DuIIIu ZumIIrescu

VersIune eIecLronIcù de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro

Cum rIdIcI prIporuI CIuInI(eI, în pruguI deuIuIuI, duI de
cuseIe boIeruIuI DInu MurguIe(, cuse bùLruneçLI çI
sùnùLouse, cum nu se muI înLuInesc usLùzI pe Iu moçIIIe
boIereçLI. De sus, de pe cuIme, eIe vùd rouLù împrejur punù
cIne çLIe unde, Iu dreupLu, spre vuIeu ¡uIomI(eI, Iu sLungu,
pe desIçuI pùdurII de Arumù, Iur în Iu(ù pe coLILurIIe
uII(eIor sLrumbe uIe suLuIuI.
TouLù curLeu boIereuscù LrùIeçLe IInIçLILù çI boguLù, cu
curdurI înLregI de guçLe, de curcI çI de cIuponI; cu bIbIIIcI
(IuILoure; cu cùru(e dejuguLe; cu urgu(II ce umbIù u Lreubù
de coIo punù coIo - çI seuru, cund vIne cIreudu de Iu cump,
cumpùnu pu(uIuI, scur(uInd neunsù înLre IurcI, (Ine IsonuI
berzeIor de pe coçure, uIe cùror cIocurI, rùsLurnuLe pe
spuLe, Loucù de-(I Iuu uuzuI. ¡ùrù u II rIsIpù çI zurvù, curLeu
boIereuscù pure popuIuLù çI boguLù.
¡nLr-o zI de vurù, pe Iu vremeu odIIneI, conu DInu Iu
scuIuL dIn somn de suneLuI cIopoLeIor unor poçLuIIonI ce
InLruu în curLe cu sLrIgùLe çI suILunuL. ALuL eI cuL çI nevusLù-
su SoII(u sùrIrù dIn puLurIIe Ior de cIL, çI se uILurù pe
IereusLrù.
- ¡II!... e greu de noI! Tùnuse ScuLIu cu mù-su!...
excIumù boIer DInu.
- Du' nu-I muI zIce uçu, omuIe, cù Le-u uuzI u IuLù... ¡u-
(I muI bIne surLucuI çI eçI-Ie înuInLe.
Counu SoII(u Lrecu repede înLr-o oduIe de uIùLurI sù se
muI dIreLIce Iu cup, Iur boIer DInu îçI Lruse dIn Iugù cIzmeIe
(sLrungund dIn ocII çI bIesLemund), îçI Iuù IuInu în spInure
çI IeçI sù-çI înLumpIne musuIIrII.
- SuIuLure, nene DInuIe, zIse nouI venIL, scuLurund pe
bùLrun de munù. ¡ucùLù, um venIL cu mumu.
- SùruL munu, counù ProIIro; bre, unuI ùsLu Iuc gruu
muIL, zIse MurguIe(, sùruLundu-I munu cum dIn Iugù.
- SùruL ocIII, mumù; du' ce se poLrIveçLe, eçLI IoduI,
coune DInuIe! UILe, zùu, muIcù, zIse eu IuI IIu-sùu, purcù
vùd pe cùmInuruI TusucIe Murgu; uILe, IeIL-poIeIL cum e
conu DInu: nuIL, uscù(Iv Iu cIIp, uçu smeud cu dumneuIuI çI
IoduI... ¡usù, zùu, coune DInuIe, cù sunLe(I IoduI... AuzI, de
uLu(Iu murI de unI vecInI cu moçIIIe çI sù nu IoveçLI dum-
neuLu o duLù pe Iu mIne!...
- UILe, zùu, counù ProIIro, uI drepLuLe; du' nu çLIu cum
s-u IùcuL...
VorbInd usLIeI, bùLrunu îngùIbeneu, începeu sù îngIILù
în sec, se IoIu Iùrù rosL, punù ce cùzu pe o buncù dIn cerduc.
- AoIeo, coune DInuIe, zIse eu repede, Iùcundu-çI vunL
cu munu, îmI vIne rùu...
- Pu(In "coneuc", sLrIgù IIu-sùu, orI upù de VuIs, re-
pede sù ne deu cevu...
MurguIe( se repezI Iugu Iu cùmurù çI se înLourse
numuIdecuL cu o sLIcIù de cogneuc, pe cure o vùrsù muI
LouLù în cupuI couneI ProIIru, pe cund IIu-sùu o munceu pe
Iu LumpIe sù-çI vIe în IIre.
¡n vremeu usLu se urùLù çI SoII(u MurguIe(. Eu deLe pe
bùrbu(I Iu o purLe, sùruLù munu bùLruneI, o muI sLrunse de
un degeL, o muI meremeLIsI, ce-I Iùcu, cù îçI venI bubu în
sIm(IrI.
- Doumne, counù ProIIrI(o, cum sLuI dumneuLu uIurù,
soro!... ¡u sù InLrùm înùunLru, cù pe nùduçuIu usLu Le
boInùveçLI cIIur dIn senIn, zùu.
$I, (Inund pe bubù de subsuorI, Lrecurù înLr-o oduIe
rùcorousù, mure, în cure bùLrunu pùru u se înzdrevenI cu
prIn Iurmec.
SoIIu MurguIe( se îngrIjeu de bubù cu un InLeres
nespus. O puse sù-çI IsLorIseuscù puLImu de Iu
descùIIcùLoure, îI deLe cuIeu cu IùmuIe, pIcù o(eL pe un
cùrbune sub nusuI eI - Iur pe de uILù purLe poruncI sù
uducù LunùruIuI duIceu(ù, cuIeu, LuLun, cu LoL dIcIIsuI cu-
venIL.
- ¡u spune-ne, counù ProIIrI(o, cum î(I vIne?... AcI,
începu bùLrunu o Iungù çIreLenIe de vorbù:l- UILe, muIcù,
îmI vIne uçu un "nIxIs" pe Iu sLomuI, çI purcù numuI Iu uçu
mù zguI(uIe de cIIepL, çI sù Le (II numu gounù Iu cup, çI upoI
purcù-mI buLe douù zbun(urI în LumpIe, de mù prùpùdesc,
muIcù!...
- $I nu IuI nImIc dumneuLu penLru usLu?l- Du' cuLe n-
um IùcuL! N-u cIeILuIL gIeLu bùIuL o grùmudù de bunI!... Bu
puIIunurI, bu consuILurI, bu doILoru DrucI, bu ucu cIcù sù
Iuu upù de Vucs...
- De VuIs, mumù, o îndrepLù IIu-sùu. Pe cund vorbeuu
usLIeI, uçu se descIIse de Iu un IuLuc dIn Iund, çI de sub
perdeIeIe uIbe de (urù se IvI un cIIp roLund de IuLù, cure,
dund de obruzurIIe nouù uIe musuIIrIIor, se Iùcu sLucojIu.
- Mùmucù drugù... uvu eu ueruI de u începe. Dur în
mIjIocuI odùII, se oprI în Ioc, Iùcu o pIecùcIune dupù LouLe
reguIeIe ceremonIuIuIuI de Iu pensIon, çI deLe nùvuIù sù
Iusù pe ceuIuILù uçù. Counu SoII(u o oprI.
- TInco! Du' nu suIu(I Iumeu? Unde Le ducI? ¡uLu se
oprI dIn nou, neIoLùruLù. ObruzuI mume-sII Iuuse expresIu
obIçnuILù de nemuI(umIre çI descurujure, cund I se
înLumpIu cuLeoduLù sù se supere, Iur conu DInu se ruçInuse
cu desùvurçIre de sLungùcIu eI.
- SùruLù munu couneI ProIIrI(e, zIse mumù-su. Un mo-
menL, cuL muI Lrecu punù sù se IoLùruscù IuLu, counu
ProIIru îçI înIIpse prIvIrIIe în ocIII eI, cu LouLù rùuLuLeu Ior
bùLruneuscù. ¡uLu uuzIse vorbIndu-se în cusù de neumuI
îmbogù(IL uI ScuLIeçLIIor cu de nIçLe mojIcI renumI(I, IeçI(I
dInLr-un vecII vùLuI uI LuLùIuI IuI conu DInu MurguIe(, çI u-
I vedeu în cusu Ior I se pùreu o udevùruLù enormILuLe. Dur,
în ceIe dIn urmù, se duse sù sùruLe munu couneI ProIIre.
BùLrunu o sùruLù pe obruz, uILundu-se Iu eu Iung çI
scuLurundu-çI vuIurIIe de curne de pe Lrup, de poILu
rusuIuI.
- PLIu, sù nu IIe de deocII! cù Irumousù muI eçLI! ¡uLu
se duse dupù uceeu Iu IIuI bùLruneI çI-I înLInse munu cu
uceeuçI reveren(ù; eI rùspunse Lure çI sIgur de sIne:
- SuIuL! ApoI, IerIcILù cù-çI IsprùvIse compIImenLeIe, se
reLruse în dosuI scuunuIuI IuI LuLù-sùu, çI, dupù un mInuL, o
çLerse.
Counu ProIIru începu IurùçI u rude:l- Cresc, buLù-Ie
norocuI, cu dIn upù... Acumu numuI bùrbuL îI IIpseçLe...
Conu DInu MurguIe( îçI cIuguIeu ungIIIIe de Iu o munù,
neîndrùznInd sù prIveuscù în Iu(u bùLruneI. ¡n Iond îI
supùru vorbu couneI ProIIre, IIIndcù în(eIegeu unde vreu s-
o uducù. Dur nevusLù-su, cu sensuI prucLIc uI IemeIIor, du
dIn cup cu în(eIesurI.
- RùuI e, zIse eu, cù nu Iucem gruu desLuI.l- ¡u Iusù,
counù SoII(o, rùspunse bùLrunu, conu DInu sù LrùIuscù! De
uLu(eu murI de unI, de cund ure moçIu de Iu EIorIe pe nImIc,
bez moçIu dumIsuIe pùrInLeuscù, mùrILu punù ucum çupLe
IeLe.
Pe conu DInu nImIc nu-I supùru muI rùu decuL sù-I II
zIs cù ure moçIu de Iu EIorIe pe nImIc. ¡çI muçcù dIn ungIII
muI udunc çI Lùcu.
- Açu e, îngunù counu SoII(u, dur uvem greuLù(I: IuLu Iu
pensIon, nepoLu-meu în sLrùInùLuLe...
- Arucun de mIne, muIcù, du' LoL învu(ù? Ce-u muI IeçIL
çI modu usLu cu învù(ùLuru punù Iu uduncI bùLrune(e!...
UILe, eu pe Tùnuse uI meu I-um pus Iu Lreubù de mIc copII,
çI sIuvù IuI Dumnezeu, bùIuLuI u IeçIL bun, Lreubu Lreubù,
pIImbureu pIImbure. Acu sù-I gùsesc nevusLù cumsecude çI
m-um IInIçLIL. Anu ùsLu LrebuIe sù-I însor, cù mI-e c-oI
încIIde ocIII Iùrù sù upuc sù-mI vùd nepo(II... Ce zIcI,
coune DInuIe?...
Conu DInu deLe dIn cup, purcù ur II zIs cù uçu e, dur cù
usLu nu-I Lreubu IuI.
Dupù ce-çI IsprùvIrù cuIeuuu, Tùnuse ScuLIu scouse o
punù de guscù dIn buzunur, mùLurù o enormù (IgureLù de
cIIIIImbur cu cure Iumu, puse punu murdurù pe IurIurIu(ù,
Iur (IgureLu în Loc, çI se scuIurù sù pIece.
Counu ProIIru dorI sù vuzù pe TIncu Iu pIecure, dur IuLu
nu se gùsI nIcùIereu. Cum înIIpLù, bùLrunu sùruLù pe conu
DInu pe IrunLe, zIcundu-I:
- Açu sunL IeLeIe, murIù scumpù. Ce zIcI, vecIne, nen-
cuscrIm?
- Drum bun, counù ProIIro. ¡u sù rIdIce coçuI de Iu
Lrùsurù. VùLuçe TuILù, pune munu, sù nu se deu vIzILIuI jos.
¡n sIurçIL, pIecurù. ¡n urmu Ior, counu SoII(u umbIu do-
moI în juruI IuI bùrbuLusùu, çI, cu sIIousù supunere, cùuLu
sù-I gIIceuscù gundurIIe. DunsuI îçI rùsucI o (Igurù, Iùrù u
zIce nImIc, çI InLrù s-o uprIndù. ¡umuI dIn suIon îI Iuù de
cup.
- AI! ZI, Le rog, sù descIIdù geummurIIe. NevusLù-su
sLeLe un momenL Iu îndoIuIù.l- Au sù InLre LouLe muçLeIe,
omuIe. MurguIe( se îndrepLù spre musù sù gùseuscù cIIb-
rILurIIe çI deLe cu ocIII de punu de guscù IùsuLù de LunùruI
ScuLIu.
- DescIIde(I uçIIe, sù Iusù mIrosuI de mILocunI! ¡u poI-
LIm de vezI, zIse eI Iùcund expIozIe, cu bru(eIe încrucIçuLe
înuInLeu peneI, cIne-mI cere IuLu. Eu sù-mI duu IuLu Iu use-
meneu mojIcI?... Dour ducù mI-o Iuu Dumnezeu mIn(IIe!
Bù-dù-runI!...
Counu SoII(u încercu sù IIe serIousù, deçI îI veneu sù
mourù de rus. BùrbuLu-sùu se înLourse dIn nou cùLre dunsu.
- Am moçIe de Iu EIorIe pe nImIcu, Iu? De ce nu
poILeçLe IIu-sùu sù mù urce Iu mezuL, sù-I învù( eu mInLe!
- Nu, zIse nevusLù-su, zumbInd, IIIndcù sperù sù-I dùm
IuLu.
- Sù-mI duu eu IuLu unuI usemeneu mojIc!... |I-um
spus: ducù mI-o Iuu Dumnezeu mIn(IIe, pouLe.
ApoI urmù u Iuce puçI murI prIn cusù çI u Lruge udunc
dIn (Igurù, cu çI cum muxImuI ucesLu de Ium ur II puLuL re-
duce IIreu su Iu un mInImum de supùrure. Counu SoII(u Lre-
cu pe nesIm(ILe înLr-o oduIe vecInù, Iùsundu-I sù-çI
poLoIeuscù sIngur IurIu.
Conu DInu, rùmus sIngur, prInse u Innodu IIruI vremI-
Ior de uzI cu IunguI çIr uI ceIor LrecuLe, çI u se înLrebu, cu
dIsperureu oumenIIor bùLrunI, cum eru cu puLIn(ù cu
nepoLuI vùLuIuIuI ScuLIu (pe cure vùLuI îI vùzuse eI însuçI în
spInureu unuI (Igun çI bùLuL de un uIL (Igun cu oprILorIIe de
Iu cuI, dupù poruncu IuI LuLù-sùu, cùmInuruI) sù ujungù u
cere munu IeLeI IuI? $I ImugInIIe LrecuLe îI reveneuu în
mInLe, sIùbILe, cu cuLe o rùsùrILurù de observu(Ie
copIIùreuscù cum Ie Iùcuse: bunùourù cù pe uLuncI pIouu
muI des çI muI Iu vreme. $ezu jos çI Iumu muI depurLe dIn
(Iguru sLInsù, sùrInd cu mInLeu Iu nepoLu-sùu DumIun, cure
nu muI veneu dIn sLrùInùLuLe, Iu sorù-su DIumunduIu,
mumu IuI DumIun, cure LrùIu numuI prIn puLereu ImugIneI
IIuIuI sùu, Iu unu çI Iu uILu, punù ce un pIsIc, cure se
sLrecuruse sub scuun, îI uLruse Iuureu-umInLe prIn
îndemunureu cu cure se jucu cu punu (IgureLeI IuI Tùnuse
ScuLIu.

Eru LocmuI sù se supere dIn nou, pe pIsIc çI pe Tùnuse,
cund bùLu cInevu Iu uçe.
- PoILIm! zIse eI cu gIusuI LrùgùnuL uI boIerIIor bùLrunI.
Uçu se descIIse çI o IemeIe Lunùrù InLrù, încIIzund-o re-
pede, cu sù nu Iuse muçLeIe înùunLru.
- SùruL munu, coune DInuIe, zIse eu, sùruLundu-I munu
cu udevùruL.
- Bunù zIuu, IeLI(o, îI rùspunse eI, dundu-I munu sù I-o
sùruLe. VIno-ncou sù Le pup pe obruz.
$I dupù ce o sùruLù, se uILù Iu dunsu de uproupe, cu çI
cum o cerceLu sù o cumpere.
- Ce pùcuL cù nu eçLI bùIuL, Suço. Eu începu u rude,
mIruLù.l- De ce, coune DInuIe?l- |I-uç du pe
TIncu(u.l- $I eu uç Iuu-o numuIdecuL. NumuI uç II cum
copL penLru dunsu.
BùLrunuI se uILù Iu eu Iung, (Inundu-I munu înLr-uIe
IuI.l- UILe, Suço, po(I sù Le superI, dur eu LoL n-o sù Le Ius
în puce: de ce nu vreI sù Le mùrI(I, IuLo?
- Coune DInuIe!...l- BIne, bIne, nu muI zIc nImIc, dur
sù-(I spun drepL, nu Le prIcep.
- $I cu LouLe usLeu e uçu de uçor! |I-um spus de uLuLeu
orI: eu um o IumIIIe, Iurù sù mù mùrIL; ducù m-uç mùrILu, uç
uveu douù, çI uç II, desIgur, mumù reu, orI penLru unII, orI
penLru uI(II. Dur, coune DInuIe, mI-uI IùgùduIL sù nu muI
vorbIm despre usLu... Acumu um çI îmbùLrunIL, udùugù,
purcù nu I-ur II dIspIùcuL, pe cuL zIceu, sù vorbeuscù despre
"usLu". Eu um venIL sù-(I spun cù Le poILeçLe counu
DIumunduIu.
BùLrunuI se scuIù greoI de pe scuun çI pornI sù Iusù, cu
uceeu pe cure voIu cu orIce pre( s-o mùrILe, cund, ujuns Iu
uçe, o oprI dIn nou.
- A, Suço, nu çLII o comedIe?... GIIceçLe... NIcI nu-(I
LrùsneçLe prIn cup: uvem un gInere penLru TIncu(u.
- SerIos?l- Du... un gInere IuIn: pe umIcuI meu,
domnuI Tùnuse ScuLIu.
- Ce?! zIse ceuIuILù încremenILù IocuIuI.l- Du, juneIe
ScuLIu, uIegùLor Iu coIegIuI înLuI, mure proprIeLur, muIne
poImuIne depuLuL...
- BIuLu TIncu(u!l- Du, çI counu SoII(u ur II guLu sù I-o
deu. Dur punù n-oI încIIde eu ocIII, ScuLIu nu Iu pe IuLu
meu, uduuse, bùLunduse cu munu în pIepL.
ApoI, ducund un degeL Iu gurù, în semn de Lùcere,
InLrurù Iu counu DIumunduIu.
¡n IunduI unuI puL de nuc, cu perne Iu pereLe, çedeu
gIemuILù o umbrù de IemeIe, Iur pe scuune, împrejuruI eI,
rude çI prIeLenI. ¡eguLù Iu cup cu o bocceIu(ù de mùLuse
neugrù, dupù modu vecIe, counu DIumunduIu îçI Lrùgeu dIn
cund în cund ocIeIurII de pe IrunLe, Iegu(I Iu spuLe cu u(ù,
cu sù prIveuscù penLru u o suLu ourù o scrIsoure u IIuIuI sùu.
BùLrunù, boInuvù, surdù, eu LrùIu, spre mInuneu LuLuror,
numuI prIn puLereu uneI dorIn(e: uceeu de u muI vedeu,
înuInLe de u murI, pe unIcuI eI copII. ToL ce vorbeu, LoL ce
doreu eru penLru eI, se duceu cùLre eI. Cu LrupuI IsLovIL de
puLerI, pùreu u-çI IrùnI vIu(u dIn dor. CuLe o rurù scrIsoure
ce veneu de Iu eI eru cILILù, recILILù, învù(uLù pe dInuIurù de
o mIe de orI; pIIcuI descusuL çI pe o purLe çI pe uILu; murcu
de pe pIIc sLudIuLù punù în IIreIe musLù(IIor regeIuI Hum-
berL - cùcI scrIsorIIe veneuu dIn ¡LuIIu. Cund bùLrunu eru
sIngurù cu cuLe cInevu uI cuseI, înLrebu cu gIusuI sLIns:
- $I unde e NeupoII ùsLu? RùspunsuI nu-I uuzeu
nIcIoduLù, dur în(eIegeu cù LrebuIe sù IIe depurLe, dupù
mIçcureu muneI çI u ocIIIor ceIuI ce-I vorbeu.
Cund InLrù conu DInu, eu pùreu u(IpILù, cu cupuI
rezemuL pe pIepL. EI se upropIe de dunsu cu sIIuIù çI re-
specL, pe cund ceIIuI(I se scuIurù în pIcIoure.
- Ce doreçLI, IeI(ù? zIse conu DInu, cure-I eru IruLe muI
mIc.
- MuLeI nu muI vIne... Eu mù duc, DInuIe.l-
Doumne, cum vorbeçLI dumneuLu!...l- Mù duc... Ducù
muI înLurzIuzù douù zIIe, nu mù muI vede. ¡-uI LeIegruIIsIL?
înLrebù eu, uILundu-se în ocIII IuI.
- ¡-um LeIegruIIsIL.l- ¡-uI spus sù nu înLurzIeze?l- ¡-
um spus.l- $I ce crezI, c-o sù vIe?l-Cum, Doumne, sù nu
vIe. BùLrunu începu u pIunge, înceL, cu suspIne înecuLe. ¡uI
conu DInu îI deLerù IucrùmIIe.
- Mù rog Iu Dumnezeu sù mù muI (Ie cu zIIe, punù I-oI
vedeu... zIse eu cu greu çI guIuInd, dur sù nu înLurzIeze,
DInuIe.
Dupù uceeu u(IpI IurùçI. Suçu çI cu TIncu(u îI rIdIcurù
perneIe Iu spuLe, çI eu pùru cù dourme. ALuncI, unuI cuLe
unuI, IeçIrù bInIçor çI Lrecurù în oduIu de uIùLurI, unde sub-
preIecLuI, MIIuI, IruLeIe SuçeI - un bùIe(undru de vreo zo
de unI - counu SoII(u, sorù-su EIenu, de Iu o moçIe vecInù,
cu copIII eI, sLuu grùmùdI(I deusupru unuI uLIus, cùuLund
cure esLe drumuI ceI muI scurL de Iu NeupoII Iu CIuInI(u.
- Zùu, neneu MuLeI ùIu, zIse TIncu(u supùruLù, purcù
nu-mI muI e drug.
SubpreIecLuI, un vecII prIeLen uI cuseI, se uILù Iu eu
ruzund:l- ¡usù, c-um sù Le spuI cund o venI.
- Du' po(I sù mù spuI, zIse IuLu roçIndu-se; penLru ce
nu muI vIne?
- Bu vIne. N-u LeIegruIIuL cù pIeucù?l- SunL LreI zIIe
de cund u LeIegruIIuL; punù ucum veneu çI de Iu Hun TùLur.
- Açu IucI?l- Açu, rùspunse TIncu(u rùsLIL; dumneuLu
nu vezI cù Luçu nu muI pouLe?
MIIuI desprInse o ogIIndù dIn cuI, Iùrù u II bùguL de
seumù, çI o uduse înuInLeu TIncu(eI. AceusLu, roçIse deju, se
Iùcu sLucojIe pe cund Lo(I ceI de Iu(ù rudeuu. ¡uLu se-ncercù
sù rudù çI eu, dur o podIdI pIunsuI, çI repede, IeçI çI se us-
cunse Iu dunsu în oduIe. Suçu se uILù Iung Iu IruLe-sùu,
nemuI(umILù de gIumu IuI.
- MIIuI, usLeu sunL gIume nesùruLe. Te rog sù nu muI
IucI usemeneu IucrurI.
- Du' ce-um IùcuL, mumun drugù? Am gIumIL, zIse eI,
nenorocIL cù Iusese prIcInu uneI usemeneu scene.
Suçu IeçI çI se duse dupù TIncu(u. Cund se-nLourse, îI
gùsI pe Lo(I Lùcund, purcù cIne çLIe ce se-nLumpIuse: uLuLu
înruurIre uu IucrùmIIe usupru oumenIIor. NumuI subpre-
IecLuI, IoILeI bùLrun, cùIIL în uIe IsLerIcuIeIor IemeIeçLI, cum
zIceu eI, încercu sù muI gIumeuscù. Suçu Iuù pe bùIuL çI-I
duse, cum vrundnevrund, Iu TIncu(u, sù-I ceurù IerLure.
- BIne, mumun, ce-um IùcuL, cu sù cer IerLure? zIceu
bùIuLuI, mergund cum cu sIIu.
EI çI cu Lo(I Iru(II cIemuu pe Suçu "mumun".l- AI
supùruL pe TIncu(u. Eu nu vreuu sù um copII rùu crescu(I.
BùIuLuI se uILù Iung Iu sorù-su çI se oprI în Ioc.l- Mu-
mun, nu mù umIII. VIu eu sIngur sù cer IerLure. Sorù-su se
gundI o cIIpù çI, purcù mIçcuLù de vorbu bùIuLuIuI, îI
îndrepLù IegùLuru Iu guL çI pornI sIngurù înuInLe. Dupù
cuLevu mInuLe, eI InLrù în urmu eI Iu TIncu(u, çI, IourLe
IIresc, îI Iuù munu çI o rugù sù-I IerLe. ¡uLu se uILu în jos,
Iùrù u zIce o vorbù.
- ¡I Ier(I, TIncu(o drugù, nu-I uçu? o înLrebù Suçu.
TIncu(u îçI rIdIcù ocIII spre eI, buInInd înceL, de rus suu de
pIuns, nu se çLIu bIne.
AsLIeI se împùcurù IucrurIIe. CùLre seurù venI o depeçe
de Iu PredeuI. ¡n sIurçIL, MuLeI soseu...
Mure gùIùgIe çI bucurIe pe Lo(I. MIIuI çI TIncu(u çI
copIII EIeneI voIuu sù meurgù u douu zI Iu gurù. Cure muI de
cure sùreu muI sus, (Ipu muI Lure, dupù cum îI IerLuu pu-
LerIIe. VesLeu Iu împùrLùçILù couneI DIumunduIe de cùLre
IruLe-sùu. BùLrunu, cu IucrùmIIe înnoduLe în burbù, se puse
sù descouse LeIegrumu, IILerù cu IILerù, purcù ur II IosL cIne
çLIe ce documenL. Se IoLùrî cu u douu zI LouLù suIIureu sù se
reverse Iu gurù. Se Iùcu socoLeuIu LrùsurIIor çI se vùzu cù nu
eru Ioc penLru Lo(I. MIIuI voIu sù se ducù pe jos; TIncu(u
cùIure. SubpreIecLuI Ie puse Lrùsuru Iu dIspozI(Ie. Suçu pe u
su; dur LoL eru preu muILù Iume. EIenu se gundI sù-çI Iuse
copIII ucusù, dur o proLesLu(Ie unIversuIù se rIdIcù dIn pIep-
LurIIe gùIùgIouse uIe "(uncùrIeI", cure nu vreu s-uudù de o
usemeneu poznù. Conu DInu îI împùcù pe Lo(I, IùgùduIndu-
Ie sù puIe cuII Iu o cIoçcùrIe de bruçoveuncù, în cure InLru
LouLù corubIu IuI Noe.
Eru vorbu ucum sù se çLIe cIne rùmune cu counu
DIumunduIu. EIenu, IIre veseIù, se Iepùdù, ruzund pe sub
uscuns cu sù n-o vudù cumnuLu-sùu; counu SoII(u LrebuIu sù
meurgù; TIncu(u (Ineu sù meurgù; conu DInu se cuveneu sù
meurgù. SubpreIecLuI propuse EIeneI sù rùmunù eI, çI
Iùcurù mure Iuz umundoI, spre pùrereu de rùu u ceIorIuI(I,
curI voIuu sù çLIe de ce rud, cu sù rudù çI eI.
- De ce rude(I? înLrebù counu SoII(u. SubpreIecLuI o
Iuù Iu o purLe cu mure LuInù çI-I zIse Iu urecIe în guru mure:
"urde ¡uçuI", ceeu ce provocù o mure IIurILuLe generuIù çI
Iùcu pe counu SoII(u sù cùrùbùneuscù subpreIecLuIuI o
însemnuLù cunLILuLe de pumnI.
TouLù Iumeu udormI în seuru uceeu IerIcILù. PenLru ceI
bùLrunI reveneu un om IubIL; penLru LInerI, neneu MuLeI, pe
cure-I uçLepLuu LoL uçu de veseI çI curugIIos precum pIe-
cuse; penLru copII, un necunoscuL, cure însù nu muI pu(In
eru neneu MuLeI, vorbù pIInù de Iurmec çI nouLuLe.

Se Iegùnu cIocurIIu în rùcoureu dImIne(eI, înso(Ind de-u
IunguI ¡uIomI(eI LrùsurIIe ce mergeuu Iu gurù. CopIII,
grùmùdI(I cuLe LreI pe cuprù, se bucuruu, Lùcu(I, de
prIveIIçLeu cuIIor. MIIuI munu poçLuIIonuI de Iu Lrùsuru Ior,
curuLù, IusLruILù, în cure LrebuIu sù se înLourcù MuLeI. Pe
cIIpurIIe LuLuror se zugrùveu sùnùLuLeu sI IerIcIreu.
¡nLIndereu cumpuIuI se desIùçuru înLr-o nespusù IInIçLe
de vurù. De o purLe, un Iun de porumb îçI mIçcu vurIuI
IoIIor nervouse, dund vùzduIuIuI un reIIex de cuIoure
verde, ce pùreu cù îngruçe ueruI; de purLeu ceuIuILù,
¡uIomI(u curgeu domouIù înLre douù muIurI jouse, Iùsund
sù se vudù o murgIne de Bùrùgun, cu purIougeIe suIe
nesLrùbùLuLe, cu suIuLurI rouse de vILe, cu o Lurmù de oI ce
se zùreu în Iund cu o puLù uIbù, çI, muI presus de LouLe, cu
orIzonLuI sùu înçeIùLor, u cùruI dungù încIIpuILù jucu în
urçI(u soureIuI cu ogIIndu uneI upe. DIn prunduI gurIeI,
cIreudu se urcu pe un vud çI se îndrumu cu greu Iu pùçune.
CuLe un bou sInguruLec sLu înIIpL în murgIneu upeI, cu
cupuI înLIns înuInLe, necIInLIL, înLrupund în nemIçcureu IuI
pusLIeLuLeu IocuIuI.
Cund LrùsurIIe ujunserù Iu cupùLuI porumbuIuI,
LrebuIrù sù se opreuscù. JILuruI sùrI dIn coIIbù, cu cùcIuIu în
munù, çI descIIse pourLu de nuIeIe ce LùIu drumuI. Un
cuIne sIùbùnog se repezI Iu pIcIoureIe cuIIor, IùLrund dIn
LouLe puLerIIe çI guLu purcù sù-I îngIILù.
To(I Lrecurù dIncoIo, Iur jILuruI încIIse pourLu çI rùmuse
sIngur cu muI-nuInLe, în mIjIocuI cumpuIuI.
Dupù un sIerL de ceus ujungeuu Iu gurù. ToL noroduI
ucesLu se revùrsù în unIcu sùII(ù de uçLepLure ce se gùseu,
ruzund çI sùrInd, spre mureu mIrure u (ùrunIIor cùrùuçI.
MIIuI cu surorIIe IuI muI mIcI çI cu TIncu(u; EIenu cu puLru
copII împrejur; counu SoII(u, conu DInu çI subpreIecLuI;
BerIù, jIdunuI de Iu Iun; Tùnuse ScuLIu, cure venIse cùIure.
NumuI Suçu IIpseu: eu rùmùsese Iu CIuInI(eI, sù (Ie de uruL
couneI DIumunduIe. TouLù Iumeu se uILu Iu ceusornIc cu
neusLumpùr: muI sunL zece mInuLe, muI sunL çupLe mInuLe.
CopIII, neuvund voIe sù Iusù pe peron, punù Iu sosIreu
LrenuIuI, (Ipuu în suIu de uçLepLure cu înLr-o menujerIe. MuI
sunL LreI mInuLe. CIopoLuI sunù. ¡n IunduI zùrII se vede Io-
comoLIvu devenInd dIn ce în ce muI mure, punù se uruLù
înLreugù. "Du(I-vù Iu o purLe, domnIIor!" sLrIgù IumpIsLuI
gùrII.
TrenuI soseçLe cu repezIcIune çI se opreçLe deoduLù Ioc-
uIuI, cu un cuI dresuL. TouLe InImIIe buL cu puLere. CopIII,
cu munu dusù Iu gurù, se reLrug cu un pus, sperIu(I de zgo-
moL. To(I înLreubù: "Unde-I, unde-I?"
¡u o IereusLrù u LrenuIuI un cIIp nerùbdùLor cIeumù pe
conducLor dIn LouLe puLerIIe. Punù sù vIe ucesLu, ceI de pe
peron uu recunoscuL pe MuLeI uI Ior çI s-uu grùmùdIL Iu uçu
vugonuIuI.
- MuLeI! nene! conducLor! vIn de descIIde, domnuIe!
¡oune, Iu bugujeIe...
¡n încurcùLuru çI-n Iurmu usLu, cùIùLoruI sure dIn Lren
în bru(eIe ceIor ce-I uçLepLuu, sùruLund çI îmbrù(Içund în
dreupLu çI în sLungu; "Nene, MuLeI, drugù", s-uude dIn LouLe
pùr(IIe. MIIuI se repede în vugon çI upucù geumunLuneIe
uILor domnI, cure proLesLeuzù. TuILù, vùLuIuI, rIdIcù eI sIn-
gur douù cuIere, pe cure Ie uçeuzù cu îngrIjIre înLr-o cùru(ù
cu boI. MuLeI urmeuzù u îmbrù(Içu pojIdIcuI, oprIndu-se Iu
IIecure çI înLrebund "dur Lu cIne eçLI, bre?" în IoIoLeIe de
rus uIe respecLIveIor mume. ¡n ceIe dIn urmù se duce cu
bru(eIe înLInse cùLre un bIeL creçLIn, uvund ueruI de u voI
sù-I sùruLe, spre mureu mIrure u ucesLuIu çI spre
desùvurçILu LopenIe de rus u ceIorIuI(I.
-MuI sunL, IruLe? înLrebù eI, guLu sù îmbrù(Içeze LouLù
suIIureu.
¡n ceIe dIn urmù, conu DInu, çLergundu-çI IucrùmIIe de
rus, îI Iuù de bru(:
- HuI, bùIeLe, IuI sù mergem. Pe uceIuçI drum pornIrù
LrùsurIIe dIn nou, înçIrundu-se în gounù, uneIe dupù uILeIe.
De înduLù ce DumIun rùmuse sIngur cu conu DInu, veseIIu
de punù ucI dIspùru.
- Ce Iuce mumu? înLrebù eI cu nerùbdure.l- E muI
bInIçor, rùspunse bùLrunuI dund dIn cup. Acumu, cù uI ven-
IL, ure sù se însuIIe(euscù dIn nou.
Tùcurù umundoI.l- Bre, zIse conu DInu, credeum cù
nu muI vII! De çupLe unI sù nu Le muI înLorcI Lu pe ucusù!...
- Açu e, nene DInuIe, dur vreum sù sIurçesc oduLù...
Acumu sper sù nu mù muI mIçc. SunL sùLuI de sLrùInùLuLe.
Vreuu sù LrùIesc cu mumu, IInIçLIL.
- O sù uI pu(In de LrùIL cu dunsu. DumIun se uILù Iu un-
cIIu-sùu. BùLrunuIuI îI dedeuu IucrùmIIe çI nu muI zIse
nImIc. EI, de usemenI, îçI sIm(I pIepLuI umpIundu-se de
durere çI IucrùmIIe urcundu-I-se în ocII. Tùcurù dIn nou
umundoI.
- NoI ne ducem, zIse LoL bùLrunuI dupù cuLevu mInuLe,
bùLundu-I cu munu pe genuncII; e runduI vosLru sù LrùI(I.
Cu buruIenIIe usLeu uscuLe, noI um crescuL çI ne-um IùcuL
duLorIu; ucu venI(I voI. Sù II(I sùnùLoçI!...
Un uvunL puLernIc de sImpuLIe Iùcu pe Lunùr sù upuce
munu IuI uncIIu-sùu çI sù I-o sùruLe. BùLrunuI, muI mIçcuL
decuL dunsuI, buIneu uçor pe nùrI, prIvInd spre cump.
- UILe pùmunLuI ùsLu: m-u IùcuL sù usud; um muncIL
LouLù vIu(u penLru eI, de ceIe muI muILe orI Iùrù sù mù
rùspIùLeuscù; m-um supùruL çI I-um bIesLemuL, - dur nu m-
uç duce de pe eI penLru nImIc în Iume. NùdùjduIesc cù LoL
uçu o sù IucI çI Lu çI cù n-o sù muI pIecI. AcI sunLem nùscu(I
çI eu çI muIcù-Lu çI pùrIn(II noçLrI çI pùrIn(II pùrIn(IIor
noçLrI...
O Lùcere de cuLevu mInuLe înIesnI bùLrunuIuI sù-çI
îngIILù noduI de emo(Ie, ce-I înecu, çI sù urmeze:
- Tu eçLI sInguruI bùIuL dIn IumIIIu nousLrù. Sù rùmuI
uIcI, pe pùmunLuI ùsLu, sù nu Le mIçLI çI sù nu-I duI nImùnuI
sù (I-I îngrIjeuscù, sù nu-I urendezI, cù urenduçII sunL
moIIIl- m-uI în(eIes?
- Du, nene.l- $I uI sù III IerIcIL, pe rùspundereu meu.
N-o sù uI cuIeneIeIe vousLre de Iu PurIs çI "muzugrunurIIe"
Ior, nIcI nerumzI cu Iu "beIIu ¡LuIIu", dur o sù III om înLreg,
n-o sù-(I cunLe nImenI cu IIuçneLu Iu urecIe, nIcI n-o s-
ujungI sù cuIcI pe LureuLcù... M-uI în(eIes? înLrebù dIn nou
zumbInd çI rIdIcund gIusuI.
- EI, ucumu Iu uILù-Le ce Irumuse(e de porumb.l- Du.
¡n udevùr, ujungeuu Iu pourLu jILuruIuI, în murgIneu de por-
umb. SoureIe se rIdIcuse pe cer, çI zùpuçeuIu începeu sù
învùIuIe cumpuI în udIerIIe suIe IIerbIn(I. O coIoure eguIù,
de un cenuçIu LrIsL, vopseu Iurbu, pùmunLuI, semùnùLurIIe
çI numuI cuLe o guroII(ù sùIbuLIcù rùsùreu, sprIn(urù, dIn
dungIIe de nIsIp pe cure Ie Iùsuserù Inundu(IIIe ¡uIomI(eI.
DumIun se sIm(I deoduLù reînLors cu zece unI în urmù.
¡nLIndereu unIIormù u cumpIeI, cu gurIu pIucIdù uIùLurI, I se
pùru de un Iurmec nespus; nImIc dIn ce vùzuse punù ucI nu
se puLeu usemùnu cu eIe. JILuruI descIIse pourLu în Lùcere,
urundu-I dIn Iugù un "bIne-uI venIL, cucoune", çI rùmuse în
pIcIoure cu cùcIuIu în munù, punù ce Lrecurù LouLe LrùsurIIe.
DumIun îçI înLourse cupuI dupù eI.
- Mù rog, nu-I Touder CroILoru?l- Bu-I eI, zIse conu
DInu muI(umIL, (I-I muI uducI umInLe?l- Cum sù nu mI-I
uduc umInLe: nu s-u scIImbuL de Ioc. ToL jILur e?
- Du' ce-uI vreu sù IIe? înLrebù uncIIu-sùu
zumbInd.l- Açu e... CurIeru de jILur e cum IngruLù: nu se
preu înuInLeuzù repede înLr-însu.
BùLrunuI rudeu.l- ¡II IInIçLIL, bùIeLe. E muI IerIcIL
decuL LIne. Are LoL ce-I LrebuIe çI nIcI o grIje.
- Se vede cù-I LrebuIe preu pu(In Iucru cu sù IIe
IerIcIL.l- AsLu-I IIIozoIIu ceu mure, rùspunse bùLrunuI,
purcù I-ur II zIs "uIceu vreum sù Le-uduc".
- Bu zùu, Iu spune, cuL îI pIùLeçLI?l- Are zece guIbenI
pe un sImbrIe; douù pùpuçI de LuLun pe sùpLùmunù; o
perecIe de I(urI; o gIugù çI o cùcIuIù, çI de muncure.
- PeçLe çI brunzù, zIse DumIun, uducundu-çI
umInLe.l- Du' ce vreI sù-I duu? bucIuvuIe?l- Bu nu...l-
¡u eI ucusù mùnuncù mùmùIIgù gouIù... cund o ure. MuLeI se
uILù Iu uncIIu-sùu cu pùrere de rùu.l- Am uILuL sù-(I
spun: çI opIncI cuLe poILeçLe.l- Du' de ce IuxuI ùsLu de
opIncI? înLrebù LunùruI cu ourecure rùuLuLe IronIcù.
- ¡IIndcù LrebuIe s-uIerge pe jos. ÁsLu îI esLe
meçLeçuguI. ApoI, vùzund cù nepoLu-sùu nu preu pùreu
încredIn(uL de IerIcIreu regImuIuI jILurIIor, uduuse:
- ¡II pe puce, eI esLe udevùruLuI om IerIcIL, nu Lu, nIcI
eu. De uILIeI Le veI încredIn(u prIn LIne însu(I. Nu Le grùbI
sù judecI IucrurIIe, cù uILIeI se vùd de depurLe çI uILIeI sunL.
Avem IeI de IeI de vugubonzI, cure vIn sù Ie umpIe cupuI cu
nerozII, dur punù ucumu, Iu mIne, nImenI nu-I uscuILù.
- SocIuIIçLI?l- PùI dur cum. DumIun începu sù
rudù.l- ¡u-ncIIpuIeçLe-(I!... Ducù-uç prInde pe unuI oduLù,
ce muI probù de bùLuIe I-uç du!
DumIun rudeu dIn ce în ce muI Lure, muI(umIL de u
vedeu pe bùLrun verde cu muI înuInLe.
- BùLuIe?!l- BùLuIe Iu scurù, çI sù poILeuscù sù re-
cIume. TunùruI urmu u rude çI u du dIn cup cu
neîncredere.l- Pre Iegeu meu: bùLuIe. Tu ruzI, du' eu î(I
spun IucrurIIe cum sunL. ¡usù c-o sù vezI. AI purLeu Lu de
pùmunL de Iu muIcù-Lu: de (I-o pIùceu sù Le (II de eI, o sù uI
ocuzIu sù Ie vezI LouLe usLeu.
Pe cund vorbeuu, un cùIùre( Lrecu pe Iungù Lrùsurù, cu o
sùgeuLù. Eru Tùnuse ScuLIu, cure Iùceu curLe TIncu(eI prIn
LuIenLuI cuIuIuI sùu, uI cùruI "umbIeL" eru o udevùruLù mIn-
une. Cu borduI pùIùrIeI rùsIrunL pe ocII, cu o buLIsLù
IuIIuIndu-I Iu guL, eI se (Ineu pe cuI cu mure îndemunure,
cùIùrInd pe o runù, în mod çLrengùresc. Eru cum rIdIcuI,
IIIndcù eru înuIL dIn cuIe-uIurù çI preu copL penLru
berbunLIucurIIe usLeu.
- Bruvo, Tùnuse, zIse DumIun zumbInd.l- ¡(I muI
uducI umInLe de mILocunuI ùsLu? înLrebù conu DInu.
- Du' cum sù nu-mI uduc umInLe: erum bunI prIeLenI.
Nu-I prosL.
- Nu-I prosL, dur e un (ùrùnoI îmbogù(IL, çIreL cuL
poILeçLI. Ar vreu sù-I duu pe TIncu(u.
DumIun se uILu Iu uncIIuI sùu nedumerIL. Nu vreu sù
rùneuscù pe bùLrun çI de uceeu se muI(umI u zIce:
- E cum bùLrunIor penLru TIncu(u; e muI mure decuL
mIne.l- E bùLrun çI bùdùrun, udùugù conu DInu, uILundu-
se cu unevoIe pesLe upù. Tu vezI muI bIne: zùreçLI cevu, coIo
în Iund?
- Du, cred cù sunL oI.l- Nu, zIse bùLrunuI muI(umIL:
uILe-Le bIne, vezI?l- Du... coIo Iu sLungu...l- Açu. Ce
sunL? oI?l- Açu îmI pure.l- Nu; sunL dropII. Eru
muI(umIL conu DInu cù puLeu dezvùIuI comorIIe moçIeI
suIe. ¡n udevùr, în Iund, pe o vuIcIcù sInguruLIcù, o Lurmù
de dropII sLu LùbùruLù, purcù-ur II IosL o Lurmù de oI. Dru-
gosLeu de sIngurùLuLe, uLuL de ne(ùrmurILù Iu muI Lo(I
vunùLorII, umpIeu pIepLuI LunùruIuI de un nespus senLI-
menL de IIberLuLe, de recunouçLere de sIne, senLImenL cure
în Iumeu popuIurù se pIerde suu se preIuce în egoIsm. EI
Lùcu, rùLùcIndu-çI mInLeu în dungIIe sLrùvezII uIe orIzonLu-
IuI. UncIIu-sùu de usemeneu.
Nu se uuzeu pe LoL drumuI decuL rouLeIe LrùsureI
Locund çI copILeIe cuIIor IovInd pùmunLuI. O puce
desùvurçILù se coboruse dIn înùI(ImIIe uIbusLre uIe ceruIuI.
NuLuru, IecunduLù de ruzeIe soureIuI, pùreu cù se
odIIneçLe. ¡runzeIe porumbuIuI, vII çI LremurùLoure cu
nIçLe Iume de o(eI, în zorI, ucum se muIuu çI începeuu sù se
rùsuceuscù. ¡uIomI(u curgeu, încropILù çI înceuLù.
Cund ujunserù în vuduI CIuInI(eI, pe cure nu muI eru
nIcI un sLrop de upù, DumIun vùzu suLuI unInuL pe vurIuI
deuIuIuI, pe sub cure se scurgeu puruuI çI mergeu de se
vùrsu în ¡uIomI(u, cund puLeu, deourece de ceIe muI muILe
orI nu se vùrsu nIcùIerI, IIInd sec; vùzu curLeu boIereuscù
cum o çLIu, uçezuLù pe deuI, Iùrù gurd dInspre gurIù, çI LouLe
sIugIIe, Lo(I urgu(II IeçI(I sù-I vudù venInd; în dreupLu çI în
sLungu, cur(I (ùrùneçLI, unde muI pesLe LoL doI suu LreI cuI,
Iegu(I de cuLe un oLgon, se-nvurLeuu pe un vruI de gruu,
bùLund dIn cup çI dIn coudù; în vuduI gurIeI, copII în
scuLece, Iùsu(I în puzu uILoru ce de-ubIu umbIuu în pIcIoure.
- SunLem pe vremeu LreIerIçuIuI, nu-I uçu? înLrebù
DumIun.
- Du. VII cu beIçug.l- AI IùcuL gruu muIL?l- ToL um
IùcuL, dur nu cuL Lrùgeum nùdejde. |urunII uu IùcuL muIL,
orz muI cu seumù: îI vede Dumnezeu unuI ùsLu.
¡u urcuçuI prIporuIuI, LouLù Iumeu se coborî dIn LrùsurI
çI urcù deuIuI pe jos.

Cund ujunserù ucusù, Lo(I deLerù nùvuIù Iu counu DIumun-
duIu. BùLrunu îI uçLepLu, sLund greceçLe în IunduI puLuIuI,
cu ocIeIurII rIdIcu(I pe vI(eIe rure de pùr çI cu o perecIe de
mùLùnII în munù. AIùLurI, Suçu Iucru Iu o IorboLù.
Cund Lrecurù prIn corIdor, pe dInuInLeu IeresLreIor
bùLruneI, sLuLuru puLernIcù u IuI DumIun Iuù LouLù IumInu
geumurIIor. Suçu zIse înceL, sLrungundu-çI IucruI:
- Au sosIL. ¡nsù bùLrunu, pe jumùLuLe ourbù, gIIcI
numuIdecuL cù ceI ce veneu înLuI eru IIu-sùu, IIIndcù nImenI
dIn uI cuseI nu Lreceu cu cupuI muI sus de IereusLrù. ¡ncepu
u Lremuru Iùrù puLere çI u pIunge. DumIun se duse drepL Iu
eu çI-I upucù umundouù muInIIe, pe cure I Ie sùruLù cu LouLù
cùIduru suIIeLuIuI, mIçcuL de u o revedeu çI muI uIes de u o
revedeu înLr-o usemeneu sLure: I se pùreu cù scùzuse, se re-
dusese Iu jumùLuLe dIn ceeu ce eru cund o Iùsuse.
¡ucrùmIIe-I veneuu în ocII Iùrù sù çI Ie pouLù oprI çI se
pIecù dIn nou pe muInIIe bùLruneI. Eu se uILù Iu eI, dund
înceL dIn cup çI de-ubIu vorbInd:
- BIne-uI venIL, mumù... EçLI osLenIL?
- Nu sunL osLenIL.l- Ducù eçLI osLenIL, du-Le de Le
cuIcù.l- SùruL munu, mumù, nu sunL osLenIL.l- Acumu,
cù Le çLIu uIcI, mù sImL bIme. Po(I sù Le odIIneçLI ducù
vreI...
- MuI pe urmù. Acum Iusù-mù sù sLuu Iungù d-Lu. Eu îI
sùruLù dIn nou çI-I IIpI de suIIeLuI eI cùIùLor, purcù ur II vruL
sù-çI unIne cugeLuI de corpuI puLernIc uI IIuIuI sùu spre u
nu se muI despùr(I nIcIoduLù de eI. Se uILu Iu dunsuI Iung
çI-I munguIu pe pùr çI pe umerI, înLr-o nedumerIre de IerI-
cIre Iurù în(eIes penLru uI(II, în cure regùseu Icounu
bùrbuLuIuI eI, morL de demuIL, Icounu IuI MuLeI copII çI pe
uceeu u LunùruIuI pIecuL în sLrùInùLuLe de unI înLregI. NImIc
nu I se pùreu muI Irumos, muI nobII, muI duIce, decuL
cIIpuI uceIuI om, IdeuIIzuL prIn ; unI de depùrLure. Cund eI
se scuIu, ocIII eI îI urmùreuu prIn cusù; cund îI vedeu
ruzund, rudeu çI eu, Iùrù sù çLIe de ce; cund Ieçeu cuLe un
momenL sù muI respIre, înLrebu înceL çI cu sIIuIù "unde e
MuLeI? ducù vreu sù Iumeze, sù Iumeze uIcI, cù nu mù
supùrù", deçI în reuIILuLe IumuI de (Igurù o înecu. Conu
DInu venI Iu dunsu, veseI, çI o înLrebù Lure, cu sù-I uudù:
- EçLI muI(umILù?l- Ture muI(umILù, mumù.l- EI,
uLuncI Iù-Le bIne çI scouIù-Le, sù IeçI Iu pIImbure cu eI.
Eu deLe dIn cup:l- Eu bIne nu mù muI Iuc... dur sunL
IerIcILù. Mùcur cuLevu zIIe ducù uç muI LrùI sù-I muI vùd...
MuLeI sLrunse munu, în Lùcere, SuçeI, cure se duse înLr-o
purLe. VorbInd umundoI înceL, eI vroI sù Iucù o (Igurù, cu
upoI sù Iusù s-o Iumeze; însù, negùsInd LuLunuI în buzunur,
rugù pe unuI dIn copII sù I-I uducù dInLr-o IuInù rùmusù
uIurù.
-Nu Le-uI scIImbuL de Ioc, zIse eI SuçeI.
- Am muI îmbùLrunIL cevu, rùspunse eu, ruzund; dur
dumneuLu cu udevùruL nu Le-uI scIImbuL de Ioc.
- Am cum uIbIL, dur uILIeI cred cù nu m-um
scIImbuL.l- Ducù e vorbu de usLu, eu ur LrebuI sù um ¸o
de unI. EI se uILù Iu dunsu zumbInd, guLu sù zIcù o rùuLuLe.
Suçu în(eIese çI, roçIndu-se, începu u rude:
- $LIu ce vreI sù zIcI, dur ¸o de unI încù nu um. Subpre-
IecLuI se umesLecù în vorbù.l- Du, zIse eI, IourLe serIos,
muLu eruI ubIu nùscuLù cund conu CosLIcù ComùneçLeunu u
IugIL Iu ConsLunLInopoIe.
- ¡n q8? înLrebù Suçu IndIgnuLù.l- ApoI ce: sù LoL IIe
qo-¸o de unI de uLuncI.l- TuLu nIcI nu se însuruse Iu
q8.l- Nu-I uçu, coune DInuIe? înLrebù subpreIecLuI cIIp-
Ind dInLr-un ocII.
- Ce? zIse conu DInu.l- DomnuI DumILrescu spune
prosLII, înLrerupse Suçu. Conu DInu se upropIe de eI.l- Nu
vù Iegu(I de IuLu meu, zIse eI, bùLund-o pe umerI. AsLu e
înger, nu IemeIe.
- VuI de noI!... udùogù subpreIecLuI, cIùLInund dIn cup.
Suçu rudeu cu voIoçIe.
- VezI cum eçLI, d-Ie DumILrescu... Sù çLII cù nu-(I muI
Iuc IuIvu.
- VuI de mIne, cuconI(ù, zIse eI, sùrInd de unde se uIIu
çI venInd sù sùruLe munu SuçeI, muLuIe eçLI un înger, doI,
LreI îngerI. Vorbù e!...
Eu îI deLe bInIçor pesLe obruz.l- Cund venI(I sù
muncu(I Iu mIne? înLrebù eu pe Lo(I.l- Cund porunceçLI, se
grùbI u rùspunde subpreIecLuI. Suçu, cum sLu jos, se uILù în
ocIII IuI conu DInu çI u IuI MuLeI. CopIIuI cure se dusese sù
cuuLe LuLunuI veneu cu un vruI de IurLII în munù, pe cure Ie
gùsIse Iu un Ioc cu LubucIeru.
- ZIIeIe usLeu muncùm cu Lo(II Iu noI, zIse conu DInu.
MuLeI rùsIoIu IurLIIIe uduse de copII sù vudù ce eruu.
PrInLre eIe se uIIu un mIc curneL de buzunur, pe cure îI
descIIse çI, ceLInd, începu u rude. Suçu se uILu Iu dunsuI,
curIousù.
- Ce vreu sù zIcù sLrùInùLuLeu!... Mù Lemeum sù nu mor
în vreun coI( de pùmunL, necunoscuL de nImenI, muI uIes Iu
NeupoII çI Iu CuprI, unde se IvIse IoIeru dIn nou...
¡n uceIuçI LImp înLInse curneLuI, pe u cùruI prImù IIIù
sLu scrIs în Irun(uzeçLe: "Mù numesc MuLeI DumIun, sunL
romun, IumIIIu meu e în RomunIu, dIsLrIcLuI ¡uIomI(u, guru
CIuInI(eI".
SubpreIecLuI, cure sub upuren(u IuI curugIIousù eru o
IIre senLImenLuIù, se uILu Iung Iu MuLeI.
- ¡-uuzI, domnuIe! upoI sù n-o duI drucuIuI,
sLrùInùLuLeu, zIse eI, cu gIusuI sLruns de emo(Iune.
- BIne, mù bùIeLe, Lu n-uveuI pe nImenI, vreun prIeLen,
vreun Irun(uz de-uI LùI?... înLrebù conu DInu.
- Or vreo Irun(uzouIcù, îI zIse subpreIecLuI Iu
- Bu uveum, dur IIecure îçI vedeu de uIe suIe, çI numuI
seuru ne înLruneum cu Lo(II. De uILIeI, eu nIcI nu uç II puLuL
sù umbIu veçnIc cu dunçII, IIIndcù eI îçI uveuu LreburIIe Ior:
unuI eru urIILecL çI uILuI numIsmuL. Se înIunduu Iu PompeI
or Iu PoesLum, çI nu-I muI scoLeuI de ucoIo. Eu voIum sù mù
bucur de LouLe cuLe IIreu çI oumenII uu grùmùdIL în goIIuI
NeupoII. Rumuneum udeseu sIngur, çI, de IrIcù sù nu mor
necunoscuL de nImenI, mI-um duL sIgnuImenLeIe.
EI ruse înceL, prIvInd înuInLeu ocIIIor, preocupuL.
CeIIuI(I se uILuu Iu eI, Iùrù u zIce o vorbù. ¡n cuLevu mInuLe
Lrecu pesLe cupeLeIe uceIor nuLurI sLuLornIce vedenIu
sLrùInùLù(II, cu LouLe grozùvIIIe eI încIIpuILe, çI curneLuI,
udus în vorbù de înLumpIure, uvu duruI de u coborî pe
IIecure în sIne. Suçu pùreu muI cu seumù înruurILù de IIIu
dIn cuLusLII.
- Cund mù gundesc, zIse eu, cù LrebuIe sù LrImIL pe MI-
IuI în sLrùInùLuLe, m-upucù grouzu.
- E!... ce exugeru(Ie! ZIIeIe dInLuI sunL greIe, dur un
Lunùr Ie bIruIeçLe çI pe uceIeu. ¡n urmù se deprInde uLuL de
bIne cù nu-I vIne sù se muI despurLù de sLrùInùLuLe.
- Se pouLe, zIse Suçu repede, dur eu nu în(eIeg
IucrurIIe usLIeI: MIIuI LrebuIe sù vIe în Lo(I unII ucusù, ucI
unde s-u nùscuL, unde sunLem noI.
MuLeI nu muI zIse nImIc, cI pIecù ocIII în pùmunL. Suçu
sIm(I cù vorbu eI uveu un în(eIes penLru eI, se oprI deoduLù,
mIçcundu-se pe scuun Iùrù voIe-I. OcIII eI se Iùcurù mILILeI,
bIunzI, çI eu udùogù:
- O sù mù uju(I, nu-I uçu, sù cuuL cevu penLru MIIuI. Aç
vreu sù nu-I LrImIL Iu PurIs... Ce crezI?
- De ce nu?... CuI nu-I umInLe de Lreubù, gùseçLe mIjIo-
uce de u peLrece orIunde.
Eu rùmuse IocuIuI, îngrIjuLù purcù cIIur de pe ucum de
sourLu bùIuLuIuI, çI, Iùrù sù se gundeuscù, vùzund cù MuLeI
cuuLù cIIbrILurIIe, I Ie deLe de pe musù. EI IeçI sù Iumeze.
Cund se înLourse, muI LouLù Iumeu se reLruse dIn oduIe.
NumuI Suçu rùmuse Iungù puLuI cocouneI DIumunduIe.
BùLrunu udormIse dIn nou, gIemuILù în perne, cu cupuI pe
pIepL.
MuLeI se upropIe bInIçor de Suçu çI îI zIse înceL:l- Nu
eçLI osLenILù?l- Nu, de Ioc.l- A udormIL dIn nou...l-
Du. EI se uILu Iu cIIpuI mume-seI, cùuLund bIne sù-çI uducù
umInLe de dunsu, cum eru cund o Iùsuse, çI purcù nu-I
veneu sù creudù cù obruzuI uceIu sIub, zburcIL, înIunduL în
coI(urIIe unuI guIer de punzù descIeIuL, sù IIe uI eI.
$I cu LouLe usLeu uçu eru. OrbILeIe murI, deusupru
cùroru se-nLIndeuu ucum IIreIe rure uIe sprunceneIor,
rùmùseserù LoL usLIeI, Iur gIobuI ocIIuIuI, muI pIIn cu
orIcund, pùreu cù se desprInde dIn Iormu IuI. VIneIe, um-
IIuLe pesLe mùsurù, brùzduu pIeIeu înLunecuLù, pe cure, în
Ioc de u IrùnI cu sungeIe ce purLuu, pùreuu u o urde. Eru
ourecum o IIpsù de InLeres uI orguneIor uneIe penLru uILeIe,
ceeu ce uduceu o sIeIre de vILuIILuLe uproupe compIeLù. MuI
vedeu cuLe cevu, cund LrebuIu sù vudù; muI scoLeu cuLe un
suneL, cund LrebuIu sù vorbeuscù; cIIur uuzeu pe IcI pe coIo
- dur nu muI uveu vIbrureu muILIpIù çI compIeLù u
senzu(IIIor.
Suçu IeçIse pe nesIm(ILe. EI, rùmus în Iu(u bùLruneI ud-
ormILe, I se pùru cù-n(eIege, în LouLù uduncImeu su, puLereu
de sLuLornIcIe u uceIor nuLurI sImpIe, veseIe, ce LrùIuu
numuI dIn devoLumenL, IIpILe de pùmunLuI ce Ie vùzuse
nùscundu-se. O suuvILuLe nespusù se rùspundeu în oduIe
dIn nIçLe crùcI de suIIInù, uruncuLe în IIrIdu sobeI. Un uer
bùLrunesc, dur prImILor çI prIeLenos, se desprIndeu dIn mo-
bIIeIe vecII de nuc. AceIeuçI cuIendure uIe IuI NIcIIperceu,
pe cure Ie upucuse de cund Iumeu, sLuu Leunc pe un coI( uI
scrInuIuI; uceIuçI îngeruçI de por(eIun, sub sLIcIe; uceIuçI
pupuc bùLuL în pereLe, cu ceusornIcuI smùI(uL; uceIeuçI
covoure pe jos - nImIc nu se scIImbuse. NumuI mumù-su
se duceu. MIçcuL punù Iu IucrùmI, Iuù bInIçor munu
bùLruneI çI îçI IIpI obruzuI de dunsu. ¡ se pùreu cù uLInge un
Iucru sIunL. O durerousù çI duIce umInLIre îI rùsùrI în
mInLe, de cund mumù-su îI munguIu pe obruz, copII, çI o
revùzu, cu uLuncI, pIecuLù pe murgIneu puLuIuI IuI,
prIvIndu-I în Lùcere. BùLrunu descIIse ocIII cu greuLuLe, se
uILù Iu dunsuI Iung çI Iur îI încIIse.
- DoreçLI cevu, mumù? Eu nu rùspunse. Dupù
mIçcureu cupuIuI, cùzuL pe pIepL, se vedeu cù respIrù încù.
TIncu(u InLrù pe uçe bInIçor, cu un çor( pe dInuInLe,
roçIe Iu Iu(ù cu un mùr purguIL. Eu veneu veseIù sù-I
poILeuscù Iu musù, dur, vùzundu-I uLuL de LurburuL, se oprI
Iungù eI, uILundu-se de uproupe Iu bùLrunù.
- Ce Iuce? înLrebù eu înceL.
- ¡mI pure cù dourme.l- Dourme. VreI sù vII Iu
musù?l- Cu cIne o Iùsùm?l- VIne numuIdecuL SuILu.
MuLeI se scuIù, çLergundu-çI o IucrImù IurIçe. Dupù uceeu
Iuù pe IuLù de mIjIoc çI IeçIrù. ¡n suIù, TIncu(u îI uruncù
bru(eIe de guL, de-ubIu ujungund punù Iu eI, Iur MuLeI o
sLrunse Iu pIepL, sùruLundu-I pùruI nebunuLec. Se
în(eIegeuu cu doI Iru(I usupru durerII umundororu.
Cu IonduI de serIozILuLe ce se înLuIneçLe Iu muI LouLe
IeLeIe de seumu su, eu în(eIesese înLr-o cIIpù cuL de
puLernIcù LrebuIe sù II IosL sIm(Ireu ce Iùceu pe MuLeI sù-çI
uscundù IucrùmIIe, çI înLr-un uvunL de generozILuLe, îI venI
çI eI sù pIungù.
EI se duse sù-çI scIImbe îmbrùcùmInLeu, çI upoI çezurù
Iu musù.

Suçu cu MIIuI çI ceIe douù surorI muI mIcI, VIcLorIu çI
Mury, se-nLorceuu ucusù.
MoçIu Ior, ComùneçLII, eru Iu o jumùLuLe de ceus de
CIuInI(eI. De-ubIu ujunçI, grIju IuI MIIuI Iu sù înLrebe de
dejun. Mumu Mundu, IosLu IuI doIcù, Iur ucum vùLùçI(u cu-
seI, îI poILI numuIdecuL Iu musù. Dur ubIu coboruLù dIn
Lrùsurù, Suçu Iu înLumpInuLù de vùLuIuI de Iu urmun, cure
veneu sù înLrebe ducù nouu çIrù de gruu LrebuIu s-o Iucù LoL
în sLungu muçIneI suu în dreupLu.
- |I-um spus, ¡oune, s-o IucI în sLungu, cu sù vIe bIne
oumenIIor de uruncuL snopII.
- Durù, cuconI(ù, du' ne Lemeum de vunL, cù duce
scunLeIIe LoL în purLeu uIu.
- N-uI decuL sù III cu bùgure de seumù... ToL uçu uruncù
scunLeI muçInu?
- Sù-I buLù Dumnezeu de neum(, cù ne-u sLrIcuL-o de
Ispruvù... De cund um upucuL-o, LoL bIne u mers. Acu,
pùcùLosuI ùsLu I-u venIL de Iuc: LoL Iocu Iese pe coç.
- Ce-I de IùcuL?l- PùI eu çLIu... EI sLu Iungù uçe, cu
pùIùrIu moLoLoI în munù. Suçu rùmuse çI eu IocuIuI,
gundIndu-se.
-N-uvem ce Iuce, ¡oune: LrebuIe sù rùbdùm, cù sunLem
în LoIuI LrebeI. Ducù-I dùm uIurù, unde gùsIm uILuI?
- PùI cIIur uçu...l- DumneuLu Iù çIru în sLungu, çI
Iusù, cù gundesc eu. ¡on IeçI, bIesLemund pe nem(I çI pe
LouLe IIILeIe sLrùIne. Dupù pùrereu IuI, eru muI bun SLoIcu
IocIIsLu, un (Igun dIn suL, pe cure çI-I Iuuse neum(uI de
ujuLor.
Dupù ce IeçI ¡on, Suçu se gùLeu sù InLre Iu dunsu spre u-
çI scouLe pùIùrIu, cund un (ùrun, cure o uçLepLuse rezemuL
pe vIne de pereLeIe cuseI, InLrù în suIù, cu o puIcù în munù.
- Bunù vremeu, cuconI(ù. Suçu se înLourse spre eI.l-
Ce-I povesLeu, bude ¡unguIe?l- Ce sù IIe... Suçu îçI scouse
ucuI dIn pùIùrIe çI pùIùrIu însùsI, Iùrù sù se muI uILe în
ogIIndù.
- EI, ce-I?l- PùI, ce sù IIe... uILe um udus puIcu
usLu.l- Dù-o Iu Mundu çI spune ce-I prIcInu.l- VenIsem
dupù vorbu nousLrù...l- EI...l- PùI, cum uI zIce çI
muLuIe.l- Eu, ce sù zIc! |I-um duL-o punù ucumu de nu
muI çLIu cuLe orI. Acu sù pIùLeçLI sLrIcùcIunIIe çI (I-o duu;
uILIeI, nu. Eu n-um semùnuL penLru vILeIe dumILuIe, bude
¡unguIe.
- PùI, udevùruL, cuconI(ù. Du' gIILù nu-I? N-um prI-
ponIL-o!... n-um IeguL-o cu cornu de un cIIcIor!... se duce
dupù LuIunuI de buIuI, çI n-uI ce-I Iuce.
Suçu se-ndrepLù spre soIrugerIe, de unde veneu un
mIros de puIne prouspùLù, IourLe pIùcuL. MIIuI cu IeLeIe
eruu deju Iu musù. Suçu se uçezù Iu IocuI eI.
- Mumun, ne IuçI sù muncùm mùmùIIgu(ù?l- Eu vù
Ius, dur ce zIce mIss SIurp?l- MIss SIurp nu-I uIcI.l-
Dur cund o venI...l- Purcù noI o sù-I spunem ce-um
muncuL. Mumu Mundu n-uçLepLu uILcevu. Dupù cuLevu
mInuLe o mInunuLù IùIIe de mùmùIIgu(ù, cu uuruI, ubureu
în mIjIocuI meseI. Mury îngII(eu cu nespusù pIùcere,
ruzund de urL. 8 dIn ceIe "zece poruncI" ce Ie Iùsuse mIss
SIurp pIecund, çI cure sunu IourLe IImpede: "NoL euL mum-
IIguLz".
¡n vremeu usLu, cupuI IuI budeu ¡ungu se preIInse pe
Iungù uçorI çI eI se IvI înLreg, cu gùInu Iu sub(Iourù.
- Musù bunù. Suçu se supùrù çI-çI pIecù ocIII în Iur-
IurIe. MIIuI çI IeLeIe se uILurù unII Iu uI(II, zumbInd, muI
uIes de creusLu gùIneI, cure uLurnu pe o urecIe, cu un Ies.
- EçLI neugù reu, bude ¡unguIe.l- Moure de Ioume Iu
obor, cunonI(ù. Suçu se scuIù de Iu musù çI se duse sù-I deu
un bIIeL de IIberure de gIoubù. Dur pe cund budeu ¡ungu
Ieçeu, InLru Hermunn muçInIsLuI, murdur çI uns de unLdeI-
emn punù çI pe urecII. Eru cu de obIceI beuL.
- Ce vreI, domnuIe Hermunn?l- Mù rog de IerLure,
eu nu po(I sù sIujeçLI pe d-vousLrù.l- De ce nu po(I sù
sIujeçLI?l- Nu duI sù mùnuncI, nu duI se beI, LoL su I
ücrum, su I ücrum.
- Du-Le, du-Le, cù ure sù-(I deu de LouLe.l- Mo rog de
IerLure, nu po(I sù muI sIujeçLI.
- ¡ourLe bIne, du-Le de Le odIIneçLe çI vIno muI pe
urmù sù vorbIm.
$I usLIeI îI Iùsù boIborosInd çI se-nLourse Iu musù.
Neum(uI se duse înupoI Iu urmun, unde udormI în puIe, pe
cund SLoIcu (IgunuI Iùceu sù meurgù muçInu. Dupù ce se
LrezI, nu se muI gundI sù pIece.
AsLIeI se peLreceu zIuu eI, cu preocupùrIIe ceIe muI deo-
sebILe înLre eIe, ce uIcùLuIesc vIu(u unuI proprIeLur de
moçIe.
TuLù-sùu murIse de vreo LreI unI, Iur mumù-su cu muIL
înuInLe, Iùsund-o cu LreI Iru(I muI mIcI. PùrIn(II eI LrùIserù
Iu (urù, eu eru nùscuLù ucoIo, crescuLù pe Iungù LuLù-sùu în
IdeI sLuLornIce de IubIre u pùmunLuIuI sLrùmoçesc.
ComùneçLenII jucuserù un roI însemnuL în LouLe mIçcùrIIe
nu(IonuIe. Conu CosLIcù, LuLù-sùu, Iusese exIIuL Iu q8. DoI
Iru(I uI IuI muI murI, ¡uncu çI NecuIuI, LrùIserù muIL LImp în
surgIIun. AsLIeI cù, prInLr-o înIùn(uIre IIreuscù u IucrurIIor,
Suçu, orIunù, devenIse mumu Iru(IIor eI orIunI çI pùzILoureu
numeIuI çI uvereI ce-I rùmùseserù de Iu pùrIn(I. NumuI
cuLeoduLù, Iurnu, se duceu Iu BucureçLI, unde cusu Ior se
pùsLru cum Iusese pe vremeu cund LrùIuu pùrIn(II. SLureu eI
socIuIù de IuLù mure ur II IosL IourLe greu de (InuL, de nu ur
II urmuL în mod nuLuruI dIn nenorocIrIIe ce o IovIserù çI de-
voLumenLuI cu cure îçI crescuse Iru(II muI mIcI. NumuI
conu DInu MurguIe(, vecII prIeLen uI IuI LuLù-sùu,
îndrùzneu cuLeoduLù s-o înLrebe de ce nu se mùrILù.
Dupù-musù, vuru, se odIIneuu cuLe pu(In. Dupù
odIInù, VIcLorIu çI Mury cunLuu Iu pIuno, Iur Suçu cunLu çI
eu suu cILeu. MIss SIurp, engIezouIcu ce uveuu în cusù, eru
dusù penLru cuLvu LImp în sLrùInùLuLe, çI IeLeIe rùsuIIuu muI
IIber.
¡nLr-o oduIe (ùrùneuscù, ucoperILù LouLù cu IungI IuçII
broduLe de punzù de cusù, Suçu, sIngurù, se uILu Iu un cudru
dIn pereLe, pe cure cu LouLe usLeu îI cunoçLeu uçu de bIne.
Eu pùreu u cùuLu în perspecLIvu IuI un orIzonL ne(ùrmurIL,
cùLre cure se duceuu gundurIIe neIoLùruLe. Eru muI
înLoLdeuunu uçu de ocupuLù de IucrurI reuIe ImedIuLe, încuL
rur muI uveu vreme sù vIseze. Dur, orIcuL de rur, o prIndeu
çI pe eu doruI de o Iume cuIdù, senInù, în cure InImu I se
revùrsu în comorI de LInere(e. NImIc nu uçLepLu, nImIc nu
cereu de Iu sourLù; seLeu de IdeuI, în IormeIe eI ceIe muI
neîn(eIese, se du pe Iu(ù prIn LrebuIn(u de sIngurùLuLe. Açu
cum sLu, sIngurù, uILunduse în IunduI cudruIuI de pe
pereLe, îI venI sù cunLe, çI, de-ubIu descIIzund guru, muI
muIL în gund, zIse o sLroIù. ApoI, Lrecund Iu pIuno, îI
descIIse:
¡nso(ILe de muzIcù, vorbeIe IuI ScIIIIer cùpùLuu un
Iurmec udunc. ¡n(eIesuI Ior se mùreu poeLIzundu-se.
"TInere(eu meu se sLInge" Iuu o expresIe de durere
sIuçIeLoure, cure, pornILù dIn suIIeLuI eI, se rùsIrungeu
usuprù-I, mIçcund-o punù Iu IucrùmI.
Pe cund eu cunLu, IeLeIe cu MIIuI se upropIuserù bInIçor
de uçe sù uscuILe. Cund înceLù dIn cunLec, eI IzbucnIrù în
upIuuze, çI, ruzund, deLerù nùvuIù înùunLru. Suçu se uILu Iu
eI cu ocII bunI. MIIuI o rugù sù muI cunLe. Eu muI Iùcu
cuLevu ucordurI, upoI, scuIundu-se, venI sù çuzù pe soIu cu
muI înuInLe cu bru(eIe încrucIçuLe pe genuncII. CopIII nu
muI îndrùznIrù sù zIcù nImIc.

¡u CIuInI(eI, bùLrunu mergeu dIn ce în ce muI rùu. ¡sLoveuIu
puLerIIor deveneu pe IIecure zI muI mure.
MuLeI nu se dezIIpeu de Iu cupuI eI. EI însuçI eru înLr-o
sLure de pIuns; pe de o purLe osLeneuIu, pe de uILu durereu
de-u pIerde pe mumù-su îI doboruu. Counu DIumunduIu
numuI cund çI cund descIIdeu ocIII spre u se uILu Iung Iu
eI, çI Iur îI încIIdeu. CuLeoduLù înLIndeu munu cu unevoIn(ù
punù Iu murgIneu puLuIuI, purcù I-ur II cùuLuL, çI ducù eI nu
eru ucoIo, s-o înLrebe ce doreçLe, eu îI cIemu înceL: "MuLeI,
MuLeI!"
CuLevu zIIe dupù sosIreu IuI, pe cund eI sLu cu Lo(I uI cu-
seI, cu Suçu, MIIuI çI ceIIuI(I, Iumund - mùLuçe-su, counu
SoII(u, cure rùmùsese sù-I înIocuIuscù Iungù bùLrunù, venI
repede çI cum sperIuLù Iu eI, spunundu-I cù-I cIeumù
mumù-su. To(I se scuIurù în pIcoure, Lùcu(I.
BùLrunu sLu cu unevoIn(ù pe un coL, uçLepLundu-I. Dupù
ce MuLeI se uçezù Iungù puL, eu spuse couneI SoII(u cù
doreçLe sù rùmunù sIngurù cu eI.
Cund ceIIuI(I se reLruserù, eu îçI rezemù cupuI dIn nou
pe perne çI Iuù bInIçor munu LunùruIuI înLr-uIe eI. Pe cund
eI credeu cù dourme, dunsu descIIse ocIII, se uILù Iung Iu
eI, upoI în podeIe, çI oILù udunc.
- DoreçLI cevu, mumù? Eu Iùcu semn cù du. ApoI, cu
Iu(u uduLù de IucrùmI, se înLourse spre eI çI zIse:
- Aç dorI sù nu mor uçu repede. NIcI nu Le-um vùzuL
bIne...
- Doumne, mumù, ce vorbeçLI! AI sù Le îndrepLezI çI-o
sù LrùIm umundoI...
Eu Iùcu o uçourù mIçcure dIn cup, Iur pe guru eI pungILù
revenI penLru o cIIpù un zumbeL IIn de neîncredere, dIn
cure MuLeI recunoscu pe mumù-su de demuIL, muI bIne
decuL dIn LoL resLuI persouneI eI de usLùzI.
- Mù duc, drugu mumeI... Deseurù, muIne, cund mI-o
sunu ceusuI... VoIum sù Le rog sù nu mù uI(I deLoL, sù-(I
uducI umInLe de mumù-Lu, cù Lure mI-uI IosL drug... Aç II
vruL sù muI LrùIesc douù-LreI zIIe... Nu se pouLe sù muI
cIemI vreun docLor?
EI eru înecuL de pIuns. ¡I zIse cum puLu, cù se duce sù
LeIegruIIeze Iu BucureçLI penLru docLorI. Eu însù îI oprI.
- ¡mI vIne dor de vIu(ù, uçu, copIIùreçLe... Aç vreu sù Le
muI vùd, dur nu se pouLe. De-ucumu numuI pe ceeu Iume...
în voIu DomnuIuI...
Pùru Iur cù udourme. Dupù cuLvu LImp, descIIse ocIII
dIn nou çI se uILù Iur Iung Iu eI.
- MuLeI!...l- Ce doreçLI, mumù?l- Aç vreu sù Le
însorI dupù mourLeu meu. M-um gundIL în LouLe IeIurIIe
penLru LIne, çI socoL cù LoL muI bIne e sù III însuruL. Am
cuLevu dorIn(e, pe cure Le rog sù Ie împIIneçLI. ¡ucùLù cIeIu
usLu de Iu Iudu de IIer, de ucusù, cure-I duLù în seumu IuI
NecuIuI: înLr-însu sunL LouLe IurLIIIe çI bunII rùmuçI de Iu
LuLù-Lùu. Eu n-um puLuL sù-(I ugonesesc nImIc, bu cu bouIu
meu, bu cu nevoIIe, bu cu... muILe de LouLe.
Dupù ce se odIInI pu(In, urmù:l- AI bonurIIe de Iu
împroprIeLùrIre neuLInse, bu çI cupouneIe Ior de vreo doI
unI... Tu eçLI bùrbuL... î(I rùmune moçIu de Iu mIne, pe cure
sù deu Dumnezeu s-o sLùpuneçLI unI muI(I cu bIne. DInu e
cum încurcuL, cu moçIu de Iu EIorIe. A uvuL unI rùI... Tre-
buIe sù-(I spun cù udeseu DInu (I-u LrImIs bunI, IIIndcù eu
de cund sunL boInuvù nu muI poL (Ine socoLeII. NecuIuI çLIe
rosLuI LrebII... Te-uç rugu sù uju(I pe DInu...
- Du, mumù, LoL ce-I dorI.l- TIncu(u se Iuce mure.
Am uuzIL c-o cere ScuLIu... AjuLù pe DInu s-o mùrILe.
TIncu(u e penLru LIne cu o sorù... Nu-I uçu?
- Du, mumù. Eu se înLourse cu cupuI spre purLeu
ceuIuILù, sLrunse dIn ocII cu o vùdILù durere çI, LoL (Inundu-
I munu, Iùrù u-I vedeu, urmù:
- S-o înzesLrezI... cu cuL veI vreu çI veI puLeu. ApoI
Lùcu. EI uçLepLu, cu cupuI pIecuL spre dunsu. Dupù cuLevu
mInuLe o vùzu înLInzund degeLeIe de Iu munu rùmusù
IIberù, cùLre pernu de Iu pereLe çI cuIegund un mIc IuIg, pe
cure îI suIIù în uer. ¡n mInLeu umundororu Lreceuu IucrurI
cIuduLe, sLrùIne de soIemnILuLeu LrIsLù u momenLuIuI.
GunduI bùLruneI, IIberuL deocumduLù de durereu IIzIcù ce o
sLùpuneu, rùmuneu pIuLILor în uer çI se unInu de IuIguI de
pe pernù; gunduI IuI, încremenIL de upropIereu mor(II, se
desLIndeu prIn curIozILuLe çI urmùreu pe uceIu uI mume-seI,
ocupuL de un IuIg.
- Açu esLe: nIcI uLuL nu Iucem. EI o uscuILu,
nedumIrIL.l- Ce zIcI, mumù?l- NImIc. ¡mI
IùgùduIeçLI?l- ToL, mumù drugù. Te sIm(I muI bIne? Eu îçI
înLourse cIIpuI dIn nou cùLre eI, cu o nespusù expresIe de
bIunde(e çI de mIIù.
- Ture îmI pure rùu cù mor. Un vuI de durere se urcu
dIn pIepL în guLuI IuI, çI-I venI sù pIungù cu IoIoL. Eu îI
prIveu Iung çI IImpede, purcù ur II redobundIL înLr-o cIIpù
vedereu LInere(eI.
- Doresc sù rùmuI uIcI, pe pùmunLuI ùsLu... sù nu Le
ducI depurLe de mIne. Ce-uI învù(uL sù-(I IIe de sprIjIn su-
IIeLesc, Iur vIu(u sù (I-o peLrecI pe IocurIIe usLeu. Apucù-Le
de moçIe. ¡ngroupù-mù Iungù LuLù-Lùu... çI upoI însourù-Le.
EI, nepuLund vorbI, Iùcu un semn cu munu, cu çI cum
ur II zIs cù nu se gundeçLe Iu usLu. Dunsu sLùruI.
- Nu, bùIeLe. TrebuIe sù Le însorI. Açu e çurLuI vIe(II...
CuuLù înprejuruI Lùu IerIcIreu. Aç dorI sù mù uscuI(I.
- Du, mumù.
- ¡nsourù-Le cu cIne vreI, numuI însourù-Le. ApoI,
purcù ur II vruL sù spuIe cevu muI de-uproupe, se Iùsù cu
cupuI jos pe pernù.
- Aç vreu sù Le rog sù IucI o încercure; cuuLù de
cunouçLe bIne pe Suçu. Ce drug mI-ur II IosL s-o um norù!...
Nu-(I zIc numuIdecuL s-o IeI. Tu uI pouLe sImpuLIIIe LuIe...
EçLI bùrbuL çI LrebuIe sù III IIber s-uIegI. Dur gundeçLe-Le Iu
vorbu meu, îmI IùgùduIeçLI?
- Du.l- Acumu Dumnezeu sù Le bInecuvInLeze... $I
înceL, preIung, ocIII se încIIserù. Punù seuru nu muI deLe
semne de vIu(ù. NoupLeu Lrecu, Iungù cuL un veuc penLru
Lo(I. MuLeI nu se puLeu dezIIpI de Iungù puL, IIIndcù
bùLrunu, cure nu muI în(eIegeu nImIc, pùreu cù uveu o
vedere suIIeLeuscù penLru IIuI sùu çI îI sIm(eu cund eru
Iungù dunsu suu cund se depùrLu.
Despre zorI, o mIçcure neobIçnuILù se produse. Pùru u
se înLInde sub uçLernuL, îçI rùsLurnù cupuI pe spuLe çI oILù
udunc. MuLeI se scuIù de Iungù puL çI deçLepLù pe uncIIu-
sùu, cure dormeu înLr-un coI( de cunupeu.
- Ce-I?l- Nene DInuIe, Iu vIno... BùLrunuI se upropIe
cu grubù de puLuI surore-seI, çI vùzundo (eupùnù, cu guru
pe jumùLuLe descIIsù, înçeIese. EI se înLourse cùLre MuLeI,
domoI, çI îI zIse:
- A IuuL-o Dumnezeu. ApoI îI desLInse bru(eIe çI I Ie
uçezù de-u IunguI LrupuIuI. Dupù uceeu se pIecù cu greuLuLe
pe unu dIn muInIIe mourLeI çI o sùruLù, guIguInd de
înecùcIuneu pIunsuIuI.
- SurIourù, surIourù, Le-uI dus çI d-Lu! $I cu munu Iu
gurù, încovoIuL de durere, rùmuse în pIcIoure Iungù puL,
cIùLInund dIn cup.
MuLeI cùzuse în genuncII Iungù cùpùLuIuI mourLeI, çI
nu se mIçcù de ucoIo punù ce uncIIu-sùu nu-I rIdIcù de jos,
ducundu-I înLr-o oduIe de uIùLurI. BùLrunuI, în vremeu usLu,
desprInsese o IconI(ù dIn pereLe çI o pusese pe pIepLuI
sorùseI. ¡umInu cundeIeI se îngunu cu IumInu zorIIor. Pe
IereusLrù se vedeu cum se rIdIcù dIn pùmunL uburuI vIorIu
uI dImIne(II. DIn dungu orIzonLuIuI nùvùIeuu ruze roçIuLIce,
cu nIçLe suII(e de Ioc, umpIund ceruI de cùIdurù. Reveneu
vIu(u, se redeçLepLu IIreu IndIIerenLù, penLru u împIInI
menIreu IegIIor suIe.

A LreIu zI un Iung çIr de Iume se duceu LùcuLù dupù mourLù,
Iu groupù. ToL suLuI eru de Iu(ù, IIInd "soru boIeruIuI" un
suIIeL bIugosIovIL.
DeçI de dImIneu(ù, eru cuId. CeI puLru IIùcùI ce duceuu
nùsuInIu se scImbuu cu uI(I puLru, çI, IIIndcù urcuu Iu deuI,
cu uI(II çI Iur cu uI(II. AsLIeI, muI Lo(I bùrbu(II ujuLurù Iu
urcuç. Dupù ce-çI Iùceuu runduI, Lreceuu în urmu convoI-
uIuI, çLergundu-se pe IrunLe de nùduçeuIù, cu munecu uIbù
u cùmùçII. UnII Lùceuu, mergund IùLuruInIc, uI(II vorbeuu
înLre eI de IucrurI serIouse çI Iùrù nIcI o IegùLurù cu
împrejurureu de Iu(ù. ¡emeIIe, cu murume uIbe pe cup,
ucoperILe punù Iu gurù, îçI urùLuu pe MuLeI cu degeLuI.
- A venIL, Iù?l- Durù, u venIL. Tu nu-I vezI coIo?l-
Cure, ùIu nuILu?l- PùI cum: ùIu de merge Iungù boIer.l-
A upucuL burem s-o vuzù pe mù-su?l- A upucuL-o. A venIL
s-o îngroupe çI Iur îçI Iu LùIpùçI(u. CIcù ure muIere çI copcIII
Iu (uru IuI.
- Tucù-(I IIeuncu, Iù PuruscIIvo, zIse un bùrbuL dInuIn-
Leu eI.
- PùI cum, cù mI-o II IrIcù de dumneuLu, neu PurvuIe.
- Muncu-(I-ur co(oIeneIe guru, cù numu pùmunLuI o sù
(I-o usLupe.
- ¡u vezI-(I de Lreubù, mù neu PurvuIe. OmuI o înjurù
înLre dIn(I çI-çI cùuLù de drum. MuLeI, cu conu DInu, counu
SoII(u, Suçu, subpreIecLuI, Tùnuse ScuLIu çI muI muI(I vec-
InI de prInprejur, mergeuu în urmu nùsuInIeI, pe jos, cu
guIeruI cùmùçII în negru, cu cupuI goI Iu soure. Cund çI
cund se uuzeu gIusuI popeI, orI uI dIuconuIuI, bombùnInd.
PrupurII sLrùIuceuu Iu IumInù, cu murgInIIe Ior uurILe.
Douù IumunùreIe, uprInse în nIçLe IeIInure prùIuILe,
Lremuruu dIn IIùcùrIIe Ior puIIde. CoIucII umpIeuu o musù
înLreugù. CoIIvu, cu zuIùruI vopsIL, cure încercu sù deu
cIIpuI rùposuLeI, se Lopeu.
Cu greu çI zùpuçuIù se ujunse în cuImeu deuIuIuI, unde
eru (InLIrImuI. De cund IegIIe nu muI IerLuu sù se îngroupe
în curLeu bIserIceI, murIse dInLre eI numuI LuLùI IuI MuLeI çI
muI în urmù ComùneçLeunu. Un zùpIuz înuIL înconjuru
(InLIrImuI de LouLe pùr(IIe çI se-ncIeIu înLr-o pourLù
ucoperILù cu sI(e, pesLe cure eru o cruce de Iemn.
Cund InLrurù înùunLru, o InsLIncLIvù neIInIçLe cuprInse
pe ceI muI muI(I. DrumuI, cu unIIormILuLeu IuI, Iùsuse LImp
mIn(IIor sù se desprIndù çI sù uIerge dupù uILe IucrurI, Iùrù
ruporL cu împrejurureu de Iu(ù. AcI însù, mùrLurIu
zùdùrnIcIeI cIemu pe IIecure înLru sIne. Pe înLIndereu
pùmunLuIuI, nenumùruLe crucI de Iemn, ucoperILe de douù
sLIngIII, urùLuu IocuI de odIInù uI (ùrunIIor. MormInLe vec-
II, ucoperILe de Iurbù; mormInLe noI, pesLe cure (ùrunu
uscuLù se uIbIse; bùIùrII IuuLe dIn Iugù cu cousu çI cùzuLe
uIùLurI, pe drumurI. PesLe LoL, uer de sIngurùLuLe çI de
sùrùcIe. CuLevu IIorI: sLunjeneI, busuIoc orI nem(oIcu(e,
rùsùdILe pe mormInLe de copII, se rùsuceuu neuduLe, çI
cùdeuu. MormunLuI IuI ComùneçLeunu eru înconjuruL cu
zùbreIe de IIer çI ucoperIL cu o Iespede uIbù; uI IuI DumIun
de usemeneu. O munù mIIosLIvù Ie ucoperIse cu LrunduIIrI.
Groupu bùLruneI eru uIùLurI de u bùrbuLuIuI sùu. SIujbu
se urmù domouIù.
MIrosuI de LùmuIe, IucrùmIIe ceIor de Iu(ù, vorbeIe
psuImuIuI "Iu Ioc de odIInù, Iu Ioc de verdeu(ù", cùIduru,
mùreuu uLuL de muIL Leroureu mor(eI cù MuLeI crezu de muI
muILe orI cù n-o sù muI pouLù sLu în pIcoure. Cund puserù
munu pe sIcrIu, cu sù-I coboure în groupù, cIIpuI mume-
seI, ucoperIL cu rumurI de rozmurIn punù pesLe gurù, îI
upùru penLru ceu dIn urmù ourù. VoIrù sù îI Iu de ucoIo. EI
însù se rugù sù-I Iuse punù Iu urmù. Dur cund vùzu
coçcIuguI în IunduI groupeI çI uuzI ceu dInLuI munù de
pùmunL cùzund pesLe scundurI, îçI ucoperI ocIII çI IzbucnI
în pIuns, cùcI uLuLu muI rùmune IIreI nousLre cuIde çI suIer-
ILoure, Iu(ù cu mùreu(u cruzIme u IegIIor nuLureI.
Dupù ce LoLuI se sIurçI, pornIrù înupoI Iu vuIe, spre
cusù. O (ùruncù Lunùrù, cure îçI îngropuse copIIuI de cuLevu
zIIe, sLu în genuncII pe murgIneu mormunLuIuI, îndrepLund
nIçLe LuIe de busuIoc çI jeIIndu-se cu gIus mure, Iung çI
LùrùgùnuL.
AsLIeI se despùr(I eI de mumù-su, penLru LoLdeuunu.

Dupù o sùpLùmunù peLrecuLù în IInIçLe Iu uncIIuI sùu,
MuLeI se muLù în cuseIe pùrInLeçLI.
MoçIu CIuInI(eI rùmùsese de Iu bùLrunI ceIor doI Iru(I,
conu DInu çI counu DIumunduIu. ¡u mùrILureu ucesLeIu,
pùrIn(II îI zIdIserù o cusù în murgIneu ceuIuILù u suLuIuI çI-I
duserù zesLre o purLe dIn moçIe. AcI LrùIu eu cu bùrbuLuI eI;
ucI se nùscuse çI crescuse MuLeI, copII. ¡nsù în vremurIIe
dIn urmù, counu DIumunduIu, bùLrunù çI LoL boInuvù, se
muLuse Iu IruLe-sùu, unde um gùsIL-o, Iur în cusu eI venIse
sù IocuIuscù o rudù u couneI SoII(e, Nue EILImIu, cure eru
însùrcInuLù sù îngrIjeuscù çI de pùmunL.
MuLeI gùsI cusu (InuLù bIne, curuLù, IusLruILù de (I-ur II
IosL drug sù sLuI în eu, cIIur neIIInd u Lu. OduIu mume-seI
se pùsLru neuLInsù. EI se uçezù înLr-o uILu, vecInù, Iùrù u
sLrumLoru pe EILImIu çI pe IemeIu IuI. AceusLu eru o
persounù poIILIcousù, îngrIjILù în îmbrùcùmInLe, cocIeLù
cIIur, cu ungIII IungI, cu pIepLùnùLuru Iu modù, umbIund
LouLù zIuu cu cuLe un romun Iu subsIourù. Eru ourecure
nepoLrIveuIù înLre sLureu Ior de IumIIIe scùpùLuLù, ujunsù u
îngrIjI de uvereu uILuIu, çI preLen(IunIIe doumneI EILImIu;
dur IucruI se puLeu expIIcu prIn uceeu cù nu uveuu copII çI
cù eruu rude de uproupe cu counu SoII(u.
Nue EILImIu pùreu omuI ceI muI smerIL dIn Iume. Nu
sLu nIcIoduLù jos înuInLeu IuI MuLeI, nu Iumu Iu(ù cu eI, nu-I
cIemu pe nume, - dur în scIImb (Ineu LouLe socoLeIIIe
moçIeI înLr-un IuI de încurcùLurù de nu Ie muI du nImenI
de cupùL. Cu o IrunLe mure, pe jumùLuLe uIbù, Iur jumùLuLe
neugrù de soure, cu nIçLe ocII spùIùcI(I, cu o burbù
roçcovunù, îmbucsILù de pruI çI de Ium de LuLun, eI eru
numuI cu numeIe cupuI IumIIIeI, IIIndcù de IupL nevusLù-su,
AgIuIu, duceu LouLù Lreubu.
Eru însù LrIsL IuIuI în cure se gùseuu ceIeIuILe ucureLurI
uIe moçIeI. HumburuI de Iu urmun, de zId puLernIc, se
dùrùpùnu; IeçIIe se povurnIserù înLr-o purLe; IunùrIu eru
vruIçLe, uçu cù LouLe vILeIe dIn suL se Irùneuu Iurnu dIn
cIùIIe Ior, curI, rouse Iu rùdùcInù, rùmùseserù cu nIçLe cIu-
percI; numuI IùpLùrIu eru muI cu îngrIjIre (InuLù, IIIndcù
vùcùrI(u ¡Ioureu çI bucIuI MIcu, umundoI de pe IocurIIe
¡ùgùruçuIuI, se uveuu bIne împreunù. BùrbuLuI ¡IoureI,
SLungù, eru IergIeIegIu çI, uçu, peLreceu LouLù vIu(u pe cuI,
pe cund bucIuI se înIrupLu dIn bunurIIe IuI. ¡çI uduse
umInLe cù bucIu eru încurcuL cu ¡Ioureu încù de cund pIe-
cuse eI în sLrùInùLuLe, çI cù rùposuLu counu DIumunduIu
vreu cIIur sù-I deu uIurù, dur cù eI, MuLeI se ruguse sù-I Iuse
în puce, IIIndcù îI eru drug bucIuI, voInIc, Irumos, cu pIeLe
IungI sub cùcIuIù, çI muI cu seumù IIIndcù çLIu sù cunLe dIn
cuvuI çI sù spuIe nIçLe mInunuLe de poveçLI, de I-uI II us-
cuILuL LouLù vremeu. Dur çI ucI, Ie(urIIe de Iu (urcuI oIIor
eruu înIocuILe cu nuIeIe necojILe; cusu IùpLùrIeI eru IIpILù cu
îngrIjIre, dur nevùruILù; sLuIuI de pe coçure înIocuIL cu ro-
goz. Pùreu cù un urenduç Iucom Iùsuse LoLuI în pùrùgInIre,
numuI sù se îmbogù(euscù.
¡nceLuI cu înceLuI, MuLeI se puse sù îndrepLeze
IucrurIIe. ¡u începuL vorbI IuI uncIIu-sùu, dur în(eIese re-
pede cù dIn purLeu ceeu nu eru nImIc de speruL. Conu DInu
înùI(ù dIn umerI, cu çI cum ur II zIs "n-um ce sù-(I Iuc, dIn
prIcInu mùLuçI-LeI".
- Am uvuL LoL unI rùI, udùugù eI cu gIus Lure, purcù s-ur
II LemuL sù nu II zIs preu muIL cu umerII.
ApoI, dupù un mInuL de Lùcere, se pIecù spre eI:l-
Acumu eçLI sLùpun: Iù ce vreI. EI se gundI sù se ducù Iu pro-
prIeLurII vecInI sù vudù cum merg IucrurIIe.
¡n udevùr, dupù vreo cuLevu zIIe IeçI pe jos sù meurgù Iu
Suçu. Se Iùsù drumuIuI, uçu cum îI çLIu odInIourù, çI ujunse
pe cuImeu deuIuIuI. DIncoIo, pe vùIceu, se vedeu suLuI
ComùneçLII, u cùruI bIserIcù, ucoperILù cu LInIcIeu,
sLrùIuceu Iu soure.
Cu umbreIu în munù, eI mergeu domoI, Lrecund cu
cupuI pIecuL pe Iungù cImILIr, unde mumù-su odIIneu pen-
Lru vecIe. Ce Iucru neîn(eIes muI e çI vIu(u usLu! Punù IerI
dus de vurLejuI IumeI pe (ùrmurI depùrLuLe, veseI, IerIcIL çI
nedorInd uILu decuL u se înLource Iu vuLru pùrInLeuscù.
Acum, ucI, Iu cusu IuI, dur rùmus sIngur, cu umbreIe
sùIcIIIor în cuIe, cu înLIndereu mIrIçLeIor de gruu, pe cure
sLuu Iu IInIe cIùIIe de snopI necùruLe, înLrebundu-se ce uveu
de IùcuL cu sù-çI împIIneuscù roIuI pe pùmunL çI IùgùduIn(u
duLù rùposuLeI mumù-seI. CumpuI urs de soure, IocuIn(eIe
sùruce uIe (ùrunIIor, sLureu IucrurIIor de pe moçIu IuI nu-I
puLeuu IumInu usupru moduIuI cum se pouLe cInevu
îmbogù(I dIn ugrIcuILurù çI, muI cu seumù, cum pouLe LrùI o
vIu(ù înLreugù în usemeneu Iungù çI LrIsLù unIIormILuLe.
AsLIeI gundInd, îçI uduse umInLe de vorbu mume-seI de u
Iuu pe Suçu, çI, InsLIncLIv, se oprI IocuIuI, cu çI cum
mergereu IuI Iu dunsu ur II puLuL II socoLILù cu un începuL
de punere în Iucrure u ucesLeI IdeI. ¡nuInLe de ce-I zIsese
bùLrunu, nIcI prIn mInLe nu-I Lreceu de însurùLoure. $I cIIur
ucum se sIm(eu IourLe depurLe de un usemeneu proIecL.
Doreu sù LrùIuscù IIber, sù uIcùLuIuscù uvereu Iu Ioc, sù ujuLe
pe (ùrunI u IeçI dIn mIzerIe, se gundeu sù Ie Iucù çcouIù çI
sù-I vudù înIIorInd; upoI, Iurnu, ur II mers s-o peLreucù în
sLrùInùLuLe. ¡nsù Suçu eru sImpuLIcù, o cunoçLeu de uLuLu
vreme, çI ur II IosL pùcuL sù rupù o reIu(Ie uLuL de pIùcuLù.
Merse prIn urmure muI depurLe.
Un pereLe înLreg de Iederù se înIù(Içu ocIIuIuI,
pIerzunduse înLr-un çIr de pIopI, curI înLIndeuu IInIu de
verdeu(ù pe LoL IunguI grùdIneI. O curLe Imensù,
înconjuruLù de gurdurI vII, se încIeIu în douù por(I de
Iemn, cu nIçLe LumurugI de sLejur cuL bu(IIe. O îndoILù uIee
de LeI duceu de Iu pourLù Iu scurù. AcI se vedeu numuIdecuL
cù un sLùpun IurnIc cIeILuIse bunI cu gusL. MuLeI cunoçLeu
cusu ComùneçLenIIor, dur ucum se pùreu u uveu un uer muI
Lunùr, muI eIegunL; gùseu bruzde de IIorI, Iur prInLre bruzde
pIeLrIç, LouLe (InuLe cu îngrIjIre çI uduLe.
Cund InLrù înùunLru, un om îI IeçI înuInLe zumbIndu-I
cu bunùLuLe:
- SùruL munu, coune MuLeI.l- MuI(umIm dumILuIe,
TurIcù.l- ToL mù cunouçLe boIeru.l- Cum sù nu Le cuno-
sc. EçLI în sIujbù Iu conI(u?l- Durù, conuçuIe.l- Du'
ucusù-I dumneueI?l-Acusù, poILI(I. TurIcù Iusese IecIor Iu
eI muI(I unI. MuLeI se oprI în cerduc Iu umbrù.
- Ce-(I Iuce IemeIu? $LII cù mI-u IosL doIcù?l- A mur-
IL, sùrmunu. Du' punù u încIIs ocIII v-u LoL pomenIL.
- Sùrmunu!... Dur copIII?l- UnuI I-um uçezuL Iu
CùIùruçI, cIuboLur, cù uçu s-u Lrus eI Iu "munIIucLuru" usLu;
¡IIe e vIzILIu Iu domnu preIecL, Iur Puscu I-u IuuL Iu
"IecruLu(Ie"... Du' sù mù duc sù cIem pe duducu.
Pe cund eI vreu sù pIece, Suçu veneu sù vudù cu cIne sLù
TurIcù de vorbù. Cund deLe cu ocIII de MuLeI, rùmuse un
momenL nedumerILù, upoI venI cùLre eI repede cu munu
înLInsù.
- Ce pIùcuLù surprIzù! Nu mù uçLepLum deIoc... Am
IeçIL sù vùd cu cIne vorbeçLe TurIcù, IIIndcù LrebuIu sù vIe
moruruI, cùruIu uveum sù-I duu o gurù bunù. Eru s-o
prImeçLI dumneuLu.
Pe cund vorbeu, îçI sLrungeu pùruI Iu LumpIe,
ruzund.l- VreI sù InLrùm înùunLru? orI sLuI muI bucuros
uIurù? ¡eLeIe s-uu dus sù se scuIde, cu TIncu(u, Iur MIIuI e
pe moçIe.
- Sù sLùm muI bIne uIurù, ducù se pouLe.l- Cum nu.
VIu numuIdecuL. VreI sù cIem pe TurIcù sù-(I muI spuIe
rudIcuIe?
Dupù cuLevu mInuLe se înLourse cu o cuLIe de "LubIe" Iu
subsIourù çI cu un borcùneI de LuLun. Se vedeu cù Lrecuse în
Iugù pe Iu ogIIndù, spre u-çI sLrunge çuvI(eIe de pe IrunLe.
- JocI LubIeIe?l- ¡mI pure rùu, dur n-um nIcI Idee.l-
TrebuIe sù Ie înve(I. ¡ùrù LubIe, vIu(u Iu (urù duce Iu suIcId.
VreI sù-(I urùL cum se joucù?
- Cu pIùcere. Dur muI înLuI LrebuIe sù-(I spun scopuI
vIzILeI meIe.
Eu mIçcù uçor dIn cup, purcù ur II zIs "uçLepL". ObrujII
eI, curI se coIoruserù muI muIL cu de obIceI, reIuuu înceLuI
cu înceLuI senInùLuLeu Ior obIçnuILù.
- Aç vreu sù mù înve(I cum sù cuuL de moçIe, IIIndcù de
Iu d-I Nue sIubù nùdejde...
- BIeLuI om! e cum sImpIu, dur cucounu dumneuIuI e
IourLe IsLeu(ù.
- Preu...l- $I vreI serIos sù-(I cuu(I de moçIe sIngur?
zIse eu, rIdIcund spre eI ocIII eI IImpezI.
- ¡ourLe serIos. Vreuu sù m-uçez Iu (urù, sù LrùIesc în
puce... ¡mI pure c-ur II muIL de IùcuL.
- E muIL de IùcuL, în udevùr. ¡nsù crezI c-o sù uI
curujuI, dumneuLu, deprIns în Iume, sù Le îngropI Iu (urù?
- De ce nu?l- Eu nu çLIu: înLreb numuI. VIu(u de ug-
rIcuILor ure pùr(I Irumouse, dur ure çI uLuLeu uruLe!... AIurù
de usLu, cum o sù Le ocupI de InLereseIe dumILuIe de docLor
în pusLIeLuLeu usLu?
-O! docLorIu o Ius Iu o purLe. Ducù voI puLeu sù IIu de
vreun IoIos cuIvu pe ucI, bIne; ducù nu, nu-I nIcI o pugubù.
Vreuu sù LrùIesc Iu (urù. Am IùgùduIL sù nu mù muI duc de
pe IocurIIe usLeu.
Suçu se uILù în jos, în(eIegund cuI IùgùduIse. RIdIcù
înceL ocIII dIn pùmunL:
- BIne, zIse eu. Nu crezI însù cù uI promIs muI muIL
decuL po(I (Ine?
- Nu; çI cIIur ducù îmI vu venI greu, LrebuIe sù-mI
împIInesc vorbu... De uILIeI, omuI se deprInde cu LouLe.
O scurLù Lùcere pùru u înecu pornIreu IIecùruIu cùLre
desLùInuIre.
- BIne, zIse Suçu dIn nou; eu nu çLIu muILe IucrurI; dIn
pu(InuI ce çLIu cu drugù InImù î(I spun. Cu ce sù începem?
- Cu ce vreI.l- Sù începem deocumduLù cu duIceu(u.
TurIcù îçI pusese o perecIe de mùnuçI uIbe çI uduceu Luvu
cu duIceu(ù çI cuIeu.
- ¡ourLe bIne, punù uIcI în(eIeg mInunuL, çI sunL cu
LoLuI de pùrereu dumILuIe.
Eu, servIndu-I, pùreu u se gundI Iu ceeu ce vreu sù-I
spuIe.l- Ar LrebuI sù începI prIn u Iuu socoLeIIIe
moçIeI.l- MersI. ¡u uçu muncù nu mù vur.l- Cu LouLe us-
Leu, uçu ur II reguIuL. EI îçI uprInse o (Igurù, uILundu-se Iu
cIIbrILuI ce se sLIngeu.
- Açu ur II reguIuL, dur cred cù e muI bIne sù nu cer-
ceLez IucrurIIe preu de uproupe.
- PenLru ce?l- Açu.l- A!... ALuncI ce sù-(I spun?l-
Sù Iùsùm LrecuLuI; ce-u IosL s-u dus. CuL u LrùIL mumu, I-u
IùsuL sù Iucù ce u vruL. UncIIu-meu de usemeneu, IIIndcù e
rudù cu mùLuçe-meu. De ucum încoIo ce-I de IùcuL...
- Eu nu çLIu cure sunL InLen(IIIe dumILuIe în prIvIn(u
IuI EILImIu; IIIndcù, uILIeI, ur LrebuI sù începI prIn u-I du
uIurù.
- Açu esLe. Dur Iu Ideeu usLu Iur LrebuIe sù nu ne oprIm
- ceI pu(In deocumduLù.
- ALuncI sù-I IeI udmInIsLru(Iu dIn munù.l- Du.l- AI
sù vezI însù cù o sù III sIIIL sù Le ocupI çI de socoLeIIIe IuI,
IIIndcù uI sù gùseçLI conLrucLe IùcuLe, bunI du(I pe muncù,
duLorII Iu (ùrunI.
- O sù încIId ocIII.l- Ducù e uçu, ceI muI cumInLe
Iucru e sù cIemI pe oumenI înLr-o dumInecù Iu dumneuLu,
sù Ie spuI cù Le-uI IoLùruL sù-(I îngrIjeçLI sIngur de LreburI;
cù, dupù dorIn(u rùposuLeI, Ier(I LouLe duLorIIIe, rupI LouLe
conLrucLeIe, dezIegI LouLe învoIeIIIe; cù uI sù IucI conLrucLe
noI (çI sù Ie IucI în reguIù, IIIndcù uzI nu muI merge cu în
LrecuL); cù orIcIne ur uveu cevu de ceruL suu de spus Le
gùseçLe guLu de vorbù. ApoI sù Ie duI de bùuL çI, ducù vreI,
sù Ie puI çI IùuLurI...
- Cum greu, ucumu.l- $I dupù LouLe usLeu sù nu Le
uçLep(I Iu Iucru mure. |ùrunuI ure sù-(I beu vInuI, sù jouce
Iu Iorù, sù nu-(I pIùLeuscù duLorIu, çI cund îI veI cIemu Iu
muncù, sù nu vIe.
- PenLru ce?l- PenLru cù uçu sunL încù IucrurIIe Iu
noI. CuuzeIe sunL IourLe muILe. MuI înLuI moduI cum u IosL
LruLuL (ùrunuI punù ucumu; Lo(I dIn LouLe pùr(IIe I-uu
muncuL çI I-uu înçeIuL cuL uu puLuL. ArenduçuI, IIe grec, IIe
buIgur, IIe romun, e uceIuçI pesLe LoL: eI nu cuuLù decuL sù
se îmbogù(euscù; dovudù ScuLIu çI cu(I cu eI. Açu cù boIeruI
esLe socoLIL de (ùrun cu duçmunuI IuI IIresc. MuI pune
opozI(Iu nuLuruIù u InLereseIor: cund se couce gruuI nosLru,
se couce çI uI IuI, çI cu LouLe cù u prImIL bunI cu sù vIe Iu
secerù Iu ceu dInLuI cIemure, eI se duce Iu gruuI IuI. ¡n IIne,
dIspropor(Iu dInLre soI çI popuIu(Ie: noI n-uvem decuL qo
de IndIvIzI pe kIIomeLru pùLruL, pe cund ruporLuI IIresc e de
;o...
- A!... zIse eI, zumbInd.l- De ce ruzI? înLrebù eu.l-
VorbeçLI cu o curLe. Suçu îçI înLourse înceL prIvIrIIe cùLre
muInIIe eI. ApoI cu greuLuLe, udùugù:
- AI drepLuLe: e prosL çI pedunL ceeu se spun; dur cum
sù expIIcI usemeneu IucrurI Iùrù sù înLrebuIn(ezI vorbu de
"kIIomeLru pùLruL" çI uILe expresII LeInIce, cure ur unge Iu
InImù pe TurIcù ducù ur puLeu sù Ie rosLeuscù? CùcI, în reuI-
ILuLe, uçu e: pIugùrIu se înLInde pe IIecure zI muI muIL, Iur
popuIu(Iu nu creçLe, uçu cù uceIuçI numùr de bru(e LrebuIe
sù producù îndoIL.
- Dur muçInIIe?l- TocmuI usLu vreum sù spuI, ducù
nu ruzI de mIne. Vreum sù spun cù, penLru u nu se expune
cInevu sù pIurzù preu muIL çI spre u nu jeIuI pe (ùrun, nu-I
rùmune decuL: pe de o purLe sù se pourLe bIne cu eI, Iur pe
de uILu sù uIbe Iu îndemunù muçInI, çI sù çLIe sù Iucreze cu
eIe, Iu vreme de nevoIe. Am IsprùvIL. ¡urù ducù Le-uI pIIcLIs-
IL, e vInu dumILuIe cù m-uI pus sù vorbesc.
Eu se scuIù de pe scuun, zumbInd, cu busLuI drepL,
încIeIuL în IInII urmonIce, pIIn Iu pIepL çI în umerI, Iur Iu
bruu sub(Ire, IeguL înLr-o Iurgù pungIIcù de mùLuse. Eru uçu
de sIgurù de sIne, uLuL de IIreçLe vorbeu çI se mIçcu, încuL
înruureu pe LouLù Iumeu dImprejuruI eI.
- VreI sù-(I muI duu cevu? înLrebù eu.l- Nu,
muI(umesc, îmI ujunge.l- ¡usù sù-(I duu cevu... duIce,
duIce. EI se uILù Iu eu Iung, zumbInd. Suçu suruse uçor,
mIçcund dIn cup cu un copII uIInLuL.l- De Iu IIorI çI
uIbIne.l- MIere?l- Du, mIere. Am nIçLe IugurI cum e
uuruI.l- ¡ourLe bIne. Eu se duse înùunLru çI dupù un
mInuL se înLourse cu o IurIurIe de IugurI uçu de IrumoçI cù
pùreuu zugrùvI(I. ¡u subsIourù uveu un Leunc de jurnuIe çI
de revIsLe, pe cure Ie puse dInuInLeu IuI MuLeI.
- ¡uLù, sù nu crezI cù sunL uçu de spùImousù în
învù(ùLurI de ugrIcuILurù. AsLeu LouLe sunL revIsLe specIuIe,
de ceIe muI muILe orI pIIcLIcouse, dur bune de LrecuL vre-
meu Iu (urù. Ducù vreI sù Ie ducI AgIuIeI!... zIse eu ruzund.
- Tumun!... RomunurI, CImpoIuI, du. E curIos cuLe
IIeucurI se Lruduc usLùzI. $I creçLInu usLu Ie cILeçLe pe LouLe
cu sIIn(enIe.
- Dur Iu mIne în suL sù vezI pe "domnIçouru", pe
duscùI, pe o sorù u IuI; LouLe cuIendureIe, LouLe com cdIIIe
de noveIe çI de romunurI cu IIusLru(II LerIbIIe sunL în
muInIIe Ior. $I ce e muI rùu e IupLuI cù nu sunL LruducerI, cI
producerI orIgInuIe. S-u nùscuL o înLreugù IILeruLurù de
buIcIurI. RevIzoruI çcoIur
de uIcI spuneu cù sunL Iu BucureçLI edILorI çI LIpogruII
specIuII penLru usemeneu IucrurI.
- Ar II un semn bun ducù IILeruLuru uceusLu n-ur II
prImejdIousù; s-ur dezvoILu gusLuI de u ceLI.
- ¡n IIne, Iu revIsLeIe meIe çI nu Ie du AgIuIeI ducù nu
vreI; eu Ie um de Iu LuLu, cure eru ubonuL Iu LouLe; um urmuL
çI eu ubonumenLeIe muI depurLe, penLru MIIuI muI muIL,
cure LocmuI îmI pure cù vIne.
¡n udevùr, se vedeu, dIncoIo de gurduI vIu, cupuI
bùIuLuIuI cùIure.
- Mù rog, vreum sù Le înLreb cevu, zIse MuLeI, muI
cun(I?l- CuLeoduLù.l- MI-uduc umInLe cù uveuI un gIus
uçu de pIùcuL.l- Du? î(I uducI umInLe?... Cund mI se
urùçLe de LoL, suu sunL preu sIngurù, muI descIId guru, cu
sù-mI Lreucù de doruI IumeI.
¡n vremeu usLu Lrùsuru cu IeLeIe çI MIIuI cùIure InLruu
pe pourLù.
SoureIe se pIecu spre upus, înLr-o IImpezIcIune de uer
uçu de LrunspurenLù cù purcù vedeuI IumInu cum se cerne
dIn înuILuI ceruIuI. ¡u umbru cuseIor, zoreIeIe începeuu sù-
çI rIdIce IIorIIe cuLIIeIuLe, ce se ucù(uu çLrengùreçLe punù çI
de uIucII sLreçInIIor. CuLe o burzù grùbILù zburu pe jos,
înLorcundu-se devreme Iu cuIb.
MIIuI sùrI de pe cuI, sprInLen, çI uIergù sù ujuLe IeLeIor
sù se coboure dIn Lrùsurù. MuLeI se uILu Iu eI cu pIùcere, cuL
eru de îndemunuLec cu IemeIIe, cum se mIçcù eIegunL çI
IIresc. D-ubIu îI mIjeu musLu(u deusupru gureI, mIcù, ce
semùnu uLuL de muIL cu u SuçeI. Eu pùreu cù gIIceçLe
gunduI IuI MuLeI, IIIndcù se uILu Iu bùIuL cu muI(umIre.
BùIuLuI deLe munu TIncu(eI, cund se coborî dIn Lrùsurù, Iur
eu I-o înLInse pe u eI, Lremurund. O uçourù roçeu(ù se urcù
în obrujII IeLeI. EIe venIrù cuLeçILreIe Iu MuLeI, ruzundu-I,
veseIe cu nIçLe IùsLunI, îI scuLururù de munù çI IugIrù
înùunLru sù-çI usuce ceIe dIn urmù vI(e de pùr uduLe de
upù. MIIuI çezu Iungù dunsuI.
- De ce vII uçu de rur, zùu, nene?l- N-um puLuL,
drugù, punù ucumu.l- Açu e... zIse MIIuI, cuprIns de re-
specL Iu Ideeu mor(II couneI DIumunduIu. Dur de ucumu o
sù vII muI des, nu-I uçu? Eu um uLuL de pu(In de sLuL uIcI!...
- Sper, ducù... soru d-LuIe îmI dù voIe...l- AuzI coIo!
cum sù nu-(I duu voIe. EI se scuIù sù pIece.l- Dur, mù rog,
udùugù eI, (Inund pe Suçu de munù, cum sù-(I zIc eu du-
mILuIe?
Eu îçI reLruse munu bInIçor dInLr-uIe IuI.l- Cum îmI
zIceuI înuInLe?l- A! înuInLe erum doI copII, dumneuLu muI
cu seumù. ¡(I zIceum Suçu, pe nume. Acum ne-um IùcuL
douù persoune respecLubIIe...
- VreI sù zIcI bùLrune... muI(umesc de compIImenL.l-
PenLru mIne uç puLeu sù zIc cIIur bùLrune. Eu rùmuse Ioc-
uIuI, nedomIrILù, pùrund u se gundI.l- ¡n udevùr, vremeu
Lrece; dur cred cù LoL po(I sù-mI zIcI Suçu, cu-nuInLe.
- ¡ourLe bIne. ¡u revedere.l- ¡u revedere: LubIeIe!...

PornInd de Iu Suçu, MuLeI se gundI sù se ducù ucusù, drepL
Iu urIe, unde se LreIeru încù.
De depurLe se uuzeu zgomoLuI muçIneI, cure, neIrùnILù
de snopI, se învurLeu cu o repezIcIune sLruçnIcù, IuInd în
goI. EI çLIu încù de muIL cù cu cIIpuI ucesLu çI IocomoLIvu çI
LreIerùLoureu se sLrIcù. GrùbI pusuI çI ujunse uproupe
uIergund. Se duse drepL Iu muçInIsL çI începu u sLrIgu Iu eI.
AcesLu, spoIL pe ocII de cùrbunI çI pIIcLIsIL de cùIdurù,
în(eIese cù domnuI uceIu LrebuIe sù uIbù vreun drepL, de
vreme ce porunceu cu uLuLu uuLorILuLe, çI Iùrù vorbù, upucù
muneruI reguIuLoruIuI çI mIcçorù puLereu IocomoLIveI.
¡eLeIe de Iu puIe sLuu rezemuLe în Iurcù suu îçI scuLuruu
LesLemeIeIe; oumenII eruu rùzIe(I(I, unII punundu-çI
cùrbunI în IuIeIe, uI(II sLund pe vIne Iu umbru muçIneI; LreI
perecII de boI înjugu(I Iu LunjeIe, se uILuu IInIçLI(I în umur-
guI serII; numuI o "Lrugù" Iucru, ducund coLoureIe snopIIor
cùLre çIru de puIe, ce purLe se-nùI(u în umIILeuLru, Iur purLe
eruu împrùçLIuLe pe urIe. NIcI o reguIù, nIcI o uuLorILuLe,
IIecure umbIu de cupuI IuI, cùrucIoureIe ce duceuu gruuI de
Iu LreIerùLoure Iu Iumbur eruu spurLe çI Iùsuu durù pe
urmù.
MuLeI, IurIos, puse munu în pIepLuI IIùcùuIuI cure rI-
sIpeu gruuI.
- MùI creçLIne, nu-I pùcuL de Dumnezeu sù uruncI
puIneu pe drum? Nu vezI cù mù sùrùceçLI?
OmuI îçI înLourse cupuI domoI cùLre duru de gruu:l-
PùI de, cucoune, uçu nI Ie-u duL de Iu curLe.l- Du' Lu n-uI
ocII sù vezI? N-uI gurù sù spuI?l- Bu uvem.l- ALuncI
penLru ce nu vorbeçLI? Unde-I domnuI Nue? ¡IùcùuI
în(eIese cù ucesLu LrebuIe sù IIe "ceI cu pungu" çI uIergù sù
cIeme pe EILImIu, cure Iumu IInIçLIL Iu umbru IumburuIuI.
- BIne, domnuIe, ce esLe usLu? EILImIu venIse în Iugù
çI guIuIu.l- PùI... muI uveuu pu(In çI Isprùveuu. Treubu
merge bIne...l- Ce IeI de bIne! Nu vezI cum se rIsIpeçLe
gruuI? AsLu cIemI dumneuLu bIne? PuIeIe usLeu uçu LrebuIe
sù sLeu, împrùçLIuLe pe cump? MuçInu IIuIe gouIù de un
ceus, Iur oumenII beuu LuLun?
EILImIu se depùrLù, uIergund, çI se duse Iu IIùcùII cure
uruncuu snopII:
- ¡u dù, mùI vere, dù, cù ne-upucù noupLeu. VesLeu se
rùspundI numuIdecuL prInLre oumenI cù u venIL boIeruI çI
IIecure se puse sù-çI vudù de Lreubù.
MuLeI pùru u-çI uduce umInLe de obIceIurIIe dIn LrecuL,
cund veneu în vucun(II ucusù. TeoreLIceçLe I se pùreu cù nu
çLIe nImIc, dur cund deLe cu ocIII de urIe, recunoscu o
muI(Ime de IucrurI. AsLIeI, puse pe muçInIsL sù IIuIere
înceLureu çI Iùsù doI oumenI sù scuLure LreIerùLoureu, Iur pe
ceIIuI(I îI duse Iu puIe. EI se uçezurù unuI Iungù uILuI, pe
LouLù înLIndereu çIreI, punù-n vurI, çI IurcIIe începurù u
urcu IIruI uurIu çI u-I uçezu Iu IocuI IuI. AI(I cu(Ivu sLrungeuu
cu mùLuru boubeIe de gruu cùzuLe în urmu cùrucIoureIor,
Iur uI(II, cu Iope(IIe, uruncuu gozuI de Iu muçInù pe vurIuI
unuI vruI. AmurguI se coboruse bIne cund se oprIrù dIn
Iucru. Neum(uI LoL (uIneu pe nùrIIe muçIneI çI sIurçI prIn u
IIuIeru înceL çI u mIçcu rouLu IocomoLIveI. TreIerùLoureu
începu çI eu u duduI, çI un nor de pruI se desprInse dIn
LouLe încIeIeLurIIe eI. MuncILorII îçI bùLeuu muInIIe uneIe
de uILeIe suu se duceuu Iu cùru(u în cure eru burIuI cu upù çI
se spùIuu; uI(II Iuuu upù în gurù dIn boLe çI, Iùcund guru
cIucIur, se cIùLeuu pe munI. sLrùcIInI cu IusoIe, cu IIngurI
de Iemn în dreupLu çI în sLungu, uçLepLund pe muncILorI.
¡emeIu cure Iùceu de muncure se u(Ineu cu un bù(
împoLrIvu u doI coLeI ce duu LurcouIe meseI. Cu pIcIoureIe
gouIe, cu cuLrIn(u sumeusù în bruu, Iur pe cup un çLergur
uIb, uIe cùruI coI(urI eruu uruncuLe pe spuLe, eu Iùceu puçI
mùrun(eI, îndoILù de mIjIoc, çI LoL bombùneu mereu,
ocùrund pe un om ce-çI coceu un çLIuIeLe de porumb în
spuzù.
- Arzù-Le-ur IocuI de LIcùIos, c-uçu Le-um upucuL ç-uçu
o sù Le Ius... To, coLeI! dure-ur bouIu-n voI... Açu o sù Le Ius:
LoL de rusuI IumeI. Cù de unde puI munu pe puru, Iu grec...
BùuLuru o sù-(I çLIe de cup, vuI de LIne.
OmuI rùscoIeu cenuçu cu un gùLej, mormùInd prInLre
dIn(I: CIne buLe Iu IereusLrù, NevusLù, nevusLù...
Eu pùreu cù Lurbeuzù Iu uuzuI cunLecuIuI çI se repezeu
Iu eI:l- Unde-s bunII de pe cùruL, mù, be(IvuIe?l- Am
pIùLIL gIIru.l- BuLù-(I Dumnezeu gIIru!... Du n-u venIL sù-
(I vundù vucu dIn bùLùLurù, mù, sLrIcuLuIe.
- Ducù-I "prIcIpLoruI bugubonL".l- Dure-ur Dum-
nezeu sù (I se usuce guLuI!...l- PuçcIIu pe IImbù-(I. Ou-
menII veneuu unuI cuLe unuI çI se uçezuu jos pe pùmunL.
¡emeIu Ie uduceu bucù(I murI de mùmùIIgù rece, pe cure eI
o îmbucuu cu poILù. Nu se uuzI, în vreme de muI muILe
mInuLe, nIcI un uIL zgomoL decuL uI sorbILurIIor. O rùdùcInù
cIoLurousù puIpuIu pe Ioc sub ceuun. NoupLeu veneu de-u
bIneIe.
MuLeI çI EILImIu mergeuu spre cusù Lùcu(I. EILImIu cre-
deu cù MuLeI eru supùruL çI usLIeI nu descIIse guru.

TIncu(u rùmùsese Iu ComùneçLI, cu de obIceI, punù dupù
musù. Pe Iu zece ceusurI, IeLeIe çI MIIuI pornIrù s-o
înso(euscù. EIe sLuu cuLeçILreIe în IunduI LrùsureI,
îndesundu-se unu înLruILu çI ruzund. MIIuI Iuuse IocuI vIzI-
LIuIuI, pe cund ucesLu sLu Iungù eI pe cuprù.
DrumuI eru scurL, de vro jumùLuLe de ceus, dur pIIn de
IopurI çI de çun(urI, IIInd croIL de umundouù IumIIIIIe prIn
murgIneu urùLureI cu sù IIe muI de-u drepLuI. De înduLù ce
IeçIrù dIn suL, Lrùsuru începu sù umbIe cu o corubIe. ¡eLeIe,
uruncuLe cund înLr-un coI(, cund înLr-uILuI, se prùpùdeuu
de rus, çI numuI cuLeoduLù, cund IopuI eru muI nemIIosLIv,
se uuzeu cuLe un gIus pIungùLor:
- MIIuI! Iusù muI înceL.l- ¡ùsu(I înceL, conuçuIe, cù
se rup IurcurIIe, zIse vIzILIuI. BùIuLuI muI (Ineu cuII cuLe
pu(In, dur IIIndcù uLuncI IeLeIe nu muI (Ipuu, eI Iur Ie du
IImbù. Trùsuru purc-ur II IosL beuLù, începeu Iur sù se Ie-
gene. Açu merserù cuLevu mInuLe, punù ce deLerù îmLr-un
çun(, sùpuL înLrudIns de oumenII de Iu pIug, cu sù nu
încuIece Iumeu preu muIL pe urùLurù. ArcurIIe se IzbIrù de
osIe çI pIesnIrù. VIzILIuI sùrI numuIdecuL, scouse un IeIInur
de Iu cuprù çI se puse sù Iege IoIIe ce muI rùmùseserù
înLregI. EI decIurù cù nImenI nu se muI puLeu urcu în
Lrùsurù. ¡eLeIe rudeuu, dur numuI cu guru pe jumùLuLe. VIc-
LorIu, ceu muI bIundù, dur çI ceu muI IrIcousù, se supùrù.
- Doumne, MIIuI, cù zùu, numuI de prosLII Le (II; (I-um
zIs sù Le usLumperI. VezI? ucumu ce spunem noI, ucusù Iu
mumun?
-Eu nu sunL de vInù. DrumuI e rùu, Lrùsuru vecIe. Nu
vezI ce IurLoupe?
- Acumu ce ne Iucem? Se sIùLuIrù cu Lo(II çI, dupù
pùrereu vIzILIuIuI, IoLùrurù sù meurgù înuInLe pe jos, cu
Lrùsuru gouIù dupù dunçII, Iur Iu CIuInI(eI sù Iuse pe ceu
sLrIcuLù çI sù Iu uILu, bunù, punù u douu zI. Açu çI Iùcurù.
MIIuI Iuù unuI dIn IeIInurIIe LrùsureI, spre u IumInu dru-
muI çI dundu-çI bru(uI unuI uILuIu, Iun(, pornIrù. Dupù
cu(Ivu puçI, VIcLorIu, cure eru Iu unu dIn IuLurI, se desprInse
çI venI Iungù MIIuI, zIcund cù-I e IrIcù. TIncu(u se sLrunse çI
eu muI muIL de bru(uI bùIuLuIuI. Mury de usemeneu. EI Ie
împùcù, rugundu-Ie sù se scIImbe, cu depIInù încredere cù
Iungù eI LouLe prImejdIIIe înceLuu.
- ¡nLInde(I pusuI, IeLeIor. Mury, nu (II reguIu; sLunguI,
sLunguI.
Mury sùrI de cuLevu orI în Ioc, punù prInse pusuI cum-
secude. Merserù usLIeI, Lùcu(I, o bucuLù bunù. ¡Iecure cùuLu
sù sLrùbuLù cu vedereu înLunerIcuI dur IumInu IeIInuruIuI
descrIu o rouLù guIbenù, dIncoIo de cure nu se puLeu vedeu
nImIc. Trùsuru Locu în urmu Ior, împIedIcundu-I de u uuzI
ce se peLreceu împrejur. DeoduLù se IvI în rouLu de IumInù
un cup de cuI, cure îI încremenI de IrIcù. NImenI nu zIse
nImIc, deçI InImu Ie bùLeu cu puLere Iu Lo(I. Eru brIçcu unuI
curcIumur de Iu un suL vecIn.
- Un bIeL creçLIn ce vIne de Iu Lurg, zIse MIIuI, voInd
sù purù nepùsùLor.
- Ture mI-u IosL IrIcù, zIse TIncu(u. EI îçI înLourse
cupuI spre eu, cu un zumbeL de mIIù, dur IuLu nu-I vùzu.
Dupù cuLvu LImp ujungeuu pe deuI, în Iu(u (InLIrImuIuI.
Un IIor preIung Lrecu prIn uer çI-I Iùcu sù vIbreze pe Lo(I
punù Iu rùdùcInu pùruIuI.
- Acumu ne Iese-n cuIe sLrIgoIuI, zIse VIcLorIu. MIIuI
se Iùcu cù n-uude.
- ¡eLeIor, IuI sù cunLùm!... Sù cunLùm OçLIIe sLuu Iu(ù-
n Iu(ù.
DescIIserù guru cuLeçIpuLru çI începurù u rùcnI. OcIII
însù Ie eruu (InLI(I Iùrù voIe pe zùpIuzuI cImILIruIuI, pùrcù
prImejdIu de ucoIo LrebuIu sù vIe. Un cuIne Lrecu de-u
curmezIçuI drumuIuI, cu coudu-nLre pIcIoure. MIIuI se
puse sù sLrIge Iu eI, Io! Io! dur proprIuI IuI gIus îI înIIoru
muI muIL decuL cuIneIe.
¡n sIurçIL, InLrurù în suL Iu CIuInI(eI. CuLevu mInuLe nu
muI zIserù nImIc. Purcù Lrecuserù pesLe un mure perIcoI çI
uveuu ucum drepLuI sù se odIIneuscù. ¡u curcIumu grecu-
IuI, Lurubu eru încù înLInsù, Iur dInùunLru se sLrecuru,
prInLre cIucurI de IurLIe creu(ù, IumInu uneI IùmpI. Se
crezurù usLIeI muI sIgurI, çI purcù IIecure revenI cu bIne în
proprIu su IIre. MIIuI sIm(I dIn nou bru(uI TIncu(eI sub uI
sùu; TIncu(u pùru u-çI uduce umInLe cù se IIpIse preu muIL
de bùIuL çI se deLe pu(In în IùLurI. EI însù se înLourse spre
eu, çI cu gIus duIce îI zIse:
- Te-um supùruL?... uILe cù ujungem ucusù. Du?... Eu
Iùcu un semn cù nu e supùruLù çI se upropIe dIn nou de eI,
Iùsundu-çI munu în munu IuI.
Dupù o jumùLuLe de ceus, MIIuI çI IeLeIe se înLorceuu Iu
CumùneçLI, cu o Lrùsurù de-u IuI conu DInu, çI pe uIL drum,
cevu muI Iung, dur muI bun. BùIuLuI se uILu spre cer Iu un
IuceuIùr sLrùIucILor, çI se gundeu Iu TIncu(u. PouLe çI dunsu
se uILu LoL Iu uceeuçI sLeu... Ce duIce I se pùreu! Cund îI
(Ineu munu în munu IuI, îI veneu s-o munguIe çI s-o sùruLe
cu pe un Iucru sIunL. Ce IerIcIL ur II IosL sù se pouLù duce cu
eu înLr-o Iume rùLùcILù pe oceun, orI undevu în uer, înLr-o
sLeu, unde nu se uude nImIc de jos de pe pùmunL.
VIcLorIu çI Mury cùscuu de somn çI se ruguu de vIzILIu
sù mune muI IuLe cu sù ujungù muI repede ucusù.
- Ce prousLe erum udIneuoreu, zIse VIcLorIu, de ne eru
IrIcù.
- MIIuI, oure sù II exIsLund sLrIgoI?l- Ce
înLrebure!...l- De ce?... |Ie nu-(I eru IrIcù pe Iu
cImILIr?l- MIe?... IrIcù!...l- Du, du, (Ie. Nu Le muI
Iùudu.l- Ducù uçu crezI Lu, bIne. $I usLIeI, Lùcu(I, ujunserù
ucusù.

CùIduru eru nesuIerILù. Nop(IIe eruu muI greu de LrecuL
decuL zIIeIe, IIIndcù nu se puLeu dormI. Cu LouLù grIju ce
puneu AgIuIu în (Inereu cuseI, zùpuçeuIu eru nesuIerILù.
MuLeI, deprIns ucum cu mersuI LrebIIor, Iuuse muI LoL
dIn munu IuI EILImIu. BucIuI MIcu redobundIse încredereu
de muInuInLe, çI în LouLe serIIe veneu Iu curLe de Iuu or-
dIneIe sLùpunuIuI sùu. DIn cuuzu usLu, EILImIu çI muI cu
seumù nevusLù-su nu-I puLeuu suIerI. EI spuneu IucrurIIe
cum eruu, pe cund dI Nue Ie spuneu cum îI veneu Iu
socoLeuIù. AsLIeI, ceusurIIe de muncù, Iu urIe, nu începeuu
nIcIoduLù cu Iu Iumeu ceuIuILù. ZudurnIc IsLorIseu bucIuI:
- SoureIe eru sus, coune, cund s-uu IuuL de Lreubù. DI
Nue vIne Iu urIe LurzIu, neum(u uçIjdereu, Iur Iumeu sLù çI
beu LuLun, cù ducù nu umbIù dumIu...
MuLeI IoLùrî sù se cuIce înLr-o noupLe Iu urmun. Dupù
ce prunzI, îçI Iuù o pernù çI o munLu de drum çI se duse de
se cuIcù pe vurIuI çIreI de puIe, cu Iu(u cùLre cer çI cu bucIuI
MIcu Iu pIcIoure.
- Ce Iùceuu oIIe, MIcuIe?l- Ce sù Iucù, coune,
dormeuu.l- Dur ¡Ioureu?l- Du' cIne-o vede!... ¡u, dour
cund îmI spuIù cuLe-o cùmuçe.l- Te spuIù cum des, MI-
cuIe, dupù vorbu cucouneI AgIue.l- Unde se pomeneçLe,
coune! Ducù Le-I poLrIvI muLuIe Iu guru couneI AgIue, e vuI
de noI.
- VorbeçLe Iumeu. AI sù-(I gùseçLI beIeuuu cu
SLungù.l- D-upoI neu SLungù, çLIe eI.l- BIne... Eu uLuLu-(I
spuI: sù-(I cuu(I de Lreubù. CIne-u rùmus Iu oI?
- A rùmus ¡on çI cu Pun(u.l- CIne-I Pun(u ùsLu?
- E dInLr-un suL cu mIne, coune. Om bun e eI, du' cum
beu cund ure cu ce.
- Reu Lreubù. ALuncI oIIe rùmun în pIuLu IuI Dum-
nezeu.l- Nu, coune, cù eu sunL ucIIeu. Te servesc pe
muLuIe de unsprezece unI; punù ucum n-um duL greç çI cu
voIu IuI Dumnezeu m-oI purLu bIne çI de-ucu-ncoIo. NumuI
cuInII sù-mI LrùIuscù.
- Ce cuInI muI uI?l- ApoI um unu, coune, de pIùLeçLe
cuL Lo(I cIobunII.l- Cum îI cIeumù?l- Corcoduç.l-
VoInIc?l- PII!... VoInIc nevoIe mure! Omourù Iupu cu
cIIepLuru.l- Cu ce?l- Cu cIIepLuru, coune. ¡-um bùLuL
nIçLe cuIe înLr-o cureu çI I-um cùpLuçIL-o c-o (ur' de Iunù, çI
numuI I-um prIns-o de guL, cu o gurù de Ium, cù de se re-
pede-n Iup, îI dobourù cu cuIIe.
- Sù mI-I urù(I çI mIe.l- BIne, cucoune.l- Acumu,
noupLe bunù.l- NoupLe bunù. ¡InIçLeu sIngurùLù(II
cuprInsese dIn LemeI LouLe ceIeu. ¡nLunerIcuI se coboruse
dIn IunduI depùrLùrIIor, purcù s-ur II descIIs zùguzurIIe
vremIIor LrecuLe, çI IuosuI ur II InunduL Iumeu. Rur, cuLe
un zgomoL dIn suL veneu sù Lurbure puçnIcu Lùcere u
cumpuIuI. Un cuIne IùLru în somn, înùbuçIL, or un buIuI
mugeu cu gIus udunc; cucoveIe de buILù (Ipuu cuLeoduLù în
murgIneu LresLIIIor, or runcIezuLuI vreunuI munz veneu
uscu(IL despre pùdure. |uruILuI bùIùrIIIor pùreu u Iuce purLe
eI însuçI dIn Lùcere.
¡n IurmecuI încunLùLor uI ceusuIuI uceIu, în Ioc de u ud-
ormI, mInLeu se sIm(eu çI muI muIL, çI, cu o ruzù de IumInù,
nùzuIu
sù curgù în spu(Iu. Unde? ¡n IInu înLIndere u dorurIIor
proprIuIuI suIIeL, ce uLuL de bIne se uneçLe cu uceeu u cer-
uIuI. CIne eçLI Lu, cùIùLor de o cIIpù pe pùmunLuI Lùu, LrùILor
de o zI, cund uLuLeu pùmunLurI umpIu veçnIcIu deusupru?
O bIundù descurujure pùru cù învùIuIse suIIeLuI IuI
MuLeI, cure, cu LrupuI rùmus pe puIeIe uscuLe, pIuLeu în
vùzduI cu înLreugu su IIIn(ù nemuLerIuIù. Cu Iu Lo(I oumenII
ecIIIIbru(I, dur cu IunLuzIu cuIdù, nImIcnIcIu IùpLureI
nousLre Iu(ù cu nuLuru urIuçe, eru o cuuzù sLuLornIcù de
meIuncoIIe, Iur pe de uILù purLe, scunLeIu ce urde în noI,
IucuILù(IIe nousLre suIIeLeçLI, un conLInuu îndemn de u LrùI.
A prIcepe cù nu po(I prIcepe çI cù nu eçLI în sLure de-u
împIedIcu împIInIreu IegIIor IIreI, esLe deju InLeresunL; dur
u prIcepe penLru ce nu po(I prIcepe, e mInunuL, IIIndcù
ducù uI puLeu înIùLuru prIcInu penLru cure nu po(I prIcepe
çI cure e purLe în LIne, purLe uIurù dIn LIne, uI prIcepe LoLuI!
VIu(u e pIInù de durere çI de Iurmec. Ce somn udunc
dourme spu(IuI dInLre sLeIe! ¡nLre IIecure sLropILurù de
IumInù dIn CuIeu ¡ucLee sunL mIIIoune de poçLe de
sIngurùLuLe. $I unde ne ducem noI, dupù mourLe? noI,
purLeu uceusLu ce se desprInde dIn LIpuruI de ucum?
NIcùIrI. MurIm în noI înçIne, cum mor IùpLurIIe unuI vIs, în
vIs. Un cur Lreceu pe drum, Iur cùru(uçuI cunLu dIn IIuIer,
sIngur. ¡ncIIde ocIII çI dormI sub sLruju sLeIeIor. Suçu e-
nuILù. Cu ce? Cu nImIc...
Cund descIIse ocIII dIn nou, ceruI scunLeIu dIn Iuce-
IerII sùI cu dIn dIumunLe.
- MIcuIe, dormI?l- Nu, cucoune.l- TurzIu sù IIe
oure?l- PùI... cum pe Iu mIezuI nop(II. EI se gundI înLru
sIne de ce oure nu dourme bucIu. CIne çLIe ce-I munceçLe çI
pe eI. PouLe vorbu cu ¡Ioureu.
- De unde çLII Lu cù e mIezuI nop(II?l- Du' cum,
Doumne, sù nu çLIu! cù dour um peLrecuL o LInere(e
înLreugù Iu munLe.
- EI, dupù ce cunoçLI?l- Dupù cer, coune. Cù ujungI
sù cILeçLI în zodIe muI gIIne cu-n curLe.
- TucI, bre!... ¡u spune cum cILeçLI.l- PùI ce doreçLI
muLuIe sù çLII?l- ¡n ce zodIe sunLem ucum?l- PùI sun-
Lem în Iunu IuI cupLor - în zodIu ¡euIuI.l- Po(I sù mI-o
urù(I pe cer? BucIuI îçI uduncI ocIII în sLeIe çI Lùcu.l- O sù
IIe cum greu, coune, cù mergem spre sIurçILuI IuneI. ¡unu
çI zodIu: u LrecuL unu, Lrece çI uILu. Eu ucum vùd zodIu ¡e-
cIoureI, u CumpeneI, u ScorpIeI, u ArcuçuIuI çI u CuprI-
cornuIuI. TouLe sunL de Iu(ù. Dur u ¡euIuI u upus, buL-o
vInu eI... A Iu, Iu, uILe-o, coune!
- Unde-I, MIcuIe? înLrebù MuLeI, rIdIcundu-se cu
grubù pe un coL, purc-ur II IosL vorbu de cIne çLIe ce mInune
LrecùLoure.
- PùI cum sù-(I spun eu muLuIe... UILe coIeu, Iu munu
meu sLungù, IuceuIùruI ùIu de scùpùru scunLeI...
- Du, îI vùd, ùIu de merge în preIungIreu oIçLeI
curuIuI.l- ¡ù-Le muI Iu sLungu, jos spre murgIneu ceruIuI,
çI uI sù duI de uILù sLeu, cure sLrùIuceçLe purcù çI muI çI. O
vezI, coune? E guLu sù upuIe çI eu.
- Du.l- PrImùvuru e eu mInunuLù. ¡n Iunu IuI muI,
gundeçLI, Doumne, cù se sIùrumù în suIIeLuI eI IecIoresc de
Lure ce urde.
- O vùd.l- Aceeu e sLeuuu IoIdeIor cund duu în scIIc,
Iur cu ceIe dImprejuruI eI uIcùLuIesc zodIu ¡ecIoureI. Acu de
Le IuçI muLuIe çI muI Iu vuIe, duI de puLru sLeIe de purcù nIcI
nu se muI vùd.
- Açu esLe.l- AcoIo e zodIu ¡euIuI. Ceu muI mundrù,
pe cure cIobunII o cIeumù "InImu ¡euIuI", nu se vede deIoc.
HuIuI de cIne se nuçLe sub sLeuuu uceeu!
- De ce, MIcuIe?l- Ajunge împùruL.l- Du?... O II
"ReguIus"...l- O II. CIne se nuçLe în zodIu usLu e pIIn de
noroc. MuLeI se gundI, Iùrù voIe, Iu sLeuuu çI Iu zodIu IuI çI-I
venI punù-n gurù sù-nLrebe pe bucIu ce çLIe. ¡nsù o Lemere
uscunsù sù nu-I uudù vorbInd rùu despre eIe, îI Iùcu sù Lucù.
Eru ceruI de o Irumuse(e nespusù; ceusuI eru LurzIu; vor-
beIe bucIuIuI uveuu o gruvILuLe proIeLIcù. Dur bIruInd
înruurIreu uceusLu, se IoLùrî sù înLrebe.
- Cu mIne ce-I, MIcuIe?l- ¡n ce Iunù eçLI nùscuL
muLuIe?l- ¡n sepLemvrIe.l- Sùrùcun de mIne!l- Ce
esLe? înLrebù MuLeI mIçcuL.l- PùrIn(II muLuIe s-uu cunun-
uL în posLuI CrùcIunuIuI! MuLeI începu u rude:l- ¡II
IInIçLIL, omuIe, s-uu cununuL în cuçIegI, dur eu m-um grùbIL
sù vIu în Iume.
- PùI muLuIe eçLI nùscuL în zodIu CumpeneI... $I uçu
esLe, coune, cu zodIu nu Le po(I pune: î(I esLe scrIs sù III om
drepL.
- ¡ur bIne, zIse MuLeI ruzund. Dur ucum sù-mI spuI
cum cunoçLI ceusuI.
- ApoI Iesne. UILe muLuIe deusupru cupuIuI nosLru,
spre crIvù(. VezI un gIIduç de IuceuIùr, de Lremurù
sub(IruLIc çI nu se mIçcù nIcIoduLù de Iu IocuI IuI?
- Du.l- Acu, pe sLungu IuI, vIne Curu, Iur pe dreupLu
CIIrosLrIIIe. Amundouù se învurLesc LouLù noupLeu
împrejuruI IuceuIùruIuI dIn mIjIoc, dIn munu sLungù spre
munu dreupLù. $I ducù um zIce, uçu de-o prubù, cù
bunùourù Iurnu nu muI esLe, vurù nu muI esLe, cum cIcù ur
II penLru corùgIIerI pe upe, LoL pouLe omuI sù çLIe ducù-I
posLuI CrùcIunuIuI, or uI SunLeIMùrII cù de-I în posLuI
CrùcIunuIuI, CuruI rùsure dedesubLuI IuceuIùruIuI çI e cu
LunjuIu-n jos, çI upune deusupru, cu LunjuIu-n sus; Iur de-I
în posLuI SunLeI-MùrII, rùsure dIn sLungu cu LunjuIu în sus,
çI upune Iu dreupLu, cu LunjuIu în jos. $I CIIrosLrIIIe LoL uçu
se învurLesc çI eIe, pe purLeu ceuIuILù. Acu, de vreI muLuIe sù
çLII ceusurIIe, Iur Iu Cur Le uI(I, cù de-I vurù, eI rùsure LoL în
munu meu sLungù, cu LunjuIu drepL în sus; Iu mIezuI nop(eI
e cu LunjuIu de-u curmezIçuI, Iur despre zorI se înLource-n
jos. ¡urnu ne muI Iuùm çI dupù CIoçcu cu puI.
MuLeI se uILù rùLùcIL pe boILu senInù. O udevùruLù
pIouIe de sLeIe cùzund veneu dIn cer. CuIeu robIIor sLIcIeu
cu o purLIe de zùpudù. ConsLeIu(Iu ¡ebedeI çI u AcvIIeI
pùreuu u se descIIde çI u Iùsu ocIIuIuI drumuI IIber spre
regIunI muI înuILe. AceeuçI LuInù IermecùLoure pesLe LoL!
Un gund rùLùcILor despre mumù-su îI udIe prIn mInLe çI
purcù îI Iu mIIù de sLeIu(eIe ce uIunecuu în Iuos. Despre
zIuù, un uer rece îI Iùcu sù se gIemuIuscù în munLu çI sù-çI
sLrungù împrejur o munù de puIe muI muIL, cu sù nu-I
pùLrundù umezeuIu. $I usLIeI udormI.
Cund descIIse ocIII u douu zI, soureIe eru sus. Un senIn
încunLùLor se desIùçuru prIvIreI, punù în sIuvu ceruIuI. SIn-
gur, sLrùvezIu, un nouruç cu de bumbuc pIuLeu prIn uer.
OumenII eruu deju în urIe; muçInu LreIeru, Iur dubu,
încùrcuLù preu muIL cu snopI, IuIu cu o vIjeIIe. DIn cund în
cund se uuzeu voceu IuI Nue: "¡nceL, mùù! cù rupI muçInu!"
Se Iùcuse de o IùrnIcIe nespusù d. Nue, IIIndcù, precum
zIceuu (ùrunII, buju eru pe vurIuI çIreI.
Cum ruçInuL cù-I upucuse soureIe dormInd, MuLeI se
deLe jos çI se umesLecù prInLre muncILorI, cure, IourLe
IIresc, se Iùceuu cù nu-I vùd, çI Iucruu nevoIe mure.

DumInIcu vIILoure se scuIù de dImIneu(ù çI se duse în deuI
Iu cImILIr. Nu eru nImenI înùunLru. CuLevu vrùbII zgIobII se
coboruu dIn sùIcIIIe sInguruLIce çI se scùIduu în (ùrunu de
pe mormInLe. ¡InIçLeu vereI pùreu cù înconjurù IocuI uceIu
de odIInù, cu respecLuI duLorIL mor(IIor. Pe mormInLeIe IuI
MuLeI se vedeuu: pe unuI IIorIIe vII, sùdILe de Suçu; pe ceI
prouspùL un mùnuncII de nemurILoure de cump, IIorI uI-
busLre, ce munguIuu pùmunLuI, uruncuLe cu prIsos pesLe
LoL. TrebuIe sù II IosL LoL eu, prIeLenu Lunùrù, cure nu uILu
pe ceI ce nu muI sunL. EI rùmuse în pIcIoure cu munu dusù
Iu gurù, înLre LuLùI sùu çI mumù-su, çI, nepuLund gundI nIcI
IoLùrî nImIc, îçI çLerse ocIII çI se depùrLù.
DIn pourLu cImILIruIuI se vede dIncoIo, pe vuIe, suLuI
ComùneçLI. ¡I venI dor de Suçu. PornI înLr-ucoIo, sù-I
muI(umeuscù. Dur oure nu eru preu de dImIneu(ù? Bu du,
dur înLrebureu IuI rùmuse Iùrù rùspuns. Mergund, se
gundeu Iu IonduI de sLuLornIcIe ce LrebuIe sù IIe înLr-o IIre
cu u SuçeI. Mumù-su o cunoçLeu bIne, se vede, deourece
uLuLu îI vorbIse de eu. Ce pùcuL cù eru IoLùruL sù nu se
însoure!...
Cund ujunse Iu ComùneçLI, deLe de un urguL cure udu
IIorIIe.
- Dourme cuconI(u, mùI IIùcùuIe?l- Du' cum o sù
dourmù pe vremeu usLu!...l- Dur cuconuçuI MIIuI?l- A
IeçIL. DumneueI e Iu bIserIcù, Iurù cuconuçu... e pe semne Iu
cump.
OmuI îI urùLù drumuI cùLre bIserIcù, unde ujunse dupù
cuLevu mInuLe. De depurLe se vedeu sLrùIucInd ucoperIçuI
de LInIcIeu, Iur în cIopoLnI(e IemnùrIu scIeIeIor çI cIopoLeIe
înçIIe. ¡n curLe se jucuu copII în ImIneI çI cu cùmùçu(u uIbù
Lrusù pesLe I(urI, Iur Iu bruu cu beLe. ¡u uçe, sùrucI
încovoIu(I pe cuLe un bù(; bube gIemuILe pe purdoseuIu de
cùrùmIdù; copII mIcI ce se jucuu cu cuLe un mùr. BIserIcu
eru de zId, încùpùLoure, zugrùvILù cum de muIL, dur încù
cuvIIncIousù. CuLupeLeuzmu, înnegrILù de Ium, eru
gurnIsILù, Iu IcouneIe murI, cu perdeIu(e uIbe; IconosLusuI
eru îmbrùcuL cu IIr; pe mùsu(u dIn mIjIoc se vedeuu IurIurI-
oure cu coIIvù, sLrùcIInI cu mere çI prune, ce propLeuu Iu
rùdùcInù o IumunùrIcù; prescurI, gùrùII de vIn, mùnuncII
de gùIbIoure çI IndrIçuIm. ¡n sLrunu dIn sLungu, cunLu un
duscùI, Iur ceu dIn dreupLu eru gouIù, IIIndcù ucoIo çezuse
ComùneçLeunu, LuLùI SuçeI. ¡n dreupLu uILuruIuI sLu în pI-
cIoure un IugIu, îmbrùcuL în unLerIu, cu Iun(uI ceusor-
nIcuIuI dupù guL, cu un IneI sLruçnIc în degeL, Iùcund crucI
pesLe crucI, cu munu rouLù prIn uer, Iur cupuI veçnIc în
mIçcure. EI Izbucneu dIn cund în cund în rugùcIunI:
"bInecuvunLeuzù sLùpune", orI "Doumne mIIuIeçLe, 'oumne
mIIuIeçLe, 'mne mIIuIeçLe!", orI puIneu pe nus spre u (Ine
IsonuI, cuLe un "Imn!..." ce zburnuIu mInuLe înLregI. EI
duceu cùdeInI(u de Iu o uçe Iu uILu u uILuruIuI; eI zIceu TuLùI
nosLru ; eI eru, în sIurçIL, sLuIpuI bIserIceI. $I LouLe usLeu,
gruLIs, dour numuI IIIndcù LuLù-sùu Iusese Iu ¡erusuIIm.
¡umeu în bIserIcù sLu împùr(ILù în douù: IemeIIe sIn-
gure, deopurLe, în coudù, de Iu uçe punù Iu jumùLuLeu Ioc-
uIuI, Iur bùrbu(II, sIngurI, în IrunLe. ¡emeIIe mùrILuLe, cu
pIepLùnùLuru cu concI roçu çI pesLe cup cu nùIrumù uIbù,
sLuu muI LouLe în genuncII; IeLeIe murI cu IIorI de Lurg Iu
cup, cu obrujII du(I cu roçu, cu IusLe de sLumbù cu pucIe(eI
ce Ie veneuu punù Iu gIezne, sLuu muI muIL în pIcIoure, cund
veneuu. Bùrbu(II cu cùcIuIeIe mI(ouse LrunLILe jos, ceI muI
muI(I cu pIeLe IungI pe spuLe, unII ruçI pe IrunLe, sLuu
drep(I, uscuILund sIujbu cu smerenIe. EI se duu Iu o purLe
cu respecL dIn mIjIocuI bIserIceI, Iùcund rouLù împrejuruI
SuçeI çI uI IeLeIor.
MuLeI rùmuse Iungù uçe. ¡n prImeIe momenLe mIrosuI
de LùmuIe îI uduse umInLe de înmormunLureu mume-seI çI
purcù I se urcù Iu cup, Iùcundu-I sù suIere. Pu(In cuLe pu(In,
însù, se deprInse cu eI çI sIurçI prIn u uscuILu cu pIùcere
LouLù IILurgIIu.
Dupù bIserIcù, Suçu se încIInù uçor cùLre oumenI:l-
Bunù dImIneu(u.l- SùruLùm muInIIe. ApoI se oprI sù muI
înLrebe pe unu de un copII boInuv, pe uILu ducù u meII(uL
cunepu, pe o u LreIu s-o cIeme Iu curLe, punù ce, spre uçe,
deLe cu ocIII de MuLeI.
- TIens! c'esL vous?l- C'esL moI. AcesL IeI de u vorbI
în guru eI eru neIIresc, çI se vedeu bIne cù uscundeu o
sLungùcIe. ¡eLeIe îI scuLururù de munù, cu coLuI în sus,
dupù cum scrIu Iu pruvIIu guvernunLeI mIss SIurp. ¡eçIrù cu
Lo(II dIn curLeu bIserIceI, cu Iumeu dupù eI, çI se îndrepLurù
spre cusù. Suçu se Iùcuse roçIe, rudeu, se-nLrerupeu în
vorbù, pIecundu-se spre MuLeI, cure eru de purLeu ceuIuILù.
- SLuI sù dejunezI cu noI, nu-I uçu?l- Nu se pouLe.l-
Du' de ce nu se pouLe?l- ¡IIndcù n-um IùsuL vorbù
ucusù.l- Ce-I muI Iesne, LrImIL eu un om sù spuIe... duIceI
AgIuIe cù nu vII.
- Nu... uzI e dumInIcù, nu çude bIne sù-I Ius
sIngurI.l- VIne çI preIecLuI.l- Un cuvunL muI muIL cu sù
nu rùmuI.l- De ce?l- Açu. Pe mIne mù uçLeupLù duIceu
AgIuIe, Iu dumneuLu vIne duIceIe preIecL...
Suçu buInI în rus:l- Zùu uçu, vecIne: n-uI nIcI un
Iuz.l- Bu nIcIdecum, zIse MuLeI, pe jumùLuLe gIumInd çI
pe jumùLuLe serIos.
- Bu nu, zùu, nu vreI sù rùmuI?
- Nu poL usLùzI. PoILeçLe-mù uILù duLù, çI vIu cu
pIùcere. BIneîn(eIes, Iùrù preIec(I.
- NIcI vorbù, zIse Suçu, Lrecund înspre purLeu IuI çI
Iuundu-I de bru(. Du' cuIeuuu sLuI s-o IeI cu noI?
- Am IuuL-o deju, însù sLuu. O sù m-upuce soureIe...l-
Nu-I nImIc: Le LrImILem cu Lrùsuru. ¡n cerduc, Iu umbrù,
TurIcù uduse cuIeuuu, zumbInd bucuros IuI MuLeI.
- PoILI(I cuIeuuu, cuconuçuIe?l- Nu, muI(umesc.l-
Cù dour e IùcuLù de cuconI(u nousLrù "în prIsounù".l- $LIe
cuconuçu, zIse Suçu IrILuLù; Iusù Luvu pe musù çI du-Le de-(I
cuuLù de Lreubù.
TurIcù zumbI cu supunere çI se reLruse.l- E supùrùLor
cu prosLIIIe IuI; LouLù zIuu îndrugù Iu rudIcuIe. AIuILùIerI eru
IurIos pe bucùLùreusù cù nu çLIe sù Iucù "urdevrurI" LocuLe.
De unde I-o II InLruL în cup cù pùLIùgeIIIe LocuLe sunL Iors-
d'oeuvre.
ApoI înLorcundu-se spre MuLeI, cu gru(Iu eI senInù:l-
Zùu, nu vreI sù IeI nImIc?l- BIne, sù Iuu cevu, cu sù-(I Iuc
pIùcere, dur ce?l- OrIce vreI.l- Dour pouLe mIere, zIse
eI. Rudeuu umundoI uducundu-çI umInLe de duLu LrecuLù.
MuLeI se uILu Iu eu încunLuL de îndemunureu cu cure se
mIçcu. Eu purLu o rocIIe de IuIur uIb cu o cIngùLoure de
pungIIcù, ce-I cùdeu pe o purLe, în douù IungI cupeLe. Cund
Lreceu pe Iungù dunsuI, sLoIu îI uLIngeu pesLe genuncII, cu
mIùdIerI purIumuLe. ¡ se pùreu cù nu vùzuse nIcI o rocIIe
muI bIne croILù çI muI sImpuLIcù. Ar II vruL sù puIe munu pe
cupùLuI pungIIceI çI s-o munguIe. Suçu se uçezù jos în Iu(u
IuI.
- Mury, udu LubIeIe, Le rog. ¡eLeIe se repezIrù
umundouù s-uducù cuLIu cu LubIeIe.l- Nu çLII cuL semenI
cu o IIoure!... zIse MuLeI deoduLù.
- VuI, vecIne, ce compIImenL!l- AdevùruL; ur II IosL
muI bIne sù Luc, însù mI-u venIL uçu de IIresc! SemenI în
udevùr cu o IIoure. HuIneIe pur usLùzI cù uu crescuL pe
dumneuLu, cum cresc IIorIIe crInuIuI dIn eI însuçI.
Eu se Iùcuse roçIe de pIùcere çI se oprI dIn pregùLIreu
cuIeIeI, împIngund uçor ceuçcu depurLe de dunsu. ApoI se
pIecù în jos çI se uILù Iu rocIIe.
- ¡(I pIuce? E sImpIù nu-I uçu?...l- MInunuLù! ¡eLeIe
se înLourserù cu cuLIu cu LubIe çI se puserù sù-çI beu
cuIeuuu în IInIçLe.
Suçu înLInse LubIeIe pe musù çI-I urùLù cum se uçeuzù
pIeLreIe, cum se uruncù zuruI, cum umbIù jocuI, cu
înIesnIreu unuI udevùruL sLuIp de cuIeneu. Dur ocIII eI
uduncI uveuu o prIvIre uLuL de preocupuLù, încuL se vedeu,
dIn geneIe Ior, ce se mIçcuu gundILoure, cù mInLeu e în uILù
purLe. Guru zumbeu, umedù de IerIcIre. Munu sLungù, cu
cure uruncu zuruI, Lremuru. CuburIIe sùILuu uIurù dIn cuLIe,
Iur MuLeI se pIecu sù Ie udune. Eu Ie Lreceu în munu
dreupLù, dur nIcI cu uceusLu nu IzbuLeu muI muIL.
- Purdon!... Nu çLIu sù muI urunc... Dupù un mInuL Iur
sùrI zuruI, cùzund pe scundurI.l- Du' ce IucI, mumun? zIse
Mury, uILundu-se Iu eu cu mIrure.
Eu, dIsperuLù, îçI duse muInIIe Iu ocII, roçIe çI
respIrund cu greuLuLe. Pùreu cù rude, însù buLIsLu-I se
uduse de IucrùmI. ¡eLeIe se uILuu unu Iu uILu, neIInIçLILe, Iur
MuLeI zumbeu, Iùrù sù prIceupù ce e. Suçu se scuIù de pe
scuun çI, grùbILù, InLrù înùunLru. SurorIIe eI se Iuurù dupù
dunsu. Eu InLrù în oduIu eI, unde cùzu pe o soIu, cu buLIsLu
LoL Iu ocII, pIungund.
- Mumun drugù, ce uI? VIcLorIo, udu IIuconuI de pe
musu meu. Mumun, (I-e pouLe preu cuId?... ce uI?...
BInIçor, eu îçI Iuù muInIIe de Iu ocII çI respIrù dIn
pIIn.l- N-um nImIc, drugù... Am ume(IL. PouLe cù mI-e
preu cuId. Du-Le, Le rog, de sLuI cu MuLeI. VIcLorIu o sù mù
ujuLe sù mù scIImb.
- Sù cIem pe Mundu?l- Nu, IeLI(o. Mury IeçI,
nesIgurù, çI venI în cerduc, Iu MuLeI. ¡n urmu eI, VIcLorIu
InLrù repede Iu Suçu, guIuInd çI guLu sù pIungù çI eu. Suçu
sLu LoL jos, uILundu-se drepL înuInLeu ocIIIor.
- |I-u LrecuL, mumun drugù? GIusuI IeLeI eru uLuL de
mIçcuL, încuL sorù-su pùru u revenI Iu ceIe dImprejur.
- MI-u LrecuL, IeLI(o. VIno-ncouce. VIcLorIu se uçezù în
genuncII Iungù soIu, Iur Suçu îI Iuù cupuI în muInI çI I-I
sùruLù cu o udevùruLù IrenezIe. O puLere ne(ùrmuILù de
sImpuLIe, de IubIre de Iumeu înLreugù îI rùsùrI în suIIeL, çI
purcù, sLrungund în bru(e cupuI IeLeI, muI(umeu o nevoIe
IIzIcù de u munguIu pe cInevu. Dupù cuLevu momenLe se
scuIù veseIù ruzund:
- MI-u LrecuL, IuIdem. ¡n Iugù, îçI neLezI pùruI Iu
LumpIe, muIe o buLIsLù în upù çI-çI rùcorI obruzuI, upoI IeçI.
Se duse, zumbInd, drepL Iu IocuI eI de muI-nuInLe. MuLeI se
uILù Iu eu, mIruL çI ourecum nedomIrIL de ceeu ce se
înLumpIuse. Eu nu îndrùzneu sù-çI rIdIce ocIII spre eI.
- Sper cù nu eu sunL cuuzu...l- Nu, nu, nu: mI-u venIL
un IeI de ume(euIù... de cure nIcI eu nu-mI duu seumu.
PouLe IumuI dIn bIserIcù... cùIduru... ¡n sIurçIL, u LrecuL.
Pe cund eu vorbeu, un docur cu doI cuI IrumoçI InLrù pe
pourLù.
- HuILI! PreIecLuI, zIse DumIun, scuIundu-se çI voInd
sù Iugù.
Suçu se înLourse cu prIvIreu cùLre pourLù.
- Nu Le sperIu, nu-I preIecLuI, zIse eu ruzund. ¡eLeIor,
çLerge(I-o!... cuL muI e vreme.
¡eLeIe în(eIeserù çI se Iùcurù nevùzuLe.l-Tùnuse Scu-
LIu, cu cuII Iuu(I de Iu OLopeunu. Trùsuru se oprI înuInLeu
scùrII çI, în udevùr, Tùnuse ScuLIu se coborî, dund Iù(urIIe
în munu vIzILIuIuI. CuII eruu mInunu(I: cu pIcIoureIe
dInuInLe înIIpLe depurLe în nIsIp; cu cupuI sus, muçcund
dIn zùbuIe; cu IumurIIe de urgInL, înIùmu(I Iu o Lrùsurù
eIegunLù: eruu de un sLII desùvurçIL. ¡n coudu LrùsurII însù,
sLu un (ùrùnoI, încùI(uL cu cIuboLe, în spInure cu un puILon
de-u sLùpunu-sùu, ros çI IeçIL de soure, Iur în cup cu o
pùIùrIe înuILù, ce-I veneu punù pesLe urecII, soIousù çI
zdruncInuLù cu o vecIe bruçoveuncù. AceusLu du de goI LoL-
uI: se vedeu cù Lrùsuru çI cuII LrebuIuu sù IIe cumpùru(I Iu
mezuL, orI Iuu(I umuneL, de Iu vreun om cumsecude - uILIeI
n-ur II IosL uçu de corec(I Iu un sLùpun cure uveu o use-
meneu prubù de vIzILIu.
ScuLIu eru îmbrùcuL cu un soI de IuIuL de drII, cure, în
gunduI IuI, eru IùcuL cu sù-I upere de pruI çI LoLoduLù sù
rùpuIe Iumeu de gIIduçIe. MuLeI în(eIese dInLr-o
uruncùLurù de ocII penLru ce uncIIu-sùu îI gùseu mILocun.
Tùnuse se uçezù pe un scuun, pIcIor pesLe pIcIor, çI
începu u se Irecu pe IrunLe cu buLIsLu.
- PLIu... du' cuId e, nenIçoruIe!... Cù I-um zIs IuI ¡or-
guIescu: nu Le duce, Gu(ù... ce sù ne osLenIm noI cuII pen-
Lru o rubIù cu PunuILopuIo! Dur e de un unLeLmun, dom-
nuIe!...
- EI, I-u(I uIes? înLrebù Suçu.l- ¡-um uIesùrù.l-
BIne-u(I IùcuL.l- Eu unuI nu erum de Idee. PunuILopuIo,
dIpoLuL! Un prosL, un ùIu! Sù muI Iuse IocuI çI Iu uI(II, cù
ucumu e vremeu LInerIIor. UILe, d-nuI MuLeI, bunùourù; eu,
un uILuI cu mIne...
- O sù-(I vIe vremeu çI dumILuIe, zIse Suçu, zumbInd.
Du' IrumoçI cuI uI.
- Vù pIuce?l- ¡mI pIuc muIL.l- O mIe cIncI suLe de
IruncI. NumuI IumurIIe Iuc muI muIL, zIse eI, îngumIuL de
muI(umIre.
- AdevùruL.l- EI, uçu-I cu boIerImeu nousLrù; Iu bunI
cu dobundù cu sù peLreucù Iu sLrùInùLuLe, çI cund Iu pIuLù,
LuIù. NoI sLùm coIeu çI ne roudem dIn ungIII, cu sù Ie
pIùLIm urenzIIe, Iur credILorII dumneuIor Ie vund uverIIe Iu
mezuL.
- ¡u Iusù, d-Ie Tùnuse, cù LoL dumneuvousLrù sunLe(I
credILorII.
- Counù Suço, sù mù buLù Dumnezeu ducù uveum sù
Iuu un bun. CuL um (InuL moçIu IuI, du... nu mù duu Iu o
purLe. Aveum un sumsur Iu BucureçLI, cure, numu ce-mI du
o depeçù: "Tùnuse SoLIrescu, VIùdenI. ¡n curund upu Iu
mourù". EmedIuL mù porneum Iu gurù, çI numuI uçu, cu dIn
înLumpIure, Lreceum pe Iu ¡IuIcowsky, unde CosLIcù
OLopeunu çopùIu prIn LouLe coI(urIIe cu cùmùLurII. Cum mù
vedeu, îmI sùreu de guL. "Ce noroc! cuLù pIùcere!" Eu mù
Iùceum nIznuI. Numu ce mù scoLeu uIurù, mù urcu în mus-
cuI çI IuIde! N-uveu IescuIe în buzunur, dur muscuIuI, mus-
cuI. $I numu începeu vorbu: "cù, nene Tùnuse, sù-mI duI
cIncI mII de IruncI". "N-um, coune CosLIcù!" "De, gùseçLI
dumneuLu Iu un buncIer, çI sù (I-I opreçLI dIn cuçL..." "Dour
uçu". $I numu rùmuneu Iu BoIIvurd Iur eu, nenLuIe, vIru
prIn ¡IpscunI cu Lrùsuru boIeruIuI, cumpùrum mumeI ceIe
de LrebuIn(ù, çI pesLe o jumuL' de ceus mù-nLorceum. "EI, uI
gùsIL?" - "CIIpurIIe um gùsIL, dur mI-e çI ruçIne sù vù spun
cu cuL". - "Cu cuL o II". - "Un uIurIsIL de jIdun dIn HunuI
cu TeI: cere 1; Iu suLù çI zIce cù Iu un boIer cu d-vousLrù nu
dù muI pu(In de zece mII de IeI... "¡n sIurçIL, ce sù muI
încurc vorbu, cund îI erum urenduç, îI cIupeum; dur de usLù
duLù, nImIc.
Dupù uceeu Lùcu çI pùru u se gundI. MuLeI çI Suçu se
uILuu Iu eI.
- ¡mI pure rùu.l- De ce? îI înLrebù Suçu.l- TrebuIu
sù-I Iucrez muI bIne.l- Nu eçLI muI(umIL?l- BIne, counù
Suço, nu vezI cù I-uu muncuL uI(II... Nu eru muI bIne sù-I puI
eu în pungù, cù mI-um LrecuL o vIu(ù înLreugù muncInd pe
pùmunLuI IuI?
- TocmuI de uceeu, eu credeum cù ur LrebuI sù uI mIIù
de eI, LocmuI IIIndcù uI IùcuL sLure pe moçIu IuI.
Tùnuse ScuLIu pIesnI dIn degeLe çI çuIerù cu un
çurpe:l- BoIerII, boIerII, cum se upùrù!... EIe! s-uu dus
vremurIIe uIeu. Acumu cIImIru! AI bunI? eçLI boIer; n-uI
bunI? po(I sù III coboruL cu IurzobuI dIn cer, LoL degeubu.
EsLe?
MuLeI, cùruIu eru udresuLù înLrebureu, deLe dIn cup,
purc-ur II zIs "muI încupe vorbù".
- Eu, neucu sù-mI LrùIuscù, urmù ScuLIu, cù de Iume
pu(In îmI pusù. MoçIu meu, cuII meI. Cund îmI vIne gusL de
Iume, pune, CosLeo, cuII Iu Lrùsurù çI Iu gurù, bùIeLe. EsLe?
- EsLe.l- Bu BrùIIu vreI? IoLe-o BrùIIu; bu DrùgùIcu
BuzùuIuI vreI? IucùL-o coIeu; bu BucureçLI sù zIcem cù vreI?
du-Le, bùIeLe, Iu BucureçLI. PuruIe sù uI, cù dIsLruc(II se
gùsesc eIe. EsLe?
MuLeI puInI de rus, dur se încercù sù purù IIresc,
neuscunzundu-se de ScuLIu.
- Eu nu-I spuI dumneueI LoL uçu? Suçu se uILù Iu eI cu
mIrure, guLu s-o umIIe rusuI çI pe eu.l- ¡mI spuneuI
mIe?!...l- Se-n(eIege. BrùIIu vreI? uILe BrùIIu; BucureçLII
sù zIcem cù vreI? poILIm Iu BucureçLI. Ce uLuLu juIe IIIndcù
OLopeunu çI-u vunduL Lrùsuru Iu mezuL! CeI pu(In ucumu u
InLruL în munu unuI om cure çLIe ce vreu sù zIcù Lrùsurù çI
cuI.
- EsLe? înLrebù Tùnuse muI(umIL.
Suçu rudeu, cu munu Iu gurù, purcù se Lemeu sù nu su-
pere pe ScuLIu. AcesLu, încunLuL de succesuI ce uveu, vroI sù
urmeze:
- Bu pouLe o sù mù-nLrebI de ce I-um cumpùruL.l- Du'
nu Le-nLreb, IruLe, zIse MuLeI IourLe serIos. ScuLIu rùmuse
un momenL cum nedumerIL. ApoI, în(eIegund cù ceIùIuIL
vreu sù rudù de dunsuI, se Iùcu roçu.
- AdIcù cum vIne vorbu usLu? muruI eI.l- EI, IuI sù
zIcem cù Le-nLreb.l- Am în(eIes. AdIcù dumneuLu vreI sù
m-uducI perIpIzon... purcù eu sunL prosL çI nu-n(eIeg.
MuLeI se prùpùdeu de rus.l- Sù Le-uduc... ce?l- ¡usù
cù çLIu eu. ApoI vroI s-o înLourcù çI eI pe gIumù:l- PoILIm
de vezI ce-nvu(ù dumneuIor în sLrùInùLuLe. DIpIomu, dom-
nuIe, sù-(I vùd dIpIomu!... Ce-mI umbII dumneuLu cu Iun-
IIeurI de usLeu.
MuLeI rudeu dIn ce în ce muI Lure, Iur ScuLIu de use-
menI, pùrund cù ure çI eI drepLuI Iu rus. Suçu îçI muçcù
buzeIe, cu sù nu uIbù ueruI cù (Ine purLe IuI MuLeI.
- DomnuIe Tùnuse, vreI sù IeI cevu?l- O duIceu(ù,
cuconI(ù, cu pIùcere. ¡çI Iuù duIceu(u çI voI sù pIece. MuLeI
îI rugu sù-I ducù çI pe eI ucusù, ceeu ce ScuLIu prImI
bucuros, IIIndcù puLeu usLIeI sù-I uruLe cuII.
Cund îçI Iuù udIo de Iu Suçu, uceusLu îI zIse înceL:l-
MIIuI nIcI nu Le-u vùzuL... PuLeum sù Le LrImILem cu Lrùsuru
nousLrù...
- E preu cuId, çI-(I osLenesc cuII degeubu.l- Cund muI
vII pe Iu noI?l- Cund vreI; ducù nu e preu curund, çI
dIseurù poL venI.l- ¡ourLe bIne, Le uçLepLùm dIseurù.

Cund Tùnuse ScuLIu ujunse ucusù, Lruse cu Lrùsuru drepL Iu
grujd çI propLI cuII în Iu(u unuI mormun de gunoI. EI însuçI
sLeLe Iu(ù Iu desIùmureu "IurmùsurIIor".
¡nLr-o curLe mure, se înLIndeuu çIreugurI de cuse de nu-
IeIe IIpILe cu IuL; çundrumuIe de scundurI; coLIne(e de gùInI;
Iumbure; douù pu(urI cu IurcIIe sLrumbe çI cu jgIeuburIIe
spurLe, uçu cù noroIuI eru de-u pururI în IIIn(ù; o bucùLùrIe
povurnILù pe o runù; grujduI cuIIor, de nuIeIe neIIpILe,
ucoperIL cu sLuI; o porumbùrIe înLr-un pIcIor - în IIne, LoL
IeIuI de ucureLe, IùcuLe în prIpù çI pe IeILIn.
¡n mIjIocuI cur(II, douù perecII de boI sLuu cup Iu cup;
Iu umbru IumburuIuI un buIuI bùLrun rumegu; pe vurIuI
gunoIuIuI rucuIu o Lurmù de gùInI, cu un cocoç mo(uL; în
noroIuI de Iu pu(urI se LùvùIeuu LreI porcI; Iu uçu bucùLùrIeI,
o (ùruncù du de muncure Iu curcI. Argu(II umbIuu uIene, de-
ubIu Lrùgundu-çI cIuboLeIe dupù eI. CùIduru çI un cIocun,
douù de rucIIu muI muIL îI moIeçeu cu desùvurçIre.
Tùnuse InLrù în cusù. Un mIros de cruçmù îI Iuù de Iu
uçù. ¡nLr-udevùr, înLr-o cùmùru(ù IIpILù cu IuL pe jos,
mumù-su "boLezu" rucIIuI. Un urguL scoLeu spIrL dInLr-un
poIoboc çI-I vùrsu înLr-o curùLoure, umesLecundu-I cu douù
pùr(I upù. Counu ProIIru, cu un LIsLImeI dezbrobodIL pe
creçLeLuI cupuIuI, cu o rocIIe de sLumbù murdurù, sLu pe un
scùuneI de Iemn, cu nu cumvu urguLuI sù gusLe vreo
pIcùLurù de bùuLurù. DumneueI însù se credeu obIIguLù "u-
çI Iuce o Idee" de IIecure Iurdùu de rucIIu. ¡u IIecure
gusLùreuIù sLrumbu dIn nus çI scuLuru dIn umerI.
- Mùùù!... cù Lure muI e cùLrùnIL, buLù-I Dumnezeu!l-
Sù muI punem oIeucù de upù, counù.l- PùI vorbù-I: pune
upù; cù Ie Iuce rùu ducù o II preu Lure. |ùrunuI musLùceu çI
vùrsu mereu Iu upù.
- Eu zIc, counù, sù Ie dùm muI gIIne upù prouspùLù,
cù-I muI sùnùLousù.
Counu ProIIru rudeu: BuLù-Le Dumnezeu de be(Iv, cù
LoL cuLrun uI vreu sù beI...l- PùI cIne-I ùIu sù Iuse Iucru
bun. Mùcur çI muLuIe, cund Le upucù beLeçuguI, LoL Iu Iucru
Lure Le LrugI.
- Bu vezI cù m-oI Iùsu sù mù doboure bouIu.l- D-upoI
bouIu muLuIe uç vreu s-o um eu...l- PedepsI-Le-ur Dum-
nezeu, ducù-I uçu...l- Bu cù cIIur uçu, numu IeucurIIe sù
mI Ie deu.l- Du' ce, mù, vreI sù beuu drucovenIIIe ce uduce
procopsILu de III-meu?... Apù de vucs, upù de Budu, upù de
nuIbu, LoL upù çI Iur upù.
- Bu cu sù zIcI!l- Eu îmI çLIu IeucuI: buruIenIIe
meIe... Sù nu-(I uI(I vorbu, Iu du-Le de mI Ie udu... $LII unde
sunL: sub puL, Iu pereLe. SunL douù sLIcIIçoure, unu muI
mure çI unu muI mIcù. Pe ceu muI mIcù s-o uducI.
ArguLuI IeçI.l- Mù, mù! OmuI îçI înLourse cupuI spre
eu.l- Sù nu Le împIngù ugIIu(ù sù-(I vurI pIIscuI în
sLIcIù.l- Pùzeuscù sIunLu!l- Eu uLuLu î(I spuI. DunsuI se
duse drepL Iu cIondIr, çI, cum çedeu în genuncII Iungù puL,
cu Iu(u spre pereLe, puse sLIcIu Iu gurù çI supse cuL ce puLu.
ApoI îçI çLerse musLù(IIe cu dosuI muIneI, puse dopuI de
coceun de porumb Iu Ioc çI se înLourse.
Counu ProIIru se uILù în zure Iu sLIcIù çI upoI Iu
urguL.l- O sù Le Iure sIIn(II, EremIo. EI se Iùceu cù n-uude.
Dunsu duse sLIcIu Iu gurù çI deLe ocIII pesLe cup.
- Purcù-mI merge Iu InImù, muIcù.
- O II peIIn, counù?l- Ce peIIn! RucIIu de drojdII
curuL, cu oIeucù de Izmù, de-(I Iu durereu de Iu IIngurIcù cu
munu.
OmuI nu muI zIse nImIc, deourece opInIu IuI eru deju
IormuLù, cI uçLepLù sù ducù sLIcIu Iu Ioc, cu nùdejde de u se
înLùrI çI muI muIL în opInIu de muI sus.
AceusLu eru sLureu IucrurIIor în cùmurù, cund InLrù Scu-
LIu. EI se rezemù cu muInIIe de uçorII cIIIeruIuI çI se uILù
înùunLru.
- Du ce IucI, mumù, uzI, dumInIcu? de ce nu Le
odIIneçLI?l- ApoI du, sù mù odIInesc... Du' de m-oI
odIInI eu, cIne o sù munceuscù? bugubon(II ùçLIu? cù dum-
neuLu ucumu de poIILIcù Le (II, penLru sLrIcuLuI de PunuI-
oLopuIo...
- E, e, desLuI. VezI muI bIne cù Le dù de goI sLIcIu
uIu.l- Cure sLIcIù, ce sLIcIù?... sLIcIu cu docLorIIIe?l- ¡u
muI sIùbeçLe-o cu docLorIIIe, cù Le-uI buIùvIL.l- M-um
buIùvIL eu?... Nu (I-e ruçIne obruzuIuI, poLcu IumeI, sù-mI
vorbeçLI mIe uçu! Du' de uIu Le-um IùcuL çI Le-um crescuL
eu, mù?
- Du' eu î(I zIc penLru bIneIe d-LuIe.l- Sù Le Iu drucu,
cù muI bIne Le Iùceum morL, pùcùLosuIe. O pIouIe de ocùrI
LrIvIuIe se prùbuçI dIn guru eI usupru IuI. EI înùI(u dIn
umerI çI InLrù Iu eI în oduIe.
- ¡ur s-u îmbùLuL. Dunsu IeçI în curLe çI începu sù sLrIge
împoLrIvu IuI, cù u pus munu pe uvereu de Iu dumneuIuI, cù
o (Ine cu pe o sIugù, cù eu se duce în Iume, çI cuLe de LouLe.
Cu(Ivu bùIe(I se uILuu Iu eu de Iu pourLù, çI rudeuu. Eu
scuIpu spre eI.
Dupù ce buLjocorI pe LouLù Iumeu, InLrù în cusù,
mùLùIùInd, çI se cuIcù.
ScuLIu se dezbrùcuse çI eI çI se uruncuse în puL. ¡n oduIu
IuI, cu IeresLre mILILeIe çI cu perdeIu(e de sLumbù roçIe,
uLurnuu de cuIe: IruIe, cùpesLre çI bIcIurI de LoL IeIuI, o
jIIeLcù cu munecI, unInuLù de un coI(, vreo douù pIsLouIe, o
puçcù çI o geunLù; pe jos o perecIe de cIzme de vunùLoure,
nIçLe punLoII cusu(I în cunuvu - çI-ncoIo, IuLuI uduL, ce
(Ineu rùcoure.
¡nLIns în puL, ScuLIu se gundeu Iu TIncu(u. TInere(eu çI
IrùgezImeu IeLeI uprIndeu mInLeu IIùcùuIuI bùLrun. Ce n-ur
II duL s-o pouLù Iuu de nevusLù! Conu DInu MurguIe( îI duL-
oru ¸o de mII de IeI çI pùreu u nu se grùbI sù-I înupoIeze. ¡u
Ideeu bunuIuI, enLuzIusmuI IuI penLru IuLù pùreu u muI
scùdeu. ¡ucruI de cùpenenIe eru: sù punù munu pe bunI çI
pe IuLù. O Luse seucù îI Iùcu sù se rIdIce pe un coL çI sù
înjure. RùsucI o (Igure, vorbInd sIngur, çI Iuù o punù dupù
sIeçnIc çI-çI Irecù (IgureLu; upoI se rùsLurnù dIn nou în puL,
sorbInd IumuI cu IùcomIe.
AIurù pe prIspù, se uuzeuu gIusurIIe muI muILor (ùrunI,
ce vorbeuu LùrùgùnuL.
- Cù nu-I, mùI, IIne PeLreo; de Iu IoLùrnIcIu vecIIe, u
IuI Muvru. EI se scouIù cu prILen(IeIe dupù IoLùrnIcIu ceu
nouù.
- A'ngIneruIuI jude(uIuI, nuç GIeorgIe?l- PùI
cum.l- Du' ùIu nIcI nu çLIe sù mùsoure.l- PùI cIcù uIu-I
mùsurùLoure dreupLù.l- O II, mù, cù drucu-I meçLer.
Tùnuse ScuLIu îI uuzeu dIn puL çI Lurbu de munIe. ¡-ur II
împuçcuL cu pe nIçLe cuInI, ducù nu I-ur II IosL IrIcù de
juru(I. Se scuIù bInIçor çI se duse sù se uILe Iu eI de pe
IereusLrù. Eruu ceI muI durjI dIn suL. EI îçI îmbrùcù IuIbùruI
de drII çI IeçI Iu eI. CIocoLeu de munIe, dur se sLùpuneu.
|ùrunII se scuIurù cu Lo(I în pIcIoure, cu cùcIuIu în
munù.l- Bunù vremeu, oumenI bunI.l- SùruLùm
muInIIe, boIeruIe.l- D-upoI, ce dorI(I de v-u(I scuIuL pe
vremeu usLu sù venI(I Iu mIne?
- ApoI ce sù dorIm, coune? sùnùLuLe dorIm.l-
SùnùLuLe sù deu Dumnezeu. AILu?
- PùI Iu, IurLIu usLu... UnuI dIn eI scouse dIn sunuI
cùmùçII un moLoLoI de busmu çI, desIùçurundu-I cu muInIIe
IuI crùpùcIouse, deLe de o cILu(Ie.
Tùnuse se Iùcu roçu.l- E o "ceLu(Ie", zIse eI. Nu çLI(I
dumneuvousLrù cù uçu um vorbIL: sù ne cùuLùm IIecure
drepLuLeu Iu judecuLù.
- PùI gIIne, coune, uçu ne-u IosL vorbu?... zIse ceI muI
bùLrun dInLre (ùrunI. NoI (I-um spus cù Iu judecuLù nu
mergem. MuI gIIne-(I Iucem vo povurù...
- PùI ce povurù sù-mI Iuce(I, oumenI bunI?... cù
dumneuvousLrù nu Ie împIInI(I nIcI pe ceIe vecII.
- He! pùcuLeIe nousLre, d-upoI cIne-(I munceçLe
pùmunLuI, coune?...
- BunII meI, bude.l- ¡-uuzI, mù, zIse unuI, eu punù
uzI n-um pomenIL bun de Iu eI.
- Tucù-(I guru, mù, ¡eILere, zIserù cu Lo(II. ScuLIu se
uILu Iu eI pe sub sprunceunù. ¡ndoI IurLIu çI vru s-o deu
înupoI (ùrunuIuI de Iu cure o Iuuse.
- ¡n sIurçIL, Iuu(I-vù "ceLu(Iu", çI muI bIne uçu: Iu
judecuLù nIcI eu nu vù-nçeI, nIcI dumneuvousLrù nu mù
înçeIu(I.
|ùrunuI nu vru sù-çI Iu cILu(Iu înupoI.l- D-upoI purcù
n-o sù ne judece LoL boIerII.l- Corb Iu corb nu-çI scouLe
ocIII, udùugù ¡eILer.l- CI Lucù-(I guru, mù neu ¡eILere.l-
A bùuL un pùIùru( Iu grec.l- Bu n-um bùuL nIcI deIeI, du'
ce umbIù sù ne Iu pùmunLuI!...
- Açu esLe, zIserù muI muILe gIusurI. CeI dIn IrunLe,
muI bùLrunI, cùuLuu s-o Iu muI pe domoI.l- NoI, de Iu
IoLùrnIcIu vecIe n-um IosL supùru(I de nImenI, sLrIgù
¡eILer, în mIjIocuI (ùrunIIor; ce vIne eI ucumu sù ne Iu
pùmunLuI!
- Mù, du' IuLe Le-uI IùcuL, bude ¡eILere, zIse ScuLIu,
roçu de munIe, dur LoL cùuLund sù se sLùpuneuscù.
- ¡uLe m-um IùcuL, cù umbII sù ne IurI pùmunLuI,
LuIIuruIe!
Vreo cu(Ivu (ùrunI îI Iuurù de spuLe çI-I deLerù Iu o
purLe.l- Sù nu-(I cuIce cIIcIoruI pe ogoruI meu, cù Le
zburùLuIesc! sLrIgù ¡eILer.
- E bùuL, coune, sù nu-(I IIe cu supùrure.l- ¡usù c-o
sù-I învù( eu mInLe!... EI, ce muI vre(I de Iu mIne?
- ApoI sù nu ne IuI pùmunLurIIe, sùruc de muIcu
nousLrù, cù ne IuçI copcIIII pe drumurI, coune.
- Ce-o sù vù Iuc eu, moç SLoIco! Pe pIunurIIe meIe de
IoLùrnIcIe uçu sLù, cù grInduI de Iu CucuIe(I punù Iu
IeIeçLeu esLe uI sLuLuIuI; eu sunL duLor sù upùr uvereu sLuL-
uIuI, cù uILIeI o pIùLesc dIn buzunuruI meu.
- D-upoI sLuLuI de ce nu s-u muI scuIuL punù ucuçIcu?...
eI nu Iu de Iu noI, eI ne dù, cù de uIu-I sLuL.
- O II... CIne v-u muI bùguL în cup çI usLu?l- ApoI cIcù
o sù vIe poruncù de Iu guvern sù ne împurLù LouLe uIeu.
- S-o uçLep(I, moç SLoIco.l- PùI noI nu çLIm, coune:
omuI Iùrù curLe e cu vuI de eI; du' uçu s-u zvonIL, u venIL cIcù
de Iu RoçIu poruncù sù ne împurLù pùmunLurI.
- Sù vù împurLù pùmunLurI!... GreIe vremurI um ujuns,
sù-(I spuI drepL! Du' dumneuLu uI prImI, moç SLoIco, sù-(I
împurLù pùmunLuI? uI prImI sù-(I Iu IuLu çI muIereu; sù-(I
împurLù uçLernuLuI; sù-(I Iu ouIu de Iu Ioc; sù-(I împurLù boII
de Iu jug, cù dumneuLu uI puLru Iur be(IvuI ùIu cure mù-
njurù n-ure nIcI unuI, IIIndcù I-u bùuL.
- Du, or um bùuL bunII LùI, mù cuIIcuIe, zIse ¡eILer de
Iu o purLe.
- Sù-(I Lucù guru, Io(uIe, cù Le împuçc! rùcnI Tùnuse Iu
eI.l- ¡u muI (Ine-(I guru, mù ¡eILere, zIserù muI muI(I.
¡eILer Lùcu. ScuLIu, sIm(Indu-se uscuILuL, urmù:
- |I-uI împùr(I boII cu eI, Iu?... Dù-I çI IuI doI boI, cù eI
n-ure çI "mneuLu" uI puLru, Iu?
ScuLIu se uILu Iu eI çI cu coudu ocIIuIuI Iu ceI de prIm-
prejur, muI(umIL de eIecLuI ce Iùceu. SLoIcu îçI Lreceu cu
dosuI puImeI pe coLoureIe de musLù(I:
- PùI ducù e sù-I dùm doI IuI ¡eILer, coune, eu nu um
decuL puLru, Iur muLuIe uI o cIreudù înLreugù: dù-I çI IuI,
sùrucuI.
BùLrunuI SLoIcu musLùcI, pe cund ceIIuI(I se IoIuu înLre
eI, neîndrùznInd sù rudù.
- Eu, IuI ¡eILer, boI?... çorIcIouIcù, zIse Tùnuse, uvund
ueruI de u gIumI. Merge(I cu Dumnezeu, oumenI bunI, çI Iu
zIuu înIù(IçùreI venI(I Iu judecuLù, cù-I numu de Iormù, cu
sù nu m-upuce sLuLuI.
- MuI rùmune(I sùnùLoçI, coune, du' noI Iu judecuLù nu
venIm, çI nIcI judecuLu sù nu cuIce pe Iu noI, cù nu e bIne.
Tùnuse InLrù înùunLru, cu cILu(Iu în munù, Iur eI se
depùrLurù, vorbInd çI dund dIn muInI.
- AI drucuIuI, mI-uu IùsuL "ceLu(Iu"... Bre! u ujuns
(ùrunuI muI çIreL cu boIeruI, zIse eI, cu moruIù.
$ezu pe murgIneu puLuIuI çI se gundI Iumund. Dupù
cuLvu LImp InLrù mumù-su, spùsILù çI necùjILù, çI merse de
se uçezù pe un coI( de scuun, Iùrù u zIce nImIc. EI se uILù Iu
eu mIçcuL. CuL puLeu bùdùrùnIu IuI sù îngùduIe senLImenLe
înuILe, eIe eruu penLru bubù. ¡I IerLu LouLe ceIeu, punù çI
be(Iu, IIIndcù, de, "o mumù ure omuI".
- EI, ce uI de Le-uI supùruL uçu? Eu du dIn cup çI-çI
Irungeu muInIIe, zburcInd dIn gurù cu un copII ce sLù sù
pIungù.
- ¡-um uuzIL... pe ¡eILer... nu I-ur muI rùbdu
pùmunLuI...
- EI!... çI de usLu Le-uI necùjIL uLuLu?l- Cum sù nu mù
necùjesc, muIcù!... AuzI dumneuLu, (ùrun obruznIc!
- Eru beuL.l- BeuL, Iu?l- ApoI be(Iu o sù puIe cupùL
Iu muILù Iume, zIse eI cu în(eIesurI.
- Açu zùu, be(Iu. Beuu, buLù-I mumu IuI Dumnezeu, de
sLIng pùmunLuI.
- Dupù uceeu se scuIù în pIcIoure çI se upropIe de eI cu
mure LuInù.
- Tùnuse!...l- EI, ce-I?l- Oure sù nu-çI vure coudu çI
"IoduIuI"? AceusLu eru porecIu IuI conu DInu.l- ¡u Lucù-(I
guru, muIcù.l- ¡ucu Luc, zIse eu repede, ducundu-se dIn
nou pe coI(uI scuunuIuI.
- "¡oduIu" ducù ur puLeu çI-ur pIùLI duLorIu.l- ¡u
sIunLu uçLeupLù. Te-u gùsIL pe dumneuLu prosL çI-çI joucù
cuIuI cum îI pIuce.
- Ce Iuce?l- CIIur uçu. Te (Ine cu vorbu sù-(I deu IuLu.
Purcù cIne çLIe ce muI scuIù. ¡eLe penLru dumneuLu cuLe
poILeçLI...
- OIeo!... Sù nu mù Iucù, cù-I vund çI cenuçu dIn
vuLrù.l- Sù I-o vInzI, procopsILuIuI, cù-I cu coudu în sus cu
o cuprù ruIousù... Acu u muI venIL çI IIngoureu de nepoLu-
sùu çI nu muI încupI de eI.
- DoILoruI ceI mure!l- DoILor, ùIu?... NIcI pe CoLeI
dIn curLe nu I I-uç du în seumù. Eu zIc sù-I puI "sIIesLru".
- Bu vezI cù nu.l- Sù-I puI "sIIesLru", çI sù-I vùd eu
venInd coIeu Iu mIne, çI LIpùrIndu-mI muInIIe çI pe o purLe
çI pe uILu, çI eu sù-I spuI: "Nu puLem, nu puLem". CIocIov-
Inu drucuIuI!... Cù d-uIu mIum ros eu puImeIe, muncInd cu
rùposuLu LuLù-Lùu, cu sù sLrungem bunI, sù Ie dùm Ior, çI eI
sù ne Iucù muLre... AcuçI sù Le ducI çI sù-I puI "ezecu(Ie."
- EI, înceL, înceL.l- Bu nIcI un înceL.l- ZI sù-mI deu
de spùIuL.l- BuLe-I-ur Dumnezeu de cuIIcI înIumuru(I.
Dupù cuLevu mInuLe, InLrù jupuneusu ¡I(u, o dudunù de
muIere cuL un munLe. Eu uduceu un IIgIeun de urumù, cu
IbrIcu de upù în mIjIoc, o cuLIe de LInIcIeu cu o coujù de
sùpun, çI, pe umùr, un çLergur de (urù. Dupù ce uçezù LoLuI
pe un scuun, îI uduse dInuInLeu IuI ScuLIu çI-I Lurnù sù se
speIe.

MuLeI se duceu Iu ComùneçLI muI în LouLe zIIeIe. Se
obIçnuIse uçu de muIL cu drumuI ucesLu, încuL, cund îçI muI
uduceu umInLe de vorbeIe mume-seI çI încercu sù muI puIe
Iruu pIùcereI de u vedeu pe Suçu, I se pùreu cù-I IIpseçLe
cevu. Dur uLuncI îçI zIceu cù e duLor sù se ducù, LocmuI cu s-
o cunouscù muI bIne.
¡nLr-unu dIn ucesLe zIIe de cumIn(enIe, pe cund rùLùceu
sIngur, cùIure, pe murgIneu moçIeI, se oprI Iu bosLùnùrIu
unuI IIpoveun.
AçezuLù în mIjIocuI cumpuIuI, pe muIuI unuI Iuz de
mourù, coIIbu sLrùjuIu un drum mure, înLInzundu-çI um-
bruruI deusupru grùmezIIor de pepenI. ¡IpoveunuI cu Ie-
meIu çI cu douù IeLe încùrcuu un cur cu Iun. ¡nduLù ce-I
vùzurù, venIrù Iu eI. OmuI, cu cupuI goI çI cu cùmuçu roçIe
pesLe punLuIonI, se upropIe de eI çI-I sùruLù munu; IemeIIe
de usemeneu. ApoI unu dIn eIe uIergù înùunLruI coIIbeI çI
venI cu un Iund curuL çI un çLergur, pe cund IIpoveunuI
scoLeu dInLr-o groupù un pepene enorm, pe cure-I LùIe pe
Iund. PepeneIe eru mInunuL. Cu cusLuru înIIpLù în mIez,
IIpoveunuI I-I uçezù dInuInLe, çI upoI se deLe Iu o purLe.
EI rùmuse sIngur, uILundu-se pe cump. SoureIe upuneu
în dosuI coIIbeI, IumInund pIezIç mIrIçLeIe rouse. CuL vedeu
cu ocIII, nu înLuIneu decuL peLe gùIbuI de ourze seceruLe,
orI suIuLurI bùLùLurILe, pe cure IcI çI coIo rùmùseserù în pI-
cIoure curnu(I zgrIbuII(I çI LuIe de LurLunI. DepurLe, pe
drum, un vùIùLuc de pruI pùreu cù vIne spre coIIbù, cu cIne
çLIe ce cùrùuçI în mIjIoc.
Un senLImenL de puce ne(ùrmurILù, de ourbù supunere
vremeI ce Lrece çI îngùIbeneçLe pusLIurIIe, du prIveIIçLeu
IocuIuI. Purcù uçu LrebuIu sù IIe. DeprIns ucum cu IIreu
(ùrunIIor, în(eIegeu muI Iesne nuLuru dupù oumenI, decuL
pe oumenI dupù nuLurù. ¡IuIeruI drume(uIuI ce noupLeu se
înLource ucusù, çI în cuLevu noLe cIInuILe spune
înduIoçureu omuIuI, eru IurIu pusLIeLù(eI uceIeIu; cIIpurIIe
IInIçLILe uIe cosuçIIor rùsIrungeuu IumInu ourecum LurzIe u
soureIuI upunund. $I se sIm(I eI însuçI cuprIns de descuru-
jure, uILundu-se înuInLe. "O II", uceusLù vorbù uLuL de
romuneuscù îI venI în mInLe. $I de Iu vorbù îI prInse gunduI
sourLeI (ùrunIIor: ce bunI eruu cù o prImeuu uçu cum eru!...
¡çI uduse umInLe de IoLùrureu de u Ie Iuce çcouIù, pe cure
eru depurLe de u o uduce Iu îndepIInIre. ¡nIIpse cu(ILuI înLr-
o IeIIe de pepene çI se puse u scouLe semIn(eIe dIn uIveoIeIe
Ior îmbrumuLe de zuIùr; Iu, uçu Le Iu vIu(u, cum Iu o upù
uduncù un puI çI-I pourLù domoI de Iu un coL uI muIuIuI Iu
un uIL coL; upu curge, înceuLù, çI Lu curgI cu eu, Iùrù sù po(I
Iuce cevu.
VùIùLucuI de pruI se upropIu, Iur eI se uILu IInIçLIL Iu
drum. Eru o Lrùsurù cu doI cuI. Cund ujunse în drepLuI
coIIbeI, I se pùru cù recunouçLe Lrùsuru SuçeI, çI, Iùrù sù se
muI gundeuscù, sùrI de unde se uIIu çI Iùcu semn vIzILIuIuI
sù opreuscù. ¡n uceIuçI LImp, de sub coçuI LrùsureI se IvI
cupuI SuçeI, cure nu-I vedeu çI, mIruLù, pùreu cù vreu sù
cunouscù cuuzu penLru cure se opreu. Cund însù recunoscu
pe MuLeI, se deLe jos repede çI venI Iu eI cu munu înLInsù.
- Ce Le IucI pe uIceu, omuIe? EI deLe dIn cup, neçLIInd
ce sù rùspundù.l- UILe, muncum un pepene.l- Ce bunù
Idee! MI-e uçu de seLe... $I Iùrù sù muI uçLepLe uILù poILIre,
se uçezù pe buncù, îçI rIdIcù punù Iu vurIuI nusuIuI vùIuI des
cu cure eru ucoperILù, çI se puse sù LuIe bucù(I mIcI de
pepene çI sù mùnunce. Eru încunLùLoure. OcIII, prIvInd
spre eI, rudeuu de IerIcIre. Munu, sLrunsù în mùnuçe, upùsu
uçor çI eIegunL pe muneruI bIeLeI cusLure.
- Cum uI ujuns pe IocurIIe usLeu?l- UILe uçu. Du' vezI
ce bun pepene? nu muI mùnuncI?l- MuI(umesc, um IuuL
numuI cu sù-mI Lreucù de seLe...l- Du' Iu spune, cum Le
gùseçLI pe uIcI?l- ApoI, cum sù mù gùsesc... îmI eru uruL çI
um IeçIL sù mù muI pIImb.
- Açu?... Vu sù zIcù Iu noI nu vII, IIIndcù eçLI ocupuL, çI
pe uILù purLe umbII sIngur pe cump, sù-(I Lreucù de uruL.
- UmbIu sù-mI Lreucù de uruL çI sù-mI cunosc bIne
moçIu.l- Du?l- Du. ApoI, "sù-mI Lreucù de uruL" e o
vorbù. Eu, cu muI(I oumenI, Iug de uruL, dur în uceIuçI LImp
um nevoIe cuLeoduLù de sIngurùLuLe.
Eu se uILù Iu eI, cIIpInd des çI pùrund cù vreu sù
pùLrundù în(eIesuI vorbeI.
- AsLu e udevùruL, zIse eu, dupù un momenL de
Lùcere.l- Nu-I uçu?l- Du. Dur LoL ur LrebuI sù vII Iu noI
muI des.l- O sù vIu. ¡(I spun drepL cù uç venI çI muI des,
însù mù Lem sù nu IIu supùrùLor cu vIzILeIe meIe.
- MuLeI! EI rIdIcù repede ocIII spre dunsu, surprIns de
u o uuzI cIemundu-I pe nume. Suçu se-nroçIse çI se uILù în
pùmunL.
- MIIuI o sù pIece în curund, çI doreçLe muIL sù Le
vudù, udùugù eu cu unevoIn(ù.
- PIeucù?... O sù-I înso(eçLI çI dumneuLu?l- PùI ce sù
Iuc?... EI rùmuse cu muInIIe încrucIçuLe pe genuncII,
gundInduse. Suçu pIecu!... Eru penLru eI o vorbù nouù çI
uproupe Iùrù în(eIes. Se uILu Iu dunsu Iung. Eu, cu vurIuI
umbreIu(eI, mIçcu un puI, jos, pe pùmunL.
- Nu IeI nIçLe pepenI sù-I ducI ucusù? LoL eçLI cu
Lrùsuru.l- Bu du. ¡IpoveunuI uIese ce uveu muI bun în
groupù. MuLeI îI uçezù cu grIje Iu pIcIoureIe LrùsureI, upoI se
duse sù-çI dezIege cuIuI.
- VIn dupù dumneuLu.l- Cum! vII cu mIne, sper. EI
sLeLe un momenL Iu îndoIuIù.l- VIn, ducù vreI, dur uç II
uprIns o (Igurù.l- AprInde; mIe-mI Iuce pIùcere. ¡eugù-(I
cuIuI Iungù uI meI çI IuI sù mergem, cù upune soureIe.
MuLeI voIu sù urmeze pove(eIe eI, dur nu IzbuLeu cu nIcI
un pre( sù dezIege cùpùsLruI de Iu guLuI cuIuIuI. Suçu se uILu
Iu eI cum Iùceu IucrurI pe cure nu Ie învù(use çI o buInI
rusuI.
- De ce ruzI?l- Ture muI eçLI sLungucI!... ¡IpoveunuI
se repezI de unde eru, çI înLr-o cIIpù desIùcu cùpùsLruI çI
Iegù cuIuI Iungù ceIIuI(I.
EI, cu muInIIe în vunL, u Lreubù, se urcù în Lrùsurù
ruzund.l- Ducù n-um IùcuL nIcIoduLù meçLeçuguI
ùsLu!...l- $LIu... de uIu m-um mIruL çI mù mIr de IoLùrureu
dumILuIe de u rùmune Iu (urù... Dur, în sIurçIL, bIne IucI,
zIse eu, uçezundu-se comod în coI(uI LrùsureI.
De Iu o bucuLù de vreme drumuI mure Iu IùsuL, çI rouLe-
Ie Locurù muI depurLe pe pùmunLuI (eIInos uI cumpuIuI.
¡mbrùcuse umbru LouLù zureu, pregùLInd cuIeu umurguIuI.
DepurLe, în murgIneu orIzonLuIuI, soureIe dIspùruse,
uruncundu-se înLrun oceun de purpurù. Ruze cu de opuI se
rIdIcuu pe IunduI IIIIucIIu uI ceruIuI, pùrund nIçLe sLropIL-
urI enorme. Se sIm(eu cum vIne noupLeu. O geunù vunùLù
de IumInù se încIIdeu preIung spre upus. Dungu deuIuIuI,
pe cure eru suLuI, se înecu înceLuI cu înceLuI în cIuruI ob-
scur uI umurguIuI.
- Ce momenL încunLùLor!... zIse eI. VezI? Le mIrI de ce
um rùmus Iu (urù... ¡uLù de ce.
Eu Lùceu, pIerduLù cu ocIII în punzu orIzonLuIuI.l- Ce
Irumos e!... Nu-I uçu?l- Du, rùspunse eu cu gIusuI
LremurùLor.l- E uçu de Irumos cù Le rùspIùLeçLe de LouLe
osLeneIIIe zIIeI. NImenI nu pouLe prInde ceusuI LrecùLor.
NumuI soureIe, în rùsùrIL çI-n upus, pure u-I însemnu pe
cer.
- MuI cu seumù în upus. EI Lùcu un momenL. Dupù
uceeu, în(eIegund ce gundeu eu, o înLrebù:
- De ce?l- Açu. ¡n rùsùrIL e veseIIe, se umesLecù o
Idee vugù de sperun(ù. $I în IerIcIre nu se numùrù ceus-
urIIe. Pe cuLù vreme în upus, suIIeLuI înLrevede un sIurçIL,
cIIpeIe ceIe dIn urmù uIe unuI Ioc ce se sLInge...Nu-I uçu?
- Du... ¡n sIurçIL, usLùzI mI se înLumpIù un Iucru ce rur
se împIIneçLe în vIu(ù.
- Cure?l- AceIu de u vedeu scIImbundu-se o dorIn(ù
puLernIcù, în reuIILuLe, çI de u II LoL uçu de încunLuL de reuI-
ILuLe cuL erum de dorIn(ù.
- AdIcù, vorbInd în prozù?l- Nu-I desLuI de
IImpede?l- Bu du... dur ce vreI sù zIcI?
- Vreuu sù zIc cù, în generuI, nImIc nu Lrece dIn Iumeu
IdeuIù în ceu IenomenuIù Iùrù sù nu pIurdù dIn Iurmec.
AsLùzI mI se-nLumpIù conLrurIuI, penLru înLuIuçI duLù.
Eu începu sù rudù.l- DIn ce în ce muI IImpede.
¡ncIIpuIeçLe-(I cù sunL IourLe prousLù... De ce nu vreI sù
spuI IucrurIIe în bunù çI curuLù IImbù romuneuscù?
- Bu Ie spuI. Vreum sù zIc cù de muILù vreme vIsum Iu
scenu usLu Iu (urù, Iu cumpuI înLIns; de muIL vreum sù mù
înLorc uIcI, sù LrùIesc în pùmunLuI nosLru, sù rùsuIIu dIn
pIIn çI sù mù urzù soureIe... MI s-u împIInIL dorIn(u, çI sunL
LoL uçu de IerIcIL ucum, precum erum înuInLe de împIInIreu
eI.
- ¡mI pure cù e nuLuruI sù IIe uçu.l- E o pùrere. NoI
nu sunLem depIIn IerIcI(I decuL numuI în IIuzIu IerIcIreI
nousLre.
Eu Lùcu un momenL. Dupù uceeu uduuse LImId çI
înceL:l- Cu LouLe usLeu mIe îmI pure cù sunL IerIcILù în
reuIILuLe.l- Du, se pouLe. Dur mù prInd cù dumneuLu eçLI
persounu ceu muI vIsùLoure...
- Eu?!...l- Du, dumneuLu. Nu vIsùLoure în în(eIesuI
vuIgur, cI medILuLIvù, rùsIrunLù înIùunLru, LrùInd prIn pro-
prIIIe Ior(e uIe suIIeLuIuI dumILuIe çI cerund IourLe pu(In de
Iu Iumeu dIn uIurù.
- Eu nu çLIu; çLIu uLuLu, cù vIu(u îmI pure InLeresunLù,
Iumeu în generuI bunù çI, cu un IdeuI în suIIeL, uç LrùI un
veuc Iùrù sù mù pIung.
- A!... vu sù zIcù uI un IdeuI?l- NegreçIL... CIne nu ure
un IdeuI?l- CIne nu ure... ¡ourLe muILù Iume. Eu deLe dIn
cup çI nu muI rùspunse. ¡ncepeu sù se cum înLunece. Se
uuzeu ropùILuI cuIIor pe înLIndereu cumpuIuI, çI nu se
vedeu decuL IInIu deuIuIuI ce se upropIu.
- Aç puLeu oure sù Le înLreb ce IdeuI uI? Eu mIçcù uçor
dIn vurIuI unuI pIcIor, zumbInd.l- Mù uçLepLum sù mù
înLrebI.l- De ce?l- Açu.l- ALuncI rùspunde-mI.l- Nu
poL sù-(I rùspund. Acum îI venI runduI IuI sù Lucù.l- AI
drepLuLe, uduugù dupù un momenL, nu uç II îndrùznIL sù Le
înLreb, ducù Le-uç vedeu bIne.
Eu începu sù rudù.l- De ce ruzI?... ¡mI pure rùu cù
ruzI. Dur eu rudeu çI muI Lure. EI Lùcu cu LoLuI. Dupù cuLvu
LImp Lùcu çI eu, çI IurùçI nu se muI uuzI decuL mersuI
LrùsureI.
- ¡urLù-mù, zIse dunsu, uLIngundu-I uçor cu munu.l-
De ce sù Le IerL? Nu mI-uI IùcuL nImIc.l- Du, dur um rus
prosLeçLe... Mù Ier(I?l- Cum sù nu Le IerL. EI îI Iuù bInIçor
munu înLr-uIe IuI çI nu muI zIse nImIc. Eruu uLuL de IerIcI(I
umundoI, în umurguI vremII, încuL ur II dorIL sù se ducù
Lrùsuru muI depurLe çI LoL muI depurLe Iùrù (eI.
- Erum pe drumuI urzùLor uI conIIden(eIor, zIse eI
înceL çI purcù s-ur II gundIL Iu Iumeu dIn mInLeu IuI. AIùLurI
de doruI meu de (urù, sLu doruI de cInevu, IubIL dur necun-
oscuL. ¡mI pùreu cù LrebuIe sù Le înLuInesc. M-uI înso(IL
înLoLdeuunu çI pesLe LoL çI, cu LouLe usLeu, nu çLIum cIne
eçLI.
Eu se IIpIse de umùruI IuI, LùcuLù çI LremurùLoure.l- $I
ucum, cunoscundu-Le, îmI pure cù eçLI uceeu pe cure o
doreum, înLocmuI, uIeveu, muI duIce çI muI bunù decuL cum
o vIsum...
O Iungù Lùcere urmù vorbeIor ucesLoru. Punù ucusù nu
muI zIserù nImIc. PIecuLù cu cupuI pe umùruI IuI, Suçu
încIIdeu ocIII pe jumùLuLe çI vedeu IInIu deuIuIuI,
înLunecuLù, pIerduLù, purcù ur II IosL o dungù pe cer. ¡n uI-
LImu Lremurure u IumIneI upuse înoLu o sLeu. Eu pùreu cù
Iese dIn uduncuI LImpuIuI çI vIne, vIne spre orIzonLurIIe
nousLre, purLùLoure de veçLI bune.
Trùsuru se oprI Iu pourLu IuI MuLeI. EI se deLe jos,
înceL.l- Ce rùu îmI pure!... Suçu îI sLrunse uçor de
munù.l- VII muIne?l- Du.l- VreI sù-mI spuI, cund veI
venI, ce sLeu e uceeu?... Eu îI urùLù cu munu spre cer.l- E u
sperun(eI çI u IerIcIreI.l- $LIu... penLru noI.l- PenLru
noI.l- Du, penLru noI. Dur penLru Iumeu ceuIuILù?l- ¡n
upusuI soureIuI, în uugusL, îmI pure cù se IveçLe consLeIu(Iu
¡ecIoureI. ¡(I spun muIne cum se cIeumù... NoupLe bunù.
- NoupLe bunù.

