PARACELSUS ELEMENTÁRNÍ BYTOSTI

Kniha o nymfách, sylfech, pygmejích, salamandrech a ostatních živlových tvorech
od Theophrasta Bombasta von Hohenheim

z něm. vydání Paracelsus – Sämtliche Werke, Dr. Bernhard Aschner, Jena 1932 přeložil Jaromír Šprenger, vydalo nakladatelství DOBRA, Praha 2001
slba

zkoumá je a učí se z nich. přetištěna z knihy Das Buch Meteororum (Cologne 1566). co je vyzdviženo nad něj. že nezůstane skryto nic o čem by se člověk nedověděl. zbývající dvě jsou klenoty duše. živnosti i všech tvorů k nim patřících. že by poznání jedné země bylo vyvýšeno nad ostatními krajinami. nýbrž každý má své. putuje-li v duchu. že by jen on sám znal vše. Člověk je něčím víc než pouhou přírodou. a že každý člověk má své vlastní poznání.Podobizna autora od Augustina Hirschvogela z roku 1538. Je světlem jímž pátrá v nadpřirozených věcech. nebo nepoznal. Nejprve však to místo určitého jsoucna musí poznat. může prozkoumat a vyzkoušet samotné peklo. Dá se však vypátrat světlem člověka. že každá země zná co v ní je a z ní vyrůstá. je to pouze poznáním jí samotné. ti. jenž hledají ve světle člověka. potom slouží jako anděl. Ti. Úvod Jsme dobře obeznámeni se stvořením všech přírodních věcí a vším. postaveno proti němu a nedá se ve světle přírody vypátrat. A posléze končí tím. Kromě světla zrozeného přírodou je světlo i v člověku. duchem i andělem. hovoří o přírodě. poněvadž jedno přísluší tomu a druhé zas onomu. Protože v lidské duši jsou ony dva klenoty může vystoupat nad přírodu a vyhledávat co v ní není. dojdeme k celkovému poznání. spojuje všechny tři vlastnosti. kteří hledají ve světle přírody. přebývá-li v andělu. hovoří o něčem více než o světle přírody. že by vše spočívalo pouze na jednom člověku. První světlo je dáno tělu. co se nedá poznat ani pochopit pouhým přírodním světlem. Jestliže se však veškeré tyto znalosti posbírají. co Bůh učinil. Je ovšem ještě něco většího. slouží duchu. Příroda dává světlo v němž je ona samotná poznatelná ve vlastní záři a jasu. řemeslo i znalost nějaké práce. slouží přírodě. že je podrobeno člověku. Ne. Není pravdou. Kráčí-li přírodou. Je přírodou. ďábla i jeho říši. Vše se využívá a zkouší podle účelu svého stvoření. v němž každé město. dvorec i dům nese přirozené znamení řemesla. s tím. Tímto způsobem se všichni seznamují se vším. které je nad přírodním vyvýšeno. Pomocí těchto věcí se pozná celé Boží stvoření tak. vědět jak k němu 1 .

hazardu a pití. jak tyto bytosti konají mnohé zázraky. Za třetí. jak k nám přicházejí. uzpůsobení a stvoření jako zázrak díla Božího. což ukážeme na příkladu melusíny. Za páté o zrození obrů. O těchto bytostech se hovoří i v jiných spisech sestavených na základě hodnověrných podkladů. mnoho se nedochovalo a nikdo neví. který hledajíc perly. jako květy a plody dobrého stromu. světlu a své andělské podstatě. Nejprve pojednáme o jejich stvoření a o tom čím jsou. Všichni jsme učení. Vše známe. Přicházejí mezi nás. o vzniku obrů než o statkářském plémni. ale nestejní. Člověku je umožněno vyzkoumat a vypátrat podstatu i vlastnosti každého díla Božího stvoření. vše ostatní je jen nicotný stín. ale ne stejně. Má sloužit duchu. ale za tvory a stvoření odlišující se od člověka i zvířat. Výchova potom přijde sama od sebe. Stvoření zde není proto aby člověku zůstalo neodhalené ani k jeho zahálce. pak nemůže být odmítnuta ani naše filosofie. Za čtvrté. Jestliže pisatelé Bible a Nového zákona o těchto věcech hovoří formou. ušlechtilejší je psát o človíčcích z nitra hor než o zápasnících a služkách. Člověk bez výchovy zmírá bez odměny v bahně. Ukazuje jeho povahu. Popisuje stvoření ležící mimo vědomí světla přírody. hromadění jmění a pokladů pro červy. Nepíši krásnou řečí o líbezných věcech. příbytcích kde se zdržují a jakým zákonům podléhají. potom o jejich zemích. poněvadž co se těchto věcí týká. jak se s námi mísí a rozmnožují. Vznešenější je psát o nymfách než o zákonech. Současně pojednáme o obrech. zda po nich někdo pátrá. že tato kniha výše uvedené odhaluje. loupení. nýbrž aby putoval v Božích stezkách. Člověk nemá být slepý a má věci zkoumat. kdo rozjímá o Stvořiteli. ale dvořanstvo a krásné vzezření leží ve lži a kletbě. Byl stvořen proto. abych vám nejprve předložil materii a následně popsal a vyložil čím je. nachází perly. ale ne stejně. Uvažujte a porozumějte jak začínám knihu. jehož původ se dá určit. Vězte. zaplašuje od sebe svět neřesti a utíká před službou zevnímu světu. že kniha obsahuje popis čtyř rodů duchů člověka: vodních bytostí. všechno dokola rozryje a nenajde nic k užitku. venušině kopci a podobných věcech. je jako svině. Vězte. a plodíme-li s nimi děti nepatří jim nýbrž našemu pokolení. ale o věcech nadpřirozených. zjevují se. které tlacháním a výmluvnými slovy jen upadají. které nerozhazuje sviním. tak se může vypátrat i naše věc. Umělci jsme všichni. jako 2 . že pouze učenec bude přítomen zmrtvýchvstání a ten neučený se stane nepatrným a přehlíženým. které my lidé nepovažujeme za potomky Adama. venušině kopci a podobných příbězích. jejich původu. tak tomu je. kdy duše jedná s Bohem a Bůh s duší. bytostí žijících uvnitř hor a bytostí ohnivých a vzdušných. zániku a opětném návratu. Podobně jako se věří v existenci čarodějnictví. Podává nám vědění o ďáblu a podobných bytostech. Kdo zkoumá a zkouší je hnán k Bohu. smilstvu. Vyprávění zůstala pouze o obrech. musí ji opustit a milovat bližního svého. K tomu je třeba užít ducha a změnit jej v božské dílo. První traktát Začátek knihy Theophrasta Kapitola první Je slušné. Procvičování v Bohu je člověku přikázáním a výchovou k lidství. Co člověk může vytvořit ze sebe sama? Musí pochopit mnohem víc než pouhou výchovu. Ale ten. Knížecí výchova také dokáže vyučit jazyku. Člověk tu není kvůli neřesti. U všeho ostatního slouží duch pouze světským účelům. melusinách. V jak veliké radosti je ten. a obrátit svou pozornost k věcem božským. Mnozí se ještě na zemi domnívají. Ten nejzkoumavější bývá i nejučenější.putovat a toužebně po něm dychtit. Zázraku Božího díla učí světlo člověka. které se neptá po jazyku. V domě Otce je ale mnoho příbytků a každý nalezne ten svůj podle své učenosti. aby o zázraku Božího díla hovořil a referoval o něm. rozjímá pouze o člověku. Filosof by se o takovýto spis měl zajímat a mít ho za základní. zálibě v pýše a vyhledávání nekalostí.

Člověk zjistí. že jejich duch je tělo a jejich tělo je duch. Je třeba vědět. Samson byl muž. Tito tvorové se skládají z obojího. Podobně jako duch a člověk. je vhodné zachovat. které se smícháním jeví jako jedna a přitom jsou dvě. Druhé tělo. člověku zrozením. proč se které věci staly a co bylo jejich příčinou.něčeho. mluví. přestože jsou bez duše. obojí se v nich slučuje. které člověka spoutává a uchvacuje. ne pro ty. poněvadž ten neumírá. Podobnou úvahou jako je vztah ducha a člověka můžeme poznat tvory o kterých zde píši. porovnat s jinými a dojít ke konečnému závěru. krvi. Duchové také být nemohou. že tu být musel. Duchům se podobají rychlostí. Představují zvláštní tvory jimž je dána obojí povaha. Ale tělu. Ve vztahu k člověku. Vše stvořené v sobě skrývá mystérium něčeho velikého. Rodí děti. potřebují tyto bytosti filosofa. Jelikož nemají duši nepodobají se člověku. protože jsou nepřekonatelní jako duchové. i přes jejich zdánlivou zbytečnost. Obě těla jsou masu. Přitom tato stvoření zde nejsou nadarmo. Není to nedůležité. Příčina je ale v tom. Ve Starém zákonu se odehrávají podivuhodné příběhy. Tělo Adama je tělem člověka a je i jako země hrubé. mluví a smějí se jako člověk. Liší se však tím. jsou podobni jemu stejně jako zvířeti. Stejně tak se to má i se Zákonem novým. pijí a putují. David jako mladý muž zabil obra Goliáše. I když má svině anatomii vnitřností shodnou s člověkem. Ačkoliv jsou duchem i člověkem. že věci. naopak je potřebné po těchto věcech pátrat a s pomocí našich filosofů a spekulantů je uchopit. kostem a všemu co náleží člověku plně přizpůsobena. že mají dva rozdílné počátky. Tak máme moc kráčet v celém Božím díle podobně jako lékař v přírodním léčitelství nebo apoštol v léčitelství apoštolském. jsou lepší než on. který silou přesahoval ostatní muže. pijí a jsou složeni z masa a krve. že tělo je dvojí. je jako kus dřeva nebo kámen. první je Adamovo a druhé z něj nepochází. Jsou člověku podobní vzezřením i činností asi jako opice. jí. Navíc byl velmi pověrčivý a pro lidi přebytečný a nepotřebný. jsou spíše zvířaty. Na konci spisu nalezneme. o nichž budu psát. Muselo tomu tak být. že jsou duchem i člověkem. že jsou z krve. které nikdo neumí vyložit. neboť ve své proměně a přemísťování jsou duchovní. Proto se Kristus zrodil a zemřel pro ty. jsou potřebná. masa a kostí. tak o jejich duši není nic známo. křesťané svého Vykupitele. nepotřebuje žádné dveře ani otvory. Člověk má duši. I když můžeme připustit že lidmi být mohou. jež je mu ze zvířat vzhledem nejbližší. ale duch žádnou duši nemá. čehož podstatu lze vypátrat. Bytosti o nichž píšeme jsou jako lidé bez duše. tvarem a jako on musí i jíst. Člověkem být nemohou. zeď mu prostě neustoupí. neboť vyplňují určená místa a skuliny. které z Adama nevzniklo zeď nepřekáží. ale lidským rozumem to pochopeno nebylo. Má to skrytou příčinu o níž chci psát v šestém traktátu. Tyto věci duchové dělat nemohou. Duch prochází každou zdí a nejsou pro něj žádné zátarasy. ale můžeme se je učit chápat. Adamovo tělo je hrubé. Jeho síla nebyla přirozená a sídlila v jeho vlasech. každé dílo potřebuje svého mistra. Stejně jako nemocný potřebuje lékaře. kdo mají duši a pocházejí z Adama. Jako jednotná kompozice ze dvou dílů kyselé a sladké. Kapitola druhá Spiritus quid. et anima: item spiritus horum caro est et caro spiritus: Exemplum resurrectionis. Je celistvé a proto člověk chce-li projít zdí musí v ní mít otvor. které se neprojevují odděleně. Proto tyto tvory můžeme přirovnat jak k lidské opici tak i ke svini i když jsou na tom lépe. Ať se nikdo nepodivuje nad existencí těchto bytostí. Nebo dvě barvy. a poněvadž je pozemské není ničím jiným než tělem. která je v nich promísena. nejsou jedním ani druhým. Ale i když jsou jako zvířata. Pro člověka to ale neplatí a tak mu může být cesta zahrazena závorou či zámkem. Tak pochopíme. O podstatě ducha a duše: dále o tom. protože jedí. kteří z něj nepocházejí. dva otce. nepotřebu a neúčelnost. Od duchů se ale liší tím. A tak se tito tvorové podobají duchům i člověku. ale přesto nejsou žádným z nich. stěnou projde a nic nepoškodí. neboť ta jsou smrtelná a nemají žádnou duši podobnou lidské. kdežto tvor ano. jen nemají žádnou duši a ani nejsou podobni duchu. Bůh je totiž ve svém díle podivuhodný a často 3 . Příklad vzkříšení. které z Adama nevzniklo je subtilní a protože není vytvořeno ze země nespoutává ani neuchvacuje. přesto jím není.

že jsou člověkem. ani o tom. tak je ani nikdo nemůže uvěznit. Jejich zvyky. nemohou se vychloubat. kde byli stvořeni. Každá bytost má svůj zvláštní příbytek. aby zůstali tam. než dosažením poznání v neobyčejných věcech Stvořitelových. že je Bohem. Proto se člověk nemůže vychloubat. člověku se zjevují proto. Podobnost je i ve výrobcích. vzdušní jsou sylfové.nechá projevit a dá vzniknout věcem neobyčejným. Ale protože všechno může být chápáno různě. aby bylo možno regiony popsat. A jak bylo oznámeno shora. že k nám přicházejí ve spánku. Jejich maso shnije i s kostmi. ale léky nepřipravují ze země jako člověk. Bytosti jsou podobné lidem. za což jsou ctěni a váženi. ač byl stvořen podle podobenství Božího. že jsou zvířaty. Stejně tak jako zůstává člověk tím. tak jsou oni mezi všemi tvory nejblíže člověku. které jim byly dány oni sami neznají. že mu mohou radit a přikazovat. Umírají jako lidé. druhé ve vzduchu a další v zemi a ohni. I potravu mají stejnou jako oni. které jsou rozděleny podle čtyř elementů. Druhý traktát O jejich příbytcích Bytosti mají rozmanité příbytky. že člověk je věrným obrazem Božím. Ze všech zvířat ale mají nejvyšší rozum. A my se díváme a o existenci těchto bytostí nemáme ani ponětí. Chrání a hájí slušnost i spravedlnost. v němž Bůh žádný z elementů nezanechal prázdný a oslavil jej velikým podivuhodným dílem. Přesto. Jsou mu tak blízko. druhý duši. čím ho Bůh stvořil. že není Bohem a divokým bytostem zase to. Jsou zvláštními a podivnými stvořeními. tak i u ostatních tvorů chce. Vodní bytosti nemají nic společného s tvory žijícími uvnitř hor a obráceně. tak při tomto pojmenování zůstávám. nebo spíše ve vulkánech. takže po nich nezůstane žádná památka. salamandry. bytosti vzduchu sylvestres. Bůh však zůstává Bohem a člověk člověkem. V rozmnožování jsou podobni lidem a mají v tom zcela stejnou přirozenost. jak bude uvedeno v posledním traktátu. putují jako duchové a umírají jako zvířata. ale smrtí zvířat. Jelikož jsou však pro ně výstižná a charakteristická. skvělé. že jsou stvořeni jako věrný obraz člověka. Neškodí jim voda ani oheň. věci užívají s rozumem a udržují vládu moudrosti. že nemají duši. obyčeje a projevy jsou lidské. jen ne duši. Jeden postrádá Boha. nýbrž zůstávají bytostmi jakými jsou ve své úrovni stvoření. které žijí ve vodě jsou nymfy. Tvarem a podobou jsou líbezní jako lidé. a ty. mají všichni tito tvorové lidský rozum. Jsou důvtipné. rozumné. V každém případě jsou ale naším věrným obrazem. Bytosti jsou od nás odloučeny proto. neboť nemají jeho duši. děti Adama. Názvy. To. aby poznal a spatřil podivuhodné stvoření. ač vodní bytosti mohou být oprávněně nazývány undinami. je ve skutečnosti zcela zvláštní a podivuhodné. Vytrácí se tím rozdíl v druhu ducha a nedostatku duše. subtilnější ale drsnější. ale jen tvorem Bohem stvořeným. bytosti hor gnómy. pak to znamená. Stejně je tomu se sylvestres a salamandry. že jsou jím. a protože jsou jako duchové. pročež nemohou říci. Stejně o těchto tvorech můžeme říci. zůstávám u shora uvedeného pojmenování. jedí i pijí jako oni. Nyní ale vězte. které je nutno chápat i zcela výjimečným způsobem. Po smrti z nich nezůstane nic. Podobně jako je člověk ze všech tvorů zde na zemi nejblíže Bohu svým rozumem a nadáním. Mají i rovnaké nemoci jako lidé. které. Tak jako člověk není Bohem. Proto nejsou ustanoveni službě Bohu. co našima očima vnímáme jako všední a obyčejné. V nich potom vznikají 4 . které žijí v ohni. nýbrž vznikají v jejich příbytcích. Proto nám Bůh svěřil zcela podivuhodné věci. chudé a bláhové jako my. Řekneme-li. která jsou ctěna přede všemi ostatními pro své úvahy a rozjímání. Stejně je tomu i s bytostmi. že byl stvořen podle Božího podobenství. vzezření. nemají ani podíl na této zemi. Děti oněch bytostí jsou jim rovny a nepodobají se dětem našim. Člověku chybí. Řeč a způsoby se všemi ctnostmi jsou u nich lepší ale hrubší. tak ani tito tvorové nejsou lidmi. Ty. poněvadž nepocházejíc z Adama. Jsou zvířaty hledajícími spravedlnost putováním ve své vrozené přirozenosti. ale kráčí svými cestami. v zemi žijí pygmejové a v ohni salamandři. je nutné rozdělit bytosti do jejich oblastí. které používají: tkají látky na své ošacení. Jedny jsou ve vodě. ač jsou člověku podobny. Velkou Boží moudrost a zázračné dílo nevypátráme jinak.

Jinak by nebylo stvořeno nic než to. oblékají se a zakrývají svůj stud. nebo sněžné husy svého předletce. Gnómům je země vzduchem. Voda byla stvořena k uhašení naší žízně. Nepotřebují náš vzduch jako my nepotřebujeme jejich. poněvadž jsou člověku nejpodobnější. podobně jako pro nás vzduch. potom vězte. Co se jídla a pití týká. jejich konstelace je ve vzduchu. nebesa a půdu pod nohama. pro nás ale ne. jako pro člověka vzduch rozprostírající se mezi nebesy a zemí. tak zase jim v pohybu nepřekáží hora. kteří přebývají ve vodě. utonou ve vodě a zadusí se v zemi. jsou svým způsobem všechny bytosti v elementech lidmi. nymfy a ani další dva druhy bytostí ne. Tím je popsán zázrak jejich příbytků. voda. Pro ně jsou chaosem. jímž jsme obklopeni jako ryby vodou. že žijeme ve vzduchu. Bůh všechny své tvory ošatil a ozdobil je kázní. 5 . Jsme vyživováni mezi dvěma kulovými sférami. Takové to Bůh chce mít. ale u Boha je možné vše. Mohou i zemřít jako my. A čím je chaos jemnější tím jsou hrubší bytosti. v co by člověk mohl uvěřit. Podobně je tomu i u salamandrů. Jednotlivé elementy jsou vzduchem pouze pro ty tvory. Poučení můžeme nalézt u undin přebývajících ve vodě. Tak jako je pro nás snadné procházet vzduchem. chaosem je jim země a nebe je jejich sférou. původem z Adama. Jejich ošacení není původní. zadušení ani uhoření. V tom slova smyslu. že nohama stojí na vodě. Pít musí. Obydlí ve čtyřech elementech pro ně není nic jiného než chaos. skála a země. Každý zůstává zdráv ve svém chaosu a v jiném umírá. proto se v ní neudusí. Tak jako se ryby neutopí ve vodě. Všechny předměty jsou pro ně pouze chaosem. ale jen to. Odtud rovněž pochází rozdílnost podob bytostí. podivují se undiny nad námi. Stejně tak jako nám vzduch nepřekáží v chůzi. abychom jí nemohli projít. oheň. Čím je chaos hrubší. se nacházíme a pohybujeme ve vzduchu. ne však jako v našem světě. protože dokáží žít v našem vzduchu. Bytosti z hory mají hrubý chaos a proto musí být subtilnější než člověk. z níž jim rovněž vyrůstá potrava. Kvalitou chaosů se liší i povahové vlastnosti jejich obyvatel. Každá bytost žije a pohybuje se ve svém chaosu. Jsou uprostřed nebes. skalami i kameny jako duchové. Vězte. Příbytky mají podle svého druhu. proto procházejí zdmi. Jestliže budeme dále filosofovat o jejich potravě. což značí. Zeď je pro ně prostorem v němž přebývají a prochází jím. aby se mohli objevovat a procházet před lidmi. aby se na něj pohlíželo jako na zázračného a podivuhodného tvůrce. Vodu pijeme my. kteří v nich žijí. Nesmí nás překvapovat. je jejich chaosem. jak bylo uvedeno v prvním traktátu. Sylvestres jsou nám nejblíže. Náš řád a zákony máme uspořádány podobně jako včely mají svou královnu. že každý chaos má své dvě sféry. Jak víte. Bez vzduchu můžeme existovat stejně tak málo. země a voda je jejich chaosem. Zvířata ale nenásledují svého vůdce podle zákonů člověka. což znamená. že jsou undiny ve vodě. jim slouží k jinému účelu. že v ohni shoří stejně jako my. že my lidé. Živí se stejně jako oni. oděv zvířat je přirozené povahy. Nebesa a země nám dávají potravu a chaos je uprostřed mezi nimi. Jako ryba sídlí ve vodě. jenž je pro ně nebem. V zemi je tomu stejně jako ve vodě. podstat a druhů. ale ne tak u bytostí. tedy prázdným (volným) prostorem. že země stojí na vodě. pro gnómy je ale chaosem a z této příčiny projdou i zdí. Země není ničím víc. než chaosem mužíčků v hoře. Podobně je tomu s gnómy v hoře. jejich nebem je vzduch a oheň je jim chaosem z něhož přijímají i potravu. je pro ně stejné projít skalami a balvany. Země je pro ně chaosem a voda půdou pod nohama. země. neutopí se tam ani undiny. Proto tvoří jako Bůh a člověka velikost jeho díla uvádí v úžas. Takto je každá bytost stvořena ve svém elementu.čtyři regiony a podle toho je také popsána rozdílnost jejich sídel. co jim nabízí jejich svět. Ten má vlastní přirozenost podobně jako ji má i svět náš a proto lze takové věci dále zkoumat. jak dalece se vzájemně liší a čím jsou podobny člověku. Proto vězte. který nám nepřekáží a neklade odpor. Podobně je tomu i u bytostí. Nehrozí jim utonutí. Chce. nýbrž musí si jej vyrábět jako lidé. Co se ošacení týká. jako je náš vzduch vzduchem. Sylfové jsou jako lidé. ale svým způsobem. vysvětlíme následovně. Jsou vytvořené stejným způsobem jako je máme my lidé při svém putování po zemi. který má chaos jemný. ale gnómové. ale rostlinami v lesních pustinách. že odhalované se našim očím zdá být neuvěřitelné. jako ryby bez vody. Potravu mají ze země a ohně. existují čtyři elementy: vzduch. ale jejich řád je bližší lidskému. A jako my se divíme. nýbrž svým. mají pod nohama zemi a voda je pro ně chaosem a nebesy. Ti. Stejně tak musí jíst pouze to. Vše je u nich řízeno kázní a výchovou jako u lidí. který jsme dosud nevypátrali. A podle toho i svými oblastmi procházejí. Bůh by se stal slabým a rovným člověku. neboť on netvoří naším myšlením a rozumem. Gnómové žijí tak. Zedník staví zeď proto. tím jsou bytosti subtilnější. Salamandrům je půdou pod nohama země. Země je pro ně jakoby vzduchem. co je jim v jejich světě nápojem. neboť jejich vzduchem je oheň. jež jim je dána stejně jako nám vzduch. která je pro ni vzduchem v němž žije. ale shodně s přirozeným řádem. tak je lidem vzduch vodou. aby v něm putovala.

Podobně se na svých místech chovají i bytosti vodní. Představil mu duchy a ostatní bytosti. salamandry a sylvestry. spánku a bdění se dá říci. Pokračujeme o undinách. Nyní o jejich příbytcích a bydlištích v chaosu. jejichž poznání je ještě těžší. která pro slunce není žádnou překážkou. spí a bdí stejně jako lidé. lunu a celou oblohu jako my lidé. takové jevy u nich vznikají jiným způsobem než u nás. ten tyto bytosti najde. o čemž již bylo výše řečeno. mu nechává pozvolna poznávat. ale naším záměrem není zde o tom psát. který nám dal ovčí vlnu. mincích i počítání. den. abychom od nich přijímali poznání o podi- 6 . Jejich vzhled je rozdílný. Před svýma očima mají slunce. Bohu je možné stvořit ovce nejen pro nás. o kterých zde píši. Proto člověk může poznat a porozumět veškerým dějinám stvoření. Bůh sám však nemá moc. že skutečně existují a slouží Bohu. což znamená. kde si staví své příbytky. Žijí v dolech s dobrou rudou a podobném prostředí. Z toho vyplývá. Vulkáni zase vidí slunce skrze oheň. Všechna jejich obydlí jsou podobná našim. Jakýkoliv styk s námi musí překonat. Jejich práce je podobna lidské a odpovídá druhu světa a zemím. V kopcích kolem Etny je možné slyšet i křik a povyk ohnivých mužíčků. vodě a zemi. V zemi se často nachází sklepy s klenutím do výšky jednoho lokte s udupanou podlahou a podobné věci. ji dal i jim. Je ještě mnoho podivuhodného o jejich bydlištích. že odpočívají. Z toho vyplývá. Bůh je k nám nechává přicházet často. Všichni jsou pod Boží záštitou a jsou jím vedeni a ošaceni. Stejně jako si my užíváme slunce skrze vzduch. jsou hrubší a nevlídnější. nymfy. odhalil a zjevil člověku. A když se již člověk něco dozví a vidí. a jejich obydlí jsou tam. Vodní bytosti mají podobu člověka. které žijí v ohni. O zemních tvorech je také známo. tekoucích potocích a podobných místech v takové blízkosti lidí. který je pro ně vzduchem a ne žádnou zemí jako pro nás. o všem se zmíníme až na patřičném místě.jimž jsou podobni. sníh a další pro ně nejsou důležité. Mužíčci z hory jsou malí. Jejich chaosem je voda. že skrze zemi vidí stejně dobře jako my vzduchem. že přebývají v dutinách a jeskyních. A že jim slunce svítí úplně stejně zemí jako nám vzduchem. Ve vodách kolem Etny zase žijí vulkáni. nocích. že se jich při koupání nebo projíždění kolem mohou dotknout. podobně je to třeba chápat u undin. co Bůh stvořil. Slunce i oblohu mají jako my. Země mužíčků v hoře je jejich chaosem. ale i takové. kdo zdravýma očima nevidí milost. Nezjevují se proto. že mu nejsou vnuknuty žádné další myšlenky. přibližně dvě pídě vysocí a salamandři dlouzí. Jejich setrvávání u nás je nutné a potřebné proto. Ten. Podobně je tomu i se zjevováním bytostí. je to pro něj zázrak bez užitku. Mají horečky. Neobléká pouze nás. Taková zjevení jsou ale vzácná a přicházejí pouze v době nouze. aby ho poznal. Komu se to podaří. které si ho užívají skrze vodu. Jsou podivuhodným dílem Božím. Ale ve vzkříšení před Božím soudem jsou jen zvířetem a ne člověkem. Tak Bůh odhalil člověku i ďábla. Všechna zvláštní a podivuhodná stavení nacházející se na těchto místech. V divokých lesích je možné do základů těchto věcí proniknout věděním a moudrostí. aby u nás bydlely a zůstaly. ve kterých žijí. noc a podobně. Jsou to příbytky vystavěné zde žijícími bytostmi. aby člověk uvěřil v jejich existenci. zima. aby je mohl vidět a uzřít. Déšť. ale jsou chráněna kvalitami jejich arkán. Je jako někdo. kde pracují na spalování elementu. mor. O jejich dnech. že i u nich je léto. aby člověka zaopatřil. ale všechno o čem člověk ještě neví. nýbrž i gnómy. že jsou s námi spojeny. Třetí traktát Jak k nám bytosti přicházejí a stávají se viditelnými Vše. neboť jsou přece také lidmi. ale proto. tak je tomu i u nich. píchání v boku a všechny nemoce nebe jako máme my. Seslal člověku z nebes anděly. Sylvestři mají podob více. Podobně jako svítí slunce u nás na zemi a ta se stává úrodnou. Nymfy žijí ve vodách. patří jim. Bytosti z hory žijí v jejím chaosu. štíhlí a hubení. muže a ženy. vyšší a silnější než vodní bytosti.

jemuž jsou oni opakem. co by zůstalo skryté a neprojevené. čímž je umožněno. které přivádí před naše oči. příroda. a s námi se rodí i umírají. Podobné spojení vytvořené Bohem. Vodní lidé k nám přicházejí. O těchto záležitostech můžeme oznámit. Bůh čas od času dává člověku nahlédnout všechny skutečnosti. Jsou sice lidmi. Stejně tak se bytosti stavějí k lidské lásce a proto chtějí být ve spolku s člověkem. Mužíčci z hory také nebyli stvořeni jen k vidění. Vezměme si příklad: Bytosti bez lidského tvora jsou pouze bytostmi elementárními. jako nám Bůh sesílá anděla se svým příkazem a pak jej opět odvolává. obchodují a stýkají se s námi a potom opět odcházejí do svých vod. setkávat se a jednat i s lesními lidmi. 7 . získáme tím zkušenost pro celou dobu trvání semena člověka. Ale s lidmi se mohou ženit a vdávat. která nám připravují mužíčci z hory nebo vodní bytosti. usilují o něj a jsou k němu intimní a důvěrné. přijmou tím i duši. že ženy když se vdají. vše vyjde najevo: stvoření. je spojení člověka s Bohem a Boha s člověkem. Před Bohem jsou pak vykoupeny jako všechny lidské ženy. jak stojí shora. Protože je však člověku takové spojení dáno. kteří. ale ne my jim. ale pouze takovým způsobem. Tolik zmůže spojení dvou. který je chaosem pouze jim. nechávají se poznat. A přitom učinil zázrak. Podobně je tomu i s vulkány z Etny. Nepatrným použitím lepší kvality se získá její síla. poznáme. učení i vše stvořené. Mají veškerý rozum i všechnu moudrost. ale nám nevyhovuje. získávat od nich peníze a zakusit jejich pošetilé kousky. Když je například člověk posedlý zlým duchem. a není nic. kdyby tohoto spojení nebylo? Ne. skonají. které nejsou věčné se po spojení s člověkem věčnými stávají. Ve své zemi si o nás pouze vyprávějí jako o poutnících z daleké země. Nad člověkem nemají žádnou moc a ve svém světě nejsou zařízení k tomu. duch. kromě duše a jejích vlastností. které žádnou duši nemají. Není naším úmyslem zde psát o tom. Jedině tak duši obdrží a jejich děti získají sílu Adamova plodu. Člověk se nikomu nemůže zjevit tak. je možno vidět. Z toho vyplývá. co by mu bylo podobnější. že se tím jeho duše stane živoucí v Kristu. kterou ponesou i před Bohem. Podobným způsobem. což znamená. který není v Božské úmluvě. žít s ním a porodit mu dítě. Tak je tomu třeba rozumět. že člověk není dostatečně subtilní a má hrubé tělo. A jak bylo shora řečeno. pokud nenajde objekt. bez toho by zde bylo vše marné. Jestliže k nám Bůh vyšle nějakého anděla. učí se. má se vzít v úvahu nejprve příčina. že vodní bytosti člověk může nejen spatřit. je s nimi možné hovořit. zlo a dobro. aby nás mohli přijmout. nýbrž také to. a po smrti po nich nezůstane nic. že bytosti s člověkem rády flirtují. Je třeba také pochopit. veškerá umění i všechny doktríny. protože je to jen jejich element. je tomu i s jinými bytostmi. vyplývá z toho. Bůh je stvořil blízké a podobné člověku. ale pouze ve zvířecím smyslu. ale my jejich ne. jako když člověk přijme Božskou úmluvu. Všechny tyto věci se časem zjeví. kdy bytosti. Oni náš chaos mohou snášet dobře. který by se mu stal podnětem k založení myšlenky. který bez Božské úmluvy je ničím. Vodní panna si může vzít muže pocházejícího z Adama. To znamená. Podobně je tomu u pohana prosícího o křest. Podobné má být poznáno podobným: člověk je duch i člověk – věčný i smrtelný. Člověk se tak dovídá o životě tvorů ve čtyřech elementech. namlouvají si ho. Zjevují se nám a také s námi zůstávají. stejně jako je tomu u zvířete. subtilní je pouze ve svém chaosu. že nymfy se mohou zázračně zjevit nám. člověku zjevují ve své podobě kým jsou a dá se od nich mnohé dozvědět. Člověk. že nemají žádnou duši. Taková překvapení. Je mnoho způsobů jak vypátrat. které je odvislé od Božího rozhodnutí. že o nich Písmo hovoří pravdivě. stejně tak je tomu s člověkem. Prospívala by naše duše. To je také typickým příkladem pro bytosti. že mu přísluší i vědění o dalších věcech. Člověku bylo dáno tolik. pak jim tento svazek duši dává. A jestliže to jednou poznáme. Když ne. ve víře. a již není potřeba každý den znovu před jeho oči přivádět další. je mu jeho duše prospěšná a užitečná. je také jen zvířetem. že vstupujeme do Boží říše. že se s ním oddávají a rodí společně děti. nemají duši. provdávají a žení se s námi. aby svým světlem – přednostným před všemi ostatními tvory – mohl získat dostatečné poučení k podrobnému prozkoumání Božího díla. že zůstanou skryté v lidské paměti a nikdy nebudou všeobecně známé. Protože otec je člověkem pocházejícím z Adama. jako jemu se zjevují bytosti. V pozorování jejich opětovných příchodů tak člověk může uvažovat o Božím díle. Nyní něco o jejich zjevování a zviditelňování. A poněvadž je z Boha a podle Božího stvoření. vnější a vnitřní. Nicméně na celé věci je k zamyšlení. Když se ale s člověkem spojí. a nechává bytostem jej doprovázet a hovořit s ním. že produševní jako on. pro ně nejsou z naší strany důležitá ani potřebná. Člověk nemůže filosofovat potud. Bytostem se po spojení s člověkem stává totéž. Není nic. Získají ji teprve po spojení s člověkem. je dítěti vlita duše a stane se tak rovnomocné opravdovému člověku majícímu duši i věčnost. Narozené dítě je po manželovi. kteří se tak podivuhodně zjevují našim očím.vuhodném Božím díle.

zachovávají si podobu ducha. Ze všech tvorů je člověk spoután nejvíce. když k tomu mají příčinu. protože tam nemají svůj oheň. aby se všechny bytosti s námi oženily a vdaly. s lidským výrazem. Podobně vstupuje do lesních lidí. k čemuž dochází. jak již bylo řečeno. jak bylo oznámeno na začátku. že k nám přicházejí z vody. Bytosti z Etny se s člověkem nespojují. které najde. mají jazyk i vše ostatní co k řeči patří. Vězte. přesto jsou však duchy rychlými a hbitými. Dodržuje-li se slib proti slibu. Jsou velmi nadaní. Protože jsou ohniví lidé obsednuti ďáblem. a to se může stát právě v místech odkud přišly. Mužíčci přijatí do služby musí dodržet celý slib. Mužíčci je v horských roklích dávají mnoha lidem a potom od nich odcházejí. ohnivá duše apod. že jsou obsednuti ďáblem stejným způsobem. zakouší věci kolem nich. si musí vyrobit. Nejbližší jsou nám vodní lidé a proto svazek s nimi je nejčastější. Je až neuvěřitelné hovořit o jejich zjevování do viditelné podoby. má se před nimi člověk od základu chránit. ale plaší. že zemní mužíčci a bytosti z Etny. kde mají své příbytky. neboť vše co chce mít. Lidičky z hory mají stejnou řeč jako nymfy. že duch vždy má to. znalí a varují k opatrnosti. Má-li někdo za ženu nymfu. spíše se mu zavazují službou. věrní a velmi příjemní. a jak již bylo řečeno. o kterých se říká. Tvorové z Etny se zjevují v ohni a v celé své podstatě a rouchu jsou dokonalým ohněm. pak jsou z masa a krve jako každý člověk. a přesto vše je to v Božím řádu. Má-li někdo ženu. nebo hořících světel poskakujících na lukách a polích jedno přes druhé. Když si horský mužíček v nutné potřebě přeje a žádá sumu peněz. že dům obchází ohnivý muž (fajermón). Když má někdo u sebe človíčka z hory. žádostmi i touhami. potom mužíčci z hory a pak zemní mužíčci. ne jinak než vulkánové. Lidé z hory jsou menší. jsou-li polidštěné a hledají-li úmluvu s člověkem. stálí. ale jsou učenliví. Má ve svém držení lesní ženy. které nejsou před očima.co z nich Bůh chce vytvořit. ti však s člověkem málokdy uzavírají sňatek. jinak nezmizí ani se nedá přemoci. Po nich jsou to lesní lidé. Přáním a touhou nedosáhne ničeho. A naopak člověk vůči nim musí dodržet všechny své povinnosti. Vypadají jako by byli pouze klamy a strašidly. vést apod. Přesto jsou ale lidé. Jsou-li bytosti s člověkem spoutány závazkem. který v nich zuří. Jestliže zmizí. pozorují. již podle svého zevnějšku. Bůh je nechává zjevovat proto. Často se ale nacházejí u starých žen a čarodějnic. U lidí nebydlí. která k němu přišla proti jeho přání a vůli. Mnohokrát je uzříme v podobě vznícených plamenů. nesmí ji nechat chodit k žádné vodě a ani ji na vodě urazit. že ho mohou ochránit. musí ji rozhněvat na vodě. Což znamená. sedají na březích potoků. nesmí ho urážet na jemu přirozených místech. Znají všechny budoucí. že nehovoří. Lesní lidé jsou jako my. Tím se odlišují od hovorných nymf. jak Bůh v takových tvorech působí. aby člověka vyučovali a oznamovali mu. Vězte také. tak je i pramálo možné. někdy až o polovinu výšky člověka. duch. 8 . že jsou takové postavy k vidění. stane se tento člověk prašivým a malomocným a nikdo mu již více nepomůže. ostýchaví. co si přeje. ale mohou mu sloužit. mluvících řečí země v níž žijí. Mužíčci z hory například darují peníze. jak je psáno shora. jejich řeč je těžká a tvrdá. nestálí a vrtkaví. které si sami razí. Lesní lidé nemluví. Jsou to bytosti. tančí s ním před lidmi. Bytosti z Etny mluví málokdy. jak stojí shora. Nymfy. mohou však být i větší. má ji a peníze jsou to řádné. Lesní lidé jsou hrubější než nymfy v tom. obratní a zruční. Tak si od lidí vykupují svůj odchod. jsou nakloněni spíše duchům než tvorům. jako jím může být obsednut i člověk. tam. Ďábel přichází i k lidem v hoře a tvoří z nich své služebníky. chytají a provdávají se. kteří mají vše potřebné podle svých přání a úplně bez práce. Tak jako se praví. přítomné a přihodivší se skryté věci. Zjevují-li se. varovat. se zjevují v lidském oděvu. Člověku slouží tím. neboť mu mohou způsobit velkou újmu. ač jsou člověku tak blízko. přáním a touhou to získá. Bytosti nejsou ďáblem napadnutelné. s nimiž se milkují. O nymfách bylo řečeno. že vlk je divoký pes a kozorožec divoký kozel a podobně. přijímají. jinak odejde a ztratí se. přeci jen to jsou divocí lidé. Mají rozum jako lidé (nemají duši). To ale neznamená. Věří-li člověk v jejich existenci. potom jsou ve svých záležitostech opravdoví. mají vědění a rozum ducha (kromě Božího). že neumí mluvit. Často se přihodí. a když se někdo s nimi opováží milovat. tak se od něho mohou odloučit pouze.

A od prvního do posledního okamžiku života zůstávají v jedné podobě. Některým je dáno. v níž také umírají. Vězte.Čtvrtý traktát Jak od nás bytosti odcházejí a o jejich proměnách Na konci předchozího traktátu bylo dostatečně ozřejměno jakými potřebami jsou bytosti k člověku přitahovány. Dožívají se vyššího věku. protože ji musí následovat a naplnit tak svůj slib. Některé. aby zemřely. že zplodí nestvůru. že co nepřijde zemřít k Bohu se neosvědčilo. Vězte. hráči a pijáci podle svých názorů o bytostech praví: „Vidět monstrum. že umí zpívat. Tím je ale míněno její semeno. pocházejí z něj a žijí na jeho území.. když lichváři. že jejich život trvá až do soudného dne. a přestože vládne dlouhou dobu. neboť mají zcela odlišnou povahu od lidí. ale v lidském. je smrtelná. o nichž se zmiňuji vyprávějí. která se dají přirovnat člověku. Vztah a láska k těmto bytostem však v mnohých lidech vyhasíná a přestávají si jich vážit. Musí tomu tak být i přesto. proto ani nemá přirozený směr ve stvoření. jiným hrát na trubku. avšak ve svých regionech. manželství mu přinese smrt. domnívá se. vznikla by hvězda. V soudný den všechny bytosti stanou před Bohem. Venuše je nymfa a undina. Manželství je tedy naplněno i tehdy. Muž není svobodný. u sirén však ano. Protože se člověk s nimi již více nesetká. Stane-li se. že zůstává vodní ženou a nymfou. Přesto. což jsou nestvůry v podobě mnichů. To jsou vodní ženy žijící více na vodě než v ní. zemních mužíčků apod. Není potom divu. přísluší duši a povinnosti. Praví se. O těchto věcech pokračujeme dále.. znamená smrt. že se vodní lidé rozmnožují stejným způsobem jako my. ženy se jich domáhají jak jen mohou. Spojení a poloviční slib se odhalí při posledním soudu. že jsou i z vodních lidí. že bytosti mají společná místa pobytu. protože lidé se jim líbí. které se staly. nemůže si muž vzít jinou ženu. což se také často stává. jedněm tak. bude muset obětovat svůj život a již nikdy nepřijde na svět. Nerozvedené manželství totiž zůstává naplněno.“ Avšak nestane se nic. protože nerozvedené manželství zůstává stále naplněno. Nerodí se přirozeným způsobem. Provdají-li se za člověka a mají s ním děti – jak je shora popsáno – nestane se nic jiného. Dále pojednáme o tom jak od nás odcházejí a jaké při nás prodělávají proměny. časem by vymřeli a říše by se rozplynula. přijmou konec a rozplynou se. Ale ony však neskáčí zpět do vody proto. Jestliže tak učiní. kde se shromažďují a mohou tam vyhledávat společenství s lidmi. Varujte a chraňte se před nimi. Protože mužů je méně než žen. tak jako je tomu u všech nestvůr. Rybám se nepodobají. Příčina je v tom. nýbrž jsou to monstra stejného druhu jako podivný člověk zplozený dvěma zdravými lidmi. tvarem připomínají panny. Proto má kometa svůj vlastní velký význam. U vodních lidí se nad tím nepodivujeme. Nemalý význam má také zrození sirén. Pochopme zde správnou podstatu. Je to podobné jako když někomu uteče žena. Shromaždiště bytostí se nazývá venušin kopec a setkává se tam určitý druh nymf. A po dobu jejich života je nemůže nikdo rozvést ani ve věčnosti. ani od ní odloučena. kdyby ano. ale stárnutí na nich není vidět. Mezi lidmi je více ženských než mužských bytostí. Vězte také. Kometa vzniká z jiné hvězdy jako pouhý nadbytek. 9 . Nežijí ve svém chaosu. druhým onak. má jiný běh. nikoliv ona sama. Stejně je tomu s mořskými divami pocházejících z vodních lidí. Předpokládám. než že skočí zpět do vody a nikdo je již více nenajde. že jsou oba odloučeni a není žádného návratu. Co však je Bohem stvořeno odděleně. nýbrž aby žily dál. je to siréna. ale vězte. Je významnější než ostatní bytosti. Plávajíc ve vodě do sebe strkají a dál se již nerozmnožují. Bůh ve svém tvoření působí podivuhodné věci. Na tomto místě není potřeba o tom psát. jejichž velký význam Bůh zjevuje našim očím. že si potom muž již nemůže vzít žádnou jinou ženu. Duše jí nebude odňata. jejichž světem jsou jeskyně a dutiny. že od takových bytostí pocházejí věci. Tím je míněno. Mají rozmanité tvary a podoby. kterou přijala. které jsou lidským očím velikým zrcadlem. jak to dokládá historie a různé podivuhodné příběhy. že se utopily. že maso s krví se drží zase jen masa a krve. O venuších je mnoho pověstí. s trochu odlišnou postavou od žen. že existují stvoření. Mezi nymfami se také rodí vodní mniši. prospěcháři. opustí-li žena muže a děti skokem do vody. Podobný způsob vzniku mají i komety. Kdyby venušininy potomci nebyli věkovití a tak zdatní. A jestliže se přece jen ožení.

že nikdo nedokáže pověst vysvětlit. že jsou obestřeny pověrou. aby se vše dobře zvážilo a zralým rozumem a úsudkem prozkoumalo? Vzniká potom zdání. tak i o římské církvi. Smlouvá s námi. že Bůh takový zázrak nedopustil proto. co zde na zemi znamenáme a jakými podivnými způsoby s námi ve všech koutech světa Beelzebub jedná. Proto všechny věci posuzujte správně. abychom si všichni brali nymfy za ženy a žili s nimi. Ale kde jsme my. i čarodějnice. Je pravdou. že nepocházejí z Adama a tím jsou předurčeny ďáblu a přízrakům by bylo bláhové. než to bez prozkoumání hned zavrhnout. Na svatbě dostal od nymfy znamení v podobě jejího stehna. Nestalo se tak a ona sama musela potrestat cizoložství podle Božího nařízení. To znamená. ale byla nymfou. kde svádí ty. že mu není nic skryto uprostřed moře ani země. Na zemi se stalo mnoho opovrženíhodných příběhů. aby mohla ke svým druhům a oni k ní. Je správné se domnívat. protože nebyla z Adama. Vězte. Občas se stane. Nymfu si držel a vážil si jí. a zavrhl je jen proto. Což není při psaní nic zavrženíhodnějšího. ale jen Bůh sám je takových věcí mocen. přišla by od nymf a žila s lidmi na zemi. Bylo by pošetilé. Podobně se stalo s ní. které vystaví člověka na pospas opovržení. Melusíně jsme věnovali tak velkou pozornost proto. protože se svého čarodějnictví nevzdala úplně. stala by se úctyhodnou ženou a nežila by v opovržení. kterou lidé vytvářejí o příšeře se jim formuje v ďábla. kdyby přijala krev a maso? Kdyby se nestala ďáblicí. Pověra. nenechte se nazývat němými a slepými. Vězte. měl by ji pán ze Stauffenbergu zapotřebí? Kdyby byla člověkem i nymfou zároveň. Kdyby byla plodnou a rodící nymfou z masa a krve. Podobně se objevují i zvláštní znamení nymf. zač ji považovali teologové. jak je popisována. která praví. že teologové o těchto věcech ví jen velmi málo a nerozumí jim. Proto také chtěla dodržet slib věrnosti. Zde vidíme jak se všechny bytosti dají pověrami svést a ničit. se zasnoubila a byla přislíbena pánu ze Stauffenbergu. počestnosti a užitku. ani se neví. Je ale skutečný příběh o nymfě ze Stauffenbergu. tak na něm měla podíl. že v podobné příšery budeme proměněni také. Stala se vodní ženou a vytvořila si ve svém regionu příbytek. nemějte zaslepeny vidoucí oči a oněmělý dobrý jazyk. že se narodí jeden člověk. že se každou sobotu musela stát drakem. že by se takové věci těmto ženám stávaly jen proto. které by se stát neměly. jednomu ke cti. mohla u svého pána zůstat. který je podivuhodnější a zázračnější než ti ostatní a potom se zas dlouhé roky nestane nic. Vždyť v římské církvi jsou pověrou postiženy všechny takové ženy. nýbrž nám občas na někom ukáže jak neobyčejné je jeho dílo stvoření. Ona sama se stala rychtářem a zamítla svět ducha i ďáblice. že se královně něco takového přihodilo. Stala by se nymfa příšerou. který své věrné vykupuje na všech místech. nezůstane bez pomsty. co se vypráví o jedné královně. co by bylo bez konce. a to platí jak o nymfě. ale vzal si jinou ženu. ozdobeni šperky a velkým diadémem. mořské vlky a psy. že jí dopomohl k muži. zda některé bytosti zůstanou a ostatní ne. kde zůstalo ďáblovo znamení. Proto jí bylo dovoleno vykonat Boží trest za cizoložství. namísto toho. To. Dílo ďábla je opovrženíhodné. Pro potřeby svého záletnictví si kopcem prorazila chodbu. 10 . Z těchto příkladů můžeme pochopit. Je zvláštní. Třetího dne zemřel. a kdyby jej ze sebe setřásla. dává nám najevo. kteří k nim přicházejí očarováni a okouzleni toutéž pověrou. Zlomení slibu. odkud vše pochází a za jak dlouho to dospělo ke konci. Dílem Beelzebuba je. jak jste nyní hezcí. Nemělo by být opovrhováno tím. které se zjevilo na desce stolu. A přesto každá z takových věcí zasluhuje zvláštní pozornosti. která vstoupila do jezera nacházejícího se na vrcholu kopce.Smrt však dostihne všechny bytosti a není dáno. což je zlé a je to zároveň znamením velkého bláznovství. Občas se odehrávají události. Z toho vznikla pověra. stejně jako v případě melusíny. neboť žádný rychtář neposoudil její žádost. Je ale možné. Podívejme se na celou věc z jiného konce. že to je ďábel a přitom ho ani trochu neznají. protože není nic. Nymfa. aby jim Bůh ve svém díle věnoval tak málo. tam je také Bůh. Můžeme uvést příklad. kde očekávala svého pána. druhému pro zlo a nepravost. která chlípní modláři nazývají venušiným kopcem. až si vzal jinou ženu a nymfa se stala ďáblicí. Čarodějnice proměňuje v kočky. krásně nastrojeni. Unáhleně říkají. o čem se nesluší psát. vodní žena. Ale semenu zůstává polovina veškerého pokolení až do soudného dne. že byla posedlá zlým duchem. Ne že by ďábel sám nic nezmohl. Při posuzování takové věci se můžeme velmi poučit. že nymfa zůstala drakem až do konce svého života jehož délku a trvání zná pouze Bůh. které je všudydoprovodné? Kdyby byla duchem. že proměňuje bytosti do jiných podob. že zlomil slib. Myslet si. kde přebývá. což byl její slib vůči Beelzebubovi za to. ať se vše stane jakkoliv. Ta se v celé své kráse a vznešenosti usadila u cesty. Pro teology není taková bytost ničím jiným než ďábelskou příšerou. vše se posléze stane příšerou a drakem. Ale dozajista tomu tak není u teologů pravých. Poutem pověr jsou přitahovány zpět na svá místa. Z toho vyplývá. Zůstala s ním tak dlouho. poněvadž nebyla tím.

kdo by nám odporoval. Vyhýbají se událostem. Je pravda. Zdá se mi. Ale podle mého mínění je již jejich zrození odhaleno. jak je známo o spojení člověka s Bohem a lidí s nymfami. udělali jsme z nich příšery. která mají vlastní povahy v každém ohledu méně než jejich rodiče. Pocházejí tedy ze zvířat. Ale z těchto skutečností se jejich duše odhalit nedá. nýbrž kvůli stvoření. aby byl v Boží říši jeden člověk jako druhý. ale jak bylo vysvětleno jsou lidmi. které historie zavrhla. Obři i trpaslíci jsou obdivuhodní ve své velikosti i síle. Protože si nic takového nechceme připustit. Nyní popíšeme jejich zvláštní a podivuhodný vzhled. ale musí vzhledem k nepřirozenému vše posuzovat z větší výše a vnímání rozšířit na více věcí. že by se svým rodičům vydařili. o obrech a trpaslících. ale ten pocházel z lidského semene a my zde o něm nebudeme hovořit. rodí se dost často a podivuhodně. než to činí ti ostatní. že by chtěl mít duše obrů. Sigenottu. Dále jak tato monstra byla stvořena. že po svých rodičích duši zdědit nemohli. že s vírou nejsou až tak docela srozuměni. kdyby mohla liška nebo vlk mluvit. a o stejné smrti obrů a trpaslíků umírajících bez tělesného a krevního dědictví. ale jejich bytí představuje dovedného a obratného tvora. Zmíníme se ale o obrech. Rodiče z nichž pocházejí žádnou duši nemají. Jestliže má někdo o těchto věcech ponětí. Popíšeme především jejich duše. které není v souladu s přírodním řádem a 11 . Překroutili totiž slova Kristova a sami se usadili na jeho místě. Nevyvedli se. nevšiml jsem si. o nichž pojednává historie Bernu. která jsou lidmi.Pátý traktát O gigantech a obrech Vězte dále. A my se k němu chováme jako k obrům. Z toho vyplývá. Nedá se říci. Jsou to obři a trpaslíci. Písmo není pro slepce. ale o jejich duších mě není nic známo. Ačkoliv dělají i dobro. Jsou podobni monstrům. které nepocházejí z Adama. Bůh může vlít duši do koho chce. Ale protože jsou zrozeni na Boží příkaz. nýbrž pro ty. nejsou zde nadarmo a mají vlastní význam. Takové množství věcí je zpřístupněno přirozeným smyslům a rozumu proto. Neplácejte se ve spisech a hanebnostech. ale proto. Ale bytosti nejsou zrozeny jen kvůli duším. Netvoří proto. Mezi sebou jsou pravdomluvní a uchovávají si takové vlastnosti. Jsou Případy. jako by měli duši. ale vězte. Z ostatních snadno vznikne svůdce a bludař. Věru. je to podobné jako když na zemi při střetu s kometou vzniká zemětřesení. Zrodí se monstrum. Považuji je za tvory. A po pravdě bylo shledáno. Nemáme nad nimi žádnou moc. ale ti. Dietrichu a dalších míst. Slyšte proto o dvou pokoleních. nechceme aby byl někdo. ze kterých pocházejí monstra. Ačkoliv jsou tyto bytosti vzácné. On je také oproti nám silnější. kteří to udělali. Podobně chceme naložit i s Kristem. proč a z jaké příčiny jim dal Bůh z uvedených bytostí vzniknout. které se staly a s nimiž nemohou nic dělat. oznámíme neobyčejné příběhy a činy. které se vašim nezkušeným hlavám jeví nevěrohodné. opice napodobit člověka a jiné kousky. z čeho se dá učit a dozvídat. ve kterém je Bůh tak podivuhodný. Jsou to podobná monstra jako sirény pocházející z nymf a rodí se i stejným způsobem. současně zavrhli i jinou a důležitější pravdu. vznikají obři. Hildebrandu. kteří mají kořeny ve světle člověka. To svítí ve všech přirozených věcech a tím je poznáváno. že jsou ještě další dva druhy náležející ke generacím nymf a pygmejů. Na dalších místech popíšeme jejich význam a důvod. Vyložíme následující příklad. činí ze své přirozené povahy. Když se spojí. kteří jsou závislí pouze na písmenech. že to. které na zemi provádějí a vykonávají. poněvadž jsou to oproti pokolením. že svatý Kryštof byl nesen obrem. jak a v jakém poměru jsou jim přisouzeny. Obři pocházejí z lesních lidí a trpaslíci z mužíčků hor. může tedy dát duši i této bytosti stejně. jako ji dává ostatním. kdo má duši. Také se zmíníme o trpaslíku Laurinovi a dalších. Proto se učte a pátrejte ve všem. nebyli by od nich příliš daleko. že by očekávali spásu. že nemohou mít ani žádnou posedlou duši. Vždy se o tom ví a událost se uchovává ve vzpomínkách. co dělají oni. že vykonali i mnohé dobré činy a díla. nemůže Krista a Písmo lehce přijmout. Papoušek může mluvit. nebo koho bychom se museli obávat. Z těchto předpokladů tím pádem vyplývá. Počátek teologie je počátkem světla člověka. Lesní lidé jsou tvorové plodící obry. Obři jsou neobyčejní a oproti nám mnohem silnější. Zde ještě není potřeba o tom hovořit. poněvadž nepřímo slouží tomu. Jejich smysl je nemalý a je nutné aby se o jejich původu psalo.

To znamená. že jste děti Abrahama. kteří z něj nevznikli. které se nedají vyložit jiným přirovnáním. Gnómové a pygmejové hlídají poklady země. se nedá říci nic jiného. že je přirozeným během a tokem sebe samotného. Trpaslíci se rodí ze zemních mužíčků z hory. že se mezi námi čas od času narodí nějaká nadměrná. že obojí vzniká pouze z jednoho semene. které vznikly z Adama. čímž jsou míněny kovy. Tam kde žijí. ale protože jako korpus mají jiný chaos nemohou nebe k sobě stáhnout. kteří se rodí následky podobných konstelací. A ačkoliv je správné. obry. Ve své individualitě. ty jsou však v lidech. o níž zde nechci psát. nachází se nesmírné nakupeniny velkých pokladů. že když pohlavně obcují s člověkem. Může vytvořit člověka vysokého sedm stop stejně dobře jako dvaceti nebo třicetistopého. jak je pro něj možné použít limbus Adama a vytvořit své děti. Jestliže dokáže jedno. než že jde o Boží dílo podložené zákony. Jelikož je o takových věcech ale pojednáno v jiných filosofických dílech. Účelem nebes není vytvářet monstra. Mezi sebou však monstra plodná nejsou. protože semeno se zde vyvíjí pouze podle jednoho z nich. Neboť. než pomocí astronomie příkladem o bludné hvězdě a událostí jako zemětřesení apod. Bytosti je chrání. což značí. může to být chápáno tak. ale svůj druh musí přijmout jedním dílem. kteří jsou mnohem silnější než my. jako třeba s obry a trpaslíky. Existují jako příklad toho. nebo úplně malá osoba. Rozuměj. což není připsáno vlivu nebe. neměl by vás a nestvořil by žádného člověka. Lidé se nebe dotýkají. s ním vzniká a s ním také umírá. mají menší proporce a jsou mnohem nižší než lesní lidé. po kterých je třeba pátrat hlouběji. ale 12 . Každý ví. máme pochopit. tak může stvořit i jiné lidi. Totiž takové. Nejsou tak velcí jako obři. může vás Bůh vyvrátit až z kořene a nechat všechny uschnout jako ovoce na stromě a potom vytvořit jiné lidi. Kdyby on nebyl. že i když pocházíme z Adama. neprobíhající přírodním směrem. že nemají moc odkázat semeno. který říká židům: „Nepravil jsem vám to proto. Z příkladu obrů a jím podobných. Je zde semeno. že Bůh je Pán. Totéž platí o obrech. Ještě než téma ukončíme vězte. který může vlít duši do věci jediným dechem. Ale já vám pravím. může i druhé. Jedno se vytváří podle matčiny povahy. Jsou ale ještě jiné příčiny. nejedná se o pád. které se chtějí Bohu vnucovat nebo se mu protivit. kdy přijde čas jejich vydání. neponesete-li poctivé plody. ale o tom zde nebudeme psát. Jsou ale stejnými monstry jako obři a jejich vznik chápeme podobně. není nutné zde o tom rozprávět. Je nemožné aby došlo ke křížení.. objeví se a zaniknou. Pod nebem sice žijí a jsou jím obklopeni. Najde-li kdo poklad. jsou zde. a nenadále opět zmizí. že tito lidé-obři a lidé-trpaslíci mohou oplodnit ženy. Druhé stvoření je po otci zvířetem. že je Bůh strážcem nad přirozeností všech věcí a nic neponechává nehlídané. protože s ním nesouvisí. Platí o nich. a tak je nebi opět odnímán. nýbrž chodu přírody. takže není již zapotřebí k tomu již nic dodávat. Podobně komety nezanechávají žádné děti a zemětřesení nemá žádné semeno. Takové plémě je konečné a nezanechává žádné dědictví. jako nymfy. že Bůh může stvořit člověka z kamene. Zcela zvláštní je k posouzení výrok Jana Baptisty. což je dáno povahou spojení podobného s podobným. je možné se setkat s lidmi. Obři a trpaslíci se také objevují náhle. síle a velikosti jsou jen neplodnými monstry. ukrývají a hlídají až do dne. O způsobu jakým vznikají a o jaké druhy se jedná.působí proti přírodním zákonům skrze zvláštní Boží prozřetelnost. Šestý traktát O příčině bytí takovýchto stvoření V předcházejících traktátech je do poslední tečky pojednáno o přirozených příčinách a bytí tvorů. nikoliv v nebesích. že zde nejsme sami a že Bůh dokáže vytvořit mnohé. Dále vězte. které svůj druh může uchovat. že nemohou přivést třetí a čtvrté pokolení. A po níž se opět dlouhou dobu nic nestane. zrodí se dvě stvoření. praví: „Před časem tudy putovali lidé z hory a zemní mužíčci. ve kterém by se mohlo po pokolení rozmnožovat. rozmnožit je a vychovat z nich svůj svět.“ Tím je míněno. ale ne jeho konstelací. Stejným způsobem ze spojení lesních lidí vznikají monstra.

i ti kteří obchodovali s nepravdou a lží. Undiny jsou strážkyněmi velkých vodních pokladů nacházejících se v moři a podobných místech. kterým se otevře a odhalí rozum. tomu bude odebráno pero. Jedni věci kovají a druzí je hlídají. které zde leží a vznikly působením ohnivých lidí. Budou poznáni ti. co je proti. Mužíčci z hory putují a v krajině jsou rozšířeni od prvního do posledního dne. jednou v té zemi. kde jsou bytosti. záhuba a zánik. Ne každý zůstane mistrem a doktorem. Blahoslavenými se v tu dobu stanou ti lidé. Bůh projevuje světlo proto. což ještě v mojí době ale zůstane skryto. Původ existence bludiček je podobný jako u sirén. následuje stráž zemních mužíčků a potom jsou poklady odhaleny. že je taková země vystavena zničení. Posouzení svého spisu připisuji době. Poslední největší příčina je nám skryta. i ti. Kde jsou bludičky. ale podobají se člověku. sirény zas přinášejí zkázu a příkoří od knížat. kterými až doposud jsou. jsou přítomné i patřičné bytosti. Když pomine oheň. nepřichází stejným způsobem a našim očím jsou skryty. obrů a trpaslíků. hrozí do budoucna krajině zkáza. kdo nyní vykřikuje. že nastal čas odhalení pokladu. bude odhaleno vše. vážnosti a pravdy. Budou odhalena jména velectěných. Podobně střeží vzdušní lidé horniny a venkovní skály. společně poznají. nýbrž postupně. Bůh chce mít vše v jednom bytí. Ohniví lidé stráží ohnivá místa a přebývají v nich. Trpaslíci ponejvíce ukazují na velkou chudobu národa. Chrání je do té doby. než přijde jejich čas. kde byly vytvořeny a opuštěny ohnivými lidmi. Předzvěsti se neustále mění a střídají. pánů. aby nebyly nalezeny najednou. Tam kde jsou poklady. Až onen den přijde. kteří předbíhali s nedůsledností.“ To naznačuje. Všechno. sekt a spolků. K tomu jsou stvořeni a připraveni. nechává padnout ke dnu. co vytryskne ze srdce člověka se projeví a ulpí na jeho čele. kde mají být člověku po ruce. které ještě nemají být odhaleny. a tak se také stane. Strážné bytosti jsou sice stvořeny bez duše. podruhé v jiné. Když se tak má stát. kdo je učený a kdo ne a kdo psal či nepsal správně. ale až se bude blížit konec světa. jsou skryté i veliké poklady rud. Tam. přichází předzvěst v podobě bytostí o nichž je psáno shora. Každý bude měřen podle svého těla. kde je něco nového. Bude poznáno. Všechny věci budou odhaleny ještě před soudným dnem a všichni učenci. což značí. ve které nic nezůstane skryto. kteří ovšem o bytostech nic neví. co ve světě jest. Od první až do poslední bude známo co znamená a proč a z jaké příčiny se zde nachází. potom se všechny bytosti projeví a objeví se od nejmenších až po největší. Bytosti je střeží a chrání. Rovněž obři oznamují do budoucna zkázu krajiny. Jsou monstry ohnivých bytostí a ohlašují. Jsou to skryté poklady. Plevel bude vyhuben a oddělen od pšenice a zrno od plev. aby každý viděl jak září. kdo je učen od základu a kdo pouze v tlachání a žvástu. ti kteří postupovali s důkladností. Ten.teď jsou pryč. ale oznamují blížící se lidské potíže a těžkosti. Existuje toho ještě mnohem více než jsme uvedli. které jsou nám odhalovány v mnoha podobách. kteří psali pravdu. 13 . Poklady světa jsou rozděleny a nacházejí se od jeho počátku v podobě kovů stříbra a zlata. velká bezpráví a příkoří. Jsou připraveny na místech. Nic nehlídají. bude tiše pracovat a kdo nyní sčítá popsané stránky.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful