CNROO

DE ASIGURARI_REASIGURARI

j O d " " O ' 2 .- . i t , i 9 . ,

Domnului Andrbi Piintea Procuror General - Interimur al Procursturii Generale din Republica Moldova mun.Chi$indu, Bdnulescu-Bodoni, 26 str.

c{ r,e &f#
Prin prezerrta,Societatea de Asigurdri-Reasigurdri ,,MOLDCARGO"SA., in calitate de participantprofesionistla pia[a financiardnebancare desfbqoard ce activitatede asigurare $i reasigurare performanfd temeiulLicenfeiseriaCNPFNr. 000687 30.05.2011, de in de din emisd in pe cdtreComisiaNafionalda Pielei Financiare calitatedeAutoritatede Supraveghere piafade Moldova, caredetinetotodat6 calitatea membrucu drepturideplinein asigurdri Republica din de Biroul Nafionalal Asigurdtorilorde Autovehiculedin Republica cadrulAsocialieiProfesionale a internafionale asigurare Moldova,cu dreptulde emitereqi realizare certificatelor de ,,CARTE VERDE", considerdoportund Si necesardinterven(ia de urgenld a Procuraturii Generale,in situa(ia de blocare a activitdgii legale a Asociagiei Profesionale Biroul Nagional al Asigurdtorilor de Autovehicule din RepublicaMoldova, numitd tn continuareB.N,A-A., ca urmare a acliunilor ilegale anticoncurenliale,abuzurilor de monopolizarea pie(ei na(ionalede asigardri din R.M. prin atac raider (escrocheriidepropor(ii) Si tentativelor de destabilizarea Sistemului Interna(ional CARTE VERDE, prin ac(iuni ilegale admise de cdtre membrii cu drepturi depline aiAsocia(iei ProfesionaleB.N.A.A. gi persoanelecufunc(ii de rdspanderedin cadrul Asocia(ieiProfesionsleB.N.A.A. S.A.R. ,,MOLDCARGO"S.A.,estede drept o Societate asigurdriautohton6, de fondatdin anul 1999pe termenlung, cu capitalstatutar nafional,ce desftgoard activitatelegall de asigurare gi reasigurare teritoriul Republicii Moldova, oferind produse de asigurarecalitative qi pe gi competitive,contribuind la dezvoltarea, mentinerea atingereaunui nivel inalt al culturii asigurdrilor Republica din Moldova. Potrivit datelorstatisticeqi analiticeprezentate c6treAutoritateade Supraveghere de pentru anul2012, S.A.R.,,MOLDCARGO"S.A. pozifioneazdin se topul celor3 Companii asigurare de de succes R.M., care dispun de stabilitatefinanciardireprogabild din conform prevederilorgi cerinlelor legislalieinafionale RepubliciiMoldova. ale
tDNO 10026000058r9 Copitol Sociol: 30 000 000 MDt wA 7800089 Socielofe pe Acliuni Tel/Fox. + 373 /22/ 27 9293 E-moil office@moldcorgo.md www.moldcorgo. md Str.V.Alecsondri, 97 MD-2O12,mun.Chisin6u Republico Moldovo

Calitateade membrucu drepturi deplinein cadrul.Asocialiei Profesionale B.N.A.A. a fost pe obfinutiide cite S.A.R.,,MOLDCARGO"S.A. parcursul 3 ani zile, degicondiliilenecesare a in vedereaobtinerii calitiitii sus mentionateau fost infiirnite incepind cu 2007. Acordarea calitiifii de membruou drepturi deplinea fost intenJionat tergiversati de cdtremembriiAsocialiei Profesionale B.N.A.A., S.A.R. ,MOLDCARGO'S.A. fiind ;c;scutil 2010? doar tn temeiul Ho!1{{j Moldova. Problemain cauzi cu referire la incdlcdrile flagrante a legislafiei cu privire la Concuren!5 pe piata asigurfuiiobligatorii de rdspundere civilE auto extem6',,CARTE VERDE', admisede c6tre B.N.A.A., au fost gi suntin vizorul atit a opiniei publice gi srnselorde informarecit gi in vizorul autoritiltilor de stat - Comisiei Nalionale a Pielei FinanciareoConsiliului Concurenfei gi Instanfelordejudecatil competente ActivitateaAsociatiei ProfesionaleB.N.A.A. denotJi reguld acliuni ilegale de sanctionare, de tergiversare suspendare calitiitii de membrq acliuni sau inacliuni care s-austabilit gi s-au sau a consolidatpe parcursul timpului ca o practic6 anticoncurentialdaccentuatSo fiind dirijate gi aprobate umbri pnn Deciziile membrilor cu drepturt depline ai B.N.A.A. gi persoanelecu din func(u de rdspundere din cadrul B.N-4-4. cointeresagi?n monopolizpreagi deztabilizarea pi91einagionalede asigurdrigi obgineriideprolit nejustiftcat ca unnare a unor acgiuni josnice gi ilegale. in acest context, S.A.R.,,MOLDCARGO"S.A. informeaz6cd la data de 30.71.2012s-a desftiqurat Adunarea Generali Extraordinarda membrilor B.N.A.A., in cadrul careia a fost adoptatiiin lipsa probelor Hotirirea de sancfionare prin suspendare un termen de 6 luni, pe incepind cu 10.12.2012, a calitiitii de membru cu drepturi depline a S.A.R. perioadi a certificatelorinternalionale ,,MOLDCARGO"S.A.,cu interzicerearcalizfiii in aceastii de asigurare,,CARTE VERDE". AdoptareaDeciziei in cauzd a fost condilionatii de interesul :, comunal membrilor cu drepturi deplineai B.N.A.Ain vederealimitnrii concurenfei, restringerii activitiljii s.A.R. ,,MOLDCARGO"S.A. obtinerii unui profrt nejustificat.LabazaHotlrtrii in gi cavzl,fiind adminisfate doar afirmatii declarative lipsite de suportjuridic Aivaloareprobatorie. S.A.R.,,MOLDCARGO" S.A. considerE prin adoptarea cE Hotdririi din 30.11.2012, inbaza acorduluiantoconcuren{ial inte membrii cu drepturi depline ai Asociatiei Profesionale Biroul National al Asigurdtorilor de Autovehicule, au fost inc6lcate flagrant prevederileConstitutiei RepubliciiMoldov4 Legii cu privire la Concurentd Nr.183 dn 11.07.2012 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.l93-197 din 14.09.201,2, Statutului Asociafiei ProfesionaleB.N.A.A. gi ca membru in iulie Comisiei Nalionale a Pieter Financiare

Supraveghere, Consiliului Concurentei gi Instanlei de judecatd competentii a Republicii

RegulamentuluiGeneral al Consiliului Birourilor ,,CARTE VERDE", fiind limitd intenfionat activitatea Societiifii desfr.guratiiin cadrul legal in temeiul Licentei acordatI de Comisia Nafionalda PieteiFinanciarein calitatedeAutoritate de Supraveghere. in acestsens,ComisiaNafionald a Pietei Financiarein calitate de autoritatede supraveghere, ,tt *t a sesizlrii depusede S.A.R. ,,MOLDCARGO'S.A. cu privire la adoptare ilegalda a Hotfttrii B.N.A.A. din 30.11.2012,in cadrul supravegherii respect6riilegislafiei de cdtre Asociatia ProfesionalA B.N.A.A. a stabitit nerespectarea cdtre organele de conducereale de B.N-4./4,. a prevederilor Legii Nn 414 - XW din 22.12.2006 ,,Cu privire la asigurarea obligatorie de rdspundere civild pentru pagube produse de autovehiculeugi ale Statutului 8.N.,4,.'4,..!stfel,tinind cont ci B.N.A.A. a admis aplicareasanctiunilorin lipsa probelor, Comisia Na(ionalda Pie\ei Financiare in calitate deAutoritate de supraveghere a competentd Hotdrit prescrierea organelor de conduceregi control ate B.N.A.A. in vedereaconvocdrii adundrii generalea membrilor acesteia, scopul anuldrii Hotdrtrii din 30.11.2012 privire tn cu In sancfionarea S*4.R,MOLDCARGO'SA. Totodati, unnare a sesizdrii instanlei de judecatii competentii referitor acfiunilor ilegale anticoncurentiale vederealimitnrii activitdfii Societiilii, gi prejudiciului considerabilsuportat in prin de S.A.R.,,MOLDCARGO'S.A. executarea Hot6riri ilegalea B.N.A.A. din 30.11.2012, unei Ia data de 24.01.2013Colegiul Civil al Cur(ii de Apel Chigindu a decis casarea integrald a incheierii JudecdtorieiCentru dn 22.1,2.2012, emiterea unei noi hot5riri sub form6 de cu incheiereprin care a admis cerereaS.A.R. ,MOLDCARGO"S.A. de saspendare actului gi a a suspendat executarealfofirtrii Adundrii Generale Extraordinare a Biroului Nagional al Asigurdtorilor deAutovehicule din 30.11.2012, partea referitoare la suspendarea tn temporard pe un termen de 6 luni, tnceptnd cu 10.12.2012a calitd(ii de membru cu drepturi depline a S-4.^R. ',MOLDCARGO'S-A. ptnd la examinarea cauzei in fond, Decizia ftind irevocabild, neJiindpasibild cdilor de atac. Considerdmcd instan(a dejadecatd corect a apreciat caracterul litigiului, iar tn vederea wtinderii iminente a prejudiciului creat Societd(ii (pierderi zilnice care duc la diminuarea stabilitdgii ftnanciare), a constatatcd S,A.R."MOLDCARGO,SA. se afld ?nprezen(aunei necesitdgistringente de suspendare a Hotdririi B.NAJ. din 30.11.2012,deoareceactul contestat nu trebuie sd atragd consecin(e dezastruoasetn ceea ce privegte continuarea activitdlii Societd(iigi posibilitatea acestein a-gi onora obligaliunileJinanciara de in temeiul Deciziei Colegiului Civil al Cu$ii de Apet Chigindu din 24.01.2013, instan(a reline: ,rSu4,.R. tn activitateasa, realiTeazdcertiftcate internalionale de "MOLDCARGO"S'4,. asigurare ,Carte Verde', totodatd, aceastdactivitate contribuie la memlinerea solvabilitdlii

companiei,asigurind un venit ce are ca scop acoperheaeventualelordespdgubfui urmeazda ce instan(adejudecatd a evidenliatfaptut cd urmare a fi achitatecompaniade asigurdrl Totodatd, aplicdrii Si executdrii actului prin interzicerea realizdrii certificatelor interna(ionale de asigurare ,Carte Verde' compania,S/.^R. ,TMOLDCARGO'5,4,,tnrcgistreazd pierderi de 220 116,91 lei pentrufiecare zi". in cont9111! contradictoriuDeciziilor susmenfionatc,adoptatede instantele gi compelorteale statului a fost convocatii gi desfuigwatii Adunarea GeneralSOrdinard a Biroului Nafional al Asigurdtorilorde Autovehiculein doui etape, 04.02.2013 06.02.2013. cadrul Adun5rii in Si Generale membrii cu drepturi deplineai B.N.A.A. au exprimatdezacordulgi au refuzatcategoric conformareagi executarea Hotdririi Comisiei Nafionale a Pielei Financiare Nr. 219 dn 17.01.2013, privire la prescrierea cu organelorde conducere B.N.A.A. in vedereaanulirii a Hottutrii din 30.11.2012 cuprivire la sanclionarea s.A.R. ,,MOLDCARGO'S.A. Ignortnd cu impertinen(d Deciziile legale ale instan(elor competente statului, membrii ale cu drepturi depline bazindu-sepe HotdrfueaAsociagieiProfesianale B.N,A.A. din 30.11.2012, au adoptat decizia contradictorie gi evident ilegald privind excluderea S-A.R. ,MOLDCARGO"S,4..ca'membru cu drepturi depline din AsociagiaB.N-4,-4,. retragerea Si autoriza(ieide a elibera certificate interna{ionalede asigware ,,CARTE WRDE". Hot6rirea adoptat5in cadrul Adundrii Generaleai membrilor B.N.A.A. din. 04.02.2013 06.02.2013, fost adoptatii in lipsa probelor gi cu nerespectarea a procedurii de sancfionarea membrilor B.N.A.A., reglementatdconforrn art. 108 al Statutului Asocialiei Profesionale B.N.A.A., tncdlcareaprevederilor 30 alin. (2), art. 31 alin. (I), lit. i) gi lit. h), art. 32 atin. cu art. (2) din Legeann 414 - XI/I din 22.12.2006 ,,Cu privire la asigurareaobligatoriede rdspundere civild pentrupagubeprodusede autovehicule",Ia bazaacesteiaca temei fiind stabilitd Hotdrtrea ca privire la suspendareaSu4.R,.,MOLDCARGO"S*4.pe un termen de 6 luni, tnceptnd cu 10.12.2012a calitd(ii de membru cu drepturi depline, cu interzicerea realizdrii in aceastd perioadda certiJicatelor internalionalede asigurare,,CARTE WRDE,. Care din 24,01,201s tn temeiul Deciziei Colegiul Civil al Cur(u de Apel Chigindu, de drept a fost suspendatddin momentul pronun(fuil Conform Deciziei men(ionate a fost suspendatdexecutareaHotdrtrii Adundrii GeneraleErtraordinarc a Biroului Na(ional at Asigardtorilor de Autovehicule din 30.11.2012, partea referitoare la suspendarea tn temporardpe un termen de 6 luni, inceptnd cu 10.12,2012 calitdgii de membru cu drepturi depline a S.A.R. ,,MOLDCARGO,S-4. pind Ia a examinareacauzeitn fond, Decizia fiind irevocabild, nefiind pasibild cdilor d.eatac ! ! ! S.A.R. ,,MOLDCARGO"S.A.mentioneazd Hot6rirea 4.1. a Adundrii GeneraleOrdinare

de cd B.N.A.A. dn 06.02.2013, ,,Avtndtn vedere pe rol tn instanladejudecatdse afld cererea tmpotrivaBiroului Na{ional chemare judecatd depusdde cdtre S.A.R.,,MOLDCARGO"S.A. tn al Asigurdtorilor de Autovehicule cu privire la cotestareaactului emis de cdtre o autoritate publicd,precumqi deciziaColegiuluiCivil at Curlii deApel Chisindudin 24.01. 2013 privire cu la suspendarea executdrii hordrtrii Adundrii Generale a membrilor cu drepturi ,depline ai ptnd actului tnfond, iar hotdrtreaAdundrii Generale B.N.A.A.din 30.11.20;12 la exarninarea juridice, solugionareaacesteia rdnrtne tn competen{a nu din 30.11.2012 produce carevaefecte ins ei dej ude atii". c tan{ cu in contextul Hotiirtrii sus menfionateconstatEm certitudine faptul recunoagteriide c6tre membrii c.u drepturi depline ai B.N.A.A. a faptului cd Hotiirirea Adundrii Generale nu Ertraordinare din 30.11.2012 dispunetn general de efectejuridice Si nu poate servi drept bazd sau inor pentru emiterea cu impertinegda unei noi Hotdrtri de sancqionarcQn spe(d Hotiirtrea B.N-4./4,.cu privire la excluderea,S/4.n ,MOLDCARGO"S,4.. din sitemul Carte acesteia temeiul Deciziei Colegiului Civil al Cur(ti deApel tn Verd.e), urmare a saspendd,rii ca din 24.01.2013,in calitate de Instan|d de Judecatd competentd in vederea soluyioniirii pronunlatd o Decizie delinitivd de cdtre Instanfu de tifigiului in cauzii.Iar afrt timp ctt nu este Judecatd,Hotdfirea Asocialiei Profesionale B.NA,A. este consideratd a Ji suspendatdde drepL Mentiondmreferitor faptului cd prin actiunile indicate esteincilcati gav legislatianafionald gi fiind adoptati din start o Hotdrire vddit ilegali care afecteazd prejudiciazd,grav activitatea la SocietiiJii,deoarece momentul actual S.A.R. ,,MOLDCARGO"S.A. desfiigoar[activitate in calitatede membrucu drepturi deplinea B.N.A.A. in temeiul Deciziei Colegiului Civil at Curtii hotdririi de Apel Chiginiu dn24.01.2013, in baza cdreiaa fost decisi suspendarea executErii Adun6rii GeneraleExtaordinare a Biroului Nalional al Asigrnitorilor de Autovehicule din S.A.R.,,MOLDCARGO"S.A. referitoare sanc{ionarea la 30.11.2012, partea in Constatdm cd Asociaqia Profesionald B.N*4,'4,. tn calitate de Birou Na{ional, care prerogativele Ei atribugiile nobile de Birou Nalional al Republicii Moldova tn tnileplineSte Consiliul Biroarilor Sistemului Internalional de Asigurare ,CARTE WRDE' a ignorat cu impertinenld Decizia Comisiei Na(ionale a Pielei Financiare Nn 2/9 din 17 ianaarie 2013 (Monitorul OJicialNn 15-17 (4333- 4335)din 22 ianuarie 201i gi Decizia Colegiului Civil al Cu4ti de Apel Chisindu din 24.01.2013, Jiind adoptatd o Hotdrtre ilegald gi contradictorie, care nu dispune de efect juridic tn vedereasuspenddrii sau tncetdrii activitd(ii 5"4.R ,,MOLDCARGO"S-A. desfasuratd legal tn baza licen(ei eliberate de Autoritatea de Supraveghere.

Totodatd, Hotdrtrile B.N-4,-4. din 04.02.2013 Si. respectiv 06.02.2013 cu privire la afecteazd grav imaginea Societdgii, activitatea ucluderea S'4,.R "MOLDCARGO'S*4,., peste 400 angajagi), activitatea intermediarilor tn Societd(ii Qn cadrul cdreia acfiveazd. osigurdri care sunt implicasi tn procesul depromovare Si realizarea produselor de asigurare, gi nu tn ultimul find esteafectatdactivitateaSi intereselelegale ale consumatorilorproduselor (agensieconomici de asigurare:Asiguragilor gi potengialilorAsigura(i, partenerilor Societdgii, caresuntpeste 150la numdr). S/4.^R. ,,MOLDCARGO'SA. ftind exclusii din Asociagia Profesionald B.NJ,A,. cu ComisieiNa(ionalea Pielei Financiare Nr. 2/9 din 17.01.2073, Deciziei ignorareaPrescripgiei Colegiului Civil al Cu4ii de Apel Chigindu din 24.01.2013Si prevederilorart. 36 al Legii Nr. art. este 407 - XVI din 21.12.2006, 2, art. 30, art. 32 al Legii Nr. 414 - XVI dn 22.12.2006, limitat dreptul de Societdgiia desfasuraactivitate legald de realirpre a prodaselor de asigurare obligatorie de rdspundere civild Auto internii gi externd, ft,ind afectatd concuren(a loiald conform prevederilor arl 5 alin. (1), alin. (3) liL c) gi e) a Legii Concuren(eiNn 183 din 11.07.2013. Menlionim asupraprevederilor legislative care au fost ignorate su imFertinef6de Asociatia B.N.A.A. gi persoanele functii de rispundere din cadrul acestei4care dispun de competenta cu necesard vederea in aplictuii unor practici ilegale - art.55al ConstitulieiRepublicii Moldova"care prevede- ,,Oriceperoand esteobligatii sd tSi exercitedrepturile Si libertdgileconstitugionale cu bund-credin(d,JArd tncalce drepturile gi libertd(ile altora". sii Nr. prevede ,,Statul Concomitent 3 atin. (1), (2) al Legii Concurenfei 183 dun11.07.2012 art. asigurd libertatea activitd(ii de tntreprinzdtor, protec(ia concuren(ei loiale gi apdrarea drepturilor gi intereselortntreprinderilor gi ale cetdgenilor contrapracticilor anticoncurenlialegi concurenlei neloiale". ..Este interzis tntreprinderilor sii-si exercite drepturile in vederea restrtneerii concurenteigi lezdrii intereselorlegitime ale consumatorului". Acliunile ilegale ln acord intreprinse de membrii cu drepturi depline in cadrul Adundrii Extaordinare a membrilor cu drepturi depline a BNAA din 30.11.2012 vederea Generale in suspendirii calit51ii de membru a S.A.R."MOLDCARGO"S.A. gi emitere a certificatelor internationale asigurare de CarteVerde,cad sub incidentaarlS, alin (1), (2) lit b), e), alin. (5) al care prevede: ,Sunt interzise, Legii ConcurenleiNn 183 din 11.07.2072, -fhrd a Ji necesariio prealabild tn acestsens,orice acordari intre tntreprinderi sau asociagiide tntreprinderi, decizie orice decizii ale asociatiilor de tntrenrinderi si orice oractici concentrate (denumite tn continaare acordaril, care au ca obiect sau efect tmpiedicarea. restrtngerea, densturarea concurenteioe oiata Republicii Moldova sau pe o oarte a acesteia': .,Acordurile interzise in

temeiul orezentuluiarticol sunt nule de drept': Alin..2 - b),,Acordurile anticoncuren(ialesunt, tn special, cele intreptate spre: Iimitarea saa controlul orodacerii, comcrcializdrii, dezvoltdrii tehnicesau investitiilot: e)'limitarea sau impiedicareaaccesuluipe oiatd si libertdtii exercitdrii concurenteide cdtre alte tntreprinderi, precum Si acordurile de a nu cumpdrasau de a nu vinde cdtreanumitetntreprinderiftrd oj ustilicare rezonabild,,. Maimulqaft. 11alif.(1), alin.Q)lit.b),c)alLegiiNr. 183 d:rr_tt.07.20l2stabileqtg:,,Este interzisdfolosirea unei pozilii dominantepe piaga relevantd in mdsura tn care aceasta poate afecta concuren(asau leza intereselecolectiveale consumatorilorftnaliu; ,,Ptacticileabuzive admisede membrii dominanli cu drepturi depline ai BNAA in spefdssnt:,.Iimitarea productiei. comercializdrii sau deuoltdrii tehnologice in dezavantajul consamatorilor; ,,aolicarea tn acestfel unora din ei dezavantaiconcurential". Constatirn cE prin dispozifiile enunfatesunt lezate iminent interesele legale ale S.A.R. ,,MOLDCARGO"S.A. gi a Asigurafilor Societdfii, fiind pus in pericol intreg Sistemul internationalde asigurareCarteVerdeprin destabilizarca acestuiaca unnare a acfiunilor ilegale anticoncurenfiale Biroului NationalalAsigur6torilordeAutovehicule Republica ale din Moldova qi persoanelor funclii de rdspundere cadrul acesteia. cu din considerd acgiunile membrilor Asocialiei Profesionale gi B.N-A./4'. persoanelor cu func(u de rdspunderedin cadral acesteia,drept acliuni ilegale gi abuzive,care sunt tndreptate spre monopolizarea pielei na(ionale de asigurdri din Republica Moldova prin escrocherii de propor(i4 cu lfunitarea activitd(ii Societdgii,prin ildturarea concurentului ptofesionist de pe piala de asigurare obligatorie de rdspundere civilii aato VERDE'. "CARTE in contextul celor acltuse, SA,.R ,TMOLDCARGO'S-4solicitd suportul Dumneavoastrdtn vederea: Eluciddrii tuturor circumstan(elordefapt gi de drept ce au condusspre adoptareade cdtre Asocia(ia Profesionald B.N-4*4'. a unei decizii vddit ilegale si impertinente vizavi de Hotdrtrile Autoritd(ilor de stat - Hotdrtrea Comisiei Na(ionalea PiegeiFinanciare Nn 2/9 gi din 17.01.2013 Decizia Colegiului Civil al Curtji de Apet Chisindu din 24.02.2013 tn calitatedeInstan(d dejudecatd competentd; Combaterii,sanc{iondrii membrilor AsociagieiProfesionale B.N.A*A,.Si persoanelor cu func(ii de rdspundere din cadrul acesteia, pentru acgiunile ilegale de limitare a concuren(eiSi activitdgii legale a S.A.R ,,MOLDCARGO'5.4,., tn calintu de membru cu drepturi depline, urmare a cdrora Societatea tnregistreazdpierderi considerabite si qternd ^S./4.n ,,MOLDCARGO'SA

iminente aduseimaginii Si stabilitdliiJinanciare a Societd(ii; Atragerea la rdspundere a persoanelor cu funclii de rdspundere din cadrul Asocialiei ProfesionaleB.N.A.A. responsabile neexecutarea de Hotdrtrii CornisieiNalionale a Pie{ei gi Financiare Nn 2/9 din 17.01,2013 Deciziei Colegiului Ciuil al Cry4ii deApel ClqiSindu din 24.02.2013; Restabilirii legalitdgii, eonformdriiAsoeia(ieiProfesionaleB.NAA. legista(ieiinvigoare a Republicii Moldova, tn vedereaexcluderii practicilor anticoncurenqiale monopolizdrii gi pielei de asigurdri degrupuri de companiitn bazatnelegerilor cartel de Se anexeazd: Proces Verbal Adundrii Generale al Extraordinare B.N.A.A.din 30.11.2012 8 (file); a HotdrtreaComisiei Nalionalea Pielei FinanciareNr.2/9 din 17.01.2013 I (file); Decizia Colegiului Civil al Curlii deApelChisindu 24.01.2013 3 (file); din Proces Yerbal Consiliului Administralie al de B.N.A.A. 23.01.2013 10 (file); din Proces Yerbal AdundriiGenerale al Ordinare B.N.A.A. 04.02.2013, a din 06.02.2013 12 (/ile); Ordineade zi a Asocialiei Profesionale B.N.A.A.din 24.01.2013, privire la convocarea cu Si - I (file). desfisurareaAdundrii Generale Ordinare B.N.A.A 04.02.2013 a din Cu respect,

Director general

Cristina DOLGHI

s-A,.R,,MOLDCARGO',

@p,"fiq$ose *
"r"r*r#'.-#,,1r^

Kh.- -, o"liW

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful