You are on page 1of 65

B TH TC HNH CHNH THUC THM QUYN GII QUYT

CA S GIO DC V O TO THNH PH NNG


(Ban hnh km theo Quyt nh s 6213 /Q-UBND
Ngy 15 thng 8 nm 2009 ca UBND thnh ph Nng )
PHN I
DANH MC TH TC HNH CHNH
THUC THM QUYN GII QUYT CA S GIO DC V O TO
THNH PH NNG
STT
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
1
2
3
4
5

III
1
2
3
4
5

Tn th tc hnh chnh
Lnh vc v Gio dc v o to
Tuyn dng vin chc gio vin Trung hc ph thng (THPT)
Cp php dy thm cp THPT
Thnh lp trng THPT
Thnh lp trung tm, c s ngoi ng, tin hc
Sp nhp, chia tch trng THPT
Gii th trng THPT
Tip nhn cn b, cng chc, vin chc ngoi thnh ph
Cng nhn trng Tiu hc t chun Quc gia
Cng nhn trng Mm non t chun Quc gia
Cng nhn trng Trung hc t chun Quc gia
Lnh vc v H thng vn bng, chng ch
iu chnh chng ch ngoi ng v tin hc
Cp li bn sao bng THPT, bng THPT h b tc
iu chnh vn bng, chng ch do c nhiu khai sinh khc nhau
Cp bng THPT (H b tc)
Cng nhn Bng tt nghip cc cp ca ngi Vit Nam do c s gio
dc nc ngoi cp
Cp bng THPT
Th tc iu chnh chi tit h tch trn vn bng, chng ch
iu chnh vn bng, chng ch do thay i h tch
iu chnh vn bng, chng ch do cc n v, trng hc khi lp danh
sch d thi hoc ghi bng khng ng vi h s gc hc sinh
Lnh vc v Quy ch thi, tuyn sinh
Th tc chuyn trng hc sinh THPT
Tip nhn hc sinh Vit Nam v nc cp THPT
Tip nhn hc sinh ngi nc ngoi cp THPT
ng k d thi i hc, Cao ng, TCCN
ng k xt tuyn TCCN

IV
1

Lnh vc v Tiu chun nh gio


Xt tng Nh gio Nhn dn, Nh gio u t

6
7
8
9

Ghi ch

PHN II
NI DUNG C TH CA TNG TH TC HNH CHNH
THUC THM QUYN GII QUYT CA S GIO DC V O TO
THNH PH NNG
I. Lnh vc v gio dc v o to
1. Th tc tuyn dng gio vin trung hc ph thng (THPT)
1.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: ng s hon thin h s theo quy nh.
- Bc 2: S GD&T tip nhn h s, kim tra tnh hp l v y ca cc giy t c
trong h s; yu cu b sung, hon thin nu h s cha y , cha hp l.
- Bc 3: Cn c vo cc tiu chun qui nh ti K hoch tuyn dng gio vin hng
nm do S Ni v thnh ph ph duyt, S GD&T tin hnh thnh lp Hi ng tuyn dng,
cc t gip vic v thc hin vic xt tuyn.
- Bc 4: Hi ng tuyn dng ca S GD&T xc nh ngi trng tuyn theo ni
dung xt tuyn c quy nh ti K hoch xt tuyn c ph duyt.
- Bc 5: Lp danh sch nhng ngi trng tuyn, ngh S Ni v thm nh, trnh
UBND thnh ph ph duyt kt qu trng tuyn.
- Bc 6: Trn c s Quyt nh ph duyt ca UBND thnh ph; S GD&T thng
bo, nim yt cng khai danh sch nhng ngi ng k d thi, danh sch nhng ngi trng
tuyn.
- Bc 7: S GD&T ra quyt nh tuyn dng v phn cng vin chc v cng tc ti
01 n v trng trung hc ph thng thuc ngnh.
1.2. Cch thc thc hin
H s c np trc tip ti S GD&T: Hi ng tuyn dng ca S GD&T c
T gip vic thu nhn h s, kim tra v vit bin lai thu nhn.
1.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s
- n ng k xt tuyn (theo mu S GD&T pht hnh, c dn nh);
- Bn sao giy khai sinh hoc chng minh nhn dn;
- Bn khai s yu l lch do chnh quyn a phng (x, phng) xc nhn (theo mu
S GD&T pht hnh);
- Bn sao Bng im kt qu hc tp ton kho hc, bng tt nghip hoc giy chng
nhn tt nghip i vi ngi tt nghip trong nm ng k xt tuyn; chng ch o to,
bi dng ph hp vi ngch ng k d tuyn;
- Giy chng nhn sc kho (do c quan y t cp qun, huyn tr ln khm v cp khng
qu 6 thng tnh n ngy np h s d tuyn);
- Bn sao cc giy t c lin quan n chnh sch u tin;
- Bn sao h khu thng tr (i vi nhng ngi c h khu thng tr ti thnh ph
Nng);
- 01 b th c ghi a ch v dn tem.
Tt c h s ng trong phong b c 24cmx33cm
b) S lng h s: 01 b
1.4. Thi gian gii quyt:
Cn c vo K hoch tuyn dng hng nm do UBND thnh ph ph duyt: 01
thng (vo thng 8 hng nm).
1.5. i tng thc hin TTHC: C nhn
2

1.6. C quan thc hin TTHC:


a) C quan c thm quyn quyt nh: S Ni v thnh ph Nng ph duyt K
hoch tuyn dng vin chc hng nm.
c) C quan trc tip thc hin TTHC: S Gio dc v o to thnh ph Nng.
1.7. Kt qu thc hin TTHC: Quyt nh hnh chnh
1.8. L ph: Thc hin theo Quyt nh s 22/2006/Q-UBND ngy 27 thng 3
nm 2006 ca UBND thnh ph Nng v vic quy nh mc thi, qun l v s dng kinh
ph d thi, d tuyn. Mc thu 60.000 ng/ th sinh/ln xt tuyn.
1.9. Tn mu n, t khai: n ng k xt tuyn vin chc ngch gio vin trung
hc ph thng v S yu l lch (ng ti trn Website ca S GD&T ti a ch
www.danang.edu.vn)
1.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: khng c
1.11. Cn c php l ca TTHC: Quyt nh s 62/2007/Q-BGDT ngy
26/10/2007 ca B GD&T Ban hnh Quy nh v ni dung v hnh thc tuyn dng gio
vin trong cc c s gio dc mm non, c s gio dc ph thng cng lp v trung tm gio
dc thng xuyn.
2. Cp php dy thm cp THPT
2.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: C nhn v t chc hon thin h s theo quy nh, np ti T tip nhn h s
v tr kt qu (T TNHS&TKQ) S GD&T.
- Bc 2: T TNHS&TKQ tip nhn h s, kim tra tnh hp l v y ca cc giy
t c trong h s; yu cu b sung, hon thin nu h s cha y , cha hp l v chuyn
cho Vn phng S.
- Bc 3: Vn phng S GD&T tp hp danh sch, trnh Hi ng xt duyt cp giy
php dy thm ca S xt duyt.
- Bc 4: Sau khi danh sch c duyt, Vn phng S thc hin vic in, cp giy chng
nhn ng k dy thm cho c nhn, t chc, trnh Lnh o S k.
- Bc 5: Vn phng S chuyn cho b phn Vn th vo s, ng du v chuyn cho
T TNHS&TKQ.
- Bc 6: T TNHS&TKQ giao li cho t chc, cng dn.
2.2. Cch thc thc hin
Cng dn, t chc c nhu cu gi h s ti T TNHS&TKQ S GD&T thnh ph
Nng.
2.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s:
- i vi t chc dy thm:
+ n ngh cp giy chng nhn ng k dy thm. Nu l t chc ngoi ngnh
GD&T th phi c xc nhn a phng (phng, x),
+ Danh sch gio vin ng k dy thm,
+ Bng tt nghip s phm ca cc gio vin dy thm. Nu bng tt nghip i
hc cc ngnh khc th phi c chng ch bi dng nghip v s phm (c cng chng),
+ Nu thu, mn c s t chc dy thm th c giy xc nhn ca th trng
n v hoc ch s hu c s ,
+ nh ca nhng ngi tham gia dy thm (2 nh mu 3x4).
3

- i vi c nhn dy thm:
+ n xin cp giy chng nhn ng k dy thm,
+ C giy xc nhn ca th trng n v nu l gio vin ng nhim thuc
ngnh GD&T thnh ph qun l,
+ C xc nhn ca chnh quyn x, phng nu l c nhn ngoi ngnh GD&T
thnh ph hoc cn b, gio vin ngh hu,
+ Bng tt nghip s phm. Nu bng tt nghip i hc cc ngnh khc th phi c
chng ch bi dng nghip v s phm (c cng chng),
+ Nu thu, mn c s t chc dy thm th c giy xc nhn ca th trng
n v hoc ch s hu c s ,
+ nh ca ngi ng tn xin dy thm (02 nh mu 3x4).
b) S lng h s: 01 b.
2.4. Thi gian gii quyt: 05 (nm) ngy lm vic.
2.5. i tng thc hin TTHC: C nhn, t chc.
2.6. C quan thc hin TTHC: S GD&T.
2.7. Kt qu thc hin TTHC: Giy chng nhn
2.8. L ph: Khng c
2.9. Tn mu n, t khai:
Theo Quyt nh s 38/2007/Q-UBND ngy 11 thng 7 nm 2007 ca UBND thnh
ph Nng v vic ban hnh Quy nh v qun l dy thm, hc thm trn a bn thnh
ph Nng
2.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c
2.11. Cn c php l ca TTHC:
- Quyt nh s 03/2007/Q-BGDT ngy 31 thng 01 nm 2007 ca B trng Gio
dc v o to v vic ban hnh Quy nh v dy thm hc thm;
- Quyt nh s 38/2007/Q-UBND ngy 11 thng 7 nm 2007 ca UBND thnh ph
Nng v vic ban hnh Quy nh v qun l dy thm, hc thm trn a bn thnh ph
Nng.
3. Th tc thnh lp trng trung hc ph thng
3.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: T chc hoc c nhn hon thin h s thnh lp trng theo quy nh, np ti
T TNHS&TKQ ca S GD&T.
- Bc 2: T TNHS&TKQ S GD&T tip nhn h s, kim tra tnh hp l v y
ca cc giy t c trong h s, yu cu b sung, hon thin nu h s cha y , cha hp
l v chuyn cho Phng TCCB S GD&T.
- Bc 3: Phng TCCB S GD&T nghin cu h s v lp k hoch thm nh trnh
Gim c S GD&T xem xt, ph duyt.
- Bc 4: Phi hp vi S Ni v, S K hoch u t, S Ti chnh tin hnh kim tra,
thm nh thc t, i chiu vi cc iu kin thnh lp trng THPT qui nh ti iu 9,
Quyt nh s 07/2007/Q-BGDDT ngy 02 thng 4 nm 2007 ca B trng B Gio dc
v o to.
- Bc 5: Thng qua kt qu kim tra, Phng TCCB trnh Gim c S GD&T c vn
bn bo co trnh UBND thnh ph.
- Bc 6: Trn c s ngh ca S GD&T, UBND thnh ph xem xt, quyt nh
thnh lp trng:
4

+ Nu iu kin: Quyt nh thnh lp trng ca UBND thnh ph;


+ Nu khng iu kin: UBND thnh ph c vn bn tr li.
3.2. Cch thc thc hin
H s c np trc tip ti T TNHS&TKQ S Gio dc v o to, s 167 L Li
thnh ph Nng.
3.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s
- n ng k thnh lp trng;
- Lun chng kh thi vi nhng ni dung ch yu quy nh ti iu 9 ca iu l
Trng trung hc c s, trung hc ph thng, trng ph thng c nhiu cp hc ban hnh
theo Quyt nh s 07/2007/Q-BGDT ngy 02 thng 4 nm 2007 ca B trng B Gio
dc v o to ;
- n t chc v hot ng;
- S yu l lch ca ngi d kin b tr lm Hiu trng.
b) S lng h s: 01 (b)
3.4. Thi gian gii quyt: 45 ngy:
- Thi gian thng bo kt qu thm nh: 30 ngy
- Thi gian giao tr Quyt nh thnh lp (thm quyn UBND thnh ph): 15 ngy
3.5. i tng thc hin TTHC: C nhn v t chc
3.6. C quan thc hin TTHC
a) C quan c thm quyn quyt nh: UBND thnh ph Nng
b) C quan trc tip thc hin TTHC: S GD&T thnh ph Nng
c) C quan phi hp (nu c): S Ni v, S KH&T, S Ti chnh
3.7. Kt qu thc hin TTHC: Quyt nh hnh chnh
3.8. L ph: Khng c
3.9. Tn mu n, t khai: Khng c
3.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c
3.11. Cn c php l ca TTHC:
- Lut Gio dc nm 2005;
- Quyt nh s 07/2007/Q-BGDT ngy 02 thng 4 nm 2007 ca B trng B Gio
dc v o to v vic ban hnh iu l Trng trung hc c s, trng trung hc ph thng
v trng ph thng c nhiu cp hc;
- Quyt nh s 39/2001/Q-BGD&T ngy 28 thng 8 nm 2001 ca B trng B
Gio dc v o to v vic ban hnh Quy ch cc trng ngoi cng lp;
- Quyt nh s 40/2008/Q-UBND ngy 15 thng 8 nm 2008 ca UBND thnh ph
Nng ban hnh Quy nh v phn cp qun l t chc b my, bin ch, cn b, cng
chc, vin chc c quan hnh chnh, n v s nghip v cn b qun l doanh nghip Nh
nc thuc UBND thnh ph Nng qun l;
4. Thnh lp trung tm, c s ngoi ng, tin hc
4.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: C nhn, t chc hon thin h s theo quy nh, np ti T TNHS&TKQ ca
S GD&T
- Bc 2: T TNHS&TKQ S GD&T tip nhn h s, kim tra tnh hp l v y
ca cc giy t c trong h s, yu cu b sung, hon thin nu h s cha y , cha hp
l v chuyn cho Phng Gio dc chuyn nghip- Gio dc thng xuyn (GDCN-GDTX) S
GD&T.

- Bc 3: Phng GDCN-GDTX phi hp vi cc phng c lin quan xem xt tnh php


l ca h s v kim tra thc t cc mt:
+ Nhn s;
+ Chng trnh o to;
+ C s vt cht.
- Bc 4: Tp hp kt qu thm tra bo co lnh o S GD&T ph duyt. Thng bo
cho t chc c nhn bit kt qu, yu cu tip tc b sung h s (nu cn)
- Bc 5: Phng GDCN-GDTX tham mu Gim c S ban hnh Quyt nh thnh lp,
nu khng c chp thun th c vn bn thng bo cho t chc, c nhn.
- Bc 6: Chuyn quyt nh thnh lp cho B phn Vn th S GD&T vo s v ng
du, chuyn cho T TNHS&TKQ ca S.
- Bc 7: T TNHS&TKQ S GD&T giao li kt qu cho t chc, c nhn theo thi
gian qui nh v thng bo cho cc phng ban c lin quan ca S bit.
- Bc 8: Lu h s
4.2. Cch thc thc hin
T chc, c nhn c nhu cu n trc tip ti T TNHS&TKQ S GD&T
c hng dn cc th tc.
4.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s, bao gm:
- T trnh xin thnh lp trung tm, c s.
- n thnh lp trung tm, c s ngoi ng, tin hc; gm:
+ Mc ch yu cu thnh lp trung tm, c s;
+ Tn trung tm, c s a ch, s in thoi, Email, Fax;
+ D kin chng trnh ging dy, quy m hc vin trong nm u v 3 nm tip theo;
+ Bn thuyt minh v iu kin thnh lp trung tm, vn bn chng minh v quyn s
hu nh, t;
+ Danh sch trch ngang i ng CBQL v gio vin c hu, thnh ging
+ Bn thng k c s vt cht.
- S yu l lch ca ngi d kin lm Gim c;
- Bn sao vn bng, chng ch ca i ng CBQL v gio vin.
b) S lng h s: 02 b.
4.4. Thi gian gii quyt: 30 ngy.
4.5. i tng thc hin TTHC: C nhn, t chc.
4.6. C quan trc tip thc hin TTHC: S Gio dc v o to.
4.7. Kt qu thc hin TTHC: Quyt nh hnh chnh.
4.8. L ph: Khng c.
4.9. Tn mu n, t khai: Khng c.
4.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
4.11. Cn c php l ca TTHC: Quyt nh s 31/2007/Q- BGDT ngy
04/6/2007 ca B Gio dc v o to v Ban hnh Quy ch t chc hot ng ca cc trung
tm ngoi ng- Tin hc.
5. Sp nhp, chia tch trng THPT
5.1. Trnh t thc hin

- Bc 1: T chc hoc c nhn hon thin h s thnh lp trng theoquy nh, np ti


T TNHS&TKQ S GD&T.
- Bc 2: T TNHS&TKQ S GD&T tip nhn h s, kim tra tnh hp l v y
ca cc giy t c trong h s, yu cu b sung, hon thin nu h s cha y , cha hp
l v chuyn cho Phng TCCB S GD&T
- Bc 3: Phng TCCB S GD&T nghin cu h s v lp k hoch thm nh trnh
Gim c S GD&T xem xt ph duyt.
- Bc 4: Phi hp vi S Ni vu, S K hoch u t, S Ti chnh tin hnh ly kin
v h s ngh sp nhp, chia tch trng THPT.
- Bc 5: Trn c s kin ca cc c quan c lin quan v h s ngh ca t chc,
c nhn; S GD&T trnh UBNB thnh ph xem xt, quyt nh sp nhp, chia tch n v
trng THPT.
- Bc 6: Trn c s ngh ca S GD&T (sau khi c kin cc c quan c lin
quan), UBND thnh ph xem xt, c quyt nh sp nhp, chia tch trng.
- Bc 7: Thng bo kt qu cho t chc hoc c nhn xin sp nhp, chia tch trng.
5.2. Cch thc thc hin
H s c np trc tip ti T TNHS&TKQ S GD&T
5.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s, bao gm:
- n ngh sp nhp, chia tch trng;
- n v t chc hot ng ca nh trng sau khi sp nhp, chia tch trng hc; m
bo cc yu cu:
+ Ph hp vi quy hoch mng li trng hc;
+ p ng yu cu pht trin kinh t- x hi;
+ m bo quyn li ca nh gio v ngi hc;
+ Gp phn nng cao cht lng, hiu qu gio dc.
- ngh ngi lm hiu trng: C l lch km theo.
b) S lng h s: 01 (b)
5.4. Thi gian gii quyt: 45 ngy lm vic.
5.5. i tng thc hin TTHC: C nhn, t chc
5.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan c thm quyn quyt nh: UBND thnh ph Nng
b) C quan trc tip thc hin TTHC: S GD&T thnh ph Nng
c) C quan phi hp (nu c): S Ni v, S KH&T, S Ti chnh
5.7. Kt qu thc hin TTHC: Quyt nh hnh chnh.
5.8. L ph:
Khng c.
5.9. Tn mu n, t khai: Khng c.
5.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
5.11. Cn c php l ca TTHC:
- Lut Gio dc nm 2005;
- Quyt nh s 07/2007/Q-BGDT ngy 02 thng 4 nm 2007 ca B trng B Gio
dc v o to v vic ban hnh iu l Trng trung hc c s, trng trung hc ph thng
v trng ph thng c nhiu cp hc;
- Quyt nh s 39/2001/Q-BGD&T ngy 28 thng 8 nm 2001 ca B trng B
Gio dc v o to v vic ban hnh Quy ch cc trng ngoi cng lp;

- Quyt nh s 40/2008/Q-UBND ngy 15 thng 8 nm 2008 ca UBND thnh ph


Nng ban hnh Quy nh v phn cp qun l t chc b my, bin ch, cn b, cng
chc, vin chc c quan hnh chnh, n v s nghip v cn b qun l doanh nghip Nh
nc thuc UBND thnh ph Nng qun l.
6. Gii th trng THPT
6.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: T chc hoc c nhn hon thin h s ngh gii th trng theo quy nh,
np ti T TNHS&TKQS GD&T.
- Bc 2: T TNHS&TKQS GD&T tip nhn h s, kim tra tnh hp l v y
ca cc giy t c trong h s (yu cu b sung, hon thin nu h s cha y , cha hp
l) v chuyn cho Phng TCCB S GD&T
- Bc 3: Phng TCCB S GD&T nghin cu h s v lp K hoch thm nh trnh
Gim c S GD&T xem xt ph duyt.
- Bc 4: Phi hp vi S Ni vu, S K hoch u t, S Ti chnh tin hnh ly kin
v h s ngh gii th trng.
- Bc 5: Trn c s kin ca cc c quan c lin quan v h s ngh ca t chc,
c nhn; S GD&T trnh UBNB thnh ph xem xt, quyt nh gii th n v.
- Bc 6: Trn c s ngh ca S GD&T (sau khi c kin cc c quan c lin
quan), UBND thnh ph xem xt, c quyt nh gii th trng THPT.
- Bc 7: Thng bo kt qu cho t chc hoc c nhn xin gii th trng.
6.2. Cch thc thc hin
H s c np trc tip ti T tip nhn v tr kt qu S GD&T
6.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s, bao gm:
- n ngh gii th trng;
- K hoch gii th trng hc;
b) S lng h s: 01 (b)
6.4. Thi gian gii quyt: 45 ngy lm vic.
6.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn, t chc.
6.6. C quan thc hin TTHC
a) C quan c thm quyn quyt nh: UBND thnh ph Nng
b) C quan trc tip thc hin TTHC: S GD&T thnh ph Nng
c) C quan phi hp (nu c): S Ni v, S KH&T, S Ti chnh
6.7. Kt qu thc hin TTHC: Quyt nh hnh chnh.
6.8. L ph:
Khng c.
6.9. Tn mu n, t khai: Khng c.
6.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
6.11. Cn c php l ca TTHC:
- Lut Gio dc nm 2005;
- Quyt nh s 07/2007/Q-BGDT ngy 02 thng 4 nm 2007 ca B trng B Gio
dc v o to v vic ban hnh iu l Trng trung hc c s, trng trung hc ph thng
v trng ph thng c nhiu cp hc;
- Quyt nh s 39/2001/Q-BGD&T ngy 28 thng 8 nm 2001 ca B trng B
Gio dc v o to v vic ban hnh Quy ch cc trng ngoi cng lp;

- Quyt nh s 40/2008/Q-UBND ngy 15 thng 8 nm 2008 ca UBND thnh ph


Nng ban hnh Quy nh v phn cp qun l t chc b my, bin ch, cn b, cng
chc, vin chc c quan hnh chnh, n v s nghip v cn b qun l doanh nghip Nh
nc thuc UBND thnh ph Nng qun l.
7. Tip nhn cn b, cng chc, vin chc ngoi thnh ph
7.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: C nhn CBCCVC hon thin h s theo quy nh np ti T tip nhn h s
v tr kt qu ca S GD&T.
- Bc 2: T tip nhn v tr kt qu ca S tip nhn h s, kim tra tnh hp l v y
ca cc giy t c trong h s, yu cu b sung, hon thin nu h s cha y , cha
hp l.
- Bc 3: T tip nhn h s v tr kt qu tp hp h s v chuyn cho Phng T chc
cn b.
- Bc 4: Phng T chc cn b chu trch nhim nghin cu h s ca cng dn; xem
xt nhu cu v bin ch cn b, cng chc, vin chc ca ngnh; tham mu cho Hi ng xt
duyt thuyn chuyn, tip nhn ca S ph duyt;
- Bc 5: Hi ng xt duyt thuyn chuyn, tip nhn ca S tin hnh hp xt duyt.
Kt qu hp c ghi nhn vo Bin bn hp.
- Bc 6: Trn c s kin thng nht ca Hi ng xt duyt tip nhn ca S; Phng
T chc cn b lp danh sch, h s ngh tip nhn trnh lnh o S k bo co S Ni v
thnh ph.
- Bc 7: Trn c s ngh ca S GD&T, S Ni v xem xt c kin v vic tip
nhn CBCCVC.
- Bc 8: Trn c s kin tip nhn ca S Ni v, S GD&T c cng vn ngh
cc c quan qun l CBCCVC ang cng tc bit v hon thnh cc th tc thuyn chuyn
cng tc.
- Bc 9: Qua kim tra h s thuyn chuyn chuyn v nhu cu b sung bin ch cc
n v, Phng TCCB d tho quyt nh trnh Gim c S GD&T quyt nh.
- Bc 10: Phng TCCB tr li kt qu cho ng s chuyn cho T tip nhn h s v
tr kt qu ca S:
+ Thng bo kt qu v vic ng tip nhn hoc cha gii quyt nguyn vng.
+ Tr li h s ca cng dn cha c gii quyt.
- Bc 11: Phng T chc cn b lu h s tip nhn gio vin ngoi thnh ph theo quy
nh
7.2. Cch thc thc hin
H s c np v nhn kt qu trc tip ti T tip nhn h s v tr kt qu ca
S GD&T .
7.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s
- n ngh chuyn cng tc (c kin ng ca Th trng n v qun l trc
tip);
- Vn bn ng cho thuyn chuyn cng tc ca c quan c thm quyn qun l cn
b, cng chc, vin chc theo phn cp;
- L lch cn b, cng chc, vin chc (theo mu l lch 2a-BNV);
- Quyt nh tuyn dng, b nhim vo ngch cng chc, vin chc;
- Phiu nh gi cng chc trong 02 nm gn nht.

- Vn bng, chng ch, giy chng nhn qua cc lp o to, bi dng theo tiu
chun ca ngch (bn sao c chng thc).
- Phiu khm sc khe ca Bnh vin cp huyn tr ln, c gi tr trong thi hn 6 thng.
b) S lng h s:
01 (b)
7.4. Thi gian gii quyt:
- Ti S Gio dc v o to:
10 ngy
- S Ni v:
06 ngy
Vic gii quyt tip nhn gio vin ngoi thnh ph c gii quyt 1 ln vo thng
7 hng nm.
7.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn
7.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan c thm quyn quyt nh: S Ni v thnh ph.
b) C quan trc tip thc hin TTHC: S GD&T
7.7. Kt qu thc hin TTHC: Quyt nh hnh chnh.
7.8. L ph:
Khng c.
7.9. Tn mu n, t khai:
- Mu l lch 2a-BNV ca B Ni v;
- Phiu nh gi cng chc, phiu nh gi gio vin (i vi gio vin).
7.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
7.11. Cn c php l ca TTHC
- Quyt nh s 40/2008/Q-UBND ngy 15 thng 8 nm 2008 ca U ban nhn dn
thnh ph Nng v vic ban hnh Qui nh v phn cp qun l t chc b my, bin ch,
cn b, cng chc, vin chc c quan hnh chnh, n v s nghip v cn b qun l doanh
nghip nh nc thuc U ban nhn dn thnh ph Nng qun l;
- Quyt nh s 10540/Q-UBND ngy 19 thng 12 nm 2008 ca y ban nhn dn
thnh ph Nng v vic quy nh tip nhn i tng khng thuc bin ch hnh chnh, s
nghip thuc UBND thnh ph Nng qun l chuyn n cng tc ti cc c quan hnh
chnh, n v s nghip thuc UBND thnh ph Nng.
8. Cng nhn trng Tiu hc t chun Quc gia
8.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: Sau khi hon thnh cc th tc, qui trnh t chc thm nh trng tiu hc t
chun quc gia cp x/phng, qun/huyn Ch tch U ban nhn dn cp qun huyn lm
vn bn ngh S GD&T, UBND thnh ph t chc thm nh kt qu kim tra, nh gi.
- Bc 2: Phng Gio dc Tiu hc ca S GD&T tip nhn h s ngh thm tra
trng t chun quc gia t cc phng GD&T, kim tra tnh hp l v y ca cc loi
vn bn c trong h s, yu cu b sung v hon thin nu cha y v hp l.
- Bc 3: S GD&T gi vn bn t trnh cho UBND thnh ph ra Quyt nh thnh lp
on kim tra cp thnh ph cng nhn trng Tiu hc t chun quc (gm i din cc c
quan chc nng c lin quan do Ch tch U ban nhn dn cp thnh ph ch nh) tin hnh
thm nh kt qu kim tra, nh gi trng Tiu hc t chun quc gia mc 1 v 2 theo
cc tiu ch quy nh ti Quyt nh 32/2005/Q-BGDT ngy 24/10/2005 ca B GD&T
v vic ban hnh quy ch cng nhn trng tiu hc t chun quc gia.

10

- Bc 4: Sau khi hon thnh t kim tra phng Gio dc tiu hc ca S GD&T tng
hp bin bn kim tra nh gi theo theo 5 chun, tham mu cho lnh o S GD&T c bo
c kt qu kim tra gi h s v bo co v UBND thnh ph.
- Bc 5: Ch tch UBND thnh ph xem xt h s v ban hnh quyt nh cng nhn
trng Tiu hc t chun quc gia nu c s hi cc iu kin theo Quy ch cng nhn
trng Tiu hc t chun quc gia
- Bc 6: Phng Gio dc tiu hc thng bo kt qu cho n v trng v phng
GD&T cc qun, huyn c bit.
8.2. Cch thc thc hin
H s c nhn trc tip ti phng Gio dc Tiu hc S GD&T v tr trc tip v
cc phng GD&T qun, huyn.
8.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s
- Bo co ca nh trng theo tng ni dung c quy nh v xy dng trng
tiu hc t chun quc gia.
- Vn bn ngh cng nhn trng tiu hc t chun quc gia ca Ch tch
UBND huyn.
- Bin bn kim tra Mc cht lng ti thiu
- Bin bn kim tra Trng tiu hc t chun quc gia
b) S lng h s:
2 (b)
8.4. Thi gian gii quyt: 01 tun, k t ngy nhn h s hp l
8.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn, t chc.
8.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan c thm quyn quyt nh: UBND thnh ph Nng cp bng cng
nhn trng Tiu hc t chun quc gia
b) C quan hoc ngi c thm quyn c u quyn hoc phn cp thc hin (nu
c): S GD&T thnh ph Nng
c) C quan trc tip thc hin TTHC: S GD&T thnh ph Nng
d) C quan phi hp (nu c):
- S Y t;
- S k hoch v u t;
- S Ni V;
- S Vn ha Th thao v Du lch;
- S Ti Chnh;
- Cng on Gio dc v o to thnh ph Nng;
- Thnh on thnh ph Nng.
8.7. Kt qu thc hin TTHC
Bng cng nhn trng Tiu hc t chun Quc gia
8.8. L ph:
Khng c.
8.9. Tn mu n, t khai: Khng c.
8.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
8.11. Cn c php l ca TTHC: Quy ch cng nhn trng tiu hc t chun
quc gia, Ban hnh km theo Quyt nh s 32/2005/Q-BGD&T ngy 24/10/2005 ca B
trng B Gio dc v o to.

