KERNER TIBOR

AZ ÖT ÉV CSODÁJA
KERNER TIBOR
AZ ÖT ÉV CSODÁJA
Önszervezési titkok kézikönyve
HOGYAN SZERVEZD MEG ÉLETEDET, HOGY
60 HÓNAP ALATT MINDEN ÁLMOD VALÓRA VÁLJON
A könyv megrendelhető:
06 20 344 7217
info@kernertraining.hu
www.KernerTraining.hu
Írta: Kerner Tibor
Copyright © Kerner Tibor, 2011
Minden jog fenntartva!
Szaklektor:
dr. Lovas-Fülöp Ágnes
Készíteue:
www.konyvmuhely.hu
ISBN 978-963-08-2329-6
TARTALOMJEGYZÉK
|E|\EZEìÖ 7
|. ìdD/S/|/Pd ì/|S/D/|ÒM
A Gutenberg-galaxis végnapjai 19
Napszámosok és inkvizítorok 30
Turbózd fel az elméd! 38
Három lépés a szuperhatékony tanuláshoz 42
Non schole, sed vitae discimus 54
Infobusiness: tedd pénzzé a tudásod! 59
||. /Z /|MÒK \/|Ó|/ \/|N/K
Irány Ithaka! 67
A célok tízparancsolata 74
Mégis, kinek az élete? 79
Jolán és Jeromos: célkitűzés a gyakorlatban 85
|||. /Z |DÖ d|/|
Papírfecniktől Marcus Aureliusig 107
Az időgazdálkodás 10 alaptörvénye 113
Önmenedzselési kérdőív 124
Hogyan legyél időmilliomos: 21 nyerő stratégia 127
Húsz módszer a halasztgatás leküzdésére 144
|\. ¬ÒGY/N /DD E| M/G/D
Szimpátiától a reciprocitásig: a hatásgyakorlás alapjai 155
Putyilov-gyár és a királyok 162
Karizmatikus jelenlét: felkészülés a tárgyalásra 166
Tárgyalási ABC 170
A tárgyalás lezárása, avagy mindenki nyer! 174
\. ÖNSZ/BÒì/ZS-MESìE|Kd|ZdS: / M/GY/|ÒK ES
/Z EGESZSEG
Pacal, csülök, pálinka (egészséges táplálkozás magyar módra) 181
Két végéről a gyertyát (egészséges életmód magyar módra) 196
\|. CS/|/D| PENZdGYEK
Szegénységtudat és bőségtudat 209
A pénzgazdálkodás 10 alaptörvénye 220
Pénzügyi varázsformula 5 lépésben 230
Mire jó egy költségvetés? 237
Egy ágyban az ellenséggel 243
EP||ÓGdS 257
||ÒD/|ÒMJEGYZEK 265
FFLVFZFT0 7
FELvEZE!Ô
„A legtöbb ember csendes kétségbeesésben éli az életét.”
Henry David oreau
/Z /|/NY BdDD¬/
1957-ben egy több száz éves agyagszobrot kelleu új helyre költöztet-
ni Bangkok egyik régi, lebontásra ítélt buddhista templomából. A ló-
tuszülésben meditáló Buddhát ábrázoló 3 méteres szobor rendkívüli,
5,5 tonnás súlya miau speciális darut használtak a szállításhoz. A daru
egyik kábele azonban elszakadt, és a fenséges szobor lezuhant, bele az
esős évszak miau óriásira dagadt sárba.
A szállítást végző buddhista szerzetesek megrémültek, mert egy
ilyen esemény az új templom avatása előu rossz ómennek számítou.
Közben azonban leszállt az est, nem tudtak mit tenni; Buddhának a
szabadban kelleu éjszakáznia.
Késő éjjel a főbonc – a kolostor vezetője – kiment zseblámpájával
megvizsgálni, hogy milyen károkat szenvedeu a szobor a baleset miau.
Ahogy belevilágítou az egyik repedésbe, agyagtól szokatlan fémes csil-
logást látou. Másnap alaposabban megvizsgálták a szobrot, és kiderült,
hogy nem agyagból készült, az csak a felszínét borítja néhány centis, vé-
kony rétegben. A háromméteres, meditáló Buddha belül színarany.
Amikor megpróbálták kideríteni az Arany Buddha névre keresztelt
felbecsülhetetlen értékű alkotás múltját, a következő történet bonta-
kozou ki. A szobrot minden valószínűség szerint a 13. században ké-
szíteuék. Amikor az 1700-as évek közepén az akkori Sziámi Királyság
háborúba keveredeu a szomszédos Burmával, a szerzetesek agyaggal
vonták be, nehogy a burmai megszállók kezére kerüljön a felbecsül-
hetetlen értékű kincs.
Mivel a harcok során a burmai katonák a templom összes szerzete-
sét lemészárolták, a szobor titkát több mint 200 évig a felejtés homá-
8 Az öt év csodájA
lya fedte. Ma a Wat Traimit-templomban őrzöu műalkotás Bangkok
egyik legnagyobb turisztikai nevezetessége. Az Arany Buddha a vi-
lág legnagyobb tömör aranyból készült szobra, a Guinness-rekordok
könyve szerint értéke – csak az aranyat számítva – mintegy 150 millió
dollár. Eszmei értéke felbecsülhetetlen.
A történet gyönyörű emlékeztető mindannyiunk számára, hogy a
– sokszor – hétköznapi külső alau rejlő belső lényegünk elképesztő
értékekkel bír, és határtalan fejlődési lehetőségeket nyújt számunkra.
A kereszténység ezt úgy fogalmazta meg, hogy Isten a saját képére te-
remteu minket. Szophoklész így írt ugyanerről: „Sok van, mi csodála-
tos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.”
Ugyanakkor a választás szabadságával születünk. Mindenki szaba-
don eldöntheti, hogy akar-e élni azokkal a – szinte – korlátlan lehe-
tőségekkel, amelyekkel a Természet felruházta. Sokakat megtéveszte-
nek az élet felszínének látszólag semmitmondó, szürke hétköznapjai,
és azt gondolják, hogy ez a világ igazi rendje. A felszíni agyagréteg alau
azonban ou van belül a színarany belső tartalom.
Képességeink kibontakoztatásának útjában a legfőbb akadály az
önbizalomhiány. Aki nem hisz magában, az nem mer belevágni új dol-
gokba, és ezért nem képes kihozni magából a maximumot. Az ilyen
ember egész életét a felszínen fogja leélni, a csalóka „biztonság” érzé-
sét nyújtó, soha nem változó rutinfeladatok és a szürke hétköznapok
mindent elnyelő mocsarában.
Magyarországon különösen rosszul állunk önbizalom kérdésében.
Előző könyvem, a Sziklaszilárd önbecsülés teljes egészében ezzel a té-
mával foglalkozik.
Az önbecsülés és az önbizalom nem ugyanaz. Önbecsülésünk ab-
ból származik, akik vagyunk: értékes emberek. Önbizalmunk elsőd-
leges forrása pedig az, amit jól csinálunk, amiben kiválóak vagyunk.
Magabiztosság tehát létrejöhet külső dolgok eredményeképpen, az
önbecsülés magas szintjéhez azonban nem szükségesek külső körül-
mények: „alanyi jogon jár”.
FFLVFZFT0 9
/ BÒ|DÒGS/G NYÒM/B/N
„A bennünk lakó vadállaton ülve lovagolunk át az életen.”
Luigi Pirandello
Mi a következő lépés akkor, ha magas szintű mind az önbecsülésünk,
mind pedig az önbizalmunk? Ahhoz, hogy a választ megtaláljuk, elő-
ször egy másik kérdést kell feltennünk magunknak: mit akarunk az
éleuől? A legtöbb ember erre úgy válaszolna, hogy boldogságot. Igen,
mindenki boldog akar lenni.
Van egy ország a világon, ahol a boldogság mérésére hivatalos
mérőszám is létezik. Bhután egy kis ázsiai állam a Himalája lábánál,
„beékelődve” Kína és India közé. A bhutániak 1972 óta használják a
Bruuó Nemzeti Boldogság (GNH) fogalmát az ország haladásának
mérésére. Úgy gondolkodnak, hogy a világszerte használt Bruuó Ha-
zai Termék (GDP) túl egysíkú, csak a gazdaságra fókuszál, az embe-
rek általános jóléte azonban nem mérhető csak pénzügyi mutatókkal.
A boldogság tehát fontos mindenkinek. Tudjuk azonban, hogy ez
a fogalom pontosan mit is takar? Ezen a kérdésen nem szoktunk napi
szinten elmélkedni, ha azonban kicsit magunkba nézünk, megtalál-
juk a válaszokat. Anyagi biztonság, sikerélményt és önmegvalósítást
nyújtó munka, kiegyensúlyozou családi kapcsolatok, jó egészség és
lelki béke; nagyjából ezek azok az összetevők, amelyek a legtöbb em-
ber számára a boldogságot jelentik.
Hogyan tudjuk mindezt elérni? A kérdés ősidőktől foglalkoztat-
ja az emberiséget; a boldogság témakörének óriási az irodalma. Mo-
dern korunkban személyiségfejlesztő (self-help) vagy sikerirodalom-
nak hívják a témával foglalkozó könyveket, de lényegében ugyanarról
van szó: hogyan érhetjük el a boldogságot. Akárhogy is dehniáljuk a
sikert, elérése nem egyszerű, és egy dolog mindenképpen szükséges
hozzá: a hatékony önszervezés.
10 Az öt év csodájA
SZE|\EZD MEG /Z E|EìEDí
„Úgy érzed, sínen vagy? Nagyszerű!
De vigyázz, ha egy helyben maradsz, átmegy rajtad a vonat!”
Will Rogers
Ez egy pragmatikus könyv az önszervezésről. Arra teuem kísérletet
benne, hogy összefoglaljam a siker eléréséhez szükséges gyakorla-
ti alapismereteket. Megírásakor az volt a célom, hogy EGYETLEN
könyv keretein belül megtaláld mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy
hatékonyan tudd „összerakni” az életedet.
Az első rész a Tudásalapú Társadalommal foglalkozik. Alapeset-
ben egy önszervezéssel foglalkozó könyvben makrogazdasági és szo-
ciológiai elemzések nem kaphatnának helyet. A világ azonban olyan
gyors ütemben változik, hogy feltétlenül szükséges ezekről is szót ej-
teni.
Két, elemi erejű trend formálja mindennapjainkat. Az egyik az in-
formációra épülő, vagy más néven tudásalapú világrend rohamtem-
pójú kialakulása. A másik a nyomtatou betűre épülő kommunikáció
és információáramlás – az úgynevezeu Gutenberg-galaxis – radikális
visszaszorulása.
A két trend együues hatása már a közeljövőben drámai változá-
sokat fog eredményezni. A jövő – sőt a közeljövő – munkahelyei-
nek többsége valamilyen módon az információ (vagy inkább a tudás)
megszerzéséhez, feldolgozásához és az emberekhez történő eljuuatá-
sáról fog szólni. Aki nem készül fel erre a „szép új világra”, kellemetlen
meglepetések érhetik.
A második rész a célokkal kapcsolatos ismereteket foglalja ösz-
sze. Az ember célkövető lény. Ezt a tényt már Arisztotelész óta tud-
juk, mégsem vált az alapszintű oktatás részévé a célkitűzés és -elérés
művészetének tanítása. Egyszerűen megfogalmazva: az ember olyan,
mint a bicikli, mindig haladnia kell valamilyen irányba, különben nem
képes egyensúlyban maradni, és „eldől”.
FFLVFZFT0 11
A célok kitűzéséről és eléréséről szóló anyagot – akárcsak a könyv
többi részét – igyekeztem nagyon gyakorlatiasan megírni. Az elméle-
ti rész csak nyúlfarknyi – előző könyvemben részletesen kifejtem az
alapelveket –, viszont a gyakorlatba történő átültetés kiemelten nagy
hangsúlyt kapou.
A harmadik rész az időgazdálkodással kapcsolatos ismereteket ve-
szi sorra. A témában nagyon sok jó könyv kapható, nem is volt célom
ezek feldolgozása vagy újraírása. A gyakorlatban azonban azt tapasz-
talom, hogy sokan még az idő kezelésének alapelveivel sincsenek tisz-
tában.
Nem annyira konkrét időgazdálkodási tippekre fókuszáltam tehát,
hanem olyan általános elvekre, amelyekből már mindenki leszűrhe-
ti a saját életére vonatkozó tanulságokat és teendőket. Természetesen
ezekben a fejezetekben rengeteg gyakorlati ötlet is található, amelyek-
kel javítható időgazdálkodásunk hatékonysága.
A negyedik rész saját magunk és gondolataink eladásáról szól.
A vállalati értékesítésben dolgozókat rengeteg könyv és tréning segí-
ti. Kevés szó esik azonban arról, hogy életünk minden területén bő-
ségesen akadnak olyan helyzetek, amikor azon múlik sikerünk, hogy
mennyire tudjuk értékesíteni magunkat vagy gondolatainkat.
Csak néhány példa: munkahelyi értekezletek, állásinterjúk, pár-
kapcsolati konniktusok, vagy gyereknevelés közben adódó szituáci-
ók. A technikák rendelkezésre állnak, csupán annyi a feladat, hogy
a vállalati világból átvegyük azokat a módszereket, amelyek a minden-
napokban is hasznosíthatók.
Az ötödik rész egy elég „ingoványos” terüleuel, az egészséggel és
az életmóddal foglalkozik. Miért szerepel egy önszervezésről szóló
könyvben ez a téma? Azért, mert ha nincsen egészségünk és energi-
ánk, akkor az összes többi fejezet értelmét veszíti.
Ebben a témakörben Dunát lehetne rekeszteni a könyvekkel,
és sok ezek közül tényleg kimagasló színvonalú. Mi akkor a gond?
A probléma az – legalábbis számomra –, hogy ezek a könyvek sokszor
12 Az öt év csodájA
túlzouan tudományosak, és nem foglalkoznak azzal, hogy a minden-
napokban hogyan lehet a leírtakat alkalmazni.
A szerzők rendszerint rendkívüli tudású orvosok, akik elsősorban
a „szakmát” akarják lenyűgözni. Ennek érdekében telezsúfolják szak-
zsargonnal műveiket, illetve olyan ideális képet vázolnak fel az egész-
séges életmódról, ami csak a mesében létezik. Tudjuk, hogy az embe-
rek többsége ennek csak töredékét tudja megvalósítani. Nincsen meg
tehát a kapocs az ideális kép és a mindennapok közöu.
Miért ingoványos ez a terület? Az én eredeti szakmám – mérnök-
ként végeztem – egzakt tudomány, ha valaki mellébeszél, az általában
hamar kiderül. Egészségügyi területen egy adou témáról mindenki-
nek megvan a saját, külön bejáratú véleménye, amit körömszakadtáig
védelmez. Laikusként sokszor úgy kell kihámozni az igazságot.
Az ötödik rész ilyen „kihámozós” céllal íródou; arra teuem kísér-
letet, hogy az egészséges életmódot levigyem a mindennapok szintjé-
re. A hivatalos egészségügynek ez láthatólag nem sikerült, elég ehhez
megnézni a halálozási statisztikákat.
Az átlag magyar „mérgezeu egérként” lót-fut, Tescóba jár vásárol-
ni, kocsival közlekedik, túlsúlyos, és megszállouan tömi a mérgeket
magába. Ebből a helyzetből kiindulva igyekeztem ötleteket adni arra,
hogy mai magyar körülmények közöu hogyan lehetne egészségeseb-
ben élni.
Végül az utolsó – hatodik – rész a pénzkezelésről szól. Ez olyan
kérdés, ami szinte az egész fejleu világban problémát okoz. Nálunk
amiau talán még súlyosabb a helyzet, hogy a diktatúra alól felszaba-
dulva cseppentünk bele a fogyasztói társadalom kellős közepébe. Más
– kevésbé kísérletező kedvű – országoknak évszázadok álltak rendel-
kezésre az alkalmazkodáshoz. A kommunizmus okozta közel fél év-
százados kitérő miau nekünk csak két évtized.
A harminc feleui magyarok egy olyan világban nőuek fel, ahol
mesterségesen alacsonyan tartouák az árakat és az innációt, állandó
volt a hiány, hiteleket nem nagyon leheteu felvenni, és a fogyasztást
FFLVFZFT0 13
minden eszközzel igyekeztek visszafogni. Az így „szocializálódou”
emberekre egyik napról a másikra zúdult rá a kapitalista piacgazdaság.
Nem csoda, hogy pénzkezelési szokásaink nem hatékonyak. Mint
annyi más alapdolgot, az iskolák ezt sem tanítják. Saját környezetem-
ben úgy látom, hogy ötből egy ember az, aki személyes pénzügyeit
proh módon menedzseli. Magam is sokat tévedtem ezen a területen.
Az elmúlt negyedszázad hibái, rengeteg kísérletezés, és óriási meny-
nyiségű szakirodalom áuanulmányozása eredményezték a pénzkeze-
lésről szóló fejezeteket.
A háború után születeu generációknak nem volt kitől tanulniuk.
Piacgazdaságban szerzeu tapasztalaual nagyon kevés ember rendel-
kezeu; ehhez az 1920-as években, vagy előue kelleu születnie. Szü-
leink „mindenen spóroljunk” hlozóhája a fogyasztói társadalom csá-
bításai közöu nem alkalmazható, főleg nem hatalabb korban. A kör
bezárult.
A pénzről szóló részben is az alapelvekre koncentráltam. Nem írok
„tuti” befektetési tippekről és „bombabiztos” pénzügyi konstrukciók-
ról. Igyekeztem ehelyeu egy olyan átfogó stratégiát felvázolni, amely-
nek ismeretében bárki képes saját maga is megalapozou pénzügyi
döntéseket hozni.
14 Az öt év csodájA
/ \/|/ZS|/ìÒS Öì E\
Még egyszer: ez egy pragmatikus könyv az önszervezésről. Nem több
és nem kevesebb. Elindít a helyes irányban; ha elolvasod, képben le-
szel az alapdolgokat illetően:
Tudni fogod, hogy merrefelé tart a világ.
Megtanulod hatékonyan menedzselni céljaidat, idődet és anyagi
erőforrásaidat.
Eszközöket kapsz legfontosabb „terméked”, azaz saját magad eladá-
sához.
Megismered a kimagasló egészség és energiaszint alaptörvényeit,
amelyekkel a fentieket képes leszel megvalósítani.
Végül essék szó arról is, hogy miért Az öt év csodája leu ennek a
könyvnek a címe! Létezik egy nagyon érdekes alapelv, amit hívhatunk
akár az öt év törvényének is. Ez kimondja, hogy fél évtized szükséges
ahhoz, hogy gyökeres fordulat, meghatározó változás következzen be
életünk valamely területén.
A modern emberi társadalmak ennek megfelelően 4-5 évenkénti
ciklusokban szerveződnek. Néhány példa:
v Parlamenti választásokat 4 évenként tartanak.
v Köztársasági elnököt 5 évenként választanak.
v Olimpiát és labdarúgó-világbajnokságot 4 évenként rendeznek.
v Az egyetemi oktatás jellemzően 5 évig tart.
v A 20. század tervgazdaságait 5 éves tervek működteuék.
Régi meghgyelés, hogy 4-5 év elteltével gyökeresen átalakulnak
életünk körülményei. Pár év – 1, 2 vagy 3 esztendő – alau a különbség
alig észrevehető, de 4-5 év alau alapvetőek a változások. És ha amúgy
is megtörténnek, miért ne mi irányítsuk őket? Ehhez a kulcsot az ön-
szervezés adja.
FFLVFZFT0 15
Bármilyen kedvezőtlenek is MOST a körülményeid, a dolgok állá-
sát öt év alau képes vagy 180 fokban megfordítani. Annyi kell csak eh-
hez, hogy vedd kézbe az események irányítását. Ez a könyv azt tanítja
meg Neked, HOGYAN tedd meg mindezt. Ha megtanulod és alkal-
mazod az iu leírtakat, a következő öt év alau el fogod érni álmaid és
céljaid jelentős részét! Sok sikert kívánok hozzá!
I. RÉSZ
TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM
19 I. tudásAlApú társAdAlom
E|SÖ |EJEZEì
A GUTENBERG-GALAXIS VÉGNAPJAI
„A siker titka, hogy készen álljunk,
amikor a lehetőség kopogtat.”
Benjamin Disraeli
JOHANNES GUTENBERG
A világtörténelem 100 legnagyobb hatású személyiségét rangsoro-
ló könyvben – Száz híres ember a kezdetektől napjainkig – a szerző,
Michael H. Hart a 8. helyen említi Johannes Gutenberget. Előue a
sorrend: Mohamed, Newton, Jézus, Buddha, Konfucius, Szent Pál és
Caj Lun (a papír kínai feltalálója).
Tekintélyes névsor. Minek köszönheti egy német ötvösmester,
hogy bekerült a valaha élt tíz legfontosabb ember közé, megelőzve
Kolumbuszt és Einsteint? A választ mindannyian ismerjük: Guten-
berg nevéhez fűződik az utolsó ezer év legnagyobb hatású találmánya,
a könyvnyomtatás.
Gutenberg korszakos jelentősége abban áll, hogy a nyomtatás
négy alapelemét – papír, nyomdafesték, mozgatható fém betűminta
és nyomógép – ő kapcsolta össze először egységes gyártási rendszer-
ré. Az új eljárás lehetővé teue könyvek tömeges és költséghatékony
előállítását.
A drága, kézzel másolt kódexek helyeu néhány évtized alau egész
Európában elterjedt a relatív olcsón, nagy példányszámban előállítha-
tó nyomtatou könyv. Az információáramlás módja ezzel radikálisan
átalakult; megoldouá vált a felhalmozou tudás hatékony eljuuatása a
tömegekhez. Megszületeu a Gutenberg-galaxis.
20 Az öt év csodájA
Európa a Gutenberg előui ezer évben folyamatosan lemaradásban
volt a kínaiak és az arabok mögöu. A könyvnyomtatás 1440 körül tör-
tént felfedezésével ez szinte egy csapásra megváltozou. Európa nem
kis mértékben Gutenbergnek köszönhetően vált az első számú gazda-
sági hatalommá, 1900-ra pedig – a gyarmatosításnak köszönhetően –
a világ urává.
/Z dìÒ|SÓ MÒ¬|K/N
„Semmi sem annyira fájdalmas az emberi gondolkodás számára, mint
a mélyreható, hirtelen változás.”
Mary Shelley
Az emberiség írou történelme mintegy 6000 évre tekinthet vissza.
A fejlődés egyes fázisait minden jó diák kapásból sorolja. Vadászó-
halászó-gyűjtögető életmód után tértek át őseink a földművelő-
állauenyésztő életre. Ez utóbbi vezeteu el a letelepedéshez, a mun-
kamegosztáshoz, a magántulajdonhoz, az íráshoz, és végső soron
a civilizációk kialakulásához.
A folyamathoz sok ezer évre volt szükség. A változások rendkívül
lassan zajlouak le; ha valaki beleszületeu egy élethelyzetbe, halálakor
nagy valószínűséggel ugyanolyan körülmények közöu élt, legfeljebb
az emberek cserélődtek ki körülöue.
Az elmúlt hatezer év nagy részében a mezőgazdasági termelés volt
a domináns. A változást a 18. század közepe és a 19. század közepe kö-
zöu lezajlou ipari forradalom hozta el. Létrejöuek az ipari társadal-
mak, melyek kora az adou országtól függően valamikor a 20. század
második felében ért véget.
Jelenleg átmeneti időszakban élünk. Még tart az információra épü-
lő társadalom kora (information society), rohamtempóban haladunk
azonban a tudásgazdaság felé. Az elmúlt hatezer év mérlege valahogy
21 I. tudásAlApú társAdAlom
így néz ki (a pontos számokat és elnevezéseket illetően ahány tudós,
annyi vélemény):
= 5700 év – mezőgazdasági társadalom
= 200 év – ipari társadalom
= 40 év – információs társadalom
= ? év – tudásalapú társadalom
A változások tempója elképesztően felgyorsult. Míg korábban
hosszú idő állt rendelkezésre az alkalmazkodáshoz, ma csak egy
dolog állandó: a változás.
Az én generációm az ipari társadalom korában születeu, a szolgál-
tatási szektor robbanásszerű fejlődésének idején nőu fel, felnőuként
átélte az információs kor kezdetét – Commodore 64, ZX Spectrum,
IBM XT, AT, emlékszel még? –, és még jóval a nyugdíj előu át kell
programoznia magát a Tudásalapú Társadalom kihívásaira.
Minderről iµúságom kedvenc könyvének, Az utolsó mohikánnak
zárósorai jutnak eszembe. Sólyomszem és Csingacsguk zokogva áll-
nak Unkasz holueste feleu, amikor a bölcs aggastyán, Tamenund
emelkedik szólásra:
– Menjetek, delavárok, Manitu haragja még nem csitult le!
A sápadtarcúak urai leuek ennek a földnek, s a rézbőrűek napja még
nem virradt fel újra. Eleget éltem; hosszú életem reggelén boldognak
és erősnek láuam népemet, s mielőu estém elérkezeu volna, holtan
kelle látnom az utolsó mohikánt.
Nos, azt nem tudjuk, hogy Manitu haragja lecsitult-e már, min-
denesetre az biztosra vehető, hogy az átállás a Tudásalapú Társada-
lomra nem fog mindenkinek zökkenőmentesen menni. Ne te legyél
az utolsó mohikán!
22 Az öt év csodájA
/ KÖNY\EK ,K|¬/|/S/¨, /\/GY
/Z dJ D|G|ì/||S \||/G|END
„Ha távolabbra láam, mint mások,
azért volt, mert óriások vállán álltam.”
Isaac Newton
A világ hírügynökségei 2011 tavaszán kürtölték szét a szenzációt: Ör-
ményország március 28-án hosszabb időre leszakadt a globális világ-
hálóról, mert megsérült az országot a külfölddel – Grúzián keresztül –
összekötő optikai kábel.
A kalamajkát egy 75 éves grúz nyugdíjas néni okozta, aki színes-
fémkeresés közben szakítoua el a vezetéket. A néni kapavágása nyo-
mán csaknem egész Örményországban, és Tbiliszi egy részén is elér-
hetetlenné vált 12 órán keresztül az internet.
Ami a fenti történetben számomra lenyűgöző, hogy érzékletesen
mutatja a földművelés évezredeinek utórezgéseit a digitális korban.
Van, aki mesterséges intelligenciát fejleszt, és van, aki ezenközben ka-
pával (!) réz után kutat. A változások volumene láthatóan nem min-
denkinek nyilvánvaló, pedig a most zajló átmenethez hasonló nagy
változás kevés volt az emberiség történetében.
A küszöbönálló új kort mintegy szimbolizálja a közel 600 éves
Gutenberg-galaxis fokozatos eltűnése. Ma még – 2011-ben írom e so-
rokat – rendkívül nehéz ezt elképzelni, hiszen a könyvek ou vannak
velünk mindenüu.
A könyvkiadók és -forgalmazók szentül hiszik, hogy a könyv léte
az „örök élet meg egy nap” forgatókönyvet fogja követni. Mások más-
képp vélekednek. A szituáció hasonlít arra, mint amikor ugyanannak
a pénzérmének a két oldalát nézi két ember, és mindkeuő meg van
győződve arról, hogy az egyedüli valóság az, amit ő lát.
Jogos tehát a kérdés: melyek azok az okok, amelyek miau biztos-
ra vehető, hogy rövidesen búcsút intünk a papíralapú könyvek domi-
nanciájának, és belépünk az új, digitális világba?
23 I. tudásAlApú társAdAlom
A 21. századi digitális világrend három tényezőnek köszönheti
megszületését:
Olcsó elektronikus információhordozók megjelenése.
Széles körben elterjedué – és a tömeggyártás miau mindenki ál-
tal meghzethetővé – válnak az információ megjelenítésére szolgá-
ló eszközök. A jelenleg ismert legelterjedtebb formák – PC, lap-
top, táblagép, okostelefon – melleu az elkövetkező években olyan
új típusú készülékek jelennek meg, amelyekről ma még nem is ál-
modunk.
A könyv helyébe olyan eszközök lépnek, amelyek a hagyomá-
nyokhoz leginkább ragaszkodó olvasók ellenállását is „megtörik”.
Ilyen lehet például az összehajtogatható e-book olvasó, ami mara-
déktalanul nyújtja a korábban megszokou olvasási élményt, vagy a
beszélő számítógép, amelynek megvalósulása közelebb van, mint
gondolnánk.
Megzethető internet.
Az internetes hozzáférés a tömeges használat miau a mostaninak
a töredékébe fog kerülni (vagy ugyanazon az áron nagyságrenddel
jobb szolgáltatást biztosít majd).
A társadalom 80-90%-a napi szinten fogja az elektronikus eszkö-
zöket használni, anélkül, hogy pénztárcáját különösebben megter-
helné.
Képernyőalapú információ- és tartalomáramlás.
Az írou információk és tudásanyagok az új eszközökön fognak
„utazni” az internet segítségével. A könyv perifériára szorul, ennek
minden következményével.
Tömegével zárnak be a könyvesboltok, és csak bizonyos szűk
szegmensekben marad meg a könyv dominanciája, mint a művé-
szeti albumok, könyvritkaságok, vagy antikvár könyvek esetén.
24 Az öt év csodájA
A könyvek „kihalása” 100%-osan megjósolható. Az egyedüli kérdés,
hogy a folyamat milyen gyorsan fog lezajlani. Figyelembe véve az el-
múlt évek felgyorsult tempójú technológiai fejlődését, 15-20 éves idő-
távra lehet számítani.
|N|Ò|M/C|Ó ~ ¬/ì/|ÒM
„Ha nem kockáztatsz semmit,
akkor kockáztatsz a legtöbbet.”
Erica Jong
Miért fontos mindez? Miért van szó többről, mint egyszerűen csak
az információ első számú hordozójának a cseréjéről? Azért, mert a
könyv eltűnése csak a jéghegy csúcsa.
Az elmúlt 250 év, és különösen a 20. század, bővelkedeu a tudo-
mányos felfedezésekben. A digitális világ azonban nemcsak újdon-
ság, hanem egyúual korszakváltás is: jön a Tudásalapú Társadalom.
Aki nem képes alkalmazkodni – személy, szervezet vagy ország –, az
eltűnik a „süllyesztőben”.
A Tudásalapú Társadalom megszületését az alábbi tényezők gyor-
sítják:
Teljesen automatizált gyárak.
A fejleu országokban a legtöbb hzikai árucikk emberi kéz érinté-
se nélkül fog készülni. A modern termelőüzemnek két alkalmazou-
ja lesz: a biztonsági őr és a kutyája. Az őr vigyáz a gépekre, a kutya
meg az őrre, nehogy hozzányúljon a gépekhez.
Megszűnő termelőüzemek.
Azokat a gyárakat, amelyeket nem éri meg automatizálni, vagy be-
zárják, vagy a világ fejlődő országaiba telepítik át, ahol alacsonyak
a munkabérek. Amikor megveszel egy terméket, a címkén ötből
25 I. tudásAlApú társAdAlom
négy esetben a már megszokou „Made in China” feliratot fogod ta-
lálni.
A gyártelepek hzikailag is átkerülnek a történelemkönyvekbe;
az épületeket más célra fogják hasznosítani. A kevés megmaradt
üzemben kizárólag magas szaktudású, speciálisan képzeu, kreatív
munkaerőt fognak alkalmazni.
Feleslegessé váló szolgáltatások.
Szolgáltatási területen hasonló forgatókönyv szerint fognak zajlani az
események, ám a folyamat sebessége nem lesz ennyire gyors ütemű.
A technológiai – főleg informatikai – fejlődésnek köszönhetően sok
szolgáltatás
v ouhonról is elérhetővé válik (internetes bankolás, mozi helyeu
hlmletöltés, számítógép javítása távsegítséggel),
v gyorsabb lesz (bolti vásárlás és éuermi étkezés helyeu házhoz
szállítás, gyorsházas építkezés, „viszem-hozom” típusú vasalási
szolgáltatás), vagy
v „elsorvad”, mert megszűnik rá az igény (hlmelőhívás, videotéka,
vezetékes telefon, nyomtatou könyv, hanglemezvásárlás).
Mindez ahhoz vezet, hogy a szolgáltatásoknak is felére-harmadára
fog csökkenni a munkaerőigénye.
Komplex termékek.
Még 20 évvel ezelőu is igaz volt, hogy az autó motorházába bete-
kintve a hozzáértő sokszor maga is meg tudta állapítani a hibát, és
esetenként képes volt a javítására is. Ma már ez elképzelhetetlen,
legtöbbször az alkatrészek rendeltetését is nehéz megállapítani, és a
megfelelő elektronikai műszer nélkül reménytelen a javítás.
A termékek és a szolgáltatások egyre összeteuebbek, emiau egyre
nehezebb jó döntést hozni. Ha akarok venni egy laptopot, egy mo-
biltelefont vagy egy szemüveget, ha honlapot akarok íratni vagy ri-
asztót beszereltetni, nem a kínálaual van gond. Túlkínálat van, a vá-
lasztás okozza a problémát.
26 Az öt év csodájA
A „fehér ember világának” vége.
A neves közgazdász, Angus Maddison becslése szerint 1820 előu
a világ teljes GDP-jének 50-60%-át adta Kína és India. Több ezer
évig. Ezt követően ez a szám radikálisan lecsökkent; a mélypont
1970 körül volt (8%), azóta azonban folyamatosan újra nő, és
2008-ban elérte a 25%-ot.
Ahogy Kína – és kicsit később India – felzárkózik a fejleu orszá-
gok GDP-átlagához, minden iparágban óriási előállítou érték jele-
nik majd meg a világpiacon. Az életszínvonal fáziskéséssel követi
a GDP növekedését, tehát a bérszint még jó néhány évtizedig ala-
csonyan marad ezekben az országokban, emiau az áraikkal nem le-
het versenyezni.
Európának egy esélye marad: a TUDÁS. Minden hagyományos
területen ázsiai, és ezen belül főleg kínai dömpinggel kell majd
szembenézni. Azt mondod, már most is ez van? Ahhoz képest, ami
lesz, ez még csak a kezdet.
A fenti trendek legfontosabb következménye, hogy a 21. század
uralkodó „terméke” az INFORMÁCIÓ lesz. Az elmúlt hatezer évben
mindig más volt a domináns árucikk: hosszú ideig a megtermelt élel-
miszer, aztán a legyártou fogyasztási javak, és végül a szolgáltatások.
A következő korszak a tudásról fog szólni: adatokról, információkról
és ismeretekről.
A legfontosabb: legyél felkészülve! A váratlanság végzetes le-
het, mint ahogy ezt Harry Houdini esete is jól példázza. A Weisz
Erik néven Budapesten születeu világhírű illuzionista, bűvész
és szabadulóművész halálát egy elsőéves egyetemista, Jocelyn
Whitehead okozta.
Amikor Houdini azzal dicsekedeu, hogy hasfala bármekkora ütést
kibír, Whitehead minden előzetes hgyelmeztetés nélkül négy hatal-
mas ütést mért az illuzionista gyomrára. Vakbele valósággal „szétrob-
bant”, és a szövődményként fellépő hashártyagyulladás Houdini 11
nappal későbbi halálához vezeteu.
27 I. tudásAlApú társAdAlom
A többség nem készül fel időben a változásokra, mert a „hiszem,
ha látom” törvénye alapján éli az életét. Ne hagyd, hogy ez történjen
veled!
Ha alkalmazkodni akarunk a Tudásalapú Társadalomhoz, szem-
léletünket és gondolkodásmódunkat gyökeresen meg kell változtat-
nunk. A tudást kell leginkább megbecsülnünk, és biztosítani e tudás
szabad áramlását. Nem arról van szó, hogy az agyunkat tele kellene
zsúfolnunk enciklopédikus ismeretekkel. Elég, ha tudjuk, hogy hol
vannak ezek az ismeretek.
Henry Ford tisztában volt ezzel. A híres történet szerint egyszer
beidézték tanúskodni a bíróságra, ahol az egyik ügyvéd mindenáron
szereue volna bebizonyítani Fordról, hogy – hnoman szólva – műve-
letlen és tájékozatlan újgazdag. Fordról mindenki tudta, hogy ki nem
állhatja a könyveket, és némi kárörömmel hgyelték, ahogy a történel-
mi évszámokra és eseményekre vonatkozó kérdésekre a világ akkori
leggazdagabb embere csak a vállát vonogatja.
Ford egyszer csak elunta a dolgot, felállt, és azt mondta: „Nézzék,
Uraim! Lehet, hogy nem tudok válaszolni a maguk kihnomult kérdé-
seire, de egy dolog felől szeretném biztosítani Önöket! Az íróasztalo-
mon van egy sor gomb. Nekem csak annyit kell tudnom, hogy melyi-
ket nyomjam meg, és öt perc múlva megjelenik valaki, aki az összes
kérdésre tudja a választ! Elárulnák, hogy miért kéne NEKEM az agya-
mat azzal terhelnem, hogy ezt a rengeteg haszontalan dolgot megje-
gyezzem?”
Fordtól tanulhatunk valami nagyon fontosat (természetesen nem
azt, hogy a könyvek feleslegesek; Ford sem volt tökéletes). Sir Francis
Bacon híres mondása, miszerint: „A tudás hatalom!”, ebben a formá-
ban nem állja meg a helyét. Csak az alkalmazo tudás hatalom.
28 Az öt év csodájA
M/GY/|Ò|SZ/G: / N/GY |E¬EìÖSEG
„Az egy szempillantás alai siker 20 évig tart.”
Eddie Cantor
Milyen következményekkel járnak a fenti változások ránk, magyarok-
ra? Semmi kétség: jobbat kívánni sem lehetne; eljöu a mi időnk! Az
ország életében a Tudásalapú Társadalom különleges helyzetet te-
remt, mert olyan területen kell versenyeznünk, amiben hagyományo-
san jók vagyunk: a kreativitásban.
Ha a tudás a fő mérce, akkor olyan emberek vannak előnyben, akik
gyorsan gondolkodnak, jól kombinálnak, és ontják magukból a krea-
tív ötleteket. A magyar ember pontosan ilyen.
Az ipari és a szolgáltatásalapú társadalom más erősségekre épít. Az
elsőnél a nyersanyag, a természeti erőforrások, és a szervezőkészség
számít, a másodiknál a társadalmi együuműködés és a szolgáltatás-
orientáltság.
Ezek mind olyan jellemzők, amelyekben mi, magyarok nem iga-
zán jeleskedünk. Most azonban a kreativitás lesz a fő értékmérő, és ezt
a ruhát tökéletesen ránk „szabták”. Természetesen a többiben is kell
javulni – fogunk is –, de a kreatív gondolkodás minősége lesz a döntő.
Ilyen nagy pillanat egy generáció életében általában csak egyszer
adatik meg. A 20. században háromszor kaptuk meg ezt a nagy lehető-
séget. Először az 1914 előui években, amikor a status quo fenntartá-
sa leu volna a cél, hiszen nyerésben voltunk. Nem teuük meg, helyet-
te a lehető legostobább megoldást választouuk. Eredmény: Trianon.
A második lehetőség 1945 után adódou, amikor tiszta lappal lehe-
teu volna mindent újrakezdeni. A tankok árnyékában azonban ezzel
a lehetőséggel sem tudtunk élni. Ezzel szemben engedtük hatalom-
ra jutni a világtörténelem egyik leggátlástalanabb diktátorát, akinek 8
éves uralma évtizedekkel veteue vissza az ország fejlődését.
A harmadik lehetőség 1989 után jöu el. A rendszerváltás felemásra
sikerült, de legalább vér nélkül zajlou le, és elérte a legfontosabbat, az
29 I. tudásAlApú társAdAlom
ország függetlenségének visszaszerzését. A végső mérleget még nem
tudjuk megvonni; ehhez nagyobb időtávlat szükséges.
Az új század új lehetőséggel indul, aminek ráadásul az időzítése is
tökéletes. Egy nagy társadalmi átalakulás után 20-30 évnyi – nagyjá-
ból egy generációnyi – békés időszaknak kell eltelnie, hogy dinami-
kus fejlődés induljon el.
A szatmári béke – 1711 – után a háború dúlta országnak harminc
évre volt szüksége, hogy belépjen a Mária Terézia nevével fémjelzeu
felvirágzás időszakába. A 1848–49-es szabadságharc leverése után
húsz év kelleu, hogy a kiegyezés után elinduljon Magyarország tör-
ténetének egyik legnagyobb gazdasági fellendülése. Az én korosz-
tályom gyerekkorára eseu a Kádár-rendszer „virágkora”, az 1970-es
évek. A forradalom után ehhez is hozzávetőlegesen húsz évre volt
szükség.
A rendszerváltás után kicsit több, mint 20 év telt el. Szabad, függet-
len országban élünk. Kialakultak a demokratikus világra jellemző in-
tézmények. Felnőu egy olyan generáció – az 1983 után születeuek –,
akik már nem a kommunizmus alau jártak iskolába. A Tudásalapú
Társadalom a lehető legjobbkor érkezik. Magyarország számára min-
den adou egy világraszóló nagy sikerhez.
30 Az öt év csodájA
M/SÒD|K |EJEZEì
NAPSZÁMOSOK ÉS INKVIZÍTOROK
„Igazán tanult ember az,
aki megtanulta, hogyan kell tanulni.”
Carl Rogers
Az emberiség tudása 3-4 évente duplázódik. Rendkívüli energiákat
kell bevetnünk már ahhoz is, hogy a saját szakmánkban kövessük a
változásokat. Létszükséglet, hogy az egész életen át tartó tanulás kon-
cepcióját – lifetime learning – magunkévá tegyük.
Nem csak szakmai területen kell azonban magunkat utolérnünk.
Menet közben ugyanis elviuék a céltáblát. Azok a – szakmán kívüli –
alapismeretek, amelyeket ouhon, illetve iskolai éveink alau megtanul-
tunk, 20. századi környezetre leuek kialakítva. Bármennyire fájdalmas
és időigényes, vissza kell menni és újra kell tanulni az alapokat.
Elvileg az iskolákat azért hozták létre, hogy felkészítsenek az életre. Ezt
a funkciójukat azonban jelenleg nem képesek betölteni. Az elmúlt 30-40
évben annyira felgyorsultak a változások, hogy az oktatási intézmény-
rendszer képtelen volt alkalmazkodni, és mára végzetesen elavuluá vált.
Talán nem a legjobb példa, de a budapesti Vidám Park jut eszem-
be, ha a magyar oktatásügy 2011-es állapotára gondolok. Pontosab-
ban az 1922-ben épült, faszerkezetű Hullámvasút, amit időközben
műemlékké nyilvánítouak, de továbbra is nyitva tart, és ámuló szemű
gyermekek újabb és újabb generációi ismerkedhetnek meg csodáival.
A legnagyobb csoda ezek közül, hogy még nem dőlt össze. Desz-
kák és gerendák erdeivel megerősíteu recsegő-ropogó szerkezete spe-
ciális módon biztosítja az adrenalinszint megemelkedését: nem a se-
bességtől ájulsz el, hanem a félelemtől, hogy az oldalirányú kilengések
mikor fognak a szerkezet teljes összeomlásához vezetni.
Oktatási rendszerünk ugyanilyen elavult. Még mindig azon alap-
elvek szerint működik, amelyeket a 17. században – 350 éve (!) –, a
nagy cseh pedagógus, Comenius fekteteu le.
31 I. tudásAlApú társAdAlom
/ M/| |SKÒ|/|ENDSZE|
Az emberi civilizációk története során mindig is kiemelt kérdésként
kezelték a gyerekek és az iµúság nevelését. A mi kultúránkban a görög-
római eszmények dominálnak, melyeket a legjobban talán Marcus
Aurelius, a sztoikus hlozófus-császár foglalt össze Elmélkedések című
klasszikus munkájában.
A vékony kis könyvecske évszázadok óta a személyiségfejlesz-
tés alapműve. A császár a germánok ellen indítou hadjáratainak
– a Russel Crowe-féle Gladiátor idézi fel a kort – szüneteiben, többek
közöu Aquincumban veteue papírra gondolatait.
Marcus Aurelius szerint az oktatás lényege és célja az, hogy képes-
sé tegye az embereket
- kötelességük – küldetésük megértésére,
- a rájuk mért feladatok felismerésére, és
- ezek képességeik szerinti legjobb megoldására.
Az alapgondolat nem változou sokat azóta sem, legfeljebb a meg-
valósítás mikéntje. Ahogy azt A tanulás forradalma című briliáns
könyvében a téma szakértője, Gordon Dryden kifejti, négy oktatási
hlozóha alakult ki a nyugati világban az évszázadok során:
A. Elitképzés
A módszer alapelvét még a nagy görög hlozófus, Platón fekteue le:
gondosan kiválasztou tantárgyak szűk köre szolgáljon a soron kö-
vetkező uralkodó réteg nevelésére. Az ókorban és a középkorban
ez volt a domináns nevelési és oktatási hlozóha. Nem a tömegeket
célozta meg, hanem egy szűk réteg elitista képzését.
Nagy-Britanniában ma is hasonló oktatási rendszer működik, az
elitképzés – Eton, Oxford, Cambridge – melleu a társadalom többi
részének szóló alap- és szakmai képzéssel kiegészülve.
32 Az öt év csodájA
B. Enciklopédista oktatás
Ennek a hlozóhának a szülőatyja a cseh Comenius. A maga korá-
ban forradalminak számító teória szerint a társadalom felemelke-
désének az alapja a gyerekek oktatása. Mindenkinek meg kell ezért
tanítani mindent, ami csak belefér a tananyagba.
Napóleon uralma óta a kontinentális Európában ez az uralkodó
oktatási rendszer; a franciák és a németek járnak élen az alkalmazá-
sában. A módszer bemutatásához azonban nem kell ilyen messzire
mennünk: mindannyiunkat így tanítouak.
C. Reform oktatási módszerek
A korai gyermekkorra nagy hangsúlyt fektető, a megtapasztalást
előtérbe helyező módszerek Comenius elveinek továbbfejlesztésé-
ből jöuek létre. Közös jellemzőjük a szabadelvűség és a gyermek-
központúság. A reform módszerek legismertebb képviselői nálunk
a Montessori és a Waldorf.
A hlozóha egyik korai képviselője, Friedrich Fröbel indítot-
ta el 1837-ben az első óvodát. Az elnevezés német eredetije
– Kindergarten, vagyis gyermekkert – arra utal, hogy a gyerekek
olyanok, mint a virágok: odahgyeléssel és gondoskodással lehet
őket a legeredményesebben nevelni.
D. Pragmatikus oktatás
Az Egyesült Államok oktatási rendszerére jellemző ez a módszer,
melynek megalapítása John Dewey nevéhez fűződik. Követői azt
vallják, hogy az a gondolat hasznos, ami a gyakorlatban is alkal-
mazható.
Bárki, aki amerikaiakkal találkozik, és egy kicsit többet beszél-
get velük, hamar felismeri e hlozóha jellegzetességeit. Egy ameri-
kai úgy áll hozzá a tanuláshoz, hogy azt érdemes megtanulni, ami
segíti az élet problémáinak a megoldását.
Ha például a görög mitológia nem ilyen, akkor azt iskolai tan-
tárgyként csak annak érdemes tanulnia, akinek ehhez kapcsoló-
33 I. tudásAlApú társAdAlom
dó szakmája lesz. Amúgy felesleges. Európában ezen illik megdöb-
benni, amit meg odaát nem értenek.
Az USA világban betöltöu vezető szerepét az európaiak többsé-
ge – főleg Nyugaton – valamiféle irigységgel vegyes sérteuséggel
szemléli. Divat bárgyú hollywoodi hlmekről, egészségtelen gyors-
éuermekről, „agyelszívásról”, iskolákban történt lövöldözésekről
és igazságtalan háborúkról hosszas, homlokráncolós fejtegetések-
be bocsátkozni.
Közben kimarad a lényeg: az Egyesült Államok szinte az élet
minden területén világelső. A világ 500 legnagyobb vállalatából
170 amerikai. Az USA vezeti a Nobel-díjasok, az olimpiai aranyér-
mesek, a hlmes kasszasikerek – és még sok más terület – képzelet-
beli sikerlistáit. Ha a saját szakterületedre gondolsz, valószínűleg
az amerikaiak ou is az élmezőnyben vannak.
Iu a költői kérdés: nem lehet, hogy mindennek van valami köze
az amerikai oktatási rendszerhez? Just maybe.
Ahogy már említeuük, Magyarországon – úgy mint Európa leg-
több országában is – az enciklopédista oktatás az uralkodó. Olyannyi-
ra, hogy a marginálisan szintén megtalálható egyéb iskolákkal – például
a Waldornal – nem is átjárható, annyira különbözőek a módszereik.
Ha valaki az egyikben elindul, akkor jobban teszi, ha éreuségiig ou
is marad, mert szellemiségében annyira eltér a „poroszos” enciklopé-
dista és a „szabadelvű” reformiskola.
34 Az öt év csodájA
M|E|ì E|/\d|ì / ì/N/NY/G?
Egészen a 20. század utolsó negyedéig az enciklopédista oktatási
rendszernek szinte csak előnyei voltak. A magyar átlagember világát-
lagban is műveltnek számít. Iuhon ezt nem nagyon érezzük, mert nin-
csen összehasonlítási alap.
Ha azonban külföldön beszélgetésbe elegyedünk ouaniakkal, egy-
általán nem kell szégyenkeznünk. Illetve nem kellene, mert a magya-
rok ¼-e nem beszél idegen nyelveket, ezért se erről, se másról nem
tud külföldön eszmét cserélni.
Világhírű honhtársaink sem kivételek ezalól. A neves hzikus, Fritz
Houtermans személyesen ismert többeket a külföldön élő magyar tu-
dós géniuszok – Kármán, Neumann, Wigner, Hevesy, Polányi, Teller,
Szilárd Leó – közül. Ő írta:
– Ezek a ragyogó elmék valójában a Marsról érkeztek. Nehezen
beszélnek akcentus nélkül angolul, ezért magyarnak álcázzák magu-
kat. Köztudou ugyanis, hogy a magyarok semmilyen nyelvet nem ké-
pesek akcentus nélkül beszélni, kivéve a magyart.
Tudósaink, akik találmányaikkal – számítógép, atomreaktor, su-
gárhajtású repülőgép, hidrogénbomba – a világtörténelemre is jelen-
tős hatással voltak, jól illusztrálják a probléma lényegét. Száz éve a
sikeres életpályához elsősorban IQ-ra (értelmi intelligenciára) volt
szükség. Az iskolák erre „hegyezték ki” az oktatást. Sok más melleu
például a nyelvtanulás sem volt szempont.
A gondok nagyjából egy nemzedékkel ezelőu kezdődtek, amikor
már kezdeu érezhetővé válni, hogy „elvándorolt” a céltábla. A mai
iskolák kiválóan felkészíteuek a 19. és a 20. századra, de totálisan
csődöt mondanak 21. századi körülmények közöu.
Én például nem 100, hanem 30-40 éve jártam általános és középis-
kolába. Amit nekem tanítouak akkor, ugyanazt tanítják ma a lányaim-
nak: matematika, hzika, biológia, kémia, magyar, történelem, föld-
rajz, ének, torna (bocsánat, testnevelés).
35 I. tudásAlApú társAdAlom
A fenti tantárgyaknak azonban az égvilágon semmi közük nincsen
a 21. századi sikerhez és érvényesüléshez. Ha jó a diák bizonyítványa,
annyit ér el maximum, hogy bejut a felsőoktatásba, ami 12 év tanulás
után nekem eléggé minimalista elvárásnak tűnik. Kinek tanulunk, az
életnek vagy az iskolának? Ez egy olyan kérdés, amelynek megvála-
szolása már kétezer éve Senecának is fejtörést okozou.
Mit tartalmazna egy valóban korszerű tananyag? Egyrészt a mos-
tani tantárgyakat, csak 20-25%-ra lecsökkenteu terjedelemben (kivé-
tel a magyar és az angol), másrészt az alábbiakat:
- kommunikáció,
- emberi kapcsolatok,
- érzelmi intelligencia,
- időgazdálkodás,
- célkitűzés-módszertan,
- önmagunk és gondolataink értékesítése,
- pozitív gondolkodás és auitűd,
- egészséges életmód,
- pénzkezelés és
- párkapcsolat.
A cél az lenne, hogy amikor a diák kilép az iskola kapuján, legyen
felkészítve az életre. A gyökvonás, a zigóta, a periódusos rendszer és
Julius Caesar ebben nem fog segíteni.
A Tudásalapú Társadalomban a tanároknak is paradigmaváltásra
van szüksége: a feladat nem csupán az ismeretanyag megtanítása, ha-
nem
` magas önbecsülésű,
` a mindennapi élet kérdéseiben eligazodó,
` önállóan gondolkodni és tanulni képes
felnőuek új generációinak kinevelése.
36 Az öt év csodájA
Nem tudjuk, milyen tudásra lesz szükség a jövőben, ezért nem is
lehet ezt előre megtanítani. A tanulás képességét kell a jövő nemzedé-
keinek átadni. Ha megtanítod a gyerekeket a tanulás szeretetére és a
tanulás módszertanára, akkor MINDENT képesek lesznek megtanul-
ni, amire életükben valaha szükségük lehet!
M| / GÒND / ì/N|ì/S| MÓDSZE|EKKE|?
Örök vita tárgya tanárok és pszichológusok körében, hogy a tanulmá-
nyi eredményekben minek van nagyobb szerepe: a tehetségnek vagy
a szorgalomnak. A veleszületeu képességeknek vagy az iskolának?
A tízéves Pistikét is nagyon foglalkoztaua ez a kérdés. Amikor év
végén négy tárgyból megbukou, hazament, leteue a bizonyítványt az
apja elé, összeráncolta a homlokát, és gondterhelten kérdezte:
– Mit gondolsz, Apa, mi lehet a gond? A gének vagy a környezet?
A kérdést nehéz egyértelműen megválaszolni – nem csak Pisti-
kéét –, annyi azonban bizonyos, hogy komoly problémák vannak a
mai oktatási rendszerrel. Nemcsak a tantárgyakkal, hanem az okta-
tási módszerekkel is, amelyek csak a diákok mintegy 20%-ának meg-
felelőek. A többség megfogadja: „Ha innen kijutok, soha többé nem
veszek könyvet a kezembe!” Miért van ez így?
A hagyományos iskolai oktatás az emberek nagy részének nem al-
kalmas a hatékony tanulásra az alábbiak miau:
® Passzív tanulás erőltetése
A mai iskolák a „nyugodtan ül, érdeklődve hgyel és csendben en-
gem hallgat” hlozóhára épülnek. A diákok jelentős részénél ez „ki-
veri a biztosítékot”, hiszen életük legaktívabb időszakában vannak.
Negyedóra elteltével a többség elkezd mozgolódni, dekoncentráluá
válik, és a tananyagból semmi nem jut be a fejébe.
® Tananyag lineáris felépítése
A mai iskolák a téma lépésről lépésre történő felvezetését és kibon-
37 I. tudásAlApú társAdAlom
tását preferálják. Még sok év távlatából is rossz emlékek jönnek elő
bennem, ha erre gondolok. Nálam ez a fajta stratégia – „elkezdjük,
aztán valamikor összeáll” – egyszerűen nem működik.
A fő gond az, hogy az összefüggésekben gondolkozó tanulónál
– mint amilyen én is vagyok – nem működik a fokozatos felvezetés,
mert nem látja át a nagy képet. Ez egyre növekvő frusztrációt kelt
benne, egy ponton kikapcsol, és inkább hagyja az egészet.
® Verbális és matematikai intelligencia misztikálása
Ez talán a mai iskolarendszer legnagyobb hiányossága. A tanulók
értékelése arra épül, hogy mennyire jól tudnak számolni, milyen a
logikai készségük, és hogyan tudják magukat szóban kifejezni.
Miért hibás ez a módszer? Azért, mert az emberi intelligencia jó-
val több, mint csupán logika és beszéd. Erről bővebben a követke-
ző fejezetben lesz szó.
Mi lehet a megoldás? Szakemberek a következő változtatásokat
javasolják:
© Aktív tanulás
Be kell vonni a diákokat a tanulási folyamatba. Erről a későbbiek-
ben szintén fogunk beszélni.
© Globális megközelítés
A tanár felvázolja a teljes képet, és elmagyarázza, hogy az éppen tár-
gyalt téma ehhez hogyan illeszkedik. Csak ezután kezd bele a rész-
letek taglalásába.
© Többtényezős teljesítményértékelés
Az iskolai osztályzatok ne csak a verbális és a logikai készségeket
mérjék, hanem a tágabb értelemben veu intelligenciát: vizuális ké-
pességeket, kézügyességet, mozgáskultúrát, érzelmi intelligenciát,
térlátást, zenei érzéket, és még sorolhatnánk.
38 Az öt év csodájA
¬/|M/D|K |EJEZEì
TURBÓZD FEL AZ ELMÉD!
„Olyan szűk az agya, hogy a kulcslyukon
egyszerre mind a két szemével átlát.”
Anonymus
/ |EG|ÒNìÒS/BB ìESì|ESZ
Egy kőtlöi krééds. Taushnláoz a tset mielyk rszée a lesotfagnobb?
A vaálsz nyinvaláavló: az AGY. Egy msiák kdéérs. Az isbákolan
miennyt talutunnk az agy műésökdréől? A vlaász szétnin egytrélemű:
sztine smmiet. Minnyree vungyak aokkr feszlülkéve a Tusadáalpú
Tádlarasom elejvötélere?
Hát nem fantasztikus „műszer” az agyunk? A fenti szöveget úgy is
el tudtad olvasni, hogy – az első és az utolsó betű kivételével – a betűk
nem a helyes sorrendben köveuék egymást a szavakban. Ha mégsem:
Egy költői kérdés. Tanuláshoz a test melyik része a legfontosabb?
A válasz nyilvánvaló: az AGY. Egy másik költői kérdés. Az iskolában
mennyit tanultunk az agy működéséről? A válasz szintén egyértel-
mű: szinte semmit. Mennyire vagyunk akkor felkészülve a Tudásala-
pú Társadalom eljövetelére?