EI InLrù ucusù, senIn, IerIcIL, cu o puLernIcù noLù de IdeuIIL-
uLe, ce rùsunu punù în sLruLurIIe ceIe muI depùrLuLe uIe suI-
IeLuIuI.
Suçu se deLe jos dIn Lrùsurù cu o pùsùrIcù. ¡eLeIe çI MI-
IuI, cure o uçLepLuu, sLuu în buIcon cum pIouu(I, IIIndcù eru
LurzIu çI Ie eru Ioume.
- Du' ce (I s-u înLumpIuL, mumun? o înLrebù MIIuI.l-
Nu muI puLe(I de Ioume, nu-I uçu? Am pIecuL LurzIu de Iu
VIùdenI, çI pe drum um înLuInIL pe DumIun, Iu coIIbu unuI
IIpoveun, de unde v-uduc çI pepenI. HuI sù muncùm.
EI se duserù Iu musù çI Suçu InLrù un momenL Iu eu sù
se scuLure, çI dupù cIncI mInuLe venI în soIrugerIe cunLund.
- Mumun, nu çLII un Iucru?... muIne ne vIne sIunLu de
Iu AgupIu.
- Du?l- A LrecuL subpreIecLuI pe uIcI, çI ne-u spus cù
muIne, Iu zece, sù-I IeçIm înuInLe cu LoL suLuI.
TurIcù, IecIoruI, cu obIcInuILu IuI înIesnIre de u se
umesLecu în vorbù, zIse:
- D-upoI cù "premureIe" esLe cIIur uIurù cu popu
BuzùLùIuLù.
- Açu?... ZI-I sù vInù înùunLru. Nu Lrecu muIL çI un
(ùrun voInIc InLrù pe uçù bInIçor, cùIcund pe vurIuI degeLe-
Ior. Eru un om zdruvùn, cure, dupù îmbrùcùmInLe, se vedeu
u II cIIubur.
- SùruL muInIIe, cuconI(ù.l- MuI(umIm dumILuIe,
prImuruIe. Ce uud, cù ne vIne sIunLu?
- ApoI, cIcù vIne... Cù încù u LrecuL dI subpreIecL pe Iu
prImùrIe çI u IùsuL poruncù sù scouLem Iumeu înuInLeu sIIn-
LeI, cu mIc cu mure, dour s-o înduru Dumnezeu cu nI(Icù
pIouIe, cù s-u rùsucIL porumbuI de LouLù Ispruvu.
Suçu pùru cù se gundeçLe un momenL.l- ¡u uscuILù,
VuIsune, du' oure LrebuIe pIouIe cu udevùruL?l- TrebuIe,
cuconI(ù, Iu porumb.l- $LIu. Du' ce Iuce Iumeu cure u
rùmus cu vruIurIIe în urIe?
- PùI, ce sù Iucù? Cù çI Dumnezeu nu ne pouLe
muI(umI pe Lo(I.
- CeI ce n-uu cuI uu rùmus în urmù.l- CeI cure n-uu
cuI or muI LreIeru cu cIIcIoureIe, zIse prImuruI.
- Du' ducù vIne pIouIu?
- PùI mùcur de-ur du Dumnezeu... Du' çLII, punù se muI
pregùLeçLe, punù unu uILu, çI-u sIurçIL rumunuI (uru de orz.
- BIne, VuIsune. O sù LrebuIuscù vreo musù...l- PùI
cIIur de uIu venIsem, sù mù rog sù ne duI ceIe de LrebuIn(ù.
Pe cund eI vorbeu, se IvI în spuLeIe IuI poLcupIuI popeI.
Popu VusIIe Buzù-LùIuLù eru cunoscuL Iu o poçLù împrejur.
Cu puIpunu unLereuIuI prInsù în bruu, cu cIoboLeIe
scuIcIuLe çI cu burLu înuInLe, eru LIpuI preoLuIuI de modu
vecIe. GIume(, Iucom Iu muncure, scurL Iu sIujbù, se (Ineu
de popIe prIn obIceI çI IIIndcù "ducù nu curge, LoL pIcù", dur
uILIeI eru urenduç çI eI; Iuu o sIourù de pùmunL de Iu unuI,
cumpùru Iunu de Iu uILuI, muI du cuLe un bun, doI, cu
cumùLù, çI usLIeI îçI rIdIcu spuzu de copII ce uveu. Suçu nu-I
puLeu suIerI, çI-I îngùduIu numuI IIIndcù rùmùsese
moçLenIre de Iu LuLù-sùu; dur udusese un uI doIIeu preoL,
om cumsecude, cure duceu LoL greuI bIserIceI.
- Musù bunù, LuIcù.l- MuI(umIm, pùrInLe. D-upoI, ne
vIne sIunLu, IuI? Popu nu rùspunse nImIc deocumduLù, cI,
unIndu-çI degeLeIe de Iu munu dreupLù, boscorodI cuLevu
cuvInLe deusupru meseI, uruncund ocIII IucomI Iu nIçLe
pùLIùgeIe împùnuLe; dupù uceeu Iuù un scuun çI çezu, cu
ocIII (InLù Iu pùLIùgeIe.
-Hm!... zIse eI, usLeu pe LurceçLe se cIeumù "¡mum
buIIdî"... $LII, counù AIexundrIno?... cIcù un preoL de ùIu
deuI Ior u muncuL înLr-o zI punù u crùpuL... çI de uIu s-u
cIemuL uçu: "¡mum buIIdî", udIcùLeu "u crùpuL ¡mumuI"
MIIuI çI IeLeIe rudeuu sù se Lopeuscù.l- Nu poILeçLI,
pùrInLe? zIse bùIuLuI, înLInzundu-I o IurIurIe.
Suçu se uILù Iu eI, încrunLund dIn spruncene.l- Mu-
mun, je L'en prIe. Punù sù rùspundù eu, popu îçI Lrùsese pe
LuIer douù pùLIùgeIe, çI se uILu curmezIç spre IecIor, purcù
ur II vruL sù-I ceurù cevu.
- Ce doreçLI, pùrInLe? îI înLrebù Suçu.l- M-uç rugu de
un pùIùreI de rucIIu... sù Ie Iuc oIeucù de drum, cù, precum
zIce sIunLu scrIpLurù: "Irunzù verde de duI n-uI, Iur mIeIu
bIund suge Iu douù oI".
TurIcù îI uduse un pùIùru( de rucIIu, pe cure popu îI
uzvurII pe guL, de eru cuL p-ucI sù-I îngIILù cu puIur cu LoL.
PrImuruI se uILu Iu eI çI zumbeu.l- DumneuLu nu vreI
cevu, VuIsune?l- SùruLùm muInIIe, cuconI(ù. TurIcù îI
deLe numuIdecuL rucIIu, dur omuI, IourLe cuvIIncIos, nu
vru sù prImeuscù. Suçu se uILù Iu eI cuL eru de înLreg çI de
cumInLe, çI vru sù-çI urmeze cu dunsuI vorbu muI depurLe.
- Vu sù zIcù ce crezI cù LrebuIe?l- ApoI sù vedem ce
zIce pùrInLeIe. Popu îngII(eu dumIcuLurIIe cuL pumnuI, çI
n-uveu vreme sù vorbeuscù.
- Ce zIcI, pùrInLe? îI înLrebù Suçu.l- O musù, o Iu(ù de
musù, IumunùrI çI LùmuIe.l- BIne. AILu nu muI LrebuIe?
Popu rIdIcù dIn spruncene cù nu.l- Sù dùm guzdù Iu preoL
çI Iu muIcI, zIse VuIsun, çI sù vedem de cuI, cù pouLe vIne
sIunLu cu droçcu.
- BIne, LuIcù, sù-I du(I, mormùIe popu, cù cIne dù cu
muInIIe, uIeurgù cu pIcIoureIe, Iur ceI ce pIunge pe sùruc sù-
I pourLe LruIsLu.
PrImuruI rudeu, dur vuzund pe popù cù-çI dezIeugù
sucuI cu proverbeIe, îI Iùcu semn sù se scouIe.
- HuI, pùrInLe, cù Le uçLeupLù counu preoLeusù.l- Sù
mergem, LuIcù. MuI deLe duçcù un puIur cu vIn çI se scuIù.
Dupù ce pIecurù, MIIuI se puse sù Iucù çI eI cu popu VusIIe,
zIcund proverbeIe pe vurIuI degeLeIor: " ¡runzù verde de
duI n-uI".
- Mumun, îmI duI voIe sù-mI rup un dInLe, cu sù
semùn muI bIne cu eI?
-¡u nu muI vorbI prosLII, zIse Suçu ruzund.l- Zùu uçu,
mumun.l- Rupe(I-I, ducù vreI. EI urmurù IuzuI muI de-
purLe, dupù musù, pe cund Suçu se duse Iu eu sù scrIe.
Cund se uçezù jos çI Iuù condeIuI, sIngurù, scenu dIn
Lrùsurù îI revenI în mInLe cu uLuLu puLere, încuL se rezImù
de spuLeIe IoLoIIuIuI çI prIvI drepL înuInLe. Oure eru
udevùruL? Eu Iusese? suu o duIce încIIpuIre de sIne o Iùceu
sù urmeze, deçLeupLù, un vIs IerIcIL?
ScrIse douù rundurI IuI MuLeI, rugundu-I sù vInù u douu
zI çI sù vesLeuscù çI pe conu DInu de sosIreu sIInLeI.
Pe Iu nouù ceusurI dImIneu(u LoL suLuI eru Iu cump, pe
murgIneu drumuIuI mure. Tùbùru(I pe çun(uI çoseIeI,
(ùrunII vorbeuu IInIçLI(I, çLergundu-çI sudoureu cu dosuI
puImeI, Iur nevesLeIe çI IeLeIe, cu rocIIIIe de sLùmbI înLInse
rouLù împrejur cu sù nu Ie pùLeze, îçI IsLorIseuu pùsurIIe Ior
zIInIce, purcù nIcI vorbù n-ur II IosL de venIreu sIInLeI.
¡u ComùneçLI, MIIuI çI IeLeIe uçLepLuu nerùbdùLorI pe
Suçu, cure nu se muI Isprùveu de gùLIL. VIcLorIu îI bùLu în
geum.
- Mumun, se-nLurzIuzù preu muIL.l- Ducù sunLe(I uçu
de nerùbdùLorI; Iuu(I Lrùsuru çI duce(I-vù.
- Sù (I-o LrImeLem înupoI?l- NegreçIL. EI pIecurù. ¡n
urmu Ior, Suçu se gùLI repede çI IeçI în buIcon, uçLepLund pe
conu DInu çI MuLeI. ¡u Ideeu de u-I revedeu, sIm(eu InImu
bùLundu-I-se cu puLere çI un vuI de cùIdurù urcundu-I-se în
obrujI. ¡nLrù înùunLru cu neusLumpùr; îçI uçezù pùIùrIu muI
pe IrunLe; îçI scouse o mùnuçù, cu Iur s-o puIe dupù un
mInuL.
Un zgomoL de Lrùsurù, în curLe, o Iùcu sù se repeudù Iu
IereusLrù. Dur eru numuI subpreIecLuI. Cu LouLe cù-I eru
sImpuLIc, de usLù duLù Suçu îI gùsI venIL Iu nevreme, çI nu
IeçI. Un urguL, cure vùzuse Lrùsuru eI pIecund, spuse sub-
preIecLuIuI cù LouLù Iumeu eru Iu cump, çI-I Iùcu usLIeI sù se
ducù. Dupù pu(In LImp venI çI MuLeI. Suçu îI vùzu de pe
IereusLrù, çI se repezI Iu uçù sù-I Iusù înuInLe, însù InImu îI
bùLeu uçu de Lure, încuL Iu sIIILù sù se opreuscù un momenL
pe scuun. ArguLuI cure vorbIse cu subpreIecLuI eru guLu sù-I
LrImeuLù çI pe eI dupù ceIIuI(I, cund Suçu IeçI repede,
LocmuI pe cund Lrùsuru IuI MuLeI înLorceu, çI-I sLrIgù.
Cu cupuI pIecuL în pùmunL, dIn prIcInu soureIuI, eI urcù
LrepLeIe, çI cund deLe cu ocIII de dunsu, rùmuse IocuIuI. Eu
se Iùcuse çI muI roçIe decuL eru, çI, ruzund, îI înLrebù pe
jumùLuLe supùruLù:
- Ce-I?l- Nu Le supùru, zIse eI. EçLI usLùzI o mInune
încunLùLoure!l- Du?... SunL bIne?...l- Grozuv de bIne. Eu
Iùcu un pus înupoI, sIm(Ind purcù nevoIu de u se depùrLu de
compIImenLe.
ApoI se învurLI împrejuruI eI însùçI.l- ¡(I zIc bunù
dImIneu(u dupù ce mI-oI scouLe mùnuçu. Rùmùseserù usLIeI
IocuIuI, uILundu-se unuI Iu uILuI zumbInd.l- Acumu, bunù
dImIneu(u.l- Bonjour.l- Mergem? e LurzIu, çLII?l- A
cuI e vInu?l- A meu, IIIndcù n-um venIL Iu vreme, çI u du-
mILuIe IIIndcù Le-uI gùLIL preu muIL.
Eu îçI puneu mùnuçu Iu Ioc, uILundu-se pe sub gene.l-
Vreum sù Le uçLepL, zIse eu înceL. Sù mergem. Se urcurù
umundoI în Lrùsurù çI pornIrù Iu cump.
O duLù cu eI ujunse çI sIunLu. ¡nLr-o bIrjù cu puLru cuI
osLenI(I, veneuu, în mIjIocuI unuI vùIùLuc de pruI, puLru
persoune: doI popI în Iund, cure (Ineuu Icounu, çI douù
cùIugùrI(e dInuInLe. PopII se deLerù jos, sprIjInInd Icounu
cu o munù dedesubL çI cu uILu de deusupru, çI începurù u
rosLI rugùcIunI. PoporuI îngenuncIeuse, pe cund
cùIugùrI(eIe çLergeuu cIIpuI sIInLeI de pruI. Preo(II voIuu sù
Lreucù çun(uI çoseIeI, cu sù InLre pe cump, dur LocmuI în
purLeu uceeu eI eru curù(IL de curund çI decI cum udunc.
- Pe unde Lrecem, pùrInLe Opreo? zIse unuI dIn eI,
înceL.l- Du' eu çLIu, pùrInLe ¡oune?l- Dù-I sIIn(Iu-Lu dIn
OILoII, cù eu nu muI um gIus nIcI cuL un puI de curcù.
Se duserù usLIeI în sus, se Iùsurù în jos çI Iur se
înLourserù în sus, nùdùjduInd sù gùseuscù un Ioc muI Iesne
de LrecuL. ¡n ceIe dIn urmù se coborurù în çun(, cum deLe
Dumnezeu, dur cund Iu Iu rIdIcuL, puce... UnuI se încurcù în
unLerIu, uILuI în puLruIIr, çI ducù nu veneu Iumeu sù-I ujuLe,
ur II rùmus ucoIo, IIIndcù, dupù reguIIIe Ior, nu puLeuu sù
Iuse Icounu pe muInI sLrùIne.
¡n vremeu usLu, popu Buzù-LùIuLù îçI pusese odùjdIIIe çI
veneu înuInLeu IcouneI, Iegùnundu-se cu o corubIe. Preo(II
curI înso(euu sIunLu încrunLurù dIn spruncene, cund vùzurù
cù uveuu de împùr(IL pIuLu cu uI(I doI conIru(I. De uceeu,
prImIrù desLuI de rùu pe IruLeIe Ior.
- AçLeupLù, uçLeupLù pùrInLe, sù punem sIunLu pe
musù.l- ¡ucu LuIcù, uçLepL.l- Nu-I Lreubu sIIn(IeI-LuIe sù
Le umesLecI uIcI.l- Pù-I vorbù-I!l- Bu cIIur uçu. Dù-Le Iu
o purLe. Popu Buzù-LùIuLù se deLe Iu o purLe, mormùInd:l-
Mù!... moIdovenII drucuIuI. ApoI îçI ceru IerLùcIune de Iu
Dumnezeu cù pomenI pe drucuI:
- PLIu, Doumne IurLù-mù. CeIuIL preoL de Iu
ComùneçLI, cure nu îndrùznIse punù ucI sù se umesLece,
vùzund Icounu pe musù, îçI puse çI eI puLruIIruI, dur Iu
prImIL cu uceeuçI IIpsù de ceremonIe de ceI doI popI sLrùInI.
ALuncI, conu DInu, cure îI prIveu de un sIerL de ceus cum îçI
duu urumu pe Iu(ù, poILI pe cuLeçIpuLru preo(I sù înceupù
sIujbu, cù çude ruçIne, IIecùruIu IIIndu-I pùsLruLù pIuLu ce I
se cuvIne. HugIuI eru deju înIIIn(uL, cu cùdeInI(u guLu çI
IsonuI Iu îndemunù, uçLepLund IerIcILuI momenL cund sù-I
deu drumuI.
CumpuI se înLIndeu crùpùcIos çI ros de vILe, punù de-
purLe în punzu orIzonLuIuI. DeçI ucum eru pe Iu sIurçILuI IuI
uugusL, zùpuçeuIu pùreu muI nesuIerILù cu în IuIIe.
Cu cupeLeIe gouIe în soure, cuLeçIpuLru Iu IInIe, preo(II
se ruguu, îngenuncIIndu-se çI scuIundu-se neconLenIL.
|ùrunII Iùceuu crucI murI, zIcund dIn cund în cund "dù
Doumne pIouIe"; IemeIIe sLuu pIecuLe Iu pùmunL. ¡ùcusLeIe
sub(IruLece sùILuu în puIpuneIe rùsIrunLe uIe popIIor, pe
cund runduneIeIe înLurzIuLe Lreceuu cu sùgeuLu prInLre
rundurIIe oumenIIor. Eru semn de vreme bunù çI senInù. O
sucu de upù de Iu curLe eru înconjuruLù de IIùcùI çI bùIe(I,
cure îçI Lreceuu coIu de Iu gurù Iu gurù.
Suçu, IeLeIe, conu DInu çI Lo(I ceIIuI(I sLuu în genuncII;
MuLeI cu cupuI goI, sLu çI eI respecLuos, dur în pIcIoure.
Suçu îI Iùcu semn sù îngenuncIe. EI se supuse çI çezu Iungù
dunsu.
- TrebuIe sù duI exempIe bune, zIse eu zumbInd. Pe Iu
sIurçILuI sIujbeI, cund upu Iu sIIn(ILù, preoLuI sLropI, cu
mùnuncIIuI sùu de busuIoc, în puLru pùr(I, rugund pe
Dumnezeu sù pùzeuscù IocurIIe uceIeu de cuLremure, de
gunducI, de seceLù eLc. SLropILuru ujunse punù Iu Suçu,
muIndu-I rocIIu pe umerI. Apu Iùcu sù I se IIpeuscù sLoIu
sub(Ire de pIeIe. Eu încercu sù se çLeurgù, dur nu se puLeu
ujunge sIngurù. MuLeI îI Iuù buLIsLu dIn munù çI cùuLù
pIcùLuru s-o usuce.
- Ce Ioc bun çI-u uIes, zIse eI înceL, ruzund. Eu sLu cu
cupuI în pùmunL çI cuIunduLù în smerenIe, dur îI rùspunse,
Iùrù u se uILu Iu eI çI ruzund:
- Nu muI spune prosLII çI sLuI bInIçor.l- Zùu uçu...
Dupù ce se IsprùvI sIujbu, Suçu se upropIe de preo(I çI de
cùIugùrI(e, sù-I poILeuscù Iu musù. ¡nLrurù în vorbù muI
Iungù: "Cund u(I pIecuL de Iu AgupIu", "CIne-I dumneuIuI,
dur dumneueI", punù venI runduI IuI MuLeI.
- DumneuIuI e boIeruI muLuIe? înLrebù unuI dIn preo(I
pe Suçu, urùLund pe MuLeI.
Eu nu prIcepu deocumduLù. Conu DInu rudeu de
în(eIesuI moIdovenesc uI IruzeI çI spuse preoLuIuI cIne eru
unuI çI cIne eru uILuI. Suçu se Iùcuse roçIe çI se uILu Iu vurIuI
mùnuçIIor, pe cund preoLuI, încurcuL, zumbeu cu bunùLuLe,
în(eIegund purcù ce se peLreceu în mIn(IIe LuLuror.

Preo(II çI cùIugùrI(eIe se duserù Iu ComùneçLI, Iur ceIIuI(I pe
Iu cuseIe Ior. Conu DInu spusese în LreucùL IuI MuLeI cù
uveu cevu de vorbIL cu eI, çI-I rugù sù-I uçLepLe spre seurù.
Ajuns ucusù, DumIun prInse u se gundI Iu ceIe peLrecuLe
Iu cump. ¡nLrebureu preoLuIuI, pe cure eI o în(eIesese IourLe
bIne, du pe Iu(ù o sLure de IucrurI IIreuscù dur neIùmurILù.
Suçu nu muI eru o copIIù, pe cure un Lunùr o pouLe "compro-
mILe", cum se zIce, dur eru LoLuçI o IuLù Lunùrù. SLureu IuI
suIIeLeuscù Iu(ù de dunsu nu uveu IImpezIcIuneu pusIunIIor
murI. NIcI vursLu IuI, nIcI vursLu eI, precum nIcI Lemperu-
menLuI omuIuI nu eruu de nuLurù u înIIùcùru duIceu
umInLIre ce uveu penLru Suçu, punù Iu mùrImeu uneI
IoLùruLoure pusIunI. Cund îI zIceu cù e "încunLùLoure",
spuneu un udevùr Iu(ù de eu çI muI cu seumù Iu(ù de eI
însuçI. ¡Ireu IInIçLILù, cumpùnILù înLru LouLe, cu LrebuIn(u
vùdILù de u se devoLu, u SuçeI, rùspundeu mInunuL Iu
uspIru(Iuneu IdeuIù, ce se gùseçLe Iu muI Lo(I oumenII medI-
evuII, cùLre o usemeneu IemeIe. Ducù Iu uceusLù sLure,
pornILù dIn cuuze personuIe, se muI udùugu dorIn(u
rùposuLeI, se pouLe Iesne ujunge Iu IoLùrureu cuImù Iu cure
ujunsese MuLeI, de u vorbI IuI uncIIu-sùu, conu DInu, de-
spre gundurIIe IuI de u Iuu pe Suçu. ¡nsù IIpsu de enLuzIusm
Iùceu sù nu IIe IoLùrureu cu LoLuI desIùcuLù de orIce pùrere
de rùu. Cund un om u LrùIL uLuLu vreme sIngur, cu greu îçI
scIImbù vIu(u. Trecuse uçu de pu(In LImp de cund se
înLorsese ucusù çI, cu LouLe usLeu, uLuLeu înLumpIùrI
însemnuLe se desIùçuruserù! Dur LocmuI în eIe se gùseu ur-
mureu IogIcù u noII IuI vIe(I. TrebuIu sù se Iege o duLù muI
muIL de pùmunL, çI sù se Iege penLru LoLdeuunu.
Conu DInu venI, precum zIsese, cùLre seurù. MuLeI îI
uçLepLu, cu o vugù neIInIçLe în suIIeL. SIm(eu cù se peLrece
cevu neobIçnuIL, cù uncIIu-sùu uveu nemuI(umIrI. AceusLù
neIInIçLe u IuI, pe cure conu DInu o bùgù de seumù, Iùcu pe
bùLrun sù înceupù sLungucI:
- Ce muI IucI, bùIeLe? Cum î(I merge cusu çI AgIuIu?l-
BIne, nene - muI cu seumù AgIuIu.l- ¡ucru sub(Ire,
bre!... BIeLu Nue, îI IegI Iu gurd. ToL cu CurumzuIeu
LrùIeçLe?
- CIne?l- ¡oLe, IruLe; çLIu cù n-o sù LrùIuscù Nue cu
CurumzuIeu; î(I vorbesc de dunsu. E o IrIçcù de muIere de
n-ure perecIe. Sù Le pùzeçLI...
- Nu-I nIcI o prImejdIe.l- MuI bIne. Dupù uceeu îçI
scouse o LubucIere în cure InLru o bocceu de LuLun, çI-çI
Iùcu o (Igurù. MuLeI îI deLe cIIbrILurIIe. BùLrunuI îçI uprInse
(Iguru, çI se duse Iu geum.
- N-ure gund de pIouIe.l- Nu preu.l- $I sIunLu ce-o
sù-(I Iucù? TrebuIe s-o cIemI Iu vreme, zIse eI, uILundu-se
cu în(eIes Iu nepoLu-sùu.
MuLeI rudeu Iùcundu-çI çI eI o (Igurù.l- Anume cund
buromeLruI se cobourù?l- EI!l- Aç vreu sù çLIu de ce n-u
venIL ScuLIu, înLrebù MuLeI.l- E o IuIImu înLreugù. N-u
venIL dIn muI muILe cuvInLe: înLuI, IIIndcù e mILocun; upoI,
IIIndcù zIce cù pe eI nu I-u înLrebuL nImenI cund s-u IoLùruL
uducereu sIInLeI, IIIndcù s-ur II opus: ure LouLù puIneu pe
cump.
- De ce?l- TrùIeçLe rùu cu (ùrunII. ¡I jupouIe cu
dobunzIIe çI proceseIe. ¡n(eIegI Lu cù ducù ur începe pIoIIe,
îI puLrezeçLe gruuI pe cump.
- ¡n Iond, nIcI eu nu çLIu cIne u udus sIunLu.l- A
udus-o Iumeu dImprejur, çI (ùrunII de Iu ComùneçLI uu cer-
uL SuçeI sù o Lreucù çI pe Iu dunçII.
- ALuncI ce încupe supùrure?l- Se în(eIege. Du' ce-I
IucI prosLuIuI? ApoI I-u InLruL în cup cù, de cund uI venIL Lu,
LouLù Iumeu rude de eI, IIIndcù-I IeI pesLe pIcIor Iu(ù de
Suçu.
- Eu?l- Du, u venIL Iu mIne sù se jeIuIuscù.l- Ce e
drepL, eu um rus înLr-o zI cu Suçu - dur eI eru de Iu(ù. E
bun bùIuL, dur cum rIdIcuI.
- E rIdIcuI, dur nu e bun. Are gurù reu çI sù Le pùzeçLI,
çI Lu çI Suçu, cù e om prImejdIos.
MuLeI se uILù îngrIjuL Iu bùLrun, purcù-ur II vruL sù-I
înLrebe IùmurIL despre ce e vorbu.
- A venIL IerI pe Iu mIne, urmù conu DInu; u IosL de o
îndrùzneuIù rurù, çI eu, DInu MurguIe(, cure um vùzuL pe
LuLù-sùu sIugù Iu noI, bùLuL cu oprILorIIe Iu scurù, n-um
puLuL nIcI ceI pu(In sù-I duu uIurù!
MuLeI îI uscuILù posomoruL.l- TrebuIu sù-I duI!l-
TrebuIu!... CuI o spuI? Eu çLIu bIne ce LrebuIe sù Iuc, dur
cund Le sLrung cureIeIe, o IuçI muI domoI.
TunùruI se uILu Iu uncIIu-sùu nedumerIL.l- Tu pouLe
nu mù-n(eIegI. MuLeI mIçcù dIn umerI. BùLrunuI pùru u se
gundI un momenL.
- E muI bIne sù-(I spuI. Eu sunL bùLrun çI pouLe muIne
mor. Tu rùmuI pùrInLeIe IeLeI meIe. Eu um IuuL bunI cu
dobundù de Iu ScuLIu. ¡I sunL duLor LreI mII de guIbenI, pe
cure nu I-um puLuL pIùLI Iu LImp. Te mIrI, çI uI drepLuI sù Le
mIrI...
- Nu...l- Bu du. E de mIrure, cum un om cu mIne sù
nu pouLù pIùLI LreIzecI de mII de IruncI Iu Lermen. Dur cund
veI cunouçLe muI bIne IucrurIIe, cund veI vedeu ce produce
o moçIe unuI proprIeLur, ce se cIeILuIeçLe în cusù Iu mIne,
cum se LrùIeçLe Iu BucureçLI - pouLe veI în(eIege muI uçor.
Nu zIc cù nu uç II puLuL sù gùsesc bunI numuIdecuL; dur nu
I-um cùuLuL, IIIndcù (Iu sù Ius moçIu IeLeI Iùrù IpoLecI. ¡n
sIurçIL, cu sù nu muI Iungesc vorbu, sunL duLor IuI ScuLIu
bunI çI mojIcuI crede cù penLru usLu îmI pouLe poruncI.
AsLu e unu. A douu: (I-um spus, îmI pure, cù LoL ucesL
bùdùrun çI-u pus în gund sù Iu pe TIncu(u. MùLuçù-Lu ur II
guLu sù I-o deu. Dur e cup de IemeIe, cure nu vede dIncoIo
de vurIuI nusuIuI. EI vreu sù Iu IuLu cu sù punù munu pe
moçIe. ToL penLru usLu nu prImeçLe nIcIoduLù dobundu Iu
bunI, cI o uduugù Iu cupeLe, çI-mI Iuce nIçLe socoLeII cu
dobundu Iu dobundù, de Le sperII. Unde çI-u vuruL coudu,
nIcI pruIuI de pe Lobù nu s-u uIes, çI ducù nu m-oI scùpu de
eI, îmI mùnuncù moçIu.
BùLrunuI se scuIuse în pIcIoure çI se pIImbu neIInIçLIL
prIn cusù. NepoLu-sùu se uILu Iu eI, pùrund eI însuçI preocu-
puL.
- Nene DInuIe, cuL eçLI duLor în LoL?l- Du' cIne muI
çLIe! MuLeI zumbI Iùrù voIe.l- Cu cIIpuI ùsLu ujungI de-
purLe.l- $LIu, dur uçu e: mI-um (InuL LoLdeuunu rùu so-
coLeIIIe; însù, cum um IùcuL, cum um dres, nu erum duLor
nImùnuI un bun. A venIL un çIr de unI rùI, çI m-um
încurcuL. TrebuIe sù IIe pesLe puLruzecI de mII de IeI.
- ¡n cu(I unI?l- ¡nLr-un un çI jumùLuLe.l- ALuncI î(I
Iu muI muIL de zece Iu suLù.l- Se-n(eIege.l- E un mIçeI;
LrebuIe sù ne scùpùm de dunsuI.l- $LIu - dur cum?l- Eu
um nIçLe bunI rùmuçI de Iu mumu çI (I-I duu, zIse eI,
zumbIndu-I cu bunùLuLe.
BùLrunuI se oprIse în Iu(u IuI çI se uILu Iu eI (InLù. ApoI,
înceL, zIse:
- Eu çLIu, bùIeLe, cù uI bunI çI ce bunI uI, IIIndcù sorù-
meu îI (Ineu Iu mIne. Dur nu penLru usLu î(I vorbesc de ne-
voIIe meIe. AceIu sunL bunI rùmuçI de Iu LuLù-Lùu, în bonurI,
çI nu po(I sù-I uLIngI.
- Du' de ce nu poL sù-I uLIng?l- ¡IIndcù usemeneu
IurLII sunL muI bune cu o moçIe.l- ¡e depun undevu çI
Iuu bunI.l- Po(I s-o IucI, dur nu penLru mIne.l- De ce,
nene?l- ¡mI pure rùu cù (I-um vorbIL, zIse bùLrunuI LrIsL.
Ducù m-uç II gundIL Iu unu cu usLu, puLeum sù Iuu bunI de Iu
bIuLu mumù-Lu, Iùrù sù muI umbIu prIn sLrùInI; însù uceeu e
uvereu rùmusù de Iu LuLù-Lùu.
- BIne, dur usLùzI e uvereu meu.l- Açu e...
- Nene DInuIe, zIse MuLeI domoI, Le rog sù prImeçLI.
Eu çLIu ce uI IùcuL penLru mIne. AceçLI bunI eruu menI(I sù
meurgù în zesLreu TIncu(eI. AsLu u IosL dorIn(u mumeI
înuInLe de u murI.
BùLrunuI se rezemuse cu un coL de musù çI se uILu LrIsL
înuInLeu ocIIIor.
- Nu uI nIcI un drepL sù prImeçLI suu sù nu prImeçLI.
Açu u vruL mumu, çI eu voI Iuce uçu.
- Sùrmunu sorù-meu!... zIse bùLrunuI înceL, cu
IucrùmIIe în ocII.
MuLeI îI prIveu, mIçcuL, sIm(Ind LouLù curù(enIu de su-
IIeL cu cure nu voIu sù prImeuscù bunII, çI IIIndcù uncIIu-
sùu pùreu descurujuL çI Iùrù nIcI o voIn(ù, eI îI uLInse bInIçor
pesLe munù, încercund sù gIumeuscù, dur în reuIILuLe IourLe
emo(IonuL:
- $I IIIndcù vorbIm de voIn(eIe dIn urmù uIe mumeI,
muI um sù-(I împùrLùçesc unu, muI veseIù.
Conu DInu se çLerse Iu ocII, uçLepLund.l- DumneueI
mI-u zIs, înuInLe de u murI, sù mù însor. Vreuu sù-I
împIInesc dorIn(u çI o sù Le rog sù m-uju(I.
Conu DInu se uILù Iu eI serIos, dur cum mIruL.l- Te-uç
rugu sù vorbeçLI SuçeI despre usLu.l- Du' pe cIne vreI sù
IeI?l- Pe Suçu. BùLrunuI urmù u-I prIvI dIn ce în ce muI
mIruL.l- Vu sù zIcù eru udevùruL?...l- Du, înLùrI MuLeI.
ApoI se grùbI sù uduuge: Eu î(I rùspund "du" Iùrù sù çLIu ce
mù înLrebI.
- ScuLIu u scos de muIL vorbu prIn Iume cù vreI s-o IeI:
nImereçLe çI prosLuI cuLeoduLù.
TunùruI se uILu în pùmunL, jenuL.l- Mù mIr cum u pu-
LuL sù vorbeuscù de un usemeneu Iucru. Eu nu um IùcuL
nImIc cure sù îndrepLù(euscù pe ScuLIu sù vorbeuscù usLIeI,
çI nIcI eI, nIcI nImenI nu çLIu ce s-u peLrecuL înLre mIne çI
mumu.
- Bu eu çLIum, cù usLu eru de muIL dorIn(u bIeLeI
muIcùLu. $I IucI bIne: Suçu e un Inger. PenLru mIne nu e
nIcI o deosebIre înLre TIncu(u çI Suçu...
Conu DInu se uILu Iung Iu MuLeI, pùrund cù vreu sù
pùLrundù în suIIeLuI IuI.
- EçLI bIne încredIn(uL cù nu urmezI numuI dorIn(u
rùposuLeI, çI InImu Lu Le îndeumnù sù IucI pusuI ucesLu?...
¡IIndcù LrebuIe sù-(I spun cum sunL IucrurIIe çI cum de uIL-
mInLerI Ie vezI çI Lu: Suçu çI-u IeguL vIu(u de creçLereu
Iru(IIor eI. $LIu cù punù ucum nu vreu sù se mùrILe; ducù çI-
o II scIImbuL pùrereu penLru LIne, eu o sù IIu încunLuL, dur
Lu o sù devII deoduLù cumnuLuI, LuLùI u LreI copII, dInLre
cure douù IeLe de mùrILuL.
- $LIu.l- ¡ncù o duLù, Suçu e ceu muI bunù, ceu muI
duIce IùpLurù - uLuL de bunù, încuL, ducù ur II IosL un
bùrbuL, I-uç II duL pe TIncu(u. AsLu însù nu împIedIcù
udevùruI ceIorIuILe IucrurI. VIu(u Lu se scIImbù cu LoLuI. AI
IosL deprIns sù LrùIeçLI sIngur în Iume muILù; uIcI vIu(u
nousLrù e resLrunsù. AI penLru LIne uvere desLuIù çI po(I
Iuce ce vreI... Dupù uceeu, LrebuIe sù nu uI(I cù Suçu e
uproupe de vursLu Lu, ceeu ce penLru un Lunùr, merge, dur
penLru o IuLù... nu preu.
Tùcurù un mInuL umundoI. Conu DInu se scuIù çI-I
înLInse munu:
- |I-um spus LouLe pùr(IIe îndoIouse, muI negre decuL
sunL. Acumu încIeI, zIcundu-(I, cù ducù eçLI IoLùruL s-o IeI
çI ducù dunsu Le Iu, uI sù III un om IerIcIL. NumuI sù cuu(I sù
IIe çI eu IerIcILù. VIno sù Le sùruL.
BùLrunuI îI îmbrù(Içe çI IeçI. Pe pruguI uçeI se oprI:l-
Bugù de seumù, eu muIne mù duc sù-I vorbesc... EçLI bIne
IoLùruL?
- Du, du.l- ¡ourLe bIne. AdIo.

PreocupuL çI nerùbdùLor, conu DInu nu Iùsù IucrurIIe pen-
Lru u douu zI, cI se duse drepL Iu ComùneçLI. Suçu eru Iu
dunsu în oduIe, çI-I Iùcu sù uçLepLe. BùLrunuI se pIImbu în
Iung çI-n Iurg prIn cusù, descIIzund dIn cund în cund uçu çI
înLrebund ducù vIne. Se puse sù-çI rùsuceuscù o (Igure,
dund dIn cup çI zumbInd.
Suçu InLrù cu o vIjeIIe, sLrungund în munù o buLIsLù ce o
scosese în Iugù dIn cuLIe:
- Ce e, coune DInuIe? ce s-u înLumpIuL? înLrebù eu cu
Lemere.
EI, cum LeuLruI, Iùcu un pus spre dunsu çI o Iuù de
munù, ducund-o spre IereusLrù. AcI se vurî în suIIeLuI eI,
prIvInd-o cu nIçLe ocII LerIbIII, de o comIcILuLe nespusù.
- Du' ce-(I esLe, coune DInuIe? înLreubù eu, dIn ce în ce
muI mIruLù çI începund sù se roçeuscù.
- VIno încouce, vInovuLo. $ezI IcI Iungù mIne.l- ¡ucù
çed. Eu se uçezù Iungù dunsuI, pe o cunupeu. BùLrunuI se
uILù dIn nou în ocIII eI, dund dIn cup.
- Açu Le por(I?l- Du' zùu, nu mù muI cIInuI çI spune-
mI ce esLe?...l- EsLe... EsLe... Sù-(I spuI?l- Te rog.l-
Nu-I nImIc.l- EI usLu-I!l- Dù-mI înLuI o duIceu(ù,
LruLeuzù-mù bIne, cù vIu împe(IL. Suçu, cure se scuIuse sù
porunceuscù duIceu(ù, se oprI.l- Ducù vII penLru usLu, nu-
(I duu nImIc. Conu DInu urmu u se uILu Iu dunsu:l- Ce
çIreuLù eçLI!...l- Eu, çIreuLù? zIse eu Lure, dur roçIndu-se.
- EI, de ce Le roçeçLI? ¡u çezI, Iusù duIceu(u. Eu venI dIn
nou Iungù dunsuI.l- AscuILù, Suço: vIu de-u bIneIeu
împe(IL.l- Se pouLe, coune DInuIe, dur o sù Le ducI cum uI
venIL. ¡mI pure cù ne în(eIesesem usupru pe(ILurIIor, zIse eu
redobundIndu-çI LoL sungeIe rece.
BùLrunuI urmu u o prIvI, zunbInd cu bunùLuLe.l- De ce
mù prIveçLI? înLrebù eu.l- ¡IIndcù uç vreu sù pùLrund bIne
în InImu Lu, çI sù çLIu LoL ce se peLrece ucoIo.
- EI, vreI cum muIL, zIse Suçu, ruzund. EI Lùcu un mo-
menL, uILundu-se în jos çI gundIndu-se. Suçu îI prIveu, Iu
runduI eI, vroInd purcù sù în(eIeugù jocuI uscuns uI
bùLrunuIuI. EI îçI rIdIcù ocIII dIn nou cùLre dunsu.
- AscuILù, Suço: mù gundesc cum e muI bIne sù-(I
vorbesc. Eu çLIu cù Lu nu vreI sù Le mùrI(I çI (Iu sù nu Le
supùr cu vorbeIe meIe, IIIndcù Le Iubesc cu pe copIIuI meu,
cu pe TIncu(u; pe de uILù purLe, persounu cure mù LrImILe
îmI esLe LoL uçu de drugù cu çI LIne. SocoL prIn urmure cù e
muI bIne sù-(I spun IucrurIIe cum sunL. TunùruI cure Le
cere esLe nepoLuI meu MuLeI, zIse bùLrunuI, rIdIcundu-çI
înceL ocIII spre dunsu.
¡n LImpuI cuL rosLI eI cuvInLeIe ucesLeu, obrujII SuçeI se
înroçIrù cu purpuru çI IùcrùmIIe I se urcuserù în ocII. PrIn-
Lr-o puLernIcù încordure u voIn(eI, eu cùuLù sù rùmunù
IInIçLILù, ceI pu(In în upuren(ù, çI rùspunse:
- AsLu e uILù vorbù. Conu DInu sùrI în sus, purcù
înLInerIse cu puLruzecI de unI, çI sLrIgù pocnInd dIn degeLe.
- A, çLrengùrI(o! de-usLeu mI-uI IosL dumneuLu! ApoI îI
Iuù cupuI în muInI çI I-I sùruLù cu o udevùruLù drugosLe
pùrInLeuscù.
- AI, cuLù bucurIe îmI IucI, Suço! Dunsu rudeu prInLre
IucrImI, sùruLund munu bùLrunuIuI. EI se uILu Iu eu,
neçLIInd ce sù udmIre muI muIL: ocIII uduncI cu gene
scùIduLe în IucrImI, suu puLereu de curucLer cu cure çLIuse
sù Lucù o vIu(ù înLreugù.
- EI, cum Le-uI IoLùruL Lu, uçu deoduLù?...l-
DeoduLù?...l- Vu sù zIcù e uIucere vecIe...l- Nu-I nIcI
vecIe, nIcI nouù: e de LoLdeuunu.l- Cum uçu?... ¡u spune-
mI, zùu. $I IIIndcù vùzu cù Suçu îçI pIecuse cupuI pe o purLe
çI se uILu în pùmunL, cum uveu de obIceI sù Iucù orI de cuLe
orI eru încurcuLù de cevu, dunsuI o munguIe pe umerI:
- Spune-mI, IeLI(o, uIbI încredere în mIne: vreuu sù Le
vùd IerIcILù.
- Ce sù-(I spun, coune DInuIe? înLrebù eu cu voce
duIce.l- Spune-mI, de unde în(eIegereu usLu uçu de
desùvurçILù înLre voI?
- Nu e nIcI o în(eIegere. DIn purLeu meu e o vecIe çI
copIIùreuscù credIn(ù cù noI erum menI(I de pùrIn(II noçLrI
sù... ne Iuùm. CeI pu(In usLu eru dorIn(u ceu mure u bIeLeI
rùposuLe.
- A sorù-mI?l- Du.l- De unde çLII? (I-u spus-o?l-
Nu mI-u spus-o nIcIoduLù, dur um în(eIes-o uçu de
bIne...l- AI drepLuLe: usLu se vedeu cuL de coIo... $I prIn
urmure Lu uI uçLepLuL pe MuLeI, cu credIn(ù çI sLuLornIcIe,
LoLdeuunu? EruI sIgurù de eI?
- Eu?... NIcIoduLù nu um vorbIL serIos de usemeneu
IucrurI. De uILmInLerI sunL çupLe unI de cund mI-ur II IosL
cu nepuLIn(ù sù-I vorbesc.
- Dur înuInLe?l- NIcI înuInLe. CuL erum copII, ne ju-
cum: cund ne-um muI mùrIL, ne cerLum, çI usLIeI ne-um
despùr(IL.
- $I pe usLu Le înLemeIuI Lu?
Dunsu îçI rIdIcù ocIII spre bùLrun, cu cInevu cure nu çLIe
cum sù spunù un Iucru LuInIc.
- Eu nu mù înLemeIum pe nImIc, zIse rur, eu îI Iubeum.
BùLrunuI se uILu Iu dunsu, înLInerIL purcù eI însuçI de
suuvILuLeu uceIor vorbe çI, (Inundu-I o munù, du dIn cup,
gundILor:
- Dur ducù eI Le uILu?... $LII: sLrùInùLuLeu çI depùrLureu
sunL duçmunII jurùmInLeIor de drugosLe.
Suçu înùI(ù dIn umerI çI încIIse dIn ocII, cu supunere
cùLre sourLù:
- Nu sLu în puLerIIe meIe sù IIe uILIeI. ¡Iecure îçI ure
sLeuuu su, çI ce-I e scrIs I se împIIneçLe.
- Dur eI?l- EI?... vùd cù dumneuLu çLII muI muIL
decuL mIne.l- Açu esLe... AdIcù eu çLIu uLuL, cù m-u
însùrcInuL sù vIu sù-(I cer munu. MuI muIL nImIc. MI-u zIs
cù împIIneçLe o dorIn(ù u rùposuLeI muIcù-sI...
BùLrunuI se oprI purcù înLr-udIns, cùuLund sù prIndù
eIecLuI ucesLor cuvInLe pe cIIpuI IeLeI. Eu îçI prIvI vurIuI
degeLeIor în Lùcere.
- Ce-I rùspund?... cù prImeçLI, du? Dunsu zumbeu cu
IrIcù.l- Du, zIse eu sIIousù. Dur ducù Iuce pusuI ùsLu
numuI dIn pIeLuLe cùLre counu DIumunduIu?
- $I eu m-um gundIL Iu usLu, çI I-um zIs. EI m-u
încredIn(uL cù nu.
- DumneuLu ce crezI, coune DInuIe?l- ¡mI IucI o
înLrebure greu, IeLI(o. Eu cred cù çI du çI nu. Ce cIuduL
Iucru! de unde mù Lemeum cù Lu n-o sù prImeçLI, IuLù-ne
ucum Lemundu-ne de eI.
Se oprI bùLrunuI çI se gundI. Suçu se uILu Iu eI cu IrIcù,
purcù sourLu I-ur II uLurnuL de vorbeIe IuI.
- Eu cred cù eI esLe sIncer, cù Le IubeçLe, dur cù vorbu
rùposuLeI îI înruureçLe de usemeneu IourLe muIL.
- ALuncI ce-I de IùcuL? înLrebù eu, descurujuLù.
- Un Iucru IourLe sImpIu: sù vù Iuu(I. Dur nu înduLù.
Tu LrebuIu sù Le ducI cu MIIuI Iu PurIs, nu-I uçu?
- Du.l- Eu socoL cù e bIne sù pIecI numuIdecuL çI sù
spun IuI MuLeI cù rùspunsuI I-I veI du cund Le veI înLource.
- Du?... Dur ducù se supùrù?l- O sù se supere çI-o sù-
I Lreucù. Cu mIjIocuI ùsLu însù o sù pouLù vedeu muI
IImpede çI muI udunc în InImu IuI. ¡n(eIeg IourLe bIne
îndoIuIu Lu çI împùrLùçesc senLImenLuI de Iu cure porneçLI.
¡mI IùgùduIeçLI cù uI sù urmezI usLIeI çI cù n-uI sù duI semn
de vIu(ù punù Iu înLourcere?
- ¡(I IùgùduIesc.l- Du?l- Du.l- ALuncI sù pIecI cuL
muI curund. Cu resLuI mù însùrcInez eu.
BùLrunuI pornI de Iu dunsu grozuv de muI(umIL. ¡ se
pùreu cù u pus Iu cuIe IerIcIreu u doI InçI, cure eruu
umundoI neçLIuLorI de senLImenLeIe Ior unuI penLru uILuI.
A douu zI dImIneu(u se duse Iu nepoLu-sùu. ¡recundu-çI
muInIIe, îI IsLorIsI cum sLuu IucrurIIe: cù Suçu prImeçLe, dur
se Leme sù nu IIe muI LurzIu o surcInù penLru eI; cù e bIne sù
nu se grùbeuscù; cù pouLe eI e înruurIL numuI de vorbeIe
mumeseI; cù o despùr(Ire de cuLùvu vreme Ie vu II IoIos-
ILoure Iu umundoI; în sIurçIL, cù Suçu, LrebuInd sù
înso(euscù pe MIIuI în sLrùInùLuLe, eru IoLùruLù sù pIece cuL
de curund, çI, ducù Iu înLourcere dunsuI ur II sLùruIL în
IdeIIe de usLùzI, sù se Iucù IucruI. MuLeI îI uscuILù IInIçLIL.
- AsLu e dorIn(u SuçeI? înLrebù eI.l- Du. Bu cevu muI
muIL: Le rougù cu punù Iu pIecure sù nu muI încercI u o
vedeu.
MuLeI se uILù Iung Iu uncIIu-sùu, pùrundu-I greu u-I
în(eIege. Se Iùcuse puIId.
- Nene DInuIe, sù-mI duI voIe sù nu Le cred.l- ¡ucI
rùu cù nu mù crezI; e uçu, cu LouLe usLeu.l- Cum! zIse eI cu
puLere. Suçu doreçLe sù n-o muI vùd punù Iu pIecure!...
ALuncI vIu(u çI senLImenLeIe nu muI uu IogIcù.
- Nu çLIu ce vreI sù zIcI, - çLIu uLuLu numuI, cù usLu e
dorIn(u IeLeI.
- Vreuu sù zIc cù usLeu sunL IucrurI de pus în romune.
¡n vIu(u reuIù, cund cInevu î(I esLe drug, Le ducI sù-I vezI,
ducù po(I. $I mIe Suçu mI-e drugù.
- Dur ducù nu po(I?l- ALuncI rùsLornI pùmunLuI, Le
bu(I cu Iumeu, cumperI, vInzI, IucI LoL ce-(I sLù prIn puLIn(ù
cu s-ujungI punù Iu eu.
BùLrunuI îI prIveu cu o uçourù nuun(ù de IronIe.l- Ce
uprIndere! purc-uI II de zo de unI.l- Nu sunL de zo de unI,
dur nu sunL nIcI de o suLù. TonuI ucru cu cure Iurù zIse vor-
beIe dIn urmù îI mIrù pe umundoI, pe conu DInu muI cu
seumù, cure nu uveu în gund decuL IerIcIreu Ior. Dur egoIs-
muI omenesc e uçu de orb în LouLe upucùLurIIe IuI, încuL
bùLrunuI, cure în reuIILuLe Iucru spre împIInIreu muI sIgurù,
dupù cum credeu eI, u dorIn(eIor IuI MuLeI, nu vru sù
prIceupù cù, dIn momenLuI ce senLImenLeIe IuI se duu pe
Iu(ù cu uLuLu puLere, nu muI eru nevoIe u-I supune Iu probe.
PIunuI IuI, de u-I despùr(I penLru cuLùvu vreme, I se pùreu
LoL ceI muI bun.
- BIne, IùLu meu, zIse eI zumbInd, înceurcù çI du-Le de-
o vezI.
ZIse vorbeIe usLeu IeçInd. MuLeI rùmuse sIngur, IovIL
purcù de o desùvurçILù puruIIzIe u voIn(eI. Conu DInu se
duceu spre cusù, LrIsL çI eI çI mIruL de înLorsùLuru ce o Iuuu
IucrurIIe. ¡I pùreu rùu cù se urùLuse uçu de crud Iu(ù de
nepoLu-sùu, cure Iusese uçu de bun cu eI, cu LouLe usLeu, nu
se puLeu împIedIcu de u gùsI cù eI uveu drepLuLe.
¡ndoIuIu bùLrunuIuI se sLrecuruse în suIIeLuI LunùruIuI.
Rùmuse pe scuun cu o neIoLùruLù Idee de u se supune
dorIn(eI IuI uncIIu-sùu. De pe IereusLrù se vedeu un çIr de
cure Lrecund pe drum încùrcuLe dIn greu. O ImpresIe
Iugurù de uruL îI rùsùrI în suIIeL. Dur uILundu-se Iung spre
cure çI gundInduse, ImugIneu Ior îI dIspùru dIn conçLIIn(ù,
ungIIuI vIzuuI se scurLù çI, în Ioc de u sLrùbuLe prIn
geumurI, se oprI în eIe, çI, cu înLr-o ogIIndù, eI se prIvI pe
sIne çI IucrurIIe dIn cusù. ALuncI îI rùsùrI în mInLe Suçu,
punundu-çI o mùnuçe. CIIpuI eI, cIemuL usLIeI de
împrejurùrI, uvu duruI de u-I reînsuIIe(I. Eru oure cu
puLIn(ù cu dunsu sù pIece Iùrù sù vreu sù-I vudù? PenLru ce
uceusLù încercure Iu cure voIuu sù-I supunù? Oure nu eru eI
o IIre desLuI de sLuLornIcù?
¡mbùrbùLundu-se usLIeI sIngur, ujunse Iu IoLùrureu
IIreuscù de u du ocIII cu dunsu çI zIse sù-I puIe cuII.
Cund Iu Iu ComùneçLI, TurIcù IecIoruI îI spuse cù Lo(I uI
cuseI eruu Iu CIuInI(eI.
- CuconuçuI nosLru pIeucù în sLrùInùLuLe, zIse
TurIcù.l- Du?l- Cu cuconI(u.l- Cund pIeucù?l- ApoI
cuL de curund. MuLeI rùmuse IocuIuI gundIndu-se.l- ¡u
uscuILù, TurIcù: uç vreu sù scrIu douù rundurI cuconI(eI,
penLru o uIucere - po(I sù-mI duI un peLec de IurLIe?
- VuI de mIne, cuconuçuIe, cum sù nu se pouLù! poILI(I
sus în "berùu".
MuLeI se puse sù scrIe SuçeI, urùLundu-I mIrureu su de
ceIe ce se peLreceuu çI rugund-o sù nu pIece înuInLe de u-I
vedeu. Eru uLuL de uduncIL în ceIe ce îI spuneu, încuL Iùceu
mIçcùrI cu muInIIe prIn uer, înLorceu pugInu neuscuLù, ex-
cIumu sIngur cuLe un cuvunL IncoIerenL, purcù cIne çLIe ce
IupLù urIuçe se peLreceu în IunLuzIu IuI. Pe cund scrIu, o uçe
dIn spuLeIe IuI se descIIse bInIçor çI Suçu înuInLù în vurIuI
gedeLeIor, înceLIneI, punù ce se upropIe Iu un pus. DunsuI
nu sIm(eu nImIc, ubsorbIL în scrIsoure. Eu muI Iùcu un pus
çI-I uLInse uçor pesLe umùr. EI se înLourse repede, çI,
vùzund-o, nu puLu zIce decuL un "Auu!...". ApoI se scuIù de
Iu bIrou çI venI Iu eu, Iuundu-I muInIIe çI uILundu-se Iung Iu
dunsu.
- Vu sù zIcù nu Le-uI dus Iu CIuInI(eI cu ceIIuI(I? Eu
rIdIcù ocIII spre eI, zumbInd:l- VezI bIne cù nu, deourece
sunL uIcI.l- Açu esLe, dur mù uçLepLum uLuL de pu(In sù Le
vùd, încuL nu sunL încù sIgur de eçLI dumneuLu suu uIL-
cInevu.
Suçu rudeu:l- Du, du, sunL eu.l- Ce IerIcIL mù sImL
de u Le vedeu uIcI, uproupe, Iungù mIne!
- Du?... zIse eu, rIdIcund cupuI spre eI, cu ocIII
IumInu(I de bucurIe.
- Du, sunL IerIcIL, sunL omuI ceI muI IerIcIL, nu sIm(I cù
sunL IerIcIL?
- Bu du, zIse eu. $I purLuLù cu de o Ior(ù sLrùInù, îçI re-
Lruse muInIIe dIn uIe IuI çI-I uruncù bru(eIe de guL, IIpIndu-
se cu cupuI de pIepLuI IuI. DunsuI o sLrunse în bru(e,
sùruLundu-I pùruI çI respIrund Iung purIumuI çuvI(eIor moI
çI boguLe, ce sIurçeuu, împIeLIndu-se înLr-o cununù de
bucIe.
NIcI eI, nIcI eu nu se gundeuu cum de ujunserù uçu de
repede unuI în bru(eIe uILuIu: suLuru(Iu suIIeLeuscù eru uLuL
de desùvurçILù, încuL sImpIuI IupL de u se gùsI Iu(ù în Iu(ù
LrebuIu sù-I uducù uIcI.
- Ture mI-eçLI drugù! drugù, cu suIIeLuI!... $LII!...l-
Du...l- CuL se pouLe de muIL çI de Lure!...
- Du...l- $I eçLI de ucum u meu... LouLù, înLreugù, cu
pùr, cu ocII, cu suIIeL çI cu LoL.
- Cu LoL.l- $I nu muI pIecI. Eu îçI rIdIcù prIvIrIIe spre
eI:l- Ducù vreI, nu muI pIec. Dur eru cevu în ocIII eI, uLuL
de udunc, uLuLu munguIere se revùrsuse pe cIIpuI eI înLreg,
încuL Ideeu pIecùrII eru cu nepuLIn(ù sù încoI(euscù înLr-un
suIIeL uçu de IerIcIL.
- Acumu cù eçLI Suçu meu penLru LoLdeuunu, çezI coIo,
sù vorbIm. Dù-mI munu çI spune-mI penLru ce voIuI sù
pIecI? çI muI cu seumù Iùrù cu eu sù Le muI vùd?...
Eu çezu Iungù dunsuI çI Lùcu, uILundu-se în pùmunL.l-
¡(I Iùcusem cevu?...l- Nu mI-uI IùcuL nIcIoduLù nImIc...
decuL bIne.l- PoL zIce numuI uLuL, cù nu (I-um IùcuL rùu,
uLuncI de ce voIuI sù pIecI?
Eu Lùcu dIn nou.l- AI cevu cure Le supùrù?l- N-um
nImIc... VoIum sù pIec, cu sù duc pe MIIuI Iu PurIs.
- Neneu DInu u IosL pe Iu dumneuLu?l- Du...l- $I ce
(I-u spus?l- NumuI IucrurI bune çI drepLe.l- Du?... $I nu
se pouLe sù Ie çLIu çI eu? Eu zumbeu, neîndrùznInd purcù sù
rIdIce ocIII spre eI.l- Eu mù prInd cù Ideeu de u pIecu,
Iùrù sù mù muI vezI, vIne de Iu dumneuIuI...
- Du, rùspunse eu, ruzund çI urùLundu-çI dIn(II uIbI,
Ideeu vIne de Iu dumneuIuI...
- VezI! çI gùseçLI cù (I-u spus numuI IucrurI bune çI
drepLe?
- Nu în în(eIesuI ùsLu, zIse eu cum jenuLù. Conu DInu
çLIu cù eu LrebuIe sù pIec, IIIndù MIIuI nu pouLe sù meurgù
penLru înLuIuçI duLù sIngur în sLrùInùLuLe; dumneuIuI m-u
povù(uIL numuI sù pIec cuL muI curund çI... Iùrù sù Le muI
vùd.
- PenLru ce? Eu Lùcu. DunsuI se uILù Iu ruzu de soure ce
se ogIIndeu în IucIuI puruIuI eI, çI-I venI s-o munguIe pe
cup, cu un senLImenL uproupe pùrInLesc - uLuLu sIIuIù eru
în (InuLu eI.
- $I uI II pIecuL?l- Du.l- ¡ùrù sù Le muI vùd?l-
¡ùrù... ducù nu veneuI.l- Du' de unde çLIuI cù um sù
vIu?l- Erum sIgurù... çI cu dovudù IuLù cù Le-um uçLepLuL.
EI urmu u se uILu Iu dunsu în Lùcere çI purcù penLru înLuIuçI
duLù pùLrunse în conçLIIn(u IuI convIngereu uduncù de
sLuLornIcIu çI LouLù Irumuce(eu suIIeLuIuI uceIeI IemeI. A o
înLrebu çI u o descouse muI muIL I se pùru crud, çI
emo(IonuL de înseçI sIm(IrIIe suIe, îI Iuù o munù çI I-o
sùruLù cu IucrùmIIe în ocII.
Dupù un momenL de Lùcere, LoL eI reîncepu:l- Cund
pIecI?l- CuL de curund... poImuIne pouLe.l- $I uI sù-mI
scrII?l- Du, în LouLe zIIeIe... dur Iùrù sù çLIe conu DInu,
udùugù eu zumbInd.
- ¡n(eIeg.l- Nu-I uçu? dùm suLIsIucere poIILIceI suIe
(IIIndcù usLu eru poIILIcu cu cure conu DInu vreu sù ujungù
ucoIo unde noI um ujuns sIngurI) çI LoLoduLù ne çI scrIm,
du?
- ¡ourLe bIne. Eu se scuIuse în pIcIoure, veseIù, çI se
uILu Iu eI, pIecuLù în jos çI purcù uçLepLund cevu. EI îI înLInse
muInIIe, çI, scuIunduse eI însuçI de unde çedeu, îI Lrecu un
bru( sub bru(uI eI, çI Iùcurù usLIeI cu(Ivu puçI prIn oduIe,
vorbInd de vIILor, IerIcI(I, încIInu(I unuI spre uILuI, cu doI
copucI deusupru unuI Izvor.

¡u CIuInI(eI, de cund pIecureu IuI MIIuI eru IoLùruLù,
Iumeu de prImprejur se udunu reguIuL în LouLe zIIeIe. VIc-
LorIu çI Mury îçI uduceuu, unuI cuLe unuI, LouLe IucrurIIe de
dormIL, IIIndcù, pe cuL LImp Suçu uveu sù IIpseuscù, eIe Lre-
buIuu sù sLeu în cusù Iu conu DInu.
Cu cuL vremeu pIecùrII se upropIu muI muIL, cu uLuL MI-
IuI deveneu muI LùcuL. De dImIneu(u punù seuru umbIu Iu
vunuL, pe Iuc, muncund în IunLre suu pe Iurbu îmbrumuLù u
pùmunLuIuI.
PrImeIe zIIe uIe IuI sepLemvrIe eruu mInunuLe. Dupù ce
soureIe rIsIpeu ceIe dInLuI negure uIe dImIne(II, vuIeu Iucu-
IuI se Iveu în IImpezIcIuneu ceruIuI de Loumnù, sIngurù,
IocuILù numuI de pùsùrI de upù, cu cùpI(e de Iun pe murgInI
çI cu cuLe un bou rùLùcIL, ce pùçLeu pe mIrIçLe. De Iu
ComùneçLI punù Iu CIuInI(eI "buILu" (cum o numeuu
sùLenII) (Ineu o poçLù. HeIeçLeuI de Iu ComùneçLI, pIIn de
peçLe, se înIundu înLr-o perdeu de verdeu(ù, unde upu
pùreu cù înceLeuzù. ¡n reuIILuLe însù, eu urmu muI depurLe,
uscunsù de sLuI, de IoI de nuIùr çI de LresLII. AIcI se pIerdeu
MIIuI, cure, de mIc copII, învù(use LouLe coLILurIIe, LouLe
cùrùrIIe, çI ucum se sLrecuru cu IunLreu IuI pesLe LoL, bùLund
coLurIIe, oprIndu-se Iu IImpezIçurI, de unde zburuu, sperI-
uLe, curdurI de ru(e sùIbuLIce, IIçI(e çIreLe, gùInuçI de buILù,
cucove, guçLe çI cuLeoduLù cIIur Iebede, ce veneuu de prIn
bùI(IIe DunùrII.
De-ubIu împrùçLIuse soureIe neguru, cund MIIuI îçI
uçezu în zIuu uceeu puçcu çI geunLu în IunduI IunLreI.
Apucund Iope(IIe cu puLere, se îndepùrLù de Iu muI înLr-o
cIIpù çI Lruse cu sIgurun(ù drepL Iu cùrùruIu dIn sLuI, în cure
InLrù, pIerzundu-se. Dur, în Ioc de u înuInLu cu grIjù, cu LoL-
deuunu, oprIndu-se în murgIneu IImpezIçurIIor suu Iùcund
ocoIuI ocIIurIIor, de usLù duLù merse LoL muI depurLe, Iùrù u
se preocupu de LresLIIIe ce se rupeuu cu zgomoL sub IunLre,
orI de Iope(IIe ce Ioveuu upu. CurdurI înLregI de pùsùrI se
scuIuu în drumuI IuI, umpIund vùzduIuI cu rùpùIuIu
urIpeIor çI IuIgII uIbI ce cùdeuu domoI în uer. EI nIcI nu se
uILu Iu eIe. Dus de o puLere nouù, munu LoL înuInLe, Iùsund
cuLeoduLù IopuLu, spre u se çLerge pe IrunLe.
Dupù douù ceusurI de muncù, ujunse înLr-un IImpezIç,
unde nu muI creçLeuu LresLII. ¡ucuI pùreu u se înIundu ucI,
IIIndcù împrejuruI IuI vuIeu se încIIdeu de LouLe pùr(IIe, cu
un umIILeuLru. ¡eçIse de muIL dIn pùmunLurIIe IuI çI InLruse
pe moçIu IuI conu DInu.
OprIL în murgIneu sLuIuIuI, bùIuLuI se scuIuse în pI-
cIoure çI se uILu pe muIurI, purcù ur II uçLepLuL pe cInevu. ¡n
udevùr, o buLIsLù uIbù IuIIuIu în uer, cIemundu-I. Apucù
Iope(IIe în grubù çI vusII cu puLere în purLeu uceeu.
Cund ujunse Iu Izvor, TIncu(u (IIIndcù eu eru) sLu în pI-
cIoure cu muInIIe înLInse.
- VIno muI curund cù nu muI poL de IrIcù. Ce
sIngurùLuLe e pe vuIeu usLu!
MIIuI o ujuLù sù se urce în IunLre, çI, upucund dIn nou
Iope(IIe, îçI Iùcu vunL înupoI, spre sLuI. ¡uLu se uILu în upù,
roçIe, muI(umILù cù se gùseçLe uIùLurI de o uILù IIIn(ù vIe,
îmbùLuLù de vIu(u soureIuI, de vIu(u eI, de IegùnuLuI IunLreI.
Ajunserù usLIeI în sLuIIç, unde MIIuI InLrù de usLù duLù cu
mure bùgure de seumù. TIncu(u se uILu Iu LresLIIIe înuILe cu
IrIcù, LupIIundu-se pe Iungù ceIe ce se mIçcuu preu Lure, suu
upùrundu-se cu coLuI rIdIcuL în drepLuI ocIIIor. Trecurù re-
pede prIn douù gIIoIurI çI se oprIrù în ceI de uI LreIIeu.
- $LII cù um vùzuL un Iepure? zIse TIncu(u.l- SuuL!...
çezI jos, ducù vreI... um pus o scour(ù înLrudIns penLru
dumneuLu.
¡uLu se uçezù în IunduI IunLreI, uscuILùLoure cu un
copII, cu ocIII sLIcIInd de IrIcù çI de emo(Ie. MIIuI Iuù
puçcu çI rùmuse cu prIvIrIIe u(InLILe spre IImpezIç. CuLevu
rundurI de LresLII îI uscundeu de mInune. Se Iùcu o Lùcere
uduncù. ¡uLu îI Lruse de puIpunu IuIneI, urùLundu-I cu de-
geLuI în uer: un buLIun Lreceu pe deusupru, cu zboruI IuI
greoI, mIçcundu-çI cIocuI cu o curmù de corubIe. ¡n uceIuçI
LImp, un roI de gruurI Lùbùrî pe vurIuI înspIcuL uI LresLIIIor,
Iùcundu-Ie sù se Iegene în LouLe pùr(IIe. ¡ur Lùcere. TIncu(u
vùzu un peçLe sùrInd dIn upù, çI Iùcu o mIçcure cùLre eI. ToL
înLr-un LImp se IvI dInIùunLruI sLuIIçuIuI un curd de
rù(uçLe, mIçcund dIn cup, purc-ur II IosL Lruse de o sIourù,
urmuLe de o IIçI(ù vunùLù. ¡uLu îçI duse un degeL Iu gurù,
cùuLund sù înLIndù munu ceuIuILù cùLre MIIuI, dur
rùmunund cu eu în uer. BùIuLuI Ie vùzuse çI-I Iùcu semn cù
nu Lruge în eIe.
- SunL IIçI(e, zIse eI, pIecundu-se spre dunsu, nu-s
bune Iu muncure.
Un suneL uçor, cu de urIpù ce-(I Lrece pe Iu urecIe, se
uuzI în uer, çI LoL uLuncI upu dIn gIIoIuI dIn Iu(ù Iu bùLuLù
de pIepLurIIe muI muILor pùsùrI. TIncu(u vùzu pe MIIuI
rIdIcund puçcu. ¡ncremenILù, eu se LupIIuse cu LoLuI în Iun-
duI IunLreI. O nespusù muI(umIre se puLeu cILI pe cIIpuI
bùIuLuIuI: pIùcereu de u o sIm(I uIùLurI de eI, dorIn(u de u-I
urùLu îndemunureu IuI de vunùLor, emo(Iuneu eI, LouLe eruu
de nuLurù u-I îmbùrbùLu çI muI muIL. VroI sù înLInzù puçcu,
dur o LresLIe rupLù îI sLu de-u curmezIçuI. NerùbdùLor, eI
vru sù Irungù cu LoLuI LresLIu, çI, în mIçcureu IuI, Iùcu zgo-
moL. CeIe LreI ru(e rIdIcurù cupuI în sus. MIIuI încremenIse
în pozI(Iu în cure se uIIu, Iùrù mùcur sù îndrùzneuscù u-çI
sLrunge bru(uI. SperIuLe, ru(eIe bùLurù upu cu urIpIIe çI o
pornIrù în zbor. TIncu(u, cu ocIII murI, puIIdù, cu suIIeLuI
Iu gurù, se rIdIcuse pe un genuncII, purcù ur II vruL sù
zboure çI eu dupù pùsùrI - cund o deLunùLurù de puçcù o
Iùcu sù Lresurù. PenLru un momenL nu se vùzu nImIc, dIn
cuuzu IumuIuI, dur, dupù o cIIpù, MIIuI o uuzI sLrIgund:
- A cùzuL, u cùzuL, uILe-o coIo!... ¡n udevùr o ru(ù
cùzuse. BùIuLuI scouse IunLreu dInLre LresLII çI se duserù sù
Iu ru(u. EI o uruncù cu nepùsure înLr-un coI( uI IunLreI çI
cùuLù sù se înLourcù cuL muI curund în uscunzùLoureu de
LresLII. TIncu(u munguIu peneIe pùsùrII, neîndrùznInd
purcù sù-çI uruLe muI pe Iu(ù LouLù drugosLeu çI mIIu eI pen-
Lru bIuLu ru(ù, de Leumù sù nu purù preu copIIùrousù unuI
vunùLor uçu de exLruordInur. MIIuI se uçezù çI eI în IunduI
IunLreI, cu puçcu pe bru(uI sLung, çI se puse dIn nou sù
uçLepLe, uILunduse în sus, spre cer.
Nu se muI uuzeu nIcI o mIçcure. Un suneL rùguçIL de
LuIungù rùsunu u spurL Iu guLuI unuI bou, pe cure-I goneu
depurLe, pe deuI, un vùcur, sLrIgund cuL ce puLeu: "Neu,
Iurum, muncu-Le-ur IupcIII!" O încunLùLoure Lùcere se
înLIndeu pesLe înLreugu vuIe. AeruI eru sLrùvezIu. CeruI se
vedeu punù în sLruLurIIe suIe uIbusLre ceIe muI depùrLuLe.
¡Ire uIbe pIuLeuu prIn cer çI cùdeuu pe vurIurIIe roçILe uIe
LresLIIIor.
- CIne çLIe cund muI vùd eu LouLe usLeu, zIse bùIuLuI,
uILundu-se Iùrù scop înuInLe.
TIncu(u pIecuse ocIII în jos, rùsucInd înLre degeLe un
IIr de pupurù.
- PouLe cIIur Le gùsesc mùrILuLù cund m-oI înLource...
Eu deLe dIn cup cù nu. Dupù cuLevu mInuLe de nouù Lùcere,
eI oILù dIn udunc.l- Açu e vIu(u! zIse cu un uccenL de
nespusù durere, purcù ur II LrùIL de unI çI ur II cunoscuL
LouLe umùrùcIunIIe eI. ¡n uceIuçI LImp ocIII IuI înoLuu în
IucrImI, pe cund de pe obrujII IeLeI cùdeuu pIcùLurI murI pe
IIruI de pupurù.
EI LuçI înLr-uIurI, uducundu-çI umInLe de demnILuLeu
IuI de vunùLor çI cùuLund sù-çI sLùpuneuscù noduI de
emo(Iune ce I se urcu în pIepL.
- UILe un IIr uIb (I se Iusù pe IrunLe. ¡uLu rIdIcù munu
domoI, neLezundu-çI pùruI. CupùLuI IIruIuI se oprI de
pùIùrIu IuI.
- A ujuns çI Iu dumneuLu, zIse eu înceL. MIIuI îçI Iuù
pùIùrIu çI se uILù Iu IIruI ce se unInuse de eu.l- Ce sub(Ire
çI mouIe e: purcù-I de mùLuse. ApoI, desprInzundu-I cu
munu de pe pùIùrIe, çI-I IIpI de IrunLe, zumbInd çI uILundu-
se Iu TIncu(u.
Eu prInse u surude, uILundu-se Iu eI pe sub geneIe
pIunse. Dupù uceeu cùuLù sù înnoude IIruI ce se rupsese çI
se upropIe de eI uçu de muIL încuL burcu eru guLu sù se
rùsLourne. EI se mIçcù de unde eru çI rezemuL de buncù, în
IunguI IunLreI, se Iùsù sù-I scurmene LoL pùruI, cu sù
înnoude IIruI.
- $ezI IcI Iungù mIne, zIse eI, cuprInzund-o cu bru(uI
de mIjIoc.
Eu çezu Iungù dunsuI, IIpIndu-çI cupuI de umùruI
IuI.l- De ce nu vII çI dumneuLu Iu PurIs, zùu uçu?l- Bu
vIu, ducù m-o Iùsu de ucusù.l- Ce bIne um peLrece!... Ne-
um vedeu în LouLe dumInIcIIe.
- Du' VIcLorIu çI Mury vIn?l- ¡u unuI vIILor... Eu uç Iu
corespondenLuI d-LuIe... Am IeçI împreunù sù ne pIImbùm.
Eu gùsI IourLe IIresc cu un om cure Iu pusùreu dIn zbor
sù-I IIe corespondenL. Se uILu înuInLe Iùrù scop, çI purcù se
vedeu Iu pIImbure în mIjIocuI PurIsuIuI, rezemuLù de bru(uI
IuI, cum sLu ucumu. $I cum se uILu, pIerduLù pe gundurI,
vùzu IeçInd dInLre LresLII o gùInuçù de buILù, neugrù Iu
pene, cu nIçLe pIcIoure urùmII, sub(IrI, mIçcundu-se uçu de
eIegunL cù pùreu o IemeIe cocIeLù. ¡n purLeu uceeu nùmoIuI
se rIdIcu punù în Iu(u upeI. TIncu(u îI uLInse uçor pe munù,
cu sù-I uLrugù Iuureu-umInLe. EI o vùzuse, dur pùreu cù nu
vreu sù Lrugù în bIuLu pusùre. Se upropIe de urecIeu IeLeI çI-
I zIse înceL:
-E pùcuL s-o omor... muI bIne sù ne uILùm Iu dunsu.
ApoI rùmuse cu obruzuI IIpIL de obruzuI eI, çI, çIreL dIn In-
sLIncL, urmù u-I vorbI de gùInuçù, cu sù nu prIndù de vesLe
cù o sùruLuse:
- VezI ce Irumos se mIçcù?... Purcù eçLI dumneuLu
cuLeoduLù...
¡uLu începu u rude cu IoIoL. EI îI usLupù guru cu munu,
ruzund çI eI:
- SuL!... Nu! uI gonIL gùInuçu cu rusuI d-LuIe.l- Cum
sù nu rud ducù zIcI cù seumùnù cu mIne. ¡n uceIuçI LImp se
desIùcu uçor dIn bru(uI IuI çI vru sù se deu muI Iu o purLe;
dur soureIe ujungeu LocmuI ucoIo. EI înLInse umbreIu(u eI çI
o rugù sù vInù dIn nou Iungù dunsuI.
- VIno Iungù mIne, cù cIne çLIe cund Le muI vùd. Eu îI
prIvI Iung, çI dupù uceeu venI Iur.l- Ducù n-o sù mù uI(I, îI
zIse, munguIndu-I pe munu ce (Ineu umbreIu, eu um sù-(I
duu cevu.
- Du?l- Cevu de Iu mIne... Du' sù nu Le despur(I de
eI... $I pe cund vorbeu usLIeI, scouse dIn sun o bucù(Icù de
IurLIe îndoILù, în cure eru o çuvI(ù de pùr, IeguL cu o
pungIIcù roçIe.
- VuI, ce bunù eçLI!... zIse eI, sùruLund pùruI cu
înduIoçure.l- VezI?... Du' n-o sù Le despur(I de eI, nu-I
uçu?... înLrebù eu Lremurund.
- NIcIoduLù!... um sù-I porL cu mIne cuL oI LrùI, orIunde
oI II çI n-um sù mù despurL de eI nIcIoduLù!...
$I usLIeI vorbInd, o sLrungeu Iu pIepL munguInd-o cu
munu pe obruz çI LunguIndu-se cù pIeucù.
- Ce LrIsL um sù IIu, TIncu(o!... N-um sù mù
împrIeLenesc cu nImenI. Am sù LrùIesc cu gunduI numuI Iu
dumneuLu... çI um sù mù sIIesc sù învù(, cu sù sIurçesc muI
curund... çI cund oI II sIurçIL, o sù ne Iuùm... Du' o sù m-
uçLep(I?...
Eu du dIn cup cù "du".l- N-uI sù Le mùrI(I, punù m-oI
înLource eu? ¡uLu rùspunse înceL:l- Nu.l- ¡mI jurI?l-
Du...l- $I eu î(I jur... UmbreIu(u îI cùzuse dIn munù çI
soureIe de Loumnù urdeu puLernIc deusupru Ior. EI îI
IùgùduI sù-I LrImeuLù cùr(I çI jurnuIe, cu sù çLIe çI eu ce Iuce
çI cum LrùIeçLe eI.
- $I sù-mI scrII, zIse IuLu, rIdIcund ocIII spre eI.l- O
sù-(I scrIu... dur cum?l- ¡n vucun(u CrùcIunuIuI sù-mI
scrII de-u bIneIe, ucusù Iu noI, cù LuLu îmI dù scrIsorIIe...
- Du' punù uLuncI?...l- Nu çLIu: o sù-(I scrIu numuI
eu, çI dumneuLu sù-mI rùspunzI prIn VIcLorIu cù uI prImIL çI
eçLI sùnùLos... Are sù-mI purù vremeu uçu de Iungù! De ce
nu se pouLe sù Iuc urIpI çI sù zbor cùLre IocurIIe depùrLuLe
unde Le ducI?
Dupù uceeu, uILundu-se Iu puçcù, uduuse zumbInd
LrIsLù:l- AI Lruge în mIne?... EI deLe dIn cup supùruL:l-
Ce Idee cIuduLù î(I Lrece prIn mInLe!l- Nu, nu, spune-mI,
uI Lruge în mIne?l- Cum vreI sù-(I spuI?l- Sù-mI spuI
curuL, ducù uI uveu curujuI sù LrugI în mIne... BùIuLuI
în(eIese, cu InLuI(Iuneu IuI bùrbùLeuscù, cù eru o cIudù(enIe
de IemeIe, Iu cure îI LrebuIu gùsIL un rùspuns.
- DepInde.l- Ce IeI: depInde...
- Du... Ducù uI II o ru(ù suu... o guscù sùIbuLecù, uç
Lruge.l- MersI, rùspunse eu, supùruLù, desIùcundu-se de
eI: udIneuoreu erum gùInuçù; ucum sunL ru(ù... bu guscù!...
MIIuI se uILu Iu eu, serIos, cu o uçourù mIçcure u
sprunceneI, cure urùLu senLImenLuI IuI de pùrere de rùu,
Iu(ù cu o copIIùrIe uçu de nepoLrIvILù. ¡n subsLruLuI IIreI eI,
IuLu suIereu: o LrebuIn(ù de u pIunge, suu de u-I Iuce pe eI sù
suIere, suu de u-I sùruLu se încIeIuse în uceusLù cIuduLù
înLrebure.
- Eu mù duc, zIse eu, sLrungundu-çI pùIùrIu çI umbreIu.
EI se uILu mereu Iu dunsu, LrIsL çI nedumerIL:l- $I de usLù
duLù LrebuIe sù ne despùr(Im uçu?l- Te rog sù mù ducI Iu
muI... EI nu muI zIse nImIc, cI îçI puse puçcu bInIçor jos çI
Iuù Iope(IIe. Merserù în Lùcere punù ce ujunserù în drepLuI
IzvoruIuI.
Te rog sù-mI duI çuvI(u de pùr înupoI...l- |I-o duu,
rùspunse eI, sco(undu-çI buLIsLu çI çLergunduse pe IrunLe:
cu de-u sIIu nu se pouLe pùsLru un uçu Irumos Iucru.
- Ducù nu (II s-o pùsLrezI, muI bIne sù mI-o duI
înupoI.l- Eu nu (In s-o pùsLrez!...l- Se vede. BùIuLuI
înùI(ù dIn umerI çI rùmuse pe buncù, Iungù Iope(I, cu
buLIsLu pe genuncII. Eu se uILu cu coudu ocIIuIuI Iu eI. Se
vede cù eru osLenIL çI supùruL.
- EsLI osLenIL?l- Cum osLenIL. Dur n-ur II nImIc ducù
n-uç uveu încù douù ceusurI de-ucum încoIo.
- Du? E uçu depurLe?l- Du. TIncu(u, înduIoçuLù de
vorbeIe IuI çI gundIndu-se Iu drumuI ce Iùcuse cu sù vIe s-o
vudù, se upropIe dIn nou de eI.
- EsLI supùruL pe mIne?
- Eu? Nu. Vùd cù dumneuLu eçLI supùruLù. Ducù (I-um
greçIL cu cevu, Le rog sù mù Ier(I...
Eu se uILù Iu dunsuI, zumbInd, çI, înLr-un uvunL de gen-
erozILuLe, îI Iuù de guL çI-I sùruLù.
- Nu muI eçLI supùruL pe mIne, nu-I uçu?l- N-um IosL
nIcIoduLù.l- Acum mù duc.l- MuI sLuI pu(In.l- Nu, cù-I
LurzIu. AdIo.l- Ducù nu vreI sù muI sLuI, udIo. Eu îI înLInse
munu, pe cure eI o sLrunse înLr-uIe IuI. Dupù uceeu, dunsu
sùrI pe uscuL, çI, dupù ce-I LrImIse o sùruLure pe vurIuI de-
geLeIor, pornI Iu deuI. EI upucù Iope(IIe çI se depùrLù de
muI, cu s-o vudù muI bIne. Se uILù dupù dunsu Iung, punù ce
pIerI dIncoIo de cuIme, Iùcundu-I semne cu buLIsLu.
Rùmus sIngur, în mIjIocuI IucuIuI, bùIuLuI se sIm(I
cuprIns dIn ce în ce muI muIL de Ideeu uneI uLoLpuLernIce
deçerLùcIunI, ce înIùçurù deopoLrIvù IucrurIIe muLerIuIe cu
çI pe ceIe nemuLerIuIe, IucuI, cumpIu, umoruI, çI, cu o
nespusù juIe în suIIeL, îI venI sù pIungù. ¡çI rezemù muInIIe
pe genuncII çI se uILù Iung pe cuImeu deuIuIuI, Iur de ucoIo
muI sus, pe cer... Nu eru nIcI o nùdejde, nIcùIerI. ALuncI îçI
reIuù Iope(IIe çI se înLourse înupoI, în sLuI, unde se oprI dIn
nou, Iu pundù. Se înLInse în IunLre, osLenIL, çI se puse sù
prIveuscù vurIuI LresLIIIor. PùsùruIcI mILILeIe sIuruIuu dIn
urIpI, gonInd cuLe un gunduc zburùLor, orI uIbIne rùzIe(e îçI
îndoIuu LrupuI pe spIcuI de pupurù. Un curd de ru(e îI Lrecu
pesLe cup çI se Iùsù în IImpezIçuI de uIùLurI înspumund upu
cu urIpIIe. EI se scuIù repede çI-çI pregùLI puçcu. ¡e vedeu
IourLe bIne, dur nu puLeu Lruge, IIIndcù se coboruserù
pIezIç, înLr-un coI(. AçLepLu sù se mIçLe çI sù vInù în bùLuIu
puçLeI. PrIvIndu-Ie, se gundI Iu vorbu cIuduLù u TIncu(eI...
SocoLInd bIne, eruu muI IerIcILe ru(eIe. Dur eIe LocmuI
veneuu spre eI. ¡nLInse puçcu, cu eLernu emo(Ie u
vunùLoruIuI; dur pe cund ocIeu îI Lrecu prIn gund Ideeu cù
çI ru(eIe se poL socoLI nenorocILe, de vreme ce omuI Ie
u(Ineu drumuI sù Ie omoure. PenLru un momenL îçI dezIIpI
cupuI de puLuI puçLII çI se uILu Iu eIe, sù vudù ce mInù Iuc în
Iu(u mor(II. EIe se mIçcuu IInIçLILe, venInd mereu spre eI.
ALuncI îçI uIese un grup, în mIjIocuI cùruIu boIereu un rù(oI
smùI(uL cu uIbusLru, çI Lruse... ¡uù rù(oIuI dIn upù çI dupù
uceeu se puse sù goneuscù o ru(ù ce eru numuI rùnILù, çI s-o
Ioveuscù cu IopuLu, cu s-o pouLù prInde. ApoI, muI(umIL, îçI
scouse dIn geunLù sLrugurII çI cuçcuvuIuI ce uveu cu eI, çI se
uçezù sù mùnunce. TIncu(u eru depurLe... TouLù meIuncoIIu
IuI dIspùruse. TInere(eu çI nuLuru dImprejur dùrumuu
necuzurIIe cIùdILe de IubIreu Ior copIIùreuscù.

Dupù pIecureu SuçeI, MuLeI îçI înLourse prIvIrIIe dIn nou
cùLre LreburIIe moçIeI, pe cure Ie pùrùsIse de cuLvu LImp. Pe
de o purLe cuIesuI porumbuIuI, pe de uILu urùLurIIe de
Loumnù, upoI pregùLIrIIe Iu buILù penLru pescuIL, în vedereu
creçLerII upeIor, eruu IucrurI uproupe noI penLru eI.
BucIuI MIcu eru LoL munu dreupLù, cu LouLe cù AgIuIu îI
uru muI muIL cu orIcund. GundIndu-se Iu duçmùnIu eI con-
Lru bucIuIuI, îçI zIceu udeseu cù eru cIuduL cu eI, sLùpunuI, sù
suIere o usemeneu sLure de IucrurI. Cu LouLe usLeu nu se
puLeu IoLùrî sù se despurLù de EILImIu çI de nevusLù-su.
RuporLurIIe IuI cu (ùrunII eruu bune, deçI începuse sù
se zvoneuscù prIn suL de jeIburI cùLre guvern, spre u II se du
pùmunL, çI de rùscouIe. UncIIu-sùu, conu DInu, eru muI
IurIos cu orIcund conLru socIuIIçLIIor, çI în uceusLu, se
în(eIegeu de mInune cu Tùnuse ScuLIu; dur numuI în
uceusLu. ¡ncoIo nu puLeu sù-I vudù. MuI(umILù IuI MuLeI,
bùLrunuI se IIberù de duLorIu ce o uveu cùLre vecInuI IuI, çI
de uLuncI se uILu Iu eI de sus. TocmuI penLru usLu ScuLIu
(Ineu muI muIL sù Iu pe TIncu(u. Counu SoII(u îI ujuLu pe
sub munù, dIn socoLeIIIe eI IemeIeçLI: IIIndcù eru boguL çI
penLru cù, Iuundu-I, TIncu(u ur II rùmus Iungù dunsu.
- EI, nu-I IubeçLe; du' purcù ce, numuI dIn IubIre se Iuu
oumenII! zIceu eu IuI MuLeI, pe cure voIu sù-I uLrugù de
purLeu eI.
MuLeI, e drepL, nu s-ur II opus dIn rùspuLerI, ducù ur II
IosL înLrebuL. ScuLIu eru IncuIL çI cum bùdùrun, dur eru Iur-
nIc, deçLepL Iu Lreubù, çI, muI cu seumù, penLru eI, uveu o
mure cuIILuLe, de u nu II om de oruç. Cu Lo(I LInerII cure uu
LrùIL muIL în mIjIocuI IumII de sLuden(I, de Iunc(IonurI, de
Iume neproducùLoure, Iùrù uspIru(II, MuLeI preIeru un om
de (urù, sImpIu, ceIuI muI çIreL uvocuL.
MuI nedomIrILù eru counu SoII(u de opozI(Iu ce o Iùceu
AgIuIu. Eu n-o muI sIùbeu cu "IumIIIu":
- AuzI dumneuLu, sù InLre în IumIIIu nousLrù IecIoruI
unuI vùLuI!... Sù duI dumneuLu, (ucù, bunùLuLe de IuLù,
uvuLù, cu educu(Ie, unuI usemeneu om!...
Counu SoII(u nu muI puLeu de cIudù.l- EI, pùI sù nu-(I
vIe sù morI: eI n-uu dupù ce beu upù, çI LoL cu nusuI pe sus.
¡uureu-umInLe u IuI MuLeI Iu muI cu seumù uLrusù
usupru AgIuIeI, dIn zIuu în cure dunsu îI vorbI cu ponLurI
despre TIncu(u çI MIIuI.
- Açu purLIdù zIc çI eu.l- Ce purLIdù? înLrebù
MuLeI.l- MIIuI.l- DumneuLu gIumeçLI, MIIuI esLe un
copII.l- EI, copII, dur nu preu...l- Cum: nu preu?l- Se
în(eIege... Ducù-I pe uIu, TIncu(u nu-I o copIIù?
Du uçu copII cum sunL, eI se uveuu de bIne.l- Ce spuI,
cucounù AgIuIo?l- Zùu, domnuIe. ¡nuInLe de u pIecu, s-uu
înLuInIL Iu Iuc, s-uu îmbrù(IçuL çI s-uu sùruLuL cu doI porum-
beI. ¡nLrebu(I çI pe bucIu MIcu, ducù vre(I, cù I-u vùzuL un
vùcur dIn suL...
MuLeI se uILu Iu dunsu, cu încremenIL. ApoI se pornI pe
un rus sLruçnIc.
- DumneuvousLrù rude(I, zIse AgIuIu, roçIndu-se, dur e
uçu.
- $I cIIur ducù ur II uçu, ce-(I pusù dumILuIe?l- MIe?
ce sù-mI pese?... ¡ucù despre mIne borç ducù-or vreu.
$I usLIeI zIcund, IeçI, încIIzund uçu cu zgomoL. MuLeI se
uILù în urmu eI, dIn ce în ce muI mIruL de îndrùzneuIu
AgIuIeI. Dur îçI zIse cù LrebuIe sù IIe cevu Iu mIjIoc, cu sù
ujungù eu, uLuL de çIreuLù de reguIù, sù Iucù ceeu ce se
numeçLe o scenù. HoLùrî sù vorbeuscù bucIuIuI.
TrImIse cIIur în seuru uceeu sù-I cIeme. MuLeI eru în
oduIu pe cure (ùrunII o numesc cun(ùIurIu boIeruIuI. MIcu
InLrù, Iùsundu-çI cùcIuIu în suIù çI rùmuse în pIcIoure Iungù
uçù.
- Am LrImIs sù Le cIeme, IIIndcù um de vorbIL cu
l- PoruncI(I, coune.l- ¡u vezI cIne rucuIe Iu uçù. BucIuI
descIIse de-ubIu uçu, vrund sù se sLrecoure uIurù, dur în
uceIuçI LImp un duIùu de cuIne, cuL un urs, deLe nùvuIù
înùunLru. Dupù pIepLuruI cu cuIe, MuLeI recunoscu pe
Corcoduç.
- ÁsLu e cuIneIe despre cure îmI vorbeuI?l- ÁsLu. Se
(Ine de mIne cu scuIuI, buLù-I vInu IuI.l- ¡rumos e, bu-
cIuIe!...l- Ar II eI cum ur II, ducù nu I-ur II uruncuL upù
IIurLù în cup.
- CIne?
- D-upoI... cIne, coune? Iu, uIcI Iu curLe... MuLeI se uILù
Iung Iu eI, Iùrù u-I rùspunde. Se puLeu Iesne prIcepe cù eru
Lreubù de-u IuI EILImIu.
- BucIuIe, ce-uI uuzIL vorbIndu-se despre cuconI(u
TIncu(u?
MIcu se uILù Iu eI cum mIruL.l- N-um uuzIL nImIc,
coune.l- NImIc, nImIc?l- NImIc, zùu uçu. D-upoI ce s-
uuzI, cù e numuI o copcIIIù. S-u zvonIL cIcù ur II vrund s-o
Iu uIde ScuLIu; du' dor nu çI-o Iuce vreun pùcuL boIeru ùI
bùLrun sù I-o deu...
- Du' uILcevu n-uI muI uuzIL, cu MIIuI?l- Nu,
coune.l- Cù s-ur II prImbIuL pe Iuc umundoI...l- Bu de-
spre usLu um uuzIL. Du' ce mInune e cù s-uu prImbIuL
umundoI?... Conu MIIuI LouLù zIuu eru pe buILù.
Dupù uceeu eI Lùcu çI se uILù çIreL pe sub spruncene Iu
MuLeI. Purcù umundoI sIm(euu cù voIuu sù vorbeuscù de-
spre uILcevu.
-Mù!... u drucuIuI muIeruçcù!... zIse bucIuI, purcù ur II
IosL sIngur. Du' cIne (I-u spus muLuIe de counu TIncu(u,
coune?
- Counu AgIuIu. BucIuI deLe dIn cup, mIçcundu-çI
pIeLeIe voInIceçLe.l- ¡-e IrIcù sù nu scupe cIIIIpIru dIn
munù.l- Ce cIIIIpIr?l- Du' purcù muLuIe nu çLII,
coune?l- Nu çLIu.l- ALuncI sù spunem cù u IosL o vorbù
degeubu.l- Bu nIcIdecum; sù IucI bunùLuLe sù-mI spuI LoL:
ce cIIIIpIr?
- ScuLIu, coune.l- Ce e cu ScuLIu?l- ApoI nu se ure
gIIne counu AgIuIu cu eI?...
MuLeI se uILù (InLù Iu eI. ¡I veneu sù ruzù, dur se sLùpunI
çI-çI Iuù un uer grozuv.
- BucIuIe, bugù de seumù Iu ce spuI... $LII, cù çI de LIne
zIceu Iumeu cù Le (II cu ¡Ioureu IuI SLungù.
¡ourLe sLungucI çI cu ocIII în pùmunL eI Lùcu un mo-
menL. ApoI rIdIcù IrunLeu senInù în sus.
- Guru IumII cIne o pouLe în(eIenI, coune?... Eu de-oI
II IosL vInovuL, m-um pocùIL; du' eu n-um burIIL pe nI-
menI... DumneueI vIne ucumu sù se Iege de-o copcIIII(ù... E
pùcuL de Dumnezeu...
MuLeI Lùceu; îçI scouse LubucIeru sù-çI Iucù o (Igurù, dur
nu muI uveu LuLun. Se scuIù sù se ducù în oduIe Iu eI, spre
u-çI Iuu LuLun dIn cuLIe.
- Du' purcù uuzIsem cù LrùIu cu CurumzuIeu...l- PùI
dur cum: LrùIu cu umundoI.l- De unde çLII Lu?l- Du'
cum, Doumne IurLù-mù, sù nu çLIu. CuL uI IosL muLuIe dus,
eI veneuu cu scIImbu, cu Iu "concInLru(Ie".
- Du' prosLuI ùIu de Nue ce Iùceu?l- DomnuI Nue LoL
pe Iu BrùIIu... ¡I Iùceu cucounu vunL. MuLeI nu muI zIse nIm-
Ic. AprInse o Iumunure çI rùmuse cu eu în munù, gundIndu-
se.
- AçLeupLù-mù: mù duc sù Iuu nIçLe LuLun. Pe cund eI
InLrù, uçu de Iu oduIu IuI, ce du în suIù, se încIIdeu cu grIjù.
Dur orIcuL de cu grubù se încIIse, MuLeI recunoscu pe
AgIuIu. Nu muI încùpeu îndoIuIù cù uscuILuse Iu uçù...
¡ùrù u rosLI un cuvunL, eI se înLourse înupoI çI se puse
sù-çI Iucù o (Igurù. O uprInse çI se uILù în ocIII bucIuIuI.
- $I cIne crezI cù u uruncuL cu upù IIurLù în cuIne?l-
BucùLùrI(u, coune.l- De ce?l- CIne çLIe?... Cu sù-mI Iucù
rùu: eu Iùrù cuIneIe ùsLu nu sunL om.
SImpuLIu IuI penLru bucIu îçI uveu IzvoruI în vecIIIe Ior
ruporLurI de bùIe(undrI, dur muI cu seumù în IonduI de
poezIe ce cuprIndeu în sIne nuLuru cuIdù u cIobunuIuI.
CuIneIe eru în udevùr penLru eI cu un IruLe.
MuLeI se uILu Iu bucIu, purcù ur II vruL sù-I spunù vorbe
bune, cu sù-I munguIe de nenorocIreu înLumpIuLù IuI
Corcoduç.
- $I vu sù zIcù Le-uI IùsuL de ¡Ioureu. MIcu deLe cu
munu în vunL, purcù ur II zIs: "CIne se muI gundeçLe Iu eu!"
- Ducù Le veI Iùsu de ¡Ioureu, um sù Le cùpùLuIesc. Sù-(I
gùseçLI o IuLù bunù çI sù Le însorI. ¡(I porL eu grIgu: Le
cunun, î(I duu Ioc de cusù çI LouLe înIesnIrIIe puLIncIouse.
-SùruL muInIIe, coune... Cù m-um sùLuruL de
burIùcIe.l- ALuncI e Iucru în(eIes. MergI cu Dumnezeu, çI
sù vII muIne seurù. ¡onI(ù u pIecuL Iu buILù?
- Durù.l- OmuI de Iu CùIùruçI s-u înLors, orI nu?l-
TrebuIe sù soseuscù ucu, cù-I dus de uzI dImIneu(ù... Rùmus
sIngur, MuLeI se pIImbù în Iung çI în Iurg prIn oduIe,
gundIndu-se Iu ceIe ce uveu de IùcuL. AgIuIu LrebuIu cu orIce
pre( înIùLuruLù dIn cusu IuI. Dur în ce cIIp? Sù vorbeuscù
IuI uncIIu-sùu nu se puLeu, IIIndcù ur II LrebuIL sù-I
IsLorIseuscù drugosLeu IuI ScuLIu cu dunsu çI usLIeI sù
îndurjeuscù pe bùLrun çI muI muIL împoLrIvu IuI Tùnuse. Pe
de uILù purLe counu SoII(u eru rudù cu eu... Dur îçI uduse
umInLe de necuzuI mùLuçeI în conLru AgIuIeI, cund uceusLu
se împoLrIveu Iu cùsùLorIu IuI ScuLIu cu TIncu(u, în numeIe
"IumIIIeI", çI-çI zIse cù pouLe sù gùseuscù un prIeLen de
IupLù împoLrIvu AgIuIeI LocmuI în proLecLoureu eI IIreuscù.
Dur cu cuIneIe cIobunuIuI ce uveu?... NImIc uILu decuL cù
eru cuIneIe bucIuIuI, omuI IuI de încredere.
AsLIeI gundIndu-se, se revoILu dIn ce în ce muI muIL
împoLrIvu eI, çI înLr-un momenL de supùrure, sunù çI zIse
uneI IemeI sù cIeme pe AgIuIu. ¡emeIu uduse rùspuns cù
vIne numuIdecuL. ¡n udevùr, pesLe vreo zece mInuLe, se uuzI
bùLund Iu uçù. EI îI zIse sù InLre, dur cu voceu pe jumùLuLe,
çI sIm(Induse mIçcuL, purcù ur II IosL eI vInovuLuI. AgIuIu
InLrù IourLe InceL. Eru guIbenù de emo(Iune çI uproupe nu
puLeu sù vorbeuscù. ¡n sIurçIL, IzbuLI sù urLIcuIeze LreI cu-
vInLe:
- M-u(I cIemuL? EI se gùsI IourLe încurcuL, Iu(ù muI cu
seumù cu umIIIn(u cu cure se prezenLu eu.
- Du... uç II vruL sù muI vorbIm cuLe cevu - du' Iu, Le
rog, çezI. Vreuu sù sun sù ne deu cuLe un ceuI.
- Mù duc eu sù vI-I Iuc.l- Nu, nu, nu prImesc.l- Bu,
vù rog, sù mù Iùsu(I sù vI-I Iuc eu.l- Nu se pouLe. $I, cum
se prImbIu prIn cusù, se uçezù în drepLuI uçII. Eu voIu sù
Iusù; eI o împIedIcù. ¡n uceusLù IupLù de umubIIILuLe IuIsù,
AgIuIu vru sù upuce IvoruI de Iu uçù, pe cure îI upucuse muI
dInuInLe MuLeI, çI usLIeI îI Iuù de munù rugundu-se s-o Iuse
sù Iusù.
- Vù rog, zIse eu înceL, nImenI nu çLIe cuL ceuI LrebuIe,
ce rom sù vù deu... VIn numuIdecuL.
TrebuI s-o Iuse. Cund rùmuse sIngur, îçI sIm(I pe munu
pe cure I-o uLInsese eu, o ImpresIe uçu de cIuduLù, pIùcuLù çI
neIInIçLILoure, purcù o suIIure cuIdù îI Lrecuse pe deusupru.
MuI Iùcu cu(Ivu puçI çI se oprI în Iu(u IùmpII, gundIndu-se:
IuLù cum se expIIcuu IzbunzIIe eI, cure nu muI eru nIcI
Irumousù çI nIcI nu muI eru desLuI de Lunùrù, cu sù înLourcù
mIn(IIe Iu IIùcùI LomnuLIcI cu ScuLIu çI uI(II.
PesLe cuLevu mInuLe AgIuIu revenI înso(ILù de IemeIu cu
ceuIuI. MuLeI bùgù de seumù cù dunsu sIm(Ise ImpresIu ce o
produsese usupru IuI, çI se înLorceu uILIeI de cum IeçIse.
ObrujII eI, uIbI de emo(Iune cund InLruse Iu începuL, ucumu
se coIo
ruserù de sunge, çI un zumbeL provocuLor îI rùLùceu pe
gurù. ServI ceuIuI cu îndemunure, mIçcundu-se în sus çI în
jos, cu o IuLù mure. SunurIIe pIIne pùreuu cù vor sù Iucù ex-
pIozIe, uLuL eruu de sLrunse în rocIIe. Dupù ce îI deLe
ceuIuI, se oprI în mIjIocuI odùII çI duse Iu ocII çor(uI de
mùLuse cu cure eru înLoLdeuunu încInsù. MuLeI se uILu Iu
dunsu nedumerIL.
- Ce uI? Eu îçI Iuù muInIIe bInIçor de Iu ocII, se uILù Iu
eI Iung, cu cupuI pIecuL pe umùr, çI zIse înceL:
- Nu çLIu nIcI eu... ¡n ucesLe puLru vorbe eru uLuLu
uIInLùLurù çIreuLù, Iur în moduI cum îçI muçcu buzeIe uLuLu
senzuuIILuLe IuIsù, încuL MuLeI, cure Lrecuse o cIIpù prInLr-o
IspILù prImejdIousù, îçI revenI în sIne.
- ¡u çezI, îI zIse eI, zumbInd. Ce se muI Iuce d-I
Nue?l- ToL dupù Lreubù, rùspunse eu, spùsILù.l- Punù Iu
ceusuI ùsLu?...l- Du' unde se pomeneçLe sù InLre eI
vreoduLù înuInLe de zece!...
MuLeI deLe dIn cup pIIn de udmIrure, deçI çLIu cù EILI-
mIu îçI Lreceu vremeu jucund LubIe cu învù(ùLoruI.
- $I cund mùnuncù?l- Cund pouLe.l- Ce IeI de
vorbù!... nu-I uçLep(I cu musu? Eu se înLourse cu cupuI înLr-
o purLe, pùrund IourLe scunduIIzuLù de o usemeneu
bùnuIuIù.
- Eu sù-I uçLepL cu musu!... Du' se pouLe sù Iuc eu o
usemeneu rIsIpù!... Sù (Iu IocuI çI sIugIIe punù Iu ceusuI
ùsLu!
Vorbu de sIugù îI pùru de mInune çI se ucù(ù de
dunsu.l- R propos de sIugI, counù AgIuIo; sunL IourLe
nemuI(umIL de eIe - muI cu seumù de bucùLùreusù: ure
bunuI obIceI de u uscuILu pe Iu uçI...
Eu cIIpI dIn ocII, des, purcù ur II sLuL sù-I deu IucrùmIIe.
Dur uvu puLereu sù se sLùpuneuscù çI sù zIcù:
- AuzI dumneuLu!...l- Du, Le rog sù-I duI drumuI
cIIur muIne; nu vreuu sù um în cusù persoune cure mù
spIoneuzù. Eu sunL sLùpun Iu mIne çI (Iu sù Iucù cum vreuu
eu, nu cum voIesc uI(II.
- Açu e çI drepL.l- Açu. EI sorbI dIn ceuI çI Iùcu o
mIçcure dIn cup pIInù de convIngere, purcù ur II vruL sù
înLùreuscù çI muI muIL IoLùrureu IuuLù.
Dupù cuLevu mInuLe de Lùcere, eu se scuIù.l- Nu muI
uve(I nImIc cu mIne?l-Nu... Dur Iu-(I ceuIuI.l-Vù
muI(umesc, eu seuru nu Iuu nImIc. AsLIeI IeçI. Dupù IourLe
pu(In LImp, MuLeI o uuzI bùLund dIn nou Iu uçù. Aduceu un
pucIeL de jurnuIe çI scrIsorI, pe cure I Ie duse vùLùçeIuI ce
se-nLorceu de Iu CùIùruçI. Aveu un uer cu LoLuI nuLuruI,
purcù nImIc nu se înLumpIuse.
- Vù rog sù-mI du(I voIe sù mù duc muIne Iu oruç, cu sù
cuuL uILù bucùLùreusù.
EI se uILu Iu scrIsorI preocupuL, cùuLund pe ceu de Iu
Suçu. O uuzI cum LurzIu. ¡u gunduI SuçeI, LouLe nImIcurIIe
usLeu se reLruserù depurLe, în conçLIIn(ù, çI-I rùspunse Iùrù
nIcI un InLeres, purcù scenu de muI sus s-ur II peLrecuL cu
un un înuInLe:
- MuI încupe vorbù... Dupù uceeu AgIuIu IeçI, Iur eI
rùmuse sù-çI cILeuscù coresponden(u.

Trecuserù muI muILe sùpLùmunI de cund pIecuse Suçu çI
muI muILe zIIe de cund MuLeI prImIse scrIsoureu dIn urmù.
¡ucrurIIe Iuuu o înLorsùLurù cIuduLù, cure îI împIedIcu sù
urmeze muI depurLe pIunuIuI de u se scùpu de AgIuIu.
¡n udevùr, uILImu scrIsoure u SuçeI cuprIndeu o
desLùInuIre dIn ceIe muI mIçcùLoure; eu surprInse umoruI
bùIuLuIuI penLru TIncu(u, çI, în Ioc de u-I prIvI cu pe un sen-
LImenL copIIùresc çI LrecùLor, dunsu, cu IIreu eI cuIdù, îI so-
coLeu LruInIc çI prImejdIos. ZIceu scrIsoureu:
"Am ujuns Iu PurIs, dupù o cùIùLorIe desLuI de osLen-
ILoure. MIIuI eru LoL LrIsL. Se IupLu cuL puLeu sù bIruIe juIeu
ce-I cuprInsese cIIur de Iu pIecure, dur nu IzbuLeu. Eu îI ob-
servum pe LùcuLe çI îmI veneu sù pIung de mIIu IuI: n-u
încIIs ocIII un mInuL. Credeum cù despùr(Ireu de (urù çI de
surorI îI enervuse preu muIL, dur sperum cù, oduLù ujuns în
mIjIocuI IumeI dInLr-un oruç mure, o sù-çI redobundeuscù
veseIIu nuLuruIù u vursLeI IuI. Ne-um oprIL Iu VIenu douù
zIIe. Pureu cù se InLereseuzù de LouLe, dur muI muIL decuL
orIce se InLeresu de mIne. A-(I spune îngrIjIreu IInù çI
deIIcuLù cu cure mù înconjuru, expresIu cu cure mù prIveu,
IubIreu cu cure îmI Iuu muInIIe înLr-uIe IuI çI mù cIemu "mu-
mun drugù", îmI e cu nepuLIn(ù. ¡ncepusem sù cred cù çLIe
cevu despre proIecLeIe nousLre... çI-mI eru ruçIne. Se uILu Iu
mIne cu uLuLu în(eIegere, încuL mù Iùceu sù roçesc. Vedeum
cù ure pe buze o înLrebure, cù se IupLù s-o rosLeuscù çI cù nu
îndrùzneçLe. De muILe orI uduceu vorbu despre d-Lu, dur
LoLdeuunu cu Lemere, purcù I-ur II IosL IrIcù sù nu mù su-
pere. ¡n sIurçIL, mù înLrebù... Am crezuL cù se cuIundù
pùmunLuI cu mIne. ¡mI bùLeu InImu de nu muI puLeum sù
respIr. OrI de cuLe orI mù gundesc Iu momenLuI uceIu, sImL
cù mù roçesc... Dur sù-(I spun cum m-u înLrebuL. Treceum
prInLr-o cumpIe Iungù, înLre CoIonIu çI SLrussburg; eI se
uILu pe geum, preocupuL. - "Mumun, îmI zIse dIn nou,
înuInLe de u ujunge Iu PurIs, uç vreu sù Le înLreb cevu." -
"¡nLreubù-mù", îI rùspunseI eu, cu gIusuI jumùLuLe.
SIm(eum cù mor. - "Aç vreu sù Le înLreb cevu, ducù mI-uI
IùgùduI muI înLuI cù nu Le superI." - "Nu mù supùr"... EI
mIçcù dIn cup cu neIoLùrure.
- "Mumun, udevùruL cù neneu MuLeI ure penLru dum-
neuLu o udmIru(Ie uçu de mure?... cù Le IubeçLe?" - "Ce
prosLII spuI, MIIuI!" îI rùspunseI, încercund sù zumbesc. EI
nu rudeu deIoc. - "¡urLù-mù, mumun drugù, cù îndrùznesc
sù Le înLreb un usemeneu Iucru; dur, ducù ur II udevùruL, eu
uç II uçu de IerIcIL!... MI s-ur pùreu cù Le Ius muI pu(In
sIngurù..." Ce eru de rùspuns Iu o înLrebure cure urùLu uLuLu
bunùLuLe suIIeLeuscù? Nu çLIu ce I-um rùspuns. Cred cù îmI
veneu sù-I sùruL cu pe copIIuI meu. De muILe orI m-um
gundIL Iu sourLu ce uçLeupLù pe MIIuI: Lremur de IrIcù sù nu
IIe nenorocIL...
De-ubIu ujunçI Iu PurIs, I-um ruguL sù se cuIce. EI nu
preu vreu, zIcund cù (Ine sù m-ujuLe sù descIId cuIereIe.
Dur osLeneuIu îI bIruIu. $I, cum erum în cumerù Iu mIne, îI
vùd cù se înLInde pe puL, de-u curmezIçuI, çI rùmune
rezemuL pe un coL, Iùrù u muI zIce un cuvunL... Dupù cuLevu
mInuLe îI uud vorbInd: "Ture îmI eçLI drugù". - "$LIu cù î(I
sunL drugù, IIIndcù eçLI un copII bun." - ALuncI îI vùd cù se
rIdIcù: "Ce-um zIs, mumun?" - "AI zIs cù-(I sunL drugù...
"Eru uprIns Iu Iu(ù cum e IocuI. - "Mumun, sunL IourLe os-
LenIL"; çI, Iùrù cu eu sù-I muI rog, Lrecu în cumeru IuI çI se
cuIcù. DIn uceI mInuL u începuL sù uIureze. Douù zIIe çI
douù nop(I eu n-um încIIs ocIII. Am cIemuL numuIdecuL
un docLor cure u sLuL Iungù dunsuI o jumùLuLe de orù Iùrù sù
se rosLeuscù. TemperuLuru eru Iu qo de grude; deIIruI nu se
muI opreu. Dupù o jumùLuLe de orù docLoruI îmI zIse cù nu
pouLe dIugnosLIcu cu sIgurun(ù; eru suu LIIos, suu IrIgurI
eIemere, ce se nusc de preu muILù osLeneuIù çI în cure Lem-
peruLuru se rIdIcù IourLe repede. Ducù deIIruI conLInuu eru
semn rùu, ducù, dImpoLrIvù, înceLu, eru sperun(ù cù boI-
nuvuI sù udourmù, çI dupù o bunù odIInù sù se scouIe
sùnùLos. DIn IerIcIre, deIIruI înceLù, somnuI venI, Iur MIIuI
uI meu dormI ¸o de ceusurI Iùrù înLrerupere. DocLoruI eru
încunLuL, eu IerIcILù. Se pùreu cù ceI muI nenorocIL dInLre
noI eru LocmuI MIIuI. $I, uIcI vIne expIIcureu ucesLeI IungI
scrIsorI, precum çI u cuuzeI penLru cure mù ocup uLuLu de
IruLeIe meu: în deIIr veneu udeseu un nume pe cure Iu
începuL nu puLeum sù-I în(eIeg, dur pe cure upoI îI gIIcII:
numeIe TIncu(eI. MIIuI o IubeçLe. Eu, prousLu, nu m-um
gundIL nIcIoduLù Iu puLIn(u unuI senLImenL înLre MIIuI çI
TIncu(u. EI eruu penLru mIne doI copII, deçI TIncu(u ure
usLùzI pe(ILorI. E o nenorocIre cù sunL preu upropIu(I cu
vursLu çI MIIuI e preu Lunùr. TIncu(u ure sù se mùrILe, Iur eI
ure sù suIere. Are sù suIere, IIIndcù noI sunLem o IumIIIe
uLInsù de o InIIrmILuLe cIuduLù, uceeu u sLuLornIcIeI senLI-
menLuIe: ceeu ce oduLù u InLruL în suIIeLeIe nousLre, rùmune
ucoIo. Dur unde çI cum u începuL IubIreu Ior?... Nu çLIu.
ProbubII pesLe LoL çI nIcùIerI. OcIII meI egoIçLI vedeuu
numuI penLru mIne. ¡nLumpIùrIIe dIn zIIeIe dIn urmù îmI
umpIeuu încIIpuIreu de un sIngur Iucru: IerIcIreu meu.
Erum uLuL de IerIcILù, sunL încù uLuL de IerIcILù, încuL îmI
pure cù, ducù uç puLeu vorbI IuI MIIuI, I-uç încùIzI çI InImu
IuI...
Acum e bIne. ¡ncepe sù se InLereseze de nouu IuI vIu(ù.
¡-um gùsIL o IumIIIe unde sù-I uçez deocumduLù, un IIbrur,
Iu u cùreI mumù çezuse çI LuLù-meu în pensIune. Cred cù
ure sù IIe îngrIjIL bIne. ¡ubIreu IuI o sù-I rùmuIe în suIIeL
neçLeursù. Are sù IIe penLru dunsuI o cuuzù de LrIsLe(ù
zIInIcù, dur pouLe çI un reIugIu de purLeu uruLù u ucesLuI
oruç. EI u în(eIes IourLe bIne cù eu um surprIns secreLuI IuI,
dur nu mI-u zIs nIcIoduLù nImIc. Bu, dImpoLrIvù, uducund
eu vorbu de TIncu(u, dundu-I o IouIe ce cùzuse dIn porLoIe-
IuI IuI, çI pe cure eru o poezIe, eI u pIecuL ocIII în pùmunL çI
u IuuL IouIu, zIcund înceL: "prosLII, mumun". Eu însù I-um
ruguL sù-mI deu IouIu, çI (I-o LrImIL ucI:
AsLIeI urmu muI depurLe scrIsoureu. MIçcuL çI sIngur,
Iùrù sù pouLù cere pove(e de Iu nImenI, MuLeI rùmuse pe
gundurI. MIIuI, cure înLoLdeuunu îI Iusese sImpuLIc, îI de-
venI deoduLù drug, uLuL penLru umoruI IuI, cuL çI muI cu
seumù penLru vorbeIe ce zIserù SuçeI.
Dur sLureu IucrurIIor cu AgIuIu se compIIcu. EI nu muI
puLeu vorbI mùLuçe-seI despre reIu(IIIe AgIuIeI cu ScuLIu,
Iùrù sù deu nuçLere Iu LoL IeIuI de expIIcu(II çI muI cu seumù
Iùrù sù umesLece pe TIncu(u în InLrIgIIe Ior. Se IoLùrî sù
uçLepLe.
Eru înLr-o dumInIcù de ocLombrIe. TImpuI se scIIm-
buse: pIouu çI noroIuI umpIeu drumurIIe de Iu un cupùL Iu
uILuI. MuLeI uveu Iu dunsuI pe ScuLIu, cu cure eru în vorbù
sù-I cumpere cuII çI cubrIoIeLu de Iu OLopeunu - cund,
uILundu-se pe IereusLrù, I se pùru cù vede pe MIcu,
Iegùnundu-se beuL morL. Nu zIse nImIc cùLre ScuLIu, cure
çedeu în IoLoIIuI IuI de Iu bIrou, Iuundu-çI cuIeuuu, cI se
uILù Iu omuI de pe drum cu sù se încredIn(eze de eru în
udevùr bucIuI orI nu.EI eru. MuLeI îçI muçcù buzeIe de
cIudù çI uçLepLù sù pIece ScuLIu cu sù pouLù du ocIII cu
MIcu: îI veneu sù-I buLù. AuzI! sù se îmbeLe, eI, omuI în cure
îçI pusese LouLù încredereu!...
De înduLù ce ScuLIu pIecù, îçI Lruse o perecIe de cIzme
IungI, îçI Iuù cùcIuII(u çI desprInse dIn cuI un IurumnIc, cu
cure LuLù-sùu, în LInere(e, bùLeu cuII nùrùvI(I. AsLIeI, se duse
Iu urmun, drepL Iu IùpLùrIe. AcI, nImenI: uçu eru încIIsù cu
IucùL. Trecu uIùLurI, Iu cusu vùcùrI(eI. $I ucI pùreu cù nu-I
nImenI, dur uçu nu eru încIIsù. Se uILù pe IereusLrù çI vùzu
pe ¡Ioureu, cure se pIepLùnu. Eu, înduLù ce-I vùzu, se
ucoperI pe cup cu un çLergur çI-I IeçI înuInLe.
- Du' nu-I nImenI Iu IùpLùrIe?l- SùruLùm muInIIe,
cuconuçuIe, nu-I nImenI, cù IIùcùII sunL Iu oI.
- Unde-I bucIuI?l- Du' cIne-I vede, vuI de mIne!
MuLeI eru încredIn(uL cù MIcu eru înùunLru.l- CIne-I
vede! ¡-um vùzuL eu, beuL morL. Am sù-I duu uIurù, çI pe eI
çI pe LIne, sù spurg guçcu usLu de (IILorI çI de (IILoure!
- Sù nu-(I IucI pùcuLuI ùsLu, cuconuçuIe, cù ducù o II
bùuL o (Irù muI muIL e dIn supùrure, cù I-uu oLrùvIL cuIneIe,
nu I-ur rùbdu Dumnezeu!
- Cure cuIne?l- CuIneIe ùI mure, cuconuçuIe.l- Pe
Corcoduç?l- PùI dur cum. $I ¡Ioureu îçI duse munu Iu
gurù, dund dIn cup çI cùInundu-se. MuLeI, cure venIse
IurIos împoLrIvu bucIuIuI, se înLourse ucusù LùcuL,
înLrebundu-se de nu cumvu eru çI ucI munu AgIuIeI. Acusù
îI uçLepLuu uILe IsprùvI de-uIe bucIuIuI. Rezemu(I de sLuIpII
por(II, doI (IgunI rucuIuu cu bù(uI în noroI. DumILrucIe
BruboveLe, IIeruruI, çI cu IIuI sùu SLoIcu, IeçIL prouspùL dIn
urmuLù, veneu sù se pIungù cù-I bùLuse MIcu Iu curcIumù.
|IgunII îndruguu o IsLorIe Iùrù de sIurçIL, dundu-se Iu o
purLe unuI pe uILuI çI zIcundu-çI: "LucI Lu, sù spun eu".
MuLeI îI LrImIse ucusù, IùgùduIndu-Ie cù ure sù Ie Iucù
drepLuLe. Eru nerùbdùLor sù uIIe cum se peLrecurù
IucrurIIe, çI cIemù numuIdecuL pe grecuI de Iu Iun.
Grecu IsLorIsI cù MIcu venIse de dImIneu(ù Iu curcIumù,
vùILundu-se cù I-uu omoruL cuIneIe Io(II. Eru bun LeuIùr,
dur pIungeu cu o muIere çI sLrIgu în guru mure cù de-ucumu
moure çI eI. Dupù uceeu se puse sù beu rucIIu, çI bùu punù
se îmbùLù LurLù. ¡n vremeu usLu se uIIu Iu curcIumù çI Du-
mILrucIe (IgunuI. Cum çI ce IeI, nu se çLIe, MIcu deLe o
puImù (IgunuIuI de-I ume(I.
- Açu IucI, neu MIcuIe?... zIse (IgunuI IeçInd... ¡umeu
rudeu de bIeLuI (Igun, cure, IurIos, se duse Iu IIu-sùu, sù se
LunguIuscù. ¡Iu-sùu, SLoIcu, se înLourse numuI de pu(Inù
vreme de Iu ousLe, çI eru IoduI de nu-I muI încùpeu
pùmunLuI. Cund uuzI eI cù s-u gùsIL un "rumun" cure sù
îndrùzneuscù sù deu în LuLùI IuI, uI IuI, soIduL înLors LocmuI
uLuncI de Iu regImenL, se Iùcu Ioc. ¡uù pe bùLrun de munecù
çI-I uduse dIn nou cu eI cu curcIumù.
- Cure-I ùIu, mù, cure u duL în LuLu? OumenII rudeuu çI
Iùcurù cu ocIII Iu bucI. SLoIcu venI Iu eI.l- Mù neu... ùsLu,
Lu uI duL în LuLu, mù?l- PùI!l- ¡u muI dù unu, mù! zIse eI
runjInd, cu çI cum ur II vruL sù vudù ducù îndrùzneçLe un
uçu Iucru în Iu(u IuI.
MIcu se scuIù în pIcIoure cuL eru de Iung, çI cund uduse
dIn nou o puImù IuI DumILrucIe, vùzu (IgunuI sLeIe verzI.
SLoIcu se duse Iu o purLe, încrunLuL.
- ¡u muI dù unu, mù! MIcu eru guLu: curpI dIn nou pe
DumILrucIe. ALuncI SLoIcu, supùruL, Iuù pe LuLù-sùu de
munecù çI-I scouse uIurù, zIcundu-I:
- HuI, LuLù, ucusù; nu vezI cù-I beuL morL? ¡n urmu Ior
eru un IoIoL în LoL IunuI. HuIduIeIIIe çI curuIeLurIIe
înso(Irù pe bIe(II (IgunI punù pIerIrù dIn ocIII IumII.
"$I-uçu u muncuLu LreI scuLoI(I în Iocu de unu", zIse gre-
cuI, cu moruIù.
MuLeI Iùcu Iuz de IsLorIsIreu grecuIuI, pe cure o uuzIse
de prIn snouve. Dur usLu nu expIIcu penLru ce bucIuI, cure
nu beu nIcIoduLù, se îmbùLuse, çI, muI cu seumù, cIne-I
omoruse cuIneIe. AçLepLù cu nerùbdure punù u douu zI, sù
deu ocIII cu eI.
¡n udevùr, u douu zI, prImu persounù pe cure o vùzuse,
rIdIcund perdeuuu, Iu MIcu. EI uçLepLu în curLe, rezemuL de
scurù. MuLeI îI bùLu în geum çI-I cIemù sus Iu eI. Dupù
cuLevu mInuLe, uçu se descIIse çI bucIuI InLrù InùunLru.
- Cu muILù pIecùcIune, bude MIcuIe. Te-uI LrezIL? EI
pIecù ocIII în pùmunL, IIpIL de uçù, çI nu rùspunse
nImIc.l- ¡rumouse IucrurI IucI dumneuLu! Le îmbe(I cu ceI
dIn urmù LIcùIos, çI Le puI sù bu(I oumenII, Iu?!
MIcu Lùceu.l- BIne mI-um uIes eu în cIne sù-mI puI
încredereu!... Du' n-uI gurù sù rùspunzI?l- Ce sù rùspund,
coune?l- Sù rùspunzI penLru ce Le-uI îmbùLuL. EI Lùcu dIn
nou. MuLeI, supùruL, îI deLe uIurù:l- HuI, IIpseçLI dIn ocIII
meI. BucIu se înLourse înceL çI puse munu pe Ivor sù Iusù.
Dur, pe cund Ieçeu, zIse înceL, purcù-I eru IrIcù:l- M-uç II
ruguL Iu muLuIe de o vorbù.l- De ce vorbù? înLrebù MuLeI
rùsLIL.l- PùI, eu m-uç II ruguL sù-mI duI drumuI,
coune.l- Te-uI supùruL dumneuLu?l- Durù! sù mù supùr,
zIse bucIuI domoI: eu çLIu cù sunL vInovuL.
- ALuncI ce vreI de Iu mIne?l- Nu poL sIujI, mI-uu
omoruL cuIneIe, s-u IsprùvIL çI cu mIne.
Eru un uccenL de uçu uduncù descurujure în vorbeIe
uceIe, încuL MuLeI se uILù Iung Iu eI.
- ¡ncIIde uçu, îI zIse. CIne (I-u omoruL cuIneIe?l- Nu
poL sù çLIu.l- Pe cIne bùnuIeçLI?l- Nu bùnuIesc pe nI-
menI: nu poL sù-mI vur suIIeLuI în pùcuLe.
- Unde I-uu omoruL?l- ¡-um gùsIL morL Iu uçù,
coune. A venIL de Iu LurIù punù Iu IùpLùrIe, cu sù mù cuuLe,
sùrucu de eI çI u murIL Iu uçu meu...
AIcI MIcu îçI îngII(I noduI de supùrure ce I se urcu în
guL çI-çI Lrecu munecu sumunuIuI pesLe ocII. MuLeI se uILu
Iu eI, mIçcuL.
- $I unde-I cuIneIe? uç vreu sù-I vùd çI eu.l- D-upoI I-
um îngropuL, coune... ¡-um îngropuL Iu cupùLuI LurIeI, cù
mùcur cù nu-I suIIeL de creçLIn, du-I IùpLuru IuI Dumnezeu
çI eI.
- Eru împuçcuL orI IovIL cu cevu?l- Nu, coune, eu zIc
cù eru oLrùvIL, cù se umIIuse sùrucu cuL nIçLe IouIe...
$I LoL cIIpuI IuI, de om cu mInLeu înLreugù, eru purcù
înLors pe dos, de mIIù çI durere. MuLeI se îmbIunzI deLoL.
- E IourLe cu puLIn(ù sù II IosL oLrùvIL: sù cerceLùm cIne
u puLuL sù-I omoure çI-(I IùgùduIesc sù rùzbun pe bIeLuI
Corcoduç.
MIcu du dIn cup, LùcuL. Pùreu scepLIc, cum sunL Lo(I
(ùrunII, cund e vorbu de drepLuLeu boIeruIuI.
- Ce IeI, n-uI încredere în vorbu meu?l- Bu um, coune
- du' de-ucumu penLru mIne LoLunu esLe.l- De ce?
- Açu; mI-u murIL cuIneIe, mor çI eu. MuLeI se uILù
Iung în ocIII IuI: eru Lreuz çI LocmuI de uceeu expresIu de
durere çI descurujure ce se cILeu în eI îI uLInse muI muIL.
- MIcuIe, vIno-(I în sIm(IrI. Ce ure u Iuce mourLeu unuI
cuIne cu vIu(u Lu?
- Coune, ure u Iuce, cù eu îI crescusem de mILILeI. MI-I
udusese bIeLuI boIer, Dumnezeu sù-I IerLe, de Iu nIçLe
mocunI dIn Bùrùgun, de cund n-uveu nIcI ocII... $I eu m-
um LrudIL cu eI, I-um IrùnIL cu IIngurI(u cu pe un copII, I-
um LùmùduIL de cuLe uIeu LouLe, çI-I Iùcusem IIurù
sùIbuLIcù, nu cuIne. Cund I-um duL Iu Iup, uIergum cu eI în
urmu IùILIcuIuI, cu sù-I deprInd, punù cIne çLIe unde, de
eru sù ne mùnunce înLr-o Iurnù, pe mIne çI pe eI. ApoI, cund
I-um pus cIepLuruI, pIII... omoru IupuI dIn Iugù, coune; cù
de se IzgIeu cu cIepLuruI în eI, îI du Iu pùmunL çI îI umpIeu
de sunge cu cuIeIe... Mure Iucru um cIerduL, coune, mure
Iucru!... ¡ncuILeu despre mIne, ce sù muI zIc? Cù eu mù
duceum cu eI çI-n gurù de çeurpe, çI cund eru Corcoduç Iu
oI, nu muI uveum grIje de nImIc. Cù de m-uç II cuIcuL în
mIjIocuI pùdurII, orI cu uçu vruIçLe, eu Iubur n-uveum, cù
eI, crIçu, Iùceu de puLruIù.
¡çI rIdIcuse IrunLeu în sus, cu un om cure IsLorIseçLe
IzbunzIIe unuI erou. Cund se oprI, guIuIu de osLeneuIù çI de
InImù reu:
- Acu, Iùr' de cuIne, ce mù Iuc eu?...l- CreçLI un
uILuI.l- Durù!... sù muI gùsesc eu un cuIne cu eI! $I vorbu
"cu eI" pùreu cù se ruporLù Iu un cùpILun mure suu Iu un
IruLe IubIL.
- Du cum sù nu gùseçLI! ¡(I porL eu de grIjù: o sù mù
duc Iu ¡rImIu Mocunu, Iu $IndrIIILu; çI (I-uduc unuI, c-um
uuzIL cù ure o prùsIIù de cuInI, de s-u dus vesLeu.
BucIu du dIn cup, nemunguIuL.l- Crede-mù, MIcuIe.
Sù vII cu mIne sù (I-I uIegI Lu sIngur.
- S-u sIurçIL cu mIne, coune: mI-u omoruL cuIneIe, mù
duc çI eu.
¡deeu usLu IIxù nu I-o scoLeu nImenI dIn cup. EI pùreu
cù se supune uneI IuLuIILù(I ourbe, cure Ieguse sourLu IuI de
vIu(u cuIneIuI.
- BIne, bucIuIe, du' începI sù III copII: gundeçLe-Le cù
cIIur de ur II îmbùLrunIL Iu uçu Lu, LoL eI eru sù mourù
înuInLe çI Lu pe urmù, cù uçu e IùsuL de Dumnezeu, cu omuI
sù LrùIuscù muI muIL çI cuIneIe muI pu(In.
MIcu nu muI zIse nImIc, cI rùmuse LùcuL Iungù uçù, cu
muInuInLe. MuLeI se gundeu în ce cIIp sù-I vorbeuscù muI
bIne cu sù-I convIngù cù nu ure drepLuLe. Se uILù Iu eI muI
Iung, dur LrebuI sù se încredIn(eze cù nu eru de scos Iu cuIe
cu bucIuI.
- $I ce vreI de Iu mIne, MIcuIe?l- ApoI m-uç rugu de
muLuIe sù-mI duI drumuI, coune.l- De ce, mùI bùIeLe? EI
îçI moLoLoIeu o puIpunù u sucmunuIuI, purcù I-ur II venIL
muI greu decuL orIce sù se despurLù de sLùpunuI IuI.
-Eu çLIu c-o sù mor în curund, coune, çI uç vreu sù-
ncIId ocIII Iu burIoguI nosLru.
MuLeI se IoI pe scuun, nemuI(umIL, çI dupù uceeu se
scuIù în pIcIoure çI începu sù se prImbIe prIn cusù. ApoI s-
upropIe de eI çI-I uLInse cu degeLuI de bru(.
- ¡u uscuILù, MIcuIe: eu pouLe m-oI II Iu(IL vreoduLù Iu
vorbù çI Le-um supùruL Iùrù sù vreuu. Dur socoL cù Lu mù
cunoçLI bIne, çI de ucum çI de uILùduLù. SunLem LovurùçI ve-
cII, bre, çI mI-ur venI greu sù mù despurL de LIne... MuI
gundeçLe-Le punù muIne. De (I-o II de ducù cu IoLùrure,
vIno, de mù vezI çI-om pune IucrurIIe Iu cuIe cum e bIne.

Dupù ce bucIuI IeçI, MuLeI se gundI sù se ducù Iu ¡rImIu
MocunuI çI sù uducù un cù(eI IuI MIcu, cu sù-I îmbuneze.
Açu çI Iùcu. ZIse sù-I puIe cuII çI, cu LoL noroIuI ce eru, pornI
Iu $IndrIIILu. Pe drum se gundeu Iu vorbeIe bucIuIuI; ce
înruurIre uveuu cIIur usupru IuI!... Oure ce sù II IosL Iu mIj-
Ioc? O sImpIù rùLùcIre u unuI suIIeL pIIn de credIn(e greçILe,
suu InLuI(Iuneu unuI IupL posIbII, u cùruI împIInIre se Iegu
de ourecure împrejurùrI dIn vIu(u reuIù?... Oure sù nu II IosL
vreo Lemere uscunsù de SLungù, bùrbuLuI ¡IoureI, suu de
nIscuIvu cIobunI, suu de EILImIu? ALuLeu înLrebùrI ce
rùmuneuu Iùrù rùspuns. PouLe dIn LouLe eru cuLe cevu
udevùruL. MourLeu cuIneIuI pùreu cù upropIe împIInIreu un-
eI nenorocIrI InevILubIIe.
Dur LImpuI Lreceu Iùrù cu bùnuIeIIIe bucIuIuI sù se
împIIneuscù. TùcuL çI LoL cu InImù reu, MIcu se îndupIecuse
sù rùmuIe Iu MuLeI; dur pùreu cù nu muI eru omuI de muI-
nuInLe: peLreceu serIIe de Iurnù în LIndu IùpLùrIeI, Iu un Ioc
de vreuscurI çI LIzuc, rezemuL de pereLe çI cunLund uIene
dIn IIuIer. Cù(eIuI udus de MuLeI, pe cure negreçIL cù-I
cIemu LoL Corcoduç, dormeu pe o munù de Iun, Iungù eI.
¡ncepeu sù-I IIe drug, ce-I drepL, dur nIcI nu se încercu sù-I
upropIe în mInLe de ceIùIuIL: "depurLe-I grIvu de Iepure",
zIceu moIcom, ceIuI ce I-ur II înLrebuL. CopIIùrIu IuI
Corcoduç, rùposuLuI, eru pIInù de Iegende exLruordInure:
Corcoduç nr.1 muçcuse de degeL pe un cIobun încù de cund
n-uveu dIn(I; Corcoduç nr.z eru un cù(eI IInIçLIL, cum LonLo-
Iog, cu Iube IuLe, cure nu se zdruncInu cu IIreu decuL cund
vedeu sLrucIInu cu IupLe. ¡n LouLe zIIeIe îI descIIdeu boLuI,
cu sù vudù ducù ure negru sub ceruI gurII; uveu negru, dur
ce IoIos, cù nu eru rùu deIoc...
Cu ¡Ioureu, IucrurIIe mergeuu muI greu; I se Iùcuse sIIù
de eu, çI nu-I muI vorbeu decuL cund uveu cuLe cevu de
cusuL orI de dres. Eu oILu, cund muI uveu vreme çI
smunLuneu puLIneeIe cunLund cu vIersuI eI pI(IgùIuL: "Ius' sù
vIe, domnuI çLIe, cuIeu-n LrunduIIrI sù-I IIe", çI oprIndu-se
în mIjIocuI vorbeI cu sù deu înLr-un cuIne: "Lo, coLeI, 'zù-Le
IocuI!"
¡n împrejurùrIIe usLeu LrImIse MuLeI pe bucIu Iu
CùIùruçI sù cumpere nIçLe Ie(urI, cu sù Iucù dIn nou per-
deuuu oIIor.
BucIuI pIecuse cu curuI cu puLru boI, de cu noupLeu, cu
sù uIbù vreme sù se înLourcù cIIur în seuru uceeu. MuLeI, cu
sù nu-I LrImILù sIngur, poruncIse cu unuI dIn urgu(I dIn
curLe sù-I înso(euscù.
Punù u douu zI dImIneu(u, curuI nu se înLourse.
NeIInIçLIL, MuLeI înLrebù de numeIe urguLuIuI cure eru Iu
drum cu MIcu, dur nu-I puLu uIIu.
TocmuI uLuncI îI uduserù o scrIsoure de Iu Suçu, prIn
cure dunsu se rugu de eI sù nu se supere cù înLurzIuzù uLuLu:
MIIuI se deprIndeu greu cu PurIsuI çI eu nu puLeu sù-I Iuse
sIngur uçu de repede. $I în uceusLù scrIsoure, cu în LouLe, îI
vorbeu de IerIcIreu eI, depIInù, desùvurçILù, de pIunurIIe eI,
cum uveu sù scIImbe cusu; îI înLrebu, gIumInd, de duIceu
AgIuIu, de conu DInu, de surorI, çI, muI cu seumù, de
TIncu(u; ce zIceu TIncu(u? Cum LrùIu TIncu(u? eru LrIsLù?...
MuLeI îçI mùrLurIsI cù nu preu se gundIse Iu usLu, çI îçI
IùgùduI sù observe pe IuLù muI de uproupe. Se puse sù
rùspundù SuçeI, çI usLIeI venI vremeu numIezuIuI, Iùrù sù se
muI ocupe de bucIu çI de curuI cu Ie(urI. Dur, cu LouLe cù
mInLeu IuI eru prInsù de ImugIneu SuçeI çI de vIu(u Ior
vIILoure, pe uI doIIeu pIun uI conçLIIn(eI Lremuru grIju de
ceeu ce se puLuse înLumpIu IuI MIcu. Cund se uILù Iu ceusor-
nIc çI vùzu cù eru uproupe unu, sùrI de pe scuun çI se duse
sIngur sù înLrebe de sosIse bucIuI. AgIuIu pùreu çI eu IourLe
mIruLù de uceusLù înLurzIere, pe cure nu çI-o puLeu expIIcu.
- Sù II bùuL undevu, Iu vreo curcIumù... purcù nu-mI
vIne sù cred, zIse dunsu.
- Du' de unde! bucIuI nu beu, rùspunse MuLeI preocu-
puL.
Dunsu îI prIvI pe sub spruncene, zumbInd IronIc. EI prI-
cepu în(eIesuI rusuIuI eI, dur îI Iu sIIù sù muI Iungeuscù
vorbu. CIemù pe un vùLuI çI îI zIse sù încuIece numuIdecuL
çI sù pIece spre CùIùruçI, înuInLeu bucIuIuI. OmuI pIecù pe
Ioc, Iur eI, neIInIçLIL, IeçI pe jos çI se duse Iu urmun.
PrInLr-o pornIre IIreuscù se gundI Iu ¡Ioureu. O gùsI
LrebùIuInd prIn cusù, îmbrùcuLù cu un cojoc Iùrù munecI,
sprInLenù çI purcù cIIur cum îngIImpuLù. De înduLù ce-I
vùzu se spùsI çI-I IeçI înuInLe.
- ¡Ioureo, s-u înLors bucIuI?l- Du' gundesc cù s-u
înLors, coune, cù-I pIecuL de IerI de dImIneu(ù. Nu-I Iu
curLe?
- Nu-I.l- D-upoI o venI eI.l- TrebuIu sù se-nLourcù
de useurù.l- ¡-uuzI, buLù-I cruceu; I-u ubùLuL de durdoru
însurùLorII... VorbeIe usLeu Iurù zIse înLr-un cIIp uçu de
cIuduL, încuL dezvùIuIrù în mInLeu IuI MuLeI o înLreugù sLure
de IucrurI: cum bucIuI prInsese vorbu IuI de u-I însuru în
nume de bIne, cum, sùLuI de ¡Ioureu, îI zIsese se vede sù-I
Iuse în puce, cum IemeIu îI cIcùIIse çI îI spusese cù boIeruI
vreu sù-I însoure, çI uçu muI depurLe, o muI(Ime de secreLe
suIIeLeçLI se duu pe Iu(ù prInLr-o vorbù. MuLeI se uILù Iu
dunsu, cum se rezemuse de un sLuIp uI prIspeI çI prIveu
înLr-uIurI pe cump.
- EI, çI ducù s-o-nsuru, ce-(I pusù (Ie...?l- Du'
însourù-se, dure-ur drucu-n eI, cù dour nu I-oI muI couse
zdren(eIe...
- VezI bIne, Lu uI bùrbuLuI Lùu çI nu se cude sù coçI
zdren(eIe Iu uI(II.
- Du' gundeum sù-I Iuc un pusLIu de bIne.l- Preu
muIL bIne nIcI IuI Dumnezeu nu-I pIuce, ¡Ioureo.l- PùI,
udevùruL, coune. TocmuI uLuncI Lreceu pe drum un cIobun
sLrùIn, cùIure pe un mùgùruç, uLuL de mIc, încuL omuI Ioveu
cu pIcIoureIe de pùmunL. EI se oprI în drepLuI por(II çI Iùcu
semn cu buLu sù vInù cInevu spre dunsuI. ¡Ioureu uIergù Iu
pourLù. MuLeI, nerùbdùLor, se Iuù dupù dunsu. CIobunuI Is-
LorIseu cù u înLuInIL pe drumuI CùIùruçIIor o cùru(ù cu
Ie(urI, dejuguLù, ce sLu ucoIo dIn zorI de zIuù, cund Lrecuse
eI de Iu sLùpunu-sùu, çI punù ucum, cund se înLorceu. ¡I
înLreburù ducù n-u vùzuL çI pe bucIu MIcu, pe cure LrebuIu
sù-I cunouscù. CIobunuI rùspunse cù n-u vùzuL pe nImenI.
$I îçI cùuLù de drum.
MuLeI se duse în grubù ucusù çI zIse sù-I puIe cuII. SùrI
în Lrùsurù cIIur de Iu grujd çI pornI pe drumuI CùIùruçIIor.
DeçI cuII se duceuu în gounù, IuI I se pùreu cù nu se mIçcù.
¡eI de IeI de gundurI îI veneuu în mInLe: bu cù I-uu omoruL
Io(II; bu cù s-u înLuInIL cu SLungù, bùrbuLuI ¡IoureI, cure-I
purLu de muIL sumbeLeIe; bu cù prepusurIIe IuI usupru
AgIuIeI çI u IuI Nue se împIIneuu LocmuI ucum... ¡n sIurçIL,
dupù vreo LreI sIerLurI de ceus, ujunse Iu cùru(ù. AcI LouLe
IucrurIIe eruu în çurLuI Ior; Ie(urIIe IeguLe cu douù IrungIII,
uduse punù Iu InImu curuIuI, eruu Iu Ioc, Iùrù sù IIpseuscù
unuI; boII, dejugu(I, uvuseserù cuLe o munù de Iun; nu
IIpseu nImIc, nu se vedeu nIcI o urmù de IupLù... ALuncI, ce
se înLumpIuse? To(I înùI(uu dIn umerI. VùLuIuI, cure venIse
cùIure, cùInu bIe(II boI, cù nu Iuseserù udùpu(I de o zI çI
jumùLuLe, çI îI înjugù sù porneuscù înuInLe: de om nIcI un
InLeres.
- A IugIL, buLù-I Dumnezeu... Pùrereu usLu o împùrLùçI
çI vIzILIuI çI în curund LouLù Iumeu dIn curLe nu muI vorbeu
decuL de usLu. UnII IsLorIseuu cù u IuruL bunI de Iu boIer,
uI(II cù se upucuse de be(Ie, Iur uI(II cù înnebunuse:
- VezI dumneuLu, ceusuI rùu: de nu-I mureu cuIneIe, eI
nu-çI Iuu Iumeu în cup, zIceu o (ùruncù dIn bucùLùrIe.
MuLeI eru ceI muI ImpresIonuL dInLre Lo(I. EI çLIu bIne
cù nIcI bunI nu-I Iuruse bucIuI, nIcI nebun nu eru, cI cù suI-
IeLuI IuI, înzesLruL de nuLurù cu puLere de sIm(Ire ce Lreceu
pesLe sLureu IuI umIIù de sIugù, Iusese zdruncInuL dIn
LemeIII prIn mourLeu cuIneIuI. ¡Ireu IuI medILuLIvù,
IuLuIIsLù, cu u LuLuror cIobunIIor ce uu copIIùrIL cu oIIe pe
vurIuI mun(IIor, vùzuse în mourLeu ceIuI muI bun uI IuI prI-
eLen, un semn rùu, çI, cu sù scupe de urmùrIreu gundurIIor
LrIsLe, pIecuse în Iume. EI eru sIgur cù, ducù nu mureu un-
devu, eru sù se înLourcù.
Dupù cuLevu zIIe de uçLepLure çI de cùuLure, Iùrù vreun
spor, se puse sù scrIe LouLe ucesLeu SuçeI, IsLorIsIndu-I de
demuIL, cum venIse bucIuI Iu dunçII; cum LrùIserù eI,
bùIe(undrI, împreunù: cuLe umInLIrI îI Ieguu; cuL eru de cIn-
sLIL; ce suIIeL de mure poeL pusese nuLuru în Iormu uceeu
umIIù. $I, scrIInd, îI curgeuu IucrùmIIe çIrouIe, çI LrebuIu
sù-çI (Ie buLIsLu deusupru scrIsorII cu sù nu o umpIe de
pIcùLurI. Dupù mourLeu mume-seI, uceusLu eru u douu mure
durere u IuI. CIIpuI cum pIecuse MIcu, Iùrù o vorbù, Iùrù
un semn de pùrere de rùu, îI IndIgnu cu pe un copII; dur LoL
eI sIngur se îmbunu, zIcundu-çI cù pouLe nu uvusese curuj
sù-I vorbeuscù despre usLu. $I cu cuL se gundeu muI muIL, cu
uLuL muI drugù îI eru IIreu bucIuIuI, modesLù, bIundù, cu
upIecure cùLre LoL ce eru LuInIc çI depùrLuL în nuLurù. ¡çI ud-
use umInLe de noupLeu ce peLrecuse cu dunsuI, pe vurIuI
çIreI de puIe, precum çI de vorbeIe Ior rosLILe cu Iu(u Iu
ceruI sLeIuL, çI rùmuse cu condeIuI în munù, prIns de IIuzIu
depùrLùrII IuceuIùruIuI, pe cure bucIuI I-I urùLu înecuL în
IunduI spu(IuIuI. ApoI îçI umInLI de musLrureu ce I-o Iùcuse
dIn prIcInu IegùLurII IuI cu ¡Ioureu, çI îI venI un dor cIuduL
de u vedeu pe vùcùrI(ù. ¡ncIeIe scrIsoureu rugund pe Suçu
sù se înLourcù muI curund, IIIndcù eI se sIm(eu sIngur, dIn
cuIe uIurù LrIsL. Dupù uceeu IeçI çI se duse sù vudù pe
¡Ioureu.
Cund ujunse Iu urmun, eu LocmuI puneu IucùLuI Iu
IùpLùrIe.l- Ce IucI, ¡Ioureo?l- SùruLùm muInIIe, coune,
Iu, cu Lreubù.l- AI zor mure?l- Bu n-um nIcI un zor.
- ¡u descIIde, Le rog. Eu descIIse dIn nou çI InLrù cu eI
înùunLru. MuLeI çLIu IourLe bIne ce rùmùsese pe urmu bu-
cIuIuI, dur, cu sù muI vorbeuscù de eI, çI cu sù vorbeuscù cu
eu, se uILù cu de-umùnunLuI Iu LouLe. ¡n LIndu încùpùLoure
sLuu de-u IunguI pere(IIor puLInIcI cu brunzù çI LeuncurI de
cuçcuvuIurI, pesLe cure eruu uruncuLe scurgùLorI, çerveLe de
punzù grousù, un cùuç, nIçLe LeuscurI.
- ¡Ioureo, du' usLu nu îngIeu(ù Iurnu uIcI?l- Bu or
îngIe(u, coune...l- Unde Ie (Ineu MIcu?l- ApoI, çLII
muLuIe, cund îI om vIu în cusù, muI dezgIeu(ù pere(II; dur
înLr-o cusù pusLIe, ce-I IucI?... EI Ie muI (Ineu çI în gurIIcIuI
becIuIuI.
- Sù Ie punem çI noI LoL ucoIo.l- Cum îI poruncI
muLuIe. MuLeI se muI învurLI prIn LIndù çI upoI rùmuse Ioc-
uIuI, încrucIçundu-çI bru(eIe, dund dIn cup:
- Cum m-u IùsuL eI pe mIne! ¡Ioureu îçI gùsIse de
Lreubù çI se puse sù rùsuceuscù o puLInù, cu s-o ducù Iu Ioc.
- Tu n-uI uuzIL nImIc de eI? Eu, cu ocIII în IunduI
puLIneI, rùspunse:l- Sù-I Iu drucu!... DunsuI, mIruL de
vorbeIe eI, o înLrebù dIn nou:l- Du' purcù voI eru(I dInLr-
un suL - de ce vorbeçLI uçu de eI?
- DInLr-un suL sunLem noI, d-upùI...l- D-upùI, ce?l-
¡u, îI ubùLuse de însurùLoure, coune, se îmbuIbuse de gIIne,
çI s-u dus sù-çI vure cupuI Iu sLùpun. ¡us' c-o vedeu eI pe
drucu!...
- $I-u IuuL IucrurIIe ce Ie-uveu Iu mIne?l- D-upùI
purcù ce uveu! Douù, LreI zdren(e çI I(urII de pe eI.
- Du' ce Iùceu cu bunII?l- BunII, muIL pu(In ce uveu, îI
LrImeLeu Iu uIde muIcù-su, sù-I pIùLeuscù dùrIIe pùmunLuIuI
çI sù LrùIuscù çI eu.
- Are pùmunL?l- Aveu o corIunù sLeurpù çI vreo cIncI
Iede, d-upùI cIne çLIe ce s-o II uIes de eIe.
TouLe ucesLeu eruu zIse cu cùuLùLuru în pùmunL çI cu un
uer serIos çI LrIsL. MuLeI ur II vruL s-o vuzù muI
senLImenLuIù, muI uprInsù, cum cILIse eI în cùr(IIe ce se
ocupù de (ùrunII noçLrI.
- BIne, (Ie nu-(I pure rùu c-u pIecuL?l- $I de-mI pure
çI de nu-mI pure, LoL uLuLu-I. $I muI muIL nu Iu cu puLIn(ù
sù scouLù de Iu dunsu. "Ce IIIn(e cIuduLe çI LoLuçI InLeres-
unLe! gundI eI, çI cuL sunL de depurLe de IeIuI cum Ie-uu
zugrùvIL nuveIIçLII noçLrI!"...
Se înLourse de Iu ¡Ioureu înupoI cu un senLImenL de
descurujure suIIeLeuscù, de goI, pe cure vremeu de-uIurù, cu
pomII desIrunzI(I çI ceruI împodobIL de norI, îI mùreu çI
muI muIL. ¡nLrù ucusù. ¡n oduIu IuI, IocuI se sLInsese. Se
uçezù înLr-un IoLoIIu, çI rùmuse usLIeI cu muInIIe duse Iu
gurù. ¡rIguI îI çerpuIu prIn vIne, dur purcù nu se sIm(eu în
sLure sù se scouIe çI sù cIeme. ¡çI uduse umInLe de o
cumerù rece dInLr-un oLeI de Iu PIsu çI I se pùru cù vede upu
LurburuLù u ArnuIuI curgundu-I pe dInuInLe. Cum Lrece
LImpuI!... Ce-o II Iùcund Suçu!... ¡ncepeu sù se înLunece... O
muscù buzuI greouIe prIn uer çI se IzbI cu cupuI de ogIIndù.
EI vùzu, cu prIn vIs, un puncL negru cùzund, dur dIncoIo de
Iu(u ogIInzII, çI LoL ucoIo, spu(IuI dIn oduIe, reprodus în
sIubu IumInù u zIIeI. Ce depurLe I se pùreu un cudru de
pereLe vùzuL în ogIIndù! AIbuI çI negruI dIn eI uIcùLuIuu un
cup de cùIugùrI(ù. Ducù încIIdeu ocIII muI muIL, cùIugùrI(u
se preIùceu înLr-o bIserIcù goLIcù; cund îI descIIdeu, bIser-
Icu redeveneu cùIugùrI(ù. $I uçu, un IreumùL de memorIe îI
cunLu în mInLe rugùcIuneu ceIor puLru popI, în mIjIocuI
cumpuIuI, cund cu venIreu sIInLeI. Dur pIcùLuru de
ugIIuzmù de pe guLuI SuçeI!... Ce încunLùLoure eru Suçu în
zIuu uceeu, uçLepLundu-I. ¡n cIuruI obscur uI odùII, I se pùru
cù o vede, gInguçe çI suruzùLoure cum eru uLuncI; vedenIu
uceeu Iuu Iorme IoLùruLe, veneu spre dunsuI, I se uçezu pe
bru(e çI îçI IIpeu cupuI pe umùruI IuI. Ce IerIcIL se sIm(eu!...
O IemeIe InLrù cu o Iumpù uprInsù çI cu o depeçù. Suçu
se înLorceu.

De Iu pIecureu (ùrunIIor dIn bùLùLuru IuI Tùnuse ScuLIu,
cund cu cILu(Iu, se urmuserù muI muILe înIù(IçùrI Iu
LrIbunuI, în cure obçLeu sùLenIIor se upùru cu dIsperure
împoLrIvu preLen(IIIor urenduçuIuI. Dur judecuLu procesu-
IuI se umunu mereu. TrIbunuIuI IoLùruse "o descIndere Iu
Iu(u IocuIuI"; eu Iusese IIxuLù, Iu-ncepuL, muI pe vurù, dur
Iusese umunuLù dIn cuuzu mor(II unuI judecùLor. Acum, în
IIne, venIse vremeu sù se împIIneuscù "descIndereu".
Tùnuse ScuLIu Lrecuse prIn muILe judecù(I; eI çLIu rosLuI
proceseIor pe dInuIurù. Nu-I duse Dumnezeu "gurù", zIceu
eI, cù uILIeI nu-I muI LrebuIu IuI uvocu(I. Dur, cu oumenII
cure nu uu încredere în docLorI cund sunL sùnùLoçI, Iur
cund îI doure un degeL cIeumù puLru, ScuLIu uçLepLu pe
judecùLorI cu uvocuLuI Iungù eI.
- Nu dour cù eI çLIe muI muIL decuL mIne, du' Iu uçu,
deo purIgorIe.
AvocuLuI IuI venIse de cu seurù çI Lrùsese în guzdù Iu eI,
uducundu-I în uceIuçI LImp çI o Lrùsurù încùrcuLù cu meze-
IurI, Icre negre, suIumurI, çuncI, IImbI, (uIcù, IùInù, un vIn...
mù rog, un vIn de GoIuI DrunceI, çI s-u IsprùvIL. AvocuLuI
cum
mIruL, uduse LouLù bùcùnIu usLu dur îI spuneu cù nu
crede cù judecùLorII sù Lrugù Iu eI çI muI cu seumù sù
înLIndù musù mure, în împrejurùrIIe în cure veneuu. Tùnuse
îI prIvI spuncIIu, cu cInevu cure ur zIce: "Cu(I um pùscuL eu
cu d-Lu!", upoI LrImIse de cIemù pe prImur.
AvocuLuI Iu IourLe mIruL cund vùzu InLrund un IeI de
omuçor pùros, scund, pI(IgùIuL, cu o burbù neugrù LùIuLù
rouLù împrejur, îmbrùcuL nem(eçLe, cu LocurI dubIe Iu
încùI(ùmInLe, cu sù purù muI înuIL, çI vorbùre(, çI IsLe(...
- Bunù seuru, d-Ie AronovIcI.l- Bunù seuru, d-Ie
Tùnuse.l- Ce muI e nou?l- ApùI... LoL uIeu çI Iur uIeu:
noroI, pIouIe, - mIzerIe gouIù.
- Ce se muI peLrece prIn Europu?... ScuLIu, cure LruLu
pe AronovIcI cum pesLe pIcIor, Iùcu dIn ocII cùLre uvocuL.
- Ce sù se peLreucù?... BurgIezImeu se îngruçe pe spIn-
ureu sùrucIIor. Am cILIL cù IrIundezII vor sù înzesLreze pe
PurneII uI Ior; uçu murLIr m-uç Iuce çI eu.
- VreI o duIceu(ù?l- Vù muI(umesc, cu pIùcere.l-
$LII cù d-I prImur esLe socIuIIsL, zIse ScuLIu cùLre uvocuL,
cund nu se pouLe duce Iu BrùIIu sù-çI Iucù cIeIurIIe. ¡u çezI.
Mù duc sù zIc sù-(I uducù o duIceu(ù.
EI îçI puse pùIùrIu în vurIuI unuI busLon sLrumb çI o
rezemù de un scuun. ApoI scouse LubucIeru de LInIcIeu çI
Iùcu o (Igurù.
- Açu mù supùrù d-I Tùnuse. D-nuI esLe un "uucuL" în
procesuI cu obçLeu?
- Du.l- ¡mI pure bIne... A ujuns (ùrunuI sù (I se urce
în cup. Mù rog, ucu eu, cù LrùIesc cu eI de uLuLu vreme, poL
sù-(I spun, cù (I se urcù în cup. |I se urcù în cup, d-Ie!...
ScuLIu InLrù repede, sLrungund dIn umerI.l- ¡u
uscuILù, prImuruIe, çLII cù muIne Le cuIcù judecuLu?l- ApoI
uLuLu "nI" muI IIpseçLe... "NI"-u spus "vùLuu"! D-I AronovIcI
nu preu se uveu bIne cu uneIe cuvInLe romuneçLI; muI cu
seumù LrùIu rùu cu IILeru "v" înLre douù vocuIe.
DomnIu-su se scuIù de unde se uIIu çI venI spre ScuLIu
înùI(und dIn umerI.
- N-um sIun(!...l- AsLu n-ur II nImIc, cù (I-uç du eu,
dur socoLesc cù e preu mure "derunj" sù înLInzI musù mure
penLru cIeIuI LrIbunuIuIuI.
- Bu de ce? NumuI sù um ce Ie du, cù uILIeI... EI uuzIse
pe ScuLIu cù I-ur du eI puruIe, çI nu çLIu cum s-o dreugù, cu
sù cIupeuscù cevu.
- ¡u uscuILù, zIse ScuLIu, purcù eru vorbu sù Le ducI Iu
BrùIIu.
- Cu ce drucu sù Le ducI?...l- Ce-(I pusù, numuI sù Le
ducI muIne în zorI.l- PIec cIIur ucu. $I se scuIù, cu un
gesL comIc, purcù ur II IosL guLu sù se urce în vupor cIIur
uLuncI. ScuLIu îI cIemù înLr-o oduIe uIùLurI sù-I deu cevu
puruIe, çI pe drum îI zIse:
- Spune çI ujuLoruIuI dumILuIe sù nu gùzduIuscù pe
LrIbunuI, cù nu-I duLor... TrIbunuIuI sù-çI uducù merInde,
ducù îI LrebuIe.
Dupù ce AronovIcI pIecù, ScuLIu se înLourse în oduIe Iu
uvocuL, se upropIe de eI, încIIzund dIn ocIIuI sLung çI
zIcundu-I:
- ¡n(eIegI dumneuLu!... ÁsLu-I prImuruI uIes de mIne.
Ce-u bùuL çI ce-u muncuL!...
ApoI începu sù IsLorIseuscù LouLù pùLùrunIu IuI
AronovIcI: cum Iusese sergenL în urmuLù, cum se încurcuse
c-o IemeIe mùrILuLù çI o despùr(Ise de bùrbuL, cum venIse Iu
un peLIceI de moçIe ce-I uveu ucoIo, cum eru veçnIc Iùrù Ies-
cuIe eLc.
- MI I-um uIes prImur... Mù (Ine vreo mIe de IruncI pe
un, dur IuIuI!... EIe! DumneuvousLrù gundI(I cù numuI uçu
se Iuce ugrIcuILuru!... TrebuIe muncù, domnuIe! Sù çLII sù
cIIbzuIeçLI LouLe, cù (ùrunuI în zIuu de uzI e muI çIreL decuL
boIeruI.
AvocuLuI pùru u zIce în sIne cù e greu, muI uIes cu use-
meneu prubù de boIer - dur se muI(umI u zumbI çI u nu
rùspunde.
Dupù cuLevu mInuLe InLrù çI curcIumuruI, un jupIun de
om punù Iu podeIe.
- Bunù seuru, CIIruIe.l- SùruLùm muInIIe, nuçuIe.l-
Te cIemusem Iu socoLeII, dur vùd cù usLù-seurù n-uvem
vreme. MuI uI dIn uIe bùcùnIeI?... orI s-u dus LoL?... cù purcù
prImIseçI pu(In Iucru.
Tùnuse îI vorbeu înLors spre eI cu spuLeIe, dur IInu-sùu,
CIIru, cure Iusese Io( de cuI ( çI se bùnuIu cù çI ucum se
muI ocupù cu usLIeI de uIucerI), îI pIùnuIu dupù înLrebùrI çI
prIcepu unde vreu s-o uducù "uIde nuçu-sùu".
- ApùI, ce sù muI um, nuçuIe, cù o IILrù douù de
pusLrumù, cuL um udus, s-u muncuL în cusù.
Tùnuse începu u rude çI u cIIpI dIn ocII
-Ad-o muI domoI. CIIruIe, cù nu Le-uI II IùcuL pupIsLuç sù
mùnuncI curne în posLuI CrùcIunuIuI.
CIIru musLùcI çI se IoI în zùbun.l- Du' buLe-I-ur Dum-
nezeu de bùcunI, cù ducù uI cùuLu gIIne, nIcI nu duI de
curne în pusLrumu Ior, uçu-I de uscuLù çI de sIubù.
ScuLIu se prùpùdeu de rus.l-ZI: pusLrumù de posL?l-
ApùI, ce mI-e curucuLe(u, ce mI-e pusLrumu Ior...l- ZI, nu
muI uI...l- NIcI o cresLùLurù.l- Du' de-uIe muncùrII, uIL-
mInLereu?
- N-um IIr de nImIc.l- ZI, de-o venI LrIbunuIuI, LuIù?
CIIru înùI(ù dIn umerI u goI. Tùnuse pùru u-çI Iuu ueruI
gruv çI u se gundI:
- ApoI bIne. CIIruIe. Rùmunem în(eIeçI uçu: dumneuLu
n-uI nIcI uneIe... TrIbunuIuI sù-çI cuuLe de muncure în uILù
purLe.
Pe cund descIIdeu uçu sù Iusù, CIIru, zIse:l- Aç uveu o
vorbù cu muLuIe. ScuLIu se scuIù numuIdecuL çI se Iuù dupù
eI în suIù.l- Cum Le ducI muLuIe muIne Iu cump? îI înLrebù
înceL çI mIsLerIos curcIumuruI.
- Du' ce ce?l- ApùI... eu uç zIce: muLuIe sù nu Le duI
jos de pe cuI.l- Du' ce esLe?l- Nu-I nImIc... du-I muI bIne
uçu. ScuLIu, cure çLIu ce vreu sù zIcù o vorbù de-u IuI CIIru,
îI IùgùduI sù nu se deu jos.
- $I muI mù rugum de nIçLe beIerLurI, zIse CIIru.l-
Du' ce-I? înLrebù ScuLIu, u muI cùzuL cevu? CIIru se
scùrpInù în cup.l- ApùI LoL muI cIIcù cuLe o gIoubù. Au
venIL nIçLe IIùcùI despre RumnIc cu juncunI.
- Du-Le Iu prImur, punù nu pIeucù, çI spune-I cù vII de
Iu mIne, sù-(I deu LreI bIIeLe. HuIde!...
CurcIumuruI IeçI, Iur Tùnuse se înLourse în cusù.
$IreLenIu bIIeLeIor eru urmùLoureu: de cund CIIru se Iùsuse
de u muI Iuru vILe, în urmu uneI sLruçnIce bùLùI ce muncuse
de Iu (ùrunI, se îndeIeLnIceu cu vunzureu vILeIor IuruLe de
uI(II, de prIn uILe jude(e. PenLru uceusLu însù îI LrebuIu bI-
IeLe de Iu prImùrIe, cu cure sù pouLù duce pe Iu "buIcIurI"
cuII Iuru(I. AronovIcI îçI uveu purLeu IuI de zecIuIuIù, Iur
ScuLIu, cure muILù vreme Iuuse çI eI de-u drepLuI purLe Iu
cuçLIg, se muI(umeu ucumu numuI cu cuLe un cuI orI un
bou, pe cure îI pIùLeu un guIben orI doI, îI înIIeru cu IIeruI
IuI çI-I LrImILeu Iu suIuL orI Iu IergIeIIe.
AsLIeI se puserù IucrurIIe Iu cuIe penLru u douu zI. Pe Iu
vreo 11 ceusurI dImIneu(u, sosI, în udevùr, u douu zI, o bIrjù
cu puLru cuI, în cure preçedInLeIe çI supIeunLuI LrIbunuIuIuI,
înso(IL de ujuLoruI de greIIer, se LrunsporLuu Iu Iu(u IocuIuI.
BIrju se oprI în Iu(u prImùrIeI, unde eruu deju udunu(I
muI(I IocuILorI, cure, cu cùcIuIIIe în munù, sLuu pe prIspù în
pIcIoure.
MugIsLru(II se deLerù jos, zgrIbuII(I de IrIg, pIIcLIsI(I de
drum çI mor(I de Ioume. AjuLoruI de prImur venI în Iugù sù
descIIdù "cun(eIurIu", dur oumenIIor IegII nu Ie urdeu de
IormuIILù(I. EI înLreburù de "cevu de muncure". De
muncure, LuIù. PreçedInLeIe eru bùrbuL în vursLù, însuruL,
cu LubIeLurI, IIu de oumenI de rund, ujuns prIn muncu IuI.
SupIeunLuI eru Lunùr, IosL prIn sLrùInùLuLe, de IumIIIe bunù,
dur îmbrùcuL cum pIrpIrIu. Pe cund d-I preçedInLe de-ubIu
se IoIu înLr-o çubù de-u IuI socru-sùu, moçIer dIn CùIùruçI
- juneIe supIeunL sLrungeu dIn speLe în puILonuçuI sùu de
bonjurIsL, çI LoL înLIndeu o LubucIere de urgInL ujuLoruIuI
de greIù, cure upucu (Iguru cu vurIuI ungIIIIor suIe de cop-
IsL de curIerù, sprIjInIndu-çI munçeLeIe în degeLeIe resIIr-
uLe. Dupù o scurLù cIIbzuIre, preçedInLeIe spuse (ùrunIIor
sù pIece Iu cump, Iur eI se suI în Lrùsurù, împreunù cu
supIeunLuI çI ujuLoruI, çI se duserù Iu curcIumù sù îmbuce
cevu. CuII bIrjuruIuI de-ubIu muI mIçcuu Lrùsuru prIn
noroIuI dIn suL. BIrjuruI sperù sù Lrugù Iu urenduç, cu de
obIceI, unde gùseu orz degeubu penLru cuI, muncure çI vIn
bun penLru eI; de uceeu bombùneu pe cuprù, înjurund. ¡u
curcIumù, CIIru prImI pe domnII mugIsLru(I IourLe cu
supunere, dur Iùrù IIr de muncure, "cù çLII muLuIe, în posL,
noI LrùIm cu IusoIe, cu unu, cu uILu, cum dù Dumnezeu",
dur poILI pe boIerI sù Lrugù Iu curLe. MugIsLru(II Iur se
cIIbzuIrù. PreçedInLeIe, cu muI muILù experIen(ù, n-ur II
vruL sù se ducù Iu urenduç, deourece eru "purLe InLeresuLù",
dur supIeunLuI, morL de Ioume, se îndrepLù repede spre
Lrùsurù:
- ¡u Iusù, mon cIer; ce, o sù-mI vund eu conçLIIn(u
penLru un dejun! HuI sù muncùm Iu eI, çI ducù n-o uveu
drepLuLe, îI rudem.
AceusLù urgumenLure u uneI conçLIIn(I curuLe (çI u unuI
sLomuc goI) bIruI Irugedu rezIsLen(ù u preçedInLeIuI.
BIrjuruI se îndrepLù spre curLeu urenduçuIuI (çI de usLù
duLù cuII duu muI bIne în Ium) çI usLIeI mezeIurIIe uduse de
uvocuLuI IuI ScuLIu îçI gùsIrù IIreuscu Ior înLrebuIn(ure.
MugIsLru(II muncurù cu mùsurù çI desLuI de repede, dur
muncurù Iu Tùnuse, purLe împrIcInuLù; IeçIrù Iu cump Iùrù
eI, dur în Lrùsuru IuI çI cu uvocuLuI IuI. CuL despre ScuLIu, eI
veneu în urmu LrùsurII, cùIure pe bIdIvIuI cu cure Iùceu
curLe TIncu(eI, încùI(uL cu nIçLe boLIorI ce-I Lreceuu de ge-
nuncII, çI pe cup cu o cùcIuII(ù de pIeIIcIcù de ouIe, IourLe
LuIIùreuscù. Eru rudIos çI dIn cund în cund Iùceu cu ocIIuI
uvocuLuIuI. AcesLu, om de omenIe, înLorceu cupuI, IIIndcù
sIm(eu cù judecùLorII eruu jenu(I.
Pe drum înLuInIrù muI muILe puIcurI de (ùrunI, cure nu
se preu duu Iu o purLe. VIzILIuI IuI ScuLIu munu bIne, dur eru
noroI çI zgomoLuI LrùsurII nu împIedIcu gIusurIIe (ùrunIIor
de-u ujunge punù Iu preçedInLe. EI, dupù cum spuseserù de
cu vurù, nu voIuu sù cuIce judecuLu pe pùmunLurIIe Ior. AsL-
IeI, înLre grupurI de sùLenI nemuI(umI(I, Lrùsuru ujunse Iu o
vIrougù, pIInù de upù, pesLe cure eru un pode(. AcI, Iu
cupùLuI poduIuI, vreo zece oumenI sLuu înuInLeu cuIIor. VIz-
ILIuI sLrIgù Iu eI sù se deu Iu o purLe.
- Nu se pouLe, domnIIor!... zIceuu eI. N-ure ce cùuLu
judecuLu pe IocurIIe nousLre.
PreçedInLeIe se scuIuse în pIcIoure çI cùuLù sù Ie
vorbeuscù; dur, pe cund purIumenLu dIn Lrùsurù, ScuLIu Lre-
cu cu IuIgeruI pe Iungù eI, repezInd cuIuI usupru (ùrunIIor
cu uLuLu IurIe, încuL rupse rundurIIe çI Lrecu, Iur vIzILIuI
deLe bIcI cuIIor. ¡n urmu Ior, IocuILorII sLrIguu çI
umenIn(uu, uIergund cuL ce puLeuu. GIumu se îngroçu.
Cund ujunserù Iu movIIù, unde eru IocuI în conLesLu(Ie,
îI uçLepLu jumùLuLe suLuI. CeI ce uIerguserù în urmu LrùsurI
soseuu çI eI guIuInd. PreçedInLeIe se deLe jos çI se duse în
mIjIocuI (ùrunIIor cu pusuI sIgur çI cu cupuI sus.
- Bunù vreme, oumenI bunI. ¡umeu se deLe Iu o purLe,
dur nImenI nu rùspunse. PreçedInLeIe se învurLI împrejur,
cu un ucLor, çI se uILu spre ceI sosI(I.
- Ce esLe? înLrebù eI; orI crede(I cù um venIL cu
execu(Ie Iu dumneuvousLrù?... ¡InIçLI(I-vù: noI venIm
numuI cu sù vedem de purLeu cuI esLe drepLuLeu.
- DrepLuLeu o sù IIe de purLeu cIocoIIor, zIse ¡eILer, ceI
cu uru împoLrIvu IuI ScuLIu.
- PùI uIu-I çLIuLù, udùugurù muI muILe gIusurI
deoduLù.l- Sù nu-I cuIce cIIcIoruI pe IocurIIe nousLre!
sLrIgù ¡eILer.l- Sù pIece de-uIcI Io(uI! înLùrIrù uI(II.
PreçedInLeIe voI sù muI vorbeuscù, însù Iu repede
înconjuruL de LouLe pùr(IIe.
- DomnuIe judecùLor, sù poILI(I în Lrùsurù. ¡n uceIuçI
LImp, muI muILe bru(e îI Iuurù pe sus.l- Sù nu pune(I
munu pe mIne, sLrIgù preçedInLeIe. ALuncI ScuLIu, cure sLu
Iu o purLe, repezI dIn nou cuIuI în (ùrunI, dur ¡eILer deLe cu
bù(uI în cupuI cuIuIuI, de-I Iùcu sù surù în douù pIcIoure.
¡umeu se deLe Iu o purLe, Iur preçedInLeIe puLu sù se urce în
Lrùsurù sIngur. ScuLIu rùspunse Iu IovILuru IuI ¡eILer poc-
nIndu-I cu sIurcuI bIcIuIuI pesLe ocII, de-I Iuù vùzuI. ¡eILer
uruncù cu cIomuguI în eI, înjurund, dur ScuLIu se LupIIù çI
bù(uI îI Lrecu pesLe cup. CuIuI se mIçcu cu o nespusù
îndemunure; se reLrùgeu cu cu(Ivu puçI, sùreu înLr-o purLe çI
înLruILu, se învurLeu prInLre oumenI uçu de repede încuL nI-
menI nu puLeu sù puIe munu pe eI. ¡ur bIcIuI pIesneu în
dreupLu çI în sLungu çI pe cIne-I ujungeu îI crùpu pIeIeu.
ScuLIu sLu gIemuIL, cu cùcIuIu îndesuLù pe ocII, cu durIogII
sLrunçI în munu sLungù, înIIpL în çeu cu un druc. ¡eILer, cu
munu Iu cup, se (Ineu dupù eI çI, cund îI venI bIne, îI IovI o
duLù cu buLu pesLe (urIoI de-I secù Iu InImù
TouLe ucesLeu se peLrecurù înLr-o cIIpù. CeurLu deveneu
revoILù pe Iu(ù. PreçedInLeIe sLrIgu dIn rùspuLerI IuI ScuLIu
sù s-usLumpere. Cund Iumeu se muI dezmeLIcI, puse munu
pe pIeLre, pe buIgùrI îngIe(u(I, çI începu sù urunce în
Tùnuse. O pIuLrù îI ujunse în obruz çI-I umpIu de sunge.
NumuI uLuncI se IoLùrî s-o rupù Iu Iugù. ¡nLourse cuIuI
împrejur çI-I deLe drumuI pe cump... Sùreuu buIgùrII de
pùmunL dIn copILe de purcù Iu IIecure pus cùdeuu bombe cu
dIn senIn. Un "IuIdeo" preIung îI urmùrI punù se Iùcu
nevùzuL.
¡n vremeu usLu domnII dIn Lrùsurù o vuruserù pe
munecù. VIzILIuI voIse sù deu bIcI cuIIor çI s-o çLeurgù çI eI,
dur preçedInLeIe se împoLrIvIse. ALuncI, vIzILIuI, proIILund
de un momenL de învùImùçeuIù, sùrI de pe cuprù çI o rupse
Iu Iugù. Cund se deçLepLurù ceIIuI(I, eI se Iùcuse nevùzuL.
Dupù ce ScuLIu dIspùru, Iumeu se înLourse cùLre
judecùLorI, umenIn(ùLoure.
- Acumu, domnuIe judecùLor, sù vù muI judecùm çI noI
o duLù! zIse unuI dInLre (ùrunI; u(I muncuL çI u(I bùuL Iu
cIocoI, Iu!...
PreçedInLeIe încercù sù Ie muI vorbeuscù:l- ¡ru(IIor!...
OumenI bunI!... noI nu sunLem vInovu(I...l- Jos! ¡u-I, mù!
Un (ùrun se rIdIcù pe Iu spuLeIe LrùsurII çI puse munu în
pùruI uvocuLuIuI. AcesLu începu u pIunge çI u se LunguI cù
ure nevusLù çI copII, sù Ie IIe mIIù...
De pe movIIù se uuzI un gIus:
- SLu(I, mùI creçLInI, ce Iuce(I? Eru bùLrunuI SLoIcu, ceI
ce venIse pe vurù cu cILu(Iu Iu ScuLIu.
- Ce vù Iegu(I de oumenI!... Ce v-u IùcuL
dumneuIor?l- Nu, cù de ce uu muncuL Iu Io(u!l-
¡ru(IIor, zIse preçedInLeIe, ce eru sù Iucem? n-um gùsIL de
muncure nIcùIerI...
- Dù-Le jos, LuIIuruIe, cure vreI sù ne sùrùceçLI, zIse
¡eILer uvocuLuIuI.
- Mù, ¡eILere, pesemne (I s-u IùcuL de puçcùrIe, muI
zIse SLoIcu.
GùIùgIu se rIdIcù punù în sIuvu ceruIuI. NImenI nu bùgù
de seumù cù pe drum veneu un çIr de vreo LreI LrùsurI, ce
mergeuu spre gurù, cure eru Iu vreo jumùLuLe de orù
depùrLure. Cum eru IIresc, ceu dInLuI Lrùsurù se oprI, Iur
ceIeIuILe se oprIrù dupù dunsu. Eru MuLeI cu IeLeIe, TIncu(u
çI counu SoII(u. EI mergeuu înuInLeu SuçeI, cure LocmuI
veneu dIn sLrùInùLuLe. MuLeI, cure eru în Lrùsuru de Iu
OLopeunu, cumpùruLù de Iu ScuLIu, Iùsù Iù(urIIe vIzILIuIuI çI
se deLe jos. ¡umeu se muI IInIçLIse. Cu(Ivu (ùrunI îI
cunoçLeuu, IIIndcù, de cund LrùIuu rùu cu ScuLIu, munceuu
udeseu pe moçIu IuI.
- Du' ce esLe, oumenI bunI? înLrebù eI mIruL. UnII îçI
scouserù cùcIuIIIe, uI(II se deLerù Iu o purLe. MuLeI îçI uruncù
ocIII cùLre nenorocI(II dIn Lrùsurù.l- CIne sunL dumneuI-
or?l- ¡u, judecùLorII sunL, de uu venIL sù ne despouIe, zIse
unuI muI Iùr(ùgos.
MuLeI nu çLIu ce sù creudù. To(I eruu încremenI(I -
(ùrunII cum ruçInu(I, judecùLorII moIeçI(I de IrIcù.
AvocuLuI îçI îndrepLu pùruI în cup çI-çI çLergeu ocIII.
¡uI MuLeI I se Iùcu mIIù.
- OumenI bunI, ducù în(eIeg bIne, dumneuIor uu venIL
Iu vreo consLuLure.
- Au venIL cu "IzIcu(Ie", îI înLrerupse unuI dIn ceI muI
rùI.l- Nu esLe udevùruL, um venIL în "descIndere Iu Iu(u
IocuIuI", zIse preçedInLeIe.
- EI, çI cu ce drepL vù Iegu(I dumneuvousLrù de nIçLe
judecùLorI, cure vIn sù-çI îndepIIneuscù o duLorIe?...
- PùI uçu spuI çI eu, coune, zIse bùLrunuI SLoIcu, ce-s
vInovu(I dumneuIor. BoIeruI nosLru e cuInos, du' dumneuI-
or...
- CIne-I boIeruI dumneuvousLrù?l- AIde ScuLIu. ¡u
numeIe IuI Tùnuse, MuLeI rùmuse un momenL pe gundurI,
IIIndcù I se pùru cù LrebuIe sù IIe vreo peIIIvùnIe Iu mIjIoc.
- CùuLu(I-vù de Lreubù, oumenI bunI, çI Iùsu(I pe dum-
neuIor sù meurgù cu Dumnezeu.
- Purcù ùsLu nu-I LoL cIocoI, zIse unuI cure nu cunoçLeu
pe MuLeI.
EI se înLourse înceL, çI se uILù Iu (ùrunI IInIçLIL.l- Eu
nu sunL cIocoI, bude, dur vùd cù dumneuLu eçLI obruznIc.
Nu (I-e ruçIne sù Le IegI de oumenI nevInovu(I...
- HuIdem, mù, zIse SLoIcu. CeI muI muI(I se Iuurù dupù
bùLrun, çI se-ndrumurù spre suL. Dur ¡eILer çI cu uI(II muI
coI(u(I sLuu pe Ioc.
- ¡u uscuILù, bude, zIse MuLeI cùLre ¡eILer, eu Le
povù(uIesc prIeLeneçLe sù-(I cuu(I de Lreubù cù uILIeI uI sù
puLrezeçLI în puçcùrIe. DumneuIor sunL judecùLorI, çI
IIIndcù dumneuLu LeuI scuIuL cu puLere în conLru judecù(II,
uI sù vezI muIne cum o sù Le Iege cùIùruçII coL Iu coL...
- ApoI, LoL uLuLu e de mIne. RomunuI eru încùpù(unuL.
ALuncI MuLeI se duse drepL Iu eI. Eru cu un cup muI înuIL
decuL ¡eILer.
- $I ce poILeçLI? |ùrunuI se muIe.l- ApoI sù se ducù
de pe IocurIIe nousLre.l- AIceu uve(I drepLuLe: sù se
ducù... dur Iùsu(I-I sù pIece.
- Nouù nu ne LrebuIe judecuLù, cù Iu judecù(I LoL
cIocoII cuçLIgù.
- Açu esLe: duce(I-vù Iu Lreubu dumneuvousLrù, Iur
dumneuIor sù se înLourcù de unde uu venIL.
- PùI uçu, cucoune. ¡ucu, noI ne ducem, du' sù nu Ie
muI cuIce cIIcIoruI pe pùmunLurIIe nousLre, cù se înLumpIù
Iucru mure...
$I usLIeI, çI uceçLI dIn urmù pornIrù dupù ceIIuI(I. ¡eLeIe
dIn Lrùsurù se uILuu mIruLe spre grupuI în cure eru MuLeI,
Iùrù sù prIceupù ce se peLreceu ucoIo. JudecùLorII pIecuu cu-
peLeIe unuI pe dupù uILuI, sù vudù cum se sIurçeu "revoILu".
¡ncepuserù sù muI prIndù curuj, de cund vùzuserù LrùsurIIe
pe drum. AjuLoruI de greIù (Ineu Iù(urIIe. CuL despre
uvocuL, munu (ùrunuIuI ce I se pIImbuse prIn pùr îI puruI-
Izuse orIce voIn(ù: sInguru IuI uspIru(Ie, penLru momenL,
eru de u rùmune pe Ioc, vIu.
SILuu(Iu, dIn prImejdIousù, deveneu comIcù.
JudecùLorII nu voIuu sù se înLourcù ucusù Iu ScuLIu, cu sù nu
muI Lreucù prIn mIjIocuI sùLenIIor. $I cu LouLe usLeu Lre-
buIuu sù se înLourcù, IIIndcù bIrju Ior eru ucoIo. AvocuLuI se
rugu de MuLeI sù nu-I Iuse.
NeIoLùruL, MuLeI sLeLe un momenL Iu gundurI: îI pùreu
rùu sù nu se ducù înuInLeu SuçeI, dur pe de uILù purLe nu
puLeu sù pùrùseuscù în voIu înLumpIùrIIor pe nIçLe
nenorocI(I. Se duse Iu mùLuçI-su çI îI spuse cum sLuu
IucrurIIe, rugund-o sù meurgù cu IeLeIe Iu gurù, cù eI Lre-
buIu sù se înLourcù înupoI. Puse pe preçedInLeIe çI pe
supIeunL în Lrùsuru IuI, Iur eI se urcù pe cuprù, în Lrùsuru IuI
ScuLIu, în cure eru uvocuLuI çI ujuLoruI de greIù, çI usLIeI
pornIrù înupoI, dur nu Iu ScuLIu, cI ucusù Iu MuLeI.
Pe cund uceçLIu veneuu Iu CIuInI(eI, Tùnuse ujungeu Iu
LucLuI subpreIecLureI, unde sLureu IuI produceu ceu muI
mure ImpresIe. ¡ùrù u sLu muIL Iu îndoIuIù, subpreIecLuI
LeIegruIIe Iu preIecLurù cù (ùrunII dIn comunu BuILu se
puseserù în revoILù în conLru uuLorILù(II judecùLoreçLI; eI
IùgùduIu cù se duce Iu Iu(u IocuIuI.
$LIreu provocù în cupILuIu jude(uIuI o vIe IndIgnure. ¡u
LrIbunuI, muI cu seumù, eru IIerbere mure, IIIndcù se çLIu cù
preçedInLeIe eru dus în cerceLure, în persounù. DepeçI
pesLe depeçI se urmurù, înLre preIecL çI procuror pe de o
purLe çI subpreIecL pe de uILu, usupru sourLeI mugIsLru(IIor.
¡u începuL, subpreIecLuI rùspundeu cù nu çLIu ce s-uu IùcuL.
TouLe InImIIe eruu pIIne de grouzù. ProcuroruI çI
judecùLoruI de InsLruc(Ie IoLùrurù sù pIece numuIdecuL Iu
Iu(u IocuIuI, Inso(I(I de poII(uI çI de vreo ¸o de cùIùruçI.
¡n vremeu usLu, judecùLorII çI uvocuLuI se încùIzeuu Iu
MuLeI, sLund Lùcu(I Iu guru sobeI. SupIeunLuI încercu sù muI
IsLorIseuscù cuLe un curugIIosIuc, dur nImeneu nu-I
rùspundeu. AvocuLuI muI cu seumù eru pIouuL deLoL. EI se
uILu meIuncoIIc Iu cùrbunIII uprInçI, urmùrInd crumpeIe de
gundurI. Cund IemeIu îI deLe duIceu(ù, bùu puIuruI de upù
rece cu o nespusù voIupLuLe, purcù s-ur II sIm(IL IerIcIL de u
II încù vIu, de u puLeu gusLu un Iucru bun, de u puLeu
îngII(I. ¡usese uçu de uproupe de mourLe, încuL ceIe muI
neînsemnuLe IucrurI dIn vIu(ù cùpùLuu ImporLun(ù.
EI prunzIrù çI Lrecurù noupLeu Iu MuLeI, Iur u douu zI
pornIrù Iu CùIùruçI cu uceeuçI bIrje cu cure venIserù,
cIemuLù Iu CIuInI(eI de un vùLuI.
¡n urmu Ior, MuLeI uçLepLu cu nerùbdure sù se pouLù
duce Iu Suçu. ¡n vremeu usLu vùzu Lrùsuru IuI uncIIu-sùu
InLrund în curLe. Conu DInu IeçI dIn çubù cu ourecure
unevoIn(ù, ujuLuL de AgIuIu, çI urcù scùrIIe în grubù.
- Ce s-u înLumpIuL, IruLe? Ce-I? înLrebù eI pe cund
MuLeI îI Ieçeu înuInLe.
- Nu-I nImIc...l- Cum nu-I nImIc? Unde-s
judecùLorII?
- Au pIecuL pe Iu cuseIe Ior.l- $LII bIne?l- Cum sù
nu çLIu!... ducù I-um pus eu în Lrùsurù...l- ALuncI nu-I
udevùruL cù I-uu bùLuL (ùrunII de I-uu omoruL. MuLeI expIIcù
bùLrunuIuI cum se peLrecurù IucrurIIe cu o zI înuInLe. Conu
DInu îI uscuILù pe gundurI, dund dIn cup cu în(eIesurI.
Cund nepoLu-sùu IsprùvI de IsLorIsIL, eI rùmuse cu munu Iu
gurù, neçLIInd purcù ce sù Iucù.
- ToL LuIIuru ùIu de ScuLIu e prIcInu rùuLù(IIor! ¡u
mIne de ce nu se muI rùscouIù nImenI, mùI Irù(Ioure?
MuLeI îI rugù sù InLre înùunLru sù se muI încùIzeuscù. EI
nu prImI.
- ¡u uscuILù-mù, IuI cu mIne Iu BuILu. TunùruI sLeLe un
momenL Iu îndoIuIù.l- Aç II vruL sù vùd pe Suçu...l- AI
drepLuLe... çI eu vreuu sù mù duc s-o vùd... Rùmuserù Iu(ù
în Iu(ù, uILundu-se umundoI în pùmunL.l-$LII ce? Lu du-Le
Iu ComùneçLI, cù vIu çI eu, zIse conu DInu. DeocumduLù vr-
euu sù duu o ruILù pe Iu BuILu, c-um uuzIL cù se peLrec
grozùvII murI.
- Du? uLuncI merg çI eu.l- HuIde. $I sùrIrù umundoI
în Lrùsuru IuI conu DInu. Pe drum, bùLrunuI îI expIIcù ceeu
ce uuzIse vorbIndu-se prInLre (ùrunII dIn suL, cù venIserù
nIçLe zbIrI dIn CùIùruçI, cure puseserù Iumeu Iu cIInurI.
DrumuI desIunduL de pIoI Ie pùru Iùrù sIurçIL.
Cund ujunserù Iu BuILu Lruserù de-u drepLuI Iu prImùrIe.
AIcI nImenI. Un bùLrun cure cunoçLeu pe DInu, îI IeçI
înuInLe çI-I rugù sù Ie vIe în ujuLor, cù LoL suLuI eru pus Iu
muncù sIInIcù, Iu ScuLIu ucusù. Conu DInu poruncI vIzILI-
uIuI sù meurgù Iu ScuLIu.
Por(IIe de Iu ogrudù eruu încIIse, cund ujunserù eI Iu
curLeu boIereuscù, çI pùzILe de un cùIùruç. Conu DInu çI
MuLeI se deLerù jos dIn Lrùsurù çI voIrù sù InLre, însù
cùIùruçuI îI oprI. O sIugù, cure LocmuI Ieçeu, îI recunoscu çI
zIse soIduLuIuI sù Ie deu drumuI înùunLru.
Pe prIspu cuseIor IuI ScuLIu sLuu grùmùdI(I vreo zo de
(ùrunI, unII puçI în IIure, uI(II IIberI, pùzI(I de vreo cu(Ivu
cùIùruçI. DIn IunduI cur(II, unde eru o IunùrIe uscunsù înLre
grujduI de nuIeIe çI Iumbur, se uuzeuu gemeLe, pocneLe,
purcù cIne çLIe ce s-ur II peLrecuL ucoIo.
Conu DInu se upropIe de (ùrunI; eI se scuIurù în pI-
cIoure çI-çI scouserù cùcIuIIIe.
- Bunù vreme, oumenI bunI. Du' ce-I cu
dumneuvousLrù? DeocumduLù nImenI nu rùspunse. Conu
DInu recunoscu pe un bùLrum.
- Ce-I cu LIne, SLoIco?l- ¡u, rùu, cocoune.l- Ce-u(I
IùcuL?l- PùI ce sù Iucem... Iu, pusLIu uIu de judecuLù.l-
V-u(I pus împorLIvu sLùpunIrII. Rùu, IùLuI meu. Cu LouLe cù
çLIu de ce IeI de judecuLù eru vorbu, boIeruI bùLrun nu puLeu
udmILe uceusLù rùzvrùLIre în conLru ordIneI.
MuLeI, nerùbdùLor, pIecuse înuInLe cùLre IunùrIu dIn
cure veneuu gemeLeIe. UncIIu-sùu se Iuù dupù eI.
AcI, prIveIIçLeu eru çI muI LrIsLù. De LreI gurne(e des-
IrunzILe, eruu Iegu(I LreI (ùrunI, supuçI Iu LorLuru
"vurLejuIuI", cu sù spuIe: pe de o purLe unde eruu
judecùLorII, Iur pe de uILu cIne Iusese cupuI revoILeI. ¡Iecure
om eru IeguL de bru(e çI IIpIL cu spuLeIe de LruncIIuI co-
pucuIuI. Un domn numuI în cùmuçe, cu nIçLe musLù(I
LerIbIIe, cu un cIIp buIuv de be(Ie, Lreceu un resLeI de corn
înLre IunIe çI copuc, çI începeu sù învurLeuscù. PIepLuI çI
bru(uI nenorocILuIuI cIInuIL pocneuu. EI urIu de durere, pe
cund cùIùuI sùu înjuru cu un surugIu, cerundu-I sù
mùrLurIseuscù udevùruI. ¡n uceIuçI LImp doI cùIùruçI
înLInserù Iu pùmunL pe un uIL (ùrun çI-I bùLeuu pe pIeIeu
gouIù cu douù oprILorI.
Eru o scenù dezgusLùLoure. SoIdu(II, curI n-uveuu nIcI o
urù personuIù împoLrIvu (ùrunIIor - dIn conLru - pùreuu
nIçLe cùIùI, uLuL eruu de uprInçI de bùuLurù çI excILu(I de
proprIu Ior rùuLuLe. Cund, osLenI(I, Isprùveuu de u-I buLe, îI
muI duu unu cu LocuI cIzmeI în cousLe cu sù-I ujuLe sù se
scouIe.
MuLeI rùmuse înmùrmurIL. Un sugII( de IndIgnure I se
urcù în guL. Se rezemù de un sLuIp çI-çI duse munu Iu ocII.
UnuI dInLre (ùrunII Iegu(I recunoscu pe conu DInu çI
începu u sLrIgu:
- SùI, cucoune, cù ne-uu omoruL LuIIurII!... ¡Ie-(I mIIù
de zIIeIe nousLre çI nu ne Iùsu.
¡vIreu ceIor douù obruze necunoscuLe pùru cù
InLImIdeuzù pe cIInuILoruI oumenIIor; dur ImpresIuneu
uceusLu nu Iu de Iungù duruLù; eI vùzu în ceI doI sLrùInI doI
urenduçI, prIn urmure doI bunI prIeLenI, çI rùspunse Iu
sLrIgùLuI de desperure uI (ùrunuIuI, dundu-I un gIIonL în
IùIcI. AcesLu, Lunùr çI voInIc, încercù sù deu cu pIcIoruI în eI,
dur nu-I ujunse. ALuncI bùLùuçuI, IurIos, se repezI Iu un
gurbucI. Conu DInu încercù sù-I upuce de o munecù:
- DomnuIe, domnuIe, Iu uscuILù... ¡nuInLe de-u gùsI
vreme sù-I uscuILe, eI IovI pe (ùrun pesLe obruz de muI
muILe orI. ¡IùcùuI gemeu, îndesundu-çI cupuI în pIepL.
Conu DInu îI upucù de bru( çI-I scuLurù bIne:
- N-uuzI ce-(I spuI eu?... Nu muI cIInuI Iumeu de-
geubu, cù judecùLorII sunL vII, nevùLùmu(I Iu CùIùruçI, orI
eçLI surd?...
SubcomIsuruI (IIIndcù zbIruI ucesLu eru subcomIsur) se
uILù uruL Iu conu DInu:
- Du cIne eçLI dumneuLu?l- CIne sunL, cIne nu sunL,
nu e Lreubu dumILuIe. ALuLu î(I spun, sù nu muI cIInuIeçLI
Iumeu, cù uI sù înIunzI puçcùrIu. UILe, dumneuIuI de coIo u
scùpuL pe d-nII judecùLorI.
MuLeI se mIçcù înceL de unde eru çI venI punù Iungù
subcomIsur.
- ¡n udevùr, uçu esLe, zIse eI domoI. Dù drumuI ou-
menIIor de unde I-uI IeguL.
GIusuI IuI sLruns de emo(Iune, IIguru puIIdù, sLuLuru
înuILù, uvurù ourecure înruurIre usupru subcomIsuruIuI.
Dur, Iùcundu-çI curuj sIngur, be(IvuI se îndurjI:
- ¡u sIùbeçLe-mù, domnuIe. Eu sunL ugenL uuxIIIur uI
purcIeLuIuI.
¡ùrù ceu muI mIcù puuzù, o puImù urIuçù cùzu pe
obruzuI ugenLuIuI uuxIIIur uI purcIeLuIuI. ¡ncremenIL,
rIdIcund munu sù çI-o ducù Iu cup, subcomIsuruI pùru cù se
dezmeLIceçLe dIn buImùceuIu IurIousù în cure se gùseu.
- Dù drumuI oumenIIor çI IuI cu mIne Iu procuror. NI-
menI nu îndrùznI sù zIcù cevu, nIcI subcomIsuruI ceI puLer-
nIc, nIcI soIdu(II înurmu(I - cI cu Lo(II se supuserù: uLuLu se
poLrIveu de bIne ucLuI ucesLu de uuLorILuLe cu proprIu
rùspundere dIn conçLIIn(u Ior umor(ILù de vIn.
DezIegurù pe (ùrunI de Iu LruncIIurI. Bru(eIe Ior eruu cu
mourLe. ¡u unII degeLeIe în(epenIserù. CeI bùLuL cu bIcIuI
pesLe obruz uveu pIeIeu crùpuLù çI pIInù de sunge. CeI bùLuL
Iu speLe sLu grùmudù pe un coI( de gunoI ud, Iùrù sù se
pouLù mIçcu.
¡n cuImeu IndIgnùrII, MuLeI, urmuL de uncIIu-sùu çI de
subcomIsur, InLrù în cusù Iu ScuLIu.
AIcI, în oduIu IuI Tùnuse, sLu Iu o musù poII(uIuI dIn
CùIùruçI, cu o couIù de IurLIe çI o sLIcIù de vIn dInuInLe. EI
Iuu InLeroguLorIuI Iu LreI nenorocI(I, cure Lrecuserù prIn
muInIIe subcomIsuruIuI çI ucum gemeuu rezemu(I de
zIdurI. ScuLIu, cu cupuI îmboborojIL în busmu, Iùceu pe vIc-
LImu çI LoLoduLù ujuLu pe poII(uI în uncIeLù. Cund vùzu pe
MuLeI, çI muI cu seumù pe conu DInu, rùmuse IourLe
nedumerIL. Se scuIù sLungucI de unde se uIIu, încurcundu-
se în scuune çI voI sù poILeuscù pe noII venI(I în oduIu de
uIùLurI:
- PoILI(I, vù rog, dIncouce, sù Iumùm cuLe o (Igurù, cù
uIcI se Iuce uncIeLu.
- Unde-I domnuI procuror? înLrebù MuLeI, Iùrù sù-I us-
cuILe. DumneuvousLrù sunLe(I d-I poII(uI? zIse eI
udresunduse domnuIuI de Iu musù.
- Du, rùspunse ucesLu.l- Unde-I domnuI
procuror?l- DumneuIuI e Iu LucLuI subpreIecLuIuI cu
domnuI judeInsLrucLor.
- $I dumneuIor v-uu duL ordIn sù cIInuI(I Iumeu
usLu?l- Bu nu... Du' cIne cIInuIeçLe Iumeu?l- Cum: cIne
cIInuIeçLe Iumeu; du' ùçLIu ce sunL? zIse eI urùLund pe ou-
menII dInùunLru; du' ùsLu ce e? du' ùsLu? du' ùsLu?
$I pe mùsurù ce înLrebu, upucu pe oumenII ce-I
urmuserù punù în suIù çI-I vuru înùunLru.
- ÁçLIu sunL cupII revoILeI.l- CupII revoILeI?! Du' ùçLIu
ce sunL? dur ceI de-uIurù? dur suLuI înLreg? Judecund dupù
LorLurI, LouLù Iumeu e cup.
- PùI se în(eIege: Lo(I sunL deopoLrIvù vInovu(I, punù
neor decIuru pe udevùru(II InsLIguLorI... Du' mù rog, d-
vousLrù cIne sunLe(I?!
MuLeI se uILù (InLù în ocIII IuI. Eru puIId çI de-ubIu îçI
puLeu sLùpunI IurIu.
- Eu cIne sunL?... AI drepLuLe, domnuIe, sù mù înLrebI.
SunL un nesocoLIL cure um IùsuL Iumeu cIvIIIzuLù çI m-um
înLors în (uru meu, cu sù vùd usemeneu sùIbùLIcII... AsLu
sunL. $I spre depIInu d-LuIe suLIsIucere, uIIù cù muI sunL un
murLor cure um sù sLrIg punù Iu cer împorLIvu zbIrIIor ce
cIInuIesc Iumeu, çI cù n-o sù m-usLumpùr, punù nu vù voI
vedeu, pe dumneuLu çI pe be(IvuI uceIu de coIo, cu Iun(urIIe
de guL, în IocuI Ior...
PoII(uIuI muIuse nusuI în pùmunL. MuLeI urmu u se uILu
Iu eI cu scurbù.
- AsLu sunL!
- ¡u du-Le de-(I vezI de Lreubù, domnuIe, zIse eI în ceIe
dIn urmù. CùIùruç, penLru ce uI IùsuL sù InLre Iume sLrùInù
uIcI?
- PoruncI(I, d-Ie poII(uI.l- Sù nu muI IuçI pe nImenI
sù InLre în curLe. AI în(eIes?l- Am în(eIes, sù LrùI(I... $I pe
cund MuLeI çI cu uncIIu-sùu se urcuu în Lrùsurù, cu sù
cuuLe pe procuror Iu LucLuI subpreIecLurII, poII(uIuI se uçezù
pIucId Iu musù; uprIndeu dIn nou o (Igurù çI-çI muI vùrsu o
pIcùLurù de vIn, pùrund u-çI urmu procesuI-verbuI muI de-
purLe. Dupù ce ScuLIu înso(I punù Iu Lrùsurù pe conu DInu,
se înLourse înupoI Iu poII(uI çI începu sù înjure pe MuLeI çI
pe Lo(I coconuçII, cu un surugIu. PoII(uIuI îI uscuILu cum
pIezIç, Iùsundu-I sù-çI verse IocuI în puce. Cund IsprùvI de
înjuruL, poII(uIuI îI Iuù de bru( çI Lrecurù înLr-o oduIe
vecInù.
- ¡u uscuILù, nene Tùnuse, m-uI vuruL în beIeu...l- Ce
beIeu, "domIe"!... Te sperII' mneuLu de vorbu unuI nebun?
PùI ùsLu-I nebun; nu-I vezI?
- EI... nebun, nebun; ducù m-o du Iu jurnuIe uçu-I c-
um pù(IL-o?...
- Ce "jornuIe, domIe"!... Purcù eu nu cunosc
"jornuIIçLI" cu(I poILeçLI! ¡u sù vezI, cund mù duc Iu
BucureçLI, cu(I sLuu împrejuruI meu... Ducù-I vorbu pe uIu,
sù-I dùm noI pe eI.
- Bu, mù rog sù-(I cuu(I de Lreubù.l- ALuncI ce-(I
pusù?l- ¡mI pusù, cù mù dù uIurù dIn sIujbù, çI mù dù çI-n
judecuLù.
- Rùspund eu, "domIe", penLru 'mneuLu. PoII(uIuI
rùmuse pe gundurI. Dupù uceeu rIdIcù ocIII domoI spre eI.
- Ducù e uçu, sù-mI duI înscrIs cù dumneuLu uI porun-
cIL sù puIe Iumeu Iu vurLej.
- ¡(I duu çI înscrIs çI poII(ù ducù poILeçLI... Nu II copII,
omuIe, çI vIno-(I în IIre!
$I ScuLIu voI sù-I Iu de bru( çI sù-I înLourcù Iu Iucru.
PoII(uIuI se desIùcu de eI çI Iuù un scuun.
- EI, neIcù Tùnuse, nu merge uçu. Ce mI-uI
IùgùduIL?...l- GuLu...l- ScouLe.l- PùI n-um usupru
meu.l- Du-Le Iu cusù...l- Cum o sù umbIu Iu cusù cu ou-
menII de Iu(ù?l- D-upoI pe oumenI îI dùm noI uIurù.
Tùnuse deLe dIn cup:l- N-uI 'mneuLu încredere în
mIne!...l- Bu um, du' vùd cù umbII cu momeII.l- Zùu,
nene GII(ù, î(I duu; pre Iegeu meu...l- Vorbe, Tùnuse
bùIeLe... Eu (I-um dovedIL dumILuIe cù-(I sunL prIeLen;
IucùLù Iumeu pusù Iu reguIù. Pe mIne pouLe sù mù deu în
judecuLù, pouLe sù mù spunzure, - ce-(I pusù; Iu dumneuLu
oumenII uu sù IIe de-ucum cu mIeII. DovedeçLe-mI ucumu
cù-mI eçLI prIeLen...
ScuLIu se scùrpInù în cup.l- EI, uI drucuIuI!... ¡n
uceIuçI LImp scouse dIn buzunur o pungù de mùLuse cu In-
eIe çI, rùsLurnund purLeu în cure eru uuruI începu sù
numere în gund.
- N-um de ujuns.l- CuL uI?l- ¡u, vreo doIsprezece
poII.l- Dur în purLeu ceuIuILù?l- AcoIo-I urgInL. PoII(uIuI
pùru cù sLù Iu gundurI...l- Dù pungu-ncouce, çI resLuI mI
I-uI du uILù duLù.l- ApoI cu urgInL cu LoL?l- EI, ucumu sù
muI sLuI sù numerI urgInLuI...l- Bu nu, du' çLII cù
mùrun(eIeIe LrebuIesc Iu moçIe.
Sù-(I duu nIçLe bumùçLI în IocuI Ior.l- BIne, neIcù,
numu scouLe muI muILIçoure. Purcù udIneuoreu n-uveuI?...
ScuLIu rùsLurnù urgInLuI în puImù çI numùrù, dupcù cu
dupcù, punù Iu ceI dIn urmù bun. Se Iùcu în LoL 68 de IeI çI
nIçLe goIogunI. Scouse dIn buzunuruI uneI jIIeLce cu
munecI, un pIIc soIos, Iur dIn pIIc Lruse bInIçor LreI bIIeLe de
cuLe zo de IeI çI Ie deLe poII(uIuIuI.
- MI-uI muncuL çI uIcI opL IeI, neIcù Tùnuse.l- Dum-
neuLu sù III sùnùLos, nene GII(ù, cù uuru ure buç.

¡eçInd de Iu ScuLIu, conu DInu çI MuLeI Iuurù drumuI sub-
preIecLurII, Lùcu(I, umùru(I, purcù s-ur II înLors de Iu o
înmormunLure. ¡ncepuse sù pIouù cu zùpudù. VIzILIuI oprI
cuII sù rIdIce coçuI LrùsurII. Un momenL, MuLeI uvu
percep(Iuneu IImpede u sIngurùLù(II çI pusLIuIuI Iùrù cupùL,
ce se desprIndeu dIn înLIndereu cumpuIuI. BuIgùrI negrI pe
urùLurù; bùIùrII pIouuLe; (eIInu suIuLurIIor pe cure pu-
Lrezeuu LurLunI rùsucI(I de vunL. EI îçI îndesù pùIùrIu pe
ocII çI se vurî muI udunc în IunduI LrùsurII.
BùLrunuI sIm(I ce se peLrece înLr-însuI, çI-I uLInse cu
munu pesLe umùr.
- Cum uçurIcù pùIùrIu Lu. MuLeI se uILù Iu uncIIu-sùu,
preocupuL de gundurI. Conu DInu udùugù:
- Ar II bIne sù-(I IeI o cùcIuIù. MuLeI deLe dIn cup,
zumbInd.l- Du, du. TrebuIe sù Le IucI cu noI, om uI nevoII.
Sù Le îmbrucI de pIouIe, sù Le îmbrucI de soure çI sù-(I
o(eIeçLI suIIeLuI în necuzurI, cu sù çLII pune pre( pe bunurIIe
vIe(II. Sus InI
mu!... cù eçLI Lunùr çI Le uçLeupLù norocuI... EI!... Dù-mI
unII LùI, çI-(I duu LoL...
DrumuI Lreceu pe Iungù cuseIe IuI MuLeI. Conu DInu, în
Ioc s-o Iu spre subpreIecLurù, zIse vIzILIuIuI sù InLre în
curLe.
- ¡usù pe mIne, cù çLIu eu cum sù Ie vorbesc. Dum-
neuLu sù mI Le gùLeçLI cu de gInere - precum çI eçLI - çI s-o
porneçLI Iu Suçu, cù nu se cuvIne s-o IucI sù uçLepLe muI
muIL.
$I IIIndcù MuLeI vroIu sù proLesLeze, bùLrunuI se Iùcu
serIos.
- AIbI încredere în mIne. SunL punù în suIIeL scurbIL de
ceeu ce um vùzuL. ¡nLrù, bùIeLe, în curLe Iu conu MuLeI, zIse
vIzILIuIuI.
Dupù ce Lrùsuru se oprI Iu scurù, bùLrunuI uduuse:l-
EçLI cum IuLe dIn IIre. PuImu uceeu nùsLruçnIcù de pe
obruzuI be(IvunuIuI, ce e drepL, mI-u rùcorIL suIIeLuI, dur
puLeu sù uIbù urmùrI dIspIùcuLe... Du, du. TrebuIe sù Le
gundeçLI, cù LouLù muI(Imeu usLu de puçIumuIe e uçu
crescuLù. Tu nu vezI, bre, cù LouLù Iumeu Iuce poIILIcù çI Lo(I
ùçLIu de Iu noI, cure (In poIILIcu în munù, Iuc gIeçeILurI?... O
puImù!... Ce-uI îndrepLuL cu o puImù?... Dur du-Le cù Le
pIouù. $I spune SuçeI cù vIu çI eu... ¡nLreub-o ce mI-u udus
de Iu PurIs... HuIde, bùIeLe...
MuLeI urcù scùrIIe zumbInd. Ce IdeuIIsL cIuduL muI eru
çI uncIIu-sùu în IeIuI IuI!... Cu înceLuI, oroureu ceIor vùzuLe
îI revenI în mInLe, çI se sIm(eu neIerIcIL, mIc Iu suIIeL, cù nu
Iùcuse muI muIL penLru bIe(II nenorocI(I. Dezbrùcundu-se
de bIunù, se uILu în ogIIndù çI vedeu mIçcureu cIuduLù ce o
Iuce bru(uI cund Iese dIn munecù; dur percep(Iuneu IupLu-
IuI nu ujungeu punù Iu conçLIIn(ù. Oure Iu ce Iucru pIùcuL se
gundeu cund eru în Lrùsurù? $I, IIIndcù nu çI-I puLeu uduce
umInLe, repeLù înLru sIne LouLe ceIe ce vorbIse cu uncIIu-
sùu, sperund sù pouLù du pesLe IupLuI ce-I InLeresu.
¡nLrù usLIeI în oduIe Iu dunsuI. AIcI îI uçLepLu o sur-
prIndere pIùcuLù: pe o musù dIn Iu(u uçII, un porLreL mure
uI SuçeI, rezemuL de douù sIeçnIce, pùreu cù vreu sù-I
vorbeuscù. EI se upropIe de musù, se pIecù bInIçor spre
porLreL çI se uILù Iung Iu dunsuI... Ce Lrunspuren(ù
suIIeLeuscù în ovuIuI obruzuIuI uceIu!... ¡uù porLreLuI în
munù çI venI Iu IereusLrù. ¡ se pùreu cù nIcIoduLù nu vùzuse
uçu de uproupe pe Suçu. PenLru înLuIuçI duLù bùgù de seumù
ce pùr mInunuL uveu. ¡oLogruIIu reproduceu LouLe cuLeIe
boguLe cum se împIeLeuu uneIe dupù uILeIe, cu o corounù,
împodobIndu-I cupuI cu o gùLeuIù nuLuruIù.
AgIuIu, cure de Iu un curd de vreme se IoLùruse sù purù
IourLe IerIcILù de cùsùLorIu IuI MuLeI, înLrù în vurIuI pI-
cIoureIor çI-I spuse cù Suçu venIse s-o vudù de dImIneu(ù,
cù-I udusese un dur preuIrumos, un "necessuIre" de urgInL,
çI cù LoL eu, cu munu eI, uçezuse porLreLuI pe musù, penLru
eI.
MuLeI zIse sù-I puIe cuII, çI pornI Iu ComùneçLI. DeçI pI-
ouu cund InLrù în curLe, VIcLorIu çI Mury începurù u sLrIgu
în guru mure cù vIne neneu MuLeI, çI IeçIrù înuInLeu IuI în
cerduc. Suçu se Iuuse dupù eIe, Iùrù sù-çI deu seumu de ce
Iuce.
MuLeI se coborî dIn Lrùsurù, çI urcù scùrIIe repede,
ducunduse drepL Iu dunsu, cu bru(eIe înLInse. Suçu îçI
rIdIcuse muInIIe punù în drepLuI gurII çI purcù çI Ie (Ineu
sLrunse unu înLruILu, cu sù Ie împIedIce de u se duce cùLre eI
cu preu mure grubù: IeLeIe eruu de Iu(ù. RoçIe, ruzund înLr-
uIurI, îI scuLurù de munù cu o nespusù emo(Ie, pe cund
Mury sùreu voIousù înuInLe, Iur VIcLorIu veneu zumbILoure
în urmù.
- Sù desIùmùm cuII, coune? înLrebù vIzILIuI.l- Bu nu,
sù uçLep(I.l- Bu nu, sù-I desIume, zIse VIcLorIu: nu dejun-
ezI Iu noI?l- N-um IùsuL vorbù ucusù, drugù.l- ZI-I sù-I
desIume, înLùrI Suçu, dund dIn cup cu uuLorILuLe.
EI începu u rude:l- Deju?...l- Du, deju. ApoI cu un
uer comIc de supùrure:l- Je voudruIs bIen voIr çu... SunL
uIcI de IerI, çI dumneuLu vII de-ubIu dupù zq de ore, çI cIIur
uLuncI uI vreu s-o çLergI numuIdecuL...
EI începu u rude. Eu pùreu IourLe necùjILù.l- De ce
ruzI! îI zIse, bùLund dIn pIcIor. VIcLorIu LocmuI se
înLorceu.l- ¡eLI(o, III bunù, çI spune dIn cupùLuI cerducu-
IuI, vIzILIuIuI meu, sù nu desIume cuII, cI sù se înLourcù
ucusù, cù eu vIn cu neneu DInu.
¡uLu IeçI, sùrInd de bucurIe cù veneu Iu musù çI conu
DInu. Mury se Iuù dupù dunsu în vedereu gruvuIuI evenI-
menL uI dejunuIuI.
EI rùmuserù umundoI, unuI în Iu(u uILuIu. Suçu pIecuse
ocIII în pùmunL.
- Deju?... zIse eI dIn nou, zumbInd. Eu rIdIcù ocIII
cùLre eI, dund dIn cup.l- ¡mI scrIuI sù vIu muI curund... cu
sù nu IoveçLI pe Iu mIne decuL dIn un în PuçLe?
- N-um puLuL, zùu uçu.l- $LIu, um uuzIL cù s-u
înLumpIuL o revoILù cu (ùrunII - dur, de (IneuI Iu mIne cuL
de pu(In, uI II gùsIL un mInuL sù vII sù mù vezI... Ducù în
IocuI meu soseuI dumneuLu, Iur în IocuI dumILuIe uçLepLum
eu, desIgur cù n-ur II IosL puLere în Iume cure sù mù
împIedIce de u venI Iu gurù...
EI rùmuse uILundu-se Iu dunsu nedumerIL; îI Lrecu prIn
mInLe, cu un IuIger, cù LouLe IemeIIe, cIIur çI ceIe muI uIese,
sunL mIcI Iu suIIeL, cund umoruI Ior proprIu esLe în joc. Dur
Iormu çI uccenLuI cu cure spusese cum ur II IùcuL LoLuI cu
sù-I Iusù înLru înLumpInure, ducù ur II venIL eI, I se pùrurù
uLuL de sIncere çI de duIouse, încuL îI Iuù o munù înLr-uIe IuI
çI I-o munguIe, mIçcuL punù Iu suIIeL.
Suçu pùreu cù uude LoL ce se peLrece în conçLIIn(u IuI.
RIdIcù prIvIrIIe cùLre dunsuI çI zIse zumbILoure:
- Nu-I uçu?l- Bu-I uçu.l- ALunceu zI-mI purdon çI Le
IerL. ¡n uceIuçI LImp rIdIcù munu-n drepLuI gurII IuI. MuLeI
îI deLe munu uçor Iu o purLe.
- Cum!... nu Le sIm(I IerIcIL de o uçu mure cInsLe?
Vorbu eI purLu InLen(Iuneu uneI mIrùrI comIce, dur nu us-
cundeu desLuI de bIne umbru uneI pùrerI de rùu udevùruLe.
- ¡u sù ne în(eIegem, mù rog: uu oure eu n-um venIL
cundvu dIn sLrùInùLuLe, çI eru LouLù Iumeu Iu gurù, numuI...
cInevu nu? zIse eI.
AceusLù uducere umInLe pIùcu SuçeI muI muIL decuL orI-
cure rùspuns. Eu rùmuse în pIcIoure uILundu-se drepL
înuInLe.
- ¡nLr-udevùr, zIse eu. Dur eu nu puLeum venI.l- Cu
sù nu rùmuIe bIuLu mumù sIngurù?l- Cu sù nu rùmuIe
sIngurù, du, çI cu sù nu uIII dumneuLu preu curund ceeu ce
vroIum sù uscund çI ceeu ce LoLuçI uI uIIuL IourLe repede.
ZIse vorbeIe ucesLeu în Iugù, cu cInevu cure vreu sù se
descurce deoduLù de LoL ce ure pe suIIeL.
EI se uILu Iu eu Iung... ¡ùrù u muI rosLI un cuvunL, îI Iuù
cupuI în muInI çI o munguIe pe pùr, IIpInd-o de pIepLuI IuI.
Eu se desIùcu înceL de eI:
- Cum uI gùsIL porLreLuI?l- MInunuL... NIcI nu (I-um
muI(umIL... Unde I-uI IùcuL?l- ¡u Nudur, î(I pIuce?l-
¡ourLe muIL.l- Du?...l- Du.
- ALuncI sLuI sù-(I muI urùL unuI. ¡eçI repede çI se
înLourse numuIdecuL, cu o cuLIu(ù în munù.l- |I-um udus
cevu... ¡n uceIuçI LImp scouse dIn cuLIe un Iun( de ceusornIc
cu douù cupeLe. De o purLe uLurnu un creIon çI o boubù de
crIsLuI.
MuLeI se uILù Iu eI cu mure InLeres, îI udmIrù cuL puLu
de muIL çI IùgùduI sù-I pourLe LouLù vIu(u.
- Vu sù zIcù î(I pIuce? înLrebù eu.l- ¡ourLe muIL... Du'
boubu usLu de crIsLuI ce e? Suçu rudeu. Ducù ujungeuI sù
IIxezI înLr-un unumIL mod gIobuçoruI de sLIcIù, se vedeu
porLreLuI SuçeI. De usemeneu creIonuI uveu o IeresLruIe, pe
unde se vedeu IurùçI porLreLuI eI.
- A LrebuIL sù mù duc de LreI orI Iu IoLogruI, cu sù-(I poL
uduce IucrurIIe usLeu. E ceu dIn urmù modù... penLru Io-
godnIcI.
EI se uILu Iu IeresLruIu creIonuIuI, încIIzund un ocII çI
prIvInd cu ceIùIuIL cIIpuI încunLùLor uI SuçeI, LuIIu eI
eIegunLù. ¡ùrù sù-çI deu seumu, îI eru muI drugù ucoIo, în
depùrLureu IIuzorIe u uneI sLIcIe, decuL în reuIILuLeu de
uIùLurI, deçI cIIur în reuIILuLe îI eru IourLe drugù; uçu cum
eru ucoIo, semùnu purcù muI muIL cu uceu dIn mInLeu IuI,
senInù çI nespus de duIce; pe cuLù vreme cum eru uIcI, eru
în purLeu eI omeneuscù çI reuIù.
Suçu pIerdu rùbdureu çI-I uLInse bInIçor pesLe bru(.l-
Ce-uI gùsIL ucoIo uçu de InLeresunL?l- Ture muI eçLI
Irumousù! zIse eI Iùrù u o prIvI.l- Du?... $I seumùn?...l-
¡ourLe muIL... EçLI încunLùLoure!... îmI pure cù uI sù Le mIçLI
ucumu çI uI sù vII cùLre mIne, cu înLr-o IeerIe... cu o Iruzù
dIn GI ück çI douù versurI dIn Homer uç crede cù Le vùd
sosInd dIn pùmunLuI IerIcIL uI cumpIIIor EIys ée, unde
prImùvuru eLernù încInge LruncIIuI copucIIor cu Iederù
verde çI...
- VIn IeLeIe!...
EI îçI Iùsù munu în jos cu înceLuI:l- EI çI?l- Nu-I
nImIc, dur... nu muI uIuru. Se Iùcuse roçIe de IerIcIre, îI Iuù
de bru( çI se IIpI cu cupuI de umùruI IuI, uILundu-se pe
IereusLrù:
- O sù nIngù.l- Du, o sù nIngù.l- Ce IerIcI(I o sù IIm
dupù... cund... mù veI Iuu. N-o sù ne ducem nIcùIereu, nu-I
uçu? Am sù-(I cunL cuLe cevu, seuru, uIcI în cusu nousLrù,
sIngurI Iu Ioc...
- Du...l- N-ure sù IIe LocmuI cu în cumpIIIe EIys ée,
dur o sù IIm IerIcI(I, nu-I uçu?
- Du...l- Acum sù mergem dIncoIo. Pune Iun(uI Iu
ceusornIc, çI nu uILu cù mù uI în boubu de crIsLuI, în creIon
çI în... reuIILuLe.
Cund venI conu DInu, îI gùsI jucund LubIeIe, IourLe
IInIçLI(I. BùLrunuI îmbrù(Içù pe Suçu dIn LouLù InImu; deLe
muInIIe IeLeIor sù I Ie sùruLe, cu un mILropoIIL; bùLu pe
MuLeI pe spuLe çI se uçezù jos. Se vedeu bIne cù eru preocu-
puL de ceIe ce uuzIse de Iu judecùLorI. ¡ se spusese cù (ùrunII
se rùscuIuu sIsLemuLIc în dIIerILe pùr(I uIe (ùrII, îndemnu(I
de ugen(I sLrùInI, ce cuLreIeruu suLeIe. EI zIceu cù nu crede
în usemeneu poveçLI, dur LoLuçI nu eru IInIçLIL.
¡u musù, cu ujuLoruI IuI Dumnezeu çI u unuI vInIçor de
OdobeçLI, începu u I se descre(I IrunLeu. MIss SIurp (cure
se înLorsese de demuIL) pIùLI cu umoruI sùu proprIu bunu
dIspozI(Ie u IuI conu DInu: eu Iùceu cIesLIune personuIù
dIn LouLe sosurIIe çI conserveIe engIezeçLI ce o înconjuruu
çI de cure rudeu bùLrunuI.
Pe Iu sIurçILuI meseI venI counu SoII(u cu TIncu(u, çI
muI în uceIuçI LImp cu eIe sosI çI Tùnuse ScuLIu, obIogIL Iu
cup. TIncu(u InLrù în Iugù, ruzund sù se Lopeuscù de muLru
IuI ScuLIu. AcesLu oILu çI rIdIcu ocIII în podeIe, purcù ur II
IosL vIcLImu ceu muI nevInovuLù u nedrepLù(II omeneçLI.
- Ce muI IucI, domnuIe Tùnuse? îI înLrebù Suçu.l-
E!... çLIe Dumnezeu!...l- Du' ce uI Iu cup? ce (I s-u
înLumpIuL?l- SuIerIm... suIerIm muIL... PrIvIrIIe
IuIgerùLoure uIe engIezouIceI se pIImbuu de Iu Mury Iu VIc-
LorIu çI înupoI, IIIndcù eruu umIIuLe de rus Iu vedereu
curugIIosuIuI cup uI IuI ScuLIu. GuvernunLu uveu un dIspre(
uscuns penLru TIncu(u, IIIndcù uceusLu nu eru pregùLILù Iu
IupLu vIe(II dupù prIncIpIIIe dIn "VunILy ¡uIr".
Dupù musù, conu DInu cIemù pe MuLeI çI pe Suçu înLr-
o oduIe vecInù, unde-I spovedI cu un duIovnIc usupru pIu-
nurIIor Ior de cùsùLorIe, çI, IIIndcù umundoI eruu
nesLrùmuLu(I în IoLùrurIIe Ior, se înLourse cu eI unde eruu
ceIIuI(I çI, serIos, zIse cùLre ceI de Iu(ù:
- AscuILu(I Iu mIne: çLI(I cù Suçu esLe IuLu meu, IIIndcù
LuLù-sùu, Dumnezeu sù-I IerLe, m-u IùsuL cu IImbù de
mourLe pùrInLeIe eI suIIeLesc. Acumu vIne dumneuIuI,
MuLeI DumIun, nepoLu-meu, çI mI-o cere de IegIuILù so(Ie,
- Iur eu I-o duu.
Suçu se Iùcuse roçIe cu un mùr. Conu DInu se upropIe
de eu çI, Iuundu-I munu, o puse înLr-u IuI MuLeI. To(I se
scuIurù în pIcIoure.
AceusLù soIemnILuLe ImprovIzuLù Iùcu pe conu DInu sù
nuçI muI gùseuscù cuvInLeIe ce pregùLIse. ¡I venI în mInLe
un psuIm uI IuI DuvId, dIn psuILIreu pe cure de uLuLeu orI o
ceLIse Iu bIserIcù, çI se puse sù rosLeuscù LInerIIor, (Inundu-
Ie muInIIe unILe:
"¡uu(I umInLe noroduI meu Iu Iegeu meu, pIecu(I
urecIeu vousLrù spre gruIurIIe gureI meIe.
DescIIde-voI în pIIde guru meu; spune-voI vorbeIe ceIe
dIn începuL.
$I s-uu rIdIcuL mùrLurII înLru ¡ucov, çI Iege uu pus înLru
¡sruII.
CuLe uu poruncIL pùrIn(IIor noçLrI, cu sù Ie uruLe pe eIe
IIIIor sùI.
Cu sù cunouscù uIL neum: IIII ceI ce se vor nuçLe, çI se
vor scuIu, çI Ie vor spune IIIIor sùI.
Cu sù-çI puIe înLru Dumnezeu nùdejdeu Ior, çI sù nu
uILe IucrurIIe IuI Dumnezeu çI poruncIIe IuI sù Ie cuuLe."
- AsLu esLe: sù umbIu(I în poruncIIe DomnuIuI çI sù II(I
norocI(I, voI çI copIII voçLrI!... zIse bùLrunuI cu încIeIere Iu
cuvunLureu su.
EI sùruLù pe Suçu çI pe nepoLu-sùu, IourLe mIçcuL, çI
bùLundu-I pe umùr îI muI zIse:
-¡ur dumneuLu, IogoIeLe, sù nu Le muI mIçLI de pe
pùmunLurIIe usLeu... m-uI în(eIes? cù uIcI uI gùsIL IerIcIreu
ceu udevùruLù!...
¡mbrù(IçùrIIe çI sùruLùrIIe împIedIcurù pe MuLeI de u
rùspunde...
Dupù cuLevu IunI, o sunIe mergeu în Iugu cuIIor, de Iu
Comùneç(I Iu CIuInI(eI, pe purLIu scIIpILoure de zùpudù.
MuLeI çI Suçu, de cund IeLeIe pIecuserù cu conu DInu Iu
BucureçLI, Ieçeuu în LouLe zIIeIe, sIngurI, bùLund cumpIIIe
înLInse, pe IucIuI cùroru orIzonLuI se Iùcuse purcù muI Iurg.
AmundoI se uILuu depurLe, în zureu uIbù, cùuLund un
în(eIes personuI IIrII uceIeIu mùre(e, çI umundoI se
înLorceuu unuI cùLre uILuI, gùsIndu-I în suIIeLeIe Ior. Suçu,
roçIe de IrIg, cu o dunLeIù rùsucILù deusupru cùcIuII(eI,
zumbeu dIn ocIII eI de IemeIe IerIcILù, Iur eI, serIos, îI
sLrungeu munu înLr-uIe suIe. ToLuI pùreu uçezuL penLru o
Iungù vIu(ù, cuImù, IImpede, cùreIu nuLurIIe Ior pu(In ex-
punsIve îI duu o uçourù umbrù de IdeuI.
Cund Lrecurù pe Iungù urmunuI de Iu moçIu IuI, MuLeI
zIse vIzILIuIuI sù opreuscù çI se deLe jos sù uprIndù o (Igurù
Iu ¡Ioureu. Eu venI sù sùruLe munu SuçeI.
- N-uI muI uIIuL nImIc de MIcu, ¡Ioureo? o înLrebù
MuLeI.l- Durù... Ce sù uIII, boIeruIe... cù s-u dus în
- PùcuL de eI.l- ApùI... cum e scrIs omuIuI, coune.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful