You are on page 1of 2

ПРИМЕР

Припрема за наставу

ЕЛЕМЕНТИ КОЈЕ ТРЕБА ДА САДРЖИ ПИСАНА ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС
Школа:_________________________________________________________
Предмет ___________________________________ редни број часа:_____
Предметни наставник:___________________________________________
Датум:____________________
Разред и одељење:_________
Наставна тема:__________________________________________________
Наставна јединица:______________________________________________
Тип наставног часа: ______________________
(обрада новог градива,утврђивање,систематизација,час
проверавања- писмени задатак,контролни задатак,тест знања)
Облици рада:_______________________________
(фронтални ,групни,рад у паровима ,индивидуални)
Наставне методе:____________________________
(монолошка,дијалошка,метода илустративних радова,метода
демонстрације,метода практичних и лабораторијских
радова,метода писања,метода читања и рада на тексту)
Наставна средства:____________________________
(Графоскоп,рачунар,аудио средства,аудио-визуелна средства,
пројектор, табла,прилози ,друго)
Извори: ____________________________
(уџбеник,приручник,збирка задатака,енциклопедијски речници,
друго)

Циљеви и задаци часа:

Резултати часа-исходи: Артикулација часа Уводни део часа (око 5 минута) Главни део часа (око 35 минута) Заврни део часа (око 5 минута) .