Többet tudunk az autónk működéséről, mint a saját gondolkodá-
si mechanizmusunkról. A sokszor idézeu – Einsteinnek tulajdonítou –
becslés szerint az átlagember legfeljebb tíz százalékot használ agyi ka-
pacitásából. Olyan a helyzet, mintha rendelkeznénk egy tízsebességes
versenybiciklivel, de az útviszonyoktól függetlenül mindig csak ugyan-
azon az egy fokozaton tekernénk.
Ha képesek lennénk kiemelni agyunkat a helyéből, nem tárulna
elénk lenyűgöző látvány. Nagyjából 1,3 -1,4 kg súlyú, szürkés színű,
kocsonyás állagú, két tenyerünkben elférő, barázdált anyagot látnánk.
39 I. tudásAlApú társAdAlom
Egy idegsebészt idézve: „Az agy nem folyik szét, mint a fogkrém, állaga
sokkal inkább hasonlít a nyers tofura.”
Az agyban mintegy 100 milliárd idegsejt található. A gondolko-
dást – az „észt” – azonban nem ez a szám írja le legjobban, hanem
a sejtek közöu létrejövő idegkapcsolatok száma. Szakértők becslése
szerint az emberi agyban a potenciális idegkapcsolati variációk száma
meghaladja az univerzumban található összes atom számát. Lehetősé-
geink valóban végtelenek.
Agyunk úgy leu megalkotva, hogy természeténél fogva imádja az
újdonságokat, szereti felfedezni és megérteni a világot. Mindeközben
folyamatosan keresi a mintákat, a kapcsolatokat, az összefüggéseket.
Az agy fejlesztése hasonlóan működik, mint az izmok edzése. Egy
izom úgy tartható legjobban karban, ha használjuk. Gondolkodásun-
kat is több élménnyel és ingerrel – vagyis használaual – tudjuk legin-
kább „formában” tartani.
40 Az öt év csodájA
/Z /GY K/|B/Nì/|ì/S/
Az agy kitartóan „ellenáll” a megismerésére teu kísérleteknek. Tény,
hogy sokkal többet tudunk felépítéséről és működéséről, mint 100,
vagy akárcsak 20 éve. Ez azonban még mindig édeskevés. Az agykuta-
tók sokszor csak feltevésekre hagyatkoznak, és még alapvető dolgok-
ban is vitatkoznak egymással.
Nem kell azonban agysebésznek lenni ahhoz, hogy agyunkat
„szakértő” módon használjuk. Ahhoz, hogy felkapcsold a konyhában
a villanyt, nem kell ismerned az erőművek, a turbinák és a transzfor-
mátorok működését. Annyit kell tudnod, hol van a kapcsoló, és kau:
„lőn világosság”.
Agyunk belső szerkezetét nem ismerjük ugyan tökéletesen mind a
mai napig, a „használati útmutató” azonban már rendelkezésre áll. Az
agy karbantartásához és működtetéséhez szükséges legfontosabb öt
tényező a következő:
- Hidratálás
Agyunk – ahogy már említeuük – kocsonyás állagú szerv. Testünk
60-70 százaléka víz, az agy esetében azonban ez a szám még maga-
sabb: 85 százalék.
Minden szervünk működéséhez elengedhetetlen a megfelelő
hidratáltság, az agy azonban a vezérlő központ, nála létfontosságú.
Napi 2-2,5 liter jó minőségű, tiszta vizet kell fogyasztanunk ahhoz,
hogy működésének feltételei biztosítouak legyenek.
- Energiaellátás
A táplálékkal beviu energia 20 százalékát agyunk használja fel, ho-
lou tömege a teljes tesuömegnek csupán 2%-a. A helyes táplálkozás
ezért rendkívül lényeges (részletesen lesz szó róla az ötödik rész-
ben).
41 I. tudásAlApú társAdAlom
- Oxigén
Amikor elfáradunk, legtöbbször az agy fárad el, és az esetek többsé-
gében azért, mert nem kap elegendő oxigént. Munka közben gyak-
ran kell ezért emlékeztetnünk magunkat a szünetek fontosságára.
Ilyenkor a testmozgás – zárt térben szellőztetéssel egybekötve –
segít leginkább. Pár perc alau agyunk felfrissül, és készen áll a to-
vábbi tevékenységre.
- Alvás
A fáradt agy nem működik jól. Még akkor sem, ha egyébként min-
den egyéb feltétel (víz, oxigén, energia) biztosítou számára. Rend-
kívül lényeges a megfelelő mennyiségű alvás is.
Ha alváshiányod van, keress egy nyugodt helyet, és aludj! Nincs
rá időd? Tartsd fejben a következőt: ha fáradt vagy, feleolyan haté-
konysággal tudsz csak dolgozni! A munkaidő felét tehát elpazaro-
lod. Aludd ki magad, és a ráfordítou idő bőségesen megtérül!
- Mechanikai hatások minimalizálása
Agyunkat nem véletlenül védi rendkívül kemény külső csontbu-
rok. Precíziós „műszerről” van szó, nem szabad megsérülnie. Fe-
jünket mindenáron védeni kell az ütődéstől és a rázkódástól.
Ismert jelenség a bokszolók „elbutulása”. Agykutatók szerint ha-
sonló hatása van például annak is, amikor focisták a labdába fejel-
nek. Ez sokszor – például a kapus kirúgása után – irtózatos erejű
ütést jelenthet az agynak. Ha ez sokszor megismétlődik, akkor bi-
zonyos fokú agykárosodás elkerülhetetlen.
Sportolás közben ezért mindenáron védd a fejedet! Motoron
mindig tedd fel a bukósisakot, és kocsiban mindig kösd be magad!
Lehet, hogy ezek az egyszerű dolgok valamikor majd az életedet
fogják megmenteni.
42 Az öt év csodájA
NEGYED|K |EJEZEì
HÁROM LÉPÉS A SZUPERHATÉKONY TANULÁSHOZ
„Diákjaimat nem én tanítom; olyan körülményeket
teremtek, ahol képesek maguktól tanulni.”
Albert Einstein
Németország 1871-es egyesítése volt Ouo von Bismarck életének
fő műve. Ahhoz, hogy a folyamat Poroszország vezetésével valósul-
hasson meg, három háborút is meg kelleu vívnia: 1864-ben Dániá-
val, 1866-ban Ausztriával, és 1870-ben Franciaországgal. Megnyerte
mind a hármat.
A győzelmek azonban a fegyverkezési kiadások iszonyatos mér-
tékű felduzzasztásával jártak. A haladó párti Rudolf Virchow orvos-
biológus számítou a hadikiadások terén Bismarck legádázabb poli-
tikai ellenlábasának. A későbbi „Vaskancellárt” annyira feldühíteue
Virchow tevékenysége, hogy 1865-ben párbajra hívta ki.
Az orvost illeue meg a fegyverválasztás joga. Amikor a helyszínen
a segédek felszólítouák, hogy nevezze meg a fegyvernemet – általá-
ban pisztoly vagy kard volt a szokás –, Virchow a kabátja alól két ha-
talmas szál kolbászt húzou elő. Elmagyarázta az elképedt ellenfélnek,
hogy ez egy új típusú párbaj – Bratwurst Kampf – lesz, amit ebben a
speciális fegyvernemben fognak megvívni. Mindkét fél választ egy-
egy kolbászt, amit aztán el kell fogyasztania.
Elmondta azt is, hogy az egyik kolbászt kolerabaktériummal oltot-
ta be. A kezeletlen kolera csak 60%-ban okoz halálozást, így aki ezt vá-
lasztja, jó eséllyel túl fogja élni. Persze nem biztos, a szövődményeket
nehéz kiszámítani.
Bismarck lemondou a párbajról. Kardban és pisztolyban ouhon
volt, de kolbászban nem annyira. Egyik pillanatról a másikra paradig-
maváltáson ment keresztül, legalábbis ami a párbaj intézményének
megítélését illeti.
43 I. tudásAlApú társAdAlom
Nekünk is legalább ilyen gyorsan meg kell tanulnunk teljesen más
szemmel nézni a tudásra: paradigmaváltás szükséges a tanulásban.
Ahogy láuuk az előzőekben, a Tudásalapú Társadalomban az infor-
mációk – a tudás – megszerzése, feldolgozása, illetve mindennapja-
inkba történő beépítése a legfontosabb sikertényezők.
Ehhez elengedhetetlen, hogy megtanuljunk tanulni és megszeres-
sük a tanulást. Mivel az iskolarendszer csapnivaló munkát végez ezen
a területen, saját magunknak kell ezt felnőuként kézbe venni és be-
pótolni.
A tanulás művészet. A jó hír, hogy a régi görögöktől napjainkig
több mint 100 nemzedék hnomítoua a módszereket, és minden, amit
tudni érdemes, rendelkezésre áll valamilyen formában.
A hatékony tanulás három fázisból áll:
A. Nyugodt, magabiztos lelkiállapot megteremtése
Agyunkat fel kell készíteni az információ befogadására. Először
olyan mentális és pszichés állapotba kell kerülnünk, hogy hatékony
legyen a tanulással töltöu idő.
A két legfontosabb tényező:
Higgy magadban!
Mindenekelőu hinnünk kell abban, hogy képesek vagyunk az
adou anyag elsajátítására. Mint minden feladatnál, a tanulásnál
is igaz, hogy auitűdünk a munka elkezdésekor minden másnál
jobban befolyásolja eredményességünket.
Bízz magadban, idézd fel korábbi sikereidet! Éld át újra a szi-
tuációt! Hozd magad nyerő lelkiállapotba!
Iktasd ki a stresszt!
Érd el, hogy stresszmentes állapotba kerülj tanuláskor! A fé-
lelem és a stressz blokkolja az agyat. Mindannyian ismerjük a
„vizsgadrukk” jelenségét. Amikor feszült, stresszes állapotban
vagyunk, az sem jut eszünkbe, amit nyugodt körülmények kö-
zöu tízből tíz alkalommal magabiztosan tudunk.
44 Az öt év csodájA
Tedd a következőket, amikor tanulsz:
- Ha nem zavar, legyen halk zene a háérben!
A zene stimulálja az agyat. A megfelelően megválasztou háuér-
zene ellazítja a gondolkodást, és az agyunk nyitouabbá válik az
információ befogadására.
- Legyél jókedvű!
Mindenki mással tudja ezt elérni. A humor és a nevetés
endorhnt szabadít fel, ami örömérzést okoz és segíti az ellazu-
lást.
- Mozogj!
Tanulás előu és közben az egyik legcélravezetőbb tevékenység
a mozgás. Megtelíti oxigénnel a vért, ami által az agy is jobban
működik, illetve endorhntermeléssel jár, ami javítja a kedélyál-
lapotot.
- Tanulj meg lazítani!
Bármi, ami Neked működik: forró fürdő, séta a természetben,
zenehallgatás, meditáció, masszázs, kirándulás, biciklizés, vá-
sárlás, kutyasétáltatás.
Az a lényeg, hogy kikapcsolódj. Amikor újra nekikezdesz a
tanulásnak, azt fogod tapasztalni, hogy sokkal jobban „fog” az
agyad.
B. Személyre szabo információbevitel
Mindenkinél más az előnyben részesíteu tanulási mód. Rendívül
fontos, hogy tudd magadról, nálad mi az, ami leginkább működik.
Két „világbajnok” módszer is segít bennünket ennek megállapítá-
sában. Az egyik a domináns tanulási mód meghatározása, a másik a
Gardner-féle intelligenciatípusok elmélete.
A huszadik században egészen a nyolcvanas évekig a magas IQ-jú
ember számítou intelligensnek. Az áuörést Howard Gardner 1983-
as, intelligenciatípusokról szóló könyve jelenteue. Előző könyvem-
ben részletesen tárgyalom ezt a témát. Az alábbiakban egy rövid
45 I. tudásAlApú társAdAlom
összefoglalás következik, kifejezeuen a tanulás szempontjaira kon-
centrálva.
A Gardner-féle hét intelligenciatípus a következő:
1. Verbális/nyelvi intelligencia
A magas nyelvi intelligenciával rendelkező embernek nagy és
változatos a szókincse. Beszédkészsége kiváló, gondolatait vilá-
gosan, érthetően fejezi ki. Erőfeszítés nélkül tanul idegen nyel-
veket. Szereti a könyveket, kedveli a szójátékokat és a nyelvi fej-
törőket.
Ha ehhez a típushoz tartozol, így tanulj:
Mondd el kívülről, a saját szavaiddal összefoglalva!
Készíts írou jegyzeteket!
Alkoss a tananyagból kis mondókákat és rímes verseket!
Agyadba ég az információ: a SZÖVEG által!
2. Logikai/matematikai intelligencia
A kiemelkedő logikai készséggel rendelkező személy jó a szisz-
tematikus gondolkodásban. Kiválóan átlát bonyolult összefüg-
géseket és összeteu rendszereket. Kedveli a logikai feladványo-
kat és a fejtörőket.
Szívesen foglalkozik bármilyen típusú probléma megoldásá-
val. Kiemelkedően jó a számokban és az absztrakt gondolko-
dásban.
Ha magadra ismertél, így tanulj:
Készíts a tananyaghoz kapcsolódó folyamatábrát vagy dia-
gramot!
Gondold végig az anyag belső összefüggéseit és logikai lé-
péseit!
Készíts listákat!
Agyadba ég az információ: a SZÁMOK által!
46 Az öt év csodájA
3. Vizuális/térbeli intelligencia
A magas vizuális látáskészségű ember elsősorban képekben
gondolkodik. Amikor emlékeit felidézi, azok képekben jelen-
nek meg előue.
Nagyszerűen lát térben, olyan részleteket is észrevesz peri-
fériális látásával, amelyek mások előu rejtve maradnak.
Ha ehhez a típushoz tartozol, így tanulj:
Erősen vizualizáld a tananyagot!
Készíts rajzokat a tanultakról!
Olyan jegyzetekből tanulj, amelyekben a lehető legkeve-
sebb szöveg van, viszont rengeteg kép!
Agyadba ég az információ: a KÉPEK által!
4. Zenei/ritmus intelligencia
Az ilyen embernek sok esetben ún. „abszolút hallása” van:
nemcsak a hangok relatív magasságát ismeri fel, hanem önma-
gában is ki tud énekelni egy bizonyos magasságú hangot. Dal-
lamokat első hallásra megjegyez és hibátlanul visszaad.
Kiváló a ritmusérzéke, szereti a zenét, sokszor valamilyen
hangszeren is játszik. Nagyon jól képes megjegyezni mondó-
kákat vagy rigmusokat, amelyekhez kis dallam vagy jellegze-
tes ütem tartozik.
Ha magadra ismertél, így tanulj:
Mindig szóljon a háuérben a kedvenc zenéd!
Kreálj kis mondókákat a tananyagból!
Énekeld el magadnak, vagy – ha kibírják nevetés nélkül –
másoknak a tanulnivalót!
Agyadba ég az információ: a ZENE által!
5. Testi/mozgáskoordinációs intelligencia
A kiváló mozgáskoordinációval rendelkező ember mozgá-
sa rendkívül harmonikus, jól táncol, és kiemelkedő a sport-
47 I. tudásAlApú társAdAlom
ban. Szereti a tárgyakat megfogni, megérinteni, így szerezve
róluk mélyebb benyomást. Kiváló a kézügyessége, könnyen
épít dolgokat.
Ha ehhez a típushoz tartozol, így tanulj:
Járkálj körbe tanulás közben!
Írd fel kártyákra a tananyagot, és azok szortírozásával ta-
nulj!
Játsszátok el szerepjátékkal!
Agyadba ég az információ: a MOZGÁS által!
6. Intraperszonális (magunkra vonatkozó) intelligencia
A magas intraperszonális intelligenciájú ember kiválóan isme-
ri saját magát. Ismeri erősségeit, és tudja, hol vannak a gyenge
pontjai. Felismeri és kézben tartja érzelmeit.
Jól kezeli a stresszt és gyorsan feldolgozza a kudarcokat. So-
kat gondolkodik a világ és a dolgok értelmén; szeret ilyenkor
egyedül lenni.
Amennyiben magadra ismertél, így tanulj:
Keltsd fel saját érdeklődésedet a téma iránt! Szerezz a té-
máról háuérismereteket!
Elemezd, hogyan kapcsolódik az új információ eddigi is-
mereteidhez!
Gondold végig, hogy a tananyag hogyan fogja segíteni
céljaid megvalósulását!
Agyadba ég az információ: a SZEMÉLYESSÉG által!
7. Interperszonális (emberi kapcsolatokra vonatkozó) intelligencia
A kiemelkedő interperszonális intelligenciájú embernek magas
az empátiás képessége; gyorsan felismeri mások érzelmeit. Jól
tud együuműködni az emberekkel, könnyen motivál és hatéko-
nyan vezet másokat. Átlát összeteu emberi kapcsolatrendszere-
ket. Hatékonyan kommunikál és gyorsan épít bizalmat.
48 Az öt év csodájA
Ha magadra ismertél, így tanulj:
Beszéld meg a tananyagot társaiddal!
Tanítsd másoknak, amit megtanultál!
Igyekezz mindig másokkal együu tanulni!
Agyadba ég az információ: az ÉLMÉNY által!
A másik tanulássegítő módszer az NLP (neurolingvisztikai
programozás) által terjedt el a világon. Eszerint mindenkinek
megvan a saját jellemző tanulási típusa.
A három domináns tanulási mód a következő:
1) Vizuális úton tanuló (az emberek mintegy 35%-a)
- Az információt elsődlegesen a szemével fogadja be. A be-
fogadou információkat elméjében vizuálisan jeleníti meg.
- Képekből, ábrákból, diákból, hlmekből, könyvekből tanul
a legjobban.
- A vizuális segédeszközöket hatékonyan használja.
- Személyes kommunikációnál a másik személy meghgye-
lésével szerez információt.
- Szóbeli utasításokat sokszor nehezen követ.
- Jellemző mondatok:
„Látom, mire gondolsz.”
„Világos a dolog.”
„Letisztult a kép.”
„Már látom a fényt az alagút végén.”
2) Auditív úton tanuló (az emberek mintegy 25%-a)
- A hallou információt tudja a legjobban feldolgozni.
- Tanulás közben beszél magához; gyakran hangosan ol-
vas.
49 I. tudásAlApú társAdAlom
- Előadásokból, kiscsoportos megbeszélésekből és hang-
anyagokból tud a legjobban tanulni.
- Személyes kommunikációnál a másik személy beszédé-
ből – a tempóból, a hangerőből, a hangmagasságból és az
intonációból – szerez információt.
- Élesen emlékszik beszélgetésekre, viccekre, történetekre.
- Az írás, a matematika és az olvasás sokszor nehezebben
megy neki.
- Jellemző mondatok:
„Valami azt súgja, hogy…”
„Úgy hallouam, hogy…”
„Azt beszélik, hogy…”
„Zene füleimnek.”
3) Kinesztetikus úton tanuló (az emberek mintegy 40%-a)
- Tapasztalatokon, élményeken keresztül tanul a legköny-
nyebben.
- A hatékony tanuláshoz tapintásra, érintésre, valamilyen
tevékenységre, személyes interakcióra van szüksége.
- A mozgás mentálisan stimulálja. Ilyenkor lelkesen gesz-
tikulál. A mozgás és a szerepjátékok roppant lényegesek
számára, mert tárgyakat, eszközöket, modelleket, gondo-
latokat így fedez fel magának.
- Személyes kapcsolatot igényel a tanulásban. Tanárával
igényli a beszélgetést. Szívesen tanul párban.
- Jellemző mondatok:
„Fogást találtam a dolgon.”
„Megérinteu, ahogy beszélt róla.”
„Sikerült neki megragadni a lényeget.”
50 Az öt év csodájA
C. Turbómemória
Alapvető, hogy amit megtanultunk, arra emlékezzünk is. Memóri-
ánk kapacitása szinte végtelen. A tudatalaui mindent rögzít, amit
hallunk, vagy ami történik velünk. Nem az a gond, hogy nincsen
bent az információ, hanem az, hogy nem tudjuk előhívni.
Felmérések szerint az emberek emlékeznek
- az olvasouak 20%-ára,
- a hallouak 30%-ára,
- a látouak 40%-ára,
- amit mondtak, annak az 50%-ára,
- amit csináltak, annak a 60%-ára és
- amit láuak, olvastak, hallouak, mondtak és csináltak, annak a
90%-ára.
A memória alapvető törvényszerűségei a következők:
- Arra emlékszünk jobban, ami furcsa, érdekes és eltér a szokványos-
tól.
Ezért ragadnak meg memóriánkban a történetek és a mesék.
- A tanulás elejére és a végére jobban emlékezünk.
Fontos ezért tanulás közben sűrűn szünetet tartani: így sok
„eleje és vége” van. Jobb háromszor 30 percet tanulni, közte öt-
perces szünetekkel, mint egyben másfél órát.
- A felfedeze minta segít emlékezni.
16 számjegyet viszonylag nehéz megjegyezni, mint például
ezt: 1815152614901789. Viszont ha azt mondjuk: Waterloo –
Mohács – Mátyás halála – francia forradalom, akkor minden-
ki azonnal megjegyzi: 1815, 1526, 1490, 1789. Igyekezz min-
dig mintákat találni, és ehhez kötni a memorizálandó anyagot!
51 I. tudásAlApú társAdAlom
- Erős érzelmekre, képekre jobban emlékszünk.
Gondolj csak olyan hlmekre, amin sírtál vagy sokat neveuél:
egész biztosan élénken emlékszel a kulcsjelenetekre!
- Csoportosítva, rendszerezve könnyebb emlékezni.
Az agy könnyebben befogadja és tárolja az olyan információ-
kat, amelyek csoportokba rendezeuek. Ez a magyarázata, hogy
az emberek többsége kedveli a listákat.
Ilyen a tízparancsolat, a hét főbűn, a hét törpe vagy az öt
földrész. Hányan tudják még ma is az Aranycsapat 11 tagját:
Grosics, Buzánszky, Lantos, Lóránt…! Tudod folytatni?
- Absztrakt, elvont dolgokra nehezebb emlékezni.
Konkrét dolgokat mindig könnyebb elképzelni. Egy vödör az
vödör. Az expresszionizmus az micsoda? Még ha tudod, akkor
is magyarázni kell.
Bonyolult, összeteu fogalmakat mindig igyekezz valamilyen
konkrét, megfogható példával illusztrálni! Az Újszövetségben
rengeteg elvont tanítás található az élet szinte minden terüle-
téhez kapcsolódóan. Mégis átlagember számára is viszonylag
könnyen olvasható marad a sok történet és illusztráció miau.
Jézus nem azt mondja, hogy ostoba emberekkel ne foglal-
kozz, hanem így fogalmaz: „Ne vesd gyöngyeidet a disznók
elé!” A keuő lényegében ugyanaz, de a második mennyivel
képletesebb és egyúual elegánsabb is!
- Az ismétlés drámai memóriajavulást okoz.
Ha van 1,5 órád egy leckét megtanulni, hogyan tudod az időt
a legjobban hasznosítani?
Kísérletek tanúsága szerint az emlékezés a következőképpen
alakul:
o 90 perc átolvasás ismétlés nélkül 100 egységnyi információ
memorizálását eredményezi.
o 20 perc átolvasás 70 perc ismétléssel 210 egységnyi infor-
máció rögzüléséhez vezet. A különbség több mint kétszeres.
52 Az öt év csodájA
Jó memóriát akarsz? Tedd a következőket:
- Döntsd el, hogy emlékezni fogsz!
Tudatosan hgyelj a környezetedre és a körülöued zajló esemé-
nyekre! Legyél jelen; ha tanulsz valamit, ne kalandozzanak el
a gondolataid!
- Az ideális a 30 perces intenzív tanulás.
Amikor tanulsz, fókuszálj rá maradéktalanul a tananyagra!
Zárj ki minden mást!
30 perc elteltével tarts 5-10 perc szünetet! Járj egyet, és igyál
egy pohár vizet! Tedd szokásoddá ezt az egyszerű technikát,
és csodákat fogsz átélni!
- Használd mind a három tanulási módot!
A tananyagot lásd, halld és tapasztald is meg a tanulás során,
mert így sokkal jobban fog rögzülni az ismeret! Találj ki krea-
tív megoldásokat!
- Fedezd fel az összefüggéseket!
A logikai kapcsolatok megtalálása nagyságrenddel javítja az
emlékezést. Mindig igyekezz az ismeretlent egy ismert dolog-
gal összekötni! Ez az asszociáció néven ismert jelenség, ami
minden tanulási folyamat alapja.
- Használj belső mentális képeket!
A tananyag minden részéhez igyekezz mozgást, színeket és
humort kapcsolni! Vadássz a furcsaságokra!
Ezeket a belső képeket igyekezz minél részletesebben ma-
gad elé idézni! Minél több a részlet, annál jobban megragad az
információ a memóriában.
- Ismételd át többször az anyagot!
Szakemberek a következő stratégiát javasolják: tanulás közben
a lehető legkevesebb időt fordítsd – de ennél ne kevesebbet! –
az anyag elolvasására és megértésére. Ezt követően a maradék
időben ismételj!
53 I. tudásAlApú társAdAlom
Miután megtanultad az anyagot, ismételd és nézd át 1 nap,
1 hét, 1 hónap és 1 év elteltével! Ha valamire igazán fontos
emlékezni, ez a módszer garantálja, hogy soha nem fogod el-
felejteni.
- Tanulj meg úgy olvasni, mint a prok!
Ezalau nem a gyorsolvasást értjük, hanem egy olyan mód-
szert, amivel az írou információt villámgyorsan képes vagy
feldolgozni. A következő fejezetben erről részletesen lesz szó.
54 Az öt év csodájA
ÖìÖD|K |EJEZEì
NON SCHOLE, SED VITAE DISCIMUS
„Aki kérdez, öt percig ostoba;
aki sosem kérdez, örökké az marad!”
Harry Lorayne
Az alábbiakban olyan ötletek következnek, amelyekkel a tanulási fo-
lyamatot rendkívüli módon fel tudod gyorsítani:
- Nagyon válogasd meg, mit engedsz be az elmédbe!
Az emberi agy szeret utánozni és másolni, ezért is sikerült az em-
bernek az evolúciós lánc csúcsára jutni. Ez a képesség azonban el-
lenünk is dolgozhat, ha nem a megfelelő információkat biztosítjuk
elménk számára.
Tartsd be az alábbiakat:
Nagyon vigyázz, mit nézel a tv-ben!
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az agy akkor is rögzíti a
környezeti ingereket, ha nem hgyelünk oda tudatosan. Ha „hát-
térzörejként” használod a tévét, lassú lefolyású mentális ön-
gyilkosságot követsz el.
A kereskedelmi tévék a sikert a nézeuséggel mérik, ezért
mindent műsorra tűznek, ami több nézőt vonz. A műsorok
többsége ezért színtiszta mentális szemét. Nálunk ouhon már
jó pár éve nincsen tv. Nem bántuk meg egy percig sem.
Válogasd meg, kivel töltesz időt!
Amikor legközelebb egy baráual vagy ismerőssel vagy együu,
gondold végig azt, hogy szeretnél-e olyanná válni, mint ő! Is-
mert pszichológiai tény, hogy hasonulunk azokhoz az embe-
rekhez, akikkel a legtöbb időt töltjük.
55 I. tudásAlApú társAdAlom
Barátkozz és tölts időt sikeres emberekkel!
Az előző pontból egyenesen következik, hogy ha te is sikeres
akarsz lenni, akkor sikeres emberekkel kell együu lenned. Előbb-
utóbb te is az leszel, mert átveszed a gondolkodásmódjukat.
Olvass életrajzokat híres emberekről!
Ha ezt teszed, megismered gondolati mintáikat. Felmérhetet-
len előnyökre lehet szert tenni ezáltal, hiszen nem magunknak
kell kísérleteznünk, hogy mi működik és mi nem.
- Először mindig a nagy képet ismerd meg!
Törekedj arra, hogy megértsed az összefüggéseket! Olyan ez, mint
egy puzzle. Ou is először a dobozon levő képet nézzük meg, és csak
ezután kezdjük el rakosgatni a kis darabkákat.
- Komplex ismeretanyagot mindig bonts szét kisebb részekre!
Ha valaki meg akar tanulni egy idegen nyelvet, a feladat elsőre ré-
misztően nagynak tűnik. Amikor azonban jelentkezünk egy nyelv-
tanfolyamra, ou tudják, hogyan lehet kezelni a kérdést.
Nem azt mondják: „Jó, gyere holnap, és belecsapunk a közepé-
be!”, hanem szinteket állapítanak meg, és mindenki ennek megfele-
lő csoportba kerül: kezdő, középhaladó, és így tovább. Ennek meg-
felelő a tankönyv is.
Ha összeteu ismeretanyaggal kerülünk szembe, mindig célszerű
szétbontani kisebb, emészthető részekre, mert az agy jobban tud-
ja így kezelni a feladatot. A klasszikus mondás szerint: az elefánt is
megehető falatonként.
- A tanulást nem kell feltétlenül az elején kezdeni!
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy amikor elkezdenek tanulni vala-
mit, akkor kötelességtudóan az első lappal, az első fejezeuel, és ál-
talában az első, útjukba kerülő információval kezdik. Legtöbbször
nem ez a jó megközelítés.
Amikor újat tanulsz, járd először körbe! Igyekezz minden oldal-
ról megismerni! Kezdj el egy olyan résszel foglalkozni, ami szimpa-
56 Az öt év csodájA
tikus, vagy egyszerűen csak könnyűnek tűnik! Amikor belelendül-
tél, már sokkal könnyebben megbirkózol a nehezebb részekkel is.
- Minél többet tudsz egy témáról, annál érdekesebbé válik!
Ha kezdetben egy téma egyáltalán nem kelti fel az érdeklődésedet,
sőt halálra untat, ez ne szegje kedvedet! Úgy vagyunk „megszer-
kesztve”, hogy úgy nő az érdeklődésünk egy téma iránt, ahogy foko-
zatosan beleássuk magunkat. A kezdeti ellenálláson kell csak némi
akaraterővel átbillenni.
- Akkor érted igazán, ha már tudod tanítani.
Ismereteink igazi megméreuetése a gyakorlati alkalmazás. Mielőu
azonban ebbe belevágnánk, első lépcsőként érdemes letesztelni
magunkat. Mondd el egy családtagnak, barátnak, vagy ismerősnek,
amit tanultál!
Sok esetben, amikor valamiről azt hisszük, hogy értjük, az elma-
gyarázáskor derül ki, hogy kimaradtak bizonyos logikai lépcsők, vagy
az egésznek a lényegét nem sikerült megragadni. A végső próba az
ún. „nagymami” teszt. Ha valamit világosan és egyszerűen el tudsz
magyarázni a nagymamádnak, akkor azt valószínűleg érted is.
- Tanuld meg a pásztázó olvasást!
Ha ismeretszerzés céljából olvasunk, akkor elsősorban a fő gondo-
latok megértése a fontos. A pásztázó technikával kétszeres-ötszörös
sebességgel tudunk írou információkat feldolgozni. A dolog egy-
szerűbb, mint gondolnád.
Először is mindig ülve, asztalnál olvass! Fekve garantáltan el
fogsz aludni, de legalábbis nagyságrenddel nehezebben tudsz fó-
kuszálni.
Másodszor: ne minden szóra hxálj – hxálás: a szem ou egy pilla-
natra megáll –, hanem 2-3 szóból álló szócsoportokra! Ha szüksé-
gesnek érzed, ujjaddal vagy fokozatosan lefelé csúsztatou papírral
vezesd a szemedet! Először furcsa lesz, főleg ha korábban megszok-
tad a szóról szóra olvasást, de hamar belejössz.
57 I. tudásAlApú társAdAlom
Végül: állj ellen a csábításnak, és ne olvass újra részeket! A tuda-
tos agy hajlamos időnként azt feltételezni, hogy ilyen sebességgel
biztos csak azért lehet haladni, mert kimaradtak részek. De ez téve-
dés. Amikor újraolvasod, rájössz, hogy tényleg olvastad már.
- Tanuld meg a 4 fázisú olvasást!
Ha a villámgyorsan változó világban képben akarunk maradni
– szép magyarosan: „ápdételve” –, akkor a pásztázó olvasás melleu
meg kell tanulnunk villámgyorsan feldolgozni – és nem egyszerűen
csak elolvasni – a könyveket.
Mindenki el tudja sajátítani azt a képességet, hogy egy 200 ol-
dalas könyvből 3-5 óra ráfordításával maradéktalanul „kiszedjen”
minden információt. Így napi egy óra ráfordításával havi 7-8 könyv
elolvasására leszünk képesek. Évi 100 könyv bárkit olyan verseny-
előnyhöz juuathat az élet nagy játszmájában, hogy egyszerűen
képtelen lesz veszíteni.
Az egyes fázisok a következők:
A. Átnézés
Ez egy 200 oldalas könyv esetében nem több, mint 5 perc.
A cél minél több benyomást szerezni a könyvről. Nézd át az
első és a hátsó borítót! Szerezz információt a szerzőről! Olvasd
át a tartalomjegyzéket! Olvass bele találomra a könyvbe!
Az átnézési fázis végén lehet az a konklúzió, hogy az adou kö-
tetet nem is érdemes elolvasni. Így is, úgy is időt takarítasz meg.
B. Átolvasás
Amikor az első szűrőn átmegy a könyv, a következő lépés a
pásztázó átolvasás. Egy 200 oldalas könyvnél ez nagyjából
fél órát vesz igénybe. Ilyenkor igyekszünk megragadni a főbb
gondolatokat, anélkül, hogy elmélyednénk a részletekben.
A könyv végére érve még mindig lehet olyan döntésünk,
hogy mégsem érdemes az egészet elolvasni, csak bizonyos ré-
szeket.
58 Az öt év csodájA
C. Elolvasás
Legtöbben ezt értik olvasás alau. Egy 200 oldalas könyvnél ez
nem több, mint 3-4 óra. Mivel az átolvasás során a fő gondola-
tokkal már találkoztunk, jóval gyorsabban lehet haladni.
Ülve olvass, maximálisan fókuszálva! MINDIG húzd ki, vagy
húzd alá a legfontosabb mondatokat! Ha jegyzetelsz is, akkor a
gondolatot igyekezz megragadni, ne a konkrét szavakat!
D. Jegyzetek átnézése
Másnap olvasd át újra a könyvet, de kizárólag csak a kihúzou
részeket! Így teljesen össze fog állni a kép, és sikeresebben fo-
god memorizálni az olvasouakat.
- Előadóként és tanárként is tartsd be a szabályokat!
Amikor a „másik oldalra” kerülünk, és mi tanítunk másokat, a ta-
nulás szabályainak betartásával sokkal nagyobb eredményekre le-
szünk képesek.
Néhány ilyen szabály:
Ne beszélj sokat egyhuzamban!
Az emberek többsége 15-20 percig képes hgyelni megszakítás
nélkül. Ilyenkor jöjjön egy történet, egy szemléltető segédesz-
köz, vagy valamilyen mozgató gyakorlat, mert különben „elve-
szíted” őket.
Folyamatosan váltogasd a 3 tanulási módot!
Beszélj hozzájuk, mutass nekik dolgokat, és vond be őket az
előadásba! Ha így teszel, tiéd lesz a világ legjobb közönsége.
Emlékezz rá: a gyelmet legjobban történetekkel és személyes
élményekkel lehet lekötni!
Mindig legyen néhány ilyen talonban!
Legyél humoros!
Mindegy, hogyan éred el, csak tudj vicces lenni! Ha megne-
veueted az embereket, akkor szinte bármit el tudsz érni náluk!
59 I. tudásAlApú társAdAlom
¬/ìÒD|K |EJEZEì
INFOBUSINESS: TEDD PÉNZZÉ A TUDÁSOD!
„A sikernek két szabálya van.
Az első, hogy ne mondj el mindent, amit tudsz…”
Roger H. Lincoln
A Tudásalapú Társadalom egyik leglényegesebb jellemzője, hogy ex-
ponenciálisan megnő az információ iránti igény. E könyv írásának
évében – 2011-ben – ebből már határozouan lehet érzékelni bizo-
nyos jeleket.
A folyamatot a mobiltelefonok elterjedéséhez lehet leginkább ha-
sonlítani. Magyarországon ma közel 12 millió mobiltelefon-előhze-
tést tartanak nyilván. Ez a szám 1995-ben – amikor első mobilomat,
egy Ericsson 198-ast veuem – még 300 ezer volt, és csak 1999-re érte
el az 1 milliót.
A Tudásalapú Társadalom most ou tart, ahol a „mobiltelefónia”
1995-ben tartou. A következő 10-15 év olyan mértékű növekedést
fog hozni, amit a legtöbben nem is tudnak elképzelni. A legfontosabb
azonban ez: TE is tudsz ebből a növekedésből prohtálni! Annyit kell
csak tenned, hogy vidd a piacra, amihez értesz!
Mondhatod, hogy semmihez nem értesz igazán, ez azonban egé-
szen biztosan nem igaz. A következő kérdéseket érdemes mérlegel-
ned:
= Mi a tanult szakmád?
= Jelenleg milyen munkakörben dolgozol?
= Mit szeretsz csinálni a szabadidődben?
= Mi a hobbid?
= Mi az a tevékenység, amit akkor is csinálnál, ha nem hzetnének
érte?
60 Az öt év csodájA
= Mi az, amiért meg szoktak dicsérni, annyira jól csinálod?
= Mi az, amiben szinte erőfeszítés nélkül is sokkal jobb vagy, mint az
emberek többsége?
A fenti kérdéseket megválaszolva kirajzolódik előued az a tudás-
anyag, amit ha piacra viszel, akár passzív jövedelmeket is kereshetsz
vele. A saját ismeretségi körömben néhány példa a speciális tudás-
anyagra:
` Ügyintézőként dolgozó festőművész.
` Tortacsodákat alkotó hobbibolt-tulajdonos.
` Rendszergazda, akinek az informatikai hardverpiac a kisujjá-
ban van.
` A legújabb műszaki csodákat, mütyüröket és bizgentyűket
tökéletesen ismerő üzletember.
` Találmányokról, energiakinyerő készülékekről, perpetuum
mobiléről és társairól mindent tudó mérnök.
` Biokertjében zöldség- és gyümölcscsodákat termesztő keres-
kedelmi menedzser.
` A horgászat és a halak professzora, civilben irodavezető.
` Barkácsoló mindenes, főállásban biztonsági őr.

61 I. tudásAlApú társAdAlom
/Z |N|ÒBdS|NESS K|EP|ìES| |Ò|Y/M/ì/
Az irodalomjegyzékben találsz olyan hivatkozásokat, ahol bővebb in-
formációt tudsz beszerezni a témáról. Már nálunk is kapható néhány
professzionális anyag, ami az infotermékekről szól.
A kulcs, hogy online marketing segítségével vidd piacra, amihez ér-
tesz. A piacra lépés egyes fázisai a következők:
1. Üzleti terület meghatározása
Ha válaszoltál a fenti kérdésekre, akkor valószínűleg már tudod is a
választ. A legjobb olyan területet választani, amivel akkor is szíve-
sen foglalkoznál, ha nem jönne belőle pénz. Az emberek megérzik,
amikor valaki szenvedélyesen, szereteuel csinál valamit.
Akkor sincs baj, ha jelenleg még nincsen olyan terület, amit piac-
képesnek érzel. Szabadidődben merülj el valamiben, és rövidesen
szakértővé válsz benne!
2. Infotermékek megalkotása
Minél speciálisabb a tudásod, és minél speciálisabb problé-
mára kínálsz megoldást, annál jobb áron lehet értékesíteni
az infotermékedet. Találd meg azt a piaci rést, ahova be tudsz fu-
rakodni!
A piaci résben alkosd meg infotermékeidet, melyeknek egy töl-
csérhez kell hasonlítaniuk ár szempontjából:
a. Könyv
Az első lépés az, hogy megírod a SAJÁT könyvedet. Ha van egy
könyv, aminek Te vagy a szerzője, akkor azon a területen szakér-
tőként fognak elfogadni. Könyv nélkül ezt nagyon nehéz elérni.
Könyvedet forgalmazhatod nyomtatou és elektronikus
– e-book – formában is. Saját kiadásban és digitális nyomdá-
ban gondolkozz!
b. Audio- és videoanyagok
Ez lehet stúdióban – vagy akár ouhon – felveu hangoskönyv és
62 Az öt év csodájA
oktatóvideó, illetve előadásaid, tréningjeid, szemináriumaid élő
felvétele. Árban ez valamivel a könyv feleu foglal helyet.
c. Tréningek (szemináriumok)
Speciális csoportos rendezvények, ahol az érdeklődőket taní-
tod.
d. Konzultáns munka
Személyre szabou, óra- vagy sikerdíjas foglalkozás azokkal, akik
a területeden olyan prohkká szeretnének válni, mint amilyen
Te vagy.
3. Saját weboldal
Infótermékeid értékesítésére a leghatékonyabb mód az interne-
tes jelenléten alapuló online marketing.
4. Vevők regisztrálása a weboldalra
Célod, hogy valamilyen módon – ingyenes anyagokkal, hirdeté-
sekkel vagy akciókkal – megszerezd a potenciális vevőid e-mail
címeit.
5. Vevők mozgatása lefelé a terméktölcsérben
A megszerzeu e-mail címekre alapulva a vevőket ellenállhatatlan
ajánlatokkal mozgasd a terméktölcsérben, kezdve a könyvtől egé-
szen a személyes konzultációkig!
6. Kiváló minőségű munka
Infotermékeid a kiválasztou szakterületeden legyenek kiváló minő-
ségűek! A Tudásalapú Társadalomban a lényegi információ, vagyis
a TARTALOM a Király. Anyagaidban „hús” legyen, és ne „zsír”!
Kerüld a „hablatyot” és a szövegkitöltő üresjáratokat!
Ekkor fogod elérni, hogy a „szájpropaganda” szárnyára vegyen.
Ha évente 3-4 komoly új anyaggal jelentkezel, ez biztosítani fogja
– automatizált e-mail marketinggel, elektronikus rendeléssel, kár-
tyás hzetéssel és letöltéssel – a passzív bevételeket számodra.
63 I. tudásAlApú társAdAlom
AMIT MINDENKÉPPEN TUDNOD ÉRDEMES
A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOMRÓL
- Jelenleg az információs és a tudásalapú társadalom közöui átmene-
ti időszakban élünk.
- Az új „világrend” elsődleges terméke az ismeret, a tudás.
- Magyarország számára iu a NAGY LEHETŐSÉG.
- Készülj fel az átállásra, mielőu késő lesz!
- Digitális világ jön; a nyomtatou könyv eltűnik az életünkből.
- A jelenlegi alap- és középfokú oktatási rendszer nem képes ellátni
feladatát; nem tud felkészíteni a 21. század kihívásaira.
- Az igazán lényeges ismereteket jelenleg a hivatalos iskolarendsze-
ren kívül kell megszerezned!
- Tanulj meg tanulni!
- Legyél tisztában első számú intelligenciatípusoddal!
- Fejlessz ki „szupermemóriát”!
- Azonosítsd be domináns tanulási típusodat!
- Tanulj meg egy 200 oldalas könyvet 4-5 óra alau feldolgozni!
- Tedd pénzzé a tudásod: fejlessz infotermékeket!
II. RÉSZ
AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK
67 II. Az álmok vAlórA válnAk
E|SÖ |EJEZEì
IRÁNY ITHAKA!
„Féruról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygo
s hosszan hányódo, földúlván szentfalu Tróját.”
Homérosz: Odüsszeia
Bárhová is vetődjünk a civilizált világban, Ithaka királyának, Odüsz-
szeusznak a nevét mindenhol ismerik; mindenki olvasta, láua vagy
halloua a történetet. A görögök tíz esztendeig ostromolják hiába Tró-
ja városát, melyet végül csellel, egy Odüsszeusz javaslatára készí-
teu hatalmas faló segítségével tudnak elfoglalni. Hősünk hazaindul
Ithakába, ahová azonban csak tízévnyi bolyongás és sok viszontagság
után érkezik meg hitveséhez, Pénelopéhoz, aki húsz évig hűségesen
várt rá.
Homérosz két eposza – az Iliász és az Odüsszeia – 2800 éve író-
dou, mindazonáltal töretlen népszerűségnek örvend; a könyvesbol-
tokban folyamatosan kapható, az iskolákban tananyag, a hlmipar pe-
dig néhány évente újra meg újra feldolgozza. Mi az oka e rendkívüli
közkedveltségnek?
Irodalmi értékein és fordulatos cselekményén túl a fő ok a történet
örök érvényűsége: a hős hosszú-hosszú küzdelem után végül elnye-
ri megérdemelt jutalmát. Miért szeretjük annyira a hasonló meséket?
Mert ez nem mese, ez maga az ÉLET.
Földi pályafutásunk a célokról és az értük folytatou küzdelemről
szól. Utunkon számtalan akadállyal találkozunk: ellenséggel (kük-
lopsz), baráual (Aiolosz, a Szelek Királya), csábítással (szirének),
szenvedélybetegségekkel (lótuszevők), ármánykodással (Kirké), tra-
gédiákkal (Szkülla), katasztrófákkal (Kharübdisz).
Ha kiálljuk a próbákat, az út végén révbe érünk: vár a királyság
és a hűséges Pénelopé (opcionálisan Kalüpszó nimfa, vagy a hókarú
Nauszikaa, ízléstől és értékrendtől függően).
68 Az öt év csodájA
M|E|ì \/N SZdKSEG CE|ÒK|/?
A célok témaköre az egyik legelhanyagoltabb és leginkább félreérteu
sikerelv. Akik alkalmazzák a célkitűzés technikáit, nem csapnak kü-
lönösebb hírverést ennek a varázslatos eszköznek. Egyszerűen csak
használják, és elkönyvelik, hogy működik.
Az emberek többsége azonban valamiféle gyerekes dolognak tart-
ja az „álmodozást”. Így érvelnek: „A világot nem tudjuk átalakítani,
legfeljebb azzal próbálkozhatunk, hogy erőnkhöz mérten alkalmaz-
kodunk hozzá!” Időről időre divathullámok magasba repítenek bizo-
nyos témákat – legutóbb a „vonzás törvénye” kapou nagy publicitást –,
de idővel az érdeklődés gyorsan alábbhagy, és minden megy tovább a
megszokou kerékvágásban.
Megdöbbenéssel tapasztalom, hogy az iskolák a mai napig nem
veuék fel a tananyagba a célkitűzés módszertanát. Pedig az egész el-
férne egy 50 oldalas könyvecskében; a terjedelem táblázatokkal és
példákkal együu sem haladná meg a 100 oldalt. Ha egy diák úgy ke-
rülne ki az iskolából, hogy már 18-20-25 évesen tisztában van a cé-
lok fontosságával, nem túlzás azt állítani, hogy nagyságrenddel töb-
bet tudna „kihozni” az életéből.
Miért olyan fontosak a célok? Azért, mert drámai különbséget je-
lenthet eredményeinkben, ha pontosan tudjuk, mit akarunk. A Har-
vardon 1979-ben végeztek egy azóta sokat idézeu, reprezentatív fel-
mérést ezzel kapcsolatban. Több mint ezer végzős egyetemistát
kérdeztek meg, hogy van-e konkrét elképzelésük, céljuk az egyetem
elvégzése utáni évekre.
A következő eredményt kapták:
· 84º-nak semmilyen konkrét célja nem volt (,legyen egy jó állá-
som, aztán majd kialakul”),
· 13º-nak voltak céljai, de nem leírt formában, és
· 3º rendelkezeĨ csupán részletesen meghatározoĨ, konkrét, leírt
célokkal.
69 II. Az álmok vAlórA válnAk
A felmérés igazán érdekes része ezután következeu. Tíz évvel ké-
sőbb – 1989-ben – újra megkeresték őket, hogy megtudják, hova ju-
touak az életben. Azt találták, hogy a célokkal rendelkező 3% jöve-
delme közel tízszeresen haladta meg a célokkal nem rendelkező 84%
keresetét.
Az eredmény bizonyos szempontból egyáltalán nem meglepő.
A Pareto-elv már régóta ismert: az emberek 20%-a birtokolja a va-
gyon 80%-át. Az újdonságot az jelenteue, hogy először mutauák ki:
mindez szorosan kapcsolódik a célokhoz.
/ SC¬w/|ZENEGGE|-SZìÒ||
Arnold Schwarzenegger éleuörténete jól példázza a fentieket. Arnie
Ausztriában születeu, egy Graz melleui kicsiny stájer faluban,
Talban. Gyermekkorában poroszos nevelést kapou, melynek egyet-
len célja volt: a gyerekek megtörése és engedelmességre szoktatása.
Apja – a helyi rendőrfőnök – rendszeresen szíjjal verte és lelkileg ter-
rorizálta.
A kis Arnoldot azonban nem leheteu megtörni. Születeu lázadó
volt. Amikor fegyelmezni próbálták, csak annyit mondou: „Egy nap
úgyis elmegyek innen. Híres leszek és gazdag. Leszek VALAKI!” Lel-
ki szemei előu mindig ez lebegeu. Láua magát mint világhírű sztárt,
bár azt még nem tudta, hogy ezt pontosan mivel fogja elérni.
A kiugrási lehetőséget a proh testépítésben találta meg. Kiváló tes-
ti adouságait kihasználva hét alkalommal szerezte meg a sportág csú-
csát jelentő Mr. Olympia címet. Közben – ígéretéhez híven – ouhagy-
ta a fojtogatóan kisstílűnek érzeu Ausztriát, és 1968-ban, 21 évesen az
Egyesült Államokba költözöu.
Mindez azonban nem volt elég az Osztrák Tölgynek, ahogy Ameri-
kában becézték. Barátainak folyton arról beszélt, hogy egy nap ő lesz
a legnagyobb hollywoodi akciósztár. Legtöbben kineveuék, hiszen
70 Az öt év csodájA
vastag akcentusával és szabálytalan arcvonásaival ugyan milyen sze-
repeket tudna eljátszani?
Tíz évvel később Schwarzenegger volt a hollywoodi akcióhlmek
legnagyobb csillaga, olyan hlmekkel, mint a Terminátor-sorozat, a
Kommandó, A vörös zsaru, a Ragadozó, az Emlékmás és a Két tűz kö-
zö. Kigondolta, elképzelte, és megcsinálta.
Arnie ekkor már világhírű volt, de még mindig nem volt megállás.
Úgy döntöu, hogy politikai pályára lép. Ezt a tervét is megvalósítoua.
Az USA leggazdagabb államának, Kalifornia államnak a kormányzói
hivatalát 2003–2011 közöu ő töltöue be. És ki tudja, mi jön még ez-
után, hiszen még mindig csak 64 éves.
Schwarzenegger klasszikus példája annak, hogy mire képes egy
kreatív képzeleuel megáldou ember. Arnold saját bevallása szerint
egész életében leírt célokkal dolgozou, amelyeket kis kártyákra írva
mindig magánál tartou.
Gyakran használta a Mentális Mozi néven ismert technikát is,
melynek lényege a vizualizáció. Elképzeljük magunkat, ahogyan egy
mozi nézőterén ülünk, és a vásznon látjuk, ahogy éppen sikeresen
megvalósítjuk kitűzöu céljainkat. Schwarzenegger sikereit e két tech-
nikának, illetve rendkívüli kitartásának köszönheue.
M|E|ì NEM ìdZdNK K| CE|ÒK/ì?
„Az emberek idealizálják a múltat,
panaszkodnak a jelen mia, és félnek a jövőtől.”
Joe Vitale
A Mau Damon és Emily Blunt főszereplésével készült Sorsügynökség
(e Adjustment Bureau) is a célok kérdését boncolgatja. A hlmbeli
New York-i párost, a szenátori megválasztásáért kampányoló Davidet
és a baleu-táncos Elise-t újra meg újra egymás mellé sodorja az élet.
71 II. Az álmok vAlórA válnAk
A találkozásokat egy fekete öltönyös férhakból álló titokzatos szerve-
zet igyekszik mindenáron megakadályozni.
Kiderül, hogy ők a Sorsügynökség ügyintézői – korábbi nevükön
angyalok –, és az elnök által megírt TERVET kell betartatniuk az em-
berekkel. Annak érdekében azonban, hogy a szabad akarat illúziója
megmaradjon, működésüket titokban kell tartaniuk.
Direkt eszközökkel nem avatkozhatnak bele az eseményekbe, ehe-
lyeu úgynevezeu „véletleneket” hoznak létre: megváltozik egy tele-
fonszám, elveszik a lakáskulcs, balesetek történnek, és hasonlók. Ha
végképp nem sikerül a Terv szerint haladni, akkor „újraindítják” az
érinteueket: törlik a memóriájukat, ami által korábbi céljaik is törlőd-
nek, és a „rend” helyreáll.
David és Elise esetében a Terv az, hogy a hú az Egyesült Államok
elnöke lesz, a lány pedig korának meghatározó jelentőségű, világhí-
rű táncművésze. Ha együu maradnának – így szól az Ügynökség ér-
velése –, akkor az esetleges magánéleti problémák miau ez nem len-
ne megvalósítható.
A páros azonban nem nyugszik bele a „felsőbb” döntésbe. Szerel-
mükért minden eszközzel harcolnak, ám úgy tűnik, a küzdelem re-
ménytelen; ami meg van írva, annak kell történnie. Az „újraindításuk”
előui utolsó pillanatban azonban megérkezik a hír: az Elnök átírta a
Tervet. David és Elise egymáséi lehetnek.
A hlm zseniális újragondolása annak az emberiséget évezredek óta
– Platóntól Kálvinon át Freudig – foglalkoztató kérdésnek, hogy léte-
zik-e szabad akarat. A válasz nem egyszerű – ezért is folyik róla a vita –,
a megoldást azonban nyugodt szívvel ráhagyhatjuk a hlozófusokra.
A mindennapokban igenis van szabad akarat, és ez a célokon keresz-
tül realizálódik.
A célok a teljesítmény kazánjának fűtőanyagai. A célok adnak len-
dületet, lelkesedést, energiát és motivációt. Célok nélkül csak sodró-
dunk az életben, mint a hajó iránytű nélkül. Ezen a ponton felmerül
azonban egy kérdés: ha valóban ennyire fontosak a célok, akkor miért
van az, hogy annyira kevés ember rendelkezik leírt célokkal?
72 Az öt év csodájA
A három leggyakoribb ok a következő:
1. Nem vagyunk tisztában a fontosságával.
Mivel az iskolák nem tanítják ezt a rendkívül fontos jártasságot,
mindenkinek tapasztalati úton, a saját kárán kell megtanulnia. Meg-
oldás lenne, ha ouhon, gyerekkorban el tudnánk sajátítani a célok-
ban történő gondolkodást. Mivel azonban szüleink sem voltak tisz-
tában a célok működési elveivel, nem is tudták azt megtanítani.
Gyakran előfordul az is, hogy valaki olvas erről a témáról, érti is az
olvasouakat, de az egészet egyfajta játéknak gondolja, amivel „ko-
moly” ember nem foglalkozik. „Keményen kell dolgozni, apám!
A többi csak duma!”
2. Nem tudjuk pontosan, hogyan is kellene csinálni.
Amikor valaki már olvasou a célkitűzés fontosságáról, vagy a saját
kárán rájöu, hogy érdemes foglalkozni vele, akkor sem sokkal egy-
szerűbb a helyzet. Kevés helyen találunk pontos instrukciókat a
„hogyan”-ra vonatkozóan. Nem áll rendelkezésre pontos célkitűzési
módszertan.
3. Nem hisszük el, hogy elérhetjük álmainkat.
Talán ez a legsúlyosabb gát. Ha nem tudjuk magunkat elképzelni si-
keres emberként, akkor nem fogunk azzá válni. Erről szól Andersen
halhatatlan története, A rút kiskacsa.
A mesében a kacsamamának a legnagyobb tojás kikeltésén kell a
legtöbbet fáradoznia. Amikor végül kikel, a kibújó kiskacsa nagyobb
és csúnyább, mint a többiek, testvérei ezért szüntelen csípik, tépik és
csúfolják.
Egy napon már nem bírja a sok megaláztatást, és megszökik ou-
honról. Egy tanyán befogadják, ahol az ou lakó állatok megint csak
lenézik: a tyúkocska azért, mert nem tud tojást tojni, a kandúr pedig
azért, mert nem tud dorombolni.
73 II. Az álmok vAlórA válnAk
A kiskacsa vízre vágyik, és a messzi világ megismerésére. A tyúk et-
től teljesen megdöbben: „Iu jó dolgod van, meleg szobád, és jó tár-
saságod, akiktől bölcsességeket tanulhatsz!” De a kiskacsa csak nem
nyugszik, és nekiindul a nagyvilágnak.
Vándorlása során végül egy tóban megpillant három gyönyörű
hauyút, akik méltóságteljesen siklanak a vízen. Csatlakozik hozzá-
juk, és a hauyúk örömmel befogadják.
Amikor a vízben meglátja saját képmását, a hajdani rút kiskacsa
helyeu egy gyönyörű hauyú képét látja – saját magát. Az öreg haty-
tyúk fejet hajtanak a hajdani rút kiskacsa előu. Mert „ha valaki haty-
tyútojásból kel ki, hauyú marad, ha baromhnép közöu nevelődik is!”
Önmagad legnagyobb ellenségével minden alkalommal találko-
zol, amikor tükörbe nézel. Legnagyobb korlátaink saját gondolkodá-
sunkban vannak; önkorlátozó hiedelmeink meggátolják, hogy méltó
célokat tűzzünk ki magunk elé. Ez azonban csak a gyerekkori neve-
lésnek és a környezeti hatásoknak köszönhető; ahogy „beletanultál”,
úgy „ki is tudsz tanulni”belőle.
74 Az öt év csodájA
M/SÒD|K |EJEZEì
A CÉLOK TÍZPARANCSOLATA
„A siker egy arra érdemes,
nagyszerű cél fokozatos megvalósítása.”
Earl Nightingale
Takács Károly a magyar sportlövészet történetének egyik óriása.
A katonai pályát választoua, azonban 1938-ban – 28 évesen – egy grá-
nátbaleset során elveszíteue jobb kézfejét. Sokan „leírták” ekkor mint
sportlövőt, ugyanis egy begyakorolt mozgást az élsportban ugyan-
olyan szinten megtanulni a másik kézzel szinte lehetetlen. De Takács-
nak sikerült a „lehetetlen”. Egy év alau megtanult bal kézzel lőni, és az
1939-es luzerni világbajnokságon már első helyezést ért el.
Legendás volt kötélidegzetéről, önbizalmáról és kitartásáról. Az
edzéseken sokszor térdig állt a töltényhüvelyben. Az 1948-as londoni
olimpián az utolsó pillanatig holtversenyben állt gyorstüzelésű pisz-
tolyban két másik versenyzővel. Végül Takács állhatou fel a dobogó
legfelső fokára.
Az eredményhirdetés után Takács az elképedt újságírók előu be-
nyúlt a belső zsebébe, kiveu a tárcájából egy papírt, és felolvasta előző
éjjel megírt győzelmi nyilatkozatát. Annyira bízou magában, hogy fej-
ben már előző nap olimpiai bajnok volt, a másnapi verseny már csak
formalitás volt számára.
Takács tisztában volt a célok fontosságával, ami az eddigiek alap-
ján remélhetőleg most már mindenki számára egyértelmű. Az egye-
düli kérdés innentől a „hogyan”. A következő két fejezetben részle-
tekbe menően tárgyaljuk a célkitűzés módszertanát. Mielőu azonban
ebbe belevágnánk, vizsgáljuk meg, hogy a célok milyen alapvető tör-
vényszerűségeknek engedelmeskednek!
75 II. Az álmok vAlórA válnAk
A tíz legfontosabb alapelv a következő:
1. Az ok-okozat törvénye
Más néven a vetés-aratás vagy hatás-ellenhatás törvénye, amely ki-
mondja, hogy életkörülményeinket elménkbe programozou céljaink
hozzák létre.
A tudatos elme által elfogadou gondolatot, vagyis a célt, a tudat-
alaui parancsként fogja fel, és a célkövető mechanizmus segítségével
valósággá változtatja.
2. A megfelelés törvénye
Íme a híres vonzás törvénye: amilyen belül, olyan kívül is, vagyis kül-
ső világunk belső világunk tükörképe. Nézd meg, mi vesz körül, és
megtudod, milyenek belső gondolataid! Ha nem tetszik, amit látsz,
bármikor változtathatsz rajta gondolkodásmódod átprogramozásá-
val. Ez a célok lényege.
Azt vonzod be az életedbe, ami összhangban van domináns gondo-
lataiddal. Ha céljaink ellentmondásban vannak énképünkkel, akkor
mindig ez utóbbi lesz az erősebb. Az énképet – saját magunkkal kap-
csolatos véleményeinket – kell először átalakítani.
3. A zóna törvénye
A „zónában lenni” kifejezés a sportból származik. Annak az állapot-
nak a jellemzésére használják, amikor a pályán a sportolónak szinte
minden „összejön”.
A pszichológiában ezt a jelenséget a magyar származású
Csíkszentmihályi Mihály munkássága nyomán „now”-nak hívják
(szó szerint: áramlat). A now a tökéletes élmény állapota, amikor
szinte minden sikerül, és gond nélkül száguldunk előre feladatunk
megoldásával.
A zóna törvénye kimondja: olyan célokat kell kitűznünk magunk
elé, amelyek kihívást jelentenek, de nem nehezek annyira, hogy fél-
jünk tőlük és aggódjunk miauuk. A zóna nem más, mint az unalom
76 Az öt év csodájA
és az aggódás közöui szűk határmezsgye. Ezen kell folyamatosan
egyensúlyoznunk.
4. A szerendipitás törvénye
Minél biztosabbak vagyunk egy esemény bekövetkeztében, annál va-
lószínűbb annak megtörténte. Elvárásunk önmegvalósító próféciává
válik. Amikor zónába kerülünk, két fontos alapelv lép működésbe:
a szerendipitás és a szinkronicitás.
A szerendipitás azt a jelenséget takarja, amikor szerencsés felfede-
zésekre jutunk olyan dolgok keresése közben, amelyeknek látszólag
semmilyen közük sincsen e felfedezésekhez. A történelem és a tudo-
mány tele van a szerendipitás eseteivel.
Két klasszikus példa. Kolumbusz elindult megkeresni Indiát, és
közben felfedezte Amerikát, megváltoztatva ezzel a világtörténel-
met. Fleming kísérletezés közben veue észre, hogy egyik baktérium-
tenyészete megpenészedeu, és a penészgomba közvetlen környeze-
tében levő baktériumok elpusztultak. Így születeu meg a penicillin,
ami felfedezése óta sok millió ember életét menteue meg.
Legyenek pozitív elvárásaid! Indulj ki abból, hogy a lehető leg-
jobb dolgok fognak történni veled, és akkor ezek meglepően nagy
arányban be is fognak következni! Tudatosítsd magadban, hogy min-
denben van valami jó! Nem tudhatod, hogy egy esemény valóban
annyira borzasztó-e, mint amennyire MOST annak tűnik.
5. A szinkronicitás törvénye
A szinkronicitás törvénye kimondja, hogy a világ különböző esemé-
nyeit nem csak ok-okozati kapcsolat köti össze. Létezik egy olyan rej-
teu összefüggés, amikor a dolgok jelentése, értelme köt össze látszó-
lag független eseményeket.
Amikor kitűzöl egy célt, hiszel benne és komolyan dolgozol rajta,
világok mozdulnak meg. Ha hiszel az álmodban és elindulsz feléje,
akkor az álmod is megindul feléd. Csodák történnek. Megjelennek
77 II. Az álmok vAlórA válnAk
rég nem látou emberek, zseniális gondolatok árasztanak el, valaho-
gyan mindig előkerül a szükséges pénz, és az álmod fokozatosan tes-
tet ölt. Ezt jelenti a szinkronicitás.
6. Az irányítás törvénye
Minél jobban kezedben tartod életed irányítását, annál jobban fogod
magad érezni. A célok megadják a kontrollnak ezt a magabiztos ér-
zését. Amikor valaki depressziótól szenved, majdnem mindig az áll a
háuérben, hogy úgy érzi: nem ő irányítja az életét, és kényük-kedvük
szerint dobálják az események.
Ha leírt, határidős céljaid vannak, és mindennap kitartóan dol-
gozol rajtuk, akkor TE tartod a kezedben a kormánykereket. Eszed-
be sem jut majd azzal foglalkozni, hogy mások mit gondolnak rólad.
Csak teszed a dolgodat, és mész előre.
7. A helyeesítés törvénye
A helyeuesítés törvénye kimondja: egyszerre csak EGY gondolat le-
het a tudatos elmében. Ez az egy gondolat a célod legyen! Mindig
arra gondolj, amit akarsz, és kitartóan küzdj érte! Egy nap el fogod
érni!
8. A gyorsuló gyorsulás törvénye
Amikor elindulsz a célod felé, a célod is elindul feléd. Hosszú ideig
az lehet a benyomásod, mintha az égvilágon semmi nem történne.
A legtöbben ilyenkor elveszítik lelkesedésüket, és feladják.
Ha azonban kitartasz, egy idő után elképzeléseid a valóságban is
kezdenek testet ölteni. Tartsd mindig szem előu, hogy az eredmé-
nyek 80%-át az idő utolsó 20%-ában fogod elérni! Odáig el kell jutni,
ezért a kitartás alapvető.
Ha egy célod nem sikerült, fuss neki újra meg újra! Mindegy, mi-
kor éred el. Csak az utolsó próbálkozásra kell sikerülnie!
78 Az öt év csodájA
9. A szokás törvénye
Szokásaink mozgatják életünket. Ez a hzikából ismert tehetetlenség
törvényének alkalmazása mindennapjainkra. Belső vagy külső hatás
nélkül az idők végezetéig ugyanazok az emberek maradnánk, akik
ma vagyunk.
A belső hatás egyenlő a célokkal. Ha célokat tűzünk magunk elé,
akkor elébe megyünk az elkerülhetetlen változásoknak, és mi irá-
nyítjuk őket. Ez határozouan kellemesebb, mint ha azokat kívülről
kényszerítenék ránk.
Előfordulhat azonban, hogy nem tudunk vagy nem akarunk célo-
kat kitűzni magunk elé, és megrekedünk egy bizonyos élethelyzet-
ben. Ezt hívják komfortzónának. Ilyenkor egy külső hatás – akár egy
negatív esemény is – hasznos lehet, mert kibillent a kényelmes szitu-
ációból, kikényszeríti a változást, és ezzel az előrelépést.
10. A Nagy Paradoxon
Elkerüljük a nehézségeket, azonban csak általuk vagyunk képesek a
fejlődésre. A tudatos elme minden „trükköt” bevet, hogy kényelme-
sen és erőfeszítés nélkül tudjon élni. Ez azonban vegetációhoz vezet.
A megoldást a problémák jelentik, mert csak ezek megoldásával le-
szünk képesek előrejutni az életben.
Jelenlegi problémáid és nehézségeid pontosan azok, amelyek-
re szükséged van MOST személyes fejlődésed érdekében. Amikor
megoldod őket, akkor léphetsz „magasabb osztályba”.
Dönthetsz úgy is, hogy nem akarsz velük foglalkozni. Ebben az
esetben addig kapod ugyanazt a problémát – egyre erősebb és inten-
zívebb formában –, amíg rá nem szánod magad, hogy megtaláld vég-
re a megoldást.
Nagy céljaid vannak? Akkor nagy nehézségeid és problémáid lesz-
nek. A világ így van „összerakva”; ez az ára annak, hogy valami igazán
jelentőset tudjunk alkotni életünk során.
79 II. Az álmok vAlórA válnAk
¬/|M/D|K |EJEZEì
MÉGIS, KINEK AZ ÉLETE?
„Ha hűségesen robotolsz napi 8 órát,
akkor elérheted, hogy főnök legyél, és
napi 12 órát robotolhass.”
Robert Frost
GYEM/NìMEZÖK
Russell H. Conwell meséli el Gyémántmezők című könyvében azt a ré-
ges-régi legendát, ami Ali Hafedről, a gazdag perzsa kereskedőről szól.
Hafed annyira vágyou a gyémántok által megszerezhető gazdagságra,
hogy eladta hatalmas birtokát, mindenét pénzzé teue, és hosszú ván-
dorútra indult, hogy megtalálja az áhítou gyémántmezőket.
Tudta, hogy homokos medrű folyókat kell keresnie, mert ezek
rejtik a nagy kincseket. Bejárta a fél világot az Industól egészen az
Atlanti-óceánig. Keresése azonban nem járt eredménnyel, és egy na-
pon, amikor már minden pénze elfogyou, a koldusszegény Ali Hafed
elkeseredésében a tengerbe ölte magát.
Időközben az új tulajdonos tevéi itatása közben a birtokon futó
patakban csillogó köveket fedezeu fel. A patakban sok ilyen csillogó
kő volt, és amikor szakértők megvizsgálták őket, kiderült, hogy gyé-
mántok. Így fedezték fel a világ egyik legnagyobb gyémántbányáját,
a Golkondát. Innen származik többek közöu a Kohinoor, az Orlov, a
Regent, illetve a brit és az orosz koronázási ékszerek jó néhány darabja.
A történet üzenete az, hogy ne a messzi távolban keressük a lehe-
tőségeket, mert ezek bennünk rejlenek, csak meg kell tanulnunk meg-
látni őket. A „gyémántmezők” saját képességeink, melyeket célok se-
gítségével tudunk előhívni.
80 Az öt év csodájA
A célok lényege, hogy letisztázzuk, mit is akarunk az éleuől. Az
alábbi tíz kérdés ebben nyújt segítséget. Válaszaidat érdemes leírni,
egyrészt mert papíron jobban tudsz gondolkodni, másrészt így meg-
marad, és nem fogod elfelejteni.
A célok tisztázását segítő tíz alapkérdés a következő:
1. Mivel szeretsz igazán foglalkozni?
Melyek azok a tevékenységek, amiket akkor is végeznél, ha nem h-
zetnének érte? Mivel töltöd a szabadidődet? Mi a hobbid?
A legtöbb ember fejében meg sem fordul a gondolat, hogy eset-
leg a hobbijából is élhetne. Valahogyan úgy képzelik, hogy a munka
az olyan dolog, amihez el kell menni egy munkahely nevű utálatos
helyre, ou kötelező órákig szenvedni, hogy aztán a munkaidő letel-
tével megkönnyebbülten térhessünk vissza ouhonunkba.
Miért alakul ki ez a téves elképzelés? Gyerekként a tudatosság
legkisebb szikrája nélkül engedelmesen végrehajtjuk azt, amit szü-
leink előírnak számunkra. A szakmaválasztás általában 14 és 18
éves kor közöu történik, de ebben sincs sok tudatosság. A végered-
mény: húszas éveinkben egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy
olyan munkánk van, amivel nem igazán szeretünk foglalkozni.
Saját példám jól illusztrálja a fentieket. Mire felocsúdtam a gye-
rekkorból, kezemben volt a mérnöki diploma. Utólag visszanézve,
egyetlen oka volt, hogy erre a pályára kerültem: jó voltam matek-
ból. Ezt leszámítva őszintén utáltam mindent, ami a mérnöki pályá-
val volt kapcsolatos.
Harmincéves koromra vált csak nyilvánvalóvá, hogy három do-
loggal szeretek foglalkozni igazán:
© Olvasás.
Négy és fél évesen tanultam meg olvasni, és onnantól faltam
mindent, ami betű.
© Írás.
Mindegy, mit: verset, újságot, könyvet, bármit. Lényeg, hogy
szavakkal lehessen alkotni valamit.
81 II. Az álmok vAlórA válnAk
© Előadások.
A nyilvános beszéd iránti vonzódásom „véletlenül” derült ki,
és csak sok évvel később vált egyértelművé.
Közben arra is fény derült, hogy személyemben testesítem meg
az antialkalmazouat. Minden, munkahelyen töltöu percet a sze-
mélyes szabadságom megvonásaként értékeltem, anéle modern
rabszolgasorsként.
Mindezzel már harmincévesen tisztában voltam. Mégis újabb
15 évnek kelleu eltelnie ahhoz, hogy a rám nehezedő sokfajta kül-
ső hatás alól kiszabadulva a saját életemet tudjam élni, és a saját
céljaim elérésén tudjak dolgozni.
Ha jelenleg nem azokra a tevékenységekre fordítod az idődet,
amelyekre igazán szeretnéd, tökéletesen átérzem a helyzetedet.
A legelső lépés a kitörés irányába az, hogy mindenekelőu a ma-
gad számára írásban letisztázod, hogy mivel szeretnél IGAZÁN
foglalkozni.
2. Mitől érzed magad a leginkább értékesnek, büszkének és elégedenek?
Amivel szeretünk foglalkozni, abban mindig jobbá válunk, már
csak a ráfordítou idő mennyisége miau is. Melyek azok a tevékeny-
ségek, amelyek a leginkább elégedeuséggel töltenek el? Miért szok-
tak megdicsérni?
Képzeld el, mi lenne, ha egész életedben csak ezekkel kellene
foglalkoznod! Nem dolgoznál többet egy percet sem, hiszen nem
tekintenéd munkának, amit csinálsz!
3. Mi életed 5 legfontosabb értéke?
Amikor ezt az egyszerű gyakorlatot először végeztem el – több
mint 20 évvel ezelőu –, hihetetlenül sokat tanultam belőle. Egy ki-
vételével nem változou a lista azóta sem, sőt a sorrend is ugyanaz:
anyagi függetlenség, család, szabadság, tudás és lelki béke.
Melyek a TE értékeid? Mi a fontos számodra? Ha összeírtad
őket, válaszd ki az öt legfontosabbat, és rendezd őket sorrendbe
82 Az öt év csodájA
prioritás szerint! Nagy felismerésekkel fog megajándékozni ez a kis
gyakorlat.
4. Milyen az ideális ÉN, akivé válni szeretnél?
Gondold végig, hogy milyen külső és belső tulajdonságokat tartasz
fontosnak! Írj egy részletes listát ezekről! Személyes céljaid kialakí-
tásában ez a lista lesz egyik alapvető segédeszközöd.
5. Ha nyernél 1 milliárd forintot, életed mely területein változtatnál?
Ez a kérdés abban segít, hogy lebontsd gondolkodásod korlátait.
Amikor eljátszol a gondolaual, hogy ezer millió forinual mit ten-
nél, akkor előkerülnek igazi álmaid.
Ha végiggondolod, hogyan költenéd el ezt az óriási összeget, gya-
korlatilag egy az egyben kirajzolódnak előued céljaid. Amelyik te-
rületen nem változtatnál, az feltehetően rendben van.
6. Milyen lenne számodra a tökéletes életstílus?
Ez a kérdés már átvezet a konkrét célkitűzésekhez. Gondolkodj ka-
tegóriákban! Ennél a kérdésnél különösen fontos, hogy engedd el
a fantáziádat!
A hét terület, amiben gondolkodj: pénzügyek, karrier, család,
egészség, mentális (szellemi), spirituális (lelki), illetve társadalmi
vonatkozások. Hol élnél? Mit csinálnál egy tipikus napodon? Mivel
foglalkoznál? Kik lennének a barátaid? Írj le mindent, ami eszed-
be jut!
7. Mit kívánnál, ha lenne egy varázspálcád, és mindent megkaphatnál?
Képzeld el, hogy varázsló vagy – mint a Harry Pouer-hlmekben –,
csak suhintasz egyet a pálcáddal, és máris minden valóra válik! Mit
kívánnál?
8. Mivel töltenéd az idődet, ha tudnád, hogy már csak 6 hónapod van
hátra?
Gyakran úgy viselkedünk földi pályafutásunk során, mintha az
örökké tartana, holou pontosan tudjuk, hogy egy nap véget ér. Ez
83 II. Az álmok vAlórA válnAk
a kérdés rávilágít a prioritásokra. Ha véges a rendelkezésre álló idő,
akkor tényleg csak azzal foglalkozunk, ami igazán fontos.
9. Mi a nagy álmod, amibe belevágnál, ha tudnád, hogy nem vallasz
kudarcot?
Gyakran halogatunk fontos dolgokat, egyszerűen csak azért, mert
félünk belevágni. Ilyenkor megindokoljuk magunknak, hogy miért
nem megfelelő MOST az időzítés, és eltemetjük álmainkat.
Ezt a könyvet megírhauam volna 15 évvel ezelőu is. De nem
írtam meg, pedig már régóta dédelgeteu álmom volt. Pontosan
emlékszem a saját magamnak felhozou kifogásokra, amelyeket
ráadásul el is hiuem.
Neked mi a Nagy Álom, amit évek, évtizedek óta halogatsz, csu-
pán azért, mert félsz belevágni? Képzeld el, hogy valaki garantálni
tudná a sikeredet! Mibe vágnál bele?
10. Milyen gyászbeszédet szeretnél hallani a temetéseden?
Mindannyiunk számára eljön az a perc, amikor távoznunk kell erről
a földi színpadról. Amikor ou állnak majd a rokonok, a barátok és
az ismerősök, mit szeretnél, hogy elhangozzon rólad? Hogyan em-
lékezzenek rád?
Alfred Nobel azon kevés ember egyike volt, akinek módjában állt
megismerni a „halála után” róla írt véleményeket. Amikor bátyja,
Ludvig Nobel elhunyt, tévedésből Alfred gyászjelentését közölték
le az újságok.
Amit Nobel olvasou, nem teue boldoggá. A nekrológok úgy ál-
lítouák be, mint „halálkufárt”, aki abból szerezte vagyonát, hogy
minden korábbinál hatékonyabb módot talált az emberek tömeges
elpusztítására.
Nobel nem úgy akart az utókor emlékezetében megmaradni,
mint a dinamit feltalálója. Módosítoua végrendeletét, amelyben ar-
ról rendelkezeu, hogy vagyonának nagy részét egy róla elnevezeu
díj hnanszírozására fordítsák.
84 Az öt év csodájA
Egy évvel később Nobel agyvérzésben meghalt. Az 1901 óta ki-
osztásra kerülő Nobel-díj ma a világ legnagyobb tudományos elis-
merésének számít.
Ha halálod órájában kellene megírnod az önéletrajzodat, mit ír-
nál bele? Élj úgy, hogy amikor rád kerül a sor, ne legyenek életed
könyvében üres lapok, és ne kelljen semmit sem utólag megbán-
nod!
85 II. Az álmok vAlórA válnAk
NEGYED|K |EJEZEì
JOLAN ÉS JEPOMOS. CÉLK|!0ZÉS A GYAKOPLA!BAN
„Az elindulásnál 10 egység erőfeszítés hoz
egy egység eredményt. Amikor kialakul
a lendület, egy egység erőfeszítés
hoz 10 egység eredményt.”
Charles Givens
Ha az előző fejezet tíz kérdését becsüleuel megválaszoltad, akkor va-
lószínűleg egész sor felismerésre jutouál saját magaddal kapcsolat-
ban. Most már birtokodban vannak azok az információk, amelyekkel
végig tudod vinni a célkitűzési folyamatot. Kövesd pontosan az aláb-
bi instrukciókat, és rövidesen körvonalazódni fog előued elkövetkező
éveid, évtizedeid stratégiai forgatókönyve!
1. Készítsd el az Álomkönyvedet!
a) Írd le 100 álmodat és vágyadat!
Ütemezz be magadnak egy nyugodt napot, amikor nem kell
mással foglalkoznod! Tegyél magad elé egy üres papírt, és írd
fel a tetejére: „100 ÁLMOM”!
Egytől százig számozz meg száz sort, és kezdd el kitölteni!
Hagyd szárnyalni a fantáziádat! Mit szeretnél az éleuől? Írjál le
mindent, ami csak az eszedbe jut! Az előző fejezet kérdéseire
adou válaszok nagyon sokat segítenek.
Egyelőre csak írjál, később majd ráérsz azon gondolkodni,
hogyan fogod mindezt megvalósítani! Ne foglalkozz azzal,
ha esetleg lehetetlennek tartasz valamit! A LEHETETLEN
nagyon viszonylagos fogalom!
Írjál folyamatosan, és ne állj meg, amíg a 100 álom ou nincs
előued a papíron! Miért pont száznak kell lennie? Nem kell.
86 Az öt év csodájA
Azért érdemes erőltetni a gondolkodásunkat százig, mert így
tudjuk kihozni magunkból a mélyen fekvő, rejteu álmokat is.
Miért kell egyáltalán leírni? Több okból:
- Írásban fókuszáltabban tudunk gondolkodni.
- Biztos, hogy nem felejtünk ki semmit.
- Tudatalauink jobban megjegyzi, ha leírva látjuk.
Szisztematikusan gondold végig életed 7 területét!
v Családi célok
= Milyen az ideális családi élet, amit elképzelsz magad-
nak?
= Hol és hogyan fogtok élni?
= Hány gyereketek lesz?
= Hogyan fogjátok nevelni őket?
= Hova utaztok, mit csináltok együu?
v Pénzügyi célok
= Mekkora jövedelmet szeretnél?
= Mekkora vagyont?
= Mit akarsz megvenni magadnak?
Autó, ház, ruha, műszaki dolgok; írj fel mindent, ami
pénzért megvásárolható!
v Karriercélok
= Milyen szakmai pályafutást képzelsz el magadnak?
= Cégnél vagy saját vállalkozásban?
= Beosztouként vagy vezetőként?
= Milyen maradandó értéket szeretnél létrehozni mun-
kád során?
v Egészségcélok
= Milyen számodra az ideális egészségi állapot?
= Milyen legyen az energiaszinted?
= Mekkora legyen a testsúlyod?
87 II. Az álmok vAlórA válnAk
v Szellemi célok
= Milyen ismeretekre szeretnél szert tenni, mit akarsz
megtanulni?
= Milyen iskola, tanfolyam, ouhoni önfejlesztő kurzus
elvégzését tervezed?
v Lelki célok:
= Milyen spirituális életet képzelsz el magadnak?
= Hogyan éred el a lelki békét, a hzikai dolgokon túlival
való összekapcsolódást?
v Társadalmi célok
= Milyen szerepet szánsz magadnak lakóközösséged-
ben, városodban, országodban?
= Hogyan képzeled el családon kívüli emberi kapcsola-
taidat?
= Kik lesznek a barátaid, szomszédaid, ismerőseid?
Céljaidat pozitív állításként, jelen időben, egyes szám első
személyben fogalmazd meg: „havi félmilliót keresek”; a tudat-
alaui így utasításnak fogja fel, és végrehajtja a parancsot.
A továbbiakban egy képzeletbeli házaspár, Jeromos és Jolán
példáján keresztül mutatjuk be a célkitűzés forgatókönyvét a
gyakorlatban.
Az 1. táblázat Jeromos céljait mutatja.
88 Az öt év csodájA
1. táblázat
Jeromos száz célja
Kategória Cél Határidő Teljesült
V
E
N
N
I
T
E
N
N
I
L
E
N
N
I
1 Család
Évente két hétig a horvát tengerpar-
ton nyaralunk.
2010. 08. 31. 2011. 06. 20. Igen
2 Egészség
Addig alszom reggel, ameddig aka-
rok.
2010. 08. 31. 2011. 06. 27. Igen
3 Pénz Veszek egy új laptopot. 2011. 12. 31. Igen
4 Család
Vasárnap csak a családommal va-
gyok.
2012. 12. 31. Igen
5 Egészség Tökéletes az egészségem. 2012. 12. 31. Igen
6 Pénz
Opel Zahrát veszek (1800 cm`,
ABS, légkondi).
2012. 12. 31. Igen
7 Mentális Évente elvégzek egy tanfolyamot. 2012. 12. 31. Igen
8 Spirituális
Minden helyzetben teljesen nyu-
godt maradok.
2013. 08. 31. Igen
9 Család DisneyWorldben töltünk 1 hetet. 2013. 12. 31. Igen
10 Pénz Havi 600 ezer bruuót keresek. 2013. 12. 31. Igen
11 Pénz
Autóban és lakásban is van
légkondi.
2013. 12. 31. Igen
12 Társadalmi
Három másik párral baráti kapcsola-
tunk van.
2013. 12. 31. Igen
13 Karrier Munkahelyemen felmondok. 2013. 12. 31. Igen
14 Család Indiában töltök 3 hetet. 2014. 06. 30. Igen
15 Karrier Saját aukciós cégem van. 2014. 06. 30. Igen
16 Pénz Soha nem kell bevásárolni mennem. 2014. 06. 30. Igen
17 Család Hawaiin nyaralunk 2 hétig. 2014. 06. 30. Igen
18 Spirituális
A negatív embereket kizárom az éle-
temből.
2014. 06. 30. Igen
89 II. Az álmok vAlórA válnAk
19 Pénz
Két évig havi 100 ezret költök ru-
hára.
2014. 06. 30. Igen
20 Család Korfun nyaralunk 2 hétig. 2014. 12. 31. Igen
21 Egészség
Maximum 4 órát dolgozom na-
ponta.
2014. 12. 31. Igen
22 Karrier Magángalériát nyitok. 2014. 12. 31. Igen
23 Család Ideális társ vagyok a párom számára. 2015. 12. 31. Már régen Igen
24 Egészség Egészséges az életmódom. 2015. 12. 31. Igen
25 Mentális Meghallgatok 400 önfejlesztő CD-t. 2015. 12. 31. Igen
26 Társadalmi Megalakítom az Aukció Szövetséget. 2015. 12. 31. Igen
27 Család
Olasz körútra megyünk az északi vá-
rosokban.
2016. 12. 31. Igen
28 Egészség
Folyamatosan 1000%-os az ener-
giám.
2016. 12. 31. Igen
29 Pénz
Dunakanyarban 150 m´-es házat
veszünk.
2016. 12. 31. Igen
30 Mentális Elolvasok 100 irodalmi klasszikust. 2016. 12. 31. Igen
… … … … … … … …
… … … … … … … …
94 Család Ideális szülő és példakép vagyok. 2018. 12. 31. Igen
95 Mentális
Diplomát szerzek marketingterü-
leten.
2018. 12. 31. Igen
96 Pénz
Félmillió Ft/hó passzív jövedel-
mem van.
2020. 08. 31. Igen
97 Család Három gyerekünk van. 2020. 12. 31. Eddig 2 Igen
98 Egészség 75 kg a súlyom. 2020. 12. 31. Igen
99 Spirituális Lelki békében és nyugalomban élek. 2020. 12. 31. Igen
100 Mentális Elolvasok 200 önfejlesztő könyvet. 2020. 12. 31. Igen
90 Az öt év csodájA
A táblázat jobb oldalán három oszlop található – VENNI,
TENNI, LENNI –, ami némi magyarázatot igényel.
Háromfajta cél létezik:
amit VENNÉL (minden, ami pénzért megszerezhető),
amit TENNÉL (tevékenységeid összessége), és
ami LENNÉL (belső fejlődésed eredménye).
Minden célodat helyezd el ebben a három kategóriában! A pénz-
ügyi célok nyilvánvalóak: az utazások, a ház, az autók, a ruhák, a
megfogható, hzikai dolgok tartoznak ebbe a kategóriába.
A tevékenységgel kapcsolatos célok jelentik a következő szin-
tet. Minden cél idetartozik, ami arról szól, hogy TE magad vala-
mit megcsinálsz. Végül a tudatosság legmagasabb szintjét azok a
célok jelentik, amelyek önmagunk fejlesztésével kapcsolatosak.
Céljaink akkor alkotnak harmonikus egységet, ha a három
kategóriában nagyjából egyforma számú célkitűzésünk talál-
ható. Ha túl sok VENNI típusú álmunk van, az biztos jele az
egysíkú, anyagias gondolkodásnak.
b) A 100 célt írd át az Álomkönyvedbe!
Vegyél magadnak egy legalább 100 oldalas füzetet: ez lesz
az ÁLOMKÖNYVED! Minden oldalra másold be egy-egy
célodat! Az egymondatnyi tömör megfogalmazás alau bontsd
ki részletesen! Milyen lesz az a ház? Domboldalban, tágas
terasszal, 3 szobával, nagy étkezővel? Vagy egy belvárosi lakás
a tetőtérben? Írj le mindent részletesen!
Nagyon fontos: ragassz be egy KÉPET minden álmodhoz!
Ha vizuálisan is képesek vagyunk egy célt megjeleníteni, azt az
elme jobban vissza tudja idézni. Egy képet nem kell magyaráz-
ni; beég az agyunkba.
Az Álomkönyv elkészítésének a legnagyobb buktatója az,
ha nem csinálod meg. Saját Álomkönyvemet két hónap hí-
91 II. Az álmok vAlórA válnAk
ján pontosan öt éve dolgoztam át teljesen. Azóta az öt év alau
– a rendszeres átnézésen kívül – szinte alig kelleu foglalkoz-
ni vele. Az Álomkönyv elkészítése tipikusan az a feladat, amit
csak egyszer kell jól megcsinálni.
2. Tűzz ki határidőt minden álmodhoz!
A cél nem más, mint határidős álom. Határidő nélkül az egész ed-
digi célkitűzési gyakorlat nem több, mint játék a szavakkal. Innen-
től válik komollyá az egész folyamat; ezzel „élesednek be” elménk-
ben megszületeu terveink.
Tapasztalat nélkül meglehetősen nehéz pontosan behatárolni a
céljaink eléréséhez szükséges időt. Kérj tanácsot, ha van kitől; ha
nincs, akkor kísérletezz! Ha a kitűzöu határidőre nem éred el egy
célodat, nem történik katasztrófa: kitűzöl egy másik időpontot!
Három kulcsszámot érdemes megjegyezni:
v 21 nap ala tudunk felvenni egy új szokást.
Ha azt akarod, hogy automatikussá váljon a biztonsági öv be-
kötése, kényszerítsd rá magad tudatosan három hétig! Ennyi
idő kell, hogy szokássá váljon.
A 21 napos módszerrel olyan egyszerű tevékenységeket tu-
dunk szokássá tenni, amelyeket nem kell megtanulni, csak em-
lékezni kell arra, hogy megtegyük őket.
Példák: vécétetőt lehajtani, vitamint bevenni reggelinél, kukát
kitenni szerda reggel, amikor jön a szemetes, másnapra teendő-
ket leírni, és így tovább. Némi önfegyelem kell, semmi más.
v 18 hónap kell gondolkodásunk átalakításához.
Amikor nemcsak szokásaink átalakítása a cél, hanem értékren-
dünk, auitűdünk, gondolataink és elvárásaink átformálása, ak-
kor három hét nem elegendő. A „lefogyok 10 kilót”, „türelmes
ember leszek” vagy „leszokom a dohányzásról” típusú célok-
hoz hosszabb idő kell.
92 Az öt év csodájA
Ennek oka, hogy a beégeu énkép rendkívül erős; átírásához
hozzávetőlegesen másfél év szükséges. Ez idő alau folyamato-
san táplálnod kell elmédben az új gondolatot.
A másfél éves átalakulási periódus alau minden negatív ha-
tásról vágd le magad! Ez a legsebezhetőbb időszak. Egy nega-
tív megjegyzés ilyenkor végzetes. Ha már stabil vagy az új én-
képeddel, akkor sokat kibírsz. Addig légy rendkívül óvatos!
v 5 év kell a gondolatok zikai valósággá válásához.
A felvezetőben már eseu szó arról, hogy életünk legtöbb te-
rületén jellemzően 4-5 év egy hosszabb projekt időtartama.
Általános emberi tapasztalat, hogy 4-5 év alau a dolgok állá-
sa gyökeresen meg tud változni. Használd ki ezt! Öt év alau
TELJESEN át tudod alakítani az életedet!
A legtöbb ember túlbecsüli, hogy mit képes elérni 1 év alau, de
messze alábecsüli, hogy mit képes elérni 5 év alau. Tartsd ezt fej-
ben, miközben tervezel! Tervezz ötéves ciklusokban!
A határidők kitűzéséhez még három hasznos ötlet, amelyekkel
rengeteg kellemetlenségtől tudod megkímélni magadat:
- Egy év = egy nagy projekt.
Életünk egy adou évben csak EGYETLEN NAGY feladatot
bír el. Ha építkezel, ezzel egy időben ne akard a vállalkozá-
sodat is a csúcsra juuatni! Ha babát vársz, ne abban az évben
kezdd el a főiskolát!
Kisebb projektek lehetnek a nagy terv melleu – tanfolyam,
kert átalakítása, munkahelyen túlórás időszak –, de ezekből is
csak keuő, maximum három évente. Ha nem tartjuk be ezt a
szabályt, annak vagy egészségügyi, vagy magánéleti probléma
lesz a következménye.
- A határidők logikai sorrendben épüljenek egymásra!
Ahhoz, hogy elmehess egy többhetes ázsiai körútra – mond-
93 II. Az álmok vAlórA válnAk
juk a buddhizmus tanulmányozására –, először meg kell te-
remteni az anyagi háueret. A fogyáshoz elképzelhető, hogy
ouhonra szükséged lesz néhány edzőgépre, ami szintén pénz-
be kerül. Lehet, hogy az idei nyáron nincs iu az ideje a korfui
nyaralásnak, mert más célod élvez prioritást.
Határozd meg a 100 cél egymáshoz viszonyítou sorrendjét!
Gondold végig nagyon alaposan, hogy életed állomásai mi-
lyen sorrendben következzenek egymás után!
- Döntsd el, mikor zetsz!
Az Élet egyik nagy alaptörvénye, hogy CSAK kétféle alaphlo-
zóha szerint lehet élni. Az egyik, hogy MOST dolgozol kemé-
nyen, és KÉSŐBB lazítasz.
A másik típusú élethlozóha, hogy MOST „éled világodat”, és
a munkát későbbre halasztod. Ez utóbbi esetben „hitelt” veuél
fel az ÉLElŐL, és kemény kamatokat fognak rajtad behajta-
ni érte életed következő évtizedeiben. A döntés a tiéd.
Tapasztalatom szerint az emberek 99%-a nem érti a fentie-
ket. Nem arról van szó, hogy nem érti a szavakat, hanem hogy
nem vonatkoztatja magára.
Amikor a dilemma arról szól, hogy esténként, hétvégén, sőt
akár egész nyáron, és ünnepek alau is kellene „nyomni” valamit,
ami MOST nagyon fontos – tanulás, önképzés, munka, túlóra,
bármi –, akkor a legtöbb ember ezt a gondolatot nem hajlandó to-
lerálni. Éli tovább megszokou életét. Mert a hétvége az hétvége…
Egy ponton aztán beüt a „krach”. Mindig beüt. Emberünk
ilyenkor mit csinál? Bűnbakot keres, és meg is találja a go-
nosz kormányban, a pénzéhes bankokban, a kizsákmányo-
ló multikban, a főnökében, a szomszédjában, a szüleiben, és a
sort lehet folytatni a végtelenségig.
Mindenki hibás, csak ő maga nem. A történet nem új,
La Fontaine már rég megírta. Közismert meséjének a címe
94 Az öt év csodájA
A tücsök és a hangya. Mindenki maga dönt, hogy melyik szerep
az övé az élet nagy játszmájában.
3. Határozd meg céljaidat a következő 12 hónapra!
A következő lépés annak meghatározása, hogy a határidők betartá-
sához mit kell tenned MOST!
a) Életed 7 területén írj össze mindent, amit a következő 12 hónap-
ban el akarsz érni!
Egy vonalas füzetben – vagy számítógépen Excel-táblázatban –
rajzolj egy hasonló táblázatot, mint amilyet példaházaspá-
runk, Jolán és Jeromos készíteu! (2. táblázat)
Ha egyedülálló vagy, akkor természetesen csak egy oszlop
lesz. A sorokba a már tárgyalt 7 kategória kerül. Írjátok be a
táblázatba, hogy mi mindent szeretnétek megvalósítani a kö-
vetkező egy évben! Legyenek ezek összhangban az ÁLOM-
KÖNYV céljaival!
A cél legyen konkrét, mérhető és elérhető! Legyen kihívás,
anélkül, hogy megszakadnál! Egy kategórián belül lehet akár-
hány konkrét cél.
Van valami megnyugtató abban, amikor egy ilyen listára ráné-
zünk. Amikor elképzeljük, hogy egy éven belül mindez megvaló-
sul, akkor egyértelművé válik, hogy életünket MI irányítjuk.
Alapvetően fontos, hogy párok együu végezzék ezt a gyakor-
latot, és minden lépésnél legyenek összehangolva az egyéni és
a közös célok.
A házasság két ember – ideális esetben egész életre szóló –
szövetsége, amit azért kötöuek, hogy álmaikat együu érjék el.
Mindent egyeztessetek, mindenben jussatok közös megegye-
zésre! Másrészről azonban mindenki szuverén ember, tehát le-
gyen saját Álomkönyve! Ez nem az a kérdés, ahol az „Anyukám,
csináld , ha akarod!” hlozóhának helye van.
95 II. Az álmok vAlórA válnAk
2. táblázat
Jeromos és Jolán 12 havi céljai

Terület Jeromos Közös Jolán
Pénzügyek Új bicikli. Havi 800 000 Ft csalá-
di bevétel.
10 pár cipő.
Új laptop. 2 millió éves megta-
karítás.
Új konyhabútor.
Család Gyerekeimmel türel-
mes vagyok.
Kiváló párkapcsolatban
élünk, a veszekedéseket
kiküszöböljük.
Ideális feleség vagyok.
A vasárnap csak a csa-
ládé.
Nyáron két hét Korfun a
gyerekekkel.
Asszertívan kommuni-
kálok.
Mindenhol fotózunk.
Karácsony után Galyate-
tőn 3 nap keuesben.

Egészség Napi 8 órát alszom. Energiánk 1000%-os.
Leszokom a dohány-
zásról.
Egészségesen étkezünk. Heti 1x tornaklubban
edzek.
Testsúlyom 75 kg. Naponta gyümölcs leg-
alább kétszer.
Teljes nőgyógyászati
vizsgálat.
Koleszterinem 5,0
alau van.
Rendszeresen megyünk
orvosi ellenőrzésekre.
Fogak rendbetétele.
Lelki Megszabadulok az ‚A’
típusú személyiségtől.
Lelki egyensúlyban
élünk.
Hatékonyan kezelem a
stresszt.
Egóproblémánkat meg-
szüntetjük.

Szellemi Heti 1 könyvet elol-
vasok.
Napi 1 önfejlesztő CD-t
meghallgatunk.
Havi 1 könyvet elol-
vasok.
Évente legalább 1-1 tan-
folyamot elvégzünk.

Társadalom Békében élek min-
denkivel.
Baráti kör kialakítása 3
házaspárral.
A helyi Nőegylet elnö-
ke leszek.
Mindenkiről pozitívan
beszélünk.

Karrier Év végén ouhagyom a
munkahelyem.
Saját online marketinges
céget indítunk.
Mellékállásba me-
gyek át.
96 Az öt év csodájA
b) A 12 havi céljaidból válaszd ki azt a tízet, ami számodra MOST
a legfontosabb!
Példánkban Jolánnak és Jeromosnak van 40 célja, amit el sze-
retnének érni a következő évben. Ez túl sok ahhoz, hogy mind-
egyikre maximálisan fókuszálni tudjanak. Ki kell választaniuk
azokat a célokat, amelyek MOST élveznek prioritást. A 3. táb-
lázat Jeromos tíz legfontosabb célját mutatja 2012-re.
3. táblázat
Jeromos 10 legfontosabb célja 2012-re
10 legnagyobb célom – 2012 Terület
1 Havi 800 000 Ft családi bevételünk van. Pénzügyek
2 2 millió az éves megtakarításunk.
3 Kiváló párkapcsolatban élek Jolival. Család
4 Energiám 1000%-os. Egészség
5 Leszokom a dohányzásról.
6 Hatékonyan kezelem a stresszt. Lelki
7 Heti 1 könyvet elolvasok. Szellemi
8 Elvégzek egy közösségimédia-tanfolyamot.
9 Baráti kört alakítunk ki 3 házaspárral. Társadalom
10 Saját online marketinges céget indítunk. Karrier
Amikor megvan a tíz legfontosabb célod arra az évre, írd le
őket névjegy méretű kis kártyákra! Legyenek ezek a kártyák
mindenhol veled!
Ha a tíz legfontosabb célodat minden évben meghatározod
40-50 évig, akkor is csak 400-500 célt kelleu kezelned, és egész
életedben a kezedben tartouad a sorsodat!
97 II. Az álmok vAlórA válnAk
c) Határozd meg azt az EGY célt, ami a legnagyobb hatással lenne
életedre a következő 12 hónapban!
J & J hosszas és viharos megbeszélések eredményeképpen arra
jutouak, hogy 2012-ben a legfontosabb, hogy a családi kasz-
szában elegendő bevétel legyen. Jolán és Jeromos legfontosabb
célja tehát 2012-ben közös megegyezéssel:
Havi 800 000 Ft családi bevétel!
Számodra mi a legfontosabb az idei évben? Ha nem tudod,
nagy valószínűséggel csak sodródsz a világban. Ha azonban
meghatározod, akkor ez az EGY nagy cél lesz életed rendező
elve a következő egy évben. Pontosan tudod, hogy merre tar-
tasz, és mit akarsz. Az élet nem komplikált többé. Te ülsz a ve-
zetőülésben!
4. Minden célodhoz határozd meg a megszerzendő tudást és jár-
tasságokat!
Miért nem érted még el a célodat? Mi a fő korlátozó tényező? Ez
a szűk keresztmetszet; a legnagyobb akadály. Minden célnál a leg-
gyengébb kulcsjártasság határozza meg a cél elérésének sebességét.
A megszerzendő ismereteket írd fel a célok közé, és dolgozz ki ter-
vet elsajátításukra!
Rendszerint három területre kell fókuszálnunk:
a) Szakmai hozzáértés
A tudás fontosságát az első részben részletesen tárgyaltuk.
A Tudásalapú Társadalomban nem szorul különösebb ma-
gyarázatra, hogy az egész életen át tartó tanulás koncepciója
mennyire fontos.
b) Önfegyelem képessége
Ha könnyű lenne kitűzöu céljaidat elérni, már megteued vol-
na. Mivel azonban még nem sikerült, kitartónak kell lenned.
98 Az öt év csodájA
Senki nincs, aki jobb példa lenne a „soha ne add fel” hlozóhá-
ra, mint Winston Churchill.
1940 sötét év volt az emberiség történetében. A világ nagy
részét három diktatúra uralta: az agresszívan terjeszkedő Japán
Császárság, a kommunista Szovjetunió és a fasiszta Németor-
szág. Az Egyesült Államok – Pearl Harbor előu – nem akart
beavatkozni a külpolitikai eseményekbe.
Európában Hitler volt az úr. Miután a franciák is megadták
magukat, egyedül a brit birodalomnak volt meg az ereje ah-
hoz, hogy a nácik terjeszkedésével szembeszálljon. A brit ve-
zetők azonban – Chamberlain, Lord Halifax és VI. György
király – nem hiuek abban, hogy sikerrel tudnának megküzdeni
Hitlerrel. Békét akartak: legyen a németeké a kontinens, csak
hagyják meg nekik a gyarmatokat.
Ilyen körülmények közöu nevezte ki a király május 10-én
miniszterelnöknek Winston Churchillt, akinek feladata szó
szerint a világ megmentése volt. Churchill számára a békekö-
tés szóba se került, csak a teljes győzelmet tartoua elfogadha-
tónak. A parlamentben és a rádióban tartou beszédeivel felráz-
ta, lelkesíteue és mozgósítoua a briteket.
1940. június 4-én mondta el az alsóházban talán leghíresebb
beszédét, benne a halhatatlan mondatokkal: „…harcolni fo-
gunk a tengereken és óceánokon, harcolni fogunk egyre növekvő bi-
zalommal és növekvő erővel a levegőben. Megvédjük szigetünket,
bármibe kerüljön. Harcolni fogunk a partokon, harcolni fogunk a
leszállópályákon, harcolni fogunk a mezőkön és az utcákon, har-
colni fogunk a hegyekben; sohasem adjuk meg magunkat…”
A többi történelem. Öt évvel később a németek feltétel nél-
kül megadták magukat, 1945 augusztusában pedig a japánok is
kapituláltak. A szövetségesek megnyerték a háborút.
99 II. Az álmok vAlórA válnAk
c) Mentális állóképesség
Ez az egyik legfontosabb tulajdonság, amit a sikerre és lelki
egyensúlyra törekvő ember valaha megtanulhat. Akinek erős
a mentális állóképessége, arról a kudarcok „visszapauannak”.
Nincsen folyamatosan érzelmi hullámvasúton, mint az érzel-
mileg instabil ember, hanem gyorsan visszatér a „normális” ke-
rékvágásba, ha valami felborítoua lelki egyensúlyát. Ez a képes-
ség alapvető ahhoz, hogy folyamatosan tudjunk haladni célja-
ink felé.
5. Dolgozz ki akciótervet!
A vállalati világban ezt projekuervezésnek hívják. A tervezés során
meghatározzák a cél eléréséhez szükséges feladatokat, és ezekhez
rendelik hozzá az anyagi és emberi erőforrásokat.
Nekünk is ezt kell tennünk. Ha van terved – tevékenységeidet
időrend és prioritás szerint rendezted –, mindig fogod tudni, hogy
egy adou pillanatban mit kell tenned céljaid eléréséhez.
Az akcióterv kidolgozásának menete:
a) Elemezd kiinduló pozíciódat! Hol tartasz most?
Mivel J & J számára a havi 800 ezres havi családi összbevétel
elérése a cél, a legelső kérdés, amit feltesznek maguknak, hogy
mennyit keresnek most. Jelenlegi összjövedelmük 500 ezer
forint, így egyértelműen tudják, hogy még 300 ezer forint kell
havonta.
b) Írj fel minden tevékenységet, amit meg kell tenned célod elérése
érdekében!
Honnan fogod a hiányzó összeget előteremteni? Jolán és Jero-
mos két dolgot talál ki erre: 50 ezer Jolán munkahelyéről és 250
ezer egy vállalkozásból. Mi kell mindehhez? Az első egyértel-
mű: a munkahelyen több feladatot vállalni.
100 Az öt év csodájA
A másik már jóval összeteuebb feladat: egy online marketing-
gel foglalkozó cég elindítása. Mi kell ehhez? Cégalapítás, hon-
lap, ügyfélszerzés, reklámanyagok megírása, könyvelő keresése,
és még ezer más dolog.
c) Tedd a tevékenységeket logikai sorrendbe!
Van, amit csak egy előző feladat befejezése után lehet elkezdeni.
Számlákat gyűjteni csak a cég megalapítása után lehet, viszont
addig is lehet keresni könyvelőt. Határozd meg és írd le magad-
nak a feladatok egymáshoz viszonyítou sorrendjét!
d) Dolgozd ki céljaidhoz a célelérés mérőszámait!
Más szavakkal: honnan fogod tudni, hogy elérted? A havi 800
ezres jövedelem egyértelmű; ou azonnal tudod, ha megvan. Azt
azonban honnan tudod, hogy a kiváló párkapcsolatot vagy a tü-
relmes viselkedést sikerült-e megvalósítanod?
A folyamat logikus, de csak a gyakorlatban lehet megtanulni. Kezdd
el csinálni, és kialakul!
6. Folyamatosan kövesd céljaid megvalósulását!
a) Éves célkövetés.
Karácsony és szilveszter közöu találj egy fél napot, hogy átnézd
éves céljaidat. A céltudatos embernek ez nem munka, inkább
egy izgalmas játék: mit sikerült elérnem?
A 7 kategóriás táblázatban pipáld ki, ami abban az évben meg-
valósult. Amit nem, azt írd át – ha még aktuális – a következő
év tervei közé. Ilyenkor jó alkalom kínálkozik Álomkönyved át-
vizsgálására és felfrissítésére is. Amit elértél, pipáld ou is ki, és
tűzz ki helyeue egy másik célt! Lesz olyan álmod is, amit már
nem igazán akarsz, annak helyére tegyél be egy másikat!
101 II. Az álmok vAlórA válnAk
b) Havi célkövetés.
Év közben érdemes kijelölni mérési pontokat, amikor kiérté-
keljük munkánk előrehaladását. Nálunk évek óta a következő
rendszer szerint zajlik a havi célértékelés:
` Vállalkozásaink előző havi teljesítményének és mérőszá-
mainak (forgalom, stb.) áuekintése.
` Az éves célok (háromoszlopos táblázat) és a NAGY ÉVES
CÉL állásának ellenőrzése.
` A költségvetés kiértékelése és a következő hónap pénz-
mozgásainak megtervezése.
` Extra költségek megvitatása és beütemezése (adó, nagy
összegű vásárlás, ruha, utazás, ajándékok, bármi, ami nem
rutinkiadás).
` Önfejlesztési célok állása (elolvasou könyvek, meghallga-
tou CD-k, szokások és értékrend).
` Egészségügyi témák megbeszélése (vizsgálatok, szűrések
eredményének kiértékelése, esetleges betegségek kezelé-
sének állása, vitamin- és gyógyszerszükséglet).
` Névnapok és születésnapok áuekintése.
` A következő hónap napirendjének és programjainak átné-
zése és naptárba írása.
Talán hihetetlen, de a fentiek nem tartanak tovább, mint
2-3 óra. Havonta egyszer. Megadják viszont azt a biztonságot,
hogy pontosan tudjuk, merre tartunk, és tökéletesen kézben
tartjuk életünk alakulását.
A havi célértékelést a tárgyhónapot követő hónap első nap-
ján érdemes elvégezni. A nagy évértékelésen kívül így minden
évben lesz 11 tájékozódási pontod, amikor frissíted céljaidat,
és a célkövető mechanizmust újra irányba tudod állítani.
102 Az öt év csodájA
c) Napi célkövetés.
Előző este mindig állíts össze egy listát másnapi teendőidről!
A feladatokat tedd ABCDE sorrendbe prioritás szerint! A prio-
ritások meghatározásánál a következményeket vedd hgyelem-
be! Mi lenne, ha nem csinálnád meg? Mi az, ami összhangban
van hosszú távú céljaiddal, és mi az, ami kevésbé?
Az ABCDE betűinek jelentése:
v „A”: nagyon fontos. Meg kell csinálni.
v „B”: fontos. Meg kellene csinálni.
v „C”: jó lenne megcsinálni, de ha nincsen meg, akkor sincsen
baj.
v „D”: delegálható, azaz a feladatot ki lehet osztani másoknak.
v „E”: eliminálható, azaz teljesen kihúzható a teendők közül.
A napi célkövetés- és tervezés felteszi a koronát az egész eddi-
gi folyamatra. Minden napod olyan lesz, ami előrevisz álmaid
irányába.
7. Cselekedj!
A legtöbb ember azt gondolja, hogy a fentiekben leírt folyamat
neki túl komplikált, és ezért nem is csinálja. Ne ess ebbe a hibába!
Egy ponton szokássá válnak a fentiek, és nem is kell gondolkod-
ni, csak csinálod automatikusan. Érdemes kipróbálni, mert plusz-
energiákat nem visz el, viszont az előnyei felmérhetetlenül nagyok!
Mindig tartsd szem előu: az ember célkövető mechanizmus!
Csak akkor érezzük magunkat maradéktalanul jól, ha érezzük, hogy
tartunk valamerre. Tegyél valamit céljaidért minden nap! Tarts ki,
és el fogod érni őket!
103 II. Az álmok vAlórA válnAk
AMIT MINDENKÉPPEN TUDNOD ÉRDEMES
A CÉLOKRÓL
- MINDIG legyenek leírt céljaid!
- Értékrended és céljaid legyenek összhangban egymással!
- Éld a SAJÁT életed és dolgozz a SAJÁT céljaidon!
- Ötéves ciklusokban tervezz!
- Ha aggódsz, vagy problémád van, gondolj a céljaidra!
- Legyen ÁLOMKÖNYVED képekkel és határidőkkel!
- Tegyél ki a céljaidhoz kapcsolódó képeket a lakásban!
- Céljaidat leírásakor törekedj az aprólékos részletességre!
- Rögtön felkelés után írd le a 10 célodat minden reggel!
- A 10 fő célodat írd le kis kártyákra, és vidd őket mindenhova ma-
gaddal!
- Gyakran képzeld magad elé céljaidat!
- Az „elérős” céljaidról csak azok tudjanak, akik támogatnak azok el-
érésében!
- A „lemondós” céljaidat mondd el mindenkinek!
- Legyenek egyenlő arányban LENNI, TENNI és VENNI típusú
céljaid!
- SOHA NE gondolj arra, amit nem akarsz!
- Legyél minden szituációban megoldás- és cselekvésorientált!
- Találd meg azt a területet, amiben kimagaslóan tehetséges vagy!
- Egy éven belül egyszerre CSAK EGY nagy projekuel foglalkozz!
- Ha nagy céljaid vannak, számíts nagy nehézségekre!
III. RÉSZ

107 III. AZ Iß0 UkAI
E|SÖ |EJEZEì
PAP|PFECN|K!ÔL MAPC0S A0PEL|0S|G
„Szereted az életet?
Akkor ne tékozold el az idődet,
mert ebből áll az élet szövete.”
Benjamin Franklin
M| /Z |DÖG/ZD/|KÒD/S?
A gazdag ember délidőben lemegy sétálni a tengerpartra. Meglátja
ou a szegény halászt, aki a csónakja melleu hever, és békésen pipázva
szemlélődik. Megkérdi tőle:
– Mondd, jóember, miért nem vagy ilyen szép időben a tengeren
halat fogni?
– A mai napra már elég a zsákmány!
De a gazdag ember csak erősködik:
– Ha mindennap egy kicsivel többet lennél kint, sokkal több halat
foghatnál. A több keresetből vehetnél egy motort a csónakodra, és a
mélyebb vizekre is eljuthatnál, ahol nyüzsögnek a halak. Egy idő után
talán halászhajóra is telne saját legénységgel, akik helyeued dolgozná-
nak és neked termelnék a hasznot. Gazdag ember lehetnél, mint én.
A halász felkönyököl, és érdeklődve kérdezi:
– És az miért lenne jó?
– Azért, mert akkor igazán tudnád élvezni az életet!
– Miért, mit gondol, most éppen mit csinálok?
Ez a kis történet rávilágít arra az alapvető kérdésre, ami a fejleu nyu-
gati civilizációk klasszikus dilemmája: mit kell tennünk, hogyan kell
élnünk ahhoz, hogy igazán boldogok lehessünk?
A mindennapokban nem rágódunk folyamatosan ezen; természe-
tesnek vesszük, hogy mindig új kihívásokat, feladatokat kell talál-
108 Az öt év csodájA
nunk, amelyek megvalósításán folyamatosan munkálkodunk. Láuuk
a célokról szóló előző részben, hogy ez így természetes. Az ember úgy
van megalkotva, hogy csak akkor lehet maradéktalanul boldog, ha fo-
lyamatosan halad kitűzöu céljai irányában.
Tegyük fel, hogy sikerült megtalálni céljaidat! Hiszel bennük,
küzdesz értük, és szeretnéd őket minél gyorsabban elérni. Hogy ez
valóban sikerüljön, és a rendelkezésre álló időn belül tényleg elérd ki-
tűzöu céljaidat, ahhoz az időgazdálkodás jelenti a kulcsot.
¬ÒGY/N |E¬EìdNK ¬/ìEKÒNY/K?
Az ember, amióta világ a világ, mindig arra vágyou, hogy kevesebb
munkával többet teljesítsen. Hogyan lehet ezt elérni? Javítani kell a
hatékonyságot.
A porosz uralkodó, II. (Nagy) Frigyes volt talán a valaha élt
legszervezeuebb ember ezen a földön. Egyedül irányítoua Porosz-
országot 46 évig; nem volt családja, nem voltak barátai, szeretői, ta-
nácsadói, vagy bizalmasai; egyedül kedvenc agaraiban bízou meg.
Kizárólag franciául volt hajlandó beszélni, mivel azt tartoua az egye-
düli civilizált nyelvnek. Németül csak a kutyáihoz szólt.
Nyáron négykor, télen ötkor kelt, és mindig este tízkor feküdt le. Az
államügyeket egyedül tartoua kézben, semmit nem delegált, senki-
től nem kért tanácsot. Uralkodása alau mindig tele volt a kincstár, és
Poroszország európai nagyhatalommá emelkedeu. Ma is őt tartják
– Napóleon melleu – a legokosabb és a legnagyobb munkabírású em-
bernek, aki valaha jelentősebb állam élén állt a történelem során.
Kérdés, hogy ezért mekkora árat hzeteu. Hogyan tudunk szerve-
zeuek lenni, ha kiegyensúlyozouabb, ugyanakkor hasonlóan eredmé-
nyes életet akarunk élni, mint Frigyes?
A hatékonyság növelésének főbb módszerei a következők:
1. Hosszabb munkaidő.
Eredményeink növelésének ez a legkézenfekvőbb eszköze. A leg-
109 III. AZ Iß0 UkAI
több ember nem is ismer mást: ha több pénzt akar keresni, automa-
tikusan egy másodállás jut az eszébe.
A hátrányok azonban nyilvánvalóak: kevesebb szabadidő, kime-
rültség és a családi harmónia megbomlása.
2. Tempósabb munkavégzés.
Ha keményebben végzünk egy tevékenységet, az ténylegesen nö-
veli hatékonyságunkat, de csak bizonyos határokon belül. Ami-
kor energikusabban és fókuszáltabban végezzük feladatainkat, akár
50%-kal nagyobb teljesítményt is ki tudunk hozni ugyanabból a
munkaidőből.
Mi a hátrány? Két dolog: egyrészt nem lehet mindig a maximális
fordulatszámon „pörögni”, másrészt így legfeljebb duplázni tudjuk
csak teljesítményünket, a többszörözés teljesen kizárt. A 800%-os
sztahanovista csak a mesében létezik.
3. Prioritások alkalmazása.
Ez a technika már a hnomabb eszközök közé tartozik. Csodák tör-
ténnek, ha képesek vagyunk folyamatosan az igazán fontos felada-
tainkon munkálkodni.
Ha ki tudjuk választani azokat a tevékenységeket, amelyek a
legnagyobb mértékben járulnak hozzá eredményeinkhez, akkor
ugyanannyi idő alau nagyságrenddel többet leszünk képesek elvé-
gezni.
4. Teammunka.
A csapat óriási előnye, hogy mindenki saját erősségei területén tud
tevékenykedni. A csapatban végzeu munka valamilyen titokzatos
módon nagyságrenddel eredményesebb, mint az egyének munká-
jának egyszerű összege. Mint a tökéletes harmóniájú házasságok-
ban, ahol 1 + 1 = 11.
5. Időtöbbszörözés.
Ez a legkihnomultabb hatékonyságnövelő eszköz. Két alaptípusa
létezik:
110 Az öt év csodájA
 Jogdíjas termék létrehozása.
Olyan terméket – például zenét, könyvet vagy szonvert – alko-
tunk, ami újra meg újra értékesíthető. Egyszer kell létrehozni,
és a befekteteu energia sokszorosát hozza vissza.
 Saját vállalkozás felépítése.
Amikor saját cégünk van, és az alkalmazouak „nekünk” dolgoz-
nak, vagy önálló üzleuulajdonosokból álló MLM-hálózatot
építeuünk, amelynek a forgalmából részesedünk, mindkét
esetben az időnket tudjuk megtöbbszörözni.
A hatékonyság növelésével időt takarítunk meg. Mindig az legyen
a végső cél, hogy a felszabaduló idővel javítsunk életünk minőségén.
Ahogy egy régi bölcs mondta: „A pénz és az idő lehetnek az élet leg-
nagyobb terhei. A legboldogtalanabbak azok, akiknek több van ezekből,
mint amennyit fel tudnak használni.”
|DÖG/ZD/|KÒD/S| |ENDSZE|EK
NEGY GENE|/C|ÓJ/
A világ egyik legnevesebb időgazdálkodási szakértője Stephen R.
Covey. Tőle származik az a négyes felosztás, ami az időgazdálkodási
rendszerek evolúcióját mutatja be egészen napjainkig, Covey megfo-
galmazásában „az órától az iránytűig.” A négy generáció a következő:
1. „Cetlik”
A nagymamád is valószínűleg ezt a „rendszert” használta annak ide-
jén. Működésére az „úszunk az árral” hlozóha a jellemző. A legtöbb
ember, aki nem az üzleti világban dolgozik, ma is ezzel a módszer-
rel menedzseli idejét.
Nevét onnan kapta, hogy a lakásban mindenfelé cetlik hevernek,
melyeken ou van minden lényeges információ, csak – némi szeren-
csével – meg kell találni a megfelelő papírfecnit. A szisztémát hasz-
111 III. AZ Iß0 UkAI
náló ember úgy gondolkodik, hogy tervezni nem kell, hiszen az élet
feladatai adouak. Körülményeinket nem mi teremtjük, legfeljebb
csak alkalmazkodni tudunk hozzájuk.
Tervezni ezért felesleges, időgazdálkodásról nem beszélhetünk,
maximum az idő „józan paraszti ész” alapján történő beosztásáról.
Ha képes vagy „lekezelni” napi teendőidet, akkor már sikeresnek
tekintheted magad.
2. Határidőnapló
A cetliktől szabadulni igyekvő ember legtöbbször határidőnap-
ló vásárlásával lép tovább. Ebben a rendszerben továbbra is az ese-
mények hatékony lekövetése a cél. A teendőlista belekerül a nap-
tárba, és minél többet pipálunk ki belőle, annál eredményesebbek
vagyunk.
A határidőnaplós rendszernek két Achilles-sarka van. Az egyik,
hogy a prioritások különösebb mérlegelése nélkül mindent el aka-
runk végezni a listáról – felírtuk, nem? –, holou esetleg nem is len-
ne annyira fontos.
A másik gyenge pont, hogy a naptár használata gyakran öncélúvá
válik: ami belekerül, azt hajlamosak vagyunk egyfajta „szent tehén-
nek” tekinteni. Ha a párodtól a hétvégi kirándulás megbeszéléséhez
„míting” időpontot kérsz, amit aztán mindkeuen beírtok a naptáro-
tokba, akkor ez hgyelmeztető jel lehet.
3. Tervezési rendszer
Aki ilyet használ, az célok és prioritások alapján működteti az éle-
tét. Először meghatározza céljait, majd prioritás szerint ütemezi
őket, és csak azután határozza meg napi teendőit.
A tudatosan tervező ember úgy gondolkodik, hogy ő tartja kéz-
ben az életét. Szisztematikus gondolkodása azt eredményezi, hogy
kevés a tűzoltás típusú feladat az életében, és emiau megteheti,
hogy csak a fontos feladataival foglalkozzon.
112 Az öt év csodájA
4. Alapelvekre és értékrendre épülő időtervezés
Ez a legmagasabb szintű időgazdálkodási rendszer, melynek műkö-
dését Covey részletesen tárgyalja A kiemelkedően sikeres emberek 7
szokása és A 8. szokás című könyvében. Egy ilyen élethlozóha rend-
kívüli módon leegyszerűsíti életünket, mert értékrendünk iránytű-
ként szolgál az eligazodáshoz az élet bonyolult kérdéseiben.
113 III. AZ Iß0 UkAI
M/SÒD|K |EJEZEì
AZ |DÔGAZDALKODAS 10 ALAP!ÖPvÉNYE
„Semmi nem ad nagyobb erőt a kezedbe,
mint ha energiáidat néhány jól
kiválaszto célterületre fókuszálod.”
Nido Qubein
A „nagy kövek és kis kövek” Stephen Covey talán legnagyobb hatá-
sú videoprezentációja. A könyv írásának időpontjában elérhető az
interneten is (youtube.com: Do the Big Rocks First).
Covey a közönség soraiból felkér valakit, hogy az asztalon található
különböző méretű köveket és kavicsokat pakolja be egy átlátszó falú
edénybe. A művelet azonban sehogy sem akar sikerülni. Ekkor stra-
tégiát váltanak.
A legnagyobb köveket teszik be először, és így tovább, egészen a leg-
kisebb, sóder méretű kavicsokig. És, láss csodát, ami eddig nem jöu
össze, az most sikerül: az edény tökéletesen elnyel mindent, mert a kis
kövecskék tökéletesen kitöltik a nagy kövek közöui réseket.
Van elég időd? A legtöbb ember erre határozou nemmel felel.
Covey briliáns „köves” bemutatója tökéletesen illusztrálja azt a tételt,
hogy nem az idő kevés, hanem a felhasználása nem hatékony.
A problémát az okozza, hogy ha egyszerűen csak megpróbáljuk „jól
beosztani” az időnket, az olyan, mintha egy Boeing–747-est akarnánk
építeni, csak mert egyszer már hajtogauunk papírrepülőt. Nem fog si-
kerülni. Ismerni kell a törvényeket.
Az idő saját logikája szerint működik; erre kell először ráéreznünk.
Íme, a tíz alapvető törvényszerűség, amelynek megértése nélkül nem
képzelhető el hatékony időgazdálkodás:
114 Az öt év csodájA
1. Az ÉRTÉKREND törvénye
„Eddig el nem ért célokhoz
eddig meg nem szerze jártasságok kellenek.”
Brian Tracy
Az értékrend törvénye kimondja: életünk megszervezése alapvető ér-
tékeink letisztázásával kezdődik. EZ az időgazdálkodás alapja.
Fizikai valóságunk minden egyes összetevője kétszer születik meg:
először a képzeletünkben, és csak azután a valóságban. Bármi, amit
a környezetedben látsz, először ötlet formájában létezeu valakinek a
koponyájában.
Ez az ok-okozat alapelvének kiterjesztése mindennapjainkra. A gon-
dolat az ok, környezetünk az okozat. Minden a fejünkben dől el, bele-
értve időgazdálkodásunk hatékonyságát is. Covey ezt így fogalmazza
meg: „Már az elején lásd a végét!”
Időnk hatékony menedzselése nem onnan indul, amikor beírjuk te-
endőinket a naptárunkba, és még csak nem is céljaink kitűzésénél.
A legelső lépés ÉRTÉKRENDÜNK letisztázása.
Életutunk „összerakásának” helyes sorrendje a következő:
a) Értékrend meghatározása.
Mi az, ami igazán fontos számodra?
b) Határidős célok kitűzése.
Mit akarsz igazán az éleuől?
Céljaid legyenek értékeiddel összhangban!
c) A célok közöi prioritás meghatározása.
Mi az, amit MOST akarsz, és mi az, ami ráér később?
d) Napi tevékenységek listája.
Minden, amivel napi szinten foglalkozol, legyen összhangban
céljaiddal! Te alakítsd a körülöued levő világot, és ne hagyd,
hogy a világ kénye-kedve szerint alakítson Téged!
115 III. AZ Iß0 UkAI
2. A PARETO-elv
„Kevésbé tehetséges emberek is képesek kimagasló eredményekre,
ha fáradhatatlanul egy dologra összpontosítják energiáikat.”
Samuel Smiles
A Pareto-elv a közgazdaságtan egyik legfontosabb törvénye; felfede-
zése Vilfredo Pareto olasz közgazdász nevéhez fűződik. Időgazdálko-
dási variánsa így hangzik: tevékenységeid 20%-a hozza eredményeid
80%-át.
A Pareto-elv az élet egyik alaptörvényének számít, bármilyen terü-
letről is legyen szó. A világ népességének 20%-a birtokolja a vagyon
80%-át. A betegségek 20%-a okozza a halálozások 80%-át. A vevők
20%-a hozza a bevétel 80%-át. Egy partin a résztvevők 20%-a issza
meg az alkohol 80%-át. És még sorolhatnánk.
A Pareto-elv alkalmazása során a következőket kell szem előu tar-
tanod:
Fókuszálj a 20%-ra!
Az eredmények 80%-át hozó tevékenységek a kulcsfeladataid.
Tudd, hogy melyek azok, és csak rájuk koncentrálj!
A többivel NE foglalkozz!
A maradék 80%-ot limitáld, delegáld, vagy szüntesd meg!
Kulcsfeladataidban válj Mesterré!
Osztályozd magad egy tízes skálán! Amiben nem vagy legalább
nyolcas, abban igyekezz minél gyorsabban fejlődni, mert gátjává
fog válni a sikerednek!
Figyelj a leggyengébb láncszemre!
Leggyengébb kulcsterületed fogja meghatározni céljaid elérésének
sebességét. Tudd, hogy mi ez! Vagy fejlődj benne, vagy delegáld a
csapatodból annak, akinek ez az erőssége!
116 Az öt év csodájA
3. Az IDŐMEGMADÁS törvénye
Ez a törvény kimondja, hogy mindenre soha nincsen idő, de a legfonto-
sabb dolgokra mindig van. Egyedül ennek az egy alapelvnek a követke-
zetes alkalmazása forradalmi változásokat hozhat időgazdálkodásodban.
Először helyet kell csinálni a fontos dolgoknak. Nem elég tudni,
hogy mire kell fókuszálnunk, eredményes stratégiákra van szüksé-
günk, hogy megszabaduljunk tevékenységeink haszontalan és értel-
metlen 80%-ától.
Az időmegmaradás törvényének gyakorlati alkalmazása:
Gyakorold a kreatív halogatás szokását!
A haszontalan 80%-ot addig húzzad-halasszad, ameddig csak le-
hetséges! CSAK az igazán fontos dolgokkal foglalkozzál!
Takarítsd el a káoszt az életedből!
Akinek az életében a káosz a fő rendezőelv, annak ez nagyon sok
idejébe fog kerülni. Ha úgy érzed, hogy neked ez nem gond, mert
„a zseni átlátja a káoszt”, akkor rendben. Ha azonban ura szeretnél
lenni idődnek, akkor szüntesd meg a káoszt!
Első lépésként tedd rendbe az íróasztalodat! A munkaterület
pontosan mutatja gazdájának gondolkodását. A Te íróasztalod mi-
lyen ember képét mutatja? Csak az legyen elöl, amivel éppen fog-
lalkozol!
Rendezd el minden függő ügyedet! Mi az, amit régóta halogatsz,
és csak tolod magad előu az elintézését? Bármi, amivel „saras”
vagy: évek óta kikölcsönzöu könyvek visszavitele, lakásrezsi-elma-
radások, autószervizelés, adótartozások, hitelek és adósságok visz-
szahzetése. Rendezd el ezeket, mert ballasztként fogják vissza az
életedet!
Dobd ki, amire nincsen szükséged!
Csinálj helyet az új dolgoknak! Azt a ruhát, amit egy éve nem vet-
tél fel, add oda a Máltai Szeretetszolgálatnak! Csinálj ouhon teljes
lomtalanítást! Dobj ki, vagy ajándékozz el minden felesleges holmit!
117 III. AZ Iß0 UkAI
Hagyj el felesleges dolgokat!
Ilyen például a Telekommunikációs Vérszívó (TV), vagy a keres-
kedelmi rádiók műsorai. Ha állandóan „zizeg” valami a fejedben,
nem tudsz másra hgyelni, de ami ennél sokkal rosszabb: a tudat-
alauid sem tud kifogástalanul funkcionálni.
4. A FELKÉSZÜLÉS törvénye
„A tervezés nélküli cselekvés minden kudarc elsődleges oka.”
Alec MacKenzie
Az előkészület színvonala határozza meg a végeredmény minőségét.
A tervezésre fordítou idő sokszorosan megtérül; napi 15-20 percnek
órákban mérhető a hozama.
A felkészülés törvényének két legfontosabb alaptechnikája:
Mindig feladatlistával dolgozz!
Mielőu egy feladaton elkezdesz dolgozni, mindig gondold végig
előue a teendőket! Soha ne ugorj bele egy munkába gondolkodás
nélkül!
Meg fogsz lepődni, hogy önmagában ez az egy szokás mennyire
letisztítja a gondolataidat.
Minden napot tervezz meg előző este papíron!
Mielőu lefekszel, kivétel nélkül minden nap írd össze a következő
napi feladataidat! Tipikusan ez 5-15 feladatot jelent.
Ezt követően határozd meg az egyes teendők ABCDE prioritása-
it, ahogy azt az előző részben láuuk! Iu van a „csavar”: amikor van
15 feladatod, és úgy érzed, hogy ki sem látszol az intéznivalók erde-
jéből, a Pareto-elv értelmében 20%, azaz csupán 3 feladat lesz „A”
kategóriás. Velük pedig nevetve megbirkózol!
A többi teendő átkerül másnapra, vagy még későbbre, viszont
MA tökéletesen nyugodt lehetsz, hiszen a legfontosabb három fel-
adatoddal foglalkozni tudtál!
118 Az öt év csodájA
5. A DUGÓ törvénye
„Az ember vagy megvásárolja a bölcsességet, vagy kölcsönveszi.
Ha megvásárolja, kizeti a teljes vételárat.
Ha kölcsönveszi, akkor a mások kudarcai által
megzete tanulságokat hasznosítja.”
Benjamin Franklin
Miért nem érted el még a célodat? A dugó törvénye kimondja, hogy
mindig van EGY fő ok, EGY szűk keresztmetszet, ami miau ez még
nem sikerült. Amíg ezt a bizonyos dugót ki nem húzzuk, addig nem
jutunk előre.
Jó hír, hogy a korlátozó tényezők 80%-a bennünk van: képessége-
inkkel, szakértelmünkkel, és szokásainkkal kapcsolatos. Rendkívül lé-
nyeges ezért az egész életen át tartó tanulás és önfejlesztés.
A dugó „kihúzása” érdekében tedd a következőket:
= Olvass el hetente LEGALÁBB EGY könyvet!
Legyen ez egy gondosan kiválasztou személyiségfejlesztő könyv
vagy életrajz! Akárhová mész, mindig legyen veled egy könyv! Este
tv-nézés helyeu olvass!
= Nézz inspiráló lmeket!
Számomra ilyen a Gladiátor, a La Mancha lovagja, a Gran Tori-
no, a Bakancslista, Az élet csodaszép, vagy A muzsika hangja.
Olyant válassz, ami TÉGED inspirál! SOHA ne nézz csak azért
meg egy hlmet, mert éppen az megy a tévében! Számos meg-
bízható hlmértékelő honlap létezik, mi például ezt használjuk:
www.rouentomatoes.com. Ha az osztályzat 50% alaui, azt a hlmet
nem szabad megnézni.
= Hallgass felemelő zenéket!
A zene segít összekapcsolni tudatalauinkat a felsőbb intelligenciá-
val, természeuel, őserővel; ki hogy nevezi.
119 III. AZ Iß0 UkAI
= Járj képzésekre!
Legalább negyedévente egyszer vegyél részt valamilyen egynapos
konferencián vagy szemináriumon!
= Hallgass a kocsidban oktató- és motiváló audioanyagokat!
Az átlagember napi 1-2 órát tölt közlekedéssel. Eközben általában
csak „nézünk ki a fejünkből”. Az egyik leghasznosabb szokás, amit
valaha felvehetsz, hogy utazás közben hanganyagokat hallgatsz.
= Keresd prok társaságát!
Igyekezz olyan emberekkel tölteni az idődet, akik nálad magasabb
tudatossági szinten vannak! A környezetünkben levő emberek
vagy felemelnek, vagy lehúznak.
Ha nem a megfelelő emberrel beszélsz, akkor nagy valószínűség-
gel rossz tanácsot fogsz kapni. Auól fog óvni TÉGED, amitől Ő
fél. Erre rendkívül fontos emlékezni, ugyanis teljesen értelmetlen a
mondandóját komolyan mérlegelni, mert tanácsa saját magára vo-
natkozik. Rád vagy igaz, vagy nem. Legtöbbször NEM.
6. Az ELEFÁNT törvénye
„Az ezer mérföldes út is egyetlen lépéssel kezdődik.”
Konfucius
A régi találós kérdés szerint:
– Hogyan lehet megenni egy elefántot?
– Falatonként!
Tűnjék bármennyire is nyomasztóan nagynak egy feladat a munka
elején, ha feldaraboljuk kisebb, áuekinthetőbb részfeladatokra, ezek
már sokkal könnyebben kezelhetők.
A feladatok elvégzése közben egyszerre csak egy lépésre – a követ-
kezőre – fókuszálj! Ahogy a kínaiak mondják: „Csak ha már odaértél
a hídhoz, akkor gondolkodj, hogyan mész át rajta”
120 Az öt év csodájA
7. A BÉ törvénye
„A siker az a folyamat, melynek során az egyén
az összes erőforrását egy konkrét irányba fókuszálja.”
James Allen
Brian Tracy – Stephen Covey melleu az időgazdálkodás másik világ-
szerte elismert szakértője – annyira fontosnak tartoua ezt a törvényt,
hogy önmenedzselésről szóló könyvének is ezt a címet adta: Edd meg
a békát! (Eat at Frog!)
A legfontosabb feladat, amit leginkább hajlamosak vagyunk halo-
gatni: A NAGY BÉK! Ezek általában nagy, „A” kategóriás teendők,
amelyek elvégzése leginkább előrevisz minket céljaink irányába.
A törvény kimondja: a munkanap során először ezt a békát nyeld le
– vagyis minden napot a legfontosabb feladaual kezdj –, és tudni fo-
god, hogy a legkellemetlenebb dolgon túl vagy, a nap többi része már
biztosan élvezetesebb lesz!
8. A MÁSODIK KVADRÁNS törvénye
„Időnk legrosszabb felhasználása,
amikor nagyon jól végzünk el valamit,
aminek elvégzésére nem is lenne szükség.”
Brian Tracy
Covey nevéhez fűződik az időgazdálkodás egyik legfontosabb alap-
elvének illusztrációja, a fontos – sürgős négyszög (1. ábra). Eszerint
minden feladatunk négy kategóriába sorolható:
a) Sürgős és fontos (1. kvadráns)
Ilyen például egy fontos jelentés megírása, amit határidőre le
kell adnunk, vagy egy akut válsághelyzet, ami azonnali megol-
dást követel.
b) Fontos, de nem sürgős (2. kvadráns)
Ilyen a testedzés, a tervezés, a családunkkal töltöu idő, a sza-
121 III. AZ Iß0 UkAI
badidős tevékenységek, és a lazítás, kikapcsolódás. Fontos, de
bármeddig lehet halogatni.
c) Sürgős, de nem fontos (3. kvadráns)
Tipikusan ilyen egy bejövő telefonhívás, amit a legtöbb em-
ber mérlegelés nélkül felvesz. Ebbe a kategóriába tartozik az
e-mailek jelentős része, és a „beeső” kollégák, ismerősök részé-
ről jelentkező félbeszakítás.
d) Nem fontos és nem sürgős (4. kvadráns)
Ilyen a szörfözgetés a neten, vagy az e-mailek és bejövő hívá-
sok egy része. A kellemes időtöltések nagy százalékban ebbe a
kategóriába tartoznak.
1. ábra
A fontos – sürgős négyszög
1. kvadráns
Fontos és sürgős
2. kvadráns
Fontos, nem sürgős
3. kvadráns
Sürgős, nem fontos
4. kvadráns
Nem sürgős és nem fontos
Egy feladat besorolásánál azt kell mérlegelnünk, hogy milyen
súlyosak lesznek a következmények, ha nem csináljuk meg. Az alap-
szabály ez: az igazán fontos dolgok ritkán sürgősek, a sürgős dolgok
pedig ritkán fontosak.
A sokkoló valóság: a legtöbb ember – anélkül, hogy ebbe egy pilla-
natig is belegondolna – káoszmenedzsmentet folytatva éli az életét.
Idejének 90%-át az első kvadránsban tölti fontos és sürgős feladatok-
kal, egyik tűzoltásból rohanva a következőre. Ebben annyira elfárad,
hogy a maradék 10%-ban már csak haszontalan, nem sürgős és nem
fontos dolgokra (negyedik kvadráns) marad energiája.
Életünk sikerének kulcsa a keues kvadránsban rejlik. Előzd meg a
válsághelyzeteket! Juss el oda, hogy tevékenységeid nagy része ilyen
122 Az öt év csodájA
tipusú legyen: rohanás nélküli, ütemezeu alkotótevékenység, regene-
rálódás, tervezés, családi kapcsolatok ápolása, testi kondíciód megőr-
zése.
9. A NÖVEKVŐ HATÉKONYSÁG törvénye
„Minden ember olyan mértékben vált sikeressé,
amilyen mértékben képes volt energiáit
EGY pontosan meghatározo irányba fókuszálni.”
Orison Swe Marden
Henry Ford „találta fel” az ipari tömegtermelést. Mi volt sikerének
titka? A futószalag. Ford felismerte azt a törvényszerűséget, hogy
ha sokszor ismételünk egy feladatot, egyre jobbá válunk benne, és a
munka elvégzéséhez szükséges idő a töredékére csökken.
A T-modell előállításához szükséges időt úgy szorítouák le 12,5 órá-
ról 93 percre, hogy a gyártási műveletek számát 84-re csökkenteuék.
Egy munkás csak egy területhez érteu, ami adou esetben nem volt
több, mint egy lámpa felcsavarozása a karosszériára. Mivel ezt a tevé-
kenységet végezte egész nap, annyira beletanult, hogy egy idő után akár
félálomban is villámgyorsan képes volt feladatát végrehajtani.
Az ismétlés hihetetlen mértékben tudja növelni a hatékonyságot;
egy feladat elvégzési idejét akár 80%-kal is tudjuk csökkenteni ezzel
az egyszerű módszerrel.
A növekvő hatékonyság törvényének alkalmazása:
= Igyekezz mindig gyors tempóban dolgozni!
Fejleszd ki magadban a sürgősség érzését!
= Nagy – 60-90 perces – időblokkokban végezd feladataidat!
A felkészülés, a ráhangolódás és aztán a munka végén az összepa-
kolás relatív nagyon sok időt elvihet. Ha legyőzted a kezdeti tehe-
tetlenséget, mozgásban maradni már jóval könnyebb. Ne csapongj
a feladataid közöu; ha belekezdesz valamibe, csináld huzamosabb
ideig!
123 III. AZ Iß0 UkAI
= Csoportosítsd egybe a hasonló jellegű feladatokat!
Például: ügyintézés, háztartási munka, telefonálás, adminisztráció,
vásárlás, tervezés. Törekedj arra, hogy ezeket egy időblokkban vé-
gezd!
10. A SZOKÁS törvénye
„A sikeres ember szokássá változtatja azt,
amit a sikertelen ember nem szeret csinálni.
A sikeres sem szereti ezeket, de megcsinálja,
mert tudja, hogy ez az ára a sikernek.”
Herbert Gray
A szokás nem igényel tudatos gondolkodást; végrehajtását a tudat-
alaui szabályozza. Sikerünket legalább 95%-ban szokásaink határoz-
zák meg. Jó szokásokat nehéz kialakítani, de könnyű velük együu élni,
rossz szokásokat könnyű kialakítani, de nehéz velük együu élni.
A szokás törvénye kimondja: időgazdálkodásunk hatékonysága vég-
ső soron szokásaink minőségétől függ. Agyunkban ún. automatikus
célkövető mechanizmus működik, melynek programozását mi végez-
zük a célok kitűzésével. A jó szokások ezzel a mechanizmussal együu-
működve tudják legeredményesebben kifejteni hatásukat.
124 Az öt év csodájA
¬/|M/D|K |EJEZEì
ÖNMENEDZSELÉS| KÉPDÔ|v
„Nincs a világon elég mankó az összes béna kifogás számára.”
Mark Stroup
Az alaptörvények ismeretében már elkezdhetjük kialakítani saját idő-
gazdálkodási rendszerünket. Az alábbiakban 10 kérdést találsz, ami
ebben nyújt segítséget:
1. Hogyan tudnám a rendelkezésre álló időt MOST a leggazdaságosab-
ban felhasználni?
Mennyire vált szokásoddá, hogy rendszeresen feltedd magad-
nak ezt a kérdést? A válasz megadja időtudatosságod mértékét. Aki
hagyja kifolyni kezei közül az időt, az ritkán ér el nagy sikereket az
életben.
Az idő túlzou előtérbe helyezése azonban ugyanúgy problémát
jelenthet. Az „A” típusú személyiség egyik fő ismertetőjegye a siet-
ségbetegség, ami egyik meghatározó oka e típus gyakori szívbeteg-
ségének.
Alakíts ki egy egészséges középutat, ami kiküszöböli a két szél-
sőséget, ugyanakkor folyamatosan hgyelj az idő hatékony fel-
használására!
2. Mekkora hasznom származik abból, ha elvégzem ezt a feladatot?
Ha tempósan akarunk haladni céljaink irányában, akkor a legtöb-
bet kell „kihoznunk” a rendelkezésre álló időből. Ebben az össze-
függésben tehát a haszon mindazt az eredményt jelenti, ami célja-
ink megvalósulásához kapcsolódik.
A „haszon” lehet természetesen pénz, de jelenthet harmoniku-
sabb családi kapcsolatokat, jobb egészséget, tartalmasabb munkát,
125 III. AZ Iß0 UkAI
vagy lelki békét is, auól függően, hogy abban a pillanatban éppen
mi élvez számodra prioritást.
3. Miért nem értem el még a célomat? Mi a fő akadály?
A DUGÓ törvénye szerint mindig van EGY fő oka annak, ha nem
vagyunk képesek valamely konkrét célunk elérésére. Tudod-e,
hogy neked mi ez a „dugó”, vagy csak sötétben tapogatózol?
Amennyiben sikerül meghatároznod az okot, akkor a lézerhez
hasonlóan rá tudsz fókuszálni a megoldásra, és a koncentráció tör-
vénye szerint rövidesen javulást, majd áuörést tudsz elérni.
4. Mik a kulcsfeladataim?
A Pareto-elv szerint teendőink 20%-a határozza meg eredményeink
80%-át. Ez a 20% a kulcsfeladatok köre. Tudod pontosan, hogy
neked melyek ezek?
5. Mennyire vagyok jó a kulcsfeladataimban?
Ha kulcsfeladataid lefedik személyes erősségeid területét, akkor si-
kerre vagy ítélve. Fejlődj ezekben, és válj kiemelkedővé bennük!
Munkád többi részterületét delegáld a megfelelő embereknek!
6. Mi az a képesség, amelynek elsajátítása kiemelkedő hatással lenne
eredményeimre?
Egy adou élethelyzetben mindig létezik egy olyan jártasság vagy
képesség, amelynek megtanulásával ugrásszerűen javulnak ered-
ményeink. Ez bármi lehet: vezetési képességeink fejlesztése, online
marketingmódszerek elsajátítása, esetleg angoltudásunk elmélyí-
tése. Tisztában vagy vele, hogy neked mi ez az egy dolog jelenleg?
7. Mi a 10 legfontosabb célom az idei évre?
A célokról szóló részben láuuk, hogy mennyire életbe vágó az
adou év tíz legfontosabb céljának ismerete. Most, ebben a pillanat-
ban, ahogy olvasod a könyvet, el tudnád őket mondani? Ha nem,
akkor rossz hírem van: nem tudod, hová tartasz az életben. Ne en-
gem okolj, én szóltam három fejezeuel korábban!
126 Az öt év csodájA
8. Mi az első számú célom idén?
Ez a cél az idei év fő „motívuma”. Ha úgy éled az életedet, hogy
minden évednek megvan a központi célkitűzése, akkor elképesztő
sikereket fogsz elérni földi pályafutásod során.
Aki nem sajátítoua el ennek a sikerelvnek az alkalmazását, azt
az igazán nagy eredmények elkerülik, mert energiáit nem képes
egyetlen, pontosan meghatározou irányba fókuszálni.
9. Melyik kvadránsban található napi tevékenységeim nagy része?
Ha ez a fontos – nem sürgős kvadráns, akkor jó úton jársz. Ha nem,
akkor dolgozz ki stratégiát, hogyan juthatnál át oda! A következő
fejezetekben számos ötlet ad ebben segítséget.
10. Elegendő az energiám az eredményes időgazdálkodáshoz?
Időnk hatékony menedzseléséhez magas energiaszint szükséges.
Ehhez nélkülözhetetlen az egészséges életmód, amellyel a könyv
ötödik része foglalkozik.
127 III. AZ Iß0 UkAI
NEGYED|K |EJEZEì
ROGYAN LEGYÉL |DÔM|LL|OMOS.
21 NYEPÔ S!PA!ÉG|A
„Semmi sem igényli úgy a változtatást, mint mások szokásai.”
Mark Twain
Az eddigiekben az elméletet tekinteuük át, ültessük át most mindezt a
gyakorlatba! Az alábbiakban megtalálod a legjobb 21 stratégiát, amit
valaha kitaláltak időgazdálkodási területen.
- Tanuld meg és alkalmazd a zéróalapú gondolkodást!
A zéróalapú gondolkodás Brian Tracy zseniális módszere életünk
prioritásainak meghatározására. Alapelve rendkívül egyszerű. Vizs-
gáld meg a téged körülvevő embereket és dolgokat olyan szem-
pontból, hogy ha nem lennének, akkor törekednél-e arra, hogy éle-
ted részévé tedd őket.
Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket (némelyik csak erős ideg-
zetűeknek való):
v Ha most keresnél állást, választanád-e a jelenlegi munkahelyedet?
v Ha lakásvásárlást terveznél, a jelenlegi lakhelyedre költöznél?
v Ha most kezdenél iskolába járni, azt a szakmát választanád, ami-
ben jelenleg is dolgozol?
v Ha nem lennél házas, kit választanál?
v Ha nem lenne autód, megvennéd azt, amivel most jársz?
v Ha most kellene kialakítanod a baráti körödet, ugyanazokat az em-
bereket választanád?
128 Az öt év csodájA
Tetszőleges számú kérdést tehetünk fel, a cél azonban mind-
egyiknél ugyanaz: annak megállapítása, hogy a jelenlegi helyzet
mennyire kedvünkre való.
A módszer zsenialitása abban rejlik, hogy gyakran tekintjük a
fennálló élethelyzetet hxnek, változtathatatlannak. A következ-
mény az, hogy nem is gondolkodunk a megváltoztatásán; mara-
dunk, és inkább megtanulunk együu élni a frusztráló élethelyzeuel.
Ha a fenti kérdések valamelyikére zéró alapon gondolkodva
NEM a válasz, akkor miért vesztegeted az idődet?
- Minden évben tervezd újra az életedet!
Zéróalapú gondolkodással minden évben nézd át, hogy ahol most
tartasz az életedben, ou akarsz-e tartani igazán! Ez az újratervezé-
si stratégia kiválóan reprezentálja azt az elvet, hogy az időgazdálko-
dás célja nem egy adou élethelyzet menedzselése, hanem hogy azzá
váljunk, akivé igazából válni szeretnénk.
Évente egyszer tarts teljes leltárt az életedben! Felejtsd el egy pil-
lanatra az összes „nem lehet”, „nincs rá pénz”, „muszáj ezt csinálni”,
vagy „lehetetlen” típusú gondolkodási sablont! Indulj ki abból, hogy
abban az évben újra megszüleuél! Mi lennél, mit tennél, mibe fognál
bele, mit szeretnél elérni ebben az „új” földi életedben?
- Fejlessz ki magadban pozitív aitűdöt!
Mint mindenhez, az időgazdálkodáshoz is szükséges a pozitív hoz-
záállás, sőt, ehhez kell igazán. Időnk kézben tartása gyakorlatilag
életünk kézben tartását jelenti. Legyél tehát optimista és konstruk-
tív! A leglényegesebb hozzáállás, amit életed újratervezéséhez meg-
tanulhatsz, a „minden lehetséges” auitűd.
A modern civilizációk legsúlyosabb mentális „betegsége” a kon-
formizmus. A szó alapjelentése: alkalmazkodás. A 20. században
azonban ennek szélsőséges formája, az elvtelen, megalkuvó visel-
kedés vált uralkodóvá.
129 III. AZ Iß0 UkAI
A konformista ember feladja elveit, saját gondolatait és céljait,
annak érdekében, hogy a többi ember elfogadja. Beállunk a többi
kisbirka közé, mert így kényelmes. A diktatúrák direkt eszközökkel
és erőszakkal tartják kordában nyájuk báránykáit. Demokráciákban
közveteu módszerekkel manipulálnak bennünket, meghagyva azt
az illúziót, hogy saját akaratunkból hozzuk meg döntéseinket.
Figyeld magadat, és légy résen! A reklámok, a politikusok, a mé-
dia, de még a barátaid is a konformitás felé terelgetnek körmön-
font módszereikkel. Ha behódolsz, elveszíted önmagadat, és részé-
vé válsz az arctalan tömegnek.
- A megoldásra fókuszálj!
A nehézségek és a problémák visznek előre bennünket az életben,
mert általuk tudunk fejlődni. Mégis mindent megtennénk, hogy el-
kerüljük őket. Ez azonban téves gondolkodás. Ha problémád van,
örülj neki! Megoldásával tudsz előrelépni.
A probléma azonban nem a probléma. Az igazi gondot az jelenti,
hogy a legtöbb ember csak azt fogadja el, ami nyilvánvaló, ami már
létezik: „Hiszem, ha látom!” A probléma ou van előue, tehát létező
dolog; azt elhiszi. A megoldás? Az egyelőre még nem létezik, tehát
jóval nehezebb hinni benne.
A fentiek miau, amikor egy nehézséggel találkozol, alapvető,
hogy ne a problémára, hanem a megoldásra fókuszálj! Bármilyen
megoldandó helyzeuel találkozol, az első gondolatod ez legyen:
„Van megoldás!” Láss neki és találd meg, hogy mi az!
- Mindig papíron gondolkodj!
Amikor valami nagyon foglalkoztatja az embert, gondolatai össze-
vissza csaponganak, és emiau képtelen tökéletesen fókuszálni. Fon-
tos ezért elsajátítani a papíron gondolkozás szokását, melynek elő-
nyei a következők:
o Rákényszerít az összpontosíto gyelemre.
Gondolatainkat jóval könnyebb mederben tartani, ha valami-
130 Az öt év csodájA
lyen konkrét, hzikai dologra kell hgyelnünk. Esetünkben ez a
papíron levő szöveg.
o „A szó elszáll, az írás megmarad.”
Amit leírunk, nem felejtjük el.
o Vizuális csatornán is érkezik inger az agyba.
Filmeket – ha máshol nem, hát tévén – nagyságrenddel többen
néznek, mint ahányan könyvet olvasnak. Az ok: agyunk számá-
ra a látvány rendkívül erős ingert jelent.
o Leköti a tudatos elmét.
Az írás mechanikus, monoton tevékenysége megnyugtat, ella-
zít, így a tudatalaui – ötleteink igazi „szállítója” – zavartalanul
tud közben dolgozni.
Papírhoz kötődik a problémamegoldás egyik zseniális techniká-
ja is: az Earl Nightingale-féle húszválaszos ötletroham. Amikor ne-
héz problémával találkozol, tegyél magad elé egy üres papírlapot!
Írd fel a tetejére a NAGY kérdést!
Például: „Hogyan tudnék havi plusz kétszázezret keresni?” Alaua
megszámozol 20 sort, és odaírod a válaszokat, amik eszedbe jut-
nak. Addig csináld, amíg meg nincs a húsz!
Az első 5-6 válasz könnyű, az utolsó 5-6 valóságos kínszenvedés.
Ismételd meg a gyakorlatot egy teljes héten keresztül mindennap!
Soha ne nézd meg az előző nap ötleteit! Egy hét elteltével lesz 140
válaszod, amelyek közöu ou lesz a megoldás!
- Minőségi idő a munkában és mennyiségi idő ohon.
Az átlagember abban a hitben él, hogy egyfajta életmód létezik: ren-
geteg munka és kevés, családdal töltöu idő. Más szavakkal: meny-
nyiségi idő a munkában és minőségi idő ouhon. Még ideológiát
is farag e köré: „Keveset tudok együu lenni a gyerekeimmel, de azt
a keveset minőségi módon töltöm el!”
Ez azonban megint csak tévedés, mert nem számol az emberi
természeuel. Régóta ismert tény, hogy az emberi kapcsolatok el-
131 III. AZ Iß0 UkAI
mélyítéséhez hosszú időre van szükség. Ha kiegyensúlyozou csa-
ládi kapcsolatokat akarunk, akkor sok időt kell eltöltenünk a csa-
ládtagjainkkal. Kevés időből nagyon nehéz minőséget „kihozni”.
Munkánkra pont ellenkezőleg, minőségi időt kell fordítani.
A Tudásalapú Társadalom csatakiáltása az EREDMÉNY. Ha telje-
sítesz, akkor senkit nem érdekel, hogy mennyit dolgozol.
Annak a kornak leáldozou, amikor a munkahelyen töltöu
időért hzeuek. Ma CSAK az a kérdés, hogy elvégezted-e a munkát.
Ha igen, szólnak a fanfárok, ha nem, jön a kivégzőosztag. Szó sze-
rint létkérdés a hatékonyság.
- Mindig prioritásokban gondolkodj!
Ez a három szó a hatékony időgazdálkodás talán legnagyobb titka.
Időnkre sokan tartanak igényt: a család, a munkahely, a média, a
barátok, a kert, a kutya, és még sorolhatnánk. Alapvető, hogy min-
den döntésedben a céljaid által diktált prioritás legyen a meghatá-
rozó.
A korábban már tárgyalt ABCDE módszerrel el tudod dönteni,
hogy mi az, ami egy adou pillanatban a leghatékonyabb időfelhasz-
nálást jelenti számodra. A prioritásokban gondolkodás SZOKÁSÁT
azonban neked kell kialakítani.
Tanulj meg nemet mondani! Ha kapsz egy ajánlatot, amivel
nem akarsz élni, vagy egy kérést, amit nem akarsz teljesíteni, csak
mondd: köszönöm, NEM! Mosolyogva, udvariasan. Nem fog a vi-
lág összedőlni.
- Mindig a tömeggel ellentétesen mozogj!
Paul Valery mondta: „Amit mindig, mindenhol, mindenki elfogad,
majdnem biztos, hogy helytelen.” Igyekezz tehát függetleníteni ma-
gadat a közvélemény hatásától! Előfordulhat, hogy a többség vé-
leménye helytálló, de iu most nem ez a lényeg. A fontos az, hogy
minden esetben egyénileg mérlegeld a helyzetet, és TE hozd meg a
saját döntésedet, függetlenül mások véleményétől.
132 Az öt év csodájA
Időgazdálkodási szempontból hzikailag is fontos, hogy a töme-
gekkel ellentétesen mozogj. Ha például valaki Budapesten lakik,
tudja, hogy a reggeli órákban az agglomerációból a városba, illetve
Budáról Pestre tart a legtöbb ember. Mennek munkába, ezért eze-
ken az utakon alakul ki a legtöbb dugó. Késő délután ugyanezeken
az utakon a legnagyobb forgalom, csak ellentétes irányban.
Mi a megoldás? Reggel kifelé menj, este befelé! Ilyen egyszerű.
Mondhatod persze: „A munkahelyem mia ez lehetetlen! Nem tu-
dom megcsinálni!” Mit is mondtunk pár sorral korábban? Mindig
van megoldás! Ha hiszel benne, meg fogod találni.
Ugyanezzel a logikával:
© Karácsonyi ajándékaidat még a szezon előu, nyáron vagy ősz-
szel vedd meg!
© Nyaralni az elő- vagy az utószezonban menjél!
© Bevásárlásaidat a „normál”munkaidő alau – nyolctól ötig –
bonyolítsd, vagy este tíz után, és semmi esetre sem pénteken
vagy szombaton!
© Május 1-jén és augusztus 20-án maradj ouhon!
© Amit csak lehet, a neten vásárolj házhoz szállítással!
© Nyáron menj síelni, télen menj nyaralni!
© Hólapátot a szezon után vegyél, a fagyálló szélvédőmosóval
együu!
- Rendszeres időközönként lazíts és meditálj!
A három legnagyobb világvallás a kereszténység, az iszlám és a
buddhizmus. Követőik száma mintegy 4,5 milliárd főre tehető,
ami a Föld népességének közel kétharmada. A három vallásalapító:
Jézus Krisztus, Mohamed és Gautama Buddha.
Mindhármuk életében megtalálható a küldetés előu magányban
töltöu idő motívuma:
133 III. AZ Iß0 UkAI
v Az Újszövetségből tudjuk, hogy Jézus megkereszteltetése után
elvonult a pusztába, és 40 napig imádkozva böjtölt.
v Mohamed egy Mekka környéki barlangba járt meditálni, és
egyik ilyen alkalommal jelent meg neki egy látomásban Gábriel
arkangyal, hogy átadja Allah tanítását a későbbi prófétának.
v Buddha többéves vándorlás után végül egy fügefa alau ülve, 49,
meditációval töltöu nap után világosodou meg.
Három olyan emberről van szó, akik az emberiség történelmét
talán a legnagyobb mértékben befolyásolták. Miért keresték a ma-
gányt? Milyen célokat szolgált az egyedüllét?
Létezik egy felsőbb hatalom, amit világnézeuől és hitrendszer-
től függően más és más néven illeuek a történelem folyamán: Isten,
Allah, Őserő, Teremtő, Természet, Végtelen Intelligencia, Tudatfe-
leui, és még sorolhatnánk. Yoda csak úgy hívta: az ERŐ.
Akik kapcsolatba tudnak lépni ezzel a felsőbb hatalommal, ké-
pesek megsokszorozni energiájukat, és mindenben sikeresebbek.
Úgy tűnik, a kapcsolatfelvétel leghatékonyabb módja a magány-
ban, háborítatlanul töltöu meditáció és a lazítás. A válaszok fentről
intuíció és megérzés formájában érkeznek.
A lényeg ugyanaz, csak a megfogalmazás más: imádság, fohász,
meditáció, relaxáció, elmélkedés, hlozofálás. Gondolj csak bele,
hogy mennyire automatikus a reakciónk, amikor nagyon akarunk
valamit! Ösztönösen fohászkodunk: „Uram, add, hogy összejöj-
jön ez a dolog!”, vagy „Segíts, nehogy baja essen a hamnak ezen az
úton!” Ha igazán nagy a probléma, ateista ember nem létezik.
Lazíts tehát! Hagyd dolgozni az automatikus célkövető mecha-
nizmust! A tudatos elme „csak” arra jó, hogy döntéseket hozzon.
Arra nem képes, hogy a célelérés során vezessen bennünket. Át kell
magunkat adni ebben a dologban egy felsőbb hatalomnak, amellyel
a tudatalauinkon keresztül tudunk csak kommunikálni.
134 Az öt év csodájA
- Használj időtervező rendszert!
Hacsak nem él valaki teljesen visszavonult életet, nehéz elképzelni,
hogy boldogulni tud a mai pörgős, ezernyi követelményt támasztó
világban határidőnapló nélkül. Feladatainkat valamilyen eszközzel
követni és rendszerezni kell.
Sokfajta egyszerűbb és bonyolultabb rendszer közül lehet válasz-
tani. Ha a neten beütjük a keresőkbe, hogy határidőnapló, hlofax,
vagy egyszerűen csak naptár, rengeteg találatot fogunk kapni. Min-
denki kiválaszthatja magának a legszimpatikusabbat, legyen az pa-
píralapú, vagy elektronikus időtervezési szisztéma.
Én személy szerint egy elektronikus rendszert, az EssentialPIM
(EPIM) nevű programot használom évek óta. Kiválóan lehet szink-
ronizálni a Google rendszereivel, így okostelefonon keresztül ak-
kor is elérek minden információt, ha úton vagyok. Nyomtatou ha-
táridőnaplóra emiau nincs is szükségem.
A lényeg: használj valamit! Véleményem szerint érdemesebb
megtanulni az elektronikus „kütyük” használatát, mivel lassan kife-
le megyünk a Gutenberg-galaxisból; a papír fokozatosan ki fog szo-
rulni életünkből a következő években-évtizedekben.
- Mindig listából dolgozz!
Az időgazdálkodással foglalkozó nagy „guruk” – Alan Lakein,
Brian Tracy, David Allen és mások – bármelyik könyvét felüthet-
jük, teljes biztonsággal megjósolható, hogy időnk tervezéséhez
a szerző alaptechnikaként a listaírást fogja ajánlani.
Angol nyelvterületen az élet szinte minden területén – egy eskü-
vő megszervezésétől a repülésig – használják a „checklist”, vagyis
ellenőrzőlista kifejezést. Egy ilyen jegyzékből semmi fontos nem
marad ki, mert a terület szakemberei sok ezer munkaórát töltenek
a lista tökéletesítésével.
Ugyanezt az elvet kell követnünk privát életünkben is. A mi ellen-
őrzőlistánk a Mesterlista, ami napi időtervezésünk kiindulópontja-
135 III. AZ Iß0 UkAI
ként szolgál. Mindig ezt érdemes először elkészíteni. Amikor úgy
érzed, kezdenek a hullámok összecsapni a fejed feleu, a Mesterlista
megírása létfontosságú.
Egy feladatlista pontosan az, amit a neve sugall: elintézésre váró
feladataink sora. Első lépésként összeírunk minden teendőt. „Hú-
zós” időszakban ez akár 40-50 feladat is lehet; nem csoda, hogy túl-
terheltnek érzi magát az ember ilyenkor. A második lépés a felada-
tok prioritás szerinti rangsorolása, a szokou ABCDE szisztémával.
Nézzünk meg egy olyan példát, ahol a listán 50 teendő sorako-
zik, miután a Mesterlistával elkészültünk! A sokk túlélése után el-
készítjük a rangsorolást. Nagyjából 10%-ról jobban átgondolva
kiderül, hogy nem is lényeges, vagyis „E” kategóriás. Őket könyör-
telenül kihúzzuk. A feladatok 20%-a delegálható; csak annyi feladat
van velük, hogy a célszeméllyel – családtag, beosztou, munkatárs,
ritkábban ismerős – meg kell beszélni a pontos teendőket ezekkel
kapcsolatban.
A megmaradt 35 teendőből a Pareto-elv (20%-80%) szerint 6-8
feladat lesz „A” kategóriás. Ugyanennyi elintéznivaló (6-8) kerül a
„C” csoportba, a fennmaradó rész – 20-22 feladat – pedig a „B” ka-
tegóriába.
Mit kezdünk ezzel az információval? Az én javaslatom a következő:
vezesd át a határidőnaplódba a listát a következő módon: az „A” fel-
adatokat írd be másnapra (6-8 teendő már kezelhető mennyiség), a
„B”-ket a következő hét napra, a „C”-ket pedig egyszerűen felejtsd el.
Az egész tervezési procedúra maximum egy óra alau megvan.
A válsághelyzet elmúlt.
- Minden este írd meg a másnapi feladatlistád!
Lefekvés előu mindig készítsd el másnapi feladataid prioritások
szerint rangsorolt, írásos listáját (4. táblázat)! Ebben nem kapnak
helyet a hx időponual bíró találkozók, csak azok a teendők, ame-
lyeket a következő napon valamikor – bármikor – el kellene intézni.
136 Az öt év csodájA
4. táblázat
ABCDE prioritásba rendeze feladatlista
Fontosság Feladat Időigény (perc)
1 A Szerdára készletjelentést megírni. 120
2 A Tankolás (hazafelé). 15
3 A Dodót szülinapján felköszönteni. 5
4 A Fogorvoshoz időpont-egyeztetés telefon. 10
5 B Megrendelt könyvért elmenni. 30
6 B Gázóraállás lejelenteni. 5
7 B 30 perc szobabiciklizés (öltözéssel és zuhanyozással). 60
8 B Nyaraláshoz horvátországi szálláskeresés + foglalás. 180
9 B Könyvelőnek felmondani + anyagokat elhozni. 60
10 B USB-kábelt venni az új nyomtatóhoz. 30
11 B Nyárigumi-felrakáshoz időpont telefonon. 5
14 C Névjegyet csináltatni. 40
15 C Áramszámla-reklamálás telefonon. 10
16 C Lincoln éleuörténetét megnézni a Wikipédián. 20
17 C Kocsiba ablakmosót tölteni. 10
18 D Ajánlou levél átvétel postán (Joli elmegy). 5
19 D Fűnyírás (gyerek megcsinálja, ha szépen kérem). 5
20 D Bevásárlás a szombati partira (Joli a posta után). 5
- Tanuld meg kezelni az „időnyomást!”
„Időnyomás” alau azt a szituációt értjük, amikor egységnyi idő alau
tízegységnyi feladatot kellene elvégeznünk, ráadásul ezek mindegyi-
ke halaszthatatlanul sürgősnek tűnik. Mit tudunk tenni ilyenkor?
Mindenekelőu higgadj le! Az amygdala ilyenkor „küzdj vagy me-
nekülj” helyzetet érzékel, és hormonokkal árasztja el a szervezetet.
De ez téves riasztás: megküzdeni nincs kivel, ha pedig elmenekül-
nél, annak általában súlyos következményei lennének. Úgyhogy
nyugalom!
137 III. AZ Iß0 UkAI
Első lépésként írj egy olyan listát, amin CSAK a sürgős felada-
tok szerepelnek! Ezek lehetnek fontosak és kevésbé fontosak, de
ennek jelen esetben nincsen jelentősége. Második lépésként húzd
ki azokat a teendőket, amelyeknek a határidejét különösebb követ-
kezmény nélkül ki tudod tolni!
A harmadik és egyben utolsó lépés, hogy a megmaradt feladato-
kat rangsorold aszerint, hogy mekkora probléma lenne belőlük, ha
nem csinálnád meg őket AZONNAL! Használj tízes skálát, mert
így könnyebb őket összehasonlítani! Csak a kilencesre és tízes-
re rangsorolt feladatokkal foglalkozzál! Ezek száma általában nem
több, mint 3-4; velük már viszonylag könnyedén megbirkózol.
- Minden reggel írd le a 10 fő célodat!
Az időgazdálkodás csupán egy eszköz, és ezt soha nem szabad szem
elől téveszteni. A végső cél az, hogy maradéktalanul kibontakoztas-
suk a bennünk rejlő lehetőségeket, és tökéletesen megvalósítsuk
igazi önmagunkat.
Ha tudjuk, hogy mit akarunk elérni az életben, akkor semmi mást
nem kell tennünk, mint ezeket a célokat beprogramozni a tudat-
alauinkba, és elménk automatikus célkövető mechanizmusa ebbe
az irányba fog kormányozni minket. Természetesen a megérzések
és intuíciók formájában fentről kapou „utasításokat” végre kell haj-
tani, vagyis a cselekvés elengedhetetlen!
Ébredést követően azonnal írd le tíz legfontosabb célodat! Ez a
„programozás” jelenleg ismert egyik leghatékonyabb formája. Az
ébredést követő „félkómás”, vagy „alfa” állapot azért a legjobb, mert
a tudatos elme tudatalauit blokkoló hatása ilyenkor még nem tud
teljesen érvényesülni. (Nálam ez az állapot 1,5-2 óráig tart, ami ki-
fejezeuen előnyt jelent a folyamat során.)
A tíz cél az adou évre vonatkozó legfontosabb célkitűzések leírá-
sát jelenti kijelentő módban, egyes szám első személyű, pozitív állí-
tás formájában. A tíz mondat leírása nem tart hosszabb ideig, mint
138 Az öt év csodájA
3-4 perc, de hatása felmérhetetlen; a célkövető mechanizmus ismét
irányba tud állni.
- Tanuld meg a hatékony papírmunka fortélyait!
A magam részéről ki nem állhatom a papírmunkát, vélhetően azon-
ban jó darabig még együu kell élnünk vele, ezért célszerű részletek-
be menően megtanulni mesterfogásait.
Tedd szokásoddá, hogy minden bejövő papírt ugyanarra a hely-
re teszel! Én például egy fából készült „papucsot” használok erre a
célra.
Amikor időd engedi – 2-3 naponta mindenképpen érdemes erre
időt szakítani –, dolgozd fel a papírhalmot! Az alapszabály ez: min-
den, kezedbe kerülő dokumentummal csak egyetlenegyszer foglal-
kozzál!
Minden papírt sorolj be a következő négy kategória (ILDI)
valamelyikébe:
INTÉZ
Idetartoznak azok a dokumentumok, amelyek intézkedést igé-
nyelnek. Ha például megkapod a mobilszámládat, akkor azt
valamikor be kell majd hzetned.
Ha csekken hzetsz, akkor beírod másnapra, vagy amikorra a
hzetést tervezed. Ha neten utalsz, akkor rögtön elutalod, vagy
beírod a megfelelő napra.
Miután a feladatot elvégezted (vagy eldöntöued, mikor fo-
god elvégezni), a papírt lefűzöd a megfelelő dossziéba.
LEFŰZ
Bizonyos papírokkal semmilyen teendő nincsen, de célszerű
őket megőrizni egy ideig. Ha például kapunk egy egyenlegköz-
lőt a biztosításunk állásáról, vagy a földhivatal értesít egy be-
jegyzés megtörténtéről, akkor jó, ha ez a dokumentum meg-
marad, ezért érdemes lefűzni. A lefűzési szisztémát a követke-
ző pontban fogjuk tárgyalni.
139 III. AZ Iß0 UkAI
DELEGÁL
Ha bizonyos feladatokat delegálni tudunk, azzal rendkívül sok
idő takarítható meg. Kinek delegáljunk? Lehet családtagnak
– megbeszélt munkamegosztás alapján –, hzeteu alkalmazou-
nak, egy szolgáltató cégnek, vagy éppen egy ismerősnek, aki
szívességből megcsinálja az adou feladatot.
„IKTAT”
Esetünkben a szó a szemétkosárba juuatás fedőneve. Vannak
bizonyos papírok, amelyekkel az égvilágon semmilyen teendő
nincsen. Ezeket „könyörtelenül” dobd ki!
- Használj rendszereket!
Akik professzionális szintre fejleszteuék időgazdálkodásukat,
mindannyian rendszereket használnak.
Mi a rendszer? Előre kigondolt és megtervezeu feladatkezelési
technika, ami auól működik annyira jól, hogy nem kell minden egyes
alkalommal újra kitalálni a folyamatot. Egy idő után rutinná válik,
ami radikálisan lecsökkenti az elvégzéséhez szükséges időtartamot.
Gyakorlatilag minden ismétlődő tevékenységre érdemes rend-
szert kialakítani. Néhány saját példa:
= Dossziérendszer, ahol mindennek pontos helye van. Egy do-
kumentum pár másodperc alau lefűzhető, és ugyanilyen
gyorsan előkereshető.
= Havi célértékelés és a következő hónap megtervezése egy szá-
mítógépen tárolt mapparendszerrel.
= Számlák utalása lista alapján internetbankkal a hónap egy
bizonyos napján.
= Személyiségfejlesztő CD-k és könyvek feldolgozása előre meg-
határozou éves program szerint.
= Könyvírás pontos menetrend alapján (ez a könyv is ennek se-
gítségével készülheteu el).
= Bevásárlás listával és referenciaárakkal.
140 Az öt év csodájA
A fenti rendszerek kialakítása kezdetben meglehetősen munka-
igényes feladat (ezért teszik meg olyan kevesen), később azonban
busásan megtérül a befekteteu idő és energia.
A rendszerek alkalmazásának főbb előnyei a következők:
- Automatikussá válik a folyamat.
- Nem felejtjük el.
- Sokkal rövidebb idő ala végzünk a feladaal.
- Magasabb minőségű az elvégze munka.
- Nem halogatjuk az elvégzését.
- Kisebb a hibázás lehetősége.
- Kevesebb energiát igényel.
Ha elakadtál valamiben, fejlessz ki egy rendszert, mert segítsé-
gével jóval könnyebb lesz a feladat elvégzése! A kialakítou rend-
szert évente legalább egyszer vizsgáld felül, és végezd el a szüksé-
ges módosításokat!
- Használj időtakarékos megoldásokat!
Mindent lehet lassan, időigényesen, és gyorsan, időtakarékosan
is csinálni. Tedd szokásoddá, hogy folyamatosan keresed azokat a
megoldásokat, amelyek időt takarítanak meg számodra! Néhány
példa ezekre:
v Interneten keresztül zesd csekkjeidet és számláidat!
Miért mennél be ezért a postára? Nem lenne logikus.
v Webáruházból vásárolj, ingyenes házhoz szállítással!
v Ügyintézéskor egy „csomagban” bonyolítsd le a teendőket!
Menj oda, ahol minden egy helyen van! Ilyen például egy bevá-
sárlóközpont.
v Kerüld ki a csúcsforgalmat!
141 III. AZ Iß0 UkAI
A sort a végtelenségig lehetne folytatni. Nem az ötletek felsoro-
lása azonban a célunk, hanem felhívni a hgyelmet a szokás fontos-
ságára. Rengeteg időt tudsz vele megtakarítani.
- Tartsatok a pároddal heti időtervezési megbeszélést!
Ha házasságban élsz, valamilyen módszerrel koordinálni kell a csa-
lád életét. Ennek legegyszerűbb módja, ha hetente 1-2 alkalommal
leültök naptárral a kézben, és megbeszélitek a következő hét me-
netrendjét.
A párkapcsolat a legkisebb „létszámmal” működtethető MES-
TERELME szövetség. Napoleon Hilltől tudjuk, hogy a Mesterel-
me csak akkor működik kifogástalanul, ha tagjai tökéletes harmó-
niában képesek együuműködni egymással. Ezek a megbeszélések
ennek kialakítását célozzák.
Időtartamuk 20-30 perc. Átnézitek a következő hét eseményeit,
feladatait, megbeszélitek az esetleges kérdéseket és problémákat.
Ez a módszer, kombinálva a hónap első napján tartou havi értéke-
léssel és tervezéssel, folyamatossá és gördülékennyé teszi a kom-
munikációt. Mindenki tudja a dolgát, nincsenek meglepetések, ola-
jozouan működnek a dolgok, és megerősödik a család egysége.
- Kreatív és adminisztratív feladataidat külön végezd!
Mi számít kreatív feladatnak? Minden, amihez gondolkodni kell,
amihez kreatív képességeinket kell igénybe venni. Mi az adminiszt-
ratív munka? Minden, ami rutintevékenység, amit szinte gondol-
kodás nélkül lehet végezni.
Az alapszabály az, hogy a kétfajta tevékenység nem átjárható. Az
agynak át kell állnia a keuő közöu. Kreatív munkavégzés közben
a tudatalaui folyamatosan kommunikál egy felsőbb tudásbázissal,
egy felsőbb intelligenciával.
Olyan ez, mint amikor a számítógépre letöltünk valamit a netről.
Hogy hol volt eredetileg eltárolva, azt a csuda tudja, a két számító-
gép összekapcsolódou, és már jöu is le az anyag. Rutinfeladatok-
142 Az öt év csodájA
nál a korábban letöltöu adatokkal dolgozunk; nincs felsőbb kom-
munikáció.
A jelenséget mindenki tapasztalta már. Valamin elmélyülten
dolgozol, egyszer csak bejönnek a szobába, és kérdeznek valamit.
Átállsz „válasz üzemmódba”, és megválaszolod a kérdést. Utána
azonban csak nehezen tudsz visszakapcsolódni a munkádba, mert
„elveszteued a fonalat”.
Tudatosan válaszd szét a kétfajta tevékenységet! Amikor kreatív
munkát végzel, különíts el erre hosszabb, zavartalan időblokkokat!
Rutinmunkáidat összegyűjtve, egy „etapban” végezd, egy lendület-
tel! Próbáld ki ezt a módszert, és el fogsz ámulni, mekkora haté-
konyságnövekedést eredményez!
- Kezeld határozoan a megzavarásokat!
A két legnagyobb időrabló tényező életünkben a munkánkat félbe-
szakító emberek, illetve a bejövő telefonhívások.
Mindig elámulok, amikor azt látom, hogy sokan mennyire kép-
telenek kontrollálni magukat, amikor megszólal a mobiljuk. Gye-
rekkorunkban volt hasonló a borítékos sorsjegy; megvesztünk érte,
mert ígéretet hordozou magában: talán a következő lesz a NAGY
NYEREMÉNY!
Ha csörög a telefon, az is egy ígéret: ki lehet az, talán George
Clooney, vagy esetleg Obama? Persze nem, csak egy kedves hölgy
próbál egy újabb üdülési jogot rád sózni.
Ha megszólal a telefonod, nem kell feltétlenül felvenned! Küldhet
SMS-t, hangüzenetet, vissza is hívhat, vagy te hívod vissza egy későb-
bi időpontban. Mérlegeld, hogy a munkád elbír-e egy félbeszakítást!
Ha kollégák, ismerősök, vagy családtagok szakítanak félbe, akkor
beszélgess egy keveset, ha belefér az idődbe! Ha azonban nem fér
bele, a megoldás egyszerű. Csak annyit mondj: „Figyelj, most saj-
nos nem alkalmas, mert éppen benne vagyok valamiben. Tudunk
beszélni fél óra múlva?” Ez általában működik.
143 III. AZ Iß0 UkAI
- Az időpontokat mindig erősítsd meg!
Tedd szokásoddá, hogy mielőu elindulsz egy megbeszélt találko-
zóra vagy rendezvényre, telefonon MINDIG megerősítést kérsz!
Ha négyszemközti a megbeszélés, akkor rácsörögsz mobilon. Ha
moziba vagy színházba mész, a neten rákeresel, hogy tényleg akkor
van-e aznap az előadás.
Ha valamilyen ügyet mész intézni – bank, posta, hivatal, bármi –,
rutinszerűen ellenőrizd le előue, hogy milyen a nyitva tartás!
144 Az öt év csodájA
ÖìÖD|K |EJEZEì
HÚSZ MÓDSZER A HALASZTGATÁS LEKÜZDÉSÉRE
„Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször
nem hősteek, hanem türelemjátékok.”
Márai Sándor
A hatékony időgazdálkodás útjában álló legnagyobb akadály a ha-
lasztgatás. Tudjuk, hogy mit kellene tennünk, fel is írtuk teendőink
közé, mégsem csináljuk. Mit lehet ilyenkor tenni? Az alábbiakban 20
ötlet található, amelyek segítségével le tudod gyűrni ezt a végzetes
„sikergyilkost”:
1. Soha nincs ideális időpont egy feladat elkezdésére.
Tudatosítsd magadban, hogy a körülmények soha nem lesznek tö-
kéletesek; ezt várni csak hiú ábránd! Egyszerűen csak kezdd el csi-
nálni, a többi pedig majd kialakul! Ahogy Zorba mondja: „Táncolni
kell, Uram! A zene majd csak megjön valahonnan!”
2. A halogatás megöli az önbizalmat.
Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen feladatunkat elna-
poljuk, sérül az önbizalmunk és az önbecsülésünk. Mivel az önbi-
zalmunk abból származik, amiben kiválóak vagyunk, ezért ha va-
lamit halasztgatunk, az direkt üzenet a tudatalauinak: „Azért nem
meri elkezdeni, mert lehet, hogy nem is képes rá!”
Az önbecsülést rövid távon nem befolyásolja a halogatás, ám ha
az egy ponton szokássá válik, akkor elkezdünk magunkról így gon-
dolkodni: „Én egy halasztgató típus vagyok!” Az önbecsülés mara-
dandó károsodása megtörtént.
3. Nem szükséges részleteiben látni az elején a teljes utat.
Sokan gondolják úgy, hogy csak akkor érdemes belevágni valami-
be, ha már az elején tisztában vagyunk minden apró részleuel és
megoldással. Ez azonban téves elképzelés.
145 III. AZ Iß0 UkAI
Csak az számít, hogy már az elején lássuk a végső célt. Az odave-
zető részletes utat csak menet közben fogjuk megismerni. Azaz: ha
megvan a MIT és a MIÉRT, akkor a HOGYAN a legtöbb esetben
magától megoldódik.
4. Szabadulj meg a kifogásaidtól!
A halogatás fájának növekedéséhez kifogásaink adják a tápoldatot.
Ha leszámolunk kifogásainkkal, a gyökér – irracionális gondolko-
dásmódunk – nem kap tápanyagot, és a fa elpusztul.
Amikor halogatáson kapod magad, gondold végig, hogy milyen
kifogás – auitűd, elvárás, vagy más gondolati szűrő – áll a háuér-
ben! A választék óriási: „Túl öreg vagyok már ehhez!”, „Úgysem fog
sikerülni!”, „Ehhez diplomásnak kéne lenni!”, és így tovább. A ha-
lasztgatás következmény; először a kifogást kezeld!
5. Alakítsd szokássá az azonnali cselekvést!
Az előző fejezetben beszéltünk a szokás törvényéről. Az időgaz-
dálkodásban talán a leghasznosabb szokás, amit kifejleszthetünk
megunkban, a cselekvésorientált auitűd. Ez egyfajta választóvíz: iu
válnak szét a sikeresek és a sikertelenek.
Ha egy csatárnak négyből egy lövése bemegy, a másiknak meg
csak minden hetedik, akkor ki a jobb játékos? Az első? Nem biztos.
Auól függ, mennyit lőnek kapura. Ha egy mérkőzésen az első
csatár ötször próbálkozik, a második pedig tizenötször, akkor utób-
bi két gólt fog lőni, a tehetségesebb pedig csak egyet.
Aki szokásává teszi a cselekvést, sikeresebb lesz, mint a nála tehet-
ségesebb, de kevésbé teuorientált ember, egyszerűen csak azért, mert
többször fog próbálkozni. Állítsd a magad oldalára a nagy számok
törvényét! Mondogasd magadnak: „Csináld most! Csináld most!”
6. Ne törekedj a tökéletességre!
Bizonyos személyiségtípusoknál a halogatás egyik jellemző oka a
tökéletességre törekvés. Az ilyen ember azt mondja magának: „Ha
nem tudom megcsinálni tökéletesen, akkor inkább el sem kezdem!”
146 Az öt év csodájA
Ha jellemző rád a perfekcionizmus, gondold végig, hogy az élet-
ben nincsen semmi, ami tökéletes lenne! Általában, ha valami
80%-osan funkcionál, az a mindennapokban elegendőnek bizonyul.
Nemrég készült el a céges honlapunk. Most is van még mit csi-
szolni rajta, egy ponton túl azonban elengedtük a kérdést. Elfogad-
ható a design, a linkek és a fő funkciók működnek. Ha azt akar-
nánk, hogy tökéletes legyen, legalább még egyszer ugyanannyit
kellene rákölteni. Talán egyszer meg is tesszük. Most azonban jó
így: 80% elég.
7. Tágítsd ki a komfortzónádat!
A komfortzóna életünk azon része, amelyen belül kényelmesen,
stressz nélkül tudjuk elvégezni napi feladatainkat. Ha a világ lassan
változik körülöuünk, van időnk biztonságot adó napi rutin kialakí-
tására, amelynek segítségével szinte erőfeszítés nélkül tudjuk élni
életünket.
Egy gyorsan változó világban azonban a komfortzóna a fejlődés
legnagyobb ellensége. Ha megragadunk benne, egy idő után „őskö-
vüleué” válunk, és a világ elvágtat melleuünk.
Ha „beragadtál” a komfortzónádba, és emiau halogatsz azon kí-
vül eső dolgokat, tedd a következőket:
v Mondd magadnak: „Meg tudom csinálni!”
A belső beszéd a legjobb önbizalom-erősítő eszköz.
v Gyakran képzeld el a céljaidat!
A komfortzóna legyőzésének legbiztosabb módja, ha újra meg
újra emlékeztetjük magunkat álmainkra.
8. Ne „agyalj”; csak állj neki, és csináld!
A halogatás leküzdésének praktikus módszere, ha minden különö-
sebb érzelmi ballaszt nélkül egyszerűen csak nekiállunk a feladat
elvégzésének. Mindig az elkezdés a legnehezebb. Ha már csinálod,
tizedannyi energiát igényel a folytatás.
147 III. AZ Iß0 UkAI
Nincs kedved elmosogatni? Csak nyisd meg a vizet, vegyél a ke-
zedbe egy tányért, és kezdd el mechanikusan csinálni! Ha telefo-
nálnod kell, vedd fel a telefont, és üsd be a számot! Csináld most,
minden perccel csak nehezebb lesz!
9. Ne félj tévedni vagy hibázni!
Tudatosítsd magadban, hogy a hiba a célelérés folyamatának ter-
mészetes mellékterméke! A belénk építeu automatikus célkövető
mechanizmus folyamatosan céljaink irányában tart bennünket. Ha
letérünk a helyes útról – köznapi nyelven ezt hívják kudarcnak –,
akkor korrekciókat hajt végre, akárcsak egy hőkövető rakéta.
A hiba tehát elengedhetetlen visszajelzés. Szabadulj meg auól a
gondolauól, hogy ha tévedsz, akkor kudarcot vallouál! Akkor val-
louál kudarcot, ha nem is próbálkozol!
10. Minden napot a legfontosabb feladaal kezdj!
Ez a Brian Tracy-féle BÉK. Előző este mindig gondold végig,
hogy mi a másnapi „békád”! Amikor felvirrad, gondolj arra, hogy
ha ezt „nyeled le” először, akkor minden további feladat az ennél
csak jobb lehet!
Van valami varázslatos abban, ha tudjuk, hogy bár a napnak még
csak a harmada telt el, a legfontosabb dologgal már végeztünk. Az
„ez is megvan, még sincs este” típusú érzés jelentősen képes csök-
kenteni a halogatásra való hajlamot.
11. Aludd ki magad, legyél TELJESEN kipihent!
Sokszor a halogatásnak csupán annyi az oka, hogy nincsen olyan
magasan az energiaszintünk, ami az adou feladat elvégzéséhez
szükséges lenne.
Ilyenkor néhány óra alvás megoldja a problémát. A krónikus fá-
radtságot és alváshiányt azonban ezzel nem lehet rendbe tenni;
időnként hosszabb időre el kell menni szabadságra, hogy a kiégést
elkerüljük.
148 Az öt év csodájA
12. Mindent készíts elő, hogy másnap reggel csak neki kelljen állni!
Egy munkát mindig elkezdeni a legnehezebb. Egyrészt le kell győz-
ni az érzelmi gátakat, másrészt mindent össze kell szedni a haté-
kony munkavégzéshez. Az előkészületek sok időt elvisznek.
Ha tehát tudod, hogy mi a másnapi „békád”, mindent készíts elő,
hogy a megfelelő időben egy pillanat alau el tudd kezdeni a felada-
tot!
Ez a módszer nemcsak a halogatás elkerülésére alkalmas, hanem
a hatékonyságot is növeli. Egy polc felrakásánál ne kelljen percen-
ként elrohanni fúrófejért, hosszabbítóért, tipliért, alátétért vagy
kalapácsért! Készíts oda mindent előre, és pikk-pakk végzel a fel-
adaual!
13. Konkrét időtartamot határozz meg a feladatra!
Ha egy feladatot nagyon utálunk, de tudjuk, hogy mindenképpen
meg kell csinálni, akkor használhatjuk a limitált időtechnikát.
Tegyük fel, hogy üzleti telefonokat kell lebonyolítanod, de a „há-
tad közepére kívánod” a telefonálást! Határozd meg 30 percben
a telefonálásra szánt időt! Amikor lejárt a fél óra, azonnal hagyd
abba! Ez a módszer kiváló a kezdeti ellenállás leküzdéséhez.
14. Határozd meg a legjobb napszakot az egyes feladatok elvégzésére!
Mindannyiunknak megvan a saját életritmusa. A legtöbb ember
vagy bagoly, vagy pacsirta. A bagoly könnyedén fennmarad éjjel, de
reggel alig tud kikászálódni az ágyból. A pacsirtának reggel kipauan
a szeme, de estefelé korán le is csukódik.
Én például bagoly vagyok. Több évtizedes küzdelemben próbál-
tam alkalmazkodni a munkahelyek klasszikus ritmusához, de nem
igazán sikerült. Reggel nehezen ébredek, és a délelőu nem rólam
szól. Éjjel viszont gond nélkül fenn tudok maradni, akár napfelkel-
téig is. Ez a könyv is nagyrészt éjjel készült.
Csak amikor a bagolyléthez passzoló munkát találtam, akkor állt
helyre a világ rendje. Határozd meg te is, hogy melyek a csúcsidő-
149 III. AZ Iß0 UkAI
szakaid, és akkor végezd teljes fókuszt igénylő feladataidat! A végső
cél természetesen az lenne, hogy olyan életmódot tudj kialakítani,
ami tökéletesen megfelel természetes életritmusodnak!
15. Tartsd magad elő a feladatot emlékeztetőnek!
Ha egy munkát hajlamosak vagyunk különösen halogatni, ak-
kor célszerű azt állandóan szem előu tartani. Ha például le kelle-
ne festeni a kerítést, de már hetek óta halogatod, akkor vedd meg
a festéket és tedd az íróasztalodra vagy a nappaliba a dohányzóasz-
talra! Garantáltan annyira fog irritálni a dolog, hogy hamarosan
eljön a pillanat, amikor – már csak dühből is – egyszer csak úgy
érzed: iu az idő, és nekiállsz.
16. Amikor kedvet érzel, rögtön kezdd el!
Néha előfordul, hogy minden különösebb előzmény nélkül egyszer
csak kedvet érzünk egy feladat elvégzéséhez. Hasonló ez, mint a
hanglemezen a „bonus track”: így is, úgy is megveszed, de azért mi-
lyen jó, hogy ráteuék! Ha tehát kedved van hozzá, ne habozz, vágj
bele!
17. Összete munkát bonts részekre!
A halasztgatás gyakori oka az elvégzendő feladat nyomasztó mé-
rete. Ha emiau halogatod valaminek az elvégzését, akkor darabold
szét a nagy projektet kisebb részfeladatokra, és máris könnyebben
kezelhetővé válik.
Ha például házat akarunk vásárolni, már a puszta gondolauól
megrémül az ember, annyira összeteu a feladat. De ha szétszeded
ezt a nagy projektet kisebb részfeladatokra, rögtön kezelhetővé vá-
lik a folyamat:
Ingatlanközvetítőt keresni.
Lakást eladni.
Hitellehetőségeket felkutatni.
Ügyvédet keresni.
150 Az öt év csodájA
Célkörnyéken cetliket kiragasztani.
Interneten hirdetést feladni.
Ismerősöket körbekérdezni.
Amikor ránézünk egy ilyen feladatlistára, egyáltalán nem félel-
metes. Keresni egy ügyvédet egyáltalán nem bonyolult feladat,
mint ahogyan a listán szereplő többi tétel sem az. A halogatás ki-
váltó oka megszűnt.
18. Ne zsúfold tele a napot teendőkkel!
Van egy határ, hogy mennyi fér egy napba. Ne tervezz többet! Amit
nem lehet, azt nem lehet.
Ha tudat alau érezzük, hogy túl sok arra a napra az intéznivaló,
annak halasztgatás lesz a vége. Ilyenkor tedd át egy másik napra a
„B” és a „C” feladatokat, aznap csak az „A”-kkal foglalkozz!
19. Ha elvégeztél egy feladatot, jutalmazd meg magad!
Amikor a teendőlistánkról kipipálunk valamit, az sikerélményt je-
lent. Sőt, vizsgálatok szerint egy feladat befejezésekor spontán mó-
don endorhn szabadul fel a szervezetben, ami örömérzést okoz.
Ha elvégeztünk egy feladatot, jutalmazzuk meg magunkat vala-
mivel! A jutalom mértéke álljon egyenes arányban a feladat nagy-
ságával! Ha tudjuk, hogy jutalom vár, szívesebben csináljuk meg a
dolgokat, és kevésbé halogatunk.
20. Heti egy napod munkamentes legyen!
Folyamatosan senki nem képes dolgozni hosszú ideig. Időnként
pihenésre van szükségünk. Akár vallási, akár praktikus okokból él
valaki a heti egy pihenőnappal, mindenképpen hasznos szokásról
van szó. Amikor hetente egy napig nem munkával foglalkozunk, az
segít a megújulásban, a munkakedv fenntartásában, és így végső
soron a halogatás megakadályozásában.
151 III. AZ Iß0 UkAI
AMIT MINDENKÉPPEN TUDNOD ÉRDEMES
AZ |DÔGAZDALKODASPÓL
- Az időgazdálkodás végső célja életünk minőségének javítása.
- Időd felhasználása legyen összhangban céljaiddal és értékrended-
del!
- Tevékenységeid 20%-a hozza eredményeid 80%-át.
- Mindenre soha nincs idő, de a legfontosabb dolgokra mindig van.
- Mindig van EGY dolog – a DUGÓ –, ami a fő akadály.
- Összeteu feladatokat bonts fel kisebb részekre, mielőu belekezdesz
a munkába!
- A napot kezdd a legfontosabb feladaual!
- Törekedj rá, hogy időd 80%-át a fontos – nem sürgős kvadránsban
töltsd!
- Szokásaid minőségétől függ életed sikere.
- A MIÉRT és a MIT a lényeges; a HOGYAN menet közben kiala-
kul.
- Alkalmazd a zéróalapú gondolkodást!
- Használj időtervező rendszert!
- Tudd, hogy mik a munkádban a kulcsfeladataid!
- Minden napot tervezz meg előző este papíron!
- Mindig prioritásba szervezeu feladatlistával dolgozz!
- Az eredményekre fókuszálj, ne a munka mennyiségére!
- Életed minden területén alakíts ki rendszereket!
- Alakítsd szokássá az azonnali cselekvést!
IV. RÉSZ
HOGYAN ADD EL MAGAD
155 Iv. HogyAn Add el mAgAd
E|SÖ |EJEZEì
SZIMPÁTIÁTÓL A RECIPROCITÁSIG:
A HATÁSGYAKORLÁS ALAPJAI
„Gondold végig, hogy milyen nehéz megváltoztatnod
saját magadat, és megérted, hogy milyen kicsi az
esélye annak, hogy megváltoztass másokat.”
Jacob Morton Braude
/Z |G/Z| ì|EB|ìSC¬
A világtörténelem egyik elképesztő hgurája, Trebitsch-Lincoln
Ignác volt valószínűleg a legtehetségesebb üzletkötő, aki valaha szüle-
teu ezen a földgolyón. Alakja Rejtő Jenőt is megihleue; róla mintázta
egyik hősét, Buzgó Mócsingot (aki, mint tudjuk a Piszkos Fred, a ka-
pitányból, nem más, mint az igazi Trebitsch).
A kis Trebitsch Ignác egy gazdag gabonakereskedő harmadik gyer-
mekeként láua meg a napvilágot Pakson, 1879-ben. Jó nevelést ka-
pou; mire nagykorúvá vált, már három nyelven beszélt folyékonyan.
Első nagyobb külföldi útjára 1897-ben indult, és ezt követően közel
fél évszázadig megállás nélkül járta a világot, őrültebbnél őrültebb ka-
landokat átélve.
Néhány ezek közül hatal éveiből: Hamburgban megkeresztelik,
Montrealban elvégzi a McGill Egyetem teológiai karát, anglikán lel-
késszé szentelik, csatlakozik az angol titkosszolgálathoz, bejut az an-
gol képviselőházba, elnyeri Churchill támogatását, megismerkedik
Lloyd George későbbi miniszterelnökkel, Ploiesti melleu olajkutakat
vásárol, és a német titkosszolgálatba is belép (most már keuős kém).
Ezt követően a brit hadügyminisztérium alkalmazza, majd okirat-
hamisítás miau ül 3 évet. Rövid ideig együuműködik a francia titkos-
szolgálaual is (hármas kém). Az első világháború után Németország-
156 Az öt év csodájA
ban Ludendorn tábornoknak dolgozik, ilyen minőségben kerül kap-
csolatba II. Vilmos excsászárral és Adolf Hitlerrel.
Amikor Európában és Amerikában (ou az FBI elődjével, a BOI-vel
üzletel) nemkívánatos személynek nyilvánítják, Kínába megy, Sang-
hajban a Kuomintang hírszerzője lesz, és megszervezi az utolsó kínai
császár, Pu Ji kimenekítését a háborús övezetből Tiencsinbe. Életének
utolsó éveiben buddhista szerzetesként él egy Peking melleui kolos-
torban; temetésén több százezer ember kíséri utolsó útjára.
Trebitsch-Lincoln a brit miniszterelnöktől a kínai császárig
mindenkit képes volt az ujja köré csavarni. Mi volt a titka, hogyan
volt képes „eladni” magát szinte minden szituációban? Bernard
Wasserstein, aki megírta a kalandor életrajzát, a következőt mondta
róla: „Trebitsch-Lincoln kihnomult meggyőzéstechnikával, jó nyelv-
érzékkel és kommunikációs készséggel megáldou zseni volt.” Hoz-
zátehetjük: és olyan ember, aki elvesztegeue ezt a nem mindennapi
tehetséget.
/ SZ/KM/| ìdD/S NEM E|EG
Egyetemi éveim alau szinte minden tantárgy szakmai ismeretek át-
adására koncentrált. Ha megkérdeztem volna a professzorokat
– akkor persze ilyen még csak eszembe sem jutou –, hogy mikor fogunk
végre arról tanulni, hogy magunkat hogyan adjuk el, egészen biztosan
őrültnek néztek volna. Tanuld meg az anyagszerkezeuant, a mechani-
kát, meg a többit, vizsgázz le, szerezz egy jó állást, és „kalap”!
Az első részben a téma oktatási vonatkozásait már alaposan körbe-
jártuk. Most arról az ismeretanyagról lesz szó, ami véleményem sze-
rint a leginkább hiányzik a tantárgyak közül az oktatás minden szint-
jén: önmagunk „eladásáról”.
Kérdezheted, egyáltalán hol van erre szükség? A válasz az, hogy
mindenhol. Nem elég, ha jó vagy szakmailag, képesnek kell lenned
arra, hogy erről másokat is meggyőzz!
157 Iv. HogyAn Add el mAgAd
Nemcsak munkahelyi szituációban fontos „önmagunk eladása”,
hanem az élet szinte minden területén, annak érdekében, hogy…
Vizsgán a legjobb benyomást tegyük a vizsgáztatóra.
Állásinterjún meggyőzzük a döntéshozót, hogy mi vagyunk a leg-
alkalmasabb jelöltek.
Munkahelyi főnökünknél hzetésemelést érjünk el.
Meghódítsuk a „NAGY Ő”-t.
Férjünkkel/feleségünkkel elfogadtassuk elképzeléseinket.
Tárgyalások során érvényesítsük az általunk preferált árat, javasla-
tot, megoldást.
Bármely szituációban megkedveltessük magunkat az emberekkel.
A sort még hosszan lehetne folytatni, de ennyiből is jól látható,
hogy kulcsképességről van szó. A jó hír, hogy semmit nem kell kita-
lálnunk. Freudtól a PR atyján, Edward Bernaysen át a marketinges
„guru” Philip Kotlerig sokan dolgoztak a befolyásolás pszichológiájá-
nak elméleti és gyakorlati megalapozásán.
Nekünk „csak” alkalmazni kell a mások által kitalált módszereket.
A következőkben áuekintjük, hogy milyen elveket és technikákat ér-
demes elsajátítani a számunkra legfontosabb árucikk, saját magunk
„értékesítéséhez”.
/ ¬/ì/SGY/KÒ||/S /|/PìÖ|\ENYE|
Vannak, akik szinte varázslatos képességekkel rendelkeznek a többi
emberre gyakorolt befolyás szempontjából. Iu is igaz azonban, mint
sok más területen, hogy a születeu proh hatásgyakorlók gyakran nem
képesek továbbadni, vagy akár csak elmagyarázni képességeik titkát
másoknak.
Szerencsére vannak, akik kutatják a témát, és tapasztalataikat
közkinccsé teszik. A terület egyik legnagyobb szakértője, Robert B.
158 Az öt év csodájA
Cialdini, amerikai szociálpszichológus. Összefoglaló munkájában, a
Hatás című könyvben a hatásgyakorlás hat legfontosabb alapelvét írja
le. Ezek a következők:
1. A Szimpátia törvénye
Akik kedvelnek bennünket, azokra jobban hatással tudunk lenni.
Az emberek azokat választják döntési helyzetben, akik szimpatiku-
sak nekik. Az így meghozou döntéseikhez keresnek – és találnak –
később racionális érveket.
A szimpátia törvényének két gyakorlati alkalmazása:
- Add tudtára a másik embernek, hogy kedveled!
Ha valakivel gyorsan el akarod fogadtatni magad, akkor add
tudtára, hogy szimpatikus neked!
Az őszinte dicséret általában célravezető, de csak akkor di-
csérj, ha tényleg úgy is gondolod! Ha valaki „kiszúrja”, hogy hí-
zelegsz neki, pont az ellenkező hatást fogod elérni.
- Találj közös pontokat!
Ha kiderül bármilyen hasonlóság keuőtök közöu – iskola, szü-
letési hely, foglalkozás, sport, bármi –, akkor nagyobb esélyed
van, hogy megkedveljenek. Azokhoz vonzódunk, akik hason-
lóak hozzánk.
2. A Szakértelem törvénye
Ha szakértőnek tekintenek egy bizonyos területen, akkor nagyobb
lesz a befolyásod. Mindennapjainkban sokszor kényszerülünk dön-
téseket hozni olyan témákban, amelyekben nincsen elegendő isme-
retünk. Megszokou stratégia ilyenkor kikérni és elfogadni a terület
szakértőinek véleményét.
Alkalmazás a gyakorlatban:
- Érd el, hogy szakértőnek tekintsenek!
Ha sikeres vagy egy területen, esetleg könyvet is írtál róla, ak-
kor egyértelműen elfogadnak szaktekintélyként. Létezik azon-
159 Iv. HogyAn Add el mAgAd
ban egy egyszerűbb és gyorsabb módszer is: ha mások úgy be-
szélnek rólad, és úgy mutatnak be, mint szakértőt, az emberek
többsége ezt habozás nélkül elfogadja.
- Nézzél ki szakértőnek!
Ha azt akarod például, hogy üzletembernek tekintsenek, öl-
tözz úgy, mint egy üzletember! A szakértelem kívülről nem
nyilvánvaló, külső jeleknek is kell mutatnia, hogy az vagy.
3. A Hiány törvénye
Ez a törvény kimondja, hogy minél kevesebb van valamiből, annál
kívánatosabb. Úgy vagyunk megalkotva, hogy minél kevésbé elér-
hető valami, annál jobban vágyunk rá.
A Cecil Rhodes által 1888-ban alapítou dél-afrikai De Beers cég
több mint egy évszázadig uralta a világ gyémántpiacát. A gyémánt
árát a tulajdonos Oppenheimer család mesterségesen manipulálva
tartoua magasan.
A kínálatot mindig éppen annyira csökkenteuék, hogy a keres-
let azt meghaladja, így az árak az egekbe szökjenek. Gyémántból
valóban kevés van, de nem annyira kevés, ami a csillagászati árakat
indokoluá tenné. Az árak a mostani töredékére zuhannának, ha az
összes tartalékot egyszerre a piacra dobnák. De nem dobják.
Gyakorlati alkalmazás:
- Törekedj arra, hogy egyedi legyél!
Ha sokan foglalkoznak azzal, amit te csinálsz, a kereslet és kíná-
lat törvénye miau csak alacsony áron – vagy egyáltalán nem –
tudod magad értékesíteni. Amennyiben azonban különleges
dolgokhoz értesz, „értéked” emelkedni fog.
Legyél nélkülözhetetlen! Rendelkezz kizárólagos informáci-
ókkal, amelyek máshonnan nem szerezhetők be! Ha terméket
vagy szolgáltatást adsz el, legyen valamilyen különleges ter-
mékelőnyöd, például a „csak most” típusú egyszeri lehetőség!
160 Az öt év csodájA
- Legyél nehezen elérhető!
Amikor állandóan jelen vagyunk, folyamatosan látnak minket,
beszélhetnek velünk és kérdezhetnek tőlünk, elveszítjük „vará-
zsunkat”. Az igazi prohk tudják ezt, és mesterséges hiányt te-
remtenek „magukból”.
Ezt az elvet szinte mindenhol fel tudod használni. Csinálj
úgy, mintha nem is érdekelne az a hú, az új állásra most nem
is lenne szükséged, vagy már meglenne a vevő a lakásodra!
Figyeld a hatást a másik emberre!
4. A Következetesség törvénye
Az emberekben erős vágy él, hogy összhangban legyenek korábbi
cselekedeteikkel, és kellemetlennek érzik, ha meg kell változtatniuk
korábbi véleményüket.
Úgy tudod ezt az alapelvet a legjobban hasznosítani, ha eléred,
hogy az emberek elkötelezzék magukat az ügyed melleu. A legjobb,
ha ez nyilvánosan, illetve – üzleti területen – írásos formában, elő-
leghzetéssel megerősítve történik.
5. A Reciprocitás törvénye
Az emberek hajlamosak egyfajta tükörként működni a társas kap-
csolatokban: amit másoktól kapnak, azt adják vissza. Érdemes ezért
csak jót tennünk másokkal, mert ezt fogjuk megtöbbszörözve visz-
szakapni tőlük.
A gonoszság a reciprocitás törvényének értelmében nemcsak az
ember által hozou törvényekkel nyeri el büntetését, hanem egy idő
után saját magát semmisíti meg.
A fentiek régóta ismertek, nincsen szó tehát újdonságról, csak ősi
igazságok újrafelfedezéséről. A Bibliában több helyen is találunk
idevágó passzusokat:
Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!
Ne ítélj, hogy ne ítéltess!
161 Iv. HogyAn Add el mAgAd
Ki kardot ránt, kard által vész el.
Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is te-
gyétek velük!
6. A Társadalmi Nyomás törvénye
A legtöbb ember cselekedeteit nagymértékben befolyásolja, hogy
az ún. referenciacsoportjuk – a hozzájuk közel álló, viszonyítási
alapként szolgáló embercsoport – mit tesz és hogyan dönt hason-
ló helyzetben.
A referenciák ereje is erre épül. Ha el akarsz adni valamit, és meg
tudod mutatni a másik embernek, hogy az ismerősei is ilyen termé-
ket vásároltak, akkor gyakorlatilag nyert ügyed van.
162 Az öt év csodájA
M/SÒD|K |EJEZEì
PUTYILOV-GYÁR ÉS A KIRÁLYOK
„Általában jobban meggyőznek minket azok
az érvek, amiket mi magunk fedezünk fel,
mint azok, amelyeket másoktól kapunk.”
Blaise Pascal
Bármilyen értékesítési szituációról is legyen szó – állásinterjú, udvarlás,
értekezlet, lakásvásárlás –, az alapszabályok ugyanazok, hiszen mindig
emberekkel tárgyalunk. A 10 legfontosabb szabály a következő:
1. A VEVŐ a Király.
A kommunizmus a szolgáltatások színvonalát a földdel teue egyen-
lővé. Azt gondolhauuk 20 évvel ezelőu, hogy a kereslet-kínálat ará-
nyának helyreállításával majd a kiszolgálás színvonala is javulni fog.
Nem javult.
A probléma gyökere sajnos mélyebben van. Az emberek többsé-
ge átmenti a munkahelyére a privát életben alkalmazou kommuni-
kációját, és nem is érti, hogy mi ezzel a baj. Új jelenségről van szó,
a háború előu ez a kérdés egyszerűen nem létezeu.
A pincér úgy hajlongou és ugrált a vendégek körül, hogy tud-
ta: amikor „visszavedlik” civilbe, újra egyenrangúak lesznek. Amíg
azonban a vendég hzet, addig a vendégnek van igaza.
Ugyanígy viselkedeu a hotelportás, a bolti eladó, az orvos, a fod-
rász, a házmester, és mindenki más, aki a szolgáltatásokban dolgo-
zou. Nézz csak meg egy Kabos-hlmet!
Amikor eladási szituációban vagy, ne akarj öntudatos Putyilov-
gyári munkás lenni! Emberként egyenlő vagy a vevővel, eladóként
és szolgáltatóként NEM. A vevő a király, és te őt szolgálod. Belőle
élsz ugyanis.
163 Iv. HogyAn Add el mAgAd
2. A vásárlási döntés MINDIG érzelem hatására születik meg.
A leggyakoribb téves elképzelés, hogy racionálisan döntünk vala-
minek a megvételéről. A valóság az, hogy érzelmi alapon döntünk,
és később ezt támasztjuk alá racionális érvekkel.
Állásinterjún tehát NE az önéletrajzod tényeit sorold! Keltsél bi-
zalmat magad iránt, érezze azt az interjúztató, hogy TE kellesz neki!
3. Előnyöket adunk el, nem terméktulajdonságokat.
A termék jelen esetben TE magad vagy. Első lépésként tedd fel ma-
gadnak az alábbi két kérdést:
Mi a „termékem” három legvonzóbb tulajdonsága?
Mi szól leginkább amelleu, hogy engem válasszanak?
Ezt követően olyan szempontból gondold át a válaszokat, hogy mit
tudsz általuk nyújtani, amivel megoldod a „vevő” problémáját! Mi-
lyen előnye származik abból, ha téged választ?
4. Tudd a fő előnyödet és a kulcsproblémádat!
Minden eladási szituációban van
© egy fő előny (ami a vásárlás melleui fő érv) és
® egy kulcsprobléma (ami a vásárlás ellen szól).
A Te esetedben pontosan tudod, hogy mi ez a keuő?
5. Az értékesítés alapja a kapcsolatépítés.
Mindig kapcsolatot építs először, és csak ezután lépj tovább az el-
adásra! Férhak például ezt gyakran szem elől tévesztik az udvarlás
során!
6. Értékesítés = energiaátvitel.
Az eladáshoz lelkesedés szükséges, és óriási mennyiségű ener-
gia. Aki valaha dolgozou értékesítésben, tudja ezt. Miért van így?
Azért, mert le kell győzni a másik ember ellenállását.
164 Az öt év csodájA
Nem véletlen, hogy a „győzni” igéből származik a „legyőz” és a
„meggyőz” szavunk is. Győzni csak küzdelemben lehet, ahhoz pe-
dig erő és energia kell.
7. Azokat keresd meg, akiknek rád van szüksége!
Lézerrel célozz, ne sörétes puskával! Találd meg a saját célpiaco-
dat, ahol nagy a valószínűsége az üzletkötésnek! Energiáid nagy ré-
szét arra fordítsd, hogy azokat kutasd fel, akik érdeklődnek irántad,
és szükségük van rád! Ne fuss olyan szekér után, ami nem vesz fel!
8. Ismerd fel a vevők három alaptípusát!
Mindegyik típussal a stílusának megfelelően kommunikálj! Ha té-
vesen azonosítod be őket, akkor nincsen üzlet!
A. Analitikus
Adatokra, sok részletre van szüksége.
B. Kapcsolatorientált
Mások véleménye fontos neki elsősorban.
C. Dinamikus
Feladatorientált, lényegre törő.
9. Tartsd be az értékesítési folyamat lépcsőit!
Ez a híres AIDA-modell (aention, interest, desire, action). Az első
lépés mindig a hgyelem felkeltése, a második az érdeklődés kiváltá-
sa, a harmadik vágy ébresztése a termék iránt, végül a negyedik lé-
pés a cselekvés, vagyis elérni a megrendelést.
Ha például a pároddal szeretnél nyáron elutazni Norvégiába
a µordokhoz – ő szegény még nem tud róla –, akkor nem célszerű
a meggyőzést ezzel kezdeni: „Nem fogsz örülni, de idén nyáron
Korfu helyeu Oslóba megyünk!”
Szerezz be képeket, „véletlenül” menjetek el egy lakókocsi-kiállí-
tásra, keress a neten skandináv ajánlatokat, és ezeket küldd el neki
„csak úgy”! Emlékezz, minden szituációban: hgyelem, érdeklődés,
vágy, cselekvés!
165 Iv. HogyAn Add el mAgAd
10. A siker és a sikertelenség közö csak hajszálnyi a különbség.
Ez a kis különbség nem más, mint a versenyelőny. Az egyik pont
megkapja az állást, a másik pont nem. A győztes visz mindent.
Logikus a kérdés: mi a versenyelőny a mi esetünkben? Két, szak-
mailag ugyanolyan felkészült jelölt esetén csak az, hogy egyikük
megtanulta eladni magát.
166 Az öt év csodájA
¬/|M/D|K |EJEZEì
KARIZMATIKUS JELENLÉT:
FELKÉSZÜLÉS A TÁRGYALÁSRA
„A bátorságot joggal tartják
az első számú emberi tulajdonságnak.
Ez az, ami lehetővé teszi az összes többit.”
Winston Churchill
Az értékesítési szituációk szinte kivétel nélkül személyes találkozást
jelentenek. Az előkészítés és az utókövetés történhet telefonon vagy
e-mailen, a konkrét üzletkötés azonban majdnem mindig „face to
face” zajlik.
A teljes igazsághoz azért hozzátartozik, hogy jó marketingmun-
kával ezeket a személyes találkozásokat erőteljesen le lehet redukál-
ni. Az online marketing korában egy hatékonyan keresőoptimali-
zált honlap, egy „ütős” hírlevélsorozat vagy egy jól megszövegezeu
Google Adwords kampány képes „behozni” az ügyfeleket.
Vannak azonban területek, ahol nem tudod „kispórolni” a szemé-
lyes találkozást: állásinterjúk, vizsgák, udvarlás, munkahelyi és csalá-
di szituációk, hogy csak néhányat említsünk. Ezeket az egyszerűség
kedvéért most összefoglaló néven tárgyalásnak fogjuk nevezni.
A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a tárgyalási folyamat há-
rom lépcsőjében – felkészülés, maga a megbeszélés, illetve a lezárás –
milyen módszerekkel tudjuk növelni hatékonyságunkat.
Egy tárgyalást csak akkor tudunk sikerre vinni, ha előzetesen kifo-
gástalanul felkészültünk. A felkészülés három alapeleme: információ-
gyűjtés, külső megjelenés és mentális ráhangolódás.
Az információgyűjtéssel iu most nem foglalkozunk, mert ez telje-
sen a szituációtól függ. Nyilván, ha állásinterjúra mész, felkészülsz az
iparágból és a cégből, ingatlanvásárlásnál előue körbenézel a piacon,
167 Iv. HogyAn Add el mAgAd
és így tovább. Ez a lépés kötelező házi feladat, és magad is végig tudod
gondolni. Nézzük meg most a másik keuőt!
Kd|SÖ MEGJE|ENES
Mindenekelőu alakítsd ki magadnak azt a fajta viselkedésformát, ami
csak a legnagyobbakra jellemző! A neve: karizmatikus jelenlét. A kife-
jezés azt a viselkedést takarja, amikor megjelenésünkkel automatiku-
san tiszteletet ébresztünk, és ennek megfelelő hgyelmet kapunk.
A karizmatikus jelenlét mibenléte nehezen megfogható, ezért leg-
inkább meghgyeléssel sajátítható el. A nagy férh színészek közül iu-
hon Jávor Pál, Csortos Gyula és Latinovits Zoltán, a külföldiek közül
Gregory Peck, Al Pacino és Robert de Niro testesítik meg talán legin-
kább ezt a fajta viselkedést. Amikor megjelennek a színen, mindenki
mást elhomályosítanak, csak azzal, hogy ou vannak. Nem tudsz nem
odahgyelni.
A karizmatikus jelenlét részben adouság, de fejleszthető is. Min-
denki képes egy bizonyos fokig karizmatikusan viselkedni, ha tuda-
tosan törekszik az elsajátítására. Válj egy bizonyos területen sikeres-
sé, legyen benned egy jó adag természetes magabiztosság, és kész a
recept!
A karizmatikus jelenlét összetevői:
= Tökéletes erőnlét
Fizikailag legyél teljesen rendben! Fontos, hogy – önmagunkhoz
képest – mindig maximálisan hozzuk a formánkat.
Figyelj oda az egészségedre és az energiaszintedre, mert minden
értékesítési szituáció az energiaátadásról szól. Ha nekünk sincsen,
akkor nincs mit átadni.
Ügyelj a hangodra! Tárgyalások előu és közben TILOS hideget
inni! Igyál kávét, teát, vagy egyszerűen langyos vizet; a hangszálai-
dat ez rendben tartja!
168 Az öt év csodájA
= Stílusos öltözködés
Amikor tudjuk magunkról, hogy jól nézünk ki, egész más a kiál-
lásunk. Hordjál olyan ruhákat, amik jól állnak, kényelmesek, és
illenek az alkalomhoz! A kiegészítők – táska, óra, toll, ékszerek –
legyenek összhangban az alkalommal és a ruháddal!
Az ápoltság annyira alap, hogy túl sok szót nem szeretnék veszte-
getni rá. Köröm, haj, szájhigiénia; minden legyen rendben! Az első
benyomás a döntő, ezért legyen makulátlan a megjelenésed!
= Testbeszéd
A magabiztos embernek magabiztos a testbeszéde. Húzd ki magad,
legyen egyenes – de nem merev – a tesuartásod! Bármennyire is
viccesnek tűnhet ebben az összefüggésben említeni, de minden ál-
lat – például a páva vagy a kobra – igyekszik megnövelni a méretét,
ha dominánsnak akar mutatkozni. Az ember sem kivétel ezalól; kí-
sérletek bizonyítják, hogy tudat alau a magasabb embereket több-
re értékeljük.
Tarts szemkontaktust! Gesztusaid legyenek erőteljesek, de visz-
szafogouak! Viselkedésedben igyekezz barátságos és optimista ké-
pet sugallni magadról! Az auitűdöd sikert, teuerőt, önbizalmat és
rugalmasságot sugározzon!
MENì/||S |/¬/NGÒ|ÓD/S
Az amerikai használtautó-ügynökségekről kiábrándító képet festő
hlm, a Lenyúlsz, vagy kinyúlsz (Suckers) nyitójelenete tökéletes pél-
dáját adja az értékesítés előui mentális ráhangolódásnak. Reggie, az
üzletkötőcsapat vezetője a szombat reggeli „sales meetingen” néhány
perc alau úgy felpaprikázza a pár pillanaual korábban még álmosan
letargikus embereit, hogy azok éhes fenevadakként rontanak rá a te-
lepre tévedő gyanútlan vevőjelöltekre.
Az ábrázolt világ meglehetősen rémisztő, megnézni csak erős ideg-
rendszerűeknek ajánlom, az üzletkötési jelenetek viszont fergetege-
169 Iv. HogyAn Add el mAgAd
sek. A hlm segít tudatosítani azt, amit a proh értékesítők már régóta
pontosan tudnak: a forgalom – minden más tényező egyezése esetén –
az üzletkötő önbizalmától függ elsősorban.
Legyen célod, hogy olyan lelkiállapotba kerülj, amikor már alig
várod a megbeszélést! Nagyon fontos emlékeztetned magad arra is,
hogy a sikeres tárgyalás mindig onnan indul, hogy először magunkat
kell eladnunk!
A mentális felkészülés során a következőkre kell hgyelned:
- Közvetlenül a tárgyalás elő ne foglalkozz semmi mással!
A tárgyalás előu semmi olyasmit ne csinálj, aminek nincsen köze a
megbeszéléshez! Totális koncentráció kell, ha eredményeket akarunk.
- Ne érződjön, hogy bármilyen magánéleti gondod van!
Bármilyen problémád van, arra a félórára kapcsold ki, mert nem
fogsz tudni fókuszálni!
- Képzeld el és várd el a SIKERT!
Vizualizáld a pozitív végkifejletet! Képzeld el, ahogy minden pon-
tosan a terveid szerint zajlik! Programozd be a tudatalauidat meg-
erősítésekkel, mint „Meg tudom csinálni!” vagy „Én kapom meg a
munkát!”
- Lélegezz nagyokat, telítődj oxigénnel!
Jobban tudsz beszélni és gondolkodni is, ha a tárgyalás megkezdé-
se előui percekben néhány mély levegővétellel megtelíted a tüdő-
det oxigénnel.
- Kreálj eseményt a megjelenésedből!
Ezalau nem valamiféle arrogáns, nagyképű viselkedést értünk, csak
annyit, hogy éreztesd az értékedet! Szakértő vagy a területeden,
viselkedj is ennek megfelelően!
- Nyer-nyer helyzetet teremts!
Mindig kölcsönösen előnyös megállapodásokban gondolkodj!
Hosszabbb távon csak ezek a megoldások működnek.
170 Az öt év csodájA
NEGYED|K |EJEZEì
TÁRGYALÁSI ABC
„Ha küzdesz, veszíthetsz; ha nem küzdesz, veszíteél.”
Anonymus
A tárgyalástechnikai „guruk”, mint például Roger Dawson, határozot-
tan állítják, hogy mindent meg lehet tárgyalni. Először azonban min-
dig meggyőzéssel érdemes kezdeni.
Ha észérvekkel el tudom érni, hogy a másik fél elfogadja az állás-
pontomat, akkor minden rendben van, és a megbeszélés véget ért. Ha
érti az érveimet, csak nem akarja elfogadni, akkor következhet a tár-
gyalás.
A különbség abban van, hogy a meggyőzés során egymás érveiről
beszélgetünk, míg a tárgyaláson a kölcsönös engedmények kerülnek
terítékre.
/ ì/|GY/|/SÒK º /|/PSZ/B/|Y/
1. Készülj fel alaposan!
Legyél felkészült minden szóba jöhető témából, és nem fog meg-
lepetés érni!
2. Teremts pozitív légkört!
A cél az, hogy a tárgyalópartnered ellazuljon. Hatékonyabb lesz a
tárgyalás, mert képes lesz racionálisan gondolkodni. Az elején le-
gyen egy kis csevegés, ez általában elég.
3. Alku #1: a másik mondjon először ajánlatot!
Ez az egyik leglényegesebb alapelv. Mindenekelőu ki kell „tapogat-
nod”, hogy a másik fél milyen alkusávban gondolkodik. Érhetnek
ugyanis meglepetések.
171 Iv. HogyAn Add el mAgAd
Nézzünk egy állásinterjú-példát! Ha a cég a 400 ezres alsó határ
(piaci átlag) és az 550 ezres felső határ (ennél többet nem adnak
semmiképpen) közöu gondolkodik, milyen számot célszerű mon-
danod? Nyilván 600 ezret, mert alku után a felső érték közelében
tudsz maradni.
De mit tudsz mondani, ha nem ismered az ő számaikat? Tegyük
fel, hogy 300 ezerrel már elégedeu lennél, ezért 400 ezerrel nyitsz.
Alku után megegyeztek 370 ezerben. Ez egy NYER-NYER szituá-
ció? Nem igazán. A cég nyert, te pedig veszíteuél.
Ha viszont eléred, hogy ő nyisson, akkor 450 ezret ajánlanak, és
alku után kapsz 480 ezret. EZ a nyer-nyer szituáció.
4. Alku #2: árat lehetőleg csak a végén mondj!
A konkrét összeget mindig csak a megbeszélés legvégén hozd fel,
ha lehetséges! Amikor a hzetési igényedről kérdeznek egy állás-
interjún, amikor a meghirdeteu lakásod végső árát akarják tudni,
vagy amikor a férjedet akarod meggyőzni egy – aranyárban mért –
kosztüm megvásárlásáról: árat csak akkor mondj, ha előue már
minden előnyt elmondtál!
Ha a pénzzel nyitsz, az majdnem mindig „kiveri a biztosítékot”.
Ha azonban elmondod, hogy mennyire nélkülözhetetlen vagy, a
lakás milyen alkalmi vétel, és az a csodás kiskosztüm egyszerű-
en ouhagyhatatlan, akkor esélyeid nagyságrenddel emelkednek.
Próbáld ki!
5. Alku #3: nyiss magas alkuösszeggel!
Előbb-utóbb színt kell vallanod. Amikor ezt a számot kiejted a
szádon, onnantól ez lesz az alaphang. Olyan összeget mondjál,
ami magas, de nem nevetséges! Amit még „fapofával” el tudsz
mondani.
A nyitóösszeg és a végső, megegyezeu összeg erősen összefügg.
A szabály ez: lefele tudsz menni, felfele soha. Ha a tárgyalópartner
alkudni akar, először adjon tisztességes ellenajánlatot!
172 Az öt év csodájA
6. Alku #4: a másik fél nyitóajánlatára mindig mondd: SOK!
Nem ajánlatot teszünk elsőre, hanem kultúrált módon „lecikizzük”
az ő ajánlatát. Puhán vagy erősen, ez a szituációtól függ.
Rengeteg verzió létezik. Ha udvarias akarsz maradni, mondd:
„Ennyit sajnos most nem tudunk erre szánni!” Egy közepes válto-
zat: „Ne már, azt hiuem, barátok vagyunk!” Erősebb fokozat: „Már
bocsáss meg, elgurult a gyógyszered?”
Miért olyan hatásos ez a technika? Azért, mert azonnal megtu-
dod a másik fél igazi indító pozícióját, és még a tárgyalás megkez-
dése előu megkapod az első árengedményt.
Mit tudsz tenni, ha „rajtad” alkalmazzák ezt a technikát? Egysze-
rűen csak kérdezz vissza: „Mit tud ajánlani?” Máris „lepauintouad”
a kísérletezőt, a labda megint az ő térfelén van.
7. Hatékonyan használd az engedmények erejét!
- Engedményt mindig csak valamiért cserébe adj!
Amikor a másik kér valamit, soha ne mondj nemet! Japánban
állítólag ez számít az egyik legsúlyosabb neveletlenségnek.
Ha egy japán üzletféllel tárgyalsz, ő soha nem fog nemet
mondani. Viszont olyan feltételt szab, amit úgysem fogsz tel-
jesíteni: „Természetesen tudjuk egy hónap helyeu három nap
alau szállítani. A felár csupán 600%-os.”
Mondj tehát valami ilyesmit: „Igen, megnézheted a hlmet,
AMENNYIBEN elmosogatsz, és kitakarítod a szobádat!”
- Kreatívan keress engedményeket!
Olyan legyen, ami nagy értéket jelent NEKI, de kis költsé-
get jelent NEKED. Például a könyvelő felajánlja a lakása ve-
vőjének, hogy grátisz megcsinálja az éves bevallását, ha az
megveszi még az ülőgarnitúrát is (amit egyébként is tervezeu
megvenni).
173 Iv. HogyAn Add el mAgAd
- Kis engedményt mindig kérj a legvégén!
A tárgyalás vége, közvetlenül a megegyezés előu, különleges
pillanat. Mindenki engedékenyebb ilyenkor. Kérj még valami
apróságot, de ne vidd túlzásba!
Tipikus Columbo-módszerről van szó: „Csak még egy do-
log, Uram!” Mondjuk megkaptad már az állást: „Enyém lehet
az udvarra nyíló szoba?”, vagy lakásvásárlásnál: „Iu tudná hagy-
ni a kis komódot? Úgyis mondták, hogy sok a bútoruk!”
8. Az engedmények felezve kövessék egymást!
Pontosan tudd, hogy milyen sávban mozoghatsz! Tegyük fel, hogy
ingatlant adsz el, és 20 milliót akarsz kapni, de 18 millióért még
odaadnád! Ekkor célszerű 22 millióval nyitni. A sávod így néz ki:
22 – 20 – 18.
Az engedménysorod optimálisan a következő lesz: 22 – 21 – 20,5
– 20,2 – 20,1. A másik fél számára teljesen világos lesz, hogy 20 mil-
lió alau csak egy Uzival megtámogatva tudja a lakást tőled megsze-
rezni.
A lényeg: soha ne adj nagyobb engedményt, mint az előző volt!
Ha ezt teszed, abből nem tudsz jól kijönni, mert a tárgyalópartne-
red a végletekig húzza majd az ártárgyalást, hiszen egyre jobban jár:
az ár egyre növekvő ütemben javul az idő múlásával.
9. Legyél türelmes!
Minél gyorsabban kötöd meg az üzletet, annál nagyobb kockázatot
vállalsz. Ne kapkodj!
Akinek sürgősebb, általában az veszít. Legyen megoldásod arra az
esetre, ha esetleg nem jön össze a megegyezés (Tárgyalásos Egyez-
ség Legjobb Alternatívája – TELA). Lélekben mindig állj készen
arra, hogy felállj a tárgyalóasztaltól!
174 Az öt év csodájA
ÖìÖD|K |EJEZEì
A TÁRGYALÁS LEZÁRÁSA, AVAGY MINDENKI NYER!
„Figyelj oda az ellenségeidre, mert ők
az elsők, akik észreveszik hibáidat.”
Antiszthenész
K||ÒG/SKEZE|ES
A kifogások – vagy szebben: ellenvetések – kezelését mindenképpen
el kell sajátítanod, függetlenül auól, hogy éppen egy állást akarsz-e
megszerezni, vagy a párodat akarod meggyőzni egy nagyobb vásár-
lásról.
A kifogáskezelés alapszabályai a következők:
Készülj fel mentálisan, hogy lesz ellenvetés!
Mindig van; mást gondolni illúzió. Gondold végig, hogy milyen ki-
fogásokra számíthatsz, és készülj fel rájuk! Ha megvannak a vála-
szaid, már alig fogod várni a megbeszélést!
A kifogás jó!
A másik ember ekkor kezdi komolyan megfontolni az ajánlatot.
Inkább üdvözölni kell, mintsem megijedni tőle!
A kifogásokat fogd fel inkább kérdésként! A „nincs pénzem” pél-
dául általában azt jelenti, hogy „Megér ez nekem ennyit?”
A kifogás gyakran nem igaz
Másképpen: hazugság. Azért füllentenek, mert nemet mondani
udvariatlanságnak számít, és sokan nem tudják, hogyan tegyék ezt
meg negatív következmények nélkül.
Az egyszerű megoldás a mellébeszélés: olyan okot mondani, ami
jól hangzik – nem lehet „belekötni” –, és nincs belőle sértődés. Hal-
175 Iv. HogyAn Add el mAgAd
louad már állásinterjú végén, hogy „majd értesítjük”? Soha többet
nem hallasz felőlük; már ou pontosan tudták, hogy nem vesznek fel.
A kifogások tesztelésére alakítouák ki az értékesítésben az ún.
„hagymatechnikát”. Ennek lényege, hogy kérdésekkel „lehámoz-
zuk” a külső rétegeket, és egy ponton eljutunk a lényeghez, a puha,
belső maghoz, esetünkben az igazsághoz.
Kérdezz! Ne válaszolj „csípőből”, hanem először igyekezz min-
dig megtudni, hogy amit hallouál, igaz-e!
Tanulj meg különbséget tenni a kifogások közö!
Az alábbiakban egy univerzálisan alkalmazható kifogásszortírozó
és válaszgeneráló receptet találsz. A szituáció: ma este szeretnél
moziba menni, de a párodnak éppen nincsen kedve semmihez, és
eláraszt a kifogásaival.
Az ellenvetések típusai és a helyes reakciók:
a) Átlátszó kifogás, aminek nincsen realitása („Erre egy órával
előe már úgysem kapunk jegyet!”): térj ki előle!
b) Több információra vonatkozó kérdés („Mit mondtál, miről is
szól ez a lm?”): válaszold meg részletesen!
c) Tudálékos okoskodás („Szerintem az összes mozi rövidesen be
fog zárni, mert jönnek a számítógépes tévék, és…”): dicsérd meg,
és maradj nyugodt!
d) Személyedre vonatkozó beszólás („Mert te állandóan mennél,
mint a mérgeze egér!”): meg se halld!
e) Valós ellenvetés („Ha most elmegyünk, sosem lesz meg a tapétá-
zás!”): válaszold meg lényegre törően!
A pro válaszadás forgatókönyve:
a) Hallgasd végig a másikat!
b) Reagálj mindenre nyugodtan!
c) A válasz előu tarts egy kis szünetet!
176 Az öt év csodájA
d) Mosolyogj: „Pontosan mit értesz ezalau?”
e) Döntsd el, hogy amit hallouál, az kifogás vagy tény!
f ) Adj igazat a másiknak, és csak ezután hozakodj elő a saját ér-
veiddel!
g) Soha ne vitatkozz!
\|SSZ/dì/S|ì/S KEZE|ESE
Nem minden tárgyalás végződik eredménnyel. Tudnod kell kezelni a
visszautasítást, mert ha érzelmileg kizökkensz, akkor ritkán tudsz he-
lyesen gondolkodni, és rossz reakcióid lesznek. A végső cél annak el-
érése, hogy egyáltalán ne félj auól, ha nemet mondanak.
A visszautasítás kezelésének alapszabályai:
= Működtesd a Nagy számok Törvényét!
Sokszor kell próbálkoznod, amíg sikerül elérni a célod, bármi is le-
gyen az. Közben sokszor kapsz nemet, amitől a szemed se rezdül-
jön, mert a NEM a célelérés folyamatának természetes mellékter-
méke.
= Ne vedd személyes sértésnek a visszautasítást!
A másik embernek is megvannak a saját céljai. Miért egyeznének
meg ezek a te céljaiddal? A visszautasítás nem a személyednek szól,
hanem az ajánlatodnak.
= Ne hagyd, hogy befolyásoljon EGY ember negatív véleménye!
A célodra fókuszálj, ne arra, hogy néha az odavezető úton elutasíta-
nak! Legközelebb sikered lesz!
177 Iv. HogyAn Add el mAgAd
AMIT MINDENKÉPPEN TUDNOD ÉRDEMES
ÖNMAGAD „ELADÁSÁRÓL”
- A 21. században a szakmai tudás önmagában már nem elég!
- Sajátítsd el a hatásgyakorlás 6 univerzális törvényét!
- A VEVŐ a király!
- A vásárlási döntés MINDIG érzelem hatására születik meg.
- A másik fél számára nyújtou előnyökre fókuszálj!
- Az értékesítés egyenlő az energiaátvitellel.
- Minden a kapcsolatépítéssel indul.
- Azokat keresd meg, akiknek rád van szüksége!
- Tartsd be az értékesítési folyamat AIDA-modelljét!
- Mindig nálad legyen a versenyelőny!
- Tanuld meg a karizmatikus jelenlét képességét!
- Legyen kifogástalan a külsőd!
- Bízz magadban!
- Legyél proh tárgyaló!
- Kezeld hatékonyan az ellenvetéseket!
- Ne „üssön ki” érzelmileg a visszautasítás!
V. RÉSZ
ÖNSZABOTÁZS-MESTERKURZUS:
A MAGYAROK ÉS AZ EGÉSZSÉG
181 v. önszAbotázs-mesterkurzus: A mAgyArok és Az egészség
E|SÖ |EJEZEì
PACAL, CSÜLÖK, PÁLINKA
(EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS MAGYAR MÓDRA)
„Az ember az egyedüli élőlény, amelyik elég okos ahhoz,
hogy olyan betegségeket gyógyítson,
amelyeket a saját ostobasága okozo.”
Anonymus
K|Z/|Ó|/G / |ENYEGEìí
Céljainkat ebben a földi létben kizárólag hzikai testünkkel tudjuk meg-
valósítani. Hogy mi volt születésünk előu, és mi lesz halálunk után,
arról lehet – és kell is – elmélkedni, ez azonban nem változtat azon a
tényen, hogy iu, a földön csak egészséges tesuel tudunk létezni. Aki
beteg, annak nincsen elég energiája és nem tud teljes életet élni.
A felvezetőben már említeuem, hogy az egészség témaköre proble-
matikus területnek számít az alábbiak miau:
® Ahány ember, annyi vélemény
Nincs még egy terület – a focin kívül –, amihez ennyien „értené-
nek”. Legyen szó a kávéról, a vitaminokról, a tejről, a fűszerekről
vagy a nátha kezeléséről, mindenkinek megvan a „tuti” véleménye.
® Az egészségügy a betegségről szól
Nyelvünk csak az orvos-beteg szókapcsolatot ismeri. Bármely más
szolgáltatásnál ügyfelekről beszélünk, az egészségügyben – ami
szintén szolgáltatás – azonban betegekről. Orvoshoz csak „beteg”
megy, akit meg kell gyógyítani. A megelőzés szóba sem kerül.
® A pácienseket az orvosok nem tekintik partnernek
A magyar orvosok többsége bizonyos felsőbbrendűségi érzéssel
tekint a többi emberre. Megszokták, hogy a panaszok felsorolása
182 Az öt év csodájA
után komor arccal latin szavakat kell írni a vizsgálati lapra, és né-
hány recept átadása után elég annyit mondani: „Ezeket szedje be,
és egy hét múlva jöjjön vissza!” Már csak az hiányzik: „Ennyi volt.
Leléphet!”
Civilizált országokban ez másképpen van. Egy német vagy egy
svéd orvos elmagyarázza a betegség lényegét, felvázolja a lehet-
séges megoldásokat, és aztán a pácienssel közösen megkeresik az
optimális megoldást. Körülbelül kétnemzedéknyi a lemaradás,
nagyjából annyi, ahány éve az ingyenes egészségügy valóságtól el-
rugaszkodou kommunista utópiája megszületeu.
® Túl elméletiek és általánosak az egészségről szóló könyvek
Bár az elmúlt 2-3 évben javult a helyzet, még mindig fennáll, hogy
a boltokban kapható, egészségről és életmódról szóló könyvek kö-
zöu csak néhány az, amelyik magas színvonalú ÉS laikus számára is
közérthető.
Rengeteg jó könyv van az egészséges életről, ahogyan azonban
a felvezetőben is említeuem, legtöbbjük túlbonyolítja a témát.
A hétköznapi felhasználó a lényeget akarja tudni: „Mit kell tennem,
hogy egészséges maradjak?” Nem érdeklik hosszú eszmefuuatá-
sok; rövid, célratörő, ugyanakkor magas szakmai színvonalú, egy-
szerű nyelven írt könyveket akar olvasni.
Az egészségről szóló rész ennek szellemében íródou. Rövidségéhez
képest a többi résszel összehasonlítva aránytalanul sok könyvet, hang-
anyagot és cikket olvastam el, hallgauam meg és tanulmányoztam át,
hogy ez a pár oldal megszülethessen.
A végeredményt természetesen orvos lektorálta, hogy szakmai téve-
dések ne legyenek benne, a szándékomat azonban ez nem módosítot-
ta: legyen rövid, célratörő, szakzsargont elkerülő és a mindennapokban
azonnal alkalmazható az információ. Vágjunk is bele!
183 v. önszAbotázs-mesterkurzus: A mAgyArok és Az egészség
Az egészséges élet két összetevője:
1. Egészséges táplálkozás.
2. Egészséges életmód.
Ebben a fejezetben először az egészséges táplálkozás kérdéskörét
fogjuk megvizsgálni.
EGESZSEGES SZdPE|EìE|EK
„Nem azért vagyok vegetáriánus,
mert szeretem az állatokat,
hanem mert utálom a növényeket.”
Anonymus
A legelső kérdés, amit meg kell válaszolnunk, hogy milyen legyen az ét-
rendünk. Kezdjük tehát ezzel! A tudomány jelenlegi – 2011 – állása sze-
rint az alábbi ételek tekinthetők minden vitán felül állóan egészségesnek:
© Friss gyümölcs
Anyukád is mondta, hogy egyél sok almát. Igaza volt. Annyi válto-
zou csak, hogy kimutathatóan lecsökkent a gyümölcsök és a zöld-
ségek vitamintartalma, ezért többet kell belőlük fogyasztani.
Minél frissebb egy gyümölcs, annál értékesebb. Akkor a legjobb,
ha most szedték le a fáról, mert vitamintartalma még 100%-os.
© Zöldség
Ha sok zöldséget eszel, egyszerűen nem tudsz hibázni. Relatív ala-
csony az energiatartalma – nem hizlal –, és a legtöbb zöldségben
rengeteg a rost, ami rendben tartja az emésztést.
© Teljes kiőrlésű gabonából készült pékáru és gabonapehely
A modern ember étkezésében a sok őrület közül az egyik a fehér
kenyér imádata. Miért jelent ez problémát? Azért, mert a fehér ke-
184 Az öt év csodájA
nyér előállítása során minden értékes tápanyagot kivesznek a gabo-
naszemből.
Kizárólag teljes kiőrlésű gabonaipari termékeket fogyassz! Meg-
lepően nehezen lehet ezekhez hozzájutni, és akkor is nagyon drá-
gák. Mi ouhon sütjük a kenyeret teljes kiőrlésű lisztből; így fele
áron „ki lehet hozni”.
A teljes kiőrlésű lisztből készült kenyeret úgy lehet megismerni,
hogy ha ráülsz, nem lapul be. Egy félkilós fekete kenyérnek olyan
húzása van, hogy kisebb szarvast el lehet ejteni vele. A könnyű ke-
nyér nem teljes kiőrlésű.
© Alacsony zsírtartalmú tejtermékek
Évtizedek óta folyik a vita azon, hogy a tejtermék egészséges-e vagy
sem. A válasz egyszerűbb, mit gondolnánk: igen is, meg nem is.
Ezért is vitáznak rajta. A problémát a tej zsírtartalma okozza.
Az állati zsiradékban jellemzően telíteu zsírok találhatók, ami
káros az egészségre. Ezalól a tej sem kivétel. Mivel azonban gaz-
dag kalciumban és fehérjében, elnézik neki ezt a „kis hibát”.
A megoldás: csökkenteu zsírtartalmú – lehetőleg 0,1%-os – tej-
termékeket fogyassz! Így kiküszöbölöd a hátrányokat, és megtar-
tod az előnyöket.
© Csirke- és pulykamell
A vörös húsok károsak az egészségre. Sajnos. Aki ebben az ország-
ban nőu fel, annak a jó kis sertéskaraj, borjúszegy és társai csodás
ízeket idéznek. A gond az, hogy ha évekig ilyen étrenden élsz, ak-
kor idő előu megbetegszel.
Megint csak az állati zsiradékkal van a probléma. Ki kell tehát
választani azokat a húsokat, amelyek a legkevésbé zsírosak. Ezek a
szárnyasok, és ezen belül is a pulyka- és csirkemell.
© Hal
A hal egyértelműen egészséges étel, bár hal és hal közöu is van kü-
lönbség. Legegészségesebb a hideg tengerekben élő mélyvízi halak
185 v. önszAbotázs-mesterkurzus: A mAgyArok és Az egészség
fogyasztása, mert kevésbé zsírosak, és jellemzően sok bennük az
omega-3 nevű, érrendszerre kedvező hatású telítetlen zsírsav.
Fogyassz hetente legalább kétszer grillezeu mélytengeri halat!
Ezek a halfajták – lazac, hering, pisztráng, tőkehal – jellemzően
fagyasztou állapotban kaphatók, sokszor meglepően kedvező áron.
© Tea
Folyadékbevitelre a víz után a tea a legjobb választás. Éleuani ha-
tása kiváló, és – ellentétben a kávéval – fogyasztását nehéz túlzás-
ba vinni. Ha koneinra van szükséged, inkább teát igyál, mint kávét!
A zöld tea a legegészségesebb, mert nem fermentálással készül,
és ezért több antioxidánst tartalmaz. Ha teheted, igyál napi 3-5 csé-
sze zöld teát!
© Olívaolaj
Étkezéshez az olajbogyó hideg eljárással történő első sajtolásakor
kapou extra szűz olívaolaj az ideális. Kutatások szerint a konyhai
olajok közül ez a legkedvezőbb éleuani hatású. Kétszer-háromszor
drágább, mint például a napraforgóolaj, viszont jóval egészsége-
sebb.
© Fűszerek
Szinte mindegyiknek van valamilyen pozitív éleuani hatása: bi-
zonyos fűszerfajták antioxidánsokat tartalmaznak, mások gyulla-
dáscsökkentő vagy emésztés elősegítő hatásúak. Közös jellemző-
jük, hogy ízfokozó hatásuk miau alkalmazásukkal csökkenthető a
sófogyasztás.
Kevesebb zsír, olaj, liszt és egyéb adalék, több fűszer: babérle-
vél, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, kapor, curry, csili, majorán-
na, oregánó, kömény, fahéj, és még ezer másik fajta. A kulcs a mér-
tékletesség.
186 Az öt év csodájA
/Z EGESZSEG|E |EG\ESZE|YESEBB ,ME|GEK¨
„Pincér: 6 vagy 12 szeletre vágjam a pizzát?
Szőke: hatra elég lesz, nem vagyok olyan éhes.”
A „méreg” szót nem kell szó szerint érteni, „csupán” arról van szó,
hogy az alábbi listán szereplő ételek ártalmasak az egészségre, és fo-
gyasztásuk hosszabb távon betegséget okoz. Felmerülhet a kérdés,
hogy akkor miért engedik őket forgalmazni? Azért, mert a kormány
nem az egészséges ételekért felelős, hanem azért, hogy legyen elegen-
dő élelmiszer.
Jelen könyv terjedelme nem teszi lehetővé, hogy mindegyiknél
megindokoljuk, miért kapták ezt az elreuentő státuszt. Az irodalom-
jegyzékben található könyvek részletesen feltárják az okokat.
Sajnos a listán szereplő ételek legtöbbjét éppen hogy élvezeti cikk-
nek tekintjük, és ünnepi alkalmakkor szoktuk fogyasztani. Ha nem
is tudunk emiau teljesen lemondani mindegyikről, törekedni kell
fogyasztásuk mérséklésére.
A „mérgek” listája:
e Pizza, hot dog, hamburger.
e Sült krumpli és chips.
e Margarin.
e Fehér kenyér.
e Torta, sütemény és tésztafélék.
e Jégkrém.
e Édesség és kekszfélék.
e Cukrozou gabonapehely.
e Szénsavas üdítőitalok és cukrozou „gyümölcslevek”.
e A három fehér méreg: só, cukor és fehér liszt.
e Kolbász, szalonna, felvágouak.
e Minden olajban vagy zsírban sült étel.
187 v. önszAbotázs-mesterkurzus: A mAgyArok és Az egészség
/Z EGESZSEGES ì/P|/|KÒZ/S /|/NYSZ/B/|Y/|
„Lelkipásztor: Pistike, imádkoztok ebéd elő?
Nem, az anyukám jól főz.”
1. Az vagy, amit megeszel.
Szakértők szerint egy év alau sejtjeink 98%-a kicserélődik. Mivel a
pótlás csak ételeinkből származhat, ezért szó szerint egyenlők va-
gyunk azzal, amit megeszünk.
2. Ne jutalmazd magad evéssel!
Ha az életedben meglevő frusztrációkra az étel jelenti a megoldást,
abból nem fogsz jól „kijönni”. Túlsúly és egészségügyi problémák
lesz a következmény. Ételünk és italunk kétségtelenül nyújthat élve-
zeteket, meg kell tanulnunk azonban mértékkel élni velük!
3. Alakíts ki egészséges étrendet és tartsd meg egész életedben!
Azoknak az étkezési szokásoknak van igazán értelme, amelyek szo-
kássá válnak és beépülnek életünkbe. Mindig automatizmusok
kialakítására törekedj, mint például egy „egészséges” bevásárlólista
kialakítása! Könnyű megjegyezni: olyat nem veszel, ami nem sze-
repel rajta.
Jobb középutasan egészségesen étkezni, mint folyton libikókázni
a két szélsőség – két hétig „szuperegészséges” étrend, aztán két hé-
tig „bűnözés” – közöu.
4. Étkezz 3 órás időközönként!
Azért háromóránként, mert nagyjából ennyi ideig tart az előző ét-
kezés megemésztése. Ez naponta 5 étkezést jelent, ha azonban ez
nem lehetséges, akkor is ragaszkodj a minimum háromszori evés-
hez. Nem kell mindig teríteu asztalra gondolni, egy alma is meg-
felel például tízóraira (igen, pont úgy, mint az oviban; az óvó néni
tudou valamit).
188 Az öt év csodájA
5. Felkelés után 1 órán belül mindig reggelizz!
Mindenki ismeri azt a jó tanácsot, hogy reggelizz, mint egy király,
ebédelj, mint egy polgár, és vacsorázz, mint a koldus. Sokáig ezt va-
lamiféle sztahanovista jelmondatnak gondoltam, aminek nincsen
semmilyen gyakorlati jelentősége. Reggel egyáltalán nem vagyok
éhes, miért kellene akkor teleennem magam?
Kiderült azonban, hogy ez a régi mondás nagyon is megállja a
helyét. Ha nem eszel délig, akkor 14-18 óráig „üzemanyag” nélkül
hagyod a testedet. Az anyagcsere lelassul, a szervezet „éhezési üzem-
módra” kapcsol, ami végül izomvesztéshez és a fölös zsír lerakódá-
sához vezet.
A reggel beviu kalóriákat ráadásul jóval nagyobb eséllyel „dolgoz-
zuk le”, hiszen napi tevékenységeinkhez energia kell. Alvás közben
lelassul az anyagcsere, tehát a késő esti étkezés ilyen szempontból
nem szerencsés.
6. Ne fogyassz nomíto szénhidrátokat!
„Mole nő panasza: Lakik bennem egy vékony, kicsi nő,
aki kiabálni szoko, hogy engedjem ki.
Ilyenkor sütit kell neki adni, és akkor elhallgat.”
Egy anyuka elviue Mahátma Gandhihoz a kishát, és megkérte, hogy
beszéljen a hával:
– Mondd meg neki, nagy Mahátma, hogy ne egyen cukrot!
Gandhi csak ennyit mondou:
– Két hét múlva hozd vissza a hadat.
Az asszony meglepődöu, de megköszönte, és a megbeszéltek szerint
két hét elteltével vissza is tért a hával. Gandhi a gyerek szemébe né-
zeu, és azt mondta:
– Ne egyél cukrot!
Hálásan, de meghökkenve kérdezte meg a nő:
– Miért mondtad azt, hogy két hét múlva hozzam vissza? Két hét-
tel ezelőu is megmondhauad volna neki ugyanezt.
189 v. önszAbotázs-mesterkurzus: A mAgyArok és Az egészség
Gandhi mosolyogva válaszolt:
– Két héuel ezelőu még én magam is euem cukrot.
A sütemények, kekszek, torták és más cukrászati termékek komoly
veszélyt jelentenek egészségünkre. Az okok többségét ismerjük:
hizlalnak (ez önmagában „súlyos” érv), ártalmas anyagokból készül-
nek (fehér liszt, cukor, hidrogénezeu növényi zsiradék), és hasznos
tápanyag szinte egyáltalán nem található bennük.
Van még egy ok: a hnomítou szénhidrát fel-alá „rángatja” a vér-
cukor szintjét a vérben. Alacsony vércukorszintnél – „lement a cuk-
ra” – megjelennek a tünetek: szédülés, émelygés, rosszullét, ala-
csony energiaszint. Mindezt egy újabb adag sütivel könnyedén
tudjuk csillapítani, és szép lassan kialakul a függőség.
A lényeg: ételeid zöme ÖSSZETEl szénhidrát legyen, mint:
burgonya, rizs, bab, zabpehely, brokkoli, spárga, zöldbab, karhol, és
hasonlók! Még egyszerűbben: zöldség vagy gabona.
7. Igyál naponta 2-2,5 liter vizet!
Az emberi test 60-70%-a víz, amelynek pótlása létszükséglet. A szer-
vezetben lévő víz biztosítja a megfelelő vérnyomást, részt vesz az
emésztési és felszívódási folyamatban, valamint a salakanyagok ki-
választásában. A vízhiány súlyos tüneteket okoz: fejfájást, szédülést,
koncentráció-hiányt, hányást, akár ájulást is.
Tiszta vizet igyál, ne cukros leveket! Valamilyen rejtélyes ok
miau a mai emberek nem tudnak meglenni Coca-Cola, dobozos
„gyümölcslé” (a valóságban legtöbbször 12-25%-nyi sűrítmény-
ből készült cukros víz) és társaik nélkül. Aki vizet iszik, az is boltból
hurcolja haza a drága – soha meg nem poshadó, milyen csodás! – ás-
ványvizet.
Szerezz be egy minőségi víztisztítót, és onnantól csak vizet vagy
teát igyál! Időnként fogyaszthatunk mást is – alkohol, kávé, üdítő-
ital – mint élvezeti cikket, de ne ezek az italok fedezzék napi folya-
dékszükségletünket!
190 Az öt év csodájA
8. Természetes, alacsony feldolgozoságú ételeket válassz!
Vásárlásnál alapszabály, hogy kerüld el azt az élelmiszert, ame-
lyik be van csomagolva, és a hátoldalán a szöveg az „összetevők
(ingredients)” szóval kezdődik. Ha természetes ellenérzést alakí-
tunk ki a túlhnomítou ételek iránt, akkor legalább a legveszélye-
sebb mérgeket kiszűrhetjük.
9. Egyél naponta háromszor zöldséget a teljes színskálából!
Fontos, hogy minden színből – piros, sárga, zöld, lila, fehér –
legyen a tányéron, mert a szín mutatja meg a benne levő tápanyag
fajtáját.
A mai fagyasztási technikák melleu a mélyhűtöu zöldséget is
nyugodtan fogyaszthatjuk. Természetesen a friss lenne az ideális,
azonban a fagyasztou is megőrzi a tápanyagok nagy részét.
10. Egyél naponta kétszer-háromszor iss gyümölcsöt!
Közbülső étkezésnek például tökéletes egy banán vagy egy alma.
Érdemes nagyobb tételben vásárolni gyümölcsöt, amennyiben el
tudjuk tárolni anélkül, hogy megromolna. Ha ez nem lehetséges,
akkor hetente egyszer-kétszer útba kell ejteni a zöldségest.
Ez is csak egy szokás. Bármelyik családtag meg tudja tenni. Ha
háziasszony vagy, rábízhatod a férjedre is, csak tudd, hogy soha
nem fog neki magától eszébe jutni. Mindig meg kell bízni a feladat-
tal, viszont akkor boldogan megteszi!
11. Egyél magas rosartalmú ételeket!
A rost rendben tartja az emésztésünket. Anéle katalizátorként mű-
ködik – „bemegy és kimegy” –, viszont amikor távozik, visz magá-
val mindent, ami nem oda való (mondtam, hogy kerülni fogom a
szakzsargont).
Magas rosuartalmú ételek: zöldség, gyümölcs, gabonafélék,
magvak. Megint csak oda lyukadunk ki, hogy heti kétszer menj el
a zöldségeshez! Ez az egyedüli bolt, ahol ha bekötöu szemmel töl-
töd tele a kosaradat, akkor se tudsz tévedni!
191 v. önszAbotázs-mesterkurzus: A mAgyArok és Az egészség
12. Felejtsd el teljesen a margarint!
A margarin az élelmiszeripar egyik legnagyobb félrevezetése. Alap-
ötlete onnan származik, hogy a vaj drága, és hűtöuen kőkemény. Ke-
nyérre kenhető zsiradékra azonban óriási az igény, ezért Franciaor-
szágban 1869-ben szabadalmaztauak egy olcsón gyártható, sokáig
eltartható és könnyen kenhető újfajta zsiradékot. Ez volt a margarin.
A margarint növényi olajokból állítják elő hidrogénezéssel.
Rendkívül stabil vegyület jön így létre, évekig eltartható, külö-
nösebb hűtés vagy konzerválás nélkül. Az eljárás során keletkező
transzzsír azonban az emberi szervezetre rendkívül ártalmas.
A margarin helyeuesítése nehéz „feladvány”, pontosan ezért is
terjedt el ennyire. Néhány ötlet: kenhető sajt, ajvár, padlizsánkrém
vagy más zöldségkrém, de még a vaj is jobb alternatíva. A lényeg:
felejtsd el a margarint!
13. Csökkentsd a telíte zsírok fogyasztását!
Minden zsír és olaj kétfajta zsír – illetve a zsírokat alkotó zsírsavak –
kombinációjából áll. Az egyik a telíteu zsír, ami szobahőmérsékle-
ten jellemzően szilárd állagú. Többségében állati eredetű, mint pél-
dául a vaj, a libazsír, vagy a disznózsír.
A másik zsírfajta a telítetlen zsír, ami jellemzően folyékony szo-
bahőmérsékleten, és többségében növényi eredetű, mint a dióolaj,
a lenolaj, a szójaolaj, a napraforgóolaj, a repceolaj, és az olívaolaj, de
lehet állati is, mint a halolaj.
A telíteu zsírok a „rosszhúk”, a telítetlen zsírok a „jóhúk”. Ha en-
gem kérdezel, nekem ez így komplikált. Az egyszerűen megjegyez-
hető verzió: az állati zsír nem jó az egészségnek, a növényi olaj jó
az egészségnek.
14. Ne fogyassz szalámit, kolbászt és felvágoakat!
Okok: lásd az előző pontot. És még egy: az elkészítés módja. Bis-
marck, a Vaskancellár mondta: „A törvény olyan, mint a kolbász:
jobb, ha nem tudod, hogyan készül!”
192 Az öt év csodájA
Ha rendszeresen fogyasztasz párizsit, olasz szalámit, virslit, és
hasonló szörnyűségeket, javaslom, egyszer menj el egy húsüzem-
be, és nézd meg, hogyan és miből készül. Nekem erre 20 éve
egyszer módom nyílt, és azóta ezeket az „ételeket” elkerülöm,
ha tehetem. Komolyan, nézd meg egyszer!
15. Lefekvés elő 2-3 órával ne egyél!
Ha annyi húszezresem lenne, ahányszor ezt a szabályt megszeg-
tem, akkor nem lenne anyagi gondom életem végéig. Minden-
esetre ez nagyon fontos alapelv; az éjszaka, az alvás a kiválasztás,
a méregtelenítés időszaka.
A késői vacsora megzavarja ezt a folyamatot. Szoktuk úgy is mon-
dani, amikor rosszat álmodtunk, hogy a túl bőséges vacsora „megfe-
küdte a gyomrunkat”. Lásd 5. pont: este étkezz úgy, mint a koldus!
16. Minimalizáld a konyhasó fogyasztását!
Amikor kevés sót viszünk be szervezetünkbe, az is betegséget
okozhat, viszont ez utóbbi „veszély” a modern embert nem igazán
fenyegeti. Miért nem?
A „csavar” – és egyben az igazi veszély – ou van, hogy a konyha-
só kiváló tartósítószer. A középkorban ezért volt akkora érték egy
sóbánya. Mesterséges hűtés hiányában elsősorban sóval tartósítot-
ták az ételeket.
Ma sincs másként. Elég megnézni a címkéket: majdnem minden
feldolgozou élelmiszer tartalmaz konyhasót. Tehát ha nem sózol,
akkor is a napi minimum többszörösét viszed be a szervezetedbe.
A túlzou sófogyasztás számos betegséget, többek közöu magas
vérnyomást okoz. Szokj le tehát a külön sózásról, és mindig keresd
a rejteu sót az ételekben!
17. Kevés koeintartalmú italt igyál!
A konein kiváló élénkítőszer, azonban nem teljesen ártalmatlan.
Egyrészt „kimossa” a szervezetből az egészséges, ép csontokhoz
193 v. önszAbotázs-mesterkurzus: A mAgyArok és Az egészség
nélkülözhetetlen kalciumot, másrészt a legújabb kutatások sze-
rint növeli a szívbetegségek kockázatát. Korlátozd tehát a kólafé-
lék, energiaitalok és a kávé fogyasztását!
18. SOHA ne egyél olajban vagy zsírban sült ételt!
A felhevíteu olaj karcinogén (rákkeltő) anyagokkal lesz tele,
ezenkívül az étel megszívja magát a zsiradékkal. Ha húst sütsz,
grillezd, párold, vagy süsd sütőben, esetleg olaj nélkül, speciális
serpenyőben! Soha ne edd meg a túlsütöu, vagy kicsit megégeu
ételeket!
19. Egyél sok omega-3-tartalmú ételt!
Ahogy azt korábban már említeuük, az omega-3, ún. esszenciális
telítetlen zsírsav éleuani hatása rendkívül kedvező; segít megelőzni
a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását. Ételek, amelyekben
sok omega-3 található: mélytengeri halak húsa, olajos magvak (kü-
lönösen a dió), leveles zöldségek, lenmagolaj, repceolaj, olívaolaj.
20. Egyél lassan!
15-20 perc kell, amíg az agy érzékeli a gyomor telíteuségét. Ha
azonban valaki nagyon éhes, hajlamos behabzsolni az ételt, mielőu
letelne a negyedóra.
Ez a rossz szokás hosszabb távon elhízáshoz vezet. Ha megta-
nulsz lassan enni, az segíteni fog karcsúságod megőrzésében.
21. Ne koplalj!
A fogyókúra legkevésbé hatékony módszere, ha alig vagy egyálta-
lán nem eszünk. Ez a módszer azért nem működik, mert ha a test
nem kap elég ételt, akkor „éhezési üzemmódba” kapcsol át.
Az üzenet a következő: „nincsen elég ennivaló, ki tudja, meddig
marad így, jobban teszed, ha alkalmazkodsz hozzá”. A szervezet az
anyagcsere lelassításával válaszol. Hiába eszünk keveset, egy pon-
ton túl nem fogunk fogyni.
194 Az öt év csodájA
22. Szedjél folyamatosan étrend-kiegészítőket!
Kutatások igazolják, hogy a 21. századi városlakó tipikus étrendje
csak a legritkább esetben tartalmaz minden szükséges vitamint és
nyomelemet. A megoldást az étrend-kiegészítők jelentik.
Fontos megjegyezni, hogy az ún. „ajánlou napi adag” csupán a
vitaminhiányos tünetek megelőzését biztosítja. A C-vitamin ese-
tében például a skorbutot már napi 50 mg is megelőzi, mégis sok
orvos 500 -1 000 -2 000 mg napi bevitelt javasol – mások ezt vitat-
ják –, mert nagy mennyiségben a napi kiürülés ellenére valamilyen
módon mégis ki tudja fejteni a hatását.
Életkortól és életmódtól függően mindenkinek más és más
a szükséges mennyiség. Célszerű orvossal konzultálva kialakíta-
ni a pontos mennyiséget. Amire kiemelten érdemes hgyelni: kal-
cium (csontok épsége miau), C- és E-vitamin (antioxidánsok a
szabad gyökök ellen), illetve az omega-3 (a szív- és érrendszer
egészségéért).
23. Ne fogyassz alkoholt!
„Ne igyál, ha vezetsz! Még kilötyögteted.”
Anonymus
Igen, tudom, hogy az érrendszerre napi két deci vörösbor jótékony
hatású. A kérdésem, hogy akkor is meginnád, ha – jótékony ha-
tás ide vagy oda – olyan íze lenne, mint a tömény citromlének, rá-
adásul semmilyen jótékony kábultságot nem okozna? Ugye hogy
nem?
Az alkohol méreg és kábítószer, csak történetesen legális, mert
az állam a forgalmazásából óriási mennyiségű jövedéki adót szed
be. Betiltása nem vezet eredményre – két negatív példa az Egyesült
Államok és a volt Szovjetunió –, ezért inkább prohuermelésre
használják a kormányok.
Legsúlyosabb hatása, hogy hozzászokást okoz, és emiau a napi
kétdecis korlátot sokan nem tudják betartani. Minden tizedik ma-
195 v. önszAbotázs-mesterkurzus: A mAgyArok és Az egészség
gyar alkoholproblémával küzd. Ne legyél közöuük; ha teheted,
egyáltalán ne fogyassz alkoholt!
A fenti „aranyszabályok” tartalmazzák azokat az információkat,
amelyek az egészséges étrend kialakításához szükségesek. A követke-
ző fejezetben azt nézzük meg, hogy miként lehet mindezt „megtámo-
gatni” egészséges életmóddal.
196 Az öt év csodájA
M/SÒD|K |EJEZEì
KÉ! vÉGÉPÔL A GYEP!YA!
(EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MAGYAR MÓDRA)
„Senki nem öreg addig, amíg nem engedi,
hogy álmai helyét átvegye a megbánás.”
John Barrymore
1. Legyél spirituálisan rendben!
1996. októberében a proh kerékpárversenyzőnél, a 25 éves Lance
Armstrongnál hererákot diagnosztizáltak. A rák ekkor már áuétet
okozou a tüdejében, a hasüregében és az agyában. Azonnal meg-
operálták, és intenzív kemoterápiás kezelést indítouak el nála,
ami három hónapig tartou. Az orvosok utólagos bevallása szerint
Armstrongnak csupán 3% esélyt adtak a túlélésre.
Lance Armstrongot 1997-ben – egy évvel betegségének diag-
nosztizálása után – gyógyuluá nyilvánítouák. Életfelfogása, men-
talitása és testalkata radikális változáson ment át betegségének
köszönhetően. Nyolc kilót fogyou, szikárabb leu és szálkásabb
izomzatú. Bár betegsége előu is ért el kisebb eredményeket, karrier-
jének csúcsa csak ezután következeu.
Armstrong 1999–2005 közöu hét alkalommal végzeu első helyen
a Tour de France-on, a világ legrangosabb országúti kerékpárverse-
nyén. Rajta kívül ez még soha senkinek nem sikerült. Mindezt egy
olyan ember érte el, akinek az életéért néhány évvel korábban egy
lyukas garast sem adtak volna.
Lance Armstrong csodálatos gyógyulását csak orvosi szempon-
tok alapján nem lehet megmagyarázni, mert elsősorban lelki okok-
ra vezethető vissza. Lance meg akart gyógyulni, mert a világ legjobb
biciklistájává akart válni. És azzá vált.
197 v. önszAbotázs-mesterkurzus: A mAgyArok és Az egészség
Ma már egyértelmű, hogy a lélek megbetegítheti a testet. Ez a
pszichoszomatikus betegség. Másrészt azonban a lélek gyógyítani is
tud. Az egészséges életmód tehát az egészséges gondolkodásmód-
dal kezdődik.
2. Ne kövesd a többséget!
„A temetők tele vannak nélkülözhetetlen emberekkel.”
Charles de Gaulle
A magyar emberek többségének öngyilkos az életmódja. Ezt akarod
követni? Magyarországon a férhak várható életkora 70 év, a nőké 77
év, míg a szomszédos Ausztriában ez a két szám 77 és 82 év. Mi vál-
tozik meg az alau a 120 km alau, míg Szombathelyről Grazba érünk?
A magyarok többsége valamit egészen biztosan rosszul csinál élet-
mód tekintetében. Ne kövesd tehát a többséget, mert része leszel a
statisztikának!
3. Tartsd meg az ideális testsúlyodat!
Ne hízz meg, és ne fogyj le nagyon! Konkrétan: testsúly ingadozá-
sod ne haladja meg az 5%-ot! Ha az ideális súlyod 60 kg, akkor ez
plusz/mínusz 3 kg. Rengeteg jó könyv van a témáról, szerezz be né-
hányat, ha a fogyás gondot jelent!
4. Ne dohányozz!
A dohányzás nem határeset, mint a kávé vagy az alkohol, hanem
egyértelműen káros. A dohányzás évekkel megrövidíti az ember éle-
tét, ráadásul az utolsó éveid jó részét biztosan betegen fogod leélni.
Megéri?
5. Életed végéig vegyél be napi egy aszpirint!
Egyértelműen bizonyítou, hogy a napi egy – kis dózisú – aszpirin
közel 40%-kal csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések koc-
kázatát. Ha több rizikófaktor is fennáll, érdemes megfontolni a sze-
dését.
198 Az öt év csodájA
Vigyázat! Az emberek negyedénél gyomorproblémákat okozhat
az aszpirin szedése. Mielőu elkezded szedni, mindenképpen kon-
zultálj orvossal!
6. Tartsd kontroll ala a betegségeidet!
Ha nincsen, akkor térdre, imához! Nem marad azonban örökké így,
ezért rutinszerűen vizsgáld magadat, és hgyelj a problémára utaló
gyanús jelekre! Lehet ez rosszullét, fájdalom, vérzés, duzzanat; bár-
mi szokatlan, amit korábban nem tapasztaltál.
Nálunk, magyaroknál, főleg a férhaknál van egy klasszikus elme-
zavar, ami az „x éve nem voltam orvosnál, tőlem éhen is halhatná-
nak!” mondatban jut kifejeződésre, párosulva egy Harrison Ford-os,
csibészes félmosollyal.
Valahol ez biztosan le van írva egy titkos macsókódexben:
a „vezérhím” nem jár orvoshoz! Csak meghal; nagyjából kilenc
évvel korábban, mint egy svájci vagy egy svéd. Életének utolsó 15
évét pedig krónikus betegségeivel küzdve vegetálja végig.
7. Végezz heti minimum 3 x 30 perc testedzést!
„A hatvanadikat taposom;
nekem ennyi testedzés bőven elég.”
Mark Twain
Nem vagyok egy sportember. Soha nem érdekelt az életnek ez a ré-
sze, és nem is voltam soha jó benne. A földi életre kapou testünk
karbantartása azonban mindenkit – engem is – rákényszerít, hogy
ezzel a terüleuel is foglalkozzon, mert betegen semmi mást nem tu-
dunk örömmel és jól végezni.
Amikor elmerültem a témában, elsősorban az érdekelt, hogy
mennyi a testedzésre fordítandó minimális idő, amivel egészségün-
ket megőrizhetjük. Minden orvos és sporual foglalkozó szakember


199 v. önszAbotázs-mesterkurzus: A mAgyArok és Az egészség
másra esküszik, több tucat ajánlás átvizsgálásával azonban mégis-
csak kijöu egy szám: heti háromszor harminc perc.
Találd meg az életkorodnak megfelelő gyakorlatokat, és ha szük-
ségét érzed, konzultálj szakemberrel! Fordítsd ezt az időt testmoz-
gásra, mert egyértelműen megtérül!
8. Rendszeresen menj el orvosi szűrővizsgálatokra!
Marie Fredriksson és Per Gessle Svédországból indult a popvilág
meghódítására. Pályafutásuk alau több mint 70 millió lemezt adtak
el, és slágereik – mint a Joyride vagy a Listen to your heart – az egész
világon ismerué teue zenekaruk nevét. Ők keuen a Roxeue.
2002. szeptember 11-én Fredriksson eszméletét veszteue ouho-
nában. Az orvosok a kivizsgálás után agydaganatot diagnosztizál-
tak nála, és még abban az évben megműtöuék. A rosszindulatú tu-
mort sikeresen eltávolítouák, de Marie a műtét után nem volt képes
többé olvasni és számolni, jobb szemére megvakult, és jobb oldalá-
ra részlegesen megbénult.
Három évig tartou a küzdelem a rák áuéteivel és a rehabilitáció ne-
hézségeivel. A kezeléseket 2005 októberében szünteuék be. Marie
Fredriksson csodába illő módon majdnem teljesen meggyógyult.
Ha a Roxeue énekese odahgyelt volna a tünetekre, és aláveti ma-
gát a szűrővizsgálatoknak, akkor valószínűleg mindezt elkerülheue
volna. Kezdeti stádiumban a rákot gyakran meg lehet állítani.
Keress magadnak egy szimpatikus belgyógyászt, és beszéljétek meg
együu a szükséges vizsgálatokat! Fontos azonban emlékezned arra,
hogy a magyar orvosok ki nem állhatják az öntudatos betegeket.
Azt a fajta együuműködő orvos-beteg kapcsolatot, amit egy ame-
rikai, brit vagy német orvos természetesnek tekint, iuhon hiába
várod. A magyar orvos megsértődik, ha valamit felvetnek neki, és
onnantól kiestél a „pikszisből”. Némi keresgélés után azonban meg
lehet találni azt az orvost, aki hajlandó embernek tekinteni, nem
csak egy beszélő, taj számos robotnak.
200 Az öt év csodájA
A másik probléma, hogy Magyarországon az orvosok többsége
csak a betegségek gyógyítására koncentrál, és a megelőzés szó leg-
többjüknek hiányzik a szótárából. Egészséges ember nem megy
orvoshoz, számukra ez az alapaxióma. Iu is az a megoldás, mint az
előző esetben: keress olyat, aki másképp gondolkodik! Hál’ isten
egyre többen vannak!
9. Tartsd issen az elméd!
„Onnan tudod, hogy megöregedtél,
hogy a gyertyák többe kerülnek, mint a torta.”
Bob Hope
Ahogyan idősödik az ember, az egyik nagy veszély, hogy fokozato-
san elbutul. Ha az izmokat nem edzik, visszafejlődnek. Ha az elmét
nem foglalkoztatják, lelassul és letompul a gondolkodás.
Akivel ez megtörténik, sajnos nem veszi észre, mert alauomo-
san, szinte alig észrevehetően zajlik le a folyamat. Ronald Reagan
mondta, hogy kedveli az Alzheimert, mert többször tud nevetni
ugyanazon a viccen. Mások nem mindig fogják fel ezt ennyire po-
zitívan.
Előzd meg a mentális problémákat! Tartsd magad frissen szelle-
mileg! Mindegy, hogy mivel: keresztrejtvény, sudoku, krimi, bár-
mi lehet. Tanulj valami újat, iratkozz be egy tanfolyamra; ne hagyd
magad eltunyulni!
10. Mindig aludd ki magad!
Mindenkinek más az alvásigénye. Tudd a sajátodat, és úgy alakítsd
az életmódodat, hogy az mindig meglegyen!
11. Járjál társaságba!
„Nem azért hagyjuk abba a játékot, mert megöregedtünk.
Azért öregszünk meg, mert abbahagyjuk a játékot.”
G. B. Shaw
201 v. önszAbotázs-mesterkurzus: A mAgyArok és Az egészség
Legyen legalább 3 közeli barátod, lehetőleg különböző társasági
körből! Aki elkezd remeteéletet élni, és „levágja” magát a társada-
lomról, rövidesen ostobaságokat kezd beszélni, mert nincsen tisz-
tában az igazi valósággal. Mindig maradj kapcsolatban a családon
és a munkatársakon kívül másokkal is! Élj aktív életet!
12. Házasodj meg és maradj is házas!
Statisztikák szerint a házasemberek egészségesebbek és hosszabb
életűek, mint házasságot nem kötő társaik. Tanuljatok meg együu
élni boldogan és harmóniában!
13. Legyen legalább egy hobbid!
Találj egy olyan szabadidős tevékenységet, ami kikapcsol és segít
levezetni a stresszt!
14. Évente kétszer ellenőrizd le a biológiai életkorodat!
„Milyen idős lennél, ha nem tudnád, hogy milyen idős vagy?”
Ruth Gordon
Az egyik legérdekesebb és leghasznosabb, laikusoknak készült
egészségügyi témájú honlap a www.RealAge.com. A honlapon ta-
lálható teszt segítségével bárki megbecsülheti biológiai életkorát,
amelynek mérése az ún. biomarkerek segítségével klinikai körül-
mények közöu pontosan elvégezhető.
A RealAge segítségével ugyanezt lehet megtenni, csak ingye-
nesen, ouhoni körülmények közöu. A dr. Michael Roizen vezeue
orvoscsoport kidolgozou egy bonyolult kérdéssort, amely felöleli
az élet minden területét.
A teszt kitöltése nem egyszerű – ráadásul egyelőre csak angolul
érhető el –, viszont a végeredmény kárpótol mindenért. Ez nem
más, mint egy szám, ami a múltad és a jelenlegi életmódod ismere-
tében a biológiai életkorod.
202 Az öt év csodájA
Tegyük fel, hogy most 40 éves vagy, a teszt eredményeként
azonban kijön, hogy az „igazi” – a biológiai – életkorod 51 év. Az
értékelésben megtalálod azokat a javaslatokat, amelyekkel javítani
lehet ez utóbbi értéket. Érdemes kipróbálni, és évente egyszer
elvégezni a kontrollt is!
15. Ne szedj túl sok gyógyszert!
Ha úgy alakult, hogy gyógyszereket kell szedned, ne hagyd, hogy
kontroll nélkül, nyakra-főre felírjanak mindent! A gyógyszergyá-
raknak ez az érdeke, de neked nem! Minden egyes gyógyszernél
mérlegeld, hogy tényleg szükséges-e, és azt is, hogy más gyógy-
móddal nem tudnád-e kiváltani!
16. Legyen kutyád vagy macskád!
Felmérések szerint azok, akiknek van ouhon egy „bundás barátja”,
2-4 évvel tovább élnek, és egészségesebbek, mint akit nem vár ou-
hon egy kutyus vagy egy cica.
17. Ha autóval közlekedsz, gyelj az alábbiakra:
- Biztonságos autóval járj! Legyen legalább középkategóriás
– balesetnél biztonságosabb –, blokkolásgátlóval (ABS) és két-
oldali légzsákkal ellátva. Ha most nem ilyen, cserénél hgyelj
ezekre!
- Statisztikák szerint az ezüstszínű autók szenvednek a legkeve-
sebb balesetet.
- Kösd be mindig a biztonsági övet!
- Ne mobilozz vezetés közben! Életveszélyes.
18. Figyelj a szájhigiéniára!
A legújabb kutatások szerint a száj rossz állapota szívbetegséget
okozhat, ezért
203 v. önszAbotázs-mesterkurzus: A mAgyArok és Az egészség
- Használj fogselymet legalább naponta egyszer!
- 6 havonta menj el a fogorvosodhoz!
- Ne hagyd kiszáradni a szádat! Egy alma vagy egy cukormentes
rágógumi segíthet.
19. Kerüld az UV sugárzást és a leégést!
A 20. század első felének egyik legtehetségesebb feltalálója volt
Tomas Midgley, aki pályafutása során több mint száz találmányt
szabadalmaztatou. Ma mégis rendkívül negatív megítélés alá esik
tevékenysége. Környezetvédelmi szakemberek egybehangzóan őt
tekintik annak az embernek, aki a történelem során a legnagyobb
károkat okozta bolygónknak.
Midgley hírhedué válásának háuerében két szabadalma áll: az
ólmozou benzin és a CFC (Freon 21). A két találmányt megvál-
tóként üdvözölték a maga idején. Az ólom megszünteue a belső
égésű motorok kopogását, a freon pedig a hűtőszekrények sok ha-
lálesetet okozó korábbi hűtőközegeit váltoua fel.
Midgley halála után három évtizeddel azonban kiderült, hogy a ki-
pufogógázokban levő ólom légzőszervi megbetegedést okoz, a freon
pedig a légkörbe kerülve az ózonlyuk néven ismert jelenséget okozza.
Az ózonlyuk miau nagyon vigyázni kell a napozással. Az UV su-
gárzás és a leégés elkerülése az antioxidánsokkal kombinálva nagy
valószínűséggel meg fog védeni a bőrráktól. A napozás ráadásul
a bőr idő előui elöregedését okozza. Fiatalon azt gondoljuk, hogy
a nyár csak jó barnán az igazi. Aztán ez elmúlik.
Engem már csak egy Kalasnyikovval lehetne napozásra kény-
szeríteni. Ha te szereted, ám legyen, csak soha ne a csúcsidőben
– délelőu 11 és délután 3 közöu – napozz, és mindig használj ma-
gas faktorszámú fényvédő krémet!
204 Az öt év csodájA
Az egészségről szóló részt a legfontosabb gondolaual szeretném
zárni: egész életen át tartó egészséges szokásokat alakíts ki! Hajlamo-
sak vagyunk egészséggel kapcsolatos céljainkat kampányszerűen ke-
zelni: egyszerre mindent meg akarunk változtatni.
Ha azonban túl nagy a változás, akkor könnyen visszacsúszhatunk a
kiinduló állapotba. Érdemesebb kis lépésekkel haladni – mind az étke-
zésnél, mind az életmódnál –, és a felveu szokásokat megtartani. A ha-
ladás legyen a cél, ne a tökéletesség!
205 v. önszAbotázs-mesterkurzus: A mAgyArok és Az egészség
AMIT MINDENKÉPPEN TUDNOD ÉRDEMES
AZ EGÉSZSÉGES ÉLE!PÔL
- Az vagy, amit megeszel.
- Legyél tisztában, hogy melyek az egészséges szuperételek!
- Tudd, hogy melyek az egészségre legveszélyesebb „mérgek”!
- Alakíts ki egészséges étrendet, és tartsd is meg egész életedben!
- Igyál naponta 2-2,5 liter vizet!
- Étkezéseid 3 óránként kövessék egymást!
- Szedjél folyamatosan étrend-kiegészítőket!
- Ügyelj a lelki egyensúlyodra!
- Ne kövesd a többség szokásait!
- Végezz rendszeresen testedzést!
- Rendszeresen menj el orvosi szűrővizsgálatokra!
- Tartsd frissen az elméd!
- Figyelj a biológiai életkorodra!
VI. RÉSZ
CSALÁDI PÉNZÜGYEK
209 vI. csAládI pénzügyek
E|SÖ |EJEZEì
SZEGÉNYSÉG!0DA! ÉS BÔSÉG!0DA!
„A gazdagság jobb, mint a szegénység,
már csak pénzügyi szempontból is.”
Woody Allen
M|E|ì ì/Nd|JdNK MEG B/NN| / PENZZE|?
Érdekes jelenségnek lehetünk tanúi, ha „money management” (pénz-
kezelés, pénzgazdálkodás) témakörben keresünk könyveket a magyar
könyvesboltokban. Egyszerűen nincsenek.
Megtaláljuk helyeue az egész végteleníteu Kiyosaki-univerzumot,
illetve szép számban üzleti vállalkozásról, befektetésről, ingatlanról
szóló kiadványokat.
A három legnagyobb magyar könyváruház – libri.hu, bookline.
hu és alexandra.hu – kínálatában keresgélve még ilyen kategóriát sem
találunk. Van: pénzügy (ezalau számvitelt értenek és a kapcsolódó
területeket), gazdaság, értékesítés, üzlet, vállalkozás, befektetés és
marketing. Mindennapi pénzkezelésről semmi.
Nem véletlen emiau, hogy ennek a résznek az irodalomjegyzéke
csaknem kizárólag angol nyelvű könyvekből áll. Kicsit még abban is
bizonytalan voltam, hogy pontosan mi legyen a „money management”
magyar megfelelője. Hosszas hezitálás után maradt a „családi pénz-
ügyek”.
Mi lehet az oka a fentieknek? Hiszen ezeket a könyveket már meg-
írták; ha az Amazonon kezdünk keresni, a „money management” szó-
összetétel több mint 11 ezer találatot fog felhozni. Miért van az, hogy
– mintegy a fentiek ellenpontozásaként – ezotériával és spirituális té-
mákkal foglalkozó könyvekkel viszont Dunát lehet rekeszteni?
210 Az öt év csodájA
A válasz keresését ráhagyom a szociológusokra. Azért nekem is
megvan a saját verzióm az okokat illetően: ilyenek vagyunk. A ma-
gyar lélek ki nem állhatja a pragmatikus dolgokat. Bezzeg ha valami jó
kis csavaros, kreatív dolog kerül szóba, akkor mindenkinek felcsillan
a szeme! A piszkos pénzügyeket hagyjuk meg a szatócsoknak, a kufá-
roknak és a kupeceknek.
A nemzetek közöui különbség a pénzzel kapcsolatos szavakban is
szembeötlő. Míg a német megszolgálja (verdienen), az angol kiérdem-
li (earn), az amerikai megcsinálja (make) a pénzt, addig mit tesz a ma-
gyar? Pénzt keres. Sajnos nem mindig talál.
Jelenleg – 2011 – a magyar átlaghzetés bruuó 211 ezer forint, ami-
ből mintegy 140 ezer marad adózás után. Mire elég egyáltalán ez a
pénz?
Az Egyesült Államokban a szegénységi küszöb havi 900 dollár – az
amerikaiak 14%-a él ez alau –, ami a jelenlegi árfolyamon mintegy
170 ezer forint. A kedvező adózás miau ebből ugyanúgy 140 ezer fo-
rint, illetve ennek megfelelő dollár marad. Nálunk ez az átlag, ou ez a
nyomorszint.
A különbség még akkor is sokkoló, ha hgyelembe vesszük, hogy a
kedvezőbb árak miau vásárlóerő-paritáson számolva – magyarul: ha
kimész a piacra – ez az összeg nálunk valamivel többet ér. A nyugdí-
jasokat ez azonban nem valószínű, hogy vigasztalja. Jelenleg az öreg-
ségi átlagnyugdíj összege 88 ezer forint, amiből a megélhetés Harry
Pouer-típusú varázslótanonci ismereteket feltételez, amennyiben va-
lakinek nincsen jövedelme más forrásból.
A jövedelemkülönbségek ismeretében még meglepőbb az adat,
amit Tomas J. Stanley közöl e Millionaire Next Door (A szomszéd
milliomos) című – magyarul szintén nem elérhető – alapművében.
Stanley és szerzőtársa, William D. Danko két évtizedet töltöu ameri-
kai milliomosok – kint pontosan mérhető, hogy ki számít annak – éle-
tének és szokásainak tanulmányozásával. Eredményeiket több könyv-
ben teuék közre, melyek közül a legelső a fent említeu munka.
211 vI. csAládI pénzügyek
Megvizsgálták többek közöu azt is, hogy a milliomosok milyen
származásúak, vagyis őseik melyik országból vándoroltak be Ameri-
kába annak idején. A kapou százalékokat ezután összehasonlítouák
azzal a százalékaránnyal, amit az adou etnikai csoport a teljes népes-
ségen belül képvisel. Az így kapou szorzószám megadja, hogy a nagy
amerikai átlaghoz képest hányszoros valószínűséggel lesz valaki milli-
omos, ha egy adou országból származik.
A kialakult sorrend a következő:
1. Orosz
2. Skót
3. Magyar
4. Angol
5. Holland
6. Francia
7. Ír
8. Olasz
9. Német
10. Indián (bennszülöu)
Legnagyobb eséllyel tehát az orosz származású bevándorlók
– illetve az ő leszármazouaik – válnak Amerikában milliomossá.
A magyarok harmadik helye több mint biztató. Azt jelenti, hogy van
bennünk valami, ami iuhoni körülmények közöu „nem tud kijönni”.
Amikor azonban a megfelelő feltételek közé kerül egy magyar, akkor
szárnyalni kezd. Egyértelmű tehát a feladat: ezeket a körülményeket
iuhon is meg kell teremteni!
212 Az öt év csodájA
20. SZ/Z/D| ,S|KE||Ò|Md|/¨
Nem tudom, hogy neked ouhon mit tanítouak az ÉLET működé-
séről, de arra kristálytisztán emlékszem, hogy nekem mit. Tökéletes
volt a megegyezés a szüleim és a tanáraim közöu arra vonatkozólag,
hogy mi a siker titka az életben.
A kulcs – mondta mindenki – az iskolázouságban rejlik. Ha megvan
a megfelelő papírod – értsd: végzeuséged, ideális esetben diplomád –,
akkor könnyedén tudsz majd találni magadnak egy jól hzető, biztos állást.
Ha ou keményen dolgozol sok-sok éven keresztül, sikert sikerre fogsz hal-
mozni, az út végén pedig ou vár a jól megérdemelt pihenés: a nyugdíj.
A magam részéről én ezt teljesen komolyan elfogadtam; életem első
25 évében fel sem merült bennem, hogy esetleg lehetne másképpen is
élni. A MESTERTERVNEK megfelelően beleveteuem magamat a ta-
nulásba, és az évek során kemény munkával sikerült három egyetemi
diplomát, valamint két nyelvvizsgát szereznem. Terv túlteljesítve.
A beígért „Kánaán” azonban csak nem akart eljönni. Folyama-
tosan pénzgondjaim voltak, emberi konniktusok, önbecsülés prob-
lémák, érzelmi hullámvölgyek, önpusztító életmód, és még sorol-
hatnám. Egyre inkább úgy tűnt, hogy az iskolázouság nem jelent
mindenre megoldást.
Ma már nyilvánvaló, hogy nem is jelenthet. Ahogy már a Tudás-
alapú Társadalomról szóló részben is említeuem, a jelenlegi iskolák
nem képesek hatékonyan felkészíteni a „valós” életben történő ered-
ményes helytállásra. Ez a pénzkezeléssel sincs másként. Ha jók aka-
runk lenni pénzügyeink menedzselésében, akkor ezt is ki kell tanulni,
mint bármilyen más szakmát.
El kell sajátítanunk a hatékony vagyonteremtés és pénzkezelés
technikáit. A végső cél az anyagi függetlenség elérése, amikor
v semmit nem teszünk CSAK a pénzért, és
v semmiről nem kell lemondanunk CSAK AZÉRT, mert nincsen
pénzünk.
213 vI. csAládI pénzügyek
Iskolában nem tanítják ezeket az alapelveket, magunknak kell ezt a
tananyagot elsajátítanunk.
/ PENZ /|/PìÖ|\ENYE|: / N/GY ¬EìES
Annak érdekében, hogy a megfelelő gondolati hullámsávra kerülj,
először nézzük át a hét alapelvet! Amennyiben ezek közül valamelyik
nem teljesen világos, vagy nem értesz vele egyet, azt javaslom, állj le
az olvasással!
Ebben az esetben ugyanis megtaláltad a problémát. Legelőször ezt
a területet járd körül, tájékozódj, beszélj vagyonos emberekkel, olvass
könyveket, mert pénzügyeidben ou van a „kutya elásva”!
- A gazdagság törvényei több ezer év óta ismertek
Nem valami titokról van tehát szó, hanem olyan alapelvekről, ame-
lyek évezredek óta ismertek az emberiség előu. A modern korban
többek közöu Napoleon Hill teu nagyon sokat azért, hogy a „töme-
gek” is megismerjék ezeket az összefüggéseket.
Ha tudod, hogy rendelkezésre áll a tudás – megvan valahol, csak
fel kell kutatni –, akkor nyert ügyed van. Fel kell gyűrni az inguj-
jat, és meg kell tanulni, ennyi az egész. Van, akinek ez könnyebben
megy, van, akinek először ki kell tanulnia berögzült, rossz gondol-
kodásmódjából. Egy biztos azonban, mindenki képes a gazdagság
törvényeit megtanulni és alkalmazni. Csak rajtunk áll.
- A Bőség Univerzumában élünk
Ahogy azt Wallace D. Waules gyönyörűen kifejti a Gazdagság böl-
csessége (e Science of Geing Rich) című munkájában: az egyén
gazdagodása előu nincsen felső korlát. Az ő fogalmazásában az
egész univerzumot áthatja egy bizonyos „gondolkodó anyag”,
amelybe az emberi képzelet mintákat „vág”. Ezek a minták azután
a hzikai valóságban materializálódnak. Mivel a képzeletnek semmi
nem szab határt, a gazdagságra ugyanez érvényes.
214 Az öt év csodájA
Napoleon Hill a 20. század első két évtizedében több mint 500
ismert amerikai milliomossal készíteu interjút. Ez alapján írta meg
– sokkal gyakorlatiasabban, mint Waules – a Gondolkozz és gazda-
godj! (ink and Grow Rich) című híres könyvét, amelyben részle-
tesen kifejti a pénzszerzés 17 alapelvét.
Hill a gazdagságot és a szegénységet ugyanazon folyó két ellen-
tétes irányú áramlataként írja le. A sodrás iszonyatos erővel repíti
a folyó egyik oldalán a „szerencséseket” a jólét és a gazdagság felé.
A másik oldalon azonban ugyanilyen száguldó tempóban sod-
ródnak a nyomor és a szegénység felé azok, akik képtelenek magu-
kat kivonni az áramlat mindent magába szívó hatása alól. Mi hatá-
rozza meg, hogy ki melyik oldalra kerül? Egyes-egyedül az adou
személy gondolkodásmódja.
A Föld népessége 1800 körül érte az 1 milliárd főt, 2000-ben pe-
dig már 6 milliárd lakos népesíteue be a bolygót. Az említeu 200
éves periódus alau a világban az egy főre jutó GDP mintegy tízsze-
resére nőu.
Az emberiség gazdasági teljesítménye mintegy hatvanszorosára
emelkedeu, az összvagyon pedig számokban szinte nem is mérhe-
tően gyarapodou. Nem véletlenül hívják a fejleu országokat jóléti
társadalmaknak; ma ezekben az államokban az átlagpolgár is a 200
évvel ezelőui arisztokraták életszínvonalát tudhatja magáénak.
Hangozzék ez bármilyen kegyetlenül, ha nincsen pénzed, az csak
a TE hibád. A világban bőséggel található pénz, csak tudni kell, ho-
gyan lehet megszerezni. Az egyik ember tudja, a másik nem. A sze-
génységtudat és a bőségtudat közöui különbséget az 5. táblázat
szemlélteti.
215 vI. csAládI pénzügyek
5. táblázat
Szegénységtudat és bőségtudat
Szegénységtudaal élő ember Bőségtudaal élő ember
Versenyez. Alkot.
Elkerüli a kockázatot. Kezeli a kockázatot.
Önámításban él. Realitásban él.
Louómentalitással gondolkozik. Bőségtudaual gondolkozik.
Biztonságra vágyik. Nem hisz a biztonság létezésében.
Feláldozza a növekedést a biztonságért. Feláldozza a biztonságot a növekedésért.
Félelem és hiány mozgatja. Szeretet és bőség mozgatja.
Valamit VENNI. Valamivé LENNI.
Áldozatnak tekinti magát. Felelősnek tekinti magát.
Frusztrált. Hálás.
Problémaorientált. Megoldásorientált.
Már tud eleget. Folyamatosan tanul.
Dicsekszik. Szerény.
Eladja az idejét. Eladja az ötleteit.
Elhessegeti a megérzéseit. Alapoz a megérzéseire.
Karriert épít. Megvalósítja élete küldetését.
Azonnali élvezetre törekszik. Képes a késlelteteu jutalmazásra.
Pénzt keres. Vagyont épít.
Hiszi, ha látja. Hiszi ÉS meglátja.
Az esze vezeti. A szíve vezeti.
A félelem beszél belőle. A szeretet beszél belőle.
- A pénz még több pénzt vonz
Ahogyan Napoleon Hill fogalmaz: „Amikor a pénz elkezd áramolni,
olyan bőségben érkezik, hogy nem is értjük, hol volt a szűk esztendők-
ben.” A pénz érdekes jelenség. Szereti a társaságot; oda megy, ahol
a barátai vannak.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Minél több pénzed van, annál több
pénzt vonzol magadhoz. A varázslatra csak egyszer kell ráérezni.
216 Az öt év csodájA
Donald Trump amerikai üzletember, aki leginkább az ingatlan-
üzletben szerzeu magának világhírt – sokak szerint hírhedtséget –,
már az 1980-as évek végén a felső tízezerhez tartozou. Sorozatos
rossz döntések és a recesszió eredményeként 1991-re 4,4 milliárd
dollárt meghaladó tartozást halmozou fel. Trump azonban talpra
állt. Noha az évek során többször is csődöt jelenteu, jelenlegi va-
gyonát mintegy 3 milliárd dollárra becsülik.
A folyónak arra a bizonyos jó oldalára csak egyszer kell átkerül-
ni. Ha ráérzel arra a hnom bánásmódra, amit a pénz kikövetel ma-
gának, akkor a folyamat egy ponton túl már önmagát erősíti. Ha va-
laki belekerül a pozitív spirálba, onnantól már nem tud veszíteni.
Legalábbis hosszú távon biztosan nem.
- A vagyonfelhalmozás törvénye: magadat zesd először!
Amikor bevételeinkkel gazdálkodunk, a sorrend általában mindig
ugyanaz: kihzetjük az adót, esedékes hiteltartozásainkat, beérkező
számláinkat, valamiből megélünk, és ami marad, azt félretesszük.
A gond az, hogy rendszerint nem marad semmi.
A vagyonépítés első számú alapelve – szükséges, de nem
elégséges feltétel –, hogy fordítsd meg a fenti sorrendet: először
magadat hzesd! Ezt az alapelvet talán legszebben George S. Clason
fogalmazta meg a Babilon leggazdagabb embere című könyvében:
„Keresetemnek egy részét megtartom, mert engem illet.” Egyszerűbben
talán még senki nem öntöue szavakba a takarékoskodás lényegét.
Iu a lényeg: minimum 10%-át tedd félre minden bevételednek!
Minden befolyó jövedelmedből ez legyen az első, amit „elköltesz”,
vagyis amivel kihzeted saját magadat. Tanulj meg kijönni a mara-
dék 90%-ból!
- A költségek a bevételekkel arányosan emelkednek
Ezt az alapelvet szokás még Parkinson második törvényének is ne-
vezni. Aki nincsen tisztában ennek a törvényszerűségnek a léte-
zésével, az úgy gondolkodik, hogy majd egyszer, ha eleget keres
217 vI. csAládI pénzügyek
– bármennyi legyen is az –, minden pénzproblémája meg fog
oldódni. Nos, nem fog.
Ha nem hgyelünk oda, annyit fogunk költeni, amennyit keresünk,
sőt mindig egy kicsit többet. Más megfogalmazásban: mindenki
a saját szintjén nyomorog.
A világtörténelemben a középkori Spanyolország példája illuszt-
rálja talán legjobban a „bevétel nem minden” elvét. A spanyolok az
Amerika felfedezése – 1492 – utáni fél évszázadban óriási gyarmat-
birodalmat építeuek ki. Eldorádót ugyan nem találták meg, a dél-
amerikai ezüstbányák azonban óriási gazdagságot biztosítouak szá-
mukra.
Spanyolország azonban elherdálta ezt a pénzt; nagyrészt im-
portált luxuscikkekre és háborúskodásra. Az inkvizíció meggátolt
minden új gondolatot, ami megakadályozta a gazdaság és a tudo-
mány fejlődését. Az országban élő zsidókat – akik egyedüliként
érteuek a pénzhez – 1492-ben kiűzték. Miután az ország a har-
mincéves háborúban – 1618–1648 – kimeríteue tartalékait, Spa-
nyolország kénytelen volt európai vezető szerepét átadni Francia-
országnak.
A gazdagság Parkinson második törvényének tudatos megsérté-
sével jön létre. Legyél takarékos! Igényeidet szorítsd a szükségle-
teidre! Figyelemre méltó, hogy a világ leginkább jómódban élő
nemzetei egyúual a legzsugoribbak is. Gondoljunk csak a svájciak-
ra, a hollandokra, a japánokra, nem is beszélve a skótokról. Ha va-
gyont akarunk építeni, nekünk is meg kell tanulnunk valamilyen
szinten „zsugorinak” lenni!
- A hitel a gazdagodás legnagyobb ellensége
A romantikus történelmi regény megteremtője, Sir Walter Scou ha
élne, sokat tudna mesélni az adósságok lélekölő hatásáról. A skót
író volt Victor Hugo és Charles Dickens melleu a 19. század leg-
olvasouabb szerzője. Könyvei, mint az Ivanhoe, a Rob Roy vagy a
Waverley, ma is töretlen népszerűségnek örvendenek.
218 Az öt év csodájA
A sikeres író pénzügyeit már nem tudta ilyen eredményesen ke-
zelni; 1825-ben egy bankválság következtében tönkrement, és óriá-
si összegű adósságot halmozou fel. Nem fogadou el rajongóitól – kö-
zöuük volt maga a király is – anyagi segítséget, ehelyeu úgy döntöu,
hogy „kiírja” magát a hitelekből.
Életének elkövetkező hét évében minden percét írással töltöue.
Megfeszíteu erővel dolgozou, és 1832-re sikerült is adósságait tör-
lesztenie. A kíméletlen munka azonban aláásta az egészségét, ágy-
nak dőlt, és még abban az évben meghalt.
Amikor arról beszélünk, hogy a hitel a gazdagodás legfőbb ellen-
sége, ez nem vonatkozik a hitelek minden fajtájára. Nagyon fon-
tos azonban, ha már semmiképpen sem tudjuk elkerülni, akkor is
csak olyan dolgok hnanszírozására vegyünk fel hitelt, amelyek az
idő múlásával növelik értéküket.
Ilyen például a diákhitel, amit saját képzésünkre fordítunk, és
végső soron személyes értékünket, tudásunkat növeljük vele. Csak
a nagyságrendek érzékeltetésére: a Harvardon jelenleg egy teljes év
tandíja 37 ezer dollár, vagyis mai árfolyamon mintegy 7 millió fo-
rint. Jó családba kell születnie annak, aki ezt „zsebből” akarja hnan-
szírozni.
Értéknövelő lehet egy okosan megválasztou ingatlan, vagy egy jó
ötletre épülő vállalkozás, amelyek megvásárlására, illetve elindítá-
sára jó gondolat lehet a hitelfelvétel.
Amikor arról beszélünk, hogy a hitel a vagyonosodás legnagyobb
ellensége, akkor olyan hitelekről beszélünk, amit fogyasztási cik-
kekre veszünk fel: autóra, tévére, bútorra, számítógépre, vagy ép-
pen költekező életmódunk hnanszírozására.
Kerüld el a hitelparadoxont, ami kimondja: rendszerint olyan hi-
teleket veszünk fel,
® amiket nem engedhetnénk meg magunknak, hogy
® megvegyünk olyan dolgokat, amiket nem is igazán akarunk,
csak azért, hogy
219 vI. csAládI pénzügyek
® lenyűgözzünk olyan embereket, akiket egyáltalán nem is ked-
velünk.
- Boldogságod ne függjön a vagyonod nagyságától!
Marcus Licinius Crassus volt Róma történetének leggazdagabb
embere. A Forbes magazin mai értéken 169 milliárd dollárra be-
csüli vagyonát. Crassus nem válogatou az eszközökben. Egyik rá
jellemző „vállalkozása” volt például a szerződöu tűzoltás.
Rómában gyakoriak voltak a tűzesetek, viszont a hivatalos, álla-
mi tűzoltás intézménye még nem létezeu. Crassus létrehozou egy
500 főből álló kis magántűzoltó „hadsereget”. Amikor kivonultak,
felajánlouák, hogy megveszik az ingatlant az eredeti ár töredékéért.
Ha a tulajdonos nem fogadta el, hagyták a házat leégni.
Crassus verte le a Spartacus-féle rabszolga felkelést. Tagja volt
Julius Caesar és Pompeius melleu az első triumvirátusnak. Gaz-
dagság, hírnév és politikai hatalom; minden megadatou számára.
Crassus azonban nem volt boldog: hadvezéri sikerekről álmodo-
zou.
Elment ezért 62 évesen Keletre, meghódítani a Parthus Birodal-
mat. Katonai hibák sorozata után a carrhae-i csatában serege végül
megsemmisítő vereséget szenvedeu a parthusoktól; hét teljes légió
veszeu oda.
A legenda szerint Surena, a parthus tábornok a már halou
Crassus torkába olvasztou aranyat önteteu, hogy így csillapítsa a
római mérhetetlen pénzéhségét.
A pénz önmagában nem tesz boldoggá. Egy bizonyos mennyi-
sége szükséges ahhoz, hogy komfortosan érezzük magunkat, de
mennyisége nem arányos boldogságunk mértékével.
A pénz jó, ha van, de egészen más okból, mint a legtöbben gon-
dolják. Ha van pénzünk, az kibővíti lehetőségeinket, kiszélesíti
mozgásterünket, és végső soron segít megvalósítani, hogy a legtöb-
bet hozzuk ki önmagunkból. Ez a pénz igazi értelme.
220 Az öt év csodájA
M/SÒD|K |EJEZEì
A PÉNZGAZDALKODAS 10 ALAP!ÖPvÉNYE
„Fiatalkoromban azt hiem, hogy
a pénz a legfontosabb dolog a világon.
Most hogy idősebb leem,
már nem hiszem. Már tudom.”
Oscar Wilde
Az előző fejezetben áuekinteuük a pénz alaptörvényeit, azonban az
eddigiek csupán „beugrónak” tekinthetők, ismeretükkel annyit ér-
tünk el csupán, hogy „pályán vagyunk” az élet nagy pénzügyi játéká-
ban. Lépjünk most tovább! Az alábbiakban megvizsgáljuk a 10 leg-
fontosabb pénzgazdálkodási alapelvet:
1. Vedd kézbe a saját pénzügyeidet!
Kényelmes dolog azt mondani: „Én pénzzel nem szeretek foglalkoz-
ni, vannak helyeuem, akik megteszik!” Ez azonban egyenes út a ka-
tasztrófához; bármi történjék, kiszolgáltatou helyzetbe kerülsz. Ne
bízd másra a pénzügyeidet! Nem feltétlen kell mindent neked csi-
nálni, de érts mindent, ami téged érint!
Két hlozóha szerint lehet élni életünket, ha pénzről van szó. Az
egyik a „lovak közé dobom a gyeplőt” típusú gondolkodás. Az ilyen
ember hzetéstől hzetésig él, és képtelen beosztani a pénzét.
A másik fajta gondolkodásmód a felelős hozzáállású emberé. Ez
a típus odahgyel mindenre, ami pénzzel kapcsolatos; „megfogja” a
költekezést, és mindig tesz félre.
Saját családomban közvetlen közelről hgyelheuem meg a két hlo-
zóha közöui különbséget. Anyai ágon az egész család briliáns a pénz-
kezelésben. Függetlenül a befolyó jövedelemtől, mindig képesek vol-
tak a maximumot kihozni a bevételeikből. Mindig volt, amire kelleu.
221 vI. csAládI pénzügyek
Apám családján az önszabotázs szinte minden formáját tanítani
lehetne. Ez többek közöu a pénzkezelésben is megnyilvánult. Nagy-
apám egész életében küzdöu az alkohollal, és ezt a két hára is átörö-
kíteue. Életében kudarcot kudarcra halmozou, egyensúlyban ma-
radni – pénzügyileg is – csak felesége segítségével tudou.
Miután mindkeuen meghaltak, apám öccse az egyetlen családi
örökséget – a házat – rövid idő alau elkótyavetyélte, és hajléktalan-
ként halt meg 12 évvel később. Elpazarolt életek.
A két hlozóha közöui különbség több évtizedes távlatban néz-
ve fényévnyi. Az egyik a bőségé, a másik a szegénységé. Mindig mi
döntünk, hogy melyik oldalhoz akarunk tartozni.
2. Legyenek rövid, közép- és hosszú távú pénzügyi céljaid!
A „majdcsak-lesz-valahogy” hlozóhát pénzzel kapcsolatban felejtsd
el! A célokról szóló részben beszéltünk arról, hogy életed minden te-
rületén - a pénzügyekben is - tűzz ki célokat.
A rövid táv az egy éven belüli időtartamot jelöli. Ilyen időtávon ál-
talában elég jól meg tudjuk becsülni bevételeinket és kiadásainkat.
Rövid távú pénzügyi céljaink kezelésére a legjobb eszköz az írou
költségvetés. Erről még részletesen lesz szó a továbbiakban.
A középtáv 4-5 év. Ekkor már nagy változások lehetségesek, és
nyugodtan betervezhetünk nagyobb számokat.
A hosszú távú célok 10 -15-20 évet jelentenek. Ezen az időtávon
már elég, ha néhány sarokszámot rögzítünk: jövedelem, befekteté-
sek, összvagyon.
3. Ne azt csináld, amit a többség!
Ha csatlakozol a nyájhoz, és a tömegeket követed, akkor magad is egy
leszel a birkák közül. Ez azonban önmagában még nem lenne baj.
A fő gond az, hogy a többség szegény. A történelem során a leg-
több ember mindig is az volt. A Pareto-elv vagyonra vonatkoztatou
változata így hangzik: a világon a pénz 80%-át az emberek 20%-a
222 Az öt év csodájA
birtokolja. Vagyis – ahogy egy kedves exhentes ismerősöm szokta
mondani –, ha a világ 100 szál kolbász lenne, 20 emberé lenne eb-
ből 80 szál.
Hova akarsz tartozni? A húsz ember közé, vagy abba a csoport-
ba, ahol nyolcvanan osztoznak húsz kolbászon? Ha az előbbibe, ak-
kor csinálj valami mást, mint a többség, mert amit ők csináltak, az a
nyolcvan közé viue őket!
4. Maximalizáld a jövedelemtermelő képességed!
Hiába tudunk jól gazdálkodni a pénzzel, ha nem keresünk eleget. Te-
gyük fel, hogy valaki évi 2 milliót keres, és minden ereje megfeszíté-
sével ebből 25%-ot, azaz félmilliót megtakarít! Egy másik ember évi
10 milliót keres, és abból elegánsan félretesz 15%-ot – 1,5 milliót –,
ami éppen háromszorosa az előzőnek. Ráadásul közben jóval maga-
sabb színvonalon tudou élni. A különbség nyilvánvaló.
Pénzügyi szempontból legfontosabb „vagyontárgyunk” bevé-
teltermelő képességünk. Mitől függ ez? Részben az iskoláktól
– a magasabb végzeuségűek átlagosan mindig is jobban kerestek –,
azonban nem szabad azt gondolni, hogy az iskolák automatikusan
magas jövedelmet biztosítanak.
Ha nagy pénzeket akarsz keresni, a kulcs két dologban rejlik. Vala-
mi olyasmit kell nyújtanod, amire
a) tömegigény jelentkezik, és amit
b) kevesen tudnak ugyanolyan szinten megcsinálni, mint Te,
ezért nehéz téged helyeuesíteni.
Ilyen az, amivel most foglalkozol? Vagy tizenkeuő egy tucat a szak-
mád? Ma lecserélnek, holnap már kezd is az utódod? Ha így van, ak-
kor érdemes fontolóra venned a váltást, vagy a szakterület módosí-
tását.
223 vI. csAládI pénzügyek
Képezd magad, legyél specialista egy olyan területen, amit imádsz
csinálni, és amire nagy az igény! Ha ebben igazán jóvá válsz, soha
nem lesz problémád a bevételeiddel!
5. Legyen alternatív jövedelemforrásod!
Nekem ezt a leckét saját káromon kelleu megtanulnom. Életem egy
bizonyos szakaszában egyetlen forrásból – alkalmazouként vezetői
állásból – származou a jövedelmem 90%-a. Amikor elbocsátouak,
és hasonlóan jól hzető munkahelyen hosszú ideig nem tudtam el-
helyezkedni, kevesebb mint egy év alau eltűnt minden megtakarí-
tou pénzem.
Mint egy kánikulai napon, amikor a zivatar után félórával már újra
porzik a földút, úgy párologtak el a pénzek megszokou életstílu-
som fedezésére. Aztán rögtön következeu egy magánéleti válság, és
negyven-egynéhány évesen mindent kezdheuem elölről.
Akkor megfogadtam, hogy ez még egyszer nem fog megtörténni.
E könyv írásának pillanatában három forrásból származik a jövedel-
münk: két vállalkozásunkból, illetve feleségem részmunkaidős állá-
sából. Bármelyik kiesik, a másik keuő pótolja.
Egy kétkeresős családban is legyen harmadik bevétel! Nem lehet
tudni, hogy mit hoz az élet. Jöhet egy elbocsátás, egy betegség, egy
válás; mindenre fel kell készülni!
6. Jövedelmed nagyobbik része tulajdonalapú legyen!
Az ideális az lenne, ha befektetéseinkből származó jövedelmünk le-
fedné költségeinket. Ide azonban el kell jutni. Ahhoz, hogy passzív
jövedelmed – vagyis az a bevételed, ami nem tevékenységalapú, ha-
nem „csak jön” – meghaladja költségeidet, először létre kell hozni
ezt a pénztermelő gépezetet.
Két kérdés vetődhet fel ennek kapcsán. Az egyik, hogy meg le-
het-e egyáltalán ezt csinálni. A válasz egyértelmű IGEN. A történe-
lem során sokaknak sikerült ezt megvalósítaniuk, bár az is igaz, hogy
mindig ők voltak kisebbségben.
224 Az öt év csodájA
A másik kérdés: hogyan? Eltekintve a bankrablás és az egymilliós
havi nyugdíj kétes sikerű opcióitól, két reális lehetőség marad. Az
egyik egy sikeres, tőled függetlenül működő vállalkozás felépítése, a
másik egy olyan befektetési portfólió, amelynek hozama fedezi a meg-
élhetésedet. Mindkeuő kiépítése hosszú időbe és sok munkába telik.
7. Lehetőségeid szintje ala élj!
Ha vagyont akarunk felhalmozni, csupán két lehetőség közül vá-
laszthatunk. Az első opció – amikor a bevételek növelése nem jár-
ható út – költségeink minimalizálása, a második pedig jövedelmünk
radikális megnövelése, költségeink változatlanul hagyásával.
Mindkét esetben szorosra kell húznunk a nadrágszíjat. Igazából
tehát nincs más választási lehetőségünk, mint a takarékos élet. Egy-
szerű és logikus gondolat. Mi akkor mégis a gond? Az, hogy sokak
számára a pénzköltés érzelmi kérdés.
Pedig a pénz csak egy elvont fogalom. Bármi lehet pénz, ha kine-
vezik annak. Angliában például az 1100-as évektől 1826-ig a „tally
stick”-et, vagyis egy két részre vágou fadarabot is használtak pénz
gyanánt. Mindkét részt megjelölték, jelezve, hogy mennyivel tarto-
zik az adós a hitelezőnek. Az egyik részt a hitelező tartoua magánál,
a másikat az adós. Mivel a „tally stick” alkalmas volt adóhzetésre,
emiau széles körben elfogadouá vált.
Amikor valaki képtelen életében az érzelmi stabilitást megterem-
teni, akkor valamilyen pótszerhez nyúl, hogy az emocionális kilen-
géseket valahogyan kezelni tudja. Ez lehet alkohol, szerencsejáték,
túlzásba viu szex, drogozás, vagy akár kontrollálatlan pénzköltés is.
A megoldáshoz a kulcs a késlelteteu jutalmazás képességének el-
sajátítása. A kérdéskört a pszichológusok már régóta vizsgálják.
A legismertebb kutatássorozat az amerikai Stanford Egyetemen zaj-
lou le az 1960-as évek végén. Ez volt a híres mályvacukor-kísérlet.
Az egyetemi óvodából kiválasztouak több mint 600, négy- és hat-
éves kor közöui gyereket. Egyenként beviuék őket egy üres terem-
225 vI. csAládI pénzügyek
be, ahol egy szék és egy asztal volt csupán, illetve az asztalon egyet-
len darab mályvacukor (nálunk pillecukorként forgalmazzák).
A gyerekek a következő lehetőségek közül választhauak:
a) akár azonnal megeheuék az édességet, vagy
b) ha megállták 15 percig, és nem nyúltak hozzá, akkor kaptak még
egy mályvacukrot.
Az óvodások harmada abban a pillanatban bekapta a cukorkát,
amikor az instruktor kiteue a lábát a szobából. Mások végtelennek
tűnő agónián mentek keresztül: eltakarták a szemüket, énekeltek
maguknak, doboltak az asztalon, csak hogy eltereljék hgyelmüket az
előuük levő édességről.
A 15 perc azonban nekik is soknak bizonyult; egy ponton ők is
„elnyelték” a mályvacukrot. A negyedórát a gyerekeknek csak keve-
sebb mint a harmada tudta kivárni.
Húsz évvel később a korábbi kísérleti alanyokkal újra találkoztak.
Azt találták, hogy akik óvodásként tudtak várni, azoknak felnőuként
magasabb volt az önbecsülése, kiemelkedőbb eredményeket értek
el az iskolában, és jobban kijöuek társaikkal. Ebben a csoportban a
bűnözési hajlam is nagyságrenddel kisebb volt, mint a „mályvacu-
kor-habzsolók” körében.
A késlelteteu jutalmazás megtanulható. Az önkontroll képessége
nemcsak pénzügyeinkben, hanem életünk minden területén kiváló-
an alkalmazható.
8. A kamatos kamat NEKED dolgozzon, NE ELLENED!
A templomos lovagrendet 1119-ben alapítouák, eredetileg azzal
a céllal, hogy megóvják a keresztes hadjáratok idején a Szentföld-
re látogató zarándokokat az útonállók és a szaracénok támadásaitól.
A rend azonban nem csak a muzulmánokkal vívou harcokban tűnt
ki; alig több mint száz év leforgása alau Európa központi bankrend-
szerévé nőue ki magát.
226 Az öt év csodájA
A lovagrendhez csatlakozó nemesek szegénységet fogadtak, és
minden vagyonukat a rendnek adományozták. A templomosok a
pápától adómentességet, a főnemesektől pedig óriási összegű ado-
mányokat és földeket kaptak.
Vagyonukat rendkívüli tehetséggel forgauák meg: kihelyezeu hi-
teleik után óriási kamatjövedelmeik voltak, annak ellenére, hogy
a középkorban a kamatszedést – az uzsorát – az egyház tiltoua.
A templomosok esetében azonban a pápa kivételt teu.
Hatalma csúcsán a lovagrend a királyokkal vetekedő gazdagsággal
bírt. A háuérből ők hnanszírozták az uralkodók hadjáratait és költ-
séges életmódját, így gyakorlatilag egész Európa – közveteu módon
– a templomosok befolyása alá került.
Vesztüket is hatalmas vagyonuk okozta. A mindig pénzzavarral
küszködő francia király, IV. Fülöp 1307-ben egy egész Franciaország-
ra kiterjedő akcióban – pénteken, 13-án; innen a babona – elfogaua,
majd koholt vádak alapján elítélteue és kivégezteue a rend vezetőit.
Ezt követően a pápa 1312-ben feloszlaua a templomos rendet.
Albert Einstein azt mondta, hogy a kamatos kamat a világ nyol-
cadik csodája. A templomosok példája ezt kiválóan illusztrálja. Né-
hány nemzedék alau a semmiből Európa uraivá váltak, akik gazdasá-
gi hatalmuknál fogva a háuérből irányítouák az eseményeket.
Csak egy zsebszámológépre van szükségünk, hogy meggyőződ-
jünk a kamatos kamat fantasztikus tulajdonságairól. Ha évente
1 milliót teszünk félre, és azt évi 10%-os hozammal befektetjük,
akkor 20 év múlva mintegy 64 milliós befektetés boldog tulajdono-
sai leszünk.
A kamatos kamat azonban dolgozhat ellenünk is. Ha ugyanezt a
20 milliót hitelként vesszük fel 20 éves futamidőre 10%-os kamaual,
akkor összesen mintegy 48 milliót hzetünk ki a banknak. Meghnan-
szírozzuk a szép, csillogó székházakat és a vezérigazgatók – havi(!) –
nyolc számjegyű hzetését. Biztos, hogy ezt akarjuk?
227 vI. csAládI pénzügyek
Az okos ember nem vesz fel hitelt, csak olyasmire, ami pénzt fog
termelni, és kamatostul visszahozza az árát. Ez azonban igazából
nem is hitel, hanem befektetés.
9. Védd magadat, családodat és megszerze vagyonodat!
Nem teljes a pénzügyi stratégiánk, ha nem gondoskodunk megszer-
zeu dolgaink védelméről. A legtöbb ember úgy gondol a biztosítá-
sokra, mint szükséges rosszra. Mi ennek az oka?
Emlékezzünk a Covey-féle kvadránsokra! Hol éli az emberek
többsége az életét? A fontos – sürgős negyedben. A biztosítások a
fontos – nem sürgős kvadránsba tartoznak, ezért érzik sokan kelle-
metlennek és időrablónak a velük való foglalkozást.
A biztosításnak egyetlen célja van: a katasztrófahelyzetek elkerülé-
se. Elég ezt az egyetlen információt fejben tartanunk, ha helyes dönté-
seket akarunk hozni biztosítási szerződéseinkkel kapcsolatban.
Életünk egyes területein a lehetséges katasztrófahelyzetek a kö-
vetkezők:
® A család bevételeinek legnagyobb százalékát „hazahozó” sze-
mély meghal, vagy rokkanuá válik.
® Lakásunk vagy házunk leég, vagy más módon súlyos károsodást
szenved.
® Gépjárművünk – általában személyautónk – totálkáros lesz,
vagy ellopják.
® Vállalkozásunk jövedelemtermelő eszközei megsemmisülnek.
Természetesen a fentieken kívül is történhetnek – sajnos történ-
nek is – szomorú események a családban, ezek azonban ritkán ka-
tasztrófahelyzetek.
A fentiek értelmében a létfontosságú biztosítások a következők:
- Magas összegű kockázati biztosítás.
Nem mindenkire, csak a család fő pénzkeresőjére! Hogy pon-
228 Az öt év csodájA
tosan mekkora legyen az összeg, az nagyon függ az élethely-
zeuől.
Fiatal párok vagy egyedülállók esetén talán nem is szükséges
életbiztosítás. Ha azonban kiskorú gyerekeid is vannak, akkor
létkérdés a kockázati biztosítás. Konzultálj egy specialistával!
- Ohonbiztosítás.
Ezen ne spórolj! Mit éreznél, ha a nyaralás alau teljesen leégne
a házad, úgy, hogy nem volt rajta lakásbiztosítás?
- Casco magas önrésszel.
Az önrészt te hzeted a kárösszegből. Például ha a javítás 600
ezer volt, és 200 ezer az önrész, akkor 400 ezret fog neked –
vagy a javítást végző cégnek – kihzetni a biztosító.
Minél nagyobb az önrész, annál kisebb a havi díj. Ha ellopják
a kocsidat, vagy totálkáros lesz, akkor 200 ezer forintnak nin-
csen jelentősége a milliókhoz képest. Magas önrésszel kössél te-
hát cascót!
- Vállalkozói vagyonbiztosítás.
Ha elveszíted pénztermelő eszközeidet, a megélhetésed egyik
pillanatról a másikra veszélybe kerül, ezért szükséged lesz a biz-
tosítások ezen fajtájára is.
Ne köss biztosítást apró-cseprő dolgokra! A biztosítók nagyon
kreatívak, ha új termékeik marketingjéről van szó. Tartóztasd meg
magad!
És végül: ne vegyél olyan biztosítási terméket, amit befektetés-
ként próbálnak neked eladni! A két dolog ellentmond egymásnak.
Befektetéseidet és megtakarításaidat kezeld külön! Soha ne ve-
szítsd szem elől: az üzletkötő a saját cégének a termékeit „nyom-
ja”! Végtére is ebből él.
229 vI. csAládI pénzügyek
10. Legyen szakértői csapatod!
Ha arra kérnének, hogy összegezzem eddigi életem legfontosabb
tanulságait, egy dolog egészen biztosan belekerülne a „top tízbe”:
építsd ki a saját csapatodat! Ha ezt az alapelvet 30 évvel ezelőu
tudtam volna, rengeteg kellemetlenségtől kímélheuem volna meg
magamat.
Mit értünk pontosan szakértői csapat alau? Képzeld el, ahogy
Artúr királyként együu ülsz a kerekasztalnál lovagjaiddal! Min-
denben számíthauok egymásra, ha baj van, egy egész kis „hadse-
reg” jön a segítségedre.
Ha segítségre van szükségünk, természetesen a család és a ba-
rátok jutnak eszünkbe először, iu azonban most egy más dolog-
ról van szó. Legyenek életed minden területén olyan megbízható
emberek, akikhez bizalommal fordulhatsz, amikor bármi miau
speciális szakismeretre van szükséged! Például:
- könyvelő
- biztosítási szakember
- adószakértő
- hardver-, illetve szonverspecialista
- befektetési tanácsadó
- bankár
- ügyvéd
- autószerelő
- villanyszerelő
és a sort még hosszan folytathatnánk.
A lényeg, hogy a leggyakoribb élethelyzetekben legyen egy te-
lefonszám, amit ha felhívsz, akkor tudod, hogy minőségi taná-
csot és szolgáltatást kapsz, nem vezetnek meg, és nem fogsz silány
sufnituningot kapni egy Ferrari áráért.
230 Az öt év csodájA
¬/|M/D|K |EJEZEì
PÉNZÜGYI VARÁZSFORMULA 5 LÉPÉSBEN
„A gyakorlat jó iskola.
Csak magas a tandíj.”
Heinrich Heine
Az alábbi stratégiai terv elsősorban Dave Ramsey, amerikai pénzügyi ta-
nácsadó rendszerére épül, saját, magyar vonatkozású tapasztalataimmal
kiegészítve. Nem kísérletezgetésről van tehát szó, hanem egy olyan szisz-
témáról, ami a 2008-as szemnyitogató világválság után került kialakítás-
ra, a tömegesen nehéz helyzetbe került családok pénzügyi alapképzésére.
Ha pénzügyeidet egyszer s mindenkorra rendbe akarod tenni,
kövesd ezt az öt lépést:
1. Minden hónapban pluszban legyen a cash ow-d!
A cash now a készpénzáramlás nagyságát mutatja. Ha az egyenlege
mínusz: abban a hónapban több pénzt költöuél, mint amennyit ke-
restél. A bevételek nagyságából nem lehet az egyenlegre következ-
tetni; az kizárólag a pénzügyi gazdálkodás hatékonyságától függ.
Ez a magyarázata a „mindenki a saját szintjén nyomorog” szind-
rómának: egy milliókat kereső „gazdag” ember is lehet állandó
pénzzavarban. A cash now auól függ, hogy mennyit költünk a jö-
vedelmünkhöz képest.
Az 1789-es francia forradalom kitörése nem kis mértékben a ki-
rálynőnek, Marie Antoineue-nek volt köszönhető. Ő volt Mária
Terézia legkisebb lánya, aki a Mária Antónia nevet kapta a kereszt-
ségben. Szép volt és elbűvölő, viszont a logika nem volt az erőssége,
ezért anyja mindig arra tanítoua, hogy inkább csak mosolyogjon,
és ne nagyon beszéljen, mert azzal csak kalamajkát okoz.
231 vI. csAládI pénzügyek
XVI. Lajossal idilli párt alkouak. Az iµú király határozatlan volt és
döntésképtelen, államügyek helyeu óráinak „bütykölésével” szere-
teu foglalkozni. Marie Antoineue gúnyneve – pénzhez való viszo-
nya alapján – ez volt: Madame Dehcit.
Ők keuen irányítouák 18 éven keresztül Európa legnagyobb és
legerősebb államát. Míg más, szintén abszolutisztikus berendezke-
désű országok virágoztak – Nagy Katalin Oroszországa, Mária Te-
rézia Habsburg-birodalma, Nagy Frigyes Poroszországa –, Francia-
ország rohant az államcsőd felé.
Amikor 1789-ben – a Bastille bevételének évében – Marie
Antoineue tudomására jutou, hogy a nép éhezik, mert már kenyér-
re sem telik a legtöbb embernek, tágra nyílt szemekkel megkérdez-
te: „Ha nincs kenyerük, miért nem esznek kalácsot?” Éleslátását
még négy évig volt alkalma csillogtatni, amikor is férjével együu a
guillotine alá kerültek.
A cash now egyenlege nem függ a bevételek nagyságától, ahogy
azt XVI. Lajos és Marie Antoineue példája is mutatja. Növeld a be-
vételeidet, de ezzel párhuzamosan addig hnomítsd a pénzügyeidet,
amíg el nem éred minden hónapban a pozitív készpénzegyenleget!
Amíg ez nincs meg, a többi négy lépés értelmét veszti. A legtöbb
ember ezen a „banánhéjon” csúszik el.
Tartsd be az alábbiakat:
Építs ki az általad elképzelt életszínvonalnak megfelelő jöve-
delemszintet!
Bevételeid minimum két forrásból származzanak!
Ha vállalkozol, mindig tegyél félre eleget adóra!
Kövesd a bevételeidet és a kiadásaidat!
Óvakodj az eladósodástól!
2. Legyen 200 000 Ft vésztartalékod!
A fenti összeg egyetlen célja, hogy a váratlan, előre nem tervezhe-
232 Az öt év csodájA
tő családi költségekre nyújtson fedezetet. Mik lehetnek ezek? Saj-
nos túlontúl is jól ismerjük őket: elmaradt közös költség, vízóra-
csere, beázás újrafestése, adóhátralék, gyorshajtási bírság, örökösö-
dési illeték, kopou autógumi cseréje. A lista gyakorlatilag végtelen.
Tapasztalatok szerint az ilyen típusú kiadásokra elegendő nagy-
jából 200 ezer forintnyi költségkeret. Az alapszabály ez: a „rendes”
költségvetéshez nem használhatjuk fel ezt a pénzt, és ha fogyou be-
lőle, a következő hónapban az első dolgunk legyen, hogy visszapó-
toljuk. Emiau alapvető, hogy elkülöníteu számlán tartsuk. Így ki-
sebb a kísértés.
Mi történne, ha nem lenne ilyen keretünk? Nagyon egyszerű:
máshonnan kellene elvenni! De honnan? Ez szinte mindegy, mert
bárhonnan is vennénk el, bizonyosan hiányozna a költségvetésből
vagy a megtakarításokból.
3. Fizesd vissza minden hiteled és tartozásod!
Ezalól egyetlen kivétel van: a lakóhelyül szolgáló ingatlan jelzálog-
hitele. A lakásra vagy házra felveu összeg általában olyan nagyság-
rendű, hogy erőlteteu visszahzetése pénzügyi krízist okozna a csa-
lád gazdálkodásában.
Minden más hiteltől meg kell szabadulnunk. A felveu kölcsönök
leblokkolják a készpénzáramlást, csökkentik az életszínvonalat, és
megakadályozzák a kínálkozó pénzügyi lehetőségek megragadását.
A hitelek visszahzetésének módszere nagyon egyszerű. A 200 ez-
res vésztartalék feltöltése után minden megmaradó pluszpénzt for-
dítsunk hiteltörlesztésre! Először a magas kamatúakat hzessük visz-
sza, majd a kamatláb nagysága szerint csökkenő sorrendben az ösz-
szes többit!
4. Legyen 3-6 havi jövedelempótló tartalékod!
Most, hogy már rendelkezünk 200 ezerrel az apró-cseprő, nem ter-
vezhető költségekre, valamint megszabadultunk a jelzáloghitelünk
233 vI. csAládI pénzügyek
kivételével az összes hitelünktől, indulhat a megtakarítás? Nem,
még nem.
Mi történik akkor, ha átmenetileg kiesik a bevételünk, például
betegség, munkanélküliség, üzleti bevételek lecsökkenése, családi
problémák, vagy más, előre nem látható események miau? Termé-
szetesen elvehetünk a megtakarításainkból – ha vannak –, ennek a
megoldásnak azonban számos hátránya van.
Egyrészt érzelmileg súlyos terhet jelent, amikor a ember feléli a
tartalékait. Másrészt – ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk – min-
den egyes forintunk, amit megtakarítunk, meg lesz „címkézve”, te-
hát valamely célunk későbbi megvalósítását szolgálja. A harmadik
ok teljesen pragmatikus: ezek a pénzek általában lekötésre kerül-
nek, és „feltörésük” rendszerint kamatvesztéssel jár.
A szakirodalom 3 - 6 -12 havi tartalékot javasol, melyet kizárólag
jövedelmeink kiesésekor használhatunk fel. A hónapok száma iga-
zából csak idegi teherbíró képességünktől függ. Akinek jobb a men-
tális állóképessége, annak elég a negyedéves tartalék, aki nagyobb
biztonságot szeretne, annak legyen egy évre elegendő pénze félre-
téve.
Számokban kifejezve: amiből havonta megélünk, az a kiindulási
alap. Tegyük fel, hogy ez neuó 300 ezer forint! Három hónapra így
a tartalék 900 ezernek, egy évre pedig 3,6 milliónak adódik.
Ennek az összegnek likvidnek kell lenni, mert vészhelyzetben
azonnal fel kell tudnunk használni. Befektetési alap – pénzpiaci
vagy kötvény – ideális lehet erre a célra.
5. Adózo bevételeid minimum 10%-át takarítsd meg!
Lehet, hogy amíg eddig a pontig eljutsz, évek fognak eltelni, az elő-
ző lépéseket azonban nem érdemes átugrani, mert a jól felépíteu
pénzügyi terv pillanatokon belül összedőlhet.
Természetesen minél nagyobb a megtakarítás aránya, annál jobb a
jövőre nézve, viszont annál nagyobb terhet jelent jelenlegi életszín-
234 Az öt év csodájA
vonaladra. Pénzügyi szakértők általában a 10% mellé teszik le a vok-
sukat, egyrészt mert ez könnyen megjegyezhető és számítható, más-
részt nem terheli túlzou mértékben a családi költségvetést.
A takarékoskodás nem túl népszerű a fejleu világban, a gazdasá-
gi válság azonban újból ráirányítoua a hgyelmet erre az elfeledeu
erényre. Nézzük meg a takarékos életmód előnyeit:
- A megtakarítás nyugodá tesz.
Emelt fővel fogsz járni. Opcióid lesznek, melyek közül szaba-
don TE választhatsz.
- Örömet fogsz találni bankszámlád növekedésében.
Ez nem anéle Zsugori Uram típusú öröm, hanem a célok foko-
zatos megvalósításából származó elégedeuség.
- A kamatos kamat neked dolgozik.
A bankok egyszerűen nem tudnak veszíteni. A templomo-
sokról már eseu szó korábban. A történet 600 évvel később
szinte szóról szóra megismétlődöu. A főszereplő ezúual a
Rotschild család.
Az 1700-as évek második felében a frankfurti zsidó geuó-
ban élt öt hával Mayer Amschel Rothschild, a család vagyo-
nának megalapozója. A francia forradalom megszünteue az
európai államokban a zsidó származásúak másfél évezredes
bezártságát, így elhozta a Rothschildoknak is a szabadságot.
Mayer Amschel már kialakult kapcsolatrendszerét felhasz-
nálva öt hát Európa öt nagyvárosába küldte: Párizsba, London-
ba, Bécsbe és Nápolyba, illetve egyikük oumaradt Frankfurt-
ban. Létrejöu a Rothschild bankház.
Zseniális pénzügyi tranzakciókkal gyorsan növelték a csa-
ládi vagyont, nem kis mértékben a napóleoni háborúk zűrza-
varát kihasználva. A Rothschildok voltak 1850-re a világ leg-
gazdagabb családja, 1900-ra pedig – hitelkihelyezéseik és
befektetéseik révén – becslések szerint a világ teljes vagyoná-
nak fele feleu bírtak befolyással.
235 vI. csAládI pénzügyek
Mi volt a Rothschild-vagyon létrejöuének alapja? A kamatos
kamat. Ha hitelt veszel fel, akkor a bankot gazdagítod, ha meg-
takarítasz, akkor magadat. Melyik a szimpatikusabb?
- Anyagi függetlenséget biztosít időskorodra.
Az ember öregkorára jóval kiszolgáltatouabbá válik. Kevésbé ru-
galmas, nehezen viseli a változást, és betegségek is nehezíthetik
az életét. Senki nem „ússza meg” az öregség negatívumait, csak
hatalon nehéz elképzelni, hogy mindez egyszer valósággá válik.
Ha van pénzed, a kiszolgáltatouságot minimálisra tudod csök-
kenteni. Nem függsz a kormánytól, az önkormányzauól, a nyugdí-
jadtól, de még a saját gyerekeid jóindulatától sem. Független vagy.
Nézzük meg a megtakarítások felosztását konkrét számokon ke-
resztül! Egy család neuó havi jövedelme 500 ezer forint. Egyik ré-
sze – 200 ezer – alkalmazoui hzetésből származik, amiből eleve
levonnak minden adót és adóelőleget, tehát ez tiszta pénz.
A másik része vállalkozásból jön: az üzleuel kapcsolatos költsé-
gek levonása után 400 ezer. A tárgyhónapban kihzetik a férj vállal-
kozói státuszával járó adókat és járulékokat (nem árt, ha jó a köny-
velő, hogy ne legyen meglepetés), és így megmarad 300 ezer.
Példabeli családunk mintagazdálkodó, és nemcsak 10, hanem
20%-ot tesz félre havonta, ami 100 ezer forint megtakarítást ered-
ményez. A 200 ezer vésztartalékot (látra szóló bankszámlán), és a
6 havi jövedelempótló tartalékot (6 x 400 ezer = 2,4 millió forin-
tot pénzpiaci befektetési alapban) már félreteuék. Hitelük a havi
70 ezres törlesztőrészletű lakáshitelen kívül nincsen.
A megtakarításoknak alapvetően két fajtája létezik:
A. Amit felhasználunk később
A később felhasználásra kerülő pénzeszközök valamilyen
konkrét célt szolgálnak: adóhzetést, utazást, ajándékozást, ru-
havásárlást, vagy bármi mást, amit elhatározunk. A lényeg,
236 Az öt év csodájA
hogy ezeket az összegeket valamikor – a nem túl távoli jövő-
ben – felhasználjuk.
B. Amit soha nem használunk fel
A hosszú távú megtakarításoknak az a célja, hogy egy ponton
majd annyi jövedelmet biztosítsanak, ami fedezi megélhetési
költségeinket. Ez a ún. passzív jövedelem.
Családunk a 100 ezer forint alábbi felosztása melleu dönt:
a.) Később felhasználásra kerülő, rövid és középtávú megtakarítá-
sok
v Negyedéves és éves adók (áfa, társasági adó): 30 000 Ft
v Tartós fogyasztási cikkek: 15 000 Ft (most éppen egy
plazmatévé a cél)
v Ruha: 10 000 Ft (egy új öltönyre)
v Utazás: 20 000 (nyaralás Korfun)
v Ajándékok: 5 000
b.) Felhasználásra soha nem kerülő, hosszú távú megtakarítások
v Jelenleg ezeket egy indexkövető részvényalapban tartják;
ebben a hónapban ide 20 ezer forint kerül.
Hogy megtakarításaidat hova helyezd el, beszéld meg egy befek-
tetésekben járatos szakemberrel! Ez egy külön szakma. Ahogy egy
kedves ismerősöm mondja: „Befektetési tanácsot csak olyantól fo-
gadj el, aki a saját tanácsait megfogadva már meggazdagodou!”
Érdemes kicsiben kezdeni, kevésbé kockázatos eszközökkel,
mint lekötöu bankbetét, kincstárjegy vagy letéti jegy. A befektetési
alapok már kicsit rizikósabbak, főleg ha részvényalapok, ellenben a
pénzpiaci alapok szinte teljesen kockázatmentesek.
Végül: a tőzsdézés és az ingatlanbefektetés csak az erős idegzetű
„nagy halaknak” való. Kétségkívül nagyon „cool” a dolog, de a ma-
gam részéről ebben inkább a kisebb kockázatot részesítem előny-
ben. Ízlések és pofonok.
237 vI. csAládI pénzügyek
NEGYED|K |EJEZEì
MIRE JÓ EGY KÖLTSÉGVETÉS?
„Háromfajta ember van:
aki tud számolni, és aki nem.”
Anonymus
PENZKEZE|ES ~ E|ZE|MEK
A pénzkezelés az érzelmekről szól. Mivel érzelmeink jönnek-mennek,
legtöbbször akaratunktól függetlenül, ezért pénzügyeinkben nem túl cél-
ravezető stratégia rábízni magunkat érzéseinkre. Kell valami konkrétabb
és mérhetőbb módszer, ez pedig nem más, mint a költségvetés. CSAK
akkor tudjuk kontroll alau tartani a pénzt, ha követjük a mozgását.
Idén ősszel lesz a 25. évfordulója annak, hogy elkezdtem éves költ-
ségvetést készíteni, és ezt a szokásomat mind a mai napig megtar-
touam. Ma is megvan minden év, kezdve az 1986-os sajtpapíroktól
egészen a 2010-es Microson Money-kimutatásokig.
Az évek során azonban megtanultam, hogy a PÉNZ = ÉRZELMEK.
Hiába tudtam minden forintról, honnan jöu és hova ment, mégsem
sikerült áuörést elérni sokáig a pénzügyeimben. Akkor kezdeu csak
derengeni, amit ma már teljes biztonsággal merek állítani: pénzkezelé-
sünk minősége nem lehet magasabb, mint érzelmi intelligenciánk szín-
vonala.
Előző könyvemben több fejezetet is szenteltem az érzelmi intel-
ligencia témakörének, ezért most csak röviden szeretném mindazt
összefoglalni, ami a pénzügyekhez kapcsolódik.
A téma első számú szakértője, Daniel Goleman az érzelmi intelli-
gencia öt területét különíti el:
v éntudatosság,
v érzelmeink hatékony kezelése,
238 Az öt év csodájA
v önmotiváció,
v empátia és
v emberi kapcsolatok.
Pénzkezelés szempontjából az első három pontnak van jelentősé-
ge. Ha valaki képtelen érzelmeit – hangulatingadozásait és indulatki-
töréseit – keretek közöu tartani, akkor csak idő kérdése, hogy mikor
jön el az a pillanat, amikor felhevült állapotban képtelen lesz majd ra-
cionális döntést hozni. Az „eredmény”: visszafordíthatatlan pénzügyi
tévedés.
Érzelmeinket kell tehát megtanulni irányítani, és a pénzügyek
mintegy varázsütésre a helyükre ugranak. Ennek első lépése – szüksé-
ges, de nem elégséges feltétel –, hogy költségvetés segítségével köves-
sük pénzünk minden mozgását.
/ KÖ|ìSEG\EìES E|ÖNYE|
Érdekes módon a legtöbb embernek nincsen havi költségvetési terve.
Az okok általában a következők:
· Zsugorisággal, garasoskodással azonosítja.
„Mi vagyok én? Tartune vagy Zsugori Uram?”
· Túl sok munkának tartja.
„Nekem ez túl macerás!”
· Nem érzi magát képesnek rá.
„Tudod, nem vagyok ouhon a számokban!”
· Próbálta már, de nem működö neki.
„Ez az egész csak duma. A titok az, hogy nem kell annyit költeni!”
· Fél hogy mit fog találni.
„Figyelj, addig jó, amíg nem tudom, mi a valóság!”
239 vI. csAládI pénzügyek
Nézzük meg, hogy milyen előnyeink származnak abból, ha költség-
vetést használunk!
` Érzelmi döntéseink kontroll alá kerülnek.
Ami jó ötletnek tűnt öt perce, most a számokra pillantva kiderül,
hogy őrültség.
` Látjuk, hova megy a pénz.
Nem kell azon „agyalni”, hogy vajon mire költöuük el egyetlen hét
alau a havi hzetésünket.
` A költségek nagysága előre jelezhetővé válik.
Tárgyéven belül meglehetős pontossággal látható az egyes bevétel-
és költségtípusok nagyságrendje. Ebből az is következik, hogy egy
adou hónapnak pontosan becsülhető az egyenlege.
` Megszünteti a pénz elköltéséből adódó szégyent és bűntudatot.
Ha egy költséget beterveztél, azt – nem többet! – probléma nélkül
elköltheted és a büdzsé „talpon marad”.
` Nyilvánvalóvá válnak a túlköltekezés területei.
Minden hónapban van 4-5 ok, amitől „elment” a pénz, és mindig
van EGY ok, ami a problémák 80%-áért felelős. Csak ránézel, és
azonnal fogod tudni, hogy mi az.
` Véget vet a tűzoltásnak és a folytonos válságkezelésnek.
Ha látjuk előre a közelgő válságot, akkor fel lehet készülni a kezelé-
sére, vagy akár meg is lehet előzni a kialakulását.
240 Az öt év csodájA
/ PENZdGY| ìE|\ KESZ|ìESENEK /|/PE|\E|
Hogyan lehet tehát jó költségvetést készíteni? Van néhány alapsza-
bály, amit érdemes betartani. Ezek a következők:
- Legyen benne minden bevétel és kiadás!
Ha kihagysz bizonyos tételeket, az egész értelmét veszti.
- Ne legyen túl komplikált!
Ha „strapásnak” érzed, akkor nem fogod csinálni.
- Foglalkozz vele rendszeresen!
Használhatsz bármilyen eszközt – Quicken, MS Money, Excel,
papír… –, az a lényeg, hogy tényleg használd!
- A tervszámokat tartsd be!
Addig nyújtózz, ameddig a takaród ér! A büdzsé kézi változatá-
ban, a borítékos rendszerben is az a lényeg, hogy annyit költhetsz,
amennyi a borítékban van, és aztán vége. Iu sincs másképp.
- Folyamatosan gondolkodj a költségek csökkentésén!
Nincsen „Szent Tehén”; mindig lehet jobban csinálni. Ritkán adó-
dik olyan helyzet, mint például Venezuelában, ahol jelenlegi árfo-
lyamon egy liter benzin 11 – tizenegy (!) – forintba kerül. Ebből
már tényleg nehéz tovább spórolni.
Folyamatosan gondolkodj a költségek csökkentésének lehetősé-
gein! A jövedelem növelésével párosítva ez a stratégia hosszú távra
biztosítani fogja a család pénzügyi stabilitását.
A 6. táblázat egy lehetséges kategóriafelosztást mutat, és néhány
ötletet az adou költségtípus kezelésére.
241 vI. csAládI pénzügyek
6. táblázat
Költségtípusok és csökkentési ötletek
Költségtípus Ötletek
Adók Jó adószakértő és könyvelő.
Ajándék Átgondoltan (nem minden az érték).
Autó Üzembiztos és hitelmentes.
Autó Presztízs ne számítson.
Autó Benzinkútválasztás (5-7% megtakarítás).
Autó Gázüzemre átállás.
Autó Kötelező- és casco-optimalizálás
Autó Megbízható szerelő.
Bankköltség Okos bank- és csomagválasztás.
Biztosítás Optimalizálás szakemberrel.
Étkezés Vásárlási lista + akciók.
Étkezés
Munkába ouhonról vigyél
szendvicset és tisztítou vizet!
Étkezés Éuerembe csak ünnepelni menj!
Étkezés Alkohol, cigareua, kávé NE!
Étkezés Készpénzzel hzess! (mínusz 15% költés)
Fodrász Ouhoni hajvágás.
Gyerekek Étkezésükön és oktatásukon ne spórolj!
Gyógyszer Egészségpénztáron keresztül (–30%).
Háziállatok Középkategóriás tápok.
Háztartási cikk Akciók + nagy tételben vásárlás.
Hitelek Csak jelzáloghitel.
Illetékek Kedvezmények kihasználása.
Internet Nem kell mindig a leggyorsabb.
Kozmetikus Ouhon.
Lakásrezsi Takarékos megoldások (izzó, zuhanyfej).
Nyaralás Elő- vagy utószezon.
Önképzés Ezen NE takarékoskodj!
242 Az öt év csodájA
Költségtípus Ötletek
Posta Elektronikusan (csekkek helyeu net).
Ruha Okosan (outletek, varrás).
Szabadidő Kicsi eszközigényű (pl. kirándulás).
Szórakozás
Nyilvános szórakozóhely mindig
a legdrágább (az italon extraproht van).
Telefon Legkedvezőbb csomagok.
Telefon Helyeue Skype.
Vitamin Ezen ne spórolj (ne legyen szintetikus)!
243 vI. csAládI pénzügyek
ÖìÖD|K |EJEZEì
EGY ÁGYBAN AZ ELLENSÉGGEL
,A n4zass4g a t4|4sc| fc c|a.¨
Anonymus
/ ¬/Z/SS/G PENZdGY| /|/PJ/|
Felmérések szerint egy házasságban – életkortól függetlenül – a viták
két fő kiváltó oka:
1. Pénz.
2. Gyereknevelés.
Más statisztikákból az derül ki, hogy a válások első számú oka a
pénz, ami a fentiek alapján nem is meglepő. Ha egy családban pénz-
ügyi gondok vannak, az mindenkit megvisel, ugyanakkor érdekes
módon a férhakra és a nőkre más-más módon van hatással.
Ha kevés a pénz, vagy egyáltalán nincsen, akkor
® a férh elveszíti az önbizalmát,
® a nő pedig elveszíti a biztonságérzetét.
Amikor a férh elveszíti az önbizalmát, nem kell hozzá sok idő, hogy
a nő tisztelete megszűnjön iránta. A nők mágnesként vonzódnak a
magabiztos férhakhoz, ezért ha a párjukat siránkozó „kisnyuszinak”
látják, belül megzavarodnak, megszűnik érzelmi stabilitásuk.
Mivel a férhnak a tisztelet az egyik első számú alapigénye, ha ezt
nem kapja meg, kiszámíthatatlanná válik. Agresszió, ivás, hűtlenség,
szenvedélybetegségek, hőzöngés, megannyi jele annak, hogy a férh
érzelmi élete felborult.
A pénz hiánya a nőkre egész más hatással van. A nő a biztonságér-
zetét veszíti el, ami viszont az ő számára alapigény. Emiau zsémbessé
244 Az öt év csodájA
válik – ez az ún. házisárkány-szindróma –, és a földön még nem szüle-
teu meg az a férh, aki ilyenkor ne menekülne fejveszteuen. A kör be-
zárult.
Az alábbi javaslatok segítenek a házasságban pénzügyekben is
fenntartani a harmóniát:
- Legyen közös megegyezésre épülő költségvetésetek!
Közösen alakítsátok ki a büdzsét, és minimum havonta egyszer
nézzétek át együu! Ez az egyszerű módszer radikálisan lecsökkenti
a pénzügyi természetű vitákat.
- A megoldásokat közösen dolgozzátok ki!
Csak két probléma lehet: kevés a bevétel, vagy magasak a költségek.
A bevételek növelésére találjátok ki a legmegfelelőbb megoldást:
állásváltoztatást, másodállást, vállalkozást, bármit, ami működik!
Ezek nehéz döntések, de ha megvannak, mindenki egyformán
viselje a terheket! Ugyanez vonatkozik a költségmegszorításokra;
mindenki vegye ki belőle a részét!
- Pénzügyi döntéseiteket mindig beszéljétek meg!
Egy házasságban rendszerint van egy „pénzügyminiszter”, aki a bü-
dzsét kidolgozza. Legtöbbször ez azért alakul így, mert a másik fél
nem igazán lelkesedik sem a számokért, sem a pénzügyekért.
Kényes egyensúlyt kell tehát fenntartani. Ha a „pénzügyminisz-
ter” nem tudja kivel megbeszélni a pénzügyeket, akkor kihasznál-
va érezheti magát. Ilyenkor hajlamos a párját felelőtlen viselkedés-
sel gyanúsítani – legtöbbször alaptalanul.
Másrészről azonban a döntéseket nem szabad csak a „pénz-
ügyesnek” hoznia, mert a másik fél túlzouan kontrollálva érezhe-
ti magát. A lényeg az egyensúly.
245 vI. csAládI pénzügyek
GYE|EKEK ES / PENZ
„A legfontosabb, amire a szülő megtaníthatja a gyerekét,
hogy miként boldoguljon nélküle.”
Frank A. Clark
Figyelj arra, hogy gyerekeidnek megtanítsd a helyes pénzkezelést! Ne
hagyatkozz arra, hogy majdcsak ellesik valahogy! Ez vagy megtörté-
nik, vagy nem.
Tudatosan kell megtanítanod őket az alaptörvényekre és a gyakor-
lati fortélyokra! Olyan ez, mint amikor utasként sokszor megteszünk
egy bizonyos útvonalat, és aztán egyszer csak nekünk kell vezetni az
autót. Elvileg pontosan kellene tudni az útvonalat, de valahogy még-
sem tudjuk. Miért? Azért, mert csak akkor hgyelünk oda igazán, ha
nekünk kell vezetni.
A gyerekeid is így vannak ezzel. Nem fogják maguktól ellesni a
pénzkezelés tudományát, hiszen nincsen rá szükségük; ouhon a kér-
dés megoldou, hiszen TE megoldouad. Ahogy James Baldwin írja: „A
gyerekek soha nem hallgaak az idősekre, viszont mindig igyekeztek utá-
nozni őket.” Járj tehát elöl jó példával!
Amikor végül felnőnek, engedd el őket! NE élj a pénzügyi járóbe-
teg-ellátással, azaz felnőu gyerekeid rendszeres anyagi támogatásával,
mert pontosan az ellenkező hatást éred el vele!
Az ingyen kapou pénz rossz mintákat sugall, és a következő nega-
tívumokat eredményezi:
® Minél többet kap, annál kevesebbet fog szerezni saját erőből.
® Hajlamos lesz a költekezésre és a pazarlásra.
® Nem sajátítja el a megtakarítás szokását.
® Hitelfelvételre tanítod vele.
A felnőu „gyerek” számára az „üzenet” a következő: „amikor csak
akarok valamit, egyszerűen szólnom kell, és mindent azonnal megka-
246 Az öt év csodájA
pok”. Te biztosan mást gondolsz a hitelekről, de az ő számára a bank
egyenlő lesz az ingyenpénzzel. Egy idő után pedig eljön a kegyetlen
ébredés ideje. Ha ez megtörténik, mindenre gondolsz, csak arra nem,
hogy mindezt TE idézted elő a viselkedéseddel, és a hibás nevelési el-
veiddel.
ì/|ìÓS |ÒGY/SZì/S| C|KKEK
Pénzügyi problémáink nagy részét a fogyasztói társadalom torzult
értékrendje okozza. CSAK EGY dolog számít: a fogyasztás. A kapita-
lizmus a kereslet és a kínálat egyensúlyáról szól, ami mindig egyre ma-
gasabb fogyasztási szinten valósul meg.
A spártaiak már 2500 éve tisztában voltak azokkal a veszélyekkel,
amelyeket a pénz és a vagyon, illetve az általuk megszerezhető javak
megszállou hajszolása okozhat. Spártában ezért nyárs alakú, nehéz
öntöuvas darabokat használtak hzetőeszközként.
A vaspénznek keuős célja volt. Egyrészt meggátolni a kereskedelmet
a külfölddel, másrészt megóvni a spártaiakat a pénzfelhalmozás csábí-
tásától. Hiába volt ugyanis valakinek sok vaspénze, ouhon nem tudou
venni rajta luxuscikkeket, mert a körülmények tényleg „spártaiak”
voltak. A többi városállam pedig csak nemesfémből készült pénzt fo-
gadou el.
Magyarországon az 1948–1989 közöui kommunista időszakban a
kereslet nagyságrenddel volt magasabb, mint a kínálat. Mivel az alap-
vető fogyasztási javak beszerzése is problémát jelenteu – az én kor-
osztályom erre még túl jól emlékszik –, a költekezési hajlamokon jó-
val könnyebben úrrá leheteu lenni.
Ebben a társadalmi berendezkedésben a növekedés motorja a fo-
gyasztás; minden erre van kihegyezve. A rendszer jó oldala, hogy
„minden van”, vagyis a kínálat mindig a kereslet előu jár egy lépéssel.
Az árnyoldal az, hogy jóval nagyobb önkontrollra van szükségünk,
mint egy diktatúrában. A szabad demokráciákban megvalósuló kapi-
247 vI. csAládI pénzügyek
talizmus a tudati fejlődés egy jóval magasabb szintjén lévő embertí-
pust igényel. Olyan embert, aki józanul tud élni a korlátlan választás
szabadságával.
Irtózatos nyomás van rajtunk minden oldalról: környezetünk,
barátaink, munkatársaink, a média, a reklámok, a kormány, sőt még
a családunk is – mindenki más megfontolásból – arra biztat bennün-
ket, hogy: „FOGYASSZ! VÁSÁROLJ!”
Ha nem állsz ellen a kísértésnek, annak anyagi csőd a vége. Az im-
munitás kialakításához tartsd be a következő alapszabályokat:
- Ne versenyezz másokkal!
Legyen fontosabb a pénzügyi függetlenség, mint a társadalmi stá-
tusz! Természetesen mindkeuő vonzó, de ha már választani kell,
százszor inkább vagyok szabad, mintsem a kollégáim kétes értékű di-
cséreteit vadásszam az erőn felül megveu új autóm vagy házam miau.
- Ismerd fel a manipulációt!
Siklósi Szilveszter 1995-ös zseniális dokumentumhlmje,
Az igazi Mao lerántja a leplet a 20. század legnagyobb történe-
lemhamisításáról.
A leleplezések Jonathan W. Highstone, a Michigani Egyetem tör-
ténészprofesszorának a nevéhez fűződnek. Highstone évekig tar-
tó kutatásai során megdöbbentő és a történelmet újraíró felfede-
zéseket teu: az igazi Mao valójában már a hosszú menetelés idején
meghalt.
Helyét a kínai kommunista mozgalom vezetésében gonosz és bű-
nöző bátyja veue át. Ez az ál-Mao Ce-tung, akárcsak Nyikita Hrus-
csov, valójában chicagói mamózó volt. Miután visszatértek saját
országaikba – Kínába, illetve a Szovjetunióba –, ou folytauák nagy-
ban, ahol a mamában kicsiben abbahagyták.
Tevékenységük eredménye volt többek közöu a kubai rakéta-
válság, a Kennedy-gyilkosság és a koreai háború is. Egymás elleni
gyűlöletüket Emmy Lou okozta, egy gyönyörű amerikai lány, aki-
be mindkeuen szerelmesek voltak még a mamás idők alau. A világ-
248 Az öt év csodájA
nak tehát egy nő miau kelleu folyamatos atomháborús fenyegeteu-
ségben élnie.
A hlm a fenti állításokat dokumentumokkal, korabeli hlmfelvéte-
lekkel, és tanúk megszólaltatásával támasztja alá. Hihetetlen, hogy
mik vannak; ki gondolta volna!
A hlm végén a következő felirat jelenik meg a képernyőn: „Figye-
lem, az imént láto lmből természetesen egy szó sem igaz. Minden
állítása a fantázia szüleménye. Állítólagos dokumentumai meghamisí-
toak. Ön egy kísérlet részese volt. Be akartuk bizonyítani, hogy a leg-
nagyobb képtelenség is elhitethető. Minden csupán aól függ, hogyan
csomagoljuk mondandónkat.”
Az 55 perces dokumentumhlmnek nagyjából a felénél kezdtem
gyanítani, hogy iu valami „nem kerek”, ami a tesztvetítések alapján
állítólag elég jónak számít. A televíziós bemutató után még Szabó
István Oscar-díjas hlmrendező is bevalloua, hogy csak a vége felé
kezdeu gyanakodni.
Folyamatosan légy résen! Napi szinten vagyunk manipulációs
trükkök áldozatai. A legrosszabb és talán a legveszélyesebb mani-
pulációt a reklámok jelentik. Tudatosítsd magadban, hogy a reklá-
mokkal szemben esélyed sincsen!
Sokakban – főként férhakban – kitartóan él az illúzió, hogy a rek-
lámok nem számítanak, vásárlási döntéseinket racionálisan hoz-
zuk. Semmi nem állhatna távolabb az igazságtól. A reklámszakma
sok évtized alau tökélyre fejleszteue módszereit; iu dolgoznak az
emberiség legbriliánsabb elméjű pszichológusai. Az egyetlen esé-
lyed, ha a reklámot kizárod az életedből.
- Fogadd el, hogy a saját családod sem támogat mindig!
A legtöbb ember nem érti a vagyonépítés alapelveit; ha értené, ak-
kor már MOST gazdag lenne. Lesz olyan családtagod, aki foggal-
körömmel ragaszkodik majd megszokou privilégiumaihoz, amikor
egy-egy vásárlást megkérdőjelezel. Állj ellen a költekezési nyomás-
nak, akkor is, ha ouhonról érkezik!
249 vI. csAládI pénzügyek
- Gyakorold a késleltete jutalmazást!
A vásárlás ne érzelmi frusztrációid levezetésének eszköze legyen!
Régi bölcsesség, hogy tárgyak birtoklásából nem származik bol-
dogság. Tartsd ezt szem előu, és kövesd az alábbiakban részletezeu
tartós fogyasztási cikk (TFC) vásárlási alapelveket!
ì|C \/S/||/S| SZ/B/|YÒK
Amikor egy nagyobb vásárlás előu állsz, mindig tedd fel magadnak az
alábbi kérdéseket:
1. Szükségem van rá, vagy csak szeretném?
A szükségletek és a vágyak közöui különbség alaptörténete, amikor
a férh bemegy a fehérneműboltba születésnapi ajándékot vásárolni
a feleségének. A pult mögöu egy szőke bombázó, miniszoknyában,
mély dekoltázzsal:
– Parancsoljon, uram, mit szeretne?
– Hát, ha most elmondanám, mit szeretnék, abból nagy baj lenne.
Amire viszont szükségem lenne, az egy Triumph melltartó a felesé-
gemnek a szülinapjára!
Minden vásárlás előu tedd fel magadnak a kérdést: „Biztosan kell
ez nekem?” Ha őszinték vagyunk magunkhoz, nagyon gyakran az
a válasz, hogy: NEM, csak olyan jó lenne megvenni! Ha így van,
akkor napold el a vásárlást, de legalábbis aludj rá egyet!
2. Megvan rá a pénzem, vagy hitelt kell felvennem?
Korábban már szó eseu róla, hogy fogyasztási cikkekre ne vegyél fel
hitelt. Ha valamit nem tudsz készpénzre megvenni, akkor azt nem
engedheted meg magadnak. Ilyen egyszerű.
3. Összhangban van ez a vásárlás a pénzügyi céljaimmal?
Amennyiben az első két kérdésre pozitív a válasz, tehát szüksé-
ged van rá, és a pénz is megvan, még egyáltalán nem biztos, hogy
a vásárlás melleu kellene döntened.
250 Az öt év csodájA
Hiába van szükséged arra a hiperszuper fűnyíróra – még pénzed is
lenne rá –, ha autóra gyűjtesz, és az neked sokkal fontosabb. Gyako-
rold a késlelteteu jutalmazás alapelvét!
Amikor megszületeu a végső vásárlási döntés, jól nézz utána a be-
szerzési lehetőségeknek! Törekedj az alábbi három dologra:
- Tudd, hogy hol lehet jó „boltot” kötni!
A legjobb árat általában akkor lehet elérni, ha közvetlenül a tulajdo-
nostól vásárolunk. A közvetítők felviszik az árat, hiszen nekik is élni
kell valamiből. Ilyen közvetlen beszerzési forrás például a Vatera,
vagy olyan bolt, ahol direktben a tulajdonossal tudsz tárgyalni.
- Mindig akciósan vásárolj!
A meghirdeteu akciókon kívül jó üzletet köthetsz akkor is, ha nagy
tételben veszel, vagy ha szépséghibás, de teljesen funkcionális az
adou árucikk.
Ha árverésen vagy aukción tudod megszerezni az áhítou termé-
ket, sokszor rendkívül kedvező árat érhetsz el. Hátránya ennek a
módszernek, hogy viszonylag nagy időráfordítást igényel.
- Mindenre alkudj!
Erre az alapelvre édesanyám mindig igyekezeu megtanítani, de
csak az elmúlt években jutouam el odáig, hogy a legtöbb szituáció-
ban rutinosan tudom alkalmazni.
Miért tartou ennyi ideig? Azért, mert kellemetlen. El kell tud-
nunk viselni az alkupartner szélsőséges reakcióját, esetleg gúnyo-
lódását is.
Az alapszabály a következő: mindenre lehet alkudni, de nem
mindenhol. Az alkuképes helyszínek listája azonban nincsen
kifüggesztve sehol, tehát próbálkozz mindenhol, érnek majd pozi-
tív meglepetések!
Soha ne fogadd el az első ajánlatot! A másik fél nyitóajánlata
hallauán kerülj az ájulás szélére és mondd: „EZ NEKEM SAJ-
NOS SOK!” Ennek rengeteg változata van, ahogy azt korábban,
251 vI. csAládI pénzügyek
a tárgyalásoknál láuuk. Mondhatod például: „Értékelem a humor-
át!” Lényeg, hogy ne fogadd el szó nélkül!
Az alku során legyél türelmes! Akinek sürgősebb, az veszít.
Törekedj olyan szituáció kialakítására, hogy az eladónak legyen
sürgős! Fontos, hogy még véletlenül se szeress bele a termékbe! Ha
ez megtörténik, ou helyben veszíteuél az áralkuban.
/Z /DÓ M|N|M/||Z/|/S/
Az adók jelentik az egyik legnagyobb tételt költségvetésünkben. Törté-
nészek szerint a Római Birodalomban csupán évi 2 nap munka kelleu az
adóhzetéshez. Ezek az idők azonban elmúltak. Ha maximalizálni akarjuk
jövedelmünket, akkor csökkentenünk kell – legálisan – az adónkat.
Az állampolgárok többsége alkalmazouként keresi meg bevételei-
nek túlnyomó részét. Ők az ún. „bérből és hzetésből” élők. A kormá-
nyok számára mindenhol a világon a legegyszerűbb feladat az ő meg-
adóztatásuk.
Az alkalmazouak személyi jövedelemadójának és társadalombiz-
tosítási járulékának együues összege tipikusan 40% körüli érték, kor-
tól és országtól függetlenül. Adózási szempontból ez a legrosszabb
forma, tehát ha adónkat minimalizálni akarjuk, más megoldást kell
keresnünk.
Három lehetőség kínálkozik a fentiek kikerülésére (természetesen
mindhárom legális). A konkrét számok folyamatosan változnak, tehát
inkább csak szemléltetésre alkalmasak, mindazonáltal elég jól tükrö-
zik az arányokat.
1. Adózás cégen keresztül (tulajdonosként).
Igaz ugyan, hogy a társasági adó és az osztalékadó összege szintén
valahol 40% körül nuktuál, mégis ezen a módon 20% körüli rátával
tudjuk leadózni bevételeinket.
252 Az öt év csodájA
Hogyan lehetséges ez? A különbség oka az, hogy a céges bevételből
a költségek levonhatók, és a vetítési alap így jóval kisebb lesz. Ezt az
előnyt semmilyen szja-kedvezmény nem képes kompenzálni.
2. Adózás befektetésből szerze jövedelemből.
Rövid és középtávú banki konstrukciók jellemzően 20%-kal adóznak
az egész világon. Ez az alkalmazoui adókulcsnak nagyjából a fele.
3. Adózás passzív jövedelmekből.
Ez a gazdagok világa. Nyilván az lenne a fair – gondolhatnánk –,
hogy ők hzessék a legtöbb adót. Ez azonban messze nincs így.
Proh adótanácsadó segítségével passzív jövedelmek után 0%
adókulcs érhető el, vagyis nem kell hzetni semmit. Két példa erre:
- Hosszú távú befektetések után 0% az adókulcs.
- Ingatlan-értéknövekedésből származó jövedelem után nin-
csen adóhzetési kötelezeuség, amennyiben a tulajdonos öt év
után adja el az ingatlant.
Összefoglalva tehát: adózás kérdésében a legrosszabbul alkal-
mazouként jársz. Ennél sokkal jobb megoldás, ha céget alapítasz, és
abból veszed ki a pénzedet.
Amikor megtakarítou pénzedet fekteted be, rövid és középtávon
nem jársz túl jól, ha azonban hosszú távon vagy képes befektetni,
akkor akár teljesen el tudod kerülni az adóhzetést.
/M|ì / ¬|ìE|EK|Ö| ìdDN| E|DEMES
- Vagyon felhalmozásához a legfontosabb a hitelmentesség.
Egyrészt nem köti le pénzeszközeinket és nem korlátozza le a
készpénzáramlást, másrészt a kamatos kamat nekünk dolgozik.
- A hitelfelvétel érzelmi kérdés.
A hitelcsapdából való kikerüléshez nem elegendő a racionális mér-
legelés. Érzelmi intelligenciánkat kell erősíteni, elsősorban önkont-
rollunkat.
253 vI. csAládI pénzügyek
Tanuld meg a késlelteteu jutalmazást! Ne érezd úgy, hogy az el-
tervezeu vásárlás élet-halál kérdés! Nem az.
- A hitel legalizált rablás.
A középkorban nem véletlenül tiltoua a katolikus egyház az uzso-
rát, vagyis a kamatra nyújtou hitelt. Arisztotelésztől Aquinói Szent
Tamásig sok nagy gondolkodó ellenezte az uzsorát mint az embe-
rek anyagi tönkretételének „biztos” eszközét.
A hitelek legveszélyesebb formái a következők (az irreálisan ma-
gas kamatláb, vagyis a banknak hzeteu extraproht miau):
e áruvásárlási kölcsön
e záloghitel (más néven: a „zaci”)
e autóhitel és -lízing
e személyi kölcsön
- A hitelre történő vásárlás pazarlás.
Egy példa a fentiek illusztrálására:
· Akarsz venni egy televíziót. Vételár: 100 ezer forint.
Hitelfelvétellel azonnal a tiéd lehet ezekkel a paraméterekkel:
0% behzetés, 32% kamat, 12 hónap futamidő.
A havi törlesztés összege 11 000 Ft, így összesen 132 000 forin-
tot hzetsz vissza.
` Készpénzzel veszed meg. Kilenc hónapig félreteszed ugyan-
azt az összeget, amit a hiteltörlesztésre hzetnél: 9 x 11 000
= 99 000 Ft. Megtakarítouál több mint 30 ezret – a vételár
30%-át (!) – a hitel kiküszöbölésével.
- Csak értéknövelő dolgokra vegyél fel hitelt!
Ne vegyél fel hitelt értéküket veszítő fogyasztási cikkekre!
„Jó” hitelek (értéküket növelik): ingatlan, üzleti vállalkozás, okta-
tás, önképzés.
254 Az öt év csodájA
- Jelzáloghiteled legyen kevesebb mint a család éves neó jövedelmének
duplája!
Ha a havi neuótok összesen 350 ezer, akkor ez évente 4,2 milliót je-
lent. Ebben az esetben maximum 8,4 millió lehet a jelzáloghiteletek.
- Ha mégis hitelt kell felvenned, válassz rövid futamidőt!
Jelzáloghitelt maximum 15 évre, autóhitelt legfeljebb 3 évre vegyél
fel!
255 vI. csAládI pénzügyek
AMIT MINDENKÉPPEN TUDNOD ÉRDEMES
A CSALAD| PÉNZ0GYEKPÔL
- A Bőség Univerzumában élünk.
- Tanulj meg Bőségtudaual gondolkodni!
- A költségek a bevételekkel arányosan emelkednek.
- Jövedelmed első 10%-ával saját magadat hzesd!
- Ne legyenek hiteleid!
- Boldogságod ne függjön vagyonod nagyságától!
- Tartsd kézben a pénzügyeidet!
- Maximalizáld a jövedelemtermelő képességed!
- Lehetőségeid szintje alau élj!
- Állítsd magad mellé a kamatos kamatot!
- Biztosításokat csak katasztrófahelyzetekre kössél!
- Legyen 200 ezer Ft vésztartalékod!
- Legyen 3-6 havi jövedelempótló tartalékod!
- Kövesd a pénzed mozgását, legyen költségvetésed!
- Folyamatosan törekedj költségeid csökkentésére!
- Férjeddel/feleségeddel minden anyagi témát beszéljetek meg, és
közös megegyezéssel döntsetek!
- Felnőu gyerekeidet csak rendkívüli esetben támogasd anyagilag!
- Tartós fogyasztási cikkeket csak akciósan, nagy kedvezménnyel vá-
sárolj!
- Vállalkozással vagy hosszú távú befektetésekkel minimalizáld az
adódat!
257 epIlógus
EPILÓGUS
„Közintelligentia, egyedüli valóságos erő;
ennél előbb utóbb nagyobb hatalom nincs;
s azt a lehető legnagyobb magasságra fejteni,
legszentebb hazaúi kötelességünk;
mert annál nagyobb jót nem tehetünk hazánknak.”
Széchenyi István
ÖNB|Z/|ÒM ES ÖNBECSd|ES
Ahogy azt a felvezetőben is említeuem, ez egy pragmatikus könyv az
önszervezésről. Most, hogy a végére értél, joggal kérdezheted – a gya-
korlatiasság jegyében –, hogy milyen ütemezéssel és mennyi idő alau
tudod megvalósítani a könyvben leírtakat. A következő oldalakon
ehhez szeretnék néhány ötletet adni.
Az első lépés a gondolkodásmód átalakítása. Dolgozz ki erre egy
18 hónapos önfejlesztési programot! Ha majd évtizedek múltán visz-
szanézel erre a másfél évre, úgy fogsz rá emlékezni, mint életed egyik
legizgalmasabb periódusára; a nagy változások kezdetére.
Az első kérdés az, hogy rendelkezel-e elég önbizalommal egy ilyen
program végrehajtásához. Legyél őszinte magadhoz! Ha mentális álló-
képességünk gyenge, csak idő kérdése, és életünk az első komolyabb
válsághelyzetben kártyavárként omlik össze. Tedd rendbe az alapokat!
Szánd rá az időt és az energiát, sajátítsd el a szükséges ismereteket
az alábbi területeken:
 pozitív gondolkodás és auitűd,
 a problémák szeretete,
 érzelmi intelligencia,
 negatív érzelmek kontrollálása,
 nehéz emberek kezelése,
 mentális állóképesség.
258 Az öt év csodájA
Ha az önbizalom jelenleg problémát jelent, akkor fókuszálj a fentiek-
re 18 hónapig! Ennyi idő szükséges a gondolkodásmód megváltoztatásá-
hoz. Ezután tudsz érdemben foglalkozni az önszervezés kérdéseivel.
ÖN|EJ|ESZìES| MENEì|END
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy egyre csak tanulnak, a megszerzeu
ismereteket azonban soha nem ültetik át a gyakorlatba. Lehetsz bár-
mennyire pozitív, vagy érzelmileg intelligens, ha ezeket a tulajdonsá-
gokat nem használod arra, hogy egy konkrét területen sikeres legyél
– pénzügyileg is –, akkor csak vesztegeted az idődet.
Napoleon Hill klasszikusa, a Gondolkozz és gazdagodj! is nagy hang-
súlyt fektet a fentiekre. A sikerhez vezető 13 lépés közöu ou találjuk a
szaktudást, a tervezést és a döntést. A „vonzás törvénye” nem azt jelenti,
hogy addig gondolkozol erősen, amíg „pénzmágnessé” nem válsz. Így
az idők végezetéig ülhetsz, és várhatsz, mint Rodin Gondolkodója. A he-
lyes recept: először átalakítod a gondolkodásodat, aztán cselekszel, és
ennek eredményeként jönnek létre életed külső körülményei.
Ha úgy érzed, hogy az önbizalmad már rendben van, akkor elkezd-
hetsz foglalkozni az önszervezés kérdéseivel. A 7. táblázat egy lehetsé-
ges tanulási forgatókönyvet mutat.
7. táblázat
Önszervezési forgatókönyv
Terület Hónap
1 Tudásalapú Társadalom 2
2 Célok 3
3 Időgazdálkodás 4
4 Egészséges életmód 3
5 Önmagad „eladása” 2
6 Pénzügyek 4
Összesen 18
259 epIlógus
Egyszerre ne törekedj túl nagy változtatásra! Fogd fel a hat témát
úgy, mint hat iskolai tantárgyat! Szánd rá a szükséges időt, olvasd el a
kapcsolódó irodalmat, és a tanultakat ültesd át a gyakorlatba! Az át-
töréshez szükséges minimális tanulási tempó a heti egy könyv. Az iro-
dalomjegyzékben megtalálod egy adou témakörben az elinduláshoz
szükséges legfontosabb könyveket.
További „tudnivalók” tantárgyanként:
A. Tudásalapú Társadalom.
Pontosan értsd meg az összes tárgyalt trend lényegét! Gondold vé-
gig, hogy konkrétan RÁD és a szakmádra hogyan vonatkoznak a
változások!
Tanulj meg tanulni! Ismerd fel fő intelligenciatípusodat, és a rád
jellemző domináns tanulási módot! Kezdj el úgy gondolni magad-
ra, mint passzív jövedelmet termelő infotermékek ismert és népsze-
rű szerzőjére!
B. Célok.
Miközben a Tudásalapú Társadalommal kapcsolatos informáci-
ókat dolgozod fel, gyűjtsd össze 100 álmodat! Ahogy bővülnek
ismereteid, úgy leszel képes egyre jobban visszatérni álmodó, kor-
látokat nem ismerő, gyermeki énedhez. Amikor úgy érzed, hogy
kész a lista, állítsd össze – képekkel és határidőkkel – az Álom-
könyved!
Közben olvass, olvass, olvass! Tágítsd a látókörödet, mert ez fog-
ja gondolkodásmódodat és ezzel együu értékrendedet is átalakíta-
ni! A motivációs sikerirodalom klasszikusait már kiadták magyarul
– ellentétben például a money management könyvekkel –, használd
ki a lehetőséget!
Legyen meg a 10 legfontosabb célod a következő egy évre! Vá-
laszd ki ezek közül az EGY FŐ célt! Dolgozz ki részletes célkövetési
és -értékelési szisztémát!
260 Az öt év csodájA
C. Időgazdálkodás.
A következő lépés a kitűzöu célok minél gyorsabb megvalósítása.
Ehhez időnk hatékony menedzselése adja a kulcsot. Tanuld meg
az alaptörvényeket, és ültesd át őket a gyakorlatba! Gyors egymás-
utánban olvass el 6-7, időgazdálkodásról szóló könyvet!
Gyakorolj, gyakorolj, és megint csak gyakorolj! A világon az ösz-
szes szakterület közül az időgazdálkodás az egyik legegzaktabb és
leginkább kidolgozou témakör. Ne fogadd el magadtól, ha az idő-
gazdálkodás problémát jelent; 4-5 hónap alau forradalmi változást
tudsz elérni életed ezen területén.
Amikor az első három lépésen túljutouál, megtapasztalod a kontroll
csodálatos érzését. Te irányítod az életedet, és euől napról napra job-
ban érzed majd magad. Nem arról van szó, hogy az élet egy jouányival
is könnyebbé vált volna; úgy érzed azonban, hogy van értelme a dol-
goknak, ezért minden relatív egyszerűbbé válik.
Ezen a ponton három irányban folytathatod önfejlesztési uta-
dat. Fókuszálhatsz az egészséges életmódra (ha például egy betegség
miau ez a terület kritikussá vált), a pénzügyeidre (ha az anyagiak je-
lentik a legnagyobb problémát), illetve az emberi tényezőre és önma-
gad „eladására” (amennyiben úgy ítéled meg, hogy ezen a téren kelle-
ne gyorsabban fejlődnöd).
D. Egészséges életmód.
Az egészséges életmód teszi lehetővé, hogy munkánk gyümölcsét
– elért céljainkat és eredményeinket – hosszú távon élvezni tudjuk.
Alakíts ki magadnak egy olyan életstílust, melynek része az egész-
séges étkezés és a mértéktartó életvitel! Minden információ rendel-
kezésünkre áll ehhez, csak némi önfegyelem kell a gyakorlati meg-
valósításhoz.
E. Önmagad „eladása”.
Előbb-utóbb mindenkinek meg kell tanulni hatással lenni mások-
ra; enélkül az emberi társadalmakban rendkívül nehéz érvényesül-
261 epIlógus
ni. A legtöbb ember nem szeret „eladni”. Ha nálad is ez a helyzet,
egy kivételt mindenképpen kell tenned, és ez saját magad „eladása”.
Ebben a témában különösen sok jó könyv kapható. Szerezd meg
a legjobbakat, és szánj rá néhány hónapot a technikák elsajátításá-
ra! Tanulj meg hatékonyan tárgyalni! Kezeld jól a kifogásokat és az
ellenvetéseket! Ne félj a visszautasítástól!
F. Pénzügyek.
Nekünk, magyaroknak az egészséges életmód melleu talán a pénz-
kezelés a legnehezebben elsajátítható képesség. Nehéz, nem nehéz,
nincsen jelentősége. Meg kell tanulni, mert hatékony pénzgazdál-
kodás nélkül a modern világban nem létezik eredményes élet.
Gondolkozz bőségtudaual! Tanuld meg az alaptörvényeket! Ma-
ximalizáld a jövedelemtermelő képességed! Legyen költségveté-
sed! Ne költekezz! Szabadulj meg a hiteleidtől! Tedd félre bevétele-
idnek minimum 10%-át! Tanítsd meg a pénz kezelésének fortélya-
it a gyerekeidnek is!
262 Az öt év csodájA
A LEGNAGYOBB MAGYAR
„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.
Igazibb súly s erő az emberi agyvelőnél nincs.
Ennek több vagy kevesebb léte a nemzetnek
több vagy kevesebb szerencséje.”
Széchenyi István
1822 tavaszán és nyarán két hatal magyar arisztokrata járta Nyugat-Eu-
rópát. A többi utazótól elsősorban céltudatosságuk különbözteue meg
őket; nem „csak úgy”, időtöltésből utazgauak, hanem információkat
gyűjtöuek. Figyelmük minden olyan dologra kiterjedt, aminek tanul-
mányozását Magyarország tervbe veu megreformálásához hasznosnak
ítéltek.
Báró Wesselényi Miklós hgyelmét elsősorban a lovak kötöuék le;
a lótenyésztést akarta meghonosítani az országban. Széchenyi István
grófot azonban minden érdekelte. Ahogy városról városra utaztak
– München, Stuugart, Párizs, London voltak a főbb állomások –,
mindent meghgyelt, mindent feljegyzeu.
Széchenyi a következő bő negyedszázadban a látouak jelentős
részét átülteue magyarországi körülmények közé. Eszméivel és tevé-
kenységével – selyemhernyó- és lótenyésztés elterjesztése, folyamsza-
bályozás elindítása, a Tudományos Akadémia és a Nemzeti Kaszinó
megalapítása, nagy hatású irodalmi művek (Lovakrul, Hitel, Világ,
Stádium) kiadása, a gőzhajózás meghonosítása, a Lánchíd megépíté-
se – ő leu a modern Magyarország egyik megteremtője.
Szerepével és történelmi jelentőségével már kortársai is tisztá-
ban voltak. Kossuth nevezte el – nézeteik különbözősége ellenére –
a „legnagyobb magyar”-nak.
263 epIlógus
/ M/GY/| G/ZD/S/G| CSÒD/
Széchenyi már nem érheue meg művének kiteljesedését. A forrada-
lom leverése után másfél évtizedig úgy látszou, nincsen remény. Ami-
kor azonban Ausztria nagyhatalmi pozíciója megrendült – 1866-ban
elveszíteue Poroszországgal szemben a német egyesítés vezető szere-
péért folytatou háborút –, a Habsburgok beláuák, hogy a birodalmat
egyetlen módon menthetik meg: ha megegyeznek a magyarokkal.
Ez volt az 1867-es kiegyezés (Ausgleich). Ferenc Józsefet magyar
királlyá koronázták, és létrejöu az Osztrák–Magyar Monarchia. Ma-
gyarország számára a következő évtizedek soha nem látou gazdasági
növekedést hoztak.
Berend T. Iván és Ránki György Kossuth-díjas történészek becs-
lése szerint a kiegyezés után az első világháború kitöréséig a nemzeti
jövedelem éves növekedése átlagosan 3,2% volt. Európában csak Dá-
nia, Svédország és Németország ért el ebben a fél évszázadban nálunk
jobb eredményt.
A közel ötven évig tartó folyamatos növekedés eredményeként
1867-hez képest a magyar GDP 1914-re megnégyszereződöu (!).
Széchenyi István munkája meghozta gyümölcsét. Két nemzedék alau
Magyarország elmaradou agrárországból fejleu élelmiszeriparral ren-
delkező agráripari országgá vált.
K|Md\E|ì EMBE||ÖK SÒK/S/G/
A 19. századi nagy nemzedékek teljesítménye előu ma is főhajtással
adózunk. Hány 20. századi politikusról neveztek el közterületet? Na-
gyon kell gondolkodni, hogy akárcsak egyvalaki is az eszünkbe jus-
son. És 19. századi államférhról? Kossuth, Széchenyi, Wesselényi,
Eötvös, Bauhyány, Andrássy, Szemere, Deák, Klauzál, és még sorol-
hatnánk.
264 Az öt év csodájA
A reformkor nagy nemzedéke az ipari forradalom gazdasági és tár-
sadalmi vívmányainak iuhoni meghonosítását érezte küldetésének.
Akkor az volt a nagy feladat.
Jelenleg – a 21. század első negyedében – az előuünk álló legna-
gyobb kihívás gondolkodásmódunk átalakítása. Minden energiánkat
és erőforrásunkat ezért arra kell fordítanunk a következő évtizedek
során, hogy a fejlődésünk gátjává vált kishitűséget és önbecsülés-
hiányt levetkőzzük.
Az utánunk jövő generációkat meg kell tanítani a magas önbecsü-
lésre, az önálló gondolkodásra, a tanulás szeretetére, és az élet min-
dennapi dolgainak hatékony megszervezésére. Ha ezt sikerül elérni,
akkor a következő két nemzedék alau Magyarország be tud kerülni a
világ 15-20 legfejleuebb állama közé.
Ha Széchenyi élne, valószínűleg osztaná ezt a véleményt. A követ-
kező – ma is útmutatásként szolgáló – sorokat a legnagyobb magyar
1830-ban veteue papírra:
„Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok ha-
zámha, hanem inkább előre; nincs annyi gondom tudni,
»valaha mik voltunk« de inkább átnézni, »idővel mik le-
hetünk s mik leendünk«.
A Múlt eleseu hatalmunkbul, a Jövendőnek urai va-
gyunk. Ne bajlódjunk azért hiábavaló reminiscentiákkal,
de bírjuk inkább elszánt hazahságunk s hív egyesülé-
sünk által drága anyaföldünket szebb virradásra.
Sokan azt gondolják: »Magyarország – volt« –
én azt szeretem hinni: lesz!”
reminiscentia: visszaemlékezés
265 IrodAlomjegyzék
IRODALOMJEGYZÉK
ìdD/S/|/Pd ì/|S/D/|ÒM
33 híres bölcseleti mű. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1995.
Alvin Toer: Future Shock. Bantam Book, 1970.
Balázs Sándor szerk.: Platóntól-Steinerig. Eszterházy Károly Tanár-
képző Főiskola, 1996.
Bill Lucas: Power Up Your Mind: Learn Faster, Work Smarter. Nicolas
Brealey Publishing, 2002.
Chris Frith: Making Up the Mind. How the Brain Creates our Mental
World. Blackwell Publishing, 2007.
Colin Rose: Accelerated Learning. Nightingale-Conant, 1995.
Dan Poynter: Self-Publishing Manual. Kindle eBook, 2009.
Daniel G. Amen, M. D.: Change Your Brain, Change Your Life. Random
House, 1999.
Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia. Háér Kiadó, 2008.
Erdődy János: Így élt Gutenberg. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1973.
F. A. Hayek: Te Road to Serfdom. Routledge, 2001.
Fred Gleeck: Publishing for Maximum Proht. Kindle eBook, 2008.
Fred Gleeck: Selling Information. Kindle eBook, 2009.
Gini Graham Sco, Ph.D.: 30 Days to a More Powerful Memory.
AMACOM, 2007.
Gordon Dryden: A tanulás forradalma I–II. Bagolyvár Könyvkiadó,
2005.
Henry Hazli: Economics in One Lesson. Random House, 1979.
Howard Gardner: Frames of Mind. HarperCollins, 1993.
Kathryn C. Wetzel, Ph.D. and Kathleen M. Harmeyer, M. S.: Mind
Games. Te Aging Brain and How to Keep it Healthy. Delmar/
omson Learning, 2000.
Marcus Aurelius: Elmélkedések. Kossuth, 1996.
Michael H. Hart: 100 híres ember a kezdetektől napjainkig. Magyar
Könyvklub, 1994.
266 Az öt év csodájA
Milton Friedman and Rose Friedman: Free to Choose. Harcourt Brace
Jovanovich, 1980.
Reader’s Digest válogatás: A lélek és az értelem ABC-je. Reader’s
Digest, 1997.
Robert W. Lucas: Te Creative Training Idea Book. AMACOM, 2003.
Samuel Smiles: Self-Help. National and Individual. eBook, 2005.
omas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete. Osiris Kiadó,
2000.
Tim Sparrow: Applied Emotional Intelligence. Wiley Publishing, 2006.
Tina Constant: Teach Yourself Speed Reading. McGraw-Hill, 2003.
Tom Monahan: Te Do-It-Yourself Lobotomy. John Wiley & Sons,
2002.
Tony Buzan: Use Your Head. Guild Publishing, 1979.
Tony Buzan: Use Your Memory. Book Club Associates, 1986.
/Z /|MÒK \/|Ó|/ \/|N/K
Andersen legszebb meséi. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1983.
Anthony Robbins: Ébreszd fel a benned szunnyadó óriást. Bioenergetic
Kiadó, 2008.
Anthony Robbins: Határtalan siker. Bioenergetic Kiadó, 2008.
Brian MacArthur szerk.: A XX. század nagy beszédei. Agave Kiadó,
2006.
Brian Tracy: Create Your Own Future. Wiley Publishing, 2002.
Brian Tracy: Maximális teljesítmény. Bagolyvár Könykiadó, 1999.
Brian Tracy: Repülési terv. Bagolyvár Könykiadó, 2009.
Brian Tracy: Te 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business
Success. eBook, 2003.
Brian Tracy: Töréspont. Bagolyvár Könykiadó, 2009.
Brian Tracy’s Success Mastery Academy. eBook, 2007.
Csíkszentmihályi Mihály: Flow – Az áramlat. Akadémiai Kiadó, 2010.
Dale Carnegie: Sikerkalauz 2. Ne aggódj, tanulj meg élni! Minerva,
1991.
267 IrodAlomjegyzék
Dan Kennedy: Te New Psycho-Cybernetics Guidebook. Nightingale-
Conant, 1998.
David J. Schwartz: Gondolj merészet. Magyar Könyvklub, 1994.
David Frost: Ballépések könyve. Cédrus Kiadó, 1993.
Dr. Joseph Murphy: Tudatalauid csodálatos hatalma. Maecenas Könyv-
kiadó, 1994.
Fred Gratzon: Te Lazy Way to Success. Soma Press, 2003.
Homérosz: Íliász. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985.
Homérosz: Odüsszeia. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986.
Jack Caneld–Mark Victor Hansen: Merj nyerni! Bagolyvár Könykiadó,
2005.
Jeni Mumford: Life Coaching for Dummies. John Wiley & Sons, 2007.
Jim Rohn: A jólét és boldogság hét stratégiája. Network TwentyOne,
1996.
Jim Rohn: Te Five Major Pieces to the Life Puzzle, eBook by Jim Rohn
International, 2002.
John Bartle, ed.: Familiar Quotations. Hurst & Company, 2007.
Maxwell Maltz: Pszichokibernetika. Bagolyvár Könykiadó, 1994.
Napoleon Hill–W. Clement Stone: A siker titka: PLB. Bagolyvár Könyv-
kiadó, 1993.
Pete Cohen and Sten Cummins: Habit Busting. HarperCollins, 2002.
Ralph Waldo Emerson: Esszék. Bagolyvár Könykiadó, 1995.
Robert Collier: Secret of the Ages. eBook, 2001.
Russell H. Conwell: Gyémántmezők. Bagolyvár Könyvkiadó, 1995.
Shiv Kera: You Can Win. eBook, 2006.
Stephen M. Pollan–Mark Levine: It’s All in Your Head. HarperCollins,
2005.
Stephen R. Covey: A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása. Bagoly-
vár Könykiadó, 2004.
Stephen R. Covey: Te 7 Habits of Highly Enective Families. St.
Martin’s Grin, 1997.
Susan Jeers: Feel the Fear and Do It Anyway. Ballantine Books, 2006.
268 Az öt év csodájA
/Z |DÖ d|/|
Alan Lakein: Hogyan gazdálkodjunk időnkkel és életünkkel? Bagoly-
vár Könyvkiadó, 1995.
Brian Tracy: Eat Tat Frog! eBook, 2001.
Brian Tracy: Gyújtópont. Z-Press Kiadó, 2005.
Brian Tracy: Time Power. AMACOM, 2002.
Dave Lakhani: Te Power of an Hour. Business and Life Mastery in
One Hour a Week. John Wiley & Sons, 2006.
David Allen: Geuing Tings Done. Penguin Books, 2003.
Hyrum Smith: A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 törvénye. Ba-
golyvár Könyvkiadó, 1996.
Marc Mancini: Time Management. McGraw-Hill, 2007.
Michael LeBoeuf: Az önszervezés iskolája. Bagolyvár Könyvkiadó,
1994.
Ray Josephs: Időgazdálkodás vezetőknek. Bagolyvár Könyvkiadó,
1996.
Ronnie Eisenberg: Organize Your Life. John Wiley & Sons, 2007.
Stephen Covey: Először a fontosat! Bagolyvár Könyvkiadó, 2007.
Stephen Covey: A 8. szokás. Bagolyvár Könyvkiadó, 2010.
¬ÒGY/N /DD E| M/G/D
Allan Pease: Kérdezni tudni kell. Fiesta, 2000.
Arch Lustberg: How to Sell Yourself. Career Press, 2002.
Bernard Wasserstein: Te Secret Lives of Trebitsch Lincoln. Penguin,
1990.
Bill Adler, Jr.: How to Negotiate Like a Child. AMACOM, 2006.
Brian Tracy: Határ a csillagos ég. Bagolyvár Könyvkiadó, 2004.
Brian Tracy: Önerőből milliomos. Bagolyvár Könyvkiadó, 2004.
Brian Tracy: Speak to Win. AMACOM, 2008.
Brian Tracy: Személyes hatékonyság. Bagolyvár Könyvkiadó, 2007.
269 IrodAlomjegyzék
Dan Ariely: Kiszámíthatóan irracionális. A racionálisnak vélt döntése-
inket alakító rejteu erőkről. Gabo Könyvkiadó, 2011.
David J. Lieberman, Ph.D.: Get Anyone to Do Anything. eBook, 2005.
David Oliver: Sikeres tárgyalástechnika. Manager Könyvkiadó, 2008.
Dr. Robert Anthony: Magic Power of Super Persuasion. eBook, 2004.
Frank Beger: Az üzletkötés iskolája. Bagolyvár Könyvkiadó, 1993.
Harry Mills: Artful Persuasion. AMACOM, 2000.
Jim omas: Negotiate to Win. Te 21 Rules for Successful
Negotiation. HarperCollins, 2005.
Joe Girard: Hogyan adjuk el önmagunkat? Bagolyvár Könyvkiadó,
1995.
Joe Girard: Hogyan adjunk el bármit bárkinek. Bagolyvár Könyvkiadó,
1995.
John Fuhrman: Mondj nemet, alig várom! Network TwentyOne, 2007.
Kevin Hogan: Te Psychology of Persuasion. Pelican Publishing, 2004.
Kevin Hogan: Te Science of Innuence. John Wiley & Sons, 2005.
Kurt Mortensen: Persuasion IQ. AMACOM, 2008.
Michael C. Donaldson: Negotiating for Dummies. Wiley Publishing,
2007.
Mitch Anthony: Selling with Emotional Intelligence. Dearborn Trade
Publishing, 2003.
Nógrádi Bence: Rinocérosz üzletkötés. Rhino Training, 2003.
Og Mandino: A világ legnagyobb üzletkötője. Bagolyvár Könyvkiadó,
2007.
Robert B. Cialdini: Hatás. A befolyásolás pszichológiája. HVG Kiadó,
2009.
Robert Levine, Ph.D.: Te Power of Persuasion. John Wiley & Sons,
2003.
Robert W. Bly: Magnetic Selling. AMACOM, 2006.
Roger Dawson: Nyerő tárgyalási technikák. Bagolyvár Könyvkiadó,
1999.
Stephan Schiman: 25 hiba, amit üzletkötők rendszeresen elkövetnek.
Bagolyvár Könyvkiadó, 1997.
270 Az öt év csodájA
Stephan Schiman: 25 szokás, ami üzletkötőket kiemelkedően sike-
ressé tesz. Bagolyvár Könyvkiadó, 1997.
Suzanne Bates: Speak Like a CEO. McGraw-Hill, 2005.
Wolf Gábor: Kisvállalati Marketing Biblia. Pongor Publishing, 2010.
Zig Ziglar: Az eladás művészete. Network TwentyOne, 1996.
Zig Ziglar: Eladás 101. Bagolyvár Könyvkiadó, 2005.
ÖNSZ/BÒì/ZS-MESìE|Kd|ZdS
Al Sears, M.D.: 12 Secrets to Virility. Wellness Research & Consulting,
2006.
Alan L. Rubin, M.D.: High Blood Pressure for Dummies. Wiley
Publishing, 2007.
Brent Agin, M.D.: Healthy Aging for Dummies. Wiley Publishing,
2008.
Brent Agin, M.D.: Superfoods for Dummies. Wiley Publishing, 2009.
Carol Ann Rinzler: Controlling Cholesterol for Dummies. Wiley
Publishing, 2008.
Carol Ann Rinzler: Nutrition for Dummies. Wiley Publishing, 2006.
Elizabeth Lipski, Ph.D.: Digestive Wellness. McGraw-Hill, 2005.
Emil Coué: Elméd gyógyító hatalma. Édition Hongroise, 1993.
Frank Sepe: Te Truth. Te Only Fitness Book You’ll Ever Need. Hay
House, 2003.
Harlan M. Krumholz, M.D.: Te Expert Guide to Beating Heart
Disease. HarperCollins, 2005.
Jack Challem: Feed Your Genes Right. John Wiley & Sons, 2005.
John Basedow: Fitness Made Simple. McGraw-Hill, 2008.
John E. Morley, M.D. & Sheri R. Colberg, Ph.D.: Te Science of Staying
Young. McGraw-Hill, 2008.
Lance Armstrong: Bicikli életre-halálra. Alexandra Kiadó, 2008.
Lynn Dannheisser and Jerry Rosenbaum, M.D.: What’s Wrong with Me?
Te Frustrated Patient’s Guide to Geuing an Accurate Diagnosis.
McGraw-Hill, 2005.
271 IrodAlomjegyzék
Mackie Shilstone: Te Fat-Burning Bible. John Wiley & Sons, 2005.
Mark Hyman, M.D.: Te Ultrametabolism Guide. eBook, 2006.
Mark Ukra: Te Ultimate Tea Diet. HarperCollins, 2008.
Martha Davis, Ph.D.: Te Reaxation & Stress Reduction Workbook.
New Harbinger Publications, 2000.
Michael F. Roizen and Mehmet C. Oz: YOU on a Diet. Simon &
Schuster, 2006.
Michael F. Roizen and Mehmet C. Oz: YOU: Te Owner’s Manual.
HarperCollins, 2005.
Patricia A. Deuster, Ph.D. Ed.: Te Navy SEAL Physical Fitness Guide.
Uniformed Services University, 1997.
T. Colin Campbell, Ph.D.: Te China Study. BenBella Books, 2006.
omas E. Levy, M.D.: Optimal Nutrition for Optimal Health.
McGraw-Hill, 2001.
omas J. Slaga: Te Detox Revolution. McGraw-Hill, 2003.
Tom Venuto: Burn the Fat, Feed the Muscle. Fitness Renaissance, 2003.
Tonia Reinhard, M.S.: Te Vitamin Sourcebook. Lowell House, 1998.
CS/|/D| PENZdGYEK
Alan M. Williams: Money Mastery. 10 Principles thet Change Your Fi-
nancial Life Forever. Career Press, 2002.
Bodai Zsuzsa szerk.: A pénz hlozóhája. Szöveggyűjtemény – Váloga-
tás. Aula Kiaó, 1998.
Brian Tracy: Million Dollar Habits. eBook, 2003.
Dan Miller: 48 Days to Creative Income. e Business Source, 2004.
Dara Duguay: Don’t Spend Your Raise. McGraw-Hill, 2002.
Dave Ramsey: Financial Peace University Seminar, 2009.
David S. Landes: Te Wealth and Poverty of Nations. W.W. Norton &
Company, 1998.
Diane Kennedy, CPA: Loopholes of the Rich. John Wiley & Sons, 2005.
Ellen Hodgson Brown: Te Web of Debt. ird Millenium Press, 2008.
272 Az öt év csodájA
George S. Clason: Babilon leggazdagabb embere. Bagolyvár Könyvki-
adó, 2003.
Jamie McIntyre: What I Didn’t Learn at School but Wish I Had. 21st
Century NZ, 2005.
John Ventura and Mary Reed: Managing Debt for Dummies. Wiley
Publishing, 2007.
Keith Cameron Smith: Te Top Ten Distinctions Between Millionaires
and the Middle Class. Ballantine Books, 2007.
Michael E. Gerber: A V mítosz. Bagolyvár Könyvkiadó, 1995.
Michael Klepper–Robert Gunther: 100 gazdag ember. Magyar Könyv-
klub, 1998.
Napoleon Hill: Gondolkozz és gazdagodj! Bagolyvár Könykiadó, 1993.
Napoleon Hill: Te Law of Success in Sixteen Lessons. Ralston
University Press, 1928.
Natalie H. Jenkins: You Paid How Much for Tat?! How to Win at
Money Without Losing at Love. Jossey-Bass, 2002.
Robert G. Allen: Passzív jövedelemforrások. Bagolyvár Könykiadó, 2004.
Robert K. Heady and Christy Heady: Te Complete Idiot’s Guide to
Managing Your Money. Alpha Books, 1999.
Robert T. Kiyosaki – Sharon L. Lechter: Mielőu feladnád az állásod.
Bagolyvár Könykiadó, 2005.
Robert T. Kiyosaki: Cashnow négyszög. Bagolyvár Könyvkiadó, 2000.
Ron Holland: Beszélj és gazagodj! Bagolyvár Könyvkiadó, 1994.
T. Harv Eker: A milliomos elme titkai. Bagolyvár Könyvkiadó, 2006.
Ted Miller: Kiplinger’s Practical Guide to Your Money. Kiplinger
Books, 2002.
omas J. Stanley & William Danko: Te Millionaire Next Door.
Pocket Books, 1996.
omas J. Stanley: Te Millionaire Mind. Andrews McMeel Publishing,
2001.
Timothy Ferriss: 4 órás munkahét. Bagolyvár Könykiadó, 2007.
Wallace D. Wales: A gazdagság bölcsessége. Bagolyvár Könyvkiadó,
2004.
/ KE|NE| ì|/|N|NG
21. SZÁZADI SIKER AKADÉMIA
SÒ|ÒZ/ì/N/K KÖ\EìKEZÖ KÖìEìE
KERNER TIBOR: GAME OVER
Boldogan éltek, amíg…
avagy ismerd meg a párodat, amíg nem késő!
„Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök,
vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében,
sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig,
hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben
hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen.
Ámen.”
A válások legalább felerészben megelőzhetőek lennének, ha a há-
zasságkötés előu a vőlegény és a menyasszony rendelkezne hasz-
nálati utasítással leendő házastársával kapcsolatban.
Ez a hiánypótló könyv beüzemelési-, kezelési- és karbantartási
útmutató ahhoz a személyhez, aki a legfontosabb ember az életed-
ben: a párodhoz. Hogy az örökkön-örökké tényleg örökké tartson.
Már Megjelent! Mit ad Neked a Sziklaszilárd Önbecsülés?
Önbizalommal teli, egészséges énképet tudsz kialakítani.
Hozzáállásodat az élet viharai közöu mindig képes leszel
pozitívan és optimistán tartani.
Megtanulod a gyakorlatban alkalmazni a 21. század siker-
kulcsát, az érzelmi intelligenciát.
Elsajátítod a célok kitűzésének mesterfogásait, és általuk
gyorsabban fogod elérni álmaidat.
Önmagad maradéktalan elfogadásán keresztül értékesebb,
teljesebb emberi kapcsolatokat tudsz kialakítani.
Sikeresebb, eredményesebb és boldogabb emberré válsz.
A 21. századi Siker Akadémia könyvek megrendelhetők:
06 20 344 7217
info@kernertraining.hu
www.KernerTraining.hu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful