You are on page 1of 3

KONSEP, PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahamanyang utama, iaitu

konfusianisme (China), nasionalisme daninternasionalisme (India), dan falsafah pendidikan Islam. Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiranConfucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372-289 SM), Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China.Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme, ramai diantara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membinatingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia,mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. Confucius, seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemukadi negeri China, menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupukkesempurnaan tingkah laku manusia dan ini boleh dicapai melalui amalantingkah laku yang bersopan santun, bertimbang rasa, ikhlas hati,sederhana, menghormati orang tua, menyayangi orang yang lebihmudaserta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara. Ahli-ahli konfusianisme berpendapat bahawa pendidikan merupakan alat yangpenting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat, dan seterusnya pulamengekalkan kebudayaan masyarakat yang penting untuk membawakestabilan, kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. Mereka menganggapfitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati, dan nilai baik hati ini dapatdiperkembangkan melalui proses pendidikan. Bagaimanapun, untukmenjadikan manusia yang sempurna dan berupaya memberi sumbangankepada kemajuan masyrakat, pelajar hendaklah dididik dengan nilai, norma,peraturan dan kebudayaan masyrakat. Sehubungan itu, pelajar hendaklahmenghafal kelima-lima buku klasiks yang dihasilkan oleh tokoh-tokohcendikiawan dari tamadun purba kala, iaitu buku syair, buku sejarah, bukuelemen, buku upacara dan buku annals. Confucius mengakui bahawa setiap induvidu mempunyai potensi yangberbeza, dan oleh itu, beliau mengajar muridnya mengikut kebolehanindividu. Beliau pula menggunakan strategi perbincangan untukmenyampaikan pelajaran.Didalam zaman dinasti Sung, Chenghao (1032-1085), Chengyi (10331107), dan Zhuxi (1130-1200), memperkenalakan unsur rasionalismadalam falsafah pendidikan konfusianisme. Mereka berpendapat, untukmemperolehi ilmu yang sebenar, pelajar hendaklah menggabungkanpemikiran rasional dengan mentalnya. Sehubungan ini, merekamenyarankan kaedah inkuiri untuk memperolehi ilmu pangetahuan.Mereka menghuraikan tujuan pendidikan sebagai perkembangankecerdasan individu, pembentukan individu bermoral tinggi dan berbudayasempurna. Wang Shouren (1472-1528), seorang ahli falsafah dalam dinasti Ming,berpendapat ilmu intuitif adalah terkandung dalam jiwa mental setiap individu.Oleh itu, beliau menentang penggunaan kaedah inkuiri untuk memperolehiilmu. Sebaliknya, pelajar hendaklah menggunakan ilmu inkuitif yang beradadalam jiwa mentalnya untuk mengkaji perkara-perkara alam sekitar. Beliaupula menentang hukum dera dan mengurungkan kanak-kanak sebagaipendekatan pengajaran. Sebaliknya, beliau menyarankan teknik peneguhandan motivasi digunakan untuk menimbulkan minat terhadap aktiviti dalampembelajaran.

Nasionalisme dan Internasionalisme Rabindranath Tagore (1861-1941). cekap. Mengikut beliau. saintifik. dalam bukunya falsafah pendidikan (1984). berpandangan saintifik. haiwan. iaitu kesedaran kerohanian universal yang palingtinggi dan menempusi semua kehidupan. bersih. mempunyaikecekapan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara. Pendidikan intelek adalah bertujuan supaya fikiran sentiasa ingin tahu dancergas. Pendidikan realistik ialah pendidikan yang tidak semata-mata terikatkepada buku dan berhubung dengan hidup. berhati mencari bukti”. Beliau pulamenyarankan persepaduan matapelajaran kemanusian dengan sains supayamengembangkan potensi individu secara keseluruhan.dengan penuh bermakna. intelek.falsafah pendidikan barat mula mempengaruhi sistem pendidikan China. dan bebas. iaitu tidak semata-mata terikatkepada buku. seorang ahli falsafah dan penyair dariIndia. sertaberpandangan dengan sikap internasionalime yang positif. jelas.memperkenalkan idea-idea pragmatyisme dan progresivisme dalamkurikulum sekolah negeri China. moral dan kerohanian. Beliau menyarankan kaedah induktif digunakan untuk mengkaji tatabahasa dan mengutarakan pendekatan”berani membentuk hipotesis. aliran fahaman konfucianisme menjadi falsafahpendidikan yang berpengaruh di dalam sistem pendidikan di negeri China. seorang pengikut Dewey.menyenaraikan idea-idea penting yang terkandung dalam falsafahpendidikan Rabindranath Tagore untuk membentuk kesempurnaan manusiaseperti berikut: Pendidikan tubuh badan adalah bertujuan melatih deria dan kecerdasanfizikal secara am. seperti aspek fizikal. dan manusia.Sejak tahun 1911. tetapi harus dihubungkaitkan dengan pengalaman kehidupanmanusia. iaitu masa Koumintang mengambil alih tempat perintahan. berani. berupaya mencapai segalaaspek kehidupan.Sehingga tahun 1911.terutama apabila Hushi (1891-1962). . dan berkemahiran.tetapi juga tetap mendukung sikap nasionalisme yang ideal. berani dan bebas. mentafsirkan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untukmelahirkan manusia yang berfikiran sempurna. Seorang yang berpendidikan dengan erti kata sebenar ialah orangyang bukan sahaja berfikiran cergas. Pendidikan kerohanian adalah bertujuan menyedarkan diri melaluibersimpati sepenuhnya. tumbuhan. Sharifah Alwiyah Alsagoff. dinamik serta realistik. pendidikan harus menjadi suatuproses yang berhidup.

Pendidikan dalam perkara-perkara semulajadi adalah bertujuan membentukperkembangan kayakkanak yang menyeluruh dan sempurna dalam tahun-tahun awal formatif. geografi. Pendidikan untuk nasionalisme yang tulen adalah bertujuan menanamkanidel-ideal dan tradisi negara dan pendidikan ini harus berlandaskanpengetahuan sejarah. Pendidikan untuk perkhidmatan social dan kecekapan adalah bertujuanmengarahkan tenaga-tenaga dan kebolehan individu kepada kebajikanmasyarakat dan negara. persahabatan. kegagalan dan kejayaannya. dan keadaan sertakeperluan negara pada masa kini. danpendidikan ini harus berlandaskan pengetahuan yang tepat dan tidak berbelahbagi yang diperolehi dengan cara pengkajian dan perhubungan langsungdengan adat-istiadat dan tradisi. Pendidikan untuk internasionalime adalah bertujuan memupuk perhubunganbaik. berbaikbaik dan menghormati antara satu sama lain. dan juga untuk membolehkan individu tersebut agar hidup dalam masyarakat dan berpegang kepada prinsip bekerjasama. sejarah dan kebudayaan orang-orang dinegara lain. bukan mekanik dan tidak bermaya.Pendidikan harus hidup dan dinamik. dan keamanan di antara semua negara di dunia. termasuk juga masalah serta kesilapandan pencapaian negara. . kesusasteraan. Pendidikan untuk perkembangan individu adalah bertujuan membentuk kuasadan sikap individu sepenuhnya.