Cooling Info

Sadrž aj

2

-

2 0 0 8

Praktični saveti za instalatere: Priručnik sa savetima Termostatski ekspanzioni ventili, 1. deo Novi katalog Prednosti regualtora broja obrtaja ventilatora kondenzatora OPTYMA PLUSTM: Otkrijte proširen program Danfoss kompresorsko-kondenzatorskih jedinica Danfoss usredsređen na sajam Chillventa: Velika izložba namenjena svima!

Danfoss uopšteno

Praktični saveti za instalatere: priručnik sa savetima
Tokom godina Danfoss je prikupljao vredne informacije koje Vam mogu pomoći u svakodnevnom radu. Ovi podaci su kao saveti predstavljeni u priručniku praktičnih saveta!

Priručnik je namenjen instalaterima, serviserima i projektantima rashladnih postrojenja, a takođe je koristan i onima koji žele da steknu osnovna praktična znanja iz rashladne tehnike. „Praktični saveti za instalatere“ objašnjavaju osnovne principe komercijalnih rashladnih sistema i njihove osnovne komponente. Takođe, pružaju se važni podaci o Danfoss automatici i kompresorima, a tu je poglavlje i o otkrivanju kvarova, važni saveti za ugradnju i nekoliko praznih stranica za Vaše beleške.

Brošura je podeljena u 10 poglavlja: > Termostatski ekspanzioni ventili > Elektromagnetni ventili > Presostati > Termostati > Regulatori pritiska > Ventili za vodu > Filter sušači i kontrolna stakla > Danfoss kompresori > Praktični saveti > Otklanjanje kvarova U ovom i sledećim izdanjima Cooling info biće sažeto predstavljeno svako od navedenih poglavlja, i to serijom članaka o njima. U ovom izdanju predstavljamo prvi deo članka o ekspanzionim ventilima.

Vaš primerak brošure možete dobiti (ukoliko ste registrovani Danfoss korisnik) posredstvom interneta, ili e-poštom ukoliko zahtev pošaljete na adresu danfoss.cs@danfoss.com.
R E F R I G E R AT I O N A N D AIRCONDITIONING

Trodelni termostatski ekspanzioni ventil Isparivač i termostatski ekspanzioni ventil sa spoljnom egalizacijom pritiska Kapilarne cevi su alternativa termostatskim ekspanzionim ventilima. a tiče se termostatskih ekspanzionih ventila. Ove činjenice su vrlo pogodne prilikom proračunavanja izmene toplote. tj. Kod termostatskih ekspanzionih ventila s unutrašnjim izjednačenjem pritiska (koji se uglavnom koriste kod sistema s malim rashladnim kapacitetom ili kod sistema bez razdelnika tečnosti na isparivaču) pritisak isparavanja. Treba imati na umu da postoje elektronski ekspanzioni ventili i elektronski regulatori koji takođe regulišu pregrejanje pare. Pregrejanje je razlika između temperature merene na izlazu iz isparivača i temperature isparavanja pri pritisku pokazanom na manometru (u tu svrhu je na servisnom manometru iznad skale pritiska ucrtana i skala odgovarajuće temperature. propusna moć kapilarne cevi je nepromenljiva. Pritisak isparavanja se prenosi sa izlaza isparivača pomoću egalizacione cevciče. Paralelno punjenje znači da je punjenje davača ekspanzionog ventila isti rashladni fluid kao i u ostatku rashladnog sistema. membrane. Inženjeri rashladne tehnike ne smeju zaboraviti važnost promena uslova u kompresorskim rashladnim krugovima i to u isparivaču koji preuzima toplotu hlađenog prostora kao i u kondenzatoru koji je predaje okolini. pa čak i kada se tečnost vraća u kompresor. Ventili sa spoljnom egalizacijom pritiska se stoga koriste kao standard. Princip rada Termostatski ekspanzioni ventili su konstruisani na principu da osiguraju dovoljno pregrejanje pare na izlazu iz isparivača. nužno je da na membranu odozdo deluje pritisak isparavanja. no uglavnom se koriste kod hladnjaka za domaćinstvo i u malim rashladnim sistemima.Danfoss uopšteno Termostatski ekspanzioni ventili. Da bi se ekspanzioni ventil ispravno regulisao. Za te svrhe se koriste bakarne cevi prečnika ¼“ (6 mm). Ova skrivena apsorpcija topline takođe znači da nema promene temperature u kondenzatorskom području (prilikom promene faze) ako se koriste jednokomponentni rashladni fluidi ili azeotropske smese. Većina termostatskih ekspanzionih ventila su sa spoljnom egalizacijom pritiska. Prilikom ovih izmena omogućavaju se manji zapreminski protoci u razmenjivačima toplote nego povećanjem temperature (merljiv porast temperature) pri korišćenju standardnih rashladnih fluida. budući da ne kompenzuju pad pritiska korišćenjem razdelnika tečnosti (npr. kako ne bi došlo do povrata tečnosti u kompresor. Kada tečnost rashladnog fluida uđe u ekspanzioni ventil. biva regulisana i ubrizgana u isparivač preko ekspanzionog voda i razdelnika tečnosti (distributora) (ukoliko je ugrađen). Koji je princip rada termostatskog ekspanzionog ventila? Termostatski ekspanzioni ventil je automatski mehanički regulator bez spoljnog napajanja. To je uglavnom tako usled činjenice da ovi ventili drže konstantan pritisak u svim uslovima. Ovi elementi za regulaciju protoka su najčešće korišćeni u rashladnim sistemima. skala je različita za različite rashladne fluide). Druga alternativa termostatskim prigušnim ventilima su automatski prigušni ventili koji se retko koriste u rashladnim postrojenjima. koje nisu kapilarne cevi. Komponente Termostatski ekspanzioni ventil se sastoji od termostatskog elementa sa davačem i punjenjem. Nedostatak joj je nepostojanje regulacije napajanja isparivača tj. Tako se osigurava maksimalna iskorišćenost razmenjivačke površine isparivača. 1. deo Korisni saveti za svakodnevan rad instalatera su dati u priručniku „Praktični saveti za instalatere“. Prvi članak je uvodno poglavlje brošure. U praksi paralelno punjenje se može naći . Ovi proizvodi će biti navedeni u jednom od sledećih članaka. pritisak u isparivaču deluje na membranu odozdo. Njena najveća prednost je cena. jarma. pretpostavljamo da je paralelno punjenje davača ekspanzionog ventila. Membrana U svrhu ovog teoretskog razmatranja. venturi distributor). To znači da mu nije potreban električni priključak ili spoljno inducirani (viši) pritisak kako bi se pokretao. ventilske igle i sedišta ventila i kućišta koje omogućuje primenu dizni različitih veličina.

a pregrejanje se povećava. Tako se membrana pomera na dole a posledica je ubrizgavanje rashladnog fluida u isparivač što dovodi do do pada pregrejanja i zatvaranja ventila. tako vršeći pritisak na membranu odozgo. gde vredi pravilo 0. U malim kompaktnim ventilima kao što su „T2“ ili „TU“ rotacijom vijka od 360° postiže se prilično velik iznos pregrejanja. U slučaju nedoumice poželjno je konsultovati odgovarajuća uputstva za upotrebu. Ova promena može biti i do 4 K po obrtu. što znači da je punjenje rashladnim fluidom u davaču uvek u oblasti kondenzacije. u malim koracima i ovakav postupak je poželjno uvek poštovati. Smese rashladnih fluida se gotovo uvek koriste kod ventila koji se proizvode u velikim serijama. Takođe. Promena pregrejanja jednim obrtajem je mnogo manja u većim. zbog povećanja pregrejanja. Na taj način se pregrejanje drži konstantnim. trodelnim ventilima.5 K za 360°. Pretpostavimo da su sile s gornje i donje strane u mehaničkoj ravnoteži. ventil je još jednom u stanju u kojem se konstantno održava željeni nivo pregrijanja. tada pritisak i samim time i sila u davaču takođe rastu. a sa donje strane pritisak isparavanja i sila od opruge kojom se preko vijka podešava pregrejanje. povećava se naprezanje u opruzi i menja se sila koja deluje na membranu s donje strane.Termostatski ekspanzioni ventil i isparivač sa venturijevim distributorom samo u posebnim ventilima koji su proizvedeni u malim serijama. Podešavanje pregrejanja Za povećanje pregrejanja vijak za podešavanje treba okretati u smeru kazaljke na satu (to je slučaj sa gotovo svim termostatskim ekspanzionim ventilima. Tada se ventil pomiče prema zatvorenoj poziciji. pretpostavljamo da je punjenje u davaču ekspanzionog ventila dovoljno. To znači da se tada manje rashladnog fluida ubrizgava u isparivač. Ako raste pregrejanje na izlazu iz isparivača sa venturijevim distributorom. Na membranu ekspanzionog ventila deluju različite sile: pritisak punjenja u davaču sa gornje strane. Kada se dodatnom silom iz davača izbalansira dodatni otpor opruge. a ne u pregrejanju. a ako se pomera u suprotnom smeru ekspanzioni ventil ide u zatvoreni položaj. Pokretanjem vijka iz položaja gde su sile u ravnoteži. ali taj iznos varira zavisno od temperaturnog područja isparavanja i da li se koristi vetil sa MOP karatkeristikom. . Ukoliko se membrana pomera na dole. ventil se otvara. P1 = Pritisak u davaču P2= Pritisak isparavanja P3= Pritisak opruge Promene podešavanja pregrejanja se uvek moraju obavljati postupno.