11

9. Cng nhn trng Mm non t chun Quc gia


9.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: Sau khi hon thnh cc th tc, qui trnh t chc thm nh trng mm non
t chun quc gia cp x/phng, qun/huyn Ch tch U ban nhn dn cp qun huyn lm
vn bn ngh S GD&T, UBND thnh ph t chc thm nh kt qu kim tra, nh gi.
- Bc 2: Phng Gio dc Mm non tip nhn h s trng t chun quc gia t cc
phng GD&T, kim tra tnh hp l v y ca cc loi vn bn c trong h s, yu cu
b sung v hon thin nu cha y v hp l.
- Bc 3: S GD&T gi vn bn t trnh UBND thnh ph ra Quyt nh thnh lp
on kim tra cp thnh ph cng nhn trng MN t chun quc (gm i din cc c quan
chc nng c lin quan do Ch tch U ban nhn dn cp thnh ph ch nh) tin hnh thm
nh kt qu kim tra, nh gi trng mm non t chun quc gia mc 1 v 2 theo
ngh ca c s v tin hnh kim tra theo Quyt nh s 9660/QD- UBND ngy 24 thng 11
nm 2008 ca UBND thnh ph nng v vic thnh lp on kim tra cng nhn trng
MN t chun quc gia.
- Bc 4: Sau khi hon thnh t kim tra phng GDMN tng hp bin bn kim tra
nh gi trng MN t chun quc gia theo 5 chun v hon tt h s gi v UBND thnh
ph.
- Bc 5: Ch tch UBND thnh ph xem xt h s v cp quyt nh cng nhn trng
mm non t chun quc gia nu c s hi cc iu kin theo Qui ch cng nhn trng
MN t chun quc gia
- Bc 6: phng GDMN thng bo kt qu cho n v trng v phng GD&T cc
qun, huyn c bit.
9.2. Cch thc thc hin
H s c nhn trc tip ti phng Gio dc Mm non S GD&T v tr trc
tip v cc phng GD&T qun, huyn.
9.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s:
H s ngh cng nhn trng mm non t chun quc gia np v U ban nhn dn
cp thnh ph gm:
- Bo co ca nh trng, nh tr v qu trnh xy dng trng mm non t chun quc
gia theo tng tiu chun c quy nh ti Chng II ca Quy ch cng nhn trng mm
non t chun quc gia (Ban hnh km theo Quyt nh s 36 /2008/Q-BGDT ngy 16
thng 07 nm 2008 ca B trng B GD&T)
- Vn bn ngh cng nhn trng mm non t chun quc gia do Ch tch U ban
nhn dn cp qun,huyn k.
- Bin bn kim tra trng mm non t chun quc gia theo cc tiu chun.
+ Chun 1: Cng tc qun l ca nh trng
+ Chun 2: i ng gio vin v nhn vin
+ Chun 3: Cht lng chm sc, gio dc tr
+ Chun 4: Quy m trng, lp, c s vt cht v thit b
+ Chun 5: Thc hin x hi ha gio dc
b) S lng h s:
01 (b)
12

9.4. Thi gian gii quyt: 01tun, k t ngy nhn h s hp l.


9.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn, t chc.
9.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan c thm quyn quyt nh: UBND thnh ph Nng cp bng cng
nhn trng MN t chun quc gia
b) C quan hoc ngi c thm quyn c u quyn hoc phn cp thc hin (nu
c):S GD&T thnh ph Nng
c) C quan trc tip thc hin TTHC: S GD&T thnh ph Nng
d) C quan phi hp (nu c):
- S Y t;
- S k hoch v u t;
- S Ni v;
- S Vn ha Th thao v Du lch;
- S Ti Chnh;
- Cng on Gio dc v o to thnh ph Nng.
9.7. Kt qu thc hin TTHC:
Bng cng nhn trng MN t chun quc gia
9.8. L ph:
Khng c.
9.9. Tn mu n, t khai: Khng c.
9.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
9.11. Cn c php l ca TTHC: Quy ch cng nhn trng mm non t chun
Quc gia, ban hnh km theo Quyt nh s 36/2008/Q-BGDT ngy 16 thng 07 nm 2008
ca B trng B Gio dc v o to.
10. Cng nhn trng Trung hc t chun Quc gia
10.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: Sau khi hon thnh cc th tc, qui trnh t chc thm nh trng trung hc
t chun quc gia cp x/phng, qun/huyn Ch tch U ban nhn dn cp qun huyn (i
vi trng THCS), Hiu trng trng THPT lm vn bn ngh S GD&T, UBND thnh
ph t chc thm nh kt qu kim tra, nh gi.
- Bc 2: Phng Gio dc Trung hc ca S GD&T tip nhn h s ngh thm tra
cng nhn trng Trung hc t chun quc gia t cc phng GD&T, cc trng trung hc
trc thuc S kim tra tnh hp l v y ca cc loi vn bn c trong h s, yu cu b
sung v hon thin nu cha y v hp l. T chc kim tra k thut.
- Bc 3: S GD&T gi vn bn t trnh cho UBND thnh ph ra Quyt nh thnh lp
on kim tra cp thnh ph cng nhn trng Trung hc t chun quc gia (gm i din
cc c quan chc nng c lin quan do Ch tch U ban nhn dn cp thnh ph ch nh)
tin hnh thm nh kt qu kim tra, nh gi trng Trung hc t chun quc gia theo cc
tiu ch ti Quy ch cng nhn trng trung hc t chun Quc gia ban hnh theo Quyt nh
s 27/2001/Q-BGDT ngy 05/7/2001 ca B GD&T
- Bc 4: Sau khi kim tra, cn c kt lun on kim tra; S GD&T c T trnh cho
UBND thnh ph xem xt, ra quyt nh cng nhn nu n v hi iu kin theo quy nh.

13

- Bc 5: Ch tch UBND thnh ph xem xt h s v ban hnh quyt nh cng nhn


trng Trung hc t chun quc gia nu c s hi cc iu kin theo Quy ch cng nhn
trng Trung hc t chun quc gia.
- Bc 6: Phng Gio dc Trung hc thng bo kt qu cho n v trng hc, cc n
v c lin quan c bit v lm h s bo co B GD&T.
10.2. Cch thc thc hin
H s c nhn trc tip v tr trc tip ti b phn Vn th S GD&T thnh
ph Nng.
10.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s:
- Bn ngh c xt cng nhn trng t chun quc gia.
- Bo co thc hin cc tiu chun quy nh trong chng II ca Quy ch cng nhn
trng trung hc t chun Quc gia ban hnh theo Quyt nh s 27/2001/Q-BGDT ngy
05/7/2001 ca B GD&T, km theo s c cu cc khi cng trnh ca nh trng.
- Cc bin bn kim tra, vn bn ngh cng nhn trng trung hc t chun quc gia
ca Hi ng xt ngh cp huyn, cp tnh.
b) S lng h s: 2 (b)
10.4. Thi gian gii quyt: 01 thng (30 ngy), k t ngy nhn h s hp l.
10.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn, t chc.
10.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan c thm quyn quyt nh: UBND thnh ph Nng cp bng cng
nhn trng Trung hc t chun quc gia
b) C quan trc tip thc hin TTHC: S GD&T thnh ph Nng
c) C quan phi hp (nu c):
- S Y t;
- S k hoch v u t;
- S Ni v;
- S Vn ha Th thao v Du lch;
- S Ti Chnh;
- Cng on Gio dc v o to thnh ph Nng;
- Thnh on thnh ph Nng.
10.7. Kt qu thc hin TTHC: Bng cng nhn trng trung hc t chun Quc
gia.
10.8. L ph: Khng c.
10.9. Tn mu n, t khai:
Khng c.
10.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC:
Khng c.
10.11. Cn c php l ca TTHC: Quy ch cng nhn trng trung hc t chun
Quc gia ban hnh theo Quyt nh s 07/2001/Q-BGDT ngy 05 thng 07 nm 2001 ca
B trng B Gio dc v o to.
II. Lnh vc: H thng vn bng chng ch
1. iu chnh chng ch ngoi ng v tin hc
1.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: Cng dn c nhu cu np h s qui nh ti mc 7 biu mu ny ti T
TNHS&TKQS GD&T. T TNHS&TKQS GD&T tip nhn h s xin iu chnh chng
14

ch ngoi ng, tin hc chuyn cho Phng Gio dc chuyn nghip- Gio dc thng xuyn
(GDCN-GDTX) S GD&T.
- Bc 2: Phng GDCN - GDTX tin hnh thm tra xc minh tnh hp php ca chng
ch t h s lu ti s GD&T. Sau khi thm tra xc minh, nu c tn trong h s gc th
Phng GDCN-GDTX tin hnh in Giy chng nhn v trnh ngoi ng, tin hc.
- Bc 3: Phng GDCN-GDTX trnh Gim c k.
- Bc 4: Phng GDCN-GDTX chuyn kt qu cho b phn Vn th S GD&T ng
du vo s lu, v chuyn cho T TNHS&TKQS GD&T tr kt qu cho cng dn.
1.2. Cch thc thc hin
H s c np trc tip ti S GD&T: Hi ng tuyn dng ca S GD&T c
T gip vic thu nhn h s, kim tra v vit bin lai thu nhn.
1.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s:
- n ngh cp giy chng nhn thay cho chng ch Ngoi ng, tin hc (c xc
nhn ca trung tm, c s).
- 01 nh 3x4
b) S lng h s:
01 b
1.4. Thi gian gii quyt: 03 ngy lm vic
1.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn, t chc.
1.6. C quan thc hin TTHC: S Gio dc v o to.
1.7. Kt qu thc hin TTHC: Giy chng nhn.
1.8. L ph:
Khng c.
1.9. Tn mu n, t khai: n ngh cp giy chng nhn thay cho chng ch
Ngoi ng, tin hc.
1.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
1.11. Cn c php l ca TTHC:
Quyt nh s 33/2007/Q- BGDT ngy 20 thng 6 nm 2007 ca B Gio dc v
o to v Ban hnh Quy ch Vn bng chng ch ca h thng gio dc quc dn.
2. iu chnh vn bng THPT, b tc THPT, chng ch do c nhiu khai sinh khc
nhau
2.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: C nhn, t chc hon thin h s theo mc 7 ca biu ny np ti T tip
nhn v tr kt qu ca S GD&T
- Bc 2: T tip nhn v tr kt qu S GD&T tip nhn h s xin iu chnh vn
bng THPT, THPT h b tc, chng ch ngoi ng, tin hc do c nhiu khai sinh khc nhau
(nu thiu th cho b sung) v phng CNTT-KT&KCLGD i vi bng THPT, phng
GDCN-GDTX i vi bng THPT h b tc, chng ch Ngoi ng, Tin hc.
- Bc 3: Phng CNTT-KT&KCLGD, Phng GDCN-GDTX kim tra cc thng tin v
h tch lu trn bng ghi tn, ghi im. Kim tra tnh xc thc ca cc giy t c lin quan v
h tch.
- Bc 4: Phng CNTT-KT&KCLGD, Phng GDCN-GDTX tp hp kt qu thm tra
bo co lnh o S GD&T ph duyt.
- Bc 5: Tham mu Gim c S ban hnh Quyt nh iu chnh vn bng, chng ch
do c nhiu khai sinh khc nhau, nu khng c chp thun th c vn bn thng bo cho t
chc, c nhn.

15

- Bc 6: Chuyn Quyt nh iu chnh cho B phn Vn th S GD&T vo s v


ng du, chuyn cho T tip nhn v tr kt qu .
- Bc 7: T tip nhn v tr kt qu S GD&T giao li kt qu cho t chc, c nhn
theo thi gian qui nh v chuyn cho cc phng ban c lin quan.
- Bc 8: Lu h s
2.2. Cch thc thc hin
T chc, c nhn c nhu cu n trc tip ti T TNHS&TKQ S GD&T, ni
y s c hng dn th tc, mu h s xin iu chnh h tch trn vn bng chng ch.
2.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s:
- n ngh iu chnh vn bng, chng ch.
- Quyt nh thu hi v hy b cc khai sinh khng ng
- Bn chnh vn bng, chng ch sai h tch.
- Cc giy t khc c lin quan n vic iu chnh h tch
b) S lng h s:
01 b
2.4. Thi gian gii quyt:
2.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn, t chc
2.6. C quan thc hin TTHC: S GD&T
2.7. Kt qu thc hin TTHC: Quyt nh hnh chnh.
2.8. L ph: Khng c
2.9. Tn mu n, t khai: Khng c
2.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c
2.11. Cn c php l ca TTHC:
- Lut Gio dc nm 2005.
- Quyt nh s 33/2007Q-BGDT ngy 20 thng 6 nm 2007 ca B Gio dc
v o to v vic ban hnh Quy ch vn bng, chng ch ca h thng gio dc quc dn.
3. Cp bng THPT, h b tc
3.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: Gim c S GD&T ph duyt kt qu v danh sch cng nhn trng tuyn
THPT , h b tc ca Hi ng chm thi THPT, h b tc.
- Bc 2: Np bo co thng k s lng tt nghip v B GD&T xut cp phi
bng.
- Bc 3: Nhn phi bng v t chc thc hin cc khu hon thin vn bng.
- Bc 4: Cp pht vn bng v n v trng hc (Trung tm GDTX) ni hc sinh ng
k d thi cp cho hc sinh tt nghip THPT, h b tc.
3.2. Cch thc thc hin
Hc sinh sau khi tt nghip c cp giy chng nhn tt nghip tm thi c gi tr
trong vng 01 nm. Sau 01 nm s cp bng chnh.
3.3. Thnh phn, s lng h s
Hc sinh xut trnh Giy Chng minh th nhn bng.
3.4. Thi gian gii quyt: Trung tm GDTX, trung tm KTTH-HN c hc sinh tt
nghip b tc THPT t chc cp pht theo lch cp pht ca n v.
3.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn
3.6. C quan thc hin TTHC:

16

a) C quan phn cp thc hin (nu c): S GD&T


b) C quan trc tip thc hin TTHC:
Trung tm GDTX, trung tm GDTXHN v trung tm KHTH-HN.
3.7. Kt qu thc hin TTHC: Bng tt nghip THPT, h b tc
3.8. L ph:
Khng c.
3.9. Tn mu n, t khai: Khng c.
3.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
3.11. Cn c php l ca TTHC:
- Lut Gio dc nm 2005.
- Quyt nh s 33/2007Q-BGDT ngy 20 thng 6 nm 2007 ca B Gio dc
v o to v vic ban hnh Quy ch vn bng, chng ch ca h thng gio dc quc dn.
4. Cp bng sao Bng THPT, bng b tc THPT.
4.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: Cng dn chun b h s theo nh theo quy nh v np h s ti T tip nhn
v tr kt qu S GD&T. Sau khi nhn h s, T tip nhn v tr kt qu S GD&T
chuyn h s n Phng CNTT-KT&KCLGD S GD&T i vi bng THPT, phng
GDCN-GDTX i vi bng b tc THPT.
- Bc 2: Cn b ph trch cng tc qun l, cp pht vn bng Phng CNTTKT&KCLGD, phng GDCN-GDTX nghin cu h s, i chiu, kim tra h s gc lu;
nu i chiu khp vi h s gc, in Bn sao bng tt nghip THPT, b tc THPT, bo co
lnh o Phng, trnh lnh o S GD&T xem xt, quyt nh.
- Bc 3: Lnh o S k v chuyn Bn sao bng tt nghip THPT v Phng CNTTKKT&QLCLGD, bn sao bng THPT h b tc v phng GDCN-GDTX vo s. Phng
CNTT-KT&KCLGD hoc Phng GDCN-GDTX chuyn b phn vn th S GD&T ng
du. B phn vn th S GD&T chuyn Bn sao bng tt nghip THPT, THPT h b tc
n T tip nhn v tr kt qu tr cho cng dn S GD&T
- Bc 4: T tip nhn v tr kt qu vo s lu v giao tr cho cng dn.
4.2. Cch thc thc hin
Cng dn c nhu cu n trc tip ti T tip nhn v tr kt qu S Gio dc v
o to thnh ph Nng c hng dn th tc ngh cp ph bn bng THPT, bng
THPT h b tc.
4.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s
+ n ngh cp Bn sao bng THPT, THPT h b tc (c xc nhn ca ni hc);
+ 03 nh 3 x 4;
+ Xut trnh giy khai sinh v chng minh nhn dn ( i chiu);
b) S lng h s: 01 b
4.4. Thi gian gii quyt: 05 ngy lm vic.
4.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn, t chc.
4.6. C quan thc hin TTHC: S Gio dc v o to.
4.7. Kt qu thc hin TTHC:Bn sao Bng THPT, bn sao Bng THPT h b tc.
4.8. L ph:
Khng c
4.9. Tn mu n, t khai: n ngh cp ph bn bng THPT.
4.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
4.11. Cn c php l ca TTHC:
17

- Lut Gio dc nm 2005.


- Quyt nh s 33/2007Q-BGDT ngy 20 thng 6 nm 2007 ca B Gio dc v
o to v vic ban hnh Quy ch vn bng, chng ch ca h thng gio dc quc dn.
5. Cng nhn Bng tt nghip cc cp ca ngi Vit Nam do c s gio dc nc
ngoi cp
5.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: Cng dn chun b h s theo quy nh theo quy nh v np h s ti T tip
nhn v tr kt qu ca S GD&T. Sau khi nhn h s, T tip nhn v tr kt qu chuyn
h s n Phng CNTT-KT&KCLGD S GD&T x l.
- Bc 2: Cn b ph trch cng tc qun l, cp pht vn bng Phng CNTTKT&KCLGD nghin cu h s, i chiu, kim tra h s, lm cng vn cng nhn vn
bng, bo co lnh o Phng, trnh lnh o S GD&T xem xt, quyt nh.
- Bc 3: Lnh o S k v chuyn h s v Phng CNTT-KT&KCLGD vo s.
Phng CNTT-KT&KCLGD chuyn b phn vn th S GD&T ng du. B phn vn
th chuyn h s v giy cng nhn n T tip nhn v tr kt qu tr cho cng dn
- Bc 4: T tip nhn v tr kt qu ghi vo s lu v giao tr kt qu cho cng dn.
5.2. Cch thc thc hin
Cng dn c nhu cu n trc tip ti T tip nhn v tr kt qu ca S Gio dc
v o to thnh ph Nng c hng dn th tc ngh cp giy cng nhn vn
bng tt nghip.
5.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s
+ n ngh cng nhn vn bng do c s gio dc nc ngoi cp;
+ Mt (01) bn sao vn bng do c s gio dc nc ngoi cp km theo bn dch ra
ting Vit c c quan c thm quyn chng thc;
+ Mt (01) bn sao kt qu qu trnh hc tp ti c s gio dc nc ngoi km theo bn
dch ra ting Vit c c quan c thm quyn chng thc.
- H s quy nh trn phi cn nguyn vn, khng b ty xa, khng b hy hoi bi cc
yu t thi tit, kh hu hoc bt k mt l do no khc.
- Ngoi cc giy t trn, ngi c vn bng gi km theo h s cc ti liu lin quan
nh: Xc nhn ca c quan i din ngoi giao ca Vit Nam nc s ti; xc nhn ca c
s gio dc nc ngoi ni hc tp; Lun n v giy xc nhn np lun n vo Th vin
quc gia Vit Nam (i vi ngi c bng tin s); bn sao h chiu c ng du ngy xut,
nhp cnh; vn bn cng nhn chng trnh gio dc hoc c s gio dc ni cp vn bng
c kim nh cht lng.
5.4. Thi gian gii quyt: 15 ngy lm vic.
5.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn, t chc.
5.6. C quan thc hin TTHC: S GD&T.
5.7. Kt qu thc hin TTHC:
Giy chng nhn
5.8. L ph:
Khng c.
5.9. Tn mu n, t khai: Khng c.
5.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
5.11. Cn c php l ca TTHC:
- Lut Gio dc nm 2005.

18

- Quyt nh s: 77/2007/Q-BGDT ngy 20/12/2007 ca B trng B Gio dc v


o to V trnh t, th tc cng nhn vn bng ca ngi Vit Nam do c s gio dc nc
ngoi cp.
6. Cp Bng THPT
6.1. Trnh t thc hin
- Bc 1. Gim c S GD&T ph duyt kt qu v danh sch cng nhn trng tuyn
ca Hi ng chm thi THPT.
- Bc 2. Np bo co thng k s lng tt nghip THPT v B GD&T xut cp
phi bng.
- Bc 3. Nhn phi bng v t chc thc hin cc khu hon thin vn bng.
- Bc 4. Cp pht vn bng tt nghip THPT v n v trng hc, ni hc sinh ng
k d thi cp cho hc sinh.
6.2. Cch thc thc hin
Hc sinh sau khi tt nghip c cp giy chng nhn tt nghip tm thi c gi tr trong
vng 01 nm. Sau 01 nm s cp bng chnh.
6.3. Thnh phn, s lng h s:
Giy Chng minh th nhn bng THPT.
6.4. Thi gian gii quyt: Trng THPT t chc cp pht theo lch cp pht ca
trng.
6.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn
6.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan phn cp thc hin (nu c): S GD&T
b) C quan trc tip thc hin TTHC:
Trng THPT
6.7. Kt qu thc hin TTHC: Bng tt nghip THPT
6.8. L ph:
Khng c.
6.9. Tn mu n, t khai: Khng c.
6.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
6.11. Cn c php l ca TTHC:
- Lut Gio dc nm 2005.
- Quyt nh s 33/2007Q-BGDT ngy 20 thng 6 nm 2007 ca B Gio dc v
o to v vic ban hnh Quy ch vn bng, chng ch ca h thng gio dc quc dn.
- Quyt nh s 07/2007/Q-BGDT ngy 02 thng 4 nm 2007 ca B trng B
Gio dc v o to v vic ban hnh iu l Trng trung hc c s, trng trung hc ph
thng v trng ph thng c nhiu cp hc.
7. Th tc iu chnh chi tit h tch trn bng THPT, THPT h b tc v chng ch
Ngoi ng, Tin hc.
7.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: C nhn, t chc hon thin h s theo quy nh np ti B phn ca S
GD&T
- Bc 2: T tip nhn v tr kt qu S GD&T tip nhn h s xin iu chnh h
tch trn bng THPT, THPT h b tc, chng ch ngoi ng, tin hc (nu thiu th cho b
sung) v chuyn cho phng CNTT-KT&KCLGD i vi bng THPT, phng GDCN-GDTX
i vi bng THPT h b tc, chng ch Ngoi ng, Tin hc.

19

- Bc 3: Phng CNTT-KT&KCLGD v Phng GDCN-GDTX kim tra cc thng tin


v h tch lu trn bng ghi tn, ghi im. Kim tra tnh xc thc ca cc giy t c lin quan
v h tch.
- Bc 4: Phng CNTT-KT&KCLGD v Phng GDCN-GDTX Tp hp kt qu thm
tra bo co lnh o S GD&T ph duyt.
- Bc 5: Tham mu Gim c S ban hnh Quyt nh iu chnh h tch trn vn
bng, chng ch, nu khng c chp thun th c vn bn thng bo cho t chc, c nhn.
- Bc 6: Chuyn Quyt nh iu chnh cho B phn Vn th S GD&T vo s v
ng du, chuyn cho T tip nhn v tr kt qu .
- Bc 7: T tip nhn v tr kt qu S GD&T giao li kt qu cho t chc, c nhn
theo thi gian qui nh v chuyn cho cc phng ban c lin quan.
- Bc 8: Lu h s
7.2. Cch thc thc hin
T chc, c nhn c nhu cu n trc tip ti T tip nhn v tr kt qu S GD&T,
ni y s c hng dn th tc, mu h s xin iu chnh h tch trn vn bng chng ch.
7.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s:
- n xin iu chnh h tch trn vn bng, chng ch.
- Bn chnh vn bng, chng ch sai h tch.
- Quyt nh ca c quan cp qun, huyn tr ln v vic thay i, iu chnh h tch
- Cc giy t khc c lin quan n vic iu chnh h tch
b) S lng h s:
01 b
7.4. Thi gian gii quyt: 7 ngy lm vic
7.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn
7.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan trc tip thc hin TTHC: S Gio dc v o to.
b) C quan phi hp (nu c): PA25 Cng an thnh ph Nng .
7.7. Kt qu thc hin TTHC:
Quyt nh hnh chnh.
7.8. L ph:
Khng c.
7.9. Tn mu n, t khai:
Khng c
7.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c
7.11. Cn c php l ca TTHC:
- Lut Gio dc nm 2005.
- Quyt nh s 33/2007Q-BGDT ngy 20 thng 6 nm 2007 ca B Gio dc
v o to v vic ban hnh Quy ch vn bng, chng ch ca h thng gio dc quc dn.
8. iu chnh bng THPT, THPT h b tc, chng ch ngoi ng, tin hc do thay i
h tch
8.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: C nhn, t chc hon thin h s theo mc 7 ca biu ny np ti T tip
nhn v tr kt qu ca S GD&T
- Bc 2: T tip nhn v tr kt qu S GD&T tip nhn h s xin iu chnh vn
bng, chng ch do ci chnh h tch (nu thiu th cho b sung) v chuyn cho phng CNTTKT&KCLGD i vi bng THPT, phng GDCN-GDTX i vi bng THPT h b tc,
chng ch Ngoi ng, Tin hc.

20

- Bc 3: Phng CNTT-KT&KCLGD v Phng GDCN-GDTX kim tra cc thng tin


v h tch lu trn bng ghi tn, ghi im. Kim tra tnh xc thc ca cc giy t c lin qua
v h tch.
- Bc 4: Phng CNTT-KT&KCLGD v Phng GDCN-GDTX Tp hp kt qu thm
tra bo co lnh o S GD&T ph duyt.
- Bc 5: Tham mu Gim c S ban hnh Quyt nh iu chnh vn bng, chng ch
do ci chnh h tch, nu khng c chp thun th c vn bn thng bo cho t chc, c
nhn.
- Bc 6: Chuyn Quyt nh iu chnh cho B phn Vn th S GD&T vo s v
ng du, chuyn cho T tip nhn v tr kt qu .
- Bc 7: T tip nhn v tr kt qu S GD&T giao li kt qu cho t chc, c nhn
theo thi gian qui nh v chuyn cho cc phng ban c lin quan.
- Bc 8: Lu h s
8.2. Cch thc thc hin
T chc, c nhn c nhu cu n trc tip ti T tip nhn v tr kt qu S
GD&T, ni y s c hng dn th tc, mu h s xin iu chnh h tch trn vn bng
chng ch.
8.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s:
- n xin iu chnh h tch trn vn bng, chng ch.
- Quyt nh thay i h tch ca UBND cp qun, huyn
- Giy khai sinh, chng minh nhn dn iu chnh.
- Bn chnh vn bng, chng ch sai h tch.
- Cc giy t khc c lin quan n vic iu chnh h tch
b) S lng h s:
01 b
8.4. Thi gian gii quyt: 7 ngy lm vic.
8.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn.
8.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan trc tip thc hin TTHC: S Gio dc v o to.
b) C quan phi hp (nu c): PA25 Cng an thnh ph Nng .
8.7. Kt qu thc hin TTHC: Quyt nh hnh chnh.
8.8. L ph:
Khng c.
8.9. Tn mu n, t khai: Khng c.
8.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
8.11. Cn c php l ca TTHC:
- Lut Gio dc nm 2005.
- Quyt nh s 33/2007Q-BGDT ngy 20 thng 6 nm 2007 ca B Gio dc v
o to v vic ban hnh Quy ch vn bng, chng ch ca h thng gio dc quc dn.
9. iu chnh vn bng THPT, THPT h b tc v chng ch ngoi ng, tin hc do
cc n v, trng hc khi lp danh sch d thi hoc ghi bng khng ng vi h s gc
hc sinh
9.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: C nhn, t chc hon thin h s theo mc 7 ca biu ny np ti T tip
nhn v tr kt qu ca S GD&T

21

- Bc 2: T tip nhn v tr kt qu S GD&T tip nhn h s xin iu chnh vn


bng, chng ch (nu thiu th cho b sung) v phng CNTT-KT&KCLGD i vi bng
THPT, phng GDCN-GDTX i vi bng THPT h b tc, chng ch Ngoi ng, Tin hc.
- Bc 3: Phng GDCN-GDTX kim tra cc thng tin v h tch lu trn bng ghi tn,
ghi im. Kim tra tnh xc thc ca cc giy t c lin qua v h tch.
- Bc 4: Phng GDCN-GDTX Tp hp kt qu thm tra bo co lnh o S GD&T
ph duyt.
- Bc 5: Tham mu Gim c S ban hnh Quyt nh iu chnh h tch trn vn
bng, chng ch, nu khng c chp thun th c vn bn thng bo cho t chc, c nhn.
- Bc 6: Chuyn Quyt nh iu chnh cho B phn Vn th S GD&T vo s v
ng du, chuyn cho T tip nhn v tr kt qu .
- Bc 7: T tip nhn v tr kt qu S GD&T giao li kt qu cho t chc, c nhn
theo thi gian qui nh v chuyn cho cc phng ban c lin quan.
- Bc 8: Lu h s.
9.2. Cch thc thc hin
a) C quan trc tip thc hin TTHC: S Gio dc v o to.
b) C quan phi hp (nu c): PA25 Cng an thnh ph Nng
9.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s:
- n xin iu chnh vn bng, chng ch.
- Bn chnh bng Tt nghip THCS v hc b cp THPT
- Bn chnh vn bng, chng ch sai h tch.
- Cc giy t khc c lin quan n vic iu chnh h tch
b) S lng h s:
01 b
9.4. Thi gian gii quyt: 7 ngy lm vic.
9.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn, t chc.
9.6. C quan thc hin TTHC: S GD&T
9.7. Kt qu thc hin TTHC: Quyt nh hnh chnh.
9.8. L ph:
Khng c.
9.9. Tn mu n, t khai: Khng c.
9.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
9.11. Cn c php l ca TTHC:
- Lut Gio dc nm 2005.
- Quyt nh s 33/2007Q-BGDT ngy 20 thng 6 nm 2007 ca B Gio dc v
o to v vic ban hnh Quy ch vn bng, chng ch ca h thng gio dc quc dn.
III. Lnh vc v Quy ch thi, tuyn sinh
1. Th tc chuyn trng hc sinh THPT
1.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: Cng dn hon thin h s theo hng dn theo quy nh v np ti T tip
nhn v tr kt qu ca S Gio dc v o to.
- Bc 2: T tip nhn v tr kt qu ca S Gio dc v o to tip nhn h s, kim
tra tnh hp l v y ca cc giy t c trong h s; yu cu b sung, hon thin nu h s
cha y , cha hp l.

22

- Bc 3: T tip nhn v tr kt qu ca S chuyn h s cho Phng Gio dc Trung


hc S Gio dc v o to
- Bc 4: Phng Gio dc Trung hc nghin cu h s, iu kin chuyn trng v tip
nhn hc sinh ca cc trng lin quan gii quyt, k giy chuyn trng v chuyn vn
th S GD&T ng du.
- Bc 5: B phn Vn th chuyn cho T tip nhn v tr h s, tr cho cng dn.
1.2. Cch thc thc hin
H s c np v nhn trc tip ti T tip nhn v tr kt qu S Gio dc v
o to
1.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s:
- n xin chuyn trng do cha hoc m hoc ngi gim h k, trong c kin
chp thun ca Hiu trng trng THPT xin chuyn n.
- Hc b THPT(bn chnh)
- Bng tt nghip THCS ( hoc GCN tm thi)
- Bn sao giy khai sinh.
- Giy chng nhn trng tuyn vo lp 10 do S GD&T cp.
- Giy gii thiu chuyn trng do Hiu trng nh trng ni i cp.
- Giy gii thiu chuyn trng do S Gio dc v o to ni i cp (i vi nhng
hc sinh chuyn t tnh, thnh ph ny sang tnh, thnh ph khc).
- H khu hoc giy chng nhn tm tr di hn hoc Quyt nh iu ng cng tc ca
cha hoc m hoc ngi gim h ti ni s chuyn n (i vi nhng hc sinh chuyn ni c
tr t tnh, thnh ph khc n).
b) S lng:
01 b.
1.4. Thi gian gii quyt: 03 ngy lm vic, k t ngy nhn h s hp l
1.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn hoc t chc
1.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan c thm quyn quyt nh:
S Gio dc v o to.
b) C quan trc tip thc hin TTHC:
Trng THPT
1.7. Kt qu thc hin TTHC:
Giy chuyn trng.
1.8. L ph:
Khng c.
1.9. Tn mu n, t khai:
Khng c.
1.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
1.11. Cn c php l ca TTHC:
- Quyt nh s 51/2002/Q-BGDT ngy 25 thng 12 nm 2002 ca B trng B
GD&T v vic ban hnh Quy nh chuyn trng v tip nhn hc sinh hc ti cc trng
trung hc c s v trung hc ph thng;
- Quyt nh s 1808/Q-UBND ngy 29 thng 02 nm 2008 ca UBND thnh ph
Nng ph duyt n Ci cch th tc hnh chnh theo c ch Mt ca ca S Gio dc v
o to thnh ph Nng.
- Quyt nh s 40/2008/Q-UBND ngy 15 thng 8 nm 2008 ca U ban nhn dn
thnh ph Nng v vic ban hnh Qui nh v phn cp qun l t chc b my, bin ch,
cn b, cng chc, vin chc c quan hnh chnh, n v s nghip v cn b qun l doanh
nghip nh nc thuc U ban nhn dn thnh ph Nng qun l.
2. Tip nhn hc sinh Vit Nam v nc cp THPT
2.1. Trnh t thc hin
23

- Bc 1: Hc sinh t lin h ti trng c nguyn vng chuyn n. Nu trng cn ch


hc theo qui nh, Hiu trng ghi kin tip nhn vo n ca hc sinh sau khi kim tra h
s ca hc sinh y , hp l.
- Bc 2: T tip nhn h s v tr kt qu ca S tip nhn h s, kim tra tnh hp l
v y ca cc giy t c trong h s, yu cu b sung, hon thin nu h s cha y ,
cha hp l.
- Bc 3: T tip nhn h s v tr kt qu tp hp h s v chuyn cho Phng chuyn
mn (Phng GDTrH).
- Bc 4: Phng Gio dc trung hc chu trch nhim nghin cu h s ca cng dn;
xem xt, tham mu lnh o S ph duyt;
- Bc 5: Sau khi lnh o S ph duyt, phng GDTrH cp giy gii thiu v chuyn
h s li cho T tip nhn v tr h s
- Bc 6: T tip nhn v tr kt qutr kt quli cho cng dn.
2.2. Cch thc thc hin
H s c np v nhn kt qu trc tip ti T tip nhn h s v tr kt qu ca
S GD&T
2.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s, bao gm:
- n xin hc do cha m hoc ngi gim h k;
- Hc b (bn gc v bn dch sang Ting Vit);
- Bng hoc chng ch tt nghip THCS tng ng bng tt nghip THCS ca Vit
Nam (bn gc v bn dch sang Ting Vit);
- Bng tt nghip bc hc di ti Vit Nam trc khi ra nc ngoi (nu c);
- Bn sao giy khai sinh;
- Cc giy t hp l xc nhn vic chuyn ch ca gia nh.
* Tui : c gia hn thm mt tui so vi qui nh ca cp hc.
* Chng trnh hc tp :
- Chng trnh hc tp nc ngoi phi c ni dung tng ng vi chng trnh
gio dc ca Vit Nam vi nhng mn hc thuc nhm khoa hc t nhin. Vi nhng mn
thuc nhm khoa hc x hi v nhn vn, hc sinh phi b tc thm kin thc cho ph hp
vi chng trnh gio dc ca Vit Nam.
- Nhng hc sinh ang hc d chng trnh ca mt lp hc nc ngoi xin chuyn
v hc tip lp hc tng ng ti trng THPT Vit Nam phi c nh trng ni tip
nhn kim tra trnh theo chng trnh qui nh ca lp hc .
- Hc sinh mun vo hc trng chuyn bit (trng chuyn, trng cht lng cao)
phi thc hin theo Qui ch ca trng chuyn bit .
b) S lng h s:
01 (b)
2.4. Thi gian gii quyt: Ti S Gio dc v o to:03 ngy; vic tip nhn hc
sinh chuyn n S Gio dc c gii quyt 2 t :
- t 1 (u nm hc): t ngy 01/8 n ngy 30/8
- t 2 (Gia nm hc): t ngy 15/01 n ngy 30/01.
2.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn hoc t chc.
2.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan c thm quyn quyt nh: S GD&T.
b) C quan hoc ngi c thm quyn c u quyn hoc phn cp thc hin (nu
c): Cc trng hc xem xt h s v ngh.

24

2.7. Kt qu thc hin TTHC: Giy xc nhn.


2.8. L ph:
Khng c.
2.9. Tn mu n, t khai: Khng c.
2.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
2.11. Cn c php l ca TTHC:
- Quyt nh s 51/2002/Q-BGDT ngy 25 thng 12 nm 2002 ca B trng B
GD&T v vic ban hnh Quy nh chuyn trng v tip nhn hc sinh hc ti cc trng
trung hc c s v trung hc ph thng;
- Quyt nh s 1808/Q-UBND ngy 29 thng 02 nm 2008 ca UBND thnh ph
Nng ph duyt n Ci cch th tc hnh chnh theo c ch Mt ca ca S Gio dc v
o to thnh ph Nng.
- Quyt nh s 40/2008/Q-UBND ngy 15 thng 8 nm 2008 ca U ban nhn dn
thnh ph Nng v vic ban hnh Qui nh v phn cp qun l t chc b my, bin ch,
cn b, cng chc, vin chc c quan hnh chnh, n v s nghip v cn b qun l doanh
nghip nh nc thuc U ban nhn dn thnh ph Nng qun l.
3. Tip nhn hc sinh ngi nc ngoi cp THPT
3.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: Hc sinh t lin h ti trng c nguyn vng chuyn n. Nu trng cn ch
hc theo qui nh, Hiu trng ghi kin tip nhn vo n ca hc sinh sau khi kim tra h
s ca hc sinh y , hp l.
- Bc 2: T tip nhn h s v tr kt qu ca S tip nhn h s, kim tra tnh hp l
v y ca cc giy t c trong h s, yu cu b sung, hon thin nu h s cha y ,
cha hp l.
T tip nhn h s v tr kt qu tp hp h s v chuyn cho Phng chuyn mn (Phng
GDTrH).
- Bc 3: Phng Gio dc trung hc chu trch nhim nghin cu h s ca cng dn;
xem xt, tham mu lnh o S ph duyt;
- Bc 4: Sau khi lnh o S ph duyt, phng GDTrH cp giy gii thiu v chuyn
h s li cho T tip nhn v tr h s
- Bc 5: T tip nhn v tr kt qutr kt quli cho cng dn.
3.2. Cch thc thc hin
H s c np v nhn kt qu trc tip ti T tip nhn h s v tr kt qu ca S
GD&T .
3.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s, bao gm:
- n xin hc do cha m hoc ngi gim h k;
- Bn tm tt l lch, bn sao v bn dch sang Ting Vit;
- Cc giy chng nhn cn thit (c cng chng hoc xc nhn ca c quan c thm
quyn ca nc gi o to)
- Hc b
- Giy chng nhn sc khe (do c quan y t c thm quyn ca nc gi o to cp
trc khi n Vit Nam), nh c 4x6 cm.
- Vn bng : C bng hoc giy chng nhn tt nghip tng ng bng tt nghip ca
Vit Nam c qui nh ti Lut Gio dc ca Vit Nam i vi tng bc hc, cp hc.
* Tui : c gia hn thm mt tui so vi qui nh ca cp hc.

25

* Sckhe : Hc sinh phi c kim tra sc khe khi nhp hc theo qui nh ca B Y
t Vit Nam.
* Thi hn o to : c thc hin nh i vi cng dn Vit Nam theo qui nh ca
Lut Gio dc.
* Ngn ng hc tp : Trong thi gian hc tp, hc sinh ngi nc ngoi hc cc mn
hc bng ting Ting Vit nh i vi hc sinh Vit Nam. Hc sinh cha bit Ting Vit s
phi hc qua chng trnh o to Ting Vit d b, khi hc ht chng trnh phi c kim
tra trnh Ting Vit trc khi vo hc chnh kha. Hc sinh ngi nc ngoi c php
la chn hc mn Ngoi ng c trong chng trnh hc v khng trng vi ngn ng ang s
dng.
b) S lng h s:
01 (b)
3.4. Thi gian gii quyt:
Ti S Gio dc v o to:
03 ngy; vic tip nhn hc sinh chuyn n S
Gio dc c gii quyt 2 t :
- t 1 (u nm hc): T ngy 01/8 n ngy 30/8
- t 2 (Gia nm hc): T ngy 15/01 n ngy 30/01
3.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn hoc c nhn.
3.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan c thm quyn quyt nh: S GD&T.
b) C quan hoc ngi c thm quyn c u quyn hoc phn cp thc hin (nu
c): Cc trng hc xem xt h s v ngh.
3.7. Kt qu thc hin TTHC: Giy xc nhn.
3.8. L ph:
Khng c.
3.9. Tn mu n, t khai: Khng c.
3.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c.
3.11. Cn c php l ca TTHC:
- Quyt nh s 51/2002/Q-BGDT ngy 25 thng 12 nm 2002 ca B trng B
GD&T v vic ban hnh Quy nh chuyn trng v tip nhn hc sinh hc ti cc trng
trung hc c s v trung hc ph thng;
- Quyt nh s 1808/Q-UBND ngy 29 thng 02 nm 2008 ca UBND thnh ph
Nng ph duyt n Ci cch th tc hnh chnh theo c ch Mt ca ca S Gio dc v
o to thnh ph Nng.
- Quyt nh s 40/2008/Q-UBND ngy 15 thng 8 nm 2008 ca U ban nhn dn
thnh ph Nng v vic ban hnh Qui nh v phn cp qun l t chc b my, bin ch,
cn b, cng chc, vin chc c quan hnh chnh, n v s nghip v cn b qun l doanh
nghip nh nc thuc U ban nhn dn thnh ph Nng qun l.
4. ng k d thi i hc, Cao ng, TCCN
4.1. Trnh t thc hin
- Bc 1: C nhn, t chc c nhu cu , h s theo mc 7 ca biu ny np ti T tip
nhn h s v tr kt qu tuyn sinh S GD&T.
- Bc 2: T tip nhn h s v tr kt qu tuyn sinh S GD&T tip nhn h s ng
k d thi TCCN (nu thiu th cho b sung) v chuyn cho phng Gio dc chuyn nghipGio dc thng xuyn (GDCN-GDTX) S GD&T.

26

- Bc 3: Phng GDCN-GDTX tin hnh kim tra cc thng tin trn h s, thng bo
cc th sinh iu chnh nu xy ra sai st. T chc tch bc d liu theo M trng ng k d
thi, khi thi v ngnh hc m cc th sinh ng k d thi.
- Bc 4: Tin hnh nhp d liu theo chng trnh chun ca B Gio dc v o to,
tch d liu gi v cc trng TCCN.
- Bc 5: Chuyn h s ng k d thi, l ph, d liu v cho cc trng TCCN.
- Bc 6: T tip nhn h s v tr kt qu tuyn sinh S GD&T nhn giy bo d thi
t cc trng H, C, TCCN pht cho th sinh.
- Bc 7: T tip nhn h s v tr kt qu tuyn sinh S GD&T nhn kt qu thi t
cc trng H,C, TCCN tin hnh tr kt qu cho th sinh d thi.
- Bc 8: Thng k, bo co kt qu vi Lnh o, lu tr h s
4.2. Cch thc thc hin
C nhn c nhu cu n trc tip ti T tip nhn h s v tr kt qu tuyn sinh
i hc, Cao ng, TCCN S GD&T, ni y s c hng dn th tc, mu h s ng k
d thi.
4.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s, bao gm:
- B h s KDT ( bao gm phiu s 1, phiu s 2)
- 03 nh 4x6
- Cc giy t u tin c lin quan.
b) S lng h s: 01 h s/th sinh/ 1 trng d thi.
4.4. Thi gian gii quyt: 30 ngy.
4.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn
4.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan trc tip thc hin TTHC: S Gio dc v o to.
b) C quan phi hp (nu c): Cc trng H, C, TCCN
4.7. Kt qu thc hin TTHC: Giy ng k, th d thi.
4.8. L ph:
Theo quy nh ca B GD&T.
4.9. Tn mu n, t khai:
Phiu ng k d thi i hc, Cao ng nm 2009 v Phiu ng k tuyn sinh
trung cp chuyn nghip nm 2009
4.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c
4.11. Cn c php l ca TTHC:
- Quyt nh s 05/2008/Q-BGDT ngy 05/02/2008 ca B GD&T v vic ban
hnh quy ch tuyn sinh H,C h chnh quy;
- Quyt nh s 02/2009/Q-BGDT ngy 02/02/2009 v vic sa i mt s iu ca
Quy ch tuyn sinh H, C h chnh quy ban hnh km theo Quyt nh s 05/2008/QBGDT ngy 05/02/2008 ca B GD&T;
- Quyt nh s 06/2006/Q-BGDT ngy 17/03/2006 ca B GD&T v vic ban
hnh quy ch tuyn sinh TCCN;
- Quyt nh s 08/2007/Q-BGDT ngy 06/04/2007 v vic sa i mt s iu ca
Quy ch tuyn sinh trung cp chuyn nghip ban hnh km theo Quyt nh s 06/2006/QBGDT ngy 17/03/2006 ca B GD&T.
5. ng k xt tuyn Trung cp chuyn nghip (TCCN)
5.1. Trnh t thc hin

27

- Bc 1: C nhn, t chc c nhu cu , h s np ti T tip nhn h s v tr kt qu


tuyn sinh S GD&T.
- Bc 2: T tip nhn h s v tr kt qu tuyn sinh S GD&T tip nhn h s ng
k xt tuyn TCCN (nu thiu th cho b sung) v chuyn cho phng Gio dc chuyn
nghip- Gio dc thng xuyn (GDCN-GDTX) S GD&T.
- Bc 3: Phng GDCN-GDTX tin hnh kim tra cc thng tin trn h s, thng bo
cc th sinh iu chnh nu xy ra sai st. T chc tch bc d liu theo M trng ng k
xt tuyn, khi thi v ngnh hc m cc th sinh ng k xt tuyn.
- Bc 4: Tin hnh nhp d liu theo chng trnh chun ca B Gio dc v o to,
tch d liu gi v cc trng TCCN.
- Bc 5: Chuyn h s ng k xt tuyn, l ph, d liu v cho cc trng TCCN.
- Bc 6: T tip nhn h s v tr kt qu tuyn sinh S GD&T nhn kt qu thi t
cc trng H,C, TCCN tin hnh tr kt qu cho th sinh xt tuyn.
- Bc 7: Thng k, bo co kt qu vi Lnh o, lu tr h s.
5.2. Cch thc thc hin
C nhn c nhu cu n trc tip ti T tip nhn h s v tr kt qu tuyn sinh
S GD&T, ni y s c hng dn th tc, mu h s ng k xt tuyn.
5.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s, bao gm:
- B h s KXT ( bao gm phiu s 1, phiu s 2)
- 03 nh 4x6
- Cc giy t u tin c lin quan.
b) S lng h s: 1 h s /th sinh/ 1 trng xt tuyn
5.4. Thi gian gii quyt: 30 ngy lm vic.
5.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn
5.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan quyt nh: S Gio dc v o to.
b) C quan phi hp (nu c): Cc trng H, C, TCCN
5.7. Kt qu thc hin TTHC: Giy ng k xt tuyn;
5.8. L ph: Theo quy nh ca B GD&T
5.9. Tn mu n, t khai:
Phiu ng k tuyn sinh trung cp chuyn nghip nm 2009, theo quy nh ti
Quyt nh s 06/2006/Q-BGDT ngy 17/03/2006 ca B GD&T v vic ban hnh quy
ch tuyn sinh TCCN; Quyt nh s 08/2007/Q-BGDT ngy 06/04/2007 v vic sa i
mt s iu ca Quy ch tuyn sinh trung cp chuyn nghip ban hnh km theo Quyt nh
s 06/2006/Q-BGDT ngy 17/03/2006 ca B GD&T.
5.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC: Khng c
5.11. Cn c php l ca TTHC:
- Quyt nh s 06/2006/Q-BGDT ngy 17/03/2006 ca B GD&T v vic ban
hnh quy ch tuyn sinh TCCN;
- Quyt nh s 08/2007/Q-BGDT ngy 06/04/2007 v vic sa i mt s iu ca
Quy ch tuyn sinh trung cp chuyn nghip ban hnh km theo Quyt nh s 06/2006/QBGDT ngy 17/03/2006 ca B GD&T.
IV. Lnh vc v Tiu chun nh gio
1. Xt tng nh gio nhn dn, nh gio u t
1.1. Trnh t thc hin
28

- Bc 1: Cn b, gio vin gii thiu v b phiu tn nhim, Hi ng cp Phng


GD&T, cp trng, n v trc thuc tp hp gi danh sch v th tc v Vn phng S
GD&T.
- Bc 2: Hi ng ca S GD&T hp xem xt s duyt;
- Bc 3: Cng b kt qu s duyt cho n v, trng hc bit v thm d d lun;
- Bc 4: Hi ng xt duyt b phiu tn thnh;
- Bc 5: Chuyn h s v Hi ng co B GD&T.
1.2. Cch thc thc hin
H s ca c nhn c np trc tip ti Vn phng S GD&T
1.3. Thnh phn, s lng h s
a) Thnh phn h s, bao gm:
* i vi Nh gio Nhn dn
- Bn k khai thnh tch c nhn (mu 1.1)
- Bn k khai sng kin, ci tin k thut (mu 1.2)
- Tm tt ni dung sng kin, ci tin k thut, nghin cu khoa hc (mu 1.3)
* i vi Nh gio u t
- Bn k khai thnh tch c nhn (mu 2.1)
- Bn k khai sng kin, ci tin k thut (mu 2.2)
- Tm tt ni dung sng kin, ci tin k thut, nghin cu khoa hc (mu 2.3)
* H s ca n v cp di gi ln n v cp trn
- T trnh ngh (mu 3.1)
- T trnh (mu 3.2)
- Danh sch ngh xt tng Nh gio Nhn dn (mu 3.3)
- Danh sch ngh xt tng Nh gio u t (mu 3.4)
- Bin bn kim phiu bu Nh gio Nhn dn (mu 3.5)
- Bin bn kim phiu bu Nh gio u t (mu 3.6)
- Bo co qu trnh trin khai thc hin (mu 3.7a)
- Tm tt h s c nhn ngh xt tng Nh gio Nhn dn (mu 3.8)
- Tm tt h s c nhn ngh xt tng danh hiu Nh gio u t (mu 3.9)
b) S lng h s: 01 (b)
1.4. Thi gian gii quyt: 10 ngy lm vic.
1.5. i tng thc hin TTHC:
C nhn
1.6. C quan thc hin TTHC:
a) C quan c thm quyn quyt nh: Ch tch Nc CHXHCNVN.
c) C quan trc tip thc hin TTHC: S GD&T
c) C quan phi hp (nu c): S Ni v, S Ti chnh
1.7. Kt qu thc hin TTHC: Quyt nh hnh chnh.
1.8. L ph: Khng c
1.9. Tn mu n, t khai:
* i vi Nh gio Nhn dn:
- Bn k khai thnh tch c nhn (mu 1.1)
- Bn k khai sng kin, ci tin k thut (mu 1.2)
- Tm tt ni dung sng kin, ci tin k thut, nghin cu khoa hc (mu 1.3)
* i vi Nh gio u t
- Bn k khai thnh tch c nhn (mu 2.1)
- Bn k khai sng kin, ci tin k thut (mu 2.2)
29

- Tm tt ni dung sng kin, ci tin k thut, nghin cu khoa hc (mu 2.3)


* H s ca n v cp di gi ln n v cp trn
- T trnh ngh (mu 3.1)
- T trnh (mu 3.2)
- Danh sch ngh xt tng Nh gio Nhn dn (mu 3.3)
- Danh sch ngh xt tng Nh gio u t (mu 3.4)
- Bin bn kim phiu bu Nh gio Nhn dn (mu 3.5)
- Bin bn kim phiu bu Nh gio u t (mu 3.6)
- Bo co qu trnh trin khai thc hin (mu 3.7a)
- Tm tt h s c nhn ngh xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn (mu 3.8)
- Tm tt h s c nhn ngh xt tng danh hiu Nh gio u t (mu 3.9)
1.10. Yu cu, iu kin thc hin TTHC:
1.11. Cn c php l ca TTHC:
- Lut Gio dc 2005;
- Lut Thi ua khen thng;
- Ngh nh s 121/2005/N-CP ngy 30/9/2005 ca Chnh ph Quy nh chi tit v
hng dn v thia hnh mt s iu ca Lut Thi ua khen thng.
- Thng t s 22/TT/BGDT ngy 23.4.2008 ca B GD&T Hng dn v Tiu
chun, qui trnh, th tc v h s xt tng danh hiu Nh gio nhn dn, Nh gio u t.

30

PHN III
MU N, MU T KHAI KM THEO TH TC HNH CHNH
THUC THM QUYN GII QUYT CA S GIO DC V O TO
THNH PH NNG
I. Lnh vc Gio dc v o to
1. n ng k xt tuyn vin chc ngch gio vin THPT;
2. S yu l lch.
3. Cp giy php dy thm cp THPT
4. n ngh cp giy chng nhn ng k dy thm.
II. Lnh vc v h thng vn bng, chng ch
1.n ngh cp ph bn vn bng tt nghip THPT;
2.n ngh cp ph bn vn bng tt nghip b tc THPT;
3. n ngh cp giy chng nhn thay cho chng ch ngoi ng, tin hc b mt, b

hng.
III. Lnh vc v Tiu chun nh gio
1. Xt tng Nh gio Nhn dn:
- Bn k khai thnh tch c nhn (mu 1.1)
- Bn k khai sng kin, ci tin k thut (mu 1.2)
- Tm tt ni dung sng kin, ci tin k thut, nghin cu khoa hc (mu 1.3)
2. Xt tng Nh gio u t:
- Bn k khai thnh tch c nhn (mu 2.1)
- Bn k khai sng kin, ci tin k thut (mu 2.2)
- Tm tt ni dung sng kin, ci tin k thut, nghin cu khoa hc (mu 2.3)
3. H s ca n v cp di gi ln n v cp trn
- T trnh ngh (mu 3.1)
- T trnh (mu 3.2)
- Danh sch ngh xt tng Nh gio Nhn dn (mu 3.3)
- Danh sch ngh xt tng Nh gio u t (mu 3.4)
- Bin bn kim phiu bu Nh gio Nhn dn (mu 3.5)
- Bin bn kim phiu bu Nh gio u t (mu 3.6)
- Bo co qu trnh trin khai thc hin (mu 3.7a)
- Tm tt h s c nhn ngh xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn (mu 3.8)
- Tm tt h s c nhn ngh xt tng danh hiu Nh gio u t (mu 3.9)
-----------------

31

CC MU N V T KHAI NH KM
I. Lnh vc Gio dc v o to
1. Mu n ng k xt tuyn gio vin THPT
CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phc

N NG K
XT TUYN VIN CHC
Knh gi: Hi ng xt tuyn vin chc ngch gio vin bc THPT thuc S
Gio dc v o to TP Nng, nm hc 2009-2010
Ti tn l (ch in hoa):Nam, n:..
Ngy, thng, nm sinh:.
Ni sinh:
Qu qun: :...
H khu thng tr:.
Ch hin nay:in thoi lin h:...
Dn tc:.
Trnh o to:. Mn o to ....
Nm tt nghip: .. Xp loi tt nghip: ....
im trung bnh chung ton kha: ...
Mn ng k xt tuyn:
i tng u tin: (Th sinh din u tin no th nh du x vo trc u tin ).
Nhm 1:
Bn thn l ngi dn tc thiu s;
Bn thn l ngi tnh nguyn phc v vng su, vng xa, bin gii, hi o;
Bn thn l anh hng lc lng v trang, anh hng lao ng;
Bn thn l thng binh, ngi hng chnh sch nh thng binh;
Bn thn l con lit s, con thng binh, con bnh binh, con ca ngi hot ng
CM trc tng khi ngha (t ngy 19/8/1945 tr v trc);
Bn thn l con ca ngi hot ng khng chin b nhim cht c ha hc;
Bn thn l con anh hng lc lng v trang, con anh hng lao ng.

Nhm 2:
Bn thn c hc v tin s ng chuyn ngnh o to, ph hp vi nhu cu tuyn
dng.
Nhm 3:
Bn thn c hc v thc s ng chuyn ngnh o to, ph hp vi nhu cu tuyn
dng;
Bn thn tt nghip loi gii, xut sc bc i hc cc chuyn ngnh ph hp vi
nhu cu tuyn dng,

32

Bn thn hon thnh ngha v qun s, i vin thanh nin xung phong, i vin
tri thc tr tnh nguyn phc v nng thn, min ni t hai nm tr ln hon thnh nhim
v;
Bn thn l cn b, cng chc cp x c thi gian lm vic lin tc ti c quan, t
chc cp x t 3 nm tr ln.

Sau khi nghin cu iu kin, tiu chun tuyn dng vin chc ngch gio vin bc
THPT, ti thy bn thn c iu kin, tiu chun tham d xt tuyn; v vy, ti lm n
ny ng k xt tuyn vo vin chc ngch gio vin bc THPT thuc S GD&T thnh ph
Nng. Nu trng tuyn ti xin chp hnh nghim tc mi quy nh ca nh nc.
Ti xin gi km theo n ny h s d tuyn gm:
- Bn khai s yu l lch (do chnh quyn a phng xc nhn);
- Giy chng nhn sc kho (do c quan y t cp qun, huyn tr ln cp khng qu 6
thng);
- Bn sao giy khai sinh hoc chng minh nhn dn;
- Bn sao bng im v kt qu hc tp ton kho hc, bng tt nghip hoc giy chng
nhn tt nghip i vi ngi tt nghip trong nm 2009;
- Bn sao cc chng ch c lin quan n ngch d tuyn:
........................................................................................
............................................................
............................................................
- Bn sao cc giy t c lin quan n u tin;
............................................................
............................................................
............................................................
- Bn sao h khu thng tr (i vi nhng ngi c h khu thng tr ti thnh
ph Nng);
- 01 b th c ghi a ch v dn tem.
Ton b bn sao vn bng, chng ch v cc giy t c lin quan khc trong h s d
tuyn nu trn, khi c thng bo trng tuyn ti s hon chnh li theo ng quy nh.
Ti xin cam oan h s d tuyn ca ti l s tht v tiu chun, iu kin d tuyn.
Ti xin chu trch nhim trc php lut v cc vn bng, chng ch v cc giy t c lin
quan khc np trong h s d tuyn, nu sai th kt qu tuyn dng ca ti s b c quan c
thm quyn tuyn dng hu b.
Ti vit n ny knh ngh Hi ng tuyn dng cho ti c ng k.
Nng, ngy..... thng.... nm....
Ngi vit n
(K v ghi r h tn)

33

2. Mu s yu l lch trong h s xt tuyn gio vin THPT


CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phc

nh

S YU L LCH
Phn I - Lch s bn thn

1- H v tn: ... 2- Nam, n:..............


3- Ngy, thng, nm sinh: ............................................................................................
4- Thng tr s nh: . ng (t dn ph): ............................................
Phng, x: . Qun (Huyn): .........................................
5- Dn tc: . 6- Tn gio: .................................................................
7- Ngy vo on Thanh nin Cng sn H Ch Minh: ti: ...................
8- Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: ti: ....................................
9- Trnh hc vn: ....................................................................................................
Trnh o to chuyn mn nghip v: .. nm tt nghip: ...........
10- Qu trnh hot ng bn thn (tm tt t 12 tui n nay, lm g? u?)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Phn II Quan h gia nh

11- H v tn cha: .. Sinh nm: ............


Ngh nghip (chc v v cp bc) trc v sau 30/4/1975: ..................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Ch hin nay: ....................................................................................................
12- H v tn m: .. Sinh nm: .............
Ngh nghip (chc v v cp bc) trc v sau 30/4/1975: ..................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
34

Ch hin nay: ....................................................................................................


13- H v tn v (hoc chng):... Sinh nm: ............
Ngh nghip (chc v v cp bc) trc v sau 30/4/1975: ..................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Ch hin nay: ....................................................................................................
14- H v tn cc con: Tui, lm g, u?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
15- H v tn anh, ch, em rut: Tui, lm g, u?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Ngy

thng
nm 200
Ngi khai
(k tn)

NHN XT V CHNG NHN CA CHNH QUYN A PHNG


Ni dung chng nhn cn ghi bn l lch ny ng hay sai. Nu sai th ghi r sai ch no (c th
nhn xt v t cch ngh nghip v hon cnh)

35

3. Mu n ngh cp giy php dy thm


CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp- T do- Hnh phc


------------------------- Nng, ngy. thng

nm.

N NGH

CP GIY PHP DY THM


Knh gi:

- ng Gim c S GD&T thnh ph Nng


- ng (b ) Hiu trng trng

Ti tn l:
Sinh ngy:.Chc v:.
Hin cng tc ti:..
Cng tc ang m nhim:
Trnh o to s phm:
Thm nin ging dy:
Cc danh hiu thi ua t c qua cc nm:.
..
Hin thng tr ti: S nh:..ng ph (t)..
Phng (x)..Qun (huyn)..
in thoi s:
Sau khi nghin cu Quyt nh s 38/2007/Q-UBND ngy 11/7/2007 ca UBND thnh ph
Nng v vic Qui nh t chc, qun l dy thm trn a bn thnh ph Nng v cc vn
bn ca ngnh Gio dc v o to thnh ph; ti lm n ny ngh qu cp xt cho ti c
ng k dy thm.
- Mn dy thm:Lp dy thm:
- a im dy thm:
- Din tch phng dy thm:.
- S bn gh ng qui cch:b.
- S xut dy thm trong ngy:...
- S lng hc sinh trong mt xut:Trong :
+ Hc sinh Gii:.H/s Kh...H/s Trung bnh.H/s Yu:..
- Ngy, gi dy thm trong tun:
+
+
+
- Tin hc thm:ng/mn/thng/hc sinh
Nu c S GD&T chp thun cho php dy thm, ti xin cam oan thc hin y ch
trng v qui nh hin hnh v t chc qun l dy thm ca cc cp v chu x l theo php lut
nu c vi phm xy ra.
kin ca Hiu trng
(hoc UBND x, phng)

Ngi lm n
K v ghi r h v tn

36

II. Lnh vc v h thng vn bng, chng ch


1. Mu n ngh cp ph bn Bng tt nghip THPT
CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phc
................................................
N NGH CP PH BN
VN BNG TT NGHIP TRUNG HC PH THNG
Knh gi : S GIO DC V O TO THNH PH NNG
Ti tn l

: .........................................................................................................

Sinh ngy

:..................thng ................ nm...................................................

Ni sinh

: ..........................................................................................................

tt nghip THPT kho thi ngy .........thng..........nm.............


Ti Hi ng thi : .....................................................................................................
Ti lm n ny knh mong S GD&T xem xt cp li bng tt nghip THPT
ti tin vic s dng.
L do :.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ti xin chn thnh cm n.
Nng, ngy .... thng .... nm............
Xc nhn ca Trng
Ngi ngh
H v tn : .................................................
(H tn, ch k)
Sinh ngy :.................................................
Ni sinh :..............................................
tt nghip THPT kho ngy.................
Ti Hi ng thi :......................................
Xp loi :....................................................
S hiu vn bng :......................................
Vo s cp bng :.......................................

37

2. Mu n ngh cp ph bn vn bng tt nghip B tc THPT


CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phc
.............................................
N NGH CP PH BN
VN BNG TT NGHIP B TC TRUNG HC PH THNG
Knh gi : S GIO DC V O TO THNH PH NNG
Ti tn l

: ........................................................................................................

Sinh ngy

:..................thng ................ nm..................................................

Ni sinh

: ..........................................................................................................

tt nghip b tc THPT kho thi ngy .........thng..........nm.............


Ti Hi ng thi : .....................................................................................................
Ti lm n ny knh mong S GD&T xem xt cp li bng tt nghip b
tcTHPT ti tin vic s dng.
L do :.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ti xin chn thnh cm n.
Nng, ngy .... thng .... nm............
Xc nhn ca Trung tm GDTX
Ngi ngh
H v tn : .................................................
(H tn, ch k)
Sinh ngy :.................................................
Ni sinh :..............................................
tt nghip BTTHPT kho ngy.................
Ti Hi ng thi :......................................
Xp loi :....................................................
S hiu vn bng :......................................
Vo s cp bng :.......................................

38

3. Mu n ngh cp li chng ch Ngoi ng, Tin hc


CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc
.........................................................

N NGH
CP GIY CHNG NHN
THAY CHO CHNG CH NGOI NG, TIN HC
(Thay cho Chng ch b hng, b mt)
Knh gi : S GIO DC V O TO THNH PH NNG

Ti tn l : .....................................................................................................
Sinh ngy :..................thng ................ nm.............................................
Ni sinh

: ................................................................................................

tham gia thi chng ch tin hc, ngoi ng cp ..,


Kha ngy ...thng....nm...Ti Hi ng thi : .................................................
Xp loi: . , S chng ch c cp:..
L do ngh :...........................................................................................................
...........................................................................................................................
Ti lm n ny knh ngh S GD&T xem xt cp giy chng nhn ti tin
vic s dng.
Ti xin chn thnh cm n.

Xc nhn ca c s o to

Nng, ngy .... thng .... nm............


Ngi ngh cp ph bn
(H tn, ch k)

39

III. Lnh vc v tiu chun nh gio:


Cc mu n v t khai xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t
1. Xt tng Nh gio Nhn dn
Mu 1.1
(Phi vit tay)
BN KHAI THNH TCH NGH
XT TNG DANH HIU NH GIO NHN DN

nh
(3 x 4)

I- S LC TIU S BN THN

1- H v tn: ............................................................................. Nam, :...........................................


2- Ngy, thng, nm sinh: .....................................................................................................................
3- Nguyn qun: ....................................................................................................................................
4- Tr qun: ...........................................................................................................................................
5- Dn tc: .............................................................................................................................................
6- Ni cng tc: .....................................................................................................................................
7- Chc v hin nay: ..............................................................................................................................
8- Trnh o to: ................................................................Chuyn ngnh: ......................................
9- Ngy vo ngnh gio dc: ................................................................................................................
10- S nm trc tip ging dy (ghi r thi gian): ................................................................................
................................................................................................................................................................
11- Nm c phong tng danh hiu Nh gio u t:.......................................................
12- S nm t gio vin gii hoc chin s thi ua sau khi c phong tng danh hiu Nh gio u t
(ghi s nm v tng nm; gi km bn sao quyt nh hoc giy chng nhn):
a) Cp trng hoc cp c s... .................nm; gm cc nm:
................................................................................................................................................................
b) Cp huyn hoc cp c s (i vi GD Mm non, Tiu hc): ............. nm; gm cc nm:
................................................................................................................................................................
c) Cp tnh, B : ............. nm; gm cc nm:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
13- K lut (thi gian, hnh thc, l do):
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
II- QU TRNH CNG TC TRONG NGNH GIO DC
( Ghi r tng qu trnh )

40

Thi gian

Nhim v c giao, chc v, ni cng tc

T nm c phong tng danh hiu Nh gio u t n nay


Thi gian

Nhim v c giao, chc v, ni cng tc

III- NHNG THNH TCH T C I CHIU VI TIU CHUN


NH GIO NHN DN
1- a
c: ...................................................................................,,,,,,,,,,,..............................................................
.... ...............................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................................
2- Ti nng s phm xut sc, c cng ln i vi s nghip gio dc ca dn tc (t nm c phong
tng danh hiu Nh gio u t n nay)
- Thnh tch ng gp i mi s nghip gio dc:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- Bi dng hc sinh gii - o to nhn ti:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Sng kin, gii php, cng trnh nghin cu khoa hc phc v s nghip gio dc: (tn, nm,
hi ng khoa hc cp tnh, b, cp Nh nc nh gi xp hng - gi km bn sao bin bn nghim
thu).
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
- ng gp xy dng n v:

41

....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. C nh hng rng ri trong ngnh v trong x hi
- ng gp bi dng i ng gio vin gii, gip ng nghip v chuyn mn v nghin
c khoa hc:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
-Uy tn, nh hng ca Nh gio u t i vi hc sinh, ng nghip, vi ngnh v x hi:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Xc nhn, nh gi ca n v

Ngy thng nm 200...


Ngi khai (k tn)

42

Mu 1.2
(Phi vit tay)
BN K KHAI
SNG KIN, CI TIN K THUT HOC P DNG CNG NGH MI
GIO TRNH, CNG TRNH NGHIN CU KHOA HC NGH XT TNG
DANH HIU NH GIO NHN DN
H v tn: ..................................................................................................................................
n v cng tc: ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nm

Tn - Ni dung chnh

Cp nh gi
Xp hng

I- Sng kin, ci tin:

II- Gio trnh: (k khai gio trnh ch bin)

III- Cng trnh Nghin cu khoa hc:

nh gi v xc nhn ca S GD&T
ca trng trc thuc B

Ngy thng nm 200...


Ngi khai (k tn)

43

Mu 1.3
(Phi vit tay)
TM TT NI DUNG
SNG KIN, CI TIN K THUT HOC P DNG CNG NGH MI
CNG TRNH NGHIN CU KHOA HC C HI NG KHOA HC CP TNH, B,
NH NC NH GI, XP HNG,
NGH XT TNG DANH HIU NH GIO NHN DN
( K t sau nm nhn danh hiu Nh gio u t)
H v tn: ..................................................................................................................................
n v cng tc: ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
I- Sng kin, ci tin
- Tn sng kin, ci tin
- Nm thc hin
- Ni dung sng kin
- Hiu qu chung v hiu qu trong GD&T
- Cp nh gi
- Xp hng
II- Cng trnh nghin cu khoa hc
- Tn ti nghin cu khoa hc
- Nm thc hin
- Ni dung ti (tm tt)

- Nm nghim thu
- Cp nghim thu, nh gi
- Vn bn nghim thu
- Hiu qu p dng chung ca ti
- Hiu qu ca ti p dng trong gio dc v o to

Xc nhn ca S GD-T
ca trng trc thuc B

Ngy thng nm 200...


Ngi khai (k tn)

44

2. Xt tng Nh gio u t
Mu 2.1
(Phi vit tay)

BN KHAI THNH TCH NGH

nh
(3 x 4)

XT TNG DANH HIU NH GIO U T


I- S LC TIU S BN THN

1- H v tn:....................................................................Nam,N:........................................................
2- Ngy thng nm sinh: ......................................................................................................................
3- Nguyn qun: ...................................................................................................................................
4- Tr qun: ...........................................................................................................................................
5- Dn tc: .............................................................................................................................................
6- Ni cng tc: ....................................................................................................................................
7- Chc v hin nay: .............................................................................................................................
8- Trnh o to: .................................................. Chuyn ngnh: ...............................................
9- Ngy vo ngnh gio dc: ................................................................................................................
10- S nm trc tip ging dy (ghi r thi gian): ...............................................................................
................................................................................................................................................................
11- S nm t gio vin gii hoc Chin s thi ua:
(ghi

nm

tng

nm,

gi

km

bn

sao

quyt

nh

hoc

giy

chng

nhn): .........................................................................................................................................................
.......
a) Cp trng hoc cp c s: .................nm; gm cc nm: ...................................
................................................................................................................................................................
b) Cp huyn hoc cp c s i vi GD Mm non, Tiu hc ............. nm; gm cc
nm: ...........................................................................................................................................................
.....
c) Cp tnh, thnh ph, B ............. nm; gm cc nm:
................................................................................................................................................................
12- K lut (thi gian, hnh thc, l do): ...............................................................................................
................................................................................................................................................................
II- QU TRNH CNG TC TRONG NGNH GIO DC
( Ghi r tng qu trnh )
Thi gian

Nhim v c giao, chc v, ni cng tc

45

III- NHNG THNH TCH T C I CHIU VI TIU CHUN


NH GIO U T
1- o
c: ..................................................................................................................................................... ......
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2- Ti nng s phm, c cng trong s nghip gio dc
- Cht lng, hiu qu ging dy: ....................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- ng gp i mi mc tiu, ni dung, chng trnh o to (i vi TCCN, DN, C,
H)... .........................................................................................................................................................
.......
................................................................................................................................................................
- Bi dng hc sinh gii (s lng hc sinh gii cc cp)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- Sng kin, ci tin k thut hoc p dng cng ngh mi, gio trnh, cng trnh nghin cu
khoa hc phc v s nghip gio dc (tn, nm p dng, hi ng cc cp nh gi, xp loi, gi km
bn sao bin bn nghim thu).
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- Gio trnh bin son, cng trnh nghin cu khoa hc phc v s nghip gio dc (i vi
TCCN, DN, C,H)
(Tn, nm, cp Hi ng khoa hc nh gi xp loi- gi km bn sao bin bn nghim thu)
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

46

- ng gp xy dng n v:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3- nh hng ca Nh gio i vi hc sinh, ng nghip, vi ngnh v x hi:
- ng gp bi dng i ng gio vin gii:
................................................................................................................................................................ ...
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- Uy tn nh hng ca nh gio i vi hc sinh, ng nghip, vi ngnh v x hi
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Xc nhn, nh gi ca n v

Ngy thng
nm 200...
Ngi khai (k tn)

47

Mu 2.2
(Phi vit tay)
BN K KHAI
SNG KIN, CI TIN K THUT HOC P DNG CNG NGH MI
NGH XT TNG DANH HIU NH GIO U T
(i vi: GD MN, TH, THCS, THPT, GDTX, TCCN, DN)
H v tn: ..................................................................................................................................
n v cng tc: .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nm

Tn - Ni dung chnh

Cp nh gi
Xp hng

I- Sng kin, ci tin

II- p dng cong ngh mi

nh gi v xc nhn ca S GD&T
ca trng trc thuc B

Ngy thng nm 200...


Ngi khai (k tn)

48

Mu 2.3
(Phi vit tay)
BN K KHAI
SNG KIN, CI TIN K THUT HOC P DNG CNG NGH MI
GIO TRNH, CNG TRNH NCKH NGH XT TNG
DANH HIU NH GIO U T
( i vi: Cao ng, i hc)
H v tn: ..................................................................................................................................
n v cng tc: ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nm

Tn - Ni dung chnh

Cp nh gi
Xp hng

I- Sng kin, ci tin, hoc p dng cng ngh mi

II- Gio trnh

III- Cng trnh NCKH

nh gi v xc nhn ca S GD&T
ca trng trc thuc B

Ngy thng nm 200...


Ngi khai (k tn)

49

3. H s ca n v cp di gi ln n v cp trn
Mu 3.1
(Phi nh my)
HI NG XT TNG
DANH HIU NGND-NGT
n v:.........................................
Tnh, B: ...................................

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
............, ngy thng nm 200....

T TRNH
ngh phong tng danh hiu Nh gio nhn dn
Knh gi:

Hi ng xt tng danh hiu Nh gio nhn dn, Nh gio u t


.........................................................................

1- Trn c s ngh ca Hi ng cp di, Hi ng ....................................... hp


ngy .... thng .... nm 200....i chiu vi tiu chun, xt duyt v ngh phong tng danh hiu: Nh
gio nhn dn cho:........... ngi.
Trong qu trnh xt tng danh hiu Nh gio nhn dn Hi ng chng ti bo m xt chn
ng i tng, tiu chun v quy trnh quy nh trong Thng t s ......../2008 /TT-BGDT
ngy ...... thng nm 2008 .
2- S lng Nh gio ngh phong tng danh hiu Nh gio nhn dn: ...........
(C danh sch km theo)
Nhng nh gio c ngh phong tng danh hiu Nh gio nhn dn trn l nhng nh gio
tiu biu thuc cc ngnh hc (chuyn ngnh) ca a phng (trng). Trnh Hi ng xt duyt.

kin xc nhn v vic chp hnh


ch trng, chnh sch ca ng,
php lut ca Nh nc ca
UBND a phng
(K tn, ng du)

TM. HI NG
CH TCH
(ch k, du ca n v)
TH TRNG N V
(H v tn)

50

Mu 3.2
(Phi nh my)
HI NG XT TNG
DANH HIU NGND-NGT

n v:.........................................
Tnh, B: ...................................

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
............, ngy thng nm 200...

T TRNH
ngh phong tng danh hiu Nh gio u t
Knh gi: Hi ng xt tng danh hiu NGND-NGT
............................................................................................
1- Trn c s ngh ca Hi ng cp di, Hi ng.....................................................
hp ngy..........thng...... nm 200..... i chiu vi tiu chun, xt duyt v ngh phong tng danh
hiu: Nh gio u t cho:................... ngi.
Trong qu trnh xt tng danh hiu Nh gio u t, Hi ng chng ti bo m xt chn ng
i tng, tiu chun v quy trnh quy nh trong Thng t s:............/2008./TT-BGDT
ngy........./.....3..../2008.....
2- S lng Nh gio ngh phong tng danh hiu Nh gio u t: .................
(C danh sch km theo)
Nhng nh gio c ngh phong tng danh hiu Nh gio u t trn l nhng nh gio tiu
biu thuc cc ngnh hc (chuyn ngnh) ca a phng (trng).
Trnh Hi ng xt duyt.
kin xc nhn v vic chp
hnh ch trng, chnh sch ca
ng, php lut ca Nh nc
ca UBND a phng
(K tn, ng du)

TM. HI NG
CH TCH
(ch k, du ca n v)
TH TRNG N V
(H v tn)

51

Mu 3.3
(Phi nh my)
HI NG XT TNG
DANH HIU NGND NGT
DANH SCH NGH XT TNG DANH HIU NH GIO NHN DN
n v:............................................. (Km theo T trnh s: .............. ngy ...../....../ 200.... ca .................................)
Tnh, B:......................................... (Dnh ring cho cc Hi ng; Danh sch xp theo th t s phiu t c)
S
TT

H v tn
Nm sinh
Qu qun, chc v
Ni cng tc

Trnh

c
o to

Dn
tc

Nm
vo
ngnh

Xc nhn ca UBND a phng v chp hnh ch trng chnh


sch ca ng, php lut ca Nh nc

S
nm
ging
dy

S SK, G/trnh
S
Gii php,
nm
Cng trnh
GVG
NCKH
hoc
CST

S phiu t
Qun Hi ng Hi ng
chng huyn
Tnh
(Trng)
%
HKV

Hi
ng
B

..........., ngy......thng......nm 200


TM. HI NG
CH TCH

52

(K tn, ng du)

53

Mu 3-4
(Phi nh my)
HI NG XT TNG
DANH HIU NGND NGT
DANH SCH NGH XT TNG DANH HIU NH GIO U T
n v:............................................. (Km theo T trnh s: .................. ngy ...../....../ 200.... ca ..............................)
Tnh, B:......................................... (Dnh ring cho cc Hi ng; Danh sch xp theo th t s phiu t c)
H v tn
Trnh
Nm sinh

S
Dn
N
Qu
qun,
chc
c
TT
tc
v
o to
Ni cng tc

Nm
vo
ngnh

S
nm
ging
dy

Xc nhn ca UBND a phng v chp hnh ch


trng chnh sch ca ng, php lut ca Nh nc

S ci tin,
S
SKKN
nm
Gio trnh, GVG
Cng trnh
hoc CST
NCKH

S phiu t
H Hi ng
Qun
huyn
chng
Tnh
% (Trng) HKV

Hi ng B

..........., ngy......thng......nm 200


TM. HI NG
CH TCH
(K tn, ng du)

54

Mu 3.5
(Phi vit tay)
HI NG XT TNG
DANH HIU NGND-NGT

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
.............., ngy thng nm 200...

n v:....................................
Tnh, B: ...............................

BIN BN KIM PHIU BU NH GIO NHN DN


1- Hi ng xt tng danh hiu Nh gio nhn dn, Nh gio u t: ..........................
c thnh lp theo quyt nh s: .................................. ngy......./....../200.....
ca .................................
...........................................................................................................................................................
...........
2- Hi ng hp ngy............../............../ 200.......... bu danh hiu Nh gio nhn dn.
3- S thnh vin c bu vo ban kim phiu: ................. ngi, gm cc ng b sau:
-Trng ban kim phiu: .................................................................................................................
- Cc u vin:
1.........................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................
4.........................................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................................
4- Tng s thnh vin trong Hi ng theo quyt nh: ......................... ngi.
- S thnh vin Hi ng tham gia b phiu: .................................. ngi
- S thnh vin Hi ng khng tham gia b phiu: ................... ngi.
L
do: .....................................................................................................................................................
....
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
55

- S phiu pht cho cc thnh vin Hi ng: ................................ phiu


- S phiu thu v hp l:
- S phiu thu v khng hp l: .

.................................. phiu
.................................. phiu.

5- S nh gio trong danh sch b phiu xt tng danh hiu Nh gio nhn dn: .......ngi.
6- Kt qu kim phiu bu danh hiu Nh gio nhn dn :
(Ghi s nh gio trong danh sch b phiu, xp th t theo s phiu t cao - thp)
S
TT

H v tn
Nm sinh

Chc v - Ni cng tc

S phiu
t

T l
%

( T l % = S phiu t / Tng s thnh vin trong quyt nh thnh lp Hi ng).


7- S Nh gio c s phiu t t 2/3 tng s thnh vin Hi ng tr ln: ........ ngi.
CC U VIN BAN KIM PHIU
(K tn)

TRNG BAN KIM PHIU


(K tn)

56

Mu 3.6
(Phi vit tay)
HI NG XT TNG
DANH HIU NGND-NGT

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
..............., ngy thng nm 200...

n v:....................................
Tnh, B: ...............................

BIN BN KIM PHIU BU NH GIO U T


1- Hi ng xt tng danh hiu Nh gio nhn dn, Nh gio u t: ..........................
c thnh lp theo quyt nh s: .................................. ngy......./....../200.....
ca .................................
...........................................................................................................................................................
...........
2- Hi ng hp ngy............../............../ 200.......... bu Nh gio u t.
3- S thnh vin c bu vo ban kim phiu: ................. ngi, gm cc ng b sau:
- Trng ban kim phiu: .................................................................................................................
- Cc u
vin: 1..............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................
5..............................................................................................................................................
4- Tng s thnh vin trong Hi ng theo quyt nh: ......................... ngi.
- S thnh vin Hi ng tham gia b phiu: .................................. ngi
- S thnh vin Hi ng khng tham gia b phiu: ................... ngi.
L
do: .....................................................................................................................................................
.....
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
57

- S phiu pht cho cc thnh vin Hi ng: ................................ phiu


- S phiu thu v hp l:

.................................. phiu

- S phiu thu v khng hp l:

.................................. phiu.

5- S nh gio trong danh sch b phiu xt tng danh hiu Nh gio u t.............. ngi
6- Kt qu kim phiu bu Nh gio u t:
(Ghi s nh gio trong danh sch b phiu, xp th t theo s phiu t cao - thp)
S
TT

H v tn
Nm sinh

Chc v - Ni cng tc

S phiu
t

T l
%

( T l % = S phiu t / Tng s thnh vin trong quyt nh thnh lp Hi ng).


7- S Nh gio c s phiu t t 2/3 tng s thnh vin Hi ng tr ln: ........ ngi.
CC U VIN BAN KIM PHIU
(K tn)

TRNG BAN KIM PHIU


(K tn)

58

Mu 3.7a
(Phi nh my)
HI NG XT TNG
DANH HIU NGND-NGT

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

......................................................

..............., ngy thng nm 200...

BO CO
QU TRNH XT TNG DANH HIU NH GIO NHN DN, NH
GIO U T
Knh gi: Hi ng xt tng danh hiu Nh gio nhn dn, Nh gio u t
.......................................................................................................
- Thc hiu thng t s .........../2008/TT-BGDT ngy ..../ /2008 ca B Gio dc v
o to hng dn v tiu chun, quy trnh, th tc v h s xt tng danh hiu Nh gio nhn
dn, Nh gio u t, Hi ng xt tng danh hiu Nh gio nhn dn, Nh gio u
t.................................................... ............................................................. trin khai cc bc
theo quy nh, kt qu nh sau:
I- Thnh lp Hi ng - Ph bin Thng t hng dn:
- Quyt nh thnh lp Hi ng s ........... ngy......../......../ 200.., Hi ng c............ thnh
vin.
- Thi gian, thnh phn, s lng n v, ngi tham d ph bin Thng t:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
II- Hi ng s duyt v thm d d lun:
- Tng s nh gio iu kin a vo danh sch s duyt xt tng danh hiu Nh gio nhn
dn, Nh gio u t: ........ngi.
- S nh gio c s phiu t t 2/3 tng s thnh vin Hi ng tr ln ngh xt tng danh
hiu Nh gio nhn dn, Nh gio u t: ........ngi.
- Kt qu s duyt thm d kin ca .......... n v.
-Tng hp kin thm d
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
III- Hi ng b phiu tn thnh:
- Tng s nh gio trong danh sch b phiu tn thnh ngh xt tng danh hiu Nh gio nhn
dn, Nh gio u t: ........ngi.
- S nh gio c s phiu t t 2/3 tng s thnh vin Hi ng tr ln ngh xt tng danh
hiu Nh gio nhn dn, Nh gio u t: ........ngi.
- S nh gio c s phiu t di 2/3 tng s thnh vin Hi ng ngh xt tng danh hiu
Nh gio nhn dn, Nh gio u t: ........ngi.

59

- S nh gio iu kin c Hi ng xt tng danh hiu Nh gio nhn dn, Nh gio u


t .................................. ngh ln Hi ng xt tng danh hiu Nh gio nhn dn, Nh gio
u t............................................................................................................
1- Nh gio nhn dn: .............. ngi.
2- Nh gio u t:....................... ngi, chia ra:
GD Mm non: ..............................ngi

Dy ngh:...................................... ngi

GD Tiu hc: ............................... ngi

GDTHCN: ..................................... ngi

GD Trung hc: ............................. ngi

Cao ng: ...................................... ngi

GD Thng xuyn........................ ngi

i hc:......................................... ngi

CB qun l: ............ .................... ngi

IV. S lng Nh gio nhn dn, Nh gio u t c phong tng t nm 1988 n nay:
1. Nh gio u t:........................ngi.
2. Nh gio nhn dn:.................ngi.

TM HI NG
(K tn, ng du)

TH TRNG N V
(H v tn)

60

Mu 3.7B
(Phi nh my)
HI NG XT TNG
DANH HIU NGND-NGT

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

B,Ngnh................................

.............., ngy thng nm 200...

BO CO
QU TRNH XT TNG DANH HIU NH GIO NHN DN, NH
GIO U T
Knh gi:

Hi ng cp Nh nc xt tng danh hiu Nh gio nhn dn,


Nh gio u t

Thc hiu Thng t s........./2008/TT-BGDT ngy ..../ /2008 ca B Gio dc v o


to hng dn v tiu chun, quy trnh, th tc v h s xt tng danh hiu Nh gio nhn dn,
Nh gio u t, Hi ng xt tng danh hiu Nh gio nhn dn, Nh gio u t B,
Ngnh ............................................................. trin khai cc bc theo quy nh, kt qu nh
sau:
I- Thnh lp Hi ng - Ph bin Thng t hng dn:
- Quyt nh thnh lp Hi ng s ........... ngy......../......../ 200..., Hi ng c............ thnh
vin.
- Thi gian, thnh phn, s lng n v, ngi tham d ph bin Thng t:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................
- Tng s nh gio ca cc Hi ng cp di trc tip ngh xt tng:
+ Nh gio u t:........................ngi.
+ Nh gio nhn dn:.................ngi.
II- Hi ng s duyt v thm d d lun:
- Tng s nh gio trong danh sch s duyt:
+ Nh gio u t:........................ngi.
+ Nh gio nhn dn:.................ngi.
- Tng s nh gio c s phiu t t 2/3 tng s thnh vin Hi ng tr ln:
+ Nh gio u t:........................ngi.
+ Nh gio nhn dn:.................ngi.
- Kt qu s duyt thm d kin ca .......... n v.
- Tng hp kin thm d:
61

...............................................................................................................................................
III- Hi ng b phiu tn thnh:
- Tng s nh gio trong danh sch b phiu tn thnh:
+ Nh gio u t:........................ngi.
+ Nh gio nhn dn:.................ngi.
- S nh gio c s phiu t t 2/3 tng s thnh vin Hi ng tr ln:
+ Nh gio u t:........................ngi.
+ Nh gio nhn dn:.................ngi.
- S nh gio c s phiu t di 2/3 tng s thnh vin Hi ng:
+ Nh gio u t:........................ngi.
+ Nh gio nhn dn:.................ngi.
- S nh gio iu kin c Hi ng cp B, Ngnh ...............................................
ngh ln Hi ng cp Nh nc l:
+ Nh gio nhn dn:........................ngi.
+ Nh gio u t:................................ngi, chia ra:
GD Mm non.................................ngi

Dy ngh:...................................... ngi

GD Tiu hc: ............................... ngi

GDTHCN: ..................................... ngi

GD Trung hc: ............................. ngi

Cao ng: ...................................... ngi

GD Thng xuyn........................ ngi

i hc:......................................... ngi

CB qun l: ............ .................... ngi


IV. S lng Nh gio nhn dn, Nh gio u t ca B, Ngnh c phong tng t
nm 1988 n nay:
1. Nh gio u t:........................ngi.
2. Nh gio nhn dn:.................ngi.
TM. HI NG
CH TCH
(ch k, du ca n v)
TH TRNG N V
(H v tn)

62

63

Mu 3-8
(Phi nh my)
HI NG XT TNG
DANH HIU NGND NGT
....................................................... TM TT H S C NHN NGH XT TNG DANH HIU NH GIO NHN DN
n v:.........................................
H v tn
Nm sinh
Qu qun, chc v
Ni cng tc

Trnh

c
o to

Thi gian cng tc


N

Dn
tc
Nm
vo
ngnh

S nm
trc tip
ging dy

Cng trnh NCKH


S
cp B, Nh nc
nm
t sau nmc GVG
phong tng NGT hoc
CST
Qun

S phiu t

Bng
khen CP,
HCL,
HCL

chng
%

H
Tnh
(Trng)

Hi
ng
B

Hi
ng
NN

Tm tt thnh tch:

TM.Ban Th k
(K, ghi r h tn)

..........., ngy......thng......nm 200


TM. HI NG
CH TCH
(K tn, ng du)
64

Mu 3-9
(Phi nh my)

HI NG XT TNG DANH HIU NGND-NGUT


.....................................................................................

TM TT H S C NHN NGH XT TNG DANH HIU NH GIO U T


n v:.........................................
H v tn
Nm sinh
Qu qun, chc v
Ni cng tc

Trnh

c
o to

Thi gian cng tc


N

Dn
tc
Nm
vo
ngnh

S nm
trc tip
ging dy

SK, Gphp,
Gtrnh
Cng trnh
NCKH
Qun
chng
%

S
nm
GVG
hoc
CST

S phiu t

Bng
khen
CP,
HCL
H
Tnh
(Trng)

Hi
ng
B

Hi
ng
NN

Tm tt thnh tch:...........................................................................................................................
TM.Ban Th k
(K, ghi r h tn)

..........., ngy......thng......nm 200


TM. HI NG
CH TCH
(K tn, ng du)

65