ISI KANDUNGAN

NO 01 02 03 04

KANDUNGAN Pengenalan Objektif Penyelidikan Definisi Sekolah Bestari Perbincangan Hasil Penyelidikan      Konsep Sekolah Bestari Objektif, Peranan dan Fungsi Sekolah Bestari Pedagogi Sekolah Bestari Kemahiran di Sekolah Bestari Hasilan Guna Tenaga

MUKA SURAT 2 3 3

4 5 6 7 8

05 06 07 08

Cadangan Kesimpulan Rujukan Lampiran

9 10 11 12

[1]

memberi mereka suara. Pendidikan yang berkualiti ini adalah satu konsep yang dinamik.PENGENALAN Pendidikan mempunyai impak yang besar ke atas pelbagai peluang kehidupan manusia untuk memperolehi dan mengekalkan kualiti kehidupan. keupayaan kawalan diri. Di samping itu. dan berkembang mengikut masa serta berubah dalam konteks sosial. dan membentuk masyarakat yang sejahtera. Ia juga memberi kuasa kepada individu. Pendidikan bertindak sebagai pemangkin kesejahteraan hidup dengan cara memimpin individu ke arah sumber-sumber ekonomi yang mantap. menikmati kemudahan yang ada dipersekitarannya. membina demokrasi. Wawasan ini bertujuan menuntut kestabilan ke arah pertumbuhan produktiviti yang hanya dapat dicapai melalui kepakaran teknologi. tenaga kerja yang mampu berfikir secara kritis dan bersedia untuk turut serta sepenuhnya dalam ekonomi dunia abad kedua puluh satu. Malaysia berusaha untuk mengubah suai sistem pendidikannya. dan persekitaran setempat. Pemangkin ke arah pengubahsuaian ini ialah pembentukan Sekolah Bestari yang lengkap dengan teknologi terkini bagi menetapkan sistem pendidikan negara di samping menyediakan tenaga kerja untuk menghadapi cabaran abad akan datang. serta meluaskan pandangan dan pemikiran individu kepada dunia tanpa sempadan. rohani. individu berupaya membina keyakinan diri untuk berhadapan dengan dunianya. Sistem pendidikan perlu berubah daripada pembelajaran secara menghafal kepada bentuk pembelajaran yang merangsangkan pemikiran dan kreativiti. Pengubahsuaian sistem pendidikan memerlukan perubahan dari segi budaya dan amalan yang sedia ada di sekolah rendah dan menengah. dan kestabilan hubungan sosial. ekonomi. serta memahami diri sendiri. Pendidikan berkualiti sangat efektif bagi menentang kemiskinan. menunjukkan jalan ke arah penyempurnaan diri. Pendidikan boleh menjelaskan keupayaan seseorang individu dalam mengurus hidup yang berkualiti kerana faktor ekonomi dan sosial bergantung kepada pendidikan yang diterima. dengan mengambil kira [2] . mendedahkan potensi mereka. Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. berubah. Falsafah Pendidikan Kebangsaan berhasrat untuk membentuk perkembangan potensi individu secara holistik dan bersepadu supaya dapat menghasilkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Melalui pendidikan. emosi dan jasmani.

Untuk itu. Pelajar perlu lebih bertanggungjawab ke atas keperluan pendidikannya. pencetak. Penyelidikan ini dibuat dengan kaedah wawancara dan juga dengan menjawab soal selidik yang diberikan. kemahiran yang diperoleh dapat melahirkan pelajar yang mengamalkan pembelajaran akses kendiri (self-accessed). OBJEKTIF PENYELIDIKAN Antara objektif penyelidikan ini adalah untuk mengkaji apakah pandangan guru terhadap Sekolah Bestari yang telah di laksanakan di Malaysia. terarah kendiri (self-directed) dan kadar kendiri (selfpaced). baik oleh pihak KPM mahu pun dengan kerjasama pihak swasta. software dan wetware. sementara 8120 buah sekolah telah dirangkaikan dengan capaian internet berjalur lebar melalui rangkaian SchoolNet. DEFINISI KONSEP Program Pembestarian Sekolah memberi maksud mengaplikasikan konsep Sekolah Bestari pada semua sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Komponen utama pembestarian sekolah adalah berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah berbantukan ICT. Berdasarkan fakta ini. Perisian kursus untuk kegunaan Sekolah Bestari yang melibatkan empat mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu. Statistik sehingga April 2005 menunjukkan sebanyak 4500 buah sekolah rendah dan menengah di seluruh negara telah dilengkapi dengan makmal komputer. Pelbagai perisian kursus telah dibangunkan. satu penyelidikan telah dijalankan ke atas 20 orang guru sekolah menengah dan rendah sekitar Tawau bagi mengetahui persepsi mereka terhadap pelaksanaan Sekolah Bestari. Sains dan Matematik telah dibangunkan dengan [3] . Bahasa Inggeris.pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar. manakala ibu bapa dan masyarakat pula perlu memainkan peranan yang lebih aktif dalam menangani sesuatu perubahan. Proses Pembestarian sekolah dapat melatih guru dan pelajar berkemahiran dalam bidang ICT. Justeru. Pelaksanaan pembestarian ini mengambil kira (leveraging) semua inisiatif ICT yang sedia ada di sekolah merangkumi tiga perkara utama iaitu hardware. projektor dan rangkaian. server. KPM telah pun membekalkan pelbagai peralatan dan kemudahan ICT seperti komputer.

embantu memperkemaskan pengaliran dan perkongsian maklumat di peringkat sekolah. Educational Management Information System (EMIS) dapat m. berkemahiran mempunyai kualiti berikut:    berpengetahuan luas dan mendalam serta mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi. kepelbagaian kemahiran dan pengetahuan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) serta nilainilai dan etika kerja yang positif. Projek Rintis Sekolah Bestari telah dilaksanakan dari 1999 sehingga Disember 2002. Mahathir bin Mohamad pada Julai 1997 merangkumi dua (2) fasa pelaksanaan: fasa projek rintis dan fasa peluasan. setiap tenaga kerja di negara ini perlu celik teknologi maklumat. guru. Jabatan Pelajaran Negeri. Sekolah Bestari merupakan salah satu Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia atau Multimedia Super Corridor Malaysia (MSC Malaysia) untuk mengupaya penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di sekolah. PERBINCANGAN/HASILAN PENYELIDIKAN Konsep Sekolah Bestari Mengikut Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (2001-2010). staf sokongan dan personel di pelbagai peringkat Pejabat Pendidikan Daerah. Dengan itu. jabatan dan kementerian. Berdasarkan kejayaan projek ini. MSC Malaysia Smart School Flagship Application yang dilancarkan oleh Y. KPM telah mengusahakan pemantapan infrastruktur dan aplikasi teknologi [4] .kerjasama pihak swasta. Latihan kemahiran ICT kepada individu yang terlibat sentiasa diadakan dari semasa ke semasa. Selain daripada menghasilkan perisian kursus untuk digunakan oleh guru dan pelajar dalam program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).B. Datuk Seri Dr. Pentadbir sekolah. berkemampuan menggunakan teknologi dan bahan baru secara optimum serta menggabungkan daya cipta dan inovasi secara berkesan. Pembestarian sekolah melibatkan pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan dengan penggunaan aplikasi Smart School Management System (SSMS). dan mempunyai kelayakan akademik dan teknikal yang tinggi. dan Bahagian-bahagian di KPM turut dibimbing dan dilatih menggunakan segala kemudahan ICT yang disediakan.A.

Peranan Dan Fungsi Sekolah Bestari Inisiatif pembentukan Sekolah Bestari merupakan sebahagian daripada projek Koridor Raya Multimedia Malaysia. dan seterusnya pembestarian sekolah. mempunyai persekitaran yang kondusif bagi pembelajaran. Perubahan sistemik sekolah ke arah pembestarian sekolah ini selain menumpu kepada penambahbaikan berterusan pelaksanaan dasar. Ciri-ciri Sekolah Bestari adalah seperti berikut:       mempunyai falsafah bahawa semua pelajar boleh belajar. pengetua dan guru yang professional. dan meningkatkan penglibatan pihak berkepentingan. serta P&P yang berpaksikan pembelajaran inkuiri dan kolaboratif. rohani dan intelek pelajar. mewujudkan peluang bagi meningkatkan kekuatan dan kebolehan individu. Berlandaskan konsep kreativiti dan pemikiran kritikal dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). mempunyai sistem pentaksiran yang berterusan bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran.maklumat dan komunikasi (ICT) untuk peluasan sekolah bestari. penilaian autentik berpusat murid juga tidak kurang pentingnya. mempunyai kurikulum yang mengambil kira keupayaan dan keperluan semua pelajar. [5] . mendemokrasikan pendidikan. pengurusan dan pentadbiran. Sekolah Bestari ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara sistemik dari segi amalan P&P dan pengurusan sekolah untuk menghadapi cabaran zaman maklumat. menghasilkan tenaga kerja yang berfikir dan celik teknologi. Sekolah Bestari Malaysia ditakrifkan sebagai sebuah institusi pembelajaran yang direka semula secara menyeluruh dari segi amalan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah bagi menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran Era Teknologi Maklumat. Empat (4) fasa pelaksanaan Sekolah Bestari adalah seperti tertera. dan penglibatan serta sokongan tinggi daripada ibu bapa dan komuniti. Objektif Sekolah Bestari adalah seperti berikut:     membangunkan jasmani. emosi. Objektif.

Penekanan diberikan kepada pengintegrasian pengetahuan. sekolah juga boleh mendapat pelbagai maklumat di dunia melalui internet.selain itu. Hal ini dapat melahirkan ramai golongan cendekiawan muda yang mampu menggantikan golongan cendekiawan yang lama dan seterusnya membantu dalam pembangunan Negara supaya mampu bersaingan dengan Negara-negara maju yang lain.Pengwujudan Sekolah Bestari ini merupakan satu daripada tujuh aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia ( MSC ) Malaysia. siding video. Apabila mereka telah bersedia pelajar yang pintar ini boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi secara bebas dalam usia muda. Selain itu. Berlandaskan ini." Memandangkan betapa pentingnya Sekolah Bestari kepada pembentukan generasi akan datang. hasrat dan matlamat kerajaan Malaysia menggunakan sepenuhnya kepakaran teknologi dan pertumbuhan pesat prasarana MSC untuk menggalakkan pembentukan Sekolah Bestari. Sekolah bestari yang diwujudkan telah memberi peluang kepada pelajar cerdas untuk belajar mengikut kemampuan mereka. Pedagogi Bestari Pedagogi bestari menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran lebih menarik dan bermakna kepada murid.dan mengambil kira pelbagai keperluan dan kepelbagaian kebolehan murid. kerajaan telah mengambil langkah menjadikan penjelmaan Sekolah Bestari sebagai satu daripada tujuh ' flagship application ' dalam projek Mega Koridor Raya Multimedia" Penubuhan sekolah bestari oleh pihak kerajaan telah meningkatkan kualiti pendidikan Negara dimana pelajar mendapat daripada pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi multimedia menerusi computer. kemahiran asas serta memupuk nilai murni dan sikap bagi perkembangan yang menyeluruh. Pelaksanaan Pedagogi Sekolah Bestari Pelaksanaan pedagogi bestari perlu meliputi perkara-perkara yang berikut: [6] . e-mel menerusi rangkaian telekomunikasi yang semakin luas. dapat mencungkil bakat pelajar.Apabila kualiti pendidikan meningkat proses pembelajaran dan pengajaran (P&P) supaya lebih berkesn dalam membantu meningkatkan prestasi pelajar.

Kemahiran Di Sekolah Bestari Sekolah Bestari menggunakan kurikulum yang sama seperti sekolah-sekolah yang lain. dan membolehkan guru melaksanakan peranan sebagai fasilitator. Pengurusan Kurikulum Guru bestari perlu mengenalpasti spesifikasi kurikulum mata pelajaran yang hendak diajar di sekolah. kemahiran. guru perlu merancang dan menyediakan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk jangka panjang dan jangka pendek. Selain itu. Perkara ini perlu dibuat bagi memberi ruang kepada pelajar untuk belejar secara kendiri. strategi pengajaran dan pembelajaran. nilai murni dan bahasa. etika penggunaan sumber juga perlu diketahui oleh tenaga pengajar. Elemen-elemen. Sumber pengajaran dan pembelajaran terdiri daripada sumber elektronik seperti perisian multimedia.Pembelajaran Mata Pelajaran Sekolah Elemen-elemen bestari yang perlu diintegrasikan sewaktu merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah meliputi gaya pembelajaran. VCD. jasmani dan emosi seperti dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Kurikulum ini telah direkabentuk untuk membantu murid mencapai perkembangan seimbang dan menyeluruh dari segi intelektual. perlu dikenal pasti daripada hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam huraian sukatan pelajaran. Guru-guru perlu mengenalpasti bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan cara pengorganisasian Hasil Pembelajaran berdasarkan mata pelajaran sekolah. internet dan CDRI. Penggunaan SSMS dan bahan-bahan TLM yang digunakan bestari perlu diketahui oleh guru dan pensyarah maktab perguruan. iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Tenaga kerja hasil dari Sekolah Bestari akan menjadi knowledge-workers yang berfikiran kritis dan kreatif dalam zaman teknologi maklumat abad ini. Pengurusan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Pengoptimuman sumber pengajaran dan pembelajaran perlu diamalkan oleh guru. rohani. iaitu objektif-objektif khas dari segi pengetahuan. dan kemahiran generik. CD Audio. Penekanan kepada teknologi sebagai pengupayah adalah bagi menyediakan tenaga kerja yang celik-teknologi. pendekatan pembelajaran. [7] .Sumber bukan elektronik juga digunakan secara manual. kecerdasan pelbagai kompetensi kecerdasan emosi. Kemudian.

teknologi maklumat. Sekolah Bestari acuan Malaysia akan menghasilkan tenaga kerja yang cekap dalam pelbagai bidang. Antaranya ialah kemahiran peribadi. sistem pendidikan negara tidak menekankan penggunaan ICT kerana pada ketika itu. Kerajaan telah berusaha melahirkan ahli Sains dan Teknologi yang mampu menguasai ilmu pengkhususan menerusi konsep Sekolah Bestari ini. [8] . namun kini. pemerolehan pengetahuan. persekitaran. Jika dahulu. dan lain-lain adalah dipertekankan. Oleh yang demikian. Bukan sahaja di Malaysia. Sebilangan lagi menjadi pengamal iktisas sains dan teknologi untuk keperluan tenaga manusia dalam pelbagai bidang pekerjaan berasaskan sains dan teknologi seperti jurutera. doktor dan arkitek. saintifik. sosial. befikir. Hasilan Guna Tenaga Yang Diharapkan Melalui Sekolah Bestari Acuan Malaysia Dunia kini semakin pesat membangun dengan penggunaan pelbagai jenis teknologi. dunia belum lagi terdedah dengan kecanggihan dan kemodenan peralatan teknologi. malah di luar negara. persepsi itu perlu di ubah. generik. Pelbagai kemahiran literasi diperlukan warga dunia pada abad ke-21 dalam era ledakan teknologi dan media. Sebilangannya menjadi pendidik sains dan teknologi iaitu guru atau pensyarah. kreatif. Oleh yang demikian. kemahiran yang dicetuskan daripada sebuah sekolah bestari adalah amat penting dan bertepatan dengan keperluan dan kehendak semasa.Kurikulum Sekolah Bestari dapat memupuk pelbagai jenis kemahiran dalam diri seorang pelajar. matematik. segala konsep dan pelaksanaan dalam sebuah Sekolah Bestari telah memenuhi keperluan tenaga kerja yang bertepatan dengan keperluan masa kini. Pelajar yang lahir daripada sebuah Sekolah Bestari diharapkan dapat memenuhi keperluan dan kehendak tenaga kerja pada hari ini.

Pembinaan peringkat demi peringkat ini penting untuk mengenal pasti perkembangannya. Di sini boleh kita lihat perkembangan sesuatu teknologi itu begitu cepat sekali hinggakan ITTHO selaku institut pengajian tinggi sendiri tidak sempat mengikuti perkembangan ini Pembinaan peringkat demi peringkat. Sekiranya pelajar yang dihasilkan oleh sekolah ini mempunyai pemikiran dan kualiti yang sama atau lebih kurang sama dengan pelajar sekolah biasa maka mungkin ia perlu dikemaskini semula dan pengubahsuai perlu dibuat tetapi sekiranya hasil dari pengubahsuaian ini tidak juga menggalakkan maka adalah lebih baik batalkan saja niat untuk meneruskan program ini kerana ia akan membazirkan kos saja. Untuk mengajar di Sekolah Bestari memerlukan pengajar yang mahir dalam penggunaan teknologi. Perubahan teknologi amat pantas dan sekiranya tiada satu jawatankuasa yang dipertanggungjawabkan menjaga dan mengendalikan struktur bangunan dan teknologi ini. matalamat dan konsep Sekolah Bestari tidak dapat dilaksanakan. adalah lebih baik kita gunakan untuk membantu pelajar-pelajar yang langsung tidak mampu ke sekolah disebabkan kesempitan keluarga. Menurut teori Moore. teknologi akan sentiasa berubah setiap 18 bulan. yang mana mereka juga harus betul-betul bersiap sedia untuk memasuki persekitaran yang baru ini yang boleh dikatakan agak berbeza dengan persekitaran lamanya.CADANGAN Di sini boleh kita simpulkan bahawa pihak kementerian mungkin mampu melaksanakan Sekolah Bestari tetapi salah satu syaratnya adalah menyiapkan komponen-komponen penggerak sekolah ini iaitu salah satunya ialah guru untuk betul-betul bersedia menjalankan fungsinya dan begitu jugalah dengan guru. sebagai mana yang kami telah nyatakan di dalam pendahuluan yang mana kurikulum yang digunakan di Sekolah Bestari adalah sama cuma ada pengubahsuai sedikit untuk [9] . Pembentukkan satu badan pengendali hal-hal struktur bangunan dan teknologi. Peralatan dan teknologi yang digunakan di Sekolah Bestari perlulah sentiasa dikemaskini selari dengan perkembangan teknologi. Pembinaan maktab khas untuk Sekolah Bestari. Contoh yang terdekat yang boleh kita lihat ialah walaupun Window '97 telah dihasilkan tetapi di makmal komputer ITTHO masih lagi menggunakan Window '95.

Sistem pendidikan perlu berubah daripada pembelajaran secara menghafal kepada bentuk pembelajaran yang merangsangkan pemikiran dan kreativiti. Objektif utama pengurusan Sekolah Bestari ialah untuk mengurus sumber dan proses dengan cekap dan berkesan bagi menyokong fungsi pengajaran dan pembelajarn. Pihak pengurusan membantu mengagihkan sumber tenaga manusia yang mahir kepada aktiviti yang lebih bermakna. meningkatkan mutu keputusan melalui akses yang lebih baik kepada maklumat dan mempercepatkan proses membuat keputusan. Pembelajaran dan latihan yang berterusan harus diberikan kepada guru agar guru yakin akan keberkesanan teknik mengajar yang baharu dengan menjadikan kemahiran teknologi maklumat sebagai asas pembentukan sekolah bestari ini. KESIMPULAN Sekolah Bestari memerlukan bahan pengajaran dan pembelajaran konvensional dan elektronik yang sesuai dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berbagai-bagai. guru ajar diberi kursus tentang konsep dan matlamat penubuhan Sekolah Bestari. guru akan menggunakan kemahiran IT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar [10] . asas penggunaan IT dan asas kemahiran mengajar. menjimatkan kos pada jangka panjang. Pengubahsuaian sistem pendidikan memerlukan perubahan dari segi budaya dan amalan yang sedia ada di sekolah rendah dan menengah. Ini akan dapat meningkatkan kreativiti dan inovasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan juga proses pengurusan para pelajar. Jadi yang membezakan sekolah biasa dengan Sekolah Bestari adalah dari segi penggunaan komputer. dan kemahiran berfikir yang kreatif. Di dalam kemahiran Teknologi Maklumat (IT). Ini sangat penting kepada mereka yang akan bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. dengan mengambil kira pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar. Kedua-dua fasa latihan ini perlu dilakukan secara berterusan untuk mendapatkan kesan dan mencapai matlamat yang diharapkan. Bahan ini mengambil kira pelbagai keperluan dan kebolehan pelajar bagi meningkatkan keupayaan dan potensi mereka supaya lebih bertanggungjawab menguruskan pembelajaran sendiri. Pada fasa kedua. Adalah perlu untuk mendapatkan pengajar yang mahir dalam teknologi untuk mengajar di sekolah-sekolah ini. Guru terlatih yang benar-benar terpilih perlu mempunyai kemahiran IT.menyesuaikan dengan penggunaan komputer.

Security Management.perlu lebih bertanggungjawab ke atas keperluan pendidikannya.000 buah sekolah di seluruh negara.geocities.com/kulanz_salleh /article/umum/sekolah_bestari.htm Keselamatan ICT Sekolah – Ministry of Education Malaysia. 2013 daripada http://www. Government of Malaysia. Policies and Procedures – Version 1. RUJUKAN Bahagian Perancangan. Pelaksanaan Sekolah Bestari adalah satu konsep yang baru dalan pendidikan di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahagian Teknologi Pendidikan. Diperoleh pada Februari 23. Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010. Julai 2002 Panduan Pelaksanaan Program Pengkomputeran Di Sekolah.0 ( Final) . 8 Jun 2000. kesemua 87 buah sekolah bestari rintis menjadi sekolah bestari sepenuhnya. Penyelidikan dan Dasar Pendidikan 2002. Penyelesaian Bersepadu Sekolah Bestari dirintis di 4 buah sekolah rendah dan 83 buah sekolah menengah di seluruh negara. manakala ibu bapa dan masyarakat pula perlu memainkan peranan yang lebih aktif dalam menangani sesuatu perubahan. Konsep sekolah bestari ini dicadangkan akan diperluaskan kepada semua 10. Apabila Projek Rintis Sekolah Bestari tamat pada Disember 2002. Dibawah konsep baru ini. Sekolah Bestari. [11] .

Temubual bersama salah seorang responden. Pengetua SK Desa Subur [12] .LAMPIRAN 1. Encik Kamal Hassan.

Borang Soal Selidik [13] .

[14] .

[15] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful