Корисничко упутство за коришћење

Екстерног портала
Пројекат ИИС ПУ
(Интегрисани информациони систем Пореске
управе)

Верзија документа: 4.6

Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези

Страна 1

Садржај
1.

УВОД ................................................................................................................................................................ 3

2. ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА - ПОРТАЛ ЕПОРЕЗИ – СПОЉНИ
КОРИСНИК ............................................................................................................................................................. 6
2.1.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПРИСТУП ПОРТАЛУ ЕПОРЕЗИ ............................................................................................ 6
2.2.
ПРИСТУП ПОРТАЛУ ЕПОРЕЗИ ...................................................................................................................... 8
2.2.1.
ПРИСТУП ПОРТАЛУ СЕРТИФИКАТОМ....................................................................................................... 8
2.2.2.
ПРОМЕНА СЕРТИФИКАТА И ОДЈАВА .......................................................................................................12
2.3.
ОДАБИР ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ЗА КОГА СЕ ВРШЕ АКТИВНОСТИ .................................................................12
2.3.1.
ОДАБИР ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА .............................................................................................................13
2.3.2.
ПРОМЕНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА – ПОНОВНИ ОДАБИР ..........................................................................15
2.4.
ПРИЈАВА ПОРЕЗА .......................................................................................................................................17
2.4.1.
УНОС ПРИЈАВЕ РУЧНО ...........................................................................................................................18
2.4.1.1. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПОДНИШЕЊА ПППДВ ПРИЈАВЕ ................................................................................23
2.4.2.
УНОС ПРИЈАВЕ, ПРЕУЗИМАЊЕМ ПОДАТАКА ИЗ XML ДАТОТЕКЕ .............................................................25
2.4.3.
ПРЕГЛЕД УПУТСТАВА ............................................................................................................................27
2.4.4.
ЧУВАЊЕ УНОСА ПРИЈАВЕ ......................................................................................................................28
2.4.5.
ИЗМЕНА ПРИЈАВЕ ..................................................................................................................................29
2.4.6.
ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ПОДАТАКА ПРИЈАВЕ ........................................................................................29
2.4.7.
ПОТПИСИВАЊЕ ПРИЈАВЕ .......................................................................................................................31
2.4.8.
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ..........................................................................................................................33
2.4.9.
БРИСАЊЕ ПРИЈАВЕ ................................................................................................................................34
2.4.10.
БРИСАЊЕ НЕАКТИВНИХ ПРИЈАВА СА ПОРТАЛА ......................................................................................34
2.4.11.
ОДУСТАЈАЊЕ ОД АКТИВНОСТИ ..............................................................................................................34
2.4.12.
ШТАМПАЊЕ ПРИЈАВЕ ............................................................................................................................35
2.4.13.
ШТАМПАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА ЗА ПОДНЕТУ ПРИЈАВУ .................................................................................35
2.5.
ПРЕГЛЕД ПРИЈАВА .....................................................................................................................................38
2.5.1.
ПРЕТРАГА И ПРЕГЛЕД ЛИСТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ...........................................................38
2.5.2.
ПРЕГЛЕД ПРИЈАВЕ .................................................................................................................................39
2.5.3.
ПРЕГЛЕД СТАТУСА ПРИЈАВЕ И ПРИЛОГА ................................................................................................40
2.5.4.
ПРЕГЛЕД ЛИСТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ И ПАПИРНО ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА............................................................41
2.6.
УПИТ СТАЊА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ..........................................................................................................42
2.7.
ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА ..............44
2.8.
АДМИНИСТРАЦИЈА ОВЛАШЋЕЊА ...............................................................................................................45
2.8.1.
ЛИСТА СВИХ ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ЗА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА .................................................................45
2.8.2.
УКИДАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ........................................................................................................................46
2.8.3.
ДОДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ......................................................................................................................46

Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези

Страна 2

1. Увод
Портал еПорези нуди могућност пореским обвезницима да врше подношење пореских пријава
електронским путем.
Електронско подношење пријава у име пореског обвезника могу да изврше:
 Законски заступници пореског обвезника
 Порески пуномоћници
 Порески саветници
Приступ сервису за електронско подношење пореских пријава могу вршити искључиво лица која
поседују дигитални сертификат издат од стране неког од сертификационог тела (ПКС, Пошта, МУП,
итд)., и која имају овлашћења за електронско подношење пријава за неког пореског обвезника
Републике Србије.
Сервиси које корисник који приступи опцијама портала еПорези има су:
 Одабир пореског обвезника за кога се врши електронско подношење пријава, које може
да буде правно лице, предузетник или физичко лице.
 Унос, преглед, измену, потписивање, подношење електронских пријава преко портала
 Штампање пријаве
 Преглед и штампање обавештења о поднетој пријави
 Претрагу и преглед пријава поднетих преко портала
 Преглед свих пријава поднетих електронски преко портала и у папирном облику на
шалтеру
 Преглед стања на рачунима пореског обвезника
 Вршење поменутих активности за све пореске обвезнике за које има овлашћење
 Преглед, додавање и укидање овлашћења за датог пореског обвезника
 Преглед података пореског обвезника у ЈРПО
Предности електронског пословања су следећи:
 Брже, једноставније и лакше подношење пореске пријаве;
 Могућност подношења докумената 24 сата дневно, 7 дана у недељи, без трошкова и без
обзира на географску локацију;
 Пренос овлашћења по основу електронског пословања;
 Коришћење јавног портала Е-порези је бесплатно.
Преко портала се не подноси измењена пријава.

Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези

Страна 3

Сервис еПорези служи као помоћ пореским обвезницима да креирају пријаву, провере исправност
пријаве и поднесу пореску пријаву. Подношење пријаве преко портала еПорези се изводи у оквиру
животног циклуса пријаве који важи од марта 2012, и то на следећи начин:
1. За пореског обвезника се креира пријава на порталу ручним уносом података, или
учитавањем унапред припремљених података пријаве помоћу XML датотеке. Након уноса
података пријава се чува у систему опцијом Сачувај, са провером формата унетих вредности,
а без провере података. Тада се пријава налази у статусу У ПРИПРЕМИ, и не сматра се
поднетом. Код такве пријаве се могу мењати вредности, уносити и брисати.
1. Пријава која је у припреми се може:
a. пре потписивања и подношења проверити да ли су подаци исправни, и да ли је пријава
првобитна (не постоји претходно поднета пријава за дати период) одабиром опције
Провери исправност, при чему јој се не мења статус
b. потписати одабиром опције Потпиши, пре чега ће систем аутоматски извршити
проверу исправности података и корисника обавестити о грешкама. ПОтписивање
пријаве се може извршити искључиво сертификатима који су квалификовани и
креирани за дигитално потписивање – тј. имају особину непорецивости.
2. Само се исправна пријава може дигитално потписати и тада прелази у статус ПОТПИСАНА,
и још увек се не сматра поднетом. Код такве пријаве се могу мењати вредности, али приликом
одабира промене вредности, потпис се уклања и пријава поново поставе У ПРИПРЕМИ, и за
даље процесуирање ће бити потребно поново је потписати. Потписивање пријаве гарантује да
подаци након потписивања нису промењени, да су аутентични и да за њихове вредности
гарантује особа чији је дигитални потпис коришћен, јер свака неовлашћена промена има за
последицу да пријава постаје Невалидна. На порталу пре подношења се може наћи више
пријава које су у статусу У припреми и Потписана за исти период, али се само једна од њих
може поднети.
3. Пријава која је потписана може бити поднета. Одабиром опције Поднеси пореска пријава се
шаље на још једну проверу исправности података и у том тренутку се налази у статусу
ПОСЛАТА НА ОБРАДУ. У том тренутку се пријава прихвата у систем и сматра поднетом
Пореској управи и њој је додељен јединствени идентификациони број у систему. Уколико
пријава није исправна при овој провери, пријава се не прихвата и сматра се да није поднета
ОДБАЧЕНА и неће добити јединствени идентификациони број, тако да неће доћи до статуса
ПОСЛАТА НА ОБРАДУ. Када је приказано да је пријава у статусу ПОСЛАТА НА
ОБРАДУ, тиме је процес подношења преко портала еПорези завршен и корисник може да
испрати даље статусе пријаве који се постављају аутоматски након спроведених провера и
обрада. Да би се испратио наредни статус пријаве, потребно је да корисник затвори пријаву и
да на листи свих пријава (Преглед пријава  Преглед електронских пријава) прати њен
статус или одабере поново преглед такве пријаве и тако прегледа њен статус (Промена
статуса се не може видети док је пријава отворена, јер се приказује последњи статус у коме је
пријава била у тренутку прегледа пријаве). Кориснику ће се приказати порука да је пријава
послата на обраду, са упутством да се пријава са статусом може прегледати на страни са
листом пријава.
4. Уколико се пријава подноси у периоду након истека рока предвиђеног за подношење такве
пријаве, документ прелази у статус НЕБЛАГОВРЕМЕНА, и пријава се не сматра поднетом
пореској управи. Битно је да датум подношења буде у оквирима законом прописаних периода.
5. Након обраде, уколико је пријава исправна и првобитна (прва поднета за одабрани период),
врши се књижење пријаве, и уколико је књижење спроведено коректно и завршено, пријава
прелази у статус ПРОКЊИЖЕНА, и тиме је процес подношења пријаве комплетиран
коректно, или може прећи у статус НЕВАЛИДНА, уколико је приликом обраде установљено
да је предата пореска пријава за исти период у папирном облику.

Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези

Страна 4

врши се обрада поднетих пријава након које пријава може прећи у статус КЊИЖЕНА. али се само једна од њих може поднети. и на првобитност (уклања се могућност да је након потписивања поднета друга пријава за исти период). Такође приликом обраде пријава може прећи у статусе У КОНФЛИКТУ. при чему јој се не мења статус b. 6. али приликом одабира промене вредности. Након истека предвиђеног периода за подношење пријаве Пореској управи. уколико се по неком од сценарија обраде деси да је у конфликту са другом касније унетом пријавом. Пријава која је потписана може бити поднета. потписати одабиром опције Потпиши. Потписивање пријаве гарантује да подаци након потписивања нису промењени. или на прегледу свих пријава. Статуси пријаве се могу за сваку пријаву видети на Прегледу електронских. Само се исправна пријава може дигитално потписати и тада прелази у статус ПОТПИСАНА. или може прећи у статус ОДБАЧЕНА. и не сматра се поднетом. а након тога се прихвата у систем пореске управе на даљу обраду и књижење. пре чега ће систем аутоматски извршити проверу исправности података и корисника обавестити о грешкама. Одабиром опције Поднеси пореска пријава се још једном проверава на исправност података. уколико се по неком од сценарија обраде деси да је у конфликту са другом раније унетом пријавом за исти период. Код такве пријаве се могу мењати вредности. пре потписивања и подношења проверити да ли су подаци исправни. потпис се уклања и пријава поново поставе У ПРИПРЕМИ. Такође приликом обраде пријава може прећи у статусе ПРИХВАЋЕНА. а без провере података. и тек у овом тренутку се сматра да је пријава поднета Пореској управи. Код такве пријаве се могу мењати вредности. или учитавањем унапред припремљених података пријаве помоћу XML датотеке.У КОНФЛИКТУ и КЊИЖЕНА – У КОНФЛИКТУ. На порталу пре подношења се могу наћи више пријава које су у статусу У припреми и Потписана. и за даље процесуирање ће бити потребно поново је потписати. Све пријаве поднете до фебруара 2012 имају животни циклус дефинисан на следећи начин: 1. Пријава која је у припреми се може: a. јер свака неовлашћена промена има за последицу да пријава постаје Невалидна. и још увек се не сматра поднетом. да су аутентични и да за њихове вредности гарантује особа чији је дигитални потпис коришћен. Тада се пријава налази у статусу ПРИХВАЋЕНА. 3. уколико је приликом обраде установљено да је предата пореска пријава за исти период у папирном облику. Након уноса података пријава се чува у систему опцијом Сачувај. Тада се пријава налази у статусу У ПРИПРЕМИ. и тиме је процес подношења пријаве комплетиран коректно. уносити и брисати. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 5 . са провером формата унетих вредности. и да ли је пријава првобитна (не постоји претходно поднета пријава за дати период) одабиром опције Провери исправност. 5. 2. 4.6. За пореског обвезника се креира пријава на порталу ручним уносом података. Битно је да датум подношења буде у оквирима законом прописаних периода.

Све информације о инсталирању сертификата. 2. МУП (Министарство унутрашњих послова). потребно је поседовати читач Smart картица. Halcom. Услове коришћења сертификата као и окружења на којима се сертификати могу користити одређују појединачна сертификациона тела за своју групу сертификата.www.rs Halcom . ПТТ (Пошта Србије).halcom. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 6 .www. 2.rs/ ПТТ . потребно је поседовати квалификовани електронски сертификат за аутентификацију. као и преглед пријава које су поднели.1. који додељују овлашћена сертификациона тела. Привредна комора Србије . могу се добити на сајтовима ових овлашћених CA тела.портал еПорези – спољни корисник Портал еПорези нуди могућност пореским обвезницима да врше подношење пореских пријава електронским путем. Предуслови за приступ порталу еПорези Окружење Да би се користио електронски сервис пореске управе. Електронски сервис за подношење пријава . 1.pks.rs/index.http://www. потребно је да корисник на свом рачунару поседује следеће окружење:  Оперативни систем: Windows XP.mup. 4.posta. статуса пријава и преглед стања на рачунима обвезника.rs/ca/ Министарство унутрашњих послова – http://ca.gov.ca. који додељују овлашћена сертификациона тела (CA тела). Постоје четири регистрована сертификациона тела: ПКС (Привредна комора Србије). За потписивање електронске пријаве потребно је поседовати квалификовани електронски сертификат за дигитално потписивање. Информације о инсталирању читача могу се наћи на сајтовима овлашћених CA тела.php?section=4#Q Да би се могао користити дигитални сертификат.2. и више  Firefox Mozilla 3 и више Приступ За приступ електронском сервису еПорези. 3. Windows Vista или Windows 7 Порталу еПорези се може приступити коришћењем следећих претраживача:  Internet explorer 7.

која је понуђена у тренутку самог потписивања.Потписивање електронске пријаве Да би корисник потписао електронску пријаву дигиталним сертификатом. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 7 . а затим и Run. Услов који је потребно поставити пре приступа порталу је омогућавање и инсталирање Active X контроле у оквиру претраживача. Одабрати Run Add-on. Уколико није унапред инсталирана Active X контрола. Кликом на ову опцију кориснику се приказује падајући мени са опцијама за активирање контроле. потребно је да инсталира компоненту за потписивање. кориснику се на врху стране у претраживачу приказује опција за њено инсталирање.

Пошта. довољно је бесплатно је преузети са Microsoft –овог сајта: http://www. и унети одговарајући ПИН или лозинку. да би корисник могао да уради потписивање. МУП.aspx?id=15697 2. Одабрати сертификат.0. и која имају овлашћења за електронско подношење пријава за неког пореског обвезника Републике Србије. од корисника се тражи да одабере сертификат којим ће се пријавити на систем.rs .1.. или одабиром линка приказаног на јавном порталу Пореске управе.За оперативни систем Windows XP SP3 је потребно да на рачунару буде инсталирана компонента MSXML 4.2. Уколико ова компонента није инсталирана приликом потписивања пријавиће се грешка: Да би се инсталирала ова компонента.com/en-us/download/details. Приступ порталу еПорези Електронско подношење пријава у име пореског обвезника могу да изврше:  Законски заступници пореског обвезника  Порески пуномоћници  Порески саветници Приступ сервису за електронско подношење пореских пријава могу вршити искључиво лица која поседују квалификовани дигитални сертификат издат од стране неког од сертификационог тела (ПКС. Након одабира адресе портала. Приступ порталу сертификатом 1.2.poreskauprava.microsoft. 2.gov. 2. Корисник приступа порталу одабиром директног линка портала еПорези: https://eporezi. 3. итд). Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 8 . уколико не постоји на рачунару.

Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 9 . Корисник треба да обрати пажњу. јер је могуће да се ова порука прикаже кориснику иза прозора са отвореним претраживачом (Internet Explorer. и тада ће програм чекати на корисника да постави коректно картицу. Могућа ситуација је да картица није добро постављена у читачу картица. 1 Сл.Сл. и тада се кориснику отвара прозор са поруком да коректно подеси картицу. Firefox). 2 4.

5. Систем проверава валидност сертификата и уколико је сертификат валидан кориснику се приказује страна за потврђивање пријаве на портал. Пријављеном кориснику се у десном горњем углу стране увек у току рада приказује назив корисничког налога под којим је логован на портал. Сл. Корисник се аутоматски логује на портал под постојећим или новим корисничким налогом 7. 4 8. Сл. 3 6. На основу ЈМБГ-а из сертификата врши проверу овлашћења која корисник има у јединственом регистру пореских обвезника Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 10 .

укључујући и њега самог. Уколико на сертификату којим се логује корисник не постоји ЈМБГ. кориснику се приказује следећа страна Сл. за које може да врши електронски унос пореске пријаве. кориснику се приказује порука о томе да нема права приступа систему 10. Уколико приликом одабира сертификата или уноса ПИНа.3) 12. одакле се може вршити одабир пореског обвезника у чије име се даље врше активности (описано у поглављу 2. 11. 5 Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 11 . сертификат није валидан. или је овај сертификат неквалификовани сертификат кориснику се приказује страна са обавештењем о могућим проблемима. кориснику се приказује листа свих пореских обвезника. није тренутно могућа провера сертификата или на неки други начин сертиификат не може бити верфикован. Уколико корисник постоји и има овлашћења по регистру. налази се на листи опозваних сертификата.9. Уколико корисник не постоји или нема овлашћења ни за једног пореског обвезника. није добро постављен у читач. није унет коректан ПИН.

3. 2. Отворити нову инстанцу претраживача.2. Уколико корисник жели да приступи другим сертификатом на портал еПорези. која је приказана у десном горњем углу стране (сл. кориснику се додељују права на порталу Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 12 . 6 3.2. Процес логовања је исти као у одељку Приступ порталу сертификатом 2. као и остале активности на порталу еПорези.2. и улоговати се корисничким налогом ново одабраног сертифката 4. позвати линк портала. тада бира опцију: Одјави се. Да би се онемогућио приступ неовлашћеним особама и прекинула успостављена веза између сертификата и претраживача треба затворити прозоре претраживача Сл.4). Промена сертификата и одјава 1. Одабир пореског обвезника за кога се врше активности Када логовани корисник одабере пореског обвезника у чије име врши електронско подношење пријава. а претходно је био логован.

Уколико корисник постоји има овлашћења по регистру. кориснику се приказује порука о томе да нема права приступа систему 3.1.која има по овлашћењу које има за датог пореског обвезника. 2. Сл. Одабир пореског обвезника 1. за које може да врши електронски унос пореске пријаве. укључујући и њега самог. и до наредног реизбора пореског обвезника. Када се корисник улогује уз помоћ сертификата. одакле се може вршити одабир пореског обвезника у чије име се даље врше активности Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 13 . Уколико корисник не постоји или нема овлашћења ни за једног пореског обвезника. активности се врше у име тренутно одабраног. 7 2. кориснику се приказује листа свих пореских обвезника.3. на основу ЈМБГ-а из сертификата врши се проверу овлашћења која корисник има у јединственом регистру пореских обвезника.

кликом на линк Одабери 6. 8 Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 14 . назив пореског обвезника. Одабрати пореског обвезника. Кориснику се приказује почетна страна са опцијама ка сервисима које нуди портал 8. Датом кориснику се додељују права на порталу која има по овлашћењима за датог пореског обвезника. Овлашћења се преузимају из јединственог регистра пореских обвезника 7.4. На странама портала којима прилази логованом кориснику се у сваком тренутку приказује назив пореског обвезника у чије име се врше активности на порталу. Сл. Кориснику се приказује листа свих пореских обвезника за које корисник има право на сервис за електронско подношење пријава и она садржи следеће податке: ПИБ. опција за одабир Одабери. 5.

опција за одабир Одабери.2.2. 6. Корисник у тренутку преглед листе обвезника нема права да приступи ниједној другој опцији система. Корисник нема права да врши активности у име претходно одабраног пореског обвезника 4. 9 1. 2. Одабрати пореског обвезника. Кориснику се приказује листа свих пореских обвезника за које корисник има право на сервис за електронско подношење пријава и она садржи следеће податке: ПИБ. Промена пореског обвезника – поновни одабир Сл. У сваком тренутку корисник може да промени пореског обвезника у чије име врши активности на порталу. 5. Одабрати опцију Избор ПО из менија. назив пореског обвезника.3. кликом на линк Одабери Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 15 . 3.

7. Овлашћења се преузимају из јединственог регистра пореских обвезника 8. На странама портала којима прилази логованом кориснику се у сваком тренутку приказује назив пореског обвезника у чије име се врше активности на порталу. Кориснику се приказује почетна страна са опцијама ка сервисима које нуди портал 9. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 16 . Датом кориснику се додељују права на порталу која има по овлашћењима за датог пореског обвезника.

4. 3.2. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 17 . опције за одабир унос пријаве или преузимања података пријаве из XML датотеке. 10 Преко портала се могу поднети пореске пријаве ПДВ за период: месечни или квартални. у складу са дефинисаним обавезама пореског обвезника. и листу упутстава за унос одабране пријаве. Отвара се страна за одабир пријаве која садржи: листу пријава. Сл. Корисник може да врши пријаву корисника за пореског обвезника за кога има овлашћења и кога је одабрао приликом одабира пореског обвезника 2. Пријава пореза 1. или са почетне стране. Преко портала еПорези пријава се може поднети у роковима који су дефинисани за подношење специфичне пријаве. Одабрати опцију Пријава пореза из менија.

Са стране за одабир пријава. Одабрати опцију Креирај пријаву 5. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 18 . Унос пријаве ручно 1.1.4. Одабрати тип пријаве која се уноси: ПППДВ Сл. листа пријава садржи све пријаве које дати корисник има права да унесе за датог пореског обвезника 3.2. 11 4. Унос података пријаве може да изврши корисник који има било које овлашћење за одабраног пореског обвезника 2. Отвара се страна за унос података пријаве са називом пријаве и пољима за унос.

12 6. Унети порески период пријаве Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 19 .Сл.

Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 20 . Напомена: Уколико поље треба остати празно. Унети сва поља коректно. јер се ради о подацима из јединственог регистра пореских обвезника 8. Прегледати податке о пореском обвезнику. Унос вредности поља је обавезна.Сл. 13 7. Није могуће извршити промену. унети вредност 0.

Сл. порука о грешци се може приказати једино каснијим одабиром опције Провери исправност Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 21 . 14 9. Уколико корисник унесе логички. приказује му се порука о грешци. Уколико корисник унесе податак у погрешном формату. 15 10. Сл. математички погрешан податак.

13. Након уноса или измене података пријаве и њених прилога корисник може одабрати опције Сними и Изађи 15. Након снимања. Сл. Корисник може да сачува и да мења пријаву на порталу неограничени број пута пре подношења. Пријава неће бити видљива од стране система обраде Пореске управе. Провери исправност. Изађи. порески пуномоћник може да потписује пројаву. 16 12. У току креирања пријаве пријава се налази у статусу У Припреми и тај статус се може видети приликом прегледа пријаве. и уколико има корисник има права да потпише пријаву (тј.). уколико се не изврши подношење пријаве. Чување података унетих на пријави се врши одабиром опције Сними. 14. уколико је законски заступник датог пореског обвезника.2012. приказује му се опција Потпиши Сл. кориснику се приказују следеће опције: Измени.11. Обриши. 17 Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 22 .12. од 01.

106. вредности поља 005. 008 се аутоматски прерачунавају вредности поља 103. кориснику се подаци прилога приказују у посебним картицама са називима ПИДПДВ. 007. као и да се пријава ПИДПДВ може унети само за фебруарски период 5.Сл. b. 009. Корисник у сваком тренутку може да промени ове вредности на исправне вредности стопе пореза коју је потребно да унесе на својој пријави. 105 и 109 се прерачунавају као њихов збир или разлика по правилу истакнутом за свако поље. ПППДВ пријава се уноси са могућностима уноса података њених прилога: ПИДПДВ. Унети сва поља коректно за одабране прилоге Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 23 . 006. Специфичности поднишења ПППДВ пријаве 1.4. 20 6. КМПДВ. 005. 104. ПИДПДВ1 и КМПДВ. 2. 108. као износ пореза. Приликом уноса поља 003. 004. Када је селектован прилог за који се уносе подаци. 105. односно за 104 је стопа 8%.1. по стопи 20%. Специфична правила за ПППДВ пријаву: a. ПИДПДВ1. Да би се извршио унос података прилога на страни за унос ПППДВ пријаве треба селектовати опцију за унос одабраног прилога Сл. 18 2. 107. 110. Приликом уноса или измене других поља од којих зависе. чијим одабиром може се вршити унос података прилога Сл. При томе важи да се може унети само једна од приајва ПИДПДВ и ПИДПДВ 1. 3. 19 4. Корисник може да промени ове вредности.1.

Сл. 21 Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 24 .

Oдабрати правилно припремљен XML са подацима пријаве одабраног типа 6. 22 7. Уколико корисник унесе податак у погрешном формату. листа пријава садржи све пријаве које дати корисник има права да унесе за датог пореског обвезника 3. математички погрешан податак. Уколико корисник унесе логички. Чување података прилога се врши у истом тренутку када се чувају подаци пријаве ПППДВ након одабира опције Сними. приказује му се порука о грешци.2. Са стране за одабир пријава.Сл. порука о грешци се може приказати једино каснијим одабиром опције Провери исправност 9. Одабрати опцију Одаберите 5. Одабрати опцију Преузми XML Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 25 . преузимањем података из XML датотеке 1. Унос пријаве.4. Унос података пријаве може да изврши корисник који има било које овлашћење за одабраног пореског обвезника 2. 8. 2. Одабрати тип пријаве која се уноси: ПППДВ 4.

уколико се не изврши подношење пријаве. 14. Корисник може да сачува и да мења пријаву на порталу неограничени број пута пре подношења. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 26 . учитавају се и такви подаци 10. Уколико постоје приказују се ажурни подаци из ЈРПО-а. 15. порука о грешци се може приказати једино каснијим одабиром опције Провери исправност 13. Уколико корисник унесе логички. 9. математички погрешан податак. 12. Даљи ток уноса пријаве је идентичан уносу пријаве ручно. 11. приказује му се порука о грешци.7. Уколико корисник унесе податак у погрешном формату. Пријава неће бити видљива од стране система обраде Пореске управе. Сви подаци из датотеке XML-а се учитавају. У току креирања пријаве пријава се налази у статусу У Припреми и тај статус се може видети приликом прегледа пријаве. Уколико постоје подаци из прилога ПППДВ пријаве. Кориснику се приказује страна за унос података одабраног типа пријаве 8. Чување података унетих на пријави се врши одабиром опције Сними.

4. Одабрати тип пријаве која се жели преглед упутства: ПППДВ Сл. Са стране за одабир пријава. са листом порука добијенох приликом провере исправности пријаве.3. Одабрати опцију Упутство за одабрану пријаву 4. Кориснику се приказује упутство за попуњавање пријаве. Преглед упутстава 1.2. 23 3. као и са форматом података за унос Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 27 . листа пријава садржи све пријаве које дати корисник има права да унесе за датог пореског обвезника 2.

Чување унетих података пријаве може да изврши законски заступник или порески пуномоћник за одабраног пореског обвезника. Кориснику се приказује пример правилно попуњене пријаве одабраног типа 7. Одабрати опцију Пример за одабрану пријаву 6.Сл. 24 5. 2. Након уноса или измене података пријаве и њених прилога корисник може одабрати опције Сними и Изађи Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 28 . Одабрати опцију Пример XML за одабрану пријаву 8.4.4. Чување уноса пријаве 1. Кориснику се приказује пример правилно попуњене пријаве одабраног типа у XML формату 2.

пре потписивања и подношења. 25 3. 7.4. Обриши. Измена пријаве 1. Након уноса се кориснику приказује преглед пријаве одакле корисник може да одабере опцију за измену података пријаве Измени. Провера исправности података пријаве 1.Сл. Након снимања. кориснику се приказују следеће опције: Измени. и уколико се не поднесе у року од 10 дана она ће бити аутоматски обрисана. Чувањем пријаве се подаци чувају на порталу. 2. Одабир опције Преглед пријаве за дату пријаву d. 2. и уколико има корисник има права да потпише пријаву (тј. Измену пријаве може да изврши законски заступник или порески пуномоћник за одабраног пореског обвезника. Одабрати опцију Сними 6.4.5. 3. Одабир опције Измени 4. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 29 .6. Одабир опције Преглед пријава b. Провери исправност. Чувањем пријаве се подаци чувају на порталу. Изменити податке на пријави и/или њеним прилозима 5. Уколико се мења потписана пријава. Одабир измене се може извршити и тако што се пријава бира из листе претражених пријава a. и корисник може неограничен број пута да их мења. са пријаве се уклања потпис и корисник ће морати да потпише пријаву поново 2. Изађи. При томе пријава није поднета Пореској управи. уколико је законски заступник датог пореског обвезника). приказује му се опција Потпиши 4. и уколико се не поднесе у року од 10 дана она ће бити аутоматски обрисана. Одабир критеријума претраге пријаве c. пре потписивања и подношења. При томе пријава није поднета Пореској управи. и корисник може неограничен број пута да их мења. Проверу исправности пријаве може да изврши законски заступник или порески пуномоћник за одабраног пореског обвезника.

Грешка – пријава неће моћи да буде потписана нити поднета b. на три типа грешака: a. логичким грешкама. Након чувања података пријаве или са прегледа пријаве кориснику се нуди опција Провери исправност. Упозорење .2. Након завршене провере исправности кориснику се приказује листа порука система. 26 Сл. Одабрати опцију Провери исправност 4. Провера исправности података пријаве се врши по математичким.пријава ће моћи да буде потписана и поднета c. Информација . 27 Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 30 . и по првобитности подношења за дати период 5.пријава ће моћи да буде потписана и поднета Сл. 3.

Преглед пријаве корисник добија након два сценарија: a. Опцију потписивања пријаве корисник може одабрати са прегледа пријаве за пријаву која се налази у статусу У Припреми 4. Са претражене листе пријава одабрана је опција прегледа пријаве i. 2. Потписивање пријаве може да изврши само корисник који има овлашћење законског заступника за одабраног пореског обвезника.7. Потписивање пријаве 1. 3. У току уноса података сваки податак се проверава да ли је дефинисаног типа.Сл. и уколико није кориснику се издаје порука о погрешном уносу типа података. 28 Сл. Одабир критеријума претраге пријаве Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 31 . и то сертификатом који је непорецив. 29 6. Да би корисник потписао пореску пријаву потребно је да претходно буде омогућена и инсталирана Active X контрола у претраживачу којим се приступа (одељак 2. Одабир опције Преглед пријава ii. припремљен за дигитално потписивање. тј. Извршен је унос b. и дате акције се не могу завршити уколико пријава нема исправну пријаву.1) 2. 7.4. Провера исправности се такође имплицитно позива када корисник одабере опције Потпиши и Поднеси.

пријави се уклања потпис. у систему Пореске управе 13. а који је одабран приликом самог логовања на портал 12. и по првобитности подношења за дати период и уколико нема грешака. Обриши. Уколико се компонента активира први пут са датог претраживача. Сл. Одабир опције Преглед пријаве за дату непотписану пријаву (у статусу У припреми) 5. Одабрати опцију инсталације компоненте. али приликом измене података потписан пријаве. 6. логичким грешкама. пријава може да буде потписана 7. и она прелази у статус У припреми. Изађи 14. Одабрати опцију Потпиши. Од корисника се тражи потврда потписивања датом компонентом за потписивање. 15. треба одабрати само опцију потписивања. Пријави ће бити додељен јединствени идентификатор УИД. Кориснику се приказује страна за преглед пријаве са опцијама: Измени. Уколико је компонента већ инсталирана. кликом на Потпиши. Пријава ће бити потписана дигиталним сертификатом корисника који је улогован. Могуће је потписати пријаву једино квалификованим сертификатом издатим од стране квлашћеног сертификационог тела. Потписана пријава може бити поднета Пореској управи. 30 Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 32 . Одабрати сертификат којим ће бити потписана пријава 11.iii. Систем врши проверу исправности пријаве по математичким. 8. Поднеси. Кориснику се даје могућност одабира сертификата којим ће се пријава потписати. након чега поново треба бити потписана да би се спровело даље подношење пријаве. која је условна за процес потписивања. 10. и при том сертификат мора да буде намењен 'за дигитално потписивање'. Потписана пријава може бити обрисана или измењена. 9. Услов за инсталацију ове компоненте је претходно омогућена и инсталирана Active X контрола. кориснику се нуди могућност инсталације компоненте за потписивање.

Пријава је у статусу Послата на обраду. тек новим прегледом пријаве у листи Преглед пријаваПреглед електронских пријава. Систем врши проверу испрваности пријаве по математичким. 5. Преглед пријаве корисник добија након два сценарија: a. Подношење пријаве 1. пријава је поднета. пријава може да буде поднета 6. Са претражене листе пријава одабрана је опција прегледа пријаве i. Одабир опције Преглед пријаве за дату потписану пријаву 4. 2. Подношење пријаве може да изврши законски заступник или порески пуномоћник пуномоћник за одабраног пореског обвезника. као и првобитности. Корисник може проверити наредни статус пријаве. и по првобитности подношења за дати период и уколико нема грешака.Сл.4. Уколико се не детектује грешка по правилима по којима се врши провера исправности пријаве.8. логичким грешкама. Уколико се детектује грешка по овим правилима пријава ће бити Одбачена 7. Одабир опције Преглед пријава ii. Одабрати опцију Поднеси. Извршен је унос b. Одабир критеријума претраге пријаве iii. и послата на даљу обраду. Опцију подношења пријаве корисник може одабрати са прегледа пријаве за пријаву која је већ потписана и налази се у статусу Потписана 3. 31 2. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 33 .

3. и нема губитака података. али не може бити обрисана или измењена. Када се пријава налази на порталу. Опцију брисања пријаве корисник може одабрати са прегледа пријаве за пријаву која је у статусу У припреми и Потписана 2.4. Одустајање од активности 1. За све кориснике се аутоматски наког унапред дефинисаног.10. пријава може бити трајно уклоњена (обрисана). Одабир опције Преглед пријаве за дату потписану пријаву 5. Одабир опције Преглед пријава ii. Пријава се трајно уклања са портала 2. Преглед пријаве корисник добија након два сценарија: a. Извршен је унос b. Штампај потврду. Одабир критеријума претраге пријаве iii. а пре подношења пријаве у систем Пореске управе. У току процеса уноса података пријаве. након чега се враћа на претходан корак. Изађи 9.9. за све пријаве које су у статусу У припреми и Потписана врши трајно брисање пријава са портала 2.4. Брисање пријаве 1. Кориснику се приказује страна за преглед пријаве са опцијама: Штампај. Брисање пријаве може да изврши законски заступник или порески пуномоћник за одабраног пореског обвезника. Брисање неактивних пријава са портала 1.4. Опцију брисања пријаве корисник може одабрати са прегледа пријаве за пријаву која је у статусу У припреми и Потписана 4. 2.11. Поднетој пријави се након ове акције може само мењати статус у зависности од промене статуса пријаве у систему. конфигурабиланог период од тренутка креирања пријава. Са претражене листе пријава одабрана је опција прегледа пријаве i. 2. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 34 . измене и прегледа пријаве корисник може одустати од активности кликом на опцију Изађи. Одабрати опцију Обриши 6.8.

када је пријава у статусу Послата на обраду. Одабир опције Преглед пријаве за дату пријаву која је у статусу Послата на обраду. Корисник након успешног подношења пријаве. У конфликту. Ово обавештење није законски доказ о подношењу пријаве. Google Chrome. Одабрати опцију за штампу (сличица штампача) 10. и касније Прокњижена и У конфликту или Неблаговремена може да изврши штампање обавештење о поднетој пријави. Штампање обавештења за поднету пријаву 1. потребно је да се у претраживач (Internet explorer.2. Прокњижена.4.12. Штампање пријаве може да изврши законски заступник или порески пуномоћник за одабраног пореског обвезника. Корисник након успешног подношења пријаве. Прокњижена. 2. Потврдити штампу 12. Напомена: Да би се приказ припреме за штампу отворио кориснику. 3. 2. Одабир опције Штампај 7.4. Кориснику може прегледати пријаву одштампану у А4 формату 2. Неблаговремена 6. Штампање обавештења за поднету пријаву може да изврши законски заступник или порески пуномоћник за одабраног пореског обвезника. Одабир опције Преглед пријава из менија 4. Mozilla Firefox.13. Кориснику се приказује пријава у облику за штампу 8. тј. тј. У конфликту. Одабир опције Преглед пријаве за дату пријаву која је у статусу Послата на обраду. Пријава је у моду а преглед пред штампу 11. Одабир критеријума претраге пријаве 5. Одабир критеријума претраге пријаве 5. и касније Прокњижена и У конфликту или Неблаговремена може да изврши штампање пријаве. Штампање пријаве 1. Неблаговремена Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 35 . када је пријава у статусу Послата на обраду. 9. или други) подеси тако да опција POP-UP буде омогућена. Одабир опције Преглед пријава из менија 4. односно да не буде блокиран POP-UP. 3. већ се може користити као информација.

потребно је да се у претраживач (Internet explorer. Адреса. Матични број. Google Chrome. Mozilla Firefox. 32 8. или други) подеси тако да опција POP-UP буде омогућена.6. Датум подношења. Кориснику се приказује потврда-обавештење у облику за штампу са подацима: Назив. ПИБ. Одабир опције Обавештење 7. односно да не буде блокиран POP-UP. Врста пријаве. Број пријаве у систему (УИД). Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 36 . адресом Пореске управе и Датумом штампања обавештења Сл. Напомена: Да би се приказ припреме за штампу отворио кориснику. Место пореског обвезника.

Потврдити штампу 12. Одабрати опцију за штампу (сличица штампача) 10.9. Кориснику може прегледати пријаву одштампану у А4 формату Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 37 . Пријава је у моду а преглед пред штампу 11.

2. Књижена. Послата на обраду. Преглед пријава 1. Датум подношења. Неблаговремена. Потписана. Датум подношења пријаве (у периоду од .до). линк за Преглед пријаве Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 38 .5. Претрага и преглед листе електронски поднетих пријава 2. Кориснику је омогућено да врши претрагу пријава по статусима до фебруара 2012.. са статусима 7. 4. Период пријаве. . Период од-до ријаве. У конфликту.1. Књижена конфликт. УИД. ради прегледа претходно унетих пријава. Одабрати опцију Прикажи 6. За Сторнирање. Корисник може одабрати све пријаве без обзира на критеријуме 5. Одбачена. Одабир критеријума претраге пријаве: Тип пријаве (ПППДВ. Одабир опције Преглед пријава из менија Сл. Статус пријаве (нови статуси пријаве: Припрема.. Листа пријава садржи следеће податке: Тип пријаве. Прокњижена. и претрагу пријава по статусима од марта 2012. Кориснику се приказује листа свих пријава на порталу по задатим критеријумима. Статус пријаве. и стари статуси пријаве: Прихваћена конфликт. Сторнирана ). У прекршају. ради прегледа свих унетих пријава у том периоду. Идентификациони број пријаве 3.5. Невалидна.). 33 2.

Провери исправност. Пријава у статусу Потписана: Измени.2. већ су деактивирани за промене. На прегледу пријаве се могу одабрати следеће опције и зависности од статуса пријаве и овлашћења која има корисник: a.Сл.5. Кориснику се отвара страна за преглед пријаве са свим унетим подацима пријаве и свих њених прилога (ако се ради о прегелду ПППДВ пријаве). 34 2. Провери исправност. . Потпиши (само за законског заступника). Обриши. 10. Изађи b. Поднеси. Податке није могиће мењати. Обриши. Преглед пријаве 8.Одабрати опцију Преглед пријаве за одабрану пријаву 9. Пријава у статусу У припреми: Измени. Изађи Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 39 .

Пријава се на порталу. Пре подношења статус пријаве се мења у зависности од акција које су предузете на порталу над пријавом. Штампај потврду.c. У конфликту. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 40 . Након сваке промене статуса. Пријава у статусу Послата на обраду. Преглед статуса пријаве и прилога 1. 35 2. 3. Прокњижена. Пријава се након подношења може наћи у статусу: Послата на обраду. Одабиром прегледа пријаве на страни за преглед се приказује статус прихаве. У листи пријава се за сваку пријаву накази статус пријаве у сваком тренутку. Изађи. и ти статуси се могу прегледати из листе или са прегледа саме пријаве. Сл. Неблаговремена. Неблаговремена. Прокњижена. У конфликту. Одбачена (и остали): Штампај. 5.3. 4. Потписана 2. Након подношења статус пријаве се мења у зависности од унутрашњег система где се врши обрада пријаве. пре подношења може наћи у статусу: У припреми. статус пријаве и свих њених прилога на порталу се ажурира.5.

3. 2. ПУИД. Преглед листе електронски и папирно поднетих пријава 1. Шифру акта. Одабрати опцију ПрегледиПреглед свих ПППДВ пријава. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 41 . Одабрати или унети датум подношења пријава које се желе у прегледу. Статус.5.4. Кориснику се приказује листа свих поднетих електронских и свих поднетих папирних пријава у систем Пореске управе у име одабраног пореског обвезника ПО1. Корисник је логован сертификатом и одабрао је да врши активности на порталу у име пореског обвезника ПО1 за кога има овлашћење електронског подношења пријава 2. Одабиром прилога ПППДВ пријаве на страни за преглед прилога се приказује његов статус.Сл. 36 6. Одабрати опцију Прикажи 5. Датум је опцион и не мора се унети. Листа садржи следеће податке: Број пријаве. 4.

Одабрати опцију ПрегледиУпит стања из менија. наплаћена камата. обрачуната камата. салдо. и основни подаци о обвезнику и рачуну. Упит стања пореског обвезника 1. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 42 . Кориснику се приказује Преглед стања на рачунима пореског обвезника ПО1. 4. салдо без камате. Корисник је логован сертификатом и одабрао је да врши активности на порталу у име пореског обвезника ПО1 за кога има овлашћење електронског подношења пријава 2. 3. на коме се налази преглед промена.Сл.6. потраживање. са обрачунатом каматом одабраног датума. дуговање. Одабрати или унети датум за који се врши преглед стања и датум када се обрачунава камата за дати преглед стања. 37 2. одабраног дана. Одабрати опцију Прикажи 5.

Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 43 . 38 Преглед стања тренутно није доступан кроз портал ЕПорези.Сл.

Преглед података пореског обвезника из Јединственог регистра пореских обвезника 1. Кратак назив. Делатност. Сл.2. Организациона јединица ПУ. Датум ПППДВ регистрације.7. Кориснику се отвара страна са свим подацима пореског обвезника ПО1 који се налазе у јединственом регистру пореских обвезника: ПИБ. 39 3. Одабрати опцију ПрегледиПреглед података обвезника из менија. Организациона јединица ПДВ. Порески период Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 44 . Корисник је логован сертификатом и одабрао је да врши активности на порталу у име пореског обвезника ПО1 за кога има овлашћење електронског подношења пријава 2. Претежни извозник. Адреса. Матични број. Назив.

Администрација овлашћења 1.8. Датум почетка важности овлашћења. .1.8. у јединственом регистру пореских обвезника. Корисник је логован сертификатом и одабрао је да врши активности на порталу у име пореског обвезника ПО1 за кога има овлашћење електронског подношења пријава 2. Кориснику се отвара страна са приказом листе свих пореских пуномоћника који имају овлашћење да електронски подносе пријаве у име пореског обвезника ПО1. Укинута овлашћења имају датум истека важности. и линк за брисање овлашћења је неактиван 3. Одабрати опцију Овлашћења из менија. Корисник је законски заступник пореског обвезника ПО1 3.пуномоћника. Датум престанка важности овлашћења. и опцију за брисање облашћења. 4. Листа свих овлашћених лица за пореског обвезника 1. тако да има приказ иисторије овлашћења 2. Листа садржи следеће податке о овлашћењу: ЈМБГ физичког лица .Листа садржи сва активна овлашћења и сва овлашћења која су укинута. Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 45 . Врсту овлашћења.2. 2.

8. Кориснику се приказује листа свих овлашћења за датог пореског обвезника ПО1. Уколико кориснику не постоји активно дато овлашћење. 40 2. могуће је доделити му то овлашћење Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 46 .2.Сл. Кориснику коме је укинуто овлашћење се може поново доделити овлашћење 2.3. али даље није могуће њиме манипулисати и брисати га. Укидање овлашћења 1. тако да обрисани пуномоћник и даље постоји у листи. Укида се овлашћење за одабраног пуномоћника у јединственом регистру пореских обвезника 3. 4.8. Додавање овлашћења 5. Из листе овлашћења за активно овлашћење пуномоћника одабрати опцију Обриши овлашћење 2.

Кориснику је додељено овлашћење у једиснтвеном регистру пореских обвезника за електронски унос пореских пријава.6. У сегменту за Унос овлашћења унети ЈМБГ корисника коме се даје овлашћење (ЈМБГ налогопримца) 7. Одабрати врсту овлашћења из листе понуђених врста овлашћења 8. Унети датум почетка важности овлашћења које се додаје 9. у својству пореског пуномоћника Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези Страна 47 . Одабрати опцију Унеси овлашћење 10.