P. 1
[12] MCS International_Batsaikhan

[12] MCS International_Batsaikhan

Views: 597|Likes:
Published by ganby

More info:

Published by: ganby on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй

байдлын гүйцэтгэлийг үнэлэх нь
ХЭМАБ,БО Менежер Ц.Батсайхан
Гарчиг
 Оршил
 М-Си-Эс Интернэйшнл компаний баримтлал
 Гүйцэтгэлийн үнэлгээний тогтолцоо, түүний ач холбогдол
 М-Си-Эс Интернэйшнл компанид Гүйцэтгэлийн үнэлгээг
нэвтрүүлсэн нь
1. Төлөвлөх
2. Гүйцэтгэлийг үнэлэх
3. Хяналт хийх зарчим
4. Сайжруулах арга хэмжээ
5. Цаашдын зорилт
 Төгсгөл
 Ашигласан ном
Оршил
 Бурмаар тэжээхээр урмаар тэтгэ,

 Урмыг нь хугалахаар ууцыг нь
хугал
М-Си-Эс Интернэйшнл компаний баримтлал
 М-Си-Эс Интернэйшнл компаний хамт олон бүгд
хүн бүрийн эрүүл мэнд, аюулгүй орчин нэн
тэргүүнд тавигдах асуудал мөн гэж үздэг.
 Ажилтан, хамт олны сайшаалтай, зөв хичээл
зүтгэлийг урамшуулах, шагнах бодлого
баримталдаг.
 Үр бүтээлтэй, тогтвортой ажиллаж, эрүүл аюулгүй
ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх зан үйлийг
төлөвшүүлэх зорилготой.
 Урамшуулал нь ажилтныг идэвхижүүлэх арга
хэрэгсэл, шагнал юм.
Гүйцэтгэлийн удирдлага нь
 Гүйцэтгэлийн удирдлага нь ажилтан бүр
компанийн хэтийн зорилтод, өөрийн байр суурь,
үүрэг, хувь нэмэрээ олж харахад нь тус дөхөм
болж улмаар хувь хүн ба компаний амжилтыг
сайжруулахад нөлөө үзүүлнэ.

Гүйцэтгэлийн удирдлага нь
 Ажилтанг байгууллагын зорилгын хүрээнд
хамгийн үр дүнтэйгээр ажиллахад дэмжлэг үзүүлж
удирдах зохион байгуулалт юм. (Walters)
 Ажилтан ба хэсэг нэгжийн гүйцэтгэлийг
сайжруулснаар,компани зорилгодоо хүрэх
системчилсэн үйл явц юм.(Armstrong)
 Байгууллагын зорилт, үр дүнд ажилтан ба хэсэг
нэгжийг нэгдүүлэн холбож системтэйгээр
байгууллагын гүйцэтгэлийг дээшлүүлэх тогтолцоо
юм. (Australian government)
Гүйцэтгэлийн удирдлага нь
 Гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоо нь
Демингийн зарчимд тулгуурласан байна.
Ач холбогдол
Компанийн түвшинд
 Үйлдвэр /үйлчилгээ –Ажилтны биелүүлсэн үйлдвэр ба үйлчилгээг
үнэлж, мэргэшсэн үйлдвэр, үйлчилгээ явуулах нөхцөлийг судлана.
 Чанар ба хөдөлмөрийн аюулгүй байдал- Бодит үр дүн ба тоо
баримтыг суурь болгон өндөр чанартай үйл явцыг хэрэгжүүлэхийг
дэмжинэ. Дадал ба үйл явц нь боломжит аюулгүй байдлыг хангаж
байгааг бататгана.
 Хүний нөөц- Бүх ажилтанд эрх тэгш боломжийг олгох бодлого,
системээр дэмжинэ. Ажилтанг өндөр мэргэжлийн хэмжээнд ажиллах
нөхцөл, нөөц, дэмжлэгээр хангана.
 Санхүүгийн хариуцлага – Нөөц ба ажлын цагийг үр дүнтэй, ашигтай
хэрэглэж, хариуцлагатай байх хандлага тогтооно.
 Хөгжил- Компанид түүний стратеги төлөвлөгөө болон зорилтод
хүрэхэд дэмжлэг үзүүлж, дотоот ба гадаад дахь нэр хүндэд эерэг хувь
нэмэр оруулна.
 Тогтолцоо- хамтын ажиллагаа, нэгдмэл чанарыг бататгаж, ажлын
урсгалыг үр дүнтэйгээр удирдах үйл явцыг тогтмол хянаж сайжруулна.
Ач холбогдол
Хувь хүний ба хэсэг нэгжийн түвшинд
 Зорилго- Компанийн зорилтыг ажилтан дээр тусгаж ажилтангаас
хүлээгдэж буй үр дүнг тодорхойлж өгнө.
 Үр бүтээмж- Ажилтан бүрийн ажлын үр бүтээмжийг хэмжих
бололцоо бүрдүүлнэ.
 Үнэлгээ- Хувь хүн болон хэсэн нэгжийн гүйцэтгэлийг төлөвлөсөн
гүйцэтгэх зорилтуудтай харьцуулан тогтмол үнэлнэ.
 Харилцаа- Гүйцэтгэлийн хэрэгжилтийн явц дахь албан ба албан бус
эргэх холбоонд чухал ач холбогдол өгнө.
 Хөгжил- Авьяас чадварыг хөгжүүлэхийн тулд шаардлагатай дэмжлэг,
тусламж сургалтыг тодорхойлно. (баг болон хувь хүний түвшинд)
 Хариуцлага- Байгууллага болон багийн гүйцэтгэлд тухайн хүний
оруулсан хувь нэмрийг үнэлнэ.
М-Си-Эс Интернэйшнл компанид
гүйцэтгэлийн үнэлгээг нэвтрүүлсэн нь
 Ажилтны сарын гүйцэтгэлийн үнэлгээний тайлан
 Ажилтан (Сар)
 Менежер (Улирал)
 Урамшууллын систем
 Үндсэн цалин + 30%
 Сайжруулах боломжийг олгосон.
 Гүйцэтгэлийн тайланд шалгуур үзүүлэлтийг оруулж
өгсөн
 Хэлтэс нэгжүүдийн нэгдсэн тайлан гардаг
 Эргэх холбоог идэвхжүүлдэг.
 Харьцуулж болохуйц мэдээллийн сан бүрдүүлж байна.
Зорилтоор
удирдах
1.Гүйцэтгэлийн төлөвлөлт
 Төлөвлөх
 Хөтөлбөр боловсруулах (OGSM)
 Хэсэг, салбар бүрийн зорилт болон хүлээгдэж буй үр дүнг
тодорхойлох
 Холбогдох ажилтан болон түүний ажил үүргийг
тодорхойлох, хувийн хөгжлийн төлөвлөгөөг батлах

 Зорилтод тулгуурласан шалгуур үзүүлэлт тодорхойлох
 Шалгах арга
 Давтамж (сараар, улиралаар, жилээр)
 Тохиромжтой багц (2-6)

2.Гүйцэтгэлийн үнэлэх
 Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
 Төлөвлөсөн хуваарийн дагуу үнэлгээ хийгдэж буйг хянах
 Үнэлгээг тогтмол нэгтгэж хянах

 Эргэх холбоо
 Эерэг албан ба албан бус харилцааг дэмжих
 Гарсан үр дүнг ажилтан, хэсэг нэгжид тогтмол мэдээлэж
байх
2.Гүйцэтгэлийн үнэлэх
 Аргууд
 Тайлан бичих арга
 Хяналтын хуудас
 Хандлагаар үнэлэх арга
 Ажлын байранд хянах арга
 График үнэлгээний арга
 Зорилтоор удирдах арга
 Төлөвлөсөн ажлыг гүйцэтгэлтэй харьцуулах
 Тоон болон бичгийн үнэлгээ
1. Ашиглалтын 4, 5-р зэрэгтэй ажиллагсдын гүйцэтгэлийн үнэлгээний хуудас
Үнэлгээний хүснэгт
Үнэлгээний Тєрєл Индекс Үнэлгээ Гүйцэтгэл Тайлбар
1 Найдвартай ажиллагаа 50% Ашиглалтын баг
2 Шууд удирлагын үнэлгээ 15% Шууд удирлага
3 ХЭМАБ,БО Шалгуур 25% ХЭМАБ,БО
А Ослын давтамж 0 30%
Б Зөрчлийн давтамж ≤9 30%
В
ХЭМАБ,БО -ы дүрэм журмын
мөрдөлт
100% 15%
Г
Ажлын байрны үзлэг, хийгдсэн
эрсдлийн үнэлгээнд оролцсон
байдал
1≤ 15%
Д
ХЭМАБ,БО -той холбогдолтой
уулзалт, сургалт, арга
хэмжээнүүдэд оролцсон байдал
100% 10%
Нийт 100%
4 Чанар 15% Хяналт ын алба
5 Байгууллагын хөгжил 10%
Хүний нөөцийн
алба
3. Хяналт хийх зарчим
 Ил тод нээлттэй
 Тэгш оролцоо
 Үр ашигт уяалдаатай
 Нийцтэй байдлыг хангасан
 Үзүүлэлтүүдэд үндэслэсэн
 Уян хатан
3. Сайжруулах арга хэмжээ
 Сайн гүйцэтгэлийг хүлээн зөвшөөрөх
 Ур чадварыг хөгжүүлэх
 Урамшуулах
 Бололцоо олгох
 Хангалтгүй гүйцэтгэлийг удирдах
 Шалтгааныг тогтоох
 Ажилтантай албан болон албан бус ярилцлага хийх
 Гүйцэтгэлийг сайжруулахад шаардлагатай сургалт болон
дэмжлэгийг тодорхойлох
4. Сайжруулалт хийх арга зам
 Сайжруулалт
 Ажилтан болон удирдлагын зүгээс ирсэн санал
гомдол
 Гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх явцад гарсан
хүндрэл
 Гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх төлөвлөгөөг дахин
хянах
 Сургалт
 Сургалт хөгжлийн хэрэгцээг тодорхойлох
 Агуулга , хугацаа, ач холбогдол
5. Цаашдын зорилт
Эрсдэл өндөртэй
Бизнес явуулдаг алба
хэлтэсүүдэд
 Авто механизмын хэсэг
 Дулааны шугам
сүлжээний төв
 Цахилгаан түгээх төв
 Засварын төв
 Цахилгаан станц
 Хангамжийн газар
Эрсдэлтэй
Бизнесийг дэмжих үйл
ажиллагаа явуулдаг алба
хэлтэсүүдэд
 Захиргаа хүний нөөцийн
газар
 Санхүүгийн газар
 Бизнес хөгжлийн газар

Эрсдэлээр нь ангилах
Үнэлгээг сайжруулах нь
Үнэлгээг сайжруулахад хяналтын явцад
шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

 Ажлын байрны тодорхойлолтууд
 Гүйцэтгэлийн тайланг удирдлагатай
хамтран боловсруулах
 Ажилчдад танилцуулга хийх
 Гүйцэтгэлийн тайлан

 Бодит хэмжиж болох үр дүнг тоо баримтаар

 Тоон утгаар хэмжих боломжгүй зүйлсийг 0-5
үнэлгээгээр
 5- Тогтмол маш сайн биелүүлдэг
 4- Ерөнхийдээ сайн биелүүлдэг
 3- Дунд биелүүлдэг
 2- Хангалтгүй биелүүлдэг
 0- Огт биелүүлдэггүй

Үнэлгээг сайжруулах нь
Эцэст нь хэлэхэд:
“... Хүний итгэл үнэмшил хамгийн сүүлд алга
болдог.” гэж сансрын нисгэгч Ж.Гүррагчаа
“Монгол тулгатны зуун эрхэм”
нэвтрүүлэгээр хэлж байсан. Хүний хийсэн
бүтээсэн бүхнийг үнэлж тэдний эрүүл энх,
сайн сайхан амьдрах тэр итгэл найдварыг
хадгалж сэтгэлийн дэм хайрлаж байя.

Анхаарлаар шагнасан ТА БҮХЭНД
баярлалаа

Ашигласан материал
 Performance management – Micheal Armstrong
 Corporate performance management – Aris
 Хүний нөөцийн менежмент – Г.Гантөгс
 Компаний дотоод журам

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->