Όσοι καταδικάζουν την επαναστατική βία, καταδικάζουν τον εαυτό τους και την

Ελλάδα σε θάνατο
Εξαιτίας του προσφάτου ενόπλου κτυπήματος στα γραφεία της ΝΔ στην Συγγρού, η
κατοχική κυβρνηση απαίτησε !ηλ"σεις υποταγής απ# όλα τα κόμματα$ %ήτησε να
της αναγν&ρίσουν ότι το μονοπ"λιο της βίας της ανήκει, και ου!είς επιτρπεται να
της το αμφισβητεί$
'υσικά οι πολιτικάντη!ες της κα(εστ&τικής αριστεράς σπευσαν να της το
αναγν&ρίσουν με χαρακτηριστική !ουλοπρπεια$
) *αός όμ&ς !εν πφτει σε ττοιες παγί!ες$ +ποιος κατα!ικά,ει την Ε(νική
-ντίσταση και την νόμιμη βία εναντίον του κατοχικού κα(εστ"τος, κατα!ικά,ει τον
εαυτό του και την Ελλά!α σε (άνατο$
+ποιος αρνείται στον Ελληνικό *αό το !ικαί&μα ενόπλου αντιστάσε&ς στην κρατική
τρομοκρατία, είναι προ!ότης$ +ποιος απαιτεί ειρηνική υποταγή στην ξνη κατοχή,
αποπροσανατολί,ει τον *αό από το ιερό κα(ήκον του Ε(νικο-πευλε(ερ&τικού
-γ"νος$ +ποιος προτρπει τον Ελληνικό *αό να απο!εχ(εί την γενοκτονία του
αμαχητί, πρπει να εξοντ"νεται$ .&ρίς λεος$ +ποιος αναγν&ρί,ει στην κατοχική
κυβρνηση το !ικαί&μα να συλλαμβάνει, να !ικά,ει, και να φυλακί,ει Επαναστάτες
της Ε(νεγερσίας, είναι εχ(ρός του /(νους$
)ι συνεργάτες τ&ν κατακτητ"ν πρπει να εξολο(ρεύ&νται με κά(ε κόστος$
0ς συνή(&ς μετά από κτυπήματα σαν αυτό στα γραφεία της ΝΔ, η κα(εστ&τική
προπαγάν!α μιλά για ξνους πράκτορες, για προβοκάτορες που (λουν να
αποπροσανατολίσουν την κοινή γν"μη, και λοιπς ανοησίες$
1αι εν" πιασαν τόσα μλη της Συν&μοσίας τ&ν 2υρήν&ν της '&τιάς, συνεχί,ουν
το παραμύ(ι για παρακρατικούς$ Σκοπός της κα(εστ&τικής προπαγάν!ας είναι να
πείσει τον *αό ότι !εν υπάρχουν αλη(ινοί επαναστάτες που πολεμούν το κατοχικό
κα(εστ"ς, και ότι τάχα όλοι είναι υποκινούμενοι από σκοτεινά κντρα$
1αι αν υπάρχουν επαναστάτες, αυτοί είναι 3περι(&ριακοί4, 3αναρχικοί4,
3τρομοκράτες4, κλπ$
-λλά το πασιφανς !εν αποκρύπτεται πιά$ +που και αν στραφείς, σε κά(ε παρα, σε
κά(ε γειτονιά, τα ερ&τήματα περιστρφονται γύρ& από το π"ς και το πότε (α γίνει η
παλλα5κή εξγερση$
6ετά από ττοιο ορυμαγ!ό νεοφιλελεύ(ερ&ν μτρ&ν εις βάρος του *αού με
πρόσχημα την κατάργηση τ&ν κρατικ"ν μονοπ&λί&ν, (α ήταν παρά!οξο να μην
καταργη(εί και το κρατικό μονοπ"λιο στην χρήση βίας$ -φού ι!ι&τικοποιείται το
νερό, το ρεύμα, η υγεία, η παι!εία, οι εφορίες, τα πολιτιστικά μνημεία, τα νησιά μας,
είναι απολύτ&ς φυσιολογική και η αποκρατικοποίηση της βίας$
6χρι στιγμής το πρόβλημα στην Ελληνική Ε(νεγερσία είναι ότι αρκετοί !εξιοί
πατρι"τες, αντί να συμμετάσχουν στον Ε(νικο-πελευ(ερ&τικό -γ"να, πφτουν
στην παγί!α της κατοχικής κυβερνήσε&ς που εκμεταλλεύεται τα αντικομμουνιστικά
τους αντανακλαστικά, και !ιασπά το Ε(νικο-πελευ(ερ&τικό 6τ&πο$
7ο ,ήτημα είναι να συμμετάσχουν στον νοπλο Ε(νικοαπελευ(ερ&τικό -γ"να και
στρ"ματα από την !εξιά και το κντρο$ Δεν αποτελεί !ικαιολογία για τους !εξιούς ότι
μχρι στιγμής τα κτυπήματα ενάντια στο κατοχικό κα(εστ"ς προρχονται από τον
αναρχικό και τον αριστερό χ"ρο$
Στην Ελληνική Επανάσταση όποιος παραμνει ουραγός φρει την ευ(ύνη για το κακό
που υφίσταται η 6ητρα Ελλά!α$
Δεν επιτρπεται να ταυτί,εται υποσυνει!ήτ&ς ο !εξιός ή ο κεντρ"ος ή ο ε(νικιστής
πολίτης με την κατοχική κυβρνηση επει!ή εν!εχομν&ς αντιπα(εί την -ριστερή
ι!εολογία$
Στην Ε(νεγερσία συμπλουν !ιαφορετικς ι!εολογικς συνιστ"σες και ,υμ"νουν το
εκρηκτικό αν(ρ"πινο υλικό μχρι να επιτευχ(εί η τελική φο!ος$
7α άμεσα κα(ήκοντα τ&ν στρατηγικ"ν σχε!ιαστ"ν της Ε(νεγερσίας είναι τα εξής8
Να νομιμοποιούν κά(ε πλήγμα ενάντια στο κατοχικό κα(εστ"ς απ# όποιον και αν
προρχεται, από την άκρα !εξιά μχρι την άκρα αριστερά$
Να αποκαλύπτουν στον *αό το πραγματικό !ίλημμα8 3επαναστατική βία ή κατοχική
βία4$
Να καλούν τον *αό να αντιστα(εί με κά(ε μσον στην γενοκτονία που υφίσταται$
Να καλούν τον *αό να οργαν"σει πολιτοφυλακς και να συλλάβει τα μλη της
κατοχικής κυβερνήσε&ς με την κατηγορία της εσχάτης προ!οσίας$
Να κατα!ικά,ουν μετά β!ελυγμίας τα γιουσουφάκια της κα(εστ&τικής αριστεράς και
της κα(εστ&τικής !εξιάς, τα οποία καλούν τον *αό σε άνευ όρ&ν υποταγή στους
κατακτητς$
Να κατα!ικά,ουν κά(ε αντιπολιτευτική κατα!ίκη της βίας, &ς κατα!ίκη της Ε(νικής
-ντιστάσε&ς$
Να απονομιμοποιούν το κατοχικό κοινοβούλιο και τις κατοχικς εκλογικς
!ια!ικασίες &ς !οτούς και ξενό!ουλους (εσμούς, τους οποίους ο *αός πρπει να
καταργήσει πάραυτα "στε να συγκροτήσει ελεύ(ερους πολιτειακούς (εσμούς μσα
από μία Επαναστατική Συντακτική Ε(νοσυνλευση$

Στην Εθνεγερσία συμπλέουν διαφορετικές ιδεολογικές συνιστώσες και ζυμώνουν το εκρηκτικό ανθρώπινο υλικό μέχρι να επιτευχθεί η τελική έφοδος. Να καταδικάζουν κάθε αντιπολιτευτική καταδίκη της βίας. Να απονομιμοποιούν το κατοχικό κοινοβούλιο και τις κατοχικές εκλογικές διαδικασίες ως δοτούς και ξενόδουλους θεσμούς. Δεν επιτρέπεται να ταυτίζεται υποσυνειδήτως ο δεξιός ή ο κεντρώος ή ο εθνικιστής πολίτης με την κατοχική κυβέρνηση επειδή ενδεχομένως αντιπαθεί την Αριστερή ιδεολογία. Να καλούν τον Λαό να οργανώσει πολιτοφυλακές και να συλλάβει τα μέλη της κατοχικής κυβερνήσεως με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. και διασπά το ΕθνικοΑπελευθερωτικό Μέτωπο. τους οποίους ο Λαός πρέπει να καταργήσει πάραυτα ώστε να συγκροτήσει ελεύθερους πολιτειακούς θεσμούς μέσα από μία Επαναστατική Συντακτική Εθνοσυνέλευση. ως καταδίκη της Εθνικής Αντιστάσεως. Στην Ελληνική Επανάσταση όποιος παραμένει ουραγός φέρει την ευθύνη για το κακό που υφίσταται η Μητέρα Ελλάδα. . Τα άμεσα καθήκοντα των στρατηγικών σχεδιαστών της Εθνεγερσίας είναι τα εξής: Να νομιμοποιούν κάθε πλήγμα ενάντια στο κατοχικό καθεστώς απ’ όποιον και αν προέρχεται. τα οποία καλούν τον Λαό σε άνευ όρων υποταγή στους κατακτητές. Να αποκαλύπτουν στον Λαό το πραγματικό δίλημμα: «επαναστατική βία ή κατοχική βία». Να καλούν τον Λαό να αντισταθεί με κάθε μέσον στην γενοκτονία που υφίσταται. Το ζήτημα είναι να συμμετάσχουν στον ένοπλο Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα και στρώματα από την δεξιά και το κέντρο. από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Να καταδικάζουν μετά βδελυγμίας τα γιουσουφάκια της καθεστωτικής αριστεράς και της καθεστωτικής δεξιάς. Δεν αποτελεί δικαιολογία για τους δεξιούς ότι μέχρι στιγμής τα κτυπήματα ενάντια στο κατοχικό καθεστώς προέρχονται από τον αναρχικό και τον αριστερό χώρο.στην παγίδα της κατοχικής κυβερνήσεως που εκμεταλλεύεται τα αντικομμουνιστικά τους αντανακλαστικά.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful