1 Atonio Wasagobin on Iesu Keriso God Natun aurin.

2 On an bosurufin min aubairuruotin Isaiah on dura buk amonai igayam nono: “God iyau, ‘Yau arimon au dura bobibotin on ainau namui aniyafarai inan eta inbotitiwag weinem.’ 3 Orot tani efan koiteterinai eyoyor, ‘Bada an eta wonbotitiwag; On an eta totorin wat woniyamai on nan inabib!’” 4 On mes John efan koiteterinai irobotet sabu ibibapataitois a an dura ibibino. On sabu iyawures iyau, “Omi ya baikitabir wonboai ato wonibapataito, ato God ami bokomas innotbur.” Mark 1:1-4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful