bubblc
crushìngdcfcat,
dcvastatìon
tocxposc,unmask
atoncc,atoncgo,ìna
0ash
totcarup
to sprcad
abscnt-mìndcd
bclt
tìmìdly
whìstlìng
chæactcrìstìc (oD
nomplnpoxcx1opá
gsgnysìp�
pasoõ¬auáis
pasopsý, pasopscms, fpast
pasopsaná, paspsìsá1s
pacnpoc1pan�1s
gsgpcmn�
toholdback,rcstraìn cpópxais p
sowìng
scandal
topìlcup,puttogcthcr, cnoxú1s p
foldup, addup, put
down
tobrcak cnomm, cnómums
chancc,chancc
occurrcncc
dog` s fcoõáusx, ncoõáusc, coõáusx
xusns adog` slìfc
advìscr
accordìngto
1 55
COKP8TMTb
4GO3. coxpa1ú1s p+a
4GO4. conúpnsiü
4GO5. cnoxóücisuc
4GOG. cpaxónuc
4GO7. c1aquón
4GO&. c1an
4GO9. c1óüxoc1s f
4Gl O. c1pcmú1cnsnsrü
4Gl l . cucc1s p+a
4Gl 2. 1aú1s ì+a
4Gl 3. 1acxá1s ì+a
4Gl 4. 1a1ápun
4Gl 5. yscnúuusa1s ì+a
4Gl G. ýxuna1s ì
4Gl 7 . yno1pcõn51s ì+a
4Gl &. ycunónuc
4Gl 9. ycipanú1s p+a
4G2O. gy
4G2l . uyqósumnsrü
4G22. uýxpsiü
4G23. moccó n ìndccl
4G24. mýmnsrü
4G25. ápa
4G2G. aggcx1úsnsiü
4G27. xcnoc1s f
4G2&. aqsoxá1
4G29. ax1usúc1
4G3O. apxu1óx1op
4G3 l . õan
4G32. õcqnoiá
4G33. õnoxnó1
4G34. sanú1scx ì
4G35. ssuqý +g
4G3G. sóxo
4G37Þ sccnóü
4G3&. sómanxa
4G39. ssqpórny1s p
4G4O. snyx
4G4 l . sonpcxú +d
4G42. sop
4G43. sópo1
1 56
torcducc
solìd, sound, rclìablc
calm
battlc
stadìum
fìgurc(human), camp
fìmncss, stcadfastncss
rapìd,dynamìc
coxpamý, coxpa1úms,
coxpamá1s ì
na ciaquónc at/ìnastadìum
to count, (+a+ìnstorsa cou1ý, couicms, pastcucn,
+a)consìdcr(sthto couná, cuuiá1s ì
bcsth)
toconccal
todrag
Tatar
to ìncrcasc
tohavcsuppcr
to usc
strcngthcnìng
torcmovc
(cxprcssìngdìsgust)ugh'
monstrous
(+d)alìcn(to),(+g)
dcvoìd(oD
hìghway
noìsy
cra
cflcctìvc
clarìty
lawycr
(polìtìcal) actìvìst
archìtcct
ball(dancc)
thcpoor
notcpad
tofall
ìnvìcwol
cyclìd
ìnsprìng
coathangcr
tostart,0ìnch
grandson
ìnspìtcof
thìcf
collar, wìnch
no- p
nompl1a1ápsi, gpl1aiáp
yscnúuu1s p
no- p
ynoipcõnxæ, ynoipcõú1s p
ycipanx1s ì
prsgna õaný, nomplõansr
samcs, sánuurscx, no-I c- p
nomplsóxu, gplscx
gplsómanox
ssqpárusa 1s ì
nomplsópsr, gpl sopós
4G44. so1-só1
4G45. snpásc. õsì1s
snpásc +ìnf
4G4G. scnomuná1sc� ì
4G47. sc1póunsìü
4G4&. ssìpac1u1s p+a
4G49. rnýxo
4G5O. rocnó�c1sosa1s
na� +ìnst
4G5 l . rpóõ( c)ns m
4G52. �ans f
4G53. �sópnux
4G54. �cpcscncxuü
4G55. �nú1sc� ì
4G5G. xánoc1s f
4G57. xcc1xuü
4G5&. saõnyx�ónuc
4G59. sará�ounsìü
4GGO. sárosop
4GGl . saropó1sc� p
4GG2. sa�ýmuussìü
4GG3. saxánuusa1sc�
4GG4. sanós1s ps/na +a
4GG5. sao�nó
4GGG. sanónnu1s p+a
4GG7. sápaõo1(o)x
4GG&. sacAýxcnnsìü
4GG9. sacnýxusa 1s ì+g
4G7O. sumóü
4G7l . snóõa
4G72. ussncxá1s ì+a
4G73. usro1osna1s ì+a
4G74. nsnúmnuü
4G75. usoõúnuc
4G7G. uxóna
4G77. un�usu�yámnsìü
4G7&. un�yc1puá:ìsnsìü
4G79. ucxnæuá1s ì+a
4G&O. xanúxynsì fpl
¡ustaboutto,onthc
poìntof
to havc arìghtto
tobcrcmcmbcrcd
oncomìng
togrow(sth), rcar
ìndìstìnctly
Oná so1-só1 npu�c1 Shc` llbc
hcrc any momcnt
Bcnomunác1c� . . . !rcmcmbcr. . .
sc1póunsìü só1cp hcadwìnd
ssìpamy, ssìpac1ums,
ssìpámusa1s
todomìnatc rocnó�c1syæ
comb,crcst
dìstancc prsgs �am
carctakcr,¡anìtor, (coll)
wìndscrccnwìpcr
vìllagc,country(ad¡)
tolast
pìty
harsh
dclusìon
mystcrìous
plot
tocatchfìrc
thoughtful
tofìnìsh
toclìmb,gct(ìnto/onto)
togcthcr, (coll) atthc
samctìmc
tofìll ìn, fìllup
camìngs
dcscrvcd,dìstìnguìshcd
todcscrvc
ìnwìntcr
spitc,malìcc
tocxtract
tomanufacturc
supcr0uous
abundancc
ìcon
ìndìvìdual
ìndustrìal
tocxcludc
holìdays, vacatìon
saxónuu1sc� p
sanósy, sanóscms, pastsanós,
sanósna; sancsá1s ì
saììonna1s ì, sanónnu1s õnanx
toñllìnaform
ussnóus p
usro1osnaæ, usro1ósu1s p
ucxmuú1s p
gplxanúxyn
1 57
KanenbKa
4G& l . xáncnsxa
4G&2. xupá1scx
4G&3. xóc-rpó
4G&4. xonúucc1scnnsìü
4G&5. xomcnpán1
4G&G. xongnúx1
4G&7. xon1áx1
4G&&. xópxa
4G&9. xoppccnonpónuux
4G9O. nó1om
4G9 l . maxcumá:ìsnsìü
4G92. mamunoc1poónuc
4G93. móc1noc1s f
4G94. mynpúp
4G95. naõupá1s ì+a
4G9G. naõpá1s p+a
4G97. naxonú1s p+a
4G9&. nanc1ó1s pna +a
4G99. nanocú1s ì +a
47OO. napxp
47Ol . nac1óñuussìü
47O2. naxópxa
47O3. ncopnoxpá1no
47O4. nópsnuua1s
47O5. nucxónsxo
47OG. oõúpno
47O7. oõxssìsa1s i+a
47O&. os:ìaµónuc +ìnst
47O9. orpanúuu1scx p+ìnst
47 lO. opóx
47 l l . o1õpácsìsa1s ì+a
47 l 2. o1pcnx1s ì+a
47 l 3. o1x:ìápsìsa1s ì+a
47 l 4. o1numá1s ì+a
47 l 5. o1ncpó1s p+a
47 l G. o1npas:ìónuc
47 l 7. omymá1s i+a
1 58
droplct
tothrowos,rush
hcrc andthcrc
quantìtatìvc
wardcn(ofhostcl),
commandant, govcmor
con0ìct
contact
crust, rìnd
corrcspondcncc
ìnsummcr
maxìmal
mcchanìcalcngìnccrìng
localìty,dìstrìct
uniform
togathcr,asscmblc
togathcr,asscmblc
toaccumulatc
to swoopon,runìnto
topìlcup, ìn0ict
attìrc,costumc,
ordcr,warrant
ìnsìstcnt
find
rcpcatcdly
tobcncrvous
notatall
ìthurts,ìt' sannoyìng
tooblìgc
mastcry (oD
to lìmìtoncsclf(to)
nut
tothrowoff, dìscard
toscparatc
topostponc
totakcaway
tounlock
dìspatch, dcparturc
(oftraìn)
tofccl, scnsc
gplxáncncx
xúny1scx p
gplxópox
naõpá1s p
uaõcpý, naõcpcìus, fpast
naõpaná, naõupá1s
naxonnæ, naxónums,
naxánnusa 1s ì
nancuý, nanc1úms, nanc1á1s
nanomý, nanócums, nancc1ú p
g plnaxópox
Emý oõúpno súpc1s áio !thurts
hìmto scc that
oõxsá1s p
orpanúuusa1scx
o1õpócu1s p
o1pcnxæ, o1pcnú1s p
o1noxú1s p
o1nx1s p
o1onpý, o1onpcìus, past óincp,
o1ncpná, ó1ncpno,
o1nupá1s ì
omy1ú1s p
47l &. nánuxa
47 l9. naxá1s ì +a
472O. nópscnc1so
472l . nnac1
4722. nnc1(ó)ns m
4723. nnó1nux
4724. noõnúxc
4725. nopõupá1s ì+a
472G. nopuunónuc
4727. noxápnsìü
472&. noxnón
4729. nonxna
473O. nonpomá1scx pc +ìnst
473 l . nopopú1s p +a
4732. nocxopóc
4733. nocmá1pusa1s 1
na +a
4734. no1xný1s p+a
4735. nouu1á 1s p+a
nouu1á1s ì +a
473G. noáma
4737. npcspónuc
473&. npcumýìì)cc1scnno
4739. upucnocoõ:ìónuc
474O. npuxóp
474l . nposópxa
4742. nponcTó1s p
4743. npocsìná 1scx
4744. paccsiua 1scx p
4745. pac1sopx1scx ì
474G. pac1cps1scx p
4747. pcánsnoc1s f
474&. pcxópa
4749. póuxa
475O. pyxosópc1sosa1scx
ì+ìnst
475 l . cõop
4752. csópxa
4753. caáua
panìc
toplough
ñrstplacc(ìn
compctìtion),
championshìp
laycr, stratum
hurdlc, wattlc (fcncc)
carpcntcr
abìtcloscr
topìckup, sclcct
submìssion,sub¡cctìon
fìrc (ad¡), (asnoun)
fìrcman
bow (grcctìng)
gladc,clcarìng,forcst
mcadow
tosaygoodbyc(to)
tobcgct,cngcndcr,
gcncratc
alìttlc fastcr, hurryup'
tolook(at)fromtìmcto
tìmc
topull
torcadalìttlc
torcspcct
longpocm
scom
prìmarìly
adaptation,dcvìcc
arrìval
chcck(ìng), ìnspcction
to0ythroughorpast
towakcup
to scattcr,crumblc
todìssolvc,toopcn
togctlost,panìc
rcalìty
rccord
small rìvcr
tobcguìdcd (by)
collcctìon,gathcrìng
rcport,bullctìn
handìngovcr,changc
(moncyrctumcd)
namý, námcms
gsgnnac1á
noaoõpá1s p
npomá1scx 1
nopoxý, nopopúms,
nopoxµá1s ì
gplnposópox
nponcuý, nponc1úìus, nponc1á 1s ì
npocný1scx p
paccsìììnc1cx, paccsìná1scx ì
pac1sopxc1cx, pac1sopú1scx p
pac1cpxæcs, 1cps1scx i
gplpóucx
pyxosópc1syæcs
Bcc s cõópc Evcryoncìshcrc
gpl csópox
1 59
ceMbAeCJT
4754. ccmspccai
4755. ccno
475G. ccppcunsiü
4757. cniyáuna
475&. cnxnnc
4759. cxasáisca pna+pr
47GO. cxsáxnna
47Gl . cnomáis p+a
47G2. cornamáisca ì
47G3. cociasnóü mad¡
47G4. cpásnnsais ì+a
47G5. ccsináisca ìna+a
47GG. iscpqocis f
47G7. icipápxa
47G&. inpáx
47G9. iopxcciscnno
477O. iómnü
477 l . ipccx
4772. ipcmnna
4773. ipyn
4774. yscciú p+a
4775. yxpamáis ì+a
477G. ynópno
4777. qóxyc
477&. qópmyna
4779. qyiõónsnsiü
47&O. xncõnsiü
47& l . xnón(o)x
xnon(ó)x
47&2. unxn
47&3. axcncpnmcniánsnsiü
47&4. anápxna
47&5. õánpa
47&G. õciónnsiü
47&7. õpcma n
47&&. scpicisca ì
47&9. snnosái shortad¡
479O. sónsno
479l . soccmnápuais
1 60
scvcnty
hay
hcart(ad¡), hcartfclt,
warm-hcartcd
sìtuatìon
radìancc
tohavcancffccton
chìnk,holc
tobrcæ,fracturc
toagrcc(c +ìnst
wìth/na +ato)
composìtc, componcnt
tocomparc
to rcfcr to
fìrmncss
cxcrcìscbook
numbcrofcopìcs,
draw (lottcry)
ccrcmonìally,fcstìvcly
cmacìatcd
crack, crash
crack,clcft
corpsc
tolcadaway
toadom
pcrsìstcntly
focus,trìck
formula
football(ad¡)
brcad(ad¡)
cotton
clap,bang
cyclc
cxpcrìmcntal
anarchy
band, gang
concrctc(ad¡)
burdcn
torotatc
guìlty, sorry'
frccly
cìghtccn
g ccmúqccain
nomáis ì
cornacúisca p
cociasnáa uacis componcnt pan,
componcnt
cpasnúis p
cocnáisca p
gplicipáqox
gsginpaxá
yscpý, yscpcms, pastyscn,
yscná, ysopúis
yxpácnis p
g sg õpcmcnn,nopl
scpuýcs, scpinmscx
Oná nc snnosáia !t' s nothcrfault
4792. spcµno
4793. ssipcpxxa
4794. ssinyxpcnnsiü
4795. ránciyx
479G. rcorpaguccxnü
4797. rniápa
479&. rnúnxnsiü
4799. rópxa
4&OO. pscpua
4&Ol . µcsxnócio
4&O2. pcmoncipáun�
4&O3. pocioønnc
4&O4. pparoucnnocis f
4&O5. ppórnyis p
ppórnyisì
4&OG. ppyx(ó)x (coll)
4&O7. cnxa
4&O&. cpynpá (coIl)
4&O9. xcus ì+a
4& lO. sascpmcnnc
4& l l . sásncis f
4& l 2. sasxsáis p+a
4& l 3. sapsixáiscx ì
4& l4. sacxais p
4&l 5. saxmuúicnsnsiü
4& lG. saxonopá icnsciso
4&l 7. sanúis p+a+ìnst
4&l &. sancciú p+a
4&l9. sanpciúis p
4&2O. spcnumc
4&2l . nrónxa
4&22. nsõásniscx poi+g
4&23. nsnoxcnnc
4&24. ncnónnnis p+a
4&25. nccncposais ì/p+a
4&2G. nciópnx
4&27. xácca
4&2&. xnnn
harmful
sclf-control, cxccrpt
forccd
tìc,nccktìc
gcographìcal
guìtar
clay(ad¡)
hìllock
smalldoor,cardoor
nìncty
dcmonstratìon
propcny
¡cwcl, somcthìngvaluablc
to shæc, wavcr
tobcchìllcd
frìcnd
ñrtrcc
nonscnsc, trì0ìngmattcr
tobum
complctìon
cnvy
totìc,start,gctìnvolvcd
ìn
to suffocatc
tocallìn
ñnal,concludìng
lcgìslatìon
to0ood(sthwìthsth)
tobrìng ìn, raìsc
(+d) toforbìd(s. o. ),
(+a)ban(sth)
spcctaclc
nccdlc
tocscapcfrom, gct
rìdof
cxposìtìon
tocarryout,fulñl,
pcrform
toìnvcstìgatc
hìstorìan
cashdcsk, tìckct -ofñcc
wcdgc
KnMH
gpl rópox
gplpscpcu
g,d,ìnst,prpcsxnócia
no1
npo- p
gplcnox
xry, xxcms, xryi,past xcr,
xrna, cxcus p
sasxxý, sasøxcms,
sasøssisa is ì
sapoxnýiscx p
sacµy, sacpcms, sacs» is
sansæ, sanscms, fpastsannná,
sannsáis ì
sanccý, sancccms, pastsancc,
sanccná, sanocúis ì
sanpcmý, sanpc1úms,
sanpcmáis
gplurónox
nsõásnæcs, nsõásnmscx,
nsõasnøiscx
ncnonnxis
nomplxnúnsx, gplxnúnscs
1 61
4&2º. Kor.a-nH6o
4&30. KOHTpOJbHhiH
4&3 l . KpOXOTHhi H (coli )
4&32. xyneqecKHH
4&33 . MaHeBp
4&34. MaTeMaTHKa
4&35. Me,lH
I
Ha
4&3G. M06HJH30BcTb i/p +a
4&37. Ha66p
4&3&. Harn..Ho
4&3º. Hana.HTh +a
4&40. HaxMypHTbCj p
4&4 I . HalHOHcJhHOCTb f
4&42. HeJoyMeHHe
4&43. HeJOBKHH
4&44. HenpHMHpHMhi H
4&45. 6somH m pl
4&4G. orpa.a
4&47. onpe)eJeHHo
4&4&. opHrHHcJhHhiU
4&4º. ocymeCTBJ.TbCj
4&50. OTCTcHBaTh i +a
4&5 I . OTUOBCKHH
4&52. OXBcTbiBaTb i +a
4&53. nepeMeHHTh p +a
4854. nepuna pi
4&55. neqanhHo
4&5G. nospe.HTh p +d
4&57. l030p
4&5&. lOJe3HO
4&5º. non}K
4&G0. nophiB
4&G I . npe)Ha3HclHTh p
Ha +aJJj +g
4&G2. npe,llO'HTcTh
i
i +a +d
4&G3. npeKpama ThCj i
4&G4. npeo)oneHue
4&G5. npeno)asaTeJh m
4&GG. npHrnameHue
1 62
at any time; ever
checking, monitoring
tiny
merchant (adj)
manouvre
mathematics
medicine, medical
studies
to mobi lize
set, collection;
recruitment
clearly, graphically
to put in working order,
set going
to frown
nationality, ethnic group
bwilderment
awkward
irreconcilable;
uncompromising
vegetables
fence
defnitely
original
to be brought about
to defend
pateral
to envelop
to change; transfor
handrai l , banisters
sad(ly)
to ha, damage
disgrace
(i t is) useful ; usefully
Pole
gust; impulse
to intend for
to prefer sth to sth
to cease
overcoming
teacher, lecturer
invi tation
HaJa)y, Hac)Hilh;
HaJc)HBa Th
XMYPHTbCj i
g pl OBOIeH
ocymecTan}eTcj;
ocyuecTBHThCj p
OTCTO}Tb p
OXBaTHTb p
nepeMeui, nepeMeHHilh;
nepeMeH}Th
g pi nepun
noape)y, noape.nllh; spe.HTh i
npe,Ha3HalaTh
npeKpaTHTbCj p
4&G7. npnxocnoscnuc
4&G&. npucocpunxisc� p
x +d
4&G9. npopcnais p+a
4&7O. npóguns m
4&7l . npst»(ó)x
4&72. pasnx1scx ì
4&73. passcpnýisc� p
4&74. paspcs
4&75. pass�cnúis p+a
4&7G. pacnonoxúisc� p
4&77. pacmupxisc�
4&7&. pcxncccp
4&79. pcnnrnósnsiü
4&&O. póõxnü
4&&l . pýxnyis p
4&&2. camocioxicnsno
4&&3. csxsannsiü
4&&4. cpcnxa
4&&G. coõnæpáis ì+a
4&&7. cosnapá is ìc +ìnst
4&&&. cosnasáis ì+a
4&&9. cooõpaxáis ì
4&9O. cocxouúis pc +g
4&9l . coci�sánnc
4&92. cpsisáis ì+a
4&93. cióüxa
4&94. cipcnxa
4&95. cipyná
4&9G. cynpýra
4&97. cxópnsiü
4&9&. ipcsóxnsiü
4&99. iýro
contact
to¡oìn npucocpunxæcs,
npucocpnnúisc� p
to mæc, do, accomplìsh npopcnsisais ì
profìlc
¡ump
(na +a)tocmulatc, pasnxæcs; cpasns1sc� p
(+d)bccqualto
tounroll,unfold,cxpand, passcpisisaisc�/
swìnground(mæca passopáunsaisc�
U-tum)
cut,scctìon
tocxplaìn
s paspcsc +g (coll)ìnthc
contcxtof
pass�cnxis ì
Tyro
totæcupposìtìon,
scttlconcsclf
tobroadcn,cxpand
produccr(thcatrc),
pacnonoxýcs, pacnonóxnmsc�,
pacnonaráisc� i
pacmnpxcic�, pacmúpnisc� p
dìrcctor(cìncma)
rclìgìous
tìmìd
tocollapsc
ìndcpcndcntly
conncctcd, bound
dcal,transactìon
tobcborcd, (no +d)
mìss(s. o. orsth)
tokccpto,adhcrcto
tocoìncìdc(wìth)
toacknowlcdgc,bc
awarcof
tothìnkout, undcrstand
to¡umpoff
compctìtìon
totcaroff, wrcck
bæ,countcr, stancc
arrow,hand(ofclock)
strìng(ofìnstrumcnt)
spousc (wìfc)
sìmìlar, (colI)faìr
(ofprìcc)
worryìng,worrìcd
tìght,dìffìcult
gplcpcnox, saxmuúis cpcmy
todoadcal
coõmciú p
cosnácis p
cosnau, cosnacms, cosnáis p
cooõpasúis p
cocxouý, cocxóunms,
cocxáxnsa is ì
copsáis p
gplciócx
gplcipcnox
nomplcipýnsi
1 63
y6e>eHHbi M
49OO. yõcxpcnnsiü
49Ol . yõnpáis i +a
49O2. yrpumsiü
49O3. ynpcxáis i+as +pr
49O4. yccpqno
49O5. yciáno
49OG. yx
49O7. çnnuán
49O&. xonoqúnsnux
49O9. xýqo
49I O. ucnnøisc» isa +a
49l l . uacioiá
49l 2. ucpqáx
49l 3. ucixo
49l4. mssipnýis p(coÌl)
+aor+inst
49l 5. mcscnúis i+aor+inst
49lG. mcnxossiü
49l 7. mcpcis f
49l &. axcxýpcu»
49I 9. uõxa
492O. �cipcõ
492l . asanrápp
4922. apxús
4923. áxnyis p
4924. õcccnópnsiü
4925. õcmcno
492G. õsinóü
4927. ssopúisc»
492&. scnuxoncnno
4929. sssop
na sssópc
493O. súpumocis f
493 l . suc(ó)x
4932. sxnápsisa is i+a
4933. sxýcnsiü
4934. smcmáisc» ps +a
4935. sospasúis p
493G. ssiõcxa is pus +g
4937. ssimsic( c)n
1 64
convinccd
totakcaway, tidy
sullcn,gloomy
toaccusc(s. o. oD,
rcproach
conscicntiously
wcarily
ooh'
branch (oforganization)
rcfrigcrator
bad,badly
toclutch(at), catch(on)
frcqucncy
attic
clcarly,distinctly,
prcciscly
to0ing,hurl
to stir, movc
silk (ad¡)
wool, hair(ofanimal)
cxcursion
skirt
hawk
vanguard
archivc(s)
togasp
indisputablc
madly,furiously
formcr,past
tob
9
introduccd,
broughtin
splcndid(ly)
platoon
drunk, agitatcd
visibility, appcarancc
tcmplc(cartoforchcad)
to inscrt, invcst
tasty
to intcrfcrc (in)
toob¡cct
torunout
labrication,fantasy
yõpáis p
ynpcxnýis p
ucnnøæcs; sa- p
nompluacióisi
g sgucpaaxá
no- p/mcscnsnýis p
xomáus» mcpcis catfur
g pl uõox
nompl»cipcõá
áxais
õsinóc scnúunc formcrgrcatncss
ssóauic �; sscciúcs p
snoxúis p
smcmusa iscx
sospaxý, sospasúms;
sos paxá is i
ssiõcry, ssiõcxums, ssiõcryi,
ssiõcráis i
493&. ssipsisá iscx
4939. ssicxáxnsais ìns +g
494O. rap (colI)
494l . ropæucc nad¡
4942. rpámoinsiü
4943. rpanáia
4944. rpcmóis ì
4945. rpcis ì+a
494G. µncxýccnø
4947. pnus f
494&. µpoxámnü
4949. cüõ6ry (coll)
495O. xcnýµ( o)x
495 l . saõúis p+a
4952. sapcp»nsa iscx
4953. sapóis p+a
4954. samcuá icnsno
4955. sanncnóü
495G. sácyxa
4957. saipypnónuc
495&. snau(ó)x
4959. nsõsii(o)x
49GO. nsoõpcciú p+a
49Gl . nsymúicnsnsiü
49G2. nsmnsiü
49G3. ncxóp
49G4. xancnpáps m
49G5. xápiouxa
49GG. xnxciscø ì
49G7. xoanúunx
49G&. xommcniápnü
49G9. xoicn(ó)x
497O. xpýio
497 l . :iaiúncxnü
4972. núiscø ì
4973. nnxóü (colÌ)
4974. mácxa
4975. mcn
497G. mnpososspcnnc
totcarosaway
to¡umpout
swìnc,rat(ofpcrson)
fucl
lìtcratc
shcll, grcnadc
toroæ,rcsound
tohcat
dìscussìon
gamc,wìldfowl
trcmblìng
truly,ìndccd
stomach
tobcgìntobcat,hammcr
ìn, block, cram
tobcdclaycd
to touch,catch(onsth)
rcmarkablc,rcmarkably
notc(ad¡)
drought
dìffìculty
badgc
abundancc,suqlus
toìnvcnt
amazìng
clcgant
outcomc,cnd
calcndar
card
to s

car,vow
coalìtìon
commcntary
pot, bowlcrhat
stccply, sharply
Latìn(ad¡)
topour
dashìng, darìng, skìlful
mask
chalk, whìtcwash
outlook,phìlosophy
oflìfc
MMp033peHMe
ssipsaiscø p
ssicxounis p
rpcmm, rpcmúms, sa- p
rpcæ, rpccms, no- p
saõsæ, saõscms, õnis,
saõnsáis ì
sapcpȇiscx p
sapóny, sapóncms, sapcsá1s
sanncnáx xnúxxa notcbook
nsoõpciý, nsoõpcicms, past
nsoõpcn, nsoõpná, nsoõpiáisì
g sgxancnpapx
gplxápioucx
xnxnýcs, xnøncmscø, past
xnxncx, xnø:iács, no- p
nscicx, pastnúncø, nnnács,
no- p
gplmácox
1 65
4977. mýunis ì +a
497&. m�u
4979. nacpnnc
49&O. nanõónsmnü
49& l . namcuáisc� ì
49&2. nacmcmxa
49&3. ncposónsnsiü +ìnst
49&4. ncnsmcnno
49&5. ncmcpncnnsiü
49&G. ncoõsixnoscnno
49&7. ncrionøino
49&&. ncicpncnnc
49&9. ncypáua
499O. oõosnáunis p+a
499l . or n�qcis p+a
4992. orpanúunis p+a
4993. oqoõpcnnc
4994. osnaxómnisc� pc
+ìnst
4995. ocsoõoxpáis ì+a
499G. ocyqúis p+a
4997. oiõúis p+a
499&. oisáxnsiü
4999. nanáixa
5OOO. ncna
5OOl . ncpsoõsiinsiü
5OO2. ncpcxnsánnc
5OO3. ncinø
5OO4. nnaigópma
505. nnoqopóqnsiü
5OOG. noõúis p+a
5OO7. noscpx +g
5OO&. nosccpncsnsiü
509. nopscpnýisc�p
5OlO. nopcnúisc� p
+ìnstc +ìnst
5Ol l . nóqnsiü
5Ol 2. nopnónsc
5Ol 3. noppaxá is ì+d
1 66
totormcnt
ball(forgamcs)
ìnprìvatc, alonc
largcst
tobcplanncd
taunt
dìssatìsfìcd(wìth)
ìnvarìably
ìmmcdìatc
unusually
ìncomprchcnsìblc/ly
ìmpatìcncc
faìlurc
to mark, dcsìgnatc
to look ovcr,ìnspcct
tolìmìt
approval
to acquaìntoncsclfwìth
tofrcc
tocondcmn
torcpulsc,rcmovc,
brcakoff
couragcous
tcnt
foam
prìmìtìvc
cxpcrìcncc,cmotìonal
cxpcrìcncc
loop, hìngc
platform
fcrtìlc,fruìtful
tobcat, brcak
abovc
cvcryday
sa-, ns- p
g sg m�uá
namcinisc� p
gplnacmcmcx
oõosnauáis ì
or n�xý, or n�qúms, or nøqsisaTb
orpanúunsais 1
osnaxómnæcs, osnaxómnmsc�,
osnaxomnxisc� ì
ocsoõopúis p
ocyxý, ocý pums, ocyxpá is ì
oioõsu, oioõscms, oiõnsáis ì
gpl nanáiox
gplncicns
(colI)totumup,cropup, nopscpisisaisc�
bcrollcdup,bc
spraìncd,twìstcd
(foot)
to sharc(sth wìth s. o. )
mcan,undcrhand
undcrground
organìzatìon, ccllar
toìmìtatc
noqcnæcs, nopcnnmsc�,
pcnúisc� ì
yüiú s noqnónsc togo
undcrground
5Ol4. nospopósa iscø
c +ìnst
5Ol 5. noxáunsaiscx ì
5OlG. noxóniscx ì na +pr
5Ol 7. noxýnxa
5Ol &. nónnous
5OI 9. TOJI60BaTbCj p +ìnst
orna +a
5O2O. nomcmáiscx ì
5O2 I . nopoxpáis ì+a
5O22. nopóx
5O23. nópinis
5O24. noccmcHnc +g
5O25. nocpcpcisom +g
5O2G. nocsinxa
5O27. npcpnór
5O2&. npcpciásniscø p
5O29. npcxpaiúiscø p
5O3O. npcpsá1s p+a
5O3 l . npnsxsá is p+ax +d
5O32. npncmnnx
5O33. npósa
5O34. npoxnápsisais ì+a
5O35. npománsnsiü
5O3G. ucnxonórnø
5O37. nyicuiccisosais 1
5O3&. nøinnua
5O39. pasr nxpcis p+a
5O4O. paspcn
5O4l . passicxáis p+a
5O42. pacxancnnsiü
5O43. pacnpocipancnnsiü
5O44. pacccøis p+a
5O45. paciáøis p
5O4G. pacicpxnnsiü
5O47. pcsnosáis ì
5O4&. pcnyiáunx
5O49. pncosáis ì+a
5O5O. cpcpxáis p+a
togrcct nospopósaæcs, spopósaiscø ì
torock, sway
torcst,rcposc(on)
purchasc
mìdnìght
toadmìrc
tobclocatcd,ñndspacc
tobcgct, cngcndcr,
gcncratc
vìcc,dcfcct
gplnoxýiiox
gnonýnoun
nom6ýæcs; mõosá1sc» ì
nomcciúiscø p
nopopúis p
tospoìl,damagc nópuy, nópinms, nc- p
vìsìt(to),attcndancc (at)
bymcans of
parccl, crrand, scndìng
prctcxt,prcposìtìon
gplnocsinox
toìntroduccos, prcscnt npcpciásmcs, npcpciásnmscø,
ìtsclf,occur
toccasc
toìntcrrupt
toattach (sthtosth)
npcpciasnáiscø ì
npcxpaiúicø, npcxpamáiscø ì
npcpsý, npcpscms, npcpsisáis
npnsxxý, npnsáxcms,
radìosct
prosc
npnsássisais ì
tolay, construct(aroad) nponoxúis p
fæcwcll(ad¡), partìng
psychology
totravcl nyicmccisyæ, npo- p
Frìday
tomakcout,pcrccìvc pasrnøxý, pasrnxpúms, noì
dìvìsìon, scctìon
to scckout passimý, passimcms,
passicxnsa is ì
scorchìng,bumìnghot
wìdcsprcad,common
toscattcr
tomclt
pacccæ, paccccius, pacccnsais i
paciáci, iáøis ì
pcrplcxcd,bcwìldcrcd
tobc¡calous
rcputatìon
todraw
torcstraìn, kccp
(promìsc)
pucýæ, na- p
cpcpxý, cpcpxnms,
cpcpxnsa is ì
1 67
ceneHMe
5O5 l . ccnónuc
5O52. cnnyái
5O53. cnncsá
5O54. cxúnyis p(colÌ)+a
5O55. cxnápxa
5O5G. cxnónnsìü x +dor
+ìnf
5O57. cncsáis ìc +g
5O5&. cosmccino
5O59. coppýxcciso
5OGO. cinxúx
5OGl . ciyacnuccxnü
5OG2. cisipúiscx ì+g
5OG3. cýmxa
5OG4. cypóso
5OG5. cxsáixa
5OGG. icmncis
5OG7. icixa
5OG&. icxnnx
5OG9. ióncnsxnü
5O7O. ionúis ì+a
5O7 l . ipúxpsi
5O72. ipýõouxa
5O73. ipyc
5O74. ipxciú ì+a
5O75. ypanúiscx p
5O7G. yacnxis ì+a+d
5O77. yscn(6 )x
5O7&. yxásannsìü
5O79. yxpamcnnc
5O&O. ymcnsmáiscx
5O& l . ymnpáis ì
5O&2. ýmnnua m/f(coll)
5O&3. ynsinsìü
5O&4. ynpcx
5O&5. ycúnnis p+a
5O&G. yciánsìü
5O&7. ýixa
1 68
scttlcmcnt,vìllagc
sìlhoucttc
bluccolour, blucncss
tothrowoff
fold,crcasc
ìnclìncd(to)
toclìmboff
¡oìntly
commonwcalth
clcmcnt,clcmcntal
forcc, chaos
studcnt(ad¡)
tobcashamcdof
bag,handbag
scvcrcly
fìght,tusslc
cxúpsìsa is
gplcxnápox
shortforms. cxnóncn, cxnonná,
cxnónnsi
cncsis p
cisixýcs, cisìpúmscx, no- p
gplcýmox
gplcxsáiox, cxsáixn (musclc)
contractìons
togctdark icmncci, no-/c- p
aunt, (colÌ)woman gpliciox
tcchnìcìan
slìm
tostokc,hcat,(pno-/y-) ionm, iónnms
sìnk (sth), drown (s. o. )
thrìcc,thrcctìmcs
smallpìpc,tubc gplipýõoucx
coward
toshakc ipøcý, ipxccììis, past ipøc,
tomovcaway
toallot,gìvc
smallknot,smallbundlc
ìndìcatcd,spccìñcd
dccoratìon
todìmìnìsh,dccrcasc
todìc
clcvcrpcrson
sad,chccrlcss
rcproach
to strcngthcn
tìrcd
duck, hoax
ipxcná, no- p
ypanxiscx ì
yacnxæ, ypcnúis p, yacnxis
snnmannc+dtogìvc/pay
attcntìonto sth
ymcnsmniscx p
ymcpcis p
ycúnnsais
gplýiox
5O&&. qaxymiói
5O&9. ucnosá iscx
5O9O. myinúso
5O9l . ancxipúucciso
5O92. xõnonx
5O93. aõcipáxinsiü
5O94. arniáunx
5O95. aqmnnncipáunx
5O9G. axxypáinsiü
5O97. apmxncxnü
5O9&. õópcxno
5O99. õpopxra m
5 l 0. scnnxán
5 lOl . scnrópcxnü
5 l O2. snoxónnc
5 l O3. sosnnxnosónnc
5 l O4. sonmóõnsiü
5 lO5. spaxqóõnsiü
5 l OG. spcµ
5 l O7. spsisá iscx ìs +a
5 l O&. ssiõopsi mpl
5 l O9. rápocis f
5 l l O. rconorúuccxnü
5 l l l . rnmnacicpxa
5 l l 2. rnci
5 l l 3. rpaq
5 l l 4. rpágnx
5 l l 5. rpom
5 l l G. ryõópnnx
5 l l 7. pcmoxpái
5 l l & . popóxnsiü
5 l l 9. pyxosónciso
5 l 2O. ópxnü
5 l 2 l . xápno
5 l 22. xnnúmc
5 l 23. sasóinsiü
5 l 24. samcna
5 l 25. sánoso
5 l 2G. sanapnocsponóücxnü
5 l 27. sancis p
faculty
tokìss(cachothcr)
¡okìngly,facctìously
clcctrìcìty
applc-trcc
abstract
agìtatìon
admìnìsuatìon
cxact,punctual,tìdy
Armcnìan(ad¡)
carcfully
tramp,down-and-out
gìant
Hungarìan
cnclosurc (ìnlcttcr),
ìnvcstmcnt
bcgìnnìng,orìgìn
magtc
hostìlc
harm
toburstìn
clcctìon
fìlth,dìrtytrìck
gcologìcal
soldìcr' stunìc
opprcssìon
count(tìtlc)
graph,schcdulc
half-kopcck,farthìng
guberniya, tsarìst
provìncc(now
óõnacis)
dcmocrat
road(ad¡)
clcrgy
acrìd,pungcnt, sarcastìc
grccdìly
dwcllìng,habìtatìon
chcrìshcd, ìntìmatc
rcplaccmcnt
ancw
WcstcmEuropcan
tostartsìngìng
3aneTb
na æpnpúuccxom gaxynsióic
ìnthclawfaculty
ucnýæicx, no- p
gplxõnons
gsgspcpá
sopsáiscx p
gplssiõopos
gplrnmnacicpox
gsgrpomá, õcs rpomá pcnnìlcss
sascinax ucns chcrìshcdgoal,
sascinax mcuiá sccrctdrcam
sanoæ, sanocms, sancsáis
1 69
38TpSTMTb
5 l 2&. saipáinis p+a
5 l 29. ssónxnü
5 l 3O. snaióx
5 l 3 l . nsõcxáis p+g
5 l 32. nspasáis i+a
5 l 33. n:naráis i+a
5 l 34. nsoõpciáis ì +a
5 l 35. npónnx
5 l 3G. úcnoscps l
5 l 3 7. xóxansiü
5 l 3&. xonónnx
5 l 39. xóncxnü
5 l4O. xongcia
5 l 4l . xpyxúiscx
5 l 42. xió-nnõo
5 l 43. xynáiscx
5 l44. xýuxa
5 l 45. nána
5 l 4G. Aúna
5 l47. nosýmxa
5 l4&. nónnyis p
5 l49. mõonsiino
5 l 5O. maicpúx
5 l 5 l . mrnoscnno
5 l 52. mcicns f
5 l 53. mociosáx fad¡
5 l 54. msimxa
5 l 55. nascciú p+a
5 l 5G. nanór
5 l 57. nanpxxcnnocis f
5 l 5&. napýmnis p+a
5 l 59. naunonanúsm
5 l GO. ncscpno
5 l Gl . ncropxü
5 l G2. ncpápom
5 l G3. ncposcpnc
5 l G4. ncxio
1 70
tospcnd,cxpcnd
rìngìng,clcar
saipáuy, saipáinms,
saipáunsais
cxpcrt gsgsnaioxá
toavoìd nsõcrý, nsõcxúms, nsõcrýi,
nsõcráis ì
topublish,cmit nspaæ, nspacms, nspáis p
tocxpound,putinwords nsno»úis p
to ìnvcnt nsoõpcciú p
trony
conlcssìon
lcathcr(ad¡)
colony
horsc(ad¡)
swcct
towhìrl, spìnround
anyonc
tobathc
smallhcap, smallgroup
paw
lìmctrcc
trap
toburst
curìously
maìnland
instantancously,ìnstantly
snowstorm
roadway
armpit,mousc
toguìdc(to), cvokc,
causc
tax
tcnsìon
tobrcak,inlringc
natìonalìsm
lalsc(ly)
rascal
notlornothìng
mìstrust
somconc,accrtaìn
unncccssæy
xóncxnü sasóp studlæm
nc- p
gplxýucx
gplnosýmcx
nónaiscx ì
gplmsimcx, nop msimxoü undcr
onc' s a
nascpý, nascpcms, pastnascn,
nascná, nasopúis i, nascciú
nopxpoxtoputthìngsinordcr
napymáis i, napýmnis npásnno
tobrcakarulc
nóxio Cúpopos accrtaìnMr
Sidorov
5 l GG. ncnpcpcxácmsiü
5 l G7. nosúnxa
5 l G&. oõópa is ì
5 l G9. oõopsáiscx p
5 l 70. oõpasósannsiü
5 l 7 l . oõ±xsnxis ì+aor
o +pr
5 l 72. oxusnónuc
5 l 73. oinocúicmnsiü
5 l 74. oinsinc
5 l 75. oiopsúnyis p+a
5 l 7G. oiciynúis p
5 l 77. oiuá»nno
5 l 7&. oguuuáni
5 l 79. ogopmnónuc
5 l &0. ná:isma
5 l & l . naipuoiúsm
5 l &2. ncparorúuccxuü
unqucstìonablc
novclty
todìnc
tosnap, stopsuddcnly
cducatcd
toannouncc
cxcìtcmcnt,anìmatìon
rclatìvc(ad¡)
hcnccforth
to movc asìdc
torctrcat
dcspcratcÌy
waìtcr
rcgìstratìon,puttìng
ìnrcquìrcdform
palmtrcc
patrìotìsm
pcdagogìcal,cducatìon
(ad¡)
gpl nosúnox
no- p
n6npocTy
oõopsýcs, oõopscmscx, fpast
oõopsanács, oõpsisáiscx ì
oiopsuráis
oiciynm, oiciýnums,
oiciynáis ì
ogopmnónuc poxymónios
complctìon/rcgìstratìonof
docmcnts
5 l &3. ncpcõupáis ì+a to sortout, lookthrough, ncpcõpáis p
goovcr
5 l &4. ncpcnúcxa
5 l &5. ncpcpósais p+a
5 l &G. ncuáns f
5 l &7. nmc
5 l &&. nnxcáis ì
5 l &9. noruõáis ì
5 l 90. nórpcõ
5 l 9l . nopmurnýis p+d
corrcspondcncc
tocut
sorrow
plus,advantagc
todancc
topcrìsh
ccllar
towìnk(at)
5 l 92. nopnúcsisa is ì+a tosìgn
5 l 93. noacuci calculatìon
5 l 94. nop±ósp cntrancc,doo¬ay
5 l 95. noxánosaiscx p na +a tocomplaìn(about)
5 l 97. noxópno
5 l 9&. nonsóxa
5 l 99. nonpásxa
5200. nónpociy (coll)
toprcss, squcczc
humbly,obcdìcntly
halfaccntury
corrcctìon
sìmply
ncpcpóxy, ncpcpóxcms,
ncpcpcsáis ì
nnxmý, nnxiucms, cnnxcáis p
norúõnyis p
nomplnorpcõá
nopmúrusais
nopnucáis p
noxá:iyìocs, xánosaiscx ì
noxáis p, noxumáis pýxy+d
to shakc s. o. ' shand
gnonysóxa
gplnonpásox
On nónpociy ycián Hc' s¡ust
tìrcd
1 71
nOCBJITb
52Ol . nocsømáis ì+a+d todcvotc,dcdìcatc(sth
to s. o. orsth)
52O2. nocnc�osaicnsnocis f scqucncc,consìstcncy
52O3. nocmcøiscø p tolaugh
52O4. nocpc�únc or
noccpc�únc +g
52O5. nociyuáis ps +a
52OG. noøcnúis p+a
52O7. npásn:isnocis f
ìnthc mìddlc (oD
toknock(at)
tocxplaìn
corrcctncss
52O&. npcsocxó�ciso supcrìorìty
nocsøiúis p
nocmcæcs, nocmcci¡iscø,
cmcøiscx ì
nociyuý, nociyuúms, ciyuáis
noxcnøis p
52O9. npc�ociasnøis ì+a+d togìvc,grant(sthtos. o. ) npc�ociasnøìo, npc�ociásnis p
52l O. npc�±xsnøis ì+a+d to show,prcscnt(sthto npc�±xsnøìo, npc�sxsúis p
52l l . npco�o:ìcsáis ì+a
52l 2. npn�cpxnsaiscx ì+g
52l 3. npn:ìcicis p
52l 4. npúmccs f
52l 5. npnc:ìýmaiscx px +d
52l G. nposoxáunx
52l 7. npoxnsáis ì
52l &. npónosc�s f
52l 9. npopóx
522O. npoinsopcunis ì+d
522 l . npousciánnc
5222. niúunñ
5223. nsønciso
5224. pá�yra
5225. pasrpomúis p+a
522G. paspyuiáis ì+a
5227. pacxpsisáiscx
522&. pacnpása
5229. paccmáipnsaiscx
523O. pccnúua
523 l . pnim
5232. pox�áis ì+a
5233. psiõnsiü
5234. cõúiscø p
1 72
s. o. )
toovcrcomc
tokccpto,adhcrcto
toarrìvc(byaìr)
admìxturc
tolìstcncloscly(to)
provocatìon
torcsìdc, (pnpoxúis)
lìvcforaspccìñcd
pcrìod
scrmon
prophct
tocontradìct(s. o. orsth)
0ourìshìng, prospcrìty
bìrd` s
drunkcnncss
raìnbow
torout, wrcck
todcstroy
toopcn,bcrcvcalcd
rcprìsal, harshtrcatmcnt,
punìshmcnt
tobcconsìdcrcd
cyclash
rhythm
to gìvc bìrth(to)
fìsh(ad¡)
toslìp,gowrong,gct
confuscd,huddlc
togcthcr
npco�o:ìcis p
npn:ìcuý, npnnciúms,
npn:ìciá is ì
npncnýmnsa iscx I
pasrpomm, pasrpomúms,
rpomúis ì
paspýiunis p
pacxpsiiscx p
po�úis p
psiõnax nósnx ñshìng
coõsæcs, coõscmscx,
cõnsáiscx ì
5235. csocspómcnnsiü
523G. cpópxannsìü
5237. cxnonúiscx p
523&. cxoiúna
5239. cnoxá
524O. cooõmáiscx
524 l . npornós
5242. cnupáns f
5243. cnpásxa
5244. cnpasnxiscx
5245. cnpoc
524G. cpaxáiscx ìc +ìnst
5247. iónaisì
524&. ipuõýna
5249. ipxciúcsì
525O. iýcxnsiü
525 l . isgy (coll)
5252. yõcpúicnsnsiü
5253. ypáua
5254. ycxopónuc
5255. ycnoxóuis p+a
525G. yciýnxa
5257. gaxiúuccxu
525&. ucpcmónux
5259. uupx
52GO. ucisópr
52Gl . uýscisosaiscx
52G2. uypócno
52G3. mcniá iscx ì
52G4. m ýmno
52G5. ancxipoanóprux
52GG. ancmcniápnsiü
52G7. ancprúunsiü
52G&. aniysuásm
tìmcly
rcstraìncd
to bcnd, bow
cattlc
daughtcr-ìn-law
(ofhusband` sfathcr)
tobccommunìcatcd,
communìcatcwìth
forccast
spìral
pìcccofìnformatìon,
ccrtìfìcatc
(c +ìnst)tocopcwìth,
(o +pr)askabout
dcmand (opposìtc of
supply)
tofìght
to stamp(onc` sfcct),
3HTY3MS3M
cxnonæcs, cxnónum scx,
cxnonxiscx ì
no pl
nomplcnóxu (ofhusband` smothcr.
ncsócixa)
cooõmúiscx p
npornós norópsi wcathcrforccast
gplcnpásox, nasopúis cnpásxu
o +prtomakccnquìrìcs(about)
cnpasnxæcs, cnpásuiscx p
cnpoc na úmnopinsic iosápsì
dcmandforìmportcd goods
cpasúiscx ì
iónnyis p
(colI)go(= uµiú)
platform, stand(ìnstadìum)
toshæc, trcmblc
dìm
(cuphcmìsmfor
spìttìng,cxprcssìng
dìslìkcorscom)yuk' ,
ugh' , pah'
convìncìng,cæcst
succcss
accclcratìon
tocalm
conccssìon
ìnfact,practìcally
ccrcmony
cìrcus
Tursday
tobcfclt
wondcrfully
towhìspcr
noìsìly
clcctrìcpowcr
clcmcntary
cncrgctìc
cnthusìasm
ipxcýcs, ipxccmscx, past
ipxccx, ipxcnács
ycnoxáusais ì
yciýnox
gsguciscprá
uýscisycicx, no- p
1 73
3T8K
52G9. áiax (coIl)
527O. õcsynpóunsiü
527 l . õcsycnósnsiü
5272. õcpcsxa
5273. õccnonósno
5274. õuonorúuccxuü
5275. õop
527G. õopm
5277. õópæmuüc�
527&. õóuxa
5279. ssixsuis p+a
52&O. õìopxói
52& l . sanxis ì
sanxüic' (coIl)
52&2. sópnocis f
52&3. scpiuxánsnsiü
52&4. ssõupáiscx ì
52&5. sspop (colI)
52&G. súisc� ì
52&7. sum ncssiü
52&&. snára
52&9. smõúisc� ps +a
529O. sosrnasnxis ì +a
529 l . sosmymcnno
5292. soncsóñ
5293. sooõpasúis p
5294. sopónxa
5295. socnpunumáis ì+a
529G. scxúnyis p+ana +a
5297. siópnux
529&. sys
5299. ssincsáis 1
53OO. ssipyuuis p+a
53Ol . ssicapxa
53O2. ssicnais p+a
53O3. ronosnóü
53O4. rópcus f
1 74
thìs way,thus,
approxìmatcly
ìncproachablc
uncondìtìonal
lìttlcbìrchtrcc
usclcssly
bìologìcal
pìncwood,conìfcrous
forcst
borshch,bcctrootsoup
strugglìng
barrcl
torcvcal,cxposc
budgct
todrag, toroll
goæcad'
faìthfulncss, loyalty,
truth
vcrtìcal
toclìmbup
nonscnsc
towìnd,twìnc, twìst
chcrry (ad¡)
damp,moìsturc
tofallìnlovc wìth
tohcad, lcad
ìndìgnantly
strong-wìllcd
toìmagìnc
funncl
topcrccìvc
tothrow(upwards,up
onto)
Tucsday
unìvcrsìty, ìnstìtutc
(hìghcrcducatìon
cstablìshmcnt)
gpl õcpcsox
prsgs õopý, nomplõopsi
gsgõopmá
gpl õóucx
ssixsnìo, ssixsum s, ssixsnxis ì
ssoõpáiscx p
sscic�, c- p
smoõmcs, smõum scx,
snæõnúisc� ì
sosrnasnxæ, sosrnásuis p
sooõpaxý, sooõpasúms,
sooõpaxáis 1
gplsopónox
socnpunxis p
scxúpsisa is ì
to clìmb out ssincsis p
torcscuc,makc(moncy) ssipyuáis ì
landìng,dìscmbarkatìon
to scndout, cxìlc,dcport ssimm, ssimncms, ssicsináis ì
hcad(ad¡)
bìttcmcss
53O5. ropóx
53OG. rpysosóü
53O7. pscnápuaisiü
53O&. pcsúuuü (orpósuuuü)
53O9. pcnúis ì+a
53 l O. póiscx p
53 l l . posopúis ìpo +g
53 l 2. pocpóuno
53 l 3. pociúrnyisiü
53 l4. xap
53 l 5. sapópxusais ì+a
53 l G. saxánuusais ì+a
53 l 7. saxonopáicnsnsiü
53 l &. saxýpusais ì
53 l 9. samcnøis +a+ìnst
532O. úsõpannsiü
532 l . usmcpónuc
5322. unpúücxuü
5323. uncnóxiop
5324. unicpssu nìndccl
5325. úcxoca (coll)
532G. ucxýcc1scnno
5327. ucióxmuü
532&. xanápcxuü
5329. xcpocún
533O. xonoxónsnx
533 l . xonáiscx 1
5332. xpúiux
5333. naypcái
5334. ntoõósHsiü
5335. mõúm(c)u
533G. mcnsxnýis p
5337. múccux
533&. mnoronóinuü
5339. morýmcciscnnsiü
534O. mópa
534l . monúiscx ì
5342. mýppocis f
5343. nanonosúny
5344. nanpásuiscx p
5345. napucosáis p+a
534G. nacioxmcc nad¡
5347. ncposó:ìsno
pcas
goods(ad¡)
twclfth
gìrl ` s, maìdcn` s
todìvìdc,sharc
togctto, vanìsh
tolcadto,takcasfæas
ahcadofschcdulc
achìcvcd
hcat
todclay, arrcst
tofìnìsh
lcgìslatìvc
tolìghtup(cìgarcttcctc. )
torcplacc(sthwìthsth)
sclcctcd
mcasurcmcnt,dìmcnsìon
!ndìan
ìnspcctor
ìntcrvìcw
sìdcways
artìñcìally
past,prcccdìng
Canadìan(ad¡)
kcrosìnc
bcll-towcr
torummagc,dawdlc
crìtìc
prìzc-wìnncr
oblìgìng
favourìtc
tobcbrìc0yvìsìblc
mìssìon
lastìngmanyycars,
long-lastìng,pcrcnnìal
powcrful
fashìon
topray
wìsdom
half,byhalf
tomakcfor
todraw
thcprcscnt
dìscontcntcdly
H8AOBOnbHO
nopl
pósuusx qamúnux maìdcnnmc
pcm, pónum s; pas- p
pónycs, pónciuscx, pcsáiscx ì
posoxý, posópums, poscciú ì
prsgs xapý
sapcpxáis p
saxónuuis p
saxypúis p
samcnxm; samcnúis p
nompluncncxiopá
gplxonoxóncn
mc:isxáis
momcs, mónum scx; no- p
nanpásmcs, naiipásum scx,
nanpas:ixiscx ì
napucýæ; pucosáis ì
1 75
Heo6bt'8MHO
534&. ncoõsiuáüno
5349. núsa
535O. nór(o)is m
535 l . nosppx
5352. noc(ó)x
5353. nxnsxa (colI)
5354. oõcyxpáiscs
5355. órncnnsiü
535G. oxu�áiscx ì
5357. óxo (bookìsh,poctìc)
535&. oncpaiúsnsiü
5359. onúcannsiü
53GO. onnáia
53G l . opranusósannsiü
53G2. ocsóuis p+a
53G3. ócipo
53G4. oispaiúicnsnsiü
53G5. oi�ónxa
53GG. oixpsiixa
53G7. oipsisáis ì+aoi +g
53G&. oiciynnónuc
53G9. oiuáciu
537O. ouónusais ì+a
537 l . oucpiánuc
5372. nón(c)n
5373. ncpc�asáiscx
5374. ncpcnúcisisais +a
5375. nciýx
537G. nnanúposais ì+a
5377. no�asnxæmuü
537&. nopõcráis ìx +d
5379. no�nóc
53&O. nó�nxisiü
53& l . nopospúicnsno
53&2. noxasánuc
53&3. nonusáis ì+ìnst+a
53&4. nomúnosais p+a
53&5. no-nósomy
53&G. nonáciscx p
53 &7. nocmaiscs p
1 76
cxccptìonally
fìcld,comñcld
fìngcmaìl,tocnaìl
nostrìl
sock,tocofboot
nursc
tobcdìscusscd
fìcry
tobccxpcctcd
cyc
cncrgctìc,opcratìvc
dcscrìbcd
paymcnt
organìzcd
tomastcr
shaqly,ìntcnscly
rcpulsìvc
fìnìshìng,fìttìng-out,
dccoratìon
postcard
totcaroff,tcaraway
dìgrcssìon,rctrcat
partly
tocvaluatc, apprccìatc
outlìnc
ash, ashcs
tobctransmìttcd
tolcafthrough
cock
toplan
ovcrwhclmìng
torunup (to)
tray
raìscd
suspìcìously
tcstìmony,rcadìng
(onìnstrumcnt)
topour(lìquìdonsth)
topardon
ìnancwway
tobccaught,bcfound
tobchcard
nompInósppu, gplnosppóü
gplnxncx
oõcyaúiscx p
ocsáusais
gploixpsiiox
oiopsáis p
oucnúis p
no pl
ncpc�acicx, ncpc�áiscx p
ncpcnuciáis p
gsgnciyxá
nnannpyu, sa- p
no�asnxæmcc õonsmuncisó
thcgrcatma¡orìty
nopõcxáis p
nonúis p
nomúnyæ, no ì, lócnoau,
nomúnyüLord,havcmcrcy
nonaaýcs, nonaacmscx,past
nonáncx, nonaaáiscx ì
nocnsimuicx, cnsimaiscx ì
53&&. nociásxa
53&9. noiymis p+a
5390. nóucpx
539 l . nouiónnsiü
5392. notuápa
5393. npcpnaráiscø 1
5394. npcpnonaráiscx 1
5395. npcpciáis pnópcp
+ìnst
539G. npónccis f
5397. npccc-xongcpónuux
539&. npuxumáiscø ìx +d
5399. npumánxa
5400. npunuunuánsno
540l . npuoõpciónuc
5402. npuoixpsiis p+a
5403. npuxóxax fad¡
5404. npoussón
5405. npoiusopcuússiü
540G. nyicm +g
5407. pasõusáis ì+a
540&. pasmuáis ì+a
5409. pasnoxúis p+a
54l 0. pasnýxa
54l l . páncc
54l 2. pacnpocipan�1s ì +a
54l 3 . pauuonánsnsiü
54l 4. pcsomuuø
54l 5. pcmóninsiü
54l G. púmcxuü
54l 7. pucxosáis ì+ìnst
54l &. poci(ó)x
54l 9. pyncsóü mad¡
5420. csun(ó)u
542l . ccmunóinuü
5422. cxonssúis ì
dclìvcry gplnociásox
tocxtìnguìsh
handwrìtìng
rcspcctcd
noiymý, noiýmums, iymúis ì
mcrcy
tobcoffcrcd npcpnoxúiscx p
tobcproposcd,ìntcndcd npcpnonoxúiscx ì,
npcpnonarácicx ìtìsproposcd
toappcar(bcforc) npcpciány, npcpciáncm s,
charm
prcssconfcrcncc
npcpciasáis ì, npcpciáis
nópcp cypómto appcarìncourt
toprcssos (to), npuxá iscx p
snugglcup(to)
baìt,ìnduccmcnt
onprìncìplc,
fundamcntally
acquìsìtìon
toopcnslìghtly
cntrancchall
arbìtrarìncss, abuscof
powcr
contradìctory
bymcans of
tobrcæ,brcakup,smash
todìstìnguìsh
tosprcadout,tobrcak
down,corrupt
scparatìon
carlìcr
to sprcad
ratìonal
rcsolutìon
rcpaìr(ad¡)
Roman
torìsk
sprout, shoot
stccrìng(ad¡), hclmsman
lcad(mctal)
scvcn-ycar,
scvcn-ycar-old
toslìdc
npuoixpóìo, npuoixpócms,
npuoixpsisáis ì
pasõúis p
pasnuuúis p
pasnoxý, pasnóxums,
pacxnápsisa is ì, pasnará is ì
pacnpocipanøæ,
pacnpocipanúis p
cxonsxý, cxo¬ssúms
1 77
5423. cxónsxo-nuõyps +g
5424. cxonnónuc
5425. cmcnúiscx p+ìnst
542G. cmcpiónsnsiü
5427. cnaõxis ì+a+ìnst
542&. cóõciscnnux
5429. cosáis ì+as +a
5430. cosoxýnnocis f
543 l . cóspannsiü
5432. conómcnnsiü
5433. couýscisosais ì+d
5434. cncuu�nuccxuü
5435. ciásxa
543G. ciuxoisopónuc
5437. cionúunsiü
543&. cionóssiü
5439. cyciá
5440. cýxun poss ad¡
544l . iauucsámnsiü
5442. icaipánsnsiü
5443. iunorpá�ux
5444. ixnyis p+ìnsts+aor
+a s+a
5445. iosápumccxuü
544G. iparópux
5447. rpcráis ì
544&. iponúnxa
5449. iyróü
5450. ynóp
545 l . ynoipcõnónuc
5452. yipáiuis p+a
5453. yuámuücx actìvc
pæìcìplc
5454. çcnsción
5455. xáoc orxaóc
545G. xúmnux
5457. xóxoi
1 78
any, any quantìtyof
accumulatìon
tobcrcplaccd(by)
fatal
tosupply(s. o. wìthsth)
owncr
tothrust,pokc (sth
ìntosth)
totalìty
crcatcd
straw(ad¡)
tosympathìzc(wìth)
spccìfìc
ratc, stakc(gamblìng),
hcadquartcrs (mìl)
pocm
capìtal(ad¡)
tablc(ad¡)
bustlc,fuss
cmcnæcs, cmónum scx,
cmcnxiscx
cnaõpúis p
couýscisyæ
npouóninax ciásxa ìntcrcstratc
bìtch` s cýxun csin sonofabìtch
dancc(ad¡)
thcatrìcal
prìntìng-housc,prcss
toprod,¡ab(sthìntosth) ixny, ixncius, isixais
comradcly,frìcndly
tragcdy
torumplc,touslc,pat,
(coll)nattcr
path
blunt, stupìd
prop
usc
tolosc
studcnt
satìrìcalartìclc
chaos
bcastofprcy,bìrdof
prcy,prcdator
loudlaughtcr, guffaw
ipcnm, ipónncuis, no- p
gpliponúnox
s ynóp poìnt-blank,cpóna1s
ynóp na +pr or a to
cmphasìzc
yipáuy, yipáium s,
y1pá unsa is ì
545&. xpanónuc
5459. xpanúiscx
54G0. xpcõ(ó)i
54G I . xpýnxuü
54G2. ucnuná
54G3. uónoc nad¡
54G4. ucnóuxa
54G5. ucpccuýp
54GG. ucpnúna npl
54G7. ucixuü
54G&. uúciuis ì+a
54G9. liccinápIais
5470. mu pl
547 I . axonomúci
5472. axcnqaiúposais
5473. asócs
na asócs
5474. ásiopcxuü
5475. axipúca
547G. ánsiü
5477. ánrcn
547&. anxóia
54?9. aniúunsiü
54&0. apõýs
54& I . õanxúp
54&2. õórciso
54&3. õópnocis f
54&4. õcnsún
54&5. õccnnáinsiü
54&G. õccnoxóüno
54&7. õnuciáicnsnsiü
54&&. õonósncnnsiü
54&9. õpsisru fpl
5490. spoõásox (coll)x +d
549 l . scnónuc
5492. scpoxinsiü
5493. sssonnosáis p+a
5494. ssppárusais
5495. snapsixa m
kccpìng, storagc
tobckcpt
spìnc, rìdgc, mountaìn
rangc
fragìlc
vìrgìnsoìl,vìrgìnland
thcwholc, (also uónax)
ìntcgcr
smallchaìn, scrìcs
too,cxccssìvc(ly)
ìnk
clcar,prccìsc
toclcan
sìxtccn
cabbagcsoup
cconomìst
tocxploìt
pcrhaps
onthcoff -chancc
author` s
actrcss
scarlct
angcl
qucstìonnaìrc,form
ancìcnt
watcr mclon
bankcr
0ìght,cscapc
povcrty
pctrol
frcc (ofchargc)
rcstlcssly,dìsturbìng
brìllìant
unhcalthy
spray
ìnaddìtìon(to)
command
probablc
todìsturb,worry
toshuddcr
mastcr,rulcr
cpox xpanónux scll-bydatc,
xámcpa xpanónux lcftluggagc
offìcc
co- p
cpúnoc uónoc asìnglc wholc,
opná uónax (u) ipu pccxisix
oncpoìntthrcc(I . 3)
gplucnóucx
gplucpnún
gplmcü
axcnqaiúpyìo
aniúunsiü mup thcancìcntworld
gpl õpsisr
no scnónuæ cóscciu accordìng
tothcdìctatcsofonc` sconscìcncc
sssonnýu, sonnosáis
ssppórnyis p
1 79
B036yJiHHbi M
549G. sosõyxpcnnsiü
5497. sooõpaxáis ì+a
549&. socnpuxiuc
5499. spáxccxuü
5500. sccsosmóxnsiü
550I . ssìcsxáis ìus +g
5502. ssipámusais ì+a
5503. ssiiccnuis p+a
5504. rnunóü
5505. ronøis ì+a
550G. rocypáps m
5507. rpáõuis ì +a
550&. psúrais ì+aor+ìnst
5509. psopxnún
55 I 0. póxicnsnsiü
55 I I . poõposónsnsiü
55 I 2. poncciú p
55 I 3. ppyxúna
55 I4. psim(o)x
55 I 5. xcsáis ì+a
55 I G. xuióücxuü
55 I 7. sarnáis p+a
55 I &. saronós( 0 )x
55 I 9. sapymúis p+a
5520. saxáis p+a
552I . saurpáis p+a
5522. saxasáis p+a
5523. saxycúis p
5524. sanpcmónuc
5525. saxsáisisais ì+a
552G. samuiúis p+a
5527. scmnxnóü
arouscd,cxcìtcd
toìmagìnc
pcrccptìon
cncmy(ad¡)
allkìndsof
tolcavc(bytransport)
to grow,cultìvatc
toforcc out, dìsplacc
rottcn,dccaycd
todrìvc,makc(s. o. )run
sovcrcìgn
torob,pìllagc
tomovc,sctìnmotìon
noblcman,mcmbcrof
thcgcntry
actìvc
voluntary
(+apo +g) tocarry
(sth to), (+a+d)
rcport(sthto s. o. ),
(na +a)ìnform (on
s. o. ), dcnouncc(s. o. )
mìlìtìa
puffofsmokc
tochcw
worldly,cvcryday
todrìvcìn
tìtlc,hcadìng
to st

anglc,suffocatc,
stì0c
tosqucczc
tostartplayìng
toordcr(sth)
tohavcasnack,havc
somcfood
prohìbìtìon,ban
to takc, grasp, scìzc
todcfcnd
carthcn,carth(ad¡)
sooõpasúis p
ssicxais p
snipaciuis p
ssiiccnxis ì
ronøæ, ronøcms, no- p
múnociussiü rocypáps DcarSìr
rpáõm, rpáõuius, 0- p
psúraæorpsúxy,psúxcìIìs,
psúnyisp
nomplpsopønc, gpl psopxn
ponccý, poncccms, pastponcc,
poncc:iá, ponocúis ì
xyæ, xycms, npo- p
saronæ, sarónum s, fpast sarnaná;
saronxis ì
saxaxý, saxáxcius, saxássisa is ì
saxyiuý, saxýcum s,
saxýcsisa is 1
saxsaiúis p
saiuumý, saiuuiúm s,
samumáis ì
scm:ixnóü non carth0oor
552&. snaxómuis ì+ac +ìnst toìntroducc(s. o. tos. o. snaxómmo, snaxómum s, no- p
orsth)
1 80
5529. ussóciuocis f famc
tocxtract(sthfrom)
553 I . uspcsáiscx ìuap +ìnst tomock(s. o. ), makc
funof
5532. ucnonuúicnsusiü
5533. xaõúua
5534. xamúu
5535. xamnáuux
553G. xai(ó)x
5537. xonõacá
553&. xónoc
5539. xomaupupósxa
5540. xocisi:ts m
554I . xpóiìuyis ì
5542. xpýxxa
5543. xpynúnxa
5544. xpsiiscx ìs +pr
5545. xýõ(o)x
554G. num úiscx p+g
5547. nýxa
554&. ma:ìsuúm ccxuü
5549. mcp
5550. muráis ì
555 I . monoi(ó)x
5552. monóunsiü
5553. mpáuuo
5554. msic:icuuo
5555. nasanúiscx p na +a
555G. napsóp sa +ìnst
5557. uapncxá
muü
555&. uaxasáis p+a
5559. uaxúuyis p+a
55G0. uaxpsisáis ì+a
55G I . uamcuáis ì+a
cxccutìvc(ad¡), cffìcìcnt
cabìn
fìrcplacc
campaìgn
skatìng-rìnk,rollcr
sausagc,salamì
car(ofcom)
busìncsstrìp,studytrìp,
assìgnmcnt
crutch
togctstrongcr
mug, tankæd
graìn
tolìc (ìn),bcconccalcd
(ìn)
goblct,bowl
tobcdcprìvcdof,losc
puddlc
boyìsh,chìldìsh
honcy
to blìnk, wìnk
hammcr
mìlk(ad¡)
gloomìly
mcntally
tofallon,lcanon
supcrvìsìon, survcìllancc
propcr,fìttìng,
approprìatc
topunìsh
tothrowon
tocovcr, (na cion)
lay(thctablc)
toplan
H8M8"STb
nociásuis xoró-uuõy�s s
ussóciuocis o +prtonotìfy
s. o. about sth
uss:icxý, ussncucms, uss:icxýi,
pastussncx, uss:icx:iá,
ussncxáis ì
no pl
nomplxonócsx, gplxonócscs
gplxomau�upósox, B
xomaupupósxc onabusìncss
trìpctc.
gS gxocisinx
pastxpcn, xpónna, o- p
gplxpýxcx
gplxpynúnox
xpócicx, no- p,Hpuuúua
xpócicx s ø .. Thccausclìcsìn. . .
numáiscx ì
uasamcs, uasánumscx,
uasánusaiscx ì
uaxaxý, uaxáxcms, uaxássisa is ì
uaxúpsisa is
uaxpsiis p
1 81
HanacTb
55G2. uanácis pua +a
55G3. nanonnxis ì+a+ìnst
55G4. uanpásncuusiü
55G5. uanyráis p+a
55GG. uapaciáis ì
55G7. nacýmnsiü
55G&. uáuucio (coll)
55G9. ucsamóiusiü
5570. ncusmónnsiü
557 I . ucorpauúucnnsiü
5572. uópsuo
5573. ucyciáuno
5574. oõsóp
5575. orpauúuusaiscx
+ìnst
557G. oxpácuis p+a
5577. oxpóciuocis f
557&. onpáspsisais ì+a
5579. oipuuáic¬sno
55&0. oiciánsiü
55& I . oguuuánsuo
55&2. n(c)ns m
55&3. ncpcóxais p
55&4. ncpcccxáis ì +a
55&5. nucáiscx ì
55&G. nmuyis p
55&7. nossimáis ì+a
55&&. norácnyis p
55&9. norosópxa
5590. noryõúis p+a
559I . nopásncunsiü
5592. nopncciú p+a
5593. nop±óxais px +d
5594. nosuaxómuis p+a
c +ìnst
5595. noxynáicns m
559G. nonuoiá
1 82
toattack, comc upon
tofìll(sthwìthsth)
dìrcctcd,puqoscful
tofrìghtcn
togrow (on), ìncrcasc
vìtal,csscntìal
complctcly
ìmpcrccptìblc
ìnvarìablc
unlìmìtcd
ncrvously
tìrclcssly
survcy,rcvìcw
tolìmìtos(to),bc
lìmìtcd(to)
topaìnt,colour
cnvìrons,vìcìnìty
to¡ustìfy, acquìt
ncgatìvcly,unfavourably
backward
offìcìally
trcc-stump
todrìvcacross, movc
(housc)
toìntcrscct
tobcwrìttcn,bcspclt
tospìt
uanapý, uanapcms, pastuanán,
nanána, uanapá is ì
nanonnxæ, uanónnuis p
nyráis ì
napaciú p
oxpámy, oxpácum s,
oxpámusais ì
s oxpóciuocixx ìnthcvìcìnìty
onpaspáis p
g sg uux
ncpcópy, ncpcópcms,
ncpccsxá is ì
ncpccóus p
núm cicx, Kax áio núm cicx7
Howdoyouspcllthat7
nncsáis ì
toraìsc nossicuis p
togoout,b cxtìnguìshcd norácnci, pastnorác, norácna,
sayìng, provcrbìal phrasc
todcstroy,ruìn
supprcsscd,dcprcsscd
(x +d)takcto, (+d)
prcscntto
todrìvcupto
toìntroducc(s. o. to
s. o. orsth)
customcr
fullncss, stoutncss
rácnyis ì
gplnorosópox
noryõnæ, norýõums, ryõúis
nopuccý, nopucccms, past
nopncc, nopnccná,
nopnocúis ì
nop±ópy, nop±ópcms,
nop±csxá is ì
nosnaxómm, nosnaxómum s,
snaxómuis ì
5597. nomuáiscø p
559&. nomxnýis p +a
5599. no-nacioxmcmy
5G00. nonynxpnocis f
5G0l . noip»ciú p+a
5G02. noyuúicnsnsiü
5G03. nouiúicnsno
5G04. npcsocxópnsiü
5G05. npcpsúpcis ì+a
5G0G. npcción
5G0&. npuroiosn�nuc
5G09. npu�sxuü mad¡
5Gl 0. npuxmu�nuc
5Gl l . npocn�xi
5Gl 2. nxiuisc» ì
5Gl 3. pasnopýmno
5Gl4. páposais ì+a
5Gl 5. pasráp
5Gl G. paspcnxis ì+a
5Gl 7. pasppaxáis ì+a
5Gl &. pasouaposánuc
5Gl 9. pacxúnyisc» p
5G20. pacxnápsisais ì +a
5G2 l . pacnáp
5G22. pacnonaráiscøì
5G23. pcs
5G24. pcsonæuuon�p
5G25. pópciscnnsiü
5G2G. psiuáisì
5G27. camop�øicnsnocisf
5G2&. cõusáisì+a
5G29. cõpácsisaisì+a
5G30. cõsii
C6biT
torush nomuýcs, nomuúmscø, muáiscx ì
tomcntìon,rccall nomxný, nomxncms, nomunáis ì
proprly,ìnthcrìghtway
popularìty
toshakc noipxcý, noip»ccm s, past
ìnstructìvc
rcspcctfully
supcrb
toforcscc
thronc
ìnthccustomaryway,
asusual
prcpæatìon
non-rcsìdcnt,passìng
through,vìsìtìng, (as
noun)ncwcomcr,
vìsìtor
advcnturc
avcnuc (wìdc strcct)
tobackaway, stcpback
wìthìndìffcrcncc
togladdcn
hcìght, clìmax
todìvìdc, scparatc,
sharc
toìrrìtatc,annoy
dìsappoìntmcnt
tostrctchout
layout, sprcad
dìsìntcgratìon
totakcupposìtìon,
mæcoscomfortablc
roar
rcvolutìonary
famìly(ad¡), kìndrcd
togrowl
ìndìvìdualìnìtìatìvc,
æatcuractìvìty
toknockdown, dìstract,
confusc,bcat,whìsk
todrop, throwoff
salc
noipxc, noipxcná, ipxciú
npcpsúxy, npcpsúpum s,nop
ssoüiú na npcción toasccnd
thcthronc
pápyci, oõ- p
s pasrápc +gatthchcìghtof
paspcnxìo, paspcmis p
pacxúpsisa isc �
pasnoxúis p
pacnonoxúiscxp
pópciscnnsic csxsu famìly
tìcs
psiuý, psiuúms, sa- p
s�ucp camop�xicnsnociu
amatcurconccrt
cõuisp
cõpócuisp
naüiú cõsiitofmdammkct,scllwcll
1 83
caapMTb
5G3 I . csapúisp+a
5G32. csunuóssìü
5G33. crosopúiscxpc +ìnst
5G34. cpsur
5G35. ccpnó
5G3G. cxaisp+a
5G37. cxnmáisì+a
5G3&. cxynóü
5G39. cmy�áiscxì
5G40. coscpmónciso
5G4I . cocpunúiscxp
5G42. cospóisp
5G43. concnsìü
toboìl,cook, csapæ, csápum s, sapúisì
(ìcsápusais)wcld
lcad(ad¡), lcadcn
tomakcanarrangcmcnt crosápusaiscxì
(wìths. o. )
shìft,dìsplaccmcnt,
changc,ìmprovcmcnt
saddlc nompIccpna, gpIccpcn
to squcczc coxmý, coxmcms, cxumáisì
to squcczc cxaisp
mìscrly
to bccmbarrasscd cmyiúiscxp
pcrfcctìon Oná snapóci pýccxum xssìxóm
s coscpmóncisc Shc spcaks
pcrfcctRussìan
to¡oìn,unìtc cocµunøiscxì
tomaturc,rìpcn cospóæ, cospócms, cospcsáisì
saltcd
5G44. conupápnocis l solìdarìty
5G45. conposoxpáiscxì +ìnst tobcaccompanìcdby
5G4G. conpoiusnxiscxì+d torcsìst conpoiusnxæcs
5G47. copsáiscxp tobrcakaway, (coll)faìl, copsýcs, copscmscx fpast
5G4&. ccópuiscxìc+ìnst
5G49. ciuxnünsìü
5G50. cipácino
5G5 I . cipácinsìü
5G52. cipóuxa
5G53. cixnýisp+a
5G54. iaõypóixa
5G55. iaüxóm
5G5G. isopónuc
5G57. icxý�uü
5G5&. icpnónuc
5G59. iónonsm
5GG0. ioci
5GGI . yscsiúp+a
5GG2. ysncxáicmnsìü
5GG3. yssì
5GG4. ypópxusaisì+a
5GG5. y pusúisp+a
1 84
gowrong
toquancl(wìths. o. )
clcmcntal, spontancous
passìonatcly
passìonatc
lìnc(oftcxt), stìtch
to tìghtcn, pull off
stool
sccrctly
crcatìon
currcnt(ad¡)
patìcncc
poplar
toast
totakcaway(by
transport)
fascìnatìng,absorbìng
alas '
tohold onto, rctaìn,
rcstraìn
tosuqrìsc
copsanács,cpsìsáiscxì
no- p
gplcipóucx
cixný, cixncms, cixrusaisì
gpliaõypóiox
nompIiononx
npcpnoxúis ioci sa+ato
proposcatoastto
yscsý, yscscms, pastyscs,
yscsná, ysosúisì
ypusnæ, ypusúm s,
ypusnxisì
5GGG. yxnápsisaisì +a
5GG7. yc1ás
5GG&. ycianósncnnsìü
5GG9. ycioxisp
5G70. yuóõnux
5G7 I . xnónoisìpl
5G72. ucmóni
5G73. uáünsiü
5G74. uunúisì+a
5G75. uýxis ì+a
5G7G. m upuná
5G77. anusóp
5G7&. xpocinsiü
5G79. asápux
5G&0. asiopuióinsiü
5G& I . ápcxuü
5G&2. axiús
5G&3. annciúi
5G&4. apáõcxuü
5G&5. aciponomúuccxuü
5G&G. õánxa
5G&7. õcsxánocino
5G&&. õcsssýuno
5G&9. õcsorosópounsiü
5G90. õcnoxýpsiü
5G9I . õcpcsossiü
5G92. õccxonóunocisf
5G93. õcccúnsnsiü
5G94. õcccósccinsiü
5G95. õúisiü
5G9G. õopópxa
5G97. õsisáno(partìclc)(coll)
5G9&. sánna
5G99. sóxnussiü
5700. scpõnæp
570I . scpiuxánsno
5702. sunósnux
5703. snyips+g
5704. sósrnac
5705. sospoxpónuc
tolay(down), pack,
stack
rcgulatìons,statutcs
cstablìshcd,prcscrìbcd
torcmaìnstandìng,
holdout
tcxtbook
troublc,cfforts
ccmcnt
tca(ad¡)
torcpaìr
tosccnt,smcll, scnsc
wìdth,gaugc
cpìsodc
furìous,frcnzìcd
brcædown, accìdcnt
authorìtatìvc,trustworthy
hcllìsh
ynoxúisp
s yc1anósncnnom nopxpxc ìn thc
prcscrìbcdmanncr
ycioæ, ycioúm s, noì
gplxnonói, dplxnónoiam, õcs
xnonóiwìthoutdìffìculty
uunæ, uúnum s, no- p
uýæ, uýcms, no- p
thcactìvìsts, asscts (ñnæcìæ)
appctìtc
Arab(ad¡), Arabìan
astronomìc(al)
bcam, gìrdcr, gully
pìtìlcssly,ruthlcssly
soundlcssÌ y
uncondìtìonal
blond,faìr-haìrcd
bìrch(ad¡)
ìnfìnìty
powcrlcss
shamclcss, unscrupulous
bcatcn,brokcn,whìppcd
smallbcard
uscdto, would
(rcpctìtìon)
bath
polìtc
camcl
vcrtìcally
culprìt
ìnsìdc, ìnwards
cxclamatìon
gpl õánox
gpl õopópox
bsisáno, oná sciasána s m ccis
y1pá ShcwouldgctupatGa.m.
rcbìrth,rcvìval,rcnaìssancc
1 85
BOCCT&HSBnMB&Tb
570G. soccianásnusa is ì+a torcstorc,rcconstruct,
(+anpóius+g)sct
s. o. agaìnsts. o.
soccianosúisp
5707. sociópxcnnsiü
570&. socxumónuc
5709. snápuna
57 l 0. ssipópxusaisì+a
57l l . ssinoxuisp+a
57l 2. ssinapáisì
57 l 3. ssipcsaisp+a
57l 4. ssicxássisaisì+a
57 l 5. racúisì+a
57l G. rúõnyis I
57l 7. rnóõyc
57 l &. rnyõúnnsiü
57 l 9. rnósnsiü
5720. rpomápa
572l . rpýõocisf
5722. rpsisisì+a
5723. papúisì+a+d
5724. psúnyisp+aor+ìnst
5725. qanór
572G. pcsáiscxì
5727. pcnosúio
572&. pcmoncipúposaisì/p
5729. pcmcso
5730. puanasón
573 l . punnomáiux
5732. poscciúcs p(coll)+d
+ìnf
5733. poxúis ppo +g
5734. pocionpumcuáicns-
nocis f
5735. ppósnocis f
573G. xcnánnsiü
5737. xcnáisiü
573&. xccióxocis f
1 86
cnthusìastìc,rapturous
rapturc, admìratìon
hollow,dcprcssìon
towìthstand
tolayout
tofallout
tocutout
tocxprcss
toputout,cxtìnguìsh,
canccl
topcrìsh
globc
dccp,dccp-watcr,rcmotc
angry
mass, bulk
rudcncss
tognaw
togìvc,prcscnt
(sthtos. o. )
tomovc,sctìnmotìon
dìaloguc
togctto,vanìsh
ìnabusìncsslìkcway,
cncrgctìcally
ssiacpxaisp
ssinoxy, ssinoxum s,
ssixnápsisaisì
ssinacisp
ssipcxy, ssipcxcms, ssipcsá isì
ssicxasa isp
ramý, rácum s, no- p
pastruõ, rúõna, no- p
rpsisý, rpsiscms, pastrpsis,
rpsisna
no- p
psúraisì
todcmonstratc, (+a) pcmoncipúpyæ
show,dìsplay
chcaply
rangc,scopc
dìplomacy
tochanccto,managcto poscpcicx, poscnócs,
tolìvc(tìll)
sìght,placcworthsccìng
antìquìty
wìshcdfor,wclcomc
marrìcd(ofman)
cruclty
posopúiscx ì, Eü poscnócs
noõsisáis s Hapúxc Shchad
occasìontovìsìtParìs
poxusý, poxuscms, poxusá is ì
5739. saõásnsiü
5740. sasopúis ì+a
574l . saxpcnúis p+a
amusìng
totakc(swh),start,
startup, wìndup
to fastcn, sccurc
forbìddcn
M9CTe"KO
saxpcnm, saxpcnúm s,
saxpcnnxisì
5742. sanpcmcnnsiü
5743. sanyciúis p+a
5744. sacisiis p
tolaunch,throw, startup sanymý, sanýcium s, sanycxáis
5745. saióøis p(colI)+a
574G. saiúxnyis p
5747. saxsái
574&. saxsáiuux
5749. snosómuü
5750. spau(ó)x
575 l . urná
5752. usoõpciáicns m
5753. xanóma orranóma
5754. xámcm( c)x
5755. xapaýn
575G. xácxa
5757. xucis f
575&. xnxisa
5759. xóc-xió
tohardcn,thìckcn,
(colI)bccomcstìff
toundcrtakc, start
to dìcdown
scìzurc,capturc
ìnvadcr
omìnous, sìnìstcr
pupìl(ofcyc)
nccdlc
ìnvcntor
galosh, ovcrshoc
pcbblc
guard,watch
hclmct
bunch(fruìt),brush,
tasscl,hand
oath
somcbody,ccrtaìn
pcoplc
57G0. xomópux comcdy
57G l . xónuux tìp,poìnt
57G2. xópiouxu pl
cupóis na xópiouxax tosquat
57G3. xpuiuxosáis ì+a
57G4. xpyiúiscx ì
57G5. xpsiis ì+a
57GG. xyõúuccxuü
57G7. xypnócsiü (colI)
57G&. nán(o)is m
57G9. nácxa
5770. n( c)s
577 l . :icnússiü
5772. nuis ì+a
5773. nyx
5774. mccióuxo
tocrìtìcìzc
totum, spìn
tocovcr
cubìc
snub-noscd
bastsandal
carcss, (gplnácox)
wcascl
lìon
lazy
topour
onìons
placc, smalltown
sacisiny, sac1sincms,
sacisisá is ì
saióu, saiócms, saicsáis
pa� saiúx, saiúxn� saiuxáis
nomplúrnsi
noucinsiü xapáyn guardof
honour
gplxácox
gplxucióü
g xóc-xoró
xpuiuxýæ
xpyuýcs, xpýium scx
xpóæ, xpócms, no- p
nompl:iániu, gpl :ianióü
gsgnssa
nsu, nscius
no pl
nomplmccióuxu,
gplmccióucx
1 87
M8TSTbCS
5775. mciáiscx
577G. mcxosóü
5777. mnxpocxón
577&. monópcnsxnü
torushabout mcuýcs, móucmscx
fur(ad¡)
mìcroscopc
youngandattractìvc,
vcryyoung
5779. moniáx asscmblìng,ìnstallatìon, gsgmoniaxá
mountìng
wìsc
57& l . myssixáni musìcìan
57&2. naõúis p+a+ìnst to stuff(sthwìthsth)
57&3. narosopúis p (colI)(ìnarosápnsais)
(na +a)toslandcr
s. o. , (+aor+g) saya
lotof
57&4. naxnmáis ì+aor toprcss
na +a
57&5. namópcn shortad¡ +ìnf ìntcnd(to)
57&G. nacnaxpónnc
57&7. nacnópnc
57&&. nac:iópciso
physìcalplcasurc
lcgacy,hcrìtagc
ìnhcrìtancc
pcrsìstcncc
naõsu, naõscms, naõnsáis
narosopúis rnýnocicü
totalkalotofnonscnsc
57&9. nacióüunsocis f
5790. nacipónis p+a totunc,ad¡ust, (na +a) nacipánsais
579 l . ncscpoøinsiü
5792. nórqc
5793. ncpa:ìcxnü
5794. ncqóõpsiü
5795. ncüipá:ìsnsiü
579G. ncoõsøinsiü
5797. núiouxa
579&. oõ:ìcruónnc
puts. o. ìnthcmood
(forsth)
ìmprobablc, ìncrcdìblc
thcrcìsnowhcrc
ncar, dìm,dull-wìttcd
hostìlc,cvìl
ncutral
ìmmcnsc,boundlcss
thrcad
(fcclìngoDrclìcf,
makìnglìghtcr,
sìmplìfìcatìon
5799. oõospcsáicm m obscrvcr
5&00. oõpcciú p(bookìsh)+a tofìnd
5&0l . oõmónnc c +ìnst
5&02. oxónuniscx p
5&03. onpaspánnc
5&04. onyciúiscx p
5&05. onýuixa
1 88
socìalìntcrcoursc,
contact(wìth
pcoplc)
tocnd
¡ustìfìcatìon, acquìttal
to lowcr os, sìnk
cdgc(ofaforcst)
oõpciý, oõpcicms, pastoõpcn,
oõpcná; oõpciáis ì
onymýcs, onýciniuscx,
onycxá iscx ì
5&0G. ocóõa
5&07. óissis
5&0&. oinusáis ì+a
5&09. oimcuáiscx
5&I 0. oipasúis p+a
5&I I . oisicxáis p+a
5 & I 2. naccaxúpcxuü
5& I 3 . ncpsona uánsnsiü
5& I 4. ncpsocicnónnsiü
5& l 5. ncpcrnxnýiscx p
c+ìnst
5& I G. ncpcncxiúsnsiü
5&I 7. nupór
5& I & . nuiáis ì +a
5& I 9. noõnaropapúis p +a
5&20. nosupáis p(colI)+a
5&2 I . noracúis p+a
5&22. nopasáiscx
5&23. nopá iscx p
5&24. noproiosúicnsnsiü
5&25. nosaõsiis p (colI)
+aor o +pr
5&2G. noxocúiscx p
5&27. nonuxnúnuxa
5&2&. nonxosóp( c )u
5&29. nonymýõ(o)x
5&30. nocónsciso
5&3 I . nocipapáis p
5&32. npcpánuc
5&33. npcpnasnauáis
pnx +gorna +a
5&34. npcpnouócis p+a+d
pcrson,pcrsonagc
opìnìon,rcsponsc,
rcvìcw,crìtìcìsm
topouroff, cast(mctal), oinúis p
(nop) (+ìnst)bcstrcakcd
wìth (acolour)
torcgìstcr, sìgnonc` s
namc
torcflcct,rcpulsc
oimóiuiscx p
to scck out, scckandfìnd oisimý, oisimcms,
oisicxusais ì
passcngcr(ad¡)
ìnìtìal,orìgìnal
paramount
to cxchangcglanccs
(wìth)
ncpcrnxnýcs, ncpcrnøncuiscx,
ncpcr nøpsisa iscx ì
promìsìng,havìng
prospccts, long-tcrm
pìc
tofccd
tothank
toscc
tocxtìnguìsh,putout,
canccl
tomovc,shìft,bcscrvcd
(offood)
gsgnuporá
na- p
õnaropapúis ì
noramý, norácum s, racúis
nopaæcs, nopacmscx,
nopáiscx p
tomovc,shìft nopámcx, nopámscx, nopácicx,
nopapúmcx, nopapúiccs,
nopapýicx, nopasáiscx
prcparatory
toforgct nosaõý py, nosaõý qciIis,
nosaõsisáis ì
tobcomccrokcd, (na+a) noxomýcs, noxocúm scx;
looksìdcwaysat xocúiscx ì
clìnìc,hcalthccntrc
mìlìtarylcadcr
half -lcngthshccpskìncoat
cmbassy
tosuffcr cipapá is
lcgcnd
toìntcnd(for),carmark npcpnasnáuuis p
(for)
toprcfcr(sthtosth) npcpnouiý, npcpnouicms, past
npcpnoucn, npcpnouná;
npcqnouuiáis ì
1 89
5&35. npcppaccýµ( o)x
5&3G. npuõsisáis ì
5&37. npuõsiiuc (bookìsh)
5&3&. npuxumáis ì+ax +d
5&39. npnssánuc
5&40. npu:iaráis ì+a
5&4l . npumuiúsnsiü
5&42. npunapnóxnocis f
5&43. npunu
5&44. npucmáipusaiscx
x +d
5&45. npucnocóõuis p+a
5&4G. npucsi::áis ì+a
5&47. npoõc)áis p
5&4&. npoaasáiscx ì
5&49. npoµýmais p
5&50. npoxnápnsiü
5&5 l . npo�ánuc
5&52. npoxsúiscx p
5&53. nxinápuaisiü
5&54. passusáìo�uücx
5&55. passxsáis p+a
5&5G. paspasúis p+a
5&57. pasnuuúis p+a
5&5&. pasmáxusais ì +ìnst
5&59. pasmsiiunónuc
5&G0. panónuc
5&Gl . pacnapáiscx ì
5&G2. pacnáxusais ì+a
5&G3. pacnyciúis p+a
5&G4. pacciásuis p+a
1 90
prc¡udìcc
(bookìsh)toanìvc,
(coll)ìncrcasc
anìval
toprcss, clasp sthor
s. o. to
callìng,vocatìon
(x +d)toadd,attach
(to),apply
prìmìtìvc
(x +d)mcmbcrshìp(oD,
(pl) cquìpmcnt,
acccssorìcs
prìncc
tolookcloscly(at),
gctuscd (to)
toadapt(sth)
toscnd
torunpast,runthrough
tobcsold, scllos
tothìnkthrough,ovcr
cool
farcwcll,partìng
npuõsiis p
npuxáis p
npunoxúis p, npu::ará is (sec)
ycúnux x +dtomakccvcry
cffortto
npucmoipóiscx p
npucnocóõm, npucnocóõum s,
npucnocáõnusais ì or
npucnocoõnxis ì
npucnáis p
npoõcrý, npoõcxúm s,
npoõcrýi, npoõcráis 1
npoaaæcs, npoaacmscx,
npopáiscx p
npoµýmsisa is ì
tobrcvcalcd,showìtsclf npoxsuicx, npoxs:ixiscx
fìftccnth
dcvclopìng
tountìc
tocrush
todìstìnguìsh
toswìng(sth)
rc0cctìon,thought
woundìng,wound
tofallapart,brcakup
tothrowopcn
todìsmìss, dìsband,
lctout
toplacc, dìstrìbutc
passxxý, passxxcius,
passxssisais ì
paspasnæ, paspásum s,
paspásnusa is 1
pasnuuáis ì
pacnáciscx p
pacnaxnýis p
pacnymý, pacnýcium s,
pacnycxáis ì
pacciásm, pacciásum s,
paccias::xis ì
y6e>8HHO
5&G5. pacmupxis ì+a
5&GG. pcxomcnpáunx
5&G7. por
5&G&. psiõxa
5&G9. psiuaps m
5&70. cangóixa
5&7 l . cõórais p
cõcráisì
5&72. cpsúnyis p+a
5&73. ccpcõpúcisiü
5&74. cxuráis ì+a
5&75. curápa
tocxpand
rccommcndatìon
hom
smallfìsh
knìght
napkìn, tìssuc, scrvìcttc
torunsomcwhcrc(and
rctum)
torundown,runaway
to shìft
sìlvcry
pacm upxæ, pacm úpuis p
nomplporá
gplpsiõox
gplcangóiox
õórais ì
cõcxáisp
cpsuráis
5&7G. cucicmaiúuccxu
5&77. cxaxáis ì
5&7&. cxpunóis ì
to bum (sth)
ctgar
systcmatìcally
to skìp,gallop
to squcak,crcæ,crunch
sculpturc
cxauý, cxáucms; no- p
cxpunúi, npo- p/cxpúnnyis p
5&79. cxynsniýpa
5&&0. cnóxnocis f
5&& l . cnaõqúis p+a+ìnst
5&&2. cnapxxónuc
complcxìty
tosupply(s. o. wìthsth)
cquìpmcnt
s óõmcü cnóxnociu allìnall
cnaõxý, cnaõpúm s, cnaõxáis
5&&3. cnuxáis ì+a tolowcr cnúsuis p
coscpmóncisyæ, y- p 5&&4. coscpmncisosais ì+a topcrfcct,ìmprovc
5&&5. cosqáicns m crcator
5&&G. cosnáicnsno conscìously
5&&7. cóxon falcon
5&&&. coxpaiúisc� p
5&&9. cóisiü
5&90. cóyc
5&9l . couýscisuc
5&92. cionáis ì
5&93. cipánnux
5&94. cyrpóõ
5&95. cynúis ì+a
5&9G. iópmun
5&97. icpncnúso
5&9&. icppóp
5&99. iomúiscx ì
5900. iocxosáis ì
590l . iouúis ì +a
5902. ipóüxa
5903. iýgnx
5904. yõcxpcnno
todccrcasc,bcrcduccd coxpamáisc�
hundrcdth
saucc
sympathy
togroan
wandcrcr
snowdrìft
topromìsc(sth)
tcrm(spccìalìstword)
patìcntly
tcrror
cioný, cióncms
no- p
tolanguìsh,suffcr iommcs, iomúm scx
tobcmìscrablc, (no +d) iocxýæ
ycamfor,mìss
tosharpcn, gnawat, iouý, ióuum s
corrodc
thrcc,groupofthrcc, gplipócx
troìka
shoc,houscshoc,slìppcr gpliýgcns
wìthconvìctìon
1 91
y66pH8S
5905. yõópnax fad¡
590G. yrociúis p+a +ìnst
5907. y�ápnsiü
590&. yná�(o)x
5909. yponúisp+a
59I 0. ycsóuis p+a
59I I . ycióü
59I 2. ymónsc
59I 3. qusuonómux
59I 4. xsáciaiscx ì+ìnst
59I 5. xos�ünuuais ì
59I G. xoponúis ì+a
59I 7. uapúis ì
59I &. muis ì+a
59I 9. áxuü (colI)
5920. aciciúuccxuü
592I . x�osúisiü
5922. arpápnsiü
5923. anióxa
5924. accouuáuuø
5925. aiaxosáis ì/p+a
592G. õanói
5927. õápxai
592&. õácnx
5929. õcsýmnsiü
5930. õcccónnsiü
593 I . õccmýmno
5932. õó�pocis f
5933. õomõap�upósxa
5934. õo�sns f
5935. õpúiscx ì
593G. õyni
5937. scnocunó�
593&. scpcnúua
5939. sccnó
5940. ssaumononumánuc
594I . suxps m
5942. sxmuónuc
1 92
lavatory, drcssìng-room
(ìnthcatrc)
totrcat(s. o. to sth)
urgcnt, attackìng,
pcrcussìon(ad¡)
dcclìnc
todrop
to adopt, acquìrc (habìt),
mastcr, lcam
foundatìon,support
ravìnc
physìognomy,facc,
shapc
toboast(oD
tobcìnchægc, throw
onc` swcìghtabout
tobury
torcìgn
to scw
what(a) (=xaxóü)
acsthctìc
poisonous,vcnomous
agrarìan
chcmìst` s, drugstorc
assocìatìon
toattack
ballct
vclvct
fablc
mad
slccplcss
noìsclcssly
chccrfulncss
bombardmcnt
fcar
toshavc
rcvolt,rcbcllìon
bìcyclc
ñlc,lìnc,strìng
oar
mutualundcrstandìng
whìrlwìnd
ìnclusìon
yromý, yrociúms,
yromáis ì
yponæ, ypónums, ponxis
ycsáusais ì
gpIymónuü
no- p
xoponæ, xopónums, no- p
msu, m scms, c- p
f áxa,náxoc
gpl õáccn
gplõomõap�upósox
õpóucs, õpócmscx, no- p
scpcnúua asiomoõúncü alìnc
ofcæs
nomplsccna, gpl scccn
5943. soopyxúis p +a
5944. socxpócnsiü
5945. spamáiscx ì
594G. scnomoráicnsnsiü
5947. siopxónuc
594&. ssiõcráis ìus +g
5949. ssiõuis p +a
5950. ssirnøpsisais
595 I . ssìropno
5952. ssissisáiscx ì
5953. ssiiiusáis ì
5954. ssicynyiscx p
5955. ssiixnyisiü
595G. rapá is ì
5957. rancpóx
595&. roposmúna
5959. rónyõs m
59G0. ropcis f
59GI . rociúnax fad¡
59G2. rpý pa
59G3. pansncsocióunsiü
59G4. páiscx p
59G5. pcxýpciso
59GG. póüciscnnsiü
59G7. puxiosá 1s ì+a
59G&. pucccpiáuux
59G9e poõposónsno
5970. pocpóunsiü
597 l . xnsonúcnsiü
5972. xnnúmnsiü
5973. xúpnsiü
5974. xpais ì(vcrycoll)
5975. saõcráis ì
saõórais p
597G. saõsisáiscx
5977. saropónsiü
J97&. sapaciú p
5979. sapnnáia
toa
Sunday (ad¡)
torcvolvc
auxìlìary
ìnvasìon
torunout
toknockout,dìslodgc
tolookout
advantagcously
tovoluntccr
todrìnk(alcohol)
topushosforward,
lcanout
strctchcd
togucss, tcllfortuncs
gallcry
annìvcrsary
pìgcon,dovc
handful
sìttìng-room
hcap,pìlc
FarEastcm
tobcgìvcn,gctcaught,
(+d)comccasìly (to
s. o. ),bclcætcasìly
(pcrìodoDduty
cffcctìvc
todìctatc
dìsscrtatìon,thcsìs
voluntarìly
carly,ahcadofschcdulc
pìcturcsquc
housìng (ad¡)
fat,fatty
soopyxáis
ssiõcxais p
ssiõsu, ssiõscms;
ssiõusáis ì
ssìrnxnyis p
ssissaiscx p
ssiiiuis p
ssicóssisaiscx
gplronyõóü
gplropcióü
3apnnaTa
pámcx, pámscx, pácicx,
papnmcx,papúiccs,papýicx,past
páncs, panács; pasáisc» ì
puxiýæ; npo- p
xnnúmnsic yc:ósu» housìng
condìtìons
tocat xpy, xpcms,fpastxpa:á, co- p
torunìn, (coll)dropìn saõcxáis p, saõcráis sncpcp
tostartrushìngaround torunahcad
tobcforgottcn, dozcoff, saõsiiscx p
forgctos
suntanncd
tobccomcovcrgrown,
hcal(ofwound)
pay,wagcs, salary
sapacici, pastsapóc, sapocná;
sapaciáis ì
1 93
38CTbi BSTb
59&0. sacisisáis
59& I . sai�uýisc� p
59&2. saxsxa
59&3. scmnxx
59&4. usõupáicns m
59&5. uuxcuópnsiü
59&G. ucnyráis p+a
59&7. úxuuü (vcrycoll)
59&&. xasuá
59&9. xánais ì
5990. xapóia
599 I . xsanuçúuuposauusiü
5992. xónxa
5993. xnuóui
5994. xosápusiü
5995. xomõuuáuu�
599G. xou(c)x
5997. xouxypóui
599&. xouipomposais ì+a
5999. xonsiio
G00. xógc mìndccl
G00I . xom cn(c)x
G002. xpacuóis ì
G003. xpuiúuccxuü
G04. nucióu( c)x
G005. nósxuü
G00G. nósxocis f
G007. nomáisc� ì
G00&. mánocis f
G009. mansim (colI)
G0I 0. maccús
G0I I . maicpúucxuü
G0I 2. mcuiáuuc
G0I 3. mún�
G0I4. múnumym
G0I 5. múpuo
G0I G. mopósusiü
1 94
tomìckcn,congcal,stìffcn sacisiis p
(+ìnst)tobccovcrcd(by), sai�nýcs, saixncmsc�,
dragon,ìnhalc(whcn saixrusaisc� ì
smokìng),hcal (of
wound), tìghtcnonc` s
bclt
claìm,offìcìaldcmand
pcrsonfromsamc arca
votcr
cngìnccrìng(ad¡)
tofrìghtcn
thcìr
(Statc)Trcasury
todrìp
horsc-drawncarrìagc
qualìñcd,skìllcd
gpl saxsox
gsgscmn�xá
nyráis
= ux
clothcap(soft,wìmpak) gplxónox
clìcnt
crafty
combìnatìon
smallhorsc, hobby g sgxonsxá
compctìtor
tochcck xouiponúpyu, npo- p
hoof
coffcc
pursc(formoncy) gsgxom cnsxá
totumrcd,blush xpacnóu, xpacnócms, no- p
crìtìcal
smalllcaf
dcxtcrous, skìlful,smart
dcxtcrìty, smæncss
tobrcak,(colI)puton c- p, no- p
aìrs, (coll)bc
awkward,makc
dìfñcultìcs
abìt,alìttlc
chìld
massìf,mountaìn-rangc,
largcæca(ofsth)
matcmal
day-drcamìng
mìlc
mìnìmum
pcaccfully
frosty
gsgmansimá
gplmuns
G0l 7 . mýuaisc� ìor
mýuuisc� ì
G0I &. msì¬o
G0l 9. naõnæpáicns m
G020. nássìx
G02l . napncxáis.
napncxúi ì+dof
pcrs+ìnf
G022. naxáis p+aorna +a
G023. na:ìoxúis p+a na +a
G024. nacmóuìnussiü
G025. náiucx
G02G. naixnýisc� pna +a
G027. nauunánuc
G02&. ncsáxno
G029Þ ncsóxcciso
G030. ncsópnsìü
G03 l . ncroposánuc
G032. ncpopasymónuc
G033. ncxpacússìü
G034. ncnósxocis f
G035. nccnocóõnsiü
G03G. nccicpiìúmo
G037Þ ncy pá nnsìü
G03&. nus
G039. nosuu(ó)x
G040. nopmá¬sno
G04l . nocúisc� 1
G042. oõcssxna
G043. os(c)c
G044. oropuáisc� 1
G045. opunóuxa m/f
G04G. oxccioucnnsìü
G047. oxúis p
G04&. oxpórìnyis p
G049. opánxcssìü
G050. opranusauuónnsiü
opraHM384MOHHbi M
tobctormcntcd, worry, sa- p/us p
tormcntos
soap
obscrvcr
skìll,tcchnìquc
ìtìsncccssary(= nápo) pastnapncxáno
toprcss
tolaysthonsth,puton,
supcrìmposc
sarcastìc
onslaught, prcssurc
naxmý, naxmcìus, naxnmá is
na¬oxý, na:ìóxum s,
naxnápsìsa is ì
torun ìnto, stumblc upon, naixnýcs, naixnciusc�,
mcctuncxpcctcdly naisixáiscx ì
undcrtakìng,ìnìtìatìvc
notvcry wcll, ìtdocsn` t
mattcr
tgnorancc
ìncorrcct, unccrtaìn,
unfaìthful
ìndìgnatìon
mìsundcrstandìng
ugly
clumsìncss
ìncapablc
unbcarably
unsucccssful
bottom,lowcrpart
novìcc,bcgìnncr
normal,OK
torusharound,0oat,
drìft
monkcy
oats
tobc sad, dìstrcsscd
nomplnussi
pcrsononhìsorhcrown, gplopunóucx, mais-oqunóuxa
sìnglcpcrson unmarrìcdmothcr, s opunóexy
sìnglc-handcd
cmbìttcrcd,bìttcr
torcvìvc,comctolìfc
togrowstrongcr
orangc(ad¡)
organìzatìonal
oxusý, oxuscuìs, pastoxpón,
oxpónna, oxusáis ì
xpóì:nyis ì
1 95
ocen
G05 l . oc(c)n
G052. ocmónuiscx p+ìnf
G053. ocmoipóiscx p
G054. ociopóxnocis f
G055. ocipuc
G05G. oinuuúis p+a
G057. oinóp
G05&. óiucciso
G059. napnámcni
G0G0. nápyc
G0G l . ncpcuúcnuisp+a
G0G2. nuiáiscxì+ìnst
G0G3. nncmxnnux
G0G4. nossìmiscxì
G0G5. noqasúisp+a
G0GG. noqóõuc
G0G7. noq póci(o)x
G0G&. noquuncnnsiü
G0G9. noquunxiscxì+d
G070. noxcnúiscxp
G07 l . nosaõóiuiscxpo +pr
G072. nosqpasnónuc
G073. nónsaisì
G074. nonóxcnnsiü
G075. nomónsmc
G07G. nomcmáisì+a
G077. nomunáisì+a
G07&. noncmnóry
G079. nopasúicnsno
G0&0. no-pýccxu
G0& l . nociasmúx
G0&2. noxóxc (na +a)
G0&3. noucAýü
G0&4. npasúicnsciscnnsiü
G0&5. npcqoispaiúisp+a
G0&G. npcq cxássisaisì+a
G0&7. npcsupáisì+a
1 96
donkcy
todarc
tolookround, scc whcrc
oncts
cautìon
poìnt, spìkc
todìstìnguìsh
rcpulsc,rcbuff
patronymìc
parlìamcnt
saìl
tocnumcratc, transfcr
(moncy)
tofccd(on)
ncphcw
torìsc
tosupprcss
rcscmblancc,lìkcncss
¡uvcnìlc,youth
subordìnatc
to submìt,bcsub¡cctto
togctmarrìcd(ofa
couplc)
toworryabout,takc
carcof
congratulatìon,grcctìng
tocrawlabout
agrccd,fìxcd
alìttlclcss
topl

cc,accommodatc
to mcntìon, rccall
lìttlcbylìttlc
strìkìngly,astonìshìngly
gsgocná
ocmónusa iscx
ocmoipucs, ocmóipum scx,
ocmá ipusa iscx
gplocipucs
oinuuáis ì
nomplnapycá
ncpcuucnáisì
nossicuiscxp
no qasnæ, noqásums,
ìioqasnxisì
noquunxucs, noquunúiscxp
noxónumcx
nosaõóuycs, nosaõóium scx,
saõóiuiscxì
no- p
nomcciúisp
nomxnýis p
ìnRussìan, ìnRussìanstylc
supplìcr gsgnocias�uxá
ìtlookslìkc,ìtsccms Hoxóxc na io, uio ... !tlooks
(= xáxcicx) asìf. . .
kìss
govcmmcnt(ad¡)
toprcvcnt,avcrt
toprcdìct
todcspìsc
npcqoispa�ý, npcpoispa iúms,
npcpoispa�áisì
npcqcxasá isp
G0&&. npcicnqóni (na +a)
G0&9. npusncxá icnsnsiü
G090. npurosápusaisì+a
x+d
G09 l . npuxáisc� p x +d
G092. npú1pax
G093. npopsis
G094. npocupóisp
G095. npocncpúisp +a
G09G. npociúisc� p c +ìnst
G097. nyráisc�ì+g
G09&. nyciúisc�ps+aor
+ìnf
G099. nýiaisì+a
Gl 00. paõóinuua
Gl 0l . passcpisisaisì+a
Gl02. pa1pcsá isc�ì
Gl 03. pasmcciúis p +a
Gl04. pasnornácuc
GI05. paccipón
Gl 0G. psánsiü
GI07. pósnocisf
Gl0&. ponxisì +a
Gl 09. psiõáuuü
Gl l 0. psiuár
Gl l l . canaiópuü
Gl l 2. cõnuxónuc
Gl l 3. cropóisp
Gl l4. cucicmaiúuccxuü
Gl l 5. cxpúnxa
Gl l G. cncsis p c +g
Gl l 7. cnosápsm
Gl l &. c:iyxóõnsiü
Gl l 9. cmúpnsiü
Gl 20. cnapýxu
GI 2I . cospcmónnocisf
Gl 22. cornacosáisp+a
cornacoaaTb
claìmant,aspìrant(to)
attractìvc
toscntcncc(s. o. to)
tosqucczcupagaìnst
ghost
brcach
to sìt(foraspccìñcd
tìmc)
totrack,tracc
to say goodbyc(to)
npurosopúisp
npuxmýcs, npuxmcuisc�,
npuxumáisc�ì
npocuxý, npocupúm s,
npocúxusa is ì
npoc:icxý, npocncqúm s,
npoc:ióxusa is ì
npomýcs, npociúm sc�,
npomáisc� ì
uc- p totakcfrìght(at)
to sctout,stæt nymýcs, nýcium sc�, nycxáisca
toconfusc,mìxup
fcmalcworkcr
tounfold,cxpand
toundrcss
toaccommodatc
dìsagrccmcnt
cxccutìon(byfìrìng-
squad)
tom
¡calousy
todrop
ñshìng(ad¡)
lcvcr
sanatorìum
rapprochcmcnt
tobum
systcmatìc
c- p
passcpnýisp
pa1qóisc�p
pasmcmý, pasmcciúm s,
pasmcmáisì
cropæ, cropúm s, cropáisì
vìolìn gplcxpúnox
toclìmbdown,clìmboff cnósy, cnóscuis, pastcncs,
cnósna, cncsá isì
gsgcnosapx dìctìonary
workìng
docìlc
cnyxóõnoc spóm�offìcchours
outsìdc,fromoutsìdc
thcprcscntagc
tocoordìnatc cor nacýæ, cor nacýcms,
cornacóssisaisì
1 97
Gl 23. cospáisc�p
Gl 24. cocópxa
Gl 25. cocxýuuisc�p
Gl 2G. couunúisp+a
Gl 27. cnoxsaiúiscxp(colI)
Gl 2&. cnpamusáiscxì
cnpáiuusacicx
Gl 29. cnýiaisp+a
Gl 30. cpam
G l 3 l . ciúcnyisp+a
Gl 32. cyrýõo
Gl 33. cxsaiúisc�psa +a
Gl 34. cxopúiscxìc+ìnst
Gl 35. isopúisì+a
Gl 3G. isopúisc�ì
Gl 37. iósuc ¸tc-]
Gl 3&. ionxosáisì+a
Gl 39. iparúuccxuü
Gl 40. ipcnciáisì
Gl4l . iponá
Gl42. iymánnsiü
GI43. iypóuxuü
Gl 44. iæpómnsiü
Gl45. ysónuisp+a
GI 4G. ysonsnónuc
Gl 47. yaanxiscøìo1+g
GI 4&. yxpácisp+a
Gl49. yxpsiisc�p oi+g
GI 50. ymóno
Gl 5 l . ymonxis ì+a
Gl 52. ycúnusaisc�ì
Gl 53. ycxópuisp+a
Gl 54. yciasáisì
Gl 55. ycianosúisc�p
Gl 5G. ycipcmnxisc�ì
1 98
tobccrcatcd
(fcmalc)ncìghbour
togctborcd, (no+d)
mìss
tocomposc
torcmcmbcrsuddcnly
tobcaskcd
thcqucstìonìs
toconfusc,mìxup
shamc
tosqucczc
cspccìally,cxclusìvcly
(sa+a)toscìzc, (c+ìnst)
grapplcwìth
tomcct,form alìaìson
wìth, agrcc
tocrcatc
tobcgoìng on,happcn
thcsìs,proposìtìon
toìntcrprct,cxplaìn
tragìc
totrcmblc
path
mìsty
Turkìsh
prìson(ad¡)
todìsmìss, ñrc
dìsmìssal
towìthdraw,movc
away(from)
tostcal
totakcrcfugc (from)
skìlfully
toìmplorc
togrowsuongcr,ìncrcasc
toaccclcratc
totìrc
tobccomccstablìshcd
torush
cospácic�, cospasáisc� ì
gplcocópox
C ncü nc cocxýuum scxYou
won` tgctborcdwìthhcr, Oná
cocxýuunacs no mýxy Shc
mìsscshcrhusband
couun»isì
cnoxsauýcs, cnoxsáium sc�,
cnoxsáisisaisc�ì
nýiaisi
ciúcny, ciúcncms, ciúcxusa isì
cxsauýcs, cxsáium sc�,
cxsáisisaiscx/xsaiáisc�ì
cxoxýcs, cxópum scx,coüiúcsp
co- p
Hio saccs isopúicx7What ` s
goìngonhcrc7
ipcncmý, ipcnómcms
nomplipónsi
yxpaaý, yxpaacms, pastyxpán,
yxpána, xpacisì
yxpóæcs, yxpócmscx,
yxpsisáiscxì
ymonxìo, ymonúisp
ycúnuisc�p
ycxop»isì
yciaæ, yciacms, yciáisp
ycianósuicx, ycianásnusaiscx ì
ycipcmnxìocs, ycipcmúisc�p
6bi BSnbi M
GI 57. yicmá isì+a toconsolc yiómuisp
GI 5&. gonián fountaìn
GI 59. gopmánsno formally
GI G0. gpyxi fmìt,pìcccoffruìt
GI GI . xsanúisì+a topraìsc xsam, xsánum s, no- p
GI G2. xúipocisf cunnìng,guìlc, rusc,
( coll)ìngcnuìty
GI G3. xnsinyisp to gush
GI G4. xomýi horsc` scollar,burdcn, gsgxomyiá, napóis ccõó xomýi
yokc na móutoìmposcaburdcn
on os
GI G5. xynurán hoolìgan
GI GG. ua(c)x tca(dìm),nìcccup gsguaüxá, partìtìvcguaüxý,
oftca Bsi nc xoiúic uaüxý7Would
youlìkcsomctca7
GI G7. uáma thìckct
GI G&. uió-nuõo anythìng
GI G9. m áüxa tub,gang gplmácx
GI 70. mcpcixnóü woollcn
GI 7 I . ananorúunsiü analogous
GI 72. apugmóiuxa arìthmctìc
GI 73. apcc nán æscnal
GI 74. aicúci athcìst
GI 75. õanpúi bandìt
GI 7G. õpúicnsnocisf vìgìlancc
GI 77. õcssasóinsiü scl0css
GI 7&. õcsnapcxno hopclcssly
GI 79. õc1paõó1nsìü uncmploycd
GI &0. õcnóisì togrowwhìtc,bcwhìtc õcnóci, no- p
G I & I . õcnusná whìtcncss
GI &2. õccxopsicinsiü unconccmcdwìth
pcrsonalgaìn,
dìsìntcrcstcd,
unsclfìsh
GI &3. õccnómomnsiü hclplcss
GI &4. õccno:ápno mcrcìlcssly
GI &5. õonsán blockhcad,ìdìot
GI &G. õomõappupósmux bombcr (acroplanc)
GI &7. õpansf swcæìng,abusc
GI &&. õpcciúì toplod along õpcpý, õpcpcuis, pastõpcn,
õpcná, no- p
GI &9. õpunnuáni (cut)dìamond
GI 90. õpómcnnsiü abandoncd
GI 9 I . õýpnupl wcckdays gpl õýpncü
GI 92. õsisánsiü cxpcrìcnccd
1 99
saT a
Gl 93. sáia
Gl 94. spoxnosónnsiü
Gl 95. sópaisì
Gl 9G. sóxnuso
GI 97. só�isì
Gl 9&. sssócuisp+a
Gl 99. susr
G200. sunósnsiü
G20l . snoxúisp+as+a
G202. snuxáisìs+a
G203. snyì¡ìúisp+a+d
G204. sosnoxúisp+ana+a
G205. soìinomónuc
G20G. socxopxm�ü
G207. sccnapópnsiü
G20&. scxpúxnyisp
G209. sipóc
G2l0. ssiõpácsisaisì+a
G2l l . ssisccxa
G2l 2. ssisosúis ì+a
G2l 3. ssirn�nyisp
G2I 4. ssirosop
G2I 5. ssinócnusocisf
G2l G. ssiciasnxisì+a
G2l 7. ssii�nyisc�p
G2l &. ssimuõuisp(colI)+a
G2l 9. rapnusón
G220. r nsìõa
G22l . róppo
G222. rpámoia
G223. rpcx
G224. rpúsa
G225. rpósno
G22G. psóüxa
G227. pónsnsiü
G22&. pcmoxpaiusáuu�
200
cottonwool
ìnspìrcd
(+ìnst)tomanagc,bcìn
chargcof, (+a)kow
polìtcly
toblow(wìnd),0uttcr sóci
towcìgh sssómy, sssómuì¡ìs,
scrcam
guìlty
to ìnscrt, ìnvcst
toìnvcstìgatc
toìnstìl(sthìns. o. ),
putsthìns. o. ` shcad
to layon
cmbodìmcnt
rìsìng
natìonal
tocryout
thrcctìmcs(asmuch)
tothrowout
sìgnboard
sómais/sssóiunsaisì
snoxý, snóxum s, sxnápsisaisì
snúxnyisp
snymáisì
sosnoxý, sosnóxum s,
sosnará isì
socxopxma� sscspá rìsìngstar
scxpúxusa isì
]ónsì nossicunucs sipóc
Prìccshavcrìscntmccfold
ssiõpocuisp
gplssisccox
totransportaway, cxport ssisoxý, ssisósuuìs, ssiscsiup
tolookout ssir nxpsisaisì
rcprìmand, pronuncìatìon
abìlìtytocndurc,stamìna
todìsplay,putforward
to strctch out
toknock out, kìckout
garrìson
largclump(ofrock,
ìccctc. )
proudly
lìtcracy,documcnt,dccd
Grcck(man)
manc
thrcatcnìngÌ y
thcnumbcrtwo, faìl
(markìncxam)
busìncsslìkc
dcmocratìzatìon
ssiciasnøæ, ssiciasuisp
ssiixrusa isc�ì
ssiiIiuõy, ssimuõcms, past
ssimuõ, ssimuõna,
ssimuõáisì
gpl psócx
G229. �ciúm xupl(coll)
G230. �osoóuusìü
G23 l . �osó:ìscisosaiscxì
+ìnst
G232. �ociuráiscxì
G233. �ocýr
G234. xccixuóü
G235Þ xýixo
G23G. saõupáiscxì
G237Þ sasocsaunsìü
G23&. saropáiscxì
G239. samupáisì
G240. sauocúisì +a
G24 l . saopáisp
G242. sanycxáisì +a
G243. sapaõáisìsaisì+a
G244. sacýuyisp+as+a
G245. samymóisp
G24G. scncuosáisiü
G247. scmncipxcóuuc
G24&. snúiscxì ua+a
G249. snocisf
G250. suáæmuü
G25 I . sonoucnsìü
G252. uuionáuux
G253. ucxýcuo
G254. ucxýcusìü
G255. ucnonúucxuü
G25G. xasuúisì/p
G257. xanýcia
G25&. xapáõxaiscxì(coll)
G259. xaiáiscxì
G2G0. xsanu�uxáuux
G2G l . x:ìcu
G2G2. xon
G2G3Þ xonórux
G2G4. xonóisì+a
G2G5. xonsópi
G2GG. xooncpaiús
G2G7. xónnx
G2G&. xopóõouxa
G2G9. xpcmncscxuü
G270. xpuiúuccxu
G27 I . náxisì
chìldrcn
prcwæ
tobcsatìsfìcd(wìth)
tobcachìcvcd
lcìsurc
tìn(ad¡)
drcadfully
togctto,clìmb
conqucrcd
tocatchfìrc
tostandstìll,dìc away
tobrìngìn, raìsc
tostartycllìng
tothrust, start
tocæ
tothrust (sthìnto sth)
tomakcanoìsc
grccnìsh
carthquæc
tobcangry(wìth)
spìtc,badtcmpcr
knowlcdgcablc
gìldcd
ìntonatìon
skìlfully
skìlful
gìant(ad¡)
tocxccutc
cabbagc
toclambcr
gpl�c1úmcx
�osónscisyæcs
saõpáiscxp
saropóiscxp
samcpóisp
ni.Tb
sauom ý, sauócum s; sancciúp
saopý, saopcms; opáisp
sanyciúisp
sapaõóiaisp
sacóssisaisì
samymm, samymúm s; m ymóisì
paso-/oõo- p
nopl
sc- p
toroll around, takcatrìp no- p
qualìfìcatìon
maplc
stakc(wood)
board(admìnìstratìvc
body)
tochop, stab
cnvclopc
coopcratìvc
copy
smallbox
Krcmlìn(ad ¡)
crìtìcally
tobark
nomplxónsx,gplxó:ìscs
xom, xóncììis, pas- p, sa- p
gplxopóõoucx
201
nMB8Hb
G272. nús( c)nsm
G273. ncus l
G274. nomaaúnsiü
G275. nyxássiü
G27G. mcipa
G277. mi siü
G27&. manúuossiü
G279. mauúisì+a
G2&0. máiossiü
G2& l . máuia
G2&2. mopóxcnocnad¡
G2&3. mýcop
G2&4. msicnømnü
G2&5. naxúisp+a
G2&G. uaxasánnc
G2&7. uaxán
G2&&. uaxnonxiscxi
G2&9. namuóro
G290. nanncsáispua +a
G29l . ucqociasáisì+g
G292. uóxuocisl
G293. ncsaqómo qo+g
G294. ucnasúcinsiü
G295. nconpcpcncnnsiü
G29G. ncpciuúicmno
G297. nccnpascqnúsocisl
G29&. ucyaáunnx
G299. oõóquø
G300. oõcmánnc
G30l . oõuaxúisp+a
G302. oõospónnc
G303. oõóunna
G304. oõxóa
G305. oõscqunúiscøpc+ìnst
G30G. oõ+cx1úsuo
G307. orpauúunsaisi+a
G30&. oaoõpxisi+a
G309. oxcáucxnü
G3 l0. oxómcuxo
G3 l l . oxpyxónnc
G3 I 2. onacóunc
202
downpour
lazìncss
cquinc,horsc(ad¡)
sly
chandclìcr
licrcc
raspbcrry(ad¡)
tobcckon,lurc
mat(t),dull
mast
tcc-crcam
lìttcr
thinkìng
to gaìn,makc(moncy)
punìshmcnt
intcnschcat, ìntcnsìty
tobcnd,bcndovcr
byalot
tospìt,nottogìvca
damnabout
tobclackìng
tcndcmcss
notlongbclorc
hatcd, hatcful
ìndclìnitc,vaguc
indccìsìvcly,hcsitantly
in¡usticc,unlaìmcss
laìlurc (pcrson)
mass (churchscrìcc)
promisc
tobarc
survcyìng, survcy
roadsìdc,kcrb
cvasion,going round
tounìtc
ob¡cctìvcly
tolimìt
toapprovc
occanìc
lìttlcwìndow
cncìrclcmcnt,sunoundìng
lcar
Emý ncus npiú Hc can' tbc
bothcrcdtogo
naxnsý,naxnscms, pastnaxnná,
uaxnsáisì
naxnonømcs, uaxnonúiscøp
namnóro nýumcmuch bcttcr
nanmæ, nanmcms, nncsáisi,
Eü nanncsáisShccouldn' tcarc
lcss
ucµociaci, ncpociáisp
gpl oõópcn
orpauúunisp
opoõpxæ, opóõpnisp
\
G3 I 3. onómnuiscxp
G3 I4. onpáspsisaiscxì
G3 I 5. ocsáusaisì+a
G3 I G. ocscmcnnsiü
G3 I 7. óiõnccx
G3 I &. oincuái(o)x
G3 I 9. oinpasnøisì+a
G320. oicioxisp+a
G32I . oxóiuiscxìna+a
G322. ounýiscxp
G323. omyiúisp+a
G324. násyxa
G325. napincp
G32G. ncpcropópxa
G327. ncpcxúi( o)x
G32&. ncpcxpcciúitcxp
G329. ncpcmcnúiscxp
G330. ncpcýn(o)x
G33 I . nuná
G332. nupamúpa
G333. nnámcnnsiü
G334. nnau
G335. nncsáisì
G33G. nnuiá
G337. nosópaisp+a
G33&. nornáisp+a
G339. nopasnónuc
G340. nopsóprnyisp+a+d
G34I . nopscciú p+a
G342. nópnocisf
G343. nopnocúisì+a+d
G344. nopospónnc
G345. noppýxxa
tocomctoonc' s scnscs noì
to¡ustìfyos, makc onpaspáiscxp
cxcuscs
ocsóuisp tomastcr
ìllumìnatcd
rc0cctìon
ìmprìnt
to scndoff
todcfcnd
oincuáixu nánsucs fìngcrprìnts
oinpasnxìo, oinpásuisp
oicioæ, oicioúm s,
oiciáusaisì
tohunt oxóuycs, oxóium scx
torcgaìnconscìousncss
tofccl,scnsc omymý, omyiúms, omymáisp
bosom sa násyxoü ìnonc` sbosom
partncr
partìtìon gplncpcropópox
survìvæ,rclìc(ofthcpast)
(ìxpcc1ú1sc») ncpcxpcmýcs, ncpcxpócinm scx
tocrossos,
(ìncpcxpómnsaiscx )
ìntcrscct
tochangc
lanc
saw
pyramìd
bumìng
wccpìng
tospìt
stovc, cookcr, slab
torclatc,tcll
todrìvc,chasc
supprcssìon
to sub¡cct
(x+d)tolcadup (to),
(coÌl)lctdown
(dìsappoìnt)
mcanbchavìour, dìrty
trìck
tobrìng,prcscnt(sth
to s. o. )
suspìcìon
(fcmalc)frìcnd(dìm)
ncpcmcnæcs, ncpcmónum sc»,
ncpcmcnx1scȓ
nomplnúnsi
nmæ, nmcm s, nmnyisp
nomplnnúisi
nosópsisaisì
noronæ,norónnm s,fpast noruaná,
rnáisì
pastnopsópr, nopsóprna,
nopscpráisì
nopscpý, nopscpcms, past
nopscn, nopscná
nopscciú uióru to sumup
nopnom ý, no pnócum s,
nopncciúp
203
n63a
G34G. nósa
G347. noxa1ú1scxp
G34&. nonpasnø1si+a
G349. nópox
G350. noccmá1si+a
G35 l . nocianósxa
G352. noc1apó1sp
G353. nociynnónuc
G354. no1pxcónuc
G355. npax
G35G. npcssoüiúp+a
G357. npó�annocisf
G35&. npcpsapúicnsno
G359. npcpoc1asnónuc
G3G0. npc�móc1scnnux
G3Gl . npcmsóp-munúcip
G3G2. npcoõpasosá1sp+a
G3G3. npccnóqosanuc
G3G4. npccnosý1siü
G3G5. npcyscnúuusaisi+a
G3GG. npuõú1sp x+d
G3G7. npusó1cisuc
G3G&. npuxpsiiuc
G3G9. npunúunsiü
G370. npunø1uc
G37 l . npúnxisiü
G372. npucnonúiscxpx+d
G373. npoõcrá1si
G37 4. nporýnxa
G375. npocnásncnnsiü
G37G. npoc1ynáisi
G377. npo1cxá1si
G37&. npoiusononó�noc1s f
G379. npomnorópnuü
G3&0. npomónuc
204
posc
toroll
tocorrcct,putrìght
gunpowdcr
tovisit(aplacc)
placing, sctting, stagìng
(ofaplayctc. )
togrowold
¡oìnìng(anorganization),
arrìval(ofgoods)
shock
dust
to suqass
dcvotion
bctorchand,ìnadvancc
givìng,granting
prcdcccssor
primcmìnìstcr
torcform, transform
pursuìt,pcrsccution
notorious
tocxaggcratc
tonaìl,ñx(to)
grcctìng
covcr, scrccn
dcccnt
takìng, acccptancc
acccptcd
tolcan(against)
torun(past/through/a
ccrtaìndìstancc)
walk,outìng
rcnowncd
tocomcthrough,
showthrough
to0ow, pass (oftimc),
lcak
oppositc,antithcsis
lastycar' s
pardon
noxa uýcs, noxá 1umscx,
xa1ú1scxì
nonpasnøæ, nonpásuisp
nocciú1sp
gplnoc1anósox
noc1apóæ, noc1apócms,
c1apóisi
npcusoü�ý, npcssoüpcms, past
npcssomcn, npcssomná,
npcsocxo�úisì
g sgnpcmscp-munúcipa
npcoõpasýæ, npcoõpasóssisa1sì
npcyscnúuu1sp
npuõsu, npuõscms, npuõusá1sì
npucnonæcs, npucnonúmsca,
npucnonø1scxì
npoõc�á 1sp
gplnporýnox
npoc1ynú1sp
C03HSTbCH
G3& I . nyõnuxosá1si+a topublish nyõnuxýæ, o- p
G3&2. nyõnúunsiü public nyõnúunsiü �om brothcl
G3&3. ný1a1scxi togctmixcdup c- p
G3&4. nsønuuam/f dmnkard
G3&5. pa�uonpucmnux radio(sct)
G3&G. pasõú1scxp tobrcak(intopicccs) pasoõsc1cx, pasõusá1scx ì
G3&7. pasõpocá1sp+a toscattcr pasõpácsisa1sì
G3&&. pa:scp1sisa1scxì tounfold, cxpand, swing passcpný1scøp
round(makca U-tum)
G3&9. passopáuusa1s ì +a tounfold,cxpand passcpný1sp
G390. pas�ýmsisa 1sì to changconc' smind, paspýma1sp
(i only) (o +pr)pondcr
G39l . paspymá 1scxi tofallapart,bdcstroycd paspýmu1scxp
G392. pacúc1cxuü racist(ad¡)
G393. pacnopxxá 1scxì (+ inD togivcordcrs, pacnopx�ú1scxp
(+inst)bcinchargcof
G394. pacc1pónusa 1sì+a tocxccutc(byshooting) pacc1pcnø1sp
G395. pacc1póu1sp+a toupsct pacc1páusa 1sì
G39G. pcõpó rib,cdgc nomplpcõpa,gpl pcõcp
G397. póxa (vcrycolÌ) facc
G39&. pocá dcw
G399. pýcno bcd(ofrivcr),channcl nomplpýcna, gplpycn
G400. camo�cpxásuc autocracy
G40I . xanu1anuc1úuccxuü capitalist(ad¡)
G402. csuc1(ó)x whistlc
G403. cso� arch,vault(rooD,
collcctionoftcxts
G404. c�á1scx p tosurrcndcr c�ámcx, c�ámscø, c�ác1cx,
c�aµúmcx, c�aµú1ccs,
c�apý1cx,fpastc�anács,
c�asá1scø i
G405. ccmóüc1so family
G40G. cupóna sircn
G407. msimua musclc gplmsimu
G40&. cnusá1scx tomcrgc,¡ointogcthcr cnú1scx p
G409. cmupú1scx pc +inst tosubmit,rcsignoncsclf cmupø1scx ì
(to)
G4I 0. cmýrnsiü dark(ofcomplcxion)
G4I I . cnúsu1scx p to comc down,fah cnúxycs, cnúsumscx,
cnuxá1scø ì
G4I 2. coõnæqónuc obscrvancc
G4I 3. coqóüc1suc assistancc
G4I4. cossá1s p+a toconvcnc cososý, cososcms, fpastcossaná,
cssisá1s ì
G4I 5. cosná1scx ps +pr toconfcss cosnasá1scx ì
205
COOTBeTCTB8HHO
G4l G. coo1só1c1scnno
G4l ?. coxpanø1scø ì
G4l &. cncuuamsáimx
G4l 9. c1á su1scx ì
G420. c1umynúposanuc
G42l . c1upá1s ì+a
G422. c1óxmuü (ad¡)
G423. c1pa1crúuccxuü
G424. cyscpcnu1ó1
G425. cyx
G42G. cyma1óxa
G42?. cm u1s p+a
G42&. csii:a1scx ì
G429. 1aú1scx ì
G430. 1axcú nìndccl
G43 l . 1onxá1scx
G432. 1ónma
G433. 1óno1
G434. 1pax1úp
G435. 1puõynán
G43G. 1pypocmxuü
G43?. ysópu1s p+as +pr
G43&. ysncxá1s ì+a
G439. yropú1s p
G440. ypóõc1so
G44l . morúna
G442. yxnáp
G443. yxón
G444. yxpácu1s p+a
G445. ýmno
G44G. ynomøný1s p+aor
o +pr
G44?. ynpxmsiü
G44&. ycóc1scø p
G449. ycúmsa1s ì+a
G450. yc1óüuusoc1s f
G45 l . yxsa1ú1scx psa +a
G452. yucnó1s p
G453. qcc1usáns m
G454. gunáncsì mpl
206
concspondìngly
tobcprcscrvcd
spccìalìzatìon
tobplaccd
stìmulatìon
coxpanxæcs, coxpanú1scø p
no- p
to wash (clothcs), ruboff ssi- p, c1cpó1s p
worthwhìlc
stratcgìc
sovcrcìgnty
bough
confusìon,tumoìl
toscw
topourout
tobcconccalcd
taxì
topush,¡ostlc
thìckncss
soundoffootstcps,pattcr
ìnn
trìbunal
labour-ìntcnsìvc,
laborìous
toassurc (s. o. ofsth)
todìstract,fascìnatc
(+d)toplcasc, (coll)gct
ìnto,cndup (ponly)
convcnìcncc
gravc
organìzatìon,structurc
(oflìfc, socìcty)
¡ab,ìn¡cctìon
toadom
ìntcllìgcntly
tomcntìon
stubbom
tosìtdown, scttlcdown
tostrcngthcn
stabìlìty
tograsp
tosurvìvc
fcstìval
fìnanccs
gsgcyxá,prsgna cyxý,nomplcyxø,
gpcyxós orcýusx, cýuscs
comsu, comscius, mu1s
csii:nc1cx, csinm1cx
1aucs, 1aúmscx
yscpx1s
ysnóus p
yroxý, yropúms, yroxpá1s 1
yxpáiuy, yxpácums, yxpamá1s
ynomxný, ynomxncms,
ynomuná1s ì
ycxpycs, ycøpcmscø, pastycóncx,
ycónacs, ycáxusa1scx ì
ycúnu1s p
yxsauýcs, yxsá1umscx
yucnóæ, yucnócms
G455. xú1po
G45G. xncc1á1s ì+a
G457. xmcns m
G45&. xoxxóü
G459. xonoc1óü ad¡
G4G0. ucnosóu(c)x
G4GI . uyrýn
G4G2. munó1s ì
G4G3. mnuón
G4G4. amcnón
G4G5. øõnouxo
G4GG. øcnu pl
G4G7. áxunø
G4G&. ancxpó1
G4G9. apuc1oxpa1nuccxnü
G470. accamõnóø
G47I . õarpóssiü
G472. õapómc1p
G473. õapsóp
G4 74. õcsnapcxnsiü
G475. õcssimønnsiü
G47G. õcnopýccxuü
G477. õcpcrosóü
G47&. õccnap1úünsiü
G479. õcccmsicncnno
G4&0. õccc1páiuuc
G4& I . õuu
G4&2. õnaróü
G4&3. õpcp
G4&4. õpu1s ì+a
G4&5. õpæxo (coÌl)
G4&G. õýpno
G4&7. õypsøn
G4&&. õymcsá1s
G4&9. scpxosóü
G490. scc1uõæns m
G49 I . sccsi mpl
G492. só1xuü
G493. scucpúnxa
G494. sssóiuusa1s ì+a
G495. sncs1s p
G49G. smõnø1scx ìs +a
Bnt6nRTbCJ
cunnìngly
towhìp xncmý, xnómcms, xncc1ný1s p
hops(forbccr),tìpsìncss so xmcm tìpsy
(ìcc-)hockcy
unmarrìcd
lìttlcman
castìron
tohìss
spy
cchclon, spccìaltraìn
lìttlcapplc
crcchc
sharc (ìncompany)
anccdotc,¡okc
arìstocratìc
asscmbly
crìmson
bæomctcr
barrìcr
hopclcss
næclcss
Bclorussìan
coastal
wìthoutpartyaffìlìatìon,
ìndcpcndcnt
poìntlcssly,mcanìnglcssly
fcarlcssncss
whìp,scourgc
good
dclìrìum, rubbìsh
toshavc
paunch
stormìly,cncrgctìcally
wccds,tallwccds
toragc
rìdìng
lobby
scalcs
ancìcnt,dìlapìdatcd
party
towcìgh
toclìmbìn
tofallìnlovc(wìth)
munm, munúms
nompl øõnouxu, gpløõnoucx
gpløcncü
õcssimønnsiü náncu rìng-ñngcr
gsgõuuá
õnarúc namópcnux good
ìntcntìons
prsgs õpcpý
õpóæ, õpócms, no- p
õymýæ, õymýcms
scpxosaø cspá horsc-rìdìng
gplsccós
gplscucpúnox
sssócu1s p
snósy, snóscms, pastsncs,
snósna, sncsá 1s ì
snæõnøæcs, smõú1scx p
207
BH8APMTb
G497o snc�púis p+as +a
G49&. sosspamáis ì+a
G499. socnuiáic:isnsiü
G500. spamónuc
G50l . scnómnuiscx p
G502. siopúuno
G503. siopúunsiü
G504. sucnúiscx ps +a
G505o ssinciáis ì
G50G. ssimsiis p+a
G507o ssicnýmusa is ì+a
G50&. ssixo�xa
G509. rapániux
G5 l 0. rapáx
G5 l l . r nacúis ì
G5 l 2. rn yiiIs f
G5 l 3. rpx�ýmuü (bookìsh)
G5 l4. �ccáni
G5 l 5 o �cguuú1nsiü
G5 l G. �upcxiúsa
G5 l 7 . �númc
G5 l &. �oronxis ì+a
G5 l 9. �oóxais p�o +g
G520. �onóü +a
G52l . �onpámusais ì+a
G522. �opoxúis+ìnst
G523. �pasnú1s ì+a
G524. �pcmá1s ì
G525. �pýxnsiü
G52G. �yá::s f
G527. �simxa
G52&. �sipá
G529. xu::sc
G530. saõásno
G53 l . saõn y �ú1scx p
G532. sasanúis p+a+ìnst
G533. sa�csáis ì+a
G534. saunicpccosáiscx
+ìnst
208
toìnculcatc, ìntroducc
torctum
cducatìonal
rotatìon
tobcrccallcd,comc
tomìnd
sccondarìly
sccond, sccondary
togrìp,grìpholdof
to0yout,takcoff
towash(thoroughly)
tohcarout
badbchavìour,cscapadc
guarantcc
garagc
toannouncc,say
backwoods,thcstìcks
futurc
landìng(mìl,by
aìrorsca)
scarcc,ìnshortsupply
dìrcctìvc
bottom(ofvcsscl)
tocatchup
torcach
down wìth
to ìntcrrogatc
tovaluc
totcasc
todozc
amìcablc, sìmultancous
ducl
hazc
holc
accommodatìon
amusìngly
tolosconc' sway
toblock,cram
totouch,tocatch(on)
tobccomcìntcrcstcdìn
sncqpx1s
scpný1s p
scnomuná 1scx
suci:mcs, suói:umscx,
suci:nxiscx ì
ssi::cicis p
ssimoæ, ssimocms, msiis,
ssimsisá is ì
ssicnyiuais p
gplssixopox
g sgrapaxá
¿oxymón1 r::acúi
documcntstatcs ...
g sgrnymú
Tc
qoronxæ, qornáis p
qoóqy, qoópcms, pocsxá is
qonpocú1s p
qpasnæ, qpásnums
qpcmm, ppómncms
nomplpsipsi
saõnyxýcs, saõný pumscx
sasanæ, sasánums,
sasánusa is ì
sapóis p
saunicpccýæcs,
unicpccosáiscx ì
G535. sanómnu1scø p
G53G. sápcso
G537. sa1uxá1s ì
G53&. sa1onú1s p+a
G539. samú1nsiü
G540. ssónxo
G54l . sópxa:isnsiü
G542. snamcná1c:isnsiü
G543. snáuu1scø ì
G544. sono1úc1siü
G545. usõásu1s p+a o1 +g
G54G. usscpxónuc
G547. ussnó
G54&. usmónnux
G549. usmópu1s p+a
G550. usmcpx1s ì+a
G55 l . usny1pú
G552. usonxuuø
G553. usym:iónuc
G554. ucnonnx1scø ì
G555. xax-nuxáx (coll)
G55G. xúc::siü
G557. xnon
G55&. x:iou(ó)x
G559. xny1
G5G0. xonsixá1scø 1
G5Gl . xománpnsiü
G5G2. xócscnnsiü
G5G3. xo1(c)n
G5G4. xpóc1ux
G5G5. xpcc1ú1scø ì/p
G5GG. xpósnsiü
G5G7. xysnóu
G5G&. xyxýmxa
G5G9. :icrxomsic:icnnsiü
G570. :icrxoc1s f
G57 l . nxússiü
G572. norúuccxuü
G573. manugóc1
G574. munnuónnsiü
to stìckìnonc` smcmory
glow
todìcdown
tolìght(stovc), to0ood,
sìnk
protcctìvc
rìngìngly,clcarly
mìrror(ad ¡)
sìgnìfìcant
tobc, fìgurc
goldcn
tosavc(from)
cruptìon
fromoutsìdc
traìtor
tomcasurc
tomcasurc
fromìnsìdc
ìsolatìon, ìnsulatìon
amazcmcnt
tobcfulfìllcd
ncvcrthclcss,allthcsæc
sour
bcdbug
tuft,scrap
whìp,knout
tosway, 0uttcr
command(ad¡),
commandìng
oblìquc
boìlcr
lìttlccross
tobcbaptìzcd, (pncpc-)
crossos
blood(ad¡), vìtal
blacksmìth
cuckoo
frivolous
casìncss, lìghtncss
mcndacìous
logìcal
manìfcsto,proclamatìon
mìllìonth, contaìnìng a
mìllìon
MMnnMOHHbi M
saiiomuná1scø
sa1úxny1s p
sa1onm, sa1ónums,
sa1áiinusa1s i, sa1onna1s ì
samú1nsic ouxú gogglcs
Oná s cnúcxc nc snáuu1cø
Shc` snotlìstcd
usmcpx1s ì
usmcpxæ,usmópu1sp
gsgxnoná
gsgxny1á
xo:ìsmc1cø
xománpnsic ssicó1sì thc
commandìnghcights
xpcmýcs, xpóciumscø
gsgxysncuá
gplxyxýmcx
209
G575. mnúmsiü
G57G. naõpá1scx p+g
G577. narná1s p+a
G579. naiiú1(o)x
G5&0. nanóp
G5& l . napac1áæmuü
G5&2. nacúnsc1scnnsiü
G5&3. nacóc
G5&4. namócisuc
G5&5. ncscpo�1no
G5&G. ncsúnnsiü
G5&7. ncrpámo1nsiü
G5&&. ncpoymónno
G5&9. nóxo1opsic
G590. ncmsicnumo
G59l . ncoxóino
G592. ncpaspsisno
G593. nccnpascpnússiü
G594. ncysópcnno
G595. ncq1�nux
G59G. ncxopómuü
G597. ncuúcisiü
G59&. nc�cno
G599. oõopýqosa1s ì/p+a
GG00. oõpøq
GG0l . oõ¡xsnónuc
GG02. oõ±xcnú1scx p
GG03. oõ¡x1uc
GG04. osnaqcsá1s ì+ìnst
GG05. opomú1s p+a+d
GG0G. oxusú1scx p
GG07. oncpó1scx p na +a
GG0&. onpcqcnú1scx p
GG09. ocsoõoxpá1scx ì
GGlOo ocoõnxx
21 0
ìmagìnary
tocollcct
toovcrtakc,catchup
(on) thc day bcforc
drìnk
prcssurc
growìng
vìolcnt,forcìblc
pump
ìnvasìon
ìmprobably
ìnnoccnt
ìllìtcratc
uncomprchcndìngly
somc,ccrtaìn(pcoplc)
unthìnkably
unwìllìngÌ y
ìnscparably
un¡ust
unccrtaìnÌy
oìlworkcr
bad
unclcan,ìmpurc
unclcarly
tocquìp
rìtc,ccrcmony
announccmcnt
tocxplaìnos,b
cxplaìncd
cmbracc
to mastcr, takc
posscssìonof
tolcnd(sthtos. o. )
tobccomclìvcly
tolcanon
tob dctcrmìncd,bc
dcñncd
tobccomcfrcc
dctachcdhousc
naõcpýcs, naõcpcmscx,fpast
naõpanács, naõ:pá1scx
naronæ, narónums, fpast
narnaná, naronxis ì
naxanýnc Hósoro róqa onNcw
Ycar' sEvc
oõopý qyæ
opámusa 1s
oxusnæcs, oxusúmscx,
oxusnx1scx ì
oõonpýcs, oõonpciuscx, past
oncpcx, oncpnács,
onupá1scx ì
onpcqcn�1scx ì
ocsoõopú1scx p
g sg ocoõnxxá
GGl l . ocipoiá
GGI 2. ocyxpónuc
GGl 3. oiscsiú p+a
GGl4. oisncxáis ì +a
GGI 5. o1spamónuc
GGI G. o1 pá ua
GGl 7. oipcnúis p+aoi +g
GGI & . oipó::snocis.
s oipónsnociu
GGl 9. oixýpa-io
GG20. oimcnúis p+a
GG2 I . oipasúiscx p
GG22. oicýic1sosais ì
GG23. ouúc1uis p+a
GG24. napáp
GG25. napuxmáxcpcxax fad¡
GG2G. ncpccsxáis 1
GG27. ncpcxúnyis p+a
uópcs +a
GG2&. nnam
sharpncss, wìttìcìsm
condcmnatìon
totransportaway
todìstract
dìsgust
rctum,pcrformancc,
dcdìcatìon(atwork)
toscparatc (sthfromsth)
takcnscparatcly
from somcwhcrc
toabolìsh, canccl
tobcrc0cctcd
tobcabscnt
toclcan
paradc
haìrdrcsscr' s, barbcr' s
todrìvcacross,movc
housc
tothrowovcr
raìncoat,cloæ
GG29. nncc1ú ì+a towcavc
GG30. noõccóposaispc +ìnst tohavcatalk(wìth)
GG3 l . nospcxpónuc
GG32. noránsiü
GG33. norúõmuü
GG34. nonóxcno
GG35. nornoiú1s p+a
GG3G. norpyxáiscx ìa +a
GG37. nopnøiuc
GG3&. noppóõnsiü
damagc
foul,vìlc
lost,ruìncd
oncìs supposcdto
toswallow, absorb
to ìmmcrscos (ìnsth)
raìsìng
dctaìlcd
GG39. nopucpxusaiscx ì tobccmphasìzcd
GG40. nosópnsiü dìsgraccful
GG4 l . noucxáis p+a to lookfor
GG42. noxáuusa1sì+aor+ìnst torock
GG43. noxópnsiü humblc
GG44. iioxpsimxa
GG45. nonóruü
GG4G. nonýumc
covcrìng, (coll)lìd
gcntlyslopìng
alìttlcbcttcr
GG47. nomupúiscx p c +ìnst tomakcpcacc,
bcrcconcìlcd
nOMMpMTbCJ
nomplocipóisi
oiscsý, oiscscms, pastoiscs,
oiscsná, oisosúis ì
oisnóus p
paõó1a1s c nónnoü oi�áucü to
bc adcdìcatcdworkcr
oipcnæ, oi�ónums, oi�cnøis
xáx�siü s oi�ó:isnociu cach
scparatcly
o1mcnæ, oimónums, oimcn�is
o1paxýcs, oipasúm scx,
oipaxá iscx ì
oicýicisyìo
ouúmy, ouúciums, ouumáis ì
ncpcóxais p
ncpcxú�sisais
gsgnnamá
nnciý, nnc1cms, past nncn, nncná
noõccó�yio, õccó�oaais ì
xax nonóxcno asìsthcdoncthìng
nor nomý, nor nóium s,
nornomáis ì
norpysúiscx p
noumý, noúmcms, ncxáis
noxauá1s p
gplnoxpsimcx
mupúiscx ì
21 1
nOHM>EHMe
GG4&. n0 nnxónuc
GG49. nonnsiis p
GG50. nocncsoónnsiü
GG5 l . nocncmis p
GG52. nocnómno
GG53. noióm(o)x
6G54. noxópxa
GG55. nomyiúis p
GG5G. npasúicns m
GG57. npcpáis p+a+d
GG5&. npcpuýscisuc
GG59. npcnócinsiü
GGG0. npcciúx
GGGl . npuró pnsiü
GGG2. npuroiósuisc�
p+ìnforx +d
GGG3. npumuno
GGG4. npunúcsisa is ì+a +d
GGG5. npucmoipóisc� px +d
GGGG. npucnúisc� p
GGG7. npucnocóõuisc� p
x +d
GGG&. npuisopøisc� ì+ìnst
GGG9. npuiúxnyis p
GG70. npoõúisc� p
GG7 l . nposán
GG72. nposopnúx
GG73. npoposónscisuc
GG74. npomsiiuncnnux
GG75. nponcciúcs p
GG7G. nponuiáis p+a
GG77. npomcniáis p
21 2
lowcrìng
to saìl, swìm
postwar
tohurry
hastìly
dcsccndant
gaìt,walk
to¡okc
rulcr
tobctray,handovcr
prcscntìmcnt
charmìng
prcstìgc
uscful
to gctrcady
dcccntly
toascrìbc(sthtosth/s. o. )
tolookclosclyat
to scc ìnadrcam
toadapt(to)
toprctcnd(tobcsth)
toq

ìctcndown
toforcconc' s way
through
faìlurc,collapsc
guìdc,conductor
provìsìons
ìndustrìalìst
torushthrough/past
tofccd, saturatc
to whìspcr
nonnsisý, non:isisciIis, fpast
no:insiná, nnsiis ì
cncmúis ì
npcpám,npcpáms, npcpáci,
npcaapúm, npcpapnic,npcpapýf,
fpastnpcpaná, npcpasáis ì
npuroiósnæcs, npuroiósumsc�,
npuroiásnusaisc�/
npuroiosnøisc� 1
npunucáis p
npucmoipucs, npucmóipumsc�,
npucmáipusaisc� ì
Oná mnc npucnúnacs !drcamt
abouthcr, cnúisc�
npucnocóõm ocs,
npncnocóõumsc�,
npncnocáõnusaisc� 1
npuisopøæcs, npuisopúisc� p
npuiúxny, npuiúxncms, past
npuiúx, npuiúxna,
npu1uxáis ì
npoõsucs, npoõsciusc�,
npoõusáisc� ì
gsgnposopnuxá
nponccýcs, nponcccmsc�,
nponccc�, nponccnács,
nponocúisc� ì
nponúisisais ì
npouicnuý, npomónucius,
mcniáis ì
GG7&. npx�s f
GG79. npønux
GG&0. nyncmc1nsiü
GG& l . ný1anuua
GG&2. nsináæmuü
GG&3. pasnomópno
GG&4. passánuna
GG&5. pas�á1s p+a
GG&G. pas�súny1s p+a
GG&7. pas�paxónuc
GG&&. pasnará1scx ì
GG&9. pasýmno
GG90. pacnaxný1s p+a
GG9l . paccóxnno
GG92. pacc1asá 1scxì
c+ìnst
GG93. pacusó1
GG94. pacuónusa1s ì+a
GG95. pcanusáuux
GG9G. pcsúnossiü
GG97. pcmccnó
GG9&. pónnuxa
GG99. po�c1só
G700. p( o)xs f
G70l . pócxoms f
G702. pýcsiü
G703. pyuá1scx ìsa +a
G704. psis(ó)x
G705. csanú1s p+a
G70G. csc1nó
G707. có1osa1so+pr/na +a
G70&. cxá 1siü
G709. cxá 1sisa 1scx 1
G7l 0. cxsópnsiü
G7 l l . cxons
G7 l 2. cnon
G7 l 3. cmóiuusa 1s ì+a
G7l4. cmy1ú1s p+a
lockofhaìr
bìscuìtorcakc wìth
spìccs
machìnc-gun(ad¡)
confusìon,mìx-up
0amìng,blazìng
unìformly,cvcnly
ruìn
todìstrìbutc
tomovc apart
ìrrìtatìon
todccompsc,dìsìntcgatc
scnsìbly
tothrowopcn
abscnt-mìn dcdÌ y
topart(froms. o./wìth
sth)
bloom, 0ourìshìng
toasscss
ìmplcmcntatìon, salc
rubbcr(ad¡)
tradc(profcssìon)
rc¡oìndcr,rctort
kìnshìp
ryc
luxury
lìght

brown(haìr)
tovouchfor
¡crk, spurt
tothrowdown,pìlcup
ìt` s lìght
tolamcnt,complaìn
(about)
comprcsscd
torolldown
lousy
so
clcphant
toconfusc,mìx
tocmbarrass,dìsturb
nonú1uxa xny1á H npønuxa
carrotandstìckpolìcy
pasuám, paspáius, paspác1,
paspa�úm, pasqaqú1c,
paspapý1, fpastpaspaná,
pas�asá1s ì
paspsurá 1s ì
pasnoxú1scx p
pacnáxusa 1s ì
pacc1aæcs, pacc1acmscx,
pacc1á1scx p
pacucnú1s p
nomplpcmccna, gpÌpcmcccn
gsgpxu, ìnstsgpoxsæ, prsg
so pxu
csam, csánums,
sanú1s/csánusa1s
có1yæ, có1ycuis, no- p
cxa1ú1scx p
gsgcnoná
cmciuá1s p
cmymý, cmy1úms, cmymá1s
21 3
G7 l 5. cmymónuc
G7l G. cncxúnxa
G7 l 7. cnuxá1scx ì
G7 l &. corpó1s p+a
G7l 9. cosupá 1cmnsiü
G720. coo1nomónuc
G72l . cónxa
G722. conposoxpónuc
G723. cocnóssiü
G724. cno1xný1scx p o +a
G725. cnycx
G72G. c1apuná
G727. c1apomópnsiü
G72&. c1amú1s p+a
G729. c1óüxuü
G730. c1ónõux
G73 l . c1opoxcsóü
G732. c1oønxa
G733. c1pýcu1s p nópcp
or +g
G734. c1ynú1s p
G735. csóspu1s p
G73G. 1aõnó1xa
G737. 1áüno
G73&. 1amóxcnnsiü
G739. 1scppú1s ì+a
G740. 1cnnúua
G74l . 1pasú1s ì+a
G742. 1páncnop1nsiü
G743. 1ponnuccxuü
G744. 1poqóü
G745. 1yp
G74G. 1ypúc1cxuü
G747. 1ymú1s ì+a
G74&. 1øra
G749. yrápsisa1s ì+a
G750. ypaAú1s p+a
G75 l . ypusncnnsiü
G752. ypusnø1s ì+a
G753. yxás
21 4
cmbarrassmcnt
snow0akc
togodown
to warm
crcatìvc
corrclatìon
koll,mound, volcano
accompanìmcnt
pìnc (ad¡)
totrìp,stumblc
dcsccnt, slopc,rclcasc
bygonctìmcs, (colÌ) old
fcllow
old-fashìoncd
todragoff, (coll)pìnch
stablc, stcadfast
smallcolumn
watch,guard(ad¡)
stop,parkìng
tobccowardly
to stcp
touavcl thcrc andback
pìll
sccrctly
customs (ad¡)
torcpcat
hothousc
tocxtcrmìnatc,poìson,
damagc,hunt,prsccutc
transport(ad¡)
tropìcal
trophy, booty
round(sport)
tourìst(ad¡)
tocxtìnguìsh, stcw
locomotìon,(x+d)thìrst
for,attractìontowards
togucss
toscndaway,rcmovc
suqrìscd
tosuqrìsc
dccrcc
gplcncxúnox
cnúsu1scx p
corpóæ, corpócms, corpcsá1s
gplcónox
s conposoxpónuu +g
accompanìcdby
cno1sixá1scx ì
gplc1oønox, c1oønxa 1axcú
taxìrank
c1pýmy, c1pýcums, 1pýcu1s ì
c1ynm, c1ýnums, c1yná1s ì
csósxy, csóspums, óspu1s ì
gpl1aõnó1ox
1pasm, 1pásums
yrapá1s p
ypanø1s ì
G754. ymsiiscx p
G755. ynnónuc
G75G. ynomxnyisiü
G757. yparán
G75&. ycúnuiscx p
G759. gopmánsnsiü
G7G0. xapaxiópno
G7G l . xmýpsìü
G7G2. xpáõpsiü
G7G3. ucmcninsiü
G7G4. uáma
G7G5. uópnais ì+aus +g
G7GG. uócinocis f
G7G7. uciscpxa
G7G&. uyrýnnsiü
G7G9. manc
G770. mánouxa
G77 l . mssipøis 1 (coll)+a
or+ìnst
G772. mcnx
G773. mcnnýis p
G774. múõxo (coll)
G775. myi
G77G. mcqpo
G777. mcnxnyis p
G77&. aroúsm
G779. ancprúuno
G7&0. aniysuáci
G7& l . æmop
G7&2. ænomccxuü
G7&3. xnsápcxuü
G7&4. amnúciux
G7&5. acgánsi
G7&G. aaponópi
G7&7. õanosáis ì (coll
õánosais) +a
G7&&. õappuxápa
G7&9. õápcxuü
G790. õcsnæqnsiü
G79l . õcspasnúuno
G792. õccnosopóino
towashos
humìlìatìon
prcvìouslymcntìoncd
hurrìcanc
tobccomc strongcr,
ìncrcasc
formal
charactcrìstìcally
gloomy
bravc
ccmcnt(ad¡)
cup,chalìcc
toscoop,draw(from)
honcsty
four, groupoffour
cast-ìron(ad¡)
chancc
smallhat
tothrow,0ìng
sìlk
towhìspcr
vcry
¡cstcr, clown
gcncrously
(+a)to0ìck, (+ìnst)
clìck,crack
cgoìsm,sclfìshncss
cncrgctìcally
cnthusìast
humour
youthful
January(ad¡)
amncsty
asphalt
aìrport
tospoìl(s. o. )
barrìcadc
lord' s, barin' s
lackìngpcoplc,
unfrcqucntcd
ìndìffcrcntly
ìrrcvcrsìbly
6ecnoaop6THO
ymóæcs, ymócmscx,
ymsisá iscx ì
ycúnusaiscx ì
ucpnnýis p
gplmánoucx
mssipøæ, mssipnýis p
mcnxais ì
prsgs aaponopiý
õa¡æ, us- p
21 5
6ecnpeAenbHbi M
G793. õccnpcpónsnsiü
G794. õccucpcmónno
G795. õnaropópc1so
G79G. õnaxónnsiü
G797. õon1osnx (coll)
G79&. õomõcxxa (coll)
G799. õpcsrnúso
G&00. õpónsa
G&0l . õy1sinouxa
G&02. sanýn
G&03. sápcxxa
G&04. scccnúiscxì
G&05. sc1uuná
G&0G. ssaúmno
G&07. sspsisá1s ì+a
G&0&. sunosáio
G&09. snómnc
G& l 0. snómnoc1s f
G& l l . sosrnásu1s p+a
G& l 2. sospaxónuc
G& l 3. sónxcxuü
G& l4. soposáis i+a
G& l 5. sopóua1s i
G& l G. sopóua1scx ì(coll)
G& l7. snapá 1s ìs +a
G& l &. spas (coÌl)
G& l 9. spyunýìo
G&20. sc1ásu1s ps +a
G&2l . sc1asnx1s ì s +a
G&22. sc1ynnónuc
G&23. s1pocm
G&24. ssinócnussiü
G&25. ssicapu1scø p
G&2G. ssicxássisa1scx
G&27. ssicóssisa1scx i
G&2&. ssìuucnuis p+a
G&29. rapmonúuccxuü
G&30. rnápxo
21 6
boundlcss,unlimìtcd
unccrcmoniously
nobìlìty
blcsscd
chattcr,gossìp
bombardmcnt
squcamìshly
bronzc
smallbottlc
bouldcr
mittcn
tomakcmcrry
ham
mutually
toblowup
guiltìly
outwardly
cxtcrìor
tohcad
ob¡cctìon
Volga(ad¡)
to stcal
(+a) tomovc (sth
hcavy),(+ìnst)havc
controlof
totum,tossandtum
tofallìn
alltogcthcr
byhand
toinscrt
toìnscrt
ìntroductìon
asathrccsomc
rcsìlìcnt
todìscmbark,land
gplõy1sinoucx
sanyná
gplsápcxcx
no- p
ssopsá1s p
sosr :iásnæ, sosr násums,
sosr nasnø1s ì
sopýæ, c- p
snac1s p
sc1ásm, sc1ásums,
sc1asnø1s ì
sc1asnøìo, sc1ásuis p
ssicaxycs, ssicapumscx,
ssicáxusa 1scx
tospcakout,statconc' s ssicxasa 1scx p
opìnìon
tothrustosout,pokc ssicyny1scx p
onc' shcadout
tocalculatc ssiuucnø1s ì
harmonìous
smoothly
G&3 l . ronyõosá isiü
G&32. rymánnsiü
G&33. pasnsim-pasnó (coll)
G&34. psopxncxuü
G&35. pcpny1s p+a
G&3G. pc1cx1ús
G&37. púxo
G&3&. poõásxa
G&39. posopú1scx ì (coll)
+d+ìnf
G&40. poxa1ú1scx ppo +g
G&4l . pomúmxo m
G&42. pononnú1cnsno
G&43. poc1ásxa
G&44. poc1óüno
G&45. pypáuxuü (coll)
G&4G. pýmno
G&4 7. psimú1s ì
G&4&. xáxpa1s ì +g
G&49. saõása
G&50. sasóca
G&5 l . sápannsiü
G&52. saxú1ounsiü
G&53. saxpsisá 1scx
G&54. saxýnxa
G&55. samcpóis p
G&5G. sanumáic:isnsiü
G&57. sanonnx1s ì+a
G&5&. sanyráis p+a
G&59. sanýiannsiü
G&G0. saccpáis ì
G&Gl . sac1px1s p
G&G2. saxóp
G&G3. sauac1ýæ (coll)
G&G4. ssyxosóü
G&G5. smcø
G&GG. úro
G&G7. urpýmcunsiü
G&G&. upcánsnsiü
G&G9. usoõpasú1cnsnsiü
lìght-bluìsh
humanc
agcsago
gcntry (ad¡)
totug
dctcctìvc story
wìldly, absurd
addìtìon
tohavcoccasìonto
torollto,comcto
shack,hovcl
addìtìonally
dclìvcry
worthìly,propcrly
ìdìotìc,stupìd
stuffy
tosmokc
tothìrstfor
amuscmcnt
scrccn
sct,assìgncd
wcll-off
tobccloscd
purchasc
to standstìll,dìcaway
cntcrtaìnìng,ìntcrcstìng
tofìllìn, fìllup
toìntìmìdatc
confuscd,tanglcd
to sìt,bcìnscssìon
togctstuck
sunsct,call(ataplacc)
oftcn
sound(ad¡)
snakc
yokc(opprcssìon)
toy (ad¡), tìny
ìdcal(ad¡)
graphìc, dccoratìvc
M3o6pa3MTenbHbi M
pcpra1s
gplpoõásox
qosóp1cx; poscc1úcs p
poxa uýcs, poxá iumscø,
poxáisisaiscø ì
nomplpomúmxu, gplpomútiicx
psimnæ, psimúms
xáxpy, xáxpciiIs
saxpsiiscø p
sampý, sampciIis, sámcp,
samcpná, samnpáis ì
sanonnxìo; sai:ónnuis p;
sanonnx1s õnanx tofìllìna
form
sanýrnsa1s ì
sac1pxny, sacp1ancms;
sacipcsáis ì
nomplsmóu, gplsmcü, dplsmóøm
21 7
G&70. uponúuccxu
G&7 l . úcxpcnno
G&72. uc1pcõú1cm m
G&73. ucxópnsiü
G&74. xaõnýx
G&75. xanása
G&7G. xanquqa1ýpa
G&77. xanpúsnsiü
G&7&. xápa
G&79. xapaýnu1s ì+a
G&&0. xa1cropúuccxu
G&& l . xupá1s ì+aor+ìnst
G&&2. xnox
G&&3. xonxpó1no
G&&4. xocsinxa
G&&5. xóg1a
G&&G. xpáünoc1s f
G&&7. xpacás(c)u
G&&&. xpómcunsiü
G&&9. xpsiná1siü
G&90. xysmún
G&9 l . xypúnsiü
G&92. násu1s ì
G&93. ¬n1ouxa
G&94. nunóssiü
G&95. núxo (coll)
G&9G. nuxopápxa
G&97. nómxa
G&9&. noxmá1siü
G&99. mnux
G900. nst»nsrü
G90l . máücxuü
G902. mámouxa
G903. ma1cmá1ux
G904. mcnsxá1s ì
G905. mcnsmunc1só
G90G. mc1ná
G907. mu¬uonóp
G90&. múnoc1sinx
G909. munua1æpnsiü
G9l0. mópnsiü
G9l l . monac1sìps m
G9l 2. mycxyn
21 8
ìronìcally
sìnccrcly
fìghtcr(planc)
ìnìtìal
hccl
dìtch
candìdaturc
caprìcìous
punìshmcnt
toguard,lìcìnwaìtfor
catcgorìcally
tothrow
rag, shrcd, tuft
concrctcly,spccìfìcally
hcadscarf
blousc
cxtrcmc
handsomcman
tìny
wìngcd
¡ug,pìtchcr
hcn' s
toclìmb
smallrìbbon
vìolct,lìlac
dashìngly,wìthspìrìt
fcvcr,rash
brcakìng
shaggy
skìcr
skì(ad¡)
May(ad¡)
mummy
mathcmatìcìan
tobcbrìc0yvìsìblc
mìnorìty
broom
mìllìonaìrc
alms
mìnìaturc (ad¡)
fashìonablc
monastcry, convcnt
musclc
gsgxaõn yxá
xúny1s p
gsgxnoxá,nomplxnóusx,
gplxnóuscsorxnoxú, xnoxós
gplxocsinox
xypúnax námx1s mcmory
lìkcasìcvc
ná»y, násums, no- p
gplnón1oucx
no pl
g sg monac1sipx
6Kpyr
ó9l 3. myuú1cnsno cxcrucìatìngly
ó9l4. nasnó outofspìtc, (+d)to
spìtc(s. o. )
ó9l 5. naumcnosánuc dcsìgnatìon,namc
ó9l G. nanapá 1s ìna +a toattack,comcupon nanác1s p
ó9l 7. nanpxcnno wìthstraìn,ìntcnsìvcly
G9l &. na pymá 1scø 1 tobcbrokcn, bc napýmu1scø p
ìnfrìngcd
ó9l 9. nacnópnux hcìr
ó920. nacuú1sisa1s ì+a tonumbcr,total
ó92l . ncssinocúmsiü ìntolcrablc
ó922. ncusmcpúmo ìmmcasurably
ó923. ncnapómo notforlong
ó924. ncoxó1a rcluctancc, ( coll)(+d) Emý ncoxó1aHcdocsn' tfccllìkcìt
tobcunwìllìng
ó925. ncnpu�1c:is m cncmy
ó92G. nc1oponmso unhurrìcdly
ó927. nc1oponnússiü unhurrìcd
ó92&. ncynosúmsiü clusìvc
ó929. ncxsá1xa (coIl) shortagc gplncxsá1ox
ó930. ncuáønno accìdcntally,
uncxpcctcdly
ó93 l . nóscnsxuü brand-ncw,nìccandncw
ó932. nocúnxu fpl strctchcr gplnocúnox
ó933. nocosóü nosc(ad¡), nasal
ó934. oõúnuc abundancc
ó935. oõoõmá1s ì+a togcncralìzc oõoõmú1s p
ó93G. oõorná1s p+a toovcrtakc,outstrìp oõronæ, oõrónums,fpast
oõornaná, oõronx1s
ó937. oõoxá1s ì+a toadorc
ó93&. oõpasóssisa 1s ì+a toform oõpasosá1s p
ó939. oõpós cutcdgc
(+g) s oõpós nonctospæc Bpómcnu s oõpós Tìmcìsvcry
short
ó940. oõpsisá 1scø ì to snap, stopshort oõopsá1scx p
ó94l . oõxsa1ú1s p+a tocncompass oõxsauý,-á1ums, õxsá1sisa1s
ó942. orpanuuónuc lìmìtatìon
ó943. orpanúucnnoc1s f narrowncss
ó944. opnopópnsiü homogcncous,ofonctyp
ó945. oponóis p+a toovcrcomc oponóæ, oponócms, o�o:icsáis
ó94G. oxcpónsc nccklacc gploxcpónuü
ó947. osapú1s p +a toìllumìnatc osapx1s ì
ó94&. osopc1só (coIl) naughtìncss
ó949. oxxynáuux occupatìon
ó950. óxpyr okrug, rcgìon nomploxpyrá
21 9
OKypoK
G95 l . oxýp(o)x
G952. onposcprá1s ì+a
G953. onyc1ó1s p
G954. op(c)n
G955. ocnosá1c:ìsno
G95G. o1xúny1scx p
G957. o1maxný1sc� p o1 +g
G95&. o1móna
G959. o1mó1xa
G9G0. o1paõó1a1s p+a
G9Gl . o1c1ásxa
G9G2. o1xóp
G9G3. o1uc1nussìü
G9G4. napamm1
G9G5. napnúmxa m(coIl)
G9GG. ncparór
G9G7. ncpcscpný1s p+a
G9G&. ncpcpsuxónuc
G9G9. ncpcppásnusa 1s ì+a
G970. ncpcmcmá1sc� ì
G97 l . ncpcmcmónuc
G972. ncpcný1a1s p+a
G973. ncpccmo1pó1s p+a
G974. ncpcc1asá1s ì+ììnf
G975. ncpconáx
G97G. ncpconámnsìü
G977. noõcxpcnnsiü
G97&. noõ::ccxusa1s
G979. nosóc1xa
nosóc1xa pn�
G9&0. nos1ópnsìü
G9& l . nosxsxa
G9&2. norón�
G9&3. nopsúny1sc� p
G9&4. nopxóus p+a
G9&5. uopón
G9&G. nopopsá1s p+a
220
cìgarcttccnd
torcfutc
tocmpty,bccomccmpty
caglc
solìdly,soundly,
thoroughly
tolcanback
tobrushoff
abolìtìon,canccllatìon
notc,mark
toworkoff(dcbtctc. ),
work(shìftctc. ),
fìnìshworkìng
rctìrcmcnt,rcsìgnatìon
dcparturc
clcar,dìstìnct
parachutc
lad
pcdagoguc,tcachcr
totumovcr
movcmcnt
tomìmìc
tomovc
dìsplaccmcnt,shìftìng
totanglc,confusc
torcconsìdcr
tostop
charactcr
pcrsonal
dcfcatcd
toglcam
notìfìcatìon
agcnda
rcpcatcd
bandagc
pursuìt
tomovc, advancc
to sctfìrcto
hcm
toundcrmìnc
onposóprny1s p
onyc1óc1, ryc1ó1s ì
gsgopná
o1xúpsìsa 1sc�
o1máxusa1sc�
gplo1mó1ox
o1paõá 1sìsa 1s
gplnapnúmcx
ucpcppasnú1s p
ncpcmcc1ú1sc� p
ncpcný1sìsa1s ì
ucpccmo1pu, ucpccmó1pums,
ucpccmá1pusa1s ì
ncpcc1aæ, ncpcc1acms,
ucpcc1á1s p
gplnosxsox
nopsurá1scx
nopoxrý,nopoxxcms,
nopoxrý1,pastnopxór,
nopoxr:ìá,nopxurá1sì
nopopsý, nopopscuis, fpast
uopopsaná, uoppsìsá1sì
G9&7. noppá1scx pc +ìnst
G9&&. nopcxássìsa1s ì+a+d
G9&9. nop1scpxpónuc
G990. nop1xný1s p+a
G99l . nosasucpá
G992. noná
G993. nonóno
G994. nonomá1s p+a
G995. nono1nó
G99G. nonyóc1pos
G997. nomupá1s ì (coll)
G99&. nopaõomónuc
G999. nocsúc1sìsa1s 1
7000. noccnú1scx p
700l . nocóx1s p+a
702. nocóõuc
7003. noc1cnónnsìü
704. no1pxcá1s ì+a
7005. no1pxcáìomuü
70G. noxsaná
707. noxsanú1s p+a
700&. nouunú1s p+a
709. nou1óssìü
70l 0. nouýpu1scx p(colI)
70l I . npásu1s ì+ìnst
70l 2. npáspnosa1s ì+a
70l 3. npcpnasnauá1scx ì
pnx +gorna +a
70l4. upcxpamá1s ì +a
70l 5. npcpsìsá1s ì+a
70lG. npuõasnø1s ì+ax+d
70l 7. npuõcxá1s p
70l &. npuõnuxónuc
tohavcafìghtwìth
toprompt, suggcst
(sthto s. o. )
confìrmatìon
totìghtcn,pullup
thcdaybcforcycstcrday
0ap (ofcoatctc. )
log
tobrcæ
canvas (paìntìng),lìncn
pcnìnsula
todìc
cnslavcmcnt
to whìstlc
totæcuprcsìdcncc
tosow
fìnancìalassìstancc,
tcxtbook,cducatìonal
aìd
gradual
to shakc
staggcrìng,astonìshìng
praìsc
topraìsc
torcpaìr
postal,maìl (ad¡)
tosccm,ìmagìnc
torulc
tocclcbratc
tobcìntcndcdfor
tostop,dìscontìnuc
toìntcrrupt
toadd
torunup,comcrunnìng
approach
nopcpýcs, nopcpcmscx,fpast
noppanácL, ppá1scx ì
nopcxasá1s p
nop1xný, nop1xncms,
nop1ørusa1s ì
nomplnónsì
nomplnonónsx, gplnonónscs
nomá1s ì
nomplnonó1na, gplnonó1cn,
dplnonó1nam
nomplnoqoc1posá
nomcpó1s p
nocsuc1ó1s p
noccnø1scx ì
nocóæ, nocócms, cóx1s ì
nocóõuc no õcspaõó1uuc
uncmploymcntbcncñt
noxsam, noxsánums,
xsanú1s ì
uouunæ, nouúnums,
uunú1s/nouunø1s ì
uý pu1scx ì, Mnc nouýpunocs,
u1o x cnsìmy marú !thought
!hcardfootstcps
npásnæ, npásums
npáspnyæ
npcpnasnáuu1scx p
npcxpa1ú1s p
npcpsá1s p
npuõasnøæ, npuõásu1s p
npuõcrý, npuõcxúms,
npuõcrý1, npuõcrá1s ì
221
npM6piTb
70l 9. npuõpá1s p+a
7020. npusxsá1scx px +d
702l . npunás(o)x
7022. npumcuá1cnsnsìü
totìdyup, (coll)takc
ovcr,pockct
tobccomcattachcdto
countcr (ìn shop)
notcworthy
7023. npumupú1scx p c +ìnst tobcrcconcìlcdwìth
7024. npunómnu1s p+a torcmcmbcr
7025. npuc1ásu1s p+ax +d toplacc sthagaìnststh
702G. npuc1á1s p x +d tostìckto,pcstcr
7027. npososrnacú1s p+a toproclaìm
702&. nporno1ú1s p +a to swallow
7029. npopas( ó)u salcsman, shopassìstant
7030. npopómu1s p +a toprolong
703 l . npossyuá1s p to sound
7032. nponú1s p+a tospìll
7033. npomo::uá1s p tokccpsìlcnt
7034. npocxouú1s p to rushpast, slìpthrough
7035. npocnásu1sc» p to bccomc famous
703G. npocmo1pó1s p+a tolookovcr, ovcrlook
7037. npocuc1 mìscalculatìon, countìng
703&. npo1usoc1ox1s ì+d torcsìst
7039. npoxóp passagc, passagcway
7040. pasnomópnsìü cvcn,unìform
704l . pasnonpásuc cqualìty
7042. passam1scx p tofalltopìcccs
7043. passcp1sìsanuc unfoldìng, dcvclopmcnt
704. passú1scx p todcvclop
7045. passncuónuc cntcrtaìnmcnt
704G. pasppaxá 1scx tobccomcìrrìtatcd
7047. pacxón splìt, schìsm
704&. pacnúcxa rcccìpt
7049. pacnnáuusa1sc» toscttlcup,pay
222
npuõcpý, npuõcpcms, fpast
npuõpaná, npuõupá1s ì
npusxxýcs, npusxxcmscx,
npusxssìsa 1scx ì
npumupx1scx ì
npunomuná1s ì
npuc1ásm, npuc1ásums,
npuc1asnx1s ì
npuc1ány, npuc1áncìus,
npuc1asá1s ì
npososr namý, npososr nacúms,
npososrnamá1s ì
npornouý, npornó1ums,
npor:ìá1sìsa1s 1
g sgnpopasuá
npossyú1, ssyuá1s ì
npo::sæ, nponscìIìs, fpast
nponu::á, nponusá 1s ì
npomonuý, npomonuúms,
monuá1s ì
npocxouý, npocxóuums,
npocxáxusa1s ì
npocnásmcs, npocnásumscx,
npocnasnx1scx ì
npocmo1pæ, npocmó1pums,
npocmá1pusa1s ì
npo1usoc1oæ, npo1usoc1oúms
pasossucs, pasosscuìscx, past
passúncx, passu::ács,
passusá1scx ì
pasppaxú1scx p
gplpacnúcox
pacnna1ú1scx p
7050. pacnop»p( o)x
705 l . pacnpcpcnx1scx
7052. paccóusa1scs ì
7053. pacc1cruý1s p+a
7054. pac1ú1s ì +a
7055. psauý1scx p
705G. pcpaxuuóuusìü
7057. pcnop1áx
705&. pcc1aspáuux
7059. popúmsìü
70G0. pymxu( c)u
70Gl . psì1s ì+a
70G2. csóxcc1s f
70G3. cscpxóuuc
70G4. csuc1uý1s p
70G5. csocspómcnuo
70GG. cpópxauuo
70G7. ccc1pcuxa
70G&. curapó1a
70G9. cxau(ó)x
7070. cxsópuo
707 l . cxnóuuoc1s fx +d
7072. cxpun
7073. cnosócusìü
7074. cnosóuxo(coll)
7075. cnoxúsuìuücx
707G. cmcux1s ì+a
7077. cmý1usìü
707&. coruý1scx p
7079. coxpósumuuua
70&0. cóuusìü
70& l . copoxosóü
70&2. cocá1s ì+a
70&3. couc1á1scs ìc +ìnst
70&4. cìiánsux
70&5. cnacá1scx ì
70&G. cnucá1s p+a
70&7. cnúucuusìü
70&&. cno1sìxá1scx ì o +a
70&9. cnycxá1s ì+a
7090. cnxmuü
709 l . cpcpucasuá1cxuü
routìnc
tobcdìstrìbutcd
todìspcrsc, gìvcos
abrcak
tounfastcn
togrow,raìsc
todash
cdìtorìal,cdìtìng
rcportìng
rcstoratìon
natìvc,dcar
0ush,rosycomplcxìon
todìg
frcshncss
ovcrthrow
towhìstlc
ìngoodtìmc
wìthrcstraìnt
lìttlc sìstcr
cìgarcttc
lcap
badly
tcndcncy(to),aptìtudc
(for)
squcak,crcak
vcrbal
word
dcvclopcd
torcplacc,changc
vaguc, dìm, troublcd
tobcnd, stoop
trcasurc-housc
slccpy
fortìcth
tosuck
tocombìnc(wìth)
bcdroom
to cscapc, savc os
tocopy, wrìtcoff
match(ad¡)
totrìp, stumblc
tolowcr
slccpìng
CcntralAsìan
CP8AH883MSTCKMM
pacnpcpcnxc1cx,
pacnpcpcnú1scx p
paccóx1scx p
pacc1crusa 1s
pamý, pac1úms, ssì- p
psauýcs, psauclscx
= popuóü
póæ, pócms
gplccc1pcuox
cmcuxto, cmcuú1s p
cruõá1scø ì
cocý, coccìus
gplcìiáncu
cnac1úcs p
cnumý, cnúmcms, cnúcsìsa1s ì
cnúucuuax xopóõxa matchbox
cno1xuý1scx p
cnyc1ú1s p
223
cpeAHeBeKOBbi M
7092. cpcpncscxóssìü
7093. c1á1scx p(coll)
7094. c1uxá1sì
7095. c1póroc1sf
709G. cýmpax
7097. cyn
709&. cymcnsìü
7099. cgopmynúposa1sp+a
7l 00. c±cmxa
7l 0l . c+óxa1sp
7l 02. cìopnpús
7 l 03. 1aúnc1scnno
7 l 04. 1ax1
?l 05. 1cnccxón
7l 0G. 1onnú1scx ì
7l 07. 1opmosú1s ì+a
7l 0&. 1pósssìü
7l 09. 1pon
7 l l 0. 1poc
7 l l l . 1mccnásuc
7 l l 2. yõóruü
7 l l 3. ysosú1s ì +a
?l l4. yrnyõnónuc
7l l 5. yrnyõnx1scx ì
7 l l G. ypáuno
7 l l 7. ync1á1s
7 l l &. ymónsmu1s p+a
7 l l 9. yc1á pl (poctìc)
7l 20. ycnósnsìü
7l 2l . yc1ánoc1s f
7l 22. yc1anásnusa1scx ì
7l 23. y1xný1scx ps +a
7 l 24. gurýpxa
7 l 25. góp1ouxa
224
mcdìcval
tohappcn
toabatc,dìcdown
strìctncss
dusk
soup
drìcd
toformulatc
shootìng (offìlm),
survcyìng, takìng
away
c1ánc1cx
c1úxny1sp
cgopmynúpyæ, gopmymposa1s
ì/p
gpl cscmox
todrìvcdown; (coll)slìp cLópy, cLópcms, c±csxá1sì
surprìsc
mystcrìously
rhythm,tìmc, tact
tclcscopc
tocrowd,throng
toslowdown,ìmpcdc,
brakc
sobcr
thronc
ropc, cablc
vanìty
wrctchcd
totransportaway
dccpnìng, dcprcssìon,
hollow
tobccomcdccpcr,
(s +a)godccpìnto,
bccomcabsorbcdìn
succcssfully
toflyaway
torcducc
mouth,lìps
convcntìonal,
condìtìonal, tcntatìvc
tìrcdncss
tobccomccstablìshcd
toburyosìn,bumpìnto
smallfìgurc, fìgurìnc
vcntìlatìonwìndow
s 1ax1 mýssìxc ìntìmctothc
musìc, o1cý1c1suc 1áx1a
tactlcssncss
yr nyõnxæcs, yr ¡õú1scx p
ync1ó1s p
ymcnsm1s ì
gplyc1, dplyc1ám, us yc1 s
yc1á bywordofmouth
yc1anosú1scx p
gplgurýpox
gplgóp1oucx
7l 2G. gsìpxny1s p
7l 27. xnam
7l 2&. xopómcnsxuü
7l 29. xypomássìü
7l 30. Uscc1úì
7 l 3 l . usc1ónnsìü
7l 3 2. uónsnsìü
7l 3 3. usìnncn(0 )x
7l 34. usìnonxu pl.
na usììionxax
7l 35. ucx
7 l 3G. uópcu
7 l 37. nýpu1scx ì (coll)+d
7 l 3&. uyn(ó)x
7 l 39. uy1s-uý1s (coll)
7l 40. mápu1s ì s +pr
7l 4l . ìuóncc1
7 l42. m1amn
7 l43. m1pag
7 l44. m1ypm
7 l45. m1ýnxa (coll)
7 l4G. móppsìü
7 l47. axonomúnccxu
7 l4&. ac1pápnsìü
7l 49. áxo
7 l 50. xp
7 l 5 l . xpoc1no
7 l 52. as1omá1uxa
7 l 53. appccosá1s ì/p+a+d
7 l 54. ápxa
7 l 55. apxcónor
7 l 5G. agopúsm
7 l 57. õam
7 l 5&. õcpnxra m (coll)
7 l 59. õcsrpanúnnsìü
7 l G0. õcspónsc
7 l G l . õcsxánoc1nsìü
7 l G2. õcsouácnsìü
7 l G3 . õapáx
7 l G4. õónxa
7 l G5. õnun
7 l GG. õcccmsìcncnnsìü
7 l G7. õúõnux
7 l G&. õuonórux
tosnort
¡unk
prctty
thìn
to0owcr, 0ourìsh
0owcr(ad|)
cntìrc
chìckcn
ontìptoc
chcquc, rcccìpt
skull
tosccm,ìmagìnc
stockìng
alìttlcbìt,¡ustalìttlc
togropc,fumblc
rustlìng
stamp,punch, clìchc
ñnc
storm,assault
thìng,ob|cct
gcncrous
cconomìcally
stagc(ad¡)
ccho
poìson
furiously
automatìon, machìncry
toaddrcss(sthto s. o. )
arch
æchacologìst
aphorìsm
mark(cxam)
poorfcllow
lìmìtlcss
ìdlcncss
pìtìlcss
safc
hut
squìrrcl
pancakc
scnsclcss, mcanìnglcss
bìblc,thcBìblc
bìology
6Mon6rMJ
usc1ý, usc1cms, pastuscn,
uscná, pac- p
nomplusinnx1a, gpl usìnnø1
nomplucpcná
nýpu1cx, uo-/upu- p
gpluynóx
uo- p
appccýæ
gplápox
gpl õónox
gsgõnuná
225
6narocnoansTb
7l G9. õnarocnosnx1s ì+a toblcss õnarocnosnxìo, õnarocnosú1s p
7l 70. õnccný1s p to0ash
7 l 7 l . õncc1ømc brìllìantly
7l 72. õóppsiü chccrful,ìngoodform
7 l 73. õóüxuü smart,lìvcly
7l 74. õýpnuunsìü wcckday(ad¡), dull,
cvcryday
7 l 75. õýnxa smallloaf gpl õýnox
7l 7G. spoxnosónuc ìnspìratìon
7 l 77. spýma 1scx ps +a topondcron sµýmsisa 1scx
7 l 7&. sópomoc1s f lìst,rcgìstcr
7l 79. sócp fan nom pl sccpá
7 l &0. scp1onc1 hclìcoptcr
7 l & l . sópyìomuü mad¡ bclìcvcr(rclìgìous)
7l &2. scpxóssc uppcrrcachcs(ofrìvcr) gplscpxósscs
7 l &3. scmóciscnnsìü substantìal,matcrìal
7 l &4. ssaumonómoms f mutualassìstancc
7 l &5. ss:ìc1á1s ì to0yup ssnc1ó1s p
7 l &G. ssnc1ó1s p to0yup ss:ìcuý, ss:ìc1úms, ssnc1á1s
7 l &7. susxá1s ì to scrcam, squcal susxý, susxúms
7l &&. sunorpáp grapcs
7l &9. sncppø1s ì+a s +a toìnculcatc, putìnto sncppxìo, sncppú1s p
practìcc
7 l 90. sopocm rcscrvoìr
7l 9l . sossopú1s ì+a toraìsc sossoxý, sossópums,
sosscc1ú p
7l 92. sosspa1ú1s p+a torctum sosspamý, sosspa 1úms,
sosspamá1s ì
7 l93. sosssiìuá 1scx torìsc sosssìcu1scx p
7l 94. sosmóspuc rctrìbutìon
7 l 95. soü howl,waìlìng
7l 9G. sonocá1sìü haìry
7l 97. sociópxcnno cnthusìastìcally
7 l 9&. socxóp rìsc
7l 99. snpxms (colI) ìndccd
7200. sccmópno ìnallpossìblcways
720l . sccc1opónnc thoroughly
7202. scxpsì1s p+a tounscal,dìsclosc, scxpóìo, scxpócìus,
dìsscct scxpsìsá 1s ì
7203. scunccx splash
7204. s1opoc1cuónnsiü sccondary,subsìdìary
7205. s-uc1scp1sìx fourthly
720G. ssipasá1s ì+a togìvcout,gìvcaway, ssì�aæ, ssìpacms, ssìpa1s p
bctray
7207. ssix:muu1s p+a toswìtchoff ssìxmuá1s ì
226
3866TnMBbi M
720&. ssìrìuca1s p+a towrìtcout, subscrìbc ssìnumy, ssìì:um cms,
to(pcrìodìcal) ssìrìúcsìsa1s ì
7209. ssìì:pxmu1scx p tobccomcstraìght, ssìnpxmmcs, ssìnpxmum scx,
straìghtcnup ssìì:pamnø1scx
72l 0. ssìì:ycxá 1scx ì tobcrclcascd ssìì:yc1u1scx p
72l l . ssìpasú1cmnsìü cxprcssìvc
72l 2. ssìpstsá1s ì +a topull out ssìpsa1s p
72l 3. ssìcxasa1scx p tospcakout ssìcxaxycs, ssìcxaxcuìscx,
ssìcxássisa 1scx
72l4. ssìcxássìsanuc uttcrancc,statcmcnt
72l 5. ssìc1pcnu1s ps +a toshoot,ñrc(at) c1pcnø1s ì
72l G. ssìyuu1s p+a tolcæ yuú1s ì
72l 7. ssìxsa1u1s p+a tosnatch,pullout ssìxsa uy, ssìxsa 1ums,
ssìxsá1sìsa1s ì
72l &. ssæra snowstorm
72l 9. rcnuáusìü brìllìant
7220. ruppoc1ánuux hydroclcctrìcstatìon
722l . rnyõs f dcpth
7222. ropcsá1s ì togrìcvc ropææ, ropæcms
7223. ropuson1ánsusìü horìzontal
7224. ropoxánun town-dwcllcr nomplropoxánc, gpl ropoxán
7225. roc1cnpuúmc1so hospìtalìty
722G. rpunn ìn0ucnza
7227. rpysúncxuü Gcorgìan
722&. rpysn1s ì +a toload rpyxý, rpýsums, sa-/no- p
7229. ryõú1s ì+a toruìn ryõm, rýõuuìs, no- p
7230. psoæpopnsìü (rclatcdthrough psoæpopusìü õpa1 cousìn,
grandparcnt) psoæpopnax õáõyuìxa
grcat-aunt,psoæpopnsìü
pcp grcat-unclc,grand-unclc
723 l . pcxnapáuux dcclaratìon
7232. pópsxuü chccky,darìng
7233. pc1ánsno mìnutcly,ì ndctaìl
7234. póõncc1s f valour
7235. poõpo pýìIInsìü good-naturcd
723G. poõpó1nsìü hìgh-qualìty
7237. pýpno bad(ly)
723&. pyìIìú1s ì+a tostranglc,pcrfumc pyiìIý, pýmums
7239. cxcpnósnsìü daìly,cvcryday
7240. xápuoc1s f grccd
724l . xá1sa rcapìng,harvcst
7242. xúsncnnoc1s f vìtalìty,lìfclìkcncss
7243. xyx bcctlc gsgxyxá
7244. xypnanúc1uxa ¡oumalìsm
7245. saõó1 nussìü solìcìtous,carìng
227
38B8pMTb
724G. sasapú1s p+a
7247. sascc1úcs p
724&. sasúcumsìü
7249. sasocssìsa1s ì+a
7250. sar nymú1s p+a
725 l . sarpanúunsìü
7252. sarypó1s p
7253. sappá1s p+a
7254. sappoxá 1s p
7255. saúmc1sosa1s ì+a
725G. saun1cpccósannoc1s
f s +pr
7257. saxúny1s p+a
725&. saxónnoc1s f
7259. saxouomópusìü
72G0. saxýcxa
72Gl . samcpsny1s p
72G2. sanácnsìü (=sanacuóü)
72G3. sanospánsìü
?2G4. sanomuná1s ì+a
72G5. sapxpú1s p+a
72GG. sac1pcnú1s p+a
72G7. sac1sìsmuü
72G&. sa1óx
72G9. sa1xný1s p+a
7270. sscspnsìü
?27 l . ssyuánuc
7272. scmónsnsìü
7273. spónoc1s f
72?4. usmóna
7275. unsanúp
727G. nncü
228
tobrcw
tostart(workìng),
(coll)gctworkcdup
dcpcndcnt
toconqucr
todrown(asound)
forcìgn
sasapæ, sasápums,
sasápusa1s ì
sascpýcs, sascpcmscx, past
sascncx, sascnács,
sasopú1scx ì, �o1óp sascnc�
Tccngìncstartcd
sasocsá1s p
rnymú1s/sarnymá1s 1
tostæthootìngmummìng saryxý, sary µúms, rypó1s
totcætopìcccs,lìftup sapcpý, sapcpcms, sapupá1s
(coll)
tostartshæìng
toborrow
ìntcrcst (ìn)
tocast,toss
lcgalìty
rcgular,prcdìctablc
hors-d' ocuvrc, snack
tofrcczc
sparc,rcscrvc
bclatcd
to mcmorìzc, commìt
tomcmory
toload(wcapon),
chargc(clccuìcal
c
Q
uìpmcnt)
toshootdcad
congcalcd,frozcn
vcnturc,undcrtakìng,
gæc,cscapadc,
cmbcllìshmcnt
tostopup,plug
star(ad¡), stæ
sound,sounds
land(ad¡)
matunty
bcuayal
ìnvalìd
hoar-frost
sappoxý, sappoxúms,
ppoxá 1s ì
saúmc1syæ, no- p
saxúpsìsa 1s ì
gpl saxýcox
pastsamcps, samcpsna,
samcpsá1s ì
sanómnu1s p
sac1pcnæ, sac1pónums,
sac1pónusa1s ì
7277. unc1ánuux
727&. ucìionnú1cns m
7279. ucnýr
72&0. uc1pcõú1s p+a
72& l . xanýn
72&2. xámnx1s
72&3. xsappá1
72&4. xoncx
72&5. xomìáx
72&G. xonxcxa
72&7. xom
72&&. xonxypónuux
72&9. xon1poncp
7290. xopsì1o
729 l . xocú1s ì
7292. xoìumáp
7293. xpá1xo
7294. xynúcsì
7295. xycá1s ì+a
729G. naõupnn1
7297. ncrcnpápnsìü
729&. ncuóõnsìü
7299. nu1p
730. numá1s ì+a+g
730l . nóna1scx ì
7302. nsìcuna
7303. maccúsnsìü
7304. ma1póc
7305. mamúnxa
730G. mcpuxamón1
7307. mcns f
730&. mcu
7309. mcmanún
73 l 0. múnoc1ussìü
73 l l . mnorooõpásuc
73 l 2. mopánsno
ìnstancc, stagc(ìnlcgal
procccdìngs),
dcpætmcnt
cxccutor, pcrformcr
frìght
todcstroy,cxtcrmìnatc
cvc
tocough
squarc
rut
cap
pram, carrìagc
lump,ball
compctìtìon
ìnspcctor
tub,trough
tomow, twìst
nìghtmarc
brìc0y
wìngs(thcatrc)
to bìtc, stìng
labyrìnth
lcgcndary
mcdìcal,mcdìcìnal
lìtrc
todcprìvc(s. o. ofsth)
toburst
bald
|
atch
massìvc
saìlor
(small)machìnc
mcdìcìnc
shoal, (sand)bank
sword
pcttybourgcoìs, lowcr
mìddlcclasspcrson,
phìlìstìnc
gracìous, kìnd
dìvcrsìty
morally
MOpanbHO
uc1pcõm, uc1pcõúms,
uc1pcõnø1s p
s xanýn +gonthccvcofsth
xáìunxìo, xáuìnxny1s p
gsgxomaxá, nounóü xomáx
nìghtcap
gplxonøcox
nomplxómsx, gplxómscs
xomý, xócums, c- p
gplxynúc, sa xynncamu bchìnd
thcsccncs
nuìIìú1s p
nóìiny1s p
gplmamúnox, númymax
mamúnxa typcwrìtcr
mcpuxamón1sì mcdìcalsupplìcs,
drugs
prsgna mcnú hìghanddry
g sgmcuá
nomplmcmánc, gplmcmán
múnoc1ussìü rocypáps DcmSìr
229
MoprHjb
73 l 3. moprný1s p
73 l4. mocxsúu
73 l 5. moxnáisìü
73l G. mpax
73 l 7. mc1u1s ì+dsa +a
73 l &. myuúicmnsìü
73 l 9. msìcnú1cns m
7320. náõox
732l . nasúcny1s p
7322. nasxssìsa is ì+a+d
7323. narpapúis p+a
7324. naxúm
7325. naúsno
732G. nau¡umuü
7327. naxonú1scx p
732&. nanuuó
7329. namcxá1s ì na +a
7330. namcpcsá1scx ì+ìnf
733 l . naccxómoc nad¡
7332. nacnaxpá1scx ì+ìnst
7333. nácncx
7334. nacioxis p na +pr
7335. nacuúisìsa1scx
733G. ncrp
7337. ncrpu1xncxuü
733&. ncposómc1so +ìnst
7339. nósaucm +ììnf
7340. ncunicpócno
734l . ncü1panu1ó1
7342. ncmóü
7343. nco1nóxnsìü
7344. ncpcmú1cmnoc1s f
7345. nccmìxannsìü
734G. nccmó1nsìü
7347. ncýxio (colI)
734&. nosopoxpcnnsìü
7349. oõsunú1s p+as +pr
230
toblìnk,wìnk
Muscovìtc
shaggy
darkncss, gloom
totakcrcvcngc
(ons. o. forsth)
cxcrucìatìng
thìnkcr
awry, ononcsìdc
toovcrhang
toìmposc,foìst
(sthons. o. )
torcward
prcssurc,clamp
naìvcly
thcbcst
toaccumulatc
prcscnt,vìsìblc
toalludcto
toìntcnd
ìnscct
todclìght(ìn), gct
physìcæplcasm(ñom)
hastìly
toìnsìst,gctonc' s own
way
tonumbr,total
ncgro
ncgro(ad¡)
dìssatìsfactìon(wìth)
thcrc' snopoìnt
(ìt' s)unìntcrcstìng
ncutralìty
dumb,sìlcnt,mutc
urgcnt
ìndccìsìvcncss
unprcccdcntcd
countlcss
rcally7
ncw-bom
toaccusc(s. o. ofsth)
moprá1s
gsgmocxsuuá
mmy, mc1ums, o1o- p
nasucáis 1
pastnasúc,nasúcna,uasxsáisp
narpaxý, narpapúms,
narp axp áis ì
naxónu1cx, naxánnusa1scx/
naxonnx1scx ì
Bcc ncoõxopúmsìc ycnósux
nanuuó Allthccsscntìal
condìtìonsarcprcscnt
namcxný1s p
nacnapú1scx p
nac1oæ, nac1oúms,
nac1áusa 1s ì
= ncyxónu
oõsunx1s
7350. oõxóus p+a
735 I . oõúxcnno
7352. oõmónusaiscø ì+ìnst
7353. oõosmiscø pna +a
7354. oõopónnsìü
7355. oõpaõó1a1s p+a
735G. orosópxa
7357. opcsáiscx
735&. opnooõpásnsìü
7359. opnoc1opónnuü
73G0. oxusncnno
73Gl . osopnóü (coll)
73G2. osxõnyis p
73G3. oxaxnnsìü
73G4. oxnúxny1s p+a
73G5. onás,sìsais ì
73GG. ocxopõnxis ì +a
73G7. ocmó1p
73G&. oc1sì1s p
73G9. oiõupáis ì+a
7370. o1sncucnnsìü
737 l . o1sopú1s p+a
7372. oixúnyis p+a
7373. oixposónnocis f
7374. o1nús
7375. o1psìs oi +g
737G. o11onxnýis p+a
7377. ogópmuis p+a
737&. ouumis ì+a
7379. nanúis ì+a
73&0. naposóü
73& l . naciú ì+a
73&2. ncncuonóp
73&3. na(c)x
73&4. ncpcõpáis p
tobum,bakc, ñrc
(brìcksctc. )
rcscntfully,lookìnghurt
tocxchangc
togctangry(wìth)
dcfcncc(ad¡)
nepe6paTb
oõoxrý, oõoxxcms, oõoxrýi,
pastoõxcr, oõoxr ná, oõ»á is ì
oõmcnxiscø p
snúiscø ì
oõopónnaø npomsìmncnnocis
dcfcnccìndustry
toproccss, work on (sth) oõpaõá1sìsa1s ì
rcscrvatìon,provìso,
slìpofthctonguc
todrcss
monotonous
onc-sìdcd,onc-way
anìmatcdly,cxcìtcdly
mìschìcvous
togctcold,chìllcd
curscd
tohaìl,call(tos. o. )
toblatc
toìnsult
ìnspcctìon
tocooldown,gctcold
(y +g)totakcaway
(from s. o. ), sclcct
abstract
toopcn
tothrowaway,throw
back
frankncss
cbb,fallìngtìdc, tìngc,
gplorosópox, cornacú1scø c
orosópxamu toagrccwìth
rcscrvatìons
opóiscø p
pastosøõ, osøõna
oxnuxá1s
onospá1s p
ocxopõn»ìo, ocxopõú1s p
oc1sìny, oc1sìncms, ocisìsá1s ì
o1oõpáis p
o1sopu, o1sópums, oisopáis ì
o1xúpsìsa 1s ì
tìnt,playofcolours
tcarìngoff, ìsolatìon(from)
topushaway
toputìntopropcrform
toclcan,purìfy
(pc-) tobum,scorch,
(p o-) sìngc
stcam(ad¡)
tograzc, to shcphcrd
pcnsìoncr
ratìon
tosortthrough, totakc
ìncxccss
o1iánxusais
ogópmmo, ogópmums,
ogopmnx1s p
ouúciuis p
nacý, naccms, pastnac, nacná
gsgnaüxá
ncpcõcpý, ncpcõcpcrs, fpast
ncpcõpaná, ncpcõupáis ì
231
nepeae3TM
73&5. ncpcscs1ú p+a
73&G. ncpcsxsá1s p +a
73&7. ncpcxsa1ú1s p +a
73&&. ncpcuucnx1s ì+a
73&9. ncpcuú1sìsa 1s ì+a
7390. ncuá1a1scx
739 I . numcsóü
7392. noõnc�nó1s p
7393. noõos1scx p+gor
+ìnf
7394. nosópxnoc1nsìü
7395. nosúcny1s p
739G. norpóm
7397. nopasá1scx ì+d
739&. nó�mnno
7399. no�no»ú1s p +a
7400. no�psìsá1s ì+a
740I . no�psìsnóü
7402. no�ý1s p
7403. no�scsxá 1s ìx +d
7404. noxpsì1scx p+ìnst
7405. noxýma1s p
740G. no¡mápuc
7407. nómc
740&. nómnu1scx ì+d
7409. nooõó�a1s p
74l0. noó�a:u
74I I . nonpásu1scx p
74I 2. nopasns1scx pc +ìnst
74I 3. nópuux
74I4. noccópu1scx pc +ìnst
232
totransportacross, from
swhtoswh
tobandagc,tìcup
toìntcrccpt
tocnumcratc, transfcr
(funds)
torcrcad
tobcprìntcd,bc
publìshcd
food(ad¡)
totumpalc
tobcafraìd,notdarcto
supcrfìcìal
tohæg, danglc,droop,
sag
pogrom,massacrc
toyìcld (to)
gcnuìncly
toputundcr,add
toundcrmìnc
undcrmìnìng, subvcrsìvc
toblow
todrìvcup(to)
tobccovcrcd(wìth)
tocat(polìtcusagc)
hcmìsphcrc
polc(gcog)
tobcrcmcmbcrcd
to dìnc, havcamcal
atsomcdìstancc
togctbcttcr,corrcctos,
putonwcìght
todrawlcvclwìth,
comcupto
portìon
toquarrcl (wìth s . o. )
ncpscsý, ncpcscscms, past
ncpcscs, ncpcscsná,
ncpcsosú1s ì
ncpcsx)ý, ncpcsx)cms,
ncpcsxssìsa 1s ì
ncpcxsa uý, ncpcxsá 1ums,
ncpcxsá1sìsa1s ì
ncpcuucnxæ, ncpcuúcnu1s p
ncpcuu1á1s p
numcsáx npomsìmncnnoc1s
foodìndustry
noõnc�nóìo, noõnc�nócms,
õnc�nó1s ì
noõoæcs, noõoúmscx,
õos1scx ì
nosúcny, nosúcncms, past
nosúc, nosúcna, nosucá1s
nopaæcs, nopacmscx,
nopá 1scx p
no�noxý, no�nó»ums,
no�x:ìá�sìsa1s
no�opsá1s p
no�ýæ, no�ýcms, py1s ì
nopsóxa1s p
noxpóìocs, noxpócmscx,
noxpsìsá1scx ì
xýìua1s ì
Cóscpnsìü nónìoc NorthPolc
(Mnc) nómnu1cx !rcmcmbcr
oõó�a1s ì
nonpásmcs, nonpásuìuscx,
nonpasnx1scx 1
nopasnsìocs
ccópu1scx 1
74I 5. noc1anosú1s p
74I G. no-c1ápomy
74I 7. no1uxónsxy (colI)
74I & . no1onú1s p +a
74I 9. no1py�ú1scx p
7420. noxnóna1s p
742 I . noxoponú1s p+a
7422. nouc1
7423. nouýx1s p+a
7424. npás�nosanuc
7425. npó�annsìü
742G. npc�sú�cnuc
7427. npc�ónsno
742&. npc�ónsnsìü
7429. npc�nocsìma
7430. npcsu�ón1cxuü
743 I . npcncõpcxónuc
7432. npcno�asá1s ì +a
7433. npc1cn�osá1s ì na +a
7434. npusncuónuc
7435. npunús
743G. npuno�nx1scx p
743&. npuc1pác1uc x +d
7439. npu1óx
7440. npumú1s p+ax +d
744 I . npóõa
7442. npoõpá1scx p
7443. nposánusa1scx
7444. npo�suxónuc
7445. npoxnuná1s ì+a
744G. nponússìsa1s ì+a
todccìdc,rcsolvc
asbcforc
slowly,quìctly, sccrctly
to sìnk, drown
(+ìnf)totakcthctroublc
(to), do somcwork
to slap, clap
tobury
cstccm,rcspcct
to sccnt, scnsc,fccl
cclcbratìon
dcvotcd
forcsìght
maxìmally
maxìmum(ad¡)
prcrcquìsìtc,
prccondìtìon
prcsìdcnt' s, prcsìdcntìal
scom,ncglcct
totcach
toclaìm (sth)
attractìon
rìsìngtìdc, ìn0ux
toraìscosslìghtly
approprìatìon,
confcrmcnt
partìalìty,wcakncss(for)
trìbutary, ìn0ow
toscwon
tcst,trìal
toforcconc' sway
tofallthrough, faìl
advanccmcnt,progrcss
tocursc
topìcrcc,pcnctratc,
pcrmcatc
npOHM3bi B8Tb
rìoc1anosm, ìioc1anósum s,
ìioc1anosnx1s ì
no1oìinæ, no1ónum s, 1onú1s
no1pyxýcs, no1pý�umscx,
Ho1py�ú1ccs saxpsì1s �scps
Couldlaskyoutocloscthcdoor7
xnóna1s ì
noxoponæ, noxopónums,
xoponú1s ì
gplnpc�nocsìnox
npcno�aæ, npcno�acms
npc1cn�ýìo
npuno�numýcs, npunopnúmcmscx,
pastnpunopnøncx, gmopxcs,
npuno�numá1scx ì
ncsaxónnoc npucsoónuc
mìsapproprìatìon
npumsu, npum scìus,
npumusá1s
mó1o� npoõ u oìuúõox trìal
andcrror
npoõcpýcs, npoõcpcmscx, past
npoõpáncx, npoõpanács,
npoõupá1scx ì
nposanú1scx p
npoxnxc1s p
nponusá1s p
233
npOHMKHOBeHM8
7447. npOHHKHOBeHHe
7448. npOHOCHTbCj
7449. npy)HHa
7450. npLirHYTb p
745 1 . nynhT
7452. nmeHH'HbiH
7453. lhiTKa
7454. paauo,ymne
7455. paJropeThc� p
7456. paJ,aaATh i +a
7457. pa3o6naqeune
7458. pa3hiCKHBaTb i +a
7459. pacKphiTbiH
7460. paCOBhiH
7 46 1 . paCIOJO:eHHhi H
7462. pacnpe,eJHTh p +a
7463. pacnpocTpaHHThCj p
7464. paCCJhi ilaTb p
7465. paccTaBJ�Tb i +a
7466. paccTernsaTh i +a
7467. paccy,HTh p +a
7468. pacTep�HHOCTb f
7469. pacx6.osaTh i +a
7470. peuenT
747 1 . PYM�HbiH
7472. PYilHThC�
7473. pLIXJhi H
7474. C6HBcTbC�
7475. CBe'Ka
7476. CBHpenbiH
7477. csoeo6pa3ne
i
7478. CB�3aTbC� p C +inst
7479. CB�TbJHj
7 480. C)HMa TbCj
234
pnetration
to rush past
spring (mechanism)
to jump
control panel ; music­
stand
wheat (adj), wheaten
torure
indifference
to fae up
to give out, distribute
exposing, unmasking
to seek out, search for
wide-open
racial
situated; (K +d) inclined,
disposed to
to distribute; alloate
to spread
to catch (sth said)
to place, set out; move
apart
to unfasten
to arbitrate (btween),
judge; decide
bwilderent, dismay
to spnd, use up
recipe; prescription
rosy, rddy
to collapse
friable, crumbly; (coli )
pogy, fabby
to slip; go wrong, get
confused; huddle
together
small candle
feroious
pculiaty, individuality
to get in touch with; get
involved with
sacred place or thing
to tighten, clench
npoHorych, npOHOCHllbCj;
npoHeCTHCb p
npLiraTh i
g pi lhiTOK; lonhiTKa He lhiTKa
It won' t hurt to try
pa3roplTcj; pa3ropaTbCj
pa3.aK, paJ.aerh; pa3nATh p
pa3hiCKcTb p
pacnpe.en.Tb
pacnpocTpaH.TbCj 1
l pOCTHTe, j He paCCJhiilaJa
Sorry, I didn' t catch that
paccTasn.; paccTaBHTh p
paccrerHyTh p
paccy)y, paccy .Hilh;
paccy:.a Th i
pacx6,y1; H3- p
o6- p
c6HTbCj p
g pi CBe1eK
CBj�:YCb, CB.)elbCj;
CB.3bi Ba TbCj
C)ATbCj p
74& I . cúmson
74&2. cumsonúuccxuü
74&3. cnpo1á m/f
74&4. cxnonx1scx
74&5. cxópõnsìü
74&G. cxýµnsìü
74&7. cxy nác1sìü
74&&. c:ìóµosa 1c:ts m
74&9. cnópom (sa +ìnst)
7490. cnyxónuc +d
749 I . cmo1p
7492. cnúsu1s p+a
7493. coxpá 1s p+a
7494. cosná1c:ìsnoc1s
7495. cossìs
749G. coxpamá 1scx ì
7497. comá1s p
749&. conó1s ì
7499. copcsnosá1scx
c +ìnst
7500. cnac1úcs p
750I . cnnoucnnoc1s f
7502. cpaõó1a1s p
7503. cyxpónuc
7504. cynpýr
7505. cymóc1scnno
f
ì
750G. csìna1s ì+aor+ìnst
7507. 1aõáunsìü
750&. 1áx1s ì
7509. 1sop(ó)u
75 I 0. 1cpó1s ì+a
75 I I . 1onxosánuc
75 I 2. 1ónxoc1s f
75 I 3. 1oponú1s ì+a
75 I4. 1pax1
75 I 5. 1pcmá1s ì
TpeaTb
symbol
symbolìc
orphan nomplcupó1sì
tobcnd,bow, bcdcclìncd cxnonxæcs, cxnonú1scx p
(grammatìcaltcrm)
moumful
mcagrc
wìthhìghchcck-boncs
ìnvcstìgator
bchìnd
scrvìcc(to), scrvìng
ìnspcctìon,rcvìcw
tolowcr,rcducc
togobblcup
awarcncss
callìng,summonìng(of
mcctìng)
cnúxy
·
cnúsums, cnuxá 1s ì
coxpý, coxpcms, fpast
coxpaná, xpa1s ì
tobcrcduccd, gct coxpa1ú1scx p
shortcr
tolìc,tcllalìc comý, comcìtìs, comý1, fpast
tosnuf0c
tocompctc,vìc(wìth)
to savcos,cscapc
unìty,solìdarìty
towork (functìon )
propcrly
opìnìon,¡udgcmcnt
spousc(husband)
vìtally,csscntìally
topour,strcw
tobacco(ad¡)
tomclt
crcator
torub
ìntcrprctatìon
thìnncss, subtlcty
tohurç (s. o. )
hìghway,routc
tocrack,cracklc
comaná, nra1s
connæ, conúms
copcsnýæcs
cnacýcs, cnaccmscx, pastcnáccx,
cnac:tács, cnacá1scx ì
cpaõá1sìsa1s ì, Mcxanúsm
cpaõó1an Thcmcchanìsm
workcd
csìììm, csìììncìus, uo- p
1áæ, 1ácuìs, pac- p
1py, 1pcms, past1cp, 1cpna,
no- p
1oponm, 1opónum s, no- p
235
75 l G. 1pupuá1sìü
75 l 7. ipoc1s f
75 l &. 1ynnóns m
75 l 9. yromá1s ì+a
7520. yrpoxáumuü
752l . yposnc1sopx1s
7522. yxnápsìsaiscx ì
7523. yxnón
7524. yxpápxoü
7525. ync1ó1s p
752G. ynosú1s p+a
7527. ymsìsá1scx ì
752&. ynyc1ú1s p+a
7529. ýcux
7530. ycxonssá1s ì
753 l . ycnoxáusa1s ì+a
7532. ýc1sc
7533. y1ounú1s p+a
7534. y1pá1a
7535. yxáxusa1s ìsa +ìnst
753G. ýuac1s f
7537. yæ1nsìü
753&. gaõpúunsìü
7539. gása
7540. gcpcpáuux
754I . xsóünsìü
7542. xmýpo
7543. xýpcnsxuü (coll)
thìrtìcth
canc,walkìng-stìck
tunncl
totrcat,cntcrtaìn
thrcatcnìng
tosatìsfy
(ynoxúiscx p)topack
onc' s thìngs, (s +a)
ñt(ìnto sth), (ynóuscx
p) lìcdown,gotobcd
slopc,dcvìatìon,bìas
stcalthìly
to0yaway
tocatch,dctcct
towashos
tolctslìp, mìss
whìskcr,antcnna,fcclcr
toslìpaway
tosoothc,quìctcn
mouth,cstuary
tomakcmorcprccìsc,
vcrìfy
loss
tolookaftcr(s. o. ), makc
advanccs(toawoman)
fatc,lot(ìnlìfc)
cosy
factory(ad¡)
phasc
fcdcratìon
conìfcrous
gloomìly, sullcnly
slìm,thìn
7544. ucn1panusósannsìü ccntralìzcd
7545. uu1á1a quotatìon
754G. uac1úunsìü panìal
7547. ucpcposá1scx ìc +ìnst toaltcmatc (wìth)
754&. ucp1ú1s ì+a
7549. uúcm1scx ì
7550. uysc1sú1cnsnsìü
755 l . uynán
236
todraw,drawup
tobc,bclìstcd, (+ìnst)
bcconsìdcrcd(tobc
sth)
scnsìtìvc
storc-room,box-room
gpI1pocióü
yroc1ú1s p
yposnc1sopxu,
yposncisopú1s p
yncuý, ynciúms, ync1áis
ynosm, ynósums,
ynásnusa 1s ì
ymsì1scx p
ynymý, ynýciums, ynycxá1s ì
ýcuxu smallmoustachc
ycxomsný1s p
ycnoxóu1s p
gplýciscs
y1ounx1s ì
ucpcpýæcs
ucpuý, uóp1ums, na- p
Oná nc uúcnu1cx s áiom cnúcxc
Shc' snotonthìs lìst
7552. uymá
7553. uý1ouxy(colI)
7554. msópcxuü
7555. mcc1scó1
755G. mxa1ýnxa
7557. mncna1sì+a
755&. mópox
7559. mc1xa
75G0. axonómu1s ì+a
75Gl . a1uxó1xa
75G2. æpúc1
75G3. xsc1scnno
75G4. xropa
75G5. ananórux
75GG. apomá1
75G7. õan1úücxuü
75G&. õac
75G9. õcsrpanúuno
7570. õcspómnsìü
757 l . õcsmópno
7572. õcccónnuua
7573. õuõ:ìóücxuü
7574. õnarocnosónuc
7575. sóxnusoc1s f
757G. õora1sìpcxuü
7577. õoxóc1scnnsìü
757&. õpa1úmxa (colI)
7579. õpcsónua1sìü
75&0. sóna
75& l . õæpoxpá1
75&2. sapónsc
75&3. srnyõs
75&4. spancxó
75&5. spóso:ts
75&G. spoxnosnx1s ì+a
75&7. sópsma
75&&. scnuxonónuc
75&9. sónux
7590. scn(ó)x
759 l . scpxóm
7592. sóunoc1s f
7593. ssrnxpsìsa1s ì na +a
7594. sssìsá1s ì x+d
plaguc
alìttlc
Swcdìsh
sìxhundrcd
caskct,box
tosmack
rustlc
brush
to savc, cconomìzc
labcl
lawycr
clcarly
bcp
æalogy
sccnt, æoma
Baltìc
bass
ìnñnìtcly
homclcss
ìmmcnscly
ìnsomnìa
bìblìcal
blcssìng
polìtcncss
hcroìc
dìvìnc
lìttlcbrothcr
madcoflogs
vcìn
burcaucrat
¡am,prcscrvcs
ìntothcdcpths
ìnthcdìstancc
ìnabundancc,cnough
toìnspìrc
wìtch
magnìfìccncc
brush,bundlcoftwìgs
(forswccpìng0ooror
bcatìngbodyìnsauna)
wrcath,garland
onhorscback
ctcmìty
tolookat
toappcalto
g mcc1ucó1
gplmxa1ýnox
mncìtny1sp
gplmciox
B3bi BSTb
axonómm, axonómum s, c- p
gpla1uxó1ox
gplõpa1úmcx
spoxnosnøu, spnoxnosú1s p
gplscpsm
ssr nxný1s p
sosssá1s p
237
BMWHR
7595. súmnx
759G. sxmuá1scx
7597. sncsá1s ìs +a
759&. snc1ó1s p
7599. smx1c:ìsnsìü
7G00. sopú1scx ì
7G0I . sosõypú1s p+a
7G02. sosoõnosú1s p+a
7G03. soúnc1scnnsìü
7G04. soopyxá1s ì+a
7G05. sonm m
7G0G. sopo1nuu(ó)x
7G07. socnpoussopú1s ì+a
7G0&. socxumá1scx ì+ìnst
7G09. scxpsìsá1s ì+a
7GI 0. scnsìnú1s p(coll)
7GI I . scxnúnsìsa1s ì
7GI 2. scxuccxuü (colI)
7GI 3. s1xný1s p+a
7GI 4. ssiscs1u p+a
7GI 5. ssìxa1s p+a
7GI G. ssicapu1s p+a
7GI 7. ssìcna1scx ì
7Gl &. ssì1xrusa1s ì+a
7GI 9. ssì1xrusa1scx
7G20. ssìxcnónuc
7G2I . sxsá1s ì +a
7G22. rapmónux
7G23. rcpoúsm
7G24. rúõxuü
7G25. rumn
7G2G. runó1csa
7G27. rno1á1s ì +a
7G2&. roncnúmc
7G29. ronopá1s ì
7G30. ronocosánuc
238
chcrry
to¡oìn,bìncludcd,
bcswìtchcdon
toclìmbìn
to0yìn
ìn0ucntìal
(c +ìnst) toassocìatc
wìth,bc,bcfound
toarousc
torcncw
warlìkc
toarm
waìl,howl
(small)collar
torcproducc
to admìrc
toopcn, rcvcal
to0arcup
tosob
allkìndsof
topullìn
totransportout,cxport
tosqucczcout
tosctdown, land
togctcnoughslccp
tostrctchout
tostrctchout
cxplanatìon
totìc,knìt
harmony
hcroìsm
0cxìblc
hymn,anthcm
hypothcsìs
toswallow
top(ofaboot)
togohungry
votìng
gplsúmcn
sxmuú1scx p
sncs1s p
sncuý, snc1úms, snc1á1s
soxýcs, sópumscx
sosõyxý, sosõypúìus,
sosõyxpá 1sì
sosoõnosm, sosoõnosúms,
sosoõnosnx1s
socnpoussoxý,
socnpoussópums,
socìqousscc1ú p
socxu1ú1scx p
scxpsì1s p
scxnúnny1s p
s1xný, s1xncms, s1xrusa1s
ssìscsy, ssìscscms, pastssìscs,
ssìscsna, ssìsosú1s ì
ssìxmy, ssìxmcìus, ssìxumá 1s ì
ssìcaxy, ssìcapums,
ssìcáxusa 1s ì
ssìcnmcs, ssìcnuìuscx,
ssìcsìì:á 1scx
ssì1xny1s p
ssì1xny1scx p
7G3 I . rpagún
7G32. rpomóspxuü
7G33. rymanu1ápnsìü
7G34. rýma
7G35. pápom
7G3G. pcn(c)x
7G37. pcpra1s ì+a
7G3&. pc1á:ìsnsìü
7G39. pcgum1
7G40. pxúncst pl
7G4l . poõupá1scx ìpo +g
7G42. poõpocóscc1no
7G43. poxymcn1áuux
7G44. poc1á1(o)x
7G45. pp ama1úuccxuü
7G4G. ppyxú1s ìc +ìnst
7G47. pypau(ó)x
7G4&. pýmnsìü
7G49. psìmú1scx 1
7G50. psìpxa
7G5 l . xcnáæmuü
7G52. xcn1osá1sìü
7G53. sascpmá1s ì+a
7G54. saxássìsa 1s ì+a
7G55. saxónucnnsìü
7G5G. saxpyxú1scx p
7G57. sanusá1s ì+a+ìnst
7G5&. samcpsá1s ì
7G59. sancuainó1s p+a
7GG0. sa1csá1s ì (coll)+a
7GGl . sa1párusa1s ì +a
7GG2. sa1xrusa1scx ì
7GG3. saìuará1s p
7GG4. scpnsìmxo
7GG5. snáuumoc1s f
carafc,dccantcr
cumbcrsomc,buIky
humæìtarìan,
humanìtìcs(ad¡)
drcgs,thìckct
frcc,gratìs
day(dìm)
totug
dctaìlcd
dcfìcìt,shortagc,
shortagcs
¡cans
torcach,gctto
conscìcntìously
documcntatìon,documcnts
sufñcìcncy, prospcrìty
dramatìc
tobcfrìcnds(wìths. o. )
ìdìot,half-wìt
stuffy
tosmokc
smallholc
pcrsonìntcrcstcd
(ìndoìngsth)
ycllowìsh
tocomplctc
toordcr(sth)
complctc,consummatc,
profcssìonal
tobcgìnto spìn
to0ood(sthwìthsth)
tofrcczc
toìmprìnt
tostart,organìzc
totouch, affcct
todragon,ìnhalc
(whcnsmokìng),
tìghtcnonc' sbclt
to strìdcout
graìn
sìgnìñcancc
3HS'MMOCTb
rymanu1ápnsìc naýxu thcArts,
humanìtìcs
gsgpcnsxá
pcpnyis p
gplpxúncos
poõpá1scx p
gplpstpox
Ec1s xcnáæmuc noä1ú s xunó7
Docsanyoncwanttogotothc
cìncma7
sascpmú1s p
saxasá1s p
saxónucnnsìü mác1cp
consummatcmastcr
saxpyxýcs; saxpýxumscx;
xpyxú1scx ì
sanú1s p
samcpsny1s p
sancua 1:ìóæ, sancua 1nócms;
sancua1ncsá1s 1
sa1óx1s p
sa1póny1s p
sa1xný1scx p
mará1s ì
nomplscpnsìmxu,
gpIscpnsìmcx
239
M3rHSTb
7GGG. usrná1s p+a
7GG7. usmõ:ìcnnsìü
7GG&. usmcpxiscx ì
7GG9. uspacxóposa1s p+a
7G70. unmmuná1op
7G7 l . unmoc1púposa1s
ì/p+a
7G72. umcnosá1s ì+a
7G73. unscn1áps m
7G74. un1cncx1yánsnsìü
7G75. ucxonácmsìc plad¡
7G7G. ucnónncnnsìü +g
7G77. ucnpasnónuc
7G7&. uc1ópuxa
7G79. ucuópnsìsaìomuü
7G&0. u1a:tsxn(c)u
7G& l . xaná1
7G&2. xanu1anosno�ónuc
7G&3. xa1ú1s ì+a
7G&4. xúcscxuü
7G&5. xunx1(ó)x
7G&G. xnáccnsìü
7G&7. xnúnuxa
7G&&. xosá
7G&9. xóssìps m
7G90. xonónxa (colI)
7G9l . xomuuü
7G92. xomáp
7G93. xomõuncsón
7G94. xomóp
7G95. xonsóücp
7G9G. xongucxosá1s ì/p +a
7G97. xonuóp1nsìü
7G9&. xonunárcps m
7G99. xonuúna (fomal)
7700. xooncpa1úsnsìü
770l . xoná1s ì+a
7702. xóco
7703. xóc1ouxa
7704. xo1cn(o)x
7705. xpácu1s ì
770G. xpacnosá1sìü
7707. xpax
240
tocxpcl,banìsh
favourìtc
tobcmcasurcd
tospcnd,uscup
portholc
toìllusuatc
tonamc
cquìpmcnt, ìnvcntory
ìntcllcctual(ad ¡)
mìncrals
full(oD
concctìon
hystcrìcs
cxhaustìvc
ltalìan
ropc,cablc
capìtalìnvcstmcnt
toroll(sth)
Kìcv(ad¡)
boìlìngwatcr
class(ad¡), ñrst-class
clìnìc
goat
trump
kncc
prìckly
mosquìto
ovcralls
chcstofdrawcrs
convcyorbclt
toconfìscatc
conccrt(ad¡)
conccnuatìoncamp
dcccasc,dcmìsc
coopcratìvc(ad|)
todìg
squìnt,askcw
stonc(offruìt), small
bonc
kìttcn
topaìnt,colour, dyc
rcddìsh
crash,faìlurc
usronæ, usrónuìus, fpast
usrnaná; usronx1s ì
usmcpxc1cx, usmópu1scx p
ucpacxópyæ, pacxóposa1s
umcný
!
o; na- p
g sg unscn1apx
oftcnplxanu1anosno�ónux
xauý, xá1uìus; no- p
nomplxóssì
gplxossìpóü
gplxo:tónox
xomuax npósonoxa barbcdwìrc
g sgxomapá
nomplxonunarcpx
xonný1s p
gplxóc1oucx
nomplxo1x1a, gplxo1x1
xpámy, xpácuìus, ssì-/o-/no- p
770&. xpómxa
7709. xpxx1ó1s ì
77 l 0. xýsos
77 l l . xyns1
77 l 2. náüncp
77l 3 . ncrxoc nad¡
77l 4. ncnúso
77 l 5. ncuú1scx ì o1 +g
77 l 7. nónponcxuü
77 l &. nocxý1
77 l 9. næõósno
7720. maxýìuxa
772 l . mancspúposa1s 1
7722. maìuunánsno
7723. mamunoc1poú-
1cnsnsìü
7724. mónxo
7725. mónsxom
772G. mó1u1s ì
772&. murný1s p
7729. mnorooõpásnsìü
7730. monsá
773 l . monymón1
7732. mopmúnxa
7733. mpámopnsìü
7734. myxúuxuü
7735. nasanú1s p+a
773G. nasóuno
7737. nasós
773&. nárnyxo
7739. narpó1s p+a
7740. napsurá1scx ì
774 l . nápoõno (colI)
7742. nanumá1s ì+a
7743. naìtoú1s p+a
HanOMTb
crumb gplxpómcx
togroan,grunt xpxxuý, xpxx1úm s
body(ofvchìclc), baskct nomplxysosá
cult
lìncr
lung
lazìly
toundcrgotrcatmcnt,
btrcatcdfor
lìnc(onpapcr),rulcr
(fordrawìnglìncs)
London(ad¡)
xym1 núunoc1u cultof
pcrsonalìty
rag,scrap nomplnocxy1sì, gplnocxy1ós or
nompl nocxý1sx, gpl nocxý1scs
oblìgìngly,courtcously
top,crown(ofhcad)
tomanocuvrc
mcchanìcally
mcchanìcalcngìnccrìng
(ad¡)
ñncly,pcttìly
ìnpassìng
(+a)tomark, (s +a)
aìm(at)
lowcrmìddlc-class
woman,phìlìstìnc
toblìnk, wìnk
dìvcrsc
rumour(s)
monumcnt
wrìmlc
mæblc(ad¡)
pcasant(ad¡), pcasant' s
tohcapup,pìlc
forcvcr
manurc
tìghtly,fìrmly
towæm
todrawncar
ncccssary
tohìrc
togìvcto drìnk, makc
drunk
P
gplmaxýmcx, Vmxu na
maxýmxc l' mallcars
mancspúpyæ, c- p
nopl
gplmopìuúnox
narpóæ, narpócììis, narpcsáis ì
napsúny1scx p
= nápo
nanx1s p
noú1s/nanáusa1s ì
241
HanocneAOK
7744. nanocnópox (coll)
7745. napasnó c +ìnst
774G. nácxopo (colI)
7747. nác1cxs
774&. naýuno
7749. ncposópuuso
7750. ncsaõsisácmsiü
775 l . ncmsìcnumsiü
7752. ncnopmánsnsiü
7753. ncnoõcpúmsiü
7754. ncnónnsiü
7755. ncnpcxnónnsiü
775G. ncnpcoponúmsiü
7757. nccnsno
775&. ncy1omúmsiü
7759. nsiPný1s p
77G0. oõpýma1s p+a
77Gl . oõcpcrá1s ì+ao1 +g
77G2. oõuxóp
77G3. óõnaunsiü
77G4. oõnú1s p+a+ìnst
77G5. oõ:ìoxxa
77GG. oõnaxcnnsiü
77G7. oõoõmónuc
77G&. oõosnauá1s ì+a
77G9. oõpasuóssiü
7770. oõpýmu1sc� p
777 l . opnospcmónnsìü
7772. oxnsncnnsiü
7773. oxpóc1nsiü
7774. onácxa (colI)
c onácxoü
7775. onpoBóprny1s p+a
777G. onposcpxónuc
7777. onýmcnnsiü
777&. ocsoõopú1c:unsiü
7779. ocxopõú1s p+a
77&0. ocnoxnónuc
77& l . ocmá1pusa1sc�
242
ìnthccnd
lcvcl(wìth),oncqual
tcms(wìth)
hastìly
wìdcopcn
scìcntìfìcally
dìstrustfully,suspìcìously
unforgcttablc
unthìnkablc
abnormal,mad
ìnvìncìblc
ìncomplctc
unyìcldìng,adamant
ìnsurmountablc
ìnaudìblc, ìnaudìbly
tìrclcss
todìvc
toconsìdcr,pondcr
toprotcct(s. o. from sth)
usc,custom,practìcc
cloudy
topoursth (ìnst) ovcr
sth(a)
covcr(ofbookctc.)
nakcd
gcncralìzatìon
todcnotc,mcæ,mark,
dcsìgnatc
modcl,cxcmplary
tocollapsc,cavcìn
sìmultancous
anìmatcd,cxcìtcd
sunoundìng
cautìon
ncrvously,cautìously
nsipx1s ì
oõpýmsisa1s
oõcpóus p
ssiü1u us oõuxópa togo
outofusc
oõonsæ, oõo::scìus, fpast
oõnuná, oõ:iusá 1s
gploõnóxcx
oõpýmusa1sc�
torcfutc,dìsprovc onposcprá1s
rcfutatìon
lowcrcd
lìbcratìon(ad¡)
toìnsult ocxopõm, ocxopõúì¡ìs,
ocxopõnx1s ì
complìcatìon
tolookround,gctonc' s ocmo1pó1sc� p
bcarìngs
77&2. ocmsìcm1s p+a
77&3. oc1ásmuücx
77&4. oc1poýmnsìü
77&5. ocymcc1sú1scx p
77&G. oiõnsáis ì+a
77&7. o1õóp
77&&. o1pcm1scx ì oi +g
77&9. o1xmxny1scx pna
7790. o1oscæpy
779l . oipuuánuc
7792. ogopmnx1s ì+a
7793. omy1úmsìü
7794. omymá1scx ì
7795. nanopáma
779G. napnámcn1cxuü
7797. náp1a
779&. nay1úna
7799. ncsúua
7&0. ncpsonauánsno
7&0l . ncpcsán
7&02. ncpcpónxa
7&03. ncpcxpcc1( o)x
7&04. ncpcnús
7&05. ncpcnx1s p +a
7&0G. ncpccápxa
7&07. ncpccnpocú1s p+a
7&0&. ncpuopúuccxuü
7&09. nupox( ó)x
7&l 0. nnásno
7& l l . nnasýuuü
7& l 2. nnopo1sópnsìü
7& l 3. noscc1sosánuc
7& l4. nosunosá1scx ì+d
7& l 5. nosopú1s ì+ìnst
nosopúis p+a
7& l G. nossìcu1scx p
+a
tomæcscnsc(ofsth),
ìntcrprct
rcmaìnìng
wìtty
tobcfulfìllcd,bcput
ìntocffcct
tobrcæoff, bcatoff,
rcpulsc, gctbyforcc
sclcctìon
toscparatc(from)
torcspond(tosth)
fromcvcrywhcrc
ncgatìon
toputìntopropcrform
pcrccptìblc
tobcfclt
panorama
parlìæcntæy
schooldcsk
cobwcb
sìngcrf
orìgìnally
crossìng,mountaìnpass
altcratìon
crossroads
tìnt,playofcolours
tocopy,adopt
changc (oftransport),
transplant(atìon)
toaskagaìn
pcrìodìc,rccurrcnt
pìc
smoothly
0oatìng
fruìtful
næratìon
toobcy
(ì)tomovc,twìtch
(p)tolcadabout
torìsc
nOBbi CMTbCf
ocmsìcnusa 1s
ocymcc1snx1scx
oiõúis p
o1pcnxæcs, oipcnúiscx p
o1nxuxá1scx ì
ncpcümý, ncpcümcms, past
nópcnxn, ncpcnxná,
nópcnxno, ncpcnumá1s
gplncpccápox
ncpccnpomý, ncpccnpócums,
ncpccnpáuìusa 1s
nosunýæcs, nosunosá1scx p
(pastonly)
nosoxý, nosópums, noscc1ú p
nosoxý, nosópums, sopú1s
nosDycs, nossìcum scx,
nossììuá1scx ì
243
norpaHM'Hbi M
7&l 7. norpanúunsìü
7& l &. no�õcxá1s px+d
7& l 9. rìo�sócu1s p+a
7&20. ìioqcpxánuc
7&2l . no�ncxá1s ì+d
7&22. no�ospú1cnsnsìü
7&23. no�ómy
7&24. no-�pyrómy
bordcr(ad ¡)
torunup(to)
to suspcnd
suppon,maìntcnancc
tob sub¡cctto
suspìcìous
foralongtìmc
dìffcrcntly
7&25. no�pyxú1scx pc+ìnst tomakcfrìcndswìth
7&2G. no�cxouú1s p torunup,¡umpup
7&27. nó�c1yn x +d
7&2&. no�1scp�ú1scx p
7&29. no�1scpx�a1scx
7&30. no�uác
7&3 l . noc�ún(o)x
7&32. noun1cpccosá1scx
p+ìnst
7&33. noxypú1s p
7&34. ìioncxá1s p
7&35. ìionupósannsìü
7&3G. nonu1õæpó nìndccl
7&37. nonu1úuccxu
7&3&. nonoxú1cmno
7&39. nomóxa
7&40. nonc�ónsnux
7&4l . rìonú1s p
7&42. nopóunsìü
7&43. nocrió1s p(colI)
7&44. nocpó�c1so
7&45. riocsìrìa1scx p
7&4G. ìio-1sócmy
7&47. no1cmnó1s p
7&4&. ìio1upá1s ì+a
7&49. no1pcsóxu1s p+a
7&50. noyuá1s ì+a
7&5 l . noma�ú1s p+a
7&52. npcrpá�a
7&53. npc�ucnósuc
244
approach
tobcconñrmcd
tobcconñmcd
somctìmcs
ducl
totakcanìntcrcst,
wondcr
tohavcasmokc
tolìcforawhìlc
polìshcd
Polìtburo
polìtìcally
posìtìvcly
hìndrancc
Monday
tohavcadrìnk
vìcìous, dcfcctìvc
(x+d/na+a)tobc
ìntìmcfor,rìpcn
mcdìatìon
topourdown
ìnyouropìnìon, as
youwantìt
togodark,gctdark
torub
totroublc
tolccturc(s. o. )
tosparc
obstaclc
forcword
no�õcrý, nopõcxúms,
no�õcrý1, no�õcrá1s
no�sómy, no�sócums;
no�sóìuusa1s ì
nopncxú1,
_
1o nc no�ncxú1
comnónuæ Thìsìsìndìsputablc
no�pyxýcs, no�pýxumscx
no�cxouý, nopcxóuums,
no�cxáxusa1s ì
nop1scpx�a1scx ì
no�1scp�ú1scx p
noun1cpccýæcs
noxypæ, noxýpums, xypú1s
noncxý, noncxúms, ncxá1s ì
nonsu, nonscìus, fpastnonu:ìá,
nu1s ì
nocnóæ, nocnócms, nocncsáis
nocsìì:nc1cx, nocsìì:á1scx
no1cmnóc1, 1cmnó1s
no1cpó1s p
1pcsóxu1s ì
noìuaxý, noma�úms, mapú1s
7&54. npcpo1spa�ónuc
7&55. npcpnpunumá1s ì+a
7&5G. npcpmóc1sosa1s ì+d
7&57. npcp±xsú1s p+a+d
7&5&. npcncõpcrá1s ì+ìnst
7&59. npónux npl
7&G0. npuõpóxnsìü
7&G l . npusú1s p+a
7&G2. npusosú1s ì+a
7&G3. npus
7&G4. npuxpcnú1s p+ax +d
7&G5. npumó1a
7&GG. npucsóu1s p+a
7&G7. npucmá1pusa1s 1
sa +ìnst
7&G&. npúc1ansnsìü
7&G9. npucý1c1syæmuü
7&70. npuyuú1s p+ìnfor
x +d
7&7 l . npuuccxa
7&72. npuuýpnussìü
7&73. npoõusá1scx ì
7&74. nponosóposa1s ì+a
7&75. npopsá1scx p
7&7G. npopósa1s p +a
7&77. npocsóuusa1s ì
7&7&. npocnásu1s p +a
7&79. npoc1áusa1s
7&&0. npoc1sìnx
7&& l . npo1oxón
7&&2. npoucpýpa
7&&3. n1úuxa
prcvcntìon
toundcrtakc
toprcccdc
toshow,prcscnt(sthto
s. o. )
toscom(s. o. orsth)
dcbatc,dìscussìon
coastal, rìvcrsìdc
toìnoculatc, ìnculcatc
tobrìng(bytransport)
prìzc
tofastcn(sthtosth)
sìgn
npcpnpunx1s p
npcpmóc1syc1
npcp±xsm, npcp±xsum s;
npcp±xsnx1s
npcncõpóus p
gplnpónuü
npussu, npusscìus, past
npusuná, npususá1s ì
npusoxý, npusósum s;
npuscs1ú p
nomplnpussì
npuxpcnm, npuxpcnúm s;
npuxpcì:nx1s ì
totakc ovcr, approprìatc, npucsáusa1s ì
awæd
tolookaftcr, supcrvìsc npucmo1pó1s p
ñxcd,constant
prcscnt, (asnoun)pcrson
prcscnt
totraìn(todosth)
haìrstylc
odd,whìmsìcal
toñghtonc' swaymrough npoõú1scx p
toprcach, advocatc
tobrcæthrough,tcar
tocutthrough
tobctransluccnt,
shìncthrough
tomakcfamous
nponosópyìo
npopsýcs, npopscuìscx, past
npopsáncx, npopsanács;
npopsìsá1scx ì
npopóxy, npopóxcuìs;
npopcsá1s/npopóssìsa1s ì
npocnásm, npocnásum s;
npocnasnx1s ì
npoc1ox1s p to standìdlc
shcct(bcddìng) nomplnpóc1sìnu, gplnpoc1sìns,
dplnpoc1sìnxm
protocol,mìnutcs(of
mcctìng)
proccdurc
smallbìrd, tìck(t) gpln1úucx
245
nynbc
7&&4. nymc
7&&5. nycxáü (coIl)
7&&G. nyc1sìps m
7&&7. nsìná1s ì
7&&&. papuxásnsìü
7&&9. pápyxnsìü
7&90. pasõór
7&9 l . pasõóü
7&92. pasõóünunuü
7&93. passcc1úcs p
7&94. pasropá1sc�
7&95. paspsurá1s ì +a
7&9G. pasppaxcnno
7&97. pasnc1á1sc� ì
7&9&. pasmcc1ú1sc� p
7&99. pasnosúpnoc1s f
7900. paspó1sc� p
790l . pasoõnauá1s ì+a
7902. pasopsá1sc� p
7903. pasopú1sc� p
7904. paspcmá1sc� ì
pulsc
lct(= nyc1s)
wastcground
toblazc
radìcal
ìrìdcsccnt,radìæt
run
bædìtry
robbcr' s, brìgand' s
togctdìvorccd,brccd
to0æcup,blazcup
tomovcapart
wìthìrrìtatìon,crossly
to0yapart, scattcr,
shattcr
tob scatcd,placcd,
accommodatcd
varìcty,typc
togctundrcsscd
tounmask
tobrcak,cxplodc
tobcruìncd,bampt
tobcpcrmìttcd,b
rcsolvcd
7905. paspsìsá1s ì+a totcarup
790G. páca racc(cthnìc)
7907. pacxáusa1sc� ìs +pr torcpcnt(ofsth)
790&. pacxúny1s p+a tosuctchout,cxtcnd
7909. pacnpásu1sc� pc +ìnst todcalwìth, straìghtcn
79l0. pacusc1á1s
79l l . pcanúsm
79l 2. pcrynxpno
79l 3. pcrynxpnsìü
79l4. pcmon1úposa1s ì/p+a
79l 5. pxássìü
79l G. poõó1s ì
79l 7. póssìrpsìm
79l &. poxosóü
79l 9. pocxómnsìü
246
out
tobloom
rcalìsm
rcgularly
rcgular
torcpaìr,rcdccoratc
rusty
tobctìmìd
(lottcry)draw, practìcal
¡okc
fatcful
luxurìous
Hycxáü rosopúi Lcthìmspcæ
gsgnyc1sìpx
fpasõóünuns�, npasõóünuusc
passcpýcs, passcpcmsc�, past
passcnc�, passcnács;
passopú1sc�
pasropóisc� ì
paspsúny1s p
pasncióisc� p
pasmcmýcs, pasmcc1úmsc�;
pasmcmáisc� ì
paspónycs, paspóncmsc�;
paspcsá isc� ì
pasoõnauúis p
pasopsc1c�, pastpasopsánc�,
pasopsanács, paspsìsáisc� ì
pasopxisc� ì
Kypúis nc paspcmác1c�
Smokìngìsnotpcrmìttcd
pasopsáis p
pacxá�isc� p
pacxúpsìsa 1s ì
pacnpásmcs, pacnpásumsc�;
pacnpasnxisc� ì
pacuscc1ú p
pcmon1úpyìo
poõóæ, poõócms; o- p
7920. póc:ìsìü
792l . psì1sc� ìs +pr
7922. camoo1sópxcnnsìü
7923. canu1ápnsìü
7924. cc�uná
7925. ccxpó1nsìü
792G. cóxuu�
7927. ccmscó1
792&. cóccux
7929. cxnonú1s p+a
7930. cmxnuc
793 l . cnóxno
7932. cmcmá1s p+a
7933. cmcuìá1sc� p
7934. cmoná
7935. cmymá1s ì+a
793G. cmymcnnsìü
7937. cóõpannsìü
793&. cosnaqónuc
7939. coxpamá1s ì+a
7940. comnú1cnsnsìü
794l . cocpc�o1óuu1scx
pna +pr
7942. cnacú1c:tsnsìü
7943. cnup1
7944. cnnoucnnsìü
7945. cpsìsá 1scx ì
794G. c1ás( c)ns m
(alsoc1ásn�)
7947. c1cmnó1s p
794&. c1cpó1s p+a
7949. c1onxný1s p+a
7950. c1on
795 l . c1on
7952. cyc1ú1scx 1
7953. cyxónnsìü
7954. cuac1nús(c)u
7955. cuc1sì pl
795G. 1apaxán
7957. 1ax1á
795&. 1cncrpágnsìü
TenerpacHbi M
tall,strappìng
todìg,rummagc (ìn)
sclf -sacrìñcìng
mcdìcal,sanìtary
grcyhaìr
sccrct(ad¡)
scctìon
póæcs, pócmscx, no- p
nomplcc�únsì
g ccmucó1 scvcnhundrcd
scssìon,cxamìnatìons
tobcnd,bow
con0ucncc, mcrgìng
complìcatcd(ly)
cxnonæ, cxnónums, cxnonx1s ì
tomìx
tomìx,mìnglc,gct
mìxcdup
tæ, pìtch
tocmbæ ass,troublc
cmbanasscd
dìscìplìncd,prccìsc
coìncìdcncc
toshortcn,rcducc
doubuul,dubìous
toconccntratc (on)
savìng,lìfcsavìng
alcohol,spìrìt
unìtcd
mcmá1sI cmóìuusa1s
cmóìuusa1sc� ì
nomplcmó:ìsì
cmy1ú1s p
coxpa1ú1s p
prsgs cnúp1c ors cnup1ý,
nomplcnup1sì
tobrcakaway, gowrong copsá1scx p
shuttcr gpl c1ásncü andc1áscn
togctdæk
toruboff, grìnddown
topushoff, toknock
togcthcr
groan
stop'
c1cmnóc1, 1cmnó1s ì
coipý, coipcms, pastc1cp,
c1cpna, c1upá1s ì
c1ánxusa1s ì
torunaround,fussabout cycuýcs, cyc1úmscx, sa- p
cloth (ad¡)
luckyman
abacus
cockroach
dìvan
tclcgraph (ad¡)
gpl cuc1os
247
TepnenMBbi M
7959. 1cpncmssìü
79G0. 1óc1o
79G l . 1onu(ó)x
79G2. 1on1á1scx ì
79G3. 1oprós( c )l
79G4. 1ocxmso
79G5. 1ocxmssìü
79GG. ipóõosa1cnsntìü
79G7. 1pcnupósxa
79G&. 1pc1s f
79G9. 1póny1scx p
7970. 1pycmssìü
797 l . ipxnsc
7972. ipxxný1s p
7973. 1cc
7974. 1ýmõa
7975. iýuxa
797G. yrnciáis ì+a
7977. ypapx1s ì +a
797&. ypcnú1s p+a+d
7979. ýpouxa
79&0. yxopásncnno
79& l . ymóc1no
79&2. ýmsìc(c)n
79&3. ynuxá1s ì+a
79&4. ynuu1oxá 1scx ì
79&5. ynpasnxcmsìü
79&G. ynpasnx1scx ì
79&7. ycáncnno
79&&. ycáncnnsìü
79&9. yxu1pú1scx ì(coIl)
+ìnf
7990. yæ1
799l . yæ1no
7992. yxcnú1s p+a
7993. gansmússìü
7994. gapgóp
7995. gacáp
799G. xapax1cpusosá1scx
ì+ìnst
7997. xncõný1s p(colI)
799&. xnono1á1s ì
7999. xonop(ó)x (colI)
248
patìcnt
pastry,dough
push,¡olt
tostamp
uadcr
drcarìly
dcprcsscd,dcprcssìng
dcmandìng
traìnìng
thìrd
tosctoff
cowardly
rags
toshakc
shh' kccpquìct'
pcdcstal,bollard
smallcloud
toopprcss
tostrìkc,hìt
toallot,gìvc
fìshìngrod
rcproachfully
approprìatcÌy
ìntcntìon
tohumìlìatc
tobcdcstroycd
controllcd
tobconuollcd,(c +ìnst)
dcalwìth
ìntcnsìvcly
ìntcnsìvc,ìntcnsìfìcd
tomanagc(todosth)
comfort,cosìncss
cosìly
toundcrstand
falsc
porcclaìn
fa�adc
tobccharactcrìzcd(by)
todrìnk
tobustlc about, makc
cfforts
coolncss, coolplacc
gpl1pcnupósox
gplipcióü
1póra 1scx ì
ypap xæ, ypápu1s p
ypcnx1s ì
gplýpoucx
ynúsu1s p
ynuu1óxu1scx p
ynpasnxæcs
yxu1px1scx p
&OO0. xopomónsxo (colI)
&OOl . xpunó1s ì
&OO2. xpuc1uáncxuü
&003. xpomá1s
&O4. xpomóü
&OO5. xýpmuü
&OG. usc1ýìuuü
&O7. ucnccooõpásnoc1s f
&O&. ucnosóunoc1s f
&OO9. ucpnó1s ì
&OlO. ucp1os ad¡
&Ol l . uypósumc
&Ol 2. uyxõúna
&Ol 3. max1cp
&Ol4. mcpónra
&Ol 5. mcc1nápua 1sìü
&Ol G. m1ópa
&Ol 7. mypmá 1s ì
&Ol &. mapú1s ì+a
&Ol9. asan1æpúc1
&O20. asuauuónnsìü
&O2l . aru1úposa1s 1
&O22. ax1
&O23. ánu (coll)
&O24. aprymón1
&O25. ac1ponómu»
&O2G. õásuc
&O27. õanosá1scx ì
&O2&. õap
&O29. õápxa1nsìü
&O30. cnup1nóü
&O3 l . õammáx
&O32. õópno
&033. õcssóc1nsìü
&O34. õcsrpámo1nsìü
&O35. õcspc¡mxa
&O3G. õcspómnux
&O37. õcspónnsìü
&O3&. õcpcxnúsoc1s f
&039. õcpó1
&O40. õccnná1no
&04l . õccnpcnx1c1scnnsìü
&042. õccc1pámno
propcrly
towhcczc
Chrìstìan
tolìmp
lamc
worst
bloomìng, 0ourìshìng
cxpcdìcncy
humancncss, humanìty
totumblack
dcvìl ' s
monstcr
forcìgnland
mìncr
rank,fìlc,column
sìxtccnth
(wìndow)blìnd
torustlc
tosparc
advcnturcr
avìatìon (ad¡)
toagìtatc,campaìgn
act(ofplay), documcnt
or
argumcnt
astronomy
basìs
toplayabout,ìndulgcos
bar
vclvct(ad¡)
alcoholìc(ad¡)
shoc
poorly,chcaply
unknown
ìllìtcratc
knìck-knack,trìnkct
ìdlcr
bottomlcss
thrìft
bcrct
frcc (wìthoutpaymcnt)
unìmpcdcd,unhìndcrcd
fcarlcssly
6eccTpawHo
xpunm, xpunúms
ucpnóu, ucpnócms; no- p
ucp1osa pæxuna bakcr' sdozcn
nopl, na uyxõúnc ìnforcìgnparts
mypmý, mypmúms
maxý, mapúms; no- p
aru1úpyu
õa¡æcs
cnup1nsìc nanú1xu alcoholìc
drìnks
gsgõammaxá
gplõcspcAýmcx
249
6GW8HCTBO
&043. õómcnc1so
&044. õuónor
&045. õúpxa
&04G. cnúiscx p
&047. cncciú p+a
&04&. õnanx
&049. õncpnó1s 1
&050. õnúsu1scx ì
&05 l . õnusopýxuü
&052. õnyxpá1s ì
&053. õoráio
&054. õocnpunácsì pl
&055. õóünx
&05G. õóxsno (coll)+d+ìnf
&057. õpcms f
&05&. õynsìxnux
&059. õýpxny1s p(coll)
&0G0. sanæ1a
&0G l . sá1nsm
&0G2. sõcxá1s ps +a
&0G3. sssìcs
&0G4. sporónxy (coll)
&0G5. sóncxuü
&0GG. sópuiscx ì+d
&0G7. sópcux
&0G&. sócinux
&0G9. yciapó1s p
&070. ssopsá1scx p
&07 l . ss�1uc
&072. ss�1xa
&073. sunúis ì+as +pr
&074. sxýcno
&075. y1onýis p
&07G. snácino
&077. snácinsìü
250
fury,rabìcs
bìologìst
cxchangc,stockcxchangc õúpxa ipypá labourcxchangc
tomcrgc,¡oìntogcthcr
todcmolìsh,takcdown,
takcoff
form (documcnt)
totumpalc
todrawncar
short-sìghtcd
towandcr
rìchly
ammunìtìon
slaughtcr-housc
afraìd
brcach
cobblc-stonc, cobblcs
tomuttcr,growl
currcncy,forcìgn
currcncy
quìltcd, cotton-wool
(ad¡)
torunìn
upwards
ìnpursuìt
Vìcnncsc
tobclìcvc
vcrsìon
mcsscngcr
tobccomcobsolctc,
gooutofdatc
tocxplodc
takìng,capturc
brìbc
to accusc (s. o. ofsth)
tasty
todrown
ìmpcrìously
ìmpcrìous, authorìtatìvc
co¬sæcs, conscìuscx, past
cnúncx, cnunács, cnusá1scx ì
cnccý, cncccìus, pastcncc,
cnccná, cnocú1s ì
õncpnóæ, õncpnócìus, no- p
õnúxycs, õnúsumscx, npu- p
gpIõocnpunácos
gpl õócn
Eü õóxsno Shc' s afraìd
õýpxa1s ì
1scppax sam1a hardcurrcncy
sõcrý, sõcxúms, sõcrý1,
sõcrá1s ì
nyc1ú1scx sporónxy sa
xcm-nuõypstorushoffaftcrs. o.
Mnc nc sópu1cx, u1o. . . lcannot
blìcvcthat . . .
yc1apóæ, yciapócms,
yc1apcsá1s ì
ssopsýcs, ssopscìuscx,
sspsìsá 1scx ì
gplss�1ox
oõ- p
y1oný, y1óncuìs,
1oný1s/y1oná1s
&07&. sncus p+a
&079. sópopoc::s f
&0&0. sosõyxpáuìuuü
&0& l . sosõyxpcnno
&0&2. sospsúrny1s p+a
&0&3. sospóüc1sosa1s
ì/p na +a
&0&4. sosmy1ú1s p+a
&0&5. soopyxú1sc� p
&0&G. soccmnápua1sìü
&0&7. socxnuì¡á1s ì
&0&&. socxpócny1s p
&0&9. socnú1sìsa1sc� 1
&090. sìiac1s ps +a
&09l . spaxpá
&092. spaxpóõno
&093. npcpssìõopnsìü
&094. sposs
&095. scónoiuna� fad¡
¸m =m]
&09G. sccpoccúücxuü
&097. ssìõopnsìü
&09&. ssìõsì1s p (formal)
us +g
&099. ssìrosápusa1s ì+a
& l00. ssìronx1s ì+a
&l 0l . ssìxu1s p
&l 02. ssìxuny1s p+a
& l03. ssìxm ouá1s ì +a
& l04. ssìmcc1u p+a
& l05. ssìnna1a
&l 0G. ssììtonnx1sc�
todraw,attract
scawccd
æousìng,stìmulatìng
cxcìtcdly
toraìsc,crcct
toaffcct,ìn0ucncc,
putprcssurcon
toangcr,outragc
toa os
cìghtccnth
tocxclaìm
tocomcbacktolìfc,
rcvìvc
tobcbroughtup,bc
fostcrcd
tofallìnto
cnmìty
hostìlcly
clcctìon(ad¡)
scparatcly
nìghtscrvìcc (church)
all-Russìan
clcctoral,clcctcd
tolcavc
topronouncc, (colI, ì
only)tclloff,
rcprìmand
todrìvcout, cxpcl
to survìvc
tothrowout
toswìtchoff
to swccpout
paymcnt
tobcfulfìllcd
Bbl nOnHsTbCR
sncxý, sncucuìs, sncxý1, past
sncx, sncx::á
pastsospsúr, sospsúr na,
sospsurá1s
sospóüc1syæ
sosmyìuý
·
sosmy1úm s,
sosmytuá1s ì
soopyxá1scx ì
socxnúxny1s p
pastsocxpóc, socxpócna,
socxpccá1s ì
socììu1á1scx p
snapý,¯ snapcms, pastsran,
snána, snapá1s ì
npcpssìõopnax xamnánux
clcctìoncampaìgn
xu1s sposs to lìvcapart
ssìõopna� pó:ìxnoc1s clcctìvc
offìcc
ssìõypy, ssìõyqcììis, ssìõsìsá1s
ssìrosopu1s p
ssìronxìo, ssìronxcms,
ssìrna1s p
ssìxusy, ssìxuscms,
ssìxusá 1s ì
ssìxúqsìsa 1s ì
ssìx:iæuu1s p
ssìmc1y, ssìmc1cìus, past
ssìmc:i, ssìmc1á1s
251
BblnyKnbi M
& l 07. ssìnyxmìü
& l 0&. ssìmssìpny1s p(coll)
+a
& l 09. ssìxsm1s ì+a
& l l 0. rásans f
& l l l . rcpõ
& l l 2. rcpóüc1so
& l l 3. rumnác1uxa
& l l4. roAýõuux (coll)
& l l 5. ronopáp
& l l G. ronx1scx ìsa +ìnst
& l l 7. ropxuú1scx ì
& l l &. rpaxpánxa
& l l 9. rpó1scx ì
& l 20. rýnxo
& l 2l . rynxnsc
& l 22. pcsx1nápua 1sìü
& l 23. pcn( ó)u
& l 24. pópsoc1s f
& l 25. poõasnx1s ì+a
& l 2G. poõpo1á
& l 27. pouc1opáuccxuü
& l 2&. poxymcn1ánsnsìü
& l 29. pómna
& l 30. poncc1úcs ppo +g
& l 3 l . pocápno
& l 32. poc1asá1scx ì+d
& l 33. poc1osópnoc1s f
& l 34. ppa1s ì(coll)+a
& l 35. pyõóssìü
& l 3G. pypú1s ì (coìl)
& l 37. psìmnsìü
& l 3&. psìmua1sìü
& l 39. psxxon
&l 40. pxpsxa m(colI)
& l 4l . cm f
& l42. cmxoc1s f
252
promìncnt,bulgìng,
convcx
tothrowout,chuckout ssììussìpusa1s
torcvcal,cxposc ssìxsnxæ, ssìxsu1s p
harbour
coatofarms
hcroìsm
gymnastìcs
mydcar
fcc, royaltìcs
tochasc(aftcr)
to gctcxcìtcd
cìtìzcn(D
towarmos
rcsonantly,wìthan
cchoìngsound
fcstìval,fòtc,opcn-aìr
pæty
nìnctccnth
whcclcr-dcalcr
rudcncss, audacìty
toadd
goodncss.kìndncss
prchìstorìc
documcntary(ad¡)
blastfumacc
torcach(ofsounds)
annoyìng
tolalltos. o. ' slot, (colI)
catchìt(bcpunìshcd)
authcntìcìty,rclìabìlìty
totcar,thrash, 0cccc
oæ(ad¡)
tobcnaughty,foolabout
smoky
smokc-colourcd
dcacon
unclc,man,blokc
fìr, sprucc
capacìty
ronxæcs
pas- p
gplrpaxpánox
rpóæcs, rpócmscx, no- p
gsg pcmuá
poõasnxæ, poõásu1s p
no pl
gpl pómcn
ponccc1cx, pastponcccx,
ponccnács, ponocú1scx ì
Eü õsino pocápno, u1o on
onospán Shcwasannoycdthat
hccamclatc
poc1ac1cx, poc1á1scx p
pcpý, pcpcìus,fpastppaná,
paso-/co- p
gpl pxpcx
&l43. xrýuuü
&l 44. xcná 1cnsno
&l45. xcpnó
&l 4G. xcpnos
&l47. xusncpápoc1nsìü
& l4&. saõsónuc
&l 49. saõcxá 1s p
&l 50. saõó1mso
& l 5l . saõpcc1ú p
&l 52. saráp
& l 53. sarný1s p+a
&l 54. saropopú1s p+a
&l 55. sarpýsxa
&l 5G. sapópxxa
& l 57. sasscnó1s p
& l 5&. ianápu1s p(colI)
& l 59. sanc1ó1s p
&l G0. sanú1scx p
& l Gl . samacxuposá1s p+a
& l G2. sanapnx
& l G3. sapása
& l G4. sapasú1s p+a+ìnst
&l G5. sapósa1s p+a
& l GG. sacnonú1s p+a
& l G7. oõnapcxusa1s ì+a
& l G&. sa1sopú1s p+a
& l G9. sa1cpx1scx p(colI)
& l 70. saxnónny1s p+a
& l 7 l . samumá1scx ì
& l 72. scsá1s ì
& l 73. scmncpónsuccxuü
bumìng
(ìtìs)dcsìrablc
mouth, muzzlc
mìllstonc
chccrful,happy
oblìvìon
tocallìn,runoff
solìcìtously
towandcrìn,drop ìn,
stray
suntan
tobcnd
tofcnccìn, obstruct
loadìng
dclay
tobcgìntorìng
(+a) tokccprcpcatìng
(sth), (+ìnD gctìnto
thchabìtof
(s +a)to0yìn, (sa +a)
0ybchìnd
tobc0oodcd, (+ìnst)
starttodosth
vìgorously
todìsguìsc,camou0agc
trap
ìnfcctìon, (colI)pcst
toìnfcct(s. o. wìthsth)
tokìll
nomplxópna, gplxcpn
nomplxcpnosá
saõcrý, saõcxúms, saõcrý1,
saõcrá1s ì, saõcxá1s sncpc�
torunahcad
saõpcpý, saõpcpcms,pastsaõpcn,
saõpcná
saruõá1s ì
saropoxý, saropopúms,
saropáxusa 1s
gplsapópxcx
sasscnú1
sanáxy, saná�ums
sansucs, sanscmscx, past
sanúncx, samnács,
sanusá 1scx ì, sanú1scx
cmóxom toburstoutlaughìng
samacxupýu, macxuposá1s ì
gplsana�nóü
sapaxý, sapasúms, sapaxá1s ì
sapóxy, sapóxcms, pósa1s ì
to shìcld,scrccn sacnonx1s ì
to gìvc hopc(to),rcassurc oõna�cxu1s p
toclosc sa1sopu, sa1sópums,
sa1sopx1s ì
togomìssìng,bcmìslaìd, sa1cpxæcs, sa1ópusa1scxì
vanìsh
tobang,slam
todcfcndos, dcfcnd
onc' sthcsìs(fora
hìghcrdcgrcc)
toyawn
agrìcultural
saxnónsìsa1s ì
samu1ú1scx p
253
3nOAeM
& l74. snopóü
& l 75. sópxo
& l 7G. sx1s m
& l 77. upcamsm
& l 7&. usõupá1s ì +a
& l 79. uspasá 1scx ì
& l &0. úspasna
& l & l . uspá1cnscxuü
& l &2. usymncnno
& l &3. õypxyasúx
& l &4. xnáccossiü
& l &5. amás
& l &G. cocýp
& l &7. mononónux
& l &&. nx1unc1xa
& l &9. uáüxa
& l 90. xucno1á
& l 9 l . xóncyn
& l 92. asc1pú( c )u
& l 93. asc1púücxuü
& l 94. óxopox
& l 95. maüóp
& l 9G. scccoæsnsiü
& l 97. yrncpóp
& l9&. ynpasnmmuü mad¡
+ìnst
& l 99. xononuánsnsiü
&200. xpacnoapmó(c)u
&20l . mapg
&202. sonoc(ó)x
&203. cncuuanusúposannsiü
&204. axcncp1
&205. apáõ
&20G. õóxcn(c )u
&207. sáx1a
&20&. 1pcc1
&209. xoxxcúc1
&2l 0. scápnux
&2l l . ssìuucnú1cnsnsiü
&2l 2. runc
254
vìllaìn
shµ-sìghtcdly,vìgìlantly
son-ìn-law,
brothcr-ìn-law
ìdcalìsm
toclcct, sclcct
tobcpublìshcd
sìncclongago
publìshìng(ad¡)
wìthæazcmcnt
bourgcoìsìc
class(polìtìcal)(ad¡)
(uncut)dìamond
vcsscl
monopoly
fìvc-ycarplan
scagull
acìd, acìdìty
consul
Austrìan
Austrìan
ham,gammon
ma¡or
all-unìon(rclatìngtoall
thcrcpublìcsofthc
USSR)
carbon
managcr
colonìal
RcdArmysoldìcr
scarf
(a)haìr
spccìalìzcd
cxpcrt
Arab
rcfugcc
watch(onshìp), spccìal
workshìft
trust, groupofcompanìcs
hockcyplaycr
horscman
calculatìng,computìng
plastcr(ofParìs)
nomplsx1sx, gplsx1scs
usõpá1s p
uspac1cx, uspá1scx p
xnáccosax õopsõá classstrugglc
gplnx1unó1ox
gpluácx
nomplxucnó1sì
gsgasc1púüua
nomploxopoxá
gsgxpacnoapmóüua
ssìuucnú1cnsnax 1óxnuxa
computcrs
&2l 3. oõma1scx ìc +ìnst
&2l4. saro1ósxa
&2l 5. monápxux
&2lG. npásc1scnnoc1s f
&2l 7. anú1cnsnoc1s f
&2l &. mumóns f
&2l9. sápaõo1nsìü.
sápaõo1nax nná1a
(sapnná1a)
&220. 1pácca
&22l . xasáuuü
&222. xyxápxa
&223. oõnuráuux
&224. sansc
&225. xopmosóü
&22G. ac1ponóm
&227. sosspónuc
&22&. xópcxc
&229. agp
&230. soná
&23 l . xú1cns m
&232. xonucH1páuux
&233. oõoxpá1s p(colI)+a
&234. npcsocxopú1cnsc1so
&235. õypxýü (colI)
&23G. upóünsìü
&237. ancx1ponnsìü
&23&. õyxcúp
&239. naxóü
&240. npónycx
&24l . ocáp(o)x
&242. pac1ú1cnsnsìü
&243. xuóüxa
&244. ap1unncpúc1
apTMnnepMCT
assocìatc,socìalìzc(wìth)
statcordcr(forgoods), gpÌsaro1ósox
stockìngup
monarchy
moralìty
duratìon
targct
pay,wagcs, salary
routc,coursc (ofroad
ctc. )
Cossack(ad¡)
cook(D
bond
waltz
stcm(ofshìp- ad¡),
foddcr(ad¡)
astronomcr
opìnìon, outlook
codc, codcx
sospýmnax 1páccaaìrway
fxasáusx, nxasáusc
gpÌxyxápox
aìr(broadcastìng), cthcr ssìü1u s aqúp togoonthcaìr
ashcs,cìndcrs nopI
mìlìtary¡ackct,hìgh- nompÌxu1cnx
ncckcdtunìc
conccntratìon
towaìt
cxccllcncy(tìtlc)
bourgcoìs(noun)
ìdcologìcal, contaìnìng
ìdcas,progrcssìvc,
hìgh-prìncìplcd
clcctronìc
tugboat, tow-ropc
lackcy, scrvant
(nomplnponycxá) pass,
pcrmìt, (nompl
npónycxu) blank,
gap
scdìmcnt,dcposìtìon,
aftcr-tastc
vcgctablc (ad¡)
ocápxu prccìpìtatìon(raìn,snow)
ccll
gunncr
pac1ú1cnsnoc mácno vcgctablc
oìl
gplxuócx
255
nOMTb
&245. noú1s ì+a
&24G. cocymcc1sosánuc
&247. osúmsìü
&24&. nopýuux
&249. rópnuuna� fad¡
&250. 1cppáca
&25 l . sccnónna� fad¡
&252. m ox
&253. cxón1ux
&254. csc1xmuüc�
&255. xpyc1áns m
&25G. nnyr
&257. uac1ýmxa
&25&. múpma
&259. coæinsìü
&2G0. cncxynxn1
&2Gl . 1póncp
&2G2. õpyc(ó)x
&2G3. rpanú1
&2G4. xpónux
&2G5. monymcn1ánsnsìü
&2GG. sopopóp
&2G7. ouxó
&2G&. pyqnúx
&2G9. qy1õón
&270. xý1op
&27 l . no1pcõnónuc
&272. pccnyõmxáncxuü
&273. xpá1cp
&274. a1mocgópnsìü
&275. csc1osóü
&27G. c1anúua
&277. pypá
&27&. õáõxa (coll)
&279. xanáq(c)u
&2&0. xyxypýsa
&2& l . mpúuccxuü
&2&2. nápsì pl
&2&3. naýuno-1cxnúuccxuü
&2&4. cópnsìü
&2&5. gnanr
256
togìvctodrìnk noæ, nóums, na- p
(tos. o./sth)
cocxìstcncc
wìntcrofcrops osúmsìc wìntcrcrops
lìcutcnant(tsarìstarmy)
maìd(scrvant)
tcrracc
unìvcrsc
hatch,hatchway, manholc
sccptìc
lumìnous
crystal,cutglass
plough
chastushka, wìttyrhymc
scrccn
allìcd, ofthcUSSR
spcculator
traìncr,coach
bar,ìngot
granìtc
rabbìt
monumcntal
hydrogcn
poìnt(ìn scorìng), (pl)
glasscs,spcctaclcs
mìnc(formìncrals)
football
farm, Ukraìnìanhamlct
consumptìon
rcpublìcan
cratcr
atmosphcrìc
lìght (ad¡ ,asìn
' lìghtycar' )
Cossackvìllagc
gsgxpyc1anx
nomplnnyrú
nomplouxú,gpl ouxós, a ouxax
wcarìngglasscs
gsgpyqnuxá
nomplxy1opá
1osápsì mupóxoro no1pcõnónøx
consumcrgoods
csc1ossìc nónocsìsuìpsoflìght
orc nomplpýqsì
grandmothcr, oldwoman gplõáõox
Canadìan(man)
maìzc
lyrìcal
bunk,plank-bcd
scìcntìñcandtcchnìcal
sulphurìc
0ank
gplnap
&2&G. mcc1cpxa
&2&7. mcg
&2&&. õpyc
&2&9. crúnc1cxuü
&290. usnym1s ì+a
&29l . xommynuc1úuccxuü
&292. xonippcsomunx
&293. xo1nosán
&294. núnsa
&295. oõós
&29G. ax (coll)
&297. õygóiuux
&29&. xyõomó1p
&299. xyprán
&300. mc1amyprúuccxuü
&30l . oõccpsa1ópux
&302. o1uc1nsìü
&303. nna1cxnsìü
&30. nna 1cx
&305. noxý�a (coll)
&30G. cóunsìü
&307. cýma
&30&. aru1á1op
&309. ansnúücxuü
&3 l 0. õá1x m(colI)
&3 l l . õonsmcsúcicxuü
&3 l 2. c1aõúnsnoc1s f
&3 l 3 . rumnasúc1
&3 l4. usympý�
&3 l 5. npocx1úposanuc
&3 l G. ypoxáünoc1s f
&3l 7. gusxyns1ýpa
&3 l & . ýc1nsìü
&3l 9. ssìcmxa
&320. rapmómxa (coll)
&32l . ropxóm
&322. sapxxcnnsìü
&323. xapasán
&324. xpóna
&325. mcxánuxa
&32G. naxúpxa
sìx, groupofsìx gplmcc1cpox
boss,chìcf
bcæ(ofwoodormctal) nomplõpýcsx, gpl õpýcscs
Egyptìan
toradìatc
communìst(ad¡)
countcr-rcvolutìon
foundatìonpìt,trcnch
lcns
strìngofcarts,mìlìtary
transport
cvcn
barman
cubìc mctrc
barrow,burìalmound
mctallurgìcal
obscrvatory
rcport(ad ¡), rcportìng
paymcnt (ad¡)
paymcnt
whìlc
¡uìcy,rìch
(dry)land(opposìtc
ofsca)
agìtator
alpìnc
dad,fathcr = õá1ìomxa
Bolshcvìk(ad¡)
stabìlìty
grammar-schoolpupìl
cmcrald
plannìng
cropproductìvìty,yìcld
physìcaltraìnìng
oral ýc1nsìü axsámcn oralcxamìnatìon
takìng out, collcctìon
(oflcttcrs)
accordìon gplrapmómcx
towncommìttcc = ropo�cxóü xomu1ó1
loadcd(ofwcapon)
caravan, convoy
crown(oftrcc), crown
(currcncy)
mcchanìcs
cloæ,mantlc,capc gplnaxúpox
257
OTCTaBMTb
&327. o1c1ásu1s p+a tosctasìdc o1c1ásm, o1c1ásums,
o1c1asnx1s
&32&. nasunsón pavìlìon
&329. na1pýns m patrol
&330. nop1óssìü port(ad¡)
&33 I . npocú1scx ì+ìnfor to askfor npomýcs, npócumscx, no- p
s/na +a
&332. cxý:ìsn1op sculptor
&333. ynupá 1scxìs+a tolcan(agaìnst), comc yncpó1scxp
upagaìnst
&334. ynonnomóucnnsìü plcnìpotcntìary,pcrson
m partìcìplc authorìzcd
&335. máüõa washcr,(hockcy)puck
&33G. m 1á 1cxuü cìvìlìan(ad¡) (not
mìlìtary)
&337. m 1sìx bayonct gS gm1sìxá
&33&. ansõóm album
&339. Boropópuua thcVìrgìn
&340. oõupc1s p+a tooffcnd,hurt oõuxy, oõúpums, oõuxá 1s ì
&34I . sanosóü gross(ad¡) sanosóü poxóp grossìncomc,
sanosóü nauuonánsnsìü
npopýx1grossnatìonalproduct
&342. ron goal(sport) nomplronsi, gplronós
&343. rpýsuux[su = m] dockcr, frcìghthandlcr
&344. qsyc1opónnuü doublc-sìdcd,two-way,
bìlatcral
&345. pcsanssáuux dcvaluatìon
&34G. pccx1úna desiatina (abouta
hcctarc)
&347. xossip(c)x pcak(ofcap) gsgxossìpsxá, ssx1s iiop
xossìpcx tosalutc
&34&. cyõ±cx1úsnsìü sub¡cctìvc
&349. soxxá rcìn nomplsóxxu, gplsoxxóü
&350. rámma scalc,gamut,rangc
&35 I . xapnús comìcc, lcdgc
&352. ppcsccúna tìmbcr
&353. onpóc survcy,qucstìonìng onpóc oõmóc1scnnoro mnónux
opìnìonpoll
&354. xa1onúuccxuü Catholìc(ad¡)
&355. xomó1a comct
&35G. nu1cpá1op lìtcraryman,manof
lcttcrs
&357. ncpcsósxa transportatìon g plncpcsósox
&35&. noqsúxnsìü mobìlc,agìlc
&359. npoóx1nsìü plannìng(ad¡), pro¡cctcd
258
&3G0. páxosuna
&3Gl . cómcuxo
&3G2. cópa
&3G3. cmc1ána
&3G4. cyxpcnó +d+ìnf
&3G5. ssop
&3GG. sncmncnonu1úuccxuü
&3G7. spcpú1cns m
&3G&. po1áuux
&3G9. xunó1xa
&370. saõoncsánuc
&37 l . saxánxa
&372. sáncxs f
&373. scpnosóü
&374. usro1osnx1scx
&375. uncnóxuux
&37G. xoncx1ususáuux
&377. xonc1pýx1opcxuü
&37&. xooncpáuux
&379. nccnúuuü mad¡
&3&0. numónuc
&3&l . npoussopú1cnsm
&3&2. gcnómcn
&3&3. papúc1
&3&4. ynpóucnuc
&3&5. ypán
&3&G. xam(colI)
&3&7. xpyc1ánsnsìü
&3&&. anxorónux
&3&9. upcsá1sìü +ìnst
&390. rcorpágux
&39l . pymósno
&392. ússcc1sf
&393. xonæmnx
&394. xpyná
&395. nxrýmxa
&39G. mc1amyprúx
&397. msìc
&39&. oõcnóposa 1sì/p+a
&399. o1pós
(sca)shcll, sìnk,wash-
basìn
(small)sccd
sulphur
sourcrcam
ìtìsfatcd
brìngìngìn
forcìgn-polìcy(ad¡)
pcst
subsìdy
waìstcoat
ìllncss
physìcaltraìnìng,ñtncss
(mìncral)dcposìt
graìn(ad¡)
oTpe3
Ham cyxpcnó õsìno
sc1pó1u1scs Wcwcrcfatcdto
mcct
tobcmanufacturcd, gct usro1osnxc1cø, usro1ósu1scx p
rcady
ìnspcctìon
collcctìvìzatìon
dcsìgn(ad¡)
coopcratìon
forcstwardcn,rangcr
dcprìvatìon
produccr
phcnomcnon
radìoopcrator
strcngthcnìng
uranìum
boor
crystal (ad¡)
alcoholìc(noun)
fraught(wìth)
gcography
mcntally,cordìally
lìmc(chcmìcal)
stablc
groats (graìn)
frog
mctallurgy
capc,promontory
toìnvcstìgatc
cut
numónuc csoõópsì ìmprìsonmcnt
_
1o upcsá1o onácnoc1sm Tìs
ìsfraughtwìthdangcr
gplxonæmcn
gplnxrýmcx
prsgna msìcc orna msìcý
oõcnópyæ
259
nepeMMpMe
&400. ncpcmúpuc
&40l . nno1
&402. npcpycmá1pusa1scxì
&403. npunyxpónuc
&404. npupóc1
&405. pasrapá1sp+a
&40G. pac1sopú1sp+a
&407. pcax1úsnsìü
&40&. psìcs f
&409. pìoxsáx
&4l0. csxsúc1
&4l l . cun1c1únccxuü
&4l 2. coc1papánuc
&4l 3. c1ap1
&4l4. cymú1s ì+a
&4l 5. pcxápa
&4l G. sasocsá1cns m
&4l 7. xa 1ým xa
&4l &. xu1á(c)u
&4l 9. xomcnpa1ýpa
&420. xo1nó1a
&42l . ma1cma1únccxuü
&422. muxpoqon
&423. oõoc1pónuc
&424. nupá1
&425. nnásxu pl
&42G. nosápcnnsìü
&427. npcc1apónsìü
&42&. nyprá
&429. pasnará1s ì+a
&430. pcnop1cp
&43 l . csúnc1so (coll)
&432. ccxpc1ápma (coll)
&433. 1acxnsìü
&434. yõcxpcnnoc1s f
&435. m o1nánpcxuü
&43G. mnára
&437. m1aõnóü
&43&. mcná
&439. asomuux
260
trucc
raft
tobccnvìsagcd,
bcstìpulatcd
compulsìon
tncrcasc
gucss, workout
toopcn, dìssolvc
¡ct-propcllcd
trot,lynx
rucksack
sìgnallcr, communìca-
tìonscngìnccr
synthctìc
compassìon
start(sport)
todry(sth)
tcn-daypcrìod
conqucror
rccl,spool
Chìnaman
gsgnno1á
pasrápsìsa 1s
-1sopu, -1sópums, pac1sops1si
na psìcxx atatrot
g sg puxsaxá
cymý, cýmums, ssì- p
gplxa1ýmcx
gsgxu1áüua
commandant' s offìcc
cutlct,mcatball, hamburgcr
mathcmatìcal
mìcrophonc
ìntcnsìfìcatìon,sharpcnìng
pìratc
swìmmìngtrunks gplnnásox
culìnæy
agcd,ofadvanccdycars
blìzzard
tobrcakdown,
dccomposc,corrupt
rcportcr
swìnìshtrìck
(fcmalc)sccrctary
taìga(ad¡)
convìctìon
Scottìsh
sword
staff, hcadquartcrs (ad¡)
splìntcr,chìp
cvolutìon
nosápcnnax xnúra cookcrybook
pom pnx npcc1apónsìx old
pcoplc' shomc
no pl
pasnoxú1s p
nomplmónsì, gplmcn,
dplmcnám
&440. axsá1op
&44l . xrncn( o)x
&442. asc1panúücxuü
&443. an1uccmu1úsm
&444. õoõ
&445. õynásxa
&44G. saiára
&447. sosssánuc
&44&. sccmópnsiü
&449. �cõæ1
&450. cc1cc1sosnánuc
&45 l . munocóp�uc
&452. xapycóns f
&453. xon�uuuonóp
&454. xospacuc1
&455. uyisc
&45G. naxancnnsiü
&457. nosá1op
&45&. on1umá nsnsiü
&459. ócios
&4G0. o1cóx
&4Gl . npumýpu1scx p
&4G2. npoõór
&4G3. npocncsú1scx p
&4G4. cxyná
&4G5. paxóinsrü
&4GG. pcssõá
&4G7. po�osóü
&4G&. couuán-�cmoxpaiú-
uccxuü
&4G9. 1yanó1
&470. qy1õonúc1
&47 l . ucmo�ánuux
&472. mosunúsm
&473. mópsi pl
&474. asánc
&475. a1cuciúuccxuü
&47G. õáõymxun posscssìvc
ad¡
&477. ssirosopu1s p+a
&47&. rúncossiü
&479. ópccs f
cquator
lamb
Australìan(ad ¡)
antìscmìtìsm
bcan
pìn
band,gang
appcal
utmost,cvcrykìndof
dcbut
naturalscìcncc
mcrcy,charìty
mcrry-go-round,carouscl
aìrcondìtìoncr
sclf-fìnancìng
epecb
nomplxrnx1a, gplxrnx1
gsgõoõá
gpl õynásox
sccmópnax nómoms allpossìblc
assìstancc
sccnt,ìnstìnct,ìntuìtìon xóncxoc uy1sc fcmalcìntuìtìon
whìtc-hot, tcnsc
ìnnovator
optìmal
framcwork
compartmcnt
to scrcw uponc' s cycs,
halfclosconc' scycs
run,racc
toshcdtcars
chcckbonc
rockct(ad¡)
carvìng
anccstral, gcncrìc,bìrth
(a�¡)
socìal-dcmocratìc
toìlct
footballcr
smallsuìtcasc
chauvìnìsm
blìnkcrs
advancc(paymcnt)
athcìstìc
grandmothcr' s
topronouncc,artìculatc
plastcr
hcrcsy
npumýpusa 1scx
npocncxýcs, npocncsúmscx
nomplcxýnsi
gpl mop
s õáõymxunom pómc ìn
grandmothcr' shousc
ssirosápusa1s ì
261
38CTeHOK
&4&0. sac1ón(o)x
&4& l . xcgnp
&4&2. usscc1ú1s p+a
(bookìsh)
&4&3. xanáu
&4&4. xmuxa
&4&5.
Ê
xonoxomuux
&4&G. xomnosúuux
&4&7. xón1yp
&4&&. xooppunáuux
&4&9. xóuxa
&490. xýõux
&49 l . xýpa (coll)
&492. xyc1ápnux
&493. ncpnuxóssìü
&494. ncnú1s ì +a
&495. núpuxa
&49G. mópnu1s ì
&497. múncnsxuü
&49&. mosáuxa
&499. narpcsá1scx
&500. oõnosnónuc
&50l . nosná1s p+a
&502. npuoc1anosú1scx p
&503. pacnucánuc
&504. cáxa
&505. csc1úno
&50G. ccuónuc
&507. cnúsa
&50&. cnom ónuc
&509. 1ýma
&5 l 0. ynpxxxa
&5 l l . y1onnuccxuü
&5 l 2. xoposóü
&5 l 3. uysc1sú1cnsnoc1s f
&5 l 4. uýpnsìü
&5 l 5. gápa
262
torturc-chambcr
kefir, yoghurt-typcdrìnk
toìnform,notìfy usscmý, usscc1úms, usscmá1s i
kalach (small whìtc loaD gsgxanauá, 1cp1sìü xanáu
oldhand
nìcknamc,namc(of
pctanìmal)
smallbcll,blucbcll
composìtìon
contour,outlìnc,
clcctrìcalcìrcuìt
coordìnatìon
hummock
chìld' sbuìldìngbrìck
hcn
bushcs, shrubs
glacìal
tomodcl, mould
lyrìcpoctry
tobcslow,tarry
swcct,nìcc,dcar
mosaìc
towæmos, warmup
rcnovatìon
togcttoknow,
cxpcrìcncc
to stop(forawhìlc),
pausc
tìmctablc
soot
lumìnary
cuttìng, scctìon
plum
ìntcrcoursc
carcass
tcam(ofhorscs,dogs),
hæcss
utopìan
gplxnúucx
ncnm, nónums, ssì-, c- p
nosnasá1s ì
npuoc1anosmcs,
npuoc1anósumscx,
npuoc1anásnusa1scx ì
cnomónux dcalìngs, rclatìons
(coll) popular, xopossic mnónux popular
opcratìonal,workìng opìnìons
scnsìtìvìty
wondcrful
hcadlamp
neneWK8
&5 lG. mms lock, sluìcc
&5 l 7. m(o)s scam
&5 l &. mpam scar
&5 l 9. amurpán1 cmìgrant,cmìgrc
&520. asó1 nìtrogcn
&52l . apuc1oxpá1 arìstocrat
&522. õcc dcmon
&523. õccó�xa summcr-housc gpl õccó�ox
&524. õ::aroyc1póüc1so cquìppìngwìthamcnìtìcs
&525. õo:¡ó1nsìü mæsh(ad¡)
&52G. õpómxa brooch gplõpómcx
&527. sapsúposa1s ì+a tovary,modìfy saptúpyu
&52&. sc1sú1scx ì tobranch pas- p
&529. sums look'
&530. so�onposó� watcr-pìpc
&53 l . sosõyx�á1tcx ì tobccomc arouscd sosõypú1tcx p
&532. socxosóü wax(ad¡)
&533. soc1oprá1scx ì+ìnst tobcdclìghtcd(wìth)
&534. xuno1cá1p cìncma
&535. �óc1yn x +d acccss(to)
&53G. oõ±óx1 ob¡cct,constructìonsìtc,
buìldìng
&537. ryõcpná1op govcmor
&53&. psopxnc1so gcntry
&539. pusú1scx ì (colI)+d towondcr,marvcl (at) pusmcs, �usúmscx; no- p
&540. �ux1á1op dìctator
&54l . xcnoõ guttcr,chutc nomplxc::oõá
&542. soónno-mopcxóü naval
&543. xú:¡xa vcìn poman1úuccxax xúnxa
romantìcstrcak
&544. usmc::sucnnsìü crumblcd,choppcdup
&545. ucnapónuc cvaporatìon
&54G. xá1cp cuttcr,launch(boat) nomplxa1cpá
&547. 1cxc1ú:untìü tcxtìlc(ad¡)
&54&. 1ìox balc gsg1ìoxá
&549. o1sán slag-hcap, dump
qo o1sána to satìcty
&550. uc1cuónuc out0ow,cxpìry, no uc1cuónuu +g onthccxpìry
tcrmìnatìon of, aftcr
&55 l . xcpocúnossìü kcrosìnc(ad¡)
&552. xónyc conc
&553. xpcnoc1núucc1so scrfdom
&554. nc�óssìü ìcc(ad¡)
&555. ncncmxa 0atcakc, sconc,lozcngc, gpl::cncmcx
pastìllc
263
neCHMK
&55G. nccnúx
&557. máxcumym
&55&. maìuunúc1xa
&559. oõmcnapópnsìü
&5G0. opurunán
&5G l . opucn1áuu�
forcstcr,forcstrangcr
maxìmum
typìst
natìonal,ofthc wholc
pcoplc
orìgìnal,ccccntrìc (noun)
orìcntatìon
gsgnccnuxá
gplmamunúc1ox
&5G2. ocua1s p+a+ìnst toshowcr(s.o./sthwìmsm) ocsinm, ocsìnncìiìs, ocsìná1s ì
&5G3. ncpsìììixo (coll) (lìttlc)fcathcr nomplncpsìmxu, gplncpmcx
&5G4. nómuü ad ¡
&5G5. nú1cpcxuü (coll)
&5GG. noõcponócnsìü
&5G7. noxapá1s p+a
&5G&. nonxosóü ad¡
&5G9. nonons1ú p
pcdcstrìan,foot(ad¡)
StPctcrsburg (ad¡)
vìctorìous
topunìsh
rcgìmcntal
tocrawl
&570. npunúcxa (wrìttcn)addìtìon
&57 l . npomóx( coll)+g orìnst bctwccn
&572. pcs(ó)u cuttìngtool, ìncìsor(tooth)
&573. pcnpopýxuu� rcproductìon
&574. pucosá1sc� ì
&575. pyxox1xa
&57G. ccpn
&577. cupóns f
&57&. coõauónxa (coll)
&579. conpuxocnosónuc
&5&0. cnnas
&5& l . cpcs
&5&2. c1ox
&5&3. c1pýüxa
&5&4. csìp
&5&5. 1cpmómc1p
&5&G. 1pancnop1upósxa
&5&7. 1pmm
&5&&. yrópsc
&5&9. yucnósmuü
&590. yuác1nuua
&59l . umónuc
&592. unc1únx1
&593. un1cncúsnsìü
&594. ucnáncxuü
&595. ucnónnu1scx p
264
toshowoff,posc,sccm
handlc
sìcklc
lìlac
lìttlcdog
contact
alloy
cut, cutcdgc
0ow,draìn
thìnstrcam,trìcklc
chccsc
thcrmomctcr
transponatìon
hold(ofshìp)
usablcland
survìvìng
partìcìpant(D
cstatc
ìnstìnct
ìntcnsìvc
Spanìsh
tobccomplctcd,bc
fulfìllcd
xapá1s
nononsý, nononscms, past
nonóns, nononsná, nons1ú ì
gplnpunúcox
pucýæcs
gplpyxox1ox
g sgccpná
gplcoõauónox
gplc1pýcx
prsgs csipc/s csìpý, nomplchìptI
gplyrópuü, noncssìc yróps�
arablcland, oxó1nuusu yrópsx
huntìnggrounds
ucnonng1scj
&59G. ussósuux
&597. uccnó�osa1cnscxuü
&59&. xasxáscxuü
&599. xasápma
&G00. xanxán
&G0l . xapscpúc1
&G02. xac1pum
&G03. xám(c)ns m
&G04. xunxán
&G05. xumxá
&G0G. xnun( ó)x
&G07. xnóyn
&G0&. xnyõ( ó)x
&G09. xoõóns m
&Gl 0. xóc-xaxóü
&Gl l . xommópuccxuü
&Gl 2. xoncxuuonóp
&Gl 3 . xonó�(c)u
&Gl 4. xono1ú1s ì+a
&Gl 5. xomuxa
&Gl G. xomnnóx1
&Gl 7. xonsóü
&Gl &. xonsxú mpl
&Gl 9. xonsxx
&G20. xoop�unúposa1s
ì/p+a
&G2 l . xonomú1scx ì
&G22. xonucnsìü
&G23. xonsc
&G24. xoponóscxuü
&G25. xommynánsnsìü
&G2G. xocmonás1
&G27. xpaõ
&G2&. xpác1scx ì
&G29. xpó1xuü
&G30. xpyrosóp
&G3 l . xpyxú1s ì
&G32. xpsìmcxuü
carrìcr,cabman
rcscarch(ad¡)
Caucasìan,ofthc
Caucasus
barracks
trap
cæccrìst
sauccpan
cough
daggcr
gut,ìntcstìnc
bladc
clown
ball(ofwoolctc. )
malcdog
somc,ccrtaìn
commcrcìal
collcctor
wcll
tobattcr
prìcklc
sct,complctcsct
cscort
skatcs
cognac,brandy
tocoordìnatc
to swarm
smokcd
spcar
royal
communal
cosmonaut
crab
tocrccp
gcntlc,mcck
horìzon,outlook
(+a) tospìn,cìrclc
Crìmcan
Kpbi MCKMM
gplxumóx
gsgxoõcnx
On cooõmún xóc-xaxúc
nósoc1u Hcgavcusccrtaìn
ìtcmsofncws
xommópuccxuü marasún
prìvatcly-owncdshop
xonouý, xonó1ums, no- p
gplxonæucx
gplxonsxós
gsgxonsxxá
xooppunúpyu
nomplxónsx, gplxónuü
xommynánsnax xsap1úpa
communal0at(sharcdbyscvcral
famìlìcs)
xpapýcs, xpapcìuscx, past
xpáncx, xpánacs
265
K
YAPHBbi M
&G33. xy�pxssìü
&G34. xýpcsì mpl
&G35. nasúna
&G3G. namnáaa
&G37. nan�mgi
&G3&. ncrxomsìcnuc
&G39. nó1onucs f
&G40. nósnø
&G4l . nóxnsìü
&G42. nýna
&G43. mnsxa
&G44. marucipáns f
&G45. marnúi
&G4G. mámun (posscssìvcad¡)
&G47. mápioscxuü
&G4&. macxupósxa
&G49. max
&G50. máx1nux
&G5 l . mrnosónnsìü
&G52. mó�ux
&G53. mcpnú1cnsnsìü
&G54. mccis f
&G55. mc1á1s ì+a
&G5G. móixo
&G57. mcxannsúposais ì/p+a
&G5&. mupáx
&G59. muç
&GG0. mnoroscxosóü
&GGl . moõunusáuuø
&GG2. mopmna
&GG3. m(o)x
&GG4. mypasóü
&GG5. my1s f
&GGG. msìcncnnsìü
&GG7. msìuáis
&GG&. naõá1
&GG9. nasóxn
&G70. nárnsìü
&G7 l . napc1póüxa
&G72. nacmnux
&G73. nannunsìü
266
curly
coursc, courscs (of
study)
avalanchc
ìcon-lamp
landscapc
thoughtlcssncss
chronìclc
catchìng
falsc
magnìfyìngglass
cradlc
maìnlìnc,maìnroad
magnct
mothcr' s
March(ad¡)
dìsguìsc,camou0agc
swìng,strokc
pcndulum
ìnstætancous, momcn�
doctor, mcdìcalspcìalìst
slow
rcvcngc
tothrow,cast
accuratcly
tomcchanìzc
mìragc
myth
ccnturìcs-old
mobìlìzatìon
wrìnklc
moss
ant
scdìmcnt
mcntal
tomoo,bcllow
alambcll
forcvcr
ìmpudcnt
addìtìonalstorcy,
supcrstructurc
mcrccnary
avaìlablc, cash(ad¡)
gplxýpcos
gplnóscns, psìõnaø nósnø
fìshìng
gplnæncx
fmámuna, nmámuno
opnúm máxom atoncstrokc
mcxanusúpyìo
prsgso mxy
gsgmypassx, gplmypasscs
gplnapcipócx
nanúunsìc aónsru cash,
namunsìü pacucicashpaymcnt
o6MTSTb
&ó74. nanpxmúx (coll) dìrcctly,bluntly
&ó75. nacam1s p+ana +a tofìx (sthontosth) nacaxý, nacápnms;
nacáxnsa 1s ì
&ó7ó. naccncnnsìü ìnhabìtcd naccncnnsìü nynx1 localìty,placc
&ó77. nacúnsno byforcc
&ó7&. nácmcp1s to(thc)dcath ncnyrá1s nácmcp1stofrìghtcn
todcath
&ó79. nac1opoxú1scx p toprìckuponc' s cars, nac1opáxnsa 1scx
bcononc' s guard
&ó&0. nacsìmá1s ì+a+ìnst tosatìatc,fìll(sthwìth nacsì1n1s p
sth),saturatc
&ó& l . nacsìmcnnsìü saturatcd,rìch(ìncontcnt)
&ó&2. ná1c (coll) hcrcyouarc,takcìt
&ó&3. na1xný1s p+a topulltìght,pullon na1xný, na1�ncms;
na1�rnsa1s ì
&ó&4. ncõnaronpn�1nsìü unfavourablc
&ó&5. ncscccnsìü ¡oylcss
&ó&ó. ncsóc1s (coll) no-oncknows ncsóc1s noucmýGodknowswhy
&ó&7. ncsspáunsìü unatuactìvc
&ó&&. ncrpámo1noc1s f ìllìtcracy
&ó&9. ncsamcnúmsìü ìrrcplaccablc
&ó90. ncmnnýcmo ìncvìtably
&ó9 l . ncoõospúmsìü ìmmcnsc
&ó92. ncoõsìnno unusually
&ó93. ncoc1opóxnsìü cæclcss
&ó94. nco1±ómncmsìü ìnalìcnablc,ìntcgral
&ó95. ncnonpasúmsìü ìrrcpæablc
&ó9G. ncnpcmónnsìü ìndìspcnsablc ncnpcmónnoc ycnósncsine
qua non
&ó97. ncnpnnúnno ìndcccntly
&ó9&. ncpasnomópnsìü ìrrcgular
&ó99. nccnóxnsìü uncomplìcatcd
&700. nccomnónnsìü undoubtcd
&70l . nc1póny1sìü untouchcd
&702. ncypóõc1so dìscomfort,
ìnconvcnìcncc
&703. ncyc1óünnssìü unstablc
&704. ncnpnóm:ìcmsìü unacccptablc
&705. nó1xa notc(sound) gplnó1ox; nó1xa ncposópnx
notcofdìstrust
&70G. nýpnsìü tcdìous
&707. oõpýmsìsa1sì+a topondcr,thìnkovcr oõpýma1sp
&70&. oõnxá 1scxì totakcoffcncc oõápc1scx p
&709. oõúxcnnsìü offcndcd
&7 l 0. oõn1á1sì tolìvc,rcsìdc
267
o6nO>MTb
&7 l l . oõnoxú1sp+a
&7 l 2. oõnx1scxp
&7 l 3. oõora1ú1scxp
&7 l4. oõoramá1sì+a
&7 l 5. oõóupl
&7 l G. oõoponx1scxìo1+g
&7 l 7. oõpáposa1sp+a
&7 l &. oõpcucnnsìü
&7 l 9. oõponú1sp+a
&720. oõc1ox1c:ìsnsìü
&72l . oõc1pón
&722. oõyuá1sì+a+d
&723. oõ sìpcnnsìü
&724. oxusá1sì
&725. oxúny1sp.
oxúny1s ssrnxpom
&72G. oxxynauuónnsìü
&727. oxóssìpl
&72&. oxpámusa1sì+a
&729. oncpcpú1sp+a
&730. onpásu1sc»p
&73 l . opranusósannoc1sf
&732. opranusóssìsa1sì+a
&733. opy púünsìü
&734. ocsoõoxpcnnsìü
&735. óccnsu
&73G. ocxopõú1cnsnsìü
&737. ocnaõó1sp
&73&. ocncnú1c:ìsnsìü
&739. ocnac1ú1sp+a+ìnst
&740. ocosná1sp+a
&74l . oc1a:tsnócnad¡
&742. oc1púusp+a
&743. oc1pos(o)x
268
(oõxnápsìsa1sì)
toputround,
(oõnará1sì)asscss
(fortax)
tocmbracconcanothcr
tobccomcrìch
tocnrìch
wallpapcr
todcfcndos (from)
togladdcn,plcasc
doomcd
todrop(andlosc),
lctfall
dctaìlcd,thorough
bombardmcnt
totcach(s. o. sth)
ordìnary
tocomctolìfc
to glancc ovcr
occupatìon(ad|)
fcttcrs
topaìnt, colour
tooutstrìp,forcstall
torccovcr
goodorganìzatìon
toorganìzc
gun,cannon(ad¡)
lìbcratcd,frcc
ìn autumn
ìnsultìng
tobccomcwcak
dazzlìng
tocquìp(sthwìthsth)
torcalìzc
thcrcst,rcmaìndcr
tocut,clìp
ìslct
oõnoxý, oõnóxums
oõnumýcs, oõnúmcìuscs,plpast
oõnxnúcs, oõnumá1scxì
oõoramýcs, oõora 1úmscx,
oõoramá1sc»ì
oõora1ú1sp
gploõócs
oõoponxæcs, oõoponú1scxp
oõpápyæ, páposa1sì
oõponæ, oõpónums, noì ,
oõponú1s samcuánuctolctlaÌÌ
arcmark,commcnt
oõyuú1sp
oxú1sp
oxúpsìsa1s ì
gploxós
oxpácu1sp
oncpcxý, oncpcpúms,
oncpcxá 1sì
onpasnx1scȓ
opranusosá1sp
ocnaõóio, ocnaõócìus,
cnaõó1s/ocnaõcsá1sì
ocnamý, ocnac1úms, ocnaììIá1si
ocosnasá1sì
oc1purý, oc1puxcìus, oc1purý1,
past oc1púr, oc1púrna,
c1puusì/oc1purá1sì
nneHMTenbHbi M
&744. o1õóü bcatìngoff, rcpulsìon,
rctrcat
&745. o1õsì1sp (+a)to scrvc (apcrìodof o1õý JY, o1õý pcms, fpasto1õu,
tìmc), (bookìsh)dcpart o1õsìsá1sì
&74G. o1sára couragc
&747. o1sanú1sp+a topushaway(sthhcavy), o1sam, o1sánums,
castoff(boat) o1sánusa 1sì
&74&. o1sócnsìü stccp
&749. o1ssìsá1scxì (na+a) torcspondto, o1ossá1scxp
affcct, (o +pr) gìvc æ
opìnìonof
&750. ó1xnux rcsponsc
&75 l . o1psìs(o)x cxccrpt
&752. o11ánxusa 1sì+a topushaway,rcpcl o11onxný1sp
&753. o1sìcxusa1sì+a tofìnd,scckout o1sìcxá1sp
&754. omúõounsìü mìstakcn
&755. nanuxúpa rcquìcm
&75G. napóm fcny
&757. naccúsnsìü passìvc
&75&. ncs(ó)u sìngcr
&759. nónc:unuua ashtray
&7G0. ncpcõpócu1sp+a tothrowovcr ncpcõpómy, ncpcõpócum s,
ucpcs +a ncpcõpácsìsa1sì
&7Gl . ncpcpýma1sp tochangconc' s mìnd ncpcpýmsìsa 1sì
&7G2. ncpcxpsì1sp+a tocovcragaìn,blockoff ncpcxpóæ, ncpcxpócuìs,
ncpcxpsìsá1sì
&7G3. ncpcnc1 0yìngovcr,mìgratìon
(bìrds)
&7G4. ncpcnocú1scxì tobccarrìcd(ovcr) ncpcnomýcs, ncpcnócum scx,
ncpcncc1úcsp
&7G5. ncpcopcsá 1scxì to changconc' s clothcs, ncpcopó1scxp
dìsguìscos
&7GG. ncpcnnc1á 1scxì tobcìntcrwovcn ncpcnncc1úcsp
&7G7. ncpcpaõó1xa rcworkìng
&7G&. ncpccóusp+a tocross,cutacross ncpcccxý, ncpcccucms,
ncpcccxý1,pastncpcccx,
ncpcccxná, ncpcccxá1sì
&7G9. ncpcc1ynú1sp+aor tostcpovcr ncpcc1ynm, ncpcc1ýnum s,
ucpcs+a ncpcc1yná1sì
&770. ncpcúpcxuü Pcrsìan
&77l . ncpconán pcrsonncl,staff
&772. num1sì+a tosaw, (coll)nag num, núnums
&773. nnac1úuccxuü plastìc(ad¡), artìstìcally
cxprcssìvc
&774. nncnú1c:ìsnsìü captìvatìng
269
nnOTHOCTb
&775. nnó1noc1sf
&77G. noõáusa1scxì+g
&777. norpó1scxp
&77&. norpysú1scxp
&779. norpýsxa
&7&0. nopasnx1sì+a
&7& l . nopncpó1sp+a
&7&2. nopc1ásu1sp+a
nop+a
&7&3. nopc1asnx1sì+a
nop+a
&7&4. nop1ánxusa1sì+a
&7&5. nop1xny1sìü
&7&G. nopuunx1sì+a+d
&7&7. noxóp1sosa1sp
&7&&. noxnxc1scxps +pr
or+ìnforu1o
&7&9. noxpsìsáno
&790. nonosúua
&79 l . nono»ú1scxpna+a
&792. noAýuxa(coll)
&793. nónsìü
&794. nomaxá1sp+ìnst
&795. nomópnu1sp
&79G. nomcpómu1scxp(colI)
&797. nomc1
&79&. nomó1xa
&799. nomonú1scxp
&&00. nónpumc
&&0l . noný1no
&&02. noný1nsìü
&&03. nopáposa1sp+a
&&04. nopáposa1scxp+d
270
solìdìty, dcnsìty
tobcrathcrafraìdof
towarmos
(ìnorpyxá1scx)to
ìmmcrscos,
(ìrpysú1scx)togct
onboard,cmbark
loadìng
to supprcss
topropup
to putundcr
toputundcr
to push slìghtly, (coll)
urgcon
sclf-conuollcd, wcll
tumcdout,smart
to subordìnatcto
(+a)todonatc, (+ìnst)
sacrìfìcc
tovow
covcr,bcdsprcad
0oorboard
torclyon
pay, wagcs
hollow
towavc(forawhìlc)
todclay,hcsìtatc
tosccm
dung, droppìngs
mark, notc
topray
fìcld(ofactìvìty)
onthcway, ìnpassìng
accompanyìng,passìng
togladdcn,plcasc
tobglad(at)
norpóæcs, norpócmscx,
rpó1scxì
norpyxýcs, norpysúmscx
nopasnxæ, nopasú1sp
noponpý, noponpcms, past
nopncp, nopncpna,
nopnupá1sì
nopc1ásm, nopc1ásums,
nopc1asnx1sì
nopc1asnxæ, nopc1ásu1sp
nop1ánxusa1sì
nopuunxæ, nopuunú1sp
noxóp1syìo, xóp1sosa1sì
noxnxnýcs, noxnxncmscx,past
noxnxncx, noxnxnács,
xnxc1scxì
nonoxýcs, nonó»umscx,
nonará 1scxì
nomamý, nomámcms, maxá1sì
mópnu1sì
mcpómu1scxì
gplnomó1ox
nomomcs, nomónumscx,
monú1scxì
noný1nsìü só1cp favourablcwìnd
nopápyu, páposa1sì
nopápyucs, páposa1scx ì
&&05. nopaxcnnsìü
&&0G. nopyuá1sì+a+d
&&07. nopsìsuc1o
&&0&. nocncsá1sì (coll)
&&09. noc1úusp+a
&&l 0. no1cmnósmuü
&& l l . no1óusp
&& l 2. no1onxosá1sp(coll)
o+prc+ìnst
&&l 3 . no1ómc1scnnsìü
&&l 4. no1pxccnnsìü
&& l 5. noýxuna1sp
&& l G. nóxoponsìpl
&&l 7. no-ucnosóuccxu
&& l &. noucm (coll)
&&l 9. nou1ansón
&&20. nou1ónuc
&&2l . noxcnx1sì+a
&&22. npcssìcu1sp+a
&&23. npóp(0 )x
&&24. npcpcxasánuc
&&25. npcmsópa
&&2G. npcnx1c1sosa1s ì +d
&&27. npurnxpó1scxp(coll)
x +d
&&2&. npúropop
&&29. npupýmsìsa1s ì +a
&&30. npucmnsìü
&&3 l . npusómuc1sìü
&&32. npuxpsìsá1scxì+ìnst
&&33. npumcnú1c:ìsno x+d
&&34. npumsìxá1sìx+d
&&35. npunopnumá1sì+a
&&3G. npunópnø1sìü
&&37. npuc1asá1sìx+d
&&3&. npuxsa1ú1sp(colI)+a
dcfcatcd, astoundcd
tocntruststhtos. o.
¡crkìly, suddcnly
tobcontìmc,kccpup
wìth,rìpcn
to comprchcnd, bcfall
darkcncd
tobcgìnto0ow
tohavcatalkaboutsth
wìths. o.
hcrcdìtary
staggcrcd, stunncd
tohavcsuppcr
funcral
lìkcahumanbcìng
howmuch7, how7
postman
rcspcct
tocxplaìn
tocxcccd
anccstor
prcdìctìon
prcmìcrc,ñrstnìght
tohìndcr
tolookclosclyat
suburb
tothìnkup
rcccptìon(ad¡), adoptcd
stocky,squat
touscasacovcr,
hìdcbchìnd
wìthrcfcrcnccto
to¡oìn, sìdcwìth, (ìonly)
ad¡oìn,bcad¡accntto
toraìscslìghtly
clatcd
toadhcrc(to), pcstcr
(s. o. )
togrìp,fastcn, takc
npMXB8TMTb
nopyuú1sp
nocnó1sp
noc1úrny, noc1úrncms, past
noc1úr, noc1úrna, noc1urá1sì
no1cxý, no1cucms, no1cxý1,
pastno1cx, no1cxná, 1cusì
no1onxýu, 1omosá1sì
ýxuna1sì
gplnoxopón, dplnoxoponám
Uoucm sunorpáp7 Howmuch
arcthcgrapcs7
noxcnxìo, noxcnú1sp
npcsDy, npcssìcums,
npcssììuá1sì
npcnx1c1syìo
npur :ìxxýcs, npurnxpúmscx,
npur nxpsìsa1scxì
npupýma1sp
npuxpsì1scxp
npumxný1s p
npunopnx1sp
npuc1aæ, npuc1acìtìs,
npuc1á1sp
npuxsauý, npuxsá1ums,
npuxsá1sìsa1sì
271
npM"MHHTb
&&39. npuuunxisì+a
&&40. npoananusúposais
p +a
&&4l . npoõym1sp+a
&&42. npoõsìisp
&&43. nporonopáiscxp
&&44. npo�suráiscxì
&&45. npoposónsciscnnsìü
&&4G. npopyxiúsnocisf
&&47. npoós�
&&4&. npóssumc
&&49. npcciýnnocis f
&&50. npoxái
&&5 l . npoxnxiuc
&&52. npo:ìósisps+a
&&53. nponusáisì+a
&&54. nponoxúisp+a
&&55. npomcnxisp+a na+a
&&5G. npómsìc(c)n
&&57. nponsúic:ìsnsìü
&&5&. nonnouónnsìü
&&59. npocsói
&&G0. npociúicnsno
&&Gl . npoiusonociásuis
p +a +d
&&G2. npoixxno
&&G3. nyõmxáuux
&&G4. nycx
&&G5. nxicpxa
&&GG. pasõusáiscxì
&&G7. passuióümad¡
&&G&. pasrosopúiscxp
&&G9. pasúnyisp(coll)+a
&&70. pasncióiscxp
272
tocausc
toanalysc
toawakcn
to spcnd(accrtaìntìmc)
togcthungry
npuuunxæ, npuuunúisp
npoanamsúpyæ,
anamsúposaisì
npoõyxý, npoõý pums,
õy púisì/npoõyx�á isì
npoõý�y, npoõý�cms, past
npóõsìn, npoõsìná, npóõsìno
toadvæcc,movcforwæd npo�súnyiscxp
food(ad¡) npoposó:ìsciscnnsìü marasún
productìvìty
thoroughfarc,¡oumcy
nìcknæc
crìmc,crìmìnalìty
hìrc
cursc
toclìmbthrough,go
through
to spìll
tolay
tocxchangc(sthforsth)
tradc,busìncss
pcnctratìng
gcnuìnc,complctc,of
goodqualìty
shaftoflìght, apcrturc
pardonably
tocontrast(sthwìth sth)
slowly,lìngcrìngly,
wìthadrawl
publìcatìon
startìngup,launch
thcnumbcrñvc,
cxccllcnt(cxammark)
togctbrokcn
dcvclopcd,maturc
to bccomc talkatìvc
togapc
to0yaway, shattcr
foodshop
opranusósannax npcciýnnocis
organìzcdcrìmc
npo:ìósy, npo::óscìus, past
npo::ós, nponósna, npo::csáisi
nponúisp
nponoxý, nponóxums,
npoxnápsìsa isì
npomcnxæ, npomónusaisì
nonnouónnax núma propcrfood
npoiusonociásm,
npoiusonociásums,
npoiusonociasnxis ì
pascsáisì, pasúny1s poitogapc
pasncuýcs, pas::ciúmscx,
pas::ciá iscxì
&&7 l . pasorpóisp+a
&&72. paspaciúcsp
&&73. paspósaisp+a
&&74. pasysHáisp+a
&&75. pas±ósp
&&7G. pas±xcnónuc
&&77. pas±xcHxisì+a
&&7&. pacxpsiiscxp
&&79. pacnpomáiscxp(coll)
c+ìnst
&&&0. paccnpocúisp+a
&&& l . paccipócHHsiü
&&&2. pacisopúiscxp
&&&3. pacxáxusaisì
&&&4. psaHýis p+a
&&&5. pcxoHcipyúposais
i/p +a
&&&G. pcnsóg
&&&7. pcnpóccux
&&&&. pucxnýisp
&&&9. po�úicnscxuü
&&90. po�Húx
&&9 l . pomániuxa
&&92. pcarúposais Ha +a
&&93. pyõúHossiü
&&94. pýõpuxa
&&95. pyxonoxáiuc
&&9G. psiõonósHsiü
&&97. ca�osó�
&&9&. cámxa
&&99. camoróH
&900. camoyõúüciso
&90l . cáxapHsiü
&902. cõcxáisp
&903. cscxna
&904. csóprnyisp+a
tohcatup
togrow,cxpand
tocutup
tofìndout
dcparturc,dìspcrsal
cxplanatìon
tocxplaìn
toopcn,opcnup,
bcrcvcalcd
tosaygoodbyc(to s. o. )
toqucstìon(s. o. )
upsct
toopcn,dìssolvc
topaccupanddown
totug, (colI)¡crkìnto
motìon
torcconstruct
rclìcf(gcog, art)
rcprcssìon
totakcarìsk
parcnts `
sprìng(watcrsourcc)
romæcc,romantìcìsm
torcact(to)
ruby(ad¡)
hcadìng,rubrìc
hædshæc
ñshìng(ad¡)
gardcncr
fcmalc(anìmal)
homc-madcvodka
suìcìdc
sugary
torundown,runaway
bcct
toovcrthrow
CBeprHyTb
pasorpóæ, pasorpócms,
pasorpcsáisì
paspacicicx,pastpaspóccx,
paspocnács, paspaciáiscx ì
paspóxy, paspóxcms,
paspcsáisì
pasysnasáisì
pas±ós�si uavcls
pas±xcnxìo, pas±xcHúisp
pacxpóæcs, pacxpócmscx,
pacxpsisáiscxì
alsopacnpociúiscxp
paccnpomý, paccnpócums,
paccnpámusaisì
pacisopxiscxì
pcxoncipyúpyæ
ciánuHcxuc pcnpóccuu Stalìn` s
purgcs
pucxosáisì
gsgpo�nuxá
pcarúpyio, npo-/oi- p
gplcámox
cõcrý, cõcxúms, cõcrýi,
cõcráisì
csóprny, csóprncms, pastcscpr,
csóprna, cscpráis ì
273
CBeTSTb
&905. csciáisì
&90G. csóicxuü
&907. csóüciscnno+d
&90&. csøssìsaiscxìc+ìnst
&909. cropánuc
&9l 0. cropxuá
&9l l . c�súnyisìü
&9l 2. c�cp»áiscxp
&9l 3. c�ópxusaiscx ì
&9l4. csúicp
&9l 5. cóxiop
&9l G. ccpscsnocisf
&9l 7. cuõupxx
&9l &. cúio
&9l 9. cxsosnóü
&920. cxnxnxa
&92 l . cxosopó�xa
&922. cxonúiscxp
&923. cxoporosópxa
&924. cnásuiscxì+ìnst
&925. cnasxncxuü
&92G. cno»ónuc
&927. cmsìisp+a
&92&. cnumáiscxì
&929. coõáuxa
&930. coõmo�áiscxì
togctlìght,dawn
(hìgh)socìcty(ad¡),
sccular
(ìtìs)charactcrìstìc(oD
B uænc csciáci páno ltgcts
lìghtcarlyìn1unc
tocommunìcatcwìth, csxsáiscxp
(coll)gctìnvolvcd
wìth
combustìon
ìnthchcatofthcmomcnt
shìftcd
to conuol os
tocontrolos
swcatcr
scctor
scrìousncss
Sìbcrìan
sìcvc
through(ad¡)
phìal,bottlc
fryìng-pan
toaccumulatc
tonguc-twìstcr,rapìd
spccch
tobcfamousfor
Slavonìc
buìld,composìtìon,
addìtìon(æìthmctìc)
cpópxusa iscxì
c�cpxá iscxp
nomplcsuicpá
cxsosnóü sóicpdraught,
cxsosnóü nócs�throughtraìn
gplcxnxnox
gplcxosopópox,dìmof
cxosopo�áfryìngpan
cxónuicx, cxonnxiscx ì
gplcxoporosópox, rosopúis
cxoporosópxoü togabblc
cnásmocs, cnásumscx
towashoff cmóæ, cmócms, cmsìsáisì
tobctakcnoff, cnx1scxp
movcoff,havconc' s
pìcturctakcn
smalldog,trìggcr,catch gplcoõáucx
tobobscrvcd,bc
adhcrcdto
&93 l . cosóiosa iscxìc+ìnst toconsult cosóiyæcs, no- p
&932. conpuxacáiscxìc+ìnst toad¡oìn,bcìncontact
wìth
&933. copnxx
&934. cocuuiáisp+a
&935. coisopúisp+a
&93G. couuán-�cmoxpái
274
wccd
tocount
tocrcatc
socìaldcmocrat
gsgcopnxxá
cuuiáisì
isopúisì
&937. couciáisì/p+ac +ìnst
&93&. cnap
&939. cncxynxuux
&940. cnómno
&94l . cnómnsìü
&942. ciapáicmno
&943. ciáx
&944. ciópx( c)nsm
&945. ciúpxa
&94G. ciúxnyisp
&947. cipaiórux
&94&. ciponúno
&949. cycsópnsìü
&950. cyxonýinsìü
&95 l . cýmuü(coll)
&952. cæpiýx
&953. iaõnúuxa
&954. iaxiúuccxuü
&955. iánxossìü
&95G. iápa
&957. iaiápcxuü
&95&. isópuccxu
&959. icncn(o)x
&9G0. iónxom (coll)
&9Gl . icopciúuccxu
&9G2. icpsáisì+a
&9G3. iccnoiá
&9G4. ióxnuxym
&9G5. iurp
&9GG. iomúicnsnsìü
&9G7. iónxo
&9G&. iopi
&9G9. ipamn nún
&970. ipcsóxuiscxì
&97l . ipcyrómnux
&972. ipunápuais
&973. iìuáicnsnsìü
&974. isìxaisì
&975. yõupáiscxì (colI)
&97G. yrosóp
&977. yxasánuc
tocombìnc(sthwìthsth)
fall,slump
spcculatìon
urgcntly,hurrìcdIy
urgcnt
dìlìgcntly,paìnstakìngly
0ock,pack
pìvot,rod
washìng(ofclothcs)
toabatc
stratcgy
raftcr,roo0cam
supcrstìtìous
ground(ad¡)(troops)
rcal,absolutc
frock-coat
door-platc,namcplatc,
plaquc
tactìcal
tank(ad¡)
packagìng
Tatar(ad¡)
crcatìvcly
calf
clcarly,propcrly
thcorctìcally
totormcnt,pullabout
tìghtncss, crampcd
condìtìons
tcchnìcalcollcgc
tìgcr
tìrcsomc
thìnly, dclìcatcly, subtly
cakc
sprìng-board,skì-¡ump
toworry
trìanglc
thìrtccn
thorough
toprod
totìdyup, clcaroff,
mæc os scarcc
agrccmcnt,pcrsuasìon
ìndìcatìon,ìnsuuctìon
yKa38HMe
pastciux, ciúxna, ciuxáisì
cýmaxnpáspathchoncsttmth
g sg cæpiyxá
gpliaõnúucx
iánxossìü nonx tankrcgìmcnt
nomplicnxia, gplicnxi
On iónxom nuucró nc cpónaci
Hcwon` tdoanythìngpropcrly
sc- p
isìuy, isìucìus, ixnyisp
yõpáiscxp
275
xn&AHOKpOBHbi M
&97&. yqanónuc
&979. yppáisp(colI)
&9&0. yxássìsaiscxì
&9& l . yxnónuuso
&9&2. yxóp
&9&3. yxýiais p+a
&9&4. ynóuscxp
&9&5. ynyumáisc�ì
&9&G. ymómìü
&9&7. ymónsmuiscxp
&9&&. ymnoxáis ì+a
&9&9. ynsìnuc
&990. ynópciso
&99 l . ynpásuiscx p(colI)
c+ìnst
&992. ypcry núposanuc
&993. ycáisìü
&994. ycnósuisc� pc+ìnst
o+pr/ìnf
&995. ycnósno
&99G. ycnsìxáis p+a
&997. ycmáipusais ì+a
s +pr
&99&. ycipcmúiscxpna+a
&999. yiómuis p+a
900. yipáuusais ì +a
900l . yxsaiúis p+a
902. gáxcn
9003. gaxiúuccxuü
9004. gópmcp
905. gusúuccxu
900G. gnóüia
9007. gopmuposáis ì+a
90&. xúxuna
909. xuxúxais
90l 0. xnaqnoxpósnsìü
276
rcmoval
torunaway,doabunk
tobcìndìcatcd
cvasìvcly
rcproach
towrap(s. o. )up
tolìcdown,(ponly)calm
down, (ponly)scttlc
toìmprovc
skìlful
todìmìnìsh,dccrcasc
tomultìply
dc¡cctìon,gloom
pcrsìstcncc,obstìnacy
tocopcwìth
rcgulatìon, ad¡ustmcnt
wìthamoustachc,
whìskcrcd
tomæcanarrangcmcnt
(wìths. o. aboutsth/to
dosth)
condìtìonally,
provìsìonally
tohcar
to scc (sthìnsth),
ìntcrprctas
torush,dash,bcfìxcd
on,aspìrcto
toconsolc
tolosc
toscìzc
torch
actual
farmcr
physìcally
0utc
toform
shack,cabìn
togìgglc
cool,calm,composcd
ypcpý, ypcpcms, fpastyppaná,
ypupáis ì
yxasáiscxp
yxýisìsaisì
ynxrycs, ynxxcmscx,ynxryicx,past
yncrc�,yncrnács, yxnápsìsaiscaì
ynýumuisc�p
ymcnsmáiscxì
ymnóxuis p
ynpásmcs, ynpásumscx,
ynpasnxisc� ì
ycnósmcs, ycnósumscx,
ycnósnusa iscx ì
ycnsìmy, ycnsimums,
= ycnsìmaisp
ycmoipóis p
ycipcmmcs, ycipcmúmscx,
ycipcmnxiscx
yicmáis ì
yipáuy, yipáiums, yipáiuis p
yxsauý, yxsáiums,
yxsá isìsais ì
gaxiúuccxoc npusnánuc
dcfactorccognìtìon
xuxúxnyis p
6e3MOnBHO
90l l . xpáõpocis f bravcry
90l 2. xpúnno hoæscly
90l 3. xpúnnsìü hoarsc
90l 4. uapúua tsarìna,cmprcss
90l 5. uaciónsxo (coll) quìtcoftcn
90I G. uaciúuno pæìally
90l 7. ucpss m wom gsgucpsx, nompluópsu, gpl
ucpsóü
90l &. ucpnomópcxuü BlackSca(ad¡)
90l 9. uýpno wondcrfully
9020. uýixuü scnsìtìvc
902 l . manám cabìn(madcofbranchcs) gsg manamá
9022. mamnáncxoc nad¡ champagnc
9023. máxma insìü chcss(ad¡)
9024. mxáguux smallcupboard
9025. mncnnyis p+a tosmack mncna is ì
902G. moccóünsìü hìghway(ad¡)
9027. mcnxa chìnk gplmc:ìox
902&. mui shìcld gsgmuiá
9029. axonómno cconomìcally,thrìftìly
9030. ancpróiuxa powcrcngìnccrìng
903 l . acipáaa stagc
9032. áiuxa cthìcs
9033. xniápnsìü ambcr(ad¡)
9034. xniáps m ambcr gsgæniap»
9035. aa hcll prsgs a)ý
903G. axxópa chord
9037. axiususáuux actì vìzatìon
903&. aniáps m altæ gsganiap»
9039. aniónna antcnna, acrìal
9040. anc::scún orangc
904I . anócion apostlc
9042. apmóücxuü army (ad¡)
9043. accurnosánuc allocatìon accurnosánux na napó�noc
oõpasosánuc fundìngfor
cducatìon
9044. õapán ram(shccp)
9045. õaxn bayan, Russìæaccordìon
904G. õcsrpámoinocis f ìllìtcracy
9047. õóspna abyss, (colI)+ggrcat õós�na acn ahugcnumbcrof
quantìty thìngstodo
904&. õcsaýmnsìü hcartlcss
9049. õcssasóino scl0cssly
9050. õcsmónsno sìlcntly
277
6e3H8KS38HHO
905 l . õcsnaxásanno
9052. õcsomõouno
9053. õcsycnómno
9054. õcnúna pl
9055. õcpóusc� ì
905G. õcccnópno
9057. õcccisìpno
905&. õusnccmón
9059. õnarononýunsiü
90G0. õnarocnosúis p+a
90Gl . õnaxónciso
90G2. ponyciúmsìü
90G3. õnunpáx
90G4. õmpcuxo
90G5. õoráu
90GG. õóppo
90G7. õóüxo
90G&. õomõúis ì+a
90G9. õpacnói
9070. õpoxónuc
907 l . õpón� (õpons)
õponx
9072. õpoc(ó)x
9073. õýpxa
9074. õyxsánsnsìü
9075. õyicpõpóp
907G. õyxránicp ¸buhaltycr]
9077. õæpoxpaiúuccxuü
907&. õæpoxpáiu�
9079. sr n�póisc� ps +a
90&0. sppóõcsru
90& l . scn(ó)u
90&2. scccnúis ì+a
90&3. sccómsìü
90&4. sc�úua
90&5. ssaumossìropnsìü
90&G. sssìcxánuc
90&7. sunorpápnux
90&&. suni
278
wìthìmpunìty
corrcctly,accuratcly
unsucccssfully
whìtcwash
tobcarcful
wìthouttracc
shamclcssly
busìncssman
succcssful
toblcss
blìss
pcmìssìblc
dugout
smalldìsh, sauccr
rìchman
chccrfully,hcætìly
boldly, brìskly
tobomb
bracclct
fcrmcnt
rcscrvatìon,bookìng
armour-platìng
throw,bound
booth
lìtcral
(opcn)sandwìch
bookkccpcr
burcaucratìc
burcaucracy
gpl õcnún
õcpcrýcs, õcpcxcmsc�,
õcpcrýic�, pastõcpcrc�,
õcpcrnács
ucuósnyis õcccnópno tovanìsh
wìthouttracc
õnarocnosm, õnarocnosúms,
õnarocnosnøis ì
gsgõnunpaxá
gsgõorauá
õomõm, õomõúms, pas- p
gplõýpox
tolookclosclyat,pccrat sr n�xýcs, sr n�púmsc�,
sr nøpsìsa isc� ì
topìcccs
crown,wrcath, halo
tochccrup, amusc pas- p
wcìghty
lìttlcthìng,knìck -knack
mutuallyadvantagcous
pcnalty,punìshmcnt
vìncyard
scrcw,propcllcr gsgsuniá
90&9. pomocpóunsìü
9090. suuc-npcsupóni
909l . snóso
9092. snymúicnsno
9093. sos:ìcxáis ì+as +a
9094. soponáp
9095. socpúno
909G. soónmuna
9097. soxáx
909&. sosssìmcnnsìü
9099. son
9l 00. sonuæiuuü
9l 0l . soposcisó
9l02. sopóna
9l 03. sopunúso
9l 04. soccmscói
9l 05. sccoõ+ómnæmuü
9l 0G. synsrápnsìü
9l 07. sxopnóü mad¡
9l0&. ssìõusáis ì+a
9l 09. ssìrpysuis ì+a
9l l 0. ssìpasáisc� 1
9l l l . ssìpaua
9l l 2. ssìpsuráisc�
9l l 3. ssìxupáic::sno
9l l 4. ssìxupáic:ìsnsìü
9l l 5. ssìxupá is ì+a
9l l G. ssìxumáis ì+a
9l l 7. ssìspoposcis p
9l l &. ssìx::ápsìsais ì +a
9 l l 9. ssìnsìpnyis p
9l 20. ssìcóssìsais ì +a
9l 2l . ssìcoxoxáucciscnnsìü
9l 22. ssìxsáisìsais ì+a
9l 23. rcpóücxuü
long-tcrm
vìcc-prcsìdcnt
tothclcft
ìmprcssìvcly
toìnvolvc(s. o. ìnsth)
watcrfall
togcthcr
mìlìtarìsm,mìlìtæìsts
guìdc,lcadcr
clcvatcd, lofty
ox
0agrant, scandalous
stcalìng
crow
grumpìly,qucrulously
cìghthundrcd
comprchcnsìvc,
all-cmbracìng
vulgar
cntrancc(ad¡)
to kockout,dìslodgc
tounload
tostìckout
ìssuc,gìvìngout
tomovcout, goupìn
thcworld
cxpcctantly
waìtìng,cxpcctant
to waìt(for)
tosqucczcout
torccovcr,gctbcttcr
toputout, sctout, (+a
+ìnst)facc,covcr(sth
wìthsth)
tocomctothcsunacc
tothrustout
hìgh-qualìty
to snatch,pullout
hcroìc
rep6MCKMM
coõpáis socpúno tobrìng
togcthcr
soxaxá
sosssìmcnnsìü ciuns clcvatcd
stylc
gsgsoná
sonuæmcc õcsoõpásuc
absolutcdìsgracc
g socsmucói
sxopná� nnáia cntranccfcc
ssìõuis p
ssìrpyxy, ssìrpysums;
ssìrpyxá is ì
ssìpaucs, ssìpacmsc�,
ssìpa isc� p
sst»pais p
ssìxais p
ssispoposcæ, ssìspoposccms,
ssispopásnusais
ssìnoxuis p
ssìnsìpusais
ssìcynyis p
ssìxsaiuis p
279
rnMHMCTbi M
9l 24. r mnucisìü
9l 25. rnoi(ó)x
9l 2G. rnyis ì+a
9l 27. rópnsìü
9l 2&. ronánqcxuü
9l 29. rononcp
9 l 30. rópnsììIìxo
9 I 3 l . ropuúua
9l 32. rposúiscx ì(colI)+ìnf
9l 33. rpoxoiáis ì
9l 34. rpxpá
9l 35. rpxpxa
9l 3G. ryõúic:ìsnsìü
9l 3 7. pósciscnnsìü
9 l 3&. pcxýpuis ì
9l 39. pcisopá (colI)
9l 40. pcxnuc (bookìsh)
9 l4l . poõpopýìuno
9l 42. qoõsìsáiscx ì
9l43. poscpúic¬sno
9l 44. posópuis p+d
9l 45. posópuiscx p+d
9l4G. posópuussìü
9l 4 7. póxpux
9l4&. poxnápuux
9 l49. poxipúna
9l 50. ponccónuc
9 l 5 l . pociosópnsìü
9l 52. póxnyis ì
poxnýis p
9l 53. pomóuxa
9l 54. poxpxa
9l 55. ppoxs f
9l 5G. pyõúna
9l 57. pyrá
9l 5&. pýpxa
9I 59. psìmosóü
9l G0. psìpxssìü
9l Gl . psxsonscxu
280
clay(ad¡)
gulp,mouthful
tobcnd
suìtablc
Dutch
covcrìngofìcc,ìcy
wcathcr
ncck(ofbottlc),small
throat
mustard
tothrcatcn
to thundcr,rumblc
ndgc, bcd(gardcn)
bcd(forplants),
0owcrbcd
dcstructìvc
vìrgìn(ad¡)
tobconduty
rny, rncms, co- p
nu x ucmý nc rópnsìü worthlcss
gplrópnsìmcx
rpoxýcs, rposúmscx, no- p
rpoxouý, rpoxóucìus, sa- p
nomplrpxphì , dplrpx.ám
gplrpxpox
kìds nopl
act,actìon
kìndly, good-naturcdly
tobcobtaìncd poõsìiscx p
conñdcntìally
totrust, (+a+d)cnuust poscpxis p
(sthtos. o. )
totrust(ìn),confìdcìn poscpxiscx
trustìng
showcr(raìn)
spcakcr (at confcrcncc)
doctrìnc
rcport,dìspatch
rclìablc
todìc(ofanìmals)
tobrcathc
namcplatc, smallboard
mìlkmaìd
trcmblìng
cudgcl,club, blockhcad,
ìdìot
arc,curvc
pìpc,ñfc
smokc(ad¡)
fullofholcs
dcvìlìshly
póxnci, pastpox, póxna, no- p
poxný, poxncms, psìmá is ì
gplpomóucx
gplpoxpox
nomplpýru
gplpýµox, (colI) Qýpxu' Not
lìkcly' Noway'
38CeCTb
9lG2. cqunoqýmno unanìmously
9lG3. xánoõnsìü plaìntìvc,complaìnts xánoõnax xnúra complaìnts
(ad¡) book
9lG4. xusýuuü hædy,cndurìng
9lG5. xusscm (coll) alìvc
9lGG. xniuó lìfc,bìography
9lG7. saõopmoiáis p+a tomuttcr saõopmouý, saõopmóucms,
õopmoiáis ì
9lG&. saõpócuis p+a tothrow,cast,abandon, saõpómy, saõpócums,
ncglcct saõpácsìsais ì
9lG9. sascpmáiscx ì tobcñnìshìng,cnd sascpmúiscx p
9l70. sascmá is ì/p +a+d tobcqucath(sthtos . o. )
9l 7 l . saráqouno mystcrìously
9l72. sarnóxnyis p todìcaway, stall pastsarnóx, sarnóxna,
(cngìnc), goto sccd rnóxnyis
9l 73. saronxis ì +a to drìvc ìn saronøæ, sarnáis p
saronxis p+a totìrcout saronxæ
9l 74. sarpóõnsìü bcyondthcgravc sarpóõnsìü mup thcncxtworld
9l 75. saq back, rcæ, rump, prsgna saqý, nomplsaqsì
backsìdc
9l 7G. saqónro longbcforc saqómoqoxonuálongbforcmccnd
9l 77. saqoxnýiscx p tosuffocatc saqsìxáiscx ì
9l 7&. saxurá iscx ì to lìghtup, bclìt saxóuscx p
9l 79. saxmýpuiscx p to scrcw uponc` scycs, xmýpuiscx ì
half -closconc' scycs
9l &0. saunicpccósannsìü ìntcrcstcd(ìn)
s +pr
9 l & l . saxunóis p toboìl saxunúi, xunóis
9l &2. saxnáqxa layìng,bookmæk gplsaxnáqox
9l &3. saxpsìiscx p tobccloscd,closc saxpóæcs, saxpócmscx,
down,covcros saxpsìsá iscx ì
9l &4. samoiáis p+a to wìnd,twìst,tìrcout samáisìsais ì
9l &5. sanoucsáis p to spcndthcnìght sanouýæ, noucsáis
9l &G. saoxcáncxuü transoccanìc
9l &7. sanaciúcs p+ì tostockup(wìth) sanacýcs, sanaccmscx, past
sanáccx, sanacnács, sanacáiscx ì
9l &&. sanopóspuis p+a tosuspcct(s. o. ofsth) sanoqáspusaisì
s +pr
9l &9. sanosqáis pc +ìnst tobclatc(wìth) sanásqsìsais
9l 90. sanpói ban
9l 9I . sanpxráis ì+a tohæcss sanpxus p
9l 92. sanýiaiscx p togctconfuscd sanýisìsaiscx
9l 93. sapócmuü ovcrgrown
9l 94. sacócis p (coll) tosìtdown,lodgcos sacøqy, sacøqcms, past sacón,
sacóna, sacáxusaiscx ì
281
3acnoH.Tb
9l 95. sacnonxis ì+a
9l 9G. saciónuussìü
9l 97. saiaúis p+a
9l 9&. saipypnxis ì+a
9l 99. saixxxa
9200. saynsìõáiscx p
920l . saypxpnsìü
9202. scncnóis ì
9203. xonciaiúposais ì/p
9204. snamcnúiocis f
9205. snoü
920G. spónsìü
9207. spcis ì
920&. úmnopinsìü
9209. upúmux
92l0. úpon
92l l . usõúis p+a
92l 2. usnúmnc
92l 3. uJIcipáuux
92l 4. umcnúnsi pl
92l 5. unópuux
92l G. unocipán(c)u
92l 7. uponúuccxuü
92l &. ucxánHc
92l 9. ucnsìiannsìü
9220. ucicxáis
922 l . ucicpúx
9222. ucióx
9223. ucipcõnónuc
9224. ucipcõnxis ì+a
9225. ucuópnais ì+a
922G. xaõaná
9227. xamópxa (coll)
922&. xanpús
9229. xáiopxnsìü
9230. xayuýx
923 l . xáxiscx ìs +pr
9232. xsópxy
9233. xúna
9234. xui
9235. xnápxa
923G. xnóiuaisìü
282
toconccal,scrccn
shy
toconccal
tomakcdìffìcult,
complìcatc,troublc
dclay, ìnhalatìon
(smokìng)
tostæsmìlìng
ordìnary,mcdìocrc
saiáusais ì, saiaúis qsìxánuc
toholdonc' s brcath
saipypnxìo, saipypnúis p
totum grccn, lookgrccn scncnóci, no- p
toasccrtaìn, ccrtìfy xonciaiúpyæ
cclcbrìty
hotwcathcr
maturc,rìpc
torìpcn,maturc spóæ, spócms, co- p
ìmportcd
ìdyll
ìdoI
tobcatup usoõsu, usoõscìus, usõusáis ì
cxccssìvcly
ìllustratìon
namc-day
ìncrtìa
forcìgncr
ìronìcal
scæch
tcstcd,trìcd
gplumcnún
to0owout,cxpìrc(tìmc) ucióus p
hystcrìa soónnax ucicpúx warhystcrìa
sourcc
cxtcrmìnatìon
tocxtcrmìnatc
tocxhaust
slavcry,scrvìtudc
smallroom
caprìcc
hard-labour(ad¡)
rubbcr
torcpcnt
upwards
pìlc, stack
whalc
layìng
chcckcd
gplxamópox
xáæcs, xácmscx, pac- p
xúna õymár pìlc ofpapcrs
g sgxuiá
xupì:úunax xnápxa brìcklayìng
9237. xmmaiúuccxuü
923&. xmxsa
9239. xmua
9240. xoõsina
924l . xonccuxo
9242. xonóuxo
9243. xonsìõóns f
9244. xonccpsaiópux
9245. xoncópsnsìü
924G. xonippcsomuuonóp
9247. xopmúiscx ì+ìnst
924&. xoponósa
9249. xopóna
9250. xopsìcinsìü
925 l . xocixnóü
9252. xpaixospómcnnsìü
9253. xpámcnsìü
9254. xpusnøiscx ì (coll)
9255. xpúso
925G. xpýxcso
9257. xpýnno
925&. xýppu pl
9259. xyunsc orxynánuc
92G0. xynó nìndccl¸kupc]
92G l . nápuis ìc +ìnst
92G2. nóõcps morf
92G3. ncránsnsìü
92G4. ncpnúx
92G5. nóccnxa (coll)
92GG. nccopýõ
92G7. nusáis ì+a
92G&. numón
92G9. nucá
9270. nuciáis ì (coll)+a
927 l . nugi
9272. mróia
9273. nspúna
9274. næõósnsìü
9275. mcpsóxuü
clìmatìc
cranbcrry,cranbcnìcs
nag (horsc)
marc
lìttlc whccl,cog
lìttlcrìng,rìnglct
cradlc
conscrvatoìrc,musìc
acadcmy
canncdfood(ad¡)
countcr-rcvolutìonæy
nopI
nomplxonccuxu, gpl xonccuxos
nomplxonóuxu, gplxonóucx
(pno-) tobcfcd,cat, xopmmcs, xópmumscx
(pnpo-) (+ìnst) lìvcon
quccn
crown
sclf-ìntcrcstcd,
mcrccnary, sclfìsh
bonc(ad¡), madcofbonc
brìcf,short-tcrm
paìntcd, dycd
tobchavcaffcctcdly
crookcdly,squìnt
lacc
onalargcscalc
curls
bathìng
compartmcnt(traìn)
togctonwìth(s. o. )
swan
lcgal
glacìcr
smallstaìrcasc,short
laddcr
lumbcr¡ack
tolìck
lcmon
fox
tolcafthrough
lìft,clcvator
prìvìlcgc,advantagc
blockofìcc
lovc(ad¡)
bcar` s
xpusnøæcs
alsoxpyxcsá pl
náxy, nápums, no- p
gplncõcpóü
gsgncpnuxá
gplnóccnox
nomplnúcsi
nanórossic nsróisi taxrclìcf
fmcpsóxsø, nmcpsóxsc,
mcpsóxsø ycqra dubìous
bcncfìt
283
Me>
927G. mcx +ìnst(org)
92774 mcpóiuuiscx ì+d
ofpcrson
927&. mcpsnyis ì
9279. mópuis ì+a
92&0. mcpuáis ì
92& I . mcx
92&2. mcxanusúposannsiü
92&3. mcxanúuccxu
92&4. mcmáncxuü
92&5. mcmánciso
92&G. muxpóõ
92&7o munpáns m
92&&. mnnnmánsnsìü
92&9. mnorosnauúicnsno
9290. mónoi
929 l . monsõá
9292. monapxúuccxuü
9293. mononónsnsiü
9294. moiáiscx ì(coll)
9295. moiópnsiü
929G. moiouúxn
9297o momónnnx
929&. myppóu
9299. mysóünsiü
9300. mýcopnsiü
930l . muais ì+a
9302. nasóc
9303. nascmáis ì+a
9304. nasxsáis p+a+d
9305. mxcnóü
930G. naruõáiscx
9307. narpcsáis ì +a
930&. narpxnyis p(coll)
9309. napõásxa
93 l0. nacmnsiü
93 I l . naxássisais ì+a
93 l 2. naxái:nusaiscx 1
93 I 3. naxnon
284
bctwccn
toìmagìnc
tofrcczc
tomcasurc,tryon
(clothìng)
totwìnklc,0ìckcr
fur
mcchanìzcd
mcchanìcally
bourgcoìs,pctty
bourgcoìs, narrow-
mìndcd
pcttybourgcoìsìc,lowcr
mìddlc-class
mìcrobc
almonds, almond-trcc
mìnìmum (ad¡)
mcanìngfully
hammcr
cntrcaty
monarchìc
monopoly (ad¡)
tosway,rushabout
motor, cngìnc (ad¡)
motorcyclc
swìndlcr
wìscman
muscum (ad¡)
rubbìsh(ad¡)
torush,spccdalong
awnìng
tovìsìt
toìmposc(sthons. o. )
mcat(ad¡)
tobcnddown
towarm,hcat
tocomcuncxpcctcdly
addìtìon,supplcmcnt
hìrcd
topunìsh
toaccumulatc
ìnclìnc,lcan
= móxpy
no- p
mcpsny, mcpsncms, past mcps,
mcpsna, sa- p
us- p, no- I npu- p
prsg s mcxý, nomplmcxá
gsgmunpanx
nog pl
g sg myppcuá
nascciúis p
nasxxý, nasxxcms,
nasxssisais
narnýiscx p
narpóis
gplnapõásox
naxasáis p
naxonúiscx p
93 l4. nanáxusa is ì+a
93 l 5. namcxnýis pna +a
93 l G. nanopóõuc +g
93 l 7. nanónnuiscx p+ìnst
93 l &. napaciánuc
93 l 9. naccnxis ì+a
9320. nacnópciscnnsiü
932l . nacoscóm (colI)
9322. naciá snux
9323. naisopúis p(coll)+g
9324. naionxnýiscx pna +a
9325. naxánsciso
932G. naxsý
9327. ncõocxnón
932&. ncsmcmáicnsciso
s +a
9329. ncsosmóxnocis f
9330. nayráp
933 l . ncsónsnsìü
9332. ncpocióünsiü
9333. nóxcnu (oldword)
9334. ncsaxónno
9335. ncsaopóssiü
933G. nóxoro +ìnf
9337. ncnóno
933&. nci:osiopúmsiü
9339. nci:ociuxúmsìü
9340. ncnpássìü
934l . nci:pussiunsiü
9342. nci:puxocnosónnsiü
9343. ncnpoxopúmsìü
9344. nccpasnónno
9345. ncicpncnússiü
934G. ncypáuno
9347. ncymócinsiü
934&. ncgicnposóp
9349. nóxoix
9350. nuuióxcciso
935 l . nosusná
9352. nóxux
toad¡ust,putìnordcr
to alludcto
lìkc,rcscmblìng
tofìll(wìth)
growth,ìncrcasc
topopulatc
ìnhcrìtcd
forgood,forcvcr
mcntor,tutor
togctupto,do(sthbad)
torunìnto,comcup
agaìnst
ìmpudcncc
whìlcawakc,forrcal
horìzon
non-ìntcrfcrcncc(ìn)
ìmpossìbìlìty
atrandom
ìnvoluntary
unworthy
than
ìllcgally
unhcalthy
thcrcìs no-onc
absurdly, ìt' sabsurd
unìquc, cxccptìonal
ìncomprchcnsìblc
wrong
unaccustomcd,unusual
untouchablc,ìnvìolablc
ìmpassablc, (colI)uttcr
ìncomparably
ìmpatìcnt
unsucccssfully
ìnapproprìatc,mìsplaccd
oìlpìpclìnc
unwìllìngly,
unìntcntìonally
noncntìty
novclty,ncwncss
smallknìfc,pcnknìfc
nanápuis p
namcxáis ì
naccnxìo, naccn úis p
= nasccrpá
con naxsý daydrcam
HO>MK
Hóxoro cnpocúis Thcrc' sno-onc
to ask, Eü nc c xcm urpáis
Shchasno-onctoplaywìth
shortformsncnpás m,ncnpasá f,
ncnpássipl
285
HO>HM4bl
9353. nóxnuusi pl
9354. nop á
9355. nócux
935G. nounór
9357. nóma
935&. oõsoqis ì+a
9359. oõuiáicns m
93G0. oõncruáis ì+a
93Gl . oõnósnsìü (coll)
93G2. oõmcnxiscø p+ìnst
93G3. oõnaxáis ì+a
93G4. oõnapýxcnuc
93G5. oõocnosánuc
93GG. oõocnosáis p+a
93G7. oõocipxis ì+a
93G&. óõpasnsìü
93G9. oõpýmusaiscx p
9370. oõýis p+a
937 l . oõxoµúicnsnsìü
9372. oõmcussócinsìü
9373. óõmnna
¸cìthcrstrcss]
9374. oõscxiúsnocis f
9375. oõsìsáicns m
937G. óõsìcx
9377. osáuuø
937&. oroncnnsìü
9379. oropuónuc
93&0. oropunis p+a
286
scìssors gplnóxnuu
bunow nomplnópsì , gplnop, dplnópav
smallnosc, toc (ofshoc),
spout
spcndìngthcnìght,
nìght' slodgìng
burdcn
totakcround, (+ìnst)
surround(wìth)
ìnhabìtant
tolìghtcn, sìmplìfy,
makccasìcr
shabby,scruffy,mangy
tocxchangc
tobarc,cxposc
rcvcalìng, dìscovcry
basìs,grounds,
¡ustìfìcatìon
tosubstantìatc,¡ustìfy
toìntcnsìfy,worscn,
aggravatc
graphìc,cvocatìvc,
fìguratìvc
oõsoxý, oõsópums, oõscc1ú p
oõncruúis p
oõmcnxcmcx, oõmónusaiscx ì,
oõmcnxiscx ssrnxpamuto
cxchangcglanccs
oõnaxúis p
oõocnyæ, oõocnycms,
oõocnóssìsais ì
oõocipxæ, oõocipúis p
to cavc ìn, collapsc, (na oõpýmuiscx p
+a)fallupon,attack
(s. o. orsth)
toputshocsons. o. , oõýæ, oõýcms, oõysáis
provìdcwìthshocs
courtcous,
wcll-manncrcd
wcll-known,gcncrally
known
communìty
ob¡cctìvìty
man-ìn-thc-strcct,
phìlìstìnc
(ofñcìal) scarch
ovatìon
barc,cxposcd
dìsucss
to dìstrcss, dìsappoìnt
xpccisxncxax oõmnna (hìst)
pcasantcommunc
oropuáis 1
93& l . opcprnsais ì+a
93&2. opúnnapuaisìü
93&3. opunóunsìü
93&4. osupáiscx ì
93&5. osnúiscx p(colI)
93&G. osnóõncnnsìü
nepe6p8Cb1 B&Tb
tostraìghtcn(clothìng), opcpnyis p
(coll)calltoordcr,
tcll s. o. tobquìct
clcvcnth
ìndìvìdual,sìnglc,
solìtary
to lookround
togctangry
cmbìttcrcd
opunóunuü óõpas xúsnu
solìtarylìfcstylc
93&7. osnaxomnónuc c +ìnst famìlìarìzatìon,gcttìng
toknow
93&&. oxasánuc
93&9. oxxynúposais ì/p +a
9390. óncpnsìü
939l . onospánuc
9392. onpoxúpsìsais ì +a
9393. opucniúposaiscx ì/p
9394. ocsópomuiscx p
o +pr
9395. ocscmáiscx ì
939G. ocnaìuónuc
9397. ocnosáicnsnsìü
939&. oiõusáiscx ìoi +g
9399. oisopáuusaiscx ì
oi +g
9400. oionnónuc
940l . oincuá ia is p+a
9402. oinpásxa
9403. oipóuscx p oi +g
9404. oipyõuis p+a
9405. oiciasánuc
940G. oicipanúis p+a
9407. oxnaxpáis ì+a
940&. náxocis f
9409. nánsuux
94l 0. napmúasìü
94l l . ncpcõpácsìsais ì+a
rcndcrìng
tooccupy
opcra(ad¡), opcratìc
latcncss
tokockovcr,ovcrtum
toñndonc` sway, (na
+a)borìcntatcd
towards
tocnquìrcabout
oxasánuc nómomu assìstìng
oxxynúpyæ
onpoxúnyis p
opucniúpyæcs
ocsópommcs, ocsópomumscx,
ocscpomnxiscx ì
tobcìllumìnatcd,lìghtup ocsciúiscx p
cquìppìng,cquìpmcnt
wcll-foundcd, solìd;
thorough
tobrcakawayfrom,
rcpulsc,bcatoff,
suay
totumawayfrom
hcatìng
toprìnt(ofD
scndìngoff, dìspatch
torcnouncc(sth)
tochopoff
lag,laggìngbchìnd
topushasìdc,rcmovc
tocool
dìrtytrìck,ñlth
smallñngcr
mangy, shabby,nasty
tothrowovcr
ncuáiais/oincuáisìsais ì
oipcxýcs, oipcucìììscx, oipcxýicx,
pastoipcxcx,oipcxnács,
oipcxáiscx ì
oipyõm, oipýõums,
oipyõáis ì
oicipanxis ì
ox:ìapúis p
ncpcõpócuis p
287
neperHSTb
94l 2. ncpcrnáis p+a
94l 3. ncpc�suráis ì +a
94l4. ncpc�ónais p+a
94l 5. ncpcpónsìsa is ì+a
94l G. ncpó�nux
94l 7. ncpcós�
94l &. ncpcurpáis p+a
94l 9. ncpcnusáisc� ì
9420. ncpcnóm
942 l . ncpcnóc
9422. ncpcnócnsìü
9423. ncpcnucáis p+a
9424. ncpcnpása
9425. ncpcccmisc� p
942G. ncpcciasnøis ì +a
9427. ncpóis ì(coll)
942&. ncpcxsáisìsais ì+a
9429. nóp(c)u
9430. ncpcóna
943 l . nucáicnscxuü
9432. nnásnsìü
9433. nnanomópnsìü
9434. nnáuymuü
9435. nncmcnnóü
943G. nnois f
9437. nnøcxa
943&. noõnúsociu
9439. noõópnux +g
940. noõyx�ónuc
944l . nosá�xa (coll)
9442. nosósxa
9443. norná�uis p+a
288
tooutdìstancc,outstrìp,
drìvc(sthswh),dìstìl
toshìft
torcmakc, altcr
torcmakc,altcr
apron,pìnaforc
crossìng,rcmoval
(changcofrcsìdcncc)
toplayagaìn, ovcract
to0ow (swh),
ovcr0ow, (ìonly)
glìstcn,play(of
colours), modulatc
brcak,fracturc, tumìng-
poìnt
transfcr,cæryìngovcr,
hyphcnatìon
portablc,mctaphorìcal
torcwrìtc, copyout
crossìng,crossìng-placc
ford
tomovc,mìgratc
toshìft, rcarrangc
toshovc,bargc,push
toìntcrccpt
pcppcr
pcrson
wrìtcr' s, lìtcrary
smooth,0owìng
planncd, systcmatìc
tcarful
trìbal, thoroughbrcd
0csh
dancc
ncarby,hcrcabouts
champìon, kccn
supportcr(of)
motìvc,stìmulus
habìt,(habìtual)
bchavìour
cart,carrìagc
tostrokc, ìron
ncpcronæ, ncpcrónums,
ncpcronøis ì
ncpc�súnyis p
ncpc�ónsìsais ì
ncpcpónais p
ncpcúrpsìsais
ncpcnúisc� p
ncpcnumý, ncpcnúmcms,
ncpcnúcsìsais ì
ncpcccnøisc�
ncpcciasnøæ, ncpcciásuis p
npy' npcms, pastncp, ncpna
ncpcxsaiúis p
oõó� na �óc�is ncpcón dìnncr
fortcn
gplnnøcox
gplnosápox
gplnosósox
nor náxy, nor ná�ums,
rnápuis ì
9445. nopõpócuis p+a
944G. nopsúnyis p+a
9447. nónssosanuc +ìnst
9448. nopáiscx p+d
9449. nopxuráis ì+a
9450. nonauány (colI)
945 l . nopnóxuc/nopnóxsc
9452. nopoxónnux
9453. nopc¡musais ì+a
9454. nop+cmnsiü
9455. noxcsáis p+a
945G. noxóus p+a
9457. nosnasáis ì+a
945&. nosópno
9459. noxpsisáiscx ì+ìnst
94G0. nonocáisrü
94G l . nonsixáis ì
94G2. nománxusais ì(colI)
94G3. nomcciúiscx p
94G4. nomómuuuü ad¡
94G5. nomóci
94GG. nonúsuis p+a
94G7. nooõcmáis p+a+d
94G8. nononnónuc
94G9. nonýiuux
9470. nóposny
947l . nopóxnuü (colI)
9472. nopyráiscx p
9473. nocncsásipa
gìvìng,scrvc(tcnnìs)
tothrow,toss(up),¡olt,
add
tomovc
usc(ofsth)
toyìcld,gìvcway(to)
to sctñrcto
atfìrst
foot(ofmountaìnctc. ),
pcdcstal
wìndow-sìll
tocavcsdrop(ons. o. ),
(pnopcpma is)
ovcrhcar
lìftìng(ad¡)
tochcw
tobumup
togcttoknow,cxprìcncc
dìsgraccfully,shamcfully
tocovcros(wìth),
bccovcrcd(by)
strìpcd
toblazc
tokccpquìct
togoìn,ñtìn, ìnstallos
lædowncr' s
platform,rostrum,
scaffold
tolowcr,rcducc
topromìsc(sthtos. o)
rcplcnìshmcnt,
rcìnforccmcnt(s)
fcllow-travcllcr
cqually
cmpty
nocne3aTpa
nopáua iónnusa fuclsupply,
nopáua nómomu assìstancc
nopõpómy, nopõpócum s,
nopõpácsisa is
nopsuráis
noppámcx, noppámscx,
noppácicx, noqapúmcx,
nopapúiccs,noqapýicx,fpast
nopanács, nopasáiscx ì
nopxóus p
nopscmnsiü xpan cranc,
nop+cmnsiü moci drawbrìdgc
noxyu, noxycms, xcsáis ì
noxrý, noxxcms, noxrýi, past
noxcr, noxrná, xcus ì
nosnaæ, nosnacms, nosnáis p
noxpsiiscx p
nomcmýcs, nomcciúm scx,
nomcmáiscx ì
fnomómuusx,nnomómuusc
nonúxy, nonúsums, nonuxáis
oõcmáis ì
toswcar, (c +ìnst)(colI) pyráiscx ì
havcarowwìth
thcdayaftcrtomorrow
289
n6CTHbi M
9474. nócinsiü
9475. nociýxusais ì
947G. noiómciso
9477. noipcõnxis ì+a
947&. noucnosáiscx p
9479. npcõsisáis ì
94&0. npcsocxopúis ì+a
94& l . npcsocxópno
94&2. npcpnucánuc
94&3. npcpnpunumáicm m
94&4. npcoõnapáis ì
94&5. npcciýnnsiü
94&G. npusóinussiü
94&7. npúropopnsiü
94&&. npupsúnyiscx px +d
94&9. npupópxusa is ì+a
9490. npucmnax fad¡
949 l . npúsnannsiü
9492. npumcuáicmno
9493. npumupónuc
9494. npunáp(o)x
9495. npunácsi mpl
949G. npunopnumáiscx 1
9497. npunomunáis ì+a
949&. npucsáusais ì+a
9499. npucocpunúiscx p
x +d
9500. npucxráis ìs +pr +d
950l . npoõón
9502. npoõúis p+a
9503. nposoxáiop
290
lcntcn,mcatlcss, wìthout
mcatormìlk, (coll)
lcæ(ofmcat), (coll)
gloomy,glum, (coll)
sanctìmonìous
toknock,tap,pattcr
postcrìty,dcsccndants
toconsumc
tokìsscachothcr
tob (swh)
tosurpass, cxccl
splcndìdly
ordcr,ìnstructìon
cntrcprcncur,
busìncssman
toprcdomìnatc
crìmìnal (ad¡)
affablc,frìcndly
suburban
tocomc ncæ, movcup
toholdback,chcck
waìtìng-room
acknowlcdgcd,
rccognìzcd
(ìtìs)notcworthy
rcconcìlìatìon
fìt,attack
storcs, supplìcs,
provìsìons
toraìscosslìghtÌ y
torcmcmbcr, rccall
toapproprìatc, (+a +d)
confcr(sthons. o. )
to¡oìn(agroup)
to swcaranoath(ofsth
tos. o. )
blank,gap
topìcrcc
agcntprovocatcur,
provokcr
noipcõnxæ, noipcõúis ì
noucnýcmcx, ucnosáiscx ì
npcõsisáis y snáciu tobcìn
powcr
npcsocxoxý, npcsocxópum s,
npcssoüiú p
npupsurá iscx ì
npupcpxáis p
npunápox rncsa ñtofangcr
gplnpunácos
npunopnxiscx p
npunómnuis p
npucsóuis p
npucxrnýis p, npucxráis s
sópnociu to swcaranoathof
loyalty
npoõón s snánuxx gapìnonc' s
knowlcdgc
npoõsæ, npoõscms, npoõusáis ì
p83B8Ab1 B8TenbHbi M
9504. nporpcmóis p to thundcr,rcsound nporpcmm, nporpcmúm s,
rpcmóis ì
9505. nporynxiscx p totæcawalk
950G. npopsúnyiscx p toadvancc
9507. npopcmoncipúposais todcmonstratc, show
p +a
nporynøtocs, nporýnusaiscx ì
npopsuráiscx ì
npopcmoncipúpyæ,
950&. npocsxáis ì todrìvcthrough/past
pcmoncipúposais ì
npoóxais p
9509. npossáis p+a+ìnst tonìcknamc(s. o. sth) npososý, npososcms, fpast
npossaná, npossìsáis
nponcióis p 95 l0. nponciáis ì to0ythrough/past
95 l l . npómax mìss,blundcr
95 l 2. npomcxýiounsìü
95 l 3. nponsúicmno
95 l4. nponaranpúposais
ì+a
95 l 5. nponopuuonánsnsìü
95 l G. npocmáipusais ì+a
95 l 7. npocnáis p
95 l &. npociupáiscx ì
95 l 9. npociópno
9520. npociypúiscx p
952l . npoiusonociasnxis
ì+a +d
9522. npoiupáis ì+a
9523. npoixnýiscx p
9524. npoxsóci (colI)
9525. npoxoxpónuc
952G. npousciáis ì
9527. npoxcnónuc
952&. npýiux
9529. nycxáiscx ì s +a
9530. nucná
953 l . nmcnó
ìntcrmcdìatc
pìcrcìngly, strìdcntly
topropagandìzc,promotc nponaranpúpyæ
proportìonal
tolookthrough
toovcrslccp
tocxtcnd,strctch
(ìtìs)spacìous
tocatchacold
npocmoipóis p
npocnm, npocnúm s, fpast
npocnaá, npocsìnáis
npocicpóiscx p
npociyxýcs, npociý pum scx,
npociýxusaiscø or
npociyxá iscx ì
toconuast(sthwìthsth), npoiusonociasnxto,
sctsthagaìnststh npoiusonociásuis p
torub, rubthrough npoicpóis p
tostrctchout, cxtcnd
scoundrcl
passìng,passagc
to0ourìsh
clarìfìcatìon,clcarìng
up, clcæpcrìod
(wcathcr)
twìg,swìtch, smallrod
npo1xnýcs, npoixncmsc»,
npoixrusaiscx ì
no p
tostart,cmbark (on sth) nyciúiscx p
bcc nomplnucnsì
mìllct
gplnsønox 9532. nsxnxa (colI)
9533. nxiá
9534. pasõcxáiscx p
bìngc,boozc-up
hccl
to scattcr,takcarun-up
nomplnøisì, gplnøi, dplnøiám
pasõcrýcs, pasõcxúm scx,
9535. passópsìsaicnsnsìü rcconnaìssancc(ad¡),
ìntcllìgcncc(ad¡)
pasõcrýicx, pasõcráiscx ì
passópsìsa icnsnax cnýxõa
ìntcllìgcnccscrvìcc
291
p83BeCMTb
953G. passócuis p+a
9537. pasppóõncnnsiü
953&. pasnusáiscx ì
9539. pasnuuáiscx ì+ìnst
9540. pasmcmáiscx ì
954l . pasmcmónuc
9542. pasnopópnsiü
9543. pasornáis p+a
9544. pasopúis p+a
9545. pasouapósannsiü
954G. paspaciáiscx ì
9547. passirpsisaiscx ì
954&. pacúsm
9549. pacxycúis p+a
9550. pacnopxpniscx p
955 l . pacciunáiscx ì
9552. paccipóüciso
9553. paccsinais p+a
9554. paciúicmnocis f
9555. pacuscciú p
955G. pcanuciúuccxuü
9557. pcõxuuü
955&. pcsnússiü
9559. pcmócJcnnux
95G0. pcmció
95G l . poróxa
95G2. pox( ó)x
95G3. pománc
95G4. psinounsiü
292
tohangup(anumbcr
ofthìngs), wcìghout
shattcrcd, splìntcrcd,
dìsunìtcd
tospìll,ovcr0ow
todìffcr
to takc onc' splacc, bc
accommodatcd
placìng, allocatìon,
accommodatìon
hctcrogcncous
todìspcrsc
toruìn
dìsappìntcd,dìsìllusìoncd
tosprcad,cxpand
toromp, warmup,
gctìntoonc' s strìdc,
(stormctc. )brcak,ragc
racìsm
passómy, passócum s,
passóiIiusais ì, passócuis
õcnsc tohangoutthcwashìng
pasnúiscx p
pasmcciúiscx p
pasrom, pasrónum s, fpast
pasornaná, pasronxis ì
pasopxis ì
paspaciúcs p
passirpá iscx p
tobìtcthrough; (ponly) pacxymý, pacxýcums,
(coll)sussout, gctto
thchcanofsth
to gìvcordcrs, (+ìnst)
dcalwìth,mæagc
tosprcadout
dìsordcr
tospìll,scattcr
vcgc
I
atìon
toblossom,bloom
rcalìstìc
chìld' s, chìldìsh
¡calous
craftsman,hack
sìcvc
mattìng
smallhom, hom
(ìnstrumcnt)
romancc(song)
markct(ad¡)
pacxýcsisa is ì
pacnop xxýcs, pacn op xpúmscx,
pacnopxxá iscx
pasocináiscx p
paccsii:m, paccsii:ncms,
paccsináis ì
pacusciý, pacuscicms, past
pacuscn, pacuscná, pacusciáis ì
nomplpcmcia, Hypccá s pcmcfc'
lncrcdìblc'
psinounax axonómuxa markct
cconomy
95G5. cami
95GG. camoxpúiuxa
95G7. camocosnánuc
95G&. cõcpóus p+a
95G9. csócuis p+a
9570. cropáis ì
957l . ccncáuux
9572 ccnixõpscxuü
9573. ccpsús
9574. ccpúünsiü
9575. cupónuc
957G. cunxx
9577. cxanúcisiü
957&. cxanpásnsiü
9579. cxopõs f
95&0. cxocúis p
95& l . cxpómno
95&2. cxpómnocis f
95&3. cnais ì +a
95&4. cnosuó (coll)
95&5. cnyrá m
95&G. cmciIiúis ì+a
95&7. cmcm(ó)x
95&&. cmýino
95&9. cmsisáis ì+a
9590. cnapxpúis p+a
959 l . cnucxopúicnsno
9592. cnucxopúicmnsiü
9593. cnocúis ì+a
9594. cnøiscx p
salutc,ñrcworkdìsplay
(ìnhonourofs. o.
orsth)
sclf -crìtìcìsm
sclf -awarcncss
tosavc,protcct
tolowcr,lctdæglc,
(ponly)(colI)wcìgh
tobum,bumout
scnsatìon
Scptcmbcr(ad¡)
scrvìcc,sct(ofdìshcs)
scrìal
sìttìng, (prcfcrably
cupónsc) scat
bruìsc
rocky
scandalous,(colI)
quarrclsomc,rowdy
grìcf
(+a)tomow,twìst,
(rnasámu) squìnt
modcstly
modcsty
toscnd
word,aptrcmark,
wìttìcìsm
scrvant
tomakc(s. o. )laugh,
amusc
CHjTbC.
cõcpcrý, cõcpcxms, cõcpcrýi,
pastcõcpcr, cõcpcr ná,
cõcpcráis ì
csóiIiy, csócum s, csómusa is ì
cropóis p
ccpúünoc npoussópciso mass
productìon
gsgcunxxá
gplcxopõóü
m m o, m :iciiIs, no p
pnx xpácnoro cnosuá forcffcct
nomplc¡ru
chucklc cmcmxú ¡ccrs,¡okcs
vagucly,dìmly
towashoff cmsiis p
tocquìp cnapxxý, cnap»úm s, cnapxxáis ì
condcsccndìngly,
lcnìcntly,ìndulgcntly
condcsccndìng,lcnìcnt,
ìndulgcnt
totakcdown, carry cnom ý, cnócum s, cncciú p
away, dcmolìsh
tocomcoff, actìna cnumýcs, cnúmcmscx, past
ñlm,bcphotographcd cnxncx, cnx::ács, cnumáiscx ì
293
COBepweHCTBOB8TbC�
9595. coscpmóncisosaiscx
ìs +pr
959G. copcpxáicmnsìü
9597. comáiux
9598. conúpno
9599. coopypúis p+a
9G00. cooióucciscnnux
9G0l . conociásuis p+a
9G02. conýicisosais ì+d
9G03. copóxa
9G04. cocópcxuü
9G05. cocnáiscx pna +a
9G0G. cocpcpoióucnno
9G07. cociasnónuc
9G08. cocýnsxa
9G09. cnómxa
9Gl 0. cnpsìrnyis pc +g
9Gl l . cpósais p+a
9Gl 2. ciaxánuux
9Gl 3. ciáuxa
9Gl4. cicxo:umux
9Gl 5. cicnnóü
9Gl G. cióüxo
9Gl 7. cipáncisosais
9Gl &. cipcnxóssìü
9Gl 9. cipýxxa
9G20. cipyúiscx
9G2l . cisìuxa
9G22. cýpopoxno
9G23. cýxa
9G24. cyxnó
9G25. cýmpaunsìü
9G2G. cyxáps m
9G27. cìoxói
9G2&. iaünúx
294
toìmprovcos, ìmprovc coscpmóncisyæcs, y- p
onc' s knowlcdgc(oD
rìchìncontcnt,profound,
ìntcrcstìng
toysoldìcr
solìdly, substantìally,
wcìghtìly
tobuìld,construct
compamot
tocomparc
to accompany
magpìc
ncìghbour' s
torcfcrto,quotc,plcad
(gìvcasancxcusc)
ìntcntly,wìth
conccntratìon
formatìon,mæìng,
compìlìng
ìcìclc
hastc
to¡umpoff
tocutdown,cutoff,
shuts. o. up
smallglass
stnkc (=saõaciósxa)
glazìcr
wall(ad¡)
stcadfastly
towandcr,travcl
shootìng(ad¡) , rì0c,
ìnfantry (ad¡)
shavìng,shavìngs
tosucam
skìrmìsh,squabblc
convulsìvcly,fcvcrìshly
bìtch
cloth
gloomy,drcaç
pìccc ofdrìcdbrcad,
rusk
sub¡cct,plot
hìdìng-placc
coopyxý, coopy púm s,
conociásm, conociásum s,
conociasnxis ì
conýicisyìo
com mcs, com ncmscx,
ccsìná iscx ì
cocias:ìónuc cJosapx
compìlatìonofadìctìonary
gplcocý:ìcx
crpsiruaais ì
cpóxy, cpóxcìus, cpcsáis 1
gplciáucx
cipáncisyìo
cipcnxóssiü iup rì0c rangc
nomplcýxna, gplcýxon
g sgcyxapx
gS g iaünuxá
9G29. ianxúci
9G30. icppuiopuánsnsrü
9G3 l . iccnúiscx
9G32. iciyruxa
9G33. iúiyn
9G34. TH<
9G35. ióxaps m
9G3G. ionxóssrü
9G37. iopxccisosá is ì
9G3&. ipósso
9G39. ipuýmg
9G40. ipóra icnsnsrü
9G4l . ipæx
9G42. iyróü
9G43. iypúsm
9G44. iýp( 0 )x
9G45. isrcxucnóinuü
9G4G. imocis f
9G47. ysócucisrü
9G4&. ysúpciscx pc +ìnst
9G49. ypocióuis p
9G50. yxnonøiscx oi +g
9G5 l . yxopcnúiscx p
9G52. yxpcnúiscx p
9G53. ynyuruáis ì+a
9G54. ynuscpcánsnsrü
9G55. ynumáiscx ì
9G5G. ynomunáis ì+aor
o +pr
9G57. ynomuná iscx ì
tanksoldìcr,mcmbcrof
tankcrcw
tcnìtorìal
tocrowd,¡ostlc
auntìc,(old)lady
tìtlc
typhus
tumcr,lathcopcrator
clcvcr,scnsìblc,clcæ,
comprchcnsìblc;
(cnosáps)cxplæatoç
ynOMMH8TbCJ
gpliciymcx
nompl(formal)ióxapu, nompl
(colI)ioxapø
(nap +ìnst)touìumph iopxccisýìo
(ovcr), (+a)cclcbratc
sobcrly
trìumph
touchìng,affcctìng
stunt,trìck,rusc
tìght
tourìsm,hìkìng
Turk
thousand-ycar(ad¡)
burdcn
wcìghty
toscccachothcr
(+a +g) toawards. o.
sth,(+a+ìnst)favour
s. o. wìth sth
toavoìd,cvadc(sth)
totæcroot
tobccomc suongcr,
bccomcñxcd,
consolìdatconc' s
posìtìon
toìmprovc
unìvcrsal,vcrsatìlc,
multì-purposc
tocalmdown
tomcntìon
tobmcntìoncd
gpliýpox
ysúxycs, ysúpum scx;
súpciscx ì
ypociáusais ì
yxnonxìocs, yxnonúiscx p;
yxnonxiscx oi oisóia to
dodgcaqucstìon,avoìd
answcrìng
yxopcnxiscx ì
yxpcnmcs, yxpcnúmscx,
yxpcnmiscx ì
ynýumuis p
ynuscpcánsnsrü marasún
dcpartmcntstorc
ynxiscx p
ynomxnýis p
ynomxnýiscx p
295
ynopHAO�eHMe
9G5&. ynopxpoucnuc puttìngìnordcr,
rcgulatìon
9G59. ynpása (colI)control,mcansof
control,(hìst)
managcmcnt,
admìnìsuatìon,¡ustìcc
9GG0. ynpomcnnsrü sìmplìñcd, ovcr-sìmplìñcd
9GGl . ynpxmciso obstìnacy
9GG2. ycáxusa iscx ì totæcascat, scttlcdown ycóciscx p
9GG3. ycóxis p+a+ìnst tostrcw,dot,lìttcr(sm ycóæ, ycócms, ycóusais
wìthsth)
9GG4. ycipanónuc rcmoval,clìmìnatìon
9GG5. yiscpxpáiscx ì tobccomccstablìshcd yiscppúiscx p
9GGG. yicmónuc comfon,solacc
9GG7. yiær ìron(forìronìng) g sgyiærá
9GG&. yxá ñsh-soup
9GG9. gunáa ñnal(sport), fìnalc
9G70. gúnum fìnìsh
9G7 l . gúncxuü Fìnnìsh
9G72. gopmáuux stagcofdcvclopmcnt,
formatìon
9G73. xúnsrü puny,dccrcpìt
9G74. xupýpr surgcon
9G75. xpuciuánciso Cmstìanìty
9G7G. xponuxa chronìclc,ncwsìtcms,
ncwsrccl
9G77. uapánais ì+a toscratch uapánnyis p
9G78. ucnccooõpásnsrü cxpcdìcnt
9G79. ucncycipcmncnnsrü puqoscful
9G&0. uusunusósannsrü cìvìlìzcd
9G8 l . usrrán gypsy nomplusrránc, gplusrrán
9G&2. uóm ocis f ¡aw
9G&3. ucpcposánuc altcmatìon
9G&4. ucisipccia fourhundrcd g ucisipcxcói
9G&5. uómcxuü Czcch(ad¡)
9G&G. uncixa clcanìng, purgc gpluúciox
(polìtìcal)
9G&7. uuiáicnscxuü rcadcr' s
9G&&. uuxáis ì tosncczc unxnýis p
9G&9. upcsmópno cxccssìvcly
9G90. m aiáiscx ì tosway,wobblc, (coll)
loafabout
9G9 l . m áixuü unstcady
9G92. m áxma isì pl chcss gplmáxma i
9G93. msóünsrü scwìng
296
6pMTB8
9G94. mcscnsnýisc� p to stìr mcscmisc� ì
9G95. mcnyxá skìn,pccl, husk
9G9G. mcpmássiü rough(tothctouch)
9G97. múpuisc� ì tosprcad,cxpæd
9G98. múmxa (pìnc/fìr)conc,bump, gplmúmcx
(colI)bìgnoìsc,VlP
9G99. mnxisc� ì (colI) toloafabout mnømcs
970. mnópa spur
970l . miaõ-xsapiúpa hcadquartcrs
9702.
F *
galc (ad¡) miopmosou
9703. �ó�pocis f gcncrosìty
9704. �cnxais ì (+a) to0ìck, (+ìnst)clìck, �cnxnyis p
snap
9705. �cn(ó)x puppy nompl�cnxú, gplmcnxós
ornomplmcnxia, gpl mcnøi
970G. ancxipónuxa clcctronìcs
9707. aggóxinsiü strìkìng,doncforcffcct
9708. �únnuua frìcdcggs
¸ycc-ccsh-ncc-tsa]
9709. xpmapxa faìr, tradcfaìr g plxpmapox
97 l 0. asuanóc( c)u aìrcraftcarrìcr
97 l l . asionómnsiü autonomous
97l 2. asápi cxcìtcmcnt,fcrvour
97l 3 . ásõyxa alphabct
97l 4. axýna shark
97 l 5. anxoróm m alcohol
97 l G. apónpa lcasc
97l 7. õáõonxa buttcr0y gpl õáõoncx
97l 8. õaráx luggagc gsgõaraxá
97l 9. õax cìstcm,tank
9720. õapaxnó (coll) oldclothcs, ¡umblc,¡unk
972l . õ�úicnsnsiü vìgìlant
9722. õc�pó hìp,thìgh nomplõc�pa, gpl õc�cp
9723. õcs�óücisosais ì todonothìng, standìdlc õcs�óücisyæ
9724. õcsoisóiciscnnsiü ìrrcsponsìblc
9725. õcspónoino uncomplaìnìngly,
wìthoutamurmur
972G. õccnónnsiü carcfrcc,unconccmcd
9727. õcciomóssiü stupìd, ìncohcrcnt,
muddlcd
9728. õuni bandagc g sgõuniá
9729. õnoxá 0ca nomplõnóxu, gplõnox, dpl
õnoxám
9730. õoniáisc� ì(colI) todanglc,hangabout
973 l . õpúisa razor
297
6jMHbi M
9732. õýünsiü
9733. õsi:is f
9734. õænncións m
9735. spsixáis ì+a
973G. scnuuássiü
9737. sóxa
9738. ssnoc
9739. súnxa
9740. snccnuua
974l . snxino
9742. soppysúis p+a
wìld,unruly
trucstory,fact
bullctìn,ballot-papcr,
mcdìcalccrtìfìcatc
tobrcathcìn
ma¡cstìc
landmark, stakc,markcr
paymcnt, fcc,
subscrìptìon
fork, (two-pìn)plug
gallows
dìstìnctly,clcarly,
audìbly
tohoìst,crcct
9743. sospcpxáiscx p oi +g toabstaìn(from)
9744. sonxis ì+ìnst
97 45. soopymcsnónuc
974G. soóuuìo
9747. sópox
9748. socx
9749. siopráiscx ìs +a
9750. ssipyuxa
975 l . ssiciyn
9752. ssmxa
9753. sxnsiü
9754. porosopcnnocis f
9755. rnuis ì
975G. rnýcnsiü
9757. ropõ
9758. rpap
9759. rýccnuua
97G0. pans f
97Gl. pcsáis ì (colI)+a
97G2. poõpo�óicns f
97G3. pómsic(c )n
97G4. pomá isiü
97G5. pyxúmpl
97GG. pymúcisiü
298
tostìnk(oD
cnthusìasm,fcrvour
wìthonc' sowncycs,
foros
hcap,pìlc
wax
toìnvadc
procccds,camìngs,
rcscuc
pro¡cctìon,lcdgc
towcr,turrct
0abby,lìmp
agrccmcnt
torot
vìlc
hump
haìl, (poct)cìty
catcrpìllæ
trìbutc,homagc
toput
vìrtuc
con¡ccturc
madcofplanks, board
(ad¡)
pcrfumc
fragrant
spoxnýis p
gplsúnox
so�pyxý, so�pysúms,
soppyxá is ì
sospcpxýcs, sospópxumscx,
sos�ópxusa iscx ì
sonxci
soóuuìo yõc�úiscx s +pr to
scc foros
nompl sopoxá, sópox cóna pìlcof
hay; sópox nosocióü hcaps
oIncws
sióprnyiscx p
gplssimcx
rnuæ,rnucms, fpastrnuná, c- p
g sg ropõá, pr sg na ropõý
pcis p
gpl pyxós
97G7. csánrcnuc
97G8. cspóü
97G9. c�unornácno
9770. cx
977l . xanp
9772. xápuis ì+a
9773. xcmnýxuna
9774. xup
9775. xýixuü
977G. sasccr�áiaü
9777. sar násuc
9778. sarc
9779. sa�óp
9780. sa(c)m
978 l . saxoýn(o)x
9782. sanór
9783. samcìIìáicnsciso
9784. sámxny1sìü
9785. saónno
978G. saì:nýiscx p
9787. sannácis f
9788. sacicrný1s p+a
9789. uspxpnsìü
9790. saxncõsìsaiscx ì
979l . snoynoipcõnxis
+ìnst
9792. snáinsìü
9793. sóniux
9794. ssìõxuü
9795. úsa
979G. uxpá
9797. ucxaxá is ì+a
9798. ucxymónuc
9799. úcnopsons (colI)
9800. xanóxa m/f
980l . xamsììIì
9802. xápuü (softad¡)
gospcl
1cw
unanìmously
hcdgchog
gcnrc
tofry, roast
pcarl
fat,grcasc
tcmblc
habìtuc,rcgulæcustomcr
tìtlc,hcadìng
rcgìstryoffìcc
fcrvour,vìgour
gsgcxá
sa- p
prsgs xupý, nomplxupsì
loan gsgsáüma
backallcy, nook,cranny
dcposìt,guarantcc,plcdgc
confusìon,constcmatìon
rcscrcd, unsocìablc,
sccludcd,prìvatc
ìnonc' s abscncc,
cxtcmally(ofstudy
foradcgrcc)
tostumblc
sparcpart
tofastcn
faìrly good, quìtc largc
tochokc
tomìsusc,abusc (sth)
dìstìnguìshcd,out-
standìng, (hìst)
hìgh-bom,noblc
umbrclla
unstcady,unstablc
wìllow
cavìarc,(nomplúxpsì)
calf(oflcg)
todìstort
tcmptatìon
gradually
crìpplc
rccd,rush
brown,hazcl(ofcycs),
chcstnut(ofhorscs)
rcccìpt
oxónnu1s unciuiýi saóuno to
takcancxtcmaldcgrcc
saì:unáiscx ì
sacicrusais ì
uspxpnoc xonúncciso quìtcalot
saxncõnýiscx p
snoyno1pcõnxæ,
snoynoipcõúis p
gsgxamsììIìá
299
KneBSTb
9&04. x:ìcsáis
9&05. xncü
9&0G. xnýmõa
9&07. xóspux
9&0&. xór(o)is m
9&09. xóc-xáx
9&l 0. xopcnácisìü
9& l l . xocóü
9& l 2. xpacnopónuc
9&l 3. xpymónuc
9& l 4. xyssìpxáiscx ì
9& l 5. xymúp
9& l G. xyicx
9& l 7. nasóüxa
9& l &. nax
9&l 9. nácionxa
9&20. nóssuc
9&2l . nócinsìü
9&22. mxosáis ì
9&23. mucmópuc
9&24. Asciuis ì+d
9&25. másais ì+a
9&2G. maxx
9&27. mópsocis f
9&2&. mcciú ì+a
9&29. musún(c)u
9&30. múcxa
9&3 l . mosó:ìs f
9&32. mxióx
9&33. naõpóc(o)x
9&34. nausýcis
9&35. nancpcxóp +d
9&3G. napcxánuc
9&37. nacaxpónuc
9&3&. nácmopx
9&39. nanúnxa
300
topcck
gluc
0owcr-bcd
rug
claw
anyhow, carclcssly,
somchoworothcr,
somchow
thìcksct,stocky
slantìng,oblìquc,squìnt,
cross-cycd,squìntìng
cloqucncc
wrcck,mìn,collapsc
totm somcrsaults,go
hcadovcrhccls
ìdol
drìnkìng-bout
holc, loop-holc
væìsh
swallow
bladc
0attcrìng
torc¡oìcc
hypocrìsy
to0attcr
togrcasc,smcæ
lìghthousc,bcacon
vìlcncss, sthdìsgustìng
toswccp
lìttlcñngcr,lìttlctoc
bowl
com(onfoot), callous
rcbcllìon
skctch,roughdraft
byhcart,frommcmory
contrary,countcr(to),ìn
dcfìancc(oD
rcprìmand
plantìng,propagatìon
cold (ìnthchcad)
stufñng,ñllìng
(ofpìcctc. )
xmæ, xmcms, xmnyis p,
xncsáis nócom tonod, bc
drowsy
gplxorióü
gsgxyicxá
gplnasócx
gplnácioncx
mmy, mciums, no- p
máxy, máxcuìs
gsgmaxxá
gplmúcox
ssìynuis nausýcis tolcæby
hcart
nancpcxóp cypsõó ìndcñancc
offatc
9840. ncsócixa
984l . ncssánsìü
9842. ncssìõncmsìü
9843. ncúciossìü
9844. ncnonápxa
9845. ncnpunyxpcnnsìü
984G. ncpasõcpúxa (colI)
9847. nccosmcciúmsìü
9848. nccnpociá (colI)
9849. ncypxpuua (coIl)
9850. nuuóü
985 l . npas
9852. nsìis ì
9853. næxais ì +a
9854. oõaxnuc
9855. oõyspáis p+a
985G. osaõóucnnsìü
9857. onóns m
9858. omcpsúicnsnsìü
9859. ómyi
98G0. onóxa
98G l . onúnxu pl
98G2. onnómnocis f
98G3. onpása
98G4. onpxinsìü
98G5. ocnápusais ì+a
98GG. oiõópnsìü
98G8. oimónnsìü
98G9. oipasnxis ì +a
9870. omcnomúis p+a
naKeTMK
daughtcr-ìn-law, gplncsóciox
sìstcr-ìn-law(brothcr` s
wìfc)
unìnvìtcd
unshæcablc
frcnzìcd
fault,dcfcct
rclaxcd,unconstraìncd
muddlc
ìncompatìblc
wìthanultcrìormotìvc,
notwìthoutarcason
confusìon
gplncnonápox, ncnonápxu
(colI)quarrcl
ncypxpuusì squabblìng
no body` s fnuvsx, nnuusc, nuusx drawn
gamc, nuusx scmnx nomæ` s
land
naturc,dìsposìtìon(of iúxuü npas quìctnaturc,npássì
pcrson) manncrs,customs
towhìnc,complaìn,achc nóìo, nócms
tosmcll,snìff(sth) no- p
chæm
to curb, rcstraìn
worrìcd,prcoccupìcd
dccr
dìsgustìng,rcvoltìng
oõyspáto, oõýspsìsa is
pool,dccpplaccìnrìvcr, B iúxom ómyic uópiu sópx1cx
whìrlpool Stìllwatcrsrundccp
guardìanshìp,trustcc-
shìp,survcìllancc,carc
sawdust, mctalfìlìngs
slìp,blundcr
mountìng,framc
tìdy,ncat
tocontcst,dìsputc
sclcctcd,spccìally
choscn
(oi +g)togctrìdof,
(+ìnst)gctoff,cscapc
(wìth)
cxccllcnt
topoìson
tostun,astound
bag,plastìcbag
gplonúnox
ocnópu1s p
oipónsìsaiscx ì, ncrxó
o1pónaiscx togctofflìghtly
oipasnxæ, oipasúis p
omcnomm, omcnomúm s,
omcnomnxis ì
301
nanMCSAHMK
9&72. nanucápnux
9&73. nanóns f
9&74. nácmypnsìü
9&75. nácsìn(o)x
9&7G. nóxno (coll)
9&77. ncncnxa
9&7&. ncpcpsmxa
9&79. nópcu( c)ns m
9&&0. ncpúna
9&& l . ncppón
9&&2. nup
9&&3. nupóxnoc nad¡
9&&4. numáis ì
9&&5. nnacimácca
9&&G. nnóccns f
9&&7. nnccxá is ì
9&&&. nóucns f
98&9. nnxx
9&90. noõypúis p+a
+ìnforx +d
9&9 l . nóµannsìü mad¡
9&92. nopómsa
9&93. nopcóõnsìü
9&94. nosuiúsnsìü
9&95. noxnónnux
9&9G. noxopøis ì +a
9&97. nonosóü
9&9&. noniopácia
9&99. nomócisc
9900. nomupóp
990l . noompøis ì+a
9902. nononám
9903. nopoccn(o)x
9904. nopinóü mad¡
9905. nocnósuua
990G. nocnýuìnsìü
9907. nociasmis ì+a
990&. noióxa
9909. noxmómc
99l 0. nóuccis f
99l l . nóm mìü
302
frontgardcn, stakcfcncc
pavcmcnt, pancllìng,
pancl
cloudy,ovcrcast,gloomy
stcpson
scorchìnghcat,hcll
nappy,dìapcr
brcathìng-spacc,rcst,
shortbrcak
lìst,cnumcratìon
fcathcr-bcd,duvct
platform(raìlwaystatìon)
fcast
cakc,pastry
to squcak, squcal,chccp
plastìc
mould
tosplash
lìvcr
bcach
toprompt, ìnducc(s. o.
todosth)
sub¡cct,cìtìzcn
solc(ofshoc,foot)
subsìdìµ,supplcmcnmry
posìtìvc
admìrcr
to conqucr, sub¡ugatc
scxual
ahundrcdandfìfty
cstatc
tomato
tocncouragc
ìnhalf, half-and-half
pìglct
taìlor
provcrb
obcdìcnt
to dclìvcr, supply
fun,amuscmcnt
hangovcr
honour,markofrcspcct
vulgar,trìvìal,banal
gplncncnox
gplncpcpsìmcx
prsgs/na nupý, nomplnupsì
noõyxý, noõypúms,
noõyxpá is ì
noxopøæ, noxopúis p
g/d/ìnst/prnoAýiopacia
gplnomóciuü
noompxæ, noompúis p
c rpcxóm nononám aftcra
fashìon,only¡ust
nomplnopocxia, gplnopocxi
nociasnøæ, nociásuis p
õsìis c noxmómx tohavca
hangovcr
99l 2. npasocnásnsìü
99l 3 . npápcp
99l 4. npáspnocis f
99l 5. npcpocy pú1cnsnsìü
99l G. npócnsìü
99l 7. npupupáiscx ìx +d
99l & . npuómncmsìü
99l 9. npusná icmnsìü
9920. npuxúpsìsaiscx 1
(colÌ)+ìnst
992 l . npuæ1
9922. nposópnsìü
9923. nponús
9924. nponuuáicnsnsìü
9925. npóco
992G. npyp
9927. nicn(ó)u
992&. nyx
9929. nsìn
9930. nsìnccóc
993 l . passóp
9932. paspónsc
9933. pasúicnsnsìü
9934. pasná�
9935. paspóancnnsìü
993G. passìrpáis p+a
9937. pacxái
993&. pacxáxnuc
9939. paccý p(o)x
9940. pac1pcnannsìü
994l . púny1scx p
orthodox(rclìgìous
tcrm), (asnoun)
mcmbcrofOrthodox
Church
grcat-grandfathcr
ìdlcncss
rcprchcnsìblc
unsaltcd,0avourlcss,
bland
toñndfaultwìth
acccptablc
gratcful
toprctcnd(tobcsth)
shcltcr,rcfugc
quìck,agìlc
straìt
pcnctratìng, shrcwd
mìllct
pond
ncstlìng,0cdglìng
down,0uff
hcat,ardour
vacuumclcancr
dìvorcc
cxpansc,opcnspacc,
frccdom
strìkìng
dìscord,dìsordcr
ìncomplctc(ofsct),
scattcrcd,
uncoordìnatcd
topcrform,raf0c,draw
lots(forsth), playa
trìck(on s. o. ), fool
rumblc,roll,pcal
rcpcntancc
rcason, abìlìtytothìnk
dìshcvcllcd,tattcrcd
torush,chargc, dash
npasocnásnax uópxoss
OrthodoxChurch
npócnax sopá frcshwatcr
npuppáiscx p
npuxúnyiscx p
g sg npy pá, prsgs npyp ý
pr sg s nyxý
pr sg s nsì¡
pasúicnsnoc cxóµciso strìkìng
sìmìlarìty
paspósncnnsìü xomnnóx1
brokcnsct,paspósncnnsìc
ssìcipcmì ìsolatcdshots
passìrpsìsais ì
pacxá1 rpóma rumblcofthundcr,
pacxáisì xóxo1a loudpcalsof
laughtcr
rónoc paccýpxa thcvoìccof
rcason, numú1scx paccý qxa
togooutofonc` smìnd
no1
303
p03Hb
9942. posns f
9943. póxoi
9944. pyxasúua
9945. psìpáis ì
994G. csópcinux
9947. ccncpxa
994&. cxscp
9949. cxsosnxx
9950. cxuiáiscx ì
995 l . cxopnyná
9952. cxpóxci
9953. c:ìsìis ì+ìnstorsa +a
9954. cmoná
9955. cmóxnsìü
995G. cmóia
9957. cmxiónuc
995&. cmxis p+a
9959. cnosáis ì
99G0. cnopósxa
99G l . coõnasnúis p +a
99G2. conosóü
99G3. crìnóinu fpl
99G4. cnpásounux
99G5. ciax
99GG. ciýxa (coll)
99G7. cyiý:uìü
99G&. ctììuõúis p(coll)+a
99G9. ias
9970. ianón
304
dìffcrcncc,dìscord,
dìsagrccmcnt
roar,rumblc
mìttcn, glovc (wìthout
ñngcrs)
tosob
pcrsonofthc samcagc,
contcmporary
hcnìng
publìcgardcn
draught
towandcr,roam
shcll
grìndìng(noìsc)
tohavcthcrcputatìon
of,bconsìdcrcd
salìva
ad¡accnt,ad¡oìnìng,
conncctcd
cstìmatc
confusìon,dìsæray,panìc
tocrumplc,crush
todashabout,scurry
knack,skìll
totcmpt,scducc
nìghtìngalc
gossìp
rcfcrcnccbook, guìdc
pcrìodofscrvìcc,pcrìod
ofworkortraìnìng
ìcycold,scvcrcfrost
round-shouldcrcd,
stoopìng
toknockdown
basìn, pclvìs
coupon
gplccncpox, dìmofccnsps f
hcrrìng
g sgcxsosnxxá
nomplcxop:qrìsì, xúunax
cxopnyná cggshcll
cnsìsý, cnsìscms, npo- p, On
cnsìsci uypaxóm Hcìs
consìdcrcdccccntrìc
alsoìnthcformcmnu pl,
gpl c:nnóü
cmóxnsìc xómnaisì ad¡oìnìng
rooms
comny, comncms, mxis ì
cnyR, cnycms
Hcoõxopúmo umóis cnopósxy
Youhavctohavcthcknack
coõnasnxis ì
g sgco:ìossx, gplconosscs
nomsgcìi:ìóinx, gplcn:ìóicn
npoussópciscnnsìü ciax
ìndustrìalcxpcrìcncc
cìuuõý, cìuuõcms, pastcìuuõ,
cuìúõna, cmuõá is ì, cìuuõúis
xoró-nuõyps c nor toknockS. O.
offthcìrfcct
prsgs iasý ors iásc,
nompliassì
997 l . icma
9972. incis
9973. imóino
9974. ýüma (colI)+g
9975. ymópcnnsìü
997G. ynpyruü
9977. ypó�
997&. ycmoipónuc
9979. yióuxa
99&0. yiomú1c::snsìü
99& l . yxmsìnxiscx ì (colI)
99&2. góx
99&3. xnónsx pl
99&4. uáxnuc
99&5. uccáis ì+a
99&G. uiuis ì+a
99&7. maõnón
99&&. mápxais ì+ìnst
99&9. mócisuc
9990. mnyp
999 l . miáõcns m
9992. mýcipsìü (colI)
9993. mcxoiáis ì+a
9994. mciúna
9995. mýxa
999G. mýnais ì+a
9997. mýpuiscx ì
999&. ancxipúuxa (colI)
9999. aia»ópxa
l0 0. xpsìü
mothcr-ìn-law(wìfc' s
mothcr)
torot, smouldcr
ìnvaìn
lots(of)
modcratc
clastìc,sprìngy
frcak,monstcr
dìscrctìon,¡udgcmcnt
lcak
tìrìng, tcdìous
tosmìrk,grìn
faìry
0akcs
hopc,cxpcctatìon
toscratch
tohonour
clìchc,routìnc,pattcm
toshuf0c
proccssìon
cord,lacc,0cx,cablc
stack,pìlc
smæ,quìck,agìlc
totìcklc
brìstlcs, brìstlysurfacc,
stubblc(ofbcard)
pìkc(fìsh)
inóci
no pl
no sámcmy ycmo1pónuæ asyou
thìnkbcst
gplyióucx
yxmsìnxæcs, yxmsì:ìsnýiscx p
gplxnónscs
ucmý, uómcms; no- p
uiy, uiums, no- p
mápxnyis p, mápxais norámu
toshuf0conc' sfcct
gsgmnypá
nompl miaõcnx
tofccl,touch(sth),probc uo- p
to scrcw uponc' scycs, co- p
nærowonc' s cycs
suburbantraìn
bookcasc
furìous,ragìng,fcrvcnt,
rabìd
gplancxipúucx
gplaia»ópox
xpsìü noxnónnux fcrvcntadmìrcr
305
I NDEX
8HSpXMH
ä 1 1 . and, but (slight 0µpOO 1 425. address
contrast) 8µpOOOB01b 71 53. to address (sth to s. o. )
ä00Om1HO 1 1 55. absolutely i/p +a +d
ä00Om1HbiB 2054. absolute 0µCKBB 568 1 . hellish
ä001p0K1HbiB 5093. abstract 8X (coll) 8296. even
ä88Hl8pµ 4921 . vanguard 830p1 971 2. excitement, ferour
ä8àHO 8474. advance (payment) 03OyK8 971 3. alphabet
ä88H1KpBC1 801 9. adventurer 83W 1CKBB 4245. Asian (adj)
ä8àpHH 5679. breakdown; accident 83Ó1 8520. nitrogen
à8lyO1 2599. August 8B 3072. oh! (fear, surprise)
ä8H8HÓO(O)U 971 0. aircraft carrier 8K8µ0MBK 1 623. academician
ä8H8uHÓHHbiB 8020. aviation (adj) 8K8µ OMRHOOKBB 4080. academic
ä8H8uHH 4092. aviation 8K8µ 0MBH 1 1 06. academy
ä8ÓOb 5473. perhaps 8KKÓpµ 9036. chord
H8 8BÓCB on the off -chance 8KKyp01HO 2952. thoroughly; tidily
ä8O1p8HBBCKBB 8442. Australian (adj) 8KKyp0 1HbiB 5096. exact, punctual; tidy
ä8O1pB(O)U 81 92. Austrian 8K1 8022. act (of play);
ä8O1pBBCKBB 8 1 93. Austrian document
ä81ÓUyO 3870. bus 8K1Öp 21 86. actor
881OM01 221 7. slot -machine 8K1BB 5682. the activists; assets
881OM81B30UBH 4456. automation (fnancial)
ä81OM01BK8 7 1 52. automation; machinery 8K1HBB30UBH 9037. activization
881OM81BHOOKBB 2454. automatic 8K1BBBC1 4629. (political) activist
ä81OM8UBH8 3269. car, vehicle 8K1BBHO 2455. actively
881OMOOBHB m 1 424. car 8K1BBHOC1b f 4481 . activity
881OMOOB1iBHbiB 3695. car (adj) 8K1BBHbiB 1 660. active
881OHÓMHbiB 971 1 . autonomous 8K1pBO8 5475. actress
à81Op 744. author 8K1y0HbHbiB 4093. topical
881OpB101 1 677. authority 8KyH8 971 4. shak
881OpB101HbiB 5680. authoritative, 0KUBH 6467. share (in company)
trustworthy 0BB (coll) 8023. or
à81OpOKBB 5474. author' s 8BKOIÓmK 8388. alcoholic (noun)
8l8 [aha] 208 1 . ah (yes), aha 8BKOIÓHb m 971 5. alcohol
8l0H1 2375. agent 8DiÓH 3434. avenue
8l0H1C1BO 41 1 3. agency 8HM03 81 85. (uncut) diamond
8lH101Op 8308. agitator 8:1M03HBiB 4453. diamond (adj)
8lH18uBH 5094. agitation 8:I10pB m 9038. altar
8lH1BpOB81b 802 1 . to agitate, campaign 0HbiB 5476. scarlet
8lp0pHßiB 5922. agrarian 8HbOÓM 8338. album
8lpOl01 43 1 8. unit, assembly 8:ibiIBBCKBB 8309. alpine
8lpOOCBBHbiB 2245. aggressive 8MO0p 4265. ba; storehouse
8lpOOBH 1 704. aggression 8MOpBK0H( e )U 766. America
8lpÓOOOp 2732. agressor 8MOpBK0HCKBB 55 1 . American
8lpOHÓM 2333. agronomist 8MHBC1BH 6784. anesty
8µ 9035. hell 8H3B3 1 1 68. analysis
89BOK01 4628. lawyer 8H8HB3BpOB81b i +a 4482. to analyse
89MBHBC1p8 1BBHbiB 4038. administrative 8H8HOtBHHbïB 61 71 . analogous
8µMBHBC1p0UBH 5095. administration 8H8HÓtBH 7565. analogy
89MBp0H 4460. admiral 8H0pXBH 4784. anarchy
309
SHren
0HlOH 5477. 8HgOl 8OOOUB0m 5924. 8ssOOt8ItOH
8HlHBBCKBB 734. ÏHgltsh, UttItsh 8O1pOHÓM 8226. 8sItOHOmOt
8HlHBH0HBH 1 720. ÏHgltshm8H 8O1pOHOMBHOCKBB 5685. 8sItOHOmtO(8l)
8HOKµÓ1 6468. 8HOOdOIO,|OkO 8O1pOHÓMBH 8025. 8sItOHOmy
8HK018 5478. guOsItOHH8ttO, ÍOtm 8Oq0HB1 6785. 8sph8lI
8HO0MUHB m 4246. OHsOmblO 810K8 1 979. 8II8Ok
8H10HH8 9039. 8HIOHH8, 8Ott8l 818KOB01B t/p +8 5925. IO8II8Ok
8H1BCOMB1B3M 8443. 8HItsOmtItsm 81OBC1 61 74. 8IhOtsI
8H1BHHBiB 5479. 8HOtOHI 81OBC1BHOOKBB 8475. 8IhOtsItO
8HOmCBH 9040. Ot8HgO 81MOOq0p8 1 092. 8ImOsphOtO
8HHOhBpOB81B t +d 4483. IO 8ppl8ud (s. O. Ot sIh) 81MOOq0pHBiB 8274. 8ImOsphOttO
8HÓC1OH 9041 . 8pOsIlO 01OM 4050. 8IOm
8HH8 p01 1 059. 8pp8t8Ius 01OMHBiB 1 1 74. 8IOmtO
8HH8p81yp8 441 5. 8pp8t8Ius 8yµB1ÓpBH 321 4. 8udtIOttum
8HHO1B1 5683. 8ppOItIO 8qOpB3M 7 1 56. 8phOttsm
8Hp0HB m 1 978. Ppttl 8qpBK0HCKBB 3 1 50. PÍttO8H (8d|)
8H10K8 5923. OhOmtsI´ s, dtugsIOtO 8X 730. 8h| , Oh|
8p0U 8205. Pt8b 0XH]1B p 4923. IO g8sp
8p0UCKHB 5684. Pt8b (8d|), Pt8bt8H 83pOµpÓM 2600. 8OtOdtOmO
8pUy3 5480. w8IOtmOlOH 83pOHÓp1 6786. 8ttpOtI
8plyM0H1 8024. 8tgumOHI
8p0H8 2274. 8tOH8 U0U8 988. pO8s8HI wOm8H, (OOlI)
8p0Hh8 971 6. lO8sO OldwOm8H, wOmm
8p0O1 21 87. 8ttOsI U0UBB (OOlÍ, sOXtsI) 4267. wOmOH´ s
8pOC1ÓB8HHBiB 4302. 8ttOsIOd,pOtsOH U0UK8 (OOlÍ) 8278. gt8HdmOIhOt, Old
8nOsIOd wOm8H
8pOC1OB01B p+8 2082. IO8ttOst U0UOHK8 971 7. buIIOtHy
8pBC1OKp01 8521 . 8ttsIOOt8I U0UyuïK8 522. gt8HdmOIhOt
8pBC1OKp81BHOOKBB 6469. 8ttsIOOt8ItO U0UymKBH 8476. gt8HdmOIhOt` s
8pBC1OKp01BH 4094. 8ttsIOOt8Oy U8l0X 971 8. lugg8gO
8pHqM01BK8 61 72. 8ttIhmOItO U8tpÓBBiB 647 1 . OttmsOH
0pK8 71 54. 8tOh U038 671 . b8sO, dOpOI
8pM0BOKBB 9042. 8my(8d|) U830p 321 5. b8Z88t, m8tkOI
0pMBx 465. 8tmy U03BC 8026. b8sts
8pM8HCKBB 5097. PtmOHt8H (8d|) U8K 971 9. OtsIOm, I8Hk
8pOM01 7566. sOOHI, 8tOm8 U3 463 1 . b8ll (d8HOO)
8pOOH0H 61 73. 8tsOH8l U8H0HO 4284. b8l8HOO (OOOH)
8p1BHOpBC1 8244. guHHOt U8H01 5926. b8llOI
8p1BH0pBH 4066. 8tItllOty U0HK8 5686. bO8m, gttdOt, gully
8p1BC1 2300. 8tItsIO, pOtÍOmOt U8HKÓH 2792. b8lOOHy
8pXOÓHOl 71 55. 8tOh8OOlOgtsI U8HH 7 1 57. m8tk (OX8m)
8pXBB 4922. 8tOhtVO(s) U8HOB01B t +8 6787. IOspOtl (s. O. )
8pXH10K1Op 4630. 8tOhtIOOI U8HOB01BCH t 8027. IOpl8y 8bOuI, tHdulgO
8pXB1OK1yp8 4430. 8tOhtIOOIutO Os
8pXB1OK1ypHBiB 4447. 8tOhtIOOIut8l U31BBCKBB 7567. U8lItO
8OHBp0H1 4266. pOsIgt8du8IO (HOuH) U0HB8 4785. b8Hd, g8Hg
8OO8MUH0H 6470. 8ssOmbly U8HBB1 61 75. b8HdtI
8CCBlHOB0HBO 9043. 8llOO8ItOH U8HK 2903. b8Hk (ÍOtmOHOy)
8OOOp1BM0H1 4484. 8ääOtImOHI U0HK8 409 1 . |8t,O8H
310
6eneTb
08HkBp 5481 . b8HkOt OOX01b t 370. IOtuH
0àHZ 3435. b8Ih-hOusO O0XOH( O)u 8206. tOÍugOO
08þ 8028. b8t OO3 +g 1 09. wtIhOuI
08þ8U0H 4485. dtum OO3BÓC1HbiB 8033. uHkHOwH
08þ8k 71 63. huI OO3tp0MO1HOC1b Í 9046. tlltIOt8Oy
08þ8H 9044. t8m(shOOp) OO3tp0MO1HbiB 8034. tlltIOt8IO
08þ8X5Ó (OOlÍ) 9720. OldOlOIhOs,|umblO, OO3tp8HBHHO 7569. tHDHtIOly
|uHk OO3tp8HBHHbiB 71 59. ltmtIlOss
0àþx8 4095. b8tgO OO3�0BC1BOB81b t 9723. IOdOHOIhtHg, sI8Hd
0àþHH 3 1 5 1 . l8HdOwHOt, barin; tdlO
gOHIlOm8H OO3�OHymK8 8035. ktOk-kH8Ok, IttHkOI
08þÓMO1p 6472. b8tOmOIOt OO3�01ibO 71 60. tdlOHOss
08þpHk0�8 6788. b8tttO8dO OO3�01ibHHK 8036. tdlOt
0àþOkHB 6789. lOtd´ s, barin' s O03�H8 9047. 8byss, (OOÍl)+ggtO8I
0àþX8I 5927. VOlVOI gu8HItIy
0àþX81HbiB 8029. VOlVOI(8d|) OO3�ÓMHbiB 7570. hOmOlOss
0àþhïHZ 4371 . l8dy OO3�ÓHHbïB 8037. bOIIOmlOss
0àphïiIïHH 3 1 52. yOuHgl8dy OO3�ym HbiB 9048. hOmIlOss
08þh0p 6473. b8tttOt OO3X8OC1HO 5687. ptItlOssly,tuIhlOssly
080 7568. b8ss OO3X0HOC1HbiB 71 61 . ptItlOss
0àOHZ 5928. Í8blO OO338B01HO 9049. sOlHOssly
08000BH 2376. pOOl, swtmmtHg-pOOl, OO338B01HbiB 61 77. sOlHOss
b8stH (gOOg) OO33ByHHO 5688. sOuHdlOssly
0818BbÓH 4096. b8II8ltOH OO3HR�HbiB 6790. l8OktHgpOOplO,
0818p0H 1 930. b8IIOty, t8dt8IOt uHÍtOguOHIOd
0à1bk8 m (OOll) 441 6. d8d, Í8IhOt OO3MÓpHO 7571 . tmmOHsOly
0à1KmK8 m 21 38. Í8IhOt OO3MÓHBHO 9050. stlOHIly
0à1Z m (OOlÍ) 831 0. d8d, Í8IhOt OO3H8�ÖXHO 61 78. hOpOlOssly
08uk8 (VOty OOlÍ) 4097. hO8d OO3H8�ÖXHbiB 6474. hOpOlOss
08uM8K 803 1 . shOO OO3H8K038HHO 905 1 . wtIhtmpuHtIy
0àHHZ 3696. IOwOt OO3OOp03BO 3782. ugltHOss, sO8Hd8lOus
088H 9045. bayan, Kusstm OO3OtOBÓpOHHbïB 5689. uHOOHdtItOH8l
8OOOtdtOH OO3OH0CHOC1b Í 1 77 1 . sOOuttIy
0�B1O1ibHOC1bÍ 61 76. Vtgtl8HOO OO3OH0CHbiB 71 62. s8ÍO
0�B1OHbHbiB 972 1 . Vtgtl8HI OO3O1B01C1BOHHbiB 9724. tttOspOHstblO
0Ol 3535. tuHHtHg, t8OO OO3Om BOOHHO 9052. OOnOOIly, 8OOut8IOly
00l8Ib t 1 844. (pHO-) IOtuH8tOuHd, OO3p8OÓIBU8 3698. uHOmplOymOHI
(p O-) tuHIhOtO 8Hd OO3p8OÓ1HbiB 61 79. uHOmplOyOd
b8Ok OO3p83mHHO 6791 . tHdtÍÍOtOHIly
00l5biB 3697. gutOk, HOOItHg OO3pÓHO1HO 9725. uHOOmpl8tHtHgly,
00lO1BO 5482. HtghI,OsO8pO wtIhOuI8mumut
0O�8 1 08 1 . mtsÍOtIuHO OO3yMBO 4422. m8dHOss
00�HO 8032. pOOtly, OhO8ply OO3yMHbïB 5929. m8d
00�HOC1b Í 5483. pOVOtIy OO3yHp0HHbiB 5270. tttOptO8Oh8blO
0O�HO10 4632. IhOpOOt OO3yCHÓBHO 2507. uHdOubIOdly
00�HhiB 1 209. pOOt OO3yCHÓBHbiB 527 1 . uHOOHdtItOH8l
0O�H8t8 m (OOll) 7 1 58. pOOtÍOllOw OO3yOH0mHO 9053. uHsuOOOssÍully
0O�pÓ 9722. htp, Ihtgh OO3BiM8HHbiB 6475. H8mOlOss
00µO1BHO 2953. dts8sIOt OOH0Ibt 61 80. IOgtOw whtIO,b whtIO
311
6enM3Hi
6eJJHa 61 81 . whtIOHOss 6ecroma,Ho 61 84. mOtOtlOssly
6emna pl 9054. whtIOw8sh 6ecnoma.Hbii 3270. mOtOtlOss
6enxa 71 64. sgutnOl 6ecnpe.enbHbiH 6793. bOuHdlOss,uHltmtIOd
6enoxypbiH 5690. blOHd,Í8tt-h8ttOd 6ecrper.TCTBeHHbiH 8041 . uHtmpOdOd,
6enopyccKHH 6476. UOlOtusst8H(Ot uHhtHdOtOd
UOl8tust8H) 6ecCHJbHbiH 5693. pOwOtlOss
6eJOCHe)HhiH 1 884. sHOw-whtIO 6eccne,Ho 9056. wtIhOuIIt8OO
6eJii 21 9. whtIO 6eccMepTHe 4423. tmmOtI8ltIy
6eJe 3073. ltHOH 6eccMepTHbiH 3537. tmmOtI8l
6eH3HH 5484. pOItOl 6eCCMhiCJeHHO 6479. pOtHIlOssly,
6eper 293. b8Hk, shOtO mO8HtHglOssly
6eperoB6i 6477. OO8sI8l 6eCCMhiCJeHHbiH 7 1 66. sOHsOlOss, mO8HtHglOss
6ep)mBOCTh Í 8038. IhttÍI 6ecc6BeCTHbiH 5694. sh8mOlOss,
6epe)Ho 5098. O8tOmlly uHsOtupulOus
6epe3a 3074. bttOh 6ecc6HHHQa 7572. tHsOmHt8
6epe3Ka 5272. ltIIlO bttOhItOO 6ecc6HHhiH 5930. slOOplOss
6epe30BbiH 5691 . bttOh (8d|) 6eccn6pHo 387 1 . tHdtspuI8bly
6eper 8039. bOtOI 6eccn6pHbiH 4924. tHdtspuI8blO
6epelh t+8 2083. IO lOOk 8ÍIOt 6eccTparHe 6480. ÍO8tlOssHOss
6epe'bCj t 9055. IOb O8tOÍul 6eccrparHo 8042. ÍO8tlOssly
6ec 8522. dOmOH 6eccrpallHbiH 3872. ÍO8tlOss
6ece.a 867. I8lk, dtsOusstOH 6eCCThi.HO 9057. sh8mOlOssly
6ece.xa 8523. summOt-hOusO 6eCTOJKOBbiH 9727. sIuptd, tHOOhOtOHI,
6ece.oBaTb t O+tHsI 21 88. IO I8lk, OOHVOtsO (wtIh) muddlOd
6eCKOHelHO 241 5. OHdlOssly 6eCQBeTHhiH 2641 . OOlOutlOss
6eCKOHelHOCTb Í 5692. tHDHtIy 6ecuepeM6HHO 6794. uHOOtOmOHtOusly
6eCKOpbiCTHhiH 61 82. uHOOHOOmOdwtlh 6eC1HCJeHHbiH 2602. tHHumOt8blO
pOtsOH8l g8tH, 6ecmyMHo 593 1 . HOtsOlOssly
dtstHIOtOsIOd, 6eTOH 41 02. OOHOtOIO
uHsOlDsh 6eTOHHbiH 4786. OOHOtOIO (8d |)
6ecnapTHHHbiH 6478. wtIhOuIp8tIy 6emeHo 4925. m8dly,ÍuttOusly
8ÍDlt8ItOH, 6elleHCTBO 8043. Íuty, t8btOs
tHdOpOHdOHI 6elleHbiH 2733. m8d, ÍuttOus
6ecnelHhii 9726. O8tOÍtOO,uHOOHOOmOd 6H6JeHCKHH 7573. btbltO8l
6ecnnaTHo 8040. ÍtOO (wtIhOuIp8ymOHI) 6H6JHOTeKa 1 661 . ltbt8ty
6ecnnaTHbiH 5485. hOO (OÍOh8tgO) 6H6JH. 71 67. btblO, IhOUtblO
6ecnn6.HhiH 4268. b8ttOH, ÍtutIlOss 6H3HeCMeH 9058. bustHOssm8H
6ecnoBop6THO 6792. tnOVOtstbly 6HJieT 2084. ItOkOI
6ecnoK6HTb t+8 3536. IOwOny 6HHOKJb m 361 8. btHOOul8ts
6ecnOKOHTbCj 1 535. IOwOtty, b wOtttOd 6HHT 9728. b8Hd8gO
t O +pt (8bOuI) 6Horpa<H. 2642. btOgt8phy
6ecnOKOHHO 5486. tOsIlOssly, dtsIutbtHg 6H6nor 8044. btOlOgtsI
6ecnOKOHHbiH 361 7. 8HXtOus,8gtI8IOd 6HOJOrH1eCKHH 5274. btOlOgtO8l
6ecnOKOHCTBO 3436. 8gtI8ItOH, 8HXtOIy 6HOJOrHj 71 68. btOlOgy
6ecnoneJHo 5273. usOlOssly 6Hp)a 8045. OXOh8HgO, sIOOk
6ecrone3Hhii 2601 . usOlOss OXOh8HgO
6ecr6MomHhiH 61 83. hOlplOss 6HTBa 1 624. b8IIlO
6ecnop..( o )K 3437. dtsOtdOt,mOss 6HTbiH 5695. bO8IOH, btOkOH,
6ecnop..o'HhiH 3783. dtäOtdOtly whtppOd
312
6oM68PAMPOBK8
6HTh i 761 . to beat, hit 6..o 4023. dish, course (of meal)
6HThcg i 209. to fght; to beat 6o6 8444. bean
6Hq 6481 . whip; scourge 6or 593. God
6naro 1 8 14. good (thing) 6oraTo 8053. richly
6naro.apHTh 1 235. to thank (s. o. for st) 6oraTCTBO 81 9. wealth, riches
+a 3a + a 6oraThii 688. rich
6naro.apHOCTh f 3873. gratitude 6oraThlpcKHH 7576. heroic
6naro,apHhiH 2853. grateful 6oraThiph m 4098. bogatr, hero
6naro.api + 1 705. thanks to 6oraq 9065. rch man
6nar6i 6482. good Eorop6.Hua 8339. the Virgin
6narono.rq:e 3784. well-being 66,po 9066. cheerfully, heaily
6narono.rqHo 4341 . safely, well 66,pOCTh f 5932. cheerfulness
6narononyqHhiH 9059. successful 66,phiH 71 72. cheerful, in good for
6naronpHRTHhiH 2301 . favourable 6oeB6H 899. fghting, battle
6narop6,HhiH 21 1 6. noble 6oenpHnachi pl 8054. ammunition
6narop6.cTBO 6795. nobility 6o(e)u 1 3 1 7. fighter, soldier
6JarOCJOBeHHe 7574. blessing 6o)eCTBeHHhiH 7577. divine
6JarOCJOBHTh p +a 9060. to bless 66)HH adj 2644. God' s
6narOCJOBJRTh i +a 71 69. to bless 6oi 628. battle
6narOCOCTORHHe 4327. well-being, prosperity 66iKHH 7 1 73. smart, lively
6naroycTpOHCTBO 8524. equipping with 66HKO 9067. boldly, briskly
amenities 66iHg 8055. slaughter -house
6Ja)eHHhiH 6796. blessed 6ox 1 397. side
6Ja)eHCTBO 906 1 . bliss 6oxan 2793. wineglass
6JaHK 8048. form (document) 6oKOB6i 4486. side (adj)
6ne.HeTh i 8049. to tum pale 6onBaH 61 85. blockhead, idiot
6Je,HhiH 2603. pale 66nee 254. more
6necK 2643. shine 6oJe3HeHHhiH 5488. unhealthy
6necHyTh p 71 70. to fash 6one3Hh f 1 439. illness
6necTeTh i 2904. to shine 6oneTh i 1 678. to be ill; to hurt
6JeCTRIe 7 1 7 1 . brilliantly 6oJOTHhiH 8525. marsh (adj)
6necT RIHi 1 236. shining, bright, 6oJOTO 1 81 5. marsh
brilliant 6onTaTb i 4487. to shae, stir; (coll)
6JH)HHH 2954. near chatter
6JH3 +g 3438. near 6onTaThcg i (coil) 9730. to dangle; hang about
6J3HThCj 8050. to draw near 60JTOBHR ( coll) 6797. chatter, gossip
6JH3KHH 729. close, nea 60Jh f 2645. pain
6JH3KO 945. it is near, it is not far; 60JhHHUa 2508. hospital
near, close; closely 66JhHO 1 569. painfully; it is painful
6nH3Heu 4247. twin 6onhH6i 1 01 8. ill; sore; (as noun)
6J30pyKHH 805 1 . short-sighted patient, invalid
6J30CTh f 3699. closeness 66Jhiie 1 27. more
6JH 71 65. pancae 60JhiieBHK 4041 . Bolshevik
6JHH,a) 9063. dugout 60JhiieBHCTCKHH 83 1 1 . Bolshevik (adj)
6JCTa TeJhHhiH 5487. brilliant 66JhiiHH 3 1 53. bigger
6JOKHOT 4633. notepad 60JhliHHCTBO 745. majority
6noxa 9729. flea 6onhii6i 57. large
6ny),aTh 8052. to wander 66M6a 1 548. bomb
6nr,eqKo 9064. small dish, saucer 6oM6ap,lHpOBKa 5933. bombardment
313
6oM68PAMPOBIMK
60M6ap�Hp0BlllHK 61 86. bomber (aeroplane) 6pHThC. i 5935. to shave
6oM6e)Ka (coli) 6798. bombardment 6pOBh f 4250. eyebrow, brow
6oM6HTh i +a 9068. to bomb 6po.HTh i 2794. to wander
6op 5215. pinewood, coniferous 6po.}ra m 5099. tramp, down-and-out
forest 6poieHHe 9070. fermentation
6op(e)u 2055. fghter; wrestler 6p6H3a 680. bronze
6opMOTcTh i 2734. to mumble 6p6H30BhiH 321 6. bronze (adj )
6opo�a 1 845. beard 6pOH. (6pOHh) 907 1 . reservation, booking
6opo�aThii 3075. bearded 6pOHR armour-plating
6op6�Ka 5696. small bead 6pocaTh i +a 1 1 56. to throw; to abandon,
6op6ThC. i c +inst 697. to struggle (against) give up
6opT 3499. side (of a ship) 6pocaThc. i 1 679. to rush
6opm 5276. borshch, beetroot soup 6p6CHTh p 689. to throw; to give up
6oph6a 384. struggle 6p6CHThC. p 1 452. to rush, throw oneself
66piOmHHC. 5277. struggling 6poc(6)K 9072. throw; bound
6oc6i 3932. barefoot 6p6reHHhiH 61 90. abandoned
60THH(O)K 4099. (low) boot 6p6rKa 8526. brooch
66qKa 5278. barel 6porrpa 3272. brochure
66.3HO (coli) +d +inf 8056. afraid 6pyc 8288. beam (of wood or
6oR3Hh f 5934. fear metal)
60RThC. i +g 3 1 2. to fear, be afraid 6pyc(6)K 8262. bar, ingot
6paK 327 1 . marriage; (no pl) 6pbi3rH f pl 5489. spray
defective product(s), 6piKH pl 3874. trousers
reject(s) 6prxo (coli) 6485. paunch
6paHh f 61 87. swearing, abuse 6yr(6)p 3273. mound
6pacJeT 9069. bracelet 6y�HTh i +a 3350. to wake
6paT 326. brother 6y.Ka 9073. booth
6paT(e)u 2905. old man, mate (for 6y.HH pl 61 91 . weekdays
of address) 6y�HHqHhiH 71 74. weekday (adj); dull,
6pa THIIKa m (coli) 7578. little brother everyday
6paTCKHH 1 301 . frateral, brotherly 6y.TO 502. as though, allegedly
fpaTCTBO 4352. brotherhood 6y.y�HH 344. future
6paTh i 41 9. to tae 6yiHhiH 9732. wild, unruly
6paThc. i Ja +a 1 789. to take hold of; start 6yKBa 221 8. letter (of alphabet)
work on fyKBaJhHO 241 6. literally
6peBeHqaThiH 7579. made of logs 6yKBcihHhiH 9074. literal
6peBHO 3349. log, beam 6yKeT 4296. bouquet
6pe� 6483. delirium; rubbish 6yKCHp 8238. tugboat; tow-rope
6pe3rJHBO 6799. squeamishly 6ynaBKa 8445. pin
6peM. n 4787. burden 6ynKa 71 75. small loaf
6pecTH i 61 88. to plod along 6y JlhliHHK 8058. cobble-stone; cobbles
6peiib f 8057. breach 6ynhBap 41 14. avenue
6pHra�a 206. brigade, team 6yMara 435. paper
6pHra�lp 35 1 6. brigade leader; 6yMaiKa 2550. piece of paper;
foreman banknote
fpHJHcHT 61 89. (cut) diamond 6yMaiHhiH 3786. paper (adj )
fpHTaHCKHH 3785. British fyHT 5936. revolt, rebellion
6pHTBa 973 1 . razor 6ypiyaJH. 8 1 83. bourgeoisie
fpHTh i +a 6484. to shave 6ypiya3HhiH 4069. bourgeois
31 4
BA06SBOK
6yp)yH (OOll) 8235. bOutgOOts (HOuH)
OuIpuI (OOOH)
6ypKHYTh p (OOll) 8059. IOmuIIOt, gtOwl
BarOH( 0 )K 4303. ÍOlIbOOI
6ypHO 6486. sIOtmtly, OHOtgOItO8lly
Ba.Th t +8 3440. IO IOppÍO, hO8p up
6ypHhiH 1 93 1 . sIOmy
BaJHThCR t 4634. IOÍ8ll
6yphiH 3439. gtOytsh-btOwH
sanos6i 8341 . gtOss (8d|)
6yph}H 6487. wOOds, I8ll wOOds
Ba.YH 6802. bOuldOt
6ypR 21 1 7. sIOtm, g8lO
BaJihC 8224. w8lIZ
6yTep6p6. 9075. (OpOH) s8HdwtOh
BaJITa 8060. OuttOHOy, ÍOtOtgH
6yThiJKa 1 885. bOIIlO
OuttOHOy
6yThiJQqKa 6801 . sm8llbOIIÍO
BaJ}Th t 528 1 . IO dt8g, IO tOll
6y<eT 3016. sH8Ok b8t
sa.r}iTe! (OOll) gO 8hO8d|
6y<eTqHK 8297. b8m8H
BaJ}ThCR t 321 7. IOtOll, ltO 8bOuI
6yxranTep 9076. bOOkkOOpOt
BaHHa 5698. b8Ih
6yxTa 4388. b8y
sape)Ka 6803. mtIIOH
6yresaTh 6488. IOt8gO
s8peHhO 7582. |8m
6hi 1 89. (OOHdtItOH8lp8tItOlO,
BapHaHT 2377. V8tt8HI
` wOuld´ )
BapHTh t +8 4488. IO bOtl, OOOkby
6hiBaro (p8tItOlO) 5697. usOdIO,wOuld
bOtÍtHg
(OOll) (tOpOItItOH)
saph:posaTh t +8 8527. IOV8ty, mOdt[
6hiBaJihiH 61 92. OXpOttOHOOd
saT a 61 93. OOIIOHwOOl
6hiBaTh t 233. IObO (tOpO8IOdÍy)
sa Tara 8446. b8Hd,g8Hg
6hiBIIHH 1 036. ÍOtmOt
BaTHhiH 8061 . gutlIOd, OOIIOH-wOOÍ
6hiK 1 860. bull
(8d|)
6biJ6i 4926. ÍOtmOt, p8sI
BaXTa 8207. w8IOh (OH shtp),
6hiJih Í 9733. ItuO sIOty, Í8OI
spOOt8l wOtk shtÍI
6hiCTpO 221 . gutOkly
sam 1 28. yOut
6biCTpOTa 301 7. spOOd
s6eraTh t B +8 2456. IOtuH tH
6hiCTphiH 887. gutOk, Í8sI
B6e)a Th p B +8 8062. IOtuH tH
6hiT 1 264. w8yOÍltÍO, OVOtyd8y
B6J3H 3788. OlOsOby
ltÍO
BBe.eHHe 2956. tHUOduOItOH
6hiTHe 21 89. OXtsIOHOO
BBepx 1 426. upw8tds
6hiTOBOH 2955. sOOt8l,OVOtyd8y
BBeCTH p +8 1 398. IObttHgtH, tHItOduOO
6hiTh 1 0. IOb
BBH,y +g 4635. t HVtOwOÍ
6J,)eT 5280. budgOI
BBO,l 8365. bttHgtHg tH
6IJeTeHh m 9734. bullOItH, b8llOI-p8pOt,
BBOLHTh t +8 21 1 8. IObttHg tH
mOdtO8ÍOOtItDO8IO
BBO,lHThCR t 4927. IObOtHItOduOOd,
61p6 H tHdOOÍ 1 549. OÍDOO
btOughItH
6Ip0KpaT 758 1 . butO8uOt8I
BBhiCh 8063. upw8tds
6IpOKpaTHqeCKHH 9077. butO8uOt8ItO
BrJY6h 7583. tHIOIhOdOpIhs
6IOpOKpaTHR 9078. butO8uOt8Oy
Br JR)eThCR p B +8 9079. IOÍOOkOlOsOly 8I,
B (BO) 2. (+pt) tH
pOOt8I
(+8) tHIO, IO
Br J},hiBa ThCR t 3789. IOg8ZO 8I, sIudy
sar6H 1 256. Omtt8gO,OO8Oh, w8gOH
B +8
BaroHqHK 41 00. sm8llw8gOH, OO8Oh
B,aneKe 7584. tHIhO dtsI8HOO
Ba)HO 1 386. tIts tmpOtI8HI
B,aJH 2735. tH IhO dtsImOO
Bc)HOCTh Í 3787. tmpOtImOO
B,lBOe 3 1 54. dOubÍO
Ba)HhiH 582. tmpOtI8HI
B,lBOeM 3700. IOgOIhOt(8s8
saJa 4441 . V8sO
IwOsOmO)
s8n 255 1 . btllOw, t8mp8tI, gtOss
B,06aBOK (OOll)K +d 5490. tH 8ddtItOH (IO)
31 5
BAOBS
B,OBa 43 1 1 . widow
BeH(O)K 7590. wreath, garland
B,OBOJh 7585. in abundance; enough
BeHCKHH 8065. Viennese
B,OfOHKY (coli) 8064. in pursuit
sepa 1 387. faith, belief
B,OJh +g 1 291 . along
sep6m, 5700. camel
B,OXHOBeHHe 71 76. inspiration
sepesKa 321 8. rope; string
B,OXHOBeHHbiH 61 94. inspired
BepeHHUa 5938. fle, line, string
B,OXHOBJigTh i +a 7586. to inspire
BepHTb i 642. to believe (+d) s.o. or
B;pe6e3rH 9080. to pieces
sth, (B +a) in s.o.
s,pyr 1 53. suddenly
or sth
B,yMaThC» p B +a 71 77. to ponder on
BepHThC» i +d 8066. to believe
B)biXaTb i +a 9735. to breathe in
BepHO 650. faithfully, truly; it is
Be,aTb i +inst 61 95. to manage, be i n
true
charge of
BepHOCTb f 5282. faithfulness, loyalty;
se,eHHe 3441 . conducting, conduct
truth
Be,eHHe authority, control
sepHyTh p +a 1 791 . to retur
Be,OMOCTh f 71 78. list, register
BepHyThC» p 289. to come back
Be,OMCTBO 4333. department (of
BepHbiH 1 1 30. faithful, correct,
goverment)
reliable, sure
Be,p6 2736. bucket
BepogTHO 91 2. probably
se,ymHi 3076. leading; presenter (of
BepogTHOCTh f 4024. probability
programme)
sepo�THhiH 5492. probable
se,h 1 61 . you know (expecting
sepcH» 8067. version
agreement)
sepcTa 2646. verst (slightly over a
se,hMa 7587. witch
kilometre)
seep 71 79. fan
sepTeTh 3933. to twirl
Be)JBO 61 96. politely
sepTeThC» i 4788. to rotate
Be)JBOCTh f 7575. politeness
BepTHKaJibHO 5701 . vertically
Be)JBbiH 5699. polite
BepTHKaJhHhiH 5283. vertical
Be3;e 2085. everywhere
sepToneT 7 1 80. helicopter
Be3TH i +a 2457. to transport
BepyimHH m adj 7 1 8 1 . believer
BeK 61 2. century; age, era
sepx 2692. top
seKo 4636. eyelid
sepxHHH 1 21 0. upper
BeKOBOH 3790. centuries-old
Bepx6BHhiH 1 907. supreme
seneHHe 5491 . command
sepxos6i 6489. riding
senerh i/p +d +inf 1 932. to order (s. o. to do sth)
sepx6she 7 1 82. upper reaches (of
BeJHKaH 5 1 00. giant
river)
BemKHH 334. great
sepx6M 759 1 . on horseback
seJHKonenHe 7588. magnifcence
sepxyrKa 361 9. top; (coli) the bosses
BeJHKOJelHO 4928. splendid(ly)
sepr:Ha 1 1 89. summit, peak
BeJHKOJielHhiH 2086. magnifcent
sec 1 237. weight
BeJHqaBhiH 9736. majestic
BeCeJHTh i +a 9082. to cheer up; amuse
se.qecTBeHHhiH 3442. maestic
BeCeJHThC» 6804. to make merry
seJqHe 2906. greatness
seceno 1 145. merily, cheerfully
BeJqHHa 1 790. size
seceJbiH 5 1 5 . cheerful, merry
BeJOCHIe, 5937. bicycle
Becenhe 3538. meriment
BeHa 7580. vein
seceHHHH 21 90. spring (adj)
BeHrepCKHH 51 01 . Hungarian
BeCHTh 4235. t o weigh (intrans)
seH(e)u 9081 . crown, wreath; halo
secn6 5939. oar
BeHHK 7589. brush, bundle of twigs
BeCHc 829. spring (season)
31 6
secH6i
sec6MhiH
BeCTH i +a
BeCTH6IJh m
BeCTHHK
BeCTh f
sechi m pl
BCCh r/BCH f/BCe
n/Bce pi
BeCbMa
BeTBHThCH
BeTBh f
seT(e)p
seTepaH
BeTep(6)K
BeTKa
seToqxa
BeTXHH
BeTqHHa
sexa
seqep
seqepHHKa
seqepHHi
seqepOM
BeqHo
BeqHOCTh f
seqHhiH
seraJKa
sera Th i +a
semecTBeHHhiH
semecTB6
BemiQa
semh f
Be.Th i
B3aHMHO
B3aHMHhiH
B3aHMOBhirO,HhiH
B3aHMO,eHCTBHe
B3aHMOOTHOIICHHe
B3aHMOlOMOmh f
B3aHMOlOHHMcHHe
B3aMeH +g
B36HpaThC.
B3BeCHTh p +a
B3BeiiHBa Th i +a
. B3BO)
Ha B3BO)e
4637. in spring
9083. weighty
388. to lead
6490. lobby
8068. messenger
1487. piece of news
6491 . scales
1 2. all
703. very, extremely
8528. to branch
2458. branch
371 . wind
441 1 . veteran
4025. breeze
3 1 55. branch
41 20. twig, sprig
6492. ancient, dilapidated
6805. ham
9737. landmark; stake,
marker
238. evening
6493. party
1 680. evening (adj)
570. in the evening
3274. eterally, always
7592. eterity
1 463. eteral
4638. coat hanger
3275. to hang
7 1 83. substantial, material
937. substance, matter
9084. little thing, knick-knack
533. thing
61 97. to blow (wind), futter
6806. mutually
1 908. mutual
9085. mutually advantageous
41 21 . interaction
3620. interelation
7 1 84. mutual assistance
5940. mutual understanding
3701 . in exchange (for),
instead ( ot
5284. to climb up
61 98. to weigh
6494. to weigh
4929. platoon
drunk; agitated
B3BOJHOBaHHO
B3BOJHOBaHHhiH
B3BOJHOBcTh p +a
BMHMTb
41 22. axiously
321 9. anxious, agitated
5493. to disturb, worry
B3r J.) 41 3. look, view
B3r J.HYTh p Ha +a 772. to look, glance (at)
B3rJR)hiBaTh i Ha +a 7593. to look at
B3.op (coli) 5285. nonsense
B3,0X 41 23. sigh
B3)OXHYTh p
B3,parHBaTh i
B3,pOrHyTh p
B3,yMaTh p (coli)
+inf
B3)h1Xcl Th i
B3JeTcl Th i
B3JeTeTb p
B3HOC
B30HTH p Ha +a
B30p
B30pBcTh p +a
B30pBcl ThC. p
B3pOCJhiH
B3pbiB
B3pbiBcTh i +a
B3hiBcTh i K +d
B3hiCKcHHe
B3RTHe
B3RTKa
B3. STh p
B3RThC. p 3a +a
BH)
BH)aTh i (coli) +a
BH,eHHe
BH)eTh i
BH)eThC. i c +inst
BH)HMO
BH)HMOCTh f
BH)HMhiH
BH,HeThC.
BH)HO
BH)HhiH
BH3r
BH3)cl Th
BH3HT
BHJKa
BHHa
BHHHTh i +a B +pr
1 277. to sigh
5494. to shudder
4639. to start, finch
3443. to decide suddenly
335 1 . to sigh
71 85. to fy up
71 86. to fy up
9738. payment; fee;
subscription
3934. to ascend
2275. look, glance
3539. to blow up
8070. to explode
1 625. adult
1 1 90. explosion
6807. to blow up
7 594. to appeal to
9086. penalty, punishment
807 1 . taing, capture
8072. bribe
1 32. to take
1 427. to take hold of; to take
up, get down to
278. view, look; species
4280. to see
4464. vision
89. to see
3 791 . to see one another
1 362. evidently
4930. visibility; appearance
3509. visible, evident
3352. to b visible
421 . evident, visible
1 681 . eminent
61 99. scream
71 87. to scream; squeal
3077. offcial visit
9739. fork; (two-pin) plug
2552. guilt
8073. to accuse (s. o. of sth)
31 7
BMHO
B.HO
B.HOBaT short adj
B.HOBaTO
BHHOBaThiH
BHHOBHHK
BHHOBHhiH
BHHOrpa,
BHHOrpa,HHK
BHHT
BHHTOBKa
BHceJua
BHCeTh i
BHC(O)K
BHThC} i
BHX(6)p
BHXpb m
BHIe-npe3H,eHT
BHllHeBhiH
BHllH}
BHllh
BKJa,l
BKJa,lhiBa Th i +a
BKJ�aTh i +a
BKJI�aThC} i
BKJO�eHHe
BKJI�HTh p +a
BKYC
BKYCHO
BKYCHhiH
snara
sna.en( e )u
sna,eHHe
sna,eTh i +inst
sna,hiKa m
BJa)HhiH
BJaCTHO
BJaCTHhiH
BJaCTh f
BJeBO
sne3a Th i B +a
BJe3Th p
BJeTeTh p
sne�h p +a
31 8
21 1 9. wine
4789. guilty; sorry!
6808. guiltily
1 1 91 . guilty, to blame
5702. culprit
6200. guilty
71 88. grapes
9087. vineyard
9088. screw; propeller
4049. rife
9740. gallows
1 41 4. to hag, be hanging
493 1 . temple (ear to
forehead)
3540. shop-window;
showcase
5286. to wind, twine, twist
9089. forelock
5941 . whirlwind
9090. vice-president
5287. cherry (adj)
7595. chery
8529. look!
3353. contribution
4932. to insert; invest
3078. to include: switch on
7596. to join; be included;
be switched on
5942. inclusion
2693. to include; switch on
21 91 . taste
8074. tasty
4933. tasty
5288. damp, moisture
3 1 56. owner
4248. possession, ownership
2957. to possess; have
command of
5495. master, ruler
41 24. damp
8076. imperiously
8077. imperious;
authoritative
603. power
9091 . to the left
7597. to climb in
6495. to climb in
7598. to fy in
8078. to draw; attract
BJRHHe
BJRTeJhHhiH
BJRTh i Ha +a
BJOJeHHe
BJOJHTh p +a B +a
BJI6HThCj p B +a
BJI6JeHHhiH B +a
1 1 69. infuence
7599. influential
4489. to infuence
5 1 02. enclosure (in letter);
investment
620 1 . to insert; invest
5289. to fall in love with
4490. in love (with)
sm6JRThC} i B +a 6496. to fall in love (with)
BMecTe 1 7 1 . together
BMecTo +g 974. instead of
BMeraTeJhCTBO B +a 3444. interference (in)
BMeraThCj p B +a 4934. to interfere (in)
BMerHBaThC} i B +a 3935. to interfere (in)
BHa�ae
BHe +g
BHe,peHHe
BHe,pHTh p +a B +a
BHe,lpRTh i +a B +a
BHe3aiiHO
BHe3aTHhiH
2604. at frst
2378. outside
2334. inculcation; putting
into practice
6497. to inculcate; introduce
7 1 89. to inculcate; put into
practice
1 682. suddenly
2694. sudden
BHecT: p +a B +a 241 7. to bring in
BHerHe 6809. outwardly
BHellHenoJTH�ecKHH 8366. foreign-policy (adj)
BHeiiHHi 1 1 1 6. exterior
BHeiiHOCTh f 681 0. exterior
BHH3 1 41 5. down
BHH3y 2605. below
BHHKa Th i B +a 6202. to investigate
BHHMaHHe 391 . attention
BHHMaTeJhHo 1 61 1 . attentively
BHHMaTeJhHhiH (x) 449 1 . attentive, considerate
(to)
BHOBh 1 030. anew, again; newly
BHOCHTh i +a 2276. to carry in, bring in
BHYK 4640. grandson
BHyTpeHHHH
BHYTPH +g
BHYTPh +g
BHY�Ka
BHyraTh i +a +d
BHYIHTeJhHO
BHYIHTh p +a +d
BHRTHO
BOBJeKa Th i +a B +a
8 1 1 . inner, interior, interal
1 8 1 6. inside
5703. inside; inwards
3541 . granddaughter
3542. to instil (sth in s. o. )
9092. impressively
6203. to instil (sth in s. o. ),
put sth in s. o. ' s head
9741 . distinctly, clearly,
audibly
9093. to involve (s. o. in sth)
aonHeHMe
BOBpeMj 2795. on time Ha +a put pressure on
so Bee 875. at all B03,ep)cThCj p 9743. to abstain (from)
BO-BTOpbiX 1 72 1 . secondly OT +g
BO,c 99. water B63,yx 422. air
BO,HTeJh m 4492. driver B03,YIIHhiH 1 591 . air (adj)
BO,HTh i +a 4493. to lead B033BcHHe 8447. appeal
BO,HThCj 7600. (c +inst) to associate B033peHHe 8227. opinion, outlook
with; be, be found B03HTh i +a 3276. to transport (around/
so.Ka 1488. vodka there and back)
BO,HhiH 3445. water (adj) B03HThCj i c +inst 41 25. to fiddle (with)
BO,OeM 7 1 90. reservoir B63ne +g 882. by, near
BO,Ollc, 9094. waterfall B03JO)HTh p +a 6204. to lay on
BO,OllpOBO, 8530. water-pipe Ha +a
BO,OpO, 8266. hydrogen B03Me3,He 71 94. retribution
BO,OpOCJih f 8079. seaweed B03MO)H0 1 007. possibly; possible; it
BO,OXpaHHJIe 4475. reservoir is possible
BO.py3HTh p (+a) 9742. to hoist, erect B03MO)HOCTh f 478. possibility
BO,jHOH 4372. water (adj), aquatic, B03MO)HhiH 1 230. possible
water-powered B03MYTHTh p +a 8084. to anger, outrage
BOeBaTh i 1 363. to wage war B03My�eHHe 3079. indignation
BOe,HHO 9095. together B03MyieHHO 5291 . indignantly
BOeHHO-MOpCKOH 8542. naval B03HHKaTh i 954. to arise
BOeHHhiH 443. militay, war (adj); B03HHKHOBeHHe 51 03. beginning, origin
soldier B03HHKHYTh p 21 20. to arise
BOeHIHHa 9096. militarism; militarists B0306HOBHTh p +a 7602. to renew
BO)cK 9097. guide, leader Bo3pa)a Th i 3080. to object
BO),h m 3875. leader Bo3pa)eHHe 681 2. objection
BO))c 8349. rein B03pa3HTh p 4935. to object
B036y,HTh p +a 7601 . to arouse B63pacr 1 336. age
B036y),cTh i +a 3543. to arouse Bo3pacTa Th i 3354. to grow
B036y),c TbCj i 853 1 . to become aroused B03pacTaJIHH 4495. growing
B036y),cJIHH 8080. aousing, stimulating B03paCTH p 2958. to grow
B036y:,eHHe 2087. excitement, arousal B03p0),eHHe 5705. rebirth, revival,
B036y),eHH 0 808 1 . excitedly renaissance
B036y),eHHhiH 5496. aroused, excited BOHH 3544. warrior
B03BO,HTh i +a 71 91 . to raise BOHHCKHH 441 2. military
B03BpaTHTb p +a 71 92. to retur BOHHCTBeHHhii 7603. warlike
B03BpaTHThCj p 4494. to retur BOH 71 95. how 1; wailing
B03Bpai.a Th i +a 6498. to retur BoiHa 291 . war
B03Bpai.a TbCj i 793. to retur, come back BOHCKa n pl 900. troops, ay
so3BpameHHe 3446. retur BOHTH p 31 3. to enter
B03Bhlllc TbCj i 7 1 93. to rise BOK3M 2246. (main) station
B03BhiiiieHHhiH 9098. elevated; lofty BOKpyr +g 407. around
B03r JcBHTh p +a 681 1 . to head BOJ 9099. ox
B03r naBJ}Th i +a 5290. to head, lead BOJieBOH 5292. strong-willed
B63rnac 5704. exclamation BOJCKHH 681 3. Volga (adj)
B03,BHrHyTh p +a 8082. to raise, erect BOJK 3 1 57. wolf
B03,eHCTBHe 4476. influence, pressure BOJHa 63 1 . wave
B03,eHCTBOBaTb i/p 8083. to affect, infuence, BOJHeHHe 2553. agitation; disturbace
31 9
BOnHOBSTb
BOJHOBaTh i +a 2796. to worry, excite Boc(e)Mh 526. eight
BOJHOBaThCg i 1 886. to worry BoceMb,ec.T 3621 . eighty
BOJOC 968. (a) hair BOCeMbCOT 91 04. eight hundred
BOJOCa ThiH 71 96. hairy BOCK 9748. wax
BOJOC(O)K 8202. (a) hair BOCKJHKHYTb p 308 1 . to exclaim
BOJIe6 HhiH 51 04. magic BOCKJHUaTh i 8087. to exclaim
BOJbHO 4790. freely BOCKOBOH 8532. wax (adj)
BOJbHbiH 3936. free BOCKpeceHhe 2554. Sunday
BOJ 839. will; freedom, liberty BOCKpeCHYTb p 8088. t o come back t o life;
BOH 883. out, away; over there revive
BOHRTh i +inst 9744. to stink (of BOCKpeCHbiH 5944. Sunday (adj)
Boo6pa)aTh i +a 5497. to imagine BOCIHTaHHe 969. upbringing
Boo6pa)eH:e 2647. imagination BOCIHTa TeJbHbiH 6499. educational
Boo6pa3HTh p 5293. to imagine BOCIHTaTb p +a 3355. to bring up, educate
Boo6�e 641 . in general BOCIHThiBaTb i +a 2854. to educate, bring up
Boo.yreBJeH:e 9745. enthusiasm, fervour BocnHThiBa Thcg i 8089. to be brought up; be
Boopy)a Th i +a 7604. to arm fostered
Boopy)eH:e 1 722. arming; arms Bocn6Jh30BaThcg 3082. to make use of
BOopy)eHHhiH 21 39. armed p +inst
BOopy)HTb p +a 5943. to arm BOCIOMHHaHHe 21 92. memory, recollection
Boopy)HThCg p 8085. to an os BOClpHHHMaTh i +a 5295. to perceive
Bo6qJ 9746. with one' s own eyes, BOCIpHRTHe 5498. perception
for os BOCIpOH3BO,HTb i +a 7607. to reproduce
BO-nepBbiX 1 536. frstly, in the frst place BOCCTaHaBJBaTh 5706. to restore, reconstrct;
BOIHI�HH 91 00. fagrant, scandalous i +a (+a npOTHB +g)
BOIJO�eHHe 6205. embodiment set s. o. against s. o.
BOIJb m 7605. wail, howl BOCCTaHHe 1 376. uprising
BOnpeKH +d 4641 . in spite of BOCCTaHOBHTb p +a 3356. to restore
BOIpOC 163. question BOCCTaHOBJeHHe 3792. restoration
BOp 4642. thief BOCTOK 1 723. east
BOpBaThCg p B +a 3702. to burst in BOCTOpr 2509. delight
Bopo6(e)i 4337. sparrow BOCTOpraThC. i +inst 8533. to be delighted (with)
BopoBaTh i +a 6814. to steal BOCTOp)eHHO 71 97. enthusiastically
BOpOBCTBO 91 01 . stealing BocTop)eHHhiH 5707. enthusiastic, rapturous
BOpOHa 91 02. crow BOCToqHbiH 2335. easter
BOpOHKa 5294. funnel BOCXHIaThC. i +inst 7608. to admire
BOpOT 4643. collar; winch BOCXHIeHHe 5708. rapture, admiration
Bop6Ta nom pl 1 1 3 1 . gate, gates BOCXO. 71 98. rise
BOpOTHHK 3937. collar BOCXO,RIHH 6206. rising
BOpOTHHq( 0 )K 7606. (small) collar BOCbMOi 553. eighth
B6pox 9747. heap, pile BOT 3 1 . here, there (pointing)
BOpoqaTh i 681 5. (+a) to move (sth BOT-BOT 4644. just, about to
heavy); ( +inst) have Bna.aTh i B +a 681 7. to fall in
control of BIa,HHa 5709. hollow, depression
Bop6qa Thcg i (coli) 681 6. to tum, toss and tum BIaCTb p B +a 8090. to fall into
BopqaTh i 4269. to grumble; growl BnepBhie 504. for the frst time
BOpqJBO 91 03. grumpily, querulously Bnepe. 5 1 7. forwad; in advance
BOCeMHa,ua TbiH 8086. eighteenth Bnepe.: 1 440. ahead
BOceMHa,ua Tb 4791 . eighteen BneqaTneH:e 1 1 07. impression
320
BCynMTb
BIJOTHYI (K) 41 27. close up (to) BcepocclicKHi 8096. all-Russian
BIJOTb (�0 +g) 3277. right up to Bcephe3 2797. seriously
BIonr6noca 4496. in an undertone BCeCOI3HhiH 81 96. all-union (relating to
BIOJHe 720. fully, entirely all the republics of
BIOCJe,l CTBHH 2555. subsequently the USSR)
BIpaBe: 6hiTb 4645. to have a right to Bcecrop6HHe 7201 . thoroughly
BIpaBe +inf BCeCTOpOHHHH 3794. all-round; thorough
Blp,lb 4380. henceforth, in future BCe-TaKH 500. all the same, for all that
BIp6qeM 855. however, but; or rather BCKcKHBaTb i 4497. to leap up
BIpRMb (coli) 71 99. indeed BCKHHYTh p +a 5296. to throw (upwards, up
spar 725. enemy Ha +a onto)
spa),la 8091 . enmity BCKOpe 1 441 . soon
Bpa),l e6HO 8092. hostilely BCKOlHTh p 2460. to jump in
Bpa),le6HhiH 5 1 05. hostile BCKpHKHYTh p 6208. to cry out
Bpa)eCKHH 5499. enemy (adj) BCKphiBa Tb i +a 7609. to open; reveal
spa3 (coli) 681 8. all together BCKphiTh p +a 7202. to unseal; disclose;
BpaTb i 1 642. to tell lies; talk dissect
nonsense BCJe,l 3a + inst 1 21 1 . after
spaq 1 238. doctor BCJe,l CTBHe +g 2277. because of, owing to
BpamaThCR 5945. to revolve BCJYX 2695. aloud
spameHHe 6500. rotation BCMa TpHBa TbCR 41 28. to look closely at
spe,l 5 1 06. har B +a
Bpe,l HTeJib m 8367. pest BCIJeCK 7203. splash
Bpe,l HO 4792. harful BCIOMHHaTh i +a 808. to recall, remember
Bpe,HhiH 2459. harmful or o +pr
Bpe3aThCR p B +a 3622. to cut into BCIOMHHaThCR i 4646. to be remembered
BpeMeHHO 3357. temporarily BCIOMHHTh p +a or 544. to remember, recall
BpeMeHHhiH 3220. temporary o +pr
BpeMR n 62. time BCIOMHHThCR p 6501 . to be recalled, come to
sp6,l e +g 904. like, such as mind
Bp03h 8094. separately BCIOMOraTeJihHhiH 5946. auxiliary
spylHTh p +a 3793. to hand, hand over BCIhiJHTh p (coil) 7610. to fare up
spyqHyr 681 9. by hand BCIhiXHBa Tb i 3447. to fare up
BphiBaThCR i B +a 5 1 07. to burst in BCIhiXHYTh p 2855. to blaze up
BpR,l JH 1 736. (it' s) unlikely BCIhiiiKa 3876. fash
BCc,HHK 821 0. horseman BCTaBaTh i 1 302. to get up; stand up
see 1 1 2. all; all the time BCTaBHTh p B +a 6820. to insert
BCeB03M0)HhiH 5500. all kinds of BCTaBJ.Th i B +a 6821 . to insert
scer,a 1 80. always BCTaTh p 444. to get up, stand up
scer6 1 00. in all , altogether; only BCTpeTHTh p +a 520. to meet
BCeJieHHaR f adj 825 1 . universe BCTpeTHTbCR p 1 292. to meet
BCeMepHO 7200. in all possible ways BCTpeqa 477. meeting
BCeMepHhiH 8448. utmost, every kind of BCTpelaTh i +a 1 257. to meet
BCeMHpHbiH 2737. world, worldwide BCTpeqaThCR i c +inst 1 1 70. to meet (s. o. )
BCeHapO,lHhiH 6207. national BCTpelHbiH 4647. oncoming
BCeHOIHa. f adj 8095. night service (church) BCTynaTh i B +a 2247. to enter, join
sce66mHi 1453. general; universal (organization)
BCe06beMJIJHH 91 05. comprehensive, BCTYIHTh p B +a 2088. to enter, join
all-embracing (organization)
321
BCTynneHMe
BcTynneHHe 6822. introduction BhiB03HTh i +a 621 2. to transport away;
BCXmTbiBa Tb 761 1 . to sob export
BCI.Y 1 592. everwhere BhlfJ.,eTb i 1 81 7. to look
BC}KHH 400. any Bhlf J.,biBa Th 5950. to look out
Bc}qecKH 41 29. in every way possible Bhlr J.HYTh p 621 3. to look out
Bc.qecKHH (coli) 761 2. all kinds of BhirHa Th p +a 2857. to expel
BTOpraThC. i B +a 9749. to invade BblfOBcpHBaTh i +a 8099. to pronounce; (coli,
BTOpJeHHe 5947. invasion i only) tell off,
BTOplqHO 6502. secondarily reprimand
BTOplqHbiH 6503. second; secondary BhlfOBOp 6214. reprimand;
BTOpHHK 5297. Tuesday pronunciation
BTOpOH 1 1 9. second BhlfOBOpHTb p +a 8477. to pronounce,
BTOpOCTeneHHbiH 7204. secondary, subsidiary articulate
B-TpeTbHX 2856. thirdly Bhiro,a 3623. advantage
BTpoe 6209. three times (as much) BhlfO,HO 595 1 . advantageously
BTpOeM 6823. as a threesome BhlfO,HhiH 241 8. advantageous
BT}HYTh p +a 761 3. to pull in BhlfOH.Th i +a 8 1 00. to drive out, expel
BY3 5298. university, institute Bhirpy3HTh i +a 91 09. to unload
(higher education Bhi,aBaTh i +a 7206. to give out; give away,
establishment) betray
BYJKaH 4457. volcano Bhi,aBa ThC. i 91 1 0. to stick out
BYJhrapHhii 91 06. vulgar B:i,a Th p +a 21 93. to give out, issue; btay
BXO. 2798. entrance B:i,aqa 91 1 1 . issue, giving out
BXO.HTh i 252. to enter Bhi,aiJHHC. 21 94. eminent, prominent
BXO.HOH m adj 91 07. entrance (ad j) Bhi,BHra Th i +a 41 30. to move out; put
BUeTHThC. p B +a 6504. to grip, grip hold of forward
Bqepa 742. yesterday Bhi,BHraThC. i 91 1 2. to move out; go up in
BqepaiiiHHH 2648. yesterday' s the world
B-qeTBepTbiX 7205. fourthly Bhi,BHHYTh p +a 3704. to move out, put
Bbl 1 9. you (polite/pi) forward
Bhi6era Th i HJ +g 5948. to run out Bhi,eJHTh p +a 3358. to assign, allot; pick out
Bhife)a Tb p H3 +g 4936. to run out Bhi,en.Th i +a 3278. to pick out; allot
BhifHBaTh i +a 91 08. to knock out, dislodge Bhi,eJ.ThC. i H3 +g 3083. to stand out (from)
BhifHpaTb i +a 21 40. to choose B:i,ep)aTh p +a 1 861 . to withstand
BhifHTh p +a 5949. to knock out, dislodge Bhi,ep)HBa Th i +a 571 0. to witstand
B:16op 2379. choice B:i,ep)Ka 4793. self-control; excert
Bhi6opHhiH 8097. electoral; elected Bhi,yMaTh p +a 3222. to make up, fabricate
Bhi6opbi m pl 5 1 08. election Bhi,YMKa 3938. invention; fabrication,
BhifpaChiBa Th i +a 621 0. to throw out lie
Bhi6pa Th p +a 2302. to choose Bhi,yMhiBaTh i +a 3 1 58. to invent, fabricate
BhifpaThC. p H3 +g 3703. to get out BhieJ)a Th i H3 +g 550 1 . to leave (by transport)
Bhi6pocHTh p +a 322 1 . to throw out BhieMKa 831 9. taking out; collection
Bhi6hiTh p (formal) 8098. to leave (of letters)
H3 +g BhiexaTh p H3 +g 3279. to leave (by transport)
BhiBe3TH p +a 7614. to transport out, export Bhi)a Th p +a 761 5. to squeeze out
BhiBecKa 621 1 . signboard Bhi)H,a TeJhHO 91 1 3. expectantly
BhiBeCTH p +a 2461 . to lead out Bhi)H,a TeJhHhiH 91 1 4. waiting, expectant
BhiBO. 1 01 . conclusion, deduction Bhi)H,aTh i +a 9 1 1 5. to wait (for)
BhiBO.HTh i H3 +g 3545. to lead out; remove Bhi)HMa Th i +a 91 1 6. to squeeze out
322
BhHTh p
Bhi3Ba Th p +a
Bhl3)OpOBeTh p
Bhi30B
Bhl3hiBaTb i +a
Bhl3hiBa ThC. i
BhiHrpaTh p +a
BhiHrphiii
BhiTH p
BhiKHHYTh p +a
BhiKJa.hiBa Th i +a
BhiKJIqaTh i +a
BhiKJI OqJTh p +a
BhiJe3a Th i
BhiJie3TH/ BhiJie3Th
p H3 +g
BhiJeTa Th i
BhiJieTeTh p
BhiJO)HTh p +a
BhiMeCTH p +a
BhiMhiC( e )J
BhiMhiTh p +a
BhiHeCTH p +a
BhiHHMaTh i +a
BhiHOCHTh i +a
BhiHOCJHBOCTh f
8 1 01 . to survive
859. to summon; cause
91 1 7. to recover, get better
3359. summons; challenge
868. to summon; cause
5952. to volunteer
3 1 59. to win
2056. win
1 72. to go out
81 02. to throw out
91 1 8. to put out, set out;
(+a + inst) face,
cover (sth with sth)
81 03. to switch off
7207. to switch off
5299. to climb out
3360. to climb out
6505. to fy out, take off
3705. to fy out, take off
571 1 . to lay out
81 04. to sweep out
4937. fabrication, fantasy
6506. to wash (thoroughly)
25 1 0. to cary out; to endure
2649. to take out
2959. to car y out, tae away;
endure
621 5. ability to endure,
stamina
BhiHOCJBhiH 6824. resilient
BhiHY .HTh p +a 3624. to force, compel
BhiHy),aTh i +a +inf 301 8. to force
BhiHY).eHHhiH 4794. forced
BhiHYTh p +a 1 863. to take out
BhiHhiPHYTh p 91 1 9. to come to the surface
Bhina,aTh i 571 2. to fall out
BhinacTh p H3 +g 3084. to fall out (of
BhiTHBaTh i 5953. to drink (alcohol)
BhiTHCaTb p +a
BhiTHTh p
BhiTJiaTa
BhiTOJHeHHe
BhiTOJHHTh p +a
BhiTOJHRTh i +a
BhlllOJHRThC. i
BhiTip.MHThC. p
7208. to write out; subscribe
to (periodical)
1 060. to drink, have an
alcoholic drink
81 05. payment
1 864. carying out
1 044. to carry out, fulfl
1 002. to cary out, fulfl
81 06. to be fulfilled
7209. to become straight,
BhiTYCK
BhiTYCKaTb i +a
BhiiYCKa ThC.
BhiiYCKHHK
BhiTYCTHTh p +a
Bhipa6a ThiBa Th i +a
Bhipa6oTaTh p +a
Bbipa60TKa
Bhipa)a Th i +a
Bblpa)a ThC. i
Bhipa)eHHe
Bhipa3HTeJhHhiH
Bbipa3HTh p +a
Bhipa3HThC. p
BhipacTa Th i
BhipaCTH p
BhipaCTHTh p +a
Bbipa�HBaTh i +a
BhlpBa Th p +a
BblpBaTbC. p
Bhipe3aTh p +a
BbipyqHTh p +a
BhlpbiBaTb i +a
BhlpbiBa ThC. i
BhiCa.HTh p +a
BhiCa.HThC. p
BhiCa,Ka
BhiCKa3aTb p +a
BhiCKa3a TbC. p
BhiCKa3biBaHHe
BhiCKa3biBa Th i +a
BhiCKcl 3hiBa ThC. i
Bbi CnyWMB8Tb
straighten up
81 07. prominent, bulging;
convex
2089. output; issue
1 593. to release, let out
7210. to be released
4403. fnal-year student,
graduate; school­
leaver
1 772. to release
41 31 . to produce; work out
3625. to produce; work out
4306. working-out;
production
1 756. to express
31 60. to express os; swea
1 537. expression
721 1 . expressive
1 955. to express
4498. to express os;
( coll) swea
4499. to grow, increase
1 1 92. to grow
4648. to grow
5502. to grow, cultivate
3706. to pull out
2738. to tear oneself away
571 3. to cut out
5300. to rescue; make
(money)
9750. proceeds, earings;
rescue
721 2. to pull out
4938. to tear oneself away
7616. to set down, lad
6825. to disembark, land
5301 . landing,
disembarkation
2739. to express
721 3. to speak out
7214. utterance, statement
571 4. to express
6826. to speak out, state
one' s opinion
BhiCKcKHBaTh i H3 +g 4939. to jump OUt
BhiCKoqHTh p 25 1 1 . to jump out
BhiCJiaTh p +a 5302. to send out; exile, deport
BhiCJYIIaTh p +a 3939. to hear (s. o. ) out
BhiCIYIIHBa Th i +a 6507. to hear out
323
BbiCOBbi B8Tb
BbiCOBbiBaTh i +a 91 20. to thrust out Bhnne 4458. higher, above
BhiCOBhiBaThC. 6827. to thust os out, poke BhiiiH6HTh p (coli) +a 621 8. to knock out, kick out
one' s head out BhlKa 9752. tower; turret
BhiCOKHH 205. high, tall Bhi.BHTh p +a 5279. to reveal, expose
BhiCOKO 773. high (up); highly; it is BhIBn}Th i +a 8 1 09. to reveal, expose
high BbHICHeHHe 7620. explanation
BbiCOKOKcleCTBeHHbiH 91 21 . high-quality Bhi.CHHTh p +a 2556. to clarify, establish
BhiCOTa 955. height Bhi.CHHThC. p 3 1 61 . to become clear
BbiClaThC. i 761 7. to get enough sleep Bhlra 721 8. snowstorm
BbiCTaBHTh p +a 3940. to display, put forward B.3cTh i +a 762 1 . to tie; knit
BhiCTaBKa 2740. exhibition B}nhiH 9753. fabby, limp
BhiCTaBmTh i +a 621 6. to display, put forward fcBaHh f 8 1 1 0. harbour
BhiCTpen 21 41 . shot ra, (coli) 4940. swine, rat (of person)
BhiCTpeJHTh p B +a 721 5. t o shoot, fire (at) ra,aTh i 5956. to guess; tell fortunes
BbiCTYl 975 1 . projection; ledge fc,OCTh f 5 1 09. flth; dirty trick
BbiCTyna Th i 81 2. to appear in public; ra3 1 045. gas
protrude ra3eTa 228. newspaper
BbiCTYllHTh p 1 3 1 8. to speak (publicly); ra3eTHhii 328 1 . newspaper (adj)
appear in public ra30BhiH 41 1 5. gas (adj)
BhiCTynneHHe 1 364. speech; (public) ranepe. 5957. gallery
appearance ran6ra or Kan6ra 5753. galosh, overshoe
BhiCYHYThC. p 5954. to push os forward; raJCTYK 4795. tie, necktie
lean out fcMMa 8350. scale; gamut, range
BbiCII HH 1 550. highest, supreme rapa) 65 1 0. garage
BbiTcCKHBa Th i +a 3361 . to drag out, pull out rapaHTHpOBaTh 2 1 42. to guarantee
13 +g i/p +a
BhiTaiHTh p +a 21 21 . to drag out rapaHTH. 6509. guarantee
BbiTeKcTh i 3877. to fow out rapMOHHleCKHH 6829. harmonious
BhiTepeTh p +a 3280. to wipe, wipe dry rapMOHH. 7622. harony
BbiTeCHHTb p +a 5503. to force out, displace rapM6rKa ( coll) 8320. accordion
BbiTHpcTh i +a 2907. to rub dry; wipe rapHH30H 621 9. garrison
BhiTh i 4032. to howl racHTh i +a 571 5. to put out, extinguish;
BhiT}ruBaTh i +a 7618. t o stretch out cancel
BbiT }uB a TbC. i 761 9. to stretch out raCHYTh i 2960. to go out, be
BbiT.HYThiH 5955. stretched extinguished, fade
BbiT .HYTh p +a 2858. to stretch out fBap,H. 4060. Guards
BbiT.HYThC. p 621 7. t o stretch out rBo3,h m 3707. nail
BbiYlHTh p +a 721 6. to lear r,e 70. where
BbiXBaTHTh p +a 721 7. t o snatch, pull out r,e-Hu6y,h 3085. anywhere
BbiXBcThiBa Th i +a 91 22. to snatch; pull out r,e-TO 934. somewhere
BbiXO, 889. exit reKTap 1 233. hectare (= 1 0,00
BhiXO,HTh i 408. to go out square metres)
BhiXO,Ka 6508. bad behaviour, reHepan 61 6. general
escapade reHepanhHhii 241 9. general (ad j )
BhiXO,HOH 3019. exit (adj) reHHMhHhiH 721 9. brilliat
BbllHCnTeJhHbiH 821 1 . calculating, computing reHHH 2859. genius
BbllHCJTh p +a 6828. to calculate reorpa<lqecKHi 4796. geographical
Bbiii BhlpHyTh p (coil) 81 08. to throw out, chuck reorpa<u. 8390. geography
+a out re6nor 4074. geologist
324
rOHRTb
reonor:qecKHH 5 1 1 0. geological rnyx6i 2248. deaf; indistinct,
rep6 8 1 1 1 . coat of arms muffed; remote
repMaHCKHH 3502. Germanic (of place)
repOH3M 7623. heroism rnyiih f 65 1 2. backwoods, the sticks
repo:qecKHH 2860. heroic rn:16a 6220. large lump (of rock,
rep6i 534. hero ice etc. )
rep6HCKHH 91 23. heroic rnj.eTh i Ha +a 61 1 . to look (at)
rep6HCTBO 8 1 1 2. heroism r J}HyTh p Ha +a 2557. to glance (at)
rl6enh f 201 0. ruin, destruction rHaTh i +a 1 934. to drive; to hunt,
rl6KHH 7624. fexible persecute
rH6HyTh 571 6. to perish rHeB 31 62. anger
r:raHTCKHH 21 22. giant (adj) rHeBHhiH 5719. angry
r:.pocTaHQHj 7220. hydroelectric station rHe3.6 3709. nest
fHMH 7625. hymn, anthem rHeT 5 1 1 2. oppression
fHMHa3HCT 83 1 3. grammar-school pupil rHHJOH 5504. rotten, decayed
fHMHa3Hj 4290. grammar school, high fHHTh i 9755. to rot
school rHyCHhiH 9756. vile
fHMHaCTepKa 5 1 1 1 . soldier' s tunic fHYTh i +a 91 26. to bend
fHMHaCTHKa 8 1 1 3. gymnastics fOBOpHTh i 39. to speak
r:r6Te3a 7626. hypothesis fOBOpHTbCj i 1 489. to be said
r:rc 821 2. plaster (of Paris) ro. 5 1 . year
fHICOBhiH 8478. plaster fO.HTbCj i 2336. to be ft (for), be
ruTapa 4797. guitar Ha +a/JJj +g usable
rnaBa 91 7. head, chief; chapter r6.HhiH 91 27. suitable
rnaBHoe n adj 1 933. the main thing fO)OBOH 3362. yearly
rJaBHhiH 224. main fO)OBIHHa 5958. anniversary
fJc)HTh i +a 3626. to stoke; iron ron 8342. goal (sport)
rJa)KHH 3878. smooth roneH:me 7628. top (of a boot)
rna.xo 6830. smoothly roJaH)CKHH 91 28. Dutch
rna3 87. eye fOJOBa 1 36. head
rna3(6)K 41 32. small eye; peephole rOJOBKa 41 33. small head
rJaCHTh i 65 1 1 . to announce, say roJOBHOH 5303. head (adj)
rJaCHOCTh f 3708. openness r6JO. 2220. hunger
rn:Ha 4288. clay fOJO)a Th i 7629. to go hungry
r JHHHCThiH 91 24. clay (adj) roJO.HhiH 2908. hungry
r JHHjHbiH 4798. clay (adj) roJone. 91 29. covering of ice; icy
rn66yc 571 7. globe weather
fJOTaTh i +a 7627. to swallow r6noc 1 8 1 . voice; vote
fJOT(O)K 91 25. gulp, mouthful fOJOCOBaHHe 7630. voting
rny6HHa 822. depth fOJOCOBaTh i 3282. to vote
r ny6HHHhiH 571 8. deep; deep-water; rony6oBa ThiH 683 1 . light -bluish
remote rony66i 992. light blue
rny66KHH 726. deep roJyfqHK (coli) 81 14. my dear
rny6ox6 1 008. deep; deeply r6ny6h m 5959. pigeon, dove
rny6h f 7221 . depth r6JhiH 1 757. naked
rnyro 3223. stupidly r6HKa 4307. race
fJYIOCTh f 221 9. foolishness roHopap 81 1 5. fee; royalties
reyrhiH 1 355. stupid, silly roH.Th i +a 5505. to drive, make (s. o. )
rnyxo 4649. indistinctly run
325
rOHHTbCS
roH}ThCH i 3a +inst 8 1 1 6. to chase (after) fOCTh m 276. guest
ropa 679. mountain, hill rocy .apCTBeHHhiH 685. state (adj)
ropa3�o 1 061 . much (with rocy.apcTBo 550. state
comparatives) rocy,aph m 5506. sovereign
rop6 9757. hump rOTOBHTh i 1 5 1 9. to prepare; to cook
rop�HThCj i +inst 3546. to be proud of fOTOBHTbCj i K +d 1 8 1 8. to prepare (for)
r6p�o 6221 . proudly fOTOBHOCTh f 3363. readiness
r6p,ocTh f 2337. pride roTOBhiH 571 . ready
r6p,hii 2696. proud rpa6HTh i +a 5507. to rob, pillage
rope 1 538. grief, sorrow rpa, 9758. hail; (poet) city
ropBaTh i 7222. to grieve rpa,yc 1 909. degree (0)
ropeTh i 1 258. to bum, b alight rpa),aHHH 1 07 1 . citizen
ropeqb f 5304. bitteress rpa),aHKa 8 1 1 8. citizen (t
ropH30HT 1 737. horizon rpa),laHCKHH 1 1 93. civil, civic
ropH30HTMhHhiH 7223. horizontal rpaMM 41 34. gram( me)
r6pKa 4799. hillock rpaMoTa 6222. literacy; document,
ropKOM 8321 . town committee deed
r6pno 25 1 2. throat rpaMOTHhiH 4942. literate
r6pJhiiiiKO 91 30. neck (of bottle); rpaHaTa 4943. shell; grenade
small throat rpaH,1H03HhiH 2420. grandiose
r6pHHqHaH f adj 8249. maid (serant) rpaHHT 8263. granite
r6pHhiH 1 41 6. mountain (adj); mining rpaH:ua 1 1 75. frontier; limit
ropHRK (coli) 8368. miner rpaHh f 41 35. border, verge; facet,
r6po, 84. town, city edge
ropo�(6)K 3627. small town rpac 5 1 1 3. count (title)
ropo,CKOH 1 41 7. urban, town (adj) rpacHK 5 1 14. graph; schedule
ropo)aHHH 7224. town-dweller rpac:H 763 1 . carafe, decanter
rop6x 5305. peas rpe6(e)Hh m 465 1 . comb, crest
ropcTh f 5960. handful rpeK 6223. Greek (man)
ropqlua 91 3 1 . mustard rpeMeTh 4944. to roar, resound
ropr(6)K 3086. pot rpeTh i +a 4945. to heat
r6pbKHH 2697. bitter rpeThC. i 8 1 1 9. t o war os
r6pbKO 3547. bitter(ly) rpex 2090. sin
ropfqee n adj 4941 . fuel rpeqecKHi 222 1 . Greek (adj)
rop}qHi 856. hot rpeiiHhiH 450. sinful
ropHqHThCH i 81 1 7. to get excited rpH6 3448. mushroom
ropHq6 2057. hot(ly) rp:Ba 6224. mane
ropRmHi 4103. buring (adj) rpHII 7226. infuenza
fOCIHTah m 4406. (mil) hospital rpo6 2799. coffn
fOCIO,lHH 597. gentleman; Mr rpo3a 3087. thunderstorm
rocn6,cTBO 2698. domination, rp03HTh i +d 2278. to threaten (s. o. )
supremacy rp03HThC. i (coli) +inf 91 32. to threaten
fOCIO,lCTBOBa Th i 4650. to dominate rp03HO 6225. threateningly
Ha, +inst rp63HhiH 2650. theatening
fOCIO,lCTByiOmHH 4365. ruling, predominant rpoM 3795. thunder
fOCIO,lh m 993. God, the Lord rpoMa,a 5720. mass, bulk
fOCTeiipHHMCTBO 7225. hospitality rpo Ma.lHhii 905. enorous
fOCTHHaH f ad j 5961 . sitting-room rpOMKHH 2909. loud
fOCTHHHUa 2558. hotel rpOMKO 1 337. loudly
326
ABMraTenb
rpoM 03,lKHH 7632. cumbersome, bulky rycT6i 201 1 . thick, dense
rp6xoT 2462. crash; rumble rych m 3449. goose
rpOXOTaTh 91 33. to thunder, rumble ry�a 7634. dregs; thicket
rpor 5 1 1 5. half-kopeck, farthing .a 44. yes; ( coll) and/ut
rpy6o 3879. coarsely ,aBai(Te) 1080. let' s
rpy6ocTh f 5721 . rudeness ,aBaTh i 1 40. to give
rpy6hiH 2004. coarse, rude ,aBaThCR i 3942. to b given; come
rpy.a 5962. heap, pile easily (to s. o. ), be
rpy,h f 1 1 1 8. breast leat easily
rpy3 1475. load; cargo ,aBHTh i Ha +a 3880. to press, put pressure
rpy3HHCKHH 7227. Georgian on
rpy3HTh i +a 7228. to load ,aBneHHe 1 887. pressure
rpy30BHK 371 0. lorry, truck ,aBHHH 3 1 63. long-ago (adj)
rpy3oB6i 5306. goods (adj) ,aBHO 423. (since) long ago
rpy3tHK 8343. docker; freight handler ,aBHhiM-,aBHO 6833. ages ago, very long
rpynna 295. group ago
rpyCTHO 3548. sad(ly) .a)e 92. even
rpyCTHhiH 3088. sad ,anee 2279. frther
rpyCTh f 3941 . sadness .aneKHH 1 259. distant, remote
rpyra 4368. pear ,aneK6 557. far
rpbi3Th i +a 5722. to gnaw ,anh f 4652. distance
rpR,a 91 34. ridge; bed (garden) ,anhHeBOCTOlHhiH 5963 . Fa Easter
rpR,Ka 91 35. bed (for plants), .anhHHi 1 082 . distant, remote
fowerbed .anhiie 368. frther
rpR,y�HH (bookish) 65 1 3. future ,aMa 1 643. lady
rpR3HhiH 2091 . dirty ,aHHhie pl adj 2961 . data; qualities
rpR3h f 2421 . mud; dir ,aHHhiH 869. given
ry6a 994. lip ,aHh f 9760. tribute, homage
ry6epHaTop 8537. goveror ,ap 41 36. gift
ry6epHHR 5 1 1 6. guberniya, tsarist ,apHTh i +a +d 5723. to give, present
province (now (sth to s. o. )
66nacTh) .apoM 7635. fee, gratis
ry6HTelbHhiH 91 36. destructive ,aTa 3943. date
ry6HTh i +a 7229. to ruin ,aTh p 1 55. to give
ry,eTb i 21 95. to hum; hoot ,aTbCR p 5964. to b given; get caught;
ry,(6)K 3628. hooter, car hom; (+d) come easily
hooting (to s. o. ), be leart
ryn 2380. rmble easily
rynKo 81 20. resonantly; with an ,aqa 4501 . dacha, holiday cottage
echoing sound ,Ba 66. two
rynRHhe 81 21 . festival, fete, open-air ,Ba,ua ThiH 388 1 . twentieth
party ,Ba,uaTh 1 24. twenty
rynRTh i 1 683. to take a walk; (coll) ,lBc),lhl 2910. twice
take time off ,BeHa,ua ThiH 5307. twelfth
ryMaHHTapHbiH 7633. humanitarian; ,BeHa,uaTh 1 684. twelve
humanities (adj ) ,Bepua 4800. small door, ca door
ryMaHHhiH 6832. humane ,Beph f 1 29. door
ryceHHUa 9759. caterpillar ,lBeCTH 566. two hundred
rycTo 3549. thickly; densely ,B1raTenh m 1 8 19. motor, engine
327
ABMr&Tb
,slraTh i +a 5508. to move, set in motion document)
,BHfaThC. i 1 093. to move ,leHCTBHTeJbHhiH 25 1 3. real, actual; valid
,BH)eHHe 389. movement, motion ,leHCTBOBaTb i 830. to act, function, affect
,BHHYTh p +a 5724. to move, set in motion ,leHCTBYIIUHH 2801 . functioning
,BHHYTbC. p 2559. to move )eKa6ph m 2303. December
,B6e 1 980. two )eKa,la 841 5. ten-day period
,BOHKa 6226. the number two; fail ,leKJapaiH. 723 1 . declaration
mak (in exam) ,l eKpeT 441 8. decree
,BOHHOH 4502. double, twofold ,lenaTb i 1 1 0. to do, make
,BOp 286. yad, court )ena Tbc. i 1 265. (+inst) to become; be
.Bop(e)u 1 1 32. palace done
.BOpHHK 4653. caretaker, janitor; ,leneraT 2699. delegate
( coll) windscreen ,leneranHR 2802. delegation
wiper )eneHHe 4353. division
.BOp.HHH 5509. nobleman, member of ,len(e)u 8 1 23. wheeler-dealer
the gentry ,lemTh i +a 5309. to divide, shae
.BOpRHCKHH 6834. gentry (adj) .e.ThC. i +inst 3882 . (Ha +a) (pa3- p) to be
.BOpRHCTBO 8538. gentry divided (into) ;
.BYCTOpOHHHH 8344. double-sided, two- (c +inst) (no- p)
way; bilateral share (with)
.BOIpO,lHhiH 7230 . (related through ,leno 53. matter, business
,lBOIpO,HhiH 6paT grandparent) cousin ,l eJOBHTO 5727. in a businesslike way,
.e61T 8449 . debut energetically
.eBaJhBauH. 8345. devaluation ,leJOBOH 2222. business (adj)
,esaTh i (coll) +a 9761 . to put ,leJbHhiH 6227. businesslike
,eBa ThC. i 5726. to get to, vanish ,leMOKpaT 5 1 1 7. democrat
,eBIua 2962. girl ,leMOKpa TH3aUH. 6228. democratization
,eBiqHi 5308. girl ' s, maiden' s ,leMOKpa TlqeCKHH 1 388. democratic
,eBxa (coli) 2800. girl ,leMOKpaTH. 1 644. democracy
.eBoqxa 490 . little girl ,l eMOHCTpaQH. 4802. demonstration
,eB'OHKa (coll) 1 98 1 . girl ,l eMOHCTpHpOBaTh ip 5728. to demonstrate; (+a)
,eBCTBeHHhiH 91 37. virgin (adj) show, display
,eByrKa 145. girl .eHe)HbiH 3 1 64 . money (adj) , moneta
,eBlaTa pl(coll) 4473. girls .leH(e)K 7636 . day (dim)
,eB.HOCTO 4801 . ninety .l(e)Hh m 8 1 . day
,eB.THa,ua ThiH 81 22. nineteenth .eHhfH f pl 471 . money
,eBRThiH 3450. ninth ,l eryTaT 1 846. elected representative
,eB.Th 1 490. nine ,lepraTh i +a 7637. to tug
,eB.ThCOT 1 91 . nine hundred ,lepeBeHCKHH 4654. village, country (adj)
,e. 786. grandfather .epeBH. 45 1 . village; countryside
.e.yrKa m 1 55 1 . grandfather .epeBO 309. tree
,e)ypHTb i 91 38. to be on duty .epeBRHHhiH 1 645 . wooden
,e)ypHhiH 371 1 . duty (adj); person on .ep)asa 1 520 . power (powerful
duty country)
,e)ypCTBO 5965. (period of duty ,lep)a Th i 5 1 2. to hold, keep
,eHCTBeHHhiH 5966. effective ,lep)a Thc. i 1 399. (3a +a) to hold on
,eHCTBHe 605. act, action (to); (+g) keep to
,eHCTBHTeJhHO 397. really, actually ,lep3KHH 7232. cheeky; daing
,eHCTBHTeJbHOCTh f 1 552. reality; validity (of a ,lep30CTh f 81 24. rudeness; audacity
328
AOBepMTenbHO
�epHyTh p +a 6835. to tug ,peKTOp 401 . director
�ecaHT 65 14. landing (mil, by air ,l HCK 4503. disk; discus
or sea) ,lHCKYCCI 4946. discussion
�ecKaTh (coll) 3883. (indicating repored ,l HCCepTaiI 5968. dissertation, thesis
speech) ' he said' , ,l HCTaHUH� 41 38. distance
' they said' etc. ,lHCUHlmHa 1 773. discipline
�eC�THJieTHe 2463. decade ,l HTe (very coli) 6229. child
�eC�THHa 8346. desiatina (about a ,lHT} n 970. child
hectare) ,l Hqh f 4947. game, wildfowl
�ec}T(O)K 804. ten; a decade �JHHa 1 1 37. length
�ec}ThiH 2803. tenth �mHHhiH 437. long
�eCRTh 27 1 . ten .TeJhHOCTh f 821 7. duration
�eTaJh f 1 1 57. detail; component (of �JHTeJihHhiH 2701 . lengthy
machine) MHThC� i 4655. to last
�eTaJibHO 7233. minutely, i n detail �Jij +g 41 . for
�eTaJhHhiH 7638. detailed �HeBHHK 2963. diary
�eTsopa ( coll) 91 39. kids �HeBHOH 2741 . day (adj)
�eTeKTHB 6836. detective stor �HeM 4504. by day; in the
�eTH pl 225. children aferoon
�eTHIIKH pl ( coll) 6229. children ,H:me 65 17. bottom (of vessel)
�eTCKHH 523. children' s ,lHO 935. bottom (of sea, river,
�eTCTBO 1 539. childhood well, vessel)
�eThC� p 53 1 0. to get to, vanish �0 +g 69. up to; until
�e<HUHT 7639. defcit; shorage, ,l06aBHTh p +a K +d 1 820. to add (sth to sth)
shortages ,lo6asKa 6838. addition
�e<HUHTHhiH 65 1 5. scarce, i n shor supply ,lo6asn}Th i +a 81 25. to add
�eiiieso 5729. cheaply ,l06HBaTbC� i +g 1 935. to strive for; to get
�ereshiH 2700. cheap ,l06HpaTbC� i ,l O +g 7641 . to reach, get to
�e.HHe (bookish) 91 40. act, action ,l06HThC� p +g 1 09. to obtain, achieve
�eRTeJih m 1 1 94. agent, fgure .l66necTh f 7234. valour
�eRTeJihHOCTh f 73 1 . activity ,lo6paTbc� p .o +g 2422. to reach
�eRTenhHhiH 551 0. active ,l06p6 1 570. good, good deeds;
�iHHChi m pl 7640. jeans goods (coli)
�HaMeTp 4270. diameter ,o6pos6J( e )u 4505. volunteer
�1an6r 5725. dialogue ,l06pOBOJihHO 5969. voluntarily
�Hana36H 5730. range, scope ,o6poBOJihHhiH 55 1 1 . voluntary
�I BaH 1 41 8. divan, couch ,o6po,l eTeJih f 9762. virtue
�HBH31� 2304. division (army) ,o6po,yiiiHO 91 41 . kindly, good-naturedly
�HBHThCR i (coll) +d 8539. to wonder, marel (at) .o6po,yiiHhiH 7235. good-natured
�HKHH 2027. wild ,o6pOCOBeCTHO 7642. conscientiously
�HKO 6837. wildly; absurd �o6poTa 81 26. goodness, kindness
.HKTaTOp 8540. dictator ,l06p6THhiH 7236. high -quality
�HKTaTypa 4077. dictatorship ,66pbiH 458. good, kind
�HKTOBaTb i +a 5967. to dictate ,o6biBaTh i +a 2423. to get, obtain
�HlJOM 41 04. diploma, degree ,l06biBaJbCR i 91 42. to b obtained
�HlJOMaT 3944. diplomat; attache-case ,o6hiTh p +a 31 65. to get, obtain
�HlJOMaTHqeCKHH 41 37. diplomatic ,o6biqa 21 96. booty; mining
�HlJOMaTHR 573 1 . diplomacy ,lOBepHe 2223. trst
�HpeKTHBa 65 1 6. directive �OBepHTeJhHO 91 43. confdentially
329
AoaepMTb
,OBCpHTh p +d
,OBCpHTbCj p +d
,OBCplHBhiH
,OBep}Tb i +d
,OBeCTH p ,0 +g
,OBeCTHCh p (coli)
+d +inf
,OBO,
,OBO,HTh i ,o +g
,OBO,l HTbCj i ( coll)
+d +inf
,OBOCHHhiH
,OBOJhHO
.OBOJhHhiH +inst
,OBOJhCTBOBaThCj
i +inst
,ora,aTbCj p
,ora,Ka
,Ora,hiBa TbCj
,OfHaTh p +a
,OrO BOp
,OfOBOpeHHOCTh f
,OrOBOpHThCj p
c +inst
,oroH}Th i +a
,oexaTh p ,o +g
,O),a ThCj p +g
,O),HK
,O),h m
,O)H,aThCj i +g
,lO)HTh p ,O +g
,OHCTOpHleCKHH
.OHTH p
,OKa3aTeJhCTBO
.OKa3aTh p +a
91 44. to trust; (+a +d)
entrust (sth to s. o. )
9145. to trust (in), confde in
91 46. trusting
41 39. to trust (s. o. )
2249. to lead to
5732. to chance to,
manage to
2742. argument (for sth)
53 1 1 . to lead to, take as far
as
6839. to have occasion to
6230. prewar
778. fairly, rather;
contentedly; (+g)
enough
2280. satisfed, pleased
(with)
623 1 . to be satisfed (with)
1 936. to guess; ( +inf have
the sense to
4506. guess, conjecture
345 1 . to guess
2702. to catch up (with)
1 454. agreement; treaty;
contract
9754. agreement
3629. to reach agreement
(with)
65 1 8. to catch up
65 1 9. to reach
2743. to wait (for)
91 47. shower
1 1 95. rain
3550. to wait for
5733. to live (till)
81 27. prehistoric
1 303. to reach
2744. proof
1 250. to demonstrate, prove
,OKa3hiBaTh i +a 2560. to argue, prove
,OKaTHThcg p ,o +g 6840. to roll to, come to
.OKna. 4 72. report
,OKJa,lHK
,OKJa,hiBa Th i +d
,OKTOp
,OKTpHHa
330
91 48. speaker (at conference)
3630. to report (to s. o. )
579. doctor
91 49. doctrine
,lOKYMCHT
,OKyMeHTaJhHhiH
,OKyMeHTalH�
,OJ
,6JHH
,6Jo
,OJOCpoqHhiH
,6JeH m short adj
,lOJHO
,OJHO 6hiTh
,OJHOCTh f
,6JHhiH
,OJHa
,6Jap
,OJO)HTh p 0 +pr
,on6: +a
,6�
,oM
,oMa
,OMalHHH
,OMHK
,OMHlKO m
,OMHa
lOMOH
,lOMhiCeJ
,ouecenHe
,OHeCTH p
,OHeCTHCh p ,O +g
,OHOCHThCj i
,lOHCKOH
,OIOJHHTeJhHO
1 293. document
8 1 28. documentary (adj)
7643. documentation,
documents
1 389. debt; (sg only) duty
964. long (in time)
287. for a long time
9089. long -term
1 25. ought, obliged, must
2561 . one ought to
probably
2424. post, job
4397. due, proper
3224. valley
1 540. dollar
2038. to report (on)
6520. down with
1 541 . portion, share; lot, fate
78. house
378. at home
2305. domestic
265 1 . cottage
6841 . shack, hovel
8 1 29. blast furace
364. home, homewards
9763. conjecture
91 50. report, dispatch
55 1 2. (+a ,o +g) to carry
(sth to) ; (+a +d)
report (sth to s. o. );
(Ha +a) infor (on
s. o. ), denounce
(s. o. )
8 1 30. to reach (of sounds)
3089. to reach (sounds etc. )
41 40. (of the river) Don
6842. additionally
,OIOJHHTeJhHhiH 3225. additional
,oipallHBaTh i +a 652 1 . to interogate
,o1p6c 4507. interrogation
,oiycKaTh i +a K +d 3364. to admit (s. o. to);
,OIYCTHMhiH
,OIYCTHTh p +a
,opeBOJIIHO HHhiH
,op6ra
.6poro
,opor6:
allow; assume
9062. permissible
1 91 0. to allow
427 1 . pre-revolutionary
1 74. road
371 2. dearly
374. dear, expensive
AYPa
,opO)HTh +inst 6522. to value .omeqKa 91 53. naeplate; small bard
,opo)Ka 21 97. path; track ,ORpKa 91 54. milkmaid
,opO)HhiH 5 1 1 8. road (adj) ,paroueHHOCTh f 4804 . jewel; something
.oca,a 363 1 . annoyance valuable
,OCc,HO 8 1 3 1 . annoying .paroueHHhii 2225. valuable
,OCKa 527. board ,pa3HHTh i +a 6523. to tease
.ocpoqHo 53 1 2. ahead of schedule ,paKa 31 66 . fght, braw 1
,ocpoqHhii 5970. early, ahead of .paMa 41 41 . drama
schedule ,paMa TlqeCKHH 7645. dramatic
,OCTaBaTh i +a 2224. to get ,pa Th i ( coll) +a 81 34. to tear; thash; feece
,OCTaBaThCR i +d 8 1 32. to fall to s. o. ' s lot; ( coll) ,paTbCR i 2562. to fight
catch it (b punished) ,peBeCHHa 8352. timber
,OCTcBHTh p +a 21 98. t o deliver ,peBeCHhiH 4508. wood (adj)
,OCTcBKa 6843. delivery ,peBHHH 1 1 08. ancient
,OCTaBJRTh i +a 291 1 . to deliver ,peBHOCTh f 5735. antiquity
,OCTaT(O)K 7644. sufficiency; prosperity ,peMaTh i 6524. to doze
,OCTaTOqHo 870. sufficiently; enough .POBa n pl 4075. frewood
,OCTaToqHhiH 21 99. suffcient ,pOrHyTh p 4805. to shae, waver
,OCTcTh p +a 1 072. to get, obtain; take out; ,pOrHyTh i to be chilled
reach ,pO)a Tb i 1 821 . to shiver
,OCTcThCR p +d 355 1 . to fall to s. o. ' s lot .PO)ciHH 4948. trembling
,OCTHraTh i +g 201 2. to reach .PO)h f 91 55. trembling
,OCTHraThCR i 6232. to be achieved ,pyr 1 30. fiend
,OCTHrHyThiH 53 1 3. achieved ,pyr .pyra 507. each other
,OCTHrHyTh p +g 1 862. to achieve ,pyr6i 47 . different, other
,OCTH)eHHe 1 304. achievement .py)6a 895. friendship
,OCTHqh p +g 2338. to achieve; reach .PY)eCKHH 3796. fiendly
( = ,OCTHrHyTh) ,py)eCTBeHHhiH 2964 . fiendly
,OCTOBepHOCTh f 8 1 33. authenticity, reliability .PY)HHa 55 1 3. militia
,OCTOBepHhiH 91 5 1 . reliable .PY)HTh i c +inst 7646. to b fiends (wit s.o.)
,OCTOHHCTBO 1 982. merit, virtue; dignity; .PY)HO 371 3. in harony,
value simultaneously
,OCTOHHO 6844. worthily, properly .PY)Hhii 6525. amicable;
,OCTOHHhiH 2464. worthy simultaneous
,OCTOTpHMeqa- 5734. sight, place worth .PY)( 6 )K ( coll) 4806. fiend
TeJhHOCTh f seeing ,pRHh f ( coll) 3884. rubbish
,OCTORHHe 4803. property .Y6 3283. oak
,ocTyn 8535. access .y6:Ha 91 56. cudgel, club;
,OCTYTHhiH 3365. accessible blockhead, idiot
,ocyr 6233. leisure .y66BhiH 81 35. oa (adj)
,OTaUHR 8368. subsidy .yra 91 57. ac, cure
,OXHYTh i 91 52. to die (of animals) .Y.Ka 91 58. pipe, ffe
,OXHYTh p to breathe .yMa 3797. thought; duma
,OXO. 25 14. income (Russian
,OXO,HTh i ,O +g 2381 . to reach parliament)
,oqKa 2092. daughter .YMaTh 93. to think
,oqh f 798. daughter AYMaThCR i 25 1 5. to be thought
.omaThii 9764. made of planks, MHe .yMaeTCR I think
board (adj) .ypa 3552. idiot, stupid woman
331
AYPSK
,ypax 1 073. fool e,HHO,YIIHO 91 62. unanimously
,ypa�KHi (coll) 6845. idiotic e,HHCTBeHHO 3945. only
,ypaq(6)x 7647. idiot, half-wit e,HHCTBeHHbiH 871 . only, sole
,ypHTh i ( coll) 81 36. to be naughty, fool e,HHCTBO 201 3. unity
about e,HHbiH 1 506. single, sole; united
,ypHO 7237. bad(ly) e,KHH 5 1 20. acrid, pungent;
,ypH6i 2465. bad, evil sarcastic
,YTb i 3226. to blow ee 55. her (possessive)
,yx 1 01 9. spirit; breath e) 9770. hedgehog
,yx: m pl 9765. perfume e)er6,Ho 291 2. annually
,yxoBeHCTBO 5 1 1 9. clergy e)C,HeBHO 3553. every day
,yx6BHhiH 1 428. spiritual e)e,HeBHhiH 7239. daily, everyday
,yiia 409. soul e)eJ (obs or coll) 1 984. if
,yii eBHO 8391 . mentally; cordially e3,HTb i 1 662. to travel
,yreBHhiH 2226. mental; sincere, ei-66ry (coli) 4949. truly, indeed
heartfelt eJe 2039. barely, only just
.lYII HCThiH 9766. fagrant eJa 4807. fr tree
,yrHTh i +a 7238. to strangle; to perfume eJb f 81 41 . fr; spruce
,yrHO 6846. stuffy eMKOCTb f 8 1 42. capacity
,yrHhiH 7648. stuffy epecb f 8479. heresy
,y3Jh f 6526. duel epyH,a (coll) 4808. nonsense; trifing
,lhiM 1 338. smoke matter
,lhiMHTh i 6847. to smoke ecJ 65. if
,lbiMHThCj i 7649. to smoke ecTeCTBeHHO 2250. naturally
)hiMKa 6527. haze ecTeCTBeHHhiH 2703. natural
,lhiMHhiH 81 37. smoky CCTCCTB03HcHHe 8450. natural science
,lhiMOBOH 91 59. smoke (adj) ecTb i +a 656. to eat
)hiM(O)K 551 4. puff of smoke exaTb i 420. to go (by tansport)
,lhiMqa ThiH 81 38. smoke-coloured e�e 35. still, yet
)hlpa 6528. hole )a,HO 5 1 21 . greedily
.l LipKa 7650. (small) hole )a,HOCTb f 7240. greed
,l hip.BhiH 91 60. full of holes )a,HhiH 3091 . greedy
,l biXaHHC 2306. breathing )a),a 3798. thirst
)hirarh 1 774. to breathe )c),a Th i +g 6848. to thirst for
)b.BOJ 3632. devil )aJeTh i +a 1 400. to pity, feel sory for;
)b.BOJhCKH 91 61 . devilishly (o +pr) regret
)h.KOH 81 39. deacon )MKHH 3227 . pitiful
.l..lhKa m (coli) 81 40. uncle; man, bloke )cJKO 1 3 1 9. pitifully; it' s a pity;
,},g m 449. uncle (+g) be sorry for
eBaHreJe 9767. gospel )3o6a Ha +a 3284. complaint (about)
eBpei 9768. Jew )M06HbiH 91 63. plaintive; complaints
eBponeiCKHH 1 983. European (adj )
er:neTCKHH 8289. Egyptian )cOBa TbCj i Ha +a 21 23. to complain (about)
er6 50. his; its )cJOCTb f 4656. pity
e,a 3452. food )aJb 1 738. it' s a pity
C,lBa 896. hardly, scarcely, only )aHp 9771 . genre
just )ap 53 1 4. heat
C,lHHH�a 3090. unit )apa 371 4. heat, hot weather
C,lHHOrJaCHO 9769. unanimously )apHTb i +a 9772. to fry; roast
332
366p
)cpKHH 3633. hot )H,lKHH 4236. liquid; thin, feeble
)cpKO 3366. hotly; it' s hot )H,lK OCTh f 44. liquid
)cTBa 7241 . reaping, harvest )H3HeHHOCTh f 7242. vitality; lifelikeness
)aTh i +a 3946. to squeeze )H3HeHHhiH 1 956. vital; life (adj)
)fyq:i 81 43. buring )H3Hepa,lOCTHhiH 81 47. cheerful, happy
),aTh i +a/g 203. to wait (for) )H3Hh f 68. life
)e 1 99. (emphasizes )HJia 4369. vein
preceding word) )HJeTKa 8369. waistcoat
)esa Th i +a 55 1 5. to chew )HJHIe 5 1 22. dwelling, habitation
)enaH:e 1 339. wish, desire )HJHIHhiH 5972. housing (adj)
)enaHHhii 5736. wished for, welcome )HJKa 8543. vein
)enaTeJhHo 81 44. (i t is) desirable )HJ6i 41 43. dwelling, residential
)enaTh i +g 820. to want, wish )HJhe 6529. accommodation
)enaim:: 765 1 . person in teres ted (in )Hp 9774. fat, grease
doing sth) )HpHhiH 5973. fat, fatty
)ene3HO,lOp0)HhiH 2745. railway (adj) )HTeHCKHH 55 1 6. worldly; everyday
)ene3Hhii 965. iron )HTenh m 1 739. inhabitant
)ene3o 1 442. iron )HTHe 91 66. life, biography
)eno6 8541 . gutter, chute )HTh i 1 1 4. to live
)elTOBa TbiH 7652. yellowish )paTb i (very coll) 5974. to eat
)enThii 1 239. yellow )YK 7243. beetle
)eey .l( o )K 4950. stomach )YlHK 3947. petty thief; cheat
)eMqy)HHa 9773. pearl )ypHan 1 1 01 . magazine, periodical;
)eHa 430. wife joural, register
)eHaThiH 5737. married (of man) )ypHaJCT 1 594. jouralist
)eHHTbcg i/p Ha +pr 2339. to mary (of man) )ypHaJCTHKa 7244. jouralism
)eHHX 41 42. fance )YTKHH 9775. terrible
)eHCKHH 2040. female )YTKO 6235. dreadfully
)eHIHHa 306. woman 3a 21 . (+a) for; (+inst) behind
)epn6 81 45. mouth, muzzle 3a6aBa 6849. amusement
)epHOB 81 46. millstone 3a6aBHO 6530. amusingly
)epTsa 21 43. victim 3a6aBHhiH 5739. amusing
)eCT 2466. gesture 3a6aCTOBKa 3455. stike
)eCTKHH 4657. harsh 3a6seH:e 81 48. oblivion
)eCTOKHH 2058. cruel 3a6eraTb i 5975. to r i; (coll) drop i
)eCTOKO 3453. cruelly 3a6eraTh p to start rushing
)eCTOKOCTh f 5738. cruelty around
)eCTgHQH 6234. tin (adj) 3a6e)a Th p 81 49. to call in; run off
)elh i +a 4809. to bum 3a6:paTh i +a 3885. to tae hold of; tae
)HBO 21 44. quickly; vividly away
)HBOH 450. alive, lively 3a6:paTbcg i 6236. to get to, climb
)HBOlHCHhiH 597 1 . picturesque 3a6:Th p +a 495 1 . to begin to beat;
)HBOlHCh f 4509. painting, paintings hammer in; blok;
)HBOT 3 1 67. belly, stomach cram
)HBOTHOBO,l CTBO 4304. stock-raising 3a6ny,lHThCg p 653 1 . to lose one' s way
)HBOTHOe n adj 21 45. animal 3a6ny),l eHHe 4658. delusion
)HBOTHhiH 3454. animal (ad j) 3a6onesaHHe 8370. illness
)HBY'HH 91 64. hardy, enduring 3a6oneTh p 3285. to fall ill
)HBheM (coli) 91 65. alive 3a66p 2382. fence
333
3860pMOT8Tb
3a6opMOTcTh p +a 91 67. to mutter 3aBO,CKOH 4308. factory (adj)
3a66Ta 1 340. care, trouble JasoesaHHe 351 5. conquest
3a66THThCg i o +pr 3020. to worry about, 3aBOeBaHHhiH 6237. conquered
concer os with, JasoesaTenh m 841 6. conqueror
look after JaBoeBaTh p +a 1 937. to conquer
3a66TJHBO 81 50. solicitously 3aBOeBhiBaTh i +a 7249. to conquer
3a66T JHBhiH 7245. solicitous, caring Jascer ,a Tai 9776. habitue; regular
Ja6paTh p +a 3092. to tae hold of; take customer
away 3cBTpa 335. tomorow
3a6paThcg p s/Ha +a 3799. to get, climb 3cBTpaK 3886. breakfast
(into/onto) 3cBTpaiiHHH 3948. tomorow' s
3a6peCTH p 8 1 5 1 . to wander in, drop in; JasgJaTL p +a 48 1 2. to tie; start, get
stray involved in
3a6p6CHTh p +a 91 68. to throw, cast; Jara,Ka 3635. mystery; riddle
abandon; neglect Jara,oqHo 91 71 . mysteriously
3a6hiBcTh i +a 1 61 2. to forget Jara,oqHhii 4659. mysterious
Ja6hiBaThcg 5976. to be forgotten; doze 3arap 8 1 52. sunta
off; forget os 3arnasHe 9777. title, heading
3a6:iThiH 3634. forgotten 3arn6XHYTh p 91 72. t o die away; stall
3a6:iTh p +a or o +pr 425. to forget (engine); go to
3aBarTh p +a +inst 6532. to block, cram seed
3aBapHTh p +a 7246. to brew 3ar JYIIHTh p +a 7250. to drown (a sound)
3aBe,leHHe 3800. institution 3ar n},hiBa Th 2804. to glance
3aBe.l yru m adj 2965. manager, head (of 3arJ.HYTh p 2227. to glance
+inst 3arHaTh p +a 55 1 7. to drive in
3aBepHyTh p 41 44. to wrap; to tum (a 3arHyTh p +a 8 1 53. to bend
comer) 3arosop 4660. plot
3aBepra Th i +a 7653. t o complete 3arOBOpHTh p 1 41 9. t o start speaking
3aBepraThcg i 91 69. to be fnishing, end 3aron6s( o )K 551 8. title, heading
3aBepreHHe 481 0. completion 3aroH}Th i +a 91 73. to drive in
3aBepii HTh p +a 45 10. to complete 3aroH}Th p +a to tire out
3aBeca 6850. screen 3aropaThcg i 6238. to catch fre
3aBeCTH p +a 3286. to take somewhere; 3aropenhii 5977. suntanned
start 3aropeThcg p 4661 . to catch fre
3aBeCTHCh p 7247. to start; (coli) get 3aropo,l HTh p +a 8 1 54. to fence i n; obstruct
worked up 3aroT6BKa 821 4. state order (for goods);
3aBeTHhiH 51 23. cherished, intimate stocking up
3aBemaTh i/p +a +d 91 70. to bequeath (sth to 3arpaHHqHhiH 725 1 . foreign
s. o. ) 3arp66Hhii 91 74. beyond the grave
3aBH,lOBaTh p +d 3021 . to envy 3arpy3Ka 8 1 55. loading
3aBHCeTh i OT +g 103 1 . to depend (on) 3arpg3HeHHe 3637. pollution
3aBHCHMOCTh f 228 1 . dependence 3arc 9778. registry offce
B 3aBHCHMOCTH depending on 3ary,eTh p 7252. to start hooting/
OT +g humming
3aBHCHMhiH 7248. dependent 3a, 91 75. back, rear; rump,
3aBHCTh f 48 1 1 . envy backside
3aBO.l 530. factory 3a,asaTh i +a +d 3801 . to set, assign ( st to s.o.)
3aBO,lHTh i +a 5740. to take (swh); start, 3a,aHHe 1 377. task, assignment
start up; wind up 3c,aHHhiH 685 1 . set, assigned
334
3an
3a,Th p +a +d 3093. to set, assign ( sth to 3aKa3hiBaTh i +a 7654. to order (sth)
s. o. ) 3aKarKa 837 1 . physical training,
3a,aqa 369. task, problem ftness
3a,eBaTh i +a 6533. to touch; to catch (on) 3aKaHqHBaTh i +a 53 1 6. to fnish
3a,ep)aTh p +a 3802. to delay; arrest 3aKaHqHBaThC. 4663. to fnish
3a.ep)a ThcR p 3094. to be delayed 3aKaT 2652. sunset
3a.ep)HBa Th i +a 53 1 5. to delay; arrest 3aKHHYTh p +a 7257. to cast, toss
3a,ep)HBaThCR 4952. to be delayed 3aKHTeTh p 91 8 1 . to boil
3a.ep)Ka 8 1 56. delay 3aKJa,Ka 91 82. laying; bookmark
3a,eTh p +a 4953. to touch; catch (on sth) 3aKmqaTh i +a 3804. to conclude; enclose,
3c)HHH 2383. rear (adj) imprison
3a,6Jro 91 76. long before 3aKJJOqaThCR i B +pr 2036. to consist of
3a.6p 9779. fervour, vigour 3aKJJqeH:e 25 1 6. conclusion;
3a)OXHYThC. p 91 77. to suffocate confnement
3a.paTh p +a 7253. t o tear t o pieces; t o lift 3aKJJqeHHHH 41 45. prisoner, convict
up (coli) 3aKJJqlTeJbHhiH 481 5. fnal, concluding
3a,pO)c Tb p 7254. to start shaking 3aKJJqHTh p +a 1 57 1 . to conclude; to
3a,yMaTh p +a 3367. to think up; plan enclose, imprison
3a,yMaThCR p 0 +pr 1 740. to think deeply (about) 3aKOH 624. law
3a,yMqHBO 2606. thoughtfully, pensively 3aKOHHOCTh f 7258. legality
3a,yMqHBhiH 4662. thoughtfl 3aKOHHhiH 3805. legal
3a,yMhiBa ThC. 3803. to become thoughtful 3aKOHOLc TeJHhiH 531 7. legislative
3a.yrlTh p +a 55 1 9. t o strangle, suffocate, 3aKOHOLcTeJbCTBO 481 6. legislation
stife 3aKOHOMepHOCTb f 31 68. regularity, law
3a)h1Xc TbCR 48 1 3 . to suffocate 3aKOHOMepHbiH 7259. regular, predictable
3a(e)M 9780. loan 3aKOHqeHHhiH 7655. complete;
3aexaTh p 481 4. t o call in consummate,
3a)aTh p +a 5520. to squeeze professional
3a)eqh p +a 3228. to set fre to 3aKOHlHTh p +a 1491 . to fnish
3a)Hra Th i +a 3636. to set fre to 3aKOHqHTbCR p 3554. to end
3a)Hra ThCR i 91 78. t o light up, be lit 3aKoy J( o )K 9781 . back alley; nook,
3a)HTOqHbiH 6852. well-off cranny
3a)MypHThCR p 91 79. to screw up one' s eyes; 3aKpenlTh p +a 5741 . to fasten, secure
half-close one' s eyes 3aKp:qaTh p 1 741 . to shout
Ja3BeHeTh p 8 1 57. t o begin t o ring 3aKpy)HThCR p 7656. to begin to spin
3aHrpaTh p +a 552 1 . to stat playing 3aKphiBa Th i +a 1 847. to close
3aHMCTBOBaTh i +a 7255. t o borow 3aKpb1BcThCR i 6853. to be closed
3aHHTepeCOBaHHOCTb 7256. interest 3aKphiThiH 3287. closed
f 3aKphiTh p +a 1 083. to close, shut; to cover
3aHHTepc6BaHHhiH 91 80. interested (in) 3aKpb1TbCR p 91 83. to be closed; close
B +pr down; cover os
3aHHTepeCOBcTb p +a 3456. to interest 3aKynKa 6854. purchase
3aHHTepeCOBcTbCR 6534. to become interested 3aKypHBaTh 53 1 8. to light up (cigarette
i +inst in etc. )
3aHTH p 1 305. (K +d) to call on s. o. ; 3aKypHTh p +a 3022. to start smoking
( 3a + a) go behind, 3aKyCHTh p 5523. to have a snack, have
set (of sun) some food
3aKa3 1 91 1 . order (for sth) 3aKycKa 7260. hors-d' oeuvre; snack
3aKa3aTh p +a 5522. to order (sth) 3aJ 5 1 1 . hall
335
3n8MTb
3ana.HTh p ( coll) 81 58. (+a) to keep repeating i/ BhTH p 3aMy)
(sth); ( +inf get into 3a +a
the habit of 3aMbiC( e )J 2747. scheme, idea
3are)h f 8372. (mineral) deposit JaHaBec 1 572. (heavy) curtain
3aJ3Th p B/Ha +a 4664. to climb, get JaHaBecKa 3096. curtain
(into/onto) 3aHeCTH p +a 48 1 8. to bring in; raise
3aneTeTh p 81 59. (B +a) to fy in; (3a 3aHHMa TeJbHhiH 6856. entertaining,
+a) fy behind interesting
3aJHB 4400. bay 3aHHMaTb i +a 1 075. to occupy
3aJHBaTh i +a +inst 7657. to food (sth with sth) 3aHHMaThC. i +inst 3 1 4. to occupy oneself
3a.r HTh p +a +inst 481 7. to food (sth with sth) 3aHOBO 5 1 25. anew
3aJThCR p 81 60. to b fooded; ( +inst) 3aHOCHTh i +a 6240. to bring in; raise
start to do sth 3aHoqeBaTh p 91 85. to spend the night
vigorously 3aH}THe 438. occupation;
3an6r 9782. deposit, guarantee, (pl) classes
pledge 3aH.ThiH 2467. occupied, busy
3aJO)HTh p +a 3095. to put behind; lay 3aH}Th p +a 81 5. to occupy
down, found; (+inst) 3aH}ThC. p +inst 2041 . to take up
block (with); pawn, 3aO,HO 4665. together; (coll) at the
mortgage same time
3aMaHqHBhiH 45 1 1 . tempting 3aOKeaHCKHH 91 86. transoceanic
3aMaCKHpOBaTb p +a 81 61 . to disguise, camoufage Jaoparh p 6241 . to start yelling
3aMeHa 5 1 24. replacement 3a6qHO 9785. in one' s absence;
3aMeHHTh p +a +inst 21 24. to replace ( sth with exterally (of study
sth) for a degree)
3aMeHRTh +a +inst 53 1 9. to replace (sth with sth) Jara. 1 889. west
3aMepeTh p 6855. to stand still; die away Jana.HoeBpone:cKHH 5 1 26. Wester European
3aMep3aTh i 7658. to feeze 3ana.HhiH 876. wester
3aMep3HYTh p 7261 . to feeze 3ana.H} 8 1 62. trap
3aMeCTHTeJh m 2059. deputy, substitute Jarac 1 023. stock, supply; reserve
3aMeTHTh p +a 357. to notice 3anacHo: 291 3 . spare, reserve
3aMeTKa 2653. mark, (written) note ( = JanacHhiH)
3aMeTHO 2340. noticeably 3anacHhiH 7262. spare, reserve
3aMeTHbiH 2805. noticeable (= 3anacH6:)
3aMeqaHHe 3887. remark 3anaCTHCh p +i 91 87. to stock up (with)
3aMeqaTeJhHo 4954. remarkable; Jan ax 1 724. smell
remarkably JanepeTh p +a 3097. to lock
3aMeqa TeJhHhii 930. remarkable, splendid JaneTh p 5 1 27. t o start singing
3aMeqaTh i +a 1 1 46. to notice 3aneqaTneTh p +a 7659. to imprint
3aMeiiia TeJhCTBO 9783. confsion; 3aiTHCcl Th p +a 2468. to note down
consteration 3aiHCKa 1 278. note (written)
3aMHpcTb i 6239. to stand still, die away 3aiTHCH6i 4955. note (adj )
3cMKHYTbiH 9784. reserved, unsociable; 3aiHChiBaTh i +a 2563. to note down
secluded, private 3ciTHCh f 2914. recording; written
3cM(O)K 3457. castle record
3aM(O)K lock JannaKaTh p 286 1 . to begin to cry
JaMonqaTh p 1 888. to fall silent 3annaTHTh p 3a +a 41 46. to pay (for)
3aMOTcTb p +a 91 84. to wind, twist; tire out 3aiTHYThC. p 9786. to stumble
3aMy): BhiXO.HTh 2746. to marry (a husband) JaroBe.HHK 4477. reserve, nature-resere
336
38TKHjTb
3allO,l03pHTb p +a 91 88. t o suspect (s. o. of sth) Jace.aH:e 1 553. meeting, conference,
B +pr session
JanoJ.anhii 7263. belated Jace.a Th i 6860. to sit, be in session
3an03,laTh p c +inst 91 89. t o be late (with) JacecTh p (coli) 91 94. to sit down, lodge os
3an6JHHTh p +a 4666. to fll in, fll up 3aCJOHHTh p +a 81 66. to shield, screen
3allOJHsTb i +a 6857. to fll in, fll up JaCJOHsTh i +a 91 95. to conceal, screen
3allOMHHcTb i +a 7264. to memorize, commit 3ac.rra 31 69. service, merit,
to memory achievement
3alOMHHTb p +a 2564. to commit to memory JacJy)eHHhiH 4668. deserved;
3allOMHHTbC. p 6535. to stick in one' s distinguished
memory JacJiy)HBa Th i +g 4669. to desere
JanpeT 91 90. ban 3acJy)HTh p +a 41 48. to merit, to achieve
JanpeTHTh p 48 1 9. (+d) to forbid (s. o. ); by merit
(+a) ban (sth) JacMe.ThC. p 1 378. to laugh
Janpe�aTh i 41 47. t o forbid, ban JaCHYTh p 3229. to fall asleep
Janpe�eH:e 5524. prohibition, ba 3aCTcBHTb p +a +inf 1 21 2. to compel, force
Janpe�eHHhii 5742. forbidden JacTaBJsTh i +a +inf 1 521 . to force, compel (s.o.
3anp6c 3368. offcial request to do sth)
Janp.raTh i +a 91 91 . to haress 3aCTcTb p +a 3230. to fnd (a person)
JanyraTh p +a 6858. t o intimidate JacTerHyTh p +a 9788. to fasten
JanycKa Th i +a 6242. to thust; start 3aCTeH(O)K 8480. torture-chamber
JanycTHTh p +a 5743. to launch, throw; star 3aCTeHqHBhiH 91 96. shy
up 3acT6i 4036. stagnation
3anyTaHHhiH 6859. confused, tangled JacTpemTh p +a 7266. to shoot dead
JanyTaThC. p 91 92. to get confused JacTpsTh p 6861 . to get stuck
JanqacTh f 9787. spare part 3aCTbiBc Tb i 5980. to thicken, congeal,
3apa6aThiBaTh i +a 6243. to ear stiffen
3apa66TaTh p +a 2862. to ea 3aCThiBIIHH 7267. congealed; fozen
3apa60THhiH: 821 9. 3aCThiTh p 5744. to harden, thicken;
3apa6oTHa. nnaTa pay, wages, salary (coli) become
3apa6oT( o )K 4667. earings stiff
3apa3a 81 63. infection; (coli) pest JacyHyTh p +a B +a 6244. to thrst (sth into sth)
JapaJHTh p +a +inst 81 64. to infect (s. o. with sth) Jacyxa 4956. drought
JapaHee 2806. in advance 3aChlllcTb 291 5. to fall asleep
3apaCTH p 5978. to become overgrown; JaChlllcTh i +a +inst to fll sth, cover sth
heal (of wound) with sth
Jape so 6536. glow 3aTaHTb p +a 91 97. to conceal
Jape3aTh p +a 81 65. to kill 3aTBOpHTh p +a 81 68. to close
Ja p6 .lhiii 4442. foetus; embryo 3aTeBaTh i (coli) +a 7660. to start, orgaize
3apOCJb f 45 1 2. thicket JaTeM 558. afer that, then
3ap6CIIHH 91 93. overgrown 3aTepsThC. p (coli) 81 69. to go missing, be
3apnnaTa 5979. pay, wages, salary mislaid; vanish
Ja py6e)Hhii 3023. foreign JaTe. 7268. venture, undertaking;
Japs 2307. dawn; sunset game, escapade;
Japs. 45 1 3. charge, cartridge embellishment
3ap.,lHTh p +a 7265. to load (weapon); 3a Te.Th p (coli) +a 5745. to undertake, start
charge (electrical 3aTHXcTh i 6537. to die down
equipment) JaTHXHYTh p 5746. to die down
3ap.)eHHhiH 8322. loaded (of weapon) 3aTKHYTh p +a 7269. to stop up, plug
337
3TO
3aT6 1 356. in compensation, on
application
te other hand
3a.BJ.Th i o +pr 3024. to announce
3aTOlHTh p +a 6538. to light (stove); to
3a(.)u 2704. hare
food, sink
3BaHHe 1 596. title; calling
3aTparHBaTh i +a 7661 . to touch, affect
3BaTh i 428. to call
JaTpaTa 3806. expense
3Be3�a 1 084. star
3aTpaTHTh p +a 5 1 28. to spend, expend
3Be3,HhiH 7270. star (adj); starry
3aTpy�HeHHe 4957. diffculty
3Be3�oqKa 41 50. small star; asterisk
3aTpy�H}Th i +a 91 98. to make diffcult,
3BeHeTh i 3949. to ring; ( +inst) jingle
complicate; trouble
3BeH6 2565. link
3a TJ( 0 )K 3458. back of the head
3Beph m 1 685. wild animal
3aT}ruBaThC. i 7662. to drag on; inhale
3BOH 2808. ringing
(when smoking);
3BOHHTh i +d 1 597. to ring, telephone (s.o.)
tighten one' s belt
3BOHKHH 5 1 29. ringing, clear
3aTR)Ka 91 99. delay; inhalation
3BOHKO 6540. ringingly, clearly
(smoking)
3BOH(O)K 1 21 8. bell, ring; telephone
3aT.HYTh p 41 49. to tighten
call
3aT.HYThC. p 5981 . ( +inst) to be covered
3BYK 1 686. sound
(by); drag on; inhale
3BYKOBOH 6864. sound (adj)
(when smoking);
3ByqaHHe 727 1 . sound, sounds
heal (of wound);
3ByqaTh i 1 687. to sound
tighten one' s belt
3�cHHe 559. building
3a y Jh16a Thc. p 9200. to start smiling
3�ech 74. here
3a yp.�HhiH 9201 . ordinary, mediocre
3�eiiHHH 371 6. local, from here
3aXBcT 5747. seizure, capture
3�0pOBaThC. i c +inst 323 1 . to greet
3aXBaTHTh p +a 1 595. to seize
3�0pOBO 1 775. (coli) splendid(ly),
3aXBaTqHK 5748. invader
great
3aXBa ThiBaTh i +a 5525. to tae, grasp; seize
3�0p0BO healthily; (coil) hi !
3axne6hiBaThC. i 9790. to choke
3�op6BhiH 1 476. healthy
3aXJ6nHyTh p +a 81 70. to bang, slam
3�op6Bhe 1 25 1 . health
3ax6� 6862. sunset; call (at a place)
3.lpaBooxpaHeHue 45 1 4. health care, health
3aXO�HTb i 21 25. to call in
service
3aXOTeTh p +inf 1455. to want
3,paBCTBOBaTh i 5 1 6. to be healthy, prosper
3aXOTeThC. p 371 5. to start to want
3�paBCTBYH( Te) Hello/ow are you?
3ataCTYI (coll) 6863. often
JeBaTh i 8 1 72. t o yawn
3aqeM 327. why, for what
JeneHeTh 9202. to tum green, look
3arara Th p 7663. to stride out
green
3aryMeTh p 6245. to make a noise
3eJeHOBa ThiH 6246. greenish
3aiUHTa 1 1 76. defence
JeneHhiH 5 1 8. green
3aiUHTHTh p +a 5526. to defend
3eneHh f 3888. greenery
3aiUHTHHK 2807. defender
3eMeJihHhiH 7272. land (adj )
3amlTHhiH 6539. protective
3eMne�en( e )u 4249. farer, peasant farmer
3amumaTh i +a 1 758. to defend
3eMne�eJe 4396. agriculture
3amumaThC. i 81 71 . to defend os; defend
3eMne,eJh qecKui 8 1 73. agricultural
one' s thesis (for a
JeMJieTp.ceHue 6247. earthquake
higher degree)
3eMJ} 1 38. earth, land
3a.BHTb p 0 +pr 946. to announce
3eMAK 5983. person from same area
3aRBKa 5982. claim, offcial demand
3eMJ.HOH 5527. earthen, earth (adj)
3a.BJeHue 1 848. announcement;
3eMHOH 1 024. earthly, terrestrial
338
M36SBMTb
3epKano 1 792. mirror 30JOTO 1 1 33. gold
3epKaJhHhiH 6541 . mirror (ad j) 30JOTOH 947. gold, golden
3epH6 1 03. grain, seed JonoqeHhii 625 1 . gilded
3epHOBOH 8373. grain (adj) 36Ha 2748. zone
3epHhiiiKO 7664. grain 30HTHK 9793. umbrella
3HMa 1 390. winter 30pKO 81 75. shap-sightedly,
3HMHHH 1 725. winter (adj) vigilantly
3HMOH 4670. in winter 3paq(6)K 5750. pupil (of eye)
3JThC. i Ha +a 6248. to be angry (with) 3penHre 4820. spectacle
3JO 1 706. evil 3peJOCTh f 7273. maturity
3n66a 467 1 . spite, malice 3penhii 9206. mature, ripe
3JOBeiHH 5749. ominous, sinister 3peHHe 860. eyesight, vision
3Jo,ei 81 74. villain 3peTh i 9207. to ripen, mature
3JOH 1 507. evil, wicked; bad- 3pHTeJh m 201 4. spectator
tempered, ferce 3pHTeJhHhiH 443 1 . visual
3JOCTh f 6249. spite, bad temper 3p. (coli) 201 5. for nothing,
3JOynoTpe6JMTh i 979 1 . to misuse, abuse (sth) pointlessly
+inst 3y6 840. tooth
3HaK 1 957. sign 3hi6KHH 9794. unsteady, unstable
3HaKOMHTh i +a 5528. to introduce (s. o. to 3.Th m 81 76. son-in-law; brother-
c +inst s. o. or sth) in-law
3HaKOMHThC. i 3807. to become acquainted I 1 . and
c +inst with, meet :6o 1 074. for (because)
3HaKOMCTBO C +inst 291 6. acquaintance (with), lB a 9795. willow
know ledge (of Hrna 575 1 . needle
3HaKOMhiH 464. familiar; an :ro 6866. yoke (oppression)
acquaintance HrOJKa 4821 . needle
3HaMeHa TeJhHhiH 6542. signifcant Hrpa 445. game
3HaMeHHTOCTh f 9204. celebrity HrpaTh i 328. to play
3HaMeHHThiH 93 1 . famous HrpoK 2749. player
3HaM. n 21 46. banner HrpyiieqHhiH 6867. toy (adj); tiny
3HaHHe 583. knowledge HrpyiiiKa 3950. toy
3HaTHhiH 9792. distinguished, H,ean 3459. ideal
outstanding; (hist) H.ean3M 81 77. idealism
high-bor, noble H,eaJhHhiH 6868. ideal (adj)
3HaTOK 5 1 30. expert H,eiHhii 8236. ideological; containing
3HaTh i 43. to kow ideas; progressive;
3HaqeHHe 691 . meaning, importance high-principled
3HaqlMOCTh f 7665. signifcance H.eonor:qecKHi 41 5 1 . ideological
3HaqlTeJhHO 1 366. significantly, H.eon6rH. 4425. ideology
considerably H.e. 753. idea
3Ha qlTeJhHhiH 836. signifcant H,HJJH. 9209. idyll
3HaqlTh i 1 82. to mean H,HOT 4373. idiot
3HaqHThC. i 6543. to be, fgure H,OJ 9210. idol
3Haq(6)K 4958. badge H,TH i 64. to go (on foot)
3HalIHH 6250. knowledgeable H3 (H30) +g 26. out of, from
3HOH 9205. hot weather H36a 1 938. peasant cottage
3ona 8230. ashes, cinders H36aBHTh p +a 6545. to save (from)
30JOTHCThiH 6544. golden OT +g
339
M36SBMTbCS
H36aBHThC� p OT +g 4822. to escape from; get rid H3JIHe 921 2. excessively
of H3JIIHIH 4674. superfuous
H36era Th i +g 3808. to avoid 13JO)eHIe 4823. exposition
H36e)aTh p +g 5 1 3 1 . to avoid 13JO)HTh p +a 395 1 . to set out, expound
H36HpaTeJh m 5984. voter 13.r yqaTh i +a 8290. to radiate
H36HpaTh i +a 81 78. to elect; select 13m6JeHHhiH 7667. favourite
H36HTh p +a 921 1 . to beat up 13MeJhqeHHhiH 8544. crumbled, chopped up
H36paHHhiH 5320. selected 13MeHa 7274. betrayal
H36paTh p +a 2917. to choose, elect 13MeHeHIe 1 21 3 . change, alteration
H36biT(O)K 4959. abundance; surlus 13MeH.Th p 1 742. (+a) to alter; (+d)
H3Bep)eHHe 6546. eruption betray
H3BeCTIe 3232. piece of news 13MeHHTbC� p 2042. to change
H3BeCTHTh p +a 8482. to inform, notify 13MeHHIK 6548. traitor
(bookish) 13MeHRTh i 3952. (+a) to change, alter;
H3BeCTHO 746. it is (well) known (+d) betray
H3BeCTHOCTh f 5529. fame 13MeHRThC� 3555. to change
H3BeCTHhiH 567. well-known 13MepeHIe 532 1 . measurement;
H3BeCTh f 8392. lime (chemical) dimension
H3BHHHTh p +a 1 252. to pardon 13Mep1Th p +a 6549. to measure
H3BHHHThC� p 41 52. to apologize 13MepRTh i +a 6550. to measure
H3BHH.ThC� i 3809. to apologize (to) 13MepRThC� 7668. to be measured
nepe,l +inst 13HYTPH 655 1 . from inside
H3BJeKaTh i +a 4672. to extract 1306HJ1e 4675. abundance
H3BJeqb p +a H3 +g 5530. to extract (sth from) :Jo6pa)aTh i +a 291 8. to depict
H3BHe 6547. fom outside 13o6pa)eHIe 1 776. depiction
H3BQ3qHK 8596. carier, cabman 1306pa3HTeJbHhiH 6869. graphic; decorative
H3BOJTh i +inf 2863. to wish, desire 1306pa3HTh p +a 371 7. to depict
H3rHaTh p +a 7666. to expel, banish 1306peCTH p +a 4960. to invent
H3rOTOBHTh p +a 4355. to manufacture 1306peTaTeJh m 5752. inventor
H3rOTOBJeHHe 2093. manufacture H3o6perarh i +a 5 1 34. to invent
H3rOTOBJ.Th i +a 4673. to manufacture 1306peTeHIe 3556. invention
H3rOTOBJ.ThC� i 8374. to be manufactured; H30JRUI� 6552. isolation; insulation
get ready 13-TO, +g 1 367. from under
H3,aBaTh i +a 5 1 32. to publish; emit 13pacx6,oBaTh p +a 7669. to spend, use up
H3,aBa ThC� i 81 79. to be published H3pe,Ka 291 9. occasionally
H3.laBHa 81 80. since long ago 13 p .,HhiH 9789. fairly good, quite large
H3.aneKa 3369. from a distance 13YMHTeJhHhii 4961 . amazing
H3.laJ 31 70. from a distance 13YMJeHIe 6553. amazement
H3,lcHHe 25 1 7. publication; edition 13YMJCHHO 8 1 82. with amazement
H3,la TeJh m 41 16. publisher 13yMpy, 83 1 4. emerald
H3,aTeJhCKHH 8 1 8 1 . publishing (adj) 13yqarh i +a 1 401 . to study
H3,lcTeJhCTBO 2566. publishing house 13yqeH1e 1 23 1 . (detailed) study (of
H3.laTh p +a 3098. to publish; emit 13yqHTh p +a 25 1 8. to lea, master
H3,l eBaThC� i Ha, 553 1 . to mock (s. o. ), make H3R�HhiH 4962. elegant
+inst fun of HK6Ha 4676. icon
H3,eJe 698. (manufactured) article 1Kpa 9796. caviare; calf (of leg)
H3-3a +g 426. fom bhind; bcause of HJI 82. or
:Jnararh i +a 5 1 33. to expound, put in 1Jim31� 3 1 7 1 . illusion
words IJJIMIHaTOp 7670. porthole
340
MCn6nHMTb
HJlllCTpauHg 921 3. illustration HHTepBhi n indecl 5324. interiew
HJlCTpHpOBaTh 767 1 . to illustrate HHTepec 61 7. interest
i/p +a HHTepeCHO 1 1 59. interestingly; it is
HMeHHe 8591 . estate interesting
HMeHHHhl pl 921 4. name-day HHTepeCHhiH . 262. interesting
lMeHHO 398. namely, exactly HHTepecoBaTh i +a 2864. to interest
HMeHOBaTh i +a 7672. to name HHTepecoBaThcg i 3370. to b interested in
HMeTb i +a 240. to have (with non- +inst
concrete object) HHTOHanHg 6252. intonation
HMeTbCg i 1 1 09. to b, be available HH<OpManHg 21 47. information
HMIepaTOp 4393. emperor HpOHHqecKH 6870. ironically
HMIepHg 3025. empire HpOHHqecKHH 921 7. ironical
HMIOpTHhiH 9208. imported HpOHHg 5 1 35. irony
HMymeCTBO 2920. property, possessions HCKa)a Th i +a 9797. to distort
HM. n 236. (frst) name HCKaHHe 921 8. search
HHaqe 762. otherwise HcKaTh i +a or g 646. to seach for, to lok
HHBam, 7275. invalid for
HHBeHTaph m 7673. equipment; inventory HCKJIqaTh i +a 4679. to exclude
HH)HBH,yaJhHhiH 4677. individual HCKJIqeHHe 2469. exception
HH)HHCKHH 5322. Indian HCKJIOqHTeJbHO 2094. exclusively;
HH.l YCTpHaJhHhiH 4678. industrial exceptionally
HH,l yCTpHg 41 53. industry HCKJIqHTeJhHhiH 2750. exceptional
HHei 7276. hoar-frost HCKJIqHTh p +a 371 8. to exclude
HHepuHg 921 5. inertia HcKonaeMhie pl adj 7675. minerals
HHJeHep 41 4. engineer UcKoca (coli) 5325. sideways
HHJeHepHhiH 5985. engineering (adj) lcKpa 3638. spark
HHHDHaTHBa 1 91 2. initiative lcKpeHHe 3639. sincerely
HHor.a 393. sometimes UcKpeHHHi 3233. sincere
HHOH 577. other lcKpeHHO 6871 . sincerely
HHOCTpaH( e )u 921 6. foreigner HCKYCHO 6253. skilfully
HHOCTpaHHhiH 1 429. foreign HCKYCHhiH 6254. skilful
HHClleKTOp 5323. inspector HcKyccTBeHHO 5326. atifcially
HHCIeKUHg 8375. inspection HCKyCCTBeHHhiH 2043. artifcial
HHCTaHnHg 7277. instance, stage HCKyCCTBO 756. art
(in legal HCKylleHHe 9798. temptation
proceedings); HCIaHCKHH 8594. Spanish
department HCIapeHHe 8545. evaporation
HHCTHHKT 8592. instinct lcnoBe,h f 5 1 36. confession
HHCTHTYT 329. institute; institution lcno,BOJh (coli) 9799. gradually
HHCTpyKnHg 41 54. instructions HCIOJHCKHH 6255. giant (adj)
HHCTpyMeHT 1 939. instrument; tool HCIOJKOM 4283. executive committee
HHTeJeKTyaJhHhiH 7674. intellectual (adj) HCllOJHeHHe 3640. fulflment;
HHTeJHreHT 4374. member of performance
intelligentsia; HCIOJHeHHhii +g 7676. full (of
professional; HCIOJHHTeJh m 7278. executor; performer
intellectual HCIOJHHTeJhHhiH 5532. executive (adj);
HHTeJreHUHg 2567. intelligentsia; effcient
professional people HcnoJHHTh p +a 4824. to carry out, fulfl;
HHTeHCHBHhiH 8593. intensive perform
341
MCnOnHMTbCJ
HCIOJHHThCR p 8595. to be completed, b HTaJb.HCKHH 4076. Italian (adj)
fulfilled HT6r 1 542. sum, total
HCIOJH.Th i +a 2809. to cary out, fulfl HX 79. their
HCIOJH.ThCR i 6554. to b fulflled HXHHH (very coli) 5987. their
HCIOJh3oBaHHe 1 341 . utilization HIIh (coli) 2865. look (drawing
HCIOJh30BaTh i/p +a 799. to make use of attention to sth)
Hcn6pTHTh p +a 281 0. to spoil HIJh m 2426. July
HCIpaBHTh p +a 3953. t o corect HIHh m 2752. June
HCIpaBJeHHe 7677. correction K (KO) +d 1 7. towards, to
HCIyr 7279. fright Ka6aJa 9226. slavery; servitude
HcnyraHHO 3099. fearfully Ka6HHa 5533. cabin
HCIYraHHhiH 371 9. fightened Ka6HHeT 723. study, office
HCIyraTh p +a 5986. to frighten Ka6eyK 6874. heel
HcnyraThCR p +g 2425. to take fright (at) Ka6hi ( coll) 41 1 7. if
HCIhiTaHHe 1 21 9. test, trial; ordeal KaBKa3CKHH 8598. Caucasian, of the
HCIhiTaHHhiH 9219. tested, tried Caucasus
HCIhiTaTh p +a 3026. to test; experience Ka,p 337 1 . frame; cadre
HCIThiBaTh i +a 275 1 . to test; experience Ka,phl (pl only) staff,
HCCJie�OBaHHe 1 050. investigation; research personnel; trained
Hccne�oBaTenh m 2966. researcher workers
HCCJie�OBaTeJhCKHH 8597. research (adj) Ka),hiH 7 1 . each, every
HCCJe�OBa Th i/p +a 4825. to investigate Ka3aK 3505. Cossack
HCTeKaTh i 9220. to fow out; expir (tme) Ka3apMa 8599. barracks
HCTeKII HH 5327. past, preceding Ka3aThCR 1 49. to seem
HCTepHKa 7678. hysterics Ka3aqHH 822 1 . Cossack (adj)
HCTepHR 9221 . hysteria Ka3eHHhiH 3720. belonging to the State
HCTeqeHHe 8550. outfow; expiry, Ka3Ha 5988. (State) Treasury
termination Ka3HHTh i/p 6256. to execute
HCTHHa 1 646. truth Ka3Hh f 45 1 5. execution
HCTHHHhiH 2967. true KaK 1 5. how, as, like
HCTOK 9222. source KaK-HH6y,h 372 1 . somehow; anyhow;
HCTOpHK 4826. historian sometime (in the
HCTOplqecKHH 848. historical; historic future)
HCTOpHR 375. history; story KaK-HHKaK (coll) 6555. nevertheless, all the
HCTOqHHK 849. source same
HCTpe6HTeJh m 6872. fighter (plane) KaKOB 3 1 00. what, what kind of
HCTpe6HTh p +a 7280. to destroy, exterinate KaKOBOH (official 3372. which
HCTpe6JeHHe 9223. extermination style)
HCTpe6J.Th i +a 9224. to exterminate KaKoU 45. what (kind of
HCXO� 4963. outcome, end KaKOH-JH6o 281 1 . any
HCXO�HTh i H3 +g 201 6. to issue from, proceed KaKOH-HH6y,h 821 . any, any kind of
from KaK-TO 81 3. somehow; ( coll) once,
HCXO�HhiH 6873. initial at one time
HcqeJaTh i 1 1 1 9. to disappear KaJaq 8483. kalach (small white
HCqeJHYTh p 1 647. to vanish loaf
HcqepnaTh i +a 9225. to exhaust KaneKa m/f 9800. cripple
HcqepnhiBaiJHH 7679. exhaustive KaJeH,aph m 4964. calendar
HTaK 1 402. so, so then KaJHTKa 43 1 9. gate, garden-gate
HTah.H( e )Q 7680. Italian KaJora or raJ6IIa 5753. galosh, overshoe
342
KenKa
KaMeHHhiH 1 648. stone (adj) KapyceJh f 8452. merr-go-round,
KaM(e)Hh m 590. stone caousel
KaMepa 3027. chamber, room, cell Kaphepa 41 55. career
KaMer( e )K 5754. pebble KaphepHCT 8601 . caeerist
KaMHH 5534. freplace Kaca ThC} i +g 1 037. to touch; to concer
KaMOpKa (coll) 9227. small room KaCKa 5756. helmet
KaMIcl Hi} 5535. campaign Kacca 4827. cash desk; ticket -offce
KaMbi 9801 . reed, rush KaCTpiJ 8602. saucepan
KaHaBa 6875. ditch KaTaCTpoca 3557. disaster
KaHa.(e)Q 8279. Canadian (man) KaTaThC} i 6259. to roll around; tae a
KaHa,CKHH 5328. Canadian (adj) trip
KaHaJ 1 260. canal; channel Ka Terop:qecKH 6880. categorically
KaHaT 768 1 . rope, cable KaTer6pH} 3028. category
KaH,H,cT 281 2. candidate KaTep 8546. cutter, launch
KaH,H,aTypa 6876. candidature KaTHTh i +a 7683. to roll
KaHHKY Jhl f pl 4680. holidays, vacation KaTHThC} i 3288. to roll
KaHyH 728 1 . eve KaT(O)K 5536. skating-rink; roller
KanaTh i 5989. to drip KaTOJHqecKHH 8354. Catholic (adj)
KaneJhKa 468 1 . droplet KaTopra 4272. had labour, penal
KaiHTcJ 1 062. capital (fnancial) servitude
KaiHTaJH3M 758. capitalism Ka TOp)HhiH 9229. had-labour (adj)
KalHTaJHCT 1 822. capitalist KaTyiiKa 841 7. reel, spool
KalHTanCTHqecKHH 6401 . capitalist KayqyK 9230. rubber
KalHTaJOBJO)eHHe 7682. capital investment Kace [fe] n indecl 3954. cafe
KalHTMhHhiH 45 1 6. main, most important Kace.pa 1 759. depatment (university)
KalHTcl H 1 248. captain KaqaTh i +a or +inst 31 72. to rock, shae
KaiiKaH 8600. trap KaqaTbC} i 381 0. to rock, swing
KanJ} 1 626. drop Ka qecTBeHHhiH 4342. qualitative; good-
Kanpl3 9228. caprice quality
KanpH3HhiH 6877. capricious KaqecTBO 661 . quality
KanycTa 6257. cabbage Kaiia 3955. kasha (porridge of e.g.
Kapa 6878. punishment buckwheat,
Kapa6KaThC} i (coil) 6258. t o clamber semolina or
KapaBaH 8323. caravan; convoy oatmeal)
KapaH.aii 1 726. pencil Kaii( e )Jb m 8603. cough
KapayJ 5755. guard, watch Kcl lJ}Tb i 7282. to cough
KapayJHTh i +a 6879. to guard; lie in KafTa 4470. cabin (on ship)
wait for Kc}TbC} i B +pr 923 1 . to repent
KapeTa 5990. horse-drawn carriage KBa,paT 7283. squae
KapH: (sof adj) 9802. brown, hazel (of eyes) ; KBa,pa THhiH 3 1 73. square (adj)
chestnut (of horses) KBaJcHKcQH} 6260. qualifcation
KapMaH 940. pocket KBacHQHpOBaHHhiH 5991 . qualifed, skilled
KapHH3 835 1 . corice; ledge KBapTaJ 2654. block (of buildings);
KapTa 901 . map, card quater of year
KapTHHa 273. picture KBapTHpa 358. flat, apartment
KapTHHKa 2968. picture, illustration KBepxy 9232. upwards
KapT6ceJh m 45 1 7. potatoes KBHTcHQH} 9803. receipt
KapTO'Ka 4965. card KerKa 5992. cloth cap (soft, with
KapTOIIKa (coli) 3722. potatoes pea)
343
KepOCMH
KepOCHH 5329. kerosine KJMa TH�ecKHH 9237. climatic
KepOCHHOBhiH 855 1 . kerosine (adj) KJH 4828. wedge
Ke<:p 848 1 . kefr, yoghurt-type KnHHKa 7687. clinic
drink KJH(O)K 8606. blade
KHBaTh i +inst 3373. to nod Kn�Ka 8484. nickname; name
KHBHYTh p +inst 2470. to nod (of pet animal)
KH�aTh i +a or +inst 6881 . to throw KJOK 6882. rag, shred, tuft
KH�aThC. i 4682. to throw os, rush KJOl 6557. bedbug
x:OscKHH 7684. Kiev (adj) KJOYH 8607. clown
KHJOrpaMM 3234. kilogram KJO�(O)K 6558. tuft, scrap
KHJOMeTp 669. kilometre KJY6 542. club
KHH)aJ 8604. dagger KJY6(6)K 8608. ball (of wool etc. )
KHHO n indecl 2341 . cinema KJYM6a 9806. fower-bed
KHHOTeaTp 8534. cinema KmKBa no pl 9238. cranberry, cranberries
KHHYTh p +a 3641 . to throw KJI� 1 554. key; spring, source
KHHYThC. p 2866. to throw os, rush KJ.CThC. i 4966. to swear, vow
KHna 9233. pile, stack KJ.TBa 5758. oath
KHleTh i 381 1 . to boil, be boiling KJ�a 9239. nag (horse)
KHl.T(O)K 7685. boiling water KHHra 1 79. book
KHplH� 28 1 3. brick KHH)Ka 1 1 60. (small) book
KHpnH�HhiH 45 1 8. brick (adj) KHH)HhiH 3289. book (adj); bookish
KHCJOpO� 4467. oxygen KHOnKa 41 1 8. button, knob;
KHCJOTa 81 90. acid; acidity drawing -pin
KHCJiH 6556. sour KHYT 6559. whip, knout
KHCTh f 5757. bunch (fuit); brush; KH.3h m 41 56. prince
tassel; hand KOanUH. 4967. coalition
KHT 9234. whale K06eJh m 8609. male dog
KHTa(e)u 841 8. Chinaman Ko6:1na 9240. mare
KHTaHCKHH 3374. Chinese KOBapHhiH 5994. crafty
KHTeJh m 823 1 . military jacket, high- KOB(e)p 3460. caret
necked tunic KOBpHK 9807. rug
KHII Ka 8605. gut, intestine KOBII 41 57. scoop, ladle
KJa, 45 1 9. treasure Kor�a 46. when
Kna�6Hre 4375. cemetery Kor�a-J6o 4829. at any time; ever
Kna�Ka 9235. laying KOr�a-HH6y�h 2970. ever; some day
KJiaH.ThC. i 2969. to bow KOr�a-TO 1 573. at some time, at one
Knacc 668. class; classroom time
KJaCCH�eCKHH 2867. classical K6r(o)Th m 9808. claw
KJiaCCHhiH 7686. class (adj); frst-class K6�eKc 8228. code, codex
KJaCCOBhiH 81 84. class (political) (adj) K6e-r�e 4683. here and there
KJiaCTh i 1 777. to put Koe-KaK 9809. anyhow, carelessly;
KJieBaTh i 9804. to peck somehow or other,
KJeBeTa 381 2. slander somehow
Knei 9805. glue K6e-KaK6i 8610. some, certain
KJieH 6261 . maple K6e-KT6 5759. somebody; certain
KJeTKa 2060. cage; cell (bioi) people
KJeT�a ThiH 9236. checked KOe-�TO 2095. something
KJeHT 5993. client KO)a 1 865. skin; leather
KnMaT 2868. climate KO)aHhiH 5 1 37. leather
344
KoHrpecc
KO)YX 8347. leather jacket KOJRCKa 7286. pram; carriage
Ko3a 7688. goat KOM 7287. lump, ball
Ko3(e)n 4389. goat KOMaH,a 48 1 . team, crew; command
K03blp(e)K 8347. pea (of cap) KOMaH,Hp 208. commander
K03hiph m 7689. trump KOMaH,HpOBKa 5539. business trip, study
Koi (coli) 2228. which trip, assignment
KOiKa 2427. bunk, berth KOMaH,HpCKHH 41 58. commander' s
KOJ 6262. stae (wood) KOMaH,HhiH 6561 . command (adj),
Kon6aca 5537. sausage, salami commanding
Kone6aHue 1 890. hesitation KOMaH,OBaHHe 2568. command
KOJe6aThCR 3558. to sway; hesitate KOMaH)OBaTh i 1 688. to command
KoneHKa (coli) 7690. kee KoMaH,yromui n adj 4366. commander
KOJeHO 948. knee KOMap 7692. mosquito
KOJeCHKO 9241 . little wheel; cog KOM6aiH 4391 . combine harester
Konec6 1 522. wheel KOM6UHcT 4292. combine, industrial
KOJeqKo 9242. little ring, ringlet complex
KOJe. 7284. rut KOM6UHcUUR 5995. combination
KOJ (coli) 2705. if KOM6HHe30H 7693. overalls
KOJqecTBeHHhiH 4684. quantitative KOMe,uR 5760. comedy
KOJHqecTBO 673. quantity KOMeH,aHT 4685. warden (of hostel);
KoJera m/f 3642. colleague commandant,
KOJerHR 6263. board (administrative goveror
body) KOMeH,aTypa 841 9. commandant' s offce
KOJeKTHB 2007. group, team KOMeTa 8355. comet
KOJeKTHBU3cUUR 8376. collectivization KOMHCCUR 1 232. commission,
KOJeKTHBHhiH 3956. collective committee
KOJeKUUOHep 861 2. collector KOMUTeT 274. committee
KOJeKUUR 4449. collection KOMMeHTcl pHH 4968. commentary
KOJOJ( e )U 861 3. well KOMMepqecKHH 861 1 . commercial
KOJOKOJ 2308. bell KOMMYHcJhHhiH 8625. communal
KOJOKOJhHR 5330. bell-tower KOMMYHH3M 666. communism
KOJOKOJhqHK 8485. small bell; bluebell KOMMYHHCT 674. communist
KOJOHHcJhHhiH 81 99. colonial KOMMYHHCTJqecKHH 8291 . communist (adj)
KOJOHUR 5 1 38. colony KOMHaTa 1 33. room
KOJOHHa 351 1 . column KOMO, 7694. chest of drawers
KOJOC 5538. ear (of com) KOMlcHUR 1 760. company; group of
KOJOCCchHhiH 3461 . colossal friends
KOJOTHTh i +a 861 4. to batter K6Mnac 4273. compass
KOJOTh i +a 6264. to chop; stab K6MnneKc 4328. complex
KOJlcK 7285. cap K6MnneKCHhiH 4322. complex, consisting of
KOJX03 487. collective farm several pas
KOJX03HUK 3029. collective farmer KOMlJeKT 8616. set, complete set
KOJX03HhiH 3030. collective farm (adj) KOMl03HTOp 4334. composer
KOJbi6eJh f 9243. cradle KOMl03HUHR 8486. composition
KOJhiXa ThCR 6560. to sway; flutter KOMlhiTep 4520. computer
KOJh (coli) = KOJ 2705. if KOHBeiep 7695. conveyor belt
KOJbUO 1 477. ring (i. e. small hoop) KOHBepT 6265. envelope
KOJIqHi 7691 . prickly KOHBOH 861 7. escort
Konfqxa 861 5. prickle KoHrpecc 4407. congress
345
KOHAMLMOHep
KOH,lH:HOHep 8453. air conditioner KOHh m 985. horse
KOH(e)K 5996. small horse; hobby KOHhKH m pl 861 8. skates
KOH(e): 21 0. end KOHhRK 861 9. cognac, brandy
KOHelHO [shn] 1 57. of course KOHIIIH. 8393. stable
KOHelHhiH 25 1 9. fnal KoonepaTHB 6266. cooperative
KOHKpeTHO 6883. concretely, specifcally KoonepaTHBHhiH 7700. cooperative (adj)
KOHKpeTHhiH 1 598. concrete KoonepauH. 8378. cooperation
KOHKypeHT 5997. competitor Koop.HHa:H. 8488. coordination
KOHKypeH:H. 7288. competition KOOp.lHHHpOBaTh 8620. to coordinate
KOHKypc 41 59. competition i/p +a
KOHHhiH 4521 . horse ( adj), equestrian KOlaTh i +a 7701 . to dig
KOHCepBaTOpH. 9244. conservatoire, music KOIaThC. 533 1 . to rummage; dawdle
academy KoneiKa 2385. kopeck
KOHCepBHhiH 9245. canned food ( adj) KOIH. 6267. copy
KOHCKHH 5 1 39. horse (adj) KOIOIIHThC. i 8621 . to swam
KOHCTaTHpOBaTh 9203. to ascertain, certify KOIleHhiH 8622. smoked
i/p +a KOIhiTO 5999. hoof
KOHCTHTYUH. 41 05. constitution KOIhe 8623. spear
KOHCTPYKTOp 4335. constructor, designer Kopa 2706. bark, rind, crust
KOHCTPYKTOpCKHH 8377. design (adj) KOpa6eJhHbiH 600. ship (adj )
KOHCTPYK:Hj 405 1 . construction KOpa6Jh m 667. ship
KOHCYJ 81 91 . consul KopeHaCThiH 981 0. thickset, stocky
KOHTaKT 4687. contact KOpeHHOH 2342. fundamental
KOHTHHeHT 2384. continent K6p(e)Hh m 767. root
KOHTOpa 3957. offce Kopeii( 6 )K 4436. back (of bookbinding);
KOHTponep 7289. inspector small root;
KOHTpoJpoBaTh 5998. to check counterfoil; ( coll)
i +a pal, mate
KOHTpOJih m 1 627. checking KOp3HHa 2520. basket
KOHTpOJihHhiH 4830. checking, monitoring KOpH.op 1 543. corridor
KOHTppeBO�:HOHep 9246. counter-revolutionay KOpHlHeBhiH 4522. brown
KOHTppeBOm:H. 8292. counter-revolution KopKa 4688. crust; rind
KOHTYP 8487. contour; outline; KOpM 3375. fodder
electrical circuit KOpMa 4428. stem (of ship)
K6Hyc 8552. cone KOpMHTh i +a 2521 . to feed
KOHcepeH:H. 2044. conference KOpMHThC. i +inst 9247. (p no-) to be fed, eat;
KOHceTa 51 40. sweet (p rpo-) (+inst)
KOHcHCKOBaTh i/p +a 7696. to confiscate live on
KOHcJHKT 4686. confict KOpMOBOH 8225. stem (ship - adj);
KOH:eHTpa:Hj 8232. concentration fodder (adj)
KOH:epT 2148. concert Kop66Ka 381 3. box
KOH:epTHhiH 7697. concert (adj) Kop66o1Ka 6268. small box
KoH:nareph m 7698. concentation camp Kop6sa 1 727. cow
KOHlaTb i +a 21 49. to fnish KOpOJeBa 9248. queen
KOHlaThC. i 2655. to end KOpOJeBCKHH 8624. royal
KOHlHK 5761 . tip, point KOpOJih m 2753. king
KOHlHHa (formal) 7699. decease, demise Kop6Ha 9249. crown
KOHlHTh p +a 1 478. to fnish; graduate KOpOTKHH 1 456. short
KOHlHThCj p 1 574. to end, come to an end KOpOTKO 1 849. short, briefy
346
KpOBSBbi M
K6pnyc 1 728. (nom pl Kopnyca) KpaHHOCTh f 6886. extreme
corps; building; KpaH 1 958. tap; crane
(nom pl K6pnychi) Kpacas( e )u 6887. handsome man
body, frame KpacasHua 31 74. beautiful woma
KoppecnoH,eHT 877. correspondent KpaCHBO 3376. bautiflly, attactively
KoppecnoH,eHuH� 4689. correspondence KpaCHBhiH 402. beautiful
K6pToqKH pl: cH,eTh 5762. to squat KpaCHTh i 7705. to paint, colour; dye
Ha K6pToqKax KpacKa 1 729. paint
KOpbiCTHhiH 9250. self-interested, KpacHeTh i 6002. to tum red, blush
mercenary, selfsh KpacHoapMe( e )u 8200. Red Army soldier
KOphiTO 7290. tub; trough KpaCHOBa ThiH 7706. reddish
KOCa 297 1 . ( a K6cy) plait; (a KpacHopeqHe 981 2. eloquence
Kocy) scythe KpaCHhiH 253. red
K6cseHHhii 6562. oblique KpacoTa 1 342. beauty
KOCHTh i +a 7291 . to mow; twist KpaCThC� 8628. to creep
KOCMiqecKHi 4343. (outer) space KpaTep 8273. crater
KOCMOHaBT 8626. cosmonaut KpaTKHH 28 1 4. short
KOCMOC 4454. cosmos, space Kpcl TKO 7293. briefy
KOCHYThC� p +g 3889. to touch KpaTKOBpeMeHHhiH 9252. brief, short -term
KOCO 7702. squint, askew Kpax 7707. crash; failure
KOCOH 981 1 . slanting, oblique, KpareHhii 9253. painted; dyed
squint; cross-eyed, KpeMJieBCKHH 6269. Kremlin ( adj)
squinting KpenKHH 1 823. strong
KOCT(e)p 21 50. bonfire KpenKO 1 391 . frmly
KOCToqKa 7703. stone (of fruit); small KpenHyTh 5541 . to get stronger
bone KpenOCTHHqecTBO 8553. serfdom
KOCThiJih m 5540. crutch KpenoCTHOH m adj 2569. serf
KOCTh f 2921 . bone KpenOCTh f 1 778. fortress; strength
KOCTIM 2428. suit; costume Kpecno 1 555. armchair
KOCT�HOH 925 1 . bone (adj) KpecT 2200. cross
KOChiHKa 6884. headscarf KpeCTHK 6564. little cross
KOT 41 60. tomcat KpeCTHThC� i/p 6565. to be baptized;
KOT(e)J 6563. boiler (p nepe-) cross os
KOTeJ(O)K 4969. pot; bowler hat KpeCThRHHH 888. peasant
KOTeH(O)K 7704. kitten KpeCTb.HCKHH 1 959. peasant (adj)
KOTJeTa 8420. cutlet; meatball, KpeCTb.HCTBO 1 985. peasantry
hamburger KpHBJRTbC� i (coli) 9254. to behave affectedly
KOTJOBaH 8293. foundation pit, trench KpHBO 9255. crookedly, squint
KOTOpblH 32. which, who KpHBOH 3723. squint
K6ce m indecl 6000. coffee KpH3HC 2973. crisis
K6cTa 6885. blouse KpHK 1 240. cry, shout
KQqKa 8489. hummock KpHKHYTh p 1 599. to shout
KOIIKa 2972. cat (t KpHTHK 5332. critic
KOIIeJ(e)K 600 1 . purse KpHTHKa 2096. criticism
KOIIMap 7292. nightmae KpHTHKOBaTb i +a 5763. to criticize
Kpa6 8627. crab KpHTHqecKH 6270. critically
Kpai 779. edge; region, area KpHTHqecKHH 6003. critical
KpaiHe 21 5 1 . extremely KpHqaTh i 394. to shout
KpaiHHH 1 1 20. extreme KpOBcBhiH 3377. bloody
347
KpOBSTb
KpOBaTh f 1 891 . bed Ky6(o)K 5545. goblet, bow 1
KpOBHhiH 6566. blood (adj); vital Ky6oMeTp 8298. cubic metre
KpOBh f 805. blood KYBIH 6890. jug, pitcher
KpOJHK 8264. rabbit KYBblpKa Thc. i 981 4. t o tur somersaults,
KpOMe +g 535. except, besides go head over heels
KpOHa 8324. crown (of tree); crown Ky.a 222. where (whither)
(currency) KY .a-HH6y .h 3643. anywhere
KpOTKHH 8629. gentle, meek KY.c-TO 3462. somewhere
KpOXOTHhiH 483 1 . tiny Ky.pH pl 9258. curls
Kp6reqHhiH 6888. tiny KY .p.BhiH 8633. curly
KpOIIKa 7708. crumb KY3Heu 6567. blacksmith
Kpyr 794. circle KY30B 771 0. body (of vehicle);
KpyrJhiH 1 492. round basket
Kpyro36p 8630. horizon, outlook KYKJia 2656. doll
Kpyr6M 1 707. around KyKypy3a 8280. maize
Kpy)eBO 9256. lace KyKyrKa 6568. cuckoo
Kpy)BTh i 863 1 . (+a) to spin; circle KyJiaK 976. fst; kulak (rich
Kpy)HThCS i 5 1 41 . to whirl, spin round peasant)
KPY)Ka 5542. mug, tankard KYJHChl 7294. wings (theatre)
Kpy)(O)K 446. circle, club KYJihT 771 1 . cult
Kpyna 8394. groats (grain) KYJhTypa 479. culture
KpynHHKa 5543. grain KY Jib TYPHhiH 1 457. cultured� civilized;
KpynHO 9257. on a large scale cultural
KpynHhiH 543. large, important KYMHp 981 5. idol
KPYTHTh i +a 3290. to twist KynaHhe or KynaHHe 9259. bathing
KPYTHThCS i 5764. to tum, spin KYlcl ThC. i 5 1 43. to bathe
KPYTO 4970. steeply; sharply Kyne n indecl [kupe] 9260. compartment (train)
KPYTOH 2309. steep; severe Kyn(e)u 1 940. merchant
KpyiieHHe 981 3. wreck, ruin, collapse KyreqecKHi 4832. merchant (adj)
KpbiJa ThiH 6889. winged KYDHTh p +a 971 . to buy
KpbiJO 1 793. wing Kynon 4523. cupola
KpbiJihUO 1 708. entrance steps Kypa (coll) 849 1 . hen
KpbiMCKHH 8632. Crimean KypraH 8299. barow, burial mound
KphiCa 3235. rat KYPHHhiH 689 1 . hen' s
KpbiTh i +a 5765. to cover KYPHTh i 1 689. to smoke
KphiThCS i B +pr 5544. to lie (in), be concealed KYPHUa 41 1 9. hen
(in) KYPHOChiH (coll) 5767. snub-nosed
Kphiiiia 1 266. roof Kypc 1 1 61 . course, course of
KpbiiiiKa 3378. lid study; rate of
Kpiq(o)K 4439. hook exchange
Kp.XTeTh i 7709. to groan; grunt KypCbl m pl 8634. course, courses
KCTaTH 1 420. incidentally, by the KYPTKa 3724. (short) jacket
way; opportunely KycaTh i +a 7295. to bite, sting
KTO 52. who KYC(O)K 1 1 77. piece
KTO-J60 5 1 42. anyone Kycoq(e)K 2974. small piece
KTO-HH6y.h 2282. anyone KYCT 2045. bush
KTO-TO 547. someone KycTapHHK 8492. bushes, shrubs
Ky6HK 8490. child' s building brick KyTe) 98 1 6. drinking-bout
Ky61qecKHH 5766. cubic KyxapKa 8222. cook (t
348
nM3STb
KYXHR 977. kitchen Je,HHKOBhiH 8493. glacial
Kyqa 281 5. heap ne,6BhiH 8554. ice (adj)
KyqKa 5 1 44. small heap; small ne,HOH 247 1 . icy
group Je)aTh 259. to lie
Kyra Th i +a 3379. to eat ne3BHe 9820. blade
Jia6HpHHT 7296. labyrinth ne3Th i 1 663. to climb
na6opaT6pH» 3504. laboratory neiTeHaHT 43 1 7. lieutenant
JaBHHa 8635. avalanche JeKapCTBO 38 14. medicine
naBKa 2754. bench; small shop JeKUHR 1 91 3. lecture
naBoqKa 4524. small shop; small JieHHBO 7714. lazily
bench JeHHBhiH 577 1 . lazy
narepb m 463. camp neHTa 2472. ribbon, tape
na, 4525. hamony, tune; maner JieHTOqKa 6893. small ribbon
na,HTh i c +inst 9261 . to get on with (s. o. ) JeHh f 6273. laziness
Ja,HO 852. haronious! y; all right JiererKa 8555. fat cake; scone;
Ja,OHh f 1 05 1 . palm (of the hand) lozenge, pastille
naJeiKa 981 7. hole; loop-hole nerHTh i +a 8494. to model, mould
Jia3HTh i 6892. to climb nee 209. wood, forest
naiHep 771 2. liner JieCeHKa (coli) 9265. small staircase; short
naK 981 8. varish ladder
naKei 8239. lackey; servant IeCHHK 8556. forester, forest ranger
naMna 872. lamp necHiqli m adj 8379. forest warden, ranger
naMna,a 8636. icon-lamp necH6i 4046. forest (adj); forestry
naMnoqKa 3559. (light) bulb (adj)
naH,lla<T 8637. landscape necopy6 9266. lumberjack
nan a 5 1 45. paw JieCTHHUa 1 794. staircase; ladder
Jaii( 0 )Tb m 5768. bast sandal JieCTHhiH 9821 . fattering
nacKa 5769. caress; weasel neTaTh i 2707. to fy around
JiaCKOBO 2429. affectionately neTeTh i 1 523. to fly
JaCKOBhiH 3 1 75. tender, affectionate IeTHHH 2657. summer (adj)
JiaCTOqKa 981 9. swallow JieTO 146. summer; (after
na THHCKHH 497 1 . Latin (adj) numbers) years
naypeaT 5333. prize-winner JieTOM 4690. in summer
JaRTh i 627 1 . to bark JeTOllCh f 8639. chronicle
nraTh i 3725. to lie, tell lies neTyqHi 3561 . fying
ne6e,h m 9262. swan JieTqlK 2708. pilot, airan
n(e)B 5770. lion neqe6Hhii 7298. medical, medicinal
JeBhiH 1 1 47. left; left-wing neqeHHe 4274. healing, treatment
neranhHhii 9263. legal neqlTh i +a 4526. to treat, cure
nereH,a 3560. legend JeqHThCR 771 5. to undergo treatment,
nereH,a pHhii 7297. legendary be treated
JerKHH 906. light, easy neqh p 1 368. to lie down
nerK6 61 8. easily; it i s easy JHBhiH 657 1 . mendacious
nerKoe n ad j 771 3. lung J 98. (question word);
JerKOMhiCJieHHhiH 6569. frivolous whether
JierKOMhiCJHe 8638. thoughtlessness .6o 1 1 02. or
JierKOCTh f 6570. easiness; lightness .B(e)Hh m 6272. downpour
n(e),1 1 941 . ice .,ep 281 6. leader
Jie,HHK 9264. glacier Jl3cTh i +a 9267. to lick
349
nMKBMAS4Ms
JKBH,aiJI 4354. liquidation, JOBKHH 6005. dexterous, skilful,
elimination smart
JKBH.HpOBaTh i/p 41 61 . to liquidate JOBKO 3291 . skilfully, deftly
JKOBaTh i 9822. to rejoice JOBKOCTb f 6006. dexterity, smartness
JJOBhiH 6894. violet, lilac JOBJj 8640. catching
JMOH 9268. lemon JOBYIIKa 51 47. trap
JHeHKa 771 6. line (on paper); ruler JOrHKa 2570. logic
(for drawing lines) norlqecKHi 6572. logical
JH3a 8294. lens JO,Ka 1 094. boat, rowing boat
JHHH 755. line JO)HThCj 1 43 1 . to lie down
1na 5 1 46. lime tree JO)Ka 28 1 7. spoon
npHKa 8495. lyric poetry JO)HhiH 8641 . false
JplqecKHH 828 1 . lyrical J( 0 ))b f 303 1 . lie, lies
Jca 9269. fox n63yHr 2386. slogan
JCT 637. (pl JHCTbj JHCTheB) JOK(O)Th m 2430. elbow
leaf (of plant); JOMaTh i +a 2607. to break
(pl JCThl JCTOB) JOMaThCR i 6007. to break; (coli) put on
sheet (of paper) airs; ( coll) be
JcTaTh i (coil) +a 9270. to leaf through awkward, make
JCTBa 41 06. foliage difficulties
JCT(O)K 2283. small sheet (of paper); JOMKa 6897. breaking
small leaf, leafet JOH.OHCKHH 771 7. London ( adj)
JCTOq( e )K 6004. small leaf JOIaTa 3292. spade
JHTepaTop 8356. literary man, man of JOIaThCR i 730 1 . to burst
letters JOIHYTh p 5 148. to burst
JTepaTypa 759. literature JOCKYT 771 8. rag, scrap
JTepa TYPHhiH 1 430. literary JOXMcThiH 6898. shaggy
JTP 7299. litre JOIIa,HHhiH 6274. equine, horse (adj)
JTh i +a 5772. to pour n6ra,h f 1 076. horse
nThCH i 4972. to pour nyr 2709. meadow
JHcT 927 1 . lift, elevator ny)a 5547. puddle
1xo (coli) 6895. dashingly, with spirit JYK 5773. onions
JXOH (coil) 4973. dashing, daring; IyKaBhiH 6275. sly
skilful IyHa 972. moon
Jxopa.xa 6896. fever; rash IYHHhiH 4325. lunar
JueMepHe 9823. hypocrisy nyna 8642. magnifying glass
JUO 1 56. face; person nyq 630. ray, beam
JqHo 21 26. personally nyqre 206. better
JqHOCTh f 1 960. personality; individual nyqrHi 320. better; best
JqHhiH 484. personal Jhi)H pl 4465. skis
JIIaTb i +a +g 7300. to deprive (s. o. of sth) Jlbi)HHK 6899. skier
JII eHHe 8380. deprivation Ihi)HhiH 690. ski (adj)
JHIIeHHhiH +g 771 6. deprived (of JbiCHHa 7302. bald patch
JII HTh p +a +g 2522. to deprive (s.o. of sth) Ihr6Ta 9272. privilege
JII HThCH p +g 5546. to be deprived of, lose Ih.HHa 9273. block of ice
JIIHHH 1 61 3. extra, spare JhCTHTh i +d 9824. to fatter
Jillh 1 84. only (= TOJihKO) JI6e3HO 771 9. obligingly,
n(o)6 1 357. forehead courteously,
JOBHTh i +a 2658. to catch II6e3HhiH 5334. obliging
350
MSSTHMK
m6:M(e)u 5335. favourite MaHH4ecT 6573. manifesto;
m6HMhiH 1 649. favourite proclamation
J6:Tenh m 3 1 01 . amateur; lover MapKa 3726. postage stamp; brand,
(of sth) trade mark
m6HTh i +a 1 73. to like, love MapT 1 600. March (month)
JI60Bc TbC� i +inst 28 1 8. to admire McpTOBCKHH 8647. March (adj)
or Ha +a Mapr 2869. march
JI60BHhiH 9274. love (adj) MaprpyT 3958. route
J160Bh f 978. love McCKa 4974. mask
J166i 505. any (any you like) MaCKHpOBKa 8648. disguise, camoufage
JI60IhlTHO 51 49. curiously Macno 2343. butter; oil
m60IhiTHhiH 243 1 . curious Macca 627. mass
J160IhiTCTBO 225 1 . curiosity MaCCHB 6010. massif, mountn-rage;
m�H pl 76. people large area (of sth)
JI,CK6i 2755. human (adj) MaCCHBHhiH 7303. massive
JIK 8252. hatch, hatchway, McCCOBhiH 1 320. mass (adj)
mahole MaCTep 321 . master
nfnhKa 8643. cradle MacTepcKa� f adj 2344. workshop, studio
JICTpa 6276. chandelier MaCTepCTBO 3294. skill
JIThii 6277. ferce MaCIITa6 1 961 . scale
J}ryrKa 8395. frog MaTeMaTHK 6903. mathematician
Mara3HH 936. shop MaTeMcTHKa 4834. mathematics
MarHcTpanh f 8644. main line; main road MaTeMa T:qecKHH 8421 . mathematical
MafHHT 8645. magnet MaTepHan 61 9. material
MafHHT04OH 3293. tape-recorder Ma TepHanhHhiH 986. material (adj)
Ma3aTh i +a 9825. to grease, smear MaTepHK 51 50. mainland
Mai 1 730. May MaTepHHCKHH 601 1 . materal
Maiop 8 1 95. major MaTepH� 4054. matter
MaHCKHH 6901 . May (adj) MaTOBhiH 6280. mat( t ), dull
MaKCHManhHhiH 4691 . maximal MaTp6c 7304. sailor
MaKCHMYM 8557. maximum McTYIIKa (coll) 4237. mother
MaKyiiKa 7720. top; crown (of head) MaTq 2229. match (game)
ManeHhKHH 1 5 1 . small MaTh f 1 67. mother
ManHHOBhiH 6278. raspberry (adj) Max 8649. swing, stroke
Mano +g 337. few; not much MaxaTh 1 +1nst 3727. to wave
MMOCTh f 6008. a bit, a little MaXHYTh p +inst 2473. to wave
McJhiH 7 1 1 . small MaqTa 628 1 . mast
Man:ir ( coll) 6009. child Mar:Ha 1 3 1 . machine; car
McnhqHK 1 44. boy MaiiHHanhHO 7722. mechanically
ManhqHreCKHH 5548. boyish; childish MaiiHHHCT 4323. engine-driver
MaJhq:rKa m (coll) 2037. boy, small boy MaiiHHHCTKa 8558. typist
MaMa 493. mother; mummy MaiiiHHKa 7305. (small) machine
MaMara (coli) 4324. mother MaiiiHHHhiH 4078. machine (adj)
MaMHH (poss adj) 8646. mother' s MaiiHHOCTpOeHHe 4692. mechanical
McMOqKa 6902. mummy engineering
MaHeBp 4833. manoeuvre MaiiHHOCTpOH- 7723. mechanical
MaHeBpHpOBaTh 772 1 . to manoeuvre TenhHhiH engineering ( adj)
MaHepa 2922. manner Ma.K 9826. lighthouse; beacon
MaHHTh i +a 6279. to beckon, lure Mc�THHK 8650. pendulum
351
Mrna
Mrna 3562. haze, gloom Mep30CTh f 9827. vileness; sth disgusting
MfHOBeHHe 271 0. moment MepHTh i +a 9279. to measure; try on
MfHOBeHHO 5 1 5 1 . instantaneously, (clothing)
instantly MeponpH}THe 1 962. measure; function
MfHOBeHHhiH 865 1 . instantaneous; (reception etc. )
momentary MepTBhiH 1 306. dead
Me6enh f 31 02. furiture MepuaTh i 9280. to twinkle, ficker
Me� 5549. honey MecTeqKo 5774. place; small town
Me�anh f 1 986. medal MeCTH i +a 9828. to sweep
Me�Be�h m 2870. bear MeCTHOCTh f 4693. locality, district
Me�Be)HH 9275. bear' s MeCTHhiH 1 01 0. local
Me�HK 8652. doctor; medical MeCTO 1 21 . place
specialist MeCTh f 8654. revenge
Me�HKaMeHT 7306. medicine MeC5U 288. month; moon
Me�HUHHa 4835. medicine, medical MeT ann 3506. metal
studies MeTaJJHqecKHH 4047. metallic
Me�HUHHCKHH 2201 . medical MeTaJyprJqecKHH 8300. metallurgical
Me�JeHHO 506. slowly MeTaJyprl5 8396. metallurgy
Me�JeHHhiH 3 1 03. slow MeTaTh i +a 8655. t o throw, cast
Me�JTeJihHhiH 8653. slow MeTaTbC5 5775 . to rush about
Me�JTh 8496. to be slow, tarry MeTenh f 5 1 52. snowstorm
Me�HhiH 23 1 0. copper MeTHTh 7726. (+a) to mark; (B +a)
Me�h f 41 07. copper aim (at)
Me) +inst (or g) 9276. between MeTKO 8656. accurately
Me)�Y +inst 241 . between MeTna 6906. broom
Me)�yHapo�HhiH 662. interational MeTO� 842. method
Men 4975. chalk; whitewash MeTp 837. metre (measurement)
MeJKHH 747. small, petty, fine MeTpO indecl 41 62. metro, underground
MeJKO 7724. fnely; pettily MeTpOllOJTeH 8496. underground railway
MeJO�H5 4027. melody Mex 928 1 . fur
Menoqh f 3236. trife, minor matter; MexaHH3aTop 4405. mechanization expert;
small change machine servicer
(coins) MexaHH3aUH5 4404. mechanization
MeJih f 7307. shoal, (sand)ban MeXaHH3HpOBaHHhlH 9282. mechanized
MeJhKaTh 6904. to be briefy visible MeXaHH3HpOBaTb 8657. to mechanize
MeJihKHYTh p 5336. to be briefy visible i/p +a
MeJhKOM 7725. in passing MexaHH3M 21 52. mechanism
MeJihHHIa 4294. mill MeXaHHK 2202. mechanic
MeHee 841 . less MexaHHKa 8325. mechanics
MeHhre 1 321 . less MexanJqecKH 9283. mechanically
MeHhllllH 1 866. smaller MexaHJqecKHH 1 892. mechanical
MeHhllHHCTBO 6905. minority MeXOBOH 5776. fur (adj)
MeH}Th i 1 987. to change Meq 7308. sword
MeH}TbC5 23 1 1 . to change; (o6-/no- MeqTa 1 322. dream, daydream
p +inst) exchange MeqTaHHe 601 2. day-dreaming
Mepa 606. measure MeqTaTh i 0 +pr 1 294. to (day) dream (about)
MepelHThC5 i +d 9277. to imagine MeraTh i 853. (+d) to disturb, hinder;
Mep3aB(e)u (coll) 4275. scoundrel (+a) stir
Mep3HYTh 9278. to freeze Mer(o)K 1 479. bag, sack
352
MOnOAi>Hbi M
Mei.aHHH 7309. petty bourgeois, lower MHpHO 601 5. peacefully
middle class person; MHpHbiH 962. peace, peaceful
philistine MHpOB033peHHe 4976. outlook, philosophy of
MeraHKa 7727. lower middle-class life
woman; philistine MHpOBOH 635. world (adj)
Mei.aHCKHH 9284. bourgeois, petty MHpom6HBhii 4450. peace-loving
bourgeois; narrow- MHCKa 9830. bowl
minded MHCCHR 5337. mission
Mei.aHCTBO 9285. petty bourgeoisie, MHTHHr 3728. political meeting
lower middle-class MH$ 8659. myth
MHT 381 5. moment MHIIeHh f 821 8. target
MHraTh 5550. to blink, wink Mna.eH( e )u 4528. baby
MHfHYTh p 7728. to blink; wink MJia.IIHH 3563. younger; junior
MH3HH(e)U 9829. little finger; little toe MHeHHe 503. opinion
MHKp66 9286. microbe MHHMhiH 6575. imagina
MHKpOCKOll 5777. microscope MHOrHi 491 . many
MHKpo$6H 8422. microphone MH6ro +g 1 01 . much, many, a lot
MHJieHhKHH 8497. sweet, nice, dear MHOfOBeKOBOH 8660. centuries-old
MH.lUHR 2975. police MH6roe n adj 1 628. much
MHJHap. 1 575. 1 000,000,000 MHOf03HaqlTeJbHO 9289. meaningfully
(American billion) MHOfOJeTHHH 5338. lasting many years;
MHJHMeTp 4527. millimetre long-lasting,
MHJHOH 61 3. million perennial
MHJHOHep 6907. millionaire MHoroo6pa3He 73 1 1 . diversity
MHJHOHHhiH 6574. millionth; containing MHOroo6pa3HhiH 7729. diverse
a million MHoroqncneHHhiH 21 53. numerous
MHJOCep.He 845 1 . mercy, charity MHO)eCTBO 1 601 . large number
MHJOCTHBhlH 73 1 0. gracious, kind M06HJH3aUH� 8661 . mobilization
MHJOCThiH� 6908. alms M06HJ30BaTh i/p +a 4836. to mobilize
MHJOCTb f 3032. favour Morlna 6441 . grave
MHJhiH 680. nice, dear MoryqHi 1 307. powerful
MHJR 601 3. mile MorymecTBeHHhiH 5339. powerful
MHMO +g 823. by, past MorymecTBo 3959. power, might
MHHa 4437. mine, shell (mil) M6.a 5340. fashion
MHH.aJib m 9287. almonds; almond-tree MO.eJh f 2659. model
MHHepaJibHhiH 3 1 76. mineral (adj) MO)HbiH 691 0. fashionable
MHHHa TrpHbiH 6909. miniature (ad j) MO)HO 95. it is possible
MHHHMaJibHbiH 9288. minimum (adj) M03aHKa 8498. mosatc
MHHHMYM 6014. minimum M03f 2046. brain
MHHHCTepCTBO 1 025. ministry (goverment) M030Jlh f 983 1 . com (on foot), callous
MHHHCTp 800. minister (goverment) MOH 67. my
MHHOBaTb i/p 381 6. to pass, pass by MOKpbiH 1 914. wet
MHHYBIIHH 281 9. past MOJ 1 867. he/she/they said
MHHYC . 4463. minus; disadvantage MOJBa 7730. rum our
MHHyTa 1 85. minute MOJHTBa 3645. prayer
MHHYTKa 1 743. moment MOJHThC� 5341 . to pray
MHp 272. world; peace MOJHH� 2976. lightning
MHpa) 8658. mirage MOJO.e)b f 1 005. young people
MHpHTbC� i c +inst 3644. to be reconciled with MOJO.e)HhiH 3237. youth (adj)
353
MOnOA9HbKMM
MOJO,eHhKHH 5778. young and attractive; MOTHB 2608. motive; motif
very young MOTOp 1 308. motor, engine
MOJO.( e). 21 27. fne fellow; well done! MOTOpHhiH 9295. motor, engine (adj)
MOJO,OH 1 06. young MOTO.HKJ 9296. motorcycle
MOJO,OCTh f 201 7. youth M(o)x 8663. moss
MOJOKO 43 1 . milk MOXHaThiH 73 1 5. shaggy
MOJOT 9290. hammer MOlh i 38. to be able
MOJOT(O)K 555 1 . hammer MOIIeHHHK 9297. swindler
MOJOlHhiH 5552. milk (adj) MOIHOCTh f 1 893. power
MOJla 1 392. in silence, without MOIHhiH 1 343. powerful
speaking MOIh f 3463. power, might
M OJlanBhiH 3646. tacitur MpaK 73 1 6. darkness, gloom
MOJlaHHe 1 1 78. silence MpaMop 41 63. marble
MOJlaTh 376. to be silent MpaMOpHhiH 7733. marble (adj)
MOJb6a 9291 . entreaty MpalHO 5553. gloomily
MOMeHT 795. moment; feature (of a MpalHhiH 287 1 . gloomy, baleful
situation) MCTHTh i +d 3a +a 73 1 7. to take revenge (on s.o.
MOHapXHleCKHH 9292. monarchic for sth)
MOHapxHg 821 5. monarchy My,peu 9298. wise man
MOHaCThlph m 691 1 . monastery; convent My,pOCTh f 5342. wisdom
MOHaX 3647. monk My,phiH 5780. wise
MOHeTa 3033. coin MY) 750. husband
MOHOIOJlg 81 87. monopoly My)eCTBeHHhiH 41 64. manly, courageous
MOHOIOJhHhiH 9293. monopoly (adj) My)eCTBO 3295. courage
MOHTa) 5779. assembling, MY)HK 78 1 . (Russian) peasant
installation, MY)H.KHH 7734. peasant (adj) ,
mounting peasant' s
MOHyMeHT 773 1 . monument MY)CKOH 2523. masculine; male
MOHyMeHTaJihHhiH 8265. monumental MY)lHHa m 643. man
MOpaJh f 1 493. morals, morality; My3e: 941 . museum
moral (of a story) My3e:HhiH 9299. museum (adj)
MOpanhHO 73 1 2. morally MY3hiKa 956. music
MOpaJihHhiH 1 91 5. moral MY3hiKMhHhiH 1 824. musical
MOpfHYTh p 73 1 3. to blink; wink MY3hiKaHT 578 1 . musician
M6p.a 381 7. snout, muzzle; (coli) MyKa 2203. torment
face MyKa four
Mope 379. sea MyH,Hp 4694. uniform
Mop6)eHoe n adj 6282. ice-cream MypaBeH 8664. ant
MOp03 1 942. frost MYCKYJ 691 2. muscle
MOp03HhiH 601 6. frosty My cop 6283. litter
MOpCKOH 861 . sea, marine; naval MycopHhiH 9300. rubbish (adj)
MopnHa 8662. wrinkle MYTHhiH 381 8. turbid, clouded
Mopm:HKa 7732. wrinkle MYTh f 8665. sediment
MOp�K 1 1 2 1 . sailor Myxa 2474. fy
MOCKBHl 73 14. Muscovite MylaThcg or 601 7. to be tormented;
MOCKOBCKHH 1 1 48. Moscow (adj) MYlHThcg i worry, torment os
MOCT 1 480. bridge MYlHTeJihHO 691 3 . excruciating! y
MOCTOBag f adj 5 1 53. roadway MYlHTeJiHhiH 73 1 8. excruciating
Morarhcg i (coli) 9294. to sway; rush about MYlHTh i +a 4977. to torment
354
MqaTh i +a
MqcThC.
Mhl
MhiJO
MhiC
MhiCJCHHO
MhiCJCHHhiH
MhiC.lTCJh m
MhiC.lTh i
MhiCJh f
MhiCJ.iIH
MhiTh i +a
MhiqaTh i
MhiiiKa
MhlllJieHHC
MhiUa
Mhlllh f
MHfKIH
MHrKo
MRCHOH
MHCO
MRTe)
M.q
Ha
Ha6aT
Ha6epe)Ha. f ad j
Ha6HpaTh i +a
Ha6lTh p +a +inst
Ha6JI ,a TCJh m
Ha6nro,aTh i +a
Ha6JI,lcThC.
Ha6JI,eHHC
Ha6oK
Ha66p
Ha6paTh p +a
Ha6paThC. p +g
Ha6p6c(o)K
9301 . to rush, speed along
3034. to rush
1 6. we
601 8. soap
8397. cape, promontory
5554. mentally
8666. mental
73 1 9. thinker
3564. to think
275. thought
6284. thinking
3238. to wash
8667. to moo; bellow
5 1 54. armpit; mouse
3035. thinking
6407. muscle
2977. mouse
1 458. soft; gentle
3 1 77. softly
9305. meat (adj)
2345. meat
9832. rebellion
4978. ball (for games)
4. ( +pr) on, at; (+a)
onto, to
8668. alarm bell
4276. embankment; sea-front
4695. to gather, assemble
5782. to stuff (sth with sth)
601 9. observer
1 1 38. to observe, watch
3648. to be observed
2230. observation
7320. awry, on one side
483 7. set, collection;
recruitment
4696. to gather, assemble
6576. to collect
9833. sketch, rough draft
HaBaJTh p +a 7735. to heap up, pile
HaBanThC. p Ha +a 5555. to fall on; lean on
HaBeKH 8669. for ever
HaBepHo 1 379. probably, most likely
HaBepHoe (=HasepHo) 1 1 79. probably
HaBepH.Ka 41 65. for sure; safely, without
HaBepx
HaBepxy
HaBec
taking risks
3649. upwards
3296. above; upstairs
9302. awning
HaBeCTH p +a
HaBeqHo
HaBela Th i +a
HaBHCHYTh p
HaB03
HaBcer,a
HaBCTpeqy +d
HaBhiK
HaB.JaTh p +a +d
HaBH3hiBa Th i +a +d
HarH6aTbC.
Harnyxo
Harnhii
HarJH,HO
Har JH,Hhii
HarHaTh p +a
HarHyThC. p
HafOBOpHTh p
Harpa,a
Harpa,HTh p +a
HarpeBaTh i +a
HarpeBa ThC. i
HarpeTb p +a
Harpy3Ka
HarpHHYTh p (coil)
Ha, +inst
Ha,6asKa
Ha,BHfaTbC.
Ha,eBaTb i +a
Ha,e),a
Ha,e)HhiH
Ha,ena Tb p +g
Ha,eTh p +a
Ha,e.ThC. i
Ha,36p 3a +inst
Ha,JC)a Th:
Ha,JC)HT i +d of
pers +inf
Ha,JC)alHH
51 55. to guide (to); evoke,
cause
7736. for ever
9303. to visit
7321 . to overhang
7737. maure
21 28. for ever
1 443. towards
6020. skill, technique
9304. to impose, foist
(sth on s. o. )
7322. to impose, foist
(sth on s. o. )
9306. to bend down
7738. tightly, firmly
8670. impudent
4838. clearly, graphically
3890. clear, graphic
6577. to overtake, catch up
4376. to bend down
5783. (coli) (i HaroBapH-
BaTh) (Ha +a) to
slander s. o. ; (+a or
+g) say a lot of
3 297. reward
7323. to reward
9307. to warm, heat
8499. to warm os, war up
7739. to warm, heat
3891 . load; workload
9308. to come unexpectedly
1 35. above
9309. addition, supplement
7740. to draw near
31 78. to put on (clothing
etc. )
777. hope
2346. reliable
3960. to make; (coil) to do
21 29. to put on
1403. to hope
5556. supervision;
surveillance
6021 . it is necessary
5557. proper, fitting,
appropriate
75. it is necessary
355
HSA06HO
Ha.o6Ho ( coll) 7741 . necessary HaKaiJHBaThC} 93 1 2. to accumulate
Ha.06HOCTh f 3892. necessity, need HaKH,Ka 8326. cloak, mantle, cape
Ha.oecTh p +d 2432. to bore HaKHHYTh p +a 5559. to throw on
Ha.6nro 41 66. for a long time HaKJOH 93 1 3. incline, lean
Ha,IHCh f 2097. inscription HaKJOHHThC} p 3650. to bend down, stoop
Ha.CTpOHKa 867 1 . additional storey; HaKJOH}ThC} i 6288. t o bend, bend over
superstructure HaKOHeU 338. i n the end
Hae.HHe 4979. in private; alone HaKOIHTh p +a 4697. to accumulate
HaeMHHK 8672. mercenary HaKOIHThC} p 7327. to accumulate
HaeMHhiH 93 1 0. hired HaKOIJeHHe 4277. accumulation
Ha)a Th p +a or 6022. to press aaKphiBa Th i +a 5560. to cover; (Ha cTon)
Ha +a lay (the table)
Ha)HM 7324. pressure; clamp HaKphiTh p +a 3565. to cover
Ha)HMaTh i +a or 5784. to press Hana.HTh +a 4839. to put in working
Ha +a order, set going
Ha)HTh p 6285. to gain, make HaJa)HBa Th i +a 93 14. to adjust, put i n order
(money) HaJeBO 3465. to the left
Ha3a. 361 . back, ago HaneT 3729. raid; thin coating
Ha3BaHHe 1 095. name; title (book) HaneTeTh p Ha +a 4698. to swoop on; run into
Ha3BaTh p +a 780. to call, name HaJHBa Th i +a 3239. to pour out, fll
Ha3n6 6914. out of spite; (+d) to HanTh p +a 2609. to pour out
spite (s. o. ) HaJHU6 7328. present, visible
Ha3HaqaTh i +a 4529. to fx, arrange; appoint HaJHqHe 3730. presence
(s. o. ) Han.qHhr 8673. available; cash
Ha3HaqeHHe 1 508. appointment (to a Han6r 5 1 56. tax
post); purpose (for HaJO)HTh p +a 6023. to lay sth on sth, put on,
which something is Ha +a superimpose
intended) HaMeK 4530. hint, allusion
Ha3HaqHTh p +a +inst 2347. to appoint (s.o. as sth) HaMeKaTh i Ha +a 7329. to allude to
Ha3hiBaeMhiH 2660. called HaMeKHYTh p Ha +a 93 1 5. to allude to
Ha3hiBaTh i +a +inst 58 1 . to call, name HaMepeBaThC} i +inf 7330. to intend
Ha3hiBa ThC} i 1 1 96. to be called HaMepeH short adj 5785. intend
HaH66nee 764. (the) most HaMepeHHe 2978. intention
HaH60JihiiHH 4980. largest HaMeTHTb p +a 365 1 . to plan
HaHBHO 7325. naively HaMeqaTh i +a 5561 . to plan
HaHBHhii 3464. naive HaMeqa ThC} i 498 1 . to be planned
HaH3YCTh 9834. by heart, from HaMH6ro 6289. by a lot
memory HaHeCTH p +a +d 2756. to inflict (sth on s. o. )
HaHJqiiHH 7326. the best HaHHMaTh i +a 7742. to hire
HaHMeHOBaHHe 691 5. designation, name HaHOCHTh i +a 4699. to pile up; infict
HaHTH p +a 234. to find Hao6op6T 1 1 22. on the contrary, vice
HaHTHCh p 1 234. to be found, tum up versa, the other way
HaKa3aHHe 6286. punishment round
HaKa3aTh p +a 5558. to punish Hana,aTh i Ha +a 691 6. t o attack; come upon
HaKa3hiBaTh i +a 93 1 1 . to punish Hana.eHHe 261 0. attack
HaKan 6287. intense heat; intensity HaiCTh p Ha +a 5562. to attack; come upon
HaKaJieHHhiH 8456. white-hot; tense HanesaTh i 453 1 . to sing; sing quietly,
HaKaHyHe 6758. the day before, on the hum
eve Hanepe, (coli) 733 1 . in front; in advance
356
HanepeK6p +d
HaneqaTaTh p
HaiiHCcl Th p +a
HaiiHT(O)K
HaiHThC. p +g
HanneBa Th p Ha +a
Hano.66He +g
HaiOHTh p +a
9835. contrary, counter (to),
in defance (of)
2979. to print
362. to write
6579. drink
3380. to drink one' s fill; get
drunk
6290. to spit; not to give a
damn about
93 1 6. like, resembling
7743. to give to drink; to
make drunk
HaiiOJHHTh p +a 2872. to fill
HaiiOJHHThC. p +inst 93 1 7. to fill (with)
HanoJHRTh i +a +inst 5563. to fill (sth with sth)
HaiiOJOBHHY 5343. half, by half
HaiiOMHHcTh i +d
o +pr
HaiiOMHHTh p +d
o +pr
Han6p
HaiiOCJe,OK (coli)
HanpaBHTh p +a
HanpaBHThC. p
HanpaBneHHe
HanpaBJeHHhiH
1432. to remind (s. o. of sth)
21 54. to remind (s. o. of sth)
6580. pressure
7744. in the end
1 894. to direct
5344. to make for
902. direction
5564. directed; purposeful
HanpaBJRTh i +a 2387. to direct
HanpaBJRThC. i K +d 261 1 . to make for, head for
HanpaBo 2820. to the right
HanpaCHO
HaiipHMep
HanpOTHB
Hanp.)eHHe
Haip.)eHHO
Haiip.)eHHOCTh f
Haiip.)eHHhiH
Haiip.MHK (coli)
Hanyra Th p +a
HapaBHe c +inst
HapacTaHHe
HapacTaTh i
HapacTaiIHH
HapeKaHHe
HapHCOBcTh p +a
Hap6.
Hap6.HhiH
HapoqHo
Hapy)HbiH
1 850. in vain
573. for example
271 1 . opposite
2204. tension
691 7. with strain, intensively
5 1 57. tension
261 2. tense
8674. directly; bluntly
5565. to frighten
7745. level (with), on equal
terms (with)
93 1 8. growth, increase
5566. to grow (on); increase
6581 . growing
9836. reprimand
5345. to draw
1 58. (the) people
281 . people' s
2661 . deliberately
435 1 . outer, exteral
Hapy)y
Ha pyra Th i +a
Ha pyra ThC.
HapyrHTh p +a
Hapbl pl
Hap..
H8CTOnbKO
3961 . outside
381 9. to disturb, violate
691 8. to be broken, be
infinged
338 1 . violation, offence
5 1 5 8. to brea, infringe
8282. bunk, plank-bed
4700. attire, costume; order,
warrant
31 04. well-dressed HapRAHhiH
Hap..y c +inst 3298. equally, alongside
Haca.lTh p +a Ha +a 8675. to fix (sth onto sth)
Haca).eHHe
HaCeKOMOe n adj
HaceneHHe
HaCeJieHHhiH
HaCeJRTh i +a
HaclJHe
HaCHJihHO
HaCHJibCTBeHHhiH
HaCKB03h
9837. planting; propagation
7332. insect
774. population
8676. inhabited
93 1 9. to populate
2571 . violence, force
8677. by force
6582. violent, forcible
4532. through
HaCKOJhKO 21 55. how much; as much
HacKopo (coil) 7746. hastily
HaCJia),cTbC. i +inst 7332. to delight in, get
physical pleasure
from
Hacne.He
HaCJie.HHK
HaCJie,CTBO
HcCMepTb
HaCMeiiKa
HaCMeiiJHBO
5786. physical pleasure
5787. legacy, heritage
691 9. heir
9320. inherited
5788. inheritance
8678. to death
4982. taunt
41 67. mockingly,
sarcastically
6024. sarcastic HaCMeiiJBbiH
HcCMOpK
HaCOBCeM (coli)
Hac6c
9838. cold (in the head)
9321 . for good
6583. pump
Hacnex 7333. hastily
HacTaBHHK 9322. mentor, tutor
HaCTaHBaTb i Ha +pr 3652. to insist
3653. to come (of seasons
HcCTe)b
HaCToiqHBO
HaCToiqHBOCTb f
HaCToiqHBbiH
HaCTOJibKO
etc. )
7747. wide open
2757. insistently
5789. persistence
4 701 . insistent
1 868. so much
357
H8CTOpO>MTbCS
HaCTOpO)HThCS p 8679. to prick up one' s ears, HaXO;:Ka 4702. fnd
be on one' s guard Ha:HOHaJH3M 5 1 59. nationalism
HaCTOHTh p Ha +pr 7334. to insist, get one' s own Ha:HOHaJhHhiH 683. national, ethnic
way Ha:HOHaJhHOCTh f 4841 . nationality, ethnic
Hacro.mee n adj 5346. the present group
HaCTOHIHH 243. real; present Ha:HS 2047. nation
HacrpoeHHe 1 404. mood Halano 509. beginning
Hacrp6HTh p +a 5790. to tune, adjust; (Ha HalaJhHHK 268. head, boss
+a) put s. o. in the Ha laJihHhiH 41 69. initial, primary
mood (for sth) HalaJihCTBO 2433. the management, the
Hacrynarh 1 943. to advance; to tread authorities
on; to come, begin HalaTh p +a 1 59. t o begin
HacrynHTh p 2572. to tread on; come (of HalaThCS p 340. to begin
time, seasons) HalHHanwe 6027. undertaking, initiative
HacrynneHHe 2348. offensive, advance HalHHaTh i +a 355. to begin
HaCyiHhiH 5567. vital, essential HalHHaThCS 600. to begin
Hacqer +g 1 988. about, concering HalHHKa 9839. stuffing, flling
HacqHThiBa Th i +a 6920. to number, total (of pie etc. )
HacqHThiBa ThCS i 7335. to number, total HalHCTO (coli) 5568. completely
HaChiTh f 41 68. embankment Ham 33. our
HachiiaTh i +a +inst 8680. to satiate; fll ( sth with HaleCTBHe 6584. invasion
sth), saturate HaSBY 9326. while awake; for real
HaChii.eHHhiH 868 1 . saturated; rich (in He 3. not
content) He6eCHhiH 2573. heavenly, celestial
HaTBOpHTh p (coll) 9323. to get up to, do (sth He6naronpw.THhiH 8684. unfavourable
+g bad) He6o 5 1 9. sky, heaven
HaTe (coll) 8682. here you are, take it He6onhr6i 545. small
HaTHCK 6025. onslaught; pressure He60CKJOH 9327. horizon
Ha TKHYThCS p Ha +a 6026. to run into, stumble He6och (coli) 3036. probably
upon, meet He6pe)Ho 4533. carelessly
unexpectedly He6hiBaJihiH 3820. unprecedented; (coli)
HaTOJKHYThCS p 9324. to run into, come up inexperienced
Ha +a against HeBa)HO 6028. not very well; it
Harypa 2980. nature, character doesn' t matter
HaTSHYTh p +a 8683. to pull tight; pull on HeBe)OMhiH 3466. unknown
Hayra. 9330. at random HeBe)eCTBO 6029. ignorance
HayKa 589. science; scholarship HeBepHO 5 1 60. false(ly)
Ha yqHThCS p + i inf 586. to lear (to do sth) HeBepHhiH 6030. incorrect; uncertain;
Hayqlrh p +a +i inf 21 30. to teach (s. o. to do sth) unfaithful
HaylHO 7748. scientifically HeBepORTHO 6585. improbably
HaylHO- HeBepORTHhiH 579 1 . improbable; incredible
HCCJie;:OBaTeJiCKHH 4073. scientifc-research HeBeceJihiH 8685. joyless
(adj) He Beer a 2349. bride; fancee
HayqHo-TeXHHqecKHH 8283. scientific and technical HeBeCTKa 9840. daughter-in-law;
HaylHhiH 633. scientific, scholarly sister-in-law
HaXaJhCTBO 9325. impudence (brother' s wife)
HaXMYPHThCS p 4840. to frown HeBeCTh (coli) 8686. no-one knows
HaXO;: ETh i 1 1 97. to fnd HeB3palHhiH 8687. unattractive
HaXO;:HThCS 609. to be situated HeBH;:aHHhiH 3962. unprecedented
358
HeMeAneHHO
HeBH,HMbiH 23 1 2. invisible He)HbiH 2389. tender, gentle
HeBHHHhiH 6586. innocent He3a6hiBaeMhii 7750. unforgettable
HeBMella TeJibCTBO 9328. non-interference (in) He3aBHCHMO 3895. independently
B +a He3aBHCHMOCTh f 1 309. independence
HeB03MO)H0 1 1 98. impossibly; it is He3aBHCHMhiH 2574. independent
impossible He3a,OJO ,0 +g 6293. not long before
HeB03MO)HOCTb f 9329. impossibility He3aKOHHO 9334. illegally
HeB03MO)HhiH 282 1 . impossible He3aMeHHMhiH 8689. irreplaceable
HeBOJihHO 2388. unintentionally He3aMeTHO 2390. imperceptibly
HeBOJibHbiH 933 1 . involuntary He3aMeTHbiH 5569. imperceptible
HeBhiHOCHMhiH 692 1 . intolerable He3aqeM +inf 7339. there' s no point
HeBhiCOKHH 3963. low, short He3BaHbiH 9841 . uninvited
Her,e 5792. there is nowhere He3,lOpOBbiH 9335. unhealthy
HerO,OBaHHe 603 1 . indignation He3HaK6Mhii 271 2. unfamiliar
Hero,Ri 5 1 61 . rascal He3Ha qJTeJbHbiH 3965. insignifcant
Herp 7336. negro He3hi6JeMhiH 9842. unshakeable
HerpaMOTHOCTb f 8688. illiteracy HeH36e)H0 2874. inevitably
HerpaM OTHbiH 6587. illiterate HeH36e)HOCTh f 4534. inevitability
HerpHTRHCKHH 7337. negro (adj) HeH36e)HbiH 3 1 05. inevitable
HerpOMKO 2475. quietly, i n a low voice HeH3BeCTHO 2061 . (it is) unknown
He,aBHHH 2873. recent HeH3BeCTHbiH 2062. unknown
He,aBHO 350. recently HeH3MeHHO 4984. invariably
He,aJeKHH 5793. nea; dim, dull-witted HeH3MeHHbiH 5570. invariable
He,laJeK6 3 1 79. not far HeH3MepHMO 6922. immeasurably
He,lapoM 5 1 62. not for nothing HeHHTepeCHO 7340. (it' s) uninteresting
He,eJR 529. week HeHCTOBbiH 9843. fenzied
He,66pbii 5794. hostile; evil HeHTpaJHTeT 7341 . neutrality
He,oBep:e 5 1 63. mistrust HeiTpaJihHbiH 5795. neutral
He,OBepqHBO 7749. distrustfully, HeKHH 373 1 . a certain
suspiciously HeKor,a 1 744. there' s no time; once
He,lOBOJibHO 5347. discontented! y HeKoro +inf 9336. there is no-one
He,OBOJihHhii 4983. dissatisfied HeKOTOpbiH 352. some, a certain
He,OBOJibCTBO +inst 7338. dissatisfaction (with) HeKOTOpbie 6589. some, certain (people)
He,6nro 3893. not (for) long HeKpaCHBbiH 6033. ugly
He,lopa3yMen:e 6032. misunderstanding HeKTO 51 64. someone, a certain
He,OCTaBaTb i +g 629 1 . to be lacking HeKy,a 3821 . there is nowhere
He,OCTaT( 0 )K 1 267. defect; (+g or B +pr) HeJierKHH 4535. difficult; heavy
shortage (of HenerK6 3382. (it' s) not easy
He,ocTaToqno 3240. insuffcient(ly ); (+g) Heneno 9337. absurdly; it' s absurd
not enough Henenbii 4536. absurd
He,lOCTaTOqHbiH 3964. insufficient HeJOBKHH 4843. awkward
He,lOCTOHHbiH 9332. unworthy HeJOBKO 2758. awkwardly
ne,ocTynHhii 3894. inaccessible HeJOBKOCTb f 6034. clumsiness
ne,oyMen:e 4842. bewilderment HeJih3R 256. it is not allowed; it is
He,OyMeHHO 6588. uncomprehendingly impossible
ne,l pa pl 41 70. depths, bowels (of the HeMano 1 358. not a little, a good
earth) many
neJen: (old word) 9333. than HeMaJhiH 3822. considerable
HeJHOCTb f 6292. tenderess HeMe,JieHHO 1 1 39. immediately, forthwith
359
HeMeAneHHbi M
HeMe,neHHhiH 4985. immediate HelOHRTHO 4987. incomprehensible/ly
HeM(e)u 768. Geran (noun) HellOHRTHhiH 1 629. incomprehensible
HeMeUKHH 1 1 40. Geran (adj) HenonpaBHMhiH 8695. irreparable
HeMHHyeMO 8690. inevitably Henocpe,CTBeHHO 2252. immediately
HeMHOrHe pl adj 3241 . few (people) Henocpe,CTBeHHhiH 2476. immediate, direct,
HeMH6ro +g 554. a little, not much spontaneous
HeMHO)KO 1 494. ( coll) a little, a bit HellOCTH)HMhiH 9339. incomprehensible
HCMOH 7342. dumb Herpas.a 261 3. untruth; untrue
HCMhiCnMO 6590. unthinkably HerpaBHJhHO 3823. incorectly
HeMhiCnMhiH 775 1 . unthinkable HenpaBHJhHhiH 3824. incorect
HeHaBH,eTh i +a 3 1 06. to hate HenpashiH 9340. wrong
HeHaBHCTHhiH 6294. hated, hateful HerpeKJOHHhiH 7755. unyielding, adamant
HeHaBHCTb f 2822. hate HenpeMeHHO 1 690. without fail
HeHa,6nro 6923. not for long HenpeMeHHhiH 8696. indispensable
HeHOpMaJhHhiH 7752. abnormal; mad HenpeO,OnHMhiH 7756. insurmountable
HeHy)HbiH 51 65. unnecessary HenpepeKaeMhiH 5 1 66. unquestionable
Heo6o3pHMhiH 8691 . immense HenpephiBHO 2524. continuously
He06XO,lHMO 796. it is essential; it is HerpephiBHhiH 2048. uninterupted
necessary HellpHBhiqHhiH 9341 . unaccustomed, unusual
He06XO,HMOCTh f 1 220. necessity HellpHeMJeMhiH 8704. unacceptable
He06XO,lHMhiH 695. essential HenpHKOCHOBeHHhiH 9342. untouchable,
He06hiKHOBeHHO 4986. unusually inviolable
He06hiKHOBeHHhiH 3299. unusual HenpHJHqHo 8697. indecently
He06biqaiHO 5348. exceptionally HerpHMHpHMhiH 4844. irreconcilable;
He06biqaiHhiH 4537. exceptional uncompromising
Heo6:iqHo 8692. unusually HenpHHY),CHHhiH 9845. relaxed, unconstrained
He06hi'HhiH 3966. unusual HerpH.TeJih m 6925. enemy
Heo6'RTHhiH 5796. immense, boundless HenpHRTHO 41 7 1 . unpleasant(ly)
HeorpaHlqeHHhiH 557 1 . unlimited HerpHRTHOCTh f 3733. unpleasantness
HeO,HOKpaTHO 4703. repeatedly HerpHRTHhiH 3242. unpleasant
HeO)H,aHHO 1 1 80. unexpectedly HenpOXO,HMhiH 9343. impassable; ( coll) utter
HeO)H,aHHOCTh f 4538. surprise HepaBHOMepHhiH 8698. irregular
HeO)H,aHHhiH 1 869. unexpected Hepa36eplxa (coll) 9846. muddle
Heonpe.eneHHhiH 6295. indefinite, vague Hepa3phiBHO 6592. inseparably
HCOCTOpO)HhiH 8693. careless HepB 271 3 . nerve
HeOT JO)HhiH 7343. urgent HepBHHqaTh 4704. to be nervous
HeOT'heMJeMhiH 8694. inalienable, integral HepBHO 5572. nervously
Heox6Ta 6924. reluctance; (coll) (+d) HepBHhiH 3968. nervous
to be unwilling Hepe,lKO 1 709. often
HeOXOTHO 6591 . unwillingly HepellHTeJihHO 6296. indecisively, hesitantly
Henn6xo 3566. not bad(ly) HepelliHTeJihHOCTh f 7344. indecisiveness
Hennox6: 4539. not bad HeCKOJihKO +g 1 52. a few, some
Heno6e,HMhiH 7753. invincible HeCJO)HhiH 8699. uncomplicated
HellOBTOpHMhiH 9338. unique, exceptional HeCJhiXaHHhiH 7345. unprecedented
Heno.aneKy 3732. not far away HeCJihllliHO 7757. inaudible; inaudibly
Heno,BH)HO 3967. motionlessly, still HeCMeTHhiH 7346. countless
Heno,BH)HhiH 2875. motionless HeCMOTpR Ha + a 975. in spite of
Henona,Ka 9844. fault, defect HeCOBMeCTHMhiH 9847. incompatible
Hen6nHhiH 7754. incomplete HeCOMHeHHO 1 779. undoubtedly
360
HO>
HeCOMHeHHhiH 8700. undoubted HeqaRHHO 6930. accidentally;
Hecnoc66HhiH 6035. incapable unexpectedly
HecnpaBe,HBOCTh f 6297. injustice, unfairess Heqero 1 090. there is nothing
HecnpaBe,l JHBhiH 6593. unjust HeqJcThiH 6597. unclean, impure
HecnpocTa (coli) 9848. with an ulterior motive, HeqTo 1 524. something ( = qTO-TO)
not without a reason He.CHO 6598. unclearly
HecpaBHeHHO 9344. incomparably He.CHhiH 3896. unclear
HeCTepTHMO 6036. unbearably HH 1 54. not a
HeCTH i +a 81 4. to carry HHBa 5349. feld, corfield
HeCTHCh i 3383. to rush HlT,le 2253. nowhere
HecqaCTHhiH 2391 . unhappy HH)e 1 020. lower, below
HecqacThe 2923. misfortune HH)HHH 1 630. lower
HeT 54. no; (+g) there is no HH3 6038. bottom, lower part
HeTepneJHBO 4540. impatiently HH3KHH 1 1 63. low
HeTepneJHBhiH 9345. impatient HH3KO 1 691 . low
HeTepneHne 4988. impatience HHKaK 1 038. in no way; by no
HeTOpOIJHBO 6926. unhurriedly means
HeTopOTJHBhiH 6927. unhurried HHKaK6i 448. (absolutely) no
HeTp6HyThiH 8701 . untouched HHKOr,la 263. never
HeTpy,lHO 2924. it' s not difficult HHKTO 202. nobody
HeTy (coll) +g 41 08. there isn' t/aren' t HHKy,la 2614. nowhere
(= HeT) HHCKOJhKO 4705. not at all
HeyBepeHHO 6594. uncertainly HHTKa 2823. thread
Hey,laqa 4989. failure HHToqKa 5797. thread
Hey,laqHHK 6298. failure HlTh f 3384. thread
Hey,laqHo 9346. unsuccessfully Hnqer6 595. nothing; all right,
Hey ,la qHhiH 6037. unsuccessful not too bad;
Hey,l06HO 3467. uncomfortably, never mind
awkwardly HHqe:i 9850. nobody' s
Hey ,l06CTBO 8702. discomfort, HHqT6/a, g HHqer6 1 00. nothing
inconvenience HHqTQ)eCTBO 9350. nonentity
Hey)enn 897. really? i s it possible? HHqTQ)HhiH 1 989. worthless
Hey)TO (coli) 7347. really? HHqyTh (coll) 3969. not in the least
Hey JOBHMhiH 6928. elusive HHIeTa 3825. poverty
HeyMeCTHhiH 9347. inappropriate, HHIHH 201 8. destitute; beggar
misplaced HO 23. but
Heyp..lHUa (coll) 9849. confusion HOBaTOp 8457. innovator
HeycTaHHO 5573. tirelessly H6BeHhKHH 693 1 . brand-new, nice and
HeycT6iqHBhiH 8703. unstable new
HeyTOMHMhiH 7758. tireless HOBH3Ha 935 1 . novelty, newness
He<TenpOBO,l 9348. oil pipeline HOBHHKa 51 67. novelty
He<Th f 2392. oil, petroleum HOBHq(6)K 6039. novice, beginner
He<T.HHK 6595. oil worker HOBOrO,lHHH 4332. new year (adj)
He<TSHOH 4541 . oil (adj) HOBOpO),l eHHhiH 7348. new-bor
HexBa TKa (coli) 6929. shortage HOBOCTh f 1 944. piece of news
HexopOIIHH 6596. bad HOBhiH 58. new
Hexopor6 1 825. not good Hora 21 1 . leg/foot
HeXOTR 9349. unwillingly; H6r(o)Th m 5350. fngerail, toenail
unintentionally HO) 1 1 1 7. knife
361
HO>MK
HOJHK 9352. small knife, penknife HbiTb 9852. to whine, complain;
HO)Ka 3970. leg; stem (of wineglass, ache
mushroom) HJXaTb i +a 9853. t o smell, sniff (sth)
HOJHHIbl pl 9353. scissors H.HhKa (coll) 5353. nurse
H03,p. 535 1 . nostril H.H. 41 72. nurse
HOJlb m 3567. zero o (o6/o6o) +pr 27. about, concering
HOMep 403. number; hotel room 66a m, n/66e f 473. both
Hopa 9354. burow o6a.HHe 9854. char
HopMa 1 990. norm 06BHHeHHe 3734. accusation
HOpMMbHO 6040. normal, OK o6BHHHTb p +a B +pr 7349. to accuse (s. o. of sth)
HOpMaJhHbiH 2205. normal 06BHH.Tb i +a B +pr 3735. to accuse (s. o. of sth)
HOC 466. nose o6BO,HTb i +a 9358. to take round; ( +inst)
HOCHK 9355. small nose; toe (of surround (with)
shoe); spout o6,yMaTh p +a 7760. to consider, ponder
H OCHJKH f pl 6932. stretcher o6,yMhiBaTh i +a 8707. to ponder, think over
HOCHTh i +a 1 214. to carry (around); o6e, 1 710. meal; dinner
wear o6e,aTh i 5 1 68. to dine
HOCHThC. i 6041 . to rush around; foat, o6e,H. 6299. mass (church service)
drift o6e3h.Ha 6042. monkey
HOCOBOH 6933. nose (adj), nasal o6eperaTh i +a 7761 . to protect ( s. o. from
HOC(O)K 535� sock; toe of boot OT +g sth)
HOT a 3568. note (music) o6epHyThC. p 1 602. to tum round
HOThi sheet music o6ecneqeHHe 2759. securing, providing,
HOTKa 8705. note (sound) provision (with)
HoqeBaTh 3385. to spend the night o6ecneqHBa Th i +a 223 1 . to provide (s. o. with
HoqJer 9356. spending the night. +inst sth)
night' s lodging o6ecn6HTh p 1 242. (+a + inst) to supply s.o.
HOqHQH 1 323. night (adj) with sth; (+a)
Hoqh f 25 1 . night assure, guarantee
HQqhl 1 85 1 . at night o6e:aHHe 6300. promise
Hora 9357. burden o6e:a Th i/p +d 1 1 99. to promise (s. o. )
HO.6ph m 2206. November o6)eqh p +a 7350. to bum; bake, fre
HpaB 985 1 . nature, disposition (bricks etc. )
(of person) o636p 5574. survey, review
HpaBHThC. i lO-p 548. to please o6l,a 1 495. offence, insult
HpaBCTBeHHOCTh f 8216. morality o6H,eTb p +a 8340. to offend, hurt
HpaBCTBeHHhiH 3386. moral o61,eThC. p 8708. to take offence
HY 482. well o6H,HO 4706. it hurts, it' s annoying
HY,HhiH 8706. tedious 06l)aTb i +a 4542. to offend, hurt
HyJ.a 1 991 . want, need 06 H)a TbC. 2477. to take offence
Hy).aThc. i B +pr 2434. to need, be in need of o6H)eHHO 735 1 . resentfully, looking
HY)HO 1 68. (it is) necessary hurt
HYJHhiH 265. necessary o6H)eHHbiH 8709. offended
HYJih m 3897. zero o6HJHe 6934. abundance
HbiHe 1 544. now; today o6HJbHbiH 3569. abundant
HhiHCIIHHH 1 576. present, present -day 06HT£TeJh m 9359. inhabitant
HhiHqe (coll) 1 241 . now (= Teneph); 06HT£Th i 87 1 0. to live, reside
today o6HXO, 7762. use; custom, practice
HhiPHYTh p 7759. to dive o6na,aTh i +inst 1 444. to possess
362
o6pa30BSTb
66naKo 1 405. cloud o6o)a Th i +a 6937. to adore
o6naCTHOH 4330. oblast (adj), provincial o6o),aTh p (coll) +a 8233. to wait
66nacTh f 60 1 . oblast, province; area, o663 8295. string of carts; military
field (of activity) transport
66naqHhiH 7763. cloudy o603JHThC� p Ha +a 7353. to get angry (with)
o6nerqaTh i +a 9360. to lighten; simplify; o6o3HaqaTh i +a 7768. to denote, mean; mark,
make easier designate
o6nerqeHHe 5798. (feeling ot) relief; o6o3HaqHrh p +a 4990. to mark, designate
making lighter; o6o3pesa TeJih m 5799. observer
simplification o6o3peHHe 6302. surveying, survey
o6nerqlrh p +a 397 1 . to lighten o66H pl 871 5. wallpaper
o6ne3JihiH ( coll) 9361 . shabby, scruffy; o6oiTH p +a 3570. to go round; avoid
mangy o6oiTHCh p 2019. to manage, get by
o6nHrauH� 8223. bond o6on6qKa 4361 . cover, envelope
66JHK 3 1 80. look, appearance, o6opaqHsaThC� 357 1 . to tur round; tur out
image o6opsaTh p +a 3972. to tear off; interrupt
o6nHTh p +a +inst 7764. to pour sth (inst) over o6opsaThc� p 51 69. to snap; stop suddenly
sth (a) o6op6Ha 1 945. defence
o6JO)HTh p +a 871 1 . ( o6 KJa,hiBa Th i) to o6op6HHhiH 7354. defence (adj)
put round; o6opOHHThC� i OT +g 8716. to defend os (from)
( o6naraTh i) assess o6op6T 3736. tur, revolution;
(for tax) turover; reverse
o6JO)Ka 7765. cover (of book etc. ) (of page etc. ); tum
06JOM(O)K 3 1 8 1 . fragment of phrase
06MaH 3468. deceit, deception o6opy,osaHHe 1 761 . equipment
o6MaHyTh p +a 261 5. to deceive o6opy,osaTh i/p +a 6599. to equip
o6MaHhiBaTh i +a 3387. to deceive o6ocHosaHHe 9365. basis; grounds,
06MeH 2760. exchange justifcation
06MeHHBaThC� i +inst 7352. to exchange o6ocHosaTh p +a 9366. to substantiate, justify
o6MeHjThC� p +inst 9362. to exchange o6ocTpeHHe 8423. intensifcation,
o6Ha,e)HBaTh i +a 81 67. to give hope (to), sharpening
reassure o6ocTpjrh i +a 9367. to intensify, worsen,
o6Ha)aTh i +a 9363. to bare, expose aggravate
o6Ha)eHHhiH 7766. naked o66qHHa 6303. roadside, kerb
o6Ha)HTh p +a 6301 . to bare o6pa6aThiBaTh i +a 3973. to process, work on
o6Hapy)eHHe 9364. revealing; discovery o6pa66TaTh p +a 7355. to process, work on
o6Hapy)HBa Th i +a 41 73. to discover (sth)
06Hapy)HBa ThC� i 4543. to be revealed o6pa66rKa 3508. treatment, processing
o6Hapy)HTh p +a 1 465. to reveal; discover o6pa,osaTh p +a 871 7. to gladden, please
06Hapy)HThC� p 41 74. to be revealed o6pa,OBaThC� p +d 2876. to be glad (at), be
06HHMaTh i +a 271 4. to embrace pleased (about)
06HOBJeHHe 8500. renovation 66pa3 452. manner, way, shape,
o6HjTh p +a 2049. to embrace image
ofHjThC� p 871 2. to embrace one another o6pa3(e)u 1 421 . model, patter
o6o6ma Th i +a 6935. to generalize 66pa3HhiH 9368. graphic, evocative;
o6o6meHHe 7767. generalization fgurative
o6oraTHThC� p 871 3. to become rich o6pa3osaHHe 857. education; formation
o6oramaTh i +a 871 4. to enrich o6pa36BaHHhiH 51 70. educated
o6orHaTh p +a 6936. to overtake, outstrip o6pa3osaTh p +a 1 664. to form
363
o6pa30BSTbCS
o6pa3oBaThcg p 1 692. to be formed o6yqaTh i +a +d 8722. to teach (s. o. sth)
o6pa36BhiBaTh i +a 6938. to form o6yqeHHe 41 75. teaching; training
o6pa3UOBhiH 7769. model, exemplary o6xBaTHTh p +a 6941 . to encompass
o6paTHTh p +a 1 870. to tur o6x6. 6304. evasion, going
o6paTHThCg p 1 380. (K + d) to tum to; round
(B +a) tur into; o6xo,HTeJhHhiH 937 1 . courteous, well-
( c +inst) handle sth, mannered
treat s. o. o6XO,HTh i +a 41 76. to go round; avoid
o6paTHO 1 324. back (adv) o6XO,HThcg 3470. to manage; treat; tur
o6paTHhiH 2350. reverse (adj) out
o6pamaTh i +a 2254. to tum o6rlpHhiH 2255. extensive, vast
o6pamaThcg i 1 285. (K + d) to tum to; 06IaTbCg i C +inst 821 3 . to associate, socialize
(B +a) tur into; (with)
(c +inst) handle sth, o6me)HTHe 3827. hostel
treat s. o. o6meH3BeCTHhiH 9372. well-known, generally
o6pamenHe 2098. (K +d) appeal (to); known
(c +inst) treatment; o6menap6,HhiH 8559. national, of the whole
circulation people
o6pe3: (+g) B o6pe3 6939. cut edge: none to spare o6menHe c +inst 580 1 . social intercourse,
o6pecTH p (bookish) 5800. to find contact (with
+a people)
o6peqenHhii 871 8. doomed o6meCTBeHHOCTh f 2824. the public
o6pOHHTh p +a 871 9. to drop (and lose); o6mecTBeHHhii 61 4. social , public
let fall 66mecTBo 594. society
o6pyrHBaThcg p 9369. to cave in, collapse; o6meqenoBe'ecKHi 4469. universal, of all
(Ha +a) fall upon, mankind
attack (s. o. or sth) 66mHi 399. general
o6pyrHThCg p 7770. to collapse, cave in 66mlna 9373. community
o6phiB 4544. precipice o6ne,HHeHHe 4067. union, association
o6phiBa Thcg i 6940. to snap; stop short o6'e,HHeHHhiH 3388. united
o6pR. 6600. rite, ceremony 06be,HHHTh p +a 3655. to unite, combine
m
o6cepBaT6pH. 8301 . observatory 06be,HHHThC. p 6305. to unite
o6cne,oBaTh i/p +a 8398. to investigate c +inst
o6cJy)HBaHHe 3654. service o6be,HHRTh i +a 3656. to unite, combine
o6cey)HBa Th i +a 3737. to serve (s. o. ) 06beKT 8536. object; construction
o6cTaHOBKa 1 221 . environment, situation; site, building
furiture o6'eKTHBHO 6306. objectively
o6CTORTeJhCTBO 1 577. circumstance 06'heKTHBHOCTh f 9374. objectivity
o6cTo»TeJihHhiH 8720. detailed, thorough o6beKTHBHhiH 21 56. objective
o6CTORTh i 3826. to b o6neM 1 1 58. volume; capacity
o6cTpen 8721 . bombardment 06b.BHTh p 1 826. to declare
o6cy ,HTh p +a 3 1 07. to discuss o6n.BnenHe 660 1 . announcement
o6cy),a Th i +a 3469. to discuss o6b.BJRTh i +a or 5 1 7 1 . to announce
o6cy).a Thc. i 5354. to be discussed o +pr
o6cy),eHHe 2525. discussion 06b.CHeHHe 21 57. explanation
66yBh f 3974. footwear 06b.CHHTh p +a 1 004. to explain
o6y3,aTh p +a 9855. to curb, restrain 06b.CHHThC. p 6602. to explain os;
o6yTh p +a 9370. to put shoes on s. o. ; be explained
provide with shoes 06b.CHRTh i +a 2 1 3 1 . to explain
364
O>MBneHMe
06'SCH}TbCS 2761 . to make os understood; orpaHHleHHe 6942. limitation
be explained orpaHHleHHOCTb f 6943. narowness
o6n»THe 6603. embrace orpaHHleHHbiH 3898. limited
o6hiBaTeJih m 9375. man-in-the-street; orpaHHlHBaTh i +a 6307. to limit
philistine orpaHHlHBaTbCS i 5575. to limit os (to); b
o6bi,eHHhiH 8723. ordinay +inst limited (to)
06hiKHOBeHHO 41 09. usually orpaHHlHTh p +a 4992. to limit
06hiKHOBeHHbiH 1 496. usual; ordinary orpaHHlHThCS p +inst 4709. to limit oneself (to)
06hiCK 9376. (offcial) search orpoMHhiH 380. enormous
o6:J1ai 3738. custom oryp(e)u 4409. cucumber
OfhilHO 1 295. usually O,eBa TbCS i 7357. to dress
o6:i1HbiH 1 085. usual o.e).a 2435. clothes
o6}3aHHOCTb f 2063. duty, obligation o.eprHBaTh i +a 9381 . to staighten (clothing);
o6}3aHHbiH 2478. obliged (coli) call to order,
06S3aTeJhHO 1 026. without fail, defnitely tell s. o. to b quiet
o6S3aTeJhHhiH 3739. compulsory o.ep)aTh p +a 3472. to obtain, gain
06S3cTeJhCTBO 23 1 3. pledge O,eThiH B +a 2284. dressed; wearing
o6S3aTh p +a +inf 347 1 . to oblige s. o. to do sth o,eTh p +a 2526. to dress (s. o. ); (coll)
o6»3hiBa Th i +a +inf 4707. to oblige s. o. to do sth put on
OBcUIS 9377. ovation o.e}no 31 83. blanket
os(e)c 6043. oats O,HH 30. one
OBJia,eBaTh i +inst 6604. to master; take O,IHcKOBO 3657. identically
possession of O,IHcKOBhiH 235 1 . identical
osna.eHHe +inst 4708. mastery (of) o,HHHa.ua Thii 9382. eleventh
osna.eTh p +inst 3 1 08. t o master O,HHHa,UaTh 3658. eleven
OBOII pl 4845. vegetables O,IHOKIH 2616. solitary
ospar 4386. ravine, gully O,IHOleCTBO 4545. loneliness, solitude
OBUa 3300. sheep O,IHOlKa m/f 6045. person on his or her
or JS,eTh p +a 499 1 . to look over, inspect own, single person
orn».hiBaTh i +a 4278. to inspect, look over O,IHOlHhiH 9383. individual, single,
Or J},hiBa TbCS i 23 1 4. (ornS,eThCS p) to solitary
look round; 0 ,Hc),hl 561 . once, one day
(OrJSHYThCS p) O,HcKO 433. however
look back O,HOBpeMeHHO 1 406. simultaneous! y
or JSHYTbCS p Ha +a 3 1 82. to look round, glance O,HOBpeMeHHhiH 777 1 . simultaneous
back O,Hoo6pa3HhiH 7358. monotonous
orHeHHbiH 5355. fery O,HOpO,HhiH 6944. homogeneous, of one
oro [oho] 3740. oho! type
orOBOpKa 7356. reseration, proviso; O,HOCTOpOHHIH 7359. one-sided; one-way
slip of the tongue o.o6peHHe 4993. approval
oroneHHhii 9378. bare, exposed o,66pHTh p +a 4546. to approve
oroH(e)K 2575. light o,o6p}Th i +a 6308. to approve
or(6)Hh m 623. fire; light O,OJieTb p +a 6945. to overcome
orop6. 3243. kitchen-garden (for O,OJHTh p +a +d 6605. to lend (sth to s. o. )
vegetables) O)epenhe 6946. necklace
oroplaThCS 6044. to b sad, distressed O)eCTOleHHhiH 6046. embittered, bitter
oropleHHe 9379. distress 0 )lBa Tb i 8724. to come to life
oroplHTb p +a 9380. to distress, disappoint O)IBHTbCS p 6606. to become lively
orpa.a 4846. fence O)IBJieHHe 51 72. excitement, animation
365
O>MBneHHO
O)HBJeHHO 7360. animatedly, excitedly oK6reqKo 63 1 0. little window
O)HBJeHHhiH 7772. animated, excited OKOillKO 2436. small window
O)H,laHHe 3975. waiting; expectation OKpaHHa 3389. outskirts
O)H,a Th i +a or +g 1 1 10. t o wait (for); to expect OKpaCHTh p +a 5576. to paint, colour
O)H,laThCR i 5356. to be expected oKpacKa 4429. colouring
O)ITh p 6047. to revive, come to life OKpaliHBaTh i +a 8728. to paint, colour
03a66qeHHhiH 9856. worried, preoccupied OKpCIHYTh p 6048. to grow stronger
03apHTh p +a 6947. to illuminate OKpeCTHOCTh f 5577. environs, vicinity
63epo 1 279. lake OKpeCTHhiH 7773. surrounding
03HMhiH 8247. winter (of crops) 6Kpyr 6950. okrug, region
03Hpa ThCR i 9384. to look round OKpy)aTh i +a 1 780. to surround
03JThCR p ( coll) 9385. to get angry OKpy)aJIHH 2762. surrounding
03J06JeHHhiH 9386. embittered OKpy)CHHe 63 1 1 . encirclement,
03HaKOMHThCR p 4994. to acquaint oneself surrounding
c +inst with OKpy)HTh p +a +inst 2393. to surround (sth with
03HaKOMJCHHe C 9387. familiarization, getting sth)
+inst to know OKT}fph m 1 38 1 . October
o3HaqaTh i 1 693. to mean OKT}6phCKHH 2479. October (adj)
030pH6i (coli) 7361 . mischievous OKyp(o)K 695 1 . cigarette end
030pCTBO (coll) 6948. naughtiness OJCHh m 9857. deer
03H6HyTh p 7362. to get cold, chilled OMep3HTeJhHhiH 9858. disgusting, revolting
oi 1459. o; oh (surprise or OMYT 9859. pool, deep place in
fright) river; whirlpool
OKa3aHHe 9388. rendering OH 6. he
oKa3aTh p +a 3 1 09. to render, give OHa 14. she
OKa3aThCR p 324. to tum out (to be) OHH 1 3. they
OKa3hiBaTh i +a 2285. to render, give OHO 305. it
OKa3hiBaThCR i +inst 979. to tum out to b; to fnd OIa3,:hiBa Th 7365. to be late
oneself OIaCaThCR i +g 3659. to be afraid of
OKa}HHhiH 7363. cursed OIaCCHHe 63 1 2. fear
OKeaH 1 021 . ocean OIaCKa ( coll) 7774. caution
OKeaHCKHH 6309. oceanic c oraCKOH nervously,
OKHHYTh p: OKHHYTh 8725. to glance over cautiously
B3rJ},:oM OIaCHO 4547. dangerously
OKKynaiHOHHhiH 8726. occupation (adj) OIaCHOCTh f 1 325. danger
OKKyraiHR 6949. occupation oraCHhiH 1 445. dangerous
OKKYIHpOBaTh i/p +a 9389. to occupy OICKa 9860. guardianship,
OKJKHYTh p +a 7364. to hail, call (to s. o. ) trusteeship;
OKHO 1 88. window surveillance, care
6Ko (bookish, poetic) 5357. eye 6repa 4548. opera
OKOBhl pl 8727. fetters or epa THBHhiH 5358. energetic; operative
OKOJO +g 404. near; about orepe,:HTh p +a 8729. to outstrip; forestall
OKOHqaHHe 2662. end, ending orepeThCR p Ha +a 6607. to lean on
OKOHqaTeJhHO 1497. finally, defnitively 6nepHhii 9390. opera (adj), operatic
OKOHqa TeJihHhiH 2825. final OIHJKH pl 9861 . sawdust; metal flings
OKQHqHTh p +a 298 1 . to fnish OIHpaThCR i Ha +a 3 1 1 0. to lean on
OKQHqHThCR p 5802. to end OIHCaHHe 3390. description
OKOI 4297. trench onlcaHHhiH 5359. described
OKOpOK 81 94. ham, gammon OIHCaTh p +a 3244. to describe
366
ocao6o>TbCR
OUHCbiB3Tb i +a 3828. to describ opraH organ (musical
OUJaTa 5360. payment instment)
OUJOiHOCTh f 9862. slip, blunder opraHH3cTOp 3660. organizer
0003.lcHHe 9391 . lateness opraHH33UHOHHhiH 650. organizational
0003.lcTb p 41 77. to b late opraHH3cUHB 492. organization
OUOMHHTbCj p 63 1 3 . to come to one' s opraHH3M 1 827. organism
senses opraHH30B3HHOCTb f 873 1 . good organization
on6pa 3976. support opraHH30BaHHhiH 536 1 . organized
onpasa 9863. mounting, fame opraHH30BcTh i/p +a 1 280. to organize
onpas.aHne 5803. justifcation; acquittal opraHH30BMB3Th i +a 8732. to organize
onpaa.a Th p +a 2763. to justify opraHH'eCKHH 4053. organic
onpaB.lhiBa Th i +a 5578. to justify; acquit 6p.eH 23 1 5. (nom pl op.eHa)
onpas.hiBa ThC. i 63 1 4. to justify os; make medal, decoration;
excuses (nom pl 6p.eHbi)
onpaBHThC. p 8730. to recover order (soiety)
onpe.eneHne 3829. defnition op(e)n 6954. eagle
onpe.eneHHo 4847. definitely opx 471 0. nut
onp.eneHHhiH 1 052. definite; certain opnrnHan 8560. original; eccentric
onp.enHTh p +a 1 3 1 0. to defne, deterine (noun)
onp.enHThCj p 6608. to b deterined, b opnrnHanhHhiH 4848. original
defned OpHeHTciHB 8561 . orientation
onp.eJ}Th i 1 795. t o defne OpHeHTHpOB3ThCB 9393. to fnd one' s way; (Ha
onp.en}ThCB 3037. to b deterined, b i/p +a) b orientated
defned towards
onposepraTh i +a 6952. t o refute OpKeCTp 2925. orchestra
onposeprHyTh p +a 7775. to refute, disprove opoCHTeJhHhiH 41 78. irrigation
onposep)eHne 7776. refutation oporeHne 4550. irrigation
onpOKH.lhiB3Th i +a 9392. to knok over, overtur opy.ne 1 06. instrument; implement;
onpOKHHYTh p +a 4549. to overtur (feld) gun, piece of
onp6c 8353 surey; questioning ordnance
onp}THhiH 9864. tidy, neat opy .HHHbiH 8733. gun, cannon (adj)
OUTHM(bHhiH 8458. optimal opy)He 749. as, weapons
ony6JKOBtTb p +a 271 5. to publish OCa.(O)K 8241 . sediment; deposition;
onycKaTh i +a 374 1 . to lower after-taste
onyCKcThCB 3 1 84. to lower os OCBcHB3Th i +a 63 1 5. to master
onycTeTh p 6953. to empty, bcome OCBeJOMHThC. p 9394. to enquire about
empty o +pr
onyCTHTh p +a 1 78 1 . to lower, drop OCBeTHTb p +a 3 1 1 1 . to illuminate
onyCTHThCB p 580. to lower os, sin OCBeicTb i +a 2982. to illuminate
onymxa 5805. edge (of a forest) OCBella TbC. 9395. to b illuminated, light
onymeHHbi H 7777. lowered up
ODbiT 427. exprience; OCBeiUeHHe 2877. illumination
exprment ocsemeHHhiH 63 1 6. illuminated
OlbiTHbiH 1 91 6. exprenced OCB060.HTeJLHbiH 7778. libration (adj)
on.Th 239. again OCBOfO.HTh p +a 2576. to librate
opaH)eBLii 6049. orage (adj) OCB060.HTbCB p 2764. to free os
opaTop 3830. orator, spaker OT +g
OpcTb 2480. to howl, yell OCB060)JcTb i +a 4995. to free
6praH 3503. organ (bioi, political) OCB060).lcTbC. i 6609. to bcome free
367
OCB060J8HMe
OCB060),eHHe 1 946. liberation OCTaBJ.Th i +a 1 556. to leave (sth)
OCB060),eHHhiH 8734. liberated, free OCTaBIIHHC. 7783. remaining
OCBOeHHe 3473. assimilation, mastery OCTaJhHOe n adj 8741 . the rest, remainder
ocBOHTh p +a 5362. to master OCTaJihHOH adj 862. the rest (of
oc(e)J 605 1 . donkey OCTaHaBJBaTh i +a 3301 . to stop
OCeHHHH 261 7. autumn (adj) OCTaHaBJBa ThC. i 1 694. to stop
6ceHh f 1 509. autumn OCTaHOBHTh p +a 1 557. to stop (sth)
6ceHhJ 8735. in autumn OCTaHOBHThC. p 524. to stop
OCKOJ(O)K 3 1 85. splinter OCTaHOBKa 3392. stop
OCKOp6HTeJihHhiH 8736. insulting OCTaT(O)K 1 828. remainder
OCKOp6HTh p +a 7779. to insult OCTaThC. p 242. to stay
OCKOp6J}Th i +a 7366. to insult OCTOB 8459. framework
OCJa6eTh p 8737. to become weak OCTOpO)HO 1433. carefully, cautiously
OCJien:TeJhHhiH 8738. dazzling OCTOpO)HOCTh f 6054. caution
OCJO)HeHHe 7780. complication OCTOpO)HbiH 383 1 . careful, cautious
OCMaTpHBaTh i +a 3391 . to look round, inspect OCTpHe 6055. point, spike
OCMaTpHBaThC$ i 778 1 . to look round, get one' s OCTpHqh p +a 8742. to cut, clip
bearings OCTpO 5363. sharly, intensely
OCMeJHThC$ p +inf 6052. to dare OCTpOB 957. island
OCMOTp 7367. inspection OCTpOB(O)K 8743. islet
OCMOTpeTh p +a 3899. to examine; look round OCTpOTa 661 1 . sharness; witticism
(sth) OCTPOYMHhiH 7784. witty
OCMOTpeThC$ p 6053. to look round, see OCTphiH 1 695. sharp
where one is OCThiTh p 7368. to cool down, get
OCMhiCJTh p +a 7782. to make sense (of sth), cold
interpret ocyJHTh p +a 4996. to condemn
OCHaCTHTh p +a +inst 8739. to equip (sth with sth) ocy)Ja Th i +a 3 1 1 2. to condemn
OCHaieHHe 9396. equipping; equipment ocy)JeHHe 661 2. condemnation
ocH6Ba 787. base, foundation ocymecTBHTh p +a 1 91 7. to carry out, execute
OCHOBaHHe 1 039. foundation, basis; ocymecTBHThC. p 7785. to be fulflled, be put
founding into effect
OCHOBaTeJihHO 6955. solidly, soundly, ocymecTBJieHHe 1 63 1 . carrying out
thoroughly ocymecTBJ}Th i +a 3 1 86. to carry out,
OCHOBa TeJihHhiH 9397. well-founded; solid; accomplish
thorough ocymecTBJ}ThC. i 4849. to be brought about
OCHOBaTh p +a 261 8. to found OChinaTh p +a +inst 8562. to shower (s. o./sth
OCHOBHOH 61 5. basic, fundamental with sth)
oc66a 5806. person; personage OCh f 4301 . axis; axle
oc66eHHO 266. especially OT +g 36. from
OC66eHHOCTh f 1 21 5. peculiarity, special OT6HBaTh i +a 7786. to break off; beat off,
feature repulse; get by force
oc66eHHhiH 1 466. special, particular OT6HBaThC$ i OT +g 9398. to break away from;
oco6HRK 661 0. detached house repulse, beat off;
oc66o 2437. specially; separately stray
oc66hiH 699. special OT6HpaTh i +a 7369. (y +g) to take away
OC03HaTh p +a 8740. to realize (from s. o. ); select
OCnapHBaTh i +a 9865. to contest, dispute OT6HTh p +a 4997. to repulse; remove;
OCTaBaThC$ i 588. to stay break off
OCTaBHTb p +a 654. to leave; to abandon OT6JeCK 63 1 7. refection
368
OTnMB
OT66i 8744. beating off, repulsion; OT,eJKa 5365. fnishing, ftting-out,
retreat decoration
OT66p 7787. selection OT,eJhHO 3977. separately
OT66pHhiH 9866. selected, specially OT ,eJihHOCTb: 661 8. taken separately
chosen B OT,eJhHOCTH
OT6paCbiBaTb i +a 471 1 . to throw off; discard OT ,eJihHhiH 807. separate, individual
OT6pOCHTh p +a 455 1 . to throw off; discard OT,emTh i +a 471 2. to separate
OT6hiTh p 8745. (+a) to serve (a period OT,eJ.TbC, i OT +g 7788. to separate (from)
of time); (bookish) OT,OXHYTh p 2099. to rest, have a holiday
depart OT.lhiX 1 91 9. rest; holiday
oTBara 8746. courage OT ,hiXa Th i 271 6. to rest; take a holiday
OTBa)HhiH 4998. courageous oT(e)u 195. father
OTBaJ 8549 . slag-heap, dump OTeqeCTBeHHhiH 3572. of the fatherland;
.o oTBana to satiety Russian
OTBamTh p +a 8747. to push away ( sth OTeqeCTBO 3573. fatherland
heavy); cast off OT3hiB 5807. opinion, response;
(boat) review, criticism
OTBe3TH p +a 661 3. to transport away OT3hiBa ThC, i 8749. (Ha +a) to respond to;
oTBepra Th i +a 3900. to reject affect; ( o +pr) give
OTBepHyThC, p OT +g 3 1 1 3 . to tum away (from) an opinion of
OTBepCTHe 4320. opening OTKa3 2765. refusal
OTBeCHhiH 8748. steep OTKa3aTb p +d B +pr 4081 . to refuse (s. o. sth)
OTBeCTH p +a 261 9. to lead away; to assign OTKa3aTbC, p 1 326. ( +inf to refuse (to do
OTBeT 525. answer sth); (OT +g)
OTBeTHTh p 1 62. t o answer renounce (sth)
OTBeTCTBeHHOCTh f 1 745. responsibility OTKa3hiBa TbC, i OT 2766. to refuse
OTBeTCTBeHHhiH 2256. responsible +g or +inf
OTBeqaTh i 267. to answer ( i) OTKHHYTh p +a 7372. to throw away, throw
OTBJieKaTh i +a 661 4. t o distract back
OTBJieqeHHhiH 7370. abstract OTKHHYThC, p 6956. to lean back
OTBOlHTb i +a 41 26. to tae aside OTKJialhiBa Th i +a 471 3. to postpone
OTBOpaqHBaThC, 9399. to tum away from OTKJHK 8750. response
OT +g OTKJHKHYThC, p 7789. to respond (to sth)
OTBOpHTh p +a 7371 . to open Ha +a
OTBpa THTeJihHhiH 5364. repulsive OTKOC 4552. slope
OTBpameHHe 661 5. disgust OTKpOBeHHO 2767. frankly
OT,aBaTh i +a 1 578. to give back; to give OTKpOBeHHOCTh f 7373. frankness
away OTKpOBeHHhiH 2927. frank
OT ,aJieHHhiH 2926. distant, remote OTKpbiBa Tb i +a 1 1 23. to open; to discover
OT,aTh p +a 806. to give back, retur OTKpbiBaThC, 1 762. to open
oT,aqa 661 6. retur; performance OTKpbiTHe 1 1 34. opening; discovery
(at work) OTKpbiTKa 5366. postcard
OT,eJ 1 91 8. section, department OTKphiThiH 926. open
OT,eJiaThC, p 9867. ( OT +g) to get rid of; OTKpbiTb p +a 587. to open
( +inst) get off, OTKphiThC, p 2232. to open
escape (with) OTKy.a 686. from where
OT,eJeHHe 1 992. department, section OTKy,a-TO 661 9. from somewhere
OT ,eJHTh p +a OT +g 661 7. to separate (sth from OTmB 7374. ebb, falling tide; tinge,
sth) tint, play of colours
369
OTnMBSTb
OTJBcTh i +a 5808. to pour off; cast OTn6p 6057. repulse, rebuff
(metal); (no p) (+inst) OTnpaBHTb p +a 1 603. to send off
be streaked with (a OTIpaBHTbC. p 2020. to set off
colour) OTnpaBKa 9402. sending off, dispatch
OTJlcTh i +a 41 79. to distinguish OTIpaBJeHHe 471 6. dispatch; departure
OT Jla ThC. i 1 382. to distinguish os; (of train)
(oT +g i only) differ OTIpaBJHTb i +a 63 1 9. to send off
OTmlHe 2233. difference; distinction OTIpaBJ.TbC. i 3303. to set off
OT JllHTb p +a 6056. to distinguish OTIYCK 2577. leave (from work)
OTmlHO 1 782. excellent(ly) oTnycKaTh i +a 3742. to release
OT JlHhiH 2257. excellent OTnycTHTb p +a 23 1 6. t o let go, release
OT JOXITb p +a 2620. to put aside; postpone OTpa66TaTb p +a 6960. to work off (debt etc.),
OTMaXHYTbC. p 6957. to brush off work (shift etc. ),
OT +g finish working
OTMeHa 6958. abolition, cancellation OTpaBJHTb i +a 9869. to poison
OTMeHHTh p +a 6620. to abolish, cancel oTpa)a Th i +a 2827. to refect
OTMeHHhiH 9868. excellent OTpa)cTbC. i 3832. to be refected
OTMeTHTb p +a 1 558. to mark, note, record; OTpa)eHHe 3743. refection
to celebrate OTpa3HTh p +a 581 0. to refect; repulse
OTMeTKa 6959. note, mark OTpa3HTbC. p 662 1 . to be refected
OTMelaTh i +a 21 00. to note, mark; mention oTpacJih f 1 268. branch (of science,
OTMela ThCH i 5809. to register, sign one' s industry,
name goverment, etc. )
OTHeCTH p +a 3302. to take (somewhere) oTpe3 8399. cut
OTHeCTHCb p K +d 4553. to treat, regad (s. o. or oTpe3aTh p +a 3245. to cut off
sth) OTpelbC. p OT +g 9403. t o renounce (sth)
OTHHMcTb i +a 4714. to take away oTpHuaHHe 7791 . negation
OTHOCHTeJihHO 2352. relatively; (+g) OTPHUaTeJihHO 5579. negatively;
concering unfavourably
OTHOCHTeJbHhiH 5 1 73. relative (adj) OTpHUc TeJbHbiH 3980. negative
OTHOCHThC. i K +d 958. to relate to; to regard oTpHUaTh i +a 3 1 14. to deny
OTHOII eHHe 521 . attitude; (pl) relations OTpy6HTb p +a 9404. to chop off
OTHhiHe 5 1 74. henceforth OTpbiB OT +g 7375. tearing off; isolation
OTHI.h 2663. not at all (from)
OTHHTh p +a 2394. to take away OTpbiBa Tb i +a OT +g 5367. to tear off, tear away
OT06paTh p +a 3978. to take away; select OTpbiBcTbC. i OT +g 4554. to be tom away; tear
OTOBCI.Y 7790. from everywhere os away from
OTO,lBHHYTb p +a 5 1 75. t o move aside OTphiB(O)K 875 1 . excerpt
OT03BcTbC. p 2768. (Ha +a) to respond to; OTp., 4064. detachment (organized
( o +pr) express a group of soldiers or
view of workers)
OTOHTH p OT +g 1407. to move away (from) OTCeK 8460. compartment
OTOIJeHHe 9400. heating OTCTaBaHHe 9405. lag, lagging behind
OTOpBaTh p +a 2826. to tear off OTCTaBaTb i OT +g 3574. to lag behind
OTOpBcTbC. p OT +g 3979. to be tom off, break OTCTcBHTb p +a 8327. to set aside
away OTCTcBKa 6961 . retirement, resignation
OTIepeTb p +a 471 5. to unlock OTCTaHBaTb i +a 4850. to defend
OTIelaTaTb p 940 1 . to print (off) OTCTcJibiH 5580. backward
OTIClc T( 0 )K 63 1 8. imprint OTCTcTb p OT +g 3038. to lag behind
370
OTCTO}Tb p +a
OTCTpaHHTh p +a
OTCTynaTh i OT +g
OTCTYTHTh p
oTcTynneHHe
oTcyTcTBHe
oTcyTcTBOBaTh
oTcl.a
OTTaJKHBa Th i +a
OTTeH(O)K
OTT OrO
OTTOJKHYTh p +a
OTTy,a
OTXO,
OTXO,HTh i OT +g
OTQOBCKHH
OTtaCTH
OTlajHJe
OTlajHHO
OTlajHHhiH
OTter6
OTteCTBO
OTteT
OTleT JHBhiH
OTleTHhiH
oTbe3.
OThiCKa Th p +a
OThiCKHBa Th i +a
o<HUHaJhHhiH
o<HUep
o<HuepCKHH
o<HUHaJhHO
o<HUHaHT
o<6pMHTh p +a
o<opMJieHHe
o<opMJ�Th i +a
ox
OXBaTHTh p +a
OXBaThiBaTh i +a
oxna).aTh i +a
OXJia),eHHe
ox6Ta
oxoTHThCj i Ha +a
OXOTHHK
OXOTHHlHH
OXOTHO
6320. to defend
9406. to push aside; remove
2395. to reteat; deviate (fom)
5 1 76. to reteat
5368. digression; retreat
1 920. absence
6622. to be absent
1 1 35. from here; hence
8752. to push away, repel
2878. shade, nuance
21 01 . for that reason
7376. to push away
1 650. from there
6962. departure
2064. to move away
485 1 . pateral
5369. partly
2828. despair
5 1 77. desperately
3981 . desperate
1 993. why
6058. patronymic
2983. report
6963. clear, distinct
8302. report (adj)
243 8. departure
581 1 . to seek out, seek and
fnd
8753. to find, seek out
1 87 1 . offcial
663. offcer
433 1 . offcer' s
558 1 . offcially
5 1 78. waiter
7377. to put into proper for
5 1 79. registration; putting in
required form
7792. to put into proper form
1 579. oh, ah (regret,
annoyance)
3246. to seize, envelop
4852. to envelop
9407. to cool
4461 . cooling
1 852. desire; hunting
6321 . to hunt
1 872. hunter
4555. hunting (adj)
2829. willingly
oxpaHa
oxpaH}Th i +a
oneHHBaTh i +a
oneHHTh p +a
oneHKa
oqar
oqeBH,HO
oqeBH,HhiH
oqeHh
oqepe.H6i
oqepe,h f
oqepK
oqepTaHHe
oqlcTHTh p +a
oqHmaTh i +a
oqKi pl
oqK6
oqyTHThCj p
OIIeJOMHTh p +a
OIIH6a TbCj i
OIIH6HTbCj p
OIIH6Ka
oiii6oqHhiH
omyTHMhiH
omyTHTh p +a
omymaTh i +a
omymaThcR i
omymeHHe
naBHJihOH
Tia,aTb i
na.eHHe
na(e)K
na3yxa
naKeT
naKeTHK
TaKOCTh f
nanaTa
nanaTKa
nanaq
nan(e)u
naJHCa,HHK
naJHTh i +a
TMKa
nanKa
1 963. protection; guad
3833. to guard
5370. to evaluate; appreciate
248 1 . to evaluate, appreciate
271 7. assessment
3834. hearth
1 1 64. obviously
3393. obvious
56. very
1 796. next; regular
483. queue, tum
3394. essay, study
537 1 . outline
6623. to clean
7378. to clean, purify
23 1 7. glasses, spectacles
8267. point (in scoring); (pl)
glasses, spectacles
6322. to regain
consciousness
3982. to find oneself
9870. to stun, astound
2207. to mae a mistae
2928. to make a mistae
1 253. mistae
8754. mistaen
7793. perceptible
6323. to feel, sense
471 7. to feel, sense
7794. to be felt
357 5. sensation, feeling
8328. pavilion
942. to fall
3304. fall
7383. ration
6324. bosom
4061 . packet; bag (papr or
plastic)
9871 . bag, plastic bag
9408. dirty trick; flth
4556. chamber; ward
4999. tent
4557. executioner
672. fnger; toe
9872. front garden; stae
fence
7379. (p c-) to bum, scorch;
(p o-) singe
2527. stick
371
nanO"K8
naJoqKa 4558. small stick, baton nacCHBHhiH 8757. passive
nany6a 4065. deck (of a ship) nacT: i +a 7381 . to graze; to shepherd
nanhMa 5 1 80. palm tree nacTh p 3039. to fall
nanh TO n indecl 1 797. overcoat nacTh f maw, jaws (of animal)
naJihqJK 9409. small finger nacxa 2830. Easter
naMjTHHK 2353. monument naChiH(O)K 9875. stepson
naM.THhiH 3576. memorable naTpHOT 1 994. patriot
naM.Th f 927. memory raTpHOTH3M 5 1 8 1 . patriotism
naHenh f 9873. pavement; panelling, raTpHOTHqeCKHH 3578. patriotic
panel raTp6H 3395. cartridge
naHHKa 471 8. panic raTpynh m 8329. patrol
naHHXH,a 8755. requiem ray3a 555. pause
naHopaMa 7795. panorama nayTiHa 7798. cobweb
nana m 3 1 5. dad; Pope raxaTh i +a 471 9. to plough
nanara m 3577. dad naXHYTh i +inst 1 947. to smell (of
nanHp6ca 1 798. cigarette naqKa 41 8 1 . packet, pack
narKa 2879. fle, folder IaiiiHj 41 82. ploughed field
nap 1 5 1 0. steam reB(e)n 8758. singer
napa 1 1 8 1 . pair, couple reBina 7799. singer f
napa. 6624. parade re.ar6r 6966. pedagogue, teacher
napaJHhii 4238. ceremonial; main re,arorlqecKHH 5 1 82. pedagogical, education
napa.6Kc 4279. paradox (adj)
napariT 6964. parachute reiJa) 4560. landscape
napeH(e)K (coil) 441 7. lad reKJO (coli) 9876. scorching heat; hell
nap(e)Hh m 405. lad, boy reneHKa 9877. nappy
napH)CKHH 4559. Parisian reHa 5000. foam
napHKMaxepKaj 6625. hairdresser' s, barber' s reHHe 3474. singing
f adj neHCHOHep 7382. pensioner
napK 2258. park; depot neHCH. 3396. pension
napnaMeHT 6059. parliament r(e)Hh m 5582. tree-stump
napnaMeHTCKHH 7796. parliamentary ren(e)n 5372. ash, ashes
napHHIIKa m (coli) 6965. lad rereJhHHQa 8759. ashtray
napoB63 4299. locomotive, steam- repBeHCTBO 4720. first place (in
engine competition);
napoB6i 7380. steam (adj) championship
nap6M 8756. ferry repB1qHhiH 4359. primary
napox6J 1 1 1 1 . steamer repB06hiTHhiH 500 1 . primitive
napTa 7797. school desk repBOHaqaJhHO 7800. originally
napTH. 237. party (political) repBOHa qaJhHhiH 581 3. initial, original
napTH3aH 4070. partisan nepBOCTeneHHhiH 581 4. paramount
napTHHHhiH 884. party (adj) repBhiH 48. first
napTHep 6325. partner repe6HBaTh i +a 3305. to interupt
napyc 6060. sail nepe6HpaTh i +a 5 1 83. to sort out; look
naprHBbiH 941 0. mangy; shabby, nasty through; go over
nacMypHhiH 9874. cloudy, overcast; repe6HTh p +a 2354. to interupt
gloomy nepe6pachiBaTh i +a 941 1 . to throw over
nacnopT 41 80. passport repe6paTh p 7384. to sort through; to take
nacca):p 2396. passenger in excess
nacca):pcKHH 581 2. passenger (adj) repe6p6cHTh p +a 8760. t o throw over
372
repeBaJ
repeBe3TH p +a
repeBepHyTh p +a
repeBecTi p +a
repeBO,
repeBO,HTh i +a
nepeB63Ka
repeBop6T
repeBg3a Th p +a
reper JHHYThCH p
c +inst
reperHa Th p +a
reperoBophi m pl
reperopo,Ka
reperpy3Ka
repe, +inst
repe,aBa Th i +a
repe,aBaThcg
repe,aTh p
repe,aqa
repe,BHraTh i +a
repe,BH)eHHe
repe,ena Th p +a
repe,enKa
repe,eJhiBa Th i +a
repe,HHi
nepe,HHK
nepe,H»g f ad j
nepe,OBOH
nepe,pa3HHBaTh i +a
repe,yMa Th p
nepe,hiiKa
repeexa Th p
nepe)HBa Th i +a
780 1 . crossing; mountain
pass
7385. to transport across,
from swh to swh
6967. to tum over
23 1 8. to transfer; translate
3 1 1 5. translation; transfer
3306. to take across; transfer;
translate
8357. transportation
21 58. coup
7386. to bandage; tie up
581 5. to exchange glances
(with)
941 2. to outdistance, outstrip;
drive (sth swh);
distil
2578. negotiations
6326. partition
4561 . overload
1 41 . in front of, before
1 763. to transmit
5373. to be transmitted
802. to pass, hand over;
transmit, convey
1 73 1 . transmission
941 3. to shift
6968. movement
9414. to remake, alter
7802. alteration
941 5. to remake, alter
3579. front (adj)
9416. apron; pinafore
1 746. entrance hall
1 1 24. advanced; progressive
6969. to mimic
8761 . to change one' s mind
9878. breathing-space, rest,
short break
941 7. crossing; removal
(change of
residence)
6626. to drive across; move
house
5583. to drive across; move
(house)
5002. experience, emotional
experience
2528. to experience; suffer
nepe)HT( o )K
nepeHrpaTh p +a
nepeiTH p +a or
qepe3 +a
nepeKHHYTh p +a
qepe3 +a
nepeKpeCTHThCg p
nepeKpecT( o )K
nepeKphiTh p +a
nepeneT
nepeJB
nepeJBcThcg
nepeJCThiBa Th +a
nepen6M
nepeMeHa
nepeMeHHTh p +a
nepeMeHHThCg p
nepeMemaThcg
nepeMereHHe
nepeMHpHe
nepeHeCTH p +a
nepeHoc
nepeHOCHTh i +a
nepeHOCHThcg i
nepeHOCHhiH
nepeHRTh p +a
nepeo,eBaThcg i
nepenHcaTh p +a
nepenlcKa
nepenneT
nepennera ThC» i
nepenpaBa
nepenyraTh p +a
nepenyT&Tb
6327. surival, relic (of the
past)
3475. to live through;
experience; outlive
941 8. to play again; overact
1 1 1 2. to cross
6627. to throw over
6328. (i KpeCTHThCj ) to
cross os; (i
nepeKpemHBaThCH )
intersect
7803. crossroads
8762. to cover again; block
off
8763. fying over; migration
(birds)
7804. tint; play of colours
941 9. to fow (swh);
overfow; (i only)
glisten, play (of
colours), modulate
5374. to leaf through
9420. break, fracture;
turing-point
2529. change
4853. to change; transfor
6329. to change
6970. to move
6971 . displacement, shifting
8400. truce
3040. to transfer
9421 . transfer, carrying over;
hyphenation
3835. to transfer, cary over;
postpone
8764. to be car ied (over)
9422. portable; metaphorical
7805. to copy, adopt
87 65. to change one' s
clothes; disguise os
9423. to rewrite; copy out
5 1 84. correspondence
4562. binding
8766. to be interwoven
9424. crossing; crossing-
place; ford
6972. to tangle, confuse
373
nepepa66TKa
repepa66TKa 8767. reworking necTphiH 2929. many-coloured, motley
repepe3a Th p +a 5 1 85. to cut necqaHhiH 4398. sandy
repephiB 3580. break, interval neTJ} 5003. loop; hinge
nepeca,lKa 7806. change (of transport); neTyx 5375. cock
transplant( ation) neTh i 383. to sing
repeceKaTh i +a 5584. to intersect IeXOTa 4399. infantry
nepecenThC. p 9425. to move, migrate neqanh f 5 1 86. sorrow
nepeceqh p +a 8768. to cross, cut across neqcJihHO 4855. sad(ly)
nepecMoTpeTh p +a 6973. to reconsider neqaJhHhiH 2208. sad
repecnpocHTh p +a 7807. to ask again neqaTaTh i +a 3476. to print
repecTaBaTh i +i inf 6974. to stop neqaTaThC. 7390. to be printed,
nepecTaBJ.Th i +a 9426. to shift; rearrange published
nepecTa Th p + i inf 959. to cease, stop neqaTb f 1 222. seal, stamp; print,
nepecTpoiKa 2234. restructuring printing
nepecTynHTh p +a 8769. to step over neqeHh f 9888. liver
repeTh i ( coll) 9427. to shove, barge, push neqKa 1 665. stove
nepey n( o )K 6330. lane neqh i +a 91 3. to bake
nepexBa THTh p +a 7387. to intercept neqh f stove
nepexBa ThiBa Th i +a 9428. to intercept neiiHH ad j 8564. pedestrian, foot (adj)
nepexo) 1 393. crossing, transition neiiiKOM 3477. on foot
nepexo.HTh i +a 1 580. to cross, go over nemepa 4468. cave
nep(e)u 9429. pepper IHaHHHO n indecl 4336. (upright) piano
nepeq( e )Hb m 9879. list, enumeration IHBO 390 1 . beer
nepeqlcJHTh p +a 6061 . to enumerate; transfer IH,l)aK 2579. jacket
(funds) IHJia 633 1 . saw
nepeq�cn}Th i +a 7388. to enumerate; transfer IHJHTh i +a 8772. to saw; (coli) nag
(funds) IHp 9882. feast
repeqHThiBa Th i +a 7389. to reread IHpaMH.a 6332. pyramid
nep:na pl 4854. handrail, banisters IHpaT 8424. pirate
nep:Ha 9880. feather-bed, duvet nHpor 581 7. pie
nep:o. 892. period IHpO)HOe n adj 9883. cake, pastry
nepHO)HqecKHH 7808. periodic, recurrent IHpO)( 0 )K 7809. pie
nepo 21 59. feather IHCa TeJih m 647. writer
neppoH 9881 . platform (railway IHCaTeJhCKHH 943 1 . writer' s, literary
station) IHCaTh i +a 1 64. to write
nepCH,lCKHH 8770. Persian IHCaThC. i 5585. t o be written; be spelt
nepcoHa 9430. person IHCTOJieT 4062. pistol
nepCOHc) 6975. character n:chMeHHhiH 283 1 . written; writing (adj)
nepcoHan 877 1 . personnel, staff IHChMO 1 65. letter
repcoHanhHhiH 6976. personal IHTcHHe 1 696. feeding, food
nepcneKTHBa 23 1 9. perspective; prospect IHTa TeJibHhiH 4427. nourishing
nepcneKTHBHhiH 58 1 6. promising, having IHTaTh i +a 581 8. to feed
prospects; long-term IHTaThC. i +inst 6062. to feed (on)
nepqaTKa 4039. glove (with fngers) n:TepcKHH (coli) 8565. St Petersburg (adj)
nephiiiKO (coli) 8563. (little) feather IHTh i 677. to drink
n(e)c ( coll) 41 83. dog nlma 1 853. food
neceHKa 3983. song IHmaTh 9884. to squeak, squeal;
IeCH. 235. song cheep
nec(o)K 846. sand nHmeB6i 739 1 . food (adj)
374
IJcBaHHe
IJcBaTh
IJcBKH
IJcBHO
IJiaBHhiH
rnaayqHi
IJaKaT
rnaKaTh i
IJiaMeHHhiH
IJcMR n
rnaH
rnaHeTa
IJaHHpOBaHHe
rnaHipoaaTh i +a
IJcHOBhiH
IJaHOMepHhiH
IJiaCT
rnacTHHKa
rnacTJqecKHi
rnacTMacca
rnaTa
rnaTe)
rna Te)Hhii
rna THTh i +d 3a +a
IJiaT( O)K
IJa TcOpMa
rnaThe
nnaq
IJiaqyrHH
rnam
IJieBaTb i
IJieMeHHOH
IJieMR n
IJeM.HHHK
IJeH
IJieHHTeJhHhiH
IJeHKa
IJieHHhiH m ad j
IJeHyM
IJeCeHh f
rnecKaTh i
IJieCTH i +a
IJieT( e)Hh m
rneq6
IJHTa
IJO,
4356. swimming; sailing
21 02. to swim; sail
8425. swimming trunks
78 1 0. smoothly
9432. smooth, fowing
781 1 . foating
4338. poster
91 8. to cry, weep
6333. buring (adj)
1 873. fame
244. plan
1 666. planet
3478. planning
5376. to plan
41 84. planned, planning
9433. planned, systematic
4 721 . layer; stratum
2664. (gramophone) record;
fat piece of metal or
other material
8773. plastic (adj); aristically
expressive
9885. plastic
3 1 1 6. payment
8304. payment
8303. payment (adj)
2259. t o pay (s. o. for sth)
1 1 82. shaw 1, kerchief
5004. platform
1 799. dress
6334. weeping
9434. tearful
6628. raincoat; cloak
6335. to spit
9435. tribal; thoroughbred
2482. tribe
6063. nephew
3397. captivity
8774. captivating
324 7. flm, (recording) tape
445 1 . captive
4321 . plenary session
9886. mould
9887. to splash
6629. to weave
4 722. hurdle, wattle (fence)
339. shoulder
6336. stove, cooker; slab
1 032. fruit
IJO,Op6,HhiH
IJO,lOTBOpHhiH
IJOCKHH
IJOCKOCTh f
IJOT
IJOTHHa
IJOTHHK
IJOTHO
IJOTHOCTh f
IJOTHhiH
IJOTh f
IJOXO
IJOXOH
IJOIa,lKa
IJ6ma.lh f
IJiyr
IJihiTh i
IJIHYTh p
IJIC
IJR)
IJRCaTh
IJ.CKa
IO +d
I06aHBaThCR i +g
Io6e,a
ro6e)HTeJih m
Io6e)HTh p +a
I06e)OHOCHhiH
Io6e)aTh p
ro6e))aTh i +a
I06e),eHHhiH
no6epe)he
no6ece,oaaTh p
c +inst
no6y>eHMe
5005. fertile, fruitful
781 2. fruitful
3398. fat
41 85. fatness; plane (surface)
8401 . raft
441 9. dam
4723. carpenter
3399. tightly
8775. solidity; density
2580. compact; solid
9436. fesh
585. badly
1 063. bad
2530. ground, area
1 064. square; area
8256. plough
2665. to sail; swim
5586. to spit
5 1 87. plus; advantage
9889. beach
5 1 88. to dance
9437. dance
25. along; around;
according to
8776. to be rather afraid of
675. victory
25 3 1 . victor
1434. to defeat, conquer
8566. victorious
2065. to run
4563. to defeat
6977. defeated
3902. coast
6630. to have a talk (with)
no6HTh p +a 5006. to beat; brea
Io6naro,aplTh p +a 581 9. to thank
no6ne,HeTh p 7392. to tur pale
ro6necKHBaTh 6978. to gleam
no6JH)e
I06JH30CTH
ro66Jhiiie
I066pHHK +g
ro6o.ThCR p +g
or +inf
no6y.l HTh p +a +inf
or K +d
no6y).leHHe
4724. a bit closer
9438. nearby; hereabouts
3984. a bit more
9439. champion, keen
supporter (of
7393. to be afraid, not dae to
9890. to prompt, induce (s.o.
to do sth)
9440. motive, stimulus
375
no6bi B8Tb
no6hiBaTh p B +pr 1 995. to visit (a place) llOBhlllcThC. i 6064. to rise
no6hiTh p 3985. to stay for a while IOBhiiieHHe 1 1 41 . rise, increase;
noBa,Ka (coll) 9441 . habit, (habitual) promotion
behaviour IOBhiiieHHhiH 2985. raised
noBap 3479. cook roBR3Ka 698 1 . bandage
llOBapeHHhiH 8426. culinary roraHhiH 6632. foul, vile
no-BareMy 41 86. in your opinion; as you roraclTh p +a 582 1 . to extinguish, put out;
want cancel
IOBe,aTb p +a 6337. to relate, tell roraCHYTh p 5588. to go out, be
llOBe,eHHe 1 65 1 . behaviour extinguished
IOBe3TH p 3661 . (+a) to transport; (+d) rorH6aTh i 5 1 89. to perish
be lucky rorl6HyTh p 1 61 4. to perish
llOBepHTh p 1 1 7 1 . to believe ( +d s. o. or rorH6rHi 6633. lost, ruined
sth) (B +a in s. o. or nor na,HTh p +a 9443. to stroke; iron
sth) norJOTHTh p +a 6635. to swallow, absorb
llOBepHyTh p +a 21 32. to tum IOrJOIcTh i +a 2483. to swallow, absorb
IOBepHyThC. p 1 800. to tum around norn.,eTh p 202 1 . to look
IOBepX +g 5007. above IOfJR,hiBaTh i Ha +a 3663. to cast looks at
llOBepXHOCTHbiH 7394. superficial rorHa Th p +a 6338. to drive, chase
lOBepXHOCTh f 944. surface IOrOBOpHTh p 1 022. to have a talk
IOBeCHTb p +a 2930. to hang noroBopKa 5589. saying, proverbial
llOBeCTBOBcHHe 78 1 3. naration phrase
llOBeCTH p +a 1 652. to lead noro.a 1 559. weather
IOBeCTKa 6979. notification noro.lTh p 1 498. to wait a little
llOBeCTKa .H. agenda llOrOH 4362. shoulder-strap
llOBeCTh f 1 948. story, novella roroH. 6982. pursuit
llOBH,cTb p (coli) +a 5820. to see rorpaHiqHhii 78 1 7. border (adj)
nO-BH.HMOMY 2832. seemingly n6rpe6 5 1 90. cellar
lOBHHOBcThC. i +d 781 4. to obey norpeThC. p 8777. to war os
IOBHCHYTh p 7395. to hang, dangle; droop, norpoM 7396. pogrom, massacre
sag norpy)aThC. i B +a 6636. to immerse os (in sth)
llOBO, 1 223. cause, grounds norpy3HTh p +a 4377. (i rpy3HTh) to load;
IOBO,HTb i +inst 78 1 5. (i) to move, twitch (i norpy)aTb)
llOBO,HTb p +a (p) to lead about immerse
llOB03Ka 9442. cart, carriage rorpy3HThC. p 8778. (i rorpy)aThC.) to
IOBOpaqHBaTh i +a 3662. to tum immerse os;
llOBOpaqHBaTbC. i 2984. to tum round ( i rpy3HThC.) to get
llOBOpOT 21 60. tum on board, embark
IOBpe.HTh p +d 4856. to harm, damage norpy3Ka 8779. loading
llOBpe),eHHe 663 1 . damage nory6lTh p +a 5590. to destroy, ruin
llOBCe,HeBHhiH 5008. everyday noryJRTh p 3903. t o take a walk
IOBCI.Y 3836. everywhere no. +inst 9 1 . under
IOBTOpHTh p +a 1 5 1 1 . to repeat no,aBaTh i +a 1 525. to sere, present, give
IOBTOpHhiH 6980. repeated IO,aBa ThC. i 5822. to move, shift; be
IOBTOpRTh i +a 1 383. to repeat served (of food)
llOBTOpRThC. i 358 1 . to be repeated IO,aBHTh p +a 6065. to suppress
llOBhiCHTh p +a 2880. to raise no.aBneHHe 6339. suppression
llOBhiCHThC. p 78 1 6. to rise llO,cBJeHHhiH 559 1 . suppressed; depressed
llOBbiiilcTh i +a 5587. to raise IO,aBJRTh i +a 8780. to suppress
376
nOAPSTbCJ
ro,aBJ}rorHi 5377. overwhelming ro,)eqh p +a 6984. to set fre to
no,aJihiie ( coll) 3904. a little further IO,)HraTh i +a 9449. to set fire to
ro,apHTh p +a +d 2355. to give, present (sth to no,3eMHhiH 3248. underground (adj)
s. o. ) no,l (coll) 3582. probably
no ,ap( o )K 1 895. present ro,Je)aTh i +d 7821 . to be subject to
ro,aTh i 1 269. to give; to serve (food) IOMeU 3583. scoundrel
ro,aThCR p 5823. to move, shift IO,JHHHO 7398. genuinely
ro,aqa 9444. giving; serve (tennis) IO,JHHHhiH 1 896. genuine
ro,6eraTh i K +d 5378. to run up (to) IO,JO)HTh p +a 7399. to put under; add
ro,6e)aTh p K +d 781 8. to run up (to) IO,JOCTh f 6342. mean behaviour; dirty
ro,6HpaTh i +a 4725. to pick up; select trick
ro,6op6,( o )K 41 87. chin IO,JihiH 501 1 . mean, underhand
ro,6p6cHTh p +a 9445. to throw, toss (up); IO,MHrHyTh p +d 5 1 91 . to wink (at)
jolt; add no,HecTH p +a 5592. (K +d) take to; (+d)
IO,BaJ 3400. cellar, basement present to
IO,BepraTh i +a +d 4564. to subject (s. o. to sth) IO,HHMaTh i +a 960. to raise, lift
IO,BepraThCR i +d 3 1 1 7. to undergo, be IO,HHMaThCR 785. to rise, climb
subjected to IO,HO)He/ 945 1 . foot (of mountain etc. );
IO,BeprHyTh p +a +d 6340. to subje<t IOAHO)he pedestal
IO,BepHyThCR p 5009. (coli) to tum up, crop IO,HOC 5379. tray
up; be rolled up; be IO,HOCHTh i +a +d 6343. to bring, present (sth
sprained, twisted to s. o. )
(foot) no,H}THe 6637. raising
IO,BeCHTh p +a 781 9. to suspend IO,HRThiH 5380. raised
IO,BeCTH p +a 6341 . to lead up; (coli) let IOAHRTh p 41 2. to raise
down IO,H}ThCR p 536. to rise, climb
ro,BHr 1 949. feat, heroic deed no,661e 6066. resemblance, likeness
IO,BH)HhiH 8358. mobile, agile no,66Ho +d 1 829. similar (to)
IO,BHHYTh p +a 946. to move ro.66HhiH 706. similar
IO,BHHYThCR p 6983. t o move; advance ro,o6paTh p +a 2666. to pick up; select
IO,BO,a 41 88. cart ro.o),aTh p +a or g 893. to wait for
IO,BO,HTh i +a 3307. to lead up; (coll) let ro,o3peBaTh i +a 3308. to suspect
down no,o3peHHe 6344. suspicion
IO,BOAHhiH 2397. underwater 10,03pHTeJihHO 538 1 . suspiciously
IO,rOTOBHTeJihHhiH 5824. preparatory IOA03pHTeJihHhiH 7822. suspicious
IO,rOTOBHTh p +a 2484. to prepare IO,OHTH p K +d 308. to approach
ro,rOTOBKa K +d 1 467. preparation (for) IO,OKOHHHK 9452. window-sill
ro.aBaThCR i +d 7397. to yield (to) no ,on 6985. hem
ro.aHHhiH m adj 9891 . subject, citizen IO,OJY 7823. for a long time
ro.aThCR p +d 9448. to yield, give way (to) IO,lOpBaTh p +a 6986. to undermine
ro.ep)aHHe 7820. support, maintenance IO,OIIBa 9892. sole (of shoe, foot)
IOMep)aTh p +a 258 1 . to support IO,IepeTh p +a 878 1 . to prop up
IO,ep)HBa Th i +a 1 732. to support IO,IHCaTh p +a 1 996. to sign
IOMep)Ka 1 7 1 1 . support IO,IHChiBa Th i +a 51 92. to sign
ro,enaTh p ( coll) 3480. to do IO,IHCh f 3744. signature
HHqer6 He it can' t be helped IO,IOJihe 501 2. underground
Io.enaeiih IO,l IOJihHhiH 3837. underground (adj)
IO,eJThCR p +inst C 501 0. to share (sth with s. o. ) IO,l pa)aTh i +d 501 3. to imitate
+inst IOLpaThCR p C +inst 6987. to have a fight with
377
nOAP06HO
llO,lp06HO 2485. in detail
no,qepKHBaTh i +a 2486. to underline,
lO,l p06HOCTh f 2769. detail
emphasize
no,p66HbiH 6638. detailed
no�qepKHBaThC� i 6639. to be emphasized
llO,lpOCT( 0 )K 6067. juvenile, youth
no�qepKHYTh p +a 340 1 . to underline;
no,pyra 2286. (female) fiend
emphasize
no-,pyr6My 7824. differently
no�qHueuHe 4726. submission, subjection
no,py)HThC� p c +i 7825. to make friends with
no�qHHeHHhiH 6068. subordinate
lO,lpy)Ka 6345. (female) friend (dim)
ro�qHHHTh p +a +d 3746. to subordinate, subject
lO,lphiBaTh i +a 7400. to undermine
(s. o. to s. o. or sth)
no,phiBHOH 7401 . undermining;
no�qHu}rh i +a +d 8786. to subordinate to
subversive
IO�qHH}ThC� i +d 6069. to submit, be subject to
no,p}� 4565. in succession;
no�'he3� 5 1 94. entrance, doorway
contract
IO�'e3)aTh i K +d 7403. to drive up (to)
lO,lCKa3aTh p +a 3986. to prompt, suggest
IO�'heM 1 71 2. rise
lO,CKa3hiBaTh 6988. to prompt; suggest
IO�'eMHhiH 9454. lifting (adj)
+a +d (sth to s. o. )
IO�beXaTh p K +d 5593. to drive up (to)
IO,CKOqHTh p 7826. to run up; jump up
ro�biMaTh i (coli) +a 3 1 1 8. to raise
lO,CnYIIHBa Th i +a 9453. to eavesdrop (on s. o. );
llO�hiMaTbC� i (coli) 3402. to rise; climb
(p ro�ceyraTh)
roe�IH( o )K 783 1 . duel
overhear
r6e3� 1 065. train
IO,C06HbiH 9893. subsidiary,
IOe3�Ka 21 03. jourey, trip
supplementary
IOeCTh p 3403. to eat a little
lO,CTaBHTh p +a 8782. to put under
IOeXaTh p 386. to go (by transport)
IO, +a
no)anerb p 2667. (+a) to pity; ( o +pr)
lO,CTaBJ}Th i +a 8783. to put under
regret
non +a
IO)aJOBaTbC� p 5 1 95. t o complain (about)
IO,CTYI K +d 7827. approach
Ha +a
no,cqeT 5 1 93. calculation
IO)aJYH 878. very probably
lO,CqHTaTb p +a 3745. to count up, calculate
r o)anyicra 467. please, please do;
lO,TaJKHBa Th i +a 8784. to push slightly; (coli)
don' t mention it
urge on
IO)ap 1 807. fire
lO,TBep,lHTh p +a 2532. to confirm
IO)apHbiH 4727. fire (adj); freman
lO,TBep,HThC� p 7828. to be confirmed
IO)aTb p +a 3042. to press, squeeze
lO,TBep)�aTh i +a 3309. to confrm
IO)eBa Tb p +a 9455. to chew
llO,TBep),a ThCi 7829. to be confrmed
IO)eJaHHe 4567. wish
llO,TBep)�eHHe 6989. confration
IO)eJaTb p +g 4568. to wish (for)
lO,T}HyThiH 8785. self-controlled; well
IO)eHHTbC� p 6070. to get married (of a
tured out, smart
couple)
lO,T»HYTh p +a 6990. to tighten; pull up
IO)epTBOBa Th p 8787. (+a) to donate; ( +inst)
no,yMaTh p 223. to think
sacrifce
no,yTh p 7402. to blow
ro)eqb p +a 9456. to bum up
no,yrKa 2287. pillow; cushion
IO)HJOH 21 04. elderly
lO,XBaTHTb p +a 3584. to pick up, take up
IO)HMaTb i +a 5 1 96. to press, squeeze
lO,XBa ThiBa Th i +a 4566. to pick up
IO)HTb p 3 1 87. to live for a while
lO,XO, 2356. approach
r63a 6346. pose
lO,XO,HTb i 652. (K +d) to approach;
I03a60THThC� p 6071 . to worry about; take
(+d) to suit
o +pr care of
IO,XO,}IHH 3041 . suitable
ro3a6hiTh p (coli) 5825. to forget
no,qac 7830. sometimes
+a or o +pr
378
nona
roJaBqepa 699 1 . the day before IOKa3hiBaTh i +a +d 556. to show (sth to s. o. )
yesterday IOKa3hiBaThC. i 3249. to show os, be shown
ro3a.l: 21 61 . behind IOKapaTh p +a 8567. to punish
I03Ba Th p +a 1 950. to call, summon IOKaTHThC. p 6347. to roll
l03BOJHTh p +d 693. to permit (s. o. ) IOKataTh p 3905. to rok, swing
I03BOJigTb i +d 1 200. to perit (s. o. ) IOKatHBaTh i +a or 6642. to rock
I03BOHHTh p +d 2439. to ring; telephone (s. o. ) +inst
l03,HHH 262 1 . late IOKatHBaThC. i 501 5. to rock, sway
I03,lHO 475. late; i t i s late IOKH,laTh i +a 3747. to abandon
I03,lOpOBaTbC. 5014. to greet roKHHYTh p +a 271 8. to abadon
c +inst IOKJOH 4728. bow (greeting)
I03,l paBHTh p +a 3043. to congratulate (s. o. IOKJOHHThC. p 41 89. to bow
c +inst on sth) IOKJOHHHK 9895. admirer
no3,paBJieHHe 6072. congratulation; IOKJ}CThC. p B +pr 8788. to vow
greeting or +inf or tTO
I03,lpaBJ}Th i +a 2622. to congratulate (s. o. roKOHThC. i Ha +pr 5016. to rest, repose (on)
c +inst on sth) IOKOH 1 764. peace, quiet
I03HTHBHhiH 9894. positive IOKOHHHK 4569. dead person, the
I03HUH. 1053. position deceased
noJHaBaTh i +a 9457. to get to know, IOKOHHhiH 33 1 1 . calm; late, deceased
experience IOKOJeHHe 1 359. generation
l03HaKOMHTh p +a 5594. to introduce (s. o. to IOKOHtHTh p c +inst 2833. to fnish (with), do
c +inst s. o. or sth) away with
I03HaKOMHThC. p 1 394. to become acquainted IOKOpHO 51 97. humbly, obediently
c +inst with; meet IOKOpHhiH 6643. humble
l03HaHHe 348 1 . know ledge, cognition IOKOp}Th i +a 9896. to conquer, subjugate
I03HaTh p +a 8501 . to get to know, IOKOCHThC. p 5826. to become crooked;
experience (Ha +a) look
I030p 4857. disgrace sideways at
I030pHO 9458. disgracefully, IOKpacHeTh p 3585. to become red; blush
shamefully IOKpOB 4448. cover
I030pHhiH 6640. disgraceful IOKphiBMO 8789. cover; bedspread
IOHHTepeCOBaThC. 7832. to tae a interest, IOKphiBaTh i +a 3748. to cover
p +inst wonder IOKphiBaTbC. i +inst 9459. to cover os (with), be
IOHCK 1 270. search covered (by)
IOHCKa Th p +a 6641 . to look for IOKphiTh p +a +inst 1 830. to cover (sth with sth)
rolcTHHe 331 0. indeed IOKphiThC. p +inst 7404. to be covered (with)
roHTh i +a 8245. to give to drink (to IOKphiiiiKa 6644. covering; (coli) lid
s. o./sth) roKy.la (coli) 8305. while
roUMaTh p +a 2066. to catch roKyraTeJih m 5595. customer
lOHTH p 79. to go (on foot) IOKyraTb i +a 2881 . to buy
IOKa 21 6. while roKyrKa 501 7. purchase
IOKa He until IOKYPHTb p 7833. to have a smoke
IOKa3aHHe 5382. testimony; reading IOKyra Tb p 7405. to eat (polite usage)
(on instument) IOJ 831 . (pr sg Ha IOJ, nom pl
IOKa3aTeJib m 35 1 7. index, indicator IOJihi) floor;
IOKa3aTb p +a 3 1 6. to show (nom pl r6Jihi, g pl
IOKa3aThC. p 91 4. to seem, to appear, to IOJOB) sex
show oneself TOJia 6992. fap (of coat etc. )
379
nonaraTb
lOJiaraTh i 1 526. to suppose, think lOJO)HTeJibHhiH 3 1 21 . positive
lOJiaraThCR i Ha +a 2770. to rely (on) lOJO)HTh p +a 727. to lay, to put
noJeKa 51 98. half a century lOJO)HTbC. p Ha +a 8791 . to rely on
nonr6.a 3404. half a year lOJOMcTh p +a 6994. to break
lOJleHh 3838. midday lOJOCa 1 697. strip
none 249. field TOJOCa ThiH 9460. striped
noneBOH 1 51 2. feld (adj) TOJOCKa 2623. strip
none)aTL p 7834. to lie for a while TOJOTeH:e 3664. towel
lOJe3HO 4858. useful(ly) TOJOTHO 6995. canvas (painting);
lOJe3HhiH 1435. useful linen
lOJie3Th p 3 1 19. t o climb nonTopa numeral 1 446. one and a half
noneHo 6993. log TOJTOpaCTa 9898. a hundred and ffty
lOJieT 3482. fight nony6cTpoB 6996. peninsula
lOJieTeTh p 33 1 2. to fy TOJiy
l
faTb i +a 782. to receive, get
n6J3aTh i 6073. to crawl about TOJY'aThCR i 91 9. to tur out, result
lOJ3TH i 3906. to crawl TOJY'eHHe 1 803. receiving
noJBaTh i +inst +a 5383. to pour (liquid on sth) nony'HTh p +a 207. to receive
lOJHKJHHKa 5827. clinic, health centre TOJY'HThC. p 1 142. to tur out, work out,
noJHpOBaHHhiH 7835. polished result
lOJT61p6 n indecl 7836. Politburo nony'Ka (coli) 8792. pay, wages
lOJTHK 2986. politician TOJY'IIe 6646. a little better
lOJTHKa no pl 681 . politics; policy, TOJiyiiiapHe 7406. hemisphere
policies nonyiiy6( o )K 5829. half -length sheepskin
lOJHTH'eCKH 7837. politically coat
lOJTH'eCKHH 629. political nonqaca 3749. half an hour
lOJUeHCKHH 35 14. police (adj); (adj used n6Jh3a 1 027. use; beneft
as noun) policeman TOJihiH 8793. hollow
lOJHUHR 21 05. police TOJihiXcTh 9461 . to blaze
lOJK 1 327. regiment n6Jih30BaHHe +inst 9447. use (of
n6nKa 2582. shelf n6Jih30BaThCR i +inst 907. to use
lOJOBHHK 4287. colonel TOJhCKHH 4367. Polish
lOJKOBO.l( e )U 5828. military leader TOJil06HTh p +a 2260. to fall in love with
lOJOBOH adj 8568. regimental TOJl60Bcl ThCR p 501 9. to admire
nOJHO (coli) 3 1 20. enough; ( + g) lots +inst or Ha +a
lOJHO full TOJIC 7407. pole (geog)
lOJHOCThi 1 328. fully, completely IOJBK 4859. Pole (Polish man)
lOJHOTa 5596. fullness; stoutness IOJBHa 4729. glade, clearing, forest
lOJH OUeHHhiH 8858. genuine, complete, of meadow
good quality IOJBpHbiH 4394. polar
lOJHO'h 501 8. midnight TOMcl JKHBaTb i (coli) 9462. to keep quiet
n6JHhiH 302. full noMaxaTh p +inst 8794. to wave (for a while)
lOJOBHHa 850. half IOMe,lJTh p 8795. to delay, hesitate
lOJOBHUa 8790. floorboard TOMeHhiie 6075. a little less
IOJOBOH 9897. sexual IOMepeTh p (coli) 3 1 88. t o die
nonorHH 6645. gently sloping IOMepi.HThCR p (coll) 8796. to seem
lOJO)eHHe 61 0. position IOMeCTHTh p +a 293 1 . to accommodate, place
lOJO)eHHhiH 6074. agreed, fixed IOMeCTHThCR p 9463. to go in, ft i n; install
lOJO)eHO 6634. one is supposed to OS
lOJOJHTeJhHO 7838. positively IOMeCThe 9899. estate
380
nopa>eHHbi M
DO MeT 8797. dung, droppings nOHRTHhiH 1 667. comprehensible
DOMeTKa 8798. mark, note lOHRTh p +a 229. to understand
noMexa 7839. hindrance noo6e.aTh p 7409. to dine, have a meal
OOMenn Th p 2834. (+d) to hinder, noo6emaTh p +a +d 9467. to promise (sth to s.o)
prevent; disturb; no6.arh 7410. at some distance
(+a) to stir noompRTh i +a 9901 . to encourage
OOMeiiaTh i +a 6076. to place, accommodate non 1 83 1 . priest (coli)
lOMeiDaThC. i 5020. to b located; fnd nona.aTh i 2022. to hit; to get (to)
space nona.aThCJ 31 22. to b caught; tum up
OOMemeHHe 1 854. accommodation nonaCTb p 476. to hit; to get to
OOMeiiHK 2357. landowner lOlaCThC. p 5386. to b caught; b found
DOMemHqHi adj 9464. landowner' s nonepeK +g 3044. across
lOMH,Op 9900. tomato nonepeqHhii 41 90. transverse
noMInosaTh p +a 5384. to pardon lOlHTh p 7841 . to have � drin
lOMHMO +g 2668. apart from nOIJhiTh p 6649. to sail; swim
lOMHHaTh i +a 6077. to mention; recall nOIOJaM 9902. in half, half-and-half
lOMHpaTh i (coli) 6997. to die lOlOJ3TH p 8569. to crawl
lOMHpHThC. p 6647. to make peace, b nOlOJHeHHe 9468. replenishment;
c +inst reconciled reinforcement( s)
lOMHHTh i +a/O +pr 282. to remember nonpaBHTh p +a 3750. to correct
lOMHHThC. i +d 7408. to b remembered nonpaBHThC. p 741 1 . to get better; correct
lO-MOeMy 1 499. in my opinion; as I os; put on weight
would have it nonpasKa 5 1 99. correction
OOMOraTb i +d 372. to help nonpaBJRTh i +a 6348. to corect, put right
lOMOmThCJ p 8799. to pray no-npe)HeMy 1 832. as before
lOMOJiqaTh p 1 1 72. to be silent for a while nonpHme 8800. feld (of activity)
10M OCT 9465. platfor, rostrm; nonp66osaTh p +a 1 369. to try, taste
scaffold nonpocHTh p +a +inf 1 201 . to ask (s. o. to do sth)
lOMQqh p +d 260. to help n6npocTy (coli) 5200. simply
lOMOIHHK 1 500. assistant nonpomaThC. 4730. to say goodbye (to)
lOMOIh f 3 1 7. help p c +inst
noMqaThc. p 5597. to rush nonynRpHOCTh f 5600. popularity
lOM.HYTh p +a 5598. to mention; recall nonynRpHhiH 41 91 . popular
lOHa.o6HThC. p 2882. to be necessary nonyTHO 8801 . on the way; in passing
lO-HaCTORIeMy 5599. properly, in the right nonyTHhiH 8802. accompanying; passing
way nonyTqHK 9469. fellow-traveller
rr oHaqa.r y (coli) 9450. at first nOnhiTaThC. p +inf 21 62. to attempt (to do sth)
lOHe,eJhHHK 7840. Monday lOlhiTKa 1 329. attempt
lOHeMHOry 6078. little by little nopa 23 1 . it is time; time,
lOHeCTH p +a 3405. to carry season
lOHH)eHHe 6648. lowering nopa66TaTh p 3665. to work for a while
lOHH3HTh p +a 9466. to lower; reduce nopa6omeHHe 6998. enslavement
lOHHMaHHe 1 874. understanding nopaBHRThC. p 741 2. to draw level with,
lOHHMaTh i 1 75. to understand c +inst come up to
lO-HOBOMY 5385. i n a new way nopa.osaTh p +a 8803. to gladden, please
lOHpaBHThC. p +d 1 897. to please (s. o. ) nopa.osaThC. p +d 8804. to b glad (at)
lOHRTHe 1 408. concept, notion nopa)a Th i +a 31 23. to strike; astonish
lOHRTHO 928. understandably; I see! nopa)eHHe 3 1 89. defeat
I understand! n opa)eHHhii 8805. defeated; astounded
381
nopa3rTenbHO
nopa3HTeJhHO 6079. strikingly, lOCBjI.a Th i +a +d 5201 . to devote, dedicate
astonishing! y (sth to s. o. or sth)
nopa3HTeJhHhiH 3666. astonishing lOCeB 4363. sowing
nopa3HTh p +a 3586. to strike; astonish; noceJHThCj p 700. to take up residence
rout noceJ(o)x 1 805. settlement
no-pa3HOMY 4570. in different ways nocerHreJh m 375 1 . visitor
nopBaTh p +a 3839. to tear; brea off noceTHTh p +a 331 3. to visit ( a place)
n6poBHY 9470. equally nocei.aTh i +a 6350. to visit (a place)
nop6r 1 61 5. threshold nocei.eHHe +g 5024. visit (to), attendance
nop6,a 3501 . kind, type, breed; (at)
rock (geological) lOCejTh p +a 701 . to sow
nopo,HTh p +a 473 1 . to beget, engender, lOCH,l eTh p 2320. to sit for a while
generate lOCKOJhKY 1 898. since, because, i n as
nopoi,aTh i +a 5021 . to beget; engender; far as
generate nocxope 4732. a little faster; hurry up!
nopoiHHi (coli) 947 1 . empty lOCJaTh p +a 995. to send
nop6i 3250. at times, occasionally nocJe +g 1 22. after
nop6K 5022. vice; defect lOCJeBOeHHhiH 6650. postwar
nopoceH( o )x 9903. piglet lOCJe,lHHH 1 92. last
no pox 6349. gunpowder lOCJe,lOBaTeJhHO 41 92 . consistently
w
nopoquhii 7842. vicious; defective l OCJe,lOBa TeJih- 5202. sequence; consistency
nopor( 6 )K 441 3. powder HOCTh f
nopr 1 27 1 . port lOCJe,lOBa TeJiHhiH 43 1 2. consistent; successive
lOpTHTh i 5023. to spoil, damage lOCJe,lOBaTh p +d 3406. to follow
nopTH6i m adj 9904. tailor lOCJe,lCTBHe 3483. consequence
nopTOBhiH 8330. port (adj) lOCJie,yJIHH 2669. subsequent, following
nopTpeT 1 395. portrait lOCJe3aBTpa 9473. the day after tomorow
nopr<eJ m 2533. briefcase lOCJOBHUa 9905. proverb
nopyraThCj p 9472. to swea; (c +inst) (coli) lOCJYiHTh p +inst 3587. to serve (as)
have a row with nocJyraTh p +a 1 3 1 1 . to listen
nopyccKH 6080. in Russian; in Russian noceyiiHhii 9906. obedient
style lOCJhiiiiaThCj p 5387. to be heard
nopyqaTh i +a +d 8806. to entrust sth to s. o. lOCMaTpHBaTh i 4733. t o look (at) fom time
nopyqeHHe 3840. commission, erand Ha +a to time
nopyqHK 8248. lieutenant (tsarist lOCMeHBaThCR i 41 93. to chuckle
army) lOCMeTh p +inf 3987. to dare
nopyqJTh p +a +d 3045. to entrst sth to s. o. lOCMeRThCj p 5203. to laugh
lOpUHR 741 3. portion lOCMOTpeTh p 1 69. to look
nop:iB 4860. gust; impulse noc661e 702. fnancial assistance;
lOphiBHCTO 8807. jerkily; suddenly textbook
nopx.(o)x 453. order lOCOBeTOBaTh p +d 2932. t o advise (s. o. )
nopR,oqHhiH 325 1 . decent, respectable lOCOBeTOBaThCR p 3988. to consult (s. o. )
noca,HTh p +a 2261 . to plant, seat c +inst
roca,xa 4028. boading (of plae etc. ); noc( 6)J 441 0. ambassador
landing; planting lOCOJihCTBO 5830. embassy
lOCBHCThiBaTh i 6999. to whistle nocneBaTh i (coli) 8808. to be on time; keep up
lO-CBOeMy 4571 . in one' s own way with; ripen
lOCBRTHTh p +a +d 1 964. to devote, dedicate lOCleTh p (coli) 7843. (K +d/Ha +a) to be in
(sth to sth/s. o. ) time for; ripen
382
rocnenTh p
IOCIeiiiHO
rocpe,l +g
rocpe,lHe I
nocepe,lHe +g
rocpe,cTso
IOCpe,CTBOM +g
IOCCOpHThC� p
c +inst
I OCT
IOCTaBHTh p
IOCTaBKa
IOCTaB�HK
IOCTaHOBHTh p
IOCTaH6BKa
665 1 . to hurry
6652. hastily
3 841 . in the middle (of
5204. in the middle (of
7844. mediation
5025. by means of
7414. to quarrel (with s. o. )
1 747. post (ob)
432. to place, put (in a
standing position)
5388. delivery
9907. to deliver, supply
6081 . supplier
741 5. to decide, resolve
635 1 . placing, setting;
stang (of a play etc.)
rocTaHOBJHHe 331 4. resolution, decree
IOCTapaThC� p +p inf 2358. tr_ try
rocTapeTh p 6352. to grow old
IO-CTapoMy
IOCTeJih f
IOCTeiieHHO
IOCTeiieHHhiH
rocTiqh p +a
IOCTHhiH
IOCTOp6HHHH m adj
IOCTORHHO
IOCTORHHhiH
IOCTORTh p
IOCTpa,aTh p
IOCTpOeHHe
IOCTp6iKa
IOCTp6HTh p +a
nocTyKHBaTh
IOCTyra Th i
IOCTYIHTh p
7 41 6. as before
2771 . bedding
1 344. gradually
7003. gradual
8809. to comprehend; befall
94 7 4. lenten, meatless;
without meat or
mil; (coil) lean (of
meat); ( coll)
gloomy, glum; (coll)
sanctimonious
2583. outside, not directly
involved; outsider
1 224. constantly, perpetually
1 149. constant, permanent
1 653. to stand for a while
583 1 . to suffer
4239. construction
3667. building
908. to build
9475. to knock, tap, patter
1 560. to act; (B +a) enter
(organization)
1 668. to act; (B +a) enter
(organization)
6353. joining (an
organization);
arrival (of goods)
IOCTYI( 0 )K
IOCTyqaTh p B +a
rocy,a
IOChiJa Th i
IOChiJKa
IOCbiiiaThCR p
IOT
lO-TBOeMy
lOTeMHeTh p
IOTepreTh p
IOTepRTh p +a
noTexa
IOTeqh p
lOTHpaTh i +a
IOTHX6HhKY (coli)
noy>MH8Tb
2624. action, act
5205. to knock (at)
1 997. crockery, dishes
2023. to send
5026. parcel; errand; sending
7845. to pour down
331 5. sweat
7846. in your opinion; as you
want it
881 0. darkened
7847. to go dark, get dak
3668. to be patient
1 806. loss
989. to lose
9908. fun, amusement
881 1 . to begin to fow
7848. to rub
741 7. slowly; quietly;
secretly
noT( 6 )K 1409. strea, fow
noTOJKOBaTh p (coli) 881 2. to have a talk about
o +pr c +inst sth with s. o.
IOTOJ( 6 )K 2487. ceiling
IOT6M
l0T6M(O)K
noT6MCTBeHHhii
IOTOMCTBO
IOTOMY
roToMy qTo
IOTOIHTh p +a
IOTpe6HTeJih m
roTpe6neHHe
IOTpe6JTh i +a
IOTpe6HOCTh f
roTpe6osaTh p +g
IOTpe6oBaTbCj p
IOTpeBO)HTh p +a
l0Tpy,HThCR p
l0TpRCaTh i +a
IOTpRCai�HH
IOTp�CeHHe
l0TpRCeHHhl
IOTpRCTH p +a
roTyiiiHTh p +a
noTRHYTh p +a
IOT�HYThCR p
roy)HHaTh p
88. then, next
6653. descendant
881 3. hereditary
9476. posterity, descendats
201 . that is why
because
741 8. to sink; drown
4572. consumer
827 1 . consumption
9477. to consume
1 654. need
2534. to demand
3842. to be necessar
7849. to trouble
7419. (+inf to take the
trouble (to); do
some work
704. to shake
7005. staggering, astonishing
6354. shock
881 4. staggered, stunned
5601 . to shake
5389. to extinguish
4734. to pull
4240. to stretch; stretch os
881 5. to have supper
383
noy�aTb
noyqaTh i +a 7850. to lecture (s. o. ) l03TJqecKHH 2584. poetic
noyqJTenhHhiH 5602. instructive lOJTOMY 356. consequently
noxBana 706. praise DO»BHThC» p 528. to appear
noxBaTh p +a 7007. to praise lO»BneHHe 2359. appearance
noxn6naTh p 7420. to slap, clap lO»Bl}ThC» i 8 1 6. t o appear
noxMenhe 9909. hangover DO»C 1 734. belt, waist
lOXO.l 1 01 3. campaign; walking lO»CHHTh p +a 5206. to explain
tour, expedition; lO}CH}Th i +a 8821 . to explain
cruise npaB)a 245. truth
lOXO,l HTh p 1 733. to walk about npaBHlO 1 669. rule
lOXO,l Ka 6654. gait, walk npaBHJhHO 568. correctly
lOXO)e (Ha +a) 6082. it looks like npaBHlhHOCTh f 5207. correctness
lOXO)HH 5 1 0. resembling, similar npaBHlhHhiH 1 096. correct, right
noxopoHHTh p +a 7421 . to bury npaB:Tenh m 6656. ruler
n6xopoHhi pl 881 6. funeral npaBHTeJhCTBeHHhiH 6084. goverent (adj)
nouenoBaTh p +a 2670. to kiss npaBHTeJhCTBO 653. goverent
nouenoBaThCR p 9478. to kiss each other npaBHTh i +inst 701 1 . to rule
noueeyi 6083. kiss npaBneHHe 2288. goverent; board
lO'Ba 1 1 62. soil, earth (of management)
no-qenoseqecKH 881 7. like a human being npaBO 365. right; law
noqeM ( coll) 881 8. how much?; how? npaBocnaBHhii 991 2. orthodox (religious
noqeMy 1 37. why ter); (as noun)
noqeMy-To 1 765. for some reason member of
lOlepK 5390. handwriting Orthodox Church
noqeCTh f 9910. honour, mark of npaBhiH 743. right; right-wing
respect npaB}�HH 425 1 . ruling
noqeT 7422. esteem, respect npa,le.l 991 3. great -grandfather
lO'eTHhiH 2987. respected npa3,lHHK 390. holiday, festival
noqlH 4573. initiative npa3,HHqHhiH 3 1 90. festive
noqHHHTh p +a 708. to repair npa3,lHOBaHHe 7424. celebration
noqHTaTh p +a 4735. to read a little npa3,lHOBaTh i 701 2. to celebrate
TO'HTclTh i +a to respect npa3,lHOCTh f 991 4. idleness
no 'Ta 2835. post offce; post, mail npaKTHKa 1 26 1 . practice
noqTal6H 881 9. postman npaKTJqecKH 2440. practically
noqTeHHe 8820. respect npaKrJqecKHH 1 1 83 . practical
TO'TeHHhiH 5391 . respected npax 6355. dust
lO'TH 208. almost npefhiBcHHe 33 1 6. stay
lO'THTelHO 5603. respectfully npfhiBcTh i 9479. to be (swh)
TO'TOBhiH 709. postal, mail (adj) npeB30HTH p +a 6356. to surpass
noqyBCTBOBaTh p +a 2024. to feel npeBOCXO,HTelhCTBO 8234. excellency (title)
noqy.HThCR p (coli) 701 0. to seem; imagine npeBOCXO,lHTh i +a 9480. to surass, excel
noqyRTh p +a 7423. to scent, sense, feel npeBOCXO,lHO 948 1 . splendidly
TOlllhiH 991 1 . vulgar; trivial, banal npeBOCXO,lHhiH 5604. superb
TOlYTHTh p 6655. t o joke npeBOCXO,lCTBO 5208. superiority
noma)a 5392. mercy npespaTHTh p B +a 267 1 . to convert, tum (into)
noma.l HTh p +a 785 1 . to spare npespaTHThC» p B +a 2050. to tum into (sth)
lOJ3H» 2719. poetry npspa�aTh i +a B +a 2988. to tum (sth into sth)
TOJMa 4736. long poem npespa�aThC» i s +a 1 632. to tum into
TOJT 1 243. poet npespa�eHHe 1 899. conversion
384
npeKpaCHbi M
npeBhiCHTb p +a 8822. to exceed npe.noqHTaTh i +a 4862. to prefer sth to sth
npeBhira Th i +a 2772. to exceed +d
nperpa.a 7852. obstacle npe.npHHHMaTeJh m 9483. entrepreneur,
npe.aHHe 5832. legend businessman
npe)aHHOCTb f 6357. devotion npe.npHHHMcTb i +a 7855. to undertake
npe.aHHhii 7425. devoted npe.npHH}Th p +a 3752. to undertae
npe.aTh p +a +d 6657. t o betray; hand over npe.npH}THe 5 1 3. enterprise, factory
npe.saplTeJhHO 6358. beforehand, in advance npe.paccy .( o )K 5835. prejudice
npe.saplTeJhHhiH 331 7. preliminary; prior npe.ce.a Tenh m 692. chairan
npe.sH.eHHe 7426. foresight npe.cxaJaHHe 8824. prediction
npe.sl,eTh i +a 5605. to foresee npe.cxaJhiBa Th i +a 6086. to predict
npe)BLI60pHbiH 8093. election ( adj) npe.cTaBHTeJh m 81 7. representative
npe.en 1 1 84. limit npe)CTcBHTb p +a 769. to present
npe.enhHo 7427. maximally npe)CTcBHTbCR p 5028. to introduce os;
npe.enhHhiH 7428. maximum (adj) present itself, occur
npe)HCJOBHe 7853. foreword npe.cTasneHHe 1 3 1 2. presentation;
npe.nara Th i +a +d 1 436. to offer, propose perforance;
(sth to s. o. ) notion, conception
npe.naraThCR 5393. to be offered npe.cTaBJRTh i +a 645. to present, introduce
npe.n6r 5027. pretext; preposition Tip)CTcTb p nep. 5395. to appear (before)
npe,no)eHHe 909. offer, suggestion; +inst
sentence (grammar) npe.cTo}Th i +d 2262. to lie ahead (of s. o. )
npe.JO)HTh p +a 1 028. to offer; to propose npe.cTo}mHi 3843. forthcoming, imminent
npe.MeT 932. object, article; subject, npe.ynpe.HTb p +a 2934. to wa, tell in advace
topic npe.ynpe),a Th i +a 33 1 8. to wa
npe.HaJHaqaTh 5833. to intend (for), npe.ycMaTpHBaTh i 41 94. to envisage, stipulate
MR +g or Ha +a earmark (for) npe,ycMaTpHBaThCR i 8402. to b envisaged, be
npe.Ha3HaqaThCR i 701 3. to be intended (for) stipulated
)JR +g or Ha +a npe.ycMoTpeTh p +a 4574. to envisage, foresee
npe.HaJHaqHTh p 4861 . to intend (for), Ipe.qyBCTBHe 6658. presentiment
Ha +a)JIR +g eaak (for) Ipe.reCTBeHHHK 6360. predecessor
npe.(o)K 8823. ancestor Ip)iiecTBOBaTb i + 7856. to precede
npe,ocTaBHTh p +a 3 1 91 . to grant sth to s. o. npe)'RBHTh p +a +d 7857. to show, present
+d (sth to s. o. )
npe.ocTasneHHe 6359. giving, granting npe)bRBJigTb i +a +d 5210. to show, present
npe,ocTaBJRTh i +a 5209. to give, grant (sth to (sth to s.o.)
+d s. o. ) npe)hi,YIIHH 2721 . preceding
npe.ocy )HTeJihHhiH 991 5. reprehensible npe).e 459. before
npe)OTBpaTHTh p +a 6085. t o prevent, avert npe)HHH 1 286. forer
npe.oTspameHHe 7854. prevention npe3H)eHT 1 345. president
npe.nHcaHHe 9482. order, instuction npe3H)eHTCKHH 7430. president' s,
npe.nonaraTh i 2720. to suppose presidential
npe.nonaraThCR 5394. to be proposed, npe3H.lHYM 2025. presidium
intended rpe3HpaTh i +a 6087. to despise
npe.noJo)eHHe 2933. supposition npe3pHHe 4737. scor
npe,noJO)HTh p 3588. to suppose npeHMyll eCTBeHHO 4738. primarily
npe.nocLIJIKa 7429. prerequisite, npeHMymecTBO 2235. advantage
precondition npeKpaCHO 1 998. fne, excellent(l y)
np,noqecTh p +a + 5834. to prefer (sth to sth) rpeKpaCHbiH 990. beautifl, fne
385
npeKp8TMTb
npexpaTHTh p +a 2441 . to stop, discontinue np:6e)a Th p 701 7. to run up, come
rpeKpaTHThC$ p 5029. to cease running
npexpa�aTh i +a 701 4. to stop, discontinue npH6HTh p K +d 6366. to nail, fx (to)
npexpa�aThC$ i 4863. to cease npH6J)a ThC$ i K +d 2883. to draw near
npxpa�eHHe 2398. stopping, ending npH6J)eH:e 701 8. approach
npenecTHhiH 6659. chaing npH6J3HTe1hHO 3484. approximately
npenecTh f 5396. cha np:6.3HThC$ p K +d 4575. to approach
npeMH$ 2836. bonus; prize npH66p 3507. piece of apparatus,
npeMhepa 8825. premiere, frst night gadget, instrument
rpMhep-MHHHCTp 6361 . prime minister np:6paTh p +a 701 9. to tidy up; (coli) tae
npeHe6peraTh i +inst 7858. to scor over, pocket
npHe6pe)eH:e 743 1 . scor, neglect npH6pe)HhiH 7860. coastal; riverside
npeHH$ n pl 7859. debate, discussion npH6biBaTh 5836. (bookish) to arive;
npeo6na.a Th i 9484. to predominate (coli) increase
npeo6pa3oBaH:e 41 95. transformation; reform npl6hi1h f 2360. proft
npeo6pa3oBaTh p +a 6362. to reform; trasform np:6:iTHe (bookish) 5837. arrival
npeo.oneBaTh i +a 521 1 . to overcome np:6:iTh p (foral) 1 61 6. to arrive
rpO,lOJeHHe 4864. overcoming npHBe3TH p +a 2209. to bring (by transport)
npo.oneTh p +a 2989. to overcome npHBeCTH p +a 732. to bring (s. o. ); (K +d)
npeno.aBaTeJh m 4865. teacher, lecturer lead to
npeno.aBa Th i +a 7432. to teach npHBeT 3670. greeting
npengTCTBHe 2837. obstacle npHBeT JBhiH 9486. affable, friendly
npengTCTBOBaTh i +d 8826. to hinder npHBeTCTBHe 6367. greeting
npepsaTh p +a 5030. to interrupt npHBeTCTBOBaTh i +a 2722. to greet
npephiBaTh i +a 701 5. to interpt npHBHTh p +a 786 1 . to inoculate; inculcate
npecne.osaH:e 6363. pursuit; persecution npHBJeKa TeJhHhiH 6089. attractive
npecne.osaTh i +a 3 1 24. to pursue; persecute np:Bnexa Th i +a 2625. to attract
npecnosyThiH 6364. notorious np:BJeleH:e 7434. attraction
npeCHhiH 991 6. unsalted; favourless, npHBJelh p +a 3844. to attract
bland npHBO,lHTh i +a 1 561 . to bring, lead
npecca 3 1 25. the press npHB03HTh i +a 7862. to bring (by transpor)
npeCC-KOHcepeHQH$ 5397. press conference npHBhiKaTb i K +d 3 1 92. to get used to
npecTapenhiH 8427. aged, of advanced npHBhiKHYTh p K +d 1 58 1 . to get used to; get into
years the habit of
npeCTH) 6660. prestige npHBhllKa 1 833. habit
npecT6J 5606. throne npHBhllHO 5607. in the customary way,
npecTynneH:e 2585. crime as usual
rpCTYlHHK 3669. criminal npHBhllHhiH 2773. customary
npeCTYTHOCTh f 8849. crime, criminality npHB$3aTh p +a K + 503 1 . to attach ( sth to sth)
npecTyTHhiH 9485. criminal ( adj) npHB.3aThC$ p K +d 7020. to become attached to
npeTeH.eHT (Ha +a) 6088. claimant, aspirant (to) np:rnacHTh p +a 2774. to invite
rpTeH,lOBcTh i Ha +a 7433. to claim npBT Jaiia Th i +a 3 1 26. to invite
npeTeH3H$ 3989. claim np:r nareH:e 4866. invitation
npeyseJHlHBa Th i +a 6365. to exaggerate npHr I$leThC. p (coli) 8827. to look closely at
np: +pr 1 66. in the presence/ time K +d
of; attached to np:roBap:BaTh i +a 6090. to sentence (s. o. to)
np:6asHTh p +a 3753. to add K+d
np:6asngTh i +a K +d 701 6. to add np:roB6p 3754. verdict, sentence
np:6era Th i x +d 3907. to run to; resort to np:rO,lHThC$ p 3485. to be useful
386
npMMMTMBHbi M
npHr6,HhiH 6661 . useful npl3paK 6092. ghost
nplropo. 8828. suburb npH3hiB 1 921 . call, appeal; call-up
nplropo,HhiH 9487. suburban npH3hiBaTh 2990. to summon; appeal
npHrOTOBHTh p +a 33 1 9. to prepare npHHTH p 1 26. to arrive (foot)
npHrOTOBHThCj p 6662. to get ready npHHTHCh p +d 508. to have to
+inf or K +d npHKa3 1 1 50. command, order
npHrOTOBJieHHe 5608. preparation npHKa3aHHe 4326. order, command
npH.aBa Th i +a +d 2535. to impart, give (sth to npHKa3aTh p +d 1 040. to order, command
sth) +inf s. o. to do sth
npH,a Th p +a +d 3589. to impart, give (sth to npHKa3biBa Th i +d 3990. to order s. o. to do sth
sth) +inf
npH,l BHHYThCj p K + 9488. to come near, move up npHKH,lhiBa ThCj 9920. to pretend (to be sth)
npH.ep)HBa Th i +a 9489. to hold back, check (coll) +inst
lpH.ep)HBa ThCj i +g 521 2. to keep to, adhere to IpHKJJqeHHe 5610. adventure
npH,Hpa ThCj i K +d 991 7. to fnd fault with npHKOCHOBeHHe 4867. contact
npH,yMaTh p +a 1 468. to think up, invent npHKpenHTh p +a 7864. to fasten (sth to sth)
npH.yMhiBa Th i +a 8829. to think up, invent K +d
npHe3, 3590. arrival npHKphiBaTh i +a 3252. to screen, shelter ( sth
npHe3)a Th i 1 965. to arrive +inst with sth)
npHe3)HH m adj 5609. non-resident, passing npHKphiBaThCj i +inst 8832. to use as a cover, hide
through, visiting; behind
newcomer, visitor npHKphiTHe 6368. cover, screen
npHeM 879. reception; method, npHKphiTh p +a 3486. to screen; shelter
device npHJiaB( 0 )K 7021 . counter (in shop)
npHeMJieMhiH 991 8. acceptable npHnaraTh i +a 5840. (K +d) to add, attach
npHeMHaj f adj 9490. waiting -room (to); apply
npHeMHHK 5032. radio set npHJieTeTh p 521 3. to arive (by air)
npHeMHhiH 8830. reception (adj); npHJHB 7435. rising tide; infux
adopted npHJHqHo 6663. decently
npHexaTh p 304. to arrive npHJHqHhiH 6369. decent
npH)aTh p +a K +d 3046. to press, clasp (sth to) npHJOJHTh p K +d 3253. to place i n contact
npH)aThCj p K +d 609 1 . to squeeze up against with; apply
npH)HMa Th i +a 5838. to press, clasp sth or IpHMaHKa 5399. bait; inducement
K +d s. o. to npHMeHeHHe 1 3 1 3. application, use
lpH)HMa ThCj i K +d 5398. to press os (to), npHMeHHTeJihHO K +d 8833. with reference to
snuggle up (to) npHMeHHTh p +a 3591 . to apply
npH3 7863. prize npHMeHgTh i +a 2321 . to use, employ
npH3BaHHe 5839. calling, vocation npHMeHgTbCj 2723. to b used; (K +d) to
npH3BaTh p 2838. to summon, appeal adapt os (to)
npH3eMHCThiH 883 1 . stocky, squat IpHMep 707. example
npH3HaBaTh i +a 2442. to recognize IpHMepHO 1 783. approximately
npH3HaBaThCj i B +pr 4576. to confess npHMeCb f 5214. admixture
npH3HaK 2026. sign, indication npHMeTa 7865. sign
npH3HaHHe 221 0. confession, admission npHMeqaTeJihHO 9492. (it is) noteworthy
npH3HaHHhiH 949 1 . acknowledged, npHMeqa TeJihHhiH 7022. noteworthy
recognized IpHMHpeHHe 9493. reconciliation
npH3Ha TeJihHhiH 991 9. grateful npHMHpHThCj p 7023. to be reconciled with
TipH3HaTb p 1 545. to admit; to recognize c +inst
IpH3Ha ThCj p B +pr 2399. to confess IpHMHTHBHhiH 5841 . primitive
387
npMMbi KiTb
npHMhiKaTh i K +d 8834. to join, side with; IpHCBaHBaTb i +a 9498. to appropriate; (+a
(i only) adjoin, b +d) confer (sth on
adjacent to s. o. )
npHHa,Je)a Th 1422. (+d) to belong to; npHCBOeHHe 7437. appropriation;
(K +d) be a member conferment
of npHCBOHTh p +a 7866. to take over,
IpHHa,Je)HOCTh f 5842. (K +d) membership appropriate; award
(of; (pl) equipment, npucecTh p 2322. to take a seat, sit down
accessories npHcnaTh p +a 1 582. to send
npHHeCTH p +a 456. to bring npHCJOHHThC. p K +d 6372. to lean (against)
IpHHHMa Th i +a 788. to accept, take, receive npHcnyra 4309. servants
npHHHMaThC. i 3a +a 3845. to get down, start work npHCJYIIaTbC. p 521 5. to listen closely (to)
on K +d
IpHHOCHTh i +a 1 922. to bring npHCJYIIHBaThC. i 21 64. to listen caefully
IpHHY)JeHHe 8403. compulsion K +d
IpHHU 5843. prince IpHCMaTpHBaTb i 7867. to look after, supervise
npHHUHI 1 1 25. principle 3a +inst
IpHHUHIHahHO 5400. on principle; npHCMaTpHBaThC. 5844. to look closely (at);
fundamentally K +d get used (to)
IpHHUHIHahHhiH 4577. of principle, npHCMOTpeTbC. p 6665. to look closely at
fundamental K +d
IpHH.THe 6370. taking, acceptance npHCHHThC. p 6666. to see in a dream
npHH.ThiH 6371 . accepted npucoe�HHHThC. p 9499. to join (a group)
IpHHgTh p 436. to take, accept, receive K +d
IpHH.ThC. i 3a +a 3407. to start on, get IpHCOe�HH.ThC. p 4868. to join
down to K +d
npHo6pecTl p +a 3671 . to acquire npucnoc66HTh p +a 5845. to adapt
npHo6peTaTh i +a 21 63. to acquire npHcnoc66HThC. p 6667. to adapt (to)
npHo6peTeHHe 5401 . acquisition K +d
IpHOCTaHOBHThC. p 8502. to stop (for a while), IpHCTI OC06JieHHe 4739. adaptation; device
pause IpHCTaBaTh i K +d 8837. to adhere (to); pester
IpHOTKphiTh p +a 5402. to open slightly (s. o. )
npHna,( o )K 9494. ft, attack IpHCTaBHTh p +a 7025. to place sth against sth
npHnachi m pl 9495. stores, supplies; , K +d
provisions npHCTaJhHO 3320. fixedly
IpHIHCKa 8570. (written) addition npHCTaJihHhiH 7868. fxed, constant
IpHIHChiBa Th i +a + 6664. to ascribe (sth to npHCTaHh f 2626. jetty, pier, wharf
sth/s. o. ) npHCTaTh p K +d 7026. to stick to; pester
IpHIO,lHHMaTh i +a 8835. to raise slightly IpHCTpaCTHe K +d 7438. partiality; weakness
IpHIO,lHHMaThC. i 9496. to raise os slightly (for)
IpHI 6 )H.ThiH 8836. elated IpHCTynaTh i K +d 3672. to start on, get down to
IpHIO,HgTb p +a 428 1 . to raise slightly npHCTynHTh p K +d 2884. to get down to, start on
npHIO,HgThC. p 7436. to raise os slightly npHCYTCTBHe 1 966. presence
IpHIOMHHaTh i +a 9497. to remember, recall IpHCYTCTBOBaTh 3673. to be present
npHIOMHHTh p +a 7024. to remember npucyTCTBYI�HH 7869. present
npHpo,a 625. nature npucy�ui +d 3408. inherent (in)
npHp6,HhiH 2839. natural npnchiJaTh i +a 5846. to send
npHpOCT 8404. increase npuc.raTh i B +pr +d 950. to swear an oath
IpHCa)HBa ThC. i 41 96. to take a seat (of sth to s. o. )
388
npOABMHybCJ
IpHTBOp.ThCj i +inst 6668. to pretend (to be sth) npo6:iTh p 8842. to spend (a certain
rpHTHXHYTh p 6669. to quieten down time)
rpHTOK 7439. tributary; infow nposaJ 6671 . failure, collapse
rpHTOM 3409. besides, in addition npOBMHBaThCg i 7443. to fall through; fail
rpHyqlTh p +inf or 7870. to train (to do sth) rpOBaJIHThCR p 3846. to fall through; (coli)
K +d fail (exam); (coli)
rpHXBaTHTh p 8838. to grip; fasten; take vaish
(coll) +a nposepHTh p +a 207. to check
rpHXO,l 4740. arival nposepKa 4741 . check(ing), inspection
IpHXO,lHTh 348. to arrive (on foot) nposep.Th i +a 2323. to check
IpHXO,lHThCR i +d 41 6. to have to nposecTH p +a 1 086. to lead, conduct; spend
rpHXO)aR f adj 5403. entrance hall (time)
npHq3 4433. mooring npOBHHIHj 2775. province; provinces
IpHqeM 1 71 3 . and frthermore np6so. 4578. wire
rpHqecKa 787 1 . hairstyle npOBO,lHTh i +a 737. to lead, conduct;
rpHqHHa 488. reason ( +g for), cause spend (time)
IpHqHH}Th i +a 8839. to cause npOBO,lHThcg i 2488. to be conducted, take
npHqy ,lJBhiH 7872. odd, whimsical place
IpHIIHTh p +a K +d 7440. to sew on npOBO,lHHK 6672. guide, conductor
IpHmypHThCR p 8461 . to screw up one' s eyes, npOBO)a Th i +a 2400. to accompany, see off
half close one' s eyes npOB03r JaCHTh p +a 7027. to proclaim
rpHIT 9921 . shelter, refuge nposoKaTop 9503. agent provoateur;
rpH}TeJih m 2536. friend provoker
npH.THO 1 804. pleasant npOBOKaQHR 5216. provocation
rpH}THhiH 2236. pleasant npoBOJOKa 41 10. wire
npo (coll) +a 261 . about (= o +pr) npos6pHhiH 9922. quick, agile
rpoaHaJ3HposaTh 8840. to analyse nporJOTHTh p +a 7028. to swallow
p +a nporHaTh p +a 3487. to drive away; banish,
rp66a 7441 . test, trial throw out
npo6er 8462. run, race nporH63 5241 . forecast
rpo6eraTh i 6373. to run (past/through/a nporosopHTh p 4420. to say
certain distance) nporoJio,aThCR p 8843. to get hungry
npo6e)a Th p 5847. to run past, run nporpaMMa 803. programme
through nporpeMeTh p 9504. to thunder, resound
rpo6eJ 9501 . blank, gap nporpecc 1 633. progress
rpo6HBaThCR 7873. to fght one' s way nporpeccHBHhiH 2443. progressive
through nporynKa 6374. walk; outing
rpo6Hpa ThCR i 3592. to make one' s way nporyJ}ThCR p 9505. to take a walk
through npo,asaTh i +a 2991 . to sell
npo6HTh p +a 9502. to pierce npo.asaThcR 5848. to be sold, sell os
npo6HThCR p 6670. to force one' s way npo,aB( e)U 7029. salesman, shop
through assistant
np66Ka 4339. cork; plug; fuse; traffc npo,a)a 3674. sale
jam npo,aTh p +a 1 999. to sell
rpo6JieMa 664. problem npO,lBHraThCR i 8844. to advance, move
np66osaTh 21 65. ( +inf to try; (+a) test; forward
taste npO,lBH)eHHe 7444. advancement,
rpo6paThCR p 7442. to force one' s way progress
npo6y,HTh p +a 8841 . to awaken npo,BHHYThCR p 9506. to advance
389
npoAenaTb
npo,ena Th p +a 4869. to make, do, IpOH30HTH p 626. to happen; originate
accomplish IpOHCXO,HTh 75 1 . to happen; to originate
rpo,eMOHCTpHpO- 9507. to demonstrate, show IpOHCXO),eHHe 2840. origin
BaTh p +a rpoHcrecTBHe 3847. incident, occurrence
npo,OBOJhCTBeHHhiH 8845. food (adj) rpoirl p 1 93. to go through, pass
npo,OBOJhCTBHe 6673. provisions rpoiTHCh p 2776. to take a walk
IpO,OJcTb i +a 353. to continue rpoKaT 8850. hire
npO.OJ)aTbCj i 2444. to continue IpOKJa,hiBa Tb i +a 5034. to lay, construct (a
npo,oJeHHe 2885. continuation road)
npo , OJ)HTeJhHhiH 4474. prolonged IpOKJHHcTh i +a 7445. to curse
npo,OJ)HTh p +a 7030. to prolong IpOKJTHe 885 1 . curse
rpo.yKT 1 296. product rpOKJ.ThiH 2489. damned
rpo,yKTHBHOCTh f 8846. productivity rpoKypop 3 1 27. prosecutor
npo,yKUHj 873. production, output rpone3Th p B +a 8852. to climb through, go
npo,yMaTh p 5849. to think through, over through
rpoe3, 8847. thoroughfare; jourey rponeTaTh i 95 1 0. to fy throughpast
npoe3)a Th i 9508. to drive through/past rponereTh p 4742. to fy through/past
npoeKT 1 714. project rpo1B 9923. strait
rpoeKTHpOBaHHe 83 1 5. planning IpOJBcTh i +a 8853. to spill
rpoeKTHhiH 8359. planning (adj); IpOJHTh p +a 7032. to spill
projected rpOJO)HTh p +a 8854. to lay
rpoexaTh p 3991 . to drive through or rpoMax 95 1 1 . miss; blunder
past rpoMe) (coli) +g 857 1 . between
rpo)eKTop 4579. searchlight; foodlight or inst
npO)HBa Th 521 7. to reside; ( p rpO)HTh) rpoMe)yT( o )K 41 01 . interval; space, gap
live for a specified rpoMe)yToqHhiH 95 1 2. intermediate
period rpoMeH�Th p +a 8855. to exchange (sth for
npO)HTh p 2935. to live (for a specified Ha +a sth)
period) IpOMOJqaTb p 7033. to keep silent
rp63a 5033. prose rpOMhiC( e )J 8856. trade, business
npo3BaTh p +a +inst 9509. to nickname (s. o. st) rpOMbllliJeHHhiH 1 370. industrial
np63BHme 8848. nickname IpOMbllllJeHHHK 6674. industrialist
np03ByqaTh p 703 1 . to sound npOMblllJeHHOCTh f 648. industry
npo3paqHhiH 1 670. transparent npoHeCTHCh p 6675. to rush through/past
npoHrpaTh p +a 3410. to lose (game etc. ) npOH3HTeJbHO 95 1 3. piercingly; stridently
npOH3Be,eHHe 575. a work npOH3HTeJbHhiH 8857. penetrating
npOH3BeCTH p +a 21 33. to produce rpOHH3hiBaTh i +a 7446. to pierce, penetrate,
npOH3BO.HTeJb m 838 1 . producer pereate
npOH3BO,HTeJb- 1 923. productivity npOHHKcTb i B +a 21 06. to penetrate
HOCTh f npOHHKHOBeHHe 7447. penetration
npOH3BO,HTeJbHhiH 4289. productive rpOHHKHYTh p B +a 2841 . to penetrate
npOH3BO,HTh i +a 1 61 7. to produce IpOHHUa TeJhHhiH 9924. penetrating; shrewd
npOH3BO,HThCS i 4340. to be produced rpo H ocHThCj i 7448. to rush past
npOH3BO.CTBeHHhiH 35 1 3. production (adj) nporaraH,lpoBaTh 95 14. to propagandize,
npOH3BO,CTBO 682. production i +a promote
npOH3BOJ 5404. arbitrariness, abuse of rponaraH,a 2000. propaganda
power rpo ra,a Th i 2586. to vanish, be lost
npOH3HeCTH p +a 2445. to pronounce rponacrh p 1 527. to vanish, go missing,
rpOH3HOCHTh i +a 3675. to pronounce b lost
390
npoxnaAHbiM
np6nacTh f precipice, abyss IpOCTOTa 4580. simplicity
npOIHTaTh p +a 6676. to feed; saturate IpOCTpaHCTBO 1 287. space, expanse
nponoBe�oBaTh i +a 7874. to preach; advocate npocTy ,ThCg p 9520. to catch a cold
npOIOBe�h f 521 8. sermon npocTyna Th i 6376. to come through, show
nponopuHoHaJhHhiH 95 1 5. proportional through
np6nycK 8240. (nom pl rponycKa) IpOCThiHj 7880. sheet
pass, permit; npocqeT 7037. miscalculation;
(nom pl np6nycKH) counting
blank, gap IpOChiiia Thcg i 4743. to wake up
nponycKaTh i +a 2490. to let through np6cb6a 1 61 8. request
nponycTHTh p +a 3 1 93. to let through; omit, npoTeKa Th i 6377. to fow; pass (of time);
miss leak
npopsaThcg p 7875. to break through; tear npoTecT 3593. protest
npope3aTh p +a 7876. to cut through IpOTeCTOBaTh 41 97. to protest
npop6K 521 9. prophet IpOTHB + g 591 . against; opposite
npopbiB 6093. breach IpOTHBHHK 1 583. opponent, adversary
npocBeT 8859. shaft of light; aperture IpOTHBHO 3047. disgusting(ly)
npocBeqHBaTh 7877. to be translucent; shine IpOTHBHhiH 3908. disgusting
through IpOTHBOIOJO)- 6378. opposite, antithesis
npocBereHHe 3488. education; HOCTh f
enlightenment IpOTHBOIOJO)HhiH 41 98. opposite; contrary
npOCH�eTh p 6094. to sit (for a specifed IpOTHBOIOCTaBHTh 8861 . to contrast (sth with
time) p +a +d sth)
npOCHTh i +inf 283. to request, ask IpOTHBOIOCTaBJjTh 9521 . to contrast (sth with
npOCHThcg i +inf or 833 1 . to ask for i +a +d sth), set sth against
B/Ha +a sth
npocKoq:Th p 7034. to rush past; slip IpOTHBOpeqHBhiH 5405. contradictory
through IpOTHBOpeqHe 1 604. contradiction
npocnaBHTh p +a 7878. to make famous IpOTHBOpeqHTh i +d 5220. to contradict (s.o. or
npocnaBHThcg p 7035. to become famous sth)
npocnaBneHHhii 6375. renowned IpOTHBOCTOjTh i +d 7038. to resist
npocne�HTh p +a 6095. to track� trace npoTHpaTh i +a 9522. to rub; rub through
npocne3HThcg p 8463. to shed tears IpOTOKOJ 788 1 . protocol; minutes (of
npOCMaTpHBaTh i +a 95 1 6. to look through meeting)
npOCMOTpeTh p +a 7036. to look over; overlook npOTRrHBaTh i +a 2069. to stretch out
npOCHYThCg p 2068. to wake up npoTg)eHHe 3321 . extent; expanse
np6co 9925. millet Ha IpOTR)eHH +g during
npocnaTh p 95 1 7. to oversleep IpOTj)HO 8862. slowly, lingeringly;
npocneKT 561 1 . avenue (wide street) with a drawl
npocTaHBaTh 7879. to stand idle npoTgHyTh p +a 1 875. to stretch out
npOCTHpaTbCj i 95 1 8. to extend, stretch IpOTRHYThCg p 9523. to stretch out; extend
npOCTHTeJhHO 8860. pardonably npocecCHO HaJihHhiH 341 1 . professional (adj)
IpOCTHTh p +a 843. to forgive (s. o. or sth) npoceccHg 1 876. profession
IpOCTHThCg p C +inst 6096. to say goodbye (to) npoceccop 1 066. professor
np6CTO 1 97. simply np6$HJb m 4870. profle
npocT6i 574. simple npoccor3 1 900. trade union
npocT6p 2263. space, expanse npoccor3Hhii 2264. trade union (adj)
npocT6pHo 95 1 9. (it is) spacious IpOXBOCT (coli) 9524. scoundrel
npocT6pHhiH 3 1 28. spacious npoxna�Hhii 5850. cool
391
npox6A
npox6. 7039. passage; passageway np.TaThC. i 2995. to hide
npoxo,HTh i 424. to go through/past IICHXOnor:qeCKHH 43 1 3. psychological
npoxo)�eHHe 9525. passing, passage IICHXOnOrH. 5036. psychology
npOXO)HH m adj 2992. passer-by nTeH(e)u 9927. nestling, fedgling
npouBeTaHHe 5221 . fourishing; prosperity nTiua 562. bird
npouBeTaTh i 9526. to fourish IITHqHi 5222. bird' s
npoue.ypa 7882. procedure IITHqKa 7883. small bird; tick (v)
npoueHT 832. percent, percentage ny6nKa 2887. public
npouecc 632. process; trial, lawsuit ny6nKaUHR 8863. publication
npoqecTh p +a 1 5 1 3. to read ny6nKOBa Th i +a 6381 . to publish
np6qHi 880. other ny6nqHhiH 6382. public
npoqHTaTh p +a 1 584. to read (= npoqecTh); nyraTh i +a 2996. to frighten
npoqHo 458 1 . solidly nyraThC. i +g 6097. to take fight (at)
np6qHOCTh f 3489. stability, solidity, nyroBHUa 429 1 . button
durability ny� 43 14. pood ( 1 6. 38 kg)
np6'HhiH 21 07. frm, solid ny3hrp(e)K 447 1 . bubble; phial
npO'h 2537. away ny3:iph m 4583. bubble
npore�rHi 4582. past (adj ) nyneMeT 201 . machine-gun
nporenTaTh p 6677. to whisper ny neMeTHhiH 6680. machine-gun (adj)
npornor6�HHH 6379. last year' s nynhc 7884. pulse
np6rnoe n adj 1 330. the past nynhT 745 1 . control panel; music-
np6rnhiH 3 1 8. p