You are on page 1of 3

Newsletter

Decembrie 2012

 

Bratislava   EU.EM.NET – European systematic approach for employer’s engagement to anticipate skills requirements and support quality assurance (Q.A) in VET.
Colegiul Economic ”Ion Ghica” participă pentru următorii trei ani, în calitate de partener, la acțiunile derulate în cadrul rețelei parteneriale Leonardo da Vinci, EU.EM.NET, care își propune atât cresterea gradului de conștientizare și de implicare a angajatorilor în procesul de anticipare a nevoilor de competențe pe piața muncii, dar și cooperarea cu rețeaua europeană ECVET TC NET, în vederea armonizării acțiunilor celor două rețele și asigurarea transparenței calificarilor în domeniul turismului și al hotelăriei. La baza cooperării dintre cele două rețele vor sta principiile ECVET, în vederea asigurării calității în învățământul profesional și tehnic, pentru creșterea gradului de mobilitate a beneficiarilor la nivel European. Coordonarea rețelei, ce cuprinde 13 parteneri din 9 țări, va fi asigurată în următorii trei ani de către Agenția Regională de Dezvoltare Senec – Pezinok, Slovacia, rolul Colegiului Economic fiind acela de a realiza o cercetare la nivel regional, ale cărei rezultate se vor reflecta în metodologia de implementare a indicatorilor de calitate pentru domeniu turism și hotelărie, precum și testarea respectivei metodologii. Pentru implementarea acestui proiect Colegiul Economic beneficiază de un grant de 31.630 euro și de expertiza unei echipe, alcătuite din inspectori, metodiști și formatori la nivel național, coordonată de prof. dr. Suzana Ilie, coordonator regional CNDIPT - Sud Muntenia. Prima întâlnire de proiect s-a desfășurat la Bratislava, în perioada 4-7 decembrie 2012, și a prilejuit stabilirea sarcinilor pentru fiecare partener, a metodelor de comunicare, monitorizare și evaluare intermediară și finală, dar și a aspectelor care ţțin de diseminarea și valorizareaproiectului. Din partea colegiului au participat: Inspector Luminiţța Popescu și director adjunct Carmen Rădulescu.

Pag.   1  

Newsletter/Decembrie 2012

Conferința finală – Proiect CENTRAL
 

Leonardo  da  Vinci  –  TOI  –  Transfer  de  inovaţție  

Proiectul Leonardo da Vinci TOI (transfer de inovație) – CENTRAL (2010-1FR1-LEO05-14492), s-a încheiat după o perioadă de doi ani cu o conferință

ECVET
Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) este un cadru tehnic pentru transferul, recunoașterea și, acumularea rezultatelor învățării indivizilor, în vederea obținerii unei unei calificări.

finală ce a avut ca scop diseminarea și valorizarea rezultatelor obținute pe parcursul derulării activităților. Conferința s-a desfășurat la Paris, în perioada 9-12 decembrie și a avut ca invitați numeroși agenți economici din domeniul transporturilor și logisticii, dar și factori de decizie din ministerul educației și ministerul transporturilor din Franța, Belgia si Italia. Rezultatul proiectului, calificările comune, de nivel 3 plus (potrivit clasificărilor ECVET), pentru ”agent de distribuție” și ”operator depozit” urmează a fi implementate în țările participante începând cu anul 2013.

Comisia Europeană a dezvoltat un ghid ECVET si o reţțea europeană ECVET.  

Statele membre ale UE ar trebui să se asigure că toate calificările relevante și documentele "Europass" asociate, eliberate de către autorităţțile naţționale sau regionale, să conţțină informaţții clare referitoare la utilizarea sistemului ECVET. În acest sens, au primit finantare prin axa Leonardo da Vinci, mai multe proiecte menite a contribui la dezvoltarea și promovarea sistemului ECVET în diferite sectoare economice, CENTRAL fiind unul dintre ele.

"Calitatea capitalului uman este esențială pentru succesul Europei. Strategia europeană 2020 pune un accent puternic pe educație și formare profesională pentru a promova "o creștere

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii". Proiectul CENTRAL răspunde apelului European
pentru consolidarea atractivitătii educației și formării profesionale [...]. Învățământul profesional si tehnic trebuie să joace un rol dublu: pe de o parte, instrument pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor de competențe imediate și viitoare ale Europei, și, în paralel, pentru a reduce impactul social și a facilita recuperarea din criză. Aceste provocări reclamă reforme urgente si o mai bună dezvoltare a competențelor în Europa, în lumina cursei globale pentru dezvoltarea rapidă a educației și formării profesionale, în condițiile economiilor emergente precum China, Brazilia și India. Prognozele nevoilor de competențe viitoare arată o cerere mai mare pentru mediu și calificări de nivel înalt până în 2020. Continuă evolutia TIC (tehnologiei informatice) proces cuplat cu necesitatea pentru o economie bazată pe emisii reduse de carbon si in conditiile îmbătrânirii populației, ceea ce înseamnă că structurile sociale se vor schimba. Prin urmare, atât educația cât si formarea profesională, trebuie să se adapteze în consecință.

Pag.   2  

Newsletter/Decembrie 2012

Europa pentru cetățeni

 
Europa.    

 
Menţționăm,   în   această   privinţță,   activităţțile   derulate   cu   ocazia   „Săptămânii   educaţției   globale”   sau   celebrarea  „Zilei  internaţționale  a  drepturilor  omului”,   dar   și   evenimentul   organizat   anual,   în   scopul   integrării   celor   mai   mici   dintre   elevii   noștri,   Balul   bobocilor,   și   care,   anul   acesta,   a   avut   ca   temă   interconexiunea  –  lumea  ca  reţțea  –  Worl  Wide  Web.   Câteva   dintre   rezultatele   acestor   activităţți   pot   fi   urmărite   pe   blogul   dedicat   proiectului:   http://actlocally-­‐ro.blogspot.ro/  

Cu ocazia celei de a douăzecea aniversări a instituirii cetă eniei Uniunii prin Tratatul de la Maastricht, la 1 noiembrie 1993, Comisia Europeană a propus ca anul 2013 să fie desemnat drept "Anul european al cetățenilor".
„Daca europenii nu își cunosc drepturile, acestia nu sunt în măsură să și le exercite în mod efectiv. Astăzi, 48% dintre europeni au sentimentul că nu cetatenilor va fi o bună ocazie pentru a le reaminti cetățenilor ceea ce sunt bine informati cu privire la drepturile pe care le au. Anul european al Uniunea Europeană poate face pentru fiecare dintre noi.” declara vicepresedintele Viviane Reding, comisarul UE responsabil

pentru justitie și cetățenie.

Proiectul   „Act   locally”   vine   să   sublinieze   tocmai   necesitatea   de   a-­‐i   informa   pe   cetăţțenii   europeni   în   legătură  cu  drepturile  lor  dar  și  de  a-­‐I  stimula  în  vederea   participării   acestora   la   rezolvarea   problemelor   comunităţții.     În  acest  sens,  Colegiul  Economic  „Ion  Ghica”  derulează  pe   parcursul   anului   școlar   2012-­‐2013   o   serie   de   activităţți   în   acord   cu   obiectivele   stabilite   împreună   cu   Fundatia   Robert   Schuman   din   Polonia   și   cu   ceilalţți   parteneri   europeni,   în   vederea   celebrării   la   9   mai   2013   a   ceea   ce   înseamnă   pentru   noi   toţți  

Colegiul Economic „Ion Ghica” vă urează tuturor un an nou fericit!

Contact:
Carmen Rădulescu Responsabil Grupul de lucru “Proiecte comunitare” Tel: 0721372712 Calea Domnească – 223 Târgoviște – 130016 Colegiul_ec_tgv@yahoo.com
http://colegiuleconomictargoviste.wordpress.com

Pag.   3