Matematika - Zadatci

Kemal Halilović,profesor matematike Brčko

1

Hiperbol Hiperbol Hiperbol Hiperbola a a a i prava i prava i prava i prava

ZADACI ZADACI ZADACI ZADACI: :: :

1. 1. 1. 1.Naći jednačine tangenata hiperbole Naći jednačine tangenata hiperbole Naći jednačine tangenata hiperbole Naći jednačine tangenata hiperbole 16
2 2
= == = − −− − y x koje su povučene iz tačke koje su povučene iz tačke koje su povučene iz tačke koje su povučene iz tačke ( (( ( ) )) ) 7 ; 1 − −− − − −− − A . . . .
Rješenje: Rješenje: Rješenje: Rješenje:
Tražene tangente imaju oblik Tražene tangente imaju oblik Tražene tangente imaju oblik Tražene tangente imaju oblik n kx y + ++ + = == =
Kako tačka Kako tačka Kako tačka Kako tačka ( (( ( ) )) ) 7 ; 1 − −− − − −− − A pripada tangentam pripada tangentam pripada tangentam pripada tangentama to a to a to a to
važi: važi: važi: važi: 7 7 − −− − = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ + ++ + − −− − = == = − −− − k n n k
Uvjet tangengente na hiperbolu je Uvjet tangengente na hiperbolu je Uvjet tangengente na hiperbolu je Uvjet tangengente na hiperbolu je

2 2 2 2
n b k a = == = − −− − .Iz jednačine hiperbole je .Iz jednačine hiperbole je .Iz jednačine hiperbole je .Iz jednačine hiperbole je
4 4 1
16 16
16
2 2
2 2
= == = ∧ ∧∧ ∧ = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ = == = − −− − ⇒ ⇒⇒ ⇒ = == = − −− − b a
y x
y x
Uvrstimo li u uvjet slijedi: Uvrstimo li u uvjet slijedi: Uvrstimo li u uvjet slijedi: Uvrstimo li u uvjet slijedi: ( (( ( ) )) ) ⇔ ⇔⇔ ⇔ − −− − = == = − −− −
2 2
7 16 16 k k
0 65 14 15 49 14 16 16
2 2 2
= == = − −− − + ++ + ⇔ ⇔⇔ ⇔ + ++ + − −− − = == = − −− − k k k k k
5
13
3
5
30
64 14
30
3900 196 14
2 1 2 , 1
− −− − = == = ∨ ∨∨ ∨ = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒
± ±± ± − −− −
= == =
+ ++ + ± ±± ± − −− −
= == = k k k Sada je Sada je Sada je Sada je ⇒ ⇒⇒ ⇒ − −− − = == = 7 k n
5
48
3
16
7
5
13
7
3
5
2 1 2 1
− −− − = == = ∨ ∨∨ ∨ − −− − = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ − −− − − −− − = == = ∨ ∨∨ ∨ − −− − = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ n n n n te su jednačine tangenata: te su jednačine tangenata: te su jednačine tangenata: te su jednačine tangenata: ⇒ ⇒⇒ ⇒ + ++ + = == = n kx y
5
48
5
13
3
16
3
5
− −− − − −− − = == = ∨ ∨∨ ∨ − −− − = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ x y x y ili u implicitnom obliku: ili u implicitnom obliku: ili u implicitnom obliku: ili u implicitnom obliku:
0 48 5 13 0 16 3 5 = == = + ++ + + ++ + ∨ ∨∨ ∨ = == = − −− − − −− − y x y x

2 22 2. .. .Koja je tačka hiperbole Koja je tačka hiperbole Koja je tačka hiperbole Koja je tačka hiperbole 72 4 3
2 2
= == = − −− − y x najbliža pravoj najbliža pravoj najbliža pravoj najbliža pravoj 0 1 2 3 = == = + ++ + + ++ + y x ? ?? ?
Rješenje: Rješenje: Rješenje: Rješenje:
Treba prvo naći Treba prvo naći Treba prvo naći Treba prvo naći tangente na hiperbolu paralelne tangente na hiperbolu paralelne tangente na hiperbolu paralelne tangente na hiperbolu paralelne
sa datom pravom i ispitsti udaljenost njihovih sa datom pravom i ispitsti udaljenost njihovih sa datom pravom i ispitsti udaljenost njihovih sa datom pravom i ispitsti udaljenost njihovih
dodirnih tačaka.Kako je dodirnih tačaka.Kako je dodirnih tačaka.Kako je dodirnih tačaka.Kako je
2
1
2
3
0 1 2 3 − −− − − −− − = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ = == = + ++ + + ++ + x y y x to je to je to je to je
2
3
− −− − = == = k
dok su iz hiperbole dok su iz hiperbole dok su iz hiperbole dok su iz hiperbole ⇔ ⇔⇔ ⇔ = == = − −− − 72 4 3
2 2
y x
18 24 1
18 24
2 2
2 2
= == = ∧ ∧∧ ∧ = == = ⇔ ⇔⇔ ⇔ = == = − −− − b a
y x
pa je pa je pa je pa je
6 36 18 24
2
3
2
2 2 2 2 2
± ±± ± = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ = == = − −− − | || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
− −− − = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ − −− − = == = n n b a k n
Kako nam trebaju samo dodirne tačke to nećemo ni pisati jednačine ovih tangenata,nego ćemo Kako nam trebaju samo dodirne tačke to nećemo ni pisati jednačine ovih tangenata,nego ćemo Kako nam trebaju samo dodirne tačke to nećemo ni pisati jednačine ovih tangenata,nego ćemo Kako nam trebaju samo dodirne tačke to nećemo ni pisati jednačine ovih tangenata,nego ćemo
odrediti samo dodirne tačke odrediti samo dodirne tačke odrediti samo dodirne tačke odrediti samo dodirne tačke.Dodirne tačke su .Dodirne tačke su .Dodirne tačke su .Dodirne tačke su
( (( ( ) )) ) 3 , 6
6
18
,
6
24
2
3
,
2 2
− −− − ⇒ ⇒⇒ ⇒
| || |
| || |
| || |
| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |
\ \\ \
| || |
− −− −
− −− −
− −− − ⇒ ⇒⇒ ⇒
| || |
| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |


\ \\ \
| || |
− −− − − −− − A A
n
b
n
ka
A
i ii i
( (( ( ) )) ) 3 , 6
6
18
,
6
24
2
3
,
2 2
− −− − ⇒ ⇒⇒ ⇒
| || |
| || |
| || |
| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |
\ \\ \
| || |
− −− −
− −− −
− −− −
− −− − ⇒ ⇒⇒ ⇒
| || |
| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |


\ \\ \
| || |
− −− − − −− − B B
n
b
n
ka
B
Odstojanje tačaka A i B od date Odstojanje tačaka A i B od date Odstojanje tačaka A i B od date Odstojanje tačaka A i B od date prave prave prave prave
Kemal Halilović,profesor matematike Brčko

2

45
0
0 1 2 3 = == = + ++ + + ++ + y x su su su su 13
13
13
4 9
1 6 18
2 2
1 1
= == = = == =
+ ++ +
+ ++ + − −− −
= == =
+ ++ +
+ ++ + + ++ +
= == =
b a
c by ax
d
A
a tačke B je a tačke B je a tačke B je a tačke B je
13 13
13
11
13
11
4 9
1 6 18
2 2
1 1
< << < = == = = == =
+ ++ +
+ ++ + + ++ + − −− −
= == =
+ ++ +
+ ++ + + ++ +
= == =
b a
c by ax
d
B
Te je tačka B na d Te je tačka B na d Te je tačka B na d Te je tačka B na datoj hiperboli bliža atoj hiperboli bliža atoj hiperboli bliža atoj hiperboli bliža
od tačke A.Tačka B je rješenje zadatka. od tačke A.Tačka B je rješenje zadatka. od tačke A.Tačka B je rješenje zadatka. od tačke A.Tačka B je rješenje zadatka.
3.Napisati jednačinu tangente hiperbole 3.Napisati jednačinu tangente hiperbole 3.Napisati jednačinu tangente hiperbole 3.Napisati jednačinu tangente hiperbole 4 2
2 2
= == = − −− − y x koja sa pravom koja sa pravom koja sa pravom koja sa pravom 0 9 7 = == = − −− − + ++ + y x čini čini čini čini
ugao od 45 ugao od 45 ugao od 45 ugao od 45
0 00 0
. .. .
Rješenje: Rješenje: Rješenje: Rješenje:Prava koja sa datom pravom zaklapa ugao od 45 Prava koja sa datom pravom zaklapa ugao od 45 Prava koja sa datom pravom zaklapa ugao od 45 Prava koja sa datom pravom zaklapa ugao od 45
0 00 0
ima koeficijent pravca ima koeficijent pravca ima koeficijent pravca ima koeficijent pravca
2
k i koji se i koji se i koji se i koji se
može odrediti pomoću koeficijenta pravca date prave. može odrediti pomoću koeficijenta pravca date prave. može odrediti pomoću koeficijenta pravca date prave. može odrediti pomoću koeficijenta pravca date prave.
⇒ ⇒⇒ ⇒
+ ++ +
− −− −
= == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ − −− − = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ = == = − −− − + ++ +
1 2
1 2 0
1
1
45 tan
7
1
0 9 7
k k
k k
k y x
4
3
6 8
7
1
7
1
7
1
7
1
1
1 1
2
2
2
2
= == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ − −− − = == = + ++ + ⇒ ⇒⇒ ⇒
− −− −
+ ++ +
= == = k k
k
k
k
k

Dakle,tražena tangenta ima Dakle,tražena tangenta ima Dakle,tražena tangenta ima Dakle,tražena tangenta ima
4
3
1
= == = k Iz jednačine hiperbole je Iz jednačine hiperbole je Iz jednačine hiperbole je Iz jednačine hiperbole je
2 4 1
2 4
4 2
2 2
2 2
2 2
= == = ∧ ∧∧ ∧ = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ = == = − −− − ⇔ ⇔⇔ ⇔ = == = − −− − b a
y x
y x Pa prema uvjetu tangente je: Pa prema uvjetu tangente je: Pa prema uvjetu tangente je: Pa prema uvjetu tangente je:
2 2 2 2
n b k a = == = − −− −
2
1
4
1
2
4
3
4
2 2
2
± ±± ± = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ = == = − −− − | || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
n n n .Tražene tangente su .Tražene tangente su .Tražene tangente su .Tražene tangente su
2
1
4
3
± ±± ± = == = x y ili ili ili ili 0 2 4 3 = == = ± ±± ± − −− − y x
4 44 4.Napisati jednačin .Napisati jednačin .Napisati jednačin .Napisati jednačin2 2 2 2 zaj zaj zaj zajed ed ed ednič nič nič ničk kk ki ii ih hh h tangent tangent tangent tangenti ii i krivih: krivih: krivih: krivih: 0 17 14
2 2
= == = + ++ + − −− − + ++ + x y x i i i i 0 12 4 3
2 2
= == = − −− − − −− − y x
Rješenje: Rješenje: Rješenje: Rješenje: 0 17 14
2 2
= == = + ++ + − −− − + ++ + x y x je kružnica je kružnica je kružnica je kružnica
( (( ( ) )) ) 32 , 0 , 7 32 7
2 2 2
= == = = == = = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ = == = + ++ + − −− − r q p y x i druga i druga i druga i druga
kriva kriva kriva kriva
3 4 1
3 4
0 12 4 3
2 2
2 2
2 2
= == = ∧ ∧∧ ∧ = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ = == = − −− − ⇔ ⇔⇔ ⇔ = == = − −− − − −− − b a
y x
y x
Neka je Neka je Neka je Neka je n kx y + ++ + = == = zajednička tangenta zajednička tangenta zajednička tangenta zajednička tangenta tada tada tada tada je je je je
( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) )
2 2 2
1 n q kp r k + ++ + − −− − = == = + ++ + uvjet tangente na uvjet tangente na uvjet tangente na uvjet tangente na
kruž kruž kruž kružnicu i nicu i nicu i nicu i
2 2 2 2
n b k a = == = − −− − uvjet tangente uvjet tangente uvjet tangente uvjet tangente
na hiperbolu.Uvrstimo poznate: na hiperbolu.Uvrstimo poznate: na hiperbolu.Uvrstimo poznate: na hiperbolu.Uvrstimo poznate: ( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) )
2 2 2 2
3 4 7 32 1 n k n k k = == = − −− − ∧ ∧∧ ∧ + ++ + = == = + ++ + slijedi slijedi slijedi slijedi
− −− −
) )) )
` `` `
¹ ¹¹ ¹
= == = − −− −
= == = + ++ + + ++ +
⇔ ⇔⇔ ⇔
) )) )
` `` `
¹ ¹¹ ¹
= == = − −− −
= == = + ++ + + ++ +
⇔ ⇔⇔ ⇔
) )) )
` `` `
¹ ¹¹ ¹
= == = − −− −
+ ++ + + ++ + = == = + ++ +
96 32 128
96 3 42 51
3 4
32 14 17
3 4
14 49 32 32
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2 2
n k
n kn k
n k
n kn k
n k
n kn k k

| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
= == = ⇔ ⇔⇔ ⇔
¦ ¦¦ ¦
) )) )
¦ ¦¦ ¦
` `` `
¹ ¹¹ ¹
= == = − −− − − −− − | || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
= == = − −− −
⇔ ⇔⇔ ⇔
) )) )
` `` `
¹ ¹¹ ¹
= == = − −− − − −− −
= == = − −− −
⇔ ⇔⇔ ⇔
) )) )
` `` `
¹ ¹¹ ¹
= == = − −− − − −− −
= == = − −− −
y
n
k
n
k
n
k
n k
n kn k
n k
n kn k
n k
0 5 6 11
3 4
0 5 6 11
3 4
0 35 42 77
3 4
2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
⇒ ⇒⇒ ⇒
¦ ¦¦ ¦
) )) )
¦ ¦¦ ¦
` `` `
¹ ¹¹ ¹
− −− − = == = ∨ ∨∨ ∨ = == =
= == = − −− −
⇒ ⇒⇒ ⇒
¦ ¦¦ ¦
) )) )
¦ ¦¦ ¦
` `` `
¹ ¹¹ ¹
− −− − = == = ∨ ∨∨ ∨ = == =
= == = − −− −
⇒ ⇒⇒ ⇒
¦ ¦¦ ¦
) )) )
¦ ¦¦ ¦
` `` `
¹ ¹¹ ¹
− −− − = == = ∨ ∨∨ ∨ = == =
= == = − −− −
⇒ ⇒⇒ ⇒
) )) )
` `` `
¹ ¹¹ ¹
= == = − −− − − −− −
= == = − −− −
n k n k
n k
n
k
n
k
n k
y y
n k
y y
n k
11
5
3 4
11
5
1
3 4
11
5
1
3 4
0 5 6 11
3 4
2 2 2 2 2 2
2
2 2
1 1 ± ±± ± = == = ∧ ∧∧ ∧ ± ±± ± = == = n k drugi sistem nema realna rješenja,te su tražene tangente drugi sistem nema realna rješenja,te su tražene tangente drugi sistem nema realna rješenja,te su tražene tangente drugi sistem nema realna rješenja,te su tražene tangente 1 ± ±± ± ± ±± ± = == = x y ili ili ili ili
0 1 0 1 = == = + ++ + + ++ + ∧ ∧∧ ∧ = == = + ++ + − −− − y x y x . .. .
****** ****** ****** ******mogu mogu mogu moguć ćć će ee e su su su su š šš štamparske tamparske tamparske tamparske gre gre gre greš šš ške ke ke ke****** ****** ****** ******

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful