You are on page 1of 204

CERTYFIKAT

POLSKIEJORGANIZACJITURYSTYCZNEJ NAJLEPSZYPRODUKTTURYSTYCZNY
POLSKIEJORGANIZACJITURYSTYCZNEJ
NAJLEPSZYPRODUKTTURYSTYCZNY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
NajlepszeProduktyTurystyczne Polski2003-2012
NajlepszeProduktyTurystyczne
Polski2003-2012

CERTYFIKAT

POLSKIEJORGANIZACJITURYSTYCZNEJ NAJLEPSZYPRODUKTTURYSTYCZNY
POLSKIEJORGANIZACJITURYSTYCZNEJ
NAJLEPSZYPRODUKTTURYSTYCZNY
NajlepszeproduktyturystycznePolskitoatrakcyjnaofertadlakażdego,gwarantująca
NajlepszeproduktyturystycznePolskitoatrakcyjnaofertadlakażdego,gwarantująca
dobrązabawęiniezapomnianewrażeniaprzezcałyrok.Wgórachinadmorzem,nad
jeziorami,wśródtajemniczychzabytkówprzeszłości,wurokliwychmiasteczkach,wioskach
inowoczesnychmiastachmożnaprzeżyćspotkanieztajemnicąnaturyibogactwem
polskiejkultury.
WsWszzyyssttkkiieeznajdującesięwpowyższejpublikacjiproduktyturystyczneposiadają specjalny
Certyfikat,którynieprzerwanieodroku2003,jestprestiżowąnagrodąwkonkursiedla
wyjątkowychatrakcjiturystycznychwPolsce,Nagrodatajestprzyznawananajbardziej
nowatorskimiprzyjaznymturystommiejscom,obiektom,imprezomorazprzedsięwzięciom
realizowanymnapoziomieregionalnymilokalnym.Każdegorokuwyróżniasięnajlepsze
produktyturystyczne,aodroku2008przyznawanajestnagrodaspecjalna–ZŁOTY
CERTYFIKAT-zawyjątkowedziałaniapromocyjne.
PPrreezzeennttoowwaannyyprzewodnikjestwspólnym przedsięwzięciem PolskiejOrganizacji
Turystycznej,RegionalnychOrganizacjiTurystycznychorazcertyfikowanychproduktów
turystycznych,któreudostępniłyswojepropozycjeatrakcyjnegospędzaniaczasu
wpięknych,częstojeszczenieznanychmiejscachwkraju.
ZachęcamydoodkrywaniaPolskiwciążnanowo!

Dolnośląskie

Dolnośląskie

SPISTREŚCI

1.BiegPiastów(Certyfikat2010) 2.BolesławieckieŚwiętoCeramiki(Certyfikat2006)
1.BiegPiastów(Certyfikat2010)
2.BolesławieckieŚwiętoCeramiki(Certyfikat2006)
3.DolinaPałacówiOgrodów(Certyfikat2009)
4.LwóweckieLatoAgatowe(Certyfikat2004)
5.MiasteczkoWesternCity(Certyfikat2003)
6.MuzeumPapiernictwawDusznikachZdroju(Certyfikat2009)
77
OOppeerraaWrWrooccłłaawwsskkaa((CCeerrttyyffiikkaatt22000077ii22000033))
8.PodziemnaTrasaTurystycznaKopalniaZłotawZłotymStoku(Certyfikat2008i2003)
9.TajemniczePodziemneMiastoOsówka(Certyfikat2007)
10.TwierdzaSrebrnaGóra(Certyfikat2011)
11.ZamekKliczków(Certyfikat2005)
12.ZespółPocysterskiwKrzeszowie(Certyfikat2011)

BiegPiastów

OrganizowananaPolanieJakuszyckiejwSzklarskiejPorębieod1976r., najstarszainajwiększamasowaimprezanarciarskaw
OrganizowananaPolanieJakuszyckiejwSzklarskiejPorębieod1976r.,
najstarszainajwiększamasowaimprezanarciarskaw Polsceorazjedna
znajwiększychnaświecie.
PPrrzzyycciiąąggaaccoorrookkuukkiillkkaattyyssiięęccyynnaarrcciiaarrzzyyiikkiibbiiccóóww NNaalleeżżyyddooŚŚwwiiaattoowweejjLLiiggii
BiegówDługodystansowychWorldloppetorazFisMarathonCup.Zawodnicy
pochodzązróżnychstronświata,tworząniezwykłąrodzinępasjonatów
narciarstwabiegowego.Najważniejszympunktemprogramukażdejedycjijest
BiegGłównyna50km.Różnorodnośćtrasidystansówpozwalanawspólny
biegzarównowyczynowcom,jakiamatorom,wwiekuodkilkudo
kilkudziesięciulat.

13

5

BolesławieckieŚwiętoCeramiki

Imprezaplenerowapogranicza polsko-czeskiego,sięgająca XIV-wiecznejtradycjiwyrobunaczyń ceramicznychw Bolesławcu.
Imprezaplenerowapogranicza
polsko-czeskiego,sięgająca
XIV-wiecznejtradycjiwyrobunaczyń
ceramicznychw Bolesławcu.
Od1994r.centrummiastazamieniasię
wmiejsce,gdzieprezentująisprzedają
swojepraceliczniwystawcyceramiki
zzPPoollsskkiiiizzaaggrraanniiccyy ŚŚwwiięęttoooottwwiieerraa
„CeramicznaParada”.Wyroby
prezentowanesąwdrewnianych,
stylowychpawilonach,nadających
Rynkowiniezwykłyklimat.Bolesławiecka
Ceramikaeksponowanajestnawspólnym
stolepodmarką„BolesławiectheBest”.

6

Dolina Pałaców i Ogrodów
Dolina Pałaców i Ogrodów
UnikatowynaskalęPolskiiEuropy komplekszabytkowychobiektów w kotlinie Jeleniogórskiej.
UnikatowynaskalęPolskiiEuropy
komplekszabytkowychobiektów w kotlinie
Jeleniogórskiej.
Naobszarze100km2znajdujesięniemal30
siedzibszlacheckichpoczynającod
średniowiecznychzamków,wieżmieszkalnych
poprzezrenesansowedwory,barokowepałace
iiXXIIXXwwiieecczznneezzaałłoożżeenniiaappaałłaaccoowwoo--ppaarrkkoowwee,,
zzkkttóórryycchh1111ttooPPoommnniikkóówwHHiissttoorriiiiPPrreezzyyddeennttaa
RP.Zabytkitewzniesionezostałyprzez
najwybitniejszycharchitektówepoki,należące
niegdyśdoHabsburgów,Hohenzollernów,
Schaffgotschów,Czartoryskich,Radziwiłłów,
książątheskichiorańskich.Doskonałemiejsce
douprawianiaturystykikulturowej.

7

Lwóweckie Lato Agatowe
Lwóweckie Lato Agatowe
Imprezaplenerowaodbywającasięw LwówkuŚląskim od1998r. Jejgłównym elementem jestmiędzynarodowagiełdaminerałów.
Imprezaplenerowaodbywającasięw LwówkuŚląskim od1998r.
Jejgłównym elementem jestmiędzynarodowagiełdaminerałów.
JJeessttttuuppoonnaadd220000ssttooiisskk,,wwwwiięękksszzoośścciizzmmiinneerraałłaammiiiisskkaammiieenniiaałłoośścciiaammii;;ssąą
wystawytematyczneikolekcjonerskie;stanowiskazpokazamiobróbkikamieni
ozdobnychipłukaniazłota;chatawalońskazwyrobiskiemagatowym;rajdydo
pólagatowych;bezpłatneekspertyzyokazów;warsztatydlazbieraczy
minerałów.LLAtowarzyszyrodzinnyfestynrekreacyjnyzbogatymprogramem
estradowymorazbarwnyjarmarkrozmaitości.Odwiedzagocorokuokoło50
tysięcyosóbzkrajuizagranicy.

8

MiasteczkoWesternCity

Przekroczeniejego bramytoprzejściedoświatakowbojów, rewolwerowcówiposzukiwaczyzłota.DziałaBiuroSzeryfa,gościnny
Przekroczeniejego bramytoprzejściedoświatakowbojów,
rewolwerowcówiposzukiwaczyzłota.DziałaBiuroSzeryfa,gościnny
Saloon,WesternPress,SklepKolonialnyiPoczta,odbywająsię
widowiskowepogonie,aogodz.15:10strzelaniny.
Popularnaregionalnaatrakcjapozwalaprzeżyćniezapomnianechwile,przy
typowokowbojskichrozrywkach,zarównoturystomindywidualnym,jak
iiggrruuppoomm((iimmpprreezzyyiinntteeggrraaccyyjjnnee,,bbaalleeccoouunnttrryy,,wweesseellaa)) MMoożżnnaattuuwwyynnaajjąąćć
domkitraperskie,awwakacjeuczyćdziecijazdykonnej.Totakżejeden
znajlepszychwPolsceośrodkówtreningowychjazdykonnejwstyluwestern
irodeo.

Ul.NadŁomnicą4a,58-540Karpacz

Tel./fax:+48757619560

9

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdroju
Lokum placówki-bezcennymłynpapierniczyz1605r.,mastatus pomnikahistorii.Tojedynyzachowanyidodziśdziałającyobiekttego
Lokum placówki-bezcennymłynpapierniczyz1605r.,mastatus
pomnikahistorii.Tojedynyzachowanyidodziśdziałającyobiekttego
typuwPolsce,jedenznielicznychwEuropie.
WWddaawwnnyycchhppoommiieesszzcczzeenniiaacchhmmiieesszzkkaallnnyycchhiipprroodduukkccyyjjnnyycchhoottwwaarrttooww11996688rr
ekspozycjeprezentującedziejepapiernictwanaŚląsku,wPolsceinaświecie.
Zbioryświadcząochlubnejprzeszłościpapierniczegomłyna.Prawdziwym
hitemsąwarsztatyprodukcjipapieruczerpanego-atrakcjaprzyciągającaco
rokudziesiątkitysięcyturystów.Największąimpreząorganizowanąod2001r.
przezMuzeumjestdwudniowyfestyn-ŚwiętoPapieru.

10

10 www.muzeumpapiernictwa.pl Ul. Klodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdroj Tel.:

Ul. Klodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdroj Tel.: +48 74 862 74 00

10 www.muzeumpapiernictwa.pl Ul. Klodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdroj Tel.: +48 74 862 74 00
Opera Wrocławska
Opera Wrocławska
JakojedynyteatroperowywPolsce realizujeod1997r.superwidowiska operowe.Spektakleprzygotowywanesą
JakojedynyteatroperowywPolsce
realizujeod1997r.superwidowiska
operowe.Spektakleprzygotowywanesą
wniekonwencjonalnychprzestrzeniach
dlawielotysięcznejwidowni,
zzuuddzziiaałłeemmkkiillkkuusseettwwyykkoonnaawwccóóww,,pprrzzyy
wykorzystaniumonumentalnych
dekoracji.
WiWiddoowwiisskkaassppoottyykkaajjąąssiięęzzooggrroommnnyymm
zainteresowaniempolskichizagranicznych
widzów-melomanówjakiturystów
odwiedzającychWrocław.Operaotrzymała
CertyfikatPOTdwukrotnie,w2003r.za
GiocondęA.Ponchielliego-spektakularne
widowiskonaOdrze,orazw2007r.za
NNaappóójjmmiiłłoossnnyyGG DDoonniizzzzeettiieeggoo,,ssppeekkttaakkllnnaa
PergoliprzyHaliStulecia.Kierownikiem
muzycznymobuprzedstawieńbyłaEwa
Michnik.
Michnik. www.opera.wroclaw.pl Ul. Ś widnicka 35, 50-066 Wroc ła w Tel.:

Ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław Tel.: +48 71 370 88 50

Michnik. www.opera.wroclaw.pl Ul. Ś widnicka 35, 50-066 Wroc ła w Tel.: +48 71 370 88 50

11

PodziemnaTrasaTurystyczna KopalniaZłotawZłotymStoku
PodziemnaTrasaTurystyczna
KopalniaZłotawZłotymStoku
JednaznajwiększychatrakcjiZiemiKłodzkiej. Rocznieodwiedzająponad150tysięcy turystów.Zlabiryntu320kmchodników,do
JednaznajwiększychatrakcjiZiemiKłodzkiej.
Rocznieodwiedzająponad150tysięcy
turystów.Zlabiryntu320kmchodników,do
zwiedzaniaudostępnionodwienajciekawsze
sztolnie.
SztolnięCzarnązjedynymwPolsce,
podświetlonympodziemnymwodospadem
oowwyyssookkoośśccii88mm,,ssppooddkkttóórreeggoowwyyjjeeżżddżżaassiięęnnaa
zewnątrzpomarańczowymtramwajemiSztolnię
Gertruda,wktórejopróczzłotegoskarbca,
chodnikaśmierciipodziemnegospływu,działa
odlatMuzeumPrzestróg,UwagiApeli,czyli
zbiórtabliczekBHP.KopalniaZłotato,pomimo
obecnościzłośliwegoGnoma,przyjaznemiejsce
ddllaarrooddzziinnzzddzziieeććmmii DDooddaattkkoowwyymmiiaattrraakkccjjaammiissąą::
możliwośćwypłukiwaniadrobinekzłotaibicia
złotychdukatów,muzeumminerałów,plac
zabaw,licznesklepiki,bazagastronomiczna
inoclegowa.Kopalniajestczynnacałyrok.

12

Ul.Złota7,57-250ZłotyStok

Tel.:+48748175508

Tajemnicze Podziemne Miasto Osówka
Tajemnicze Podziemne
Miasto Osówka
Fragmentjednegoznajwiększychprojektów górniczo-budowlanych
Fragmentjednegoznajwiększychprojektów górniczo-budowlanych
hitlerowskichNiemiec-kompleksupodziemnychkorytarzy,chodników
ihal,budowanychw latach1943-45w ramachprogramuRiese(Olbrzym).
PPrraacceewwGGóórraacchhSSoowwiicchhoobbjjęęłłyymmiieejjssccoowwoośścciiRRzzeecczzkkaa,,WaWalliimm,,GGłłuusszzyyccaa,,
Jugowice,LudwikowiceKłodzkieizamekKsiąż.Zewszystkichobiektów
militarnychwGórachSowich,PodziemneMiastoOsówkawGłuszycyjest
najchętniejinajczęściejodwiedzanymprzezturystówzcałegoświata.
Podziemnylabiryntsztolnimożnazwiedzaćnakilkutrasachturystycznychdo
wyboru:Trasahistoryczna,ekstremalna,edukacyjna,ekspedycjaRiese.
www.osowka.pl Biuro: ul. Grunwaldzka 20, 58-340 G ł uszyca

Biuro: ul. Grunwaldzka 20, 58-340 Głuszyca Tel./fax: +48 74 84 56 220

www.osowka.pl Biuro: ul. Grunwaldzka 20, 58-340 G ł uszyca Tel./fax: +48 74 84 56 220 13

13

Twierdza Srebrna Góra
Twierdza Srebrna Góra
Pomnikhistorii-unikatowyw skaliEuropygórskiobiektobronnyijedna
Pomnikhistorii-unikatowyw skaliEuropygórskiobiektobronnyijedna
zgłównychatrakcjiregionu.ZXVIII-wiecznegozespołusześciufortów
ikilkubastionów,głównympunktemzwiedzaniajestfort„Donżon”.
Zwiedzamym.in.podziemnątrasęturystycznąobejmującamałemuzeum
zekspozycjąmilitariówikazamatęstudzienną.Od2007r.oprowadzającymi
ssąąpprrzzeewwooddnniiccyy--żżoołłnniieerrzzeemmuunndduurraacchhzzeessrreebbrrnnooggóórrsskkiieejjggrruuppyy
rekonstrukcyjnej-Infanterie-RegimentvonAlvensleben.Ofertaturystyczna
obejmujepakiety,zabawyintegracyjne,żywelekcjehistorii,nocnezwiedzanie,
imprezy,jaknp.ŚwiętoTwierdzy,DolnośląskiFestiwalPodróżników
„17Południk”czyTerenowąGręFabularną„Fantazjada”.

14

14 www.forty.pl Ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna G ó ra

Ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra Tel.: +48 74 818 00 99

14 www.forty.pl Ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna G ó ra Tel.: +48 74 818 00 99

ZamekKliczków

PołożonapośródBorówDolnośląskich neorenesansowarezydencjadworska, sięgającahistoriąXIIIwieku.Wrazze
PołożonapośródBorówDolnośląskich
neorenesansowarezydencjadworska,
sięgającahistoriąXIIIwieku.Wrazze
starymparkiemuznawanajestzajeden
znajwspanialszychobiektów
pałacowo-ogrodowychwPolsce.
ZZaammeekkooffeerruujjeemmoożżlliiwwoośśććoorrggaanniizzoowwaanniiaa
imprezdlaponad300osóbw6salach
konferencyjnych.Posiada89stylowych
pokoidla211gości,restaurację,kawiarnię,
krytybasencentrum,SPA,kortytenisowe,
boiskodosiatkówki,placzabawdladzieci.
WrazzHotelem Tumskim organizujecykl
ccaałłoorroocczznnyycchhaattrraakkccjjiippnn CCzztteerryyPPoorryyRRookkuu
LokalizacjaobiektuwpobliżutrasWrocław-
Berlin,Wrocław-Drezno,Szczecin-Praga
umożliwiadogodnydojazd.

Kliczków8,59-724Osiecznica,

Tel.:+48757340708

15

ZespółPocysterskiwKrzeszowie

Pomnikhistorii-europejskaperłabaroku. Główne sanktuarium maryjneDiecezji Legnickiej.
Pomnikhistorii-europejskaperłabaroku.
Główne sanktuarium maryjneDiecezji
Legnickiej.
Natereniezespołuklasztornego,wśródlasów
iippóóll,,uussyyttuuoowwaannaajjeessttKKaallwwaarriiaaKKrrzzeesszzoowwsskkaa,,
należącadonajwiększychinajcenniejszych
obiektówwSudetach.Kalwariaz32kaplicami,
bazylikazcudownymwizerunkiemMatkiBożej
Łaskawej,kościółśw.Józefa,klasztor,dom
opata,zabudowaniaklasztornetounikalne
dobromaterialneiduchowewielonarodowego
ŚŚlląąsskkaa OObbiieekkttzznnaajjdduujjeessiięęnnaaEEuurrooppeejjsskkiimm
SzlakuCysterskimiinnychturystycznych
szlakachpielgrzymkowychEuropy.Działawnim
CentrumObsługiPielgrzymóworazbaza
hotelowo-gastronomiczna.

16

Pl.JanaPawłaIInr1,58-405Krzeszów

Tel.:+48767244100

KKuujjaawwsskkoo--ppoommoorrsskkiiee

SPISTREŚCI

1.Chełmno–miastozakochanych®(Certyfikat2008) 2.FestynarcheologicznywBiskupinie(Certyfikat2004)
1.Chełmno–miastozakochanych®(Certyfikat2008)
2.FestynarcheologicznywBiskupinie(Certyfikat2004)
3.FortIV„Yorck–Żółkiewski”(Certyfikat2009)
5.Planetarium im.WładysławaDziewulskiegow Toruniu(Certyfikat2010)
6.WeneckanoczParowozami(Certyfikat2009)
77
WyWyssppaaMMłłyyńńsskkaa––WyWyssppąąKKuullttuurryy((CCeerrttyyffiikkaatt22001122))
8.ŻyweMuzeumPiernikawToruniu(Certyfikat2008)

4.MiędzynarodowyFestiwalSztukiAutorówZdjęćFilmowych“PlusCamerimage”(Certyfikat2009) 22

Chełmno - miasto zakochanych ®
Chełmno - miasto zakochanych ®
Chełmnozyskałotytuł„MiastaZakochanych®”zasprawą przechowywanejodstuleciw kościelefarnym pw.WniebowzięciaNMP
Chełmnozyskałotytuł„MiastaZakochanych®”zasprawą
przechowywanejodstuleciw kościelefarnym pw.WniebowzięciaNMP
relikwiiśw.Walentegoorazszczególnieobchodzonegood2002roku-
DniaŚwiętegoWalentego.
ZZtteejjookkaazzjjii1144lluutteeggoooorrggaanniizzoowwaannaajjeessttwwmmiieeśścciieeiimmpprreezzaappooddnnaazzwwąą
„WalentynkiChełmińskie”,podczasktórejnarynkuodbywająsiękoncerty
zespołówmuzycznych,Jarmarkśw.Walentegoitradycyjneukładanejest
wielkiepłonącesercezlampionów.Chełmińscypiekarzeicukiernicy
przygotowująpopularne„bułeczkiwalentynkowezlubczykiem”orazinne
wyrobycukierniczewkształcieserc,aorganizowanetuwarsztaty,konkursy
iiiinnnneekkoonncceerrttyyzzwwiiąązzaanneezz„„DDnniieemmZZaakkoocchhaannyycchh””wwpprroowwaaddzzaajjąąddooddaattkkoowwoo
szczególnąwalentynkowąatmosferę.

19

FestynarcheologicznywBiskupinie

Jednoznajwiększychtegotypuwydarzeńocharakterze popularno-naukowym w EuropieŚrodkowej.Jegomottobrzmi:
Jednoznajwiększychtegotypuwydarzeńocharakterze
popularno-naukowym w EuropieŚrodkowej.Jegomottobrzmi:
„weźzabytekdoręki,stwórzjegokopięipoczujhistorię”.
OrganizowanyprzezMuzeumArcheologiczne wBiskupinieiInstytutArcheologii UniwersytetuWarszawskiego,odbywasięod
OrganizowanyprzezMuzeumArcheologiczne
wBiskupinieiInstytutArcheologii
UniwersytetuWarszawskiego,odbywasięod
1995r.zawszewtrzecimtygodniuwrześnia.
Naterenierezerwatuprezentowanesą
wówczasnajróżniejszeprzejawyżycia
iikkuullttuurryymmaatteerriiaallnneejjlluuddzziiooddcczzaassóóww
starożytnych.Uczestniczącwwarsztatach,
pokazach,konkursachmożnaprzenosićsię
wczasyWikingów,Celtów,Bałtów,Greków,
Rzymian,Samurajów,Indian,Piastów
iinnychkultur.

20

MuzeumArcheologicznewBiskupinie,Biskupin17,88-410Gąsawa Tel./fax:+48523025420
MuzeumArcheologicznewBiskupinie,Biskupin17,88-410Gąsawa
Tel./fax:+48523025420
Fort IV - “Yorck - Żółkiewski”
Fort IV - “Yorck - Żółkiewski”
OryginalnyXIX-wiecznypruskifortto wzorcowyprzykładzagospodarowania obiektupomilitarnegonaceleturystyczne.
OryginalnyXIX-wiecznypruskifortto
wzorcowyprzykładzagospodarowania
obiektupomilitarnegonaceleturystyczne.
Przyciągawzrokunikatowymielementami
wyposażeniafortecznego,niedostępnymi
nigdzieindziejwPolsce.
FFuunnkkccjjoonnuujjeennaarryynnkkuuoodd11999988rr PPrrzzeezzjjeeggoo
podziemiawiedzieatrakcyjnatrasadla
turystówgrupowychiindywidualnych(także
niepełnosprawnych),którąmożnaprzejść
dnieminocą.Miejsceorganizacjiimprezoraz
wydarzeńkulturalnych.Znakomitabaza
turystycznadlagościchcącychpoznaćToruń
iijjeeggoottwwiieerrddzzeeoorraazzrreeggiioonnKKuujjaawwiiPPoommoorrzzaa
Ul. Chrobrego 86, 87-100 Toruń Tel.: +48 56 655 82 36
Ul. Chrobrego 86, 87-100 Toruń
Tel.: +48 56 655 82 36

21

PlusCamerimage

MiędzynarodowyFestiwalSztukiAutorówZdjęćFilmowych

Prestiżowy,największynaświecie festiwalpoświęconysztuceoperatorów filmowych.Miejscełącząceludzi
Prestiżowy,największynaświecie
festiwalpoświęconysztuceoperatorów
filmowych.Miejscełącząceludzi
nieskrywanejpasji.
Wprogramiesąspotkaniazoperatorami
filmowymi,projekcjefilmowe,warsztaty
iisseemmiinnaarriiaapprroowwaaddzzoonneepprrzzeezzwwyybbiittnnyycchh
operatorówireżyserów.Głównymi
nagrodamifestiwalusąZłota,Srebrna
iiBBrrąązzoowwaaŻŻaabbaa––pprrzzyyzznnaawwaanneeooppeerraattoorroomm
wkonkursiefilmówfabularnych(tzw.
konkursgłówny).Wlatach1993-99festiwal
odbywałsięwToruniu,międzyrokiem2000
a2009wŁodzi,aod2010r.wBydgoszczy.

22

Planetarium im.Władysława DziewulskiegowToruniu
Planetarium im.Władysława
DziewulskiegowToruniu
KopułaPlanetariumodsłaniazagadki itajemniceWszechświata.Tomagiczne przejściew Kosmospełenodległych
KopułaPlanetariumodsłaniazagadki
itajemniceWszechświata.Tomagiczne
przejściew Kosmospełenodległych
gwiazd,nieodkrytychplanetiokazałych
mgławic.
PPookkaazzyyaassttrroonnoommiicczznneemmóówwiiąąoocciiaałłaacchh
niebieskichUkładuSłonecznegoiodległych
konstelacjach,aleteżtłumaczą,dlaczegona
Ziemisączteryporyroku,apodniunastępuje
noc.Możnatuprzeleciećprzezpierścienie
Saturna,zobaczyćzbliskachmuryna
JowiszuiobejrzećbudowęKosmosu.Otwarte
ww11999944rr ,,ssttaannoowwiiwwiieellkkąąaattrraakkccjjęęttuurryyssttyycczznnąą
miastairegionu,jednoznajliczniej
odwiedzanychplanetariówwEuropie(setki
tysięcydorosłychidziecirocznie).
www.planetarium.torun.pl |
www.planetarium.torun.pl |

Ul.Franciszkańska15-21,87-100Toruń

Tel./fax:+48566225066

23

WeneckanoczParowozami

ZwiedzanieMuzeum KoleiWąskotorowejw Wenecjipozapadnięciu zmrokumożliwejestodmajadowrześnia.Efektownepodświetlenia
ZwiedzanieMuzeum KoleiWąskotorowejw Wenecjipozapadnięciu
zmrokumożliwejestodmajadowrześnia.Efektownepodświetlenia
idymiącelokomotywystanowiąwtedywyjątkowoatrakcyjnąscenerię
dlamiłośników fotografiiinietylko.
WWcczzaassiiee11,,55--ggooddzz ppookkaazzuuttuurryyśścciimmooggąąwweejjśśććddoowwiięękksszzoośścciieekkssppoonnaattóóww,,
skorzystaćzofertypunktugastronomicznegowjednymzwagonówlubteż
odpocząćwstylizowanejpoczekalni.Unikalnymśrodkiemlokomocji,
pozwalającym dotrzećzeŻninadoWenecjiizpowrotem,jestkolejka
wąskotorowa,którarównieżwprowadzabajkowyklimat.Ofertadostępnajest
dlaszerokiegogronaodbiorców.

24

www.muzeumznin.pl |
www.muzeumznin.pl |

Pl.Wolności1,88-400Żnin

Tel.fax:523020293

WyspaMłyńska-WyspąKultury

WyspaMłyńska-przestrzenneserce Bydgoszczy.Jednoznajbardziej niezwykłychiurzekającychmiejsc.Od
WyspaMłyńska-przestrzenneserce
Bydgoszczy.Jednoznajbardziej
niezwykłychiurzekającychmiejsc.Od
średniowiecza,przezkilkasetlatstanowiła
przemysłowecentrum.Obecniejestzieloną
enklawą,parkiempełnymzabytkowych
obiektów.
WWBBiiaałłyymmSSppiicchhrrzzuu,,wwyybbuuddoowwaannyymmwwrrookkuu
1789,mieścisięnp.MuzeumArcheologii,
wbudynkuprzyul.Mennica4-Europejskie
CentrumPieniądza,wCzerwonymSpichlerzu,
pochodzącymzroku1861-GaleriaSztuki
Nowoczesnejznajcenniejszymieksponatami
malarstwapolskiego.Licznealejkiparkowe
zzłłaawwkkaammiioorraazzookkoolliicceekkłłaaddeekkssąąddoosskkoonnaałłyymm
miejscemwypoczynkumiędzyzwiedzaniem
arcyciekawychobiektówmuzealnych.

25

www.bydgoszcz.pl | www.muzeum.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl | www.muzeum.bydgoszcz.pl

ŻyweMuzeumPiernikawToruniu

26

UznanezajednozsiedmiuNowych CudówPolski2012r.ijedyne wEuropieMuzeumPiernika,towciąż
UznanezajednozsiedmiuNowych
CudówPolski2012r.ijedyne
wEuropieMuzeumPiernika,towciąż
działającaXVI-wiecznapiernikarnia.
Miejsceintrygująceimagiczne,
wypełnionehistoriąToruniaipachnące
słynnymipiernikami.
OOttwwaarrtteeww22000066rr ,,ssttaałłoossiięęjjuużż
obowiązkowympunktemwycieczek
iicceelleemmwwiizzyyttwwiieelluuttuurryyssttóóww,,aattaakkżżee
ogromnąatrakcjądladzieci.Gościemają
możliwośćaktywnegoudziałuwpokazach
tradycyjnegowyrobuciasta:ubijania
korzeni,przesiewaniamąki,łączenia
wszystkichskładnikówzgorącym
miodem,apotemwypiekuwłasnego
ppiieerrnniikkaannaawwyynnooss ŚŚwwiieettnnyypprrzzyykkłłaaddnnaauukkii
izabawywjednym.
www.muzeumpiernika.pl |
www.muzeumpiernika.pl |

Ul.Rabiańska9,87-100Toruń

Tel.:+48566636617

LLuubbeellsskkiiee

SPISTREŚCI

1.CarnavalSztuk-Mistrzów(Certyfikatzarok2012) 2.CentralnySzlakRowerowyRoztocza(Certyfikatzarok2004)
1.CarnavalSztuk-Mistrzów(Certyfikatzarok2012)
2.CentralnySzlakRowerowyRoztocza(Certyfikatzarok2004)
3.ChełmskiePodziemiaKredowe–ZabytkowaKopalniaKredy(Certyfikatzarok2006)
4.JarmarkJagielloński(Certyfikatzarok2009)
5.MuzeumZamoyskichwKozłówce(Certyfikatzarok2004)
6.SzlakŻelazaiKowalskichTradycji(Certyfikatzarok2010)
77

ZamojskieLatoTeatralne(Certyfikatzarok2005)

CarnavalSztuk-Mistrzów

Świętonowegocyrku,teatruisztuki alternatywnej,odbywającesięwLublinie od2010r.nawiązujedosingerowskiej
Świętonowegocyrku,teatruisztuki
alternatywnej,odbywającesięwLublinie
od2010r.nawiązujedosingerowskiej
postaciSztukmistrzazLublina–ikony
rozpoznawalnejnacałymświecie.
IIddeeaaiimmpprreezzyywwyywwooddzziissiięęzzwwiieelloowwiieekkoowweejj
ludycznejtradycjiwspólnegoświętowania.
Miastostajesięscenądlażonglerów,
mimów,akrobatów,kuglarzy,clownów,
monocyklistów,itp.W2012r.imprezę
połączonozEuropejskąKonwencją
Żonglerską(EJC)–najbardziejprestiżowym
wwyyddaarrzzeenniieemmśśrrooddoowwiisskkaakkuuggllaarrzzyy
iartystównowegocyrkunaświecie.

29

CentralnySzlakRowerowyRoztocza

266-kilometrowyszlakprowadziprzezmalowniczeterenyRoztocza Zachodniego,ŚrodkowegoiWschodniego,odKraśnikadoLwowana
266-kilometrowyszlakprowadziprzezmalowniczeterenyRoztocza
Zachodniego,ŚrodkowegoiWschodniego,odKraśnikadoLwowana
Ukrainie.Trasęmożnapokonaćdzielącjanatrzyetapy:Kraśnik-
Zwierzyniec,Zwierzyniec-Hrebenne,Hrebenne-Lwów.
Wiodąoneprzeznajcenniejszeprzyrodniczoobszaryobjęteochroną
wwRRoozzttoocczzaańńsskkiimmPPaarrkkuuNNaarrooddoowwyymm,,JJaawwoorroowwsskkiimmPPaarrkkuuNNaarrooddoowwyymm
(Ukraina)orazparkachkrajobrazowychirezerwatach.Roztoczetonietylko
granicageologicznamiędzyEuropąWschodniąiZachodnią,alerównież
pograniczekultur.Świadcząotymzabytkowecerkwie,kościoły,budynki
dawnychsynagog.

30

ChełmskiePodziemiaKredowe ZabytkowaKopalniaKredy
ChełmskiePodziemiaKredowe
ZabytkowaKopalniaKredy
Wyjątkowemiejscew skalikrajuicałejEuropy.Labiryntkorytarzypowstały w
Wyjątkowemiejscew skalikrajuicałejEuropy.Labiryntkorytarzypowstały
w wynikuwydobywaniaodXVIwiekuzłóżkredyspodpowierzchnimiasta.
Trasaturystycznaostatecznykształtuzyskaław1985r.
BBiiaałłyyllaabbiirryynnttbbiieeggnniieepprrzzeezzttrrzzyyppooddzziieemmnneekkoommpplleekkssyykkoorryyttaarrzzyywwrreejjoonniiee
kościołap.w.RozesłaniaŚwiętychApostołów,podrynkiemstaromiejskimipod
ulicąPrzechodnią.Prawie2kmtrasyturyścipokonująwokoło50minutpoznając
podrodzeliczneekspozycjegeologiczne,archeologiczneihistoryczne,atakże
legendarnegoopiekunalabiryntuduchaBielucha.
www.podziemiakredowe.pl |
www.podziemiakredowe.pl |

Ul.Lubelska55A,22-100Chełm

Tel.:+48(082)5652530

31

JarmarkJagiellońskiwLublinie

JarmarkJagiellońskiodbywasięcyklicznie od2007rokuwsceneriiuliczekStarego Miasta.Imprezałączytradycjesłynnych
JarmarkJagiellońskiodbywasięcyklicznie
od2007rokuwsceneriiuliczekStarego
Miasta.Imprezałączytradycjesłynnych
miejscowychjarmarków kupieckichzXV
iXVIwiekuzformułąwspółczesnych
wydarzeńkulturalnych.
CCoorrookkuunnaajjaarrmmaarrkkuusswwoojjąąooffeerrttęępprreezzeennttuujjąą
setkitwórców,wystawców,artystów
irzemieślnikówzPolskiiwielukrajów
europejskich,m.in.Białorusi,Litwy,Ukrainy.
Odwiedzającymająokazjędoudziału
wwwwaarrsszzttaattaacchh,,ppookkaazzaacchhrrzzeemmiioossłłaaiiwwiieelluu
wydarzeniachartystycznych,atakżedo
poznawaniaprzysmakówkuchniregionalnej.

32

MuzeumZamoyskichwKozłówce

Najlepiejzachowanarezydencjamagnacka wPolsceijednaznielicznychwEuropie. JesttonajważniejszenaLubelszczyźnie muzeum
Najlepiejzachowanarezydencjamagnacka
wPolsceijednaznielicznychwEuropie.
JesttonajważniejszenaLubelszczyźnie
muzeum -rezydencjaw XVIII-wiecznym
zespolepałacowo-parkowym,należącym
kolejnodoszlacheckichrodówBielińskich
iZamoyskich.
MMuuzzeeuummppoossiiaaddaaaauutteennttyycczznnee,,nniieemmaall
kompletnewyposażeniezprzełomuXIXiXX
wiekuzezbioramirodzinyZamoyskich.
Dodatkowywalorobiektustanowikaplica
pałacowa,wzorowananakaplicykrólewskiej
wWersaluorazpowozowniazekspozycją
XIX-wiecznychpowozówiakcesoriów
ppooddrróóżżnnyycchh SSzzcczzeeggóóllnnąąaattrraakkccjjąąjjeessttjjeeddyynnaa
wkrajuGaleriaSztukiSocrealizmu.
www.muzeumzamoyskich.pl |
www.muzeumzamoyskich.pl |

Kozłówka3,21-132Kamionka

Tel.:+48818528310

33

SzlakŻelazaiKowalskichTradycji

W GminieWojciechów od25latodbywająsię ogólnopolskieimprezykowalskiezudziałem kowalizPolskiikrajówościennych. W
W GminieWojciechów od25latodbywająsię
ogólnopolskieimprezykowalskiezudziałem
kowalizPolskiikrajówościennych.
W oparciuotetradycjewWojciechowie–
wioscetematycznej,stolicypolskiegokowalstwa
isiedzibieStowarzyszeniaKowaliPolskich,
ww22000099rr ppoowwoołłaannooddoożżyycciiaaeedduukkaaccyyjjnnyysszzllaakk,,
pozwalającypoznaćrzemiosłoodprocesu
wytopumetalidopowstaniagotowejpodkowy.
Obejmujeonsześćtzw.„gwoździprogramu”,np.
jedynewPolsceMuzeumKowalstwa,warsztaty
wWieżyAriańskiejiMłynieHipolit,Kuźnię
RomanaCzernieca,miniskansenWojciechosko
ZZaaggrrooddaa

34

ZamojskieLatoTeatralne

Jednoznajbardziejrozpoznawalnychicenionychwydarzeńartystycznych odbywającychsięod1975r.w
Jednoznajbardziejrozpoznawalnychicenionychwydarzeńartystycznych
odbywającychsięod1975r.w mieścieświatowegodziedzictwakultury
UNESCO -Zamościu.Nieodłącznyelementletniegokalendarzawydarzeń
kulturalnychmiasta.
PPrreezzeennttaaccjjoommssppeekkttaakklliipprrooffeessjjoonnaallnnyycchhtteeaattrróówwttoowwaarrzzyysszząąwwaarrsszzttaattyyddllaa
młodzieży,konkursy,m.in.nasztukęteatralnąSzukamyPolskiegoSzekspira,
wystawy,spotkaniaztwórcamiteatru,spektaklegrupamatorskich.Imprezama
aspiracjeoddziaływaniawkategoriachartystycznych,społecznych,
popularyzatorskichiwychowawczych.

35

LLuubbuusskkiiee

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
1. Przystanek Woodstock (Złoty Certyfikat 2011 i Certyfikat 2003) 2. Bunkry i Nietoperze (Certyfikat 2003)
1. Przystanek Woodstock (Złoty Certyfikat 2011 i Certyfikat 2003)
2. Bunkry i Nietoperze (Certyfikat 2003)
3. Lato Muz Wszelakich (Certyfikat 2005)
4. Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych.
Wielka Ucieczka - The Great Escape (Certyfikat 2008)
5.
Nadodrzańska Przygoda (Certyfikat 2010)
66
NNoocc NNeennuuffaarrów (Certyfikat 2004)
7.
Weekend w Rzeczpospolitej Ptasiej (Certyfikat 2004)
8.
Winobranie – Festiwal Wina (Certyfikat 2007)
9.
Lubuski Szlak Wina i Miodu (Wyróżnienie 2011)
ZdjęciazamieszczonewpowyższejpublikacjizostałyudostępnionedziękiLubuskiejRegionalnejOrganizacji
ZdjęciazamieszczonewpowyższejpublikacjizostałyudostępnionedziękiLubuskiejRegionalnejOrganizacji
Turystycznej“LOTUR”orazcertyfikowanymproduktomturystycznymznajdującymsięwwoj.lubuskim.

PrzystanekWoodstock

NajwiększywPolsceijeden zznnaajjwwiięękksszzyycchhwwEEuurrooppiiee niebiletowanyfestiwalmuzyczny,
NajwiększywPolsceijeden
zznnaajjwwiięękksszzyycchhwwEEuurrooppiiee
niebiletowanyfestiwalmuzyczny,
organizowanyprzezFundację
WielkaOrkiestraŚwiątecznej
Pomocy.Odbywasięcorokuna
przełomielipcaisierpnia
wKostrzynienadOdrą.
JegoorganizatoremjestFundacja WielkaOrkiestraŚwiątecznej PomocyJurkaOwsiaka.
JegoorganizatoremjestFundacja
WielkaOrkiestraŚwiątecznej
PomocyJurkaOwsiaka.
TToowwiieellkkiieemmuuzzyycczznneewwyyddaarrzzeenniiee
jestoryginalnąformą
podziękowaniawszystkimosobom
zaangażowanymwstyczniową
zbiórkępieniędzyorganizowaną
przezFundacjęjużodkilkunastu
lat.

38

PrzystanekWoodstock

Totakżewiernośćidei:„Miłość, Przyjaźń,Muzyka”,StopPrzemocy, StopNarkotykom”. NajwiększywPolsceijeden
Totakżewiernośćidei:„Miłość,
Przyjaźń,Muzyka”,StopPrzemocy,
StopNarkotykom”.
NajwiększywPolsceijeden
zznnaajjwwiięękksszzyycchhwwEEuurrooppiiee Nakażdym PrzystankuWoodstock
niebiletowanyfestiwalmuzyczny, występujekilkadziesiątzespołów
zzPPoollsskkiiiiśśwwiiaattaa organizowanyprzezFundację OObbookkggwwiiaazzdd
wielkiegoformatu,prezentująsiętu WielkaOrkiestraŚwiątecznej
takżedebiutanci.Bardzoważnym Pomocy.Odbywasięcorokuna
elementemPrzystankujestAkademia przełomielipcaisierpnia
SztukPrzepięknych,gdzieodbywają wKostrzynienadOdrą.
sięm.in.warsztatymuzyczne,
rękodzielnicze.
RRookkrroocczznniieeffeessttiiwwaallpprrzzyycciiąąggaasseettkkii
tysięcyuczestników.Wieluznich
przyjeżdżadoKostrzyniaodwielulat,
specjalnymipociągamiiautobusami.

Złotycertyfikat2011

JegoorganizatoremjestFundacja WielkaOrkiestraŚwiątecznej PomocyJurkaOwsiaka.
JegoorganizatoremjestFundacja
WielkaOrkiestraŚwiątecznej
PomocyJurkaOwsiaka.
TToowwiieellkkiieemmuuzzyycczznneewwyyddaarrzzeenniiee
jestoryginalnąformą
podziękowaniawszystkimosobom
zaangażowanymwstyczniową
zbiórkępieniędzyorganizowaną
przezFundacjęjużodkilkunastu
lat.

39

Złotycertyfikat2011

PrzystanekWoodstock

TerenFestiwalujestpodzielonyna specjalnesektory,wktórychznajdująsię polanamiotowe,częśćsanitarna,
TerenFestiwalujestpodzielonyna
specjalnesektory,wktórychznajdująsię
polanamiotowe,częśćsanitarna,
gastronomiczna.Znajdujesiętutajtakże
specjalnyradiowęzeł.
HistoriaFestiwalusięga1994r.Od
22000044rr ggoośścciioonnwwKKoossttrrzzyynniieennaaddOOddrrąą
GromadziuczestnikówzarównozPolski,
jjaakkiizzNNiieemmiieecc,,bbyyłłyycchhkkrraajjóówwZZwwiiąązzkkuu
Radzieckiego,CzechorazzEuropy
Zachodniej.Jużwpierwszejedycji
KonkursunaNajlepszyProdukt
Turystyczny,w2003r.,Przystanek
WoodstockotrzymałCertyfikatPOT.

40

BunkryiNietoperze

MiędzyrzeckiRejonUmocnionytojedynynaświecieobiektfortyfikacyjny wybudowanyzgodniezniemieckąideąfrontufortecznego.Jego
MiędzyrzeckiRejonUmocnionytojedynynaświecieobiektfortyfikacyjny
wybudowanyzgodniezniemieckąideąfrontufortecznego.Jego
rozwiązaniatechniczneprzewyższająLinięMaginota.
Poprzezobiektynapowierzchniorazponad30-kilometrowysystem
podziemnychtuneliprowadzącałorocznetrasyturystyczneoróżnejdługości
iissttooppnniiuuttrruuddnnoośśccii,,ttrrwwaajjąącceeoodd11//22ddoo88ggooddzz SSłłuużżąąoonneeppoozznnaanniiuuhhiissttoorriiii
pograniczapolsko-niemieckiegoifortyfikacjizokresumiędzywojniaiIIwojny
światowej.Dodatkową,sezonowąatrakcjąjestmożliwośćobserwowania
hibernującychnietoperzy,dlaktórychtenterenjestnajwiększymrezerwatem
wEuropieśrodkowej.

41

LatoMuzWszelakich

Wakacyjnycyklimprezcieszącysięod 2004r.ogromnąpopularnościąwśród turystów,mieszkańców ZielonejGóry,
Wakacyjnycyklimprezcieszącysięod
2004r.ogromnąpopularnościąwśród
turystów,mieszkańców ZielonejGóry,
pobliskichmiastizagranicy.Winnygród
zamieniasięwtedyw największyamfiteatr
świata.
Artyścirodzimiiobcojęzycznibiorąudział
wwkkoonncceerrttaacchhiirroozzlliicczznnyycchhssppeekkttaakkllaacchhnnaa
scenachiulicach,wwystawach,wernisażach
plastycznych,spotkaniachzesztukąludową,
pokazachfilmowych(Międzynarodowy
FestiwalKinaAutorskiegoQuestEurope)
iippoottaańńccóówwkkaacchh GGwwaarrppuubblliicczznnoośścciimmiieesszzaa
sięzmuzyką,piosenką,abrawadlaartystów
iwykonawcówniemilkną.Bogatacodzienna
ofertaFestiwalusprawia,żekażdyznajduje
tucośdlasiebie.

42

Muzeum MartyrologiiAlianckichJeńców Wojennych
Muzeum MartyrologiiAlianckichJeńców Wojennych

WielkaUcieczka-TheGreatEscape

MuzeumwŻaganiupowstałow1971r.na terenachniemieckichobozów jenieckich zokresuIIwojnyświatowej. W
MuzeumwŻaganiupowstałow1971r.na
terenachniemieckichobozów jenieckich
zokresuIIwojnyświatowej.
W nocyz24na25marca1944r.ze
StalaguLuftIIImiałamiejsceWielka
Ucieczkaalianckichlotników.
Tragicznaakcjanatrwałewpisałasię
wwhhiissttoorriięęmmiiaassttaa RRookkrroocczznniieeuucczznniioowwiiee
iihhaarrcceerrzzeeiinnsscceenniizzuujjąąjjeejjrreekkoonnssttrruukkccjjęę
Odtworzonojejszlakturystyczny:
13-kilometrowątrasępieszązprzejazdem
dlarowerów,wiodącąm.in.przezteren
Muzeumimiejscazwiązanezwydarzeniem
zroku1944.Chęćucieczkizgłosiłowówczas
500lotników.Fatumsprawiło,żedokonało
jjeejjoossiieemmddzziieessiieecciiuu,,aapprrzzeeżżyyłłoottyyllkkoottrrzzeecchh

43

NadodrzańskaPrzygoda

Całorocznysieciowyprodukttematycznydlaturystów indywidualnych
Całorocznysieciowyprodukttematycznydlaturystów indywidualnych
igrupzorganizowanych.Pozwalałączyćzdrowy,aktywnysposób
spędzaniawolnegoczasuzmożliwościąobcowaniazpięknem przyrody.
Gamaimprezzaspokajapotrzebynajbardziej wybrednychturystówzPolskiizagranicy,
Gamaimprezzaspokajapotrzebynajbardziej
wybrednychturystówzPolskiizagranicy,
oorróóżżnnyymmssttooppnniiuusspprraawwnnoośścciiffiizzyycczznneejjiiwwrróóżżnnyymm
wieku.Łączywsobiewycieczkękonną,rejs
statkiempoOdrze,zwiedzanienadodrzańskiej
winnicyorazbiesiadęprzyregionalnych
specjałach.Opróczświetnegoprzygotowania
atrakcji,organizatorzapewniaopiekę
przewodników,bazęnoclegowąigastronomiczną.

44

www.klj.org.pl | Tel.:+48609528581
www.klj.org.pl | Tel.:+48609528581

NocNenufarów

Sztandarowaimprezaplenerowa w gminieLubrza,odbywającasięod1997 rokunaterenieOśrodkaWypoczynkowego
Sztandarowaimprezaplenerowa
w gminieLubrza,odbywającasięod1997
rokunaterenieOśrodkaWypoczynkowego
„Goszcza”,odpopołudniadobiałegorana.
Jejpunktem kulminacyjnym jestbarwne
widowiskonajeziorzeGoszcza.
TTuurryyśścciiiiuucczzeessttnniiccyyiimmpprreezzyywweewwssppóóllnneejj
zabawieoglądająbajkowewidowiskona
wodziepn.„NocNenufarów”,nawiązującedo
legendyonadaniunazwposzczególnym
jezioromgminyorazmiejscowościLubrza.
SławojjakcorokuratujeLubrzanę,
wymawiającpotrzykroćjejimię,abyuwolnićją
ooddzzaakkllęęcciiaawwkkwwiiaattnneennuuffaarraa WiWiddoowwiisskkuu
towarzyszymocatrakcjidladzieci
idorosłych,pokazyfontannikoncertgwiazd
estrady.

45

Weekendw RzeczpospolitejPtasiej
Weekendw RzeczpospolitejPtasiej
Kompleksowaofertaspędzeniaczasu wolnegowokolicachSłońskagłówniedla miłośników przyrody,obejmująca,poza
Kompleksowaofertaspędzeniaczasu
wolnegowokolicachSłońskagłówniedla
miłośników przyrody,obejmująca,poza
atrakcjami,noclegiiwyżywienie
wkwaterachagroturystycznych.
WWmmiieejjssccoowweejjiinnffoorrmmaaccjjiittuurryyssttyycczznneejjmmoożżnnaa
wypożyczaćkajaki,wynająćprzewodnika,
kupićmapyiwydawnictwa.WZielonym
Punkcie-gospodarstwieagroturystycznym
„Nadrzeczką”dostępnesąroweryilornetki.
Produktjestcałoroczny,aprogramy
weekendowychpobytówobejmująnp.zloty
OObbyywwaatteelliiRRzzeecczzppoossppoolliitteejjPPttaassiieejj,,wwiioosseennnnee
spotkaniazłąkąwOwczarach,spływy
kajakowerzekąPostomiąidegustacje
miejscowychsmakołyków.

46

Winobranie–FestiwalWina

Największeświętowinaw Polsce.PowiązanyzDniamiZielonejGóry tydzieńznakomitejzabawyw
Największeświętowinaw Polsce.PowiązanyzDniamiZielonejGóry
tydzieńznakomitejzabawyw biesiadnejiniepowtarzalnejatmosferze.
Mającąponad150lattradycji,jednązczołowychatrakcjiturystycznych
miasta,znanąw krajuizagranicą,corokurozpoczyna uroczyste
przekazaniekluczydomiastabogowiwinairozkoszyBachusowi.
PPooddcczzaassffeessttiiwwaalluuoorrggaanniizzoowwaanneejjeessttmmnnóóssttwwooaattrraakkccjjii::ppaarraaddyy,,kkoonnkkuurrsswwiinn,,
spotkaniateatralne,jarmark,wycieczkidopodmiejskichwinnic,rejsygalarem
poOdrze,gamaimprezkulturalnychisportowych.Dodatkowąatrakcjąjest
działająceod2006r.jedynewPolsceMuzeum Wina.

47

LubuskiSzlakWinaiMiodu

Ideąprzewodniąszlakujestpromocjaregionulubuskiegoijego produktów tradycyjnych-wina,miodupszczelegoipitnego,wpisanych
Ideąprzewodniąszlakujestpromocjaregionulubuskiegoijego
produktów tradycyjnych-wina,miodupszczelegoipitnego,wpisanych
nalistęMinisterstwaRolnictwa,pokazaniepotencjałuwojewództwaijego
zasobówzwiązanychzwytwarzaniemtychproduktów.
Zatrzymującsięna14przystankach,możnazwiedzaćwinniceiobiekty,
degustować„boskietrunki”,smakowaćpszczelarskiewyroby,nocować
icieszyćsiężyciem.

48

ŁŁóóddzzkkiiee

SPISTREŚCI

1.ManufakturaŁódzka(ZłotyCertyfikat2010iCertyfikat2006)
1.ManufakturaŁódzka(ZłotyCertyfikat2010iCertyfikat2006)
2.ExplorersFestival–światoweindywidualności(Certyfikat2008)
3.FestiwalDialoguCzterechKultur(Certyfikat2004)
4.SpalskiJarmarkAntykówiRękodziełaLudowego(Certyfikat2007)
5.SkansenRzekiPilicy(Certyfikat2005)
6.TrasaTurystyczna“BunkierwKonewce”(Certyfikat2006)
77
UUlliiccaaPPiioottrrkkoowwsskkaa((CCeerrttyyffiikkaatt22000055))
8.Uniejów–PierwszewPolsceUzdrowiskoTermalne(Certyfikat2012)
iKompleksTermalno-Basenowy„TermyUniejów”(Wyróżnienie2011)
9.WędrownyFestiwalFilharmoniiŁódzkiej„KoloryPolski”(Certyfikat2007)
10.ParkRozrywkiKołacinek(Wyróżnienie2009)

ManufakturaŁódzka

POLSKIEJORGANIZACJITURYSTYCZNEJ

NAJLEPSZYPRODUKTTURYSTYCZNY
NAJLEPSZYPRODUKTTURYSTYCZNY
NiezwykławizytówkaŁodzi.Otwartaw2006r.,stanowinajwiększe centrumhandlowo-usługowo-rozrywkowewPolsce,azpowierzchnią
NiezwykławizytówkaŁodzi.Otwartaw2006r.,stanowinajwiększe
centrumhandlowo-usługowo-rozrywkowewPolsce,azpowierzchnią
27ha-jednoznajwiększychwEuropieŚrodkowej.
Pięknyobiektjestwynikiemwizjonerskiejrewitalizacji,którejpoddanojedną
znajpotężniejszychfabrykwłókienniczychStaregoKontynentu,założoną
wXIXw.przezIzraelaPoznańskiegoiczynnądoroku1997r.
www.manufaktura.com |
www.manufaktura.com |

Ul.Drewnowska58,91-071Łódź

Tel.:+48426649289

51

52

Lubianaprzezłodzian,chętnie odwiedzanaprzezmieszkańcówinnych częściPolski,zdumąpokazywanajest
Lubianaprzezłodzian,chętnie
odwiedzanaprzezmieszkańcówinnych
częściPolski,zdumąpokazywanajest
gościomzzagranicy.Architektura
obiektuzczerwonejcegłystanowi
połączeniehistoriiznowoczesnością.
Rynekpofabrycznegokompleksuto
ttęęttnniiąącceeżżyycciieemmttoowwaarrzzyysskkiimmcceennttrruumm
Łodzi.Tuodbywająsięfestyny,
koncerty,imprezyplenerowe.Zimą
przyciągalodowiskiem,latem-plażą
iogródkamigastronomicznymi.
www.manufaktura.com |
www.manufaktura.com |

Ul.Drewnowska58,91-071Łódź

Tel.:+48426649289

ManufakturaŁódzka

Obok,wbudynkachpofabrycznych,znajdujesięcentrumrozrywkiirekreacjize ściankąwspinaczkową,kręgielnią,fitnessklubem
Obok,wbudynkachpofabrycznych,znajdujesięcentrumrozrywkiirekreacjize
ściankąwspinaczkową,kręgielnią,fitnessklubem ikinem.Wartodwiedzeniajest
komplekskulturalny–OddziałMuzeumSztuki,MuzeumMiastaŁodzi,Muzeum
Fabryki,TeatrMały.Dysponujebogatąofertądlabiznesu-znajdujesiętutaj
nowoczesnecentrumkonferencyjno-biurowe,hotelAndels,atakżekilkadziesiąt
restauracjiikomplekskulturalny.
www.manufaktura.com |
www.manufaktura.com |

Ul.Drewnowska58,91-071Łódź

Tel.:+48426649289

53

ExplorersFestival światoweindywidualności
ExplorersFestival
światoweindywidualności
FestiwalGór,Przygody,EksploracjiiEkstremalnychPodróżyodbywasię wŁodziod1999r.
FestiwalGór,Przygody,EksploracjiiEkstremalnychPodróżyodbywasię
wŁodziod1999r.
Szczególnemiejscezajmująwnimmultimedialneprezentacjegościzcałego
świata,pokazyfilmówdokumentalnych,wystawyfotograficznezudziałem
światowychtwórców,operatorówifotografików,KonkursForm Wizualnych
iiSSzzttuukkiiPPrreezzeennttaaccjjii„„AArrttsshhooww””,,WiWieellkkaaLLeekkccjjaaGGeeooggrraaffiiii,,AAddvveennttuurree&&MMuussiicc
Meetingorazpaneledyskusyjneizawodysportowe.Wręczanesąrównież
prestiżowenagrodyCameraExtremeiExplorerdlanajwiększychpostaci
światowejeksploracjiinajwybitniejszychtwórców.Organizatorzyfestiwalu
gościliiuhonorowalinajwiększepostaciświatowejeksploracji,m.in.sir
EdmundaHillary’ego,ReinholdaMessnera,prof.BertrandaPiccard.

54

FestiwalDialoguCzterechKultur

NajwiększywPolsceinterdyscyplinarny projektkulturalny,któregoideanawiązujedo XIX-wiecznychtradycjiwspółistnienia w
NajwiększywPolsceinterdyscyplinarny
projektkulturalny,któregoideanawiązujedo
XIX-wiecznychtradycjiwspółistnienia
w Łodziczterechkultur–polskiej,niemieckiej,
rosyjskiejiżydowskiej.
RoląFestiwalujestwskazywaniedrogido
harmonijnegowspółżyciawielunacji
iiwwzzmmaaccnniiaanniieewwiięęzziikkuullttuurraallnneejjppoommiięęddzzyyPPoollsskkąą
ainnymikrajami.Festiwalowydialogodbywasię
napłaszczyźnieliteratury,teatru,filmu,muzyki
isztukwizualnych.Tokoncerty,wystawy,
widowiska,przeglądyidyskusjepanelowe
wmiejscachistotnychdlałódzkiejhistorii
iitteerraaźźnniieejjsszzoośśccii PPrraaggnniieenniieemmoorrggaanniizzaattoorróówwjjeesstt
podniesieniejegorangidowydarzenia
kulturalnegoowymiarzeeuropejskim.Od2010r.
festiwalnosinazwęŁódźCzterechKultur.

55

SpalskiJarmark AntykówiRękodziełaLudowego
SpalskiJarmark
AntykówiRękodziełaLudowego
Imprezacykliczna,odbywającasięrazw miesiącuw sezonieletnim nad malowniczym spalskim stawem.Adresowanaprzedewszystkim
Imprezacykliczna,odbywającasięrazw miesiącuw sezonieletnim nad
malowniczym spalskim stawem.Adresowanaprzedewszystkim do
kolekcjonerów izbieraczyprzedmiotów zabytkowychistarociorazdo
osóbnimihandlujących.
Biorąwniejrównieżudziałwytwórcyzdrowejlokalnejżywności,twórcyludowi
irękodzielnicy.Imprezietowarzysząliczneatrakcje,m.in.programyestradowe,
warsztatygarncarskie,gryizabawydladzieci,przejażdżkicarskąkoleją
iizzwwiieeddzzaanniieeSSppaałłyyzzpprrzzeewwooddnniikkaammii JJaarrmmaarrkkpprroommuujjeettaakkżżeennaajjwwiięękksszzee
atrakcjeturystycznepowiatutomaszowskiego,TomaszowaMazowieckiego
igminyInowłódz.

56

SkansenRzekiPilicy

Pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęcone rzece. Pozyskiwane przez placówkę w Tomaszowie Mazowieckim
Pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęcone rzece.
Pozyskiwane przez placówkę w Tomaszowie Mazowieckim obiekty są
osobliwościamizewzględunaichhistorię,przeznaczenieiarchitekturę.
Większośćeksponatówzgromadzonowunikatowym drewnianymmłyniewodnym,przeniesionymznadrzeki
Większośćeksponatówzgromadzonowunikatowym
drewnianymmłyniewodnym,przeniesionymznadrzeki
Luciąży.Architektonicznymi„perełkami”skansenusą:
zabytkowapoczekalniazprzystankukolejowego
„Czarnocin”iniewielkidomekzeSpały–niegdyśleśna
toaletacaraMikołajaIIijegoświty.Wskansenie
zgromadzononajwiększąkolekcjękamienimłyńskich
wwPPoollssccee JJeesstttteeżżwwyyddoobbyyttyyzzddnnaaPPiilliiccyynniieemmiieecckkii
ciągnikartyleryjski.Wskansenie,wktórymprzyrodę
ihistorięrzekiorazprzestrzeńkulturową,jakąona
wytworzyła,możnapoznawaćwszystkimizmysłami,
odtwarzanesątakżewydarzeniazwiązanezlokalną
historią.
www.skansenpilicy.pl |
www.skansenpilicy.pl |

Ul.A.F.Modrzewskiego9/11,97-200TomaszówMazowiecki

Tel.+48447230003

57

TrasaTurystyczna “BunkierwKonewce”
TrasaTurystyczna
“BunkierwKonewce”
AtrakcjadlatropicielitajemnicIIwojny światowej.3,5kmodSpały,natereniebyłej niemieckiejkwaterydowodzenia„Anlage
AtrakcjadlatropicielitajemnicIIwojny
światowej.3,5kmodSpały,natereniebyłej
niemieckiejkwaterydowodzenia„Anlage
Mitte”,wlesie,naterenie2,7haznajdujesię
kompleksżelbetowychschronów.
NNaajjwwiięękksszzyy,,ooddłłuuggoośśccii338800mm,,ssłłuużżyyććmmiiaałł
pociągowisztabowemu.Dodziśzachowałysię
wnimfragmentyoryginalnegotorowiska.
Mniejszeschronytechnicznepołączono
zbunkrempodziemnymkorytarzem,
oświetlonymiudostępnionymdozwiedzania.
WWbbuunnkkrrzzeezzoobbaacczzyyććmmoożżnnaawwyyssttaawwęęssttaałłąą
dotyczącąhistoriischronów,ekspozycję
militariówiwystawyczasowe.Wokółschronu
kolejowegoiobiektówtechnicznychwytyczono
wlesieszlakspacerowyzzadaszeniamido
odpoczynku,zmiejscemnaogniskoibezpłatny
parking.

58

www.bunkierkonewka.eu |
www.bunkierkonewka.eu |

Konewka,97-215Inowłódz

Tel.:+48501430321

UlicaPiotrkowska

NajdłuższydeptakwPolsce,pełensklepów iautorskichbutików,restauracjiikawiarni, iponad100pubów.Ulicazachęcado
NajdłuższydeptakwPolsce,pełensklepów
iautorskichbutików,restauracjiikawiarni,
iponad100pubów.Ulicazachęcado
spacerówwśródXIX-wiecznych,unikatowych
naskalęświatowąkamienic,williipałaców.
Tonaniejznajdujesięjedyny„deptany”pomnik
wwEEuurrooppiiee––„„PPoommnniikkŁŁooddzziiaannPPrrzzeełłoommuu
Tysiącleci”,„AlejaGwiazd”orazpomnikMisia
UszatkaiGaleriaWielkichŁodzian(Ławeczka
Tuwima,KuferReymonta,FortepianRubinsteina
itp.)ZwiedzaniePiotrkowskiejułatwiająoryginalne
środkitransportu-rikszalubtrambus(replika
zabytkowegotramwaju).UlicaPiotrkowskato
ppiieerrwwsszzeemmiieejjsscceewwPPoollsscceeddoossttęęppnneewwuussłłuuddzzee
StreetView,dziękiktórejinternaucinacałym
świeciemająmożliwośćodbyciawirtualnej
podróży.

59

Uniejów–PierwszewPolsceUzdrowiskoTermalne iKompleksTermalno-Basenowy„TermyUniejów”
Uniejów–PierwszewPolsceUzdrowiskoTermalne
iKompleksTermalno-Basenowy„TermyUniejów”
Uniejówposiadaszerokąofertę uzdrowiskową,turystycznąirekreacyjną, dziękijednymznielicznychwkraju,
Uniejówposiadaszerokąofertę
uzdrowiskową,turystycznąirekreacyjną,
dziękijednymznielicznychwkraju,
eksploatowanymzasobomwód
geotermalnychotemp.68 o C,
wydobywanychzgłębokości2000m.
GGłłóówwnnąąaattrraakkccjjąąuuzzddrroowwiisskkaajjeessttKKoommpplleekkss
Termalno-Basenowy„TermyUniejów”,
składającysięzbasenówkrytychiotwartych
zwodątermalnąotemp.25-32 o C,strefą
wellnessiSpaorazrestauracją.Warto
zajrzećdoKaszteluRycerskiego„Na
GorącychŹródłach”,ZamkuArcybiskupów
GGnniieeźźnniieeńńsskkiicchh,,DDoommuuPPrraaccyyTTwwóórrcczzeejj,,
iZagrodyMłynarskiej.

60

www.termyuniejow.pl |
www.termyuniejow.pl |

Ul.Zamkowa1,99-210Uniejów

Tel.:+48632889690

www.termyuniejow.pl |
www.termyuniejow.pl |
NakuracjuszyczekaInstytutZdrowia Człowieka„UzdrowiskoUniejówPark”, zakładprzyrodoleczniczy„TermyUniejów”
NakuracjuszyczekaInstytutZdrowia
Człowieka„UzdrowiskoUniejówPark”,
zakładprzyrodoleczniczy„TermyUniejów”
i„GeotermiaUniejów”oferująceleczenie
wzakresie:dermatologii,balneologii,
psychosomatykiirehabilitacjischorzeń
narząduruchuiukładunerwowego.
DDllaawwyymmaaggaajjąąccyycchhjjeessttttaakkżżeeMMeeddiiccaallSSppaa
****LawendoweTermy–nowoczesnyhotel
SPA&Wellnesposiadającywofercie
rehabilitację,basenyirekreację.Wofercie
Uniejowaznajdujesięponadto:szlak
kajakowyirejsypoWarcie,plaża
zzkkąąppiieelliisskkiieemm,,sszzllaakkiirroowweerroowwee,,kkoommpplleekkss
boiskpiłkarskichzpodgrzewanąmurawą
iścieżkiedukacyjno-przyrodnicze.

Ul.Zamkowa1,99-210Uniejów

Tel.:+48632889690

61

WędrownyFestiwalFilharmonii Łódzkiej„KoloryPolski”
WędrownyFestiwalFilharmonii
Łódzkiej„KoloryPolski”
NajwiększewPolsceprzedsięwzięcie łączące„kulturęwysoką”zturystyką imarketingiem miejsc.Wakacyjnycykl
NajwiększewPolsceprzedsięwzięcie
łączące„kulturęwysoką”zturystyką
imarketingiem miejsc.Wakacyjnycykl
weekendowychkoncertów,firmowanyod
2003r.przezFilharmonięŁódzką,odbywa
sięw najpiękniejszychmiejscach
województwa.
WzWzbbooggaaccaajjąąggooaattrraakkccyyjjnneewwyycciieecczzkkii
turystyczneorganizowaneprzezTowarzystwo
PrzyjaciółŁodzi.Edukacyjnewędrówkipo
wyjątkowychpodkątemhistorycznym,
kulturowymiprzyrodniczymmiejscachwraz
zpodróżąprzezróżnorodnestyle,gatunki
iieeppookkiimmuuzzyycczznneeuuzzuuppeełłnniiaajjąąddooddaattkkoowwee
imprezy,organizowanezpartneramilokalnymi,
m.in.warsztatytaneczne,wokalne,pikniki,
degustacjeregionalnychpotraw.

62

ParkRozrywkiKołacinek

Organizujedwieatrakcjeturystyczne: Dino-ParkorazKrainęŚwiętegoMikołaja. Jegogłównąideąjestnauczaniedzieci
Organizujedwieatrakcjeturystyczne:
Dino-ParkorazKrainęŚwiętegoMikołaja.
Jegogłównąideąjestnauczaniedzieci
imłodzieżypoprzezzabawę.
CCzzaassssppęęddzzoonnyynnaatteerreenniieeDDiinnoo--PPaarrkkuu
pozostawiawielemiłychwrażeńicennych
informacjioprehistoriiZiemi,azwłaszczażyciu
fascynującychdinozaurów.Od15listopadado
20grudnia,wotoczeniuświątecznych
dekoracji,milionówświatełekiprzynastrojowej
zimowo-świątecznejmuzyce,miejsceto
zzmmiieenniiaassiięęwwKKrraaiinnęꌌwwiięętteeggooMMiikkoołłaajjaa
www.dino-park.pl www.krainamikolaja.pl
www.dino-park.pl
www.krainamikolaja.pl
Kołacinek21,95-061Dmosin Tel.:+48468747686w.104,117
Kołacinek21,95-061Dmosin
Tel.:+48468747686w.104,117

63

MMaałłooppoollsskkiiee

SPISTREŚCI

1.FestiwalKulturyŻydowskiej(Certyfikat2003) 2.FestiwalMisteriaPaschalia(Certyfikat2004)
1.FestiwalKulturyŻydowskiej(Certyfikat2003)
2.FestiwalMisteriaPaschalia(Certyfikat2004)
3.Graterenowa-WposzukiwaniuskarbuInków(Certyfikat2003)
4.Komplekstermalno-narciarskiBania(Certyfikat2012)
5.MałopolskiFestiwalSmaku(Certyfikat2011)
6.MałopolskaWieśdlaDzieci(Certyfikat2011)
77
MMaałłooppoollsskkaaWiWieeśśPPaacchhnnąąccaaZZiioołłaammii((CCeerrttyyffiikkaatt22001100))
8.NoclegwKopalniSoliBochnia(Certyfikat2005)
9.Ofertaedukacyjno-kulturalnaMuzeumŻupKrakowskich(Certyfikat2007)
10.ParkRowerowyWierchomla(Certyfikat2006)
11.Podziemnaeskapadaczyliwycieczkazprzygodami(Certyfikaty2004)
12.SzlakArchitekturyDrewnianej(SAD)(Certyfikat2009)
13.ŚlademeuropejskiejtożsamościKrakowa–szlakturystycznypopodziemiach
RRyynnkkuuGGłłóówwnneeggoo((CCeerrttyyffiikkaatt22001122))
14.TatrzańskieWici(Certyfikat2007)
15.TrasaturystycznawkopalnisoliBochniawzbogaconaopodziemnąekspozycję
multimedialną(Certyfikat2012)
16.OdkrywamySolilandię(Wyróżnienie2006)

FestiwalKulturyŻydowskiej

Jedenznajciekawszychinajwiększych festiwaliżydowskichnaświecie odbywającysięod1988r.nakrakowskim
Jedenznajciekawszychinajwiększych
festiwaliżydowskichnaświecie
odbywającysięod1988r.nakrakowskim
Kazimierzu-przezkilkastulecicentrum
religijnym,kulturalnym inaukowym tego
narodu.
CCoorrookkuunnaajjwwyybbiittnniieejjssiipprrzzeeddssttaawwiicciieelleerróóżżnnyycchh
dziedzinkulturyisztukiżydowskiej,głównie
zUSA,IzraelaikrajówEuropyspotykająsię
zludźmizcałegoświata,zafascynowanymi
niepowtarzalnymkolorytemichobyczajów
iikkuullttuurryy ZZaabbaawwiieeiiwwzzaajjeemmnneemmuuppoozznnaanniiuu
służąfilm,taniec,literatura,wystawy,wykłady,
spotkaniaautorskie,warsztaty,wszechobecna
muzykaoraztradycyjna,koszernakuchnia.
Kulminacjąfestiwalujestunikatowykoncert
'SzalomnaSzerokiej',nazywanyteż
Żydowskim Woodstockiem.

66

FestiwalMisteriaPaschalia

Krakowskie„MisteriaPaschalia”toobecniejedenznajważniejszych europejskichfestiwalipoświęconychmuzycedawnej.
Krakowskie„MisteriaPaschalia”toobecniejedenznajważniejszych
europejskichfestiwalipoświęconychmuzycedawnej.
SSkkłłaaddaajjąąssiięęnnaattookkoonnsseekkwweennttnniieebbuuddoowwaannyyoodd22000044rr wwiizzeerruunneekk,,
przemyślanyprogram ispójnaideaprezentowaniamuzykizwiązanejzWielkim
Tygodniem iWielkanocą,wykonywanejprzezuznanychmistrzówiwybitnych
interpretatorównurtuhistorycznego.Festiwalskierowanyjestdoszerokiej
grupyodbiorców,zarównodlawyrafinowanychmelomanów,jakidomniej
wymagającychsłuchaczy,podczasspektakularnegowidowiskaplenerowego
dlakilkudziesięciutysięcywidzów.

67

Gra terenowa W poszukiwaniu skarbu Inków
Gra terenowa
W poszukiwaniu skarbu Inków
Rozbudowanagrafabularnaopartana legendzieoskarbieInków nazamku w Niedzicy,zawierającaelementywspinaczki
Rozbudowanagrafabularnaopartana
legendzieoskarbieInków nazamku
w Niedzicy,zawierającaelementywspinaczki
górskiej,techniklinowychiraftingu.
AAuuttoorrsskkiipprrooggrraammoobbeejjmmuujjeelliicczznneekkoonnkkuurreennccjjee
dozaliczenia(m.in.TatrzańskiIndianaJones,
spływpontonowypoDunajcu)wceluzdjęciaze
skarbuklątwyiodnalezieniegowscenerii
zamku.Trasawycieczkirowerowejwiedzie
przeznajpiękniejszeczęściSpisza
iizzaabbyyttkkoowweewwssiieeggóórraallsskkiiee GGrraaoorrggaanniizzoowwaannaa
jestdlamax50osób,odbywasięprzezcałelato
izajmujecałydzień.

68

www.trip.pl | Tel.: +48 18 20 20 200
www.trip.pl | Tel.: +48 18 20 20 200

Komplekstermalno-narciarskiBania

Obiektw BiałceTatrzańskiejłączyofertęsportów zimowychz rekreacją w ciepłychwodachtermalnych.Otwartyw
Obiektw BiałceTatrzańskiejłączyofertęsportów zimowychz rekreacją
w ciepłychwodachtermalnych.Otwartyw czerwcu2011kompleks
basenów zWellness&SPAuzupełniłw grudniu2012czterogwiazdkowy
hotel.
GGoośścciieekkoorrzzyyssttaajjąązzppaarrkkuuwwooddnneeggoo,,kkaarrcczzmmrreeggiioonnaallnnyycchh,,kkaarrnneettuuSSkkiippaassss
Tatryna5ośrodkównarciarskich,wtymKotelnicyBiałczańskiejiBani.Latem
odbywasiętu“szaleństwo”nazjeżdżalniachiotwartychbasenachzwidokiem
napanoramęTatr,acałorocznie–wędrówkigórskieiofertaKulturanaBani ®
uzupełnionesąozabiegispa.
www.hotelbania.pl www.termabania.pl
www.hotelbania.pl
www.termabania.pl

| Tel./fax:18/2654163,2654423

Ul.Środkowa81,34-405BiałkaTatrzańska

69

Małopolski Festiwal Smaku
Małopolski Festiwal Smaku
Najstarszategotypuimprezaw Polsce, promującaunikatowedziedzictwo kulinarneregionu.Składasięnaniącykl
Najstarszategotypuimprezaw Polsce,
promującaunikatowedziedzictwo
kulinarneregionu.Składasięnaniącykl
sześciupółfinałów w różnychmiejscach
MałopolskiorazWielkiFinałnaplacu
Wolnicaw Krakowie.
WWrryywwaalliizzaaccjjiissttaarrttoowwaaććmmooggąąffiirrmmyy,,oossoobbyy
fizyczne,stowarzyszeniaigrupynieformalne,
któreprezentująwłasneproduktyczydania,
abypoddaćjeoceniejury-wybitnymszefom
kuchnizPolskiiEuropy-orazpubliczności.
Produktyregionalnezgłaszanedoplebiscytu
iikkoonnkkuurrssuuoocceenniiaanneessąąwwcczztteerreecchh
kategoriach:Ekologiczneprzysmaki,
Tradycyjnespecjały,Smakołykizlegendą
iJakumamy.

70

MałopolskaWieśdlaDzieci

Szlaktworzy16gospodarstwagroturystycznychzinfrastrukturą
Szlaktworzy16gospodarstwagroturystycznychzinfrastrukturą
umożliwiającąaktywne,urozmaiconeibezpiecznespędzanieczasuzarówno
dzieciom,jakirodzicom.
Gościemogąkorzystaćzofertyprzez całyrok,spędzaćtamweekendyicałe wakacje.Dziecipoprzezzabawę
Gościemogąkorzystaćzofertyprzez
całyrok,spędzaćtamweekendyicałe
wakacje.Dziecipoprzezzabawę
poznająm.in.tradycjeiobyczaje
wiejskie,przyrodę,miejscowelegendy
iiooppoowwiieeśśccii GGoossppooddaarrzzeepprrooppoonnuujjąą
różnorodnewarsztaty
edukacyjno-artystyczne,konkursy
iwycieczki.Wszystkiezajęciamają
charakterzorganizowanyiprowadzone
sąprzezosobyoprzygotowaniu
idoświadczeniupedagogicznym.
www.sot.org.pl | Tel.:+48602409670
www.sot.org.pl | Tel.:+48602409670

71

Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami
Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami
20atrakcyjniepołożonychobiektów,staranniewybranychspośród
20atrakcyjniepołożonychobiektów,staranniewybranychspośród
licznychgospodarstwagroturystycznychregionu,wyspecjalizowanych
wzakresieuprawyiwykorzystaniaziół.
Ofertadlaosóbceniącychspokój,ekologięorazznakomitąregionalnąkuchnię.
Gospodarzezprawdziwympietyzmemuprawiająogrodywarzywno-ziołowe,
prowadzązdrowąkuchnięzwykorzystaniemziółorazżywnościzwłasnych
gospodarstw.Wieluznichproponujeteżbogatąofertęodprężających
iieenneerrggeettyyzzuujjąąccyycchhzzaabbiieeggóówwooddnnoowwyybbiioollooggiicczznneejj,,ooppaarrttyycchhnnaakkuurraaccjjaacchh
ziołowychorazróżnegorodzajumasażeiaromaterapię.

72

www.sot.org.pl | Tel.: +48 602 409 670
www.sot.org.pl | Tel.: +48 602 409 670

NoclegwKopalniSoliBochnia

KopalniaSoliBochniatonajstarszanaziemiachpolskichkopalniasoli
KopalniaSoliBochniatonajstarszanaziemiachpolskichkopalniasoli
ijednocześnienajstarszewEuropieprzedsiębiorstwosolne,działające
nieprzerwanieod1284r.Pobliskoośmiuwiekacheksploatacji
przypominarozległepodziemnemiastopełnetajemniczych
iniepowtarzalnychmiejsc.
NNooccwwKKooppaallnniirroozzppoocczzyynnaazzjjaazzddsszzyybbaammiiSSuuttoorriisslluubbCCaammppii JJaazzddaawwiinnddąą
pokonującąponad200metrówtrwa2minuty.Pozakwaterowaniugościemają
możliwośćobejrzeniafilmuwpodziemnymkinielubskorzystaniazboiska
sportowego,naktóremożnazjechać140-metrowązjeżdżalnią.Podczas
zwiedzaniatrasyturystycznej,pieszolubpodziemnąkolejką,októrejgórnicy
mówią–jedynewPolsceukończonemetro–turyścipoznająhistorię
najstarszejnaziemiachpolskichkopalnisoli.Powycieczceczekanagości
ppoossiiłłeekkiiddyysskkootteekkaa KKiieeddyyzzeeggaarrwwyybbiijjaappóółłnnoocc,,ggoośścciieeuuddaajjąąssiięęnnaassppoocczzyynneekk
Nocwkopalnisolitonietylkoniezwykłaprzygoda,alecorazbardziej
rozpowszechnionametodaleczeniawieluschorzeńzdrowotnych.
www.kopalniasoli.pl |
www.kopalniasoli.pl |

Ul.Solna2,32-700Bochnia

Tel./fax:146153636(38)

73

TrasaturystycznawkopalnisoliBochnia wzbogaconaopodziemnąekspozycjęmultimedialną
TrasaturystycznawkopalnisoliBochnia
wzbogaconaopodziemnąekspozycjęmultimedialną
Unikalnyw skaliświatowejprojektpodziemnejekspozycjimultimedialnej,
Unikalnyw skaliświatowejprojektpodziemnejekspozycjimultimedialnej,
wprowadzającyinnowacyjnywymiarzwiedzania.Trasaotwartaw grudniu
2011r.prezentujehistorięgórnictwasolnegonaziemiachpolskich.
ZZwwiieeddzzaanniieemmaacchhaarraakktteerrrroozzppoocczzyynnaajjąącceejjssiięęwwXXIIIIIIww ppooddrróóżżyywwcczzaassiiee
pośródzabytkówbocheńskiejsaliny-kaplic,unikalnychkomórsolnych,
oryginalnychnarzędziiurządzeńgórniczych.Przewodnikom„pomagają”
polscykrólowie,żupnicygenueńscyiduchCystersa-mnicha,zktórego
zakonemwiążesiępowstaniekopalnioraztechnika-słuchowiska
przestrzenne,animacje,interaktywneprezentacjeigrytematyczne.

74

www.kopalniasoli.pl |
www.kopalniasoli.pl |

Ul.Solna2,32-700Bochnia

Tel.fax:146153636(38)

Ofertaedukacyjno-kulturalna MuzeumŻupKrakowskich
Ofertaedukacyjno-kulturalna
MuzeumŻupKrakowskich
WielickieMuzeum rozwijadziałalnośćturystyczno-edukacyjnąoraz
WielickieMuzeum rozwijadziałalnośćturystyczno-edukacyjnąoraz
posiadabogatąofertęimpreziwydarzeńkulturalnych,zarównow Zamku
Żupnym,jaki135metrów podziemią,w kopalnisoli.
WWssffeerrzzeeeedduukkaaccjjiipprrooppoonnuujjeeppookkaazzyy,,wwaarrsszzttaattyy,,iinntteerraakkttyywwnneezzaabbaawwyyddllaa
dzieciimłodzieżyszkolnejorazprzedszkolaków,np.Sekretyitajemnice
MuzeumŻupKrakowskich,poszukiwaniesolnegoskarbu,kuchniazsoląibez.
Wsferzekulturalnejznajdujesięszeregimprezcyklicznych,np.ŚwiętoSoli,
SummerMusicFestiwal,PopołudniezeStraussem,NocMuzeów,wystawy
czasowe,plenerymalarskie,konkursy.

Ul.Zamkowa8,32-020Wieliczka

Tel.:+48122891600

75

ParkRowerowyWierchomla

StacjaNarciarskaMuszyna-Wierchomla toodkwietniadolistopadarajdla rowerzystów,lubiącychzarówno
StacjaNarciarskaMuszyna-Wierchomla
toodkwietniadolistopadarajdla
rowerzystów,lubiącychzarówno
rekreację,jakijazdęsportową.
Naterenachsłużącychzimąnarciarzom
iissnnoowwbbooaarrddzziissttoommzzbbuuddoowwaannoo
profesjonalnetorydouprawianiadownhillu,
4xcrossuinorthshore.Górnastacja
wyciągutorównieżświetnypoczątek
wycieczekrowerowych,adlamiłośników
mniejekstremalnychwrażeń-znakomita
propozycjanarodzinne,aktywnespędzanie
cczzaassuu ZZrróóżżnniiccoowwaanneettrraassyyzzjjaazzddoowwee
kończąsięprzystacjidolnejkolejkiidzięki
wyciągowipozwalajązaczynaćzabawęod
początku.Organizowanewsezonie
wakacyjnymzawodysportoweprzyciągają
tłumykibiców.

76

Tel.:+48184143130
Tel.:+48184143130

www.wierchomla.com.pl | WierchomlaMała42,33-350PiwnicznaZdrój

tłumykibiców. 76 Tel.:+48184143130 www.wierchomla.com.pl | WierchomlaMała42,33-350PiwnicznaZdrój
Podziemna eskapada czyli wycieczka z przygodami
Podziemna eskapada
czyli wycieczka z przygodami
Program zwiedzaniaKopalniSoliWieliczkazelementamirozrywki,oparty nalegendach,tradycjachiobrzędachgórniczych.Uczestnicy
Program zwiedzaniaKopalniSoliWieliczkazelementamirozrywki,oparty
nalegendach,tradycjachiobrzędachgórniczych.Uczestnicy
podziemnychzmagańbiorąaktywnyudziałw specjalnieprzygotowanych
zabawach,poznającprzytymhistoriękopalni.
Poszukująskarbówsolnych,wykonujączynnościdawnychgórników,
aassppeeccjjaallnneeaanniimmaaccjjee““śśwwiiaattłłoo--ddźźwwiięękk””pprrzzyybblliiżżaajjąąiimmssppeeccyyffiikkęękkooppaallnnii
Wysiłekturystówzostajeuhonorowanyaktem nadaniaodpowiedniegodo
zasługtytułu.Produktadresowanydobiurpodróżyitouroperatorów,których
klienci,opróczwalorówtypowychdlaobiektówiatrakcjiturystycznych,
oczekujądodatkowychdoznań.
www.kopalnia.pl |
www.kopalnia.pl |
Ul. Daniłowicza 10 32-020 Wieliczka Tel. +48 12 278 73 02, +48 12 278 73
Ul. Daniłowicza 10 32-020 Wieliczka
Tel. +48 12 278 73 02, +48 12 278 73 33

77

SzlakArchitekturyDrewnianej(SAD)

Tworzygo251najcenniejszychinajciekawszychzabytkowych drewnianychobiektów ludowejkulturymaterialnejw Małopolsce-
Tworzygo251najcenniejszychinajciekawszychzabytkowych
drewnianychobiektów ludowejkulturymaterialnejw Małopolsce-
malowniczekościoły(czteryznichnaLiścieŚwiatowegoDziedzictwa
UNESCO),pięknecerkwie,smukłedzwonnice,staropolskiedwory,
drewnianewilleiskanseny.
PPoowwssttaałłww22000011rr ,,aaoodd22000088rr uuddoossttęęppnniioonnoojjuużżbblliisskkoo5500oobbiieekkttóówwssppoośśrróódd
251,nacodzieńzamkniętych.Odbywająsiętukonkursyfotograficzne,cykl
koncertów„Muzykazaklętawdrewnie”orazorganizowanyjestszeregdziałań,
którepozwalająturystomodczućatmosferęminionychlat,zwyczajówitradycji.

78

Śladem europejskiej tożsamości Krakowa Szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego
Śladem europejskiej tożsamości Krakowa
Szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego
PierwszewPolsce,unikatowewskali światowejpodziemnemuzeum ocharakterzemultimedialnej wystawy-widowiska.
PierwszewPolsce,unikatowewskali
światowejpodziemnemuzeum
ocharakterzemultimedialnej
wystawy-widowiska.
WWooddddaannyymmwweewwrrzzeeśśnniiuu22001100rr oobbiieekkcciiee,,
ponadczterymetrypodRynkiemGłównym,
możnazobaczyćniespotykanywEuropie
przekrójtętniącegożyciem,
średniowiecznegoKrakowa.Odnalezione
zabytkiarcheologicznesąsiadują
zznnoowwoocczzeessnnyymmiiffoorrmmaammiiiicchhpprreezzeennttaaccjjii,,nnpp
elektronicznymodwzorowaniemobiektów,
rekonstrukcjamicyfrowymi3D,monitorami
dotykowymiihologramami.Wystawa
przystosowanajestdlaosób
niepełnosprawnych.
www.podziemiarynku.com |
www.podziemiarynku.com |
niepełnosprawnych. www.podziemiarynku.com | Rynek G łó wny 1, 31-042 Krak ó w Tel. +48

Rynek Główny 1, 31-042 Kraków Tel. +48 12 426 50 60

www.podziemiarynku.com | Rynek G łó wny 1, 31-042 Krak ó w Tel. +48 12 426 50

79

Tatrzańskie Wici
Tatrzańskie Wici
Plenerowycyklwydarzeńkulturalnych, odbywającysięnatereniegminPowiatu Tatrzańskiegood2000r.Pełnebarw
Plenerowycyklwydarzeńkulturalnych,
odbywającysięnatereniegminPowiatu
Tatrzańskiegood2000r.Pełnebarw
iwigoru,promująrzeszom odbiorców
góralskątradycję,folkloriprodukty
regionalne.
KKaażżddaazziimmpprreezzpprrzzeebbiieeggaawwiinnnnyymmmmiieejjssccuu,,
maniepowtarzalnycharakterorazwątek
przewodni.Zwyczajowoinaugurujeją
rozpaleniepodhalańskiej„watry”–znaku
wspólnejzabawyceprówigórali.Uczestnicy
biorąudziałwkonkursachizabawach
przybliżającychkulturęoraztradycjeSkalnego
PPooddhhaallaa WsWsppóóllnnaabbiieessiiaaddaapprrzzeeppllaattaannaajjeesstt
występamizespołówregionalnychorazgwiazd
polskiejscenymuzycznej.

80

OdkrywamySolilandię

OfertaopartanamotywachpowieściBeaty Kołodziej„Solilandia–pamiętnik wielickiegoskrzata”.
OfertaopartanamotywachpowieściBeaty
Kołodziej„Solilandia–pamiętnik
wielickiegoskrzata”.
Przeznaczonadlagrupszkolnych
iprzedszkolnychwwiekuod5do10latoraz
całychrodzin.Łączywsobieelementyzabawy
iieedduukkaaccjjii,,bbęęddąąccjjeeddnnoocczzeeśśnniieecczzęęśścciiąądduużżeeggoo
projektudladzieci„Solilandia”,polegającego
nawykreowaniubajkowegoświata
wpodziemnychkomorachKopalniSoli
Wieliczka.
www.kopalnia.pl |
www.kopalnia.pl |
Ul.Daniłowicza1032-020Wieliczka Tel.+48122787302,+48122787333
Ul.Daniłowicza1032-020Wieliczka
Tel.+48122787302,+48122787333

81

MMaazzoowwiieecckkiiee

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
1. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze „Air Show”(Certyfikat 2005) 2. Miodobranie Kurpiowskie (Certyfikat 2004)
1. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze „Air Show”(Certyfikat 2005)
2. Miodobranie Kurpiowskie (Certyfikat 2004)
3. Opowieści z Narwi (Certyfikat 2011)
4. ZespółZabytkowy Osady Fabrycznej w Żyrardowie (Certyfikat 2010)
5. Kolarska Liga Mistrzów –Tour de Pologne (Wyróżnienie 2007)
6. Mazowsze Chopina (Wyróżnienie 2009)
Zdjęcia zamieszczone w powyższej publikacji zostały udostępnione dzięki Mazowieckiej Regionalnej
Zdjęcia zamieszczone w powyższej publikacji zostały udostępnione dzięki Mazowieckiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej oraz certyfikowanym produktom turystycznym znajdującym się w woj.
mazowieckim.
MiedzynarodowePokazyLotnicze “AirShow”
MiedzynarodowePokazyLotnicze
“AirShow”
Imprezazainicjowanaw 1991r.w RadomiuprzezdowództwoWojsk
Imprezazainicjowanaw 1991r.w RadomiuprzezdowództwoWojsk
LotniczychiObronyPowietrznej,stałasięwizytówkąSiłZbrojnychRP.
SzczególnąrangęnadajejejhonorowypatronatPrezydentaRP.

84

Wciąguswojejhistoriiewoluowałado wydarzeniaomiędzynarodowymzasięgu. Obecnietonietylkopokazylotniczeczy
Wciąguswojejhistoriiewoluowałado
wydarzeniaomiędzynarodowymzasięgu.
Obecnietonietylkopokazylotniczeczy
osiągnięćtechnikiitechnologiilotniczych,ale
konferencjepopularno-naukowe,spotkania
weteranówlotnictwa,VIP-ówzkręgów
polityki,biznesuiwojska,atakżewspaniała
ookkaazzjjaaddoopprreezzeennttoowwaanniiaauurrookkóówwzziieemmii
radomskiej.Najlepsząjegoocenąjeststale
rosnącawidowniaprzekraczającaponadsto
tysięcyosób.

MiodobranieKurpiowskie

Niezwykleatrakcyjnaimpreza folklorystycznaodbywającasięod1977r. w gminieMyszyniec.Promujetradycyjną
Niezwykleatrakcyjnaimpreza
folklorystycznaodbywającasięod1977r.
w gminieMyszyniec.Promujetradycyjną
kulturęwiejską,kultywujefolklorizwyczaje
kurpiowskie.Najbardziejznanetegotypu
wydarzeniew Polsceiewenementw skali
europejskiej.
IInntteeggrruujjeemmiieejjssccoowwąąssppoołłeecczznnoośśćć
ijednocześniepromujeregionwśródcoraz
liczniejprzybywającychnaświętomiodobrania
turystówzkrajuizagranicy.Rozrosłasiędo
znaczącejimprezykulturalno-rekreacyjnej,
wktórejuczestniczydokilkudziesięciutysięcy
ludzi.Stałasięteżistotnąpozycją
wwooggóóllnnooppoollsskkiimmkkaalleennddaarrzzuuiimmpprreezz
kulturalnych.Klimatmiodobraniajestbowiem
takniepowtarzalny,radosny,szczery
igościnnyjakjegogospodarze–Kurpie.

85

Opowieści z Narwi
Opowieści z Narwi

86

Jesttoofertadlaturystów poszukującychaktywnegowypoczynku wpółnocno-wschodniejPolsce.Itakjak
Jesttoofertadlaturystów
poszukującychaktywnegowypoczynku
wpółnocno-wschodniejPolsce.Itakjak
księgaskładasięzrozdziałow,
“OpowieścizNarwi”składająsię
zkrain,zktórychdwie,ounikalnej
atmosferze,funkcjonująnaMazowszu.
KKrraaiinnaannaaddJJeezziioorreemmZZeeggrrzzyyńńsskkiimm
przyciągamiłośnikówsportówwodnych,
wycieczekrowerowychipieszychoraz
militariów.Sątudoskonałewarunkido
fotołowówunikalnychgatunkówrzecznej
faunyiflory.PodążającwgóręNarwi,
podróżujemypoKrainieKurpiZielonych,
zznnaajjdduujjąącceejjssiięęnnaatteerreenniieePPuusszzcczzyyZZiieelloonneejj
i"ZielonychPłucPolski"zdziewiczymi
lasamiorazdzikiminieuregulowanymi
rzekami.Dodziśmieszkańcytegoregionu
kultywująbarwneobrzędy,zapraszając
turystównaMiodobranieiWesele
Kurpiowskieztradycyjnąkuchnią.
Zespół Zabytkowy Osady Fabrycznej w Żyrardowie
Zespół Zabytkowy Osady Fabrycznej
w Żyrardowie
JedynywEuropie,całościowy zespółurbanistycznyindustrialnego miastaprzełomuXIXiXXwieku, uznanyw
JedynywEuropie,całościowy
zespółurbanistycznyindustrialnego
miastaprzełomuXIXiXXwieku,
uznanyw styczniu2012r.zaPomnik
Historii.
Tworzągo:osiedlemurowanych
zzcczzeerrwwoonneejjcceeggłłyyddoommóówwddllaa
robotników,dzielnicawillowadlakadry
kierowniczejiwłaścicielifabryki,szereg
budynkówużytecznościpublicznej-
kościoły,szkoły,przedszkole,szpital,
resursa,domkultury,pralniaiłaźnia
miejska.Miejskiszlakturystyczny,pod
nnaazzwwąą„„SSppaacceerrppooXXIIXX--wwiieecczznneejj
osadziefabrycznej”doskonalemożna
łączyćzzakupami,wypoczynkiem
wkawiarniczyrestauracji,wotoczeniu
murówdawnejfabryki.

87

Kolarska Liga Mistrzów Tour de Pologne
Kolarska Liga Mistrzów
Tour de Pologne

88

Mazowsze Chopina
Mazowsze Chopina
Koncepcjaproduktuskierowanegodomelomanów zainteresowanych postaciąFryderykaChopinaorazmiejscami,w którychkompozytor
Koncepcjaproduktuskierowanegodomelomanów zainteresowanych
postaciąFryderykaChopinaorazmiejscami,w którychkompozytor
przebywałitworzył,zakładapowstaniejednejrozpoznawalnejmarki–
SzlakuChopinowskiego.
GGłłóówwnnąąoośśssttaannoowwiiąąttuu::ŻŻeellaazzoowwaaWoWollaa,,BBrroocchhóóww,,SSoocchhaacczzeeww,,SSaannnniikkii,,PPłłoocckk,,
Rościszewo,Warszawa.Organizatorzyprzygotowaliteżtematyczneszlaki
chopinowskie:wodny,konny,rowerowy,kulturalny,biznesowy,edukacyjny,
przyrodniczy.

89

OOppoollsskkiiee

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
1. Dni Twierdzy Nysa (Certyfikat 2009) 2. JuraPark Krasiejów (Certyfikat 2010) 3. Zwierciadło Przeszłości
1. Dni Twierdzy Nysa (Certyfikat 2009)
2. JuraPark Krasiejów (Certyfikat 2010)
3. Zwierciadło Przeszłości (Certyfikat 2006)

DniTwierdzyNysa

Jednaznajwiększychimprez promocyjno-historycznych Opolszczyzny,azarazemjedna znajbardziejznaczącychwkraju.
Jednaznajwiększychimprez
promocyjno-historycznych
Opolszczyzny,azarazemjedna
znajbardziejznaczącychwkraju.
Promujeunikatowe,XVIII-wieczne
fortyfikacjedawnejTwierdzyNysaoraz
dziedzictwokulturowezieminyskiej.
KKuullmmiinnaaccyyjjnnyymmppuunnkktteemmwwyyddaarrzzeenniiaajjeesstt
widowiskobatalistyczno-historyczne-
BitwaoTwierdzęNysa,wktórymkilkuset
żołnierzygruprekonstruktorskichzPolski
iinnychkrajóweuropejskich,
whistorycznychstrojachizuzbrojeniem
zzeeppookkiinnaappoolleeoońńsskkiieejjooddggrryywwaa
inscenizacjęoblężeniaNysyz1807r.
Organizowanacyklicznieod2001r.
imprezarokrocznieskupiawielotysięczną
publicznośćzPolskiiCzech.

93

JuraParkKrasiejów

Edukacyjnyparkrozrywkipołożonyna jednymznajwiększychobszarów paleontologicznychnaświecie.Na40
Edukacyjnyparkrozrywkipołożonyna
jednymznajwiększychobszarów
paleontologicznychnaświecie.Na40
hektarachzrekonstruowanookoło200
unikalnychmodelidinozaurów
naturalnejwielkościwzaaranżowanych
scenachzichżycia.
PPrrzzeezzccaałłyyrrookkppooppuullaarryyzzaaccjjiiwwiieeddzzyywwśśrróódd
dzieci,młodzieżyicałychrodzinsłużą
ścieżkiedukacyjne,multimedialnyTunel
Czasu3D,PawilonMuzealny,Kino
Emocji-Cinema5D,Prehistoryczne
Oceanarium3D.Atrakcjedodatkoweto
placzabaw,parkrozrywki,kąpielisko,
rreessttaauurraaccjjeeiiggrriillll OObbiieekkttzznnaajjdduujjeessiięęnnaa
trasieTranseuropejskiegoDinoparku.

94

www.juraparkkrasiejow.pl |
www.juraparkkrasiejow.pl |
Ul.1Maja10,46-040Krasiejów Tel.:+48774651467,+48519346149
Ul.1Maja10,46-040Krasiejów
Tel.:+48774651467,+48519346149
Zwierciadło Przeszłości
Zwierciadło Przeszłości
Produktskierowanydomiłośników turystykikulturowej.Umożliwia
Produktskierowanydomiłośników turystykikulturowej.Umożliwia
zwiedzanieciekawychmiejsciunikalnychzabytków,zapoznaniezlokalną
kulturą,obyczajowościąoraztradycjamiZiemiKluczborskiejiOleskiej.
Składająsięnańnastępująceelementy:
„TradycjaDawniejiDziś”-organizacjaspecjalnychprzedstawień
(np.dotyczącychobrzędówweselnych),wktórychtradycjeożywianesąprzez
miejscowychmieszkańcówistanowiąatrakcjędlaturystów;
„„SSzzllaakkGGiinnąąccyycchhUUmimieejjęęttnnoośśccii””--połączeniemiejsczwiązanychzzapominanymi
iniedocenianymiwcodziennymżyciuaktywnościamiizawodami;
„SzlakDrewnianychKościółków”-połączeniewturystycznyszlaktematyczny
lokalnychobiektówsakralnych.
www.kolot.pl |
www.kolot.pl |
Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna Ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork Tel.: +48 77 418 52 18
Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna
Ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Tel.: +48 77 418 52 18 wew. 154

95

PPooddkkaarrppaacckkiiee

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
1. Bieszczadzka Kolejka Leśna (Certyfikat 2011) 2. Garncarski szlak (Certyfikat 2007) 3. Ogromnie
1.
Bieszczadzka Kolejka Leśna (Certyfikat 2011)
2.
Garncarski szlak (Certyfikat 2007)
3.
Ogromnie ekstremalne wakacje (Certyfikat 2010)
4.
Podziemna Trasa Turystyczna (Certyfikat 2012)
5.
Szlak Architektury Drewnianej (Certyfikat 2004)
6.
Szlak Naftowy (Certyfikat 2005)
77
SSzzwweejjkkii zz CCeessaarrsskkoo--KKrrólewskiej Twierdzy Przemyśl (Certyfikat 2008)

BieszczadzkaKolejkaLeśna

Nierozerwalnyelementbieszczadzkiego krajobrazu,od1898r.świadekdziejówtego regionu.Torowiskokolejkiwijesię
Nierozerwalnyelementbieszczadzkiego
krajobrazu,od1898r.świadekdziejówtego
regionu.Torowiskokolejkiwijesię
malowniczonatrasieMajdan-Przysłup(12
km)iMajdan-Balnica(9km),pośród
lesistychgrzbietów Ciśniańsko-Wetlińskiego
ParkuKrajobrazowego.
RReeaakkttyywwoowwaannaaddoożżyycciiaapprrzzeezzppoowwoołłaannąą
w1996r.FundacjęBieszczadzkiejKolejki
Leśnej,stałasięwysokiejklasyatrakcją
turystyczną,jednymzgłównychsymboli
Bieszczadów.PodstawowymcelemFundacji
BKLjestutrzymaniewruchuzabytkowejkolejki
iioorrggaanniizzaaccjjaattuurryyssttyycczznnyycchhpprrzzeewwoozzóóww
pasażerskich.Wpisanadorejestruzabytków
jakoelementdziedzictwakulturowego.

98

Ogromnieekstremalnewakacje

Wypoczynekw Bieszczadach,pełenwrażeńipodniesionejadrenaliny.
Wypoczynekw Bieszczadach,pełenwrażeńipodniesionejadrenaliny.
Ofertaadresowanadoturystóworazgrupkolonijnych,realizujących
zajęciaw ramachletnichobozów przygody.
EkstremalnyprogramopartyjestnawspółpracyzinstruktoramizFundacji
ByłychŻołnierzyJednostekSpecjalnychGROM,OddziałPodkarpacki.Na
wyprawęwdzikiezakątkiBieszczadówturyścijadąterenówkamilubquadami.
Przeprawiająsięprzezrwącepotoki,błotnisteszlaki,mogązjeżdżaćnalinie
zznnaajjwwiięękksszzeejjwwPPoollsscceezzaappoorryywwSSoolliinniiee,,llaattaaććwwcchhmmuurraacchhsszzyybboowwcceemm
ichodzićporozżarzonychwęglach.W „KrainieWilka”Bieszczadystająsię
pasją,aczastuspędzony-najpiękniejszymiinajbardziejekstremalnymi
wakacjami.

100

www.krainawilka.pl |
www.krainawilka.pl |
Berezka68,38-610Polańczyk Tel.:+48134697270
Berezka68,38-610Polańczyk
Tel.:+48134697270

SzlakNaftowy

Transgranicznyszlakłączącymiejsca związanezhistoriąprzemysłunaftowego wXIXwieku.JegogłównaośHarklowa-
Transgranicznyszlakłączącymiejsca
związanezhistoriąprzemysłunaftowego
wXIXwieku.JegogłównaośHarklowa-
LwówprzecinapołudniePodkarpacia
zzachodunawschód,ażzagranicę
ukraińską.
TTuurryyssttaammaaddoowwyybboorruuttrraassyyddllaa
zmotoryzowanych,pętledlaturystykipieszej
iirroowweerroowweejj TTrraassaawwiieeddzziieepprrzzeezz5588
miejscowości.Zwiedzaćnaniejmożnastare
obiektynaftowe(kopalnielubichmuzealne
ekspozycje),miejscazwiązanezdziałalnością
twórcówprzemysłunaftowego,np.Ignacego
Łukaszewicza.Kolorytuwyprawiedodaje
uroczy,miejscamidzikikrajobrazparków
nnaarrooddoowwyycchhiikkrraajjoobbrraazzoowwyycchh,,lliicczznneerreezzeerrwwaattyy
przyrodyiobiektykulturymaterialnej.

103

SzwejkizCesarsko-Królewskiej TwierdzyPrzemyśl
SzwejkizCesarsko-Królewskiej
TwierdzyPrzemyśl
Pełnaswoistegohumoruplenerowaimprezapromocyjnaorganizowana
Pełnaswoistegohumoruplenerowaimprezapromocyjnaorganizowana
od1998r.przezPrzemyskieStowarzyszeniePrzyjaciółDobregoWojaka
Szwejka.W TwierdzyPrzemyśl–jednejznajwiększychcodowielkości
wEuropie,przebywałbowiem4dnii5nocyJózefSzwejk-tytułowy
bohaterpowieściJarosławaHaszka.

104

CoroczneWielkieManewry Szwejkowskieściągajądomiasta tysiąceturystówzcałegoświata.To m.in.przemarszeregimentów
CoroczneWielkieManewry
Szwejkowskieściągajądomiasta
tysiąceturystówzcałegoświata.To
m.in.przemarszeregimentów
wytyczonymszlakiemSzwejka,piknik
naZamkuKazimierzowskim,piesze
iirroowweerroowweerraajjddyyppooffoorrttaacchh,,sszzuukkaanniiee
skarbuMolnara,konkursywolnego
paleniafajki,gryizabawynawiązujące
doczasówGalicji.Naczasmanewrów
zjeżdżająszwejkolodzyihaszkolodzy
zkrajuizeświata.

PPooddllaasskkiiee

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
1. Kanał Augustowski –Szlak Papieski (Złoty Certyfikat 2009 i Certyfikat 2005) 2. Białowieski Szlak
1.
Kanał Augustowski –Szlak Papieski (Złoty Certyfikat 2009 i Certyfikat 2005)
2.
Białowieski Szlak Transgraniczny (Certyfikat 2008)
3.
Gościnny Białystok (Certyfikat 2007)
4.
Jantarowy Kasztel (Certyfikat 2003)
5.
Mistrzostwa Polski w PływaniuNa Byle Czym – Co ma pływać, nie utonie (Certyfikat 2007)
6.
Podlaski Szlak Bociani (Certyfikat 2003)
77
SSiieećścieżek edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego (Certyfikat 2005)
8.
Suwalski Jarmark Folkloru (Certyfikat 2006)
9.
Szlak Tatarski (Certyfikat 2006)
10. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szelment” (Certyfikat 2011)
11. WśródŻubrów 7-dniowa wycieczka po Puszczy Białowieskiej (Certyfikat 2003)
12. Suwałki Blues Festival (Wyróżnienie 2010)
KanałAugustowski SzlakPapieski
KanałAugustowski
SzlakPapieski
TrasaSzlakuPapieskiegowiedzieprzez najpiękniejszezakątkiPuszczy Augustowskiej,policznychjeziorach,
TrasaSzlakuPapieskiegowiedzieprzez
najpiękniejszezakątkiPuszczy
Augustowskiej,policznychjeziorach,
rzeceCzarnejHańczyiKanale
Augustowskim.Atrakcyjnośćszlaku
stanowiącennewaloryprzyrodniczo-
krajobrazowe.
„„KKaannaałłAAuugguussttoowwsskkii--SSzzllaakkPPaappiieesskkii””
zostałwytyczonynapamiątkęwizytyOjca
ŚwiętegoJanaPawłaIIwdniu9czerwca
1999rokunaZiemiAugustowskiej.
WszystkieodwiedzoneprzezPiotra
naszychczasówmiejscazostały
upamiętnionepomnikamilubtablicami.

107

KKaannaałł AAuugguussttoowwsskkii -- SSzzllaakk PPaappiieesskkii
KKaannaałł AAuugguussttoowwsskkii -- SSzzllaakk PPaappiieesskkii
DziśszlakiemJanaPawłaIIpodążawielu turystówspragnionychodpoczynkunałonie naturyipotrzebującychchwilirefleksji.
DziśszlakiemJanaPawłaIIpodążawielu
turystówspragnionychodpoczynkunałonie
naturyipotrzebującychchwilirefleksji.
Trasęmożnaprzebyćśrodkamitransportu
wodnego(statkiemżeglugi,katamaranem,
gondolą,kajakiem),jakidrogąlądową
(pieszo,rowerem,konno,samochodem,
aauuttookkaarreemm)) OOffeerrttaaoorrggaanniizzaattoorróówwjjeesstt
bardzoszeroka–dotyczyzarównogrup
zorganizowanych,jakipojedynczych
turystów.

108

Złoty certyfikat 2009
Złoty certyfikat 2009

ZZłłoottyycceerrttyyffiikkaatt22000099

KKaannaałłAAuugguussttoowwsskkii--SSzzllaakkPPaappiieesskkii

SzlakwiedziezAugustowaprzez śluzyPrzewięźiSwobodadośluzy wmiejscowościGorczyca.Aktualnie
SzlakwiedziezAugustowaprzez
śluzyPrzewięźiSwobodadośluzy
wmiejscowościGorczyca.Aktualnie
szlakzostałwydłużonyizaczynasię
wmiejscowościWigry,wiedzie
CzarnąHańcząiKanałem
AugustowskimdoAugustowa.

109

BiałowieskiSzlakTransgraniczny

Szlakrowerowywytyczonyw2007r.natereniedwóchkrajów–Polski
Szlakrowerowywytyczonyw2007r.natereniedwóchkrajów–Polski
iBiałorusi,dwóchparkównarodowychijednejPuszczy-Białowieskiej.
TTuurryyssttaammoożżeezzwwiieeddzzaaććaattrraakkccjjeewwęęddrruujjąąccppoooobbuussttrroonnaacchhggrraanniiccyy--5588kkmmppoo
stroniepolskiejiok.60kmpostroniebiałoruskiej.Szlakprowadziturystów
przezdobrzeoznakowanądrewnianymidrogowskazamiitablicami
informacyjnymisiećdrógleśnych,żwirowychiasfaltowych,umożliwia
poznaniebogatejprzyrodyPuszczyBiałowieskiej,tradycyjnejarchitektury
iatmosferyokolicznychwsiatakżeróżnorodnejkulturypogranicza.

110

GościnnyBiałystok

Propozycjaatrakcyjnegotrzydniowego pobytuw Białymstoku–stolicy„Zielonych PłucPolski”ijegookolicach.
Propozycjaatrakcyjnegotrzydniowego
pobytuw Białymstoku–stolicy„Zielonych
PłucPolski”ijegookolicach.
Ofertaodwołujesiędogościnności
mieszkańcówwojewództwapodlaskiego,
któregosymbolemjestJanKlemensBranicki,
hetmanwielkikoronny,słynący
zzpprrzzeeppyysszznnyycchhpprrzzyyjjęęććwwyyddaawwaannyycchhwwsswwoojjeejj
magnackiejrezydencji.Uczestnicy
doświadczajągościnnościwewspółczesnym
wydaniunocującwekskluzywnym,
wyposażonymwCentrumUrodyHotelu
Branicki****,zwiedzającnajciekawszezabytki
Białegostoku,unikatoweMuzeumIkon
wwSSuupprraaśślluu,,BBiiaałłoossttoocckkiieeMMuuzzeeuumm WsWsii BBiioorrąą
teżudziałwBiesiadziePodlaskiejwFolwarku
Nadawki.

111

JantarowyKasztel

Średniowiecznawarowniagranicznazkamieniapolnego,położona w Kiermusach,naskrajuNarwiańskiegoParkuKrajobrazowego.Dobry
Średniowiecznawarowniagranicznazkamieniapolnego,położona
w Kiermusach,naskrajuNarwiańskiegoParkuKrajobrazowego.Dobry
przykładwykorzystaniahistorii,kulturyipolskiejtradycjidlacelów
komercyjno-biesiadnych.
Posiadasalęrycerską,dwiekomnaty rycersko-biesiadne,kapliczkęoraz prywatneMuzeumOrężaPolskiegoze
Posiadasalęrycerską,dwiekomnaty
rycersko-biesiadne,kapliczkęoraz
prywatneMuzeumOrężaPolskiegoze
zbioramimilitariówieksponatów
archeologicznych,któreprzybliżają
czasynajwiększychzwycięstw
RzeczypospolitejiWielkiegoKsięstwa
LLiitteewwsskkiieeggoo CCzzęęśśććrreekkwwiizzyyttóóww
zekranizacjisienkiewiczowskiejtrylogii
podarowałmuzeumreżyserJerzy
Hoffman.

112

www.kiermusy.com.pl |
www.kiermusy.com.pl |

Kiermusy12,16-080Tykocin

Tel./fax:+4885857187079

MistrzostwaPolskiwPływaniuNaByleCzym CoMaPływać,nieUtonie
MistrzostwaPolskiwPływaniuNaByleCzym
CoMaPływać,nieUtonie
Najbardziejwidowiskowaimpreza augustowskiegolata.Dostarczaemocji zawodnikom idużądawkęhumoruwidzom.
Najbardziejwidowiskowaimpreza
augustowskiegolata.Dostarczaemocji
zawodnikom idużądawkęhumoruwidzom.
Pierwszemistrzostwarozegranow 1996r.
WWoossttaattnniiąąnniieeddzziieellęęlliippccaannaaddNNeettttęęśścciiąąggaajjąą
rzeszemiłośnikówkonstruowanianietypowych
pojazdówwodnych.Wzawodachmoże
wystartowaćkażdy,ktozbudujepływające„byle
co”.Przyokazjizawodówodbywasięna
augustowskichbłoniachwielkipiknikdla
mieszkańcóworazturystówikończysię
kkoonncceerrtteemm WWzziimmęęooddbbyywwaassiięęooddppoowwiieeddnniikktteejj
imprezy,czyli„KulignaByleCzym”.

113

PodlaskiSzlakBociani

Przebiegaprzeznajcenniejszepodwzględemprzyrodniczymtereny
Przebiegaprzeznajcenniejszepodwzględemprzyrodniczymtereny
wPolsceiwEuropie.Łączypięknezakątkiwojewództwapodlaskiego,
w tym 4parkinarodowe:Białowieskizżubrami,Biebrzański-ostojęłosia
irajdlaornitologów,Narwiański-polskąAmazonięorazWigierski–
krainę42jezior.
Jestnajdłuższymznakowanymszlakiemrowerowymwtymregionie-
441122,,55kkmm TTaabblliicceennaattrraassiieeiinnffoorrmmuujjąąoożżyycciiuuiizzwwyycczzaajjaacchhbboocciiaannaabbiiaałłeeggoooorraazz
atrakcjachturystycznych.Turystamożewybraćfragmentszlakuiformę
aktywnegowypoczynku,np.rower,kajakorazłódźpychówkę.PodlaskiSzlak
Bocianipowstałw2002r.,jestjednymzpierwszychmarkowychproduktów
turystycznychwPolsceinależydosieciGreenways.

114

Siećścieżekedukacyjnych BiebrzańskiegoParkuNarodowego
Siećścieżekedukacyjnych
BiebrzańskiegoParkuNarodowego
BiebrzańskiParkNarodowyudostępnia turystom13ścieżekedukacyjnych. Zlokalizowanew najciekawszychmiejscach
BiebrzańskiParkNarodowyudostępnia
turystom13ścieżekedukacyjnych.
Zlokalizowanew najciekawszychmiejscach
Parku,obrazująjegoróżnorodność:
biebrzańskiełąki,olsyiborybagienne,
piaszczystewydmy.
TTuurryyssttoommpprrzzyyggoottoowwaannoowwiieelleeuuddooggooddnniieeńń::kkłłaaddkkii,,
pomostyiwieżewidokoweoraztabliceedukacyjne
opisującenajciekawszeaspektyzwiedzanych
miejsc.Szczegółoweopisytras,związanejznimi
faunyifloryzawartowseriiprzewodnikówzcyklu
„Biebrzańskieszlaki”,któreumożliwiają
samodzielnezwiedzanieParku.

115

SuwalskiJarmarkFolkloru

Organizowanaod2000r.imprezaskupia twórców sztukiludowej,rzemiosła artystycznego,wyrobówkulinarnych
Organizowanaod2000r.imprezaskupia
twórców sztukiludowej,rzemiosła
artystycznego,wyrobówkulinarnych
iśpiewakówfolklorystycznychzobszaru
pograniczapolsko-litewskiego,Kurpi,
MazuriPodlasia.
NNaajjaarrmmaarrkkuupprreezzeennttoowwaanneessąąwwyyrroobbyy
rękodziełaludowego,tradycyjneregionalne
potrawyorazpieśniludowewykonywaneprzez
zespołyfolklorystycznezSuwalszczyzny,które
kwalifikowanesąnaOgólnopolskiFestiwal
KapeliŚpiewakówLudowychwKazimierzu
Dolnym nadWisłąorazinnekonkursy
iipprrzzeegglląąddyyffoollkklloorryyssttyycczznnee PPoozzwwaallaappoozznnaaćć
tajnikipracytwórcówrzemiosłaludowego,
nabyćwyjątkoweprzedmiotyidegustować
lokalnespecjały.

116

SzlakTatarski

Pieszyszlakturystycznyprezentujący dziedzictwohistoryczneikulturowe polskichTatarów –wyznawców islamu,
Pieszyszlakturystycznyprezentujący
dziedzictwohistoryczneikulturowe
polskichTatarów –wyznawców islamu,
związanezinnymikulturamiireligiami
Podlasia.
PPrroowwaaddzziipprrzzeezzmmiieejjssccoowwoośścciizzaassiieeddlloonnee
przezTatarów,sprowadzonychwXVIIw.
przezkrólaJanaIIISobieskiego.Obejmuje:
Białystok-Sokółkę-Bohoniki-Krynki-
Kruszyniany-Krynki-Supraśl-Białystok
iimmaaddwwiieewweerrssjjee::zziieelloonnyySSzzllaakkTTaattaarrsskkii
Duży(54km),usytuowanywśródWzgórz
SokólskichiczęściowonatereniePuszczy
KnyszyńskiejorazniebieskiSzlakTatarski
Mały(19km),łączącymiejscowości
związanezosadnictwemtatarskimna
Podlasiu.

117

WojewódzkiOśrodek SportuiRekreacji„Szelment”
WojewódzkiOśrodek
SportuiRekreacji„Szelment”

118

Nowoczesnykomplekszapewniający dostępdowszelkichformturystyki aktywnej.Położony15kmnapółnocod
Nowoczesnykomplekszapewniający
dostępdowszelkichformturystyki
aktywnej.Położony15kmnapółnocod
Suwałk,marównieżdoskonałe
usytuowanietransgraniczne:zLitwą,
BiałorusiąiObwodem Kaliningradzkim.
Zespółwyciągównarciarskich,
zzwwyyppoożżyycczzaallnniiąąsspprrzzęęttuuiisszzkkoołłąąnnaarrcciiaarrsskkąą
zapewniakompleksowąofertęnazimowy
sezonturystyczny.Latemmożnatugrać
wwppaaiinnttbbaalllliiwwmmiinniiggoollffaalluubbwwyyppoożżyycczzyyćć
rowerywceluwojażypoSuwalszczyźnie.
Woferciebazahotelowo-gastronomiczna.
Wkrótcepowstanieturównieżwyciągdo
nartwodnychzplażąipark
linowo-wspinaczkowy.
www.wosir-szelment.pl |
www.wosir-szelment.pl |

Szelment2,16-404Jeleniewo

Tel.:+48875683007

“WśródŻubrów”7-dniowawycieczka poPuszczyBiałowieskiej
“WśródŻubrów”7-dniowawycieczka
poPuszczyBiałowieskiej
Wycieczkarowerowazprzewodnikiem, któryjestjednoczesnieambasadorem Podlasia.Podczas7-dniowegopobytu w
Wycieczkarowerowazprzewodnikiem,
któryjestjednoczesnieambasadorem
Podlasia.Podczas7-dniowegopobytu
w Polsceprzekazujeonwiedzęnatemat
kultury,religii,obyczajówihistorii
regionu.
TTrraassaazzaacczzyynnaassiięęwwWaWarrsszzaawwiiee,,sskkąądd
uczestnicyjadąautokaremdoBiałowieży,
zzzzaappllaannoowwaannyymmppoossttoojjeemmwwGGrraabbaarrccee--
sanktuariumpolskiegoprawosławia.
Głównympunktemofertysątrasyrowerowe
(30-60km)ponajpiękniejszychzakątkach
PuszczyBiałowieskiej.Wycieczkajest
skierowanagłówniedlaturystów
niemieckojęzycznych.

119

SuwałkiBluesFestival

NajważniejszyplenerowyfestiwalbluesowywPolsceitejczęściEuropy, organizowanyod2008r.W ciągutrzechdni,w
NajważniejszyplenerowyfestiwalbluesowywPolsceitejczęściEuropy,
organizowanyod2008r.W ciągutrzechdni,w ramachwszystkich
wydarzeńwystępujełącznieokoło200muzyków.
Odwiedzagokilkanaścietysięcysłuchaczy(mieszkańcySuwałk,turyści
zkrajuizagranicy).Wprogramieróżnorodnośćkoncertów,kluboweśniadania
bluesoweorazwieczorno-nocnekoncertyijamsession.

120

PPoommoorrsskkiiee

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
1. Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku (Certyfikat 2008) 2. Dni Rybaka (Certyfikat 2006)
1. Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku (Certyfikat 2008)
2. Dni Rybaka (Certyfikat 2006)
3. Jarmark Świętego Dominika (Certyfikat 2003, 2008)
4. Gra Przygodowa ”Uczta u Wielkiego Mistrza” (Certyfikat 2003)
5. Magic Malbork (Certyfikat 2011)
6. Oblężenie Malborka - historyczna impreza plenerowa (Certyfikat 2005)
77
MMiissttrrzzoossttwwaa Świata w Poławianiu Bursztynu „Jantar” (Certyfikat 2004)
8. Muzeum Bursztynu, Oddział Muzeum Historycznego
Miasta Gdańska (Certyfikat 2009, Wyróżnienie 2006)
9. Regaty Pucharu Świata w Klasach Olimpijskich „Gdynia Sailing Days” (Certyfikat 2004)
10.
Spotkania z historią. Zamek w Gniewie (Certyfikat 2003)
11.
Vivat Vasa (Certyfikat 2007)
12.
Wycieczka tematyczna po Słowińskim Parku Narodowym (Certyfikat 2004)
1133
ZZaabbyyttkkoowwyy kkoommpplleekkss ppooccyysstteerrsskkii ww PPeellpplliinniiee ((CCeerrttyyffiikkaatt 22000033))
14.
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych „Feta” (Wyróżnienie 2010)
15.
Subiektywna Linia Autobusowa i Warsztat Wałęsy –dawne tereny
Stoczni Gdańskiej (Wyróżnienie 2010)
Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku
Centrum Edukacji i Promocji Regionu
w Szymbarku
Centrumdoskonalełączyrozrywkęzfunkcjąedukacyjną.Znajdująsiętu zbiorykaszubskiego rzemiosłazwiązanegozprzerobem
Centrumdoskonalełączyrozrywkęzfunkcjąedukacyjną.Znajdująsiętu
zbiorykaszubskiego rzemiosłazwiązanegozprzerobem drewna,narzędzi
isprzętudomowego,orazobiektów związanychzhistoriąPolskiiKaszub.
ZZwwiieeddzziiććmmoożżnnaassłłyynnnnyyDDoommDDooGGóórryyNNooggaammii,,DDoommSSyybbiirraakkaa,,MMuuzzeeuummTTaabbaakkii,,
MinibrowarKaszubskaKorona,PomnikiBunkierGryfaPomorskiego.zobaczyć
największyFortepianŚwiata,czywpisanądoksięgirekordówGuinnessa,
46-metrową,NajdłuższąDeskęnaświecieorazStółNoblistynapamiątkę
PokojowejNagrodyNobladlaLechaWałęsy.
PokojowejNagrodyNobladlaLechaWałęsy. Ul. Szymbarskich Zakładników 12, 83-315

Ul. Szymbarskich Zakładników12, 83-315 Szymbark www.cepr.pl | Tel./ fax: +48 (58) 684 69 33

83-315 Szymbark w w w . c e p r . p l | Tel./ fax:
83-315 Szymbark w w w . c e p r . p l | Tel./ fax:

123

DniRybaka

RozrywkoweświętowKątachRybackichtojednaznajatrakcyjniejszych
RozrywkoweświętowKątachRybackichtojednaznajatrakcyjniejszych
imprezwakacyjnychnaMierzeiWiślanej,nawiązującadotradycji
rybołówstwaiszkutnictwa.Odbywasięzazwyczajw czasieimienin
apostołówśw.PiotraiPawła,rybackichpatronów.
Imprezamocnozakorzenionawtradycji mieszkańcównadmorskichterenów,mazarazem bardzonowoczesny,rozrywkowycharakter.Jednym
Imprezamocnozakorzenionawtradycji
mieszkańcównadmorskichterenów,mazarazem
bardzonowoczesny,rozrywkowycharakter.Jednym
zznnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchhppuunnkkttóówwpprrooggrraammuujjeessttśśwwiięęcceenniiee
łodzi.Rybacyprzebranizapostaciebiblijne
odbywająkrótkirejsodświętnieudekorowanymi
łodziami.Wzabawiemogąteżbraćudziałturyści.
Dniomtowarzysząwystawy,koncerty,pokazy
sztucznychogni,degustacjelokalnychspecjałów.

124

Jarmark Świętego Dominika
Jarmark Świętego Dominika
RozgrywającasięwGdańsku,największa wPolsceijednaznajwiększychwEuropie imprezaplenerowaocharakterzehandlowo-
RozgrywającasięwGdańsku,największa
wPolsceijednaznajwiększychwEuropie
imprezaplenerowaocharakterzehandlowo-
kulturalno-rozrywkowym.Jejformuła
nawiązujedotradycjiśredniowiecznych
jarmarków sięgającej1260r.
WWJJaarrmmaarrkkuubbiioorrąąuuddzziiaałłkkuuppccyy,,rrzzeemmiieeśśllnniiccyy,,
artyści,kolekcjonerzy,hobbyści.Gwarnemu
handlowaniutowarzyszykilkasetgodzin
programukulturalno-rozrywkowego:kostiumowe
parady,spektakleteatralne,konkursy,projekty
interaktywneikoncerty.Jarmarkdziałajak
magnes,rokrocznieprzyciągającdoGdańska
ttłłuummyyttuurryyssttóówwiimmiieesszzkkaańńccóówwTTrróójjmmiiaassttaa

125

Gra Przygodowa „Uczta u Wielkiego Mistrza”
Gra Przygodowa
„Uczta u Wielkiego Mistrza”
Gra„UcztauWielkiegoMistrza” w malborskim Zamku–przeznaczonajest dlauczestnikówkonferencji
Gra„UcztauWielkiegoMistrza”
w malborskim Zamku–przeznaczonajest
dlauczestnikówkonferencji
motywacyjnych,warsztatów doskonalenia
zawodowegoiinnychspotkań.
SSzzcczzeeggóóllnneeppoołłąącczzeenniieeaauurryyaauutteennttyycczznneeggoo
miejscahistorycznegozzabawąprowadzoną
przezpostaciwstrojachzepoki,pozwalana
poznanietajemnictegofascynującegoobiektu
zzLLiissttyyUUNNEESSCCOO UUcczzeessttnniiccyyoottrrzzyymmuujjąą
wezwaniedopodjęciaosobliwejrycerskiej
przygody,zarównosprawnościowej(np.
strzelaniezłukuikusz),jakiintelektualnej.
Nagroda,tom.in.udziałwuczcieuWielkiego
Mistrza.Gramadwiewersjejęzykowe:polską
iangielską.

126

iangielską. 126 www.zamek.malbork.pl Ul. Staro ś ci ń ska 1, 82-200 Malbork Tel.

Ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork Tel. +48 55 647 08 55

126 www.zamek.malbork.pl Ul. Staro ś ci ń ska 1, 82-200 Malbork Tel. +48 55 647 08

MagicMalbork

Unikatowew skalikrajushow,naktóreskładająsięm.in.występy akrobatówigruptanecznychorazpokazylaserów.
Unikatowew skalikrajushow,naktóreskładająsięm.in.występy
akrobatówigruptanecznychorazpokazylaserów.
WWtteennddzziieeńńMMaallbboorrkkssttaajjeessiięęmmaaggiicczznnąąsscceennąą,,nnaakkttóórreejjrroozzggrryywwaajjąąssiięę
spektakleiluzjonistyczne,pokazysztukitanecznejiakrobatykioraz
niesamowitejmuzyki.Imprezajestpołączeniemhistoriizelementami
współczesnymi.Głównympunktemwidowiskajestwieczorno-nocnyspektakl
naWałachvonPlauena,łączącyróżneformysztuki:muzykę,taniec,obraz,
światłoipokazysztucznychogni.Wszystkotopołączonejestześwietną
muzykąnatlenajwiększegowEuropiezamkukrzyżackiego.Całość
wwiiddoowwiisskkaawwiieeńńcczzyypprrzzeeppiięękknnyyppookkaazzsszzttuucczznnyycchhooggnniiwwrryyttmmddyynnaammiicczznneejj
muzyki.MagicMalborkodbywasięzawszewpołowiesierpnia.

127

OblężenieMalborka historycznaimprezaplenerowa
OblężenieMalborka
historycznaimprezaplenerowa
Organizowanaod2000r.inscenizacja historyczna,odtwarzającadwumiesięczne oblężenieZamkuprzezwojska
Organizowanaod2000r.inscenizacja
historyczna,odtwarzającadwumiesięczne
oblężenieZamkuprzezwojska
polsko-litewskiepobitwiepodGrunwaldem.
Przedsięwzięcieartystyczneuznanozajeden
zznnaajjwwiięękksszzyycchhtteeaattrróówwpplleenneerroowwyycchhwwPPoollssccee
ZamekimiastonadNogatemobleganesą
wtedyprzezrycerzyzgruprekonstrukcyjnych,
przybywającychdoMalborkazcałejPolskioraz
przezdziesiątkitysięcyturystów,którzychcą
„dotknąć”żywejhistoriiŚredniowiecza.
Apogeumimprezytorozpoczynającasię
ooggooddzz 2222::0000bbiittwwaa,,wwbbllaasskkuuooggnniisskk
ipłonącychpochodni.Znakomityprzykład
edukacjiprzezzabawę.

128

www.zamek.malbork.pl |
www.zamek.malbork.pl |

Ul.Starościńska1,82-200Malbork

Tel.:+48556470978

MistrzostwaŚwiatawPoławianiu Bursztynu„Jantar”
MistrzostwaŚwiatawPoławianiu
Bursztynu„Jantar”
Największaimprezapromocyjnagminy StegnaijednazwiększychwPolsce. WWcczzaassiieerroozzggrryywwaannyycchhoodd11999999rr
Największaimprezapromocyjnagminy
StegnaijednazwiększychwPolsce.
WWcczzaassiieerroozzggrryywwaannyycchhoodd11999999rr
mistrzostwzawodnicy,podokiemsędziów,
mają10minutnawydobyciejak
największejilościbursztynuzwydzielonej
częściplaży.PodczasfinałówwJantarze
rywalizują3grupy:dzieciimłodzież,dorośli
orazVIP-y.Poprzedzajągoeliminacjem.in.
nnaappllaażżaacchhww::GGddyynnii,,GGddaańńsskkuu,,KKąąttaacchh
Rybackich,Dębkach,KrynicyMorskiej,
Helu.Mistrzostwapołączonozimprezami
ocharakterzekulturalno-rozrywkowym.
Opróczdobrejzabawy,aktywnego
wypoczynku,dreszczykuemocjimająone
wymiaredukacyjny.

129

MuzeumBursztynu

Naotwartyw2006r.wGdańskuobiektzaadaptowano wszystkiepiętraWieżyWięziennejw średniowiecznym
Naotwartyw2006r.wGdańskuobiektzaadaptowano
wszystkiepiętraWieżyWięziennejw średniowiecznym
ZespolePrzedbramia.Muzeum posiadawyjątkową
historycznąwystawę„złotapółnocy”-jegopowstania,
właściwości,pozyskiwaniaiobróbki.
MMuuzzeeuummzzaapprraasszzaaddoooobbeejjrrzzeenniiaauunniikkaallnneejjkkoolleekkccjjiiookkaazzóóww
przyrodniczych,znamienitychzabytkówsztukidawnej,
współczesnychwyrobówrzemiosłaartystycznegooraz
nowoczesnejbiżuteriiwybitnychprojektantów.
Awangardowaaranżacjazwykorzystaniem
najnowocześniejszychśrodkówwystawienniczych,
multimediów,prezentacjiaudiowizualnychdoskonale
kkoonnttrraassttuujjeezzssuurroowwyymm,,ggoottyycckkiimmwwnnęęttrrzzeemm

130

ZespółPrzedbramiaulicyDługiej,80-836Gdańsk

Tel.:+48583014733

RegatyPucharuŚwiata wKlasachOlimpijskich„GdyniaSailingDays”
RegatyPucharuŚwiata
wKlasachOlimpijskich„GdyniaSailingDays”
JedynawPolsceijednazważniejszych w Europieimprezażeglarskarangi PucharuŚwiataprzyciągająca
JedynawPolsceijednazważniejszych
w Europieimprezażeglarskarangi
PucharuŚwiataprzyciągająca
międzynarodowączołówkężeglarzy.Ma
swestałemiejscew światowym,
oficjalnym kalendarzuimprez
żeglarskich.
TToooodd22000000rr wwiieellkkiiffeessttiiwwaallżżeeggllaarrssttwwaa
iwidowiskowazabawawjednym.Wysoki
standard,międzynarodowypoziom,bogaty
programimprezdlazawodników,turystów
iimmiieesszzkkaańńccóówwmmiiaassttaapprrzzyycciiąąggaajjąąttyyssiiąąccee
ludzi.DodatkowąatrakcjąsąRegaty
JachtówSterowanychRadiem(wrandze
PucharuEuropy),RegatyZawodników
NiepełnosprawnychorazGdyńskiPiknik
Rodzinny.

131

Spotkania z historią. Zamek w Gniewie
Spotkania z historią. Zamek w Gniewie
WnajpotężniejszejtwierdzyZakonu Krzyżackiegonalewym brzeguWisły organizowanesąod1992r.spektakle,
WnajpotężniejszejtwierdzyZakonu
Krzyżackiegonalewym brzeguWisły
organizowanesąod1992r.spektakle,
inscenizacjehistoryczneiturnieje
rycerskie.
Dlategomiejscetouznajesięzajeden
zzggłłóówwnnyycchhoośśrrooddkkóówwkkrrzzeewwiieenniiaa
średniowiecznejtradycjiwPolsce.Oferta
turystycznaobejmujetrzygłówneimprezy
kalendarzowe:TurniejRycerskioMiecz
JanaIIISobieskiego–ogólnopolskizjazd
StowarzyszeńRycerskichwstolicyKapituły
RycerstwaPolskiego;VIVATVASA!–
iinnsscceenniizzaaccjjęęhhiissttoorryycczznnoo--bbaattaalliissttyycczznnąą,,
MiędzynarodowyPokazKucia
Artystycznego,atakżewieleimprezdla
młodzieży.

132

Ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew
Ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew
młodzieży. 132 Ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew www.zamek-gniew.pl | T e l . + 4 8

www.zamek-gniew.pl | Tel. +48 58 535 25 37

Zamkowa 3, 83-140 Gniew www.zamek-gniew.pl | T e l . + 4 8 5 8 5

VivatVasa

Odbywającasięod2000r.imprezaplenerowa, rozgrywanapozabramamiorazw murachmiasta iZamkuGniew.
Odbywającasięod2000r.imprezaplenerowa,
rozgrywanapozabramamiorazw murachmiasta
iZamkuGniew.
Promujeonalokalnedziedzictwohistoryczne-
wydarzeniazroku1626,kiedytopodczastzw.wojny
oouujjśścciieeWiWissłłyykkiillkkuukkrroottnniieessttaarrłłyyssiięęooddddzziiaałłyyddwwóócchh
królówzroduWazów:władcySzwecjiGustawaAdolfaII
zwojskamipolskiegokrólaZygmuntaIII.Przegranabitwa
dwóchWazówjesttylkopretekstem,aniejedynątreścią
imprezy.Pozwalaoglądaćpotyczkirycerzy,pokazy
musztryijazdyorazsalwyarmatnie,aprzytympoznać
szerszykontekstzwiązkówpolitycznych,kulturowych
iiggoossppooddaarrcczzyycchhwwóówwcczzeessnneejjEEuurrooppiiee

Ul.Zamkowa3,83-140Gniew

Ul.Zamkowa3,83-140Gniew www.zamek-gniew.pl | T e l . + 4 8 5 8 5 3 5 2

www.zamek-gniew.pl | Tel.+48585352537

133

Wycieczka tematyczna po Słowińskim Parku Narodowym
Wycieczka tematyczna
po Słowińskim Parku Narodowym
Utworzonyw1967r.obszarchroniony, jużpo10latachznalazłsięnaliście ŚwiatowegoRezerwatuBiosferyUNESCO.
Utworzonyw1967r.obszarchroniony,
jużpo10latachznalazłsięnaliście
ŚwiatowegoRezerwatuBiosferyUNESCO.
CCzztteerrooggooddzziinnaawwyycciieecczzkkaaoobbeejjmmuujjee::pprrzzeejjaazzdd
zŁebyKolejkąBajkową,wycieczkępo
Parku,rejsekologicznymstatkiempo
jeziorzeŁebsko(rajdlamiłośnikówturystyki
ornitologicznejiprzyrodniczej),zwiedzanie
zzpprrzzeewwooddnniikkiieemm wwyyrrzzuuttnniiWuWunnddeerrwwaaffffee,,
wejścienawieżęzpanoramąm.in.
największychwEuropiewydmruchomych,
zwiedzanieobiektówInstytutuLotnictwaoraz
zabudowańzokresuIIwojnyświatowej.Park
odwiedzanyjestprzeztysiąceturystów,
rozmiłowanychwpięknieizmiennościjego
kkrraajjoobbrraazzuu

134

Zabytkowykompleks pocysterskiwPelplinie
Zabytkowykompleks
pocysterskiwPelplinie
Mekkaturystówzcałegoświata. Zgromadzonetuzabytkistanowią najcenniejszyskarbieckultury średniowiecznejnaPomorzu.
Mekkaturystówzcałegoświata.
Zgromadzonetuzabytkistanowią
najcenniejszyskarbieckultury
średniowiecznejnaPomorzu.
WskładzachowanegoodXIVw.zabytku
wchodzą:zespółklasztornyzbazyliką
katedralną–drugicodowielkościkościół
wwPPoollsscceezzbbuuddoowwaannyyzzcceeggłłyy,,zznnaajjwwiięękksszzyymm
wEuropieŚrodkowejiWschodniejołtarzem
głównym;kościółbramnyp.w.BożegoCiała
zeszpitalemcysterskim–najstarszym
budynkiemświeckimiXIX-wieczną
nekropolią;zespołyparkoweogrodów
biskupiegoiseminaryjnegoorazgóraJana
PPaawwłłaaIIII OObbiieekkttppoossiiaaddaawwłłaassnnąąbbaazzęę
hotelowąigastronomiczną.
hotelowąigastronomiczną. www.informacja.pelplin.com | PlacMariacki2,83-130Pelplin

www.informacja.pelplin.com |PlacMariacki2,83-130Pelplin

135

MiędzynarodowyFestiwal TeatrówPlenerowychiUlicznych„Feta”
MiędzynarodowyFestiwal
TeatrówPlenerowychiUlicznych„Feta”
JednaznajważniejszychplenerowychimprezkulturalnychGdańska.Od
JednaznajważniejszychplenerowychimprezkulturalnychGdańska.Od
1997r.konsekwentnieprezentujeprzeglądeuropejskichiświatowych
teatrówulicznych.
Tomarka,którapowstaławotwartejnasztukęprzestrzenipublicznej.Silna
teatrem,dlaktóregonajlepsząscenografiąjestwyjątkowasceneriamiasta,
urodabastionóworazdopływuMotławy.Stanowiteżdoskonałyprzykład
towarzyskiejfiesty.

136 15

SubiektywnaLiniaAutobusowaiWarsztat Wałęsy–dawneterenyStoczniGdańskiej
SubiektywnaLiniaAutobusowaiWarsztat
Wałęsy–dawneterenyStoczniGdańskiej
ProjektartystyGrzegorzaKlamana,w którym dawnipracownicyStoczni Gdańskiejoprowadzająposwoim
ProjektartystyGrzegorzaKlamana,w którym dawnipracownicyStoczni
Gdańskiejoprowadzająposwoim miejscupracy,jegogospodarczej,
politycznej,aprzedewszystkimosobistej,subiektywnejhistorii.
ZZaakkaażżddyymmrraazzeemm3333ppaassaażżeerróówwrruusszzaawwppooddrróóżżssppooddhhiissttoorryycczznneejjBBrraammyynnrr22
zabytkowymJelczemRTO.90-minutowawycieczkabiegnietrasąstałą:
WarsztatWałęsy,BramaHistorycznanr1iBramynaDrodzedoWolności,
dawnasalaBHP,budynkinatereniestoczni,miejsce,wktórym Wałęsa
przeskoczyłmur,pochylnieitp.oraztrasą„nażyczenie”.

137

ŚŚlląąsskkiiee

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
1. Szlak Orlich Gniazd (Złoty Certyfikat 2012 i Certyfikat 2010) 2. Szlak Zabytków Techniki Województwa
1.
Szlak Orlich Gniazd (Złoty Certyfikat 2012 i Certyfikat 2010)
2.
Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (Złoty Certyfikat 2008 i Certyfikat 2007)
3.
Festiwal „Śląskie Smaki” (Certyfikat 2007)
4.
Kopalnia Zabytkowa Ignacy w Rybniku (Certyfikat 2004)
5.
Miasteczko Twinpigs –Westernowy Park Rozrywki w Żorach (Certyfikat 2012)
6.
Zabrze –Miasto Turystyki Przemysłowej (Certyfikat 2003)
77
TTyyddzziieeń Kultury Beskidzkiej (Certyfikat 2004)
8.
Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu –historia zaklęta w kamieniu (Certyfikat 2009)
9.
Zwiedzanie Tyskiego Browarium i Tyskich Browarów Książęcych (Certyfikat 2005)
10. Beskidzka 5 (Wyróżnienie 2011)
11. Złota Kraina Pstrąga (Wyróżnienie 2012)
Szlak Orlich Gniazd
Szlak Orlich Gniazd
Szlakprowadziprzezunikatowągrupęzamków zkamieniawapiennego, którepowstaływXIII-XIVwieku.Obiektywarownewybudowanona
Szlakprowadziprzezunikatowągrupęzamków zkamieniawapiennego,
którepowstaływXIII-XIVwieku.Obiektywarownewybudowanona
niedostępnychskałachnapodobieństwoorlichgniazd,którym
zawdzięczająnazwę.
Pieszy,czerwonySzlakOrlichGniazdodługości163,9kmprowadziprzez
terendwóchwojewództw:śląskiegoimałopolskiego.Naszlakudobrze
rozwiniętajestbazaturystyczna
iiookkoołłoottuurryyssttyycczznnaa

140

www.orlegniazda.pl | www.szlakorlichgniazd.com.pl
www.orlegniazda.pl | www.szlakorlichgniazd.com.pl
SSzzllaakk OOrrlliicchh GGnniiaazzdd
SSzzllaakk OOrrlliicchh GGnniiaazzdd
Zróżnicowanabazanoclegowaoraz szeregobiektówgastronomicznych pozwalająnazaplanowanienawet
Zróżnicowanabazanoclegowaoraz
szeregobiektówgastronomicznych
pozwalająnazaplanowanienawet
dłuższegopobytu.Szlakoznakowany
jestjednolicienacałejdługości,
aapprrzzeejjśścciieeppiieesszzooSSzzllaakkuuOOrrlliicchh
Gniazdzuwzględnieniemzwiedzania
podstawowychjegoatrakcjizajmuje
ok.6-7dni.Klamrąspinającąszlaksą
krakowskiWaweliJasnaGóra
wCzęstochowie.
Złoty Certyfikat 2012
Złoty Certyfikat 2012

141

www.orlegniazda.pl | www.szlakorlichgniazd.com.pl
www.orlegniazda.pl | www.szlakorlichgniazd.com.pl
ZZłłoottyy CCeerrttyyffiikkaatt 22001122
ZZłłoottyy CCeerrttyyffiikkaatt 22001122

142

SSzzllaakk OOrrlliicchh GGnniiaazzdd
SSzzllaakk OOrrlliicchh GGnniiaazzdd

Naszlakumożnaobejrzećrównież:

OdrestaurowanyZamekwKorzkwi RuinyZamkuKrólewskiegonaZłotejGórze wOjcowie ZamekKrólewskiwPieskowejSkale
OdrestaurowanyZamekwKorzkwi
RuinyZamkuKrólewskiegonaZłotejGórze
wOjcowie
ZamekKrólewskiwPieskowejSkale
RuinyZamkuwRabsztynie
RuinyZamkuwBydlinie
RRuuiinnyyZZaammkkuuwwSSmmoolleenniiuu
RuinyZamkuwPilicy
RuinyZamkuOgrodzienieckiegowPodzamczu
RekonstrukcjęgroduobronnegonaGórzeBirów
RuinyZamku"Bąkowiec"wMorsku
OdbudowanyZamekBobolice
RuinyZamkuwMirowie
RRuuiinnyyZZaammkkuuwwOOssttrręężżnniikkuu
RuinyZamkuwOlsztynie
www.orlegniazda.pl | www.szlakorlichgniazd.com.pl
www.orlegniazda.pl | www.szlakorlichgniazd.com.pl
Szlak Zabytków Techniki
Szlak Zabytków Techniki
Jedenzgłównychmarkowychproduktów turystycznychwojewództwaśląskiego. Jesttotematyczny,samochodowyszlak
Jedenzgłównychmarkowychproduktów
turystycznychwojewództwaśląskiego.
Jesttotematyczny,samochodowyszlak
turystycznyozasięguregionalnym,
obejmującynajważniejszeinajciekawsze
podwzględemwalorówhistorycznych
iarchitektonicznychobiektyzwiązane
zzddzziieeddzziiccttwweemmpprrzzeemmyyssłłoowwyymm OObbeeccnniiee
łączy36obiektówzwiązanychztradycją
górnicząihutniczą,energetyką,
kolejnictwem,łącznością,produkcjąwody
iprzemysłemspożywczym.

143

ZłotyCertyfikat2008

144

SzlakZabytkówTechniki

SzlakZabytkówTechniki

Szlakzapraszadopodróży wwcczzaassiiee,,ggwwaarraannttuujjąącceejjwwssppaanniiaałłąą
Szlakzapraszadopodróży
wwcczzaassiiee,,ggwwaarraannttuujjąącceejjwwssppaanniiaałłąą
przygodęiniezapomnianewrażenia.
Podczaswędrówekpopodziemnym
świeciekopalńisztolni,browarach,
parowozowniach,kuźniachifabrykach
turyścimająokazjępoznaćprawdziwe
perłytechniki.

SSzzllaakkZZaabbyyttkkóówwTTeecchhnniikkii

ZłotyCertyfikat2008

Tylkonatymszlakuzwiedzającypoczująchłódpodziemi,zobacząwyjątkowe,
Tylkonatymszlakuzwiedzającypoczująchłódpodziemi,zobacząwyjątkowe,
industrialneprzestrzenie,usłysząsykmaszynyparowejiskosztująświeżo
warzonegopiwa.

145

Festiwal„ŚląskieSmaki”

146

Jednaznajbardziejznanych irozpoznawalnychimprezkulinarnych województwa.Odbywasięwróżnych
Jednaznajbardziejznanych
irozpoznawalnychimprezkulinarnych
województwa.Odbywasięwróżnych
miejscach,cojeszczebardziej
podkreślakulinarnąróżnorodność
regionu.
SSttaałłyymmiieelleemmeennttaammiippeełłnneeggoossmmaakkóóww
iwonirodzinnegopiknikusą:kulinarny
konkursdlaamatorów,profesjonalistów
iuczniówszkółgastronomicznych
(wosobnychkategoriach),rywalizujących
oozzaasszzcczzyyttnnyyttyyttuułłEEkkssppeerrttaaŚŚlląąsskkiicchh
SmakówinagrodęZłotegoDurszlaka,
orazwystęplegendarnegoZespołu
PieśniiTańca„Śląsk”im.Stanisława
Hadyny.Publicznośćmożekosztować
konkursowedaniaipysznelokalne
potrawyprzydźwiękachlokalnychkapel.

ZabytkowaKopalnia„Ignacy”

JednazpierwszychkopalńwęglakamiennegopowstałychnaGórnym Śląskujeszczew czasachpruskich,podnazwą„Hoym”,azarazem
JednazpierwszychkopalńwęglakamiennegopowstałychnaGórnym
Śląskujeszczew czasachpruskich,podnazwą„Hoym”,azarazem
najstarszanaZiemiRybnickiej,działającanieprzerwanieponad200lat
(1792-1967).
Najcenniejszymizabytkamiznajdującymisię wkopalnisądwiemaszynywyciągowe
Najcenniejszymizabytkamiznajdującymisię
wkopalnisądwiemaszynywyciągowe
szybów„Głowacki”(z1900r.)i„Kościuszko”
(z1920r.),posiadającenapędparowy.Na
turystówczekajątakżedwiecykliczne
imprezyplenerowe:Industriadai„Spotkania
Gwarków”,organizowanezokazji„Barbórki”.
NNaatteerreenniieeoobbiieekkttuuzznnaajjdduujjeessiięęPPuunnkktt
Widokowyprzebudowanyzbyłejwieży
ciśnień.Przydobrejpogodzieztarasu
widokowegomożnapodziwiaćokoliczne
miastaorazpasmagór.Obiektznajdujesię
naSzlakuZabytkówTechnikiWojewództwa
Śląskiego.

Ul.Mościckiego3,44-273Rybnik

Śląskiego. Ul.Mościckiego3,44-273Rybnik www.ignacy.miastorybnik.pl | T e l . : + 4 8 3 2

147

Miasteczko Twinpigs Westernowy Park Rozrywki w Żorach
Miasteczko Twinpigs
Westernowy Park Rozrywki w Żorach
Jedynetakiemiejscew Polsce,osadzonew westernowym klimacie,
Jedynetakiemiejscew Polsce,osadzonew westernowym klimacie,
oferująceponad30atrakcji.Położonejestnagłównejtrasiewiodącej
zAglomeracjiGórnośląskiejw Beskidy.
MiasteczkoTwinpigspozwalaprzenieśćsięwczasyimiejscaznane
zfilmowychwesternów,aprzytymcieszyćzmysłynajnowszymizdobyczami
techniki.Głównymiatrakcjamisąpokazywesternowe:pojedynek
rewolwerowców,napadnabankiwystępynaRodeoiniezwykłeFireShow.
WWooffeerrcciieerroozzrryywwkkoowweejjPPaarrkkuujjeessttnniieeppoowwttaarrzzaallnnyyRRoolllleerrCCoosstteerr,,zzaasskkaakkuujjąąccee
TajemniczePodziemie,kinoemocji-Cinema5d,AkademiaSzeryfaiwiele
innych,wspaniałychatrakcji.

148

www.twinpigs.eu |
www.twinpigs.eu |
innych,wspaniałychatrakcji. 148 www.twinpigs.eu | Ul. Katowicka 4, 44-240 Ż ory Tel.: +48

Ul. Katowicka 4, 44-240 Żory Tel.: +48 32 411 43 34

148 www.twinpigs.eu | Ul. Katowicka 4, 44-240 Ż ory Tel.: +48 32 411 43 34
Zabrze - Miasto Turystyki Przemysłowej
Zabrze - Miasto Turystyki
Przemysłowej
Bogatedziedzictwokulturowejestjednym zatutów Zabrza.Dziękiobiektom,które mocnozaznaczająsięnaSzlakuZabytków
Bogatedziedzictwokulturowejestjednym
zatutów Zabrza.Dziękiobiektom,które
mocnozaznaczająsięnaSzlakuZabytków
TechnikiWojewództwaŚląskiego,Zabrze
stałosięatrakcyjnym miejscem dla
turystów.
WśWśrróóddjjeeggoozzaabbyyttkkóóww((ggłłóówwnniieezzpprrzzeełłoommuu
XIX/XXw.)sątakie„perełki”,jakZabytkowa
KopalniaWęglaKamiennego„Guido”,Skansen
Górniczy„KrólowaLuiza”,MuzeumGórnictwa
Węglowego,SzybMaciej,awkrótcedołączydo
nichnajwiększaatrakcja:GłównaKluczowa
SztolniaDziedziczna.Wmieścieażroisięod
zzaabbyyttkkoowwyycchhoobbiieekkttóówwppoopprrzzeemmyyssłłoowwyycchh,,
kamienic,osiedlirobotniczychiobiektów
sakralnych.

149

Tydzień Kultury Beskidzkiej
Tydzień Kultury Beskidzkiej
Sięgającahistorią1964r.,jedna znajwiększychinajstarszychimprez folklorystycznychnaświecie.
Sięgającahistorią1964r.,jedna
znajwiększychinajstarszychimprez
folklorystycznychnaświecie.
Jejcentralnączęśćstanowiącodzienne,
kilkugodzinne,wieczornekoncertyna
pięciugłównychplenerowychestradach
wwWiWiśśllee,,SSzzcczzyyrrkkuu,,ŻŻyywwccuu,,MMaakkoowwiiee
PodhalańskimiOświęcimiu.Przybywana
nieokoło4000wykonawcówzkrajuize
świata,awidownięszacujesięna200
tysięcyosób.Wprogramiewystępykapel,
solistówigrupśpiewaczych,korowody
uliczne,kiermaszesztukiludowej
iiwwyyssttaawwyy TToośśwwiięęttoolluuddzziiggóórriizzaarraazzeemm
wielkifestyn,któregourokiniepowtarzalna
atmosferaporywająuczestnikówwwir
wspólnej,żywiołowejzabawy.

150

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
Najbardziejimponujące Orle Gniazdo spośród wszystkich znajdujących
Najbardziejimponujące Orle Gniazdo spośród wszystkich znajdujących
sięnaJurzeKrakowsko-Częstochowskiej.Malowniczepołożeniepośród
wapiennychskałofantazyjnychkształtachnadajemumagicznywygląd.
Ruinyzamkudodziśfascynują magnetyzmem,monumentalnością ibogatąhistorią.Sąmiejscem organizacjiimprezocharakterze
Ruinyzamkudodziśfascynują
magnetyzmem,monumentalnością
ibogatąhistorią.Sąmiejscem
organizacjiimprezocharakterze
historycznym,edukacyjnym,
kulturalnymirozrywkowym.Bogata
ofertaturystycznazwiązanazzamkiem
iiookkoolliiccąąttoopprrooppoozzyyccjjeeddllaakkaażżddeeggoo––
turystyindywidualnego,grup
zorganizowanych,firm,wycieczek
szkolnych.
www.zamek-ogrodzieniec.pl |
www.zamek-ogrodzieniec.pl |
szkolnych. www.zamek-ogrodzieniec.pl | Podzamcze, k. Ogrodzie ń ca Tel./ fax: +48

Podzamcze, k. Ogrodzieńca Tel./ fax: +48 32 67 32 285

www.zamek-ogrodzieniec.pl | Podzamcze, k. Ogrodzie ń ca Tel./ fax: +48 32 67 32 285 151

151

Zwiedzanie Tyskiego Browarium i Tyskich Browarów Książęcych
Zwiedzanie Tyskiego Browarium
i Tyskich Browarów Książęcych

152

TyskieBrowariumtocentrum wycieczkoweprzynajwiększym ijednymznajstarszychbrowarów
TyskieBrowariumtocentrum
wycieczkoweprzynajwiększym
ijednymznajstarszychbrowarów
wwPPoollssccee––TTyysskkiicchhBBrroowwaarraacchh
Książęcych,gdzietradycjawarzenia
piwasięga1629r.Toperła
architektury,ajednocześnie
pracującynapełnychobrotachzakład
produkcyjny.
PPooddcczzaassbblliisskkoo33--ggooddzziinnnneeggoopprrooggrraammuu
zwiedzającyodkrywajątajemnice
warzeniazłocistegotrunku.Witająich
technologiczneniespodzianki:mówiący
zportretuksiążęJanHenrykXI,twórca
potęgibrowaru,kino3Dzfilmem
„Historiapiwempisana”,kioski
mmuullttiimmeeddiiaallnnee SSttyylloowwyyppooddzziieemmnnyyppuubb
zapraszanadegustacjęwyśmienitego
piwa.
OOffeerrttaa ddllaa oossääbb ppeełłnnoolleettnniicchh
OOffeerrttaa ddllaa oossääbb ppeełłnnoolleettnniicchh
www.tyskiebrowarium.pl |
www.tyskiebrowarium.pl |
Ul. Mikołowska 5, 43-100 Tychy Tel.: +48 32 327 84 30
Ul. Mikołowska 5, 43-100 Tychy
Tel.: +48 32 327 84 30

Beskidzka5

MikroregionpięciugminBeskiduŚląskiego:Brenna,Istebna,Szczyrk, UstrońiWisła,zainicjowaływ
MikroregionpięciugminBeskiduŚląskiego:Brenna,Istebna,Szczyrk,
UstrońiWisła,zainicjowaływ 2004r.wspólną,kompleksową ofertę.
Każdazgminzapewniaturystominnyrodzajpozytywnejenergii:Brenna-siłę
spokoju,Istebna-siłętradycji,Szczyrk-siłęenergii,Ustroń-siłęzdrowia,
Wisła-siłęźródeł.Beskidzka5towspaniałekrajobrazy,malowniczeszlaki
orazdoskonałaofertagastronomiczna!

153

Złota Kraina Pstrąga
Złota Kraina Pstrąga

154

Magicznemiejscew gminieJanów na JurzeKrakowsko-Częstochowskiej. Tuznajdujesięnajstarszaeuropejska
Magicznemiejscew gminieJanów na
JurzeKrakowsko-Częstochowskiej.
Tuznajdujesięnajstarszaeuropejska
pstrągarnia,Muzeumim.Zygmunta
Krasińskiego,zespółpałacowo-parkowy
Raczyńskich,ruinyzamkuOstrężnik,
pozostałościOsiedlaWały
zzVVIIIIww ,,ppiięękknneeoossttaańńccee,,jjaasskkiinniiee,,
źródła,stawy,pustyniairezerwaty
przyrody.WZłotymPotoku
organizowanesąimprezyplenerowe
związanezpstrągiem.Najbardziej
znanetoŚwiętoPstrąga,JurajskieLato
Filmowe,PłukanieZłotawZłotym
PPoottookkuuiiMMiissttrrzzoossttwwaaEEuurrooppyywwBBiieegguu
Pustynnym.

ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiiee

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
1. Bałtowski Park Jurajski (Certyfikat 2005) 2. Dymarki Świętokrzyskie (Certyfikat 2003) 3. Europejskie
1.
Bałtowski Park Jurajski (Certyfikat 2005)
2.
Dymarki Świętokrzyskie (Certyfikat 2003)
3.
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (Certyfikat 2005)
4.
Gospodarstwo Agroturystyczne Korzyna (Certyfikat 2005)
5.
Jarmark Jagielloński i Festyn Rycerski w Sandomierzu (Certyfikat 2009)
6.
Kuźnice Koneckie (Certyfikat 2004)
77
Kraina Legend Świętokrzyskich (Certyfikat 2006)
8.
Podróże z pasją (Certyfikat 2006)
9.
Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny (Certyfikat 2012)
10. Zespół Pałacowy w Kurozwękach (Certyfikat 2003)
11. Sabat Czarownic (Wyróżnienie 2012)

BałtowskiParkJurajski

Największykompleksturystycznyw Polsce, oferującywspaniałązabawękażdemu-bez względunawiek.
Największykompleksturystycznyw Polsce,
oferującywspaniałązabawękażdemu-bez
względunawiek.
PPoonnaadd110000hhaazzaajjmmuujjąą::JJuurraaPPaarrkk--ppaarrkk
dinozaurów,ZwierzyniecBałtowski,Muzeum
Jurajskie,Sabathówka,KinoEmocji–Cinema5D,
ParkRozrywki,PrehistoryczneOceanarium3D,
OśrodekJazdyKonnej„KrainaKoni”,rollercoster
orazspływtratwami.Sąturównieżnowe,
komfortowedomkiwypoczynkowewdwóch
ssttaannddaarrddaacchh,,aazziimmąąffuunnkkccjjoonnuujjeepprrooffeessjjoonnaallnnyyssttookk
narciarski„SzwajcariaBałtowska”.W2012r.
kompleksodwiedziłoponad300000turystów,co
plasujegowczołówcenajbardziejpopularnych
obiektówturystycznychwkraju.
obiektówturystycznychwkraju. Bałtów8a,Bałtów27-423 www.juraparkbaltow.pl | T e l

Bałtów8a,Bałtów27-423

www.juraparkbaltow.pl | Tel.:+48412641420(21)

157

DymarkiŚwiętokrzyskie

Odbywająsięod1967r.wNowejSłupi.Są prawdopodobniejedynymfestynem archeologicznymwEuropie,którywtak
Odbywająsięod1967r.wNowejSłupi.Są
prawdopodobniejedynymfestynem
archeologicznymwEuropie,którywtak
ciekawyiwiernysposóbprezentuje
proceswytopużelazawpiecach
dymarskichmetodąsprzed2000lat.
TTuurryyśścciimmooggąązzoobbaacczzyyććddaawwnneetteecchhnniikkii
wykonywaniaodlewówzbrązuisrebra,
warsztatygarncarskie,tkactwonawarsztacie
pionowymorazprodukcjędziegciu
iippaacciioorrkkóówwsszzkkllaannyycchh JJaakkoozzaapplleecczzee
nowychterenówdymarkowychpowstało
CentrumKulturowo-Archeologiczne,awnim
m.in.:amfiteatr,częśćdoświadczalnawytopu
żelaza,obozowiskolegionistówrzymskich
iosadastarożytnychhutników.

158

EuropejskieCentrumBajki im.KoziołkaMatołkawPacanowie
EuropejskieCentrumBajki
im.KoziołkaMatołkawPacanowie
Wizytaw Centrum toprawdziwapodróż dorosłychidzieciwpełnąkolorów iniespodzianekkrainęmarzeń.
Wizytaw Centrum toprawdziwapodróż
dorosłychidzieciwpełnąkolorów
iniespodzianekkrainęmarzeń.
WWwwiieellooffuunnkkccyyjjnnyymmoobbiieekkcciieezznnaajjdduujjeessiięę
bibliotekazczytelniąiksięgarnią,sala
kinowaiteatralna,salewarsztatowe.
Budynekotaczaogródzmysłówzaltanami
orazkuźniąupamiętniającąsłynnychkowali
zbajki„120PrzygódKoziołkaMatołka”.Na
odwiedzającychEuropejskieCentrumBajki
wwPPaaccaannoowwiieecczzeekkaanniieezzwwyykkłłaawwyyssttaawwaapptt
„Bajkowyświat”utrzymanawcharakterze
interaktywnejzabawyprzywykorzystaniu
m.in.technikmultimedialnych.Odwiedzając
Centrumdzieciidorośliznajdąsię
wwyśnionejbajce,pełnejkolorów
iniespodzianek.
www.stolica-bajek.pl |
www.stolica-bajek.pl |

Ul.KornelaMakuszyńskiego1,28-133Pacanów

Tel.+48413765079

159

GospodarstwoAgroturystyczne Korzyna
GospodarstwoAgroturystyczne
Korzyna
Położone na malowniczej skarpie nad rzeką Czarną Staszowską, zprywatnąplażą,kąpieliskiemiareałemstawówrybnych.
Położone na malowniczej skarpie nad rzeką Czarną Staszowską,
zprywatnąplażą,kąpieliskiemiareałemstawówrybnych.
Gospodarzeoferujągościomdrewniany wiejskidomzpiecemchlebowym, awramachpakietupobytowego wyśmienite,domowewyżywienie
Gospodarzeoferujągościomdrewniany
wiejskidomzpiecemchlebowym,
awramachpakietupobytowego
wyśmienite,domowewyżywienie
zzmmiieejjssccoowwyycchhpprroodduukkttóóww WWKKoorrzzyynniiee
możnamiłospędzićczasnawieleróżnych
sposobów:zwiedzaćskansenlokalnych
urządzeńimaszynrolniczych,wędkować,
zbieraćgrzyby,oglądaćprzyrodęzambon
myśliwskich,jeździćkonnolubnarowerach
pookolicy,graćwpiłkęitenisaorazpływać.

160

Korzenno2,25-225Raków

Tel.:+48505051815,+48607305393

JarmarkJagiellońskiiFestyn RycerskiwSandomierzu
JarmarkJagiellońskiiFestyn
RycerskiwSandomierzu
Ideąimprezyjestożywienietradycjijarmarków natrasieSzlaku Jagiellońskiego,biegnącegozWilnaprzezLubliniSandomierzdo
Ideąimprezyjestożywienietradycjijarmarków natrasieSzlaku
Jagiellońskiego,biegnącegozWilnaprzezLubliniSandomierzdo
Krakowa.
WsWsppóółłcczzeessnnyyJJaarrmmaarrkkuummoożżlliiwwiiaattwwóórrccoomm rręękkooddzziieełłaazzccaałłeejjPPoollsskkii
prezentacjęisprzedażswoichprac.ImprezietowarzyszyMiędzynarodowy
TurniejRycerskioMieczZawiszyCzarnegozGarbowa,podczasktórego
zbrojnizkilkubractwrywalizująozdobyciebiałejbronisławnegorycerza.
Wśródartystycznychwydarzeńsązmaganiałuczników,walkinamiecze
itopory,pokazytańcadawnego.Jarmarkiturniejwpełnymzabytków
Sandomierzuprzyciągaturystówzcałegokraju.

161

KuźniceKoneckie

162

Jednaznajwiększychimprez plenerowychnaZiemiKoneckiej, popularyzującadziedzictwokulturowe iunikalnezabytkitechniki
Jednaznajwiększychimprez
plenerowychnaZiemiKoneckiej,
popularyzującadziedzictwokulturowe
iunikalnezabytkitechniki
StaropolskiegoOkręguPrzemysłowego.
OOrrggaanniizzoowwaannaajjeessttccoorrookkuuwwZZaabbyyttkkoowwyymm
ZakładzieHutniczymwMaleńcuiMuzeum
ZagłębiaStaropolskiegowSielpi.Atrakcją
imprezyocharakterzefestiwalu
technologiczno-turystycznegosą
międzynarodowewarsztatykowalskie,
pokazytkactwaigarncarstwa,festyn
rrooddzziinnnnyy„„KKuujjŻŻeellaazzooPPóókkiiGGoorrąąccee””,,wwyyssttaawwyy
artystów,prezentacjegwaryludowej,pieśni,
ubioruitańca,plenermalarski,Festiwal
PiosenkiKatarzynyGärtnerorazmuzyki
ludowej„FolkFest”.

KrainaLegendŚwiętokrzyskich

www.osadasredniowieczna.eu |
www.osadasredniowieczna.eu |
Wspaniała,integracyjnazabawa zdreszczykiemdlakażdego.
Wspaniała,integracyjnazabawa
zdreszczykiemdlakażdego.
UUddzziiaałłwwnniieejjddaajjeemmoożżlliiwwoośśććppoozznnaanniiaa
dawnychlegendorazpogańskichpodań,
prasłowiańskiegoświatamagiiisiłnatury.
Trasagryterenowejmadługośćok.3-4
kmiwiedzieprzezciekaweipiękne
zakątkiGórŚwiętokrzyskich,wktórychna
uczestnikówczekająpostacizprzeszłości
ttyycchhookkoolliicc BBiioorrąąccyyuuddzziiaałłwwggrrzzeettuurryyśśccii
tworzągrupy-plemiona,rywalizująceze
sobąozwycięstwo.Gryorganizowanesą
nazamówienie,wterminachustalonych
zklientem.Ichscenariuszdostosowywany
jestdowiekuuczestników.

Ul.Partyzantów3,26-004Bieliny

Tel.+48412608156

163

Podróżezpasją

W KrzemionkachkołoOstrowca Świętokrzyskiegoznajdujesięzespół prehistorycznychkopalńkrzemienia
W KrzemionkachkołoOstrowca
Świętokrzyskiegoznajdujesięzespół
prehistorycznychkopalńkrzemienia
pasiastegozneolituiwczesnejepoki
brązu.
TToojjeeddeennzznnaajjwwiięękksszzyycchhiinnaajjlleeppiieejj
zachowanychobiektówtegotypunaświecie.
Objętyochronąarcheologiczną
iprzyrodniczą,mastatuspomnikahistorii.
Prowadziprzezniegopodziemnatrasa
ooddłłuuggoośścciiookk 550000mm,,jjeeddyynnaattaakkaannaaśśwwiieecciiee
dostępnadlaturystów.Wpawilonach
ekspozycyjnychoglądaćmożnarekonstrukcję
obozowiskagórnikówipracowni
krzemieniarskiejsprzed5tysięcylat.Na
terenieMuzeumodbywająsięteżwarsztaty
archeologiczneiimprezyplenerowe.

164

www.krzemionki.pl |
www.krzemionki.pl |

Sudoł135a,27-400OstrowiecŚwiętokrzyski

Tel.:+48413304550wew.61

ŚwiętokrzyskiSzlak Archeo-Geologiczny
ŚwiętokrzyskiSzlak
Archeo-Geologiczny
GóryŚwiętokrzyskietoprawdziwa skarbnicawiedzyitajemnicdla miłośników geologii,paleontologii iarcheologii.
GóryŚwiętokrzyskietoprawdziwa
skarbnicawiedzyitajemnicdla
miłośników geologii,paleontologii
iarcheologii.
Tumożnaodnaleźćtropydinozaurów
iikkooppaallnnyycchhggaaddóówwoorraazzśśllaaddyytteettrraappooddaa
Tajnikitegoregionuodkrywawłaśnie
ŚwiętokrzyskiSzlakArcheo-Geologiczny.
Podróżnimgwarantujedzieciom
idorosłymprzeżyciewspaniałejprzygody.
Obowiązkowepunktyto:JuraPark
wwBBaałłttoowwiiee,,kkooppaallnniiaawwKKrrzzeemmiioonnkkaacchh,,
rezerwatZachełmieiKadzielnia,Centrum
GeoedukacjiwrezerwacieWietrznia
wKielcachorazurokliweskałkiijaskinie
wokolicachChęcin,ŚwiętyKrzyż
iGołoborze,atakżeRajiPiekło.

165

ZespółPałacowywKurozwękach

Jednaznajciekawszychatrakcjiregionu.Atozasprawągospodarza–
Jednaznajciekawszychatrakcjiregionu.Atozasprawągospodarza–
przedstawicielaroduostatnichprzedwojennychwłaścicieliKurozwęk,który
prowadzitamdziałalnośćgospodarczo-turystyczno-hotelarską.
JedendzieńmożeniewystarczyćnazwiedzeniezprzewodnikiemPałacuzXIVw.,
wwkkttóórreeggooppiiwwnniiccaacchhpprrzzyycciiąąggaajjąąwwzzrrookkeekkssppoonnaattyyaarrcchheeoollooggiicczznneeiirreekkoonnssttrruukkccjjee
bronirycerskiej.Ofertadlagościzawieratakżeprzejażdżkiwozem„safaribizon”po
łąkach,naktórychpasąsiębizonyorazzwiedzanieMiniZoo.Miłośnicyaktywnego
wypoczynkumogąpojeździćkonno,rowerem,zagraćwpaint-ball.Atrakcjąjest
takżelabiryntwkukurydzy.

166

Ul.Zamkowa3,28-200Staszów

takżelabiryntwkukurydzy. 166 Ul.Zamkowa3,28-200Staszów www.kurozweki.com | T e l . + 4 8 1 5 8 6

www.kurozweki.com | Tel.+48158667271

SabatCzarownic

Artystycznewidowiskow amfiteatrzeKadzielnia w Kielcach,zniesamowitymiefektamiświetlnymi ipirotechnicznymi.
Artystycznewidowiskow amfiteatrzeKadzielnia
w Kielcach,zniesamowitymiefektamiświetlnymi
ipirotechnicznymi.
SSwwąątteemmaattyykkąąnnaawwiiąązzuujjeeddoozzlloottóówwcczzaarroowwnniiccnnaa
ŁysejGórze.Wkoncerciebiorąudziałnajwiększe
gwiazdypolskiejestrady,m.in.zespółBajm,Tatiana
Okupnik,HalinaMlynkova,JustynaSteczkowska,
AndrzejPiaseczny.Medialneipromocyjne
wydarzenierokuooglądalnościprawiemiliona
telewidzów.

167

WaWarrmmiińńsskkoo--mmaazzuurrsskkiiee

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
1. Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem (Certyfikat 2004) 2. Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie (Certyfikat
1. Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem (Certyfikat 2004)
2. Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie (Certyfikat 2003)
3. Kraina Kanału Elbląskiego (Certyfikat 2004)
4.
5. Olsztyńskie Lato Artystyczne (Certyfikat 2005)
6. Piknik Country w Mrągowie (Certyfikat 2008)
77
SSppływ Kajakowy Szlakiem Rzeki Krutyni (Certyfikat 2009)
8. Swatch-FIVB Word Tour 2005 „Mazury Open” (Certyfikat 2005)
9. Kulinarne Imprezy Regionalne czyli Dziedzictwo Kulinarne
Warmia Mazury Powiśle (Wyróżnienie 2012)

Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „ZłotaTarka” (Certyfikat 2010) 173

InscenizacjaBitwypodGrunwaldem

Corocznyplenerowyspektaklodgrywanypodczas„DniGrunwaldu”.
Corocznyplenerowyspektaklodgrywanypodczas„DniGrunwaldu”.
PrzypominanajwiększąbitwęśredniowiecznejEuropy,którarozegrała
sięw1410r.napolachkołoGrunwaldu,StębarkaiŁodwigowa.
IInnsscceenniizzaaccjjęęzzaaiinnaauugguurroowwaannooww11999988rr NNaahhiissttoorryycczznnyycchhppoollaacchhssppoottyykkaajjąąssiięę
tysiąceodtwórcówżyciawŚredniowieczuidziesiątkitysięcywidzów
ciekawychżywejlekcjihistorii.Przeztydzieńtętniążyciemobozy,odbywają
sięturniejeiuczty,możnapoznaćtajnikidawnychrzemiosłorazzwiedzać
miejscowemuzeum.Obozowącodziennośćprzerywakrwawabitwa.Imprezą
towarzyszącąjestcorocznyApelGrunwaldzki.

170

KarczmaWarmińskaw Gietrzwałdzie
KarczmaWarmińskaw Gietrzwałdzie
Regionalnyobiektbiesiadnyustóp gotyckiegoSanktuariumMaryjnego, nadmalownicząrzekąGiłwą.
Regionalnyobiektbiesiadnyustóp
gotyckiegoSanktuariumMaryjnego,
nadmalownicząrzekąGiłwą.
TTyyllkkoottuuppoossmmaakkoowwaaććmmoożżnnaappoonnaadd
siedemdziesięciuniepowtarzalnych
specjałówzregionuWarmiiiMazur,
m.in.pierogówidzyndzałków,
czerniny,dańzrybidziczyzny.
WWKKaarrcczzmmiieeoorrggaanniizzoowwaanneessąąiimmpprreezzyy
tematyczne,m.in.Biesiady
Warmińskie,WieczoryŻydowskie,
BiesiadyzKapeląJakubową,
WieczoryKozackie,Cygańskielub
zMuzykąBiesiadną.
www.karczma.pl |
www.karczma.pl |

Ul.Kościelna1,11-036Gietrzwałd

Tel.:+48895123423

171

KrainaKanałuElbląskiego

KrainaKanałuElbląskiego-tereny, rozciągającesięodElblągapoIławę iOstródę,stanowiąjedenzatrakcyjniejszych
KrainaKanałuElbląskiego-tereny,
rozciągającesięodElblągapoIławę
iOstródę,stanowiąjedenzatrakcyjniejszych
turystycznierejonówEuropy.
OOssiiąąłłąącczząąccąąwwsszzyyssttkkiieecciieekkaawweemmiieejjssccaannaattyymm
obszarzejestKanałElbląski-wspaniałedzieło
myślihydrotechnicznejizabytekświatowejklasy.
Różnicapoziomówwodypomiędzy
poszczególnymiodcinkamiszlakuKanału
Elbląskiegowynosiprawie100metrów.
Pokonywanajestonadziękiunikatowemu
ssyysstteemmoowwiippoocchhyyllnniiwwCCaałłuunnaacchhNNoowwyycchh,,
Jeleniach,Oleśnicy,Kątach,Buczyńcuoraz
dzięki4śluzom.UrządzeniapracującenaKanale
działająwswojejniezmienionejpostaciod150
lat.ObecnieKanałElbląskitonajdłuższyszlak
kanałowywPolsceołącznejdługości151km.

172

MiędzynarodowyFestiwalJazzu TradycyjnegoOldJazzMeeting„ZłotaTarka”
MiędzynarodowyFestiwalJazzu
TradycyjnegoOldJazzMeeting„ZłotaTarka”
Jednaznajwiększychw Europieimprez poświęconychjazzowitradycyjnemu, rozbrzmiewającaod1994r.w Iławie.
Jednaznajwiększychw Europieimprez
poświęconychjazzowitradycyjnemu,
rozbrzmiewającaod1994r.w Iławie.
HistoriafestiwalusięgalatsześćdziesiątychXX
wieku,apierwszeedycjeodbywałysię
wwwwaarrsszzaawwsskkiieejj„„SSttooddoollee”” WWpprrooggrraammiieejjeesstt
przedewszystkimkonkursoZłotąTarkędla
młodychmuzykówjazzowychorazszereg
koncertów,wspecjalniewybudowanymna
potrzebywydarzeniaAmfiteatrzeim.Louisa
Armstronga,zudziałemgwiazdjazzuzPolskii
zagranicy.Wydarzeniutowarzysząimprezy
wwrróóżżnnyycchhmmiieejjssccaacchhmmiiaassttaa,,kkoonncceerrttyynnaa
wodzie,przeglądyfilmowe,prezentacje
multimedialne,wystawy.

173

OlsztyńskieLatoArtystyczne

174

Największaletniaatrakcjastolicyregionu inajdłuższy,botrwającyponadtrzy miesiące,festiwalw kraju,podczasktórego
Największaletniaatrakcjastolicyregionu
inajdłuższy,botrwającyponadtrzy
miesiące,festiwalw kraju,podczasktórego
mieszkańcyorazprzybylidoOlsztynaturyści
mogącieszyćsięróżnorodnąofertą
kulturalną.
KKoonncceerrttyy,,wwyyssttęęppyykkaabbaarreettoowweeiittaanneecczznnee,,
spektakleteatralne,happeningi,pokazyfilmowe,
jarmarki,wystawy,warsztaty,spotkania
odbywająsięnietylkowsprawdzonych,
urokliwychrejonachstarówki,aleodkrywają
tteeżżiinnnneepprrzzeessttrrzzeenniieemmiiaassttaassttwwoorrzzoonneeddoo
organizacjiartystycznychprzedsięwzięć.
Ciekawiwykonawcy,wyjątkowaoprawa,
atmosferaprawdziwegoświętaiwspaniała
zabawa.
Piknik Country w Mrągowie
Piknik Country w Mrągowie
Wrósłw tkankężyciakulturalnegomiastaw latachosiemdziesiątych minionegowieku.Corokuprzyciągarzeszemiłośników
Wrósłw tkankężyciakulturalnegomiastaw latachosiemdziesiątych
minionegowieku.Corokuprzyciągarzeszemiłośników muzykicountry
iludzispragnionychdobrejzabawy.
Westernowestroje,motocykle,samochody terenoweiosoboweorazpojazdykonne stanowiąwówczasokolorycieMrągowa.
Westernowestroje,motocykle,samochody
terenoweiosoboweorazpojazdykonne
stanowiąwówczasokolorycieMrągowa.
Głównekoncertyodbywająsięwamfiteatrze
nadjezioremCzos.Wcentrum,wramach
„Piknikuwmieście”,odbywająsięwystępy
zespołówcountry,koncertygwiazd,konkursy,
wwyyssttaawwyy,,mmaarraattoonnppłłyywwaacckkiioorraazzssłłyynnnnaa
ParadaCountry,zudziałemzaprzęgów
konnych,motocykliiprzedziwnych,
kolorowychsamochodów.

175

Spływ Kajakowy Szlakiem Rzeki Krutyni
Spływ Kajakowy Szlakiem
Rzeki Krutyni
Malowniczykrajobrazowoszlakliczy ponad100kmiprzebiegaprzez najcenniejszeprzyrodniczotereny Mazur.
Malowniczykrajobrazowoszlakliczy
ponad100kmiprzebiegaprzez
najcenniejszeprzyrodniczotereny
Mazur.
TTwwoorrzzyyggookkiillkkaannaaśścciieejjeezziioorrppoołłąącczzoonnyycchh
zesobąstrugami.Najdłuższąznichjest
licząca26kmrzekaKrutynia,odktórej
przyjętonazwędlacałejtrasy.Większa
częśćszlakuprzebiegaprzezMazurski
ParkKrajobrazowy,pełencennych
okazówfaunyiflory.Krutyniawyróżnia
ssiięęddoobbrrzzeezzoorrggaanniizzoowwaannąąssiieecciiąąssttaanniicc
wodnychPTTK,zmożliwością
skorzystaniaznoclegów,wyżywienia
iwynajęciakajaków.Stanicjest10
inawetniedoświadczonykajakarzmoże
pokonaćdystansdzielącykolejne.
Punktemstartujestzwyczajowostanica
wodnaPTTKwSorkwitach.
wodnaPTTKwSorkwitach.

176

Swatch-FIVBWordTour2005 „MazuryOpen”
Swatch-FIVBWordTour2005
„MazuryOpen”
PucharŚwiatawPiłcePlażowejrozgrywającysięwStarychJabłonkachto
PucharŚwiatawPiłcePlażowejrozgrywającysięwStarychJabłonkachto
niezwykłewydarzeniesportoweikulturalne,któreod2004r.nastałe
wpisałosiędogronaimprezorganizowanychnaWarmiiiMazurach.
WeWeddłłuuggrraappoorrttuuFFIIVVBBjjeeggooddrruuggąąeeddyyccjjęęzz22000055rr ookkrreeśślloonnoojjaakkoo„„eekkssttrreemmaallnnyy
sukces”.Podczasturniejuwregionieprzebywająsetkitysięcyturystów,wdużej
mierzezzagranicy.Jednymzgłównychcelówichpodróżyjestchęćprzeżycia
tegospektakularnegowydarzenia.Pięciodniowemuturniejowiorganizowanemu
wśrodkusezonuturystycznegonadanoformęfestynuweekendowegodla
całychrodzin.

177

KulinarneImprezyRegionalneczyliDziedzictwo KulinarneWarmiaMazuryPowiśle
KulinarneImprezyRegionalneczyliDziedzictwo
KulinarneWarmiaMazuryPowiśle
Corocznycyklkilkunastukulinarnychwydarzeńikiermaszyżywności
Corocznycyklkilkunastukulinarnychwydarzeńikiermaszyżywności
naturalnej,pozwalającyturystompoznaćwalorytradycyjnegojadła
inaturalnychproduktówregionu.
Prezentacjeodbywająsięodczerwcadokońcawrześniam.in.wmiasteczku
Mrongoville,MuzeumBudownictwaLudowego,ParkuEtnograficznym
wOlsztynku,nanadbrzeżuJeziorakaczyjezioraDrwęckiego.

178

WiWieellkkooppoollsskkiiee

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
1. Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar (Certyfikat 2011) 181 2. Interaktywne upowszechnianie i
1.
Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar (Certyfikat 2011)
181
2.
Interaktywne upowszechnianie i poznawanie zbiorów –Muzeum w Szreniawie (Certyfikat 2004)
182
3.
Jaszkowo - Centrum Hipiki (Certyfikat 2005)
183
4.
Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna (Certyfikat 2009)
184
5.
Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta” (Certyfikat 2006)
185
6.
Olandia –Centrum Konferencyjne i Skansen Olenderski (Certyfikat 2011)
186
77
PPaarroowwoozzoowwnniiaa WoWollsszzttyynn ((CCeerrttyyffiikkaatt 22000066))
118877
8.
Szlak Piastowski (Certyfikat 2012)
188
9.
Wielkopolski System Szlaków Rowerowych (Certyfikat 2004)
189
10. Poznań za pół ceny (Wyróżnienie 2009)
190
Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar
Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar
www.starybrowar5050.com |
www.starybrowar5050.com |
Zbudowanemuw 2003r.obiektowi przyświecaidea50/50-łączeniawjednym miejscu,w równychproporcjach,obiektu
Zbudowanemuw 2003r.obiektowi
przyświecaidea50/50-łączeniawjednym
miejscu,w równychproporcjach,obiektu
handlowegoigaleriiartystycznej.
CChhooććttoommiieejjsscceemmaasswwoojjąąhhiissttoorriięę,,nniieejjeesstt
zabytkiem,aprzestrzenią,wktórejludzierobią
zakupy,zwiedzająwystawy,umawiająsięna
spotkaniatowarzyskieibiznesowe.Obiekt
składasięzAtrium,Pasażuibędącegoich
łącznikiemDziedzińcaSztuki,awnichokoło
210punktówhandlowychigastronomicznych,
ssaalleewwyyssttaawwiieennnniicczzeeiikkoonncceerrttoowwee,,ggaalleerriiee
sztuki,8salkinowych,3klubymuzyczne
ikomplekshotelowyBlowUpHall.Centrum
możnazwiedzaćzprzewodnikiem.
możnazwiedzaćzprzewodnikiem. Ul. P ół wiejska 32, 61-888 Pozna ń Tel.:

Ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań Tel.: +48 61 859 60 50

Ul. P ół wiejska 32, 61-888 Pozna ń Tel.: +48 61 859 60 50 181

181

MuzeumwSzreniawie-interaktywne upowszechnianieipoznawaniezbiorów
MuzeumwSzreniawie-interaktywne
upowszechnianieipoznawaniezbiorów
Od1964r.MuzeumNarodowegoRolnictwa iPrzemysłuRolno-Spożywczegow sposób atrakcyjnyinowoczesnypropaguje
Od1964r.MuzeumNarodowegoRolnictwa
iPrzemysłuRolno-Spożywczegow sposób
atrakcyjnyinowoczesnypropaguje
dziedzictwokulturowewsipolskiejirolnictwa.
UUrrzząąddzzaaiimmpprreezzyytteemmaattyycczznnee,,nnpp FFeessttiiwwaallSSzzttuukkii
Ludowej,Jesieńwdomuizagrodzie–Retro
Show,ZwyczajeiobrzędyBożonarodzeniowe.Na
podobnychzasadachdziałajego5oddziałów-
muzea:Przyrodniczo-ŁowieckiewUzarzewie,
WikliniarstwaiChmielarstwawNowym Tomyślu,
Pszczelarstwaim.prof.R.Kosteckiego
wwSSwwaarrzzęęddzzuu,,MMłłyynnaarrssttwwaaiiWoWoddnnyycchh UUrrzząąddzzeeńń
PrzemysłuWiejskiegowJaraczuorazGospodarki
MięsnejwSielinku.

182

www.muzeum-szreniawa.pl |
www.muzeum-szreniawa.pl |

Szreniawa,ul.Dworcowa5,62-052Komorniki

Tel.:+48618107629

Jaszkowo - Centrum Hipiki
Jaszkowo - Centrum Hipiki
NajwiększyMiędzynarodowyOśrodek EdukacjiJeździeckiejwPolsceiwEuropie, szkolącydzieci,młodzieżidorosłych
NajwiększyMiędzynarodowyOśrodek
EdukacjiJeździeckiejwPolsceiwEuropie,
szkolącydzieci,młodzieżidorosłych
zcałegoświata.Stworzonywlatach
dziewięćdziesiątychXXw.wRogalińskim
ParkuKrajobrazowym,propaguje
bezpiecznejeździectwo.
PPrroowwaaddzziisszzkkoolleenniiaaiikkuurrssyyggrruuppoowweepprrzzeezzccaałłyy
rok,jazdydlawszystkichbezwzględunawiek,
urządzawieleimprez,np.,,Hubertusa”–
pościgzalisemczykuligisaniami.Szkoli
podkuwaczy,instruktorówjazdykonnej,
berajtrówiluzaków.Organizujewycieczkidla
dziecizezwiedzaniemośrodka,lekcjami
ppiieellęęggnnaaccjjiiiippooddeejjśścciiaaddookkoonniiaaoorraazzjjaazzddyy
konnej.
www.centrumhipiki.com |
www.centrumhipiki.com |
konnej. www.centrumhipiki.com | Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica Tel.: + 48 61

Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica Tel.: + 48 61 28 37 556

konnej. www.centrumhipiki.com | Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica Tel.: + 48 61 28 37 556 183

183

Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna
Kłodawska Podziemna
Trasa Turystyczna
Głównąatrakcjąjedynegomiejscaw Europie,gdziewydobywasię
Głównąatrakcjąjedynegomiejscaw Europie,gdziewydobywasię
jeszczesólróżową,jestmożliwośćzwiedzaniaczynnegozakładu
górniczego.
ZZjjaazzddwwiinnddąą660000mmzzpprręęddkkoośścciiąą66mm//ssddoonnaajjggłłęębbsszzeejjnnaaśśwwiieecciieeppooddzziieemmnneejj
trasyturystycznejtookazjaprzebycia1,5kmtrasywgąszczu400km
podziemnychkorytarzyikomór;poznaniehistoriipowstaniakłodawskichzłóż
solnychorazzastosowaniasamejsoli,atakżeszansaobejrzenia
wyeksploatowanychkomórsolnych.Turyścipoznająhistorycznemaszyny
używanewgórnictwiesolnymorazinnekopalnianeosobliwości.Trasęoddano
doużytkuw2004r.

184

doużytkuw2004r. 184 www.sol-klodawa.com.pl Aleja 1000-lecia 2, 62-650 K ł odawa Tel.:

Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa Tel.: +48 63 27 33 304

184 www.sol-klodawa.com.pl Aleja 1000-lecia 2, 62-650 K ł odawa Tel.: +48 63 27 33 304
MiędzynarodowyFestiwal Teatralny„Malta”
MiędzynarodowyFestiwal
Teatralny„Malta”
Jednoznajważniejszychwydarzeńkulturalnychwnaszejczęści Europy.W 2010r.zmieniłswojąnazwęnaMaltaFestivalPoznań.
Jednoznajważniejszychwydarzeńkulturalnychwnaszejczęści
Europy.W 2010r.zmieniłswojąnazwęnaMaltaFestivalPoznań.
Początkowobyłotoświętoteatrów ulicznych,zczasemformułaposzerzyłasię nainnesferysztuki.Obecniewystępujątu
Początkowobyłotoświętoteatrów
ulicznych,zczasemformułaposzerzyłasię
nainnesferysztuki.Obecniewystępujątu
grupyteatralneiteatrutańca,muzycy
zzccaałłeeggoośśwwiiaattaa,,aarrttyyśścciizzppooggrraanniicczzaasszzttuukkii
cyrkowej;odbywająsiępokazyfilmowe,
wykłady,paneledyskusyjneiwarsztaty
teatralnedlapubliczności.Awszystko
dziejesięwokółjezioraMaltańskiego,na
ulicach,placach,dziedzińcach,wparkach,
halachtargowych,opuszczonychfabrykach
iiwwwwiieelluuiinnnnyycchhmmiieejjssccaacchh