MADEN VE TAŞ OCAKLARI İLE AÇIK İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK

Mustafa Çetin ÖZMEN Maden Mühendisi BaĢ ĠĢ MüfettiĢi Ġġ TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI

Yön.ġrtl.  Grizulu ve Yangına ElveriĢli Ocaklarda Alınması Gerekli Tedbirler Hakkında Yönetmelik .İLGİLİ MEVZUAT  ĠĢ Kanunu  ĠSĠGT Tüzüğü ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönt.  Maden ve TaĢ Ocakları ile Açık ĠĢletmelerde Alınacak ĠSĠG Tedbirleri Hakkında Tüzük  Tekel DıĢı Bırakılan Patlayıcı Maddeler Tüzüğü  Tozla Mücadeleyle Ġlgili Yönetmelik  Yeraltı ve Yerüstü Maden ĠĢletml.Sağ.ve Güv.

çok olamaz.dinlenme sahanlıkları arası 10 m. Aynı çatı altında olamaz Derinliği 50 metreden az kuyularda sağlam merdivenlerbasamak aralıkları 30 cm.eğimleri 80 dereceden.MADEN OCAKLARINDA YER ALTI İŞLERİ çıkıĢ yolları devamlı açık ve bakımlı.-Topuk 30 m az olm.levhalar Ġki yol zorl.sahanlıktan 1m yukarı Ġki kuyudan oluĢan ocaklarda baĢka güvenli yol yoksa kuyuların en derin katından bağlantı Ġnip çıkanlar malzemeyi tespit edecek Ġmalat haritaları her ayın sonunda iĢlenecektir Yollar-GiriĢ .

 AteĢlenmesi-yeterlik belgesine sahip ateĢleyiciler  Doldurma-sıkılama  AteĢlemede güvenlik tedbirleri  PatlamamıĢ patlayıcı maddeler  Eski delikler .PATLAYICI MADDELER  Maden ve taĢ ocaklarıyla tünel yapımında ancak . Bakanlığın izin verdiği türden patlayıcı maddeler kullanılabilir.

Kömür ve kükürt ocakları )  Patlayıcı madde kullanma yasağı-%1 den çok metan. Yapılmaz. ith.tıkanmıĢ kömür bür ve siloları.kapatılmıĢ yangın barajlarının açılması  Doldurmadan önce 25m yarı çaplı alan içinde %l metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz  BeĢten çok lağımın aynı anda ateĢlenmesi seri halde elk.olan oc. .fitille atĢ.tozların yanması ve patl.PATLAYICI MADDELER  Manyetolar  Kullanılabilecek kapsüller  Fitiller-kapsül pensesi (Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan.grizu bulunması muhtemel imalat boĢlukları ve çatlakları olan yerler.

 Tehlikeli kömür tozu bulunan yerlerde lağım delikleri doldurulmadan önce taĢ tozu serpilerek veya sulanarak emniyet tedbirleri alınır.PATLAYICI MADDELER  Doldurma sonucu %l Metan varsa düĢünceye kadar ateĢleme yapılmaz. .

maddelerin kayma ve düĢmelerini önlemek üzere uygun ve yeterli tahkimat yapılır.toprak .kömür. kendiliğinden yanan damarlarda ayak arkaları sıkıca doldurulur .  Yönerge-Fenni nezaretçi .taĢ. cevher vb.teknik esaslar  Tahkimat malzemesi bulundurma zorunluluğu  Dolgu zorunluluğu -Grizulu.TAHKİMAT VE DOLGU  Bütün yer altı iĢlerinde .

180(1.TAŞIMA  Yönerge Yollardaki aralıklar-60.5m/sn geçmezse uym)  Cepler-50 m aralıklarla iki kiĢilik  Badanalama ve aydınlatma-önemli bölümler  Araçlara binme yasağı-özel durumlar dıĢında  ĠĢaret lambaları  Konveyörlerde güvenlik .

iĢveren tarafından düzenlenmiĢ ve Bakanlıkça onaylanmıĢ yönergeye göre yapılır.her vagonda ve her katarda taĢınacak en çok iĢçi sayısı ve katarın hızı belirtilecektir.  Kafesler ve Bakanlıktan özel izin alınmıĢ skiplerden baĢka araçlarla kuyularda insan taĢınamaz.Bu yönergede iĢyerinin özelliğine göre.İŞÇİLERİN YER ALTINDA TAŞINMASI  ĠĢçilerin mekanik araçlarla taĢınması .(Onarım kurtarma iĢleri yapılan kuyular hariç) .

.  Üretime baĢlamadan önce her ocakta uygun bir havalandırma sistemi kurulması zorunludur.çalıĢma Ģartlarını ve iĢçilerin çalıĢma yeteneklerini korumaya.HAVALANDIRMA  ĠĢçilerin çalıĢtırıldığı bütün yer altı iĢyerlerinde.grizu ve diğer zararlı gaz ve dumanları zararsız bir orana indirmeye yeterli .sürekli güvenlik gereklerine uygun.hava sıcaklığının sağlığa zararlı düzeye yükselmesini önlemeye .temiz hava akımı sağlanır.

İÇİNDE ÇALIŞILMAYACAK HAVA  %19 dan az O2.5PPM SO2.%05den çok CO2.%2 den çok metan.10PPM H2S  Hava ölçüm ve analizi sonuçları-Havalandırma defteri  Grizu ölçümleri -Noterce onaylı emniyet defterine  CO maskesi-Grizulu ve yangına elveriĢli kömür damarları  Ġki havalandırma gurubu-Ġki enerji kaynağı(Grizulu ock) . 50PPM CO.

ÇamurlaĢmıĢ ve bozulmuĢ olanlar yenisi ile değiĢtirilecektir.su kullanılması.taĢ tozu ve su barajlarının yapılması.TOZ PATLAMALARINA KARŞI TEDBİRLER  TaĢ tozu serpilmesi.5 dan çok organik madde bulunmayacak .su fisketeleri kullanılması  TaĢ tozu nem tutmayacak.silis ihtiva etmeyecek ve sağlığa zararlı etki yapmayacaktır.  TaĢ tozu inceliği ve dağılım özelliği bakımından belirli aralıklarla denetlenecektir. .içinde %1.

OCAKLARDA KULLANILACAK LAMBALAR  Lambalar Bakanlıkça kabul edilen tipte olacaktır  Karpit lambaları  Çakmaklı emniyet lambası  Emniyet lambası  Madenci baĢ lambaları .

DİĞER TEHLİKELER  Su baskınları-25 metreden az olmayan kontrol sondajları  Yangınlar-Yangın barajları  Alev sızdırmaz aygıtlar  Ġlk yardım kursu-3 kiĢiden az olmamak üzere %5i  Kurtarma kursu-10 kiĢiden az olmamak üzere %3üYarıçapı en çok 50 Km. alan içinde ortak istasyon  ĠĢçilerin tek baĢına çalıĢtırılmaması  Ocağa sokulamayacak maddeler .

AÇIK İŞLETMELER  Kademe dipleri  Çatlak sökümü-5-30  Ters ıskarpa  Kademe yüksekliği ve Ģev 3-60-45-30 -bom-delik boyu  Kademe düzlüğü-yönerge  Aydınlatma  Çukurlar  AteĢlemelerde güvenlik .

.kadmiyum.hidrojen sülfürün sebep olduğu etkilenmeler de önemlidir.fosfor.azot oksitleri.kro m.MESLEK HASTALIKLARI  Antrakoz  Silikoz  Ankilostomyoz  Leptosipiroz  Asbestoz  KurĢun.civa. berilyum.arsenik.manganez.karbon sülfür.

 SAĞLIKLI ĠġÇĠLER HUZURLU YUVALAR.ĠġYERĠNE UĞURLAYALIM.ALINTERİNE KAN VE GÖZYASI KARIŞMASIN  ÇALIġANLARIMIZI ECELE DEĞĠL SAĞLIKLI GÜVENLĠ ÇALIġMA ORTAMINA .  ÖNLENEN HER Ġġ KAZASI ĠNSANLIĞA VE MĠLLĠ SERVETE BĠR KATKIDIR.  ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZDUR. KALKINMIġ ÜLKELERDĠR. .

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful