KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU 1&2 (1 -11 jan) TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK RUMAHKU SYURGAKU (BT M/S 2 – 4

)
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan 2. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul 3. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat 4. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa berdasarkan teks Fokus Utama 1.1 Berbual tentang sesautu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan intonasi dan nada yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 1 i Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 1 i Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul ii Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat

Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 1 i Menulis pelbagai jenis ayat

_________________________ Pengisian kurikulum Ilmu : sivik, moral Nilai : hormat-menghormati, bekerjasama SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata nama, kata ganti nama, kata hubung, ayat tunggal, ayat majmuk 2. Kosa kata Salasilah, berhijrah, sediakala, program Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : merumus, menginterprretasi, gambaran mental menjana idea - kecerdasan pelbagai : - Kontekstual

1

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU 1&2 (1 -11 jan) TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK KELUARGA HARMONI HIDUP DIBERKATI (BT M/S 5 – 8 )
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Bertukar-tukar pandangan tentang sesuatu isi. 2. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca. 3. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks 4. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. _____________________ Pengisian kurikulum Ilmu : k.tempatan, sivik, moral Nilai : hormatmenghormati, bekerjasama SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Tanda baca, ayat.penyata,ayat.tanya, ayat seru, kata nama 2. Kosa kata Riadah, berkumis, ceramah Fokus Utama 1.1 Berbual tentang sesautu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan intonasi dan nada yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 2 i Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu bahan

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 2 i Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca ii Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 2 i Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, merumus - kecerdasan pelbagai : verbal linguistik Kontekstual

Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

KELOMPOK

2

OBJEKTIF MINGGU (3) TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK KASIH DISEMAI BUDI DIHARGAI (BT M/S 9 – 11 )
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. Menghuraikan maksud ayat yang dibaca berdasarkan konteks 3. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan tepat 4. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan

HASIL PEMBELAJARAN
Fokus Utama 1.1 Berbual tentang sesautu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan intonasi dan nada yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 i Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan

IMPAK

Aras 3 i Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul ii Menghuraikan maksud ayat dalam teks

Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

_________________________ Pengisian kurikulum Ilmu :k.tempatan, moral Nilai :hormat-menghormati, bekerjasama SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata hubung, ayat majmuk, ayat tunggal, kata ganti nama diri, peribahasa 2. Kosa kata melayari, menanggalkan

Aras 2 i Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : merumus, membuat gambaran mental, menginterpretasi, membuat kaitan dan hubungan - kecerdasan pelbagai : visual ruang Kontekstual

3

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU (4) TEMA : PENDIDIKAN TAJUK SEKOLAH SELAMAT (BT M/S 16 – 18 )
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya dlm ayat 2. Mengemukakan soalan dgn menggunakan k. tanya 3. Menjawab soalan untuk menjelaskan sesuatu perkara 4. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dgn sebutan dan intonasi yg betul 5.Menerangkan teks yg dibaca dgn perkataan sendiri 6. Memberi pandangan tentang mesej dan nilai murni dalam syair 7. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk Fokus Utama 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 i. Memndengar dan mngecam intonasi soalan tanpa kata tanya ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut iii. Menjawab soalan untuk menjelaskan sesuatu perkara Aras 1 i Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas Aras 1 i. . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk Aras 2 i Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan bacaan

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

5.2 Membaca kuar teks dan prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Fokus Sampingan 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana ,nilai dan pengajaran

4

terserlah 5 . merumus.berkarah. ayat tunggal. anggun.kecerdasan pelbagai : Kontekstual 2.Kemahiran berfikir : menjana idea. gundah-gulana. kata adjektif Kemahiran Bernilai Tambah . Kosa kata tersergam. menganalisis. kata tanya.SISTEM BAHASA 1. ayat majmuk. membuat kesimpulan . Tatabahasa Ayat tanya.

Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat Aras 2 i. Mengemukakan soalan berdasarkan bahan rangsangan secara lisan 2.warga. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk _________________________ Pengisian kurikulum Ilmu :k. berdedikasi.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca 5.tempatan. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan an intonasi yang betul serta gaya yang sesuai HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 2 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila 5. kata kerja 2. kasih sayang. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca ii. merumus . dinobatkan Kemahiran Bernilai Tambah . kesyukuran SISTEM BAHASA 1. verbal linguistik Fokus Utama 1. Menjawab soalan berdasarkan teks 3. 1. ayat tunggal.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU (5) TEMA : PENDIDIKAN TAJUK SEKOLAH HARAPAN NEGARA IMPIAN BERSAMA (BT M/S 19 – 22 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat . membuat kesimpulan. menyatakan sebab. sivik Nilai :bekerjasama. Kontekstual. Membina perenggan dengan menggunakan pelbagai jenis ayat 6 . kesedaran. Membaca teks ucapan dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai 4.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 2 i Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan ii.Kemahiran berfikir : menjana idea. Mneghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang iberi 5. Kosa kata Anugerah.kecerdasan pelbagai : konstruktivisme. disempurnakan.2 Membaca kuar teks dan prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Fokus Sampingan 8. Tatabahasa Ayat tanya. ayat majmuk. mencirikan.

kata hubung 2. merumus .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Fokus Sampingan 9. menuntun. sambil lewa Kemahiran Bernilai Tambah . terpukau. Menyatakan mesej kandungan teks yang dibaca 4. PENDIDIKAN 1.tempatan Nilai : kesyukuran. kasih sayang. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 7 . Kosa kata Panel. berusaha SISTEM BAHASA 1. Bersoaljawab secara bertatasusila dengan TAJUK menggunakan soalan USAHA TIDAK HENTI pelbagai aras KEJAYAAN MENANTI 2.kecerdasan pelbagai : . bekerjasama. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul ii. k. verbal linguistik Kontekstual (6) Fokus Utama 1. kata adjektif.Kemahiran berfikir : menjana idea. Menulis cerita berdasarkan tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat _________________________ Pengisian kurikulum Ilmu : kesusasteraan.2 Membaca kuar teks dan prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca 8. Menyusun maklumat yang diberikan mengikut keutamaan 5.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila 5. Tatabahasa Makna perkataan. Menulis cerita beredasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat Aras 2 i. menganalisis. Memahami isi kandungan teks yang dibaca Aras 3 i.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 3 i Bersoaljawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras Aras 3 i. kata ganda.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid TEMA : akan dapat . Membaca teks pelbagai (BT M/S 23 – 25 ) laras dengan sebutan dan intonasi yang betul 3.

Menulis perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan kemas dan cantik HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 1. kesenian. Kosa kata Monorel.Kemahiran berfikir : menjana idea. Ayat penyata 2. Merujuki kamus untuk mencari makna. Menyatakan panduan tunjuk KEMASYARAKATAN arah kepada orang lain 2.kecerdasan pelbagai : verbal linguistik. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat IMPAK (7) Aras 1 i. tradisional Kemahiran Bernilai Tambah . TEMA : 1. Tatabahasa Kata arah makna perkataan.tempatan.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain ii. membuat gambaran mental. moral. semangat bermasyarakat SISTEM BAHASA 1. Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas _________________________ Pengisian kurikulum Ilmu : k. sebutan yang betul. memberi sebab. Meyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan Aras1 i. merumus. Menyampaikan arahan serta HIDUP HARMONI pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan (BT M/S 30 – 32 ) 4. intra personal Kontekstual 8 .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara 6. kata sendi. sivik Nilai : baik hati. mengkategori .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Fokus Sampingan 8.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat . Merujuk kamus untuk TAJUK mencari makna AMALAN BERBUDI 3.

Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas 2.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Fokus Sampingan 8. kata sendi.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU (8) TEMA : KEMASYARAKATAN TAJUK KERJASAMA ASAS KESEJAHTERAAN HIDUP (BT M/S 33 – 35 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat . Tatabahasa Peribahasa.. 1.tempatan.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara 6. Merujuki ensiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat 3.Kemahiran berfikir : membuat kaitan dan perhubungan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun Aras 2 i Merujuki ensiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 2 i. moral Nilai : baik hati.kecerdasan pelbagai : BCB Kontekstual 9 .membuat kesimpulan. mengutip. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan betul Fokus Utama 1. ayat perintah ayat penyata 2. sivik. Menulis ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas dan betul Pengisian kurikulum Ilmu : k. pembetung Kemahiran Bernilai Tambah . Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun 4. semangat bermasyarakat SISTEM BAHASA 1.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas Aras 2 i Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas ii. menganalisis . kerjasama. merumus. Kosa kata bencana.

Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan 6. Mencari maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber 4.. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Kemahiran Bernilai Tambah .tempatan.mengagihkan Aras 3 i Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK TAJUK TOLERANSI TERAS KEMAKMURAN (BT M/S 36 – 38 ) Aras 3 i. kerjasama. Kosa kata dikendalikan. kata perintah. kata majmuk ayat aktif 2.Kemahiran berfikir : menyusun atur. semangat bermasyarakat Fokus Utama 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara Aras 3 i Meneliti arahan serta pesanan untuk membuat tindakan yang wajar ii.menjana iddea. sivik Nilai :baik hati. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik _________________________ Pengisian kurikulum Ilmu :k.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU (9) TEMA : KEMASYARAKATAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat .3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas SISTEM BAHASA 1. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan 3. diberkati.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Fokus Sampingan 8. Meneliti arahan serta pesanan untuk membuat tindakan yang wajar 2. merumus . 1. interpersonal Kontekstual 1 . Tatabahasa kata sendi.kecerdasan pelbagai : verbal linguistik.toleransi.

ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre Aras 1 i Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 1 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang ssesuatu tajuk Fokus Sampingan 8.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan 6. Fokus Utama 1. frasa. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk ________________________ Pengisian kurikulum Ilmu : k. Menyatakan sebab atau alasan untuk menyokong sesuatu 3. ayat dab peribahasa dalam teks 5. ayat majmuk 2.hebahkan. kata berimbuhan. Kosa kata Kempen.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulissan 8. moral Nilai : keberanian. membuat analogi. mentafsir . Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi 4.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 10 ) TEMA : ALAM SEKITAR TAJUK ALAM BERSIH HIDUP SIHAT (BT M/S 44 – 46 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara Aras 1 i Memilih dan menggunakan kata danayat yang ssesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan ii Menyatakan sebab untuk menyokomg sesuatu permintaan Aras 1 i Mengenal pasti penggunaan kata.tempatan. Membaca perkataan. Tatabahasa Peribahasa. mengenal pasti idea utama dan sokongan Kontekstual 1 . kata akar. 1. ayat tunggal. kerajinan. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi ii Menyatakan isi utama dan menghuraikannya dengan menggunakan ayat yang gramatis Kemahiran Bernilai Tambah . undangan. merumus.Kemahiran berfikir :mengumpul maklumat. frasa. kerjasama SISTEM BAHASA 1. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu 2. Menyatakan isi utama dan menghuraikannya dengan ayat yang gramatis 6. kemampuan.

mengkategori --Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik Kontekstual 1 . bersih fizikal dan mental. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa BUMI TERPELIHARA antara berita dengan (BT M/S 47 – 51 ) cerpen 3.Kemahiran berfikir :merumus.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat . TEMA : 1. kerajinan Fokus Sampingan 8. ayat huraian 2.Menggunakan kata dan ALAM SEKITAR ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu TAJUK permintaan MANUSIA PRIHATIN 2. Kosa kata Ddeklamasi.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulissan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN ( 11 ) Aras 2 i Menggunakan kata dan ayat yang ssesuai untuk menyakinkan pihak lain dalam menyatakan sesuatu permintaan Aras 2 i Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam sesuatu genre Aras 2 i.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan 6. ayat topik. dimanfaatkan. menyelesaikan masalah. Tatabahasa Kata bilangan. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 1. akuatik.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara SISTEM BAHASA 1. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama _________________________ Pengisian kurikulum Ilmu : k. prihatin Kemahiran Bernilai Tambah .tempatan Nilai : keberanian.

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 12 ) TEMA : ALAM SEKITAR Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat . Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam teks 4. Kosa kata Kemahiran Bernilai Tambah . Tatabahasa kata sendi. Menulis karangan yang lengkap 3.menganalisis.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan 5. kata bilangan. 1. moral Nilai :keberanian. semangat bermasyarakat SISTEM BAHASA 1.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan Fokus Sampingan 8. Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan Fokus Utama 1. Menyatakan ciri-ciri penulisan 2.kecerdasan pelbagai : verbal linguistik.tempatan.3 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara Aras 3 i Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk permintaan HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK TAJUK KEBERSIHAN NEGARA TANGGUNGJAWAB KITA (BT M/S 52 –54 ) Aras 2 i Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks Aras 3 i. kata bantu 2. menginterpretasi . Konstruktivisme 1 .Kemahiran berfikir :. sivik.menjana idea. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap _____________________ Pengisian kurikulum Ilmu : k. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre Aras 3 i.

Menyampaikan maklumat dengan bernas 3. kata kerja tak transitif Kemahiran Bernilai Tambah .KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 13 ) TEMA : SUKAN DAN KESIHATAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat . Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan Fokus Sampingan 8. Tatabahasa Penanda wacana. Memilih dan mengenal pasti penanda wacana 5.Kemahiran berfikir Mengkelas. Melengkapkan ayat dengan penanda wacana yang seuai HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 3.4 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan Aras 1 i. 1. Memilih dan mengenal pasti penanda wacana _____________________ Pengisian kurikulum Ilmu : kesihatan. k. memperkukuh 1 . Menyampaikan maklumay yang bernas dengan jelas dan tersusun IMPAK TAJUK KESIHATAN ASAS KESEJAHTERAAN (BT M/S 58 –60 ) Aras 1 i. Membaca dan mengecam isi-isi penting dalam bacaan 4. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan ii. merumus. Menjelaskan maklumat berdasarkan topik yang dibincang 2.tempatan Nilai : hemah tinggi. bersih fizikal dan mental SISTEM BAHASA 1.kecerdasan pelbagai : interpersonal Kontekstual 2. membuat kesumpulan . frasa. menjana idea. Kosa kata Beriadah.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah. kata kerja transitif. menghindarkan.

ayat topik. merumus. menjana idea .KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 14 ) TEMA : SUKAN DAN KESIHATAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 3. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai 3. Membaca dan mengenal idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks Fokus Sampingan 8. Tatabahasa Peribahasa. hemah tinggi Aras 2 i.tempatan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan Aras 2 i. Menghuraikan isi untuk menghasilkan perenggan ____________________ Pengisian kurikulum Ilmu : k.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan ii. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai IMPAK TAJUK CEGAH SEBELUM PARAH (BT M/S 61 –64 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat . Membaca dan mengenal idea utama dan idea sokongan dalam bahan bacaan 4. penyalahgunaan 1 . ayat huraian Kemahiran Bernilai Tambah .kecerdasan pelbagai : BCB Kontekstual 2. 1 Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang diberi 2. kesihatan Nilai : bersih fizikal dan mental.Kemahiran berfikir : Membuat kaitan dan hubungan. frasa. Kosa kata Merealisasikan. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren SISTEM BAHASA 1. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai 6.

struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks 8. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi ______________________ Pengisian kurikulum Ilmu : k. ayat huraian. Membentang hasil secara tepat 2. Membentang hasil analisis secara tepat IMPAK TAJUK AWAS! NYAMUK (BT M/S 65 –67 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah.kecerdasan pelbagai : logik matematik Kontekstual konstruktivisme 2. ayat topik. Kosa kata Ingkar. terbengkalai.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara ii. sivik Nilai : hemah tinggi. parasit 1 .5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan Aras 3 i. 1. mengenal pasti idea utama dan idea sokongan .tempatan. Tatabahasa Kata hubung.Kemahiran berfikir : menganalisis.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 15 ) TEMA : SUKAN DAN KESIHATAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 3. Menggunakan penanda wacana untuk menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan 4. Menulis karangan yang lengkap Aras 3 i Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan Aras 3 i Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap Fokus Sampingan 8. bersih fizikal dan mental SISTEM BAHASA 1. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan 3. imbuhan apitan Kemahiran Bernilai Tambah . frasa.

menjana idea. Membaca ayat pertama untuk mendapatkan idea 5. Menggunakan kata istilah yang betul semasa berurusan 2. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea Aras 1 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh Aras 1 i Menggunakan kata istilah yangbetul semasa berurusan ii.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.KELOMPOK MINGGU ( 16 ) TEMA : KEPENGGUNAAN OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK TAJUK HARI USAHAWAN MUDA (BT M/S 72 –75 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat . BCB Kontekstual Konstruktivisme Fokus Sampingan 8. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barangan yang diperlukan Aras 1 i. Menggunakan borang pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi untuk membina karangan 6. 1. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barangan yang diperlukan 3. Tatabahasa Kata tanya.5 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan ayat SISTEM BAHASA 1.Kemahiran berfikir : Membuat kaitan dan hubungan. Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format Kemahiran Bernilai Tambah . Membaca tahuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum ii. ayat tanya 2. Menggunakan borang pengurusan grafik bagi mengenal pasti yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan ii. Kosa kata Diskaun 1 . Membaca tajuktajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran menyeluruh 4. Menulis karanga berformat Fokus Utama 1.

Kosa kata Pembekal. ayat huraian Kemahiran Bernilai Tambah . sebatang kara. merumus. moral.Kemahiran berfikir : menjana idea.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan IMPAK TAJUK BERDIKARI TERAS KEMAJUAN (BT M/S 76 –78 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat .6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6. Membaca bahagian pengenalan dalam sesebuah teks ___________________ Pengisian kurikulum Ilmu : k. kebebasan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan ayat SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Makna perkataan.tempatan. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks Aras 2 i. mengkelas -Kecerdasan pelbagai : verbal linguistik Kontekstual 2. ayat topik. Berbincang dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan 2. ihsan 1 . 1. Membina perenggan isi yang lengkap dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian Fokus Sampingan 8.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 17 ) TEMA : KEPENGGUNAAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 1. kerjasama Aras 2 i. sivik Nilai : kejujuran. Membina isi yang lengkap dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian 3.

verbal linguistik Kontekstual Fokus Sampingan 8. merumus. Membaca indeks. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut Aras 3 i. sinonim huraian 2.imbuhan.Kemahiran berfikir : menjana idea. Tatabahasa Makna perkataan. Menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai semasa berurusan 3. Kosa kata 1 . Menulis karangan yang lengkap menepati ciriciri wacana yang baik Kemahiran Bernilai Tambah . Menulis karangan yang lengkap Aras 3 i Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan Aras 3 i.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan ayat SISTEM BAHASA 1. glosari atau bibliografi untuk mendapatkan maklumat 2. Membaca indeks. mengkelas -Kecerdasan pelbagai : interpersonal.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK TAJUK PENGGUNA BERMAKLUMAT PERBELANJAAN BERHEMAH (BT M/S 79 –81 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat .6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6. 1.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 18 ) TEMA : KEPENGGUNAAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 1.

istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab 4. mungkiri. Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks Kemahiran Bernilai Tambah . menjana idea -Kecerdasan pelbagai : verbal linguistik Kontekstual SISTEM BAHASA 1.1 Bercerita dengan menggunakan kata. nilai dan pengajaran. Mengecam diksi. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripasda teks sastera dan bukan sastera Fokus Sampingan 11. Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks 6. watak dan perwatakan. Menyampaikan cerita dengan diksi yang dipilih 3.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.Kemahiran berfikir : Membuat kaitan dan perhubungan.d an gaya bahasa HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i. istilah dan ayat yang memberikannkesan dengan menyatakan sebab Aras 1 i. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas 7. 1. Tatabahasa Kata banyak makna 2. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita IMPAK TAJUK KE PUNCAK JAYA (BT M/S 86 –89 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat .mencirikan. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden 5. membanding beza. frasa. Kosa kata Berjambak.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks Aras 1 i. pantang 2 . Mengecam diksi.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 19 ) TEMA : KESUSASTERAAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 2. Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks iii. Mengenal ciri-ciri sastera tradisional dan moden ii. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan cerita 2.

menjana idea -Kecerdasan pelbagai : verbal linguistik Kontekstual KMD 2 . kesyukuran. Tatabahasa Kata banyak makna 2. membanding beza. nilai dan pengajaran.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 20 ) TEMA : KESUSASTERAAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat . Mentafsir latar yang terdapat dalam karya ii.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. frasa. 1. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya 4.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. semangat bermasyarakat Kemahiran Bernilai Tambah . kebebasan.d an gaya bahasa SISTEM BAHASA 1. mencirikan. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan TAJUK BERBUAT BAIK DIBALAS BAIK (BT M/S 90 –92 ) Aras 2 i. Menjelaskan plot yang terdapat dalam sesebuah karya ____________________ Pengisian kurikulum Ilmu : moral. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripasda teks sastera dan bukan sastera Fokus Sampingan 11. sivik. k. kutukan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 2 i Bercerita berdasarkan bahan yang dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat Aras 2 i. khianati. Kosa kata luhur. Menyatakan plot yang terdapat dalam karya HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 2. watak dan perwatakan.tempatan Nilai :baik hati. Bercerita dengan menggunakan pelbagai pola ayat berdasarkan bahan yang telah dibaca 2.Kemahiran berfikir : membuat kaitan dan perhubungan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas 7.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan 3.

frasa. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya _________________________ Pengisian kurikulum Ilmu : moral. intonasi dan gaya penghayatan yang sesuai 2. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripasda teks sastera dan bukan sastera Fokus Sampingan 11. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan SISTEM BAHASA 1. Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita Aras 3 i. 1.tempatan Nilai : baik hati.Kemahiran berfikir : membuat kesimpulan. nilai dan pengajaran.d an gaya bahasa HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK TAJUK BERUNDUR SEBELUM TERLAJAK (BT M/S 93 –96 ) Aras 3 i Mempersembahkan c erita ddengan sebutan. watak dan perwatakan. intonasi dan gaya penghayatan yang sesuai ii. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan Aras 3 i. k. Kosa kata Kemahiran Bernilai Tambah . kesyukuran. 4.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 21 ) TEMA : KESUSASTERAAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat . Mempesembahkan cerita dengan sebutan. kebebasan. Tatabahasa Kata banyak makna 2. menjana idea -Kecerdasan pelbagai : verbal linguistik Kontekstual 2 . mencirikan. kerajinan.1 Bercerita dengan menggunakan kata.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Mengklasifikasikan jenis-jenis ayat yang memberi kesan dengan mengemukakan alasan. membanding beza. keberanian HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 2. Menerangkan watak yang terdapat dalam cereita 3.

Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara 4. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 2. Kemahiran Bernilai Tambah . Meramal. Kosa kata Dikomersialkan. Tatabahasa Kata keterangan. kolestrol. k. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan ii. Mengeja dan menulis perkataan dan frasa yang dibacakan 3. Mengeja dan menulis perkataan dan rangkaikata yang dibacakan TAJUK BUAH SERIBU KHASIAT (BT M/S 100 –102 ) Fokus Sampingan 9. ayat majmuk 2. tanda baca. ayat aktif dan ayat pasif.tempatan Nilai :berdikari.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 1 i Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara Aras 1 i. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan Aras 1 i. menganalisis. matematik. 1.Kemahiran berfikir : merumus. kerajinan SISTEM BAHASA 1.KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 22 ) TEMA : PERTANIAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat .1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan ___________________ Pengisian kurikulum Ilmu : sains. menjana idea Kontekstual BCB 2 . Mengumpul maklumat dari bahan yang dibaca untuk membuat ramalan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat 6.

ayat majmuk.Kemahiran berfikir : merumus.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 2 i Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul Aras 2 i. Tatabahasa Frasa nama.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu Fokus Sampingan 9. berdikari SISTEM BAHASA 1. Kosa kata tirus. ejaan 2. tanda baca. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul ____________________ Pengisian kurikulum Ilmu : sains. Membuat ramalan bedasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi TAJUK TANAMAN ORGANIK (BT M/S 103 –106 ) Aras 2 i. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 2. -Kecerdasan pelbagai : naturalis Kontekstual 2 .KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 23 ) TEMA : PERTANIAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat . organik.k. 1. kerabu Kemahiran Bernilai Tambah .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat 6. meramal. ulam.tempatan Nilai : rajin. matematik. Membentagkan hasil dapatan berdasarkan sesuatu maklumat dengan menggunakan bahasa yang betul 2. Membuat ramalan beerdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan 3.

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 24 ) TEMA : PERTANIAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat . Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan TAJUK HASIL TERNAKAN (BT M/S 107 –109 ) Aras i. 1. Mengambil imlak teks ddengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 2. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan 3.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat 6.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 3 i Membentangkan penemuan dan dapatan ssecara jelas dan terperinci Aras 3 i. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan 2 . Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci 2.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu Fokus Sampingan 9.

k. matematik. menganalisis -Kecerdasan pelbagai : naturalis BCB KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 2 .____________________ Pengisian kurikulum Ilmu : sains.tempatan Nilai : berdikari SISTEM BAHASA 1. ejaan 2.Kemahiran berfikir : merumus. reban. purata Kemahiran Bernilai Tambah . Tatabahasa tanda baca. Kosa kata Fenomena.

Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan Aras 1 i Membuat amdaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersirat ii Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas Aras 1 i Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk ii Membina draf karangan yang lengkap Kemahiran Bernilai Tambah .kecerdasan pelbagai : Muzik Verbal linguistik. sivik. kata hubung.( 25 ) TEMA : KEBUDAYAAN MALAYSIA TAJUK : KEBUDAYAAN NEGARA KEBANGGAAN KITA ( BT MS 114 – 117 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Membina draf karangan Fokus Utama 1. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas 4.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat Aras 1 i. Kosa kata Generasi. gelanggang. Mengenalpasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk 5. semangat bermasyarakat SISTEM BAHASA 1.Kontekstual. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersirat 3. lungsuran KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 2 . Fokus Sampingan 10. meramal Membuat kesimpulan . interpersonel .tempatan 2. menarik dan bermakna Pengisian Kurikulum 1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.Kemahiran berfikir : banding beza. frasa nama 2. Ilmu: muzik. k. moral. Nilai: Baik hati.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan 2. ungkapan dan ayat yang sesuai 7. Tatabahasa Kata seru.

Menjelaskan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre 5. merumus . Bercerita berdasarkan bahan yang dibaca dengan menggunakan pelbagai ayat 2.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Tatabahasa Ayat seru. Kosa kata Unik. k. Kontekstual.kecerdasan pelbagai Verbal linguistik. sivik.( 26) TEMA : KEBUDAYAAN MALAYSIA TAJUK : BUDI BAHASA BUDAYA KITA ( BT MS 118– 129 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Bercerita nerdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat Aras 2 i Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre ii Menulis karangan dengan menggunakan bahasa deskrptif Pengisian Kurikulum 1.semangat bermasyarakat SISTEM BAHASA 1. Nilai: hormatmenghormati.Kemahiran berfikir : menjana idea. menarik dan bermakna Aras 2 i. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan 4. KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 2 . ayat tunggal 2.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah. Ilmu: moral. ungkapan dan ayat yang sesuai 7. Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif Fokus Utama 1. Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan 3.frasa.1 Beercerita dengan menggunakan kata. kasih sayang .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat 2. mengalu-alukan Kemahiran Bernilai Tambah .tempatan 2. Menghubungkait dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan Aras 2 i Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik Aras 2 i.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Fokus Sampingan 10.

menganalisis. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.( 27) TEMA : KEBUDAYAAN MALAYSIA TAJUK : WARISAN DISEMAI BUDAYA DIKEKAL ( BT MS 121– 124 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. baik hati Fokus Utama 1.Kemahiran berfikir : menjana idea. moral. Ilmu: sivik. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat 2. Kosa kata Butik.interaktif. Membuat kesimpulan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan 3. Membuat perbandingan maklumat untuk menjelaskan maksud tersirat Aras 3 i Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik Fokus Sampingan 10.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat Aras 3 i. naturalis Kontekstual.tempatan 2. KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 2 . tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. indah dan menarik SISTEM BAHASA 1. menarik dan bermakna Aras 2 i. Nilai: hormatmenghormati. kertuk Kemahiran Bernilai Tambah . ungkapan dan ayat yang sesuai 7. indah dan menarik Pengisian Kurikulum 1. k. Tatabahasa 2.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah. dokumentari.kecerdasan pelbagai Verbal linguistik. merumus. semangat bermasyarakat. Menghasilkan puisi secara terancang.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. merekacipta . muzik.

ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat Aras 1 i.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hsil daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 1 i. kudapan. sivik 2. kata singkatan . merumus . KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 3 .tempatan. Merujuki kamus untuk mencari makna perkataan dan frasa yang betul 4. bekerjasama. Kosa kata Pembetung. kasih sayang Fokus Utama 3. beza. Menrujuk kamus untuk mencari makna perkataan. merarau Kemahiran Bernilai Tambah . pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera 6. Tatabahasa Kata ganda.Kemahiran berfikir : menjana idea. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan setimpal 2. moral. Mengecam diksi istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab 3. Ilmu: k. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal Aras 1 i Mengecam diksi. Nilai: bersatu padu. istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab Aras 1 i. Menyusun maklumat dengan menggunakan lakaran berbentuk grafik Pengisian Kurikulum 1.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan 7. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik SISTEM BAHASA 1.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Fokus Sampingan 9.( 28) TEMA : NILAI MURNI TAJUK : BERSATU TERAS KEHARMONIAN ( BT MS 128– 130 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. wakaf.BCB Kontekstual.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. sebutan yang betul. peribahasa imbuhan 2.

Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan Fokus Sampingan 9. membanding beza. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera Aras 2 ii. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan bukti yang sahih 3.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hsil daripada bahan yang didengar atau dibaca SISTEM BAHASA 1. bergandingan. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan Fokus Utama 3. Nilai: kebebasan. kelulusan Aras 2 i. Mengembangkan idea berdasarkan dengan menyatakan bukti yang sahih Aras 2 i. verbal linguistik KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 3 . ayat perintah.Kemahiran berfikir : menjana idea. Tatabahasa Sinonim.Kecerdasan Pelbagai : pendidikan muzik. merumus .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.hidup.( 29) TEMA : NILAI MURNI TAJUK : AKU TETAP BERSAMAMU ( BT MS 131– 133 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. imbuhan apitan 2. kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah .2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan 7. Peribahasa. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan Pengisian Kurikulum 1. sivik. kerajinan. Memilih perkataan frasa dan ayat yang memberi kesan dalam teks puisi dengan menyatakan alasan 2. Kosa kata Dicerca. ayat penyata. Ilmu: kem. moral 2.

realiti.tempatan.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan 7. pengorbanan Kemahiran Bernilai Tambah . sivik. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengam negemukakan bukti yang konkrit Aras 3 i.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca SISTEM BAHASA 1. Nilai: kebebasan.Kecerdasan Pelbagai : interpersonal BCB Kontekstual KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 3 .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Semangat juang yang tinggi. dicerca Aras 3 i. Ilmu: k. Menterjemah maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik Pengisian Kurikulum 1. membuat kesimpulan.( 30) TEMA : NILAI MURNI TAJUK : BUDI DIKENANG BAKTI DISANJUNG ( BT MS 134– 137 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Kosa kata Tersentuh. rmoral 2.Kemahiran berfikir : membuat urutan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera Aras 3 i. merumus . Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengam negemukakan bukti yang konkrit 2. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dan mengemukakan alasan Fokus Sampingan 9. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dan mengemukakan alasan 3. Tatabahasa Peribahasa 2. Menterjemah maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik Fokus Utama 3.

Membuat catatan daripada maklumat yang diperolehi 3. Tatabahasa imbuhan. merumus . kesyukuran Fokus Utama 3. frasa dan ayat dalam sesuatu genre Aras 1 i. Kosa kata Memecahbelahkan. Semangat kental. sinonim.Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 3 . Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca 4.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan Fokus Sampingan 7. Mengenal pasti penggunaan kata.Kemahiran berfikir : menjana idea. Ilmu: k.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang 9. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca Kemahiran Bernilai Tambah . frasa dan ayat dalam sesuatu genre Pengisian Kurikulum 1.tempatan. kata adjektif. Mengenal pasti penggunaan kata. Membuat catatan daripada maklumat yang diperolehi Aras 1 i.( 31) TEMA : PATRIOTISME TAJUK : SETIA KEPADA NEGARA ( BT MS 142– 144 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. 2. Nilai: kebebasan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan y ang didengar atau dibaca 6.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca SISTEM BAHASA 1. terpedaya Aras 1 i. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul Aras 1 i. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul 2. memaparkan. sivik 2.

Tatabahasa Kata adjektif 2. Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber .tempatan. Ilmu: k. Semangat kebangsaan. mengimbau. terpempan. intonasi dan gaya yang sesuai 2. intonasi dan gaya yang sesuai Aras 2 i. Menyampakan pidato dengan menggunakan diksi. Kosa kata Menekup.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan y ang didengar atau dibaca Aras 2 i.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang 9. moral. Keberanian Kemahiran Bernilai Tambah . Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca Pengisian Kurikulum 1. Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber Fokus Utama 3. derapan Aras 2 i. kesusasteraan 2.Kemahiran berfikir : menjana idea.Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 3 . Fokus Sampingan 7. ayat. sebutan. Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca 3.( 32) TEMA : PATRIOTISME TAJUK : ULANG TAHUN KEMERDEKAAN ( BT MS 145– 148 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Nilai : pengorbanan.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca SISTEM BAHASA 1. sebutan. ayat. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. merumus .

Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 3 .2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan y ang didengar atau dibaca Aras 3 i. Membuat ringkasan teks yang dibaca Fokus Utama 3. moral.Kemahiran berfikir : merumus.tempatan.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca SISTEM BAHASA 1. merekacipta . kesusasteraan 2. Membuat ringkasan teks yang dibaca Fokus Sampingan 7. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bagasa yang puitis berdasarkan sesuatu tema Aras 3 i. Menghuraikan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jekas dan terperinci 3. Tatabahasa Sinonim. perjuangan Kemahiran Bernilai Tambah . Ilmu: k. tanda baca 2. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bagasa yang puitis berdasarkan sesuatu tema 2.membelenggu.MINGGU ( 33) TEMA : PATRIOTISME TAJUK : NEGARAKU TERCINTA ( BT MS 149– 151 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. menyoroti. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jekas dan terperinci Pengisian Kurikulum 1. Kosa kata Kaharmonian. ejaan. Aras 3 i. Nilai: cinta akan negara.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang 9.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus Fokus Sampingan 10. membuat kesimpulan .1 Mengemukakan iddea. kata dasar 2. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas 4. perkataan dan tanda baca dalam teks Pengisian Kurikulum 1. Membaca dan mencari fakta yang relevan 6. Tatabahasa Kata kerja.hidup 2. kata terbitan. keberanian Fokus Utama 4.Kemahiran berfikir : menjana idea. Ilmu: sains. kebebasan. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan. perkataan dan tanda baca dalam teks SISTEM BAHASA 1. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. membanding beza. Kosa kata Astronaut. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas Aras 1 i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Aras 1 i. tepat dan tersusun Aras 1 i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat ii. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat 2. cakerawala Kemahiran Bernilai Tambah . frasa kerja. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan. Membaca dan mencari fakta yang relevan 3. kem.Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 3 .MINGGU ( 34) TEMA : SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA TAJUK : AKU DAN AUSRONAUT ( BT MS 156– 158 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. mengumpul dan mengelas. Nilai: berdikari.

membuat kesimpulan . Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan ii. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Nilai: berdikari. Mengenal pasti dan membetulkan kosa kat. mengumpul dan mengelas. kesilapan struktur ayat dan kesilapan penggunaan imbuhan Pengisian Kurikulum 1.Kemahiran berfikir : menjana idea. Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan 2.revolusi Kemahiran Bernilai Tambah .MINGGU ( 35) TEMA : SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA TAJUK : MAJU SAINS DAN MAJU NEGARA ( BT MS 159– 162 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Aras 2 i. kerajinan Fokus Utama 4. kem. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat 6. elemen. Membanding dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri 3. rutin. kesilapan struktur ayat dan kesilapan penggunaan imbuhan SISTEM BAHASA 1.1 Mengemukakan iddea. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat 4. Kosa kata Komunikasi.hidup 2.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus Fokus Sampingan 10.agen. Ilmu: sains. Tatabahasa 2. membanding beza. tepat dan tersusun Aras 2 i.Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 3 . Mengenal pasti dan membetulkan kosa kat. Membanding dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri Aras 2 i.

Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik KELOMPOK 3 .Kemahiran berfikir : menjana idea. Membuat pembetulan kesesuaian isi ddengan tajuk SISTEM BAHASA 1. Nilai: kebebasan. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan 5. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respon 3. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional Aras 3 i. mereka cipta. rasional Fokus Utama 4. Kosa kata Kreatif. Ilmu: sains. unik.kem.MINGGU ( 36) TEMA : SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA TAJUK : KRETIF DAN INOVATIF ( BT MS 163– 165 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. keberanian. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan Aras 3 i.hidup 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat Fokus Sampingan 10. ejaan dan tanda baca 2. kata terbitan.1 Mengemukakan iddea. mesra ala.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Aras 3 i. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci 2. solar.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus 2. membuat kesimpulan . Membuat pembetulan kesesuaian isi ddengan tajuk Pengisian Kurikulum 1. Tatabahasa Frasa kerja. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional 4. bahan terpakai Kemahiran Bernilai Tambah . Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci 6. tepat dan tersusun Aras 3 i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respon ii.

Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: k.Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB 3 . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 1 i. Merujuk kamus untuk mencari makna. sebutan yang betul. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat 2. Mengenal pasti perkara yang menarik yang terdapat dalam sesebuah karya 3. Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca Aras 1 i. ejaan. sebutan yang betul. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya 4. tanda baca 2. rasional HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6.tempatan. kata terbitan. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen SISTEM BAHASA 1. keberanian. membuat kesimpulan . Mengenal pasti perkara yang menarik yang terdapat dalam sesebuah karya ii.OBJEKTIF MINGGU ( 37) TEMA : KEGIGIHAN TAJUK : JASAMU DIHARGAI ( BT MS 170– 173 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. mereka cipta. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima ii. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima 6. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat Aras 1 i. Nilai: kebebasan. Merujuk kamus untuk mencari makna. Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca 5.Kemahiran berfikir : menjana idea. Tatabahasa Frasa kerja.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya Fokus Sampingan 4. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya Aras 2 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca 11. Kosa kata : makalah.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 10. profesional Kemahiran Bernilai Tambah . p.moral 2.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful