Ivan Marinković

ELEKTRONIČKI SKLOPOVI
pitanja i odgovori za 3. kontrolnu zadaću 1. Što su to pojačala? Nacrtaj shemu. - elektronički sklopovi za pojačavanje el. signala - vremenski promjenjivi napon i struje – el. signal

Adrian Bijelić Ožujak 2013. Mario Lamešić, mag.el.

2. Što je potrebno provesti za ispravan rad pojačala? - za rad pojačala zaslužne su aktivne komponente, a to su bipolarni i unipolarni tranzistori, za ispravan rad pojačala potrebno je provesti statičku i dinamičku analizu 3. Što je pojačanje pojačala? Čemu je jednako pojačanje snage; napona; struje? - pojačanje pojačala su omjeri istovrsnih izlaznih i ulaznih veličina i iskazuju se čistim brojem 𝐴𝑃 = 𝑃𝑖 , 𝑃𝑢 𝐴𝑢 = 𝑈𝑖 , 𝑈𝑢 𝐴𝑖 = 𝐼𝑖 𝐼𝑢

4. Skiciraj i objasni amplitudnu fekvencijsku karakteristiku.

- gornja i donja granična f pojačala - one f. na kojima je pojačanje smanjeno za √2 od referentnog pojačanja - interval f. između graničnih frekvencija zove se širina frekvencijskog pojasa ili propusni opseg pojačala - sve komponente ulaznog signala izvan propusnog opsega pojavljuju se na izlazu, što se naziva frekvencijskim izobličenjem

1

Ivan Marinković 5. Skiciraj i objasni DS s NPN TZ-om. - ulazna struja baze DS je struja baze prvog TZ - ukupna kolektorska struja jednaka je zbroju pojedinačnih kolektorskih struja

6. Skiciraj i objasni DS s PNP TZ-om.

2

Ivan Marinković 7. Što je diferencionalno pojačalo? - izravno vezano ili istosmjerno pojačalo koje pojačava razliku dvaju signala

8. Što su pojačala snage i koje klase postoje? - pojačala snage trebaju trošilu dati što veću snagu uz što manja izobličenja i što veći stupanj djelotvornosti - postoje klasa A, klasa B, klasa AB, klasa C, klasa D i klasa E 9. Prikaži položaj statičke radne točke prema klasi pojačala snage. Čemu je jednak stupanj djelotvornosti? 𝑃𝑇

𝔶 = 𝑃𝐶𝐶

3

Ivan Marinković 10. Objasni pojačala snage klase A. - kolektorska struja teče tokom cijelog perioda ulaznog napona, a statička radna točka postavlja se u normalno aktivno područje

- karakteristike pojačala snage klase A: • statička radna točka postavlja se na sredini dinamičkog radnog pravca u normalnom aktivnom području, a na rubu krivulje max. discipacije snage • kolektorska struja teče za vrijeme cijelog perioda ulaznog signala • mali stupanj djelotvornosti (< 50%) • discipacija snage na TZ najveća je bez prisutnosti izmjeničnog signala • TZ treba imati dva puta veću max. snagu od max. snage trošila • mala nelinearna izobličenja 11. Objasni pojačala snage klase B. - kod pojačala snage klase B kolektorska struja teče tijekom jednog poluperioda, a statička radna točka se postavlja na rubu normalnog aktivnog područja i područja zapiranja

- karakteristike pojačala snage klase B: • • • • • statička radna točka postavlja se na rub normalnog aktivnog područja i zapiranja struja kolektora pojedinog TZ teče samo za vrijeme jednog poluvalnog ulaznog signala veliki stupanj djelotvornosti (< 70,5%) nema discipacije TZ bez prisutnosti izmjeničnog signala izobličenje nastaje pri prolazu izlaznog signala kroz nulu

12. Objasni pojačala snage klase AB. - radna točka se postavlja u normalno aktivno područje u blizini područja zapiranja - tako u statičkim uvjetima teče mala kolektorska struja, a u dinamičkim uvjetima struja kolektora duža je od perioda

4

Ivan Marinković - karakteristike pojačala snage klase AB: • • • • statička radna točka postavlja se u normalnom aktivnom području velik stupanj djelotvornosti, ali malo manji nego u klasi B mala snaga siscipacija na TZ bez prisutnosti izmjeničnog signala smanjuju se izobličenja pri prolazu izlaznog signala kroz nulu

13. Objasni pojačala snage klase C. - karakteristika pojačala snage klase C je ta da kolektorska struja teče u jednom dijelu poluperioda ulaznog napona, a statička radna točka postavlja se u područje zapiranja - pojačalo snage klase C pojačava signal samo jedne frekvencije pa se naziva relativno pojačalo

- karakteristike pojačala snage klase C: • • • • statička radna točka postavlja se u području zapiranja struja kolektora TZ teče manje od jedne poluperioda veliki stupanj djelotvornosti od 90% do 98% ima veliko izobličenje izlaznog signala

14. Što je operacijsko pojačalo? Nacrtaj simbol. - istosmjerno pojačalo koje ima veliko naponsko pojačanje s dva ulaza i jednim izlazom

15. Navedi svojstva idealnog operacijskog pojačala. naponsko pojačanje ulazni otpor izlazni otpor IDEALNO ∞ ∞ 0 stvarno 10 – 106 1MΩ i više 100Ω i manje
4

5

Ivan Marinković 16. Invertirajuće operacijsko pojačalo – što je, skica.

- napon koji se pojačava dovodi se na invertirajući ulaz - izlazni napon je pojačan i invertiran u odnosu na ulazni napon - karakteristike invertirajućeg operacijskog pojačala: • • • • • Naponsko pojačanje ovisi samo o otporima priključenim izvana Izlazni otpor je u protu fazi s ulaznim naponom Ulazni otpor jednak je izvana priključenom otporu R1 Izlazni otpor jednak je praktični 0 Donja granica frekvencije je 0 Hz

17. Neinvertirajuće operacijsko pojačalo – što je, skica.

- napon koji se povećava odnosi se na neinvertirajući ulaz - izlazni napon je pojačan i u fazi s ulaznim naponom - karakteristike neinvertirajućeg pojačala:
• • • • Naponsko pojačanje ovisi samo o otporima prikupljenim iz vana Izlazni i ulazni naponi su u fazi Ulazni napon je beskonačan Izlazni napon je praktički jednak 0

6

Ivan Marinković 18. Što su oscilatori? Kakvi mogu biti? - elektronički sklopovi koji na svom izlazu daju električne signale raznih oblika - prema obliku izlaznog napona oscilatori mogu biti: -> harmonijski -> relaksacijski - harmonijski oscilatori na svom izlazu daju sinusni napon - relaksacijski oscilatori na svom izlazu daju pravokutni, trokutasti ili neki drugi oblik napona

Model pozitivne povratne veze

∑ ≠0 𝑥𝑖𝑧 𝑥𝑎 𝑥𝑢𝑙 = 𝑥𝑎 - kod pozitivne povratne veze vraćeni signal u fazi je s ulaznim signalom, pa izaziva povećanje ulaznog signala, a time i povećanje pojačala, pa nastaju oscilacije: 𝑥𝑖𝑧 𝐴𝑝𝑣 = 𝑥𝑢𝑙 𝐴0 𝐴0 𝐴 = = 1 + 𝛽𝐴0 𝐹𝐴0 - F - faktor povratne struje - uvjet osciliranja prema Barkhausenovom kriteriju glasi: -> signal koji se s izlaza na ulaz vrača preko β grane mora biti iste amplitude i faze kao ulazni signal A grane - oscilatore možemo podijeliti u dvije osnovne skupine: -> RC oscilatori -> LC oscilatori 𝐴0 = 19. Što su RC oscilatori? Nacrtaj skicu i formulu. - oscilatori kod kojih je pozitivna povratna veza ostvarena pomoću više RC mreža - fazni pomak u povratnoj grani ostvaruju se tako da svaki RC član izaziva fazni pomak za približno -60° - ukupno zakretanje faze zajedno s faznim pomakom koje daje pojačalo je 0° i time je ostvarena pozitivna povratna veza i ispunjen je uvjet za osciliranje frekvencija na kojoj je taj uvjet ispunjen je frekvencija osciliranja tj. frekvencija izlaznog napona oscilatora - rezonantna frekvencija ovog oscilatora računa se prema izrazu √6 𝑓 = 2𝜋𝑅𝐶 𝑖𝑧

7

Ivan Marinković

RC oscilatori s faznim pomakom unaprijed

RC oscilatori s faznim pomakom unazad - za oscilator prikazan na slici ostvaren je fazni pomak unazad, a frekvencija izlaznog napona računa se prema izrazu: 1 𝑓 = 2𝜋𝑅𝐶√6 - oscilacije RC oscilatora nastaju na frekvenciji koju trostruka RC mreža unosi fazni pomak od 180° 8

Ivan Marinković 20. Što su LC oscilatori? Nacrtaj skicu i formulu. - oscilatori kod kojih je povratna veza ostvarena pomoću LC mreže nazivaju - frekvencija oscilatora određena je rezonantnom frekvencijom titrajnog kruga i računa se prema izrazu: 1 𝑓 = 2𝜋√𝐿𝐶

koplitzov oscilator

Hartleyjev oscilator 9

Ivan Marinković 𝐿 = 𝐿1 + 𝐿2 + 𝑀

M - međuinduktivitet - uvjet oscilacije određen je izrazom: 𝐿

1 + 𝑀 𝐿2 + 𝑀 - oscilacije LC oscilatora nastaju na frekvenciji na kojoj LC titrajni krug unosi fazni pomak od 180° 𝛽 = 21. Što je kvarcni oscilator? Nacrtaj simbol i skicu. - kad se kristal kvarca pobudi na titranje u nekom oscilatoru, on djeluje kao titrajni krug

22. Što su stabilizatori napona? Nacrtaj blokovsku shemu.

- ili još stabilizirani izvor napona, mora osigurati stalan napon koji se neće mijenjati promjenom ulaznog napona, promjenom otpora trošila, a ni po promjeni temperature - definira se naponski faktor stabilizacije Si i temperaturni koeficijent St 𝑆𝑢 = ∆𝑈 𝑖𝑧 ∆𝐼𝑖𝑧 = 0, ∆𝑇 = 0 𝑢𝑙

∆𝑈 𝑆𝑖

= 𝑆𝑡 =

∆𝑈𝑖𝑧 ∆𝐼𝑖𝑧 ∆𝑈𝑖𝑧 ∆𝑇

∆𝑈𝑢𝑙 = 0, ∆𝑇 = 0 ∆𝑈𝑢𝑙 = 0, ∆𝐼𝑖𝑧 = 0

10

Ivan Marinković 23. Serijski TZ stabilizatori napona. - kod ovog stabilizatora napona komponenta za stabilizaciju i trošilo spojeni su serijski - napokon na komponenti za stabilizaciju jednak je razlici ulaznog nestabliziranog napona i stabiliziranog napona na trošilu - TZ preuzima na sebe promjene ulaznog napona i promjene opterećenja na izlazu pri čemu je izlazni napon stabilan

24. Integrirani stabilizatori stalnog napona s 3 izvoda. - daju na svom izlazu stalan napon određene vrijednosti

11

Ivan Marinković 25. Integrirani stabilizatori opće namjene. - ostvarene su tako da zbog svoje univerzalnosti mogu poslužiti za ostvarivanje različitih izvedbi stabiliziranih izvora napona

12