CUPRINS

Modulul I. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional _________________ 5 Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie ___________________________ 5 Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie _______________ 5
Oportunităţi, avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie ______________________ 5 Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie ___________________________________________________________________________ 9

Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie ____________ 12
Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie ______________________________________________ 12

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 13 Prezentarea uneltelor din pachetul Office ________________________________________ 13 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 _____________________________________ 14
Coperta _________________________________________________________________________ 14
Inserare copertă în document ________________________________________________________________ 14 Crearea unei coperte _______________________________________________________________________ 14

Antetul şi subsolul ________________________________________________________________ 15
Crearea unui antet sau subsol propriu _________________________________________________________ 15

Stilul ___________________________________________________________________________ 16
Aplicare a unui stil ________________________________________________________________________ 16 Fereastra cu stiluri dinamică _________________________________________________________________ 16 Modificarea parametrilor unui stil existent _____________________________________________________ 16 Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja _____________________________________________ 16

Cuprinsul _______________________________________________________________________ 17
Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite _______________________________________________ 17 Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate ____________________________________________ 17 Actualizarea unui cuprins ___________________________________________________________________ 18 Ştergerea unui cuprins _____________________________________________________________________ 18

Efecte grafice ____________________________________________________________________ 18
Imaginea ________________________________________________________________________________ 18 Miniatura ________________________________________________________________________________ 19 Şablonul ________________________________________________________________________________ 19

Tabelul _________________________________________________________________________ 20
Utilizarea şabloanelor pentru tabele ___________________________________________________________ 20 Utilizarea meniului tabel ___________________________________________________________________ 20 Utilizarea comenzii inserare tabel ____________________________________________________________ 20 Conversia unui text într-un tabel _____________________________________________________________ 20

Aplicaţii practice _________________________________________________________________ 21

Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 ________________________ 22

Inserarea diapozitivelor ___________________________________________________________ 23 Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite _____________________________________ 23 Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect _______________________________________ 23
Inserarea unui tabel într-un diapozitiv _________________________________________________________ 24 Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv _____________________________________________________ 24 Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv ______________________________________________ 25

Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv ___________________________________________ 25
Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web ______________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare _____________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un fișier nou ________________________________________________________ 25

Adăugarea unei secvenţe audio _____________________________________________________ 26 Încorporarea secvenţelor audio în prezentare _________________________________________ 26
Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio _______________________________________ 26 Ascunderea pictogramei secvenţei audio _______________________________________________________ 26

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web ____________________________ 26 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 27

Microsoft Office Excel 2007 ___________________________________________________ 27
Şabloanele şi utilizarea lor __________________________________________________________________ 27 Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online ________________________________________________ 27 Aplicarea şi alegerea unui şablon _____________________________________________________________ 28

Tema ___________________________________________________________________________ 28 Stilul ___________________________________________________________________________ 28 Formatarea condiţională __________________________________________________________ 29
Evidenţierea valorilor maxime _______________________________________________________________ 29 Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu ___________________________________________________ 29 Formatarea prin pictograme _________________________________________________________________ 30 Eliminarea formatarii condiţionale____________________________________________________________ 30 Formatarea de tranziţie – Liniile de date _______________________________________________________ 30 Scalele de culori __________________________________________________________________________ 31

Diagrame _______________________________________________________________________ 31
Crearea diagramelor _______________________________________________________________________ 31 Modificare tip diagramă ____________________________________________________________________ 31

Procesarea formulelor_____________________________________________________________ 31
Introducerea formulelor ____________________________________________________________________ 31

Filtrarea datelor _________________________________________________________________ 31 Sortarea datelor __________________________________________________________________ 32
Sortarea textului __________________________________________________________________________ 32 Sortarea numerelor ________________________________________________________________________ 33 Sortarea după culoarea celulei, a fontului sau după pictogramă _____________________________________ 33

Aplicaţii ________________________________________________________________________ 34

RESURSE WEB _____________________________________________________________ 34
Browsere, motoare de căutare ______________________________________________________ 34

Comunicarea prin intermediul resurselor IT __________________________________________ 35
E-mail __________________________________________________________________________________ 36 Mesageria Instant (IM) _____________________________________________________________________ 36 Grupurile de discuţii _______________________________________________________________________ 37 Blog ____________________________________________________________________________________ 38

Instrumente de colaborare _________________________________________________________ 38
Google Docs _____________________________________________________________________________ 39 Wiki ____________________________________________________________________________________ 39 Windows Live ____________________________________________________________________________ 39

Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor ______________________________________ 40
Zamzar _________________________________________________________________________________ 40 Online-convert ___________________________________________________________________________ 40 Transfer _________________________________________________________________________________ 40

Resurse destinate prelucrării audio-video_____________________________________________ 41
Resursa YouTube _________________________________________________________________________ 41 Glogster _________________________________________________________________________________ 41 Picasa __________________________________________________________________________________ 41 Fotobabble ______________________________________________________________________________ 42

Softuri educaţionale __________________________________________________________ 42
Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional _________________________________________ 43 Softurile de prezentare ____________________________________________________________ 43 Find the Alien ___________________________________________________________________ 43 Chemistry Lab Escape ____________________________________________________________ 44 AEL____________________________________________________________________________ 44 Editorul ChemMedia _____________________________________________________________ 45 CHEMIX School _________________________________________________________________ 45 VIRTLAB _______________________________________________________________________ 46 Chem1 Concept Builder ___________________________________________________________ 46 Soft educaţional INTUITEXT ______________________________________________________ 46 Lecţiit televizate Şcoala Dicovey ____________________________________________________ 47 Portalul eScoala __________________________________________________________________ 47 ChemWriter _____________________________________________________________________ 48 ACD Laboratories ________________________________________________________________ 48 ACD / Freeware ChemSketch ______________________________________________________ 49 INSAM _________________________________________________________________________ 49
Hot Potatoes _____________________________________________________________________________ 50

Bbiblioteci, enciclopedii, dicţionare __________________________________________________ 50 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 51

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 52

Software utilitar __________________________________________________________________________ 52 Etapele instalării unui software utilitar. ________________________________________________________ 54 Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor ______________________________________________________ 55 Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor ___________________________________________________ 57

Modulul al III-lea. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale ______________ 58 Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu ____________________________________________________ 58
CLASA a VII-a __________________________________________________________________ 58 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A _______________________ 59 CLASA A VIII-A _________________________________________________________________ 60 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A_______________________ 62 CLASA A IX-A __________________________________________________________________ 63 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A ________________________ 64 CLASA A X-A ___________________________________________________________________ 65 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A _________________________ 66 CLASA A XI-A __________________________________________________________________ 67 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A ________________________ 68 CLASA A XII-A _________________________________________________________________ 68 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A _______________________ 70 MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE ________________________________________ 71 MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE ____________________________________________ 83

Bliografie __________________________________________________________________ 85

să se dezveţe şi să reînveţe”. dar acel. cât şi spre exteriorul lui. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Oportunităţi ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv. finanţe etc.Modulul I. Extinderea acestei noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. la dezvoltarea deprinderilor legate de accesarea. competenţe ale cadrelor didactice. iar gradul de acces la ea creşte exponenţial. O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un proces complex. de modelarea şi controlul evenimentelor. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de tehnologii. Introducerea TIC în predarea – învăţarea chimiei va conduce la dezvoltarea capacităţilor de utilizare a resurselor TIC. Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie Oportunităţi. interpretarea şi prezentarea informaţiilor. de organizare instituţilonală. După Alvin Toffler. “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie. care nu poate să înveţe. de înţelegere a implicaţiilor TIC în societate. Deoarece perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu. multicomponent. transferabilitatea şi mobilitatea profesională. ele pot crea medii de învăţare mai interactive şi mai motivante atât pentru profesori cât şi pentru elevi. Metodele moderne bazate pe TIC promovează un proces de învăţare centrat pe elev. centrarea pe cel care învaţă. Pentru realizarea acestor deziderate. este necesar ca învăţământul preuniversitar să fie preocupat de dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC). alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe”. Tendinţele inovatoare în sistemul de învăţământ românesc sunt multiple: utilizarea de strategii de formare interactive. formarea şi dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC devine o condiţie preliminară necesară. sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor către elev într-o perioadă fixă de timp. TIC în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale pentru organizarea şi asistarea procesului de predare învăţare. care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi aspectele curriculare şi pedagogice. Avantaje ale utilizării TIC pentru disciplina chimie .

evaluări (teste). cât şi schimbări în rolul profesorului şi al elevului. algoritmică. de animaţie. asimilarea şi interrelaţionarea conceptelor şi structurilor caracterizate de diverse nivele de complexitate. Astfel. punând accent pe vizualizarea lor. să întrebe sau să răspundă. permiţând jocul dirijat cu natura simulată. reflexe. pe aducerea lor în concret şi imediat. Din punct de vedere practic. demonstraţii pentru simularea unor legi. el putând să dialogheze. posibilitatea feedbackului permanent şi imediat. motivaţie intensă în procesul de învăţare individuală. În consecinţă. fenomene. stimularea gândirii logice (analogică. prin introducerea tehnicii informaţionale în studiul chimiei se percep atât schimbări în procesul de predare-învăţare-evaluare. Alegerea unor teme simulate şi virtualizate în vederea predării lor.Prin utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare în chimie creşte calitatea procesului instuctiv-educativ. să recompenseze sonor şi vizual. se accentuează procesele şi interacţiile complexe. mobilizarea unor funcţii psihomotorii. mecanismele. Formarea graduală a competenţelor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a conţinuturilor programei. în limitele programelor pe care le are. senzoriale). înţelegerea acelor fenomene şi realităşi greu de explicat prin metode didactice “clasice”. elevii învaţă cum să înveţe.          atractivitate continuă-inepuizabilitate. creativitate. computerul fiind «o maşină inteligentă». Astfel. să permită reluarea. Exemplu: structura şi proprietăţile substanţelor chimice: modele virtuale. joc înrudit cu cercetarea ştiinţifică. deoarece:  se îmbunătăţeşte calitatea predării. dezvoltându-şi în acelaşi timp şi priceperea de a rezolva o gamă variată de aplicaţii practice cu ajutorul computerului. să evalueze. inventivitate. Utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie e de necontestat. pe scale de timp inaccesibile intuiţiei comune. În consecinţă. mijloacele TIC sunt folosite pentru: . suport de informare vizuală (posibilităţi grafice. învăţare programată. utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie devine indispensabilă. are ca principiu director optimizarea procesului didactic prin realizarea unui material al cărui potenţial este pus în evidenţă la uilizarea lui efectivă. Aceste schimbări sunt legate de rolul computerului de a oferi:   posibilitatea proiectării şi realizării unor medii de învăţare bogate în informaţii. construite şi reconstruite individualizat. euristică).Predarea-învăţarea chimiei cu ajutorul mijloacelor TIC constituie un real avantaj în înţelegerea. stucturile complexe sau cele neintuitive pot fi analizate. Procesele. facilitând astfel.

(Modul de gândire şi comportametul dezvoltat la elev îl vor ajuta să se integreze uşor pe piaţa muncii şi în activităţile societăţii informatizate. prelucrare. se însuşesc strategii euristice de învăţare mai puţin pasive.  Software de specialitatea chimie. este dată.   se dezvoltă aptitudini de obţinere. Astfel. restricţia în utilizare depinde de cunoaşterea limbii respective. Măsura utilizării resurselor hardware. profesorul de chimie trebuie să adapteze conţinuturile instruirii la conţinutul disciplinei TIC şi să colaboreze cu profesorul de specialitate. integrare la nivel interdisciplinar. Desfăşurarea orelor de chimie în laboratoarele de informatică sau AeL întămpină o concurenţă serioasă din partea altor obiecte (displine studiate) de studiu. selecţionare.) Limite ale utilizării TIC pentru disciplina chimie Facilitarea atingerii competenţelor specifice chimiei cu ajutorul competenţelor TIC. în primul rând. de costurile legate de investiţii. iar în unele unităţi şcolare nu sunt utilizate deloc) Unele resurse software din domeniul educaţional chimie sunt produse în limbi străine. vizualizând secvenţe din programele software educaţionale. cum se deplasează ionii la electrozi şi alte asemenea fenomene microscopice? Elevii pot obţine răspuns la aceste întrebări. elevii putând fi astfel evaluaţi în cadrul acestei activităţi. Fără îndoială. Cum putem vedea însă modul în care se desfac şi se refac legăturile chimice. dar în timpul experimentelor se pot observa numai schimbări de culoare. este insuficient. împreună cu interfeţele de conectare la sistemele de calcul sunt costisitoare. De asemenea. în cadrul tehnicilor alternative de evaluare (proiectul şi portofoliul). Rezolvarea unor probleme şi interpretarea unor rezultate în urma tabelării datelor presupune trasarea de grafice în Excel. poate întâmpina dificultăşi. Pentru buna desfăşurare a orelor şi aplicarea de programe. în unele şcoli inexistent. chimia este şi rămâne o ştiinţă experimentală. se vor dezvolta elevului un nou mod de gândire şi un comportament aşa încât acesta se va putea adapta noilor cerinţe de pe piaţa muncii şi în cadrul societăţii actuale. ţinând cont că aparatele şi dispozitivele. Alte resurse software au .(Resursele software destinate disciplinei chimie şi distribuite gratuit sunt insuficiente. elevii folosesc internetul ca sursă de documentare. formare de precipitate etc (fenomene macroscopice). distribuit gratuit. degajare de gaze. la nivelul disciplinei chimie. Aspectele în care pot fi puse în evidenţă limite ale utilizării TIC în procesul de predare-învăţare a chimiei sunt diverse. se creează noi medii de învăţare individuală şi în grup. a) Costuri.  Existenţa resurselor hardware din cadrul laboratoarelor de chimie este minimală.

viteză de acces la internet. în lipsa sprijinului limbajului nonverbal utilizat de profesor. c) Elaborarea unor strategii didactice cu utilizare excesivă a resurselor TIC implică următoarele riscuri:  Nerealizarea deprinderilor practice de lucru. gesticulaţie. ca urmare a înlocuirii experimentului de laborator cu experimentul virtual. fizionomie.  Este necesară învăţarea continuă şi pregătirea pentru utilizarea softului de specialitate. cât şi de către elevi. memorie internă RAM.costurile ridicate iar programele şi proiectele prin care se poate intra în posesia lor depind de o strategie naţionala de achiziţie sau de parteneriate şi colaborări între dezvoltatori şi mediul educaţional. prin ţinută fizică. ca urmare a culegerii răspunsurilor directe date de anumite Aplicaţii. culoare.  Limitarea profesorului de chimie în a ajuta fiecare elev în parte să selecteze obiectiv informaţiile ştiinţifice din larga paletă oferită de internet. placă video. în general. . Mişcările. atât de către profesor. tradiţionalişti. care să lărgească domeniul de cunoţtinţe şi competenţe în domeniul TIC pentru profesorii de chimie.  Diminuarea impactului informaşiei receptate prin mijloace TIC. b) Competenţe TIC deficitare ale profesorilor şi elevilor. se bazează.  Aplicaţiile software. ceea ce implică uneori resurse minime de funcţionare a sistemelor de calcul procesor. „rezistenţi” la nou. Sunt necesare cursuri de perfecţionare. specifice disciplinei chimie. gesturile şi mimica profesorului pot fi folosite ca „arme” împotriva nepăsării sau plictisului din anumite momente ale lecţiei. efecte termice (miros. pe prezentări grafice sau tridimensionale.  Există încă mulţi profesori de chimie. spaţiu disponibil pe hard disc. Un profesor. reacţii exoterme sau endoterme). efervescenţă. poate stărni reverberaţii afective sau intelectuale asupra elevilor.  Receptarea defectuoasă a unor informaţii legate de proprietăţile fizice.  Conectare limitată la Internet. simularea unor experimente. calcule sau redarea unor formule chimice. solicitate la ora de chimie. cu programa şcolară de TIC pentru clasa respectivă.  Pierderea deprinderii de rezolvare a unor probleme de calcul chimic respectând un algoritm. ca urmare a neimplicării directe a tuturor organelor de simţ vizate.  Profesorul de chimie este acela care trebuie să asigure corelarea competenţelor TIC.

 crearea şi menşinerea în sala de clasă a unui mediu şi a unui climat de lucru care favorizează învăţarea. spirit de observaţie. determinate de traseul didactic.  capacitatea de investigare. .  capacitatea de concentrare. gândire divergentă/convergentă.  motivarea şi oferirea unui context emoţional adecvat.  luarea în considerare a diferenţelor individuale şi a progresului în învăţare.  implementarea şi varierea metodelor de instruire de-a lungul diferitelor faze ale instruirii. sistemelor de gestiune a bazelor de date. Instruire bazată pe învăţarea reflexivă  culegerea.  respectarea unui ritm adecvat al instruirii şi secvenţierea procesului didactic astfel încât să se ofere elevilor timpul necesar pentru a gândi şi a pune întrebări.  redefinirea obiectivelor în funcţie de diverşi factori şi condiţii de natură obiectivă sau subiectivă apărute pe parcurs.  capacitatea de categorizare. 2.  însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecţionare în disciplinele informatice. inteligenţă verbală şi socială. motivaţional şi emoţional  utilizarea sistemelor de calcul. atenţie distributivă. pentru asigurarea suportului decizional în cadrul demersului didactic.  prezentarea conţinutului şi sarcinilor de lucru într-o manieră organizată şi clară. Suport multiplu în plan cognitiv.  focalizarea consecventă a instruirii pe obiectivele predării şi oferirea posibilităţilor de exersare.Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie Competenţele necesare cadrului didactic care urmează să integreze TIC în procesul didactic la disciplina Chimie sunt corelate cu următoarele principii: 1.  utilizarea softurilor educaţionale de specialitate pentru disciplina Chimie.  capacitatea de analiză şi sinteză. analizarea şi interpretarea datelor şi informaşiilor de natură cantitativă şi calitativă.  stabilirea unui climat socio-emoţional adecvat între elevi şi profesor.  identificarea eventualelor dificultăţi/ disfuncţii dintre intenţii şi realitate.  stabilirea nevoilor de formare a colectivului/ colectivelor de elevi în contextul educaţional dat. reţelelor de calculatoare. din diverse surse alternative.

5.3. Dezvoltarea şi evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi stimularea operaşiilor gândirii (higher-order skills)  capacitatea de utilizare a cunoştinţelor fundamentale. .  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare. de stabilire a sarcinilor de rezolvat şi soluţionat.  capacitatea de selecţie a unor probleme pentru anumite conţinuturi şi identificarea strategiilor de rezolvare. de evaluare şi de explicare a acestora.  capacitatea de imaginare a unor elemente ale cunoaşterii şi de dezvoltare a unor produse proprii.  utilizarea metodelor moderne de învăţare şi a celor complementare de evaluare. de comparare. Stimularea capacităşilor argumentative  dezvoltarea şi susţinerea capacităţilor constructive.  adaptarea discursului didactic la nivelul de achiziţii cognitive ale elevilor. creative şi argumentative ale elevilor. profesorul fiind adus în situaţia de a analiza şi a da răspunsuri unor probleme de o mare diversitate.  capacitatea de a evalua achiziţiile elevilor.  capacitatea de abstractizare prin modelarea problemelor reale. de selectare a unor exemple ilustrative. dobândite în alte contexte. inter. Luarea în consideraţie a particularităţilor individuale ale elevilor  cunoaşterea individualităţii elevilor şi asistarea acestora în procesul de auto-dezvoltare.  valorificarea competenţelor specifice disciplinelor informatice în contexte variate.  utilizarea calculatorului într-o succesiune logică de paşi în procesul de predare. 4. Transferul şi aplicarea cunoaşterii în contexte variate  conştientizarea caracterului predominant aplicativ al informaticii.  alegerea strategiilor didactice adecvate.şi multidisciplinare. inteligibile şi practice.  capacitatea de descompunere a elementelor conşinutului disciplinar.  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor.  dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi prezentare în faţa unui public avizat.  capacitatea de antrenare a elevilor în stadii de rezolvare a problemelor. în funcţie de particularităţile psihocomportamentale individuale. complexe şi identificarea soluşiilor corecte. 6.  capacitatea de a construi demersuri didactice trans-.  adaptarea mijloacelor şi tehnicilor de comunicare didactică la stilurile de învăţare identificate la grupul de elevi.

 capacitatea de proiectare a demersului didactic având în vedere îmbinarea logică şi coerentă a secvenţelor informative cu secvenţele aplicative.  cunoaşterea individualităşii elevilor şi asistarea în propria dezvoltare.  dezvoltarea unui spirit critic constructiv. pe calculator. 8. 10.  evaluarea activităţilor educaţionale (evaluare de impact.  recompensarea progreselor elevilor. 9. fără a supraîncărca elevul. dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă. ancorate în realitate.  colaborarea cu familia şi cu alţi factori educativi.  capacitatea de a formula sarcini de lucru provocatoare.  capacitatea de a distribui sarcinile de lucru în cadrul echipei astfel încât fiecare elev să-şi poată dovedi competenţa. a rezultatelor şcolare).  valorificarea valenţelor formative specifice disciplinelor informatice. în vederea optimizării procesului de dezvoltare a competenţelor elevilor. interesante.  conducerea şi monitorizarea procesului de instruire.  asigurarea unui climat socio-afectiv securizant. 7. . corect dozate în timp.  gestionarea situaţiilor de criză educaţională.  cooperarea cu cadre didactice din şcoală şi din alte şcoli. consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. bazat pe încredere şi pe cooperare. Stimularea şi menţinerea interesului pentru activitatea desfăşurată  abilitatea de a concepe şi propune situaţii de învăţare noi şi provocatoare.  cunoaşterea. Intensificarea comportamentului pozitiv  valorificarea experienţelor pozitive ale elevilor. în diferite contexte practice.  încurajarea comportamentului asertiv.  promovarea unui sistem de valori specifice unei societăţi democratice. Sporirea eficienţei învăţării  capacitatea de a gestiona eficient resursele materiale şi umane. 11.  atitudine reflexivă asupra propriei activităţi. Instaurarea respectului şi responsabilităţii atât faţă de sine cât şi faţă de ceilalţi  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor. dobândite în alte contexte. Proiectarea şi ghidarea învăţării auto-controlate  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.

fără a omite strânsa legătură dintre acestea. -modem. Prin sistem de calcul se înţelege calculatorul împreună cu toate dispozitivele periferice ce permit: a) introducerea datelor. -mouse. creare. . presupune o abordare deosebită a organizării activităţii de învăţare din partea cadrului didactic. plăci achiziţie). -Hard-disk intern/extern. iar pe de altă parte resursele software. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare. Abordarea conţinuturilor şi formarea/ dezvoltarea competenţelor specifice disciplinei Chimie folosind tehnologiile digitale. -casca/boxa audio -tabla interactivă (SmartBoard) -video proiector. În această secţiune sunt prezentate pe de o parte resursele hardware necesare procesului instructiv-educativ. -CD/DVD. d) comunicare şi internet. -microfon. care pot fi conectate la sistemele de calcul. echipamente periferice digitale. Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie TIC – set de instrumente şi resurse tehnologice digitale folosite pentru comunicare. -dispozitive de achiziţie date (senzori. Categoria resurselor hardware ce pot fi folosite în activitatea de predare reprezintă totalitatea echipamentelor fizice împreună cu dispozitivele specifice disciplinei. -Memory Stick. materializate prin resurse hardware şi software. -componente de reţea (placă de reţea. bluetooth. -monitor. placa wifi. internet. stimularea comportamentelor pro-sociale şi participarea civică. -scanner. c) vizualizarea datelor. stocare şi gestionare a informaţiei. transmitere. b) prelucarea şi stocarea datelor. transmiterea datelor pe bandă largă. -tastatura. access point. switch). -camera video.

În acest sens există două categorii de Aplicaţii: a) freeware – Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat şi sunt accesibile pentru a fi utilizate gratuit. Deoarece alegerea conţinutului nepotrivit este subiectivă este posibil ca filtrul să nu blocheze întreg conţinutul neadecvat educaţiei.ce oferă posibilitatea de a realiza analiză de business şi calcul tabelar Microsoft Office PowerPoint 2007 . b) shareware/ licenţiate . b) Aplicaţii web – se instalează şi funcşionează la nivelul serverelor din reţea fiind accesate de mai mulşi utilizatori prin intermediul browserelor Internet. prin decizia comună a părinţilor şi a profesorilor.ce oferă posibilitatea de a realiza editare text Microsoft Office Excel 2007 . utilizarea lor fiind posibilă după achitarea unei taxe.ce oferă posibilitatea de a realiza prezentări . Aplicaţiile software se supun legii dreptului de autor. precum şi a tuturor restricşiilor impuse de normele de utilizare a aplicaţiilor în speţă. În unele situaţii. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Prezentarea uneltelor din pachetul Office Pachetul de programe Microsoft Office 2007 cuprinde: Microsoft Office Word 2007 . În funcţie locaşie. La alegerea resurselor software se recomandă respectarea cu stricteţe a drepturilor de autor. metode. Particularităţile de vârstă ale elevilor. Conţinutul considerat neadecvat se poate bloca prin precizarea unor cuvinte cheie. aplicaţiile pot fi testate gratuit pentru o perioadă limitată de timp. a filtrelor de control parental. Resursele software reprezintă totalitatea Aplicaţiilor şi informaşiilor stocate/memorate la nivelul unui sistem de calcul sau a unei reţele de calculatoare. c) Aplicaţii client server – se instalează atât la nivelul serverelor din reţea cât şi a sistemului de calcul propriu (client) fiind accesat doar de utilizatorului sistemului de calcul. Aplicaţiile software pot fi memorate/stocate/executate în următoarele moduri: a) Aplicaţii locale – se instalează şi se execută pe un singur sistem de calcul şi pot fi folosite de un singur utilizator. care permit controlul conţinutului Web accesat de către elevi. Toate site-urile care vor conţine cuvintele-cheie vor fi blocate accesului. Modulul al II-lea. Modele. implicarea părinţilor în educaţie şi colaborarea permanentă cu ţcoala se poate realiza prin instrumente automate cum este cazul filtrelor de control parental.-smartphone/Ipad/ebook.Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat. pentru o perioadă nelimitată de timp.

Apare fereastra de dialog ca în Figura 1 . comentare şi comparare.ce oferă posibilitatea de a colecta şi de a organiza informaţia. În partea de jos a dialogului. Inserare copertă în document    Pozitionaţi cursorul mouse-ului la începutul documentului în care doriţi să inseraţi coperta. indiferent de amplasare. pentru crearea. Coperta Coperta este o formă standard de şablon. calendarul şi contactele. ce poate fi utilizată. a galeriei de coperte. Vom prezenta în acest sens modul de folosire a bibliotecilor de şabloane. indiferent de formatul datelor. modificată şi salvată în galeria de coperte în funcţie de cerinţele dvs.ce oferă posibilitatea de a crea baze de date şi rapoarte Microsoft Office OneNote 2007 . selectaţi Salvare selecţie în Galeria de coperte. Pe fila Inserare. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. în caiete digitale.ce oferă oferă un mediu de colaborare complex şi mai sigur. cu asistenţă IT minimă. Crearea unei coperte Dacă doriţi să creaţi o copertă proprie pentru document urmaţi paşii de mai jos:     Selectaţi întregul text al acestei pagini şi parcurgeţi paşii urmatori: La fila Inserare. Microsoft Office Publisher 2007 .ce oferă posibilitatea de a realiza formulare Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 poate fi folosit pentru crearea simplă şi rapidă a unor documente cu aspect profesionist utile în activitatea de proiectare a documentelor curriculare.ce oferă posibilitatea de a realiza proiecte Microsoft Office Groove 2007 . galeriei de imagini. Microsoft Office InfoPath 2007. în care echipele pot lucra împreună. Microsoft Office Access 2007 .Microsoft Office Outlook 2007 . modificarea şi controlul informaţiilor. materialelor folosite în procesul de instruire. Selectaţi tipul de Copertă dorit din galeria oferită dvs. galeriei de stiluri. instrumentelor de evaluare.ce oferă posibilitatea de a vă administra eficient email-urile. în care puteţi găsi cu uşurinţă conţinutul de care aveţi nevoie pe baza unei căutări cu cuvinte cheie. anteturilor şi subsolurilor predefinite precum şi o serie de instrumente şi funcţii de verificare. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta.

 Alegeţi din galeria pregătită de anteturi şi subsoluri predefinite ce conţine elemente grafice în concordanţă cu proprietăţile formatului de copertă. Crearea unui antet sau subsol propriu  La fila Inserare. Figura 2 Antetul şi subsolul se pot modifica în mediul Examinare înaintea imprimarii. apare fila context Instrumente antet şi subsol. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. Antetul şi subsolul Inserare antet sau subsol în document Daca trebuie să inseraţi un antet sau un subsol în document. găsiţi comanda Editare antet. Aici găsiţi un numar de instrumente pentru modificarea antetului şi optiuni asemănătoare pentru subsol. urmaţi paşii:  La fila Inserare. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. După ce o activaţi. Cele mai utilizate optiuni sunt:      Număr de pagină Data şi ora Inserare imagini Pagini pare şi impare diferite Parti rapide – alte elemente care pot fi inserate în antet şi subsol sunt pregatite aici. ca în Figura 2.Figura 1  Inseraţi numele noii coperte. . grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. respectiv dedesubtul textului principal al documentului.   În partea de jos a ferestrei galeriei de şabloane.

Stilul Stilul este o modalitate de formatare a textului printr-un set de elemente de formatare. Stilurile se împart în stiluri pentru paragrafe şi stiluri pentru simboluri. Faceţi clic pe setul de stiluri şi în partea de jos a casetei de dialog utilizaţi opţiunea Salvare selectie ca stil rapid nou. Se va afişa o caseta de dialog pentru alegerea numelui unui stil. Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja . facând clic pe săgeata mică în colţul din dreapta jos al grupului Stiluri. Salvaţi modificarea de stil dând confirmare cu clic pe butonul OK. marcaje şi numerotari. În procesul selectării paragraful se modifică în mod dinamic.  La fila Pornire. dar şi pentru cuvinte separate.  Confirmaţi alegerea făcută. Din meniu. Aplicare a unui stil  Pozitionaţi cursorul mouse-ului pe paragraful în care doriti sa modificati stilul. margini şi umbre. Plasaţi punctul de inserare oriunde în text. selectaţi comanda Modificare. Fiecare stil poate fi aplicat unor paragrafe întregi. din grupul Stiluri alegeţi stilul care se potriveşte cel mai bine cu paragraful. paragrafe. poate fi plasată oriunde în zona activă a procesorului de text. precum fonturi. Dacă utilizaţi mai multe stiluri în mod simultan. Când fereastra este activă. Formataţi un paragraf de text . Selectaţi paragraful formatat în acest mod evidenţiindu-l cu mouse-ul. activaţi fereastra dinamică. Modificarea parametrilor unui stil existent        Faceţi clic cu butonul din dreapta pe numele stilului pe care doriţi să îl editaţi. etc. Fereastra cu stiluri dinamică Când fila Pornire este activă este disponibila o galerie de stiluri.

Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate Acest procedeu se utilizează dacă aţi aplicat stilurile particularizate titlurilor. dacă aţi selectat textul căruia intenţionaţi să îi aplicaţi stilul ca titlu principal.      Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. De exemplu. faceţi clic pe stilul dorit. de obicei la începutul documentului. În fila Pornire. Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite    Acest procedeu se utilizează dacă aţi creat un document prin utilizarea stilurilor de titlu. în dreptul numelui stilului. Cuprinsul    Selectaţi titlul căruia doriţi să îi aplicaţi un stil de titlu. faceţi clic pe Cuprins. în grupul Stiluri. în grupul Stiluri. faceţi clic pe stilul dorit. Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. Tastaţi numele stilului nou şi salvaţi stilul cu clic pe butonul OK. în grupul Cuprins. Aveţi posibilitatea să alegeţi setările de stil pe care să le utilizeze Word atunci când construieşte cuprinsul. faceţi clic pe stilul numit Titlu 1 în galeria Stiluri rapide. Sub Nivel în cuprins. în grupul Cuprins. apoi faceţi clic pe Inserare cuprins. . În fila Referinţe. Sub Stiluri disponibile. Faceţi clic pe Opţiuni. În fila Pornire. găsiţi stilul pe care l-aţi aplicat titlurilor din document. pentru a indica nivelul pe care să-l reprezinte stilul de titlu. În fila Referinţe. faceţi clic pe Cuprins. introduceţi un număr de la 1 la 9. apoi faceţi clic pe stilul de cuprins pe care îl doriţi.

Ştergerea unui cuprins   Pe fila Referinţe. faceţi clic pe Actualizare tabel. faceţi clic pe pictograma Imagine. Actualizarea unui cuprins Dacă aţi adăugat sau eliminat titluri sau alte intrări de cuprins din document.   În fila Referinţe. jpeg. png. creaţi un cuprins în care fiecare intrare să listeze titlul şi numărul de pagină la care apare acesta. Cititorii vor avea posibilitatea să citească pagina dorită. Figura 3 Cea mai noua versiune functioneaza cu multe tipuri de imagine. Modificarea formatului unei imagini Pentru a aplica aplica mai multe efecte folosim din fila Format grupul de Instrumente imagine aflat lângă galeria principala de stiluri de imagine sau în fila contextuala Formatare imagine. Vezi Figura 3. wmf. jpe. în grupul Cuprins. emf bmp. se afiseaza fila contextuala Instrumente imagine. aveţi posibilitatea să actualizaţi rapid cuprinsul. Faceţi clic pe Eliminare cuprins.În cazul în care creaţi un document care se va citi pe o pagină imprimată.Pentru un document care se va citi online în Word. aveţi posibilitatea să formataţi intrările din cuprins ca hyperlinkuri. Faceţi clic pe OK.   Repetaţi paşii 4-6 pentru fiecare stil de titlu pe care îl includeţi în cuprins. Cuprinsul poate fi pentru: Document imprimat . Cele mai utilizate formate sunt: jpg. Efecte grafice Imaginea Inserarea unei imagini în text   Pe fila Inserare. gif. în grupul Ilustraţii. . Faceţi clic pe Actualizare numai numere de pagină sau pe Actualizare tabel întreg. faceţi clic pe Cuprins. în grupul Cuprins. Când inserati o imagine. Selectaţi imaginea dorită . unde gasiti instrumente suplimentare care va vor permite sa editati imaginea. pentru ca cititorii să facă salt la un titlu făcând clic pe intrarea sa în cuprins.  Document online .

Cum se inserează o miniatură  Pe fila Inserare. imagini şi alte obiecte predefinite precum formate de broşuri. Unitatea implicita este centimetrul. scrisori. Alte proprietăţi pentru imagine şi poziţia ei în document se pot seta în dialogul Mai multe optiuni aspect. . Miniatura Miniaturile sunt simboluri grafice ce sunt integrate în editorul de text şi se pot insera oriunde în document. Dacă doriţi să configurati o poziţie permanentă pentru imagine. Şabloanele conţin texte. Selectarea şabloanelor utilizând Microsoft Office Online Şabloanele se pot folosi utilizând butonul Office – Nou. Imaginea se poate alinia în funcţie de text. buletine. însa aceasta se poate modifica în Optiuni Microsoft Word. Faceţi clic pe ea miniatura dorită.Vezi figura alăturată. Serviciul Microsoft Office Online oferă o galerie de miniaturi gratuite suplimentare. faxuri etc. în grupul Ilustraţii. Şablonul Biblioteca de sabloane mari şi materialele suplimentare se afla în portalul de informaţii Microsoft Office Online. faceţi clic pe pictograma Miniatura. diplome. aveţi posibilitatea să o definiţi utilizând câteva unităţi pentru lungime. Un exemplu de şablon diplomă se poate vedea în figura de mai jos.în Fereastra Miniatura folosiţi câmpul Cautare.Poziţionarea unei imagini Pictograma pentru amplasarea imaginii se află în fila contextuală Instrumente imagine. care vă ajută să realizaţi documente complexe cu un minimum de efort. Va apărea o fereastra de dialog care vă va permite să selectaţi şablonul şi să îl descărcaţi apoi în computer. aceasta va fi inserata în mod automat în text în poziţia cursorului.   În partea din dreapta a ecranului.

Utilizarea comenzii inserare tabel Aveţi posibilitatea să utilizaţi comanda Inserare tabel pentru a alege dimensiunile şi formatul tabelului înainte de a insera tabelul în document.Tabelul Utilizarea şabloanelor pentru tabele Şabloanele pentru tabele conţin date eşantion pentru a vă ajuta să vizualizaţi cum va arăta tabelul la adăugarea datelor. indicaţi spre Tabele rapide.cum ar fi virgule sau tabulatori . În fila Inserare. Rândul nou va fi identificat dacă utilizaţi marcaje de sfârşit de paragraf pentru a indica unde să înceapă un Utilizarea meniului tabel Conversia unui text într-un tabel . Pe fila Inserare. apoi faceţi clic pe şablonul dorit. apoi pe Inserare tabel. Pe fila Inserare din grupul Tabele. Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. Sub Regim de potrivire automată alegeţi opţiunile de ajustare a dimensiunilor tabelului. faceţi clic pe Tabel. faceţi clic pe Tabel. Mai întât pregătiţi textul inserând caractere separatoare . faceţi clic pe Tabel. în grupul Tabele. glisaţi pentru a selecta numărul de rânduri şi coloane dorit.pentru a indica unde doriţi să separaţi textul în coloane. Sub Dimensiune tabel introduceţi numărul de coloane şi rânduri. în grupul Tabele. Înlocuiţi şablonul cu datele dorite.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi un tabel. apoi sub Inserare tabel.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul.

Aplicaţii practice 1. realizaţi o diplomă pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la Olimpiada judeţeană de Chimie. În caseta de dialog Conversie text în tabel. Folosind şabloane din galaria MS Office. A 1 . Realizaţi un test folosind jocul didactic exemplificat după modelul de mai jos: Conţinut conceptual : REACŢIA DE OXIDARE Completaţi căsuţele după indicaţiile de mai jos . Realizaţi matricea de specificaţie pentru un test iniţial după modelul: Competenţe corespunzăto are nivelurilor taxonomice Identificarea unor concepte date relatii categorii specifice Teme/ Continuturi/ Concepte-cheie/ Unităti tematice disciplinei de studiu Compararea/ Clasificarea unor date proprietăti fenomene fapte caracteristic e disciplinei de studiu Ilustrarea Exemplificarea Descrierea unor fenomene procese situatii concrete proprietăti specifice disciplinei de studiu Analizarea unor fenomene fapte procese situatii care abordează problematica disciplinei Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretarea Punctaj unor fenomene fapte procese în contexte variate Punctaj 3. inseraţi o virgulă primul cuvânt pentru a crea un tabel cu două coloane. apoi pe Conversie text în tabel. De exemplu. faceţi clic pe Tabel. sub Separare text la. în grupul Tabele. faceţi clic pe caracterul separator utilizat în text. într-o listă cu două cuvinte pe linie. 2. În fila Inserare.   Selectaţi textul modificat ca mai sus.rând nou.

Fierul în aerul umed se oxidează lent acoperindu-se cu un strat poros de…. Dispozitivul folosit la obţinerea flăcării oxihidrice este suflătorul ……….. 5. 6. R I E R T U N I A G T C L I E I N Z A Ă G E N A T Ă . audio etc. elemente grafice. 3... Prin oxidarea glucozei în organismele aerobe rezultă CO2. 2. 4.). Oxidările care au loc la temperatura mediului înconjurător sunt oxidări……… Vertical: A-B Denumirea procesului chimic obţinut RĂSPUNS 1 C A T A L I Z A 2 3 4 E O N X E I R H 5 T O G I C 6 7 L A O X I D A R E B Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 „Prezentarea” este un mod de redare a unui conţinut informaţional prin intermediul diapozitivelor. obiecte multimedia (elemente video. Substanţă chimică care are rolul de a accelera o reacţie chimică. Orizontal: 1. Substanţă oxidantă cunoscută sub numele de apă ………. Fenomenul de accelerare a unei reacţii cu ajutorul unui catalizator se numeşte ……. 7.2 3 4 5 6 7 B Citind de sus în jos pe verticală (colana A-B) descoperim denumirea unui proces chimic. Un diapozitiv poate conţine texte. H2O şi ……..

care nu se află printre şabloanele predefinite. urmaţi paşii:  Faceţi clic pe fila „Vizualizare”. Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite Când deschideți o prezentare nouă în PowerPoint. apoi selectaţi cu clic un aspect din lista apărută.1) şi utilizaţi pictogramele din centrul diapozitivului pentru a introduce obiecte variate în diapozitivul curent. Pictogramele standard sunt: Tabele Diagrame SmartArt Imagini Miniaturi Miniaturi media Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect Pentru a crea un aspect de diapozitiv nou. Fiecare coordonator de diapozitive conține unul sau mai multe aspecte care formează un şablon. Un aspect reprezintă o parte a unui coordonator de diapozitive. Fiecare șablon poate conține informații temă cum ar fi culori. apoi pe pictograma „Coordonator de diapozitive”. în grupul Diapozitive. Microsoft Office PowerPoint 2007 include cinci aspecte predefinite. faceți clic pe pictograma Aspect. care descriu felul în care temele sau alte informații de formatare sunt aplicate la conținutul diapozitivelor. pe fila Pornire. efecte. dar există posibilitatea ca utilizatorul să creeze la rândul său noi prototipuri de aspecte. . apare implicit aspectul denumit „Diapozitiv titlu”. Pentru a alege un alt aspect. stiluri de fundal de diapozitiv și informații implicite.Inserarea diapozitivelor Un coordonator de diapozitive definește amplasarea informațiilor ce vor fi conţinute de un diapozitiv. setaţi tipul de aspect „Diapozitiv particularizat”. dar pe care îl veţi putea ulterior utiliza în alte prezentări. fonturi. Fig. Pe fila context „Coordonator de diapozitive” faceţi clic pe pictograma „Inserare aspect”. Pentru a insera obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite selectaţi aspectul de diapozitiv numit „Titlu şi conţinut” (Fig. O prezentare poate conține unul sau mai mulți coordonatori de diapozitive.1   În lista de aspecte din partea stângă a ferestrei.

din galeria de stiluri disponibilă. Puteţi edita culorile din fundalul tabelului sau realiza un gradient folosind pictograma „Umbrire” în grupul „Stiluri tabel”. Inserarea unui tabel într-un diapozitiv Pentru inserarea unui tabel într-un diapozitiv urmaţi paşii:     Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu” şi conţinut” apoi selectaţi opţiunea„Diagramă” 2. apoi pe pictograma „Diagramă” din grupul „Ilustraţii” . aflat partea din stânga a ecranului şi din meniul context selectaţi „Redenumire Aspect” . „Miniatură” şi amplasaţi-le pe diapozitiv. Faceţi clic pe fila „Inserare”. Stabiliţi numărul de coloane şi de rânduri ale tabelului din fereastra de dialog apărută. Selectaţi după cum doriţi. „Text”. fila context „Coordonator de diapozitive”grupul „Închidere”. „Imagine”. „Media”. Tastaţi un nume nou pentru aspectul modificat. „Diagrama”. „SmartArt”. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe aspectul nou. Selectaţi opţiunea „Tabel”. din opţiunile afişate „Conţinut” . Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv Există două metode pentru crearea diagramelor: 1. Începeţi să completaţi şi să formataţi tabelul alegând din grupul „Stiluri de tabel” de pe fila de context „Instrumente tabel”. un format predefinit. „Tabel”. Faceţi clic pe butonul de închidere de fila „Vizualizare”.     Faceţi clic pe pictograma „Inserare substituent”.

In momentul selectatării unei diagrame se activează imediat ferestrele Microsoft Office Excel 2007, iar acolo apare tabelul de bază. În momentul editării valorilor din tabelul asociat, diagrama din Microsoft Office PowerPoint 2007 se modifică automat în funcţie de valorile introduse. După completarea tuturor valorilor din tabel, a anteturilor de coloană şi a rândurilor, se poate formata diagrama din fila context „Format” sau din fila context „Aspect”. Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv Există două metode pentru inserarea unui obiect „SmartArt”: 1. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”, apoi selectaţi opţiunea „SmartArt”. 2. Faceţi clic pe fila „Inserare”, sub pictograma „SmartArt”. Apoi selectaţi ilustraţiile SmartArt dorite din categoriile: Listă, Proces, Ciclu, Relaţie, Matrice, Ierarhie, Nomogramă. Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe Fișier sau pagină Web care există, apoi faceți clic pe „Răsfoire pe Web”. Localizați și selectați pagina sau fișierul la care vă legați, apoi faceți clic pe OK. Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Plasare” în acest document. Sub „Selectați o poziție în acest document”, faceți clic pe diapozitivul pe care doriți să îl utilizați ca destinație a hyperlinkului. Crearea unui hyperlink la un fișier nou În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Creare” document. În caseta „Numele documentului nou” , tastați numele fișierului pe care îl creați și la care intenționați să vă legați. Pentru a crea documentul în altă locație, sub „Cale completă”, faceți clic pe „Modificare”, răsfoiți la locația unde intenționați să creați fișierul, apoi faceți clic pe OK. Sub „Editare”, faceți clic și alegeți dacă editați fișierul acum sau mai târziu.

Adăugarea unei secvenţe audio Încorporarea secvenţelor audio în prezentare Faceţi clic pe diapozitivul căruia intenţionaţi să îi adăugaţi o secvenţă audio. Pe fila „Inserare”, în grupul „Media” , faceţi clic pe „Audio”. Alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Faceţi clic pe „Audio din fişier”, localizaţi folderul care conţine fişierul, apoi faceţi dublu clic pe fişierul pe care îl adăugaţi. o Faceţi clic pe „Miniatură audio”, localizaţi secvenţa audio pe care o doriţi în panoul de activităţi „Miniaturi ”, apoi faceţi clic pe ea pentru a o adăuga la diapozitiv. Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio Pe diapozitiv, selectaţi pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, pe fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Pentru a porni automat secvenţa audio atunci când afişaţi diapozitivul, în lista „Pornire”, faceţi clic pe Automat. o Pentru a porni manual secvenţa audio atunci când faceţi clic pe diapozitiv, în lista „Pornire” faceţi clic pe „La clic”. o Pentru a reda o secvenţă audio atunci când faceţi clic pe diapozitivele din prezentare, în lista „Pornire” faceţi clic pe ,,Se redă pe parcursul diapozitivelor ”. o Pentru a reda o secvenţă audio încontinuu până ce o opriţi, bifaţi caseta de selectare ,,Buclă” până la oprire”. ,, ” Ascunderea pictogramei secvenţei audio Această opţiune se utilizează numai dacă aţi setat ca secvenţa audio să se redea automat. Faceţi clic pe pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, în fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, bifaţi caseta de selectare „Ascundere în timpul expunerii”.

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web Deschideţi un browser, accesați site-ul Web care conține fișierul video la care doriți să creați legătura, cum ar fi YouTube, hulu,Trilululu, etc ., site pentru care aveţi cont şi drept de postare/ preluare materiale. Pe site-ul Web, găsiți fișierul video, apoi găsiți și copiați codul încorporat. Locația acestui cod va fi diferită, în funcție de site-ul Web, iar anumite fișiere video nu au cod încorporat. Chiar dacă acestea se numesc „coduri încorporat“, ele fac legătura de fapt la fișierul video, dar nu îl încorporează în prezentare.

Faceți clic pe ,,Partajați”, bifați caseta de selectare „Utilizați” un cod de încorporare vechi, faceți clic pe „Cod de încorporat”, apoi copiați codul încorporat. În PowerPoint, în fila „Diapozitive”, în vizualizarea „Normal”, faceți clic pe diapozitivul în care doriți să adăugați fișierul video. pe fila Inserare, în grupul „Media”, faceți clic pe săgeata de sub „Video”. Faceți clic pe „Video” de la un site Web. În caseta de dialog „Video de la un site Web”, lipiți codul încorporat, apoi faceți clic pe „Inserare”. Aplicaţii  Realizaţi o prezentare PowerPoint alegând din urmatoarele teme: o Reacţii redox în organismul uman o pH-ul alimentaţiei sănătoase o Esenţe şi parfumuri o Aspirina-prieten sau duşman?   Realizaţi o prezentare PowerPoint care să prezinte situaţia comparativă dintre rezultatele obţinute la testele iniţiele, de progres şi sumative. Realizaţi o prezentare PowerPoint care să cuprindă scurte filme cu experimente chimice realizate în laboratorul de chimie.

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 este cel mai folosit software pentru calcul tabelar, utilizat şi pentru efectuarea unor prezentari grafice a rezultatelor calculate. Şabloanele şi utilizarea lor Pentru Microsoft Office Excel 2007 şabloanele oferite conţin funcţii predefinite, celule formatate din tabel, ce permit editarea unor tabele complexe cu minim de efort. Galeria de şabloane cuprinde formate predefinite pentru facturi, comenzi de cumpărare, gestionarea bugetelor, iar în mediul şcolar, pentru realizarea listelor cu elevi, subiectelor, orarelor, calendarelor etc.. Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online Microsoft Office Online este un serviciu gratuit care oferă şabloanele pentru orice tip de produs Office Excel. Poate fi accesat astfel:   Faceţi clic pe butonul Microsoft Office, apoi pe Opţiuni Excel. Faceţi clic pe Resurse, apoi pe Online.

Aplicarea şi alegerea unui şablon Pentru a selecta un şablon în Microsoft Office Excel 2007 utilizăm butonul „Office – Element nou”. În figura de mai jos puteţi vedea un şablon ce gestionează absenţele unui elev contorizând automat orele prezente şi absenţele motivate, nemotivate sau întârzierile la nivelul fiecărei luni şi la finalul unui an şcolar. Cu ajutorul cunoştinţelor avansate de TIC pot fi făcute situaţii statistice asemănătoare pentru întreaga clasă clasă.

Tema Tema este un set predefinit de culori, fonturi, linii şi umpleri, care pot fi utilizate pentru întreaga foaie sau doar pentru unele elemente. Tema este o caracteristică apărută odată cu versiunea de Microsoft Office Excel 2007 şi poate fi utilizată în întregul sistem Microsoft Office. Pentru a utiliza o temă predefinită selectaţi din fila „Aspect pagină” din grupul „Teme” pictograma „Teme”. Stilul

din grupul Stil tipul de tabel corespunzător.Stilul este o caracteristică a unui obiect specific precum un tabel sau o diagrama. Formatarea condiţională din Microsoft Office Excel 2007 se poate efectua în felul urmator:   În fila Pornire – pictograma Formatare condiţională. Formatarea condiţională Formatare condiţională a datelor permite identificarea prin culoare sau simbol a elementelor dintr-o zonă de valori. . Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu Permite evidenţierea unor valori din tabel prin intermediul distincţiei de culoare în funcţii de anumite criterii specificate. Alegeţi o opţiune dintre cele de mai jos Evidenţierea valorilor maxime Permite definirea valorilor celor mai mici sau celor mai mari din tabel prin intermediul distincţiei de culoare . Pentru a utiliza un stil predefinit pentru un tabel selectaţi din fila Pornire.

scăderea sau stagnarea. Se pot utiliza filtre în funcţie de aceste pictograme.Formatarea prin pictograme Acesta este un format adecvat pentru rezumarea cantităţilor prin pictograme. eliminăm formatarea curentă cu ajutorul funcţiei Golire reguli pentru celulele selectate sau pentru întreaga foaie ca în figura alăturată. când fiecare valoare este comparată cu ajutorul unui efect de tranziţie. Eliminarea formatarii condiţionale Pentru a şterge sau a modifica formatarea condiţională. săgeţile sau alte simboluri care afişează creşterea. Formatarea de tranziţie – Liniile de date Aceasta se utilizează la compararea valorilor diferite. Un exemplu comun al acestei formatări îl reprezintă compararea punctajelor . Putem utiliza simboluri care să sugereze procentul ca în figura alăturată.

Filtrarea datelor . Formulele pot fi:   Aritmetice – tastăm simbolul asociat (*. Modificare tip diagramă  Selectaţi diagrama  Realizaţi modificările folosind funcţiile din „Instrumente diagrama” sau din fereastra de context ce apare la clic dreapta. Diagrame Crearea diagramelor Pentru a crea diagrame noi. După apăsarea tastei Enter rezultatul formulei va fi afişat în celula. /) Funcţii – tipuri mai complexe de formule cu numeroase operaţii statistice. alegeţi stilul de diagramă potrivit. Introducerea formulelor Pe fila Formule. urmaţi paşii:     Selectaţi tabelul Din fila „Inserare”. Formulele pot fi introduse în celulă prin semnul egal(= ). Pe panglică va fi inclusă o filă nouă. alegeţi tipul de diagrama preferat. Din galeria de stiluri. +. „Instrumente diagramă” care cuprinde doar funcţiile aplicabile diagramei selectate. grupul „Diagrame”. logice sau de baza de date. puteţi selecta funcţia dorită din lista de funcţii apărută. Procesarea formulelor Formulele şi calculele permit prelucrarea datelor. dacă aparţin unui grup particular de proporţii. folosind opţiunea Inserare.Scalele de culori Scalele de culori sunt aplicate adesea prin intermediul comparaţiei proporţiilor. când valorile individuale sunt afişate cu o anumită culoare. -.

cum ar fi asteriscul (*) sau semnul de întrebare (?). Bifați și debifați casetele de selectare (in figura alăturată 2) pentru a afișa valorile care se găsesc în coloanele de date. În antetul de coloană. selectați numai valorile pe care doriți să le vedeți și faceți clic pe OK pentru a vedea rezultatele. faceți clic pe săgeată pentru a afișa o listă din care să faceți alegeri de filtrare. faceți clic pe Filtru. faceți clic pe Sortare de la A la Z . Pentru a selecta după valori. în cele din urmă. culoare. luarea unor decizii mai eficiente. Apoi. Sortarea textului  Selectați o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau o celula activă dntr-o coloană de tabel care conține date alfanumerice. după una sau mai multe coloane de date. Datele pot fi filtrate după dată.    Selectaţi datele pentru filtrarea. în grupul Sortare și filtrare. .  Pe fila Date. organizarea și găsirea datelor dorite și. aveți posibilitatea să utilizați metacaractere.     Utilizați caseta Căutare (în figura alăturată 1) pentru a introduce text sau numere după care să căutați.  Pentru a căuta text într-o coloană. să compilați o listă de niveluri ale unui inventar de produse de la cel mai mic la cel mai mare nivel sau să ordonați rândurile după culori sau pictograme. În fila Date.  Apăsați ENTER pentru a vedea rezultatele. care doriţi Sortarea datelor Este posibil să doriți să aranjați o listă de nume în ordine alfabetică. debifați caseta de selectare(Selectare totală). în grupul Sortare și filtrare. Opțional. Se vor elimina bifările din toate casetele de selectare. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta în ordine ascendentă. Sortarea datelor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai bună înțelegere a acestora. în listă. introduceți textul sau numerele în caseta Căutare. Utilizaţi criteriile complexe (în figura alăturată 3) pentru găsirea valorilor care respectă anumite condiții.Filtrarea (selectarea de date dintr-un set mai mare) permite găsirea rapidă a valorilelor dorite.

*Sub Sortare pe baza. de font sau o pictogramă de celulă. selectați tipul de sortare. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a muta culoarea celulei. selectați Culoare font. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel și apoi. faceți clic pe Sortare de la cel mai mic la cel mai mare. selectați modul în care doriți să sortați. Sub Ordine. Sortarea după culoarea celulei. selectați Jos pentru o sortare de coloană și La dreapta pentru o sortare de rând. o Pentru a sorta după culoarea fontului.   *Sub Ordine. selectați o culoare de celulă. în caseta Sortare după. selectați Culoare celulă. apoi. faceți clic pe Reaplicare. selectați Pictogramă celulă. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. aveți posibilitatea și să sortați după aceste culori. culoarea fontului sau pictograma în sus sau la stânga. faceți clic pe Sortare de la cel mai mare la cel mai mic. în grupul Sortare și filtrare.o Pentru a sorta în ordine descendentă. În fila Date.  Pe fila Date. faceți clic pe Sortare de la Z la A. selectați coloana pe care doriți să o sortați. după culoarea celulei sau a fontului. Apare caseta de dialog Sortare. faceți clic pe săgeata de lângă buton. Sortarea numerelor  Selectați o coloană de date numerice dintr-un interval de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date numerice. . o Pentru a sorta după un set de pictograme. culoarea fontului sau pictograma în jos sau la dreapta. aveți posibilitatea să sortați după un set de pictograme pe care le-ați creat prin aplicarea unei formatări condiționale. selectați Sus pentru o sortare de coloană și La stânga pentru o sortare de rând. în fila Date. o Pentru a sorta de la numere mari la numere mici. în grupul Sortare și filtrare. faceți clic pe Sortare. în funcție de tipul de format. în grupul Sortare și filtrare. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a sorta după culoarea celulei. De asemenea. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta de la numere mici la numere mari.      Selectați o coloană de date dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă este într-o coloană de tabel. a fontului sau după pictogramă Dacă ați formatat manual sau condițional un interval de celule sau o coloană de tabel. *Sub Coloană. o Pentru a muta culoarea celulei.

în fila Date. forumuri de discuţii pe teme date.o Nu există o ordine de sortare implicită pentru culoarea celulei. de font sau următoarea pictogramă după care se va sorta. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele.     Pentru a specifica următoarea culoare de celulă. Trebuie să definiți ordinea dorită pentru fiecare operațiune de sortare. apoi repetați pașii cu marcaţi cu *. Realizaţi o analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevii claselor a IX-a după aplicarea testului iniial. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel.) cât şi instrumentele de accesare a acesteia. Asigurați-vă că selectați aceeași coloană în casetă. faceți clic pe Reaplicare. Apoi efectuați aceeași selecție sub Ordine. în grupul Sortare și filtrare. . după modelul de mai jos. demonstraţii practice. RESURSE WEB Browsere. motoare de căutare În învăţarea. dicţionare. Aplicaţii 1. Centralizaţi rezultatele obţinute la olimpiada judeţeanăde chimie şi evidenţiaţi primele 10 cele mai bune rezultate folosind formatarea condiţională. apoi. Repetați acești pași pentru fiecare culoare de celulă sau de font și pentru fiecare pictogramă pe care doriți să le includeți în sortare. articole de specialitate. 2. a fontului sau pentru pictogramă. faceți clic pe Adăugare nivel . o sursă împortantă este Internetul care oferă atât informaţia (biblioteci vituale.etc.

Acestea sunt aplicații online.com). imagini. ce permit căutarea informațiilor în mediul World Wide Web pe baza interogărilor efectuate de către utilizatori.org/ Disponibil pentru descărcare la adresa http://www. acesta returnează o listă cu documente ordonată după cea mai bună potrivire cu criteriile de căutare. grafică.aspx În spaţiul virtual. de a colabora la o temă.html?hl=ro&brand=CHMA&utm_campaign=ro&u tm_source=ro-ha-emea-ro-bk&utm_medium=ha Opera Apple Safari Mozilla Camino http://www. prin intermediul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte cheie.apple. de a salva produsul muncii de echipă într-un format accesibil online acasă sau la școală.org/ro/firefox http://www. Comunicarea prin intermediul resurselor IT Aplicaţiile de comunicare electronice sunt programe ce oferă cadrelor didactice.mozillaeurope.google.com/nz/windows/ internetexplorer/default.com/download/ http://www.yahoo.com) Bing (www. Exemple de motoare de căutare:    Google (www.google.com/safari/download/ http://caminobrowser.microsoft. etc. datorat Internetului. dar și elevilor.Navigatorul Web sau Browserul este o aplicație software ce permite utilizatorilor să afişeze text. . să redea video. documente. Când un utilizator adresează o interogare unui motor de căutare. dar şi să comunice cu ofertantul de informații şi chiar şi cu alți utilizatori care accesează acea pagină. Yahoo! (www.com). fişiere video.com/chrome/ index. muzică şi alte informații localizate pe o pagină din World Wide Web.opera.bing.) ce au încorporate elemente ce corespund acestor cuvinte. Cele mai cunoscute browsere web sunt: Browser Microsoft Internet Explorer disponibil în sistemele de operare Windows Mozilla Firefox Google Chrome http://www. Interogările utilizează cuvinte sau grupuri de cuvinte (denumite cuvinte cheie) care permit găsirea materialelor (site-uri web. informaţia poate fi localizată şi accesată mai rapid folosind motoarele de căutare. oportunitatea de a lucra împreună.

Windows Live Messenger.NET Passport. de la http://www.pmail.     Mozilla Thunderbird de la http://ro. account. MSN sau Hotmail.com Serviciul Gmail de la Google. prin intermediul rețelei de calculatoare.google.E-mail E-mail sau poştă electronică reprezintă acel sistem care permite transmiterea sau primirea de mesaje prin intermediul Internetului. Din suita Office menţionăm program de poştă electronică Microsoft Outlook 2.com şi daţi clic pe pictograme Gmail.   Completaţi toate câmpurile solicitate pentru a vã deschide cont. de la https://login. de la http://www. .eudora. de la http://www. 1. Internetul pune la dispoziția utilizatorilor numeroase aplicații folosite ca şi client de poştă electronică printre care:    Serviciul Mail de la Yahoo.com/ Opera Mail.com/ Aplicaţie practică Realizaţi propriul cont gmail. Dacă aveţi cont realizat prin serviciile .atunci aveţi un cont Windows Live ID.yahoo. Mesageria Instant (IM) Mesageria Instant (IM) este un serviciu care permite utilizatorilor să comunice simultan şi în timp real.com/ro/ Eudora.com/mail/ Pegasus Mail.com. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor Faceţi click pe I Accept. de la http://www.mozillamessaging.ro/ Serviciul Windows Live ID. Create My Account.live.google. Faceţi click pe butonul CREATE AN ACCOUNT .www. Windows Messenger.   Folosiţi browserul de la www.opera.

de la www.google.     Google Talk. de la www. Aplicaţie practică Realizaţi propriul grup pentru discutarea temelor de proiect. Skype.   Folosiţi browserul de la www. de la http://www.Internetul pune la dispoziția utilizatorilor o diversitate de programe pentru mesagerie. MSN Messenger – este o aplicație-client creată de Microsoft în 1999.com/. Programul este disponibil pentru descărcare de la adresa http://download. Începând cu 2006 aceasta se numeşte Windows Live Messenger şi este parte a seriei de servicii online Microsoft Windows Live. pentru orice tip de sistem de operare folosit. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor.com/download/ .com/talk/ AOL Instant Messenger (AIM) . MSN Groups.aim.skype. Pentru a vă crea propriul grup puteţi folosi servicii oferite de Yahoo Groups.live. Kopete. Romania Forum. Softpedia Forum.com. pentru sisteme Linux. .com şi daţi clic pe pictograma Mai multe apoi selctaţi Grupuri. Grupurile de discuţii oferă posibilitatea de a constitui o comunitate virtuala pentru discuţii şi anunţuri pe anumite teme. de la http://messenger.yahoo. Google Groups.com. Printre cele mai utilizate se numără:    Yahoo Messenger. Grupurile de discuţii  Introduceţi ID –ul şi parola de Gmail Completaţi toate câmpurile solicitate.google. Faceţi click pe butonul Creaţi un grup. etc.

     Tastaţi www. proiecte cu texte comentate.com/ apoi Login tastaţi ID şi parola introdusă în formularul de mai sus din panoul de gestionare puteti alege să: adaugaţi un articol. pentru început.com.com/ apoi Sign up Completaţi formularul www. să modificaţi aspectul blogului. Blogger. Ca medii de colaborare cele mai cunoscute sunt: . adaugaţi legături la alte siteuri. Instrumente de colaborare Instrumentele de colaboarare permit utilizatorilor să lucreze online în acelaşi timp la acelaşi document. ştergeţi comentariile. Este util în prezentarea publică a proiectelor.com. Articolele sunt datate automat şi pot fi comentate. pot fi utlizate aplicaţiile online WordPress.http://wordpress.http://wordpress. să aprobaţi. membru) Închideţi contul Blog Blogul este un jurnal online în care materialele pot fi organizate foarte uşor.   Tastaţi adresele de e-mail al membrilor grupului Stabiliţi rolurile în cadrul grupului(mderator. schimbul de idei şi reflecţii. etc. Blogspot.com. pot vizualiza şi efectua modificări simultan.com. Pentru realizarea unui blog personal. în realizarea unor expoziţii. Aplicaţie practică Realizaţi un blog pentru postarea articolelor de chimie folosind WordPress.

Wetpaint. tabele de calcul ţi prezentări online.Google Docs Google Docs este un program online gratuit care permite utilizatorilor să creeze documente.com folosiţi ID şi parola gmail pentru autentificare. pot comunica şi colabora. Necesită cont Windows Live ID. Necesita cont Gmail. Windows Live Windows Live . Comutaţi în modul de lucru Docs Faceţi clic pe creare(vezi 1) şi selectaţi formular(vezi 2). încărca fişiere. Wiki Wiki .org. Adaugaţi itemi(vezi 3) apoi puteţi să-i modificaţi(vezi 4)să-i sau să-i ştergeţi(vezi 5) 2 1 3 7 6 4 5    Salvaţi formularul(vezi 6) Trimiteţi formularul pe e-mail spre completare (vezi 7) Opţional puteţi insera formularul în blogul personal adaugând într-un articol adresa generată făcând clic pe More action.com/. Alternative: pbwiki. ce se dezvoltă prin contribuţii publice. Aplicaţie practică Realizaţi un formular de identificare a tipului de învăţare folosind Google Docs. http://www.un program online.google.un spaţiu online unde utilizatorii pot edita conţinutul. cea mai mare enciclopedie online. care permite utilizatorilor să creeze documente.     Pe www. . şi apoi clic Embed. Cel mai bun exemplu de Wiki este Wikipedia. tabele de calcul şi prezentări online.wikispaces.

pdf sau.Zamzar.online-convert. jpg etc.com/ Transfer Transfer. Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor Zamzar www.serviciul profesional de transfer fisiere mari (pana la 2GB) rapid si sigur catre orice adresa de e-mail. Fişierul transformat este primit pe email.ro .com este o aplicaţie catre transformă fişierele.doc in format . Google Docs. . Datele completate în formulare vor fi inregistrate automat şi salvate într-o foaie de calcul din spaţiul dvs. de exemplu din format . Online-convert http://www.

video.O alternativă este SkyDrive de la Windows Live.com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www. Necesită creare cont. linkuri si audio pentru a crea pagini mulitmedia.google. Combină imagini.com/ .com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related http://www. muzică. . Exemplu: Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi.youtube.com/ Aplicaţie simplă este pentru crearea de postere interactive. fotografii.glogster. Picasa http://picasa. profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www. Resurse destinate prelucrării audio-video Resursa YouTube YouTube reprezintă o resursă interesantă pe care o putem explora pentru a propune elevilor noştri spre vizionare diferite experimente chimice.youtube. Poate fi incorporat în orice pagină web.youtube.youtube.com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related http://www.com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Glogster http://www. Necesită creare cont.

Rezultatul poate fi înglobat în bloguri sau pagini web. În raport de funcţiile (sarcinile) asumate. feedback secvenţial şi evaluări formative). Acesta prezintă sub o formă complexă sau sumară informaţii despre conţinutul temei didactice. sprijinându-i în accesarea surselor de informare. precum si posibilitatea de a crea slideshow-uri. softurile tematice b. Pentru profesorii de chimie o reţetă a succesului educaţional o reprezintă: folosirea softurilor educaţionale ce propun lecţii interactive menită să devină pentru elevi „un laborator de studiu”.com/ Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraŃiuni la o imagine sau fotografie. modelări 2D/ 3D. Necesită download şi instalare. În esenţă. softurile de sinteză ( recapitulative). cu accent pe stimularea efortului propriu din partea elevilor de căutare.fotobabble. construirea de noi cunoştiinţe. De mentionat este faptul ca orice tip de soft educational are un „manual”. explicaţii. precum şi dobândirea competenţelor prin demonstraţii. Oferă numeroase instrumente de editare. softurile de exersare (Drill . pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire. simulări etc. în procesarea informaţiilor. Se încarcă imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon. de descoperire. Bazate pe experimente virtuale. softurile educaţionale sunt programe sau lecţii în format electronic. programe de tip multimedia. Alternative: Flickr Fotobabble http://www. exersări. email).exemple. caracteristici ale elevilor. proiectate în raport cu o serie de coordonate pedagogice (obiective. conţinut specific. e. simulări. colaje. metode. softurile educaţionale pt fi împărţite în mai multe categorii: a. softurile cunosc o mare diversitate. stocare si editare de fotografii. softurile de investigaţie d. publicare de albume pe Internet. de elaborări de soluţii la rezolvarea situaţiilor problemă cu care ei se confruntă. geo-tagging.Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare. Materiale digitale devin mai compatibile formării unor competenţe complexe. Softuri educaţionale Produsele software educaţionale se adresează direct celor care învaţă. cu aplicaţia dezvoltării unor structuri participative. softurile de simulare .and – Practice) c.

Să fie în concordanţă cu programa şcolară.adobe. Pentru a putea fi vizualizate trebuie descărcat şi instalat Adobe Flash Player disponibil gratuit la adresa http://get. Veridicitatea informaţiilor prezentate. Design atractiv. folosind adresa: http://mslp. Notarea testelor. pot fi descărcate în calculatorul propriu. 5. 4. Verificarea cerinţelor minime hardware necesare instalării. 10.exe.php?article93 Find the Alien Softul educaţional sub forma unui joc „Find the Alien” se găseşte la adresa http://flashgamesspot. 13. Meniu intuitiv. Softurile de prezentare Softurile de prezentare pot fi si sub forma unor fisiere de tip *. 11.fr/spip. 3. 2.f. Extensia swf este specifică fişierelor Flash.com/ro/play/chemistry-organic-compounds-chemistry-education/flash- . 9.ac-dijon. Exerciţiile noi care să facă apel şi la cele anterioare.com/flashplayer/ Exemple concrete ale materialelor de prezentare. 12. 7. Existenţa unor pre-teste anterioare noii unităţi de învăţare. softurile concepute sub formă de jocuri didactice Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional 1. softurile pentru testarea cunostinţelor g. 8. Să poată fi actualizat.swf sau *. Explicaţia corectă pentru fiecare răspuns greşit cât mai detaliată. uşor de manipulat. Consultarea mai multor produse. Exemple cât mai variate. 6. Valoarea achiziţionării.

php/base/materiale/. după ce sunt acceptaţi termenii şi condiţiile producătorului.edu.123bee.html .com/play/chemistry_lab_escape/5341. Chemistry Lab Escape. Instructiunile se găsesc in meniul Help al jocului Chemistry Lab Escape Un alt tip de joc. Recomandăm citirea instrucţiunilor. .game/ si poate fi jucat de elevii sub indrumarea profesorului. poate fi găsit la adresa http://www. pune la dispoziţia elevilor/ profesorilor lecţii gratuite în limba română.ro/index. Pachete cu lecţii de chimie în limba română pot fi descărcate de la adresa: http://portal. AEL AEL platformă de predare/ învăţare şi management al conţinutului educaţional multimedia.

Acesta conţine: tabelul periodic.c2i. calculator molecular.. dictionar.. Editorul ChemMedia Editorul ChemMedia integrat în platforma AEL creează.P1 – alegem disciplina chimie P2 – selectăm anul de studiu P3 – clic pe butonul Afisează Arhivele pot fi descărcate pe calculatorul personal prin două modalitaţi: 1.com/multimedia/versiune5.net/astandne/index. . Pentru a putea rula în condiţii bune lecţiile este necesară instalarea programului utilitar Adobe Flash Player. Arhivă în format zip.jmg). Arhivă în format AEL 2.2/editoare_ael/tutorial_editoare_ael/p2/inde x. slavează şi exportă formule chimice în format imagine (*. .htm . Manualul poate fi accesat la adresa: http://advancedelearning.html CHEMIX School CHEMIX School – soft educaţional de chimie ce poate fi downloadat de la adresa http://home. calculator.

Lecţiile Interactive de Chimie sunt împărţite în 2 volume (1CD/ volum). de la modificările vizibile .VIRTLAB Autorii VIRTLAB sunt printre primii profesori din lume care au incercat să integreze calculatorul în educaţia ştiinţifică.chem1.com Soft educaţional INTUITEXT Cu ajutorul lecţiilor pe calculator de chimie de la INTUITEXT. Acest tip de soft poate fi folosit şi în pregătirea la distanţă.virtlab. Acesta se bazează pe o serie de experimente şi demonstraţii cu ajutorul unui laborator de chimie simulat.com Chem1 Concept Builder Chem1 Concept Builder prevede interactivitate cu o interfaţă uşor de folosit. Elevii pot construi. Softul poate fi găsit la adresa http://www. de asemenea. http://www. elevii pot reproduce în laboratorul interactiv procese şi experimente care sunt dificil de redat cu materialele clasice de la şcoală. propriile lor simulări. pentru elevii de liceu. Acestea ajută la reprezentarea globală şi corectă a proceselor şi fenomenelor chimice.

Un material demo poate fi vizionat la adresa http://www.php#chimie. seturi de intrebari care sa ii apropie pe elevi de continut. Portalul eScoala Individual sau în echipă elevii pot combina şi mixa diferite substanţe în cele mai ciudate moduri utilizând laboratoarele virtuale de chimie din site-ul http://escoala.intuitext.ro/labs/index.ro/. la final. care pot descarca aici materiale-suport ce pot fi folosite la clasa. Site-ul include o grila de programe si un Ghid pentru profesori complet. despre fiecare episod. Formulele şi noţiunile abstracte sunt uşor de înţeles datorită animaţiilor şi simulărilor virtuale. .discovery. Lecţiit televizate Şcoala Dicovey Materiale educaţionale televizate pot fi urmărite pe site-ul http://scoala. propuneri de activitati in clasa si definitii pentru termenii de vocabular.ro/lectii-chimie-liceu-1 Elevii vor putea învăţa. îşi vor putea testa cunoştinţele acumulate. cu elevii.edu. Acesta este un portal dedicat profesorilor. exersa şi. oferind un real suport în predare.cu ochiul liber la interacţiunile la nivel molecular şi atomic. prezentand obiectivele lectiei.

acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/. ChemWriter ChemWriter este un soft atât pentru web cât şi pentru mobil. http://metamolecular.Specific chimiei este şi editarea de ecuatii chimice.acdlabs. Contine pe langa editorul de formule .fiind folosit pentru desenarea structurilor chimice. Se pot utilizeaza: ChemWriter.com/chemwriter/ ACD Laboratories ACD Laboratories (http://www. Chemdraw. ChemMedia ca softuri în procesul de predare-invăţare. Chemwin. Este disponibila la adresa http://www.0.com ) a anuntat o noua versiune "free" a editorului de formule chimice ChemSketch: versiunea 10.

ACD / Freeware ChemSketch ACD / Freeware ChemSketch permite elaborarea de structuri chimice. moleculară.si un sistem de vizualizare 3D a moleculelor si un modul cu elemente de instalatii de laborator.softwin. Acesta foloseşte platforma on-line disponibilă la adresa https://insam. Exemple de structuri create: INSAM INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) este un proiect ce are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/ autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal.ro/insam/ . De asemenea. organometalice. Este extrem de eficient si este gratuit. structură 2D şi 3D. polimerice. include caracteristici cum ar fi calculul a proprietăţilor moleculare (de exemplu. etc). inclusiv organice. greutate.

ordonare şi completare de fraze. cuvinte încrucisate.Universitatea din Bucureşti http://www. enciclopedii.com/ .php/biblioteca-virtual şi http://www. Hot Potatoes http://hotpot. formare de perechi.europeana.unibuc. Acestea sunt administrate de către profesor.ro/biblioteca/biblioteca. precum şi dicţionarele digitale:         Biblioteca virtuală românească http://www.e-scoala.chimie.unibuc. enciclopediile virtuale. cu răspuns scurt. dicţionare În rândurile resurselor clasice se înscriu bibliotecile virtuale.ca/ Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive.ro/index.html Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală.ro/biblioteca/ Cărţi electronice şi articole on-line: http://www.eu Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www.uvic.Cu ajutorul platformei se pot crea teste ce corespund celor mai exigente cerinte de evaluare.cartiaz. muzeu şi arhivă: http://www. Necesită download şi instalare.ro/ Biblioteca Facultăţii de Chimie . Bbiblioteci. Oferă şase aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu.proquest.chimie.

acdlabs. Accesaţi site-ul http://escoala.com/ SpringerLink: http://www. 8.britannica. Realizaţi un test de chimie la clasa a X-a care să conţină 5 itemi semiobiectivi. Accesand pagina de internet http://www. la alegere. cristale. Accesaţi site-ul de http://www. . 9.com Aplicaţii 1..ro/e.ebsco. 7.enciclopedia/ Encyclopedia Britannica: http://www. 3.edu/ e-Enciclopedia: http://www.com/ Muse: http://muse.springerlink.ro/.com . ce pot avea fişierele cu conţinut de prezentare? 4. 2.com.com/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro.scopus. 5 itemi obiectivi şi 2 subiectivi.jhu. Gasiţi jocul “Find the Alien” pentru metale. gasiţi şi notaţi denumirile altor jocuri ce au la bază cunoştiinţe de chimie. pe calculator un fişier de prezentare. găsiţi şi descărcaţi materialul “Chimie generala . Prezentaţi o scurtă descriere a softului.jstor. Descărcaţi.litera.wikipedia. 5.org/ Dicţionare online (diverse domenii): http://www.dictionar-online.           JSTOR: http://www.edu. Descărcaţi şi salvaţi.org/ Mic dicţionar ştiinţific http://dictionar-stiintific. Enumeraţi minim cinci extensii.. . Descărcaţi şi instalaţi softul Chemix.com/ SCOPUS: http://www.ro şi realizaţi un laborator la clasa a IX-a.123bee.cartiaz. Cum puteţi folosi în activitatea didactică informaţiile aflate la adresa http://modelscience.Structura atomului”. instalaţi softul ChemSketch şi editaţi următoarea structură chimică: 10. Creaţi un cont pe site-ul http://www. 6. Salvaţi testul cu numele dvs urmat de cuvantul chimie.wiktionary.org/ EBSCO: http://www.ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro.com .

Dacă acesta dorește să realizeze operaţii complexe sau specifice domeniilor de activitate are nevoie de instrumente software specializate. care au fost compilate. Aceasta presupune instalarea de software specializat pe calculatorul dumneavoastră. etc. programe de comunicare Skype. De exemplu pachetul Office (Microsoft. O categorie specială de software sunt sistemele de operare care sunt programe software specializate și sunt destinate utilizării elementare a unui sistem de calcul (de exemplu Microsoft Windows. Folosirea unor instrumente specializate se realizează prin instalarea de programe sau aplicaţii specifice fiecărei activităţi pe care dorim să o realizăm cu ajutorul unui computer. cum ar fi hardware-ul computerului. descrise în cadrul Modului I. Opera. aplicaţii software. Noţiunea de software-ul poate fi dificil de descris. jocuri toate se încadrează în categoria programelor sau aplicaţiilor software. În cadrul orelor de laborator se vor descrie și realiza toate etapele pe care un utilizator trebuie să le realizeze pentru a copia.Modulul al II-lea. utilizarea elementară a unui calculator presupune instalarea unui sistem de operare. Open Office). care sunt memorate pe suport magnetic sau optic în format digital. este un termen general care descrie totalitatea programele și aplicaţiile cu ajutorul cărora se pot utiliza resursele hardware ale unui calculator. în calitate de componentă a computerului. software educaţional. Prin urmare. Novell. Dacă pornim de la conceptele de bază privind componentele hardware și software ale unui sistem de calcul. deoarece aceasta este o noţiune "virtuală". Programele și aplicaţiile software sunt stocate ca date binare. Linux. operaţii similare cu cele ale unei peroane care dorește să-și organizeze activitatea la nivelul biroului său. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Software utilitar Tematica propusă la nivelul acestui capitol își propune să introducă și să aprofundeze conceptul de software utilitar pornind de la noţiunea generală de software și diversele sale forme sau scopuri. organizarea informaţiilor la nivelul unui calculator. OS2. metode. programe de arhivare. browsere pentru vizualizarea paginilor web Mozilla. pe care procesorul le interpretează. programe utilitare. script-uri. crearea. Noţiunea de software. software-ul este format din linii de cod scrise de programatori. Deoarece fiecare dintre acestea . aplicaţii de vizualizare a formatelor PDF Acrobat Reader. aici vom detalia utilitatea și vom prezenta principalele aplicaţii software utilitare destinate atât disciplinei chimie cât și altor discipline deopotrivă. Google Crome. Există terminologii conexe. mutarea. În schimb. Messenger. cum ar fi programele software. seturi de instrucţiuni. configurarea. în afara sistemului de operare. Modele. Această componentă software permite realizarea unor operaţii elementare specifice privind vizualizarea. arhiva. programe antivirus. nu fizică.). UNIX. instala și utiliza aceste categorii de software. copierea. traduse în limbaj mașină.

 utilitare de depistare si înlaturare a virusilor (numarul si varietatea acestora sunt impresionante .copiat cu ajutorul memory stick. Windows Explorer. IrfanView.)  utilitare destinate unor operaţii speciale dintr-un anumit domeniu de activitate (chimie. criptarea sau decriptarea diverselor formate de date. etc. Dos Navigator). Doctor Panda). În funcţie de producătorul acestui software el poate fi: . Itunes. Norton Utilities etc.).  utilitare care permit vizualizarea. WinRAR. Winamp. .shareware/licenţiate. Doctor Web. Ele corespund unor functii bine definite ce se întâlnesc frecvent. georgrafie. Ndigs). HDD portabile. Virus Scan. Movie Maker . decodificarea. SpeedDisk). PKZIP si PKUNZIP. În domeniul chimiei sunt editoare specializate (ChemWind.freeware . redarea sunetelor. PC Tools. Gb). este necesar un anumit spaţiu de memorie pentru a păstra fișierele acestuia. matematică. Windows Picture and Fax Viewer. de exemplu. cum este. Windows Media Player. Dintre ele amintim urmatoarele tipuri:  utilitarele care extind suprafata cu utilizatorul (Norton Commander.software-uri au informaţii diverse și în cantităţi diferite.descărcat dintr-o anumită locaţie Internet.). Numarul utilitarelor este azi impresionant si nu se poate face a clasificare riguroasa a lor. istorie. VLC. Programele utilitare sunt programe specializate. memory flash . Windows Commander. . Mb. măsurat de regulă în bytes (Kb. (Flash.Norton Antivirus. Codec Video.  utilitare de optimizare a discurilor care permit amplasarea optimă a datelor pe disc în vederea reducerii duratei de acces la informatii (Disc Defragmenter. fizică. inginerul de sistem (Norton Disk Doktor.).stocat pe un suport optic (CD.  utilitare care vin în sprijinul utilizatorului avansat. În funcţie de sursa din care provine el poate fi: . care extind o serie de facilitati ale sistemului de operare. etc. livrate odata cu sistemul de operare sau separat de acesta. ChemBioDraw Ultra.  utilitare de diagnosticare pentru determinarea configuratiei si testarea functionarii calculatorului (Check-It. ChemBio 3D Ultra). AVP. WinZIP etc.  utilitare de arhivare-dezarhivare a datelor. utilizate pentru micsorarea dimensiunilor fisierelor fara pierderi de informatii (ARJ. DVD).

dublu-click fișierul. 2.exe. de regulă. click Save File. și respectarea pașilor care sunt descriși în manualul de utilizare sau în fișiere explicative (readme. setup. rularea și confirmarea instalării. În fereastra Downloads.exe. Etapele instalării unui software utilitar.com) derulează o succesiune de operaţii prin care se copiază într-un anumit folder toate fișierele necesare unei aplicaţii software pentru a fi pornită. lansarea instalării. În fereastra Opening. . Stabilirea locaţiei pe disc unde aplicaţia va fi instalată Locaţia de instalare a aplicaţiei. setup. respectiv discul și folder-ul. Pe lângă cerinţele de spaţiu trebuie ţinut cont și de cerinţele privind capacitatea de procesare. Instalarea aplicaţiei a) Instalarea aplicaţiei folosind un kit de instalare pe CD/DVD sau copiat pe hard disc presupune lansarea în execuţie a fișierului. 3. numeaplicatie. de regulă. memoria internă sau video și alte dispozitive hardware necesare fiecărei aplicaţii în parte. se solicită. 1. Achiziţionarea/ Copierea/ Salvarea kit-ului de instalare. de aceea trebuie avut în vedere spaţiul disponibil pe discul de instalare. Kit-ul de instalare este însoţit de un manual de utilizare și instalare corespunzător aplicaţiei.txt). la primii pași ai instalării. Informaţiile privind modul de instalare sunt oferite pe pagina de Internet care a furnizat kit-ul de instalare. b) Dacă instalarea se face folosind un kit de instalare obţinut prin dowload din Internet pașii sunt descriși sugestiv în imaginile următoare și conţin salvarea fișierului.exe. a) Noţiunea de kit de instalare Fișerul sau ansamblul de fișiere de pe un suport de memorie care prin lansarea în execuţie a unui anumit program (de regulă cu numele și extensia install.În funcţie de spaţiul ocupat de aplicaţiile software și spaţiul disponibil pe hard discul sistemului propriu utilizatorul poate decide dacă un anumit software poate sau sa fie instalat pe calculatorul său.

În fereastra User Account Control. Există aplicaţii de . Astfel ele se nasc. Rata de compresie a fișierelor depinde de algoritmul folosit. În acest sens pe durata de viaţă a unui soft se realizează versiuni îmbunătăţite ale acestora materializate prin ceea ce se numesc upgrade. Trebuie ţinut cont ca. click Yes. identic cu versiunea iniţială. 4. Realizarea de întreţinere/upgrade a aplicaţiei.În fereastra Security Warning. în general. tipul de fișiere arhivate și aplicaţia de arhivare folosită. iar în final nu se mai utilizează. click Run. ajung în apogeul utilizării și apoi devin perimate. versiunile mai noi recunosc versiunile mai vechi în sens invers nu. Aceste versiuni noi se instalează. Aplicaţiile software au durate de viaţă asemănătoare oricărei fiinţe umane. Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor Arhivarea datelor este operaţia prin care se poate reduce spaţiul ocupat de un program prin folosirea unui algoritm de compresie a datelor. sunt capabile să recunoască versiunile anterioare și sa copieze/adauge fișierele noii versiuni curente pe lângă/peste versiunea existentă.

are o opţiune de recuperare de date și permite criptarea și comentarii ANSI în color. ZIP. ARJ. WinRAR este unul dintre cei mai buni compresori de fișiere. Z. are o viteză foarte mare de lucru.rar. CAB. WIM.arhivare/dearhivare freeware sau shareware.. WinRAR este un program de calculator ce este folosit pentru administrarea de fișiere comprimate.suporta formate numai pentru dezarhivare: ARJ. etc. Programul reprezinta o alternativa eficienta si gratuita a WinRar-ului. LZMA. oferă compresiune multimedia integrată. GZIP. În imaginea de mai jos este prezentată interfaţa aplicaţiei WinRAR care se deschide odată cu dublu-click executat pe un fișier cu extensia unui fișier de tip arhivă. cu un bun trecut în lumea softului. ZIP.pentru formatele ZIP si GZIP. crescând și renovându-se mereu știind să se adapteze la noile cerinţe din piaţa.suporta formate de arhivare/dezarhivare: 7z. dar care necesită apoi achiziţionarea licenţei de utilizare pentru alte sisteme de operare. JAR. HFS. UDF. ISO. .rata mare de compresie in format 7Z cu compresie LZMA . DEB. CHM. Un program gratuit este 7-ZIP. programul suporta o rata de compresie cu 2-10% mai buna decat cea oferita de PKZip si WinZip. . WinRAR poate crea și decomprima fișiere în formatele cele mai populare: RAR.arj. nu se centrează doar într-un format unic sau doar în cele existente. ISO. NSIS.tar. CAB. . CPIO. RAR. Cu WinRAR se pot comprima și decomprima fișiere în special în formatele rar și ZIP. ci adaugă și formate noi versiune după versiune. 7-ZIP(7z). UUE. Principalele facilitati ale programului sunt: . dar există multe alte formate și extensii de fișiere de tip arhivă. LZH. care poate fi testată pentru o perioda de 40 de zile în regim freeware. în regim freeware doar pentru Windows. DMG. XAR si Z . GZIP(gz). un arhivator cu o rata de compresie ridicata. MSI. . RPM. BZ2. TAR. LZH. ACE. Aplicaţia WinRAR este o aplicaţie shareware. Formatul fișierelor de tip arhivă au în general extensiile .zip. BZIP2 și TAR .

Mac și Linux. ocupă puţine resurse pentru sistem și care se achită foarte bine de sarcinile unui antivirus. (http://www. Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor Am ales pentru exemplificare un antivirus gratuit pe care îl vom downloada.Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 .WinRAR permite testarea fișierelor comprimate pentru a vedea dacă sunt sau nu erori de comprimare și mai permite crearea de fișiere de la 0(goale) la care se pot adăuga orice tip de fișier mai târziu. instala și seta împreuna. În acest tutorial video am ales sa instalăm un antivirus AVIRA care este foarte ușor de instalat și administrat.ro/?p=291) . funcţionează foarte bine cu Windows 7 și Windows Vista.videotutorial. toate acestea realizânduse pe baza unui exerciţiu pe care îl veţi realiza pe baza unui tutorial video. WinRAR funcţionează cu sistemele de operare Windows .

2.identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia.CICLUL GIMNAZIAL 1. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ 1.2.4. 2.1.4. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice.1. fişe de observaţii. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu CLASA a VII-a CHIMIE. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text TIC -COMPETENŢE SPECIFICE . 1.clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. ioni şi molecule. 2.2. 3.3. 1.rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor.2.diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice.Modulul al III-lea.1. elementelor. 2. moleculelor după unul sau mai multe criterii.2.3. PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII.1. Identificarea elementelor de bază ale serviciilor educaţionale online 1. tabele.A. a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru procesarea textelor 1. ionilor.formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi. 3. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor de calcul tabelar 1.clasificarea particulelor elementare.3. a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice.interpretarea observaţiilor obţinute din grafice.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator.COMPETENŢE SPECIFICE 1. a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc.5.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator.

3.folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice.     EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A Metode de separare .efectuarea de experimente virtuale.3. protecţie a mediului. Sistemul periodic al elementelor .1.4.3.folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi date 5. Aplicarea normelor privind drepturile de autor (atomi. molecule).evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora.2.evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice 3.2. 2. Structura atomului – aplicaţii.3.aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor. 4.aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de 3. Aplicarea operaţiilor necesare calculului tabelar 2.2. Elaborarea de documente conform unor specificaţii 3.3. Elaborarea de produse specifice utilizând 5.transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale educaţionale online chimiei. substanţelor chimice. Formule chimice . 5.elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii. Prelucrarea informaţiilor preluate din surse 3.1.2.3. ioni. exerciţii de asociere a denumirii corecte a unui compus chimic cu formula chimică.1. Elaborarea de produse specifice utilizând aplicaţii de calcul tabelar informaţiile preluate din surse educaţionale online 4.aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice.familiarizarea cu diferite softuri.3.4. . exerciţii de asociere a denumirii unui element chimic dat cu simbolul şi locul său în sistem. 4.

TIC -COMPETENŢE SPECIFICE PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII. carte de vizită. săruri. 2. realizarea unui tabel cu situaţia şcolară la o disciplină dată şi determinarea notei minime. CLASA A VIII-A CHIMIE. Sugestii pentru aplicaţii practice de tehnoredactare:       realizarea unor documente organizatorice: orar. de clasificare şi de efectuare a unor experimente virtuale sau selectarea dintr-un grup a reacţiilor în funcţie de mecanism. Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte .COMPETENŢE SPECIFICE 1. curriculum vitae etc. respectiv maxime. interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitate investigativă.1.A.  Clasificarea substanţelor chimice.explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor chimice. oglinda clasei etc. Definiţia reacţiilor chimice: selectarea dintr-un grup de substanţe a unor compuşi după clasa cărora le aparţin – acizi. tabel de figuri geometrice.1. Sugestii pentru aplicaţii practice de calcul tabelar: calcularea valorilor unor expresii aritmetice.CICLUL GIMNAZIAL 1. baze.analizarea.1. schemă gramaticală. aplicaţii interdisciplinare: tablă de şah. eseu. Reacţii chimice– efectuarea de aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor. afiş publicitar.2. tabel cu numere prime etc. 1. oxizi metalici sau nemetalici. sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online. agendă telefonică. realizarea unor documente de portofoliu: diplomă.deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice.

4.3. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor compuse.CLASA A VIII-A CHIMIE.utilizarea surselor bibliografice referitoare la 3.4. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor grafice a 1.1. studierea reacţiilor chimice. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor pentru crearea paginilor web rezolvarea 1.4.demonstrarea legii conservării masei prin scopul specifice TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. de investigare folosind terminologia ştiinţifică. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării 4.1. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor audio 1.3.5.5. terminologia ştiinţifică.5. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de tip grafic 2. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a 2.1. 3.1.3.COMPETENŢE SPECIFICE 2. 3. Elaborarea produselor de tip grafic conform unor specificaţii descoperirii unor elemente. 4.aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme. Aplicarea operaţiilor necesare pentru crearea de pagini web 2.2. Selectarea ºi organizarea datelor în vederea realizãrii de istoricul proiecte 3.3.comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul date .2.comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers produselor de tip audio 4. tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe.2.6. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ problemelor cantitative.2.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.2. 4.3. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor video 2. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor simple. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor în vederea realizării de proiecte 2.rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/legilor în 2.prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind 2.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.utilizarea aparaturii şi echipamentelor de laborator.formularea de concluzii şi de generalizări în demonstrării legii conservării masei în reacţiile chimice. 2.7.4.

substanţe chimice.identificarea unor agenţi poluanţi ai apei.4.7. de exemplu.aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor date TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3. Elaborarea de proiecte 3. Aplicarea normelor privind drepturile de autor      EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A Metale (coroziunea şi metode de prevenire) .2.utilizarea sistemelor periodice virtuale pentru stabilirea locului.agenţi poluanţi ai apei.).CLASA A VIII-A CHIMIE. a proprietăţilor fizico – chimice şi a utilizarii sale (se poate aplica pentru toate elementelor chimice cu caracter nemetalic / metalic din programa şcolară).utilizarea resurselor bibliografice virtuale de informare pentru realizarea unei teme de portofoliu (se poate aplica pentru diverse teme . Prezentarea de proiecte 3.5. cu tema .. Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date 3. Săruri .. Elaborarea produselor de tip audio-video conform unor specificaţii date 3. . solului.1. a metodelor de obţinere.Materiale de construcţie. Aluminiul . de exemplu.. aerului şi a căilor de prevenire a poluării. 5.).6. solului. cele cu H2SO4 sau HNO3 conc.COMPETENŢE SPECIFICE Internetului.3. Cuprul . Oxizi . Elaborarea produselor de tip audio conform unor specificaţii 3.efectuarea unor experimente chimice virtuale (de exemplu.5.Ploaia acidă. 5..realizarea unui film pornind de la mai multe secvenţe video prin concatenarea acestora. aerului şi a căilor de prevenire a poluării etc.realizarea unui film pornind de la un set de imagini statice şi inserând un fişier audio cu tema .

Operarea corectă la nivel elementar 2.4.17. Explicarea observaţiilor effectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2.4. Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului.3.2.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 3.6.19. Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică 2. Realizarea unor aplicaţii practice 2. scheme. grafice.1 Modelarea conceptelor. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare. structurilor. Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului 3.CLASA A IX-A CHIMIE. Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice. Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal 1.11. Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora 3. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare.2. molecule 1. Descrierea funcţionării unui calculator personal 1. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid 2. fişiere 2. Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura 2.3. Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document 2. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi.1.15. Utilizarea avansată a editorului de texte 2. proprietăţi.12. directoare.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Funcţiile mouse-ului 2.9. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text 2.5.1.18.2. Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet .3.14.16.2. Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft-ului 2. Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea 1. Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului 2.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate 4. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative 2.13.7.1. etapele rezolvării 3.3. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor 1.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul. Descrierea interfeţei sistemului de operare 2. faxului şi prezentării oferite de editor 2.6.2.3. proceselor. relaţii 2. Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier 2. Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente 3.5. Formatarea finală a unui document 2.Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet 3.Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1. din punct de vedere al sănătăţii 1.10. Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului 2. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3. relaţiilor. Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. ioni.4. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. relaţiile relevante. Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern 2.1.8.1. Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows 2.20.

12. Na sau K în apă). Reacţia de neutralizare .17. acumulatorul cu Pb). Proprietăţi chimice periodice .6. Realizarea unor aplicaţii practice 3. Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text.13. imagine 3. Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB 3. formulare cu privire la importanţa lor pentru viaţa cotidiană. Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web       EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A Structura atomului . NaCl etc.COMPETENŢE SPECIFICE sistemelor 4. .2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5. Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere. reprezentarea grafică a datelor experimentale. Reţele ionice . modelarea. mutare.modelarea grafică virtuală a diferitelor tipuri de cristale (ex.7.). Realizarea unor aplicaţii practice 3. Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului 3.asocierea orbitalilor atomici cu denumirea lor. teste.15. ştergere 3.5.11.realizarea unor documente specifice: chestionare. Utilizarea serviciului de conversaţie 3. Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 3. prelucrarea datelor statistice şi reprezentarea grafică a acestora.16. aplicaţii pe sistemele periodice virtuale de verificare a corelaţiei dintre configuraţia electronică şi locul în SP.1.9. simularea şi controlul evenimentelor. Elemente galvanice .10.experimente virtuale (ex. Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail 3.8. Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet 3.CLASA A IX-A CHIMIE. Cristalohidraţi . Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor 3.prelucrarea datelor experimentale. Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper-legătură 3.14.modelarea grafică a funcţionării unor elemente reprezentative (pila Daniel. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului 5.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3.

1.3.) Realizarea unor fişe de orientare turistică (exemplu: traseu. relaţii 2.6.3. etc. Operarea cu baze de date 2. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access 2. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3. Realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie.1. CLASA A X-A CHIMIE. Partajarea documentelor. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3.5. o bibliotecă sau un dicţionar online (exemplu: evoluţia sistemelor de calcul). reprezentare obiective. distanţă.2. Crearea şi utilizarea rapoartelor . Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor 1. Realizarea de import obiecte 1.      Publicarea documentelor în spaţiul Web prin bloguri. Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul 1.2. Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date 2. Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (exemplu: istoricul descoperirii elementelor chimice etc. Realizarea unui album cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online. Realizarea unor aplicaţii practice 2.1. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul 1.2.4.2.4.1. definiţii.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel 1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. proprietăţi.2.).7.5. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 1. Crearea şi utilizarea formularelor 2. Formularea unor reguli. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2.1.

Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare 3.) Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (combustibili. benzine.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi/concept relaţionate 4. Realizarea unor aplicaţii practice 3. Utilizarea elementelor grafice în prezentare 3.2. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări . mase plastice. Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului 3.) . vopseluri.2. Utilizarea în mod sistematic. pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect 4.4. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice 5.7. droguri etc. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări PowerPoint 3.CLASA A X-A CHIMIE.efectuarea unor experimente virtuale (ex.10. Alcooli . a terminologiei specifice. Procesarea informaţiei scrise.11.8.copiere. ştergere 3. Realizarea animaţiei într-o prezentare 3.3. vitamine. coloranţi.6. a datelor. Realizarea unei prezentări 3.5.COMPETENŢE SPECIFICE 3.2. reacţia de culoare a glicerinei sau reacţia etanolului cu Na metalic etc. într-o varietate de contexte de comunicare 5.1.1. petrol.9.1. Realizarea unor aplicaţii practice    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A Hidrocarburi . Justificarea importanţei compuşilor organici TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 2.6. Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări 3. medicamente. Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării 3. mutare.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaţi. Utilizarea diagramelor 3. conceptelor.

2. Identificarea temei pentru care este necesară documentarea folosind Internet 2. 2.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale 1.1.2. Prezentarea publică a unui proiect în format electronic 2.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat 2. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse surse 5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes general la care poate răspunde chimia TIC -COMPETENŢE SPECIFICE Programa Tehnici de documentare asistată de calculator Filiera teoretică.1.4.7. Utilizarea diagramelor pentru ilustrarea unor statistici. Utilizarea elementelor grafice în documente.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitativ 3. specializarea ştiinţe sociale 1.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective 4.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme 4.5.8. Aplicarea modalităţilor de formatare. animaţii 2D sau 3D) 1.3. sunete.6.CLASA A XI-A CHIMIE. Inserarea altor obiecte complexe în documente(filme. a dicţionarelor. şablonizare a documentelor electronice ce compun modulele unui proiect 1.2. 1. Utilizarea documentării 2. a unor servere specializate pentru documentare. Organizarea modulară a unei lucrări 1.5.Documentarea şi pregătirea materialelor 3. Optimizarea unei lucrări. Finalizarea proiectelor şi prezentarea lor .9. 1.1 Stabilirea unor predicţii în scopul evidenţierii unor caracteristici. Realizarea procesului de documentare 2. Transferul bibliotecii de documentare către un centru de resurse 3. proprietăţi. Identificarea unor teme utile şi stabilirea echipelor 3.3. relaţii 2.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de compuşi 1.COMPETENŢE SPECIFICE 1.1.3.Folosirea enciclopediilor.2 Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale 3. proiect 1. Crearea şi utilizarea unei biblioteci de documentare 2. Alegerea aplicaţiilor ce vor fi utilizate în elaborarea proiectului 1. profilul umanist.4 Utilizarea formelor de lucru cooperativ 2.7.6. 1.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun 5.

respectiv a Na2C2O4 cu o soluţie acidă de KMnO4). fişa de observaţii.aplicaţii privind studiul comparativ al bazicităţii unor amine).utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaîi. Utilizarea softurilor pentru explicarea izomeriei optice sau a structurii proteinelor. reţete de fabricaţie.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. Efectuarea unor experimente virtuale (ex. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor hipermedia. Aplicaţii realizate cu ajutorul măsurătorilor realizate. fişă de evidenţă a substanţelor.realizarea unor documente specifice domeniului:prelucrarea datelor experimentale.2.  Conversie.2 Structurarea cunoştinţelor anterioare. 1.    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A Compuşi organici cu funcţiune monovalentă . profil umanist. Utilizarea avansată a unei aplicaţii specializate în proiectarea şi .COMPETENŢE SPECIFICE 1.). a hormonilor sau a enzimelor etc. 2. randament . evidenţa privind consumul de materii prime şi materiale. CLASA A XII-A CHIMIE.1. evidenţierea în timp a unor fenomene (exemplu – oxidarea comparativă a ionilor de Fe+2 . specializarea filologie 1. în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic 1. Identificarea diferitelor modalităţi de organizare a informaţiilor într-un document hipermedia complex.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate. acizilor nucleici. a fişelor tehnice ( exemplu . în scopul identificării aplicaţiilor acestora TIC -COMPETENŢE SPECIFICE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată de calculator) CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. buletine de analiză. sinteza unor coloranţi. a unor medicamente etc.1. realizarea de bilanţuri parţiale şi totale etc.

COMPETENŢE SPECIFICE 2.2 Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări orale şi scrise: Argumentaţie ştiinţifică. Interogarea unei baze de date 2.2.2 Evaluarea validităţii concluziilor investigaţiei 3. Identificarea datelor relevante.CLASA A XII-A CHIMIE.3.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură stiinţifică 2. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3.4. Definirea structurii unei baze de date 2.1. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate . referate. dizertaţie etc. proiecte de cercetare.5.2.1.1 Compararea acţiunii unor produse/ procese chimice asupra propriei personae sau asupra mediului 5. Descrierea tipurilor de date care intervin în prelucrări sistematice ale volumelor mari de date şi selectarea tipurilor de date adecvate 2.2. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică.2 Evaluarea soluţiilor la probleme pentru luarea unor decizii optime 4. 3. care trebuie memorate în baza de date şi a relaţiilor dintre acestea 1. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei baze de date 2. Utilizarea formularelor 2. Utilizarea funcţiunilor de bază ale interfeţei Microsoft Access 2.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 3.1. 5. profil teologic. Identificarea unor activităţi pentru care se impune crearea unei baze de date 1.6.2. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3. specializarea ştiinţele naturii Filiera vocaţională.1. Utilizarea rapoartelor 3.2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese chimice.toate specializările 1.3. care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică TIC -COMPETENŢE SPECIFICE realizarea unui document hipermedia.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor 4. profil real.

crearea structurii tabelelor din baza de date.efectuarea unor experimente virtuale ce evidenţiază reacţii de oxido-reducere. . de precipitare. analizarea prezentărilor. folosind tehnici specifice (interviu. al căldurii de dizolvare sau al vitezei de reacţie sau al evidenţierii rolului pe care îl au diverşi factori asupra echilibrului chimic sau asupra vitezei de reacţie. precum şi a relaţiilor dintre acestea. de exemplu de importanta combinaţiilor complexe pentru viaţa cotidiană). acido-bazice. se impune detalierea activităţilor implicate de realizarea proiectului şi elaborarea planului de lucru cu fiecare echipă.    Echilibrul chimic . culese de elevi. analiza documentelor primare etc. reacţii lente / rapide sau a unor experimente ce au drept scop calculul căldurii de reacţie. de complexare.temă de proiect ce presupune formarea unor echipe de lucru. în care să fie ilustrate datele relevante identificate. precum şi relaţiile dintre acestea. exoterme.realizarea unui model conceptual. apoi susţinerea prezentării finale în faţa întregului colectiv de elevi. întâlnite în viaţa cotidiană sau specifice specializării elevilor. Factorii care influenţează viteza de reacţie . precum şi popularea acestora cu date reale. Combinaţii complexe cu rol biologic .exersarea prezentării proiectului în cadrul grupului de lucru. chestionar. Reacţii cu formare de complecşi . insistând pe formarea deprinderilor de lucru în echipă. endoterme.analizarea unor probleme concrete. în scopul identificării datelor relevante.   Energia în sistemele biologice . pe o tema legata. EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A Clasificarea reacţiilor chimice .

...... b... numărul nucleonilor din nucleul atomic......... (2p) 1..MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE Test de evaluare iniţială Clasa a IX-a An şcolar 2011-2012 Prof. sodiu..  Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. sulf d. Oxigenul este cel mai important dintre toate elementele chimice...... deplasarea electronilor prin circuitul exterior al unui generator electric... mercur...... complerând cu litera A sau F spaţiul liber din faţa enunţului. scăzând imunitatea organismului la anumite infecţii. notează numărul atomic.. b.. (4p) 4..  Din oficiu se acordă 10 puncte... Giurca Corina Lacramioara  Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor subiectelor se acordă 90 de puncte... Folosind imaginea alăturată.... numărul de masă şi procesul de ionizare.. numărul protonilor din învelişul electronic... c....1% din organismul uman.. c.. (2p) 3... Reprezinta 56.. se micşorează şi cantitatatea de oxigen din sânge........ (8p) 5. deformarea unei sârme de cupru........ Numărul grupei principale în care se găseşte un element chimic în tabelul periodic este dat de: a...... c.. d... d..... care ilustrează structura atomului de oxigen.......... numărul electronilor din nucleul atomic.... Subiectul A.. obţinerea vinului din struguri. Încercuieşte litera corespunzătoare enunţului care se referă la un fenomen chimic: a........Dacă în aer conţinutul de oxigen este mic...... numărul electronilor de pe ultimul strat electronic. ... 40p....... fierberea alcoolului la 78oC.... Indică care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false. siliciu............. b...... (2p) 2.. .. Simbolul chimic Hg reprezintă elementul chimic a..

.. c. KNO3 . H2SO4 . clorură de bariu (8p) 8.. 4 . cifra din coloana B. Stabileşte coeficienţii si tipul ecuaţiilor reacţiilor chimice: Zn + HCl  ZnCl2 + H2 Mg + O2  MgO NaCl +H2SO4  Na2SO4+HCl . acid clorhidric 2. care reprezintă denumirea sa. NaOH .. A . d. azotat de potasiu 4. acid sulfuric 5. care corespunde unei formule chimice.. b.. c.. .. b. BaCl2 B 1.. Soluţia diluată conţine o cantitate mai mică de dizolvat.. a. La reacţia de substituţie participă două substanţe compuse... .... Totalitatea protonilor din nucleu se numeşte număr de masă. (6p) 6... Asociati cifrelor din coloana A literele din coloana B observand figurile ustensilelor/ vaselor de laborator din imaginile prezentate: Coloana A Coloana B Coloana A Coloana B a) pahar Erlenmeyer 1. d) mojar cu pistil b) pahar Berzelius 2 3 c) cilindru gradat 5 6.... d.a...... e) palnie de separare f) spatula (4p) 7..... . Atomul nu poate fi divizat prin procedee chimice obişnuite. . hidroxid de sodiu 3. Scrie în faţa literei din coloana A....

........ A O=16....... găseşte cât mai multe cuvinte care să reprezinte amestecuri: S T U F E A R C M (5p) III..........b) (10p) Ce cantitate de soluţie de HCl de concentraţie 36.. În regiunile calde.. oamenii extrag sarea din apa mării.....a) (10p) Ce cantitate de hidrogen se obţine prin reacţia a 2 moli de Zn cu acidul clorhidric ? IV..... HI şi SII Subiectul B......ANa=23..CaCO3  CaO +CO2 (4p) 9..... NaI şi OII. scrie formula chimică a oxidului de aluminiu. (6p) II.... Calculează masa de sare necesara pentru prepararea a 81...... Importanţa sării era atât de mare în Africa. Stabileşte compoziţia procentuală a oxidului de aluminiu...... Calculaţi procentul de carbonat de calciu în calcarul întrebuinţat.............A H=1. 50p (4p) I. Consumul de energie pentru obţinerea aluminiului recuperat este mai redus decât pentru producerea aluminiului primar... ZO = 8......5 % va neutraliza 8 g NaOH ? IV... motiv pentru care procedeul este considerat mai favorabil mediului. Recuperarea deşeurilor de aluminiu este o sursă importantă de materie primă pentru metalurgia secundară a aluminiului........c) (15p) Prin acţiunea HCl în exces asupra a 2 Kg calcar se obţin 296 cm3 de CO2 .. ACa=40 .. Scrie formulele chimice ale compuşilor alcătuiţi din: NV şi OII..... încât ea a fost folosită ca monedă de schimb până când colonizatorii francezi au introdus banii de hârtie.... Se dau: Mase atomice:ACl=35... A Zn=65...Cunoscand numerele atomice Z Al = 13... ....... IV....6 g soluţie de sare de bucătărie de concentraţie 2%....... Folosind literele din careurile de mai jos..5......... CaII şi (CO3)II..

Denumirea unor compuşi chimici anorganici. Masă moleculară. Ecuaţii chimice.Test de evaluare iniţială Competenţe specifice de evaluat: C1 – recunoaşterea structurii atomului C2 – reprezentarea simbolurilor chimice ale elementelor C3 – scrierea formulelor chimice pe baza valenţei C4 – stabilirea coeficienţilor în reacţiile chimice C5 – rezolvarea unor probleme folosind concentraţia procentuală de masă a soluţiilor şi formule chimice ale substanţelor.1 3. Simboluri chimice.2 4. Soluţii.2 A1(2p) 1.3 2.2 Total SA X X X X X X X X X SB X A7(4p) A8(8p) A6(6p) A3(2p) A2(2p) 10 itemi A4(4p) 40% BIV(3 5p) 3(41p) 4 itemi 50% 14 (90p) 10p Itemi Oficiu Total 1(8p) 2(8p) 1(4p) 2(12p) 1(4p) 1(6p) 2(7p) 8% 8% 4% 12% 4% 6% 7% 41% 100% .1 5. Conţinuturi ştiinţifice vizate: Noţiuni de structura atomului.3 3. Simboluri chimice Formule chimice Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor chimice Rezolvarea de probleme Matricea de specificaţii Competenţe de evaluat Conţinuturi Subiect A A5(8p) BII(6p) Subiect B A9(4p) BI(4p) BIII(5p) 1. Formule chimice. Subiectul Conţinutul Fenomene chimice Structura atomului Legătura dintre structura atomului şi poziţia în S.1 1.P.

aer. CaCO3.4 l = 0..5 g 40 g x = 36. dF.Barem de evaluare şi notare Nr.01321 moli m = 0. ser.58124 g CO2 x 0.e 2f 3b 4c 5a 6 d 3a.5 % c)pentru nivel A V = 296 cm3 de CO2 = 0. crema. Na2O.32 g CaCO3 pur 2 g calcar …………………. cA.296 l ∕ 22.1. 5d. bF.60 g NaCl ms IV a)pentru nivel C 2 moli x moli Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 1 mol 1 mol x = 2∙ 1 ∕ 1 = 2 moli HCl 1 mol HCl ……………… 36. 2c.5 g HCl 2 moli HCl …………….01321 ∙ 44 g = 0..32 ∕ 2 = 66 % CaCO3 în calcar Total Oficiu Notare 2p 2p 2p 4p 8p 6p 4p 8p 9 4p 40p 4p 6p 5p 10p 10 p 15p 50p 10p .58124g CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2 100 g 44g x = 58.296 dm3 n = 0. 3 g HCl ms = 100 ∙ md ∕ c = 100 ∙ 7. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 substitutie 2Mg + O2  2MgO combinare 2NaCl +H2SO4=Na2SO4+2HCl schimb CaCO3  CaO +CO2 descompunere N2O5.3 ∕ 36.b aA. must II III m c p  d  100  md 1.5 ∙ 8 ∕ 40 = 7.32 g CaCO3 pur 100g calcar………………… p p = 100 ∙ 1.5 = 20 g soluţie HCl 36. item Subiectul A 1 2 3 4 5 6 7 8 Corectare d c c a.5 ∕ 1 = 73 g HCl b)pentru nivel B xg 8g HCl + NaOH = NaCl + H2O 36.296 l = 0. 4b. 1. ceata. H2S Total Subiectul B Al2O3 I saramura.124 l ∕ 44 = 1. y g HCl y = 2 ∙ 36.

soluţii de HgCl2. Să denumească corect formulele chimice întâlnite. programul AeL. Materiale didactice : fişa de lucru. .4.3.05. Să modeleze grafic ecuaţiile reacţiilor chimice ale metalelor cu substanţe compuse folosind seria reactivităţii chimice a metalelor. Interpretarea informaţiilor obţinute din grafice. explicaţia. tavă de substanţe.3. Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. fişe de observaţii. stativ. eprubete.4.3. conversaţia euristică. 4. 3. OBIECTIVE EXPRIMATE ÎN TERMENI DE COMPETENŢE : Să clasifice reacţiile chimice în funcţie de anumite criterii. 2. Metode didactice: experimentul.MODEL DE PROIECT DIDACTIC PROIECT DIDACTIC DATA CLASA TEMA TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC 05. Evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacîii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora. Clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. Să interpreteze observaţiile obţinute în urma experimentelor virtuale vizualizate. algoritmizarea. HCl şi CuSO4. Folosirea tehnologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. 2. Elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii. 5. cui Fe.2011 VII B Reacţia de înlocuire sau de substituţie Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Babuş Nicoleta COMPETENŢE SPECIFICE: 1. granulă de Zn. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice.3. sârma de Cu. tabele. fişe de activitate. modelarea.

................. 2.... şi hidrogen... M + H2O → M(OH)2 + H2↑ ...............Când un metal reactiv reacţionează cu sarea unui metal mai puţin reactiv se formează o .....+ H2O → ....+ ZnSO4 → ............................ uraniul pur se obţine industrial prin reacţia fluorurii de uraniu cu calciu.Când un metal divalent reacţionează cu apa.+ .. Obţinerea industrială de metale pure.........SUCCESIUNEA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE: SECVENŢA 1: ... (C) al unei substanţe ......... SECVENŢA 2: -se verifică tema pentru acasă prin dialog profesor – elevi şi corectare colectivă.................. SECVENŢA 3: -se evidenţiază importanţa reacţiei de înlocuire: Obţinerea hidrogenului în laborator prin reacţia unor metale cu substanţe compuse care conţin hidrogen.......... un element al unei substanţe ............................. ..Ecuaţia reacţiei generale : X + AB = .... şi hidrogen............... ................. M+MA→MA+M↓ -se introduce noţiunea de : ...Când un metal monovalent reacţionează cu un acid... -se anunţă titlul noii lecţii: REACŢIA DE ÎNLOCUIRE SAU DE SUBSTITUŢIE -se comunică elevilor următoarele noţiuni teoretice : 1.............se asigură condiţiile optime de desfăşurarea a lecţiei. metalul va înlocui ............ M + HA → MA + H2↑ ... + .+ HCl → ..........se verifică materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei...... De exemplu......... . ↑ 5........ (AB) este înlocuit de un ...Definiţie Intr-o reacţie de .... şi un metal.. . din acizi şi va rezulta o ...+.... + ........ din apă şi se va forma o ..... 3....↑ 4...... metalul va înlocui ........se face prezenţa elevilor la ora de curs. ↓ .........

Reţineţi ! Un metal substituie toate celelalte metale aflate în dreapta sa în seria reactivităţii chimice. ecuaţiile reacţiilor efectuate şi notaţi observaţiile experimentale .Efectuaţi experimentele virtuale în care sunt implicate metale şi substanţe compuse. Metalele reactive sunt metalele situate înaintea hidrogenului în seria de reactivitate chimică. în fişe. Metalele nereactive (mai puţin reactive) sunt metalele situate după hidrogen în seria de reactivitate chimică. 3. Modelaţi grafic.Realizaţi practic (demonstrativ – câte un elev. Într-o eprubetă ce conţine o soluţie de CuSO4 introduceţi un cui de Fe. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice : Zn + MgSO4 → Mg + H2O → Zn + FeCl3 → Mg + HCl → Fe + HCl → Cu + HCl → Mg + ZnSO4 → Cu + FeCl3 → Cu + AgNO3 → Fe + ZnSO4 → Fişa de lucru : 1. dat fiind că ora se desfăşoara în laboratorul de informatică) experimentele din Fişa de lucru. la catedră. SECVENŢA 4: -elevii vor primi următoarele sarcini de lucru : 1.SERIA REACTIVITĂŢII METALELOR Clasificarea metalelor din punct de vedere al reactivităţii este redată de seria reactivităţii chimice. stabiliţi care din ecuaţiile reacţiilor chimice sunt posibile : K + ZnCl2 → Na + H2O → Ca + H2SO4 → Cu + H2O → Hg + HCl → 2.Folosind seria reactivităţii metalelor . Ce observaţi ? Fe + CuSO4 →… .

propuneţi şi rezolvaţi o problemă în care să utilizaţi noţiunea de concentraţie procentuală. Ce observaţi ? HCl + Zn →… SECVENŢA 5: . Ce observaţi ? Cu + HgCl2 →… 3. O sârmă de Cu se introduce într-o eprubetă ce conţine o soluţie incoloră de HgCl2.profesorul va nota elevii care au participat la efectuarea practică şi virtuală a experimentelor propuse. . SECVENŢA 7: -tema: Pe baza unei reacţii realizate în mod virtual. SECVENŢA 6: -fixarea : se va verifica cu clasa corectitudinea observaţiilor asupra fenomenelor chimice efective şi virtuale şi asupra produşilor de reacţie.2. Într-o eprubetă cu soluţie de HCl se introduce o granulă de Zn.

3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate. observaţia. problematizarea. conexiune Internet.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor Obiective operaţionale: Elevii trebuie să fie capabili O1: Să clasifice reacţiile chimice după viteza de desfăşurare O2: Să definească viteza de reacţie O3: Să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale O4: Să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice O5: Să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei O6: Să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul O7 Să utilizeze noţiunile însuşite la rezolvarea unor exerciţii cu caracter problematizat.     Sistem de proiecţie – pentru prezentarea materialelor PowerPoint Scanner.Proiect didactic DATA CLASA TEMA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC Competenţe specifice: 1. tablă.pentru accesarea site-ului cu materialul de prezentarea a lecţie. Materiale didactice şi mijloace de învăţământ:   Ecran de proiecţie. experimentul virtual şi real de laborator. explicaţia. autoevaluare şi evaluare sumativă online.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 4. soft de procesare imagine şi tehnoredactare . cretă colorată – pentru prezentarea materialelor Computer. Metode şi procedee didactice: conversaţia euristica.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. software de e-mail . Browser de Internet .pentru rezolvarea temei de casă Bază de date/Calcul tabelar pentru realizarea dicţionarului cu conceptele noi Enciclopedie pe CD-ROM – pentru prezentarea lecţiei înteractive 05. în scopul identificării 3.05.2011 a XII-a A Viteza de reacţie Noţiuni de cinetică chimică Mixtă Giurca Corina Lăcrămioara . modelarea.

viteza reprezintă variaţia unei mărimi în unitatea de timp. I”. Delia: „Metodica predării chimiei”. Mirton. L. Muzica inserată în slide-uri corespunde cu natura fenomenelor. III.) Se utilizează prezentarea lecţiei în programul PowerPoint pentru reactualizarea cunoştinţelor referitoare la exemple de reacţii lente şi rapide. IV. Legătura cu lecţia nouă Reacţile chimice ca şi fenomenele din natură se desfăşoară în timp. Bîcu E. Enunţarea obiectivelor (1 min.Bibliografie: 1. examenul de definitivat şi gradele didactice II. Anunţarea titlului lecţiei noi VITEZA DE REACŢIE Transferul de cunoştinţe : Ne imaginăm şi comparăm . Vladescu. Reactualizarea cunoştinţelor (10 min. Şunel V. Editura Marathon. Captarea atenţiei (3 min. Ciocoiu I.) Pentru trecerea la noua lecţie se vor reactualiza cunoştinţe referitoare la reacţiile rapide şi lente prin exemplificări ale acestora şi enunţarea sarcinilor de lucru. Doicin.) o Salutul o Notarea elevilor absenţi o Pregătirea clasei pentru lecţie Legătura între tema lecţiei şi condiţia necesară ca elevii să aibă o bună „viteză de reacţia” la examenul de bacalaureat care se apropie II.. Art Grup Editorial. 1998 2. A. În general. Ed. Timişoara. Mărimea ce caracterizează fenomenele care au loc în timp se numeşte viteză. Rudică T... Badea. 2006 3.) La sfârşitul orei elevii vor trebui:       să clasificei reacţiile chimice după viteza de desfăşurare să definească viteza de reacţie să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul. Scenariu didactic I.. Isac. „Metodica predării chimiei pentru concursul de titularizare. Iaşi 1997. Conducerea învăţării (25 min. L: „Chimie C3 – manual pentru clasa a XII-a” Ed.

ΔcA/ Δt . Informaţie: Convenţional se atribuie vitezei de reacţie semnul plus când se referă la creşterea concentraţiei produşilor şi semnul minus. care constă în aplicarea legii vitezei de reacţie în rezolvarea problemei. v= Δs/Δt q=Δm/Δt Pentru a evidenţia desfăşurarea unei reacţii chimice în timp este necesară măsurarea concentraţiei reactantului sau produsului de reacţie pe parcursul desfăşurării reacţiei. Expresia legii vitezei de reacţie şi semnificaţia termenilor se notează în caiete. Fixarea cunoştinţelor (10 min. Pe măsura ce reacţia a evoluat s-au determinat concentraţiile de NO2 NO si O2 la diferite momente de timp. VI. Profesorul solicită elevilor interpretarea rezultatelor şi formularea concluziei care urmează să fie notată în caiete. VII. Pentru asigurarea feedback-ului elevii scriu rezolvarea şi la tablă.): Realizaţi un mini-dicţionar de chimie cu noţiunile noi intr-un document tehnoredactat în MS WORD în care fiecare noţiune să fie însoţită de o imagine adecvată. Definiţia vitezei medii de reacţie: VITEZA MEDIE DE REACŢIE ( v) este scăderea concentraţiei molare a unui reactiv întrun interval de timp bine determinat. Elevii cunosc semnificaţia gif-ului animat din prezentarea PowerPoint şi îşi notează definiţia în caiete. Învăţăm să calculăm viteza medie de reacţie folosind datele din tabel. rezolvarea la tablă şi apoi autoevaluarea. Pt. Viteza de reacţie se defineşte ca fiind descreşterea concentraţiei molare a reactivilor în unitatea de timp. Se prezintă semnificaţia termenilor şi se notează în caiete. 1 care constă în rezolvarea unei probleme. 2.) se realizează cu ajutorul probei de progres nr. Profesorul apreciază şi evaluează participarea elevilor la lecţie. V. Rezultatele experimentelor permit formularea expresiei matematice a legii vitezei. Putem calcula viteza medie urmărind datele experimentale obţinute în reacţia de descompunere a dioxidului de azot. Dacă elevul a găsit soluţia corectă primeşte felicitări şi ca recompensă o melodie cu elementele chimice cântate cu „viteză mare”. Dacă nu rezolvă problema primeşte un mesaj de avertizare.Pentru a deduce formula vitezei medii de reacţie faceţi analogia cu deplasarea unui corp în spaţiu (studiată la fizică ) sau curgerea unui lichid (studiată la măsurări tehnice). Tema pentru acasă (1 min. când se referă la scăderea concentraţiei reactanţilor. Factorii de care depinde viteza de reacţie sunt deduşi din observaţiile a 2 experimente virtuale. o reacţie de tipul A → Produşi expresia matematică a vitezei medii v= . Se asigură feedback-ul rezolvând problema la tablă şi se realizează autoevaluarea. Urmează proba de progres nr. Deoarece studiul vitezei implică un aparat matematic complex se foloseşte noţiunea de VITEZĂ MEDIE DE REACŢIE. .

filiera tehnologica 1 oră pe săptămână UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NOTIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ.ro Substanţe chimice şi ustensile de laborator Fişe de observaţii experimentale în Word Observare sistematică pe baza hyperlinkurilor din prezentarea PP care permit reactualizarea şi feed-backul cunoştinţelor Activitate experimentală reală şi virtuală Fişa de lucru în Word . reacţii rapide Comp etenţe specif ice 1. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Clasificarea reacţiilor chimice după durată Efectuarea unor experimente simple virtuale şi reale (prin comparaţie ) în scopul observării vitezei de desfăşurare a reacţiilor chimice Observarea dirijată pe baza prezentării lecţiei în PowerPoint (realizată de profesor) a reacţiilor lente şi rapide Experimentul virtual din lecţiile interactive din site-ul e-chimie upb. Avizat Director. Instituția de învățământ COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCSANI Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic GIURCA CORINA LACRAMIOARA An şcolar 2011-2012 Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei. Cercetării şi Inovării cu nr.09.1. 4 ORE Conţinuturi detaliate Reacţii lente. 5099/09.2009 Clasa a XII-a.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE Avizat Responsabil comisie metodica.

1 Definirea vitezei de reacţie Utilizarea unor cunoştinţe de fizică în scopul explicării vitezei de reacţie Efectuarea unor experimente şi identificarea factorilor care influenţează viteza de reacţie Reprezentarea grafică a vitezei de reacţie în Excel pe baza valorilor determinate din experimentul real şi virtual Analogia între mişcarea browniană a moleculelor şi muzica electronica inserată în prezentarea PP a lecţiei Viteza de reacţie Fişe de probleme rezolvate în Excel pe baza expresiilor matematice aferente vitezei de reacţie Algoritmizarea Conversaţia euristică Investigaţie Fişa de lucru în Word Interpretarea graficelor care reprezintă viteza de reacţie în Excel Proba scrisă în testul online trimis de profesor către elevii Utilizarea unor materiale de sprijin. Definirea catalizatorilor Efectuarea unor experimente cu scopul de a observa acţiunea catalizatorilor Mozaicul Dezbaterea Conversaţia euristică Activitate pe grupe de elevi Observare sistematică Introducerea datelor în fişa de observaţii în Excel Fişe de lucru în Word Definirea inhibitorilor Evaluare Recapitularea noţiunilor dobândite Sistematizarea noţiunilor dobândite Rezolvarea testului de evaluare sumativă Sistematizarea cunoştinţelor Evaluarea sumativă Sistematizarea cunoştinţelor în reprezentarea graficului vitezei de reacţie în Excel pe baza datelor primite sub formă de tabel Întocmirea unui dicţionar în Word cu explicarea noilor concepte dobândite în capitol Evaluare sumativă în test online . Inhibitori 1. 4.3..3.1.fizica conectaţi în reţeaua şcolară Catalizatori. 3.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Viteza de reacţie Legea vitezei 1.

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” .

pub.ro http://proiecte.ro http://scoala.ro/ http://www.discovery.09.2009 pentru filiera teoretică şi vocaţională Programele şcolare OMECI nr. 3411.2009Ghiduri INSAM-„Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” – Propunerile de programe din pachetul educaţional T. aprobate prin OM nr.ro/ http://escoala. aprobate de MECTS http://cercetare. 2008) Manualele şcolare de chimie pentru clasele VII – XII.ro http://office.I.softwin. 5097 / 09.2009 Programele şcolare e pentru clasele IX-XII.edu. 3412.2009 pentru filiera tehnologică şi învăţământul special Programele şcolare pentru clasele VII-VIII. 3414/16. 3410/16.microsoft.pmu.com/ro-ro/ https://insam.09. 5099 / 09.com http://bibliotecascolara.03.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Bliografie – – – – – – Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional Ghid metodologic de integrare a Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru disciplina Chimie Programele şcolare OMECI nr.ro/ . pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor din cadrul proiectuului Competente Cheie TIC în Curriculumul Şcolar – – – – – – – – – – – – – „Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice” (SCCDTIC.edu.C.03. aprobate prin OM nr.ro/ http://advancedelearning.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful