You are on page 1of 4

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM Semester 1 Sesi 2010/2011 Soalan Tugasan LSM 3023 - Sejarah

Sosioekonomi Malaysia 1. Bahaskan sejauh manakah struktur politik dalam masyarakat Melayu feudal mempengaruhi struktur sosioekonominya?

Rujukan: a) Andaya, Leonard Y. (1975). The Kingdom of Johore 1641-1728. Kuala Lumpur: OUP. b) Gullick, J.M.(1989). Malay Society in the Late Nineteenth Century. Singapore: OUP. c) Irwin, Graham (1986). Borneo Abad Kesembilan Belas. Terj. Mohd.Nor Ghani & Noraini Ismail. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. d) Khoo Kay Kim (1984). Negeri-Negeri Melayu Pantai Barat 1850-1873. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. e) Sejarah Melayu. Selenggaraan Shellabear (1977). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Perkembangan Perusahaan dan Perdagangan yang pesat di Britain telah mendorongnya untuk menjajah Malaysia. Bahaskan.

Rujukan: a) Cheah Boon Kheng dan Abu Talib (1990). Kolonialisme Di Malaysia dan Negara-Negara Lain, Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. b) Emerson, Rupert (1979). Malaysia. A Study in Direct and Indirect Rule. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. c) Irwin, Graham (1986). Borneo Abad Kesembilan Belas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. d) Khoo Kay Kim (1984). Negeri-Negeri Melayu Pantai Barat 1850-1873. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. e) Mills, L.A.(1961). British Malaya, 1824-1867. Singapore:Nanyang Printers, for MBRAS. f) Thomson, David (1982). Eropah Sejak Napoleon. Jld 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

1

D. Cambridge University Press. b) Jomo K. D. Monographs and Papers.S. 4. Tucson: The Association for Asian Studies. Under Chartered Company Rule (North Borneo 18811946). Of Free Tradeand Native interests. The Making of Sabah. 1865-1941: the dynamics of indigenous society. Bahaskan kesan kolonialisme British ke atas struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan.S. The Capitalist World Economy. Satu kajian Ilmu Alam tentang sebuah negeri yang sedang membangun. h) Ranjit Singh. K. Kuala Lumpur: University of Malaya Press g) Tregonning. 1865-1941: the dynamics of indigenous society.S (2003). K.(1958). Of Free Trade and Native Interests. The Making of Sabah. the State and Uneven Development. (1976). 2 .3. d) Wallerstein. New York: Monthly Review Press. No XIV.S (2003). Kuala Lumpur: University of Malaya Press. Melayu dan Tanah. 1865-1941: the dynamics of indigenous society. Rupert (1979). The Making of Sabah. A Question of Class. f) Ranjit Singh. Rujukan: a) Jomo. A Question of Class. The Brooks and Economic Development Of Sarawak. f) Yip Yat Hoong (1969). James C. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1988). e) Ooi Keat Gin (1997).S (2003). D. Bahaskan kesan dasar dan perkembangan perlombongan di Malaysia berhubung dengan keadaan ekonomi pusat dan pinggiran seperti yang dihujahkan oleh Wallestein. e) Wong Lin Ken (1965). The Development of the Tin Mining Industry of Malaya. c) Ranjit Singh. Bincangkan kesan ekonomi kolonial ke atas industri getah di zaman kemelesetan dunia 1920-an 1930-an. the State and Uneven Development. Kuala Lumpur: OUP.G. The Brooks and the Economic Development of Sarawak. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. b) Ooi Keat Gin (1997). Capital.. The Malayan Tin Industry to 1914. New York: Monthly Review Oress. Rujukan: a) Emerson. Kuala Lumpur: OUP 5. Sarawak. Petaling Jaya: Media Intelek. Kuala Lumpur: OUP. Immanuel (1987). Singapore: University of Malaya Press. A Study in Direct and Indirect Rule.(1988). Malaysia. c) Ahmad Nazri Abdullah (1985). Capital. d) Jackson.

hlm 237-263. Bridge and Barrier. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. London: Longmans. The natural Rubber Industry. the State and Uneven Development. Capital. 7. e) Jomo. Transport and Communications in Colonial Malaya 1870-1957. The Interwar Years.S. Under Chartered Company Rule.New York: Macmillan. (1991).)(1989). The Brooks and Economic Development of Sarawak 1841-1941. People and Economy in Malaya. An Economic History of Malaysia 1800-1990. d) Drabble. (2000). Peasants and Their Agricultural Economy In Colonial Malaya. J. Rujukan: a) Furnivall. Keretapi Tanah Melayu. Singapore University Press.S. (1988). 1974-1941. New York: Monthly Review Press. Of Free Trade and Native Interests. Land. Malayan Rubber. People and Economy in Malaya. John. Colin (1978). Proses dan Masalah. d) Ooi Gin Bee (1967). Penduduk Semenanjung Malaysia. b) Hairi Abdullah (peny. g) Ooi Keat Gin (1997). c) Ooi Keat Gin (1997). 6. Kuala Lumpur: OUP c) Drabble. e) Tregonning. Imperialisme Ekonomi: Kajian Kes Ke Ats Imperialisme Industri Getah di Tanah Melayu. Singapore: OUP.Kolonialisme di Malaysia dan Negara-Negara Lain. b) Amarjit Kaur (1988). (1948). Cheah Boon Kheng dan Abu Talib Ahmad (1990). Kuala Lumpur: OUP. Struktur. London: Longmans. Kuala Lumpur:OUP. 3 . Land. Rujukan: a) Amarjit Kaur (1985). b) Barlow. Dlm. K. K. London: Macmillan Academic and Professionals Ltd. A Question of Class. c) Ooi Gin Bee (1967). Bangi: Penerbit UKM. A Comparative Study of Burma and Netherlands India. f) Lim Teck Ghee (1977).Rujukan: a) Badriyah Haji Salleh (1990). The Transition to Modern Economic Growth. Sejauh manakah struktur masyarakat berbilang kaum di Malaysia merupakan kesan dasar ekonomi British? Bahaskan. The Brookes and Economic Development of Sarawak 1841-1941. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Of Free Trade and Native Interests. (1958). H. John H. Bahaskan kesan pembangunan infrastruktur ke atas sosioekonomi masyarakat tempatan. Kuala Lumpur: OUP. Colonial Policy and Practice.G. New York: NY University Press.

and Martin Rudner. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia. Satu senarai bibliografi hendaklah dilengkapkan di bahagian akhir tugasan. 4 . (Tidak termasuk bibliografi). Kuala Lumpur: University of Malaya Press 8. e) Shamsul Amri Baharuddin (1979). Tugasan anda hendaklah lengkap dengan nota kaki yang sistematik dan diterimapakai. James C.S (2003). c) Mohamamed Amin and Malcolm Caldwell (eds. Bahaskan rasional Dasar Ekonomi Baru Dalam Malaysia yang merdeka. Malaya. b) Jackson. e) Ranjit Singh. berselang dua baris (double spacing). Issues in Malaysian Development. Jejak-Jejak Pembangunan. Rujukan: a) Badriyah Haji Salleh (2007). Tugasan anda hendaklah ditulis dengan menggunakan Font saiz 12 Times Roman.(eds. Johari (2000).) (1977). Of Free Trade and Native Interests. D. Of Development Studies (Sabah). Catatan: Anda boleh juga menggunakan mana-mana buku yang tidak disenaraikan di atas tetapi ada hubung kait dengan soalan-soalan yang dikemukakan. d) Mohd Yaakub Hj.)(1979). Tujuan dan Pelaksanaan Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1865-1941: the dynamics of indigenous society. Development Challenges and the Way Forward. Prof Madya Dr Badriyah Haji Salleh 29 Julai 2010. Kuala Lumpur: OUP. The Making of Neo-Colony. Singapore: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd. Nottingham: Spokesman Books.d) Ooi Keat Gin (1997). RMK. The Brooks and Economic Development of Sarawak 1841-1941. Kota Kinabalu: Inst. The Making of Sabah. dengan menggunakan tidak lebih dari 2.500 patah perkataan (10 halaman). Semua tugasan hendaklah disampaikan kepada saya tidak lewat dari minggu ke 11. Sabah Beyod 2000.