dok bi standardni ventili imali isparavanje na 0°C. Npr. Cilj i osnove ovog kataloga su njegova najveća prednost: tokom pripreme težište je bilo na usklađenosti i prilagodljivosti podataka. Za svaku vrstu proizvoda možete dobiti kompletan uvid u područje primene samih proizvoda. trenutno na Engleskom jeziku. Sa 75 godina iskustva u projektovanju i proizvodnji regulacionih komponenti u rashladnoj tehnici nudimo širok raspon rešenja za Vaše aplikacije. molimo kontaktirajte Danfoss kancelariju u Beogradu. ventil sa MOP tačkom od -10°C nastavlja s isparavanjem pri -10°C. pa se oni mogu koristiti za različite namene. . kako bi se izbegli ekstremno visoki pritisci isparavanja.Termostatski ekspanzioni ventil sa MOP karakteristikom Ventil sa MOP karakteristikom (maximum operating pressure= maksimalni radni pritisak) primenjuje se umesto standardnog termostatskog ekspanzionog ventila. Ukoliko celo punjenje u davaču ispari pri određenoj temperaturi. Termostatski ekspanzioni ventili sa MOP karakteristikom su relativno česti u sistemima za duboko zamrzavanje.. Na desnim stranicama kataloga možete pronaći tablice sa tehničkim podacima za najpopularnije modele. njihova svojstva i prednosti uz detaljan grafički prikaz. pri temperaturi komore od +10°C. pritisak u davaču će se povećavati mnogo sporije za zanemarljivu vrednost. Ukoliko želite primiti svoj primerak ovog kataloga. Ovaj katalog Vam omogućava odabir svih Danfoss komponenata na brz i jednostavan način. Tu se postavlja gornja granica pritiska isparavanja. budući da kompresori u takvim sistemima poseduju motore manjih dimenzija od onih u standardnim rashladnim i klimatizacionim sistemima. a pokrivena su područja komercijalnih i industrijskih regulacionih komponenti. Nadamo se da smo ovim katalogom pružili korisnicima nov i važan alat. kompresore i kompresorsko-kondenzatorske jedinice. Jedina tehnička razlika između ventila sa MOP karakteristikom i standardnih ventila je manje punjenje davača. Kada se u praksi koriste ovi ventili nužno je zapamtiti da MOP ventili u posebnim slučajevima mogu postići veće pregrejanje bez pojave kvara MOP punjenje Standardno punjenje Danfoss uopšteno Novi katalog Danfoss Vam predstavlja novi katalog koji obuhvata sve programe rashladne tehnike: mehaničke i elektronske regulatore. kako bi unapredili našu dostupnost i kvalitet usluge. Katalog je izrađen kako bi Vam pomogao da brzo odaberete odgovarajući proizvod. Katalog u boji. To znači da sila koja deluje na membranu s gornje strane više ne raste sa porastom temperature/pritiska iznad neke vrednosti. kompresora i kompresorskokondenzatorskih jedinica. sadrži pregled proizvoda na 204 stranice. ali sila koja odozdo deluje na membranu tada se povećava.

Koje su prednosti korišćenja XGE regulatora broja obrtaja ventilatora? Optimalno rešenje za postojeća rashladna postrojenja Svojstva Prednosti za korisnika • Kompaktna i lagana konstrukcija. posebno u zonama s velikim oscilacijama spoljne temperature. Pri padu pritiska usled pada spoljne temperature regulator broja obrtaja ventilatora smanjuje izlazni napon ka motoru ventilatora čime se postiže i manji broj obrtaja. uključujući R410A • Prevencija pregrevanja čime se osigurava duži vek trajanja • U skladu sa CE i EMC direktivama Novi model XGE regulatora broja obrtaja sa muškim priključkom od 1/4" Danfoss Saginomiya je nedavno predstavio novi model XGE regulatora sa priključkom sa spoljnim navojem od 1/4". • Smanjena buka i stabilni pritisci kondenzacije u različitim spoljnim uslovima. zavisno od pritiska kondenzacije. kao i pri velikim promenama opterećenja. kod primene u klimatizaciji i procesnom hlađenju. Direktna ugradn. pružajući tako niži nivo buke i stabilne pritiske kondenzacije pri različitim spoljnim uslovima. flow swich i 4-krakim razvodnicima možete dobiti na 011 220 16 17. Danfoss Saginomiya predstavlja XGE regulator broja obrtaja ventilatora Za vazduhom hlađene kondenzatore koriste se dva modela regulatora: XGE i RGE. zatim u režimu noć/dan.. a rezultat je i kvalitetnije skladištenje hlađene robe.Regulacione komponente za hlađenje i klimatizaciju Prednosti regulatora kondenzatora broja obrtaja ventilatora Regulatori broja obrtaja ventilatora vazduhom hlađenih kondenzatora donose mnoge koristi u vidu dodatnih mogućnosti pri radu. omogućavaju se stabilni pritisci kondenzacije i isparavanja. sa strelicom za označavanje smera za povećanje i sniženje referentne vrednosti pritiska • Posebno konstruisan hladnjak za odbacivanje toplote • Elektromagnetni filter • Visok stepen zaštite kućišta • Namenjen za sve vrste HFC rashladnih fluida. Pri tom smanjenju brzine obrtaja dolazi do tražene stabilizacije pritiska. . čak i u ugradnja na panel.• Fleksibilnost ugradnje: Omogućuje se brza i jedja na cev ili fiksiranje na jednostavnu konzolu kao i nostavna ugradnja u ograničen prostor. Jednostavno XGE sa ženskim priključkom ugradite na igličasti ventil. sistem će raditi ravnomernije usled manjeg broja pokretanja i zaustavljanja ventilatora. Kod vazduhom hlađenih kondenzatora upravljanje pritiskom kondenzacije je vrlo bitan faktor. • Brzo i jednostavno električno spajanje u 4 moguća smera • Jednostavno ožičenje i podešavanje • Kvadratni priključak za brzu ugradnju • Shema spajanja utisnuta u kućište • Dostupan vijak za podešavanje. Tako se postižu bolji rashladni učinci. Novi model (XGE-4CB) je optimalno rešenje za ugradnju na panel. Precizno upravljanje brojem obrtaja ventilatora. Promene u podešavannostavna. Upravljanje postrojenjem regulacijom pritiska. vijka. budući da se sve vrši preko rešenje za servis već postojećih jedinica. Za kompaktne jedinice. Ukoliko je pritisak stabilan. održavanju i efikasnosti. postojeće jedinice. kako bi rashladni učinak TPV odgovarao opterećenju. Najveći razlog upravljanja pritiskom kondenzacije (odnosno učinka kondenzatora) je održavanje minimalne razlike pritiska na dizni termostatskog prigušnog ventila (TPV). umesto regulacijom temperature. XGE regulator s muškim priključkom Danfoss Saginomiya proizvodi dostupni su prodaji a detaljnije informacije o ostalim proizvodima: patronskim presostatima. • Održavanje konstantnog pritiska bitno je u mnogim uređajima. model XGE Danfoss Saginomiya predstavlja idealno rešenje za pouzdano upravljanje ventilatorima. XGE regulator učinka tako ju referentnih vrednosti ne predstavljaju postaje optimalno "brzo i jednostavno" problem. pri čemu nema potrebe za ispuštanjem rashladnog fluida jer je ovaj model fabrički opremljen sa Zahvaljujući mogućnosti direktnog igličastim ventilom. regulatorima broja obrtaja. Neophodno je samo postavljanja uređaja u ograničenom propovezati XGE na napajanje i spojiti ga na storu sama ugradnja postaje brza i jedmotor ventilatora. Stabilni radni uslovi produžuju vek trajanja i efikasnost.

MBP) dok za komore za smrzavanje postoje jedinice učinka od 0. Ponudom OPTYMA PLUSTM paketnih jedinica Danfoss nudi rešenje koje je energetski efikasno. moderne je konstrukcije i obojeno u neutralnu boju kako bi bilo uklopljivo u bilo koju okolinu. regulato- . Proširen program OPTYMA PLUSTM paketnih jedinica je dostupan u 4 različite veličine kućišta. za klimatizaciju postoje jedinice učinka od 3 kW do 25 kW za (R407C. čak i u najtežim uslovima. Za klimatizaciju i rashladni fluid R407C su dostupni učinci od 3 kW do 25 kW. + Izdržljivo i robusno kućište Kućište otporno na vremenske uticaje izrađeno je od čelika sa površinskom zaštitom od epoksi premaza. Ova svojstva osiguravaju dugotrajnu izdržljivost. Bacterial growth Rast bakterija Count Broj Time h Vrijeme uin h Hlađenje odgađa rast broja bakterija kod skladištene hrane Kvalitet tih proizvoda u prvom redu je zavisi od uslova njihovog skladištenja. koji se dostavljaju iz celog sveta. To se postiže zahvaljujući naprednoj Danfoss tehnologiji. dok za komore za smrzavanje (R404A. a namenjene su za prodavnice hrane. regulator broja obrtaja ventilatora i glavna sklopka ugrađena sa strane jedinice. meso i morske plodove. 1 kW do 20 kW za R404A (MBP) aplikacije. +Nizak nivo buke Konstruisane u skladu sa zahtevima korisnika. kompresorskokondenzatorska jedinica mora posedovati neke adute. benzinske pumpe i ostale trgovine gde se prodaje hrana. Danfoss OPTYMA PLUSTM ih poseduje sve! Proširen program OPTYMA PLUSTM jedinica je sada dostupan u 4 različita kućišta uz radne učinke od 1 kW do 10 kW za R134a. rashladne komore i ostale primene.5 kW do 10 kW. tu su električni osigurač. supermarkete.. već i na manje trgovine. benzinske pumpe. Primenjuju se za komore s rashladnim fluidom R134a (kapaciteta od 1 kW do 10kW) i R404A (kapaciteta manjeg od 1 kW pa sve do 20kW. filter sušača i dve loptaste slavine. Nadalje. počevši od kompresora pa sve do kontrolnog stakla. ove jedinice poseduju bitnu prednost u vidu niskog nivoa buke tokom svog rada. presostat. izdržljivo i jednostavno za ugradnju. Nadalje. Danas se to ne odnosi samo na supermarkete.5 kW do 10 kW (R404A. Autentične Danfoss komponente Prednosti proizvoda + Sve komponente su originalno Danfoss proizvodi OPTYMA PLUSTM paketne jedinice su sastavljene od Danfoss komponenti. Ove jedinice su sastavljene 100% od Danfoss komponenti. LBP) postoje od 0. LBP) U zemljama širom sveta kupci tokom cele godine u supermarketima očekuju sveže voće i povrće.Kompresori i kompresorsko-kondenzatorski agregati OPTYMA PLUSTM: Otkrijte proširen program Danfoss oklopljenih kompresorsko-kondenzatorskih jedinica Ukoliko tražite ispunjenje svih Vaših zahteva u pogledu izdržljivosti pouzdanosti i funkcionalnosti. MBP). restorane.

kao npr. u nižim pogonskim uslovima (npr. OPTYMA PLUSTM R134a MBP R134a se može koristiti u MBP aplikacijama kao što su rashladne vitrine i hladnjaci. noću). Kućište je robusno i jednostavno se otvara za potrebe servisnih radova. rezultuje niskim nivoom buke i manjom potrošnjom energije. a mogu se primeniti i u nekomercijalnim aplikacijama kao što su sušači vazduha gde postoji potreba za rad pri visokim spoljnim temperaturama i visokim temperaturama isparavanja. Primena Rashladne komore i frižideri Rashladne vitrine Klimatizacija u supermarketima OPTYMA PLUSTM R404A/R507 LBP/MBP R404A – najčešće korišćeni rashladni fluid u rashladnoj tehnici primjenjuje se u MBP (srednje temperaturnim) aplikacijama kao što su hlađenje mlečnih proizvoda i skladištenje sveže hrane. Za detaljnije informacije o novim OPTYMA PLUSTM paketnim jedinicama molimo kontaktirajte Vašu lokalnu Danfoss kancelariju . pri čemu i dalje ima dovoljno prostora za pristup svim komponentama. Nadalje. te su kao takve jednostavne za manipulaciju. a i ostale ključne komponente su već međusobno spojene. postojanje regulacije pritiska kondenzacije. Danfoss OPTYMATM i OPTYMA PLUSTM agregati Puštanje u pogon je takođe optimizirano budući da jedinice poseduju fabrički ožičenu razvodnu kutiju sa IP54 stepe- nom zaštite. a i zvučnoj izolaciji za kompresor koja se fabrički isporučuje. + Jednostavna ugradnja Jedinice su male i kompaktne. Tako se OPTYMA PLUSTM paketne jedinice mogu ugrađivati i u stambena područja bez bojazni od pojave buke. Jedinice su prilagođene za vrlo ograničene i male prostore.ru broja obrtaja ventilatora. odeljak za kompresor je kompletno zatvoren tako da je prolaz zvuka napolje potpuno eliminisan. Zahvaljujući Danfoss tehnologiji u proizvodnji kompresora. za čileri i sisteme klimatizacije manjih kapaciteta.. ali u LBP (nisko temperaturnim) aplikacijama kao što su komore za duboko smrzavanje i vitrine za sladoled. OPTYMA PLUSTM R407C MBP R407C je takođe opcija za MBP aplikacije.

o. Najveći razlog osnivanja ovog sajma je nezadovoljstvo rezultatima skupa IKK 2005 u Hanoveru. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uslovom da te izmene ne menjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom materijalu vlasništvo su (istim redosledom) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Asocijacije i udruženja kao što su DKV.com • www. To se takođe vidi kroz proširen program sajma u Ninbergu. a bilo bi nemoguće da nije bilo uske saradnje između važnih ustanova. a pozitivna je činjenica da je u njega direktno uključena industrija. odgovorna za promociju u Danfoss GmbH i jedna od članica Chillventa odbora je naglasila: «Odabrali smo ovaj skup jer nam kao kompaniji odgovara njen koncept.o.danfoss. privatnih preduzeća. Danfoss i Danfoss oznake su zaštitni žigovi preduzeća Danfoss A/S. Srbija Danfoss d. do 17. Pokretanje sajma Chillventa nije bio jednostavno.cs@danfoss.o.» aleksandar. što je podstaklo promotore „Pro IKK“ da nađu neki novi koncept kako bi se održao najveći skup u području rashladne i klimatizacione tehnike. Novi međunarodni sajam rashladne i klimatizacione tehnike i ventilacije održaće se od 15. a na njemu će biti prisutan Danfoss sa svojim najnovijim tehnološkim dostignućima. Prodaja: Aleksandar Jovanović Tel. oktobra u Ninbergu u Nemačkoj.com Tehnička podrška: Ljiljana Živković Tel. +381 11 22016 10 • Faks +381 11 22016 11 • danfoss. Danfoss se fokusira na skup Chillventa Christine Bannert.jovanović@danfoss. +381 22016 17 ljiljana.o. Sva prava pridržana. prospektima i ostalim štampanim materijalima. +381 11 22016 16 Za ovaj novi skup u Ninbergu prijavio se poveći broj preduzeća. BIV i drugi sigurno ne bi podržali ovu inicijativu da ne veruju u nju.yu Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu.divac@danfoss. ASERCOM. Broj i imena tih kompanija govore sami za sebe. • Milutina Milankovića 23 • 11070 Novi Beograd • Tel. ali će takođe biti dokaz industrijskog razvoja u ovom sektoru. . veleprodajnih partnera i ostalih važnih igrača. Došlo je do naglog pada broja posetilaca i izlagača.co.Danfoss uopšteno Danfoss usredsređen na sajam Chillventa: Velika izložba namenjena svima! Na ovom skupu izlagaće skoro 500 kompanija koje će prikazati nove tehnologije. Broj prijava takođe govore da će ovaj skup biti potpun uspeh. Danfoss zadržava pravo izmena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja.com Danfoss d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful