Lucrarea de laborator Excel 1

1. Setarea Foii de calcul 1. 2. 3. LansaŃi aplicaŃia Microsoft Excel. SalvaŃi documentul Excel intr-un fişier pe unitatea D: în dosarul grupei sub numele „Lab Excel 1”. RedenumiŃi foaia 1 (Sheet 1) în „Extras Armatura”.

2. Introducerea de texte şi numere 1. CompletaŃi Antetul tabelului ca în figura de mai jos.

Obs: Pentru a insera simbolul Φ, lansaŃi comanda Symbol... din meniul Insert.

3. Crearea unei serii liniare 1. 2. 3. 4. TastaŃi cifra 1 în celula A2. SelectaŃi grupul de celule A2:A11 prin glisare LansaŃi comanda Fill Series... din meniul Edit. ApăsaŃi tasta OK.

Marca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lungime 5.25 7.05 2.56 3.25 1.375 4.23 1.725 10.25 11.25 0.75

Bucati 14 14 20 1 30 4 6 8 10 100

Φ 12 12 10 10 8 12 12 10 8 8

4. Introducerea de texte şi numere 1. CompletaŃi restul celulelor ca în tabelul alăturat.

5. Introducerea de formule 1. 2. MutaŃi cursorul în celula E2. ApăsaŃi butonul „Insert Function” din bara de formule.

În fereastra de dialog Insert Function, selectaŃi grupul Logical din lista derulanta Category. 4. SelectaŃi funcŃia IF şi apăsaŃi OK. 3.

5. 6. Obs:

În fereastra de dialog Function Arguments, completaŃi câmpurile de editare ca în figura de mai jos. ApăsaŃi OK,

Pentru a completa câmpurile de editare, puteŃi apăsa butonul de selecŃie , şi în fereastra de dialog Function Arguments, care se deschide, puteŃi să vă deplasaŃi cu pointerul în foaia de calcul pentru a selecta celula dorită.

6. Copierea prin glisare
Marca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lungime 5.25 7.05 2.56 3.25 1.375 4.23 1.725 10.25 11.25 0.75 Bucati 14 14 20 1 30 4 6 8 10 100 Φ 12 12 10 10 8 12 12 10 8 8 Φ8

41.25

1. 2.

112.5 75

MutaŃi pointerul deasupra mânerului de glisare a celulei active până când pointerul se transformă într-o cruce (vezi figura de mai sus). Prin glisare, extindeŃi dreptunghiul de copiere pe cele zece rânduri ale tabelului.

Obs: Excel va copia formula din celula E2 în toate celulele selecŃiei. DeplasaŃi cursorul pe rândurile adiacente şi remarcaŃi că formula este actualizată funcŃie de rând. De exemplu, în rândul şase, formula este =IF(D6=8,B6*C6,""). Vom repeta procedeul pentru a copia formulele din coloana Φ8 în coloana Φ10. 3. SelectaŃi grupul de celule E2:E11 şi copiaŃi către dreapta prin glisare selecŃia.

Obs: Dacă vă deplasaŃi cu cursorul în celulele din coloana F, veŃi observa că Excel a incrementat şi indexul coloanelor, pentru că formula din celula E2 a fost definită ca relativă la coloane şi rânduri. Astfel, formula din celula F2 este =IF(E2=8,C2*D2,""). Formulele din coloana F sunt evident greşite. Pentru a putea copia formulele din coloana E în coloanele F şi G va trebui să modificăm formula originală din celula E2. 7. Modificarea referinŃei într-o formulă 1. 2. MutaŃi cursorul în celula E2 şi treceŃi în editare apăsând tasta F2. DeplasaŃi cursorul în zona D2=8 şi apăsaŃi succesiv tasta F4 până când expresia este de forma $D2=8 (simbolul $ indică faptul că formula este relativă faŃă de rândul 2 dar absolută faŃă de coloana D). ProcedaŃi la fel pentru a modifica expresia B2*C2 în $B2*$C2. ApăsaŃi <Enter> pentru a termina editarea. CopiaŃi noua formulă în jos, prin glisare, în toate rândurile E2:E11. CopiaŃi prin glisare formula din E2 în celula F2 (remarcaŃi că de data aceasta formula din F2 este de forma =IF($D2=8,$B2*$C2,""), indexul coloanelor rămânând fix). ModificaŃi formula din celula F2 astfel încât să fie de forma =IF($D2=10,$B2*$C2,""). CopiaŃi prin glisare, formula din F2 în toate rândurile tabelului. ProcedaŃi la fel pentru a copia formula şi în coloana G (formula din G2 este =IF($D2=12,$B2*$C2,"")). DiferenŃa între referinŃe relative şi absolute Tabelul de mai jos reflectă modificare unei formule copiate cu două rânduri mai jos şi două coloane la dreapta celulei de referinŃă.

3. 4. 5. 6.

Formula care se copiază. ReferinŃă (descriere) $A$1 A$1 $A1 A1 coloană absolută şi rând absolut coloană relativă şi rând absolut coloană absolută şi rând relativ coloană relativă şi rând relativ Modifică $A$1 C$1 $A3 C3

7. 8. 9.

8. Calculul unei sume

1. MutaŃi cursorul în celula E12 şi apăsaŃi butonul AutoSum
Standard.

de pe bara de butoane

(Excel va insera formula SUM şi va propune o serie implicită (vezi figura alăturată). 2. Rămâmând în editarea formulei, selectaŃi prin glisare zona E2:E11 (remarcaŃi că parametrii funcŃiei SUM se vor modifica funcŃie de zona selectată). 3. ApăsaŃi <Enter> pentru a finaliza formula. 4. Prin glisare, copiaŃi formula din celula E12 şi în celulele F12 şi G12. Obs: FuncŃia SUM acceptă ca argumente şi o listă de valori separate prin virgulă. MutaŃi cursorul în celula F13 şi tastaŃi formula =SUM(E12,F12,G12).

1.

2. ApăsaŃi <Enter> pentru a accepta formula.
9. Formatarea celulelor (Number) 1. 2. 3. SelectaŃi grupul de celule E2:G13 LansaŃi comanda Cells... din meniul Format. ActivaŃi panoul Number şi din lista Category: selectaŃi opŃiunea Number. 4. În câmpul de editare Decimal places: tastaŃi cifra 2.

A. Formatarea celulelor (Border) 1. 2. ModificaŃi chenarul tabelului ca în figura alăturată (FolosiŃi comanda Cells... din meniul Format. ModificaŃi alinierea textului în celule ca în figura alăturată (FolosiŃi comenzile Align de pe bara de butoane Formatting).

Marca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total pe Φ Total

Lungime 5.25 7.05 2.56 3.25 1.375 4.23 1.725 10.25 11.25 0.75

Bucati 14 14 20 1 30 4 6 8 10 100

Φ 12 12 10 10 8 12 12 10 8 8

Φ8

Φ10

Φ12 73.50 98.70

51.20 3.25 41.25 16.92 10.35 82.00 112.50 75.00 228.75

136.45 564.67

199.47

B. Colaborarea cu Word. 1. 2.

S.C. Nemurirea S.R.L Zambilelor 13, Timisoara

2. 3. 4. 5.

Stimata d-na Varvara LansaŃi Microsoft Word. CreaŃi documentul din imaginea alăturată. Pagina A4, margini de 2 cm. Urmare a cererii d-voastra din data de 13.09.2006, adresata societatii noastre, va Paragrafele 1 si 2 la 1,5 rânduri, font Arial de 15 pt. trimitem alaturat extrasul de armatura necesar realizarii cavoului familial. Restul textului este Times New Roman de 12 pt. In speranta unei colaborari pe viitor la fel de fructuoase ca si pana acum, va rugam Paragraful „Stima...” centrat, la 2 rânduri cu spaŃiu sa primiti si pe aceasta cale, expresia sentimentelor noastre cele mai profunde. înainte şi după paragraf de 2 cm. Paragrafele „Urmare ... profunde.” la 1,5 rânduri cu EXTRAS DE ARMATURA spaŃiu inaintea fiecărui paragraf de 6 pt, retragere la Obiectiv: Cavou familial stânga şi dreapta de 1 cm. Comanda: 13175/ 13.09.2006 Paragrafele „Extras ... 2006” centrate, la 1 rând. AdăugaŃi un tabel la partea de jos a paginii cu 2 coloane. LăsaŃi doar chenarul de la partea de sus a Timisoara la Director General 30.10.2006 Ec. Aglae Gheorghe tabelului. CompletaŃi cele două paragrafe „Timisoara ...” şi „Director ...” in cele două celule. ActivaŃi aplicaŃia Microsoft Excel. SelectaŃi tabelul realizat anterior (A1:G13) şi lansaŃi comanda Copy din meniul Edit. ActivaŃi documentul Word creat mai sus şi mutaŃi cursorul într-un nou paragraf pe care îl creaŃi după paragraful „Comanda ... 2006”. LansaŃi comanda Paste Special... din meniul Edit şi în fereastra de dialog deschisă selectaŃi opŃiunea Paste link: cu formatul Formatted Text (RTF).

C. Tema propusă 1 (Regresie liniară) Problema: Un depozit de fructe primeşte mere în cutii de greutate inegală. Din datele deja existente s-a întocmit un tabel cu numărul exact de mere pe care le conŃin cutiile de 10, 20 până la 100 de kg. Prin regresie liniară se poate găsi o formulă simplă de forma y = a ⋅ x + b pentru estimarea numărului de mere (y) pe care le conŃine o cutie cu greutatea x în intervalul 10 – 100 kg.

Dacă datele iniŃiale sunt X (greutatea), Y (numărul de mere) şi n numărul de puncte, procedeul pentru determinarea coeficienŃilor a şi b este următorul: Se calculează media aritmetică: Se calculează deviaŃia după X şi Y: Se calculează pătratul deviaŃiilor şi produsul scalar al deviaŃiilor: Se calculează coeficienŃii a şi b: Se calculează coeficientul de corelare pentru verificare: 1. CreaŃi un nou document Excel. 2. DenumiŃi foaia de calcul Sheet 1 în Regresie. 3. SalvaŃi documentul sub numele Regresie. 4. CreaŃi tabelul din figura de mai jos şi completaŃi valorile X şi Y (A).

X =

∑X
n

Y =

∑Y
n

xi = X i − X

y i = Yi − Y

xi ⋅ xi , y i ⋅ y i , x i ⋅ y i

b = ∑ xy

∑x

2

, a = Y − bX

rxy = (∑ xy) 2

∑x ∑y
2

2

5. CalculaŃi în două celule în afara tabelului mediile aritmetice X şi Y folosind funcŃia AVERAGE (B). 6. CompletaŃi tabelul cu formule pentru calculul deviaŃiei după X, Y (C), 7. respectiv pătratele şi produsul scalar al acestora (D). 8. CalculaŃi sumele pătratelor deviaŃiilor sub tabel (E). 9. AdăugaŃi formulele pentru calculul coeficienŃilor a, b şi rxy.

X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

A

Y 31 58 93 125 144 177 209 249 270 303

x

y

x

2

y

2

xy X= Y=

B

C

D

Σ

E

SoluŃia: Valorile obŃinute trebuie să fie cele din tabelul de mai jos.
X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Y 31 58 93 125 144 177 209 249 270 303 x -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 y -134.9 -107.9 -72.9 -40.9 -21.9 11.1 43.1 83.1 104.1 137.1 Σ x 2025 1225 625 225 25 25 225 625 1225 2025 8250
2

y 18198.01 11642.41 5314.41 1672.81 479.61 123.21 1857.61 6905.61 10836.81 18796.41 75826.9

2

xy 6070.5 3776.5 1822.5 613.5 109.5 55.5 646.5 2077.5 3643.5 6169.5 24985

X Y

55 165.9

b= a= rxy=

3.028485 -0.66667 0.998943

D. Tema propusă 2 (Calculul caracteristicilor geometrice ale secŃiunilor) Problema: CalculaŃi centrul de greutate al unei secŃiuni compuse din secŃiuni elementare de formă dreptunghiulară din figura de mai jos.
y

PoziŃia centrului de greutate X, Y al unei secŃiuni, faŃă de un sistem de axe local, compusă din secŃiuni elementare al căror centru de greutate este cunoscut se determină din:
n n

1.0

1 3 2.0

∑ xi ⋅ Ai
X=
i =1 n

∑y ⋅A
i

i

Y=
i

i =1 n

2.0

1.0

∑A
i =1

∑A
i =1

i

5 1.0 x 2.0

în care: xi şi yi sunt poziŃiile centrului de greutate, în sistemul de axe local, al secŃiunii elementare i, Ai este aria secŃiunii elementare i.

1.0

2 4.0

4 0.5 1.0

Sugestie: CreaŃi un nou document Excel. DenumiŃi Sheet 1 în Centru de Greutate. SalvaŃi documentul sub numele Centru de Greutate CreaŃi un tabel de forma celui din dreapta. AdăugaŃi chenare pentru a delimita elementele esenŃiale ale tabelului. AliniaŃi centrat conŃinutul celulelor. SoluŃia: Centrul de greutate al secŃiunii compuse se găseşte la X = -1,1333, Y = 0.
Sectiunea 1 2 3 4 5 Σ Ai xi yi xiAi yiAi

2.0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.