Νόμος 4057/2012 περί Πειθαρχικού Δικαίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
ΑΡΘΡΟ 107 [Με bold σημειώσαμε τα πειθαρχικά που αναφέρονται σε αυτήν εδώ
την εγκύκλιο και για τα οποία το Υπουργείο Παιδείας ζητάει τα στοιχεία των
εκπαιδευτικών που σχετίζονται με αυτά ]

1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι:
α) πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος
ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία,
β) κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσ διορίζεται από τις υποχρεώσεις
που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες. Το
υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή
παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, υπό
τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος,
γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς
ποινικούς νόμους,
δ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου
του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή
εξ αφορμής αυτών,
ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή
εκτός υπηρεσίας,
στ) η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας,
ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη,
η) η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
26 του παρόντος,
θ) η σοβαρή απείθεια,
ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων,
ια) η παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 27 του παρόντος, καθώς και η
αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων,
ιβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές,
ιγ) η μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις,
ιδ) η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που
κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση
ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων,

κη) η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος. τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου. κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος. λα) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του παρόντος νόμου. μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπά− γεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί. κστ) η απλή απείθεια. συνεργασίας. ιζ) η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως.ιε) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση. κθ) τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα που ορίζονται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος νόμου. επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές. ιστ) η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή. λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου. ιη) η άρνηση σύμπραξης. . με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος. κε) η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προ ηγούμενη άδεια της υπηρεσίας. κα) η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση εντολής της υπηρεσίας. κ) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας. χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας. με αφορμή το χειρισμό θεμάτων αρμοδιότητας του υπαλλήλου από την αντιμετώπιση των οποίων εξαρτώ− νται ουσιώδη συμφέροντα των προσώπων αυτών. κβ) η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσω πα. γραπτώς ή προφορικώς. η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία. κζ) η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του. ιθ) η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν εξειδικεύο νται με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων. με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις. κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης.

3. .8 / 112 / 145193/ Δ1 / 20-11-2012 σχετικά με πειθαρχικά παραπτώματα εκπαιδευτικών (σύμφωνα με τον Ν.4057/2012 ή αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν.ι’.4057/2012.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.26188/12-11-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.καθώς και την ημερομηνία κοινοποίησης στον εκπαιδευτικό) των πειθαρχικών αποφάσεων των Συμβουλίων σας με τις οποίες επιβλήθηκαν οι ποινές τις προσωρινής ή οριστικής παύσης όπως προβλέπεται στις διατάξεις των περιπτώσεων 1 έως 6 της υποπαραγράφου Ζ. στο email της Υπηρεσίας μας t09ppe4@minedu.4093/2012) που στάλθηκε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΄Υστερα από την υπ’ αριθ. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την προαναφερθείσα εγκύκλιο ( σελ.gov.. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι επειδή η πειθαρχική δίωξη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. δωροδοκίας.θ’. H Εγκύκλιος Φ.4093/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.2683/1999) (ίδ. ή για τα αδικήματα της κλοπής της υπεξαίρεσης ( κοινής και στην υπηρεσία) . παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθούν τα στοιχεία υπαλλήλων οι οποίοι : 1.απάτης. απιστίας περί την υπηρεσία καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ( Ν. 2.Η θέση σε αργία επέρχεται αυτοδικαίως με την δημοσίευση του Νόμου 4093/2012. καταπίεσης. οι Δ/ντες Δ/θμιας Εκπ/σης και οι Περιφερειακοί Δ/ντες Εκπ/σης υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν στην βάση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου ( Απογραφή ) τα στοιχεία εκείνα των υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας και στην συνέχεια να τους αποδεσμεύσουν με την αιτιολογία «Θέση σε Αργία» . ή αντίστοιχα παραπτώματα του ιδίου άρθρου.κδ’.παρακαλούμε όπως αποστείλετε. όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του ν. Εκδόθηκε εναντίον τους ένταλμα προσωρινής κράτησης και στην συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτηση ή αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους. Παράρτημα Ι της προαναφερθείσας εγκυκλίου).Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων (α΄. Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος αφορά και υποθέσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Υπηρεσιακού σας Συμβουλίου και εκκρεμούν κατά την δημοσίευση του Ν. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.λβ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου.ιη’. 18).3 του Ν. Παραπέμφθηκαν αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα.361.κγ’.ε’. εκβίασης. εντός της σήμερον.αριθμό πράξης ή παραπεμπτηρίου εγγράφου .δ’. προκειμένου το οικείο όργανο να εκδώσει τις αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις . η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑ: Β4ΣΨΧ-Μ3Υ . πλαστογραφίας.gr τα στοιχεία (δηλαδή ονοματεπώνυμο-παράπτωμα .4093/2012.4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από την αριθ.ιδ’.κζ’ και κθ΄) του άρθρου 107 .γ’..Στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία ύστερα από Π/θμια ή Δ/θμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης. ΦΕΚ 224 ΤΑ΄΄/12-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful